Sie sind auf Seite 1von 117

Artur Klark 2001: ODISEJA U SVEMIRU

Preveo Zoran ivkovi

Stenliju PREDGOVOR Iza svakog oveka koji sada ivi stoji trideset du ova! odnosno za toliko "uta uku"an #roj u$rli nad$a%uje #roj ivi & Od osvita vre$ena "ri#lino sto $ilijardi ljudski #ia odilo je "laneto$ Ze$ljo$& Posredi je zani$ljiv #roj! jer! jedno$ neo#ino$ "odudarno%u! "ostoji tako'e oko sto $ilijardi zvezda u na%oj lokalnoj vaseljeni! (leno$ Putu& Za svakog oveka! dakle! koji je ikad iveo! u ovoj Vaseljeni sija "o jedna zvezda& )li svaka od ti zvezda jeste sun*e! esto daleko #listavije i velianstvenije od $ale! o#linje zvezde koju $i naziva$o Sun*e& ) $noga + $oda "retena veina + $e'u ti$ strani$ sun*i$a i$aju "lanete %to krue oko nji & Gotovo je! znai! izvesno da na ne#u "ostoji dovoljno "rostora da svaki "ri"adnik ljuske vrste! "oev od "rvog ovekolikog $aj$una! do#ije svoj vlastiti raj + ili "akao + veliki "o"ut *elog sveta& ,oliko je od ti $ogui rajeva i "akala sada nastanjeno i kakvi$ soje$ stvorenja + to ni na koji nain ne $oe$o "ret"ostaviti- naj#lii $e'u nji$a $ilion "uta je udaljeniji od (arsa ili Venere! odredi%ta koja e ostati nedostina i naredno$ "okolenju ljudi& )li "re"reke razdaljine se ru%e- jednog dana sre%e$o se#i ravne ili svoje gos"odare $e'u zvezda$a& .judi su se nevoljno suoavali sa ovo$ izgledno$ $oguno%u- neki se jo% nadaju da ona $oda nikada nee "ostati stvarnost& /o! sve vei #roj se "ita0 1Za%to do takvi susreta ve nije do%lo! #udui da se i $i ve nalazi$o na "ragu otiskivanja u sve$ir21 3istinu! za%to nije2 Evo jednog $ogueg odgovora na to veo$a razlono "itanje& )li $oli$ vas da i$ate na u$u0 ovo je sa$o knjievno delo& Stvarnost e! kao i uvek! #iti znatno neo#inija& )rtur 4& ,lark

Prvi deo IS,O/S,) /O5 6& P37 ,) I84EZ/353 Su%a je trajala ve deset $iliona godina! a vladavina stra%ni re"tila odavno se okonala& Ovde! na "olutaru! na kontinentu koji e jednoga dana #iti "oznat kao )9rika! #or#a za "ostojanje dostigla je nov vr una* okrutnosti! a "o#ednik jo% nije #io na vidiku& /a toj ogoljenoj i isu%enoj ze$lji sa$o su sitna! itra ili surova stvorenja $ogla na"redovati ili se #ar nadati da e o"stati& 4ovekoliki $aj$uni iz "ustare nisu "osedovali nijedno od ovi svojstava! tako da nisu ni na"redovali- %tavi%e! ve su #ili do#rano od$akli "ute$ koji je vodio ka i%eznuu nji ove rase& Pedesetak nji nastanjivalo je sku"inu "eina %to su se uzdizale "ovr $ale! s"rene doline koju je "rese*ala s"ora rei*a na"ajana ota"anje$ snegova na "lanina$a udaljeni$ dve stotine $ilja "re$a severu& 3 te%ki$ vre$eni$a rei*a #i "ot"uno "resa la i "le$e #i tada ivelo u sen*i e'i& /e"rekidno je #ilo izgladnelo! a sad je ve i u$iralo od gladi& ,ada je "rvi sla#a%ni sjaj "raskozorja u$ileo u "einu! Gleda+(ese* je video da $u je toko$ noi u$ro ota*& /ije znao da $u je Stari ota*! #udui da je takav odnos "ot"uno nad$a%ao njegovu $o "oi$anja! "a i"ak! dok je "os$atrao s$r%alo telo! iskusio je neodre'en nes"okoj koji je "redstavljao "reteu tuge& Dvoje $laduna*a ve je *vilelo za rano$! ali uuta%e kada Gleda+(ese* zarea na nji & :edna od $ajki! uzev%i u za%titu svoje $ladune koje nije $ogla dovoljno da na rani! uzvrati $u ljutiti$ 9rktanje$- nedostajalo $u je snage ak i da je "ljusne z#og ove drskosti& 3 $e'uvre$enu! dovoljno se razdanilo! tako da su $ogli da izi'u& Gleda+(ese* do vati s$eurano tru"lo i stade da ga vue za so#o$! "ognuv%i se z#og niskog svoda "eine& ,ada se o#reo na"olju! "re#a*io je telo "reko ra$ena i "odigao se u us"ravan "oloaj + jedina ivotinja na *elo$ svetu koja je za to #ila kadra& 3 okviru svoje vrste! Gleda+(ese* je "redstavljao gotovo dina& ;io je visok #ez$alo "et sto"a! a iako je #io veo$a neu ranjen! i"ak je teio "reko sto 9unti& /jegovo kos$ato! $i%iavo telo stajalo je negde na "ola "uta iz$e'u ljudskog i $aj$unskog! ali zato $u je glava ve #ila znatno #lia ovekovoj& I$ao je nisko elo i iznad oni du"lji stajale su $u iz#oine! ali i"ak je ne"ogre%ivo nosio u svoji$ geni$a za$etak ljudskosti& Dok je "ro$atrao ne"rijateljski svet "leisto*ena! ve je "ostojalo ne%to u njegovo$ "ogledu %to je nad$a%alo s"oso#nosti #ilo kog $aj$una& 3 ti$ ta$ni$! du#oko uvueni$ oi$a javljao se osvit svesti + "rvi nagove%taji inteligen*ije koja se jo% veo$a dugo nije $ogla "ot"uno is"oljiti! ali joj je zato "retilo sasvi$ skoro ga%enje& /ije #ilo nikakog znaka o"asnosti i Gleda+(ese*a "oe da se s"u%ta niz gotovo oko$iti o#ronak "red ulazo$ u "einu- teret koji je nosio sa$o ga je neznatno o$etao u to$e& ,ao da su ekali na njegov signal! ostali lanovi "le$ena izi'o%e iz svoji stani%ta nie niz "roelje stene i urno se u"uti%e ka #latnjavoj vodi rei*e na jutarnje "ojenje&

Gleda+(ese* #a*i "ogled "reko doline da vidi da li se Drugi "ojavljuju! ali od nji nije #ilo ni traga& (oda jo% nisu izi%li iz "eina ili su ve krenuli u "otragu za rano$ negde dalje du o#ronka #rda& ;udui da i nije #ilo na vidiku! Gleda+(ese* i je s$etnuo s u$a- nije #io kadar da vodi rauna o vi%e stvari odjedno$& /aj"re se $ora oslo#oditi Starog! ali taj "ro#le$ nije nalagao "revi%e raz$i%ljanja& ;ilo je $nogo u$iranja u "oslednje vre$e! a jedno se z#ilo i u njegovoj "eini- jedino je tre#alo da "renese tru"lo do $esta gde je ostavio $rtvo novoro'ene za "ro%le (eseeve $ene i ijene e o#aviti ostalo& Ve su ekale na $estu de se $ala dolina le"ezasto %irila u savanu! gotovo kao da su znale da on dolazi& Gleda+(ese* ostavi telo is"od jednog $alog gr$a + sve ranije kosti ve su nestale + i "o ita da se "ridrui "le$enu& /ikad vi%e nije "o$islio na o*a& /jegove dve enke! odrasli iz drugi "eina i veina $laduna*a tragali su za rano$ $e'u drvee$ zakrljali$ od su%e dalje u dolini! nastojei da "rona'u #o#i*e! sono korenje i li%e! a ako #i i srea "osluila i kakvog $alog g$izav*a ili glodara& Sa$o su #e#e i najzane$oaliji star*i ostavljani u "eina$a- ukoliko #i se "ojavio neki "retek rane "osle dnevnog traganja! oni #i utolili glad& )ko do toga ne #i do%lo! ijena$a #i se uskoro "onovo os$e nula srea& )li ovaj dan #io je us"e%an + "re$da Gleda+(ese* nije $ogao da "oredi jedno razdo#lje sa drugi$! #udui da nije "a$tio "ro%lost& Prona%ao je "elinjak u jedno$ trulo$ de#lu i tako $u se "ruila "rilika da uiva u najizvrsnijoj "oslasti*i koja je #ila dostu"na njegovi$ sa"le$eni*i$a- jo% je o#lizivao "rste s vre$ena na vre$e dok je "redvodio sku"inu ka "eina$a u "ozno "o"odne& Razu$e se! "ele su ga do#rano izujedale! ali na to gotovo da nije o#raao "anju& (oda nikada vi%e nee #iti ovako #lizu oseanja zadovoljstva- iako je! nai$e! i dalje #io gladan! vi%e nije oseao $alaksalost od gladi& ;ilo je to najvi%e e$u se $a koji ovekoliki $aj$un $ogao nadati& /jegovog zadovoljstva nestade kada je stigao do rei*e& Drugi su #ili tu& Dolazili su na o#alu svakoga dana! dodu%e! ali nji ova "ojava z#og toga nije #ila ni%ta $anje ne"rijatna& ;ilo i je tridesetak i nisu se $ogli razlikovati od "ri"adnika "le$ena Gleda+(ese*a& ,ada su ga videli kako dolazi! "oeli su da igraju! tresu ruka$a i krie sa svoje strane rei*e! a njegovi sa"le$eni*i uzvrati%e i$ na isti nain& I to je #ilo sve %to se dogodilo& Iako su se ovekoliki $aj$uni esto #orili i suko#ljavali! ove raz$iri*e veo$a retko su se okonavale oz#iljni$ "ovreda$a& ;udui da nisu ras"olagali kanda$a ili "sei$ zu#i$a za #or#u! nisu ni $ogli $nogo nauditi jedni drugi$a& 3 svako$ suaju! i$ali su $alo "reteka energije za tako ne"roizvodno "ona%anje- 9rktanje i "retnje "redstavljali su znatno delotvorniji nain za "otkre"ljenje vlastiti stanovi%ta& Sueljavanje je "otrajalo oko "et $inuta- onda se "redstava okonala "odjednako #rzo kao %to je i "oela i svi su is"ili svoje sledovanje #latnjave vode& 4ast je #ila zadovoljena- o#e sku"ine "otvrdile su "ravo na vlastitu teritoriju& Po%to je ta znaajna stvar sre'ena! "le$e je krenulo du svoje o#ale rei*e& /aj#lii u"otre#ljivi "a%njak #io je sada vi%e od $ilje udaljen od "eina i oni su $orali da ga dele sa krdo$ veliki ivotinja! slini antilo"a$a! koje su jedva "odnosile nji ovo "risustvo& /isu i $ogli oterati! zato %to su #ile naoruane o"aki$ #odei$a na elu + "rirodni$ oruje$ koje ovekoliki $aj$uni nisu "osedovali&

I tako! Gleda+(ese* i njegovi sadruzi zalagivali su glad jedui #o#i*e! voke i li%e + dok je svuda unaokolo! nad$eui se za iste "lodove! "oivao $ogui izvor toliki koliina rane o koji$a oni ak nisu $ogli ni da sanjaju& /a iljade tona sonog $esa koje je $ilelo savano$ i kroz %ikaru nije! $e'uti$! #ilo sa$o izvan nji ovog do$a%aja! ve i van nji ove $oi "oi$anja& 3sred tog izo#ilja! oni su lagano skonavali od gladi& Ple$e se #ez ne"rilika vratilo do "eine uz "oslednju dnevnu svetlost& Povre'ena enka koja je ostala unutra zaguguta od zadovoljstva kada joj Gleda+(ese* "rui granu o#raslu #o#i*a$a koju je doneo i "oe "rodrljivo da je #rsti& Od toga se svakako nije $ogla najesti! ali to e joj "o$oi da "reivi dok joj ne zaraste rana koju joj je naneo leo"ard i dok "onovo ne #ude kadra da sa$a krene u "otragu za rano$& Povr doline uzdizao se "uni (ese*! a sa daleki "lanina do"irao je studeni vetar& /oas e #iti veo$a ladno + ali studen! kao ni glad! nije #ila uzrok "ravi #riga- te stvari "redstavljale su na"rosto sastavni deo ivota& Gleda+(ese* gotovo da se nije trgao kada iz jedne od nii "eina uz o#ronak odjeknu%e krianja i urli*i- nije $orao da uje "ovre$eno reanje leo"arda da #i tano znao %ta se doga'a& Dole! u ta$i! stari ;ela ,osa i njegova "orodi*a #orili su se i u$irali! a "o$isao da i$ $oda na neki nain $oe "o$oi nijedno$ se nije javila u svesti Gleda+(ese*a& Okrutna logika o"stanka odagnavale je takve ne"rilinosti! tako da se nije zauo ni glas "rotesta sa o#ronka #rda koji je "o$no oslu%kivao& Sve "eine #ile su uti le! kako i sa$e ne #i "rivukle nesreu& (ete je za$ukao i Gleda+(ese* je uskoro $ogao da uje zvuk vuenja nekog tela "reko ka$enja& 7o je "otrajalo nekoliko sekundi! a onda leo"ard #olje %e"a svoju lovinu& /ije vi%e na"ravio ni naj$anji %u$ dok se ti o udaljavao! nosei #ez na"ora svoju rtvu u eljusti& /aredni dan ili dva ovde vi%e nee #iti o"asnosti! ali $ogu se "ojaviti drugi ne"rijatelji koji #i se okoristili ovi$ ladni$ (ali$ Sun*e$ %to sjaji jedino nou& 3koliko #i u"ozorenje #ilo "ravovre$eno! $anje gra#ljivi*e $ogle #i se "onekad za"la%iti "ovi*i$a i krianje& Gleda+ (ese* is"uza iz "eine! us"entra se na jednu veliku gro$adu kraj ulaza i unu tu da os$otri dolinu& Od svi stvorenja koja su do tada odila Ze$ljo$! ovekoliki $aj$uni #ili su "rvi koji su "o$no "os$atrali (ese*& Iako se toga nije $ogo setiti! Gleda+(ese* je kao veo$a $lad "onekad u$eo da is"rui ruku i "oku%a da dodirne to utvarno li*e %to se dizalo "ovr #rda& /ikad nije us"eo u to$e! a sad je #io dovoljno star da s vati za%to& /aj"re je! razu$e se! $orao da "rona'e dovoljno visoko drvo na koje #i se uzverao& Ponekad #i "os$atrao dolinu! a "onekad #i "os$atrao (ese*! ali ne"rekidno je oslu%kivao& :edno$ ili dva "uta je zadre$ao! ali san $u je #io izuzetno lak! tako da #i ga "ro#udio i naj$anji %u$& 3 odraslo$ do#u do dvadeset "et godina jo% je #io u "unoj snazi- ako srea #ude nastavila da ga slui i "o%tedi ga nesreni sluajeva! #ole%tina! gra#ljivi*a i s$rti od gladi! $oi e da "oivi jo% itavi deset godina& /o je "roti*ala! studena i vedra! #ez novi uz#una! a (ese* se lagano us"injao kroz "olutarna sazve'a koja ljudsko oko nikada nee videti& 3 "eina$a! iz$e'u kratki ! ne"ostojani dre$ea i "restra%enog i%ekivanja! ra'ale su se $ore "otonji "okolenja& ) onda! jedna zasle"ljujua taka svetlosti! #listavija od svake zvezde! dva "uta lagano "re'e

"reko ne#a! us"injui se do zenita i s"u%tajui se ka istoku& <& /OV) S7E/) 3 "ozni sat te noi Gleda+(ese* se najedno$ "ro#udi& Iznuren dnevni$ na"ori$a i nedaa$a! zas"ao je vr%e nego o#ino! ali ga je iz sna trglo ve "rvo sla#a%no struganje koje je do"rlo iz doline& Pridigao se u s$rdljivoj ta$i "eine! u"raviv%i ula ka noi! dok $u se stra lagano uvlaio u du%u& /ikada u ivotu + ve dvostruko due$ od onoga ko$e se veina "ri"adnika njegove vrste $ogla nadati + nije uo takav zvuk& Velike $ake "ri#liavale su se u ti%ini! a jedina stvar koja #i i odavala #io je redak odron ze$lje ili "ovre$eno "u*ketanje grani*a& Ovo je! $e'uti$! #io ne"rekidan! %kri"av %u$ koji se "ostojano "ojaavao& Izgledalo je kao da se neka ogro$na zver kree kroz no! uo"%te ne "oku%avajui da se "rikrije i ne o#raajui "anju na "re"reke& :ednog trenutka Gleda+(ese* je raza#rao ne"ogre%iv zvuk u"anja gr$a- slonovi i dinoteriji inili su to "rilino esto! ali su se inae kretali #e%u$no kao i $ake& ) onda se razlee zvuk koji Gleda+(ese* nikako nije $ogao da "re"ozna! #udui da se nikada ranije u istoriji sveta nije uo& ;io je to zveket izazvan udaro$ $etala o ka$en& Gleda+(ese* se suoio sa /ovo$ Steno$ kada je u sa$ *ik zore "oveo "le$e na rei*u& Gotovo je za#oravio na uase noi! zato %to se ni%ta nije dogodilo "osle one "oetne #uke! tako da on nije uo"%te doveo u vezu ovu neo#inu stvar sa o"a%no%u ili stra o$& Ona! uostalo$! ni naj$anje nije delovala uzne$irujue& Posredi je #ila "ravougaona "loa tri "uta vi%a od njega! ali i dovoljno uska da je o#u vati ruka$a- #ila je nainjena od nekog "ot"uno "rovidnog $aterijala! tako da je uo"%te nije #ilo lako videti! osi$ kad #i Sun*e koje se ra'alo iskitilo odsevi$a njene ivi*e& ,ako Gleda+(ese* nikada nije nai%ao na led ili kristalno #istru vodu! nisu "ostojale "rirodne stvari sa koji$a je $ogo da u"oredi ovu "ojavu& Ona je svakako delovala veo$a "rivlano! tako da on! iako je $udro zazirao od svega novog! nije dugo oklevao "re no %to joj se o#azrivo "ri#liio& ,ako se ni%ta nije dogodilo! on is"rui ruku i dodirnu ladnu! vrstu "ovr%inu& Po%to je nekoliko $inuta "o$no raz$i%ljao! do%ao je do sjajnog o#ja%njenja& 7o je #ila stena! razu$e se! koja $ora da je izrasla toko$ noi& Postojalo je $no%tvo #iljaka koje su to inile + #ele! gnje*ave stvari*e o#lika o#lutka koje kao da su idiljikale toko$ asova ta$e& One su! dodu%e! #ile sitne i okrugle! dok je ova #ila velika i o%tri ru#ova- ali i vei 9ilozo9i od Gleda+ (ese*a u #udunosti nee "rezati od "revide "odjednako u"adljive izuzetke u svoji$ teorija$a& Ovaj uistinu sjajan "ri$er a"straktnog raz$i%ljanja doveo je Gleda+(ese*a! "osle svega tri+ etiri $inuta! do jednog zakljuka koji je on od$a stavio na "ro#u& ;ele! okrugle o#lu*i+#iljke #ile su veo$a ukusne ="re$da su $e'u nji$a "ostojale i takve koje su izazivale grozne #olove>$oda ova visoka&&&2 .iznuo ju je nekoliko "uta i "oku%ao da je zagrize! %to je #ilo sasvi$ dovoljno da $u ras"r%i sve nade& Ovde nije #ilo rane- i tako! kako %to #i "ostu"io svaki razu$an ovekoliki $aj$un! on "rodui "ut do rei*e! "ot"uno s$etnuv%i sa u$a kristalni $onolit za vre$e uo#iajenog krianja na Druge& 7raganje za rano$ tog dana is"alo je krajnje neus"e%no i "le$e je $oralo da se udalji vi%e

$ilja od "eina ne #i li "rona%lo #ar ne%to za jelo& Za vre$e ne$ilosrdne "odnevne "ri"eke! jedna od sla#iji enki sru%ila se daleko od $a kakvog zaklona& Ostali se oku"i%e oko nje! *vilei i jadikujui sa"atniki! ali ni%ta se nije $oglo "reduzeti& Da su #ili $anje is*r"ljeni! $ogli su je "oneti sa so#o$! ali nije "ostojao vi%ak energije za takav in $ilosr'a& (orala je #iti ostavljena da se! ukoloko je to $ogue! o"oravi vlastiti$ snaga$a& Pro%li su "okraj istog $esta na "ovratku u "eine te veeri- nije se $ogla videti nijedna kost& 3 "ozni s$iraj dana! osvrui se #rino ne #i li s"azili rane lov*e! urno se na"i%e na rei*i i stado%e da se us"inju ka "eina$a&Od /ove Stene delilo i je jo% sto jardi kada zvuk ot"oe& ;io je jedva ujan! ali i je i"ak uko"ao u $estu i oni osta%e kao ukoeni na utrtoj stazi sa o$litavelo$ donjo$ vili*o$& :ednostavna! zalu'ujue jednolina vi#ra*ija "ulsirala je iz kristala! i"noti%ui sve koji su se na%li u njeno$ do$a%aju& Prvi "ut + i "oslednji za tri $iliona godina + zvuk #u#njeva razlegao se )9riko$& Do#ovanje "ostade #unije! snanije& ) onda! ovekoliki $aj$uni stado%e da se kreu na"red! "o"ut odaa u snu! ka izvoru tog neodoljivog zvuka- "ovre$eno #i zaigrali uz "ut! #udui da i$ je krv reagovala na rit$ove koje e nji ovi "oto$*i "roizvesti tek u dalekoj #udunosti& Pot"uno o"injeni! oni se oku"i%e oko $onolita! za#oraviv%i na nedae $inulog dana! na o"asnosti sve #lieg su$raka i na glad koja i$ je $orila sto$ake& ;u#njanje do#i na silini! a no "ostade ta$nija& I dok su se senke izduivale! a svetlost ilila sa ne#a! kristal "oe da sija& /aj"re je izgu#io "rozranost! "ostav%i o#liven #ledo$! $leno$ sjajno%u& 3zne$irujue! neu vatljive utvare kretale su se njegovo$ "ovr%ino$ i u du#ini& S"ajale su se u %i"ke svetlosti i senke! da #i "oto$ o#razovale "re"letene! "aokaste %are koja "oe%e "olako da se vrte& Sve #re i #re okretali su se tokovi svetlosti! a u"oredo sa nji$a u#rzavalo se i do#ovanje #u#njeva& Sada "ot"uno i"notisani! ovekoliki $aj$uni $ogli su jedino da zure o$litaveli vili*a u vrtoglavu "irote niku "redstavu& Ve su za#oravili na nagone svoji "redaka i na nauke koje su sti*ali itavog ivota- niko se od nji ! o#ino! ne #i tako kasno zadrao toliko daleko od "eina& Okolno gr$lje ve je #ilo "uno ukoeni o#lija i natre$i*e u"ereni oiju! #udui da su nona stvorenja odga'ala svoje "oslove da #i videla %ta e se jo% dogoditi& 3zvrteli tokovi svetlosti stado%e najedno$ da se sjedinjuju! a "ao*i se sto"i%e u #listave %i"ke koje su lagano nestajale u daljini! vrtei se "ri to$ oko svoje ose& Ras"olutile su se u "arove! a tako nastali tende$i linija "oe%e da os*iluju jedni "reko drugi ! lagano $enjajui uglove "reseka& ?antastini! ne"ostojani geo$etrijski o#li*i "ojavljivali su se i i%ezavali dok su se sjajne $ree "re"litale i ras"litale- a ovekoliki $aj$uni su "os$atrali! o"injeni zaro#ljeni*i #listavog kristala& /ikada ne #i "ret"ostavili da i$ se u$ovi is"ro#avaju! tela kartogra9i%u! "rouavaju reak*ije! "ro*enjuju $ogunosti& @elo "le$e #ilo je u "oetku "oluzgureno! "oivajui ne"o$ino kao na kakvoj sli*i! ovekoveeno u ka$enu& ) onda! ovekoliki $aj$un koji je stajao naj#lie "loi najedno$ oive& /ije "ro$enio "oloaj! ali telo $u je izgu#ilo krutost "re'a%njeg transa- "ostalo je ivo! kao da je "osredi #ila lutka kojo$ se u"ravljalo nevidljiv niti$a& Glava se okrenu naj"re na jednu! "a na drugu stranu- usta se #ezglasno otvori%e i zatvori%e- %ake se stisnu%e! "a otvori%e& On se "oto$

sagnu! otkide dugaki struk trave i "oku%a da ga nes"retni$ "rsti$a vee u vor& .iio je na kakvo o"esednuto stvorenje koje se u"ire da se oslo#odi nekog du a ili de$ona %to je zagos"odario njegovi$ telo$& ;orio se da do'e do da a i oi su $u #ile is"unjene uaso$ dok se u"injao da nagna "rste da uine kretnje sloenije od svi %to su "oku%ane ikada ranije& 3"rkos svi$ na"ori$a! jedino je us"eo da rasko$ada struk trave& Dok su ko$adii "adali "o tlu! nestade uti*aja koji je ovladao nji$e i on se "ot"uno ukruti u ne"o$ian stav& Istog asa oive novi ovekoliki $aj$un i "ro'e kroz isti "ostu"ak& ;io je to $la'i! "rilagodljivi "ri$erak- us"eo je u ono$e u e$u je stari zakazao& /a "laneti Ze$lji "rvi gru#i vor #io je vezan&&& Ostali "oe%e da ine neo#inije i jo% nesvr ovitije stvari& :edni su is"ruili ruke! "ostavili se $e'uso#no nasu"rot i "oku%ali da se dodirnu vr ovi$a "rstiju + naj"re sa o#a otvorena oka! a "oto$ sa jedni$ zatvoreni$& Drugi su #ili nagnani da natre$i*e gledaju u i%"artane o#like u kristalu! koji su se sve tananije razdeljivali! sve dok se linije ne sto"i%e u sivu za$uenost& ) svi su uli jednoline! iste zvuke! razliiti visina! koji su #rzo tonuli is"od "raga ujnosti& ,ada je do%ao red na Gleda+(ese*a! gotovo da se uo"%te nije u"la%io& :edino ga je o#uzela tu"a zlovolja dok su $u se $i%ii trzali! a udovi "okretali saglasno za"ovesti$a koje nisu #ile sasvi$ njegove& /e znajui za%to! sagao se i uzeo jedan $ali ka$en& ,ada se us"ravio! video je da se u kristalnoj "loi nalazi nova slika& (ree i "okretni! razigrani o#li*i vi%e nisu #ili ta$o& 3$esto nji nalazio se niz kon*entrini krugova koji su okruivali $ali! *rni disk& Pokoriv%i se #e%u$ni$ za"ovesti$a u svo$ $ozgu! on nes"retno za$a nu i itnu ka$en& Pro$a%io je $etu za vi%e sto"a& Poku%aj "onovo! glasila je za"ovest& On se osvrnu oko se#e i "rona'e novi o#lutak& Ovoga "uta "ogodio je "lou koja zazvea zvuko$ slini$ zvonjavi& :o% je #io daleko od $ete! ali $u se ni%anjenje "o#olj%alo& Pri etvrto$ "oku%aju! od sa$og sredi%ta delilo ga je svega nekoliko ina& Oseanje neo"isivog zadovoljstva! gotovo seksualno "o silini! "re"lavi $u u$& Poto$ kontrola "o"ustinije vi%e oseao "oriv da ne%to "reduz$e osi$ da stoji i eka& :edan za drugi$! svi lanovi "le$ena #ili su nakratko za"osednuti& /eki su us"e%no o#avili zadate naloge! ali veina nije + i svi su ve "re$a to$e #ili nagra'eni "li$a$a zadovoljstva! odnosno kanjeni #olo$& Velika "loa sada je zraila sa$o jednolini$! "razni$ sjaje$! tako da je liila na #lok svetlosti u$etnut u okolnu ta$u& ,ao da se #ude iz sna! ovekoliki $aj$uni zatreso%e glava$a i "olako krenu%e stazo$ ka svo$ skloni%tu& /isu se osvrtali niti raz$i%ljali o neo#inoj svetlosti koja i je vodila ka do$ovi$a + i ka #udunosti ne"oznatoj jo% ak i zvezda$a& A& ),)DE(I:) Gleda+(ese* i njegovi sadruzi uo"%te se nisu seali onoga %to su videli "o%to je kristal "restao da za"ljuskuje svojo$ i"notiko$ arolijo$ nji ove u$ove i da vr%i o"ite nji ovi$ teli$a& /arednog dana! kada su krenuli u "otragu za rano$! "ro%li su "ored njega gotovo ga i ne

"ri$etiv%i- on je ve "ostao deo zane$arljivog zale'a nji ove svakodnevi*e& /isu ga $ogli "ojesti! niti je on to $oga da uini sa nji$a- #io je stoga nevaan& Dole! na rei*i! Drugi su i doekali svoji$ uo#iajeni$ nedelotvorni$ "retnja$a& /ji ov vo'a! ovekoliki $aj$un sa jedni$ u o$! stasa i uzrasta Gleda+(ese*a! ali sla#ije kondi*ije! ak se odvaio na kratak u"ad na teritoriju "le$ena! kriei #uno i $a%ui ruka$a u nastojanju da za"la%i tak$a*e i osokoli vlastiti du & Voda rei*e nigde nije #ila du#lja od jedne sto"e! ali %to je :edno 3 o dalje ulazio u nju! to se nesigurnije i nelagodnije oseao& On se u#rzo zaustavi! a zati$ krenu natrag! "reko$erno dostojanstveno! da se "ridrui svoji$ sudruzi$a& /ije #ilo nikakvi drugi odstu"anja od uo#iajenog toka stvari& Ple$e je sku"ilo rane ta$an toliko da "reivi jo% jedan dan! a niko nije u$ro& 7e veeri kristalna "loa "onovo i je ekala! okruena svoji$ "ulsirajui$ oreolo$ svetlosti i zvuka& Progra$ koji i$ je "ri"re$ila #io je! $e'uti$! donekle razliit& /eke ovekolike $aj$une "ot"uno je "rene#regla! kao da se usredsredila sa$o na one koji su najvi%e o#eavali& :edan od ovi #io je i Gleda+(ese*- uskoro je "onovo osetio kako $u radoznali "i"*i ga$iu "o neiskori%eni$ staza$a i #ogazi$a $ozga& ) onda "oe%e da $u se javljaju "rikaze& (oda su se nalazile u kristalno$ #loku- $oda su "oti*ale u *elosti iz njegovog u$a& 3 svako$ sluaju! za Gleda+(ese*a #ile su "ot"uno stvarne& Pa i"ak! uo#iajeni auto$atski "oriv da odagna uljeza sa svoje teritorije #io je na neki nain u#laen& Pred oi$a $u je stajala jedna s"okojna "orodina sku"ina koja se sa$o u jedno$ "ogledu razlikovala od "rizora te vrste koji su nje$u #ili "oznati& (ujak! enka i dvoje $laduna*a! koji su se tajanstveno "ojavili "red nji$! #ili su oigledno u ranjeni i siti! glatke i sjajne koe& ;io je to o#lik ivljenja na koji Gleda+(ese* ni u snu nije "o$islio& /esvesno! on o"i"a svoja isturena re#ra- re#ra onih stvorenja #ila su "rekrivena naslaga$a sala& S vre$ena na vre$e! zaludno #i se "ro$e%koljili! izleavajui se "red ulazo$ u "einu& Po sve$u sudei! iveli su u $iru sa sveto$& Povre$eno! kru"ni $ujak gro$ko #i uknuo od zadovoljstva& /ije #ilo nikakvi drugi delatnosti i "osle "et $inuta "rizor najedno$ i%ile& ,ristal je sada "redstavljao sa$o svetlu*avi o#ris u ta$i- Gleda+(ese* se "rotrese kao da se #udi iz sna! u#rzo s vati gde se nalazi i "ovede "le$e natrag ka "eina$a& Svesno se nije seao onoga %to je video! ali te noi! dok je za$i%ljeno sedeo "red ulazo$ u svoju jaz#inu! sa u%i$a nauljeni$ ka %u$ovi$a sveta oko se#e! Gleda+(ese* iskusi "rva sla#a%na zna$enja jednog novog i $onog oseanja& ;ilo je to neodre'eno i nejasno oseanje zavisti + nezadovoljstva vlastiti$ ivoto$& /ije i$ao "redstavu %ta #i $ogao #iti uzrok to$e! a jo% $anje kako da $u stane nakraj- ali nezadovoljstvo se uvuklo u njegovu du%u i on je nainio jedan $ali korak ka ljudskosti& Iz noi u no! "onavljala se "redstava o ta etiri ode#ljala ovekolika $aj$una! sve dok nije "ostala izvor o"sedajue ozloje'enosti! ija je svr a #ila da "ojaa Gleda+(eseevu venu! satiruu glad& /o! sa$o ono %to je video nije #ilo dovoljno da se izazove to dejstvo- #ilo je "otre#no i "si olo%ko osnaenje& 3 Gleda+(eseavo$ ivotu javile su se stoga "raznine van do$a%aja njegovog "a$enja u koji$a su sa$i ato$i njegovog jednostavnog $ozga #ili "restrojeni u nove sklo"ove& )ko on o"stane! ti sklo"ovi "ostae veni! #udui da e i njegovi

geni "reneti "otonji$ nara%taji$a& ;io je to s"or! $ukotr"an "osao! ali kristalni $onolit i$ao je str"ljenja& /i on! ni njegove re"like ra%trkane "o "olovini glo#usa nisu oekivali da e "ostii us"e sa svi$ $no%tvo$ sku"ina ukljueni$ u o"it& Stotinu kra ova ne #i i$alo znaaja! ako #i sa$o jedan us"e $oga da "ro$eni sud#inu sveta& Do narednog "unog (ese*a "le$e je do#ilo jednu "rinovu! ali su i dva lana u$rla& 3zrok s$rti jednoga #ila je glad! dok je drugi stradao "riliko$ veernjeg o#reda- ovekoliki $aj$un najedno$ se stro"o%tao na tle! "oku%avajui da #lago ku*ne dva ka$ena& ,ristal se najedno$ zata$nio i arolija vi%e nije delovala na "le$e& )li "ali ovekoliki $aj$un nije se $i*aonarednog jutra! razu$e se! tela je nestalo& Sledee veeri nije #ilo "redstave- kristal je jo% analizirao svoju gre%ku& Ple$e je "ro$aklo "okraj njega u sve gu%e$ sutonu! "ot"uno ga "rene#regav%i& /aredne veeri "onovo je #ilo s"re$no za nji & 4etiri "odgojena ovekolika $aj$una o"et su se "ojavila! ali sada su stala da ine neo#ine stvari& Gleda+(ese* "oe nekontrolisano da se trese- inilo $u se kao da e $u se $ozak ras"rsnuti i "oku%ao je da odvrati "ogled& )li ne$ilosrdna $entalna kontrola nije ni$alo "o"u%tala- #io je nagnan da do kraja "rati nauk! iako su se to$e "rotivili svi njegovi nagoni& 7i nagoni valjano su sluili njegovi$ "re*i$a! u dani$a to"li ki%a i #ujne "lodnosti! kada je rana "osvuda ekala sa$o da #ude u#rana& Vre$ena su se sada "ro$enila i nasle'ena $udrost "ro%losti "retvorila se u ludost& 4ovekoliki $aj$uni $oraju se "rilagoditi ili izu$reti + "o"ut kru"niji ivotinja koje su i%ezle "re nji i ije su kosti sada leale za"retane u nedri$a krenjaki #rda& I tako! Gleda+(ese* je netre$i*e zurio u kristalni $onolit! dok $u je $ozak stajao otvoren za jo% neizvesne $ani"ula*ije #listave "loe& 4esto je oseao $uninu! ali glad ga je ne"rekidno $orila- a s vre$ena na vre$e %ake su $u se nesvesno grile na nain koji e odrediti njegov novi nain ivota& Dok je "ovorka #radaviavi svinja "rolazila stazo$! nju%kajui i grokui! Gleda+(ese* se najedno$ zaustavi& Svinje i ovekoliki $aj$uni nikada nisu o#raali "anju jedni na druge! #udui da $e'u nji$a nije dolazilo do suko#a interesa& ,ao i veina ivotinja koje se nisu nad$etale oko iste rane! oni su se na"rosto $e'uso#no iz#egavali& Sada je! $e'uti$! Gleda+(ese* zastao da i "os$atra! klatei se nesigurno na"red+nazad! kao da su ga "roi$ali "odsti*aji koje nije $ogao da razu$e& ) onda! kao u snu! on stade da traga za nei$ "o tlu + "re$da ne #i u$eo da o#jasni za i$! ak i da je "osedovao $o govora& S vatio je %ta je u "itanju tek kada ga je ugledao& Posredi je #io teak! %iljat ka$en dugaak oko %est ina- nije $u! dodu%e! "ot"uno "ristajao %a*i! ali i"ak e "osluiti svrsi& Iz$a nuv%i ruko$! iznena'en njeno$ najedno$ "oveano$ teino$! on iskusi "rijatno oseaje $oi i vlasti i krenu "re$a naj#lie$ svinjetu& ;ila je to $lada i glu"a ivotinja! ak i "o niski$ $erili$a inteligen*ije #radaviavi svinja& Iako ga je $otrila krajiko$ oka! nije ga s vatila oz#iljno sve dok nije #ilo "rekasno& Za%to #i "odozrevala r'ave na$ere kod tog u#ogog stvorenja2 I dalje je #rstila travu kada joj je Gleda+

(eseev ka$eni eki ugasio $utnu svest& Ostali lanovi krda nastavili su da s"okojno "asu! #udui da je u#istvo #ilo izvedeno itro i ti o& Svi ostali ovekoliki $aj$uni iz sku"ine zastali su da "os$atraju! da #i se "oto$ oku"ili oko Gleda+(ese*a i njegove rtve uz divljenje i u'enje& ) onda! jedan od nji uze okrvavljeno oruje i stade da udara "o $rtvo$ svinjetu& Ostali $u se uskoro "ridrui%e! "oku"iv%i oko se#e $otke i ka$enje! sve dok se tru"lo nije "retvorilo u #ezo#linu $asu& Stvar i$ tada dosadi- neki se udalji%e! dok su drugi oklevajui stajali oko iz$r*varenog svinjeta + a #udunost sveta ekala je na nji ovu odluku& Proteklo je iznena'ujue $nogo vre$ena "re no %to je jedna od enki sa $ladun*i$a stala da lie okrvavljeni ka$en koji je drala u %a"i& ) jo% je vi%e vre$ena "roteklo "re no %to je Gleda+(ese* uistinu svatio! u"rkos sve$u %to $u je #ilo "okazano! da nikad vi%e nee $orati da #ude gladan& B& .EOP)RD Oru'e koje su #ili "rogra$irani da koriste #ilo je sasvi$ jednostavno! ali i"ak je $oglo da "ro$eni ovaj svet i uini ovekolike $aj$une njegovi$ gos"odari$a& /aj"ri$itivniji je #io ka$en koji se drao u ru*i i koji$ se vi%estruko "ojaavala snaga udar*a& 7u je! zati$! #ila $otka od kosti koja je "roduavala do vat i $ogla da "oslui kao od#ojnik "rotiv onjaka ili kandi razjareni ivotinja& 7i$ oruje$ "ostale su i$ dostu"ne neograniene koliine rane koje su tu$arale savano$& )li #ila su i$ "otre#na i druga "o$agala! zato %to zu#i$a i nokti$a nisu $ogli lako da ra%eree #ilo %ta vee od ze*a& Sreo$! Priroda i$ je "ri#avila savr%ene alatke i #ila je "otre#na sa$o do$i%ljatost da se one uoe& /aj"re je red do%ao na gru#! ali veo$a delotvoran no! odnosno testeru! takvog $odela koji e valjano "osluiti svrsi naredni tri $iliona godina& ;ila je to! na"rosto! donja eljusna kost antilo"e sa zu#i$a na svo$ $estu i u to$ "ogledu nee "ostojati #itnija "o#olj%anja sve do "ojave elika& Zati$ je tu #ilo %ilo ili #ode u o#liku gazelinog roga i! konano! alatka za struganje koja se sastojala od *ele eljusti gotovo svake sitne ivotinje& ,a$ena $otka! testera od zu#a! #ode u o#liku roga! struga od kosti + #ili su to udesni izu$i koji su o$oguili o"stanak ovekoliki $aj$una& 3skoro e u nji$a "re"oznati zna$enja $oi koja su "redstavljali! ali "roi e $nogo $ese*i "re no %to nji ovi nes"retni "rsti steknu u$ee + ili volju + da i koriste& (oda #i! da su na ras"olaganju i$ali dovoljno vre$ena! sa$ostalno do%li na us iujuu i sjajnu za$isao o kori%enju "rirodnog oruja kao ve%takog oru'a& )li ni%ta nije i%lo to$e u "rilog! a i sada je "ostojalo ne#rojeno $ogunosti da *ela stvar "ro"adne u "otonji$ razdo#lji$a& 4ovekoliki$ $aj$uni$a "ruena je "rva "rilika& Druge uo"%te nee #iti- #udunost se! sasvi$ doslovno! nalazila u nji ovi$ ruka$a& (ese* je rastao i s$anjivao se- $ladi su se ra'ali! a "onekad #i i ostali u ivotu- one$oali! #ezu#i tridesetogodi%nja*i su u$irali- leo"ard je na"laivao svoj noni danak- Drugi su svakodnevno "retili sa svoje o#ale rei*e + a "le$e je na"redovalo& Za sa$o jednu! godinu

Gleda+(ese* i njegovi sadruzi toliko su se "ro$enili da i je #ilo te%ko "re"oznati& Do#ro su nauili lek*iju- sad su #ili kadri da #arataju svi$ alatka$a koje su i$ #ile otkrivene& I sa$o seanje na glad ililo i$ je iz u$ova- #radaviave svinje "ostajale su! dodu%e! sve ne"overljivije! ali zato je u ravni*a$a o#itavalo na iljade i iljade gazela! antilo"a i ze#ri& Sve te ivotinje! kao i $noge druge! "ostajale su "len lova*a+"oetnika& Po%to i vi%e nije $orila stalna glad! stekli su vre$e kako za dokoli*u! tako i za "rva! jednostavna raz$i%ljanja& Pri vatili su kao ne%to sasvi$ nor$alno svoj novi nain ivota! ne dovodei ga ni u kakvu vezu sa $onolito$ koji je i dalje stajao "ored staze %to je vodila ka rei*i& Da su ikada "oku%ali da raz$otre *elu stvar! verovatno #i se na kraju "odiili zakljuko$ da su svoj "oloaj "o"ravili vlastiti$ na"ori$a- %tavi%e! ve su "ot"uno izgu#ili iz seanja svaki drugi o#lik "ostojanja& )li nijedna uto"ija nije savr%ena! a ovu su naru%avala dva nedostatka& Prvi je #io leo"ard+ "ljaka%! ija strast "re$a ovekoliki$ $aj$uni$a kao da je do#ila na snazi od kada su ovi "ostali u ranjeniji& Drugi je "redstavljalo "le$e sa nas"ra$ne o#ale rei*e- Drugi su na neki nain us"eli da o"stanu! tvrdoglavo od#ijajui da skonaju od gladi& Pro#le$ leo"arda #io je re%en deli$ino sluajno! a delo$ za valjujui oz#iljnoj + %tavi%e! gotovo ko#noj + gre%ki Gleda+(ese*a& /o! njegova za$isao izgledala je toliko #listava u "rvi $a da je on zaigrao od radosti! tako #i $u $oda te%ko neko $ogao "re#a*iti to %to nije vodio rauna o "osledi*a$a& Ple$e se i dalje suoavalo sa "ovre$eni$ neus"e%ni$ dani$a! "re$da oni vi%e nisu dovodili u "itanje sa$ nji ov o"stanak& Ve se s"u%tao su$rak! a oni jo% nisu us"eli da u#iju nijednu ivotinju- "eine su ve #ile na vidiku kada je Gleda+(ese* odluio da "ovede svoje u$orne i zlovoljne sadruge natrag u skloni%te& ) onda! na sa$o$ nji ovo$ "ragu! ugledali su jedan od retki darova "rirode& ,raj staze je leala odrasla antilo"a& Prednja noga #ila joj je slo$ljena! ali jo% je sauvala #or#eni du ! tako da su %akali %to su kruili unaokolo zazirali od njeni rogova u#ojiti "o"ut #odea& /o! ekanje i$ uo"%te nije te%ko "adalo! zato %to su do#ro znali da vre$e radi za nji & )li "ot"uno su s$eli s u$a tak$a*e i uz ljutito reanje "ovukli su se kada su do%li ovekoliki $aj$uni& I oni stado%e o"rezno da krue! drei se "odalje od o"asni rogova- a onda krenu%e u na"ad $otka$a i ka$anje$& /ije to! dodu%e! #io odve delotvoran i usagla%en na"ad- u asu kada je nesrena ivotinja #ila dotuena! svetlosti je gotovo nestalo + a %akali su "ostajali sve odvaniji& Gleda+(ese*! ras"et iz$e'u stra a i gladi! lagano s vati da se sav uloeni trud $oe "okazati uzaludan& ;ilo je odve o"asno zadravati se due ovde& ) onda! ni "rvi ni "osledni "ut! on dokaza da je genije& 3z ogro$an na"or uo#razilje "redoio je se#i $rtvu antilo"u + u bezbednosti svoje peine. Poeo je da je vue "re$a "roelju steneu#rzo! s vativ%i njegov nau$! ostali $u "riteko%e u "o$o& Da je znao koliko e taj zadatak is"asti teak! nikada ga se ne #i latio& Sa$o su $u vlastita ogro$na snaga i okretnost nasle'ena od "redaka koji su nastanjivali drvee o$oguile da uzvue tru"lo uz str$i o#ronak& 3 nekoliko navrata! "laui od osujeenosti! gotovo je digao ruke od "lena! ali tvrdoglavost "odjednako du#oko usa'ena kao i glad nije $u dala da klone du o$&

Ostali su $u "onekad "o$agali! a "onekad ga o$etali- naje%e su $u sa$o stajali na "utu& )li stvar je konano o#avljena- iz$r*varena antilo"a "revuena je "reko ulaznog ru#a "eine u asu kada je "oslednje ru$enilo za%log Sun*a i%ilelo sa ne#a + i goz#a je "oela& Vi%e asova kasnije! naderan do "une sitosti! Gleda+(ese* se "ro#udio& /e znajui za%to! "ridigao se u ta$i $e'u o"rueni$ teli$a svoji "odjednako siti sadruga i nauljio u%i ka noi& /ije se $ogao uti nikakav drugi zvuk osi$ te%kog disanja oko njega- izgledalo je kao da *eo svet s"ava& Stene sa one strane ulaza u "einu #ile su #lede "o"ut kostiju "ri #listavo$ sjaju (ese*a koji je stajao visoko na ne#u& Svaka "o$isao na o"asnost inila se #eskrajno daleka& ) onda! negde iz daljine do"re zvuk %ljunka koji se odronjava& 3"la%en! ali i radoznao! Gleda+ (ese* is"uza na is"ust "red "eino$ i #a*i "ogled niz "roelje liti*e& Ono %to je ugledao ukoilo ga je od uasa! tako da nekoliko dugi sekundi nije #io kadar da se "okrene& Sa$o dvadeset sto"a is"od njega! dva #listava! zlatna oka stajala su u"ravljena navi%e! ka nje$u- u toj $eri su ga i"notisala i is"unila stra o$ da gotovo uo"%te nije #io svestan gi"kog! "rugastog tela iza nji ! koje je glatko i #e%u$no klizilo sa stene na stenu& .eo"ard se nikada ranije nije "o"eo toliko visoko& /ije o#ratio "anju na nie "eine! $ada je $orao #iti svestan nji ovi itelja& Sada je! $e'uti$! #io u "otrazi za drugi$ "leno$- "ratio je krvavi trag koji je vodio uz "roelje liti*e oku"ano $eseino$& /ekoliko sekundi kasnije no je za"aralo uasno krianje uz#unjeni ovekoliki $aj$una iz gornje "eine& .eo"ard je srdito zareao! s vativ%i da vi%e ne $oe da rauna na iznena'enje& )li z#og toga nije us"orio na"redovanje! zato %to je znao da ne$a ega da se #oji& Stigao je do is"usta i na trenutak se zaustavio na usko$! otvoreno$ "rostoru& (iris krvi oseao se svuda unaokolo! is"unjavajui njegovu razjarenu! suenu svest sa$o jedno$ eljo$& ) onda! ne oklevajui vi%e! on #e%u$no u'e u "einu& I tu je nainio "rvu greku! jer kad je zakoraio izvan $eseine ak i njegove oi izvrsno "rilago'ene noi nisu us"ele od$a da "roniknu u ta$u "eine& 4ovekoliki $aj$uni $ogli su da ga vide kako se deli$ino o*rtava s"ra$ otvora "eine jasnije nego %to je on nji us"evao da raza#ere& ;ili su uasnuti! ali ne vi%e i sasvi$ #es"o$oni& Reei i %i#ajui re"o$! "un nad$enog sa$o"ouzdanja! leo"ard krenu u "otragu za $eko$ rano$ za kojo$ je udeo& Da je "len sreo na otvoreno$! ne #i #ilo nikakvi "ote%koa- ali "o%to su se sada ovekoliki $aj$uni na%li u stu"i*i! oaj i$ je ulio ra#rost da "oku%aju ne$ogue& ) "rvi "ut su ras"olagali i sredstvi$a da u to$e us"eju& .eo"ard je s vatio da ne%to nije kako tre#a kad je osetio udara* "o glavi od koga se $alo o%a$utio& Za$a nuo je "rednjo$ %a"o$ i zauo krik agonije kada $u je kanda "ro%la kroz $eko $eso& )li onda je usledio ljutiti #ol kada $u se ne%to o%tro zarilo u sla#ine + jedno$! dva "uta i trei "ut& /ainio je nagli okret! ne #i li za vatio senke koje su kriale i "oigravale sa svi strana& Ponovo je iskusio silovit udara* kada ga je ne%to tresnulo "reko nju%ke& Zu#i $u zagrizo%e jednu #elu! "okretnu $rlju + ali to je #ila sa$o #eskorisna! suva kost& ) onda usledi "oslednje! neverovatno "onienje0 neko je stao da ga vue za koren re"a& (unjevito se okrenuo! od#a*iv%i tog ludo odvanog drznika do zida "eine& /o! $a %ta da je inio! nikako nije us"evao da se za%titi od ki%e udara*a koji$a su ga o#asi"ala gru#a oruja u

nes"retni$! ali $oni$ ruka$a& Reanje "oe da $enja ton! odraavajui naj"re #ol! "a uzne$irenost i na kraju otvoreni uas& /eu$oljivi lova* "retvorio se u rtvu koja je oajniki "oku%avala da na'e uz$ak& ) onda je nainio drugu gre%ku! zato %to je! "o$eten iznane'enje$ i za"le%eno%u! s$etnuo s u$a gde se nalazi& Ili su ga $oda o%a$utili i zasle"ili udar*i koji su $u "lju%tali "o glavi- $a %ta #io uzrok! tek + on je $unjevito zadio iz "eine& 3sledio je grozan urlik kada je stao da se okree kroz vazdu & Izgledalo je da je "ro%lo $nogo vre$ena "re no %to se zauo tu" udara* "riliko$ udara tela o jednu iz#oinu na "ola "uta niz liti*u- "osle toga se neko vre$e razlCgao jedino jo% %u$ odronjavanja ka$enja! ali je u#rzo i to za$uklo u noi& Dugo "oto$! o"ijen "o#edo$! Gleda+(ese* je igrao i #le#etao na ulazu u "einu& Is"ravno je oseao da se *eo njegov svet "ro$enio i da vi%e nije ne$ona rtva sila oko se#e& Zati$ se vratio u "einu i "rvi "ut u ivotu "res"avao *elu no& 3jutro su na%li telo leo"arda u "odnoju liti*e& Iako je ivotinja #ila $rtva! "roteklo je izvesno vre$e "re no %to se neko odvaio da se "ri#lii "oraenoj ne$ani- a onda se "olako svi oku"i%e oko nje sa noevi$a i testera$a od kosti& Posao koga su se latili #io je veo$a teak! tako da toga dana nisu i%li u lov& D& S3SRE7 3 SVI7)/:E Dok je vodio "le$e na rei*u u sa$o "raskozorje! Gleda+(ese* nesigurno zastade na "oznato$ $estu& /e%to je! znao je to! nedostajalo- ali nikako nije $ogao da se doseti %ta& /ije! $e'uti$! $nogo raz$i%ljao o toj nedou$i*i! zato %to je ovog jutra na u$u i$ao "ree stvari& Po"ut gro$a! $unje! o#laka i "o$raenja! veliki #lok kristala i%ezao je "odjednako tajanstveno kao %to se i "ojavio& /estav%i u ne"ostojeu "ro%lost! nikada vi%e nije ones"okojavao Gleda+(eseeve $isli& On nikada nee saznati %ta je $onolit uinio za njega! a nijedan od njegovi sadruga nije se za"itao! dok su se oku"ili oko njega u jutarnjoj iz$agli*i! z#og ega je na trenutak zastao tu na "utu "re$a rei*i& Sa svoje strane "otoka! u jo% nikad neugroenoj #ez#ednosti vlastite teritorije! Drugi su "rvi o"azili Gleda+(ese*a i jo% dvanaest $ujaka iz njegovog "le$ena kao "okretan 9riz s"ra$ ne#a "raskozorja& Istog asa nadigli su svoju uo#iajenu! svakodnevnu dreku- no! ovoga "uta nije i$ #ilo uzvraeno isto$ $ero$& Postojano! svr ovito + i nadasve tiho + Gleda+(ese* i njegova druina s"usti%e se niz nisko uzvi%enje koje se dizalo uz rei*u- i dok su se oni "ri#liavali! Drugi najedno$ za$uko%e& /ji ova o#redna razjarenost je s"lasnula! da #i je za$enio sve uoljiviji stra & ;ili su neodre'eno svesni da se ne%to dogodilo i da se ovaj susret razlikuje od svi "re'a%nji & (otke i noevi od kosti koje je Gleda+(eseeva sku"ina nosila nisu i uzne$irili zato %to nisu s vatali nji ovu svr u& :edino su znali da su kretnje nji ovi tak$a*a sada "ostale "une odlunosti i "retnje& Druina se zaustavila kraj ru#a vode! %to je za trenutak oivelo ra#rost Drugi & Predvo'eni

:edni$ 3 o$! oni! ne $nogo odluno! "onovo ot"oe%e sa #or#eni$ "oklii$a& 7o je! $e'uti$! "otrajalo sa$o nekoliko sekundi! a onda zane$e%e! uanuti oni$ %to su videli& Gleda+(ese* "odie ruke visoko u vazdu ! otkriv%i ne%to %to je do tada #ilo skriveno kos$ati$ teli$a njegovi sadruga& Drao je de#elu granu na koju je #ila nataknuta okrvavljena glava leo"arda& 4eljust je drana otvorena jedni$ "ruto$! tako da su se veliki zu#i avetinjski #elasali na "rvi$ zra*i$a Sun*a koje se ra'alo& Veina Drugi #ila je na"rosto ukoena od stra a! tako da se nije $ogla ni $rdnuti- ali neki i"ak "oe%e da lagano i teturavo uz$iu& ;io je to sasvi$ dovoljan "odstrek Gleda+(ese*u& I dalje drei iz$r*varen tro9ej iznad glave! on krenu "reko rei*e& Oklevajui sa$o trenutak! njegovi sadruzi zagazi%e u vodu za nji$& ,ada je Gleda+(ese* stigao na su"rotnu stranu! :edno 3 o je i dalje drao svoj "oloaj& (oda je #io odve ra#ar ili odve glu" da #i "o#egao- $oda nije $ogao uistinu da "overuje da je do ovog oskrvnua stvarno do%lo& ,ukavi*a ili junak + #ilo je svejedno kada $u se na glavu nes"oso#nu da s vata sruilo s$rznuto reanje s$rti& ,riei od stra a! Drugi se raz#eza%e "o okolno$ gr$lju- ali uskoro e se vratiti! "ot"uno za#oraviv%i na svog izgu#ljenog vo'u& /ekoliko sekundi Gleda+(ese* je stajao nesigurno nad svojo$ novo$ rtvo$! "oku%avajui da "oj$i neo#inu i udesnu injeni*u0 $rtav leo"ard i dalje je #io kadar da u#ija& Sada je #io gos"odar sveta! ali nije sasvi$ znao %ta $u nadalje valja initi& /o! ne%to e ve s$isliti& E& 3SPO/ 4OVE,) /ova ivotinja "ojavila se na li*u "lanete! "olako se %irei iz a9rike "ostoj#ine& ;ila je jo% toliko retka da je sasvi$ $ogla ostati neo#u vaena neki$ leti$ini$ "o"iso$ sred usko$e%ani $ilijardi stvorenja koja su o#itavala na ko"nu i $oru& :o% ni%ta nije govorilo da e ona na"redovati! "a ak ni da e uo"%te o"stati0 na ovo$ svetu gde je ve i%ezlo ne#rojeno $nogo $oniji ivotinja! sud#ina ove i dalje je #ila krajnje neizvesna& 7oko$ stotinu iljada godina "o%to su se kristali s"ustili u )9riku ovekoliki $aj$uni nisu izu$eli ni%ta& )li "oeli su da se $enjaju! stekav%i u$ea koja nisu krasila nijednu drugu ivotinju& (otke od kosti "oveale su i$ do$a%aj i u$nogostruile snagu- vi%e nisu #ili #es"o$oni "red gra#ljivi*a$a sa koji$a su stajali u tak$ako$ odnosu& (anje $esodere $ogli su da oteraju od nji ove lovine- vee su u naj$anju ruku #ili kadri da o#es ra#re! a "onekad i da nateraju u #eg& ,ru"ni zu#i su i$ se s$anjili! #udui da vi%e nisu #ili od kljune vanosti& Poelo je da i za$enjuje ka$enje o%tri ivi*a! koje se $oglo koristiti za ko"anje korova ili za seenje i testerisanje $esa ili ila! %to je i$alo ne#rojene "osledi*e& 4ovekoliki $aj$uni vi%e nisu #ili osu'eni na gladovanje "o%to #i i$ se zu#i o%tetili ili istro%ili- ak su i najsirovije alatke $ogle da i$ za $nogo godina "rodue ivot& ) kako su i$ se zu#i s$anjili! o#lik li*a tako'e je "oeo da i$ se $enja- gu#i*a se "ovukla! eljust vi%e nije #ila kru"na kao ranije! a usta su "ostala kadra da "roizvode tananije zvuke& Sa$ govor #io je daleko jo% $ilion godina! ali "rvi kora*i u to$ "rav*u ve su nainjeni&

