Sie sind auf Seite 1von 20
BOSNA I HERCEGOVINA Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu

BOSNA I HERCEGOVINA

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa

Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja

PRAVILNA PRIMJENA FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA (PESTICIDA)

PRAVILNA PRIMJENA FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA (PESTICIDA) Stajal išta izražena u ovoj publikaciji odražavaju

Stajališta izražena u ovoj publikaciji odražavaju stajališta autora i ne moraju da odražavaju stajališta Američke agencije za međunarodni razvoj, Vlade Sjedinjenih Američkih Država, Vlade Kraljevine Švedske, Švedske međunarodne agencije za razvoj

- SADRŢAJ -

ZAŠTITA BILJA OD BOLESTI I ŠTETOČINA

3

NAČELA PRIMJENE FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA

4

1. Pravilan odabir pesticida

4

2. Mjere pravilne upotrebe pesticida

4

3. Zaštitna oprema i mjere opreza

8

4. Dodatna zaštita pčela

11

5. Upotrebe u blizini voda

12

6. Zbrinjavanje otpada

12

7. Vođenje evidencije o primjeni pesticida

12

8. Skladištenje pesticida

13

UPOZORENJE KOD PRIMJENE HEMIJSKIH SREDSTAVA (PESTICIDA) U CILJU ZAŠTITE LJUDI I ŽIVOTNE

SREDINE

14

OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

15

ŠTA AKO IPAK DOĐE DO NESREDE ?

16

POJMOVI KOJI SE KORISTE U ZAŠTITI BILJAKA

18

NAJČEŠDE FORMULACIJE PESTICIDA

19

ZAŠTITA BILJA OD BOLESTI I ŠTETOČINA

Zaštita bilja jedna je od najvažnijih tehnoloških mjera u biljnoj proizvodnji, a primjenjuje se da bi se smanjile štete u količini i kvalitetu proizvoda.

Pesticidi koji se koriste za kontrolu štetočina, takoĎe nanose štetu ljudima, domaćim životinjama, kućnim ljubimcima, ribama i divljači. Osoba koja vrši zaštitu bilja, ima obavezu da koristi pesticide u skladu sa uputstvima proizvoĎača kako bi smanjili ove rizike.

Pesticidi su hemijska sredstva koja služe za suzbijanje ili odbijanje biljnih štetočina, te za suzbijanje korova. Prema namjeni dijele se na:

Herbicidi - pesticidi namjenjeni za suzbijanje korovskih biljaka.

Fungicidi - pesticidi namjenjeni za suzbijanje gljiva prouzrokovača biljnih bolesti.

Insekticidi - pesticidi namjenjeni za suzbijanje štetnih insekata.

Akaricidi - pesticidi namjenjeni suzbijanju štetnih grinja.

Arboricidi - pesticidi namjenjeni za uništavanje drvenastih biljaka.

Limacidi (Moluscicidi) - pesticidi namjenjeni suzbijanju štetnih puževa.

Nematocidi - pesticidi namjenjeni suzbijanju štetnih nematoda.

Rodenticidi - pesticidi namjenjeni suzbijanju glodara.

Desikanti - pesticidi namjenjeni izazivanju uvenuća, odnosno sušenja gajenih biljaka.

Defolijanti - pesticidi namjenjeni za izazivanje prijevremenog opadanja lišća prije berbe, odnosno žetve.

S obzirom na djelovanje pesticide razlikujemo prema:

Preventivnom djelovanju (sprečavaju razvoj npr. bolesti).

Kurativnim djelovanjem (zaustavljaju dalje širenje bolesti ili ublaže simptome).

Eredikativnim djelovanjem (unište gljivu, a simptomi mogu nestati).

S obzirom na naĉin prenosa aktivne materije po biljci sredstva dijelimo na:

Kontaktne (djeluje isključivo na mjestu gdje padnu, zbog toga su najviše podložni ispiranju kišom).

Lokosistemične (ulaze u biljno tkivo i jednim dijelom se rašire oko mjesta ulaska).

Sistemične (prenose se po biljnom provodnom sistemu). Unutar ove grupe sredstva možemo podijeliti još na:

o

Polusistemične (po biljci se prenose samo na gore ili samo na dole.

o

Prave sistemične ( ulaze u biljno tkivo i po biljci se raznose kako na gore tako i na dole i kao takvi omogućavaju najbolju moguću zaštitu).

Uĉinak fitofarmaceutskog sredstva ĉesto zavisi više od pravilne i pravovremene upotrebe, nego od samog sredstva.

NAČELA PRIMJENE FITOFARMACEUTSKIH SREDSTAVA

Fitofarmaceutska sredstva mogu se upotrebljavati samo kada populacija štetnika i korova dostigne ekonomski prag štetnosti ili kad su povoljni vremenski uslovi za razvoj biljnih bolesti i štetnika. Uz svako fitofarmaceutsko sredstvo se nalazi uputa za primjenu. Prema tome proizvoĎači u primjeni pesticida trebaju poštivati sljedeće:

1. pravilan odabir pesticida,

2. mjere pravilne upotrebe,

3. zaštitna oprema i mjere opreza,

4. dodatne zaštite pčela,

5. upotrebe u blizini voda,

6. zbrinjavanja otpada,

7. voĎenja evidencije,

8. skladištenje pesticida.

