You are on page 1of 188

A JOBBGYSG TRTNETE

TRTNETI-

NP- S FLDRAJZI
KNYVTR
KIADJA

SZAB

FERENCZ

N F .K .M K K I P L B N O S

XXXVII. KTET

NA6Y-BECSKEREKEN

V L E I T ZF U R .H A L K N T V N Y O M D J A
1861

JOBBGYSG TRTNETE
MAGYARORSZGON

IRTA

K. NAGY SNDOR
NAGYVRADI KIR. TRVNYSZKI BR

NAGY-BECSKEREKEN
PI.EITZ FER. PL KNYVNYOMDJA

1891

PLSZ

Apink mg ismertk 6 rszben tltk, mi mr csak halljak, utdaink pedig mesnek fogjk tartani azt a t r t n e t e t , melyet megismertetni akarok. Nem is csoda, ha ktelkedik a ks nemzedk azon, hogy volt Magyarorszgon egy stt vilg, melyben az egyik ember dolgozott, a msik ember elszedte a munka gymlcseit s millikra ment az olyan szolgk szma, a kik mg csak kenyeret sem kaptak azoktl, a kiknek szolgltak. Pedig meg volt ez a szomor vilg. Szzadokon keresztl a nemzet sokkal nagyobb osztlyn csrgtt a nehz rabbilincs, mg aztn lassanknt elette azt a rozsda s magtl lehullott. Szabadd lett a f 1 d m iv e l n p , a j o b b g y s g , melynek gyszos sorsa stt rnyknt vonul vgig haznk trtnetn, egszen korunk legfnyesebb napjig, midn kimondatott a j o b b gysg felszabadtsa. Most mr mindenki bell van az alkotmny snczain, egyformn szeretheti a hazt, osztozik ennek terheiben s jtkonysgaiban. Mindnyjan egyenlk vagyunk a jogokban, mint az Isten eltt. Vgre kilenczedfl szzad mlva a magyar nemessg is megrtette s figyelembe vette e l s k i r l y u n k kegyes tancst fihoz Imre herczeghez: Tartsd meg mindenkor emlkedben, hogy m i n d e n e m b e r e g y forma. (Corpus juris. S. Stephani: Lib. I. Cap. 4. . 3.) Az ezredv eltti jogokat lassanknt vettk el a n p t l s szzadok multval mg lassabban adogattk vissza neki. Miknt trtnt ez, nem sokan kutattk. Eddig mg egy ir sem tartotta rdemesnek a volt j o b b g y s g o t arra. hogy a trvnyknyvekbl, trtnetekbl, rteke-

VI

zsekbl, ms mvekbl, vagy oklevelekbl a revonatkoz adatokat sszegyjtse s azokbl a j o b b g y s g t r t n e t t sszelltsa. n megksrlem. Szorosan a t r v n y e k a l a p j n sokszor idzve azoknak leghatalmasabban beszl szavait elmondom rviden a j o b b g y s g t r t n e t t nemzetlink legrgibb kortl kezdve egszen 1848-ig, vagyis a j o b b g y s g f e l s z a b a d t s i g . Nem tlozom, de nem is szpitgetem a megtrtnt esemnyek borzalmait, melyeknek valdisgban csak a miatt nem lehet ktelkedni, mert a trvnyek beti nem hazudhatnak. Ezek bizonytjk, mint sttlt el a jobbgysg ege a kzpkorban, aztn a sokig tart fnytelen rideg jben mint gyuladtak ki egyms utn a csillagok, mint jtt fel a homlyt elz hajnal s tlint fel teljes fnyben a meleg sugarakat terjeszt nap. E trvnyek bizonytjk, hogy mennyi kzdelembe kerlt, mig igazat adott a jnagyar nemessg a blcs trvnyalkot V e r b c z i n e k , a kinek szavai szerint: csak az a nemes, a k i t s a j t e r n y e m e g n e m e s i t " . (Tripartitum. Pars I. Tt. 3. . 1.) A v o l t n e m e s e k s v o l t j o b b g y ok gyermekei meglthatjk e knyvbl, hogy mindnyjan testvrek vagyunk s nemzetnk csak ugy lehet nagy s ers, ha gyermekei egymst klcsnsen tisztelik s szeretik... A multak irnti kegyelet, a f l d m i v e l n p rgi trtnete megvilgitsnak vgya vezetett e munka megrsra, melyrt bven megjutalmazna az a tudat, ha knyvem szves fogadtatsbl meggyzdhetnm arrl, hogy nem vgeztem egszen felesleges munkt. Nagy-Vrad, 1890. deczember 8. K. Nagy Sndor, kir. trvnyszki bir.

ARTALOM.

Elsz.
1. A jobbgy nvrl. *2. A jobbgysg eredetrl.
Els rsz.

I 11 20 33 56 66 79 88 97 121 134 151 161

Az rpd-kirlyok alatt.
Msodik rsz.

A vegyes hzbl szrmaz kirlyok alatt.


Harmadik rsz.

A pr-lzads..
Negyedik rsz.

A vad trvnyek".
tdik rsz.

Harmiuczkt v utn.
Hatodik rsz.

A kltzsi kzdelmek.
Hetedik rsz.

A jobbgyok llapota az rbr behozatalig.


Nyolczadik rsz.

Az Urbr.
Kilenczedik rsz.

A jobbgysg hajnala. .
Tizedik rsz.

A jobbgysg felszabadtsa.
Tizenegyedik rsz.

lf"48. utn.

1. A .jobbgy" nvrl.

A jobbgy" nv egyidej a magyarok legrgibb trtnetvel, vagy legalbb a legrgibb trtnetr eladsval. Legels trtnetrnk: B l a k i r l y n v t e l e n j e g y z j e (Anonymus Belae Regis Ntrius) a Ht f m a g y a r v e z r e k r l " irott knyvben igen gyakran hasznlja a Jobbagio", vagyis j o b b g y nevet. Ez a J o b b a g i o eredeti magyar szbl van ellatinositva, ebbl t. i. j o b b g y - , ppen ugy, mint a birs g b l a b i r s g i u m , udvarnokbl az u d v a r n i c i stb., a mint ezek a rgi, latin szveg trvnyeinkben igen gyakran elfordulnak. E tekintetben ugyanis a N v t e l e n j e g y z valamint ksbb Verbczy Istvn a T r i p a r t i t u m b a n " s az orszggylsek a Corpus J j i r i s b a n " meg akarta tartani az eredeti magyar elnevezst, a j o b b g y szhoz egy latin o vgzetet kapcsolt, a y-t i-re vltoztatvn: igy lett aztn a magyar j o b b g y szbl a latin J o b b a g i o . A J o b b a g i o vagy j o b b g y elnevezs azonban nem volt mindig ugyanazon jelentsg. Trtnetnk kezdetn j o b b g y o k n a k a furak, ksbben a k z n e m e s e k , vgre a f l d m v e l k neveztettek. Nagyon eltrk a nzetek a fell, honnan szrmazott maga a jobbgy" nv. A N v t e l e n j e g y z nyomn btran lehet lltani, hogy a j o b b g y elnevezs ezen kt magyar szbl van sszetve: j o b b s g y s oly egynt jelent, aki j o b b , vagyis jelesebb, nevezetesebb g y b l , nagyobb uri csalIdbl, magasabb rang szlktl szrmazott. gy magyarzza ezt az A n o n y m u s mult szzadNgj: A Jobbifyiig t S r U a a M . 1

beli fordtja, Mndy Istvn is, mondvn: Rgenten a j o b b g y b l szlettek voltanak a jobbgyok". 1 ) Ezzel megegyezik a szzad elejn lt jeles trtnetrnk : B u d a i Esais magyarzata is, ki az a r a n y - b u l l t fordtvn, megjegyzi a 10 ik pontra: ex J o b b a g i o n i b u s i. e. J o b b a k , Optimatibus, vagy j o b b gyb l valk".2) A j o b b g y sz teht a n e v e z e t e s e b b csal d h o z tartozst jelentette trtnetnk kezdetn. Szintn ezt ltjuk bebizonytva azok ltal is, kik a j o b b g y nevet nem a jobbgytl, hanem a j o b b g-ti szrmaztatjk. Ezen szrmaztats is helyes, mert a j o b b g b l igen knnyen lehetett a latin Jobb a g i o , mert az orszg legfbb mltsgainak (hivatalnak) osztogatsnl nemcsak a szletsre, hanem a c s a l d i gra, a l e s z r m a z s r a is nagy tekintettel voltak. A j o b b g y elnevezst a j o b b - g szbl vevk is azt llitjk, hogy j o b b g y o k n a k a f e m b e r e k neveztettek. gy F o g a r a s i Jnos az orszg legfbb mltsgairl szlvn, ezt mondja: A hivatalbeli brk, mskppen orszgbrk, vagy z s z l s urak, vagy mint hajdan neveztettek, j o b b g a k , j o b b a g i o n e s , optimates regni.s) Ugyancsak ezen jogtuds llitja: a dikban J o b b a g i o rgibb trvny s trtnet knyveinkben j o b b - g , vagy jobb nemzetagbeli (optimas, aristokrata) jelents.4) Ugyan ez mondja, hogy: J o b b g y o k n a k , ezen magyar sz utn j o b b a d j a (jobbad rsze, jobb rsze), rgente csak azon alattvalk neveztettek,kik nemkben jobbak, j e l e s e b b e k voltak.4) Ha a N v t e l e n j e g y z knyvt figyelemmel vgig olvassuk, ktsgtelenl meg fogunk gyzdni arrl, hogy ebben mindentt a j o b b - g y b l , vagy j o b b g b l szrmazottak, a jelesebb emberek, a nemzet j o b b a d a , jobb rsze, rtetnek a j o b b g y elnevezs alatt. Tekintsnk meg nhny pldt.
2

') ) 'i *) 6 )

Mndy stvn: Magyar Sund. 24. 1. Buday Esais: Magyarorszg histrija. I. 183. Fogarasi Jnos: Magnos trvnytadomny. 21. 1. Fogarasi Jnos: Magnos trvny tudomny. 63. 1. Fogarasi Jnos: Magnos trvnytadomny 62. 1.

A magyarok bejvetele alkalmval L o d o m r elfoglalst elbeszlvn, azt igy fejezi be: a lodomri vezr kt fit minden J o b b g y fiaival egyben l m o s vezrnek kezesl adta."') Nem szksges sok bizonyitgats annak elhivsre, hogy az o r o s z h e r c z e g nem a parasztok fiait kikkel ' l mos vezr bizonyosan nem elgedett volna meg, hanem a nagyobb, nevezetesebb, gazdagabb csaldok fiait adta kezesl sajt fiaival. Kitetszik ez a nagy trtnetr Horvth Mihly munkjbl is, a ki azt mondja, hogy a ladomri vezr a maga kt fit fbb e m b e r e i n e k f i a i v a l egytt rpdnak tszul adta."2) Ugyancsak a N v t e l e n j e g y z mondja, hogy midn a Nyr elfoglalst a hrnkk rpd vezrnek s az J o b b g y a i n a k megvittk volna, igen nagyon rvendeznek."s) Itt is vilgos, hogy rpdot a furak s nem a parasztok krben tallta az rmhr s hogy a furak vehettek leginkbb rszt a vezr rmben, minthogy azok voltak vele leggyakrabban. Midn pedig a C h a z a r - h e r c z e g s g s Bihar vrnak elfoglalsa utn trtnteket, Utczubu s Veleknek Mn-Marth lenyval a Csepel szigetre visszautazst elbeszli a N v t e l e n j e g y z , a megrkezsrl ezt mondja: a vezr s az J o b b g y i eljekbe mentek."4) Ebbl is kitetszik, hogy ezek a J o b b g y o k a legjelesebb femberek voltak, mert fel sem lehet tenni, hogy a vezrt egy oly rmnnepen, midn finak jegyest, a hatalmas Cnazar-herczeg lenyt fogadta, ne a legjelesebb emberek vettk volna krl, ne a legtekintlyesebb emberek mentek volna a leend veir arja el. Az A n o n y m u s fordtja a j o b b g y nvrl itt a kvetkezket jegyzi meg: Lttatik az r (t. i. Anonymus) ezen nevezettel (jobbgy) odaczlozni, holott hajdani Trvnynk sz ejtse szerint a F r e n d e k e t (Magnus) hvtk Orszg J o b b g y i n a k . " 5 )
) ') s ) 4 ) s ) Mndy Istvn: Magyar Sund. 24. 1. Horvth M.: M&gyarorsz. trt. I. 38. Mndy: Magyar Sund. 53. 1. Mndy: Magyar Sund. 111. 1. Mndy latrn: Magyar Sund. 53. 1. 1*

De nemcsak a N v t e l e n j e g y z knyve igazolja azt., hogy a vezrek s rpd kirlyok korban a j o b b g y nv a f e m b e r e k r e alkalmaztatott; hanem bizonytjk ezt ksbbi rink s trvnyeink is. Maga a nagytekintly s rkbecs munkjban halhatatlan V e r b c z y Istvn, az orszg l e g f b b h i v a t a l n o k a i t elszmllvn, ezt jegyzi meg: Hos omnes, olim etiam J o b a g i o n e s R e g n i , aut Jobagiones cum honore dictos fuisse."') Haznk egyik jeles s a trtneti forrsokat mlt figyelemben rszest magnjogi rja: F r a n k Igncz, nemcsak elismeri, hanem pldkat is idz arra vonatkozlag, hogy a vezrek s rpd-kirlyok korban, st mg ksbb is, a f e m b e r e k neveztettek jobb g y o k n a k , 2 ) habr azt engedi sejtetni nhol, mintha lett volna olyan id, midn hasznltatott a j o b b g y nv f u r a k r a is, p a r a s z t o k r a is. Ez azonban sem trvnyeinkbl, sem trtnelmeinkbl ki nem tnik. Hogy Szent Istvn korban a f u r a k neveztettek j o b b g y o k n a k , nyilvnval ez abbl,mit Horvth ir Szent Istvn intzkedseirl, hogy: Az uri rendbe helyezte a rgi trzsek s n e m z e t s g f k utdait, kik a trvnyekben seniores, domini s j o b b a g i o n e s regis, vagyis uraknak, kirlyi j o b b g y o k n a k neveztetnek.') De mr a ksbbi rpd-hzbeli kirlyok alatt akadunk annak nyomra, hogy a j o b b g y nevezet nemcsak kizrlag a furakra, hanem a v r - k a t o nkra, a vrak fegyveres rizire is alkalmaztatott, kik egyszer vrkatonknak (Milites Castri), mskor vrj o b b g y o k n a k ( J o b b a g i o n e s Castri) neveztetnek. Ezt bizonytja Horvth is, mondvn: E nevezet jobb g y , ha magnosan ll, mindig k i r 1 y i j o b b g y o t , fnemest, urat jelent, ellenttben a nemesekkel, kik servientes regii" nven neveztetnek. A vrnp kzt a j o b b g y , mihez rendesen hozz ttetik: v r - j o b b g y , annyi, mint v r - k a t o n a . E g y h z i j o b b g y az egyhzak fegyveresei."4)
Corpus juris Hungarici. I. Tom. 40. tit. ) Frank: Oszt igazsg trvnye. I. 13>. ') Horvth M.: Magyarorsz. trt. I. 205. *) Horvth M.: Magyarorsz. trt. I. 520.
2

Teht ugy ezen korban, valamint egszen I. Lajos kirlyig, az egyszer jobbgy" nv mindig csak f e m b e r t jelentett, a vrak szolglatra rendelt jobbgyok neve melll soha sem maradt el a kln megjells: v r - j o b b g y (jobbagio castri). Kitetszik ez II. Endre arany b u l l j b l " (Bulla aurea), vagyis az 1222-ik vi ti vnyekbl. Ugyanis ebben a 10-ik czikk a hadban elesett o r s z g n a g y o k fiainak megjutalmazst rendelvn el, ezt mondja: Si quis J o b a g i o habens honorem in exercitu fuerit mortuus, ejus filius vei frter congruo honore sit donandus." (Andreae II. Regis Decr. 10. art.). Az pedig egyltalban fel nem tehet az a r a n y b u l l t alkot hatalmas, mondjuk ki: ggs furakrl, hogy a leginkbb csak a fn e m e s s g hatalmt biztosit, ennek diszt s mltsgt oltalmaz a r a n y - b u l l b a n a kznp, a ksbbi rtelemben vett j o b b g y o k fiairl akartak volna gondoskodni, annyival inkbb, mivel abban a korban minden tisztsget a furak s nemesek viseltek, teht congruo honore" csak a f e m b e r fia volt megajndkozhat. Klnben minden aggodalmat eloszlat e tekintetben maga az (1851-ben kiadott) C o r p u s j u r i s H u n g a rici, mely vilgosan kimondja, hogy J o b a g i o sum i t u r pro B a r o n e R e g n i : ut proinde J o b a g i o ii a t u s Regni, idem olim fuerit, ac Baronatus Regni".1) De ha ezen feljegyzs hitelessgben valaki ktkednk, nem fog tovbb bizonytalansgban maradni, ha elolvassa az a r a n y b u l l n a k a kt mltsg viselse ellen tiltakoz 30-ik czikkt, mely szri-szra ezt mondja: praeter hos q u a t u o r J o b a g i o n e s , scilicet P a l a t i n u m , Banum, C o m i t e s , C u r i a l e s Regis et Reginae, duas dignitates nullus teneat."2) Itt teht maga a trvny szvege llitja s magyarzza, hogy az orszg l e g f b b hivatalnokai neveztettek j o b b g y o k n a k s hogy ktsg ne maradjon fenn, kiket rt a quatuor J o b a g i o n e s " alatt, hivatal szerint megnevezi azokat. Hogy pedig nem is lehetett j o b b g y nv alatt 1222-ben s ezen id krl mst, mint a leghatalmasabb
') Corpus j u r i s Hungarici. I. Tom. 156. t. ') Andreae II. Decr. Art. 30.

embereket rteni, kitetszik az a r a n y - b u l l a 13. czikkbl is, mely hogy a parasztok s ms szegnyek a hatalmasok ltal el ne nyomassanak kvetkezleg rendelkezik: J o b a g i o n e s ita sequantur Curiam, vei quo cumqe proiciscumtur, ut pauperes p e r e o s (t. i. j o b b g y o k ltal) non opprimantur, non spolientur."') Vgfl az a r a n y - b u l l n a k nagyhatalm s nagyhr az 1687. vi pozsonyi orszggylsen eltrlt zrszavai is ktsgtelenl bizonytjk, hogy II. E n d r e idejben j o b b g y nven egyedl a f e m b e r e k e t neveztk, hol szri-szra ez ll: Ha pedig mi, vagy valaki utdaink kzl, valamely idben ezen rendeletnknek (mely az ar a n y - b u l l b an foglaltatik) ellent mondani akarna, szabadsgukban legyen ezeknek erejnl fogva, htitlensgi bnbeess nlkl, ugy a pspkknek, mint ms j o b b g y o k n a k (tam alii Jobag i o n e s ) s orszgunk nemeseinek, sszesen s egyenknt, jelenben s jvendben, neknk s utdainknak fegyveresen ellent llani s ellent mondani."2) Ezen zradkbl mely nemessgnk legsarkalatosabb s leghatalmasabb trvnye volt elvitzhatatlan, hogy itt kzvetlenl a pspkk utn s a nem e s e k (nobi les) e l t t emiitett j o b b g y o k (Jobagiones) nem lehettek s nem voltak msok, mint a furak. Igaz ugyan, hogy aki az a r a n y - b u l l t nem az eredeti l a t i n szvegben vizsglja, alig tallja elfordulni abban a j o b b g y nevet, mert a orditk tbbnyire f e m b e r e k n e k , u r a k n a k fordtjk a Job a g i o n e s " elnevezst. gy pl. L a d n y i Gedeon3), B u d a i sais4) st maga ujabbkori legnagyobb trtnet tudsunk H o r v t h Mihly4) is u r a k n a k forditja a J o b b a g i o n e s nevet, holott az a r a n y b u l l a 10. s 30. pontjnak fordtsban6) meghagyja a j o bb g y elnevezst, st maga szrl szra a kvetkez megjegy') ') 3 ) 4 ) s ) *) Andreae II. Decr. Ak. 13. Andreae II. Decr. Art. 3l. . 2. Ladnyi Gedeon: Alkotmny trt. 24. Budai saiB: Magy. Histrija. I. 183. Horvth M.: Magyarorsz. trt. I. 523. Horvth M.: Magyarorsz. trt. I. 520.

zst teszi: E nevezet j o b b g y , ha magnosan ll, mindig k i r l y i j o b b g y a t , f n e m e s t , urat illet, ellenttben a nemesekkel, kik s e r v i e n t e s r e g i i neneztetnek."') A nagy tudomnyi! S z a 1 a y Lszl is minden nagyobb figyelem nlkl az rpd-kirlyok korban a J o b b a g i o n e s nevet u r n k , f r n a k fordtja, csupn a J o b b a g i o n e s - C a s t r i fordtsnl tartja meg a v r - j o b b g y elnevezst.') A trtnet-tudsoknl nem lehet helyeselni, hogy nem hagytk meg a trvnynek azt az eredeti kifejezst a fordtsban, mely gyis magyar szbl lett ellatinositva, hogy a J o b b a g i o n e s t nem mindig fordtjk j o b b g y o k n ak; de minthogy gyis csak magyarzni akarjk a trvnyt, nluk elnzhet: azonban nylvn krhoztatnunk kell a rgi trvnyek, gy az a r a n y b u l l a f o r d t i t , kiknek nem lett volna szabad a szavak jelentst megvltoztatni, kivlt ha azok a szavak eredeti magyarbl vannak tltetve a latin nyelvbe, mint van a j o b b g y sz is, fleg hogy ha azok fordtsra eltrk a vlem nyek, mg meghagysuk minden vitt kizr. Aki a trvny szavait fordtja, annak a szavak jelentst nem szabad megvltoztatni. A Corpus j u r i s I I u n g a r i e i " i'ijabb forditja Gregus Dniel nagyszorgalm mvben3) pen nem kerlte el ezt a hibt, st kvetkezetesen mindentt a l a t t v a l k nak fordtja a J o b b a g i o n e s nevet,4) holott ez igen zavarlag hat a trvnyknyv tanulmnyozjra, mert p. 1. az a r a n y - b u l l a fordtsbl nem tudja kimagyarzni, hogy kik lehettek azok az a l a t t v a l k " , s hogy a pspkk s nemesek mirt vannak kiiln ugynevezve, mintha kivtelt kpeznnek az a l a t t v a l k " kzl, mintha ezek nem is lettek volna a kirly alattvali. Annyival inkbb megrovand e miatt a Covpus jur is forditja, mert mig a J o b b a g i o n e s t : a l a t t 2 ) 3

') Horvth M.: Magyaroraz. trt. I. Szalay Lszl: Magyaroraz. trt. ) Gegus Dniel: Trvnytr. Pest. ) Gegus Dniel: T-vny tr. I. 42.

520. I. 298, 1866. 43.

v a l k n a k fordtja egy helyen, ma helyen ugyanezt p a r a s z t o k n a k , a mi folytonos bizonytalansgot okoz fordtsban. St hogy mennyire nem hven jrt el a fordits krl e tekintetben, mily kvetkezetlen volt nmaghoz, kitetszik abbl, hogy csak eddig fordtja a J o b b a g i o n e s t " a l a t t v a l k n a k , mg az furakat jelent t. i. I. Lajos korig, ettl kezdve azonban, midn a f l d m v e l osztlyra vitetik t a J o b b a gi o n e s elnevezs, ezt mr mindentt j o b b g y o k nak forditja.1) gy sokkal helyesebb lett volna, ha a trvnytr fordtja a J o b b a g i o n e s t egyszeren meghagyta volna mindentt j o b b g y o k n a k . Visszatrve a j o b b g y sz jelentsre, rgi kirlyaink ltal kiadott adomny-levelekkel is igazolhatjuk, hogy j o b b g y o k n a k azok neveztettek, a kik az orszgnagyok kztt e l s k voltak. gy p. 1. K l m n berezeg II. E n d r e kirly fia J u l t , a ki Bn, vagy vice-kirly volt s annak fit a tlnokmestert, egy 1231-ik vben kiadott levelben J o b b g y o k n a k nevezi.2) Mg egy rgi magyar n y e l v e m l k is fentartotta bizony itkt annak, hogy az rpd-kirlyok idejben csakugyan a furak neveztettek j o b b g y o k n a k . Ezen rgi magyar nyelvemlk a S z e n t - M a r g i t l e g e n d a " , melyben eladatvn, hogy IV. L s z l kirly 13 ves korban mily nagy beteg vala, hogy lethez sem volt remny, az mondatik, hogy beteg-gya krl ott a alltak v a l a M a g e r - o r z a g n a k feu Jobbagy es nemes es j m b o r z e r z e t e s fratereuk." 3 ) Ezen eredeti rsmd szerint kzlt rgi magyar n y e l v e m i kb 1 btran llithatjuk, hogy a beteg kirly gyt krlvev feu J o b b a g y " - o k az orszg f u r a i voltak. Az rpd-kirlyok ideje utn a j o b b g y elnevezs tszllott a furakrl a k z n e m e s e k r e . Mikor, hogyan s mirt? ennek semmi nyomra nem tallunk csakhogy I. L a j o s kirly korban mr igy volt.
2

) Gegua D.: Trvnytr. I. 54., 56., 66 , 67., 81., 108., 189. ) Szekr Aloisias: Magyarok eredete. I. 272. ') Dugonics Andrs: Jeles trtnetek. II. 331.

Az I. L a j o s eltti idben a f n e m e s e k nagyon elhatalmasodvn, teljesen klnvltak a k z n e m e s e k t l s megklnbztetsl magukat a k i r l y - a l a t t v a l i n a k (Servientes Regis), a k z n e m e s e k e t pedig udvarnokoknak, vagy v r - j o b b g y o k n a k (Udvarnici vei J o b b a g i o n e s Castri) neveztk. Csak az els r e n d b e l i e k tartattak tulajdonkpen s igazn n e m e s e k n e k , ezek az utolsk (t. i. dvarnici, vei Jobbagiones Castri), mbr a p a r a s z t o k t l e g s z e n m e g k l n b z t e t t e k s azoknl felebb valknak tartattak.1) K z a i Simon szintn igy szl a v r j o b b g y o k rl: A v r j o b b g y o k pedig s z e g n y n e m e s e k , kik a kirlyhoz folyamodtak s kiknek a kirly a vr fldeibl adott, hogy a vr birtokait s a vrat hbor idejn rizzk. ") Ezt bizonytja S z a b Kroly kitn trtnet-buvrunk is, mondvn: A v r j o b b g y o k (Jobbagiones Castri) osztlya, mely mint a vrak vd katonasga a hazt fegyverrel szolglta, a v a l d i e r e d e t i nemesek osztlyhoz szabadsgra nzve l e g k z e l e b b llt.3) I. L a j o s kirly az 1351-iki orszggylsen egyenjoguv tette a f s k z n e m e s e k e t s ettl kezdve megsznt kzttk minden megklnbztet elnevezs.4) Ugyan igy vlekedik P c z e l y Jzsef, ki I. Laj o s kirly trvnyeirl mondja, hogy ezek ltal a par a s z t o k t l egszen megklnbztetett, n e m e s i az az k a t o n a i szolglatot tett f l n e m e s v r - j o b b g y o k (Jobbagiones Castri) az igazi nemesekkel egyenl karba helyeztettek."4) A j o b b g y nv teht mr ezt kzvetlenl megelzleg f l n e m e s e k r e alkalmaztatott, mig ezen 1351-iki orszggylsen csak azt vesszk szre, hogy J o b b a g i o n e s alatt mr sem nem a fnemesek, sem nem a kznemesek, hanem a f l d m v e l k rtetnek
Budai zsais: Magy. Histrija. I. 224. Kzai Simon: Magyar Krnikja. 96. ) Kzai Simon: Magyar Krnikja. 96. *) Ludovici I. Decr. Art 11. ) Pczely Jzaef: Magyarok trtnete. II. 111.

2 ) 3

10

s ettl kezdve mindenkor s minden idben csak a fldmivel np neveztetik j o b b g y n a k . Teht a Corpus j u r i s b a n II. Endre a r a n y - b u l l j b a n is mg a furak mondatnak j o b b g y o k n a k s midn ezen nevet ismt eltalljuk az 1351-iki orszggyls hatrozataiban, meglepetve ltjuk, hogy ez szrevtel nlkl tszllott a f l d m i v e l n p r e s l l a n d a n a z o n marad. Azok, a kik tagadjk, hogy a legrgibb idben fn e m e s e i n k e t neveztk j o b b g y o k n a k , minden okoskodsukat azon vlemnyre alaptjk, hogy a jobb g y sz ezen sszettelbl szrmazott: j o b b s adj, s lltjk, hogy rgen azokat neveztk j o b b g y o k nak, kik hadba menni nem akartak s ezrt a l e g a l s b b n p o s z t l y b a taszttat'ak s e miatt aztn k a t o n a a d t fizetni knyszerittettek; minthogy teht j o b b n a k lttk katona-adt adni, mint hadba menni: j o b ba dj gnynvvel ruhztk fel ket. Ezen jobbadj-bl lett aztn a j o b b g y elnevezs.1) Vannak, kik a j o b b g y nevet szintn ezen szavakbl szrmaztatjk ugyan, hogy j o b b gy, azonban azt gunynvnek tartjk, mert szerintk azokat neveztk e nven, kiknek nem volt kedvk csatba menni, akik j o b b szerettek otthonn henylni az g y b a n , teht a kiknek j o b b volt az gy, mint a had, a mirt szolgasgra taszittattak, ezeket aztn jobb az gy" csf nvvel gnyoltk s innen szrmazott a j o b b g y nv, mely szolgt jelent. St vannak olyanok is, kik a j o b b g y nvrl azt llitjk, hogy ez keleti eredet, nevezetesen a zsid nyelvben is j o b b e d : szolgt, servienst jelent u . 2 ) Vgi F r a n k a sz mai jelentsbl indulva ki, olyan formn igyekszik kimagyarzni, hogy a j o b b g y nv a szolgk j o b b a d j t , j o b b a d t , vagy jelesebbjeit, hasznavehetbbjeit jelenti, a mi a mi korunkban csakugyan ugy volt. Mely nzetben osztozni ltszik Fogarasi is.3)
') Fogarasi: Magnos trvnytudomny. 63. 1. *) U. o. ) Fogarasi: Magnos trvnytudomny. 62. 1.

11

De brmint magyarzzk is egyes egynek a j o bb g y nevet, a C o r p u s j u r i s H u n g a r i c i , az A r a n y - b u l l a s Anonymus B e l a e r e g i s n t r i u s alapjn ktsgtelen, hogy az r p d - h z b e l i kirl y o k i d e j b e n az o r s z g l e g f b b urai n e v e z t e t t e k j o b b g y (Jobbagiones) nvvel s a legmagasabb rang, legjelesebb egynek voltak a j o b b g y o k . Ls minthogy ezt ktsgtelenl bebizonytva ltjuk, elvitzhatatlan, hogy a j o b b g y elnevezs semmi ms szbl nem vehette eredett, mint ebbl: j o b b - g y vagy jobb-g, s ktsgtelen az is, hogy a C o r p u s j u r i s , A r a n y - b u l l a , A n o n y m u s a j o b b g y b l kszitk a J o b b a g i o latin szt.

2. A jobbgysg eredetrl.
Ila visszamegynk trtnetnk legrgibb mltjba, azt tapasztaljuk, hogy mr Scythiban lak seinknl is volt nmi nyoma a ' k a s z t - ren d s z e r n ek, az az a trsadalmi osztlyok egymstl val elklntseinek, a mennyiben klnbsg ttetik n e m e s e k s n e m n e m e s e k kztt, st kln van sz mg a p s z t o r e m b e r e k r l : gulysokrl, kondsokrl, juhszokrl is. Ugyanis a N v t e l e n j e g y z midn a magyarok els lakhelynek D e n t u m o g e r i n a k gazdagsgt dicsri, tbbek kztt azt is mondja, hogy ott annyi nyuszt van, hogy nemcsak a n e m e s e k s n e m t e l e n e k , hanem mg a gulysok, kondsok s juhszok is azzal kestik gunyjukat".1) Azonban hogy mily viszonyban llottak ezek egymshoz, azt nem tudjuk, az csak bizonyos, hogy a n e m t e l e n s p a r a s z t nvvel jellt osztly egy s ugyanaz vala.
*) Mndy: Magyar Sund, 2. 1.

12

Ksbben, midn seink bejttek mostani haznkba mr nincs sz psztor-emberekrl, hanem csak nemesekrl, nemtelenekrl, vagy parasztokrl s szolgkrl. Hogy pedig a p a r a s z t o k nem igen egyenlek voltak a s z o l g k k a l , kitetszik az azon les megklnbztetsbl, mit a N v t e l e n j e g y z egsz knyvben tesz kzttk. Kig lesz ebbl taln egyetlen pldt is felhoznunk. Elfoglalvn a magyarok Buda vrt mondja a N v t e l e n j e g y z lakomt ltek, rpd sszegyjt nemeseit, s z o l g i t s a p a r a s z t s g o t s telek hordattak a vezrnek s nemeseinek arany ednyekben, a s z o l g k n a k s p a r a s z t o k n a k ezst ednyekben."1) Sokan ugyan azt llitjk, hogy a vezrek korban nem volt ms osztlyzat a magyarok kztt, mint szab a d o k s s z o l g k . De igy eldntetlenlil maradna, hogy hova szmithatnnk akkor a p a r a s z t o k a t , kikrl a fentebbiek nyomn btran llithatjuk, hogy a szoros rtelemben vett bres szolgktl klnbztek, ha ugyan lehet hinni a N v t e l e n j e g y z n e k , kirl azt mondja haznk egy is jeles kzjogi irja: K o r b u 1 y, hogy annak hitelessgt itszetileg tbb ktsgbevonni legalbb jzan szszel alig lehet. ui ) Nem kevsb nevezetes krds most mr az, honnan szrmazott ez a paraszt, vagy helyesebben j o b b g y osztly, voltak-e abban az zsibl kivndorolt magyarok egyenes utdai kzl? rpd korban a fldmvels, kereskeds, mestersgek miktl tbb vig tartott vndor, nyugtalan letk alatt elszoktak, de mit e l b b k t s g e n t l z t e k vala, nem volt nyire a harczias, bszke npnek s azt mint szolgai munkt j o b b r a a meghdolt npre biztk. Errl ktelkednnk nem hagynak a nyelvnkben ltez szavak, melyek a foldmvelsre vonatkoznak, mit si hazjokbl hoztak ki, p. 1. arats,

') Magyar. Sund 9*. ) Korbuly: Magyarorszg kzjoga. 65. 1.

13

tarl" stb.') Nem knnyen tudtak elszokni a rabl kalandokrl, melyek a f l d m i v e l s t l rg e l s z o k o t t , azt szolgai munknak tekint harczias npnek foglalkozst szereztek.2) Ha megtekintjk azon kor harczias szellemt, ahol trtnetnk kezddik, st ha egy pillantst vetnk a rgi rmaiak s grgk harczaira, ugy tapasztaljuk, hogy a keresztyn valls szelid tanai ltal emberiesebb rzelmekre mg meg nem tanitott hditk az ellensg fldjt elfoglalvn, annak npeit, valamint a hadban elfogottakat is, rszint leltk, rszint pedig adzikk, s z o l g i k k tettk. Meg volt ez a szoks seinknl is. Nevezetesen a hadi foglyok, valamint a meghdtott npek egy rszt kik vitzebbeknek ltszottak magukkal vitt k hborikba s a zskmnybl azoknak is juttattak, ms rszt pedig klnfle szolglatokra alkalmaztk straik krl, kik aztn barmokat tenysztettek s ebbl ltek. Ksbben azonban a magyarok is megismerkedvn Krisztus vallsnak bks tanaival, a hadi foglyokkal szeldebben kezdtek bnni. Egybbirnt erre vonatkozlag ms okot mond egyike^legels krniksainknak: K z a i S i m o n mester. ugyanis nem a k e r e s z t y n v a l l s sajt lnyegbl foly nemes tanainak tulajdonitja a rabszolgasg sorsnak javulst haznkban, hanem a rmai egyhz ers parancsnak. Azt mondja nevezetesen, hogy a mint a magyarok a hitet s keresztsget felvettk, a rmai egyhz Geiza vezrnek s szent Istvn kirlynak, miutn a Krisztust megismertk, mint mondjk, ers parancsolatba adta, hogy ne zskmnyoljanak, s a keresztyn foglyokat ezentl hagyjk rgi szabadsgukban, minthogy a f o g l y o k k z t sok n e m e s van."') Azonban azt K z a i maga bevallja, hogy ezen ers parancsolatoknak nem volt valami nagy hatsa s az egsz kzsg a ppnak nem is ad erre nzve megegyezst ; utbb a ppa ekknt ada felmentst, hogy a
2

') Horvth M.: Magy. trt. I. 70. ) Horvth M.: Magy. trt. I. 4l7. ) Kzai Simon Krnikja 94. 1.

14

f o g l y o k f l d e t m i v e l j e n e k s a fld termsbl ljenek."1) Mr ez nem hangzott oly parancsollag s igy sokkal nagyobb foganatja lett, annyival inkbb, mert a scythiai nemzetsg a fldet nem mvelte",2) Geiza vezr pedig beltvn a f l d m v e l s szksgessgt, elhatrozta, hogy a magyarokat f l d m v e l s r e szoktatja", 3 ) ugyanazrt hogy pldt mutasson a magyaroknak, elsegtette a f o g l y o k a t , hogy f 1 dm v e l s h e z jussanak s a foglyok, kiknek fldjk nem volt, nszntukbl bradsra vllalkoztak, melyet uraiknak fizettek."4) De trtnt legyen br a r a b s z o l g k k a l val szeldebb bnsmd akr a rmai egyhz ers parancsbl, akr a keresztyn valls nemes tanainak helyes megrtsbl, elg az, hogy megtrtnt s a h a d i f o g l y o k nmely rszbl alakult egy n p o s z t l y , mely a f l d e t m v e l t e s a tulajdonkppeni s z o l g k n l t b b s a s z a b a d m a g y a r o k n l k e v e s e b b jogokkal birt. Ennek kvetkeztben a foglyok egy rsze valban f l d m v e s s lett s az erre engedlyt adott uraknak a fld gymlcsbl adzott."5) Ez volt az gynevezett k z n p , igen helyesen kapva e nevet, mert kztte llott a szolgk s szabadok osztlynak. De hogy ezen k z n p nem csupn a fegyverrel meghditottakbl, hanem z s i a i e r e d e t m a g y a r o k b l is llott, arra nzve bizonytkaink vannak. K z a i S i m o n midn elbeszli, hogy azokat, kik alapos ok nlkl meg nem jelentek a kzsg tancsnak s parancsnak meghallgatsra, a s c y t h i a i trv n y karddal vgatta kett, vagy veszett llapotoknak ttette ki, t. i. valamely let-veszlylyel jr kalandra kldtte, vagy a k z n p s z o l g a s g r a t a s z totta, igy shajt fel: Teht az ilyen vtkek s kih') ) ') *) J ) Kzai Simon Krnikja 94. 1. Magyar, Sund. 4. 1. Budai E : Magyar Histrija. I. 108. Kzai Krnikja. 95. Horvth M.: Magy. trt. I. 166.

15

gsok vlasztottk el egyik magyart a msiktl, klnben miutn minden magyar egy aptl, egy anytl szrmazott, hogy mondhatnk egyiket n e m e s n e k , msikat n e m - n e m e s n e k , ha i l y e s e t e k r t elmarasztalva nem lett volna szolgv!"') K z a i n a k a kzsgtancsrl mondott lltst szabadon kifejtve megtalljuk Verbczy: H r m a s k n y v b e n (Tripartitum), hol elmondatvn, hogy mi volt a kzsg tancsa, feljegyeztetik, hogy erre a kvetkez szavakkal trtnt a meghvs: Isten szava s az egsz kzsg parancsa, hogy mindenki a kzsg tancsa s egyszersmind parancsa meghallgatsra megjelenjk.ui) Ez a szoks fenmaradt Geiza vezrig, s ezen okbl a h u n o k kzl sokan rks p a r a s z t s g r a jutottak."") Mert az vgeztetett s hatroztatott, hogy e parancs thgi, hacsak elg mentsget el nem adnak, kssel kett vgassanak, vagy kz s rk s z o l g a s g r a v e t t e s s e n e k . E v g z s i g e n sok mag y a r t p a r a s z t - l l a p o t b a j u t t a t o t t . Mert a z o n e g y n e m z e t i s g b l t. i. Hunnortl s Mgortl szrm a z v n m i n d n y j a n , klnben nem trtnhetett volna, hogy az ur, amaz szolga, ez nemes, az nemtel e n s p a r a s z t legyen."4) Trvnykezsnk ezen legnagyobb tekintlye Verb c z y , kire egszen a legjabb idkig trtnik hivatkozs, hatrozottan s vilgosan kimondja teht, hogy a m a g y a r o k kzl a kzsg tancsban meg nem jelensrt sokan vettettek rks p a r a s z t s g r a , s ez ltal ktsgtelenn teszi, hogy a j o b b g y o k , legalbb rszben, eredetileg s z a b a d m a g y a r o k b l lettek, mert a p a r a s z t s j o b b g y egyet jelentett t. i. a f l d m v e l npet. Ezt lltja K a l l s Lajos magnjogi rnk is a kzsgtancsrl, melynek hatrozata Gza fejedelem korig szolgasgra krhoztatta a szabad magyarokat; az igy s z o l g a s g b a jutottak pedig, mint a kik a
') *) ) *) Kzai Krnikja. 16. 1. Tripartitum. Pars I. Tit. 3. . 2. Tripartitum. Pars I. Tit. 3. . 3. Tripartitum. Para I. Tit. 3. . 4. 5.

16

haza irnti ktelessgtl s szolglat-tteltl elvontk magukat, a haza kzgyeibe val befolystl elzrattak."') De nem csak azok vettettek szolgasgra, p a r a s z t sgra, a magyarok kzl, a kik a kzsgtancsra meg nem jelentek, hanem azok is, k i k a k e r e s z t s g e t f e l v e n n i , keresztynn lenni v o n a k o d t a k . Igen sok pldt lehetne erre felhozni bizonyitkl, azonban nem vlvn, hogy ez ktsgbe vonassk, elg legyen egy-kt plda. Haznk legrgibb trtnetvel arnylag alig foglalkozott valaki tbbet, mint kitn trtnetbuvrunk S z a b Kroly, szava teht e tekintetben elg nyomatkos, pedig ezt mondja: Hogy a m a g y a r o k kzl, kik e r e d e t i l e g e g y i r n t s z a b a d o k s fegyveresek voltak, sokan, taln legtbben, a k e r e s z t y n s g f e l v t e l e k o r , mint az j h i t e l l e n z i , vettettek s z o l g a s g r a , bizonytjk krnikink.*) s valban ha tvizsgljuk legrgibb krnikinkat, ezek ltal igazolva ltjuk klnsen azon esetet, hogy midn K o p n y vezr feltmadt a keresztyn valls ellen s vissza akarta llitani az si pogny vallst, igen nagy prtot gyjttt maga krl, de midn legyzetett, sok m a g y a r n e m e s , ki Kopny vezrrel tartott, a keresztsget s hitet megvetette, csf s z o l g a s g r a vettetett; mert azon dolgok folysban azt tltk nemesebbnek, a ki Krisztus hithez hamarabb ragaszkodott."') Azonban nemcsak a klnben hitelessg tekintetben ktsgbe nem vont Chrnikk, hanem maga a t r t n e l e m s t r v n y e k is bizonytjk azt, hogy szolgasgra a s z a b a d m a g y a r o k is vettettek. Ha figyelemmel olvassuk az els magyar kirly S z e n t I s t v n kornak trtnett, ott talljuk abban, hogy I. Istvn, mint szeld s j kirly mindjrt trnra lptvel a r a b s z o l g a s g o t megszntette, az urakat
*) Kalls Lajos: Magyarhoni polgri jog alapelvei. 86. *) Szab Kroly: Kzai Krnikja. 17. 1. jegyz. *) Kzai S. Krnikja. 17. 1. Chron. Budense 49. I. Thurczi: Chron. Hung. Pars II. Cap. 13.

17

s z o l g i k elbocstsra ktelezvn. Ezen nem is lehet csudlkozni, mert hiszen maga tantotta finak, a korn elhunyt Imre herczegnek: Memoria retinens semper, quod o m n e s h o m i n e s u n i u s s u n t conditionis." 1 ) Egy oly nagylelk kirly, ki nemcsak elismerte, hanem hirdette, hogy minden ember egy trzsbl szrmazott, mltn kelhetett ki a rabszolgasg ellen. Csudlatos, hogy uralkodsa vge fel ellenkezsbe jtt nmagval, midn a k e r e s z t y n n l e n n i v o n a k o dkat rabszolgasgra vettetni parancsolta. Klnben a blcs s kegyes S z e n t L s z l kirly trvnyei kztt is tallunk pldt arra, hogy a mag y a r n e m e s szolgasgra vettetett. Ilyenek: Ha a b i r a (tolvajsgban elitlt) s z o l g a orrt el nem vgn s a s z a b a d o s t fel nem akasztan, minden javaitl megfosztassk, maga pedig e l a d a s s k . " 2 ) Ha valaki kzel valjt lopsban talln, ha n e m e s , az a k l o k r z s r e adassk." 9 ) Ha valamely n e m e s , vagy katona, ms nemesnek hzt megtmadja s vagyona nem volna: feje megborotvlva, megktzve vers mellett a piaczon hordoztassk s ugy e l a d a s s k . " 4 ) Ha valamely frjes asszony lopst kvet el, orrt vesztse s e l a d a s s k . " 5 ) Ha valamely hajadon leny tolvajlst kvet el, a d a s s k el." 6 ) Szent Lszl kirly szigor s csak az akkori krlmnyekkel indokolhat trvnyei szerint teht nem volt ritkasg, hogy n e m e s e k a p a r a s z t o k o s z t l y b a taszittattak. De ksbben, mg a XVI. szzad elejn is akadunk vilgos nyomaira annak, hogy s z a b a d m a g y a r o k rks s z o l g a s g r a krhoztattak. Igy nevezetesen az 1505-ik vi orszggylsen elhatroztatvn, hogy ha a
t) S. ) S. ) S. *) S. ) S. j S. Stephani Ladislai Ladislai Ladislai Ladislai Ladislai Regis: Decr. Libr. I. Cap. 4. 3. R Decr. II. Art. 6. R. Decr. II. Art. 9. R. Decr. II. Art. 10. R. Decr. III. Art. 6. R. Decr. III. Art. 7.

N7: A jobbgyig trtnete.

18

kirly firka nlkl halna meg, csak szletett magyart fognak kirlyly vlasztani, kimondatott, hogy ha valaki az orszg laksai kzl tallkoznk, ki e hatrozat ellen cselekedni merszkednk, az mint az orszg ellene, rks s z o l g a s g i g j a a l v e t v e l a k o l j o n . " ' ) St haznk egyik nevezetes kzjogi rja vlekedse szerint nemcsak az elszmllt mdokon jutottak s z a b a d m a g y a r o k a szolgai, vagy a ksbb gynevezett j o b b g y i o s z t l y b a , hanem az ltal is, hogy a s z e g n y e b b n e m e s e k rkbr fizetse mellett fldeket vettek t az orszgnagyoktl s e miatt az elbbeniekhez (t. i. a jobbgyokhoz) hasonl fuggetegsgi viszonyba kerltek.4) Ezzel megegyezik F o g a r a s i Jnos vlekedse, ki azt llitja: hogy a szabadosok, ha fldes uri telken laknak, erre nzve alatta vgynak a fldes urnk, de ha ennek brsgt a szemlyes dolgokban s msokban, melyeknek semmi kze nincsen a fldes uri telekkel, elismertk, a j o b b g y o k osztlyba esnek.3) Ezen eladsbl kitetszik egyfell, hogy elg volt a fldes ur brskodsnak elismerse szemlyes gyekben, ahoz, hogy valaki a j o b b g y - o s z t l y b a essk, kitetszik msfell, hogy midn a trtnelemben, vagy trvnyben s z o l g a s g r a vettetsrl van sz, az alatt a j o b b g y - o s z t l y rtend, mert a szabadosok utn ez kvetkezett Ugy hisszk, hogy az eladottak utn senki nem fog ktkedni azon, miknt a k z n p osztlya nemcsak a meghdtott b e n s z l t t e k b l s h a d i f o g l y o k b l llott, hanem voltak abban az z s i b l k i v n d o r o l t m a g y a r o k egyenes utdai kzl is, kik mint szabad magyarok vettettek szolgasgra, vagy pedig szegnysgk miatt jttek msoktl fggetegsgi viszonyba Ezen k z n p - o s z t l y b l lett a j o b b g y s g . Errl beszlnk mi, ennek a j o b b g y s g n a k siralmas trtnett kisreljk meg elmondani, hogy ki2

') Ho- v^th M.: Magyarorsz. trt. II. 605. ) Gr. Czirky Antal: Kzjog. 149. 1. Fogarasi: Magnos trvnyiudomny. 38. 1.

19

tessk, mily szigor bntetse volt annak a k z s g t a n c s n val meg nem jelensnek, a k e r e s z t y n s g ellen lzongsnak, annak az e l s z e g n y e d s n e k , mely miatt csaknem egy ezred-vig hordoztk a lealzt a t s s s z o l g a s g nehz jrmt az alig vtkes sk rtatlan unoki. Megkisrtjk a trtnelem fonaln vgig haladva ezen nagyobbra gyszos trtnet megrst azrt, hogy a v o l t j o b b g y o k utdai lssk s tanuljk meg belle, hogy k is joggal nevezhetik magukat m a g y a r o k n a k s oly sok szenveds utn megrdemeltk valban, hogy sebeik begygyittassanak s k is bevtessenek az alkotmny vd snczai kz; a bszke n e m e s e k sarjadkai pedig tanuljk tisztelni a kzn p e t , a v o l t - j o b b g y o k a t s azok ivadkait, mely velk egy vrbl, egy csaldbl szrmazott s melyet seik igazsgtalanul nyomtak el s mltn emeltek fel magukhoz...

jiLS

RSZ.

A jobbgysg trtnete az rpd-kirlyok alatt.


A j o b b g y s g trtnetbl nagyon keveset tudunk a k i r l y s g fellltsig1. Az azonban ktsgtelen, hogy mr a hazba bejvetel eltt is s az ezt kzvetlen kvet idben meg volt a klnbsg a n e m e s e k s n e m t e l e n e k , p a r a s z tok vagy j o b b g y o k kztt. Pldt szolgltat neknk e tekintetben a N v t e l e n j e g y z , ki elbeszli, hogy midn seink mg a Tanais mellett laktak, ott annyi sok nyusztot talltak, hogy nemcsak a n e m e s e k s n e m l e l e n e k , hanem mg a gulysok, kondsok s juhszok is azokkal kestik gunyjokat azon fldn.') Igy nemcsak a n e m e s e k e t megklnbztettk hazt keres seink a n e m t e l e n e k t l , hanem mg a nemt e l e n e k e t is a psztoremberektl. Ebbl azt is bizton llithatjuk, hogy a n e m t e l e n e k elnevezs alatt a p a r a s z t o k a t , vagy a ksbbi rtelemben vett j o b b g y o k a t rtettk. A n e m t e l e n e k alatt nem rtettk a szolgkat sem, mit bizonyt azon krlmny, hogy midn rpd s npei bementek Attila vrosba s nagy lakomt csaptak, megvendgeltetett a jelenlev sszes npsg: ekkor kln ltettk a nemeseket, n e m t e l e n e k e t s s z o l g k a t s a fogs telek hordoztattak a vezrnek s nemeseinek arany ednyekben, a s z o l g k n a k s paraszt o k n a k ezst ednyekben."2) De a vezrek korbl nem maradvn fenn ms
) Magyar Sund. 2. 1. a ) Magyar Sund. 98. 1.