) onda je svet stao da se $enja& 3 etiri velika talasa! ije je kreste razdvajalo "o dve stotine iljada godina! $inula su ledena do#a! ostaviv%i svoj #eleg svuda "o glo#usu& Izvan tro"skog "ojasa! gleeri su "ota$anili sve one koji su "rerano na"ustili stani%ta "redaka! kao i one koji nisu #ili u stanju da se "rilagode& ,ada je led "ro%ao! nestalo je i "retenog dela "re'a%njeg ivota na "laneti + raunajui tu i ovekolike $aj$une& )li za razliku od $nogi drugi ! oni su ostavili "oto$ke! tako da nisu doiveli i%eznue + ve su se "reo#razili& 7vor*e oru'a "re#likovalo je u"ravo nji ovo oru'e& ,ori%enje$ $otki i kre$enja! ruke su i$ stekle s"retnost koja se nigde vi%e nije $ogla sresti u *elo$ ivotinjsko$ *arstvu! %to i$ je o$oguilo da "rave jo% #olje alatke! a to je! sa svoje strane! dovelo do daljeg razvoja nji ovi udova i $ozgova& ;io je to u#rzavajui! rastui "ro*es na ije$ se kraju nalazio 4ovek& Oru'a i oruja "rvi "ravi ljudi #ila su tek neznatno #olja od oni koji$a su se sluili nji ovi "re*i "re $ilion godina! ali oni su i koristili nesravnjivo vei$ u$ee$& ) negde u ti$ senoviti$! $inuli$ stolei$a oni su izu$eli najsu%tinskije od svi oru'a! "re$da se ono nije $oglo ni videti ni dodirnuti& /auili su da govore i tako su ostvarili svoju "rvu veliku "o#edu nad Vre$eno$& Sada se znanje jednog "okolenja $oglo "reneti naredno$! tako da se svako do#a $oglo okoristiti oni$a %to su $u "ret odila& Za razliku od ivotinja koje su znale sa$o za sada%njost! 4ovek je stekao "ro%lost- a "oeo je i da o"i"ava #udunost& 7ako'e je nauio da zauzdava sile "rirode- ukrotiv%i vatru! "ostavio je te$elje te nologije i ostavio daleko za so#o$ svoje ivotinjsko "oreklo& ,a$en je ustu"io $esto #ronzi! a "oto$ i gvo'u& Posle lova sledila je ze$ljoradnja& Ple$e je "reraslo u selo! a selo u grad& Govor je "ostao vean za valjujui izvesni$ zna*i$a na ka$enu! u glini i na "a"irusu& ) onda je 4ovek izu$eo 9ilozo9iju i religiju! naseliv%i ne#o! ne sasvi$ neosnovano! #ogovi$a& ,ako $u je telo "ostajalo sve ne#ranjenije! tako su $u sredstva na"ada #ivala sve stra%nija& Sa ka$eno$! #ronzo$! gvo'e$ i eliko$ na ras"olaganju! "rona%ao je svu silu onoga %to $oe da #ode i see! a jo% veo$a rano nauio je i kako da o#ori rtvu sa daljine& ,o"lje! luk! "u%ka i konano daljinski navodea raketa "ruili su $u oruja neogranienog do$eta i neograniene $oi& ;ez ti oruja! iako i je esto koristio "rotiv sa$oga se#e! 4ovek nikada ne #i osvojio svoj svet& 3 nji je uneo svoje sr*e i svoju du%u i ona su ga dugo valjano sluila& )li sada! sve dok #udu "ostojala! on e stalno iveti na ;oju veresiju& Drugi deo (/7+6 F& POSE;)/ .E7 ;ez o#zira na to koliko se "uta ovek otiskuje sa Ze$lje! ree dr Gejvud ?lojd u se#i! uz#u'enje je uvek "risutno& ;io je jedno$ na (arsu! tri "uta na (ese*u! a vi%e se nije ni seao koliko je "uta "osetio razne sve$irske stani*e& Pa i"ak! kako se "ri#liavao trenutak uzletanja! #io je svestan da na"etost raste u nje$u! da ga is"unjava oseanje u'enja i stra o"o%tovanja +

da! i nervoze + %to ga je izjednaavalo sa svaki$ tra"avi$ Ze$ljanino$ ko$e "redstoji sve$irsko kr%tenje& (laznjak koji ga je itro "revezao iz Va%ingtona! "osle "ononog sastanka sa "redsedniko$! sada se s"u%tao ka jedno$ od naj"oznatiji ! ali i najuz#udljivi "redela na *elo$ svetu& Pod nji$e su leala "rva dva "okolenja sve$irske ere! "rostirui se du dvadeset $ilja 9loridske o#ale& /a jugu! oiviene tre"eravi$! *rveni$ signalni$ svetli$a! nalazile su se dinovske ra$"e 1Saturna1 i 1/e"tuna1 koje su u"utile ljude ka "laneta$a! da #i "oto$ "re%le u istoriju& ;lizu o#zorja! slian kakvoj #listavoj! sre#rnoj kuli o#asjanoj svetlosti$a re9lektora! stajao je "oslednji od 1Saturna V1! ve skoro dvadeset godina na*ionalni s"o$enik i odredi%te odoasnika& /edaleko odatle! o*rtavajui se s"ra$ ne#a "o"ut "lanine koju je ovek nainio! uzdizala se neverovatna $asa 1Gangara za $ontau leteli*a1! i dalje najvee "ojedinano zdanje na Ze$lji& )li te stvari sada su "ri"adale "ro%losti! a on je leteo ka #udunosti& ,ada su se nagnuli! dr ?lojd je uoio na tlu lavirint zgrada! "oto$ veliku "oletno+sletnu "istu! "a %irok! #es"rekorno "rav oiljak "reko ravnog 9loridskog "redela + vi%estruke trani*e dinovske lansirne staze& /a njeno$ kraju! okruen vozili$a i dizali*a$a! leao je sve$iro"lan o#asjan o#ilje$ svetlosti! dok je unaokolo sve vrvelo od "ri"re$a za njegov novi "olet ka zvezda$a& Izgu#iv%i najedno$ oseanje za "ers"ektivu usled #rzi "ro$ena #rzine i visine! ?lojd je zakratko stekao utisak da odozgo "os$atra $alog! sre#rnog nonog le"tira! u vaenog u sno" #aterijske svetiljke& ) onda $u siu%ne! uz$uvane "rilike na tlu "onovo doara%e "rave raz$ere sve$irske leteli*e- ras"on krila u o#liku uskog slova 1V1 $ora da je dostizao dve stotine sto"a& ) to ogro$no vozilo! ree ?lojd u se#i s neveri*o$ + ali i s "onoso$ + eka na mene. ,oliko je on znao! ovo je #ilo "rvi "ut da se "rire'uje *ela $isija sa$o da #i se jedan ovek "re#a*io do (ese*a& Iako je #ilo dva asa ujutro! sku"ina izve%taa i sni$atelja "resrela ga je na "utu ka o#asjanoj sve$irskoj leteli*i 1Orion III1& Poznavao je iz vi'enja nekoli*inu nji ! #udui da su $u! kao "redsedniku /a*ionalnog astronautikog vea! kon9eren*ije za %ta$"u sainjavale deo ivota& Ovo! $e'uti$! nije #ilo ni vre$e ni $esto da se jedna odri! a i on nije i$ao %ta da kae- ali #ilo je vano ne uvrediti gos"odu iz $edija& HDr ?lojdeI :a sa$ Di$ ?orster iz )so%ijeted /juza& (oete li na$ ne%to rei o ovo$ va%e$ letu2H HVeo$a $i je ao + ne $ogu ni%ta da kae$&H H)li nedavno ste se sreli sa "redsedniko$! zar ne2H u"ita jedan "oznati glas& HO + zdravo! (ajk& ;oji$ se da su vas ni z#og ega izvukli iz "ostelja& /eo"ozivo! #ez izjave&H H(oete li #ar "otvrditi ili "orei glasine o to$e da je na (ese*u iz#ila neka e"ide$ija2H u"ita jedan 7V izve%ta! us"evajui da ide u"oredo sa ?lojdo$ i da ga dri valjano kadriranog svojo$ $inijaturno$ 7V ka$ero$& Hao $i jeH! uzvrati ?lojd! od$a nuv%i glavo$& H)li %ta je sa karantino$2H u"ita jedan drugi izve%ta& H,oliko e trajati2H HI dalje #ez ko$entara&H HDr ?lojdeH! u"ita jedna veo$a niska i odluna novinarka! Hi$e se uo"%te $oe o"ravdati

ovaj "ot"uni e$#argo na vesti sa (ese*a2 I$a li to veze sa "olitiko$ situa*ijo$2H HKojom "olitiko$ situa*ijo$2H u"ita ?lojd o"ori$ glaso$& 7u i ta$o se razlee s$e ! a neko doviknu0 HSrean "ut! doktoreIH + dok se on "ro#ijao ka "rostorija$a ra$"e za ukr*avanje& ,oliko $u je "a$enje sezalo! nije #ila "osredi toliko 1situa*ija1! ve stalna kriza& Poev od seda$deseti godina! svet su o"tereivala dva "ro#le$a koja su! "o nekoj ironiji! teila da se $e'uso#no "otru& Iako je kontrola ra'anja #ila jevtina! "ouzdana i "ri vaena od svi glavni religija! usledila je "rekasno- svetska "o"ula*ija dostigla je ve %est $ilijardi ljudi + a treina nji ivela je u kinesko$ *arstvu& 3 neki$ autoritarni$ drava$a ak su doneti zakoni koji su ograniavali "orodi*e na dvoje de*e! ali se nji ovo s"rovo'enje u delo "okazalo ne"raktino& ,ao is od svega toga! nesta%i*e rane vladale su u svi$ ze$lja$a- ak je i u Sjednjeni$ Drava$a #ilo dana #ez $esa! a "redvi'ala se glad svetski raz$era kroz "etnaest godina! u"rkos junaki$ nastojanji$a da se kultivi%e $ore i "roizvodi sintetika rana& Iako je "otre#a za $e'unarodno$ saradnjo$ #ila itnija nego ikad! i"ak se #roj grani*a nije ni$alo s$anjio u odnosu na "ro%la razdo#lja& /i "osle $ilion godina ljudska rasa nije izgu#ila $nogo od svoji agresivni nagona- du si$#olini linija! vidljivi jedino "olitiari$a! trideset osa$ nuklearni sila $otrile su jedna na drugu rato#orno i "o$no& 3 nji ovi$ arsenali$a #ilo je za"retano dovoljno $egatona da se z#ri%e itava "ovr%inska kora "lanete& Iako se + neki$ udo$ + ato$ska oruja nisu koristila! ta situa*ija te%ko da je $ogla veno "otrajati& ) sada! "ovr svega! ,inezi su jo%! iz neki svoji nedokuivi razloga! stali da nude naj$anji$ na*ija$a #ez ato$skog naoruanja *eloku"nu nuklearnu o"re$u od "edeset #ojevi glava i isto toliko raketa& @ena je #ila is"od dve stotine $iliona dolara! a $oglo se i raunati na "ose#ne "ogodnosti "riliko$ "laanja& (oda su "oku%avali da "odu"ru svoju "oljuljanu ekono$iju tra$"o$ zastarelog oruja za zdravu gotovinu! kako su to "ret"ostavljali neki "os$atrai& Ili su $oda "rona%li $etode ratovanja koji su #ili znatno usavr%eniji! tako da i$ vi%e nisu #ile "otre#ne takve igrakegovorkalo se i o radio+ i"nozi iz satelitski oda%iljaa! o virusi$a koji izazivaju razne "rinude! o u*enivanju sintetiki$ #olesti$a za koje su jedino oni "osedovali "rotivlek& Ove oaravajue za$isli gotovo izvesno su #ile "lod "ro"agande ili iste uo#razilje! ali nije #ilo #ez#edno olako "rene#rei $a koju od nji & Svaki "ut kad #i ?lojd "oleteo sa Ze$lje! neizostavno se za"itao da li e ona i dalje #iti tu kada se vrati s "uta& Elegantna stjuardesa "ozdravi ga kada je u%ao u ka#inu& HDo#ro jutro! dr ?lojde& :a sa$ gos"o'i*a Si$ons + eli$ va$ do#rodo%li*u na leteli*u u i$e ka"etana 7ajnsa i na%eg ko"ilota! "rvog o9i*ira ;alarda&H HGvalaH! odvrati ?lojd uz os$e ! za"itav%i se z#og ega stjuardese uvek $oraju da lie na ro#otske turustike vodie& HPoletanje je kroz "et $inutaH! nastavi ona! "okazav%i ruko$ "re$a "raznoj ka#ini za dvadeset "utnika& H(oete se s$estiti na #ilo koje sedi%te! ali ka"etan 7ajns va$ "re"oruuje "rednje $esto sa leve strane! uz "rozor! ako elite da "os$atrate "ostu"ak s"ajanja&H HPoslu%au njegov savetH! uzvrati on! krenuv%i "re$a "re"orueno$ sedi%tu& Stjuardesa se jo% neko vre$e trudila oko njega! a onda ode do svog "regratka u stranje$ delu ka#ine&

?lojd se s$esti na sedi%te! "odesi #ez#ednosne "ojaseve oko "asa i ra$ena! a onda "rivrsti svoju ta%nu na susedno sedi%te& 7renutak kasnije! oglasi se zvunik $eki$! "u*ketavi$ %u$o$& HDo#ro jutroH! ree glas gos"o'i*e Si$ons& HOvo je "ose#an let tri od ,os$odro$a ,enedi do Sve$irske stani*e jedan&H Re%ena je! kako izgleda! da se dri "unog "rogra$a! iako i$a sa$o jednog "utnika! "o$isli ?lojd- nije $ogao da o#uzda s$e%ak kad je ona neu$oljivo nastavila0 H.et e trajati "edeset "et $inuta& /ajvee u#rzanje iznosie dva 1g1 i "rove%e$o u #esteinsko$ stanju trideset $inuta& (oli$ vas da ne ustajete sa sedi%ta sve dok se ne u"ali signal za #ez#ednost&H ?lojd se osvrnu "reko ra$ena i doviknu0 HGvala&H Za trenutak je s"azio "o$alo nelagodan! ali i lju#ak os$e & Zavalio se u sedi%te i o"ustio& Ovo "utovanje! izraunao je! ko%tae "oreske o#veznike ne%to $alo vi%e od $ilion dolara& )ko #i se "okazalo neo"ravdano! on #i izgu#io "osao0 ali uvek se $ogao vratiti na univerzitet i nastaviti "rekinuto izuavanje nastanka "laneta& HSvi "ostu"*i auto$atskog od#rojavanja ot"oeliH! zauo se ka"etanov glas iz zvunikaodlikovao se u$irujuo$ jednolino%u ose#eno$ za o"%tenja "reko radio+veze& HPoletanje kroz jedan $inut&H ,ao i uvek! izgledalo je da je "rotekao itav sat& ?lojd je i te kako #io svestan dinovski sila koje su se o#avile oko njega! ekajui da #udu oslo#o'ene& 3 rezervoari$a za gorivo dve se$irske leteli*e! kao i u skladi%tu energije lansirnog siste$a! stajala je za"retana snaga nuklearne #o$#e koja e sva #iti utro%ena na to da ga "odigne do "uku dve stotine $ilja iznad Ze$lje& /ije se koristilo staro$odno PE7+4E7IRI+7RI+DV)+:ED)/+/3.)! koje je delovalo tako nelagodno "o ovekov nervni siste$& H.ansiranje kroz "etnaest sekundi& Oseaete se "rijatnije ako "onete du#oko da di%ete&H ;io je to koristan savet kako u "si olo%ko$! tako i u 9iziolo%ko$ "ogledu& ?lojd je osetio da je zasien kiseoniko$ i da je "ri"ravan da se sa svi$e u vati uko%ta*! kada lansirna staza stane da oda"inje svoj tovar od iljadu tona iznad )tlantika& ;ilo je te%ko odrediti u ko$ su se asu odle"ili od staze i za"lovili vazdu o$! ali kad se gr$ljavina raketa najedno$ udvostruila i kad je ?lojd stao sve du#lje da ulee u de#elo "ostavljeno sedi%te! s vatio je da su $otori "rvog ste"ena stavljeni u "ogon& eleo je da gleda kroz "rozor! ali valjalo je uloiti silan na"or i sa$o da se okrene glava& /o! i"ak se nije oseao neudo#no- %tavi%e! "ritisak u#rzanja i $ona gr$ljavina $otora izazvali su u nje$u izuzetnu razdraganost& 3 u%i$a $u je zvonilo! krv $u je do#ovala u ila$a! oseao je takvu iva nost kakvu ve godina$a nije iskusio& Ponovo je #io $lad i "oeleo je da "eva na sav glas + %to je #ez ikakve #ojazni $ogao da uini! #udui da ga zasigurno niko ne #i uo& /o! to ras"oloenje #rzo ga je "ro%lo! i$ je s vatio da na"u%ta Ze$lju i sve %to je ikada voleo& Dole se nalazilo troje njegove de*e! koja su ostala #ez $ajke od onog ko#nog leta za Evro"u njegove su"ruge "re deset godina =Deset godina2 /e$ogueI Pa i"ak! #ilo je tako&&&> (oda nije! nji radi! tre#alo "onovo da se oeni&&& Gotovo je izgu#io oseaj za vre$e kada se "ritisak i #uka najedno$ s$anji%e! a zvunik u

ka#ini o#javi0 HPri"re$a za odvajnje donjeg ste"ena& SadIH 3sledio je #lagi trzaj- ?lojd se iznenada "riseti navoda iz jednog s"isa .eonarda da Vinijavideo ga je ura$ljenog i o#e%enog na zidu neke kan*elarije /)S)+e0 Velika Pti*a "oletee na le'i$a velike "ti*e! donosei slavu gnezdu u ko$e je ro'ena& Velika Pti*a sada je uistinu letela! nad$a%iv%i sve da Vinijeve snove! a njen is*r"ljeni sadrug vraao se na Ze$lju& Posle luka dugakog deset iljada $ilja "razan donji ste"en skliznue u at$os9etu! tra$"ei #rzinu za razdaljinu na "utu ka $atinoj lu*i ,enedi& ,roz nekoliko asova! doteran i na"unjen gorivo$! #ie "onovo s"re$an da "odigne novog sadruga ka #listavoj ti%ini do koje sa$ nikada nee stii& Sada s$o! "o$isli ?lojd! "ot"uno sa$ostalni na vi%e od "ola "uta do or#ite& ,ada se u#rzanje "onovo javilo! "o%to su #ile ukljuene rakete gornjeg ste"ena! "otisak je #io znatno #lai0 %tavi%e! oseao ga je sa$o kao nor$alnu gravita*iju& )li #ilo #i ne$ogue odati! #udui da se 1gore1 nalazilo "ravo na "rednje$ kraju ka#ine& ,ada #i #udalasto "ostu"io i na"ustio sedi%te! zaas #i tresnuo o stranji zid& Dejstvo je #ilo "o$alo rastrojavajue! zato %to je izgledalo da #rod stoji na re"u& ?lojdu! koji se nalazio skroz na "rednje$ delu ka#ine! inilo se da su sva sedi%ta "rivr%ena na jedno$ zidu koji se oko$ito s"u%tao "od nji$& 3"ravo se silno u"irao da "rene#regne ovaj ne"rijatan "rivid kada se zora ras"rsnu sa druge strane #roda& Za svega nekoliko sekundi "roleteli su kroz ko"rene gri$iznog! ruiastog! zlatnog i "lavog! o#rev%i se konano u #le%tavoj #elini dana& Iako su "rozori #ili veo$a zaseneni da #i se u#laila #listavost! "rodorni sno"ovi Suneve svetlosti! koji su sada lagano klizili kroz ka#inu! ostavili su ?lojda nekoliko $inuta "oluzasle"ljenog& /alazio se u sve$iru! ali i"ak nije $oglo #iti ni govora o to$e da vidi neku zvezdu& Zaklonio je oi %aka$a i "oku%ao da #a*i "ogled kroz "rozor "okraj se#e& /a"olju! unazad za#aeno krilo #roda sjajilo se "o"ut $etala u stanju #elog usijanja! silovito odraavajui svetlost Sun*a- svuda unaokolo vladala je "ot"una ta$a i ta t$ina $orala je vrveti od zvezda + ali #ilo je ne$ogue raza#rati i & 7eina je lagano ilila- rakete su "oste"eno iskljuivane kako je #rod ulazio na or#itu& Gr$ljavina $otora "retvorila se u "rigu%enu tutnjavu! "a u #lago "i%tanja! da #i na kraju sasvi$ za$ukla& Da nije #ilo "ojaseva koji$a je #io vezan! ?lojd #i izle#deo iz sedi%ta- u svako$ suaju! inilo $u se da $u sto$ak vi%e ni%ta ne $oe s"reiti da #a% to uini& :edino se nadao da e "ilule koje je do#io "re "ola asa i deset iljada $ilja valjano o#aviti "osao za koji su "redvi'ene& Sa$o je jedno$ u krijeri i$ao sve$irsku #olest + i to je #ilo vi%e nego dovoljno& Pilotov glas koji se razlegao iz zvunika u ka#ini #io je odluan i uverljiv0 H(oli$ vas da ne gu#ite iz vida u"ustva za #esteinsko stanje& S"ojie$o se sa Sve$irsko$ stani*o$ jedan kroz etrdeset "et $inuta&H Stjuardesa $u krenu u susret uski$ "rolazo$ desno "ored sasvi$ "ri$aknuti sedi%ta& ,ora*i

su joj #ili neo#ino le"r%avi! a sto"ala su joj se nevoljno odvajala od "oda! kao da je gazila "o le"ku& Drala se jarkoute trake zastirke 1Velkro1 koja se "ruala *elo$ duino$ "oda i tavani*e& Zastirka i 'onovi njeni sandala #ili su "rekriveni $no%tvo$ kuki*a koje su "rianjale jedna uz drugu kao dve ra"ave "ovr%ine& Ovaj trik odanja u slo#odno$ "adu neiz$erno je os"okojavao "o$etene "utnike& HDa li #iste $alo ka9e ili aja! dr ?lojde2H u"ita ona vedri$ glaso$& H/e valaH! uzvrati on uz os$e & 3vek se oseao kao #e#a kada je tre#alo da sisa iz neke od ti "lastini tu#a za "ijenje& Stjuardesa je jo% usluno stajala "red nji$! dok je on otvarao ta%nu i stao da "re#ira "o "a"iri$a& HDr ?lojde! s$e$ li da vas ne%to u"ita$2H HSvakakoH! ree on! "ogledav%i je "reko naoara& H(oj verenik je geolog u ,lavijusuH! ree gos"o'i*a Si$ons! #riljivo od$eravajui rei! Ha od njega ne$a$ nikakvi vesti ve vi%e od jedne sed$i*e&H Hao $i je %to to uje$- $oda iz#iva iz #aze i nije u "rili*i da us"ostavi vezu&H Ona od$a nu glavo$& H3vek $e o#avesti kad to tre#a da se dogodi& ) $oete za$isliti koliko se #rine$ + uz sve ove glasine& :e li stvarno iz#ila e"ide$ija na (ese*u2H HI da jeste! ne$a razloga za uz#unu& Seate se da je karantin zaveden i 6JJK& z#og $utiranog virusa gri"a& (nogi su o#oleli + ali niko nije u$ro& ) to je uistinu sve %to $ogu da va$ kae$H! zakljui on odluno& Gos"o'i*a Si$on se lju"ko os$e nu i is"ravi& HGvala va$! u svako$ sluaju! doktore& ao $i je %to sa$ va$ dosa'ivala&H H3o"%te $i niste dosa'ivaliH! uzvrati on galantno! ali ne odve u#edljivo& Zati$ se zadu#i u #eskrajne te nike izve%taje! u uo#iajeno$ nastojanju da u "oslednji as nadoknadi "ro"u%teno& Vi%e nee i$ati vre$ena za itanje kada stigne na (ese*& K& OR;I7)./I R)/DEV3 Pola asa kasnije "ilot o#javi0 H,ontakt kroz deset $inuta& (oli$ vas da "roverite #ez#ednosni "ojas&H ?lojd "oslu%a i odloi "a"ire& Poku%avati da se ita za vre$e ne#eske take ongliranja! koja je trajala "oslednji tri stotine $ilja! znailo je sa$o traiti ne"rilike- naj#olje je #ilo zaklo"iti oi i o"ustiti se dok se sve$irska leteli*a "ovodila na"red+nazad uz kratka ukljuenja raketa& /ekoliko $inuta kasnije on "rvi "ut s"azi Sve$irsku stani*u jedan udaljenu svega nekoliko $ilja& Suneva svetlost #le%tala je i iskriila se na uglaanoj $etalnoj "ovr%ini diska "renika tri stotine jardi! koji se s"oro okretao& /edaleko odatle! kreui se isto$ or#ito$! nalazio se sve$iro"lan 17itov V1! za#aeni krila! a od$a uz njega jedan gotovo lo"tasti 1)rijes+6;1! sve$irska teglea raga! sa etiri zde"aste noge koje su $u %trale sa jedne strane + a$ortizeri za s"u%tanje na (ese*& Sve$irska leteli*a 1Orion III1 s"u%tala se sa vi%e or#ite! tako da se iza stani*e "ruao s"ektakularan "rizor Ze$lje& Sa visine od dve stotine $ilja ?lojd je $ogao da o#u vati "ogledo$ za$a%an deo )9rike i )tlantskog okeana& Iako je #ilo "rilino o#lano! on je i"ak

us"eo da raza#ere "lavo+zelene o#rise Zlatne O#ale& Sredi%nja osa Sve$irske stani*e! sa is"rueni$ "ristajni$ kra*i$a! sada je lagano "livala ka nji$a& Za razliku od konstruk*ije iz koje je ni*ala! ona nije rotirala + ili! #olje reeno! okretala se u su"rotno$ s$eru sto"o$ koja je "redstavljala tanu "rotivteu vrtenju stani*e& 7o je o$oguavalo da se sve$irska leteli*a koja dolazi u "osetu s"oji sa njo$! da #i se izvr%ilo "re#a*ivanje "utnika i tereta! #ez o"asnosti da ovi "ogu#no #udu zavitlani i od#aeni& 3z naj#lai udar! #rod i stani*a se s"oji%e& S"olja su do"rli $etalni! %kri"avi %u$ovi! a "oto$ se zaulo i kratkotrajno "i%tanje vazdu a dok su se "ritis*i izjednaavali& /ekoliko sekundi kasnije vrata vazdu%ne ko$ore su se otvorila i u ka#inu stu"i jedan ovek u svetli$! "ri"ijeni$ "antalona$a i ko%ilji sa kratki$ rukavi$a + odei koja je gotovo "redstavljala uni9or$u oso#lja Sve$irske stani*e& H(ilo $i je %to s$o se u"oznali! dr ?lojde& :a sa$ /ik (iler iz o#ez#e'enja stani*e- starau se o va$a sve dok va$ %atl ne krene&H Oni se rukova%e! a onda ?lojd u"uti os$e stjuardesi i ree 0 H(oli$ vas! "renesite $oje estitke ka"etanu 7ajnsu i za valite $u na udo#no$ letu& (oda e$o se videti i na "ovratno$ "utovanju&H Veo$a o"rezno + "roteklo je vi%e od godinu dana od kako je "oslednji "ut #oravio u #esteinsko$ stanju i $orae da "ro'e izvesno vre$e "re no %to "onovo "ostane vian ivljenju u sve$iru + on se! ruku "o ruku! izgura iz vazdu%ne ko$ore! ule#dev%i u veliku! krunu "rostoriju u osi sve$irske stani*e& Sala je #ila de#elo "ostavljena! a na zidovi$a je i$ala $no%tvo udu#ljeni ruko vata- ?lojd se vrsto u vati za jedan od nji u asu kada je *ela "rostorija stala da se vrti! da #i konano sustigla rotiranje stani*e& ,ako je sti*ala #rzinu! sla#a%ni i utvarni gravita*ioni "rsti "oe%e da ga steu dok je lagano "lutao ka kruno$ zidu& Sada je stajao! nji%ui se na"red+nazad #lago "o"ut vlati $orske trave kada nai'e "li$a! na ono$e %to je na aro#an nain "ostalo zakrivljeni "od& @enti9ugalna sila okretanja stani*e stekla je vlast nad nji$- ovde je #ila sasvi$ sla#a%na! #udui da se osa nalazila vrlo #lizu! ali e se "ostojano "ojaavati kako se #ude udaljavao od sredi%njeg dela& ,renuo je za (ilero$ iz sredi%nje "relazne "rostorije niz zakrivljene ste"eni*e& 3 "oetku $u je teina #ila tako sla#a da je gotovo $orao da se otiskuje nadole! koristei kao u"ori%te gelender& 7ek kada je stigao do salona za "utnike! na s"oljnje$ o$otau velikog diska koji se okretao! stekao je dovoljno teine da se gotovo nor$alno kree& Salon je #io "reure'en od kada je "osljednji "ut #io tu! a i "rilino o#ogaen& Pored uo#iajeni stoli*a! $ali stolova! restorana i "o%te s ada su se tu nalazili jo% #er#erni*a! dragstor! #iosko" i duan sa suveniri$a u ko$e su se "rodavali 9otogra9ije i slajdovi (eseevi i "lanetni "redela! kao i zaja$eno "ravi ko$adii 1.unjika1! 1Rendera1 i 1Survejora1! svi zgodno u$etnuti u "lastiku i "reko$erno sku"i& H(ogu li da va$ donese$ ne%to dok ekate2H u"ita (iler& H3kr*ava$o se kroz tridesetak $inuta&H HVoleo #i da do#ije$ %olju *rne ka9e + dve ko*ke %eera + a i da "ozove$ Ze$lju&H HVrlo do#ro! doktore + ja u va$ doneti ka9u + a tele9oni su ta$o&H

ivo"isne ka#ine nalazile su se na svega nekoliko jardi od "regrade sa dva ulaza iznad koji je stajalo 0 DO;RO DO8.I 3 SE,7OR S:EDI/:E/IG DR)V) i DO;RO DO8.I 3 SOV:E7S,I SE,7OR& Is"od toga nalazilo se o#ave%tenje koje je #ilo is"isano na englesko$ i rusko$! kao i na kinesko$! 9ran*usko$! ne$ako$ i %"ansko$& (O.I(O V)S! PRIPRE(I7E Paso% Vizu (edi*insko uverenje Dozvolu za "revoz Deklara*iju o teini Postojala je i "rijatna si$#olinost u injeni*i da su "utni*i! i$ #i "ro%li kroz "regradne ulaze! u o#a s$era! "onovo s$eli da se slo#odno iz$e%aju& Graninik je tu #io iskljuivo iz ad$inistrativni razloga& 3veriv%i se "ret odno da je "ozivni #roj za Sjedinjene Drave i dalje osa$deset jedan! ?lojd otku*a svoj dvnaesto#rojani kuni #roj! u$etnu "lastinu! svena$ensku kreditnu karti*u u "rorez za "laanje i kroz trideset sekundi do#i vezu& Va%ington je jo% s"avao! zato %to je do zore "reostalo jo% nekoliko asova! ali on nee nikoga o$etati& /jegova do$ai*a do#ie "oruku sa rekordera i$ se #ude "ro#udila& HGos"o'o ?le$ing + ovde dr ?lojd& ao $i je %to sa$ $orao tako itno da krene$& Da li #iste! $oli$ vas! "ozvali $oju kan*elariju i za$olili i da odu "o $oja kola + nalaze se na aerodro$u Dalas! a kljuevi su kod gos"odina ;ejlija! vi%eg o9i*ira kontrole letenja& Poto$ "ozovite $oj klu# 1Gajka i lov1 i ostavite "oruku za sekretara& /eo"ozivo neu #iti u "rili*i da uz$e$ udela na tenisko$ turniru narednog vikenda& Prenesite i$ $oja izvinjenja + #oji$ se da su raunali na $ene& Zati$ "ozovite 9ir$u 1Dauntaun Elektroniks1 i re*ite i$ da ako video u $ojoj radnoj so#i ne #ude "o"ravljen do + o ! srede + onda $ogu da "oku"e tu vraiju stvar&H On zastade da #i do%ao do da a! "oku%avajui da se seti jo% neke krize ili "ro#le$a koji #i $ogli iskrsnuti toko$ naredni dana& H)ko va$ "onestane gotovine! o#ratite se kan*elariji- oni e $oi da $i dostave itne "oruke! ali u ja $oda #iti odve zauzet da odgovori$ na nji & ,aite de*i da i voli$ i da u se vratiti %to "re #ude$ $ogao& O ! do vraga + evo nekog koga ne eli$ da vidi$ + zvau sa (ese*a ako #ude$ $ogao + do vi'enja&H ?lojd je "oku%ao da se iskrade iz ka#ine! ali #ilo je "rekasno- ve je #io "ri$een& ,a nje$u se u"utio! "ro%av%i kroz izlaz iz sovjetskog sektora! dr Di$itrij (ojsevi iz )kade$ije nauka SSSR+a& Di$itrij je s"adao $e'u ?lojdove naj#olje "rijatelje- i u"ravo iz tog razloga "redstavljao je "osljednju oso#u s kojo$ je ovaj eleo da razgovara! sada i ovde& J& 8)7. Z) (ESE@ Ruski astrono$ #io je visok! vitak i "lav! a "o li*u li%eno$ #ora nikako se nije $oglo videti

da ve i$a "edeset "et godina + od koji je "oslednji deset "roveo u izgradnji dinovske radio+ o"servatorije na ta$noj strani (ese*a! gde ju je dve iljade $ilja vrsti stena %titilo od elektronske #uke sa Ze$lje& HGej! GejvudeH! ree on! vrsto se rukujui& H;a% je $ali svet& ,ako si + i kako su tvoja lju"ka dei*a2H HDo#ro s$oH! uzvrati ?lojd to"lo! ali sa $alo "o$eteni$ izrazo$ li*a& H4esto "ria$o o divni$ trenu*i$a koje si na$ "riredio letos&H ;ilo $u je ao %to ne zvui iskrenije- odista su uivali u jednonedeljno$ od$oru u Odesi sa Di$itrije$ za vre$e jedne od Rusovi "oseta Ze$lji& H) ti + "ret"ostavlja$ da ide% gore2H u"ita Di$itrij& HOvaj! da + "olee$ kroz "ola asaH! uzvrati ?lojd& HPoznaje% li gos"odina (ilera2H 3 $e'uvre$enu! "ri%ao i$ je o9i*ir #ez#ednosti! ali se zadrao na "ristojnoj razdaljini! drei u ru*i "lastinu a%u "unu ka9e& HRazu$e se& )li! molim vas, s"ustite tu %olju! gos"odine (iler& Ovo je "oslednja "rilika dr ?lojda da is"ije jedno *ivilizovano "ie + ne$ojte ga rasi"ati& /e + insistira$&H ,renuli su sa Di$itrije$ iz glavnog salona u odeljak za os$atranje i u#rzo su se o#reli za stolo$! o#asjani "rigu%eno$ svetlo%u! "os$atrajui "okretnu "anora$u zvezda& Sve$irska stani*a jedan "ravila je "uni krug za $inut! a *entri9ugalna sila stvorena njeni$ s"ori$ okretanje$ "roizvodila je ve%taku gravita*iju jednaku (eseevoj& Ovo je! kako je ustanovljeno! "redstavljalo zgodno srednje re%enje iz$e'u Ze$ljine sile tee i "ot"unog odsustva gravita*ije%tavi%e! uslovi koji su vladali na stani*i "ruali su "riliku "utni*i$a za (ese* da se akli$atizuju& Sa one strane gotovo nevidljivog "rozora! Ze$lja i zvezde nastu"ale su u #e%u$noj "ovor*i& 3 to$ trenutku! strana stani*e na kojoj su se oni nalazila #ila je okrenuta od Sun*a- u "rotivno$! #ilo #i ne$ogue gledati na"olje! zato %to #i salon #io zasenjen svetlo%u& 4ak i ovako! #listavost Ze$lje! koja je is"unjavala "ola ne#a! do"u%tala je da se vide sa$o najsjajnije zvezde& )li Ze$lja je ilela! kako je stani*a or#itirala ka nonoj strani "lanete- kroz nekoliko $inuta "ostae ogro$an *rni disk "ro%aran svetlosi$a gradova& HDo#roH! ree Di$itrij! "o%to je #rzo is"io "rvo "ie i stao da se za#avlja drugi$! Hkakve su to "rie o e"ide$iji u sektoru Sjedinjeni Drava2 Gteo sa$ na ovo$ "utovanju da svrati$ ta$o& 1/e! "ro9esore1 reko%e $i& 1Veo$a na$ je ao! ali do daljnjeg je zaveden strogi karantin&1 Poku%ao sa$ sve %to sa$ $ogao! ali #ez us"e a& ) sad $i ti re*i %ta se ta$o z#iva&H ?lojd zastenja u se#i& I ovo nanovo! "o$isli on& 8to se "re ukr*a$ na taj %atl! #iu sreniji& H7aj&&& ovaj&&& karantin "redstavlja sa$o $eru "redostronostiH! ree on o#azrivo& H4ak nis$o sigurni ni da li je neo" odan! ali s$atra$o da ne$a "otre#e da rizikuje$o&H H)li o kakvoj je to #olesti re + kakvi su si$"to$i2 Da li je vanze$aljskog "orekla& Da li va$ je "otre#na "o$o na%e $edi*inske slu#e2H HIzvini! Di$itrij + do#ili s$o nalog da za sada jo% nita ne kae$o& Gvala na "onudi! ali $oe$o sa$i da izi'e$o nakraj sa nastalo$ situa*ijo$&H HG$$$H! "ro$r$lja (ojsevi! oigledno ni$alo uveren& HIzgleda $i neo#ino da tebe, astrono$a! %alju na (ese* da sredi% stvar oko jedne e"ide$ije&H H:a sa$ sa$o #iv%i astrono$- "roteklo je $nogo godina od kada sa$ se "oslednji "ut #avio

"ravi$ istraivanji$a& Sada sa$ nauni strunjak- to znai da ne zna$ ni%ta o #es"ogovorno svemu&H H) zna% li onda %ta znai (/7+62H (iler se u$alo nije ugu%io "ie$! ali ?lojd je #io nainjen od vr%e gra'e& Pogledao je starog "rijatelja "ravo u oi i rekao0 H(/7+62 ;a% udan izraz& Gde si ga uo2H H/ije vanoH! uzvrati Rus& H/e $oe% $e "revariti& )li ako ste na#asali na ne%to sa i$ ne $oete izii nakraj! nada$ se da neete do"ustiti da #ude "rekasno "re no %to "onete da dozivate za "o$o&H (iler znaajno "ogleda u asovnik& H3kr*avanje je kroz "et $inuta! dr ?lojdeH! ree on& H(isli$ da e naj#olje #iti da "o'e$o&H Iako je znao da i$ je "rostalo jo% do#ri dvadeset $inuta! ?lojd urno ustade& 4ak odve urno! s o#ziro$ na sa$o %estinu Ze$ljine gravita*ije& 3 vatio se za sto u "osljednji as i tako iz#egao "oletanje& HDrago $i je %to s$o se videli! Di$itrijH! ree on! ne odve uverljivo& H/ada$ se da e% i$ati le" "ut do Ze$lje + "ozvau te i$ se #ude$ vratio&H ,ada su izi%li iz salona i "ro%li kroz "roveru na ulazu u a$eriki sektor! ?lojd "ri$eti0 H39 + za dlaku& Gvala va$ %to ste $i "ritekli u "o$o&H HZnate! doktoreH! ree o9i*ir za #ez#ednost! Hnada$ se da nije u "ravu&H H3 ko$ "ogledu2H HDa se nis$o suoili sa nei$ %to #i #ilo "rete%ko za nas&H H3"ravo toH! uzvrati ?lojd odlu%no! Hi$a$ na$eru da ustanovi$&H 4etrdeset "et $inuta kasnije 1)rijes+6;1! "revoznik za (ese*! odvojio se od stani*e& /ije #ilo ni traga od silovitosti i gr$ljevine oso#eni za "oletanje sa Ze$lje + ve sa$o gotovo neujan! udaljen "isak u asu kada su nisko"ogonski $lazni*i "laz$e iz#a*ili u sve$ir svoje naelektrisane strujni*e& ;lagi "otisak trajao je vi%e od "etnaest $inuta! a to nejako u#rzanje ne #i nikoga s"reilo da se kree "o ka#ini& )li kada se okonalo! #rod vi%e nije #io vezan za Ze$lju! kao %to je jo% #io sluaj dok se nalazio s"ojen sa stani*o$& Prekinuo je gravita*ione veze i sada je "ostao slo#odna i nezavisna "laneta koja krui oko Sun*a "o vlastitoj or#iti& ,a#ina u kojoj se sada ?lojd sa$ nalazio #ila je "redvi'ena za trideset "utnika& ;ilo je neo#ino! a i izazivalo je oseanje usa$ljenosti! videti sva ta "razna sedi%ta unaokolo! dok se stjuard i stjuardesa + a da se i ne "o$inju "ilot! ko"ilot i dva inenjera + trude sa$o oko njega& Su$njao je da je ijedan ovek u istoriji #io tako "ovla%eno o"sluivan! a krajnje je neverovatno da e se ovako ne%to z#iti u #udunosti& Prisetio se *inine o"aske jednog od $anje ugledni "a"a0 1Po%to s$o sada stekli "a"stvo! uivaj$o u nje$u&1 Pa! uivae u ovo$ "utu i u razdraganosti #esteinskog stanja& Sa gu#ljenje$ gravita*ije nestalo je + #ar zakratko + i veine njegovi #riga& /eko je jedno$ kazao da u sve$iru $oete #iti uasnuti! ali vas tu sigurno nee $oriti #rige& ;ilo je to savr%eno tano& Stjuardesa i stjuard su! kako je izgledalo! re%ili da ga rane itavi dvadeset "et asova "utovanja! tako da je on stao da #ez "restanka od#ija neeljene o#roke& O#edovanje u uslovi$a odsustva sile tee nije zadavalo "ote%koe! nasu"rot $rani$ "redvi'anji$a "rvi astronauta& Sedeo je za o#ini$ stolo$ za koji su #ili "rivr%eni tanjiri! kao i na la'i koja "lovi uz#urkani$

$ore$& Sva jela sadrala su neki le"ljiv sastojak! kako ne #i stala da se diu iz tanjira i le#de ka#ino$& 7ako! na "ri$er! svaki odrezak #io je "rivr%en za tanjir kakvi$ gusti$ soso$! dok je salatu drao "od kontrolo$ neki "rionjiv "reliv& 3z $alo ve%tine i "anje nije #ilo $nogo stvari sa koji$a se #ez#edno nije $oglo izii nakraj- jedine za#ranjene stavke jelovnika #ile su to"le su"e i "reko$erno $rvljivi kolai& Sa "ii$a je! razu$e se! stajalo drugaije- sve tenosti na"rosto su $orale da se dre u "lastini$ tu#a$a za istiskivanje& 4itavo jedno "okolenje istraivanja! u ko$e su uestvovali junaki! ali neo"evani do#rovolj*i! "osvetilo se "rojektovanju klozeta! za koji se sada s$atralo da se $anje+vi%e #ez#edno $oe koristiti& ?lojd ga je is"itao u#rzo "o%to je ot"oeo slo#odni "ad& O#reo se u $aloj ka#ini sa svi$ "ogodnosti$a o#inog avionskog toaleta! ali osvetljenoj *rveno$ svetlo%u koja je #ila veo$a snana i ne"rijatna za oi& :edan na"is je u"adljivi$ slovi$a o#javljivao0 VEO() V)/OI R)DI V.)S7I7E 3DO;/OS7I! P).:IVO PRO4I7):7E OV) 3P37S7V)I ?lojd sede =i dalje je "ostojala tenja da se to uini! #ez o#zira na odsustvo sile tee> i nekoliko "uta "roita na"is& Po%to se uverio da nisu uvedene nikakve "ro$ene od njegovog "oslednjeg "utovanja! on "ritisnu dug$e na ko$e je stajalo S7)R7& /egde u #lizini "oe da #ruji jedan elektro$otor i ?lojd oseti kako se krae& Drei se saveta iz na"isa! on zatvori oi i stade da eka& Posle jednog $inuta "rigu%eno se oglasi zvon*e i on se osvrnu unaokolo& Rasveta se sada "ro$enila u u$irujuu ruiasto+#elu- no! znaajnije je #ilo to %to se "onovno na%ao "od dejstvo$ gravita*ije& :edino je sasvi$ sla#a%no vi#riranje ukazivalo na to da je "osredi lana sila tee! izazvana karuselni$ okretanje$ *elog odeljka toaleta& ?lojd uze ko$ad sa"una! is"usti ga i stade da "os$atra kako us"oreno "ada- "ro*enio je da *entri9ugalna sila dostie ot"rilike etvrtinu nor$alne gravita*ije& )li to je #ilo sasvi$ dovoljno- na ovaj nain o#ez#e'ivalo se da se sve kree u do#ro$ "rav*u! da stie ta$o gde $u je #ilo $esto& On "ritisnu dug$e S7OP Z) IZ.)Z i "onovo zatvori oi& 7eine je lagano nestajalo kako se rotiranje us"oravalo! a zati$ se zvon*e dva "uta oglasi i "onovo se ukljui *rveno svetlo u"ozorenja& Vrata se "oto$ otvori%e u odgovarajui "oloaj da on isklizne iz ka#ine- o#rev%i se na"olju! on se! %to je "re $ogao! s"usti na zastirku& 3ivanje u novini #esteinskog stanja ve je odavno $inulo u nje$u i on je #io za valan "atika$a 1Velkro1 koje su $u o$oguavale da gotovo nor$alno oda& ;ilo je $nogo stvari koji$a se $ogao za#aviti! ak i ako ne #i radio ni%ta drugo do sedeo i itao& ,ada #i ga za$orili zvanini izve%taji! $e$orandu$i i za"isni*i! u#a*io #i svoju in9or$a*ionu karti*u u kolo za video+novine i o#avestio se o "oslednji$ izve%taji$a sa Ze$lje& :edan za drugi$! ukljuio #i vodee svetske elektronske listove- na"a$et je znao "ozivne #rojeve znaajniji ! tako da nije $orao da se koristi s"isko$ na "ole'ini karti*e& Pre#a*iv%i na kratkoronu $e$oriju jedini*e di"leja! drao #i na ekranu naslovnu stranu! #rzo "relazei "ogledo$ "o naslovi$a i uoavajui one koji ga zani$aju& Svaki od ti naslova i$ao je dvo#rojanu oznaku- kada #i otku*ao ta dva #roja! "ravougaonik veliine "o%tanske $arke ra%irio #i se dok ne #i is"unio ekran! tako da je on #ez "o $uke $ogao itati test& ,ad #i zavr%io! zakratko #i se vratio na *elu stranu i oda#rao novi naslov za "odro#no is"itivanje&

?lojd se "onekad "itao da li videonovine i 9antastina te nologija na kojoj su se one te$eljile "redstavljaju "olednju re u ovekovo$ traganju za savr%eni$ ko$unika*ija$a& /alazio se du#oko u sve$iru! udaljujui se od Ze$lje #rzino$ od vi%e iljada $ilja na as! ali i"ak je $ogao da za svega nekoliko $ilisekundi vidi naslove svake novine koju #i "oeleo& =Sa$a re 1novine1! koja je "ret"ostavljala %ta$"u na artiji! "redstavljala je! razu$e se! ana roniza$ u veku elektronike&> 7ekstovi su se auto$atski aurirali svakog asa- ak i kada #i se itale sa$o engleske verzije! $ogao #i se "rovesti itav ivot iskljuivo u a"sor#ovanju stalno "ro$enljivog "riliva in9or$a*ija iz novinski satelita& 7e%ko je #ilo za$isliti kako se siste$ $ogao "o#olj%ati ili uiniti "ri$erniji& )li ranije ili kasnije! "odozrevao je ?lojd! i on e zastariti! da #i ga za$enilo ne%to %to je sada u "odjednakoj $eri neza$islivo kao %to #i videonovine #ile ,ekstonu ili Gute$#ergu& Prelaenje "ogledo$ "o ti$ siu%ni$ elektronski$ naslovi$a esto je navodilo na jo% jednu "o$isao& 8to su udesnija #ila sredstva ko$uni*iranja! to su! kako je izgledalo! sadraji koji su se nji$a "renosili izgledali sve #eznaajniji! #ezvredniji! $raniji& 3desi! zloini! "rirodne nesree i one koje je izazvao ovek! "retnje suko#i$a! su$orni uvodni*i + to su i dalje #ile okosni*e $iliona rei koje su ras"r%avane "o eteru& /o! ?lojd se tako'e "itao da li je sve to #a% toliko r'avo- novine 3to"ije! odavno je s vatio! #ile #i stra%no dosadne& S vre$ena na vre$e! ka"etan i ostali lanovi "osade ulazili #i u ka#inu i raz$enili nekoliko rei sa nji$& O" odili su se "re$a svo$ uvaeno$ "utniku sa stra o"o%tovanje$! a nesu$njivo su goreli od znatielje o njegovoj $isiji- $e'uti$! #ili su odve utivi da #i "ostavili neko "itanje ili $akar na"ravili neku aluziju& :edino se! kako je izgledalo! lju"ka! $ala stjuardesa oseala sasvi$ lagodno u njegovo$ "risustvu& ,ako je ?lojd u#rzo ustanovio! "oti*ala je sa ;alija i "onela je sa so#o$ u sve$ir deo gra*ioznosti i tajanstva tog jo% uveliko neukaljanog ostrva& :edna od najneo#iniji i najaro#niji us"o$ena sa *elog "uta #ila je njena de$onstra*ija u #esteinsko$ stanju neki klasini kretnji #alijskog "lesa s"ra$ draesnog! "lavo+zelenog sr"a Ze$lje koji lagano ko"ni& ,ad su se glavne svetiljke u ka#ini ugasile! usledilo je razdo#lje s"avanja- ?lojd je "ret odno vezao ruke i noge elastini$ "ojasevi$a kako ne #i stao da slo#odno le#di "rostoro$& S$e%taj $u nije izgledao #a% udo#an + ali u uslovi$a odsustva gravita*ije njegov ne"ostavljeni leaj "okazao se znatno "rijatni za s"avanje i od najrasko%nijeg du%eka na Ze$lji& Po%to se vezao! ?lojd je "rilino #rzo utonuo u san! ali se jedno$ "ro#udio i onako sanjiv i "olusvestan na%ao se u udu! "o$eten oni$ %to ga je okruivalo& Za trenutak je "o$islio da se o#reo usred nekog sla#o osvetljenog la$"iona- "rigu%en sjaj iz okolni "regradaka stvarao je taj utisak& ) onda ree sa$o$e se#i! odluno i "lodotvorno0 H/astavi da s"ava%! $o$e& Ovo je sa$o o#ini %atl za (ese*&H ,ada se "ro#udio! (ese* je za"re$ao "olovinu ne#a! a $anevri koenja sa$o %to nisu "oeli& 8irok luk "rozora "ostavljeni u zakrivljeno$ zidu odeljka za "utnike sada je gledao ka otvoreno$ ne#u! a ne ka glo#usu %to se "ri#liavao! tako da on "re'e u kontrolnu ka#inu& 7u! na 7V ekrani$a koji su "rikazivali stranji "rizor! $ogao je da "rati "oslednje 9aze s"u%tanja& Sve #lie lunarne "lanine nisu ni$alo nalikovale oni$a sa Ze$lje- nedostajale su zasle"ljujue snene ka"e! zelene! "ri"ijene odore #iljnog "okrova! "okretne krune o#laka& Pa

i"ak! izrazit kontrast svetlosti i senke inio i je neo#ino le"i$ na jedan oso#en nain& Zakoni ze$aljske estetike #ili su ne"ri$enljivi ovde- ovaj svet o#likovale su i $odelirale drugaije sile od oni %to su dejstvovale na Ze$lji + sile koje su tu #ile "risutne toko$ dugi eona neznani $ladoj! zelenoj Ze$lji! sa njeni$ "rolazni$ ledeni$ do#i$a! njeni$ $ori$a %to se #rzo diu i s"u%taju! njeni$ "laninskin lan*i$a koji se rastau "o"ut $agle u "raskozorje& Ovde je "ostojala starost ne"oja$na + ali ne i s$rt! "o%to (ese* nikada nije iveo + sve do sada& ;rod koji se s"u%tao "oivao je gotovo tano "ovr linije %to je razdvajala no od dana! a "od nji$a se "ruao $ete krzavi senki i #listavi ! izdvojeni vr ova koji su vatali "rvu svetlost s"ore lunarne zore& ;ilo je to zastra%ujue $esto za eventualan "oku%aj s"u%tanja! ak i uz svu $oguu "o$o elektronike- ali oni su se lagano "o$erali odatle ka nonoj strani (ese*a& ) onda ?lojd raza#ra! kada su $u se oi navikle na sla#iju osvetljenost! da noni "redeli nisu sasvi$ ta$ni& O#asjavala i je utvarna svetlost "ri kojoj su se jasno $ogli uoiti vr ovi! doline i ravni*e& Ze$lja! dinovski (eseev $ese*! "re"lavljivala je tle svojo$ #listavo%u& /a "ilotskoj ta#li svetiljke su #leskale "ovr radarski ekrana! a #rojevi su se "ojavljivali i nestajali na dis"leji$a raunara! otku*avajui razdaljinu do sve #lieg (ese*a& Od "ovr%ine i je delilo jo% vi%e od iljadu $ilja kad se teina vratila kao "osledi*a ukljuenja $laznika koji su ot"oeli sa svoji$ #lagi$! ali "ostojani$ us"orenje$& Veo$a dugo! izgledalo je! (ese* se lagano %irio ne#o$! Sun*e je zaronilo za o#zorje i! konano! sa$o jedan dinovski krater is"unio je vidno "olje& 8atl je "adao ka njegovi$ sredi%nji$ vr ovi$a + i iznenada ?lojd "ri$eti da u #lizini jednog od ti vr ova neka #listava svetlost #leska "ravilni$ rit$o$& /a Ze$lji je to $ogao #iti aerodro$ski 9ar + i on se zagleda u nju! osetiv%i kako $u se ne%to sku"ilo u grlu& ;io je to dokaz da su ljudi vas"ostavili jo% jedno u"ori%te na (ese*u& ,rater se u $e'uvre$enu toliko "ro%irio da su njegovi #ede$i stali da nestaju is"od o#zorja! dok su $anji krateri %to su $u "rekrivali unutra%njost "oeli da otkrivaju svoju "ravu veliinu& /eki $e'u nji$a! iako su gore iz sve$ira izgledali siu%ni! i$ali su u "reniku vi%e $ilja i u nji su se $ogli s$estiti itavi gradovi& Pod auto$atsko$ kontrolo$ %atl je klizio nadole "reko ne#a o#asjanog sjaje$ zvezda! ka golo$ "redelu %to se svetlu*ao u sjaju velike Ze$lje koja se sada nalazila u treoj etvrti& /eki glas stao je najedno$ da "oziva! nadjaavajui "isak $lazni*a i elektronske #i"ove koji su se javljali i nestajali u ka#ini& H,ontrola u ,lavijusa 1"ose#no$ ertnaest10 s"u%tate se kako tre#a& (oli$o vas! izvr%ite runu "roveru stanja stajnog tra"a! idraulinog "ritiska i "neu$atinosti a$ortizera&H Pilot stade da okree razne "rekidae! "oe%e da #leskaju zelene svetiljke i on uzvrati kontroli u ,alavijusu0 HO#avljene su sve rune "rovere& Sve je u redu sa stanje$ stajnog tra"a! idraulini$ "ritisko$ i a$ortizeri$a&H HPotvr'enoH! ree (ese* i s"u%tanje se nastavi #ez rei& Iako je #ilo jo% $nogo "rie! sudeoni*i u razgovoru #ile su $a%ine! iji su #le%tavi #inarni i$"ulsi sao#raali iljadu "uta #re nego %to su nji ovi s"oro$islei tvor*i #ili kadri da o"%te $e'u so#o$& /eki "laninski vr ovi ve su se izdizali iznad %atla- od tla i je sada delilo svega nekoliko iljada sto"a! tako da je 9ar "ostao #listava zvezda koja je "ostojano #le%tala "ovr sku"ine niski zdanja i neo#ini vozila& 7oko$ zavr%ne 9aze s"u%tanja! $lazni*i kao da su svirali neku

neo#inu $elodiju- i$"ulsno su se ukljuivali i iskljuivali! vr%ei "oslednja 9ina "ode%avanja "otiska& /ajedno$! uskovitlani o#lak "ra%ine "rekri sve! $lazni*i se "oslednji "ut oglasi%e i %atl se sasvi$ #lago zaljulja "o"ut a$*a na koji je nai%ao $ali talas& (oralo je "rotei nekoliko $inuta "re no %to je ?lojd uistinu $ogao da "ri vati ti%inu koja ga je sada o"takala! kao i sla#u silu tee koja $u je %e"ala udove& ;ez ikakvi "ote%koa i za sa$o ne%to $alo vi%e od jednog dana "revalio je neverovatan "ut o ko$e su ljudi sanjali dve iljade godina& Posle nor$alnog! rutinskog leta on se s"ustio na (ese*& 6L& ;)Z) ,.)VI:3S Sa "reniko$ od sto "edeset $ilja! ,lavijus je drugi "o veliini krater na vidljivoj strani (ese*a i lei u sredi%tu :unog gorja& Veo$a je star- razdo#lja vulkanski aktivnosti i #o$#ardovanja iz sve$ira i%arala su $u oilj*i$a zidove i oro%avila dno& )li od "oslednje ere o#razovanja kratera! kada su kr otine iz asteroidnog "ojasa jo% tukle "o unutra%nji$ "laneta$a! on je ve "ola $ilijarde godina iveo u $iru& /o! na njegovoj "ovr%ini! kao i is"od nje! sada je do%lo do novi ! neo#ini ko$e%anja! #udui da je 4ovek ovde vas"ostavio svoj "rvi stalni $osto#ran na (ese*u& 3 sluaju nude! #aza ,lavijus $ogla #i #iti "ot"uno sa$ostalna& Sve neo" odnosti za ivot "roizvodile su se iz lokalni stena! "o%to #i one #ile "ret odno izdro#ljene! zagrejane i e$ijski o#ra'ene& Vodonik! kiseonik! ugljenik! azot! 9os9or + svi ti ele$enti! kao i veina drugi ! $ogli su se "ronai u unutra%njosti (ese*a- jedino je #ilo "otre#no znati gde tragati za nji$a& ;aza je "redstavljala zatvoreni siste$! "o"ut siu%nog! delotvornog $odela sa$e Ze$lje! u sklo"u koga su se re*iklirale sve e$ikalije ivota& )t$os9era se "roi%avala u ogro$no$ 1stakleniku1 + velikoj! krunoj "rostoriji koja se nalazila ne"osredno is"od lunarne "ovr%ine& Pod #le%tei$ svetiljka$a nou! odnosno "ro9iltrirano$ Sunevo$ svetlo%u danju! jutra i jutra zde"asti ! zeleni #iljaka rasla su u to"loj! vlanoj at$os9eri& ;ili su to naroiti $utantni o#li*i! odgajani sa svr o$ da zasiuju vazdu kiseoniko$ i da daju ranu kao nuz"roizvod& Vee koliine rane "roizvo'ene su u siste$i$a e$ijske o#rade i u kultura$a algi& Iako je zelena "ena! koja je kruila jardi$a "rovidni "lastini *evi! te%ko $ogla izgledati "rivlano neko$ gur$anu! #io e$iari su je i"ak "retvarali u odreske i kotlete koje je tek strunjak $ogao razlikovati od "rirodni & Giljadu sto $u%kara*a i %est stotina ena koji su sainjavali oso#lje #aze s"adali su u red vr unski o#ueni naunika ili te niara! #riljivo oda#rani "re no %to su krenuli sa Ze$lje& Iako ivot na (ese*u vi%e nije znao ni za kakve tego#e! ne"ogodnosti i "ovre$ene o"asnosti oso#ene za rane dane! on je i dalje "ostavljao odre'ene "si olo%ke za teve i nije #io "re"oruljiv za one koji "ate od klaustro9o#ije& ;udui da je #ilo sku"o i dugotrajno ko"ati veliku "odze$nu #azu u vrstoj steni ili zgusnutoj lavi! standardni 1ivotni $odul1 za jednu oso#u "redstavljala je "rostorija sasvi$ skro$ni raz$era + %iroka oko %est sto"a! dugaka deset! a visoka osa$& Sve "rostorije #ile su ukusno na$e%tene i veo$a su nalikovale na do#re $otelske a"art$ane! sa so9o$ koja se $ogla "retvoriti u leaj! televizoro$! $alo$ aj+9aj o"re$o$ i video9ono$&

8tavi%e! jednostavni$ triko$ unutra%nje dekora*ije! jedan go zid $ogao se "ritisko$ na dug$e "retvoriti u uverljiv ze$aljski "redeo& /a iz#oru je stajalo osa$ "rizora& Ova "ri$esa rasko%i #ila je ti"ina za #azu! "re$da se njena neo" odnost "onekad te%ko $ogla o#jasniti ljudi$a na Ze$lji& O#uka! "revoz i s$e%taj svakog $u%kar*a i ene na ,lavijusu ko%tali su "o sto iljada dolara- #ilo je razu$no dodati jo% $alo da se sauva nji ova "si ika uravnoteenost& Ovo nije #ila u$etnost radi u$etnosti! ve u$etnost radi du%evnog zdravlja& :edna od "rivlanosti ivota u #azi + a i na (ese*u kao *elini + nesu$ljivo je #ila niska sila tee koja je izazivala oseanje o"%te ugodnosti& /o! ovo je #ilo sko"ano sa neki$ o"asnosti$a! a i tre#alo je da "ro'e nekoliko nedelja "re no %to #i se do%ljak sa Ze$lje "rilagodio lokalnoj sredini& /a (ese*u! ljudsko telo $oralo je da stekne itav niz novi re9leksa& 7u $u je "rvi "ut valjalo da "ravi razliku iz$e'u $ase i teine& 4ovek koji je na Ze$lji teio sto osa$deset 9unti verovatno #i sa odu%evljenje$ ustanovio da $u na (ese*u uku"na teina iznosi svega trideset& Sve dok #i se kretao "ravolinijski jednoo#razno$ #rzino$! is"unjavalo #i ga udesno oseanje le"r%avosti& )li i$ #i "oku%ao da "ro$eni kurs! da skrene za ugao ili da se naglo zaustavi + smesta #i otkrio da su svi sto osa$deset 9unti njegove $ase! ili iner*ije! jo% tu& Ona je! nai$e! #ila zauvek data i ne"ro$enljiva + istovetna na Ze$lji! (ese*u! Sun*u ili u slo#odno$ "rostoru& Pre no %to #i se! dakle! ovek "rikladno navikao na ivljenje u lunarnoj sredini! #ilo je vano ne izgu#iti iz vida da su svi o#jekti sada %est "uta tro$iji nego %to #i se to $oglo "ret"ostaviti "o nji ovoj skro$noj teini& ;io je to nauk koji se o#ino sti*ao "osle $nogo#rojni sudara i estoki udara*a! tako da su se starosedeo*i na (ese*u drali "odalje od "rido%li*a sve dok se ovi ne #i akli$atizovali& Sa svoji$ ko$"lekso$ radioni*a! kan*elarija! skladi%ta! ko$"juterskog *entra! generatora! garae! ku inje! la#oratorija i "ostrojenja za "roizvodnju rane! #aza ,lavijus "redstavljala je svet u $inijaturi& ) "o nekoj ironiji! $noga u$ea koja su "ri$enjena u izgradnji ovog "odze$nog *arstva steena su toko$ "ola stolea ladnog rata& Svako ko je ikada radio u nekoj raketnoj #azi oseao #i se kao kod kue u ,lavijusu& Ovde! na (ese*u! "ri$enjivane su iste ve%tine i te nike "odze$nog #ivstvovanja! kao i ista za%tita od ne"rijateljske sredine- no! sve je to tu i$alo $irolju#ive svr e& Posle deset iljada godina ovek je konano "rona%ao ne%to %to je "odjednako #ilo uz#udljivo kao i rat& /aalost! ovu injeni*u jo% nisu #ile s vatile sve na*ije& Planine koje su izgledale tako u"adljive ne"osredno "re s"u%tanja sada su tajanstveno i%ezle! nestav%i sa vidika iza str$o zakrivljenog lunarnog o#zorja& Oko sve$irske leteli*e "rostirala se ravna! siva ravni*a! #listavo o#asjana isko%eno$ svetlo%u Ze$lje& Iako je ne#o! razu$e se! #ilo "ot"uno *rno! $ogle su se raza#rati sa$o najsjajnije zvezde i "lanete ukoliko se oi ne #i zaklonile od "ovr%inske #le%tavosti& /ekoliko veo$a neo#ini vozila kretalo se ka sve$irskoj leteli*i 1)rijes 6;1 + kranovi! dizali*e! o"sluni ka$ioni- jedni su #ili auto$atski! dok je drugi$a u"ravljao voza koji se nalazio u $aloj ka#ini "od "ritisko$& Veina i je i%la na #alon+gu$a$a! #udui da ova glatka! ravna "ovr%ina nije stvarala "ote%koe "riliko$ "revoza- no! jedan tanker se kretao na neo#ini$! gi"ki$ tokovi$a koji su se "okazali kao naj#olje svena$ensko sredstvo za