1. Pravilan odabir pesticida

Treba koristiti samo pesticide koji imaju dozvolu za odreĎenu namjenu, a navedena su u uputstvima za upotrebu.

Prednost treba dati sredstvima koja se brzo razgraĎuju.

Važno je izabrati sredstva koja imaju zadovoljavajuće djelovanje na štetne organizme.

Kada kupujete pesticide sami provjerite naziv, upotrebu i rok trajanja.

2. Mjere pravilne upotrebe pesticida

Fitofarmaceutska sredstva (pesticidi) se moraju pravilno upotrebljavati. Pravilna upotreba fitofarmaceutskih sredstva znači upotrebu u skladu sa uputstvom za upotrebu i navodima na etiketi, uključujući pripremu propisane koncentracije, poštivanje načela dobre poljoprivredne prakse, integralne zaštite bilja ako je moguće, te zaštitu okoliša i neciljanih organizama.

Kod pripreme i nanošenja sredstva u slučaju neodgovarajuće zaštite može doći do trovanja pesticidima. Rastvori pesticida mogu proći kroz kožu, disajne puteve (udisanje pare pesticida) ili probavni trakt (konzumiranje). Trovanja nisu samo akutne prirode (jednokratan unos velike količine, neposredan dodir s kožom), nego se mogu pojaviti i zbog dugotrajnog i ponavljajućeg nanošenja manjih količina, koje u primjeru jednokratnog unosa ne pokažu posljedice ( hronična trovanja). Dodir s kožom predstavlja najčešći oblik trovanja pesticidima. Do prodiranja pesticida kroz kožu dolazi puno brže, ako su ruke, dlanovi, noge i lice ne zaštićeni. Visoke temperature i znojenje ubrzavaju prodiranje pesticida kroz kožu.

Prilikom upotrebe fitofarmaceutskih sredstava potrebno je voditi računa da sredstvo ne doĎe u neposredan kontakt sa čovjekom i da ne doĎe do oticanja u vodotoke, jezera i druge vode, u podzemne vode, objekte za opskrbu pitkom vodom, na susjedne gajene biljke, zemljište, skladišta poljoprivrednih proizvoda i sl.

Prije svake primjene pesticida obavezno treba pročitati i proučiti dobijena uputstva, kojih se treba strogo pridržavati. U uputstvima su tačno navedene:

doza - količina preparata ili aktivne materije u kilogramima ili litrima po jedinici površine.

koncentracija - količina preparata izražena u %.

Da bi se lakše odredila količina fitofarmaceutskog sredstva za postizanje odreĎene koncentracije za prskanje ili raspršivanje, mogu se koristiti tablice.

Potrebna

 

Zapremina prskalice, aparata ili posude za sredstvo (u litrima)

 

koncentracija

1

2

3

5

6

8

10

15

20

50

100

200

300

   

grama (g), odnosno mililitara (ml) sredstva (preparata)

 

0,01%

0,1

0,2

0,3

0,5

0,6

0,8

1

1,5

2

5

10

20

30

0,02%

0,2

0,4

0,6

1

1,2

1,6

2

3

4

10

20

40

60

0,03%

0,3

0,6

0,9

1,5

1,8

2,4

3

4,5

6

15

30

60

90

0,04%

0,4

0,8

1,2

2

2,4

3,2

4

6

8

20

40

80

120

0,05%

0,5

1

1,5

2,5

3

4

5

7,5

10

25

50

100

150

0,06%

0,6

1,2

1,8

3

3,6

4,8

6

9

12

30

60

120

180

0,1%

1

2

3

5

6

8

10

15

20

50

100

200

300

0,12%

1,2

2,4

3,6

6

7,2

9,6

12

18

24

60

120

240

360

0,15%

1,5

3

4,5

7,5

9

12

15

22,5

30

75

150

300

450

0,2%

2

4

6

10

12

16

20

30

40

100

200

400

600

0,25%

2,5

5

7,5

12

15

20

25

38

50

125

250

500

750

0,3%

3

6

9

15

18

24

30

45

60

150

300

600

900

0,4%

4

8

12

20

24

32

40

60

80

200

400

800

1200

0,5%

5

10

15

25

30

40

50

75

100

250

500

1000

1500

0,6%

6

12

18

30

36

48

60

90

120

300

600

1200

1800

1%

10

20

30

50

60

80

100

150

200

500

1000

2000

3000

1 kg (kilogram) = 1000 g (grama)

1 l (litar) = 1000 ml (mililitara)

Primjer 1. Ako u uputstvu piše da se sredstvo primjenjuje u koncentraciji od 0,1%, a mi treba da istretiramo usjev sa 10 litara vode. U tom slučaju treba da u prskalicu sa 10 litara vode sipamo 10 mililitara (ml) ili grama (g) sredstva.

Primjer 2. Ako u uputstvu piše da se sredstvo primjenjuje u koncentraciji od 0,25%, a mi treba da istretiramo usjev sa 50 litara vode. U tom slučaju treba da u prskalicu sa 50 litara vode sipamo 125 mililitara (ml) ili grama (g) sredstva.

Da bi smo tačno odmjerili količinu sredstava za zaštitu bilja koja mora doći na jedinicu površine, treba koristiti mjerne instrumente:

Za odreĎivanje tekućih sredstava za zaštitu bilja upotrebljavaju se male menzure, kapaljke, plastične šprice ili dr.

Za odmjeravanje sredstava za zaštitu bilja u čvrstom obliku upotrebljavaju se vage.

