Sie sind auf Seite 1von 240

LOS

SHELI(NA~I

INDÍGENAS DE LA TIERRA DEL fUEGO

SUS

THADI CIOXES, COS TU ~IB R ES

P OR L OS )II SIO :"E R0 8 S A LES 1

l¡ :-; OS

y

11

LEX GUA

lI Q)IEXAJE A SUS BIEXIIECIIOHES

v , ••• _
v
, ••• _

_-

UV E;'; t):"

AIRES

IIIHH.'RIA DEL COLEUlO 1'10 IX -

S. CARLOS 40')(1

1

0

1 5.

Propiedad del

Autor

r IJEIlI CATOI:IA lAIw< Lo. po.- _ , , ""lo ~," II&<I La O b
r
r

IJEIlI CATOI:IA

lAIw<

Lo. po.-

_

,

,

""lo ~,"

II&<I

La O b ri ta ' IU,·llll.j

[ títul» ele .1

,.• :-'hl"lkllllln-IIulhtl'llll

"

d!'" l. Tiprra ú']

F llPRn, et c. ~ PI'{>· ¡'lila1Il". al l'úl,li.·" ,

""""undar a nu

una Ioll."\'f'

J",

"I

eión de ""

,

,¡u

1m

t

~. :\t"<'.fil'"

Fu ¡::uin"., t.!l"

qUl" en

1 ~9"! pm""'am,,' 11

1""-

-

t ratarl

".

}o:',&-' \'''('t''!' han ~id" TP('''lI:id

de "U bor. mi_m. observ .in.lnl

JI!' l. bo

1

lija ~. df'tE'oidaDll"ntl" 1

InO\'illliPllt"" qUl" badall. ia., mueeas

11

dl" l,~· oj,,,,

~. d e t "d

1"\ ro-rro. nn lII

ludo elcuerpo, p"~lueitl",. en

1

,1

d

n08 qUI' 1 " .oI e man"", dl' 1

J>l'unullfÍlltla.•.

man,

~. oJ

;';0\0 ~h'"dl'tallt">lpara quP 'f'

ntil'nd. la ,lifi

ultad

qUl' u,):>,,!r,

también

e

ncon tramos paTa ap re"'Ier lll¡::" ,[

la

Len ll:ua l an "'''Illpll'tal"pnt

nueva y

el i f eren 1

d f'" 11,,, n lI•• , Tft. 111t ina". 1'1"<,blll,I"lI\{'nh' un X {,I"<li

o eon lll"'llor ,"'f Ut'fl"

' IU f' 11""" 1 ro", d ad ll" 1"" ruiSIllIL" 111'1 itud¡ " ~. bl 1+'ll11 v ,llllllll' 1 ,la al'

n' I.'rf" 1"" j, .r

Y lll:l~ fádllllf' lllo', por ruanl" 111 L"" Klla Fueeuinupor "" I'I"t,null<·j,,,,iúll Iuert

l(U1u ral y Ill' l'i rlUlll mucho se 1'11

'·'" lila.' ,\",1 Xorte <1

Europa.

Xosotros di'O'.'and" vivamente -ah'ar t' ta rala tll' -u total r-xterrmnio. al

qut' }'. de-d e entoneee le "{'falU'''' r"M'l:'r. nn tan

IN hadan lu8 blanre", eivilieados .• in" y má5 por su 1'1"<'l'iac"Il.-titll("iÓII f~ ¡ca. '{lit" pr"nto n~ dió a t'nt""'¡t'r ,·iria.Ja {' irnJlO"ibilita,Ja para I'I.'"-i tir a la ciúbu-

eión. t niendo }'a in"rul ••lo

pllra de-tener el 1!:,,1¡1f' fal al 'IUI' araharfa I'"n su CUI'f'J.n. n'

,Iu

por la at rol pt'f!;I'('uri,m ,¡ut"

'·¡

!Illon

e-t udianu

¡nll~,lpnt

I'nl' n

\

Ift'nu

n

.1

Udi

,lu"¡,"n.

ADU.TU<"I'.

'l"~u'fU "alabfU

""a "

-

AJ,,""_ an'. 'u.l., '1'" l. l

,"'"

4"~ p.o' ",m',,"

ya, <",,,.1

r<l.".~,

,¡."

ua.'

'Da u

"""

,a r

_".a .•¡

y .",

~

Jo",,,,,.

l.

h><io ""

1

,

,,,

,.,

<l. '.'.,

,""""

_

~bU

'"

,

<1<.

'l"""oA

'100.1 <oooi" ro

'l"~"

"' ''. <1_ &:,

,"''''' ".-oD.,".I

,.

_

hahla """""~". 1

hal"aJ. PO' "n

vo.-.1&J<.'"

"

". hl

=::::.~::

'--'-

-.hiI_tIo

:::=.,

:.';~::.::.'e: :t~~::

-

•• _o_

<-.ll

po<

o

ni

,.¡ri

,.¡

loo

<lb _a,~."'_la

<lo loo P-w

-

::4::',;.';:-~~~

",,,,~,Ioo_""

_,

Ia

"," <lora.

tIo

~a.:a::.

la

Ioo_p

SaJ~&,I", ,

,

""'<n IM"-_

-

"

h "ar altlu

ra

110 parte n

t'jof de "11,,

ni"

,j('("ir su

piri l ll, redi mie ndo I,,~1'1111-

po r

l.

,II:.-.<'i.

riel Ba ull

Acle

pua ten

r

,1e di<

un

rec uerdo i uspe

Ieeo. ne elllpt'i\am,,~.11

Iva"

u Leo 2ua

IIu '"OC!'N

~ ir_

n andoflllrn l&ll

n

pi n ejnr nln'¡" 'lue nos Iué ded» .•• ¡u

que I

OfDIOlI)' ,imotl tlr

I bot-.

mi

ma

sali r.

juntaml'nl"

ron

1

IOoNqu@deriUl' '-\n1Ilt:Uf n' .If'jal"lll.df">.<'ubnt'ndo&llimi "'u

lu t'Onl.llDhftlll que de ,,110.: pudimoe I"E'<'~ r . r"rmánd,,"Ol' una ~I f' m " ri . 'lIle

¡Q"U trati

nw

ni _mp~ l'rala I?l"Onfa.r )" tr

-mitlrla

por medio de 1" pren •• l.

l'

te nd ed rfIl1t1."Ión dl"lIl'tal"ia al BUl"n ] )j , ,,, 'Iu" tan to

beneficio nO:' h¡r¡rra,.l,.

