Sie sind auf Seite 1von 141

1

arapsko pismo - HarFoviNAUI UITI KUR'ANSUFARA1428 h. - 2007

2

arapsko pismo - HarFovi

SUFARA

naui uiti Kur'anPriprema:
Hamza Omer Muteveli

Saradnik:
Nedim Harai, prof.

Recenzija:
Hfz. mr. Muhammed Fadil Pora

Lektor:
Jasminka Nakievi

Grafika obrada i DTP:
Hamza Muteveli

Izdava:
Mesdid Tewhid
A-1120 Wien, Murlingengasse 61, Austrija
Tel.+Fax: 0043 1 81 22 346 +15
e-mail: ummet@ummet.at
www.ummet.at

prvo izdanje

1428 h. 2007 g.

Tira: 1000 primjeraka


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
CIP - Katalogizacija u publikaciji
Nacionalna i univerzitetska biblioteka
Bosne i Hercegovine, Sarajevo

003.332.5:28-23] (075)

SUFARA : arapsko pismo harfovi : naui
uiti Kur'an. - Sarajevo : Unija demata u BiH,
2007. - 141 str. : islustr. ; 30 cm

COBISS.BH-ID 15838726
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


3
Uvodna rije
Elhamdu lillahi wessalatu wesselamu ala resulillah.


Hvala i zahvala Uzvienom Allahu i salavat i selam na odabranog Poslanika
Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, njegovu asnu porodicu, estite ashabe
i sve iskrene i ispravne sljedbenike do Sudnjeg dana.


Pred nama je Sufara koja u novoj metodologiji i pristupu obrauje harfove,
tj. arapska slova, koja za nas imaju posebnu vanost jer je to pismo posljednje
objave Kurana i Hadisa Allahovog poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi we
sellem. Nauiti uiti u Allahovoj Knjizi elja je mnogih, a slast i ljepotu toga
osjetili su oni koji nisu alili uloiti svoj trud na ovom putu. Poznavanje arapskih
harfova je sredstvo kojim se pribliavamo izvorima nae iste vjere, dini Islama.
Poznavanje arapskog pisma ne slui ovjeku da bi se hvalio da zna uiti u
Kuranu. Nakon to savlada uenje Kurana, treba se potruditi razumjeti poruku
Objave, a zatim raditi po njoj. Obaveza je i druge pozivati onome to smo
nauili, i u tome treba biti strpljiv i ustrajan.


Prilikom pripreme Sufare namjera je bila olakati i pojednostaviti materiju
koja se ui kroz slikovito prikazivanje i detaljno objanjenje i pribliavanje onoga
to se izlae, zatim kroz praktine primjere prepoznavanja harfova u Kuranu, te
njihovog itanja i pisanja. Svakako da je najbolje da struna osoba vodi i nadzire
savladavanje predstavljenih lekcija, iako je Sufara uraena po metodu da je
moe koristiti i onaj koji samostalno ui.


Kada znamo da je za svaki proueni harf iz Kurana obeana nagrada od
deset sevaba, onda trebamo nastojati to prije se prihvatiti posla i nauiti uiti
Allahov govor. Oni revnosniji e se zainteresovati za tedvidska pravila kako bi
bez greke uili Kuran kao to je i objavljen. Oni jo bolji e poeti uiti arapski
jezik kako bi razumjeli ono to ue, a samim tim ga i u djelo pretoili. Moda e
neki biti zagrijani za islamske studije kako bi postali alimi, daije, kadije i sl.

Dunost nam je posebno u ovom vremenu da se vraamo na izvore svoje
vjere i da ih dobro poznajemo. Uenje harfova, tedvida, arapskog jezika i
islamskih nauka je put ka tome. Ako neko nije imao prije prilike da naui
harfove, kakvo mu je opravdanje da sada to ne uini? Ova Sufara bi se trebala
nai u svakoj muslimanskoj kui i biti stalno pri ruci novim naratajima. Molimo
uzvienog Allaha da joj podari prijem i uspjeh, i da nagradi sve one koji su
uestvovali u njenoj realizaciji i irenju meu narodom.4
linija pisanja harfova
smjer pisanja harfova

Medd (4 ili 6 duina)
Hemze
Tenvin EN
Tenvin UN
Tedid (podvostrueni harf)
Sukun
Fetha (E)
Damma (U)
Medd Tabi'i (2 duine)

Hemzetul Wasl (Ne izgovara se pri spajanju
rijei sa prethodnom, a pie se iznad Elifa

Kesra (I)
Tenvin IN

Harf Sakin slovo sa sukunom
Hareketi Vokali
Arapsko pismo se sastoji od 28 harfova, i to:


HARFOVI:

) ELIF (

) BA (

) TA (

) A S (

) IM D (

) A H (

) A H (

) DAL (

) AL Z (

) RA (

) ZA (

) SIN (

) IN (

) AD S (

(DAD)

(TA)

(ZA)

(AJN)

(GAJN)

(FA)

(QAF)

(KAF)

(LAM)

(MIM)

(NUN)

(WAW)

(HA)

(JA)OZNAKE: ISHODITA HARFOVA:5
linija pisanja harfova
linija pisanja harfova
linija pisanja harfova
zamiljeni harf
zamiljeni harf
zamiljeni harf
Planirano oznake Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .


Samoglasnici

Postoje tri kratka vokala - osnovne oznake u arapskom pismu koje
pokreu harfove, tj. meusobno ih povezuju i tako dolazi do rijei koja ima
svoj smisao i znaenje.

DAMMA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi iznad harfa i
izgovara se kratko U (kao npr. u rijei DUMA). Izgleda poput
malog zareza iznad harfa, a pie se:FETHA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi iznad harfa i
izgovara se kratko E (kao npr. u rijei REE), dok se kod
sljedeih harfova izgovara kratko A ( ).
Izgleda kao tanka kosa crta napisana iznad harfa, a pie se:KESRA je naziv za oznaku koja se uvijek nalazi ispod harfa i
izgovara se kratko I (kao npr. u rijei BIK). Izgleda kao tanka
kosa crta napisana ispod harfa, a pie se:6
2
1

`.
Planirano oznake Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .


Hemze

Hemze je glas koji ne postoji u naem jeziku, a izgovara se kratko
isputajui glas kroz stisnuto grlo. Izgledom najvie lii naem slovu c
koje se spaja sa kratkom kosom crtom i tako ini hemze . Pie se iznad
harfova , te nastaje j | , i ispod harfa , kao i samostalno .
Kad doe napisan sa sukunom, izgovori se kao poluglas naslonivi se na
prethodno izgovoreni harf, npr. `. | .
E = |
I =
U = ` `j ` |
U svakom navedenom primjeru hemze se izgovara kratko!

Hemzetul vasl tj. spojeno hemze je oznaka koja lii Dammi , s
tim to je krui krupniji, a zavretak malo povijeniji i krai. Osnova ovog
znaka je harf SAD - (na poetku rijei) to je skraenica od arapske
rijei SIL - (spoji). Oznaka se pie samo iznad Elifa dok se kod
drugih harfova ne pie.
U sluaju kad Hemzetul vasl doe na poetku rijei koja poinje sa
odreenim lanom EL- tada se Elif ita kao da je na njemu Fetha, a kad
prije njega doe neki od harfova onda se on ne ita, te se direktno prelazi
na sljedei harf, tj. harf poslije njega.

` .`... .:.... , .:.; ;; ;
7

spajanje lijevo spajanje desno


ELIF
linija pisanja harfovaPlanirano harf br. 1 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .


NAIN PISANJA:
Harf ELIF je jedna uspravna linija koja se pie odozgo prema dolje.

SPAJANJE:
Spaja se samo sa desne strane, tj. samo sa prethodnim harfom koji
ima mogunost spajanja.

POLOAJ:
Pie se na liniji pisanja harfova.

IZGOVOR:
Harf ELIF je glas koji je svojom bojom i zvukom izmeu slova E i A.
Pri izgovoru se koristi donji dio grla.

SVOJSTVA:
Zvonkost, jaina, tankoa, krupnoa, zapreka.


esto se u kur'anskom Osmanovom pismu elif pie skraeno, kao
kratka uspravna linija, to vidimo u slijedeim primjerima:

:.. . . .:... .. ` ..`.ishodite harfa


; ;; ; ; ;; ; ; ;; ; ; ;; ;
8
` `j ` |
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. . . .
Vjebe:
| ; | ; | |
; | ; | ; |
| | | ; ; |

ZAPAMTI! Nosioc hemzeta moe biti pored Elif-a Waw i Ja, zavisno od vokala koji je
na njemu ili prije njega, a ponekad moe stajati i samostalno.Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno


9
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
| _ _ _ _ _ _
| _ _ _ _ _ _
; _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
| ____ ____ ____ ____ ____
| ____ ____ ____ ____ ____
'| ____ ____ ____ ____ ____


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

10
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!

| | ; | ; |
| ; | ; | ;
| ; ; | | |, , . | , - `, - , _ - ; , | _ - , - | - -` `, - - c , , | -| . | , c | .
` ,, - ` _, = -| . |

t tt to oo o je zato to Allah nee liiti blagostanja narod kome ga je podario je zato to Allah nee liiti blagostanja narod kome ga je podario je zato to Allah nee liiti blagostanja narod kome ga je podario je zato to Allah nee liiti blagostanja narod kome ga je podario sve sve sve sve
dok se on sam ne prom dok se on sam ne prom dok se on sam ne prom dok se on sam ne promi ii ijeni, jeni, jeni, jeni, - -- - a Allah sve uje i sve zna. a Allah sve uje i sve zna. a Allah sve uje i sve zna. a Allah sve uje i sve zna.

(Kur'an, El-Enfal 53 )11
DAL
linija pisanja harfova


spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 2 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .


NAIN PISANJA:
Harf DAL je jedna savijena linija u obliku luka koja se
pie s desna na lijevo.

SPAJANJE:
Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim
slovom koje ima mogunost spajanja.

POLOAJ:
Pie se na liniji pisanja harfova.

IZGOVOR:
Harf DAL odgovara naem slovu D.
Pri izgovoru se koristi gornji dio jezika koji je prislonjen uz korijen
sjekutia.

SVOJSTVA:
Zvonkost, jaina, tankoa, krupnoa, zapreka, odskakanje,
devijacija.
ishodite harfa


12
1
2
1
2
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. . . . . .

Vjebe:
'. . '. . '. .
| . | .. . ; . ; . | '. .'.
'. ', '. ; . | .. _ ..| . . _ | '.'.
| . | . .. | '. . | . '.. | '..| .'.

Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno13
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
'. _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
; . ____ ____ ____ ____ ____
|'.. ______ ______ ______ ______
|.; ______ ______ ______ ______


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

14
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
'. . . '. . '.
.| .'. '. | .; .; .. . |
'.'.| _.. ..| _.. |.; '.','.
.|'. .|. ..| .| .'. '..| |'..


, , | | _ :=| ; | | -v ; , , | -| , - - -| = - . - - , ,
, = , | - , , , . | c | | _ . - -| v ,

Allahove damije odrava Allahove damije odrava Allahove damije odrava Allahove damije odravaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i ju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i ju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i ju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i
koji koji koji koji namaz uspostavljaju namaz uspostavljaju namaz uspostavljaju namaz uspostavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne
boje; oni su, nadati se je, na pravom putu. boje; oni su, nadati se je, na pravom putu. boje; oni su, nadati se je, na pravom putu. boje; oni su, nadati se je, na pravom putu.

(Kur'an, Et-Tewba 18 )

15

ZAL
linija pisanja harfova

spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 3 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf ZAL je jedna savijena linija u obliku luka iznad
kojeg se nalazi taka kao sastavni dio slova, a pie se s desna na
lijevo. Take, koje su sastavni dio slova, se uvijek na kraju dodaju.

SPAJANJE:
Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim
slovom koje ima mogunost spajanja.

POLOAJ:
Pie se na liniji pisanja harfova.