Sredstva treba tačno odmjeriti prema uputstvu, a nikako se ne smije odmjeravati od „oka“. Vrlo je važno napraviti tačnu koncentraciju, jer samo tako postižemo željeni rezultat prilikom pojedinih tretiranja.

Prilikom pripreme sredstva potrebno je voditi računa o potrošnji vode. Opšte pravilo je da

je najveća moguća količina vode/ha ona, koju biljka može zadržati na listovima, a da ne

doĎe do kapanja sa listova na zemljište. Potrošnju vode po hektaru treba prilagoditi visini (zapremini) kulture koju prskamo i ureĎaja kojim izvodimo prskanje. Zato su:

Preporučene količine vode/ha za normalnu potrošnju sljedeće:

U vinogradarstvu 1000 L vode/ha

U voćarstvu 1500 L vode/ha

Postoji pravilo da na 1m visine zapremine krošnje potroši se 500 L vode/ha.

Preporučene količine vode/ha za manju potrošnju vode su sljedeće:

U vinogradarstvu od 200 do 400 L vode/ha

U voćarstvu 180 do 520 L vode/ha (usko vreteno, solax), a kod viših uzgojnih oblika do 1000 L vode/ha

U slučaju kad se radi ureĎajima za aplikaciju koji omogućavaju jako finu raspršenost

rastvora po biljkama i ako imamo manju odnosno rjeĎu zapreminu krošanja (u vinogradarstvu: prije dostizanja visine na kojoj će se na kraju prikratiti vrhovi; u voćarstvu do kraja cvjetanja).

Preporučene količine vode/ha za veću potrošnju vode su:

U voćarstvu 2000 L vode/ha

U slučaju kada ureĎaji za aplikaciju ne omogućavaju jako finu raspršenost rastvora ili u

nasadima gdje je visina krošnje bitno viša od uobičajene.

Preporučene količine vode za rastvore herbicida u vrtlarstvu:

200 600 L vode/ha

Za kontaktne i sistemične herbicide 300 400 L vode/ha

Za podzemne herbicide 600 L vode/ha

Za herbicide na bazi sulfonil ureje 200 300 L vode/ha

Preporučene količine vode za rastvore fungicida i insekticida kod ratarskih i vrtlarskih kultura:

Za kulture visine do 50 cm, 300 L vode/ha

Za kulture visine 50 75 cm, 600 L vode/ha

Za više biljke od 75 cm, 900 L vode/ha

U posudu s vodom dodaju se tekuća i praškasta sredstva i dobro se izmješaju. Postepenim dodavanjem vode dobije se rastvor koji se uz stalno miješanje treba ulijevati u ureĎaj za aplikaciju.

Ne praviti ni koncentrovaniji, ni razblaženiji rastvor od preporučenog.

Osnovno pravilo: Sredstvo NIKADA ne miješati jedno s drugim, već isključivo u spremniku ureĎaja za aplikaciju koji je napunjen do polovice čistom vodom.

Prije bilo kakvog kombinovanja sredstava, dobro proučite uputstvo za primjenu, jer je kod nekih naglašeno da se NE SMIJU miješati s nekim drugim sredstvima.

Kada je potrebno miješati dva sredstva ili više njih, a u uputstvu nema podataka o miješanju potrebno je pridržavati se sljedećih pravila:

Uvijek treba miješati istovrsne formulacije npr.: WP + WP

Kod pripreme rastvora za prskanje sa dva ili više sredstava različitih oblika formulacije, bitan je redoslijed dodavanja u vodu ili u spremnik ureĎaja za aplikaciju. Prema obliku formulacije pravilan redoslijed dodavanja je:

Koncentrovani rastvor (SL)

Koncentrovana suspenzija (SC)

Kvašljivi prašak (WP)

Vododisperzibilne granule (WG, WDG, DF)

Suspoemulzija (SE)

Koncentrat za emulziju (EC)

Tekuća koncentrirana emulzija u vodi (EW)

Kvašljivi prašak - koncentrat za suspenziju (WP) NE SIPAJTE direktno u spremnik ureĎaja za aplikaciju, već prethodno pripremite suspenziju u kanti sa malo vode i onda prebacite sadržaj u spremnik ureĎaja koji je već do pola pun čistom vodom. Isti postupak se može primjeniti i kod proizvoda u obliku WG formulacije kako bi se ubrzao postupak rastvaranja. Proizvodi drugih oblika formulacije se mogu direktno dodavati u spremnik ureĎaja za aplikaciju navedenim redoslijedom uz stalno miješanje.

Inače, prije pripreme rastvora za prskanje, može se napraviti mala proba mogućnosti miješanja (kompatabilnosti) u flaši od 0,5 - 1 litre. Ako u flaši ne doĎe do grušanja (koagulacije) ili do brzog taloženja (sedimentacije) onda se sredstva mogu miješati. Sredstvo koje izaziva grušanje ili naglo taloženje obavezno prskajte posebno, a ne u mješavini (tank-mixu).

Neki štetnici, ali i uzročnici bolesti i korovi, mogu postati rezistentni (otporni) na pojedine pesticide ili cijele grupe tih sredstava, što se ispoljava gubitkom djelotvornosti jednog sredstva. Pojava rezistentnosti može se usporiti, katkada i spriječiti, izbjegavanjem svake pretjerane primjene pesticida. Važno je što češće mijenjati grupu upotrebljavanih sredstava, te uvijek imati na umu da je svako suvišno tretiranje nasada ne samo financijski trošak, već otrovno i opasno kako za organizam tako i za okoliš.

