Sie sind auf Seite 1von 327

(2,1) -1- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.

pdf 28/08/2011 19:24:08

(1,1) -2- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:25

"
, . 5


1941. .

I ,
. (1214?) 1232 1235.

1000

F
CIP
,

284F1
,
:
/ , ; . .
: , 1992 ( :
F ). 326
.; 24
1000. F . 297F306 : /
. F . 307F324: / .
.
ISBN 86F7895F003F
273.232(497.15) 281.96
) , ) , )

9184524

(2,1) -2- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:25

( . )

1992.

(1,1) -3- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:25

(2,1) -3- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:25


je
.
,
> , &

, je .
, a
, je
, je
&


, ,
je
.


, XV ,
.

. .
je , .

, je ,
.

(1,1) -4- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:25, ,
,
.
, je , , >

,
je .
, VIII , ,
,

1054. .
,
.

, ,

.
. je ,
.
je
, 1326. . ,
, je
je 1326. . .
,
1326.
.

, F
F
, je


, 950. 1530. .,

.

(2,1) -4- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:25

,
, je
.

, je ,
, XIII, ,
, , ,
,
.
,
,
. je
, je
, ,
. , .
F
IX , XII .
F
. ,
, ,
. ,

I.
F
^1 #
je , a , XI
, .
, je

, " je ,
. 1941. .

(1,1) -5- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:25

(2,1) -5- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:25


je F
, ,
, a je
. , je
,
,
.
, F
. ,
F
, ,
.

Bogomili i Patereni.
F
, .

, ,
, " 1868. , KOJOJ je
,

, . ,
,
.
je
,,

(1,1) -6- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:25

10

1867. . je
, je
, , ,

. , ,
, je .
je
1867. . . 812.
. , . :... F
,
, F
".
,
.
. Radu
jugoslavenske akademije
Bogomili i
Patareni,
. VII, VIII
X Rada jugoslovenske akademije.
je
,

. ,
, , je
je .

,
, . ?
. je
, ,
.
je
, .
( 1914 .
. 99.) : F
je . . VII VIII Rada

(2,1) -6- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:25

11

Jugoslavenske akademije .
, ,

.
. . F
:
( 1867), ,
.
, F
, KOJOJ je
,
F
. ,
, F
. F
.
, ,
, F
/ .
. 1892 .
;,"./
# ?"
je F .
je F Dubrovniku . 1897F
1899, Biljeke o kulturi Junijeh Slavena, osobito
Srbalja. Biljeke . >
F
F
,
F . F
je ,

. " . . .
1938.1
, 1938, , . 1, . 32F41: . 3, .
217F225

(1,1) -7- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:25

12

Kao ,
je
. Dra fra J.
Jelenia: De patarenis Bosnae, Sarajevo 1908; Dra Dragutina KamF
bera: Kardinal Tbrquemada i tri bos. patarena, Zagreb 1932
DFra J. Jablanovia: Bogomilstvo ili patarenstvo, Mostar 1936.
je F
,
F
. je je
1924. .
Ja 1923. .
: je
, je
F
( XXXII
. 148). je , , #
, IV . 1F55, , F
1924 .
je 1925. . 168 Prager
Presse W. Wcingarta,
Magdalen College Rev. F. E. Brightman
je The Journal of Theological Studies
je , je F

F
. ,
1926. . ( VI) . .
,

. .
, , ,
2063. Hrvata
Nastavnom vjesniku,
. ,
. ,
, .

(2,1) -7- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:25

13

, je
. . F
. : #
# . ,
, , a ja .
Ja
.
.
.
. , je
,
F 1927. ., . 413F418. .
, je (. XXVIII, 44,
1928), , ,
# .
je #
" je . .
, .
,
,
. .
, je
: Junih Slovena za dravnu neodvisnost Bogomili i patareni, je F
1931.
.
J. , ja, , je
, ,
, , ,
F
,
.

, ,
, je
.. F
." F

(1,1) -8- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:26

14

, je . F

, ,
: je , #
,
". , F
.. " ,
, , , je F
" .
".
, >, "
. ,
je , ,
."

XV , ,
F
,"
"...
,
, ."

F
" ,
,

.
,
.
,
F
je , , . ,
.

Problem "bosanske crkve" u
naoj historiografiji od Petranovia do Gluca,, je
Radu jugoslavenske akademije, knjiga 259, Zagreb 1937.

(2,1) -8- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:26

15

je je
Radu jugoslavenske akademije, je 70
Bogomili i patareni,
.. . F
ja
,
", je

.
F
,
,
je .

.
, .
> , , F
, , , , . F
je .
, je
, "svaki dublji pogled u problem "bogomilstva" otvara u
koncepciji Rakoga nove praznine, otkriva nova protivurijeja, posvjeF
douje uvijek iznova nedovoljnu objektivnost njegova stanovita u
pitanjima religioznog karaktera". (Rad 259 str. 60). je

. (. 175). je
"do danas najozbiljniji prinos rijeavanju poblema "bosanske crkve" u
naoj nauci," (str. 112) je , "da je prvi put jasno i sa
najznaajnijim materijalom u ruci suprotstavljen koncepciji Rakoga
50Fgodinji rezultat u prouavanju novih domaih izvora i da su otkriF
vena duboka protivurijeja u samoj koncepciji Rakoga." (Str. 113).
je (.
113) "dao nauno djelo vrijedno najozbiljnije
panje." (Str. 169).
je "
joj "ima vanredno mnogo zajedF
nikih obiljeja sa pravoslavnom crkvom, da pripada svojom naukom,

(1,1) -9- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:26

16

a vjerojatno i obredima, istonoj crkvenoj kulturi, ali se od istone crkve


razlikuje svojim osobitim ustrojstvom i okolnou, da ne priznaje cariF
gradskog patrijarhu za svoju vrhovnu vjersku glavu. "Bosanska crkva"
je potpuno nezavisna crkva, bez ikakvih jurisdikcionih veza i prema
Zapadu i prema Istoku. (Str. 116). Ona nije priznavala papin primat,
ali se nije smatrala ni dijelom istone crkve. Bila je to sasvim samostalna
kranska crkva, koja je sebi pripisivala apostolsko porijeklo (Gost
Radin zove svoju vjeru "pravom apostolskom" vjerom)". (Str. 165).
, F
", joj , , ,

. F
, ja
. ,
F
, F
, .
.

". #
,
, .
je ,
, je : "Sve su io one
stereotipne optube, kojima je i Zapadna crkva obasipala "bosansku
crkvu" i njene vjernike kroz vie od dva stoljea i po, iako ivot i ouvana
svjedoanstva tih istih vjernika pobijaju ove optube kao neistinite." (Str.
165).

,
, ja ,
je F
".
#
" , je ,
, .
,

(2,1) -9- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:26

17

, , ,
? F
, ,
", ,
,
! ,

" ?
,
. A F
.
,
j e .
#
] , ,
,
, , je
. F
"
. " "
, ,
.
,
.

(1,1) -10- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:26

(2,1) -10- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:26

19

F
VI .
,
.
, je F
4

.
.

, .
, .
je , ,
. je
. , , ,
F
, . IV
,
;

. F
. F
F VII

(1,1) -11- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:26

20

. , F
.


.
. je ,

. je
.
\
F
,
.
, VI
, F
.
je

F. je F
.
je
,
je F
. ,
.
,
271.
. ,
.
,
. , je
,
.
, je
330. ,
, , je
. je

(2,1) -11- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:26

21


1453.
,
,
.
(379F395..) je
, . je
,
.

, .
,
.
, F
. ,
je
. je
. je ,
, ,
, .
je . je F
,
. F
, F
.
,
,
, . je
.
.
je 476. ,
.
.
, F
, je 441. . .
je , 450. .
,

(1,1) -12- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:26

22

, . ,
, , je
.
. , VI ,
, F
. je
, je
(527F565) .
, je
, , F
, , , F
", .
, je
,
.
F
. je
, . F
je , , .
,
, je . .
. je
F
. Codex
Justinianus, Pandectae, Institutione Novellae Constitutiones.
je
,
, je F
.

.
,
,
. je
, (610F641), je
.
,

(2,1) -12- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:26

23


.
,
je , jep
F
, .
,
, .
.
XV ,
jep . ,
,
, .
je je ,
, , je F
, ,
: ,
, F

.

.
, je
F
.
je F
.
. je F
je
, 52.
. je ,
. F
je ,
, . .
.. 1.159; Prokopius. Il.Bonnae 1833, .476.
, 1.180.

(1,1) -13- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:26

24

. A je ^
.
, ; je
.
je
.
F
: , F
, , .
.
F
,
.
F
II, III i IV , je
IV
, , , , F
, , , , , F
, , , , , , ,
4
. III
IV ,
, , F
je F
, 200F300.
. IV
,
je 313.
. ,
, je
325. , je
. F
,
337. , je F
.

ibidem 235.

(2,1) -13- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:26

25

je
,
, F
, (), >. F je
,
jep
F
. F
.
, F
,
. A , V
, , .
, . F
, je F
.
F
. 535. .
,
, ,
, . F

, je F
VIII , je III732. .
, ,
.5 je je ,
,
,
F
, ,
. ,
.

, . , , 54

(1,1) -14- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:27

(2,1) -14- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:27

27, F
, ,
, F
. F

. F

je V
. >
, ,
.
.
je je F
.
je
I VII
,
je
, F
.
1. je
.

(1,1) -15- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:27

28

, . je

, a je
,
. .
, je V .1
2. jepec je
, ,
, .
je
. F
,
. .
, .
je .
je
.
. je , jep
.
, .
, III ,
VI .2
3. jepec je III , je
. F
, . Manes Manichaeus. jepec
.
216. . , .
F . je 26 ,
. je
.
, je ()
. F
, ,
.
. . . . 323.
ibidem 327

(2,1) -15- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:27

29

, . je
, . > ,
.
, je , F
.
.
, ,
. F
, ,
. ,
.
,
,
(electi) (auditores).
, , .
,
,
,
. je
, a . > je 12
() 72 . jepec
, , je
. A
, 277. ., je
, , .
. F
je , je
V . VII .
, je
. , je
IV . F
je ,
. , 33.
je F
3
.
ibidem 348 Dr. Paul Deussen, Geschichtc der Philosophie, Leipzig 1919.
. 312F315.

(1,1) -16- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:27

30

4. je IV .
je
F F, je >
je . F F ,
je , >,
.
, F
. je 321. .
, je
100 . je F
, a . ,
. je
je .
, 325. .
,
,
. je 318 .
. je ,
. ,
. je
, a , je
,
. je F
, je F F
, je jepec je F
.
, .
je ,
. je , je
.
je , je
,
.
, F
, je F F je
.
.

(2,1) -16- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:27

31

,
, . F
, je
.
,
.
, () 343. .
,
. ,
,
, a F
.
. (353F
361) (364F378),
.
, V .
I (379F395), je
.
jepec je
, .
, je
341. . F
,
, ,

. je jepec
4
VII .
5. jepec F
, je 341. . .
je , je je
je , je
. jepec je jepec
. F
, F
, , F
. . . 531F551

(1,1) -17- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:27

32

.
,
. je .. . F
, I
381. . je
150 . Taj je
.
V .5
6. M , IV F
, ,
.
. #

( ) ,
sela, .
je ,

, .
, a .
7. je . F
, je III
, .
je .
:
, .
, , F
. IV .7
8. ,

IV . ,
, je
. je
381. , a F
ibidem 555F559
ib. 560.

ibidem 353,533.

(2,1) -17- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:27

33

.
8
V .
9. F
, je ,
428. . F
,

. je , je

je F, F.
.
# ,
# .
# .
je , je
. je F
,
, II
431. ,
.
, je
, , .
, . F
,
F ,
.
. je

.
F
,
.
10.
.
ibid. 564.
ibid. 570F574.

(1,1) -18- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:27

34

. je F

. je
.
je ,
. je
, je 451.
, je 600 . Taj
je jepec, a F
, F
. ,

, , . F
, 457. , je
, .
je . je
I F
.
.
.
.
,
(541F578)
. F
,
, , F
( F, ). F
.
je
.
35 , 484F519. , je
VI .
10
553. .
11. ,
, (
ibid. 581F590.

(2,1) -18- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:27

35

). je jepec F
. F
,
je ,
.
je F
. Taj je 680. ,
jepec.
je F
.
XII .
. ,
.
XII ,
.
12. F
. jepec je ,
je 657. . je F
, , F
II .
II VII je

.
> , .
je , F

, je
, je , , .
je
",
je .
.
,
F .
, . Pauliciani.
ibid. 756F760.

(1,1) -19- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:27

36

, ,
, . F
,
. , , ,
, . ,
, F
, . , , , , .
je .

,
.
(842F856) (867F886).
, ,
, .12
je .
F
, .
13. . ,
je 100
, je ,
. F
III (717F
741) 726.
, .
,
, ,
.
je . je 732.

.
je F
V . F
, je
754. , .
je 300
ibicl. 760F762.

(2,1) -19- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:27

37

,
.
.
. je F
, . Taj
je IV,
. je 787.
, ,
754.
.
,
;
, jep je .
IX
.
. jy je . V
(813F820) ,
. ,
.
.
842. , je F
, , F
,
. je
. F
,
.

ibid. 746F772.

(1,1) -20- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:28

(2,1) -20- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:28

39
.
, , .
, F
VI VII .
.
,
V VI F
.
, a .
. jyr,
, . F

. je
.
F
jyry, ,
, .

.
. , , F
,
, , joj .
je , a

(1,1) -21- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:28

40

, je
, , .
,
, F
.
,
,
. F
VII .
,
VIII .
F
, F
. F
.
, F
. ,
.
, a
. 679. ,
, F
.

. je F
, F
,
. F
, a F
. ,
. F
. F
IX ,
F
. F
X
. ,
> administrando imperio.. je

(2,1) -21- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:28

41

950.
F
. (610F641) F
,
.
,
je
. je ,
, F
. .
je
, , jep je
F
. , , , , F
, ,
. ,
, ,
.
,
. F
XI XII .
,
, . ,

, .
,
, : ,"
: ".

VI VII
VIII
. , , F

,
, F
.

(1,1) -22- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:28

_42

, F
,
. > F
, je .
F
.

,
. F
, F
,
.
,
, F
,
(610F641), I
(877F886). F
je
je F
. F
, > ,
/
,
. F
,
. F
,
, F
, 642. 731.
, .. IV, je F
.

. ,
I 879. 29F F
, , (
), > F
,

(2,1) -22- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:28

43


.
F

1
" . je
, jep
. je IX
, je
.
863 je .
, 864. ,
I, je
. je , F
,
, je je
. , je ,
, jep
. uj us reF
gio, illus religio.

, : , je

? ,
3
".
,
, , ,
, , ,
,
je , ,
,
.
,
je , .
De adm. imp. str. 129.

, ,
ibid 88.

(1,1) -23- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:28

44

, ,
,4 ,
,
.
je
F
, F
,
. je F
. : , . , .
, . ,
. F
,
,
.
F
.
,
.
je . ,
,
.

.
, je
,
je .
F
,
.
IX . 839.

.5
,
ibid. 33.
Raki, Dosumenta historiae sroaticae . l .

(2,1) -23- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:28

45

F
.
F
,
IX ,
,
.
, ,

.
, je F
.

(1,1) -24- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:28

(2,1) -24- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:28

47,
, ,
. je
F
,
,
. Taje ,
, , , F
F , .
, ,
. .
,
. je ,
,
.

. : ,
, , , F
, , ,
.
,
,
. Kao F

(1,1) -25- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:28

48

III,

.
je , ,
. ,
. ,
je , jep je
.
, . je
,
. je
.

. ,
, je
je . je F
III , je
, je
. F
je F
.
. je
, je
, je
je
. je

, je .
je je

.
, , F
, je F
.
863.
,
,

(2,1) -25- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:28

49

. F
.
,
.
.
F
.

.
je '
, F
. ,
. I
je . .
>, je
> , je
.
. , je
I je , ,
II.
,
. , , je F
, F je II
F
. je
, je .

.
869. . je . .
. je
,
F
.
, je
, jep .

. je

(1,1) -26- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:28

50

, a F
je ,
. je 873.
VIII.
je ,

F
. ,
.
F
, . .
filioque. VIII
. ,
, je
.

, ,
, je
.
882. ,
I, , je

. I


. , F

,
. raje 885. .
F
.
V
. je
, je V

.
. , ,

(2,1) -26- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:28

51

.
. ? , ,
je I F
1 , ,

.
. Taj
. je
,
.
. . #
, , , .
je F
, . raje F
, .
. .


.
je 864.
,
, .
,
, F
. je F
, je ,
. ,
,

.
, ,
je F
, , F
, . je
.
je . F
. , je

(1,1) -27- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:29

52

3.500 ,
. F
40 F

.
, je ,
, F
.

. je
je .

. F
. , , je
.
916. .
F
, je ,
. , je
,
. ,
je F
. je
. ,
. . ,
, je 910. .
je

,
,
.
. , F
, F
,
. joj XI . je

, ,

(2,1) -27- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:29

53

. . F
F

.
, , ,
. I
, je .
je ? F
. je
je
,
F
.
.

.

. je X 924.
, je

, "in barbara seu sclavonica lingua".

,
F
, "quem in nulloo volumine inter sacros auctores comF
perimus"1 je
.

925. , F
.
1054.,
,
. . . je
1059. ,
Raki, Documenta histor. croat. . 188.
ibidem 447.

(1,1) -28- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:29

54

,
je .

,
jep je "golica literas" F
,
je F
. "Dicebant enim, golica
lileras a quodam Melhodio herelico fuisse reperlas, qui mulla contra
calholice fidei normam in eadem scalavonica lingua menliendo conscripsil; quam ob rem divino iudicio repenlina dicitur morle fuisse
dampnaius".3
je no F
, >
.4 je

, , .