21

trvnynk a v r s z e r z d s n l , nem beszlhetnk a j o b b g y o k jogi helyzetrl... A kirlysg kezdetekor mindjrt akadunk mr trvnyes intzkedsek nyomaira, melyek a j o b b g y s g o t rdeklik. Itt kezddik a s z a b a d o k s s z o l g k kztti megklnbztets, csakhogy a s z a b a d o k neve alatt a t e h e r v i s e l s t l s z a b a d o k a t , vagyis a n e m e s e k e t , a s z o l g k neve alatt pedig nem a brszolgkat, vagy cseldeket, hanem a tehervisel npet, vagyis j o b b g y o k a t kell rteni. Igazolva van ez a trvny ltal, mely meghagyja, hogy azon fiak vagy s z o l g k , kiknek s a j t h z a i k vannak, mindenbl mit. birnak, t i z e d e t adjanak."') Ugyanis tudjuk, hogy soha nem volt id, melyben a mai rtelemben vett s z o l g k , vagyis c s e l d e k , tizedet fizettek volna, hanem fizettek a p a r a s z t o k , vagy f l d m v e l k , vagy j o b b g y o k . Erre enged kvetkeztetni a trvnynek az a meghatrozsa is, hogy az apja hzban lak fiu, vagy s z o l g a el ne klnittessk, hanem egytt adjanak tizedet az a t y v a l (cum patre)."2) Ez a cum patre" egy formn vonatkozik a fira vagy szolgra, s igy azt kell hinni, hogy a szolga (servus) itt abban az si rtelemben vtetik, mint ma is van a np kztt: az n szolgm, az n cseldem, t. i. c s a l d h o z tartoz. Es ezt annl inkbb lehet mondani, mert a t i z e d nem a szemly, hanem a birtok utn szedetett. Elszomorodva tapasztaljuk, hogy mindjrt, mihelyt a j o b b g y s g els nyomaira akadunk, mr elnyomatsrl lehet panaszkodni, minthogy ha valaki jobb g y a i n a k kiknek nevezete alatt ezutn a fldm i v e l , adz npet rtjk sorst knnytette, azoknak nmi szabadsgot adott, az ilyen nagylelk fldes ur halla utn a legtbb esetben ismt megfosztattak a kedvezmnyektl; klnben nem lett volna szksg trvnyt hozni, hogy az ily felszabaditottakat a felszabadt halla utn senki gyllsgbl s z o l g a s g b a helyezni ne merszelje.3)
2 ) s

) S. Ladislai R. D.-cr Lib. I. Cap. 40. S. Ladisiai Decr. Lib I. Cap. 40. ) S. Stephani Decr. Lib. II. Cap 17.

22

Oly gyllt volt mr ekkoi az a l s b b n p o s z t l y , hogy abbl mg nt sem volt szabad venni, mert aki azt tette: r k s s z o l g v lett maga is.') Pedig Szent-Istvn kirly maga mondja, hogy* az Istenhez mlt, az embereknek pedig legjobb dolog, hogy m i n d e n k i a m a g a m u n k s s g n a k szab a d s g b a n l e t e f o l y s t t l t h e s s e u 2 ) s intzkedett, hogy az urak birtokain lev f l d m v e l szolg k is egszen szabadokk vlthassk magukat, a csaldosokra nzve 100, a ntelenekre nzve 24 biznti aranyban szabvn meg a vltsgdjat"), mgis igen szomor llapotban volt a k z n p , az idegen szolgknak mg felszabadtsn sem volt szabad igyekezni, mert ha valaki idegen szolgknak szabadsgot szerezni igyekezett, azrt megbntettetett.4) lesen megklnbztette a trvny a nemeseket a n e m n e m e s e k t l az igazsgszolgltats tekintetben, ugy hogy p. 1. mig amazok kzl ha valaki msnak szolgjt meglte, csak krp t l s r a s b j t l s r e tltetett, emezek az egyszer lopsrt is t e s t c s o n k t s s a l s h a l l l a l lakoltak.9) Ezt a szigor bntetst indokolja ugyan azon krlmny, hogy Szent-Istvn korban a lops nagyon elszaporodott haznkban s igy annak meggtlst a 1016-iki e s z t e r g o m i orszggyls czljl tzte ki, s ezt csak a legszigorbb bntets mellett vlte elrni. Hogy mik voltak ez idben a j o b b g y o k terhei, nem tudjuk, csupn a p a p i t i z e d emlkezett tartotta fenn a trvny, elrendelvn, hogy kinek Isten venkint tiz rszt nyjt, a t i z e d i k e t adja Istennek.") Azonban ugy ltszik, hogy ennek a t i z e d n e k beszedse krl is sok baj volt, mert bntetst kelle szabni arra, ki a tizedet eltitkolja s ez bntetsl k i l e n c z e d e t tartozott fizetni, st aki a t i z e d e t meglopta, azt mint kznsges tolvajt igen szigorn bntettk.7) Teht Szent*) 2 ) 3 : *) 5 ) *) 7 ) S. Stephani Decr. Lib. II. Cap. 27. S. Stephani Decr. Lib. II. Cap. 20. Horvth M.: Magy. trt. I. 167. S. Stephani: Decr. Libr. II. Cap. 38. Srviiny: Fldesr s jobbgy kzi knyve. 8. 1. S. Stephani: Decr. Lib. II. Cap. 52. S. Stephani: Decr. Lib. II. Cap. 52.

23

Istvn korbl csak annyit tudunk a j o b b g y o k r l , hogy m i n d e n t e r m s k n e k t i z e d r s z t a papok r s z r e k e l l e adni. De hogy nem csak ez, hanem sok s nagy terheik voltak a j o b b g y o k n a k ezen korban, mutatja azon krlmny, hogy Szent-Istvn kirly atyskod jsgt a j o b b g y o k r a is ki akarvn teijeszteni, nmi szabadalmakat adott rszkre, megengedte a s z a b a d k l t z s t s azt, hogy az 'ket igazsgtalanul tl terhel uraik hatalma alul magukat egy mrka-arany fizetssel m e g v lthassk".') Els kirlyunknak ide vonatkoz rendeletei nem jutottak el hozznk, azokrl rszletesebben semmit nem tudunk, de hogy azok csakugyan lteztek, megtetszik ez II. Endre s IV. Bla kirlynak ezen rendeletekre hivatkozsbl. II. Endre ugyanis a f l d m v e l k szabadsgrl (de libertate rusticorum) ezt mondja: a v r j o b b g y ok (jobbagiones castrorum) S z e n t - I s t vn k i r l y t l k a p o t t kedvez szabadsgaikban tartassalak meg".2) Ezen korban, st ezt megelzleg is hrom osztlyba sorozhatjuk a n e m - n e m e s e k e t , vagy a kznsges rtelemben vett j o b b g y o k a t , u. m. v r k a t o n k , v r n p s tulajdonkppeni j o b b g y o k . Volt ugyanis minden v r n a k egy bizonyos fldterlete, melyen lakott az annak szolglatra rendelt fegyveres np s ezek egyttesen v r k a t o n k n a k (milites castri), v r j o b b g y o k n a k (jobbagiones castri) hivattak. Ezek szemly szerint kaptak a vr fldjbl egy-egy darabot hasznlat vgett, oly ktelezssel, hogy a vr vdelmre, vagy ha a kirly parancsolja, brhol f e g y v e r e s e n s z o l g l n i tartoznak s csupn ennyibl llott ktelezettsgk. Nmely v r n a k oly nagy terjedelm f l d b i r t o k a volt, hogy a v r k a t o n k n a k nem lehetett mind kiosztani s a mi igy fenmaradt, az a fld mr nemf e g y v e r e s s z o l g l a t r t osztatott ki, hanem odaadatott olyanoknak, akik a fld hasznlatrt valdi
') Gyrgy dn: Jogi llapotok I. Istvn alatt. -) Andrae II. Dtcr. Art. lt.

j o b b g y i s z o l g l a t o k a t teljestettek. Ezek vrn p (Castrenses rustici) nevet nyertek s tartoztak a vr kriil fuvarral, vagy g y a l o g n a p s z m m a l s z o l g l n i s ezenkvl a fld t e r m s n e k f e l t a v r i s p n y n a k t a d n i , melynek egy harmada aztn a vrispny, kt harmada a kirly volt. A vrszerkezet klnben meg volt mr a vezrek korban. Igy Taki-ony 957-ben a Nagy-Bolgrorszgbl beteleplt bolgrok vezrnek Pest vrt adomnyoz, oly felttel alatt, hogy a m a g y a r v r s z e r k e z e t trv n y e i s z e r i n t a velk ott leteleplt np ktharmada v r j o b b g y o k k levn, a vrrizetet tartsa ktelessgnek s csak egyharmada maradjon az emiitett fnkk alatt j o b b g y i v i s z o n y b a n . " ' ) Ugy a v r k a t o n k , mint a v r n p teht a kirlyi vrakhoz tartoz fldeket, vagy a mostani elnevezs szerint llami fldeket kaptak s hasznltak, s mig az elsk csak f e g y v e r e s szolglattal, ez utbbiak mr j o b b g y i s z o l g l a t t a l adztak, de mindketten a kirly rszre. Ezeken kivl azonban volt a nemzetnek egy igen nagy tmege, a mely sem a n e m e s i o s z t l y h o z , sem a v r k a t o n k h o z , sem a v r n p h e z nem tartozott, a melynek nem volt sajt fldje s nem kapott a kirlyi vrfldekbl hasznlatra: ezek aztn magn o s o k t l kaptak fldet hasznlatra s azt mveltk s ezrt s z o l g l a t o k a t t e l j e s t e t t e k a fld tul a j d o n o s a r s z r e . Ezek voltak a tulajdonkppeni j o b b g y o k . Ezen j o b b g y o k rszint b e n s z l t t e k b l , rszint a m a g y a r o k k z l s z o l g a s g r a krhoztatott s felszabaditott rab s z o l gkb 1 llottak s e szerint neveztettek 1 i b e r ti n i m aj o r i s s m i n o r i s l i b e r t a t i s nvvel. E ktfle osztlya kztt a j o b b g y o k n a k igen nagy klnbsg volt. A l i b e r t i n i m a j o r i s vagy s u p e r i o r i s cond i t i o n i s nv alatt foglaltak sokkal tbb szabadsggal birtak, meg volt az az igen nagy elnyk, hogy
') Horvth: Magy. trt. I. 122.

25

s z a b a d o n k l t z h e t t e k s a d z s i t e r h k abban llott, hogy f l d e s u r a i k s z l e t s n a p j n s ezen kvl mg kt n n e p n a p o n meghatrozott mennyisg t e r m e s z t m n y e k e t vagy p n z a d t tartoztak beszolgltatni. Hogy mennyibl llott ez a szolgltats, az nem maradt fenn. A msik osztly: a m i n o r is l i b e r t a t i s vagy i n f e r i o r is c o n d i t i o n i s nvvel jellt rsze a j o b b g y s g n a k sokkal roszabb helyzetben volt, ezek f l d h z k t t t r a b s z o l gk voltak, a z z a l e g y t t a d a t t a k el, a fldesr engedelme nlkl el nem k l t z h e t t e k ms helyre s ha valamit keresmnykbl, vres verejtkkel szerzett vagyonukbl megtakartottak, azt h a l l u k u t n uraik rkltk. Ezen hrom osztlyba sorozott n e m - n e m e s e k , vagyis j o b b g y o k , hogy mi ms j o g o k k a l , vagy k t e l e z e t t s g e k k e l brtak s mennyire volt befolysuk a kzgyekre, arrl igen keveset tudunk. I. Bla kirly elfoglalvn a trnt, a nagy nptmeget is megakarta nyerni sajt rszre, azrt megparancsolta 1061-ben, hogy a s z k e s f e h r v r i gylsre a papokon, mgnsokon s nemeseken kivl minden h e l y s g n e k , m g a l e g a l b b v a l n a k is kt-kt k v e t j e i j e l e n j e n e k meg."1) Horvth M. szerint ezt Bla azrt tette, hogy az alkotand trvnyek a np ismeretre knnyebben eljussanak, de ugyancsak maga is llitja, hogy az uri szkeken fell m i n d e n h e l y s g b l , msok szerint minden vrmegybl ktkt rtelmesebb megbzottat rendelt megjelenni.2) Ekkor teht a n e m - n e m e s e k is rszt vettek volna az orszggylsen s igy a kzgyek intzsben, csakhogy ez egy vletlen esemny miatt meghiusult. Ugyanis az igy nagy szmmal sszegylt nptmeg azt kvnta nmely izgatk felbujtsa kvetkeztben, hogy llittassk vissza a rgi p o g n y - v a l l s ; a kirly hrom napi gondolkozsi idt krt s ez id alatt sszegyjtvn seregt, a nptmeget sztverette. Igy ekkor sem vehetett rszt a np, a j o b b g y s g az orszggylsben.
2

') Budai .: Magy. histrija. I. 134. ) Horvth: Magy. trt. I. 289.

26

Klnben I. Bla, hogy a f l d m v e l s t elmozdtsa, a n p e t llandbb lakok ptsre sztnzte.') S z e n t - L s z l kirly idejben a j o b b g y o k is t n y l e g e s r s z t v e t t e k a S z a b o l c s o n Szentmrton h e g y n tartott t r v n y h o z gylsen. A s z a b o l c s i g y l s e n , melyet az Oroszorszgbl visszatr Lszl 1092-ben tartott a pspkkn, aptokon kiviil az orszg minden nagyjai, st a n j) k z l is szmosan jelen voltak.") A papi t i z e d tekintetben tbbfle intzkeds trtnt. Nevezetesen elhatroztatott, hogy a pspk a s z a b a d o s o k t l (liberi) tiz e d e t kapjon,3) Ugy ltszik azonban, hogy a t i z e d beszedse krl sok nehzsg merlt fel s hogy nmelyek nem mindenbl akartak t i z e d e t adni, termnyeiket eltitkoltk, mert ugyancsak a szabolcsi nemzetgyls (1092-ben) szksgesnek ltta kijelenteni, hogy a pspk m i n d e n b l k a p j o n tizedet", sszksgesnek ltta meghatrozni azt a mdot, mely szerint a terms s llatok mennyisge kitudassk; ugyanis elhatrozta, hogy a pspk tisztjnek meg kell krdezni a t i z e d r e ktelezettet, hogy mennyi b z j a s l l a t j a van, s ha a b i r t o k o s s z a v t nem h i s z i , e s k e s s e m e g a z t ; ha pedig a t i z e d d e l tartoz birtokosrl azt lehet vlni, hogy hamisan eskdtt, a k i r l y s m e g y e i i s p n t i s z t j e eltt szmlltassanak meg t e r m n y e i s l l a t j a i s hogy ha eskvse csakugyan hamisnak bizonyul, akkor azzal bntettessk, hogy a termnyekbl s llatokbl k i l e n c z r s z a d a s s k a psp k n e k s a gazdnak csak a t i z e d i k rsz. Ha pedig valaki nem aka<ja a t i z e d e t bejelenteni, akkor a pspk t i z t j e tanuk eltt jellje ki, a m e n n y i n e k i i g a z s g o s n a k l t s z i k , lent, k e n d e r t a n n y i t v e g y e n , a m e n n y i t a f l d h z r u j j a i v a l mark b a vehet". J ) j Azonban ha az s s z e s t e r m s csak tiz vka, m e n t a t i z e d t l . 5 )
M Horvth: Magy. trt. I 291. 2 ) Horvth: Magy. trt. I 328. ') S. Ladislai: Decr. Lib. I. Cap. 30. S. Ladislai: Decr. Lib. I. Cap. 40. 5 ) Horvth M.: Magy. trt. I 348.

27

Ebbl ltjuk, hogy Szent-Lszl trvnye igen szigoran jrt el a t i z e d krill s a pspki tisztek nknynek tg trt nyitott. Azonban be kell ismerni azt is, hogy ugyancsak ezen s z a b o l c s i nemzetgyls a s z a b a d o s o k (liberi) szabadsgnak megtartst a pspkknek s megyei ispnyoknak is m e g p a r a n csolta. 1 ) Szent-Lszl kirly ms trvnyei nem vonatkoznak a j o b b g y o k r a , csupn mg azok a tulszigoru trvnyek, melyek a lopson kapott s z a b a d o s t felakaszt a t n i rendelik s tiz v e s n l n a g y o b b g y e r m e k e i t s z o l g a s g r a k r h o z t a t j k . 2 ) Ezeknek szigorsgt azonban nmileg menti a kor, melyben hozattak s a lopsnak nagymrv elterjedse s nem is tarthatjuk ezeket igazsgtalanoknak, mert a ms osztlyra hozott trvnyek is hasonl szigorak voltak. Klmn kirly nem sokat tett a j o b b g y o k r a vonatkozlag, de a mit tett, az javukra szolglt. Igen sok j o b b g y g y a l megtrtnt, hogy a hatalmas fldes ur t minden ok nlkl fldjrl elzte; Klmn kirly megsznta az ily fld nlkl nyomorgkat s trvnyileg megparancsolta, hogy a kivetett j o b b g y o k (coloni), kiknek mshol fldjk nincsen, visszatrjenek"/') Szoksban v o l t a j o b b g y o k t l egyenknt,vagyis fejenknt 8 d n r t szedni: ezt Klmn kirly eltrlte4) s megparancsolta, hogy a nemesek s urak j o b b g y a i 9 fldmivel npe csak a magok fldes urnak adztassanak".s) Valamint vni akarta a magyar nemzetet a pusztulstl, kevesbedstl: ugyanazrt szigoran megtiltotta magyaroknak klfldn eladst. 6 ) Klmn korban mg azt is tapasztaljuk mr, mi ksbben szzadokon keresztl oly sok vitra adott okott, hogy a p a p i t i z e d e t nem a s z e m l y , hanem a fld u t n k v e t e l t e , mit vilgosan mutat
') *) 5 ) 4 ) s ) 6 ) S. Ladislai: Dccr. Lib. I. Cap. 30. S. Ladislai: Decr Lib. II. Cap. 12. 14 Lib. III. Cap. 8. Colomani: Decr. Lib. I. Cap. 19. Colomani: Decr. Lib. I. Cap. 45. Horvth: tylagy. trt. I. 355. Colomani: Decr. Lib. I. Cap. 77.

28

az a rendelkezse, hogy brmily rangn s llapot szemly foglalkozott is az e g y h z f l d j n sznts-vetssel, vagy szretelssel: az tartozott attl t i z e d e t fizetni.1) A Klmn utn kvetkezett kirlyok alatt nem tudunk semmit a j o b b g y o k sorsrl egszen II. Endrig, midn az a f l d n p r e venknti a d t vetett, a mely az e l s r e n d s z e r e s a d z[ s v o l t a k i n c s tr r s z r e , mit a j o b b g y o k illet f l d e s u r a i k j o g a i n a k m e g e s n k i t s a n l k l tartoztak teljesteni. Daczra annak, hogy a fld-npre adt vetett II. Endre, az ltala 1222-ben kiadott a r a n y - b u l l ban alig emlkezik meg ezen adfizet nprl, minek oka azonban nem a kirly, hanem az Jeruzslemben jrsa alatt elhatalmasodott nemessg volt, mely mr akkor nagyon elnyomta a j o b b g y o k a t s a keresztes-hbork alatt maghoz ragadott jogokrl nem volt hajland lemondani. Ltvn azonban a jsziv II. Endre a n p sanyargattatst, megsznta ezt s a furak ellenzse daczra is addig erskdtt, mig trvnybe tudta igtattatni, hogy a nemesek ltal a szeg n y e k el ne n y o m a s s a n a k , v a g y ne fosztogattassanak".-) Ezen rendelkezsbl vilgos elttnk, hogy a hatalmas urak fosztogattk s sanyargattk a npet. De ezt tevk maguk a megyk kormnyzsval megbizott ispnyok is, mirt aztn meghatrozta a trvny, hogy a vrmegyjnek n p t megront f i s p n mltsgtl az egsz orszg eltt gyalzatosan megfosztassk V ) Nemcsak a kznsges j o b b g y o k , hanem mg a v r - j o b b g y ok is elnyomattak a hatalmasoktl, trvnytelen munkval, adval terheltettek, szabadsgaikban megrvidttettek, ugy hogy szksg volt trvny ltal jra megersteni Szent-Istvntl nyert szabadsgaikat.1)
>) ') 3 ) 4 ) Colomani: Decr. Lib. I. Cap. 66. Lib. II. Cap. 5. Andreae II.: Decr. 1222. Art. i:. Andreae II.: Decr 1222. Art. 14. Andreae II Decr. 1222. Art 19.

29

St maguk a papok sem tudtak fell emelkedni koruk szinvonaln, a hatalmaskodsi plda a furakrl elragadt rejok is, de hogy nknyk feltn ne legyen, ugy szereztek a fold nptl nyeresget maguknak, hogy a p a p i t i z e d e t nem termszetben szedtk, hanem ennek rtkt e z s t b e n fizettettk meg, a mi tgas trt nyitott a becs tlzsra. Ezt a visszssgot is meg akarta szntetni a j sziv II. Endre s sikerlt is neki keresztl vinni az 1222-iki orszggylsen, hogy a t i z e d e z s t t e l m e g ne t r t t e s s k , h a n e m mint a fld termi, bor s v e t e m n y b e n f i z e t tessk". 1 ) Ezen idszakban divatban volt, hogy a np venkint k t s z e r sszegylt, hol a kirly is jelen lenni tartozott, ezen gylseken kvetelte a np, hogy az orszg nagyjai s nemesei, a kik vtsgekben talltatnak, mltsgaiktl megfosztatvn, az orszglsbl kizrassanak, s javaik a np kzt felosztassanak".2) Midn II. Endre Dnes ndor sztnzsre 1231-ben a z s i d k a t s i z n r a e l i k k a t ismt behelyezte a kirlyi jvedelmek brletbe s kezelsbe: ezek azutn mg btrabban ztk zsarolsaikat a n p felett. E faj zsarnoksga mondhatatlan nyomort rasztott a fld n p r e . A keresztnyek ltalok annyi zsarolsokkal sanyargattatnak, hogy a magok megvltsa vgett knytelenek nha fiaikat s lenyaikat nekik eladniokV) Az 1231-iki orszggyls mely az arany-bullt megerstette engedkeny volt a j o b b g y o k irnt, annyira, hogy nemcsak megengedte, hogy a s z k e s f e h r v r i orszggylsen a j o b b g y o k is megjelenhessenek panaszttel vgett, hanem elhatroztatott az is, hogy a nemesek j o b b g y a i m i n d e n k i r l y i a d t l s k a m a r a i n y e r e m n y t l is m e n t e k legyenek. Igaz ugyan, hogy ezen utbbi hatrozat n e m hajt a t o t t v g r e valami szigoran, a j o b b g y o k t l a
2 ) 3

') Andreae II.: Decr. 1222. Art. 20. Horvth M.: Magy. trt. I. 627. ) Horvth M.: M.igy. trt. I. 535.

30

fldes uri tartozsokon kiviil mg a k a m a r a r s z r e s az 1232-iki papi egyezmny ellenre a p a p s g j o b b g y a i t l is') szedetett pnzad, st ezeken fell is tartoztak a j o b b g y o k az u t a z k i r l y i embereket s ezekhez tartozkat szllssal e l l t n i . Ezen visszalseket IV. Bla megakarta szntetni,2) azonban hogy ez neki sem igen sikerlt, kitetszik III. Endre kirly rendeletbl, mely feljtja IV. Bla rendelett, hogy a kirly ne szedessen, se az orszg zszlsai ne kvnjanak adt a nemesek s egyhzak n p e i t l " . s ) IV. Bla uralkodsa alatt 1267-ben kezddtt a trvnyhozsban a k p v i s e l e t i r e n d s z e r , t. i. hogy a nemesek nem szemlyesen gyakoroltk trvnyhozsi jogukat, hanem k l d t t e k ltal; hogy ezen kldttek a megyegylsen vlaszttattak-e, vagy nem, azt nem tudjuk, pedig igen rdekes volna tudni, a mennyiben ha a megyegylsen vlaszttattak, nagyon valszn, hogy ezek vlasztsban rszt vettek a j o b b g y o k is, mint akik e k k o r ' t a g j a i v o l t a k a m e g y e g y l s e k n e k , st e szzad vge fel nemcsak megjelenhettek a megyegylseken, hanem k t e l e z v e is voltak a megjelensre s tnyleges szerepet jtszottak ott. Igy p. 1. 1272-bl Zalamegyrl emlkezetben maradt, hogy ennek m i n d e n f l e r e n d l a k o s a i sszejvn, Jurk fiait tolvajoknak s rablknak nyilvntottk.*) Hasonl eset trtnt Ugocsa megyben 1282-ben.5) Hogy a XHI-ik szzadban csakugyan volt befolysuk a j o b b g y o k n a k a kzgyekre, kitetszik az akkori n d o r i t l s z k e k eljrsbl. Ugyanis emlkezetben hagyatott az a szoks, hogy ha valamely nagyobb rablsi, vagy tolvaj lsi eset fordult el valahol, a ndor szemlyesen ment el a helysznre s a z o n m e g y n e k s s z e s l a k o s s g t egybegyjt s e
') *) ) <) *) Horvth M.: Magy. trt. I. 537. 1267. vi trv. 1. . Hl. Endre: 1298. vi trv. 42. . Botka T.: Budapesti szemle 1865. II. 314. Kovachich: Vestigia comitorum 147.

31

t m e g vilgosit t fel az elkvetett bntett krlmnyeirl. Ez azonban csak a nagyobb bngyekben trtnt, a kisebb bngyekben s polgri gyekben az u. n. b i l o c h u s o k jrtak el, kiknek hivatalt aztn IV. Bla eltrlvn, teendik a f l d e s u r a k r a s a f- vagy v r i s p n o k r a szllottak t. A vr szer k e z e t ezen kornak utols idejben gyorsan sietett megsemmislse fel, hogy helybe a m e g y e i r e n d s z e r homlyos jelei tnedezzenek el. A v r s z e r k e z e t felbomlsnak oka az volt, hogy nmely kirlyaink a v r f l d e k e t , a hozz tartoz v r k a t o n k k a l s vr n p p e l , vilgos t r v n y e l l e n r e elajndkozgattk rszint egyhzaknak, rszint magnosoknak, ezek azutn nemsokra az szszes v r j o b b g y o k a t k z n s g e s jobbgyaikk s mondhatni: s z o l g i k k tettk, daczra annak, hogy az adomnylevlben mindig hatrozott szavakkal ki volt irva, hogy a vrfldekkel egytt a v r j o b b g y s g is elajndkoztatok, u g y a z o n b a n h o g y az e l b b i k i v l t s g o s s z a b a d a l m a i b a n meg ne rvid t t e s s k . A vrszevkezet sszeomlsa ltal nagymrtkben szaporodott a tulajdonkppeni j o b b g y o k szma. Nem volt irigyelhet a j o b b g y o k helyzete a XIII-ik szzad vege fel, mert v a g y o n a i k b l kif o s z t a t v n , c s a k n e m u t o l s s z k s g b e s nyom o r b a j utottak".') Pedig a r e n d e s t e r h e k is slyosan nehezedtek a j o b b g y o k r a . A jobbgyok rendes szolglatai s szolgltatsai voltak ez idben amint ezt a volt n a g y v r a d i kapuczinus-szerzetes s ksbb nagyhr trtnetr : F e s s l e r egy 5 a XIII-ik szzad vgrl val o k m n y t r e d k b e n kzli a kvetkezk: Tartozott minden jobbgy: 1. a r a t s k o r hetenknt 34 napot szolglni, 2. M r t o n n a p k o r egy j u h o t , egy cubulus mzet, 6 cubulus bzt, ugyanannyi b r a s i u m o t s 3 rudas s z n t adni. 3. Mrton naptl Hsvtig, a mikor az u r n k t e t s z e t t , fuvarra, vagy f a v g n i menni.
*) 1298. vi trv. Elsz.

32

Slyosak voltak ezen terhek klnsen a hatrozatlansg miatt s mert a fldesri nknynek szabad folys engedtetett, kivlt ha tudjuk, hogy a j o b b g y o k fldhz ragadt szolgk voltak, kiknek kltzsi szabadsgt csak II. Endre kirly adta meg. 1 ) Ha meggondoljuk azonban, hogy ezen korszakban volt nmi befolysa a j o b b g y s g n a k a kzgyekre, hogy 1298-ban s z a b a d , k l t z s i j o g a orszggylsileg biztosttatott: azt mondhatjuk, hogy a felsorolt terhek daczra sem volt a j o b b g y s g sorsa elviselhetetlen az rpdhzbl szrmazott kirlyok alatt.
') Srvry Ferencz: Fldesr s jobbgy kzi knyve. 9. 1.

MSODIK

RSZ.

A vegyes hzbl szrmazott kirlyok alatt.


Ezen korszak elejn ugy ltszott, mintha a j o b b g y s g sorsa enyhlni, javulni akarna. Csak a szeszlyes sors csalfa jtka volt ez. A nap is mosolyogva tekint vissza mg egyszer, mikor le akar tnni a lthatrrl. A bolyg tznek csak azrt van olyan ragyog fnye, hogy rvid futsa utn annl nagyobb sttsg tduljon nyomba. De hasonlatok helyett lljon itt a trtnet maga. s nzzk meg, hogy mi j o g a i s mi k t e l e s s g e i voltak ezen borban a j o b b g y o k n a k , kisrjk nagy s mly figyelemmel ezeknek fejldst, mert csak igy rthetjk meg, hogy mi volt elksztje azon borzaszt napok bekvetkezsnek, melyeknek esemnyei a leggyszosabb lapjait tltik be trtnelmnknek, midn Petfi szavai szerint a np szrny volt s nem krt, de vett, ragadt". Nem volt ugyan elviselhetetlen a j o b b g y sg sorsa ezen korszak elejn, de mgis sokkal nagyobb volt a t e h e *, mintsem azt a kzgyekre engedett nmi befolys ellenslyozhatta volna, s az is bizonyos, hogy hova tovbb tbb j o g o k v o n a t t a k el tle s a terhek annl nagyobb mrtkben rovattak re. I. Kroly rmmel fogadta s megerstette 1323ban az orszg rendeinek indtvnyt, miszerint az orszg npe a k a m a r a n y e r e s g helyett ezentl kzvetlen e g y e n e s a d t s pedig venknt minden Nagy: A jobbigyig tSrtfoeta. 8

34

j o b b g y f l f e r t t (az az egy gira') 24-ed rszt) fizessen,') a mi ltal sok kellemetlensg s kr hrittatott el az orszg lakosairl, melyet ezek a pnzvltk kapzsisgtl szenvedtek.3) I. Kroly, valamint fia, a valban nagy" Lajos, prtfogoltk a j o b b g y s g o t , azonban a szkkebl fnemessggel szemben nem sokra mehettek. Ezen nemeslelk kirlyok a kinevezett f i s p n o k h o z kldtt kirlyi leirataikban szoros ktelessgeikk tettk a fispnoknak, hogy a megye m i n d e n l a k o s s g t tartsk meg jogaikban. Atyskodsuk folytn a j o bb g y s g is vett rszt a megyegylsekben, mint ez fel van jegyezve az 1322-ik vi p o z s o n y i megyegylsrl, hol a s z o l g a b i r k v l a s z t s b a n a megye nemes s n e m - n e m e s s m i n d e n f l e lakosai r s z t v e t t e k , tovbb az 1405-iki p e s t m e g y e i gylsrl, hol a megye s s z e s l a k o s s g a rszt vett azon gylsben, mely a vrosok kpviseltetsrl szl orszggylsi hatrozatot elfogadta. Azonban ugyancsak I. Kroly s I. Lajos kirlyok, habr knytelensgbl, igen hatalmas fegyvert adtak nmely fnemesek kezbe, st mondhatni, korltlan folyst engedtek azok nknynek az gynevezett j u s g 1 a d i i adomnyozsa ltal, mert a j u s g 1 a d i i feljogostotta annak birtokost j o b b g y a i felett mg a h a l l o s t l e t e t is kimondani s azt vgrehajtani, a nlkl, hogy ad tletet valamely ms birsg elbe terjeszteni ktelesek lettek volna. Lehetett-e aztn mindig igazsgos az ilyen itlet, hol a vdl s tl bir nem ritka esetben egy s ugyanazon szemly vala? mindenkivel kzs emberi gyarlsg ismerete mellett vjjon nem lehetett volna-e az ilyen birt igen gyakran rszrehajlssal vdolni? Ezen korszakban lpett letbe a b a n d e r i l i s r e n d s z e r az sszeoml v r s z e r k e z e t helybe.
') Egy g i r a a mi pnznk szerint 24 frtnak felelt meg s 6, nha penzbl llott, egy penza 48 dnrt tett. (Horvth : Magy. trt. II. 227.) 2 ) Horvth M.: Magy. trt. II. 195. ') Horvth M.: Magy. trt. II. 2*5.

35

De kevs rmt tallt a j o b b g y a haznak ezen jszerli vdsben, mert ezzel ketts jrmot akasztottak a nlkl is grnyed nyakba. Egyik teher volt az, hogy a zszls urak j o b b g y a i k b l l l t o t tk ki a banderilis csapatokat, msik, hogy uj ad vettetett ki a j o b b g y o k r a a bandrium killtsa s fentartsa miatt, holott nagyobbra magbl a jobbgysgbl telt ki a bandrium. Igy teht f i z e t t e k , hogy a fldes ur killthassa a katonasgot, a fldes ur beszedte az adt s akkor jobbgyainak nagyobb rszt lltotta fegyverbe, a beszedett pnz termszetesen sajt zsebben maradvn. Ezen j ad, vagy mivel ad elnevezs alatt csak az llam szmra adott fizets rtetik helyesebben s z o l g l n i n y volt a k i l e n c z e d (nona), mely kznsgesen, kivlt a legutbbi idkben d z m n a k neveztetett (a honnan a kilenczed beszedst dzm1 s n a k, a kilenczed, vagy brmely rsz adsra ktelezetteket d z m s o k n a k neveztk s nevezik ma is). A k i l e n c z e d e t minden j o b b g y , ki szntflddel s szlvel birt, minden letnembl s borbl tartozott adni, vagyis t e r m s n e k k i l e n c z e d rs z t t a r t o z o t t b e s z o l g l t a t n i a f l d e s ur rszre. s pedig oly felttel alatt ktelezte maga a trvny (1351: VI. t. cz.) a fldes urat ezen k i l e n czed beszedsre, hogy ha a fldes ur azt beszedni nem akarn, akkor joga volt az llamkincstrnak beszedni. St a jobbgygyal bir egyhzi rend is nemcsak felhatalmaztatott., hanem kteleztetett, hogy a papi tized m e l l e t t , annak utnna, m i n d e n l e t n e m e k nek s b o r o k n a k k i l e n c z e d t behajtsa. Teht gondoskodva volt, hogy a k i l e n c z e d semmi krlmnyek kztt se maradhasson a jobbgyoknl, mert ha a fldes ur sznalombl, vagy nagylelksgbl nem akarta elvenni a j o b b g y termsnek k i l e n czedt, akkor behajtotta azt a kir. kincstr kpviselje. Vannak kik azt lltjk, hogy ezen k i l e n c z e d nem jrt a bels telek, rt, vagy az e hinyt ptl szntfld, feloszlott legel, ugar utn, valamint a gymlcsbl sem. Azonban ez csak llits, melynek alaposs

36

sga nem tnik ki a t r v n y b l , hol az van mondva, hogy a j o b b g y o k minden l e t n e m k b l s b o r a i k b l " t a r t o z n a k k i l e n c z e d e t adni. (1351: VI. t. cz.) Ha az lett volna indoka ezen k i l e n c z e d kirovsnak, mint nmelyek hiszik hogy a j o b b g y o k szolglata mindentt egyforma legyen: azrt valban dicsret illetn a trvny megalkotit, de errl semmi emlits nincs a trvnyben, st ellenkezleg csak az van mondva, miszerint ezen k i l e n c z e d kirovsa azrt trtnt, hogy ekkp a k i r l y i r n t v a l t i s z t e l e t n e v e k e d j k s az ors z g l a k i n e k i h v e b b e n s z o l g l j anak.(1351: VI. t. cz. 3. .) A k i l e n c z e d teht azrt rovatott ki oly szigor felttelek alatt, hogy a fldes urak annyival inkbb kpesek legyenek a bandriumok killitsra s ezt nagyobb kedvvel tegyk. s ha e vgett srgettk s vettk keresztl a f 1d e s urak a k i l e n c z e d megadst: nem lett volna-e ktelessgk ksbben, a b a n d r i u m o k e l t r l s v e 1 ezen adt is eltrlni ? Ha elfogadnnk is azt a feltevst, hogy a k i l e n c z e d meghatrozsa a j o b b g y i t e r h e k e t akarta egyenlsteni s a tartozsokat meghatrozni be kell ismernnk, hogy mivel az eddigi tartozsok egyes eseteket kivve sokkal cseklyebbek voltak ennl, a jakarat szine alatt nem kevs nzs lappangott a trvnyhozk rszrl. Elrulja ezen trvny nem tiszta szndokt az a krlmny is, hogy br a k i l e n c z e det s t i z e d e t azrt hatrozta meg, hogy a t b b i t a r t o z s o k e l t r l t e s s e n e k : mgis fenhagyatott a k a p u - a d , mely 1340 krl lpett letbe s abbl llott, hogy minden olyan j o b b g y - k a p u t l , mel y e n e g y s z n s s z e k r befrt, 13 d i n r szed e t e t t adba. Ezen kapu-ad fenllott egszen 1467-ig, amikor k i n c s t r i a d v a l c s e r l t e t e t t fel, csakhogy k i n c s t r i a d b a n aztn mr mind e n j o b b g y - k a p u t l 20 d n r s z e d e t e t t , mely dnrbl 100 tett egy arany forintot. Azonban nem lehet eltagadni az 1351-iki orszg-

37

gylsnek j indulatt sem a j o b b g y s g irnt, mert, habr elbb csak azt hatrozza meg, hogy a j o b b g y o k a t csak a j o b b g y o k u r n a k mege g y e z s e nlkl" nem szabad e l h u r c z o l n i (XVI. t. cz.) utnna mindjrt biztostja a j o b b g y o k s z a b a d k l t z s t , kimondvn, hogy a kltzni kivn j o b b g y o k elbbi vtsg e i k r t le nem t a r t z t a t h a t n a k . " (XVIII. t. cz.) I. Lajos kirly halla utn megrettent a jobbgysg Zsigmondtl, ki az 1395-iki trkhbor bevgzse utn r e n d k v l i a d t vetett a j o b b g y s g r a , az u. n. s u b s i d i u m o t , mely szerint minden t e l e k t l t a r t o z t a k a j o b b g y o k f i z e t n i e g y fl arany forintot, a mi a hbor kltsgeinek fedezsre fordttatott. Annyival tbb okuk volt flni a j o b b g y o k nak Zsigmondtl, mert e r e n d k v l i ad m e l l e t t az e l b b i t r v n y e s s z o l g l m n y o k s z i n t n b eh aj tattak. De hamar elfeledtk Zsigmondnak ezen magaviselett a j o b b g y o k , midn rtskre esett, hogy trvnyt alkottatott a j o b b g y o k s z a b a d k l t z s r e vonatkozlag, melylyel nemcsak a nagy Lajos trvnyt megersitette az 1397-iki temesvri orszggylsen s ugyanezen vben mg egy ms rendeletet is adott ki a jobbgyok szabad kltzsrl,') hanem azt vilgosabb is tette, kimondvn, hogy a j o b b g y o k minden ezutni s rk idben szabad, biztos s mindenkpeni maradhatssal s t k l t z h e t s s e l brjanak." (1405: VI. t. cz. Mjus 26.) Az is vilgos elnyre szolglt a j o b b g y o k n a k e trvnyben, miszerint meghatroztatott, hogy a fldes ur az elkltzni akar j o b b g y t l t a r t o z i k e g y h a l a t t beh a j t a n i k v e t e l s t s ezen id eltelte utn nincs jogban kvetelst megvenni s a jobbgyot visszatartani. Mert ezeltt ha a fldes ur nem akarta, hogy jobbgya elkltzzk, nem hajtotta be tle kvetelst s addig pedig, mig ez nem trtnt, elkltzni nem volt szabad. De mintha megbnta volna Zsigmond ezen enge') Horvth: Magy. trt. II. 413.

38

dkenysgt, mg ugyanazon (1405-ik) vben Budn tartott orszggyls alkalmval ismt trvnyt alkottatott a jobbgyok szabad kltzsrl, illetve megersttette az elbbit, csakhogy most egy p t l k o t is adott hozz, az gynevezett k l t z s i f e l t t e l e k e t , melylyel igen nehz bkt tett a s z a b a d k l t z s r e . Ezen k l t z s i f e l t t e l e k abban llottak, hogy csak a k k o r s z a b a d a j o b b g y o k n a k e l k l t z n i ha az i l l e t f l d b r t s ms s z o k o t t t a r t o z s a i k a t m e g f i z e t t k " (1405. XIV. t. cz. budai), tovbb ha a fldesr j o b b g y t s e m m i n e m t e t t e l nem v d o l n s az b n s n e k n e m t a l l tatnk". (1405. XVI. t. cz. budai.) Igaz ugyan, hogy volt nmi intzkeds tve a tartozsnak e g y h n a p a l a t t behajtsra, de azrt tg kapu volt nyitva a szabad kltzs akadlyozsra, mert hiszen knnyen lehetett ezek kziil egyik, vagy msik felttel fenforgst rgyl felhozni. s hogy ha a j o b b g y sorst nem trhetvn, engedlyt pedig a fldesr haragja miatt nem kapvn, msnak birtokra kltztt: ezt a megyei ispny 3 mrka fizetse mellett v i s s z a t r s r e k n y s z e r t e n i t a r t o z o t t . (Sigismundi Decr. 6. Art. 7.) A szabad kltzsnek ily megszortst nem ellenslyozhattk Zsigmondnak a n p b e l i e k letartztatst, megcsonktst s ezek ellen erszak hasznlst tilt hatrozatai, kivlt midn a j o b b g y o k e l l e n i brskodst els sorban a fldesurakhoz u t a s t j a . (1405. X. t. cz.) Nem kevs zugoldsra adott, vagy legalbb adhatott volna alkalmat a k a p u - a d f e l e m e l s e , mert az elz idben a k a p u - a d minden bvebb meghatrozs nlkl 18 dnr volt. Zsigmond azonban egy n a g y kapura, melyen egy szekr be- s ki-mehet., 30 dnrt, e g y k i s a j t r a 15 dnrt vetett, (1411. II. t. cz.) s ha meggondoljuk, hogy a t r v n y meghat r o z s a s z e r i n t u. n. k i s k a p u a l i g volt, ezen adt tetemesen slyosabbnak fogjuk tallni a rgebbinl. Ezen nagyobb terhet aztn ugy akarta Zsigmond feledtetni az adz nppel, hogy a t i z e d - s z e d s krli visszalseket igyekezett megszntetni. Ugyanis lbra kapott az az igazsgtl eltr szoks, hogy a tized-

39

s z e d k sajt maguk n k ny e s e n h a t r o z t k meg, illetleg mondtk ki, h o g y k i n e k m e n n y i t e r m n y e v a n : s e z e n n k n y e s f e l t e v s arn y b a n s z e d t k a t i z e d e t . Beszlhetett aztn a szegny j o b b g y , hogy neki kevesebb termnye volt: azrt a t i z e d s z e d csak s a j t s z m i t s a s z e r i n t v i t t e el a t i z e d e t . Ezen visszals megakadlyozsra Zsigmond trvnyny emelte, hogy a t i z e d s z e d k tartoznak hinni a j o b b g y o k eskjnek, mit e z e k t e r m n y e i k r l t e s z n e k . (1411. V. t. cz.) 1432-ben Zsigmond egy h a d s z a b l y z a t o t adott ki, a mely szerint a birtokos nemesek jszgaik arnyban j o b b g y a i k b l is lltsanak a megyei zszlk alatt tborozand vitzeket, k i k n e k e l t a r t s r a a t b b i j o b b g y o k t l k l n ad s z e d e s s k . 1 ) Teher volt a jobbgyokra az a rendelkezs is, mely szerint minden 33 j o b b g y t a r t o z o t t egy jl fegyverzett lovast kldeni a hadba kznsges hadvisels idejn. (1435.11. t. cz.) Ezen czlbl a j o b b g y okn ak a megyei szolgabirk ltal sszeirsa s a megyei ispny rszre a lajstrom tadsa elrendeltetett. (1435. VI. t. cz.) A katonasg ezen korban nem sokat trdtt a np jltvel, gyakorlatai kzben nem gondolt azzal, hogy lovainak egyetlen tszguldsa alkalmval az aczlpatkk gykerestl egytt kitapossk a szp zld vetseket s megsemmistik a f l d m v e l egsz vi verejtkes munkjnak gymlcst s igy erszakkal csavarta ki az Tsten ldst a jmbor munks kezbl a vetsek tnkre ttele ltal, s e mellett a katonk hatalmuk rzetben maguk s lovaik rszre l e l m i - s z e r e k e t sarczoltak a n p t l , m i k k e l p e d i g a n p nem t a r t o z o t t . Nagyon sok s ers panasznak kelle elhangzani, mig meghallotta ezt Zsigmond, azonban dicsretre legyen mondva, azonnal intzkedett, m e g t i l t o t t a a katon k n a k a v e t s e k p u s z t t s t s a n p zsarol s t s megparancsolta nekik, hogy tartozott fizets nlkl k a s z l a t l a n f, fa s v i z k k i v t e l v e l s e m m i t el ne v e g y e n e k a n p t l (1435: VIII. t. cz.
') Horvth: Magy. trt. II. 497. Ez alapon Biharmegye 300, a vradi pspk 500 fegyverest tartozott killtani.

40

Sigismundi Decr. 5.) s az igy okozott kroknak megtrtst is elrendelte. Nem tapasztalunk ugyan valami les ellenszenvet a j o b b g y o k irnyban Zsigmond alatt a nemessg rszrl, azonban mg sem lehet elhallgatnunk, hogy habr nem volt is egszen eltiltva n e m e s lenynak j o b b g y h o z frjhez menetele, ez mgis j o g h t r n y n y a l jrt, kivlt ha a nemes leny rokonai elleneztk az ily hzassgot, mert az ily leny a l e n y - n e g y e d e t a szli birtokbl nem termszetben kapta ki, a mint az rtkesebb lett volna, hanem helyette pnzb e l i kielgtst kapott, mg akkor is, ha frje teljesen birtoktalan volt is. (Sigismundi Decr. 6. Art. 20.) A t i z e d a d s r l , illetleg arrl, hogy a t i z e d e t tartozik-e fizetni nemes ember, nem voltak kellleg tisztban maguk az orszg trvnyhozi sem, azrt czlszernek lttk trvny ltal meghatrozni, hogy a n e m e s e k akr brjanak, akr nem j o b b g y o k k a l , t i z e d e t a d n i ne t a r t o z z a n a k , rgi szabadsgok ugy kvnvn". (1439. XXVIII, t. cz.) Teht a t i z e d fizetst egyedl a jobbgyokra hrtottk. V. Lszl kiskorsgban 1444-ben I. Ulszl eltnse utn az orszg 7 fkapitnysgra osztatott s a fkapitnyoknak tisztkl ttetett, hogy az elradt fktelensgeket, rablsokat meggtoljk, a t r v n y e s rendet a parasztok szabad k l t z s e trgyb a n fentartsk".') Az 1445-iki o r s z g g y l s e n azt tapasztaljuk, hogy abban a j o b b g y o k is r s z t v e t t e k , legalbb azt lehet kvetkeztetni az ezen vi trvnyek zr-szavbl, melyben kimondatik, hogy a fpapokon, brkon, nemeseken s a vrosokon kvl az orszg m s l a k o s a i is r s z t v e t t e k a t r v n y h o z s b a n . 2 ) De azrt csak 6zomoru volt a jobbgyok helyzete, majdnem mindig k i v t e l e s t r v n y e k llottak fenn rejuk, melyek hasonl bnk elkvetse miatt is sokkal szigorbbak voltak a n e m e s e k r e hozottaknl. Igy pldl V. Lszl kirly trvnye szerint: a seregbl
2

) Horvth: Magy. trt. III. 6. ) Ladnyi Gedeon: Magy. alkotm trt. 78.

41

titkon megszk katonk ha nemesek voltak birtokaik elvesztsvel, ha pedig n e m - n e m e s e k , fej v e s z t s s e l bntettettek. (1454. XIII. t. cz.) Ismt trvnybe iktattatott, hogy senki az emberek kzl papoktl, iskolabeliektl, nemesektl sem vmot, sem tizedet ne vehessen" (1458. X. t. cz.), a mely hatrozat ltal termszetesen ismt csak a j obb g y ok t e r h e s l y o s b o d o t t , mert minl kevesebb egyn tartozott a vm terheit viselni, annl tbb jutott abbl egyre. Fldhz n y g z t t volt a jobbgyok helyzete, mi vilgosan kitetszik azon krlmnybl is, hogy midn a gyenge s rossz nevels miatt ingatag jellem V. Lszl halla utn a nagy Hunyady Jnos mg nagyobb lett fia Mtys kirlyly vlasztatott s 15 ves kora miatt kormnyzl adatott mell anyjnak testvre horogszegi Szilgyi Mihly: ezen nemeslelk sz kormnyz fjva ltta a f l d m v e l n p sanyargatst s kormnyzsnak rvid ideje alatt is igyekezett knvnyiteni llapotjn, ugyanazrt az 1458-iki pesti orszggylsen trvnyt alkotott, hogy m i n d e n j o b b g y o k az igazsgos s kell tartozsok kifizetse mellett msok birtokaira s z a b a d o n b o c s t t a s s a n a k , ha pedig a fldesr ezen elkltzsnek ellene szeglne, a megyei ispnyok, alispnyok s szolgabirk a j o b b g y o k a t k i s z a b a d t a n i tartozzanak s hogy ha a fldesr ennek is ellenszeglne, az ilyeneknek birtokai lefoglaltassanak s mindaddig lefoglalva tartassanak, mig a j o b b g y o t el nem e r e s z t i . (1458. XV. t. cz.) Ezen rendelkezs teht nem volt semmi ms, mint a s z a b a d k l t z s m e g e n g e d s e , a mire pedig nem lett volna szksg, ha a jobbgyok a kltzsi szabadsgot lveztk volna. A nagy Mtys valban des atyja volt a mr nagyon elnyomott npnek, l-:uhban gyakran megfordulva a n p kztt, ismerte annak bajt, tudta annak elnyomatst. Fellemelkedve kora eltletein, a j o bb g y o t is e m b e r n e k t e k i n t e t t e , olyan embernek, ki szintn lehet okos, mert hiszen a termszet s szorgalom ltal adott szellemi tehetsget nem lehetett rabigba hajtani, oly embernek,ki szintn tudn rtkesteni tanulmnyait a kzgyekben. A nagy kirly egy merst

42

lpsre hatrozta el magt a np irnt val tisztelet bresztsre s f i s p n s g r a e m e l t e g y nemnemest. Kpzelhet, mily orszgos botrny lett ez azon nemesek eltt, kik egsz letkben alig tettek egyebet, mint hoszasan felgaz c s a l d - f j u k rnykban henylve, annak messze kiterjed gait szmllgattk. Az egsz megyei nemessg m e g t a g a d t a az enged e l m e s s g e t e z e n f i s p n t l s nem akart rszt venni egy olyan megye gylsben s hivatalaiban, hol egy paraszt" f i s p n elnkl. Vgre is a mi nagyon jellemz azon korra nzve az 1471-iki ors z g g y l s vetett vget az ltalnos felhborodsnak, midn e l h a t r o z t a , hogy m e g y e i t i s z t s g e t s e n k i ms, m i n t nemes, ne k a p h a s s o n " . (1471. XV. t. cz.) Mtys kirly megengedte ezen hatrozatnak trvnybe iktatst, taln csak azrt, hogy az orszggylst viszont engedkenysgre birja a j o b b g y o k s z a b a d k l t z s n e k m e g e n g e d s b e n , mert nyomban a fentebbi trvny utn szentesittetett a j o b b g y o k s z a b a d k l t z s e , mely szerint szigoran megtiltatott a j o b b g y o k n a k e l h u r c z o l s a s azoknak el n e m b o c s t s a s az ezen trvny vgrehajtsa a megyei ispnoknak h i v a t a l v e s z t s t e r h e a l a t t ttetett ktelessgv s a megyebeli nemeseknek ktelessgv ttetett az ispnok segedelmre flkelni. (1471. XVI. t. cz.) A t i z e d s z e d s r e vonatkozlag sok j s szigor trvnyek jttek mr ltre, azonban Mtys kirly a np kztt jrtban meggyzdtt arrl, hogy a tizeds z e d s krl mgis sok visszals kvettetik el: ugyanazrt j trvnyt alkottatott, a melyben megerstvn Zsigmond rendeleteit, kimondja, hogy ha a j o b b g y e s k j n e k a t i z e d e l nem h i s z , a c s o m k a t m e g s z m l l t a t h a t j a , s ha t b b e t t a l l , az elt a g a d o t t f e l e s l e g e t el ve heti, de h o g y ha t b b e t nem t a l l , a c s o m k s z k s g t e l e n m e g v i z s glsrt" egy arany forintot tartozik fizetni a j o b b g y n a k s ha v o n a k o d n k , a j o b b g y a t i z e d e l n e k l o v t e l v e h e t i . (1474. XXIV. t. cz.)

