You are on page 1of 14

RENIK SIMBOLA

Biblija sama objanjava simbole koje upotrebljava.


Da bi smo bolje razumeli tekstove iz Biblije,
potrebno nam je da shvatimo znaenje simbola, a
zatim da simbol zamenimo doslovnim znaenjem u
tekstu, i onda ponovo itamo tekst sa tumaenjem.
Da bi Bibliju shvatili na ispravan nain, treba da se
molimo njenom autoru Bogu, da bi nas On pouio
Svetim Duhom.
Jedan simbol moe imati i pozitivno i negativno
tumaenje, pa su u objanjenju obeleeni sa +

(pozitivan simbol) i (negativan simbol). Na


primer: Isus je lav (+), a Sotona rie kao lav ().
Do sada nisam uo logino objanjenje zbog
ega ljudi veruju u sledee pravilo: "Ako je u tekstu
jedna re simbol, onda je ceo tekst simbolian. Ako
je jedna re u tekstu doslovna, onda je ceo tekst
doslovan." Nigde u Bibliji nisam naao tekst gde su
sve sami simboli bez doslovnih rei. ak i da
postoji takav tekst, zato bi smo ovo ljudsko pravilo
tumaenja Biblije primenili na sve tekstove?
Mnoge jeresi nastale su tako to su doslovni
tekstovi tumaeni na simbolian nain. Na primer 6
dana stvaranja, greh Adama i Eve, Potop i
dugovenost ljudi pre Potopa, neki ljudi smatraju
nedoslovnim tekstom, pa veruju u evoluciju, a
Biblija za njih postaje samo mitoloka knjiga sa
moralnim porukama.
Takoe, kad u Bibliji pie u vezi drugog
Hristovog dolaska: "Evo dolazi na oblacima i
videe ga svako oko" (Otk 1.8), neki ljudi tumae
ovako: "Ako neko sedi na oblaku, onda oni koji su
na Zemlji ne mogu da ga vide." Tako, iako Bog kae
da e ga videti svi, ovi ljudi kau da je to samo
simboliki reeno, a da ga u stvari nee videti svi!
Tako Boje tvrenje ljudi okreu u direktnu
suprotnost. Umesto da veruju Bogu, oni veruju sebi
i svojoj sposobnosti da tumae Bibliju, samo da bi i
dalje tvrdili da je Hristos ve doao na Zemlju. A
ako neko dobronamerno primeti da je to tumaenje
suprotno onome to je Bog rekao, oni ga optue da
je nevernik. Kako god bilo, svuda u Bibliji pie da
e Isus doi u pratnji anela odevenih u belo.
Veliko mnotvo anela oko Isusa na prestolu, iz
daleka e izgledati kao beli oblak. Naravno da
aneli mogu da se postave tako oko Hrista da ga
ljudi na Zemlji vide, za razliku od doslovnog oblaka
koji zaista sakriva osobu koja je iznad njega.

Molite se Bogu da vam da mudrosti da znate


ta moe da se tumai simbolino i na koji nain, a
ta ne moe.
A
ADAJA = Sotona: Otk 12.9 (vidi zmaj)
ANEO = vesnik, poslanik, nosilac vesti
(sama re aneo ima to znaenje): Bog alje anele
da zavre neki posao u Sodomu (1M 19.1), ili da
objave poruke od Boga (Otk 14.6). Bog (Isus) kada
nosi neku vest predstavlja se kao aneo poslanik
(1M 22.15 31.11,13 2M 3.2,4 23.20,21 Dan
3.25,28); Na zavesi koja pregrauje svetinju
izvezeni su aneli = predstavnici (vesnici,
poslanici) bezgrenih svetova koji su prisutni na
Bojem sudu, da se ceo svemir uveri u Boju
pravdu (2M 26.3137).
B
BAKAR = varanje, navoenje na greh: 4M
16.39 Korej kadi bakarnim kadionicama 4M 21.9
bakarna zmija = sud nad Sotonom, varalicom (2Ca
18.4 klanjaju se bakarnoj zmiji umesto Bogu,
Jezekija je razbio); 1Sa 17.5,6 Golijat (jevr. =
Pustonik) ima bakarni oklop; Eze 27.13 Tirski car
(Sotona) trguje ljudskim duama i bakarnim
sudovima.
+ potenje: Otk 1.15 Hristove noge su od bakra
(Dan 10.6); Eze 40.3 ovek sa merakom trskom
kao da je od bakra; 2M 27.2 rtveni oltar je od
bakra.
BEZDAN = pusto, razorenost, bezoblije,
dubina: 1M 1.2 zemlja pre stvaranja; Eze 26.19
Gospod kae Tiru (Sotoni): Kad te opustoim...
kad pustim na tebe bezdanu; Lk 8.31 demoni mole
Isusa da ih ne poalje u bezdan. Otk 9.15,11
aneo bezdana je Razoritelj, Sotona; Otk 11.7; 17.8
zver izlazi iz bezdana; Otk 20.13 Sotona e biti
vezan u bezdanu.
BELO = pravda: Is 1.18 pokajanjem gresi od
crvenog postaju beli; Otk 19.8 ena jagnjetova se
oblai u istu, belu svilu (gr. = lan), jer je (lan)
pravda svetih; Dan 7.9 Bog na sudu je u belom;
Dan 11.35 razumni e se ubeliti; 2M 16.31 mana je
bela. Belo je pravda, a mana Hristovo telo. Jedenje
mane simbolie da jedenjem Hristovog tela
(prihvatanjem Njegove rtve) postajemo pravedni.
BERBA = sud nad nepokajanima: Otk 14.19
obran je vinograd i stavljen u kacu velikog gneva
Bojeg; Is 24.13 bie opustoenje u narodima kao
kad se paljetkuje posle berbe.

BESKVASNI = bez greha (vidi kvasac).


BET EL (Vetilj) = Boja kua, svetinja
na nebu: + 1M 28.19 Jakov je video lestve
kojim su sa neba silazili aneli, i mesto
nazvao Boja Kua; 1Sa 7.16 prorok Samuel
sudi u Betelu.
Sotonina kopija Boje Kue: 1Ca
12.2832 dva zlatna teleta u Betelu nazvana
su bogovima; Jer 48.13 Betel je postao gad
(gnusoba) Izraela (klanjali su se lanom
bogu).
BISER=Hristov dar spasenja Mt
13.45,46.
BI = primena sile: + Advent, Hristov
drugi dolazak: Is 10.26 Gospod die bi na
Asirce, Madidijane kao u Misiru; Is 28.15
Kad zae bi KAO POTOP (povodanj),
Vaviloci od lai prave utoite (vidi 2So
2.1012!); Jn 2.15 Isus je biem od uzica
oistio hram.
lani vernici progone iskrene vernike:
Jov 9.23 Kad bi bi ubio najedamput, nego se
smeje iskuavanju pravih (kae Jov napadnut
od Sotone); Jov 5.21 Kad jezik IBA bie
sakriven, niti e se bojati pustoi kad doe;
Mt 10.17 predae vas sudovima i bie vas
(bievae vas) = Dela 22.24,25.
BLATO = smrtnici, grenici: Is 45.9
Hoe li blato rei lonaru (ovek Bogu); Is
64.8 Gospode... mi smo blato, a Ti si na
lonar (Jer 18.4 Jov 10.9)
BLED = smrt : Otk 6.8 na bledom konju
jae smrt, ubija; Jer 30.6 svi su bledih lica
kao porodilje; Is 29.22 domu Jakovljevom
nee vie lice pobledeti (nee umreti)
BLUD = otpad od Boga, veza crkve sa
dravom: 2M 34.15,16 prihvatanje vere
Hananaca je preljuba, blud (Sud 2.17 1Dn
5.25); 3M 17.7 preljuba sa avolom; Naum
3.4 blud je i aranje (spiritizam); Otk 17.1
blud je veza ene (simbol crkve) sa carevima
zemaljskim; Isus 2.1 Jev 11.34 Sud 11.1
mogue je spasenje za bludnike (Rava,
Jeftaj)
BLUDNICA = otpala crkva od Boga,
povezana sa svetovnom vlau: Is 1.21
Otpali Jerusalim je postao bludnica (Jer 2.20
Eze 16.15 Os 1.24,15); Is 23.15 Tir je
bludnica; Mih 1.7 Samarija; Naum 3.4
Niniva; Otk 17.5 VAVILON je mati
bludnicama.

BOGOVI: demoni, pali aneli (avoli):


5M 32.16,17 Na revnost razdraie ga
(Boga)
tuim
bogovima,
gadovima
(mrzostima, gnusobama) razgnevie ga;
prinosie rtve avolima, ne Bogu,
bogovima koje nisu znali... = demoni su
pobunivi se protiv Boga proglasili sebe za
bogove, pa mnogoboake religije u stvari
predstavljaju
oboavanje
demona,
satanizam. Na primer bogovi u Egiptu: 2M
18.11 (4M 33.4) Jotor Mojsiju: Sad vidim
da je Gospod vei od svih bogova, jer ime
se ponoahu onijem ih samim nadvisi =
svako zlo koje je pogodilo Misir
predstavljalo je oblast nad kojom je "vladao"
neki demon. 1M 3.5 Sotona je obeao Evi:
Postaete kao bogovi = kao pali aneli,
demoni. 2M 20.3 Prva zapovest: Nemoj
imati drugih bogova uza me = ne sluaj
demone ni avola. 1Sa 28.13 vraara Saulu
na spiritistikoj seansi kae da je videla
bogove kako izlaze iz zemlje = demoni
imitiraju umrle ljude (ovde imitira proroka
Samuila). 2M 22.20 ko prinosi rtvu drugim
bogovima osim jednoga Gospoda da se
istrebi = oboavaoci demona, satanisti. Jo
22.22 Gospod Bog nad bogovima = Bog je
moniji od demona. Mk 1.34 Lk 4.41 8.35
Isus isteruje avole koji su opseli ljude. Lk
10.17 avoli se pokoravaju vernicima u
Isusovo ime. Vidi tekst: Ko su bogovi?
BRANO = priprema duhovne hrane
(hleba ivota), zajedniki napori oveka
(sadi, kopa) i Boga (daje sunce,kiu, ivot):
2M 29.2 brano se prinosi pri posveenju
svetenika; 3M 2.1 brano je jestivna rtva;
3M 23.17 za Pedesetnicu (primanje Duha);
1Ca 17.12,14 Ilijina hrana za vreme sue;
2Dn 4.41 brano je neutralisalo otrov iz
hrane; Otk 18.13 Vavilon trguje branom
(Bog ga daje besplatno).
BROD = + propovedanje spasenja
(vaenje ribe iz mora): Mt 13.2 Isus govori
iz lae; a ribolov je simbol propovedanja (Jn
21.3,8)
za trgovinu i pljaku: 4M 24.24
Kitimske lae dosadie... 5M 28.68 Misirske
lae vraaju u ropstvo; 1Ca 22.49,50 propale
su Josafatove trgovake lae; Is 23.1 Tirske
lae (Sotonine Eze 27.9,25)
BUBREZI : unutranjost linosti (isti
krv): Jer 12.2 20.12 Bog vidi bubrege i srce;

ljudima je Bog blizu srca, a daleko od usta; Jer


11.20; 17.10; Otk 2.23 Bog ispituje bubrege i srce =
ispituje unutranjost oveka na istranom sudu.
BUNTOVNIK : odmetnik od Boga: Pri 17.11
Zao ovek trai samo odmet; Is 1.2 Gospod je
odgojio sinove, a oni se odvrgli; Is 63.10 Odmetae
se, aloste Svetog Duha; Eze 2.3 Izrael se
odmetnuo;
+ Sotona optuuje Boji narod da je buntovnik:
2Ca 18.20 odmet od cara; Ezra 4.12,15.
V
VAVILON : versko / politiko / ekonomska
vlast na Zemlji Otk 17 Jer 5052.
VATRA (OGANJ) = unitenje greha pokajanih
ljudi ili greha na nepokajanim ljudima: Amos 7.4
Gospod e suditi vatrom; Otk 20.9,10 vatrom e biti
uniteni avo i nepokajani ljudi; 1M 19.24 Sodom i
Gomor; 2M 3.2 13.21 Gospod opstaje u vatri
(bezgrean je); 3M 1.7 deo rtve paljenice koji se
spaljuje je greh koji je predat Bogu; Ps 50.3 Pred
Bogom je vatra koja prodire (Pri 6.27 Jer 51.32);
Eze 28.14,16 Lucifer je hodao usred vatrenog
kamenja (stvoren je bez greha), ali e biti spaljen
zbog greha; Zah 3.2 Boji narod je ugarak koji je
istrgnut iz vatre; Lk 12.49 Isus je doao da baci
vatru na Zemlju (da je oisti od greha), i voleo bi da
se vatra ve zapalila (eka na nas).
VETAR = sukobi, nemiri, ratovi: + 2Sa 22.11
Gospod dolazi na krilima vetra (rat protiv greha);
Ps 148.8 Vihor je vrilac Boje rei; Jer 51.1
Gospod podie na Vavilon vetar koji zatire;
Otk 7.1 Zemaljske vetrove (sukobe) je
prouzrokovao Sotona (Boji vetrovi su nebeski); Mt
7.25,27 vetrovi napadaju kuu na kamenu i na
pesku; Ps 103.16 dune vetar na oveka i nestane ga;
Ef 4.14 vetrovi su i lane nauke koje izazivaju
sukobe (Jak 1.6).
VEERA = + sjedinjenje sa Bogom: Otk 19.9
veera svadbe jagnjetove; Otk 3.20 Isus kuca na
naa vrata da bismo mu otvorili da veera sa nama;
Lk 22.20 veera Gospodnja.
razjedinjenje od Boga: Otk 19.17 veera za
ptice i zveri (izvrenje suda); Lk 14.1624 oni koji
se nisu odazvali na veeru.
VINO = sredstvo otkupljenja: + Hristova krv:
Mt 26.2729 Isus je dao au groanog soka
apostolima kao simbol njegove krvi koja e se
proliti za mnoge radi otputenja greha;
sve to nije Hristova krv, a nudi se kao otkup:
Otk 17.2 vino bluda kojim "Vavilon" napaja ceo

svet predstavlja sve to nije Hristova krv, a nudi se


ljudima kao sredstvo spasenja.
VINOGRAD = Boji narod: "Vinograd je
Gospoda nad vojskama dom Izraelov, a ljudi su
Judejci mili sad Njegov (Is 5.7); Potrste vinograd...
gazite moj narod Is 3.14,15.
VODE = narodi, mnotvo Otk 17.15 Po tome
su reke pojedini narodi. Voda, re u jednini, moe
biti voda ivota koju nam Isus nudi.
VRATA = otvorena vrata su pruena prilika:
Otk 3.8,20; a zatvorena vrata su onemoguenje:
Otk 3.7.
vreme = jedna godina; Dan 4.16,23,25,32
Preko Nabukodonosora je prelo 7 vremena 7
godina, a ne 7x360 = 2520 godina.
VRT = + obeana zemlja, raj: Vrt je mesto
stanovanja vernih ljudi u kojem je Hristos vrtlar (Jn
20.15). 1M 3.23 Adam i Eva su izgubili vrt, raj; Is
51.3 Gospod e uiniti da pusto Siona bude kao
vrt Gospodnji; Marija nije sluajno mislila da je
vaskrsli Isus bio vrtlar (Jn 20.15); Solomun, koji je
predslika Hrista, napravio je vrtove i vonjake (Pro
2.5); Dragi u svom vrtu je Hristos (Pes 5.1; 6.1;
4.16; ); Devojka (crkva) nastava u vrtovima (Pes
8.13; 4.12); i Sotona je bio u Edenu, u Bojem vrtu
(Eze 28.13);
kopija raja: Is 1.29 posramiete se od vrtova
koje izabraste; Is 65.3 narod gnevi Gospoda
prinoenjem rtava u vrtovima; Ahav je od
Navutejevog vinograda hteo da naini vrt za zelje =
od Bojeg naroda koji raa rod vrt bez vrednosti
u Bojim oima (1Car 21.2); Ohozija je hteo da se
skloni u vrt od kazne (2Car 9.27);
VUK = lani vernici: Mt 7.15 lani proroci
dolaze kao grabljivi vuci u ovijem odelu; Mt 10.16
apostole je Isus poslao kao ovce meu vukove; Sof
3.3 (nepravedne) sudije su vuci veernji; Ava 1.8
Vavilonci su ljui od vukova.
VUNA = duhovni darovi, ljudski duhovni
rodovi (jer raste na ovci koja je simbol vernika):
3M 13.4759 guba na vunenoj haljini je greh /
ljudska pravda, ako se ovek uzda u darove Duha
koje ima umesto u Boju pravdu; Pri 31.13 vrsna
ena trai vunu i lan = Boja crkva ima pouzdanje
u Boju pravdu, i trai Duhovne darove; Is 51.8
rugae e izjesti kao crv vunu, a Boja pravda
ostaje doveka = rugai se uzdaju u sebe; Eze 44.18
svetenici nemaju nita vuneno na sebi, samo lan
(Boju pravdu); Dan 7.9 Bog ima kosu belu kao
vuna = On daje darove Duha.