. , jep F
je " . A

je ,
,
, ,
. F
,
. je F
: $
, ' .5
, , ,
.
. IX
Thomas Archidiaconus, Historia Salonitana, Zagreb 1984, . 49.
ibidem 49.
Patrologia graeca CII, 392.

(2,1) -28- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:29

55

.
F filioque F , jep
, je #
6
. .
.
je
# # ; je
palerini F F jepec, jep
F solo Paire procedil, non vero
7
eliam ex Filio.
, F


. .
F
. F
,
.
,
. je
. F
,
.
F
. ,
. je , ,

,
. je
X , je
8
.

. . , , . 28
7
8

Patr. gr. CII, 392.


V. Jagi, Starine; V Jagi, XVII XVII; . , .
I

(1,1) -29- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:29

(2,1) -29- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:29

57
je
,
, .
V VI
,

.
1
: , , .
679. .
, ,
, F
. ,

, ,
. F
, ,
. F
je

; , 864.
,
je .
. , , 177.

(1,1) -30- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:29

58


,
, . je
,
je
, je je

. . F
je
, jep je

. je
. F

, je .
.2

.

,

,
. je
14 14 . Kao
: (), , , ,
, , , , F, ,
, , . F
, jep
.3

,
.
, je
, (892F927).
Parologia greacesa , 657.
. . . 360F370

(2,1) -30- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:29

59

, F
, je .
, je

.
. je ,

. F
. je
. 913. je
, 914. . 917.

. je .

. 919.
. .
, je
,
,
. je je
,
je F .
F , je
.
,
,
, .
je
. , a
, F
. je
.
F
, .
: F
, , F
. F

(1,1) -31- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:29

60

, . je
. je , ,
. F
. je F
je
,
.
,
.
, je 150
F
. je
.
je ,
. F
je
.
F
,
,, ",
je
. , F
, F
,
, . Kao

,
, F
.
,
.
F
,
. je
, F
, je
.

(2,1) -31- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:29

61

, F
"
."4 F
, , je F
.
je ,
je ,
, , je
,
". F
,
, . ?


.
, ,
, je
. 19 F
82 .
, je
, KOJOJ je
,
F
.


.
, je
,
.
.
je . Taj
je
De adm. imp. . 33.
ibid. 88.

, . . 479.

(1,1) -32- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:29

62

je ,
. je F

. F
, je
je . je
, F
.
,
.
,
,

. , ,

, ,
.
, je 967. .

, je F
. (969. .)
971. .

,
.

(2,1) -32- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:29

63976. . F
, ,
,
.
.

, je 976. .
, je
990. . , je
, je ,F F


: , .
, ,
. je
, .
je , jep je .

, . je
,
.
je
1. ,
. , , . . . . ,
. 245

(1,1) -33- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:29

64

. je 976. 1018. ,
II F
.
F
. , ,
,
, . , KOJOJ je
, , je
.
,
. F
.
,
II. Toj
je , je
, , F
.
, je , .

F
. 1018. .
.

, .
F
, je
, je
.
.
F
. 990. ,
, a
, 1797. ., .
je F
.
, 1018. ., ,
. 1019. ., F

(2,1) -33- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:29

65

, joj 
. &
. je
&
, je
,
.
, (1014. .),
je , je
.
1015. 1018. . . .
, 1019. . 1037. . >
je . je
.
II je &
.
,
,
.

, &
.
je &
, je
,
, .
je

je
.
, je
, . je

, &
, je Je
&
.

(1,1) -34- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:30

66
1037. .
IV F
. je F
20 , ,
1056. . F
.
, je
je .
, F
. je,
, F
.
, je . F


,
>
.
,
F
.
je je
, je ,
F
,
je .
je
, ,
F
, .
X XI : ,
, . A F
XI ,
X XI F
. F
#
>

(2,1) -34- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:30

X XI , :
, .
" F
F
"...
; ,
,
. , ,
, je
"2
F
. .
. 983. je ,
.
. F
je
. je
, . ,
, , je XIII
;
/
, je , F
. je F
. ,
, je
993. . je ,
,
.
, :

. , ... . 158,161.199
, . I . 162.

, yAiitiv#yftrslav. Phil
XXI.

(1,1) -35- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:30

68

je, , F
.
.
.
F
. 905. .
je

. , je
, je F
1084. 1108. . je F
F
.

993. .

(2,1) -35- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:30

69

993. .

(1,1) -36- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:31

70


je #
. je 130
F
.
.
je
,

. je
,
. ,
,
. , .
je jepec,
Patrologia graeca 28
. , je
?
,

, je ,
. ,
, . F

. ,
.
, F
, F
, .
. F
,
. .
,

jepec, a .
Patr. gr. CXXIV col. 221&249

(2,1) -36- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:31

71


1054. .

1054. , F
je F

.
,
, ,
, F
.
je ,

.
. ,
,
,
F .
. je ,
.
je
,
(}
.
, . je .

(1,1) -37- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:31

72

. F
. , je
, jep je F
, je
. je
. je
381. , je
, F
je F
.
, je
. je

F
.

, F
. ,
je .

, .
.
je 484.
F
. F
.
35 . je I (518. .),
je . je , je
34 , jep je F
553. . .
, je
je F
. ,
. F
je .
588. je
IV

(2,1) -37- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:31

73

 .
, je &
, jep .
je
, , servas
servorum Dei .
, ,
.
. F
, jep
ja ,
, ,
F
.

. je
. F
je 732. ,
F
.
F
F
. Taj je 755. ,
palrimonium Sancti PeF
Iri, je , je
je
,
,
. je ,
, je F
.
je 860,
I je
je
. F
I ,

(1,1) -38- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:31

74

,

.
I je 866.
. F
, 864. . ,
, F
.

. je
je
.
,
je . F
,
I.
I ,

.
II F
. je
, ,
. je F
. F
. je
, je F
,
.
,
. 877. .
.
VIII, je
879..,
, .
,
je , je
F

(2,1) -38- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:31

75

.
, je , KOJOJ je
, , 881.
. je
,
.
879. . ,
. 869. .
, .
,
filioque F F 1014. .
.

,
1053. .
. > je
,
,
.
je ,
, a
.
IX, je F
,
je .
IX je F
,
,
,
. IX F
je
, . je
, , F
. je
, F
filioque, je
. ,

(1,1) -39- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:31

76

je ,
, F

,
, ,
. , je
.
, je F
je
, je a
.
. je 16. 1054.
je je

. je F
,
F
.
,
.
, > #
.
je
, ,
1054. :
. Taj ,
.

, je .

(2,1) -39- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:31

77

&

,
. F
,
. ,
a .
. je
,
, F
F
, je
.
".

,
, ,
. ,
.
, 1054.
., .

,
,
.

(1,1) -40- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:31

78

(1097. .).
I ,
, a
, .
, ,
.
, . F

.
(4..) (1189..)
, F
, je .

. , ,
.
12. 1204. .
, F
F


,
.
,
, F
.".
, F
. je 1261. .
, F
.
je
1291. ., F
.
de jure
, , F
, ,
. . . . F
in partibus infiedilum, heareticorum et schismaticorum.

(2,1) -40- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:31

79

F
. F
,
.
, F
, , , F
a .

. ; je
,
.
. je
F
.
I (1204F1222) ,

.
. , F
, , .
je
,
.
, (1218F12.41), F
, je
1261. .
.

,
F
: .
, F
, ,

. 732.
, , ,
,
III F

(1,1) -41- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:31

80

. je

, F
(1054.). joj
, jep je 732.
, IX ,
F
. Taj je ,
, .
je
, F
je
, je ,
> F
, je ,
, F
latiois haerelicis""1
, je F
, F

, ,
. ,
, , ,
, , .
, ,
je ,
,
je , je
,
. , ,
, ,
.
1196.
,
jepermof.
Artav za poq. jugosL . 1854,7F8

(2,1) -41- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:31

81

, . je
. je
, F
, jep je F
, , a
III.
,
, je
, .
, ,
,
je , ,
.
. III

, F
.
, je
.
, 13. 1200., je
. je
F
. je

.
je ,
.
, je
, ,

. F
,
.
, je ,
.
je F
, .

(1,1) -42- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:32

82

je ,
] . je
, F
.
, je F
>.
, , .
, F
. je

III, je
,
.
je ,
, je 732. .
. , F
.
. . ,
,
.
. je

.

.

.
,
. je F
, je ,
, .
, .
.
je
. je
. > F
.

(2,1) -42- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:32

83

.
,
.
. ,
.
.
. ,
je , ,
. , ,
. 19.
1208. . ,
.
, F
.
. je F

. je , je
] .
je ,
je , F
.
, .

.
, ,
.
, , F
.
,
, . je
je ,
je . .
F
, , , ,
,
. F
, je F

(1,1) -43- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:32

84

. je , ,
, je ,
.
, ,
.
, je ,
.
,
.
, F
,
, jep je
, je
.
,

, je 1216.

. je
, je,
, 1217.
. je
, je
. je
, F
. , F
, je F
. ,
KOJOM je .
je
, .
je ,
,
I
,
. .

(2,1) -43- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:32

85

, a F
.
F
,
, jep je
, F
. F
. je

,
, , F

.
,


.
je 1219. .
, je
.
,
, .
,
F
, je . .
,
. . F

je
, je
,
.
, , F
. je ,
.
, F
, ,

(1,1) -44- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:32

86

.
, , F
.
.
je
> , jep je
. je
,
, , je
. je
: , , ,
, , , , .
,
, .
, a je
. ,
. F
je .
,
,
.
1220.

, je
.
1217. ., ,
,
. je
, .
.
,

je , ,
je je
. je
. je , F
.

(2,1) -44- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:32

87


.
je , je F
, .
. je
. je , jep je
F
. je ^
, KOJOJ je .
, F
je .

, je .
1219. , je
, je ,
.
je
,

.
, 1220. , je "
, ,
, je ,
je , ,
je
.
, ,
, ,

. F
jepeje je F
je
. , ,

je , raje ,
je ?
,

(1,1) -45- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:32


F
,
, ,
,
".. ,
,

...
, je ,
"... , F
, *
, joj
. , , ,
".
.
, , F
.
()
, .
, ,
,
,
,
. #
, , #
.
F
. ,
, F
. , ,
.
F
, ,
.
,

(2,1) -45- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:32

89
. , je
. je
.
je ,
,
. F
,

je , F
. F
,
. je
je .
je ,
,
. ,
, .
. je ,
F
. je ,
.
je . je
.

,
. je
F
> F
. je
.
je
.
je ,
,
,
.
,

(1,1) -46- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:32

90


je F
.
, .
je .
, je
,
je , .
je
, .
,
, , je F
.
,
, je ,

.
, 1230. .,
II je
> .

, raje
.
, je
II,
.
. ,
, je
II.
je ,
,
> je
,
. je
,
. ,
, ,

(2,1) -46- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:32

91

. .
je. ,
je .

,
. je
. . je
, .,
. je F
,
,
. je
. ,
. .
. je
, .
.
,
: , .
, ,
II, je je
. ,
je ,
.
14. 1235. .
je
, ,
, ,
,
. je

.

, >.

.

(1,1) -47- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:33

92


, ,
, , . .
, .
je
II, .

,
, ,
, . . F
.
, , je
: \ ,
!' ".
, :
je , F
?
,
.
jeo ,
,
, jep je ,

, je
. je
, je
, ,
, jep je ,
je
. .
I . .
.
. F
. je
,
. je ,

(2,1) -47- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:33

93
, II, ,
, . .
, II
. ,
.
, . ,
.
.
, je . , ,
je ,
.
, je
, je . .
,
.
F
, ,
.

, F
. F
je ,
.

. je , je ,
.
, , #


.
F
je 1253. . . Kao ,
, . , je

. , XIII , F
, ,
. .

(1,1) -48- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:33

94


, je .
, . F
, a F
je
.

. , , 1377.
, .
A 1448.
. ,
. je
, je .
.
. F
je je
. ,
, F
. F, , F
, .
. F
. ,
27. 1594. .
. ,
, a je

, , F
.

. ,

. Kao
. je
.
,
,
. .

(2,1) -48- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:33

95

, KOJOM je .
.
,

. Taj je, je
F
.
.
.
: ,
. .
. Taj
.
.
,
. , F
.

(1,1) -49- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:33

(2,1) -49- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:33

97
.
. , X
.
De admmmrando imperio. , je
( 949. .) ,
.
, 980. . F
.
1018. . II (976F1025)

, . je F
. F
, , F
, XII F
.
Kao 1154. . ,
. je
1
, je
, . .
.
HcTOpifl, . II . 327.

(1,1) -50- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:33

98

1180. , je
.
"magno bano Bosine"
.
je
, je
.
je F
, 29. 1189. .,
.
F
, a je ,
F
, F
2 F
3
:

. ,
, F
, ,
Monumenta sobica, . 1F2.
: . , . 82.

(2,1) -50- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:33

99

1189. r.

(1,1) -51- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:33

100

, 1898. .

(2,1) -51- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:33

101

,
.
: "Tu se
vidi tolika sigurnost i okretnost u pisanju jezika srpskoga slovi irilskiF
mi, tolika emancipacija, da, upravo vea, nego li u potonje doba, od
upliva crkvene slovjentine, da nije mogue vjerovati, da ne bi bili u
Bosni, Zahumlju, Diokleciji i t.d., ve davna prije Kulina poeli pisati
irilicom, a narodnijem jezikom srpskijem" 4 , je
, , F
, 29. , je
", F
. .
Povjesti Bosne, je
"po svojoj prilici rimskoga obreda, poto broji godine od
"rodestva Hristova", a ne od stvorenja svieta, kako ine srbski vladari
i drugi pristae istone crkve"5
, : ,
F
. To je , je
,
"6 F

.. '' 8.
1404. ., .#
",7 ,
. je
, ,

*
,./ ". "
, XI F
.

Jagi, Historija knjievnosti naroda hrv. i srp . 142


Klaji, Poviest Bosne, Zagreb 1882. . 57.
, , . XXXIV . 16.
M. , , .. I . 50,51.
ibidem, . 50.

(1,1) -52- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:34

102

je ',
je . je
, , .
1898.
.9 , je
.
. je je
.
, je 1323. .
F
10
" .
je
1898. . je

. :

je
, , F
je . ,

, .
: , F
, , , , ( ), .
je , ,

,12
, ,
13
. je
, , .

. . 1898. . . 617F622
. . 1906. . . 405.
XXXIV . 27.
Monum. serb. 12.
ibid. 60.

(2,1) -52- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:34

103

,
.
. : #
". je
,, ".
: , ".

,, '.
.

" ,
. F
.
.
" ,
. ( F
: .").
, ,
, ,
. je
,
, ,
, .
, . je
, F
, .
, je
je ,, ?'
, F
.
je 732. .
, je
,
. I
(877F886) 879. ,
(624F731)
, .

(1,1) -53- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:34

104

, ,
.
je .

.

, ,
, a , je
.

, je

, .
je 40 (976F1018),
II (976F1025), je F
, je 1019.
. F
,
ja .
,
je .14 je
67.F
.
F
1054. .
, , ,
.
1040.
. je .
( 1051..) je F
.
,

. F
. ,
, . 20.

(2,1) -53- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:34

105

, je
, je
.
,
.
II 1067. ,
je F F
, F
.15 >FF
: ,
, , , , , , , , ,
.16 je
,
.17
, je 732. .
. je VII
.
je 8. 1089. III
, . III
II,
. .
1067. . FF
, je
.
1101. . F
,
. je ,
. 1137. .
,
" Ramae", .

.
F F
. . . 23.
ib. 26F27.

ib. 27.

(1,1) -54- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:34

106

", F

. , F
, je
,
.


.
, ,
jy je , , F
.
.

. , je
, je .
je
, , a F
,
,
.
F
, jy je III1187. . F
,1 je
,

.

, ,
,
III. F
.
.
1198. .
,
Smiikals, Codex dipl. II . 207.

(2,1) -54- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:34

107

, ,
.
,
, . 1198. .
.
8. 1199. . je
,
, ".
je, , , F
"20
.
je ,
,
1
".^
.
1199. je III
,
.
, .
,
, , ", " :
"Demum vero paternitatem vestram nolumus latere, quia heresis non
modica in terra regis Ungarie, videlicet in Bossina Pullulare videtur, in
tantum quod peccatis exigentibus ipse Ban Culinus cum uxore sua et
cum sorore sua, que fuit defuncti Mirosclavi che (1) mensis (uxor) et
cum pluribus consanguineis suis seductus plus quam decem millia
Christianorum in eandem heresim introduxit" (
, ,
. . , je ,
,
, je , F
, 10.000
Cod. dipl. II311F312
20

ibidem, 313.
Theiner I. 6; . . . 83.

22

ibidem, 87.
Theiner, Mon. merid, 1,6.

(1,1) -55- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:35

108

".) , je
, ,
,
je .
.
je
?
je ,

, je .
F
, , , . je
,
, je
,
, F
, je
.

, F
, F
, F

.
, , F
,
. je , je ,
,
, je
.
, ,
1054. ., . je
.
, ,
.
, ,
. je jepec"

(2,1) -55- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:35

109

,
.
III
, ,
, , ,

.
je jepec,
,
. je , F
,
, .
je #
jepec,
,
.
21.
1202. .
Joana de Casamaris,
. F
F
. .

(apucl Bosnam iuxta flumen
loco, qui vocatur Bolino Poili)24 , 8.
1203. ., ,
,
, joj
, ,
, ,
.
,
. ,
, je je ,
. "
je F
" ( . . 1906, . 410.).
"

(1,1) -56- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:35

110

.
(abrenuntiamus scismati), F

""5

F fratrum conventus, F
, , .
(fratres), . :
,
".
F
: ,
. , :
, je
,
, , ,
. > ,
,
, , .