IZGOVOR:
Vrh jezika se stavi na prednje gornje zube i izgovori se mehko slovo
Z.Prilikom izgovaranja harfa ZAL, jezik se povlai nazad.
Pri izgovoru koristi se gornji dio jezika i vrhovi gornjih sjekutia.

SVOJSTVA:
Zvonkost, mehkoa, tankoa, krupnoa, zapreka.
ishodite harfa


16
1
2
3
1
2
3
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. . . . . .

Vjebe:
': : ': : : ':
| : .':. ':': .': | ; :'.: ':'. ; ':
; '.': ': :. : :. ; ': '. ::.
| :. | : . | :.: : | :. ':..

Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno17
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
': _ _ _ _ _ _
: _ _ _ _ _ _
: _ _ _ _ _ _
. : _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
; : ____ ____ ____ ____ ____
'.':; ______ ______ ______ ______
|.: | _________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

18
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
': : : ': : ':
':; :'.: ':'.; |':': .': .':. :|
:. '.':; :.: :.': '.':; :
':.. :.|: :.: |.: | :.|


` = _ _ - | , , , - ` , - , - - - , - ` , - , . | `- ,, = _ , - = |
` ,, -_ , v , - | , v -| _ , . - ,| , . , ,, = - | - | = _ , . , - , -

Doao vam je Poslanik, jedan od vas, teko mu je to na muke udarate, Doao vam je Poslanik, jedan od vas, teko mu je to na muke udarate, Doao vam je Poslanik, jedan od vas, teko mu je to na muke udarate, Doao vam je Poslanik, jedan od vas, teko mu je to na muke udarate,
jedva eka da pravim putem poete, a prema vjernicima je blag i milostiv. jedva eka da pravim putem poete, a prema vjernicima je blag i milostiv. jedva eka da pravim putem poete, a prema vjernicima je blag i milostiv. jedva eka da pravim putem poete, a prema vjernicima je blag i milostiv.
A ako oni glave okrenu, ti reci: A ako oni glave okrenu, ti reci: A ako oni glave okrenu, ti reci: A ako oni glave okrenu, ti reci: Meni je dovoljan All Meni je dovoljan All Meni je dovoljan All Meni je dovoljan Allah, nema ah, nema ah, nema ah, nema
istinskog istinskog istinskog istinskog boga osim Njega; samo se u Njega uzdam, boga osim Njega; samo se u Njega uzdam, boga osim Njega; samo se u Njega uzdam, boga osim Njega; samo se u Njega uzdam,
On je Gospodar On je Gospodar On je Gospodar On je Gospodar prijestolja prijestolja prijestolja prijestolja velianstvenoga! velianstvenoga! velianstvenoga! velianstvenoga!

(Kur'an, Et-Tewba 128-129)


19

linija pisanja harfova
linija pisanja harfova
ili linija pisanja harfova
zamiljeni harf
zamiljeni harf

ili linija pisanja harfova
zamiljeni harf
Planirano oznake Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .Tenvin i Sukun

Udvostruenje kratkih samoglasnika nazivamo Tenvin. Tenvin se
pojavljuje samo na kraju rijei, odnosno na neodreenim imenicama.

TENVIN EN odnosno udvostruena fetha:TENVIN IN odnosno udvostruena kesra:TENVIN UN odnosno udvostruena damma:


SUKUN je oznaka koja se nalazi iznad harfa i koja ga smiruje tj.
u tom sluaju harf se izgovara bez samoglasnika, kao na primjer
slovo S u rijei mesdid


*Kod sljedeih harfova Tenvin EN se izgovara AN ( )
20

1
2
3
1
2
X 2
1
2
1
2

1
1
linija pisanja harfova
linija pisanja harfova
linija pisanja harfova
linija pisanja harfova
Nain pisanja oznake:
sukun tenvin EN tenvin IN tenvin UNVjebe:
| ; | . ' . : ' : . :
: . ; : ; . .. ': ', . | : . .:
; ' .. ' . | : : ' . | :. . ; : | ' .:
. :. ': . . | ' :.: :'. : : | . ; .. :

Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno

ili

ili
21
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
; _ _ _ _ _ _
' . _ _ _ _ _ _
: _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
; : ____ ____ ____ ____ ____
' . : | ______ ______ ______ ______
:'. : | _________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
22
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
: : ' : . . ' . | ; |
.: . : | .',': .. .; :; : .
' .:| :; :. .|: ' . : | ' .. ' .;
. :.. .. :; .|: ' :.: :'. : | .':
-)- Q- '--- '--- - ',-- -- ,- -- '~- ,)~
'-,--


U UU U mjesecu mjesecu mjesecu mjesecu R RR Ramazanu amazanu amazanu amazanu po po po po elo elo elo elo je je je je objavljivanje objavljivanje objavljivanje objavljivanje Kur Kur Kur Kur ana ana ana ana, , , , koji koji koji koji putokaz putokaz putokaz putokaz
ljudima ljudima ljudima ljudima i ii i jasan jasan jasan jasan d dd dokaz okaz okaz okaz pravog pravog pravog pravog puta puta puta puta i ii i razlikovanje razlikovanje razlikovanje razlikovanje dobra dobra dobra dobra od od od od zla zla zla zla. . . .

(Kur'an, El-Beqara 185)


23RA
linija pisanja harfova


spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 4 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf RA je jedna polusavijena linija u obliku luka, a pie se odozgo
prema dolje.

SPAJANJE:
Spaja se samo sa desne strane, tj. samo sa prethodnim slovom koje
ima mogunost spajanja.

POLOAJ:
Krai gornji dio harfa se pie na liniji pisanja, dok se dui i donji dio
harfa pie ispod linije pisanja harfova.

IZGOVOR:
Harf RA priblino odgovara naem slovu R, s tim to se kod izgovora
damme i fethe slovo RU/RA izgovara krupno, a kod kesre tanko RI.
Pri izgovoru se koristi vrh jezika i nepce.

SVOJSTVA:
Zvonkost , srednja jaina, tankoa, krupnoa, tenost, piskavost,
vibriranje.

ishodite harfa

24
1
2
1
2
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. .

Vjebe:
' '
| . | . : | .'.. ' :'. | .
.' | :. : ; .: ' . | . | | .: .
| . : ' .. .. . ': 'Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
25
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
____ ____ ____ ____ ____
| . ______ ______ ______ ______
. _________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

26
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' '
.| . | |: .'.. ' :'. .|
|. |.: ' .; :. :| .' .: . |
.. .. . | ' ': . : '

., - , - | , = | - | , - = . | ; | . ,

A kad se ui Kuran, vi ga sluajte i utite da biste
bili pomilovani."

(Kur'an, El-E'araf 204)

27ZA
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno


Planirano harf br. 5 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf ZA je jedna polusavijena linija u obliku luka (kao i harf RA)
iznad koje se nalazi taka kao sastavni dio harfa, a pie se odozgo
prema dolje.

SPAJANJE:
Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim slovom koje
ima mogunost spajanja.

POLOAJ:
Krai gornji dio harfa kao i taka pie se iznad linije pisanja, dok se
dui i donji dio harfa pie ispod linije pisanja harfova.

IZGOVOR:
Harf ZA odgovara naem slovu Z.
Pri izgovoru koristi se gornji dio jezika prislonjen uz gornje i donje
sjekutie.

SVOJSTVA:
Zvonkost, mehkoa, tankoa, krupnoa, zapreka, piskavost.


ishodite harfa


28
1
2
1
2
3 3
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. .

Vjebe:
' '
. ' | .' ' :
. ''. | : ' .
.'. ' . | ':. '. :'.'


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
29
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
. ____ ____ ____ ____ ____
| ______ ______ ______ ______
'. _________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

30
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' '
.' ' : | . '
' . : | ''. .
.'. ':. | ' . :'.' '.


, = - , = , , , =| , = = | -| . . - ; , . | . | = . -
_ | - | `=_ - -, . , _ v = |

Ovaj Kuran nije izmiljen, od Ovaj Kuran nije izmiljen, od Ovaj Kuran nije izmiljen, od Ovaj Kuran nije izmiljen, od Allah Allah Allah Allaha aa a je je je je on potvruje istinitost on potvruje istinitost on potvruje istinitost on potvruje istinitost
prijanjih objava i objanjava propise; u njega nema sumnje, od prijanjih objava i objanjava propise; u njega nema sumnje, od prijanjih objava i objanjava propise; u njega nema sumnje, od prijanjih objava i objanjava propise; u njega nema sumnje, od
Gospodara svjetova je! Gospodara svjetova je! Gospodara svjetova je! Gospodara svjetova je!

(Kur'an, Junus 37)


31BA
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno


Planirano harf br. 6 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf BA je jedna polusavijena linija u obliku posude ispod koje se
nalazi taka kao sastavni dio harfa, a pie se s desna na lijevo.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Kriva linija harfa BA pie se na liniji pisanja harfova, dok se njegova
taka nalazi ispod zamiljene linije pisanja.

IZGOVOR:
Harf BA odgovara naem slovu B.
Pri izgovoru koriste se obje usne.

SVOJSTVA:
Zvonkost, jaina, tankoa, krupnoa, tenost, odskakanje.


ishodite harfa


32
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. , . , . , . ,
Vjebe:
'.,. , ,. ., , ', ,
., ,',., ' :, .', ' ., ' ,, ..,
,| ' ,, ' ., | .,., , ,
::, ., . , | ', ,. ','., ' ,


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
33
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
, _ _ _ _ _ _
' , _ _ _ _ _ _
. , . _ _ _ _ _ _
. , _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
, . ____ ____ ____ ____ ____
| ., ______ ______ ______ ______
,| _________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
34
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
'.,. , ,. ., , ', ,
.., ., ,',., ' :, .', ' ., ' ,,
.,., , ,| ' ,, ' ., ,|
', | ,.., ::, ','., ' ,,.


, , - -| , - - = | =, , = - , . , v , = v ,= - . , -| = , - , , |
., - - , - , -| . , :,

I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim i I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim i I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim i I ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne menom obavezali i ne menom obavezali i ne menom obavezali i ne
krite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer krite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer krite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer krite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jamca sebi uzeli, jer
Allah zna ono to radite. Allah zna ono to radite. Allah zna ono to radite. Allah zna ono to radite.

(Kur'an, En-Nahl 91)
35TA
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno


Planirano harf br. 7 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf TA je jedna polusavijena linija u obliku posude, iznad koje se
nalaze dvije take kao sastavni dio harfa, a pie se s desna na
lijevo.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Kriva linija harfa TA pie se na liniji pisanja harfova, dok se take
piu iznad slova.

IZGOVOR:
Harf TA odgovara naem slovu T.
Pri izgovoru koristi se gornji dio jezika koji je prislonjen uz korijen
gornjih sjekutia.

SVOJSTVA:
umnost, jaina, tankoa, krupnoa, zapreka.
ishodite harfa


36
3
4
1
1
2
1
2
1
3
2 3 3 4
3
4
2
2 3
1
1
2
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. .. . . . . . . . .
Vjebe:
. '. . .. .: . . : '.
: | : ., : ' : :': : . . ::
| ., ., | .,': .,': . ; .,
| .,, ., .,:' .' . :


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
37
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' . _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _
. ': . _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
,': ____ ____ ____ ____ ____
., ______ ______ ______ ______
,| .: _________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

38
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
'.:. . .. .: . '. .
:: . .: :': ' :: .,: | :
.,; .,': .,': .|., ., |
., .,:' .' .:| .,,


, , | . | = |=| ., - , , =| _ - | `= , , ; , | | _ _ | = , , . | = . ,
_ , - | , | | , = - , , | = - | -v , ., - , v , =| . |

Ovaj Ovaj Ovaj Ovaj Kur Kur Kur Kur an an an an vodi vodi vodi vodi jedinom jedinom jedinom jedinom ispravnom ispravnom ispravnom ispravnom putu putu putu putu, , , , i ii i vjernicima vjernicima vjernicima vjernicima koji koji koji koji ine ine ine ine dobra dobra dobra dobra
djela djela djela djela donosi donosi donosi donosi radosnu radosnu radosnu radosnu vijest vijest vijest vijest da da da da ih ih ih ih eka eka eka eka nagrada nagrada nagrada nagrada velika velika velika velika, , , , a aa a da da da da smo smo smo smo za za za za one one one one koji koji koji koji
u uu u onaj onaj onaj onaj svijet svijet svijet svijet ne ne ne ne vjeruju vjeruju vjeruju vjeruju bolnu bolnu bolnu bolnu patnju patnju patnju patnju pripremili pripremili pripremili pripremili. .. .

