You are on page 1of 18

ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη

ϒϴχϮΘϟ΍ϭ ϡ΍ΪϘΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍


Company Profile

ªª
ª
ª
ª
ú 
  
m 
 
No. 118, 1st Floor, Armour Street, Colombo ± 12, Sri-Lanka.
Tel. (0094) 112471279 / 112473694 / 114615450 Mobile 777763000
Fax (0094) 112338055 Email: info@allbrothers.org,
ziyardibrahim@allbrothers.org, ziyard@allbrothers.org,
allbross@sltnet.lk
Web site: www.allbrothers.org

ΐγΎϨϤϟ΍ ϞϤόϠϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ϞϣΎόϠϟ


Our Location
ÿ ÿ 
± ΎϧήϘϣ
All Brothers
International (Private) Limited.
Address: 118, 1st Floor, Armour Street, Colombo ±
12, Sri-Lanka.
Tel. (0094) 112473694 / (0094) 112471279
Mobile (0094) 777763000
Fax (0094) 112338055
Email: allbross@sltnet.lk
Email: info@allbrothers.org
Website: allbrothers.org

All Brothers Int¶l (Private) Limited ϞϤόϠϟ ϞγΎϨϤϟ΍


ϒϴχϮΘϟ΍ϭ ϡ΍ΪϘΘγϼϟ
ÿ ÿ ªªªªªªªªªªªΐγΎϨϤϟ΍ ΔϴϤϟΎόϟ΍ϞϣΎόϟ΍
ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη

Chairman¶s Letter
Company Profile

à 

   


e are pleased to exhibit and high light a brief profile of our well reputed, experienced
firm.

Our organization is one of the leading manpower supplier licensed by the Government of Sri Lanka,
holding license No. 863 centrally located in the capital city of Colombo with all the modern
communication facilities with well experienced staff fully geared to meet the manpower requirements.
Our Motto is ü    

e are on this trade for well over two decade and have deployed several thousand workers mainly to
Middle Eastern and few for South Asian countries. During this period we have gained several major
establishments as our customer and their bridges to meet their constant demand of manpower.


 

 


 
 
  
 

 
ü

    
  

  

 

   
 
   

! 
 
 
 

 
  
 
  

 

  " 
 

 


 
  


 

 

 
 
 


    


#  
 
  
   
 $ 
 
  
 % 
  

 

ü   
 & 
 
   

(' 
 '
' 
(
) * 
)+,- 


.
 
 
 

 
  

  
 
  
 

 

.
 
  
    
 
    .
 

  
 
 
 . 

 


//////////
- & 
0    1 

+223 '&" "+&"+2

All Brothers Int¶l (Private) Limited ϒϴχϮΘϟ΍ϭ ϡ΍ΪϘΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη

.....ΐΘϜϤϟ΍ ΐΣΎλ Ϧϣ ΔϟΎγέ...........Δϛήθϟ΍ Ϧϋ ΓάΒϧ


Company Profile

... ΎϨΘϛήη Ϧϋ ΐϴΘϛ Δ΋΍ήϗ ϰϠϋ ϢϛήϜθϧ ϥ΃ ΎϨϟ ΍ϮΤϤγ΍ ˬ ˯ΪΑ ϱΫ ΉΩΎΑ
.ΔϠϳϮσ ΓήΒΧ ΔϳϭΎΤϤϟ΍ ΎϨΘϛήη Ϧϋ ΓΰΟϮϣ ΔΤϤϟ ˯Ϯο ωΎϔΗέ΍ϭ νήόϟ ˯΍Ϊόγ ϦΤϧ

ΪϘϋϭ ˬ ΎϜϧϻ ϱήγ ΔϣϮϜΣ ϞΒϗ Ϧϣ ΎϬϟ κΧήϤϟ΍ ΔϠϣΎόϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ϲδϴ΋ήϟ΍ ΩέϮϤϟ΍ Ϧϣ ΓΪΣ΍ϭ ϲϫ ΎϨΘδγΆϣ
Ϧϣ ΓήΒΨϟ΍ ϱϭΫ ϊϣ ϝΎμΗϼϟ ΔΜϳΪΤϟ΍ ϖϓ΍ήϤϟ΍ ϊϴϤΟ ϊϣ ϮΒϣϮϟϮϛ ΔϤλΎόϟ΍ ϲϓ Ύϳΰϛήϣ ΎόϗϮϣ 863 Ϣϗέ κϴΧήΘϟ΍
.ΔϠϣΎόϟ΍ ϯϮϘϟ΍ Ϧϣ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ΔϴΒϠΘϟ Ω΍ΪόΘγ΍ ϢΗ΃ ϰϠϋ ϦϴϔχϮϤϟ΍
"ΐγΎϨϤϟ΍ ϞϣΎόϠϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ϭ ΐγΎϨϤϟ΍ ϞϤόϠϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ϞϣΎόϟ΍" Ϯϫ ΎϧέΎόη