 

eonoeer ~

nul!'''' I'lWbln .nti,!tU" J

"'''"''('¡''n'',,] '.

h.r1

.-J

,"

=",,,,, <lml'''' I'" r tanto. l. no (:ir,lla

l'''l''lll

Labor improbns omnia vineit

ti

(',

rihia

e u. «brit a.y ""lll" ,lij"

a l'l'1l\f'<'IUln.¡

r"Il-tllll l l'll"'lIl ., ,1

lO!! illtt'n"a l"ri que Ill~ a tenelon

¡zt"r una

cuales ant t'lI ' IU" ll"¡!IL"" el a ño )! IOO h"¡'¡"!I alrllllzlul" l\

para r"Ud l'lI,·t'll' lcr 111 in-i - 11'1l t P

b

de la

\li iúu

tu

,l"jllhllll libres. ¡l1ldilll"~rt""" -

Irt>~ queridos

l,,~ tlo.

:-;"'·'fitu~. l:\l\

mil. 11111

' jiU'.

aut «r id ad, pu hlic IIH"'"

\'lIt'"

I ft uln

). Irases e nt reteuiéndouos "" n nue

11

r"ln· ('j" d ., ' 0f'f'!;'H111" ,1"

ajo

f' 1

P eque ñ o D iccionario

d el Id ioma F ueguino Ona .

E n f'1 I' rú l0ll:0 qUf' precedía

la Obrit a ha l,ía menife-t ado 1lI ""'1>t'rlllll.ll.

'1*'

abn¡zara

Hulidad a laa let r

qu

el ~qu",i'io I rahajo qUf' arllhaha ,1

loul,ti

ar.

pudiera se r ,h, 1I1"UIHI

)· despertara 1'0 1,," amanl"lI de la n l"I"!!ía "'\ ti"""" tI., pn

Iund l

"'''

en

fOlla,

,n;/nd""", dI' fL lo qUf'

ría

pa ra mi l. l1Jf'j"r recompeu-a '/,11'

podrta t1

-

am,f'

 

I

hltoD, dbelm' la

'al

fal"l"ioo d

,l"l"lrl" 'IUt'f'!'If' premio 1" tUVI' bren

pn nt "

rt:.>b

ti

P'

rqUf' I '"

l,orienlO!' "'~mpla"'" qu tI Pe quetio Diu ionario ,. 1"'"-

1

epareeieren m:<1I pnmto de 1

'lue ,

hahrfa podjdode-eer. 00 oh tant"

hahforto pu lo f'n ,",,"la al alto preeio de I"\nl"" J'f""

que a"

que la

t

1:' ,,) I"ada un".

~

tU\'O

'lile

qu

I~

hl"l/lI\

y murbo tl"'In!," d babia lIIZ'''ta.do.

p,,1

1" pedtan

I~ DI ~Io

t"

ol

lar

1'",,,,, naj

dI I njl:Uldll;! en la L.i.oll:uL un 1 al'n"("\aron. ~ini<"ntlt

ar e intercalar

¡¡,

d,

u

obra

('00

I'OU',.'"

n

'''np,< ~. obr

~,

El

ilu

tre r

du

l A lIgIl/U A."' l"rlca"a,: \" "tI

pe rt ~I,,,,

ilu tre

P r ofe-« r tll"

,Iel

t"

a "ariM

Le-

,\ill"'>l)' lJil'f'('t"r del \tu",,-,"' ,1,· la tu,hu" .\. I",.,f undu .\ ", ti eaoi"t a.

, o d\~tintlli' 0('11> i uu e s ~' n' ,·or ·

,.

m

~l"heral Hart. loml' \"tll' en Sil /l . lon G dI" Id

mo para expl

t

lnl

rpola

\

Ir»

Plata. (Ir

1" h a

r f 1.- Ha en la L'niversided ,1(' Uuen,

))on :O;a mu

Lafón llu

r ponde rado. habla ndo ti'" nusn

1.\.

\'t'do, .

1 Udlarlo

W1

110

d ,'

iU>I¡

déndolo e n

ufret'lel1llu I': t' ''''ro 0"\\ .J>n~·" ~. ('tJ"p

O hr

<'t!>' anol"

ue p" r ulla lIláll cup i,

"'li ,·i

r m·ión . Lo (·ita r- l l' rof. ){ " I J{' rt tl

Lelnnnu

~ I Urh f' en IIU 1J ,

nU- dII l''' e-l

d " en 1" ' l1d "

en

u

I

rta ,· i/ m GMJpo

l n t

T ~ Jo Q II 1. " 'g l< l~l ieo d~ /08 T erri lm -'¡ "3 , Urr¡; rrllll_

I !JI :! . t e ui-

ltjOI , j

X \ '\1 t 'n n g rf"'lo

[,,,

mll "¡nn lll ,1 "

. \ o j(' rit'a ll i~ t llS e n p i aüo

a

l r r . 01 10

i l a el eélebre E ltpl

r

a , ¡"r d,' l 1'" 1,, 1' 11 d

lf f¡

d

Cha,, ; ",1

rrd

n

en"" t{,n e n la :" ""ied atl Ci

"

I"'¡"'rri n.afll'ol iJl "t o

\'11

r" Lli uiU,'r m"

l'

p. llIl>r

T rnml

h"'I"'It'~para

mo en u ¡'tillanh~ lec

tti

d~ l.

l·IlI\'f'''i<l

1

oIf'

Il " ¡" ña

N'

Italia,n"

I f'nla

pon'¡~rarl" uii"u'''l('lllenh'~' irviéndo-elueeodel rme-

ionf'~ polill:l",_~

Lo

I " a ti' '''

}" d~1 E:-t ranjNQ

,,1"fEí,

,

"m"

d

~. l 'eriédicoe de la Capital ~. de otr

iUllad"", df' la

l{ f'p.¡ bJir a

no se limitar n en a"undarl n~\'.,únic. r d Er

~

1 no 'l'lol" \" prodill:an>n ~f'n<l,

i

lA .\"/U'w

, 1A l'Tf'

,

n,('nt,,:

,

El

D

nu,

('''IÓ'', L4

lA ron d, la 1~1nUJ. df' l. ('.1'".1. ún ¡' ri roapWt <lf' Cónl"". LA

f'

1('

tc:.llot

111001

que l. Edil'i(,n d

I.ñn

1900 .k.nl" un

verd

I~", "xit

11"

1>ef1ldQ.

rue \'1 bien "10,1"" I-.r 1m< esfuerKOl' ~h,,~ f"II dar

• la IUI púhli

imprc u ll".~" 'r 11tilUt'1lJ de ejellll'lA!'f'l! d" ",a Ohrit •. !,"r'llle de-de priul'ipi" no

m ha"'••• ,¡"f<:<"h" n

l"

\'I 'r .

hallf'r

:;jn embar,l"o, ,i lIor un 1

10

un elzo de '-"'a nueva Loonll:ua. 1_ r "t1'O 1 ln no me Jlf"'.

