You are on page 1of 454

FERENCRENDIEK

A MAGYAR TRTNELEMBEN.
ADALKOK
A MAGYAR FERENCRENDIEK
TRTNETHEZ.
I RTA :
D
R
SZAB GYRGY PIUSZ,
SZENT -FERENC -RENDI LDOZPAP.
BUDAPEST, 1921.
NIHIL OBSTAT
Budapestini, Decembris 1920.
P. Medardus Medveczky 0. Fr. M. m. p.
censor
Nr. 1660/1920.
IMPRIMATUR
Budapestini, die 4. Decembris 1920.
P. Leonard us Trfn 0. Fr. M. m. p.
Provincialis Provae S. Stephani Regis, in Transsylvania.
NIHIL OBSTAT
Budapestini, 29. Decembris 1920.
Dr. Alexander Moser m. p.
censor, secretarius Vic. Ap. Gastrensis
Nr. 971/1920.
IMPRIMATUR
Budapestini, 80. Decembris 1920,
P. Stephanus Zadrayecz
Eppus, Vic. Ap. Castrensis
iTRftsgos s Ttisztefend
Zadravecz stvn
m. cir. tbori pspk urnk
fii fidolaftaf:
a szerz.
Budapes t i H r l a p nyomdj a
ELSZ
Adalkok a magyar francisknusok trtnethez." E cm alatt lt
napvilgot P. Pius knyve. Hls munkt vgzett a knyv irja, hisz egy
olyan Rend mltjbl hoz el adatokat, mely a ht vszzados trtnelme
alatt minden np, de klnsen a magyar np letbe bekment.
Manapsg, a sik paragrafus s trsadalmi trvny nyomsa alatt
kifradt emberek nagy elszeretettel nznek a Rend fel, mely minden
knyszerszably fl emelkedve, nts kedllyel s mosolygs, gondatlan
nzssel akart szolglni az rnak s ez alapon tehermentesteni a ked-
lyben fradt trsadalmi embert. Pietistkkal, forradalmrokkal, anarchis-
tkkal egyarnt tallkoztam Assisiben, Carceriben, Alvernn. Mind-mind
tanulmnyozni, bmulni jtt Ferenceti s Rendje testvreit. gy van meg-
alaptva ez a Rend, hogy rks hahota s mosoly legyen a trsadalmi
tlekedsekben, vagy brmily paragrafusrgsban kifradt emberek fltt. . .
s mgis, mily csodja az gnek! Ha kifradnak a trsadalom mun-
ksai, ha sszerogynak a npek nagy oszlopai, ha csdt mond a politikusok
(lngelmje, ha ingadoznak a hadseregeik francisknust rnt el a trt-
nelem. S ha mr szinte elveszett minden, a mosolyhoz, a gondatlansghoz,
a suttog imhoz szokott ferencesek a kitarts, az er, a harcok vilgraszl
csodit mvelik. Soha mg orszg el nem veszett, mely vlsgos pillanataiban
a francisknusi kzbe vetette gyeplit. . .
Tan erre a trtnelem, elssorban pedig a magyar trtnelem.
A mindig vlsgos s nagystl magyar trtnelemtl elvlaszthatatlanok a
ferencesek. St annyira benn vannak a magyar trtnelemben, hogy szinte
nem is mint szerzetesek, hanem mint valami klnleges magyar prftk"
szerepelnek. s valamint a magyar nemzet trtnelmbl lehetetlen tanul-
mnyozni egy boldog nemzet boldogsgnak; trtnett, pp gy a magyar
francisknusok trtnelmben hiba keressk az Assisii Ferenc boldog
ramcisknusainak tpusait. Ami a magyar trtnelem, az a magyar francis-
knus : viaskods, szenveds, rmtelensg, srs, vres hall. s minl
nagyobb a magyar srsa, fjdalma, annl nagyobb a francisknusnak
szerepe . . .
Ha majd egyszer nagyon boldog lesz a magyar, bizonyra vgeszakad
a magyar francisknusok trtnelmi alakjainak is . . . Akkor ez a szrcsuhs
faj vagy elpuhul s kipusztul, vagy ms vidkre kltzik, hogy a fjdalmai
tovbb fjlalhassa, a knnyet tovbb tr'lihesse.
P. Pius knyve adalkaiban szp fnyt vet e nagymunkssg magyar
francisknusokra. Megrdemli e knyv nemcsak a figyelmnket, hanem a
magyar trtnelemrs hljt is.
P. Zadravecz Istvn
r
tbori pspk.
TARTALOM
Zadravecz Ist vn pspk elszava.
A szerz elszava.
A jelen munkban felhasznlt nyomt at ot t s kzi rat i mvek jegyzeke.
A jelen munkban felhasznlt levltri anyag jegyzke.
T. FEJEZET.
A magyar rendtartomnyok.
1. . Nhny megjegyzs Szent Ferencrl s az szellemrl.
Szent Ferenc mveltsge. Lngelmje. Szent Ferenc szedleme. A vi l g
szelleminek ural kodsa az koron. Elfogadta-e a kzp- s az j kor Szent Ferenc
szellemt? Szent Ferenc, mint a t rsadal mi krds megoldsnak jvend vezre.
2. . Convent ualisok s observansok.
A szigorbb s enyhbb i rnyzat ak prt j j rak keletkezse. Az els ssze-
tkzsek. Ppai dntsek. Spirituales, observamtesi, rat res de communitate,
conventiuales. Az o brs e r v a n s sz keletkezse. A c o n v e n t u a l i s sz rgi s
ksbbi jelentse. A eonventualisok s az observansok elmleti vi t j a. A gyakorl at i
klnbsg kztk. A spiritulisok viszonya az Egyhzhoz. Eret nek s szakadr
spiritulisok. Vita Kr i szt us s az apostolok t ul aj donj ogrl . A konstanci zsi nat
hat rozat a. Az observansok jogi helyzete a Szent Ferenc rendben a konstanci zsinat
ut n. V. Mrton, IV. Jen, V. Mikls, 111. Calixtus s II. Pi us ppa rendelkezsei.
1517-ben a ppa a Szent Ferenc rend kormnyzat nak j ogt az observansokra ruhzza,
a conventualisoknak fggni k kell az observansok ti. A eonventualisok ezt nem akar j k
elviselni. Kilpnek az immr observans Szent Ferenc rendbl s a ppa engedelmvel uj
rendet alaptanak.
3. . A magyar rendtartomnyok megalakulsa s trtnelknek fbb vansa
1. A magyarorszgi mari anus s salvatorianus provincia. 2. A bosnyk rend-
t art omny. 3. A BosnaeCroatiae provincia. 4. A Szent Jeromosrl nevezett dal-
mciaii s a ragusai rendt art omny. 5. A Legszentebb Megvltrl nevezett dalmciai
rendt art omny. 6. A magyarorszgi, Kapi szt rn Szent Jnosrl nevezett r endt ar t omny.
7. A heroegovinai rendt art omny-j el l eg r s g. 8. A l adi sl ai t a rendt art omny.
9. A horvt-szlavonorszgi, Szent Cyrillus- s Methodiusrl nevezett rendt art omny.
10. A cat t aroi provincia. 11. A dalmciai harmadrendek.
(
12. Az erdlyi rend-
t art omny. 13. A mi nori t knak magyarorszgi rendt art omnya. 14. A kapucinusok-
nak osztrk-magyar provincija.
II. FEJEZET.
A ferencesek a trk vilgban.
1. . A ferencesek a trk vilgban.
A trk uralom ltalnos jelleme. A trk viselkedse a keresztnyek i rnt .
A trk mint bir a kat hol i kusok s a protestnsok kztt. Az 1545-iki szegedi hitvita..'
A keresztnyek szabad val l sgyakorl at nak megszortsa. A trk t erl et pspkei.
A kathlikus plbnik, helyekt, melyeken katkolikusok laktak. Ferencrendiek.
vilgi papok, j ezsui t k. A frdem a kat hl i kus kit megt ar t sa krl a t rk terleten
a ferencrendiek volt. A kecskemti h veknek 1644-iki levele az esztergomi rsekhez.
A trk, mi nt a ferencrendiek ol t al mazj a. Ferencrendi vrt anuk a t rk vilgban.
2. . Visszapillants.
A veszedelmek, melyek a t rk t erl et en lelkipsztorkod papokat s szerzeteseiket
krnykezt k, r A ferencrendiek szenvedsei. Lelki nagysguk. Szent Ferenc
rendj nek rdeme. Sz. Ferenc szellemnek megnyi l vnul sa a trk vilg ferenceseiben.
III. FEJEZET.
A magyarorszgi protestantizmus s a magyar ferencesek.

v
; i ' 1. . Kortrtneti megjegyzsek.
A vallsgyi jog krdsi a XVI . s a XVII. .szzadban. Magyarorszigon a
Prot est ant i smus elterjedsnek a vilgi ur aknak a kat kol i kus egykzi vagyonra val
vgysa nem volt oka. A paphi ny sem okozta a protestantismixs elterjedst.
A prot est ant i smus elterjedsnek egyi k oka az egykzi fegyelemnek s a papi erklcsnek
a papsg krben val meglazulsa, egy msi k, oka pedig a rossz egyhzkormnyzat volt.
A prot est ant i smus elterjedsnek okaknt sem a fpapoknak a mohcsi tkzetben val
elesse, sem a hossz resedsek, sem a pspki j avaknak vilgiak rszre val elzlogo-
s t sa s hadiclokra val lefoglalsa nem szerepelhetnek. Miknt kell megtlni azt
a nagy vltozst, melyet a valls gyben a XVII. szzad hozott. Magyarorszg a
XVI . szzad vge fel^, kevs kivtellel, prot est ns volt. Mikortl kell szmtani a
prot est ant i smusnak az orszgban val nagyobbszer el t erj edst ? A kat hl i kus papsg
rszvtele az . n. reformatioban. A kat kol i kus papoknak klnbz f aj t i aszerint,
hogy tlnyom nagy rszknek a kat kol i kus Egykztl val vgleges, teljes el vl
r
"
el t t ki mennyi re tette magv a prot est ant i smust .
2. . A magyar feren-ereyidiek s a prfotestaiitisbMis.
A magyarorszgi reformt orok kzl ki k voltak kat hl i kus papok, kik ferenc-
rendi ek? A legtbb reformt or kat hl i kus pap volt. Kat hol i kusoknak s protestn-
soknak egymson elkvetett kegyetlenkedsei. Nhny adat arrl, hogy mi t szenvedtek
a ferencrendiek a protestnsoktl.
IV. FEJEZET.
A magyar ferencesek trtnetnek vzlata
klnbz rendhzaik szerint.
1. . A klnbz rendhzak.
A klnbz rendhz' ak rvid t rt net e betrendben.
2. . sszefoglals.
Hny rendhz llt fenn a ml t ban? Hny puszt ul t el? Hnyat lltottak fel
j r a ? Hny van ma?
V. FEJEZET.
A magyar kirlyi hatalom s a magyar ferencrendiek.
1. . A ferencrendiekre twnatkozo kirlyi intzkedseid.
Altalnos megjegyzs a ki rl yi fkegyri jogrl. A ferencrendieknek az orszgba
val befogadsa. A rendt art omnyok hat r ai nak megllaptsa. A kregetsi ter-
l et ek hat rai nak megllaptsa. Uj rendt art omnyok fellltsa. A ferencrendieknek
ki r l yi oltalomba val vevse. Uj rendhzak al ap t sa. A strictior observantia. -
A szerzetesi fegyelem. A ferencrendiek szmnak meghat rozsa. Vagyonkezels.
Cassa parochorum. Fortiflcatorium. A ferencrendiek anyagi rdekeinek vdelme.
A ferencrendiek anyagi tmogatsa. Bels kormnyzat. A ferencrendieknek a
pl bni krl val eltvoltsa. A menedkjog.
2. . sszefoglals.
A ferencrendieknek gyszlvn minden gyt a ki rl y kormnyozt a.
VI. FEJEZET.
Ferencrendi apck.
1. . A nagyszombati Clarissk.
Altalnos megjegyzs a Clarisskrl. Magyarorszgi fconvontjeik. Adalkok
a nagyszombati convent trtnethez : Alaptsa. Vsrjog a pozsonymegyei Biahzn.
A mrichidai kolostorhoz tartoz javak. Per ek miattuk. Az apck jobbgyainak
admentessge. Per az aszi erd mi at t . Jakusi t h Zsuzsa kisasszony esete. Az
apck sorsa a felkelsekkor.
2. . Az budai, a pozsonyi, a budai s a pesti CUc-rvssJc.
Az budai convent al ap t sa. Az budai apcknak Pozsonyba val kltzse.
Vrady Pl rsek s az apck tizedei. ApcaszakUoa eredetileg a nyulakszigeti
domonkosrendi apck volt. Hogy kerl t a pozsonyi Clarissk t ul aj donba? Cegld.
Vita az apck s Pozsony vrosa kztt egy polgri hz mi at t . Vi t a ugyamaztok
kztt bor behozatala miatt. Sennyey Ist vn, gyri pspk hagyomnya az apck
rszre. A pspk apca-testvrnek hozomnya. Pomz s Kal sz uj raadomnyo-
zsa. Viczay Mria apca. Bercsnyi Erzsbet aptn. A vsrhelyi bi rt ok.
A magyar Clarissk mily elkel nemzetsgek lenyai voltak. Adatok a zgrbi
Clarisskrl. A budai kolostor alaptsa. A pesti kolostor alaptsa. Adatok e
kolostorrl megsznsig. >
S. . Valamennyi magyar Clarisst illet kirlyi intzkedsek.
Mri a Terzi nak az apck szmra, bi r t okai k kezelsre s j oncai kr a vonat-
koz intzkedsei. A magyar Clarissk folyamodsa II. Jzsef csszrhoz r endj k
eltrlse eltt, i
tf. . Az Erzsbet-apck.
Szent Ferenc harmadi k rendje. A zrdban l harmadi k rend nk hzai Magyar-
orszgon a mohcsi vsz ut n megszntek. A kolozsvri har madi k rend nk. Az
Erzsbet-apck pozsonyi hznak megalaptsa. Vita a Budn tett al ap t vny mi at t .
Ki rl yi intzkedsek a pozsonyi Erzsbetek gygyszert rra nzve. Mikor j t t ek
az Erzsbetek Budra?'
A SZERZ ELSZAVA.