43

Hogy mily nagy volt Mtys kirly tekintlye az orszggylsen s mily ingatag volt a nemessg a jobbgyokkal szemkzt, vilgosan bizonytja az 1471. s 1474. vi orszggyls. Az elsn M t y s k i r l y szemlyes j e l e n l t b e n megersttetett a jobbgyok szabad kltzse III. Andrs s Zsigmond kirlyok vgzemny ei nyomn, st a j o b b g y o k r a ezt szabatosabban s igy elnysebben magyarzza; az utols gylsen azonban nem volt jelen Mtys kirly, s ekkor a nemes urak nem tartztatva a szegny npnek mindig prtjt fog nagy kirly jelenlte s tekintlye ltal egy jabb hatsrozattal megsemmistettk az elbbi vgzemnyt, felfggesztettk a j o b b g y o k s z a b a d k l t z s t . (1474. XIV. t. cz.) Igaz, hogy ez a felfggeszts a trvnyben csak egy vre lett kimondva, azonban tnyleg mgis 12 v i g tartott. A jobbgyoknak ezen kltzsi szabadsg felfggesztsbl szrmaz szenvedseit nem enyhthette a tizedszeds krli eljrsnak jra megerstse, mely az ide vonatkoz trvnyek meg nem tartst bizonytja, meghatrozsa annak, hogy az egyhzi frfiak semmi ms egybb trgyakbl, mint bor, buza, brny, mh, kles, rozs, rpa, zab, tizedet ne vegyenek," (1481:1. t. cz.), megengedse annak, hogy a ms helysgbl felesget hoz j o b b g y s lakadalmas npe a l a k a d a l o m alk a l m v a l v m o t ne f i z e s s e n . (1486 : XjCXVI. t.cz.) A jobbgyok mlt fel-feljajdulsnak csilapitsra pedig legkevsb sem hathatott enyhitleg azon trvny, mely a n e m - n e m e s e k e t a tanskodstl teljesen elzrta, mg abban az esetben is, ha birtokosok lettek volna. (1486: XIV. t. cz.) A nagylelk Mtys kirly nem nzhet tovbb npnek keservt, s az 1486-ik vi orszggylsen segitni kvnt a bajon. Meghozatta a XXXIX. trvnyczikkelyt, melyben elrebocsttatvn, hogy mivel a jobbgyok vagy parasztok erszakos s jogtalan elhurczolsa irnt klnfle lrmk s panaszok tmadnak", elhatroztatott, hogy a jobbgyot erszakosan valamely kikeresett rgy alatt visszatartztatni nem szabad, ki ezt tenn, a jobbgy elbocsttatsn kivl mg 6 mrkban marasztaltassk. (1486: XXXIX. t. cz.)

44

A t i z e d s z e d s tekintetben feljttatott az 1464-ik rendelet, s hogy a t i z e d e l k mg nagyobb hitelt adjanak a jobbgyok eskjnek, a csomt csak ngy engedte meg a trvny felhnyatni, ha a tizedelk elbb egy aranyat tesznek le, mely a csom felhnysa ltal okozott krrt a jobbgyot illeti. Ha ezen aranyat a tizedel fizetni nem akarn, a jobbgy a tizedszednek lovt szabadon elvehesse, mit hogy annl knnyebben s knyelmesebben tehessen, a tizedszedk, mieltt a csomkat vizsglni kezdenk, tartoznak l o v u k r l les z l l n i s azt a t i z e d f i z e t h z n l , v a g y udv a r b a n m e g k t n i . (1486 : XLI. t. cz.) A sok szenvedshez szokott jobbgyok teht bkvel trhettk s bkvel is trtk volna llapotjukat Mtys kirly atyai prtfogsa alatt. Azonban 1490-ben meghalt Mtys kirly, s meghalt a jobbgyok j atyja!A jobbgyok hamar tapasztaltk szomor igazsgt a pldabeszdnek: Meghalt Mtys kirly, oda az igazsg": A gyva II. Ulszl nem volt kpes szembeszllani a hatalmas furakkal, kik az erlyes Mtys halla ltal lidrcz nyomstl szabadultak meg s tbb nem akartk, hogy a trvny s kirly ket is zabolzza hatalmaskodsukban. A legels orszggyls alkalmval, 1492-ben, azon kezdtk a trvny alkotst, hogy a M t y s k i r l y l t a l b e h o z o t t j t s o k a t , melyek rejuk nzve srelmesek, e l t r l t k . (1492:1. t. cz.) Mltn rmltek meg e miatt a jobbgyok, hiszen bizton vrhattk sorsuknak rosszabbra fordultt, mert a nekik adott nmi kedvezmnyeket tartottk a furak legsrelmesebbnek magukra nzve, a jobbgysgrl leemelt sly a fldes urak nyakra nehezedvn. Csakhamar be is kvetkeztek a csapsok egyms utn a j o b b g y o k r a nzve, azrt a Mtys kirly alatti kis felllegzsrt sokszorosan kellett megszenvedni. Elbb csak a k i l e n c z e d n e k m i n d e n g a b n e m e k b l s b o r o k b l behajtsa ttetett szoros ktelessgv minden f l d e s u r n k (1492 : XL. t. cz.), azutn az e g y h z i r e n d e k n e k hagyatott meg,

45

hogy jobbgyaiktl e l b b t i z e d e t , a z u t n k i l e n c z e d e t s z e d j e n e k , mit ha elmulasztannak, ezt helyettk a fispn vagy alispn teljestse a kirly szmra (1492: 48. t. cz.). Eltrltetett a nemesek ltal eddig sajt fldjeik utn fizetett tized. (50. t. cz.) Igaz, hogy ugyanekkor feljttatott a v m m e n t e s s g i trvny a ms kzsgbe hzasul jobbgyokra nzve, st annyiban ki is bvttetett, hogy sem a malomba men, sem a fldes urak rszre valamit szllt jobbgyoktl vm ne vtessk (1492 : 86. t. cz.): de a mi ezutn kvetkezett, az mr csirjt hordta magban a legrosszabb sorsnak. Megszorittatott a k l t z s i s z a b a d s g , az egszen a fldes urak nknyre bizatott, mert csak az eng e d l y m e g a d s a utn volt szabad elkltzni, az engedlyt pedig csak ugy adhatta s adta ki a fldes r, ha a jobbgy m i n d e n t a r t o z s n a k eleget tett, s ennek meghatrozsa egyedl a fldes rra bizatott. (1492 : 93. t. cz.), s ezen engedly nlkl szigor bntets terhe alatt meg volt tiltva ms jobbgyt befogadni. (94. t. cz.). Ez teht mr csak egy lps volt a kltzsi szabadsg teljes eltrlshez, mert hiszen ha a fldes r nem akarta elbocstani jobbgyt, ezer mdja volt az engedly meg nem adsra s az bartait kpez birk, kiknek megvlasztshoz a szegny jobbgy mg szavazatval sem jrulhatott, teht re mg annyi befolyst sem gyakorolhatott, mennyit egy szavazat rendesen biztositani szokott, bizonyosan ritkn talltak elegend, indokot a fldes r elitlsre. Oh, ez mg nem volt elg. E mellett mg az adk is folytonosan emeltettek. Nem volt elg, hogy a legfbb hivatalnokok lelketlensge miatt nagy szksgbe jutott kirly 1494-ben az urakkal egytt Kassn gylst tartvn, koronzsi levele ellenre1) m i n d e n j o b b g y t e l e k r e egy arany forint adt vetett s azt a nemessg ellenzse daczra be is szedette.2) A nemessg azrt ellenezte ez adt, mert az jobbgyait terhelte, a furaknak s fpapoknak(
) Horvth: Magy. trt. Hl. 267. *) Horvth: Magy. trt II. 267.

46

kik az adt megajnlk gondjuk levn arra, hogy alla a maguk jobbgyai kivtessenek.') A zavargsban, melyet ezen ad behajtsa tmasztott, tbb adszed agyonveretett, az erdlyi nemessg pedig nyiltan fellzadt, melynek lecsilapitsa vgett Ulszl Nagyvradrl hov a kassai gylsrl rkezett szemlyesen ment Erdlybe. A zavargsok daczra 1495-ben a kiads mgis 3000 aranynyal haladta meg a bevtelt, a mint ezt a f k i n c s t r n o k Zsigmond pcsi pspk az 1496-ki orszggylsre bejelentette,2) s j ad vettetett ki ismt 1495-ben az orszggylsi kltsgek fedezsre. Ekkor ugy okoskodtak a furak, hogy az ezen adbl befoly pnz, gyis csak az kezkbe jutna, azrt sokkal jobb lesz, ha egyenesen k maguk szedik be ezt az adt jobbgyaiktl. Es ezen tervket csakugyan keresztl is vittk, mi a kirly gymoltalansga mellett nem volt nehz. Ez vilgosan kitetszik az 1495-ki orszggyls tancskozsbl, hol a fnemeseket les kifejezsekben vdoltk, hogy jszgaikon m a g u k s z m r a s z e d i k a k z j r a f o r d i t a n d a d t , a kir. jvedelmeket lefoglaljk, a kincstrt kifosztjk,3) a kzjvedelmet magn czlokra forditjk, igy pl. Blint nagyvradi pspk legnysgnek ruhzata a kzkincstrbl fizettetett." *) Ez volt a tzes szikra, mely bepattant az elnyomats, megvettets, kinzs miatt sszetorldott boszu gylkony anyagba, hogy emsztds utn pusztt lnggal trjn ki. Hiszen ezen j ad beszedsnl tisztn ltta a np azt, hogy az ad nem az orszgnak, hanem maguknak a furaknak kell s ekkor mr azon is ktkedett, ha vjjon a rgi adk is nem igy folytak-e be az urak zsebeibe, a nlkl, hogy azokbl az orszg jltnek s boldogsgnak elmozdtsra csak legkevesebb is fordttatott volna.
) 2 ) ) *) Horvth: Magy. trt. III 267. Horvth: Magy. trt. III. 274. Horvth: Magy. trt. III. 270. Horvth: Magy. trt. HL 274.

47

Nem sokra osztozott a k z n e m e s s g is a np ezen aggodalmban. Az 1495-ki orszggyls nem ltta mg elg szigornak a j o b b g y o k kltzsre vonatkoz trvnyeket, s taln akadt irgalmas sziv fldes r, holott a trvny elakarta trlni az irgalmassgot a jobbgyokkal szemkzt. Azrt elhatrozta, hogy ha a sorst s fldes urnak kegyetlenkedseit trni nem tud jobbgy ms birtokra szkik, aki t befogadja s visszaadni vonakodik: 25 mrka bntetsben marasztaltatott, (1495: 18. t. cz.) holott 1492-ben az ilyennek bntetse mg csak 3 mrka volt.. Az 1492-ki 93. t. cz. az engedly mellett elkltz jobbgynak megengedte, hogy pleteit elvigye vagy eladja, de az 1495-ki orszggyls azt tlsgos engedkenysgnek ltta, hogy a jobbgy kinos verejtkkel lassanknt sszetkolt pleteit, kertseit, vagy azok alkatrszeit magval vigye; megakarta mutatni, hogy nemcsak az a fld a fldes-ur, mit a jobbgy bir, hanem az is, a mi azon fell van, habr az elvihet s ms helyen ismt felllthat volna is: azrt 1 0 0 a r a n y forint bntets terhe alatt megtiltatott a jobbgyoknak, hogy hzaikat, pleteiket, keritsket s brmely a fldben fekv fkat magukkal elvinni semmi mdon ne merjk". (1495:22. t. cz.) Volt-e ht egytalban k l t z s i s z a b a d s g tnyleg, habr szszerinti trvny el nem trlte is azt? Hiszen ha mg megengedte volna is a fldes r az elkltzst: a jobbgy csak mint koldus mehetett el, oda kellett hagyni hzt, minden plett, de mg csak kertst is. Inkbb maradt teht r a b s z o l g n a k , minthogy mindent odahagyja. Klns egy orszggyls volt ez az 1495-ki. A hol a jobbgyok sorsrl volt sz, az elbbi trvnyeket drkilag szigortsa hol az urak jogairl volt sz, azokat a trvnyeket megszabadtotta majd minden korlttl. Szembetnleg szrevehet ez a t i z e d s z e d s r l szl trvnyek mdositsnl. Ez a tized roppant sok vitt s viszlkodst idzett el minden egyes orszggylsen. Hihetleg nagy vissza-

48

lsek voltak valaha a tizedelsben, mivel a trvnyhoz hatalomnak kellett az irnt orvoslst eszkzleni" mondja egy rgi trvny tuds.') Valban gyis volt. Csakhogy az erre vonatkoz hatrozatokbl is kvetkeztetst vonhatunk a jobbgyok terheinek slyosbtsra. Ugyanis mig elbbi trvnyek szerint a j o b b g y egyszer eskjvel megelgedni tartoztak a t i z e d s z e d k a csomk megvizsglsnl, most mr ezen esknek a kzsgi elljrk eltt kellett trtnni, s mig elbb a j o b b g y k e z b e tartozott e g y a r a n y f o r i n t o t letenni, vagy lovt a jobbgy udvarba biztositkl bektni a tizedel: most mr csak e g y k z n s g e s f o r i n t o t tartozott a tizedel letenni a csomk felforgatsa eltt s azt is csak a kzsgi elljrknl. (1495 : 39. t. cz.) A tizedet lehetleg kiterjesztettk, ezen orszggylsen mr a tizedelni val llatok kz soroztk a k e c s k t is. (1495:40. t. cz.) Ha azonban a brnyoknak gdlknek vagy mh kasoknak szmok a tizet fel nem ri: minden brnyrt, vagy mh kasrt egy egy pnz fizettetik.2) A tizedszedskor szedettek keresztnysgi 9 m i s e p n z is, s habr erre vonatkozlag maga az orszggyls kimondotta, hogy ezen fizetsek visszalsbl hozattak be, mg sem trlte el. (1495 : 43. t. cz.). A jobbgyokra ugyan majdnem kznys volt, azonban helyn van itt felemlteni, hogy a nemesi s papi rend kztt vghetetlen sok vitra s viszlkodsra adott alkalmat azon krds, hogy vjjon a k i l e n c z e d , vagy t i z e d szedend-e be e l b b ? Most ezen orszggyls egyelre ezen viszlynak vget vetett, midn a vilgiak elnyre kimondta, hogy m i n d i g e l s b e n a kilenczed, azutn a tized fizettessk. (1495:44. t. cz.). Mert volt m klnbsg a kzt, ha a tized, vagy kilenczed vtetett ki elbb. Ugyanis a jobbgynak 900 kereszt gabonja teremvn, ha ebbl elbb a kilenczed, azutn a tized vtetett ki: a fldes urnk jutott 100 kereszt, a papi tizedbe pedig 80 kereszt, azonban hogy ha
2

') Georch Ills: Honny trvny. I. 270. ) Georch Ills: Honny trvny. I. 260.

49

elbb a tized vtetett ki, azutn a kilenczed: akkor a pspknek jutott 90 kereszt, a fldes urnk is 90 kereszt, vagyis mind kettnek egyformn. Teljes okuk volt telit a fldes uraknak srgetni a dzmlsi sorrend megllaptst, s rlni a meghozott trvnynek. Midn pedig II. Ulszl 1497. tavaszn a csehek megltogatsra menvn, Szpolyai ndorra bzta az orszg kormnyt, mg nagyobb tr nylt a fktelenkedsre az olygrchknak s a nemessg s np nyomorgatsra. A kirly visszatrtvel 1497. novemberben orszggylst tartott, hol a nemessg keseren vdolta az urakat, hogy mg a n e m e s s g e t s a n p e t v g k p e l n y o m o r t a n i t r e k e d n e k , a kirlyt is meggtoljk a srelmek orvoslatban, de e gyls vgz's nlkl oszlott szt.') Szoksba vettk nmelyek, hogy a tized helyett pnzt szedtek a jobbgyoktl, mg pedig tbbnyire ezstt; nagyon termszetes, hogy a tized rtknek megllaptsnl nagyon sok visszals kvettetett el, anynyira, hogy trvnynyel kellett elrendelni, hogy a tzed csak termszetben szedessk. (1498 :49. t. cz.) A tized-szedsrl alkotott trvny czlszertlensgt, vagy meg nem tartst bizonyitja azon krlmny, hogy alig hrom v mlva, vagyis a legkzelebbi orszggylsen mr ismt trvny alkottatott a tizedszeds szablyozsra. E szerint a tizedels idejt mr a kzsg birja tartozott bejelenteni a tizedelnek s ez 12 nap alatt tartozott a tizedszedsre megjelenni, a jobbgy pedig oda tartozott hordani a tizedet, a hov a tizedel akarta. Sok viszly tmadt azon krdsbl is s sok visszals, hogy min termnybl kell tizedet adni ? Ugyanazrt minden efle ttovzsok elenysztetse vgett rendeltetett, hogy csupn ezen trgyakbl: u. m. vetsekbl, borbl, rozsbl, rpbl, zabbl s tnklybl, s n e m m s b l szedessenek egsz Magyarorszgban a tizedek." (1498 : 51. t. cz.) Egy jogi rnk azt lltja, hogy ezeken kivl szedetett azrt a tzed a k l e s b l is. 2 )
*) Horvth: Magy. trt. Hl. 275. 276. ') Georch Ills: Honny trvny. II. 269.
N a g y : A jobbgyok l*rtnet*.

50

De igen meglep volt a b r n y o k t l s mhektl szedett tized. Nem volt ugyanis elg, hogy minden tizedik elvtetett ugy a brnyokbl, valamint a mhkasokbl, hanem mg a megmaradt kilenczrt is kelleti fizetni s pedig minden brnyrt, vagy mhkasrt kln 2 dnrt. Az 1498-ki orszggyls maga megsokalta ezt s meghatrozta, hogy ezutn minden megmaradt brnytl s kasmhtl csak egy-egy dnr fizettessk. (1498 : 54. t. cz.) De mg ez sem volt elg, hanem a tizedszedk uraik tudtval vagy a nlkl a trvnyesen megllaptott tizeden fell minden egyes telektl, vagy kaputl mg egy-egy c s i r k t is szedtek. Oly meggykeresedett volt mr azon visszals, hogy trvnyt kellett alkotni ennek eltrlsre. (1500 : 30. t. cz.) Szoksba vettk nmely fldes urak a jobbgyoknak nha elnyre, nha htrnyra, hogy a termnyekbl bizonyos mennyisg a k k a t vettek, az orszggyls az ebbl szrmaz visszalsek megszntetsre elhatrozta, hogy mindig magnak a termnynek kilenczed rsze szedend be. (1500: 27. t. cz.). A fpapok sehogy sem akartak belenyugodni azon trvnybe, mely a kilenczed s tized beszedsnl a fldes uraknak adta az elssget, ugyanazrt 1500-ban a Rkosmezn tartott orszggylsn ismt vita trgyv tettk e krdst. Azonban ugy ltszik, hogy most sem tbb szerencsvel jrtak el, mert a vilgiak ismt gyzedelmeskedtek s trvnybe iktattatott, hogy csak attl szedethetik papi tized, a mi a kilenczed kivtele utn fenmarad. Ugyan ekkor az is meghatroztatott, hogy a bor-tizedet mindig a s z r e t a l k a l m v a l be kell szedni. (1500 : 29. t. cz.) Ez az utbbi rendelkezs mindenesetre elnyre volt a jobbgyoknak, mert az eltt mindig csak Mrton napja krl szedetett az be, s addig a jobbgyok tartoztak arra felgyelni. Ha nha nha azt ltjuk az orszggylsen, hogy a jobbgyok sorsra voltak nmi figyelemmel, ne essnk tvedsbe, nem knnyiteni akars volt ez a jobbgyokon, hanem a furaknak a fpapokkal s a kznemesekkel viszlykodsa, melynek htrnya csak a jobbgyokra nehezedett, mert abban a viszlkodk is egyet rtettek,

51

hogy a jobbgyok fradozsaibl minl tbb elnyt szerezzenek maguknak. Ha valaki szmtst tett volna magban azon idben, arra az eredmnyre jtt volna, hogy a kilenczed s tized minden 10 vben felemsztette a jobbgynak minden vagyont, a trvnyes is, ht mg a trvnytelen ! Ha aztn a mellett az risi teher mellett csak becslete lett volna a jobbgynak! De nem volt. Megtagadtatott tle az embert emberr tev sz s okossg. Ugocsa megyben 1502-ben egy jobbgy-csaldbl szrmaz, n e m n e m e s , neveztetett ki Alispnn. Ezen annyira megbotrnkoztak a megyei karok s rendek, hogy elakartk zni a paraszt" alispnt, termszetesen ennek ellene szeglt a fkormny. s ennek a viszlykodsnak csak akkor lett vge, midn a paraszt Alispn" m e g n e m e s i t t e t e t t . Mily nevetsges hbortja volt ez az akkori nemes uraknak! Ht azt az Alispnt mr jobb, vagy blcsebb tette az a puszta czeremnia, melylyel nemess tettk, hogy azutn kszsgesen engedelmeskedjenek neki?! Ugyanazt az embert ms szemmel nztk, msnak tartottk a megnemesits eltt, mint azutn! Ezen esemny kvetkezmnye lett aztn az 1504-ik cvi orszggylsnek azon hatrozata, hogy a fispn csak a megyei nemessg rszvtelvel s megegyezsvel emeljen a l i s p n s g r a valamely azon .megyebeli birtokos i g a z i n e m e s t . (1504:2. t cz.) A jobbgysg sztlanul trte a folyton nvekv terheket. Hiszen alkalma sem volt a felszlalsra. A gylsekbl ki volt zrva, ms helyen pedig ugy se vettk volna figyelembe szavt. Pedig ltta, rezte, hogy a nyomaszt terhek mellett mily roppant visszalsek trtnnek a beszedett adkkal. De ltta ezt a k z n e m e s s g is. Es a k z n e m e s s g n e k volt szava. Mr az 1496-ki orszggylsen risi zajt csapott a k z n e m e s s g a kincstr llapotnak rossz kezelse, a kzjvedelmeknek magn czlokra forditsa ellen. A kirlynak, a szegny jmbor kirlynak tettek szemreh4

52

nyst, hogy mindig felemelt adt szedetett, a mi 6 vi kormnya alatt sok szzezer aranyra megy. Es az orszg nem tudja, nem ltja, mire fordittatik a tmrdek pnz. Erre a kirly azt felelte, hogy az kezeibe eddigel (a 6 v alatt) alig jutott tbb 60 ezer aranynl,1) s csakugyan igaza volt a szegny, gymoltalan kirlynak. Mert daczra a sok adnak, a k i r l y , a szegny k i r l y h s g n y o m o r v a l k z d t t . A tejjelmzzel foly Magyarorszgnak legels embere" hezett, szegnysge oly fokra hgot, hogy idnknt mr asztalt sem tudta illleg ellttatni"") s nem volt tbb ruhja e g y n l , az is kopott".3) Bort is tbbszr klcsnzni kellett s a csaplrosok s kereskedk sem szvesen klcsnztek a kirlyi asztalra." 4 ) s ki volt oka e szgyennek, e gyalzatnak? Bizonyra nem a n p , nem a j o b b g y s g , mely csaknem minden fillrt adba fizette, hanem a furak, kiket a kznemessg az 1497. vi orszggylsen nyltan vdolt, hogy a nemessget s a n p e t v g k p e l n y o m ori t a n i t r e k e d n e k " , 5 ) kik mig egyfell maguk dorbzoltk el az Istenadta np vres verejtkkel szerzett s kicsikart fillreit: msfell soha nem vontk szmadsra a lelketlen k i n c s t r - r k e t , brmily vilgosak voltak is azoknak gyalzatos sikkasztsaik s csalsaik. Pedig oly feltn lehetett volna a csals, hiszen hrom v alatt a kirlyi kincstrba alig folyt be negyvenezer darab arany.*) A szegny gyva kirly sajt szomor helyzetn ismt adfelemelssel akart segiteni s e czlbl 1503-ban orszggylst hirdetett a Rkosra, de a n e m e s s g adfelemels helyett azt srgette, hogy az urak azon kivltsga sznjk meg, melynl fogva az a d t maguknak s z e d i k be j o b b g y a i k t l " . 7 ) Minthogy teht
f ) 8

Horvth: Magyaroraz. trt. II. 5m7. ) Horvth: Magyaroraz. trt. II. 599. ") Etvs Jzsef: Magyaroraz. 1514-ben. I. 45. 4 ) Etvs Jzsef: Magyaroraz. 1514-ben. I. 224. s ) Horvth: Magy. trt. II. 589. > Horvth: Magy. trt II. 580. ') Horvth: Magy. trt II. 599.

53

igy sem boldogult, a pnzhinyon pedig mulhatlanul segitni kellett: nmely tancsosai szavra a kirly mg ugyanezen vben az egyes megykre kln adt vetett nknyleg, ltvn, hogy trvnyes uton mr a f ktelen f n e m e s e k k e l szemben semmire sem mehet. Azonban ezen tette ellen nneplyesen tiltakozott az 1504-ki orszggyls. (1. t. cz.) Szenvedett ht a kirly szegnysgben s nsgben" ') egyik msik s z o l g j n a k jszvsgbl tengdve, verejtkezett az Isten-adta np, dolgozott folytonosan, pihens nlkl, hogy legyen mit dorbzolni a kirlyi tekintlyt s trvnyt lbbal tipr f u r a k n a k s legyen mibl meggazdagodni a lelketlen, sikkaszt k i n c s.t r - r k n e k! De nincs oly hossz, a minek vge ne lenne. A trelemnek is van hatra. Addig mozgott az elborult haragos g, addig torldtak egymsra a vszterhes stt fellegek, mig egyszer megnyilott az g csatornja s abbl vsz s pusztuls omlott al. Hiszen oly szrny a np, midn felkl s nem kr, de vesz, ragad!" Es a fellegek mindinkbb torldtak ssze a beborult egen. A roppant adk s kzterhek mellett a kltzsi szabadsg ez egyetlen vigasztalsa a jobbgyoknak mindinkbb megszorittatott. Es hogy az elbbi ktelyek mint a trvny magt kifejezi ellirittassanak, elrendelte az 1504-ki orszggyls, hogy s e n k i a ms j o b b g y t fel ne s z a b a d i t h a s s a , mint azon megye szolgabirja, hol a jobbgy lakik. A szolgabir engedlye nlkl a jobbgynak elkltzni, vagy ezt befogadni szz a r a n y f o r i n t bntets terhe alatt tiltatott. (1504 : 16. t. cz.) A jobbgynak mg idtltsbl sem volt szabad vadszni, vagy madarszni, hogy kznapon a munkaidt el ne pazarolja, nnepen pedig a v a l l s t ne srtse. A ki vadszott, vagy madarszott, 3 forinttal volt bntetend s ezt rajta bntets terhe alatt be kelle haj') Horvth: Magy. trt. II. 591.

54

tani a fldes urnk. (1504: 18. t. cz.) Igy kivnta ezt a trvny, mely hivatva volna igazsgot szolgltatni."') De nemcsak a vilgiaktl, hanem maguktl az igazsgot s felebarti szeretetet hirdet papoktl is kln nyomorgattattak a jobbgyok j o g t a l a n t i z e d e k k e l , miket ha fizetni nem akartak, a papok ltal e g y h z i t o k k a l s k i k z s i t s s e l sulytattak. Igaz, hogy a nemessgnek a papokkal szemkzt val hatalmuk kimutatsra sikerlt annyit kivvni az 1504-iki orszggylsen, hogy a jobbgyok az ilyen jogtalan tized nem fizetse miatt kimondott legyhzi tok s kikzsits ellen az i l l e t f p a p n l panaszt emelhessenek, ki ha bajukon nem segitett, a panaszt a kirly elbe lehetett vinni s a hibban tallt fpap a jobbgy vrdijban marasztaltatott. (1504: 23. t. cz.) Igaz, hogy ez a trvny nmileg zabolzni ltszik a fpapok s talban a papi tizedre jogosultak fktelenkedst: azonban tnyleg mg sem zavarta ez a fpapok nknykedst, mert az a szegny jobbgy ha az illet fpapjhoz szemlyesen bejutott volna is panaszval, maga a vdlott rossz bir lehetett, annak megakadlyozsra pedig, hogy a panasz a kirlyhoz jusson, ezer mdja s alkalma volt a fpapoknak. (1504: 23. t cz.) Teht mg egyhzi tokkal is sulytatott a jobbgy, ha a trvny ellenre kvetelt tizedet megadni nem akarta! Pedig a trvny szerint fizetend teher is oly nagy volt mr, hogy azt elviselni nem lehetett. Mg egyszer megkisrlette az orszggyls 1507-ben a tized-szeds szablyozst, de most csak inkbb szszezavarta az llapotot, mert a trvny ezt mondja ki: hogy a kepkbl tiztl egy a f p a p u r a k n a k , a msik pedig a f l d e s u r a k n a k adassk, nyolcz a termeszt jobbgynak maradjon." (1507: 15. t. cz.) Most teht ismt ugy lehetett magyarzni, hogy a tizedelsnl elbb a tized, azutn a k i l e n c z e . d vtessk ki, az elbbi trvnyek ellenre, s ez a fldes urak jogait csonktvn, csak nvelte az egyenetlenkedst vilgiak s egyhziak kztt.
') Georch Ills: Horniyi trv. 58. 1.

55

A jobbgyokra nzve azonban ez teljesen mindegy volt, nluk gyis csak nyolcz rsz maradhatott tizbl, ha ugyan egyhzi tok ennek egy rszt is el nem harcsolta tlk. A kilenczed, tized, a roppant adk, a kilenczed, tized beszedse krli visszalsek, a megvettets, nyomorgats, a szabad kltzs megszortsa s glyarabknt a fldhz lelnczols: stt fellegknt tolultak a j o b b g y s g egre, nem hagytak azon egy csekly kis vilgos nyilst sem, honnan a remny derje szllhatott volna al. Es megdrdltek a fellegek, vakit villmok szikrztak t egyik stt felhbl a msikba, hogy aztn ldklve sulytsanak a fldre. s lesulytottak!

J4ARMADIK

RSZ.

A prlzads.
1514! Milyen stt, milyen gyszos lapjt foglalja ez el multunk trtnelmnek s mily fj rzseket klt az igazsgot szerJt llekbe mg szzadok mlva is! Hnyszor volt alkalma a jobbgynak visszagondolni e rettenetes vre, melynek rltsge oly hossz idk kinos r a b s z o l g a s g t idzte el. A furak magukhoz ragadtk a megvetett nptl kicsikart adt. Ez mr magban is elegend lehetett volna arra, hogy felkorbcsolja az elkeseredett np dht. De a np csak trt s mg taln sokig is trt volna, hogy ha a furak el nem idzik a boszu kitrst. Ez pedig kvetkezleg trtnt. A mi kevs ad bejutott a kincstrba, azt a lelketlen k i n c s t r r k elsikkasztottk s ezt annyival btrabban tehettk, mivel soha senki nem vonta ket szmadsra, hiszen a kiknek szmadsra kellett volna vonni ket, azok maguk sem tbb lelkiismeretessggel jrtak el teendikben. Igy aztn teljesen res volt a kincstr s nem hogy tetemesebb kltsgek fedezsbe, de mg arra sem volt alkalmatos, hogy a k i r l y mind e n n a p i k i a d s a i t fedezze. A k l t z s i s z a b a d s g majdnem lehetetlenn volt tve. A trvnyes k i l e n c z e d e n , t i z e d e n , a d n kivl majdnem ugyan oly nehz teher sulyosodott a job-

57

bgyra a t r v n y t e l e n kilenczed, tized s adszedssel, melynek befizetsre sokszor egyhzi tok terhe alatt knyszerttetett, s a trvnyes kilenczed, tized s ad beszedse krl majdnem szablyly lett a visszals. Igy llottak a krlmnyek, midn a trkk Horvtorszgba trtek s a harczias szellem S z e l i m szultnnak szndka volt megbszlni azon pusztt betrst, melyet a nagyravgy S z p o l y a a kirly ellenzse daczra az 1513-ik v nyarn intzett a trk tartomnyokba. A kirly megrmlt, sereget akart felszerelni, de a k i n c s t r b a n nem v o l t p n z ; hogy teht mgis nmi pnzhez jusson, kvetet kldtt B a k c s Tams esztergomi rsekhez (a ki ekkor Rmban valsgos fejedelmi fnyzssel lt, a ppasgra akarvn magnak utat kszteni, de a mely terve meghiusult, '.Jnos bibornok, Medicis Lrincz fia vlasztatvn meg ppv X. Le nv alatt) a kvet ltal felszllittatta a kirly Bakcsot, hogy krjen p n z - s e g l y t a trkk elleni hborra. Msfell azonban Szelim szultnhoz is kldtt kveteket, kik a bke helyrelltst s meghosszabbtst eszkzljk. A nagyravgy Bakcs azonban ki nereje s gyessge ltal oly polczra emelkedett fel, melynl magasabbat kevesen rtek el"') szeretett volna oly dicssgre szert tenni, olyan magasra emelkedni a nemzet szemben, mint a nagy H u n y a d i Jnos mlt bartja K a p i s z t r n s nem p n z - s e g l y t , hanem felhatalmazst krt a pptl, hogy k e r e s z t e s hbort hirdethessen s ezen felhatalmazst megnyervn, sietve trt vissza Magyarorszgba. Mire Bakcs haza rt, mr akkor meg volt ktve ti bke Szelim szultnnal 3 vre. Bakcs azrt nem hagyott fel nagyravgy tervvel, hanem a k e r e s z t e s - b u l l t az orszgtancsban felolvastatta s azutn egy elragad tzes sznoklatot tartott, melyben azt bizonyitgat, hogy ha most nem tekintve a megkttt bkt kihirdetik a k e r e s z t e s
') Etvs: Magyarorsz. l14 ben. I. 1 M.

58

h b o r t , ez ltal a hazra nagy fnyt rasztanak s a t r k k e t taln egszen is megsemmisthetik, ragadjk meg azrt az alkalmat s ne gtoljk a bulla kihirdetst. A k i r l y fldre sttt szemekkel sztlaniil hallgatott, de az urak zajos tetszssel fogadtk a bibornok beszdt. Voltak azonban nhnyan, kik higgadtabban, mlyebb beltssal tekintvn a krlmnyeket, elleneztk a kereszteshbor kihirdetst. Ezek kzl klnsen T e l e g d i Istvn lnk szinekkel festette a nyomort, melyben a j o b b g y s g Mtys halla ta knldik, elmond, hogy az utkor el fog borzadni, hatrvnyeinkbl, melyeket orszggylsrl orszggylsre ez iszonyatossgok megszntetsre alkotunk, ltandja jelen helyzetnket", mlyen beltva a jvbe elmond, hogy mily veszlyes lenne m o s t fegyvert adni azon n p kezbe, mely inkbb hajtja a hallt, mint az letet, midn a np legflebb csak Istennek panaszkodhatik, e-t is titokban s flve, nehogy valaki zsaroli kzl forr imit meghallja s t rtk bntesse", midn a jobbgyokra nzve a szolgasgon kivl semmi nem biztos", midn a hz, melyet a jobbgy pit nem az v, a mez melyet homloka izzadsval felszntott s bevetett nem neki termi gymlcseit, gyermekei nem az rmre nnek fel, midn minden panasz sz kegyetlen bntetsekkel nyomatik el", midn az egyes urak gbe kilt vtkeik rg tul hgtk a trelem hatrt", midn a np mr addig volt zsarolva, hogy ktsgbe essben szinte irigyl azon tartomnyok lakit, kik a trk rabigba jutottak"; elmond, hogy mily borzaszt lenne az, ha a sanyargatott np nem a trk, hanem sajt zsarnokai ellen fordtan a kezbe adott fegyvert: azt javasl teht, hogy ha mr csakugyan fel akarjk bontani a trkkkel kttt bkt a mit hatrozottan rosszal ugy p n z r t rustsk el a bucsu-leveleket. s az igy begylt pnzen fogadjanak zsoldosokat. De az elrelt hazafi szavai eredmnytelenl hangzottak el a nemtelen szenvedlyek zajban s 1514. vi april 16-n csakugyan kihirdettetett a k e r e s z t e s h b o r s ezzel egytt oly csva ln elvetve az nsge miatt elkeseredett p a r a s z t s g kz, mely a

59

fogkony anyagban lngra gylva, iszony vszt hozott a hazra.') A mi ezutn kvetkezett, az iszonyatos volt. Es ki okozta ezt? A rgi t r t n e t - i r k nagyobb rsze minden vdat a lzad p a r a s z t o k r a " fordit. De ezen legkevsb sem csodlkozhatunk, hiszen a rgibb trtneteket tbbnyire nemesek s nemesek szmra irtk; ki kvnhatta volna teht abban a vilgban egy ily trtnetrtl, hogy sajt osztlya rovsra mltnyos legyen az igavon baromnak tekintett np irnt, mely ugy sem fogn olvasni azt a trtnetet, de ha olvasn is, felszlalni nem volna joga. Az u j a b b t r t n e t e k mr nem oly elfogultak. Legynk mi is igazsgosok s mieltt tlnnk, tekintsk meg elfogulatlanul e borzaszt esemnyek elzmnyeit. Az sz Telegdi Istvnnak csakugyan igaza volt, szavai a tapasztals s elfogulatlan szintesg eredmnyei voltak. Mtys kirlylyal meghalt az igazsg" a jobbgyokra nzve, mert Ulszl gyva kormnya alatt nem volt, a ki vdje ket fktelenked uraik ellenben s a fktelen urak szabadon, bntets flelme nlkl ztk, zaklattk, nyomorgattk a vdtelen jobbgyokat."2) A jobbgysg annyira tul volt terhelve a d v a l s f l d e s r i t a r t o z s o k k a l , hogy azok mellett alig tudta megkeresni mindennapi kenyert. A birtokos osztly nem ismert hatrt kvetelsben, kmletet fosztogatsaiban, mitl aztn el nem maradhatott a tulajdont vdelmezni merszked jobbgy elleni kegyetlenkedse s az e m b e r i s g n e k m e g s r t s e mg olyanokban is, mikben a termszet mveletlen gyermeke sem volt, nem l e h e t e t t r z k e t l e n . V d e l m e t az e l n y o m o t t n p h a s z t a l a n k e r e s e t t a gynge kormny eltt.") Hiban kelt fel a szegny j o b b g y jkor reggel,
3 ) 3

') Horvth: Magy. trt. II. 617. Horvth: Magy. trt. II. 618. ) Horvth: Magy. trt. II. 618.

60

hiban csurgott nap barntott, id durvtott arczri egsz napon keresztl a vres verejtk, hiban ment nagy ksn fekdni s hiban tett egygy jt s napot: a fradtsg volt csak v, de fradalmnak gymlcst nem lvezhet. Azutn ha tudott volna is nagy erfesztssel vagyont gyjteni: mirt tette volna azt? hiszen az az halla utn ugy sem gyermekeire, hanem a fldes rra szllott. A jobbgy nll szerzemnyrl, fekv jszgainak csak f e l r l tehetett intzkedst, msik fele a fldesurat illetvn, de mg a msik felt is maghoz vlthatta a fldesr, nem l e v n a p a r a s z t n a k r k s g e , nem is hagyhatvn teht a sajtsgt, mely a fld urt illeti, msnak".1) Ez lte meg benne a munkssg sztnt, ez bntotta meg tevkenysgt, ez vette el letkedvt. Hiszen az atya ki gyermekt igazn szereti azrt fut frad teljes letben, azon des remnyben takaritgatja meg fillreit, azon des gondolatbl merit btorsgot s lelkesedst csggedsben, hogy gyermeke boldog lesz s az halla utn nem fog szegnysg nyomorval kzdeni. De a j o b b g y n a k nem lehetett ezen apai rme, remnye sem. Gyermekt nem tanittathat, hogy az majd egykor lerzhassa magrl a j o b b g y s g slyos igjt, mert ha tanitatta volna is, a paraszt fit" mindenki megvetette s brt volna br a grg blcsek minden tudomnyval: hivatalra mgis csak igen ritkn, vagy egytalban nem is alkalmaztk volna. Hiszen mg csak annyi joguk sem volt, hogy t a n s k o d s u k rvnyes lett volna, igy pl. a vgrendeleteknl a trvny a nemt e l e n e k e t az elkerlhetetlen szksgen kivl elgteleneknek tallja."') Jobb is volt a szegny jobbgy-fiunak nem tanulni semmit, hogy ne tudja felfogni helyzet'nsk ktsgbeejt voltt, jobb volt neki ott marad i az eke-szarva mellett,

') Georch Ills: Honny trvny. 298. Georch Ills: Honny trvny. 313.

61

a trelmes barmok kztt, hiszen a fldesr gyis egyenlknek tekintette ket! s a szegny jobbgy-apa ltta tudatlansgban felnni gyermekt s elgnek tart megtantani azt a szenvedsre s trsre, s hogy van egy Isten ott fenn, tl a fellegeken, a ki a szegny jobbgyokat is szereti s vget vet majd egykor szenvedseiknek. Ltta, hogy az rfi mint csapkodja sulyt korbcsval az erteljes fit, irigyelvn annak telt orczit s izmos termett s az mily meghunnyszkodva tri a fj tseket, melyeknek helyn elserkedezik a szp piros vr. Ltta hogy a fldes r retlen fia mint igyekszik behlzni az lenyt, hogy elrabolja ennek rtatlansgt. Ltta, hogy a jobbgynak- lete, a parasztnnek szpsge legflebb azrt tartatnak becseseknek, mert a kegyelmes r hasznra, vagy mulatsgra szolglhatnak." Tudta a jobbgy, hogy halla utn semmit sem kapnak gyermekei az keserves keresmnybl. Es vrzett atyai szive nmagrt, vrzett gyermekeirt, s imdkozott, hogy adjon Isten neki elg trelmet. Hiszen is ember volna, ember, kit Isten sajt kpre teremtett, ppeu ugy, mint a nemest, is szabad akarattal felruhzott ember volna s mgis rosszabb sorsa van a baromnl, mely legalbb nem tud gondolkozni. Elvesztette minden remnyt, nem volt kedve vagyon-szerzshez, mely gyis idegenre szllana, nem volt kedve az lethez, mely rosszabb volt a hallnl. Szabad kltzsi jogt tbbrend trvnyek vdtk ugyan, de miutn a trvnyt, nmely zradknl fogva, knnyen ki lehetett jtszani s a parasztsg fltt az uri szkeken maguk annak urai brskodtak, a trvny nem nyerhetett igazsgos vgrehajtt.1) Ez volt a j o b b g y o k llapota, midn rtskre esett, hogy a ppa bnbocsnatot igr mindazoknak, kik fegyvert fognak a trkk ellen. Kpzelhetni, hogy a mltatlanul elnyomottak"2)
') Horvth: Magyarorsz. trt. 111. 311. 2 ) Horvth: Magyarorsz. trt. Ll. 618.

62

mint tdultak'a szent zszlk al, hogy meghalhassanak h i t k r t , hazjukrt. Annyival inkbb, midn meghallottk, hogy a keresztes hadak vezre D z s a Gyrgy, egy k z n s g e s szkely, kinek nneplyes megjutalmazst, mert Nndorfehrvr alatt egy zskmnyol trk csapat hadnagyt prbajban meglte1) s vezrr ttelt a kirly, vagy helyesebben Bakcs bibornok p o l i t i k a i okokbl szksgesnek lttk"2) s akit mint a np fit, ki tettek s nem szletse utn vr megjutalmazst, a nemesek mr a megjutalmazsi nneply alkalmval gnyokkal ldznek.1) Es kevs id mlva Pest, Fehrvr, Kalocsa, N a g y v r a d s ms, kivlt pspki vrosok alatt ezrenkint gylt a p r s g, s vele s z m o s a 1 r e n d II pap, hogy kuruczcz legyen.4) A fldes urak ltvn, hogy a j o b b g y o k tmegesen hagyjk oda fldjeiket: erszakosan visszatartk az elmenni szndkozkat, s azokat, a kik mr felvettk a keresztet, de valami okbl falujokban megjelentek, msok pedig az otthon maradt csaldot kinoztk, ez ltal akarvn visszatrsre birni a tborba men atyt, fit vagy jegyest; kzhirr ttetett, hogy a mely jobbgy engedelem nlkl tnak indul, vagy felszllitsra vissza nem tr, annak csaldja fog bntettetni, s hogy ez embertelen fenyegets sikertelen ne maradjon, egyes urak ltal nk, aggok s gyermekek knoztattak a legkegyetlenebb mdon". St kezdk uri hatalmukat s boszujokat mindazokkal reztetni, kiket a trtnet a kszl, rabl keresztesek kzl kezkbe juttatott".5) Kenderesy Andrs, bcsmegyei nemes mondja Verncsics vas keresztet csinltatott, s az jobbgyit az homlokn azzal szllel ket sittette". Ez olaj volt az g tzre. Nem igy kellett volna tenni, midn ezen j bntalmak flelem helyett csak ktsgbeesst gerjeszthetnek!
!

) ') *) J )

Horvth: Magyaroraz trt. Ili. 311. Etvs: Magyaroraz. "1514-ben. I. 6. Etvs: Magyaroraz. 1514-ben. I. 57. Horvth: Magyaroraz. trt. III. 311. Pczely Jzsef: Magy. trt II. 411.

63

Ha ltta a nemessg, hogy a keresztes-bulla kihirdetse utn mely ily krlmnyek kzt nem egybb volt, mint a parasztsg flszllitsa a trhetetlen igbl val szabadulsra" ') tmegesen tdul a np a szent zszlk al, oda hagyvn fldjeit, mert megunta az olvan munkt, melynek csak verejtke az v, gymlcst pedig ms emszti fel, mert megunta mr llat lenni s boldognak rezi magt, hogy m e g h a l h a t h a z j r t , d v s s g e r t , h a ltta a nemessg, hogy hen halna a munks kezek nlkl: szelden kellett volna visszahvni a npet, knnyiteni kellett volna nmileg mr el nem hordozhat terhein, engedni kellett volna neki nmely jogokat. Oh akkor a np rmmel visszatr volna kunyhjba. De a nemessg a kalitkjbl kiszabadult oroszlnt sem rettegett csapkodni fj vesszejvel egsz addig, inig az szembe nem fordult vele, hogy eltiporja, vagy maga elvrezzk. Erszakkal, kimletlen embertelensggel lmrczoltatta vissza jobbgyait, mert p a r a s z t r a volt szksge, ki szntsa fldeit, ki vgja az erdt s a vadakat kihajtsa gyilkos fegyvere el. Kellett-e tbb ennl, hogy a nemesek maguk ellen fordtsk a np egsz dht? Nem az fjt mr ekkor a npnek, hogy igavon baromnak tartjk, hogy megvetett, hogy semmi joga sincs s terhei mgis elhordozhatatlanok: hanem az fjt, hogy d v s s g e r t , h a z j r t mg csak megh a l n i sem e n g e d i k . Ez vette el eszt, hogy elkbtva szenvedly s termszetes vadsg ltal, melyet a szzados elnyoms szlt s nevelt, az emberisg korltain tl csapongva: oly rlt dolgokat kvessen el, miket elkvetett. Xem l e h e t m e n t e g e t n i a n p e z e n r l t s g t : de vjjon kit lehet inkbb krhoztatni, azt-e, ki bnt kvet el, vagy azt, a ki oka a bn elkvetsnek ?! Fellzadt a np, de kik voltak a lzitk? Azok kik a npet vek ta hallatlan mdon zsaroltk, kik
') Horvth: Magy. tr. III. 3 .

64

miutn tle minden fldi javait elraboltk s most megakark t fosztani mg azon remnytl is, mely az egyhz kegyelmbl a szerencstleneknek nyilt, kik, hogy ket a szent hadtl vissza tartztassk, rajtok s csaldjaikon oly kegyetlensgeket kvettek el, melyeknek emltsre minden emberi kebel borzad. Es ha a felbszitett np kegyetlensgeket, kvetett el: nem volt-e sokkal kegyetlenebb a visszatorls, mely a v t k e s s t e t t apk b n e i r t s z z a d o k o n keresztl kinozta a bntelen utdokat?! Nem egyedl a Dzsa Gyrgy nagyravgysa volt teht az ok, mely a furuk ellen fordit a vrig knozott j ob b g y s g pusztit fegyvert: hanem a nemessgnek esztelen eljrsa, mert Dzsa Gyrgy csak akkor tzte ki a lzads zszljt, midn a kuruczokat a nemessg ellen egszen a diihssgig felingerelve ltta. Feltmadt a jobbgyok boszurzete, feljttatott emlkkben minden szenveds s vak dhk rjba vetk magukat. Es megkezdetett az irtztat vrengzs, kegyetlenebb a tatrok irgalmat nem ismer puszttsnl. A vrt szomjaz keresztesek megrohantk a furak kastlyait, a nemesek hzait, azokat leromboltk, lakit kegyetlenl lemszroltk. A np dht s elkeseredst mg inkbb nvelte az az emberietlensg, hogy a Buda alatt tboroz keresztes sereget Bornemissza Jnos II. Lajos kirly nevelje a lelkest szavaival harczra tzelt vidki nemessggel megvervn, az elfogott k e r e s z t e s e k nmely rszt lelette, a tbbieknek pedig o r r u k a t s f l e i k e t l e v g a t t a , s ugy b o c s t o t t a v i s s z a vikhez.1) Hogy ne tette volna aztn bsz tigrisekk a tbbieket az ily eltorzitottaknak ltsa s ktsgbe esett boszukiltsa! ? De forduljunk el az iszony vrengez.'sektl. Hisz oly szrny dolgok trtntek akkor! Vessnk ftyolt a csandi mszrlsra, dugjuk be fleinket, hogy ne halljuk a knos nygseket, midn
') litvn fi: Hist. V.

65

Cski pflspk s a gyszos jvt elre sejt s jobb sorsra rdemes T e 1 e gd i Istvn karra huzatnak. Forduljunk el a szerencstlen D z s a Gyrgytl, midn a temesvri vesztett csatban (hol a csatamezn s futskzben tbb ezeren hullottak el, sokan a Temes s Bga folyamokba vesztek) foglydl esse utn a kegyetlenkeds kitallsban nagy mester Zpolya parancsra anya-szilit meztelen elhurczoltatik, fejn izz vaskoronval, kezben tzes vas kirlyi plczval s bele ltettetik az izz vas trnba, hol a hhrok tfzes vas fogkkal csipdesik, midn elvezetik 15 napig heztetett s az hsg s kinozs miatt rltt lett trsait s azok hes fogaikkal ntudatlanul szaggatjk vezrk sszegetett testt, s midn az igy flig stflt, flig halott testet felngyelik az emberi rzelmet nem ismer hhrok, hogy darabjait msok rettent pldjra kifggesszk: Buda, Pest, Fejrvr s Nagyvrad kapuira., Oh, rmit kpek ezek! Boritsuk rejuk a feleds ftyolt!

K t r y : A Jobbgyiig trttneU.

J ^ E G Y E D I K

R S Z .