,
, F

. #
,
,
, .
, ,
, , , ,
, . F
je ,
F
.
, , ..
25

"In primi abrenuntiamus scismati, quo ducimur infamati, et Romanam


ecclesiam matrem nostram caput totius ecclsiastice unitatis recognoscimus.'
(Theiner Monum. Slav. merid. I p. qo.).

(2,1) -56- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:35

111

, F
."26
, ,
je , .
".
.
.
. je
. je ,
#
. je F
. ,
.
,
.

26

. , . . 49F50.

(1,1) -57- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:35

(2,1) -57- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:35
F
. F
F
De administrando imperio.
# , a F
, F,
F qui veo nunc illic habitant Zachlumi, Serbi sunt.1
,
910. 950. . je

. je
924. . ,
,

" F Dalmatiarum peragrantes civitates et (cum) ChroatoF
rum atque Serborum procerbius conventientes.3 F
"
.
"spljetska metropolija, odnosno biskupije njezine, u dva dijela:
hrvatski i zahumski, t. j. zapadni i istoni, u prvom bijae vladaocem
Raki, Documenta . 407.
, . 1,145.
Raki, Docum. . 190.

(1,1) -58- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:35

114

hrvatski kralj, u drugom zahumski knez uz srpske velmoe.4


je . F
.

,5
(1101) . F
,
je .
1180. ., 1198. .
.
. je
. F
.
6
, , . je
,
, a
: ".

F F
F ,

8
.
je ,
je , .
, F
, " .
je . . je
,
. . ,
jep je
Raki, Rad. jug. ak. LVI, 78.
, . , I . 155.
, . . 194.
Cod. dipl. II, 202,247.
1936.
.
, . . 221

(2,1) -58- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:35

115

.
. ,
. , ,
. A
. je ,
, je F
10
.
je
.
je ,
11
,
"potens et bellicosus sed non sine infamia heretice
12
pravitatis". je
.
(1227..) je
, 1239. .
je
je .
( 1250. .)
,
1254. . F
". je ,
. F

F
. je . F
.
F
.
. F

. , je
,
X 66
12

. , , . 14
Thomae Archid. Historia salonitana, cap. 29

(1,1) -59- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:35

116

. 12 F
, F
13
. ,
F
, , e F
, , , F
14
.
,

,
.
,
.
1321. .
. je F
. F
. je F

, .
je .
je ,
. , 1323. .
je ,
",
,
15
." .

,
# F
". ja.
.
1326. . , ,
.
Thomae Archid. Historia salonitana, cap. 29.
ibidem 69.
. . 1906, . 406

(2,1) -59- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:35

117

F , je F
, .
, 1333. . F
, F
. 500 F
.
22. 1333. . , je
, jep je
. F
, 15. 1333. .
500
,
17
, ".
je F

, ,
. A je
.
1323. .

1
".
, KOJOJ je
, .
je , ,
.19

je .
je . ,
a
1219. . je .
, , F
. ,
Mon. serb. 103.
ibidem 105.
. . 1906. ., . 405.
ibidem 403,406,407,408

(1,1) -60- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:35

118

,
,
.

( 1170. .), F
(1326. .),

156 . F
, .
jy je ,
, je
.
,
je je
.
> .
je F
,
. A
,
, " , F
",
21
, " " .
F , F
F . , je
,
?
, , (1339. .)
.

, , F
.
, , F
e .
20

Raki, Bogomili i patareni, . . . . 432


Raki, ibidem 431.

(2,1) -60- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:35

119

_/' ,
. 429 haeretici et patareni22,
23
4
haeretici et schismatici , infideles et schismatici" , manichei .
, . pestiferum virus schismaF
26
tis F . ,
,
F .
,
je ,
, je ,
.
je >" #
"21,
" 1 ", jep je
, je
.

. je , F
".
.
,
,
.
. je
,
jep .
F
, . .
je 4. 1455.
. III, , je
22

Acta Bosnae, . 18,33,217


ibidem 36,39,40
24
ib.55
25
ib.243
2
* ib. 191.
. . . XXXI, . 5
23

(1,1) -61- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:36

120

,
, qui omnino dicunt
Spiritum sanctum non procedere scilicet a filio; qui negant purgatorium
esse..., ;
...
,
,
", .
" ", ,
? , F
F
.
:" illis haereticis
Bosnensibus, qui fidem tenuerunl Patharenorum, audientes verbum
Dei convertuntur ad fidem romanam, sed a metropolitano RascianoF
rum et allis non permittuntur reconciliari, de quibus multi morinF
tur extra fidem, magis volentes extra fidem mori, quam veram
Romanam fidem suscipere. 2R F
, , ,
,
, ,
,
".
reconF
ciliari, : , .
? ,
. .
" ,
" ,
. je , ,
", . . ,
F procedit a Patre,
Paterinima.
Rermedin, Acta Bosnae, . 225.
: "quam eorum Rascianorum fidem suscipere",
.
: "quam veram Romanam fidem suscipere"

(2,1) -61- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:36

121


, ,
, 25.
1437. ., , , Jacobus de
Marchya, , F
. , je
F
, ,
" F papalis inquisitor
non in predicto regno Bosne et partibus Rascie, ac in ceteris
circumvicinis ab unitate sancte matris ecclesie separatis.29
V 17. 1421.
., ,
, , ,
. ,

.

,
, .
, .
,
.
, , je
# F
, , .
je ,
#
je .

.
, je
F , ,
, ,
. : ,
Acta Bosnae, . 159
ibidem 115.

(1,1) -62- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:36

122

, , : , , je
,
. je
, ,
.
je .
(1219. .) ,
(1326. .),
,31
: 1. , 2. , . , 4. , 5.
, 6. , 7. , 8. 9. .

.
je
. F
. F
je ,

. je .
.
je
. F
je
. je
. " je
. je .
, F
,
. 1219. .
. ,
,

": "totam peninsulam labe schismatica infecerunt"/

. , , . 55
' . . . 55F58.
'''' Farlati. lllyricum sacrum, IV, . 327.

(2,1) -62- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:36

123

, ,
, je , .
.
,
, ,
.
,

. XIV XV ,
,
.
,
.
je .
je
34
. je F
. 1392. .
,
". je F
, ,
,
.
.
, ,
( F) . ,
, je
. je
,
. , ,
, ,
.
, F

, je . F

5 f .."
!940.

(1,1) -63- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:36

124

: ( ),
,
, , F
, ,
, , F
()
. je .
Kao je F
35
."
, je 1435. .
; je
.

.
je , je
. ,
1448. . ,

. ,
. :

, 19. 1453. .,
, :

A
je , :

36
37

, . , , . 110.
Mon. serb. 457.
Mon. Serb. 463

(2,1) -63- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:36

125

.
, #
, > 12
". Sapienti sat! je
. ,

.
. F
.
ja ,
, #
1924. ., a .
.

10.
1454. . :


?
.

.
38
39

Mon. Serb. 461.


Mon. serb. 465F466.

(1,1) -64- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:36

126


je F
, a
. je

, .

.
F
. je .
, ,
,
.
,
, . ", .
.
je
, , F
. , ,
",
je ", , , F
.
" F
.

. : XpnaTCKof.
"' 1941. .

(2,1) -64- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:36

127

1

JE
1) .
" . je
/F
, , 1867.
I Rada jugosl. akad. je
, , je
.
je VII, VIII, X . F
Bogomili i patareni.
je F
,
".
, ,
.
, in verba magistri.
, >
F
.
je
, je F
? . , ,

, , ", >. IV, 124.
. , ( XXXII, . 148.)

(1,1) -65- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:36

128

je
, je

, F
, , F je
" ", je
.
2) . Kao F
F
, .
I Starina. Priloge za povjest bosanskih
Patarena ,

, , ,
, .
"Bugarska ima slovo popa Kozme, Grka carevina razpravu Euthymija,
Italija djela Bonacursa, Reineria, Monete, i Grgura, Franceska EberarF
da, Ermenegarda, Alana i Stjepana, Njemaka Eckberta, ista pae
panjolska prispjevak biskupa Luke.
A Bosna? Zar nije bilo slinih spisa i za ovu zemlju, u kojoj se
ova sekta udomi koncem XII vieka, gdje se najdublje ona ukorieni i
najdulje sauva? gdje su uz nju pristajali vladaoci i velemoe; gdje je
imala posebnu i dravnom vlau priznanu crkvu? gdje su proti njoj
kuana sva ona sredstva, kojimi se posluila jedna i druga crkva u
Bugarskoj, u bizantinskoj carevini, u Italiji i Francezkoj, kao to su
2
inquisicia i kriarske vojne?" .
, , F
, je . ,
, : "hic sunt puncta principalia et auctoritates
extracte de disputatione inter christianum romanum et patarenum
bosnensem"; : "Isti sunt herrores, quos commuF
niter patareni de bosna credunt et tenent". je ,
. ,
"da se ovom raspravom pobijaju lanci vjere bosanskih Patarena.
A ne manjom sumnjom daje se tvrditi, da je ova rasprava pisana bila za
Starine, 1,98F99

(2,1) -65- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:36

129

porabu katolikog sveenstva u Bosni, komu se njom htjelo dati


u ruke bogoslovno oruje proti tamonjim heretikom inquiF
sitori haereticae pravitatis u Bosni bijahu od druge polovice
XIII vieka redovnici sv. Franje; za to mislim da je ova preF
pirka sastavljena po kojem lanu ovoga reda za porabu svojih
drugova".
, je
, .

, F .
, : "Ova se
rasprava ne razlikuje od ostalih ove vrsti zapadnih proizvoda ni oblikom
ni sadrinom. Ona je razdieljena u 32 glave kojima su na kraju dodane
dvie primjetbe, razjasnujue gl. 3,17 i 26. U njih se pobijaju glavni lanci
sekte i to do glave 15 u formi razgovora i prepirke izmeu patarena i
katolika tako da oba prepiru se brane svoju vjeru navode odnosna
mjesta iz Sv. Pisma. Ovaj je nain, kako vidjesmo, bio obljubljen kod
protukatarsfdh pisaca na zapadu, iz kojih je jamano i na bosanski
4
polemik izvadio gragju za svoju raspravu"

. F
" *
,
"
, : , ,
, ..
,
, . je
, ,
,
,
.
, F
.
Starine 1,99F100
. . je .

(1,1) -66- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:37

130

, F
^,
, raje "Starinama", 1.138F140,
, je "kratko izbrajanje lanaka vjere bosanskih PatareF
na.." Taj :
Isti sunt herrores, quos communiter patareni de bosna credunt
et tenent.
1. In primi, quod duo sint dii, et quod maior deus creavit omnia
spiritualia et invisibilia, et minor, silicet lucifer, omnia corporalia et
visibilia.
2. Item negant christi humanitatem et dicunt, eum habuisse
corpus fantasticum et aereum.
3. Item dicunt, beatam mariam angelum, non hominem extitisse.
4. Item dicunt, quod christus non vere passus et mortuus fuit;
item nec vere rasurrexit; item nec cum vero corpore celum ascendit.
5. Item condempnant anticum testamentum excepto psalterio.
Et omnes patres veteris vestamenti, patriarchas et prophetas, dicunt
esse dampnatos, et quotquot fuerunt ante christum. Item sanctum
iohannem condempnant baptistam; dicunt esse dampnatum. Item diF
cunt legem moysi a dyabolo fuisse datam, et dyabolum moysi in igne
apparuisse.
6. Item dicunt, romanam ecclesiam esse ydoloruml; et quod
ydola adorant, qui sunt de illa fide.
7. Item dicunt, se esse ecclesiam christi et successores apostoloF
rum, habentes de se ipsis unum, qui dicit se esse vicarium christi et
successorem sancti petri.
8. Item negant baptismum aque, et dicunt, quod non datur in
ipso remissio peccatorum. Item dicunt, quod pueri ante annos discreF
tionis nullatenus possunt salvari.
9. Item negant resurectionem corporum, et dicunt, quod corpoF
raliter non resurgemus.
10. Item negant sacramentum corporis christi; item confirmatioF
nem; item extreme unctionis. Item negant sacramentum matrimonii, et
dicunt, quod nullus in matrimonio salvari potest. Item dicunt, lignum
vite (esse) mulierem, de quo comedit adam, et eam cognovit; propter
Starine, 1,100

(2,1) -66- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:37

131

quod expulsus fuit de paradiso. Item damplnant sacramentum penitenF


tie; et dicunt, quod quisunque peccavit, oportet quod iterum rebaptiF
zetur. Et omnia peccata dicunt esse mortalia, et nullum veniale.
11. Item dicunt, non esse purgatorium.
12. Item dicunt, luciferum ivisse in celum, et seduxisse angelos
dei ita, quod in terram desscenderent, et lucifer inclusit eos in humana
corpora. Item dicunt, quod anime hominum sunt demones, qui cevideF
runt de elo, qui peracta penitentia in corporibus, uno vel pluribus
successive, revertuntur in celum.
13. Item condempnant ecclesias materiales, picturas et imagines,
precipue sanctam crucem.
14. Item nelemosinas fieri pronibent, et dicunt, quod non est
imeritorium helemosinam dare.
15. Item negant iuramentum, et dicunt: nec iuste nec iniuste licet
iurare.
16. Item condempnant iudicium, quod fit per ecclesiam, et
penarum, tam spiritualium quam corporalium, inflictionem; silicet
quod non liceat persequi malos, nec aliquem pro iustitia occidere vel
excommunicare.
17. Item occisionem animalium dicunt esse peccatum mortale.
Item condempnant esum carnium et omnium, que ex carne traducem
habent dicentes, omnes esse dampnatos, qui comedunt carnes, vel
caseum, vel ova, et similia huiusmodi.
:
, :
1. , ,
, .. .
2. , , je
.
3. , , .
4. , ;
; je .
5. , .
, , je
. .
, ,
.
6. , je , , ,

(1,1) -67- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:37

132
7. , ,
, , F
.
8. ,
. ,
.
9. , F
.
10. ,
(confirmationem); ().
, . , je ,
je , , je paja.
, ,
. , .
11. , .
12. , je
, .
, , ,
, , .
13. , ,
.
14. , ,
.
15. , :
.
16.
; > ,
( )
17. , .
,
, jaja .

3) . F
"
", , je
, , .
, > je
. F
.. .
, ,
je 1404.
:
V ?< , .
*, a tm

(2,1) -67- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:37

133
,

,

*<

<<,

1?

1,

<

<

<

, , a <F
, , a <
< , nicaiiu
F .8... F,9
t d F . "
, :" nam
biljeka svjedoi, da je rukopis pisan rukom Hvala "krstjanina" za
Hrvoja velikoga vojvodu bosanskoga i hercega spljetskoga i to god.
1404. Ali ona nam ujedno svjedoi, da je rukopis potekao iz pera
bosanskoga Patarena, te da imamo tim pred sobom patarenski spomeF
nik". ", :
"pisac dakle bolonjskoga spomenika bijae patarenske vjeroispovesti".
" ,
"ne moe razumievati ni katoliki ni iztoni u Bosni ve jedino
paterenski."6
je ,
, je ",
, >, je "bio pisan od Patarena i za Patarena", a
"ne protivi ni njegov sadraj"7.
, F
,
, je F
. , , jep je
, je ,
, .
, je F
, .
, , je ?
:
. . 102
. . 103

(1,1) -68- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:37

134

"Red poslanica nije, kako se odavle vidi, onakav u naem rukoF


pisu, kakav je u vulgati, ve kakav je u grkih kodeksih.'
150
, ,
. Onda slijedi devet pjesama:
, ,
, , , #
, ,
, , #
9
'.)
, je OHaKaB,"kakav
je u grkih kodeksih", je , je F
. je ,
. #
cp\ ",
.
.. (), je
.
.

" "
,
je ".11
1 "Starina" .

.
, je .
, . #
, F
je
. . 104
10
. :
, . 1907, . 292.
, , je
. . . ,
.
. .

(2,1) -68- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:37

135

,
, }
,
, , F
, .
, F
, je ,
, .
, ; :
, . , . , . , . .
, , . , .
, . . , . . , .
,
, . .
;
. :
, , ",
12 ", , F
, : , F
, , ;
12 ; : .
, . . F
: . , . , . , . . .
je ,
, je . "
je , .12
, je
. , ,
, "ve nas zanimaju s gledita dogmatike i simbolike patarenske".
je , . "Jedno se
i drugo izrinimi svjedoanstvi potvruje o grkih i bugarskih Bogomi
lih. I o bosanskih Patarenih veli na krai izvor: "item condempnant
ecclesias materiales, picturas et imagines; et precipue sk. crucem;" a to
se isto razabire iz obirniega izvora u gl. 9 "de materialibus ecclesiis," i
gl. 11 "de cruce". Jeda li se dakle dadu one slike u Hvalovu rukopisu u
12

Starine, 1,106107.

(1,1) -69- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:37

136

sklad dovesti s ovom naukom sekte? ako ne, zar da rukopis nije bio, kao
13
Sto sudimo po drugih znakoviti pisan od Patarena za Patarena?
Cienim, da se je secta teajem vremena i glede hramova i sltika
odaljila od strogoga tumaenja svoje prvobitne nauke.

,
, ,
. F
,
.
Taj F
, ,
, F
. ,
. , , .
, F
, F
: 15
, , , , , ,
".15
F
.