Aki csak nmileg belepillantott a magyar trtnelembe s melyik,
2sak nmileg mvelt magyar ember ne tette volna ezt, annak okvetlenig
van valamelyes ltalnos fogalma arrl az rdemrl, melyet a rgi magyar
szerzetesek a magyarsg hite s erklcse fentartsnak s haznkban a
mvelds megalaptsnak, megrzsnek s tovbbfejlesztsnek tern
vvtak ki maguknak Bizonyra ha csak nagy ltalnossgban is> tud
valamit arrl, hogy rgi szerzeteseink kzt a jelzett mkds tekintetben
Assisi-i Szent Ferenc rendje kivl helyet foglalt el s hogy e rend a mai
s a jvend magyar nemzedket klnsen azzal a hsiessgvel, azzal
a maga felldozsval ktelezte nagy hlra, mellyel a trk vilgban
Isten s a, magban a magyarsgban rejl erklcsi er utn minden ms
tnyezt fellmlva a magyarsgnak si hitt s nemzetisgt fentar-
totta. A rgi magyar ferenceseknek a magyar kzpkorban val hittrt,
lelkipsztorkod s ami ezzel egyrtelm: kulturl mvelkedsrl a
magyar trtnelem mindig dicsr en fog megemlkezni, mi ez azonban
mindahhoz kpest, amit a rgi magyar salvatorianus s bosnyk tartomny-
beli francisknusok, mint a np igazi a t y i , b a r t a i , a legrmesebb
korban, a trk hdts idejn, az ezer sebbl vrz, leigzott magyarsggal
egytt az si magyar, katholikus valls s a magyar nemzetisg megmara-
dsrt vgigszenvedtek! Ez a hsges kitarts a porba sjtott szegny
magyar maradvny" mellett, ez a vr tansgig elmen buzg lelkipsztor-
kods minden bizonnyal mindenha a magyar histria vknyveinek egyik
legfnyesebb lapjra lesz feljegyezve. s azt hisszk, nincs ember, ki a
magyar multat csak egy kiss ismern s mindazokrl, miket itt rintettnk,
valamit ne hallott volna.
Nem a trtnelmi szaktudsoktl teht, mert hozzjuk felesleges-
volna ily krdst intznnk, hanem minden, hazja mltjt szeret magyar
embertl krdezzk: ha mindaz, mit az imnt rtunk igaz, joggal szmot
tarthat-e (haznkban az rdekldsre oly munka, mely a rgi magyar feren-
cesek trtnett trgyalja, nem csupn egyhztrtneti, hanem ltalnos
magyar nemzeti szempontbl is?
Kvetkez megjegyzsnk csak a szakbrlknak szl:
Munknk A d a l k o k cmet visel. E sz szabja meg cljt, feladatt
s krnk teht mindenkit, hogy ne ms, hanem csak eszerint birlja
meg munknkat.
Valamely intzmnynek teljes, kimert trtnethez a d a l k o k a t ,
a n y a g o t gyjteni: nem jelenti azt a ktelessget, hogy v a l a me n n y i ,
a trgyra vonatkoz adalkot, az e g s z , a trgyra vonatkoz anyagot
sszegyjtsk.
Tovbb: valamely intzmny trtnetben van f- s m l 1 kes
dolog. A fdolog magnak az intzmnynek a fejldse, a mellkes dolog
a trgyalt intzmnnyel rokon intzmny k sorsa s azofknak a koroknak,
melyekben a trgyalt intzmny fennllt, ltalnos, de klnsen a trgyalt
intzmnyt kzelebbrl rint viszonyai. Termszetes, hogy valamely intz
mny trtnett az itt rintett m e l l k e s dolgok trgyalsa nlkl nem
szabad, st nem is lehet megrni, mert valamely intzmny fejldsnek,
trtnetnek e me l l k e s dolgok elengedhetetlen, szksgszer felttelei
voltak, gy hogy ezk megrtse, az ezekre val utals nlkl a trgyalt
intzmny trtnete, fejldse teljesen rthetetlen volna. Mr most: be-
valljuk, hogy munknkban itt-ott a f- s a mellkes dolog anyagban
arnytalansg uralkodik, mert itt-ott a mellkes dologra nzve tbb anyagot
gyjtttnk ssze, mint a fdologra nzve. mde ezrt nem rhet bennnket
vd. Ha ugyanis, mint mondtuk, magunk el tztt clunk, feladatunk
csak az volt, hogy a magyar ferencesek trtnethez a d a l k o k a t :
a n y a g o t gyjtsnlk, ezzel az sem vlt ktelessgtnkk, hogy itt-ott ne a
mellkes dolgokra nzve gyjtsnk tbb adalkot, anyagot, mint a fdologra
nzve. Szerintnk tekintve ppen a fdolgot: a magyar ferencesek intz-
mnynek trtnett, fejldst e munkban semmi, mg oly mellkes-
nek ltsz adat sem felesleges, az az a r n y t a l a n s g pedig, mely az
imnt kifejteit szempontbl munknkban itt-ott mutatkozik, bn ugyan
oly mben, mely a magyar ferenceseknek tljes, kimert trtnete akar
lenni, de nem bn az ilyenben, mint a mienk, miely a teljes, kimert trt-
nethez csak adalkokkal akar jrulni. A teljes, kimert trtnetben term-
szetesen egy pontra nzve sem szabad a fdolgot kevsbb, hinyosabban
megvilgtani,, mint a mellkeset, de a mg csak elkszt munkt vgezni
akar, a teljessget ppen nem ambitionl adalkgyjtneSk, kinek nem
ktelessge a fdologra nzve minden felkutathat anyagot sszegyjtenie,
meg van engedve az is, hogy itt-ott a mellkes dolgokra nzve gyjtsn
ssze t bi b anyagot, mint a fdologra nzve, feltve, hogy a fdlog
szempontjbl a mellkes adatok nem feleslegesek, amint hogy, miknt
mondtuk, vlemnynk szerint, e mimkban, a fdolog szempontjbl, egy
felesleges adat sincs.
Budapest, 1920. oktber h 4-n, szent Ferenc atynk nnepn.
Dr. Szab Gy. Pius,
erdlyi ferencrendi atya, tart. tbori', lelksz, pspki titkr
A jelen munkban felhasznlt nyomtatott s kzirati mvek
jegyzke.
I. Nyomtatott mvek.
Acsdy I gnc: Magyar or szg Budavr vi sszafogl al sa kor ban. 18&6.
Acsdy I gnc: Ld. Szi l gyi Sndor. A magyar nemzet t rt net e.
Angyal Dvi d: Ks mr ki Thkly I mr e. M. Trt . l et r aj zok. 1888. 1889.
Angyal Dvi d: Bt hor y Gbor ural kodsa. Szzadok. 1896.
Angyal Dvi d: Ld. Szi l gyi Sndor. A ma gya r ne mz e t t rt net e.
Annal es Mi norum : (Tbb adat ot vet t nk e hat al mas mbl, de most , mikor e j egyzket
sszel l t j uk, mir ni ncs keznknl . Maj d el j n az ideje, hogy bi bl i ographi ai l ag
i smer t essk) .
bel J e n: Sz ngy Br t f n a XV. s XVI . szzadban. Szzadok. 1884.
Balsy Fer enc: Tanul mny a mi l ki pspksgrl. Magyar Sin. 1861.
Bauch Guszt v : Adal kok a r ef or mat i o s a t udomnyok t rt net hez Magyarorszgon a>
XVI . szzadban. T. Tr. 1885.
Ber nar di ni : (B.) (eati) Aqui' lani Chroni ca f r a t r um mi nor um observant i ae. Ex codice aut o-
gr apho pr i nmm edi di t f r . Leonar dus Lemmena 0. F. M. l omae. Typi s Sli li-
st i an is. MCMII.
Beszt ercebnyai 1876-iki Schemat i smus. Ld. Ipolyi Ar nol d.
Bethlen I st vn grf : A reformci s Erdl y. Prot . Szemle. 1917.
Bod P t e r : Ld. Kocsi Cserg Bl i nt .
Brevi s Memria : Prov. Capi st r anae. Ld. Memoria.
Brszt el Laj os : Telegdi Mikls lete. Kat i i . Szemle 1895.
Br ck Henr i ck : Lehrbuch der Ki rchengeschi eht e. 1888. Negyedi k ki ads.
Brsszel i okmnyt r . gy idzzk a kvet kez mvet : Magyar t r t nel mi okmnyt r a
brsszel i orszgos levltrbl s a bur gundi knyvt r bl . Ngy kt et . 14411652.
Megj el ent 18571859. Monum. Hung. Hi st . Magy. Trt, E"ml. Els oszt. Okmny-
t r ak. I. I I . I I I . IV. kt .
Bunyi t ay Vi nce: A magyar or szgi sal vat or i anus Szent -Ferenl c-rendek kzgylseinek
j egyzknyvei . 15311567. Egyht . Emi. I I . kt . I I . fggel k. 464530."lap.
uEyitay Vi nce: A hi t j t s t rt net bl . Szzadok-. 1887.
Bunyi t ay Vi nce: A vr adi pspksg t rt net e; Hr om kt et . A t r t net t er j ed 1566-ig.
Megj el ent 1883. 1884.
Bunyi t ay Vi nce: 1896-iki Nagyvr adi Schemat i smus.
Bunyi t ay Vince : A vr adi kpt al an l egyi l kol t at snak hagyomnya. Szzadok. 1878.
Bunyi t ay Vince : Ld. Egyhzt r t nel mi Eml kek.
Chobot Fer enc: A vci egyhzmegye t r t net i nvt r a. El s rsz: Az Int zmnyek t r t -
nete. 1915.
Corpus J ur i s Hungar i ci : Ld. Magyar Tr vnyt r .
Csnki Dezs: Boszniai pspksg Magyarorszgon. 1893.
Csi ky Kl mn : Ld. Magyar Tr vnyt r .
Csomor Laj os : A kolosmonostori bencs apt sg s bi rt okai , 1911.
Csrs Fer enc: Ld. Hel l ebr andt r pd.
Czeizei Gbor : A Szent -Ferenc-Rendi ek Nyi t r n. 1911.
Duhr Ber nhar d S. J . : Geschichte der Jesui t en in den Laender n deut scher Zunge. Kt kt et ,
a msodi k 2 rszben. Ter j ed a XVI I . szzad els felig. Megj el ent 1907. 1913.
E' ckhart Fer enc: A f bnya^r hi vat al szervezse. Szzadok. 1914.
Egyhzt r t nel mi Eml kek: gy idzzk a kvetkez mvet : Monument a Ecclesiastica
t empra innovatae in Hungri a religionig illustrantia. Egyhzt rt nel mi Eml-
kek a magyarorszgi hi t uj i t s korbl. t ktet. 15201912. Megjelent 1902
1912. Szerkeszt et t k: Bunyitay Vince, Rapaics Rajmond, Karcsonyi Jnos, Kol-
lnyi Ferenc, Lukcsics Jzsef. (Rvid idzsnk mdj a: Egyht . Emi.)
Ember Pl : Ld. LampeEmber.
Erdl yi 1840-iki Schematismus.
Fab Andrs : Monumenta Evangel i corum Aug. Conf. in Hungar i a. A magyarorszgi
gostai valls evanglikusok t rt nel mi emlkei. Ennek I l l ik, 1865-ben meg-
j el ent kt et e: Kl ani cza Mrton. Fat a aug. conf. eccfesiarum a t empra refor-
mat i oni s ad synodum Pesthiensem in Comitatibus Hungr i Gmriensi, Lipto-
viensi, Arvensi, Trenschiniensi, Nitriensi, Posoniensi, Barschiensi, Turo-
ciensi, Zoliensi, Nagy-et Kis-Hontiensi. Mi nt a m cme mut at j a, t erj ed
172122-ig, a pesti commissio i dej i g, mde a valsgban ez idn tl, II. Jzsef
kori g t rgyal j a az egyhzak t rt net t . I r t a Klanicza mvt a XVI I I . szzad
vgn. Rviden gy idzzk e mvet : FabKlanicza.
Fabri t i us Kr ol y: Oklevelek .a magyarorszgi reformat i o korbl. T. Tr 1S81.
Fabr i t i us Kr ol y: Pemfflinger Mrk, szsz grf lete, klns t eki nt et t el a reformat i o
elterjedsre az er dl yi szszok kztt. rtekezsek a t r t . tudomnyok kr-
bl. 1875.
Far kas Jzsef: Ld. Zsilinszky Mihly.
Far kas Ser aphi nus: 0. F. M. Scriptores Ord. Min. S. P. Francisci Provinci Hungr i
Reformatae, nunc s. Mariae. 1879.
Fehr Ipoly : Gyr megye s vros egyetemes lersa. 1874. Benne a gyri kt prot est ns
egyhz trtnete Kar s ay Sndortl s Liszkay Jzseftl.
Fej r Gyrgy: Codicillus. gy idzzk a kvetkez mvet : J ur i um ac l i bert at um rel'i-
gionis et ecclesiae Catholicae in Regno Hungri pjartibusque adnexis diplo-
ma t i c s . 1847.
Fermendzin : Acta Bosnae. (Mikor e j egyzket sszelltjuk, mr nincs keznknl e m,
azrt nem rhat j uk ide hosszasabban a cmt. gy is elg azonban, hi sz az Acta
Bosriae a maga nemben szinte olyan fojgalom, mi nt pl. a magban Fejr:
Codex Dipl. Igen-igen sokat mer t et t nk e mbl, mely elsrang forrs
nemcsak a boszniai, hanem a magyarorszgi ferencrendiek trtnetre, s ltal-
ban a -magyar egyhzi s vilgi t rt nel emre nzve is. A mvet a zgrbi tudo-
mnyos akadmia adt a ki. A nagynev Fermendzi n, kapi szt r nus rendtarto-
mnybei i ferencrendi atya, sokat lt, kut at ot t Rmban. Az Annales Minorum,
vilghr, nagy f or r sm tbb ktetnek szerkesztsben is rszt vett. Ebbl is
megtetszik, milyen kivl t uds volt.)
Frakni ( Fr anki ) Vilmos: A magyar fpapok a t ri ent i zsinaton. 1863.
Frakni ( Fr anki ) Vilmos: Pzmny Pt er s kora. Hrom ktet. 18681872.
Frakni (Franki ) Vilmos: Henckel Jnos, Mri a ki rl yn udvar i papja. r t ek, a trt.
t ud. krbl. 187273.
Fr akni (Prianikli) Vilmos : Rvai Ferenc, ndori helytart fiainak hazai s kl fl di isko-
l zt at sa 15381555. rtek, a t r t . tud. krbl. 187273.
Frakni Vi l mos: Huszr Gl vrt, Kassn s Komromban. 15551560. Szzadok. 1876.