Primjenjivati pesticide rano ujutru po lijepom vremenu, naveče ili u ponoć, pri tome voditi računa o jačini i smjeru vjetra. Truditi se da se pesticidi primenjuju niz vetar. Ako se primenjuju po jakom vjetru, vjetar može da ih raznese i mogu da oštete druge kulture ili obližnje kuće.

Izbjegavati prskanje sredstvima na temperaturi višoj od 30º C.

Ako je relativna vlažnost zraka manja od 75%, ne upotrebljavati fino prskanje (jako sitnim kapljicama), jer se kapljice osuše prije nego što dospiju na površinu lista.

Prilikom upotrebe herbicida mora se naglasiti da vjetar pri brzini 7 km/h može odnijeti kapljice do 100m.

Ako se pesticidi primenjuju neposredno prije kiše, mogu se lako isprati i ne mogu dati očekivani efekat.

Ako se pesticidi primjenjuju za vrijeme rose, može doći do promjene koncentracije rastvora tj. razrijediće se sredstvo.

Voditi računa o organizaciji i obezbijediti toliko ureĎaja za aplikaciju da se može, ako je potrebno, u roku od 24h poprskati sve površine.

NI NAJBOLJA OPREMA NAM NE MOŢE POMOĆI AKO NE TRETIRAMO NA VRIJEME.

Nepravilna primjena fitofarmaceutskih sredstava može:

Negativno uticati na zdravlje osobe koja primjenjuje fitifarmaceutska sredstva, ali i na ljude i životinje koji se nalaze u neposrednoj blizini,

Negativno uticati na biološku raznolikost,

Uticati na prekomjerne ostatke (rezidue) pesticida na proizvodu,

Uticati na zagaĎenje voda i okoliša u širem smislu riječi.

3. Zaštitna oprema i mjere opreza

Prilikom primjene pesticida nositi gumene rukavice, gumene čizme, zaštitno odijelo, pokrov za glavu, naočale i masku za nos i usta koji će pokriti što veći dio vašeg tijela. Ne raditi sa izloženom kožom, niti puštati djecu da rade ili da budu prisutna pri primjeni pesticida.

Odgovarajuće

naoĉale

Odgovarajuća

maska

Odgovarajuće naoĉale Odgovarajuća maska Odgovarajuća odjeća Odgovarajuće rukavice

Odgovarajuća

odjeća

Odgovarajuće

rukavice

Odgovarajuća

obuća

Zaštitna odjeća i maska mogu biti neudobni po toplom vremenu, ali je neudobnost mala cijena koja se plaća za čuvanje zdravlja.

Pripremu rastvora raditi na dobro osvijetljenim i provjetrenim mjestima.

Da bi se spriječilo izlivanje pesticida, potrebno je posude sa rastvorima pesticida i tankove prskalica dovesti u siguran položaj prilikom njihovog otvaranja i rukovanja sa njima.

Prilikom pripreme rastvora, voditi računa o tome da se nikada čisti pesticidi ne sipaju u ureĎaje za aplikaciju. Prvo pesticide razblažiti u manjoj posudi.

Pesticide sipati u vodu, nikada ne sipati vodu u pesticide.

Pri miješanju pesticida upotrebljavati štapove ili druge naprave i ne umakati ruke u rastvor pesticida.

ili druge naprave i ne umakati ruke u rastvor pesticida. Kako postupati i kako ne postupati

Kako postupati i kako ne postupati sa pesticidima

pesticida. Kako postupati i kako ne postupati sa pesticidima Moguća posljedica upotrebe pesticida golim rukama 

Moguća posljedica upotrebe pesticida golim rukama

Prilikom sipanja tečnih pesticida u ureĎaj za aplikaciju koristiti lijevak da ne doĎe do

prosipanja i obavezno zauzeti položaj uz vjetar.

Nikada ne ostavljati ureĎaj za aplikaciju bez nadzora.

Nakon završenog tretiranja očistiti zaštitnu opremu i ureĎaje za aplikaciju.

Otpadne vode, od ispiranja ureĎaja za aplikaciju, ne izljevati u odvodne cijevi ili druge vodene tokove, nego ih ponovo upotrijebiti za tretiranje već tretiranih površina.

Zaštitno radno odijelo, namijenjeno višekratnoj upotrebi, baciti nakon preporučenog broja pranja navedenoj na etiketi odijela. Jako prljavu odjeću prati dva puta za redom.

Čizme oprati na kraju svakog radnog dana i osušiti ih.

Prije upotrebe provjeriti da li su čizme oštećene, te ih po potrebi zamijeniti.

Provjeriti rok upotrebe maske i filtera. Ako su filteri oštećeni, zamijeniti ih.

Unutrašnjost maske i naočala očistiti vlažnom krpom. Masku nikada ne ispirati vodom.

Pranje rukavica produžuje njihovu upotrebu. Ako ostanu prljave, ostatci sredstava će polako ulaziti u njihovu unutrašnjost i mogu ozlijediti ruke prilikom sljedeće upotrebe. Potrebno ih je isprati vodom nakon svake upotrebe prije nego se skinu sa ruku. Ako su rukavice oštećene potrebno ih je zamijeniti.

