Sie sind auf Seite 1von 8

Introduction

I am Dr. Gde Gbor physicist and has long been dealing with research and development of alternative and renewable energy sources. Earlier I developed solution to benefit wind energy that has better efficiency than the current one, later to benefit the energy of the tides, and simultaneously I carried out research work about utilizing solar energy. Among the three fields, utilizing solar energy seemed the fastest practicable, the greatest benefit involving research activity, therefore I started intensively dealing with this field. At this time there was two practical form of utilizing solar energy, the solar water heater and the photovoltaic form which facilities started to spread. This facilities had low efficiency, expensive production cost and short lifetime. uring elapsed several decades ever since these indicators have improved, but are still not competitive against the fossil fuels. The biggest disadvantage is in the fact that they do not have energy storage. !hile carefully studying these systems I asked myself the "uestion that why does not anyone deal in the world with the concentrator solar collector systems, although, these ones are better in each parameter #higher efficiency, sun following mode, continuous energy service ability with energy storage, versatile utilization possibilities, longer lifetime, shorter investment payback period and so on$ than at the current systems%

The reason for this was that no one has found a solution for a great deal of unsolved technical problems of the concentrator solar collector systems. Then I found the time ade"uate to find solution to these problems. &ince the early eighties successively developed and patented several complete technical solutions of the concentrator solar collector systems to be used in various fields. The first scientific and professional challenge of my creative activity was in '((), when on the occasion of the !orld *onference of International &olar Energy *ompany held in +udapest I introduced realistic models of nearly thirty devices and a seawater desalination experimental apparatus in a large,scale exhibition. Also were presented among others the energy supply device of housing, several agricultural dryer, evaporator, distiller, -uice condenser apparatus, solar power plant for electricity generation and seawater desalination, and a engine for the propulsion of vehicles running on hydrogen, furthermore the huge mirror system can be built on geosynchronous path to disruptive the clouds of tropical cyclones, tornadoes and hailstorms #which is proven by a simulation study$. Existing e"uipments. '.Energy provision of flats and houses with solar energy utilization .. Energy providing e"uipments with solar energy utilization used under temperate zone conditions ). /0editerranean1 e"uipments utilizing solar energy 2. E"uipments providing house blocks with energy by utilizing solar energy

3. E"uipments providing factories and other industrial establishments with energy utilizing solar energy 4. &ea water desalination e"uipments utilizing solar energy 5. &olar power station 6. 7eat storing e"uipments for storing energy originating from solar energy (. &toring e"uipment for the storage of electric energy '8. rying, drying,roasting e"uipment operating with solar energy ''. Evaporating, concentrating e"uipments operating with solar energy '.. 9eutilization e"uipment for harmful wastes utilizing solar energy '). 0irror,system built on geosynchronous path for dispersing clouds of tropical cyclons #hurricanes, typhoons$, tornados and hails '2. /Eden :arden desert city1 pro-ect '3. ;tilization of the gravitation energy of water falls in power stations '4. <rotection of airplanes against terror attacks '5. <ro-ect for the energy provision and life sustainance on a 0oon base '6. 7ydrogen driver '(. &upertank

<lanned pro-ects= '. >ew,type wind power station .. ;tilization of the wave.energy of seas as a power station ). <ower station utilization of the current energy of rivers 2. +ody cooling or heating e"uipment utilizing wind or solar energy 3. E"uipment for removing snake poison 4. Electronic notes 5. 9ock demolition in highly populated city areas 6. :eometric representation of a ) image (. >ew,type avio,technological solution Availability= e,mail= dr.gode.gabor?gmail.com Tel= @)4 )8 )3) 33'5 !eb = http=AAinvention,production.8''.iwk.huA

r :Bde :Cbor Invention and <roduction .8''. s.r.o 0anaging irector and <ro-ect 0anager

Bemutatkozs
Dr.Gde Gbor fizikus vagyok Ds mCr nagyon rDgEta foglalkozom az alternatFv , megG-ulE energiaforrCsok kutatCsCval Ds fe-lesztDsDvel. ElHbb a szDlenergia hasznosFtCsCra dolgoztam ki egy a -elenleginDl -obb hatCsfokG megoldCst ma-d az CrapCly energiC-Cnak felhasznClCsCval, Ds ezekkel egy idHben a napenergia hasznosFtCsCval kapcsolatban vDgeztem kutatE munkCt. A hCrom terIlet kBzIl a napenergia hasznosFtCs tJnt a leggyorsabban kivitelezhetH, legnagyobb haszonnal -CrE kutatCsi tevDkenysDgnek, ezDrt ezzel a terIlettel kezdtem behatEbban foglalkozni. 0Cr ebben az idHben lDtezett a napenergia hasznosFtCsnak kDt gyakorlati formC-a, amelyek kBzIl az egyik a vFzmelegFtH napkollektor Ds a mCsik a fotovoltaikus forma volt Ds ezek berendezDsek kezdtek elter-edni. Ezekre a berendezDsekre -ellemzH volt az alacsony hatCsfok, a drCga elHCllFtCsG kBltsDg, Ds a rBvid Dlettartam. Az azEta eltelt tBbb Dvtized alatt -avultak ezek a mutatEk, de mDg Fgy sem versenykDpesek a fosszilis energiahordozEkkal szemben. A legnagyobb hCtrCnyuk abban re-lik, hogy nem rendelkeznek energia tCrolCssal. Alaposan tanulmCnyozva ezeket a rendszereket felmerIlt bennem az a kDrdDs, hogy miDrt nem foglalkozik senki a vilCgon a koncentrCtoros napenergia gyJ-tH rendszerekkel, holott ezek minden paramDterIkben kedvezHbbek #magasabb hatCsfok, napkBvetH IzemmEd, energia tCrolCssal folyamatos