(Kur'an, El-Israa 9-10)

39

SA
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 8 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf SA je jedna polusavijena linija u obliku posude, iznad koje se
nalaze tri take kao sastavni dio harfa, a pie se s desna na lijevo.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Kriva linija harfa SA se pie na liniji pisanja harfova, dok se take
piu iznad slova.

IZGOVOR:
Vrh jezika staviti meu prednje zube i lagano pustiti da prostruji
vazduh za izgovor slova S.
Pri izgovoru ovog harfa koristi se gornji dio jezika i vrhovi gornjih
sjekutia.

SVOJSTVA:
umnost, mehkoa, tankoa, krupnoa, zapreka.
ishodite harfa


40
1
1
1
1
4
3
2
5
2
4
3
3
2
4
2
5 4
3
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. . . . . . . .
Vjebe:
. . '. : . . ' . . . : '.
| ': .,| :': ' ..,| ,': .,:
| ., .. . .:. : ., | ..
.:.,' | .,: | .: ..: :.


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
41
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' . _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _
. : . _ _ _ _ _ _
': . _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.: ____ ____ ____ ____ ____
': .., ______ ______ ______ ______
:.., _________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

42
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
'.:. . ' .. .: '. . .
,': .,: .,| :': ' ..,| ' :|
.. ., | .:. :.., .. |
.: | .,:| .:.,' :. ..:


c`, , . , , | | | - | , , | , , , _ - , , . | _ 3 \ | _ , , ,, =
` =, , = _ = _ - - |

Mi e Mi e Mi e Mi emo im pruati dokaze Nae u prostranstvima svemirskim, a i mo im pruati dokaze Nae u prostranstvima svemirskim, a i mo im pruati dokaze Nae u prostranstvima svemirskim, a i mo im pruati dokaze Nae u prostranstvima svemirskim, a i u u u u
njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kuran istina. A zar njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kuran istina. A zar njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kuran istina. A zar njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kuran istina. A zar
nije dovoljno to to je Gospodar tvoj o svemu obavijeten? nije dovoljno to to je Gospodar tvoj o svemu obavijeten? nije dovoljno to to je Gospodar tvoj o svemu obavijeten? nije dovoljno to to je Gospodar tvoj o svemu obavijeten?

(Kur'an, Fussilet 53)

43
linija pisanja harfova
zamiljeni harf
2
1
Planirano oznaka Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .
Tedid - pojaanje

Oznaka koja dolazi iznad harfa u obliku slova (w ) u arapskom
jeziku naziva se tedid tj. ono sa ime se neto pritee. Harf na kojem se
nae izgovara se udvostrueno npr.


` ,`, = ,

Tedid moe doi iznad ili ispod harfa uz jedan od vokala (damma, fetha ili
kesra) u sredini ili na kraju rijei, a nikad ne dolazi na poetku rijei i
samostalno. Kada ga naemo u vokalizaciji kur'anskog teksta na poetku
neke rijei, to znai da se prethodna rije uklapa u onu iza nje u
potpunosti.


Tedid i njegova pozicija u odnosu na harf i ostale oznake:
NAPOMENA! Ako se ispod tedida stavi crtica onda ona oznaava kesru a
ne fethu i pored toga to je iznad harfa, kao npr. , ita se kao da je
napisano .44
Vjebe:
; `. ; `. ; `, ; `. ; `: ; ` ; `
| ,`. .: . .: ` .: ,': .,':
, ` | .`, | `, ., . ., : .
.`,.: .,' :. . .` .: `, `:.:


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno


45

Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
`' ____ ____ ____ ____ ____
`, ______ ______ ______ ______
.`.,: _________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
46
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
`; `; `:; `.; `,; `.; `.;
.,': ,': ` .: .: ..: ,`. |
.`,| `, .: ., .., `,|
`:.: `,.: .` .:..,' .` ,.:


. , | - , ., | , v . | = , , | , . | _ - | , . - - | |
| , , = - , _ , - ,

Reci: "Kad bi se svi ljudi i dinnovi udruili da saine jedan Reci: "Kad bi se svi ljudi i dinnovi udruili da saine jedan Reci: "Kad bi se svi ljudi i dinnovi udruili da saine jedan Reci: "Kad bi se svi ljudi i dinnovi udruili da saine jedan
ovakav Kuran, oni, kao to je on, na bi sainili, ovakav Kuran, oni, kao to je on, na bi sainili, ovakav Kuran, oni, kao to je on, na bi sainili, ovakav Kuran, oni, kao to je on, na bi sainili,
pa makar jedni drugima pomagali." pa makar jedni drugima pomagali." pa makar jedni drugima pomagali." pa makar jedni drugima pomagali."

(Kur'an, El-Israa 88)
47

NUN
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 9 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf NUN je jedna polusavijena linija u obliku posude iznad koje se
nalazi taka kao sastavni dio harfa, a pie se s desna na lijevo.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Harf NUN se pie na liniji pisanja harfova, na poetku i u sredini
rijei, dok se kad stoji samostalno i na kraju rijei vei dio harfa
sputa ispod linije.

IZGOVOR:
Harf NUN odgovara naem slovu N.
Pri izgovoru ovog harfa koristi se gornji dio jezika koji je
priljubljen uz nepce.

SVOJSTVA:
Zvonkost, srednja jaina, tankoa, krupnoa, tenost, nazalizacija
(proputanje kroz nos).ishodite harfa


48
2
1
1
1
1
2
2
3
3
2
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. . . . . .
Vjebe:
.. .'.. .. ' .
.,. .'. `:. ' .,. '.. '.
; , ` . . ' ,.: ., ` | ' ': | ..
.,:'. ..,: ' , '. | , . | ,.


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
49
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' _ _ _ _ _ _
'. . _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
; ____ ____ ____ ____ ____
., . ` ______ ______ ______ ______
.,:'. '. ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

50
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
... .'.. .. '
.,. .'. `:. ' .,. '.. '.
..| ' ': | ' ,.: ., `.., ` ;
,.| , .| ' , '..,:'. ..,:


_, , - . | = = _ - , | . , `= _ , ,, =| , |

Poslanik Poslanik Poslanik Poslanik je je je je rekao rekao rekao rekao: :: : " "" "Gospodaru Gospodaru Gospodaru Gospodaru moj moj moj moj, , , , narod narod narod narod moj moj moj moj ovaj ovaj ovaj ovaj Kur Kur Kur Kur an an an an izbjegava izbjegava izbjegava izbjegava!" !" !" !"

(Kur'an, El-Furqan 30)

51

WAW
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 10 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf WAW je slovo koje najvie nalikuje broju DEVET, a pie
se sa linije prema gore gdje se naglo zaokree na dolje i zavrava
ispod linije pisanja harfova.

SPAJANJE:
Spaja se samo sa desne strane tj. samo sa prethodnim
slovom koje ima mogunost spajanja.

POLOAJ:
Gornji dio harfa, tj. "glava", ostaje na liniji pisanja dok se zavrni dio
harfa, tj. "rep", pie ispod linije pisanja harfova.

IZGOVOR:
Harf WAW priblino odgovara naem slovu V stim to se ovaj
izgovara skupljenih usana.
Pri izgovoru ovog harfa koriste se obje usne.

SVOJSTVA:
Zvonkost, mehkoa, tankoa, krupnoa, zapreka, rastezljivost.ishodite harfa


52
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. .
Vjebe:
, ,. ,. ', ', , ,
.', .:, , '., .., ` .,
. `, ', `,.: .,: .'. `,.
`,, | .`., ,, ' .`,','.., .., | , :


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
53
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
, _ _ _ _ _ _
', _ _ _ _ _ _
. , _ _ _ _ _ _
. , _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
, `. ____ ____ ____ ____ ____
,,: . ______ ______ ______ ______
,., ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

54
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
,. ,. ', ', , , ,
.', .:, , '., .., ` .,
. `, `,. .'. `,.: .,: ',
, .`., |`,, :,| .`,','.., .., ' ,

- ., | . | = - | _ = - | , - - =| = , | = = _ = , - | .| = - | ,
= , , , ; = . | , | . | _ . | - . |
, _ = | - | , = -

Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga grada, Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga grada, Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga grada, Ja sam primio zapovijest da se klanjam jedino Gospodaru ovoga grada,
koji je On u koji je On u koji je On u koji je On u inio svetim inio svetim inio svetim inio svetim a a a a N NN Njemu sve pripada jemu sve pripada jemu sve pripada jemu sve pripada i nare i nare i nare i nare eno mi je da eno mi je da eno mi je da eno mi je da
budem posluan budem posluan budem posluan budem posluan i da Kuran kazujem; onaj ko bude i i da Kuran kazujem; onaj ko bude i i da Kuran kazujem; onaj ko bude i i da Kuran kazujem; onaj ko bude iao pravim putem, ao pravim putem, ao pravim putem, ao pravim putem,
na pravom putu je za svoje dobro; a onome ko je u zabludi; ti reci: na pravom putu je za svoje dobro; a onome ko je u zabludi; ti reci: na pravom putu je za svoje dobro; a onome ko je u zabludi; ti reci: na pravom putu je za svoje dobro; a onome ko je u zabludi; ti reci:
"Ja samo opominjem." "Ja samo opominjem." "Ja samo opominjem." "Ja samo opominjem."

(Kur'an, En-Neml 91-92)

55

JA
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 11 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf JA je iskrivljena linija u obliku slova S ispod koje se nalaze dvije
take kao sastavni dio harfa. Pie se s desna na lijevo.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Harf Ja se pie na liniji pisanja harfova na poetku i u sredini rijei,
dok se, kad stoji samostalno i na kraju rijei, vei dio harfa sputa
ispod linije pisanja harfova.

IZGOVOR:
Harf JA odgovara naem slovu J.
Pri izgovoru ovog harfa koristi se sredina jezika.

SVOJSTVA:
Zvonkost, mehkoa, tankoa, krupnoa, zapreka, rastezljivost.

ishodite harfa


56
1
1
1
2
2
3
2
3
1
2
3
4
3 4
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. _ . , . .,

Vjebe:
.,. ' _. '_ _ _ _ .
' ., , ., :', .`,,., '.,', ., '.
., ' .,, . .,' _ | , ', .`,| `.
.,.,: ':.', .,,., .. .,,'. .`,,


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno57
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
_ _ _ _ _ _ _
, . _ _ _ _ _ _
. '., _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
., ____ ____ ____ ____ ____
' .,, ______ ______ ______ ______
., . _ ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

58
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
..,. ' _. '_ _ _ _
'..,:', .`,,., '.,', .,, ' .,
`.', .`,| ,| .,' _.., ' . ,,
.,.,: ':.', .`,, .,,'. ...,,.,. = , , , -| - - . | = _ | , = = |

Mi u ovom Kuranu navodimo ljudima svakojake primjere da Mi u ovom Kuranu navodimo ljudima svakojake primjere da Mi u ovom Kuranu navodimo ljudima svakojake primjere da Mi u ovom Kuranu navodimo ljudima svakojake primjere da
bi pouku primili. bi pouku primili. bi pouku primili. bi pouku primili.

(Kur'an, Ez-Zumer 27)
59

LAM
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 12 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf LAM je iskrivljena linija koja se pie odozgo prema dolje i lii na
udicu.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Harf LAM ostaje na liniji pisanja harfova na poetku i u sredini rijei,
dok se, kad stoji samostalno i na kraju rijei, krai dio harfa sputa
ispod linije pisanja harfova.

IZGOVOR:
Harf LAM odgovara naem slovu L, stim to se izgovara malo tanje.
Kod izgovora se koristi vrh i prednji dio desnog ruba jezika,
prislonivi ga uz sjekutie i kutnjak.