A vad trvnyek".
Elnyomatott az irtztat polgrhbor, mely ke vesek helyzetkkel visszalse, kevlysg, igazsgtalan sg ltal rgtl fogva mintegy szntszndkkal ksztve egyetlen ember gondatlan buzgsga ltal vletlen aka ratlan fllobbantva, tzbe lngba bortotta a hazt t ngy hnapig tartsa alatt 40.000, msok szerint 70.00C polgrnak lett, szmtalanoknak vagyont, rmeit minden fldi boldogsgt megemsztette, egy egsz, a legszmosabb, munks s ha msok bnss nem teszik, bntelen nposztlynak rtatlan utdaitl is hordozand, rjok csfos, az egszet nyom, szzadokon l lerzhatlan bilincseket ksztett".1) Lecsilapodvn a zavar, a kirly mg ugyan ezen vben orszggylst hivott ss e Budra. Ez az orszggyls, mely gyszos emlkezet lett a nemzet nagy tmegre, a jobbgyosztlyra azonban nem a bn s k e t b n t e t t e meg, hanem rettent kegyetlen b o s z u t l l o t t az e g s z j ob b g y o s z tly o n, elhatrozvn s kimondvn re a f l d h z k t t t rabs z o l g a s g o t , mely tkos vgzemny nemzetnk sok siralmnak ln ktfejv. A trvnyeket itt a kmletet ignyl jobbgyok ellen hasonl indulatossg s gyllet alkotta, min az ri s nemesi rendnek imnti gyzedelmt megfertztette". Ezen boszut liheg orszggyls vgzemnyein nem lehet csak ugy tsuhanni, ha igazsgosak akarunk lenni
*) Pczely Jzsef: Magy. trt. II. 4i0. Horvth: Magy. trt. III. 315.

67

azokhoz, kikhez ez az orszggyls oly igazsgtalan volt. Ezen orszggyls tette fel a gyalzat koronjt azon szgyenoszlopra, melyet az 1514-iki bszke nemeseink llitnak maguknak, hogy az utkor e szgyenoszlopra tekintvn, borzalommal lssa: mily gonosz az emb^r, ha magt a szenvedly tkos karjaiba dobja! II. Ulszl VII-ik vgzemnyben, vagyis az 1514diki orszggyls hatrozataiban 48 k l n t r v n y c z i k k e 1 van betetzve az a szgyenoszlop, melyet bossz szzadok sem tudtak egszen megsemmisteni. A btortalan, de becsletes j sziv kirly, ki csak az ltal fosztatott meg az emberek tisztelettl, mivel fejre koront tettek, azrt vlt nyomorultt, mert vgzete kzpszer birtok helyett kt nagy kirlysgot adott kezbe" II. Ulszl elborzadt, midn a job-' b g y f i b l rseksgre emelkedett B a k c s Tams, S z a t h m r y a cancellr s az akkori fogalmak szerint szintn alacsony sorsbl az orszg zszlsv s a kirlyfi neveljv magt felkzd B o r n e m i s z a Jnos elzetesen tudtra adk a r k o s i o r s z g g y l s hatrozatait s knyrgve krtk t, hogy t a g a d j a m e g a szentestst e z e n trvnyektl, melyek t o k k n t n e h e z e d n n e k a h a z r a s melyek Bornemisza szavai szerint kilnk a szabadsgot a magyar nemzetbl. A jszv kirly hajlandnak is ltszott e vad boszutl nem vezetett jzanok tancst kvetni, de midn megjelent a bszke ndor P e r n y i Z p o l y v a l , a kirly rettegett ellenvel, s a trnra vgy erdlyi vajdval s a kirlyi tekintlyt alslyesztett tbbi furakkal: a kirlyon ert vett ismt gyvasga s kerlve Bornemisza becsletes kr tekintett, a trvnyczikkek felolvassa alatt flnken szegezte szemeit a trn zsmolyt fedez sznyegre, oda sem figyelt a felolvassra, lelke akkor is sajt s fia jvjrt aggdott, eszbe jutottak a hozz oly szintn s melegen ragaszkod Bornemisza tancsai, miket ha annak idejben megfogadott volna, mi minden mskppen trtnt volna! s ezen gondolatra felshajtva, igazat adott Bornemisznak s helybenhagylag blingatott fejvel. A kirly mly gondolataibl csak akkor rezzent fel,
5*

midn

68

a hatrozat felolvassa vget rt s a n d o r kijelent, hogy a kirly a hatrozat felolvassa alatt tijbWiir jelezvn helyben hagyst, most mr nem hinyzik egybb, minthogy a kirly alrja az ltala mindenben elfogadott orszggylsi hatrozatokat. A kirlvban fellobbant az nrzet s bszkesg nmi szikrja, szlani akart, hogy tulajdonkppen nem is figyelt a felolvasott vgzemnyekre, igy azokat nem is hagyhatta helyben: de inidn egy tekintetet vetett a ndor parancsol s Zpolya gnyos arczra, gyva lett ismt ellene szegezni magt a hatalmasoknak, kiktl ugy fltette trnjt, s r e s z k e t v e br, de mgis a l i r t a a v g z e n i ny eke t s igy s z e n t e s i t e t t e a v a d npek k z is k e g y e t l e n t r v n y e k e t . A kirly teht nem meggyzdsbl, hanem gyva flelembl jrult hozz a vad t r v n y e k " szentestshez, a bibornok, Szathmry pspk s Bornemisza pedig csak knytelensgbl hajoltak meg a bszlt tbbsg s a kirly akarata eltt. Hngy a r k o s i orszggylsen s o k a n v o l t a k , kik az n kny kegyetlensgeknek trvnybe iktatst elleneztk: az kitetszik az ll4-iki trvnyek bevez e t r s z b l , hol vilgosan ki van mondva, hogy ezek felett sok, h o s z a s a n t a n c s k o z n a k s azutn nmely egyez akarattal (teht nem kzmegegyezssel) terjesztettk el szentests vgett". St ugyan ezen trvny elszavban hatrozottan s vilgosan ki van irva. hogy a b n g y i t e t t e k e t s a papi tis/, t s g e k e t i l l e t c z i k k e k i r n t a f p a p u r a k meg ne 1 1 1 e g y e z h e t t e k " (Elbeszd 4. .), teht ezek a f p a p o k hatrozott e l l e n z s e daczra lettek, trvnyekk. Pedig ha a higgadt sz hideg brlatval meggondoljuk azt. hogy a papok nagyobb rszt az sz s tudomny emelte hivatalba: inkbb igazat adhatunk ezeknek, hogy jobban fel tudtk fogni a helyzetet, mint azok a furak, kik puha knyelemben, vagy harczok zajban nevelkedvn fel, rszben mg odig sem emelkedtek a tudomnyossg tern, a hol az olvasni s irni tuds kezddik H )gy pedig ez nem puszta llits, hanem tny, hogy a z s z l s urak k z l is voltak, kik mg ne-

69

v k e t sem t u d t k l e i m i : igazolja azon egyezmnylevl, mely Miksa csszr s II. Ulszl kldttei kztt a bke helyrelltsa fltt 1491. nov. 7-ikn Pozsonyban ltrejtt, melybl vilgosan kitnik, hogy II. Ulszl kldttei kziil li t hori az erdlyi vajda, O r s z g h s l i o z g o n y i szintn zszls urak mg ne v k e t sem t u d t k a l r n i az okm n v n ak.') Klnben magbl a vad t r v n y e k - ' b e v e z e t s b l fogalmat alkothatunk magunknak a pr lz a d s o k a i r l is, melyben meglehets szintesggel el van mondva, hogy mindazon zavarok, nielvekben orszgunk helyzete, annak nagy krval mindeddig hnyattatott, klnsen a z o n o k b l e r e d t e k , hogy a rend m i n d e n e k t l , minden gyekben s hivatalokban f e 1 fo r ga 11a t o 11 s az ekknt e l k a p o t t szab a d s g mellett minden az e g s z o r s z g legnag y o b b e l n y o m s v a l rohanva s mintegy sszezavarva vitetnek vghez", (l 14: elb. 1. Teht t u l k a p o t t a szabadsg, e miatt forgattatott fel a rend s az eg sz orszg elnyomatott! Ki tehette mind ezt, ha nem a furak s hatalmasabb nemesek, kik mindannyian kis kirlvok voltak birtokukon? Es kiken uralkodhattak knyk-kedvk szerint, ha nem a trvny snczain kivl ll j o b b g y o k o n ? ! Es nem ezen elnyoms volt-e oka a prlzad sn ak ? A kirly teht flnksgbl mert nem volt btorsga ellentmondani a dlyfs, hatalmas furak nagyobb rsznek - szentesitette jobb meggyzdse s j szive ellenre azon trvnyeket, melyeket nem tartott helyeseknek, de a melyeknek megerstsre erklcsileg knyszertve volt. Annvi kmlettel mgis voltak a furak korons kirlyuk irnt, hogy habr ntudatlanul, vagy akaratlanul, mgis elhritk arrl az utkor eltt e tekintetben a gyalzatot, midn oda iktattk ezen vgzemny l b e s z d b e , hogy midn az elterjesztett trvnyezikkek megerstsrt folyamodtak, azt l l i t k a trvnyczikkekrl: miknt azok olyanok, melyek ltal mind a dolgok rende visszallit') Horvth: Mgy. trt. II. .

70

hat, az egsz orszg llapota dszben fentarthat, minden kzbejtt vszek elhrithatk s ez id szerint meghbortott nyugalom s biztossg megszerezhet". (1514. rend. elb. 6. .) Hitt-e maga P e r n y i ndor s hittek-e trsai ezen lltsuk valsgban, az alig tehet fel, de hogy Bakcs rsek s Bornemisza a kirlylyal egytt ms vlemnyben voltak, az bizonyos. Hogy is vrhattak volna a hazra nzve dvs eredmnyt olyan trvnyektl, melyek mig egyfell eze' rek s ezerek letnek kiolthatst biztostjk, msfell a fldesri nkny miatt ki nem vgezett munksokat fldhz lnczolt r a b s z o l g k k teszik? A fldes urak tagadhatatlanul sok krt szenvedtek a p r l z a d s ltal s most mindenek eltt ezen krokat akartk helyre ptolni. E czlbl minden megyben a megyei alispn s 4 szolgabr mell vlasztott a megyei nemessg 12 jhir nemest, a kik minden krokat megbecsljenek, mely krokat aztn azon j o b b g y o k tartoznak megtrteni, kik a krokat elkvetknek tapasztaltatnak". (1514: 4. t. cz.) St ha megeskdtt a nemes, hogy valamely p a r a s z t arany s ezst nemjt, vagy pnzt elvitte: a m e n n y i t m o n d o t t , annyit vettek be azon a p a r a s z t o n . (5. t. cz.) Es ha a parasztok az igy meghatrozott krokra nzve elgttelt adni vonakodtak, erre m i n d e n m d o n k n y s z e r t h e t k voltak. Es lzadsuk miatt a k i r l y i fels g n e k is a n n y i t f i z e s s e n e k , ha birnak, mennyivel a megsrtett, megkrostott nemesnek tartoznak, mind az ltal elsben a srtett nemes nyerjen elgttelt." (7. t. cz.) Egszen a nemesek nknyre volt teht bizva, hogy ki ellen s mennyi krt akartak felszmtani s ezen felszmts szerint nyertek krptlst, st taln tbbet, mint krptlst, mert valsgos kruknl semmi esetre sem szmtottak fel kevesebbet s ezt sem vagyontalanok ellen. s a szegny jobbgy ugyanennyit tartozott fizetni mg a kirlynak is! A meglt nemesekrt v r d i j fizetsre kteleztettek azon vrosok s helysgek, melyek a gyilkossg idejn jelen voltak. (8. t. cz.) Ht azon 70,000 j o b-

71

b g y r t, kik ppen a nemessg miatt vesztek el dicstelen halllal, vjjon a koldusbotnl is szomorbb sorsra jutott csaldok nem kvetelhettek volna-e ppen annyi, vagy taln mg tbb joggal v r d i j a t ? Az 1514-iki orszggyls a ltszatra is akart valamit adni, kijelentette, hogy nem akarja, hogy rtatlanok is szenvedjenek, mert az egyenes igazsg mst rendel, annlfogva elhatroztatott, hogy csupn a t e t t e s e k s v d o l h a t k b n t e t t e s s e n e k " . (9. t. cz.) Ilyen trvny mellett aztn nem volt nagyon szksges a tettesek kinyomozsa, hiszen sokkal hamarabb akadt olyan, a ki v d o l h a t , mint a kire a tettet be lehetett volna bizonytani, a bntetst pedig gyis egyformn lehetett alkalmazni. Az 1514-iki trvnvhozk 0 * szerint ez volt az e g y e n e s i g a z s g ! Es minthogy egyedl csak a b n s t akartk sjtani, azrt ha a parasztok e g y m s r a nem vallottak, akkor a f l d e s ur h a t r o z t a meg, ki a b n s . (10. t. cz.) Mily knny lehetett ez esetben a bnst felfedezni! Trvnybe iktattatott ugyan, hogy mindenkor gond legyen arra, hogy rtatlanok ne krhoztassanak". (13. t. cz.) de ezen jmbor hajtssal kr volt a helyet is tlteni, ha semmi intzkeds nem ttetett az rtatlanok jogainak vdelmre. A k r t r t s r l alkotott ezen trvnyczikkek is fjdalommal tlthetik be lelkeinket, de a mi a viszs z a t o r l s r a , b o s z u l l s r a vonatkozik: az irtzattal rzza meg egsz valnkat s oly gyalzatos szgyenblyeget st az akkori trvnyalkotkra, melynek szennyt szzadok hossz sora sem fogja lemosni, mind addig, mig csak a meghamisitatlan trtnet fenmarad. Az sszes p a r a s z t s g o t h a l l l a l a k a r t k b n t e t n i , de mert lttk azt, hogy a trvny szavai szerint e nlkl a nemessg keveset r", megelgedtek azzal, hogy minden k a p i t n y o k , szzad o s o k s t i z e d e s e k s egybb paraszt l z i t k s a nemeseknek nyilvnos g y i l k o s a i , tovbb a szzeken s asszonyokon e r s z a k o s k o d k , m i n d e n keg y e l e m f l r e t t e l v e l m e g l e s s e n e k s mind e n t t k i i r t a s s a n a k " . (14. t. cz.) Mily irtztat vadsg! Mily vrszomjas kegyetlen-

72

fg! S mily szomor dolog, hogy ezt knyvbl kell olvasnunk, oly knyvbl, melyben az i g a z s g szablyainak kellene befoglalva lenni! Szentesiteni az ldklst, a tmeges legy ilkolst! Es ez a t r v n y hny rtatlannak olt s olthat ki lett!? Minden nemes trvnyes hatalmnl fogva meglhette ellensgt, mert ha nem volt is valaki kapitny, szzados, vagy tizedes a lzadk kztt, knnyen re lehetett fogni, hogy lzit, gyilkos, vagy erszakoskod volt s akkor hhr pallosa alatt vrzett el. H e t v e n e z e r e m b e r veszett el a csatrozsok alkalmval, ezen vres trvny tkos kpenye alatt 2030 ezer ember gyilkoltatott meg; igy egy rvid fl v alatt mintegy s z z e z e r m u n k s p u s z t t t a t o t t ki rvahaznkbl, oly munks, ki emberhez ill bnsmd mellett nagygy, dicsv tette volna e hazt. Es nem a trvnyhozk akaratn mult, hogy az egsz jobb g y - o s z t l y ki nem irtatott, mert hiszen az orszggyls kijelentette, hogy m i n d a z o n p a r a s z t o k , kik felkeltek, f b e n j r b n t e t s s e l l e n n n e k bnt e t e n d k " : hanem megkegyelmeztek a j o b b g y s g egy rsznek azrt, mert a munks kezek nlkl nem tudtak volna meglni, mert a parasztsg nlkl a nemessg keveset r". (14. t. cz.). De ezen s z z e z e r e m b e r l e g y i l k o l s a mg nem tlt be a kegyetlen zsarnokok vrszomjt, nem mertk ugyan az egsz j o b b g y s g o t kiirtani, flvn, hogy hen vesznek el a munks kezek nlkl: azrt az letben maradkra nzve elhatroztk, hogy az efle megtalkodottsguk emlke s mindenhai bntetse r k s e i k r e is h r a m o l j o n s t s z l l j o n , s m i n d e n s z z a d t u d j a , m i l y i s t e n t e l e n gonoszs g l g y e n az urak e l l e n f e l l z a d n i : azrt jvre ez o r s z g b a n b r h o l l a k p a r a s z t o k ezen htlensgi bnk miatt e l v e s z t v n a z o n s z a b a d s g u k a t , h o g y e g y h e l y r l ms h e l y r e elmeh e t t e k , f l d e s u r a i k n a k rks s k i z r jobb g y s g o k n a k a l v e t v e l g y e n e k , sem fldes urak megegyezse s akarata nlkl egy helyrl msra, laks B tartzkods vgett ne mehessenek." (14. t. cz.)

73

Borzaszt trvny! Baromm tenni az embert s u t d a i t , kik bizonyra nem osztoztak eldeik bneiben, megtagadni az e m b e r t l azt a szabadsgot, mit a termszet mg a kis f r e g n e k is megengedett! A porban cssz freg azt teszi, a mit akar, oda megy, hov akar s kedve szerint vlaszthatja tartzkodsi helyt: s a teremts remeke, az Isten kpmsa, a termszet ura: az e m b e r , ne birjon annyi joggal, mint a legutols porban msz freg!? Es ezen jogtl s z e n t e s i t e t t t r v n y fossza meg! ? Vagy ht a j o b b g y nem is volt ember? Mivolt ht akkor, ha nem ember? Hiszen csak olyan alakja volt, mint a nemesnek, volt szive, esze, csupn ruhja s keze volt durvbb s mindkett a m u n k a miatt olyan, azon munka miatt, melynek csak fradalma a szegny jobbgy, de meg nem rdemlett gymlcst azok lvezk, kik nem is tudtk, hogy mi az a munka. A k s b b i s z z a d o k r a hivatkoznak az emberi rzelmet nem ismer trvny alkoti, hogy ez a ks szzadoknak is r m e legyen. Elrtk czljokat, mert most tbb mint negyedfl szzad utn rmlve, de egyszersmind mlt sznalommal tekintnk a trvnyre, sznjuk azokat, kik nemtelen szenvedlyeik ltal elragadtatva, maguk kivntk gyalzatuknak ily megrkitst s a kik ily sznand szgyenoszlopot tudtak llitani a gyalzatnak, mely a vdtelen j o b b g y o k fejrl magukra szllott vissza.... A r a b s z o l g k n a k azonban dolgozni s fizetni is kellett, a mi nagyon termszetes, dolgozni s fizetni majdnem t b b e t , mint lehetsges volt. Tartozott a jobbgy venkint egy a r a n y f o r i n t o t fizetni (15. cz.), minden hten e g y n a p o t szolglni (Ifi. cz.), st nmelyek szerint annyi napszmot, mennyit fldes ura kivn,') minden hnapban egy c s i r k t (17. cz.), minden Pnkstre egy f i a t a l s Szent-Mrton napra egy vn ludat (19. cz.), minden rnapjra 10 jobbgy egytt egy hz o t t m a l a c z o t tartozott beszolgltatni a fldesrnak, p s g b e n h a g y a t v n a f l d e s u r a k n a k s ne') Szokolai: rbri trvnyszkek teendi. 6-

74

meseknek eddig adni s v e n n i szokott e g y b b jvedelmek." (20. cz.) Ezekhez tartoztak: hogy a jobbgy minden e l a d o t t trg'yak r n a k , st mg a l u d t o l l n a k s a ktsre sznt s z a l m n a k e g y k i l e n c z e d r s z t knytelen volt a fldes urnk adni, a k i l e n c z e d b e h a j t s a k o r a t e r m n y e k szmra h o r d t s z s k o k a t s z o l g l t a t n i , a fldes r m e n y e g z j e k o r , vagy orszggylskor kln a d t fizetni stb. Tartoztak mg a j o b b g y o k minden f l d t e r m n y b l , teht gabonbl, borbl, sznbl a fldes urnk k i l e n c z e d e t , a papoknak tizedet adni, ugy hogy maguknak minden 10 kve vetsbl, vagy 10 cseber borbl csak 8 maradjon. (18. cz.). Ezek voltak a trvnyben megszabott ktelezettsgek, melyeket a jobbgyok tartoztak teljesteni. S ezeken kiviil pedig mennyi ms mindenre nem knyszer ittettek ! Mg a s z i v - g y e k b e is beavatkozott ez a szzadokra hivatkoz s a haza boldogsgt visszallitani akar trvny. Ugyanis az z v e g y - a s s z o n y nem mehetett frjhez a fldes r beleegyezse nlkl, a len y o k n a k megengedtetett ugyan, hogy brkihez frjhez mehetnek, de ha kimentek a fldes r hatsga all s az anya fiatal fit magval vitte, az teljes kor, vagy ns llapotban tartozott, visszatrni elbbi laksra, anyja fldes urhoz. (21. cz.) Teht szentesitett t r v n y tpte le a j o b b g y fit des anyja kebelrl s rabolta el a gyermeket anyjtl! Mily szvtelen kegyetlensg! A szerencstlen j o b b g y - a n y n a k nem volt szabad szeretni gyermekt s a gyermeknek nem lehetett vigasztalni s gymolitani vgs nsgre jutott des anyjt ! A fiu csak addig volt nmileg szli, mg teljesen felntt: akkor a fldes r maghoz parancsolta a rabszolgt .... Gyalzatot gyalzatra halmozott ez az orszggyls a szegny jobbgy irnyban, l e l k t s s z e l l e m t egyarnt megakarta blyegezni s eltrpteni. Ennek kifolysa volt az a hatrozat, hogy paraszt szrmazs p s p k k , vagy r s e k k ne emeltessk, s ha va-

75

laki azz emeltetnk, annak senki tizedet adni ne tartozzk". (24. cz.) Ezt a trvnyczikket a B a k c s elleni ertelen torzsalkods alkottat, mert az esze utn roppant hatalm s gazdagsg Bakcsot, a szathmrmegyei Drgfi jobb g y n a k f i t , ki j o b b g y b l r s e k k s bib o r n o k k e m e l k e d e t t , nem volt elg hatalmuk megtrni az ellene szvetkezett, czimereikre bszke furaknak, a jobbgy fiu szellemi flnyt knytelen voltak elismerni, mint elismertetett az a klfldn, ugy hogv idegen ltre is tbbek ltal a keresztny vilg legfbb mltsgra: a p p a s g r a is rdemesnek tartatott s c s a k e g y s z a v a z a t t a l m a r a d t k i s e b b s g b e n a p p a v l a s z t s n l . Valamint nem felejthettk a furak a szintn szegny sorsbl magt v e s z prmi p s p k k s cancellrr felkzd Szathmri Gyrgy nagy hatalmt s befolyst sem a kirly csaldi gyeiben; klnsen gyllte t Zpolya, a mirt ellenezni merte az hgnak Borblnak sszekelst a lengyel kirlylyal Zsigmonddal, s klnben is nylt ellensge volt a hatalmas s fktelenl nagyravgy Zpolya-csaldnak. s a furak, hogy jvre ne legyenek knytelenek trni az sz s tudomny elsbbsgt: igy akartk meggtolni az sznek s tudomnynak uralomra jutst. Nem akartk engedni tbb, hogy szellemi trpesgk feltn legyen. Az egsz f p a p s g a k a l o c s a i r s e k s a ndor fia P e r n y i v r a d i p s p k k i v t e l v e l hatalmasan tiltakozott ezen elgg nem jellemezhet trvny szentestse ellen, de annyit tehetett csupn, hogy az e trvnyeket magban foglal vgzemny elszavban jeleztetett ezen tiltakozsa. Lebilincseltk teht a szellemet is, mint lebilincseltk a testet, ismtelve a trvnybe iktatvn, hogy jvre a j o b b g y o k elbocstsa s elhurczolsa vgkp megsznjk, rkre eltrltessk s eltemetve maradjon. (25. cz.) s a j o b b g y hiba meneklt volt fldesura kegyetlenkedse ell brhov, mert ugy az egyesek, valamint a szabad vrosok s testletek szigor bntets terhe alatt tartoztak t kiadni fldes uraiaknak (29), st a s z k e v n y j o b b g y o t a mezn is

76

szabad volt elfogni (30), s z a b a d v o l t meg is lni. (37. cz.) Hasztalan futott teht el ldztt vad mdjra, nem volt menhelye az ldztets ell, emberek nem adtak hajlkot a pihensre s a mez s vadon nem nyjtott biztonsgot. Mennyivel jobban volt dolguk akkor a vadllatoknak, mint a j o b b g y o k n a k , mert azoknak menedket nyjtott az erd mlye, de a jobbgyok szmra nem volt hely, a hol nyugodtan hajthattk volna le fejket! Ugy ltszik, hogy a trvny hozit s a kort egyarnt megblyegez t r v n y vak dhe egy perezre csilapodott, azt mutatja azon szinte beismers, melyet egy helyen tesznek a trvny alkoti, mondvn: ktsgtelen, hogy a mult paraszt zavar h i b i n k m i a t t o k o ztatott" (33. t. cz.), ezen igazsgosnak ltsz nyilatkozat utn kegyetlen bntetsek vannak szabva a lzadkra, mg ha nemesek lettek volna is. Fltek a trvnyhozk, hogy a jszivli kirly sajt nemes indulatt kvetve, kegyelmes lesz a lzadsban llitlag rszt vettek nmelyikhez: azrt trvnybe iktattk, hogy a f kirlyi kegyelem senkinek ne hasznljon". (36. cz.) Es a flnk, gyva kirly szentestsvel jrult ehez a kirlyi tekintlyt mlyen srt s lealz trvnyhez. Pedig ha II. U l s z l n a k csak felnyi ereje lett volna is, mint becsletes szivjsga, nem az uralkodsa tlten be haznk leggyszosabb napjait; mert hogy II. Ulszl a legnemesebb sziv, a legbecsletesebb rzelm ember volt, azt. ppen ugy nem lehet tagadni, minthogy erlytelensge s gyvasga miatt slyedt le annyira az korban a kirlyi tekintly. De nemcsak a k r o k r t krptlsra, a megltekrt f i z e t s r e kny szeritette a trvny a j o b b g y o kat, hanem mg arra is, hogy a z o n j o b b g y o k , kik o t t l a k n a k , a h o l v a l a m e l y n e m e s elfogatott, vagy m e g v e r e t e t t : 100 a r a n y f o r i n t o t t a r t o z z a n a k f i z e t n i (38. cz.), a kapitnyok, szzadosok, tizedesek s ms lzitk pedig f v e s z t s sel bntettessenek. (39. cz.) Hogy a bn elkveti bntettessenek, azt az oszt igazsg hozza magval, de hogy a bn te vnek rtatlan

77

maradkai is bnhdjenek, az a jzan szszel nem egyeztethet ssze. Es az 1514-ik vi v a d t r v n y e k n e k " nagyobb rsze mgis ilyen, nemcsak a bnsket bnteti, hanem azokat is, kik a bnskkel kzelebbi csaldi viszonyban llanak. Igy a lzadst inditk s az erszakot tevk ellen, hogy a m a r a d k o k n l az e miatti bntets fennmaradjon, valamint minden szzad tudja s re emlkezzk, mind az ily szndkos, Isten 6 ember eltt krhozatos gazok iszony h a l l l a l v e s z s z e n e k e l s azoknak marad k i is, u. m. fiai s l e n y a i s t e s t v r e i ugy b n t e t t e s s e n e k , h o g y azok utdaibl senki a parasztok sorbl bir, e s k d t p o l g r r , vagy h e l y s g b i r j v ne v l a s z t a s s k , s azok kzl a fejedelem, fldes urak, vagy nemesek udvarban s e n k i c s e l d s o h a ne l e h e s s e n s egy is kzlk brmi t i s z t s g r e ne emeltessk, hanem m i n t t k o z o t t sarjadk rk s z o l g a s g s p a r a s z t a l a t t v a l s g j r m n a k b n t e t s t g y s z o l j a . Ha pedig f e l e s g t e l e n e k ilyet elkvetknek talltatnak, a z o k n a k a t y i a fent rintett gyalzatra krhoztassanak". (47. cz.) Mily lelkiismerettel lehetett bntetni az ily szemlyes bntett miatt a bnsnek g y e r m e k t , t e s t v r t , vagy a t y j t ? ! Ht ezeknek hibjl felrvhat volt-e az, hogy a bns nekik apjuk, testvrk, vagy fijok volt?! P ^ t r v n y e k e n talban mr a kzpkorban is csak a vad npekhez ill felfogs s eszme vonul vgig. A f e g y v e r v i s e l s oly szorosan meg volt tiltva a j o b b g y o k n a k , hogy ha v a l a k i n l f e g y v e r t t a l l t a k , annak j o b b k e z e m e g c s o n k t t a t o t t . (60. cz.) A n e m e s l e n y n a k megtiltatott, hogy szive hajlamt kvetve j o b b g y h o z m e n j e n frjhez, mert akkor vagyonban megrvidlt. Mind ezen vad s pogny mdra kegyetlen trvnyek ell mg k l f l d r e sem meneklhettek a szegny j o b b g y o k , mert ha azt tettk volna is, onnan vissza kldettek. (70. cz.) Es az ezen vad t r v n y e k e t " magban foglal vgzemny befejezsben a szegny II. U l s z l kirly becsletes igazsgrzete s szive jobb sugallata ellenre

78

knytelen volt kijelenteni, hogy az ismertetett trvnyczikkeket j o g o s o k n a k s i g a z s g o s a k n a k tartja!! Pedig szegny kirly, de nem erstette volna meg soha ezeketa vad t r v n y eket", ha a trnra vgy Zpolya oly hatalmas s npszer nem lett volna, s ha a bszke Pernyi sokszor oly fenyeget hangon nem festette volna azt a helyzetet, mi bekvetkeznk akkor, ha a kirly ellene szegezn magt a f u r a k mindenhat akaratnak. A furak nagyon fel tudtk hasznlni a kirly gyvasgt. Ezeket az 1514-iki trvnyeket mltn nevezte el 32 v mlva I. Ferdinnd kirly vad t r v n y e k n e k " .

pTDIK

RSZ.

Harminczkt v utn.
Sztoszlott az 1514-ik boszut libeg orszggyls, meg voltak alkotva a rabszolgasg trvnyei. A lelnczolt np nehz bkinak csrgse nem zavar a nemessg lmt. Hiszen a bkk oly ersek valnak! Es* nem lehetett flni attl, hogy valaki megoldozza azokat. A np hallgatagon tlirte fjdalmt, trelmesen hordozta a nehz jrmot, nem jajgatott fel a korbcs fj tsei alatt s nem kiltott seglyrt, melyet ugy sem hallott volna meg senki. Megadta magt kegyetlen sorsnak. Pedig egyes urak mg ezen trvnyes intzkedseknl is tovbb mentek. Ez 1515. esztendben iija Verncsics hogy a keresztes had immr teljessggel leszllott volna, igen megkegyetlenkednek az magyari urak szegnysg ellen, sok kppen nyomorgattk a kereszteseket. Kenderesy Andrs, Bcs megyben nemes ember, vas keresztett csinlhatott vala s az jobbgyt az homlokn azzal szili ket sittette." ') Meghalt II. U l s z l is (1516. mrczius 13-n), kinek gyvasga nagyban elsegitette a jobbgyok szerencstlensgt. Ha utnna egy erlyes s mly beltsu kirly lpett volna a trnra, taln lehetett volna remlni az isszonyu llapot nmi javulst. De mit lehetett vrni egy tiz ves gyermektl, II. Laj o s t l? Jtk val egy 10 ves gyermeknek s nem kirlyi plcza, mely gyenge kzben csak slyt, de nem kormnyoz.
) Magy. Trt. Emlkek. rk III. 12.

80

A gyermek-kirlynak mg annyi tekintlye sem volt, mint gnytrgyi szolgl apjnak. Az urak szabadon gazdlkodtak, nem volt kitl tartani, de hogy ha magt a trvnyt megtartottk volna, gyis nyomorult helyzete lett volna a jobbgyoknak. Es hogy a jobbgyok nyomorult s elnyomott" llapotban voltak, azt maga a t o l n a i orszggyls (1518. 16. cz.) beismerte, midn ennek hangslyozsa ltal igyekezett eltvoztatni az jabb adkivetst. De azrt nem segitett rajta, st feljtotta a lenygz trvnyt, hogy a rendelet ellen elhurczolt j o b b g y o k vissza adassanak". (18. cz.) Hogy m i n d e n h u s z j o b b g y t l e g y l o v a s k a t o n a a d a t o t t (a mibl szrmazott a 20-r, h u s z r elnevezs, t. i. hogy 20 j o b b g y ra e g y l o v a s k a t o n a ) s a katona csapatoknak megtiltatott a jobbgyok vagyonaiban s szemlyben is a krttel: az is csak nzsbl trtnt. A mohcsi vsz krli idben nem igen jutott eszbe senkinek a jobbgysg, vagy ha jutott, csak azrt, hogy jabb teher rakassk arra. Az 1521. nov. 19-n tartott b u d a i orszggylsen rendeltetett, hogy az orszgnak minden n e m - n e m e s lakosa fst p n z i egy arany forintot fizessen. Ezen fell m i n d e n h o r d b o r t l annak nagysga szerint 25, 50, 75 dnr s egy forint, m i n d e n h o r d s e r t l 10 dnr, minden n a g y o b b m a r h t l 5 dnr, a k i s e b b e k t l , min a juh, k e c s k e , serts, e g y k a s mh: kt dnr szedessk adl". Az alispnok kzl szmosan az 1521-ben kivetett adt beszedtk ugyan, de azt maguknak tartottk meg".1) Az 1523-iki orszggylsen j adl minden nemnemes orszg-lakosra 2 frt fst p n z v e t t e t e t t ki. Elbb csak 20 j o b b g y tartozott adni egy lovas katont, 1523-ban a budai orszggyls mr 10 j o b b g y t l kivnt egyet, mig az 1526-iki orszggyls kimondta, hogy minden j o b b g y o k fejenkint kszen lenni tartozzanak, s ha vgszksg kivnn, vagy felsge parancsoln, tartozzk azok t d r s z e jl fel') Horvth: Magy. trt. III. 362.

81

fegyverkezve felkelni." St vgszksg esetben m i n d e n e g y e s j o b b g y killthat volt. (1526: 10. cz.) A jobbgy teht fldhz kttt r a b s z o l g a volt, f i z e t t e a k i l e n c z e d e t , t i z e d e t , adt, viselte a jobbgyi e g y b b t e r h e k e t s ezek mellett k a t o n s kodott! A mohcsi vsz utni zavargsok, az uralkods feletti versengs s a prtoskodsok legkevsbb sem knyithettek a jobbgy-terheken. Sok volt az a teher, mely alatt ertlenl roskadoztak a testben, llekben elcsigzott jobbgyok. Ltta ezt egy ember, ki nagyobb volt a dlyfs furaknl s mgis ember volt, ember akart lenni s embereknek tekintette mind azokat, kik Isten kpt hordozzk, ltta hogy az ember mily baromm van lealacsonytva, hogy mg vele szletett -emberi j o g a i is elvtettek tle s hogy az ember mily kegyetlen ! . . . Es nem nzhet ezt sok sz nlkl. Ez a nagy ember: a k i r l y , I. F e r d i n n d volt, a ki valban megrdemli, hogy a jobbgyok utdai hlsan rizzk meg emlkt. Igaz, hogy mindjrt a mohcsi vsz utn, a prttusk kzdelmeiben, midn az orszg egyrsze Szpolyt, msrsze a trkt, a harmadik rsz F e r d i n n d o t uralta, mg nem lehetett szt emelni a jobbgysg rdekben, nagyon npszertlen lett volna ez. Igy nem lehet csudlni, hogy F e r d i n n d kirly is beleegyezett az 1527-iki b u d ai orszggyls azon hatrozatba, hogy minden kaputl halaszts nlkl egy forint ad fizettessk, s ezen ad fizets all nem volt szabad kivenni egyetlen egy j o b b g y o t sem, csak azt, kinek 10 f o r i n t r t k v a g y o n a sem volt. (1527: 8. t. cz.) Beleegyezni kellett a kirlynak az 1536. vi poz s o n y i orszggyls azon hatrozatba is, hogy a kzrend helyrelltsra s hadakozsra minden egyes jobbgyra" kt forint ad vettetett (1536: 20. cz.) s hogy most mr csak azon j o b b g y o k mentettek fel a kt forint ad all, kiknek h a t f o r i n t r t k v a g y o n u k sem volt. (1536: 30. t. cz.). Azonban mg ugyan ezen orszggylsen sejteni lehetett, hogy a hol tbbsgre szmithatott a kirly, mr szrevtlenl
Ny: A Jobbgyig trtnet*. 6

82

igyekezett segiteni a jobbgyokon. A fpapok s furak viszlkodst ltta a kirly s mr az elbbi orszggylsekbl tudta, hogy klilnsen a t i z e d krdsben a furak mindig ellene szegeztk magukat a fpapok akaratnak s taln ppen a miatt, hogy midn a jobbgyokrl volt sz, a f p a p o k p r t f o g o l n i l t s z o t t a k a j o b b g y o k a t : most is teht rmmel szentestette az orszggyls akaratt, midn trvnybe iktattk, hogy a tizedbrlk kzl nmelyek a j o g o s s szokott t i z e d e k k e l megelgedni nem akarnak, hanem szenv e d h e t l e n z s a r n o k s g g a l , tized alatt, m i n d e n t m i t a k a r n a k , e l v i s z n e k , " (1536: 38. t. cz.), azrt az ily jogtalan tizedrt a tizedszedsre jogostottat tettk felelss. Ez ltal a tizedbrlk nagyobb kimletre lettek szoritva a jobbgyokkal szemkzt. Habr egy v mlva az ad h r o m f o r i n t r a f e l e m e l t e t e t t s az ad f i z e t s a l l s e n k i ki nem v t e t e t t : az adzs m d j n a k meghatrozsa ltal mgis nmi rendszer hozatott be az adszedsnl, a mi ktsgtelenl nem volt htrnyra a jobbgyoknak. Azt, hogy a nemesi hzakban lak jobbgyok is ppen ugy megadztattak, mint a tbbiek: mltnytalansgnak nem lehet nevezni. Az 1542-iki beszterczebnyai orszggyls maga is beltta, hogy a jobbgyok mily igazsgtalan bnsmdban rszeslnek, hogy roppant rendkvli fizetsekre szorttatnak, akaratjuk s beleegyezsk ellenre egyhelyrl mshelyre vitetnek s mindenkppen elnyomatnak: azonban berte az egyszer tiltakozssal ez ellen. (2, 21. t. cz.). Ezen egyszer tiltakozsra aztn mindjrt kvetkezett az j ad, minden jobbgy kaputl egy forint, azon indokolssal, hogy az orszgnak helyreigazitsa s megtartsa nagy kltsggel s fradsggal trtnik". (1542: 26. t. cz.) Azonban ezen ad behajtsnl igyekezett a trvny lehetleg mltnyos lenni, midn meghatrozta, hogy a g a z d a g a b b a k tbbet t a r t o z z a n a k f i z e t n i , m i n t a s z e g n y e k . (1542: 27. t. cz.) Bel- s klhboruk roppant kltsget okoztak az orszgnak. I F e r d i n n d alatt, azrt maga az orszg-

83

gyls, ltvn, hogy a j o b b g y o k t b b t e r h e t mr m e g nem b i r n a k , a hadvisels kltsgeit ugy kvnta fedezni, hogy minden hzzal bir jobbgy utn kteleztetett a fldes ur sajt pnztrbl a jobbgy rkb e c s j n e k , vagyis n e g y v e n f o r i n t n a k natvanad rszt adba fizetni, s egyszersmind kijelentetett, hogy ez a jobbgyok terheltetse nlkl trtnjk. (1542: 28. t. cz.) De az ugyanezen vben P o z s o n y b a n tartott orszggyls jabb terhet adott a jobbgyokra, midn a kirly rszre ismt egy forint adt ajnlott minden jobbgy kapu utn s mig ez eltt csak azoktl szedetett be az igy kivetett ad, kik legalbb 10 frt, ksbb a kik 6 frt rtk vagyonnal birtak, most ezen sszeg 3 forintra szllttatott le, ugy, hogy csak azoktl nem hajtatott be az j ad, kik 3 f o r i u t r t k k e l sem birtak. (1542: 9. t. cz.) Mg mindig nagy divatban volt a jobbgyoknak lakhelyeikbl erszakos elhurczolsa s kevs eredmnye lett az vrl vre alkotott trvnyeknek, melyek ezeknek megakadlyoztatst czloztk. A trvny csak vgrehajtva mutathat fel eredmnyt, mr pedig az 1. F e r d i n n d alatti zavaros idk nem voltak alkalmatosak a trvnyek vgrehajtsra. De ha mg vgrehajtatott volna is az ily trvny, ez sem ellenslyozta volna az 1543ban, a b e s z t e r c z e b n y a i orszggylsen jabban kivetett 2 forint adt, mely l o v a s o k f o g a d s r a s t a r t s r a ajnltatott meg, a fldes urak megajnlottk, a jobbgyok fizetni tartoztak, holott maga az orszggyls elismerte, hogy annyi vi hbork s katona-tartsok miatt mind kimerittettek". (1543: 9. t. cz.) De hogy ha mr a leroskaszt terhek mellett mg kl n k a t o n a - t a r t s r t is megadztattak a jobbgyok: legalbb magukat szemly szerint fel lehetett volna menteni a katonskods all. Azonban az 1543-iki orszggyls msknt gondolkozott, neki nem volt elg, hogy a jobbgy minden keresmnyt fldes urnak, papjnak s adba adta, hogy a katonasg fentartsra j adt vetett a jobbgyokra: hanem felhatalmazta a vrkapitnyokat arra, hogy szksg esetn a jobbgyokat fejenk nt is k n y s z e r i t h e s s k f e g y v e r f o g s r a . (22. t. cz.)
*

84

A jobbgy teht fizetett mintegy vltsgdjat a katonskodsrt s ugyan akkor tartozott katonskodni is. De ht hogyan is lehetett volna jogos intzkedst vrni azoktl a f l d e s u r a k t l , kik nem elgedve meg a t r v n y e s e n s t r v n y t e l e n l s z e d e t t szolglmnyokkal, mg a p a p i t i z e d e t is b e s z e d tk a j o b b g y o k t l , az egyhzi szemlyeket a tizedtl megfosztottk, annyira, hogy sem a fentartsoknak, sem a tized erejig kiszabott vdelmi terheknek eleget nem tehetnek" (1543: 28. t. cz.); trvnyt kellett teht alkotni, hogy az ily hatalmaskodk megzabolztassanak s a t i z e d e k , a z o k n a k k i k e t i l l e t , visszaadassanak. A hatalmasok versengse mindig az alattvalkat sulytja. Magyarorszgban pedig a vilgi urak az egyhziakkal, aztn a fnemesek a kznemesekkel nagyon sokat viszlkodtak I. Ferdinnd idejben s az ebbl szrmaz teher mindig a jobbgyokra nhezedett. A papsg sokszor akart knnyteni a jobbgyok h e l y z e t n , de a vilgi urak ezt mr csak azrt is megakadlyoztk, hogy a papsgnak ellenre tegyenek, azutn meg a tbb szavazattal br kznemessg szegezte magt ellene a furak akaratnak. Igy trtnt ez az 1546-iki orszggylsen is. I. Ferdinnd kirly mint mr elbb is tbbszr felszllitotta az orszggylst, hogy legalbb nmileg tgtsa a szoros bilincseket, melyeket az 1514-ki vad t r v n y e k " raktak a jobbgyokra: engedje meg legalbb a s z a b a d k l t z s t . Az orszggyls egy rsze beltta a kirly felszllalsnak mltnyossgt s kinyilatkoztatta, hogy ha a jobbgyok terhe mg szaporodik, a szegny kznpnek nem marad egyebe mezitlen testinl, mely szintn kegyetlen versekkel van elmarczangolva" ; de a nagyobb rsz kitrt a kirly indtvnya ell, habr azon szabadsgot jogosnak s igazsgosnak ltta is, s e l h a l a s z t a t o t t a j o b b g y o k k l t z s i r n t i s z a b a d s g t r g y a l s a a kvetkez orszggylsre. Ezen hatrozatot a k z n e m e s e k vittk keresztl. (1546 : 39. t. cz.) Vannak, kik lltjk, mintha a kirly ezen felszlalsnak nem az lett volna oka, hogy a kirly sznako-

85

zsru indult volna a nehz jrom slya alatt roskadoz jobbgyok irnt s a nemessget szndkozott volna jobb rzelmekre hirni: hanem csak a np nagy tmegt akarta maghoz desgetni az atyskod j sziv mutogatsa ltal, hogy messzehat terveit majd a np segitsgvel vihesse keresztl, mg elkeseredettebb tevn azt a zsarnok nemessg irnt. Brmi volt indoka a kirly ezen fellpsnek, annyi bizonyos, hogy ezen felszllalsa a jobbgyok hljra rdemes, mert jzanabb gondolkozsra bresztette a nemessg egy rszt s az elvetett j mag dvs gymlcsket termett. H a r m i n c z k t v i r a b s z o l g a s g u t n a jobb g y o k r a j o b b v i l g derlt. De hiszen mr oly sokat is szenvedtek, kivlt azok, kik a hdolt rszeken laktak! Hogy mily kegyetlen volt llapotjuk, arra egyetlen plda is elg. Az 1545. v folyamn Chalil defterdr Budra kldetett, hogy a szandzsksgok adjt szablyozza, ez aztn midn vissza trt Konstantinpolyba, nemcsak a szkesfehrvri templomi ednyeket rabolta el, hanem feltrte a kirlyok srboltjt s az arany s ezst s ms drgasgokat mind elvitte magval. A n p t l n e m c s a k p n z t s z e d e t e t t a d l , a gyermekek is megtizedeltettek, kik aztn Konstantinpolyban trkk s janicsrokk neveltettek; maguk a s z l k is nem e g y s z e r g y e r m e k e i k k e l k n y t e l e n i t t e t t e k l e r n i az e l v i s e l h e t e t l e n adt."') A 1547-ki n a g y s z o m b a t i o r s z g g y l s szt trte a lnczot, mely a jobbgyot a fldhz kttte. Az 1 5 4 7 : 2 5. t r v n y c z i k k e t nem szabad e l f e l e d n i a v o l t j o b b g y o k n a k , vagy ezek u t d a i n a k . Ez lltotta vissza a k l t z s i szabadsgot. Ez a trvnyczikk szrl szra igy hangzik: Mivel pedig tbb rgi s jabb pldkbl gyakran nyilvnvalv lett, hogy a mindenhat Isten b o s z u l h a r a g j a a npnek valamely vtke miatt slyosabb, nem is ltszik, hogy annyi vektl fogva a hajdan vi) Horvth: Magy. trt I . 2 .

86

rgz Magyarorszgnak valami annyit rtott volna, mint a jobbgyok elnyomsa, kiknek lrmja szakadatlan az Isten szine elbe emelkedik: 1. . A mindeneket teremt boszujnak elhrtsa, jsgnak, kegynek s kegyelmessgnek vgre valahra ezen lesjtott orszg irnti k i e n g e s z t e l s e vgett, kivltkp hogy F e l s g e a k z e l e b b i poz s o n y i o r s z g g y l s e n arra h v e i t k e g y e l m e s e n i n t e t t e , az orszg karai s rendei egyebek kztt 8 kirlyi szent Felsgnek, legkegyelmesebb uroknak kegyelmes atyai intsnl fogva, ezen gylsben elhatroztk s megllaptottk azt egyrtelmleg: 2. . Hogy a nyomorult a l a t t v a l j o b b g y o k tl k o r b b i v e k b e n brmi m d o n e l v e t t szab a d s g o k v i s s z a a d a s s k , s ezutn s z a b a d leg y e n , ha valamely urnk, vagy nemesnek (taln gorombbb s kegyetlenebb) uralma s hatalma alatt lni nem akarnak, m s h o v k l t z n i " . (1547:26. t. cz.) Bizonyithatja-e valami vilgosabban a j o b b g y o k jogos panaszt, mint ez a trvny? Teht az orszg rendei nyilvn elismertk, hogy az Isten mltn sulytolja a nemzetet egybb bneirt is, de klnsen azrt, hogy a jobbgysggal igy bnik"') s hogy a hajdant virgz Magyarhonnak mi sem rtott nhny v alatt tbbet, mint a jobbgyok elnyomatsa, kiknek jajveszklseik sznet nlkl hangzanak fel az Istenhez".2) Megadatott teht a kltzsi szabadsg, azonban nagyon termszetes, hogy ez f e l t t e l e k h e z volt ktve, melyek igen nehezek voltak. Az e l k l t z n i a k a r j o b b g y tartozott szndkt s z o l g a b i r j n a k bejelenteni, ki ezt fldesu r val tudatta; ha a fldesr 15 nap alatt r nem vehette a jobbgyot a visszamaradsra: akkor kiment a szolgabir egy nemessel azon helysgbe, hol a jobbgy lakott s ott a helysg elljrsga s a tbbi jobbgyok jelenltben nneplyesen megeskette a jobbgyot, hogy azrt kltzik el, mert fldesura t rgi
2

') Ladnyi: Magy. alkotmny trt. 154. ) Szokolay: rbri trvnyszkek teendi. 8.

87

szoks s szabadsg ellenre" s z o l g a s g g a l , vagy p n z f i z e t s s e l , az i g a z s g e l l e n i m s t e h e r r e l e l n y o m j a . Az esk lettele utn is csak ugy mehetett el, na elbb minden tartozst lefizette, minden pert bevgezte, elhagyand hzt j llapotba hozta. Ezt a szolgabir s a hozz adott megyebeli nemes itlte meg s adta ki az engedlyt t i z e n k t d n r lefizetse mellett, mely birsg tletvel ha mind a kt fl meg volt elgedve, akkor a j o b b g y e l k l t z h e t e t t , msklnben pedig felebbeztetett az itlet a m e g y e g y l s h e z , onnan a kirlyi Felsg t r v n y s z kre" s csak ez mondott vgleges hatrozatot, addig azonban tartozott a jobbgy lakhelyn maradni s a szolglatokat teljesteni. Ezekbl vilgos, hogy ezen felebbezsi jog megadsval a fldes urak majdnem addig tarthattk vissza a jobbgyot, a meddig akartk, mert tudva azt, hogy a rgi trvnykezs mily lass volt, tudva hogy venknt csak n g y s z e r t a r t a t o t t m e g y e g y l s s hogy a trvny ppen nem szabta meg, hogy a kltzsi gyekben beadott felebbezsek a legels megyegylshez beterjesztendk s trgyalandk: ezer mdja volt a vgrvnyes intzkeds akadlyozsnak. Igaz, hogy a trvny tiltotta a jobbgy erszakos visszatartst, vagy az elkltzs akadlyozst, de csak abban az esetben, ha mr a vgrvnyes hatrozat megengedte a kltzst De vgre is meg v o l t a l e h e t s g az e l k l tzsre. H a r m i n c z k t v i knos rabsg utn meg volt trve a v a d - t r v n y e k n e k legtkosabb rsze.

JTATODIK

RSZ.