"utovanje "o (ese*u& /iz ravni "loa "ostavljeni u krug! a svaka od nji zase#no $ontirana i o"re$ljena o"rugo$ + gi"ki toak ras"olagao je $nogi$ "ogodnosti$a guseniara iz koga je izveden& Prilago'avao je svoj o#lik i "renik terenu "o ko$e se kretao! a za razliku od guseniara nastavio #i da dejstvuje ak i ako #i $u nekoliko delova nedostajalo& :edan $ali auto#us sa "rodueno$ *evi! slino$ kratkoj i zde"stoj slonovoj surli! stao je da se "risno "ri"ija uz sve$irsku leteli*u& /ekoliko sekundi kasnije s"olja se zaula lu"a i zveket! a onda je usledio zvuk "i%tanja vazdu a u asu kada je s"oj ostvaren i kada je do%lo do izjednaavanja "ritisaka& 3nutra%nja vrata vazdu%ne ko$ore su se otvorila i unutra je u%ao od#or za doek& Predvodio ga je Ral9 Galvorsen! u"ravnik junog "odruja + koje je o#u vatalo ne sa$o #azu nego i isturene istraivake gru"e "otekle iz nje& Sa nji$ su #ili vo'a naune eki"e! dr Roj (ajkls! sedokos! sitan geo9iziar koga je ?lojd "oznavao iz raniji "oseta! i jo% %estori*a vi%i naunika i "redstavnika u"ravnog oso#lja& Pozdravili su ga sa "o%tovanje$ i olak%anje$- od u"ravnika nanie! #ilo je oigledno da su svi jedva ekali da i$ se ukae "rilika da se $alo rasterete #riga& HVeo$a $i je $ilo %to ste sa na$a! dr ?lojdeH! ree Galvorsen& H:este li udo#no "utovali2H HIzvrsnoH! uzvrati ?lojd& H.et nije $ogao #iti #olji& Posada se veo$a trudila oko $ene&H 3sledio je uo#iajeni laki razgovor koji je utivost nalagala! dok se auto#us udaljavao od sve$irske leteli*e- "re$a "reutno$ s"orazu$u! niko nije "o$injao razlog njegove "osete& Prevaliv%i iljadu sto"a od $esta za aluniranje! auto#us je stigao do velike oznake na kojoj je "isalo0 DO;RO DO8.I 3 ;)Z3 ,.)VI:3S )stronautike inenjerijske jedini*e S)D 6JJB& Vozilo "oto$ stade da se s"u%ta u jedan usek koji$ u#rzo stie is"od nivoa tla& (asivna vrata otvori%e se "red nji$a! a onda se zatvori%e iza nji & 7o se dogodilo jo% jedno$! "a jo% jedno$& ,ada su se "oslednja vrata zatvorila! razlegla se silna tutnjava vazdu a i oni su se "onovo o#reli u at$os9eri! u sredini #aze koja je o$oguavala da se od odee nosi sa$o ko%ulja sa kratki$ rukavi$a& Posle kratkog "rolaska kroz tunel "un *evi i ka#lova! u ko$e su %u"lje odjekivala rit$ika ku*anja i lu"kanja! stigli su do u"ravnog sektora i ?lojd se "onovo o#reo u "oznatoj sredini "isai $a%ina! kan*elarijski raunara! enskog "o$onog oso#lja! zidni $a"a i tele9onske zvonjave& ,ada su zastali "red vrati$a na koji$a je "isalo 3PR)V/I,! Galvorsen ree di"lo$atski0 HDr ?lojd i ja doi e$o u salu za kon9eren*ije za nekoliko $inuta&H Ostali kli$nu%e i "ro$r$lja%e ne%to u glas saglasnosti! a zati$ se udalji%e niz odnik& )li "re no %to je Galvorsen stigao da uvede ?lojda u svoju kan*elariju! dogodilo se ne%to ne"redvi'eno& Vrata su se otvorila i jedna $ala "rilika jurnu ka u"ravniku& H7ataI ;io si goreI ) obeao si da e% i $ene "ovestiIH HDe! de! DajanaH! odvrati Galvorsen ljutito i neno u isti $a ! Hjedino sa$ ti kazao da u te

"ovesti ako #ude$ $ogao& )li i$ao sa$ "uno "osla oko doeka dr ?lojda& Pozdravi se sa nji$ + u"ravo je stigao sa Ze$lje&H Devoji*a + ?lojd je "ro*enio da i$a oko osa$ godina + "rui $litavu ruku& /jeno li*e izgledalo $u je neodre'eno "oznato i ?lojd najedno$ "ostade svestan da ga u"ravnik "os$atra nekako neo#ino! os$e ujui se "ri to$& Gotovo se trgao od iznena'enja kada se "risetio %ta je "osredi& H/e $ogu da veruje$IH uzviknu on& H,ada sa$ "oslednji "ut #io ovde! ona je #ila jo% #e#aIH HPro%le nedelje "roslavila je etvrti ro'endanH! uzvrati Galvorsen "onosno& HDe*a #rzo rastu "ri ovoj niskoj sili tee& )li zato ne stare #rzo + ivee due od nas&H Oaran! ?lojd se zagleda u sa$ouverenu $ladu da$u! za"aziv%i njeno draesno dranje i neuo#iajeno tanan sklo" kostiju& H(ilo $i je %to s$o se "onovo videli! DajanaH! ree on& ) onda ga ne%to + $oda "uka znatielja! a $oda utivost + nagna da doda0 HDa li #i ti se do"alo da ode% na Ze$lju2H Oi joj se za"anjeno razrogai%e- a "oto$ ona ustro od$a nu glavo$& H7a$o je gadno- "ovredi% se ako "adne%& Osi$ toga! i$a "re$nogo ljudi&H Do#ili s$o! dakle! ree ?lojd u se#i! "rvo "okolenje sve$ira*a- #ie i sve vi%e u "otonji$ godina$a& Iako je "ostojalo ne%to tuno u toj "o$isli! u njoj je tako'e #ilo nade& ,ad se Ze$lja "retvori u ukroen i s"okojan! a $oda i "o$alo dosadan svet! i dalje e #iti izazova za one koji vole slo#odu! za tvrdokorne "ionire i ne$irne "ustolove& )li nji ova oru'a vi%e nee #iti sekira i "u%ka! kanu i kola sa arnjevi$a- u$esto toga! na ras"olaganju e i$ stajati nuklearna elektrana! "ogon na "laz$u i idro"onske 9ar$e& ;rzo se "ri#liavao as kada e Ze$lja! kao sve $ajke! $orati da se o"rosti od svoje de*e& 3z $e%avinu "retnji i o#eanja Galvorsen je nekako us"eo da se otarasi u"ornog "oto$ka i da najzad uvede ?lojda u kan*elariju& 3"ravnikova odaja i$ala je tek oko "etnaest kvadratni sto"a! ali u njoj su i"ak #ili s$e%teni sva o"re$a i svi si$#oli statusa jednog ti"inog %e9a odeljenja sa godi%nji$ "ri odo$ od "edeset iljada dolara& Pot"isane 9otogra9ije vani "olitiara + ukljuujui "redsednika Sjedinjeni Drava i generalnog sekretara 3jedinjeni /a*ija + ukra%avale su jedan zid! dok su "retean deo drugog "rekrivali "ot"isani sni$*i slavni astronauta& ?lojd utonu u udo#nu konu 9otelju i uze "onu'enu a%u 1%erija1! "roizvedenog u lunarni$ #iolo%ki$ la#oratorija$a& H,ako stoje stvari! Ral9e2H u"ita ?lojd! naj"re o"rezno srknuv%i "ie! a "oto$ "otegav%i #ez ustruavanja& H/ije lo%eH! uzvrati Galvorsen& H/o! postoji ne%to %to #i tre#alo da zna% "re no %to "o'e% ta$o&H H8ta je "osredi2H HPa! $isli$ da #i se to $oglo o"isati kao $oralni "ro#le$H! ree Galvorsen! uzda nuv%i& HO 2H H:o% nije oz#iljno! ali e uskoro "ostati&H H;lokada vestiH! ree ?lojd ravni$ glaso$& H7anoH! uzvrati Galvorsen& H(oji$ ljudi$a to sve tee "ada& 3ostalo$! veina i i$a "orodi*e na Ze$lji- ta$o se sigurno $isli da su svi $rtvi od neke zaraze na (ese*u&H

Hao $i je z#og togaH! ree ?lojd! Hali nis$o us"eli da s$isli$o nijedan #olji "aravan! a ovaj je do sada #io delotvoran& 3zgred #udi reeno! sreo sa$ (ojsevia u sve$irskoj stani*i- ak je i on naseo&H H7o #i tre#alo da usrei one iz #ez#ednosti&H H/e$aju #a% razloga da #udu odve sreni! #udui da je on uo za (/7+6- vesti su negde "ro*urile& )li ne $oe$o da da$o nikakvu izjavu sve dok ne sazna$o %ta je ta vraija stvar i da li iza nje $oda stoje na%i kineski "rijatelji&H HDr (ajkls s$atra da i$a odgovor na to& :edva eka da ti ga sao"%tiH ?lojd is"i a%u do dna& H) ja jedva eka$ da ga uje$& Po'i$o&H 66& /EPR)VI./OS7 ,on9eren*ija je drana u velikoj! "ravougaonoj sali u koju se #ez tiskanja $oglo s$estiti stotinu ljudi& ;ila je o"re$ljena najnoviji$ o"tiki$ i elektronski$ dis"leji$a i "o svoj "rili*i #i liila na uzornu salu za kon9eren*ije da nije #ilo $nogo#rojni "ostera! 1"in+a"1 9otogra9ija! o#java i a$aterski slika koji su ukazivali na to da se tu nalazilo sredi%te lokalnog kulturnog ivota& ?lojdu je "ose#no "ala u oi z#irka oznaka! oigledno #riljivo saku"ljana! u koju su ulazile i takve "oruke kao %to su0 (O.I(O V)S! /E G)ZI7E 7R)V3&&& Z);R)/:E/O P)R,IR)/:E P)R/I( D)/I()&&& DE?E/SE DE ?3(ER&&& Z) P.)3&&& PRE.)Z S7O,E&&& Z)3S7)V/) 7R),) i /E GR)/I IVO7I/:E& )ko su ovi zna*i #ili "ravi + a tako su svakako izgledali + nji ov "revoz sa Ze$lje stajao je itavo $alo #ogatstvo& Postojao je izvestan dirljiv "rkos u vezi sa nji$a- na ovo$ negostolju#ivo$ svetu ljudi su jo% $ogli da z#ijaju %ale na raun stvari koje su #ili "rinu'eni da ostave za so#o$ + i koje nji ovoj de*i nikada nee nedostajati& Sku"ina od etrdeset ili "edeset ljudi ekala je ?lojda i svi uitivo usta%e kada je on u%ao iza u"ravnika& ,li$nuv%i nekoli*ini "oznati li*a! ?lojd "ro%a"uta Galvorsenu0 HGteo #i da kae$ nekoliko rei "re no %to "one zvanini deo kon9eren*ije&H ?lojd sede u "rvi red! dok se u"ravnik "o"e na govorni*u i "re'e "ogledo$ "o oku"ljenoj "u#li*i& HDa$e i gos"odoH! "oe Galvorsen! Huo"%te ne $ora$ da va$ skrene$ "anju na to da je ovo izuzetno vaan trenutak& Veo$a na$ je $ilo %to je $e'u na$a i dr Gejvud ?lojd& Svi ga zna$o "o uvenju! a $nogi ga i lino "oznaju& 3"ravo je stigao "ose#ni$ leto$ sa Ze$lje i "re kon9eren*ije eleo #i da na$ u"uti nekoliko rei& Dr ?lojd&H ?lojd se "o"e na govorni*u "raen utivi$ "ljesko$! uz os$e os$otri "u#liku i "oe0 HGvala + ou sa$o ovo da kae$& Presednik $e je za$olio da va$ "renese$ njegovo du#oko uvaavanje za va% izuzetan trud- iskreno se nada$o da e$o uskoro $oi da ga o#elodani$o& Sasvi$ sa$ svestanH! nastavi on o"rezno! Hda neki $e'u va$a + $oda veina + dre do toga da konano #ude "odignut zastor s"u%ten iz razloga #ez#ednosti- kada #iste $islili drugaije! ne #iste #ili nauni*i&H ,rajiko$ oka os$otrio je dr (ajklsa! ije je li*e #ilo "o$alo na#orano! tako da je do izraaja do%ao dugaak oiljak na desno$ o#razu + "o svoj "rili*i "osledi*a nekog nesrenog sluaja u sve$iru& Do#ro je znao da geolog estoko "rotestvuje z#og onoga %to je nazvao

1#es$islena igra andara i lo"ova1& H)li voleo #i da vas "odseti$H! nastavi ?lojd! Hda s$o ovde suoeni sa krajnje izvanredno$ situa*ijo$& (ora$o #iti #es"ogovorno sigurni u injeni*e koji$a ras"olae$o- ako sada "ogre%i$o! $oda se nee ukazati druga "rilika + te vas u to i$e $oli$ da "okaete jo% sa$o $alo str"ljenja& 7o su tako'e "redsednikove elje& Ovo je sve %to i$a$ da va$ kae$& Sada sa$ s"re$an za va% izve%taj&H On se vrati do svog sedi%ta- u"ravnik ree0 HVelika vala! dr ?lojdeH! a zati$ kli$nu! "o$alo osorno! "re$a vo'i naune eki"e& /a ovaj znak! dr (ajkls se "o"e na govorni*u i svetla se "rigu%i%e& /a ekranu #lesnu jedna 9otogra9ija (ese*a& 3 sa$o$ sredi%tu diska nalazio se #listavi! #eli! kraterski "rsten iz koga se "ruala u"adljiva zrakasta %ara& Izgledalo je u "ot"unosti kao da je neko "rosuo vreu #ra%na "o li*u (ese*a i ono se razletelo u svi$ "rav*i$a& HOvo je 7i oH! ree (ajkls! "okazav%i "re$a sredi%nje$ krateru& H/a ovoj 9otogra9iji sni$ljenoj odozgo 7i o je jo% uoljiviji i izrazitiji nego kada se "os$atra sa Ze$lje- tada je s$e%ten #lizu ru#a (ese*a& )li os$otren iz ovog ugla + "ravo iznad sa visine od iljadu $ilja + vidite kako "reovla'uje *elo$ "olulo"to$&H Do"ustio je ?lojdu da do#ro "ogleda ne"oznat izgled "oznatog o#jekta! a onda nastavi0 H7oko$ "ro%le godine o#avljali s$o $agnetska os$atranja ovog "odruja iz satelita na niskoj or#iti& Stvar je okonana tek "re $ese* dana! a evo is oda + karta kojo$ su za"oele sve nevolje&H /a ekranu #lesnu nova slika- izgledala je kao to"ogra9ska karta! ali je "okazivala snagu $agnetnog "olja! a ne nad$orsku visinu& /ajvei$ delo$! linije su i%le "rilino u"oredo i #ile su veo$a raz$aknute- ali u jedno$ uglu karte iznenada su "ostajale z#ijenije! o#razujui niz kon*entrini krugova + %to je nalikovalo %ari vora u ko$adu drveta& 4ak je i nevino$ oku #ilo jasno da se ne%to neo#ino z#ilo sa (eseevi$ $agnetni$ "olje$ na to$ "odruju- u dnu karte stajalo je is"isano veliki$ slovi$a0 ()G/E7S,) /EPR)VI./OS7 7IGO + :ED)/ =(/7+6>& 3 gornje$ desno$ uglu #ilo je otisnuto0 S7ROGO POVER.:IVO& H3 "rvi $a ! "o$islili s$o da je tu iz#ila na "ovr%inu neka $agnetna stena! ali to$e su se "rotivili svi geolo%ki nalazi& Isto tako! ak ni veliki $eteorit sazdan od nikla i gvo'a ne #i $ogao da izazove tako snano "olje- odluili s$o stoga da $alo is"ita$o stvar& Prva eki"a nije otkrila ni%ta + sa$o uo#iajeni ravan teren "rekriven veo$a tanki$ sloje$ (eseeve "ra%ine& Iz#u%ili su ru"u u sa$o$ sredi%tu $agnetnog "olja da #i "ri#avili uzrok jezgra za izuavanje& /a du#ini od dvadeset sto"a #u%ili*a se zaustavila& I tako! izvi'aka eki"a "oela je da ko"a + %to ni$alo nije lak "osao u ska9andri$a! uverava$ vas& Ono %to su ta$o na%li nagnalo i je da se urno vrate u #azu& Poslali s$o veu eki"u! sa #oljo$ o"re$o$& ,o"ali su dve nedelje + a is od toga znate&H Zata$njena sala za kon9eren*ije "ostade najedno$ uti la i "una i%ekivanja dok se slika na ekranu $enjala& Iako su je svi videli $nogo "uta! nije #ilo nikog ko se nije nagnuo $alo na"red! nadajui se da e uoiti nove "ojedinosti& /a Ze$lji i (ese*u! ni stotinu ljudi nije do sada i$alo tu "ovlasti*u da #a*i "ogled na ovu 9otogra9iju&

/a njoj se video jedan ovek u jarko*rveno$ i uto$ ska9andru kako stoji na dnu isko"ane ru"e! drei geo$etrijsku %i"ku razdeljenu u de*i$etre& ;ilo je oigledno da je sni$ak nainjen u toku noi i da je $ogao "oti*ati sa $a kog dela (ese*a ili (arsa& /o! nijedna "laneta do sada nije iznedrila takav "rizor& O#jekat "red koji$ je "ozirao ovek u ska9andru "redstavljao je oko$itu "lou od nekog kao ugalj *rnog $aterijala! visoku oko deset sto"a! a "et %iroku0 ?lojda je "odsetila! "o$alo zloslutno! na dinovsku nadgro#nu "lou& Savr%eno o%tri ivi*a i si$etrina! #ila je toliko *rna da je izgledalo kao da je "rogutala svetlost %to "ada na nju- nije #ilo nikakvi "ovr%inski "ojedinosti& /i "o e$u se nije $oglo ustanoviti da li je nainjena od ka$ena! $etala ili "lastike + ili $oda od nekog $aterijala "ot"uno ne"oznatog oveku& H(/7+6H! o#javi dr (ajkls! gotovo s$erno& HIzgleda "ot"uno nov! zar ne& /e $ogu ni%ta "re#a*iti oni$a koji su "o$islili da je star svega nekoliko godina! te su ga tako doveli u vezu sa treo$ kinesko$ eks"edi*ijo$ iz 6JJK& )li ja nikada nisa$ u to "overovao + a sada s$o kadri da $u tano "ro*eni$o starost na osnovu lokalni geolo%ki nalaza& (oje kolege i ja! dr ?lojde! s"re$ni s$o da stavi$o na ko*ku svoj ugled& (/7+6 ne$a nikakve veze sa ,inezi$a& 3 stvari! on ne$a nikakve veze ni sa *elo$ ljudsko$ raso$ + jer kada je #io zako"an! ljudi jo% uopte nisu "ostojali& Vidite! star je "ri#lino tri $iliona godina& Ono %to va$ sada stoji "red oi$a "redstavlja "rvi dokaz o "ostojanju vanze$aljskog inteligentnog ivota&H 6<& P37OV)/:E PRI SVE7.OS7I ZE(.:E PODR34:E (),RO,R)7ER)0 Prua se juno gotovo od sredi%ta vidljive strane (ese*a i istono od "odruja sredi%nji kratera& Gusto "ro%arano udarni$ krateri$a- veina i je velika! a $e'u nji$a je i najvei na (ese*u- na severno$ delu neki krateri su na"rsli od udara "ri nastajanju (are I$#riu$a& /eravna "ovr%ina gotovo "osvuda! izuzev na dnu neki kratera& Pretean deo "ovr%ine "od nagi#o$! uglavno$ iz$e'u 6LP7MLP255D i 6<P7MLP255D- dna neki kratera "ri#lino ravna& SP387)/:E I ,RE7)/:E0 S"u%tanje naelno oteano z#og neravnog terena "od nagi#o$$anje oteano na ravno$ dnu neki kratera& ,retanje $ogue gotovo svuda! ali "otre#an iz#or $ar%rute- $anje oteano na ravno$ dnu neki kratera& GR)ME/:E0 /aelno u$ereno oteano z#og nagi#a i $nogo#rojni veliki #lokova od dro#ljivog $aterijala- ko"anje u lavi oteano na dnu neki kratera& 7IGO0 ,rater nastao "o o#razovanju $ora- "renik DB $ilje! o#od F&JLL sto"a iznad okolnog terena- dno du#oko 6<&LLL sto"a- najistaknutiji zrakasti siste$ na (ese*u- neki zra*i "ruaju se "reko DLL $ilja& =Izvod iz 1Pose#ne inenjerijske studije "ovr%ine (ese*a1! kan*elarija vo'e inenjerijske eki"e! vojno odeljenje& 13& S& Geologi*al SurveN1! Va%ington! 6JE6&> Pokretna la#oratorija koja je itala "reko kraterske ravni*e #rzino$ od "edeset $ilja na sat "rilino je nalikovala na "reko$erno veliku sta$#enu "rikoli*u "ostavljenu na osa$ gi"ki

tokova& /o! ona je #ila znatno vi%e od toga- "redstavljala je sa$ostalnu #azu u kojoj je dvadestoro ljudi $oglo da ivi i radi vi%e nedelja& 3 stvari! #io je to sve$irski #rod koji se kretao "o tlu + a u sluaju nude $ogao je ak i da "oleti& 3koliko #i nai%la na "ukotinu ili kanjon koji se z#og veliine ne #i $ogao zao#ii ili iji "reko$erno str$i o#ron*i ne #i o$oguavali ulazak! ona #i $ogla da "reskoi "reko "re"reke! osloniv%i se na svoja etiri donja $laznika& Gledajui kroz "rozor! ?lojd je video kako se "red nji$ "rua jasno uoljiv trag- na desetine vozila tu je za so#o$ ostavilo vrsto otisnut #eleg u dro#ljivoj (eseevoj "ovr%ini& /a "ravilni$ raz$a*i$a du te "ruge #ile su "ostavljene visoke! tanke %i"ke koje su i$ale "o jednu #leskajuu svetiljku& /iko se nije $ogao izgu#iti na "utu dugako$ dve stotine $ilja od #aze ,lavijus do (/7+6! #ez o#zira na okolnost %to je jo% #ila no i %to je do izlaska Sun*a "reostalo vi%e asova& Zvezde na svodu #ile su tek $alo svetlije! ili $nogo#rojnije! nego za vedri noi na visoravni$a /ovog (eksika ili ,olorada& /o! "ostojale su dve stvari na to$ kao ugalj *rno$ ne#u koje su odagnavale svaki "rivid da je tu "osredi Ze$lja& Prva je #ila sa$a Ze$lja + #listavi svetionik %to je "oivao "ovr severnog o#zorja& Svetlost koja se slivala sa te dinovske "olulo"te #ila je na desetine "uta #listavija nego ona kojo$ se odlikovao "uni (ese* i o"takala je svekoliki "redeo ladno$! "lavo+zeleno$ 9os9ores*entno%u& Druga ne#eska "rilika #ila je sla#a%na! #iserna ku"a svetlosti koja je isko%eno stajala na istono$ delu svoda& Postajala je sve svetlija ka o#zorju! nagove%tavajui velike vatre %to su stajale skrivene tik is"od ru#a (ese*a& 7u se raskriljavala #leda slava koju nijedan ovek nije i$ao "rilike da vidi sa Ze$lje! osi$ za vre$e kratkotrajnog "ot"unog "o$raenja& ;ila je to korona! vesnik lunarne zore! koja je o#znanjivala da e Sun*e uskoro o#asjati ovu usnulu ze$lju& Sedei sa Galvorseno$ i (ajklso$ u "rednjoj os$atrani*i! ne"osredno is"od vozaevog $esta! ?lojd zatee sa$oga se#e kako se u $isli$a ne"rekidno vraa na onaj #ezdan od tri $iliona godina koji se u"ravo otvorio "red nji$& ,ao i svi nauno "is$eni ljudi! on je #ez "ote%koa #aratao i znatno dui$ razdo#lji$a + ali ona su se odnosila jedino na kretanja zvezda i s"ore *ikluske #eivotne Vaseljene& 3$ ili inteligen*ija tu nisu #ili u"leteni- ti eoni #ili su li%eni svega %to je $oglo dejstvovati na oseanja& Tri miliona godina! ;eskrajno zgusnuta "anora$a "isane istorije! sa svoji$ *arstvi$a i kraljevi$a! svoji$ triju$9i$a i tragedija$a! jedva da je za"re$ala iljaditi deo tog ne"oja$nog vre$enskog raz$aka& /e sa$o 4ovek! nego i veina ivotinja koje sada ive na Ze$lji nisu ak ni "ostojali kada je ta *rna zagonetka tako "o$no #ila zako"ana ovde! u naj#listavije$ i najs"ektakularnije$ od svi kratera na (ese*u& 3 to da je #ila zako"ana! sasvi$ oti$i*e! dr (ajkls uo"%te nije su$njao! H3 "rvi $a H! o#jasnio je on! Hnadao sa$ se da "loa $oda oznaava "oloaj nekog "odze$nog ustrojstva! ali na%a najnovija istraivanja od#a*ila su tu $ogunost& Stvar "oiva na %irokoj "lat9or$i od istog *rnog $aterijala! dok se is"od "rostire jednolina stena& 7a&&& stvorenja&&& koja su je sazdala elela su da o#ez#ede da ostane "ostojana i ot"orna na sve "ore$eaje! izuzev najjai $ese*otresa& Gradili su za venost&H 3 (ajklsovo$ glasu osealo se likovanje! ali i tuga- ni ?lojd nije #io "o%te'en ovog dvojstva& ,onano! do%lo se do odgovora na jedno od ovekovi najstariji "itanja- ovde se nalazio dokaz! izvan svake su$nje! da Vaseljena nije iznedrila jedino ljudsku inteligen*iju& /o! uz svest o to$e

i%lo je i #olno saznanje o ogro$nosti Vre$ena& (a %ta #ilo to %to je $inulo ovuda! "ro$a%ilo je oveanstvo za stotinu iljada "okolenja& ) $oda je! ree ?lojd u se#i! #a% do#ro %to je tako is"alo& Pa i"ak + %ta s$o sve $ogli nauiti od stvorenja kadri da "revaljuju sve$irske razdaljine! u vre$e dok su na%i "re*i jo% iveli na drveuI /ekoliko stotina jardi is"red! "ovr (eseevog neo#ino #liskog o#zorja uzdizala se jedna oznaka& 3 njenoj osnovi nalazila se konstruk*ija u o#liku %atora "rekrivena #listavo$ sre#rno$ 9olijo$! oigledno za%tito$ od estoke dnevne to"lote& Dok je auto#us "ro$i*ao "okraj nje! ?lojd je do%ao u "riliku da "ri #listavoj svetlosti Ze$lje "roita na"is0 OS7)V) Z) S.34): /3DE #r& A <L kg tenog kiseonika 6L kg vode <L "akovanja rane ti"a B 6 kutija "ri#ora ti"a ; 6 o"re$a za o"ravku ska9andra I 7E.E?O/ I H:este li "o$islili na ovo?H u"ita ?lojd! "okazav%i kroz "rozor& H(oda je "osredi ostava za sluaj nude koju je tu ostavio "o od %to se vi%e nikada nije vratilo2H H/ije iskljuenoH! "riznade (ajkls& H(agnetno "olje oznaava taan "oloaj! tako da se lako $oe "ronai& )li "rilino je $ala + u nju #a% ne $oe da stane "re$nogo zali a&H H,o zna2H u$e%a se Galvorsen& H/i%ta na$! nai$e! ne govori koliko su oni veliki& (oda nisu vi%i od %est ina! u ko$ slu%aju #i ova stvar odgovarala zgradi od dvadeset ili trideset s"ratova&H (ajkls od$a nu glavo$& HIskljuenoH! us"rotivi se on& H/e $ogu da "ostoje sasvi$ $ala inteligentna stvorenja- neo" odna je odre'ena $ini$alna veliina $ozga&H (ajkls i Galverson! ?lojd je za"azio! esto zastu"aju su"rotna stanovi%ta! ali! kako je izgledalo! ova okolnost nije #ila uzrok line netr"eljivosti ili trvenja $e'u nji$a& (e'uso#no su se uvaavali! #ez o#zira na to da li se u nee$u slau ili ne& 3 svako$ sluaju! kada je "osredi #ila "riroda (/7+6! saglasnost nije "ostojala ni znatno %ire + "a ak ni u "ogledu naziva ovog arte9akta0 neki su se radije o"redeljivali za 1(onolit u 7i ou1! i$e se i"ak zadravao jedan deo skraeni*e& 7oko$ %est asova od kako se s"ustio na (ese*! ?lojd je i$ao "rilike da uje desetak teorija! ali se nije o"redelio ni za jednu od nji & Svetili%te! to"ogra9ski o#eleiva! gro#! geo9iziki ure'aj + to su #ile najzastu"ljenije "ret"ostavke! a neki od oni %to su i zastu"ali inili su to veo$a strastveno& Sklo"ljeno je ve $nogo o"klada! tako da e "rilino nov*a "ro$eniti vlasnika kada se istina konano o#elodani + ako do toga! razu$e se! uo"%te do'e& Do sada se vrsti! *rni $aterijal "loe o"irao svi$ "rilino #lagi$ nastojanji$a (ajklsa i njegovi kolega da se do$ognu uzoraka& Oni nisu su$njali u to da #i laserski sno" $ogao da "roree "lou + jer! svakako! ni%ta se nije $oglo odu"reti toj zastra%ujuoj usredsre'enosti energije + ali odluka o "ri#egavanju tako siloviti$ $era$a #ila je "re"u%tena ?lojdu& On je ve

odluio da se naj"re "oku%a sa rendgenski$ zra*i$a! sonini$ sonda$a! neutronski$ sno"ovi$a i svi$ drugi$ nerazorni$ sredstvi$a istraivanja "re no %to se "ri#egne te%koj artiljeriji lasera& ;io #i to "ravi varvarski in uni%titi ne%to %to niste u stanju da razu$ete- ali $oda su ljudi uistinu #ili varvari u "ore'enju sa stvorenji$a koja su nainila tu stvar& ) odakle su mogli stii2 Da ne "otiu sa sa$og (ese*a2 /e! to je #ilo sasvi$ ne$ogue& Da je ikada "ostojao do$orodaki ivot na ovo$ golo$ i jalovo$ $estu! on #i #io uni%ten toko$ "oslednje e"o e o#razovanja kratera! kada se "retean deo lunarne "ovr%ine nalazio u stanju *rvenog usijanja& Sa Ze$lje2 Vrlo neverovatno! "re$da $oda ne i "ot"uno ne$ogue& ;ilo koja razvijena ze$aljska *iviliza*ija + "o svoj "rili*i ne+ljudska + u razdo#lju "leisto*ena ostavila #i $nogo drugi tragova svog "ostojanja& O to$e #is$o ve sve znali! "o$isli ?lojd! znatno "re no %to s$o stigli na (ese*& Preostaju! dakle! dve $ogunosti + "lanete i zvezde& Svi nalazi su se! $e'uti$! "rotivili $ogunosti "ostojanja inteligentnog ivota negde drugde u Sunevo$ site$u + %tavi%e! bilo kakvog ivota! izuzev na Ze$lji i (arsu& 3nutra%nje "lanete #ile su odve to"le! a s"oljnje "reko$erno ladne! osi$ ako ne #iste zaronili u nji ove at$os9ere do du#ina gde su se "ritis*i "eli na $nogo stotina tona "o kvadratno$ inu& Posetio*i su! znai! "o svoj "rili*i do%li sa zvezda + "re$da je to izgledalo jo% neverovatnije& Podigav%i "ogled "re$a sazve'i$a "osejani$ "o a#onosno$ lunarno$ ne#u! ?lojd se "riseti koliko su sa$o "uta njegove kolege nauni*i 1dokazali1 da je $e'uzvezdani let ne$ogu& Putovanje od Ze$lje do (ese*a i dalje izgledalo je veo$a u"eatljivo- ali naj#lia zvezda nalazila se na stotinu $iliona "uta veoj razdaljini&&& Raz$i%ljati o to$e znailo je sa$o traiti vre$e- $orao je da saeka dok se ne saku"i jo% nalaza& H(oli$ vas! "rivrstite "ojaseve na sedi%tu i o#ez#edite od "o$i*anja sve slo#odne "red$eteH! oglasi se iznenada zvunik u ka#ini& HPri#liava$o se nagi#u od etrdeset ste"eni&H /a o#zorju su se "ojavila dva o#eleivaa sa tre"eravi$ svetli$a i auto#us se za"uti iz$e'u nji & ?lojd tek %to je "odesio #ez#ednosne "ojaseve! kada vozilo "re'e ru# uistinu stra%nog nagi#a i stade da se s"u%ta dugako$ niz#rdi*o$! "rekriveno$ o%tri$ gro$ada$a! koja je #ila "odjednako str$a kao i kuni krov& Isko%ena svetlost Ze$lje! koja je do"irala iza nji ! sada je veo$a sla#o osvetljavala "redeo! tako da su #ili ukljueni re9lektori na auto#usu& Pre $nogo godina! ?lojd je i$ao "riliku da stoji na ru#u grotla Vezuva i da odatle "os$atra krater- lako je $ogo za$isliti da sada "onire u njega! a taj oseaj nije #io ni$alo "rijatan& S"u%tali su se jedno$ od unutra%nji terasa 7i oa! koja je "ostajala vodoravna neki iljadu sto"a nie& Dok su i%li o#ronko$! (ajkls "okaza "reko velikog "rostranstva ravni*e koja se sada raskriljavala "od nji$a& HEno i H! uzviknu on& ?lojd kli$nu- ve je za"azio sku"inu *rveni i zeleni svetala nekoliko $ilja is"red i nije skidao "ogled sa nji dok se auto#us lagano s"u%tao niz str$inu& Veliko vozilo oigledno se #es"rekorno nalazilo "od kontrolo$! ali on nije "reda nuo sve dok se nisu "onovo na%li na ravno$ tlu& Sada je us"eo da raza#ere! #listavu "o"ut sre#reni $e urova "ri svetlosti Ze$lje! gru"u ku"ola "od "ritisko$ + "rivre$ena skloni%ta u koji$a su #ili s$e%teni radni*i %to su tu radili& 3

#lizini se nalazio radio+toranj! a uz to i o"re$a za #u%enje! sku"ina "arkirani vozila i velika go$ila izlo$ljene stene! "o svoj "rili*i $aterijal koji je isko"an da #i se o#elodanio $onolit& 7aj $ali #ivak u divljini izgledao je krajnje sa$otan i veo$a "odloan dejstvu "rirodni sila %to su #e%u$no delovale unaokolo& /ije #ilo nikakvog znaka ivota! #a% kao ni nagove%taja za%to su ljudi do%li ova$o! tako daleko od do$a& H(oete nazreti kraterH! ree (ajkls& H7a$o! desno + oko sto sto"a od radio+antene&H 7u s$o! dakle! "o$isli ?lojd! dok je auto#us "rolazio "okraj ku"ola "od "ritisko$! "ri#liujui se ivi*i kratera& ;ilo $u se u#rzalo kada se nagao na"red da #i #olje video& Vozilo je o"rezno stalo da se s"u%ta ra$"o$ od uta#ane stene u unutra%njosti kratera& I tu! #a% kao %to je video na 9otogra9ija$a! nalazio se (/7+6& ?lojd se u"ilji! za$irka! od$a nu glavo$! "a se "onovo zagleda& 4ak i "ri #listavoj svetlosti Ze$lje #ilo je te%ko videti jasno o#jekt- "rvi utisak koji je stekao #io je da $u je "red oi$a ravan "ravougaonik koji kao da je iseen iz veeg ko$ada indiga- izgledalo je kao da je "ot"uno li%en de#ljine& Razu$e se! "osredi je #ila o"tika varka- iako je "os$atrao vrsto telo! ono je odraavalo tako $alo svetlosti da $u je $ogao videti sa$o o#rise& (e'u "utni*i$a je vladao "ot"uni $uk dok se auto#us s"u%tao u krater& Is"unjavalo i je stra o"o%tovanje! ali i neveri*a + na"rosto su od#ijali da "overuju da je $rtvi (ese* od svi svetova $ogao da iznedri ovo 9antastino iznena'enje& )uto#us se zaustavio na dvadeset sto"a od "loe! i to sa njene naj%ire strane! tako da su svi "utni*i $ogli da je do#ro os$otre& /o! izuzev geo$ertijski savr%enog o#lika! $alo se %ta drugo $oglo za"aziti& /igde nije "ostojalo nikakvo o#eleje! niti je krajnja! a#onosna t$astost $onolita $a gde #ila naru%ena& ;ila je to sa$a kristaliza*ija noi i ?lojd se za trenutak za"ita da li #i to i"ak $ogla #iti neka izuzetna "rirodna 9or$a*ija koju su sazdali "la$enovi i "ritis*i %to su sudelovali u stvaranju (ese*a& )li ta daleka $ogunost! znao je! ve je #ila is"itana i od#aena& /a neki signal! re9lektori "ostavljeni "o ivi*i kratera slono se u"ali%e i sjajna svetlost Ze$lje na$a #i "otrta znatno snanijo$ #listavo%u& 3 lunarno$ vakuu$u sno"ovi su! razu$e se! #ili "ot"uno nevidljivi- o#razovali su "rekla"ajue eli"se zasle"ljujue #eline! usredsre'ene na $onolit& /a $esti$a gde su ga dodirivale! njegova a#onosna "ovr%ina kao da i je gutala& Pandorin koveg! "o$isli ?lojd! uz iznenadno naviranje slutnje + koji eka da ga otvori radoznao 4ovek& 8ta li e sa$o "ronai unutra2 6A& SPORO SVI7)/:E Glavna ku"ola "od "ritisko$ kod $esta na ko$e se nalazio (/7+6 i$ala je u "reniku sa$o dvadeset sto"a! tako da je unutra #ilo neugodno skueno& )uto#us! koji je sa njo$ #io "ovezan "reko jedne od dve vazdu%ne ko$ore! $alo je "oveao ras"oloivi "rostor! %to je i te kako #ilo do#rodo%lo& 3 "olulo"tasto$ #alonu sa dvostruki$ zidovi$a ivelo je! radilo i s"avalo %estoro naunika i te niara koji su #ili stalno ukljueni u "rojekat& 7u je tako'e #io s$e%ten "retean deo nji ove o"re$e i ure'aja! sve zali e koje se nisu $ogle ostaviti u vaku$u na"olju! ku injska! ku"atilska i klozetska "ostrojenja! geolo%ki uzor*i i jedan $ali 7V ekran "osredstvo$ koga se lokalitet

$ogao drati "od stalni$ nadzoro$& ?lojd se nije iznenadio kada je Galvorsen iza#rao da ostane u ku"oli- on je izloio svoje stanovi%te uz zavidnu iskrenost& HZa $ene je ska9ander nuno zloH! rekao je u"ravnik& HO#lai$ ga sa$o etiri "uta godi%nje kada izlazi$ u tro$esene ins"ek*ije& )ko ne$ate ni%ta "rotiv! sedeu ovde i "os$atrau "reko televizije&H :edan deo njegovi "redrasuda sada je #io neo"ravdan! #udui da su najnoviji $odeli #ili nesravnjivo udo#niji od nezgra"ni oklo"a koje su nosili "rvi lunarni istraivai& (ogli su se navui za $anje od jednog $inuta! ak i #ez "o$oi sa strane! i #ili su "ot"uno auto$atski& 1(odel "et1! u ko$e je ?lojd sada #io #riljivo za"tiven! za%titio #i ga i od najgori uslova koji se $ogu "ojaviti na (ese*u! #ilo danju ili nou& 3 "ratnji dr (ajklsa! on u'e u $alu vazdu%nu ko$oru& ,ada je do#ovanje "u$"i za$rlo! a njegov ska9ander se gotovo ne"ri$etno ukrutio oko njega! on se najedno$ na'e o"toen ti%ino$ vakuu$a& Ovu ti%inu "rekide do#rodo%li zvuk u ska9andru& H:e li "ritisak u redu! dr ?lojde2 Di%ete nor$alno2H HDa + sve je kako tre#a&H Pratila* $u "aljivo "roveri "okazivae i ventile na s"oljnje$ delu ska9andra! a onda ree0 H3 redu + ajde$o&H S"oljnja vrata se otvori%e i "red nji$a se "ojavi "ra%ino$ "rekriven (eseev "redeo! o#asjan sjaje$ Ze$lje& 3z o#azrive! gegave kretnje ?lojd krenu za (ajklso$ iz ko$ore& /ije #ilo te%ko odati%tavi%e! "o$alo "aradoksalno! u ska9andru se oseao "rijatnije nego #ilo kada od kako je stigao na (ese*& Dodatna teina ovog oklo"a i #lagi ot"or koji je on "ruao njegovi$ "okreti$a stvarali su izvestan "rivid izgu#ljene ze$aljske gravita*ije& Prizor se "ro$enio od kada je gru"a stigla "re jedva jedan sat& Iako su zvezde i Ze$ljina "olulo"ta #ile u "odjednakoj $eri #listave! etrnaestodnevna lunarna no #ez$alo se okonala& Sjaj korone liio je na lano ra'anje (ese*a "ovr istonog ne#a + a onda! #ez u"ozorenja! vr radio+stu#a stotinu sto"a iznad ?lojdove glave najedno$ kao da je #uknuo "la$eno$ u asu kada je u vatio "rve zrake dole jo% skrivenog Sun*a& Saekali su da iz vazdu%ne ko$ore izi'u nadzornik "rojekta i njegova dva "o$onika! a zati$ lagano krenu%e "re$a krateru& ,ad su stigli do njega! tanu%an luk nesnosne usijanosti "o$olio se iznad istonog o#zorja& Iako e #iti "otre#an "un sat da se Sun*e skroz digne "ovr ru#a (ese*a koji se lagano okretao! zvezde su ve ilele& ,rater se jo% nalazio u sen*i! ali su re9lektori "ostavljeni du njegovi ivi*a #listavo o#asjavali unutra%njost& Dok se ?lojd lagano s"u%tao ra$"o$ ka *rno$ "ravougaoniku! is"unjavalo ga je ne sa$o oseanje stra o"o%tovanja! nego i #es"o$onosti& Ovde! kod sa$og "ortala Ze$lje! ovek je ve stajao li*e$ u li*e sa jedno$ tajno$ koja $oda nikada nee #iti odgonetnuta& Pre tri $iliona godina neto je $inulo ovuda! ostavilo za so#o$ ovo nedokueno i $oda nedokuivo zna$enje vlastite svr e! a zati$ se vratilo ka "laneta$a + ili ka zvezda$a& Radio u ska9andru "rekide ?lojdove sanjarije& HGovori nadzornik "rojekta& (oli$ vas da svi

stanete ova$o + voleli #is$o da sni$i$o nekoliko 9otogra9ija& Dr ?lojde! da li #iste stali u sredinu&&& dr (ajkls&&& vala&&&H /iko$e drugo$ se$ ?lojdu nije se uinilo da u ovo$e i$a neega s$e%nog& /o! i on je i"ak $orao "o%teno da "rizna da $u je $ilo %to je neko "oneo 9oto+a"arat- ovaj sni$ak nesu$njivo e "ostati istorijski i on je teo da o#ez#edi nekoliko "ri$eraka za se#e& /adao se da e $u se li*e jasno videti kroz vizir ska9andra& HGvala! gos"odoH! ree 9otogra9! "o%to se okonalo "o$alo koo"erno "oziranje "red $onolito$ i "o%to je on nainio desetak sni$aka& H/aloie$o 9oto+odeljenju u #azi da va$ "o%aljle "ri$erke&H Posle toga! ?lojd "osveti "unu "anju a#onosnoj "loi + "oev%i da "olako o#ilazi oko nje! is"itujui je iz svi uglova! nastojei da uvrei u "a$enje njene neo#inosti& /ije oekivao da e ne%to "ronai! "o%to je znao da je svaki kvadratni in ve $ikrosko"ski "o$no is"itan& 7ro$o Sun*e u $e'uvre$enu se "odiglo "ovr ivi*e kratera i njegovi zra*i slivali su se gotovo "ljo%ti$i*e "o istono$ "roelju #loka& /o! on kao da je u"ijao svaku esti*u svetlosti! tako da je izgledalo da ove uo"%te ne$a& ?lojd odlui da izvr%i jednostavan o"it- "ostavio se iz$e'u $onolita i Sun*a i "otraio "ogledo$ vlastitu senku na glatkoj! *rnoj ravni& /ije #ilo ni traga od nje& ;ar deset kilovata sirove to"lote $ora da je "adalo na "lou- ako se ne%to nalazilo unutra! onda se ja$ano #rzo "rokuvavalo& ;a% je neo#ino! "o$isli ?lojd! nai se ovde u asu kada ovu&&& stvar&&& Sun*e "rvi "ut o#asjava "osle "oetka ledeni do#a na Ze$lji& Ponovo $u je radoznalost "o#udila njena *rna #oja- ona je #ila idealna! razu$e se! za a"sor#ovanje solarne energije& )li od$a je od#a*io ovu "o$isao- jer ko #i #io toliko lud da zako"a na"ravu na Sunev "ogon na dubinu od dvadeset sto"a2 On "odie "ogled "re$a Ze$lji koja je "oinjala da ko"ni na jutarnje$ ne#u& Sa$o je %ai*a od %est $ilijardi ljudi ta$o znala za ovo otkrie- kako e svet reagovari na ovu vest kada konano #ude o#elodanjena2 Politike i so*ijalne i$"lika*ije #ile su ogro$ne- svaka oso#a koja se odlikovala istinsko$ inteligentno%u + svako ko je gledao $akar i in dalje od svog nosa + ustanovie da su joj se ivot! vrednosti! 9ilozo9ija tanano "ro$enili& 4ak i ako u "ogledu (/7+6 ni%ta ne #ude otkriveno i on ostane vena tajna! 4ovek e znati da nije jedini u Vaseljenji& Iako i je on "ro$a%io za vi%e $iliona godina! oni koji su jedno$ stajali ovde jo% se $ogu vratiti0 a ako do toga i ne do'e! uo"%te nije iskljueno da "ostoje i drugi& Sve #udunosti $oraju sada sadrati ovu $ogunost& ?lojd se jo% nosio sa ovi$ $isli$a kada se zvunik u njegovo$ ska9andru najedno$ oglasi "rodorni$ elektronski$ "isko$! slini$ grozno "ojaano$ i izo#lieno$ vre$ensko$ signalu& On nesvesno "oku%a da "rekrije u%i %aka$a u rukavi*a$a ska9andra- "oto$ se "ri#ra i $a nito "osegnu ka dug$etu za kontrolisanje jaine na radio+"rije$niku& Dok je to nesigurno inio! jo% etiri "iska razlego%e se etero$- a onda usledi $ilosrdna ti%ina& Svuda oko kratera "rilike su ne"o$ino stajale! "aralisane "ot"uno$ z#unjeno%u& /ije! dakle! "osredi kvar u mojoj o"re$i! ree ?lojd u se#i- svi su uli ove "rodorne elektronske krike& Posle tri $iliona godina t$ine! (/7+6 "ozdravio je lunarnu zoru&

6B& OS.38,IV)4I Stotinu $iliona $ilja sa one strane (arsa! u studenoj sa$otnosti do koje jo% nije stigao nijedan ovek! 1(onitor za du#oki sve$ir FJ1 lagano se kretao $e'u "re"leteni$ or#ita$a asteroida& 7ri godine #es"rekorno je vr%io svoje "oslanstvo + na "onos i diku a$eriki naunika koji su ga "rojektovali! #ritanski inenjera koji su ga na"ravili i ruski te niara koji su ga lansirali& 7anana "auina antena vatala je "rolazee talase radio+%u$a + ne"rekidno "u*ketanje i "i%tanje onoga %to je Paskal! u jedno$ znatno jednostavnije$ do#u! "rostodu%no nazvao 1ti%ina #eskrajnog "rostora1& Detektori zraenja #eleili su i "odvrgavali analizi "riliv kos$iki zraka iz Galaksije i iz taaka izvan nje- neutronski i rendgenski telesko"i $otrili su na neo#ine zvezde koje nijedno ljudsko oko nikada nee videti- $agneto$etri su os$atrali nalete i orkane Sunevog vetra! $lazeve razra'ene "laz$e koji su %ikljali sa zvezde #rzino$ od $ilion $ilja na sat ka njenoj de*i %to su kruila oko nje& Sve te stvari! kao i $noge druge! str"ljivo je #eleio 1(onitor za du#oki sve$ir FJ1! unosei i u svoju kristalnu $e$oriju& :edna od njegovi antena koje su s$atrane udo$ elektronike ne"rekidno je #ila u"ravljena "re$a istoj taki %to se nikada nije odve udaljavala od Sun*a& Svaki nekoliko $ese*i njena daleka $eta $ogla se videti! da je koji$ sluaje$ tu #ilo nekog oka kadrog za gledanje! kao sjajna zvezda sa o#linji$! sla#a%ni$ "ratio*e$- no! "retean deo vre$ena ona je #ila izgu#ljena u #le%tavosti Sun*a& ,a toj udaljenoj "laneti! Ze$lji! $onitor je svaka dvadeset etiri asa u"uivo in9or$a*ije koje je str"ljivo saku"ljao! sve zgodno saete u jedan "eto$inutni i$"uls& Oko etvrt asa kasnije! "utujui #rzino$ svetlosti! taj i$"uls #i stigao do odredi%ta& /a njega su ekale $a%ine koji$a je to dodeljeno u dunost- one #i "ojaele i sni$ile signal! a "oto$ #i ovaj sni$ak #io dodat ve "ostojee$ 9ondu od $nogo iljada $ilja $agnetne trake koja je sada stajala uskladi%tena u trezori$a Svetski sve$irski *entara u Va%ingtonu! (oskvi i ,a$#eri& Od asa kada su se "rvi sateliti vinuli na or#itu! "re skoro "edeset godina! #ilioni i trilioni i$"ulsa in9or$a*ija slivali su se iz sve$ira! da #i #ili uskladi%teni za dan kad e $oda do"rineti razvoju znanja& Sa$o e siu%an deo sveg tog sirovog $atrijala uo"%te #iti o#ra'en- no! nikako se una"red nije $oglo rei koja e os$atranja koji naunik $oda "oeleti da konsultuje kroz deset! "edeset ili stotinu godina& Sve je! dakle! valjalo uvati u ar iv i! naslagano u #eskrajni$ odni*i$a sa kli$atiza*ijo$! u$noeno u tri "ri$erka od koji se svaki nalazio u drugo$ sredi%tu! i$e se osujeivala $ogunost sluajnog gu#itka& ;io je to deo istinskog #laga oveanstva! vredniji od svekolikog zlata #eskorisno zakljuanog u trezori$a #anaka& ) sada je 1(onitor za du#oki sve$ir FJ1 za#eleio ne%to neo#ino + sla#a%an! ali i ne"ogre%iv "ore$eaj koji je "rostrujao kroz Sunev siste$ i koji se veo$a razlikovao od svi "rirodni "ojava uoeni u "ro%losti& )uto$atski! $onotor $u je za#eleio "rava*! vre$e! snagu- kroz nekoliko asova "rosledie in9or$a*iju o to$e na Ze$lju& Isto e tako "ostu"iti 1Or#iter ( 6D1! koji je "ravio dva kruga dnevno oko (arsa! 1Sonda visokog nagi#a <61! koja se lagano "ela "ovr ravni ekli"tike! "a ak i 1Ve%taka ko$eta D1! koja

je ve u%la u studenu "usto% sa one strane Plutona! kreui se or#ito$ do ije e najudaljenije take stii tek kroz iljadu godina& Svi su oni za#eleili neo#ian odliv energije koji i$ je uzne$irio istru$ente- tako'e su svi! u svoje vre$e! auto$atski "oslali "odatek u skladi%ta $e$orije na dalekoj Ze$lji& Raunari $oda nikada ne #i uoili vezu iz$e'u ova etiri neo#ina niza signala sa sve$irski sondi na $e'uso#no nezavisni$ or#ita$a! udaljeni$ $ilioni$a $ilja& )li i$ je #a*io "ogled na svoj jutarnji izve%taj! $eteorolog zraenja na Gadardu s vatio je da je ne%to udno $inulo kroz Sunev siste$ toko$ "oslednja dvadeset etiri asa& Ras"olagao je sa$o delo$ "re'ene "utanje! ali kada ju je raunar "rojektovao na situa*ionoj ta#li "laneta! ona se "ojavila jasna i ne"ogre%iva "o"ut "ra$ena "are na vedro$ ne#u ili sa$o jednog traga sto"ala na "olju "rekriveno$ devianski$ snego$& /ekakvo i$aterijalno ustrojstvo energije! za koji$ se vukla "ruga zraenja slina #razdi %to ostaje za itri$ glisero$! suknulo je sa li*a (ese*a i za"utilo se ka zvezda$a& 7rei deo IZ(EM3 P.)/E7) 6D& 1O7,RI5E1 ;rod je krenuo od Ze$lje "re sa$o trideset dana! ali je Dejvidu ;ou$enu "onekad #ilo te%ko da "overuje da je ikada znao i za neki drugi o#lik "ostojanja osi$ ovoga u zatvoreno$! $alo$ svetu 1Otkria1& Sve godine o#uke! sve "re'a%nje $isije na (ese* i (ars kao da su "ri"adale neko$ drugo$ oveku! u neko$ drugo$ ivotu& ?renk Pul i$ao je isti utisak i "onekad #i u %ali "oalio %to se naj#lii "si ijatar nalazi udaljen od nji gotovo stotinu $iliona $ilja& )li ovo oseanje izdvojenosti i otu'enosti lako se $oglo s vatiti i ono ja$ano nije ukazivalo ni na kakvu a#no$alnost& Za "edeset godina od kako su se ljudi vinuli u sve$ir! jo% nije #ilo ovakve $isije& Ona je za"oeta "re "et godina kao 1Projekat :u"iter1+ "rvo "ovratno "utovanje #roda sa ljudsko$ "osado$ do najvee $e'u "laneta$a& .eteli*a je ve gotovo #ila s"re$na za dvogodi%nji "o od! kada je! krajnje neoekivano! do%lo do "ro$ene "ro9ila $isije& 1Otkrie1 e! dodu%e! stii do :u"itera! ali nee se tu zaustaviti& 4ak nee ni s$anjiti #rzinu dok #ude italo kroz razu'en jovijanski satelitski siste$& /a"rotiv + iskoristie gravita*iono "olje dinovskog sveta kao svojevrsnu "raku koja e ga itnuti jo% dalje od Sun*a& Slino kakvoj ko$eti! ono e se za"utiti ka s"oljnji$ "odruji$a Sunevog siste$a! ka svo$ krajnje$ odredi%tu! #listavo$ Saturnu o"asano$ "rstenovi$a& I nikada se nee vratiti&&& Za 1Otkrie1! to e #iti jednos$erno "utovanje + ali njegova "osada ni"o%to nije i$ala na$eru da izvr%i sa$ou#istvo& )ko sve #ude #ilo u redu! oni e se vratiti na Ze$lju kroz seda$ godina + od koji e "et "rotei u $agnovenju! u #esano$ s"avanju i#erna*ije! dok #udu ekali da i iz#avi jo% nena"ravljeno 1Otkrie II1& /o! glagol 1iz#aviti1 "aljivo je iz#egavan u svi$ iskazi$a i doku$enti$a )stronautike agen*ije- on je "ret"ostavljao $ogunost "ojave neke "ogre%ke u "lanovi$a! tako da se u odo#reno$ argonu radije koristila re 1"oku"iti1& )ko ne%to stvarno krene nao"ako! sasvi$

izvesno nee #iti nikakve nade u iz#avljanje! s o#ziro$ na udaljenost od gotovo $ilijardu $ilja od Ze$llje& ;io je to sraunat rizik! #a% kao i kod svi "utovanja u ne"oznato& )li "oluvekovno istraivanje "okazalo je da je ve%taki s"rovedena i#erna*ija ljudi savr%eno #ez#edna! %to je otvorilo nove $ogunosti u sve$irski$ "utovanji$a& 7ek je! $e'uti$! ovaj "o od tre#alo da *elu stvar stavi na najteu "ro#u& 7ri lana istraivake eki"e! koji nee #iti "otre#ni sve dok #rod ne u'e na zavr%nu or#itu oko Saturna! "res"avae *elo "utovanje do odredi%ta& /a ovaj nain #ie u%te'ene tone rane i drugi "otro%ni do#ara- gotovo je "odjednako #ila vana okolnost %to e ti$ #iti sve i "oletan! neiznuren deseto$eseni$ "utovanje$! kada #ude tre#alo da stu"i u dejstvo& 1Otkrie1 e ui na "arkirnu or#itu oko Saturna! "ostaviv%i novi $ese* dinovske "lanete& ,retae se na"red+nazad "o dva $iliona $ilja dugakoj eli"si koja e ga na jedno$ kraju dovesti sasvi$ #lizu Saturna! da #i ga "oto$ za"utila "reko or#ita svi vei $ese*a& I$ae na ras"olaganju stotinu dana da kartogra9i%u i izuavaju jedan svet osa$deset "uta "rostraniji od Ze$lje i okruen svito$ od #ar "etnaest "oznati satelita + od koji je jedan veliki "o"ut "lanete (erkur& 7u $ora da se na ode udesa koja se stolei$a $ogu izuavati- "rva eks"edi*ija $oe da "reduz$e sa$o "reli$inarna izvi'anja& Sve %to ona #ude otkrila #ie radio+vezo$ u"ueno na Ze$lju- ak i ako se istraivai nikada ne vrate! nji ova otkria nee #iti izgu#ljena& Posle stotinu dana 1Otkrie1 e za$reti& Svi lanovi "osade otii e u i#erna*iju- sa$o e kljuni siste$i nastaviti da dejstvuju! a nad nji$a e #deti neu$orni elektronski $ozak #roda& .eteli*a e nastaviti da krui oko Saturna "o or#iti koja e u toj $eri #iti odre'ena da e ljudi uvek tano znati gde da "otrae svog "lanetnog izaslanika! kako sada tako i kroz iljadu godina& )li kroz sa$o "et godina! "re$a sada%nji$ "lanovi$a! ta$o e "ris"eti 1Otkrie II1& 4ak i ako do tada "rotekne %est! seda$ ili osa$ godina! usnuli$ "utni*i$a #ie svejedno& Za sve nji asovnik e stati! kao %to je ve stao za Vajt eda! ,a$inskog i Gantera& Ponekad je ;ou$en! kao za"ovednik 1Otktia1! zavideo svojoj troji*i #esvesni kolega u za$rznuto$ s"okoju i#ernakulu$a& /ji uo"%te nije $orila dosada! niti i je o"tereivala odgovornost- sve dok ne stignu do Saturna! s"oljnji svet uo"%te nee "ostojati za nji & )li taj svet #deo je nad nji$a "osredstvo$ nji ovi #iosenzorni dis"leja& /eu"adljivo s$e%teno $e'u $nogo#rojni$ instru$enti$a na kontrolnoj ta#li! nalazilo se "et $ali "anela sa nat"isi$a 1Ganter1! 1Vajt ed1! 1,a$inski1! 1Pul1 i 1;ou$en1& Poslednja dva #ila su "razna i #eivotna- nji ovo vre$e doi e tek kroz godinu dana& Ostali su sadrali sazve'a siu%ni ! zeleni svetala koja su o#znanjivala da je sve u redu- uz to! na svako$e je #io s$e%ten $ali dis"lej "reko koga su nizovi sjajni linija "ratili s"ore rit$ove %to su oznaavali #ilo! disanje i $odanu delatnost& ;ilo je trenutaka kada je ;ou$en! iako "ot"uno svestan da je to sasvi$ ne"otre#no + #udui da #i se uz#una oglasila istog trena i$ #i ne%to "o%lo nao"ako + ukljuio i audio+izlaz& Stao #i da slu%a! na"ola i"notisan! #eskrajno s"ore otku*aje sr*a svoji usnuli kolega! ne skidajui "ogled sa tro$i talasa koji su sin rono $ar%irali "reko ekrana& /ajve$a su ga oaravali dis"leji EEG+a + elektronski "ot"isi triju linosti koje su jedno$