SVOJSTVA:
Zvonkost, srednja jaina, tankoa, krupnoa, tenost, devijacija.
ishodite harfa


60
1
2
1
2 1
1
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. . : . .. .
Vjebe:
, , , '.. ... _.
,. .,. .`:. ,':,. ., .
.. `,:, ' _,, ..,. ' .., ..', _
| ,. _`,: . ' ,., ` _',.',.,


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
61
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
, _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _
. . '. _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
. _ ____ ____ ____ ____ ____
' .., ______ ______ ______ ______
,. . . ________ _________ _________


Zapamti!

Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................
62
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
, , , '.. ... _.
,. .,. .`:. ,':,. ., .
' .., ..', _.. `,:, ' _,, ..,.
: ,. | _`, ' ,., `. _',.',.,


, | | | =, | _ - ; | . | . ,= , |

Kako oni ne razmisle o Kuranu, ili su im na srcima katanci! Kako oni ne razmisle o Kuranu, ili su im na srcima katanci! Kako oni ne razmisle o Kuranu, ili su im na srcima katanci! Kako oni ne razmisle o Kuranu, ili su im na srcima katanci!

(Kur'an, Muhammed 24)63

izgovara se pie se
`..
Planirano duine Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .


Dugi samoglasnici (Osnovna duina)
, i

Dugi samoglasnici , , - kada se nau iza nekog harfa preuzimaju
njegov vokal, te ga produuju za dvije duine (u trajanju izgovara dva
hareketa, odnosno dva kratka vokala). Tako da se:
iza harfa koji ima oznaku kesra doda pa nastaje dugo
iza harfa koji ima oznaku damma doda pa nastaje dugo
iza harfa koji ima oznaku fetha doda pa nastaje dugo
Isto je kada se skraeni Elif nae iza nekog od harfova. Tada se fetha
izgovara produeno () i traje dvije duine, npr.
., ` . = , . ` .
Kada se napie samostalno Hemze ( ) sa fethom, a iza njega Elif onda
se izgovara produeno () i traje dvije duine, npr.


Oznaka Medd ~ iznad harfa ukazuje na obavezu da se dugi samoglasnik
izgovori preko uobiajene osnovne duine, kako je to objanjeno u
knjigama tedvida.
.|. ` ... ili `,,. `,
Oznaka koja se pie iza Harfa HA (osnovne zamjenice treeg lica
jednine) Ja ili Waw ukazuje na Medd Tabi'i (prirodnu duinu) u
sluaju prelaska na toj rijei.
` ., _., .., .s
~

~
; ;; ;
64
Oblici nastajanja duina:
dugo U dugo I dugo A
`. . _ . . . . _ ..
Vjebe:
; : | _: ,', , ' .. _., | _.,
; .`. | ,.,. .: _: ' .,,: _:.
..,.,. ..., '..,. ' ,: ',,
,, ' ' ,'. , ., .,`,: .,'.,


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
; ;; ;
65
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
. _ _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _
'. , _ _ _ _ _ _
. , _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
., ____ ____ ____ ____ ____
'. , ' ______ ______ ______ ______
',, ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

66
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
_.,| _., ' .., _: ,',| :;
,.,. .: _: ' .,,: _:. | .`.;
, ' ,: '..,. ..,.,. ..., ',
.,'., .,`,: , ., ' ,'. ',,


=, - = , - . | , = _, , , , , - . | - ., |, , , , - |


Mi Mi Mi Mi dobro dobro dobro dobro znamo znamo znamo znamo to to to to oni oni oni oni govore govore govore govore; ; ; ; ti ti ti ti ih ih ih ih ne ne ne ne mo mo mo mo e ee e prisiliti prisiliti prisiliti prisiliti, , , , nego nego nego nego podsjeti podsjeti podsjeti podsjeti
Kur Kur Kur Kur anom anom anom anom onoga onoga onoga onoga koji koji koji koji se se se se prijetnje prijetnje prijetnje prijetnje Moje Moje Moje Moje boji boji boji boji! !! !

(Kur'an, Qaf 45)67

FA
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 13 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf FA je iskrivljena linija u obliku posude sa kruiem na desnoj
strani, iznad kojeg se nalazi taka kao sastavani dio harfa, a pie se
s desna na lijevo.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Harf FA se pie na liniji pisanja harfova na poetku i u sredini rijei,
dok samostalno i na kraju rijei donji dio (posuda) harfa se vrlo
malo sputa ispod linije pisanja harfova.

IZGOVOR:
Harf FA odgovara naem slovu F.
Pri izgovoru se koristi unutranji dio donje usne i vrhovi gornjih
sjekutia

SVOJSTVA:
umnost, mehkoa, tankoa, krupnoa, tenost.ishodite harfa


68
1
1
2
2
1
3
3
3
2
4
4
1
2
3
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. , . . . .:
Vjebe:
. ... ,. , ', , .
,. _. ' . : | '.. ..:.
_.,,. ,. ':.. | . | ' ,.
_:. | ...,., .,... .,., ,.


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
69
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
, _ _ _ _ _ _
. . '. _ _ _ _ _ _
. , _ _ _ _ _ _
. .. _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
. . ____ ____ ____ ____ ____
_. ______ ______ ______ ______
| ,. ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

70
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.. ... ,. , ', ,
..:. '..| ' . :,. _.
' ,.| .| _.,,. ,. ':..
. .,., ,.| _:. ...,., .,..


=- - , = | . | . , = |

A Mi smo Kuran u A Mi smo Kuran u A Mi smo Kuran u A Mi smo Kuran u inili dostupnim za pouku, inili dostupnim za pouku, inili dostupnim za pouku, inili dostupnim za pouku, - -- - pa ima li ikoga ko bi pa ima li ikoga ko bi pa ima li ikoga ko bi pa ima li ikoga ko bi
pouku primio? pouku primio? pouku primio? pouku primio?

(Kur'an, El-Qamer 17)

71

QAF
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 14 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf QAF je iskrivljena linija u obliku ae sa kruiem u desnoj
strani, iznad kojeg se nalaze dvije take kao sastavni dio harfa, pie
se s desna na lijevo.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Harf QAF se pie na liniji pisanja harfova na poetku i u sredini rijei,
dok se kad stoji samostalno i na kraju rijei, donji dio/aa harfa
sputa se ispod linije pisanja harfova.

IZGOVOR:
Harf QAF se izgovara tako to se jezik povue ka unutranjosti gdje
se zadnji dio jezika spaja sa gornjim dijelom grla. Usljed pritiska
zraka i odvajanja jezika od grla nastaje praskavo i krupno QAF.
Fetha E na njemu se izgovara A, a tenvin EN izgovara se AN.

SVOJSTVA:
Zvonkost, jaina, krupnoa, zapreka, odskakanje.


ishodite harfa


72
1
1
2
2
3
1
3
3
3
2
4
4
4
4
5
5
1
2
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. . . . .:
Vjebe:
' . ... . .
.,,. ,.. '.. .` . ,. ,..
.,... ' | .., ..',, . . , ., ., ' ,,.
. . .': . _,. ' .. :..| ,..:


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
73
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
_ _ _ _ _ _
. . '. _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
. . ____ ____ ____ ____ ____
' .. ______ ______ ______ ______
:..| ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

74
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.. ... . '
.,,. ,.. '.. .` . ,. ,..
.., ..',, . . , ., ., ' ,,.| '.,...
': . _,... ,..: :..| ' .. .


. , , | - - . . , | - . | , - -|

Milostivi Milostivi Milostivi Milostivi, , , , pou pou pou pou ava ava ava ava Kur Kur Kur Kur anu anu anu anu, ,, , stvara stvara stvara stvara ovjeka ovjeka ovjeka ovjeka, ,, , u uu u i ii i ga ga ga ga govoru govoru govoru govoru. .. .

(Kur'an, Er-Rahman 1-4)75

MIM
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 15 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .
NAIN PISANJA:
Harf MIM najvie lii naem slovu P, tj. mali krui koji se sa gornje
desne strane nadovezuje na uspravnu liniju, koja se pie odozgo
prema dolje.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Harf MIM tj. "krui" se pie na liniji pisanja harfova na poetku i u
sredini rijei, dok se, kad stoji samostalno i na kraju rijei, dodaje i
uspravna linija, koja se sputa ispod linije pisanja harfova.

IZGOVOR:
Harf MIM odgovara naem slovu M.
Pri izgovoru se koriste obje usne.

SVOJSTVA:
Zvonkost, srednja jaina, tankoa, krupnoa, tenost, nazalizacija
(proputanje kroz nos).


ishodite harfa


76
1
2
3
1
2
1
2
3
4
2
3
1
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. , . . . .. ,
Vjebe:
' ,. , ', , . ... .
'... `. .`.'. ' _.:. . ,, .
., ' ,,. ..'.,. ,,, '.'. | ' .,.
'_:.| ., ' ,.. .`:'. . ' .,'. ,.


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
77
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
, _ _ _ _ _ _
. '. . _ _ _ _ _ _
. , _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
. . ____ ____ ____ ____ ____
' ,,. ______ ______ ______ ______
; ' ,.. ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

78
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.. ... ' ,. , ', ,
'... `. .`.'. ' _.:. . ,, .
' .,.| '.'. ..'.,. ,,,., ' ,,.
.`:'. '_:.| ' .,'. ,..., ' ,..


, - | | c -| - , = - `- -`= = - - = - - , | | , - _ - . | = | | , |
. , , , - | | , , =

Da ovaj Kur Da ovaj Kur Da ovaj Kur Da ovaj Kur an kakvom brdu an kakvom brdu an kakvom brdu an kakvom brdu objavimo, ti bi vidio kako je objavimo, ti bi vidio kako je objavimo, ti bi vidio kako je objavimo, ti bi vidio kako je
strahopo strahopo strahopo strahopo tovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo tovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo tovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo tovanja puno i kako bi se od straha pred Allahom raspalo. . . .
Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili Takve primjere navodimo ljudima da bi razmislili. .. .

(Kur'an, El-Har 21)


79

KAF
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 16 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf KAF je kriva linija koja se pie odozgo prema dolje i lii na
udicu. Kada stoji samo ili na kraju rijei, iznad se dopie znak poput
slova S, dok se na poetku i u sredini rijei pie bez tog dodatka, a u
neto izmjenjenom obliku.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Harf KAF se pie na liniji pisanja harfova.

IZGOVOR:
Harf KAF priblino odgovara naem slovu K, stim to se izgovara
meke, kao npr. u rijei KIA.
Pri izgovoru se koristi se donji dio jezika i ishodite prije harfa QAF.

SVOJSTVA:
umnost, mehkoa, tankoa, krupnoa, tenost.
ishodite harfa


80
1
2
3
1
2
1 2
3
4 2
3
4
1
~
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. . . s . .s .
Vjebe:
.. . . . s .s. .
,':. s ' ,': s ' ,.:s ,s ,.s
,.| , s,:., '....s. ,':s , s:
., 's, ' .,'. .`.; .,: . , s,.; , s',.,


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
81
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
. _ _ _ _ _ _
. . s _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _
. s . _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
,s ____ ____ ____ ____ ____
's., ______ ______ ______ ______
.,.; ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

82
~
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.s .s. .. . . .
,':. s ' ,': s ' ,.:s ,s ,.s
, s:,.| , s,:., '....s. ,':s
,'. .`.; .,: . 's, ., , s',., , s,.; ' .


_ . | - _ , , | | = - -| _ | , - . `- | , | . - | -

A AA A ko ko ko ko govori govori govori govori ljep ljep ljep ljep e ee e od od od od onoga onoga onoga onoga koji koji koji koji poziva poziva poziva poziva Allahu Allahu Allahu Allahu, , , , koji koji koji koji dobra dobra dobra dobra djela djela djela djela ni ni ni ni i ii i
koji koji koji koji govori govori govori govori: " : " : " : "Ja Ja Ja Ja sam sam sam sam doista doista doista doista muslima muslima muslima musliman nn n!" !" !" !"