A kltzsi kzdelmek.
Az 1547-iki szabad k l t z s i t r v n y e k b e n foglalt minden nehzsgek s megszortsok daczra is oly nagy lett a szoros ktelkeit tgulni rz np kltzkdse, hogy a fldes urak ktsgbe estek s a szennyes n-rdek elnmitvn keblkben a mr ledni kezd jobb rzelem szavt: alig vrtk, hogy a kvetkez vben megnyljk a p o z s o n y i orszggyls s azonnal indtvnyoztk a j o b b g y o k kltzsi s z a b a d s g n a k f e l f g g e s z t s t s ezt trvnybe is iktattk. (1548: 32. t. cz.) Teht alig egy vig tartott csak a k l t z s i s z a b a d s g s felfUggesztetett. Visszallottak ismt a vad-trvnyek. Igaz, hogy a kltzsi szabadsg csak e g y v r e fggesztetett volna fel a trvny rtelmben, azonban azt elre lehetett ltni, hogy tnyleg mg sem csak egy v lesz abbl. A jobb rzsek buzglkodsa folytn sikerlt a jobbgyok vdelmre annyit trvnybe iktatni, hogy a szabadkltzs elvtele ltal az uraknak a n y o m o r u l t j o b b g y o k feletti zsarnokoskodsra hatalom ne adassk", a jobbgyok szabadsgukban megtartassanak, ne gytrtessenek, vagyonaiktl meg ne fosztassanak, tlsgos szolglatokra ne knyszerittesenek. Ugy ltszik, hogy ezen o -szggyls flt sajt lelkiismerettl, mely felszlalt a jobbgyok elnyomatsa miatt s hogy ezt lecsendestse, s z a b l y o z n i kvnta a j o b b g y o k t e r h e i t . De ezen szablyozs oly hatrozatlan volt, hogy ppen semmi elnyt sem lehetett

89

vrni belle. A p n z s l e l e m k i s z o l g l t a t s r a az hatroztatott, hogy az a rgi s si szoks szerint trtnjk", a hol pedig ezek addig rendesen nem trtntek, a szomszdos helysgekben s birtokokban ltez szoks volt irnyad. Csupn abban a rszben intzkedett hatrozottan az orszggyls, hogy a b i r t o k o s j o b b g y h e t e n k n t csak e g y n a p o t , v e n k n t csak 52 n a p o t t a r t o z i k s z o l g l n i , ugy a mint a fldesr kivnta, (1548: 37. t. cz.), a z s e l l r azonban t e h e t s g e szerint" (38. t. cz.), vagyis annyi napot, mennyit a fldesr kivnt. Minden s z n t s k o r s v e t s k o r n a p felj t t t l n a p l e m e n t i g e g y - e g y ' n a p o t tartozott szolglni a jobbgy i g j v a l . (35. t. cz.) Midn elhatroztatott, hogy a fldes urak jobbgyaiktl r e n d k v l i d i j a k a t ne szedjenek, azoknak vagyont erszakkal el ne vegyk: ugyanakkor kteleztettek a jobbgyok, hogy f e l a v a t s k o r s hzass g i n n e p l y fejben t r h e t s e g l y t " szolg l t a s s a n a k f l d e s urok r s z r e . (1548:39.) Klnben a magba szllsnak is adta nmi jelt ezen orszggyls, midn megparancsolta, hogy nyilvnos bntetteken s kihgsokan kvl senki jobbgyt tmlczbe, vagy rabsgba ne tehesse, vagy taln ms nagyobb gytrsekkel ne illethesse. (1548 : 41. t. cz.) Erre pedig alkalmat adott az a gyakran fel-felhangz panasz, hogy nmely fldes urak a legcseklyebb ok miatt, st sokszor minden ok nlkl is nemcsak tmlczbe vettettk jobbgyaikat, hanem a mellett mg a legkegyetlenebbl knoztattk. Ezt igyekezett nmileg gtolni e trvny. St a ltszat arra is meg volt, hogy ha valaki sem isteni sem emberi flelemtl nem tartva bnnk jobbgyval", az ily fldes r birtokrl a jobbgy elmehessen ; azonban ez az elkltzs oly krlmnyek kzt mehetett vgbe, melyek azt lehetetlenn tettk. Minden megyben vlasztatott 12 nemes ember, jmbor s trvnytud frfiak" az alispn s szolgabr mell s ezek eltt kellett bejelenteni az elkltzni kvnst, a kik ha a jobbgy panaszt jogosnak talltk, szz forint bntets terhe alatt hagytk meg a fldes urnk, hogy

90

jobbgyt bocsssa szabadon. Ha azonban a jobbgy megszknk, az az r, kihez ment, tartozott azt 100 frt birsg terhe alatt vissza adni. (1548 : 42. t. cz.) Ha mr most figyelembe vesszk, hogy azok a megyebeli nemesek az illet fldes rnak bartai s maguk is fldes urak voltak, kikre hasonl sors vrakozhatott, figyelembe vesszk, hogy az az alispn s szolgabir szintn a fldes urak bartjai voltak, kiket csupn a nemesek vlasztottak meg hivatalukra: el lehet kpzelni, hogy az ily tlet nem mindig volt ment az elfogultsgtl. Hiszen a jobbgyot nem volt mirt prtfogolni. De mg ha az itlet valban a jobbgy rszre lett volna is kedvez', akkor is inkbb kifizette volna a fldes r azt a 100 forint bntetst, minthogy a jobbgyot elbocsssa. Hogy pedig maga az 1548-ki orszggyls abban a tudatban volt, hogy rendelkezsvel a j o b b g y o k k l t z s e csakugyan el van trlve, vagy lehetetlenn tve, s hogy ez ltal a n a g y s z o m b a t i orszggylsnek a j o b b g y o k s z a b a d k l t z s r l alkotott vgzemnye teljesen fel van fggesztve: nemcsak azon kijelentsbl tnik ki, hogy a j o b b g y o k szabad kltzse a kvetkez o r s z g g y l s i g megsznj k (1548:32. t. cz. 1. .), hanem abbl is, miszerint elhatroztatott, hogy a kvetkez orszggylsen felsge az orszg karaival s rendeivel m e g v i z s g l j a , vjjon e z e n m e g i r t md a j o b b g y o k a t i l l e t leg, avagy a nagyszombati trvny legyen az o r s z g l a k k n a k s m a g u k n a k a j o b b g y o k n a k i s , n a g y o b b h a s z n r a s n y u g a l mra". (1548:45. t. cz.) A kvetkez 1550-ki orszggylsen szba hozatott ugyan az orszggylsen a jobbgyok s z a b a d k l t z s n e k megengedse, melyre a kirlyi felsg hveit sok s n a g y o k o k b l k e g y e l m e s e n i n t e n i m l t z t a t o t t " , azonban Jllehet a f p a p urak s az orszg-nagy urak kzl nmelyek helyben-hagyjk a jobbgyok szabad kltzsnek mindentt m e g h a g y s t , de mivel t b b s z a v a z a t e s e t t az e l l e n k e z v l e m n y r e " : a kltzkds szabadd ttele e l m a r a d t . (1550:34. t. cz.)

01

Teht szomor volt a j o b b g y o k llapota, nagy volt elnyomatsa, mert hiszen mi lehetett volna ms az a sok s nagy ok", melyek a kirlyt rebirtk, hogy a szabadkltzs megengedsre i n t s e az orszg rendeit? A fpapok meg is szavaztk volna a rabsg megszntetst s velk egytt nmelyek a furak kzl is: de az orszggyls n a g y t b b s g e ltal leszavaztattak. A kirly s a fpapok alyskod jsga nem terjedhetett ki az elnyomott jobbgyokra. Hatrozatba ment, hogy a k l t z s s z a b a d d ne t t e s s k " . Azonban e mellett mg sem volt teljesen lehetetlen a jobbgyok mshelyre kltzse. Azon fldes r, kihez a jobbgy kltzni akart, jelentst tett a n e m e s i szk" szine eltt s a n e m e s i s z k egy szolgabirval hrom nemest kikldtt a helyszinre, a jobbgy laksra, ott a birnak s kt helybeli polgrnak, valamint a szomszd helybeli h r o m n e m e s n e k , vagy ms s z o m s z d n a k kellett bizonyitani, hogy a jobbgy trvny ellenre terheltetett. Ha e z e k k z l e g y i k sem a k a r t t a n s k o d n i , az l t a l bebizonyitottnak vtetett a jobbgy igazsga s hogy a t a n u k csak a f l d s r t l v a l flelem m i a t t nem v a l l a n a k s e m m i t , a tanuk egy-egy mrka bntetsben elmarasztaltattak, a jobbgyok pedig mindenfle adssgaik letrlesztse utn szabadon bocsttattak. Ha pedig kivilglott, hogy a fldes r tiltotta el a helybeli birt, vagy a tanukat a vallomstl: akkor a fldes r 16 mrka fizetsre kteleztetett. Ha a t a n v a l l o m s o k nem voltak sszhangzk: a nemesi szkre bizatott a lelkiismeretes hatrozathozatal. Ezen tlet ellen felebbezni lehetett ugyan a megye gylshez, de tovbb nem, ez id alatt azonban tartozott a jobbgy urnl maradni s minden szolglatot teljesiteni, kinek megtiltatott nyomorgatni jobbgyt. (1550 : 37. t. cz.) Hogy ilyen krlmnyek kztt is mily szomor llapotban voltak a jobbgyok, mily klnbz mdokat talltak ki a fldes urak az elkltzs lchetetlenitsre: elg felemlteni azon ersen lbra kapott szokst, miszerint sok fldes r valamely valtlan bnteti rgye alatt" jobbgyt letartztatta s aztn a sajt tetszse

92

szerint sszegyjttt szemlyekkel tletet tartott felette s f e j n e k e l v e s z t s r e t l t e s csak azon felt t e l a l a t t k e g y e l m e z e t t m e g n e k i , ha m a g t r k s s z o l g a s g r a k t e l e z t e . Annyira elharapdzott pedig ez a kegyetlen nkny, hogy trvny ltal kellett tiltakozni ellene. (1550: 39. t. cz.) Az 1550-ki orszggyls meghagyta a jobbgyok szolgltatst s terheit ugy, a mint elbb volt, hanem a bor m r s b e n s hamistsban, mely szegnyekre nzve slyos s terhes szokott lenni" (1550:35. t. cz.), hozott be o l y s z a b l y z a t o t , m e l y mg a mi kor u n k i g is a z o n r v n y b e n m a r a d t f e n n , a m i n t m e g a l k o t t a t o t t . Ez az u. n. kntor-korcsmra" vonatkoz trvny. A fldes urak kapzsisga miatt gyakran megtrtnt, hogy a j o b b g y o k b o r a i t egsz egyszeren maguk rszre elfoglaltk ingyen, vagy pedig nmi csekly pnz sszeget fizetve azrt. Es ez a panasz felhatott az orszggylsig, hol elhatroztatott, hogy a f l d e s ur csak a z o n r b a n t a r t h a s s a m e g a j o b b g y bort, m i n t azt ms m e g v e n n . St azon panaszon is segittetett ez alkalommal, hogy a jobbgyoknak egytalban nem engedte a fldes ur idegen helyrl bor bevitelt, oly helyeken sem, hol szlhegy nem volt: azrt az orszggyls elhatrozta, hogy szabad l e g y e n a j o b b g y o k n a k S z e n t - M i h l y n a p t l Karc s o n y i g b o r t mrni". (1550:36. t. cz. 2. .) Ez teht ugyan az, a mi a legutbbi idkig fennmaradt a helysgekben k n t o r k o r e s m I t a t s nv alatt, azon hatrozottabb krvonalozssal azonban, hogy a jobbgyoknak egy helysgben egyttesen, vagyis mint erklcsi testletnek, mint kzsgnek volt joga a kntorkorcsmhoz. Es a kzsgnek ezen joga fenmaradt a jobbgysg eltrlse utn is. Azon helysgekre vonatkozlag pedig, hol bortermhelyek lteztek, megengedtetett, hogy a jobbgyok s a j t b o r a i k a t Szent-Mihly naptl Szent-Gyrgy napig mrhettk. (1550: 36. t. cz. 4. .) Nmi csekly rszben teht szablyozva lett a jobbgysg terhnek egy rsze: csak a s z a b a d k l t z s nem volt keresztl vihet az 1550-ki orszggyl-

93

sen. De nem volt keresztl vihet az mg a kvetkez 1552-ki orszggylsen sem, mert habr a kirlyi Felsg ismtelten krte erre az orszg rendeit, habr az orszg rendei sokat vitatkoztak ezen s mint maguk kijelentik, hajtottk volna is a k l t z s m e g e n g e dse ltal a mindenhat Istent maguk irnt kiengesztelni" s a kirlyi Felsg kvnatra tenni: e tekintetben semmit sem hatroztak s a hatrozat hozatalt ms orszggylsre e l h a l a s z t o t t k . (1552:8. t. cz.) De nem a hbortl val flelem volt erre a tulajdonkpeni ok, melylyel magt az orszggyls mentegette: hanem, mert a tbbsg egyszeren nem akarta, htrnyosnak ltvn magra nzve. St az 1553-ki s o p r o n i orszggylsen is ismt csak elhalasztatott a j o b b g y o k s z a b a d k l t z s e tekintetben a hatrozathozatal a j v o r s z g g y l s r e , ha t. i. a k k o r a z t t a p a s z t a l n k , h o g y a h a t a l m a s k o d s o k s a s z e g n y j o b b g y o k e l n y o m s a meg nem s z n t volna. (1553 : 10. t. cz.) St a helyett elhatroztatott, hogy ha a trk nagyobb ervel jn az orszgra, minden 20 jobbgy tartozik egy jl fel kszlt lovast kldeni az orszg kapitnynak zszlja al.') Azonban nem lehet eltagadni, hogy ezen orszggyls is tett nmi intzkedseket a fldhz kttt jobbgyok sorsnak javtsra. Beltta maga az orszggyls is a jobbgyokra nehezed tiirhetlen terhek nagysgt, beismerte, hogy sok s slyos nyomorgats miatt eln y o m v a s c s a k n e m v g r o m l s r a j u t v a , o l y m u n k k a t , milyeneket t. i. a k z e l e b b i v e k b e n t e n n i k n y t e l e n e k v o l t a k , s e m m i k p p e n tov b b nem t e h e t n e k , m e l y m i a t t tudva van, hogy az o r s z g p u s z t u l s r a j u t , s az Isten haragja valban mindennap nevekedik" (1553 : 5. t. cz.), e miatt aztn elhatroztatott, hogy a jobbgyok ne knyszerttessenek a v r a k i n g y e n m u n k j r a , tlk a katonk az lelmet ingyen el ne vegyk, a robot hogy a
>) Horvth: Magy. trt. IV. -J65.

94

jobbgy llekzethez juthasson"1) 52 naprl 40 napra leszllittatott. (11. t. cz.) A kvetkez vben ismt m e g e r s t t e t t e k e hatrozatok, s ptllag kimondatott, hogy az 1554-ki pozsonyi orszggylsen megajnlott 2 f o r i n t s e g l y nek a trkk alatt is ll jobbgyok csak f e l t fizessk (1554:4. t. cz.), hogy a hatrokon s vghelyeken a jobbgyok csak hat n a p o t tartoznak ugyan szolglni, a tbbi napokrt fizetst kapjanak, s pedig minden kt ltl kocsissal egsz napra negyven magyar dnrt" s kimondatott, hogy a m u n k s o k v e r s e k k e l ne i l l e t t e s s e n e k (9. cz.), megllapittatott, hogy ne tart o z z a n a k a j o b b g y o k az orszg rendeletben kiszabott i d n tul v e t s e i k e t , a tizedelk knye szerint, a s z n t f l d e k e n h a g y n i , mi eddig sokaknak nagy krval trtnt". (12. t. cz.) Azonban vgtre is eredmnye lett a kirly 1550., 1552., 1553., 1554-ik vi ismtelt felszltsainak, a hosszas kszldsek, hosszas tancskozsok utn az 1556-ki p o z s o n y i orszggyls visszalltotta a jobbgyok teljes k l t z s i s z a b a d s g t , melyet az 1514-ki vadtr v n y ek megsemmisttettek,az 1547-ki trvnyek visszalltottak, de az 1548-ki trvnyek ismt felfggesztettek. Nem kell fnyesebb bizonysg a jobbgyok igazsgtalan nyomorgatsnak jellemzsre, mint az az szinte valloms, melyet az orszg rendei az 1556-ki orszggylsen tettek, indokolsl a szabad kltzs visszalltsra. Az ez vi 27-ik trvnyczikk adta vissza a jobbgyok rgi teljes kltzsi s hurczolkodsi szabadsgt, s ezen trvnyczikk bevezetsben az orszg rendei szrl szra kvetkez vallomst tesznek: Minthogy az orszg karai s rendei minden mdon kvnjk a m i n d e n h a t I s t e n n e k h a r a g j t maguktl e l h r i t a n i s k e g y e l m t k i e n g e s z t e l n i , a kirlyi szent Felsg kegyes s atyai i n t s e i h e z hozzjrulvn, k z m e g e g y e z s s e l a j o b b g y o k k l t z s t j v r e s r k r e m i n d e n t t szabadnak megllaptottk."
') Horvth: Magy. trt. I . 2 .

95

Ezen tredelmes beismers igazolja, hogy oly kegyetlen volt a jobbgyok sorsa, miszerint a miatt az Isten haragja nehezedett a nemzetre, s hogy a kirly folytonosan atyailag intette a nemzetet ezen igazsgtalansg megszntetsre. Az 1556-ik v mg nevezetesebb volt teht a jobbgyok letben, mint az 1547-ik, mert ez utbbi csak bolyg tz volt a stt jszakban, az 1556. pedig mr szeliden vilgit hold, melyet csak a nap vlthatott fel a vilgtsban, habr mg a nappal nagyon messze volt is. Visszallttatott a teljes kltzsi szabadsg. A szolgabir egy eskdt nemessel adta meg az engedlyt az elkltzsre, kvetkez mdon: a fldes r, kihez a jobbgy menni szndkozott, bejelentette azt a szolgabrnak, a ki egy eskdt nemest maga mell vevn, kiment azon helysgbe, hol az elkltzni akar jobbgy lakott s ott mindenek eltt felhvta a jobbgyot, hogy eltte a foldbrt (12 magyar dnrt) a kzsgi brnak lefizesse s az engedly krst jelentse be; ennek megtrtnte utn a szolgabir 15 napi batridt tztt ki, hogy ez id alatt a jobbgy jl meggondolja a dolgot s a fldes urnk mdjban legyen t maradsra krni, hogy ha azonban csakugyan nem akar maradni, ezen 15 nap alatt m i n d e n a d s s g a i r t , ad s egybb tartozsairt eleget tegyen, hzt vagy telkt kijavtsa. Midn ezen 15 nap eltelt, a szolgabir az eskdttel ismt kiment a helysgbe s megvizsglta, hogy a jobbgy eleget tett-e m i n d e n k t e l e s s g n e k , ha nem, akkor ezeknek teljesitsre ktelezte, ha igen, akkor kiadta a k l t z s i e n g e d l y t s a jobbgy minden vagyonval egytt szabadon elkltzhetett. Ha a szolgabir s eskdt tletvel vagy a fldes r, vagy a jobbgy megelgedve nem volt, joga volt mindkt flnek ez ellen felebbezni a megyei trvnyszkhez, hol ez s o r o n k i v l azonnal s vgrvnyesen, a tovbbi felebbezhets kizrsval elintztetett. Az elkltzni akar jobbgy a sajt pnzn vett, vagy pitett h z t az elkltzsi hatridig ms jobbgynak e l a d h a t t a , ha ezt nem tette, a hz a fldes urnk maradt s teljes tulajdonv vlt. A sajt tulajdo-

96

nt kpez fldet, szlt, rtet ha azt a fldes r becsii utjn meg nem vltotta a jobbgy elkltzse utn s szabadon hasznlhatta, azonban az ezek utn jr k i l e n c z e d e t , t i z e d e t s egybb trvnyes szolgltatsokat tartozott teljesiteni. Szigor bntets szabatott mind a f l d e s rra, ki jobbgyt a szabad kltzsben megakadlyozn, mind a j o b b g y r a , ki a kltzsi mdokat meg nem tartva, szkve tvoznk el, valamint azon fldes nrra is, ki a hozz szktt jobbgyot elbbi urnak visszaadni nem akarn. Az azonban megtiltatott, hogy a jobbgy az orszgbl kikltzzk, st az orszg rendei knyrgtek a kirlynak, hogy eszkzlje ki a szomszd tartomny.beli uraknl, hogy a Magyarorszgbl hozzjuk kltzni akar jobbgyokat be ne fogadjk: klnben flni lehet, hogy ezen engedly nellett a jpbbgyok Magyarorszgbl, hol szakadatlan slyos terheket knytelenek viselni s a kiket a trkk ellensgeskedse tbb helyen fenyeget, lassanknt tbben bksebb s bartsgosabb helyre vennk magukat, melybl a kirlyi Felsgnek a dijakra nzve s az uraknak is igen nagy kra trtnnk s lassanknt az orszg elpusztulna". (1556 : 33. t. cz.) A kltzsi kzdelmek teht az 1556-ki pozsonyi orszggylssel vget rtek s a legnagyobb jogtalansg, a v a d t r v n y e k n e k legtkosabb rsze most mr valban eltrlve lett. M a r a d j o n fenn h l s e m l k e z e t b e n ez az orszggyls!

|ETEDIK

RSZ.

A jobbgyok llapota az rbr behozatalig.


Az 1556:27: t. cz. elhatrozta a s z a b a d k l t z s t , de hogy az mgis akadlyokba tkztt az els idkben, az nagyon termszetes. Mindennek nehz a kezdete. Es ezen akadlyok leginkbb a kirly s a nemessg egyms kztti srldsaibl szrmaztak. Ezen srldsoknak lett aztn kvetkezmnye a ksbbi vekben annyiszor elfordul ismtelten hozott trvnyek, melyek megtiltottk a kirlynak, hogy a j o b b g y o k rszre kivltsgokat osztogasson s a s z a b a d k l t z s n e k ismtelt megszortsai. s mgis nagy lds volt a s z a b a d k l t z s i t r v n y . A fldes urak ltvn s tudvn azt, hogy a jobbgyok rszre meg van a lehetsg az elkltzsre: emberiesebben kezdtek bnni a jbgyokkal, tbb figyelmet fordtottak arra, hogy a jobbgynak Ijedve legyen falujban maradni s maga az orszggyls is jobban gondoskodott a jobbgyokrl, igyekezett lehetleg orvosolni azoknak srelmeit. Sznalmat is rdemelt mr az a np, mely a katonktl is szenvedett fosztogats miatt annyira elnyomorodott, hogy szmos nagy helysg vgkp elpusztult, msok alig tengdhettek".') A hatrok erstsre a vghelyi kapitnyok minden mrtken fell knyszeritettk a jobbgyokat s pedig ingyen, ugy hogy e miatt igen sok jobbgy a vgs szksgre jutott, mert sajt rendes foglalkozst kny') Horvth: Magy. trt. IV. 285.
K l | : A Jobbif7*k tSrtfuM.

98

telen volt elhanyagolni; azrt az orszggyls megparancsolta, hogy csak hat n a p i i n g y e n m u n k t tartoznak teljesiteni a jobbgyok a hatrok erstsnl. (1559 :18. t. cz.) Igen szpen jellemzi a jobbgyok honszeretett, hogy midn az orszg egyrsze trk uralom alatt volt, azok a jobbgyok sem vontk ki magukat az orszgos segly fizetse all, habr sok helyen oly nyomorra jutottak, hogy a l e g n a g y o b b g a b n a s k e n y r h i n y a m i a t t m a k k a l l n e k , nehezen s alig van mibl ltket naprl napra tengetni". (1559 :11. t. cz.) Azonban be kell valami, hogy az ily szomor sorsra jutott jobbgyok irnt az orszggyls is mltnos volt, a mennyiben a megajnlott orszgos seglybl csak felersze szedetett a trk hatalom alatt lev jobbgytl annak, a mit a tbbi jobbgyok fizetni tartoztak. A katonk talban sok visszalst kvettek el az orszg npvel, de klnsen a jobbgyokkal szemben: ingyen munkra knyszeritettk, vetseiket legzoltk, lelmi szereiket elraboltk, a tborba buza s lelem szlltsra knyszeritettk. A trvnyhozs folytonosan srgette a kirlyt e visszalsek eltrlsre, meghagyta, hogy a tborba szlltand buza s lelem rt a katonk fizessk. Azonban ezen trvnyek mint a legjobb trvnyek nagyobb rsze, a vgrehajtsnl szenvedtek hajtrst. Nmely fldes urnk klnbz megykben volt erssge s ezen erssgek munkjra sszes jobbgyait felhasznlta, mi ltal ezeknek roppant htrnyokat okozott. Beltta ennek helytelensgt az orszggyls, azrt elhatrozta, hogy a jobbgy csak a s a j t h a t r a b e l i v r n a k , vagy erssgnek erstsre hasznlhat fel. (1559 : 35. t. cz.) A jobbgyokra is slyosan nehezedett az a folytonos hborskods, az a folytonos zavar, mely a jobbgyok irnt oly sok atyai jsgot tanusit I. Ferdinnd uralkodst betlttte s annak vge fel sem sznt meg. De a j kirly uralkodsnak utols veiben is igyekezett a jobbgyok sorsn javtani orszgos trvnyekkel, igy az gyuk, lelmi s ms hadi szerek szllitsra a jobbgyok nlklzhetetlenek levn, meghatroztatott,

99

hogy ezen szlltsrt rsziikre mltnyos s ill br fizettessk. (1563: 14. t. cz.) Hbors zavargsok alatt az erklcstelensg is mind jobban terjed. Igy volt ez 1563. krl is, midn annyira ment a kzhivatalnokok erklcsi slyedse, hogy a legszigorbb bntetseket kellett ellenkben alkalmazni. Klnsen a sikkaszts bne volt hatalmasan kifejldve most is, mint II. Ulszl idejben, csakhogy most maga az orszggyls intzkedett a sikkasztk megbntetsrl. Ugyanis a vraktl s vghelyektl tvolabb es megykbl nem kldtk el a jobbgyokat erstsekre, hanem e helyett az alispn pnzt szedett tlk, hogy azon helyettk munksokat fogadjon; azonban az igy a jobbgyoktl beszedett pnzt nem fordtotta sok alispn a rendelt czlra, hanem elklttte, vagy magnl tartotta; s oly kznsgess lett mr e bn, hogy minden jobb rzsek eltt megbotrnkozst keltett: ugyanazrt trvny alkottatott, hogy az ily sikkaszt alispnok, kapitnyok, vagy msok, elsben az elsikkasztott pnznek tszrs, msodszor pedig tzszeres sszegt fizessk, s ha azon tettben harmadszor is talltatnnak, mint kztolvajok fej vtellel bntettessenek. (1563 :21. t. cz.) A fldes uraknak az a joga, hogy jobbgyaik felett t l e t e t szolgltassanak fentartatott 1563-ban is, a fldes ur teht h a l l r a is tlhette jobbgyt. De mg a gyilkosoknak is megadatott a felebbvitel joga, a mi ltal megkzelittetett az a- kvnatos llapot, hogy nem vak szenvedly mondta ki a hallos tletet mint az elbbi idkben, hanem az igazi bns bntettetett, merthiszen a fldes ur tletnek helyes s igazsgos voltt mg msok is megvizsgltk. A p a p i t i z e d beszedse krl ismt szmtalan visszalsek merltek fel; a tizedelk sok lovasokkal krlvve megszllottk a helysget s a b r t knyszeritettk, hogy ket knyelmesen s ingyen ellssa mindennel; nagy csom t o l l a k a t gyjtttek ssze s zsaroltak ki a jobbgyoktl, valsgos t r v n y s z k e k e t tartottak s nkny tleteket hoztak a jobbgyok tartozsai s egybb gyei felett.-E miatt annyira felhb o r o d t a k a k a r o k s r e n d e k , hogy trvnynyel tiltakoztak a t i z e d e l k ezen eljrsa ellen. (1563: 68.t.cz.) 7*

100

A kzdelmes let I. Ferdinnd utn trnra lpett M i k s a folytatni kezdte atyja munkjt a jobbgyokrl val atyai gondoskods tekintetben is. Mindjrt az uralkodsa alatt legelsbb Pozsonyban 1566-ban tartott orszggylsben az a d i g a z s g o s a b b beszedh e t s e vgett a jobbgyok jra szmbavtele elhatroztatott, s igaz, hogy kirovs al most is csak azok nem vtettek, kiknek 6 f o r i n t r t k v a g y o n u k nem v o l t , azonban most ezen 6 forint rtkbe nem szmttattak be a hzi eszkzk: kapk, fejszk stb. rtke, melyekkel a szegnyek mindennapi lelmket keresik. (1566 : 7. t. cz.) Aztn a megajnlott 2 frt ad all felttlenl kivtettek az ellensg ltal elpusztult jobbgyok, a trk terleten lakk pedig az adnak csak felt fizettk. (1566: 4. t. cz.) Folytonosan sok visszals volt a vmok szedse krl, s o k s z o r mg a n e m e s e k is m e g a d z t a t t a k s igy el lehet kpzelni, hogy mily visszalsek kvettettek a j o b b g y o k k a l szemkzt. Majd minden fldes nr lltott fel v m o t a sajt birtokn, mg pedig nemcsak foly, vagy ll vizn, hanem egszen s mindenkor s z r a z h e l y e k e n is s ezen ltala fellltott vmra knyszeritette a jobbgyokat. Az orszggylsek folytonosan srgettk a jogtalan s szraz vmok eltrlst, azonban kevs eredmnynyel, legalbb arra mutat azon krlmny, hogy az 1566. vi orszggylsen mr a legszigorbb rendszablyhoz kellett nylni a visszalsek meggtlsra, midn nemcsak a s z r a z v m o k azonnali lerontsa elhatroztatott, hanem kimondatott az is, hogy a ki szraz vmjt lerontani nem akarn, az alispn ltal a megye trvnyszke el idztessk, hol elszr 100 ft, msodszor pedig 200 ftban s ha u g y s e m j n n e e s z h e z , harmadszor azon majorsg elvesztsben marasztaltassk, hol az ily jogtalan vm felllttatott". (11. t. cz.) Hasonlkppen bntettettek azok is, kik a megengedett sszegnl nagyobb vmot szedtek, hidakat roszakat, vagy egytalban nem is tartanak, az utakat nem igaztjk, nem javtjk. A jobbgyok mg mindig sokat szenvedtek, nemcsak a trkktl, hanem az orszg katonasgtl s

101

sajt fldes uraiktl, annyira, hogy ismt trvnynek kellett intzkedni, hogy a jobbgyok a fldes urak ltl felettbb ne terheltessenek, a katonasg ltal ne nyomorgattassanak (26. t. cz.); st szomoran kell tapasztalnunk, hogy a s z a b a d k l t z s i t r v n y e k sem tartattak meg, azoknak sokan ellent llottak, s trvnynyel kellett meghagyni, hogy a szabad kltzsi trvnyek mindenki ltal megtartassanak, s az cz ellen cselekvk k o m o l y a n s s z e m l y v l o g a t s nlkl fenyittesenek. (1566: 27. t. cz.) Hogy mily szomor s nyomorult llapotban voltak a jobbgyok a folytonos belvillongsok alatt, legjobban megmagyarzza az orszg karainak s rendinek azon nyilatkozata, melyet az 1567-iki pozsonyi orszggylsen az a d m e g a j n l s a alkalmval tettek s trvnybe iktattak. A trvnybn szrl szra kvetkezleg van festve a jobbgyok helyzete: A szegny np (mely leginkbb szokott seglyt adzni) azon nyomorusgokon, veresgeken, felgetseken, elpuszttsokon, gyilkossgokon, s knzsokon fell, melyeket leginkbb ez vben a t r k k t l , t a t r o k t l s erd l y i e k t l igen terhesen s kegyetlenl szenvedett, kik ltal vgtelen sok ember rabsgba hurczolttott, csszri .Felsge mind magyar, mind nmet kapitnyaitl s katonitl, kik ket inkbb msoktl oltalmazni tartoznnak, o l y n s g b e sodortatott, hogy nem hogy valami nagyot lttathassk tenni, de m i n d e n n a p i l e l m e s e m l e n n e , mely a katonk ltal el rabol tatvn, h e n k n y t e l e n m e g h a l n i , vagy helyeit elhagyva naponknt elkltzni a trk al, rszint Lengyelorszgba, vagy oda, hol btrabb, biztosabb lakst remlhet". (1567: 2. t. cz.) A kapitnyok rczokat s ms kteshir embereket fogadnak zsoldjukba, kik a szegny npet nemcsak a legkegyetlenebb mdon zaklatjk, hanem a lakosokat s azok gyermekeit orozva elfogjk s a kapitnyok javra kz alatt a trkknek adjk el; magok a kapitnyok pedig a jobbgyokat gyakran elfogatjk, knoztatjk s halllal fenyegetik, csak hogy tlk egyet-mst kicsikarhassanak s elbb nem is eresztik szabadon, mig tlk pnzt, marht, bort stb. nem kapnak vltsgl, (1567 : 30. t. cz.)

102

Daczra ezen szomor llapotnak, mgis megajnlott az 1567-iki orszggyls 2 ft seglyt. Azonban azok, kik a dlsok miatt elpusztultak, fel lettek mentve a fizets all, s figyelembe vtetett az is, hogy a nem egsz telekkel bir jobbgy a kincstri adt is oly arnyban fizesse, a mily arnyban a fldes urnk fizet. ppen ezen okbl ajobbgyok s birtokok jlag szmbavtettek s a helybeli b i r eskje szerint lett megllaptva a jobbgy-telkek szma, igy a kirovsban helyesebb s igazsgosabb arny hozatott be, mint a hogy ez eltt volt. Intzkeds ttetett a k i r o v s t s z e d k azon v i s s z a l s n e k m e g g t l s r a is, miszerint csak a kirovsi pnz befizetsrl szl nyugtatvnyokrt 2, 4 vagy tbb dnrt szedtek s ezen fell mg z a b o t s ms a j n d k o k a t r a b o l t a k ; ugyanazrt felhatalmaztattak a jobbgyok, hogy a kirovs-pnzt addig a kirovnak kezbe ne adjk, mig a n y u g t a t v n y nekik i n g y e n ki nem adatik. (1567: 11. t. cz.) De ugyanezen 1567-iki orszgygyls maga is slyostotta a jobbgyok helyzett, nemcsak az ltal, mert az 1559-tl htralev kirovsok behajtst elrendelte, hanem az ltal is, hogy a vghelyek megerstsre vonatkoz i n g y e n m u n k t m e g k t s z e r e z t e , vagyis az ez ideig tartozott 6 napi ingyen munka helyett 12 napi ingyen munkra ktelezte a jobbgyokat. (1567 17. t. cz.) De a parasztsgban kivlt a vgekben, hol a trktl s a kirlyi hadaktl egyarnt zaklattatik, a kirly s nemzet kzt helyrellott bke sem adott jobb nyugalmasabb ltet s ez volt foka a T i s z n t l 1570ben kitrt zavargsainak. K a r c s o n G y r g y egy alacsony szrmazs, de roppant ers frfi 1570. tavaszn 5000-nl tbb parasztott gyjtt D e b r e c z e n t j n tborba, de ezeket rszint a d e b r e c z e n i e k , rszint a Debreczen vdelmre rkezett B t h o r y Mikls Ecsedvr rsgvel s a N a g y v r a d r l nyert seglylyel sztvertk. Ehez hasonl lzads trt ki Horvthorszgban is G u b e c z Mt vezrlete alatt 1573-ban, de az is szt veretett. Az 1572. s 1574-iki orszggylsek semmi jabb

103

intzkedseket nem tettek a jobbgyokra vonatkozlag, csak megjtottk az elbbi trvnyeket s az adt emeltk fel 4 forintra. Azonban a t i z e d - s z e d s kriil egszen jnem zsarolsoknak jvnk nyomra, melyeknek trvny ltal kellett tjt llani. Ugyanis a tizedszedk kik ellen folytonosan oly sok volt a panasz nem elgedtek meg az eddigi zsarolsukkal, hanem knyszeritettk a jobbgyokat, hogy m i n d e n k e r e s z t g a b o n r t k l n m g 2 k r a j c z r t is f i z e s s e n e k s ezen fell a keresztek sszersa miatt rszkre bort, gynevezett i r s b o r t (vinum pennae) szolgltassanak. Az ily hatalmaskodst aztn a trvny a kr ktszeres megtrtsn fell 200 forinttal rendelte bntetni. (1574: 23. t. cz.) Meghatroztatott az is, hogy ha a t i z e d e l k a termnyt elnyomtattatjk s a tizedet felmretik, ezrt a jobbgyoknak illen f i z e s s e n e k . II. Rdolf uralkodsnak kezdetvel sem szntek meg a hborskodsi zavarok, azrt nem lehet csudlkozni, ha a jobbgyok gyeire kevs gond fordttatott. De mg sem mellztettek egszen, ezt mutatja nmely-, a j o b b g y s g j a v r a c z l z trvnyeknek feljtsa s klnsebben az a hatrozat, hogy a jobbgyok arat s k o r s s z r e t k o r az erdtsekben semmi munkk teljestsre ne knyszerttessenek". (1578 : 33. t. cz.) A fldes urak nagyon roszul bntak a nppel, a mi miatt sokan trk birtokra menekltek, mert ha a keresztnyek uradalmaiban kerestek menedket, seholsem maradhattak btorsgban mert fldes uraik ket mindentt nyomoztatjk, r a b s z o l g k k n t megktztetk s lakjaikba visszahajtvn, trk mdra szznl is tbb c s a p s s a l knozzk, b i l i n c s e k k e l terhelik,brtnnel sanyargatjk. A szegnyek ezen elnyomsa azon bfnsly, mely miatt elveszett Magyarorszg szabadsga".') A katonasgnak szlylyel a helysgekben kborlsa s a kborlsok kzben a jobbgyok nyomorgatsa orszggylsiig megtiltatott. (1588 : 7. t cz.) De azrt a katonasg csak elkborgott a helysgekbe, zsarolta a
) Horvth: Magy. trt. I . .

104

npet, ingyen legeltetett a jobbgyok legelin s magt pedig tartatta. (1588: 22. t. cz.) Ki is hallgatott volna akkor olyan nagygyra a kellemetlenl hangz trvnyekre, midn a p e r l e k e d k f e g y v e r r e l gyk d t e n e k e g y m s kzt. (1588: 25. t. cz.) Akr a trkk tttek be a hatrszlekre, akr a vghelyi kapitnyok a trk fldre, mely napi renden volt, brmelyik fl intzte a becsapst s brmelyik fl gyztt is, mindig az o r s z g e l s a n y a r g a t o t t s z e g n y n p e r e z t e a n n a k krt".') Az 1595-ik v ismt egyik slyosabb v volt a jobbgyokra nzve, mert a mellett, hogy fegyver-fogsra kny szerittettek, minden jobbgy kaputl k i l e n c z for i n t szedetett tlk a hbor kltsgeire, teht oly sszeg, mely az eddig fizetett legnagyobb adt (4 ftot) is tbb mint ktszeresen fell haladta. (1595: 3. t. cz.) St ezen ad-teher all nem vtettek ki sem a szabadosok, sem a czimzetes, sem az egyhzi nemesek. A katonk zsarolsai ellen egymsra alkottattak a trvnyek, azonban hiban mondatott ki, hiban adatott ki a rendelet, hogy a helysgben kborl katonkat a megyei csapatok, vagy a fldes ur elkergetheti: a katonk csak hatalmaskodtak tovbb is, st annyira ment hatalmaskodsuk, hogy nemcsak a jobbgyok, hanem a nemesek szekereit s lovait is tetszsk szerint sajt czljaikra ingyen felhasznltk. A mezei np a fltt, kinzit ingyen knyszerttetett lelmezni, mg vagyontl is megfosztatott: vermei, kamri, csrei felverettek s kirttettek, marhja falknknt hajtatott el s mg szerencssnek mondhat magt, ha testrl ruhjt is le nem rntk s hajlkt is r nem gyujtk. Az igs barmtl megfosztott np fldjeit sem mivelheti, minek kvetkeztben oly nagy ln az hsg s drgasg, hogy e g y m r g a b o n t 25 a r a n y o n is a l i g l e h e t e t t s z e r e z n i s a np sok helyt csak l, m a c s k a s ms tiszttalan llatok hsval tengette lett". 2 ) Ez mr aztn annyira elkesertette az orszggylst, hogy kimondta, miszerint a mely katona
a

>) Horvth: Magy. trt IV. 381. ) Horvth: Magy. trt. IV. 478.

105

mg megints utn s sajt czljaira felhasznlja a nemes, vagy jobbgy szekert, lovait, az f e l a k a s z t a s sk. (1595: 29. t. cz.) Szigor bntets, melyre minden esetre nagy okok adhattak alkalmat. Semmit sem knnytett a jobbgyok helyzetn az 1597-iki orszggyls sem, st slyostotta azt, midn minden 10 kaputi 3 lovas s 3 gyalog katont ajnlott meg, ugy azonban, hogy ezeknek fele rszt a fldes ur, msik fele rszt a j o b b g y fizesse s tartsa. (1597 :2.t. cz.) Az ^602-iki orszggyls mr nem elgedett meg az eddig szoksban volt s jelen vben is megajnlott pnz- s k a t o n a - a d s s a l , hanem egy egszen j adt lptetett letbe ezen vre: az l e l m e z s i adt, mely szerint minden jobbgy tartozott a rendes terheken kvl egy n a g y s z o m b a t i v k a b z t s ugyanannyi z a b o t felsgnek az l e l m e z k kezhez beszolgltatni. (1602: 10. t. cz.) Pedig a katonk borzaszt ldzsei miatt a jobbgyok, elfoglalt vagy felgyjtott hajlkaikbl vad llatok mdjra erdkbe, barlangokba, sziklaregekbe knytelenek meneklni".1) A dulsokban s rablsokban a szabad hajdk s zsoldosok mr annyira mentek, hogy a kizskmnyoland helysgeket egyms kzt felosztjk."2) A tized szeds krl is nagy visszalsek s nknyek kvettettek el. Igy a nyitrai pspk Forgch Ferencz sajt tized gyben egyhzi tokkal sjtotta Trencsnmegyt.3) Orszggylsek szgyenlettk, trtnetrk nem tartottk rdemesnek rszletesen feljegyezni azokat a nehzsgeket, melyekbe a s z a b a d k l t z s i trv n y e k tkztek. A szabad kltzs meg nem en' gedse miatt felmerlt panaszokbl, a trvny fel- feljtsbl lthatjuk csak, hogy mennyire nem ment foganatba ez a trvny. Ha a trtnelem idrendjben el is vesztettk egy idre a szabad kltzsi trvnyeket s mr ebbl azt kvetkeztetnk, hogy e tekintetben mi sem llotta tjt a jobbgyoknak: megtkzssel
>) Horvth: Magy. trt. IV. 481. *) Horvth: Magy. trt. IV. 484. a ) Horvth: Magy. trt. V. 31.

106

ltjuk az 1608: 13. t. czikkbl, hogy nem is volt gyakorlatban minden megyben a szabad kltzs s daczra annak, hogy a szabad kltzsi trvny meghozataltl mr 60 v mult el, mg sem lptettetett az mindentt letbe, st mg az 1608-iki orszggyls sem parancsolta meg a trvny letbe lptetst, csupn annyit mondott ki, hogy azon megyk, melyek a jobbgyok szabad k l t z s n e k g y a k o r l a t b a n voltak, ezutn is abban megmaradjanak, a mely megyk pedig azokat gyakorlatba venni nem akarnk,- szabadsgokban lljon a jobbgyok szabad kltzse irnt kln szablyokat alaptani". (1608: 13. t. cz.) Teht annyira figyelmen kivl hagyatott az 1547-iki o r s z g o s t r v n y , hogy a megyknek teljes szabadsgra bizatott azokat megtartani, vagy azok helyett stattumokat alkotni. Hogy ezen szabad vlaszts aztn a jobbgyok terhre esett, azt minden bvebb indokols nlkl is elhihetjk. Igazolja ezt klnben maga a kvetkez 1613-iki orszggylsnek azon hatrozata, hogy a szkevny jobbgyokat mindenki tartozik visszaadni, mg maga a kirlyi felsg is (1613: t. cz.), mely trvnyre a jobbgyok gyakori szkse, erre pedig a szabad kltzs akadlyozsa s rossz bnsmd, elnyomott llapot adott alkalmat. Az 1615-ben megjtott z s i t v a t o r o k i bke elrendelte, hogy a hdoltsgban a jobbgyok az jabb idben szoksba jtt nknyes nagy adkkal ne terheltessenek, hanem csak a rgtl fogva divatos adt fizessk; minl fogva egy egsz hztelkes gazda, ki az utols idben 30 tallrt fizetett, ezentl csak 15 tallr lefizetsre ln kteles. Az a d - k i r o v s tekintetben majd minden orszggyls elhatrozta a k a p u k szmba vtelt, azonban csak 1618. akadunk nyomra annak, hogy egy kapu alatt mit rtettek, ugyanis itt lett elszr nyiltan kimondva, hogy egy k a p u r a n g y j o b b g y h z s 12 z s e l l r s z m i t t a s s k " . (1618 :41. t. cz.) Ezen trvny ltal aztn e tekintetben meg lett szntetve minden nknykeds, minden klnbz gyakorlatbl szrmaz srelem. Klnben a t i z e d s z e d s tekintetben is tallunk intzkedst ezen orszggylsen, mely igen elnyre volt a jobbgyoknak. Folytonosan ltjuk a tizedelk vissza-

107

lsei ellen alkotott trvnyeket, melyek bizonyra nem ok nlkl hozattak. Majdnem egy szzaddal elbb mr meg lett tiltva, hogy a termszetben adand tizedek helyett pnzt szedjenek a tizedelk, ez a trvny gyakran megjittatott, s mgis a tizedelk a vilgos trvnyek ellenre a b r n y o k , g d l y k s m h e k helyett azoknak rban pnz fizetsre knyszeritettk a jobbgyokat, st c s i r k k e t i s s z e d t e k f i z e t s l , (1618: 45. t. cz.) a mi annl nehezebb volt a jobbgyokra nzve, mert az ily tizedek rtkt nknyleg magok a tizedelk szabtk meg, kiknek bizonyosan volt arra gondjuk, hogy magok ne krosodjanak. A miatt is emeltetett panasz az uralkodhoz, hogy a kath. fldes urak a protestns lelkszeket birtokaikbl elzik, br j o b b g y a i k protestnsok, iskolamestereik hasonlkppen kizetnek, iskolik bezratnak. Msutt a protestns lelkszek fldjein termett gabona is megtizedeltetik".') A v g h e l y e k h e z adand ingyen munkk krl is hatrozottabb szablyok alkottattak, kimondatvn, hogy 12 n a p i ingyen munkt tartoznak adni a jobbgyok, azonban minden kaptl csak egy munkst s csak minden ngy kaputl egy szekeret; a tvoli megykbl pedig minden kaputl msfl magyar forint volt fizetend. s ugyanekkor feljittatott az ingyen munkk krli csalsok vagy visszalsek bntetsre alkotott szigor trvnyek. (1618: 52. t. cz.) Az 1620-ik pozsonyi gyls elhatrozta, hogy a vghelyek fentartsra minden kapu utn e g y m r b u z a s e g y m r zab szedessk". A Bethlen Gbor kirlyly vlasztsa alkalmval a b e s z t e rezei g y l s e n vgeztetett, hogy azon 12 frt, melyet a mult pozsonyi gyls felben a fldes urakra, felben a jobbgyokra vetett ki e g s z e n a j o b b g y o k l t a l fizettessk".2) A hbors idk a kzjlltnek ezen ellensgei mg mindig tartottak II. F e r d i n n d trnra lpte utn is, s igy az idnknt tartott orszggylseknek alig maradt nmi kis idejk a belgyeket rendezni, klnsen a
2

j"Horvth: Magy. trt. V. 190. ) Horvth: Magy. trt. V. 2*9.

108

jobbgyok folytonos srelmein nmileg segteni. Igy II. Ferdinnd alatt elszr tartott orszggylsen nmely trvny megjtsa utn semmi ms intzkeds nem trtnt a jobbgyok gyben, csupn a t i z e d e k bes z e d s r l szl trvnyhez azon mdosts adatott, hogy ha a t i z e d e 1 k Szent-Egyed napjig tizedelni ki nem mennnek, akkor szabad legyen a jobbgyoknak sajt termny rszket elhordani; ugyan ekkor kijelentetett, hogy szabad ugyan a tizedelnek a kazalba, vagy csrbe hordott takarmnyt ez esetben megvizsglni, azonban ha gyanja alaptalannak bizonyul, akkor bntettetni fog, ugy, a mint az mr rgebben meghatroztatott. (1622: 70. t. cz.) Sokat szenvedtek a jobbgyok, kik trk hatalom al jutottak, mert nem csak a t r k k rszre, hanem m a g y a r f l d e s uraik s az o r s z g rszre is knytelen voltak szolglatokat teljesteni, st annyira ment elnyomatsok, hogy midn a trkk rszre teljestend ad, vagy munka miatt a vghelyeken mentek keresztl, tlk a vghelyi kapitnyok vmot, vagy egybb djat szedtek minden jog s felhatalmazs nlkl. Ezen visszalsen akart segiteni az 1625: 35. t. cz., midn az ilyen vmok, vagy dijak szedst eltiltotta. A tizedszeds krl ismt egszen j visszals panaszoltatott az 1625-iki orszggyls eltt, nevezetesen, hogy nmely helyeken, klnsen az orszg fels rszeiben, a tizedet nem k e p k b e n f i z e t i k , hanem mr k i c s p e l t s teljesen k i t i s z t z o t t szem e s t e r m n y n e k t i z e d r s z t veszik el a tizedelk, st a tizedet nagyon is bven mretik ki maguk rszre, a mi annyival terhesebb volt a jobbgyokra nzve, mert klnben nem t a r t o z t a k a t e r m n y t k i c s p e l n i s k i t i s z t z n i . Tovbb ugyanitt panaszoltatott, hogy a tizedelk nagy sszegeket zsarolnak ki azrt, hogy a jobbgy termnyeit behordhassa s hogy az u. n. k e r e s z t n y is g i p n z t k t s z e r e s e n csikarjk ki a jobbgyoktl, melynek nagyobb rsze termszetesen a tizedelk zsebjben maradt. Ezen visszalsek s zsarolsok hat a l m a s k o d s n a k nyilvnttattak s a szerint mretett ki rejok a bntets (1625: 45. t. cz.), mely bn-

109

tets 100 magyar forintban hatroztatott meg. (1625: 55. t. cz.) A s z k e v n y j o b b g y o k a t 1625. eltt brmely id mlva visszakvetelhette elbbi fldes ura, mely miatt aztn sem jobbgy, sem annak j fldes ura nem lehetett bizonyossgban, ugyanazrt az orszggyls elhatrozta, hogy 32 v e l t e l t e u t n a szkevny jobbgyot a fldes r vissza nem kvetelheti, tovbb hogy ha a fldes r jobbgynak visszakvetelse tekintetben vesztess lesz, perjtssal, nem lhet, vagyis jlag azt nem kvetelheti vissza. De hogy az ily visszakvetelsi jog ki ne jtszassk, azt is kimondta az orszggyls, hogy ha a visszakvetelsi per folyama alatt adatnk a jobbgy rszre c z i m e r e s n e m e s s g, az rvnytelen legyen. (1625: 54. t. cz.) Klnben a j o b b g y o k n a k n e m e s s g r e e m e l s b e n ebben az egsz korszakban nem voltak az orszg karai s rendei valami bkezek, annyira, hogy t r v n y n y e l t i l t o t t k el, m i s z e r i n t a j o b b g y o k r s z r e nem s z a b a d a r m l i s l e v e l e t adni a fldes urak ajnlsa s megegyezse nlkl, - st a katonasgbeliekre s ernyesekre s tudomnyos ismeretekkel birkra is csak gy lehet tekintet, ha a fldes urak ltal k e l l l e g a j n l tatnak, a mennyiben mgis trtnnnek: a kanczellria s magyar tancs ilyen hatrozata semmi r v n y n y e l ne b i r j o n . (1622 : 17. t. cz.) St 1630-ban mr azt is kimondtk a karok s rendek, hogy j o b b g y r e n d s z e m l y e k semm i k p se n e m e s i t t e s s e n e k , csak fldes uroknak s a m e g y n e k jnlata s klns megegyezse kinyersvel". (1630: 30. t. cz.) Teht most mr a fldes r ajnlata sem volt elegend, hanem a megynek is ajnlani kellett a jobbgyot a nemestsre, e nlkl hiban volt minden rdem. Az 1630-ik s elz nhny v minden tekintetben szomor volt a jobbgyokra, nemcsak a miatt, hogy a folytonos hborskods mellett elpusztult az orszg, hogy az t meg tvonul katona-csapatok vetseiket elgzoltattk, sznikat, lelmi szereiket, st sokszor mg barmaikat is elraboltk, a kilenczed, tized s az adk

110

behajtsa krl a legigazsgtalanabb visszalsek kvettettek el: hanem azrt is, mert a nagy szrazsg miatt majdnem teljes termketlensg volt az egsz orszgban, ugy hogy a np majd nem hen veszett, a kormny ltal kivnt b u z a - s e g l y t is csupn a miatt ajnlottk meg az orszg karai s rendei, ne hogy az orszg lakk magokat elhagyni lttassanak". (1630: 7. t. cz.) Sok helyen fel vannak emlitve ezen korrl a par a s z t m e g y k " , azrt nem lesz rdektelen rviden megismerkedni ezzel. A szerencstlen politikai viszonyok miatt a rendes hivatali kzegek elgtelenek lvn a szemly- s a vagyon-biztonsg fentartsra, a tolvajls s rabls nagyon elhatalmazott, a np teht nhny szomszdos falu biribl s ms megbzottjaibl alakitott egy testletet, egy rendrsget, melyet elneveztek p a r a s z t m e g y nek". Ezen p a r a s z t m e g y e " valsgos b i r i hat a l m a t gyakorolt a n e m - n e m e s tolvajok s rablk felett s nem ritkn mg h a l l o s t l e t e t is mondott. s a szoks oly hatalmat adott ezen p a r a s z t m e g y e kezbe, hogy ha valaki idzsre meg nem jelent trvnyszke eltt: akkor egy paraszt kapitny" vezetse alatt fegyveres csapatot rgtnztt, s azt kldte el rte. Ezen p a r a s z t m e g y k " gyakran tartottak gylseket, melyeken ha csak lehetett megjelentek a s z o l g a b i r k is. Majdnem 17 ven keresztl semmi lnyeges intzkeds nem trtnt a jobbgyokra, habr az 1637-ik pozsonyi orszggylsen a protestns rendek panaszt emeltek, hogy a kath. fldes urak a protestns np templomait, temetit tbb helyen elszedtk, lelkszeiket elztk, vagy jvedelmtl megfosztottk, helyettk jszgaikon katholikus papokat rendeltek, br j o b b g y a i k tbbsge protestnsokbl ll",') csak 1647-ben talljuk ismt azt a kedvez hatrozatot, hogy a vallss z a b a d s g a j o b b g y o k r a is k i t r j e s z t e t e t t , s hogy a tizedszeds tekintetben a brnyok s gdlyk tizedre nzve meghatroztatott, miszerint a tizedelk tartozzanak ezekbl tizedeiket Keresztel Szt') Horvth: Magy. trt. . 5.