G
GAVRAN = izvritelj Bojih naloga:
1Ca 17.4,6 Bog je naredio da hrane Iliju; 1M
8.7 gavrana je poslao Noje da ispita da li je
presuila voda; Pri 30.17 izvrie sud nad
nepokajanima (jee meso... = Eze 39.17,4);
Pes 5.11 Kosa dragog je crna kao gavran =
izvrava sva Boja nareenja.
GVOE = vlast koja vlada silom:
5M.4.20 Misir je gvozdena pe; Dan 2.4045
7.7 noge zveri od gvoa, gvozdeni zubi
(Rim); Dan 5.4 gvozdeni bogovi = "bogovi"
nasilja; Otk 9.9 skakavci imaju gvozdene
oklope; Otk 18.12 Vavilon trguje gvoem.
+ Dan 4.15,23 panj je okovan gvoem =
Nabuko (slika Sotone) bie nadvladan silom;
Otk 19.15 Isus e pasti narode gvozdenom
palicom = doi e da ratuje protiv greha, da
uniti greh.
GLAVA = carstvo koje rukovodi svetom
ili nekom organizacijom: Otk 17.9,10 sedam
glava... jesu 7 careva; Otk 13.3 glava ranjena
na smrt je deo zveri (sastavljene od carstva
drava) koja rukovodi celom zveri.
GLAS = vana vest, poruka: Otk 1.1o
Isus je objavio Otkrivenje velikim glasom
(Otk 3.20 4.1,5). Treba obratiti panju na to
ko govori, kome govori, gde se nalazi,
kakvim glasom govori i ta govori.
GNUSOBA = lani bog (jevr. ikuc =
gad, gnusoba): 1Ca 11.5,7 Melhom GAD
Amonski, Hemos GAD Moavski, Moloh
GAD Amonski; 2Ca 23.13 Astarota GAD
Sidonski (lani bogovi); Mt.24 1522 Isus
upozorava na gnusobu lanog boga o
kojem pie prorok Danilo (11.31 12.11 9.27),
koji e doi u vreme nevolje kakva nikad nije
bila niti e biti; Jer 32.34 Metnue svoje
gadove (lane bogove) u dom koji se zove
mojim imenom i oskvrnie ga (Eze 37.23);
Lk 16.15 to je u ljudi visoko, ono je mrzost
pred Bogom = ljudi e uzdizati lanog boga;
Otk 17.4,5 bludnica ima au punu mrzosti i
pogantine svog bluda; Otk 22.11 ko je
pogan neka se jo pogani = ko ide za lanim
bogom, sledi ga u propast.
+ Sotona je naveo svet da veruje da je
pobonost neto neisto, mrsko: 1M 43.32
46.34 Misirci posebno jedu od Izraelaca,
pastiri su im neisti; 2M 8.26 Misircima bi
bila neista rtva koju je Bog naredio! Jedini

nain da se spasu ljudi e odbaciti kao neto


to im je mrsko.
Go, golotinja = bez Boje pravde (jer je
bela odea = Hristova pravda), 1M 3.10,11
Adam i Eva posle pada u greh su goli.
GOG = voa bezbonika: Otk 20.8
napada Bozji narod; Eze 38.2,3 39.29 Bog
e ga unititi; Magog je zemlja bezbonika.
GOLUB (ICA) = Sveti Duh: Mt 3.16
posle krtenja, na Isusa je siao Sveti Duh u
vidu goluba; Mt 10.16 budite bezazleni kao
golubovi = kao Sveti Duh; 3M 1.14 5.7
golub kao rtva znai da Sveti Duh
osvedoava oveka u plan spasenja; Pes 2.14
5.2,12 6.9 dragi dragoj: golubice = crkva
ispunjena Svetim Duhom.
Gora (planina) = carstvo (+Boje ili
Sotonino) ???citati???
GRAD = orue za izvrenje suda (voda
u vrstom stanju = Isus je voda ivota, ali i
kamen koji pada na neznaboce kao kazna):
2M 9.1834 grad je jedna od presuda za
Misir; Isus 10.11 gradno kamenje je sud
Amorejima; Jov 38.22 Bog uva riznice
grada za vreme nevolje; Is 28.17 Grad e
potrti lano utoite (kad doe Isus da izvri
sud = Otk 8.7 11.19 16.21 prva i 7.truba,
7.zlo). Ps 18.12,13 pri dolasku Boga na
zemlju da izvri sud pada grad i ivo
ugljevlje.
GRIMIZ (SKERLET) = zemaljska
carska vlast, visoki poloaj: Mk 15.17,20
Rimski vojnici obukli su Isusu skerletnu
kabanicu da mu se narugaju da je car; Pes
7.5 (Isusova) kosa je kao CARSKA porfira;
Otk 17.4 bludnica je obuena u pofiru,
skerlet = ima vlast na Zemlji; Otk 18.12,16
Vavilon trguje skerletom.
GROE (zrno) = + duhovni rod na
Hristu / okotu: Mt 7.14 Da li se bere groe
sa trnja? Po rodovima ete ih poznati; 4M
13.21 uhode su u Hananu u vreme prvog
groa;
neduhovni rod: Is 5.2,4 Boji vinograd
raa vinjagu umesto groa; 5M 32.32
groe Sodoma i Gomora je otrovno, zrna su
mu gorka; Jer 31.29,30 oci jedoe kiselo
groe, a sinovima trnu zubi; nee biti tako,
nego e svako poginuti za svoj greh.
GROM = sakrivena istina kojom Bog
ispituje ljude (grom se uje, a ne vidi se):
Otk 10.3,4 Isus je rekao Jovanu za 7

gromova, ali mu nije dao da zapie ono to su


gromovi govorili. Grom se esto poredi sa Bojim
govorom; 2Sa 22.14 (Advent) zagrme sa nebesa
Gospod; Jov 37.25 Boji gromovni glas; Ps 81.7
usliih te usred groma, iskuah te na vodi Merivi
(usred opteg nerazumevanja Boje poruke, Bog
pomae iskrenim ljudima); Jov 26.14 ko e
razumeti grom njegove sile?
D
DAVID (jevr. voljeni, ljubljeni) = + Hristos:
Eze 34.23,24 prorok kae da e Bog podii Davida
da bude pastir i knez, a David je u to vreme odavno
umro; Eze 37.24,25 David e biti car i knez
DOVEKA; Os 3.5 traie Davida, cara svojeg... u
poslednja vremena; 1Sa 16.12 David je tri puta
pomazan (2Sa 2.4 5.3), a Isus je pomazan isto tri
puta: za slubu,za ukop, i za carovanje. (Mt 3.16
26.712 Ps 45.7). Re Hristos znai pomazan,
(ovlaen). Mt 1.6 Isus je iz Davidovog roda.
lani hristos (svaki Davidov greh): 2Sa 11
preljuba; 2Sa 24.14,1114 brojanje naroda iz
oholosti, da bi utvrdio vojni kapacitet.
DAD = vidi kia.
DEVET = pretposlednji: 99 ovaca; Isus je u
deveti sat izgovorio poslednju molitvu i umro; Agej
2.18 u devetom mesecu je osnovan hram
Gospodnji.
DESET = savrenstvo: 2M 34.28 deset
zapovesti; 1Ca 6.3,23,24 7.10,23,24,27,38 2Dn 2.2
4.7,8 Solomunov hram je simbolina predslika
slube za vreme milenijuma, vreme bez greha, i
obiluje brojem 10. Trem hrama je 10 lakata,
heruvimi u SNS su visoki 10 lakata, raspon krila im
je 10 lakata, temelj je od kamena veliine 10x8
lakata, prenik mora je 10 lakata, 10 jabuka su na 1.
laktu, more ima 10 podnoja, 10 umivaonica na 10
podnoja, oltar je visok 10 lakata, svetinja ima 10
svenjaka i 10 stolova za hlebove.
Sotonina kopija: Otk 12.3 adaja (Sotona) ima
10 rogova; Otk 13.1 zver ima 10 rogova.
DEVICA = verna Boja crkva: 2Kor 11.2 Pavle
hoe da Korinane izvede kao istu devicu pred
Hrista; Otk 14.4 144000 su devstvenici; Jer 31.4
bie utvrena devica Izraelova; Mt 25.111 deset
devica.
DIM = znanje, spoznanje neega: Otk 19.3 dim
bludnice se die vavek veka = poto materija ne
gori veno, jasno je da ostaje veno sazanje kakva
joj je presuda (Otk 14.11); Otk 8.4 dim od kaenja
= spoznanje da Isus posreduje za nas; Otk

9.2,3,17,18 od dima je pocrnelo sunce i nebo


(znanje nauke koristi se za zagaenje), iz dima
izlaze skakavci, iz usta im izlazi vatra, dim i
sumpor (nauka za vojne ciljeve).
DOMAIN = Hristos
DRVO = + duhovne osobine ljudi: Ps 1.3
vernik je plodno drvo; Pri 11.30 15.4 drvo ivota je
put pravednika, i zdrav jezik; Mt 7.17 dobro drvo
raa dobre rodove; Rim 11.1726 pitoma i divlja
maslina su Izrael i obraeni neznaboci (Eze
17.6,24); Jn 12.13 PALMA = MIROLJUBIVOST;
Eze 31 KEDAR = LEPOTA, OBDARENOST; Ps
52.8 92.12 Jer 11.16 1Ca 6.23 MASLINA =
VOSTVO SVETIM DUHOM; 1M 2.17 DRVO
POZNANJA DOBRA I ZLA; Nem 8.15 drva za
senice = spaeni ljudi raznih duhovnih osobina.
neduhovne osobine: Sud 9.816 drvee trai
cara. Maslina, smokva i rodna loza nee, a trn hoe.
Trn je ovde simbol bratoubice, Avimeleha; 1Ca
14.23 visine, lugovi su pravljeni pod svakim
zelenim drvetom kao mesta za idolopoklonstvo; Pri
26.20 opada je drvo za vatru; Dan 4.1017 drvo je
ovde simbol ponosnog Nabukodonosora (Sotone);
Mt 3.10 drvo bez roda se see i spaljuje.
DUHOVI = demoni, pali aneli: 3M 19.31
skvrni se onaj ko se obraa vraarskim i gatarskim
duhovima. 5M 18.11 zli duhovi. Is 8.19 Ako vam
kau: pitajte (duhove), kaite: ne treba li narod da
pita svog Boga. Mt 8.16 Isus je iz mnogo besnih
isterao duhove reju. 1Kor 12.10 Boji duh daje dar
razlikovanja duhova. 1Jo 4.1 Ne verujte svakom
duhu, nego kuajte duhove jesu li od Boga.
E
EUFRAT = narod koji napada (reka je simbol
jednog naroda, a re Eufrat znai probiti, juriati):
Jer 51.63 Haldeji (Vavilonjani) e potonuti kao
kamen u Eufrat = osvajali su nasiljem; Otk 16.12
Eufrat je presuio u 6. zlu = nasilniki narod je
propao (Otk 9.14); Jer 46.10 na reci Eufrat Bog e
uiniti osvetu.

ABE = neisti duhovi: Otk 16.13 tri neista


duha izlaze kao abe. To su avolski duhovi, ine
uda, sakupljaju careve protiv Boga; 2M 8.213
abe u Misiru u drugom zlu skau na ljude (demoni
e intenzivno napadati ljude) = Ps 78.45 105.30
ALAC = greh: 1Kor 15.55 gde ti je smrti
alac? ...a alac je smrti greh; Otk 9.10 skakavci
imaju alce na repovima kao skorpije = lano

prorokovanje (simbol je rep) navodi na


smrtne grehe; Pri 23.32 vino e naposletku...
kao aspida upei (alcem).
ENA = crkva: + Boja crkva u kojoj je
roen Mesija (dete) Otk 12.16; mu i ena
su slika Hrista i crkve Ef 5.31,32
Crkva koja je otpala od Boga: ena
pijana od krvi svetih Otk 17.16
ENIDBA (SVADBA) = veza Hrista i
crkve (sjedinjenje), a svadba predstavlja i sud
za Boji narod jer se na svadbi ispituje odelo
zvanica (Mt 22.1114): + Otk 19.7,9 svadba
jagnjetova; Mt 22.2 car pravi svadbu sinu =
Bog Otac i Sin; Lk 12.36 budite kao ljudi
koji ekaju gospodara, kad se vrati sa svadbe
da mu otvore kad zakuca. Mt 25 od deset
devica 5 su ule na svadbu na vreme;
Mal 2.11 Juda se eni kerju tueg
boga; Mt 24.38 pred potop enjahu se; 5M
22.22 ko legne s udatom enom / smrtna
kazna.
ETVA = posledak sveta (sabiranje
spaenih i nepokajanih u dve grupe); kraj
vremena milosti i proveravanja (COL 71/72):
Mt 13.30,39 kukolj i penica rastu do etve...
etva je posledak ovog veka; Otk 14.1520
aneo baca srp i anje ito; Jer 51.33 za
Vavilon: jo malo pa e doi vreme da se
ponje; 3M 25.5,11 za vreme subotne i
jubilarne godine se ne seje niti anje = to je
simbol milenijuma i dolaska u obeanu
zemlju, kada su se svi opredelili za ili protiv
Boga.
IAK = Boja Re (Boja zapovest,
nauka, istina): Ps 119.105 Re je Tvoja iak
nozi mojoj; Jov 41.10 Gospodu iz usta izlaze
luevi (baklje); Pri 6.23 zapovest je iak,
nauka je videlo; Mt 25.1 10 devica sa
icima = Sveti Duh ih upuuje na Boju Re
i istinu (Sof 1.12!); 3M 24.2,3 ici u svetinji
gore stalno od veeri do jutra; Otk 4.5 pred
prestolom su 7 ognjenih iaka koji su 7
duhova Bojih.
bezbone ideje: Pri 13.9 iak
bezboniki e se ugasiti; Otk 8.10 velika
zvezda je pala s neba koja gori KAO svea
(iak) = Sotona pogreno tumai Boju Re.
ito = spaeni ljudi: (Hristos) e skupiti
svoju penicu u itnicu (Mt 3.12; 13.30);
poinje etva jer se osui ito zemaljsko =
Advent (Otk 14.15); (Bog) e dati da uzrastu
ita vae pravde (2Kor 9.10). Staro ito =

obraeni, zreli vernici; Novo ito = tek


obraeni, neutvreni vernici.
RTVE = CEO plan spasenja: OVCA =
Boja crkva (citati su dati pojedinano);
OVAN = voa Boje crkve; JAGNJE =
Hristos; JAGNJAD = oni koji su izgradili
visinu Hristovog rasta u karakteru; VO
(JUNAC) = voa otpale crkve od Boga,
lani prorok; KRAVA (JUNICA) = otpala
crkva (Vavilon, Misir); TELE = najamnici,
sluge otpale crkve; JARAC = voa
bezbonika, otvorenih protivnika Bogu
(Sotona i zver iz Otk 19.20); KOZA =
organizacija bezbonih (drava, spiritizam);
JARE = podanici, bezbonici.
a) RTVA PALJENICA = pomirenje
(uz nju se prinose brano, vino i ulje =
Hristovo telo, krv i Sveti Duh): 3M 1.310
Pa. ovca je vernik koji eli da se pomiri sa
Bogom; Pa. od goveda je vernik otpao od
Boga koji eli da se pomiri sa Bogom (Rim
15,16 da budu neznaboci prinos povoljan,
osveen Duhom Svetim). Pa od koza =
Bog nudi pomirenje i bezbonicima.
b) RTVA ZA GREH = izvrenje suda
(uz nju se NE prinose brano, vino i ulje!
Nema pomirenja za njih): 3M 16.21,22 G
jarac na Dan Oienja je Sotona koji e biti
osuen pri adventu. Spaljuje se van logora =
sud u ognjenom jezeru, van Bojeg logora.
Jedino u 3M 4.3335 jagnje G je Hristos
jer je nad njim izvren sud koji smo mi
trebali da primimo.
c) RTVA ZAHVALNA = zahvalnost
Bogu. ivotinja koja se prinosi na Z
ukazuje na osobu koja se zahvaljuje Bogu
3M 3.7 Jev 13.15
d) RTVA ZA PRESTUP = priznanje
greha: 3M 5.3 kad bude kriv za koju od tih
stvari, neka prizna greh (prestup) svoj. Pr
se prinosi uz Pa = priznanje greha i
pomirenje sa Bogom. Mt.18.15 Ako ti
sagrei (prestup) brat tvoj, idi i pokaraj ga
meu sobom = pozovi ga na pokajanje.
e) RTVA PODIZANA = posveenje,
podizanje duhovnog nivoa: 3M 7.32
prinosila se od Z = zahvalnost Bogu pa
posveenje; 2M 29.28 Po pri posveenju
svetenika za slubu; 3M 7.32 podie se
desno plee. Desno je simbol Boje
naklonosti (Ps 110.1) Posveujemo se
Bojom naklonou.

f) RTVA OBRTANA = vaskrsenje: 3M


23.1014 obrtni snop simbolie Hristovo
vaskrsenje, i pokazivanje (obrtanje) pred Ocem.
Obrnuo se iz smrti u ivot. Isto se prinosi od Z =
zahvalnost, posveenje, vaskrsenje.
g) RTVA NA UGOGNI MIRIS = Boje
prihvatanje, odobravanje. Spaljuje se salo, viak na
telu, ono to je neisto, a to je ugodno pred Bogom;
Ef 5.2 Hristos je predao sebe za nas u rtvu Bogu
na slatki miris; Flb 4.18 Pavle je primio ono to su
mu Filibljani poslali, slatki miris, prilog prijatan,
ugodan Bogu.
h) RTVE OGNJENE = unitenje greha i onih
koji su izabrali greh. Otk 20.9 greh e biti uniten
vatrom (ognjem) pri adventu.
Z
ZAVESA = razdvajanje, odvojenost: 2M 26.33
zavesa rastavlja svetinju od SNS = razdvaja
razliite slube u atoru, razdvaja svetost Boga od
ljudi; 4M 3.25,26 zavesa na vratima atora razdvaja
grenike koji se kaju od Boga. Vernik dolazi pred
Boga u dvorite, a Isus ulazi u svetinju gde grenik
ne moe da ue, i posreduje za nas; 2M 26.1 zavesa
od lana = odvojenost Hristovom pravdom; 2M 26.7
zavesa od kostreti = odvojenost pokajanjem zbog
greha.
zavet = obeanje poslunosti Bogu (citati???).
ZAPAD = more, kia, riznica (u jevrejskom
jeziku sinonimi za zapad su more, buka, sumrak,
senka) ???:4M 34.6 zapadna mea je veliko more;
Os 11.10 kad rikne Gospod, sa strahom e dotrati
sinovi s mora (sa zapada); Lk 12.54 Isus: kad vidite
oblak gde se die sa zapada, odmah kaete: bie
kia, i biva tako = oblak se kondenzuje iznad mora
na zapadu i donosi kiu. 1Dn 26.17 Davidova
riznica je na zapadu.
ZASTAVA = glavne osobine, obeleje: Pes 2.4
zastava mu je ljubav k meni = osnovna osobina
Hrista prema crkvi je ljubav; 4M 1.52 svako pleme
ima svoju zastavu sa glavnim obelejem plemena
po kojem je prepoznatljivo; Is 59.19 49.22 Duh
Gospodnji e podii zastavu nasuprot naem
neprijatelju = Boje osobine e se pokazati u
sukobu sa Sotonom; Jer 51.12 podii Boju zastavu
= propovedati Boje osobine.
ZVEZDA = + Isus: 4M 24.17 izai e zvezda iz
Jakova; Otk 22.16 Isus: ja sam... sjajna zvezda
Danica; 2Pet 1.19 dok se zvezda Danica ne rodi u
srcima vaim = dok vas Hristos ne obnovi;

+ aneli: Sud 5.20 zvezde sa mesta svojih


vojevae na Sisaru; Mt 2.2 mudraci su videli
zvezdu cara Judejskog na istoku = grupa anela ih
je dovela.
Sotona: Is 14.12,13 kako pade s neba zvezdo
Danice... a govorio si u srcu svom: ...vie zvezda
Bojih podignuu presto svoj = vladau nad
anelima; Otk 9.1 zvezda pala s neba = Sotona
zbaen sa neba; Amos 5.26 Dela 7.43 neverni nose
zvezdu boga svojeg = lani bog je Sotona.
pali aneli, demoni: Otk 12.4 adaja je
povukla repom treinu zvezda nebeskih, i zbacila ih
na Zemlju = lanim propovedanjem (rep), Sotona je
prevario treinu anela.
ZVER = bezbona drava u sprezi sa crkvom:
Dan 7.17 etri zveri jesu 4 cara; Otk 17.13 bludnica
sedi na crvenoj zveri = otpala crkva vodi dravu
(Sotonino carstvo); Otk 13.1 zver / kombinacija 20
drava (10 rogova, 7 glava, 3 zveri); Dan 4.12
poljske zveri se odmaraju u hladu drveta = Sotona
upravlja dravama; Mih 5.8 ostatak Jakovljev bie
kao lav meu zverima umskim = imaju Hristov
karakter, iako su u nasilnikim dravama.
ZEMLJA = manje naseljena mesta (poto su
vode simbol naroda, kopno je slabo naseljeni deo):
Otk 13.11 (17.15) zver izlazi iz zemlje = drava
koja je stvorena u slabo naseljenom delu planete
(USA).
ZEMLJITE (TLE): svet gde se seje seme,
njiva Mt 13.38.ZEMLJOTRES = nemiri na delu
planete: Is 29.6 Gospod e pohoditi Aril (jevr. =
Boji lav) gromom, trusom... Otk 8.5 11.19 16.18
zemljotres prati vane dogaaje, 7 truba, 7 zala;
Dela 16.26 Otk 11.13 zemljotres je povezan sa
spadanjem okova zatvorenicima, i vaskrsenjem 2
svedoka; Mt 27.51 pri Isusovoj smrti zemlja se
potresla.
ZIDARI = graditelji duhovnog hrama, Bojeg
naroda: (1Pet 2.5 i vi kao ivo kamenje zidajte se u
kuu duhovnu) 2Ca 12.12 22.6 zidari popravljaju
hram kod Joasa i Josije; (1Dn 22.2 Ezra 3.7)
zlato = vera koja kroz ljubav radi (???)
ZMAJ (adaja) = Sotona: Otk 12.9 20.2
zbaena adaja, velika, stara zmija, koja se zove
avo i Sotona... vezana adaja (Otk 12.3,13
13.2,11,13); 5M 32.33 vino neprijatelja je zmajev
otrov i ljuti jed aspidin = Sotona truje lanom
naukom o spasenju na smrt; Ps 44.19 bio si nas u
zemlji zmajevskoj = Sotoninoj zemlji; Is 51.9
miica Gospodnja je ranila zmaja; Is 27.1 Gospod
e ubiti zmaja koji je u moru.