(Kur'an, Fussilet 33)

83

HA
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 17 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .
NAIN PISANJA:
Harf HA ima formu kruia kad se nae samo ili na kraju rijei, dok
na poetku i u sredini rijei lii na dva kruga jedan u drugom ili
jedan iznad drugog. Pie se s desna na lijevo.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Harf HA se pie na liniji pisanja harfova, izuzev kad se nae u
sredini.

IZGOVOR:
Harf HA priblino odgovara naem slovu H i izgovara se krupno i iz
dubine prsa.
Pri izgovoru se koristi donji dio grla.

SVOJSTVA:
umnost, mehkoa, tankoa, krupnoa, zapreka.ishodite harfa


84
1
2
2
3
1
1
2
3
1
2
3
4
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. . . , . .: .
Vjebe:
. ,. '.. . '. . . .
_. ','.. _. ,'. .. .,..
'... ,'. _ . ,,..., ,'. .. , '... ...
`; ,,.,; . .,.| '... ',s|


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
85
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
'. _ _ _ _ _ _
. ., _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _
. ., _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
,'. ____ ____ ____ ____ ____
... ' ______ ______ ______ ______
,. ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

86
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.. .,. '.. . '. .
_. ','.. _. ,'. .. .,..
,..., ,'. .. , '... ... '... ,'. _ . ,
`; ,,.,; . .,.| '... ',s|-| , = = , - = , | c | . . . - - , - , = = , . | - , v -| . ,
=, - , v : = = =

Allah Allah Allah Allah ne ne ne ne e ee e o oo oprostiti prostiti prostiti prostiti da da da da Mu Mu Mu Mu se se se se irk irk irk irk ini ini ini ini, , , , a aa a oprosti oprosti oprosti oprosti e ee e manje manje manje manje grijehove grijehove grijehove grijehove od od od od
toga toga toga toga, , , , kome kome kome kome On On On On ho ho ho ho e ee e. . . . A AA A onaj onaj onaj onaj ko ko ko ko Allahu Allahu Allahu Allahu irk u irk u irk u irk uini ini ini ini, , , ,
taj taj taj taj je je je je daleko daleko daleko daleko zalutao zalutao zalutao zalutao. .. .

(Kur'an, En-Nisa' 116)

87

HA
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 18 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .
NAIN PISANJA:
Harf HA je polukriva linija koju piemo odozgo prema dolje. Na
gornji dio harfa/"glavu" se nadovezuje "rep"/linija koja lii na nae
na nae slovo C.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Harf HA se na poetku i u sredini rijei pie na liniji pisanja harfova,
dok se, kad stoji samostalno i na kraju rijei, "glavi" dodaje
produetak u obliku slova C, koji se pie ispod linije pisanja harfova.

IZGOVOR:
Harf HA ne postoji u naem jeziku. Izgovara se tako to se grlo
stisne, te se pusti da prostruji jak i otar glas HA.
Pri izgovoru se koristi srednji dio grla.
Fetha E na njemu se izgovara A, a tenvin EN izgovara se AN.

SVOJSTVA:
umnost, mehkoa, tankoa, krupnoa, zapreka.

ishodite harfa


88
1
2
1
1
2
3
1
2
2
3
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. _ . . . .. _
Vjebe:
.. '_. _ '_ _ . . .
..,. ' ,. . .. ' .,..
. _ . `_.| ,'. ' ..| '... ',,s..
..`. . ' ',,.`. ..:`.. ,.. ,,, ....


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
; ;; ;
89
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
'_ _ _ _ _ _ _
. .. _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _ _
. .. _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.. ____ ____ ____ ____ ____
',.. ______ ______ ______ ______
' _,' ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

90
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.. ... '_. _ '_ _
..,. ' ,. . .. ' .,..
. ',,s.. ' ..| '... ,'. _ . `_.|
'...`. ',,.`. ..:`.. ,.. ,,, ....


| | = | - _ , , _ , | . , , . . - , , = - | , - | , -| . , _ - ,
. = , - | , = - ,

Allah zahtijeva da se svaije pravo potuje, dobro ini, i da se blinjima Allah zahtijeva da se svaije pravo potuje, dobro ini, i da se blinjima Allah zahtijeva da se svaije pravo potuje, dobro ini, i da se blinjima Allah zahtijeva da se svaije pravo potuje, dobro ini, i da se blinjima
udjeljuje, i razvrat i sve to je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku udjeljuje, i razvrat i sve to je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku udjeljuje, i razvrat i sve to je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku udjeljuje, i razvrat i sve to je odvratno i nasilje zabranjuje; da pouku
primite, On vas savjetuje. primite, On vas savjetuje. primite, On vas savjetuje. primite, On vas savjetuje.

(Kur'an, En-Nahl 90)


; ;; ;
91

HA

linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 19 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .
NAIN PISANJA:
Harf HA je polukriva linija iznad koje se nalazi taka, a piemo je
odozgo prema dolje. Na gornji dio harfa/"glavu" se nadovezuje
"rep"/linija koja lii na nae slovo C.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Harf HA se na poetku i sredini rijei pie na liniji pisanja harfova,
dok se, kad stoji samostalno i na kraju rijei, "glavi" dodaje
produetak u obliku slova C, koji se pie ispod linije pisanja harfova.
Taka slova HA se pie iznad "glave" harfa.

IZGOVOR:
Harf HA ne postoji u naem jeziku. Izgovara se tako to se jezik
povue prema unutranjosti gornjeg dijela grla, te se pusti zrak kroz
blago stisnuto grlo, gdje nastaje hrapav i otar glas HA.
Fetha E na njemu se izgovara A, a tenvin EN izgovara se AN.

SVOJSTVA:
umnost, mehkoa, krupnoa, zapreka, hrapavost.
ishodite harfa


92
1
2
1
1
2 3
1
2
2
3
3
3 4
4
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. _ . . . .. _
Vjebe:
.. '. ' . . .
. .. , ' , ' .... .,'. ..,.
. .,'.| '., :'. ': ..,.. '..', ....
. '... .... . .. ',. ,'. , .s.


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
; ;; ;
93
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
. . ____ ____ ____ ____ ____
' | ______ ______ ______ ______
.... ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

94
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.. ... '. '
' .... .,'. ..,. ' ,,. ..
..,.. '..', ....': :'. '.,. .,'.|
.s. ',. ,'. , ... . '... ....., = , v , . , . - _, , -| _ | , -, ., - - - , , ,

I II I bojte bojte bojte bojte se se se se Dana Dana Dana Dana kada kada kada kada ete ete ete ete se se se se svi svi svi svi Allahu Allahu Allahu Allahu vratiti vratiti vratiti vratiti, , , , kada kada kada kada e ee e se se se se svak svak svak svakome ome ome ome ono ono ono ono
to to to to je je je je zaslu zaslu zaslu zaslu io io io io isplatiti isplatiti isplatiti isplatiti i i i i nikome nikome nikome nikome nepravda nepravda nepravda nepravda ne ne ne ne e ee e u uu u injena injena injena injena biti biti biti biti. .. .

(Kur'an, El-Beqara 281)

; ;; ;
95

DIM

linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 20 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .
NAIN PISANJA:
Harf DIM je polukriva linija ispod koje se nalazi taka, a piemo je
odozgo prema dolje. Na gornji dio harfa/"glavu" se nadovezuje
"rep"/linija koja lii na nae slovo C.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Harf DIM se na poetku i u sredini rijei pie na liniji pisanja
harfova, dok se, kad stoji samostalno i na kraju rijei, "glavi" dodaje
produetak u obliku C, koji se pie ispod linije pisanja harfova.
Taka slova DIM se pie ispod "glave" harfa, tj. ispod zamiljene
linije pisanja.

IZGOVOR:
Harf DIM je najblii naem slovu D, s tim to se ovaj izgovara
malo krupnije.
Pri izgovoru se koristi sredina jezika.

SVOJSTVA:
Zvonkost, jaina, mehkoa, tankoa, krupnoa, zapreka,
odskakanje.ishodite harfa


96
1
2
1
1
2 3
1
2
2
3
3
3 4
4
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. _ . , . ., _
Vjebe:
_ ,. '_. _ '_ , . .
., ' ,,, ' ..,, '., `', ` .,
. ..`, ',.,'. _..., ,',., '_
, '_',`. ',.,. .,... . `., . ,', . .


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
; ;; ;
; ;; ;
97
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
'_ _ _ _ _ _ _
. , . _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _ _
. ., _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
., ____ ____ ____ ____ ____
',| ______ ______ ______ ______
_,.., ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

98
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
., .,. '_. _ '_ _
` ., ' ..,, '., `', ., ' ,,,
',.,'. ..`,. '_,',., _...,
..`., . ,',..,... ',.,. , '_' ,`., . ; : = , , | ., = _ _ - , , - . | , , . , | . | ; , , |

Sada sam vam vjeru vau usavrio i blagodat Svo Sada sam vam vjeru vau usavrio i blagodat Svo Sada sam vam vjeru vau usavrio i blagodat Svo Sada sam vam vjeru vau usavrio i blagodat Svoju prema vama ju prema vama ju prema vama ju prema vama
upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.

(Kur'an, Maide 3)


; ;; ;
; ;; ;
99

SIN

linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 21 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .

NAIN PISANJA:
Harf SIN izgleda poput dvije male posude koje su naslonjene na
jednu veliku, duboku. Pie se s desna na lijevo.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Harf SIN se na poetku i sredini rijei pie na liniji pisanja harfova,
dok se, kad stoji samostalno i na kraju rijei, malim posudama
dodaje produetak u obliku velike duboke posude, kojeg piemo
ispod linije pisanja harfova.

IZGOVOR:
Harf SIN odgovara naem slovu S.
Pri izgovoru se koristi gornji dio jezika uz gornje i donje sjekutie.

SVOJSTVA:
umnost, mehkoa, tankoa, krupnoa, zapreka, strujanje.


ishodite harfa


100
1
2
3
3
4
1
2 3
2
1
3
2
1
4
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. . .. ..
Vjebe:
' ... . '
. .'. ... `. ' ,. _`,. _
.| . ' ,... ,',. ... ,. ... ..,'.
,',.s, ,'..s .. _,:., ... ..


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
101
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' _ _ _ _ _ _
. .. _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _
. .. _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.. ____ ____ ____ ____ ____
' ..| ______ ______ ______ _____
' ,,'.. ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

102
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' ' ... .
`. ' ,. _`,. _.'. ... .
... ..,'. ' ,... ,',. ... ,..| .
,',.s, ,'..s .. _,:., ... ..


, . ; : = , , - _ , , - , = | - -v _ , - - , ,

A onaj k A onaj k A onaj k A onaj koji eli neku drugu vjeru osim i oji eli neku drugu vjeru osim i oji eli neku drugu vjeru osim i oji eli neku drugu vjeru osim islama, ne slama, ne slama, ne slama, nee mu biti primljena, e mu biti primljena, e mu biti primljena, e mu biti primljena,
i on e na onom svijetu nastradati. i on e na onom svijetu nastradati. i on e na onom svijetu nastradati. i on e na onom svijetu nastradati.

(Kur'an, Maide 3)

103

IN

linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 22 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .
NAIN PISANJA:
Harf IN, kao i prethodno slovo SIN, izgleda poput dvije male
posude naslonjene na jednu veliku, duboku. Razlika je u tome to se
iznad dodaju tri take. Harf se pie s desna na lijevo.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Harf IN se na poetku i u sredini rijei pie na liniji pisanja harfova,
dok se kada stoji samostalno i na kraju rijei, malim posudama
dodaje produetak u obliku velike duboke posude, kojeg piemo
ispod linije pisanja harfova. Tri take se nalaze iznad malih posuda.

IZGOVOR:
Harf IN odgovara naem slovu .
Pri izgovoru se koristi srednji dio jezika.