111

Jnos napjig beszedni, s ennl tovbb a tizedfizetk azt maguknl tartani, vagy az e miatt ksbb szrmazott krt megtrteni nem tartoznak. (1647: 96. t. cz.) jabb srelme volt a jobbgyoknak III. Ferdinnd alatt, hogy az orszgnagyok, kapitnyok s nemesek ltal f o g l y a i k n a k s fej v l t s g r t t a r t o z o t t t r g y a k n a k v i t e l r e s s z l l i t s r a k n y s z e r i t e t t n e k , s ugyan azon fogoly trkk, ugyszinte keresztnyek ltal az elbocstottak teljesitsre gyakran versekkel s bntalmakkal knyszeritettnek", ezen eljrs ellen tiltakozott az orszggyls. (1655 : 22. t. cz.) A vghelyekre meneklt jobbgyok visszakvetelsre nzve az hatroztatott, hogy az elhurczolt jobbgyokat 300 forint bntets terhe alatt nemcsak fldes uroknak visszaadni, hanem azokat kell kisret mellett a fldes urak lakhelyig kisrtetni tartoznak a vghelyi kapitnyok. (1655: 41. t. cz.) A k a t o n k t l , klnsen a vghelyi katonktl mindig s most is sokat szenvedtek a j o b b g y o k , mert a katonk nem tekintettk azt, hogy k a jobbgyok keresmnyeibl tartatnak fenn: hanem laksrl laksra kborolvn, a jobbgyokat fosztogattk, raboltk, lelmi szereiket elraboltk, barmaikat brhonnan elloptk, vagy erszakkal elvettk, velk gykat s ms felszerelvnyeket, valamint foglyokat szllttattak, ket trvnytelen adzsokra knyszeritettk. Igaz, ho'gy mind ezen visszalseket a trvny (1659: 15. t. cz.) most is bntetni rendelte: azonban ez a bntets ritkn jhetett alkalmazsba akkor, midn a folytonos hborskodsok miatt csakis a katonk kezben volt minden hatalom. A vdtelen jobbgyokkal szemkzt annyira ment a katonk nknye, hogy midn rabls utn foglyokkal s rablott vagyonnal trve vissza, a falukat a vagyon eladsa szine alatt megszllottk: erszakosan ott hagytk a rablott vagyont s a foglyokat a jobbgyok rizetre, oly felttel alatt, hogy ezek a lettemnyezett rablott vagyonokrt, vagy foglyokrt a katonk rszre v l t s g d i j a k a t eszkzljenek ki, vagy pedig a lettemnyeket visszaadjk. Ezzel a jobbgyoknak vgtelen bajokat s krokat okoztak, a mirt aztn ezen eljrs ellen tilta-

112

kozott is a trvny (1659 :19. t. cz.), de eredmnye nem lett a tiltakozsnak. A t r k uralom al jutott jobbgyokra jabb bajt hozott A l i basa, ki 1661-ben Vradra hdoltatta be ket s a magyar fldes uraknak szolglni nem engedte. A valls dolgban is sok hborgatsnak voltak kitve, a mennyiben nmely fldes urak klnfle mdon, mg erszakkal is knyszeritettk jobbgyaikat 1662-ben a rmai katholikus vallsra ttrni. Az 1663-ik vben a miatt panaszkodott a np, hogy a trkk az e m b e r e k b l is barmok gyannt t i z e d e t s z e d n e k , hogy rablsaikat s dulsaikat Nagy-Vradrl folytonosan zik. De mg tbb panaszra adtak okot az orszgban teleltetett, fegyelmetlen n m e t k a t o n k , kik a jobbgyokat rablsaikkal s zsarolsaikkal annyira zaklattk, hogy a np mr a gyllt trk uralmat is inkbb hajt s a nmet katonk oly ellenszenves mdon viseltk magukat, hogy 1665-ben a vrmegye knytelen volt ket, midn kisebb csapatokban utaznak, kisrtetni, rszint, hogy a rablsban gtolja, rszint hogy a dhssgig boszus np megtmadstl megvja. Az 1670-ik vben, N d a s d y elfogatsa utn mg inkbb fktelenkedtek a nmet katonk, utasits szerint szltben hoszszban bejrvn az orszgot, s e barangolsaik kzben a npet majd minden vagyonuktl megfosztk. A kvetkez v mg szomorbb lett a jobbgyokra nzve. I. Lipt 1671. mrczius 21-n egy xxdvari rend e l e t e t bocstott ki, a melyben kijelentette, hogy ezutn t b b k a t o n a s g o t fog elszllsolni az orszgban, s azt az orszg lakosainak leend ktelessge eltartani. Azon remnynek adott kifejezst, hogy az adzst melynek ideiglenes szablyzatt megkldte mind azok, kik a mozg domban rszt vvn, ellene vtettek, mind azok, kik hvei maradtak, k s z s g g e l f o g j k t e l j e s t e n i . I. Lipt nem vvn figyelembe a magyar trvnyeket, elrendelte, hogy a t e r m e s z t m n y b e n s p n z b e n kivetett adt nemcsak a jobbgyok, hanem a n e m e s e k i s tartoznak fizetni. A p n z b e l i ad az urak s nemesek jszgain minden kapu utn 20 forintra, a vrosokban az eddig rendesen fizetett min-

113

deu tallr utn 17 magyar dnrra szabatott. Ugyanezen rendelet az addig Magyarorszgban teljesen ismeretlen f o g y a s z t s i a d t is megllaptotta, nevezetesen: minden font h s t l egy fl, minden ak b o r t l 90, egy ak s r t l 30, egy ittze p l i n k t l 2 d n r t , minden lbon eladott s e r t s t l s m s b a r o m t l r n a k m i n d e n f o r i n t j a utn 12 d n r t rendelvn szedni. Ezen rendelet ellen nem sokkal megjelense utn (april 12-n) S z c h e n y i G-yrgy kalocsai rsek s S z e l e p c s n y i rsek-prims feliratot intztek I. Lipthoz, hogy az orszggylsig fggessze fel a rendelet vgrehajtst, de minden eredmny nlkl, mert a hol a kivetett adkat a klnben is megflemltett np s nemessg megfizetni nem akarta, fegyveres hatalommal knyszerittetetett arra. Mg ugyanazon vi junius 6-n egy msik rendelet jelent meg, melyben az ad felnyire szllttatik le, ugy mindazonltal a mint a rendeletmondja, hogy annak fele a jobbgy ok knnyebbsge vgett az u r a k o n s n e m e s e k e n vtessk meg, hogy e szerint ha netaln a jobbgyok'fizetni kptelenek volnnak is, el lehessen ltni a h a d a k a t , melyek az orszg nyugalma felett rkdnek. Kegyelmesen megszntetni akarvn tovbb a p a r a s z t o k panaszait, kik uraik ltal r o b o t t a l , s z e m l y e s s z o l g l a t o k k a l a n n y i r a m e g t e r h e l t e t n e k , hogy a kzjra nz e g y b b m u n k l a t o k a t e l v g e z n i kptel e n e k : rendeljk, hogy hatalmval senki vissza ne ljen. Igazsgunk e s z e r e n c s t l e n e k vdelmre mindig nyitva ll. Bizony ez a rendelet a mellett hogy a nemessget is sulytotta semmit nem knnytett a jobbgyok helyzetn. s ugyltszik maga a csszri kormnyz A m p r i n g e n sem nagyon vette figyelembe felsges urnak kvnsgt, mert 1673-ban nemcsak a gyllt f o g y a s z t s i a d k a t kmletlen szigorral behajtotta, hanem ugy a nemeseket, valamint a j o b b g y o k a t jabb s trhetetlen adkkal terhelte. Ht mg az a k u r u c z - v i l g (1674. krl) mily rettenetes volt a j o b b g y o k r a nzve! Az adk s uri munkk terhe alatt roskadoz n p nyakra mentek
H r y : A JohbifTiig tHrUoeU. 9

114

a kuruc.zok, ezeket i n g y e n l e l m e z n i s kvnsguk szerint t o v b b s z l l t a n i kellett,ekkor jttek az ezeket ldz l a b a n c z o k s ezekkel hasonl mdon kellett bnni: mert mind a kzjrt utazott". E mellett aztn ezek a rettenetes vendgek raboltak pnzt, gabont, barmot, a mihez csak hozz juthattak. s ha a szegny jobbgy ily borzasztsgok kztt trelmt elvesztve, rablja ellen feltmadt: a kinos testi fenytk mellett utols fillrtl is megfosztatott. De ki tudn vrl vre rajzolni azokat a borzalmas llapotokat, melyekben a jobbgyok ez idtjban snldtek! Mg 1681-ben is mindig oly terhes volt a jobbgyok szolglati s fizetsi ktelezettsge, hogy sokan nem birvn mr a terhet, csaldjaikkal s kevs vagyonkjokkal egytt elszktek lak helykrl s a h a t r v i d k e k r e menekltek, kiket aztn a vgvidki kapitnyok befogadtak s leteleptettek. Termszetes, hogy ezt rossz szemmel nztk a fldes urak, kiknek telkei s fldjei e miatt resen maradtak, de a helyett, hogy az elmenni akarkat a terhek knnyebbitsvel igyekeztek volna maradsra birni: az orszggylssel 500 frt birsgra s a jobbgyoknak csaldjaikkal s minden vagyonukkal visszaszlltsra tltettk mindazon v g h e l y i k a p i t n y o k a t , kik a hozzjok menekl jobbgyokat befogadjk. A s z a b a d k l t z s t megcsonkit ezen trvnyt azzal kvntk indokolni, hogy az igy menekl jobbgyok gyakran t r k f o g s g b a esnek s ezt akarjk megakadlyozni, s hogy gyakran bnsk is meneklnek a vghelyekre: azonban ez nem volt egybb a bels vd elhallgattatsnl. (1681 : 67. t. cz.) A hosszas hbor, a kuruczok s labanczok, valamint a trkk tvonulsai, szlltsai, tartsai s lelmezsei rettenetes sszegbe s kiadsokba kerlt a jobbgyoknak, holott ppen ezek miatt rendes dolgait vgezni nem is tudta, teht rendes keresetforrstl el volt zrva. De ez mg nem volt minden baj, hanem az tvonul klnbfle ellensges hadak a fold termnyeit, vetseit elgzoltk, flgettk, a barmokat elhajtottk, egyszval a fld npe oly nyomorra jutott, hogy az addig gazdag

115

jobbgyok koldusokk lettek. Mg maga az erdlyi csszri parancsnok R a b u t i n is igy irt Montecucculihoz 1697. mrt. 28-n: Sznakozs fogja el lelkemet, akr a hadak, akr a s z e g n y n p n y o m o r s g t tekintem. A katonasgnak megengedem, hogy magok hajthassk be szksgleteiket, i n k b b l d o z v n fel a n p e t , mint a hadsereget".1) Ezen mentegetzsre s nyilatkozatra pedig alkalmat adott Rabutinnak az a krlmny, hogy a katonasg fosztogatsait s zsarolsait mr maga az udvar megsokalvn, 1696-ban rendeletet kldtt a tbornokokhoz, hogy fkezzk a katonasg gonoszsgait s istentelen kicsapongsait. I. Lipt uralkodsnak vge fel nem tartott orszggylseket, hanem rendeletileg akarta igazgatni az orszgot, s lassanknt oda akart hatni, hogy az nkny uralkodra sokszor alkalmatlan alkotmnyt eltrlje. Az 1698-ik vben egy nagy lpst akart tenni az alkotmny eltrlse fel s pedig a jobbgysg irnt val jindulatnak szine alatt; egy rendeletet bocstott ki, melylyel a n e m e s s g a d m e n t e s s g t kivnta megsemmisteni, mert a mint a rendelet indokolni akarja az urak minden terhet a szegny n p nyakra akarnak rvni, Felsgnek pedig szivn fekszik a n p b o l d o g s g a " , azrt kivnja, hogy az adfiz e t s t e r h e i t a n e m e s s g is v i s e l j e. Terve azonban nem sikerlt, mert e rendelet vgrehajtsnak a karok s rendek" egyeslt ervel ellene szegltek. A jobbgyok egybb terhei mell mg egy msik is jtt 1703-ban. Ugyanis a franczia hborba menetelre 12,000 zsoldos killtsa rendeltetett el, termszetesen ennek a jobbgyokbl kellett kitelni, mit a legnagyobb kmletlensggel eszkzltek a hadszedk. Ezeknek s az adbehajtknak iszony zsarolsai s zaklatsai miatt annyira elkeseredett a teljesen tnkre tett np, hogy a Tisza vidkn Kis Albert s Esze Tams vezrlete alatt nyilt lzadsban trt ki, de a mely lzads csakhamar elnyomatott. III. Kroly uralkodsnak els veiben, mr 1714ben, keresztl vitte az l l a n d h a d s e r e g fellltst.
') Horvth: Magy. trt. I. .

116

A jobbgyoknak nem volt nagy okuk rvendezni ennek s mert az hatroztatott, hogy ez a h a d s e r e g a jobb g y o k f i a i b l e g s z i t t e s s k ki toborzs s pnzen fogads ltal s ha igy nem telnk ki & kell szm, a hiny vettessk ki a megykre. Ez ltal szembetnen slyosbodott a j o b b g y o k helyzete, mert a legmunkabirbb idt, st sokszor egsz lett ott kelle tlteni a jobbgynak a hadseregnl. A honvdelem, mi eddigel a nemessgnek volt f s rendes ktelessge, e trvny ltal a nem-nemes jobbgy osztly vllaira ttetett, az orszg lland rendes vdelme mind a szemlyes szolglatot, 'mind a zsoldos had dijazsra szksges adt tekintve, egszen a nem-nemes osztlyra hramlott, a nlkl, hogy e np osztly az j teher viselsert nmi alkotmnyos s polgri jogokban rszesittetett volna. Pedig mg a t i z e d s z e d s miatt is sok krt s romlst szenvedtek a jobbgyok: a t i z e d e l k a trvnyes idben nem mentek ki a tizedelsre, a miatt a learatott vetsek hosszas idig a szntfldeken hagyatvn, sszeromlottak. Ennek megakadlyozsra feljttattak ugyan az ide vonatkoz rgibb trvnyek, azonban kevs eredmnynyel. (1715: 11. t. cz.) Szintn kvs eredmnye lett az 1715-iki orszggyls azon hatrozatnak, hogy a szksgtelen v m o k mindentt eltrltessenek, hogy a vmszedk a megye ltal hagyassk helybe a vmszedsi dj mennyisgt s ezt tblra nyilvnos helyen kifggesszk. Pedig ugy ez, valamint a kirlyi ad kihirdetsnek megrendelse s nyilvnoss ttele, szigor vgrehajts esetben igen dvs eredmnyeket idzett volna el a visszalsek meggtlsra. (1715: 15. t. cz.) Bizonytalansg uralkodott arra nzve, hogy a j o bb g y k i h a l s a esetben ki r k s d i k utnna? Azrt elhatroztatott, hogy a fldes urak a parasztoknak vagy jobbgyaiknak nemcsak m a g s z a k a d s , vagy v g r e n d e l e t n l k l i k i h a l s , hanem htl e n s g i , vagy f e l s g s r t s i bn e s e t e i b e n is s s z e s b i r t o k a i b a n s i n g j a v a i b a n rkjs d j e n e k . (1715. 62. t. cz.) Nemcsak a tizedszeds, hanem a h e g y - v m k-

117

rill is igen sok visszals trtnt, a hegybirtokosok a hegyvmot a rgi szoksok s trvnyek ellenre nknyiileg felemeltk s ez ltal a szlmivelket jogtalanul terheltk. Ezt megakadlyozni kivnta a trvny, midn a h e g y v m felebb emelst megtiltotta. (1715: 97. t. cz.) A lakhelyeikbl titkon mshelyre k l t z jobb g y o k r a szigor intzkeds ttetett.. Nem engedtetett meg a jobbgyknak, hogy fldes urok t l e v e l e nlkl egyik megybl a msikba tmenjenek, s a ki ezt tette, azt azonnal letartztattk. Ha azonban mgis sikerlt valamelyik jobbgynak a ms megybe tjuts, azrt mg nem lehetett biztonsgban, mert azon helybeli elljrk, hov a jobbgy ment, tartoztak kinyomozni, hogy honnan ment oda s tartoztak azon megynek ezt bejelenteni. Igy teht csak vissza kelle trni a jobbgynak elbbi fldes urhoz. Azonban kmletesek is akartak lenni a karok s r e n d e k a jobbgyok irnt, midn az elmlt zavaros idk alatt a jobbgyok ltal teljesteni tartozott fizetsekre nzve kimondottk, hogy: a fldes urak ezen lzadsok alatt sszegylt, brmely rszben kvetelt mindennem h t r a l k o k a t , melyeket annak idejben a trvnytelen birtokosok beszedtek, a j o b b g y o k t l t b b ne k v e t e l h e s s k , be ne hajthassk. M senki ltal be nem s z e d e t t j v e d e l m e k pedig csupn f e l e r s z b e n s nem is egytt egyszerre, hanem idnknt fizettethessenek s adathassanak a fldes uraknak, tulajdonosoknak, vagy zlogbirtokosoknak. A szeg n y n p e l n y o m s n a k m e g v s r a , az elbocstottak fell gondoskodni a megye tisztsgnek ktelessge lvn. (1715: 101. t. cz.) A v m f i z e t s s e l sok baja volt a jobbgyoknak, mert habr folytonos trvnyek nmely esetekben felmentettk ket a vmfizets all, a v m s z e d k ms gyakorlatot kvettek, ugyanazrt az 1723-iki orszggyls ismt feljitotta az idevonatkoz trvnyeket s a vmfizets all kivette a m a l o m b a j r rlket, hat r s z l i h i d a k a t c s i n l parasztokat, g v a l o g utazkat". Egy sajtsgos s egyszersmind a j o b b g y o k sza-

118

b a d z s a r o l s t bizonyt szomoran nevetsges szokst kell itt felemltennk. Nevezetesen azt, hogy a vms z e d k nem elgedtek meg azzal, hogy a szegny jobbgy a nagyon sokszor a vmszed nknye szerint kvetelt vmot megfizesse, hanem a mellett mg arra is knyszeritette a jobbgyokat a vmszed, hogy a v m h e l y e n t l e p n z r t i t a l t f o g a d j a n a k el, vagyis a s z e g n y j o b b g y m i n d e n v m h e l y e n k n y t e l e n v o l t b o r t inni, akr kivnta, akr nem, s annak rt termszetesen aztn jl megvettk a vmszedk. Igy szaporittatott a regalejvedelem. Es e z e n i g a z s g t a l a n s j o g t a l a n s z o k s t az 1723-iki o r s z g g y l s is c s a k a n e m e s e k r e s a vmfizetstl ment n e m t e l e n e k r e n z v e trlte el, a j o b b g y o k r a n z v e p e d i g f e n t a r t o t t a ! (1723: 15. t. cz. 8. .) Nmely fldes urak, kiknek birtokai klnbz megykben fekdtek, j obb g y a i k a t e g y i k m e g y bl a m s i k b a k l t z t e t t k , a nlkl, hogy csak megkrdeztk volna azokat, hogy van-e kedvk az tkltzsre, vagy megvizsgltk volna, hogy a jobbgynak nem lesz-e krra az elkltzs. Ez ismt egy j neme volt a kltzsi, vagy lakhatsi szabadsg korltozsnak, mely a jobbgyokat rabszolgamdon sulytot a, mert ha a fldes r haragjt akarta reztetni jobbgyval brmily kicsinyes okbl, azt lakhelynek erszakos elhagysra s ms megybe kltzsre knyszeritette. Az o r s z g g y l s beltta ezen eljrs jogtalansgt s elhatrozta, hogy a fldes ur csak akkor kltztetheti jobbgyt egyik birtokrl a msikra, ha azok is nknt bele egyeznek, kivtelkpen azonban, ha egy telken tbb jobbgy lakott s azokat a fldes ur ott nem hasznlhatta, egynek meghagysval a tbbieket ms birtokra tkltztethette. (1723: 62. t. cz.) Az ad b e s z e d s e krl minden idben tetemes panaszok merltek fel s e tekintetben nem volt kivtel III. Kroly kora sem. A fldes urak tisztelet itt is, mint mindentt a dicsretre mlt kivteleknek maguk, vagy tisztjeik ltal beszedtk a jobbgyaikra kivetett o r s z g o s a d k a t , de azokat nem szolgltattk

119

rendeltetsk helyre, hanem hogy a hiny feltn ne legyen, magntartozsaikkal sszevegyitettk, st nmely fldes uri tisztek meg is szktek a beszedett adval. Mindezekrl azonban nem vettek hivatalos tudomst a kincstri kzegek, hanem idnknt csak rttk a htrnyokat a szegny adz np nyakra s hivatalos kzegeik ltal nem egy zben m s o d s z o r is b e v e t t k a k i v e t e t t adt. Ezt az irgalmatlansgot vgre megsokalta maga az 1723-iki orszggyls, s a fldes urak eltiltattak ezen visszalstl s talban a kzadk beszedstl. (1723: 63. t. cz.) Ugyanezen orszggyls ktelessgv tette a tisztviselknek, miszerint vigyzzanak arra, hogy a fldes urak ne terhelhessk jobbgyaikat a trvnyes ktelelezettsgeken tl. s egyidejleg megengedtetett a j o b b g y o k n a k , hogy ha a vad krt okoz, azt a megkrostott nemtelen is elfoghatja ugyan, vagy meglheti, de az irnt a fldes urnk tstnt jelentst tenni tartozik". Az 1723-iki orszggylsen egy szikrjt ltjuk felvillani annak a nagy eszmnek, mely a j o b b g y s g f e l s z a b a d t s r a s a k z s t e h e r v i s e l s r e v e z e t e t t , csakhogy ez a szikra mg nem volt gyjt erej, vagy nem tallt kell anyagra. Mg tbb volt htra egy szzadnl s tbb kelle, hogy a nagy eszme testet nyerjen. Igaz, hogy midn a kzterhektl vonakodk trvny ltal knyszerittettek azoknak viselsre, mg ekkor alig jutott valakinek eszbe, hogy a kzteher viselk alatt mst is lehetne rteni, nemcsak jobbgyot, azonban mgis kimondta az orszggyls a nagy, az elvitzhatatlan igazsgot, hogy a t e r m s z e t e s s z szersggel s egyenessggel megegyez, hogy a k i v e l a k z j k z s , k z s e n t a r t o z i k a kzt e r h e k e t is v i s e l n i " . (1723. 90. t. cz.) Ez a kijelents nem eredmnyezett ugyan mg e g y e n l s g e t , de igen j mag volt arra, hogy idk multval kell pols mellett jtkony rnyat ad lombos fv njn fel. . . Az 1729: 22. t. cz. a v a d s z a t mrsklsrl intzkedvn, a jobbgyoknak m e g t i l t o t t a a v a d s z a t o t s az a g r s k o p - k u t y k t a r t s t .

120

Azonban mg ugyanezen 1729-iki orszggyls egy lpst tett a j o g e g y e n l s g fel, midn kimondta, hogy a jobbgyak is a l k a l m a s t a n u k l e h e t n e k n e m e s e k elleni is, p o lg ri perekben minden felttel nlklil, csak ugy mint a nemesek, b n t e t perekben azonban csak akkor, ha az igazsg mskp ki nem tudatliatik". (1729: 26. t. cz.) A XVIII, szzad elB felben uralkodott kirlyok tbb alkalommal megkisrtk knnyteni a j o b b g y o k sorsn s ezt az adnak kzss ttele ltal vltk elrhetni : azrt tbb zben megkisrlk a n e m e s s g mega d z t a t s t , de midn lttk, hogy azt egyenesen keresztl vinni nem lehet, kerl utat vlasztottak. Egyelre teht nem az egsz nemessg, hanem csak azon e l s z e g n y e d e t t n e m e s e k megadztatsra trekedtek, kik szegnysgk miatt j o b b g y t e l k e k r e kltztek. Ez okbl ugy 1723-ban, mint 1729-ben felvettetett, az a krds : hogy az adteher a jobbgyoknak f ld j kn, vagy s z e m l y k n fekszik-e? Az 1723-iki orszggyls csak tsiklott ezen a krdsen, a nlkl, hogy feleletet adott volna, az 1729-iki orszggylsen pedig az e trgy fltt tartott vitatkozs alkalmval abban llapodtak meg a rendek, hogy az ad nem a f l d e t i l l e t i " . Azonban most sem alkottatott trvny. Vgre az 1741-iki orszggyls kimondta, hogy az ad nem a j o b b g y t e l k n , h a n e m a j o b b g y szem l y n van. Az'jl741-iki orszggyls mg azrt is nevezetes volt. a j o b b g y o k r a nzve, mert elrendelte, hogy vmok c s u p n az i g a v o n j s z g o k t l s s z e k e r e k t l v t e s s e n e k " . (1741: 28. t, cz.) Teht eltrlte a g y a l o g e m b e r e k vm fizetsi ktelezettsgt.

J ^ Y O L C Z A D I K

R S Z .

Az rbr.
Mria T e r z i a kirlynnek gynge ni szive fjva ltta a jobbgyok szomor s b i z o n y t a l a n helyzett s gykeresen akart javitani sorsukon s midn az 1751-ik vi orszggylsen az orszgos ad felebb emelst krte, hangslyozva tette utnn, hogy e z azonban a j o b b g y s g t e r h e l t e t s e n 1 kii 1 trtnjk, st krte a rendeket, hogy nyjtsanak mdot a jobbgysg sorsnak javtsra. A rendek kitrtek a kirlyn kvnsga ell s csaknem gnyos hangon vlaszoltk, hogy nekik is ppen ugy szivkn fekszik a jobbgysg sorsa, mint a kirlynnek, ppen azrt nem hajlandk flebb emelni az adt, st albb szllithatni hajtjk azt s rszkrl k is krik a kirlynt, hogy az ad a l b b s z l l t sn k i v 1 azzal is javitsa a jobbgysg helyzett, hogy n y j t s o n neki m d o t a v a g y o n o s o d s r a , klnsen a kereskedst terhel vm-rendszer knnytse ltal. Mria T e r z i t ingerltsgbe hozta ez a vlasz, de azrt nem mondott le tervrl, csakhogy most mr vatosabb lett. 1752. mrczius 21-n egy szablyrendeletet adott ki, melynek 10. pontjban a megyknek ktelessgv tette, hogy klns gondot forditsanak az adz npre". Ltta hogy a nemessg nknyleg bnik a jobbgyokkal, mivel t r v n y e s s z a b l y l t a l nem korltoltatik, ltta, hogy mennyire ingatag a jobbgy fldek terjedelme, ltta, hogy a fldes ur brmely fldjt is elvehette jobbgytl s" tudta, hogy ez mg csirjban

122

elfojtja a fldmivelsi ipart s a szorgalom minden sztnt, miutn ilv ingatag helyzetben a gazdasgnak senki sem gondolhat annak tklyesbitsre, ltta, hogy mily tgas tr van nyitva a zsarolsoknak, ltta a j o bb g y i t a r t o z s o k nagy sokasgt, ltta a terhek egyenltlensgt, ltta, hogy a fldes r hatalma jobbgynak nemcsak birtokra, hanem szemlyre is kiterjed, mert annak birja, azt bebrtnzheti, a szkevnyt erszakkal visszaviheti, a roboton kvl ms munkkra is kny szeritheti s mg pnzbeli birsgra is szorthatja: ltta ezeket a nagy kirlyn s elhatrozta szab l y o z n i ezen gyeket s knnyteni a jobbgysg helyzetn. Azt azonban tudta, hogy egy nem vrt szab l y r e n d e l e t kiadsa visszahatst szlne, mivel a nemessgnek nemcsak jogokrl kellene lemondani, hanem mg adzni is; azrt az 1764-ik vi orszggyls megnyitsa eltt megbzott nhny meghittebb embert kik kzl legkitnbb volt K o l l r dm hogy ezek kszitgessk az utat szndkainak kivihetsre, mely nem volt kevesebb, mint a nemessg megadztatsa s ez ltal a jobbgysg sorsnak enyhtse. Ezen megbzottak aztn rszint trsasgokban, rszint rpiratokban fejtegettk, hogy a nemessg admentessge csak akkor volt helyn, midn vrrel adzott a haznak, de minthogy most mr nem teljesit oly mdon, mint az lland hadsereg felllitsa eltt, katonai szolglatot, ill, hogy mskppen adzzk, annyival inkbb, mert az orszg htramaradt s sok intzkedsre van szksge, melyre pnz kell, az eddig adz j o b b gyo s z t l y r a p e d i g nem l e h e t j t e r h e k e t r a k n i ; tovbb mind a szoros igazsg, mind a mltnyossg azt kivnja, hogy azok, kik l e g t b b j o g o k a t lv e z n e k , ne v o n j k ki m a g u k a t az llamtr^ h e i n e k v i s e l s e all. Ezen eszmk nagy ingerltsget tmasztottak a nemesek kztt, kik az adzst egyenlnek tartottk a rabszolgasggal, de foganatjuk nem lett. s az 1764-ki orszggyls nem hogy megajnlotta volna az adzst s ad felemelst, hanem mg az eddigi ad albb szlltst krte. Pedig ekkor lett volna ideje szablyozni a fldes

123

nrak s jobbgyaik kzti viszonyaikat melyek krl a rgi trvnyek felette nagy hinyossga miatt a fldes ur nagy szlessgben gyakorolhat hatalmt s kvetkezleg nkny s szmtalan visszals divatozott. De a nemessg a maga nknynek jobbgyai irnyban nem akart trvnyes korltokat szabni.') Igy midn beltta a kirlyn azt, hogy a jobbgysg sorsnak javitsban ezzel a nyakas" orszggylssel semmire sem mehet: elhatrozta trvnyen kivl tenni azt-, mit a trvnyek szk korltai kztt nem lehet. vgett R a a b udvari. tancsost megbizta, hogy Magyarorszg szmra is dolgozzon ki egy r b r i szab l y z a t o t . A munka mr a kvetkez vben elkszlt s 1766. julius 10-n ki is adatott i d e i g l e n e s rb r i s z a b l y z a t " czm alatt. Mr a XVIII-ik szzad jeltti idkben is hozattak egyes trvnyek, melyek a f l d e s ur s a j o b b g y o k k z t t i v i s z o n y r a vonatkoztak, de ezen intzkedsek igen hinyosak voltak, nemcsak azrt, mert a fldesurak nknynek tgtrt nyitva, azoknak zsarolsait s visszalseit lehetv, a jobbgyi birtokot ingatagg tettk: hanem klnsebben azrt is, mert a j o b b g y o k n a k c s a k j o g a i k a t h a t r o z t k meg, k t e l e s s g e i k e t , fldesuraik irnti t a r t o z s a i k a t azonban mindig a h e l y i s z o k s o k t l tettk fggv. Az intzkedsek ezen hinyai a np elszegnyedsvel egytt annak elgletlensgt is okoztk s igy mulhatlanul szksg volt az azon hinyokbl szrmaz srelmek orvoslsra. Ezen krlmny hozta ltre az rbri szablyrendeletet, vagy az U r b r t . Az r b r , vagy U r b r i u m (vagy ezen latin sztl n r v u m r ekeszarv, vagy ettl u r b a r e ~ szntani vette nevezett) a z o n s z a b l y o k s s z e g t jelenti, m e l y e k a f l d e s u r a k s j o b b g y o k k z t t i j o g v i s z o n y o k a t m e g h a t r o z z k , az az meghatrozzk azon j o g o k a t , melyeket a fldesurak jobbgyuktl s a jobbgyok fldesuraiktl kvetelhetnek, s
') Horvth: Magy. trt. VII. .

124

azon k t e l e s s g e k e t s t a r t o z s o k a t , melyekkel a fldesurak jobbgyaik irnt s a jobbgyok fldesuraik irnt tartoznak. Ilyen U r b r t adott ki Mria Terzia 1766-ban julius 10-n, mely 1767. janur 23-n letbe is lptettetett, habr akkor orszggyls ltal elfogadva nem is lett. Az r b r foganatostsra ktfle hivatalnokok neveztettek ki u. m.: 1. K i r l y i vagy k or m n y bi z t o s o k , akik a viszonyok legels rendezst vezettk utastsuk szerint a szmukra kijellt kt, vagy tbb megyben. Ezek ktsg esetben a kir. helytarttancstl krtek felvilgostst. 2. V g r e h a j t k vagy sszeirk (conscriptorok), kik szintn utasittatsaik szerint az rbrrendezst hajtottk vgre. Minden megyben volt ilyen egy vagy kt vgrehajt, kik a megyei tisztviselk kzl vlasztattak s jelentseiket a kormnybiztosnak tettk. Ezek mell a megye kzgylse megyei kzbirtokosokat nevezett ki, kik a hely s viszonyok ismeretvel birtak. Az r b r kihirdetse utn a vgrehajt elment a rszre kijellt helysgekbe, ott a birt, e s k d t e t s nhny tekintlyesebb r e g g a z d t sszegyjtvn, azokat megeskette, hogy igazn fognak felelni, s aztn a kvetkez kilencz krdst tette fel elttk: 1. vannak-e az elbbi idbl urbriumok vagy szerzdsek a fldes rral ? 2. szoks llapitotta-e meg tartozsaikat? 3. mily kedvezmnyekkel vagy htrnyokkal bir a kzsg? 4. hny holdnyi s mily sznt fldet s rtet bir egy-egy jobbgy ? 5. hny napi s mily robotot teljestenek a jobbgyok ? 6. szedetett-e s mibl szedetett kilenczed vagy nona ? 7. mi ms adzsok voltak pnzben vagy termnyekben ? 8. hny res telek ltezik? 0. birnak-e szabad-kltzsi joggal?

125

Az ezen krdsekre adott feleletek szerint kszttetett el aztn minden helysgben az sszeirs. Ezen sszeirs megtrtnte utn egy a kormnybiztos elnklete alatt mkd megyei kldttsg osztlyozta az egyes helyeket s telki llomnyokat, mely osztlyozsnl a fld minsgn kivl annak elnys vagy htrnyos krlmnyeit vettk alapi. Ezen osztlyozsnl klnbsget tettek a telki llomnynyal bir j o b b g y o k s z s e l l r e k kztt, akik t. i. kls telekkel nem birtak, tovbb a h z z a l bir<5 s h z a t l a n zsellrek kztt. Elvgeztetvn az osztlyozs, az r b r i t b l z a t o k tltettek be, melyek minden helysg szmra 16 rovatot foglaltak magukban, mely rovatba a jobbgyok s helysgek neveit, a telek mennyisgt, a gyalog s igs napszmokat, a kilenczedet, a jobbgyok ltal nyjtand ajndkokat stb. irtk. A tblzatok elksztse utn ezek helysgenknt kihirdettettek s nyomtatsban kiadattak. A vgrehajtk pedig egsz eljrsukrl bizonytsi okiratokat ksztettek, melyek sok az urbrben el nem fordul trgyakra is kiterjesztettek. Ltni val teht, hogy br a f o k m n y a kilenczpontbl ll U r b r i u m volt, de nlklzhetetlen kiegszt rszei voltak az r b r i t b l z a t o k s a v g r e h a j t i b i z o n y t v n y o k , melyek az rbr szablyait az egyes kzsgek viszonyaira alkalmaztk. Minthogy azonban az sszersok csupn a jobbgyok vallomsai szerint trtntek: az Urbariumba hibk csszhattak be, a mirt megengedtetett, hogy ha valamely helyen a hiba mrnki felmrssel igazoltatik, azon esetben akr a fldes ur, akr a jobbgy az rbr k i i g a z t s t (rectificatijt) krhesse. Az Urbrium teht elsorolta egyrszt a jobbgyok, msrszt a fldes urak jogait, viszonos ktelessgeikkel s tartozsaikkal. A jobbgyok jogai kzt melyeknek a fldes urak tartozsai feleltek meg meghatrozta a jobbgyoknak kiadand fldek mennyisgt, a legel jrandsgot, makkoltatst, bormrst s ms jttemnyeket; meghatrozta azon jogokat, melyekkel brnak fldes uraik

126

s kzsgeik ellenben fldbirtokaikra nzve s vgrendelkezseknl. Meghatrozta tovbb a fldes urak jogait, melyeknek a jobbgyok tartozsai feleltek meg. Ezen tartozsok szemlyi s dologiakra osztattak. A szemlyi tartozsok kzt meghatrozta, hogy mily munka megtteleket kvetelhet a fldes ur, mennyi legyen az igs, mennyi a gyalog napszm, mily idszakokban s rendben teljesttessenek azok. A dologi tartozsok kzt meghatrozta, hogy mily pnzbeli fizetsre kteleztethetnek a jobbgyok, rendszerint mily termnyekbl kell adzni. A rendes tartozsok kzt meghatroztatott mind a n a g y ki 1 e n c z e d u. m. borbl, gabonbl stb., mind az u. n. k is e b b - k i l e n c z e d t. i. tojsbl, csirkbl, vajbl stb. A jobbgyok ltal birt fldekre nzve kvetkez fbb szablyok lettek megllaptva: 1. A szlk s irtvnyok kivtelvel minden ms jobbgyi fldek elidegentse, ads-vevs/csere, zlogols, hagyomnyozs stb. ltal egszen eltiltatott, kivvn, ha a fldes ur beleegyezett, mely beleegyezs tekintetben azonban a fldes ur semmi ltal nem korltoztatott. A szlk s irtvnyok felett a becs rig szabad rendelkezs adatott. 2. Vgintzet s trvnyes rks nem ltben a jobbgyok rksge a fldes rra szllott. 3. A jobbgy fldjnek hasznlatba mst nem helyezhetett. 4. A javtsokat a jobbgy tulajdoni joggal brta, de csak akkp, hogy az ingatlan javtsok felett csak azok becsrig rendelkezhetett, mert ha a fldes ur telkt kibecsilltette, csak a becs rt tartozott megadni. 5. A fldes ur sajt majorsgi fldjeivel az rbri fldeket csak ugy cserlhette ki, ha ezek helybe msokat lltott, melyek hasonmiusgek s mennyisgek voltak. 6. rbri fldet csak egy esetben lehetett a fldes urnk kisajttani, ha t. i. osztlykor az osztozk szmra hzhely nem ltezett. Az irtvnyokat, szlket rendesen kibecsiiltethette, ha csak a jobbgy letfentartsa s ad alap tekintete kivtelt nem tett. 7. Minden brmikp megilriilt jobbgy teleket ismt adz jobbgynak kellett kiadni.

127

8. A jobbgynak akknt kellett fldjt hasznlni, hogy annak rtke ne kevesbittessk; ellenkezd esetben fldjtl megfosztatott. 9. A jobbgy brmely mvelsi rendszert s termnyt hasznlhatott fldjn, de azt talaktani pl. szntbl rtt nem volt szabad. 10. Az rbri fldek rendkivli hasznai, pl. tallt kincsek, rezek, kszn stb. melyek a fld belsejben lteznek, mind a fldes urat illettk. 11. A jobbgy fldjnek hasznait, termnyeit szabadon eladhatta ugyan, de a fldes urat elvteli jog illette sajt* szksgre, csak hogy az illet r lettelvel. 12. Szeszes italokat bor s plinka kivtelvel csak a fldes ur kszthetett. A fld hasznlatrt azonban tartozott a jobbgy: 1 fst pnzt fizetni, 2. robotot vgezni, 3. kilenczedet adni minden termnybl, 4. bizonyos adomnyokat tenni, csirkk, tojsok, pulykk, brnyok stb. ltal, 5. orszggylsi seglyt fizetni, 6. menyegzi s els misei ajndkot adni, 7. a szlktl kilenczedet vagy hegyvmot fizetni, 8. az irtvnyoktl fldbrt adni, 9. a gymlcssktl holdanknt 30 krajezrt, fizetni. Vgre a j o b b g y o k egszen a f l d e s r trv n y h a t s g a al vettettek, s a b r s k o d s t a f l d e s ur rszint szemlyesen, rszint tisztjei ltal s klnsen az uri s z k e n gyakorolta, hol nmaga vagy tisztjei elnkltek s hol a tisztek jegyzk, eladk is lehettek. Ezekbl lthatni, hogy az Urbariumnak hinyai, vagy gyengesgei voltak: az uri szk brskodsa, az adsvevs korltozsa, a kltzsi szabadsg teljesen helyre nem lltsa, szmos nehz terhek mghagysa. De ezen hinyok mellett is valsgos jtkonysgi intzkeds volt a jobbgyok llapotra, nemcsak azrt, mert biztositotta a j o b b g y i b i r t o k o t , nemcsak azrt, mert a j o b b g y o k n a k valamint j o g a i t , ugy k t e l e s s g e i t is megszabta, s mert a f l d e s uri h a t a l m a t ill mrtkre korltolta: hanem klnsen

128

azrt, mert i g e o s z m o s o l y a d z s o k a t s korltozsokat s z n t e t e t t meg, m e l y e k r e a jobbgyok visszalsek folytn knyszerittettek. Ezeu v i s s z a l s b l szrmaz terheket az Urb r i u m VII. szakasza adja el s szigoran eltiltja s eltrli a kvetkez t e r h e k e t : 1. A takst az elhunyt jobbgy javainak sszersrt s rvk kztti osztoztatsrt. 2. Azon vagyon rnak tizedrsze tadst, melyet a jobbgy vgintzetileg hagyomnyozott, cserbe adott, vagy eladott. 3. A jobbgyoknak klnfle termnyek a d sv e v s b e n i g t l s t , klnsen elkobzs, birsgok vagy testi fenyitk ltal, elszllits vagy vevk jttnek tilamazsa ltal. 4. A jobbgyoknak kizrst a kereskeds al tartoz trgyak kibrlsbl. 5. A fldes uri malom hasznlatra knyszertst. 6. Bormrs haszonbrt. 7. A trgynak tadst. 8. Tollak tizedelst vagy ludak koppasztst. 9. Szl-ktsre szalmnak szolgltatst. 10. Hogy az uri szlk psztorainak brt a jobbgyok fizessk. 11. Vgrehajtsra kldtt fldes uri emberek tartst s djazst. 12. Hogy az el nem szks biztositkl a jobbgytl pnzbeli kezessg vtessk. 13. A beszllsolsi terheket s klnsen a H u s z r e n g e l d s M u n t i r u n g s g e l d nv alatt elfordul breket. 14. Ott, hol a kzsg brli a mszrszket, a fldes ur kimustrlt marhi kimrsnek kvetelhetst. 15. Jobbgyoknak termnyek vtelre vagy eladsra, romlott bor s ms italok kimrsre, roboton kivl az res hordk szlltsra val knyszertst. 16. A dzsmsok tartst s egybb kvetelseiket, a prs-djiat, kstol-pintek ignylst. 17. A dzsma borra a jobbgyok hordinak elvtelt. 18. Minden a fentebbi pontokban nem foglalt pnzfizetseket.

129

19. Az rbri fldeknek kicserlst, ha csak ms hasonl fldek nem adatnak. . . . Ezek voltak azok a v a l b a n s l v o s t e r h e k , m e l y e k e t az U r b r i u m m e g s z n t e t e t t . . A kiknek nmi ktelyk volt, hogy mily slyos terhek alatt nygtek a jobbgyok mg a XVIII. szzad vge fel is: azok eltt bebizonytotta az Urbrium a visszalsekbl szrmaz terhek nagy sokasgt, mert felsorolja s eltrlni rendeli azokat. A jobbgyok teht nem hiba teltek el hlval Mria T e r z i a k i r l y n irnt, ki az U r b r i u m ' kiadsval j letre keltette a jobbgyokat. Azonban az U r b r i u m nem orszgos trvny, hanem csak r e n d e l e t levn, a nemessg ezrt, de meg azrt is, mert re nzve sok tekintetben kedveztlen volt szmtalan akadlyokat grditett az r b r i rend e l e t letbe lptetsnek tjba, st nhol mg a tudatlan jobbgyokat is felizgatta ellene. A kikldtt kirlyi biztosok nagy kzdelmek kztt ugyan, de mgis igyekeztek vgrehajtani az rbri rendeletet, habr az orosz-trk hbor is akadlyukra volt. Ezek a kir. biztosok csak a vizsglatok alkalmval gyzdtek meg arrl, hogy mily visszalseket gyakoroltak a fldesurak a jobbgyokkal szemkzt, mily knyk-kedvk szerint bntak ezekkel. Tekintsnk meg pl. egy pr b i h a r m e g y e i olh kzsget. C s a r n h z a kzsge azt adta el (1770. szept. 24.), hogy ott a j o b b g y o k szolglatnak b i z o n y o s szma n i n c s , hanem a midn kivntatik, vghez viszik az urasg szolglatt, a szntst 46 von marhval tettk, kilenczedet nem adtak, hanem egy raj mhtl 6 krt, egy brnytl 4'/, krt, egy gidtl 3 krt fizettek.') D m o s kzsg (1770. szept. 27.) jobbgyai szintn bizonytalan szm napokat a mikor a fldes rnak tetszett szolgltak, a jobb gazdk 12, az albbvalk 9 s a szegnyebbek 3 mrist fizettek, minden storos nnepen tartoztak az urasg szmra 8 csebres hord bort kirulni s 3 ittze vajrt 45 krt fizetni, egybb szolglmnyok ugyanazok voltak, mint az elbbi
') Csarahza rbri pere. N.-Vradi trvnyszknl.
t | y: A Jobbgyok trtnt. 9

130

kzsgnl.) V r - S o n k o l y o s kzsg ezt adta el: bizonyos szma szolglatunknak nem volt, hanem a midn kvntatott, mindennem szolglatokat vghez vittnk; t a x t ad minden gazda: 9 mrist, egy zskot, egy ittze vajat, egy tykot; ezenkvl az egsz helysg ad medvebr-pnzt 10 v. frtot, rkabr-pnzt 20 mrist, s z r a z k o r c s m a rendt 20 v. frtot, minden kall malomtl 3 v. ftot, egy vka m o g y o r t , kt vka a s s z u - s z i l v t ; kilenczedet semmibl sem adunk, hanem robotozssal vltottuk fel, brnydzsma helyett m i nden f e j s j u h ti 4 polturt adunk.') Az erdlyi olh jobbgyok fellzadsa, vagy az u.. n. Hra s Kloska lzads mely 1785. febr. 29-ikn a kt lzit vezr kerkbetrsvel vgzdtt s melynek mintegy 80 falu, nagyszm nemesi udvar s mintegy 4000 ember esett ldozatl a klnben is mozgalmas idben mg inkbb eltrbe hozta a jobbgyi viszonyok rendezsnek krdst. A Mria-Terzia ltal kiadott urbrium nem hajtatvn vgre minden rszben, nem helyhezhette a jobbgyokat oly llapotba, a minben ket a jlelk kirlyn kvnta, a mint ez a fldmivels rdekben is kvnatos lett volna. Ltta ezt a nagy esz s kort jval megelz II. J z s e f csszr s 1785. aug. 22-ikn a j o b b g y o k sorsnak javtsra egy r e n d e l e t e t adott ki, melylyel vget akart vetni a fldhz kttt r a b s z o l g a s g n a k , a kvetkezket rendelvn el: A fldmivels javtsa csak ugy trtnhetik, ha a s z e m l y e s s z a b a d s g , mely a termszeti s polgri jog szerint m i n d e n emb e r t m e g i l l e t , a j o b b g y o k r a is talban kitrj e s z t e t i k s a birtoksajtsg, mennyiben a j o b b g y o kat rdekli, b i z t o s s t t e t i k , rendeljk ennlfogva : 1. A jobbgyi llapotot, a mennyiben a lakosok eddigel r k s e n a f l d h z k t v e lteztek, a jvre egszen e l t r l j k , a j o b b g y n e v e t ez rtelemben tbb hasznltatni nem akarjuk, teht s z a b a d k l t z k d s t engednk.
2

') Dmos kzsg rbri pere. Biharmegye levltra. ) Vr-Sonkolyos rbri pere. N.-Vradi kii-, trvnyszknl.