,
, . : "Drugo je ne
priznavati slika kano est vjerskoga tovanja i sustavni dio bojih
hramova, kano to ih Bogomili, Katari i Patareni ne priznavae, F a
drugo uvrstiti ovakove umotvorine u knjige pobone" .
? F
, :F " ,
, ?
,
je , , je
", . "

16

. . 107. je
. , 1911,214
Starine 1,108

(2,1) -69- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:37

137
17

? ("signaculum crucis caracterem esse diaboli")


. , , je 18
?19
, ,
F
.
,
,
,
. ,
.
" " "odaljili od strogoga
tumaenja svoje prvobitne nauke", , F
, ,
, ",
.
"Kardinala Ivana Torquemade rasprava protiv bosanskim
Patarenom", je XIV "Starina",
".20
je F
, >
15 je , 1461.
, je > F
F " "da budu ondje ili
21
obraeni ili po zakonu kanjeni" U Rimu bjee predani trojici kardiF
nala, od kojih je jedan bio pomenuti Ivan Tbrquemada, da ih upute u
vjeri kranskoj i odvrate od krivovjerstva". Kao
je Lua de Tblentis.
" vjeri i naucih bosanF
skih Paterana", je "obziru se na nauku paterensku, svakomu
Starine, 12
Starine, 1,133,139
19
M. . : . , ,
1907, . 22.
20
. . 214;
21
Starine, XIV, 3
22
ibidem
18

(1,1) -70- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:37

138
\

lanku njihove vjere suprotstavio protivan nauk katolike crkve".


je 50 , "sve krive
nauke "bosanske crkve" gleda boga, duhova, ovjeka, spasitelja, staroga
i novoga zavjeta, iztonoga grieha, crkve, pape, svetotajstva, molitava i
obreda crkvenih i ivota vjernika".24
,
,
, "pred mletakim prednost u tom, to
mu je povod i postanak posvema jasan, te se iskljuuje predpostava, da
je Patarenom ir oe bit njeto podmetnuto. Nauka Patarena u rimskom
(vatikanskom) 'spomeniku je posvema jasno izloena, pa se svako
krivo shvaanje iskljuuje".25 F
"Manichei".
,
,
, ,
, ,
(promittimus, quod omnes, quos Manicheorum
erroribus excecatos noverimus, potissime Bosnenses, ad romane eccleF
sie fidem et doctrinam, quantum commode poterimus, revocabimus et
inducemus.)26 je 9. 1461.
, , & "
"rimskom spomeniku posvema jasno izloena, pa se svakako krivo
shvaanje iskljuuje", a , ,
. . , je
1404, ,
"da se sekta teajem vremena i glede hramova i slika odaljila od strogoga
tumaenja svoj; prvobitne nauke",
, , 1461.
F
: je ,
, " "
ibid
. . 4
. . 5
. . 20.

(2,1) -70- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:37

139
, F joj

? .
, je
,
",
, F je : , je
" , ,
" .
? ,
, ,
. F

12. , 15.
,
, F

,
.
,
F

, , .
. , F
, ,, *
, F
, ,
" .
,
, .
je
Bogomili i Patareni,
".
PovieF
sti Bosne, je F
, .

(1,1) -71- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:38

140

4) . F
, ,
"
, ,
.
,
.
' ,
',
". , , ,
, je , je
". ,
je .
. Kao , F
, "ve davno prije
Kulina bana poeli pisati irilicom, a narodnijem jezikom srpskijem",
F , je
F
, .
.

, je

.
, , je
.
,
je , F
. je
. , je
/F,
, a
.
.
: ti ^^"

29

: , . 142.
Rad VII, 138.
. , 1898, . 618.

(2,1) -71- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:38

141


je
. Je je ,
?
Kao je ,
je ( ),
, je
. je
, , je
, a F

: , A F
,
,
, je
31
.
je , F
,
III "heresis" F
,
.
1203. (
),
, .33
:
. , je

, .
,
,
, F
. VI , jy je
30

Smiiklas:Codexdipl. 11,202,247.

, . J, 194. je
, 1923.
.
32
Smiklas, o.s. 334
33

Codexdipl.111,24,25.

(1,1) -72- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:38

142

, ,
, , .34

, , je
, ,
, ,
.
,
, F
, ,
. ,
, ,
,
, ,
" ,

.
je , .
,
, je
, ,
,35 "glava dravne vlasti, roen u sekti,
36
ostade u njoj, diu joj svojim primjerom ugled.
F
.
, F
, je
. . 22. 1240.
: 8
", : 8
F
8 8
8 , 8, 8 8
34

afarik: Pamatky, 1,1873: ivot Sv. Symeona, str. 7.


o. c. 150
36
Rad, VII, 145,146.

35

(2,1) -72- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:38

143

..."37 . (Blasius) je F
, , jep F
, , >
."
,
.
je , je .
,
.
8 8
8 8 8
8 8
8 8 , 8F
8 ...39 .
, , jep
.40 .
,
je . 14. ,
,
, :
"41
je
22 1254.

, jep
,
.
, F
, , F F
:
, je ,
Miklosich: Mon. serb. 28
Mon. serb. 24,34,35.
. . 44.
. . ., . 18, . 356/7
>. : 1,44.

(1,1) -73- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:38

144

, F
.

, ,
, 1323., ,
, "
". ,
, ,
:
( . :
F). Taj


".
43
/ F
..44

, .
je ,
, ,
". (
.) F
, , ,
,
. : , ja,
, , , , ,
, . ,, #'
<" , ,
,, ".

, .
: ,4 tt ,
. , 1906,405.
.
.
. 1906,406.

(2,1) -73- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:38

145

F
,
. ,
, , F
,

, :


1354, 47
". 48
,
".

.

, F
.
, je F
F
, .

. . .
, .
. . 110;
. . 411.

(1,1) -74- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:38

146

,, #
CKof : , , .
,
1
" ,
? ,
, .
.
,
,
50
, "lanovi iztone crkve"
, ,
" .#, . F
, "
, , , , #
. , je ,
,
"lanovi iztone crkve" F
. F
1
, "

.
: "sliedio je vjeru svoga oca t.j.
iztonu crkvu, te je ova ne samo u Bosni podupirana bila dravnom
vlau, nego si tiem nov ugled i upliv stee. Neuspjeh dogovora izmeu
Rimske stolice i srbskoga dvora o sjedinjenju utvrdi poloaj iztone
51
crkve u Bosni"
"sliedio vjeru svoga oca, t.j. iztonu crkvu",
, "sliede odurne stope svojih prarodiF
telja, koji su bili veinom raskolnici i krivovjerci, goji i brani heretike
52
stiue se u Bosnu, kano gnjusno stecite s raznih strana svijeta"
, "heretici"
.

Rad, VII, 178


Rad, VIII127.
52

ibidem

(2,1) -74- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:38

147

F
,
, ,
53
. *
* .
,
. ,
: F
, ,
, , ,
54
jep
je ,
je , . ,
, .
, , a
, F je
,
: ,

#
55
^ . ,
, F

", , ,
, F
.
, je
,
, .


. ,56
. . 132,151.
. . 121
Mon. serb. 187
Mon. serb. 190.

(1,1) -75- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:38

148


57
.

". . F
: , .
"58 a :,,
"59 ,
: ,
".60
,
, #
,, ": , ".
"
, jep je
, ,
.
,
. .
I, II
, 61 : "S. Gregorius
62
Nazazenus"

I .

, . , 1,613.
. , 1906,408.
59
. . 409

Fermendin: Acta Bosnae, 34.


61
je . :
VI, 19,38.
62
. . 1905,27F45

(2,1) -75- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:38

149

, je
,
.
je F
, je
,
, je .
.
, F
, F
, .

.
.
, , a ,
, je .
je F
,63 ,
. > ,
jy je
. (...primus inter reges Bosnae sanctam fidem cathoF
licam acceptaverit, ipsamque publice sonfessus fuerit.)64
> je 1446.
, jep je F
. Taj
, , , :
() #
.
()
"65
,

. . je 18. 1451. F
Rad VIII, 149.
TheinerMon. Ung. II, 237 ( ).
Mon. serb. 440.

(1,1) -76- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:39

150

, ,
, je
wTbueMb 8
8\ . .
> .
.

.
,
> . raje
.
:
, , .
] " ,
.

, , je
.. ".
, je
, ,
:", ,
, 15. 1404, , ,
8
"; je ,
6
: "
je , *
,
."
,
,
,
\ :
68
, ^

66 . . 450.
7

68

. . 252.
Mon.serb. 306,323.

(2,1) -76- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:39

151
70

71

72

8
, je
". , je
.
, , je
. . :
", 25. 1397.73,
74
1433 . A 24. 1421.
: d ".
,
.

, 25. 1432, je, ,
. je
8 OcToia. F
a , . F
je ,
, , ".
> , ,
, ,
.
, joj :
f
, #
, ,
, , ,
, , #
,
, ,
, , ,

. . 323,368.
. . 393.
ibidem
. . 397.
. . 229
. . 376

(1,1) -77- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:39

152

, #
15
: , ..."

,
:

,

4 #
12 70
318 ,
16
.
, :,
, #
: , ,

,
.
, F
F
.
, ,
~\
: F
, , je a
".
Kao
/ ",
M. serb. 366&367
. . 371

ibidem
Mon serb. 472.

(2,1) -77- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:39

153

.
. . , F
, a . , (
) F ",
.
, F
:

s 12
318 , ,
79
." ,
, :

, ,
, ,

,
."
,
.
, ,
.
, ,
... w6pa30Mb
81
." je ,
je , ".
je , , ,
je
, .
, 1410. ,

QO
je 8 ,,

79

82

. . 290F291

. . 291
, . . II50
Mon. serb. 275.

(1,1) -78- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:39

154

,
,
, . .
3
"? , , F
; ,
, , ; . F
, , je ,
joj , .
. ,
je ,
, . :

,
84
"
, , , je
.
, ,
, je ,
je , . A
, F
, joj , , je
, . je,
je ,
,
.
, .
, , F
, .
F
85
.
,, F/ F
, :
86
". ,
83
84

85

. . 415.
. . 417.
M. serb. 460,463,468,465.

(2,1) -78- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:39

155

,
?
, je
. je . 1454.
, .
, .
XIV .>.
. je ,

87
, je . , je
, jep je ,
, F
.
,
88

>: ,
cpe6pwMb \ .."89
F
", , : F
, je ;
.
00
/,
F
91
" religiosis meis", wflb F
", je .
,
je , je
.
92
, . .
, je , je, je
. . 457.
, 1,180
124.
. . 125.
, II, 126
. . 132.
.. 128

(1,1) -79- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:39

156

(2,1) -79- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:39

157

;
, F
.
je
, F F
, " .

^ F
, .
TOJ je , je
. je
,, " F
.
5) . je
,
, .
je
.
1911. je
, je " ,
.
, ,
F
, je , F
, je
.
, F
, je .

600
94
", , 300
, F
: , ,
,
M. serb. 459.
, . . 1911,372,

(1,1) -80- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40

158


,

".95
"...
, :
, , ,
, , ."
"
: , , F
, , "
300
: F
. , "
,, " :"
, ", :
, . , . F
, . , ,
. , . . ,
. , . F
, . , ".96
//
, ,
91
."
, F
140 : .
98
/.
140 ,
je : " sepultura
ipsius Radini gost et pro capella, quam suo testamente ibi construi
ordinavit". je , ,
.
ibidem
96

. . 373.
ibidem
98
. . 374.

(2,1) -80- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40

159

,
, ,
je
.
je ,
, ,, *\
F
. F
. . , ,
, : Cia F
CKaia, cia , cia , cia
."99

"
F ,
,
. ,
,
. ,
F , je
, ,
, je ,
.
,
, je # : F
. 100
jex,
, , ,
( ), ,
. ,
, 300
, 300 F
. je ,
F
99

. :
. ; . 588.
100
,
,
(, . , II, 56).

(1,1) -81- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40

160

, ,
,
.

" , ,
, je
:
". F
, ,
, . , #
.

,
. ,
,
" ", F
F ,
, , .
". ,
, ..,
.
, F
. , F
" ,
",
,
."101
.
,
", ",
, je
. je
.
. je "
, : F
101

, . . 1911,369.

(2,1) -81- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40

161

je F
. Vita Constantini :
.

(
XV ): #
/ ."102

: je, Starinama
IV, ,
. je, , F
, 14. ,
:
12
;
103
, ."
F
, ,
,
.
: F
( XXII)
je,
".
, je
, .
je, je
, ,
,

16. , ,
" :

102
103

Archiv f. si. phU. 33,1912,587.


Starine, IV 27

(1,1) -82- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40

162
, ,
,
,
Koja ."104

, je
,
,
.

, , ,
:
, "105
F

.
",
, je
.
: "
, .

:
1520. .
: .."
,
, ,
. je, F
,
.
: , , , F
."
F
je .

104
105

Stari pisci,V, 109.


. . 151.

(2,1) -82- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40

163

,
,
.
6) . ,
{>2 " , F
,
,
.
, :
, ,
#
roj ", ^ #
106
^
, ,
,
. F
. je , ,
, . ,
, .
,
je
. > F
, je , : .
, F
.
F
> ,
,
,
1921.
F
. je 75 F
, .
106

,
,
.

(1,1) -83- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40

164

,,"
, , , .
,
.

. ,
, : F
, ,

.
,
"107

. " F
, F
, . .
F
, je
* .
,
",
, , .
, .
, ,

jtpcra,108, :
". je
1
.
,

{

,
11

.
107


. . . 1891: . 93,86,193,386,394; 1892; . 26,27,31,
110F114,215,248; 1893; . 93,95,97. "
109
.. 1891: . 94,99,370F375. ".
108,

110

.. 1892: 28;1895: 274,568;18%: 327.


.. 1891:384,1895:265,273.
112
.. 1891: 54; 1892:25; 1893:96; 1895:275,277.
111

(2,1) -83- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40

165

,
,
, ,
,
. .
, ,
,
, #
113
. ,, "
,
.
. je
114
.
, ,
40 ,

] &; je
115
.

, * je
, F
, .
.. ", F
,
1878. "
>, je ,
, ..
116
, .
je , je
, ",
,
113

.. 1891, . 127F140

114

, ,
, 1934.
115
. . 1892,110.
116

.. 1891,331F332

(1,1) -84- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40

166

je ,
1404. 1430. .117
je
, . 1415, F
.
, "
,
.118
>

.

, ,
,
. . #
,
,
, 120 F
.
,

122
F
1
. , F
, .
124 F
,125 .126

117

.. 1892, . 100
, . . 1,32,60.
119
. . . 1895,272,277.
118

120

, III, . 4773 4774.


. . 1891,193.
122
.. 332.
121

123
124
125
126

..1892.274.

.. 1895,266.
.. 569
.. 1896,325.

(2,1) -84- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40

167

, ,
, .
,
, ,
F
, je 210 , 190 , 200 .
,
> je .

, ( 1895) . je
22 , , jep
F
. e je #
?.127 je .
1435, *.128
,
: ()() ()
..." ..
, F
, , je
. je ,
" ,
,
.

14. 15. ,
, F ,
,
.
F

, F
> , F
.
127
128

. . 1895,267
. . 1895,267

(1,1) -85- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40

168

#
. F
> 12
. , je 180 ,
90 , ,
:/
129
..." ' ,
, .
, F
,

". F
.
je \
. , ,

* # . 13

1
' . ,
, je *
. ,
,
. ;,

. ,

"131
, F
,
, ,

je
, , .
129
130

131

. . 1895,347.
.. 348.

. . 1894,778

(2,1) -85- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:40

169


, ,
, ,
, ,
.
7) .
, je F
. 132 >

,
1 
. je,
, ,
, je
.

.

, je
.
, F
, je 14. 1454.
. :
,
,
,
134
.
F
, ,
135
, .
, ,
, , #
, je " #
132
133
134

F , , II, . 149.
, Rad, VIII, 159,166.

. . 1911, . 12.
,
.

135

(1,1) -86- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:41

170

. ,
.
8) " &
. " F
je . je
, F
.

. je
.
,

. II
F
V II
XIV ,
.136

.
: F
F
, , ,
, F
, ,
, F
,
137
.
.138
,
, .
, , je
, je .
136

.. : F F
, . , 1904, . 99.

137

138

. . 104
. . 111

(2,1) -86- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:41

171

je ,
je
. ,, " F
, F
, ,
je , je
. je
",
, F je .
,
, , , , F
",
. Taj :
,, " F
,
, , F
, .. "
! , je ?
9) . je,
, ,
, ,
,
,
,
. #
" .
,
, je
.
Je , ,
) ,
?
, , ,
.

139

. . 131.

(1,1) -87- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:41

172

, >, F
, jep ,

,
. , je
?
,
? , F
, a F
, je
?
, ?
, . ,

,
. ,
,
, , jep je
, . ,
je , jep je je F
.
,

.
, , jep je ,
.
, #
, .
F
,
, F
,
F
.140 ,
, F
140

, , 1,180.

(2,1) -87- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:41

173

,
.
141
. F
, F
, , F
. e
, #
. ,
.
je,
: , , , , F
, , , , ,
, .

.
, , F
. .
je
, F
,
.
, ,
.
, , . F

.
, , F
, , ,
."142
,
, F
. ,

. . .
J. ,.. 180.

(1,1) -88- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:41

174

, je :
.
F
, ()
. F
, F
. (1923)
, F
> ,
.
je
. :
." F
, je , F
:

, , ,
, . , , F
, , , , , , . ,
, , F
, , , , , , F
,
, , , F
",
, F
, , , , , , F
, ,
. ."143 >F
,
, , ,
. , , , , ,
, ..

, , je
, ,
143

, 7 8, . 148.

(2,1) -88- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:41

175

F
,
" ".
, , , je
.
, ,
, 1878 F
? ,
, ,
.
je ,
.

, ,
.
, , , , F
, ,
, .
, , je
" F
je ,
" F
. "

, ,
\
. : ", F
F
F :

, ,
F " /: \
je ,, ' ? je , jep je
>,0< " F
, : , ,
, , . . F
, , , je,

(1,1) -89- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:41

176

, je
.
\

. ,
F
.
" , ,

" F
, a 1557. .
, je .
10) "
. " F
, > F
. F
, .
> ",
. F
.
,
, ,,
". ,

",
#
. .
, a , F
144

: , , , , F
, F, .
.

14. 15.
, F
144
145

. . 1906, . 405F410.
Mon. Serb. 440.