ZMIJA = Sotona: Otk 12.9 20.2 velika


stara zmija koja se zove avo i Sotona; 1M
3.1,4,14 koristio je zmiju kao spiritistiki
medijum, i naveo preko nje ljude da se
odvoje od Stvoritelja; 4M 21.8,9 vatrena
zmija podignuta na tapu = osuen Sotona,
nadvladan; Is 14.29 iz korena zmijinjega
niknue zmija vaseljenska, i plod e mu biti
zmaj ognjeni, krilati = Sotona (i zver iz Otk
13 koja vlada svetom?)
ZMIJE (mn.) = demoni, podanici
Sotone: 4M 21.6 (5M 8.15) vatrene zmije
ujedaju narod koji se odrekao ispravne
pobonosti; Ps 140.3 zli ljudi otre svoj jezik
kao zmija, jed aspidin je u njihovim ustima =
opsednuti demonima; Jer 8.17 Bog e pustiti
zmije na otpali narod (kraj milosti)
ZNAK = + ZNAK SPASENJA =
Hristova krv: 2M 12.13 jagnjetova krv; Pes
8.5 dragi dragoj: metni me kao peat na srce
svoje, kao peat na miicu svoju (Boji
karakter u srcu i u delima miica); ZNAK
POSLUNOSTI = dranje 10 zapovesti,
naroito subote: 2M 31.1317 subota je znak
poslunosti i posveenja; 2Ti 2.19 peat:
pozna Gospod svoje, i da odstupi od
nepravde svaki koji spominje ime
Gospodnje. ZNACI VREMENA = Mt 24
pred drugi Hristov dolazak; ZNAK
RASPOZNAVANJA = zakon i svedoanstvo
Is 8.1620
lani znaci: 5M 13.1 da bi odvukao od
Boga; 2So 2.9 antihrist sa silom Sotone ini
uda (Mt 24.24) IG: Otk 13.16 zver
obeleava svoje; Est 3.12 Haman peati
smrtni dekret; 1Ca 21.8 Jezavelja peati
nezakonito oduzimanje naslea.
I
IGRANJE = radost spasenja + Mt 11.17
svirasmo vam i ne igraste = ne radujete se
spasenju; 2M 15.20 Marija i ene pevaju i
igraju u slavu Bogu; 2Sa 6.14 David igra u
opleku (svetenika odea)
radost u grehu: 2M 32.19 igraju oko
zlatnog teleta = radost pred lanim bogom;
Mk 14.6 Irodijadina erka igra, trai glavu
Jovana Krstitelja.
IZVOR = poetni impuls, uticaj, mo (ili
voa naroda, poto je more sibol naroda): Jn
7.38 iz njegovog tela potei e izvor ive

vode = poetni impuls da prihvatimo veni


ivot (Jn 4.614). Is 12.3 sa radou ete
crpsti vodu iz izvora ovog spasenja. Jer 2.13
Ostavie mene izvor ive vode, i iskopae
sebi studence isprovaljivane koji ne mogu da
dre vodu. Ps 36.9 U Bogu je izvor ivotu.
Pri 13.14 nauka mudrog je izvor ivotni da
se sauva prugala smrtnih = poetni impuls
za ispravan ivot. Pri 14.27 strah je
Gospodnji izvor ivotu. Pri 25.26 pravednik
koji pada pred bezbonikom je kao izvor
nogama zamuen. Pro 12.6 smrt je rasipanje
vedra na izvoru. Pes 4.12,15 nevesti: Ti si
izvor zatvoren, studenac zapeaen = crkva
ne prenosi Boji uticaj; enik je izvor
vrtovima = Isus je pokreta, napaja
ivotom. Zah 13.1. 2Pe 2.17 za Valama: ovo
su bedni izvori.
IZRAEL = pobednik sa Tvorcem, kome
Bog daje silu da nadvlada greh. Jakov
(istiskiva, zamenik, potkopava) je pokuao
svojim naporima (prevarom) da se domogne
Bojeg obeanja; 1M 27 Kada se UPORNO
borio sa Bogom da ga promeni, postao je
Izrael Bog je pobedio greh u njemu. 1M
32.2430 On je predslika uporne borbe
Bojeg naroda da se oslobodi greha Jer 30 i
31 (muka Jakovljeva). Jn 1.47 Isus naziva
Izraelcima one ljude koji su iskreno poboni
(Otk 3.9 2.9); Rim 11.25,26,1727 Bog ne
deli ljude po naciji nego po pobonosti.
IME = karakter, osobina, slava: Bog je
davao ljudima i mestima imena i menjao ih
na osnovu njihovih karakternih osobina, i da
bi nam prorekao budue dogaaje: 1M 32.28
Jakov u Izrael; Mt 16.17,18 Simon u Petar;
4M 13.9 Avsije u Isus; Os 1 imena
prorokove dece su proroanstvo za ceo
narod...
ISTOK = Boji stan odakle intervenie:
+ 1M 3.24 Eden je na istoku; Os 13.15
istoni vetar je Boja intervencija (2M 14.21
Eze 27.26) 1Dn 9.18 carska vrata su na
istoku; Mt 24.27 Isus e doi sa istoka (Eze
43.2 Is 41.2).
kopija: Is 2.6 istona zla su spiritizam,
vradbine; Eze 8.16 25 ljudi je okrenulo lea
Bogu u crkvi, i klanjaju se suncu prema
istoku; Sud 6.33 7.12 istoni narod su
pljakai.

J
JABUKA = lepe rei: Pri 25.11 zlatne jabuke
su zgodne rei; Pes 2.3 to je jabuka meu umskim
drveem, to je dragi moj meu momcima; Pes 2.5
pridrite me jabukama (lepim reima) jer sam bolna
od ljubavi.
JAGNJE = Isus: Jn 1.29 Gle jagnje Boje koje
uze na se grehe sveta (Otk 5.613 19.7) 1Pet.1.19
otkupljeni smo krvlju Hrista kao skupocenog i
preistog jagnjeta.
JAGNJAD (mn) = oni koji su doli do visine
Hristovog rasta u karakteru (144000): + Is 40.11
Bog e u naruje svoje sabrati jaganjce; Lk 10.3
Isus alje 70oricu kao jaganjce meu vukove.
kopija Bogu najvernijih ljudi: Otk 13.11 zver
sa jagnjeim rogovima.
JARAC = voa bezbonika: 3M 16.5,8,15,
21,27 jarac Azazel (jevrejki znai udaljavanje,
odstranjivanje) je Sotona, voa bezbonika koji e
biti vezan na 1000 g. Drugi jarac je zver koja je sa
lanim prorokom okupila careve zemaljske protiv
Boga, pred vezivanje Sotone (Otk 19.20 20.13);
Eze 34.17 Gospod sudi izmeu ovnova i jaraca =
pobonih i bezbonih voa (Mt 25.32).
JARE = podanici bezbone organizacije: Pri
27.26 jarii su cena za njivu = kad se izvri sud nad
bezbonima (jarii), naslediemo njivu (obeanu
zemlju).
JEDANAEST 11 = poslednji trenutak za
obraenje (9 je pretposlednji), ono to je ostalo: Mt
20.6 U 11 sati je zapoljena poslednja grupa za rad
sa istom platom (spasenje). 1M 32.23 Od 12
Jakovljeve dece 11 je roeno van Izraela; 37.9 Josif
i 11orica. 2M 26.7 krov svetinje je od 11 zavesa od
kostreti. 1Ca 6.38 hram je dovren 11e godine
vladavine Solomuna = kraj milosti pre "12og
sata", Hristovog dolaska da sudi. 2Ca 25.2
Jerusalim je opkoljen 11e godine Sedekije =
poslednji trenutak za spasenje. Mt 28.16 po
Hristovom vaskrsenju ostalo je 11 uenika.
JEZERO = posebna grupa ljudi: Lk 5.1
vaenje ribe iz jezera = grupa ljudi kojoj se
propoveda; Otk 21.8 grupa koja je ostala bezbona
je u ognjenom jezeru.
Jelen = knez : Pl 1.6 knezovi njeni su kao
jeleni; Pes 2.9,17; 8.14 dragi je moj kao jelene
(simbol Hrista).
Jesti = iskusiti, proiveti, prihvatiti: jedenje
ploda drveta poznanja dobra i zla = iskustvo greha;
jedenje Hristovog tela (Jn 6.54) = prihvatanje
spasenja; prorok Ezekiel je posle jedenja knjige

propovedao (Eze 3.14), kao i Jovan (Otk 10.9


11); ko bi jeo neto s kvascem (iveti u grehu)
istrebie se 2M 12.15,19; jedenje zahvalne i
zavetne rtve (za iskustvo spasenja) 3M 7.1520;
ne jesti neisto = ne iveti u grehu Eze 4.14; Bog
naredio Petru u simbolikom snu da pokolje i
pojede neiste ivotinje = da propoveda
neznabocima da se obrate Bogu Dela 10.13; 11.7;
upropasiti, prihvatiti: 7 mravih krava (godine
gladi) pojele su 7 debelih krava (godine obilja) 1M
41.4,7,20; skakavci su pojeli svo bilje 2M
10.5,12,15; ne jedi rtve drugih bogova
(prihvatanje njihovih naela) 2M 34.15; ko jede
salo rtve da se istrebi (jesti viak koji je
posledica greha, otrov) 3M 7.25; ko jede krv da
se istrebi (osim Hristove krvi) 3M 7.27 = jedenje
ini neistim ili isti; ne bojte se naroda one zemlje
jer ih moemo pojesti (unititi) 4M 14.9; (Boji
narod pojee narode koji su mu neprijatelji 4M
28.4; ako navale zlikovci da pojedu moje telo Ps
27.2; Ma e vas pojesti Is 1.20; vatra e da pojede
grenike Otk 20.9; Jev 10.27; post je uzdravanje
od zla (prihvatanja greha).
jeam = najduhovniji ljudi, ljudi koji su ostavili
greh: Isus je obrtni snop prvine od jemene etve,
to je simbol Hristovog vaskrsenja (3M 23.10,11);
Na praznik jemene etve prinose se beskvasni
hlebovi (bez kvasca = bez greha) (4M 28.17), a na
Pedesetnicu je penina etva, i prinose se kvasni
hlebovi (3M 23.17) = ljudi koji su se drali Boga
po svetlosti koju su imali; proroki san: peen
(znai bez kvasca) jemeni hleb razbio je
Madijance = Hristos se borio za Boji narod (Sud
7.13); Isus je sa 5 jemenih hlebova nahranio 5000
ljudi (Jn 6.9,13); knjiga o Ruti esto spominje
jeam (Ruta 1.22; 2.17,23; 3.2,15,17);
JUBILEJ = proglaavanje slobode od ropstva
u grehu: 3M 25.817 povratak na nasledstvo =
dolazak u obeanu zemlju, gde nema vie berbe ni
etve (razdvajanja pobonih od bezbonih); Is
61.1,2 Mesija je u prvom dolasku proglasio oprosni
godinu, a u drugom dolasku e da proglasi oprosnu
godinu i DAN OSVETE BOJE.
JUG = pustinja, divljina: 4M 34.3 na jugu
Hanana je pustinja; Ps 75.6 uzvienje ne dolazi od
istoka, zapada, ni od pustinje (jevrejska re jug je
sininim za pustinju Is 21.1); Lk 12.55 juni
(pustinjski) vetar donosi vruinu; Mt 12.42 juna
carica dolazi Solomunu (jevr. miroljubiv) = crkva
iz progonstva donosi Hristu darove zahvalnosti; Jer
13.19 juni gradovi e se zatvoriti, OPUSTEE.

JUNAC (VO) = voa otpale crkve: Ps


22.12 (22.1 Isus: Boe, zato si me ostavio...)
jaki volovi Vasanski opkolie me = Isusa su
osudili svetenici i fariseji, verske voe; 1Ca
18.23 Ilija na Karmilu je prineo junca, i
kasnije izvrio sud nad svetenicima Vala i
luga = verskim voama otpalim od Boga.
JUNICA (KRAVA) = otpala crkva: Jer
46.20 Misir je lepa junica; Jer 50.9,11
Vavilon besni kao junica na travi; Amos 4.1
ujte ovu re krave Vasanske (kae otpalim
voama u Samariji); Os 4.16 Izrael je uporan
kao junica = uporan u grehu.
K
KD (TAMJAN) (koren je od jevr. rei
"belo") = Hristove zasluge: + 2M 30.7,8
Prvosvetenik je kadio svakog dana u
Svetinji = Isus svakog dana prinosi svoje
zasluge za nas pred Oca; 4M 16.40 Niko ne
sme da prinese kd pred Gospoda ko nije iz
roda prvosvetenika = samo Hristos
posreduje; Otk 8.3 Isus prinosi kad SA
molitvama svetih, da oisti molitve grenika,
inae ne bi bile prihvaene bez Hristovih
zasluga; Ps 141.2 Gospode, neka moja
molitva izae kao kad pred Tvoje lice
(oiena). Vatra pali kd = Hristos je umro
umesto da nas spali vatra. 4M 16.47 Aron
okadivi oistio narod, prestao pomor.
Sotona kopira prinoenje kada (kaenje
tuim ognjem je meanje Hristovih zasluga
(kad) sa izvrenjem presude (oganj) od
strane lanih bogova.): Eze 8.11 70 stareina
kadi iako samo svetenici smeju da kade; 3M
10.1 Nadav i Avijud pijani prinose tu kad =
nude spasenje bez Hrista, nekim drugim
prutem; 4M 16.7,35,40 Korej i 250 ljudi su
spaljeni zbog kaenja; 2Ca 18.4 kadili su
bakarnoj zmiji, Sotoni. 1Ca 3.3; 11.8
Solomun kadio na visinama, a i njegove ene
paganke.
kamenovanje= izvrenje presude pri
Hristovom dolasku (kamen je simbol Hrista)
(citat???)
KAMILA = bogatstvo: 1Ca 10.2 carica
od Sabe nosi bogatstvo na kamilama; Is 30.6
narodi nose bogatstvo na kamilama u Misir;
Jov 1.3 42.12 Bogatstvo se merilo brojem
kamila. Jov je imao 3000, a posle nevolje
6000 kamila; 1M 24.35 Avram je

blagosloven od Boga pa ima dosta kamila;


1M 30.43 Jakov se obogatio, ima mnogo
kamila.
Sud 6.5 neprijatelji na kamilama
pustoe zemlju = Sotona e ekonomski da
napadne vernike; Mk 19.24 lake je kamili
proi kroz iglene ui, nego bogatom ui u
carstvo nebesko (lake e ui bogatstvo nego
bogata); Mt 23.24 slepe voe cede komarca
a prodiru kamilu = male grehe kritikuju, a
"bogati" su gresima.
KVASAC = greh: Lk 12.1 uvajte se
kvasca farisejskoga koji je licemerje; 1Kor
5.7,8 oistite stari kvasac (greh), da budete
novo testo kao to ste presni (bez kvasca =
bez greha), jer i Pasha naa zakla se za nas,
Hristos (bio je bez greha). Zato da
praznujemo ne o starom kvascu, ni u kvascu
pakosti i lukavstva, nego u presnom
(beskvasnom) hlebu istote i istine;
BESKVASNI = bez greha; 2M 12.17
praznik beskvasnih hlebova je seanje na
izlazak iz Misira, naputanje zemlje greha;
Isus 5.11 po ulasku u obeanu zemlju jeli su
presne hlebove od ita obeane zemlje =
tamo emo biti bez greha; Lk 13.20,21
Boje carstvo je kao kvasac koji uzme ena,
i stavi u tri kopanje brana dok sve uskisne =
greh (kvasac) postoji u crkvi (ena) i na
svetu tokom tri ere (tri kopanje = potopna,
jevrejska i hrianska). Da bi od brana
postao hleb (Hristovo telo), potrebno je da
uskisne, da greh (kvasac) doe do vrhunca
svog delovanja. Tada se hleb pee, pri emu
nestaje sav kvasac (greh se unitava vatrom).
KIA (DAD) = izlivanje Svetog Duha
(Kia pada iz oblaka, a oblak je oko Bojeg
prestola, to znai da Otac izliva Sveti Duh
na ljude): + Is 55.10 kao to kia i sneg
padaju na zemlju i ne vraaju se a da nisu
zemlju natopili i oplodili, i uinili da bilje
pupi, i raste seme sejau i hleb onome ko ga
jede, tako i re iz Bojih usta ne vraa mu se
prazna, a da nije izvrila njegovu volju i
nameru; Joel 2.23,28,29 Bog e dati na
vreme prolenu i jesenju kiu kao i pre...
izlie svoj Duh... proricae... (Dela 2.14);
Zah 10.1 traite od Gospoda prolenu kiu;
Os 6.3 Gospod e nam doi kao prolena
kia (Sveti Duh je Bog).