SVOJSTVA:
umnost, mehkoa, tankoa, krupnoa, zapreka, itanje.


ishodite harfa


104
1
2
3
3
4
1
2 3
2
1
3
2
1
4
5
4
6
5
4
6
6
5
7
6
5
7
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. . .. ..
Vjebe:
'. ' ' ...
' ... ' .... _'. ' .. .
. ..: _ ,`.._.; _ : ' ..' ' .'. '.
.,,. , ..,','. .': ....., ..': . ,


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
105
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' _ _ _ _ _ _
. .. _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _
. .. _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.. ____ ____ ____ ____ ____
'., ______ ______ ______ ______
' , . ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

106
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' ... '. '
... _'. ' .. . ' ... ' .
' ..' ' .'. '.: ,`.._.; _..: _.
....., ..': . , .,,. , ..,','. .' :


, | . | c , - - _ c =| - | . , = . , = - , ,, | g v , _ = c , , _
. -, | . , v -| . , -, . , _ v ; , , | | _ - -

" "" "Gospodaru Gospodaru Gospodaru Gospodaru na na na na, , , , ne ne ne ne u uu u ini ini ini ini da da da da srca srca srca srca na na na na a aa a skrenu skrenu skrenu skrenu, , , , kada kada kada kada si si si si nas nas nas nas ve ve ve ve u uu uput put put putio io io io, , , , i ii i
daruj daruj daruj daruj nam nam nam nam od Sebe od Sebe od Sebe od Sebe milost milost milost milost; ; ; ; Ti Ti Ti Ti si si si si, , , , uistinu uistinu uistinu uistinu, , , , Onaj Onaj Onaj Onaj koji koji koji koji mnogo mnogo mnogo mnogo daruje daruje daruje daruje! !! !
Gospodaru Gospodaru Gospodaru Gospodaru na na na na, , , , Ti Ti Ti Ti e ee e sakupiti sakupiti sakupiti sakupiti sve sve sve sve ljude ljude ljude ljude na na na na Dan Dan Dan Dan u uu u koji koji koji koji nema nema nema nema nikakve nikakve nikakve nikakve
sumnje sumnje sumnje sumnje." ." ." ." Allah Allah Allah Allah, ,, , zaista zaista zaista zaista, , , , nee iznevjeriti nee iznevjeriti nee iznevjeriti nee iznevjeriti obe obe obe obe anje anje anje anje. .. .

(Kur'an, Ali Imran 8,9)

107

SAD
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 23 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .
NAIN PISANJA:
Harf SAD izgleda poput oljice sa velikom drkom i pie se s desna
na lijevo.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Savijena linija u krug/"drka" ostaje na liniji pisanja harfova na
poetku i u sredini rijei, dok se polusavijena linija/ "oljica", dodaje
ispod linije pisanja harfova kada stoji samostalno i na kraju rijei.

IZGOVOR:
Harf SAD ne postoji u naem jeziku, a najblie je naem slovu S.
Izgovara se krupno, potiskujui vrh jezika uz prednje donje zube,
pri tome skupivi usne, kao kad se eli izgovoriti slovo O.
Fetha E na njemu se izgovara A, a tenvin EN izgovara se AN.

SVOJSTVA:
umnost, mehkoa, tankoa, zatvorenost, zapreka, piskavost.


ishodite harfa


108
1
2
3
3
2
1
1
4
1
3
2
1
4
1
3
2
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. . .. ..
Vjebe:
' '. ... '
' .,'.'. .`.. ' _... ... ,.. .
.. _.. | _.,'.':,| ..s , ' _,.. ' .,..
..`.. ., .,. ,. , `.. . s . ..


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
; ;; ;
109
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' _ _ _ _ _ _
. .. _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _
. .. _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.. ____ ____ ____ ____ ____
,.., ______ ______ ______ ______
. . , ' ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

110
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' ... '. '
.,.. ' .,'.'. .`.. ' _... ...
' _,.. ' .,.. _.. | _.,'.':,| ..s , ..
.,..`.. ...`.. . s , ,. .,.


., - , - | -| , , , , -| , , , = | , - , ., - | ,

Vjernici su samo bra Vjernici su samo bra Vjernici su samo bra Vjernici su samo bra a, zato pomirite vaa dva brata i bojte se Allaha, a, zato pomirite vaa dva brata i bojte se Allaha, a, zato pomirite vaa dva brata i bojte se Allaha, a, zato pomirite vaa dva brata i bojte se Allaha,
da da da da bi vam se milost ukazal bi vam se milost ukazal bi vam se milost ukazal bi vam se milost ukazala aa a. .. .

(Kur'an, Hudurat 10); ;; ;
111

DAD
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 24 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf DAD, kao i prethodni harf SAD, izgleda poput oljice sa velikom
drkom i pie se s desna na lijevo. Razlika je u tome to se iznad
doda taka.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Savijena linija u krug/"drka" ostaje na liniji pisanja harfova na
poetku i sredini rijei, dok se polusavijena linija /" oljica", dodaje
ispod linije pisanja harfova kada stoji samostalno i na kraju rijei.
Taka se nalazi iznad "drke".

IZGOVOR:
Harf DAD ne postoji u naem jeziku, a najblie je naem slovu D.
Izgovara se krupno, tako to se lijevi kraj jezika prisloni uz gornje
lijeve kutnjake, pri tome skupivi usne, kao kad se eli izgovoriti
slovo O. Fetha E na njemu se izgovara A, a tenvin EN izgovara
se AN.

SVOJSTVA:
Zvonkost, mehkoa, krupnoa, zatvorenost, zapreka,
dugotrajnost.ishodite harfa


112
1
2
3
3
1
2
4
1 1
4
3
2
4
4
2
3
5
5
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. . .. ..
Vjebe:
. . . ' . . . '
' | `.. ',,| ' ... ' ... .`..
.. .. .,., '_. . .,, . . '.. `_.'. . '...
, . _... . _..', '.. .`.. ' . .


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
113
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' _ _ _ _ _ _
. .. _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _
. .. _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.. ____ ____ ____ ____ ____
'., ______ ______ ______ ______
' .| ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

114
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' ... '. ..
. ',,| `.. ' | .`.. ' ... ' ..
'.. `_.'. . '... ..,, . ... .,., '_...
' . ..`.. '.. _... . _..', . ,


| | , - | , | - | - , | , _ -, | , ,, =_ - c , | - = _ | - . = , -

Prije Prije Prije Prije tebe tebe tebe tebe nijednog nijednog nijednog nijednog poslanika poslanika poslanika poslanika nismo nismo nismo nismo poslali poslali poslali poslali, , , , a aa a da da da da mu mu mu mu nismo nismo nismo nismo objavili objavili objavili objavili: : : :
" "" "Nema Nema Nema Nema istinskog istinskog istinskog istinskog boga boga boga boga osim osim osim osim Mene Mene Mene Mene, , , , zato zato zato zato se se se se Meni Meni Meni Meni klanjajte klanjajte klanjajte klanjajte!" !" !" !"

(Kur'an, El-Enbija' 25)
115

TA
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 25 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf TA lii na drku od zamiljene oljice, kojoj se odozgo prema
dolje dodaje uspravna linija.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Pie se na liniji pisanja harfova, kako samostalno, tako i u sredini i
na kraju rijei.

IZGOVOR:
Harf TA ne postoji u naem jeziku, a najblie je naem slovu T.
Izgovara se krupno i eksplozivno, tako to se kao i kod naeg
slova T - vrh jezika nasloni uz nepce i korjene gornjih prednjih zuba,
pri tome skupivi usne, kao kad se eli izgovoriti slovo O.
Fetha E na njemu se izgovara A, a tenvin EN izgovara se AN.

SVOJSTVA:
Zvonkost, jaina, krupnoa, zatvorenost, zapreka, odskakanje.ishodite harfa


116
1
2
3
2
1
3
2
1
3
4
2
1
3
4
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. . . . . . . .
Vjebe:
. . . . . . . . . . . .
...,. ' _.. ,.. . '.. ' ..
',,.| ,,`:. , ..,.': . `,.: , ...:
: . '... ., :'.. `.. .`,., .., ,.`.. '.`.;


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
117
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
. _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.. ____ ____ ____ ____ ____
..., ______ ______ ______ ______
... ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

118
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
. ... . .. . . .. .
' .. '... ' _.. ,.. ...,.
.| , ...: `,.: ,,`:. , ..,.': . ',,
,.`.. '.`.; .`,., ..,`.. :'..: . ' ... .,


|, _ . | , | . , | , | _ | - | _ = , - . | - ,` - -
_ . - v , _ |=| =, , v _ - |

I reci: "Dola je istina, a nestalo je lai; la, zaista, nestaje!" I reci: "Dola je istina, a nestalo je lai; la, zaista, nestaje!" I reci: "Dola je istina, a nestalo je lai; la, zaista, nestaje!" I reci: "Dola je istina, a nestalo je lai; la, zaista, nestaje!" Mi Mi Mi Mi
objavljujemo u Kuranu ono to je lijek i milost vjernici objavljujemo u Kuranu ono to je lijek i milost vjernici objavljujemo u Kuranu ono to je lijek i milost vjernici objavljujemo u Kuranu ono to je lijek i milost vjernicima, a ma, a ma, a ma, a
nevjernicima on samo pove nevjernicima on samo pove nevjernicima on samo pove nevjernicima on samo poveava propast. ava propast. ava propast. ava propast.

(Kur'an, El-Isra' 81,82)


119

ZA
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 26 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Harf ZA, kao i prethodni harf TA, lii na drku oljice (zamiljene),
kojoj se odozgo prema dolje dodaje uspravna linija. Razlika je u
tome to se iznad doda taka.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Pie se na liniji pisanja harfova, kako samostalno, tako i u sredini i
na kraju rijei. Taka se nalazi iznad "drke".

IZGOVOR:
Harf ZA ne postoji u naem jeziku, a najblie je naem slovu Z.
Izgovara se krupno, tako to se kao i kod harfa ZAL - vrh jezika
nasloni uz vrh prednjih gornjih sjekutia, pri tome skupivi usne,
kao kad se eli izgovoriti slovo O.
Fetha E na njemu se izgovara A, a tenvin EN izgovara se AN.

SVOJSTVA:
Zvonkost, jaina, krupnoa, zatvorenost, zapreka.


ishodite harfa


120
1
2
3
1
4
1
2
3
4
2
3
4
5
1
2
3
4
5
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. a . r . r . r
Vjebe:
. . . . . . .. . . . . .
'.. `_. `. ,... '... , ....
.. ... '. '..... '... '.,.; .. ', .
.., ..,'... ... , ... .., ... ..

Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
121
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
. _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _
. . _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
.. ____ ____ ____ ____ ____
. . ______ ______ ______ ______
.,..: ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

122
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
. . ... . . .. .. . .
, .... '... ,... '.. `_. ` .
', . .. '.,.; '... '..... '... ...
.., ..,'... . .. , ... .., ... ..


= - | -`, _ . , - , = = , | | = - - , -`, _ | , - , .

Ko udi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka Ko udi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka Ko udi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka Ko udi da od Gospodara svoga bude lijepo primljen, neka i ii ini dobra ni dobra ni dobra ni dobra
djela i neka, ibadet inei djela i neka, ibadet inei djela i neka, ibadet inei djela i neka, ibadet ineiGosp Gosp Gosp Gospodaru svome, odaru svome, odaru svome, odaru svome,
ne ne ne ne pridruuje pridruuje pridruuje pridruuje Njemu nikoga!" Njemu nikoga!" Njemu nikoga!" Njemu nikoga!"

(Kur'an, El-Kehf 110)
123

`AJN
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Planirano harf br. 27 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .
NAIN PISANJA:
Harf AJN se pie odozgo prema dolje i izgleda kao kada bi broj 3
naopako napisali. Gornji dio harfa/"glava", koji izgledom lii na
HEMZE, je duplo manji od donjeg dijela harfa/"repa".

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Gornji dio harfa (manji polukrug) ostaje na liniji pisanja harfova, dok
donji dio (vei polukrug) na poetku i u sredini rijei u potpunosti
nestaje. Kada harf AJN stoji samostalno i na kraju rijei, manjem
polukrugu se dodaje vei, koji se pie ispod linije pisanja harfova.