energia szolgCltatCsi kDpessDg, sokoldalG hasznosFtCsi lehetHsDgek, hosszabb Dlettartam, rBvidebb befektetDs megtDrIlDsi idH stb.$ a meglDvH rendszereknDl% Ennek oka az volt , hogy a koncentrCtoros rendszernek rengeteg megoldatlan mJszaki problDmC-Cra senki sem talClt megoldCst. Ekkor elDrkezettnek talCltam az idHt arra, hogy megoldCst talCl-ak ezekre a problDmCkra. A nyolcvanas Dvek ele-DtHl egymCs utCn tBbb, kIlBnbBzH terIleteken alkalmazhatE,koncentrCtorral mJkBdH napenergia hasznosFtE berendezDs komplett mJszaki megoldCsCt dolgoztam ki Ds szabadalmaztattam. Az alkotEi tevDkenysDgem elsH tudomCnyos Ds szakmai megmDrettetDse '(() Dvben volt, amikor a >emzetkBzi napenergia TCrsasCg +udapesten tartott vilCgkonferenciC-a alkalmCbEl egy nagyszabCsG kiCllFtCson mutattam be kBzel )8 berendezDs DlethJ modell-Dt Ds egy tengervFz sEtalanFtE kFsDrleti berendezDst. +emutatCsra kerIlt ezen kFvIl tBbbek kBzBtt a lakCsok energia ellCtE berendezDse, tBbbfDle mezHgazdasCgi szCrFtE, bepCrlE, lepCrlE, lDsJritH berendezDs,az elektromos CramtermelDsre Ds tengervFz sEtalanFtCsra szolgClE naperHmJ,Ds egy hidrogDnnel mJkBdH -CrmJvek megha-tCsCra szolgClE ha-tEmJ, tovCbbC a geoszinkron pClyCn megDpFthetH hatalmas tIkBrrendszer a trEpusi ciklonok, tornCdEk Ds -DgesHk felhHinek a felbomlasztCsCra #amit egy szimulCciEs vizsgClat igazolt$.

9eferenciCim= '.,KakCsok Ds egyDb cDlG DpIletek energiaellCtCsa napenergiCbEl. ..,>apenergiCval mJkBdH, mDrsDkelt DgBvi tFpusG energiaellCtE berendezDsek. ).,>apenergiCval mJkBdH L0editerrCn tFpusG berendezDsek. 2.,>apenergiCval mJkBdH tBmblakCsokat energiCval ellCtE berendezDsek 3., >apenergiCval mJkBdH, ipari Izemeket Ds egyDb lDtesFtmDnyeket energiCval ellCtE berendezDsek. 4.,>apenergiCval mJkBdH tengervFz sEtalanFtE berendezDsek. 5.,>aperHmJ berendezDs. 6.,7H tCrolE .berendezDs napenergiCbEl szCrmazE hHenergia eltCrolCsCra. (.,Millamos energia tCrolE berendezDs. '8.,>apenergiCval mJkBdH szCrFtE, szCrFtE,pBrkBlH berendezDs. ''.,>apenergiCval mJkBdH bepCrlE, lepCrlE, lDsJrFtH berendezDs. '..,>apenergiCval mJkBdH veszDlyes hulladDkokat G-rahasznosFtE berendezDs. ').,:eoszFnkron pClyCn megDpFthetH tIkBrrendszer a trEpusi ciklonok #hurrikCnok,tC-funok$ tornCdEk, Ds -DgesHk elhCrFtCsCra. '2.,LNdenkert sivatagi vCrosL pro-ekt. '3.,MFzesDsek gravitCciEs energiC-Cnak erHmJvi hasznosFtCsa. '4.,9epIlHgDpek terrortCmadCs elleni vDdelme. '5.,7oldbCzis energia ellCtE Ds megfelelH DletfenntarthatEsCgot biztosFtE pro-ekt.

'6.,7idrogDn 7a-tEmJ . '(.,&zupertank. Tervezett megvalEsFtCsok = '.,O- tFpusG szDlerHmJ. ..,Tengerek hullCmenergiC-Cnak erHmJvi hasznosFtCsa. ).,PolyEvizek sodrCsi energiC-Cnak erHmJvi hasznosFtCsa. 2.,>ap vagy szDlenergiCval mJkBdH test hJtH, vagy fJtH berendezDs. 3.,QFgyEmDreg eltCvolFtCsCra szolgClE berendezDs. 4.,Elektronikus kotta. 5.,&ziklabontCs sJrJn lakott vCrosi terIleten. 6.,A ) kDp nagy formCtumG geometriai meg-elenFtDse. (.,O- tFpusG repIlDstechnikai megoldCs kife-lesztDse. ElDrhetHsDg= e,mail= dr.gode.gabor?gmail.com Tel= @)4 )8 )3) 33'5 !eb = http=AAinvention,production.8''.iwk.huA

r :Bde :Cbor Invention and <roduction .8''. s.r.o 0anaging irector and <ro-ect 0anager