Ps 11.6 na zle e pustiti kiu od ivog uglja,


ognja i sumpora, kao u 1M 19.24 na Sodom i
Gomor (Lk 17.29 advent).
KLEVETNIK (OPADA) = Sotona ili njegov
sluga: Ps 50.20 klevee svoga brata, sina svoje
majke; Pri 26.20 kad nema opadaa prestaje raspra;
3M 19.16 ne idi kao opada po svom narodu; Jov
1.69 2.17 Sotona klevee Jova; Zah 3.1,2 Sotona
nas opada na sudu; Jn 8.44 Sotona je krvnik ljudski,
nema istine u njemu.
Klijanje = poetak duhovnog ivota Jer 33.15;
nema klica (kraj Hristovog posredovanja) Os 8.7
(EGW Temelji 117.4,5)
klica = zaetnik duhovnog ivota, Hristos Is
4.2; Gospod e tek dati da proklija Davidu prava
klica Jer 23.5; 33.15; ovek klica e sagraditi
crkvu Gospodnju Zah 6.12; 3.8;
KLJU = vlast, mo: Is 22.22 Gospod e mu
(Hristu) staviti klju Davidovog doma na rame. Kad
on otvori, niko nee zatvoriti, i kad on zatvori niko
nee otvoriti; Otk 1.18 Isus: imam kljueve groba i
smrti = ima mo da vaskrsne ili da veno uniti; Mt
16.19 18.18 Isus je Petru i ostalim uenicima dao
kljueve nebeskog carstva = ovlaenje da
propovedanjem upute ljude na spasenje; Lk 11.52
zakonici su uzeli klju od znanja, sami ne ulaze, a
zabranjuju onima koji hoe da uu;
Otk 9.1 Sotona ima klju od studenca bezdana
= mo da pod svojom upravom zemlju dovede u
stanje pustoi; Otk 20.13 zato e Bog dati jednom
anelu klju od bezdana i verige, da zatvori Sotonu
u pusto koju je izazvao.
KNEZ (VOJVODA) = civilni, verski ili vojni
voa: + Dan 12.1 10.19,21 Mihajlo veliki knez =
Isus. Dan 9.25,26 vojvoda (knez). Dan 8.25 knez
nad knezovima = Isus. Jov 31.37 Jov bi kao knez
pristupio (ili prevod: kao knezu bih pristupio). 1Ca
14.7 16.2 knez je voa celog naroda (Jerovoam i
Juj).
Dan 10.13,20 Persijski knez je Sotona; Dan
8.11 poglavar (knez) vojske. Eze 28.2 knez Tirski je
Sotona. Pri 28.16 knez bez razuma (Sotona) ini
mnogo nepravde. Ps 76.12 Bog ukrouje duh
knezovima, on je straan carevima zemaljskim
(knezovi = carevi).
KNJIGA = poruka, dokument: knjiga ivota
(Ps 69.28 Otk 13.8 20.12,15 21.27 Dan 7.10 Flb
4.3); knjiga za spomen (2M 17.14 Mal 3.16); knjiga
zaveta (2M 24.7); knjiga zakona Gospodnjeg (4M
28.58 Isus 1.8 24.26); Otk 10.2,9,10 jesti knjigu =
razumeti poruku (Eze 2.9 3.14); Knjige dnevnika
careva pisali su proroci Samuel, Natan, Semaja,

Isaija, Ahija, i videoci Samuel, Gad i Id. Zato se i


ove knjige po piscima prorocima mogu smatrati
proroanstvima. (1Dn 29.29 2Dn 9.29 12.15 20.34
32.32); proroke knjige su i npr: Ps 40.7 idem kao
to je u knjizi pisano za mene; Is 34.16 traite u
knjizi Gospodnjoj (Bibliji), nita od ovog nee
izostati.
KOVA = graditelj: + duhovnog oruja Is
54.16; graditelj idola Is 41.7
KOVEG = zaklon u vreme nevolje, podnoje
Bojeg prestola: Mt 24.38 Noje se spasao u
kovegu, kao to e biti pred advent (koveg plovi
vodom = napadaju narodi); 2M 2.3,5 Mojsije je
spaen stavljanjem u kovei; 2M 25.1022
koveg zaveta je mesto odakle je Bog govorio i
vladao svojim narodom (4M 7.89).
KOA = pravda: + Bog je Adama i Evu obukao
u jagnjeu kou = prorekao je da e ih ogrnuti
Hristovom pravdom 1M 3.21; Svetinja je pokrivena
ovnovskom koom = Hristovom pravdom, jer je On
voe Bojeg naroda 2M 25.5; 26.14; Mojsiju je lice
svetlelo u susretu sa Bogom 2M 34.2935; Ilija i
Jovan Krstitelj imaju koni pojas = vlast od Boje
pravde 2Ca 1.8; Mt 3.4;
Koa rtve za grehe se spaljuje van logora =
smrtna presuda za grenike 3M 4.11; Koa Pa
pripada sveteniku = ljudska pravda koju smo
odbacili da bi prihvatili Boju pravdu (3M 7.8);
Jakov je prevario oca jareom koom = Sotoninom
lanom pravdom (cilj opravdava sredstvo) 1M
27.16;
KOZA = organizacija bezbonih (drava,
spiritizam): 3M 1.10 koza, rtva paljenica = i
bezbonima je ponueno spasenje; 4M 15.27 koza,
rtva za greh oni koji odbiju spasenje primie sud.
KONJANICI = ratnici: + 1Ca 4.26 Solomun
ima 20000 konjanika; 2Ca 2.12 Iliju su odnela
vatrena kola i konjanici = Bog se izborio za njega.
2M 14.9 faraonovi konjanici gone Izraelce;
Eze 38.4 Gogovi konjanici; Otk 9.16 200 miliona
konjanika ubijaju.
KONJI = orue za rat: Otk 19.11,14 Isus dolazi
na belom konju = vodi pravedan rat; Pri 21.31 konj
se sprema za dan boja, ali je u Gospoda spasenje;
5M 11.16 car ne treba da dri mnogo konja = da se
ne sprema za rat; 2Ca 2.11 ognjena kola nose Iliju.
Ps 20.7 neki se hvale konjima (spremnou za
rat), a mi Gospodom; Otk 9.7 skakavci behu kao
konji spremljeni za boj.
KOST = sutina, pripadnost nekome, osnova:
1M.2 23 Adam za Evu: evo kost od mojih kostiju
(brana pripadnost); 1M 29.14 Lavan Jakovu: ti si

kost moja (rodbinska pripadnost); 2Sa 5.1


Izraelci Davidu: mi smo kost i telo tvoje
(nacionalna pripadnost); Eze 37.17 kosti su
osnova od koje Bog vaskrsava. Jov 7.15 Ps
6.2
KOSTRET (kozja koa) = priznanje
greha: Mt 3.4 Jovan Krstitelj je nosio kostret
i pozivao na pokajanje; Amos 8.10 nosie
kostret, plakae i alie zbog greha; 2M 26.7
zavese atora su od kostreti = u svetinju se
ulazi priznanjem greha.
KOSA = zavet: + 4M 6.5 nazirej ostavlja
kosu za vreme zavetovanja Bogu; 1Sa 1.11
Ana je zavetovala Samuela Bogu, nije mu
britva prela po glavi od roenja; Otk 1.14
Hristova kosa je bela = doi se zaveta po
pravdi.
prekraj zaveta: Sud 16.19,22 Dalila je
obrijala nazireja Samsona pa je izgubio
snagu jer je prekinuo zavet sa Bogom svojim
grehom. Kad mu je kosa narasla, molio se
Bogu i snaga mu se vratila; Jer 7.29 ostrii
kosu svoju... jer odbaci Gospod rod na koji
se razgnevi (Eze 5.1)
KOTARICA = sakupljanje ljudi za sud:
+ za spasenje: Jer 24.110 u dve kotarice su
razdvojene dobre od trulih smokava.
sakupljeni za smrt: 1M 40.1618 tri
kotarice na glavi pekara = za tri dana je
osuen na veala.
KRV = sredstvo ienja greha: 2M
12.7,13 krv jagnjeta je pokrila grehe vernih
Izraelaca; Rim 3.25 istimo se verom u krvi
njegovoj (Jn 6.5355).
KRILA = a) brzina delovanja: Is 48.9
podajte krila Moavu neka BRZO odleti; Pri
23.5 hoe li baciti oi svoje na ono ega
brzo nestaje? Jer naini sebi krila i kao orao
odleti u nebo; 2Sa 22.11 Bog e doi na
krilima vetra = brzo, iznenada.
b) zatita: Mt 23.37 Isus je hteo da
sakupi Izraelce kao pilie pod krila (Ps 91.4);
Ps 57.1 zatita pod Bojim krilima; Ruta 2.12
Ruta se sklonila pod krila Boga Izraelovog.
KRUNA = nagrada: + 1Kor 9.25
neraspadljiv venac (kruna) za verne; Jak 1.12
krunu ivota dobie ko pretrpi napast;
Is 23.8 Tir (Sotona) razdaje krune; Otk
13.1 zver na 10 rogova ima 10 kruna.
KUKOLJ = sinovi zla (bezboni ljudi);
Mt 13.2630,3843

KUPITI = izabiranje Bojeg nasledstva,


obeane zemlje: + 3M 25.15 zemlja se
kupuje samo do jubileja = kad nas Isus
oslobodi, nee biti siromaenja i prodaje
zemlje; Is 55.1 o edni koji ste god... bez
novaca kupujte; Jer 32.7,8,25 Jeremija
kupuje njivu kao simbol da se Jerusalim
(obeana zemlja) predaje Haldejcima.
Otk 13.17 zver ini da niko ne moe
kupiti ni prodati (ne moe dobiti obeanu
zemlju) osim ko ima ig; Eze 7.12 ko kupuje
neka se ne raduje, i ko prodaje neka ne ali
jer e doi gnev na sve ljudstvo njihovo; Otk
18.11 trgovci zemaljski plau za Vavilonom
jer njihove tovare niko vie ne kupuje.
L
LAV = + Isus: Otk 5.5 lav od korena
Judina (1M 49.9,10 Is 31.4)
+ Boji narod (mn. lavovi): Mih 5.8
ostatak Jakovljev e meu brojnim narodima
biti kao lav meu umskim zverima.
Sotona: 1Pet 5.8 avo ide kao lav
riui, trai koga da prodere (Ps 7.2) Ps
91.13 obeanje ostatku: nogom e gaziti
lava i ljuticu, zgazie lavia i zmiju. lani
Boji narod (mn. lavovi): Ps 10.9 bezbonik
u zaklonu sedi kao lav u peini, vreba da
opljaka jadnika; Ps 57.4 leim usred lavova
koji prodiru ljudske sinove (Jer 2.15).
LANI PROROK = osoba ili
organizacija koja navodi na krivu religiju:
Otk 16.13 19.20 LP skuplja narod u rat
protiv Boga pod maskom religije, inei
uda; 2Kor 11.13 lani apostoli su poslanici
koji se pretvaraju u apostole Hristove; Dela
13.6 LP Varisus; Lk 6.26 za LP svi govore
dobro; Mt 24.11 LPci su znak da se blii
advent; Mih 2.11 prorokuje iz koristoljublja;
Mt 7.15 uvajte se LP; Jer 43.2 Lp optuuju
pravog proroka da je lani; 2M 20.16 ne
svedoi lano na blinjeg / smrtna kazna
(5M 19.16)
LAN = Hristova pravda: Otk 19.8 svila
(u grkom tekstu je lan) je pravda svetih
(koju primaju od Boga); 2M 28.642 svi
delovi prvosvetenikove odee imaju lan;
Isus 2.6 Rava je sakrila uhode Jerihona pod
netrven lan (netrven je zato to Isus jo nije
umro); Eze 9.2 ovek u (lanenom) platnu sa
pisarskom opremom.

kopija: Is 19.9 Misiru: stidee se oni koji rade


od tankoga lana; Eze 27.7 Tiru (Sotoni): razapinjao
si laneno Misirsko platno; Pri 7.16 bludnica poziva
na blud, na Misirskim prostirkama od lana.
LED = vidi GRAD.
LEOPARD = drava koja ima vlast, koja
vreba: Otk 13.2 telo cele zveri je ris (leopard)
=Dan 7.6; Jer 5.6 leopard e ih vrebati kod njihovih
gradova, ko god izae iz gradova bie rastrgnut; Jer
13.23 moe li leopard promeniti svoje are?
+ Os 13.7 Gospod e ih vrebati kao leopard na
putu; Is 11.6 na Novoj Zemlji leopard e leati s
jaretom.
LESTVE = vidi stepenice.
LISICA = onaj ko lukavstvom odvodi od Boga:
Lk 13.32 Isus za Iroda kae da je lisica; Eze 13.4
proroci su tvoji Izraele kao lisice po pustinjama;
Pes 2.15 male lisice kvare vinograde koji cvatu =
kvare Boji narod.
LOV = + propovedanje istine: Jer 16.16
Gospod alje mnoge ribare i lovce da love;
propovedanje lai: Pri 6.5,26 otmi se kao srna
iz ruke lovca... a ena pusta lovi dragocenu duu
(1Sa 26.20 Saul lovi Davida); 1M 10.9 Nimrod,
osniva Vavilona bio je lovac; Eze 13.18,20 lovite
due moga naroda, a svoje li ete sauvati? (Mih
7.2) LOVAC = Bog lovi ljude kao lovac za njihovo
spasenje, ili Sotona za propast.
LUK = (duhovno) oruje za (duhovni) rat: +
1M 48.22 Bog je uzeo svojim lukom i maem
zemlju Amoreja; Ps 44.6 ne uzdam se u svoj luk ili
ma (nego u Boji); Zah 9.13 zapeh sebi Judu kao
luk; 2Sa 22.35 Gospod ui moje ruke boju, pa moje
miice lome BAKARNI luk.
oruje za nasilje: Ps 7.12 ako bezbonik nee
da se obrati, on... natee svoj luk; Jer 9.3 zapinju
svoj jezik kao luk da lau (Ps 11.2).
LJ
LjILJAN = ispravni vernik meu otpalima: Pes
2.1,2 ena (crkva) kae: ja sam ljiljan u dolu. to je
ljiljan meu trnjem, to je moja draga meu
devojkama. Mt 6.28 pogledajte ljiljane u polju kako
rastu, ne trude se (Bog ini u njima)... a ni Solomun
u svojoj slavi ne obue se kao jedan od njih; 1Ca
7.19,26 ljiljani u Solomunovom hramu. Sve to je u
Bibliji napisano o ljiljanima vezano je za Solomuna
(on je napisao prvi citat).

M
MAGARAC = donosi mirotvorca: Zah 9.9 car
tvoj ide k tebi... jae na magaretu, mladom od
magarca (tako je Isus uao u Jerusalim Mt 21.2,7)
DIVLJI MAGARAC = upornost u grehu: Jer
2.24 Jerusalim je kao d.m... kad navali ko e ga
vratiti; Os 8.9 Asirac je d.m. Dan 5.21
MA = Boja Re: Ef 6.17 uzmite ma
duhovni koji je Re Boja; Is 49.2 Gospod je uinio
da su moja usta kao otri ma; Otk 1.16 19.15 iz
Hristovih usta izlazi ma otar s obe strane... da
njime pobije neznaboce.
MASLINA = + ujedinjeni ljudi pod vostvom
Svetog Duha: Rim 11.17,24 pitoma i divlja maslina
su Izraelci i obraeni neznaboci; 2M 27.20
maslinovo ulje se koristi za svenjak = Sveti Duh
prosvetljuje istinom; 1Ca 6.23 heruvimi u SNS su
od maslinovog drveta.
kopija: 2Ca 18.32 Asirski car je opseo
Jerusalim, nudi da ih odvede u zemlju obilnu
maslinom.
MEGIDO (ARMAGEDON) = mesto sastanka
(sukoba) Boga i neznaboaca: Otk 16.16 avo
skuplja careve celog sveta avolskim duhovima
(spiritizmom) na boj protiv Boga pri Hristovom
drugom dolasku; Zah 12.10,11 tunjava u polju
Megidonskom (pogledae na mene kojega
probodoe! Opet advent); Sud 5.19,20 s neba se
ratovalo na vodi Megidskoj na koaliciju careva
naopake religije (2Dn 35.22 Isus 12.21 1Ca 4.12
2Ca 9.27)
MED = istina o spasenju: + Eze 3.3 proroku je
Boja knjiga u ustima slatka kao med; Otk 10.9 i
Jovanu isto; Ps 119.103 Boje rei su slae od
meda (Pri 24.13); Mt 3.4 Jovan Krstitelj se hranio
divljim medom; 2M 3.8,17 Gospod vodi Izraelce u
zemlju gde tee med i mleko = vodi iskreno verne
ljude u zemlju spasenja i istine.
lano spasenje: 4M 16.13,14 Korej kae da je
Misir zemlja gde tee med i mleko, i nagovara
Izraelce da se vrate u Misir; 2Ca 18.12 Ravsak nudi
zemlju gde tee med i mleko opkoljenim Izraelcima
ako mu se pokore.
MEDVED = izaziva krvoprolia: Dan 7.5
zver kao medved jede mnogo mesa; Otk.13.2 zver
ima noge kao medved (goni Boji narod); 2Ca 2.24
medvedice su rastrgle decu koja se rugaju Jelisiju;
Pri 28.15 bezumnik koji vlada narodom je kao lav
koji rie i gladan medved.
MESEC = svedok: + Ps 89.37 (Davidov
potomak) e stajati uvek kao mesec, i kao verni

svedok u oblacima (Isus); 1M 1.16 mesec je


manje videlo koje odraava svetlost, svedoi
o nekome ko ima svetlost; Ps 104.19 mesec
pokazuje vremena; Pes 6.9 ona... je lepa kao
mesec = crkva verno svedoi o Bogu; Otk
12.1 mesec je istoj eni pod nogama =
svedoanstvo o Bogu joj je osnova.
5M 17.3 ko se klanja mesecu, treba ga
kamenovati.
MIR = + posledica opravdanja verom u
Spasitelja: Mk.5 34 VERA tvoja pomoe ti,
idi s mirom; Jn 14.27 mir svoj dajem vam, ne
dajem vam kao to ga svet daje; Rim 5.1
opravdavi se dakle VEROM, imamo mir s
Bogom kroz Gospoda naeg Isusa Hrista.
lano opravdanje: Eze 7.25 oni e
traiti mira, ali ga nee biti; Eze 13.10
prelastie moj narod govorei: mir je, a mira
ne bee; 1So 5.3 jer kad kau mir je i nema
se ega bojati, onda e iznenada napasti; Dan
8.25 bezakonik e u miru pogubiti mnoge.
MIRIS = + prihvatanje: Ef 5.2 Isus je
rtva na ugodni miris pred Bogom =
prihvaena je njegova rtva za nas; Jn 12.3
Isus je mirisom pomazan; 1M 8.21 Nojeva
rtva je ugodni miris = prihvaena od Boga;
2M 30.35 miris tamjana za svagdanji kad =
Bog nas prihvata kroz Hristove zasluge;
2Kor 2.1416 Hristos je ili miris za ivot, ili
miris smrtni (Pes 1.12 Flb 4.18 4M 28.2)
neprihvatanje: Ps 115.6 idoli imaju
nozdrve a ne miriu; 3M 26.31 prokletstvo:
neu vie mirisati mirisa vaih (Amos 5.21).
MLEKO = osnovne istine: 1Pet 2.2
zaeleste se kao novoroena deca duhovnog,
istog mleka da u njemu uzrastete za
spasenje; Jev 5.2 postadoste da vam treba
mleko a ne jaka hrana. Ko se hrani mlekom,
nema iskustva rei pravde jer je dete; 1Kor
3.2 mlekom vas nahranih a ne jaim jelom,
jer ne moete podneti, jo ste telesni; Is 55.1
kupujte vina i mleka bez novaca;2M 3.8
zemlja gde tee mleko i med.
MLIN = najtee nevolje i iskuenja: +
4M 11.8 manu su mleli na rvnjevima
(Hristovo telo na Golgoti); Mt 24.41 dve e
mleti, jednae se spasiti (iz nevolje) a druga
nee; Pro 12.3,4 mlinarice.
Is 47.2 keri Vavilonska, uzmi rvnje i
melji brano = od Vavilona dolazi nevolja
(Jer 25.10) Otk 18.21 propast Vavilona je

uporeena sa bacanjem vodeninog kamena


u more.
MNOTVO =+veliko mnotvo spaenih
Otk 7.9
rulja koja je osudila Hrista Lk 21.18,21
23.
MORE = narodi: Otk 17.15 vode to si
video... ono su ljudi i narodi, plemena i
jezici; Is 17.12 teko mnotvu velikih naroda
to bue kao to bue mora, i uzavrelim
narodima kojih stoji vreva kao silnijeh voda.
MREA = + radosna vest o spasenju
(Bog "lovi" ljude): Mt 13.4750 Carstvo
nebesko je kao mrea koja se baci u more, i
zagrabi od svake ruke ribe; koja kad se
napuni, izvukoe je na krak, i sedavi
izabrae dobre u sudove, a zle bacie
napolje. Tako e biti na posletku veka: izii
e aneli i odluie zle od pravednih. Jer
16.16 Gospod alje mnoge ribare da love
ljude. Bacanje mree = propovedanje
evanelja.
lani put spasenja (Sotona lovi ljude).
mrzost = vidi gnusoba
MU (ENIK) = + Isus: 2Kor 11.2
obrekoh vas jednom muu, da devojku istu
izvedem pred Hrista; Is 54.5 mu ti je
Tvorac tvoj; Jer 31.32 Gospod je Izraelu bio
mu kad su izlazili iz Misira; Otk 21.2 Novi
Jerusalim je pripravljen kao nevesta svome
muu.
kopija Isusa: Baal na jevrejskom znai
mu, gospodar, vlasnik.
MUZIKA = proslavljanje: + 1Sa 18.6
posle smrti Golijata, Davida doekuju
Izraelke muzikom; 2Dn 5.13 pri posveenju
hrama svira muzika.
grenici trae da ih proslavljaju: Dan
3.5,7 na muziku, SVI narodi se klanjaju
Nabukovom zlatnom liku (slika Sotone),
osim vernih Bogu; Otk 18.22 u Vavilonu
nee vie biti muzike.
MUNJA = otkrivena istina, jasna,
jednostavna (munja se jasno vidi): 2M 19.16
munja se videla kod objavljivanja zapovesti
na Sinaju; 2Sa 22.15 munja pri adventu =
jasno otkrivena presuda (Mt 24.27); Otk 4.5
munje izlaze od prestola Bojeg = Bog
objavljuje istinu (Jov 37.3)