ϕήθϟ΍ ϰϟ· ϝϭϷ΍ ϡΎϘϤϟ΍ ϲϓ ϦϴϠϣΎόϟ΍ Ϧϣ ϑϻ΁ ΓΪϋ ήθϨΑ ΖϣΎϗϭ ˬ ϦϳΪϘϋ Ϧϣ ήΜϛϷ ΓέΎΠΘϟ΍ ϩάϫ ϰϠϋ ϦΤϧϭ
ΎϨ΋ϼϤϋ ϮΤϨϟ΍ ϰϠϋ Δϴδϴ΋έ ΕΎδγΆϣ ΓΪϋ ΎϫΎϨΒδΘϛ΍ ϲΘϟ΍ ΓήΘϔϟ΍ ϩάϫ ϝϼΧ .Ύϴγ΁ ΏϮϨΟ ϥ΍ΪϠΒϟ ΔϠϴϠϗϭ ςγϭϷ΍
.ΔϠϣΎόϟ΍ ϯϮϘϟ΍ Ϧϣ ήϤΘδϤϟ΍ ΐϠτϟ΍ ΔϴΒϠΘϟ έϮδΠϟ΍ϭ

ϰϟ· ήϤΘδΗ ϑϮγ ΎϬϧ΃ϭ ˬ "ϱήΠΤϟ΍ ήμόϟ΍" ΔϳήθΒϟ΍ ΩϮΟϭ άϨϣ ˯ΎΤϧ΃ ϊϴϤΟ ϲϓ ΓΩϮΟϮϣ ρήη ΔϠϣΎόϟ΍ ϯϮϘϟ΍
ϰϠϋ ρϮΒϫ ϥ΃ Ϫϧ΄η Ϧϣ ϥΎδϧϹ΍ ϥΎϛ Ϯϟ ϰΘΣ ΎϤΑέϭ) νέϷ΍ Ϧϣ ΐϛϮϜϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ ΩϮΟϮϣ ϥΎδϧ· ΎϤϟΎσ ΪΑϷ΍
ϲϓ ϢϜΤΘϠϟ ΕΎΗϮΑϭήϟ΍ϭ Εϻϵ΍ ΔΜϳΪΤϟ΍ ϡϮϠόϟ΍ ω΍ήΘΧ΍ Ϧϣ ϢϏήϟ΍ ϰϠϋ (ϙΎϨϫ ΓήϤόΘδϣ βϴγ΄Ηϭ ˬ ΦϳήϤϟ΍ ΢τγ
ϥΎδϧϹ΍ ω΍ϮϧϷ΍ Ϧϣ ˯ΎϛΫ ήΜϛ΃ ΪόΑ ϒθΘϜΗ Ϣϟ ϢϠόϟ΍ϭ ϥΎδϧϹ΍ Ϧϣ Ϟπϓ΃ ϢϴϤμΗ ϦϜϤϳ Δϟ΁ ϱ΃ .ΔϳήθΒϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΓϮϗ
. ϯήΧϷ΍ ΐϛ΍ϮϜϟ΍ ϱ΃ ϲϓ

