You are on page 1of 7

Na osnovu lana 16.

Zakona o elektroenergetskoj inspekciji (Slubene novine Federacije BiH, broj 8/02), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi PRAVILNIK o utvrivanju ispunjavanja uslova za obavljanje periodinih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, elektrinim ureajima, elektrinim instalacijama i izdavanju isprava (Slubene novine Federacije BiH, broj: 41/11 od 06.07.2011) lan 1. Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za obavljanje poslova periodinih pregleda, ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskim postrojenjima, elektrinim ureajima i elektrinim instalacijama na elektroenergetskim objektima i graevinama. Pravna lica mogu obavljati poslove iz stava 1. o vog lana ako ispunjavaju uslove u pogledu strunih kadrova, tehnike opreme, metodologije mjerenja i ispitivanja i poslovnog prostora utvrene ovim pravilnikom. Periodini pregledi, ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskim postrojenjima, elektrinim ureajima i elektrinim instalacijama na elektroenergetskim objektima i graevinama mogu se obavljati samo na osnovu odobrenja Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo). Poslove iz stava 3. ovog lana mogu obavljati pravna lica iz drugih zemalja na osnovu odobrenja izdatih u inostranstvu koji su sainjeni na osnovu meunarodnih ugovora o meusobnom priznavanju dokumenata koje je potpisala Bosna i Hercegovina. Pravna lica iz zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina nema potpisan ugovor iz stava 4. ovog lana mogu obavljati poslove iz stava 3. ovog lana pod istim uslovima kao i domaa pravna lica ukoliko imaju ovlatenog zastupnika sa sjeditem u Federaciji BiH. Pravna lica iz stava 4. i 5. ovog lana obavezna su dostaviti odgovarajui dokaz naruiocu posla. lan 2. Periodini pregledi, mjerenja i ispitivanja iz lana 1. ovog pravilnika ne odnose se na ispitivanja fizikih, hemijskih i biolokih tetnosti i mikroklime u radnim i pomonim prostorijama kao i mjerenje, ispitivanje ispravnosti i funkcionalnosti stabilnih sistema za dojavu i gaenje poara i ureaja za sprjeavanje irenja poara. lan 3. Svrha periodinih pregleda, mjerenja i ispitivanja elektroenergetskih postrojenja, elektrinih ureaja i elektrinih instalacija je odravanje ispravnosti i sigurnosti funkcionisanja postrojenja, ureaja i instalacija i sprjeavanje nastajanja povreda na radu prilikom njihove izgradnje, zavrnih ispitivanja, upotrebe i odravanja. lan 4. Izrazi u ovom pravilniku znae: 1. elektroenergetsko postrojenje podrazumijeva dio elektroenergetskog objekta kao graevinsko-elektro-montane cjeline koje slui za proizvodnju, prijenos, transformaciju ili razvoenje-distribuciju elektrine energije (elektrane, transformatorske stanice, rasklopnorazvodna postrojenja, mree, kao i sistemi uzemljenja u navedenim objektima);

2. elektrini ureaj podrazumijeva dio ili dijelove (oprema) elektroenergetskog postrojenja koji slue za ukljuivanje - iskljuivanje, za zatitu, mjerenje i kontrolu pogona, za upravljanje i signalizaciju kao i za prijenos podataka i informacija; 3. elektrine instalacije podrazumijevaju skup opreme, pribora i vodova niskog napona koji slue za voenje elektrine energije prema potroaima kao i za sve druge namjene kao to su instalacije za vatrodojavu, kontrolu, signalizaciju, prijenos podataka i dr., kao i gromobranske instalacije ija je namjena zatita objekata, postrojenja, zgrada i sl. od atmosferskih pranjenja; 4. graevine podrazumijevaju graevine svih vrsta, energetske, proizvodne i druge privredne graevine i postrojenja (industrijske graevine), vodoprivredne, saobraajne, telekomunikacione, skladita, sajmita, igralita, trgovi, sanitarne deponije, sklonita i druge sline graevine. lan 5. Periodine preglede, mjerenja i ispitivanja mogu obavljati i odgovarajue isprave izdavati pravna lica koja ispunjavaju sljedee uslove: a) da posjeduju rjeenje o upisu u sudski registar djelatnosti obavljanja periodinih pregleda, mjerenja i ispitivanja, a koje se u smislu standardne klasifikacije djelatnosti, obavljaju u okviru djelatnosti: tehniko ispitivanje i analiza, istraivanje i eksperimentalni razvoj u tehnikim i