You are on page 1of 1

VK 28-09-09 katern 1 pagina 07

De juiste
vraag is: wat
is nieuws?
In het rapport-Brinkman Via internet hebben burgers toe-
gang tot alle informatie die zij
wordt niet duidelijk wensen om hun eigen, persoonlij-
genoeg gepleit voor ke krant te maken. Deze verwor-
kwaliteitsjournalistiek, venheid kent echter een keerzijde.
Volgens sociologen kan een derge-
vindt Jan van Groesen. lijke Daily Me een gevaar inhouden
Daarmee bind je lezers, voor de democratie, aangezien de
mens geneigd is slechts het ver-
niet met cd’s en wijn. engde venster van zijn favoriete
nieuws te openen en anderslui-
et is niet te hopen dat dende opinies te negeren. Dit feno-

H minister Plasterk te
veel gewicht toekent
aan het rapport-Brink-
man over de toekomst
van de dagbladjournalistiek. Het
rapport zal immers de structurele
nood van de dagbladen niet leni-
meen kan leiden tot gebrek aan be-
grip, miscommunicatie en uitein-
delijk tot intolerantie en polarisa-
tie. De onverdraagzaamheid in de
huidige Nederlandse samenleving
is niet uit het niets ontstaan.
De vraag is of een democratische Elco Brinkman (r.) en minister Plasterk bij de presentatie van het rapport over de toekomst van de pers. Foto Martijn Beekman / de Volkskrant
gen en is te mager om er een toe- samenleving zich kan veroorloven
komstvisie in te zien. Daartoe is dit brede informatiemiddel te ver- situatie worden geëxtrapoleerd, is niet te oogsten. nomische redactie is terugge- een evenwichtiger verdeling van
breder en meer gedegen onder- liezen, in gedrukte, elektronische de existentiële basis van de meeste Wat is nieuws, is de vraag die bracht tot één. Het is een pikante belastinggelden tussen audiovisu-
zoek nodig. of welke vorm dan ook. onlinediensten dunner dan me- zich opdringt. De dagbladsector illustratie van de recente ontwik- ele en geschreven media.
Onze zorg is dat de commissie- ‘De krant is geleidelijk het mo- nigeen vermoedt. In dit licht achtte de opkomst van de digitale keling in de journalistiek. Een Maar concernvorming op brede-
Brinkman de situatie van de dag- nopolie op het nieuws kwijtge- ademt het rapport-Brinkman iet- media zo bedreigend dat men te ‘nieuwe’ nieuwssector aanboren re basis is ongewenst. Door onver-
bladsector eenzijdig benadert raakt’, zegt het rapport-Brinkman. wat de sfeer van onnadenkende gemakkelijk is meegegaan in de en de specialistische kennis van de antwoord risicomanagement en
door slechts te kijken naar de out- Het is een onachtzame conclusie mensen die de gedrukte media al hype van entertainment, sensatie serieuze nieuwsrubrieken wegsa- het binnenhalen van verkeerde in-
put van de geschreven media. De die niet met onderzoekscijfers ten grave dragen. en verhuftering, waardoor veel neren om het hoofd boven water vesteerders hebben de drie grote
aandacht dient ons inziens vooral wordt gestaafd. In een recente pu- Vergeefs zoeken wij bij ‘Brink- vertrouwde lezers zijn afgehaakt te houden. dagbladconcerns in Nederland de
uit te gaan naar de input, zonder blicatie van de Cornell University man’ een pleidooi voor kwaliteits- en nieuwe lezers wegblijven. Aan- Wij pleiten voor een mentali- kranten met een grote schulden-
welke de vraag naar het voortbe- wordt zelfs gesteld dat de meeste journalistiek. Het woord komt in dacht voor het serieuze nieuws is teitsverandering in de nieuwsme- last opgezadeld, in plaats van de
staan van de krant bezwaarlijk kan het rapport niet voor. De commis- deels al ingewisseld voor kopieer- bonus van concernvorming aan
worden gesteld. En naar het beleid sie meent dat de krant ‘de binding gedrag van weetjes die meer met de journalistiek te laten toevallen.
van de kranten zelf, die in de ver- Blogs lopen nog altijd met de lezers kan versterken door roddels dan met nieuws te maken Het ANP ruilde de sociaal- Met het onnodig opheffen van ti-