(2,1) -89- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:41

177

. ,
, :
", F
,
14. 15. , F
,
,, " ~
, . Kao
:
* "
, , F
,
, > F
FF
F . . :
,
, ,
,
? , ,
,
, F
, ,
.
. , . F
, 14. ,
. : ,
, , , , ,
, , ,
, : #
, , ', F
. , ,
, ,
,
, ,
.
, F
, 6

(1,1) -90- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:41

178

\ ,
! , ,
"
" F >?
,

, je 1528. .
65 .
je , je
,
.
,
.
.
,
; . ,
, F
, . , F
,
".
je ,
, F
.146 ,
1463.
. je ,
, jep je
; a ja , F
"147
1463. je

1528. .
.
,


, ,
, .
147
. . , ,. 149.

(2,1) -90- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:41

179

je (F ,
),
F ,
1480 ( )
, F. je
, F
.148
, joj je
,
(1526)F ,
je 1528.
, F
. F
.
je 1530. .
, je F
, jep
.
. ,
, F
, ,
149
.

, , ,
. 1530.
, F
, ,F
,
, .

, ,
,

. , , je

149

. : , . 12.
. : . , . 6

(1,1) -91- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:41

180

, je .
je 1534.

350 , , je
, .

17. ,
.
.
,


,
,
, ,
, ,
.

, .. > "
14. 15. , je ,
. ,
.
. , ,
, , , , , ,
. F
. , .
,, ", F
, ,
, F
. ,
,
,
?
,
, .
150

(2,1) -91- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:41

181


, , ,
. , , , (
)
, je
,
1435.
;

, je 1530. F

.

. &,
50 ,
: , .
. , . , a .
, 350 ,
F
152
.
je, F
. ,
, ,
.
, :
, . F
, .
,
,
.
'
'
'
1 ^l^
, ".
F
1 F
,
151

Mon. serb. 383.


.
, .
153
. . : , . 9.
152

(1,1) -92- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:42

182

.. :
, F, . F
8,11
12.
F
,
,
F
. ,
, je ,
, a ,
,
#
\ je , .

, F
. . XIII .

, je
.
F
154


1463., F
1482.,
1528.,
155
.
,
, jep je
>.

.
. je ,
,
154
155

.. . 162 167.
, . , II, 226.

(2,1) -92- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:42

183

,
. ,
. ?

, F
,
. ,
/ je ,
, , F
. A
, , F je .
. , ,
: F, F,
.. , ,
F.
,
, , F

. , ,
F, F
. je ? .
, .
F
, a
, F
. . ,
,
, , ,
F
. 156
, ,
:
!" , je
.157
156
157

1921. .
je .

(1,1) -93- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:42

184

, je , je, F
.
,
",
F
? , . .
,
.
11) " . F
,, " , je
.
je F
, F


,
, , F
, ,

.
: ,

,
, ,
. ,
.
, F
, F

. F
, je
,
. ,
, je,
, ,
je ,
F

(2,1) -93- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:42

185

,
F
.
,
F filoqie. F

, F
.158
je
, .

, a je,
,
, .
, je
,
,
.
,
, ,
,
, F

, je je
F
, , je
,
, , F
.
, je F

je
, . je
, je

158

Jagi, Entstehungsgesch. d. kirchensl. Sprache, Berlin, 1913, . 55.

(1,1) -94- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:42

186

,*, je .
,, .
", je F
. , ", F
, je "
. " .
, >
. "
. , ,

.
, je F
, F
.
", je
,
, F
.
,

1
,
.

.
je
" " F
,
, F
, je ^

".
12) ]
. ,
,
. je
,
.

(2,1) -94- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:42

187

je
.
, , , , .
.
.
: XII
, je ,
I
. .
, F
, je ,
, , F
, , ,
.
, F
, 885. ., ,
.
.

,
, je
F
, .
. 1189. .
, F
, .
je, ,

976. 1018. . je
. , F
je 1018. , F
, .
, F

, je
. je
, je . F

(1,1) -95- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:42

188


F
. je

.
je , ,
je .


1463.
,
.
je F
, je
joj
, .
.

,

.
* #
, je .
, 8.
1404. . 8 ,
je
8
."


je ,
, je F
, , F
> (F
), () F ()".
,
.

(2,1) -95- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:42

189


.
,

je F
, je
.
, je
, je
. .
l S9
je je F

. , ,
,
, . :
, .
( , VIII, 34).
je 12
. . F
je .
. #
F
, . 12
, F
: F
".
,

: . ; . ;
. . ,
, > .
; . ;
,; . ; .
; . .

159

Jireek:Staat imd Gesellschaft...III, 45.

(1,1) -96- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:42

190

#

" . .
F ; ,
F ; F
, ..
; je ,
, je
;
je ; F
, . Taj je
:
F je
# , je
, je F
.
.
,
.
,
,
. F
, ,
F
. F
, , ,
. ,
je F
, . F
.


.


papa, . je

(2,1) -96- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:42

191
,
. , .

,
, #
.
F

. , ,

.
,
.
13) patareni". F
je 1059. .
, "qui multa contra catholicae fidei normam in
eadem sclavonica lingua mentiendo conscripsit.160
je ,
filioque.
, , , .
je
patareni, ,
, F
, potre = patareni.
,
,
,
" patre filioque".
F
,, * # patareni,

.
14. 1423. consilium rogatorum,
'
, je
160

Raki, Documenta, str. 204.

(1,1) -97- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:43

192

: "duobus patarenis et duobus


laicis", . F ".
patareni
je , .
je 1749. F
.162 , ,
je . F
je patareni Pataria,
, F
, .
1276. . patari,
VII
je
; ,

163
".
je patareni
,
.
, ,
, .
. je je ,
je patareni
, patara,
, patara i patarena
, .
je F
(1054..),
je ,

, (.. ) F
()...
'
161
162

163

. . 1911, . 359.
Rad jug. akad. 259. str. 145
ib. 146.

(2,1) -97- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:43

193
164

. je

patareni, jep
.
F solopatre. "filioque", .
'\
,
. ( IV).

, je
165
je

.166
" ,
je ,
. je 1277.
F
.167 ,
, jep ,
. ,
,
, a joj .
patareni,
#
", .
, je
,, \ F
, , ,
, ^ >
, .
,
, je ",
164

De Adm. imp. 1840, . 60,62.


Raki: Bogomili i patareni, . . ., . 413.
166
Raki, o.c. . 418
167
.

(1,1) -98- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:43

194

.".
, .
.
.
1455. . F
",

,
. , ,
, ,
, .
, :
, , #
, , #
".
je ,
. #
, .
, , je
(1442 . )
169
. . ,
?
.
je 1466. . ,

( 1
170
) je

,
je
, F
.

168

Mon. serb. 473.


Mon. serb. 417. je 25 1442.

169

: . . II . 126.

(2,1) -98- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:43

195

patareni
, ,
.
14) .
, ,
F
,, ", # , .
,
,
.
,
, #
(1431F1447), je
F
, "da nastoji u bosanskoga kralja Stjepana Tvrtkovia, Sandalja
Hrania, Radosava Pavlovia, i srpskoga despota Gjorgja Brankovia,
da izaalju svoje zastupnike na sabor, jer se radilo o zdruenju Istone
crkve sa Zapadnom."1
je
5. 1433, je
, je .
, ,
,
,
177
. je ,
,
, ,
,
, #
, ,
. je,,
" ,

171

Rad jug. akad. VII, . 235; R. Matkovi, Prilozi k trg. polit. hist. republ.
dubrovake.
: , II, . 85.

(1,1) -99- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:43

1%

F
, je .
15) . F
, je ,, " # #
.
,
, .
, F ,
, ,
F
, ,
. , ,
,

".
,
,

, ,
je ,
.

173


XIV XV .

(2,1) -99- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:43

197
,
, , F
F
, F
,
je , , .
1) .
, , ,

De administrando imperio, 950.
.

,
(610F641), I (877F886).
, 950., .
, (927F969)
, : ...

" , ".
, ,
.
, , je
De adm. imp. str. 88.

(1,1) -100- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:43

198

, ,
, ,
,
.
je
, ,
,
, .2 F
> , je ,
, ,
je .
, : ".
2) , ,
X , F
, je ,
, ?
. .
3) ,
811. 1057. . F
X , 1018. .

.
je
.
, . Taj

.
4) , ,
,
. F
, 1084F1108. ., ,
, .
.
, . 341.409.
L. Diacon, Historiae, Bon, lib. V cap. 3, p. 79.
, . , . 33

(2,1) -100- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:43

199

, XI XII
, .
, .

: , .
5) , , F
, 1118.
1176. , .
je , jep je
. . ,
je , je
. je, , .
je , je
.
.6
je , jep
.
# principem
7
1154. . .
6) 1308. . F
, , , , ,
. 1308. .
1916. . : Anonymi
Descriptio Europae orientalis, 1923.
. #
, F , , 4 F
: .
, ja

. , je
XIII XIV
.
ibid.33
Cinamus, Epitome rcrura ab Joanne et Alexio Comnenis gestarum, Bonae,
1836, . 251F257
7
ib. 131.

(1,1) -101- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:43

200

je ,

.

, .
,
, , , ,
, ,
. # Omnes sunt Scismatici perfidi et
ab eorum scismate derinantur omnia scismata inter ceteres nationes
scismaticas, videlecet in Rasia, Servia, Bulgaria, Ruthenia, Georgia
etomnes nationes orientales, que christi nomen invocant, exceptis cyF
8
presibus et armenis, iter quos etiam multi sunt scismatici.
,
a . F
, :
je , ,
9
: , , . F
: ,
10
(Marcia)
je ,
, je ( , ,
),
.
,
, F
,
,
, F
,
. F "In hac maritima
regione habitatores (eiusdem) sunt puri catholici et quasi latini. Ceteri
autem eiusdem regni et rex sunt scismatici perfidi et ideo nimium
, . 24.
10

ib. 33
ib. 35.

(2,1) -101- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:43

201

persequuntur dictos catholicos, et permaxime ecclesias latinorum deF


struunt, dissipant, et invadunt prelatos et captivant et plura unexquisita
11
mala faciunt et ideo dicte eclesie sunt pauperes".

, F
VI, F
, F
, , ,
,
F "pretr hoc etiam quod sunt scismatici
sunt et heretici pessimi, infecti ab hereticis, qui fugiunt ad partes illas
12
a facie inquisitorum et ideo magis sunt infesti christianis et catholicis".
je ,
".
,
"
F . , F
, .
,
13
14
.: heretici et patareni, heretici et scismatici, infideles et sciF
1
smatici . je .
,
, , , , ,
, ,
,
,
. , je

,
, >.
je , ,
ib.34.
ib.34.
14

Fermendin, Acta Bosnae, . 18,33,217.


ibidem 36,39,40.
ibidem 50.

(1,1) -102- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:43

202

, . F "Homines regni dicti sunt procere et


pulchre stature, tam viri quam mulieres, sed viri nullius fortitudinis sunt
ad arma, unis enim probus in armis pelleret L ex iis".
F
, , je,

,
. , F
?
je , F
: , , ,
, . , F
,
, , , F
, ,
. je
.
, ,

? ,
, F
?
, a
.
. #
1924. . : F
XIV ". je
, "preter hoc eciam,
quod sunt scismatici sunt et heretici pessimi, infecti ab hereticis qui
figiunt ad partes illas a facie inquistorum". F
, , ,
".
: , ,
,
16

Anonymus, 36: ,
, ,
50 ."

(2,1) -102- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:43

203
17

". :
; je
, ,
, je F
.18
,

: heretici et patareni, heretici et scismaF
tici, infedeles et scismatici F ,
, ". , F
,
",
# heretici et patareni, F
je , ,
, ? ,
, ?
je :
. . je F
, .
, ,
, ,
. ,
,
.
, ,
? F
? ,
,
. :
" je
1326. ,
je .
. F
, F
IV, . 68.
ib. 69.

(1,1) -103- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:44

204

", 19.
.
,
1219. F
. ,
,
, jep je 1326. .
. ,
,
.
, ja
1326.
. 1326. .,
, je
?
,
.
,
,
,
.

, : , , F
, " pure catholici, pure sismatici"...
20
, ".
, , F
, , ,
, : "homines istarum provinciaF
rum non moventur de loco ad locum, sicut prefati albanenses, sed
habent stabiles manciones et opida, nec sunt pure catholici, nec pure
21
scismatici".
, , F
". ,
19 .

ib.68.
ib. 69.
Anonymus, 28

(2,1) -103- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:44

205

csoja
,

. ,
,
. F
, .
, F
. .
.22

, > ,

, : . ()
je

. je
. .
7) je F
, je 1308. . F
" . F
je, ,
, je 1332. .
: "Directorium ad passagium faciendum ultra
mare".
je VI
,
.
.

F
, ,
, je
,
, .
22

. , XIV, 32.

(1,1) -104- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:44

206

: ja
, 24 ,
, F
" ^, ,
"napose raspravlja o kralju Srbije kao najveem nevjerniku svega istoF
ka" , . ,
,
, F
.
,
, je F
.
,
, . ,
, , ,
, ;
, ,
; F
;
.

. ,
, , , je
F
".25
26
, (Esclavonia), na
, , , .
,
.
,
. ., a ,
23

, XIV, 4.
Rad.jugosl.akad.XLII.161.
, XIV, 16.
26
,
.
24

(2,1) -104- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:44

207


.
.
,
,
. je
;
je , F
, ,
, , ,
. ja
je , je
, ,
, ,
. ,
, ,

27
".

. A

, , F
,28
, .
, , ,

, ,

,
30
."

F
27

ibid. 22F33.
ib. 32.
ib. 33.
ib. 33.

28 .

(1,1) -105- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:44

208

; je
, ,
F
. , F
, .
8. . ,
, , je

. , .
1432. . , 1432F
1433, je , 1455.
, 22 .
1454. . ,
. je 1455.
, ,
je .
je . ,
, , , , ,
, , , > .
.

.
.
1433. . je
, , #
31
. :
"... F
, je

je , F
, F
, ".33

31 , XIV, 50.
32 .

ib.54.

33

ib. 55.

(2,1) -105- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:44

209


, , :
je
34
". F
: , , , , ,
, , ,

,
35
, ".
je F
,
, . F
, , je
.
je
. je , je
, F
.
je 15 ,
10 ,
. je ,
. je ,
. ,
je , ,
je .
je
je , F
, , .
.
9) , F
1499. 1503. 19.
1500. .
. (Duca Piero di S. Sava), je
. .
ib. 50.

ibidem 60.

(1,1) -106- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:44

210

je :
,
() ,
, ,
, . F
,
,
, , F
. ,
.
,
40.000 15 60
, ,
.
, ( ) F
, ."
.

.
, , , ,
. , , F
, ,
40.000 .
10) 1517. , .
,
1517. . je 7025.
1517, . .
, ! F
,
...
54
ali
, , je
()
1,68.
I ' . , 1901, . 310.

(2,1) -106- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:44

211

, , ,
..." , , F
,

.
,
,
. , ,
. 54 #
, je .
11) F (Ludovicus Cervinus, vulgo
Cervarius Tiibero) F XV
. je
1527. . , F
, je je
,
F
F
, , F
". A je, ,
38
" F


,
,,, (
) ,
, ". F "quamquam
utraque ecclesia (modo absit verborum perniciosa contentio) idem de
Deo sentiat, caerimoniis tantum non autem religione altera ab altera
39
diferens".
38

, . 70

(1,1) -107- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:44

212

je
: Commentaria suorum tempontm.
je ,
XV ,
, , , " # quos nostri
schismaticos vocant". # utraque ecclesia... F
je , F
, .
.

,
, ,
11. 1734. , Index ".
je
.
40
12) . 1530. F
F
. je 21
, , F
. Josif von Lamberg F
, F
. je , ,
.
, F
je " F "Khiinigreich
Wossen". F
, .

, .
, , , je
, . 1528., ,
1463., .

39

ib. 70.
Itinerariura der Botschaftsreise des Josef von Lamberg und Niclas Jurischitz
durch Bosnien, Serbien, Bulgarien nach Konstantinopel 1530, Innsbruck, 1910.

40

(2,1) -107- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:44

213

,
, F
>. , , , F
, , , , , , , >F
, , , , .

(Niderwossen), F
41
(Oberwossen).
, , ,
, , je F
. , ,
. F
42
, khreichisch Weissenburg,
. , #
.
,
.
, ,
.
je ,
43
.
.
"beider stendt"
F
. ,
, . >
, : ,

,
, ,
44
.

. . 34.
ib.35.
43
ib.35.
44
ib. 36.
42

(1,1) -108- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:44

214

, , ,
. ,
.
.
,
,
,
,
F .
.
, F
, . Ja , , .
, ; ,

;45
je ,

.
, ,
, je
.
>,

, ,
, .46

,
, F
, ,

je ,
,
.47

47

ib. 43.
ib.44
ib. 45.

(2,1) -108- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:44

215

, F
, ,
: ,
. , ,
,
.
. , F
; ,
.
,
. ,
49
.
.
, , .
, ,
.50 F F F
,
, , F
51
.
17. 1530. . .
21. 28. . >>
22. ,
, . Taj F
56 . 22.
. 9.
1531. , 49 7
, .
je ,
. F
je je ,
, ,
, . .
ib. 46.
49

50

ib.51
ib. 53.

ib.55

(1,1) -109- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:45

216

,
F . je
,
1517. .
, ,
. F
".
, ,
.


, ,
. je F
, ,
. je , ,
. F
.
,
. je
", , .
, je F
F
. Taj je .
,
.
, .
1528. .
,
,
52
80 , 7 8.
,
,
. ,
: ,
. ,
52

ib. 29.

(2,1) -109- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:45

217

, . ,

, F
, je je
. je
,
,
.
,
. 1459.
, , je
, , je F
, ,
,
, ,
. je , je
, ,
, , je , jep je
. .