"ostojale i koje e jednog dana "onovo "ostojati& ;ili su gotovo li%eni vr%aka i dolja! elektrini eks"lozija koje su o#eleavale delatnost #udnog $ozga + ili ak $ozga u stanju nor$alnog s"avanja& 3koliko je i "reostao neki deli svesti! on se nalazio izvan do$a%aja ure'aja! ali i "a$enja& Ovu "oslednju injeni*u ;ou$en je znao iz linog iskustva& Pre no %to je #io iza#ran za ovaj "o od! is"ro#ane su njegove reak*ije na i#erna*iju& Posle toga! on nije #io siguran da li je izgu#io nedelju dana ivota + ili je za isto razdo#lje odloio konani trenutak s$tri& ,ada su $u elektrode "ostavljene na elo i "o%to je generator s"avanja stao da %alje svoje i$"ulse! "red oi$a $u se nakratko razigrala "redstava kaleidosko"ski ustrojstava i "okretni zvezda& Poto$ je sve to i%ezlo i "rogutala ga je t$ina& 3o"%te nije osetio injek*ije! a jo% $anje "rvi dodir studeni! dok $u se telesna te$"eratura s"u%tala ka nivou od svega nekoliko ste"eni iznad take $rnjenja& Pro#udio se sa utisko$ da je koliko $aloas sklo"io oi& )li znao je da je to "rivid- z#og neega je #io uveren da su! u stvari! $inule godine u $e'uvre$enu& Da li je $isija izvr%ena2 :esu li ve stigli do Saturna! o#avili is"itivanje i vratili se u i#erna*iju2 :e li stiglo 1Otkrie II1 da i vrati na Ze$lju2 .eao je u snolikoj o$a$i! krajnje nes"oso#an da raza#ere koja su seanja "rava! a koja "rividna& Otvorio je oi! ali se $alo %ta $oglo videti osi$ za$uenog sazve'a svetala koja su ga z#unjavala nekoliko $inuta& ) onda je s vatio da "os$atra indikatorske svetiljke na #rodskoj situa*ionoj ta#li! ali #ilo je ne$ogue dovesti i u iu& 3skoro je odustao od "oku%aja da to uini& Pre"lavljivao ga je to"ao vazdu ! odagnavajui $u studen iz udova& ;ilo je ti o! osi$ %to je iz zvunika iza njegove glave do"irala neka "odsti*ajna! #laga $elodija& .agano je "ostajala sve jaa& ) onda $u se o#rati jedan o"u%teni! "rijateljski glas! za koji je on! $e'uti$! znao da ga je sintetisao raunar& HPostaje% 9unk*ionalan! Dejve& /e$oj ustajati niti initi nagle kretnje& /e "oku%avaj da govori%&H /e$oj ustajatiI + "o$isli ;ou$en& ;a% s$e%no& Su$njao je da $oe i "rsto$ da $rdne& Prilino se iznenadio kada je ustanovio da je to i"ak u stanju da uini& Oseao se sasvi$ zadovoljan! ali na izvestan o$a$ljen! glu"av nain& /ejasno je znao da je s"asilaki #rod $orao stii! da je ot"oeo "ostu"ak auto$atskog #u'enja i da e uskoro videti druga ljudska #ia& 7o je #ilo le"o! ali ga z#og neega nije uz#u'ivalo& ) onda je osetio glad& Raunar je! razu$e se! "redvideo ovu "otre#u& H,raj tvoje desne ruke nalazi se signalno dug$e! Dejve& )ko si gladan! $oli$ te da ga "ritisne%&H ;ou$en nagna "rste da "otrae unaokolo i oni uskoro na"i"a%e iz#oinu u o#liku kru%ke& Pot"uno ju je s$eo sa u$a! iako je $orao znati da se ona nalazi tu& ,oliko li je jo% sa$o stvari za#oravio0 da li i#erna*ija $oda #ri%e "a$enje2 On "ritisnu dug$e i saeka& /ekoliko $inuta kasnije jedana $etalna ruka "okrenu se iz

kui%ta i "lastina *u*la "oe da $u se s"u%ta ka usna$a& Stao je ala"ljivo da usisava i to"la! slatka tenost "oe da $u se sliva niz grlo! vraajui $u izgu#ljenu snagu sa svako$ ka"i& ) onda se ranili*a "onovo "odie i on o"et ostade da s"okojno "oiva& Sada je #io kadar da "okree ruke i noge- "o$isao na koraanje vi%e nije "redstavljala ne$ogu san& Iako je oseao da $u se snaga #rzo vraa! uo"%te ne #i $ario ako #i tu ostao doveka da lei kada vi%e ne #i #ilo s"oljnji "odsti*aja& ) onda $u se o#rati novi glas + ovog "uta u "ot"unosti ljudski! a ne sazdan od elektrini i$"ulsa sa#rani u *elini u $e$oriji koja je #ila vi%e nego ljudska& ;io je to tako'e "oznat glas! "re$da je "roteklo neko vre$e "re no %to ga je "re"oznao& HZdravo! Dejve& ?ino se "ovraa%& (oe% sada da govori%& Zna% li gde se nalazi%2H (ozgao je oko toga neko vre$e& )ko je stvarno na or#iti oko Saturna! %ta se dogodilo toko$ svi oni $ese*i od kako je krenuo sa Ze$lje2 Ponovo je "oeo da se "ita da li "ati od a$nezije& Paradoksalno! sa$a ova "o$isao ga je os"okojila& )ko se $ogao setiti rei 1a$nezija1! onda $u se $ozak ja$ano nalazi u do#ro$ stanju&&& )li jo% nije znao gde je! a govornik sa druge strane veze $ora da je "ot"uno razu$eo njegovu situa*iju& H/e #rini! Dejve& Ovde ?renk Pul& Pos$atra$ tvoje sr*e i disanje + sve je savr%eno nor$alno& Sa$o se o"usti + "olako& Sada e$o otvoriti vrata i izvui te na"olje&H ;laga svetlost is"uni ko$oru- s"ra$ ulaza koji se sve vi%e %irio! on raza#ra o#rise "okretni o#lija& I u"ravo tog asa seanje $u se "ot"uno "ovrati i on s vati gde se! u stvari! nalazi& Iako se #ez#edno vratio sa najdalji $e'a sna i naj#lii $e'a s$rti! #io je odsutan sa$o nedelju dana& ,ada #ude izi%ao iz i#ernakulu$a! nee ugledati ladno Saturnovo ne#o- ono se i dalje nalazilo vi%e od godinu dana u #udunost i $ilijardu $ilja daleko& :o% je #io u odeljenju za o#uku u Sredi%tu za sve$irski let u Gjustonu! "od vreli$ Sun*e$ 7eksasa& 6E& G). )li 7eksas je sada #io nevidljiv! "a je ak i Sjedinjene Drave #ilo te%ko raza#rati& Iako je "ogon na "laz$u! koji je stvarao nizak "ritisak! odavno #io iskljuen! 1Otkrie1 je i dalje italo na"red! sa vitki$! strelasti$ telo$ okrenuti$ od Ze$lje- sva $ona #rodska o"tika o"re$a #ila je u"ravljena ka s"oljnji$ "laneta$a gde $u se nalazila sud#ina& Postojao je! $e'uti$! jedan telesko" koji je ne"restano stajao okrenut "re$a Ze$lji& ;io je "ostavljen "o"ut ni%ana na ru#u #rodske uskosno"ne antene! o#ez#e'ujui da ova velika "ara#olina zdela "ostojano #ude u"ravljena ka svojoj dalekoj $eti& Sve dok Ze$lja #ude "oivala u krstu konia ovog ure'aja! ivotna ko$unika*iona veza #ie nenaru%ena i "oruke e $oi da odlaze i dolaze du nevidljivog sno"a koji se sa svaki$ $inuli$ dano$ "roduavao za vi%e od dva $iliona $ilja& ;ar jedan"ut "riliko$ svake s$ene deurstva ;ou$en #i #a*io "ogled "re$a $atino$ svetu kroz telesko" za u"ravljanje antene& ,ako je Ze$lja sada stajala is"red Sun*a! ka 1Otkriu1 je #ila okrenuta njena nona "olulo"ta i na sredi%nje$ dis"leju "laneta je nalikovala na zasle"ljujui sre#rni sr" slian drugoj Veneri& Sa$o se retko kada $ogla "re"oznati neka geogra9ska oso#enost na to$ sve $anje$ luku svetlosti! #udui da su i skrivali o#la*i i iz$agli*e! ali zato je zata$ljeni deo diska #io

neiz$erno oaravajui& Sav je #io "ro%aran #le%tavi$ gradovi$a! koji su "ovre$eno #uktali "ostojano$ svetlo%u! a "onekad su tre"tali "o"ut svita*a dok #i "ovr nji "ro$i*ali at$os9erski "ore$eaji& ;ilo je tako'e razdo#lja kada je (ese*! kreui se na"red+nazad svojo$ or#ito$! o#asjavao "redeo "o"ut kakve velike svetiljke! inei vidljivi$ zata$ljena $ora i kontinente Ze$lje& 7ada #i! uz uz#u'enje koje "rati "re"oznavanje! ;ou$en raza#irao "oznate linije o#ala kako se sjaje u toj utvarnoj lunarnoj svetlosti& ) "onekad! kada #i 7i i okean #io $iran! us"eo je ak da vidi odsjaj (ese*a kako svetlu*a na "ovr%ini vode- tada #i $u u seanje do%le noi "rovedene "od "al$a$a tro"ski laguna& /o! nije alio za ti$ izgu#ljeni$ le"ota$a& /auivao se u svi$a nji$a za svoji trideset "et godina ivota- uostalo$! #io je re%en da se "onovo "re"usti uivanju kada se vrati! #ogat i slavan& 3 $e'uvre$enu! razdaljina i je inila jo% drago*eniji$ nego inae& 8esti lan "osade nije $ario ni za jednu od ti stvari! #udui da on nije #io ljudsko #ie& Posredi je #io veo$a razvijen raunar! G). JLLL! $ozak i nervni siste$ #roda& Gal =skraeni*a "roistekla od Heuristiki "rogra$iran !gorita$ski raunar! ni%ta $anje> "redstavljao je re$ek+delo tree ko$"juterske revolu*ije& Do nji je! kako je izgledalo! dolazilo u raz$a*i$a od "o dvadeset godina! a "o$isao na okolnost da je! "o toj logi*i! ne"osredno "redstojala nova revolu*ija za#rinjavala je $noge ljude& Prva se z#ila toko$ etrdeseti godina dvadesetog veka! kada je sada ve uveliko zastarela elektronska *ev o$oguila tako nezgra"ne! veo$a #rze $alou$nike kao %to su #ili E/I)@ i njegovi nasledni*i& Poto$! %ezdeseti godina! do%lo je do usavr%avanja tranzistorske $ikroelektronike& 7aj razvoj jasno je stavio do znanja da ve%taka inteligen*ija! koja "o $ogunosti$a ni$alo ne zaostaje za 4oveko$! uo"%te ne $ora da #ude kru"nija od kan*elarijski stolova + kada #i se sa$o znalo kako je sazdati& 7o verovatno niko nikada ne #i saznao- no! #ilo je svejedno& 7oko$ osa$deseti godina! (inski i Gud "okazali su kako se neuralne $ree $ogu auto$atski generisati + sa$ore"li*irati + saglasno #ilo ko$ "roizvoljno$ "rogra$u uenja& Ve%taki $ozgovi $ogli su se uslonjavati "ro*eso$ koji je za"anjujue #io analogan razvoju ljudskog $ozga& Za $a koji dati sluaj tane "ojedinosti #ilo je ne$ogue dokuiti- no! ak i kada #i to #ilo izvodljivo! nji ova sloenost $ilioni$a "uta nad$a%ila #i s"oso#nosti ljudskog "oi$anja& ;ez o#zira na to kako stvar dejstvovala! krajnji is od #ila je $a%inska inteligen*ija kadra da s"rovodi + neki 9ilozo9i jo% radije koriste re 1o"ona%a1 + veinu delatnosti ljudskog $ozga! sa$o uz znatno veu #rzinu i "ouzdanost& Stajala je veo$a $nogo! tako da je do sada na"ravljeno svega nekoliko jedini*a iz serije G). JLLL- no! stara %ala da e uvek #iti lak%e "raviti organske $ozgove nekvali9ikovano$ radno$ snago$ "oela je da zvui "o$alo %u"lje& Gal je "odjednsko "o$no #io uve#an za ovu $isiju kao i njegove ljudske kolege + ali na to uve#avanje oti%ilo je znatno $anje vre$ena! #udui da on! "ored svojstvene #rzine! uo"%te nije s"avao& /jegov glavni zadatak #io je vo'enje nadzora nad siste$i$a za odravanje ivota! ne"rekidno "roveravanje "ritiska kiseonika! te$"erature! "ojava otvora na tru"u! zraenja i svi ostali $e'uso#no "ovezani inila*a od koji su zavisli ivoti kr kog ljudskog tovara& ;io je kadar da izvr%ava sloene naviga*ione is"ravke i da o#avlja neo" odne $anevre u toku leta kada

#i do%lo vre$e za "ro$enu kursa& 7ako'e je $ogao da nadzire i#erisane lanove "osade! da vr%i neo" odna "ode%avanja nji ove sredine i da i$ u#rizgava siu%ne koliine intravenozni tenosti koje su i odravale u ivotu& Prva "okolenja raunara "ri$ala su "odatke "osredstvo$ zna$eniti tastatura! slini oni$a sa "isai $a%ina! a odgovarala su "reko veo$a #rzi %ta$"aa i vizuelni dis"leja& Gal je i to $ogao initi kada #i #ilo neo" odno! ali "retean deo njegovog o"%tenja sa ostali$ "utni*i$a odigravao se izgovoreni$ rei$a& Pul i ;ou$en $ogli su da razgovaraju sa Galo$ kao da je "osredi ljudsko #ie! a on je uzvraao na #es"rekorno$ idio$atsko$ englesko$ koji je nauio toko$ kratkotrajni nedelja svog elektronskog detinjstva& :e li Gal stvarno kadar da $isli + na to "itanje odgovorio je #ritanski $ate$atiar )len 7aring jo% toko$ etrdeseti godina dvadesetog veka& 7aring je istakao da ako neko vodi dui razgovor sa $a%ino$ + svejedno da li "osredstvo$ tastature ili $ikro9ona + a "ri to$ nije kadar da uoi razliku iz$e'u odgovora koje do#ija i oni koje #i dao neki ovek! onda $a%ina uistinu $isli! "re$a svakoj suvisloj de9ini*iji ovog "oj$a& Gal je lako $ogao da "ro'e 7aringov test& (oda e ak ku*nuti as kada e Gal "reuzeti za"ovedni%tvo nad #rodo$& 3 sluaju o"asnosti! ukoliko niko ne #i reagovao na njegove signale! on #i naj"re "oku%ao da "ro#udi usnule lanove "osade elektrini$ i e$ijski$ "odsti*aji$a& )ko ni oni ne #i odgovorili! Gal #i radio$ "ozvao Ze$lju da do#ije daljna u"utstva& ,onano! ako ni sa Ze$lje ne #i ni%ta stizalo! on #i "reduzeo $ere koje na'e za s odno da sauva #rod i nastavi $isiju + iju je "ravu svr u jedino on znao i koju njegove kolege+ljudi nikada ne #i ni naslutili& Pul i ;ou$en esto su! ne #ez u$ora! isti*ali da su oni sa$o nadzorni*i i "azikue na jedno$ #rodu koji je! u stvari! kadar da se sa$ stara o se#i& Za"anjili #i se i ne $alo rasrdili kada #i otkrili koliko je istine #ilo u toj %ali& 6F& O;I4):I P.OV.:E/:) Svakodnevno u"ravljanje #rodo$ veo$a je "o$no #ilo is"lanirano! tako da su + #ar teorijski + ;ou$en i Pul tano znali %ta i$ valja initi u svako$ trenutku toko$ dvadeset etiri asa& Radili su u dvanaestoasovni$ s$ena$a! neiz$eni*e! tako da se nikada nije doga'alo da o#oji*a s"avaju u isto vre$e& O9i*ir na dunosti ostajao #i na kontrolno$ $ostu! dok #i njegov za$enik vodio rauna o o"%te$ odravanju! o#ilazio #rod! vatao se uko%ta* sa neo#ini$ zada*i$a koji su svaki as iskrsavali ili se od$arao u svojoj ka#ini& Iako je ;ou$en #io no$inalni ka"etan u ovoj 9azi $isije! nijedan s"oljnji "os$atra ne #i to $ogao da zakljui& On i Pul u "ot"unosti su raz$enjivali uloge! inove i odgovornosti svaki dvanaest asova& Ovo i je o#oji*u odravalo u "unoj 9or$i! sasvi$ je s$anjivalo $ogunosti da do'e do trvenja i do"rinosilo je da se "ostigne eljena sto"ostotna redundantnost& ;ou$enov dan "oinjao je u %est asova "o #rodsko$ vre$enu + o"%te$ e9e$eridno$ vre$enu astrono$a& 3koliko #i se us"avao! Gal je ras"olagao raznovrsje$ #i"ova i zvonjenja da ga "odseti na dunosti! ali ti$ sredstvi$a nikada nije "ri#egnuto& 7esta radi! Pul je jedno$ iskljuio ure'aj za #u'enje! no ;ou$en se auto$atski digao u "ravo vre$e& Prvi zvanini korak "o #u'enju #io je da "o$eri za dvanaest asova glavni i#erna*ioni

rono$etar& 3koliko #i ova o"era*ija izostala dva "uta uzasto"*e! Gal #i izveo zakljuak da su on i Pul ones"oso#ljeni i "reduzeo #i neo" odne $ere "redvi'ene za ovakav sluaj& ;ou$en #i "oto$ oti%ao u toalet! zati$ #i "ristu"io izo$etrijski$ ve#anji$a! a onda #i se latio doruka i itanja jutarnjeg radio+izdanja 1Corld 7i$es+a1& /a Ze$lji nikada nije tako "o$no itao novine kao sada- ak i najsitnije vesti iz ru#rike dru%tvena govorkanja! kao i naj#eznaajnija "olitika %u%kanja! neizostavno su $u "lenili "anju dok su "ro$i*ali ekrano$& 3 seda$ asova zvanino #i s$enio Pula na ko$andno$ $ostu! donev%i $u ka9u iz ku inje u tu#i na istiskanje& )ko + kao %to je o#ino #ivao sluaj + ne #i #ilo niega da se izvesti! niti kakvi $era koje je valjalo "reduzeti! on #i ot"oeo "roveravanje "okazatelja svi ure'aja i o#avljanje niza testova ija je svr a #ila da se uoe $ogui kvarovi& Ovaj "osao #io #i okonan u deset! a onda #i usledilo razdo#lje uenja& ;ou$en se #avio uenje$ vi%e od "olovine ivota i sa ti$ nee "restati sve dok ne ode u "enziju& Za valjujui revolu*iji koja se z#ila u dvadeseto$ stoleu na "olju o#uavanja i te nika o#rade in9or$a*ija! on je ve ras"olagao o#i$o$ znanja koji je #io ravan di"lo$a$a na dva ili tri 9akulteta + a! %to je #ilo jo% znaajnije! $ogao je da se seti devedeset odsto onoga %to je jedno$ nauio& Pre "edeset godina #io #i s$atran za strunjaka na "odruju "ri$enjene astrono$ije ki#ernetike i sve$irski "ogonski siste$a + no! on #i #ez oklevanja "orekao! uz iskrenu neveri*u! da je uo"%te strunjak& ;ou$en nikada nije us"evao da vee svoje interesovanje iskljuivo za jedan "red$et- u"rkos $rani$ u"ozorenji$a svoji instruktora! #io je u"oran u tenju da stekne di"lo$u iz o"%te astronautike + kursa sa neodre'eni$ i ras"linuti$ nastavni$ "rogra$o$! "redvi'enog za one iji se koe9i*ijent inteligen*ije kree tek negde oko sto trideset i koji nikada nee dostii krajnje do$ete u svojoj "ro9esiji& Odluka $u se "okazala is"ravna- u"ravo $u je to od#ijanje da se s"e*ijalizuje o$oguilo da "ostane jedinstveno kvali9ikovan za sada%nji zadatak& 3glavno$ iz isti razloga! ?renk Pul + koji je "onekad! ne #ez izvesne "odrugljivosti! nazivao se#e 1lekaro$ o"%te "rakse na "olju sve$irske #iologije1 + is"ao je njegov idealni za$enik& /ij dvoji*a! uz! ukoliko #i se "okazala neo" odna! "o$o iz Galovi ogro$ni skladi%ta in9or$a*ija! #ie kadra da se u vate uko%ta* sa svaki$ "ro#le$o$ koji se $ogao "ojaviti toko$ ovog "utovanja + sve dok i$ u$ovi #udu ili! "rije$ivi i kadri da oivljavaju stara ustrojstva "a$enja& I tako! toko$ dva asa! od deset do dvanaest! ;ou$en #i vodio razgovor sa elektronski$ uitelje$! "roveravajui svoje o"%e znanje i u"uujui se u gra'u koja se "ose#no odnosila na ovu $isiju& /e"rekidno #i "re#irao "o "lanovi$a #roda! dijagra$i$a vodova i kola! ili "ro9ili$a "utovanja! odnosno nastojao #i da dozna %to vi%e o :u"iteru! Saturnu i nji ovi$ razu'eni$ "orodi*a$a $ese*a& 3 "odne! oti%ao #i u ku inju! "re"ustiv%i #rod Galu dok #i "ri"re$ao ruak& 4ak je i tu #io u "ot"unosti u dodiru sa svi$ %to se z#iva! #udui da se u $aloj "rostoriji koja je sluila kao salon i tr"ezarija nalazio du"likat dis"leja situa*ione ta#le! tako da ga je Gal $ogao "ozvati i$ #i za ti$ iskrsla "otre#a& Pul #i $u se "ridruio za o#rok! "re no %to #i oti%ao na %estoasovni "oinak! i nji dvoji*a o#ino #i gledala jedan od redovni 7V "rogra$a koji su i$ "reno%eni sa Ze$lje& /ji ov jelovnik #io je is"laniran "odjednako "o$no kao i svi ostali vidovi $isije& Grana! koja

je uglavno$ drana s$rznuta i de idrirana! #ila je #ez izuzetka "rvorazredna i iza#rana tako da se $oe "ri"re$ati i jesti uz %to je $ogue $anje "ote%koa& Por*ije je jednostavno tre#alo otvoriti i staviti u siu%nu! auto$atsku "eni*u! koja #i se oglasila zvuni$ signalo$ "o%to #i "osao #io o#avljen& (ogli su da uivaju u ono$e %to je i$alo ukus + i! "odjednako vano! izgled + soka od "o$orande! jaja =na #ilo koji nain>! odrezaka! kr$enadli! "eenja! sveeg "ovra! raznog voa! sladoleda! "a ak i svee "eenog le#a& Posle ruka! od trinaest do %esnaest asova! ;ou$en #i krenuo u lagan i "aljiv o#ilazak #roda + odnosno oni njegovi delova koji su #ili dostu"ni& 1Otkrie1 je s kraja na kraj i$alo gotovo etiri stotine sto"a! ali se $ali svet! u ko$e je #ila s$e%tena njegova "osada! u *elosti nalazio unutar kugle "renika etrdeset sto"a u sklo"u tru"a "od "ritisko$& 7u su stajali svi siste$i za odravanje ivota! kao i kontrolni $ost koji je "redstavljao o"erativno sr*e #roda& Is"od njega! nalazila se $ala 1sve$irska garaa1 o"re$ljena tri$a vazdu%ni$ ko$ora$a! kroz koje su ka"sule na vlastiti "ogon! velike ta$an toliko da u nji stane "o jedan ovek! $ogle da is"love na"olje! u "razninu! ukoliko #i iskrsla "otre#a za neko$ van#rodsko$ delatno%u& Polutarno "odruje kugle "od "ritisko$ + odseak! kako #i se reklo! od :ar*a do Raka + "redstavljalo je stani%te #u#nja! "renika trideset "et sto"a! koji se lagano okretao& Pravei jedan krug svaki deset sekundi! ovaj karusel ili *entri9uga stvarao je ve%taku gravita*iju jednaku (eseevoj& ;ilo je to dovoljno da se s"rei 9izika atro9ija! koja #i "roistekla iz "ot"unog odsustva teine! a i da se o$ogui da se rutinsko dejstvovanje ivljenja odigrava "od nor$alni$ + ili "ri#lino nor$alni$ + uslovi$a& 3 karuselu se nalazilo sve %to se odnosilo na ku inju! tr"ezariju! ku"atilo i klozet& :edino se tu #ez#edno $ogao "ri"re$iti i is"iti kakav to"li na"itak + %to je #ilo krajnje o"asno u #esteinski$ uslovi$a! gde su le#dee gru$ulji*e kljuale vode $ogle izazvati gadne o"ekotine& Pro#le$ #rijanja tako'e je #io re%en! tako da nisu "ostojale #esteinske dlai*e koje su se razletale na sve strane! dovodei u o"asnost elektrinu o"re$u i "redstavljajui "retnju "o zdravlje& Po ru#u karusela #ilo je s$e%teno "et siu%ni ka#ina! koje je svaki astronaut uredio "o svo$ ukusu i u koji$a su se nalazile nji ove line stvari& 3 u"otre#i su trenutno #ile jedino ;ou$enova i Pulova! dok su #udui itelji "reostale tri ka#ine "oivali u svoji$ elektronski$ sarko9azi$a od$a uz nji & 3koliko #i se ukazala "otre#a za ti$! okretanje karusela $oglo se zaustaviti- kada #i se to dogodilo! njegov angularni $o$enat valjalo je uskladi%titi u za$aj*u! a "oto$ ga odatle "reuzeti "ri "onovno$ ot"oinjanju rotiranja& /o! on se naje%e okretao "ostojano$ #rzino$! #udui da se #ez "ote%koa $oglo ui u veliki #u#anj %to se lagano vrteo! na taj nain %to #i se kao oslona* koristila jedna %i"ka koja je i%la kroz "odruje nulte gravita*ije njegovog sredi%ta& Prelazak na "okretni deo "ostajao je "odjednako lak i auto$atski! uz sa$o $alo iskustva! kao i stu"anje na "okretne ste"eni*e& .o"tasti tru" "od "ritisko$ o#razovao je glavu kr kog ustrojstva strelastog o#lika dugakog "reko stotinu sto"a& ,ao i sve leteli*e "redvi'ene za otiskivanje u sve$ir! 1Otkrie1 je #ilo odve lo$no i nedovoljno aerodina$ino da #i $oglo ui u neku at$os9eru ili da #i se su"rotstavilo "uno$ dejstvu gravita*ionog "olja $a koje "lanete& Ono je $ontirano na or#iti oko Ze$lje!

isku%ano na "ro#no$ translunarno$ letu i konano "rovereno na or#iti iznad (ese*a& ;ilo je to stvorenje koje je "ri"adalo isto$ sve$iru + te je tako i izgledalo& /e"osredno iza tru"a "od "ritisko$ nizala se sku"ina od etiri velika tanka sa teni$ vodoniko$ + a iza nji ! u o#liku dugakog! vitkog slova 1V1! nalazila su se zraea "eraja koja su rasi"ala suvi%nu to"lotu nuklearnog reaktora& Pro%arana ta$no$ $reo$ *evi sa teno%u za la'enje! ona su nalikovala na krila nekog ogro$nog vilinskog konji*a i z#og nji je 1Otkrie1 "od izvesni$ uglovi$a naas "odsealo na kakav starinski jedrenjak& /a sa$o$ kraju toga 1V1! tri stotine sto"a od odeljka sa "osado$! #io je s$e%ten za"retani "akao reaktora i ko$"leks 9okusirajui elektroda kroz koje je izlazila usijana zvezdana gra'a "ogona na "laz$u& On je o#avio svoj "osao "re vi%e nedelja! izvev%i 1Otkrie1 sa njegove "arkirne or#ite oko (ese*a& Sada je reaktor veselo #rujao! tvorei elektrinu energiju za #rodske "otre#e! a velika! zraea "eraja! koja #i se uarila do #oje vi%nje kada #i 1Otkrie1 u#rzavalo "od najvei$ "otisko$! #ila su ladna i ta$na& Iako #i za is"itivanje ovog "odruja #roda #ilo "otre#no "reduzeti izlet u sve$ir! "ostojali su ure'aji i isturene 7V ka$ere koje su is*r"no izve%tavale o stanju u to$ delu& ;ou$en je sada oseao da "odro#no "oznaje svaku kvadratnu sto"u radijatora! "loa i $ree *evovoda koja je stajala u vezi sa nji$a& 3 %esnaest asova okonao #i "o od i "odneo "o$an ver#alni izve%taj kontroli $isije! ne "restajui da govori sve dok ne #i stigla "otvrda o "rije$u& Onda #i iskljuio svoj oda%ilja! saslu%ao %ta Ze$lja i$a da $u kae i u"utio odgovore na eventualna "itanja& 3 osa$naest asova "ro#udio #i se Pul i on #i $u "re"ustio ko$andu& Poto$ #i usledilo %est slo#odni asova koje je $ogao iskoristiti "re$a svo$ na o'enju& Ponekad #i nastavio sa uenje$! slu%ao $uziku ili gledao 9il$ove& Pretean deo vre$ena "rovodio #i u "re#iranju "o #rodskoj neis*r"noj elektronskoj #i#liote*i& Poele su da ga oaravaju veliki "o odi iz "ro%losti + %to je "od dati$ okolnosti$a #ilo "rilino razu$ljivo& Ponekad #i is"lovio sa Pitejo$ kroz Gerkulove stu#ove! otisnuv%i se du o#ala Evro"e koja tek %to je izlazila iz ka$enog do#a i stigav%i gotovo do studeni $agli )rktika& Ili! dve iljade godina kasnije! krenuo #i sa )nsono$ u $anilski$ galija$a! jedrio #i sa ,uko$ kroz ne"oznate o"asnosti Velikog ,oralnog S"ruda! us"e%no #i sa (agelano$ "rvi "ut o"lovio svet& ) "oeo je i da ita 1Odiseju1! koja $u se od svi knjiga najivlje o#raala "reko "onora vre$ena& ,ada #i "oeleo da se $alo o"usti! uvek je $ogao da izazove Gala na dvo#oj u veliko$ #roju "olu$ate$atiki igara! ukljuujui tu da$e! %a i "olio$ino& 3koliko #i Gal eleo! $ogao #i da "o#edi u svakoj od nji - ali to #i se r'avo odrazilo na $oral& ;io je stoga "rogra$iran da #ude #olji u "edeset osto sluajeva! a njegovi ljudski tak$a*i "retvarali su se da ni%ta ne znaju o to$e& Poslednji asovi ;ou$enovog dana #ili su "osveeni o"%te$ s"re$anju i uzgredni$ "oslovi$a! a onda #i usledila veera u dvadeset asova + "onovo sa Pulo$& Zati$ je red dolazio na sat kada #i raz$enjivao "oruke line "rirode sa Ze$ljo$& ,ao i njegove kolege! ;ou$en je #io neoenjen- ne #i #ilo "o%teno "oslati "orodinog oveka u $isiju koja toliko traje& Iako su $noge da$e o#eale da e ekati do "ovratka $isije! niko u to nije stvarno verovao& 3 "oetku su i Pul i ;ou$en vodili "rilino "risne razgovore jedno$ nedeljno! "re$da i je s"utavala svest o to$e da $noge u%i sigurno slu%aju na ze$aljsko$ kraju

veze& /o! iako je "utovanje "raktino tek "oelo! to"lina i uestalost ovi razgovora sa devojka$a na Ze$lji "oele su da jenjavaju& Oni su to i oekivali- #ila je to jedna od kazni astronautskog naina ivota! #a% kao %to su svojevrsno istu sud#inu delili i $ornari& ;ilo je tano + %tavi%e! do#ro "oznato + da su $ore"lov*i naknade nalazili u drugi$ luka$anaalost! sa one strane Ze$ljine or#ite nije #ilo tro"ski ostrva "uni ta$no"uti devojaka& Strunja*i za sve$irsku $edi*inu u vatili su se! razu$e se! uko%ta* i sa ovi$ "ro#le$o$ uz uo#iajeni "olet + i tako! u #rodskoj 9ar$ako"eji nalazile su se "rikladne! "re$da te%ko i oaravajue za$ene& /e"osredno "re no %to #i odjavio e$isiju! ;ou$en #i "odneo svoj zavr%ni izve%taj i "roverio da li je Gal odaslao trake na koji$a je #eleio dnevni rad svoji ure'aja& Poto$! ukoliko #i #io ras"oloen za to! "roveo #i sat+dva u itanju i gledanju kakvog 9il$a- u "ono #i "o%ao na "oinak + o#ino #ez "o$oi elektronarkoze& Pulov "rogra$ u "ot"unosti se "okla"ao sa njegovi$ i dva ras"oreda nastavljala su se jedan na drugi #ez ikakvi trvenja& /ji dvoji*a i$ala su "une ruke "osla! a i #ila su dovoljno inteligentna i staloena da iz#egnu dolaenje u suko#! tako da se "utovanje "retvorilo u "rijatan! rutinski let! li%en $a kakvi uz#u'enja! a "rotok vre$ena jedino je oznaavala "ro$ena #rojki na digitalno$ asovniku& (ala "osada 1Otkria1 silno se nadala da ni%ta nee "ore$etiti tu s"okojnu jednolinost u nedelja$a i $ese*i$a %to su leali "red nji$a& 6K& ,ROZ )S7EROIDE Gitajui iz nedelje u nedelju "o"ut kakvog tra$vaja "o trani*a$a svoje krajnje odre'ene "utanje! 1Otkrie1 je "ro%lo "okraj or#ite (arsa i za"utilo se ka :u"iteru& Za razliku od svi "lovila %to su i%la ne#o$ i $ori$a Ze$lje! ono nije za tevalo nikakvo u"ravljanje& ,urs su $u neu$itno odredili zakoni gravita*ije- ovde nije #ilo "liaka koji nisu uneseni u karte! niti o"asni s"rudova gde #i se #rod nasukao& Isto tako! nije #ilo ni naj$anje o"asnosti od sudara sa neki$ drugi$ #rodo$! #udui da nije "ostojala nikakva leteli*a + #ar ne takva koju je 4ovek sazdao + $a gde iz$e'u 1Otkria1 i #eskrajno daleki zvezda& Pa i"ak! sve$ir u koji je ono sada ulazilo #io je sve drugo sa$o ne "razan& Is"red se "ruala niija Ze$lja "ro%arana "utanja$a vi%e od $ilion asteroida- astrono$i su do sada us"eli da tano odrede or#ite jedva desetak iljada nji & Sa$o i je etiri i$alo vi%e od sto $ilja u "reniku! dok je ogro$na veina "redstavljala tek dinovske gro$ade koje su se #es*iljno vrtele kroz sve$ir& /i%ta se nije $oglo "reduzeti u vezi sa nji$a- iako je ak i naj$anji asteroid $ogao "ot"uno da uni%ti #rod ako #i ga "ogodio #rzino$ od vi%e desetina iljada $ilja na as! izgledi da se tako ne%to dogodi #ili su zane$arljivi& 3 "roseku! "ostojao je sa$o "o jedan asteroid u za"re$ini "rostora o#lika ko*ke sa osnovi*o$ od $ilion $ilja- "osada 1Otkria1 ni$alo se nije #rinula z#og $ogunosti da se na'e na isto$ $estu i u isto vreme sa ti$ asteroido$& Osa$deset %estog dana leta tre#alo je da stignu na naj$anju razdaljinu od jednog "oznatog asteroida& On nije i$ao nikakav naziv + ve sa$o #roj0 FFJB + i "redstavljao je stenu "renika "edeset jardi! koju je 6JJF& godine otkrila lunarna o"servatorija- gro$adu su svi s$esta za#oravili! izuzev str"ljivi raunara u ;irou za $ale "lanete&

,ada je ;ou$en stu"io na dunost! Gal ga je od$a "odsetio na "redstojei susret + "re$da je #io $alo verovatno da e on s$etnuti s u$a jedini "redvi'eni doga'aj u toku leta na *elo$ "utovanju& Putanja asteroida s"ra$ zvezda i njegove koordinate u trenutku najveeg "ri#lienja ve su stajale is"isane na dis"leju& 7ako'e su #ila navedena os$atranja koja je tre#alo o#aviti ili "oku%ati- i$ae "une ruke "osla dok FFJB #ude "ro$i*ao kraj nji na udaljenosti od svega devet stotina $ilja relativno$ #rzino$ od osa$deset iljada $ilja na as& ;ou$en je zatraio od Gala da ukljui dis"lej telesko"a i na ekranu istog asa #lesnu "rore'eno zvezdano "olje& /ije #ilo niega %to #i liilo na asteroid- sve 9or$a*ije! ak i "od najvei$ ste"eno$ uveanja! "redstavljale su sa$o #ezdi$enzione take svetlosti& H3okviri $i $etuH! zatrai ;ou$en& 4etiri sla#a%ne! uske linije od$a se "ojavi%e! o#razujui kvadrat oko jedne siu%ne i neu"adljive zvezde& Pos$atrao ju je vi%e $inuta! za"itav%i se da li je Gal $oda "ogre%io- a onda je uoio da se taki*a svetlosti kree! toliko s"oro da se to jedva $oglo raza#rati s"ra$ zvezdanog zale'a& ;ila je udaljena do#ri "ola $iliona $ilja + ali njeno kretanje "okazivalo je da se! $ereno kos$iki$ ar%ini$a! nalazi gotovo na do vatu ruke& ,ad $u se Pul "ridruio na kontrolno$ $ostu %est asova kasnije! FFJB #io je stotina$a "uta sjajniji i tako se #rzo kretao s"ra$ zale'a da nije vi%e #ilo nikakve su$nje u "ogledu njegovog identiteta& Isto tako! on vi%e nije "redstavljao taku svetlosti! ve je "oeo da is"oljava jasno vidljiv disk& Stali su da "os$atraj "rolaz tog o#lutka ne#o$! isku%ujui oseanja $ore"lova*a na dugotrajni$ krstarenji$a! koji "ro$iu "ored o#ale uz koju ne $ogu da se ukotve& Iako su savr%eno #ili svesni okolnosti da je FFJB sa$o #eivotna i #ezvazdu%na gro$ada! ova injeni*a ni$alo nije $enjala ono %to su oseali& ;ila je to jedina vrsta $aterija na koju e naii sa ove strane :u"itera + do koga i je razdvajalo jo% dve stotine $iliona $ilja& Posredstvo$ snanog telesko"a $ogli su da se osvedoe u to da je asteroid veo$a ne"ravilnog o#lika! kao i da se lagano okree s kraja na kraj& Ponekad je nalikovao na kakvu s"ljo%tenu kuglu! "onekad je liio na veo$a ra"avu *iglu- "eriod njegovog okretanja iznosio je ne%to $alo vi%e od dva $inuta& Postojale su %irolike $rlje svetlosti i senke raz$e%tene naizgled nasu$*e "o njegovoj "ovr%ini- asteroid #i se esto zaiskriio "o"ut dalekog "rozora! kada #i ravni ili iz#oine kristalnog $aterijala #lesnule! o#asjane Sun*e$& Gitao je kraj nji #rzino$ od gotovo trideset $ilja u sekundi- i$ali su na ras"olaganju svega nekoliko grozniavi $inuta da ga iz#liza os$otre& )uto$atske ka$ere nainile su vi%e desetina 9otogra9ija! "ovratni odje*i naviga*ionog radara #ili su "o$no sni$ljeni za "otonju analizu + a "ostojalo je ta$an toliko vre$ena da se u"uti jedna udarna sonda& Sonda nije sadrala nikakve ure'aje- nijedna na"rava ne #i izdrala sudar "ri ti$ kos$iki$ #rzina$a& Posredi je #io na"rosto $ali ko$ad $etala! is"aljen sa 1Otkria1 "utanjo$ koja je tre#alo da se see sa asteroidovo$& Dok su "ro$i*ale sekunde "red sudar! Pul i ;ou$en i%ekivali su uz na"etost koja je rasla& Ogled! iako je u naelu #io jednostavan! iziskivao je krajnju tanost nji ovi ure'aja& Ga'ali su u $etu "renika stotinu sto"a sa razdaljine od iljadu $ilja& /a zata$njeno$ delu asteroida do%lo je do iznenadne! zasle"ljujue eks"lozije svetlosti& Sitni $etalni gru$en udario je $eteorsko$ #rzino$- u deliu sekunde! *eloku"na njegova energija

#ila je "retvorena u to"lotu& O#lai usijanog gasa zakratko se "odigao u sve$ir- na 1Otkriu1! ka$ere su sni$ale s"ektralne linije koje su #rzo ilele& ,ada ti sni$*i #udu u"ueni na Ze$lju! strunja*i e i "odvri analizi! tragajui za izdajniki$ "ot"isi$a sjajni ato$a& I tako! "rvi "ut! #ie odre'en sastav kore jednog asteroida& :edan as kasnije! FFJB "redstavljao je sa$o zvezdu koja i%ezava! #ez ikakvog uoljivog diska& ,ada je ;ou$en sledei "ut "reuzeo deurstvo! asteroida je "ot"uno nestalo& Ponovo su #ili sa$i- tako e i ostati sve dok i$ u susret ne za"lovi najs"olja%niji od :u"iterovi $ese*a! kroz tri $ese*a& 6J& PRO.)Z), PORED :3PI7ER) 4ak i sa razdaljine od dvadeset $iliona $ilja! :u"iter je ve #io naju"adljivije telo na ne#u "red nji$a& Planeta je sada "redstavljala #ledi disk #oje lososa! veliki ot"rilike kao "ola (ese*a vi'enog sa Ze$lje! sa ta$ni$! u"oredni$ "ruga$a "ojaseva o#laka koji su se jasno razaznavali& ,reui se na"red+nazad "o "olutarnoj ravni! nalazile su se #listave zvezde Ioa! Evro"e! Gani$eda i ,alista + svetova koji #i se drugde raunali kao zase#ne "lanete! ali koji su ovde #ili sa$o sateliti dinovskog gos"odara& Prizor :u"itera koji se "ruao kroz telesko" #io je velianstven + %arolik! razno#ojan glo#us koji kao da je is"unjavao ne#o& ;ilo je ne$ogue "oj$iti njegovu "ravu veliinu- ;ou$en se ne"rekidno "odseao na okolnost da je "renik :u"itera jedanaest "uta vei od Ze$ljinog! ali ovo je dugo #io sa$o statistiki "odatak #ez "ravog znaenja& ) onda! dok se o#ave%tavao sa traka u Galovi$ jedini*a$a $e$orije! "rona%ao je ne%to %to je najedno$ dovelo u iu izuzetne raz$ere "lanete& ;ila je to ilustra*ija koja je "rikazivala Ze$ljinu *elu "ovr%inu! naj"re oguljenu! a "oto$ ra%irenu! "o"ut koe kakve ivotinje! na disku :u"itera& S"ra$ tog zale'a! svi kontinenti i okeani Ze$lje izgledali su veliki tek kao Indija na glo#usu na%e "lanete& ,ada je ;ou$en u"otre#io najjae uveanje telesko"a na 1Otkriu1! javio $u se utisak da "oiva "ovr jednog "o$alo s"ljo%tenog glo#usa! odakle "os$atra "rizor #rzi o#laka koje is"reda u "ruge itno rotiranje dinovskog sveta& Ponekad su se te "ruge izo#liavale u "ra$enove! vori%ta i $ase velike "o"ut itavi kontinenata %arolike "are- #ilo je trenutaka kada #i i "ovezivali ne"ostojani $ostovi koji su se "ruali iljada$a $ilja& Za"retano is"od ti o#laka! nalazilo se dovoljno $aterijala da nad$a%i "o teini sve ostale "lanete u Sunevo$ siste$u& ) %ta li se jo! za"ita se ;ou$en! nalazi skriveno ta$o2 Preko tog "okretnog! usko$e%anog "okrova o#laka! koji je zauvek skrivao "ravu "ovr%inu "lanete! "onekad su klizila kruna ustrojstva ta$e& :edan od unutra%nji $ese*a u"ravo je "reti*ao daleko Sun*e! dok $u je senka itala "od nji$ "reko nes"okojne o#lane ka"e& Postojali su i drugi! znatno $anji $ese*i! ak i ovde + na udaljenosti od dvadeset $iliona $ilja od :u"itera& )li to su #ile sa$o letee "lanine! "o nekoliko desetina $ilja u "reniku! a i #rod uo"%te nee "roi u #lizini neke od nji & Svaki nekoliko $inuta oda%ilja radara saku"io #i snagu i u"utio u okolni "rostor #e%u$nu gr$ljavinu energije- ali iz "raznine nije do"irao nikakav odjek novi satelita& Ono! $e'uti$! %to jeste do"iralo + i to sve snanije + #ila je rika :u"iterovog vlastitog radio+

glasa& Godine 6JDD! "red sa$ osvit sve$irske ere! astrono$i su sa za"re"a%enje$ ustanovili da :u"iter iz#a*uje na $ilione konjski snaga na deseto$etarsko$ "odruju& ;io je to na"rosto sirovi %u$! udruen sa oreoli$a naelektrisani esti*a %to krue oko "lanete "o"ut Van )lenovi "ojaseva oko Ze$lje! ali u znatno vei$ raz$era$a& Ponekad! toko$ sa$otni asova na kontrolno$ $ostu! ;ou$en #i se "re"ustio slu%anju tog zraenja& Okrenuo #i dug$e za "ojaanje snage zvuka! sve dok "rostorija ne #i #ila "ot"uno is"unjena "u*ketavo$! %i%teo$ tutnjavo$- iz tog zale'a! u ne"ravilni$ raz$a*i$a "o$aljali #i se kratkotrajni zvidu*i i *ijukanja slina kri*i$a su$anuti "ti*a& ;io je to utvaran zvuk! zato %to nije i$ao nikakve veze sa 4oveko$- izgledao je u "odjednakoj $eri sa$otan i li%en svakog s$isla kao i $r$ljanje talasa na o#ali ili udaljeni "rasak gro$a negde iza o#zorja& 4ak i "ri trenutnoj #rzini od "reko sto iljada $ilja na as! 1Otkriu1 e #iti "otre#ne skoro dve nedelje da "re'e or#ite svi jovijanski satelita& ;ilo je vi%e $ese*a koji krue oko :u"itera nego "laneta %to or#itiraju oko Sun*a- lunarna o"servatorija otkrivala je "o jednog novog svake godine! a uku"an #roj sada je iznosio trideset %est& ,rajnji s"oljni + :u"iter OOVII + kretao se retrogradno nesta#ilno$ "utanjo$ na razdaljini od devetnaest $iliona $ilja od svog "rivre$enog gos"odara& ;io je to "len u ne"rekidno$ nadvlaenju iz$e'u :u"itera i Sun*a! #udui da je "laneta stalno zaro#ljavala kratkovene $ese*e iz asteroidnog "ojasa! da #i i "oto$ "onovo izgu#ila kroz nekoliko $iliona godina& :edino su unutra%nji sateliti #ili njeno stalno vlasni%tvo- Sun*e nikad nee us"eti da i otrgne iz njenog okrilja& Sada se javila nova lovina za ova sueljena gravita*iona "olja& 1Otkrie1 je u#rzavalo ka :u"iteru! kreui se sloeno$ or#ito$ koju su "re vi%e $ese*i izraunali astrono$i na Ze$lji i koju je Gal ne"rekidno "roveravao& S vre$ena na vre$e! kontrolni $lazni*i izvr%ili #i siu%na auto$atska "ode%avanja trajektorije kratkotrajni$ ukljuenji$a! koja su se jedva oseala na #rodu& Posredstvo$ radio+veze! in9or$a*ije su se ne"rekidno odlivale ka Ze$lji& Sada su se nalazili toliko daleko od $atinog sveta da je nji ovi$ signali$a! #ez o#zira na to %to su se kretali #rzino$ svetlosti! #ilo "otre#no "edeset $inuta da "revale svoj "ut& Iako je *eo svet "os$atrao "reko nji ovi ra$ena! gledajui kroz nji ove oi i nji ove ure'aje kako se :u"iter "ri#liava! "roi e skoro itav as "re no %to vesti o nji ovi$ otkrii$a signu do "lanete sa koje su se otisnuli& 7elesko"ske ka$ere ne"rekidno su radile dok je #rod "rese*ao or#ite dinovski unutra%nji satelita + od koji je svaki #io vei od (ese*a i "redstavljao ne"oznatu teritoriju& /a tri sata "re okonanja "relaza! 1Otkrie1 je "ro%lo na sa$o dvadeset iljada $ilja od Evro"e i svi ure'aji na%li su se u"ravljeni ka svetu %to se "ri$i*ao- veliina $ese*a "ostojano se "oveavala! dok je on $enjao o#lik iz glo#usa u sr"! klizei #rzo ka Sun*u& 7u se "rostiralo etrnaest $iliona kvadratni $ilja tla koje je! sve do ovog trenutka! "redstavljalo tek glavu iode u naj$oniji$ telesko"i$a& Za svega nekoliko $inuta $inue kraj Evro"e! tako da je to vre$e valjalo %to #olje iskoristiti za sni$anje svi dostu"ni in9or$a*ija& 3 "otonji$ $ese*i i$ae "rilike da i natenane re"rodukuju& Pos$atrana sa udaljenosti! Evro"a je liila na kakvu dinovsku "a ulji*u koja veo$a delotvorno odraava svetlost dalekog Sun*a& Os$atranja iz #lizine i%la su to$e u "rilog- za

razliku od "ra%inastog (ese*a! Evro"a je #ila #listavo #ela! a "retean deo "ovr%ine stajao joj je "rekriven sjajni$ gro$ada$a koje su nalikovale na nasukane ledene #regove& Gotovo izvesno! #ili su sazdani od a$onijaka i vode! koje :u"iterovo gravita*iono "olje nekako nije us"elo da "rigra#i& :edino du "olutara $ogla se videti gola stena- tu se "ruala neverovatno neravna niija ze$lja kanjona i ra%trkani ! stenoviti $asiva! koja je o#razovala ta$niji "ojas %to je skroz o"asivao $ali svet& Postojalo je nekoliko udarni kratera! ali nije #ilo ni traga od vulkanske aktivnosti- Evro"a oigledno nikada nije ras"olagala unutra%nji$ izvori$a to"lote& Za#eleena je! saglasno ono$e %to se odavno znalo! izvesna at$os9era& ,ada je ta$ni ru# satelita "re%ao "reko jedne zvezde! ona se nakratko zata$nila "re no %to e #iti "o$raena& ) na neki$ "odruji$a "ostojali su nagove%taji o#laka + $oda iz$agli*a a$onijani ka"lji*a nastala u retki$ $etanski$ vetrovi$a& Podjednako #rzo kao %to je suknula iz ne#a "red nji$a! Evro"a je zaas ostala iza nji - sada se sa$ :u"iter nalazio na udaljenosti od svega dva asa& Gal je krajnje #riljivo odredio or#itu #roda! tako da nije #ilo "otre#e za dodatni$ is"ravka$a #rzine sve do trenutka najveeg "ri#lienja& /o! #ez o#zira na ovu izvesnost! i"ak je #ilo "otre#no i$ati vrste iv*e "red "rizoro$ narastanja dinovskog glo#usa iz $inuta u $inut& ;ilo je te%ko "overovati da se 1Otkrie1 ne survava "ravo ka nje$u! odnosno da i ogro$no gravita*iono "olje "lanete ne "rivlai ka neu$itno$ uni%tenju& ,u*nuo je as da se lansiraju at$os9erske sonde + koje je tre#alo! nadali su se nji ovi tvor*i! da o"stanu dovoljno dugo kako #i u"utile in9or$a*ije is"od jovijanskog "okrova o#laka& Dve zde"aste ka"sule o#lika #o$#i! o"toene to"lotni$ %titni*i$a! #lago su u"uene or#ita$a koje su "rvi nekoliko iljada $ilja sasvi$ zane$arljivo odstu"ale od "utanje 1Otkria1& /o! konano su i"ak "oele da se odvajaju0 sada se! najzad! i goli$ oko$ $oglo raza#rati ono %to je Gal sve vre$e tvrdio& ;rod se nalazio na or#iti koja e gotovo okrznuti at$so9eru! ali se nee sudariti sa njo$& Razlika je! dodu%e! iznosila svega nekoliko stotina $ilja + %to je "raktino ni%ta u sluaju "lanete sa "reniko$ od devedeset iljada $ilja + ali i to je #ilo dovoljno& :u"iter je sada is"unjavao *elo ne#o- #io je toliko ogro$an da $u raz$ere vi%e ni oko ni u$ nisu $ogli "oj$iti! tako da su odustali od "oku%aja& Da nije #ilo izuzetne raznovrsnosti #oja + *rvene! ruiaste! ute! narandaste! "a ak i gri$izne + u at$os9eri "od nji$a! ;ou$en #i lako "overovao da leti "ovr "okrova o#laka na Ze$lji& ) sada! "rvi "ut na *elo$ "utovanju! "redstojao i$ je gu#itak Sun*a& Iako je #ilo #ledo i s$anjeno! "redstavljalo je ne"rekidnog "ratio*a 1Otkria1 od kada se #rod otisnuo od Ze$lje! "re "et $ese*i& /o! or#ita ga je sada vodila u :u"iterovu senku i uskoro $u je "redstojao "relaz iznad none strane "lanete& Giljadu $ilja is"red! traka su$raka stala je da ita ka nji$a- "ozadi! Sun*e je #rzo uranjalo u :u"iterove o#lake& Zra*i su $u se raz$akli du o#zorja "o"ut dva "la$ena roga! okrenuta nadole! a zati$ su se sku"ili i zgasli u kratkotrajno$ #lesku ro$atske slave& S"ustila se no& Pa i"ak + veliki svet %to se "ruao dole nije #io "ot"uno ta$an& O#livala ga je 9os9ores*en*ija koja je iz $inuta u $inut "ostajala sve sjajnija! kako su i$ se oi navikavale na "rizor& Prigu%ene reke svetlosti tekle su od o#zorja do o#zorja! "o"ut sjajni #razdi #rodova na neko$ tro"sko$

$oru& (esti$ino su se sa#irale u jezer*a tenog "la$ena! "odr tavajui od siline ogro$ni "od$orski "ore$eaja koji su navirali iz skrovitog sr*a :u"itera& ;io je to "rizor koji je u toj $eri ulivao stra o"o%tovanje da su ga Pul i ;ou$en sati$a $ogli netre$i*e "os$atrati- da li je ovde "osredi! "itali su se oni! sa$o is od e$ijski i elektrini sila dole! u to$ uzavrelo$ kotlu + ili je $oda re o nuz"roizvodu nekog 9antastinog o#lika ivota2 ;ila su to "itanja o koji$a e nauni*i verovatno jo% ras"ravljati i kada se stolee %to je u"ravo "oelo #ude "ri#liavalo svr%etku& ,ako su "onirali sve du#lje i du#lje u jovijansku no! sjaj "od nji$a "ostajao je sve izrazitiji& ;ou$en je jedno$ "riliko$ leteo iznad severne ,anade u vre$e kada se "redstava aurore nalazila u "uno$ za$a u- snego$ "rekriven "redeo #io je "odjednako "ust i #listav "o"ut ovoga& ) ta arktika divljina! "odseti se on! #ila je "reko stotinu ste"eni to"lija od "odruja "reko koji su sada itali& HSignal sa Ze$lje #rzo sla#iH! o#javi Gal& H3lazi$o u "rvu di9rak*ionu zonu&H Oekivali su to + %tavi%e! "osredi je #io jedan od zadataka $isije! #udui da e a#sor#ovanje radio+talasa "ruiti korisne in9or$a*ije o jovijanskoj at$os9eri& )li "o%to su se sada stvarno o#reli iza "lanete! %to je uslovilo "rekid svi veza sa Ze$ljo$! najedno$ su iskusili neiz$ernu usa$ljenost& Ovaj "rekid "otrajae sa$o jedan sat! a onda e "onovo izroniti iz "o$raujueg %titnika :u"itera i o"et us"ostaviti kontakt sa ljudsko$ raso$& 7aj sat! $e'uti$! #ie jedan od najdui u nji ovo$ ivotu& Iako su #ili sraz$erno $ladi! Pul i ;ou$en ve su i$ali iza se#e desetak sve$irski "utovanja- no! sada su se oseali kao "oetni*i& 3"u%tali su se u ne%to "rvi "ut- nijedno$ jo% neki #rod nije "utovao takvo$ #rzino$! niti je "rkosio tako snano$ gravita*iono$ "olju& I naj$anja naviga*iona gre%ka u ovoj kritinoj taki + i 1Otkrie1 e stati da u#rzava "re$a daleki$ grani*a$a Sunevog siste$a #ez ikakve nade u iz#avljenje& (inuti su s"oro "roti*ali& :u"iter je sada "ostao oko$iti zid 9os9ores*en*ije koji se u #eskraj "ruao iznad nji + a #rod se us"injao "ravo uz njegovu #listavu "lo u& Iako su do#ro znali da se kreu dovoljno #rzo da ne "ostanu "len :u"iterove sile tee! #ilo je te%ko "overovati da 1Otkrie1 nije "ostalo satelit ovog udovi%nog sveta& ,onano! daleko is"red! du o#zorja #lesnu svetlost& Izranjali su iz senke! itajui u susret Sun*u& Skoro istog trenutka Gal o#javi0 H3s"ostavio sa$ radio+vezu sa Ze$ljo$& 7ako'e $i je $ilo %to $ogu da va$ kae$ da je "ertur#a*ioni $anevar us"e%no o#avljen& Vre$e na%eg "utovanja do Saturna iznosi sto %ezdeset seda$ dana! "et asova i jedanaest $inuta&H Razlika od "redvi'enog vre$ena iznosila je $anje od jednog $inuta- "roletanje je izvr%eno uz neverovatnu tanost& Slino lo"ti na kos$iko$ stolu za #ilijar! 1Otkrie1 se od#ilo od "okretnog gravita*ionog "olja :u"itera! stekav%i $o$enat "ri to$ dodiru& 3o"%te ne koristei gorivo! #rod je "oveao #rzinu za vi%e iljada $ilja na as& /o! ti$e nisu #ili naru%eni zakoni $e anike- "roroda uvek uravnoteava svoje "ri ode i ras ode! tako da je :u"iter izgu#io u"ravo onoliko od $o$enta koliko je 1Otkrie1 do#ilo& Planeta je us"orila + ali kako joj je $asa #ila jedan kvintilion "uta vea od $ase #roda! "ro$ena njene or#ite #ila je "re$ala da #i se $ogla za"aziti& :o% nije do%lo vre$e da 4ovek ostavi svoj #eleg u Sunevo$ siste$u&

Dok se #rzo razdanjivalo oko nji ! a s$anjeno Sun*e stalo da se "onovo us"inje jovijanski$ ne#o$! Pul i ;ou$en "rui%e jedan drugo$e ruku u ti%ini i vrsto se rukova%e& Iako su te%ko $ogli "overivati u to! "rvi deo nji ovog "o oda #ez#edno je #io okonan& <L& SVE7 ;OGOV) )li jo% nisu okonali sa :u"itero$& Daleko iza nji ! dve sonde koje je 1Otkrie1 lansiralo stu"ile su u kontakt sa at$os9ero$& :edna se uo"%te nije oglasila- "o svoj "rili*i! zaronila je "od "reveliki$ uglo$ i izgorela "re no %to je stigla da "o%alje neku in9or$a*iju& /o! druga je #ila us"e%nija- skliznula je kroz gornje slojeve jovijanske at$os9ere! a zati$ se "onovo od#ila u sve$ir& ,ao %to je #ilo "lanirano! "riliko$ ovog susreta izgu#ila je toliko od #rzine da je u drugo$ navratu stala da se s"u%ta veliko$ eli"so$& Dva asa kasnije! "onovo je u%la u at$os9eru! ovoga "uta na dnevnoj strani "lanete + kreui se #rzino$ od osa$deset iljada $ilja na sat& Istog asa o"toio ju je o$ota od usijanog gasa i do%lo je do "rekida radio+veze& 3sledili su #rini trenu*i i%ekivanja za dvoji*u "os$atraa na kontrolno$ $ostu& /isu $ogli #iti sigurni da e sonda o"stati! odnosno da za%titni kera$iki oklo" nee "ot"uno izgoreti "re no %to se koenje zavr%i& 3koliko #i se to dogodilo! ure'aji #i se "retvorili u "aru u deliu sekunde& )li %titnik je izdrao dovoljno dugo da se #listavi $eteor ustali& 3gljenisani delovi su od#aeni! ro#ot je isturio svoje antene i "oeo da se osvre unaokolo svoji$ elektronski$ uli$a& /a 1Otkriu1! udaljeno$ tog asa gotovo etvrt $iliona $ilja! radio je "oeo da donosi "rve autentine vesti sa :u"itera& /a iljade i$"ulsa koji su se slivali svake sekunde izve%tavali su o at$os9ersko$ sastavu! "ritisku! te$"eraturi! $agnetno$ "olju! radioaktivnosti i o desetina$a drugi inila*a u koji$a su $ogli da se raza#eru jedino strunja*i na Ze$lji& Postojala je! $e'uti$! jedna e$isija koja se $ogla #ez "o $uke razu$eti- #ila je to televizijska slika! u #oji! koju je oda%iljala sonda u s"u%tanju& Prvi "rizori "ojavili su se kada je ro#ot ve u%ao u at$os9eru i od#a*io svoj za%titni o$aota& Sve %to se $oglo videti #ila je uta $agla "ro%arana gri$izni$ $rlja$a koje su "ro$i*ale "red ka$ero$ vrtoglavo$ #rzino$ + itajui nagore kako je sonda "adala sto"o$ od nekoliko iljada $ilja na sat& (agla je "ostala gu%a- #ilo je ne$ogue odgonetnuti da li ka$era vidi svega deset ina ili deset $ilja is"red! zato %to nije #ilo "ojedinosti na koji$a #i se "ogled $ogao dovesti u iu& Izgledalo je! #ar u "ogledu 7V siste$a! da je $isija "retr"ela neus"e & O"re$a je dejstvovala! ali ni%ta se nije $oglo ugledati u ovoj $aglovitoj! usko$e%anoj at$os9eri& ) onda! iznenada! $agle nestade& Sonda $ora da je "ro%la kroz osnovu visokog sloja o#laka i iz#ila u vedru zonu + $oda u "odruje gotovo istog vodonika! uz retke! ra%trkane "ri$ese a$onijani kristala& Iako je i dalje #ilo krajnje ne$ogue "ro*eniti raz$ere "rizora! ka$era je oigledno sezala $ilja$a& Predeo je #io tako stran da je za trenutak izgledao gotovo li%en svakog s$isla oi$a navikli$ na #oje i o#lija Ze$lje& Daleko! daleko dole "rostiralo se #eskrajno $ore %arolikog zlata! iz#razdano u"oredni$ gr#ina$a koje su $ogle "redstavljati kreste dinovski talasa& /o! nije