Vagu za vaganje prašiva koristiti samo za vaganje fitofarmaceutskih sredstava.

Kod primjene pesticida treba koristiti traktor sa kabinom.

Preporučena brzina vožnje traktorom iznosi 4 – 5 km/h.

Traktorske prskalice i nosive motorne prskalice treba upotrebljavati na udaljenosti najmanje 20 m od: pčelinjaka, parcela uz obdaništa, škola, dječijih i sportskih igrališta, penzionerskih domova, stambenih objekata i njihovih dvorišta ili kultiviranih poljoprivrednih usjeva.

njihovih dvorišta ili kultiviranih poljoprivrednih usjeva.  Obavezno, svaki put, pročitajte uputstvo i strogo ga

Obavezno, svaki put, pročitajte uputstvo i strogo ga se pridržavajte.

Etikete nikada ne skidati sa originalne ambalaže.

Uz to, prije nego što kupite pesticide, pažljivo provjerite pakovanje. Nemojte da kupujete proizvod sa oštećenim pakovanjem ili ambalažu koja curi. Nemojte da kupujete ni proizvod sa polomljenim zatvaračem na ambalaži.

Pazite kada vozite pesticide do vaše kuće. Bolje je NE PREVOZITI pesticide autobusom ili nekim drugim javnim transportnim sredstvima. TakoĎe, provjerite da nema namirnica uz pesticide.

Kada prevozite pesticide kamionom ili drugim prevoznim sredstvom, ne stavljajte teške stvari preko pakovanja sa pesticidima! U protivnom, pakovanja bi se mogla polomiti ili ugnječiti što bi bilo veoma opasno. Vodite računa kada tovarite pesticide.

Ako ste u toku transporta prosuli pesticide, najprije udaljite ljude i životinje sa tog mjesta. Zatim nabacite materijale kao što su pijesak, strugotina i sl. da upiju prosute pesticide. Poslije otklanjanja prosutih pesticida, dobro oprati to mjesto vodom.

Strogo voditi računa o karenci.

UreĎaji za aplikaciju prije početka sezone moraju biti ispravni na njima zamijenjeni svi oštećeni dijelovi. Često se dešava da kod primjene zaštite moramo uhvatiti pravi momenat za primjenu sredstava, te zbog toga nesmijemo dozvoliti neispravnost ureĎaja.

UreĎaji za aplikaciju se ne smiju prepunjavati, uvijek mora ostati barem 5% prazne zapremine rezervara.

Ako se zapuše dizne na aplikatorima, ne otpušavati ih ustima. Očistiti dizne četkicama.

Uvijek koristiti čistu i ne previše hladnu vodu.

Prilikom primjene pesticida ne uzimati hranu i ne pušiti. Ako to želite da radite, prethodno dobro operite ruke i lice.

Nakon prskanja, ostatak rastvora u ureĎajima za aplikaciju treba razrijediti sa čistom vodom u odnosu 1:10 i potrošiti na tretirani usjev ili nasad ako je to u skladu sa uputama proizvoĎača. Ne ostavljati rastvore pesticida u prskalicama.

Poslije rada obavezno se istuširati vodom i sapunom.

Fitofarmaceutska sredstva se mogu staviti u promet, ako su registrovana kod nadležnih organa i svrstana, pakovana, označena i opremljena uputstvom za upotrebu u skladu sa propisima o opasnim materijama i preparatima, te u skladu sa propisima donesenim na osnovu Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima BiH.

Oznake upozorenja i obavijesti stavljaju se na ambalažu, a njihovo značenje upisuje se u uputstvo za upotrebu otrova koje se prilaže uz svako pakovanje.

Sredstva držati zaključana u posebnim ormarima, van domašaja djece i ne stavljati ih blizu hrane.

4. Dodatna zaštita pčela

Većina sredstava za suzbijanje štetnih insekata predstavlja opasne otrove za pčele i druge korisne insekte. Da bi se pri njihovoj primjeni izbeglo trovanje pčela neophodno je:

Za vrijeme cvjetanja poljoprivrednog bilja i korova u trajnim nasadima ili na rubovima njiva, treba se paziti na vrijeme prskanja, vremenske prilike i odabir pesticida.

Nikada ne prskati (iako sredstvo nije opasno za pčele) kada se pčele nalaze na bilju. Uvijek prskati naveče ili u toku noći kada su pčele u panjevima.

TakoĎe, za vrijeme vjetra ne prskati, jer vjetar može odnijeti rastvor sredstva na susjedne kulture.

U slučaju da se moraju primjeniti sredstva koja su opasna za pčele, o prskanju treba obavijestiti sve pčelare koji se nalaze u krugu 3 6 km i to 48 h prije planiranog tretmana, te ih zamoliti da za to vrijeme zatvore pčele.

5. Upotrebe u blizini voda

Nikada ne bacati preostale pesticide u rijeke, ribnjake ili druge vodotokove.

Nikada ne perite ureĎaje za aplikaciju na vodotoku (rijeci, potoki i sl.). Uvijek se ponašajte tako kao da ćete piti vodu nizvodno od vas.

Prilikom prskanja držati odstojanje najmanje 10 m od vodotokova, i ne prskati njive koje se nalaze pod strmim nagibom prema vodotokovima.

Prilikom prskanja držati odstojanje najmanje 50 m od izvora, bunara ili bušotine, a najmanje 500 m od podzemnih vodotokova i ureĎaja za obezbjeĎenje pijaće vode za ljudsku upotrebu.