.
F
, . je
: ; .
.
, ,
F
F Die herrschen iiuber die Surffen mit grosser TiranF
. ( .)


, ,
: ,
."54
ib. 43.
ib.45

(1,1) -110- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:45

218

, , '
. F
.
. .
. F
. je
. .
, je
, . F
,
, ,
, F
. je , ,
, je
,
, je ,
, je .55 F
F
, ,
, , je
,
.56 je
, . .
,
je , ,
, je #
. ,
.

. , , . 171F170.
Itinerarium, . 45.

(2,1) -110- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:45

219
F
,
F F , F
1054. . , ,
, ,
joj
1054. . , joj je 732. .
III.
, je 1054. .
. , F
,
, ,

, je ,
F
, , F
,
.
1054. .
", ,

, , .
,
,

(1,1) -111- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:45

220

1054. . .
,
.
,
F filioque. ,

1
. je .

,
.
, je F
. . je
,
" .
F
, F
.

1204. .

. F
57 , .
je
. Taj
,
".
je
, F
, , F
F
, je
jepec. .
. ,
.
, .
. , , I, . 130.

(2,1) -111- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:45

221

,
.
, je
, .
1106. . ,

. F
, je ;
, je 1126. .
2
. ,
3
Arnold de Brescia, 1154..
, , je 1173. .,
,
.
.
. . je
,
.
, ,
, je 1184. .
F
. je ,
je "
,
,
4
." je ,
.
.5
, F
, je XII ,
. je

Emil Luka, Torquemada. . 29.


ibid. 31.
ibid. 31.
Jevs. Popovi, . . . 119.

(1,1) -112- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:45

222

,
.
, ,
, F .
# .
... ? ?
, , ,
,
6
. ,
, je 251. .
, je . .
, je
7
, .
je ,

,
"
F
.
, . je
,
, , F
. F
, .
, " je . . F
. je III.
Kao
.
.
,
, , ,
. F
.
patr. graeca, CIV, col. 624
. , . . 1,361.
Emil Luka, . . . 54.

(2,1) -112- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:45

223

1315. r. je
, je je F
. je
XVIII . je
, , .
XVII
. F
.
III, F
, .
je F
. , je
.
,
, ,
, , .
,
, je
,
.
je III F
, .
jepec" , 732. .
. je
,
.
je F
, je
1204. .
, je je F

, .9 F
je 30 ,
II, joj 1234. .
. F
, . , 1210F211.

(1,1) -113- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:45

224


. .
je . je
XIV ,
10
.
F
, je , je
. je F
, je IX
IV je ,

11
. .
,
, 1370. .

. je
.
, F
.
XI
XII , a XIII
, III. je
, .
je , je
.
, je F
. XIV , je
,
.

.
, F
. , ,
10

. , . . . 29.
ibid. 30

12

ibid. 31

(2,1) -113- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:45

225

,
. ,
,
XIII ,
je .
je .13
, ,
,
, .


" " ,

. F
.
, ,
,
.
III, ,
je ,
, , F
. je
, . F
.
, je F
, je
. F
. , je F patrio suo
spirituali, ". F
, je . ,
, je .


.

ibid. 33

(1,1) -114- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:45

226

, , F
, , je
, je
, .
,

. .
je
je , .

, ,, //"
. je F
.

je 10. 1203. . F
,
F
14
. je
je .
" #
.
.
". je
,
, je ",
.
. ,
je .
je (1199. .)
, je jepec , je
, .
, jepec
, " F "heresis modica in terra regis
15
Ungarie, videlicet Bossina, pullulare videtur " A je F
Theiner, Mon. Slav. merid. 1.19.
Smiiklas, Codex dipo. II. . 334

(2,1) -114- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:45

227

, je
,
. ,
je ,
je
,
, , F
16
.
, ,
, > .

je 1202. . , F
, ,
je .

17
je
, F
,
. ,
,
, , 8. 1203. .
, , ,
. :
,
, "...18 ,
, ,
, ,
.
.
je , .
, je
1054. . F
. je F

18

III 11. . 1200. Codex dipl. II, 351.


Codexdipl. III, . 14.
Cod. dipl. III, . 24.

(1,1) -115- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:46

228

, je
.
. . je
1059. .
,
. F
. F
1063. ., ,
.19 je
()
, .
II je ,
, ,
, je ,
.20 F
, 1075. . je VII F
,
. je ,
, ,
,
je
... "propter scismatis nefarium scelus, quod cum Ceddeda
exercuerat in regionibus Dalmatiae atque Chroatiae."21 je
,
, je
, ,

".
, je
, ,
III .
je
19

22

Toma Archid. historia Salonitana, Zagreb, 1894, str. 49.


. . . 52
. . . 54.
.

(2,1) -115- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:46

229

,
. F
,
je .
,
,

" F "sed non sine infamia heretice foeditatis."23 A
je F
, ,
F "fautor tamen herelicorum erat."24

XIII ,

. . , F
,
. F
, F
, ,
".
,
,
.
, .
, ,
je ,

F "ab heretica sunt contagione mundati."25
je
,
, , ,
, F
, , , , F
. . 103.
. . . 102.
. . . 80

(1,1) -116- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:46

230

(infideles).
# .
8. 1203.
, je
1221. .
. III je
3 1221. . ,
,

26
.
.
, , je
27
. je . F
,
.
.
F "multo ibi
28
tempore statu catholice fidei laboravit".
.
III
. ,
"
*7Q
12. 1222. .,
, 15. 1225. . je
.
1233. je
, .
IX je
,
F
je

30

Codexdipl. III, 196.


. . . 198.
Hist. Salon, . 98.
Cod. dipl. III. . 210.
. . . 242.

(2,1) -116- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:46

231

.
". "
je ,
, , , F
,
. ,
je Johannes () F
, je
. je
, , 20.
1235. ., , , F
.31 .
je 1237. .
,
, . F
,
je 1239. . F
. ,
,
".
.
,
, F
, .
je ,
,
. ,

,
,

.

",
, je F
. , , XLIV 57.

(1,1) -117- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:46

232

",
.
IV,
27. 1248. .,
jepecF in perfidiam haereticae pravilatis F
.32
, 1250. .,
.
je
F
. je
".
F
, .
, , F
, F
, , ,
.
,
,
33
.
,
, ,
. ,
. je VIII 19.
1298. . F
. .
, je
, , , , ,
34
. ,
, je ,
, F
. je XXII 1.
32
33

34

Theiner, Mon. Hung. 1.204, kod Rakoga, B. i . . 410.


F. ii: Historijski pregled katol. biskupije bosanske do god. 1701.
Acta Bosnae 17

(2,1) -117- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:46

233

1327. .
. je F
. je, je
VIII, F

. ,
/ j e
* ~
. .
. je
, F
.36
je F
ja F
," " F

F .
, ,
, F
37
, ,
.
, " "
, XII,
je (28. 1430..) ,
,
. ,
je ,
, je
je
". je
, F
,
, ,
,
38
."
, ,
Cod. dipl. IX, 348.
ib. 350.

Raki, Bog. i Pat. 415.


Cod. dipl. X, 526.)

(1,1) -118- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:46

234

. F
F
.
, ,
je, ", ,
", ^ F
.
, F
, ,
,
. , . . F
, , . .
, ,
? je
"
".
je .
40
41
, .
je ",
42
> .
vie versa je " .
, F
?
.43
je
",
, .
,
.
, ?
, ,
3Q

39

ib. 525.
Raki, Bog. i Pat. 429.
. , 1906, . 403F408.
ib. 405.

43

, , . 261 275.

(2,1) -118- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:46

235

je .
,
, ,
?
. F
, .
F
,
. , #
.
je F
, .
, , je
. je je
,
. je
.
VI je 1. 1351. .
,
' , Sclavoniji
. je
, , F
("perniciosa scismata") F
, . ,
, , ,
, F
45
." , ,
"filiqoue" .
.
VI je 24. 1360. . F
,
. je
. je
ib. 302.
Cod.dipl.XII,CTp.33.
Theiner Mon. Slav. merid. I, p. 240.

(1,1) -119- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:46

236

, jep je 1363. .

.
.
, je je
.
je ,
47
.
, .
, 1364. .,
je ,
, je
F quod ubi in regno nostro Bosnae
48
innumerabilis multitudo heareticorum el patarenorum pullulasset.
,
, ,
je ".
, ", "?
, "heretici et
schismatici" " , F
" . , F
?
,
. V

,
. je
, ,
49
, .
je 1367. ,
" F "hereticos et schismaticos"
F , je (1369) F
, F
47

48
49

F. ii, Glasnik zem. muzeja, 1903, . 322F324.


Smic.Cod.dipl. XIII, 358.
Cod. dipl. XIV, 150

(2,1) -119- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:46

237

" .50 F
V je
.
, ,
. je 1368. .
,

, je F
. V
1369. . .

,
, , F
F "sequens suorum progentitorum
vestigia detestanda, fovens et defendens heareticos ad illas partes,
vexabat amnibus contumeliis fratrem juniorem Stephanum nomine,
propterea qoud ad catholicam religionem et scra latinorum transieF
51
rat". , , je
,
52
je ."
, jep je
, ".
, F
, .
V , je 8. 1370. .
,
,
, ,
, jep je je ,
>, je , .
F
, (. . ) .
53
je
ib. 218.
Farlati, Illyricum sacrum IV, p. 61: Theiner, Mon. Hung. II, pag. 91#92.
52

Farlati ib. 61.

(1,1) -120- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:47

238


, je .
je , ,,/
*", , ,
^.
, ,
,
,
.
,
XIV ,
,
.
. , F
,
55
, 1333. . .

,
F
56
, .
,
XIII
57
.
, 1344. . F
, F
, .
, 1394. .,
300
(1394)
F

Cod.dipl.XIV,cTp,249.
ib. 249.
Mon. serb. . 103F107.
: , , . 63.
57
ib. 73.

(2,1) -120- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:47

239

" F "Et usque modo


convertunt venintes quotidie de terris schismaticorum ad terram ilF
58
lam."
je
, , 1219. .
. 1326. . F
, je
, je "
, .
, , ,
1219. . ,
, 1326. .
".
? je "
".
1394. .
, ".
A ? ,
. je 1394. . ,
je
".
,

XIV F
59
, je 1427.
.60 ,
, F

. F
, ,
"cujus regio illius religio", na
. F

Acta Bosnae, . 55.


. . . , XII XV
( . . . LXVI . 18F35.

ib. 35.

(1,1) -121- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:47

240

, a
61
. F
F
.
, je .
XV
V, >
", F
62
.

. ,
. . F
, , F
,
, ( ), .
"perniciosi
63
dogmi", . F
, ,
,
, ] .
F
, je nota bene,
, ,
,
,
.
,
XIV , , F
. je
F
,
. , je
ib. 115.118.
ib 115F118.
ib. 74.
ib. 75.

(2,1) -121- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:47

241

, F
. . XI 15.
1374. .
, ,
"

65
. ,
,
. ,
,
.
je
.
, je
,
,
.
V 17. 1421. .
, , F
, , ,
?, F
66
"plures schismatici misti cum catholicis." F
" ,

., ",, F
" .
",
IV.
1444. 1445. . je
"heretica pravitatis" , , ,
, , , ,
* # "pestiferum virus schiF
smatis",
67
. je
Acta Bosnae, . 40.
ib. 115.

(1,1) -122- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:47

242

,
,
. je ,
na je
, .
. je
, , , ,
F
. . F

68
. . je (
30. 1446. .) je F
, ,
69
je .
je
, je
, . " je
, .
: F
,
" F "erat ab illis orindus, qui ritues et fortasse etiam errores
71
Greacorum sequebantur." je , ,
\ F
, , je
,
, (F
72
) " je
, , F
. F
, .
ib. 183,184,186,191.
ib. 198.
69
ib. 202.
70 Theiner, Mon. Hung. II, 327.
Illyr. sacr. IV, 67.
Mon. serb. 440.

(2,1) -122- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:47

243


".
.
.
. IV
23. 1446. . je
,, "
73
F "solum in illis partibus catholicum principem".
,
.
, je
, . 21. 1457. .
III
74

>
. je , je
je
. II (
2. !461. .) ''
# "carissimus in Christo filius Stephanus Thomas, rex
Bosne illustris et vere catholicus"75
.
je
. , je
.
. , F
. ".
je ",
.
",
, je ,
F". je F
73

75

Acta Bosnae 203.


ib. 230.
ib. 243.

(1,1) -123- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:47

244

, je .
, je
,
. 1326. . F
,
,
.
, F
",
" je je
.


, , je
.
joj . je
,
. ,
, jep je
, je
,
.

,
". F
,
",
je
1557. .

(2,1) -123- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:47

245

,

. ,
.
.
, ,
. , F
"
. je
gesioBogomili i Patareni je F
. F
.
F
je .
.
,
, je , F
. , , . je,
, 9. 1461. ,
.
#

1
.
, , ,, . IV, 1924.
XI .

(1,1) -124- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:47

246

je
.
je F
, je Problem
"bosanske crkve" u naoj historiografiji od Petranovia do Gluca,
je Radu Jugosl. akademije . 259.
, , je
, "svaki dublji pogled u problem "bogumilstva" otvara u
koncepciji Rakoga nove praznine, otkriva nova protivureja, posvjeF
douje uvijek iznova nedovoljnu objektivnost njegova stanovita u
3
pitanjima religioznog karaktera." je F
"sastoji prije svega u potpunom odbijanju koncepcije
Rakoga kao historijski neispravne."
XI , #
, F
, ,

. je
, ,
.
, F

. je ,
.
Beh je . . , #
, F
. A ja , , F
.
. je je
.
je X ,
(927F969. .).
, F
. . . .. LXXXVII . XIV
Rad. Jug. ak. 259. str. 60.
ibidem, str. 175.

(2,1) -124- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:47

247

, je , ,
,
870. .
5
je 7#, 29,2021

,
.
, , je
. . . A ja
>.
.
, .
je , ,
.
je , je
. je . F
, . F
je I (867F886)
,
. 870.
. je
.
je #
, F F
je
. , ,
je, ,
. je
.
, je
, ,

", F "d>s
? $

, 1923.

(1,1) -125- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:47


."6
je
, ,
,

, ,
, .

, je
,
. je raje
.
.
. : je
, je F
, je F
, jep je
, F
. je
: je F

je
, je
,
7
. , ,

je ,
, je F
, #
,
, je
. 70
, joj je F
Patrologija graeca CIV col. 1241.
. , . 37.

(2,1) -125- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:47

249

,
.
, je
,
,
#
. F
,
je . F
F ,
?
,
,
.
,
, je ,/
,
,
. je F
,
.
, , je
je .
je F
. , 858F867.
877F886. . je IX .
je ,
,
je
, . F
, jep I
. je, ,
.
,
. e e I,
,
. 877. ., je

(1,1) -126- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:48

250


886. . F
, je 897. .
,

je
F , je
,
F
, .
863, je I

. F
, ,
./.
je
,
.
, je
je .

: , ,
262. Patrologia graeca, tomus .
, .
,
je .
je
je je
, F
. je ,
. , ,
.
*1 F
F .
F , a
: , . , F
. , . . .

(2,1) -126- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:48

251

. Sex autem Ecclesias ibi esse profitentur: primam Macedoniam vocant; secundam Achaiam; tertiam Philippensium; quartam Laodicenorum; quintam Ephesiorum; postremam
Colossensium. Sed haec quidem nomina sunt urbium, quas vetus historia praefert, et aivinus Paulus memorat.8
,
, je
. . F
, . . #
# Philippensium .
, F
F Laodicenorum..

F Ephesios. .
.
,
.9
, F
. ,
F
, .
je F
, , , ,
, .
. ,
je , , jep je y
(325. .) (381. .)
, , F
, (411. .) .
, , F
, , , F
.
F
.
Patr. gr. col. 22.
ibidem, col. 23.

(1,1) -127- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:48

252

je F
, je .
124 ,
65 ,
,
. ,
.
77,8081, !, ,
,
, jep je

. 77, 80 81,
XXIV, XXV XXVI :
, ', , , #
, , , ,#
, , *, , >,
, , , , ,
, , , , ,
.
, #
, je
, XLI, XLII, XLII.
, .
,
?
,
, je je
,
, 858, , je
870. . , je
. je
, J. ChristiF
phor Wolf (J. ), je F
.10.

10

Patr. greaca str. 14.

(2,1) -127- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:48

253

, ,
,
. je :
() F
.
Patrologia graeca , a Patr. graeca CIV: 22:1298;
23:1254; 26:1255; 34:1258; 38:1259; 42:1266; 46:1274, 1275, 1278;
47:1278, 1279; 50:1279; 51:1282; 54:1283; 55:1283; 58:1286; 59:1286;
62:1287; 63:1290; 66:1290, 1291; 70:1294; 71:1295, 1298; 74:1299;
75:1299;78:1302; 79:1302; 82:1302; 73:1303 .

. je je .
? , ,
je , .
, . . F
je F
, a
, ,
je .1 *
Karapet Ter Mkrttschian (
) . F
, . F
.12
F
.
,
,

13
." , F
,
, jep
>
Les sources de l'historie de pauliciens. Bulletins de l'Acadmie royale
belgique, Tome XXII. 1936. str. 95-114.
Die paulifcianer im buzant. kaiserreiche, Lezpzig 1893.
. . . 97.

(1,1) -128- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:48

254

, .
.
, ,
;
, je
.
,
.
.
, ,

, je
. ,
, , je
F
. ,
, , ,
je je >
, F
. F
,
,
. .

