Sie sind auf Seite 1von 4

OKVIRI

Zbog nedovoljne čvrstoće i stabilnosti platno se uvijek mora nategnuti i


pričvrstiti na drveni okvir. Do 18. stoljeća okviri su pravljeni od četiriju
letvice preklopljenih na krajevima i spojenih čavlima. Napetost platna koja
s vremenom slabi nije se mogla podešavati pa su uvedeni u upotrebu
klinasti okviri.

Okvir je građen na principu utora i čepa. Čep jedne letvice ulazi u utor
druge, a u male usječke pri čepu i utoru ulažu se drveni klinovi. Zabijanjem
klinova letvice se razmiču, napetost platna se povećava, a klinovi održavaju čvrstoću kutnog sklopa. Da platno ne bi
nalijegalo na okvir za vrijeme pripreme (tutkaljenja, brušenja i prepariranja) i trajanja slike, letvice se na licu
stanjuju za 3-4 mm ili se koristi zaobljeni okrajak koji se naziva istak. Vanjski i unutarnji bridovi moraju biti
zaobljeni da ne oštete platno. Kod okvira većih dimenzija, sa stranicama dužim od 1 m, zbog veće čvrstoće okvira
koristi se puna debljina letvica pa se istak pravi posebno i spaja na vanjske bridove letvica. Letvice su od mekanog,
odležanog, dozrelog drva, pravilnih godova (jelovo ili omorikino drvo je najčešće). Sve četiri okvirne letvice trebaju
biti rezane iz iste daske da jednako “rade”.

Drveni klinovi se prave od tvrdih vrsta drva (orahovo, hrastovo, bukovo drvo). Klinovi trebaju biti pravilno uloženi.
Klin hipotenuzom treba ležati na unutarnjem bridu priležeće letvice kako bi mogao prenijeti silu na čep letvice,
potisnuti ga iz utora i razmaknuti letvice.

Slika 2.6 Polaganje drvenih klinova u okvir (pravilno); kliješta za napinjanje platna

Francuski klinasti okvir


Horizontalne letvice na krajevima imaju čepove, a vertikalne utore. Spojeni okvir na licu ima dijagonalan spoj od 45O,
a na naličju okvira spoj je pravokutan. Francuski okvir je idealan za okvire s letvicama do 70 cm dužine.

Slika 2.7 Ugaoni sklop francuskog okvira (izgled s lica i naličja)

1
Patentni klinasti okvir
Koristi se za srednje formate do 1 m. Letvice se prave industrijski, a svaka letvica ima na svom kraju utor i čep u koje
ulazi čep i utor priležeće letvice. Spoj letvica na licu i naličju okvira čini kut od 450. Kod okvira s dužinom letvica do
1 m potrebna je središnja letvica koja će spriječiti uvijanje napetog okvira. Tutkaljenjem dolazi do napetosti u platnu
koju okvir mora izdržati. Širina i debljina letvi ovisi o dimenzijama okvira.

Slika 2.8 Ugaoni sklop patentnog okvira (1-čep, 2-utor, 3-usječci za klinove, 4-istak)

Dvojni klinasti okvir


Daje još čvršći okvirni sklop koji se sastoji od dvostrukog čepa i utora. Pogodan je za okvire većih dimenzija. Zbog
stabilnosti kod ovih okvira potrebne su dvije ukrštene pomoćne letvice ili pomoćne letvice svakih 70 cm u oba smjera.

Slika 2.9 Ugaoni sklop dvojnog klinastog okvira

Dimenzije okvirnih letvi (prema V. Hudolinu)

Dužina duže okvirne Širina letve /cm Debljina letve /cm


letve /cm
do 60 4,0 do 4,5 2,2
od 60 do 100 4,5 do 7,0 2,2
od 100 do 160 7,0 do 9,0 2,5
od 160 i više 12,0 do 16,0 2,5 do 3,2

Na slici 2. 10 vidi se značaj pravilno odabranih dimenzija okvirnih letvi zbog skupljanja platna nakon tutkaljenja
Nedovoljno široke i debele letve okvira ne mogu izdržati napetosti zbog skupljanja platna nakon sušenja tutkala.
Okvir će se izvitoperiti. Impregnacija platna disperznim premazom dovodi do manjeg zatezanja platna.

2
Slika 2. 10 Ravni i izvitopereni okvir nakon obrade platna

Suvremeni okviri sa metalnom pomičnom konstrukcijom, bez klinova

Napinjanje platna na okvir

Platno za slikanje najčešće ima gramaturu 300-400 g/m2. Močenjem platna u vodi potrebno je ukloniti apreturu s
platna. Napinje se suho platno. Mjerenjem dijagonala treba prekontrolirati jesu li okvirne letvice spojene pod pravim
kutom. Spoj letvi se učvrsti kako se prilikom napinjanja platna okvir ne bi deformirao. Klinovi u ovoj fazi nisu u
funkciji pa se vade, a ulažu se kad je platno pripremljeno. Platno se reže tako da sa svake strane okvira ostane 3-3,5
cm za prijevoj.

Slika 2. 11 Faze napinjanja platna na okvir

Za natezanje (napinjanje) platna koriste se tapetarski čavlići dugi oko 2 cm. Ne smiju se koristiti čavlići koji rđaju.
Danas se za napinjanje platna češće koristi pištolj.

Slika 2. 12 Otvoreni i prekriveni ugaoni prijevoj platna

3
Pri napinjanju platna na okvir treba postići da platno bude jednolično napeto, a niti osnove i potke trebaju biti
paralelne s okvirnim letvama. Platno ne smije biti previše napeto da se ne pocijepa. Treba imati na umu da se
tutkaljenjem i prepariranjem platno još zateže.

Sheme napinjanja platna na okvir


Najčešće se koristi unakrsno napinjanje platna. Platno se učvrsti po sredini letvi provizornim čavlićima (ne do kraja
zakucanim radi moguće korekcije). Na udaljenosti 3-4 cm (ovisno o veličini okvira) s lijeve i desne strane
provizornog čavlića zakucavaju se čavlići po shemi. Udaljenost čavlića je 4- 8 cm ovisno o veličini okvira.

Slika 2. 13 Sheme faza napinjanja platna

Pri napinjanju platna treba paziti da čavlići leže na istim nitima osnove i potke. Prijevoj platna se prilikom napinjanja
zateže iz sredine platna ali istovremeno i prema kraju letve.

pobakreni čavlići širokom glavom kliješta za napinjanje platna