Sie sind auf Seite 1von 2

- Alfa Centar, Nikšić, Crna Gora - Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo, Novi Sad, Srbija -

- Inicijativa za integracije, Vranje, Srbija -


- Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA), Zagreb, Hrvatska -

Partnerstvo za sigurnost – prijevod

Dijeleći demokratske vrijednosti, cijeneći važnost sigurnosti za napredak svake zemlje,

Alfa Centar (Nikšić, Crna Gora), Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo (Novi Sad, Srbija), Inicijativa za
integracije (Vranje, Srbija), Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija – OPSA (Zagreb, Hrvatska),
pristupaju osnivanju „Partnerstva za sigurnost“ (u daljnjem tekstu: Partnerstvo), kao članovi – osnivači (u daljnjem tekstu
članovi).

Partnerstvo se temelji na slijedećim točkama:

1. Podrška širenju NATO-a na sve zemlje koje žele doprinijeti sigurnosti euroatlantskog područja;

2. Razmjena iskustava o pristupanju NATO-u;

3. Poticanje sigurnosne suradnje zemalja iz kojih dolaze članovi Partnerstva;

4. Educiranje građana o euroatlantskim integracijama;

5. Poticanje kvalitetnog informiranja građana o euroatlantskim integracijama;

6. Istraživanje sigurnosnih prijetnji i analiziranje sigurnosnih aspekata euroatlantskog područja;

7. Promoviranje i poticanje angažmana u osiguravanju regionalne, euroatlantske i globalne sigurnosti.

Cilj Partnerstva je ulazak zemalja iz kojih dolaze članovi Partnerstva u NATO i EU te snažni doprinos miru i širenju
sigurnosti u i od strane zemalja iz kojih dolaze članovi Partnerstva.

Metode rada:

Partnerstvo je otvoreno za sve nevladine organizacije koje prihvaćaju navedene točke i cilj, a koje mogu dokazati
sukladno djelovanje.

Sve odluke u ime Partnerstva članovi donose konsensualno, uključujući i odluke o pozivanju i učlanjenju novih
nevladinih organizacija.

Službeni jezici Partnerstva su: Engleski jezik i službeni jezici koji se koriste u zemljama iz kojih dolaze članovi.

Svake kalendarske godine Partnerstvom predsjedava jedan član.

Partnerstvo potvrđuju, i potpisom osnivaju:

U ime Alfa Centra, U ime Centra za politiku i evroatlantsko partnerstvo,

Aleksandar Dedović, v.r. Nikola Vranić, v.r.

U ime Inicijative za integracije, U ime Organizacije za promicanje sjeverno-atlantskih integracija,

Nadica Stošić, v.r. Denis Avdagić, v.r.

U Nikšiću, dana 30. rujna 2009.


- Alfa Centar, Nikšić, Crna Gora
- Centar za politiku i evroatlantsko partnerstvo, Novi Sad, Srbija -
- Inicijativa za integracije, Vranje, Srbija -
- Organizacija za promicanje sjeverno-atlantskih integracija (OPSA), Zagreb, Hrvatska –

Partnership for Security


Sharing democratic values, and appreciating the importance of security for the progress of each country,

Alpha Centre (Niksic, Montenegro), Centre for Politics and Euro-Atlantic Partnership (Novi Sad, Serbia), Initiative
for Integrations (Vranje, Serbia), North Atlantic Integrations Promotion Organization - NAPO (Zagreb, Croatia),
are establishing “Partnership for Security” (hereinafter referred to as Partnership) as Founding members (hereinafter
referred to as Members).

Partnership is based on the following points:

1st Support to the enlargement of NATO to all countries that wish to contribute to the security of the Euro-Atlantic area;

2nd Exchange of experience on accession to NATO;

3rd Encouraging security cooperation of countries that Members are coming from;

4th Educating citizens about the Euro-Atlantic integrations;

5th Raising the quality of information’s offered to citizens about the Euro-Atlantic integration;

6th Enquiring security threats and analyzing the security aspects of Euro-Atlantic area;

7th Promoting and encouraging involvement in providing regional, Euro-Atlantic and global security.

The aim of Partnership is full membership in NATO and EU of countries that Members are coming from and their
strong contribution to peace and security in the countries that Members are coming from spreading peace and security.

Activity of Partnership:

Partnership is open to all non-governmental organizations that accept these points and goals, and can prove their action
in accordance with stated points and goals.

All decisions on behalf of the Partnership Members will bring consensually, including the decision on inviting new non-
governmental organizations.

Partnership official languages are: English and the official languages in the countries that Members are coming from.

Each calendar year Partnership is chaired by one of its Members.

Partnership is confirmed and established by the signatures:

For Alpha Centre, For Centre for Politics and Euro-Atlantic Partnership,

Aleksandar Dedović, m.p. Nikola Vranić, m.p.

For Initiative for Integrations, For North Atlantic Integrations Promotion Organization,

Nadica Stošić, m.p. Denis Avdagić, m.p.

Nikšić, September 30, 2009