, ,
, .
, . je
, .
.
18
,
. Ja ,
je
. :
,

/"14 : " #

(2,1) -128- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:48

25514
"
. je F
,
, je .
,
.
. .
je .
je 19 , a ja
, : "
, , ', ,
, ."15 "VeF
ram autem crucem utpote lignum maleficorum instrumentum et malaF
dicto subiacens adorare et amplceti nefas esse dicunt". ()
je
()".
je , , je
:
: ej a. j ?
; Kpecf\ #
, :
,
? ".16
. F
: , , #
, ?
', ja (),
?*

: "' ?


patr. gr. CII col. 25.
ibid. 255.
, , . 8
, , . 20.

(1,1) -129- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:48

256
18

" , ,
jy je : ",
,
19
". ,
, F
".
,
, : ,
".20 : '"
' ,
"?'1

",
: '", '
?2 , ".
,

,
. #
.*23 je : "
, ,
".
(
, ,
".)
F
.
, : " '^
,
, '

19
20
21
22

24

Patr.gr.CU.coI.25.
PaU gr. CIV . 1255.
, . 14.
Patr.gr. . coL 29.
Patr.gr. CIV 1257.
, . 3.
Patr.gr. IL . 29.

(2,1) -129- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:48

257

,
.25 ( je
, , ,
, ").

. , ,
26
.
,
,
, ,
, . .
,
. .
27
. je ,
,
F
. je #
, raje
.
je , je
.
je , F
. je X
. (927F969), F
, , , F
, . je


, F
,

ibid. cnl. 32
, . 8F10
Patr. gr. CII. col. 31.
29

, . 5
, . . . XIV.

(1,1) -130- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:48

258

, F
.
AKO je , F
, je F
je , je
je , je
.

, ,
.
.
, ,30 ,
. je,
, ,
:
31
, ."
je
: , ,
."
^"
" , F
,
, ,
: '"
33
, ' ".

, F
je F
, .
: '" , '
, $
,

32

33

. 2.
ibid. 2.
ibid. str. 2.
Patr. gr. IL col. 392.

(2,1) -130- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:48

259

'
,
34
"
(
, je,
F
() ,
").
,
(), F

": "
"35
, , ,
, , F
.
F

, ,
je .
,
, je ,
jep je
.
, ,
.
(),
. , F
, ,
: " ?'36 je
31
* ,
, ja . #

37

ibid. . 723F724.
Parr. gr. Cll. col 657.
Part. gr. CIV col. 1321.
, . 67F69

(1,1) -131- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:49

260

, .
,
38
.
, je
, >
,
.
. je , je
, ,
, a ja , je F
, .

. , ja ,
,
, .
F
. je
,
,
, , ,
.
,
86 , 40
", ,
, F
" (), je ,
raje , F
. je
. , je je
, .
. ,
, .
.

, :
38

. . VII . VII

(2,1) -131- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:49

261

1. . (. 4 27);
2. (. 6);
3. (. 6);
4. (. 6);
5. (. 7);
6.
(. 10);
7. . , , . . (.
13);
8. (.14);
9. (.20);
10. F
(. 22);
11. .
(. 22);
12. , , , ,>,
, , je (. 31);
13. je ,
(.32);
14. .
(. 35);
15. je ,
, ,
,
(.37);
16. . ,
. (. 38):
17. , ,
, ,
(. 40).
, je
,
je
,
. , ,
,
,

(1,1) -132- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:49

262

. je
, je F
je ,
joj
.
je ,
, . F
,
. ,
.
,

.
.
, je : . :
III2,18; VI44; VII15; (Patr. gr. 29);
(Patr. gr. CI V1244). .
,
.
, je
, je
. , F
# ,
... "dia tuto gartojs idiotajs proF
39
sdialegontaj" : F
, F
40.
, F
. : F
je . : . I. 1,2, 3: I. 16; . I. 10;
Patr. gr. , 51 . . patr. gr. CIV, 1281. #
. : . XXVI. 26,27 28: , XI23F29
. . Patr. gr. CIV 1347 1349.
IV 14; V 17; III 2, 3, 8, 9, 10.
patr. gr. IV, col. 1244 .
, . 3

(2,1) -132- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:49

263

: I V19,20; V19F21; XVIII14; I .


V 5. : . XXI17: . XX19; . X1
. Patr. gr. 25. : : III
1F2: III1F4; Vi 2F9; 46,47 48 .
: V14,15; I . II11,12; I . III1; . XVI19; 110,11,
7,8; . IV 17; . XVIII6; . XVIII7; /. XV 29; .
X16; . V19F20; . II14F16; .
. . I . IV1F5 32
69.
Taj
:
F
, , ,
,

. Jep je
,
."
.
, , F

, #
. . 32
. , . ,
,
,
,
, , je

, .

.
, ,
F
,
. F
.

(1,1) -133- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:49

264

. 180
, ,
1115. , , F
, ,
,
. , .
je #
" # "Panoplia dogmatike", je
,
. je F
1865. . Patrologia graeca ,
, 1372 , ,
. 28 ,
: , . .
. .
.
,
. . IX
, Manihajos ho Persas. O
,

. .
.
.
XIII F
. .
XXIV , ,
. je ,
.
XXVI . je
,
> ,
je jepec
.
, .
: :
41
, . ". .

(2,1) -133- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:49

265
. , .
, jep je .
, ,
. :
.
42
.

, , , jep
je ,
, .
je , XXVII
, .
: . " F
, " . "
". je XXVII ,
: Jepec
, ,
, je ()
. je
, je
. je ,
.
je
ceo , je
,
. ,
je ,
. raje ,
.
,
, je ,
.

Palr. gr. col. 1273.


ibid. col 1288.
patr. gr. , col. 1289.

(1,1) -134- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:49

266

52 F
, jy je #
, . ,
..
, , F
,
24F , & "

,

4
.

,
, ,
, .
, je
,
. F
, , F
, .
,
je . ,
, , je
, je . je ,
.
927. 969. , . , je
jepec
I (1081F1118) >
1115. . .
, je ,
180 ?
44

Patr. gr. , col. 1320.

(2,1) -134- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:49

267

jepec je ,
, je .
je ; je #
, ,
je . ,

, , jepec
, .
je , .
J , je
.
,

52. je ,
je , F
.
je, , ,
.
, je
, :
1. F
.
2. ,
, , .
3. 5533. je ,

4. . 5500.
5. je , . , a

6. , ,
je
7.
8. , je

9. , , , je
,

(1,1) -135- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:49

268

,
, , .
10.
. je
, ,
,
.
11.
,
.
12.
. .
13. , ;
> .
14. je .
15. : , ,
? je:
, .
16. , , F
, . je F
.
17. .
. ,
.
18. .
19. "
.
.
20. je je F
: , ,
. ,
. ,
. F ,

21. je :
, F
.

(2,1) -135- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:49

269

22. .
,
> .

23. ,
, ; , .
.
24. ,
,

.
25. ,
. ,
, .
26. ,
, . je
.
27. F
, .
28. , je
, .
29. ja ...
30. je
..
31.
...
32. je F
...
,
..
33. , je ,
, je
34. , ,
.
35. je ,
...

(1,1) -136- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:49

270

36. , , ,
.
37. :
, .
38. : , F
.
39. (V 32)
.
40. (V 35) je "
.
41. (V. 38) :
, , ,
. je ,
, ,
.
42. , (. VI. 6) F "
", ,
.
43. .
., (. VI. 26.) ,
, ,
. A F
...
44. ,
. (. VII. 6.)
,
. ,
...
45. . (. VII. 15.)
, F
, ,
.
46. , . VII22,23,
, je
,
. ,
> .

(2,1) -136- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:49

271

47.
",
.
48. . VIII19, 20 :
,
.
...
49.
.
50. ,
.
51. je 12 ,
, je 12
. F
je , .
52. ( ):
,
. F
F
,
, , .
je ,
, .
"
, je
jepec ".
, ,

. je
,
? je
. #
,
,
,
. ,

(1,1) -137- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:50

272

, F
, .
.
, je
I je
. je F
, je ,
. je
, .
je
,
.
.
,
, a F
, . je

, F
je XII ,
F
XIV , 200 . F
, F
, je
, je
, : ,
, , .
, , #
, ,
XII .
.
,
,
. . ,
F

. . . 23F25.

(2,1) -137- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:50

273

, ,
46
, .


, je F
, ,
, je, ,
I ,
je ,
XII .
.
je : Jepec
, ,
, je ()
" (Patr. gr. , col. 1289).
je jepec
", XIV , F
,
, .
1335. . ,
, ,
. je
, je jepec F
, ,
() .
1335. . , jepec
", je 220
?
Patrologia greaca CXLIV
(Migne) col. 1041. .
je, , F
,
, jep je 1320. . je 15
, je .
, jepec F
. . . 25.

(1,1) -138- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:50

274

: ". Taj
, , , Patrologia
graeca CL col. 28. A ,
, ? je
,
XIV
. je ,
.
,
, .

, . , F
. ,
je , je .

, je
. ,
. je ,

je .

, ,
:
?
#
, je , je XII
, je
. ,


.

, ",
, F
je , , ,
. , , . 69

(2,1) -138- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:50

275

.

,
. je #
, , ,
, je
.

,
. Taj je . .
1902. .
. . . , XX.
"
, jy je . ,
, .
je .
je ,
. je , je
.
jepec, na je ,
je .
,
je je jepec \ .
.
, je
, je
.
, I, 1083.., F
1148. . je
. je

.
, : F
^ je F
; je
,
; je

(1,1) -139- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:50

276

, , F
, . , ,
F
>. F
48
" . ,
F
49
". , ,
", F
, " .
F
, je , joj ,
.
, je F
, . .
, , F
, ;
(969F976),
.
.
, je, ,
, . je
F
. , ,
? jep je
F
"50.
, je *.51
je
.
: ,
, je
, .52, je

50

. . II . . . . 81.
, 79.
II . 304,297F306.
, 304.

(2,1) -139- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:50

277

je
. . je
(927. 969.), ,
, #
, , F
je .
, , ,
, .
, je . je
(969),
je , je
( ), ,
, , je
,
je
.
.
,
, je .
je
, ,
, ,
, je
.
je
,
.
, joj je
.
, , , joj
.
: je
12 , je
.
. je
52

ib. 351.

(1,1) -140- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:50

278

,
, , , ,
. je
.
(II352). ,
,
. je ,
(II353).
, je , F
. je
, , F
. je
, .
, . je

(II 354),
, .
,
, je
. je raje
, .

. F
, je ,
je ,
a ,
(II 355).
, ,
. je ,
. je
, je

. , je je
, (II356).
, je jepec
, , ,
jepec ,

(2,1) -140- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:50

279

Dogmatike panoplia,
. je , , je
,
,
, je ,
, ,
, jepec ,
. je Dogmatike panoplia,
(II357).
,
je
.
, jepec. je
, .
,
(II358). je
, , ,
, (359).
, ,
. je , F
. je
, .
je , , je
(II 360).
, , je
. , je .
je je .
, F

.
(II361).
je
, ,
Dogmatike panoplia. F
, je , >
F
. , je .

(1,1) -141- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:50

280

je , a je
, .
.

, 180
.

, je
,
.
/
,
.
F
.
je
. je
:
,
je ,

, . F
je 1211. .
, . je
je . Ja
. . (>. VIII. F
1928. .). je ,
, , XIII . F

. F
,
. 39. ,
(927. 969.)
, , je
, . ,
93. , je
, . . 1207. 1218. .

(2,1) -141- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:50

281

250 ?
?
, XIII ,
, : "lb sinodikon kata pason hajeseon"
F . #
,
X ,
] XII .
? #
? . je
, #
.
je
", je
jepec " ( 53).
je .
je 93, je
(1207 1218), jep je
, , F
. je,
, , je F
, , ^ , je . JepeF
je jepec.
F
, je ,
, je
(. 81 82).
, , je
.

.
,
, je F
.

F , F

(1,1) -142- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:51

282

jy ,
:

.
je . . .
XXXI : #
", LVI : #
. ".
, .
, je F
. je ,
. F

. F
, ,
.

, ,
,
.

je ,
, a . je
,, . raje
. . . >. 29.
,
,
. ,, ,, #
1' *.
F
, .

. Taj "
:
, ,
,
,
,

(2,1) -142- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:51

283
, pyrajy
, ".
,
, ,
."
je ,
, ."
,
, , ."
, F

,
, ."
."
."
: .
."
:


, #
, ."

", je F
#
11
: , .
..."
..." /\ F
..." /1.
" ".
,
..."
..." "
:
, F
, . , F
, . , ,

(1,1) -143- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:51

284

, , , . ,
, ."
,
. ,
, ^,
, .
"?
"?
", .
"
, , F
:
, ". ,
:
, , , , ,
, , , , ,
, , F
. , , , , ,
,
."
, F
" \
, , . "
, ,
, je ,, "
".
:
"*. ,
", je ". F
" :
" ...
, ", ", "
, , je,
, . F
", je XIV XV ,

, je 1326. .

(2,1) -143- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:51

285


je ". ,
,
" , . .
>
: ",
. je 1286.
1292, a 1243. 1276,
je . ,
, jep je
, .
je ,, "
,

,
,
1
*.
, F
, F . je
,
.
F
, jep F
F F # ,
.
1863. 1864. #
, "
,
, je
(lesekorn. 82) . carmen magicum;
zabobon, a babona superstitio.
: ". F
; . : F
" ".
. je
. . I . 3 4.

(1,1) -144- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:51

286

,
, ,
. , ,
. " 85.
,
38 ,
6, 7. 8.
. F
21. 1349. ,
,
38 , ,
" 85. ,
, , je
.
.


. F
,
,
, , , .
. ,

, : F
, "
". je #
, .
. . . >. VIII. je
, je F
> . . . >. XXXVII.
, je y Starinama VI
. je
. . F
,
XII F
54
XIV
, je 37 #

(2,1) -144- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:51

287

, .

, #
,
, je F
. je F
VIII , ,
.
XIII , . ,
,
. :
"
, F
. je
, , ,
.
1' ,
" ,
je , je
. ,
,
. ,
.
"
"
, je
. ,
, ,
F
,
,
.
, ,
,

54

je . 252. . .

(1,1) -145- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:51

288

: F
.

(2,1) -145- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:51

289

,
je ,
.
.
je je
.
Panoplia dogmatiF
. je 1115. .
, je ,
, je
.
" ,
je .
je
je .
je 185

, # F
,
,
(927F969)
. , ,
. ,
.
, .

(1,1) -146- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:51

290

F
.
je F
, je .
,
. je , jep
,
.
,
.
,
. je .
. 27F
,
F
,
. jepec je, , F
,
.
"
,
jy je I (1081F1118).
je , jy je . je
,
, .
, raje . , je
, .
, F
je jepec.
,
.

je .
je
, je #
. je ,
,

(2,1) -146- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:51

291
, , je jepec F
.
, , , F
.
je jepec
je ,
. ,
jepec je .
, >
, F
, je
(969F976). ,
,
. je, , ,
.
je
, , , F
XII
, je
, .

,
.
F
. F
.
F
, je F
F
,
.
.
.


, . F
,

(1,1) -147- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:51

292

, je .

, ,
, X,
XIII , 250 .
,
je
.
, F
, je > " F

je ,
, ,
, a F
,

.
je
,
,
, je
!
F
, je , je
1930. . 480 F
1
".
, .
, , , ,
, a ,
F
.
, , F
, ,
, je
Josef Leo Seiferd, Die Weltrevolutionare von Bogomil iiber Hus zu Lenin,
Wien 1930.

(2,1) -147- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:51

293, F F
.

.
, , .
je F
. je

,
.
, je .

(1,1) -148- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

(2,1) -148- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

295

je 15, 1941.
, 6. , F
.
, je 240. .

,
F
, XV
. je , je ,
je
..
#

. F
,
.

9. 1945..

(1,1) -149- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

(2,1) -149- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

297

, . 29.
168.
, . 72.
, . 230.
II 105,228.
, . 30.
229.
I (1081F1118) 7,78,
264, 265, 266, 267, 272, 273, 274, 275,
277,280,281,290.
III 81.
Ana , . F
84.
7,199,264.266,267,
273,275,276,277,278,279,280,281,288,
290,291.
, . 97,106.
, . 24.
, . (1197F1203) 230.
, . . 114,143.
, . . . . 51.
, . . 123.
253,254.
, . 32,33,251.
32.
, 30,32,258.
, 30,31,33,251.
, . 229.
221.
, 91,92,93,114.
, . 23,67.
II, (1218F1241) 79, 90, 91,92,
93,223.
, . 30,31,60.
(. . )
, 21.
() 11.

154.
IV, (1235F1270) 224.
, . 284.
F XII, 233.
212, 213, 214,
215,216,217,218,291.
, . 109, 227,
229.
, . . 12,15,110,111,198,246,
247,248, 254,255,258,260,272.
, 248, 254, 257, 258, 260,
261,262,271,272,273,277,281,289,290,
292.
, , 79,97,105,108,112.
(. .) 128.
VIII,nana 232,233.
. 182.
(1207F1218), 280,281,292.
97,106,199.
I (969F972), 43, 51,
52,57,58,59,74,259.
, . 284.
, . 284.
, . 284.
, 208.
28.
, 191.
, . 229.
() 205,207.

, . 12.
(364F378), 31.
, . 31,73.
I, (867F886) 36,42,43,44,
50,51,53,74,103,197,247,249,250.

(1,1) -150- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

298
II, (976F1025) 63, 64,65,
97,104.
(), .265, 266,
267,271,275,276,277,278.279,280,281,
289,290,291.
, 72.
() 102.
, 50.
, (888F892), 58.
, 64.
, , 90,91,92,93.
, ! 144,145,146,
148.
, . 126,
154,169.
, . . 178.
179.
. 166.
145.
() 123.
, . 142.
. 284.
117,144.
, . 284.
, . 284.
, . 284.
, . 284.
, , 97,104,114.
, 102,
140.
, 252.
, 228,229.
123.
116.
( )
178.
() 123,152.
() 237,238.
, . () 80,81,82,84,
98,106,107,108,109,141,225,226,237.
() 123,153.
123,144.
, 191.
, 98.
8,162.
F 11.