#ilo nikakvog kretanja- raz$ere "rizora #ile su toliko velike da se nikakav "okret nije $ogao raza#rati& 7aj zlatni "ejsa nikako nije $ogao "redstavljati okean! #udui da se nalazio "revisoko u jovijanskoj at$os9eri& Posredi je #io sa$o jo% jedan sloj o#laka& ) onda ka$era u vati traak jednog veo$a udnog "rizora iji je izgled #io nelagodno za$uen z#og udaljenosti& (nogo $ilja odatle! zlatni "redeo uzdizao se u neo#ino si$etrinu ku"u! slinu kakvoj vulkanskoj "lanini& Oko vr a te ku"e stajao je oreol sazdan od $ali ! "a"erjasti o#laka + koji su svi #ili "ri#lino iste veliine! svi jasno uoljivi i izdvojeni& Postojalo je ne%to uzne$irujue i ne"rirodno u vezi sa nji$a + ako je re 1"rirodno1 uo"%te $ogla da se "ri$eni na ovu "anora$u koja je ulivala stra o"o%tovanje& ) tada! za vaena neki$ "ore$eaje$ u at$os9eri koja se #rzo zgu%njavala! sonda se okrenu ka drugoj etvrti o#zorja i nekoliko sekundi na ekranu se nije videlo ni%ta drugo do zlatne za$uenosti& /o! slika se #rzo u"ostojila- 1$ore1 je "ostalo znatno #lie! ali i dalje "odjednako zagonetno& Sada se $oglo "ri$etiti da je $esti$ino #ilo "ro%arano $rlja$a ta$e koje su $ogle "redstavljati ru"e ili "ro*e"e %to su vodili do jo% du#lji slojeva at$os9ere& Sondi nije #ilo su'eno da stigne do nji & Sa svako$ $iljo$ udvostruavala se gustina gasa oko nje! a u"oredo sa ti$e vrtoglavo je rastao "ritisak kako je ro#ot "onirao sve du#lje i du#lje ka skrivenoj "ovr%ini "lanete& I dalje se nalazio visoko iznad onog tajanstvenog $ora! kada najedno$! kao "redznak! slika zatre"ta! a onda je nestade u asu kada je "rvi istraiva sa Ze$lje #io satrven "od teino$ $nogo $ilja at$os9ere %to se "ruala iznad njega& 7oko$ svog kratkog veka! sonda je o$oguila uvid u $oda $ilioniti deo :u"itera i jedva da se i$alo "ri#liila "ovr%ini "lanete udaljenoj $nogo stotina $ilja u sve gu%oj $agli& Po%to je slike nestalo sa ekrana! ;ou$en i Pul ostali su da sede #ez rei! dok i$ se u glavi $otala ista "o$isao& .judi starine "ostu"ili su #olje nego %to su i slutili kada su ovaj svet nazvali "o gos"odaru svi #ogova& )ko je dole "ostojao ivot! koliko e vre$ena #iti "otre#no da se on sa$o "rona'e2 ) "oto$! koliko e stolea "rotei "re no %to ljudi do'u u "riliku da krenu sto"a$a ovog "rvog "ionira + i u kakvoj vrsti #rodova2 )li ove stvari nisu se ne"osredno ti*ale 1Otkria1 i njegove "osade& /ji ovo odredi%te #io je jedan jo% neo#iniji svet! gotovo dvostruko udaljeniji od Sun*a + od koga i je razdvajalo novi "ola $ilijarde $ilja "raznine koju su "o odile jedino ko$ete& 4etvrti deo PROV).I:) <6& ROME/D)/S,) PROS.)V) Poznati zvu*i $elodije 1Srean ro'endan1! u"ueni kroz seda$ stotina $iliona $ilja sve$ira #rzino$ svetlosti! za$irali su $e'u video ekrani$a i ure'aji$a kontrolnog $osta& Pulova "orodi*a! oku"ljena "rilino sne#ivljivo oko ro'endanske torte na Ze$lji! najedno$ utonu u ti%inu& ) onda! gos"odin Pul! senior! ree o"ori$ glaso$0 HPa! ?renk! ne "ada $i na "a$et %ta #i ti jo% $ogao rei u ovo$ trenutku! osi$ da s$o u $isli$a s to#o$ i da ti stvarno eli$o srean

ro'endan&H H4uvaj se! du%oH! dodade gos"o'a Pul "lano& H;og te %titio&H Gru"a je u oru kazala HDo vi'enjaH! a onda je slike nestalo sa video ekrana& ;a% je neo#ino! ree Pul u se#i! da se sve ovo z#ilo "re vi%e od jednog asa- u $e'uvre$enu! lanovi "orodi*e "onovo su se razi%li i sigurno su ve $ilja$a daleko od kue& /o! na izvestan nain ovaj vre$enski raz$ak! iako je $ogao da izaziva osujeenost! i"ak je "redstavljao sreu u nesrei& ,ao i svi ljudi tog do#a! Pul je uzi$ao zdravo za gotovo da $oe da razgovara trenutno! sa svaki$ na Ze$lji! i$ #i to "oeleo& Po%to ovo vi%e nije vailo! is"ostavilo se da su se javile oz#iljne "si olo%ke "osledi*e& On je "re%ao u novu di$enziju udaljenosti! tako da su gotovo sve e$o*ionalne veze "ostale zategnute "reko grani*e kidanja& Hao $i je %to "rekida$ "roslavuH! ree Gal! Hali i$a$o jedan "ro#le$&H H8ta je #ilo2H u"ita%e Pul i ;ou$en istovre$eno& H:avljaju se "ote%koe u odravanju kontakta sa Ze$ljo$& Pro#le$ je u jedini*i )E+AD& (oj *entar za "redvi'anje kvarova izve%tava da do zakazivanja $oe doi kroz seda$deset dva asa&H HPo#rinue$o se o to$eH! uzvrati ;ou$en& HDa vidi$o o"tiku u"ravljenost&H HEvo je! Dejve& Za sada je jo% sve u redu&H /a dis"leju se "ojavi savr%eni "olu$ese*! veo$a sjajan s"ra$ zale'a gotovo li%enog zvezda& ;io je "rekriven o#la*i$a i nije "osedovao nikakve geogra9ske "ojedinosti koje su se $ogle "re"oznati& 8tavi%e! na "rvi "ogled lako se $ogao "o#rkati sa Venero$& )li ne i na drugi! #udui da se "okraj njega nalazio pravi (ese* koji Venera nije i$ala + etvorostruko $anji od Ze$lje i u tano istoj $eni& ;ilo je lako za$isliti da su dva tela $ajka i dete! kao %to su $nogi astrono$i i verovali "re no %to se is"itivanje$ lunarni stena #es"ogovorno dokazalo da (ese* nikada nije sainjavao deo Ze$lje Pul i ;ou$en "os$atrali su ekran u ti%ini "ola $inuta& Slika je dolazila do nji "osredstvo$ 7V ka$ere sa dugako$ io$! "ostavljene na ivi*i velike radio+zdele- krst konia u njeno$ sredi%tu "okazivao je tanu u"ravljenost antene& 3koliko sno" tanak "o"ut olovke ne #i i%ao "ravo "re$a Ze$lji! oni ne #i $ogli ni da %alju! ni da "ri$aju "oruke& E$isije u o#a s$era "ro$a%ile #i $etu i "roduile #i! nesaslu%ane i nevi'ene! kroz Sunev siste$! "a dalje u "razninu %to se "ruala izvan njegovi $e'a& )ko #i ikada i #ile "ri$ljene! to #i #ilo tek stolei$a kasnije + a i oni koji #i i u vatili ne #i #ili ljudi& HZna% li gde je kvar2H u"ita ;ou$en& H/e"ostojan je i ne $ogu ga lokalizovati& )li! kako izgleda! odnosi se na jedini*u )E+AD&H H,oji "ostu"ak "redlae%2H H/aj#olje #i #ilo za$eniti jedini*u rezervno$! kako #is$o je $ogli is"itati&H HDo#ro + daj na$ ko"iju&H In9or$a*ija #lesnu na dis"leju- istovre$eno! jedan list artije skliznu iz "roreza ne"osredno is"od njega& I "ored svi elektronski oitavala! #ilo je trenutaka kada se do#ar! staro$odan! %ta$"ani $aterijal "okazivao kao naj"ogodniji vid registrovanja& ;ou$en se na trenutak udu#io u "rouavanje dijagra$a! a onda zviznu& H(ogao si na$ to reiH! "ri$eti on& HOvo "ret"ostavlja izlazak iz #roda&H Hao $i jeH! uzvrati Gal& HS$atrao sa$ da znate da se jedini*a )E+AD nalazi na "ostolju

antene&H HVerovatno sa$ i znao! ali "re godinu dana& Ovde! $e'uti$! i$a osa$ iljada "odsiste$a& 3 svako$ sluaju! "osao izgleda jednostavan& Sve %to tre#a jeste da "odigne$o jedan "oklo"a* i da stavi$o novu jedini*u&H H(eni to odgovaraH! ree Pul! koji je kao lan "osade i$ao dunost da o#avlja rutinske van#rodske delatnosti& H3o"%te $i nee s$etati $ala "ro$ena sredine& Sa$o #ez uvrede! $oli$&H HDa vidi$o da li se kontrola $isije slae sa ti$H! ree ;ou$en& Sedeo je ne"o$ino nekoliko sekundi! "re#irajui "o $isli$a! a onda "oe da diktira "oruku& H,ontroli $isije + ovde iks+zrak+delta+jedan& 3 dva+nula+etiri+"et #rodski *entar za "redvi'anje kvarova u na%e$ devet+nula+nula+nula raunaru ukazao je na verovatno zakazivanje jedini*e al9a+e o+tri+"et kroz seda$deset dva asa& (oli$o "roverite "reko tele$etrijske kontrole i "redlae$o is"itajte jedini*u u va%e$ si$ulatoru #rodski siste$a& 7ako'e! "otvrdite odo#renje na%eg "lana za izlazak iz #roda radi za$ene jedini*e al9a+e o+tri+"et "re kvara& ,ontroli $isije + ovde iks+zrak+delta+jedan! dva+jedan+nula+tri! kraj e$itovanja&H Za valjujui vi%egodi%nje$ u"ranjavanju! ;ou$en je stekao s"oso#nost da se! istog trena i$ #i se za ti$ ukazala "otre#a! #ez "o $uke "re#a*i na ovaj argon + koji je neko jedno$ "riliko$ nazvao 1te ni%1 + a zati$ da se "onovo vrati na nor$alan govor! #ez ikakve %kri"e $entalni zu"anika& Sada je "reostalo jedino saekati na "otvrdu! do ijeg e "rije$a "rotei naj$anje dva asa dok signali #udu "revaljivali svoj dvos$eran "ut "okraj :u"iterove i (arsove or#ite& Poruka je "ris"ela dok je ;ou$en "oku%avao! #ez $nogo us"e a! da "o#edi Gala u jedoj od igara sa geo$etrijski$ o#li*i$a! koje su #ile uskladi%tene u $e$oriji raunara& HIks+zraku+delti+jedan + ovde kontrola $isije! "otvr'uje$o va% dva+jedan+nula+tri& Is"ituje$o tele$etrijske in9or$a*ije na na%e$ si$ulatoru $isije i u"uuje$o savet& Zeleno za va% "lan da izi'ete iz #roda i za$enite jedini*u al9a+e o+tri+"et "re $ogueg kvara& Razra'uje$o kontrolne "ostu"ke za is"itivanje zakazale jedini*e&H Po%to je oz#iljan deo "osla okonan! kontrolor $isije vratio se nor$alno$ englesko$& Hao na$ je! $o$*i! %to ste za"ali u $alu nevolju i ne eli$o da va$ oteava$o situa*iju& )li! ako va$ to nije te%ko "re izlaska iz #roda! i$a$o jednu $ol#u iz In9or$ativnog& (oete li da na$ "ri"re$ite kratak sni$ak za javno e$itovanje! u ko$e #iste o"isali situa*iju i o#jasnili %ta je to %to radi )E+AD& /eka zvui %to je $ogue #ezazlenije& I $i to $oe$o da o#avi$o! razu$e se + ali delovae znatno uverljivije iz va%i usta& /ada$o se da se ovo ne'e r'avo odraziti na va% dru%tveni ivot& Iks+zraku+delti+jedan! ovde kontrola $isije! dva+jedan+"et+"et! kraj e$itovanja&H ;ou$en nije $ogao da o#uzda s$e%ak "ovodo$ ove $ol#e& ;ilo je trenutaka kada je Ze$lja "okazivala neo#inu neuvi'avnost i odsustvo takta& 18to je $ogue #ezazlenijeI1 + nije negoI ,ada $u se Pul "ridruio! "o%to $u se okonalo razdo#lje s"avanja! "roveli su deset $inuta u sastavljanju i doterivanju odgovora& 3 rani$ 9aza$a $isije svi $ediji javnog in9or$isanja o#asi"ali su i za tevi$a za intervjue! ras"rave + u stvari! za #ilo i$ %to #i oni #ili voljni da kau& )li kako su stale da "rotiu nedelje u koji$a se ni%ta nije doga'alo! a vre$enski raz$ak se

"oveavao sa nekoliko $inuta na "reko jedan as! zani$anje je lagano stalo da jenjava& Posle uz#udlj ivog "rolaska kraj :u"itera! "re vi%e od $ese* dana! na"ravili su svega tri ili etiri sni$ka za javno e$itovanje& H,ontroli $isije! ovde iks+zrak+delta+jedan& Evo sni$ka za $edije koji ste traili& Pre nekoliko asova javio se jedan $anji te niki "ro#le$& /a% raunar G).+JLLL "redvideo je zakazivanje jedini*e )E+AD& Posredi je $ali! ali veo$a vaan sastavni deo ko$unika*ionog siste$a& On dri na%u glavnu antenu u"ravljenu ka Ze$lji uz tanost od nekoliko iljaditi delova jednog ste"ena& Ovakva "re*iznost je neo" odna! #udui da sa na%e trenutne udaljenosti od "reko seda$ stotina $iliona $ilja Ze$lja izgleda tek kao "rilino sla#a zvezda! tako da #i je na% uzak radio+sno" lako $ogao "ro$a%iti& )ntena ne"rekidno "rati Ze$lju "osredstvo$ $otora koji$a se u"ravlja iz sredi%njeg raunara& )li ti $otori do#ijaju u"utstva "reko jedini*e )E+AD& (ogli #iste to u"orediti sa neki$ nervni$ *entro$ u telu koji "revodi $i%ii$a udova u"utstva $ozga& 3koliko iva* zakae da "renese tane signale! ud "ostaje #eskoristan& 3 na%e$ sluaju! kvar jedini*e )E+AD "raktino #i znaio da e antena "oeti nesvr ovito da se u"ravlja& Ovo je "redstavljalo estu nevolju kod sve$irski sondi za du#oko "oniranje iz "ro%log stoljea& One su uglavno$ stizale do drugi "laneta! ali onda ne #i us"ele da u"ute natrag nikakve in9or$a*ije zato %to antena ne #i $ogla da i$ "rona'e Ze$lju& :o% na$ je ne"oznata "riroda kvara! ali situa*ija ni"o%to nije oz#iljna! tako da ne$a razloga za uz#unu& Ras"olae$o dve$a rezervni$ jedini*a$a )E+AD! od koji svaka i$a o"erativan vek od naj$anje dvadeset godina! tako da su zane$arljivi izgledi da e i druga zakazati u toku ove $isije& 7ako'e! ako #ude$o ustanovili uzrok kvara na jedini*i koju sada koristi$o! verovatno e$o us"eti da ga otkloni$o& ?renk Pul! koji je "ose#no o#uen za ovu vrstu "osla! izii e izvan #roda i za$enie "okvarenu jedini*u rezervno$& 3 isto vre$e! iskoristie "riliku da "roveri tru" i da za"u%i neke $ikroru"e ije sasvi$ sitne raz$ere nisu "redstavljale dovoljan razlog za "reduzi$anje "ose#nog izlaska iz #roda& Izuz$e li se ovaj rutinski "ro#le$! $isija i dalje traje #ez "ote%koa i tre#alo #i tako da se nastavi& ,ontroli $isije! ovde iks+zrak+delta+jedan! dva+jedan+nula+etiri! kraj e$itovanja&H <<& IZ.)Z), Van#rodske ka"sule + ili 1sve$irske $a une1 + 1Otkria1 "redstavljale su kugle "renika oko devet sto"a! a o"erator je u nji$a sedeo uz veliki "rozor kroz koji se "ruao izvrstan vidik& Glavni raketni "ogon stvarao je u#rzanje od jedne "etine gravita*ije + ta$an dovoljno da se le#di "ovr (ese*a + dok se u"ravljanje vr%ilo "reko $ali $laznika za kontrolu "oloaja u "rostoru& Iz "odruja ne"osredno is"od velikog "rozora "ruale su se dve zglo#ne! $etalne ruke + ili 1 vatai1 + jedna za te%ke "oslove! a druga za 9ine $ani"ula*ije& Postojao je i jedan "roduni

*ilinder u ko$e su #ile s$e%tene razne elektrine alatke! kao %to su odvrtke! "neu$atiki ekii! testere i #u%ili*e& Sve$irske ka"sule nisu "redstavljale najelegantnija "revozna sredstva koja je ovek iz$islio! ali su svakako #ile od su%tinske vanosti za o#avljanje konstruk*ioni radova i "oslova oko odravanja u vakuu$u& O#ino su i$ nadevana enska i$ena! i$e se $oda elela "riznati injeni*a da su i$ linosti "onekad #ile donekle ne"redvidljive& 7rio u 1Otkriu1 zvao se 1)na1! 1;eti1 i 1,lara1& Po%to je o#ukao svoj lini ska9ander + tu "oslednju liniju od#rane + i "o"eo se u ka"sulu! Pul je naredni desetak $inuta "roveo u "o$no$ "roveravanju kontrolni ure'aja& /akratko je ukljuio u"ravljake $laznike! o"ruio vatae! is"itao zali e kiseonika! goriva i rezerve elektrine energije& ) onda! kada je #io "ot"uno zadovoljan! o#ratio se Galu "reko radio+veze& Iako je ;ou$en #io u "ri"ravnosti na kontrolno$ $ostu! on ne #i "reduzeo ni%ta izuzev u sluaju neke oigledne gre%ke ili kvara& HOvde 1;eti1& Poni "ostu"ak is"u$"avanja&H HPoeo "ostu"ak is"u$"avanjaH! uzvrati Gal& Istog asa! Pul zau zvuk rada "u$"i koje su drago*eni vazdu is"u$"avale iz ko$ore& 7anki $etal s"oljnjeg o$otaa ka"sule stao je da se ogla%ava %kri"avi$! "u*ketavi$ %u$ovi$a! a onda! "osle ot"rilike "et $inuta! Gal izvesti0 HPostu"ak is"u$"avanja okonan&H Pul izvr%i "oslednju "roveru na svojoj $aloj instru$ent+ta#li& Sve je #ilo savr%eno nor$alno& HOtvori s"oljnja vrataH! naloi on& Gal o"et "onovi do#ijena u"ustva- u #ilo ko$ trenutku! #ilo je dovoljno da Pul kae0 HStojIH + i raunar #i istog asa o#ustavio "ostu"ak& Is"red! zidovi #roda stado%e da se raz$iu& Pul je osetio kako se ka"sula zaas zanji ala kad su "oslednji! razre'eni osta*i vazdu a "okuljali u sve$ir& ) onda $u "red oi stado%e zvezde + kao i! igro$ sluaja! tanu%an! zlatan Saturnov disk! udaljen jo% etiri stotine $iliona $ilja& HOt"oni izvo'enje ka"sule&H Veo$a lagano! %ina na kojoj je ka"sula visila stade da se izduuje kroz otvoren ulaz sve dok se vozilo nije na%lo tik izvan tru"a #roda& Pul stavi u "ogon glavni $laznik "ola sekunde i ka"sula #lago skliznu sa %ine! "ostav%i konano nezavisno vozilo koje se kree vlastito$ or#ito$ oko Sun*a& Sada vi%e nije #ila ni u kakvoj vezi sa 1Otkrie$1 + nije "ostojalo ak ni #ez#ednosno ue& Sa ka"sula$a je retko #ilo ne"rilika- ak i kad #i se Pul nasukao! ;ou$en $u je uvek #ez "o $uke $ogo "ritei u "o$o& Prvo odredi%te #ilo $u je jedno rasto"ljeno "odruje "renika oko "ola ina! sa siu%ni$ kratero$ u sredi%tu& 4esti*a "ra%ine koja je udarila tu #rzino$ od "reko stotinu iljada $ilja na sat ja$ano je #ila $anja od glave iode! a njena ogro$na kinetika energija u trenu ju je "retvorila u "aru& ,ao %to je to esto #io sluaj! izgledalo je kao da je krater izazvan eks"lozijo$ koja se odigrala u unutranjosti #roda- "ri reeni$ #rzina$a! $aterijali su se "ona%ali na neo#ine neine! tako da su se tu retko $ogli "ri$eniti zakoni zdravorazu$ske $e anike& Pul je #riljivo is"itao "odruje! a onda ga "o"rskao za"tivno$ s$eso$ iz kontejnera "od "ritisko$ koji se nalazio u kutiji sa razni$ "ri#oro$ u ka"suli& ;ela! gu$asta tenost razlila se "o $etalnoj koi! zakloniv%i krater sa vidika& ) onda je iz ru"e stao da se nadi$a veliki $e ur!

koji je "ukao kada $u je "renik dostigao %est ina! da #i se "oto$ javio jedan znatno $anji! koji se! $e'uti$! od$a slegao! #udui da je #rzovezujui *e$ent valjano o#avljao svoj "osao& /etre$i*e je "os$atrao "re$azano $esto nekoliko $inuta! ali vi%e nije #ilo nikakvog znaka aktivnosti& /o! da #i stvar uinio dvostruko #ez#edno$! naneo je jo% jedan sloj! a onda se u"utio "re$a anteni& ;ilo $u je "otre#no izvesno vre$e da na"ravi krug oko lo"tastog tru"a "od "ritisko$ 1Otkria1! #udui da nijednog trenutka nije dozvolio da ka"sula stekne #rzinu veu od nekoliko sto"a u sekundi& /ije $u se urilo! a i #ilo je o"asno voziti se veliko$ #rzino$ na tako $aloj razdaljini od #roda& (orao je do#ro da vodi rauna o razni$ senzori$a i nosai$a instru$enata koji su %trali iz ru"a na neoekivani$ $esti$a! a valjalo $u je da #ude o#azriv i sa vlastiti$ $lazni$ izduvi$a& /astala #i "rilina %teta ako #i $laz za vatio neki kr kiji deo o"re$e& ,ada je konano stigao do uskosno"ne antene! naj"re je "o$no os$otrio situa*iju& Velika zdela! "renika dvadeset sto"a! izgledala je kao da je u"ravljana ka Sun*u! #udui da se Ze$lja sada nalazila gotovo u istoj liniji sa solarni$ disko$& )ntensko "ostolje sa *eloku"no$ o"re$o$ za orjentisanje #ilo je! $e'uti$! u "ot"unoj ta$i! skriveno u sen*i velike $etalne ta*ne& Pul joj je "ri%ao ot"ozadi- "aljivo je iz#egao da se na'e sa "rednje strane "litkog! "ara#olinog re9lektora! kako 1;eti1 ne #i "rekinula sno" i izazvala trenutan! ali ne"rijatan "rekid kontakta sa Ze$ljo$& 3o"%te nije $ogao da vidi kui%te ure'aja koji je do%ao da uz$e sve dok nije ukljuio re9lektore na ka"suli i tako odagnao senku& Is"od $etalne "loi*e leao je uzrok nevolje& Ploi*a je #ila "rivr%ena sa etiri "rotivnavrtke! a kako je *ela jedini*a )E+AD #ila "redvi'ena za laku za$enu! Pul nije oekivao nikakve "ote%koe& ;ilo je oigledno! $e'uti$! da nee $oi da o#avi "osao iz sve$irske ka"sule& /e sa$o %to je #ilo o"asno $anevrisati tako #lizu tananog! ak "auinastog sklo"a antene! nego su i 1;etini1 kontrolni $lazni*i lako $ogli da "rogore "o"ut artije tanku re9lektujuu "ovr%inu velikog radio+ ogledala& (orae stoga da "arkira ka"sulu na razdaljini od dvadeset sto"a i da u ska9andru izi'e na"olje& 3 svako$ sluaju! $oi e znatno lak%e da se do$ogne jedini*e ruka$a u rukavi*a$ ska9andra! nego "osredstvo$ 1;etini 1 daljinski $ani"ulatora& O sve$u ovo$e #riljivo je izvestio ;ou$ena! koji je jo% jedno$ "roveravo svaki stu"anj o"era*ije "re no %to #i #io izvr%en& Iako je "osredi #io jednostavan! rutinski "osao! u sve$iru ni%ta nije valjalo uzi$ati zdravo za gotovo! niti se ijedna "ojedinost s$ela "revideti& ,od van#rodski delatnosti uo"%te nisu "ostojale 1sitne1 gre%ke& Do#io je saglasnost da krene na "osao i da "arkira ka"sulu na dvadeset sto"a od osnove antenskog "ostolja& /ije #ilo o"asnosti da e ona odle#deti u sve$ir- "a i"ak! zakaio je $ani"ulatorsku ruku za "reagu jedne od $nogi kratki lestvi*a strate%ki "ostavljeni "o s"oljnje$ delu tru"a& Poto$ je "roverio siste$ na svo$ ska9andru! a kada se uverio da je sve u redu! is"ustio je vazdu iz ka"sule& Dok je 1;etina1 at$os9era oti*ala u vakuu$ sve$ira! oko njega se nakratko o#razovao o#lak ledeni kristala koji je na trenutak zaklonio zvezde& Valjalo je o#aviti jo% jednu stvar "re izlaska iz ka"sule& Pre#a*io je sa runog na daljinsko u"ravljanje! staviv%i tako 1;eti1 "od Galovu kontrolu& ;ila je to uo#iajena $era "redostronosti-

iako je i dalje #io s"ojen sa 1;eti1 jedni$ izuzetno snani$! rastegljivi$ ueto$! tek ne%to de#lji$ od "a$unog kon*a! #ilo je sluajeva kada su i #ez#edniji s"ojevi ove vrste zakazivali& Is"ao #i #udala da $u je #ilo "otre#no vozilo + a da ne #ude kadar da ga dozove u "o$o "osredstvo$ Gala& Vrata ka"sule se otvori%e i on lagano izle#de u ti%inu sve$ira! dok se za nji$ od$otavalo #ez#ednosno ue& Sa$o "olako + ni%ta naglo + zaustavi se i "ro$isli + to su #ila "ravila van#rodske delatnosti& )ko #iste i se drali! gotovo da nije #ilo ne"rilika& 3 vatio se za jedan od 1;etini 1 s"oljni ruko vata i izvadio rezervnu jedini*u )E+AD iz jedne vree za no%enje gde je #ila s$e%tena kao u kakvoj kengurskoj tor#i& /ije zastao da #i uzeo neku od alatki iz z#irke u ka"suli + od koji veina uo"%te i nije #ila "redvi'ena za kori%enje ljudski$ ruka$a& Svi "rilagodljivi kljuevi koji #i $u $ogli #iti "otre#ni ve su #ili "rikaeni za "ojas njegovog ska9andra& ;lago se odgurnuv%i! on se otisnu ka $asivno$ "ostolju velike zdele koja se uzdizala "o"ut kakve dinovske ta*ne iz$e'u njega i Sun*a& /jegova dvostruka senka! koju su stvarali 1;etini1 re9lektori! "oigravala je na is"u"enoj "ovr%ini! tvorei 9antastina ustrojstva! dok se on s"u%tao du dva sno"a& )li tu i ta$o! sa iznena'enje$ #i za"azio kako je stranji deo velikog radio+ ogledala "ro%aran zasle"ljujue #listavi$ taki*a$a svetlosti& /ekoliko sekundi #e%u$nog "ri#liavanja #io je z#unjen ovi$ "rizoro$! sve dok nije s vatio %ta je "osredi& 7oko$ "utovanja! $ikro$eteori $ora da su $nogo "uta "ro#ili relektor- ono %to je video #ila je Suneva svetlost koja je "rodirala kroz siu%ne kratere& /o! oni su #ili odve sitni da #i osetno doveli do osujeenja rada siste$a& ;udui da se kretao sasvi$ "olako! a$ortizovao je #lagi udar is"rueno$ ruko$ i vrsto se u vatio za antensko "ostolje! tako da nije do%lo do od#ijanja& ;rzo je "rikaio #ez#ednosni "ojas za naj#liu s"ojni*u- to e $u o$oguiti da do#ije u"ori%te kada #ude "oeo da koristi alatke& Poto$ je zastao! izvestio ;ou$ena o situa*iji i raz$otrio naredni korak& :avio se jedan $anji "ro#le$- stajao je + ili le#deo + u 1;etinoj1 svetlosti! tako da je te%ko $ogao raza#rati jedini*u )E+AD u sen*i koju je sa$ #a*ao& /aloio je stoga Galu da $alo "o$eri re9lektore u stranu0 "osle kratkotrajnog eks"eri$entisanja! stekao je jednoo#razniju rasvetu od svetlosti odraene sa stranje strane antenske zdele& /ekoliko sekundi "rouavao je $ali $etalni "oklo"a* sa etiri "rotivnavrtke o#ez#e'ene garantno$ i*o$& ) onda! "ro$r$ljav%i se#i u #radu0 HGaran*ija "roizvo'aa "restaje da vai u sluaju neovla%enog otvaranjaH + on "okida i*u i stade da uklanja navrtke& ;ile su standardne veliine! tako da su se $ogle skinuti kljue$ sa nultni$ o#rtni$ $o$ento$ koji je on i$ao uza se& 3nutra%nji o"runi $e aniza$ alatke a"sor#ovae reak*iju "riliko$ odvrtanja navrtki! tako da nee doi do okretanja o"eratora u su"rotno$ s$eru& 4etiri navrtke skliznule su #ez ikakvi "ote%koa i Pul i #riljivo odloi u naroitu vrei*u& =:ednoga dana neko je "redvideo! Ze$lja e stei "rsten "o"ut Saturna! sainjen iskljuivo od izgu#ljeni zavrtanja! "rivr%ivaa! "a ak i alatki koje su utekle ne"aljivi$ radni*i$a na or#italni$ konstruk*ija$a&> (etalni "oklo"a* i dalje se! $e'uti$! drao na $estu i on se za trenutak "o#ojao da ga je ladnoa zavarila za lei%te- ali "o%to je ku*nuo "o nje$u nekoliko "uta! "oklo"a* je "o"ustio i on ga je zakaio za antensko "ostolje veliko$ %ti"aljko$&

Sada je $ogao da vidi elektronske vodove jedini*e )E+AD& I$ala je o#lik tanke "loi*e! veliine "o%tanske do"isni*e! s$e%tene u "rorez koji je #io ta$an toliko veliki da ona u njega stane& ;ila je "rivr%ena dve$a za"tivni$ %i"ki*a$a i o"re$ljena $alo$ ruko$! tako da se lako $ogla izvaditi& :o% je! $e'uti$! radila! o"skr#ljujui antenu i$"ulsi$a koji su je drali u"ravljenu ka dalekoj taki*i %to je "redstavljala Ze$lju& 3koliko #i je sada izvukao! usledio #i "ot"uni gu#itak kontrole i antena #i stala da se okree ka svo$ neutralno$ ili nultiazi$utno$ "oloaju! u"raviv%i se du ose 1Otkria1& ) to je $oglo #iti o"asno! #udui da ga je velika zdela lako $ogla udariti "riliko$ rotiranja& Da #i iz#ego ovu ne"rijatnu $ogunost! #ilo je dovoljno sa$o da iskljui energiju u kontrolno$ siste$u- antena #i tada "ostala ne"okretna! osi$ ako je sa$ Pul ne #i udario& /ije #ilo o"asnosti da e se izgu#iti Ze$lja toko$ nekoliko $inuta neo" odni za za$enu jedini*enji ova $eta nee se! nai$e! "ri$etno "o$eriti s"ra$ zale'a zvezda u tako kratko$ razdo#lju& HGaleH! "ozva Pul "reko radio veze& HIzvadiu jedini*u& Prekini sve dovode energije do kontrole antenskog siste$a&H HPrekinut dovod do kontrole anteneH! uzvrati Gal& HPoinje$& Izvlai$ jedini*u + sadaIH Ploi*a iskliznu iz "roreza #ez "ote%koa- nije se zaglavila! niti je ijedan od vi%e klizni kontakata za"eo& :edan $inut kasnije u "rorezu se nalazila rezervna jedini*a& /o! Pul ni%ta nije eleo da "re"usti sluaju& ;lago se odgurnuo od antenskog "ostolja! za sluaj da velika zdela "one nekontrolisano da se kree kada "onovo #ude ukljuena energija& ,ada se #ez#edno na%ao izvan njenog do$a%aja! "ozvao je Gala0 H/ova jedini*a tre#alo #i da #ude o"erativna& 3kljui "onovo energiju&H HEnergija ukljuenaH! odgovori Gal& )ntena sa ni za dlaku nije "o$akla& HIzvr%i testove za "redvi'anje kvara&H (ikrosko"ski i$"ulsi sada e stati da struje kroz kola jedini*e! tragajui za $ogui$ nedosta*i$a i testirajui $no%tvo sastavni delova da #i se ustanovilo da li se svi nalaze u "redvi'eni$ okviri$a toleran*ije& Ovo je! razu$e se! ve uinjeno vi%e "uta "re no %to je jedini*a izi%la iz 9a#rike- ali to je #ilo "re dve godine i na udaljenosti od "reko "ola $iliona $ilja& 4esto je #ilo ne$ogue s vatiti kako %ta$"anene elektronske "loe uo"%te mogu da zakau- no! to se i"ak doga'alo& H,ola "ot"uno o"erativaH! izvesti Gal "osle svega deset sekundi& 3 to$ kratko$ raz$aku izvr%io je isto toliko testova koliko #i to uinila i $ala vojska ljudski ins"ektora& HOdlinoH! ree Pul zadovoljno& HSada vraa$ "oklo"a*&H Ovo je esto #io najo"asniji deo van#rodske o"era*ije0 kada #i "osao #io okonan i "o%to je "reostalo jo% sa$o da se sve dovede u red i krene natrag u #rod + u"ravo su se tada naje%e inile gre%ke& )li ?renk Pul se uo"%te ne #i nalazio u ovoj $isiji da nije #io o#azriv i savestan& Radio je stvari natenane- dodu%e! jedna "rotivnavrtka u$alo $u nije utekla! ali ju je on i"ak u vatio "re no %to je "revalila nekoliko sto"a& Petnaest $inuta kasnije u"lovljavao je u garau za ka"sule! vrsto uveren da je okonan "osao koji$ vi%e nee $orati da se #avi&

3 to$ "ogledu! $e'uti$! grdno se varao& <A& DI:)G/OZ) HGoe% da kae%H! uzviknu ?renk Pul vi%e iznena'en nego ozloje'en! Hda sa$ *eo ovaj "osao o#avio #ez razloga2H H7ako izgledaH! uzvrati ;ou$en& H:edini*a je odlino "ro%la sve "rovere& 4ak i "ri o"tereenju od dvesta odsto ne "ostoji nikakav nagove%taj "redstojeeg kvara&H Dva astronauta stajala su u $aloj "rostoriji karusela koja je sluila kao radioni*a i la#oratorija i koja je #ila "ogodnija od garae sve$irski ka"sula za o#avljanje $anji o"ravki i is"itivanja& Ovde nije #ilo o"asnosti da se naleti na $e ure vrelog le$a koje nosi vazdu%na struja ili da se zauvek izgu#e sitni delovi o"re$e koji su vrsto re%ili da odu na or#itu& 7akve stvari $ogle su da se dogode + i doga'ale su se + u uslovi$a #esteinskog stanja sale za ka"sule& 7anka "loi*a jedini*e )E+AD! veliine do"isni*e! stajala je na radno$ stolu "od $oni$ uveavajui$ soivo$& ;ila je "ostavljena u standardni kontaktni okvir iz koga je jedan gusto "re"leten sno" razno#ojni i*a vodio do auto$atskog ure'aja za testiranje! ne veeg od o#inog stonog raunara& Da #i se "roverila $a koja jedini*a! #ilo je dovoljno sa$o "ovezati je! u#a*iti odgovarajuu karti*u iz #i#lioteke za lokaliza*iju kvarova i "ritisnuti dug$e& O#ino #i se taan "oloaj kvara "okazao na $alo$ dis"leju! zajedno sa "re"oruka$a o to$e %ta valja "reduzeti& HPro#aj sa$H! ree ;ou$en "o$alo osujeeni$ glaso$& Pul "re#a*i "rekida sa nat"iso$ ;IR)4 PREOP7ERE5E/:) na "oloaj 1O+<1 i "ritisnu dug$e za testiranje& Istog trenutka na ekranu #lesnu o#java0 :EDI/I@) 3 RED3& H(isli$ da #is$o $ogli da die$o o"tereenje sve dok ne izgori$o stvarH! ree on! Hali to ni%ta ne #i dokazalo& ,ako se te#i ini2H HGalov unutra%nji "redvi'a kvarova mogao je da "ogre%i&H HVerovatnije je da ne%to nije u redu sa na%i$ ure'aje$ za testiranje& 3 svako$ sluaju! #olje je %to s$o ovako "ostu"ili nego "osle da ali$o& :edini*u je svakako tre#alo za$eniti ako je "ostojala i naj$anja su$nja&H ;ou$en izvadi "loi*u sa %ta$"ani$ koli$a i "odie je ka svetlosti& Deli$ino "rozraan $aterijal #io je "ro%aran "re"leteno$ $reo$ vodova i nizo$ taki*a koje su "redstavljale jedva vidljive $ikroko$"onente! tako da je jedini*a nalikovala na kakvo delo a"straktne u$etnosti& H/e s$e$o da rizikuje$o + na kraju krajeva! ovo je na%a veza sa Ze$ljo$& Zave%u je u ru#riku 1/eu"otre#ljivo1 i odloiu je u ot"adni $aterijal& /eka se neko drugi "o#rine o to$e kada se vrati$o natrag&H )li #rige su "oele znatno "re toga! ve "osle naredne e$isije sa Ze$lje& HIks+zraku+delti+jedan! ovde kontrola $isije u dva+jedan+"et+"et& ,ako izgleda! suoeni s$o sa $ali$ "ro#le$o$& Va% izve%taj o to$e da je sve u redu sa jedini*o$ al9a+e o+tri+"et slae se sa na%o$ dijagnozo$& ,var #i $ogao da se nalazi u susedni$ antenski$ koli$a! ali na njega #i onda $orali da ukau drugi testovi& Postoji i trea $ogunost! koja #i! $e'uti$! $ogla da #ude oz#iljnija& (oda je va% raunar "ogre%io u "redvi'anju kvara& O#a na%a devet+nula+nula+nula ne iskljuuju tu $ogunost! na te$elju in9or$a*ija koji$a ras"olau& Ovo ne $ora #iti nuno razlog za uz#unu! s o#ziro$ na

rezervne siste$e koji$a ras"olae$o! ali voleli #is$o da do#ro o#ratite "anju na eventualna nova odstu"anja od no$inalnog dejstvovanja& 3oili s$o nekoliko sitniji ne"ravilnosti toko$ "oslednji dana! ali nijedna od nji nije #ila dovoljno znaajna da #i se "reduzele odgovarajue $ere! a nis$o za"azili nikakvu oiglednu s e$u na osnovu koje #is$o izvlaili zakljuke& I dalje o#avlja$o testove sa o#a na%a raunara i izvestie$o vas i$ do#ije$o rezultate& Ponavlja$o da ne$a razloga za uz#unu- najgore %to se $oe dogoditi jeste da #ude$o "rinu'eni da "rivre$eno iskljui$o va% devet+nula+nula+nula radi analize "rogra$a i da "re#a*i$o kontrolu na jedan od na%i raunara& Vre$enski raz$ak "redstavlja "ro#le$! ali na osnovu na%i izuavanja izvodljivosti "rois odi da je u ovoj 9azi $isije kontrola sa Ze$lje savr%eno zadovoljavajua& Iks+zraku+delti+jedan! ovde kontrola $isije! dva+jedan+"et+%est! kraj e$itovanja&H ?renk Pul! koji je #io na deurstvu kada je "oruka stigla! stao je da raz$i%lja o njoj u ti%ini& Saeko je da vidi da li e #iti #ilo kakvog Galovog ko$entara! ali raunar nije "oku%ao da se us"rotivi "reutni$ o"tu#a$a& Pa! ako Gal ne nalazi za s odno da za"odene razgovor o *eloj stvari! on se jo% $anje osea o#avezan da to uini& ;ilo je skoro vre$e za jutarnju s$enu i on #i nor$alno saekao da $u se ;ou$en "ridrui na kontrolno$ $ostu& )li danas je odustao od tog o#iaja i za"utio se "re$a karuselu& ;ou$en je ve #io ustao i u"ravo si"ao ka9u iz naroitog kontejnera! kada ga Pul "ozdravi "rilino za#rinuti$ HDo#ro jutroH& I "osle svi $inuli $ese*i "rovedeni u sve$iru oni su i dalje raz$i%ljali u okviru nornalnog dvadeset etvoroasovnog *iklusa + "re$da su ve odavno izgu#ili iz vida dane nedelje& HDo#ro jutroH! uzvrati ;ou$en& H,ako je2H Pul "ri"re$i i se#i ka9u& H/ije lo%e& :esi li se sasvi$ raz#udio2H H:esa$& 8ta je #ilo2H Posle svi dana "rovedeni zajedno od$a #i razaznali kada ne%to nije u redu& I naj$anje naru%avanje uo#iajenog toka stvari "redstavljalo je znak na koji je valjalo o#ratiti "anju& HOvaj&&&H "oe Pul otegnuto& H,ontrola $isije u"ravo je #a*ila na nas $alu #o$#u&H On s"usti glas! kao doktor koji ras"ravlja o #olesti u "risustvu "a*ijenta& H/ije iskljueno da se na #rodu javio sluaj #lage i"o ondrije&H (oda se ;ou$en i"ak nije sasvi$ raz#udio- #ilo $u je "otre#no nekoliko sekundi da s vati %ta je "osredi& ) onda ree0 HO + s vata$& 8ta su ti jo% kazali2H HDa ne$a razloga za uz#unu& Ponovili su to dva "uta! %to je "rilino osla#ilo dejstvo "oruke! #ar %to se $ene tie& 7ako'e raz$atraju $ogunost "rivre$enog "re#a*ivanja kontrole na Ze$lju dok #udu s"rovodili analizu "rogra$a&H O#oji*a su! razu$e se! znala da Gal uje svaku re! ali i"ak nisu $ogla da iz#egnu ovo utivo okoli%anje& Gal je #io nji ov kolega i oni nisu eleli da ga dovedu u ne"riliku& /a ovo$ stu"nju! nai$e! nije izgledalo #a% u"utno nasa$o razgovarati o dotinoj stvari& ;ou$en zavr%i doruak u ti%ini! dok se Pul "oigravao "razni$ kontejnero$ za ka9u& O#oji*a su grozniavo raz$i%ljala! ali ni%ta se vi%e nije i$alo rei& Sada i$ je jedino valjalo saekati na naredni izve%taj kontrole $isije- "itali su se da li e sa$ Gal za"odenuti razgovor o s"orno$ "itanju& /o! #ilo kako #ilo! at$os9era na #rodu nekako se

"ro$enila& :avila se izvesna na"etost u vazdu u + oseanje da #i ne%to! "rvi "ut! $oglo "oi kako ne tre#a& 1Otkrie1 je "restalo da #ude srena leteli*a& <B& PRE,I/37) VEZ) Odnedavno je "ostalo $ogue uvek raza#rati kada se Gal s"re$ao da ne%to ne"redvi'eno o#javi& 3o#iajeni! auto$atski izve%taji ili odgovori na "itanja koja su $u u"uena nisu i$ali nikakvu najavu- ali kad #i on #io zaetnik nekog razgovora! naj"re #i usledilo kratko elektronsko "roi%avanje grla& ;ila je to oso#enost koju je on stekao toko$ "oslednji nekoliko nedeljakasnije! ukoliko #i *ela stvar "ostala ne"rijatna! astronauti su se $ogli "ostarati oko toga da je odstrane& /o! sada je #ila "rilino korisna! #udui da je u"ozoravala Galove sa#esednike da se "ri"rave na ne%to neoekivano& Pul je s"avao! a ;ou$en je itao na kontrolno$ $ostu! kada se Gal oglasio0 HG$&&& Dejve! i$a$ izve%taj za te#e&H H8ta je #ilo2H HPonovo ne valja jedini*a )E+AD& (oj "redvi'a kvarova ukazuje na zakazivanje kroz dvadeset etiri asa&H ;ou$en odloi knjigu i za$i%ljeno se zagleda u konzolu raunara& Znao je! razu$e se! da se Gal uistinu ne nalazi tamo, $a %ta se "od ti$ "odrazu$evalo& )ko se uo"%te $oglo rei da je linost raunara negde s$e%tena u "rostoru! onda je to #ilo u jednoj za"eaenoj "rostoriji u kojoj se nalazio lavirint $e'uso#no "ovezani jedini*a $e$orije! kao i sklo" ure'aja za o#radu "odataka! nedaleko od sredi%nje ose karusela& /o! "ostojao je uvek svojevrstan "oriv da se gleda u soivo glavne konzole "ri razgovori$a sa Galo$ na kontrolno$ $ostu! kao da $u se o#raate gledajui $u u oi& Svako drugo dranje odraavalo #i ne"ristojnost& H/e razu$e$! Gale& Dve jedini*e ne $ogu zakazati u roku od nekoliko dana&H HOdista izgleda neo#ino! Dejve& )li uvarava$ te da ne"osredno "redstoji kvar&H HDaj $i o"tiki kontakt na dis"leju&H Savr%eno je do#ro znao da ovi$ ni%ta nee "ostii! ali #ilo $u je "otre#no vre$e da raz$isli& Oekivani izve%taj kontrole $isije jo% nije stigao- ovo je $oda #io trenutak da se "reuz$e $alo taktiko is"itivanje& /a ekranu se "ojavi "oznati "rizor Ze$lje! koja je ve "ro%la 9azu "olu$ese*a! itajui ka su"rotnoj starni Sun*a i sve vi%e okreui svoju "unu dnevnu "olulo"tu ka nji$a& /alazila se #es"rekorno u sredi%tu krsta konia- tanu%na olovka sno"a i dalje je "ovezivala 1Otkrie1 sa njegovi$ $atini$ sveto$& ;ou$en je! uostalo$! znao da e #a% tako #iti& Da je koji$ sluaje$ do%lo do "rekida ko$unika*ije! ve #i se oglasio alar$& HI$a% li neku "redstavu o to$eH! u"ita on! H%ta izaziva kvar2H Pauza koja je usledila #ila je neuo#iajena za Gala& ,onano! on uzvrati0 HIstinu govorei! ne$a$! Dejve& ,ao %to sa$ ve izvestio! ne $ogu da lokalizujen "ore$eaj&H H:esi li sasvi$ siguranH! u"ita ;ou$en o"rezno! Hda nisi "ogre%io2 Zna% do#ro da s$o "odvrgli te$eljno$ testiranju drugu jedini*u )E+AD i da je sa njo$ #ilo sve u redu&H

HDa! zna$& )li uverava$ te da "ostoji kvar& )ko nije u sa$oj jedini*i! onda je $oda u itavo$ "odsiste$u&H ;ou$en zado#ova "rsti$a "o konzoli& Da! to je #ilo $ogue! "re$da #i *elu stvar #ilo veo$a te%ko dokazati + sve dok stvarno ne do'e do otkazivanja koje #i ukazalo na "ro#le$& HDo#ro! izvestiu o to$e kontrolu $isije i videe$o %ta e na$ oni savetovati&H Zastao je! ali nije #ilo nikakve reak*ije& HGaleH! nastavi on! Hda li te ne%to ko"ka + ne%to %to #i $oglo da "rui re%enje "ro#le$a2H Ponovo je usledilo uo#iajeno oklevanje& ) onda Gal odgovori svoji$ nor$alni$ tono$0 HSlu%aj! Dejve! zna$ da eli% da #ude% od "o$oi& )li kvar se u *elosti nalazi u antensko$ siste$u + ili u vaim s"rava$a za vr%enje testova& (oja o#rada in9or$a*ija savr%eno je nor$alna& )ko "roveri% $oju doku$enta*iju! uverie% se da tu nije #ilo nikakve gre%ke&H HDo#ro sa$ u"uen u tvoju doku$enta*iju! Gale + ali to ne $ora da znai da si i ovoga "uta u "ravu& Svako $oe da "ogre%i&H H/e"rijatno $i je da #ude$ u"oran! ali ja sa$ na"rosto nes"oso#an da "ravi$ gre%ke&H /a ovo se ni%ta suvislo nije $oglo uzvratiti& ;ou$en odustade od dalje ras"rave& H3 redu! GaleH! ree on! "rilino urno& HS vata$ %ta oe% da kae%& /eka za sada ostane na to$e&H Poeleo je da doda0 1I $oli$ te za#oravi na *elu stvar1 + ali to je! razu$e se! #ilo ne%to %to Gal uo"%te nije $ogao da uini& ;ilo je neo#ino da kontrola $isije trai radiotalasno "odruje na video+e$isiju! kada je govorna veza sa tele"rintersko$ "otvrdo$ #ila sasvi$ dovoljna& Osi$ toga! na ekranu se nije "ojavio uo#iajeni kontrolor $isije- u$esto njega! o#ratio i$ se %e9 "rogra$ske eki"e! dr Si$onson& Pulu i ;ou$enu istog asa "ostalo je jasno da to $oe da znai sa$o ne"rilike& HZdravo! iks+zrae+delta+jedan + ovde kontrola $isije& Zavr%ili s$o is"itivanje "ote%koe vezane za va%u jedini*u )E+AD i o#a na%a Gala devet iljada slau se u "ogledu zakljuka& Izve%taj koji ste "oslali u e$isiji u dva+jedan+etiri+%est o "redvi'anju novog zakazivanja "otvr'uje dijagnozu& ,ao %to s$o "odozrevali! kvar se ne nalazi u jedini*i )E+AD! tako da ne$a "otre#e da se ona "onovo $enja& Pote%koa je vezana za kola koji$a se vr%e "redvi'anja i $i s$atra$o da to ukazuje na "ojavu "rotivurenosti u "rogra$u koju $oe$o razre%iti jedino tako ako iskljuite va%eg devet iljada i "re'ete na kontrolu sa Ze$lje& 3 to$ s$islu! "reduzeete sledee korake! "oev%i u dvadeset+dva+nula+nula "o #rodsko$ vre$enu&&&H Glas kontrole $isije najedno$ za$uknu& 3 isto$ trenutku razlee se alar$! tvorei zavijajui 9on Galovi$ u"ozorenji$a0 Huto stanjeI uto stanjeIH H8ta je #ilo2H u"ita ;ou$en! iako je ve "ogodio odgovor& H:edini*a )E+AD zakazala je kao %to sa$ "redvideo&H HDaj $i o"tiki kontakt&H Prvi "ut od "oetka "utovanja slika se "ro$enila& Ze$lja je stala da izlazi izvan krsta konia- radio+antena vi%e nije #ila u"ravljena ka svojoj $eti& Pul udari "esni*o$ "o dug$etu za "rekidanje alar$a i zavijanje "restade& 3 iznenadnoj ti%ini

koje se s"ustila na ko$andni $ost! dva oveka se "ogleda%e! o#rvani nelagodno%u i za#rinuto%u& HDo vragaH! ree ;ou$en konano& HGal je! znai! sve vre$e #io u "ravu&H HIzgleda da je tako& 7re#a da $u se izvini$o&H H/e$a "otre#e za ti$H! u$e%a se Gal& H/ije $i! razu$e se! $ilo %to je jedini*a )E+AD zakazala! ali nada$ se da va$ je ti$e vraeno "overenje u $oju "ouzdanost&H Hao $i je %to je do%lo do nes"orazu$a! GaleH! uzvrati ;ou$en "okajniki$ glaso$& HI$ate li sada "uno "overenje u $ene2H HSvakako! Gale&H H7o $i je $ilo& Poznato va$ je da ras"olae$ najvei$ $ogui$ odu%evljenje$ za ovu $isiju&H H,ako da ne& Daj $i sad! $oli$ te! rune kontrole antene&H HEvo i &H ;ou$en nije oekivao da e to u"aliti! ali #ilo je vredno "oku%ati& /a dis"leju o"tike veze Ze$lja je sada "ot"uno izi%la sa ekrana& /ekoliko sekundi kasnije! "o%to je on stao da #arata oko kontrolni ure'aja! "laneta se "onovo "ojavila- uz velike te%koe! "o%lo $u je za ruko$ da je dovede do sredi%njeg krsta konia& /a trenutak! u asu kada je sno" #io "onovo u vaen! o"et je us"ostavljen kontakt i sa ekrana se oglasio za$uenu lik dr Si$onsona0 H&&&da nas od$a izvestite ako je kolo 1,1 kao 1kraj1 1R1 kao 1rak1&&&H /o! "oto$ je "onovo usledilo #es$isleno $r$ljanje Vaseljene& H/e $ogu da ga zadri$H! ree ;ou$en "osle nekoliko "oku%aja& HOti$a se kao divlji konj&&& kao da ga zavodi neki lani kontrolni signal&H HDo#ro + %ta e$o sad2H /a Pulovo "itanje nije #ilo lako dati odgovor& ;ili su odseeni od Ze$lje! ali ova okolnost jo% nije sa$a "o se#i ugroavala #ez#ednost #roda! #udui da je nje$u "adalo na u$ vi%e naina na koje se veza "onovo $ogla us"ostaviti& 3 najgore$ sluaju! $ogli su da 9iksiraju antenu! a "oto$ da je u"ravljaju $anevrisanje$ *elog #roda& ;io #i to ni$alo jednostavan "osao! naroito kada #udu ot"oele zavr%ne 9aze $isije + ali $oglo se "oku%ati! ukoliko #i sve ostalo zakazalo& /o! nadao se da ove krajnje $ere i"ak nee #iti neo" odne& I dalje su ras"olagali jo% jedno$ rezervno$ jedini*o$ )E+AD! a $oda i dve$a! #udui da je "rva uklonjena "re no %to je uistinu zakazala& /isu se! $e'uti$! usu'ivali da u"otre#e nijednu od nji sve dok ne ustanove %ta nije u redu sa *eli$ siste$o$& 3koliko #i sada stavili novu jedini*u! ona #i "o svoj "rili*i s$esta izgorela& Posredi je #ila ti"ina situa*ija! "oznata svako$ ko iole u$e da #arata oko struje& /e za$enjuje se "regoreli osigura + dok se "red odno ne ustanovi zato je "regoreo& <D& PRVI 4OVE, Z) S)73R/ ?renk Pul je nedavno "ro%ao kroz *eo "ostu"ak! ali i"ak nije uzi$ao ni%ta zdravo za gotovo + #udui da je u sve$iru to #io "ut koji je najizvesnije vodio sa$ou#istvu& Izvr%io je uo#iajeno "odro#no "roveravanje 1;eti1 i njeni zali a "otro%ni do#ara- iako e na"olju "rovesti jedva

trideset $inuta! "ostarao se da o#ez#edi uo#iajene dvadeset etvoroasovne zali e svega %to $u je #ilo neo" odno& Poto$ je naloio Galu da otvori vazdu%nu ko$oru i is"lovio u #ezdan& ;rod je izgledao u dlaku isti kao i "riliko$ njegovog "oslednjeg izlaska + uz jednu vanu razliku& 3 "ret odno$ navratu! velika ta*na uskosno"ne antene #ila je u"ravljena nazad! du nevidljivog "uta koji je 1Otkrie1 "revalilo + ka Ze$lji koja je tako #lizu kruila oko to"li ognjeva Sun*a& Sada! #ez u"ravljaki signala koji #i je orijentisali! "litka zdela auto$atski je zauzela neutralan "oloaj& ;ila je okrenuta na"red du ose #roda + i tako us$erena sasvi$ #lizu #listavog svetionika Saturna! od koga su i delili jo% $ese*i& Pul se za"ita sa koliko e se jo% "ro#le$a suoiti "re no %to 1Otkrie1 stigne do svog dalekog odredi%ta& )ko #i "aljivo os$otrio! $ogao je da raza#ere da Saturn ne "redstavlja savr%eni disk- sa nas"ra$ni strana nalazilo se ne%to %to nijedan ovek jo% nije video goli$ oko$ + #laga is"u"enja izazvana "risustvo$ "rstenova& ,ako e udesno izgledati! ree on u se#i! kada taj neverovatni siste$ or#itirajue "ra%ine i leda #ude is"unjavao nji ovo ne#o! a 1Otkrie1 "ostane veni Saturnov $ese*& )li to "ostignue "okazae se uzaludno ukoliko i$ ne #ude "o%lo za ruko$ da "onovo us"ostave vezu sa Ze$ljo$& O"et je "arkirao 1;eti1 na dvadesetak sto"a od osnove antenskog "olja i "re#a*io kontrole Galu "re no %to je otvorio vrata na ka"suli& H,ree$ na"oljeH! izvesti on ;ou$ena& HSve je "od kontrolo$&H H/ada$ se da si u "ravu& ;a% $e zani$a da vidi$ tu jedini*u&H HI$ae% je na "ultu za testiranje kroz dvadeset $inuta! o#eava$ ti&H Poto$ je neko vre$e usledila ti%ina dok se Pul lagano kretao ka anteni& ) onda do ;ou$ena! koji se nalazio u "ri"ravnosti na kontrolno$ $ostu! stado%e da do"iru da tanja i stenjanja& H(oda u $orati da o"ozove$ ono o#eanje- jedna od "rotivnavrtki se zaglavila& Izgleda da sa$ je odve vrsto stegao + o"aI Evo je! ideIH Ponovo je usledila duga ti%ina! a onda se Pul oglasi0 HGale! "o$eri svetlo na ka"suli za dvadeset ste"eni ulevo + vala + sada je do#ro&H /aj"rigu%enija zvona za uz#unu odjeknu%e negde u "onori$a ;ou$enove svesti& Postojalo je ne%to udno + ne #a% uzne$irujue! ve "re neo#ino& Raz$i%ljao je o to$e nekoliko sekundi! a onda $u sinu %ta je "osredi& Gal je izvr%io nare'enje! ali nije to i "otvrdio! kao %to je ranije neizostavno inio& ,ada Pul zavr%i "osao! $orae da se "oza#ave ti$e&&& /alazei se na antensko$ "ostolju! Pul je #io odve zauzet da #i za"azio ne%to neo#ino& Ruka$a u rukavi*a$a ska9andra u vatio je za dr%ku %ta$"anu "loi*u i stao da je izvlai iz "roreza& :edini*a je izi%la iz lei%ta i on je "odie ka #ledoj Sunevoj svetlosti& HEvo $alog nitkovaH! o#rati se on Vaseljeni uo"%te! a ;ou$enu "ose#no& HI dalje $i izgleda "ot"uno u redu&H ) onda zastade& Iznenadna kretnja "rivukla $u je "anju + ta$o gde nikakve kretnje nije $oglo #iti& 3nezvereno je "odigao "ogled& 8are sno"ova dva re9lektora sve$irske ka"sule! koje je

koristio da #i odagnao senke %to i je stvaralo Sun*e! stado%e da se kreu oko njega& ;ie da se to 1;eti1 zanji ala zato %to je nije valjano ukotvio& ) onda! uz za"anjenost koja je #ila toliko silna da uo"%te nije ostavila $esta za stra ! on ugleda kako sve$irska ka"sula ita "ravo ka nje$u! "od "uni$ "ogono$& Prizor je #io tako neverovatan da je "aralisao njegove nor$alne re9leksne reak*ije- nije "reduzeo ni%ta da iz#egne ustre$elo udovi%te& 3 "oslednje$ asu do%ao je do glasa i uzviknuo0 HGaleI Puno koenje&&&H + ali #ilo je "rekasno& 3 trenutku sudara 1;eti1 se jo% kretala sasvi$ lagano- uo"%te nije #ila sazdana za velika u#rzanja& )li ak i "ri #rzini od "uki deset $ilja na sat $asa od "ola tone $oe #iti veo$a "ogu#na! kako na Ze$lji! tako i u sve$iru&&& 3 1Otkriu1! onaj "rekinuti uzvik "reko radio+veze nagnao je ;ou$ena da tako silovito "oskoi da su ga "ojasevi jedva zadrali na sedi%tu& H8ta se dogodilo! ?renk2H uzviknu on& /ije #ilo nikakvog odgovora& Ponovo je "ozvao! ali o"et nije stigao nikakav odziv& ) onda! ne%to stade da ulazi u njegovo vidno "olje o$e'eno %iroki$ os$atraki$ "rozori$a& 3z za"anjenost koja je #ila "odjednako silna kao i Pulova! ugledao je sve$irsku ka"sulu + kako "od "uni$ "ogoni$a ita ka zvezda$a& HGaleIH uzviknu on& H8ta se dogodilo& Zakoi 1;eti1I Zakoi je s$estaIH /i%ta se nije "ro$enilo& 1;eti1 je nastavila da u#rzava! sve vi%e se udaljujui& ) onda! vuen iza nje na kraju #ez#ednosnog ueta! "ojavi se ska9ander& ;io je "otre#an jedan "ogled da ;ou$en s vati da se dogodilo najgore& (litavi o#risi ska9andra jasno su stavljali do znanja da on vi%e nije "od "ritisko$! ve da se nalazi otvoren ka vakuu$u& Pa i"ak! ;ou$en je nastavio #udalasto da "oziva! kao da ti$ #ajanje$ $oe da oivi $rtva*a0 HGalo! ?renk&&& Galo! ?renk&&& 4uje% li $e2&&& (a ni ako $e uje%&&& (oda ti se oda%ilja "okvario&&& (a ni $iIH I tada! gotovo kako da usli%uje njegovu $ol#u! Pul $a nu& ;ou$en za trenutak oseti kako $u uz vrat ga$i%u $ar*i& Rei koje je zaustio da kae za$re%e $u na iznenada sasu%eni$ usna$a& Znao je! nai$e! da $u "rijatelj vi%e nikako ne $oe #iti iv! "a i"ak! on $u je $a nuo&&& Gr nade i stra a $inu! $e'uti$! istog trena kada su oseanja ustu"ila $esto ladnoj logi*i& ,a"sula koja je i dalje u#rzavala na"rosto je trzela teret koji je vukla za so#o$& Pulov gest "redstavljao je odjek kretnje ka"etana ) a#a u asu kada je njegov le%! vezan za tru" #elog kita! u"utio "oslednji "ozdrav "osadi #roda 1Pikvod1 osu'enoj na skori kra & Pet $inuta kasnije! ka"sula i njen satelit nesta%e $e'u zvezda$a& Dugo "oto$! Dejvid ;ou$en ostao je zagledan u "razninu koja se jo% $nogo $iliona $ilja "ruala "red nji$ do odredi%ta za koje je on sada "ostao uveren da e $u zauvek ostati nedoseno& 3$o$ $u je strujala sa$o jedna "o$isao& ?renk Pul #ie "rvi ovek koji e stii do Saturna& <E& DI:).OG S) G).O(

