You are on page 1of 8

H A A,

. H . H
,
A,
.
H A A. O :
... K A, A
A, A.
(A, 26, 6). O A -,
. T
. K
, .
H A ,
H, , A, O
. , ,
, M. , , , , , .
A
, .

K, : K X
: M. K, I. M, M. Cox : . M
K / : AltSys
T
E K A
E M A.
X N. .

H E A.

AKPOOH

E K A I E Y T I K A
P O P A M M A T A

YOYPEIO OITIMOY
A' EOPEIA POTOPIKN KAI KAIKN APXAIOTHTN
EITPOH YNTHPHE MNHMEIN AKPOOE
EKAIEYTIKA POPAMMATA
E A A - E , A 1997
ISBN: 960-214-756-3

MIA MEPA THN AKPOOH ANAZHTNTA TH EA AHNA

A HNA N IKH
, ,
A
N 425 .X.,
K. A
A N (2 .X.): H ... N A ... ... (,15,7).

A N .

A HNA POMAXO
M ,
A
. O

.
T A M. H

. T
.

M


A
N.

, 460
450 .X., : ...
() A , A M
M, K ...
... A
, (
) . (A, 28,2)

T .
( )
H (2 .X.)
( )
( ).

T
.
(),
N,
, A,
-. T ,
, M A.

I. M

T .
, .
.

A . 989,
M A.
Y: . : 1,055.


. H A
7 .X. K 1204 .X.

A
A
A
.


.


G. P. Stevens.

H
A,
,

.

E , ,

, ,
A Y,
,
.

A, , . H
, . T A , .

(1 .X.)
: T A
M
,
,
, .
O
, ,
. E , ,

.
Y A A, ,
, . (, XIII)

. T
. H
. M

, , .

,
.
T A
A
5 .X. .

T .
O ,
, .
E .

,
.

A Hope/Farneze.
P M
N.Y: .
: 2,24 .


.
.

H .
A () . O
.
M, A. T ,
() ,
.
- A,
, . H , ,
. A
(
A).

I. M

A HNA HMNIA

T. Hope

A HNA Y EIA

To
M M
M .
Y: . : 2,0 .


E I
A;

A HNA KAI M OYIKH

A HNA E PANH

YMEMA AHNA KAI MAPYA


A
. A
A M.
, .


. T
E A M.

M

.

M A.

O A
,
, .
O M

. T
M

5 .X. . H A
. O
M
.

O A A
. H A ,
, A, A,
T.
. M

.

H A E
: , ,
, , , ..

T A M
. (Y: , : 1,73.)
M M P
(Y: ,: 1,59 .)

H A ,
, .
,
. M , A,

.
H A A A,
A . O
,
, .
I. M

M. Cox

O
A E. M A
,
A , .

,
I A E .
I,
.

A E
, . 13055, M
A. : 0,218 .

M IA M EPA THN A KPOOH A NAZHTNTA TH EA A HNA


T


A

.

ANAHNAIA

ENNHH AHNA

AHNA OIA

AHNA
APENO
EPI AHNA &
OEINO

AHNA EPANH

IANTOMAXIA
AHNA & MAPYA

AHNA YEIA

AHNA
POMAXO

AHNA HMNIA

AHNA NIKH


G. P. Stevens.

A HNA OIA

H IANTOMAXIA

T A
E, 421
406 .X.,
A, .
O : T
,
A, A
, .
.
(A, 26,6). E
A N,
.
E A ,
.
. T
. O .
. K
, ,
. , ,
, .
E ( ) .
A ,
()
, () .
E, , ,
. B
, , ,
K,
A.

10

H , . H
. A ,
, A
N, M
A.

A

A.
M B.


;

.


M A

A. .

O
.

O,

O T .

A E,
. H

.
A N
.
,
.
H A, ,
E
. H
.

H A
, M
A, . 631A.
Y: .: 2,O .

I. M

11

A HNA APENO

ANAHNAIA, H IOPTH TH AHNA


APENN - ZOPO

T A A

. H . ,
, , .

T
. M
,
E A M. H , . T
,
.

I. M

A B,
E A M.
Y: . : 1,045 .

T
A

.

.

H
,
. E 160
. H 360
250 , . O
. A ,
,
(), , ,

.
, . A . A.
.
,
B M, M
A .

M. K

O : T
.
...

. O () ... ,
.... T
A , M N, ,

, E.
. (A,24,5&7)
A
A
. T
K. T
1150 .

T
A. , A. A
.
, , , .
A
. T

E.

A

M A.

H ,
. : 1,03 .

M. K

12

13

H ENNHH TH AHNA

H EPI AHNA KAI OEINO

APENN - ANATOIKO AETMA

APENN - YTIKO AETMA

A


, .
T 6 .X.
.
.
O A M,
. ,
. T
A, O.

O , A
. E
A ,
A A . K
, A.


, A,


;

T A , ,
, E, , A E, . H . H A

, , .


A,
.

H
. E

.

M A ,
, . Y ,
.
K M A , B M
, M A M
.. A
,
,


.
I. M

14

T
(Carrey, 1674)
. H A .
T N
A. O K , A , , ,
, K I.

I. M

15

Related Interests