Frakni Vi l mos: Adalkok Dvay Bir Mt ys lettrtnethez. T. Tr. 1880.
Frakni Vi l mos: Tomori Pl lete. Szzadok. 1881.
Frakni Vi l mos: Magyarorszg a mohcsi vsz eltt. A papai kvetek jelentsei alap-
j n. 1884.
Frakni Vi l mos: Erddi Bakcz Tams lete. M. Trt. l et raj zok. 1889.
Fnaikni Vilmos : A magyar ki rl yi kegyr i jog Szent Ist vnt l Mri a Terziig. 1895.
(Kl n Oki rat t rral . )
Frakni Vi l mos: Werbczi Ist vn l et raj za, M. Trt. l et raj zok. 1899.
Frakni Vilmos : Magyarorszg egyhzi s politikai sszekttetsei a rmai szentszkkel
Hr om ktet. 10001689. Megjelent 19011903.
Frakni Vi l mos: Egy jezsuita, diplomata haznkban. Kat h. Szemle. 1902.
Frakni Vi l mos: Jnos ki r l y s a rmai szentszk. Szzadok. 1902.
Frakni Vi l mos: Ld. Magyar Orszggylsi Emlkek.
Fr akni Vi l mos: Ld. Szilgyi Sndor. A magyar nemzet trtnete.
Fr anki Vilmos : Ld. Fr akni Vilmos.
Fri dri ch Ur bnus : Hi st ri a seu Compendiosa Descriptio Provinci Hungr i Ordinis
Mi norum S. P. Franci sci St r i ct i ons Observantiae, mi l i t ant i s sub Gloriosissimo
Titailo Sanctissimi Sal vat ori s. . . Cassoviae. Typis Societatls Jesu, Anno
MDCOLIX. Folio. 4. szmtl.. az I. Rsz 174, a II. Raz 11231 szmt t . s 1
szmtl. lap. Fridrich Orbn, sal vat ori anus rendt art omnybel i ferences at ya,
mer j k mondani, bogy ha mennyisgre nem is, de minsgre a Pr ayakkal s a
Kat onkkal egy sznvonalon ll t rt net r.
Clams Pi us : Series Episcoporum Eeclesiae Catholicae quotquot i nnot uerunt a Beato Pet ro
Apostolo. Ratisbonae. 1873.
Glaviniah Francesco: Origine della Provincia Bosna Croatia. (Glavinich, bosnyk-horvt
rendt art omnybel i ferences /atynak e nagyon becses, XVII. szzadbeli mvbl
szi nt n sokat mer t et t nk, de ez sem lvn mr keznknl, ennek a cmt sem
i kt at hat j uk ide hosszasabban.)
Gottwald I gnc: Ez nazarnus pap volt. Egy prdikcijt ld. az Egyet emi knyvt rban
az Ae. 4 r. 725. jelzs ktetben.
Hamvas: (Dr.) Bosznia haj dan s most. Uj Magyar Sin. 1878.
Hanuy Ferenc: A l ut herani smus Magyarorszgon a mohcsi vsz e'-tt. Kat h. Szemle. 190'G.
Hat vani Mihly : Ld. Horvt h Mihly.
Hei l ebrandt r pd ismertetse Csrs Ferencnek kvetkez cm mvrl : ,,A debreceni
vrosi nyomda trtnete. 15611911". 1911. Szzadok. 1912.
Il ergenrt her Jzsef: (Bibornok.) Handbuch der allgemeinen Kirchengesciichte. Hrom
ktet. 18841888. (A legjabb, rszben IV., rszben V. ki ads szintn meg-
jelent az 1910-es vekben. Ez mr, eddig ngy ktetes.)
Hodi nka Antal : Tanulmnyok a bosnvk-dj akovri pspksg trtnetbl. 1898.
Horvt h Cyri l l : Ismertetse Szildy ronnak kvetkez cm mvrl : ,,Szegedi Gergely
nekes knyve. 1893." Kat h. Szemle. 1894.
Horvt h Mihly : Ld. Brsszeli okmnyt r.
Horvt h Mi hl y: Regestk a bcsi csszri levltrbl. 11181605. Trt . Tr. 1861.
Il bner Emi l : Ld. Illsy Jnos.
Illsy Jnos : Ismertetse Hbner Emi l nek kvetkez cim mvrl : A cegldi r. kat h.
egyhz rvid trtnete. 1900." Szzadok. 1901.
Ipolyi Arnol d: Veresmart i Mihly, XVI I . szzadbeli magyar r lete s munki . Kor-
raj z a hi t j t s idejbl. 1875.
Ipolyi Arnold : a szerzje az 1876-iki besztercebnyai egyhzmegyei trtnelmi Sche-
matismusnak. .
J akab El ek: A kolozsmonostori apt sgi zrda, mi nt ldzttek menhelye. Szzadok.
1889.
Jakab Elek : Uj adatok Bocskay Ist vn lethez. Szzadok. 1894.
J akab El ek: Erdl y egyhztrtnelmhez. T. Tr. 1867.
Kapi szt rn Szent Jnos levelezse : Hetvennyolc, eredeti, Kapi szt rn Szent Jnoshoz
i nt zet t levelet, melyet most, e Szentnek tbb ereklyjvel egyt t , az olaszor-
szgi Capestrano templomban riznek, 1901-ben ki adot t Pet t k Bla. Az enge-
delmvel e leveleket] a magyarorszgi Kap. Szent Jnosrl nevezet t fenenc-
rendi rendtartoimmy fnksge j r a ki nyomat t a s valamelyik, 1900-as vi
rendt art omnyi Schemat i smus fggeillkekppen j r a kzrebocsjtotta. Mi e
ki advnynak azt a pl dnyt hasznl j uk, mely, kln/v llas z t va az illet
Schematismustli, hozz van kt ve az 1907-ik vi ,,Lifct. Encycl. Ven. Defi-
ni t ori i Prov. S. Joann, a Cap. " s az 1909-ik vi Litt. Encycl. P. Mi-
ni st ri Prov. S. Joann. a Cap."-hoz. (A budapestbuda-orszguti ferencrendc
convent knyvtrbl. )
Kaposi Jzsef: Szent Ferenc Vi rgoskert j e. Fi oret t i . Olaszbl ford t ot t a, bevezetssel
s jegyzetekkel el l t t a Kaposi Jzsef. 1913.
Kanyar Fer enc: Uni t ri usok Magyarorszgon, t eki nt et t el az unitarismxia ltalnos
t rt net re. 1891.
Karcsony Imre : Evlia Cselebi, t rk vilgutaz magyarorszgi ut azsai . 16601664.
1904. Trk-magyarkori trtnelmi emlkek. Msodik osztly r k. II. kt.
Karcsonyi Jnos: Magyarorszg egyhzt rt net e fbb vonsaiban. 970-ti 1900-ig.
Msodik kiads. 1915.
Karcsonyi Jnos : Az 152663. vekben meglt ferencrendi szerzetesek nvsora. Kzli
a ferencrendiekneik gyngysi levltrbl, az 1598-iki ,,Miscellanea Fr at r i s
Valentini de Ndasd" cim kziratbl Karcsonyi Jnos. Egyht . Emi. II.
kt . I I I . fggelk.
Karcsonyi J nos : Ld. E' gyhztrtnelmi Emlkek.
Kar say Sndor : Ld. Fehr Ipoly.
Kat ona I st vn: Hi st ri a Critica-jbl a megfelel ktetek.
Kazy Ferenc ,S. J . Hi st ri a Regni Hungr i ab anno saeculi deimi septimi primo ad
annum eiusdem saeculi t ri gesi mum septimum. 1737.
Krolyi r pd : Ld. Magyar Orszggylsi Emlkek.
Kemny Jzsef grf: Trt nel mi adatok. Eesedi Bthory Ist vn emlkezete 1586-bL
Uj Magyar Muzeum. 1859. I. kt .
Kemny Laj os (ifj.) : Kassa vros levltrbl. T. Tr. 1889.
Kemny Laj os (ifj.) : Kl mncsehi Mrton lethez. T. Tr. 1890.
Klanicza Mr t on : Ld. Fab Andrs.
Knauz Nndor : Ld. Lnyi Kr ol y.
Kocsi Cserg Bl i nt : Szi l gyi Sndor 1866-ban, Lipcsben, ki adt a Kocsi Cserg Blint-
nak, a XVII. szzadbeli magyar prot est ns glyarab-lelksznek Bod Pt er l t al
Nagy enyeden, 1738-ban magyar r a ford t ot t mvt, melyet Kocsi Gserg Bl i nt
1676-ban <a kvet kez cimmel i r t : Narraitiio brevis de oppressa libertate Eccle-
ei arurn Hungarica. rum (stb.) E' mnek els kilenc fej ezet e megjelent az al bb
e jegyzkben i eml t et t LampeEmber-fle prot . egyhztrtneti mben.
Cserg mvnek utols hrom fejezett ol vashat j uk a M. N. Muaeum kzi rat -
t r nak 1187. Quar t . Lat. jelzs ktetben, egykor kzirat msolatban.
Bod Pter, LampeEmber nyomn szintn csak az els kilenc fejezett ford-
t ot t a le magyar r a Kocsi Cserg Bl i nt mvnek s ford t snak ezt a. cmet
a dt a : Kszikln pl t hz ostroma. Ezt a f or d t st adt a ki, bevezetssel s
jegyzetekkel elltva Szilgyi Sndor. Cserg mvnek hrom utols fejezete
is megjelent mr nyomtatsban az Egyhzt rt net i adattr I. vfolyamban.
Kollnyi Fer enc: Olh Mikls. Kat h. Szemle. 1888.
Kollnyi Fer enc: Zsinati b rsg Magyarorszgon 1561-ben. M. Sin. 1895.
Kollnyi Fer enc: Kpek a hazai hi t j t s idejbl. M. Sin. 1891.
Kollnyi Fer enc: Regestk a rmai s prmai levltrakbl. T. Tr. 1905.
Kollnyi Fer enc: Magyar Ferencesek a XVI. szzad els felben. Szzadok. 1898.
Kollnyi Fer enc: Magyar ferencesek a XVI. szzad els felben. Kl nl enyomat a
Szzadokbl. "l898.
Kollnyi Fer enc: Esztergomi kanonokok. 11001900. 1900.
Kollnyi Fer enc: Ld. JSgyht. Emi.
Kolozsvri Sndor : Ld. Magyar Trvnyt r.
Sorneli J nos : Fr agment a Ungari cae Hi st ri ad annum Chrieti 1667. et sequentes . . .
Cassoviae. Typis Academiae Soc. Jesu. An. 1741. Hogy a szerz Kornel i , Id.
Sommervogel. IV. kt. 1194. 1195. hasb.
Kovc9 Sndor : Ld. Zsilinszky , Mihly.
LampeEmber: gy idzzk rvidsg okrt a kvetkez munk t : Hi st ri a Ecclesiae
Reormatae in Hungar i a et Transyl vani a inter per pet ua cert am ua et afflictio-
nes a primordiis praecipue r epur gat or um sacrorum ad recentiora t empra per
Dei grjatiam conservat ae: ex monument i s fide di gni ssi mi s a viro quodam doc-
t i ssi mo magnam par t em congesta., nunc aut em quaestionibus mul t i s locupletata
et hoc ordine conci nnat a a Fr i d. Adolpho Lampe . . . Traj ect i ad Rhenum.
Apud Jacobum van Poolsum. 1728. 4r. XVI. 919. Egszbr-kts. A budapest i
egyetemi knyvt r pldnya. A m szerzje az 1710-ben meghalt', Debre-
ceni-nek is nevezet t Ember Pl , , magyar reformt us pap, ki adj a, bvitje
a oimben megnevezet t Lampe Fr i gyes Adolf.
Lnyi Knauz: gy idzzk a kvetkez mvet : Lnyi Krol y. Magyar egyhz trt-
nelme. tdolgozta Knauz Nndor. Kt ktet. 8891526. Megj". 1869.
Lnyi" Kr ol y : Magyar catholious clerus- t rt net i gazol t a emlke. Els s msodik kor-
szak. 1848.
Lemmens Leonardus : Ld. Bernardi nue Aquilanus.
Lencz Gza : A kassai templomfoglals hat sa Bocskav felkelsre s a bcsi bkek-
t sre. Prot. Szemle. 1917.
Liszkay Jzsef : iLd. Fehr Ipoly.
Lukcsics Jsef : Ld. Egyht . Emi.
M. S. (Mrki Sndor?) : A szentjobbi aptsg megsznse. Szzadok. 1887.
Magyar orszggylsi eml kek: gy idzzk a kvetkez mvet : Monumenta Comitialia
Regni Hungri . Magyar Orszggylsi Emlkek. Monumenta Hungri
Hi st ori ca. Magyar Trtnelmi Emlkek. Har madi k osztly. Eddi g megj el ent
t i zenkt kt et . Az IVIII. kt et szerk. Fr akni Vilmos. A IX. s X. k-
t et et gzerk. Fr akni V. s Krol yi rpd. A XI. s XI I . ktetet szerk. Kr-
l yi . Az I XI . kt . megj . 18741899. A XI I . kt. megj. 1917.
Magyar Tr vnyt r : Corpus Jur i s Hungari ci . Szerk. Mr kus Dezs. Ki ad: Fr ankl i n
Rvai . Egy kt et : 15401848. vi Erdlyi t rvnyek. Egy kt et : Verbczi
Ist vn Il rmaskvve. Azutn felhasznltuk mg PU, els t kt et et , melyek
' j az 1000-tl 1835-ig hozott trvnyeket tartalnmzzk. Magyar s l at i n szveg.
A miagyar szveget ksz t et t k: Kolosvri Sndor, vri Kelemen, Nagy
Gyula, Tt!h Lri nc s Csiky Kl mn. Bevezetsek a fordtktl. Utalsok, ma-
gyarz jegyzetek rszi\nt tlk, rszint Mrkus Dezstl.
Magyarorszg vrmegyi s vrosai : Ebbl fel hasznl t uk a pozsonyi s a szat mri
kt et et .
Magyary Pl : Mri a-Radna . . . t rt net e . . . 1902.
Marczali Henri k : Ld. Szilgyi Sndor. A magyar nemzet t rt net e.
Margalits Ede: Pt er Lukcs, a Slyom, Szlavnia felszabaditja. Kat h. Szemle 1894.
Maszrik Vi kt or : A Szz Mrirl nevezett t ar t omny pozsonyi zr dj nak
t rt net e. ,1897.
Mr kus Dezs : Ld. Magyar Trvnyt r.