I •.

n.ha

no

X" ",.lallll'nte l>úrque no Il

la lalfuna 'IUf" .lfEun" <.Ied•. haher lI

a

mi

medo ti

n

<'11 la

I.i ll ll: u l~ t i a, la nueve L e ng ua llPIITP"ida, ~in" ,¡u

Ilhtió reehueme un ,'

el IUnd

,lE' llener ,

nladero

'·ae lo,

l e m.ln", d

,,,<lo punto nf'("eI!ati" bu-

ar

enbahn r- nte el"om"ti,l" 'l'U' nu- ,1( "lWUtll haberme inlll\lP~l" al dar

~ ~_ t

lU I u r-1p ri m

)11 obn¡, l'I'~ll"¡l" a ll" p erde r ocasión 'IUl' " "

r l.lt~'" I ' u('" I ,¡,'n 'lil e I\.~I'''/1, mo ,Iijl', Y d,. veras me pu

e

,., .n 1"1111 M'fl"

II

l ndi-

\"llri,,~

UI(' "fn ,·i .'ra , ~'s t rat ando ('011

j(('!IIl" y " ~ r ('l'Í ll l n "' n t e con e l querid

C s lllfall' , 'P'" aún lo tuve e "n mie«

afl'''' r ' 1\1" mur-h

11I1" ayudú. ~'IIcon

lo. Pa,ln'". 'IUI' m

'll,·O'<Iie r"l~ en 111 \li

ión

e T ierra ,¡,.J Flll"l:"", de eorrezir y m"jorar pI elemento 'lUlo' ~'t+. 'enlt+ l'lirú'arl" y aun"'lllllrlo

d

•1

am-

I'rueha d., "",to qUI' a los din a,;'", lui \I"'I('rial Linl/ui~li

ad

neia.

,

r .-i

no lo publiqué entonee •. ('''1lI0 _lItun,

fUI' lan 1'<.10 por haberme f.ltad" el

h

-t'"

mp"

se

hahla ~'a III habian

~O h" ,_

que tri"li

tado, p.ra tomar parte en f'1 C"n"uN' de la E"'llOl'll'Í(,n d.'l CO"nI~nati".If'111 In-

depend

nwo lo

oportuno.

y ah"ra para '1UI" el 1.ef'tor l'\tonf\olo tl"nl;a desde ya una idea

la

he squr el Su" 1'l'1!' las ela-

llora d e t.-

la Ohrita 'I"O:" ""p""rtl no dl"jarn

mario qUf' ¡

hahprla eeeomdo tOlla ; -

,,~nt": 1. 0 Preceden a modo 01

1;ramati'1uilla aleun

ifi"'lIndo pI alf",Ill"!".la acen tuseién y 1

n

la

Ohti t a , ~tin lo

que

hem,

\·.tilll! partes dI' la orae i én . inr-l", s _

on_

1'N)o1i<!o notar en 1"1 trato familiar te nido

\'I"r.<an<l"

mndo su Jt'("tul'a )' en euanto _f'1I p''''ihl

I. in j!;" ü¡. t ;""

tivo .1

la T ierra d el F u.'¡;:"

m" " ri¡;:('n "in" ,lif(' n'nt(', como difieren entre "f 1m Illf'''''''' ,11" eosturnhre

" 1,," ' IUf' hahitan

11 nuest ro Xl'Ófit"" Fueeuinos. 1-:"10 ~ hizo para fa"llitar , le a ll;tin

~ hf.

J

k

Il

A

m

.

En

tambi én la

,mpten"ión

dd Text o

~el':lm<lo hlll:llr fil/urar:; un breve Prospect o

"mp a·

l.", trPto Mi"ma~ F Uf',!:uino" pllr", hll"f't comprender 'Iu" 1"" t res I'II!'-

" /1

(. i~llL

I)·a('f'n lf", no tienen el mi -

qu,'

Sh elknam

<1

L !'n ll: utl. I ,:. t " " !'n lll<lo, w nd rri "oln" I'n "u h llfllr 1"1 D icci onario

Ca stell an o.

.-\1 Hi"

ionu

rio .ilf\l<'1l ""lll" .\ l'hHIiI'f',

un

Fr asario ,lo, mil

('UII_

t

m r i('ul ll"

p r,'p""i

i"

n,,".

",""ló, lu'

,' nt n'

1,," l mlfgr-na•.

int('r"ll lll<la

" "11

l\1¡;:ll n "~ . I i ltl " ¡': \l i l " ~ , I,:~ t a e 111 l'rillu' ra 1'1I rt t' ,t t- l a O brit a,

fa

For man

a l

ilitllr:i

la

"'Jo!llllda. part e r-l

.l e

Di ccionario

Cut ellano-Shelknam,

\'01

cllal' lui

I · :"t ll.li," "

e - l a

L"ll jfU a , <Ia,la \lila

n

1" 'Iue

('

a

~

'

t'

-

\ 111

llano. sabe r eua l "Ira 1(' cnrre-ponda

pel"!'"nal('".

<'lIdo en

r¡"n

de

nOlllbn'"

prnpios

ca-tottano.

e n dando d f' algUl"'"

I rá

helknem.

'"

d,

cst a

r-llcs su

unn

colee-

"ígnifi-

COlll" queremos demost ra r se r 1,," Fuezuinos Onll"."

helknam,

una rama

deseeudide de l0" Thehu,·ldw". IlLdl,l(t'lIl\." ,",1

ur

,1r- 11I

l'u tagonln.

pOlHlrt'_

1Il0" el! pruebe de nuestra a erción, prilllerllllll"lItf' llllllt'¡(UlId" I'rtl., !'f'!'!o eoen-

parati"" entre 1"" .lo. idiomns F Ut'gllin,,-:,hetkna m y l ' at l' ,I(ÚIl-T hehuel,·he . luego un Y"rlllmlario <,,,n alguna" fra'{', r n"ltIhn'~ propio.' de esa Len gua . 'lut' formar:! la !{'r('era parte.