ϰμϗϷ΍ ΪΤϟ΍ ΎϧέϭΪΑ ϡϮϘϧ ϦΤϧϭ ˬ ΔϤψϨϣ ϱ΃ ΡΎΠϧ ϲϓ ϲδϴ΋ήϟ΍ έϭΪϟ΍ ΐόϠΗ ϲΘϟ΍ϭ ˬ ΔϠϣΎόϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ΔϴϤϫ΃ Δϓήόϣ
"ΐγΎϨϤϟ΍ ϞϣΎόϠϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ϞϤόϟ΍ϭ ΐγΎϨϤϟ΍ ϞϤόϠϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ϞϣΎόϟ΍" ϰϠϋ ϞμΤΗ ϥ΃ Ϧϣ Ϊϛ΄ΘϠϟ
ϞϏΎθϤϟ΍ϭ ϊϧΎμϤϟ΍ϭ ΕΎδγΆϤϟ΍ϭ ΕΎϛήθϠϟ ϦϴϟΎϤόϟ΍ ΪϳϭΰΗ ϲϓ ΎϤϴγϻϭ ϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΔϠϳϮσ ΓήΒΧ ΎϨϳΪϟϭ
...... Φϟ΍ ΐΗΎϜϤϟ΍ϭ ϢϋΎτϤϟ΍ϭ ϕΩΎϨϔϟ΍ϭ ΕΎϴϔθΘδϤϟ΍ϭ αέ΍ΪϤϟ΍ϭ
ϦΤϧϭ ˬ ΎϨόϣ ϞϣΎόΘϟ΍ ϲϓ έ΍ήϗ ϰϟ· ϞλϮΘϟ΍ ϰϠϋ ϢϛήϜθϧ ϦΤϧϭ ˬ ϚϟΫ ΕΎΒΛϻ Δλήϓ Ύϧ˯Ύτϋ΍ ϢϜϨϣ Ϟϣ΄ϧ ΎϨϧΈϓ
. ϪϣΪϘϧ ϥ΃ ϦϜϤϳ ΔϣΪΧ Ϟπϓ΃ ϢϜϟ ΪϛΆϧ
ϖϴϓϮΘϟ΍ ϲϟϭ Ϳ΍ϭ . (ΎϨϟϭ ϢϜϟϭ ϞϣΎόϠϟ) ϊϴϤΠϠϟ ΍ήϤΜϣ ΎϨϠϣΎόΗϭ ΎϨΗΎϗϼϋ ϞόΠϳ ϥ΍ ϲϟΎόΗ Ϳ΍ ΎϨϘϓϮϳ
. ϦϜϤϣ Ζϗϭ Ώήϗ΃ ϚϨϣ ωΎϤγ ϰϟ΍ ϊϠτΘϧ ϦΤϧ

ˬ ΕΎϴΤΘϟ΍ ήΣ΃ ϊϣ
Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ΩΎϳί

ΔϴϟϭΪϟ΍ ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη ΐΣΎλ


All Brothers Int¶l (Private) Limited ϡ΍ΪϘΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη
ϒϴχϮΘϟ΍ϭ
Company Profile
LETTER OF DIRECTOR
¬   

               


  
    
     

  

          
 
      
     !"  

     
 # # 

$        
  
 
  #
 
 %
 

  & '   
  
   
  ( )%   *     
   


  
   #    
% 
   
          
 
  

         
  

 #        
   

       

+ 

     


,        
         
-. / . 01

2  

( !¬3. 4¬(
¬.%2,$.
5 - 3  ¬ 1 + "'
 1

All Brothers Int¶l (Private) Limited ϒϴχϮΘϟ΍ϭ ϡ΍ΪϘΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη
Company Profile