, . 66.
, . 250,251.
. 118.
. 228,233,
234.
, 9.
. . 226.
278.
, 276.
28.
257.
, ; . . 51.
, , . 284.
, 73.
, 150.
VII, 105,192,228.
IX, 224,230.
XI, 241.
53.
, (. .) 128.
. (: F
)
, 116,117,141.
, . (: . F
)
(), . 73,
147,148,149.150.
114,141.
59.
, . 31,33.
, . 31,33,73.
, , . 284.
, . 126,239.

, 134.
, 67.
. 155, 159,
194.
, . 61.
,
84.
, . 122.

(2,1) -150- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

299
134,285.
178.
102,103.
, . 154.
, . 199.
, . 191.
189.
23,25,275,276.
, . 140.
, 141.
, . .
87,88,89,90,187.
, 20.
, . 34,
251.
, 153.
, . 284.
23.
93.
, 1147.
, 149.
, 64.
, () 106,147,
234.
, . 283.
, . 284.
257.
, , . 284.
72.
78.
, 67,70.
, . 116.
, . 12,286.
, () 116,117,122,
238,274.

() ,
178,195,208.
183.
, . .

(. .) 128.
IV, 241,243.

(. . .) 128.
( F ) . 109,227,228.
(. .) 128.
158.
, . 25.
7,128,199,264,265,
266,267,271,272,273,274,275,280,281,
287,288,289,290,291,292.
(. )
, 34,254.

, 114.
, . 251.
292.
41.
28.

(), 170,209.
,.117,144.
181.

194,195.
183.
,
151,152.
178,179,180.
, . 74,249.
, . 115,122.
, . (F
) 272,274.
III, 82,106,107,108,
109,141,223,224,225,227,228.
IV, 228.
VI, 232.
(610F641), 22,23, 39,41,
42,197.
(797F802), 37.
, 199.
169.
(1185F1195). 81.
277.

(1,1) -151- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

300

. . J. 12.
, 55, 67,101,140,160,
285,287.
, 121.
(1286F1292), 285.
, 230,231.
, 34.
134.
, . 81.
, 114.
, . 115,116,122.
, 115,116.
123,153,154,194.
, 1145,147.
, .
154.
, . 12.
, . 106,
118,144,147,234.
, 174.
15,23,55,67,113,
114,123,124,127,136,137,141,169,182,
189,223.
, . 66.
242.
, . 139.
, 228.
VI, 42.
VIII, 50,74.
X, 53.
XXII, 232.
, 65,66,68.
. . 88.
. . 116,122.
(1218F1241) (: )
(.) 64,
66,67,70.
, . 66,287.
59,61,248.
, 73.
, , . 119, 250,
276.
119.

, .
72.
, 66.
(969F976), 62,63,
277,291.
. 250,251.
212.
, 231.
29.
, 180.
, 180.
1(518F527), 34,72.
I (527F565) 22,25,34.

, 109,226,227.
III, 119,243.
, . 250.
(1197F1207), 82,223.
12.
165.
253.
(742F814) 37.
V, (1500F1558) 170.
(1301F1342), , 233.
,
201.
,
123. .
41.
199.
254.
191.
12,101,131.
III, 105.
., 47.
, VI, 235.
, ( . .) 51,52,
55,58,59,66,68.
11.
183.
, 110, 128, 198, 246,
247,248,249,254,255,256,257,258,259,
260,262,263,264,266,267,271,272,280,
281,288,289,290.
, 230.

(2,1) -151- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

301
(324F337),
20,21,'24,30.

(913F959) 41, 42,43, 44, 60, 61,97,113,
192,197,198,247,258,290,291,292.
V (741F775)
36.
IX (1042F1055)
75.
, . 59.
, 35.
, 250,251.
, . 115.
273, 274,
287,291.
(353F361), 31.
,
67,70.
, 49.
102,103.
, 89,97, 98,101,102,
.103,106,107,108,109,111,138,139,140,
141,142,226,227,231.

III (717F741), 25,36,73,79,219.


(775F780),37.
V (813F820), 37,42.
IX. 75.
, 223.
VI (886F912) 247.
.
, . 10.
224.
121.
, 123.
,
228.
. . 170.
(),
66,75,76.
. F
287.
, . 287.
XIV (1638F1715), , 170.
, 35.

, 199.
, 128.
221,222.
137.

() (1326F1382),
235,236,237,238,
211.

M
, 54.
, .
,
31,33,258.
31,32,251.
(, ) 28, 29, 250,
251,264,276.
28,251,276,277.
, F
84.
, 116.
, 75.
, 109,150.
(450F457), 21,35.
35.
158,159.
35.
, V, 121,241.
() 32,264.
, 24.
, 229.
, 142,143,
231,232.
273,274,291.
( F ),
178.
, 6, 43, 44, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 101,104,115,
122,184,191,228,250.
, 122.
95,142.
10,11, 55,
122,211,212,239.
, . 161.

(1,1) -152- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

302
15.
, () 149.
, . 102,115,116.
102.
, 166.
, 82, 106, 107,
114,115,118,122,141,142,143,187,226,
239.
, 87,104,105.
, , 113.
, 53.
III (842F867), 48.
IV (1034F1041),
66.
(1259F1282),
79.
,
79.
, . F
75,76.
( ) 62,248.
, 116.
178.
173.
, 168.
130,134.
34.
33,35.
(. .) 128.
II (). 171.

H
, . ( . ) 51,52,
53,54,58,66,68.
37.
, . 284.
80,81,82,83,106,114,117,141,
142,187.
,

33.

33.
75,282.
78,79.
, 278.
I, 49,73,74,249,250.
V, 240.

, 122.
, 236.
, 63,67.
212.
161.
134,159.
(963F969), 62.
66,67,161,274,286.
222.

215.
76.
, 106.
, 151.

. . 23,28,35,259.
, 150,166.
247.
, , . 250,276.
35,36,265,266,276.
, 278.
, 162.
, . 24.
(927F%9), 43, 44,
61,62,65,66,197,198,246,248,257,258,
259,262,266,277,281,289,291,292.
, 152.
, 248.
, 115,229.
, . 209,210.
221.
221.
243.
, 178.
253.
, 235,236.
7,247,248,249,250,
252,253,254,255,256,257,259,260,261,
262,263,264,280,290.
9,10,11,12,15,
127.
72.
, 243.

(2,1) -152- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

303
257.
, 231.
, 116.
, 167.
23,28,31,147,195,
220,221,222,224.
12.
, . . 137,255, 257,260,
262,280.
()
258.
, . 284.
, 155.
, . 284.
63.
25.
, 284.
15.
, . 66.
101,153,155,166.

, 102.
, 150.
, 139,155,157,158,159,160,
161,162,194,283.
150,151,191.
, 151.
, 283.
157.
, 15.
101,140.
, 64.
, 117,188.
, 144.
, . 283.
13,14,169,245.
, 152.
, 152.
, . 284.
, 102.
, 117,144.
, 117,144.
, 115,143.
, 145.
, . 89,90.

, 150,151,
166,191,195.
, . 284.
, 102,106,140,144.
, 152.
254,275.
97,98,106.

(. .) 128.
, 284.
, 48,49.
(. ) 80.
284.
, . 283,284.
, 9,10,12,14,15,16,45,53,
110,113,114,118,127,128,129,130,132,
133,135,136,137,138,139,140,142,145,
157, 169, 182, 189, 191, 192, 193, 204,
233.234,245,254,274,280,282,293.
, 168.
183.
, 67.
, 225.
(920F944), 43, 61,
197,198.
15,155.

, . 65,77,81,82,83,84,85,86,87,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 106, 114,
115, 117, 122, 124, 125, 154, 185, 187,
225.
, 115,118,
122.
, . (. . .) 51.
32,258.
32,251,265.
181.
282,286,287.
(976F1014), 6,63, 64, 65,
67,68,70,97,104,187,198.
. () 123, 124,
152,153,155,167,194,195.
, 50.
, 622.
. 250,251.
(: )

(1,1) -153- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

304
74,75,184,190,235.
, . (: )
. 250.
(892F927), . 44,52,58,
59,60,61,66,104,113,248,259.
, 181.
F 94.
F (:
)
12,164.
.
285.
106,141,226,236.
158,159.
, . 251.
168.
23,92,104,108.
122.
80,81,82,83,84,
85,89,107,108,115,141,187,225,237.
, . 94,
124,125,126,150,154,155,169,210,243.
, 106,
147.
I ,
102,106,109,116,117,118,119,144,145,
146, 147, 176, 233, 234, 238, 239,
285.
, 195.
, 153.
V, 5.
, , (.
) 137,149,150,169,176.
(. .) 128.
, . 284.
, . 284.
143,166,282.

, . 284.
, . 284.
158.
I , , 94,106,
109, 123, 145, 146, 147, 148,
149, 166, 186, 234, 235, 236, 237, 238,
240,241.

II, . 148.
243.
,.284.
, . 284.
() 107, 110, 149, 226,
232,235,242.
, . 98,114.
79.
I (1204F1222), F
79,84,89,90.

(842856), 36,37.
, 122.
, 86,89,90,93.
(379395), 21,
31,32.
II (408F450), 33.
,
68,70,198.
(: F
)

, 115.
, . 283.
, 149,242,243.
54, 84, 86,115,116,
228,229,230,
, , 148, 241, 242,
243.
, , 53,113.
, 137,138.
15,157,160,162,164.
, 191.

, . (: ) 6,
43,44,47, 48,49,52,54,55,57,59,101,
104,184,250.
15,101,102,115,
202,203,204,205,234.

III, 106.
V, 236,237.
1,93,115,285.
, 147.
, 36.

(2,1) -153- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

305

122,237,242.
, 72.
I (1503F1564), 197,
212.
120,148,201.
220,235.
, 64,65.
V, , 205.
1(1527F1598), 170.
, .
208.
,
264.
, 7,36,43,48,50,54,
58,73,74,75,222,247,249,250,251,252,
253,254,255,256,257,258,259,260,261,
262,263,264,266,272,280,290.
(. .) 128.

II. 49,74.
183.
, !32,133,135,136,137,
138,139,140.
150,188.

III, 230.
, . 284.
183.
() 119.
123,124,132,133,144,
150.
, 75,76.
F 214,216.

172,174,177,182.
, 228.
59,60.
,. 57,58,61.

, 79,97.
78,79,220.

141,285.
13,14,15,16,191,192,
246.
, 231,232,236.

(1,1) -154- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

(2,1) -154- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

307

je ,
, je (F
). : , F
, , . .
, , je ,
. , , F
F , , F .
* F
2 je . F
, , , ,
.

je . Jep,
F
,
, F
, ,
.
je , je
, " F
, , F
, , je
1

: . ; ,
186.
: ; ,
, 1987..

(1,1) -155- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

308


. , ,
", ,
. je >, ,
F
.
je ,
, ,
3. F
F
, ,
, .|
, F
. , je
(
), je F
.
, , . ,
je . F

je :

, F
"" 4. ,
. je
?
, , F
? , je F
,
, je,
, ,
, , , F
. , F
, , , . je
: ; , 1941945..
, .18.

(2,1) -155- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:52

309

, F
,
. ,
, . ( je,
,
.
, je , ) jepeF
, , F
, F
. , .
, je F
",
,
. ,
, ,
,

,
, .
, , je
.
(
) F
,
. , F
" ,
F
, > (
je ), XIX
, .
,
,
,

, je
, .

(1,1) -156- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:53

310


.
#
, F
. : , F
. F
,
, F
, ,
,
F
, ,
.

II
Koje ?
,
: F . F
, je
.
.
:

?
. je
, .
, , F
6
7
, .

: ., 1868,
. 25, . 193F194; . 26, . 201F203; . 27, . 209#211. ^,
1892, . XXX, , 119, . 357F376
: , .
. .
, 1867,1242F250.
: .
?, 1698, VII, . 84F179; VIII, 121F187; 1870, ,
160F263

(2,1) -156- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:53

311

, ,
, F
, F
,
,
.
, ,
, je
, . . ,
, je
;
. je
,
,
F
, ,
a
, .

F
, , F
1878. . F
,

"
,
, je
.
: #
? . F
, ,
, je
,
.
je , je .
F

(1,1) -157- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:53

312

,
. F
F ,
,
je
. je ,
. ,
,
(F
) , ,
.
, F
, je F
, ,
.
, F
, , F
je F
.
( ,


"
" )
je . je je
, , F'
. , 1804. .,
,
, F

. je ,
, F
,
je
. je
KOJOM je
,

(2,1) -157- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:53

313

. ,
, .
F F
, .
.
. , ,
, F
. . ,
, je , ,
, F
", , F
. 1878. . je,
, ,
F. je
, F
F
je, , .
je
, F
. je
: F
>F
F" je
.
.
, je,
je , F
. je , je
,
F
". je (
),
,
, .
, .
,

(1,1) -158- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:53

314

, , je F
.
XIX F
XX
. F
. (
"
, F
, je 8
9
F

.) ,
, ,
je . ,
,
F

(, , ) .
(), a > F
, , a .
je
F
>, je, :
> je , je ,

. ,
, F ,
, , .
je (F F
) ,
, .
, F. (
.)

: , , , 1940.
: ; ,
1964

(2,1) -158- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:53

315

,
(, ),
, , ,
F . , #
. .; " (
) F
.
1900. . #
*
", , ,
.
F
(822. .). ( 1902.
1, F
.)
, ,
#
( , 1912.)
.
,
>
", .
je F
> , F
, F
a
".
.
, . je F
, je

. ,
, , >
, je
, .
je F
. , F

(1,1) -159- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:53

316

1232F
1235. . je 1240. . :
.
'
, '
; ' ' , je
: () ',
;
, ,
.
, 'F
, . :
' , ; je
', , (. . J. J.)
."1
, je,
.
t ,
' . .
(240), .. (22) ', (13) '
,
'
' F
, ,
, , '
, , ,
, , ,
' , F

, :
, ',
,
', F
F
: ,
. . 16F17

(2,1) -159- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:53

317

'
, F
,
, . , F
,
,
'


;
, ,
ja , ,
je ; ,
,
; , ,
; , ,
ja ' , , , ja
' ; , ja ;
: je ,
', je ,
, . (.
. J. J.) ,
.
,
, . ,
, ,

; ja
:< ,
, .
.
.. (2) :
,
.
. (. .
J. J.)
, ."11

(1,1) -160- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:53

318

je
F
(). :
,

". ( ,
,
,
.)
,


XX .
F
,
.
12 ,
je , F
.
1. , , F
;
2. Taj .
3.
, IX X ;
4. XII XIII
, F
;
5. XIV ( II ,
. .) .
6. XV #
;
7. " ", F

, ,
.
ibid. . 17F19.

(2,1) -160- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:53

319

, ,
.
8. , ,
XVI , F
;
9. , je XVI
,
;
10.
;
11. , , XVII XVIII ,
;
12. , ,
;
, F
.
, ."12

III

, ,

. ,

. F

, je .
( "
, ,

)
, , a . F
",
,
F
. ( F
12

ibid. . 70F71

(1,1) -161- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:53

320

F
. .)
je .
, " F
F F F , F
,
,
. F


. ,
, ,
, ,
F
, 13,
, F
.
,
, ,

.
, . . F
. je
. ( )
F
, F
, ,
,
"
" " F
F
,
, . F
: "
( .
).
yMjemocnf1,1937, CCLIX, . 37F182

(2,1) -161- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:53

321


" .
je ,
, .
.
.

( )

, , F
F
.
, a , F
( F
. )
F
F
.
.

F
F .
, , F
(F
) ,
( F )
. "

, F
, je
.
, (!?) F
. ,
" F
( F
) ,

(1,1) -162- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:54

322

. (
, , ,
14
. )
,
je F
, ,
( F
)
,
,
, ,
,
.
, , F
",
, ,
, . F

,
F
, ,
, ()
. je
15
1978. .
.
,
, ,
, F
.
,
, .
F ()
" F ,
: ,
(1377. .) , 1989.
,
, 1982.

(2,1) -162- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:54

323

, .


(, .) je F

16
, je
" . F
F
, a ,
, 1953. .
.
, F
,
,
, ,
, , F
1
, .

IV
,
, 1. VIII1879. . 5. X 1954. .
, je F
(1901F1905), je
. (Wid Doschen und
seine literarische TStigkeit, 1905). F
(1905.1912) (1912F1914).
.
16

: .
*, 1953. . , . 105F138.
je
; 318 .
, >
() , je F
, je , je , je
, je , , , ,
je . : . . :
" "'. ",
1936, . 6, . 439F449.
1
, ibid, . 255..

(1,1) -163- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:54

324

, ,
, I, (1932F
1941). 1941. 1954 .
je " (1904).
,
.
(, 1908), (, 1911), #
,
( , 1912),
(, 1921), (, 1926)
(, 1941/1945). F
je ,
.
F
.
, F
1941. . .
je , je, ,
.
. F
, , , F
, , F
. F
, . F
je
.
. je , je
.

(2,1) -163- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:54

325

5
9

I.

19
,
27
III.

39
IV.
47
V.

57
VI.
63
VII.
1054. .
71
VIII. . . "
77
IX. "
97
X.
"
113
XI. " je
. . . . . 127
1.
127
2.
128
3.
132
4.
140
5.
157
6.
163
7.
169
8. " . . 170
9.
171
10. "

176
11.
184
12. "

186
13. "patareni"
191

(1,1) -164- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:54

326
14.
194
15.
195
XII.
197
XIII. . . . 219
XIV. , . . 245

245

246

247

249

264

273

274

275

280

282

286
. XV.
289

295
( )
297
(.)
307

325

(2,1) -164- vaso_glusac-istina_o_bogomilima.pdf 28/08/2011 19:24:54