tehnolokim naukama i arhitektonske i inenjerske djelatnosti i savjetovanje, b) da posjeduju poslovni prostor graevinsko-tehniki prikladan za namjenu za koju je odreen i koji prostorno i rasporedom opreme i ureaja zadovoljava potrebe nesmetanog odvijanja pregleda, mjerenja i ispitivanja, c) da u radnom odnosu imaju potreban broj zaposlenika odgovarajue strune spreme i kvalifikacija, d) da posjeduju odgovarajuu opremu (mjerne ureaje, instrumente i pribor sa nazivom, namjenom, proizvoaem, tipom, brojem i inventarskim brojem mjernog ureaja ili instrumenta) potrebnu za obavljanje poslova pregleda, mjerenja i ispitivanja navedenih u zahtjevu, e) da posjeduju razraenu metodologiju rada za poslove navedene u zahtjevu sa spiskom procedura odnosno koritenih metoda kod mjerenja i ispitivanja, sa posebnim aspektom koji se odnosi na zatitu ljudi i imovine. lan 6. Periodine preglede, mjerenja i ispitivanja mogu obavljati i odgovarajue isprave izdavati pravna lica koja u radnom odnosu na neodreeno vrijeme imaju najmanje tri zaposlenika odgovarajue strune kvalifikacije od kojih jednog zaposlenika sa VII stepenom strune spreme elektrotehnike struke odnosno diplomiranog ininjera elektrotehnike sa poloenim strunim ispitom iz oblasti elektrotehnike i tri godine radnog iskustva u struci, ako isto lice nema nauno zvanje magistra ili doktora nauka iz oblasti elektrotehnike struke. lan 7. Zahtjev za obavljanje periodikih pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, elektrinim ureajima, elektrinim instalacijama i izdavanju isprava podnosi se Ministarstvu. Zahtjev za izdavanje odobrenja odnosi se na sljedee: a) ispitivanje funkcionalnosti elektroenergetskih postrojenja, elektrinih ureaja i elektrinih instalacija, b) primarno i sekundarno ispitivanje elektrinih zatita i zatitnih releja svih vrsta i svih naponskih nivoa, c) ispitivanje zatite od istovremenog direktnog i indirektnog dodira dijelova pod naponom,

d) ispitivanje zatite od direktnog dodira dijelova pod naponom (izoliranje, pokrivanje, prepreke, prolazi, zatitni ureaj diferencijalne struje), e) ispitivanje zatite od indirektnog dodira dijelova pod naponom izvedenim u TN, IT i TT sistemima (ispitivanje otpora petlje, mjerenje struje kratkog spoja i ispitivanje zatitnih ureaja diferencijalne struje - FI sklopke, zatitno izoliranje, galvansko odvajanje i izjednaavanja potencijala), f) mjerenje otpora izolacije elektroenergetskih postrojenja, elektrinih ureaja, elektrinih transformatora, elektrinih generatora, elektrinih motora, elektrinih kablova i elektrinih instalacija, g) mjerenje napona koraka i napona dodira, mjerenje napona uzemljivaa i mjerenje iznesenog potencijala, h) mjerenje otpora pogonskih (radnih) i zatitnih sistema uzemljenja, i) mjerenje otpora izolirajuih podova i zidova, j) pregled gromobranskih instalacija i mjerenje otpora uzemljenja gromobranskih instalacija, k) mjerenje dielektrine vrstoe izolacionih medija, l) mjerenje intenziteta osvjetljenosti, m) mjerenje otpora galvanske povezanosti (neprekidnosti) na instalacijama za izjednaavanje potencijala, n) pregled, ispitivanje i mjerenje ureaja za katodnu zatitu, o) pregled i ispitivanje ureaja za zavarivanje, pregled i ispitivanje prijenosnih alata ureaja sa elektromotorom (mjealice, builice i sl.), p) ispitivanje, montaa i odravanje ureaja izraenih u zatiti IP i protiveksplozijskoj zatiti (Ex izvedba), q) mjerenje elektrinih veliina napona, struje, snage, energije, frekvencije, cos , magnetskih i elektrina polja, kapaciteta, induktiviteta i otpora, r) kontrola rada pokaznih i registrirajuih instrumenata i provjera redoslijeda faza u elektroenergetskim postrojenjima, s) utvrivanje termovizijskom metodom stepena zagrijavanja dijelova elektroenergetskog postrojenja i opreme, sabirnica, elektrinih ureaja i sl., t) specijalna mjerenja na elektrinim generatorima, motorima i transformatorima (mjerenje kapaciteta namotaja, mjerenje ugla dielektrikih gubitaka, mjerenje parcijalnih izbijanja, mjerenje napona osovine i napona leajeva, mjerenje impendanse rotora i statora, utvrivanje stepena zagrijavanja limova generatora, motora i transformatora, termovizijska ispitivanja