Memoria (Brevis) : Prov. Cap. Budae. 1857. (E mvet magunk nem hasznl t uk. Kal mr
zsb albb emltend kzi rat ban t al l t uk idzve.)
Molnr I mr e: A censur,a t rt net e Magyarorszgon 1600-ig. 1912.
Nagy Bni : A mari nus ferencesek a XVI . szzad els felben. Kat h. Szemle. 1913.
Nagy Bni : A ferences szellem s hat sa haznkban. , Klnlenyomat az egri kat h. f-
gymnasiumnak 1900/1901. vi rtestjbl. 1901.
Nagy Bni : A mari nus ferencesek II. Jzsef korban. Kat h. Szemle. 1905.
Nagy Bni : A mar i nus ferencesek 1790-tl! az 1822-iki nemzeti zsinatig. 1914. A Szent
Ist vn Trsultat tiud. s irod. oszt. felolvas lseibl. 87. sz.
Nagy Bni : Herceg Est er hzy Pl, a ferencesek jtevje. Klnlenyomat az egri kat h.
f gym nasi um 1902/903. vi rtestjbl. 1903.
Nagy Gyul a: Ld. Magyar Trvnyt r.
Ndasdi Val ent i nu (Blint) : Ld. Karcsonyi Jnos.
Nmethy Lajos : Nagyboldogasszonyrl) nevezet t budavri plbniatemplom trtnete.
(Nyolc kzlemny.) Magyar Sin. 1875.
Nmethy Laj os: A j ezsui t k lelkipsztorkodsa Budn. 16861773. Magyar Sin. 1876.
Nvt r : Ld. Schematismusok.
Ochievia (Philippus ab ) : Epi t ome vet ust at um Provi nci Bosnensiis. Venetiis.
1765. (E mvet magt nem hasznl t uk, csak Kal mr zsb albb emltend
kzi rat ban t al l t uk idzve.)
Okolicsnyi P l : (Nvtelenl.) Hi st ri a Diplomatica de st at u Religionis Evangelicae
in Hungar i a in t r s periodos distincta. 1710. (Teht rgi magyar knyv. Egy
pldnya meg van Pompry Aurl knyvt rban is.)
Ort vay Tivadar : Mnia, I I . Laj os magyar ki rl y neje 1505-1558. M. Trt. l et raj zok.
XXX. 1914.
vri Kelemen : Ld. Magyar Trvnyt r.
Paruler Gyul a: A magyar nemzet t rt net e az rpdhzi ki r l yok ajaitt. Kt ktet. 1893.
Pavick Emeri cus : Ramus vi r i dant i s olivae. Budae. 1766. (Magunk nem hasznl t uk,
csak Kal mr zsbnek albb emltend kzi rat ban olvastuk a cmt.)
Pet t k Bla : Ld. Kapi szt r n Szent Jnos levelezse.
Pt erffy Kr ol y: S. J. Sacra ,concilia Ecelesiae Romano-Catholicae in Regno Hungr i
celebrata ab anno Christi MXVI. usquae ad annum MDCCXV. (A msodik
kt et c ml apj n: MDCCXXXIV. ) Accedunt Re;gum Hungr i et Sedis Apos-
talicae Legat orum Constitutlones Ecclesiasticae. Ex MSS. (manuscriptis) potis-
simum eruit, collegit, i l l ust ravi t Kt ktet. 1742.
Pokoly Jzsef : Ld. Zsilinszky Mihly.
Pomprj Aurl : A [fldesri jog s az ellenreformatio. Religio. 1917.
Pompry Aur l : A fpapok rendj nek ellenmondsa 1608-ban. Religio. 1917.
Pompry Aur l : A ki r l y fldesri s kegyr i joga a vrosokban. Kat h. Szemle. 1918.
Pompry Aurl : A rgi magyar j ezsui t k hazaisgia. Magy. Kul t r a. 1918. E tanul-
mnyr a refl ekt l t Rvsz Imre. Jelszavak revisioja. Pr ot . Szemle. 1918.
Pompry Aurl : A kt Rkczi Gyrgy s a j ezsui t k. Magy. Kul t ur a. 1918.
Pr Antal : Apck levelei a XVII. szzad kzeprl. Trt. Tr. 1909.
Pr Antal : Ld. Szilgyi Sndor : A magyar nemzet trtnete.
:
Pr ay Gyrgy S. J. : Specimen Hi erarchi ae Hungaricaie. Kt kt et . 1776. 1779.
Rapaics Raj mond : Ld. Egyht . Emi.
Rt h Gyrgy: Kt kassai plbnos a XVI. szzadban. Szzadok. 1895.
Relkovic Nda: A felsmagyarorszgi ht als bnyavros legrgibb kzgylsi jegyz-
knyvei. 15611623. Szzadok. 1913.
Rvsz I mr e: Dvay Bir Mtys, els magyar reformtor l et raj za s irodalmi mvei
1863.
Rvsz I mr e: Mliusz Pt er emlkezete. 1873.
Rvsz I mr e: Erdsd Jnos, magyar prot est ns reformt or, klns t eki nt et t el nmely
magyar tudsok balvlemnyre. 1859.
Rvsz I mr e (a most eml t et t nek unokj a) : Ld. Pompry Aurl.
Rvsz Kl mn: A reformat i o hat sa haznkr a. 1884.
Rvsz Kl mn: Kt napl a XVI I . szzadbl. T. Tr. 1904.
Rvsz Kl mn: A kassai reformt us fiskola. Szzadok. 1908.
Ri bi ni Jnos : Memorabilia August anae Confessionis i n Regno Hungri . -Kt ktet.
1787. 1789.
Rost y Kl mn S. J . : Nhny vons Jzus Trsasga jogi trtnetbl haznkban.
M. Sin. 1883.
Sal amon Fer enc: Magyarorszg a t r k hdts korban. 1864.
Schematismusok :
Vci, 1915. Ld. Chobot Ferenc.
Vradi , 1896. Ld. Bunyi t ay Vinee.
Erdl yi , 1840.
Besztercebnyai, 1876. Ld. Ipolyi Arnol d.
Provi nci BosnaeArgentinae, 1836.
Provi nci BosnaeArgentinae, 1887.
Provi nci BosnaeArgentinae, 1895.
A hercegovinai, t ar t omny jelleg rsg, 1889.
A dalmciai, Legszentebb Megvltrl nev. rendt art omny, 1897.
A horvt- s szlavonorszgi, Szent Cyri l l us- s Methdiusrl nev. rendt art omny, 1904.
A ladislaita rendt art omny, 1878.
A kapisztrnuis rendt art omny, 1893.
A kapi szt rnus rendt art omny, 1913.
A mari anus rendt art omny, 1855.
A mar i anus rendt art omny, 1903/4.
Az erdlyi, Szent Ist vnrl nev. rendt art omny, 1901.
A kapucinusok oszt rk-magyar rendt art omny, 1892.
Mi nori t a nvt r, 1882/3; ,
Mi nori t a nvt r, 1912/3.
Sohnherr Gyul a: Ld. Szilgyi Sndor. A magyar nemzet trtnete.
Srs Pongr c: A reformat i o egy szemfnyvesztse. Kat h. Szemle. 1898.
Srs Pongrc : Verancsics s a reformat i o. Kat h. Szemle. 1897.
Srs Pongr c: Verancsics s Forgch Simon. Kat h. Szemle, M. Sin. 1897.
Srs Pongr c: Ghimesi Forgch Si mon br. Szzadok. 1899.
Srs Pongr c: Egy fej ezet Olh Mikls letbl. Kat h. Szemle. 1905.
Srs Pongr c: tven v Olh Mikls letbl. Kat h. Szemle. 1903.
Srs Pongr c: Forgch Ferenc, a bboros. Szzadok. 1901.
St at ut a Provinci Capistranae. Budae. 1829. (Magunk nem hasznl t uk, csak cmt
olvastuk Kal mr zsbnek al bb emltend kziratban.)
Szab Kr ol y: Huszr Gl letrl s nyomdj rl . Szzadok. 1867.
Szalay Lszl: Magyarorszg t r t net e. t kt et t hasznl t uk (18521857), de tbb
ktete van.
Szal ay Lszl : Adalkok a magyar nemzet t rt net hez a XVI. szzadban. Msodik
ki ads. 1861.
Szal ay Lszl : Ld. Verancsics Ant al .
Szdeczky Laj os: Bt hor y Zsigmondn. Szzadok. 1883.
Szdeczky Laj os: Kovacsczy Far kas 15761594. M. Trt . l et raj zok 1891.
Szeitz Le (nvtelenl) : Magyar- s Erdl yorszgnak rvid ismrete, melly e kt
orszgnak mi nd vilgi, mi nd egyhzi l l apot t yt zem eleibe llittya. Pesten,
Li ndauer Jnos knyv-rosnl . 1791. 8 r. XVI, 299 szmt t s 5 szsmtl. lap.
Szentiklray Jen : A csand-egyhzmegyei plbnik t rt net e. I. kt . 1898.
Szermi Gyrgy, I I . Laj os s Jnos ki rl yok hzi kpl nj a eml ki r at a Magyarorszg
romlsrl 14841543. Ki adt a Wenzel Gusztv. Monum. Hung. Hist. Magy.
Trt . Emi. III. oszt. r k. I. kt . 1857.
Szi l dy ron s Szilgyi Sndor : Okmnyt r a hdolrtsg trtnethez Magyarorszgon.
II. kt . 1863. (Trk-magyarkori t rt nel mi emlkek. Els oszt. Okmnyt r.
II. kt.)
Szildy ron s Szilgyi Sndor : Trk-magyarkori l l amokmnyt r. V. kt. 1871.
(Trk-magyarkori emlkek. Els osztly. Okmnyt r. VI I . kt.)
Szildy ron : Ld. Horvt h Cyrill.
Szilgyi Ferenc : Raj zok Erdl y llamletbl a XVI I I . szzadban. Kzlemnyek az erdlyi
rmai kat hoi i kus egyhzi trtnetbl. r t . a trt. t ud. krbl. 1874.
Szilgyi Sndor. Szerkeszt. A magyar nemzet t rt net e. Tiz kt et . Ebbl fel hasznl t uk
a jelen munkban a kvet kez kt et eket :
II. kt . Marczali Henr i k: Magyarorszg t r t net e az rpdok korban. 1895.
I I I . kt . Pr Ant al s Schnherr Gyul a: Az Anj ou-hz s rksei. 1895.
IV. kt. Fr akni Vilmos : A Hunyadi ak s Jagel l k kora. 14461526. 1896.
V. ikt. Acsdy I gnc: Magyarorszg hrom rszre oszlsnak t rt net e. 15261608.
1897.
VI. kt. Angyal Dvi d: Magyarorszg t rt net e I I . Mtystl I I I . Ferdi nnd hal l i g.
1898.
VI I . kt. Acsdy I gnc: Magyarorszg t rt net e I. Lipt s I. Jzsef korban. 1657
1711. 1898.
E mbl vagy gy idznk, hogy Szilgyi nevt i r j uk s az illet ktet szerz-
jt, t eht pl. Szi l gyi Frakni , mi a negyedik kt et et jelenti, vagy pedig
hogy az illet kt et szerzjnek nevt i r j uk s hozz: Millniumi t r t . s a
kt et szmt, pl. Frakni , Mil'lnimi t r t . IV.
Az elbbi idzsi md szeri nt mi nd az V., mind a VI I . kt et et Szilgyi
Acsdy-val idzzk. Hogy ezzel a kt nvvel melyik kt et et r t j k, az V., vagy
a VII.-et-e, megmut at j a maga az a kor, melyre az idzet vonatkozik.
^Szilgyi Sndor : Erdl yi orszggylsi emlkek. 15401699. Huszonegy ktet. Mon.
Hung. Hi st . Magy. Trt . Emi. (Az I. s I I . kt. Har m. oszt. Magy. orszggy.
eml'. A I I I . kt . Msodik oszt. Erdl yi orszggy. eml. Azut n: Harm. oszt.
Orszggy. eml. 18751898.
Szilgyi Sndor
:
Az 1588-ik vi december 823. Meggyesen t ar t ot t orszggyls t rt -
net e s art i cul usai . Uj Magyar Muzeum. 1858. II. kt .
Szilgyi Sndor : Henckel Jnos levelezsbl. T. Tr . 1882.
.Szilgyi Sndor : Raj zok s t anul mnyok. Kt kt et . 1875.
Szilgyi Sndor: Zr nyi Pt er s t rsai l i gj a s a rendkivli trvnyszkek. 1867.
.Szilgyi Sndor : Carrillo Alfonz diplomciai mkdse 15941598. Er t . a t r t . t ud.
krbl. 1877.
Szilgyi Sndor: Bthory Gbor fejedelem t rt net e. 1887.
Szilgyi Sndor : Szamoskzy Ist vn t rt net i maradvnyai . 15661603. Ngy kt et .
18761880. Mon. Hung. Hi st . Magy. Trt . Eml. Msod. oszt. r k. XXI . ,
XXVI I I . , XXIX. , XXX. kt.
.Szilgyi Sndor : Ld. Kocsi Cserg Blint.
Szilgyi Sndor : Ld, Szildy ron.
;Szllsy Kr ol y: Az oszt rk-magyar monarchia szerzetesrendei. I. kt. 1878.
Takt s Sndor : A magyar kl ari ssza apck volt pesti kol ost ornak trtnete. Kat h.
Szemle. 1894.
Takt s Sndor : Raj zok a t rk vilgbl. Hr om kt et . 19151917.
Tth Lri nc: Ld. Magyar Trvnyt r.
'Tth-Szab P l : Szat hmri Gyrgy prms. 14571524. M. Trt . l et raj zok. XXI I . 1906.
Vci Schemat i smus: Ld. Chobot Ferenc.
Vradi Ferenc (O. F. M.) (Franciscu a Varadi no) : Descriptio Provincii Bosnae
Argent i nae. 1679. {Ugy emlksznk, Kai zer Nndor O. F. M. adt a ki.)
Vradi Schematismus : Ld. Bunyi t ay Vince.
Velics Lszl : Vzlatok a magyar j ezsui t k ml t j bl . Hrom fzet . 19121914.
Verancsics Ant al , m. ki r. hel yt art , esztergomi rsek, sszes munki . Tizenkt kt et .
18571875. Ki adt k: IVII. kt. Szal ay Lszl. VI I I I X. kt. Szalay L. s
Wenzel Gusztv. XXI . kt. Wenzel G. XI I . kt. Szalay L. s Wenzel G.