En último. N'llI" remate r complerueutu ,1(' 111 Ohrilll n euarta parte. la oompondrdn alzunosApuntes Et n" IÓl(ir " , sohre e.•t,," I nd f¡(f'llaS Fueauinosies

'l. o Caza ~' Ix'scu:

6. 0 :\jíllwntos, /.0 Yf',tirlo". -,. 0 .-\dom"s, !I. o Kluk'ten. \O ' Iatrimnlli".". 11 H,'li-

iri6n de la I. UIl u-

der-ir-: l. o r nI\." t rad i('i"ne". 2. 0 I"s"s. 3. " T'r abnjos . -1. 0 J Uf'¡(OIl

uión. Jeh",d. (h ipúlrg~). 12

CUT:I<."i Ún. 13 :-:l"pultura. 1-1

uperst

1;) .-\ntrtll

fa¡:illlllo.

l o .-\nk,lota. El interr-alar de nlgunos clisés 1"f'1'n'''''ntllndo

la 1>I""lIdf'z,I'TOl'ill 11 estu da'f' lit' obra", recrean-

l'el"!'UIlII" ~. paisaje" atllenizará

~f'r:í tallll,i,:n a¡l:rlldlll,le ft la '·e7.

que sumamente útil. I'"r últimu no pod da dar por acabarlo este I'ról",I(" sino ,lijellf' ,i 'luir rll llllll" pocw palabra, ,le a¡!rarlt'dmit'ntoll I"~ que lile hall ayudad" a compilar p~t 11 Ubri- te. Primeramente en la P ortada detlibro. dí rcl; Por «hra .Ie 1'''' .1lisw"""s s,,_

lesia~o s,pllra 'lile se entienda 'Iul' tod"s ('SO, mi, lI ", r n l ll ll<J ~ han concurrido 1' 11

este tfabai'" quien de UIl modo, quien r1l"u\ro.)" I'i)"o IH1NI" ahora pre-r-n turlo

do I()j< espíritus. lit-' 1II01loqu(' la Ohrit a . ""pel·

rUIII lo ofrl.'Zen.I"'¡elH' l"1I parte a t"d",~' acadll uno de ellos. eegunduriaruen tc lo debo también a esos ~ uestros :\('Mitoll 11I,li~f'nllll.'IUI' ll.¡!radeej,I", 11 nuestros cuidad".'. Sf' prestaron complar-ient es a las múltiples.

repetidea y haeta flll'ti.lius9.Il preguntas.

que uO'Mm!' queríamos aprender. fuera cunucida también I'''f llluch"" "tl"1"',:1

Chan K artarien = [en-

gua {' T ri ta. En t re esto" bene Illérit,,,. IUl"rt"'('U l"'10I'{'illluJC I({'i6n 1, 's queridus r J , ,.'('

Luí" "¡¡(Uf'} Kalapacte y J " s(. Tornas "f'1I l-e-a-hol. que d,,~d{' al¡(lJll(}~ uf,,,, ya

quienes nos proponlemos f'n~eiiar,poniémlulu en eH'rit"

qu" 1f'1I h '\('hu no" para qul' su 1f'Il¡!ulI

volaron a.I P ara Is". "e'pu('1I d e habe r vi "i,to el1 la '1 isjón ~< r"ge lll'ra<l"" e' m f'1 BIIIl' rismo, I~llño".I'l\.'i siempre ("lllmig" ('1 t. o. Yel 2.° p>l.I'llIl" :l.¡WUllS .'lañ"s, Ile" h'

el año

por 11'

fiel y )l::rll.\a l·"tnpailía de lIluch".~ añ,,~. e~ al P . JU&D. Zen one , a quien me habían

enviado por <,"mpali('ro ~. ayud au te a fines tlt' I :->9 1, e unndo 1"(' (' ién bllhíu sidn on ¡I'-

na-lo de Sacerdute. Est e lile fu':: de grande auxilio.Henandc en la 'I i., i6n una ap re-

miante nece idad. la que desde 'lU(' hllbfll reeibid» f'1I 1'11."11 Indlgenas y n¡¡¡os

, .pecial rnen tr-, habla sen t id" sin poderla remediar. air-ndo mue-ha" III~ oe uf"l(' i(l_

l\{>tl. que requer Ian tui IItell{·ión. ~:I pu<ll"f' Juan I'"r 1" t ant o. venido en H ro ( lrnn-

d

toree. Pero al 'IUI' nds 1(' debe g ra tit ud . ad(,llI,is ,11'1 cariñe 'IUf' 11' prof

In, tengo retratados 1'''l1mi¡;:u y lales 1", !,resPllto a mis Curtt'st's IR{'-

1

!I~

s"

ne la Ti('TTa dl'l

Fu .·)(". lleno de 1'1"10

"SoS I ll'¡Il!t'lJa" ya

ap"'tI,Jj.·,,. , ·" u su ñurea simpli,·¡,[n,1 y

, ulici')IlJ"I,)S a l"""t n)s y cSI"" ' ialu"' llt l' do

h!'T<lira 1'Il"if'''l'ia, Slll'0 granjeerse U" ""1,, la I'stillla '¡f' cuantos 1(' 1'''1"

~ill" lamlJi('1l d

1"" nili,,~, <'u~·"cui, IIl,I" ,k"de prillf'il'i" ~,'Il'recomoudú.

Iumus

L\

I' l l<'

I ,i" 1I . l'

", blU"" ~ Ij i"'''·r

"11 1",~Ii , ,1 1

t"l

in

dl~Ilt",,, 1

Il111,

a"

lit ten i nol".n "" le- ,.""" "Ilfl

il I

'l"

na

Ml.~

u i.¡¡

y O'\I;,laha

",·iIla".

no,

,"

nla en

m'"lal

~,~

yquejumhn

nallza,I

i,

\

1

.

jUJ:

r

~'" 11

.j ,· n' l' n·

1I , r" . 'iJ!,"i\.i'HI',I'"",

IlO-.l. a"rt·", Ill'lI,l

" al

' Iu" muonlr

I" IT

re-a . " 'l a n, l"

a '1'" ''''''

,·u ,·hal

h"

a>'

tnIY"o,I,.I,,,,. ni

~

lIIi~lIl" ,It -u infantIl

lor",.":\\,n·

.'"'

alr

'''''l''>l.ah''raal''2;t'f'·~· hl t, ., Ith ratri I

1<

rntl"l"tt'nla p

rit

ient

" ullh ""1

11

"l"lltrabajit,,,,,I,·

1 ,,,,

0 laprimera en odejdndol

U,

~ jlll::a l"¡" pl lall1l.i~n

 

n,I

I

apTf'lulia _ I'u.\ lO·"'\" ol""pu' ~ dI" alll""" I",mp"

'" I

",ll"TI,

~. 1

a

I

u ha"larl

1'Tl"j!lllll:i.n,l, 11"

~. n- 1",ndi'",¡

11"

n

u

pn'p'" l nll"uaj.·.

1Jt> lal mOt¡" IIf'l1:" a

~1I" r a

 

mi'iil

 

"n ml"no

q

'"

a

"n'pi

p",11"l" afi

",n:indo"l"l.

-

 

i

In!'

"

n

 

Tu,

la d",ha .r1

 

dI" haber ,

ni,l

lo""1 Tan

a

1

~h· 'n. d

'Iu

la

,l e-

l'u

,lo, mi

 

1I1i.¡a. <1

la dl" Ini ~",

"r)' ,1

"In.