131

2. Minden p a r a s z t s z a b a d o n h z a s o d h a t i k , tudomnyos, vagy ms plyt tanulhat. 3. Udvari szolglatra nem knyszerthet. 5. Hatsgi vizsglat nlkl telkrl el nem zhet. 6. Ha netaln zaklaltatnnak, segedelmet a megyei gyvdtl krjenek, ki ket vdeni' s srelmeik orvoslatt trvnyesen kieszkzlni ktelessgnek tartandja stb." Ezen rendelet ellen kikeltek az orszg karai B rendei s egszen eltrlni kivntk. H o n f m e g y e nemessge pl. ezt mondja feliratban: T e r m s z e t e s ugyan, hogy a s z a b a d s g o t , mely mg az llatoknak is kedves, m i n d e n n p o s z t l y k i v n j a , de miutn a gondvisels, mely az emberi nem felett rkdik, ugy akarta, hogy nmelyek kirlyokk, msok nemesekk, msok s z o l g k k s z l e s s e n e k : a keresztnyi szeretet srelme nlkl fogunk jogainkkal lni mindaddig, mig ebben az orszggyls nem tszen vltoztatst." Egy msik megye feliratban ez ll: A fldes urak s parasztok viszonyait illetleg m i n d e g y ugyan, vjjon a parasztok szabadokk, vagy r k s e n f l d h z k t t t e k k t t e t n e k a trvnyek ltal, melyek id szerint vltoznak, de mivel errl egyedl orszggyls rendelkezhetik, klnben pedig a t r v n y e k e t r g y r l mr e l g s g e s e n g o n d o s k o d t a k megegyezsket a rendek a p a r a s z t o k l l a p o t n a k m e g v l t o z t a t s r a nem adjk".') Az ezen modorban irt feliratok nem maradhattak s nem is maradtak titokban a j o b b g y o k eltt s visszahatst szlt nlok, ntudatokat felbresztette s vizsglni kezdtk helyzetk szomor voltt s azon jogokat, melyek ket megilletnk. De msknt a franczia forradalom hatsa mindenfel sztterjedvn, a franczia demokraczia hvei s talban a jobbgyok bartai a sajtt is ignybe vettk a jobbgyok felizgatsra, rpiratokat bocstottak a np kz. Es mindezeknek oly nagy hatsa lett a jobbgyokra, hogy tbb helyen mltn lehetett tartani a komoly lzadstl, ugy hogy a nemessg szksgesnek ltta a jobbgyok izgalmnak csilapitsra
>) Horvth: Magy. trt. VUI. 14. 15.
9*

132 -

meggrni, hogy alegkzelebbi orszggylsen ajobbgyok g y e i t r v n y l t a l fognak s z a b l y o z t a t n i . Az 1790-iki orszggyls elkszletei mltn aggodalommal tlthettk el a jobbgyokat, mert elre ltni lehetett, hogy a nemessg ersen fog kzdeni a maga kivltsgainak megvdelmezsre, mely egyrtelm a jobbgyok slyos terheinek fenhagysval. A d u n a m e l l k i k e r l e t kvetei az ltaluk ksztett k i r l y i h i t l e v l j a v a s l a t 7-ik pontjba kvetkezket is beiktattk: Mi (t. i. a kirly) teht azon mltsgokat s hivatalokat, melyek a mi kinevezsnk al tartoznak, szletett magyarokra s m i u t n a t r v n y e k u g y k v n j k , egyedl b i r t o k o s nemesekre ruhzandjuk. A mennyiben pedig ezsn kzhivatalok s tisztsgeket jelenleg idegenek, vagy szletett honfiak, de a t r v n y e s k e l l k e k k e l (Jnemessggel, fekv javakkal) nem b i r k t a r t a n k : e z e k e t m g e z e n g y l s folytban minden k i v t e l nlkl elmozdtjuk".1) Mly felhborodst szlt ezen javaslat az egsz orszgban, egyms utn jelentek meg a rpiratok, melyekuek uralkod hangja a j o g e g y e n l s g f e l v a l t r e k v s volt. Egy rpirat kvetkez szemrehnyssal lp fel. Nem hisszk, hogy a nemzet s haza nevek egyedl a n e m e s e k e t illetik. A n p j a v a a legfbb trvny s azrt ha a n e m e s s g eddigel kizrlag viselt volna is minden hivatalt, az i g a z s g ugy kivnn, hogy nknt m o n d j o n le i g a z s g t a l a n e l j o g r l , mely az egsz llamnak krra van. A kszbn ll mr az id, midn az u r a l k o d oszt l y z s a r n o k s g t l felzaklatott np ktsgbe vonandja a tnyt, melyre amaz a maga jogait alaptja, melyben megvizsglandja a k i v l t s g o s o s z t l y ltezsnek szksgt s taln a franczik pldja szerint tagadlag liatrozand ama krds felett. Krjk teht a rendeket, hogy mig itt van az id, mellzve nhasznukat s egyedl a k z j t , mely miatt gyltek ssze, t a r t v n s z e m e l t t , lltsk helyre ama j o g o k a t , melyek a p o l g r o k a t mind a t e r m s z e t t r v n y n l , mind a p o l g r i t r s a s g c z l j n l f o g v a megilletik,
) Horvth: Magy. trt. VIII. 5 .

133

s melyeket semmifle ms trvny, szoks, vagy id el nem vithet".1) Azonban II. Lipt maga is meg volt hatva a j o b b g y o k n a k s talban n e m - n e m e s e k n e k hozzintzett felirataitl s a npet s igazsgot egyarnt szeret atyai jszive elhatrozta, hogy trvnyes ton viszi keresztl a jobbgyok rdekben azt, a mit II. Jzsef rendeleti uton kvnt szablyozni, a mi aztn az orszggylst vs-ttelre indtotta, kimondvn az orszggyls, hogy a fldes urak s jobbgyok kztti viszonyok mindenkor orszgos trvny ltal s nem rendeleti uton llapitandk meg. II. Lipt az 1790. nov. elejn Pozsonyban megnyilt orszggylsen a k i r l y i e l a d s o k ban tbbek kzt ezeket mondja: Kivnja, hogy a hinyokkal s visszalsekkel teljes megye- s orszggylsek jabb, czlszer szablyozsra mennl elbb tervet ksztsenek, tekintettel levn arra, hogy a k l n o r s z g o s r e n d e k befolysa kell arnyban s e g y e n s l y b a n llapittassk meg, a j o b b g y o k pedig, kik e g y l s e k e n k p v i s e l v e n i n c s e n e k , azok kltsgeinek viselse all felmentessenek. Mria Terzia r b r i s z a b l y z a t a t r v n y n y emeltessk s a jobbgyok szabadsgnak, n k n t e s b n h e s z t s n e k e l t r l s r l , szeml y e s s z a b a d s g u k r l s szerzett j a v a i k f e l e t t i r e n d e l k e z h e t s k jogrl j t r v n y a l k o t t a s s k. H i v a t a l k p e s s g a n e m - n e m e s o r s z g l a k o s o k n a k is a d a s s k a kamarai tisztsgeknl minden megszorts nlkl, a kormnyszkeknl pedig legalbb a titkri rangig". Ez az orszggyls rszben hallgatott a kirlyi elterjesztsre, elhatrozvn, hogy az r b r o r s z g g y l s i l e g k i d o l g o z a n d l e s z , de ugyan ekkor kimondotta azt is, hogy az orszggyls intzkedsig Mria Terzia U r b a r i u m a ideiglenes rendelkezskp minden abbl az orszg alaptrvnyeire vonand kvetkezs nlkl m i n d e n t t p o n t o s a n s mind e n e k l t a l m e g t a r t a s s k . (1790/1: 35. t. cz.)
') Horvth: Magy. trt. VIII. 5 .

JLLENCZEDIK

RSZ.

A jobbgysg hajnala.
Az U r b a r i u m n a k a 1790/1. vi orszggylsen trtnt megerstsbl mltn lehetett kvetkeztetni, hogy a j o b b g y s g stt egn sztszakadoznak a vszterhes fellegek, oszlik a rideg j homlya s lassanknt derengeni kezd a jl te v hajnal. Az 1790/1-iki orszggyls hatalmas lpst tett a jobbgysg sorsnak javtsra, midn az U r b r i u m o t trvnyervel ruhzta fel, melynek keresztlvitelre nagy befolyssal volt a kir. szemlynk elterjesztse az rks jobbgysg szrmazsnak trtnetrl s annak fejtegetse, hogy annak fentartsa az emherhez mltatlan, az orszgra pedig felettbb kros. Ezen orszggyls korltozta a fldesurak fenyit hatalmt s mivel az orszg karai s rendei nemcsak az e m b e r i s g j o g a i v a l , hanem a k z j v a l is megegyeznek tallnk azt, hogy a jobbgyok rks szolgasga megszntettessk": a s z a b a d k l t z s t m e g e n g e d t k . Es pedig a szabad kltzs felttelei oly egyszerek s helyesek voltak, hogy az alapos okbl elkltzni akar jobbgynak mi sem llotta tjt, csupn tartozsait kellett kifizetni. (1790/1:35. t. cz.) Ugyanezen 1790/1-iki orszggyls a jogegyenlsg utjnak egyengetsre is hatalmas kezdemnyezst tett, midn bntet gyekben mivel az egyenessggel s igazsggal mindenben megegyeznek talltatik" a felebbezsi jogot kiterjesztette a jobbgyokra is, ppen ugy, mint azt az eltt a nemesek lveztk. s pedig mindazok felebbezhettk gyket a kir. tblra, a kik h r o m v v e l , vagy egyszerre kiltand s z z

b o t t a l vagy k o r b c s c s a l egyenl fben jr tletben marasztaltattak, d e a H t s z e m l y e s t b l r a csak akkor lehetett az gyet felebbezni, ha a kir. tbla hallos tletet hozott. (1790/1 : 43. t. cz.) Nem lehet itt felemlits nlkl hagyni grf Plfi Jnosnak a frendek tbljn tett azon fenklt szellemrl tanskod indtvnyt, hogy a frendek mondjanak le a jobbgyok azon adjrl, melyet eddig ezektl o r s z g g y l s i k l t s g e i k f e d e z s r e szedtek, a mely indtvny egy ujabban ezt srget kir. leirat kvetkeztben v g z s s is lett. Az 1792-iki orszggyls az U r b r i u m o t a legkzelebbi orszggylsig ismt hatlyban tartotta s ugyanekkor az r b r i i g a z s g s z o l g l t a t s kezelst szablyozta. E szerint ha a jobbgynak r b r i panasza volt, azt tartozott a f l d e s u r n i jelenteni s ha ott orvoslst nem nyert, akkor mehetett a s z o l g a b r h o z , alispnhoz, vagy fispnhoz, kinek ktelessge volt azonnal vizsglatot tartani, vagy rendelni s ha itt a bartsgos kiegyezs nem sikerlne, az uri szk. esetleg a m e g y e intzte el az gyet. (1792:12. t. cz.) Mig ily krlmnyek mellett is lehetett s volt is oka a panaszra a j o b b g y o k n a k nmely fldes urak eljrsa ellen. Kitetszik ez Pestmegye alispnja finak Lacskovics Istvn (Greven ezredbeli tiszt) 1793. augusztus 10-n kelt levelbl, melyben kvetkezleg r: a magyar nemessg csak a kancs s pipa mellett insurgl s akkor is a p a r a s z t k l t s g n s e l s z e d i a l o v t , a parasztot azt gondolja, hogy rabja s teherhordoz marhja." ') Ersebb bizonytka azonban a jobbgyokkal val rosz bnsmdnak a N a g y - K e r e k i kznsge ltal 1796. mrczius 21-n Bihar vrmegyhez beadott kvetkez panasz-krvny: Mr tbb zben is benyjtottuk volna alzatos esedezsnket a Tettes Nemes Vrmegyhez az irnt, hogy mita a t Fldesurasg a sznt s kaszl fldjt a rgi Urbrium utn felmrette s az azon j mrs szerint kszlt U r b r i u m mg e mai napig sincs authentiklva, mbr mi is azon j felmrs szerint kiszaktott fldeinket h i b s n a k t a l l j u k ,
') Horvth: Magy. trt. VIII. 165.

136

mgis hogy a s z e r i n t f e l v l l a l n i nem a k a r t u k a s z o l g l a t o t , egy nhnyat kzziilnk a ^ Tettes Xs. Vrmegye n. t. vice-ispny ur praesidiuma alatt tartott Trvnyszken kit 24, kit pedig 3 0 p l c z k k a l , st tbbel is m e g b n t e t t e t e t t s attl az idtl fogva az a szerint val szolglatra k n s z e r i t t e t t n k . A honnan' annyira ment az Ugye a szegny lakosoknak, hogy ket akarattyuk ellen is egsz-hellyes s flfrtlyos gazdkk tvn s ezutnn mindig a Portionak, Urbrilis Datinak szolglatoknak sullyt hordozvn, mr most csak imitt-amott vgynk, hogy m g c s a k b f a l fal a t t y o k s i n c s e n , a melynek nem ms okt gondoljuk, hanem hogy a szegnysgnek s z n t f l d j e kia d v a n i n c s e n ahhoz kpest, mint a mitl szolgl s portiz. A kaszllja pedig egyltalban flbe van kiszakitva, a midn azt ktszeri kaszllsra adta fel a fldesurasg a Communitos Contradictija ellen, holott pedig valjban igaz az, hogy nemhogy ktszer, de egys z e r sem l e h e t nmely rszt kaszllinknak megkaszllniV) Mondjuk, hogy az ilyen s ehez hasonl esetek csak visszalsek voltak, klnben pedig a trvnyhozs maga atyai gondoskodst mindenkor kiterjesztette a jobbgyokra. Igy az 1802-ik vi orszggyls hatlyban fentartotta, illetleg megjtotta az 1792: 12. t. czikket s kiterjesztette annak rvnyt az jabb orszggylsi intzkedsig, vagyis ez U r b r i u m o t rvnyben hagyta. (1802 : 6. t. cz.) Szzadokon keresztl sok panasz merlt fel folytonosan a d z m a b e s z e d s e krl, sok trvny hozatott a panaszok megszntetsre, de kevs eredmnynyel, mert a visszalsek megakadlyozva nem lettek. Kivlbban panaszkodtak a jobbgyok a miatt, hogy a fldes urak sokszor boszubl, sokszor hanyagsgbl nem s z e d e t i k be k e l l i d b e n a d z m t , hanem a termny levgsa, vagy beszedse utn hetekig hagyjk dzmlatlanul s az egsz termst a megromls veszlynek teszik ki. Ezen bajon segiteni kivnt az 1802. vi orszggyls, midn meghatrozta, hogy ha a fldesr
') Nagy-Kereki kzsg rbri pere. Biharmegye levltrban.

137

a munka bevgzsnek bejelentstl szmitott 8 nap a l a t t sem dzmln meg a termnyeket, a jobbgyok ezen 8 nap elteltvel a dzmt a termhelyen hagyva, a sajt rszket beszllthatjk. (1802 : 7. t. cz.) Ez mindenesetre nagy elny volt a jobbgyokra, mert igy nem voltak knytelenek a fldesr tetszsre hagyni termnyeiknek behordst. Nagy fontossg kedvezmnye volt ezen orszggylsnek a jobbgyokra nzve az is, hogy a jobbgyoknak a kiknek eddig s z e m l y e s k e r e s h e t s i j o g u k nem volt" megadatott a s z e m l y e s p e r e l h e t s i jog. (1802 : 20. t. cz.) Az u z s o r a v t s g elnyomsra tett intzkeds (1802 : 21. t. cz.) is kzelrl rintette a jobbgyokat. Az 1807. vi orszggylsen a rendek tbljn Nagy Pl hatalmas beszdet tartott a np millii szabadsgnak s jlltnek gyaraptsa" mellett, a mely tis'/.tit villmokat szr beszdnek meglett az az eredmnye, hogy midn az orszggyls s e g l y t ajnlott fel a k i r l y r s z r e : ezen s e g l y h e z v a l jrulstl a j o b b g y o k a t nyiltan felmentette. (1807 : 2. t. cz.) Az 1808-ki orszggylsen ismt felmerlt az rbri rendezs Ugye, azonban csak annyi hatroztatott, hogy az eddigi vsok fentartsval az U r b r i u m hatlya a kzelebbi orszggylsig minden jits nlkl kiterjesztetik, a mint ez ismteltetett az 1812: 3. t. cz., 1827 : 10. t. cz. s az 1830: 14. t. cz. ltal is. Az 1807. vi orszggylsen a mint mr emlitve volt akadt egy mersz ember, ki beltva azt a viszszssgot, mely a j o g e g y e n l s g tern ltezik, beltvn a jogtalansgt annak, hogy mig egyik fl dolgozik s nagyobbra vrrel is vdi a hazt: addig a msik csak a jogokat s a ms verejtkeinek gymlcst lvezi: azon indtvnyt tette, miszerint a nemesek jogait fokozatosan ki k e l l t e r j e s z t e n i a n e m - n e m e s e k r e is s ekknt letbe lptetni a j o g e g y e n l s g e t . Ezen ember Sopron vrmegye kvete N a g y P l volt. Nem is lehetett mg akkor mst vrni, mint a mi trtnt: hogy t. i. az orszgos rendek m e g b o t r n k o z t a k 'az indtvny felett s annyira klnsnek tartottk, hogy

138

mg trgyals al sem vettk. Pedig mr Nagy Pl eltt is trtnt ez gyben lps, csakhogy azt sem ismertk el a tekintetes karok s rendek" trvnyesnek. Ugyanis II. Jzsef csszr 1784. april 4-n egy rendeletet adott ki a l a k o s s g megszmllsa, a h z a k megszmozsa s a f l d b i r t o k o k felmrse tekintetben; ezt pedig azon czlbl tette, hogy azutn letbe lptesse a kzs t e h e r v i s e l s t , a fldbirtokot tevn az ad alapjv; ugyanekkor azt meggrte, hogy az ad mennyisgnek meghatrozsra orszggylst fog tartani, de azt is elre kijelentette, hogy Magyarorszg venkinti adjt 12 milli forintra akarja emelni s ezen sszegnek hromnegyedrszt a n e m e s s g ltal fizetteti. s 1788-ban csakugyan el is rendelte a n e m e s s g m e g a d z t a t s t , mg pedig az orszggyls mellzsvel rendkvli megyei gylsekre bzva az admennyisg feletti hatrozatot. De a megyegylsek visszautastottk a t r v n y t e len rendeletet, annyival inkbb, mivel a porosz kormny nyilt felkelsre izgatott II. Jzsef ellen s mivel a kvetkez 1789-ben kitrt a nagy franczia forradalom. Ltvn II. Jzsef a krlmnyek alakulst s re nzve kedveztlen fordulatt: az 1790. vi jan. 28-ikn kelt rendeletben kijelentette, miszerint fj lelknek, hogy npei t nem rtettk meg s br fjdalmasan, de visszavonja minden rendelett, k i v v e hrmat, mely t. i. a vallsi trelmet, kolostorok eltrlst s a j o b b g y o k r k s s z o l g a s g n a k m e g s z n t e t s t illetik. St II. Lipt is tett indtvnyt az 1790-iki orszggyls megnyitsa alkalmval, mely vgeredmnyben a j o ge g y e n l s g fel vezetett volna, azonban az is csak elhangzott, ppen ugy, mint a Nagy Pl az 1807-iki orszggylsen, melyen brmennyire megbotrnkozott is az orszggyls, mgis ezen frfiasan nyilt s kell alakban s helyen tett inditvny ltal lett elltetve a jogegyenlsg hatalmas fjnak leters s egszsges csirja. Ettl kezdve minl tbben kezdtek gondolkozni az elhangz inditvny meggyz igazsgrl s lassan br, de mgis rleldtt a termkeny fldbe vetett mag. Hogy a jobbgyok panasza mltn felhangzott ittott ezutn is a fldesri tlkapsok ellen, arra szmtalan pldt lehetne felidzni. Sok baj volt klnsen a l e g e -

139

l k miatt, melyekre vonatkozlag a fldes urak nem igen alkalmazkodtak az Urbrium hatrozvnyaihoz. Igy nevezetesen a Nagy-Kerekiben 1812. nov. 3-n tartott uri s z k kvetkez tletet hozott: Kitetszvn az, hogy nmely fldes urasgok ltal feles Purzsa Juhok fogaddnak fel a legelre, melyek a kznsges lakosok marhi legeljkn is legelvn, az ltal a Pascuin vestringltatik, minthogy az Urbrium rtelmnl fogva a kznsges legeln a fldesurasg von s fejs marhi szabadon legeltethetnnek s igy arra sem mnest, sem gulyabeli marht, annyival inkbb pnzrt felfogadott juhokat legels vgett hajtani szabad nem volna: hogy a Fldes Urasgok magokat a K. Urbrium dispositijhoz ezen pontra nzve tartsk, meghatroztatik."') Majd ugyanezen kzsgben 1812. nov. 16 n tartott uri szken a kzsg azon panaszkodik, hogy Hodosin Nagysgos asszony azt pretendlja a Helysgtl, hogy az azt illet falu robotja 13 marhs napszm egyenesen a Communits lovai ltal, nem pedig t a x s a i l t a l szolgltattasson." ') Mskor azon panaszkodik Nagy-Kereki kzsge 1815. okt. 30-n a D o m i n a l is s z k h e z , hogy igen nagyon terheltetnk az ltal is, hogy a tek. Urasgok kzl nmelyek ugyan a tli hnapokban szolgltatnak valami keveset, de t b b n y i r e e g s z e s z t e n d e i r o b o t u n k a t l e g i n k b b k a p l s o n s sznat a k a r s o n k n t e l e n i t t e t n k l e t l t e n i , annyira, hogy hrom s ngy hnapok alatt minden hten kt napot szolglnunk kelletik. Nagy megterheltetsnkre ltszik lenni az is, hogy a k e n d e r f l d n k b l men d z m t nem az Urbrium rtelmben in n a t u r a , hanem nmelyek a tisztelt Urasgok kzl z s k o t v e s z n e k , msok ellenben oly terhes dzmt kvnnak tlnk, hogy k e n d e r t e r m s n k n e k csaknem f e l e r s z t d z m b a k e l l adnunk". Panaszolja tovbb, hogy nmely fldesr: 1. Minden flddel bir t a x s n , valamint falu r o b o t y t y t , ugy nem klnben h o s s z f u v a r t kt kt napszmot veszen.
a

') Nagy-Kereki kzsg rbri pere. Biharmegye levltrban. ) Nagy-Kereki kzsg rbri pere. Biharmegye levltrban.

140

2. A t a x a - p n z t , mely e g y f o r i n t mbr nemcsak megknljuk vele tisztelt Fldes Urasgunkat, hanem bevivn, ervel is nla hagyni akarjuk el nem veszi, hanem az egy forintrt a mikor msok egy forintjval s 4 huszassval fizetik a napszmot rajtunk h r o m n a p s z m o t v e s z e n . 3. Van kzttnk olyan taxs is, hogy h o r d s i d j n kt m a r h v a l k t n a g y e m b e r e g s z n a p h o r d v n , mindtig c s a k e g y g y a l o g n a p s z m b a mltztatik venni".') Ezen panaszok folytn aztn az r i s z k nmely tekintetben itletileg intzkedett, nevezetesen: a vaj s egybb konyhra val tartozsoknak az urbarialis tabellkba hibsan lett beiratsnak megigazitsa a Fldmr rra" bizatott, azzal, hogy azt az uri szkhez mutassa be; a robotra nzve meglevn hatrozva, hogy a Helysg az Urbrium rtelmnl fogva in concreto 52 urbrilis napszmot tartozvn szolglni, a Fldesurasg eltiltatik, hogy e rszben e g y v a g y k t n a p o t n e s z o l g l t a s s o n , hanem azt a proportione ossza fel a taxsok kztt. Meghagyatik a Fldesurasgnak, hogy a k. Urbrium r e n d e l s h e z t a r t v n magt, a szolglatnak legalbb egynegyed rszt a tli hat hnapokban s z o l g l t a s s a leV) De bizony ennek az tletnek nem sok eredmnye lett, ugy hogy az 1816. szept. 3-kn tartott uri szkh e z mr ismt folyamodni volt knytelen a kzsg, panaszolvan, hogy: falu robottya s fuvarozs ltal is nagyon terheltetnk, mert a midn tsak 104 gyalog napszmmal t a r t o z n n k Hellysg szolglatjval, 160 n a p o t k e l l e t i k helyesitennk."3) Nem lehet emlitB nlkl hagyni itt sem az uri s z k tartsra vonatkoz klns szokst, mely nagyban jellemzi azt a kort. Az uri s z k tartsa szably szerint a fldes ur terhe lett volna, ez tartozott volna meghni s elltni mindennel az uri s z k tagjait: azonban nmely fldes urak ezt a terhet is kivetve nyakukbl, a szegny jobbgyhelysgekre nyomtk. rde') NagyKereki kzsg rbri pere. Biharmegye levltrban. ') Nagy Kereki kzsg rbri pere. Biharmegye levltrban. *) Nagy Kereki kzsg rbri pere. Biharmegye levltrban.

141

kssg gyannt mutassunk r itt is egy panaszra: Az 1816. esztend junius 27-re panaszkodik Nagy-Kereki kzsg a T. N. Vrmegye U r i s z k tartst mltztatvn hatrozni, a Mltsgos s Tekintetes Fldes urasgoknak a T. Uriszk tettes tagjai a mondott hatridre ki is jttek, de s e n k i sem a j n l v n mag t a f l d e s u r a s g o k kztll, a t. uri s z k k i t a r t s r a kivntat Intestenti dolgban a Comm u n i t a s k n t e l e n v o l t g o n d o l k o z n i s ebbeli kltsge kerlt a Communitsnak 47 ft 37 krba". Errl aztn a rszletes kltsgjegyzket is bemutatja, mely rdekes vilgot vet az uri s z k tagjainak knyelmes letre. A kltsgjegyzk szrl szra igy van: A n. kereki urbarialis perben a Tekintetes uri szk kitartsra e foly 1816-ik esztendben Junius Hnap 27-ik napjn a N . - K e r e k i C o m m u n i t s ltal ttetett kltsgeknek eladsa:

Asztali eszkzk:
K frt kr.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Egy fejr kenyr Egy cseld-kenyr Fl font rizsksa Ngy ittze mund liszt Jfle sfrny Egy fertly bors Kt font szalonna Egy fertly kv Egy fertly czukor Hrom font brs Petsenye Kt ittze -bor Kt csom hnapos reteg Egy czitrum Ats Jnos korcsmrostl 15 i t t z e bor per 16 kr. . Hat font marhabs k 17 kr. = E g y s f l i t t z e szilvaplinka Egy ittze eczet Egy font s 25 c s i r k e

2 1

30 45

12 1 3 1 1 2 1

45 45

20 8 20 42

4 1 3

36 12 30

142

20. 35 t o j s k 2 kr. 21. Kt ittze tejfel 22. Egy ittze vaj


23. Z l d b o r s 24. Z l d p a s z u l y 25. Hrom ittze tej 26. Tehn t r 27. C s e r e s z n y e 28. M e g g y 29. Petrezselyem 30. V e r e s h a g y m a 31. Tzifa egy fertly l 32. Kt szakcsnnak

& frt kr. 1 10


2 2

40 40
18 18

24
10
6 6

3
2

Summa: 47 frt37 Ezen fellyebbi megirt kltsgeken kivl a T. Uri szkre ttetett Vradrl fogva N.-Kereki-ig hrom rendbeli 4 Lovu s ismt N.-Kerekitl Vradig hrom rendbeli 4 Lovu forspontok. Sign. N.-Kereki die 5. Dec. 1816. Dsa Ferencz volt Fbir. Jakabb Audrs Msodik Bir. Sipos Gyrgy Eskdt. Papp Istvn Ntrius ltal".') Az 1818. decz. 22-rl azt a krelmt talljuk a kzsgnek, hogy mivel erd nincsen, ndterm rt pedig vagyon, legalbb annyi n d l s e n g e d t e s s k meg, a mennyibl Hzunk teteit foldozhatnnk". Ugyanezen krelmet megjtjk 1821. junius 27-ikn Biharvrmegyhez beadott krvnykben, panaszkodvn, hogy minden n d v g s i h a s z o n v t e l t l ugy elrekeszttettnk, hogy c s a k e g y s z l l a l sem v a g y u n k s z a b a d o k , a honnan ezen srelmnk s azoknak orvosoltatsa vgett, hogy a megtrtnt osztstl fogva tbb rendbeli s kln-kln helyeken a k z l e g e l b l t t e t e t t f o g l a l s o k a Co m m u n i t a s nak adjust r o z t a s s a n a k , valamint a T. N. Vrmegye, ugy ezen pernkben kikldetett T. Uriszk eltt tbbrendbeli alzatos esedez leveleink ltal Knyrgttnk, de mind ez ideig minden orvosls nlkl vagyunk". Vgl a huzamatos per" befejezst srgetik, mire a Vrmegye
') Nagy-Kereki rbri pere. Biharmegye levltrban.

143

Fisklisnak meghagyatik, hogy ezen rglta panaszolkod Communits gynek Trvnyes pertractatijt minden mdon elmozdtani igyekezzen".1) Mg igy se boldogulvn a kzsg, 1824. pril 19-ikn mr a megyei f i s p n h o z ad be krvnyt, mely igy hangzik s hven jellemzi az akkori trvnyes eljrst: E foly 1824-ik esztend junius hnapja 27-ikn ppen 27 e s z t e n d e j e lesz mr, hogy az u r b a r i l i s pernk folytatdik s egygy lltsunkkal meg nem foghatjuk, hogy ily huzamos idig srelmnk orvosls nlkl legyen, s egyedl ennek tulajdonithatjuk, hogy hatrainkon semmi igavon marhink s egynehny Tin bin jszgainkat nem tarthatjuk, s azokat ezen drga szk pnz idejn idegen hatrra kelletett brelnnk, egyedl nhny f e j s t e h e n e i n k e t (ezeket is nyron ltal szalmval, vagy mssal gdelgetvn) s sertseinket kntelenittetnk hatrainkon aszalni." Krik teht a per befejeztetst.*) Az 1825-iki orszggylsen nem kisebb ember, mint a nemzet hljra minden tekintetben rdemes nagy" S z c h e n y i I s t v n g r f emelte fel szavt a j o b b g y o k rdekben, feljtvn a jogegyenlsg eszmjt s a jobbgyi viszony rendezst, ezutn pedig jelszavhoz hven szval, rssal s tettel" rlel az elvetett magvakat, hirdetvn, hogy elengedlietlen ktelessg s letkrds az a l k o t m n y s n c z a i n k i v l l l k nak is b e f o g a d n i a z o k b a s az orszgos pnztr javra lemondani az a d m e n t e s s g r l . Es a nagy" Szchenyi az 1825-iki orszggylsen megkezdett reformtori mkdst nem hagyta flben s a k z s teh e r v i s e l s s j o g e g y e n l s g elksztsre irnyzott trekvst vgre is siker koronzta, habr csak vek mlva. Az 1830-iki orszggylsen mr hajland lett volna a nemessg a reform-javaslatok trgyalsra, ekkor azonban Ferencz csszron trt meg a jakarat, a ki a trgyalsba val bocstkozst meg nem engedte, csupn azt grte meg, hogy a kvetkez 1831-ik vben mul2

*) Nagy-Kereki kzsg rbri pere. Biharmegye levltra. ) Nagy-Kereki kzsg urbrri pere. Biharmegye levltra.

144

hatlanul orszggylst tart a javaslatok trgyalsa vgett, de az zsibl tjv nagy cholera miatt ez vben az orszggyls nem volt megtarthat. Volt ennek ms oka is, a mirt halogattatott a reformjavaslatok trgyalsa. nevezetesen: a nemessg egy rsznek tudatlansga s elitleteihez, kivltsgaihoz val nagy ragaszkodsa, tovbb az udvar politikja, mely flt azoknak keresztl viteltl s ez ltal a nemzet eddig nagyon elklnztt tagjainak nagyobb egybeforradstl. Pedig valban elrkezett volna mr az id a reformokra s nagy szksg lett volna azokkal a hborg kedlyek lecsilapitsra ppen az 1831-ik vben, a midn a cholera klnben is nagyban elkesertette a kedlyeket s ez s a fldes uri nkny nyilt lzadsra vezetett a fels megyk nmely rszben, nevezetesen Zempln s Sros megyben, melyrl egy egykor levl kvetkezleg emlkezik meg: 8000 p a r a s z t ember tmadt fel a fldes urasgok ellen, mindnyjan kaszkkal s ms ldkl fegyverekkel felfegyverkezve, s elsben is rmentek a kt Vice-ispnra, azok kzl az egyiket keresztre feszitettk s megnyztk, a msikat d e r e s b e fektetvn, hallig vertk, egy fldes asszonysgot felakasztottak stb. s tbb ilyen borzaszt dolgokat kvettek el ezek a dhs parasztok, kiknek vezreik holmi zsivny orosz s olh papok. Azt irtk hozznk Pestrl s Debreczenbl, hogy ezek a ktni valk Kassa al mennek s azt akarjk elfoglalni. Mr nmely ottan krl lev megyk irtak Debreczenbe az ott lev Cinerek besternek, hogy mennyen segtsgre, de Debreczenben s ottan krl nincsen tbb 2000 katonnl, st az egsz Magyarorszgon sem sok van: annlfogva Budra irt a Debreczeni bester a Generl-Commandhoz, hogy adjon elg katont a zr-zavar elnyomsrra') Vgre elrkezett az 1832/6-iki orszggyls megnyitsnak ideje, s 1832. decz. 16-ikn Pozsonyban meg is nyitott az orszggyls, melytl oly sokat vrt s remlt a nemzet jzanabb rsze s vrakozsban nem is csaldott. Ez az orszggyls kezdte meg a tancs0 Nagy Istvn tanr, ksbb n.-vradi esperes levele Kardszag 1831. Aug. 25. Eredetije nlam.

145

kozsait s jegyzknyveit alkotni m a g y a r u l , vgt vetvn az addig mindentt; s mindenben uralkod latin nyelvnek. Az 1832-ben kezddtt s 1836-ban vgzdtt, ppen azrt 1832/6-ik.inak nevezett orszggylsnek fgondja volt a leggetbb szksgnek tartott jobbgyi viszonyok rendezse. Valahra re kerlt a sor az Urbrium trgyalsra, melyet vtizedeken t halasztgatott az udvar s nemessg, flvn annak eredmnytl, egyik fell a a nemzet erejnek gyarapodsa, msik fell a sok ingyen jvedelmet biztosit nemesi eljogok elvesztse vagy elveszithetse miatt. Mria-Terzia Urbariuma rszint mdosittatott, rszint javttatott nmely terhek kihagysa ltal s mindennek biztosabb meghatrozsval, de a vgeredmny mgis az lett, hogy a mdostott Urbrium trvnyerre emeltetett, dics emlkezetre a nagy kirlynnek 1832-iki orszggyls a j o b b g y i v i s z o n y o k rendezshez fogvn, legelbb is a jobbgyok s z a b a d k l t z s t hatrozta el a kvetkez mdon: Az elkltzni akar jobbgy kteles minden tartozsrt eleget tenni s ekkor t letartztatni nem lehet, csakhogy el kell ltni magt fldes urtl e l b o c s t l e v l l e l , az alispntl, vagy szolgabirtl t i l e v l l e l . Ha azonban a fldes ur helyes ok nlktil megtagadn az elbocst levelet: a jobbgy az alispn bizonytvnyval is szabadon elmehet. Azon esetben pedig, ha a fldes ur mg ekkor is letartztatn az elkltzni akar jobbgyot: az alispn hatalom-karral bocsttassa el, a fldes urat pedig 200 frt birsgban marasztalja, melynek fele a megyei pnztrt, fele az illet j o b b g y o t illeti. Megengedtetett, hogy a jobbgy a t e l e k s az ahoz tartoz f l d e k hasznlst s az ezekre fordtott kltsgt eladhassa, de sem a fldes ur, sem ms helybeli kzbirtokos, sem a kzsg vev nem lehetett, s oly helyen, hol 40 teleknl tbb nincs, csak egy, 80-igkett, 120-ig hrom, azontl csak ngy t e l k e t lehet venni, kivvn azon esetet, ha kzrversen ms vev nem volt, ha a telek mivelst senki magra vllalni nem akar, vagy ha a jobbgy f e l n t t f i n a k akart telket szerezni. Msf 7: A Jobbicyiic tSitfcuU.
10

146

A j o b b g y o k e l m o z d t s n a k csak akkor volt helye, ha az egy vi hatrid utn is elgtelen terheinek viselsre, ha veszedelmes kicsapong s ha jobbgyi ktelessgeire nzve az urasg krval tbb izben nyilvnos makacssgban vtkesnek talltatott. Mg ez esetben is neki gyeinek elintzsre 3 h n a p engedtetett. Meghatroztatott, hogy a j o b b g y o k g y e r m e k t mestersg tanulstl, vagy akrmi ms tisztessges let neme kvetstl eltiltani semmikp nem lehet. A s z a b a d a d s v e v s megengedtetett. A j o b b g y i b i r t o k o k feloszttattak: j o b b g y t e l k e k r e , t e l k e k e n k i v l j r f l d e k r e , ur bar i a l i s f l d e k r e , pu s z t a t e l k e k r e , m a r a d k flde k r e. A j o b b g y t e l k e k bels telekbl s kls tartozmnyokbl llottak. A b e l s t e l e k egy egsz hold, zsellreknl 150 D-l volt, a k l s s g h e z szmttattak a sznt fldek s rtek, melyeknek nagysga a fld minsge szerint tbb vagy kevesebb volt, ugy hogy a sznt fld 1640 hold, a rt 622 kaszl kztt vltakozott egy e g s z t e l e k utn. Egy hold 11001300 l volt, egy k a s z l n a k pedig oly darab fld neveztetett, melyen venknt egy szekr anyaszna megtermett. A t e l k e k e n k i v l jr fldekhez szmittattak az irtsok s szlskertek. A l e g e l n kivli hasznuk volt a jobbgyoknak: 1. A faizs, melynl fogva az urasgi erdbl tzi ft ingyen, pleti ft pedig a lak hz s istll fedelre szintn ingyen kaptak. 2. A n d i s, mely a fa hinyt ptolta, hol a rgi gyakorlat szerint a kzsg s jobbgyok a ndls szabad hasznlatban voltak, ezen gyakorlat tovbbra is fenmaradt, hol a ndas kiszradt, az vissza ment az urasg tulajdonba, de ilyen helyen a jobbgy 40 kve nd-adja is megsznt. 3. A m a k k o l t a t s , mely szerint lakhelyk hatrban tulajdon hasznlatukra 6 krajczrral olcsbban nyertk a makkoltatsi szabadsgot, mint msok. 4. A p i i n k a f z s , sajt hasznlatra, st eladsra

147

ia, csak gabonbl nem engedtetett meg. A plinka sttl azonban tartozott a jobbgy venknt 2 forintot fizetni. Megengedtetett a legel elklnzs s tagosts. (VI. t. cz.) A j o b b g y i t a r t o z s o k meghatrozsa legnevezetesebb volt a jobbgyokra nzve, mert ez vget vetett a fldesri nknynek. Az errl intzked (VII.) trvnyczikk kvetkez hatrozatokat mondott ki: Minden jobbgy, ki tulajdon hzzal bir, esztendei br fejben kteles fizetni fldesurnak e g y f o r i n t o t , felt Sz. Gyrgy, felt Sz. Mihly napjn, kivvn azon esetet, hgy ha a szoksnl fogva valahol k n n y e b b br divatozik. A r t e k s b e l s t e l k i i l l e t s g e k k i v t e l v e l m i n d e n egybb f l d t e r m s b l kteles a jobbgy fldesurnak k i l e n c z e d e t termszetben adni, hacsak ms nincs szoksban; de a hol eddig a jobbgy fldektl h e t e d vagy n y o l c z a d , t i z e d n l k U l adatott, az tovbbra is meghagyatik, a hol pedig tizeddel, ott ennek utnna k i l e n c z e d fogja illetni a fldes urat. Ezen adzsok megvtelre a fldesr s jobbgy kztt szabad egyezsek ttessenek. A k i l e n c z e d , vagy a szoksban lev heted, nyolczad vagy tized szed e t s r e , b e l i o r d s r a nzve rendeltetik, hogy mihelyt a jobbgyok akr az egsz hatrban, akr ennek valamely rszben, vagy dljben az a r a t s t elvgzik s a kzsgi elljrk jelentst tesznek ez irnt az urasgnak : ez a jelentstl szmitand 3 nap alatt tartozik minden terms nembl a kilenczedet, illetleg a maga rszt kivenni, mit ha elmulasztana, szabad lesz a jobbgyoknak haza hordani a maguk illetsgt, s ez esetben aztn nem is lesznek ktelesek ingyen hordani be az urasg rszt a helybeli hatron bell sem. Az a s s z u - s z l t s az ebbl csepeg nedvet kivve, a b o r t e r m s b l szintn k i l e n c z e d , vagy h e g y v m illeti a fldes urat. ppen azrt ily szlkbl a fldesr engedelme nlkl s z l f r t k e t ela d n i nem szabad, megengedtetik azonban azoknak a sajt szksgre leend hasznlsa. A bor-kilenczedet csak a helybeli hatron bell tartoznak behordani a sz10*

148

ls gazdk. Ha pedig valamely esztendben a kilenczed alatt ll szlben semmi bor nem terem, a kvetkez esztendei termsbl tartoznak megadni a termesztk az elmaradt kilenczedet is. A mhrajokbl, brnyokbl s gdlykbl, ugy szintn az apr majorsgokbl s tojsokbl egyes jobbgyok ltal, valamint borjukban is tbb jobbgvok ltal sszesen tett eddigi adzsok, ugy nem klnben a vaj s tojsok s tbb a p r k i l e n c z e d kiszolgltatsa is j v e n d r e m e g s z n t e t n e k . Az uri m u n k k r a nzve hatroztatott, hogy minden egsz telkes jobbgy h e t e n k i n t egy s igy venk n t 52 napi igs, vagy e helyett ktszer annyi gyalog munkt kteles szolglni. A h z a s z s e l l r e k venknt 18, a hzatlan zsellrek pedig 12 napi kzi munkra ktelesek. Ezen munkk alkalmatos dolgosokkal, eszkzkkel s marhkkal viendk vghez. A s z n t s k i v t e l v e l egybb munkknl csak 2 igavon barmot szabad kivnni a fldes urnk. A fldes ur beleegyezsvel meg lehet vltani: egy napi i g s munkt 20 krral, egy napi g y a l o g munkt 10 krral. Ezen uri munkkat a hatron tekintet nlkl az v klnbz rszeire, n a p f e l k e l t t l n a p l e m e n t i g kell folytatni, ugy azonban, hogy az etets s itats idejn fell a jvs s hazamens is a jobbgy munkjba szmittassk; ha pedig lakhelyktl egy, vagy ms fl rnyira rendeltetnek dologra, akkor november, deczember, janur s februr hnapokban mr napfelkeltvel tartoznak munkhoz fogni s napnyugotig dolgozni, a tbbi hnapokban pedig a jvs s mens is beszmittassk munka idejkbe. Ha pedig es ltal flbeszakittatnk a munka, akkor a dolgozsi id tartamhoz mindig hozz szmttatik a jvs-mensi id is. A v a d l l a t o k ltal okozott krok meggtlsra minden egy egsz telkes jobbgy kln s 8 zsellr egytt tartozik egy szemlyt 3 napi vadszatra kldeni az rbri munkkon fell Ezen v i s z o l g l a t o k o n s a d z s o k o n fell a fldes urak jobbgyaiktl semmit nem kvetelhetnek, ha pedig ezt tennk, elszr krmegtritsre, ismtls

149

esetben pedig mg ezen kvl 200 frt bntetsben marasztaltassanak. A trvny teht sokkal szkebb korltok kz szoritotta a fldesurak jogait s tetemesen knnyitette a jobbgyok terheit Igen elnys volt a jobbgyokra az rk-vltsg megengedse, vagyis az, hogy minden szolglatijaikra s tartozsaikra nzve kln r k s k t s e k e t tehessenek fldes uraikkal, vagyis hogy a j o b b g y s g a l l m a g u k a t f e l s z a b a d t h a s s k . (8. t. cz.) A v g r e n d e l k e z s i szabadsgot is megadta a trvny a jobbgyoknak minden ing s ingatlan szerzett vagyonaikrl s a fldesurat a jobbgy javainak rklse csak vilgos magszakads esetben illette A 30-as vek eltt nem igen kedvez volt a jobbgyok t r v n y k e z s i gye. Ugyanis az uri s z k brskodott mind azon perekben, melyek a jobbgy s fldesr kztt elfordultak, teht nemcsak a kihgsi s krtteli, hanem minden jobbgyi s rbri gyekben. Afc u r i s z k pedig a fldesr kzvetlen befolysa alatt llott, azon maga, vagy tisztje elnklt, az elad, jegyz sajt gysze lehetett s ezek tlthettk be a biri szkeket is. Igy ezektl, kik a fldes ur kzvetlen hatalma alatt llottak, nem igen lehetett vrni rszrehajlatlan i g a z s g s z o l g l t a t s t , s ez a jobbgyok jog- s vagyon-biztonsgt tetemesen cskkentette. Ezt a visszssgot beltta az 1832-6-ki orszggyls s elrendelte, hogy az uri s z k e n a fldesr, vagy tisztje ne lehessen sem elll, sem kzbir, a jegyzi teendkre se alkalmaztassanak az szolglatban levk, vagy hozz tartozk. Igy teht nem volt tbb annyira rszrehajl az igazsgszolgltats az u r i s z k e n , habr a fldesrnak mg most is megmaradt az a joga, hogy az uri szkhez ellt nevezzen ki s kt meghvottat vlasszon. Vgre az 1832/6-iki orszggyls a jobbgyoknak is megadta a p e r e l h e t s i k p e s s g e t , mely szerint mindennem kvetelseikrt, vagy szemlyk srtsrt a k r k i e l l e n sajt nevkben panaszt tehetnek, perelhetnek. Az 1832/6-iki orszggyls teht fordul pontot alkotott a j o b b g y s g letben. De hogy ezen sem

150

trtnt meg mindaz, a mit a D e k F e r e n c z vezetse alatt llott s z a b a d e l v p r t akart: annak oka a kormny, s a fpapok s furak tblja volt, mert a k o r m n y a kvetek tbbsge ltal utasitsl hozott reformokat sokkal szabadabb elvlieknek ltta, minthogy annak valstshoz jrulni kivnt volna, a fpapok s furak tblja pedig kevs kivtellel mindenben a kormny nzeteit tmogatta".1) Hagyott azonban fenn egy nehz terhet is ezen valban nemeslelkli orszggyls, t. i. a fldes urnk azon jogt, hogy ha a dolgoz jobbgy egy nap ktszer is megintetett azrt, mert az ur dolgt resten, vagy makacssgbl krosan teszi, ha gyalog napszmot szolgl: egy forint, ha igst: kt forint b n t e t s t vehet e t t be a jobbgyon. Ez nagyon sok visszalsre adhatott alkalmat, mert ha a dolgoztat ispnnak tetszett, akrkire rfoghatta, hogy resten, hanyagul dolgozik, e miatt meginthette, fizettethette akrhnyszor. Nem ellenrizte azt senki. Azonban ezen s ehhez hasonl nmely stt pontoktl eltekintve, mlt nagy dicssgre vlik ezen orszggyls az akkori nemeseknek, kik a miket tettek, mindent nknt s sajt nemes lelkk sugalatt kvetve tettk.
') Horvth: Magy. trt. VIII. 532.

YIZEDIK

RSZ.

A jobbgysg felszabadtsa.
A nap sem tnik fel azonnal, midn vgt ri a stt jszaka, hanem elre kiildi a hajnalt s aztn a sajt fnysugarait, hogy sztoszlassk a homlyt s tat ksztsenek az szmra. Ilyen hajnal volt az 1836., 1840. s 1844. vi orszggyls, mely megelzte a magyarok, klnsen a magyar j o b b g y s g legfnyesebb napjt: az 1848-ik vet. Az 1836-iki orszggyls intzkedseinek hinyait a kvetkez orszggylsek voltak hivatva kiptolni s ezek meg is tettk ktelessgeiket. Az 1840-iki orszggyls javitotta s mdostotta az r b r i t r v n y e k e t s tbbek kzt kimondta, hogy a jobbgyok brmifle termesztmnyeknek a sajt ksztmnyeiknek akr kisebb, akr nagyobb mrtkben s mennyisgben lehet eladst ezentl is minden taksa-fizets nlkl, teljes szabadsggal gyakorolhatjk" (VII. t cz. 4. .); a kender s lenfldektl a fonsbeli szolglat egyedl azon fldekre rtetik, melyek vagy az rbri tabellkban, mint olyanok vannak kijellve, vagy az eddigi szoks szerint azon fonsbeli szolglattal voltak terhelve" (VII. t. cz. 5. .); egy egsz hzhelyes jobbgy esztend ltal 52 napi igs, vagy lia a fldes ur akarja egy igs napi munka helyett kt napi gyalog munkt szolglni kteleztetik napfelklttl napnyugotig dolgozva" (VII. t. cz. 6. .); a fldes uri munknak teljestst m a k a c s s g b l elmulaszt jobbgy nemcsak az elmulasztott munkt teljesteni, hanem minden egy gyalog napi munkrt foly ezst pnzben

152

2 forintot fizetni tartozik, azonban ez rendszeres kihallgats s elmarasztals utjn trtnhetik, midn a kzsgi elljrsg, vagy legalbb kt tan jelenltben hozott fldes uri hatrozat ellen joga van a jobbgynak birtokon kivlil a szolgabrhoz felebbezni. (VII. t. cz. 7. .) A f l d e s uri t a r t o z s o k m e g v l t sra vonatkoz trvnyczikk a jobbgyok elnyre kiterjesztetett s biztosabb ttetett. Ez volt az rk v l t s g , a mely szerint a fldes nr s jobbgy kztti szabad egyezsg ltal meghatrozand bizonyos talnos summa fizetsvel akr e g y e s j o b b g y o k , akr egsz k z s g e k fldesri tartozsaikat, szolglataikat s adzsaikat tkletesen s rk i d k r e megvlthattk; az igy ltrejtt egyezsglevl neveztetett r k v l t s g i s z e r z d s n e k , melyet a feleknek szksges pldnyokon fell mg 2 pldnyban kellett elkszteni s alirni s a megye kzgylsnek bemutatni, a bemutatott pldnyok kzl az egyik a megyei levltrba ttetett, a msik a kir. helytarttancshoz kldetett fel kirlyi jvhagys -vgett, mely azutn a megyei kzgylsen kihirdettetvn, letbe lpett. A j o b b g y o k r k s d s r l rendelkez trvny sok addigi vits krdst megoldott. Mr elbb (1836-ban) kimodatott, hogy a jobbgyok minden ing s ingatlan szerzemnyeikrl szabadon rendelkezhetnek, most az hatroztatott meg, hogy mi trtnjk a jobbgy vagyonval vgrendelet hinyban? Ez megoldst, nyert az 1840: VIII. t. czikkben. Ezt megelzleg termszetesen a fldes urak rdekeinek figyelemben tartsa mellett a jobbgyoknak csak fiai rksdtek a vagyonban, most ezen jog egyenlen kiteijesztetett a trvnyes hzassgbl szrmaz fin s l e n y maradkokra, kimondatvn, hogy mindenben teljesen egyenl mrtkben rksdnek; a jobbgytelket termszetben csak a fldes nr megegyezsvel lehet felosztani. Nevezetes volt ezen trvnvczikknek azon rendelkezse is, hogy a mag nlkl elhalt jobbgynak mg letben lev s z l i , annak si javaira s vgrendelet nlkl htrahagyott szerzemnyeire nzve az rksd s rendben mind az oldalgi vrbget, mind a f l d e s urat megelzik. (Eddig a fldes nr rks

153

dtt a mag nlkl elhalt jobbgy utn.) A hzassg alatti k z s z e r z e m n y e k r l kimondatott, hogy azok a jobbgyok kztt m i n d k t h z a s t r s a t e g y e n 1 n illetik, s azok fele rszrl mindketten szabadon rendelkezhetnek, vgrendelet s mag nlkli elhals esetn minden kzszerzemny az letben maradt hzastrsra szll, ugyan ez ll a hzassg eltti szerzemnyekre is; ha azonban sem zvegy, sem szl nem maradt letben, a s z e r z e m n y a f l d e s u r a t i l l e t i , a testvrek csupn az si j a v a k a t kapjk, de csak azon esetben, ha mr megosztozva voltak a testvrek, ha nem voltak megosztozva, a legkzelebbi oldalgi rokonok a fldes urat megelztk az sszes hagyatki vagyonban val rksdsben, a fldes ur csak akkor rksdtt, ha oldalgi rokonok sem maradtak. A ni h o z o m n y teljesen biztosttatott, az ltal, hogy annak sszersa s megbecslse elrendeltetett s ezen becslevl mellett a n hozomnyhoz brmily esetben hozz juthatott. Igen szp s a magyar lovagiassgra val rendelkezse ezen trvnynek az z v e g y n rszre az, hogy a mag nlkl elhalt jobbgy zvegye m i g l s frje n e v t v i s e l i , benmarad annak minden javaiban, ha azonban mostoha gyermekei vannak, akkor egy gyermekrszt kap. Az 1844-ik vi orszggyls ismt nevezetes lpst tett lre, midn a n e m e s i j a v a k b i r h a t s t nemn e m e s e k r e is k i t e r j e s z t e t t e (IV. t. cz.). De sokkal szebb, sokkal nemesebb llekre vall hatrozata volt az, a mely szerint: akr kinevezstl, akr vlasztstl fgg minden k z h i v a t a l o k r a leend alkalmazsban az, hogy a n e m e s i o s z t l y h o z nem t a r t o z n a k , s e n k i n e k a k a d l y u l nem s z o l g l h a t " . (V. t. cz.) Teht kimondatott, hogy ezutn a kzhivatalokra kpestst ne a szlets, hanem az sz, a tudomny, a kpzettsg adja meg. De sok szzadnak is le kellett addig folyni, mig z s' s tudomny eljuthatott mlt helyre mg akkor is, ha jobbgy kunyhban s nem a nemesi Curibsn szletett! Ugyanezen 1844-iki orszggylsen a kzmunkk is szablyoztattak, kimondatvn, hogy minden

154

jobbgy, ki egy egsz rbri telekkel bir, venknt 12 n a p o t kteles szekervel s von marhival a szerint a mint azokat ngyes vagy ketts fogattal kznsgesen hasznlni szokta, k z m u n k b a n tlteni". Meghatrozttott ezutn a hzas s hzatlan zsellrek kzmunkja, elbbiek venknt 6, utbbiak 3 gyalog napszmban, tovbb hogy mely czlokra hasznlhatk fel az ingyen kzmunkk, hogy ezek srgs mezei munkk idejn kivl teljesttessenek s a jvet s menet ideje a kzmunkba beszmittassk. Ez a kzmunkaszablyozs nagyban hozzjrult a jobbgyok terheinek knnytshez, mivel az eltt akkor, ott s oly czlra teljestettek kzmunkt, a mikor az a szolgabirnak tetszett. Az 1844-ik orszggyls homlyt z rendelkezsei kztt villmfnynyel jelent meg egy, mely bevilgtott mr a kzel jvbe. Ez volt az o r s z g g y l s i klts g e k n e k a nemesi rend ltal v i s e l s r l alkotott trvny, mely igy hangzik: Valamint a kt utbbi orszggyls alatt, ugy jelenleg is az orszggylsnek klnben a hzi pnztrak ltal viselni szokott k l t s g e i t , minden ebbl szrmaztatand kvetkeztetsek nlkl, szabad ajnlskp e g y e d l a n e m e s i rend s azok, kiket a trvny azon nevezet al foglalva rt, f o g j k v i s e l n i " . (XII. t. cz.) Egy nagy, egy hatalmas lps volt ez a nemessg megadztatsa, a kzs tehervisels fel s azt mutatta, hogy a jobbgysg mr vgnapjait li s nem lehet messze az id, midn kzsek lesznek a jogok is, a terhek is, hogy a np is megkapja az emberjogot . A kzs tehervisels keresztlvitelt a 1844-iki orszggylsen is megkisrlettk nmely felvilgosodott szellem s a kor intst megrt ellenzki kpviselk, de sikertelenl. A mi nem sikerlt az orszggylsen, annak helyessgt s indtvnyaiknak szintesgt sajt pldjukkal kvntk kimutatni. Igy B e z e r d y Istvn Tolna megyben lev birtokai utn a kivetett hadi, hzi adt s kzmunka-megvltst vvn alapi, ehez mrten venknti hromszz forint ad lefizetsre ktelezte magt R o s t i Albert Pestmegyben 1845. elejn

155

terjedelmes birtokait al vetette a hadi s hzi adnak, mivel a mint kijelent lelkiismeretvel meg nem egyezik, hogy az adnak egsz terhe csak az orszg n e m - n e m e s lakosait nyomja. Ezen nemes pldkat, a kivltsgokrl val lemondst, kvettk tbben, igy Zala megyben tbb mint ktszz, Csongrd megyben valami hatvan nemes, tovbb Srosban. Hontban, Szatmrban tbben. Az r k v l t s ' g megktsben (1846-ban) is Bezerdy Istvn volt az ttr. Szerzdst kttt j o b b g y a i v a l , a mely szerint ezek minden rbri adzsaikat s szolglataikat megvltottk. Midn lttk msok, hogy ezen szerzds mindkt flnek elnyre szolgl: kvettk a pldt sokan. Vasmegyben Gr. Batthyny Kzmr s Gusztv, Baranya-megyben Gr. Batthyny Kzmr a sajt jobbgyaikkal, Tiszafldvr, Szentes, H.-M.-Vsrhely s Csongrd a Krolyi grfokkal lptk rk-vltsgi szerzdsre s mindenfel azt tapasztaltk, hogy az ily szerzdsek mellett az anyagi jllt csakhamar virgzsnak indult. Ez is egy jabb ok volt a jobbgyok felszabaditsnak srgetsre. Az 1847-ik vi november 29-ik napjt s S z e m e r e Bertalan nevt nem szabad elfelejteni a volt jobbgyoknak s ezek utdainak, mert e napon tett inditvnyt Szemere Bertalan a k z s t e h e r v i s e l s kimondsra, mivel a mint magt kifejezte a mely nap a kzs tehervisels elve kimondva s alkalmazva lesz, a napon lesz Magyarorszgnak alapja letve msodszor". A np legkitnbb sznoka: Kossuth Lajos egyik leghatalmasabb beszdjben fejtegette, hogy a nemessg politikai slya s annyi becses histriai elnyei csak ugy tarthatk fenn, ha az lettel kilt ellenttben ll admentessgrl lemond" s a np tmegvel egybe olvadva, azzal jogban s teherben arnylag osztozik. E krdsben november 31-n volt a szavazs s a vgeredmny szerint a nemessg hozzjrulsa az o r s z g o s p n z t r h o z kzakarattal, a h z i a d h o z sztbbsggel elfogadtatott, a hadi adhoz val hozzjruls azonban kisebbsgben maradt. Igv teht Szemere s Kossuth inditvnya nagyobb rszben e l v i l e g diadalra jutott, st a frendi hzban is csak egyetlen ember: br.

