Sie sind auf Seite 1von 10

A.

Bestimmten Artikel (der, die, das) Plural M/F/N die der die das Mnder/ Nominativ Mund Nase Gesicht Nasen/ Gesichter die den die das Mnder/ Akkusativ Mund Nase Gesicht Nasen/ Gesichter den dem der dem Mndern/ Dativ Mund Nase Gesicht Nasen/ Gesichtern der des der des Mndern/ Genitiv Mundes Nase Gesichtes Nasen/ Gesichter B. Unbestimmten Artikel (ein, eine, ein) Singular M F N Plural Ohne Artikel Vter/ Mtter/ Kinder Vter/ Mtter/ Kinder Vter/ Mtter/ Kindern Singular M F N

Nominativ

ein eine ein Vater Mutter Kind einen eine ein Vater Mutter Kind einem einer einem Vater Mutter Kind eines einer eines Vaters Mutter Kind(e)s

Akkusativ

Dativ Genitiv

C. Artikel im eiteren Sinne ! Artikel bentuk lain Selain entuk estimmten dan un estimmten Artikel! "u#a terda$at entuk Artikel %an# lain %an# si&atn%a sama den#an kedua entuk artikel terse ut diatas' (erikut da&tar artikel terse ut ) Catatan ) A$a ila erdiri sendiri tan$a disertai kata enda maka artikel terse ut di a*ah ini meru$akan suatu +,ronomen- (kata #anti murni)! ta$i a$a ila $elen#ka$ dide$an kata enda maka er&un#si se a#ai +Artikel-'

.' "em#nstrati$%r#n#men ! a$a ila se a#ai $elen#ka$ dide$an kata enda (attri ut)' o dieser (dia [lah]/yang ini) / &ener (itu) o der&enige (siapa/ia/apa yang) und derselbe [dia (yang sama)] o derglei'hen (yang seperti itu/yang sedemikian itu) und derlei dieser/ &ener Singular Plural M F N M/F/N dieser/ diese/ dieses/ diese/ N#minati$ "ener "ene "enes "ene diesen/ diese/ dieses/ diese/ Akkusati$ "enen "ene "enes "ene diesem/ dieser/ diesem/ diesen/ "ati$ "enem "ener "enem "enen dieses/ dieser/ dieses/ dieser/ (eniti$ "enes "ener "enes "ener

Singular M F N der"eni#e/ die"eni#e/ das"eni#e/ N#minati$ dersel e diesel e dassel e den"eni#en/ die"eni#e/ das"eni#e/ Akkusati$ densel en diesel e dassel e dem"eni#en/ der"eni#en/ dem"eni#en/ "ati$ demsel en dersel en demsel en des"eni#en/ der"eni#en/ des"eni#en/ (eniti$ dessel en dersel en dessel en der&enige/ derselbe Plural M/F/N die"eni#en / diesel en die"eni#en / diesel en den"eni#en / densel en der"eni#en / dersel en /' )nterr#gati$* und +elati$%r#n#men 0 a$a ila se a#ai $elen#ka$ dide$an kata enda (attri ut) ) o dessen (Genitiv sin#ular) 0 deren (Genitiv $lural) o el'her (1nterro#ativ$ronomen 0 siapa/apa/yang mana) 0 (2elativ$ronomen 0 yang) o essen (Genitiv dari wer/was) Singular Plural dessen deren M F N M/F/N Nominativ der die das die Akkusativ den die das die Dativ dem der dem denen Genitiv dessen deren dessen deren

derer

derer

el'he* Singular Plural (+elati$* F N M/F/N %r#n#men) M Nominativ *elcher *elche *elches *elche Akkusativ *elchen *elche *elches *elche Dativ *elchem *elcher *elchem *elchen Genitiv * * * * el'he* Singular Plural ()nterr#gati$* M F N M/F/N %r#n#men) Nominativ *elcher *elche *elches *elche Akkusativ *elchen *elche *elches *elche Dativ *elchem *elcher *elchem *elchen *elches *elches Genitiv *elcher *elcher *elchen *elchen 3' Antara kedua ta el (*elcher) terse ut diatas terda$at suatu $er edaan +*elche- 2elativ$ronomen- tan$a kasus +#enitiv- sedan#kan +*elchese a#ai 1nterro#ativ$ronomen- da$at dikon"u#asikan $ada kasus Genitiv' "inge Pers#nen (barang/ (#rang) benda) Nominativ *er *as Akkusativ *en *as Dativ *em Genitiv essen essen 4' P#ssessi$%r#n#men als Artikel 0 a$a ila se a#ai $elen#ka$ dide$an kata enda (attri ut)! lihat ta el) o mein, dein, sein, sein, ihr, unser, eurer, ihr P#ssessi$e%r#n#men als Artikel Pers#nal* (selalu berada di de%an kata benda) %r#n#men N#minati$ Akkusati$ "ati$ (eniti$ M M M M Singular Singular Singular Singular mein meinen meinem meines ich 5und 5und 5und 5undes dein deinen deinem deines du 5und 5und 5und 5undes sein seinen seinem seines er 5und 5und 5und 5undes sein seinen seinem seines es 5und 5und 5und 5undes essen

sie *ir ihr sie Sie(hormat)

ihr 5und unser 5und euer 5und ihr 5und 1hr 5und

ihren ihrem ihres 5und 5und 5undes unseren unserem unseres 5und 5und 5undes eueren euerem eures 5und 5und 5undes ihren ihrem ihres 5und 5und 5undes 1hren 1hrem 1hres 5und 5und 5undes