IZGOVOR:
Harf AJN ne postoji u naem jeziku, a najblie je naem slovu A.
Izgovara se tako to se zadnji dio jezika povue ka unutranjosti,
stisnuvi grlo, gdje nastaje krupan harf AJN.
Fetha E na njemu se izgovara A, a tenvin EN izgovara se AN.

SVOJSTVA:
Zvonkost, srednja jaina, tankoa, krupnoa, zapreka.
ishodite harfa


124
1
2
1
2
3
1
4
1
2
2
3
4
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. _ . . . . . _
Vjebe:
_ '_ _ _ . . ' _ . '_ _ . . .
' ,. ... . _. ... '.,. .`.. ',..
,... ', .. ',,. '_.`. '_,.`.. '_.,.
', ... _... , ... '.,. : '_,.,. '_....

Praktini primjeri iz Kur'ana:
Planirano Uimo Naueno
125
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
'_ _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _
. _ _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
' ,. ____ ____ ____ ____ ____
_.. ______ ______ ______ ______
'_.., ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

126
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
_ '_ _ ... _ '_. ' _ .. _
',.. ... '.,. .`.. _.. ... ' ,.
,... ', .. '_.,. '_,.`.. '_.`. ',,.
'_,.,. '_.... , ... '.,. : _... ', ...


- . | _| - _ - _ - - , | ; , , , _, - | . , , , = , | - .
_ - | g - v , , =| , | - _ = - |

Svako dua Svako dua Svako dua Svako dua e smrt okusi e smrt okusi e smrt okusi e smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu d ti! I samo na Sudnjem danu d ti! I samo na Sudnjem danu d ti! I samo na Sudnjem danu dobi obi obi obiete u ete u ete u ete u
potpunosti plate vae, potpunosti plate vae, potpunosti plate vae, potpunosti plate vae, i ko bude od vatre udaljen i u D i ko bude od vatre udaljen i u D i ko bude od vatre udaljen i u D i ko bude od vatre udaljen i u Dennet ennet ennet ennet
uveden uveden uveden uveden taj je postigao ta je elio; a ivot na ovom taj je postigao ta je elio; a ivot na ovom taj je postigao ta je elio; a ivot na ovom taj je postigao ta je elio; a ivot na ovom
svijetu je samo varljivo naslaivanje. svijetu je samo varljivo naslaivanje. svijetu je samo varljivo naslaivanje. svijetu je samo varljivo naslaivanje.

(Kur'an, Ali Imran 185)

127

GAJN
linija pisanja harfova
spajanje lijevo spajanje desno
Naueno harf br. 28 Naueno
_ _ r . _ _ _ . . , . . . , . .NAIN PISANJA:
Ovaj harf, kao i prethodni harf AJN, izgleda kao kada bi broj 3
naopako napisali. Razlika je u tome to se iznad doda taka. Harf
GAJN piemo odozgo prema dolje.

SPAJANJE:
Spaja se i sa desne i sa lijeve strane.

POLOAJ:
Gornji dio harfa (manji polukrug) ostaje na liniji pisanja harfova, dok
donji dio (vei polukrug) na poetku i u sredini rijei u potpunosti
nestaje. Kada harf GAJN stoji samostalno i na kraju rijei, manjem
polukrugu se dodaje vei, koji se pie ispod linije pisanja harfova.
Taka se nalazi na gornjem dijelu harfa.

IZGOVOR:
Harf GAJN ne postoji u naem jeziku, a najblie je naem slovu G.
Izgovara se tako to se grlo stisne i stavi u poloaj za izgovor naeg
slova G, a zatim se pusti da prostruji zrak, bez spajanja zadnjeg
dijela jezika i grla.
Fetha E na njemu se izgovara A, a tenvin EN izgovara se AN.

SVOJSTVA:
Zvonkost, mehkoa, krupnoa, zapreka.ishodite harfa


128
1
2
1
2
3
1
4
1
2
2
3
4
3 3
5 5
Nain pisanja harfa:
na kraju u sredini na poetku samostalno
. _ . . . . . _
Vjebe:
_ '_ _ _ . . ' _ . '_ _ . . .
. ' , ' ,... .,,. ' ,,. . . .,.
. s: . ,,'..: ,.. ,, ., ..`..
'.., . . : ,'. , .; . ', .. . '... _...


Praktini primjeri iz Kur'ana:
Uimo Naueno
129
Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
'_ _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _
. .. _ _ _ _ _ _
. . . _ _ _ _ _ _


Napii sam:
Prazna mjesta popunjavati SUHOM OLOVKOM!
. . ____ ____ ____ ____ ____
'.., ______ ______ ______ ______
'_..,. ________ _________ _________


Biljeke: ...............................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

130
Napii sam preko ve napisanih primjera:
Popunjavati SUHOM OLOVKOM!
'_ _ _ ... _ '_. ' _ .. _
.,. ' ,,. .,,. ' ,... ' ,. . .
. s: . ,,'..: ,,,.. ., ..`..
.; ,,'.:. '.., . . ', .. . _... '...


.- , | v , , v - - -| , , - , =| ,, | , .,

O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite
samo kao muslimani! samo kao muslimani! samo kao muslimani! samo kao muslimani!

(Kur'an, Ali Imran 102)131
~
. .
.
. .
.

Oznake za stajanje prilikom uenja Kurana:

oznaava nuno stajanje na rijei
iznad koje se nalazi.

V oznaava zabranjeno stajanja na
rijei iznad koje se nalazi.

oznaava da je jednako
dozvoljeno stajanje i prelazak na
rijei iznad koje se nalazi.

_-~ oznaava da je dozvoljeno
stajanje i prelazak na rijei iznad
koje se nalazi, iako je prelazak na
njoj prei.

_-- da je dozvoljeno stajanje i
prelazak na rijei iznad koje se
nalazi, iako je stajanje na njoj pree.

oznaava stajanje na jednoj
od rijei iznad kojih se nalazi, ime
obavezno iskljuuje stajanje na
drugoj rijei.

Druge oznake i vokalizacija koja olakava uenje
Kurana po tedvidu:

- Harf na kojem je sukun izostavljen
ukazuje da se u potpunosti uklapa u
sljedei harf, ako se na njemu nalazi
tedid.

- Harf na kojem je sukun izostavljen
ukazuje da se nepotpuno uklapa u
sljedei harf, ako se na njemu ne
nalazi tedid.

- Pred harfom BA su tenvini oznaeni
tako, da umjesto drugog hareketa
stoji mali MIM, dok je sukun na NUN-
u pred
harfom BA, takoe zamijenjen malim
MIM. To ukazuje da se umjesto glasa
N kod tenvina (npr. eN), kao i N kod
nevokaliziranog harfa NUN, izgovara
glas M.

- Kod sljedeih harfova Tenvin EN
izgovara se AN, a Fetha E izgovara
se A:
) (

Uspravna crtica ukazuje na elif koji
nije napisan, ali se ita.

- Pisanje hareketa tenvina (UN, EN i
IN) jednih iznad drugih, ukazuje da se
tenvin ita odsjeno, uz ist izgovor
glasa N,i ne uklapa se u sljedei harf.


- Pisanje hareketa tenvina (UN, EN i
IN) jednih iza drugih, pri emu je
stavljen tedid na sljedei harf,
ukazuje da se tenvin u potpunosti
uklapa u taj harf.

- Pisanje hareketa tenvina (UN, EN i
IN) jednih iza drugih, pri emu nije
stavljen tedid na sljedei harf,
ukazuje da setenvin djelimino uklapa
u taj harf.

- Pisanje malih harfova u samom
tekstu ukazuje da se oni itaju iako su
izostavljeni u Osmanovom pismu
Mushafa. - = _

Oznaka za medd iznad harfa
ukazuje na obavezu da se dugi
samoglasnik izgovori preko uobiajene
osnovne duine, kako je to objanjeno
u knjigama tedvida.


; ;; ;132
Pravila tedvida ukratko

Meddovi produeni izgovor --

1. Medd tabi'i prirodna/osnovna duina;
Pojavljuje se prilikom izgovora harfa medda: , ili ili kod stajanja na rijeima
koje se zaravaju sa tenvinom EN. Prirodna duina traje koliko je potrebno da se
izgovore dva hareketa, odnosno dva kraa glasa spojeno ili jednog dueg. Jedna
duina je koliko bi se normalno ispruio ili skupio prst.

2. Medd munfasil rastavljena duina;
Pojavljuje se kada iza harfi medda doe hemze u drugoj rijei. Duina izgovora
traje koliko etiri ili pet duina, a moe i dvije.

3. Medd muttasil sastavljena duina;
Pojavljuje se kada iza harfi medda doe hemze u istoj rijei. Duina izgovora
traje obavezno koliko etiri ili pet duina.

4. Medd lazim nuni med;
Pojavljuje se kada iza harfi medda doe slovo sa stalnim sukunom. Duina
izgovora obavezno traje koliko est duina.

5. Medd arid nestalni med;
Pojavljuje se kada iza harfi medda doe slovo sa nestalnim sukunom zbog
stajanja. Duina izgovora traje koliko dvije, etri ili est duina.

6. Medd lin poluvokalna duina;
Pojavljuje se kada slovo ili budu sakin, a prije njega se nae harf sa fethom,
a poslije njega nestalni sukun. Duina izgovora traje koliko dvije, etri ili est
duina.

Napomena:
Kod medova koji se mogu uiti razliitim duinama potrebno je uiti onu
koja je odabrana na poetku.

IHFA '-=
Ihfa- uklapanje izgovarajui kroz nos;
Kada NUN sakin ili tenvin dou ispred jednog od ihfaovih harfova (kojih ima
petnaest i to: , , , , , , , , , , , , , , ), onda se nun sakin ili tenvin
nepotpuno uklapaju u sljedei harf, a uz koritenje gunneta, tj. izgovora glasa N
ili EN, IN, UN kroz nos.

Ihfa efevi - usneno uklapanje izgovarajui kroz nos;
Kada doe harf sakin prije harfa onda dolazi do nepotpunog uklapanja uz
izgovor kroz nos, koristei pri tome usne koje se ne spajaju u potpunosti.

IZHARI ')=
Izhar - Rastavljanje i odsjean izgovor;
Kada NUN sakin ili tenvin dou prije jednog od izharovih harfova (kojih ima est,
i to: , , , , , - ), onda se nun sakin ili tenvin izgovaraju odsjeno, rastavivi se
od spomenutog harfa.

Izhar mim - Odsjean izgovor harfa mim;
Kada doe harf sakin prije bilo kojeg harfa osim i onda se odsjeno, jasno i
bez uklapanja izgovara.


133
IDGAMI '-

Idgam me'al gunneh - uklapanje kroz nos;
Kada sakin ili tenvin dou prije jednog od etri harfa, i to: , , , onda se
NUN sakin ili tenvin nepotpuno uklapaju u njega proputajui glas kroz nos.
Kada sakin doe prije nekog od spomenutih harfova u istoj rijei, onda se u
njega ne uklapa.

Idgam bila gunneh - uklapanje bez proputanja glasa kroz nos;
Kada NUN sakin ili tenvin dou prije jednog od dva harfa i to: i onda se NUN
sakin ili tenvin potpuno sa tedidom uklapaju u njega ne proputajui glas kroz
nos i ne zadravajui se na njemu.

Idgam mislejn - uklapanje istih harfova;
Kada dva ista harfa dou jedan do drugoga i to prvi sakin, a drugi sa hareketom,
onda e se u potpunosti uklopiti jedan u drugi sa tedidom.

Idgam mutedanisejn uklapanje srodnih harfova;
Uklapanje srodnih harfova biva kada jedan srodan harf bude sakin, a drugi sa
hareketom. Srodni harfovi su:
1. , i 2. , i 3. i
Uklapanje biva potpuno tako to se prvi harf uklapa u drugi i ne ostaje od njega
nikakvog traga, a drugi harf se ui podvostrueno.