156

Vcaey Mikls ragaszkodott a rgi nemesi privilgiumok srtetlen fentartshoz. Most rohamosan kvettk egymst a czikz fny villmok, melyek alapjban rengettk meg azt a romladoz, elavult falat, mely a nemesek s jobbgyokat egymstl elvlasztotta s ez utbbiaktl elfogta a nap melegt. Egymsutn hangzottak fel a valdi nemes indtvnyok. L n y a y Gbor a rendek hzban az urb r i s g e k r k s m e g v l t s t , a conservativ kormnyprt vezre Som si ch Pl az sisg eltrlst indtvnyozta s mindkt indtvny elvileg elfogadtatvn, a rszletes javaslat kidolgozsra orszgos vlasztmny neveztetett ki. A prisi forradalom hire srgette a reformok keresztl vitelt, melyeknek legnevezetesebbjei kz tartozott a jobbgyi viszonyok rendezse. K o s s u t h az 1848. vi mrczius 3-n tartott lsben a Felsghez intzend s msnap az orszgos lsben egyrtelmleg elfogadott f e l i r a t b a kvetkezket is bevette: Elhatroztuk, hogy a k z s t e h e r v i s e l s a l a p j n a np kzterheiben, melyekkel a megyei kzigazgatst eddig egyedl fedezi, osztozni fogunk s az orszg j szksgeinek ptlsrl is hasonl alapon gondoskodandunk. Elhatroztuk, hogy az r b r i v i s z o n y o k b l i k i b o n t a k o z s t krmentestssel sszektve eszkzljk s ez ltal a n p s n e m e s s g k z t i r d e k e k e t kie g y e n l t v e , haznk boldogsgnak gyaraptsval Flsged trnjt megszilrdtjuk. A n p n e k is p o l i t i k a i j o g o k b a n i l l r s z e s i t s r e az i d t e l r k e z e t t n e k vljk." Ezen indtvny azonban a frendeknl fennakadst szenvedett. Ekkor K o s s u t h indtvnyra a rendek elhatroztk, hogy az rbri megvlts a teljes krmentests mellett a fldes rra ktelez legyen s ez irnt azonnal trvnyjavaslatot is ksztettek. Igy lltak a dolgok, midn megrkezett a bcsi forradalom hire Pestre, hol a Kossuth mrczius 3-ki indtvnya ltal mr fellelkeslt ifjsg Petfi, Jkai, Vasvry s Irinyi Jzsef vezetse alatt oly lnk izgatottsgba hoztk a fvrost, mely ktsg kivl megtette hatdt a pozsonyi orszggylsre is. Az ifjsg ltal

157

elidzett trsadalmi mozgalom czlja volt petitit nyjtani be a trvnyhoz testlethez. E czlbl 1848. mrcz. 12-n Pesten npgyls tartatott, a melyen I r i n y i Jzsef 12 pontot olvasott fel, mint az orszggylshez intzend petitit, arrl, hogy mit k i v n a m a g y a r nemzet?" Ezen pontok kzl hrom rinti kzvetlenl a jobbgysgot, u. ni. 4. T r v n y e l t t i egyenlsg, polgri s vallsi tekintetben. 6. K z s t e h e r v i s e l s . 7. Az r b r i t e r h e k m e g s z n tetse". Ezen hires 12 pont egy vlasztmny ltal kldetett fel az orszg rendeihez s nagyban gyorsitotta az esemnyek fejldst. Megadatvn a nemzetnek a fggetlen felels ministerium, a trvnyhozs sietett megalkotni a trvnyjavaslatokat a kzs teherviselsrl, az rbr s papi tized megszntetsrl. s valban a nemessg ezen trgyalsok alkalmval tanstott nagylelksge mellett nem szabad elfelejtkeznnk a fpapokrl sem, a kik nknyt mondtak le a papi tizedrl, csupn arra gondolva, hogy a kisebb rend papsg ez ltal rzkenyebb vesztesget ne szenvedjen . . . Az 1 8 4 8. v i a p r i l 1 1 - i k e volt aztn az a fnyes nap, mely tndklsvel vgkp elz a sttsget s a homlyt s boldogit sugaraival felmelenget az emberr tett jobbgyoknak neh-'z bkoktl megszabadtott dermedt tagjait, ekkor lte meg diadalt az az eszme, mely oly sok idkn t siket fiilekbe hangoztat, hogy mlt s illend dolog, hogv miutn a vilg kezdettl fogva a szl anya minden embert egyenlnek szlt: mind azok szabadok legyenek, kiket az emberi hatalom, de nem a termszet vetett igba." Ezen napon lett feltve a bevgzs koronja azon szp s nagyszer pletre, melynek elbb ingatag alapkvt az 1547 ik vi orszggyls tette le, mely ppen hromszz esztendeig plt, lassan, de biztosan haladvn fellltsa, hogy ers s lland legyen s a nemzetnek minden tagjt magba fogadhassa s megvdhesse minden vsztl s pusztulstl. Ezen nap zte el vgkp az 1514-ik v rettenetes borzalmait, ekkor engeszteltk ki egszen az sk ltal megsrtett emberi jog szellemt a sokkal neme-

168

aebb utdok. E napon ragyogott a magyar nemessgnek, furaknak s fpapsgnak nemcsak disz-ruhja, hanem lelknek nemessge s nagysga is a legfnyesebben . . . Az 1848. april 11-n megjelent a jlelk V. Ferdinnd kirly h magyarjai kzt Pozsonyban, ksretben voltak Ferencz Kroly fherczeg s mostani igazn szeretett k i r l y u n k (akkor mg Ferencz Jzsef fherczeg). Midn a k i r l y az orszggyls befejezse vgett a ndor s az els magyar kormny ksretben belpett a trvnyhozk ltal megtlttt primsi palotba, az szinte s hatrt nem ismer lelkeseds zaja fogadta t, mely csak fokozdott, midn a s z e n t e s i t e t t 1848. v i t r v n y e k e t nneplyesen tadta a kirly a ndornak, magyar beszd ksretben. h, magasztos, felsges is volt ez az orszggyls, melynek vgzemnyei mltn lesznek arany betkkel berva a trtnelem knyvbe! Soha ily rvid id alatt (1847. nov. 7-ik napjtl 1848. april 11-ig) orszggyls mg nem alkotott ily sok s a nemzeti let fenmaradsra ily nevezetes, letbevg trvnyeket. Egszen mellzzk a tbbi trvnyczikkeket, csupn azokat kivnjuk felemlteni, a melyek felszabadtottk a jobb g y s g o t , teht a melyek kizrlag a j o b b g y o k k a l foglalkoznak s trtnetknek utols lapjait kpezik. Az 1848 : V. t. cz. elrendeli az orszggylsi kveteknek n p k p v i s e l e t a l a p j n vlasztst, teht a kpvisel-vlasztsi s kpviselv vlaszttathatsi jog kiterjesztetett bizonyos s mindenkit ktelez felttelek alatt az orszg minden lakosra, teht a jobb g y o k r a is. A XI. t. cz. megszntette a f l d e s r i t r v n y h a t s g o t ugy polgri, mint bntet tekintetben. A XV. t. cz. e l t r l t e az s i s g t . A XVI. t. cz. feljogostja a j o b b g y o k a t , hogy a m e g y e i k z g y l s r e kzsgenknt kpviselket kldjenek s igy a megyei hatsg gyakorlatban rszt vegyenek. A XIX. t. cz. a t a n u l s , a XX. t. cz. a valls szabadsgt s egyenlsgt mondja ki.

159

De ezen nagyszer hatrozatokra mgis a -Vili.-, IX. s XIII. t. czikkek tettk fel a tndkl gymnt koront, a mely mellett eltnt a rgi szomor napoknak utols homly-foszlnya is. A VIII. t. cz. a k z s t e h e r v i s e l s t rendelte el, mondvn: Magyarorszg s a kapcsolt rszek minden l a k o s a i , minden k z t e r h e k e t k l n b s g n l k l e g y e n l e n s a r n y l a g o s a n v i s e l i k . " Teht megsznt az ember s ember kztti klnbsg, a terhek nem sulyosodtak tbb egy np-osztly nyakra, hanem felosztattak azok az orszg minden lakosai kztt egyenlen s igy mr knny volt viselni azokat. A IX. t. cz. m e g s z n t e t t e a r o b o t o t , d z m a s p n z b e l i f i z e t s e k e t , kimondvn, hogy: Az r b r s azt ptl szerzdsek alapjn eddig gyakorlatban volt szolglatok (robot), dzma s pnzbeli fizetsek, e trvny kihirdetstl fogva r k s e n m e g s z n t e t n e k " . Teht megsznt a rabszolgasg, mely oly sok szzadokon keresztl akarat s jog nlkli gpp tette az embert. A XIII. t. cz. a papi t i z e d m e g s z n t e t s t mondta ki, a kvetkez mdon: Az egyhzi rend a p a p i t i z e d r l m i n d e n k r p t l s n l k l lem o n d v n , ai orszg Rendei ezen, a haza oltrra letett ldozatot rk emlkezet okrt trvnybe iktatjk, egyszersmind ezen lemondsnak nyomn elhatrozzk: A p a p i t i z e d , akr termszetben, akr a termszetbeni kiszolgltats helyett kszpnzben teljesiltetett, s pedig akr kzvetlenl az egyhzi rendnek, akr haszonbrlknek fizettetett, akr rks szerzds mellett, akr kirlyi adomny ltal szereztetett, ezennel r k r e megszntettetik." Teht mg a fpapokkal szemkzt is megszabadult a jobbgysg a szolgai ktelezettsg nygeitl ! Az 1848-ki trvnyek mintegy tizenkt milli rabszolgt szabaditottak fel a nehz lnczok ktelkbl, felemeltk az emberek sorba, befogadtk az alkotmny snczai kz, megosztottk a jogokat ppen ugy, mint a terheket, leontottk az elkorhadt vlaszfalakat, pezsg mozgsba hoztk a sokig dermedt vrt, j vilgot dertettek a gazdlkodsra, tulajdont adtak azoknak,

1 i O kiknek eddig nem volt egyebk elcsigzott testknl, st azzal sem rendelkezhettek szabadon, egyenlkk tettk az embereket, kiket eddig a szlets tett oly klnbzkk egymstl. A kzs teherviselsnek, a robot, dzma s papi tized eltrlsnek kimondsval befejeztetett a jobbgysg felszabadtsnak nagy s dics munkja, mert a mi ezutn kvetkezett, az mr csak a birtokviszonyok rendezse volt szabad embernek szabad emberrel. Bevgzdtt a j o b b g y s g t r t n e t e . A j o b b g y s g rkre megsznt. A meghalt embernek nincs tovbb trtnete...

IZEN E G Y E D I K

RSZ.

1848. utn.
Az 1848-ik vi korszakalkot trvnyekben kimondott nagyszer elvek a bekvetkezett dics s szomor idk miatt mg sokig jutottak teljes rvnyre. Maradtak mg fellegfoszlnyok a jogegyenlsg derl egn, melyek csak vek, st vtizedek mlva mosdtak el egszen. Ezen felh-foszlnyokra akarok rviden rmutatni a j o b b g y s g t r t n e t n e k befejezsel. Az 1848-iki trvnyek utn is maradt fenn n e m e s s n e m - n e m e s kztti klnbsg, maradtak fenn nmi n e m e s i eljogok, habr ezek nagyobb rszben lnyegtelenek. Nincs trvny, mely a nemessggel jr elnyk eltrlst kimondta volna, st nincs rendelet sem erre. Azonban a n e m e s s n e m - n e m e s lassanknt mgis ugy sszeolvadtak, hogy ma mr alig lehet felfedezni a legcseklyebb klnbsget is s hogy ma mr a tettekben s nem a szletsben keresik a nemessget Az 1848-iki trvnyek utn mg fenmarad, de lassanknt egszen elmosd klnbsgeket szlelhetjk a szemlyes s magnjogi, b n t e t s v a g y o n i gyekben. Lssuk ezeket sorban s idrendben.

1. Szemlyes s magnjogi gyek.


A szemlyes s magnjogi gyekben feltallunk nmi nemesi e l j o g o k a t , teht n e m e s s n e m n e m e s k z t t i k l n b s g e k e t : a hitbr, kzN f y : A J o b b i f j t i g tSrMnaU. 11

162

szerzemny, vrdj, nagyobb hatalmaskods, tovbb nyelvvltsg, zvegyi jog, zvegyi rkls, vgrj az egyenjogsg vgrendeleti s vlaszti jog tekintetben. H i t b r n e k , vagy kznsges beszd szerint mring"-nak neveztetik azon dj, mely a nt frje vagyonbl illeti az egybekels s az hzassgi ktelmek teljestse miatt. Ezen hitbr mgnsoknl 400 frt, nemes e k n l s vrosi polgrokul 200 frt, n e m - n e m e s e k n l 40 frt volt az 1840: XXII. t. cz. 85. -a rtelmben. s ezen klnbsg az 1848-iki v utn mg sokig fennmaradt, trvny ltal el nem trltetvn. K z s z e r z e m n y n e k a hzastrsak ltal a hzassg ideje alatt szerzett vagyon neveztetik, ehez azonban a hzassg tartama alatt rkltt vagyon nem szmithat. A kzszerzemny tekintetben az volt a klnbsg a nemesek s nem-nemesek kzt, hogy a nemes e k n l a frj f s z e r z n e k tekintetett s a kzszerzemnyi vagyonrl szabadon rendelkezhetett, a n e mn e m e s e k n l pedig a frj s n e g y e n l szerz volt s mindegyik csak a kzszerzemny fele rszrl rendelkezhetett, a msik rsz rintse nlkl. s az 1840 : VIII. t. cz. 8. -nak ezen intzkedse el nem trltetvn trvnynyel, a legutbbi idkig fenmaradt. V r d j vagy h o m a g i u m alatt azon pnzbntets rtetett, mely hatalmaskodsi esetekben volt fizetend. Ezen vrdj tekintetben is fenllott a klnbsg nemes s nem-nemes kzt a mult vtizedig. A furak vrdja 400 frt, a n e m e s e k 200 frt, a n e m - n e u i e s e k 40 frt volt. Ezen v r d j csak az 1871: LH. t. cz. 7. -a ltal trltetett el, a mely vilgosan kimondja: a v r d j eltrltetik". N a g y o b b h a t a l m a s k o d s n a k (melylyel az 1723: X. t. cz. a nemessg d s z t kivnta oltalmazni ad conservandam Patriae Nobilitatis Praerogativam ) neveztetett: a nemesi hzra vagy udvarra betrs, nemes embernek jogos s trvnyes ok nlkl befogsa, letartztatsa, megsrtse, meglse, fldjeinek elfoglalsa, az orszg rendes birinak, hivatalnokainak, az orszggylsi tagoknak hivatalos eljrsaikban megsrtse, testvrek s rokonok megsebzse, ms tagjainak megcsonktsa. Ezen n a g y o b b h a t a l m a s k o d s bttn-

163

tetse rgebben fejveszts, vagy fejvltsg volt, de a fejveszts ksbb megszntettetvn, bntetsl csakis a fejvltsg, vagyis v r d j maradt fenn, mely az elbbiek szerint klnbz volt a n e m e s e k s n e m - n e m e s e k kzt. 1871-ben ezen vrdj is eltrltetett. De ezen nagyobb hatalmaskods esetei a jogegyenlsg elvnek megfelelleg az 1878 : V. t. cz., vagyis a bntet trvnyknyv ltal leltek megoldst, a hol a n e m e s s n e m - n e m e s kztti klnbsg e tekintetben teljesen megszntetve van, a hol a nemesi hzra vagy udvarra betrst (a nemesi elhagysval) a magnlak megsrtsben (XXV. fejezet), a jogos s trvnyes ok nlkli letartztatst a szemlyes szabadsg megsrtsben (X. fejezet), a megvrst, meglst, testvrek s rokonok megsebzst, ms tagjainak megcsonktst: a testi psg s let elleni bntettekben (XX. s XVIII. fejezet), az osztly rendes birinak, hivatalnokainak, az orszggylsi tagoknak hivatalos eljrsaikban megsrtst : a hatsg elleni erszak bntettben (V. fejezet) nyilvn feltalljuk. s igy a nagyobb hatalmaskods eseteibl foly klnbsgeket csak az 1878:V. t. cz. szntette meg. N y e l v - v l t s g n a k a ms becsletnek megsrtse, vagy msnak rgalmazsa miatt kiszabott pnzbntets neveztetett. Ezen n y e l v v l t s g n e m e s e k s vrosi polgrok kzt 100 frtban, n e m - n e m e s e k kzt 20 frtban') szabatott ki. Ezen polgri eljrs krbe vg becsletsrtsi s rgalmazsi gy ksbb kivtetvn a polgri eljrs all, a B n t e t t r v n y k n y v XVII-ik fejezetben nyert megoldst s a bntetsek kzt addig fennllott klnbsg megsznt. Az z v e g y i j o g a htra maradt n azon joga, a mely megilleti t mig frje nevt viseli laksban, tartsban s ha frjhez megy. kihzasitsban. A nemes s volt jobbgy kzt e tekintetben is klnbsg maradt fenn. A n e m e s e k zvegyt egyformn illette az zvegyi jog, akr volt gyermeke, akr nem, kivvn az zvegyi jog korltozsnak eseteit; a v o l t j o b b g y zvegye a frj magnlkli elhalsa esetben * ennek minden
') Curia 5j32 1874. sz. Dntvnytr XII. 124. Curia. t'24'ltS7 sz. Dntvnytr. XIV. 18.i. 11*

164

javaiban benmarad, kivve ha ill tartsrl vgrendeletileg gondoskodott frje, ha des gyermekek maradtak, ezek csak azutn osztozhatnak az apai vagyonon, ha des anyjuk zvegyi tartst teljesen biztostottk, de ha az zvegynek csak mostoha gyermekei vannak, az zvegy csak e g y g y e r m e k r s z t kap s ezt is csak hasznlatra, ugy hogy az ingatlanbl kiszaktott egy gyermek-rsznek csak j v e d e l m e illeti t, de llagval nem rendelkezhetik. s az O r s z g b r i r t e k e z l e t 16. -a az e tekintetben fennllott rgi magyar trvnyeket jra hatlyba lptette, teht mg 1861. utn is megmaradt a klnbsg a n e m e s i s j o b b g y i zvegyi jog kztt. z v e g y i r k l s tekintetben is fenmaradt a klnbsg a n e m e s i s volt j o b b g y i zvegyek kztt az 1861-ik v utn is, mivel az Orsz. bir. rt. 15. -a kimondta, bogy az zvegyi rklst szablyoz magyar trvnyek vltozatlanul fennmaradnak", mr pedig a rgi magyar trvnyek rtelmben a n e m e s zvegyt egy gyermekrsz illette a frj minden ing javaibl s zlogbirtokaibl, osztly eltt elvihette frje kocsi-lovait a melyeken jrt, jelesebb ltzeteit stb.; ezzel ellenkezleg a volt j o b b g y i zvegyekre vonatkozlag a jobbgyok rksdsrl szl 1840: VIII. t. cz. 2. s 18. -bl nyilvn kitnik, hogy s e m m i z v e g y i r k r s z t nem kaptak. Az e g y e n j o g u s g o t kimondtk ugyan az 1848-iki trvnyek, de hogy mgis csak lassanknt ment ez teljesedsbe, nyilvnval a ksbbi trvnyekbl, melyek szksgesnek lttk az egyenjogsgot hangslyozni. Igy az 1868: XL. t. cz. 1. -a kimondja, hogy: a vdelmi ktelezettsg l t a l n o s s m i n d e n vdkpes llamp o l g r ltal szemlyesen teljestend". Az 1868: XLIV. t. cz. bevezetsben ez ll: Minthogy Magyarorszg sszes honpolgrai az alkotmny alapelvei szerint egy nemzetet kpeznek, m e l y n e k m i n d e n p o l g r a e g y e n j o g tkgja, a honpolgrok teljes e g y e n j o g s g a minden egybb viszonyokat illetleg psgben tartatik" . . . stb. Tovbb a 27-ik -a kimondja, hogy: a hivatalok betltsnl jvre

165

is egyedl a s z e m l y e s k p e s s g szolgl irnyadl". A v g r e n d e l k e z s tekintetben is fenmaradt a klnbsg nemes s nem-nemes kzt sok ideig. A nem e s e k vgrendelete csak akkor volt rvnyes, ha azt 5 alkalmas, n e m e s i , vagy hasonrendtf tan eltt tettk, mig n e m - n e m e s e k a helybeli bir s 2 eskdt, vagy 3 ms tan jelenltben is tehettek vgrendeletet. Az Orsz. bir. rt. 5. -a azt mondta ki, hogy: a vgrendelet s fikvgrendelet kls kellkei tekintetben a magyar trvnyben, stattumokban s trvnyes gyakorlaton alapul klnbz szablyok p o l g r i ll s r a v a l t e k i n t e t n l k l egyforma hatlylyal birnak s a nemesek vgrendeletei azrt, hogy a nemnemesekre nzve fenllott szablyok szerint alkotvk, s viszont, kiilkellkek hinybl nem rvnytelenithetk." Igy teht 1861-tl kezdve rvnyes volt a vgrendelet akr n e m e s i , akr n e m - n e m e s i gyakorlat szerint jtt ltre. Vgre az 1876: XVI. t. cz. meghatrozta a vgrendelet alakisgt, kimondvn, hogy: Az rsbeli magn vgrendelet rvnyessghez: a) ha a vgrendelet az rkhagy ltal egsz terjedelmben ratott s alratott, kt tan, b) minden egybb esetben n g y tan kivntatik. (1. ). A szbeli magn vgrendelet rvnyessghez n g y tan jelenlte szksges." (15. ) A v l a s z t i j o g tekintetben mg az 1874: XXXIII, t. cz. is hagyott fenn klnbsget n e m e s s n e m - n e m e s kztt, midn meghatrozta, hogy: Vlaszti jog az 1848. eltt a fennllott kivltsgokra jvben nem alapithat, azok azonban, kik r g i j o g o s u l t s g alapjn 1848-ik vtl 1872-ig bezrlag ksztett orszggylsi vlaszti nvjegyzkek valamelyikben benfoglaltatnak, a v l a s z t i j o g g y a k o r l a t b a n s a j t s z e m l y k r e n z v e megh a g y a t n a k " . T e h t a r g i j o g o s u l t s g gyakorlatban levktl a kik nagyon termszetesen nemesek voltak mg 1874. utn sem kvntatott mgoly kpesits a vlaszti jog gyakorlathoz, mint msoktl.

166

2. Bntet gyek.
A b n t e t j o g t e r n is sok ideig megtalljuk mg a klnbsget n e m e s s n e m - n e m e s kztt, habr a jogegyenlsg 1848-ban kimondatott; de ezen klnbsgek is elenysztek lassanknt egszen. A l o p o t t vagy rabolt jszg m e g v t e l t , vagy konok letartztatst tilalmaz trvny annak visszaadsn kivl a fpapokra, orszgnagyokra, n e m e s e k r e s szabad kirlyi vrosokra 200 frt, a n e m t e l e n e k r e 40 frt brsgot szabott. (1659 : XVII. t. cz.) Ez a klnbsg az egyenlsg kimondsa utn mg sokig fenmaradt s csak akkor enyszett el, midn a hasonl cselekmnyekrt mint orgazda bntettetett a tettes. Fenyit perekben a v d l o t t b e f o g a t s r a nzve is klnbsg volt n e m e s s n e m - n e m e s kzt. A n e m e s vdlott ha meg nem jelent a birsg idzsre, csak a kiirs, vagy l e v e l e s i t s (prscriptio) u t n volt befoghat, e nlkl csak akkor, ha 1. trvnyesen megidztetvn, a birsg eltt megjelenni vonakodott, 2. ha felsgsrts gyanjval terheltetett, 3. ha slyosabb bntettben tetten kapatott, vagy a tett helyrl folytonos ldzs gzben fogatott el, 4. ha birtok s rendes lakhely nlkl kbor letet l, vagy lakhzn kivl egybb vagyona nincs s nyilvnos gonosztevknt felismertetik, habr tetten nem kapatik is. A nemn e m e s befogatsa mr nem volt ily felttelekhez ktve s elg volt erre a bntett slyossga, mely fej vesztesget, vagy test sanyargat s azzal egyenl bntetst von maga utn, tovbb ha a bntett trgyilag elgg be volt bizonytva s az illett alapos g y a n j e l e k terheltk. Azonban az O r s z g b r i r t e k e z l e t a fenyit eljrs tekintetben val klnbsget eltrlte, kimondvn, hogy a n e m e s e k , vagy n e m - n e m e s e k ltal elkvetett bntettek irnti eljrs tekintetben a rgi magyar trvnyek szerint fennllott k l n b s g jvre m e g s z n t e t t e t i k , mg pedig nem a nemes joga csonktsval, de a nem-nemesnek a nemeshez emelsvel. Minlfogva az elbb vizsglat, vagy e nlkli b e f o g a -

167

ts, letartztats, vagy szabad lboni hagys, kezessgre bocsts, vdelem s perorvoslatok hasznlhatsa tekintetben a rgi magyar bntet trvnyeknek s gyakorlatnak azon szablyai, melyek elbb csak a n e m e s e k ltal elkvetett bntettekre valnak alkalmazhatk, jvben a n e m - n e m e s e k ltal elkvetett bntettekre is e g y a r n t alkalmazandk." (Orsz. bir. rt. IT. 3. .) Ugyan ezen e g y e n l s g van kimondva a r g t n b i r s g i s z a b l y o k b a n . Az 1862. vi decz. 12-n kiadott legfelsbb hatrozat IV. -a a rgtn birsg elbe tartoz szemlyekrl intzkedvn, megparancsolja, hogy ezen gonosztevk p o l g r i l l s a s e m m i tek i n t e t b e nem j." Ugyanezt mondja a m. kir. igazsggy- s belgyminister ltal 1868. november 5-n kiadott r g t n b i r s g i s z a b l y o k 7. a. A t e s t i f e n y i t k nagyon sokig fentartotta a n e m e s s n e m - n e m e s kztti klnbsget. A t e s t s a n y a r g a t testi bntetsek all a n e m e s s g mindig k i v t e l t kpezett, 1848-tl fogva pedig a Curia a n e m - n e m e s e k r e is ritkbban s akkor is csak a legenyhbb nemkben alkalmazta azokat. A t e s t s a n y a r g a t bntetsek fajai voltak: 1. a csonkts, szemkivjs, kz-, fl-, orr-levgs, 2. a s e p r z s , 3. a v e s s z z s , 4. a p l c z z s vagy korbc s o l s, 5. a blyegsts. Az 1836: XVII. t. cz. a t e s t s a n y a r g a t bntetsek vgrehajtst a n e m - n e m e s e k r e is nmely megszortsok al vette, midn kimondta a verettetsi b n t e t s e k r e vonatkozlag, hogy ezen testi bntetssel .az elitlt rab egy fertly esztend lefolytban ugyanazon egy tletnl fogva csak egyszer fenyttessk, mely id alatt ezen bntets brmely rgy alatt se ismteltessk, st ha az egyszerre elverend 25 tseknl a fenyts slyosabb volna, azzal az elitlt rab csak fl venknt illettethessk". (2. .) Az 1840: IX. t. cz. 9. -a a mezei s erdei kihgsok eseteire nyiltan f e n t a r t j a a t e s t i bntetst Az 1848: XXII. t. cz. 31. -a csak a nemzeti rsereg tagjait" veszi ki a t e s t i b n t e t s s e l val fenyts all.

168

Az Orsz. b i r i rt. IL 2. . szerint: nemesek s n e m - n e m e s e k ltal elkvetett bntettek bntetsmdjnak, nemnek s mrtknek meghatrozsa tekintetben, a n e m e s s n e m - n e m e s k z t t t b b k l n b s g nem l e h e t , s e szerint a nem-nemes a nemeshez emeltetvn, a kir. Curia ltal az 1848. vtl fogva kvetett gyakorlatnl fogva is, a testi bntets alkalmazsnak helye bntetteknl egytal b a n nem leend." De ugyan ezen O r s z g b r i r t e k e z l e t II. 5. -a az elbbi szakasz ellenre kvetkezket mondja ki: a mezei rendri kihgsok tekintetbl az 1840: 9. t. cz. ltal fenntartva levn s az 1848-ik vi trvnyek ltal sem trltetvn el az egszben, de a t e s t i b n t e t s n e k f e n t a r t s a , mig ms czlszervel a trvnyhozs ltal nem ptol ttik, a kzfegyelem fentartsa tekintetbl a k i h g s o k m i n d e n e g y b b n e m e i n l is n l k l z h e t e t l e n n e k m u t a t k o z v n , a t e s t i b n t e t s vatos hasznlata kihgsoknl fennhagy atik ugyan: a mennyiben azonban az 1848: XXII.t. cz. a testi bntetst bizonyos qualificatiok ltezse esetben megszntette: ennlfogva az 1848-ik vi trvnyhozs szellembl indulva ki, a testi bntets alli teljes mentessg, a kihgs eseteiben is, a n e m e s e k e n s gyakorlatilag azok sorba felvett h o n o r a t i o r o k o n fell mindazokra is kiterjesztetik, kik az 1848. vi V. t. cz. szerint politikai jogok gyakorlatra kpesitvk." Azonban hogy nemcsak kihgsi s fegyelmi gyekben, hanem mskor is alkalmaztatott mg az ezutni idkben is a t e s t i b n t e t s , egsz hatrozottan lehet kvetkeztetni az 1871 : LII. t. cz. 1. -bl, mely kvetkezleg hangzik: a t e s t i f e n y i t k , mint f, mell k , vagy s l y o s t bntets, tovbb mint fegyelmi bntets, ugy b n v d i , mint r e n d r i esetekben tbb nem alkalmazhat." Mr pedig ha a testi fenyitknek a felsorolt mdon val alkalmazsra nem merltek volna fel pldk a gyakorlatban, nem lett volna szksg a t e s t i f e n y i t k e l t r l s n l az alkalmazs klnbz mdjait felsorolni. Teht a t e s t i f e n y i t k csak az 1871 : LII. t. cz. ltal lett vgkp eltrlve s itt kezddik a n e m e s s

169

n e m - n e m e s kztti teljes jogegyenlsg a bntetjog tern...

3. Vagyoni gyek.
Az 1848-ik v utn kvetkez vek nem voltak alkalmatosak az elvileg kimondott gykeres talaktsokra s a vagyoni visszonyok rendezsre; vtizedeknek kellett elmlni, mig az urbrisgbl szrmaz vagyoni krdsek tisztzva lettek. Az tmeneti intzkedseket trgyaz n y i l t p a r a n c s o k a t s l e g f e l s b b r e n d e l e t e k e t bizalmatlansggal fogadta az addig alkotmnyos igazgatshoz szokott nemzet, sajt magnak pedig csak majd 20 v mlva volt mdjban tr v n y hoz s i l a g intzni a sajt gyeit. Pedig nem lehet eltagadni msfell azt, hogy habr a megjelent legfelsbb n y i l t p a r a n c s o k s rendel e t e k nem gykereztek is a mi alkotmnyunkon s szoksainkon, de meg volt bennk a rendezsi trekvs. Alig nmultak el egszen a csata-zajok, mr (az 1848. decz. 2-ikn kelt csszri szzattal s az 1849. julius 7-ikn kelt nyilt rendelettel a j o b b g y i kapc s o l a t m e g s z n t e t s e jvhagyatvn) 1849. decz. 28-n megersttetett s 1850. jan. 14-ikn kiadatott egy rendelet, mely a t e l e k - s b e t b l z s i k n y v e k vezetst meghagyja. Ezutn gyorsan kvettk egymst a v a g y o n i v i s z o n y o k r e n d e z s t czlz uyilt parancsok' s rendeletek. Az 1852. nov. 29-ikn kiadott nyilt parancs az s i s g b l s egybb birtokviszonyokbl ered jogviszonyokat igyekezett meghatrozni, az 1853. mrt. 2-n kiadott r b r i n y i l t p a r a n c s az rbri kapcsolat s ezzel rokon jogviszonyok szablyozst, az r b r i krptls s fldtehermentesitsi eljrst foglalta magban, az 1854. aug. 9-ikn a h a g y a t k o k trgyalsa, g y m s g s g o n d n o k s g trgyban jelent meg rendelet, mig az 1855. decz. 15-ikn a t e l e k k n y v i rendelet adatott ki. Ezen rendeletek s az 1852. nov. 29-iki rendeletlel letbe lptetett osztrk polgri trvnyknyv szerint rendeztettek magnjogi viszonyaink s elbbi trvnyeink csak annyiban brtak hatlylyal, a mennyiben az osztrk polgri trvnyknyvet letbe lptet rendeletben kimon-

170

datott, hogy a trvnyek visszahat ervel nem birnak. Mig aztn az 1860. okt.. 20*ikn kiadott csszri diploma s legfelsbb rendelet ltal trvnykezsnk ideiglenes szervezse elrendeltetett s ennek folytn ltre jtt az Orszgbri rtekezlet. z O r s z g b r i r t e k e z l e t e t az emltett 1860. oktber 20-ki l e g f e l s b b k i b o c s t v n y folytn az orszgbri mltsggal felruhzott gr. Apponyi Gyrgy hvta ssze; a Htszemlyes tbla biribl, ms jeles birkbl s gyvdekbl ll rtekezlet 1861. jan. 23-tl 1861. mrczius 4-ig a trvnykezs trgyban egy jav a s l a t o t dolgozott- ki, mely az orszggyls intzkedsig l t a l n o s a n k v e t e n d s z a b l y z a t l hasznlhat lenne; e z e n j a v a s l a t F e l s g e l t a l is h e l y b e n h a g y a t o t t , miutn elbb mr az 1861. vi o r s z g g y l s l t a l e l f o g a d t a t o t t . Ezen Orszgbri rtekezlet ltal megllapitott, trvnynek ugyan nem mondhat, de azrt mgis trvnyes ervel bir szablyok 1861. vi julius 23-n lptek letbe. A felemltett rendeletek tbb-kevsb sszefggsben vannak a j o b b g y i vagy r b r i v i s z o n y o k rendezsvel. Az s i s g i n y i l t p a r a n c s vagy 1852. nov. 29-ki rendelet annyiban vonatkozik a v o l t jobb g y o k r a , a mennyiben kimondja, hogy: a f l d e s u r a k n a k a j o b b g y o k h o z i elbbi viszonyn alapul h r o m l s i j o g a megszntettetik". (2. .) Az 1853. vi mrczius 2-n kiadott legfelsbb rendelet, az u. n. r b r i n y i l t p a r a n c s 2. -ban ez ll: Az rbri kapcsolat megszntetse kvetkeztben a v o l t j o b b g y o k a kezkn lev r b r i fldbirtokban t e l j e s tulajdon s szabad rendelk e z s i j o g g a l r u h z t a t n a k fel, fnnhagyatvn a jobbgy javakbani rksdsi rend s a telkek sztdarabolsa irnt fenn ll vagy mg kibocstand rendszablyok". Kimondta ezen rendelet, hogy az rbri telkekkel a v o l t j o b b g y o k t u l a j d o n a i v v l n a k a mr trvnyesen elklnztt, vagy jvendben trvnyes uton elklnzend l e g e l k , nem klnben azon e r d k s n d a s o k is, melyek az rbri f a i z s s n d i s vgett a v o l t j o b b g y o k n a k tengedtettek, vagy jvendben tengedtetnnek. (4. .) Az erdk kir-

171

tsa ltal nyert fldek, az . n. i r t s o k kzfii csak azok maradtak a v o l t j o b b g y o k kezn, melyek az rbri telek kiegsztsre, letfentartsra, vagy terhes szerzdsek mellett rk idkre adattak, vagy a melyeken m e g s z l l i t s o k lteztek, ha ezek birtokosainak ezen megszllitsokon kvl egybb, rbri telekhez tartoz birtokuk nincs. (9. .) Az e r d e i h a s z o n v t e l tekintetben ott, hol a v o l t j o b b g y o k a t a fldes ur erdjbl fai zs illette, a fldes ur erdjbl kihasittatott szmukra egy darab s ezt teljes tulajdoni joggal nyertk. (10. .) A n d l s r a nzve azt mondja ki a rendelet, hogy a volt jobbgyok rszre bizonyos mennyisg nd adassk, vagy hasznlatukra a ndas bizonyos rsze kijelltessk. (15. .) A legeltets azon fldeken, melyek ezen nyilt parancs hatrozatainl fogva a v o l t j o b b g y o k t u l a j d o n a i v v l n a k , az egykori f l d e s u r a k a t tbb nem illeti, de a j o b b g y o k sem legeltethetnek az u r a s g i fldeken. (16. .) A s z l k r e vonatkozlag az foglaltatik e rendeletben, hogy csak akkor vlnak a v o l t j o b b g y o k t u l a j d o n v . ha az rbri telek kiegszt rszt kpezik, ms szlhegyektl s szlktl a szerzdsi, vagy eddigel divatozott s z o l g l t a t s o k s a d z s o k , valamint netaln a szlk fntartst rdekl ktelezettsg meg nem szntetvk s mig a megvlts trtnik, vonakods nlkl teljesitendku (17. .) Az egykori j o b b g y o k k o r c s m l s i j o g a ' ) az eddigi rbri trvnyekhez kpest fentartatott. (24. .) A m a l o m s h a l s z a t i jog tekintetben az eddigi trvnyek szolglnak zsinrmrtkl. (24. .) Az O r s z g b r i r t e k e z l e t mintegy szentesitette s a gyakorlatban tovbb is alkalmazsban hagyta az 1853. mrczius' 2-n kelt rbri nyilt parancsot a kvetkez rendelkezsvel: r Az 1836. s 1840. vi rbri trvnyek folytn idkzben keletkezett, az ur') Rgen a jobbgyok sorban mertk a bort. (1559 : LI. t. cz.). Lakadalomra 'l ak bor bevitele meg volt engedve. A kzbirtokosok ltal birt helysgekben a jobbgy a k r k i n e k k o r c s m j b a n i h a t o t t , de h z h o z mr csak a s a j t u r a k o r c s m j b l v i h e t e t t b o r t . (Frank: 408.)

172

bri s z a b l y o z s o k minden nemre, az a r n y o s s g i p e r e k r e s a f l d t e h e r m e n t e s i t s r e kiterjed l e g f e l s b b s z a b l y o k z 1848. vi viszonyokkal sszetkzsben nem levn: a z o k a legkzelebbi trvnyhozs intzkedsig, az 1790:35. t. cz. pldja nyomn, minden innen az orszg alkotmnyos llsra s alaptrvnyeire vonhat htrnyos kvetkeztets nlkl, anyagi tekintetben t o v b b r a is h a t l y ban m a r a d n a k " . (Orsz. bir. rt. VI. 1. .) Csupn az a l a k i dolgok keresztlvitelre lett kimondva az 1836., 1840. s 1848. vi trvnyek alkalmazsa. (U. o. 2. .) E szerint teht a kiadott legfelsbb rendeletek s nyiltparancsok melyek nlkl valban belthatlan zavarok idztettek volna el az anyagi tekintetben rvnyben maradtak egsz addig, mig alkotmnyos trvnyhozs nem fog intzkedni. Es ezen kiadott rendeletek rvnye fennmaradt 1868. vig. Az 1868. vi orszggyls az rbri nyiltparancs (1853. mrczius 2-n) egy rszt mely a szlktl j r a d z s o k r a s s z o l g l t a t s o k r a vonatkozik trvnyileg intzte el, intzkedvn a XXIX. t. czikkben a szlbirtok utn jr tartozsok megvltsrl". E trvnyczikk szerint: mindazon tartozsok, melyeket a szlbirtokosok szliktl s azok aljtl s feljtl akr szlhegyben, akr szlskertben a fldtulajdonosnak szerzds, vagy gyakorlat szerint a d n i k t e l e s e k , az albb krlirt megvlts mellett v g k p m e g s z n t e t t e t n e k " . (1868 : 29. t. cz. 1. .) Tovbb: a szlbirtokon s jrulkain fekv tartozsoknak termszetben kiszolgltatsa mr a foly 1868. vre m e g s z n t e t t e t i k " . (U. o. 31. .) Vgre: a"jelen trvny rendelkezse al nem esnek azon szlbirtokok, melyeket a tulajdonos i r o t t szerz d s b e n azon hatrozott s vilgosan kifejezett flttel alatt adott ki, hogy azok bizonyos vek mlva, vagy bizonyos hatridben re visszaszlljanak". (U. o. 32. .) Ezekbl nyilvn val, hogy 1848-ban elvileg eltrltetett ugyan minden robot s dzma, t n y l e g azonban ez a szlk tekintetben 1868-ban sznt meg, teht csak 20 v mlva!... Egybb r b r i v i s z o n y o k r e n d e z s r e ismt

173

ksbb, csak az 1871. vi o r s z g g y l s e n kerlt a sor. Az 1871: LIII. t. cz. intzkedik az 1848-ik v i t r v n y e k l t a l m e g s z n t e t e t t r b r i kapc s o l a t b l f e n n m a r a d t jog- s birtok-viszonyok rendezsrl". Ezen trvny alkotmnyos mdon rendezi mind azon rbri viszonyokat, melyek 1853. vi mrczius 2-ki rbri nyilt parancs ideiglenes intzkedseibl mg az 1868: XXIX. t. cz. megalkotsa utn fenn maradtak s a kett sszehasonltsa utn majdnem azt lehetne mondani, hogy ezen 1871: LIII. t. cz. csak kibvtse s szentestse az 1853. vi mrcz. 2-ki rendeletnek. Az 1871: LIII. t. cz. kimondja, hogy: az r b r i k a p c s o l a t n a k az 1848-ki trvnyek ltal lett megszntetse kvetkeztben a volt jobbgyok a kezkn lev rbri fldbirtokban t e l j e s t u l a j d o n i s s z a b a d r e n d e l k e z s i j o g g a l birnak". (2. .) Az rbri telkekkel a volt r b r e s e k t u l a j d o n a i v v l n a k a mr trvnyesen elkiilnztt, vagy jvendben elklnzend l e g e l k , nemklnben azon e r d k s n d a s o k is, melyek az rbri f a i z s s n d l s fejben a volt rbreseknek az rbri telkek utn illetmnykppen adattak, vagy adatni fognak." (3. .) Hogy pedig mg ez ideig is mindig maradtak fenn jogok s ktelessgek, melyek a volt f l d e s u r a k a t a volt j o b b g y o k t l a jogegyenlsg kimondsa utn kt vtized mlva is megklnbztettk, nyilvn val az 1871: LIII. t. cz. 5. -nak kvetkez rendelkezsbl: Az 1848 : IX. t. cz. ltal az rbri kapcsolat vglegesen meg levn szntetve, az rbri kapcsolatbl e r e d s szrmaztatott kvetkez jogok s ktelezettsgek is elenysztek: 1. a hzatlan rbri z s e l l r e k tartozsai, 2. a p l i n k a - k a z n o k t l fizetett dijak, a mennyiben ezek az rbri viszonyon alapulnak, 3. az rbri telken nyitott b o l t o k t l a brszeds joga, 4. a fldesrnak azon joga, mely szerint egykori jobbgynak a t g l a , vagy m s z g e t s t , a kv g s t , a g y a g , vagy fvny-sst annak fldn m e g t i l t h a t t a , vagy ezen jog gyakorlsrt magnak s z o l g l t a t s t k t h e t e t t ki, a hol ezen jog a job-

174

b g y i k a p c s o l a t megszntetsig gyakoroltatott; s ezeken kivl 5, a kizrlagos m s z r s z k i jog" Rgebben a n e m t e l e n e k n e k s idegeneknek tilos volt a v a d s z a t s m a d a r s z a t (1504 : XVIII. t. cz., 1729 : XXII. t. cz. s 1802 : XXIV. t. cz.), azonban a krt tev akrmilyen vadat nem tilos hatrban szabad volt akrkinek elfogni, elejteni, agyonlni, de a j o b b g y t a r t o z o t t azt f l d e s u r n a k odahagyni. (1802 : XXIV. t. cz., 1840 : IX. t. cz. 16. .) Ezen elavult rendelkezseken nem sok vltoztatst tettek a ksbbi trvnyek s rendeletek, egszen 1872-ik vig. a mikor a Vl-ik t. czikkben kimondatott, hogy a vadszati jog a f l d t u l a j d o n n a k elvlaszthatlan tartozka" (1. .), azonban ezen trvnyczikkben sem kerlheti el a volt fldesr s jobbgy kztt fenmaradt klnbsg kutatjnak figyelmt az a krlmny, miszerint az is ki van mondva, hogy azon erdkben s ndasokban, melyek a korbbi fldesr tulajdont kpezik, habr a v o l t r b r e s e k e t i l l e t f a i z s i v a g y egybb s z o l g a l m a k k a l v a n n a k t e r h e l v e , kizrlag a volt f l d e s u r a t i l l e t i a vadszat. (4. .) Meglehet, hogy egybb elmosd klnbsgeket is tallnnk mg a n e m e s e k s n e m - n e m e s e k kztt, melyek az 1848-ki e g y e n l s t s haznk trtnetnek legfnyesebb lapjt betlt trvnyek utn fennmaradtak, meglehet, hogy a trsadalmi tren mg most is tallnnk elfogultsgot, mely csak a szletst s nem a szemlyi kpessget vizsglja, meglehet, hogy a felvilgosods ezen risi lptekkel halad korszakban is tallnnk arra esetet, hogy a rgi c s a l d f a biztos lpcsl szolgl az elre jutshoz s a gyenge arra tmaszkodva ersebb, mint az ers a nlkl: de ne keressk a klnbsgeket, gondoljunk hlval mindnyjan arra, hogy sszeforrott nemzetnk, rideg korltok nem klntik el tbb az embert az embertl, mindnyjan bell vagyunk az alkotmny snczain s fel van tve a t e s t v r i s g s e g y e n l s g ragyog koronja azon nagyszer pletre, melylyel vgleg be van fejezve a magyarorszgi j o b b g y s g trtnete.

rtelem zavar sajt-hibk.


6. lapon 21. sor 1861. e helyett 1761. 19. 6. sk 6'sAk 21. 29 minthogy me t hogy 33. 13. orban korban 36. 19. vettk vittk 36. 86. dinr dnr 41. alkotott alkottatott 20. 42. 1464. utols ,, 1474. 58. 17. mozgott morgott 58 40. csva csva 74. 26. anyja anyja volt 79. 20. csinlhatott csin&llatott 91. 8. atyskod atyskod 96. 31. kltzrsi kltzpsi 97. 16. jbgyokkal jobbgyokkal 98. 8. all all, kik trk uralom alatt voltak. valami vallani 98. 12. 98. 18. mltnos mltnyos 99. 40. gyok gyk L06. 24. 1613: 1613 : 36.