Sie sind auf Seite 1von 3

7 - 29 IX 2013 Galeria EL LIVING DEAD LIVING DEAD suche i wilgotne

Wystawa Michaa Brzeziskiego 0629.09 wtsb: 10:0018:00, nd: 10:0017:00 Centrum Sztuki Galeria EL

[EN]
Michal Brzezinski: artist combining his activities with biological matter systems, futurologist. In his work he uses interfaces such as medical ultrasound, GSR, and EEG to study the affects to search for interspecies language. The roots of his artistic activities lie in the subcultures of music and video art that animates at an altitude of theoretical discourse in the years 2000-2010. Curator working with galleries such as the Museum of Art in Lodz, the Centre for Contemporary Art in Gdansk LAZNIA. http://www.facebook.com/events/531521536917517 In my work I am going beyond the traditional limits set by posthumanism and transhumanism, seeking answers to the fundamental questions of philosophy that has changed with advances in technology. Today the human race can not define itself as if technology has not become a part of it, and as if biotechnology has not changed his basic predispositions. We are the first species that controls its own evolution, and the first that is able to create life (not only mechanical but also biological). Man has created an artificial living cell, language for DNA programming, also created machines able not only to support human thinking but also ones, that are able to think on their own. I am looking for BIOS protected life definitions that will take into account various mechanical and biological hybryd forms. I have created the idea of Exoethics. I have created the artistic language of effective communication between the various currently popular forms of life, which to date have not had conventionalized intersubjective communication channels. Micha Brzeziski

Michal Brzezinskis latest exhibition focuses on the phenomenon of half-life, semi-life transforming and referring his work to the category drawn from the texts accompanying exhibited in Poland, a classic for bioart works of Oron Catts & Ionat Zurr (The Tissue Culture and Art Project). The artist not only appropriates them, but also refers them to a broader vision of contemporary culture, expanding them with the elements of film studies perspective. Brzezinski is a philosopher who expresses his ideas in language of art for which at once demonstrates the importance of cybernetic human race (he sees and describes it in ten years, both in the text and in his artistic realizations). In this phenomenon, the categories of life, identity and body limits are constantly being

redefined and recontextualised as is the art which uses new tools. Exhibition title Living dead refers also to pop culture horror genre gore EVIL DEAD. Half live objects are composed of organic parts and information. Sometimes our body becomes a necessary part for the existence of a whole cyborg artworks, sometimes plants or animals are included in the exhibition. The exhibition is the interspecies agora which uses information technology to become a common ground of mutual affects interpretation. At the exhibition there will be comments on the events and discussions on the relationship of ethics and bioart not only in terms of ecology and animal rights. Ethics becomes an essential territory where the game with average customer takes place. But this is a game covering a wider territory and thanks to the exhibition a broader vision of the world is created, where each element from crystals through plants and animals has a spiritual essence. That refers to the shamanic cultures and such vision, applied to the art, creates new paradigm where technology, art and biology coexist and struggle with the perception of world and art as a dead object. Art is to animate matter but not in a vaguely metaphorical way. Recovery through art shall be made only by showing the life of dead objects. Ethical boundary for this project as well as for every gesture of human existence in the world is therefore something that the creator describes as essential oppression the pressure is defined as a kind of necessary evil, alien crowding outside your own in order to maintain the biological existence of the subject. It will test the relationship between ethics and the conditions are not always conducive to life, the varying in a given space. Oppression is a discipline, power, and all our culture is trying to to level, or at least sublimate this necessary evil, while the culture itself is such a kind of oppression as well. So we would probably agree that the cultural solutions of economic or legal between operators or wars are better, state than the bloody methods of settling disputes which to this day are practiced in different parts of the world. Side which should stand as artists is obvious but there are times when you need to restore the awareness of evil so that it does not disappear completely, and is displaced only in appropriate circumstances and these circumstances are only guaranteed to stop the evil forces partnership that is waiting to strike at the you least expect it.

[PL]
Najnowsza wystawa Michaa Brzeziskiego koncentruje si na zjawisku p-ycia, semi-life przeksztacajc i odnoszc do swojej twrczoci kategori zaczerpnit z tekstw towarzyszcych niedawno eksponowanym w Polsce, klasycznym dla biosztuki (bioart) pracom Oron Catts & Ionat Zurr (The Tissue Culture and Art Project). Artysta nie tyle zawaszcza je, co odnosi je do szerszej wizji kultury wspczesnej, poszerzajc midzy innymi o elementy perspektywy filmoznawczej. Brzeziski to filozof wyraajcy swe idee w jzyku sztuki dla ktrego co raz dobitniej widoczna staje si cyborgizacja gatunku ludzkiego sam dostrzega i opisuje j od dziesiciu lat zarwno w tekstach jak i w swych realizacjach artystycznych. W zjawisku tym kategorie granic ycia, tosamoci i podmiotu s stale redefiniowane tak jak i redefiniowana jest sztuka posugujca si tymi nowymi narzdziami. ywy trup, bo tak naleaoby przetumaczy tytu wystawy to odniesienie rwnie do kultury masowej i kultowego horroru gatunku gore EVIL DEAD. P ywe obiekty skadaj si z czci organicznej i informatycznej. Czasami to nasze ciao staje si czci niezbdn do zaistnienia cyborgicznej caoci prac artystycznych, czasami s to roliny czy zwierzta na czas wystawy wczone w ekspozycj. Wystawa jest tak midzygatunkow agor w ktrej wykorzystuje si informatyk do tego by staa si wspln paszczyzn interpretacji wzajemnych afektw. Na wystawie nie zabraknie komentarzy do wydarze i dyskusji na temat zwizku etyki i biosztuki nie