P#ssessi$e%r#n#men als Artikel (selalu berada di de%an kata benda) Pers#nal* %r#n#men N#minati$ Akkusati$ "ati$ (eniti$ F F F F Singular Singular Singular Singular meine meine meiner meiner ich (lume (lume (lume (lume deine deine deiner deiner du (lume (lume (lume (lume seine seine seiner seiner er (lume (lume (lume (lume seine seine seiner seiner es (lume (lume (lume (lume ihre ihre ihrer ihrer sie (lume (lume (lume (lume unsere unsere unserer unserer *ir (lume (lume (lume (lume euere euere euerer eurer ihr (lume (lume (lume (lume ihre ihre ihrer ihrer sie (lume (lume (lume (lume 1hre 1hre 1hrer 1hrer Sie(hormat) (lume (lume (lume (lume P#ssessi$e%r#n#men als Artikel Pers#nal* (selalu berada di de%an kata benda) %r#n#men N#minati$ Akkusati$ "ati$ (eniti$ N N N N Singular Singular Singular Singular mein meinem meines ich mein Velo Velo Velo Velos deinem deines du dein Velo dein Velo Velo Velos

seinem Velo seinem es sein Velo sein Velo Velo ihrem sie ihr Velo ihr Velo Velo unserem *ir unser Velo unser Velo Velo euerem ihr euer Velo euer Velo Velo ihrem sie ihr Velo ihr Velo Velo 1hrem Sie(hormat) 1hr Velo 1hr Velo Velo er sein Velo sein Velo

seines Velos seines Velos ihres Velos unseres Velos eures Velos ihres Velos 1hres Velos

P#ssessi$e%r#n#men als Artikel (selalu berada Pers#nal* di de%an kata benda) %r#n#men Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv ,lural ,lural ,lural ,lural meine meine meinen meiner 5unde/ 5unde/ 5unden/ 5unde/ ich (lumen/ (lumen/ (lumen/ (lumen/ Velos Velos Velos Velos deine deine deinen deiner 5unde/ 5unde/ 5unden/ 5unde/ du (lumen/ (lumen/ (lumen/ (lumen/ Velos Velos Velos Velos seine seine seinen seiner 5unde/ 5unde/ 5unden/ 5unde/ er (lumen/ (lumen/ (lumen/ (lumen/ Velos Velos Velos Velos seine seine seinen seiner 5unde/ 5unde/ 5unden/ 5unde/ es (lumen/ (lumen/ (lumen/ (lumen/ Velos Velos Velos Velos ihre ihre ihren ihrer 5unde/ 5unde/ 5unden/ 5unde/ sie (lumen/ (lumen/ (lumen/ (lumen/ Velos Velos Velos Velos unsere unsere unseren unserer 5unde/ 5unde/ 5unden/ 5unde/ *ir (lumen/ (lumen/ (lumen/ (lumen/ Velos Velos Velos Velos ihr euere euere eueren eurer 5unde/ 5unde/ 5unden/ 5unde/

(lumen/ (lumen/ (lumen/ (lumen/ Velos Velos Velos Velos ihre ihre ihren ihrer 5unde/ 5unde/ 5unden/ 5unde/ sie (lumen/ (lumen/ (lumen/ (lumen/ Velos Velos Velos Velos 1hre 1hre 1hren 1hrer 5unde/ 5unde/ 5unden/ 5unde/ Sie(hormat) (lumen/ (lumen/ (lumen/ (lumen/ Velos Velos Velos Velos .6' ,er edaan antara keduan%a san#at "elas! a$a ila ,ossessive$ronomen se a#ai artikel maka selalu erada dide$an kata enda teta$i a$a ila ,ossessive$ronomen se a#ai $en##anti dari kata enda maka di#unakan tan$a artikel' 7ihat ta el dan contoh se a#ai erikut ) 1st das dein Velo 8 9a!das ist mein(e)s. 1st das seine (lume 8 9a! das ist seine. 1st das 1hr 5und 8 Nein! er ist sein(e)s' P#ssessi$%r#n#men als Pr#n#men Pers#nal* %r#n#men Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv M M M M Sin#ular Sin#ular Sin#ular Sin#ular ich meiner meinen meinem du deiner deinen deinem er seiner seinen seinem es seiner seinen seinem sie ihrer ihren ihrem *ir unserer unseren unserem ihr euerer euren euerem sie ihrer ihren ihrem Sie 1hrer 1hrem 1hrem (hormat)
o o o