itd.). Za periodine preglede, mjerenja i ispitivanja iz stava 1. ovog lana, kao i za ostale ne navedene periodine preglede, mjerenja i ispitivanja koje podnosilac zahtjeva namjerava obavljati treba precizno navesti u zahtjevu, a u skladu sa raspoloivim kadrovima, mjernom opremom, instrumentima i razraenom metodologijom. lan 8. Uz zahtjev za izdavanje odobrenja iz lana 7. stav 1. podnosi se: a) ovjerena kopija rjeenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, b) izjava odgovornog lica da su ispunjeni svi uslovi iz Pravilnika, c) nazivi poslova za koje se trai odobrenje, d) spisak zaposlenih kadrova, sa podacima o strunoj spremi, koji e obavljati poslove za koje se trai odobrenje, e) uvjerenje o poloenom strunom ispitu iz oblasti elektrotehnike, f) spisak mjernih ureaja, instrumenta i pribora za preglede, mjerenja i ispitivanja, g) spisak propisa i standarda koje e primjenjivati u toku rada i izdavanja isprava, h) kopiju ranije izdatog rjeenja ovog Ministrastva, ukoliko je izdato. Ako je zahtjev za izdavanje odobrenja nepotpun ili sadri formalne nedostatke, Ministarstvo e pismeno ili telefonskim putem pozvati podnosioca zahtjeva da u roku od 15 dana, prije poetka rjeavanja zahtjeva, otkloni te nedostatke.

lan 9. Mjerni ureaji, instrumenti i pribor moraju odgovarati bosanskohercegovakim standardima (BAS), meunarodnim standardima IEC ili evropskim normama EN, ukljuujui i multifunkcionalne mjerne ureaje. Oprema iz stava 1. ovog lana mora biti odgovarajue klase tanosti i redovno badarena i servisirana u propisanim rokovima, o emu se vodi odgovarajua evidencija. lan 10. Pravnom licu se moe izdati odobrenje za obavljanje samo onih periodinih pregleda, mjerenja i ispitivanja za koje ima odgovarajue ispitne i mjerne ureaje, instrumente i pribor. lan 11. Postupak utvrivanja postojanja uslova za obavljanje poslova periodinih pregleda, mjerenja i ispitivanja propisanih ovim pravilnikom provodi struna komisija koju posebnim rjeenjem obrazuje federalni ministar energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: ministar). lan 12. Komisiju iz lana 11. ovog pravilnika ine predsjednik i najmanje dva lana. U komisiju se mogu imenovati samo struna lica koja imaju najmanje sedmi stepen kolske spreme odgovarajueg smjera i pet godina radnog iskustva u struci. U komisiju mogu biti imenovana struna lica iz organa uprave, ustanova, institucija ili drugih pravnih lica, osim lica zaposlenih u pravnim licima iz lana 1. ovog pravilnika i lanova njihove ue porodice. U pogledu naina i sadraja rada komisije, naknada za rad lanova komisije kao i voenja evidencija i izdavanja javnih isprava nakon zavretka rada komisije iz lana 11. ovog pravilnika, primjenjuju se odgovarajue odredbe Zakona o upravnom postupku i Pravilnika o uslovima i nainu vrenja odreenih intelektualnih usluga u oblastima rudarstva, geologije, energije i industrije. Rjeenjem iz lana 11. ovog pravilnika odreuje se visina i nain uplate propisanih taksi i naknada za rad strune komisije, koje snosi podnosilac zahtjeva. lan 13. Komisija iz lana 11. i 12. ovog pravilnika duna je da u roku od 15 dana od dana podnoenja kompletnog zahtjeva i dostavljanja dokaza o izmirenju trokova postupka, izvri uviaj na licu mjesta u poslovne prostorije, tehniku opremljenost, struno-tehniku dokumentaciju i kadrovsku osposobljenost podnosioca zahtjeva. O izvrenom uviaju komisija sastavlja zapisnik sa nalazom kojim se konstatuje utvreno stanje i miljenjem kojim se struno obrazlae ispunjenost uslova tehnike opremljenosti i kadrovske osposobljenosti za odreene vrste i obim poslova za ije obavljanje podnosilac zahtjeva raspolae odgovarajuim poslovnim prostorijama i strunim kadrovima, te neophodnom opremom i tehnikom dokumentacijom (metodologije rada i ispitivanja, pravilnici). Zapisnik komisije sadri sljedee elemente: a) datum, vrijeme i mjesto pregleda, b) sastav strune komisije, c) spisak lica podnosioca zahtjeva koji su uestvovali u radu, d) metode rada komisije, e) kadrovska struktura, f) uplate poreza i taksi, g) normativna dokumenta podnosioca zahtjeva (statut, pravilnici o radu, plaama, zatiti na radu, zatiti od poara i dr. dokumenti).