tylko w kontekcie ekologii, czy praw zwierzt. Etyka staje si podstawowym terytorium na ktrym rozgrywa si artystyczna gra z tzw. przecitnym odbiorc. To jednak gra obejmujca szersze terytorium i dziki wystawie rysuje si szersza wizja wiata w ktrej kady element od krysztaw poprzez roliny i zwierzta posiada jedn esencj duchow odnosi si to do kultur szamaskich a wizja taka aplikowana do sztuki tworzy nowy paradygmat w ktrym technologia, sztuka i biologia wspegzystujc zmagaj si z percepcj wiata i sztuki jako martwego obiektu. Sztuka ma oywia materi ale nie w jaki mglicie metaforyczny sposb. Oywienie poprzez sztuk dokonuje si jedynie poprzez ukazanie ycia martwych obiektw. Granic etyczn dla tego projektu podobnie jak dla kadego gestu istnienia czowieka na wiecie pozostaje wic co co twrca okrela jako ucisk konieczny ucisk ten definiowany jest jako rodzaj za koniecznego, wyparcia obcego poza granice wasnego w celu podtrzymania biologicznej egzystencji podmiotu. Bdzie badana zaleno midzy etyk i warunkami nie zawsze sprzyjajcymi yciu, zmiennymi w okrelonej czasoprzestrzeni. Ucisk to dyscyplina, wadza a caa nasza kultura prbuje to zo konieczne niwelowa, lub chocia sublimowa, jednoczenie sama kultura jest takim rodzajem ucisku. Zgodzimy si wic zapewne, e lepsze s rozwizania kulturowe wojen ekonomicznych, czy prawnych midzy podmiotami gospodarczymi lub pastwowymi ni krwawe metody rozstrzygania sporw jakie po dzi dzie s praktykowane w rnych czciach wiata. Strona po ktrej powinni sta artyci take jest oczywista jednak s takie chwile kiedy naley przywrci wiadomo za i to, e nie znika ono cakowicie, a tylko jest wypierane w odpowiednich okolicznociach i tylko te okolicznoci s gwarancj powstrzymania osobowej siy za ktre czeka by uderzy w najmniej oczekiwanym momencie. W swoich pracach wykraczam poza tradycyjnie ustalone ramy posthumanizmu i transhumenizmu, poszukujc odpowiedzi na podstawowe pytania filozoficzne ktre zmieniy si wraz z rozwojem technologii. Dzisiejszy gatunek ludzki nie moe definiowa si jak gdyby technologia nie staa si jego czci, oraz tak jakby biotechnologie nie miay zmieni jego podstawowych predyspozycji. Jestemy pierwszym gatunkiem ktry sam decyduje o wasnej ewolucji i pierwszym ktry z materii potrafi stworzy ycie (nie tylko mechaniczne ale i biologiczne). Czowiek stworzy sztuczn yw komrk, stworzy maszyny nie tylko wspomagajce mylenie czowieka, ale i mylce samodzielnie. Poszukuj takich definicji ycia chronionego BIOS ktre bd ujmoway rozmaite hybrydyczne formy mechaniczno-biologiczne. Tworz artystyczny jzyk afektywnej komunikacji midzy rnymi aktualnie popularnymi formami ycia, ktre do tej pory nie posiaday skonwencjonalizowanych intersubiektywnych kanaw komunikacji. Micha Brzeziski Micha Brzeziski artysta czcy w swoich dziaaniach biologiczna materi z systemami informatycznymi, futurolog kulturoznawca. W swoich pracach wykorzystuje interfejsy medyczne takie jak USG, GSR, czy EEG do analizowania afektw w celu poszukiwania midzygatunkowego jzyka. Korzenie jego dziaa artystycznych tkwi w subkulturach muzycznych lat 90 oraz w sztuce wideo ktr animowa na puapie dyskursu teoretycznego w latach 2000 2010. Twrca nieistniejcej ju Galerii NT. Kurator wsppracujcy z galeriami takimi jak Muzeum Sztuki w odzi, czy Centrum Sztuki Wspczesnej ANIA w Gdasku.