N
NAR = + potenje, neposramljenost (crvenilo
obraza): Pes 4.3,13 8.2 kao krika nara su tvoje
jagodice; 2M 28.33 na haljinama prvosvetenika je
nar = potenje.
nepotenje: Joel 1.12 Agej 2.19 nema nara =
nema potenja.
NASLEDNIK = Isus, Boji narod: Mt 21.38
vinogradari su ubili naslednika = Isusa; Ef 1.11
kroz Hrista postasmo naslednici; Jev 1.2 (Isusa
Bog) postavi za naslednika svemu; Rim 8.17 kad
smo deca (Boja), i naslednici smo Boji.
NASLEE = nagrada u Bojem carstvu: Mt
5.5 blago krotkima jer e naslediti zemlju; 1M 15.7
28.4 obeana zemlja Avramu, Isaku, Jakovu i
Bojem narodu (5M 4.20).
nevesta = deo Boje crkve koji e ivi proi
kroz veliku nevolju pred advent (144.000)
NEVOLJA = + progon pobonih pred advent:
Dan 12.1 alosno vreme kakvo nije bilo do tada =
Mt 24.21; Jer 30.7 muka Jakovljeva; Pri 1.27
pravednik se izbavlja iz nevolje, a bezbonik dolazi
na njegovo mesto;
nevolja bezbonih: Pri 1.27 kad navali na vas
nevolja i muka, tada ete me zvati ali se neu
odazvati.
NEPRIJATELJ (jevr. satan) = Sotona: 2Sa
19.22 sinovi Serujini se ponaaju prema Davidu kao
da su mu neprijetelji (Sotone). 1Sa 29.4 knezovi
Filisteja se boje da se David ne okrene protiv njih
(da im ne bude Sotona). 1Ca 5.4 Solomun:
Nemam nijednog neprijatelja (Sotonu) 11.14,23. Ps
38.20 71.13 109.4,20,29. Zah 3.1 Sotona nas
optuuje na sudu = neprijatelj nam je.
NOGE = stabilnost: + 2Sa 22.37 iri korake
moje podamnom, te se ne omiu moji glenji; Ps
26.12 119.105 noga moja stoji na pravom putu... re
je Tvoja iak nozi mojoj = stabilnost u Bogu;
vera u sebe, samodovoljnost: Is 59.7 noge im
tre na zlo (Dan 2.33); Pri 26.7 kako hromi hramlje
nogama svojim, takva je beseda u ustima bezumnih;
Jn 13.514 Isus pere noge uenicima = ui ih
poverenju u Boga, a ne samouverenosti.
NJ
NJIVA = svet Mt 13.38.
O
OBLAK = Boje prisustvo: 2M 13.21,22 stub
od oblaka = Bog meu Izraelcima; Mt 17.5 pri

preobraenju, Bog govori iz oblaka; 3M 16.2 Bog


se javlja u oblaku iznad zaklopca; Dan 7.13 sin
oveiji ide sa oblacima (Ps 97.13);
kopija: Eze 8.11 otpale stareine kaenjem
podigle gust oblak; Eze 38.9,16 Gog se podie na
Izrael da kao oblak pokrije zemlju.
obrezanje = obeanje poslunosti Bogu:
"obreite srce svoje i nemojte vie biti tvrdovrati"
5M 10.16; Obreite se Gospodu i skinite okrajak sa
svog srca (Bog im to kae jer su im dela zla) Jer
4.4; obrezati okrajak tela kao znak zaveta izmeu
Boga i oveka 1M 17.11; Bog e obrezati tvoje srce
i srca tvojih potomaka 5M 30.6; na neobrezane
obraenike iz neznabotva se izlio Sveti Duh Dela
10.45; Kad su Petra napali da je bio u kui
neobrezanih i jeo s njima, Petar je rekao da je dobio
viziju od Boga da treba tako Dela 11.2,3; neki su
govorili da nema spasenja ako se ovek ne obree,
ali se sabor u Jerusalimu nije sloio sa tim Dela
15.1,524; Obrezanje pomae ako zakon dri; ako
li si prestupnik zakona, obrezanje je tvoje
neobrezanje postalo. Rim 2.25; 3.13; ako
neobrezani dri zakon, to je kao da je obrezan
(sutina obrezanja je poslunost Bogu, poboan
ivot), to je obrezanje srca Rim 2.2629; Bog e
opravdati obrezanje iz vere i neobrezanje verom
Rim 3.30; Bog je prihvatio Avramovu veru jo dok
je bio neobrezan Rim 4.912; Jer mi smo obrezanje
koji duhom Bogu sluimo i hvalimo se Hristom
Isusom, a ne uzdamo se u telo. Flb 3.3; U kome i
obrezani biste obrezanjem nerukotvorenim,
odbacivi telo greha mesnih obrezanjem Hristovim;
Zakopavi se s Njim krtenjem, u kome s Njim i
ustaste verom sile Boga koji Ga vaskrsnu iz mrtvih.
Kol 2.11,12;
OVAN = voa Boje crkve: 1M 22.13 Avram
umesto sina (jagnje), prinosi ovna = on se rtvovao
verom; 4M 7.15,81 knezovi prinose ovna; Jer 50.8
beite iz Vavilona... budite kao ovnovi pred stadom.
OVCA = Boja crkva: Ps 79.13 Gospode, mi
smo narod tvoj i ovce pae tvoje; Ps 119.176 zaoh
kao ovca izgubljena; Jn 10.116,26 Isusove ovce
njega poznaju, on polae duu za ovce.
OLOVO = Boja sila za savlaivanje
bezbonosti: Zah 5.7,8 talanat olova zatvara enu
(bezbonost) koja sedi usred efe); 2M 15.10 Misirci
utonue kao olovo u dubokoj vodi (Jov 19.24).
OLTAR = mesto komunikacije sa Bogom, kada
ovek priziva Boga radi zahvalnosti, potrebe,
nevolje, isl. 2M 20.24 Bog Mojsiju: Oltar od
zemlje naini mi (prah zemaljski su ljudi koji
komuniciraju sa Bogom)... Slui da se spominje

Boje ime i primi blagoslov. 25) kameni oltar


= Hristos preko kojeg komuniciramo sa
Bogom, molimo se u Hristovo ime; ne od
tesanog kamena = Hristos je bio savren u
ljudskom telu, nema ta da se popravlja na
njemu. 2M 21.14 Namernog ubicu odvuci od
mog oltara da se pogubi = neiskrena
komunikacija sa Bogom radi izbegavanja
kazne a ne zbog pokajanja. 2M 29.37 Oltar je
svetinja nad svetinjama. 3M 1.5 oganj na
oltaru stalno gori = na mestu sastanka sa
Bogom unitava se greh (vatra). 3M 4.7
pomazuju se 4 roga oltara = Bog je ovlaen
da caruje (rog) na sve 4 strane sveta. 4 roga
oltara kod posredovanja = Hristos posreduje
ili prinosi rtvu za sve ljude na svetu; 1Ca
8.54 Solomun se moli ispred oltara. Eze
41.22 Oltar je sto koji stoji pred Gospodom.
Joel 2.17 izmeu trema i oltara neka plau
svetenici = izmeu sudnice i mesta
komunikacije sa Bogom. Otk 8.35 Isus
komunicira sa Ocem ispred kadionog oltara.
4M 23.1 neznaboci prave vie oltara
za komunikaciju sa vie bogova (demona).
1Ca 13.3 mnogobocima e se oltar raspasti
= nee im pomoi lani bog s kojim
komuniciraju. Pla 2.7 Gospod odbaci oltar
svoj = prekid komunikacije zbog upornog
greha.
OLUJA = velika nevolja: Jer 25.32
nevolja na narode, vihor iz krajeva zemlje;
2Ca 2.1,11 Ilija se vazneo u vihoru = Bog e
nas vazneti iz velike nevolje; Is 66.15
Gospod e doi s ognjem, i kola e mu biti
kao vihor da izlije gnev svoj (Dan 11.40); Os
8.7 seju vetar, ee oluju; Lk 8.23 dok Isus
spava podie se oluja na jezeru i topljahu se
= Ps 107.25,2830 Bog kae i die se silan
vetar... ali zavikae k Gospodu u tuzi svojoj, i
izvede ih iz nevolje njihove. On obraa vetar
u tiinu i vali njihovi umuknu. Vesele se kad
se stiaju i vodi ih u pristanite koje ele.
OPADA = vidi klevetnik.
OPUSTOENJE = posledica greha: +
3M 26.31,32 Bog pustoi bezbone (Jer
51.29 Pri 3.25)
Dan 8.13 imitator Boga pustoi = Mt
24.15
oranje = duboko kajanje citati ???
ORAO = brzo delovanje: 5M 28.49
prokletstvo je da e osvaja doleteti kao orao
(Os 8.1); Jer 4.13 osvajaima su konji bri od

orlova; Otk 12.14 ena (crkva) ima 2 krila


velikog orla.
OSTATAK = mala grupa ljudi verna
Bogu: + 2Ca 19.4,30 ostatak u gradu; Is 1.9
10.2022 neuniteni deo Bojeg naroda koji
je preiveo progonstvo (Otk 12.17 1M 7.3);
Is 28.5 ostatak je od Bojeg naroda a ne od
sveta.
kopija: Sof 1.4 Valov ostatak; Amos
1.8 9.12 ostatak Filisteja i Edoma; Is 14.22
ostatak Vavilona.
OSTRVO = manja grupa ljudi okruena
mnotvom (more): 1M 10.5 od Nojevih
sinova se razdelie ostrva narodna po
zemljama, jeziku i porodicama; Jer 31.10
ujte narodi re Gospodnju i javljajte po
dalekim ostrvima.
OTKUP = cena spasenja koju samo Bog
moe da plati: 5M 24.18 Bog je iskupio
robove iz Misira; 2M 13.1315 otkup
prvenaca; 3M 25.24,48 otkup pre jubileja
moe da plati najblii roak = Isus; Ps
49.7,8 ovek nee dati otkup za brata (Ps
60.16 63.4 Os 13.14 Mih 4.10); Mt 20.28
Sin oveiji je doao da duu svoju da u
otkup za mnoge (Rim 3.24 Jev 9.12); Pri
21.18 otkup za pravednika bie bezbonik
(za Dan Oienja).
OI = shvatanje, svest o stanju: 1M
3.5,7 Adamu i Evi su se otvorile oi, videli
su da su goli; 4M 22.31 Gospod otvorio oi
Valamu, vidi anela s maem; 2Ca 6.17
Jelisije: Gospode, otvori mu oi da vidi
(puna planina kola i konja koji brane grad);
Ps 19.8 zapovest Gospodnja prosvetljuje oi;
Otk 5.6 jagnje ima 7 oiju koje su 7 Duhova
Bojih poslanih po svetu = Bog sve vidi i
osvedoava nas o naem stanju; Mk 8.18
imate oi a ne vidite = ne razumete; Dan 7.8
na malom rogu su oi kao oveije = svest
grenog bia; Otk 3.18 masti oinjom
pomai oi svoje da vidi.
1M 3.5,7 Sotona lae ljude da ako ne
sluaju Boga da e im se otvoriti oi. Oi su
im se otvorile, shvatili su svoje stanje, i
sakrili se od Boga;
OIENJE = ienje greha prilikom
adventa: 3M 16 svetinja, narod i
prvosvetenik iste se prenoenjem greha na
zaetnika greha = Sotonu, jarca koji se
odvodi; 2M 29.33 svetenik se isti da bi
stupio u slubu; 3M 1.4 oienje rtvom

paljenicom; Rim 5.11 kroz Isusa Hrista primismo


pomirenje (oienje).
P
PALMA = mir: Jn 12.13 narod s palmama
doekuje Isusa, kneza mira; Otk 7.9 veliko mnotvo
spaenih sa palmama u rukama; 3M 23.40 palmine
grene se koriste za graenje senica; 1Ca 6.29 u
hramu se urezane palme i heruvimi.
PAS = ovek koji ne eli da se oslobodi greha:
Mt 7.6 ne dajte svetinje psima; Ps 22.16 opkolie
me psi mnogi, eta zlikovaca ide oko mene; Ps
59.14 odmetnici laju kao psi; Pri 26.11 kao to se
pas vraa na svoju bljuvotinu, tako bezumnik
ponavlja svoje bezumlje; Flb 3.2 uvajte se od pasa,
uvajte se od zlih poslanika; Otk 22.15 van Novog
Jerusalima su psi.
PAUINA = slab oslonac: Is. 59.5 Jov 8.14
PELEN = lo kraj, gorina: Pri 5.4 tuoj eni je
posledak gorak kao pelen; Jer 9.15 23.15 Gospod e
narod i lane proroke napojiti pelenom i ui; Otk
8.11 zvezda Pelen pala je na 1/3 reka i izvora, pa je
1/3 voda postalo pelen, ljudi su pomrli.
PESAK = mnotvo naroda: + Bojeg naroda:
1M 22.17 mnotvo od Avrama; 1Ca 4.20 Jude i
Izraela bee mnogo kao peska pokraj mora; 1Ca
4.29 Bog je dao Solomunu srce prostrano kao pesak
na bregu morskom (slika Hristove ljubavi za ljude);
Is 10.22 ako bude Izraela kao peska morskog,
ostatak e se njegov obratiti.
mnotvo neprijatelja: Otk 20.8 mnotvo Goga
i Magoga; Mt 7.26 kue na pesku = poverenje u
miljenje veine; Isus 11.4 Sud 7.12 1Ca 13.5
PESMA = + zahvalnost Bogu za posebno
duhovno iskustvo: 2M 15.1 Mojsijeva pesma zbog
prelaska Crvenog mora po suvom; 5M 31.1922
pesma je svedok za sinove Izraela; Ps 33.3 nova
pesma = izuzetno iskustvo (Ps 40.3 96.1 144.9 Is
42.10 Otk 14.3 Pes 1.1 Pesma nad pesmama.
bezbono pevanje: Eze 26.13 Tir; Amos 5.23
8.10 Izrael.
PETA = iznenadni napad: Jn 13.18 Juda je
"ovek mira mojeg u kojeg se uzdah, koji jeae
hleb moj podie na me petu = na Hrista (Ps 41.9);
1M 3.15 Sotona ujeda ljude za petu (i Isusa); 1M
49.17 Dan e biti zmija na putu koji ujeda ujeda
konja za kiicu (petu); 1M 25.26 Jakov na roenju
dri Isava za petu = prevario ga za oev blagoslov;
Jov 18.9 bezbonika e uhvatiti zamka za petu.
PE = provera vere, duhovni test: Dan 3.6
bacanje u ognjenu pe onih koji ne sluaju cara, a

sluaju Boga; 5M 4.20 Misir je gvozdena pe; Pri


17.3 topionica je za srebro i pe za zlato, a srce
iskuava Gospod; Is 48.10 prebrau te u pei
nevolje.
PEINA = utoite od progona: + za Boji
narod: 1M 19.30 Lot iz Sodoma bei u peinu; Sud
6.2 Izraelci bee od Madijana (1Sa 13.6); 1Sa 22.1
David bei od Saula u pustinju (2Sa 23.13); 1Ca
18.4 Avdija krije proroke u peini; 1Ca 19.9 Ilija
bei u peinu od Jezavelje.
pokuaj utoita za bezbonike: Isus 10.16
27 bezboni carevi pred Isusom; Is 2.19 od straha
Gospodnjeg se kriju u peine = Otk 6.15
PEAT = vidi znak. Postoji razlika: Otk 7.13
peat Boga IVOGA = za prolazak kroz vreme
velike nevolje bez posrednika; i Ef 1.11 Boji peat
= dobija se prihvatanjem Boga za spasenje.
PITI = doivljaj, iskustvo:
Jer 49.12 koji ne trebaju da piju iz ae,
doista e piti, a ti li e ostati bez kara? Nee,
zacelo e piti; Ps 75.8 aa je u ruci Gospodu, vino
vri... talog e njen progutati svi bezbonici na
zemlji; Otk 14.8,10 Vavilon otrovnim vinom svoga
bluda napojio je sve narode, zato e piti od vina
gneva Boijega; Ps 69.21 Isus: u ei mojoj poje
me octom;
+ 1Kor 10.4 i svi jedno pie duhovno pie, jer
pijahu od duhovne stene (Hristos); 1Kor 12.13 svi
se jednim Duhom napojismo.
PLAT = zatita: + Boja zatita: 1Ca 19.13
Ilija je platom zaklonio lice pred Bogom; Is 61.10
Gospod nas ogre platom pravde = titi nas
svojom pravdom; Lk 15.22 otac je ogrnuo mlaeg
sina najlepim platom; Otk 7.9,14 spaeni ljudi su
u belim platovima; 2M 28.4 svetenici imaju
platove = pod Bojom zatitom su; 1Ca 19.19 Ilija
pokrio Jelisija platom = stavio ga pod Boju
zatitu; 2Ca 2.8,14 Ilija je platom razdvojio Jordan
(jev. onaj koji silazi) = Boja zatita od onog koji je
siao, Isusa.
ljudska zatita: 1Sa 15.27 Saul je otcepio
Samuilu deo plata. Samuilo kae: Bog je danas
otcepio carstvo od tebe danas, i dao ga tvom
blinjem = nije pod Bojom zatitom. Zato mu je
vraara dozvala demona u liku starog oveka
ogrnutog u plat = lana zatita. I David mu je
odsekao deo plata = pokazao mu da nije zatien
od avola, i pozvao ga da se pokaje (1Sa 28.4
24.5,12); Ezra 9.3,5 Jov 1.20 cepanje plata (Jov i
Ezra) = Bog ih trenutno na titi; Jona 3.6 car Ninive
je skinuo SVOJ plat i obukao kostret = svestan
svoje slabe zatite pred grehom, pokajao se.