1\1

,

11 fill

'1,,,

la,,,,·

alll

"<01""

I ll

I

T h"-I" 1

 

f

ha

~oIf't"'T

m"-" 01,· 'Iu"'

""'"

 
 

1' Ll<1"

,.",¡

,

r

ap n-IHI" T

_O' I d iClllla I( l ila ) :-1".lklllutl ""11 m:í- I, mi'" ~ In" ~, r

Iar-ilidsd. 1, ·nid" ,

1t

io'lIl de

i"f'I'''K{'T IIn I"u" '·II,,,IIlIIiIl2;i.ti.lir,,. ~i

" Xl l"{' lI H I oI "linl< la~' )lr""l ,ri" ~¡j·m l'l"{'. U"

"1,, hulllO'ra il1ll~~liJ().

11 "l!J1

('u

. \ p r"",'" h ''' I< I"

~i 11 e lllhll ~" lll~ "IH' TI u lIi,I", ¡,." al"'l1lzo

a

apn-tuh-r "11 II'UI;'

""I' ia '·"'· "S. ,¡idl"'~' seu tencin

1l'l" lrla n" ,. Y'\ ,It' "" . Io·nl<:"a j

minosu. \-:" p"r 1" I¡ LI1t" muy

1" hubie-ra

t IInl" luat"Ti,,1 """1" para

d"

'1I1

. i

I

,·,,-ril " . 11" "111.· <!Udl', ¡"TUlaT una "l'fa V"lll-

"ensihlv '''1 '' ""lltrati"lul"'!

~I,',Ii" 1

1TII'

'l'H' teufu

nmchu-

"

rit o y¡'. y f" n

vuriu

"""~i,,,\l" m

u,-i':' ,lO' I'l\lllhra~ v

h"T:I hu-e 1

·"

~Ia."hahi eudo Y" I 0<1t,1"

pn> p" . i(·i" IH" . "1"UlI,," pudo re ",, !!: r. ' 1'''' ItJfn'~1I<\1I1:o~,1O'ma• . Y

m,' ,'" vio

p lll" \'T"" Y ",·lItis. 1'r<'1'" i,·i"II

vi-, t IItl" Y l' a"aTe""élen la ~Ij,ión dI" In T i

rTII

,1

1

FU"I!:" 1,'" ¡jlt in" •• {'na I "" m

,

,1 e I ~J '" Y ,." 1Il.~ ¡i ,1,·I,.~ I m l i" ~ . l' u , I{· n""'¡.:l"t~. (·"u ~I Tl'pll-'lIr palshra'·I",r 1''''

labT"', r ,latml" euema d e1 , e nli,l" ~- ,1

"xl"'"Il"" u"pn'"'' en f''' 1a Edi"iun

\ll.pn IlUU

ill(·¡ÚU d e todo

1

'1'''' .h"T

En fl1l.

1

pl"tulÍI¡,I" ,lar un '" 11

1I111"'ttan"ia 'Iue 1"1 ~ul'll"m" (;"hi

i

11I

fu

t

"'h.ol

j

mu

,liria qUl"'" <11" -ll"'a~ Ir

.\l1!:l"nt1ll0 en

umcn

1l

(" hll

"".

,fuo·r

,

il>l

f"tlllaTa una t \""1 1"" ,1

~ a ¡'i" , Linr:lll"tll'

vla envi

t.

1"11

,

l.'" 1,

r"J'

_I,ata.

t udiar at

nta

y

""

0'''1

'llll"

"orit'oz'lllalU'

1

1

1"1""'"

'Iur f,¡' nu" ITU anh

l

,1

1

Q'!f'l"I1ITam", {n ,.,.- rom. nt

I

rr

1" n> '1"" la

m\lh,pl

~. ,'ariad",

 

e

il1'"

"111.

'

U!'

"lI'

,11" la

~I.'n n

p;,I"''''11 pTl' tarl,· a'llIl'lla "-I>f'"l'ial y r-""Hnua al. " r-i"'l1. <{"" 1"1 1Il1"'rtauI

j •.t"

, ''' lm

\11"'"

n"I'" ri

"'111

IU)

,

11 11,'" ti""'I"' \'lui,I,. a

(

11,,,,,,

1

I"'raloa '1'". "IHrt"I"l('" ·altltill !'IITa 110

\il"l"

bllbíll "Id" ,I

rr , '1""

,. "ahla f"TUllulu ya y 'Iul'

dar

'I'ril

ipi" """11 iml"'TI"'"'' hlft·.•

110

KTIt("iadllllll·m

I'''!"{"l'{' '1'''' ,.~l" C",,,,-,.',,, (1 11" ,. f"TI""'

,1o,,,lli~".1"""T:;,,,I,,",· I,,~ lll"ti\',,~ '1"" l'n"luj""''' , ~d.- ""[,Il'"

f"Tma,lll

'""'"!T'''''

10 11. I,íIH1l< '''

n'¡:""ijl"I" 1"'l1"lIn<l" 'lUt· ,." ln·

1" ,." 1,," lrilllll'"

,'alt·r"". dp l,,~ ,lill-

1<:

"l1t'." '''llldi".

'pIlo , .~ ,," ~ :l h i" " h" lorí'lll

pnl,¡,

".!"

~"I'H' f:¡ mun-r!a.

_\"II\TIo(:'

d

".il" iúll !

~ in " lll¡" lr~" " i .,, ""I"'Tll "H¡'.I'1l ,,,lo,, "1 r"" 1"" '''' "i" ,~. ~"ni I urde

In I "',,, li'¡ a ,lo· '¡""llm "nt"" I'n"'i"

h a 1:1 l",y han ""hl"f"'-ivi,lu" ,H' d.·. KnL<"i,,'. 11llIor.;1l ,1" "1'"Tt',·i'¡" !':lr:L _i"llll'Tt'

'"

" ' r:; ¡rn·lI

,li"I. Io'. l.,,~ 1"""'" l nd k" llll

'PU'

Con

11

talllll .n ha bran df'>'a,'an

,,¡.,1,

1I,

h"" vrv n-nte

tlf" I'"

urer

u.

r",

tan

1010 1lI1"1ll1' 1l'

nuevo 1" im po rtaut t IUl" 1nllll"rillLcll" ( a rica Linr:ui tu·a. ral.

1>' taml

"'

ti

l.

1'l"r.<'1' -.

tl

.1

trao.li<'i"Il"'" y t'Uf'DI,

fallllban

'!Uf' ¡ Iw;; . ranan n"tabl

lI

n l

l. hi

I"ria tl

u

""".do. ~. laI \ U

nOll ha!>na p

,

en mano la lleve de JW:'ooditOll H!('1l'1

'1'" la at("nt. ~. pE'l"Si,;lf'Ilt

iodu

ión

h<

h

B mb

h"'"

ahHono f .rmalmenl" ;O h pud¡

r:obWman p.ra

'l\le D

on ve n

ra.

r'.