h) poslovni prostor koji koristi podnosilac zahtjeva, i) ispitna i mjerna oprema i instrumenti, j) metodologija i propisi i k) miljenje komisije. Zapisnik se sastavlja u etiri primjerka od kojih se dva primjerka ostavljaju podnosiocu zahtjeva, a druga dva primjerka se odlau uz predmet u arhivi Ministarstva. lan 14. Podnosilac po ijem je zahtjevu pokrenut postupak, obavezan je da prilikom vrenja uviaja komisiji omogui nesmetano vrenje radnje u postupku i stavi na uvid sljedeu dokumentaciju: a) statut pravnog lica, b) dosije zaposlenika, c) dokaze o strunoj osposobljenosti zaposlenika za poslove ispitivanja, montae i odravanje ureaja izraenih u zatiti IP i protiveksplozijskoj zatiti (Ex izvedba), d) dokaz o vlasnitvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu i rjeenje nadlenog organa kojim se dozvoljava njegova upotreba (upotrebna dozvola), e) dokaze o tehnikoj opremljenosti, ukljuujui uvid u ispitnu i mjernu opremu, pribor i instrumente, f) pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta sa opisom poslova i radnih zadataka, g) pravilnik o zatiti na radu, h) pravilnik o zatiti od poara, i) metodologije rada i ispitivanja, u skladu sa vaeim tehnikim propisima, normativima i standardima, j) spisak propisa i standarda koji e se primjenjivati u toku rada i izdavanja isprava, k) dokaze o izmirenim porezima, naknadama i doprinosima i l) dokaze o usaglaenosti i verifikaciji mjernih ureaja, instrumenata. Komisija moe traiti i druge dokaze o ispunjavanju uslova za davanje ovlatenja, kao to su provjera dokaza dostavljenih uz zahtjev, uvid u originale dokumenata kojima se dokazuju uslovi za davanje ovlatenja i sl. Podnosilac po ijem je zahtjevu pokrenut postupak, duan je da odredi svoje ovlatene i strune predstavnike koji e prisustvovati radu komisije radi stavljanja na uvid traene dokumentacije, davanja potrebnih podataka i objanjenja u vezi sa rjeavanjem radnje u postupku. lan 15. Ukoliko komisija prilikom vrenja uviaja utvrdi neki formalni nedostatak ili nedostatak koji je mogue otkloniti u kratkom roku, predloit e Ministarstvu da od podnosioca zahtjeva zatrai da u odreenom roku, ne duem od 60 dana, otkloni nedostatak, a to e se konstatovati u zapisniku komisije. Ako podnosilac zahtjeva u roku i na nain utvren u stavu 1. i 2. ovog lana, ili lana 8. stav 2. ovog pravilnika, ne dostavi dokaze o otklanjanju nedostatka, odbiti e se zahtjev za izdavanje rjeenja. lan 16. Na osnovu priloene dokumentacije podnosioca zahtjeva, zapisnika komisije i miljenja komisije o izvrenom uviaju na licu mjesta, ministar donosi rjeenje o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova periodinih pregleda, ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskim postrojenjima, elektrinim ureajima i elektrinim instalacijama na elektroenergetskim objektima i graevinama i izdavanju isprava u skladu sa ovim pravilnikom. Kopija rjeenja iz stava 1. ovog lana se dostavlja Federalnoj upravi za inspekcijske poslove na znanje.