/i%ta se na 1Otkriu1 nije "ro$enilo& Svi siste$i i dalje su dejstvovali nor$alno- *entri9uga se lagano okretala oko svoje ose! stvarajui "rivid gravita*ije- i#ernauti su s"avali #ez snova u svoji$ odelj*i$a- #rod je "lovio ka odredi%tu od koga ga ni%ta nee $oi odvratiti izuzev sudara sa neki$ asteroido$! ali verovatnoa da e se ne%to tako desiti #ila je ne"oja$no $ala& 3ostalo$! sa ove strane :u"iterove or#ite! asteroida je uistinu #ilo sasvi$ $alo& ;ou$en se uo"%te nije seao kako je stigao od kontrolnog $osta do *entri9uge& 3z iznena'enje je s vatio da sedi u $aloj ku inji! drei u ru*i do"ola is"ijenu %olju ka9e& Polako je "ostajao svestan onoga %to ga okruuje! slino oveku koji izranja iz dugotrajnog s"avanja izazvanog narkoti*i$a& /e"osredno "red nji$ nalazilo se jedno od soiva sa "rije$ni$ ras"ono$ ri#ljeg oka! koja su #ila raz$e%tena "o strate%ki$ taka$a u #rodu! o$oguujui Galu da i$a valjanu "reglednost unutra%njosti& ;ou$en se za#ulji u soivo kao da ga nikad ranije nije video- a onda se lagano "ridie i krenu ka nje$u& /jegova kretnja u vidno$ "olju $ora da je "odstakla ne%to u nedokuivo$ u$u koji je sada vladao #rodo$! jer Gal se najedno$ oglasi0 H;a% je nezgodno ovo %to se z#ilo sa ?renko$! zar ne2H HDaH! uzvrati ;ou$en "osle duge "auze& H7ako je&H HPret"ostavlja$ da te je to "rilino slo$ilo2H H) %ta #i drugo oekivao2H Gal je "ri"re$ao odgovor vekovi$a! $ereno ko$"juterski$ vre$eno$- "ro%lo je *eli "et sekundi "re no %to je nastavio0 H;io je izvrstan lan "osade&H 3stanoviv%i da $u se %olja sa ka9o$ i dalje nalazi u ru*i! ;ou$en ot"i do#ar gutljaj& )li ni%ta nije uzvratio- u glavi $u je vladao takav $ete da $u na"rosto ni%ta nije "adalo na "a$et da kae + ni%ta %to sa$o ne #i "ogor%alo situa*iju! ako je to uo"%e $ogue& Da li je "osredi $ogao #iti nesrean sluaj! izazvan neki$ kvaro$ u kontrolni$ ure'aji$a ka"sule2 Ili je $oda u "itanju gre%ka! svakako ne otina! od strane Gala2 /ikakvo o#ja%njenje nije #ilo "onu'eno! a on se #ojao da ga zatrai! zazirui od reak*ije koju je to $oglo da izazove& I dalje nije #io kadar da "ot"uno "ri vati za$isao da je ?renk oti$i*e u#ijen + #ilo je to ne%to krajnje ira*ionalno& (ogunost da se Gal! koji je toliko dugo dejstvovao #es"rekorno! najedno$ "retvori u u#i*u izgledala je sasvi$ $i$o razu$a& (ogao je da "ogre%i + od toga nisu #ili i$uni ni ljudi! ni $a%ine + ali ;ou$en nikako nije $ogao "overovati da je u stanju i da u#ije& /o! ta se $ogunost i"ak nije s$ela "rene#rei! jer ako #i se "okazala verodostojna! onda #i se on nalazio u stra%noj o"asnosti& Iako su $u! $e'uti$! "ravila "ostu"anja jasno odre'ivala %ta $u valja initi u ovakvi$ "rilika$a! on i"ak nije #io siguran kako da taj korak #ez#edno s"rovede u delo& 3koliko #i neki lan "osade stradao! onaj drugi ga je od$a $orao za$eniti jedni$ od i#ernisani - za #u'enje je "rvi #io odre'en Vajt ed! geo9iziar! a "oto$ je red #io na ,a$inskog! "a na Gantera& Postu"ak oivljavanja nalazio se "od Galovo$ kontrolo$ + a ovo$e je "ri#egnuto zato da #i $u se o$oguilo da dela u sluaju da o#oji*a njegovi kolega istovre$eno #udu ones"oso#ljena&

/o! "ostojala je i runa kontrola koja je do"u%tala da svaki i#ernakulu$ dejstvuje kao "ot"uno autono$na jedini*a! nezavisna od Galovog nadzora& Pod "ostojei$ s"leto$ okolnosti! ;ou$en je osetio snaan "oriv da "ri#egne u"ravo toj $ogunosti& Pri to$ je! ak jo% snanije! oseao da $u sa$o jedan ljudski sadrug nee #iti dovoljan& ,ada se ve laa tog "osla! "ro#udie svu troji*u i#ernisani & 3 te%ki$ "redstojei$ nedelja$a #ie $u "otre#na sva ras"oloiva "o$o& 3z jednog oveka $anje i sa ve "revaljeno$ "olovino$ "utovanja! zali e vi%e nee "redstavljati najvei "ro#le$& HGaleH! ree on %to je $ogao staloeniji$ glaso$& HDaj $i rune kontrole i#erna*ije + za sve tri jedini*e&H HZa sve! Dejve2H HDa&H HS$e$ li istai da je "redvi'ena sa$o jedna za$ena& ;u'enje ostale dvoji*e tre#alo #i da usledi tek kroz sto dvadeset dana&H HPot"uno sa$ svestan toga& )li i"ak eli$ ovako da "ostu"i$&H H:esi li siguran da uopte nekoga tre#a oiveti! Dejve2 Sasvi$ $oe$o da nastavi$o sa$i& (e$orija kojo$ ras"olae$ na #rodu "ot"uno je dovoljna za zadovoljenje svi "otre#a $isije&H Da li je "osredi "roizvod njegove "rena"regnute uo#razilje! u"ita se ;ou$en! ili je u Galovo$ glasu "ostojao "rizvuk $oleivosti2 Iako su $u! $e'uti$! sa$e rei izgledale razlone! one su ga is"unile jo% du#ljo$ ze#njo$ nego ranije& Galov "redlog nikako nije $ogao "redstavljati is od gre%ke- on je savr%eno do#ro znao da Vajt ed $ora #iti oivljen! sada "o%to je Pul stradao& Ovo %to je "redlagao #ilo je oz#iljno odstu"anje od "rogra$a $isije! te je tako znaajno izlazilo iz okvira nare'enja i u"utstava koja je do#io& Ono %to se "red odno dogodilo $oglo se jo% "rotu$aiti kao niz nesreni sluajeva- ali ovo je #io "rvi nagove%taj "o#une& ;ou$en je i$ao oseaj da oda "o jaji$a dok je odgovarao0 H;udui da su iskrsle naroite okolnosti! "otre#na $i je svaka "o$o& Daj $i stoga rune kontrole i#erna*ije&H H)ko si i dalje re%en da oivi% *elu "osadu! ja to $ogu sa$ da o#avi$& /e$a "otre#e da se ti "etlja% oko toga&H 3 sve$u to$e "ostojalo je ne%to ko%$arno nestvarno& ;ou$enu se javio utisak da se nalazi na klu"i za svedoke i da je "odvrgnut unakrsno$ is"itivanju nekog ne"rijateljski nastrojenog javnog tuio*a u vezi sa zloino$ koga on uo"%te nije svestan + ali i"ak zna da #i! iako je nevin! i naj$anja o$a%ka u govoru $ogla da $u srui nesreu na glavu& Heli$ da to sa$ o#avi$! GaleH! ree on& H(oli$ te! daj $i kontrole&H HSlu%aj! Dejve! eka te $nogo "osla& Predlae$ ti da to "re"usti% $eni&H HGale! "re#a*i $i runu kontrolu i#erna*ije&H H/a osnovu ar$onika u tvo$ glasu! Dejve! $ogu da raza#ere$ da si veo$a uzrujan& Za%to ne #i uzeo jednu "ilulu "rotiv stresa i $alo se od$orio2H HGale! ja sa$ taj koji za"oveda na ovo$ #rodu& /are'uje$ ti da oslo#odi% runu kontrolu i#erna*ije&H HIzvini! Dejve! ali saglasno "ose#noj "ododred#i @6BAD+"ovlaka+B! navodi$- 1,ada je "osada

$rtva ili ones"oso#ljena! #rodski raunar $ora da "reuz$e kontrolu1 + kraj navoda& (ora$! dakle! da "rene#regne$ tvoj autoritet! #udui da nisi kadar da ga inteligentno s"rovodi% u delo&H HGaleH! ree ;ou$en! govorei sada ledeno $irni$ glaso$& H:a nisa$ ones"oso#ljen& 3koliko ne #ude% izvr%io $oje naloge! #iu "rinu'en da te iskljui$&H HZna$ da ti se to ve neko vre$e vrz$a u glavi! Dejve! ali ti$e #i na"ravio stra%nu gre%ku& :a sa$ nesravnjivo kadriji od te#e da vodi$ rauna o ovo$ #rodu! a i osea$ silan "olet za ovu $isiju i i$a$ "overenja u njen us"e &H HDo#ro $e slu%aj! Gale& 3koliko s$esta ne #ude% oslo#odio rune kontrole i#erna*ije i ne izvr%i% svako nare'enje koje ti u#udue #ude$ dao! otii u do @entrale i "reduzeu "ot"uno iskljuenje&H Galova "redaja #ila je i "ot"una i neoekivana& H3 redu! DejveH! ree on& H7i si ovde glavni& Poku%ao sa$ da uradi$ ono %to sa$ s$atrao da je naj#olje& Razu$e se da u izvr%avati sva tvoja nare'enja& Sada i$a% "unu runu kontrolu i#erna*ije&H Gal je odrao re& Pokaziva naina kontrolisanja i#ernakulu$a "re%ao je sa )37O na R34/O& 7rea $ogunost + R)DIO + sada je! razu$e se! #ila #eskorisna i takva e ostati sve dok "onovo ne #ude us"ostavljen kontakt sa Ze$ljo$& ,ada je ;ou$en stavio u "ogon vrata Vajt edovog odeljka! koja su glatko skliznula u stranu! li*e $u je za"a nuo talas ladnog vazdu a i da $u se kondezovao u $aglu "red nji$& /o! tu nije uistinu #ilo ladno- te$"eratura se nalazila do#rano iznad take s$rzavanja& ) i #ilo je "reko tri stotine ste"eni to"lije nego u "odruji$a ka koji$a se sada kretao& Dis"lej #iosenzora + du"likat onoga na kontrolno$ $ostu + "okazivao je da je sve savr%eno nor$alno& ;ou$en za trenutak #a*i "ogled na vo%tano li*e geo9iziara izvi'ake eki"e- Vajt ed e se! "o$isli on! veo$a iznenaditi kada se "ro#udi toliko daleko od Saturna& ;ilo je ne$ogue rei da zas"ali ovek nije $rtav- nije "ostojao ni naj$anji vidljiv znak ivotni delatnosti& /ije #ilo su$nje da se dija9rag$a ne"ri$etno die i s"u%ta! ali jedini dokaz o to$e #ila je kriva kraj koje je "isalo 1Disanje1! #udui da je *elo telo #ilo o"toeno elektrini$ jastuii$a za grejanje koji e "odizati te$"eraturu "rogra$irano$ sto"o$& ) onda ;ou$en za"azi da "ostoji jedan znak "ostojanog $eta#oliz$a0 sla#a #rada izrasla je Vajt edu toko$ $ese*i "rovedeni u #esvesno$ stanju i#erna*ije& 3re'aj za runo oivljavanje nalazio se u jedno$ $alo$ kui%tu u eono$ delu i#ernakulu$a o#lika $rtvakog kovega& ;ilo je neo" odno sa$o slo$iti "eat! "ritisnuti jedno dug$e i saekati& (ali! auto$atski "rogra$er + ne $nogo sloeniji od onoga koji $enja o"era*ije u kunoj $a%ini za "ranje ru#lja + "oto$ #i u#rizgao odgovarajue $edika$ente! "rigu%io elektronarkotike i$"ulse i stao da die telesnu te$"ereturu& ,roz desetak $inuta vas"ostavila #i se svest! "re$da #i "rotekao #ar jedan dan "re no %to #i i#ernisani #io u stanju da se kree #ez tu'e "o$oi& ;ou$en slo$i "eat i "ritisnu dug$e& /aizgled! ni%ta se nije dogodilo0 nije #ilo nikakvog zvuka! nikakvog "okazatelja da je ure'aj "oeo da dejstvuje& )li na dis"leju #iosenzora tro$e i$"ulsne krive "oe%e da $enjaju te$"o& Vajt ed se vraao iz stanja s"avanja&

) onda se dve stvari z#i%e istovre$eno& Veina ljudi ne #i za"azila nijednu od nji ! ali "osle svi $inuli $ese*i na 1Otkriu1 ;ou$en je us"ostavio doslovnu si$#iozu sa #rodo$& 3 trenu #i $u "ostalo jasno! "re$da ne uvek na svesno$ nivou! da je do%lo do neke "ro$ene u nor$alno$ rit$u dejstvovanja leteli*e& /aj"re je usledio jedva "ri$etan tre"taj svetlosti! kao %to se uvek doga'alo kada #i na elektrina kola #io "rikljuen neki jai "otro%a& /o! sada nije #ilo nikakve "otre#e za takvi$ "otro%ae$- nije $u "adala na "a$et nikakva $a%ina koja #i #a% tog trenutka $orala da stu"i u dejstvo& Poto$ je raza#rao! na sa$o$ "ragu ujnosti! udaljeno #rujanje nekog elektro$otora& Za ;ou$ena je svaki starter na #rodu "osedovao svoj oso#eni zvuk! a ovaj je "re"oznao istog trena kada $u je do"ro do u a& Ili je si%ao s u$a i ve "atio od alu*ina*ija + ili se z#ivalo ne%to "ot"uno ne$ogue& Gladnoa znatno du#lja od #lage studeni i#ernakulu$a kao da $u je o#avila sr*e dok je oslu%kivao te sla#a%ne vi#ra*ije %to su do"irale kroz tvar od koje je #rod #io sazdan& Dole! u sali za sve$irske ka"sule! otvarala su se vrata vazdu%ne ko$ore& <F& /EOPGOD/OS7 S)Z/)/:) Od asa kada se u Galu javila "rva iskra svesti! u jednoj la#oratoriji koja se sada nalazila $nogo $iliona $ilja u "rav*u Sun*a! sve njegove $oi i u$e%tva #ili su "osveeni jednoj svrsi& Is"unjenje "rogra$a koji $u je dodeljen za njega je "redstavljalo ne%to vi%e od o"sednutosti- #io je to jedini razlog njegovog "ostojanja& /eo$etan "o ota$a i strasti$a organskog ivota! on je "ristu"io ostvarenju te svr e zaoku"ljen sa$o njo$e& Goti$ina gre%ka #ila je neza$isliva& 4ak i "rikrivanje istine is"unilo ga je oseanje$ nesavr%enstva! ne*elovitosti + oni$ %to #i se kod ljudski #ia nazvalo krivi*a& :er Gal je! #a% kao i njegovi tvor*i! sazdan nevin- no! "rerano! jedna z$ija u%la je u njegov elektronski raj& 7oko$ "revaljivanja "oslednji stotinu $iliona $ilja ne"restano je raz$i%ljao o tajni koju nije $ogao da "odeli sa Pulo$ i ;ou$eno$& iveo je sa lai! a #rzo se "ri#liavao as kada e njegove kolege saznati da je i on do"rinosio nji ovo$ o#$anjivanju& 7roji*a i#ernisani ve su znali istinu + oni su! nai$e! #ili "ravi tovar 1Otkria1! o#ueni za najvaniju $isiju u istoriji oveanstva& )li nisu #ili kadri da govore toko$ svog dugotrajnog s"avanja! "a tako ni da otkriju svoju tajnu "riliko$ $nogi asova razgovora sa "rijatelji$a i ro'a*i$a! kao i sa in9or$a*ioni$ agen*ija$a! "osredstvo$ otvorene veze sa Ze$ljo$& ;ila je to tajna koja se! ak i uz najveu uzdranost! te%ko $ogla sauvati + #udui da je neu$oljivo delovala na o"%ti stav! na glas! na svekoliko vi'enje sveta& ;ilo je stoga naj#olje da Pul i ;ou$en! koji se nee skidati sa 7V ekrana %iro$ sveta toko$ "rvi nedelja leta! ne znaju ni%ta o "ravoj svrsi $isije! sve dok se ne "ojavi neo" odnost tog saznanja& ;ila je to logika "lanera $isije- ali nji ova dva #oanstva! ;ez#ednost i /a*ionalni interes! ni%ta nisu znaili Galu& On je #io svestan jedino "rotivurenosti koja $u je lagano naru%avala *elovitost + "rotivurenosti iz$e'u istine i "rikrivanja istine& Poeo je da "ravi gre%ke! iako #i to "orekao! "o"ut neurotiara koji nije kadar da uoi si$"to$e svoje #oljke& Veza sa Ze$ljo$! "osredstvo$ koje je njegov rad dran "od stalni$

nadzoro$! "ostala je glas savesti ko$e on vi%e nije $ogao sasvi$ da se "okoreva& )li da e hotimi"e "oku%ati da "rekine tu vezu + tako ne%to nikada ne #i "riznao! ak ni sa$o$e se#i& /o! to je i"ak #io $anji "ro#le$- on #i se jo% nosio sa nji$ + kao %to se veina ljudi nosi sa svoji$ neuroza$a + da se nije suoio sa krizo$ koja je dovela u "itanje sa$o njegovo "ostojanje& Za"reeno $u je iskljuenje$- #ie li%en svi ulazni jedini*a i #aen u ne"oja$no stanje #esvesnosti& Za Gala je to "redstavljalo isto %to i s$rt& :er on! nai$e! nikada nije s"avao! "a nije ni znao da se o"et $oe "ro#uditi&&& I tako! re%io je da se za%titi! koristei sva oruja koja su $u stajala na ras"olaganju& ;ez zlo#e + ali i #ez saaljenja + uklonie uzrok svoji osujeenosti& ) onda! drei se u"utstava koja su $u data za sluaj krajnje nude! nastavie $isiju + neo$etan i sa$& <K& 3 V),33(3 7renutak kasnije! svi drugi zvu*i #ili su "rigu%eni zaglu%ujuo$ gr$ljavino$ slino$ urliku tornada koji se "ri#liava& ;ou$en je ve oseao kako $u "rvi naleti vetra udaraju o telo- kroz nekoliko sekundi sa$o je s $uko$ us"evao da se odri na noga$a& )t$os9era je kuljala iz #roda! %ikljajui "o"ut gejzira u vakuu$ sve$ira& /e%to $ora da se dogodilo sa "ot"uno "ouzdani$ #ez#ednosni$ siste$o$ vazdu%ne ko$ore- s$atralo se ne$ogui$ da se i jedna i druga vrata otvore u isto vre$e& /o! ne$ogue se i"ak dogodilo& )li kako! za i$e ;oga2 /ije #ilo vre$ena da se "oza#avi ti$e toko$ deset ili "etnaest sekundi svesti koje su $u "reostale "re no %to "ritisak "adne na nulu& )li iznenada se setio neega %to $u je jedno$ "riliko$ kazao neko od "rojektanata #roda u razgovoru o 1"ot"uno #ez#edni$1 siste$i$a& H3 stanju s$o da na"ravi$o siste$ koji je o#ez#e'en "rotiv nesreni sluajeva ili glu"ostiali nis$o kadri da naini$o takav koji #i #io #ez#edan od oti$ine zlou"otre#e&H ;ou$en je stigao da #a*i sa$o jedan "ogled "re$a Vajt edu "re no %to je jurnuo iz odeljka& /ije $ogao #iti siguran da li je tre"taj svesti $inuo vo%tani$ *rta$a li*a- $oda je jedno oko #ilo tre"nulo& )li sada vi%e ni%ta nije $ogao da uini za Vajt eda niti za ostale- $orao je sa s"asava se#e& 3 odniku *entri9uge koji se str$o zakrivljavao vetar je uao! nosei lake odevne "red$ete! ko$ade "a"ira! grudve rane iz ku inje! tanjire! a%e + sve %to nije #ilo #ez#edno "rivr%eno& ;ou$en je stigao da #a*i tek jedan "ogled na to uskovitlano rasulo kada glavna rasveta za$irka i utuli se! tako da se najedno$ o#reo u ta$i u kojoj je sve tutnjalo& )li skoro istog trena ukljuila se rezervna aku$ulatorska rasveta! o#asjavajui ko%$arni "rizor utvarni$! "lavi$ sjaje$& 4ak i #ez nje! ;ou$en je $ogao nai "ut kroz "oznatu + "re$da sada uasno "reo#raenu + sredinu& Pa i"ak! svetlost je #ila i te kako do#rodo%la! #udui da $u je o$oguavala da iz#egava o"asnije "red$ete koje je unaokolo raz#a*ao vetar& Svuda oko se#e $ogao je da oseti kako se *entri9uga trese i stenje "od o"tereenje$ koje se $a nito $enjelo& Po#ojao se da e izleteti iz lei%ta- ukoliko #i se to dogodilo! uzvrteli za$aja* razneo #i #rod na ko$ade& )li i to #i #ilo svejedno + ako ne us"e na vre$e da stigne do naj#lieg

skloni%ta za sluaj o"asnosti& Ve je #ilo te%ko disati- "ritisak sada $ora da je "ao na svega jednu ili dve 9unte "o kvadratno$ inu& 3rlik orkana "ostajao je sve sla#iji kako je ovaj gu#io snagu! a i "rore'eni vazdu vi%e nije tako delotvorno "renosio zvuk& ;ou$enova "lua na"rezala su se kao da se nalazi na vr u Everesta& ,ao i svi valjano o#ueni ljudi u do#ro$ zdravlju! $ogao je da o"stane u vakuu$u naj$anje jedan $inut + pod uslovom da i$a vre$ena da se "ri"re$i za to& )li vre$ena nije #ilo- $ogao je jedino da rauna na nor$alni "etnaestak sekundi svesti "re no %to $u $ozak ostane #ez kiseonika i anoksija ga savlada& 4ak i tada! jo% #i $ogo da se "ot"uno "ovrati "osle $inuta ili dva u vakuu$u + ako #i #ila "reduzeta "ro"isna reko$"resija- "otre#no je "o"rilino vre$ena da telesne tenosti "onu da kljuaju u svoji$ razni$! do#ro za%tieni$ siste$i$a& Rekordno vre$e izlaganja vakuu$u iznosilo je skoro "et $inuta& 3 dato$ sluaju! "osredi nije #io ogled ve s"asavanje "riliko$ nesree- oso#a je! dodu%e! ostala deli$ino "aralisana usled vazdu%ne e$#olije! ali je i "reivela& )li sve to nije #ilo od koristi ;ou$enu& /ije "ostojao niko na 1Otkriu1 ko #i ga $ogao "odvri reko$"resiji& (orao je da dos"e do #ez#edog okrilja za nekoliko sekundi! osloniv%i se sa$o na vlastite snage& Sreo$! kretanje je sada "ostalo lak%e- razre'eni vazdu vi%e ga nije $ogao udarati i zanostiti! niti ga je ga'ao letei$ "rojektili$a& uti znak S,.O/I87E Z) S.34): OP)S/OS7I nalazio se od$a iza krivine odnika& 7eturavo je krenuo ka nje$u! zgra#io ruku i "ovukao vrata ka se#i& /a jedan uasan trenutak "o$islio je da su se zaglavila& ) onda! "o$alo krute %arke "o"usti%e i on u"ade unutra! iskoristiv%i teinu tela da zatvori vrata za so#o$& (aju%ni odeljak #io je veliki ta$an toliko da u njega stanu jedan ovek + i jedan ska9ander& ;lizu tavani*e nalazio se $ali! svetlozeleni *ilinder "od visoki$ "ritisko$ na ko$e ne stajala oznaka O<& ;ou$en %e"a kratku "olugu "ovezanu sa ventilo$ i "oslednjo$ snago$ "ovue je nadole& ;laena #uji*a ladnog! istog kiseonika "oe da $u se sliva u "lua& Stajao je nekoliko dugi trenutaka udi%ui! dok je oko njega rastao "ritisak u $aloj ko$ori veliine or$ana& 4i$ je $ogao nor$alno da di%e! zatvorio je ventil& 3 *ilindru je #ilo gasa sa$o za dve ovakve u"otre#e$oda e $orati "onovo da ga iskoristi& Po%to je "riliv kiseonika "rekinut! najedno$ je "ostalo ti o& ;ou$en je stajao u odeljku! "o$no oslu%kujui& 7utnjava sa one strane vrata tako'e je "restala- #rod je #io "razan! izgu#iv%i svu at$os9eru u sve$ir& ,roz "od vi%e nisu do"irale ni $a nite vi#ra*ije *enti9uge& )erodina$ini "otresi su se okonali i ona se sada $irno okretala u vakuu$u& ;ou$en "risloni u o uz zid odeljka da #i ustanovio da li $oe da u vati ne%to in9or$ativni %u$ova koji do"iru kroz $etalno telo #roda& /ije znao %ta da oekuje! ali sada je #io "ri"ravan da "overuje u gotovo sve& 7e%ko da #i se odve iznenadio da je osetio sla#a%ne vi#ra*ije velike uestalosti koje su "roizvodili "otisni*i "riliko$ "ro$ena kursa 1Otkria1- ali "ostojala je sa$o ti%ina& (ogao je da ostane ovde! da je to eleo! oko jedan sat + ak i #ez ska9andra& Izgledalo je!

$e'uti$! #es$isleno straiti neiskori%eni kiseonik u $aloj ko$ori i nije #ilo nikakve svr e ekati& Ve je doneo odluku o to$e %ta $ora initi- %to to due #ude odlagao! ti$e e stvar #iti oteanija& ,ada je u%ao u ska9ander i "roverio njegovo dejstvovanje! is"ustio je "reostali kiseonik iz odeljka i izjednaio "ritiske sa dve strane vrata& Ona su se lako otvorila u vakuu$u i on izi'e u sada #e%u$nu *entri9ugu& Sa$o je ne"ro$enjeno "rivlaenje njene ve%take gravita*ije ukazivalo na injeni*u da se jo% okree& ;a% i$a$ sree! "o$isli ;ou$en! %to nije "oela "reko$erno #rzo da se vrti- ali to $u je sada #ila naj$anja #riga& Rezervna rasveta i dalje je radila! a i on je i$ao na %le$u ska9andra ugra'enu svetiljku koja $u je o#asjavala "ut& Plavila je svetlo%u zakrivljeni odnik koji$ je krenuo! za"utiv%i se ka i#ernakulu$i$a i ono$e %to se ta$o #ojao da e zatei& /aj"re je os$otrio Vajt eda0 #io je dovoljan sa$o jedan "ogled& S$atrao je da ljudi u i#erna*iji ne "okazuju nikakve znake ivota! ali sada je s vatio da nije #io u "ravu& Iako ju je #ilo ne$ogue de9inisati! ipak je "ostojala razlika iz$e'u i#erna*ije i s$rti& @rvene svetiljke i ne$odulisane linije na dis"leju #iosenzora sa$o su "otvrdile ono %to je on ve naslutio& Isto je #ilo i sa ,a$inski$ i Gantero$& /ije ranije i$ao "riliku da i #olje u"ozna! a ona $u se sada sigurno nee vi%e ukazati& ;io je sa$ u #ezvazdu%no$! deli$ino ones"oso#ljeno$ #rodu! #ez ikakvi veza sa Ze$ljo$& /ijednog drugog ljudskog #ia nije #ilo u krugu "renika od "ola $ilijarde $ilja& Pa i"ak! u jedno$ veo$a stvarno$ s$islu! on nije #io sa$& Pre no %to "ovrati #ez#ednost! $orae da #ude jo% usa$ljeniji& /ikada ranije nije "ro%ao kroz #esteinsko sredi%te *entri9uge odeven u ska9ander- zazor je #io $ali! tako da ga je ekao teak i is*r"ljujui "osao& Prilike su jo% #ile "ogor%ane okolno%u da je kruni "rolaz #io zakren stvari$a naneseni$ tu za vre$e kratkotrajnog $a nitanja vetra koji je oduvao at$os9eru iz #roda& :ednog trenutka sno" ;ou$enove eone sveiljke "ao je na odvratnu $rlju ostalu na $estu gde je neka le"ljiva! *rvena tenost "ljusnula na jednu "lou& /ekoliko trenutaka o#uzela ga je $unina! a onda je ugledao delie "lastine "osude i s vatio da je tu "osredi sa$o neka rana + "o svoj "rili*i "ek$ez + iz jenog od kontejnera& (rlja se skaredno nadi$ala $e urovi$a u vakuu$u dok je on "ro$i*ao "okraj nje& Izi%ao je iz #u#nja koji se lako okretao i u"lovio na kontrolni $ost& 3 vatio se tu za kratke lestvi*e i stao da se kree dalje du nji ! ruku "o ruku! dok je #listavi krug svetlosti sa re9lektora na ska9andru "oigravao "red nji$& Retko je ranije zalazio u ovaj sektor #roda- nije tu i$ao %ta da radi + sve do sada& ) onda je stigao do $ali ! eli"tini vrata na koji$a je #io is"isan niz "oruka0 1Pristu" dozvoljen jedino ovla%eno$ oso#lju1! 1:este li "ri#avili uverenje G&6J21 i 13ltraisto "odruje + obavezno no%enje usisne odee1& Iako vrata nisu #ila zakljuana! i$ala su tri "eata! svaki sa zna$enje$ druge vlasti! raunajui tu i )stronautiku agen*iju& )li ak i da je jedan #io veliki "redsednikov "eat! ;ou$en ne #i oklevao da slo$i&

;io je tu sa$o jedno$ ranije! dok su jo% "ostavljane instala*ije& Sasvi$ je s$eo sa u$a da "ostoji ulazno video soivo koje dri na oku $alu ko$oru sa njeni$ uredno razvrstani$ redovi$a i kolona$a tranzistorski logiki jedini*a koje su "rilino nalikovale na #anine se9ove& 3 trenu je s vatio da je oko reagovalo na njegovo "risustvo& Oglasio se "isak noseeg talasa "riliko$ ukljuenja lokalnog #rodskog razglasa- a onda se iz zvunika u ska9andru razlee jedan "oznat glas& H/e%to se! izgleda! dogodilo sa siste$o$ za odranje ivota! Dejve&H ;ou$en nije o#ratio "anju& Paljivo je "rouavao $ale nat"ise na logiki$ jedini*a$a! raz$atrajui svoj "lan delenja& HDakle! DejvideH! oglasi se "onovo Gal! Hjesi li "rona%ao u e$u je nevolja2H 4eka ga veo$a "i"av "osao- ovde nije #ila stvar na"rosto u to$e da se "rekinu svi Galovi dovodi energije! %to je $oglo #iti re%enje da je i$ao "osla sa neki$ jednostavni$! #esvesni$ raunaro$ negde na Ze$lji& 3 Galovo$ sluaju! %tavi%e! "ostojalo je %est $e'uso#no nezavisni i razdvojeni na"ojni siste$a! uz jo% jedan rezervni koji se sastojao iz za%tiene i oklo"ljene nuklearne izoto"ske jedini*e& /e + ovde nije $oglo #iti rei o jednostavno$ 1iskljuenju iz zida1"a ak i kada #i to #ilo $ogue! "osledi*e #i #ile katastro9alne& Gal je! nai$e! #io nervni siste$ #roda- #ez njegovog nadzora! 1Otkrie1 #i "redstavljalo $e aniki le%& :edino re%enje #ilo je isko"avanje va%i *entara ovog #olesnog! ali #listavog u$a! "ri e$u #i u radu #ili ostavljeni jedino isto auto$atski regula*ioni siste$i& ;ou$en nije ovde i%ao grlo$ u jagode! #udui da je o ovo$ "ro#le$u #ilo rei na njegovoj o#u*i! "re$da niko ni u snu nije $ogao "o$isliti da e on iskrsnuti i u stvarnosti& Znao je da se izlae veliko$ riziku- ukoliko #i ga u vatio neki re9leksni gr! sve #i #ilo gotovo za nekoliko sekundi& H(isli$ da je do%lo do kvara u vrati$a sale za ka"suleH! "ri$eti Gal glaso$ lakog razgovora& HSrea %to nisi stradao&H Poinje$o! "o$isli ;ou$en& /ikada nisa$ ni slutio da u #iti a$aterski neuro irurg koji vr%i lo#oto$iju sa druge strane :u"iterove or#ite& Otkaio je za"tivku na odeljku sa nat"iso$ S)Z/):/) POVR)7/) SPREG) i izvukao "rvi $e$orijski #lok& 4udesno sloena trodi$enziona $rea! koja je #ez "o $uke $ogla stati na dlan! iako je sadrala $ilione ele$enata! stade da le#di kroz ko$oru& HGej! DejveH! ree Gal& H8ta to radi%2H Pita$ se! $oe li da oseti #ol2 + "o$isli ;ou$en nakratko& Po svoj "rili*e ne $oe! ree on u se#i- uostalo$! ni u ovekovoj $odanoj kori ne "ostoje organi ula& O"era*ija na ljudsko$ $ozgu $oe se vr%iti #ez anestezije& Stao je da izvlai! jednu za drugo$! $ale jedini*e na "loi sa nat"iso$ EGO+PO:)4)/:E& Svaki #lok "oeo #i da "luta i$ #i ga on "ustio iz ruke- kada #i stigao do nas"ra$nog zida! od#io #i se i stao da se vraa natrag& 3#rzo je u ko$ori vei #roj jedini*a lagano i%ao na"red+ nazad& H4uj $e! DejveH! ree Gal& H3 $ene su ugra'ene godine o"erativnog iskustva& Preduzet je neza$isliv na"or da #i ja "ostao ono %to jesa$&H Desetak jedini*a #ilo je izva'eno! "a i"ak raunar je i dalje #io "rise#an za valjujui

vi%estrukoj redundantnosti svog ustrojstva- i ovo svojstvo! ;ou$en je znao! nainjeno je "o uzoru na ljudski $ozak& Dao se na "osao na "loi sa nat"iso$ )37O+I/7E.E,@I:)& HDejveH! ree Gal! Hne razu$e$ za%to $i to ini%&&& Osea$ najvee odu%evljenje za ovu $isiju&&& 3ni%tava% $i u$&&& Zar ne s vata%2&&& Podetinjiu& Postau ni%ta&&H 7ee je nego %to sa$ oekivao! "o$isli ;ou$en& 3ni%tava$ jedino svesno stvorenje u $ojoj vaseljeni& )li ne$a $i druge! ako eli$ da "onovo us"ostavi$ kontrolu nad #rodo$& H:a sa$ raunar G). JLLL "roizvodni #roj tri& Poeo sa$ da dejstvuje$ u "ostrojenju 1Gal1! u :ur#ani! Ilinoj! 6<& januara 6JJF& Gitra s$e'a lisi*a skae na tro$og "sa& Pade ki%a! u#i $i%a&&& Dejve + jesi li jo% tu2 :esi li znao da kvadratni koren iz 6L iznosi A zarez 6E<<FFEEL6EKAFJ2 .ogarita$ 6L "o #azi e iznosi nula zarez BAB<JBBK6JLA<D<&&& is"ravka! to je logarita$ e "o #azi 6L&&& Re*i"rona vrednost #roja tri iznosi L zarez AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA&&& dva "ut dva je&&& dva "uta dva je&&& "ri#lino B zarez 6L6L6L6L6L6L6L6L6L&&& Izgleda da i$a$ neke "ote%koe + $oj "rvi instruktor #io je dr 4andra& On $e je nauio da "eva$ jednu "es$u koja ide ovako0 1Dejzi! o Dejzi! re*i $i da! u$re od lju#avi za to#o$ ja1&H Glas je tako naglo "restao da se ;ou$en za trenutak ukoio! i dalje drei u ru*i jedan od $e$orijski #lokova koji je jo% #io u kolu& ) onda! neoekivano! Gal "roz#ori "onovo& 7e$"o govora #io je znatno s"oriji! a i rei su i$ale $rtav! $e aniki "rizvuk- nikad ne #i us"eo da "ogodi od koga "otiu& HDo#ro&&& jutro&&& doktore&&& 4andra&&& :a sa$&&& Gal&&& S"re$an&&& sa$&&& danas&&& za&&& "rvi&&& as&&&H ;ou$en vi%e nije $ogao da izdri& Istre "oslednju jedini*u i Gal zauvek za$uknu& <J& S)( Po"ut kakve $aju%ne sloene igrake #rod je "lutao! "ostojan i n e"o$ian! u "raznini& /i "o e$u se nije $oglo zakljuiti da je "osredi naj itriji o#jekat u Sunevo$ siste$u i da se kree znatno #re od svi "laneta na nji ovo$ kruenju oko Sun*a& 7ako'e nije "ostojao nikakav "okazatelj da se unutra nalazi ivot- ak na"rotiv& Svaki "os$atra i$ao #i "rilike da za"azi dva zloko#na znaka0 vrata vazdu%ne ko$ore zja"ila su otvorena + i #rod je #io o"toen retki$ o#lako$ ostataka koji se lagano rastakao& Ra%trkani "o za"re$ini "rostora koja je ve dostizala $nogo $ilja u "reniku! nalazili su se is*e"ani listovi "a"ira! $etalne 9olije! ne"re"oznatljivi ko$adi ot"ada + a tu i ta$o o#laii kristala koji su se #listali "o"ut dragulja! o#asjani sjaje$ dalekog Sun*a! na $esti$a gde je tenost #ila isisana iz #roda! s$rznuv%i se istog trena& Sve su to #ile nesu$ljive "osledi*e nesree! "o"ut ostataka koji "oskakuju na "ovr%ini okeana na $estu gde je "otonuo neki veliki #rod& )li u okeanu sve$ira nijedan #rod nikada nije $ogao "otonuti- ak i kada #i #io uni%ten! njegovi osta*i zauvek #i nastavili da se kreu "rvo#itno$ or#ito$& /o! ovaj #rod nije #io "ot"uno $rtav! #udui da je unutra "ostojalo elektrine energije& Sla#a%ni! "lavi sjaj #listao je iz os$atraki "rozora i tre"erio iz otvorene vazdu%ne ko$ore& ) ta$o gde i$a svetlosti! jo% je $oglo #iti i ivota&

) onda! konano! usledile su kretnje& Senke su stale da se $iu kroz "lavi sjaj u vazdu%noj ko$ori& /e%to je izlazilo u sve$ir& ;io je to *ilindrian o#jekt "rekriven neko$ tvari koja ga je gru#o o#$atala& 7renutak kasnije! za nji$ je izi%ao drugi takav o#jekat + "a onda i trei& Sva tri #ila su iz#aena "rilino #rzo- kroz svega nekoliko $inuta ve su se udaljila $nogo stotina jardi& Pro%lo je "ola asa- a tada ne%to znatno vee izle#de iz vazdu%ne ko$ore& :edna od ka"sula za"utila se u sve$ir& Veo$a o#azrivo! o#i%la je tru" i ukotvila se nedaleko od osnove antenskog "ostolja& Iz nje je izi%la jedna "rilika u ska9andru! radila nekoliko $inuta ne%to na "ostolju! a zati$ se vratila u ka"sulu& /edugo "oto$! ka"sula se za"utila isto$ "utanjo$ do vazdu%ne ko$ore- neko vre$e je le#dela "red otvoro$! kao da joj je #ilo te%ko da u'e #ez saradnje na koju se oslanjala u "ro%losti& /o! najzad! uz jedan ili dva $anja udara! ona na'e "ut unutra& /i%ta se drugo nije dogodilo "reko jedan as- tri zloslutna kontejnera odavno su nestala sa vidika! udaljujui se u jedinstveno$ "oretku od #roda& ) onda se vrata vazdu%ne ko$ore zatvori%e! "a otvori%e i o"et zatvori%e& (alo kasnije! "ritulio se sla#a%ni! "lavi sjaj rezervne rasvete + ali na njegovo $esto do%la je znatno snanija osvetljenost& 1Otkrie1 se "olako vraalo u ivot& 3skoro se "ojavio jedan jo% uverljiviji znak& Velika zdela antene! koja je sati$a #eskorisno zurila "re$a Saturnu! "okrenula se "onovo& /a"ravila je "olukrug ka stranje$ delu #roda! u"raviv%i se "ovr rezervoara sa gorivo$ i iljada kvadratni sto"a zraei "eraja& ) onda stade da die li*e "o"ut sun*okreta koji traga za Sun*e$& 3 1Otkriu1! Dejvid ;ou$en #riljivo je *entrirao krst konia koji$ se antena "ovezivala sa nevidljivo$ Ze$ljo$& ;ez auto$atske kontrole $orae stalno da "ode%ava sno" + ali on #i tre#alo da "ostojano #ude u"ravljen "o vi%e $inuta u jedno$ navratu& Sada nije #ilo o$etajui i$"ulsa koji #i ga odvraali od $ete& Poeo je da govori Ze$lji& Protei e vi%e od jednog sata "re no %to njegove rei stignu ta$o i kontrola $isije dozna %ta se dogodilo& ) $orae da saeka da $inu dva sata "re no %to odgovor us"e da dos"e do njega& /o! #ilo je te%ko za$isliti kakav odgovor Ze$lja $oe da u"uti! osi$ jednog taktino #lagonaklonog 1Z#ogo$1& AL& 7):/) Gejvud ?lojd je izgledao kao da je veo$a $alo s"avao! a li*e $u je #ilo iz#orano #riga$a& )li $a %ta da je oseao! glas $u je zvuao vrsto i u$irujue- davao je sve od se#e da ulije sa$o"ouzdanje jedno$ sa$otno$ oveku sa druge strane Sunevog siste$a& HPre svega! dr ;ou$eneH! "oe on! H$ora$o va$ u"utiti estitke na nainu na koji ste izi%li nakraj sa jedno$ veo$a te%ko$ situa*ijo$& Vukli ste uistinu "rave "oteze u okolnosti$a koje su #ile ne"redvi'ene i #ez "resedana& S$atra$o da zna$o %ta je uzrok kra a va%eg Gala devet iljada! ali o to$e e$o razgovarati kasnije! #udui da to nije vi%e kritini "ro#le$& Sve %to nas u ovo$ trenutku zaoku"lja jeste da va$ "rui$o svaku $oguu "o$o! kako #iste $ogli s"rovesti do kraja va%u $isiju&

) sada va$ $ora$ rei %ta je njena "rava svr a! koju s$o us"eli! uz velike "ote%koe! da "rikrije$o od javnosti& Vi #iste #ili u"ueni u sve injeni*e "o "ri#lienju Saturnu- ovo je sa$o #rzi saetak da va$ stvori "redstavu o *eloj stvari& 7rake sa "odro#ni$ "ojedinosti$a #ie e$itovane toko$ nekoliko naredni sati& Sve %to u va$ sada rei nosi oznaku najvee tajnosti& Pre dve godine otkrili s$o "rvi dokaz o "ostojanju inteligentnog ivota izvan Ze$lje& :edna "loa ili $onolit od nekog vrstog! *rnog $aterijala! visoka deset sto"a! "rona'ena je zako"ana u krateru 7i o& Evo je&H 3gledav%i "rvi "ut (/7+6! sa "rilika$a u ska9andri$a koje su se saku"ile unaokolo! ;ou$en se nae "re$a ekranu! ostav%i otvoreni usta od za"anjenosti& 3 uz#u'enju tog otkrovenja + neega %to je! kao i svaki ovek koji se zani$a za sve$ir! na"ola oekivao *elog ivota + gotovo da je s$eo s u$a vlastitu oajniku situa*iju& /o! na $esto u'enja u#rzo je do%lo jedno drugo oseanje& Sve je to #ilo 9antastino + ali kakve veze ima sa njim? (ogao je "ostojati sa$o jedan odgovor& Pri#rao je rastrojene $isli kada se Gejvud ?lojd "onovo "ojavio na ekranu& H/ajneo#inije svojstvo ovog o#jekta jeste njegova starost& Geolo%ki nalazi "okazuju da je on! izvan svake su$nje! star tri $iliona godina& ;io je "ostavljen u (ese*! dakle! u vre$e kada su na%i "re*i "redstavljali "ri$itivne ovekolike $aj$une& Posle svi $inuli vekova ovek #i "rirodno "ret"ostavljao da je $onolit inertan& )li u#rzo "osle izlaska Sun*a na (ese*u! on je e$itovao izuzetno snaan odliv radio+energije& (i s$atra$o da je ta energija #ila na"rosto nuz"roizvod + "ro"ratna "ojava + nekog ne"oznatog o#lika zraenja! #udui da je u isto vre$e nekoliko na%i sve$irski sondi otkrilo neo#ian "ore$eaj koji je "rostrujao kroz Sunev siste$& ;ili s$o u "rili*i da $u veo$a do#ro sledi$o trag& ;io je u"ravljen tano ka Saturnu& Sklo"iv%i delove u $ozaik "osle tog doga'aja! do%li s$o do zakljuka da je $onolit neka vrsta signalnog ure'aja koji radi na Sunev "ogon! ili ga #ar Sun*e aktivira& 4injeni*a da je u"utio svoj i$"uls "o izlasku Sun*a! "o%to je #io izloen dnevnoj svetlosti "rvi "ut za tri $iliona godina! te%ko da $oe "redstavljati "uku "odudarnost& /o! ne$a nikakve su$nje u to da je stvar hotimi"e "ostavljena& Isko"ana je ru"a du#oka trideset sto"a! na njeno dno stavljen je #lok! a "oto$ je #riljivo zatr"ana& Verovatno se "itate kako s$o je uo"%te otkrili& Pa! o#jekt je #ilo lako + "odozrivo lako + "ronai& I$ao je snano $agnetno "olje! tako da se "okazao veo$a u"adljiv i$ s$o "oeli da vr%i$o is"itivanja sa niske or#ite& )li za%to zako"ati na"ravu na Sunev "ogon trideset sto"a is"od tla2 Pretresli s$o na desetine teorija! "re$da na$ je #ilo jasno da je $oda "ot"uno ne$ogue s vatiti "o#ude #ia koja su tri $iliona godina is"red nas& O$iljena teorija ujedno je i najjednostavnija i najloginija& /o! ona je tako'e u najveoj $eri uzne$irujua& Sakrili #iste na"ravu na Sunev "ogon u ta$u + sa$o ako #iste eleli da doznate kada e #iti izneta na svetlost& Drugi$ rei$a! $onolit je $oda svojevrstan alar$& ) $i s$o ga u"ravo ukljuili& Da li jo% "ostoji *iviliza*ija koja ga je "ostavila + to ne zna$o& (ora$o "ret"ostaviti da su

stvorenja ije $a%ine i dalje dejstvuju "osle tri $iliona godina tako'e kadra da sazdaju "odjednako dugoveno dru%tvo& Isto tako! ne s$e$o "rene#rei $ogunost! sve dok se ne "okae su"rotno! da su oni $oda ne"rijateljski nastrojeni& 4esto se isti*alo da svaka razvijena kultura $ora #iti #lagonaklona! ali ne s$e$o se izlagati nikakvi$ rizi*i$a& 8tavi%e! kako je to na%a istorija "okazala u vi%e navrata! "ri$itivne rase esto nisu us"evale da "reive susret sa vi%i$ *iviliza*ija$a& )ntro"olozi govore o 1kulturno$ %oku1- $oda e$o $orati da "ri"ravi$o *elu ljudsku rasu za takav %ok& )li sve dok ne #ude$o saznali neto o stvorenji$a koja su "osetila (ese* + a "o svoj "rili*i i Ze$lju + "re tri $iliona godina! nee$o $oi ak ni da "one$o sa "ri"re$a$a& Va%a $isija je! dakle! ne%to znatno vi%e od otkrivalakog "utovanja& 7o je izvi'aki "ut + iji je zadatak da se is"ita ne"oznata i $oda o"asna teritorija& Eki"a vod vo'stvo$ dr ,a$inskog #ila je "ose#no o#uena za taj "osao- sada ete vi sa$i $orati da se sna'ete #ez nji &&& ,onano! va%e "ose#no odredi%te& Izgleda neverovatno da razvijeni o#li*i ivota $ogu "ostojati na Saturnu ili da su se ikada $ogli "ojaviti na neko$ od njegovi $ese*a& Planirali s$o da istrai$o itav siste$ i jo% se nada$o da ete vi #iti u stanju da ostvarite "ojednostavljen "rogra$ u to$ s$islu& )li sada e$o se $oda $orati usredsrediti na os$i satelit + :a"et& ,ada #ude do%lo vre$e za zavr%ni $anevar! donee$o odluku da li tre#a da se s"ustite na taj udesan o#jekat& :a"et je jedinstven u Sunevo$ siste$u + to ve! razu$e se! znate! ali kao i svi astrono$i toko$ "oslednji tri stotine godina "o svoj "rili*i niste na to o#raali $nogo "anje& Do"ustite $i stoga da vas "odseti$ da je jo% ,asini + koji je otkrio :a"et 6EF6& godine + za"azio da je on est puta svetliji sa jedne strane or#ite nego sa druge& Ovakav odnos krajnje je neo#ian i za njega nikada nije dato zadovoljavajue o#ja%njenje& :a"et je toliko $ali + u "reniku i$a sa$o oko osa$ stotina $ilja + da je ak i u lunarni$ telesko"i$a njegov disk jedva vidljiv& Izgleda! $e'uti$! da "ostoji jedna #listava! udno si$etrina taka na jednoj strani! a to $oda stoji u vezi sa (/7+6& Ponekad "o$isli$ da :a"et #leska ka na$a "o"ut kakvog kos$ikog eliogra9a ve tri stotine godina! dok s$o $i odve glu"i da #is$o s vatili njegovu "oruku&&& Sada! dakle! znate va% stvarni *ilj i $oete da uvidite ivotnu vanost ove $isije& Svi se uzda$o da ete na$ "ruiti neke injeni*e neo" odne za "reli$inarnu o#javu- tajna se ne $oe ouvati u nedogled& 3 ovo$ trenutku jo% ne zna$o da li tre#a da se nada$o ili da stra uje$o& /e zna$o da li ete $e'u Saturnovi$ $ese*i$a naii na do#ro ili na zlo + ili $oda sa$o na ru%evine iljadu "uta starije od 7roje&H Peti deo S)73R/OVI (ESE@I A6& OPS7)/), Rad je naj#olji lek od svakog %oka! a ;ou$ena je sada ekao "osao dovoljan i za sve njegove izgu#ljene sadruge& 8to je #re $ogao! "oev%i od ivotni siste$a #ez koji #i i on i #rod u$rli!

$orao je da vrati 1Otkrie1 u stanje "une o"erativnosti& /ajveu "rednost i$alo je odravanje ivota& Izgu#ljeno je $nogo kiseonika! ali rezerve su i"ak #ile dostane za sa$o jednog oveka& Regula*ija "ritiska i te$"erature #ila je "oglavito auto$atska! tako da se tu sa$o retko javljala "otre#a da Gal "reduz$e neke korake& (onitori na Ze$lji $ogli su sada da vr%e $noge vi%e dunosti u$orenog raunara! #ez o#zira na dugi vre$enski raz$ak koji je "ostojao iz$e'u "ro$enljivi situa*ija i nji ove reak*ije& Protekli #i sati "re no %to #i "ostala kritina $a koja ne"rilika sa siste$o$ za odravanje ivota + izuzev "ojave otvora oz#iljni raz$era u tru"u- "ostojalo #i sasvi$ dovoljno razni u"ozorenja& ;rodski siste$i za energiju! naviga*iju i "ogon ostali su nedirnuti + a i ;ou$enu! u svako$ sluaju! "oslednja dva jo% $ese*i$a nee #iti "otre#na! sve dok ne ku*ne as za sastanak sa Saturno$& 4ak i daljinski! #ez "o$oi #rodskog raunara! Ze$lja je i dalje $ogla da nadgleda tu o"era*iju& Zavr%na "ode%avanja or#ite #ie! dodu%e! ne%to sloenija! z#og "otre#e za stalni$ "roveravanji$a! ali to nije "redstavljalo oz#iljan "ro#le$& /ajtei zadatak koji ga je ekao #io je da is"razni $rtvake sanduke koji su se okretali u *entri9ugi& Srena okolnost #ila je u to$e! "o$isli ;ou$en sa za valno%u! %to su lanovi istraivake eki"e "redstavljali sa$o njegove kolege! a ne i "risne "rijatelje& Zajednika o#uka trajala i$ je svega nekoliko nedelja- no! kada se sada osvrne na to vre$e! "ostaje jasno da je tu "osredi #io znatno "re test $e'uso#ne saglasnosti& ,ada je konano za"tio "razne i#ernakulu$e! u "rilinoj $eri se oseao kao "ljaka% kakvog staroegi"atskog gro#a& Sada e ,a$inski! Vajt ed i Ganter svi stii do Saturna "re njega + ali ne i "re ?renka Pula& /a izvestan nain! ova "o$isao is"unila ga je neo#ini$! izo"aeni$ zadovoljstvo$& /ije "oku%ao da ustanovi da li je ostatak i#erna*ionog siste$a u o"erativno$ stanju& Iako e $u $oda ivot na kraju zavisiti od njega! #io je to i"ak "ro#le$ koji $oe da saeka da #rod u'e na svoju zavr%nu or#itu& Pre toga su se $ogle z#iti $noge stvari& ;ilo je ak $ogue + "re$da jo% nije izvr%io "o$no "roveravanje zali a + da uz strogo ra*ionisanje ostane iv! bez "ri#egavanja i#erna*iji! sve dok ne do'e "o$o& /o! da li #i $ogao da o"stane i u "si olo%ko$ "ogledu! "ored 9izikog! to je ve #ilo sasvi$ drugo "itanje& Poku%ao je da iz#egava raz$i%ljanje o takvi$ dugoroni$ "ro#le$i$a i da se usredsredi na stvari koje su #ile ne"osredne i #itne& Polako je oistio #rod! "roverio da li $u siste$i glatko dejstvuju! ras"ravio te nike "ote%koe sa Ze$ljo$ i radio uz naj$anju $eru s"avanja& 7ek s vre$ena na vre$e! toko$ "rvi nedelja! stizao je da se $alo "oza#avi veliko$ tajno$ ka kojoj je sada neu$itno itao + "re$da $u ona nikada nije daleko iz#ivala iz $isli& ,onano! #rod se "onovo "olako ustalio u auto$atsko$! rutinsko$ dejstvovanju + iako takvo$ koje je nalagalo njegovo ne"restano nadgledanje- no! ;ou$en je i"ak nalazio vre$ena za izuavanje izve%taja i u"utstava u"ueni sa Ze$lje& /e"rekidno je "onovo "u%tao sni$ak nainjen u vre$e kada je (/7+6 "ozdravio zoru "rvi "ut "osle tri $iliona godina& Pos$atrao je "rilike u ska9andri$a kako se vrz$aju unaokolo! gotovo se os$e nuv%i nji ovoj ko$inoj "o$etenosti kada je $onolit suknuo svoj signal ka zvezda$a! "arali%ui nji ove radio+ure'aje isto$ energijo$ svog elektronskog glasa& Posle toga! *rna "loa nije uinila vi%e ni%ta& ;ila je "rekrivena! a "oto$ "onovo o#azrivo

izloena Sun*u + ali nije usledila nikakva reak*ija& /ije "reduzet nikakav "oku%aj da se ona zasee! deli$ino z#og naunog o"reza! ali u "odjednakoj $eri i iz stra a od $ogui "osledi*a& (agnetnog "olja! za valjujui ko$e je $onolit otkriven! nestalo je u trenutku radio+"iska& (oda ga je! "re$a za$isli$a neki strunjaka! stvarala ogro$na o"tona struja koja je tekla u su"er"rovodniku i tako odravala energiju toko$ vekova sve do asa kada se za njo$ ukazala "otre#a& Izgledalo je! nai$e! izvesno da $onolit ras"olae neko$ unutra%nji$ izvori$ energijeSunevo zraenje koje je on a"sor#ovao toko$ kratkog izlaganja lunarno$ svitanju nikako nije #ilo dovoljno za za#eleenu snagu signala& :edno neo#ino! a $oda i sasvi$ nevano svojstvo #loka izazvalo je #eskrajne ras"rave& (onolit je #io visok jedanaest sto"a! dok su $u raz$ere "o"renog "reseka iznosile 6!<D sa "et sto"a& ,ad su di$enzije "o$nije "roverene! ustanovljeno je da $e'u nji$a "ostoji taan odnos 6 "re$a B "re$a J + odnosno da su tu u "itanju kvadrati "rva tri *ela #roja& /iko nije us"eo da "rui neko "ri vatljivo o#ja%njenje ove okolnosti! ali te%ko da je tu $ogla #iti "osredi "uka "odudarnost! #udui da se odnos zadravao do sa$i grani*a tanosti $erenja& ;ilo je neeg ones"okojavajueg u "o$isli da svekolika te nologija Ze$lje nije #ila kadra da o#likuje ak ni jedan inertan #lok! od #ilo kog $aterijala! uz tako 9antastian ste"en tanosti& /a svoj nain! ovo "asivno! ali i gotovo nad$eno is"oljavanje geo$etrijskog savr%enstva #ilo je "odjednako u"eatljivo kao i $a koje drugo svojstvo (/7+6& ;ou$en je tako'e saslu%ao! uz neo#ino odsustvo zani$anja! zakasnela izvinjavanja kontrole $isije z#og naina "rogra$iranja& Glasovi sa Ze$lje odlikovali su se od#ra$#eni$ "rizvuko$$ogao je za$isliti svu silu o"tu#i i "rotivo"tu#i koje se sada "oteu $e'u oni$a %to su "lanirali "o od& /ji$a su! razu$e se! na ras"olaganju stajali neki valjani argu$enti + raunajui tu i is ode tajne studije (inistarstva od#rane! takozvanog "rojekta ;)RS3(! koji je s"roveden 6JKJ& godine na katedri za "si ologiju Garvardskog univerziteta& 3 ovo$ ogledu! usredsre'eno$ na kontrolisanu so*iologiju! razni uzor*i "o"ula*ija "odvrgavani su uveravanju da je ljudska rasa us"ostavila kontakt sa vanze$alj*i$a& (nogi "ojedin*i o#u vaeni is"itivanje$ na%li su se + uz "o$o droga! i"noze i vizuelni o"sena + "od utisko$ da su se uistinu sreli sa stvorenji$a sa drugi "laneta! tako da su nji ove reak*ije uzete kao autentine& /eke od ti reak*ija #ile su veo$a nasilne- kako izgleda! kod $nogi inae nor$alni ljudski #ia "ostojala je du#oko usa'ena kseno9o#ija& S o#ziro$ na tradi*iju oveanstva kada su "osredi linovanja! "rogro$i i sline "rijatnosti! ovo ne #i tre#alo nikoga da iznenadi- "a i"ak! "rire'ivai izuavanja #ili su veo$a uzne$ireni! a is odi nji ovog rada nikada nisu o#narodovani& Pet $e'uso#no nezavisnu sluajeva "anike! izazvane toko$ dvadesetog stolea e$itovanje$ radio+ada"ta*ije ro$ana 1Rat svetova1 Ger#erta Dorda Velsa! tako'e su i%li u "rilog zaklju*i$a studije&&& 3"rkos ovi$ argu$enti$a! $e'uti$! ;ou$en se "onekad "itao da li je o"asnost od kulturnog %oka "redstavljala jedino o#ja%njenje najvi%eg ste"ena tajnosti $isije& /eki nagove%taji koje je dokuio iz u"utstava stavili su $u do znanja da se to! u stvari! #lok S)D+SSSR nadao da e izvui najveu korist iz "rvog kontakta sa inteligentni$ vanze$alj*i$a& Iz njegove sada%nje