Monum. Hung. Hi st . Magy. Trt. Emi . Msod. oszt. r k. I I VI . IX. X. XI X
XX. XXV. XXVI. XXXI I . kt.
Veress nekre : A kolozsvri Bthory-egyetem t rt net e a lerombolsig, 1603-ig. Er dl yi
Muzeum. 1906.
Veress Endr e : A Sennyey-fik klfldi i skol zt at sa. Szzadok. 1915.
Veress Endr e: Mikor l et t prot est nss Berzeviczy Mrt on? Szzadok. T914.
Veress Endr e: Berzeviczy Mrt on. 15381596. 1911.
Veress Endr e: Erdlyi j ezsui t k levelezsei s i r at ai a Bthoryak korbl. Fontes Rer um
Transyl vani carum. Er d. Trt . Forrsok. I. s II. kt. 1912.
Veress Endr e : Carillo Alfonz, j ezsui t a-at ya levelezse s i rat ai . 15911618. Mon. Hung-
Hi st . Magy. Trt. Emi . Els oszt. Okmnyt rak. XXXTT. kt . 1906.
Veress Endr e: A Fontes Rer um Transyl vani carum. Erd. Trt.. Forrsok. III. kt et ben:
Possevino Antal, j ezsui t a-at ya mve Magyarorszgrl.
Villnyi Szaniszl : Gyr-vr s vros hel yr aj za erdtse, hztelek- s lakssgi viszonyai
a XVI . s ' XVI I . szzadban. 1882.
Wenzel Gusztv : Ld. Szermi Gyrgy s Verancsics Antal.
Zovnyi J e n: A helvt i rny els jelentkezsei s trfoglalsai Erdlyben val t rvnyes
el t i l t si g. (1558-ig.) Prot . Szemle. 1917.
Zsilinszky Mi hl y: A magyar orszggylsek vallsgyi t rgyal sai a reformat i ot l
kezdve. Ngy kt et . 15231712. Megjelentek 18801897.
Zsilinszky Mihly, Far kas Jzsef, Kovcs Sndor s Pokoly Jzsef : A magyarhoni ,
prot est ns egyhz t rt net e. 1907.
Zsinka Ferenc : Tanul mnya az erdlyi prot est ant i smusrl . Szzadok. 1913.
II. Kzirati mvek:
Pompry Aur l els kzi r at a: A katholicismus s a prot est ant i smus Magyarorszgon
15211604. Nyomt at sban ki t enne 4344 vet. E mvet a Szent I st vn
Akadmi a, 1918. vi pr i l i s h 26-ikn t ar t ot t egyttes lsn, az Akadmi a
l t al ki kl dt t bi rl k elsmer kr i t i kj nak, klnsen boldogult 'Srs
Pongr c bi rl at nak al apj n (Srs b rl at a gy vgzdi k: A szerz fl fogsa
mi ndent t megfelel annak a clnak, amelyet maga el t zt t , i parkodi k a
dolgoknak vgre j r ni s pontosan fel t nt et ni a fejldst. Ktetnek t t anul -
mnyozsa ut n az a vlemnyem, hogy mint jl meg rt , gondos, kell ut n-
j rssal , a kat hl i kus rdekekrt buzg, de nem el fogul t lelkesedssel meg r t
s a katholicismus s a prot est ant i smus viszonyt nllan trgyal els munka,
csekly vltoztatsokkal, ki adsra rdemes) ol yannak tlte, mely mlt ar r a,
hogy az Akadmia ki adj a, csupn azt kt t t e ki, hogy a szerz azokfat a
j av t sokat s tdolgozsokat, mel yeket a birlk megjelltek, mvn vgre-
haj t sa. A szerz az eml t et t j av t sokat s tdolgozsokat mg 1918 mj usban
elvgezte, de azt a mve kiadsa i r nt j abb lpseket nem t et t . Megjegyzend,
hogy Fratkni Vilmos pspk az Akadmi nak hi vat al osan fel aj nl ot t a, hogy
e m ki adsnak kltsgeit viselni fogj a. A szerz e munkj ban behatlan
foglalkozik a prot est ant i smus Magyarorszgon val elterjedsnek okai val ,
tovbb az 1521-tl 1604-ig t erj ed i dt illetem, a magyar kat hol i kusok s
prot est nsok bels, egyhzi s iskolai letnek fejldsvel, vgl a kt
t bor nak egymshoz val jogi viszonyval. Teszi ezt a megfelel nyomt at ot t
i rodal mi s ki adat l an levltri f or r si alapon.
Pompry Aurl msodik kzi r at a: A katholicismus s a prot est ant i smus Magyarorszgon
15231681. E cmmel a szerz 19181919-ben egy egszen j munkt al kot ot t ,
mely nyomtatsban ki t enne 4850 vet s melyben a szerz, mindent elhagyva,,
mi a pro est ant i smus Magyarorszgon val el t erj edsnek okaira s a rgi
magyar kat hol i kusoknak s prot est nsoknak bels egyhzi s iskolai letre
vonatkozik, csupn a rgi magyar kat hol i kusoknak s prot est nsoknak egy-
mshoz val j o g i viszonyval foglalkozik, mg pedig immr nem csak az
1523-tl 1604-ig, hanem az 1523-l 16 8 l-ig t erj ed kor t Illeten, i smt a
megfelel nyomt at ot t irodalmi s ki adat l an levltri forrsi alapon.
Pompry Aur l harmadi k kzi r at a: A kat hol i ci smus s a prot est ant i smus Magyarorsz-
gon 16811791. E m mg csak rszben kszlt el s ha elkszlne, fol yt at sa
volna a szerz msodi k kzi rat ban fekv mvnek, vagyi s mi nt m s o d i k.
kt et es ablakoznk ahhoz. Mi nt mondt uk, e m s o d i k kt et mg csak rszben
kszl t el, de mi nd nyomt at ot t i rodal mi , mi nd ki adat l an l evl t r i f or r si
anyaga t el j esen ssze van l l t va. Mi a szerz engedelmvel mi ndhr om
i t t eml t et t kzi r at t , val ami nt a har madi k kzi r at a kapcsn eml t et t anyag-
gyj t emnyt t t anul mnyozhat t uk s mindezekbl jelen munknk "szmra
bvein mer t het t nk. Meg kel l mg eml t ennk, hogy Pompr y vek hossz
sor n t i gen b nyomt at ot t i rodal mi s ki adat l an l evl t ri f or r si anyagot
gyj t t t .egy oly m s zmr a is, mel y a magyar l l amnak s a kat hoi i kus
egyhznak a . mltban egymshoz val jogi vi szonyt t r gyal j a. Ez anyag
al apj n knnyen meg lehetne kezdeni az i l l et m meg r st . Ebbe az anyagba
is bel et eki nt het t nk s belle i s mer t het nk j el en munk nk szimra.
Si et nk e hel yt t Pompr ynak i r nt unk . t ans t ot t szvessgrt hl s ksz-
net et mondani .
P. Kai zer Nndor O. F. M. kzi r at a: Nyomt at sban ki t enne 2122 vet . rdemes,
hat r ozot t an t-udonnnyos beccsel b r m. Szor gal mas fel hasznl sval a
nyomt at ot t i r odal omnak s sok ki adat l an l evl t r i f or r snak fel dol gozsval
kszl t . Kr i t i k r a t rekszi k. A tbbi kzt t a .gyngysi feTencrendi convent
knyvt rbl egy egsz, XVI . szzadbel i codexnek, j egyzet ekkel el l t ot t mso-
l at t t ar t al mazza. Kl nsen a hel yek t r t net e s zmr a sokat mer t et t nk
Kai zer nek szi nt n bet r endes hel yt rt net bl . Termszet esen, azzal, ami t mi
Kai zer mvbl e munknkban i dznk, t vol rl si ncs az mvnek anyaga
ki mer t ve s gy a mi i dzet ei nk ugyancsak nem t eszi k feleslegess a Kai zer-
fle kzi r at ki nyomat st , ami fel t t l enl nyer esge volna t rt nel mi irodal-
munknak.
P. Kal mr Vince zsb 0. F. M. k z i r a t a : Peri dus pr i ma (17571782) Hi st r i Pro-
vinci S. J oanni s a Capi st r ano Ordi ni s Fr a t r um Mi nor um n Hungar i a. 1919.
Tudori rtekezs. Ez is rdemes . munka. Szmos ki adat l an f or r s al apj n
r dot t . Hogy P. Kai zer Fer di nnd kzi r at t f el hasznl hat t uk, Tams Al aj os
at ynak, a Kapi s zt r n Szent Jnosr l nevezet t Szent Ferenc r endi rendt art o-
mny nagy t udomnvu fnknek ksznhet j k, ami r t f ogadj a e hel yt t hl s
ksznet nk nyi l vn t st . Szi nt gy ksznet et mondunk Kal mr zsb at ynak
is, hogy kzi r at a fel hasznl st neknk megengedt e.
J el en munknk meg r sakor mg nem hasznl t uk fel a kvet kez kzi r at okat : Ksa Jen,
Balogh Ber nar di nus, Greguska Ant al , Vgh Ferenc, Balzsuvics Odoricus s
Nyr , rgi mar i anus f er encr endi at yk kzi r at ai , val ami nt az Act a Capitu-
l ari a cm kzi r at , (val amennyi a mar i anusoknak pozsonyi l evl t r ban, emlti
ket Nagy Bni, munknkban oly gyakr an i dzet t t anul mnyai ban) tovbb-:
Act a Capi t ul ar i a Provi nci Bosnae-Argent i nae 17381757,
Act a Capi t ul ar i a Pr ovi nci Capi st r anae 17571771,
Act a Capi t ul ar i a Prov. Cap. 17711783,
Li ber St at ut or um Pr ov. Cap.,
P. Kai zer Fer di nandus 0. F. M. Hi s t r i a Provi nci Capi st r anae. Collectio quaedam
act or um Provi nci Capi st ranae,
Collectio Tabul ar um Pr ov. Cap.,
Kl ei ner Blasius. Arch vum Tt r i par t i t um Prov. Bul gri . 1764. (Val amennyi a kapi szt r -
nusok r endt ar t omnyi l evl t rban, em'lti ket Kal mr zsb at ya idzett
kzi rat ban. )
A jelen munkban felhasznlt levltri anyag jegyzke.
Orszgos Levltr.
Cancellriai Osztly.
Liber Di gni t at um Saeculariium. (Ndorok, ki rl yi hel yt art k, cancellrok.)
Liber Di gni t at um Ecclesiastdcarum. (Megys s cmzetes pspkk. Lendvay Mrton,
ki rl yi tancsos s a ki r l yi kamarai levltr i gazgat j nak (consiliarius et
archivi Regio-cameralis director) kzi rat i mve. Lendvay a nvsorokat 1814-ig
vitte, azutn msok f ol yt at t k. A kzi rat cime : Di gni t ari orum Regni Hua-
gari ae Eoclesiasticorum Liber I-us (unus).
Orszgos Levltr.
Cancellriai Osztly.
Conceptus Expeditiomim.
(Oonceptus Expedi t i onum" szavakkal jellik az Orszgos Levl t rnak Cancellriai
Osztlyban rztt gyj t emnyt a mohcsi vszitl fogva a XVI I . szzad legvgeig a
ki r l yi magyar udvari cancellribl ki adot t , kibocstott, expedilt ki rl yi oklevelek,
rendeletek, levelek fogal mazvnyai nak, mel yek t eht valban azok, aminek ma az Orszgos
l evl t rban hi vj k s hi vt k ket a ml t ban is, vagyis kiadmnyok, expeditiok fogal-
mazvnyai , conceptusai. Hat al mas gyj t emny ez, a benne foglalt darabok szma meg-
kzelti a flmillit. A fogalmazvnyok tlnyom nagy rsze Bcsben, a cancellrin
kszlt. Ha a pri ms vagy a ndor i r t a meg valamely ki r l yi levlnek a fogalmazvnyt,
k is elkldtk a fogal mazat ot a cancel l ri ra, hogy ot t i r j k meg al apj n a ki r l yi
levelet s ezt azut n al rassk a ki rl l yal , megpecsteljk s annate: vagy azoknak,
aki ket illetett, el kl dj k. A fogal mazvnyokra r ej uk van i rva az a hely s az az id,
ahol, illeten ami kor a ki rl y ket j vhagyt a, elfogadta. Errl a hel yrl s idrl volt
azut n dat l va a fogal mazvny al apj n kszl t tisiztzat, az i mmr ki adsr a sznt
ki rl yi oklevl vagyi rendel et vagy levl, melyet a ki r l y al i rt . Ha a Concepitus
Expeditionum-ban valamely gyre nzve nem fogalmazatot, hanem mr a ki rl y al-
rsval s pecstjvel el l t ot t oki rat ot , rendeletet, levelet t al l unk, es azrt van, mer t
az oki rat ot , mlyet mi i t t t al l unk, nem adt k ki, hanem valami utlagosan szksgess
vl t j av t s mi at t hel yet t e j oklevelet ksz t et t ek, ami t azut n ki adt ak, vagy mert ,
ha rendeletrl, levlrl volt sz, azzal i s gy t et t k, vagy pedig meri, a rgi vilg szo-
ksa szeri nt azoknak, ki knek a rendel et , levl szlt, mi ut n elolvastk, vissza kel l et t
azt kl deni k a canoellriba. Mi sein e jegyzknkben, sem afflbb a -mberij azokat a
helyeket, melyek a fogalmazatokon, mi nt keltezsi helyek szerepelnek, nem t nt et j k
fel a klnbz fogalmazvnyok idzsekor, mer t a ani clunkat t eki nt ve, nem t ar t j uk
lnyeges krl mnynek, hogy a fogal mazat okat a ki rl yok hol hagyt k jv, csak
i t t l t al ban jegyezzk meg, hogy a ki rl yok fkpp a kvetkez helyeken vgeztk a
cancellaria fogal mazvnyai nak j vhagyst : Bcs, Bcsjhely, Linz, Grc, Prga, ,
Pozsony (ha a magyar orszggyls mi at t i t t t ar t zkodt ak) , Regensburg, Fr a nkf ur t
(ha a nmet birodalmi gyls mi at t i t t vol t ak), Laxenburg, Elbersdorf (e kt ut bbi
helyen csszri kj l ak, vadszkastly volt, a l axenburgi t ki ne smern ma is?>
Ha e jegyzknkben vagy albb a mbgjn mst (nem emltnk, az illet Conceptus Ex-
pedi t i onum-bdi darab mi ndi g fogalmazat. )
I. Ferdinnd kirly (1521156k) korbl.
]550. 2. Vrday Pl, esztergomi rsek, ki rl yi helytaritjnak val kinevezse, 1542 dec.