6. Zbrinjavanje otpada

Praznu ambalažu je potrebno isprati nakon primjene fitofarmaceutskih sredstava. Od presudne je važnosti da se ispiranje ambalaže odvija na samom imanju gdje se sredstvo i primjenilo. Za ispravno ispiranje izuzetno je važno da proizvoĎač ili osoba koja rukuje sa ureĎajem za aplikaciju ispere ambalažu odmah nakon pražnjenja i prebaci ispranu tekućinu u prskalicu. Ovako isprana ambalaža (jednostruko) ipak se svrstava u skupinu opasnog otpada.

Ambalaža koja je isprana tri puta (temeljno isprana ili ispiranje provedeno pod pritiskom) može se svrstati u neopasan otpad i zbrinjavanje takvog otpada, po procjenama Evropskog udruženja za zaštitu bilja (EPCA), je tri do četiri puta jeftinije.

Ambalaža koja nije pravilno isprana i očišćena može zagaditi okoliš i predstavljati potencijalnu prijetnju javnom zdravlju, životinjama i divljači.

Ne koristiti praznu ambalažu od pesticida za držanje hrane i pića.

javnom zdravlju, životinjama i divljači.  Ne koristiti praznu ambalažu od pesticida za držanje hrane i

Ostaci pesticida i ambalaža ne mogu se uništiti na način koji ugrožava zdravlje ljudi i ima štetno dejstvo na životnu sredinu. Oni se zbrinjavaju, po pravilu, u skladu sa propisima koji regulišu zbrinjavanje opasnog otpada. Uništavanje prazne ambalaže (kartonske kutije i folije) ne smije se vršiti bacanjem u vode (izvore, bunare, rijeke, jezera, bare i more), jame, kanale, kanalizacione mreže, pored puteva, na deponije kao i na drugi način na koji može doći do zagaĎenja životne sredine.

7. Vođenje evidencije o primjeni pesticida

Obavezno je voditi dnevnik primjene pesticida, na taj način se može kontrolisati ukupna količina sredstava apliciranih po jedninici površine.

8. Skladištenje pesticida

Držati pesticide na suhom, hladnom i mračnom mjestu. Ne držati ih na mjestu koje je direktno izloženo svjetlosti, niti na toplom i vlažnom mjestu.

Držati zaključane i zabraniti pristup neovlašćenim licima i djeci. Ne ostavljati pesticide u blizini hrane ili staja.

Sredstva za zaštitu bilja moraju se čuvati u orginalnoj ambalaži i biti razvrstana po namjeni tj. posebno fungicidi, insekticidi i herbicidi.

Tečne formulacije pesticida se u skladištu odlažu na police ispod praškastih formulacija u slučaju nekontrolisanog izlivanja.

Obezbijediti tekuću vodu, sapun i ubruse u blizini skladišta sa pesticidima.

TakoĎe treba paziti gdje ostavljamo preostale pesticide. Nikada ne ostavljajte preostale pesticide u prazne boce za piće, jer bi ih djeca, greškom, mogla popiti.

Neutrošeno sredstvo za zaštitu bilja mora se ostaviti u orginalnoj ambalaži i uskladištiti na propisan način.

Opremu za primjenu, kao što su prskalice, dobro oprati vodom odmah poslije upotrebe. Držati opremu na odgovarajućem mjestu, van dohvata djece.

su prskalice, dobro oprati vodom odmah poslije upotrebe. Držati opremu na odgovarajućem mjestu, van dohvata djece.

UPOZORENJE KOD PRIMJENE HEMIJSKIH SREDSTAVA (PESTICIDA) U CILJU ZAŠTITE LJUDI I ŽIVOTNE SREDINE

Pesticidi su otrovi! To su veoma jaki otrovi! Čak i male količine tokom izvjesnog vremena mogu da prouzrokuju teška i neizlječiva oboljenja.

Neurotoksiĉnost Iritacije koţe i oĉiju udisanjem Plućna toksiĉnost: -alergije probava -krvarenja Toksiĉnost
Neurotoksiĉnost
Iritacije koţe i oĉiju
udisanjem
Plućna toksiĉnost:
-alergije
probava
-krvarenja
Toksiĉnost za kosti
koţa
Jetra: hepatitis,
Ostaci pesticida
hepatoma
(rezidue)
Imunosistem
Endokrina toksiĉnost
Nefrotoksiĉnost
Probavni trakt
Teartogenost
Genotoksiĉnost
Mutagenost
Kontaminirana hrana i voda

Pesticidi imaju štetno djelovanje na sve organe u ljudskom organizmu

OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Znakom za vrlo jaku otrovnost (T+) i simbolom označavaju se otrovi iz Grupe I. Simbol je grafički prikaz mrtvačke glave s prekriženim kostima, crne boje na narančastoj podlozi. Pokraj znaka stavlja se natpis »Znakom za vrlo jaku otrovnost (T+) vrlo jaki otrov «. vrlo jaki otrov«.

Znakom za otrovnost (T) i simbolom označavaju se otrovi iz Grupe II. Simbol je grafički prikaz mrtvačke glave s prekriženim kostima, crne boje na narančastoj podlozi. Pokraj znaka stavlja se natpis »otrov «. otrov«.