ª .....ΎϨΘϛήη Ϧϋ ΓάΒϧ

ª
Ε΍Ω΍Ϊϣ· ήϴϓϮΗ ϝΎΠϣ ϲϓ ήθϋ ϊγΎΘϟ΍ ϥήϘϟ΍ ΕΎϨϴϧΎϤΛ άϨϣ ϞϤόΗ ΎϨΘϤψϨϣ ϝΎΧΩϹ ΔϠ΋Ύϫ ΔόΘϣ ΎϨϴτόϳ ΍άϫ
ϝΎϤϋ ϰϟ΍ ϞμΗ ϝΎϤϋϻ΍ Ϧϣ ωϮϧ ϱ΃ϭ Γήϴϐμϟ΍ ΕΎϋΎϨμϟ΍ϭ ˬ ΕΎϋΎϨμϟ΍ ϒϠΘΨϣ ϲϓ ΔϠϣΎόϟ΍ ϯϮϘϟ΍
.ϝίΎϨϤϟ΍
ϯϮϘϟ΍ ϰϟ· ΝΎΘΤΗ ϝΎϤϋϷ΍ Ϧϣ ωϮϧ ϱ΃ ˬϞϤϋ ΓϮϗ ήϴϓϮΘϟ ˬϝΎΠϤϟ΍ ΍άϫ ϲϓ ΩϮϘϋ 2 Ϧϣ ήΜϛϷ ΎϨΗήΒΧ ϊϣ
ϝΎϤόϟ΍ Ϧϣ ΕΎΌϓ Ϧϣ (ΎϬϋ΍Ϯϧ΍ ϊϴϤΠΑ) ΓήϫΎϤϟ΍ ήϴϏϭ ΓήϫΎϤϟ΍ ϪΒηϭ ΓήϫΎϤϟ΍ ΔϴϨϬϤϟ΍ ϡΪϘϧ ϦΤϧ .ΔϠϣΎόϟ΍
Ϧϋ ϥϮΜόΒϳ Ϧϳάϟ΍ ϦϴϟΎϤόϟ΍ϭ ϞϤόϟ΍ ιήϓ ϥϭήϓϮϳ Ϧϳάϟ΍ ϞϤόϟ΍ ΏΎΑέ΃ ϦϴΑ Ύϣ ήδΠϛ ϒϘϧ ϦΤϧϭ .έϮϛάϟ΍
.ϞϤόϟ΍
ϒ΋Ύχϭ ΓΩΎγ Ϧϣ ΔϠϣΎόϟ΍ ϯϮϘϟ΍ Ϧϣ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ΔϴΒϠΗ ϰϟ· ϑΪϬΗϭ ˬ ϼϣΎϛ ΍ΰϴϬΠΗ ΓΰϬΠϣ ϲϫ ΎϨΘδγΆϣ
.(ϞϤόϟ΍ ΏΎΑέ΍)
ϢϟΎόϟ΍ ˯ΎΤϧ΃ ϊϴϤΟ ϲϓ ΎΒϳήϘΗ ΔϠϣΎόϟ΍ ϯϮϘϟ΍ ΪϳέϮΘϟ έΪμϣ ϰϨϏ΃ νϭήόϟ΍ ΎϜϧϻ ϱήγ ϥ΃ ϥϮϤϠόΗ ΎϤϛ
ϥϮϜϧ ϥ΄Α ϥϭέϮΨϓ ϦΤϧϭ ˬ ϊγ΍ϭ ϕΎτϧ ϲϓ ΔϴοΎϤϟ΍ ΔόΑ΍ήϟ΍ ΩϮϘόϟ΍ ϲϓ ςγϭϻ΍ ϕήθϟ΍ ϲϓ ΎϤϴγ ϻϭ
.ϪϨϣ ΃ΰΠΘϳ ϻ ΍˯ΰΟ

ήϴμϗ Ωήγϭ ϞϣΎη κΤϓ ϒϧ΄ΘδΗ Ϧϣ ϑϻϵ΍ ϊϣ ϚϨΒϟ΍ Δϔϴχϭ ΔΒγϮΤϤϟ΍ ΕΎϧΎϴΒϟ΍ ϰϠϋ υΎϔΤϟ΍ ΎϨϴϠϋ
.ϦϳΩΎϴμϟ΍ ΔϠϣΎόϟ΍ ϯϮϘϟ΍ Ϧϣ ΕΎΟΎϴΘΣϻ΍ ΔϴΒϠΘϟ ϥϭΪόΘδϣ ˯΍ήΒΨϟ΍ ϖϳήϓ κΤϓ ΎϨϳΪϟ

.˯ϼϤόϟ΍ Ύοέϭ ΔόϤγ ϰϠϋ ΩΎϤΘϋϻ΍ ϊϣ ΔϳήμΣ ΖϤϛ΍ήΗ Ϧ΋ΎΑί ΎϨϳΪϟ

Δλήϔϟ΍ ϩάϫ ϢϨΘϐϧ .Ϛϟάϛ ΓήϗϮϤϟ΍ ϢϜΘϤψϨϤϟ ΓήϤΘδϣ ΎϨΗΎϣΪΧ ϕΎτϧ ϊϴγϮΘϟ ΓήϴΒϛ ΓΩΎόδΑ ϊΘϤΘϧ ϦΤϧ
.ϢϜΘϳΎϋέ αΎϤΘϟϻ