30-ikrl. Ez a fogalmazvny, mut at i s mutandis, felhasznlva Uj l aky Ferenc,
gyri pspk, ki r l yi hel yt art nak val kinevezsekor is, 1550-ben.
1564. 708. A ki r l y a margi t szi get i (nyulaikszigeti) domonkosrendi apck cinkotai,
taksonyi, szentmihlyi, varsnyi s fenei bi rt oknak i gazgat st (magukat e
bi rt okokat ), mely birtokok lltan az egri vrhoz csat ol t at t ak, Kis-Sernyi
Mihly, Ghemes Al bert s Vizkeleti Bert al an, egri kat onknak adomnyozza.
Miksa kirly (156k1516) karbl.
1569. 941. j un. 3. A ki r l y parancslevele Komrom vrmegye trvnyszkhez, hogy
azt a vi t t , mely a nyul akszi get i domonkosrendi apck szakllosi s ekecsi
jobbgyai kzt t bizonyos kaszl s halsz mi at t t madt , i gaz t sa el.
1569. 952. j un. 7. A ki r l y rendelete Bocskay Miklshoz, az egr i kat onk al kapi t nyhoz,
hogy az budai, most Pozsonyban lak apckat ( Clarisskat) cegldi bi rt okuk
i gazgat snak szabad adomnyozsban ne zavarj a.
1569. 953. j un. 7. A ki rl y rendelete Forgch Simonhoz, az egri vr kapi t nyhoz, hogy
az i mnt nevezett apck cegldi bi r t okt s i gazgat st az i mnt eml t et t
Bocskay Miklstl vegye el, az apck, embernek a5j a t s az apckat
minden erszakoskod ellen vdelmezze meg.
1569. 956. jun. 8. A ki r l y beleegyezst adj a ahhoz, hogy a nyulakszigeti domonkosrendi
apck szakllosi birtokukon (Komrommegyben) egy egsz jobbgytelket
tuds (Li t t erat us) Kls Ferencnek adomnyoztak.
1574. 1201. pr. 20. A ki r l y rendelete Zrinyi Gyrgy grf, trnokmesterhez, hogy ami t
anyai nagyat yj a: Frangepn Mrton grf, a tersatoi ferencrendi eknek hagyot t ,
tlk ne ^vonja meg.
1574. 1202. pr. 18. A ki r l y a terisati conventhez t art oz javalkat e conventnek j r a
adomnyozza.
Rudolf kirly (15161608) korbl.
1580. 1441. mrc. 19. A ki r l y a nagyszombati Clarissknak a pozsonymegy ei Boler zon
(Blahzn) vsrjogoit adomnyoz.
1589. 1801. mj . 29. Bi zony t j a, hogy Fej rkvy Ist vn, gyri pspk, ki r l yi hel yt art
s a kamar a elnke volt.
1592. 1923. szept. 18. Ugyanezt bi zony t j a.
1594. 1982. szept. 29. Ugyanezt bi zony t j a.
1594. 1983. dec. 24. Ugyanezt bi zony t j a.
1597. 324. j un. 9. Bi zony t j a, hogy Kut assy Jnos, esztergomi rsek, ki rl yi hely-
t art volt.
1597. 346. aug. 10. Ugyanezt bi zony t j a.
1601. 927. nov. 7. A ki r l y a gyrmegyei el hagyot t mrichidai kolostorhoz tartoz bir-
t okokat a nagyszombati Clarissknak adomnyozza. (Mrichida a veszprm-
megyei Vsrhellyel egyt t , melyhez t art ozot t , a nyul akszi cet i domonkosrendi
apck volt.)
II. Mtys kirly (16081619) korbl.
1612. 699. jan. 7. A ki rl y levele Gyr vrmegyhez, hogy a bi rt okhat rok mi at t val vi t t ,
mely Mrichidn a nagyszombati Clarissk s enyingi Trk I st vn kztt t-
madt, igaztsa el.
1612. 755. jun. 15. Balsffy Tams kinevezse boszniai pspknek.
1614. 544. dec.*15. A ki r l y (levele azokhoz a biztosaihoz, ki ket avgre- kl dt t ki, hogy
Mrichidn a bi rt okhat rok mi at t t madt vi t t a nagyszombat i Clarissk s
enyingi Trk Ist vn kzt t i gaz t sk el. Kt fogalmazvny.
Ugyani t t , ugyancsak kt pldnyban, a ki r l y ama levelnek fogalmazvnya is,
melyet enyingi Trk Istvnhoz ' intzett, hogy a biztosoE rendelkezshez alkal-
mazkodjk.
1614. 547. dec. 13. A ki rl y levele Npr gyi Dmtr, kalocsai rsekhez, a f ent i r t gyben
ki kl dt t bizottsg elnkhez, melyben el van mondva az is, hogy enyingi Trk
Ist vn mikpp hborgat t a az imnt nevezett apckat mrichidai bi rt okukban.
1615. 650. pr. 15. A ki rl y levele Szentgyrgy s Bazin vrosokhoz arrl, hogy e vrosok-
ban a kegyri jogot magnak s ut dai nak fent art ot t a.
1615. 671. mj . 2 A ki r l y levele Pozsony vroshoz annak a pol gri hdz.nak az gyben,
mel yet a Clarissk a vrosban meg akar nak venni .
1615. 672. mj . 3. A ki r l y levele Pozsony vroshoz a Cl ari ssk borbehozat al a gyben.
1615. 673. mj . 3. A ki r l y rendel et e Szent gyr gy s Bazi n vrosokhoz, hogy a pl bni a-
t empl omot adj k vi ssza a kat hol i kusoknak.
1615. 678. mj . 8. A ki r l y l ekl di vlemnyezs vgett a pr mshoz az budai, mosit Po-
zsonyban lak Cl ar i ssknak egy kr vnyt (egy kanonoki hfz megszerzse t r-
gyban) .
1618. 257. okt . 2. A ki r l y beleegyezik abba, hogy a pozsonyi ferencrendi ek azt a jvedel-
met, mely ket a pozsonyi szrazvm vi bevteleibl megilleti, a nagyszombat i
Cl ari ssknak engedj k t.
II. Ferdinnd kirly (16191637) korbl.
1627. 201. j un. 8. A kirily beleegyezik, hogy a soproni f er encr endi ek egy, kt kre j r
mal mukat Pt er f a s Kll f al vak kzt t , t ovbb egy szl l ej ket a ker eszt r i
hegyen Pongrcz Mi hl ynak el adj k.
1627. 310. szept, 6. A ki r l y levele Est er hzy Mikls grf, ndorhoz a nagyszombati Claris-
sk s a ndor kzt t a mri chi dai bi r t ok mi at t t madt vi t a gyben.
1627. 311. szept . 6. A ki r l y levl a kamar hoz ugyanebben az gyben.
1627. 322. szept 16. A ki r l y beleegyezik, hogy Domitrovich Pt er , zgrbi pspk, a szla-
voniabeli Krsn az auguszt i nusok volt monostorit a ferencrendi eknek en-
gedj e t .
1628. 43. febr. 1. A ki r l y levele Pzmny rsekhez a szent gyr gyi s bazini t empl omnak a
kat hol i kusok rszre val visszavtele t r gyban.
1628. 44. febr. 1. A ki r l yi magyar udvari cancel l ri nak levele a ki r l y nevben a bcsi
udvar i kamarhoz ugyanebben az gyben.
1628. 67. mrc. 20. A ki r l y rendelete Szent gyrgy s Bazi n vrosokhoz ugyanebben az
gyben.
1628. 134. mj . 5. A ki r l y megkldi Domi t rovi ch Pt er , zgr bi pspknek a krsi
ferencrendi ek kr vnyt a con ven t j khz t art oz j avak eladsa gyben.
1628. 268. szept, 14. A ki r l y meghagyj a a por t r a kl dt t kvet nek, hogy a ferencren-
di eknek azt a t r ekvst , hogy Kapi szt r n Szent Jnos tesiti mar advnyai t j l ak-
rl elhozzk, a j n l j a a nagyvezr figyelmbe, pr t f ogsba.
1628. 269. szept . 16. A ki r l y a nevezett er ekl yk elhozsa vget t t nak indul kt ferenc-
r endi nek menl evel et ad.
1628. 277. szept . 23. A ki r l y levele a ndorhoz a szent gyrgyi s bazi ni t empl omnak a
kat hol i kusok rszre val visszavtele t r gyban.
1628. 318. okt . 18. A ki r l y rendelete Szent gyrgy s Bazi n vrosokhoz ugyanebben az
gyben.
1630. 196. .mj. 26. A ki r l y megengedi, hogy a krsi ferencrendi ek a con vent j khz
t art oz j avakat el adj k s a vt el r t convent j k- s t empl omuk j av t sr a
f or d t sk.
1631. 87. mrc. 6. A ki r l y l evel e Pozsony vroshoz annak a polgri hznak az gyben,
mel yet a Cl ari ssk a vrosban meg akar nak vsrol ni .
1631. 96. mrc. 24. A ki r l y rendelete Szent gyr gy s Bazi n vrosokhoz, hogy a plbnia-
templom j avai t a kat hol i kusoknak adj k t .
1631. 167. mj . 26. A ki r l y nevben a cancel l ari a levele a sal vat ori anusok provincilishoz
a galgci ferencrendi eknek a galgci harmi ncadbl adand segly gyben.
1631. 303. szept. 30. A ki r l y vgrehaj t par ancsa Gyr megyhez a mri chi dai hd s vm
gyben, melyeket, br pert vesztett, telekesi Trk Jnos, a nagyszombat i Cla-
r i ssk nagy kr r a, mg mi ndi g lefoglalva t ar t .
1631. 396. dec. 4. A ki r l y a zgrbi pspknek meghagyj a, hogy a varasdmegyei Als- s
Felskocsnt, mel yeket Traut mansdorf Fri gyes grf a j ezsui t knak hagyot t ,
neki k adj a t . Ha a ferencrendi eknek, ki k e bi r t okokat elfoglaltk, a grf rk-
sein valami kvet el ni valljuk van, fol yamodj anak rendes per t j hoz.
1633. 40. febr. 3. II. Fer di nnd ki rl y rendel et e Pozsony vroshoz egy pol gri hznak a
Cl ari ssk rszre val t adsa t r gyban. (Kt l at i n fogal mazvny Ferencffy
Lri nc udvari cancellariai t i t kr keztl. Az elsn r a j t a van Sennyey
I st vn, gyri pspk, cancel l rnak saj t kez, m a g y a r fogal mazvnya is.)
1G33. 125. pr . 2. A ki r l y megparancsol j a Gyr vrmegynek, hogy az al i spnt , ki a
mri chi dai hi dat s vmot telekesi Trk Jnost l a nagyszombati Cl ari ssk
rszre mr vi sszavet t e, j r a kl dj e ki, hogy Trkn az elkvetett erszakossg
bntetst, 100 forintot, tovbb az apck j avr a 1000 f or i nt nyi krt r t st is
vegyen meg.
1633. 125. apr. 7. A ki r l y rendelete Pozsony vroshoz, hogy azt, mi t Pasztorovich Pl
a ferencrendiek rszre hagyot t , iaz at yknak, mi nden ms rks kielgtse
eltt a dj k ki .
1633. 126. apr. 12. A ki r l y levele annak a bizottsgnak egyik tagjhoz, melyet a ki r l y
a nagyszombati apck s telekesi Trk Jnos kzt t a mri chi dai kolostorhoz
tartoz j avak mi at t t madt vita elintzse vget t ki kl dt t .
1634. 11. jan. 18. A ki r l y azt az egyezsget, mely a nagyszombati Clarissk s telekesi
Trk Jnos, val ami nt ennek nej e: gersei Pet h Margit kztt; a gyrmegyei
Mrichidhoz tartoz sopronmegyei j avakr a nzve ltrejtt, j vhagyj a.
1635. 205. mj. 19. A ki rl y megkldi Pzmny rseknek a conventualis mi nori t k krv-
nyt, melyben lltlagos jogaikrl szlnak.
1635. 285 jul. 20. A ki r l y levele orszgainak bibornok-protectorhoz a magyarorszgi
mari anus ferencesek refomat i oj a gyben.
1635. 286. Ugyanez.
1635. 432. nov. 3. A ki r l y meghagyj a a gyri kpt al annak, hogy ami t iSennyey Ist vn
gyri pspk, cancellr, a mari anusoknak s a pozsonyi Cl ari ssknak hagyot t ,
nekik adj a ki.
1636. 116. apr. 19. A ki r l y rendelete Bazin vroshoz, hogy a tancsba kat hol i kusokat is
vlasszanak be,
1636. 219. jul. 21. A ki r l y levele Draskovich Gyrgy, gyri pspkhz, hogy azt a 4000
fori nt nyi hozomnyt, mel yet nhai val Sennyei Istvn, gyri pspk, cancellr,
nitestvrnek, mi kor a pozsonyi Clarissk kz belpett, fel aj nl ot t , Sennyey
hagyatkbl fizesse ki.
III. Ferdinnd kirly (16371657) korbl.
1644. 202. aug. 25. A ki r l y Kaproncn visszaadatja a ferencrendieknek rgi templomukat
s kolostorukat, melyeket most a plbnos hasznl .
.1646. 40. febr. 10. A ki r l y Erddy Erzsbet grfnnek ("Keglevich Gyrgy nejnek) meg-
ha gyj a hogy a samobori ferenceseket tevkenysgkben, egyhzi szabadsgaik-
ban s az alamizsna gyjtsben tisztjei l t al ne engedje zavarni , hanem inkbb
prt fogol j a az at ykat .
1646. 309. jul. 21. A ki r l y levele a prmshoz a kapuci nusoknak az orszgba val hozsa
t rgyban.
647. 74. mrc. 26. A ki rl y krdre vonja Eperj es vr ost egy misz kat hoi i kus papnak
a vrosbl val kizse mi at t .
1648. 132. pr. 3. A ki r l y fel h vj a a pri mst , hogy a conventualis mi nori t k magyarorszgi
provincilist, ki Olaszorszgbl Szitjropkra igyekszik, t j ban tmogassa.
1648. 198, jan. 29. A ki rl yi magyar udvari cancellr levele a ki rl y nevben az udvari
haditancs elnkhez, hogy a trk Boszniban a ferenceseket s a kat hoi i kus
npet vallsuk szabad gyakorlattl megfosztja. Ez a bkektfrs ellen van. A por-
t r a men kvet rendezze el ezt a dolgot a port n.