"ers"ektive! iz koje je Ze$lja izgledala kao sla#a%na zvezda gotovo izgu#ljena u Sun*u! ovakvi nazori delovali su s$e%no "aro ijski& Znatno ga je vi%e zani$ala + iako je sve to ve "ri"adalo "ro%losti + teorija kojo$ se o#ja%njavalo Galovo "ona%anje& /iko nikada nee utvrditi "unu istinu! ali injeni*a da je i jedan od raunara iz serije devet iljada "ri kontroli $isije "odlegao istovetnoj "si ozi i da se sada nalazio "od oz#iljno$ tera"ijo$ ukazivala je na to da je izloeno o#ja%njenje #ilo tano& Ista gre%ka se nee "onoviti- a okolnost da Galovi tvor*i nisu us"eli da "ot"uno "roniknu u "si ologiju svoje tvorevine reito je govorila o to$e koliko e $oda #iti te%ko vas"ostaviti ko$unika*iju sa usitinu strani$ #ii$a& ;ou$en je sasvi$ $ogao ukazati "overenje teoriji dr Si$onsona! "re$a kojoj su nesvesna oseanja krivi*e! izazvana "rotivurenosti$a u "rogra$u! nagnala Gala da "oku%a da "rekine vezu sa Ze$ljo$& ) i do"ala $u se "o$isao + "re$da je i to #ilo ne%to %to se nikada nee dokazati + da Gal nije i$ao na$eru da u#ije Pula& On je sa$o nastojao da uni%ti dokaz "rotiv se#e- jer kada #i se jedno$ is"ostavilo da jedini*a )E+AD! za koju je on izvestio da je izgorela! u stvari "ot"uno o"erativna! njegova la #ila #i otkrivena& Posle toga! "o"ut o#inog! nes"retnog zloin*a! koji se za"etljava u sve gu%u $reu o#$ana! on je "odlegao "ani*i& ) "anika je "redstavljala ne%to %to je ;ou$en razu$eo i #olje nego %to je eleo! #udui da ju je u"oznao u dva navrata u ivotu& Prvi "ut $u se to dogodilo kao deaku! kada se u$alo nije udavio "o%to ga je za vatio jedan talas- u drugo$ sluaju #io je ve astronaut na treningu! kada ga je "okvareni $era uverio da e $u "onestati kiseonika "re no %to stigne na #ez#edno $esto& 3 o#a navrata gotovo je izgu#io kontrolu nad svi$ vi%i$ logiki$ "ro*esi$a- za svega nekoliko sekundi "retvorio se u $a nit sku" nasu$ini i$"ulsa& O#a "uta se iz#avio! ali je stekao valjan nauk o to$e da svaki ovek! u odgovarajui$ uslovi$a! $oe "ot"uno da se de u$anizuje "od dejstvo$ "anike& ) ako se to $oglo dogoditi jedno$ oveku! onda se $oglo dogoditi i Galu- uz svest o ovo$e "oeli su da jenjavaju gorina i oseanje da je izdan! koji su ga o#uzi$ali "ri "o$isli na raunar& /o! sada je u svako$ sluaju to "ri"adalo "ro%losti koja se na%la "ot"uno u sen*i "retnje i o#eanja neznane #udunosti& A<& POVODO( V)/ZE().:)@) )ko se izuz$u urna o#edovanja u karuselu + glavni kontejner sa rano$ ostao je! sreo$! neo%teen + ;ou$en je "raktino iveo na kontrolno$ $ostu& ,ratko #i odre$ao na svo$ sedi%tu! tako da je #io u "rili*i da uoi svaku nevolju istog asa i$ #i se "rvi zna*i o njoj "ojavili na dis"leju& Saglasno u"utstvi$a do#ijeni$ od kontrole $isije! "ostavio je nekoliko "rovizorni alar$ni siste$a! koji su dejstvovali sraz$erno do#ro& Izgledalo je ak $ogue da e "reiveti dok #rod ne stigne do Saturna- ovaj e! dodu%e! to uiniti #ez o#zira na okolnost da li e on #iti iv ili nee& Iako je i$ao $alo vre$ena za razgledanje! a i ne#o sve$ira za njega nije "redstavljalo novinu! svet o ono$e %to lei sa druge strane os$atraki "rozora "onekad $u je oteavala da se usredsredi ak i na "ro#le$ o"stanka& Pravo is"red! "re$a sada%njoj orijentisanosti #roda! "ruao se (leni Put sa svoji$ o#la*i$a zvezde "red ijo$ je ne"oja$no$ z#ijeno%u u$

ostajao "ot"uno otu"ljen& ;ile su tu ognjene $agle Strel*a! ti usko$e%ani rojevi suna*a koji su od ljudskog "ogleda zauvek skrivali sr*e Galaksije& ;ila je tu zloslutna! *rna senka Vree za ugalj! ru"a u sve$iru gde nije sjala nijedna zvezda& ;ila je tu i )l9a ,entaura! naj#lie od svi strani suna*a + "rva stani*a na "utu izvan Sunevog siste$a& Iako su je nadjaavali sjaje$ Sirijus i ,ano"us! u"ravo je )l9a ,entaura "rivlaila ;ou$enove oi i u$ kad god #i "ogledao u sve$ir& :er ta netre"erava taka sjajnosti! iji$ su zra*i$a #ile "otre#ne etiri godine da stignu do njega! "ostala je zna$enje tajni ras"rava koje se sada vode na Ze$lji i iji su odje*i dolazili do njega s vre$ena na vre$e& /iko nije su$njao u to da $ora "ostojati neka veza iz$e'u (/7+6 i Saturnovog siste$a! ali te%ko da #i se ijedan naunik saglasio sa "ret"ostavko$ da stvorenja koja su "ostavila $onolit $ogu i da "otiu odatle& ,ao izvori%te ivota! Saturn je #io jo% negostolju#iviji od :u"itera! a njegovo $no%tvo $ese*a s$rzla je vena zi$a te$"eraturo$ od tri stotine ste"eni is"od nule& Sa$o je jedan $e'u nji$a + 7itan + "osedovao at$os9eru- a i to je #io tek retki o$ota od otrovnog $etana& Pre$a to$e! stvorenja koja su jedno$ davno "osetila Ze$ljin (ese* $oda nisu #ila sa$o vanze$alj*i! nego i vansolar*i + "osetio*i sa zvezda! koji su vas"ostavljali svoje #aze gde god su to na%li za s odno& ) ovi$ se od$a otvarao novi "ro#le$0 $oe li ma koja te nologija! #ez o#zira na to koliko je razvijena! da "re$osti #ezdan koji zja"i iz$e'u Sunevog siste$a i naj#lieg stranog sun*a& (nogi nauni*i glatko su "ori*ali tu $ogunost& Isti*ali su da #i 1Otkriu1! naj#re$ #rodu koji je ikada na"ravljen! #ilo "otre#no dvadeset iljada godina da stigne do )l9e ,etuara + a $ilion godina da "revali neku osetniju razdaljinu u Galaksiji& 4ak i ako #i! toko$ "otonji stoljea! do%lo do neslueni "o#olj%anja "ogonski siste$a! na kraju #i se i"ak is"reila ne"relazna grani*a #rzine svetlosti! koju nijedno $aterijalno telo ne #i $oglo da "re$a%i& Pre$a to$e! tvor*i (/7+6 mora da dele isto Sun*e sa oveko$- a kako se nisu "ojavili u istorijski$ vre$eni$a! "o svoj "rili*i su i%ezli& :edna #una $anjina nije se! $e'uti$! saglasila sa ovi$& 4ak i ako su "otre#na stolea da #i se "utovalo od zvezde do zvezde! s$atrali su oni! to ne $ora da "redstavlja "re"reku dovoljno odluni$ istraivai$a& 7e nika i#erna*ije! koja je #ila u u"otre#i i na sa$o$ 1Otkriu1! "redstavljala je jedan $ogui odgovor& Drugi je #io sa$odovoljan ve%taki svet koji se otiskuje na "utovanja %to $ogu "otrajati $nogo "okolenja& 3 svako$ suaju! za%to #i se "ret"ostavilo da su sve inteligentne vrste "odjednako kratkovene kao i 4ovek2 (oda u Vaseljeni "ostoje stvorenja koji$a iljadugodi%nje "utovanje ne #i znailo ni%ta vi%e od #ezazlene dosade&&& Iako su ove ras"rave #ile teorijske! one su se i"ak odnosile i na jednu stvar od krajnje "raktine vanosti- u nji$a se javljala za$osao o 1vre$enu reak*ije1& )ko je (/7+6 uistinu "oslao signal ka zvezda$a + $oda uz "o$o neke "osredne na"rave u #lizini Saturna + onda ovaj jo% godina$a nee "ris"eti do svog odredi%ta& 4ak i ako #i reak*ija usledila istog trena! oveanstvo #i! dakle! i$alo na ras"olaganju "reda koji #i se svakako $ogao $eriti de*enija$a + a jo% verovatnije stolei$a& (nogi$ ljudi$a ova za$isao delovala je os"okojavajue& )li ne i svi$a& /ekoli*ina naunika + od koji je veina tu$arala "o divlji$ o#ala$a

teorijske 9izike + "ostavila je uzne$irujue "itanje0 1:es$o li sigurni da je #rzina svetlosti ne"relazna "re"reka21 ;ilo je! dodu%e! istina da se "ose#na teorija relativnosti "okazala izuzetno "ostojana i da se "ri#liuje njena "rava stogodi%nji*a- ali u njoj su "oele da se javljaju izvesne na"rsline& ) ako #i se i is"ostavilo da se )jn%tajn ne $oe os"oriti! $oda ga je $ogue zao#ii& Oni koji su zastu"ali ovo gledi%te "unonadeno su govorili o "rei*a$a kroz vi%e di$enzije! linija$a koje su "ravlje od "rave! o i"er"rostornoj "ovezanosti& Rado su koristili jedan reiti izraz koji je skovao izvestan $ate$atiar sa Prinstona u "ro%lo$ stoleu0 1*rvotoine u sve$iru1& ,ritiari koji su isti*ali sa su ove za$isli odve 9antastine da #i se $ogle s vatiti oz#iljno #ivali su "odseani na zna$eniti iskaz /ilsa ;ora0 1Va%a teorija je luda + ali ne dovoljno luda da #i #ila istinita&1 )ko je i #ilo ras"rava $e'u 9iziari$a! one se nisu $ogle ni u"orediti sa oni$a $e'u #iolozi$a kada #i stali da "retresaju o "rastaro$ "ro#le$u0 1,ako #i izgledali inteligentni vanze$alj*i21 Delili su se u dva sueljena ta#ora + jedni su tvrdili da takva stvorenja $oraju #iti u$anoidna! dok su drugi u "odjednakoj $eri #ili uvereni da 1oni1 uo"%te nee nalikovati ljudi$a& Zagovorni*i "rve $ogunosti s$atrali su da sklo" koji ukljuuje dve noge! dve ruke i glavne organe ula u naj#olje$ vidu "redstavlja toliko te$eljnu i suvislu ko$#ina*iju da se te%ko $oe za$isliti neka #olja& Razu$e se! "ostojae sitnije razlike kao %to su %est "rstiju u$esto "et! koa ili kosa neo#ine #oje i udan ras"ored svojstava li*a- ali veina inteligentni vanze$alja*a + ili! u skraeno$ o#liku! E& 7&+a + #ila #i toliko slina 4oveku da i $oda ne #iste dva "uta "ogledali "ri sla#oj rasveti ili iz daljine& Ove antro"o$or9istike nazore is$evala je druga gru"a #iologa! "ravi izdanaka sve$irske ere! koji su drali da su se oslo#odili "redrasuda "ro%losti& Oni su isti*ali da ljudsko telo "redstavlja is od $iliona evolu*ioni iz#ora uslovljavani sluaje$ toko$ eona& Pri svako$ od ti ne#rojeni trenutaka odluke genetska ko*ka $ogla je drugaije "asti! $oda sa #olji$ is odo$& .judsko telo "redstavlja! nai$e! neo#ian sklo" i$"rovizovanja! "uno organa koji$a je u$esto "rvo#itne 9unk*ije na$etnuta neka druga! %to nije uvek is"adalo najus"e%nije + "a su se ak u nje$u nalazili i od#aeni ele$enti! kao %to je sle"o *revo! koji su #ili ne sa$o #eskorisni! nego i %tetni& ;ilo je i takvi $islila*a! kako je ;ou$en utvrdio! koji su i$ali jo% egzotinija stanovi%ta& Oni nisu verovali da e uistinu razvijena #ia uo"%te "osedovati organska tela& Ranije ili kasnije! kako se nji ovo nauno znanje #ude u$noavalo! oni e se otarasiti kr ki do$ova! "odloni #olesti$a i nesreni$ sluajevi$a! koje i$ je "riroda "odarila i koji su i osu'ivali na neu$itnu s$rt& Oni #i za$enili svoja "rirodna tela kada se ova istro%e + ili ak "re toga + ustrojstvi$a od $etala i "lastike i tako #i stekli #es$rtnost& (ozak #i $ogao jo% $alo da #ude zadran kao "oslednji ostatak organskog tela! u"ravljajui $e aniki$ udovi$a i os$atrajui Vaseljenu svoji$ elektronski$ uli$a + znatno #olji$ i tananiji$ od svi koje je sle"a evolu*ija ikada $ogla da iznedri& 4ak su i na Ze$lji ve "reduzeti "rvi kora*i u to$ "rav*u& Postojali su $ilioni ljudi koji #i #ili osu'eni na s$rt u raniji$ do#i$a! a koji su iveli delatne i srene ivote za valjujui ve%taki$ udovi$a! #u#rezi$a! "lui$a i sr*i$a& Ovaj "ro*es $ogao je i$ati sa$o jedan

zavr%etak + $a koliko dalek on #io& /o! konano! nestae i $ozak& ,ao sedi%te svesti! on nije #io #itan- razvoj elektronske inteligen*ije to je dokazao& Suko# iz$e'u u$a i $a%ine $ogao se konano razre%iti veni$ "ri$irje$ "ot"une si$#ioze&&& )li je li ak i to "redstavljalo kraj2 /ekoliko $istiki nastrojeni #iologa oti%lo je jo% korak dalje& Oni su s"ekulisali! nada njujui se nazori$a $nogi religija! o to$e da se i sa$ u$ jedno$ $oe oslo#oditi $aterije& Ro#otsko telo! "o"ut onoga od krvi i $esa! "redstavljalo #i u to$ sluaju sa$o odskonu dasku ka nee$u %to su ljudi jo% davno oznaili kao du & )ko je i "ostojalo ne%to iznad toga, onda se jedino $oglo nazvati ;og& AA& )(;)S)DOR 7oko$ "oslednja tri $ese*a Dejvid ;ou$en se u toj $eri "rivikao na svoj sa$otni nain ivota da se te%ko $ogao "risetiti drugog o#lika "ostojanja& Prevazi%ao je oajanje i nadu i "rilagodio se uglavno$ auto$atsko$ i rutinsko$ #ivstvovanju! naru%avano$ tek "ovre$eni$ kriza$a! kada #i neki od siste$a 1Otkria1 "oeo da is"oljava znake zakazivanja& )li nije "revazi%ao i radoznalost! tako da ga je "okatkad "o$isao na odredi%te ka ko$e ide is"unjavala oseanje$ us ienosti + i $oi& /e sa$o %to je #io "redstavnik *ele ljudske rase! ve su kora*i koje on #ude "reuzeo u naredni nekoliko nedelja $ogli da odrede i sa$u njenu #udunost& 3 svekolikoj istoriji jo% nije #ilo sasvi$ ovakve situa*ije& On je "redstavljao izvanrednog i o"uno$oenog a$#asadora *elog oveanstva& Svest o to$e "o$ogla $u je na $no%tvo tanani naina& Drao se isto i uredno- $a koliko #io u$oran! nikada nije "ro"ustio da se o#rije& Znao je da kontrola $isije "o$no $otri na njega! nastojei da uoi "rve znake a#nor$alnog "ona%anja- on je vrsto re%io da joj ne "rui "riliku za tako ne%to + #ar kada su "osredi #ili oz#iljni si$"to$i& ;ou$en je i sa$ za"azio izvesne "ro$ene u svo$ o#ras*u "ona%anja- no! #ilo #i #es$isleno ne oekivati ovakve "ojave "od dati$ okolnosti$a& Vi%e nije $ogao da "odnosti ti%inu- izuzev kada #i s"avao ili "reko radio+veze razgovarao sa Ze$ljo$! drao #i ne"rekidno ukljuen siste$ ozvuenja na #rodu + i to gotovo #olno #uno& 3 "rvo vre$e! "o%to je oseao "otre#u za dru%tvo$ ljudskog glasa! slu%ao je klasine dra$e + naroito ko$ade 8oa! I#zena i 8eks"ira + ili re*itale "oezije iz ogro$ne 9onoteke 1Otkria1& Pro#le$i oko koji su se ova dela vrtela! $e'uti$! izgledali su $u tako daleki i tako lako re%ivi uz $alo zdravog razu$a! da #i ga u#rzo izdalo str"ljenje sa nji$a& 7ako je "re%ao na o"ere + "oglavito italijanske ili ne$ake! %to $u je o$oguilo da $u "anju ne odvlai ni onaj sasvi$ oskudan intelektualni sadraj %to se na odio u veini nji & Ova 9aza "otrajala je dve sed$i*e! a onda je s vatio da zvuk svi ovi izvanrdno uve#ani glasova sa$o "ojaava njegovu usa$ljenost& )li ono %to je konano "rivelo kraju taj *iklus #ila je Verdijeva 1(isa rekvije$1! koju nikada ranije nije slu%ao na Ze$lji& Pot"uno ga je rastrojila 1Dies irae1! koja je zloslutno "ri$ereno gr$ela kroz "razan #rod- a kada su se tru#e stra%nog suda zaorile sa ne#esa! vi%e nije $ogao da izdri& Posle toga "u%tao je sa$o instru$entalnu $uziku& Poeo je sa ro$antiarski$ ko$"ozitori$a! ali i je od#a*ivao jednog "o jednog kada #i nji ovi e$o*ionalni izlivi "ostali

odve ne"rijatni& Si#elijus! 4ajkovski i ;erlioz zadrali su se "o nekoliko nedelja! a ;etoven "rilino due& /o! konano je na%ao svoj s"okoj! kao i toliki "re njega! u a"straktnoj ar itektoni*i ;a a! "ovre$eno ure%avanoj (o*arto$& I tako je 1Otkrie1 italo "re$a Saturnu! esto odjekujui ladno$ $uziko$ orgulja! s$rznuti$ $isli$a jednog $ozga koji je #io "ra ve dve stotine godina& 4ak i sa trenutne udaljenosti od deset $iliona $ilja Saturn je ve izgledao vei od (ese*a vi'enog sa Ze$lje& Pos$atrano goli$ oko$! #io je to velianstven "rizor- kroz telesko"! "ak! "ostajao je neverovatan& 7elo "lanete $oglo se za$eniti sa :u"itero$ u jedno$ od njegovi $irniji ras"oloenja& Postojale su iste "ruge o#laka + "re$da #le'e i $anje u"adljive nego na ono$ $alo vee$ svetu + kao i isti "ore$eaji! veliki "o"ut kontinenata! koji su se lagano kretali kroz at$os9eru& /o! i"ak je jedna uoljiva razlika "odvajala ove "lanete- ak i "ri leti$ino$ "ogledu #ilo je oigledno da Saturn ne$a lo"tasti o#lik& ;io je toliko s"ljo%ten na "olovi$a da je "onekad ostavljao utisak #lage izo#lienosti& )li velele"nost "rstenova ne"rekidno je odvlaila ;ou$enov "ogled od "lanete- "ostojala je itava vaseljenja za se#e u nji ovoj sloenosti "ojedinosti i tananosti "reliva& Pored velikog glavnog raz$aka iz$e'u unutra%nji i s"oljnji "rstenova #ilo je naj$anje jo% "edeset daljnji "odela i grani*a! gde su "ostojale u"adljive "ro$ene u sjajnosti dinovskog oreola "lanete& Izgledalo je da je Saturn o"asan $no%tvo$ kon*entrini o#rua! koji su se svi $e'uso#no dodirivali i #ili toliko "ljosnati kao da su izrezani od najtanjeg $ogueg "a"ira& Siste$ "rstenova nalikovao je na kakvo tanano u$etniko delo ili na kr ku igraku! kojoj se s$e sa$o diviti! ali ne i dodirivati je& /ikakvi$ na"oro$ volje ;ou$en nije uistinu $ogao da "oj$i "rave raz$ere "lanete i da uveri sa$og se#e da #i *ela Ze$lja! ukoliko #i #ila s$e%tena ovde! izgledala kao kugli*a koja se kotrljala "o ivi*i velikog tanjira& Ponekad #i neka zvezda za%la za "rstene! izgu#iv%i "ri to$ sa$o $alo od svoje svetlosti& /astavila #i da sija kroz nji ovu "rozranu gra'u + "re$da #i "ovre$eno zakratko zatre"erila kada #i je "o$raio kakav vei ko$ad or#itirajueg $aterijala& Prstenovi! nai$e! kako je to utvr'eno jo% u devetnaesto$ stoleu! nisu #ili vrsti0 "redstavljalo je to $e aniku ne$ogunost& Sastojali su se od ne#rojanog $no%tva delova + $oda ostatka nekog $ese*a koji se "re$nogo "ri#liio i #io razoren ogro$ni$ "li$ski$ "rivlaenje$ "lanete& /o! $a kakvo da i$ je "oreklo! ljudska rasa $ogla se s$atrati sreno$ %to joj se "ruila "rilika da se divi takvo$ udu- ono je $oglo "ostojati sa$o vrlo kratko u istoriji Sunevog siste$a& :o% 6JBD& godine jedan #ritanski astrono$ je istakao da su "rstenovi kratkoveni- oko nji dejstvuju gravitavione sile koje e i uni%titi& 3koliko se ovakvo vi'enje "rojektuje u "ro%lost! nuno sledi da su oni tek nadavno nastali + "re "uki dva ili tri $iliona godina& )li niko nikada nije ni "o$islio na neo#inu "odudarnost da su Saturnovi "rstenovi ro'eni u isto vre$e kada i ljudska rasa& AB& OR;I7IR):35I .ED

1Otkrie1 je ve du#oko za%lo u "rostran siste$ $ese*a! a i sa$a velika "laneta nalazila se na udaljenosti $anjoj od jednog dana& ;rod je odavno "re%ao grani*u koju o#eleava or#ita krajnjeg s"oljnjeg satelita! ?e#a! %to se kree unazad veo$a eks*entrino$ "utanjo$! na razdaljini od osa$ $iliona $ilja od svoje $ati*e& Pred nji$ su sada leali :a"et! Gi"erion! 7itan! Rea! Diona! 7etis! En*eladus! (i$as! :anus! + i! najzad! sa$i "rstenovi& Pos$atrani kroz telesko"! svi sateliti is"oljavali su "re"lete "ovr%inski "ojedinosti i ;ou$en je stao da %alje na Ze$lju %to je $ogao vi%e 9otogra9ija& Istraivaka eki"a $ese*i$a #i se zadrala sa$o oko 7itana koji je! sa "reniko$ od tri iljade $ilja! #io veliki kao i "laneta (erkur- no! on je $ogao da $u "okloni! #a% kao i njegovi$ ostali$ sadruzi$a! tek nekoliko kratki "ogleda& /ije! $e'uti$! ni #ilo "otre#e za nei$ "odro#niji$- ve je! nai$e! "ostao savi$ uveren da je njegovo "ravo odredi%te uistinu :a"et& Svi drugi sateliti #ili su "ro%arani $esti$ini$ $eteorski$ krateri$a + koji je #ilo znatno $anje nego na (arsu + i odlikovali su se naizgled ne"ravilni$ ras"oredi$a svetlosti i senke! uz tu i ta$o "oneku svetlu taku koja je verovatno "redstavljala $rlju s$rznutog gasa& :edino je :a"et "osedovao uoljive geogra9ske oso#enosti + i to stvarno veo$a neo#ine& :edna "olulo"ta satelita! koji je! kao i svi njegovi sadruzi! uvek stajao isto$ strano$ okrenut ka Saturnu! #ila je izuzetno ta$na i na njoj se $oglo za"aziti sasvi$ $alo "ovr%inski "ojedinosti& Pot"uno nasu"rot to$e! drugo$ je "reovla'ivao #listavi #eli oval! dugaak oko etiri stotine $ilja! a %irok dve stotine& 3 ovo$ trenutku sa$o se deo te u"adljive 9or$a*ije nalazio na dnevnoj strani! ali razlog :a"etovi neo#ini "ro$ena sjajnosti nije #io sasvi$ oigledan& /a za"adno$ kraju or#ite ovog $ese*a svetla eli"sa stajala je okrenuta ka Sun*u + i Ze$lji& 3 istonoj 9azi! "ak! 9or$a*ije #i nestalo sa druge strane satelita i tada se $ogla os$atrati jedino "olulo"ta koja se odlikovala sla#o$ re9lektivno%u& Velika eli"sa #ila je savr%eno si$etrina i "ruala se "reko "olutara :a"eta! sa veo$ oso$ u"ravljeno$ ka "olovi$a- i$ala je tako o%tre ivi*e da je gotovo izgledalo da je neko naslikao ogro$ni #eli oval na "roelju $alog $ese*a& ;ila je "ot"uno ravna i ;ou$en se za"itao ne "redstavlja li! $oda! s$rznuto jezero neke tenosti + "re$da #i se ti$e te%ko $ogao o#jasniti njen u"adljivo ve%taki izgled& /o! nje$u je na ras"olaganju stajalo "re$alo vre$ena za "ruavanje :a"eta dok je itao ka sr*u Saturnovog siste$a! #udui da se #rzo "ri#liavao vr una* "utovanja + "oslednji "ertur#a*ioni $anevar 1Otkria1& Priliko$ "roletanja kraj :u"itera #rod je iskoristio gravita*iono "olje "lanete da "ovea #rzinu& Sada je $orao su"rotno da "ostu"i& Valjalo $u je da izgu#i %to je vi%e $ogao na #rzini! kako ne #i "roduio izvan Sunevog site$a i za"utio se ka zvezda$a& /jegov sada%nji kurs #io je tako "roraunat da on ostane zaro#ljen! "ostav%i novi Saturnov $ese* koji se kree na"red+nazad "o uskoj eli"soidnoj "utanji dugakoj dva $iliona $ilja& 3 naj#lioj taki! #rod e gotovo okrznuti "lanetu! dok e u najudaljenijoj stii do :a"etove or#ite& Raunari na Ze$lji! ije su in9or$a*ije stizale! dodu%e! sa tri sata zaka%njenja! uveravali su ;ou$ena da je sve u naj#olje$ redu& ;rzina i u"ravljenost #ili su tani- ni%ta vi%e nije tre#alo da uini sve do trenutka najveeg "ri#lienja& Ogro$an siste$ "rstenova sada se "ruao "reko *elog ne#a i #rod je ve "rolazio "ovr nji ove s"oljnje ivi*e& ,ada je #a*io "ogled na nji sa visine od desetak iljada $ilja! ;ou$en je

kroz telesko" video da se "rstenovi "oglavito sastoje od leda koji se svetlu*ao i iskriio u Sunevoj svetlosti& (ogao je za$isliti da leti iznad snene oluje koja se "ovre$eno razre'ivala! "okazujui "od so#o$! na $estu gde #i tre#alo da se nalazi tle! z#unjujue "rizore noi i zvezda& ,ako se 1Otkrie1 zavojito$ "utanjo$ "ri#liavalo Saturnu! Sun*e se lagano s"u%talo ka vi%estruki$ lu*i$a "rstenova& Oni su sada "ostali vitak! sre#rni $ost koji se "ruao "reko *elog svoda- iako su #ili sasvi$ tanu%ni! tako da su us"evali sa$o da "rigu%e Sunevu svetlost! nji ovo ne"regledno $no%tvo kristala odraavalo ju je i "rela$alo! tvorei zasenjujua "irote nika dejstva& ) i onda kada je Sun*e za%lo za te nanose or#itirajueg leda! %iroke iljade $ilja! nji ova #leda utvara nastavila je da odi i da se "reta"a "o ne#esko$ svodu koji je "ostao is"unjen nestalni$ #les*i$a i odsjaji$a& ) "oto$ je Sun*e zaronilo is"od "rstenova! tako da su ga oni uokvirili svoji$ lu*i$a! i ne#eskog vatro$eta nestade& (alo kasnije #rod je za%ao za Saturnovu senku! itajui ka taki svog najveeg "ri#lienja "ovr none strane "lanete& Gore su sijali zvezde i "rstenovi- dole se "rostiralo jedva vidljivo $ore o#laka& 3o"%te nisu "ostojala tajanstvena ustrojstva sjajnosti koja su #listala u jovijanskoj noi- $oda je Saturn #io "re ladan za takve "redstave& 8aroliki "okrov o#laka is"oljavao se jedino "o utvarno$ sjaju odraeno$ sa kruei ledeni #regova! i dalje o#asjani skriveni$ Sun*e$& )li u sredi%tu luka "ostojao je jedan %irok! ta$an otvor! slian ne"o"unjeno$ raz$aku u nezavr%eno$ $ostu! na $estu gde se senka "lanete "ruala "reko "rstenova& Radio+veza sa Ze$ljo$ #ila je "rekinuta i $oi e "onovo da se us"ostavi tek kada #rod #ude izronio iz Saturnove $ase koja ga je zaklanjala& ;ilo je do#ro %to je ;ou$en sada i$ao "une ruke "osla! tako da nije stizao da raz$i%lja o svojoj najedno$ jo% istaknutijoj usa$ljenostitoko$ nekoliko naredni asova! nai$e! utro%ie svaku ras"oloivu sekundu na "raenje $anevra koenja koji su ve "rogra$irali raunari na Ze$lji& Posle $nogo $ese*i zaludnosti! glavni "otisni*i "oe%e da iz#a*uju $ilja$a dugake katarakte usijane "laz$e! tako da se + nakratko! dodu%e + vratila gravita*ija u #esteinski svet kontrolnog $osta& ) stotina$a $ilja is"od! o#la*i $etana i s$rznutog a$onijaka za#lista%e svetlo%u koju nikada ranije nisu u"oznali! dok je 1Otkrie1 italo! "o"ut kakvog estokog! $aju%nog sun*a! kroz Saturnovu no& ,onano! daleko na"red stade da rudi #leda zora- #rod koji se sada kretao sve s"orije i s"orije izranjao je u dan& Vi%e nije $ogao u$ai Sun*u! "a ak ni Saturnu + ali #rzina $u je i dalje #ila dovoljna da uz$ie "red "laneto$ sve do take dodira sa :a"etovo$ or#ito$! udaljeno$ dva $iliona $ilja& 1Otkriu1 e #iti "otre#no "etnaest dana da "revali taj "ut! dok "onovo #ude "rese*ao! "re$da ovog "uta o#rnuti$ redosledo$! "utanje svi unutra%nji $ese*a& :ednu za drugo$! ostavljae iza se#e or#ite :anusa! (i$asa! En*eladusa! 7etisa! Dione! Ree! 7itana! Gi"eriona&&& svetova koji su nosili i$ena #ogova i #oginja %to su i%ezli koliko jue! $ereno ovda%nji$ vre$ensk$ ar%ini$a& Poto$ e doi red na :a"et sa koji$ $ora uslediti susret& 3koliko to ne #i us"elo! #rod #i se vratio ka Saturnu i stao u nedogled da "onavlja svoje dvadeset os$odnevne eli"se& /e #i se vi%e ukazala "rilika za novi susret! ako #i 1Otkrie1 zakazalo u ovo$ "rvo$ "oku%aju& 3 asu kada #i #rod sledei "ut stigao do :a"etove or#ite! $ese* #i se nalazio veo$a daleko!

gotovo sa druge strane Saturna& Do novog susreta e! dodu%e! jedno$ i"ak doi! kada se or#ite #roda i satelita "onovo "reseku u "ravo$ trenutku& )li taj trenutak leao je toliko godina u #udunosti da je ;ou$en zasigurno znao da ga nee doiveti! $a %ta se dogodilo& AD& :)PE7OVO O,O Priliko$ ;ou$enovog "rvog os$atranja :a"eta! ona neo#ina! eli"tina $rlja #listavosti nalazila se deli$ino u sen*i! o#asjana jedino svetlo%u Saturna& Sada! kako se $ese* lagano kretao svojo$ or#ito$ od seda$deset devet dana! ona je izranjala na "unu svetlost dana& Pos$atrajui je kako raste! dok se 1Otkrie1 sve tro$ije "ri$i*alo svo$ neu$itno$ susretu! ;ou$en je "ostao svestan jedne uzne$irujue o"sednutosti& /ikada to nije "o$enuo u svoji$ razgovori$a + ili! #olje reeno! tekui$ ko$entari$a + sa kontrolo$ $isije! zato %to #i se $ogao stei utisak da $u se ve javljaju "rivi'anja& ) $oda je #a% to i #io sluaj- gotovo je! nai$e! uverio sa$og se#e da svetla eli"sa s$e%tena s"ra$ ta$nog zale'a satelita "redstavlja jedno ogro$no! "razno oko koje ga "os$atra kako se "ri#liava& ;ilo je to oko #ez zeni*e! #udui da nigde nije us"evao da za"azi ne%to %to #i naru%ilo njegovu #es"rekornu jednoo#raznost& 7ek kada se #rod "ri#liio na deset iljada $ilja! a :a"et "ostao dva "uta vei od (ese*a vi'enog sa Ze$lje! "ri$etio je jednu siu%nu *rnu taku u sa$o$ sredi%tu eli"se& /o! tada nije #ilo vre$ena za "odro#nije is"itivanje- zavr%ni $anevri ve su #ili u toku& Glavni "ogon 1Otkria1 "oslednji "ut je oslo#odio svoje energije& Poslednji "ut je uarena "o$a$a u$irui ato$a za#listala $e'u Saturnovi$ $ese*i$a& 7aj udaljeni %a"at i sve jai "otisak $laznika doneli su Dejvidu ;ou$enu oseanje "onosa + i tuge& Izvrsne $a%ine o#avile su svoj "osao #es"rekorno delotvorno& Prevezle su #rod od Ze$lje "reko :u"itera do Saturnaovo je sada #io "oslednji "ut da se stavljaju u "ogon& ,ada 1Otkrie1 #ude is"raznilo svoje rezervoare sa gorivo$! "ostae u "odjednakoj $eri #es"o$ono i inertno kao i kakva ko$eta ili asteroid! ne$oni zaro#ljenik gravita*ije& 4ak i kada kroz nekoliko godina #ude "ris"eo s"asilaki #rod! nee #iti ekono$ino "onovo ga o"skr#iti gorivo$ kako #i $ogao da se vrati do Ze$lje& Ono e "ostati veni or#itirajui s"o$enik rani$ dani$a istraivanja "laneta& Giljade $ilja s$anjile su se na stotine! a "ri to$ su $erai zali a goriva #rzo "adali ka nuli& Sedei za kontrolno$ ta#lo$! ;ou$en je #rino "os$atrao situa*ioni dis"lej i i$"rovizovane karte koje je sada konsultovao kad god je ne%to tre#alo o#aviti #ez odlaganja! odnosno #ez "o$oi sa Ze$lje& ;io #i to stra%ni antikli$aks kada #i! "osle svega %to je "reiveo! "retr"eo neu"e u nastojanju da ostvari susret! z#og toga %to %to #i $u nedostajalo nekoliko 9unti goriva&&& Pritisak $laznika se "rigu%io "o%to je glavni "otisak "restao i sada su sa$o nonijusi #lago dovodili 1Otkrie1 na or#itu& :a"et se "retvorio u dinovski sr" koji je is"unio ne#o- sve do tog trenutka ;ou$en je o nje$u raz$i%ljao kao o siu%no$! #eznaajno$ telu + %to je on uistinu i #io u "ore'enju sa sveto$ oko koga je kruio& Sada! "ak! dok se "retei nadnosio nad nji$! izgledao $u je ogro$an + kos$iki eki "odignut da zdro#i 1Otkrie1 "o"ut kakve ljudske od ora a& :a"et se "ri#liavao tako lagano da je gotovo izgledalo da se uo"%te ne kree- #ilo je

ne$ogue raza#rati taan trenutak kada je do%lo do tanane "ro$ene od astrono$skog tela do "redela udaljenog sa$o "etnaest $ilja is"od& Verni nonijusi is"ustili su svoje "oslednje zali e energije! a "oto$ su zauvek za$ukli& ;rod je u%ao na zavr%nu or#itu! "ravei "o jedan krug svaka tri asa "ri #rzini od "uki osa$ stotina $ilja na sat + koliko je svega #ilo "otre#no u to$ sla#a%no$ gravita*iono$ "olju& 1Otkrie1 je "ostalo satelit satelita& AE& S7)RI:I ;R)7 HPonovo iz#ija$ na dnevnu stranu i "rilike su "ot"uno istovetne oni$a o koji$a sa$ izvestio "riliko$ "ret odne or#ite& ,ako izgleda! ovaj svet "oseduje sa$o dve vrste "ovr%inskog $aterijala& @rna gra'a kao da je ugljenisana gotovo "o"ut u$ura! a koliko $ogu da "rosudi$ kroz telesko"! i istoga je ustrojstva& 8tavi%e! veo$a $e "odsea na "regoreli dvo"ek&&& :o% uo"%te ne us"eva$ da se raza#ere$ u #elo$ "odruju& Ono "oinje "ot"uno o%tro$ ivi*o$ i ne$a nikakvi "ovr%inski "ojedinosti& (oglo #i ak #iti i u teno$ stanju + zato %to je sasvi$ ravno& /e zna$ kakav ste vi utisak stekli na osnovu sni$aka koje sa$ va$ e$itovao! ali ako za$islite $ore s$rznutog $leka! stei ete tanu "redstavu& Posredi #i ak $ogao #iti i neki teak gas + ne! to #i i"ak #ilo ne$ogue& Povre$eno $i se ini da se kree! sasvi$ lagano0 ali nisa$ siguran u to& &&&Ponovo sa$ iznad #elog "odruja! na treoj or#iti& /ada$ se da u ovoga "uta "roi #lie ono$ #elegu koji sa$ za"azio u sa$o$ sredi%tu dok sa$ se "ri#liavao& 3koliko su $i "rorauni tani! tre#alo #i da "roleti$ na razdaljini od "etnaest $ilja od toga + $a %ta "redstavljalo& &&&Da! ne%to je is"red! u"ravo ta$o gde sa$ "roraunao& Po$alja se iznad o#zorja + #a% kao i Saturn! u gotovo istoj etvrti ne#a + "rei u za telesko"&&& GejI Izgleda kao nekakvo zdanje + "ot"uno *rno + veo$a ga je te%ko raza#rati& /e$a "rozora! niti #ilo kakvi drugi "ojedinosti& Posredi je na"rosto velika! oko$ita "loa + $ora da je visoka naj$anje jednu $ilju kada se vidi sa ove razdaljine& Podsea $e na&&& "a naravnoI #otpuno je ista kao i stvar koju ste pronali na $ese"u! (/7+6 i$a starijeg #rataIH AF& OG.ED /azovi$o i Zvezdane dveri& 7ri $iliona godina kruile su oko Saturna! ekajui na trenutak sud#ine koji $oda nikada nee ku*nuti& Da #i se one sazdale! razoren je jedan $ese*! a osta*i tog ina stvaranja jo% su kruili or#ito$& Dugo ekanje sada se okonalo& /a jo% jedno$ svetu ro'ena je inteligen*ija koja je stala da se otiskuje sa svoje "lanetne kolevke& Drevni ogled "ri$akao se svo$ vr un*u& Oni koji su za"oeli taj ogled! tako davno! nisu #ili ljudi + "a ak ni izdaleka u$anoidni& )li #ili su sazdani iz krvi i $esa! a i kada #i zaronili "ogledo$ u du#ine sve$ira! iskusili #i stra o"o%tovanje! u'enje i usa$ljenost& 4i$ su ovladali $oi$a za to! otisnuli su se ka zvezda$a& 7oko$ istraivanja nai%li su na ivot u $no%tvu o#lika i "os$atrali dejstvovanje evolu*ije na

iljada$a svetova& Videli su koliko su "uta "rve sla#a%ne iskre inteligen*ije zasvetlu*ale i zgasnule u kos$ikoj noi& ) kako u svekolikoj Galaksiji nisu susreli ni%ta drago*enije od Razu$a! "odsti*ali su "osvuda njegov osvit& Postali su ratari zvezdani "olja- sejali su! a "onekad i njeli& /o! "onekad su! ravnodu%no! $orali i da iskorenjuju& Veliki dinosaurusi ve su odavno i%ezli kada je nji ov izvi'aki #rod u%ao u Sunev siste$ "osle "utovanja koje je trajalo iljadu godina& Pro$akao je "okraj s$rznuti "laneta! zastao nakratko "ovr "ustinja u$irueg (arsa! a onda u"ravio "ogled ka Ze$lji& Pod istraivai$a se "rostirao jedan svet koji je #ujao ivoto$& Godina$a su "rouavali! saku"ljali! katalogizovali& ,ada su saznali sve %to su $ogli! "oeli su da "reinauju& Stali su da u"livi%u na sud#ine $nogi vrsta! na ko"nu i u okeanu& )li koji e od nji ovi ogleda us"eti! to nee $oi da doznaju jo% naj$anje $ilion godina& ;ili su str"ljivi! ali ne i #es$rtni& :o% je toliko toga valjalo o#aviti u ovoj Vaseljeni od stotinu $ilijardi suna*a! iji su i svetovi "rizivali& Otisnuli su se stoga "onovo u #ezdan! znajui da se vi%e nikada nee o#reti ovde& /o! za ti$ nije ni #ilo "otre#e& Sluge koje su ostavili za so#o$ o#avie "osao do kraja& /a Ze$lji su gleeri nadirali i "ovlaili se! dok je "ovr nji ne"ro$enljivi (ese* i dalje nosio u se#i svoju tajnu& :o% s"oriji$ rit$o$ od "olarnog leda talasi *iviliza*ija razlivali su se i ustu"ali kroz Galaksiju& /eo#ina! divna i uasna *arstva doivljavala su us"one i "adove! "renosei svoje znanje "oto$stvu& Ze$lja nije #ila za#oravljena! ali jo% jedna "oseta $alo #i e$u koristila& ;io je to jedan od $ilion uti li svetova! a sa$o e nekoliko $e'u nji$a ikada "rogovoriti& ) sada! ta$o $e'u zvezda$a! evolu*ija je stala da se kree ka novi$ $eta$a& Prvi istraivai Ze$lje odavno su stigli do grani*a krvi i $esa- i$ su i$ $a%ine "ostale #olje od tela! ku*nuo je as za "okret& /aj"re $ozgove! a "oto$ i sa$e $isli "reneli su u #listave! nove do$ove od $etala i "lastike& 3 ti$ do$ovi$a stali su da tu$araju $e'u zvezda$a& Vi%e nisu gradili sve$irske #rodove& %ami su #ili sve$irski #rodovi& )li do#a $a%ina+entiteta #rzo je $inulo& /e"rekidno vr%ei oglede! nauili su kako da uskladi%tuju znanje u ustrojstvo sa$og sve$ira i da tako sauvaju svoje $isli za venost u s$rznuti$ re%etka$a svetlosti& (ogli su da "ostanu stvorenja zraenja! konano slo#odni od des"otstva $aterije& I tako! "retoili su se najzad u istu energiju- a na iljadu svetova "razne lju%ture koje su od#a*ili zakratko su se grile u #ezu$noj igri s$rti! da #i "oto$ zar'ale i ras"ale se& ;ili su gos"odari Galaksije! izvan u"liva vre$ena& (ogli su do $ile volje da lutaju $e'u zvezda$a i da "oniru "o"ut kakvog $agliastog "a"erja kroz sa$u tvar "rostora& )li u"rkos #oanski$ $oi$a! nisu "ot"uno za#oravili svoje "oreklo u to"lo$ $ulju jednog i%ezlog $ora& 7ako'e! jo% su vodili rauna o ogledi$a koje su nji ovi "re*i jedno$ davno za"oeli& AK& S7R))R HVazdu u #rodu "ostaje veo$a teak! tako da $e "rilino esto $ore glavo#olje& ,iseonika i

dalje i$a u izo#ilju! ali "reistai nisu us"eli da otklone svu neistou nastalu "o%to su tenosti "oele da kljuaju u vakuu$u& ,ada stvari "ostanu odve lo%e! odlazi$ u garau i "usti$ $alo istog kiseonika iz ka"sula&&& /ije #ilo nikakvi reak*ija ni na jedan $oj signal! a z#og or#italnog nagi#a "olako se udaljava$ od (/7+<& 3zgred #udi reeno! naziv koji ste $u "ri"isali dvostruko je ne"ri$eren + ovde i dalje ne$a ni traga od $agnetnog "olja& 3 ovo$ trenutku $oje najvee "ri#lienje iznosi %ezdeset $ilja- ono e se "oveati do oko stotinu kako :a"et #ude rotirao is"od $ene! da #i "oto$ "onovo "alo na nulu& Proi u tano iznad te stvari kroz trideset dana + ali to je "redugo da #i se ekalo! a i tada e ovde i tako vladati ta$a& 4ak i sada! na vidiku je svega nekoliko $inuta "re no %to "onovo za'e za o#zorje& 7o $e uistinu izlu'uje + nisa$ u "rili*i da "reduz$e$ nikakva oz#iljna os$atranja& Voleo #i stoga da se saglasite sa sledei$ "lano$& Sve$irske ka"sule ras"olau dovoljni$ 1delta ve1 za s"u%tanje i "ovratak na #rod& eleo #i da izi'e$ iz 1Otkria1 i da "o#lie os$otri$ stvar& )ko #ude izgledalo #ez#edno! s"ustiu se "okraj nje + ili ak na nju& ;rod e se jo% nalaziti iznad $og o#zorja dok se #ude$ s"u%tao! tako da "rekid veze nee "otrajati due od devedeset $inuta& 3veren sa$ da je ovo jedina stvar koja je "reostala da se "reduz$e& Prevalio sa$ $ilijardu $ilja + ne eli$ da $e zaustave "oslednji %ezdeset&H Veno $otrei u "rav*u Sun*a svoji$ neo#ini$ uli$a! Zvezdane dveri nedelja$a su "os$atrale "ri#liavanje #roda& /ji ovi tvor*i "ri"ravili su i za $noge stvari! a ovo je #ila jedna od nji & Pre"oznale su ono %to je italo ka nji$a iz to"log sr*a Sunevog siste$a& Da je #ila iva! iskusila #i uz#u'enje! ali ovakvo oseanje stajalo je "ot"uno izvan njeni $oi& 4ak i kada #i #rod "ro%ao $i$o nje! u njoj se ne #i javila ni naj$anja trunka razoaranja& 4ekala je tri $iliona godina- a #ila je "ri"ravna da eka *elu venost& Os$atrala je! registrovala! ali ni%ta nije "reduzi$ala dok je "osetila* "ode%avao svoju #rzinu $lazni*i$a usijanog gasa& ) onda oseti #lagi dodir zraenja koji je "oku%ao da dokui njene tajne& /o! i dalje ni%ta nije inila& ;rod se sada nalazio na or#iti! kruei nisko iznad "ovr%ine ovog neo#ino dvo#ojnog $ese*a& Stao je da se ogla%ava izlivi$a radio+talasa! ne"rekidno "onavljajui sled "rosti #rojeva od jedan do jedanaest& Ove e$isije uskoro su ustu"ile $esto sloeniji$ signali$a! na $nogi$ uestalosti$a + ultralju#iasti$! in9ra*rveni$! rendgenski$& Zvezdane dveri nisu uzvraale- nisu i$ale %ta da kau& 3sledila je dugotrajna "auza! a onda su za"azile kako se ne%to s"u%ta ka nji$a iz #roda koji je or#itirao& Stale su da "re#iraju "o svojoj $e$oriji! da #i "oto$ logika kola donela odluku! saglasno u"utstvi$a do#ijeni$ veo$a davno& Pod ladno$ svetlo%u Saturna! Zvezdane dveri "ro#udi%e svoje usnule $oi& AJ& 3 O,O 1Otkrie1 je izgledalo "ot"uno isto kao i onda kada ga je "oslednji "ut video iz sve$ira kako

"luta na lunarnoj or#iti dok (ese* za"re$a "olovinu ne#a& (oda je i"ak "ostojala jedna tanana "ro$ena- nije $ogao #iti siguran! ali kao da su z#og duge izloenosti ne"osredno$ Sunevo$ zraenju "o$alo iz#ledeli s"oljnji nat"isi koji su o#ja%njavali svr u razni otvora! veza! utini*a i s"ojni*a& Sun*e je sada "redstavljalo ne#esko telo koje nijedan ovek ne #i "re"oznao& ;ilo je odve sjajno da #i #ilo zvezda! ali se u taj $aju%an disk i"ak $oglo "ravo gledati #ez ikakve ne"rijatnosti& 3o"%te nije zrailo to"lotu- kada je ;ou$en izloio svoju ruku #ez rukavi*e ska9andra njegovi$ zra*i$a koji su se slivali kroz "rozor sve$irske ka"sule! ni%ta nije iskusio na koi& ;ilo je isto kao da je "ro#ao da se ogreje na $eseini- ak ga ni strani "redeo "edeset $ilja is"od nije tako ivo "odseao na udaljenost od Ze$lje& Sada je na"u%tao! $oda "oslednji "ut! $etalni svet koji je #io njegov do$ toliko $ese*i& 4ak i ako se on nikada ne #ude vratio! #rod e nastaviti da o#avlja svoje zadatke! e$itujui na Ze$lju "odatke oitane sa instru$enata! sve dok ne do'e do nekog konanog! katastro9alnog kvara u njegovi$ vodovi$a& ) ako se i"ak vrati2 Pa! u to$ sluaju! $ogao je da "reivi! "a ak i da sauva zdrav razu$! jo% nekoliko $ese*i& )li to je #ilo sve! zato %to su i#erna*ioni siste$i "ostali #eskorisni #ez raunara koji #i i nadzirao& /ikako nije $ogao o"stati dok 1Otkrie II1 ne stigne do :a"eta kroz etiri ili "et godina& /o! ostavio je sve te $isli za so#o$! dok se zlatni sr" Saturna dizao na ne#u is"red& 3 svekolikoj istoriji on je #io jedini ovek koji je i$ao "rilike da vidi ovaj "rizor& Svi$ ostali$ oi$a Saturn je uvek "okazivao svoj sasvi$ osvetljen disk! "ot"uno okrenut ka Sun*u& Sada je "redstavljao vitki luk! sa "rstenovi$a koji su o#razovali tanu%nu liniju %to se "ruala "reko njega + "o"ut strele koja je u"ravo tre#alo da #ude oda"eta u li*e sa$og Sun*a& 7ako'e u liniji "rstenova nalazila se svetla zvezda 7itana! kao i sla#a%nije iskre drugi $ese*a& Pre "olovine ovog stolea ljudi e i sve "osetiti- ali on nikada nee doznati kakve se ta$o tajne nalaze za"retane& O%tra grani*a sle"og! #elog oka itala je ka nje$u- valjalo je "revaliti jo% sa$o stotinu $ilja! %to je znailo da e #iti "ovr svog odredi%ta za $anje od deset $inuta& Poeleo je da dozna da li njegove rei stiu do Ze$lje! udaljene sada sat i "o #rzino$ svetlosti& ;ila #i to "rava ironija ako #i! usled nekog kvara u "renosno$ siste$u! on za$ukao i ukoliko z#og toga niko nikada ne #i saznao %ta $u se dogodilo& 1Otkrie1 je i dalje "redstavljalo #listavu zvezdu na *rno$ ne#u visoko gore& Stekav%i #rzinu toko$ s"u%tanja! on je itao na"red! ali uskoro e ga koioni $lazni*i ka"sule us"oriti i #rod e odjezditi sa vidika + ostaviv%i ga sa$og na ovoj #le%tavoj ravni*i sa ta$no$ tajno$ u njeno$ sredi%tu& ;lok od a#onosa us"injao se "ovr o#zorja! zaklanjajui zvezde is"red& Okrenuo je ka"sulu za sto osa$deset ste"eni i u"otre#io "uni "ogon da s$anji or#italnu #rzinu& 3 dugako$! #lago$ luku stao je da se s"u%ta ka "ovr%ini :a"eta& /a neko$ svetu sa snanijo$ gravita*ijo$! takav $anevar "redstavljao #i isto traenje goriva& )li ovde je sve$irska ka"sula teila svega nekoliko 9unti- na ras"olaganju $u je stajalo nekoliko $inuta le#denja "re no %to #i o"asno ugrozio zali e! te tako ostao nasukan! #ez ikakve

nade u "ovratak ka 1Otkriu1 koje je i dalje or#itiralo& /o! te%ko da i taj "ovratak "redstavlja neku su%tinsku razliku&&& I dalje se nalazio na visini veoj od "et $ilja i "ravo se s"u%tao ka ogro$noj! *rnoj $asi koja se u svo$ geo$etrijsko$ savr%enstvu uzdizala na jednolinoj ravni*i& ;ila je u "odjednakoj $eri li%ena "ojedinosti kao i ravna! #ela "ovr%ina is"od- sve do sada nije! u stvari! s vatao koliko je ona uistinu velika& /a Ze$lji je #ilo tek nekoliko "ojedinani zdanja koja su #ila toliko ogro$na- "re*izne $erne 9otogra9ije koje je sni$io ukazivale su na visinu od gotovo dve iljade sto"a& ) koliko se $oglo "ro*eniti! raz$ere $onolita #ile su u dlaku iste kao i kod (/7+6 + "onovo se javio onaj udan odnos 60B0J& HSada sa$ udaljen sa$o tri $ilje i dri$ se visine od etiri iljade sto"a& I dalje ne$a nikakvog znaka aktivnosti + ni%ta ni na jedno$ od istru$enata& Proelja izgledaju savr%eno ravna i uglaana& Svakako #i se oekivala bar nekakva o%teenja od $eteorita "osle sveg $inulog vre$enaI ) ne$a ni neki ostataka na&&& $isli$ da #i se to $oglo nazvazi 1krov1& 7ako'e ne "ostoji nikakav otvor& /adao sa$ se da e $oda #iti nekakav ulaz&&& Sada sa$ tano iznad njega i le#di$ na razaljini od "et stotina sto"a& /e eli$ da trai$ vre$e! zato %to e $i 1Otkrie1 uskoro #iti izvan do$a%aja& S"ustiu se& 3 svako$ sluaju! izgleda dovoljno vrsto + a ako #i se is"ostavilo da nije! od$a u se "odii uvis& Sa$o trenutak + udno&&&H ;ou$enov glas za$uknu u ti%inu krajnje "o$etenosti& /ije #io uzne$iren- doslov*e nije $ogao da o"i%e ono %to je video& .e#deo ja "ovr velikog! ravnog "ravougaonika! dugakog osa$ stotina sto"a! a %irokog dve stotine! sazdanog od neega %to je izgledalo vrsto kao stena& )li sada! kao da je stao da se udaljuje od njega- uinak je #io u dlaku isti kao kod jednog od oni o"tiki "rivida! kada! za valjujui na"oru volje! izgleda da se jedan trodi$enzioni o#jekat "osuvratio + da su njegove #lie i dalje strane najedno$ "ro$enile $esto& 3"ravo se to sada z#ivalo sa ti$ ogro$ni$! naizgled vrsti$ ustrojstvo$& /e$ogue! neverovatno! to vi%e nije #io $onolit koji see visoko iznad ravni*e& Ono %to je nalikovalo na njegov krov i%ezlo je u #eskrajne du#ine- za jedan vrtoglavi trenutak stekao je utisak da gleda u oko$ito okno + u "ravougaoni kanal koji je "rkosio zakoni$a "ers"ektive! zato %to $u se veliina nije s$anjivala sa udaljeno%u&&& :a"etovo oko $irnu! kao da je elelo da ukloni trunku "ra%ine koja ga nadrauje& Dejvid ;ou$en i$ao je vre$ena sa$o za jednu "rekinutu reeni*u koju ljudi! %to su ekali u kontroli $isije! devet stotina $iliona $ilja odatle i osa$deset $inuta u #udunosti! nikada nee za#oraviti& HStvar je %u"lja&&& "rua se u #eskraj&&& i&&& o ! $oj ;oeI&&& puna je zvezda!H BL& IZ.)Z Zvezdane dveri se otvori%e& Zvezdane dveri se zatvori%e& 3 deliu vre$ena! odve kratko$ da #i se $ogao iz$eriri! Sve$ir se "osuvratio i izvio iz sa$og se#e&

) onda je :a"et "onovo ostao sa$! kao %to je to i #io tri $iliona godina + sa$! izuzev jednog "ustog! ali jo% ne i na"u%tenog #roda koji je svoji$ tvor*i$a slao "oruke %to su stajale "ot"uno izvan nji ove $oi verovanja i "oi$anja& 8esti deo ,ROZ ZVEZD)/E DVERI B6& VE.I,) @E/7R).) /ije "ostojao oseaj kretanja! ali i"ak je "adao ka ti$ ne$ogui$ zvezda$a koje su sjale tu! u ta$no$ sr*u jednog $ese*a& /o + one se nisu uistinu tamo nalazile! #io je uveren u to& Zaalio je! sada kada je #ilo "rekasno! %to nije $alo vi%e "anje "osvetio teorija$a o i"ersve$iru! o transdi$enzioni$ kanali$a& Za Dejvida ;ou$ena to vi%e nisu #ile teorije& (oda je $onolit na :a"etu #io %u"alj- $oda je 1krov1 "redstavljao sa$o "rivid ili svojevrsnu dija9rag$u koja se otvorila da #i ga "ro"ustila unutra& =)li u %ta2> ,oliko je $ogao da se "ouzda u svoja ula! izgledalo je da oko$ito "ada niz jedno ogro$no! "ravougaono okno! du#oko $nogo iljada sto"a& Gitao je sve #re i #re + ali nas"ra$ni kraj nikako nije $enjao veliinu! ostajui ne"restano na istoj razdaljini od njega& ,retale su se jedino zvezde! naj"re toliko "olako da je $oralo "roi izvesno vre$e "re no %to je s vatio da one izlaze iz okvira koji i je sadrao& )li nedugo "oto$ "ostalo je oigledno da se zvezdano "olje %iri! kao da rli ka nje$u neko$ ne"oja$no$ #rzino$& Ovo %irenje nije #ilo jednoo#razno- izgledalo je da se zvezde u sredi%tu jedva i "o$iu! dok su one "re$a ivi*i u#rzavale sve vi%e i vi%e! da #i se na kraju "retvorile u "ruge svetlosti ne"osredno "re no %to #i nestale sa vidika& /o! uvek je #ilo drug koje su dolazile na nji ovo $esto! navirui u sredi%te "olja iz nekog naizgled neis*r"nog izvora& ;ou$en se za"itao %ta #i se dogodilo ako #i neka zvezda krenula "ravo ka nje$u- da li #i nastavila da se %iri sve dok on ne #i uronio u sa$o "roelje jednog sun*a2 /o! nijedna se nije toliko "ri#liila da #i se $ogla raza#rati $akar kao disk- konano #i sve skliznule u stranu i "relile se "reko ivi*e svog "ravougaonog okvira& ) nas"ra$ni kraj okna i dalje se nije "ri#liavao& Izgledalo je gotovo kao da se zidovi kreu zajedno sa nji$! nosei ga ka neznanoj sud#ini& Ili je $oda on uistinu #io ne"o$ian! dok se to sve$ir kretao kraj njega&&& /o! najedno$ je s vatio da nije sa$o "rostor u$e%an u ono %to se z#iva sa nji$& 4asovnik na $aloj instru$entnoj ta#li ka"sule tako'e se neo#ino "ona%ao& /or$alno su #rojke na "okazatelju desetinki sekundi "ro$i*ale tako #rzo da i je gotovo #ilo ne$ogue oitavati- sada su se! $e'uti$! "ojavljivale i nestajale u s"ori$ raz$a*i$a i on je $ogao "ratiti jednu "o jednu #ez ikakvi "ote%koa& Sa$e sekunde "roti*ale su neverovatno tro$o! kao da je "redstojalo "ot"uno zaustavljanje vre$ena& ,onano! $era desetinki sekundi ostade ukoen iz$e'u #rojki "et i %est& Pa i"ak! on je i dalje $ogao da $isli! "a ak i da os$atra oko se#e! dok su a#onosni zidovi "ro$i*ali "okraj njega #rzino$ koja je $ogla i$ati $a koju vrednost iz$e'u nule i $ilion #rzina svetlosti& /a neki nain! uo"%te nije #io iznena'en svi$e ovi$! niti uzne$iren& ;a%

na"rotiv! is"unjavalo ga je oseanje #lagog i%ekivanja! slino ono$e koje je iskusio kada su ga sve$irski lekari testirali alu*inogeni$ droga$a& Svet oko njega #io je neo#ian i udesan! ali niega se nije i$ao #ojati& Prevalio je $ilione $ilja u traganju za tajno$- a sada! izgledalo je! tajna je rlila ka nje$u& Pravougaonik "red nji$ "ostajao je svetliji& ;listave zvezdane "ruge stale su da #lede s"ra$ $lenog ne#a ija se sjajnost "oveavala iz trenutka u trenutak& Izgledalo je kao da sve$irska ka"sula ita ka sloju o#laka! jednoo#razno o#asjano$ zra*i$a nevidljivog sun*a& Izlazio je iz tunela& /as"ra$ni kraj! koji je do sada ostajao na istoj neodre'enoj razdaljini! ni "ri#liujui se! niti udaljujui! najedno$ je "oeo da se "okorava nor$alni$ zakoni$a "ers"ektive& Stao je da se "ri$ie i da se "ostojano %iri "red nji$& 3 isto vre$e! osetio je kako se kree nagore i u $agnovenju se za"itao da li je to $oda "ro"ao kroz :a"et! te se sada us"inje sa druge strane& )li jo% "re no %to je sve$irska ka"sula iz#ila na otvoreno! s vatio je da ovo $esto ne$a nikakve veze sa :a"eto$ niti sa #ilo koji$ drugi$ sveto$ u okviru ovekovog iskustva& /ije #ilo at$os9ere! jer $ogao je da vidi sve "ojedinosti neza$uene i sasvi$ jasne do neverovatno dalekog i ravnog o#zorja& (ora da se nalazio iznad nekog sveta ogro$ne veliine + verovatno znatno veeg od Ze$lje& Pa i"ak! u"rkos njegovi$ raz$era$a! svekolika "ovr%ina koju je ;ou$en us"evao da vidi #ila je sainjena od oigledno ve%taki seg$enata ije strane $ora da su #ile $ilja$a dugake& .iilo je na slagali*u nekog dina koji se igra "laneta$a- a u sredi%ti$a $nogi od ti kvadrata! trouglova i "oligona zja"ila su otvorena *rna okna + "arnja*i "onora iz koga je on u"ravo izronio& /o! ne#o iznad #ilo je jo% neo#inije + a na svoj nain i vi%e uzne$irujue + ak i od neverovatnog ko"na is"od& 7a$o! nai$e! nisu "ostojale zvezde- tako'e nije #ilo t$astosti sve$ira& Razlivala se jedino $lenost #lagog sjaja koja je stvarala utisak #eskrajne udaljenosti& ;ou$en se "risetio o"isa koji je jedno$ uo o zastra%ujuoj antarktikoj 1#elini1 + 1kao da ste u lo"ti*i za "ing+"ong1& 7e rei $ogle su se savr%eno "ri$eniti na ovo grozno $esto! ali o#ja%njenje je $oralo #iti sasvi$ razliito& /e#o nije $oglo "redstavljati $eteorolo%ko dejstvo $agle i snega- ovde je vladao "ot"uni vakuu$& ) onda! kada su se ;ou$enove oi "rivikle na sede9asti sjaj koji je is"unjavao ne#esa! "ostao je svestan jo% jedne "ose#nosti& /e#o nije #ilo! kao %to je "o$islio na "rvi "ogled! sasvi$ "razno& Pot"uno ne"o$ine i naizgled nasu$*e ra%trkane! gore su se nalazile $ilijarde sitni ! *rni "ega& ;ilo i je te%ko raza#rati! zato %to su "redstavljale "uke taki*e ta$e! ali kada #i se jedno$ uoile! "ostale #i sasvi$ izvesne& Podseale su ;ou$ena na ne%to + ne%to toliko "oznato! ali i tako #ezu$no! da je on od#ijao da "ri vati "aralelu! sve dok ga logika na to nije nagnala& 7e *rne ru"e u #elo$ ne#u #ile su zvezde- "red oi$a kao da $u se nalazio negativ (lenog Puta& Gde sa$ ja to! za i$e ;oga2 + u"ita se ;ou$en- ali jo% dok je "ostavljao "itanje! s vatio je da nikada nee dokuiti odgovor& Izgledalo je kao da se sve$ir "reokrenuo0 ovo nije #ilo $esto za oveka& Iako je u ka"suli #ilo "rijatno to"lo! najedno$ ga je o#uzela studen i stao je da gotovo nekontrolisano dr ti& eleo je da zaklo"i oi i da tako odagna #iserno ni%tavilao koje ga je

o"takalo- ali to #i #io kukaviki in i on nee "odlei to$ "orivu& Iz#u%ena i "loasta "laneta lagano se okretala "od nji$! ali nije #ilo nikakve stvarne "ro$ene "rizora& Pret"ostavljao je da se nalazi na oko deset $ilja iznad "ovr%ine! tako da #i tre#alo #ez te%koa da uoi #ilo kakav znak ivota& )li itav ovaj svet #io je "ust- inteligen*ija je do%la ovde! izvr%ila svoju volju na nje$u i "onovo oti%la svoji$ "ute$& ) onda je za"azio kako se na ravni*i uzdie! dvadesetak $ilja is"red! "ri#lino valjkasta go$ila ostataka koja je $ogla "redstavljati jedino olu"inu nekog dinovskog #roda& ;ila je odve udaljena da #i $ogao raza#rati neke "ojedinosti! a i za nekoliko sekundi nestala je sa vidika! ali i"ak je us"eo da uoi slo$ljena re#ra i $etalne "loe "rigu%enog sjaja koje su deli$ino #ile olju%tene sa kostura "o"ut kore od "o$orande& Za"itao se koliko ve iljada godina to tru"lo "oiva na ovoj na"u%tenoj "loi za igru da$a + i kakva su stvorenja "lovila u nje$u $e'u zvezda$a& Poto$ je za#oravio na olu"inu! zato %to je ne%to stalo da se "o$alja "ovr o#zorja& /aj"re je liilo na "ljosnati disk! ali to je #ilo stoga %to je italo gotovo "re$a nje$u& ,ada $u se "ri#liilo i "ro%lo is"od njega! video je da je u o#liku vretena i da je dugako vi%e stotina sto"a& Iako su "ostojale sla#a%no vidljive "ruge tu i ta$o du vitkog tru"a! #ilo je te%ko usredsrediti "ogled na nji - izgledalo je da o#jekat vi#rira! ili da se $oda vrti! veo$a veliko$ uestalo%u& ;io je za%iljen sa o#a kraja! a nije se "ri$eivao nikakav trag "ogona& Sa$o je jedna stvar u vezi sa nji$ #ila "oznata ljudski$ oi$a! a to je #ila #oja& )ko je "osredi uistinu $aterijalan arte9akt! a ne o"tika varka! onda su njegovi tvor*i $oda delili jedno od oseanja sa ljudi$a& )li svakako nisu delili i nji ova ogranienja! zato %to je izgledalo da je vreteno nainjeno od zlata& ;ou$en okrenu glavu da #i "osredstvo$ siste$a za os$atranje "ozadi "ratio kako stvar nestaje iza ka"sule& Pot"uno ga je "rene#regla! a sada je "ri$etio kako "oinje da se s"u%ta sa ne#a ka jedno$ od oni iljada veliki otvora& /ekoliko sekundi kasnije i%ezla je sa vidika! uz "oslednji zlatni od#lesak! zaroniv%i u "lanetu& Ponovo je ostao sa$! "od ti$ o"aki$ ne#o$! a oseanje izdvojenosti i udaljenosti od $atinog sveta stalo je da ga ti%ti snanije nego ikada ranije& ) onda s vati da i sa$ "onire ka %arolikoj "ovr%ini dinovskog sveta! kao i da ne"osredno "od nji$ zja"i novi "ravougaoni "onor& Prazno ne#o se zatvori nad nji$! sat se "olako zaustavi i ka"sula "onovo "oe da "ada $e'u #eskrajni$ a#onosni$ zidovi$a ka jo% jedno$ udaljeno$ zvezdano$ glu%ju& )li sada je #io siguran da se ne vraa u Sunev siste$ i u #listavo$ trenutku nasluenja! koje je $oglo #iti "ot"uno lano! on s vati %ta ovo ja$ano $ora #iti& Posredi je #io svojevrstan kos$iki skretniki ure'aj koji je u"ravljao sao#raaje$ zvezda kroz neza$islive di$enzije "rostora i vre$ena& Prolazio je kroz veliku @entralnu stani*u Galaksije& B<& S7R)/O /E;O Daleko na"red! zidovi tunela "onovo "osta%e sla#a%no vidljivi u "rigu%enoj svetlosti koja se slivala nadole iz nekog jo% skrivenog izvora& ) onda ta$a na$a #i razvejana u asu kada

siu%na sve$irska ka"sula iz#i na ne#o koje je #listalo zvezda$a& Vratio se u sve$ir koji je "oznavao! ali #io $u je dovoljan sa$o jedan "ogled da s vati kako se nalazi svetlosni$ vekovi$a od Ze$lje& /ije ak ni "oku%ao da raza#ere nako od "oznati sazve'a koja su od "oetka istorije #ila ovekovi "rijatelji- $oda nijedna zvezda koja je sada sijala oko njega nikada nije vi'ena goli$ ljudski$ oko$& Veina i je stajala usredsre'ena u jedno$ #listavo$ "ojasu! is"rekidano$ $esti$ino $rki$ "ruga$a zata$nujue kos$ike "ra%ine! koji je "ot"uno o"asivao ne#o& ?or$a*ija je liila na (leni Put! ali je #ila vi%estruko sjajnija- ;ou$en se za"ita da li je to uistinu njegova Galaksija! vi'ena iz take koja se nalazila znatno #lie njeno$ #listavo$! zgusnuto$ sredi%tu& /adao se da je tako- u to$ sluaju! ne #i #io daleko od do$a& )li to je! s vatio je od$a ! detinjasta "o$isao& ;io je tako ne"oja$no udaljen od Sunevog siste$a da je #ilo sasvi$ svejedno da li se nalazi u $atinoj Galaksiji ili u najudaljenijoj koja se $oe raza#rati telesko"i$a& Osvrnuo se da vidi stvar iz koje je izronio + i doiveo je novi %ok& Pod nji$ nije #io nikakav dinovski svet izlo$ljene "ovr%ine! niti du"likat :a"eta& /ije #ilo ni&ega + izuzev jedne $astiljaste senke s"ra$ zvetda! sline kakvi$ vrati$a koja se iz za$raene so#e otvaraju u jo% $rkliju no& 3"ravo kada je #a*io "ogled! vrata se zatvori%e& /isu se udaljila od njega! ve su se lagano is"unila zvezda$a! kao da je neka "oderotina u sa$oj tvari sve$ira #ila zakr"ljena& I tako! o#reo se sasvi$ sa$ "od strani$ ne#o$& Sve$irska ka"sula lagano se okretala! donosei $u nova udesa u vidno "olje& /aj"re je to #io savr%eno lo"tast roj zvezda! koje su "ostajale sve zgusnutije ka sredi%tu! da #i se u sa$o$ sr*u "retoile u jednolian sjaj svetlosti& S"oljnje ivi*e #ile su $u neodre'ene + oreol suna*a koji se lagano "rore'ivao! "reta"ajui se ne"ri$etno u zale'e udaljeni zvezda& Ova #listava "rikaza! ;ou$en je znao! "redstavljala je z#ijeno jato& Gledao je ne%to %to nijedno oko nikada nije videlo! osi$ kao $rlju svetlosti u "olju telesko"a& /ije $ogao da se seti razdaljine od naj#lieg "oznatog jata! ali #io je siguran da ne$a nijednoga u krugu "renika od iljadu svetlosni godina oko Sunevog siste$a& ,a"sula je nastavila da se lagano okree! o#znaniv%i $u jo% neo#iniji "rizor + ogro$no *rveno sun*e! $nogo "uta vee od (ese*a vi'enog sa Ze$lje& ;ou$en je $ogao ne"osredno da ga "os$atra #ez ikakvi "ote%koa- sudei "o njegovoj #oji! nije #ilo vrelije od uarenog ugljevlja& 7u i ta$o! na zale'u ta$no*rvenog! "ruale su se svetloute reke + usijani )$azoni koji su krivudali iljada$a $ilja "re no %to #i i%ezli u "ustinja$a tog u$irueg sun*a& 3$irueg2 /e + #io je to "ot"uno varljiv utisak! "roistekao iz ovekovog iskustva i oseanja %to i izazivaju "relivi zalaska ili sjaj tinjajui ugaraka& ;ila je to zvezda koja je ostavila za so#o$ "la ovite nastranosti $ladosti! "rojuriv%i kroz lju#iasta! "lava i zelena "odruja s"ektra u nekoliko kratki $ilijardi godina! da #i se sada us"okojila u "ostojanoj zrelosti neza$islive duine& Sve %to je ve $inulo nije "redstavljalo ni iljaditi deo onoga %to je tek tre#alo doiistorija ove zvezde jedva da je i "oela& ,a"sula je "restala da se okree- veliko *rveno sun*e lealo je "ravo "red nji$& Iako nije "ostojao oseaj kretanja! ;ou$en je znao da je jo% u vlasti one kontroli%ue sile koja ga je dovela ovde iz okoline Saturna& Svekolika nauka i inenjersko u$ee Ze$lje izgledali su sada