meende concurrentie met de digi- bijvoorbeeld binnen bepaalde the- hebben. De stiekeme zoen van tels hebben ze al veel kaalslag in
tale media hun eigen rol hebben 2,5 uur achter op de ma’s diensten (symposia, thema- Wesley en Yolanthe wordt massaal economische redactie in dagbladland veroorzaakt. Om die-
ondergraven door het werkelijke traditionele media reizen) en producten (wijn, dvd’s) door de media rondgepompt, zo- voor entertainment zelfde concerns de geldpotten van
nieuws allengs in te ruilen voor . ..................................... aan te bieden’. Het rapport bepleit wel door de gedrukte, de audiovi- . ..................................... de omroep voor te houden, lijkt
goedkope verstrooiing. Dit is een herhaaldelijk het ontwikkelen van suele als de digitale media, en staat ons een klassiek voorbeeld van de
andere onderzoeksvraag dan websites en blogs nog altijd 2,5 uur nieuwe verdienmodellen, evenals ver af van de verantwoordelijke rol dia en prioriteit voor verantwoor- kat op het spek binden.
‘Brinkman’ zich heeft gesteld, die achterlopen op de traditionele ‘het scheppen van ruimte voor die de media in een democratische delijke journalistiek door her- Het is pijnlijk om in het rapport-
tot een andere perceptie van het media. In de periode augustus tot kansrijke productinnovaties’. samenleving moeten spelen. De structurering van middelen. Kwa- Brinkman een verwijzing naar de
vraagstuk leidt. oktober 2008 bekeken onderzoe- Het zijn woorden die ons droe- norm van onnozelheid boven die liteit is het verdienmodel bij uit- onafhankelijkheid van de journa-
De commissie-Brinkman heeft kers van Cornell welke teksten en vig stemmen omdat ze het eenzij- van verantwoordelijkheid. stek, passender dan het aanbieden listiek te moeten missen. Juist
niet onderzocht of het concept van uitdrukkingen werden herhaald dige dictum van het rapport tref- De commissie-Brinkman bepleit van wijn en dvd’s. Het vragen van waar voor overheidssteun wordt
de krant nog levensvatbaar is in op 1,6 miljoen sites. Ze concludeer- fend weerspiegelen. Als de com- een versterkte positie van het ANP, betaling voor de nieuwssites van gepleit, hoort het waarborgen van
een digitale omgeving. Het gaat den dat de meeste verhalen eerst missie vaststelt ‘dat er sprake is maar over welke positie spreken de kranten wordt pas dan alge- een vrije pers een eerste voorwaar-
hier om een medium dat in één in traditionele media verschijnen van een crisis in en van de journa- we dan. Het persbureau had jaren- meen aanvaard. de te zijn. Elke steunmaatregel van
editie steeds een breed scala van en dan hun weg vinden naar de listiek’ doordat de kwaliteit van de lang een sociaal-economische re- Om meer samenwerking met de de regering zal onder dit beslag
nieuwsrubrieken aan zijn lezers blogosfeer. Het nieuws legt slechts dagbladen door de vele sanerin- dactie van acht mensen. Deze werd omroep mogelijk te maken, advi- dienen te vallen.
opdist, waardoor het nieuws in in 3,5 procent van de gevallen de gen is verschraald, dan zullen uit ingewisseld voor een redactie En- seert Brinkman de Tijdelijke Wet
een passende context wordt gezet. weg af van de blogs naar de traditi- zo’n iele situatie geen nieuwe ver- tertainment van negen man, die Mediaconcentraties af te schaffen. Jan van Groesen namens de
Voor dit medium is vooralsnog onele media. Als de bevindingen dienmodellen of productinnova- binnenkort wegens bezuiniging Wij zijn niet tegen samenwerking Stichting Media-ombudsman
geen substituut voorhanden. van Cornell naar de Nederlandse ties ontstaan. Van kale grond valt wordt opgeheven. De sociaal-eco- van de kranten met de omroep en Nederland