1648. 231. j un. 4. A ki r l y levele a spanyol kirlyhoz az V. Krol y csszr ltal a npolyi
ki rl ysgban a bosnyk ferencesek rszre t et t alaptvny gyben.
1649. 48. febr. 25. A ki r l yi magyar udvari caincellr kzli a bcsi udvari kamarval , hogy a
ki r l y a zgrbi Cl ari ssknak szegnysgk mi at t kolostoruk ptsre egy-
szersmi ndenkorra a magyar ki rl yi kamart l 1000 forintot ut al t ki . Az udvari
kamar a kzlje ezt a magyar kirlyi kamar val . E levlben sz van azokrl a
pozsonyi Clarsskrl is, ki k a felkels idejn a zgrbi Clarisskhoz menekltek.
1649. 314. szept. 26. A ki rl y levele a ndorhoz a kassai vallsgyben.
1649. 346. okt. 11. A kir' ly levele iaz egri pspkhz, pnpositjhoz s kpt al anhoz
ugyanebben az gyben.
1649. 347. okt. 11. A ki r l y levele a ndorhoz ugyanebben az gyben.
1649. 447. dec. 21. A ki r l y levele ugyanahhoz ugyanabban az gyben.
1650. 204. jul. 20. A ki r l y a salvatorianusok vi si t at ort aj nl j a a pr msnak, a ndornak
s Forgch dm grfnak.
1650. 349. A ki rl y levele a krmcbnyai Unger-fle hz gyben, mel yet a prms a
ferencrendiek szmra megvet t .
1651. 16. j an. 13. A ki r l y a kassai ferencesek szmra hetii msfl fori nt ot rendel a fels-
magyarorszgi ki rl yi jvedelmek kezel sgtl.
1651. mrc. 20. A ki rl y megersti a nagyszombati Clarissk jobbgyainak admentessgt.
1651. 498. nov. 25. A kirly
1
levele Colonna bibornokhoz, hogy akadlyozza meg a magyar-
orszgi sal vat ori anusoknak a nmet-osztrk commissarius generalis joghatsga
all val kivtelt.
1652. 288. aug. 12. A ki r l y levele a ndorhoz, a prmshoz s a kamarhoz ami at t , hogy
Szunyogh Gspr, unokj a ki hozsa vgett, a nagyszombati Clarissk kolosto-
r ba fegyveresen t bbedmagval bet rt .
1652. 409. I I I . Ferdi nnd ki r l y a zgrbi ferenceseknek conventjiik ki j av t sr a 300 forin-
t ot adomnyoz.
1653. 186. jul. 15. A ki rl y a salvator i anusok vi si t at ornak szabad menlevelet ad.
1655. 14. j an. 27. A ki r l y a kassai ferenceseknek vi sszaadat j a egsz templomukat.
1655. 197. j un. 29. A ki r l y elrendeli, hogy Eperj esen egy rgi kolostor adj anak vissza a
. kat hol i kusoknak. (A szepesi kamarhoz. )
1655. 223. j ul . 4. A ki r l ynak ugyanebben az gyben val rendelete Eperj es vroshoz.
1655. 262. Ebben sz van a ferencrendieknek bolgr rsgrl.
1656. 218. j ul . 10. A ki rl y levele a pphoz, hogy a ki rl y bolgr ki rl ysga prot eet ornak
a rmai szentszknl. Colonna bi bornokot teszi meg.
1656. 219. A ki rl y levele ugyanebben az gyben maghoz a nevezet t bibornokhoz.
1656. 222. aug. 12. A ki r l y levele a kamarhoz, hogy a soproa ferenceseknek azt a 40 fo-
ri nt ot , mely rszkre rgtl fogva rendelve van a soproni harmincadbl, j r a
pontosan fizessk.
7. Lipt kirly (16571705) korbl.
1657. 210. j un. 22. A ki rl y levele a Draskovich grfokhoz, hogy azt, amit az el hunyt gyri
pspk, Draskovich Gyrgy, a zgrbi Clarissknak hagyot t , neki k fizessk ki.
1659. 61. mrc. 13. A ki rl y levele a ndorhoz egy eperj esi rgi kolostornak a kat hol i kusok
rszre val t adsa t r gyban.
1659. 124. mj . 3. A ki r l y levele Rkczi Lszl srosi fispnhoz, a katjholikusoknak
Br t f n val ldzse t rgyban.
1659. 125. mj . 3. A ki r l y rendelete a szepesi kamarhoz, hogy a brt fai ak a kat hoi i kus
papot vrosukba hozzk vissza.
1659. 129. mj . 3. A ki r l y rendelete Br t f a vroshoz a katholikusok ldzse t r gyban.
1659. 161. j un. 4. A ki rl y megersiti a nagyszombati Clarissk jobbgyainak admen-
tessgt.
1661. 77. A ki rl y j r a adomnyozza Pomzt s Kal szt a pozsonyi (budai) Cl ari ssknak.
1666. 3. j an. 9. A ki rl y a ferencrendiek pesti templlomoc&kjnak j av t sra 300 fori nt ot
adomnyoz.
1666. 84. apr. 11. A ki r l y rendelete Eper j es vroshoz a vrosban pl prot est ns fiskola
gyben.
1666. 170. jul. 21. A ki r l y rendelete ugyanahhoz ugyanabban az gyben.
1667. 132. Losi Viezay Mri a, nemesladoni Chmetey Pl zvegye, pozsonyi Clarissa, azt
a 2000 forintot, mellyel neki Szchy Pt er grf a vasmegye apt hi i kast l yr t tar-
tozott, a pozsonyi apcaconventnek adj a.
1667. 135. j un. 15. A ki rl y levele a pri mshoz s az orszgbrhoz a br t f ai aknak a valls
gyben t et t nyi l at kozat a gyben.
1667. 147. j un. 29. A ki rl y rendelete Szepes megyhez a estrtklhelyi kpol na gyben.
1667. 164. jul. 13. A ki r l y levele Har r ach bibornokhoz (Rmba) a l adi sl ai t k st ri ct i or
observant i aj nak gyben.
1667. 173. j ul 9. A ki r l y rendelete Eper j es vroshoz a vrosban pl prot est ns fiskola
gyben.
1668. 450. dec. 10. Ebben emltve Bercsnyi Erzsbet Zsuzsanna, a pozsonyi Clarissk
apt nj e.
1668. 452. dec. 19. Oltalomlevl a ' kirlytl a nagyszombati Clarissk rszre a gyrmegyei
aszi erdre nzve. (Per volt Est er hzy Ferenc grf, Far kas Andrs, Bezerdj'
Ferenc s az apck kzt a nevezet t erd mi at t . )
1669. 323. okt. 19. A ki r l y levele a szepesi kamarhoz abban az gyben, hogy Nagybnya
vrosa egy nyomorul t kat hoi i kus nvel, vallsi gylletbl, i gazt al anul bnt .
1670. 107. Ebben emltve Bercsnyi Erzsbet Zsuzsanna,, mi nt az budai s vsrhel yi
Clarissk pozsonyi conventjnek apt nj e.
1670. 224. Ebben emltve a pozsonyi (budai) Cl ari ssknak egy cegldi al at t val j a
(j obbgya).
1671. 77. mrc. 3. A ki r l y ut as t sa bi zt osai : Brsony Gyrgy, vradi pspk s Holl
Zsigmond, szepesi kamar ai tancsos, rszre Lcsn, Eperj esen s Br t f n egy-egy
rgi kolostornak a katholikusok rszre val t adsa t rgyban.
1671. 7. jaii. 10. V. . ugyanerre nzve.
1672. 49. Bi zony t j a, hogy Szombathelyen voltak domonkosok s ferencesek.
1673. 113. mrc. 9. A ki r l y levele Szelepcsnyi Gyrgy, esztergomi rsekhez a lvai'
vallsgyrl.
1673. 338345. dec. 6. A ki rl y rendelete a vrosokhoz a tancs s a tisztviselk vl aszt sa
gyben.
1674. 35. jan. 30. A ki rl y levele a baziniakhoz a prot est ns lelksz vl aszt sa gyben.
1674. 93. febr. 26. A ki rl y rendelete Gyngys mezvroshoz, hogy a salvatorianusoJc
syndicusait vrosi
1
' tisztsgekkel ne terheljk.
1675. 541. dec. 14. A ki r l y rendelete Kassa vroshoz a vros ft empl omnak j kar ban
val t ar t sa mi at t .
1675. 544. dec. 18. A ki rl y rendelete a kamarhoz a kassai t i szt j t s gyben.
1675. 545. dee. 18. A ki r l y rendelete Kassa vroshoz a vrosi t i szt j t s gyben.
,1676. 208. j un. 6. A ki rl y rendelete Heves megyhez], hogy Gyngys mezvros a salva-
t ori anusok syndi cusai t pol gri tisztsgekkel ne terheljk.
1677. 209. mj . 26. A kassai cheknek az Urnapi krmenet en val rszvtele gyben a-
ki rl y rendelete Kassa vroshoz.
1688. 417. szpt. 20. Szchenyi Gyrgy, esztergomi rsek az esztergomi ferenceseknek adta.
15.000 fori nt rt vet t fej rmegyei cskakvi bi rt okt . A ki rl y ez adomnyt meg-
ersti. A sztrongyoldott fogalmazvny mellett megvan maga, a kirly-
al rsval elltott, pergamenre r t oklevl is, mely arany s pi ros betkkel-
kezddik. A pecst le van rla vve.
Orszgos Levltr.
Caneellriai Osztly.
Originales Referadae.
(Originales Referadae" szavakkal jellik az Orszgos Levltr Caneellariai Osz-
t l yban rztt gyj t emnyt azoknak az eladsoknak, vlemnyeknek, javaslatoknak, ,
mel yeket a ki rl yi magyar udvari cancellaria a XVI I . szzad legvgtl 1770-ig a ki r l yok
el t erj eszt et t . Az 1526-tl a XVI I . szzad legvgig t erj ed idbl, a ,,Conceptus Expedi-
t i onum" gyjtemnyben, mi nt l t t uk, nincsenek meg a ki rl y el t er j eszt et t eladsok:
(krds, hogy abban az idben minden eladst rsba foglaltak-e?), a Conceptus Expedi-
t i onum" gyj t emnyben csak a cancellariai eladsok al apj n l t rej t t ki rl yi oklevelekt-
rendeletek, levelek fogalmazvnyai vannaik meg. Ellenben az Originales Referadae" gyj -
temnyben nincsenek meg a ki rl yi oklevelek, rendeletek, levelek fogalmazvnyai, hanem
csak a cancellariai eladsok, melyek al apj n azok az oklevelek, rendeletek, levelek ltre-
j t t ek. Minden egyes originlis referada egyenesen a kirlyhoz van intzve, neki va n
cimzve s tbb rszbl ll, u. c m . az illet gy histrijnak;, elzmnyeinek, a fl, vagy-
a felek krsnek, az alsbb hatsgok, illeten kormnyszk (t eht a vrmegye, az illet-
kes pspk, a hel yt art t ancs kebelben fennll illetkes bizottsg vallsgyi, vagy
al ap t vnyi , vagy cassa parochorum-i bizottsg s a hel yt art t ancs plnuma) mind-
ezekre vonatkoz vlemnynek eladsbl, vgl : a cancellarinak az alsbb frumok vak
egyez, vagy vele ellenkez vlemnybl, o p i n i o-jbl. (Igenis, a cancellaria s nem a
cancellr opinloja, mer t igazban a cancellaria is t ancs volt, ott is mi ndent tancsban,
collegialiter i nt zt ek, csak gy, mi nt a hel yt art t ancsban, az opi ni o valban vala-
mennyi cancellariai tancsos volt.) Az originlis referada-ra azut n a ki rl y r ei r t a
resol ut i oj t , vagy egyszer p l a c e t szval, vagy klnsen ha a ki r l y az opiniott
eltren hat rozot t , egy vagy tbb, sokszor szmos mondatban. Ha az gyet , ms szval :
a re vonatkoz cancellariai vlemnyt, referadat a miniszteri conferent i ban, vagy mg'
fel j ebb: a t i t kos tancsban i t r gyal t k (mind a kt testletnek t agj a volt a magyar-
cancellr is), az Originales Referadae" gyjemnyben megt al l j uk a mi ni szt eri conferen-
tia, vagy a t i t kos tancs vlemnyt is s a ki rl ynak i mmr erre r r t resolutiojt. Ha
a ki r l y resolutioja megvolt, akkor szerkesztettk meg az illet gyre-, vonatkoz ki rl yi '
oklevelet, vagy rendeletet, vagy levelet, mel yet azutn, mi ut n megpecsteltk s a ki rl l yal
al rat t k, el kl dt ek a hel yt art t ancshoz, hogy az kzlje az illet megyvel, v a g y
valamennyi megyjvel, vagy az- illeti ipspkke3|, vagy val amennyi pspkkel, az:
llet megye a felekkel st b. A ki r l y a p l a c e t - a t mi ndg sajtkezleg i r t a re
a referada-ra. (Placet Carolus, placet m., mely utbbi bet ,,Mria Terzi "-t je-
l ent . ) Ha a resolutio egy vagy tbb mondatbl llt, I I I . Kar ol y ki rl y ezt is min-
dg, akr nmetl, akr l at i nul , vgig sajtkeziien i rt a. Ez a ki rl yunk egyformn
jl kezelte a nmet s a l at i n nyelvet. Lat i nsga nem iigeu rosszabb kor nak ma-
gyar hivatalos l at i nsgnl , ka nem is akkor a szbsg s egy kiss spanyolos
is. Mria Terzia, lia a p l a c e t-nl tbbet i rt , szintn saj t kezen i rt a a referadak-ra
n me t resolutioit, val ami nt latin resolutioit is, de ez ut bbi akat csak akkor, ka rvidek
voltak, mg ha hosszabb llekzeteknek kellett lennik, mr t i t kr val r at t a (persze
szorosan az szndka, ut as t sa szeri nt ) s csak al rt a ket. Igaz, hogy is t udot t
latinul, de mg sem volt oly ers a latinban, mi nt des at yj a. Az originlis refera-
d-knak kt dt umuk van. Az els azt a napot jellenti, melyen a cancellr a referad-t a
ki r l y el t erj eszt et t e, a msodi k azt , melyen a ki r l y (vagy kirlyn) resol ut i oj t a
referad-ra r e r t a. Ez ut bbi dt umot az exmissio, az exmi t t l s, a kiads, a kibocsts
dt umnak neveztk s ezrt r t k elj'e az Exm. " betket. Az originlis referada s a
ki rl yi resohitio alapjn l t r ej t t ki rl yi oklevl, rendelet, levl is arrl a naprl keltez-
hetett, melyen a ki rl yi exmissio t rt nt , vagyis melyen a ki r l y (vagy a ki rl yn)
resolutiojt a referad-ra r r t a. Mi e jegyzknkben a reiferad-k msodik dt uma ell
az Exm" bet ket el hagyj uk, mert a mondottak al apj n az olvas mr gy is t udhat j a,
mi t jelentenek a msodik dtumok. )
III. Kroly )kirly (11111740) korbl.
1724. 32. aug. 22. szept. 19. A ki rl y dnt a pozsonyi s a budai Clarissk kzt az budai
s a nyulakszigeti al ap t vnyok mi at t t madt vitbiain,
-1726. 42. szept . 19. nov. 26. A kirlty nem engedi meg, hogy Draskovich dm grfn
a conventuiailis mi nori t k rszre a sopronimegyei Csepregen conventet alaptson.