POJAS = visok poloaj, vlast: + Is 22.21


nepravednog upravnika dvora Bog svrgava, a
nasledniku je opasao njegov pojas; Jov 12.18
Bog razreuje pojas carevima, konopom ih
vee oko pasa = svrgava ih sa vlasti,
poloaja; Otk 1.13 Isus ima zlatni pojas po
prsima = 2M 28.4 prvosvetenik ima pojas
(3M 16.4); 2Ca 1.8 Ilija ima koni pojas =
poziva na pokajanje (kao i Jovan K. Mt 3.4);
Otk 15.6 aneli imaju zlatne pojase po
prsima = ovlaeni su da izliju 7 zala; Is 11.5
Isusu je pravda i istina pojas oko bedara.
Jer 13.111 istruleli pojas = ponos Jude
koji e Bog unititi; Is 3.24 keri Siona e
zbog ponosa nositi konop umesto pojasa.
POMAZAN = ovlaen Svetim Duhom,
odreen za neku slubu: + Dan 9.24 Mk 14.8
Mt 3.16 Ps 45.7 Hristos (Pomazanik) je
pomazan za slubu, za ukop i carovanje; 2M
29.7 prvosvetenik se pomazuje za slubu;
4M 7.1 ator se pomazuje za slubu; 1Sa
16.3,12 David je pomazan za cara; Ava 3.13
Bog izlazi na spasenje sa svojim
Pomazanikom (Otac i Sin); 1Jn 2.27 vi
primiste pomazanje od Boga... kako vas ui
pomazanje, istinito je; Otk 3.18 Isus nam
savetuje da pomaemo svoje oi.
5M 28.40 prokletstvo: imae masline
svuda, a nee se namazati uljem; Sud 9.8
ila drveta da pomau sebi cara (trn = ubica).
POPRSKATI = sklopiti zavet: 2M 24.8
Mojsije je pokropio narod krvlju: Evo, KRV
ZAVETA koji Gospod uini s vama = Jev
9.1821 10.22; Eze 36.25 pokropiu vas
istom vodom i biete isti = sada sklapamo
zavet, a oistie nas u budunosti; 4M 18.17
poseban zavet sa prvencima; 3M 16.14
prskanje krvi junca i jarca za Dan Oienja
= zavet uspostavljen po izvrenju suda = Is
63.3 krv bezbonih poprskae Hristove
haljine.
POSVEENJE:
dobijanje
Boje
svetosti (Bojih osobina) na dar: Eze 20.12
biu posveen u vama pred narodima; Jn
17.17,19 posveti ih svojom istinom... ja
posveujem sebe za njih, da i oni budu
posveeni istinom; Rim 15.16 da budu
neznaboci povoljan prinos posveen Svetim
Duhom; 1Tim 4.5 posveenje Bojom reju i
molitvom; 1Kor 6.11 posvetiste se i
opravdaste imenom (osobinama) Gospoda
naeg Isusa Hrista i Duhom Boga naeg; 2M

31.31 subote moje uvajte jer je znak


izmeu mene i vas... da znate da sam ja
Gospod koji vas posveujem.
POSLEDAK = vreme pred advent: 2Ti
3.1 teka vremena; 1Ti 4.1 karakter ljudi;
Dan 8.17,18; 1M 49.1; Mt 24 dogaaji.
POSREDNIK = Isus na nebeskom sudu
izmeu nas i Oca: 1Ti 2.5 jer je jedan Bog i
jedan posrednik Boga i ljudi, ovek Isus
Hristos. Is 53.12 za zloince se moli (jevr.
posreduje). Is 59.16 (nema suda) i vide
(Gospod) gde nema oveka, i zaudi se to
NEMA posrednika = zavren je sud (Isus
vie ne posreduje, kraj vremena milosti).
Rim 8.34 Ko e osuditi? Hristos Isus koji
umre, pa jo i vaskrse, koji je s desne strane
Bogu i moli (posreduje) za nas. Gal 3.19,20
Jev 8.6 9.15 12.24 Isus je posrednik Novog
Zaveta.
POTOK = manji deo naroda, vostvo
naroda: 4M 24.6 atori Jakova, kolibe
Izraela pruili su se kao potoci = Boji narod
nisu samo Izraelci, ali su tada bili na vrhu po
duhovnosti. Ps 65.9 potok je Boji pun vode.
Ps 110.7 za Isusa: Iz potoka e na putu piti i
zato e podii glavu = iz Bojih otkrivenja
Izraelu, rae duhovno. Is 44.3 Bog: Izliu
vodu na ednog i potoke na suvu zemlju,
izliu Duh svoj = Bog radi preko
najduhovnijih u svom narodu na koje je izlio
Svetog Duha.
Jov 6.15 Jov: Braa moja izneverie
kao potok, kao bujni potoci prooe = manja
grupa najbliih. Ps 18.4 potoci nevaljalih
ljudi uplaie me = najagresivniji.
POTOP = advent: + Mt 24.38 Isus
uporeuje Nojevo vreme sa njegovim
dolaskom; Dan 9.26 kraj gnusobe pustone
je sa potopom; Mt 7.25 potop odnosi kuu
na pesku; 1M 6.17
kopija: Otk 12.15 zmija (Sotona)
isputa vodu (narode) za enom (crkvom) da
je utopi u reci (Is 59.19); 2Sa 22.5 potoci
nevaljalih ljudi.
PRAZNIK = + predslika vanih
dogaaja u planu spasenja: 2M 12.314 =
Mt 26.17 27.15 Pashalno jagnje = Hrist na
krstu (beskvasni hlebovi = bez greha je;
obrtni snop = vaskrsenje Hrista); 3M 23.15
21 = Dela 2.14 Pedesetnica = izlivanje
Svetog Duha; 3M 16 = Otk 19.10 do 20.15
Dan Oienja = izvrenje suda nad

bezbonima; 4M 28.12 = Zah 14.16 Senice = radost


spaenih kad Isus doe; 3M 23.24 (Ps 81.3) Trubni
Dan = poslednji poziv na pokajanje; 2M 5.1 Bog
faraonu: Pusti narod da praznuje praznik; Os 9.5
ta ete initi na dan praznika?; Naum 1.15 praznuj
Judo svoje praznike... jer zlikovac nee vie
prolaziti po tebi,.
kopija: 2M 35.5 za zlatno tele su proglasili
praznik; 1Ca 12.32 praznik otpalog cara.
PRVENAC: najbolji potomak posveen Bogu:
1M 49.3 Jakov: ti si moja krepost, poetak moje
sile; 2M 4.22 Gospod: Izrael je moj sin, moj
prvenac; 4M 3.12 Gospod: uzeh Levite izmeu
sinova Izraelovih za sve prvence to otvaraju
matericu meu sinovima Izraelovim; Mt 1.25 Isus
je prvenac (prvosvetenik je prvenac); Jev 12.23
pristupite k saboru i crkvi prvenaca (savrenih,
najboljih); Kol 1.18 Isus je prvoroeni iz mrtvih
(najbolji od vaskrslih ljudi) (vidi Zah 12.10; Rim
8.29; Ps 89.27); 1Dn 5.2 Juda je bio najsilniji meu
braom, ali prvenatvo dobi Josif (iako je 11ti, bio
je najduhovniji); 5M 21.15,17 prvenac dobija 2 puta
vee naslee, jer je poetak njegove sile
PRVINE: najbolji rodovi: 1M 4.4 prvi rod je
prinoen Bogu iz zahvalnosti; 2M 13.12 prvina od
rtava predstavlja ili Hrista ili najbolje vernike u
slubi Bogu; 4M 18.12 prvine pripadaju
prvosveteniku (Isusu); Otk 14.4 144000 su prvenci
(prvine na grkom, prvi rod od etve, a etva je
sabiranje spaenih pri adventu); 3M 2.12 prvine se
prinose sa kvascem jer predstavljaju grene ljude od
kojih je Bog stvorio savrene, a obrtni snop na
praznik prvina je vaskrsli Hristos (3M 23.10); 1Kor
15.20 Hristos usta iz mrtvih i bi prvina onima koji
umree (ima najbolje duhovne rodove od svih
vaskrslih).
PRESUENOST = beivotnost: 1M 1.9 zemlja
pre stvorenog ivota je suva; Mt 12.43 neisti duh u
bezvodnim mestima ne nalazi pokoj, samo u
ljudima (koje ini ivim mrtvacima; Is 44.3 50.2
Bog izliva vodu na ednog... i pretnjom svojom
isuuje more, obraa reke u pustinju = Bog daje
ivot i uzima ga; Jer 50.12,38 51.36,43 Vavilon e
biti zemlja suva i pusto (beivotna) vode e mu
presuiti, more njegovo Bog e osuiti, gradovi e
mu postati zemlja sasuena i pusto; Is 11.15 19.6
Bog e presuiti zaliv mora Misirskog i potoke
Misirske; Jov 14.11 18.16 mrtav ovek je kao
presueno jezero ili reka, ili drvo suvih ila; 2M
14.21 Bog je osuio Crveno more i 3 puta presuio
Jordana (Isus 3.17 2Ca 2.8,14).

PRESTO = mesto sa kojeg se sudi: + 1Ca 7.7


Solomun sudi sa svog prestola u domu; Pri 29.14
koji car sudi pravo njegov e presto stajati doveka;
Pri 20.8 car sedi na sudskom prestolu; Dan 7.9,10
postavie se prestoli... sud sede, knjige se otvorie;
Mt 19.28 Isus: seete i vi na 12 prestola i suditi na
12 kolena Izraelovih; Otk 8.3 Isus posreduje pred
prestolom = na sudu; Otk 20.4 videh prestole i
seahu na njima i dade im se sud; Otk 7.10
spasenje Bogu naem koji sedi na prestolu i
jagnjetu; Pri 16.12 29.14 pravdom se utvruje
presto; Ps 45.6 Boji presto je vean i
nepokolebljiv.
Is 14.13 Lucifer: vie zvezda Bojih podii u
SVOJ presto = svoj sud i bezakonje; Agej 2.22 Bog
e prevaliti presto carevima.
PRVOSVETENIK (Aron) = + Isus, na
posrednik na nebeskom sudu: Zah 3.15,8
prvosvetenik brani od Sotone koji optuuje; Jev
2.17 Isus p. okajava grehe naroda (3.1 4.14 5.10);
3M 21.10 prvosvetenik ima posebno svet nain
ivota; 4M 35.25,28 grenici ostaju u gradu
utoitu (Bog) do smrti prvosvetenika = od osude
nas oslobaa Hristova smrt.
lani posrednik: Mt 26.57 prvosvetenik je
osudio Hrista; Dela 4.6 5.1727 9.1 23.2,5
prvosvetenik progoni Boju crkvu.
PROBUDITI = vaskrsnuti ili duhovno
napredovati: + Is 26.19 probudite se i pevajte vi
koji stanujete u prahu = vaskrsenje; Dan 12.2
mnogo onih koji stanuju u prahu zemaljskom
probudie se; Ps 17.15 kad se probudim biu sit od
prilike Tvoje; Lk 9.32 Isus se preobrazio kada su se
apostoli probudili; Jn 11.11 Isus za Lazara: Idem
da ga probudim; Rim 13.11 ve je as doao da
ustanemo od sna; Ef 5.14 ustani ti koji spava i
vaskrsni iz mrtvih i obasjae te Hristos; Mt 25 10
devojaka su zaspale, pa su probuene.
drugo vaskrsenje, svest o duhovnom padu: Ps
73.20 probudivi ih Gospode u nita obraa utvaru
njihovu; Pri 23.35 bezbonik: kad se probudim opet
u ii da traim to (greh); Sud 16.14,20 Samson se
probudio, a bludnica ga vezala i obrijala. Mislio je
da je isto jak kao i pre.
PROGON = nevolja pred advent: Lk 21.12
metnue ruke na vas, gonie vas; Gal 4.29 onaj to
se rodi po telu goni duhovnoga, tako i danas; Mt
5.10 blago prognanima pravde radi; 2M 14.8,23
faraon poao u poteru za Izraelom.
PROROK = + ovek preko kojeg Bog govori:
Jer 26.5 sluajte rei mojih slugu proroka; Ps 74.9
Is 3.2 kad nema proroka nastupa kriza; Os 12.14

Gospod je prorokom izveo Izrael iz Misira, i


prorokom ga uvao; Mal 4.5 pre adventa Bog
e poslati proroka Iliju; 1M 20.7 2M 7.1 4M
11.29 5M 34.10 Dela 2.30 Bog je u Bibliji
nazvao prorocima Avrama, Arona, 70
stareina, Mojsija, Davida.
ovek koga Bog nije poslao a govori u
ime Boga: Jer 4.9 14.13,14 proroci e se
zauditi... prorokuju prevaru svog srca: bie
mir, nema gladi ni rata; Mt 23.2937
potencijalne ubice ukraavaju grobove
ubijenih proroka. Isus: poslau vam proroke,
pobie ih, raspeti, tui, progoniti. U
Jerusalimu, iako je cantar religije, ubijaju
proroke.
PTICE = + Sveti Duh ili osobe voene
Svetim Duhom: Mt 3.16 Sveti Duh u obliju
goluba; 3M 1.14 ptica kao rtva paljenica je
uticaj Svetog Duha da bi se ovek pokajao
(1M 15.10); Pri 10.20 Ni u misli svojoj ne
psuj cara... jer ptica nebeska odnee glas; Is
46.11 Bog zove pticu sa istoka da izvri to
je Bog naumio; Eze 39.17 Bog zove ptice na
njegovu rtvu = aneli izvravaju sud (Otk
19.17); Pla 3.52 neprijatelji me teraju
nizato kao pticu.
neisti duhovi: Mk 4.4,15 ptice koje
pojedu seme kraj puta su Sotona i neisti
duhovi; Otk 18.2 Vavilon je postao stan
avolima, tamnica svih neistih i mrkih ptica
= demoni su neiste ptice 3M 11.13); Jer
12.9 nasledstvo moje posta grabljiva ptica =
isti kao demoni; 1M 40.17 ptice jedu iz
kotarice na glavi pekara = bio je pod
uticajem demona; Pri 7.23 bezumnik je kao
ptica koja leti u zamku = propae kao
demoni u Sotoninoj zamci.
PTIAR = Sotona: Ps 91.3 Gospod e te
izbaviti iz zamke ptiareve; Pri 6.5 otmi se...
kao ptica iz ruke ptiaru; Pro 9.12 ovek ne
zna svoje vreme kao to se ptice hvataju
pruglom iznenada; Os 9.8 (lani) prorok je
zamka ptiareva.
PUSTINJA = mesto gde se ne ivi,
mesto sa malo Svetog Duha (kie), sve to
asocira na planetu Zemlju: Ps 78.40 koliko
puta ga rasrdie u pustinji, i uvredie U
ZEMLJI GDE SE NE IVI; Is 21.1
Vavilonu: breme pustinji na moru = malo
Svetog Duha usred mnotva naroda.
+ Is 40.3 pripravite u pustinji put
Gospodnji = pred advent se Sveti Duh

povlai sa zemlje; 2M 5.3 Bog nas preko


pustinje dovodi u obeanu zemlju; 5M 32.10
Gospod je naao svoj narod u pustoj zemlji
= gde ima malo Svetog Duha; Is 35.5 u
pustinji e provreti vode = na Novoj Zemlji
Sveti Duh sve vodi; Is 48.21 nee oedneti
kad ih povedem preko pustinje = Bog vodi
svoj narod i kad se povue Sveti Duh od
bezbonih; Lk 1.80 Jovan Krstitelj jaa
duhom iako ivi u pustinji.
PUSTOENJE (jev. amem) =
progon pod vostvom lanog boga
(gnusobe): Dan 8.13 9.17,26 11.31 12.12 Mt
24.15 Lk 21.20 Jer 10.25 opustoili
Jakovljevo naselje.
+ Boji sud: 3M 26.22,3134 opustee
vai putevi, gradovi i zemlja; Jer 12.11 sva
e zemlja biti pusta jer niko ne uzima na um.
penica= duhovni ljudi koji su iveli u
skladu sa onoliko istine koliko im je Bog
otkrio: Isus jo uvek grenom Petru: Evo vas
ite Sotona da bi vas inio kao penicu (Lk
22.31); Na Pedesetnicu je penina etva, i
prinose se kvasni hlebovi (3M 23.17) =
grenici koji su se drali Boga po svetlosti
koju su imali; Hristos e da skupi svoju
penicu (Lk 3.17; Mt 13.25,29,30);
R
RAJ = obeana zemlja: 1M 3.23 ovek
je zbog greha isteran iz raja; Is 51.3 Gospod
e uteiti Sion i njegove razvaline, i pustinju
njegovu uinie da bude kao Edem; Eze
36.35 Joel 2.3 Amos 1.5
ramena (plea) = noenje tereta: Ps
81.6 ramena nose bremena; Is 10.27 skinue
se breme s ramena tvojeg; 1M 49.15
sagnue svoja ramena da nosi; Is 9.4,6
Neprijatelji biju po pleima Boji narod ali
Bog lomi njihov jaram. Hristu je vlast na
ramenu. Is 22.22 Bog e staviti Hristu klju
od doma Davidova na rame (dae mu vlast);
REBRO = vidi kost (jevrejska re rebro
koristi se i za gredu u hramu).
REKA = jedan narod, ili odreena vea
grupa ljudi (poto je more mnotvo naroda):
2M 7.17,19 udarac tapom na vode Misirske
= zlo koje pogaa Misirce, bezbonike,
grupu ljudi koja grei. 1M 41.1 Faraon sanja
kako stoji na reci = on vlada svojim
narodom; krave izlaze iz reke na obalu =

glad u Misiru iri se po svetu (Eze 29.3). Is 8.7


Gospod e navesti na nemarne reku veliku i silnu,
cara Asirskog, poplavie = Asirski narod je reka. Is
18.7 narod kome zemlju raznose reke = narodi
progone Boji narod. Is 59.19 jer e neprijatelj
navaliti kao reka. Jov 28.11 Bog ustavlja reke da ne
teku = nadvlauje narode. Ps 93.3,4 Gospode,
podiu reke glas svoj = pojedini narodi napadaju. Ps
98.8 reke neka pljeskaju rukama = narodi se raduju,
Bog ide da sudi zemlji. Pes 8.7 reke ne mogu da
potope ljubav = pritisak veine ne moe da okrene
vernika od Boga. Ps 124.4 (da nije bio Gospod s
nama) reka bi pokrila duu nau. Otk 12.15 ispusti
zmija za enom iz usta vodu kao reku da je utopi u
reci = Sotona potstie vee, uticajne grupe ljudi
protiv Bojeg naroda.
REP = lani prorok: Is 9.15 prorok koji ui la
to je rep; Otk 12.4 rep crvene adaje odvlai 1/3
nebeskih zvezda = Sotona je lanim prorokovanjem
prevario 1/3 anela; 2M 4.4 Mojsije hvata zmiju za
rep (Boji prorok raskrinkava Sotonino lano
prorokovanje), i zmija postaje tap (Sotona je
nadvladan); Otk 9.10,19 skakavci imaju repove kao
korpije, repovi su im kao zmije, njima ujedeju =
demoni lano prorokuju kao i Sotona, tim otrovom
mue ljude do smrti.
RIBE = manja grupa ljudi (poto more
predstavlja narode): Mt 4.18 Isus: Uiniu vas
ribolovcima na ljude; Ava 1.14 hoe li dati
Gospode da se ljudi posmatraju kao morske ribe?
Jer 16.16 Bog alje mnotvo ribara, i oni e loviti
ljude; Lk 5.6 = Otk 7.9
rob = grenik citati ???
robovlasnik = Sotona, demoni (poto je rob
simbol grenika).
ROG = car, carstvo koje vlada vojnom silom:
Dan 7.24 deset rogova jesu 10 careva = Otk 13.1,11
17.12; Dan 8.35 ovan bode rogovima (nasilje), a
jarac ga razbija rogom =vojnom silom; Ps 75.10
Bog e polomiti sve rogove bezbonikove, a rogovi
pravednikovi uzvisie se.
+ Bog silom izvrava pravdu: Otk 5.6 jagnje
ima 7 rogova = silom e da izvri pravdu na kraju,
jagnjetov gnev; 2M 27.2 rogovi oltara = izvrenje
pravde, smrt grenika (3M 4.7 16.18 rogovi oltara
se pomazuju samo kod rtava ze greh koje
predstavljaju izvrenje suda); 2Sa 22.3 rog spasenja
= Isus ratuje protiv greha, spae nas vojnom
pobedom.
ropstvo = ivot u grehu citati ???