Ministarstvo vodi evidenciju izdatih rjeenja, a spisak izdatih rjeenja iz stava 1. ovog lana se objavljuje na internet stranici Ministarstva. lan 17. Ukoliko se kod pravnog lica koje je dobilo rjeenje, naknadno promijene uslovi na osnovu kojih je ovlatenje izdato, isto je obavezno da pisanim putem obavijesti Ministarstvo o nastaloj promjeni. lan 18. Pravno lice koje posjeduje rjeenje iz lana 16. ovog pravilnika prilikom obavljenih djelatnosti periodinih pregleda, mjerenja i ispitivanja izdaje zapisnik koji sadri: a) naziv pravnog lica koje je izvrilo periodine preglede, ispitivanja i mjerenja, b) naziv podnosioca zahtjeva, c) naziv objekta ili opreme na kojima su vrena ispitivanja i mjerenja, d) nazive standarda, pravilnika, propisa, normativa ili tehnikih preporuka koji su koriteni pri pregledu, mjerenju ili ispitivanju, e) naziv koritenog mjernog ureaja ili mjernog instrumenta, f) naziv primjenjene mjerne metode. g) datum i mjesto pregleda, h) ime i prezime, strunu spremu i radno iskustvo u struci zaposlenika koji su izvrili preglede, mjerenja i ispitivanja, Sastavni dio zapisnika iz stava 1. ovog lana ine izvjetaji i protokoli sa podacima o izvrenim pregledima, mjerenjima i ispitivanjima i ocjenom da li dobijeni rezultati zadovoljav aju, potpisani od odgovornih strunih zaposlenika sa visokom strunom spremom. Zapisnik iz stava 1. ovog lana moe sadrati i druge podatke koji su znaajni za ocjenu i rezultate periodinih pregleda, mjerenja i ispitivanja. Zapisnik iz stava 1. ovog lana radi se u 4 (etiri) primjerka, od kojih pravno lice koje je vri periodine preglede, mjerenja i ispitivanja i naruilac posla zadravaju po 2 (dva) primjerka. lan 19. Rjeenje o ispunjenosti uslova poslova periodinih pregleda, ispitivanja i mjerenja na elektroenergetskim postrojenjima, elektrinim ureajima i elektrinim instalacijama na elektroenergetskim objektima i graevinama izdavanju isprava iz ovog pravilnika izdaje se na rok od 4 (etiri) godine. lan 20. Nakon isteka roka iz lana 19. ovog pravilnika imalac reenja moe podnijeti zahtjev izdavanje novog rjeenja u skladu sa ovim pravilnikom. lan 21. Pravna lica koja posjeduju rjeenja iz lana 16. ovog pravilnika duna su da, u roku od est mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, usklade svoje poslovanje sa ovim pravilnikom. Postojea rjeenja o ispunjavanju uslova za obavljanje djelatnosti iz lana 1. pravilnika, donijeta od strane Ministarstva, ostaju na snazi do isteka etiri godine, raunajui od dana izdavanja rjeenja. Rjeenja izdata od strane Ministarstva koja su starija od etiri godine, raunajui od dana izdavanja rjeenja, ostaju na snazi do isteka roka iz stava 1. ovog lana, nakon ega su pravna lica duna postupiti u skladu sa lanom 20. ovog pravilnika, ukoliko ele nastaviti da obavljaju odobrene djelatnosti. za

lan 22. Kontrolu ispunjenosti uslova iz doneenog rjeenja iz lana 16. ovog pravilnika vri Ministarstvo. lan 23. Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena Pravilnika o utvrivanju ispunjavanja uslova za obavljanje periodinih, pregleda, mjerenja i ispitivanja na elektroenergetskim postrojenjima, elektrinim ureajima, elektrinim instalacijama i izdavanju isprava (Slubene novinama Federacije BiH, broj: 58/02). lan 24. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Slubenim novinama Federacije BiH. Ministar Erdal Trhulj, s. r.