.ϢϜϨϋ ΔϴϔΗΎϫ ΔϤϟΎϜϣ ΪόΑϭ ˬ ϢϜϴϟ΍ ΍ΪΟ ϥϮΒϳήϗ ΎϨϧ΃ ήϛάΗ ϥ΍ ϢϜϨϣ ˯ΎΟήϟ΍

ϞϤόϠϟ ΐγΎϨϤϟ΍ ϞϣΎόϟ΍" νήόϟ΍ ϥ΃ ϢϜϟ Ϊϛ΅΃ϭ ˬ Ζϗϭ Ώήϗ΃ ϲϓ Ϟ΋ΎϔΘϣ ϢϛΩήϟ ϊϠτΘϧϭ ϢϜϟ ήϜθϟ΍
"ΐγΎϨϤϟ΍
ˬ Ϛϟ ΎϳΩϭ

Ϣϴϫ΍ήΑ΍ ΩΎϳί Ϊϴδϟ΍ ΔΟϭί

ϒϴχϮΘϟ΍ϭ ϡ΍ΪϘΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη

All Brothers Int¶l (Private) Limited ϡ΍ΪϘΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη
ϒϴχϮΘϟ΍ϭ

HANDLING THE ORDERSReceiving Orders«

We can receive the orders through any sources of communication such as via Fax,
Email, Telephone calls or even SMS, XMS etc.

We prefer to have clear picture or job description of workers to enable us to cater you
the ­  
 
 

Next step we take«

Gn receipt of Manpower order from our client, we carefully study the requirements. We
ensure that we can supply the manpower while looking after the interest of both the
client as well as the workers. Salary, work hours and other terms are negotiable. There
is stipulated salary for each and every category by the Sri Lanka Bureau of Foreign
Employment under the Ministry of Labor - Sri Ȃ Lanka.

MODE AND SOURCES OF RECRUITMENT:-

ôª †pon receipt of the order (demand) we search our computer database (Job Bank)
for resume that generally include information of job hunters (already registered
with our firm for employment in foreign countries) and we reconfirm their
availabilities and readiness of the relevant candidates.
ôª We approach and seek the coordination of other sources of recruitment such as
other leading Recruiting Agents / Registered Sub Agents / Vocational Training
Institutes / Trade Testing Centers etc.
ôª If still we do not meet the demand, then we go for the media advertisement.
Mainly in major newspapers / TV / Radio etc.

-OB HEAD HUNT - SELECTION

We adopt state of the art and systematic technique for selection procedure and pay
extreme attention and careful screening even on minutest requirement of our client so
that nothing should escape in meeting his / her needs.

All Brothers Int¶l (Private) Limited ϡ΍ΪϘΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη
ϒϴχϮΘϟ΍ϭ

HANDLING THE ORDER + PROCESSING


DOCUMENTATION AND PROCESSING

A recruitment contract is negotiated on basic policies agreeable to both


the parties. Each contract goes through a process comprising several
stages, which are negotiated between our clients and us.

SCHEDULE OF DOCUMENTS

We initially require the following documents in order to register with


Sri Lanka Bureau of Foreign Employment (SLBFE). (Without the
registration, the approval will not be granted for placing media
advertisements and will not be able to deploy candidates):-

~.ª JGB GRDER / DEMAND LETTER: Should be in your company


letter head and to be attested in Sri Lankan Embassy in your
country. m 

2.ª„GWER GF ATTGRNEY: Should be in your company letter head


and to be attested in Sri Lankan Embassy in your country.
m )

3.ª AGREEMENT: Should be in your company letter head and to be


attested in Sri Lankan Embassy in your country.
m )

All Brothers Int¶l (Private) Limited ϡ΍ΪϘΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη
ϒϴχϮΘϟ΍ϭ

HANDLING THE ORDER + PROCESSING


Interviewing & Screening.
We take preliminary personal interviews by our qualified personnel to determine the
skill and competence of candidate. We adopt state of the art and systematic techniques
for screening and interviewing procedures and pay extreme care and attention on this.
For certain technical categories we make use of assistance of Authorized Trade Testing
Centers.
We also can arrange the candidates for the personnel interview by principal over the
phone or in person.

Sending CVs:-
We dispatch the CVs to the principal after short listing the candidates for final selection.
†pon receipt of the name list of the candidates from principal after final selections, we
re-confirm the availability and fitness (medically) of the candidates for sponsor to start
processing their visas.