,

,

I

n

r

lanto 1'~lir:i.,

nI

re- l.

oll' l. alta importanera dI"

1

!l8lml

,

IIM

nnlllarf<:

a dar promo y .mtt'ro'

ump!lmit'flto

a tan noble t'

'DI

sanIe an

1"

 

ll lf'DII"II"

lanto dull' la en

ant

Inr

J.'<'ranaa

'l'''' ese eonse]o n.

in 1'lrIlra

v

no

trllOl"u-al"nbfth.,palpat>l

lej

1 '1'1l" a \.

01 ro

Hl-nelDl'ril'

tl

"'" ~

n tK"n a:

Cooperado

t1rdl<l,

m,,,,

,.ta

Ohrila , íruro n

tutn.

ti

n

Ir

tral"Jo '1Ul.' ti

\ "ue:;tra pt'1'-f'\t'ralllt' e "',""raN"'n. Confi

lo", '1'''' la

rt'<"ll

n

f"1IIO Homenaje t1l"bi.l" a \ u

tra

Bond

l.

a n"ml.,n' .1

mi_ ('''llll'a-

ñt-I' y C",uljul<>","~' d

\ ·u

ln'" I'n,1t'¡¡:I'¡'

. ].". I n,H ll: f'1l 1l>' FU"J!:uir"'" all

I't"}-'l't·tu"".n" nte l

~aluola,Uf' ·

an.I

", d ,'l

Hu,'u

1)"

toda r1_ de Iehcided.

nte l ~aluola, Uf' · an.I ", d ,'l Hu,'u 1)" toda r1_ de Iehcided.
nte l ~aluola, Uf' · an.I ", d ,'l Hu,'u 1)" toda r1_ de Iehcided.
nte l ~aluola, Uf' · an.I ", d ,'l Hu,'u 1)" toda r1_ de Iehcided.
• • ''''-----" 1 ---'----"-----'--'~' ----mf
• •

''''-----" 1 ---'----"-----'--'~'----mf

• • ''''-----" 1 ---'----"-----'--'~' ----mf
GRA:-'IATIQCILLA S HELK:-':A:-' l .lLr.rx .\s HF.r.L.lS P.\H.I LEF.H L.\ LEXr.r.\ SIIEI.KX.\ JI ~. l

GRA:-'IATIQCILLA

S HELK:-':A:-' l

.lLr.rx .\s HF.r.L.lS P.\H.I LEF.H L.\ LEXr.r.\ SIIEI.KX.\ JI

~. l A lfa l

o

~ ·""" u ln" .(l na , ,, "' ¡'elkn. ", .,, · 1""

1

'n ,d~rar """'"

,

mpu_'" dc 'cinte y ,¡,

It""

d,' lao '1l1t ein

n

,.,

aJt.,.)'

, ,IJotJb.n

lao d "",-

A . ce.e . O . R .I .

J .Il . L , M . N . O

P , R.I . T , U , V . W , X . y

Z

PR-ONUJ;CIACION

A

. a

_

1'<- pronuncia e

a'l'i,ad" r

 

la'I'"

F j.mp'"

ll1<, en (;,,' .e 1la no ; ",,,.ll<l,, La. acuo,pal1.a " na h e.nloncN Ahilit.t. (('al",u

Ch

, eh

-

:-O.' p",,,,,n";a eh a <"Om() en ea 'eU.,,,,

 

E

.• -

s

pru ouocia .

mo

en ('''' .eUa"".

G

.•

-

I' ron u o

ia",ún

(."'0". DeLa.nlede la. ""'aWo al

,

le&l\a<le una h; po.ej,

G halll&l.

8

l

.

h -

i

-

J . J

Il

. k

(I'aJ

c,

La. G

l hu

,.

:':0 t, .te lao "{){

,

, Ghia n ((·0

,

n

(Ioakl.

lmen

,

J'f'.nu

10

<unido pruplO

,,,,,ioIcrado

"

00". ~

eh ,

."

~

lo

'

r.·

de" "ocalr- e i : P".

'lue" _"en. par. fu

r """

~

.ll

,'

1&T

uar.o

,.""'

pueot.,y panhaecrdu

bi1anla"

brc

I

d<I una yert:oo

a, PO'

G hMla" \II"l1iar

;

,

,por el.

r más

Thai. (DO

11("" 1

"

'1 e

['''Id'''-

l

'

I'm

u",

e

(lItu

1

pcc.","¡ y f,-,_t

P

Iodo d

I

"'

~I

uu

m;por

j

LoIh&6th _

urald

pocej. J &D( ,

h&ada 1:'la eo "

,,",

do

e

udo; k0ük0tk6-

,~

'eh,

L

. 1 _

 

1'

,Il

'IDO

c

nano;

PO' el·

La.l Uu)'-

 

M

.

111

_

I' m n

u",, '"

'

,

"

C

, u.-

por ej

M a

llu , M alr. Iluy"

N . 11

 

s

pru

une

e

e

1'Üano PO""J

N a ,muJ'"

0 , o

"'" ,

"'un,

,, nw'

C

u

, I~"

J.

Oom (.1 ".",

P

. P

1

pn>UUA<'

 

'1

e" l'.,.', ll."

 
P . P 1 pn>UUA<'   '1 e" l'.,.', ll."  

R

,

1'

", ,, "'

llt"al 'Iu"

C" ( '

, , 1110 "0 .

1

1" n~

I"' lal ,

' "'' p",,,u,,eia i ll:ualm

,, '"

que ,,"

('

a 'ella""

u~la p'"

1

h,

,,

.il>dan'". I "aJ •

T

u

 

wn",'" l. pa

La. [,' .

Dudpulo , '" '' "~jo l hi.oll 11

10'

 

t

 

1'

,,,, I,,

i.

"

"U"

" (·""' eH."".

 

la

h , ' "

.

 

_

 

;"11:1,

) 1' "

j.:

T beuk ( pI,,'

); T hay '"

( " 1,, "

 

,

1

.•

, ni m

I'"",,,,,,· i

,,

¡,',,,

'1"e ,'"

["lo

" ,11 " "

",,,·iza

,","

ell the (a" [,'UID

V.•

w.w

1'"",,,,,,,; ,. e""",." " " "'\la,,

1'" ,,,,"";a. ¡

"

,l

t.l~ ilt

,, 1

.1, v , y lJh,u~"

1, n" v u ; I"''''J.: W inrü lt!. ' iul 11

,

1>"'''''11'''' CUUU' l.",•• ,. erilu VulrTw.l,

OILAM.ATIQUILLA. IHELU.AM

_

X . •

-

n un ~i_

Lt-lra <'<Imput la <.I~ a y l; I'ron"n~i""ilohd" hle ro m' , la W . l' "r K.Ioan .

j

: Xan (po.·llIlr) pro-

Y . y - ~:. "'l"i"al~nl~ a <l

Z . l

-

(ami go). ('J. E 'lui " ale . (Ol,·r).