Znakom za štetnost (Xn) i simbolom označavaju se otrovi iz Grupe III. Simbol je Andrijin križ crne boje na narančastoj podlozi. Pokraj znaka stavlja se natpis »Štetno «. Štetno«.

Znakom za nadražujuće djelovanje (Xi) i simbolom označuju se otrovi koji trenutnim, produženim ili ponovljenim dodirom s kožom ili sluznicom zazivaju upale. Simbol je Andrijin križ, crne boje na narančastoj podlozi. Pokraj znaka stavlja se natpis »Z nakom za nadražujuće djelovanje (Xi) nadraţujuće «. nadraţujuće«.

Znakom za nagrizajuće djelovanje (C) i simbolom označavaju se otrovi koji u dodiru s organskim i anorganskim tvarima izazivaju njihova oštećenja. Simbol je grafički prikaz dviju epruveta iz kojih kaplje tekućina na ruku i metal. Simbol je crne boje na narančastoj podlozi. Pokraj znaka stavlja se natpis » nagrizajuće «. e na narančastoj podlozi. Pokraj znaka stavlja se natpis »nagrizajuće«.

Znakom za eksplozivnost (E) i simbolom označavaju se otrovi koji pod uticajem plamena ili drugih toplinskih izvora eksplodiraju, ili kod kojih je opasnost od (E) i simbolom označavaju se otrovi koji pod uticajem eksplozije zbog udarca, pritiska ili trenja veća eksplozije zbog udarca, pritiska ili trenja veća nego kod dinitrobenzena. Simbol je grafički prikaz bombe koja se rasprskava, crne boje na narančastoj podlozi. Pokraj znaka stavlja se natpis »eksplozivno«.

Znakom za vrlo laku zapaljivost (F+) i simbolom označavaju se otrovi koji se pod normalnim pritiskom (1013 mbara) i na normalnoj temperaturi (20°C) mogu zapaliti, dovesti do pojave požara ili potpomagati gorenje (tekućine vrlo niskog plamišta i vrelišta, te plinovi koji su zapaljivi u dodiru sa zrakom). Simbol je grafički prikaz Znakom za vrlo laku zapaljivost (F otvorenog plamena, crne boje na narančastoj podlozi. Pokraj znaka stavlja otvorenog plamena, crne boje na narančastoj podlozi. Pokraj znaka stavlja se natpis »vrlo lako zapaljivo«.

Znakom za laku zapaljivost (F) i simbolom označavaju se otrovi koji se lako zapale u dodiru s izvorom vatre, otrovi koji se pale u dodiru sa zrakom bez posredovanja drugih tvari (samozapaljivi otrovi) te otrovi koji u dodiru s vodom ili zapaljivost (F) i simbolom označavaju se otrovi koji se vlažnim zrakom razvijaju zapaljive plinove. Simbol je vlažnim zrakom razvijaju zapaljive plinove. Simbol je grafički prikaz otvorenog plamena, crne boje na narančastoj podlozi. Pokraj znaka stavlja se natpis »lako zapaljivo«.

Znakom opasnosti za okoliš (N) i simbolom označavaju se otrovi koji su opasni za biljke i životinje, organizme u tlu, pčele, ozonski omotač i dr. Simbol je grafički prikaz stabla i ribe, crne boje na narančastoj podlozi. Pokraj znaka stavlja se natpis »opasno za okoliš «. opasno za okoliš«.

ŠTA AKO IPAK DOĐE DO NESREĆE ?

Nikada sami ne dijagnosticiramo trovanje pesticidima, nego potražimo liječničku pomoć.

trovanje pesticidima, nego potražimo liječničku pomoć.  Simptomi trovanj a mogu se pokazati i malo kasnije,

Simptomi trovanja mogu se pokazati i malo kasnije, nakon već obavljenog posla s pesticidima.

Simptomi koji upućuju na trovanje pesticidima:

Opšte osjećanje: umor i slabost.

Koža: draženje, osjećaj peckanja, povećano znojenje, obojenost kože.

Oči: svrabež, osjećaj peckanja, suzenje, slab ili zamagljen vid, suženje ili proširenje zjenica.

Probavni trakt: osjećaj peckanja u ustima i grlu, povećano slinjenje, slabost, povraćanje, bol u stomaku, probavne smetnje, dijareja.

Nervni sistem: glavobolja, vrtoglavica, zbunjenost, nemir, trzanje mišića, teturanje, nerazgovjetan govor, grčevi, nesvijest.

Disajni putevi: kašalj, bol i pritisak u grudima, otežano disanje, hripanje.

U slučaju trovanja:

Odmah prekidamo s radom,

Pozovemo liječnika i ozlijeĎenoj osobi nudimo prvu pomoć, kao što je navedeno na etiketi s uputstvom za upotrebu,

Liječniku pokažemo etiketu s uputstvom za upotrebu, koja sadrži sve važne informacije za poduzimanje odgovarajućih mjera.

OzlijeĎenu osobu što prije:

Maknemo iz kontaminirane okoline na svjež zrak ili u dobro prozračen prostor te je zaštitimo od mraza,

Ako doĎe do zastoja disanja, nudimo umjetno disanje i potražimo liječničku pomoć.

Osobu koja je u nesvjesnom stanju:

Namjestimo u stabilan bočni položaj,

Kontaminiranu odjeću i obuću odmah skinemo,

Pozovemo liječnika te mu pokažemo orginalnu ambalažu i upute za upotrebu sredstva.