Salary and other terms:-


We negotiable the Salaries and other terms between principal and candidates and
provide the Employment Agreements accordingly.

Deployment Procedures:-
†pon receipt of the visa, we shall complete all the necessary registration in the Bureau
of Foreign Employment and arrange the departure formalities according to the
convenience of sponsor and employee and inform sponsor the departure detail in
advance for them to make arrangements to receive the candidate upon arrival.

Probation and guarantee:-


The probation period is 90 days and we take the responsibility under the following
circumstances:-
~.ª If found medically unfit (Contractive disease only). We need the original medical
certificate from the Ministry of Health to prove this.
2.ª If the candidate is female and found to be pregnant from the country of origin.
3.ª In case any skilled workers deployed found un-qualified for the specified job.
In the cases above we will help the employer in repatriation of the employee and
provide replacement free of charge.
All Brothers Int¶l (Private) Limited ϒϴχϮΘϟ΍ϭ ϡ΍ΪϘΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη

Company Profile
LIST OF SOME OF OUR ESTEEMED CLIENTS
......ϡ΍ήϜϟ΍ ΎϨϨ΋ΎΑί ˯ΎϤγ΍ ξόΑ
Al-Darmi Trading Est. State of Kuwait
Al-Muthin Office State of Kuwait
Al-aleed Recruiting Agency State of Kuwait
Rashid Trading & Services Co. State of Qatar
The Golden Ball For Trading & Services State of Qatar
Al-Khanaq Trading Services State of Kuwait
Al-Siddiqi Int¶l Group State of Qatar
M. Rafie & Abdulla Al-Siddiqi State of Qatar
Qatar Building Engineering Co. State of Qatar
Tariq Trading & Contr. Est. State of Qatar
Bu Matar Est. State of Qatar
G.L.C. Contracting State of Qatar
Al-Majles Al-Arabi Restaurant State of Qatar
Al-Tauqeet Trading & Services Est. State of Qatar
Sadoon Mubarak Sadoon State of Kuwait
Apple Employent Agency Singapore
Al-Mutawassit Cleaning Co. State of Qatar
Jabri Sweets & Restaurant State of Qatar
Arabian Engineering Cont. & Trading Est. State of Qatar
Taj Gulf Trading Est. State of Qatar
University of Qatar State of Qatar
Qatar Manpower Recruiting & Services State of Qatar
Ahmad Peerun Travel & Tours Recruiting Agent Mauritius
Hussain Al-Bahlaq Recruting Office State of Kuwait
Kababayan Far East Manpower & Services Singapore
Apcon Contracting Est. State of Qatar
Al-Saqar Serent Office State of Kuwait
Al-Raqeeb Recruitment & Gen. Services Saudi Arabia
Khalid Bin Jabor Al-Ateeq State of Qatar
Hourani Enterprises Jordan
Al-Huda Services Est. United Arab Emirates
Hail Manpower & Services Est. Bahrain
SAK Trading & Contracting Co. State of Qatar
Sariya Al-Hajar Manpower (Pvt) Ltd. State of Kuwait
Mahmood Edoo Vegetable Suppliers State of Kuwait
Manaal Ahlam for Technology State of Kuwait

All Brothers Int¶l (Private) Limited ϒϴχϮΘϟ΍ϭ ϡ΍ΪϘΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη

Company Profile

LIST OF SOME OF OUR ESTEEMED CLIENTS


......ϡ΍ήϜϟ΍ ΎϨϨ΋ΎΑί ˯ΎϤγ΍ ξόΑ
Al-Braha Gen. Services State of Qatar
Suwad Al-Neel Co. State of Qatar
Sun Air International Maldives
Genisis Employment Agency Singapore
Kahlid Al-Hajari Est. State of Qatar
Crown Trading & Project State of Qatar
Qrenis Manpower Services Co. State of Qatar
Al-Shabiba Trading & Services State of Qatar
Glow Tours & Trade Ltd. Maldives
Ghanim Bin Saad Al Saad & Sons Group State of Qatar
Al-Mulaihim Bicecle Stores State of Qatar
Amani Trding Cont. Co. State of Qatar
Qatar Cleaning Copany State of Qatar
Al-Sayel Trading Co. State of Qatar
Al-Zahra Manpower State of Qatar
Conserv Trading Trading & Contracting State of Qatar
Ibrahim Bin Khudabaksh Tradeing Oman
TEMALCO State of Qatar
Roma Contracting Co. State of Qatar
SATCO Int¶l State of Qatar
Abdul Rahman Al-Otaishan Group for Cont. Saudi Arabia
Al-Fayasi For Recruitment State of Qatar
Delta Contracting Co. State of Qatar
Salem Saiyah Ayed Al-Shammeri State of Kuwait
The Diamond Star For Trading & Serv. State of Qatar
Beautiful Corner Florist State of Qatar
Al-Dolaimy Group State of Qatar
Bu ± Rahma Rec. Co. State of Kuwait
Al-Safa Bakery State of Qatar
Al-Tamani Gen. Services Est. United Arab Emirates
Pluto Electro Mechanical Cont. State of Qatar
Gulf Lights State of Qatar
Gulf Flag Company State of Qatar
Qatar Automatic Block State of Qatar
Vision State of Qatar
NAFFCO State of Qatar
Al-Quds Cleaning Co. State of Qatar
Al-Aboor Transport Co. State of Qatar
S.B.K. Agricultural Co. State of Qatar

All Brothers Int¶l (Private) Limited ϒϴχϮΘϟ΍ϭ ϡ΍ΪϘΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη

Company Profile

LIST OF SOME OF OUR ESTEEMED CLIENTS


......ϡ΍ήϜϟ΍ ΎϨϨ΋ΎΑί ˯ΎϤγ΍ ξόΑ
Target Recruitment United Arab Emirates
Goldenman Services State of Qatar
Al-aleed Manpower Rec. Co. State of Qatar
Apcon Trading Est. State of Qatar
Al-Arabia Land Transporting Co. State of Qatar
South Trading & Cont. Est. State of Qatar
C.C.M. Services .L.L. State of Qatar
Al-Farsi Trad. Cont. & Transportation Co. State of Qatar
Metal Forming Centre State of Qatar
Al-Shami Home Restaurant State of Qatar
UniGraphics State of Qatar
Delta Contracting State of Qatar
Gulf Colours State of Qatar
Arabia House Int. Trasport Est. State of Qatar
Business & Technology State of Qatar
Jasim Decoration & Services State of Qatar
Falcon Travel State of Qatar
Al-Fahad Trading Est. State of Qatar
Al-Qafila Engineering Consultants State of Qatar
Tadmur Contracting & Est. State of Qatar
Specialized Aluminum & Steel Co. State of Qatar
Aluglass Company Ltd. State of Qatar
Al-Obaidly Manpower State of Qatar
Ajjaj Engineering Services Co. State of Qatar
Al-Suwaidi Service Office State of Qatar
Qatariana Commercial Co. State of Qatar
Salam Al-Shammari Est. State of Kuwait
Al-Thabat Trading & Services State of Qatar
Al-Khandaq Trading State of Qatar
Al-Biraha Services State of Qatar
Bu-Rahma Recruiting State of Kuwait
Bu-Mazin State of Kuwait
Dar Al-Hanan Readymade Garment United Arab Emirates
Amana Steel United Arab Emirates
Al-Raboa Trading & Cont. Co. State of Qatar
Ibn Al-Kayam Printing Press State of Qatar
Tybah Foodstuff Complex State of Qatar
Garage Al-Thaweel State of Qatar
Al-Saleh Gen. Trading State of Qatar
Al-Misnad Trading State of Qatar

All Brothers Int¶l (Private) Limited ϒϴχϮΘϟ΍ϭ ϡ΍ΪϘΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη

SPECIMEN OF -OB ORDER / DEMAND LETTER


..... έ΍Ωέϭ΍ ΏϮΟ ΝΫϮϤϧ ú
 ú 

  
 
!"#

$

%
 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
%
 
!' ()!* +% 
 

, - ./ 0(

 . 1 %
" 
 .2

&
)!& 3 - 4&

 2

3
&
 5 0 6 7666&8666
  8 #666&#866

 86 666
 0
1  76 666
9 :  &
ôª 9/
( 
(3 /
! /

0  
ôª 
($ 1 (( .(1 . ( 
(
ôª ((
 (
1 
ôª ;1 

ôª 3%
/$1 / $"* 


ôª * .
( 
(( 0 
!
/.%
"2


 ( <

ª5
ú!0 0% ( 

All Brothers Int¶l (Private) Limited ϒϴχϮΘϟ΍ϭ ϡ΍ΪϘΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη

SPECIMEN OF AGREEMENT
..... ϞϤϋ ΪϘϋ ΝΫϮϤϧ
ª
ª
ª
ªgggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggª
ª
=355549
9
0  
 
   ! /  5
 ú!
 