S
sAN = (vidi zaspati) smrt ili pad duhovnosti:
Is.56.10 straari su sanjivi, mio im je dreme; Rim
13.11 doao je as da ustanemo od sna; 1Kor 11.30
meu vama su mnogi slabi i bolesni, i dovoljno ih
spavaju; Jn 11.1113 Lazar zaspa = umro je (Mt
9.24 Dan 12.2)
Jer 51.39 Bog e Vavilonce opojiti da zaspu
venim snom; Ps 13.3 prosvetli oi moje da ne
zaspim na smrt (Jov 14.12) Kada Bog daje poruku
kroz san, to je doslovno san.
SVAGDANJA (jev. tamid) = Hristova
posrednika sluba u nebeskoj svetinji: 2M 29.38
42 30.7,8 25.30 svaki dan su se palili ici (Sveti
Duh propoveda preko crkve), kad (tamjan) se palio
(Hristove zasluge za nas se prinose pred presto
Oca), 12 hlebova su bili na stolu u svetinji
(Hristovo telo), i prinosila se svagdanja rtva (2
jagnjeta: ujutro jedno u 9 sati kada je Isus razapet, a
drugo u 15 sati kada je umro Mk 15.25 Mt 27.45,46
plus brano, ulje i vino). Svagdanja Pa gori i
danju i nou jer nam Bog stalno nudi spasenje kroz
Hrista; Dan 8.1114 11.35 12.11,12 Sotona se trudi
da obori svagdanju, da skloni pogled ljudi sa
pravog Hrista koji posreduje za nas.
SVETINJA: mesto gde Bog ivi (mesto je
sveto samo dok je Bog tu): 2M 25.8,9 neka mi
naine svetinju da meu njima nastavam; Jev 8.2
Isus slui u svetinji na nebu; Ps 20.2 da ti poalje
pomo iz svetinje; 4M 19.20 ako se neist ovek ne
oisti, da se istrebi iz zbora jer je oskvrnio svetinju
Gospodnju a nije pokropljen vodom oienja; Dan
8.14 u svetinju se unose gresi, ali e biti oieni na
kraju 2300 veeri i jutara izvrenjem suda nad
Sotonom i bezbonicima (vidi 3M 16.33); 2Dn
30.27 svetinja na nebu.
Dan 8.11,13 mali rog gazi sveti stan, otpad
pustoni gazi svetinju (9.26 11.31); Eze 5.11 Boji
narod oskvrnio svetinju neistotama i gadovima
(8.6).
svetlost = istina
SVETOST: Boje osobine: 3M 11.44,45
osveujte se i budite sveti jer sam ja svet; 2M 3.5
3M 23.2 sveta mesta i sabori su sveti zbog Bojeg
prisustva; Ljudi su sveti kada odraavaju Boje
osobine (2M 22.31 biete mi sveti ljudi); 3M 22.32
ne skvrnite moje sveto ime (osobine); Isus 24.19 ne
moete sluiti Gospodu jer je svet Bog Revnitelj,
nee podnositi vae nevere i grehe; Ps 16.10 nee
dati da tvoj svetac vidi truljenja (Isus je vaskrsao
pre nego to je poelo raspadanje tela; Ps 51.11

Sveti Duh; 2Ti 3.15 Sveta Pisma; 1Kor 3.17


Boja crkva je sveta.
SVENJAK = Boja crkva voena
Svetim Duhom (ulje) da nosi istinu
(svetlost): Otk 1.12,20 sedam zlatnih
svenjaka jesu 7 crkava (Isus hoda usred
njih, brine se o crkvi); 2M 25.3135 svenjak
u svetinji; 1Ca 7.49 u Solomunovom hramu
ima 10 svenjaka u svetinji; Zah 4 Mt 5.15
SEVER = pustoenje, prevara ???: Is
14.13,31 Sotona: seu na severnoj strani
zborne gore; Eze 8.5 idol od revnosti je na
severnim vratima (ikona zveri?); Eze 38.15
Gog dolazi sa severa.
+ Jer 4.6 doveu zlo sa severa i pogibao
veliku; Jer 50.3 na Vavilon se podie narod
sa severa koji e mu opustiti zemlju; Jer
46.10 Gospodnji dan osvete: bie rtva u
severnoj zemlji na Eufratu (u zemlji
pustonika, zemlji prevare, Vavilonu) Jer
16.15 Bog je izveo Izrael iz severne
zemlje;Eze 9.2 ljudi sa smrtnim orujem su
na severnim vratima; Zah 2.6 6.8 beite iz
severne zemlje; Bog alje CRNE konje i
severnu zemlju, umirili su njegov Duh.
SEDAM = punina, celina: 1M 2.2,3 puna
sedmica je 6+1 dan; 2M 12.15 beskvasni
hlebovi traju 7 dana =u celini bez greha; 2M
20.10 sedmi dan je odmor Bogu i ljudima =
ceo dan, u punini provesti sa Bogom; 2M
21.2 rob Jevrej je slobodan sedme godine =
Bog e nas potpuno osloboditi od greha na
kraju punog ciklusa; 2M 23.11 subotna
7.godina je pun ciklus za obraivanje zemlje;
2M 25.37 svenjak ima 7 iaka = CELA
crkva.
SEDAMDESET = osloboenje nakon
ropstva: + Jer 25.11,12 Boji narod je posle
70 godina ropstva osloboen iz Vavilona. 2M
1.5 70 dua je silo u Misir, bili su robovi pa
su osloboeni. 2M 24.1,9 na Sinaj se penju
70 stareina. 4M 11.16,24,25 Mojsije
rastereen, osloboen dunosti, prenesene na
70 stareina. Dan 9.20 70 sedmica je
odreeno da se svri prestup. Zah 7.5 70
godina posta na odreene dane. Lk 10.1,17
70 drugih Hristovih uenika.
Is 23.15,17 Tir e biti zarobljen 70
godina, pa e ga Gospod pohoditi. Eze 8.11
idolopoklonici 70 stareina. Sud 9.5,6
Avimeleh je ubio 70oro svoje brae.

SEJA = Hristos Mt 13.37. Seja


kukolja = avo Mt 13.39; Setva (sejanje) =
propovedanje istine o spasenju, seme je
Boja re.
seme = Boja Re Lk 8.11; seme pokraj
puta = nepaljivi sluaoc Boje Rei; seme
na kamenitom tlu = nepostojanost,
odustajanje kad naiu nevolje, vee uzdanje
u sebe nego u Boga; seme u trnju = onaj
iju duhovnost gue svetovne brige,
bogatstvo i telesnost; seme na plodnom tlu
(dobro seme) = sinovi Bojeg carstva,
posluni ljudi koji dre Boju Re i donose
rod Lk 8.1215; sejanje = propovedanje
Boje Rei, Hristova smrt na krstu (seme
umire da bi rodilo rod).
SENICE (ator) = + radost spasenja pri
Hristovom drugom dolasku: Otk 21.3 evo
atora (senice) Bojeg meu ljudima, i
ivee s njima(Eze 37.27); 3M 23.39,40
senice su jedini praznik veselja pred Bogom
na grenoj zemlji; Jov 29.4 tajna Boja (plan
spasenja) bee u njegovom atoru (senici) Is
4.6 Gospod e nam biti koliba (senica); Zah
14.16 ko OSTANE (ostatak) od svih
naroda... dolazie da praznuje praznik
senica.
kopija: Dan 11.45 antihrist razapinje
svoj ator na krasnoj svetoj gori.
SION = Boje carstvo (planina =
carstvo): Ps 9.11 Gospod ivi na Sionu; Ps
50.2 Bog se javlja na Sionu; Ps 53.6 ko e sa
Siona poslati spasenje Izraelu? Is 1.8 ki
Sionska je crkva koja trai Boje carstvo; Is
4.35 ko ostane na Sionu zvae se svet; Jev
12.22 pristupite k Sionskoj gori i ka gradu
Boga ivog, Nebeskom Jerusalimu; Otk 14.1
na gori Sion stoji jagnje sa 144000.
SKAKAVCI = svetske armije voene
demonima: Otk 9.7,10,19 skakavci imaju
repove kao zmije (rade Sotonin posao), vodi
ih car aneo bezdana = Sotona; Sud 6.5
Madijani kao skakavci napadaju Izrael; 2M
10.4,1214 skakavci su razorili Misir; 3M
11.22 skakavac je neist;
+ Joel 2.25 Bog: nadoknadiu vam
godine koje izjede skakavac... velika vojska
moja koju slah na vas.
slama = nepokajani grenici, bezakonici
Is 5.24
SLONOVAA = rasko, obilje: + 1Ca
10.18,22 Solomunov presto je od s., trguje

slonovaom; Pes 7.14 vrat ti je kao kula od


slonovae.
1Ca 22.39 Ahav ima kuu od slonovae; Eze
27.6 Tir ima sedita od slonovae; Otk 18.12
Vavilon trguje slonovaom; Amos 3.15 6.4
SMOKVA = rod po kome Bog sudi: Os 2.12
potru njene smokve za koje kae: To mi je plata
od mojih milosnika; Mt 7.16 po rodovima ete ih
poznati. Ne beru se ... smokve sa ika; 1M 3.7
Adam i Eva su od smokvinog lia spleli pregae;
Jer 24.18 dve kotarice: dobre smokve u jednoj, a
rave, koje nisu za jelo u drugoj = spaeni i otpali;
Mt 21.1921 smokva bez roda se sasuila po
Isusovoj rei.
SNEG = sredstvo izvrenja presude, voda
ivota u vrstom stanju, led, grad. Jov 38.22
Gospod uva riznice snega i grada za vreme
nevolje, za dan boja i rata. 4M 12.10 Marija postala
gubava, bela kao sneg zbog pobune = presuda nad
njom. 2Ca 5.27 Gijezije zbog pohlepe gubav kao
sneg.
+ Is 1.18 Ako gresi vai budu... postae beli kao
sneg = pokriveni na sudu Hristovom pravdom. Dan
7.9 Bog na sudu ima odelo belo kao sneg; Mk 9.3
Isusu je odelo kao sneg (preobraenje). Mt 28.3
Aneli u odelu belom kao sneg. Pla 4.7 nazireji
behu istiji od snega.
SNOP = vaskrsenje, sakupljanje radi presude:
3M 23.1012 obrtni snop je slika vaskrsenja Isusa
Hrista; 1Sa 25.29 Davidova dua bie svezana u
svenju (snopu) ivih kod Gospoda; Mt 13.30
kukolj vezuju u snopove da ga Bog saee.
SO = istina o planu spasenja (Boja pravda i
ljubav) to daje ukus ivotu (smisao) kao to so
daje ukus jelu: Kol 4.6 re vaa da bude svagda
solju zainjena, da znate kako vam svakome treba
odgovoriti; Mt 5.13 vi ste so zemlji... vi ste videlo
svetu = Bog objavljuje istinu preko ljudi; 3M 2.13
svaka rtva se soli = svi su osvedoeni u Boju
istinu, neko je prihvati a neko odbije; Mk 9.49,50
dobra je so, ali ako bude neslana im e se osoliti?
Imajte so u sebi; 2Ca 2.20,21 Jelisije je od gorkog
izvora napravio pitku vodu pomou soli = istinu
treba "piti", iskusiti; 2Dn 13.5 zavet osoljen = zavet
istinit; 5M 29.23 zbog prestupa zaveta, zemlja e
biti opaljena sumporom i solju = istina osuuje
prestupnike.
SRCE = sutina oveka: + ovek okrenut Bogu
1M 20.5 Avimeleh uinio u istoti svoga srca; 5M
4.9 6.5 traite Boga svim srcem i duom; 1Sa 16.7
ovek gleda to je na oima, a Gospod gleda na

srce; Pri 4.23 svrh svega to se uva, uvaj scre


svoje jer iz njega izlazi ivot.
1M 6.5 pre potopa su MISLI SRCA ljudi bile
svagda samo zle; 2M 7.13 faraonu je otvrdnulo
srce, protivi seBogu; Pri 18.2 bezumniku nije mio
razum nego da se javlja srce njegovo; Pri 20.9 ko
moe rei: oistio sam srce svoje, ist sam od svog
greha? 4M 15.39 tvorite zapovesti Gospodnje, i da
se ne zanosite za svojim srcem.
STENA = Hristos: 1Kor 10.4 svi jedno
duhovno pie pie, jer pijahu iz duhovne stene koja
ih pratie, a ta stena bee Hristos = 4M 20.8; 5M
32.15 stena spasenja je Bog; Is 8.14 Isus je nekima
stena sablazni; 2Sa 22.2 Bog je stena moja koja me
zaklanja; Dan 2.34 kamen koji razbija lik = Isus pri
adventu razbija svetska carstva; Otk 6.15,16
neverni govore kamenju da padne na njih.
KAMENOVANJE = Hristos (kamen) izvrava
venu presudu.
STEPENICE (Lestve) = Hristos, posrednika
veza izmeu Boga na nebu i vernih ljudi na zemlji:
1M 28.12,13 Jakov sanja lestve koje stoje na
zemlji, a vrhom dotiu nebo. Na vrhu stoji Gospod,
a dole je Jakov (Izrael); 1Ca 10.19 Solomunov
presto ima 6 stepenica = 6000 godina greha, posle
ega dolazimo pred Boji presto. Ezekielov hram
koji je simbol Novog Jerusalima na kraju 7000
godina, i na poetku osmog milenijuma ima 7 ili 8
stepenica! (7 = punina, celina; 8 = novi poetak)
Eze 40.22,26,31,34
stopalo = stabilnost citati???
STRANE SVETA = tip opasnosti koja preti.
Negde je opasnost na sve 4 strane (Otk 7.13). Vidi
pojedinano istok, zapad, sever, jug.
STRELA = presuda osuivanje: + 5M 32.23
Bog baca svoje strele na otpali narod; 2Sa 22.15 pri
adventu Bog baca svoje strele; Ps 91.5 nee se
bojati strele koja leti danju; 2Ca 9.24 udarci
strelama o zemlju su presuda za Asirce da e ih
Boji narod razbiti; Jer 50.9 51.11 strele se nee
vraati prazne protiv Vavilona.
od Sotone: Ps 7.13 bezbonik zapinje strelu
smrtnu, pale njegove strele; Pri 25.18 ko govori
lano svedoanstvo na blinjeg je kao... otra strela;
Eze 39.31 Bog Gogu: Prosuu ti strele iz desne
ruke.
Strnjika = nepokajani grenici, bezakonici Is
5.24
STO = + Boja crkva koja nudi duhovnu hranu,
hleb ivota: 2M 25.2328 na stolu u svetinji je 12
hlebova = Hristovo telo za svako pleme Bojeg
naroda; Mt 15.27 i psi jedu od mrva sa trpeze svog

gospodara; Ps 23.5 postavio si trpezu moju


na vidiku neprijateljima = i njima je ponuen
hleb ivota; Lk 22.30 Isus nam ostavlja
carstvo da jedemo i pijemo za njegovom
trpezom.
1Kor 10.21 trpeza Gospodnja i trpeza
avolska =avo nudi svoju neduhovnu
hranu; 1Ca 18.19 lani proroci jedu za
Jezaveljinim stolom; Ps 69.22 njihova trpeza
nek im bude mrea i zamka; Is 28.8 svi
stolovi su puni neistote i bljuvotine; Dan
11.27 carevi lau za jednim stolom =za
Sotoninim stolom; Mt 21.12 Isus je prevrnuo
stolove menjaima novca.
STRAA = + verni ekaoci Boga: Mt
24.42 straite jer ne znate u koji e as doi
Gospod va; Eze 3.17 Bog: Sine oveiji,
postavih te straarem domu Izraelovom; Is
21.5,12 straar pazi danju i nou i vie:
Pade, pade Vavilon; Jer 6.17 straari
opominju narod da pazi; Eze 33.2,6,7 straar
opominje na trubni glas, spasenje ili pogibija;
Nem 4.22,23 ljudi koji su izali iz Vavilona
straare.
neverni ekaoci adventa: 2Ca 25.820
zapovednik Haldejske strae; Jer 51.12
uzalud Vavilon postavlja straare, Gospod e
uiniti to je rekao.
SUD = a) istrani sud, ispitivanje
sluajeva: Dan 7.10 sud sede, knjige se
otvorie = itaju se izvetaji, istauje se svaki
pojedinac; 1Pe 4.17 vreme je da se pone sud
od Boje kue; Ps 54.1 Boe, svojom
krepou odbrani me na sudu; Otk 14.7 bojte
se Boga i podajte mu slavu... jer doe as
suda njegova.
b) izvrni sud (izvrenje presude): 2Pe
2.4 pali aneli se uvaju za sud; 3.7 sadanje
nebo i zemlja su zadrani za dan stranog
suda; Jev 6.2 jedan od temelja nauke je veni
sud; Otk 20.4,12,13 daje se sud muenicima,
sud primie mrtvaci po delima; 2Ti 4.1 Isus
e suditi ivima i mrtvima svojim dolaskom i
carstvom; Dela 17.31 Bog je postavio dan u
koji e suditi vasionom svetu; Ps 75.2 kad
vidim da je vreme sudiu pravo; Ps
119.149,156 po svom sudu oivi me =
vaskrsenje pri izvrenju suda; 1Sa 2.10 Dan
7.22,26
SUNCE = versko uenje (sunce alje
svetlost = istinu): + Boje: Ps 84.11 jer je
Gospod Bog sunce i tit; Pes 6.9 (crkva) je

ista kao sunce = Otk 12.1 ena obuena u


sunce.
bezbono uenje nedeljni zakon: 5M
4.19 Bog je zabranio klanjanje suncu
(nedelja je dan boga sunca); 16.6 Pasha se
kolje o sunanom zalasku = Hristova rtva je
zatamnila bezbona uenja; Eze 8.16 u
hramu se 25 ljudi klanja suncu, okrenuli su
lea Gospodu; Ps 121.6 danju te nee sunce
ubiti ni mesec nou (144000); Pro 1.3 nema
koristi oveku od truda pod suncem = tatina
bezbotva; 1.9 nema nita novo pod suncem;
1.14 sve pod suncem je tatina i muka duhu;
3.16 4.15 8.911; 2M 16.21 kad sunce
ogreje mana se rastapa = kad nedeljni zakom
stupi na snagu, nestaje hleba ivota; 1M
15.12,17 19.23 28.11
T
tAJNA = plan, proroanstvo: + Boji
plan: 5M 29,28 to je sakriveno pripada
Bogu naemu; Dan 2.19,22,27Bog je
objavio Danilu tajnu koju nisu mogli da
objave mudraci, arobnjaci i gatari, a tie se
spasenja; Amos 3.7 Bog nita ne ini a da ne
otkrije tajne svojim slugama prorocima; Mt
13.11 Isus govori u priama, sakriveno od
nevernih; Rim 16.25 1Kor 15.51
ljudski plan: Otk 17.5,7 na elu
bludnice pie tajna, Vavilon veliki = Sotona
sakriva svoje prave namere od ljudi; 1So 2.7
tajna bezakonja.
TAMA = stanje greha, odbijanje Boje
milosti: Is 9.2 narod koji hodi u tami videe
videlo veliko (Mih 7.8) Jn 3.19 ljudima se
vie svide tama negoli videlo (Isus); Mt
27.45 od 6.9. sata bila je tama dok je Isus
na krstu; Ef 6.12 na rat je sa
UPRAVITELJIMA TAME ovog sveta; Kol
1.13 Bog Otac nas izbavi od vlasti tamne;
2M 10.15,21 tama od skakavaca (demona), i
opta tama u Egiptu.
TAMJAN = vidi kd. 2M 30.3438
Tamjan je samo jedan sastojak kda. 3M
2.1,2,15 prinosio se uz dar, preko brana i
ulja; 3M 5.11 Tamjan ne ide uz rtve za greh
(4M 5.15); Pes 3.6; 4.6,14 Devojka
(nevesta) je potkaena = zatiena Hristovim
zaslugama.
Otk 18.13 zemaljski trgovci su
prodavali kad Hristove zasluge;