U slučaju izlivanja pesticida po koži osnovno je:

Stati uz vjetar kako bi para ili prašina bila otpuhana od vas,

Skinuti kontaminiranu odjeću i obuću,

Odmah se oprati vodom i sapunom, ali kožu ne trljati jako da je ne bi oštetili,

Operemo kosu te očistimo područje pod noktima,

Obučemo potpuno čistu odjeću,

Ako se loše osjećamo odmah prekidamo sa radom,

Operemo zaštitnu odjeću,

Ako je kontaminirana unutrašnjost čizama i rukavica, nesmijemo ih više upotrebljavati. Unutrašnjost čizama i rukavica nije moguće primjerno oprati.

Dodir s očima

Palcem i kažiprstom rastvorimo očni kapak i oko temeljno isperemo mlakom vodom (ispiremo barem 10 minuta).

temeljno isperemo mlakom vodom (ispiremo barem 10 minuta).  U slučaju konzumiranja  Važno je da

U slučaju konzumiranja

Važno je da otrovana osoba nema problema sa disanjem. Ako je potrebno, nudimo umjetno disanje. Osobu koja je u nesvjesnom stanju namjestimo u stabilan bočni položaj. Ako se ozlijeĎena osoba znoji i vruće joj je, možemo je osvježiti hladnom vodom, a ako joj je hladno, pokrijemo je dekom.

Otrovana osoba ne smije pušiti i piti mlijeko ili alkoholna pića. Usta isperemo vodom.

U slučaju konzumiranja nesmijemo izazivati povraćanje, osim ako je tako navedeno u uputima za upotrebu fitofarmaceutskih sredstava te je otrovana osoba u svjesnom stanju.

Ako otrovana osoba ima grčeve, ne pokušavajmo je držati ili zaustavljati. Usta joj držimo otvorena, tako da joj u usta izmeĎu zuba namjestimo savijenu krpu.

POJMOVI KOJI SE KORISTE U ZAŠTITI BILJAKA

DOZA - količina preparata ili aktivne materije u kilogramima ili litrima po jedinici površine, koja je potrebna za jednokratno prskanje jednog hektara odreĎene kulture.

POTROŠNJA VODE – je ona količina vode, koju potrošimo za pripremu sredstva za jedan hektar. Zavisi od više parametara, npr. od visine kulture koju prskamo, o tome kako fino i ravnomjerno ureĎaj za aplikaciju sredstva nanosi sredstvo na list i dr.

UREĐAJI ZA APLIKACIJU – su mašine i aparati za nanošenje fitofarmaceutskih sredstava, uključujući i njihove sastavne dijelove, koji utiču na preciznost nanošenja.

KONCENTRACIJA - količina preparata u %.

KARENCA - vremenski period koji mora da protekne od poslednje primjene pesticida do berbe (žetve). Drugim riječima, poslednji rok primjene pesticida prije berbe odnosno žetve. Npr. ako je karenca nekog sredstva za vinovu lozu 21 dan, to znači da grožĎe možemo konzumirati tek 22 dana posle prskanja tim sredstvom.

RADNA KARENCA - vrijeme u kome nije dozvoljen rad i pristup ljudi u polju i zaštićenom prostoru nakon primjene pesticida.

AKTIVNA MATERIJA hemikalija u formulaciji sredstava za zaštitu bilja koja je djelotvorna protiv štetočina, korova i bolesti.

OSTACI (REZIDUE) količina sredstava za zaštitu bilja koja ostane u zemljištu ili u biljnom tkivu odreĎeno vrijeme nakon primjene.

LETALNA DOZA ona količina supstance koja može da izazove smrt.

FITOTOKSIĈNOST – oštećenja kulturne biljke nakon upotrebe sredstava za zaštitu bilja.

OTROVNOST svojstvo sredstva za zaštitu bilja da uzrokuje oštećenje u organizmu.

NAJČEŠĆE FORMULACIJE PESTICIDA

EC - koncentrat za emulziju CE - koncentrovana emulzija SC - koncentrovana suspenzija SL - koncentrovani rastvor AS - vodeni rastvor OL - uljni rastvor GR - granule FG - fine granule EW - emulzija ulje u vodi EO - emulzija voda u ulju ES - emulzija za tretiranje sjemena SP - vodorastvorljivo prašivo SG - vodorastvorljive granule FS - koncentrovana suspenzija za

LS - rastvor za tretiranje sjemena SE - suspoemulzija FG - fine granule WP - kvašljivi prašak MG - mikrogranule GG - makrogranule PW - prašivo DP - prašivo za zaprašivanje DS - prašivo za zaprašivanje sjemena WG - vododisperzibilne granule WS- vododisperzni grašak za vlažno tretiranje sjemena

tretiranje sjemena

PRIPREM A I ŠTAMPANJE OVE PUBLIKACIJE JE PODRŽANA OD STRANE AMERIČ KE AGENCIJE Z A
PRIPREM A I ŠTAMPANJE OVE PUBLIKACIJE JE PODRŽANA OD STRANE AMERIČ KE AGENCIJE Z A

PRIPREMA I ŠTAMPANJE OVE PUBLIKACIJE JE PODRŽANA OD STRANE AMERIČKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ (USAID) I ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ (SIDA) PUTEM PROJEKTA FARMA (FOSTERING AGRICULTURAL MARKETS ACTIVITY)