Idgam mutekaribejn uklapanje bliskih harfova;
Uklapanje bliskih harfova biva kada jedan blizak harf bude sakin, a drugi sa
hareketom. Bliski harfovi su:
1. i 2. i
Uklapanje biva potpuno tako to se prvi harf uklapa u drugi i ne ostaje od njega
nikakvog traga, a drugi harf se ui podvostrueno.

Iklab-pretvaranje jednog harfa u drugi >-
Kada sakin ili tenvin dou prije harfa onda se nepotpuno pretvara u , uz
izgovor kroz nos, koristei pri tome usne koje se ne spajaju u potpunosti.

Izgovor podvostruenog MIM-a i NUN-a
Kada su i podvostrueni (sa tedidom), izgovaraju se sa gunnom
(proputanjem glasa kroz nos), zadravajui se na njima koliko dvije duine.

Kalkala odskakanje glasa u izgovoru harfa ----
Kada jedan od pet harfova kalkale doe sakin onda se izgovori odsjeno i
odskono. Harfovi kalkale su: , , , , .

Izgovor harfa RA
Harf RA izgovaramo krupno kada na njemu stoji fetha ili damma. Krupan izgovor
harfa RA e takoe biti kada ja RA sakin, a prije njega stoji harf sa fethom, ili
dammom, te ako je on sakin, a prije njega ili poslije njega doe jedan od krupnih
harfova.

Izgovor Uzvienog imena Allah =
Kada prije Uzvienog imena Allah doe fetha ili damma onda se ime Allah
izgovara krupno, a kada doe kesra onda se izgovara tanko.

Izgovor line zamjenice hu, hi
Izgovara se dugo ako je prije nje kesra, fetha ili damma.
Izgovara se kratko ako je prije nje sukun ili dugi vokal , , .


134
Vrijednost uenja Kur'ana


Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Uite Kur'an, jer e on
doi na Sudnjem danu da se zauzima za svoje uae. (Muslim)


Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem: Najbolji meu vama je
onaj koji Kur'an naui, a zatim njemu druge pouava. (Buhari)


Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem: Onaj ko vjeto ui
Kur'an bie u drutvu s pisarima plemenitim (melekima), a ko ga ui sa
potekoom imae dvije nagrade. (Muttefekun alejhi)


Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem: Zaista, Allah ovom
Knjigom uzdie jedne narode, a poniava druge. (Muslim)


Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem: Onaj u ijim prsima
nema nita iz Kur'ana je kao razvaljena kua. (Tirmizi, hasen-sahih)


Rekao je Allahov Poslanik sallallahu alejhi we sellem: Ko proui jedan harf
(slovo) iz Kur'ana uinio je dobro djelo, a za dobro djelo nagrada je
deseterostruka. Ja ne kaem da je ELIF LAM MIM jedan harf, nego je ELIF harf,
LAM je harf i MIM je harf. (Tirmizi, hasen-sahih)
Koristan savjet

Nakon naunih harfova, potrebno je pristupiti uvjebavanju itanja uz
nadzor strune osobe koja poznaje tedvid - pravila ispravnog uenja Kur`ana.
Najbolje je odrediti sebi dio za uenje svaki dan. Vjebom, te sticanjem
sposobnosti breg uenja, broj prouenih ajeta e se poveavati. Tedvidska
pravila nisu sama sebi cilj, ve su pomono sredstvo kojim se postie ispravno
uenje. Ima onih koji ne poznaju ni jedno pravilo tedvida teoretski, ali praktino
to striktno primjenjuju, jer su nauili uiti Kur`an sluajui ga od njegovih
poznavalaca. Kur`an se ui praktino, srcem. Otvorimo naa srca za trud i rad po
Kur`anu, kako bi smo dali svoj doprinos poboljanju naeg stanja, i kako bi smo
se bar djelimino zahvalili na Allahovim blagodatima.


Neka nam je Uzvieni Allah svima na pomoi.135
Principi izvornog islamskog rada


Velika je potreba, posebno u vremenu mnogobrojnih iskuenja i neznanja
koje vlada meu ljudima, da se pojasne principi izvornog rada i djelovanja Ehlu-
s-sunneta we-l-dema`ata, i to ne samo deklarativno, ve da bi se po njima
radilo u svakodnevnom ivotu. Pojanjavanje principa Ehlu-s-sunneta na prvom
mjestu nam slui da sebe podsjetimo na temeljna pitanja vjerovanja, rada i
zalaganja, kako bismo autentino i druge u njih pozivali. Ujedno, u tome lei
ansa da drugi saznaju, a vremenom i sami postanu svjedoci utemeljenosti ovog
poziva. Obzirom da nije rije o neemu povrnom i privremenom, ovaj poziv - sa
Allahovom pomoi - ima perspektivu!

Pridruiti se pozivu svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika u isti tewhid,
tj. Jednou Uzvienog Allaha, subhanehu we te'ala. Ibadet initi samo
Njemu Uzvienom, i sprijeavati irk kao najvei grijeh, koji se ne oprata
onome ko se od njega ne pokaje.
Islam crpiti iz njegovih izvora: Kur'ana i Sunneta usaglaavajui ih sa
shvatanjem ashaba, koji su najbolje poznavali ovu vjeru, najbolje po njoj
radili i za nju se zalagali. Sam Kur`an je garancija njihove ispravnosti.
Vano je slijediti poznatu i od ummeta priznatu islamsku ulemu koja
izvorno tumai Islam. Oni nisu sveti niti nepogrjeivi, ali nisu ni prokleti
zbog greaka koje uine svojim idtihadom, tako da im se priznaje njihovo
pravo potivanja, zatite i slijeenja koliko su dokazima potkrijepljeni.
Zalagati se za sticanje i irenje erijatskog znanja kojim se prepoznaje
istina od zablude i upoznaje nain ibadeta Uzvienom Allahu, kao i ostali
propisi vjere i svakodnevnog ivota.
Sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu `alejhi we sellem, pojanjava i
tumai Kur'an. Po njemu se prepoznaju sljedbenici istine kod razilaenja
meu ljudima.
Zastupati srednji, umjereni, pravedni pravac koji je legalizovan Objavom.
Od njega ne odstupati bez obzira na potekoe, prepreke i spletke koje se
na Pravom putu postavljaju. Srednji put nije ni jedna krajnost, bilo da se
radi o poputanju u vjeri, ili pretjerivanju i dodavanju na propise onoga to
nije od njih. Srednji umjereni put nije put obiaja niti ljudskih nahoenja i
pretpostavki, kao ni sredina izmeu istine i neistine.
Potrebno je suprotstaviti se svakoj novotariji u vjeri i pobrinuti se za njeno
ukidanje, jer je to falsifikat vjere i vid njenog ruenja.
Suprotstaviti se koritenju vjere u svrhu linog koristoljublja. Treba ivjeti
za Islam, a ne od Islama.
Suprotstaviti se monopolu nad vjerom i manipulisanju narodom preko nje.
Nareivati dobro i odvraati od zla nunost je ispravnosti i opstanka
drutva.
Djela i rijei su od imana, koji se opet poveava i smanjuje prema djelima,
suprotno shvatanju murdija.
Veliki grjenici, mimo onih koji uine irk i kufr i ostave vjeru, nisu u
kategoriji nevjernika, ve grjenika, suprotno shvatanju haridija.
Dunost je pridravanje datih obeanja, sklopljenih ugovora i dogovora
makar se radilo o nevjernicima.
Ne slijediti vjeru orjentalista niti njihovih uenika, kao ni kole nevjernika
koje obrazuju kadrove za tumaenje Islama.
Obaveza je pozivati u Islam mudro i lijepim savjetom, te raspravljati na
najljepi nain.
136
Islam je savren u cijelosti i njegova primjena je garant uspjeha u svakom
mjestu i vremenu.
Uzvieni Allah je zadovoljan jedino Islamom kao vjerom i to samo onakvim
kakav je objavljen.
Islam i uputa su najvee blagodati Allahove, kojima vjernik treba da se
raduje i bude ponosan.
Emanet vjere Islama je najvei emanet i odgovornost koju je ovjek
preuzeo na sebe, i za koju e biti pitan.
Cilj ne opravdava sredstvo i ne moe se nedozvoljenim/haram stvarima ii
ka cilju. Sam nijjet i namjera nisu dovoljni, nuno je potrebno da su djela
u skladu sa propisima.
Nikome nepravdu ne initi, bilo da se radi o muslimanima,
nemuslimanima, ivotinjama, prirodi i ostalom, a isto tako ne dozvoliti da
se nama nepravda ini.
Pomagati muslimane i braniti ih, tititi od napada i nasrtaja. Zalagati se i
boriti za interese Islama i muslimana - gdje god oni bili. Pruiti zatitu
slabima i obespravljenima, i sprjeavati silnike i nepravednike u injenju zla.
Ne slijediti obiaje i tradiciju koja nije u skladu sa propisima Islama.
Ustrajavati na Pravom putu i biti postojan u pridravanju propisa, te stalno
nastojati biti ispravan.
Vjerovati i slijediti muhkem/jasne ajete koji su temelj Knjige, a
muteabih/manje jasne ili nejasne ajete vjerovati i vraati njihovo
znaenje na jasne. Oznaka i svojstvo zabludjelih je da ostavljaju jasne
ajete i otvoreno im se suprostavljaju, a dre se nejasnih.
Kloniti se neutemeljenih i beskorisnih rasprava zasnovanih na
pretpostavkama i razliitim filozofijama.
Jedan je pravi put, a ostali su putevi zablude.
Islam svojim propisima obuhvata cjelokupni ljudski ivot, sve ovjekove
radnje, stanja i dogaaje, radilo se o pojedincima ili zajednicama. Islam
nije ogranien samo na ibadete (vjerske obrede) niti samo na damije.
Vjera Islam se ne smije i ne moe odvojiti od svakodnevnog praktinog
ivota.
Sve to imamo je od Allaha i Njegov je posjed, a nama je dato na
raspolaganje samo u okvirima Allahovog zadovoljstva koje se ogleda kroz
izvravanje propisa vjere.
Vjernici jaaju strpljenjem na putu iskuenja koja su neminovna.
Obaveza je suprotstaviti se korupciji u svim vidovima.
Voliti i pomagati u ime Allaha, i prezirati i odricati se u ime Allaha.
Vjerovati u sve od Allaha objavljeno i raditi po Posljednjoj Objavi.
Biti ponosan Islamom i ne posustajati.
Raditi i zalagati se za Islam uz iskrenost i revnosnost u tome.
Vjerovati u kader, da nam nije moglo pritei ono to nas je zaobilo, te da
nas nije moglo zaobii ono to nas je pogodilo.
Islamsko bratstvo je obaveza i put ka prosperitetu muslimana, kako bi
vrili svoju ulogu meu narodima svijeta, donosei i uspostavljajui istinu i
pravdu. Meusobna saradnja sa muslimanima moe biti na osnovu
dobroinstva i bogobojaznosti, u mjeri njihovog pristajanja uz Izvorni
Islam, a nikako pristajanja uz grijeh i neprijateljstvo. Muslimani se ne
smiju dijeliti na grupe, partije i frakcije, ve je dunost svima vrsto se
prihvatiti za Allahovo ue!

Wallahu welijju-t-tewfik
137


138
139
140

141

Sadraj


Uvodna rije 3

Samoglasnici 5
Damm, Fetha, Kesra 5
Hemze 6
Elif 7
Dal 11
Zal 15
Tenvin i Sukun 19
Ra 23
Za 27
Ba 31
Ta 35
Sa 39
Tedid pojaanje 43
Nun 47
Waw 51
Ja 55
Lam 59
Dugi samoglasnici 63
Fa 67
Qaf 71
Mim 75
Kaf 79
Ha 83
Ha 87
Ha 91
Dim 95
Sin 99
in 103
Sad 107
Dad 111
Ta 115
Za 119
Ajn 123
Gajn 127

Oznake 131
Pravila tedvida ukratko 132
Vrijednost uenja Kur'ana 134
Koristan savjet 134
Principi izvornog islamskog rada 135

12 zadnjih sura iz Kur'ana 137

Sadraj 141