P#ssessi$%r#n#men als Pr#n#men Pers#nal* %r#n#men Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv : : : : Sin#ular Sin#ular Sin#ular Sin#ular ich meine meine meiner du deine deine deiner er seine seine seiner es seine seine seiner -

sie *ir ihr sie Sie (hormat)

ihre unsere euere ihre 1hre

ihre unsere eure ihre 1hre

ihrer unserer euerer ihrer 1hrer

P#ssessi$%r#n#men als Pr#n#men Pers#nal* %r#n#men Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv N N N N Sin#ular Sin#ular Sin#ular Sin#ural ich mein(e)s mein(e)s meinem du dein(e)s dein(e)s deinem er sein(e)s sein(e)s seinem es sein(e)s sein(e)s seinem sie ihres ihres ihrem *ir unseres unseres unserem ihr eueres eures euerem sie ihres ihres ihrem Sie 1hres 1hres 1hrem (hormat) P#ssessi$%r#n#men als Pers#nal* Pr#n#men %r#n#men Nominativ Akkusativ Dativ Genitiv ,lural ,lural ,lural ,lural ich meine meine meinen du deine deine deinen er seine seine seinen es seine seine seinen sie ihre ihre ihren *ir unsere unsere unseren ihr euere eure eueren sie ihre ihre ihren Sie 1hre 1hre 1hren (hormat) .;' )nde-init%r#n#n#men 0 a$a ila se a#ai $elen#ka$ dide$an kata enda (attri ut) ) o aller! alles! alle< alle o eini#er! eini#es! eini#e< eini#e o etlicher! etliches! etliche< etliche o ir#endein! ir#endein! ir#endeine

o o o o o o

ir#end*elcher! ir#end*elches! ir#end*elche< ir#end*elche "eder! "edes! "ede< "ede "ed*eder! "ed*edes! "ed*ede< "ed*ede kein! kein! keine< keine mancher! manches! manche< manche mehrere

Singular Plural M F N M/F/N N#minati$ aller alle alles alle Akkusati$ allen alle alles alle "ati$ allem aller allem allen alles alles (eniti$ aller aller allen allen alle Singular Plural M/F/N M F N eini#er eini#e eini#es eini#e Nominativ etlicher etliche etliches etliche eini#en eini#e eini#es eini#e Akkusativ etlichen etliche etliches etliche eini#em eini#er eini#em eini#en Dativ etlichem etlicher etlichem etlichen eini#en eini#er eini#en eini#er Genitiv etlichen etlicher etlichen etlicher einige* etli'he* irgend el'he* als Attri ut Nominativ Akkusativ Dativ Singular Plural M/F/N M F N ir#end- ir#end- ir#end- ir#end *elcher *elche *elche *elche ir#end- ir#end- ir#end- ir#end*elchen *elche *elches *elche ir#end- ir#end- ir#end- ir#end*elchem *elcher *elchem *elchen ir#endir#end*elchen ir#end- *elchen ir#endir#en- *elcher ir#en- *elcher *elches *elches

Genitiv irgendein* als Attri ut

Singular M F N Nominativ ir#endein ir#endeine ir#endein Akkusativ ir#endeinen ir#endeine ir#endein Dativ ir#endeinem ir#endeiner ir#endeinem Genitiv ir#endeines ir#endeiner ir#endeines irgendein* Singular

als stellvertretend M F N ($en##antikata enda Nominativ ir#endeiner ir#endeine ir#endein(e)s Akkusativ ir#endeinen ir#endeine ir#endein(e)s Dativ ir#endeinem ir#endeiner ir#endeinem Genitiv ir#endeines ir#endeiner ir#endeines Singular &eder als Attri ut M F N Nominativ "eder "edes "edes Akkusativ "eden "edes "edes Dativ "edem "eder "edem "edes "edes Genitiv "eder "eden "eden &ed ede* Singular Plural M/F/N

M F N Nominativ "ed*eder "ed*ede "ed*edes "ed*ede Akkusativ "ed*eden "ed*ede "ed*edes "ed*ede Dativ "ed*edem "ed*eder "ed*edem "ed*eden "ed*edes "ed*edes Genitiv "ed*eder "ed*eder "ed*eden "ed*eden kein Singular Plural als M/F/N M F N Attri ut Nominativ kein keine kein keine Akkusativ keinen keine kein keine Dativ keinem keiner keinem keinen Genitiv keines keiner keines keiner kein Singular als Plural nicht M F N M/F/N attri utiv Nominativ keiner keine kein(e)s keine Akkusativ keinen keine kein(e)s keine Dativ keinem keiner keinem keinen Genitiv keines keiner keines keiner Singular Plural M/F/N M F N Nominativ mancher manche manches manche Akkusativ manchen manche manches manche Dativ manchem mancher manchem manchen man'he-

Genitiv mehrere

manches manches mancher mancher manchen manchen

Plural M/F/N Nominativ mehrere Akkusativ mehrere Dativ mehreren Genitiv mehrerer