TELAD = sledbenici otpale crkve, obraenici:


Ps 22.12 optee me mnotvo telaca (Isusa na krstu
je opkolio narod koji je vikao da puste Varavu, a
razapnu Hrista); Jer 46.2022 Misirski najamnici su
teoci ugojeni, na njih je doao dan njihove nesree,
pohoenje; Jer 50.2427 teoci Vavilona su poklani
= sud se izvrava nad otpalima od Boga; Jer 31.18
Jefrem: pokaran sam kao june neuko, obrati me da
se obratim jer si ti Gospod moj; 2M 32.24 Aron je
salio zlatno tele jer je pobunu protiv Boga traio
deo otpalog naroda, a ne voe naroda (junac), niti
ceo narod (Junica).
TOAK = + sredstvo stvaranja ili razaranja od
Boga: Jer 18.3 lonar radi na svom toku =Bog
stvara; Eze 1.1521 ispod Bojeg prestola su
tokovi kao oganj razgoreo uz heruvime; Pri 20.26
mudri car puta toak na bezbonike.
sredstvo razaranja od Sotone: 2M 14.25
Gospod je pobacao tokove Egipatskih kola; Sud
5.28 tokovi Siserinih kola; Is 5.28 Jer 47.3 Naum
3.2
TRAVA = telesnost, telesni ljudi: Is 40.68
svako telo je trava... sui se trava... kad Duh
Gospodnji dune na njega. Doista je narod trava; 1M
1.29,30 Bog je dao travu da bude telesna hrana; Ps
92.7 kad bezbonici niu kao trava to biva zato da
bi se istrebili doveka; Is 37.27 koji ive u velikim
gradovima... postae kao trava poljska, kao zelena
travica, kao trava na krovovima koja se sui pre
nego to sazri; Is 51.12 ko si ti da se boji smrtnog
oveka i sina oveijeg koji je kao trava? Ps 23.2
Gospod... na zelenoj pai pase me = daje mi i
telesnu hranu; Eze 34.18 ovce PAE moje = trava je
hrana za ovce (simbol vernika); Os 13.6 imajui
dobru pau bijahu siti, ali im se nasitie ponese se
srce njihovo, zato me zaboravie = telesno
blagostanje lako odvede u duhovni pad. ito
(duhovni rod) se anje kad je zrelo, a trava (telesni
rod) kosi se zelena, nezrela. Telesni ljudi ginu
duhovno nezreli.
TRGOVINA = + nuenje duhovnih vrednosti:
Pri 3.14 bolje je trgovati mudrou nego srebrom;
Mt 13.45 carstvo nebesko je kao trgovac koji trai
dobra bisera...
nuenje telesnih, svetovnih vrednosti: Sof
1.11 izgibe sav narod trgovaki; Nem 13.20 trgovci
nude svakojaki trg u subotu; Otk 18.3 trgovci
zemaljski obogatie se od bogatstva slasti Vavilona,
zaplakae kad propadne Vavilon; 1M 37.28 braa
prodala Josifa; Is 23.8,18 trgovina Tira bie
posveena Gospodu (Eze 26.12 27.3,9,1227,3436
Tir (Sotona) trguje sa narodima, propae na kraju;

28.6 od mnotva trgovine svoje napunio si se


iznutra nasilja i greio si; Os 12.8 trgovac je
Jefrem, u ruci su mu lana merila; Mt 22.5 zvanice
ne idu na svadbu nego svojom trgovinom.
TREM = sudnica: + 1Ca 7.7 u tremu je mesto
gde Solomun sudi, sudski trem; Jn 10.23 Isus hoda
u crkvi po Solomunovom tremu (pravi sudija); Dela
5.17 apostoli su jednoduno u Solomunovom
tremu; Joel 2.17 izmeu trema i oltara neka plau
svetenici = pokajanje na osnovu suda i rtve;
Sotonina kopija: 1Ca 7.8 Solomun duhovno
pao, napravio faraonovoj erki isti trem kao svoj;
2Dn 29.7 oci zgreili, zatvorili vrata trema; Eze
8.16 izmeu trema i oltara 25 ljudi se klanja suncu.
TRNJE (IAK) = neduhovne osobine,
suprotnost duhovnim darovima: Mt 7.16 da li se
bere groe sa trnja ili smokve sa ika; Mt 13.7,22
seme palo u trnje bilo je ugueno trnjem = brige
ovoga sveta, prevara bogatstva i ostale slasti; Pri
15.19 put lenjog je kao ograda od trnja; 26.6 beseda
u ustima bezumnog je kao trn kad ubode u ruku
pijanog; 1M 3.18 zemlja e ti raati trnje (zbog
greha); 4M 33.55 neisterani narodi iz Hanana bie
trnje vaim oima.
TRSKA = merilo vrednosti na Bojem sudu
(Hristov karakter): + Eze 40.3,5 ovek ima u ruci
trsku meraku dugaku 6 lakata = Isus meri sve u
toku 6000 godina; Otk 11.1 Jovan merakom
trskom meri Boju crkvu, oltar i vernike; 21.15
zlatna trska je mera za Novi Jerusalim.
mala vrednost, nepostojanost: 2Ca 18.21
uzda se u Egipat, u tap od slomljene trske na koji
ako se ko nasloni, ui e mu u ruku i proboe je;
1Ca 14.15 Izrael e se zaljuljati kao trska; Mt 11.7
Isus: ta ste izali da vidite? Trsku koju ljulja
vetar?
TRUBE = opomena, objava, poziv: Is 58.1
podigni svoj glas kao truba, objavi mom narodu
njegova bezakonja; 2M 19.13,16,19 Bog trubi pre
objavljivanja zakona, okuplja narod; 4M 10.210
srebrne trube okupljaju zbor naroda, i daju znak za
polazak logora; Isus 6.4 trube objavljuju pad zidova
Jerihona (6 opomena i 7. pad); 1Ca 1.34 truba
objavljuje pomazanje cara; Jov 39.27 truba poziva
u rat; Ps 47.5 Gospod dolazi uz trubni glas (1Kor
15.12); 3M 23.24 Trubni Dan je poslednji poziv na
pokajanje pred Dan Oienja; 3M 25.9,10 na Dan
Oienja truba objavljuje slobodu, oprosnu
godinu, povratak na naslee, u obeanu zemlju;
2Dn 5.12,13 Trubi 120 svetenika = 120 jubileja je
6000 godina; Jer 6.17 Gospod: Pazite na glas
trubni. A oni rekoe: Neemo da pazimo.

2Sa 15.10 buntovnik Avesalom (Oev


mir) trubama proglaava da se zacario
umesto svog oca Davida (slika Stvoritelja i
buntovnika Sotone); 2Sa 20.1 buntovnik
eba trubi, odvaja Izrael od Davida; 1Kor
14.8 ako truba daje nerazgovetan glas, ko e
se pripraviti za boj? =nerazumljiv govor; Otk
18.22 U Vavilonu se nee vie uti truba =
kraj milosti za bezbone.
U
uGLOVI = osnova, temelj: Jov 38.6 na
emu su uglavljena podnoja zemlje? Ko joj
je stavio kamen ugaoni? Jov 1.19 vetar je
udario na 4 ugla kue i sruio je; Ps 118.12
kamen koji odbacie zidari posta glava od
ugla; Eze 7.2 doe kraj na 4 ugla zemlje =
rui se osnova, propada cela zemlja; Otk 7.1
aneli stoje na 4 ugla zemlje i dre 4 vetra =
zadravaju osnovne uslove za opstanak
planete do odreenog vremena.
Ue merako = Hristov karakter*** ???
Mera vrednosti na Bojem sudu.
Ulje = Sveti Duh: Zah 4.26 Iz maslina
je ceeno ulje koje je ilo kroz svenjak do
ika, gde je gorela svetlost. Gospod je ovu
viziju protumaio ovako: "Ne silom ni
krepou, nego Duhom mojim." Sveti Duh
kroz crkvu objavljuje Boju istinu, kao to
ulje kroz svenjak na vrhu gori i iri svetlost.
UREDBE = iveti kroz Boje uredbe
znai prihvatiti plan spasenja: 3M 18.5 26.43
Eze 11.12; Postojale su i pre Sinaja 1M 26.5
H
hALJINE = + Boja pravednost koju
ljudi dobijaju Hristovom krvlju: Ps 104.2
Bog ima svetlost kao haljinu; Dan 7.9 Bog na
prestolu ima belu haljinu kao sneg (sudi
pravedno); Zah 3.35 Bog skida sa nas
prljavu haljinu i oblai nam istu = pokriva
nae pokajane grehe svojom pravdom; 1M
49.11 Juda svoju haljinu pere u vinu, u krvi
od groa = opravdan Hristovom krvlju; Mt
9.16,20 ne stavlja se zakrpa na staru haljinu
(uzima se nova haljina), ena ozdravila
dodirnuvi Isusovu haljinu; 1M 35.2 Jakov:
Bacite tue bogove i preobucite se.
ljudska (ne)pravednost: Is 59.6 platno
njihovo (bezbonih) nije za haljinu; Is 51.6
zemlja e kao haljina ovetati; 3M 13.47 na

haljini trag od gube = greh u karakteru; Juda


23 mrzei i na haljinu opoganjenu od tela.
Hrast = ponositost: Na dan
Gospodnji e se poniziti ljudska ponositost i
visina, a ponieni e biti hrastovi, kedrovi,
gore... Is 2.1115; Jer ete biti kao hrast
kome opada lie... (Is 1:30); Amoreji su
bili jaki kao hrastovi (Amos 2.9);
+ uzvienost: da se prozovu hrastovi
pravde (Is 61.3); See sebi kedre, i uzima
esevinu i hrast ili ta je najvre meu
drveem umskim; sadi jasen, i od dada
raste (Is 44:14).
c
Crv = simbol raspadanja mrtvog: 2M
16.24 u mani ostavljenoj za subotu nema
crva (poslunost Bogu spreava posledice
greha); 5M 28.39 prokletstvo zbog
neposlunosti Bogu: vinograd e izjesti crvi;
Jov 7.5; 17.14; 21.26; 24.20 Is 14.11 Dela
12.23 telo jedu crvi; Jov 25.6; Ps 22.6 Is
41.14; 51.8 ovek je uporeen sa crvom jer
na ivot predstavlja lagano umiranje; Ps
78.46 Joel 1.4; 2.25 Crvi jedu letinu =
grenici se raspadaju u grobu; Is 66.24; Mk
9.4448 crv njihov nee umreti = greh uvek
vodi u raspadanje i propast;
Crvac (crvena vuna) = neduhovni rod
Bojeg naroda (Crveno je simbol greha, a
vuna rod koji donosi ovca, simbol vernika.).
CRVENO = krvoprolie: + Is 63.1,2
Isusu pri dolasku su haljine crvene od krvi
bezbonika; 1M 49.12 Judi su oi crvene od
vina; 2Ca 3.22 reka crvena kao krv.
Otk 12.3 crvena adaja = Sotona,
uzronik krvoprolia; Naum 2.3 zatira
Izraela: tit im je crven, vojnici u skerletu;
Otk 6.4 crveni konj je uzeo mir sa zemlje,
ubija.
CRNO = greh: Naum 2.10 u Ninivi su
lica svima pocrnela; Joel 2.6 svako lice e
pocrneti; Otk 6.5 crn konj = greh u sve veoj
meri, Sveti Duh se povlai (ulje), Hristove
krvi (vino) i tela (ito) je sve manje; Pes
1.5,6 crna sam ali lepa (grena, ali mam
spoljnji izgled), crna je jer je sunce opalilo =
greh od bezbonog uenja (sunce).


AROBNJAK (VETICE, MAGI, VRAARI,
ASTROLOZI) = dananji spiritizam: 5M 18.10,11
ne sme da ih bude u Bojem narodu. To je gad pred
Gospodom; Otk 18.23 Vavilon je aranjem prevario
SVE narode; Is 19.3 nestae duha Misiru, pitae
opsenare, vrae, gatare, propae; Is 47.9,12,13
Vavilon propada zbog aranja, vraanja, sluanja
zvezdara (astrologa), a oni ne mogu ni sebe da
izbave od Bojeg suda; Jer 27.9 oni spadaju u lane
proroke, navode ljude da ne sluaju pravog Boga;
Dan 2.27 4.7 ne mogu da rastumae san, dok Boji
prorok moe; Mih 5.12 Bog e istrebiti vraanje iz
Izraela (Mal 3.5 Naum 3.4); 3M 19.31 20.6,27 ko
se obrati njima skvrni se , bie istrebljen; 1Sa 28.3
Saul ih je istrebio; Is 8.19 ako vam kau: Pitaj
vraare i gatare, kaite: ne treba li narod da pita
Boga svojeg?
AA = odreena mera nevolja ili duhovnih
darova: + Ps 11.6 Gospod e na bezbonike pustiti
iz ae kiu od ivog uglja, vatre i sumpora, i
ognjeni vetar; Ps 75.8 u ai u Bojoj ruci vino vri,
njen talog e ispiti bezbonici = nema vie spasenja
Hristovom krvlju, kraj milosti; Jer 25.15 Bog
napaja narode vinom gneva (Otk 14.10); Mt
26.39,27 Isus: ako je mogue da me mimoie ova
aa; Isus daje au: pijte iz nje svi, ovo je moja krv
novog zaveta; Ps 116.13 uzeu au spasenja; 23.5
aa je moja preopuna.
Otk 17.4 bludnica ima u ruci au punu
mrzosti i pogantine svoga bluda.
ELO = razum, um: + 2M 28.38 na elu
prvosvetenika je svagda zlatna ploica: "Svetinja
Gospodu" da bi nosio grehe svetih prinosa... da bi
bili mili Gospodu = Isusu je uvek na umu da
posreduje za nas; Eze 9.4 zabelei ela, Boji peat
na elima = utvreni ljudi, koji su razumno izabrali
Boga, nita ih ne moe poremetiti (otk 7.3); Otk
14.1 ime Oca na elima = Boji karakter u umu;
Otk 13.16 ig na elo = Sotona se bori za um ljudi,
svoju nesvetost gradi u umu ljudi; 1Sa 17.49 David
je Golijata pogodio kamenom u elo = kazna za
nerazumno huljenje na Boga (kamen je Hristos);
2Dn 26.19 caru Oziji je izala guba na elu, hteo je
da kadi iako nije svetenik.
ETRDESET = kuanje, proba, test: Mt 4.2
Isus je 40 dana kuan u pustinji; 4M 14.34 Izraelci
su 40 godina kuani u pustinji; Jona 3.4 Niniva e
propasti za 40 dana ako se ne pokaju; 2M 24.18
Mojsije 40 dana i noi na Sinaju; 1M 7.4 potop je
trajao 40 dana i noi; Dela 13.21 2Sa 5.4 1Ca 11.42

Saul, David i Solomun carovali su po 40 godina =


test za Izrael; (broj 144000 sadri broj 40).

EST = vreme za rad: 1M 1.31 est dana


stvaranja; 2M 20.9 est dana radi, 7. je odmor; 2M
21.2 rob Jevrej slui 6 godina, a 7. je slobodan =
6000 godina greha, pa osloboenje; 2M 23.10 6g
obrauj zemlju + 7.g. odmor; 2M 25.32 svenjaku
6 grana izlazi sa strane (po 3), a sedmi je u sredini
= 6000 godina radi Sveti Duh kroz crkvu +
milenijum; Eze 40.5 meraka trska je 6 lakata =
Bog meri (sudi) za 6000 g. rada (greha); Otk 13.18
broj zveri i oveka je 666 = Sotoni je dato za rad,
delovanje ovo vreme.
TAP = obuzdanost, nadvladanost, upravljanje:
+ Ps 23.4 tap tvoj i palica tvoja tee me = Bog
nadvlauje greh u nama, vodi nas (Mih 7.14); Ps
2.9 Isus e neznaboce udariti gvozdenom palicom
= nadvladae ih izvrenjem presude; 2M 14.16
Mojsije die tap i razdvaja se more = nadvlauje
sile prirode; 1Kor 4.21 ta hoete: da doem k
vama s prutom ili s ljubavlju i duhom blagosti? Pri
13.24 ko ali prut mrzi na svog sina, a ko ga ljubi
kara ga dok je vreme.
2M 4.25 tap postao zmija (Sotona). Mojsije
je hvata za rep, i postaje opet tap = nadvadao je
Sotonu, raskrinkao njegovo lano prorokovanje
(rep); 7.917 Aronov tap zmija (Sotona) pojeo je
vraarske zmije = Sotona je jai od demona; Os
4.12 narod pita svoje drvo, a njegov tap odgovara;
4M 21.8,9 vatrena zmija stavljena na motku (tap).
Ko pogleda u nju ozdravie = ko pogleda verujui
na budui sud koji e biti izvren nad Sotonom,
bie spaen.
tit = zatita: Ps 119.114 2.Sa 22.2,3, 31,36
Bog je tit verniku; 1M 15.1 Bog Avramu: Ja sam
ti tit; Bog je tit onima koji se uzdaju u Njega (Pri
30.5), koji su pravog srca (Ps 7.10), koji hode u
bezazlenosti (Ps 84.11)
Saulov tit je zbog greha baen kao da nije
pomazan uljem nije pod Bojim vostvom 2Sa
1.21; tit junaka iz Ninive je crven kriju se iza
greha Naum 2.3

Plus:
Sotonine vojske su skakavci, hrut i crv.

Razvoj biljke = razvoj karaktera; EGW


Temelji 117.4,5
Srce = vrt u koji se seje dobro ili loe
seme; EGW Temelji 117.4,5
upanje korova = upanje tetnih i
loih postupaka; EGW Temelji 117.4,5