1

<100 1 1

1,

po r lo

l a nlo

<l,,101.·; I~"

T . Y l, Y p roml nd a e i¡tuaJm

i.:

nl

Y a (p

a T l

,""

mh

uni d"

y,,), Y oopell

; p" r

j.: Z ".e

Ob ae" ", io

 

-

t '<

llO

&<'el>a de

" er, ]", mo •• , I"I'I&<!o e n 1.,

· pl.ri(,n eJ AH.l"' l"

¡·

I

Il.

no, au nqu

m<>nud" n,," ha ya

.'I<'",-lid

"i

.

p

onunl"ia

r p. l. br

,

~u}·" ,oni<.lo

llO!I f

~ mu)' <lifíril <.I i. t ingu ir . ¡ fu r r

n a

"

e ; e o U: "

 

U : }'

u " 7 ""nid" . '1'''' n.·aln", n-

"'

ron nu

a

a¡>bolror

n 1

o'r

¡

IlpJ" ('

roaJ

rato nu"'·a. '·or.l""

oill""" romo 1100 1"' 1. n il••.•""' •.,llr"rmanlO' ('On .~elll" a¡[I,"'"''''''

,o.,)· .u !'rimi. a

Idl

no J OII Io a y. ~: o ' '' n

'h repu

para no i n" en'ar <.1

<'<In 01"" pu nl

oul"" gánd

ln' N,n un

1',",

j

:

"

Ja palalora A.hil' e tl (Cal

) (1)

Lr. "0('&1 .

""

di"ing"

'in eml",'l:o ,1

Jo.

o i:

",

jo

r

pt><J.la ~

,;

",

<I<'<'lr '1u

allllo

"'''"

un'l""

ni u"" ni o, ''',

a

¡

n¡:",.

1pal,.,

"o

'u'

d

.U ntr

m"mo d ill

'lu" a ot 'a. y

l it' la mi.ma da'" Ioay murl>

jando

~ral,., 'l"e pro"un

i

",,,,,.

d i

"

I

upt'rior

, lo 'lue a I""pi

·n

mrnt

J

,~," la

ron.,.)

IR< I'n

Lo

'1'".

midad

<'<In

"'0 . I"eve. Ia \"Oral

<.1

la el, ru)'o ."nido no

1la """riloim

!,wnunríáoolola b""'e y ron la l~nll:ua I'm re lo. Lli.·m, ona•.

Lr. "ora l e d~ l a 011

Lr. qu

la t

,~ra

,.

1

che ~n la palab ra A c bep "" . apt'o

m'" hiro m"d a. ar~rr'¡nd

,.

n'ihl

mientr a. 'lue la ,·or •

Acbep '" . Como ~,t

la a '1'''' a

l d

í ,

ha}"

1

.naha p ' o

0 11''', 'lu~

nl

NI

n

e .in ~fUha .¡:

rihienolo _

n,'"

~mpt'ro la o"h."'lI:a""", <'<In el aJlÓ"I .(jl~

murh

n alto

,'

rl ru"", ,1

la obra '

rtlll.

",'oido al1 ir"lado

propiam

r

r . aria a cual'l"i

l

np""'ilon del

afirmari¡,n

o

d~ la n

arilo n. emili "ud" n

lm

nle UII ruido , ahi

l1a o

rr&<!a l a h"

a . 00 im purt

 

,

ron la 001

dil r

nria. 'l"e 'b l a¡

afim"'ti,.", indinan ,·trlir almem

l a ral"'I&,)·.í

 

n

",a'i"o,

tu

n lu,rizonlal"'

nl"

haria la i"luier<la la ral"'l&. E"e ruido os

al

inar ·

 

liculad"

lo

p

nta"",. <'<In la 'bl (.)

1 1 -

Lr. ¡ Mlaodo "" doble.o r"

¡

como ru

dN;"; Olrl er hablar .",n la "ari. o gn,ni•.

n,lo

hare oir dohJem en l" .I~ n i n, lo r nlone

p"",,'O'; por

j

,.

i.:

N aim

(

e11.,~ r LI .· Llo.

l,

np

imple.I""".,,'o d". pun'o. ",h

.: aiIl6 (all&. ) ,. e pro ou nr ia

Ioahllo•. o

rito &ÜIl6. o h¡,'n N,n la }•. ayu6. 1 11

rá) Rl er -

O. ¡¡ -

.-\i.l{una "

la o li

n

un

nido

'1"" "",¡ hi

l, .¡oo

j

n

'lU" h

Id'" ,Ir

ne

ni tam poro

"'>lO pro""'>eiari(,n .U}·,. I,a"io.,l,., ·

" ,,",aloa ,

llano.

. i

q"

n

&I¡rln parNido ro" otra ""

diri

má. loi

o

lran

te

a.

,ni<.lo.

i¡", indlll

"""a l u ad~má. <Id

~roalamo.ron

1

a

.:

I'or

_")'0 I'tI'l'io. ron'· oa

n

la pala b,a "'koOll'o{.-\lraozar).~1 8Ir.eóun t e" .

oin"" en

punluarlo Ll o¡' '' ·ou'nl ''

)

l 'a ra di>ti'4l"irl

imilar la pro"uorl

1 oa ,rllano), lirneotro, d". a"yo.

'1"" di,'in gul.

moti ""Ioreponi~od"le d pumo', po' ej.' Ikbl1ll',, _ Ioui•.• e p",ounr;' 8ch' un ' ; rl

oiro,,,,nejo il, por ej.: Noo _ a.I, y '1' pro n" n. ia "'100 U"e

p rop i" . en .~h.lkuam 'lU" paniripa uno drl eU (",mo feu fu~go. fra'''·

oon eou ,ni<.lo propi" (i~ual

U

_ il _11 _ il-I

olro 'I.,

 

Iran

,

, a"I"

"'lo

1". labio. y anioulIld" la h'n~ua al". di

nl

i"r, .i",,·. rn ,,1

1"" _

nunriarla.

 

1 La 1

('''':_) n

 

do

.aJ

a

fu.mo••Uabo p,,"'¡. """'

d

""IDO '''''a1 (

Lola

$) PO"J

M "

P

ler _

"" •

le ral.a .a

ti6a

,do

dP

r

•'} -.w.- pn

U ""La).