0 0 % (  *. 5

 ( *>3 %
&2

ªª9 ªª?? 8#
>?? 38#ªªªªª 
. (
 
 
. 0 1 (1
 
 ú 

  ú


4
 /

!"? 
$
 
. (
 
 
0 (
1/ 
. 
$
 . 1  @ 0 . %
 & 2


 
 
  ./ 0 

(  
. . &
ª 9 1 1  ( 
! . 11
1  
 


! 0
 

  
 
#ª 9 
 . ( 
(
! 
1 ./

 /
! !

0 
7ª 9 1 1  0
0 /! - 1 . 
?ª ,$ 0/! 6.$ (
 0 1 

36/$ 0.
/ $* 

..1 / $.
/$ 
8ª !/

($ /! 1 .; 
/(  0 
( 0 
3ª  
($ /! 1 . (
 0 
. (1 .( 
(
ª 9 /
( /! 

  
 
 .
11 
ª * 
! 1
...


Aª 

! 1 . .(
0 

/
( 
! 1

6ª 
((
 
! 1 
ª (
.
( 
! 1 . .(
0 
#ª9 
0 
 
$  


11(
 ( ! 
0 /! .. '!


! 0

 .1 .A6
. 
 . 1
 . 
$

7ª9 . 0 1 (1
 
!  1 ! .
  (1
 
 !  1  
 
 
?ªú (
 .
. ( 01 . 0 1 (1


0 . 1

 .
  
 .  (
 
 0 /  1 
 .. (
 
 0
  >1  . 
. 0 1 (1
 (
 .

 ' (1 
 
! 1

(( 0

!
/. ( 

 


5
ú!0 0% ( 

All Brothers Int¶l (Private) Limited ϒϴχϮΘϟ΍ϭ ϡ΍ΪϘΘγϼϟ ΔϴϤϟΎόϟ΍ ΓϮΧϻ΍ ΔϓΎϛ Δϛήη

SPECIMEN OF POWER OF ATTORNEY


....ΔϟΎϛϮϟ΍ ΝΫϮϤϧ
ª

„       „ „

 
!"#$ % &  ' 
 ##$() )*))*"") ##$() )))+ ( , - ./
001231/,-1455  5„65%


!!" 1 742-188 92- 4.:!; 1 5< 8 7 1 5< 1
40/4 2 2 9- 18 1= 8 , 1 40/4 2 2 ./ 2- 1 5< 1
40/4 27 712 482- 15<7 7 140/4 2=2

;!!$"+


 = 2- 81, 2,-1872-1> , 0 8 221? 09 22 /27, 2< 
7. -2- 91@:
!
ª 2- =7124 2=21?121 8115<./9/18871,? 218 4 212- 4 ,1
=1 001=218 4 080 =21? =,1,2 8 0= 881 001=218 ,
12 ?1 91=,1,2 8,/2- =21?121 8 ?22 =7124 27. -

;
ª 11 ,=74 28 7 . - 1=7,1 =2=2 40/4 2 8 =2 ,
=,1,2 8


ª  0 8 2 7 . - 2 2- 4.88/ %- 1 1 5< 2- 0708 
.211 ?18 8240 , 2- 088028 8 =2 , =7128 2 2? 2 2- =72/ 
40/4 284/. 1827=2 ,./78


 ,7, 82,2-22- = 12-1809 22 /8--,31/,
.2- 8 2 21„?252,
,12872-1> , 0 8 221? A12/,8 ? /1. 
 912- 2- 81, =7124 2 2  =21 72-1> , , 7, 2< ./ 2- 81,
 =7124 2 27. -12 482-1818274 2


1 ,!!2-B7 ;##+%-:'2


84 .-14


0 0% ( 
Úª ªªª

 ª ª
 ª ª

ª ª ª
 ªª ª
Ú ª ª

 ª

 ªªª

 ª

ªª ª ªª
 ª ª 

ª ª

!
ªªª
 "  #ª
ª