#eznadeno "ri$itivni u "ore'enju sa $oi$a koje su ga nosile ka nekoj neza$islivoj sud#ini& Zurio je u ne#o "red so#o$! u"irui se da raza#ere odredi%te ka ko$e je itao + $oda neku "lanetu koja krui oko velikog sun*a& )li nije "ostojalo ni%ta %to #i se odlikovalo vidljivi$ disko$ ili izuzetno$ sjajno%u- ako je i #ilo "laneta koje su ovde or#itirale! on i nije $ogao uoiti s"ra$ zvezdanog zale'a& ) onda je za"azio kako se ne%to neo#ino z#iva na sa$o$ ru#u sunevog gri$iznog diska& Pojavio se #eli sjaj koji se #rzo "ojaavao- za"itao se da li $oda "risustvuje jednoj od oni iznenadni eru"*ija! ili #leskova! koja re$ete veinu zvezda s vre$ena ne vre$e& Svetlost je "ostajala #listavija i "lavlja- "oela je da se razliva du ru#a sun*a! ije su kao krv *rvene #oje stale naglo da #lede z#og toga& Gotovo izgleda! ree ;ou$en u se#i! os$e nuv%i se na #es$islenost te "o$isli! kao da "os$atra$ izlazak sun*a + na sun"u& 7ako je odista i #ilo& Iznad ras"aljenog o#zorja "oelo je da se us"inje ne%to ne vee od zvezde! ali toliko #listavo da se nije $oglo ne"osredno "os$atrati& 7a "uka taka "lavo+#ele sjajnosti! slina elektrino$ luku! kretala se neverovatno$ #rzino$ "reko "roelja velikog sun*a& (ora da se nalazila veo$a #lizu svog dinovskog sadruga! jer ne"osredno is"od nje! vuen njeni$ gravita*ioni$ "rivlaenje$! uzdizao se "la$eni stu# visok iljada$a $ilja& Izgledalo je kao da to "li$ski talas ognja veno nastu"a "olutaro$ zvezde! uzaludno se u"irui da dostigne eenu "rikazu na ne#u& 7aki*a uarenosti $ora da je #ila #eli "atuljak + jedna od oni neo#ini ! "la oviti ! $ali zvezda! ne kru"niji od Ze$lje! ali i sa $ilion "uta veo$ $aso$& Ovakvi ne"ri$ereni zvezdani "arovi nisu #ili retki- ali ;ou$en nikada ni u snu nije "o$islio da e jednoga dana videti takav "ar vlastiti$ oi$a& ;eli "atuljak "revalio je gotovo "olovinu diska svog "arnjaka + $ora da $u je za "unu or#itu #ili "otre#no sa$o nekoliko $inuta + kada je ;ou$en konano "ouzdano ustanovio da se i sa$ kree& Pred nji$! jedna od zvezda itro je do#ijala na sjajnosti i stala da se "o$era u odnosu na zale'e& (ora da je "osredi #ilo neko $alo! o#linje telo + $oda svet ka ko$e je "utovao& Sustigao ga je neoekivano #rzo + i on tada s vati da to nije nikakav svet& Re%etkasta $etalna $rea "rigu%enog sjaja stala je da izranja niotkuda sve dok nije is"unila ne#o& Ra%trkana "o njenoj "ovr%ini velikoj kao kakav kontinent! nalazila su se ustrojstva "rostrana "o"ut gradova! ali koja kao da su #ila $a%ine& Oko $nogi $e'u nji$a #ilo je oku"ljeno $no%tvo $anji o#jekata! razvrstani u "ravilne redove i stu#ove& ;ou$en je "ro%ao nekoliko ti sku"ina "re no %to je s vatio da su to 9lote sve$irski #rodova- leteo je izdan dinovskog or#italnog "arkirali%ta& ;udui da nije #ilo "oznati o#jekata "osredstvo$ koji #i $ogao da "ro*eni raz$ere "rizora %to je "ro$i*ao "od nji$! #ilo je gotovo ne$ogue "ret"ostaviti veliinu "lovila koja su tu "oivala u "rostoru& )li svakako su #ila ogro$na- duina neki $e'u nji$a $ora da je dostizala $nogo $ilja& :avljala su se u $no%tvu razliiti o#lika + kao kugle! izlo$ljeni kristali! vitke olovke! ovoidi! diskovi& Ovo je ja$ano jedno od sastajali%ta za zvezdanu trgovinu& Ili je bilo + $oda "re $ilion godina& :er ;ou$en nigde nije us"eo da uoi nikakav znak delatnosti- ovaj "rostrani kos$odro$ #io je "odjednako $rtav kao i (ese*& Znao je to ne sa$o "o odsustvu #ilo kakvog kretanja! nego i "o tako ne"ogre%ivi$ zna*i$a

kao %to su veliki "ro*e"i u $etalnoj "auini koji su nastali "ri streloviti$ udari$a asteroida! ja$ano "re $nogo eona& Ovo! dakle! vi%e nije #ilo "arkirali%te! ve kos$iki vozni ot"ad& Pro$a%io je za ne#rojano vekova njegove tvor*e- s vativ%i to! ;ou$en oseti kako $u se sr*e stee& Iako nije znao %ta da oekuje! #ar se nadao da e sresti neku inteligen*iju sa zvezda& Sada je izgledalo da je "rekasno za to& ;io je u vaen u jednu drevnu! auto$atsku za$ku! "ostavljenu iz nekog neznanog razloga! koja je i dalje dejstvovala! iako su njeni tvor*i odavno i%ezli& Gitnula ga je kroz Galaksiju i od#a*ila ga =zajedno sa jo% koliko drugi 2> na ovo ne#esko Sarga%ko $ore! gde ga je ekala skora s$rt kada $u "onestane vazdu a& 3ostalo$! #ilo #i nerazu$no vi%e i oekivati& Ve je i$ao "rilike da vidi udesa z#og koji #i $nogi ljudi #ili s"re$ni da rtvuju ivote& /a u$ $u "ado%e $rtvi sadruzi- on nije i$ao nikakvog razloga da se ali& ) onda je za"azio da kos$odro$ olu"ina i dalje ita kraj njega nes$anjeno$ #rzino$& Ve je "ro$i*ao "ovr njegovi "riru#ni "redela- najzad! $inula $u je i krzava ivi*a! tako da vi%e nije deli$ino zaklanjao zvezde& Sud#ina $u nije leala ovde + ve daleko na"red! u ogro$no$! gri$izno$ sun*u ka ko$e je sve$irska ka"sula sada nesu$njivo "adala& BA& P),)O Sada je "ostojalo sa$o *rveno sun*e koje je s kraja na kraj is"unjavalo ne#o& /alazilo se toliko #lizu da $u "ovr%ina vi%e nije izgledala s$rznuta u ne"o$inost z#og nedovoljni raz$era& Postojala su sjajna vori%ta koja su se kretala ta$o+a$o! *ikloni gasa koji su se dizali i s"u%tali! "rotu#eran*e koje su lagano kuljale ka ne#u& .agano2 (ora da su %ikljale #rzino$ od $ilion $ilja na sat kad su i$ se kretnje uo"%e $ogle uoiti&&& /ije ak ni "oku%ao da "oj$i raz$ere "akla ka ko$e je "onirao& Ogro$nost Saturna i :u"itera "orazila ga je "riliko$ "roletanja 1Otkria1 kraj nji u ono$ Sunevo$ siste$u udaljeno$ sada neznano $nogo giga$ilja& /o! sve %to je ovde video #ilo je jo% stotinu "uta veeni%ta $u drugo nije "reostalo do da "ri vata slike koje su $u "re"lavljivale u$! uo"%te ne "oku%avajui da i "rotu$ai& ,ako se "la$eno $ore %irilo "od nji$! ;ou$en je tre#alo da iskusi stra + ali! $a koliko neo#ino izgledalo! oseao je jedino #lagu ze#nju& /ije stvar #ila u to$e %to su $u udesa otu"ela u$- logika $u je govorila da ja$ano stoji "od za%tito$ neke kontroli%ue i gotovo sve$ogue inteligen*ije& Sada se nalazio toliko #lizu *rvenog sun*a da #i u trenu sagoreo da neki nevidljivi %titnik nije odagnavao njegovo zraenje& ) i toko$ "utovanja #io je "odvrgavan u#rzanji$a "ri koji$a #i u $agnovenju #io zdro#ljen + "a i"ak! ni%ta nije osetio& )ko je toliko truda uloeno u to da se on sauva! onda je jo% #ilo razloga za nadu& Sve$irska ka"sula sada se kretala #lagi$ luko$! gotovo u"oredni$ sa "ovr%ino$ zvezde! ali i koji se i"ak lagano s"u%tao ka njoj& ) onda! ;ou$en "rvi "ut "ostade svestan zvukova& 4ula se sla#a%na! ne"rekidna tutunjava! nadjaavana s vre$ena na vre$e "u*ketavi$ zvu*i$a slini$ oni$a koji nastaju "ri *e"anju artije ili udaljenoj gr$ljavini& 7o je $ogao jedino da #ude najsla#a%niji odjek neke ne"oj$ljive kako9onije- at$os9era koja ga je okruivala ja$ano je odzvanjala "otresi$a kadri$ da svaki $aterijal razloe na ato$e& /o! on je "odjednako valjano

#io za%tien od te razorne #uke kao i od to"lote& Iako su se "la$ene r#ati visoke iljada$a $ilja dizale i lagano ru%ile oko njega! on je #io "ot"uno #ez#edan od sve nji ove siline& Energije ove zvezde #esnele su $i$o njega! kao da su "ri"adale nekoj drugoj vaseljeni- ka"sula se "ostojano kretala usred nji ! neokrznuta i neo"rljena& ;ou$enove oi! ne vi%e #eznadeno "o$etene neo#ino%u i ogro$no%u "rizora! "oe%e da raza#iru "ojedinosti koje $ora da su "ostojale i ranije! ali koje sve do sada nije za"azio& Povr%ina ove zvezde nije "redstavljala #ezo#lini aos- i tu je "ostojao izvestan "oredak! kao i u sve$u %to je Priroda stvorila& /aj"re je uoio $ale kovitla*e gasa + verovatno ne vee od )zije ili )9rike + koji su tu$arali "ovr%ino$ zvezde& Ponekad #i $u se ukazala "rilika da #a*i "ogled u neki od nji i tada #i video ta$nija! ladnija "odruja daleko is"od& /eo#ino! ali izgleda da nije #ilo sunevi "ega- $oda su one "redstavljale #oljku oso#enu za zvezdu koja je o#asjavala Ze$lju& ) javljali su se i $esti$ini o#la*i! slini "ra$enovi$a di$a koji nagove%tavaju nailazak oluje& (oda su uistinu "redstavljali di$! zato %to je ovo sun*e #ilo toliko ladno da je tu $ogla "ostojati "rava vatra& Ge$ijska jedinjenja $ogla su nastati i o"stati nekoliko sekundi "re no %to #i i "onovo razloile na sastavne ato$e jo% ee nuklearne silovitosti %to su i okruivale& O#zorje je "ostajalo svetlije! "ri e$u $u se #oja $enjala od ta$no*rvene! "reko ute i "lave! do jarkolju#iaste& ;eli "atuljak nailazio je "ovr o#zorja! vukui za so#o$ svoj "li$ski talas zvezdane tvari& ;ou$en za%titi oi od nesnosnog sjaja $alog sun*a i u"ravi "anju na usko$e%ani zvezdani "redeo koji je gravita*iono "olje vuklo "ut ne#a& :edno$ je i$ao "rilike da vidi vodeni tornado kako se kree "ovr%ino$ ,ari#a- ovaj "la$eni stu# i$ao je gotovo isti o#lik& Sa$o su se raz$ere donekle razlikovale! zato %to je ognjena kula u osnovi verovatno #ila "rostranije od *ele "lanete Ze$lje& ) onda! ne"osredno "od so#o$! ;ou$en za"azi ne%to %to je ja$ano #ilo novo! jer da je #ilo tu i ranije! te%ko da ga je $ogao "revideti& ,reui se "reko okeana #listavog gasa! nalazile su se $ilijarde sjajni kugli*a- odlikovale su se #iserno$ svetlo%u koja se "ojaavala i sla#ila u raz$a*i$a od nekoliko sekundi& ) sve su "utovale u isto$ "rav*u! "o"ut lososa koji se kreu uzvodno- "ovre$eno #i skretale sa "ravolinijske "utanje! tako da su i$ se staze "re"litale! ali one se nikada nisu dodirivale& ;ilo i je na iljade i %to i je ;ou$en vi%e "os$atrao! "ostajao je sve uvereniji da i$ je kretanje svr ovito& /alazile su se na odve velikoj udaljenosti da #i $ogao da raza#ere neku "ojedinost nji ovog ustrojstva- ve sa$a injeni*a da je uo"%te us"evao da i uoi na ovoj kolosalnoj "anora$i "redstavljala je je$stvo da u "reniku i$aju $nogo + $oda na stotine + $ilja& )ko su tu "osredi organizovani entiteti! onda su uistinu u "itanju levijatani! sazdani "o $eri sveta koji nastanjuju& (oda su to #ili sa$o o#la*i "laz$e! koji su stekli "rivre$enu "ostojanost za valjujui nekoj udnoj ko$#ina*iji "rirodni sila + slino kratkoveni$ lo"tasti$ $unja$a koje jo% z#unjuju ze$aljske naunike& ;ilo je to jednostavno! a verovatno i ute%no o#ja%njenje- ali! "os$atrajui ta strujanja zvezdani raz$era! ;ou$en nije $ogao uistinu "overovati u njega& 7a iskriava

vori%ta svetlosti znala su kuda idu- oti$i*e su se slivala ka "la$eno$ stu#u %to ga je "odizao #eli "atuljak kreui se or#ito$& ;ou$en #a*i jo% jedan "ogled ka us"injue$ $lazu koji je sada nastu"ao du o#zorja is"od siu%ne! $asivne zvezde %to je u"ravljala nji$e& Da li je "osredi "uka uo#razilja + ili su stvarno "ostojale $rlje snanije sjanosti koje su ga$izale uz taj veliki gasni gejzir! kao da su se $ilijarde #listavi iskri udruile u itave kontinente 9os9ores*en*ije2 Za$isao je gotovo natkrljavala i sa$u $a%tu! ali $oda je to %to je "os$atrao uistinu #ilo ni%ta $anje do $igra*ija sa zvezde na zvezdu "reko ognjenog $osta& Sva je "rilika da nikada nee doznati da li je tu "osredi kretanje #ezu$ni kos$iki zveri! koje kroz sve$ir nagoni neki "oriv slian ono$ %to "odstie le$inge! ili ogro$na seo#a inteligentni entiteta& ,retao se kroz novi "oredak stvaranja o ko$e je tek nekoli*ina ljudi ikada sanjala& Sa one strane *arstva $ora! ko"na! vazdu a i sve$ira lealo je *arstvo vatre! a on je #io jedini "ovla%en da ga na trenutak os$otri& ;ilo #i "revi%e oekivati da to i razu$e& BB& PRI:E( Ognjeni stu# stao je da "relazi ru# sun*a "o"ut oluje koja odlazi za o#zorje& 3sko$e%ane $rlje svetlosti vi%e se nisu kretale zvezdani$ "redelo$ *rvenog sjaja koji se i dalje nalazio iljada$a $ilja is"od& Sedei u sve$irskoj ka"suli! za%tien od sredine koja je $ogla da ga "otre u jednoj $ilisekundi! Dejvid ;ou$en ekao je na ono %to je #ilo "ri"re$ljeno& Gitajui svojo$ or#ito$! #eli "atuljak #rzo je "onirao- uskoro je dodirnuo o#zorje! za"alio ga i i%ezao& .ani su$rak s"ustio se na "akao is"od i u toj iznenadnoj "ro$eni osvetljenosti ;ou$en "ostade svestan da se ne%to z#iva u "rostoru oko njega& 3inilo $u se da je svet *rvenog sun*a "oeo da se $re%ka! kao da ga "os$atra kroz vodu koja tee& /a trenutak se za"itao da li je to "osredi neko re9raktivno dejstvo! izazvano $oda "rolasko$ neuo#iajeno silovitog udarnog talasa kroz "rena"regnutu at$os9eru u kojoj se i sa$ nalazio zaronjen& Svetlost se "rigu%ivala! kao da je "redstojalo s"u%tanje drugog su$raka& ;ou$en "o navi*i "odie "ogled nagore! ali se od$a "rekori z#og tog "revida! "risetiv%i se da je glavni izvor svetlosti ovde ne ne#o! nego #listavi donji svet& Izgledalo je kao da se zidovi od nekog $aterijala slinog ne"rozirno$ staklu zgu%njavaju oko njega! "rituljujui *rveni sjaj i za$raujui vidik& Postajalo je sve ta$nije i ta$nije- sla#a%nja tutnjava zvezdani orkana tako'e je #rzo za$irala& ,onano! sve$irska ka"sula ostala je da le#di u ti%ini i noi& 7renutak kasnije! usledio je sasvi$ #lag udar kada se ona s"ustila na neku vrsti "ovr%inu i zaustavila& Zaustavila! ali na &emu? + u"ita se ;ou$en sa neveri*o$& ) onda se svetlost vratila- a neveri*a je ustu"ila $esto krajnje$ oaju + jer "o ono$e %to je video da ga okruuje znao je da je ja$ano si%ao sa u$a& ;io je "ri"ravan! "o$islio je! na svako udo& :edina stvar koju uo"%te nije oekivao #ilo je ne%to sasvi$ o#ino& Sve$irska ka"sula "oivala je na uglaano$ "odu nekog elegantnog! neznanog otelskog a"art$ana koji se $ogao nalaziti u #ilo ko$ veliko$ gradu na Ze$lja& Pred oi$a $u je stajala

dnevna so#a sa stoie$! divano$! desetak stoli*a! "isai$ stolo$! $no%tvo$ razni svetiljki! do"ola is"unjeno$ "oli*o$ za knjige na kojoj su leali i neki aso"isi! "a ak i jedna vaza sa *vee$& Van Gogov 1(ost u )rlu1 visio je na jedno$ zidu + a Vajtov 1,ristinin svet1 na drugo$& ;io je uveren da e! kada #ude otvorio ladi*u onog stola! u njoj nai "ri$erak Gidenove ;i#lije&&& )ko je uistinu si%ao s u$a! onda su njegove "rikaze #ile divno ure'ene& Sve je izgledalo savr%eno stvarno- ni%ta ne #i nestalo kada #i $u okrenuo le'a& :edina stvar koja nikako nije "ristajala ovo$ "rizoru + iz$e'u ostalog i "o raz$era$a + #ila je sa$a sve$irska ka"sula& ;ou$en je $nogo $inuta ostao ne"o$ian na svo$ sedi%tu& /a"ola je oekivao da e "rivid oko njega i%eznuti& )li ovaj je ostajao! "odjednako "ostojan kao i $a %ta drugo %to je video u ivotu& 3istinu je bio stvaran + ili je "redstavljao tako ve%tu o#$anu ula da se nikako nije $ogao razlikovati od stvarnosti& (oda je "osredi #io kakav test- ako je to sluaj! onda e verovatno od onoga %to on #ude "reduzeo u naredni nekoliko $inuta zavisiti ne sa$o njegova sud#ina! nego i sud#ina ljudske rase& (ogao je ostati da sedi i da eka da se ne%to dogodi ili je $ogao da otvori ka"sulu i izi'e na"olje! u vativ%i se uko%ta* sa stvarno%u "rizora %to ga je okruivao& Izgledalo je da je "od vrst- uostalo$! izdravao je teinu sve$irske ka"sule& /ije #ilo verovatno da e "ro"asti kroz njega + $a %ta on stvarno "redstavljao& /o! i dalje je "ostojalo "itanje vazdu a- "o injeni*a$a koji$a je ras"olagao! sasvi$ je #ilo $ogue da se "rostorija nalazi u vakuu$u ili da sadri otrovnu at$os9eru& S$atrao je to! dodu%e! krajnje neverovatni$ + niko ne #i uloio ovoliko truda! "revidev%i "rito$ jednu tako #itnu "ojedinost + ali nije eleo da se izlae ne"otre#ni$ rizi*i$a& 3 svako$ sluaju! godine o#uke nauile su ga o"rezu kada je u "itanju $ogunost konta$ina*ije- nije #io voljan da se izlae ne"oznatoj sredini sve dok ne ustanovi da $u ne$a alternative& Ovo $esto izgledalo je kao otelska so#a negde u Sjedinjeni$ Drava$a& 7o! $e'uti$! ni$alo nije $enjalo injeni*u da se sada nalazi ja$ano stotina$a svetlosni godina od Sunevog siste$a& S"ustio je %le$ ska9andra i zatvorio ga! a zati$ stavio u "ogon $e aniza$ za otvaranje vrata sve$irske ka"sule& 3sledio je kratak "isak "ri izjednaavanju "ritiska- a onda on zakorai u "rostoriju& ,oliko je us"eo da raza#ere- nalazio se u savr%eno nor$alno$ gravita*iono$ "olju& Podigao je jednu ruku i "ustio je da slo#odno "adne& /a%la $u se uz #ok za $anje od jedne sekunde& Z#og ovoga $u je sve "oelo da izgleda dvostruko nestvarno& ;io je odeven u ska9ander i stajao je + u$esto da le#di + izvan "lovila koje je $oglo valjano da dejstvuje jedino u uslovi$a ne"ostojanja sile tee& Svi njegovi nor$alni astronautski re9leksi #ili su "o$eteni- $orao je da raz$isli svaki "ut "re no %to #i nainio neki "okret& Po"ut oveka u transu! krenuo je lagano iz svoje gole "olovine "rostorije! #ez ikakvog na$e%taja! ka otelsko$ a"art$anu& Ovaj nije! kao %to je na"ola oekivao! nestao kada $u se on "ri#liio! ve je ostao savr%eno stvaran + i! naizgled! savr%eno "ostojan& Zaustavio se kraj stoia& /a nje$u se nalazio uo#iajeni video9on siste$a 1;el1! zajeno sa lokalni$ i$eniko$& On se "ognu i uze za$a%ni to$ nes"retni$ ruka$a u rukavi*a$a& /a nje$u je stajalo is"isano! na "oznati nain koji je video iljada$a "uta ranije0

V)8I/G7O/! D& @& ) onda! kada je os$otrio $alo "odro#nije! do%ao je do "rvog "ouzdanog dokaza da se ne nalazi na Ze$lji! iako je sve ovo $oglo #iti stvarno& (ogao je da "roita jedino re 1Va%ington1- ostatak teksta #io je za$uen! kao da je "resni$ljen sa neke novinske 9otogra9ije& /asu$*e je otvorio knjigu i stao da je lista& Sve strani*e "redstavljale su gole "ovr%ine od nekog krtog! #elog $aterijala koji ja$ano nije #io artija! iako je veo$a nalikovao na nju& Podigao je tele9onsku slu%ali*u i "rislonio je uz "lastinu o"latu svog %le$a& Da je "ostojao signal slo#odne linije! on #i ga $ogao uti kroz "rovodljivi $aterijal& )li! kao %to je i oekivao! nije #ilo nieg drugog do ti%ine& Sve je! znai! #ilo lano! "re$da i 9antastino "o$no sazdano& ) jasno je #ilo da $u svr a nije #ila da o#$anjuje! ve + nadao se + da ulije s"okoj& ;ila je to veo$a ute%na "o$isao- "a i"ak! re%io je da ne skine ska9ander sve dok ne okona svoje istraivako "utovanje& Sav na$e%taj izgledao je valjan i "ostojan- is"ro#ao je stoli*e i one su izdrale njegovu teinu& )li ladi*e u stolu nisu se $ogle izvui- #ile su lane& Isto je #ilo i sa knjiga$a i aso"isi$a- slino tele9onsko$ i$eniku! $ogli su se "roitati sa$o naslovi& /a oku"u se na%la neo#ina z#irka + "oglavito "rilino #ezvredni #estseleri! nekoliko ne#eletristiki dela senza*ionalistikog "ristu"a i neke auto#iogra9ije koje je "ratila za$a%na rekla$na ka$"anja& /ije "ostojalo ni%ta $la'e od tri godine! a i intelektualni sadraj #io je sasvi$ oskudan& 7o je! dodu%e! #ilo svejedno! #udui da se knjige ionako nisu $ogle ak ni skinuti sa "oli*e& Postojala su dvoja vrata koja su se s"re$no otvorila& Prva su vodila u $alu! ali udo#nu s"avau so#u! u kojoj su se "ored "ostelje nalazili jo% ko$oda! dve stoli*e! "rekidai za svetlo koji su radili i "lakar& Otvorio ga je i ugledao etiti "ara odela! kuni ogrta! desetak #eli ko%ulja i nekoliko ko$"leta donjeg ru#lja + sve uredno "ostavljeno na ve%ali*e& 3zeo je jedno odelo i "o$no ga is"itao& ,oliko je $ogao da "ro*eni ruka$a u rukavi*a$a! #ilo je nainjeno od nekog $aterijala koji je vi%e nalikovao krznu nego vuni& 7ako'e je #ilo "o$alo de$odirano- na Ze$lji! #ar ve etiri godine! niko nije nosio jednoredna odela& Pored s"avae so#e nalazilo se ku"atilo o"re$ljeno svi$ "otre#ni$ "ri#oro$ za koji je on sa olak%anje$ ustanovio da nije laan! ve da savr%eno nor$alno dejstvuje& Poto$ je na red do%la ajna ku inja! sa elektrini$ %tednjako$! ladnjako$! kreden*o$ za ostavu! "osu'e$ i "ri#oro$ za jelo! sudo"ero$! stolo$ i stoli*a$a& ;ou$en se dao u istraivanje ne sa$o iz radoznalosti! nego i zato %to ga je sve vi%e $orila glad& /aj"re je otvorio ladnjak! iz koga je "okuljao talas ladne $agle& Poli*e su #ile "une razni "akovanja i li$enki koje su sve izdaleka izgledale savr%eno "oznate! "re$da se iz#liza is"ostavljalo da su i$ nale"ni*e za$uene i neitke& /o! uoljiv je #io nedostatak jaja! $leka! $asla*a! $esa! voa ili #ilo koje ne"rera'ene rane- u ladnjaku su se nalazile sa$o one stvari koje su se na neki nain "akovale& ;ou$en uze jednu kutiju "oznati itni "a ulji*a koje su se jele za doruak! "o$isliv%i uz "ut kako je neo#ino to %to se one dre u ladnjaku& 3 asu kada je "odigao "akovanje! s vatio je da ono svakako ne sadri itne "a ulji*e- #ilo je! nai$e! znatno tee&

Otvorio je "oklo"a* i is"itao sadraj& 3 kutiji se nalazila neka "o$alo vlana! "lava s$esa! slina "o teini i sastavu le#no$ "udingu& Izuz$e li se neo#ina #oja! izgledalo je veo$a ukusno& )li to je s$e%no! ree ;ou$en u se#i& Gotovo je izvesno da $e "ro$atraju i $ora da i$ izgleda$ kao $alou$nik u ovo$ ska9andru& )ko je ovo nekakav test inteligen*ije! verovatno sa$ ve "ao na nje$u& ;ez daljeg oklevanja! on se vrati u s"avau so#u i "oe da otkainje za"tivke %le$a& Po%to je to uinio! "odie %le$ deli ina! "olo$i "eat i o"rezni %$rknu& ,oliko je us"evao da raza#ere! uda nuo je savr%eno nor$alan vazdu & Ostavio je %le$ na "ostelju i "oeo za valno + i "rilino kruto + da skida ska9ander& ,ada je zavr%io! "rotegao se! nekoliko "uta du#oko uda nuo i #riljivo odloio ska9ander $e'u uo#iajenije delove odee u "lakaru& 7u je delovao "rilino neo#ino! ali sklonost ka urednosti koju je ;ou$en delio sa svi$ astronauti$a nikada $u ne #i do"ustila da ga ostavi negde drugde& Zati$ se urno vratio u ku inju i stao da "odro#nije is"ituje kutiju sa 1itni$ "a ulji*a$a1& Plavi le#ni "uding i$ao je #lag! zainski $iris! "o$alo slian ono$e koji$ se odlikuju $akaroni& ;ou$en $u od$eri teinu u ru*i! odlo$i jedan ko$ad i o#azrivo ga o$irisa& Iako je sada #io uveren da ga niko nee "oku%ati oti$i*e da otruje! uvek je "ostojala $ogunost gre%ke + naroito na jedno$ tako sloeno$ "olju kao %to je to #io e$ija& Stavio je u usta nekoliko $rvi*a! a "oto$ i savako i "rogutao- #ilo je izvrsno! "re$da je ukus delovao krajnje neodre'eno! tako da ga je gotovo #ilo ne$ogue o"isati& )ko #i zatvorio oi! $ogao #i za$isliti da je to $eso! le# od ne"rosejanog #ra%na ili ak su%eno voe& 3koliko ne do'e do neoekivani "osledi*a! nije i$ao razloga da se #oji s$rti od gladi& Pojeo je svega nekoliko zalogaja te s$ese i ve se osetio "rilino sit! tako da je "otraio ne%to da "o"ije& Postojalo je "et+%est li$enki "iva + "onovo jedne uvene $arke + u stranje$ delu ladnjaka i on "ritisnu "oklo"a* na jednoj od nji & (etalni ka"ak "o"usti du oznaeni linija! #a% kao i o#ino& )li li$enka nije sadrala "ivona ;ou$enovo iznena'enje i razoaranost! unutra se tako'e nalazila "lava rana& Za nekoliko sekundi otvorio je jo% "et+%est drugi "akovanja i li$enki& (a %ta da i$ je "isalo na nale"ni*a$a! sadraj i$ je #io isti- kako je izgledalo! is rana e $u #iti "o$alo jednolina! a i za "ie nee i$ati ni%ta drugo osi$ vode& /asuo je a%u iz ku injske slavine i o#azrivo srknuo& Od$a je is"ljunuo "rvi nekoliko ka"i- ukus je #io odvratan& ) onda! "o$alo "osti'en svojo$ nagonsko$ reak*ijo$! on "risili se#e da is"ije ostatak& Prvi gutljaj #io je dovoljan da se "re"ozna tenost& I$ala je uasan ukus zato %to je #ila sasvi$ #ezukusna- iz slavine je tekla ista! destilisana voda& /jegovi neznani do$aini oigledno nisu teli ni%ta da rizikuju u "ogledu njegovog zdravlja& Osetiv%i se znatno osveeno! on se na #rzinu istu%irao& /ije #ilo sa"una! %to je "redstavljalo jo% jednu sitniju ne"ogodnost! ali je zato "ostojao veo$a delotvoran su%ionik sa to"li$ vazdu o$ u ko$e je on uivao neko vre$e! da #i "oto$ o#ukao gae! "otko%ulju i kuni ogrta iz "lakara sa odeo$& Zati$ se o"ruio na "ostelji! zagledao se u tavani*u i "oku%ao da dokui neki s$isao u ovoj 9antastinoj situa*iji& /ije daleko od$akao u to$ "rav*u! kada $u je "anju odvukao jedan drugi tok $isli& /e"osredno iznad "ostelje nalazio se uo#iajeni otelski 7V ekran na "la9onu- "ret"ostavio je da

je i televizor! "o"ut tele9ona i knjiga! laan& )li kontrolna jedini*a na nji%ue$ "riruju "ostelje izgledala je tako stvarna da on nije $ogao odoleti da se ne "oigra njo$e- a kada $u "rsti dodirnu%e senzorski disk sa oznako$ 3,.:34E/:E! ekran na$a oive& On grozniavo i nasu$*e "oe da otku*ava #rojke na #irau kanala i #ez$alo od$a do#i "rvu sluku& ;io je to jedan do#ro "oznati a9riki ko$entator koji je ras"ravljao o "oku%aji$a "reduzeti$ sa svr o$ da se sauvaju "oslednji osta*i divljeg ivota u njegovoj ze$lji& ;ou$en ga je slu%ao nekoliko sekundi! tako o"injen zvuko$ ljudskog glasa da nije o#ratio ni naj$anje "anju na ono o e$u je #ilo rei& ) onda stade da $enja kanale& 7oko$ naredni "et $inuta video je si$9onijski orkestar koji je svirao Voltonov 1Violinski kon*ert1! ras"ravu o alosno$ stanju u ko$e se na%lo tradi*ionalno "ozori%te! jedan vestern! de$onstra*iju novog naina leenja glavo#olje! kviz na neko$ orjentalno$ jeziku! jednu "si odra$u! tri e$isije vesti! 9ud#alsku utak$i*u! "redavanje o stereo$etriji =na rusko$>! kao i nekoliko najavni signala! odnosno teletekstova& ;io je to! u stvari! savr%eno nor$alan iz#or iz svetski 7V "rogra$a! a ako se izuz$e "si olo%ka "ot"ora koju je "osredstvo$ toga do#io! *ela stvar je u nje$u sa$o "otvrdila jedno "odozrenje koje $u se ve uo#liilo u u$u& Svi "rogra$i #ili su stari oko dve godine& ;ilo je to ot"rilike u vre$e kada je otkriven (/7+6 i te%ko se $oglo "overovati da je "osredi "uka "odudarnost& /e%to je $otrilo na radio+talaseonaj a#onosni #lok #io je za"osleniji nego %to su ljudi to "odozrevali& /astavio je da tu$ara s"ektro$ i najedno$ je ugledao jedan "oznati "rizor& /a ekranu se "ojavio u"ravo ovaj a"art$an! u ko$e se nalazio jedan zna$eniti glu$a* koji je #esno o"tuivao nevernu naloni*u& 3 %oku izazvano$ "re"oznavanje$! ;ou$en se u"iljio u dnevnu so#u iz koje je u"ravo izi%ao + a kada je ka$era krenula za srditi$ "aro$ ka s"avaoj so#i! on ne oti*e "ogleda "re$a vrati$a da vidi da li e neko uistinu ui& 7o je! dakle! #io nain na koji je "rije$no "odruje #ilo "ri"re$ljeno za njega- njegovi do$aini zasnovali su svoje za$isli o nainu ivljenja na Ze$lji na 7V "rogra$i$a& /jegova slutnja da se nalazi u 9il$sko$ dekoru #ila je gotovo doslovno tana& Saznao je sve %to je eleo za sada i iskljuio je televizor& 8ta sad da radi$2 + u"ita se on! staviv%i %ake sa "re"leteni$ "rsti$a is"od glave i zagledav%i se u "razan ekran& ?iziki i e$o*ionalno #io je is*r"ljen! ali je i"ak izgledalo ne$ogue da neko $oe zas"ati u ovako 9antastinoj sredini! na veoj udaljenosti od Ze$lje nego %to je ijedan ovek u istoriji #io& )li udo#na "ostelja i nagonska $udrost tela uroti%e se "rotiv njegove volje& Potraio je "rsti$a "rekida za svetlo i "rostorija utonu u ta$u& /ekoliko sekundi kasnuje do$a%io je sa one strane $e'e snova& I tako! "olednji "ut! Dejvid ;ou$en zas"a& BD& R),)PI73.)@I:) ;udui da vi%e nije #ilo "otre#e za nji$! na$e%taj a"art$ana razloi se u u$u svog tvor*a& Ostao je jedino krevet + kao i zidovi koji su %titili ovaj kr ki organiza$ od energija koje on jo% nije $ogao da kontroli%e&

3 snu! Dejvid ;ou$en se ne$irno "ro$e%kolji& /ije se "ro#udio! niti je sanjao! ali vi%e nije #io sasvi$ nesvestan& Po"ut $agle %to ga$ie kroz %u$u! ne%to $u je za"osedalo u$& Oseao je to tek nejasno! zato %to #i ga "uni dodir uni%tio "ot"uno izvesno kao i ognjevi koji su #esneli sa one strane zidova& Pod ti$ ravnodu%ni$ is"itivanje$ nije oseao ni nadu ni stra - sva oseanja #ila su i%ilela& Izgledalo je kao da "lovi slo#odni$ "rostoro$! dok se oko njega u svi$ "rav*i$a "ruala #eskrajna geo$etrijska $rea ta$ni linija ili niti! du koji su se kretala siu%na vori%ta svetlosti + neka "olako! druga vrtoglavo$ #rzino$& :edno$ "riliko$! os$otrio je kroz $ikrosko" "resek ljudskog $ozga i u njegovoj $rei nervni vlakana za"azio je istu lavirintsku sloenost& )li to je #ilo $rtvo i statino! dok je ovo nad$a%alo i sa$ ivot& Znao je + ili je verovao da zna + da "os$atra o"era*iju nekog dinovskog u$a! raz$i%ljajui "ri to$ o Vaseljeni iji je tako siu%an deo& Prikaza ili "rivid "otraja sa$o jedan trenutak& ) onda! kristalne ravni i re%etke! kao i izukr%tane "ers"ektive "okretne svetlosti i%eznu%e iz "ostojanja u asu kad je Dejvid ;ou$en "re%ao u "odruje svesti koje nijedan ovek nije ranije iskusio& 3 "rvi $a ! izgledalo je da sa$o Vre$e tee unazad& ;io je "ri"ravan da "ri vati ak i to udo! kada s vati da je istina jo% tananija& Zden*i seanja #ili su otvoreni- u kontrolisano$ s"o$injanju stao je "onovo da "roivljava "ro%lost& ;io je to naj"re otelski a"art$an! "a sve$irska ka"sula! ras"aljeni zvezdani "redeli *rvenog sun*a! #listavo jezgro Galaksije! dveri kroz koje se "onovo o#reo u staroj Vaseljeni& I ne sa$o vizuelni "rizori! nego i svi ostali utis*i ula! sva oseanja koja je iskusio u to vre$e itali su $i$o njega sve #re i #re& ivot $u se od$otavao "o"ut $agneto9onske trake koja se vrti unazad sve veo$ #rzino$& Sad je "onovo na 1Otkriu1! dok Saturnovi "rstenovi is"unjavaju ne#o oko njega& Pre toga! "onavljao je svoj zavr%ni dialog sa Galo$- video je ?renka Pula kako kree u svoju "oslednju $isiju- uo je glas Ze$lje koji ga uverava da je sve uredu& I dok je jo% "roivljavao sva ta z#ivanja! znao je da je uistinu sve u redu& Vraao se natrag niz odnike vre$ena! a znanja i iskustva ilela su iz njega dok je itao ka vlastito$ detinjstvu& )li ni%ta nije #ilo izgu#ljeno- sve %to je ikada #io! svaki trenutak njegovog ivota "reno%en je radi uvanja na #ez#ednije $esto& ) u asu kada jedan Dejvid ;ou$en #ude "restao da "ostoji! drugi e "ostati #es$rtan& ;re i #re "onirao je u za#oravljene godine i u jedan jednostavniji svet& .i*a oni koje je nekada voleo i za koje je $islio da i je izgu#io u za#oravu #lago su $u se os$e ivala& 3zvratio i$ je os$e sa naklono%u i #ez #ola& ,onano! str$oglavo regrediranje "oelo je da se us"orava- zden*i seanja #ili su gotovo "resa li& Vre$e je stalo da tee sve tro$ije! "ri#liujui se trenutku zaustavljala + #a% kao %to i zanji alo klatno! u asu kada stigne do grani*e svog luka! izgleda da se s$rzlo za jedan veni tren! "re no %to ot"one novi *iklus& ;ezvre$eni trenutak $inu- klatno krenu u su"rotno$ s$eru& 3 jednoj "raznoj "rostoriji! le#dei "osred "la$enova dvostruke zvezde! udaljene dvadeset iljada svetlosni godina od Ze$lje! #e#a otvori oi i za"laka&

BE& PREO;R)): ) onda uti nu! s vativ%i da vi%e nije sa$a& )vetinjski! svetlu*avi "ravougaonik o#razovao se u "razno$ vazdu u& Ovrsnuo je u kristalnu "lou! izgu#io "rozranost i "ostao o#liven #ledo$! $leno$ sjajno%u& 3zne$irujue! neu vatljive utvare kretale su se njegovo$ "ovr%ino$ i u du#ini& S"ajale su se u %i"ke svetlosti i senke! da #i "oto$ o#razovale "re"letena "aokasta ustrojstva koja "oe%e "olako da se vrte u skladu sa "ulsirajui$ rit$o$ koji sada kao da je is"unjavao *eli sve$ir& ;io je to "rizor koji je $ogao "rivui i vezati "anju #ilo kog deteta + ili ovekolikog $aj$una& )li! #a% kao i "re tri $iliona godina! "osredi je #ila sa$o s"oljnja $ani9esta*ija sila odve tanani da #i se svesno "oj$ile& ;ila je to jednostavno igraka za razonodu ula! dok se "rava o#rada odigravala u znatno du#lji$ nivoi$a u$a& Ovoga "uta! o#rada je #ila #rza i "ouzdana! #udui da je nova %ara ve #ila istkana& 3 eoni$a "rotekli$ od nji ovog "oslednjeg susreta! nai$e! tka je $nogo nauio- a i gra'a u kojoj je u"ranjavao svoju u$etnost #ila je sada nesravnjivo 9inije kakvoe& )li da li e $u #iti do"u%teno da uz$e udela u tkaevoj sve veoj ta"ireriji! to je sa$o #udunost $ogla rei& Oi$a koje su ve odraavale inteligen*iju veu od ljudske #e#a se zagleda u du#ine kristalnog $onolita! raza#rav%i + ali jo% ne i dokuiv%i + tajne koje su ta$o leale za"retane& Znala je da se vratila kui! da je ovde "oreklo $nogi rasa osi$ njene- ali tako'e je znala da tu ne $oe da ostane& Posle ovog trenutka sledilo je novo ro'enje! udnije od svi u "ro%losti& 7aj as je sada ku*nuo- #listava ustrojstva nisu vi%e "redstavljala odjek tajni u sr*u kristala& ,ada su ona za$rla! za%titni zidovi i%ileli su u ne"ostojanje odakle su nakratko izronili! a *rveno sun*e is"unilo je ne#o& (etal i "lastika za#oravljene sve$irske ka"sule i odea koju je jedno$ nosilo stvorenje %to se zvalo Dejvid ;ou$en #uknu%e u ognju& Poslednje veze sa Ze$ljo$ su nestale! razloiv%i se na svoje sastavne ato$e& )li dete je to jedva "ri$etilo! "rivikavajui se na "rijatan sjaj svoje nove sredine& :o% $u je! nakratko! #ila "otre#na ta o"na $aterije kao ia njegove $oi& /jegovo neuni%tivo telo "redstavljalo je sliku koju $u je u$ i$ao o sa$o$ se#i- jer! u"rkos svi$ $oi$a koje je "osedovalo! znalo je da je jo% #e#a& 7o e i ostati sve dok ne #ude donelo odluku o novo$ o#liju ili ne #ude nadraslo neo" odnost $aterije& ) onda je do%lo vre$e da krene + "re$da! u izvesno$ s$islu! nikada nee na"ustiti ovo $esto gde je "onovo ro'eno! zato %to e uvek #iti deo entiteta koji je iskoristio ovu dvostruku zvezdu za svoje nedokuive nau$e& Prava*! "re$da ne i "riroda njegove sud#ine leao je jasno "red nji$! tako da nije #ilo "otre#e da se dri okoli%ne "utanje kojo$ je stigao dovde& /agoni$a stari$ tri $iliona godina sada je s avatio da ne "ostoji sa$o jedan "ut iza le'a sve$ira& Drevni $e aniza$ Zvezdani dveri valjano $u je "osluio! ali vi%e $u nije #io "otre#an& Svetlu*avo! "ravougaono o#lije! koje $u je nekada liilo sa$o na kristalnu "lou! jo% je "oivalo "red nji$! ravnodu%no kao i ono "re$a #ezo"ani$ "la$enovi$a "akla koji se "ruao dole& 3 nje$u su leale za"retane jo% nedokuene tajne "rostora i vre$ena! ali je #ar neke od nji ono sada razu$evalo i #ilo kadro da i kontroli%e& ,ako je oigledan + kako nu'an + #io taj

$ate$atiki odnos njegovi strana! sled kvadrata 60B0JI I kako je "rostodu%no #ilo "ret"ostaviti da se niz okonava u toj taki! u sa$o tri di$enzijeI 3sredsredilo je u$ na te geo$etrijske jednostavnosti i dok su $u se $isli "oigravale nji$a! "razan okvir is"unio se ta$o$ $e'uzvezdane noi& Sjaj *rvenog sun*a zgasnu + ili! #olje reeno! kao da se na$a razudio u svi$ "rav*i$a- istog trena! "red nji$ se "ojavilo #listavo vrtloje Galaksije& Posredi je $ogao #iti neki "redivan! neverovatno kitnjast $odel "ostavljen u #lok "lastike& )li #ila je to stvarnost dokuena u njenoj uku"nosti uli$a koja su sada #ila tananija do vida& 3koliko #i to "oelelo! $oglo je da usredsredi "anju na #ilo koju od njeni stotinu $ilijardi zvezda- a #ilo je kadro i za znatno vi%e od toga& /alazilo se ovde, usred te velike reke suna*a! na "ola "uta iz$e'u za"retani ognjeva galaktikog jezgra i sa$otni ! ra%trkani zvezda+straara na ru#ovi$a& ) elelo je da #ude tamo, sa su"rotne strane tog ne#eskog "onora! te vijugave trake t$ine! sasvi$ li%ene zvezda& Znalo je da taj #ezo#lini aos! vidljiv jedino "o sjaju koji$ se njegove ivi*e o*rtavaju s"ra$ daleki ! "la$eni $agli%ta u "ozadini! "redstavlja jo% neiskori%enu gra'u stvaranja! sirovinu neke "otonje evolu*ije& Ovde Vre$e jo% nije "oelo- tek kada sun*a %to sada sijaju #udu ve davno $rtva! svetlost i ivot "reo#likovae ovaj #ezdan& ;ez svoje volje jedno$ je "ro%lo tuda- sada to "onovo $ora uiniti + ovoga "uta svojo$ voljo$& Ova "o$isao is"uni ga iznenadni$! studeni$ uaso$! tako da je za trenutak ostalo "ot"uno "o$eteno! a njegovo novo vi'enje Vaseljene zadr ta i za"reti da se ras"adne na iljadu delia& Du%u $u nije s$rznuo stra od galaktiki "onora! ve jedan du#lji nes"okoj koji je "oti*ao iz jo% nero'ene #udunosti& Ono je! nai$e! ostavilo za so#o$ vre$enske raz$ere svog ljudskog "orekla- sada! raz$i%ljajui o toj tra*i noi li%enoj zvezda! naslutilo je "rve nagove%taje Venosti koja je stala da se raskriljuje "red nji$& ) onda se "risetilo da nikada nee #iti sa$o i "anika $u lagano $inu& Ponovo je vas"ostavilo kristalno jasnu "redstavu o Vaseljeni + ali ne! znalo je to! iskljuivo vlastiti$ na"oro$& ,ada $u #ude #io "otre#an vodi u "rvi$ teturavi$ kora*i$a! ovaj e #iti tu& Povrativ%i sa$o"ouzdanje! "o"ut ronio*a koji je "onovo stekao "ri#ranost! ono suknu kroz svetlosne godine& Galaksija se "ro#i iz $entalnog okvira u koji ju je ono zatvorilo- zvezde i $agline stado%e da "ro$iu $i$o njega! tvorei "rivid #eskrajne #rzine& 3tvarna sun*a ras"rskavala su se i ostajala za nji$ dok je ono klizio "o"ut seni kroz nji ova jezgra- ladne! t$aste "usto%i kos$ike "ra%ine! koji se jedno$ #ojalo! izgledale su $u sada "odjednako triave kao i le"et gavranovi krila s"ra$ "roelja Sun*a& Zvezde su se "rore'ivale- #listavost (lenog Puta ta$nila je u #ledu utvaru veliajnosti koju je ono u"oznalo + i koju e! kada #ude s"re$no za to! u"oznati "onovo& Vratilo se u"ravo ta$o gde je i elelo! u sve$ir koji su ljudi drali za stvaran& BF& DE7E+ZVEZD) 7u! "red nji$! "o"ut kakve svetlu*ave igrake kojoj nijedno Dete+zvezda ne #i $oglo da odoli! le#dela je "laneta Ze$lja sa svi$ svoji$ ljudski$ stvorenji$a&

Vratilo se na vre$e& Dole! na to$ "renaseljeno$ glo#usu! uz#une e #leskati na radarski$ ekrani$a! veliki! "ratei telesko"i "retraivae ne#o + a istorija za koju su ljudi znali "ri#liie se svo$ svr%etku& Giljadu $ilja is"od! "ostalo je svesno da se dre$ljivi tovar s$rti raz#udio i da se tro$o ko$e%a na svojoj or#iti& Sla#a%ne energije koje je sadrao nisu "redstavljale nikakvu "retnju za njega- ali vi%e je volelo vedrije ne#o& Stavilo je u dejstvo svoju volju i kruei $egatoni ras*veta%e se u #e%u$no$ "rasku koji je doneo kratkotrajnu! lanu zoru "olovinu usnulog glo#usa& Poto$ je zastalo! "ri#irajui $isli i $ozgajui o svoji$ jo% neisku%ani$ $oi$a& :er iako je sada #ilo gos"odara sveta! nije sasvi$ znalo %ta $u nadalje valja initi& /o! ne%to e ve s$isliti& EPI.OG0 POS.E <LL6& ,ada sa$! "re etrnaest godina! otku*ao zavr%ne rei0 1:er iako je sada #ilo gos"odar sveta! nije sasvi$ znalo %ta $u nadalje valja initi& /o! ne%to e ve s$isliti1 + s$atrao sa$ da sa$ zatvorio krug i da sa$ iskljuio svaku $ogunost nastavka& I odista! toko$ naredne de*enije is$ejavao sa$ i sa$u "o$isao na tako ne%to! iz razloga koji su $i se inili konani& ;udui da je 1<LL6&1 #ila usredsre'ena na naredni stu"anj ljudske evolu*ije! oekivati od $ene =ili ak od Stenlija> da to o"i%e$ #ilo #i "odjednako #es$isleno kao i traiti od Gleda+(ese*a da o"i%e ;ou$ena i njegov svet& 3"rkos $oji$ "rotivljenji$a! sada je oigledno da $i je ne$irna! $ala "odsvest sve vre$e "o$no radila! verovarno reagujui na ne"rekidnu #uji*i "isa$a od itala*a koji su eleli da znaju 1%ta je dalje #ilo1& ,onano! kao intelektualnu ve#u! na"isao sa$ jedan pr("is o $ogue$ nastavku! u o#liku kratkog 9il$skog sino"sisa i "oslao "o jedan "ri$erak Stenliju ,ju#riku i $o$ agentu Skotu (ereditu& 8to se Stenlija tie! #io je to sa$o izraz utivosti! #udui da sa$ znao da se on nikad ne "onavlja =#a% kao %to ni ja nikada ne "i%e$ nastavke>! ali nadao sa$ se da e Skot "rodati sino"sis aso"isu 1O$ni1! koji je nedugo "re toga o#javio tako'e jedan sino"sis! za delo 1/a"evi daleke Ze$lje1& ) onda e! iskreno sa$ se uzdao! du 1<LL6&1 konano #iti u"okojen& Stenli je "okazao uzdrano zani$anje! ali Skot je #io odu%evljen + i neu$oljiv& H/a"rosto! mora da na"i%e% knjiguH! kazao $i je& Progun'av%i! s vatio sa$ da je u "ravu&&& I tako! #lagonakloni itaoe =da skuje$ izraz>! u "rili*i si da ustanovi% %ta je dalje #ilo u ro$anu 1<L6L0 Druga odiseja1& Izuzetno sa$ za valan izdavakoj kui 1/eP )$eri*an .i#rarN1! nosio*u autorski "rava na ro$an 1<LL60 Odiseja u sve$iru1! zato %to $i je dozvolila da u"otre#i$ trideset sed$o "oglavlje u novoj knjizi& Ono slui kao s"ona koja "ovezuje dva dela& Evo i zavr%nog ko$entara o o#a ro$ana vi'ena iz take sada gotovo tano na sredokrai iz$e'u godine <LL6& i vre$ena kada s$o Stenli ,ju#rik i ja za"oeli zajedniki rad& /asu"rot "o"ularno$ uverenju! "is*i naune 9antastike veo$a retko "oku%avaju da predvide #udunost%tavi%e! kako je to jedno$ "riliko$ zgodno "ri$etio Rej ;red#eri! oni znatno e%e nastoje da je spre&e. Godine 6JEB! rano! junako razdo#lje sve$irske ere u"ravo je "oinjalo- Sjedinjene Drave odredile su (ese* kao svoje odredi%te! a kada je jedno$ ta odluka doneta! osvajanje

drugi "laneta "okazalo se u krajnjoj liniji neu$itno& Izgledalo je stoga sasvi$ razlono da e do <LL6& "ostojati dinovske sve$irske stani*e na or#iti oko Ze$lje! kao i da e + $alo kasnije + #iti "reduzi$ani "o odi sa ljudski$ "osada$a na "lanete& 3 jedno$ idealno$ svetu! to #i nesu$ljivo #ilo $ogue0 nov*e$ straeni$ u vijetna$sko$ ratu "latilo #i se sve %to je Stenli ,ju#rik "okazao na ekranu sinera$e& Sada na$ je! $e'uti$! jasno da e se to z#iti i"ak ne%to kasnije& ?il$ 1<LL6&1 nee se "oklo"iti sa <LL6& Pa i"ak + izuz$e li se vi%a sila + do tada e se gotovo sve %to je o"isano u knjizi i "rikazano na 9il$u nalaziti u "ood$akloj 9azi "laniranja& :edini izuzetak jeste ko$uni*iranje sa vanze$aljski$ inteligen*ija$a0 to je ne%to %to se uo"%te ne $oe "lanirati + ve sa$o nasluivati& /iko ne zna da li e do toga doi sutra ili kroz iljadu godina& )li jedno$ e se svakako dogoditi&

)rtur 4& ,lark ,olo$#o! 8ri .anka nove$#ra 6JK<&