""'"-&do'

0.,'''';'. Om,lta ". M1.ob _

,

-id"

'e

Sum\>

P

'J

Pt"

~aloo. y Am 1 z to>

_

~. '''. d.l C.l",

"Aa .ooal."". pod<1aID,," Uoma. voo.l dot"" 'anl" m," 'In 00

'_"'1~a b

oo,., 1<> ,hft"l ,,'1'" la """un.is· e

l>i~ '1u. ,loba

P

,ounoia

",

y

i

o

propio. AdPmlo ' <ea Umbi

alab

y d

v",,"", y.a di<bao

m".-hao u,

_J .

'a proau""""Ó11 d. la a fioa'

Oltlt.l.

.

(mu

"]

)

M61l01t.1. -

"'ov,,,,):

]

,,,

n. A.l

MaI Lf. -

ru"Oo"oo

~

1

(vo.): O.u rá

(

v

u".a

-

d

Olltl.

mo

("

E'

40

ao

d.;a d

tll

""" oIoual

"" _da

_d

,,,,,

""p

a .'."oi/,~ ,l•• ", y

, .1

0

d.

la af"",oci ,;a o o~

i,l•.•• bi

' ,,, t.,,'o lo pud.",,," .uo.id•••• OOtDO .0

i.a.';0,,1I.4o.

1.

GILAMA.nQUILLA 5 HE LB:NAM

!

'l" e &O lem

, 1" 1

nin'

y'¡,," IHr4"

d

del

tellll."""nlrBl> t'n "¡alfaf,("l<l "I

[loam

01ra, 1"'" lel rao igual

.; hien

P" ""''''''' dolol

ala Oh ,

1

le

1. Oh ,ah YTh - 'IU" lI.mamoo l emid oblel, PO"t''''

V

Co n. id,"cando en fin romo ,·n'all. y (ICriegll i. 1

Y r, X _

1\

X _ y

1

_ i i , YZ _ t ., 1

,

dne<>propi&/l,.l"."

,!

"

I"

rnJl"

doa IN '

!,

de d,," J.'Ir ,,_ IIOn .Impl"" "" '\1 1"" llund ad l," , oUa. eualro ""m -

'lue ti"h!'D

'1""<lO" W "'¡u j"

y do!>1

,

lau n

ooni<lo>.

vocal,,,,,~ún1 en tu ,.d 6n.oerr " ' l" ineo, 'I\le uni, l

v<'inte" l ue80 n : a, ba,~, i, e , dl.~. ~ 1, 1, 1, f _ o , oh , ó _ \l 11 , \l , 01 _ y ; de rn.-

'1'''' rl'Un iénd ol

to."d Jlll j un' "" 1

le"

<lel al/al

"o

" h,lknaul "",Ja" rua,ent

:

A. ha,), ti. e, ~h.~.~.1, \, 1, r, n , oh, 6, \1, 4.

u,

gh ••h,

th. ,,

U. y,

11:. h,

x . y , z.

k , J. 1, m,

1),

P.

r .

".

t .

"

.

('h.

o "~il)te

\'00·,,1

,I(,~ ""W.o Oa"t

'1"'1'1

" " I)I'" rompu""&H do!>I

~u at.1) coll'onanl

,

mido!>l

y ~uat

con ",-

S

o " "

h "h.á d " j ll<\n d e no tar }· m á

pond i"n l

;

notll'á "1) d """''' <l e ]a 010,", la IIu"'n ,,;a ron'I,I"tll ,1,·

,. 'I'"id".,

1"," "u a ,ro I"t ,a. 11. 11. F . Y (~,;P'"'' hi'·I). ""mo "e "",' á,

po, oua c""

tón p",f""lam"m "

1""

a.•lla

11. 1""

la

1'.• 1", 1/, PO' 1

'1', Y TIt.l

.-.

1

\'

}' w ,

y

]a Q . por 1 K. ' 1"" do"'ln a ""]o',an,, "'n 1"<\0

el . i. 1,.",,,. 1)(' la ,' do],],' n no "n'''I)Ulltno

", y ,le la dohl" rr no ert",nlOOn"" "

e

que puoo

r

halolar. nu . i,'nd" '~"'Ia"'p"l lel"" d"la ' iml'l.·.

ha . , a triple po' ]a ,lu ,a y 'ro'JIl"la pronul)e;adl,n ]lO' ej.: TelTtk orr Pul .:a,.

río

DIPTONGOS Y TRIPTONGOS

Dip tong ol -

Lo. :<helkn am u' an

t" " gua, "" d e<' i, p'onuncian

"oeal

'lu

"',·nu,l

u nid,

ell . ".' ' 'Ollw

a eioll'''' flUnilla ,,," d e mu cho . dil'-

1

dem"-.

) . lLo.nier (ou

du . "o,-a),,,. Furma di]>longo la i eon ",.]

il -io -

iu;

"'"

ej,:Anía (

'e

y hll"t "

co""i gu mi' '''a, ¡a- 1 -

i

ro

) W uit1:lo¡en (, eJ1i",e). Shlon (t'ie] o ). U uiUhnIáll l (cararnlJal .

T a m hi ~n f orm a d ip 'o ll gu]a i 1"'.I'",

(10<'0).

t a -ai -ei-i¡-oi-lli -PO '

La

j.: N aim ( a d), K e -

f" , ma

l.hn

(a trM). K oilr.en

u amepu"",a po'pu

'a"l.·

).

la a .\ ,,¡ 1" o;

o'a, ) ;

1"", otr

por

ej, '

,·oeal

di l'l.;

1,,1.0 mar i no); Ito o rn _

po. ej .: Oh a. ; (c o" no );

X o

<a

N on uli: (lll"-"

B:o-ori

t 1 ('1 "~ "" """'? ).

(1"'''0 ° y~,h

(<:'O IM " e"l~ ) : K o ur ll:ien

(,

(fo~""

"' a l

Tr

ip t o ng o B -

s

n tsrnl'0~o l oa ' rí ptoh ~O " . PO' ~ j, : JO B hl . ~

ltieulew (teTlllin • • l ; ZJ.ie ukn (n<>",h

Kuaora n O'P." ir); K uoin (c

I1 n mo n'l'): K . llIhi ouwel'e _

,.

p,. ); Ollii e r (ronea •. ~rlll\¡');K uairfll _ ("'ni ' 1;

"""a l;

'a ), elc., et ~ .•

n

Shioonton (nomll,,· ,1 et C.

ru); Kuoontar (admilir

( \ lal """Ino de c

Para ,laTll"" C'''' " ' a lo mM a

ole l. leng ua . 1

crit o .]

rt

PROSODIA

ACENT O

PR OS ÓDI C O

",lanl~1I1~ p""il.>l" Y oaher a cl1sl re¡¡:l. a"·nem,,. I'a,a ' . a·b ds ,

d''''i' ,lar co

y " ", mil i,

pabh, ll.' ¡<)"'l k na' ''

!", s la " OZ.

a

]" • • " ",·,,t