1728. 1. 1727. dec. 15. 1728. j an. 5. A ki rl y nem engedi meg, hogy a gyr-belvros ferenc-
rendi ek Gyrszigeten is akr conventet, akr resi dent i t alaptsanak.
1728. 70. mj . 14. nov. 24. A ki rl y j vhagyj a, hogy Kr ol yi Sndor grf a Clarissk
rszre Pesten kolostort alaptott.
1729. 5. j an. 31. febr. 20. A ki rl y intzkedse a pri ms s a csandi pspk kztt a
Szeged felett gyakorl and joghatsg mi at t fel merl t vitban,
11720. 68. m j . 9. jun. 8. A ki rl y megengedi, hogy a kapuci nusok Hat vanban s Szkely-
hidin letelepedjenek, de nem engedi meg nekik, hogy Nagyvradon rendhzat
al ap t sanak.
1731. 9. 1731. 71. E kt referda ar r a vonatkozik, hogy Pozsony vrosa a kapucinusok
conventje mellett egy ker t et vett s benne kocsmt akairt pttetni, mi ellen
a kapuci nusok t i l t akozt ak, krvn mg azt is, hogy a ker t et a vrostil meg-
veheissk. Az gyet , a ki r l y haj a szeri nt , bks egyezsggel intztk el.
1733. 64. pr. 28., mj . 19. A ki rl y intzkedse abban ia vitban, mely a mari anusok
kzt t az (alternatives vlasztsok mi at t t madt .
1733. 77, Exm. jun. 29. A zgrbi pspk jelentse a szlavniai plbnikrl s &
plbnikat kezel ferencrendiekrl.
1733. 85. Exm. jul. 22. A ki rl y intzkedse abban a vi t ban, mely a mari anusok
kzt t laz al t er nat i vus vlasztsok mi at t t madt .
1733. 87. A kiraily megengedi, hogy az az atya, ki a szlavniai plbnik vi si t l sra
j t t , a visitatiot vgezze.
1733. 114. A ki rl y intzkedse abban a vi t ban, mely a mari anusok kztt az alterna-
t i vus vlasztsok mi at t t madt .
1733. 121. Az imnt eml t et t vi t r a vonatkozik.
1734. 57. 1734. 73. 1734. 87. szintn az emltett vi t r a vonatkoznak.
1735. 9. Exm. jan. 17. A ki r l ynak vgs dntse az eml t et t vi t ban.
1735, 82. A Kapornaky-al ap t vnyra vonatkoz iromnyok.
1735. 100. aug. 8., nov. 8. A ki r l y megengedi, ihogy i kapuci nusok nagyvradi resi-
denti j likat conventt alaktsk.
1737. 13. j an. 11., mrc. 1. A ki rl y nem engedi meg, hogy a conventualis mi nori t k
a trencsnmegyei Bittsn rendhzat ptsenek.
1738. 49. aug. 12., aug. 20. A ki r l y megengedi, hogy az Erzsbet-apck Pozsonyban
megtelepedjenek.
1.739. 21. febr. 6., pr. 7. A ki rl y elrendeli, hogy az Erzsbet-apck rszre Budn
tett al ap t vnyt a pozsonyi Erzsbetek kapj k meg.
Mria Terzia kirlyn (17401780) korbl.
1744. 42. A kat onai hat rrvi dkre j t t populus Clementinus-t kt ferencrandi gondozza.
1746. 36. mrc. 29., pr. 15. A ki rl yn a ladisla' itknak I. Lipttl kapot t privil-
giumt megersti.
1746. 43. jan. 3., jan. 15. Est erhzy Jzsef grf Tat n 'a kapucinusok rszre conventet
alaptott. A ki rl yn ez ' alaptshoz megadj a beleegyezst.
1746. 75. jul. 7., jul. 30. Hunyady Ant al a somogymegyei Mesztegnyn a mari anusok
rszre conventet alaptott. A ki rl yn ez alaptshoz magadj a beleegyezst-
1747. 80. pr. 17., pr. 24. A ki rl yn a conventualia mi nor i t kat megersti Ostrtk-
hely bi rt okban.
1747. 141. A cancellaria vlemnye al apj n a ki rl yn megmagyarzza az 1715. 102. te.,
riatiojt.
1747. 162. dec. 5., dec. 17. A szermmegyei populus Clamentinus-t gondoz ferencrendiek
rszre a ki rl yn a cassa parochorum-bl seglyt ut al ki .
1748. 95. pr. 26., jul. 2. A ki rl yn a pozsonyi Erzsbeteknek megt i l t j a, hogy gygy-
szereket rus t sanak.
1748. 153. Exm. okt. 26. A ki rl yn ismt megengedi a nevezett apcknak, hogy
gygyszert rukban gygyszereket rul j anak.
1749. 44. febr. 3., mrc. 12. A kiirilyn a karlcai ferencrendi ekre nzve intzkedik.
1749. 153. aug. 25., aug. 28. Ivanovics Ferenc, bosnyk rendtartomnybeili ferencrendi,.
goromba levelet r t a cancellrniak a szlavniai egyhzi llapotokrl. A
ki rl yn intzkedik ez gyben.
1749. 165. szept. 15., szept 22. Csky Mikls grf kalocsai rsek, nhat al ml ag elvette
a ferencrendiektl a szntovai plbnit- A kirlyn intzkedik ez gyben.
'1,749. 173. okt. 2., okt. 15. A ki rl yn nem engedi meg, ihogy Bibits J akab az arad-
megyei Szent annn a ferencrendiek rszre conventet alaptson.
1750. 16. jan. 27., febr. 2. A ki rl yn Ivanovics Ferenc, bosnyk rendt art omnybei i
ferencesre, ki a cancellrnak a szlavniai egyhzi gyekrl goromba levelet
rt , ki szabj a a bntetst.
1750. 109. szept. 4., szept. 7. A populus Clemejntinus templomai.
1751. 7. 1750. nov. 13. 1751. j an. 17. A ki rl yn intzkedse a karl cai ferenc-
rendiek gyben.
1751. 22. A ki rl yn intzkedse ugyanerre nzve.
1751. 23. Exm. febr. 15. A ki rl yn intzkedse ugyanerre nzve.
1751. 36. A ki rl yn intzkedse egy gyilkos gyben, ki Jszbernyben a ferenc-
rendiekhez menekl t .
1751. 80. Exm. jul. 12. A ki rl yn a Brdon s Gradiskin a lelkipsztorkodst vgz
fetrencrendieknek a eaissa parochorum-bl csak 100 f or i nt ot engedlyez.
1751. 85. jul. 9., j ul . 12. Bibits J akab az aradmegyei Szent annn a pi ari st k rszre rend-
hzat al ap t ot t . A ki rl yn ehhez beleegyezst megadj a.
1751. 147. A kirlyn ki mondj a, hogy a ferencrendiek csak ot t ' kezel j enek plbnit, hol
convent j k van, egyebt t azonban vilgi papokkal helyettestsk ket.
1752. 3., 1751. dec. 31., 1752. j an. 3. A ki rl yn elrendeli, hogy a ferencesek a mitrovieai
plbnit hal adkt al anul hagyj k el.
1752. 70. A ki rl yn rendes fel t erj eszt st kvetel a cancellrtl abban nz gyben, hogy a
ferencrendiek a mitrovieai s ltalban a szlavniai plbnik mi at t a pphoz,
fordul t ak.
1752. 75. Exm. pr. 16. A cancellr jelenti a ki rl ynnek, hogy a ferencrendiek plbnii
s szabad lete gyben mr r t ak Rmba Mellini bibornoknak, a ki rl yn rmai
miniszternek s eladja, hogy mi t kellene mg i r ai a bi bornoknak. A kirlynd
a cancellr j avasl at t j vhagyj a.
1752. 119. Bizonytja, hogy a mitrovieai plbnia mr viilgi papok kezn volt.
1753. 12. jan. 3. Exm. ? A ki r l yn intzkedse a ferencrendieknek a plbnikrl val elt-
voltsa gyben.
1753. 21. jan. 10. Exm. ? A ki rl yn megszabja, hogy mely hatsgok ksztsk el a szla-
vniai plbnikrl a ki mut at sokat .
1753. 56. mrc. 2., mrc. 5. A ki rl yn intzkedse egy emberre nzve, ki Szegeden a cs.
ki r. sraktrbl st lopott s a mi nori t k conventjbe meneklt.
1753. 212. A ki rl yn elrendeli, hogy a varasdi fparancsnoksgban a kat onai kplns-
gokrl a ferencrendi eket tvoltsk el.
1753. 227. okt. 2., okt. 8. A ki rl yn helyesli, hogy a zgrbi pspk a szlavniai plbnik-
rl el fogj k t vol t ani a ferenceseket.
1753. 253. A ki rl yn megszabja, hogy ha a ferencrendiek a pl bni kat el hagyj k, mi t
adj anak t az uj vilgi plbnosnak.
1754. 47. A ki rl yn intzkedik a r r a nzve, hogy a zgrbi pspk Madj uri cban nhatal-
mlag (a ki rl yn megkrdezse nlkl) t vol t ot t a el a ferencrendieket a
plbnirl.
-1754. 57. A ki rl yn helyesli, hogy a zgrbi pspk a brdi pl bni rl el t vol t ot t a a
ferencrendieket.
1754. 85. A ki rl yn elrendeli, hogy a zgrbi pspk mg az 1754-ik v folytn vala-
mennyi pl bni j rl t vol t sa el a ferencrendieket.
.1754. 165. A zgrbi pspk vdolta Mercy grf, szlavniai parancsnokl tborszernagyot,
hogy a ferencrendi eket pr t ol j a.
1754. 193. Grivovich Mikls, szermi pspk, vdolja a populus Clementius gondozsra
Rmbl kl dt t ferencrendi eket , hogy nem akar nak tle fggni . A ki rl yn ez
gyben i r at Mellimi bi bornoknak, rmai miniszternek.
1754. 194. jun. 11., j ul . 9. A ki r l yn elrendli, hogy a plbnikrl tvoz ferencrendiek
mit adj anak t az uj vi l gi plbnosoknak.
1754. 196. jan. 17., j ul . 15. A zgr bi , a szermi, a boszniai, vagy dj akovri s a pcsi
pspk j el ent st tesznek, hogy mely szlavniai pl bni kat kezelnek ferencrendiek
s hogy mi knt lehet ket vilgi papokkal helyettesteni.
Or. Ref. 1754. 202. A zgrbi pspk s Mercy grf t borszernagynak a ferencrendiek mi at t
val vi t j r l .
1754. 307. okt. 17., okt. 22. A mari anusok, a sal vat ori anusok s a l adi s ai t k hi ba krik,
hogy a lectorsgra j el l t eket ne kel l j en a nagyszombati, vagy kassai egyetemre
vizsgzni kldenik, a ki rl yn nem enged.
1754. 321. okt. 31., nov. 4. A ki r l yn elrendeli, hogy a szlavniai plbnik tadsakor
ami at t , ami t a ferencrendieknek az uj vilgi plbnosok rszre t kel adni uk,
vi t a t mad, a vitban a kalocsai rsek dntsn, mi nt met ropol i t a.
1754. 362. Exm. aug. 14. Jegyzk ismeretlen kzitl. Egy nagy r, ki rl nem l l ap t hat j uk
meg, hogy ki volt, kr i a ki rl ynt , hogy a ferenceseket ne tvoltsa el a szla-
vniai plbnikrl, me r t a np szereti ket s mert hel yet t k a np nyelvt
nem t ud papokat t esznek. A ki rl yn r r t a a jegyzkre, hogy szndkbl
nem enged.
"1755. 178. Exm. aug. 14. A ki rl yn a miskolci mi nori t a super i or t azrt , hogy egy szktt
kat ont , ki a mi nori t k conventjbe meneklt nem adott ki, megrovat j a.
1756. 7. A ki r l yn a sal vat ori anusok provincilisnak, custosnak s egy t ert i ari usnak,
kik Spanyolorszgba akar nak utazni, a Szent Ferene-rend egyetemes kptaila-
nra, t l evel et adat.
1756. 180. aug. 2., aug. 8. Thauszy Ferenc zgrbi pspk jelenti, hogy mr negyvennl
tbb plbnirl t vol t ot t a l a ferencrendieket. Mg hr man vannak convent
nlkl, minit plbnosok, ezekrl i s el fogj a ket, a ki rl yn engedelmvel,
tvoltani.
1757. 40. mrc. 17., mrc. 21. A ki rl yn megengedi a pesti Clarisslknak, hogy egy,
telkkbe bekeld t el ket megvsrol j anak.
1762. 57. mrc. 22., pr . 13. A ki r l yn megengedi, hogy a szermi pspk a kapi szt r nus
provi nci ban flmerlt sok visszals, rendetlensg gyben a Rombl kapot t
megbzs al apj n el j r j on s maga is megbzst ad erre a pspknek.
1762. 98. mj . 27., j un. 1. A ki r l yn hozzj rul azokhoz a pontokhoz, melyeket a szermi
pspk a kapi szt rnusok megfkezse vget t javasolt, megengedi, hogy e pon-
t okat Rmba kl dj k s maga is srget i Albani bibornok, rmai mi ni szt ere
ut j n e pontok apostoli j vhagyst .
.1763. 142. A ki r l yn i nt zkedi k a kapi szt rnusok vi si t at i oj nak dolgban, ( en-
gedi meg a generlis vi si t at ornak, hogy vi si t al j on, ut as t st ad neki stb.)
.1764. 21. A pozsonyi s a bazini kapuci nusok s a pozsonyi Clarissk seglyezse a cassa
parochorum-bl.
1764. 182. Exm. okt . 5. A ki rl yn a bntl s a zgrbi pspktl felvilgostst kvetel
a kat hl i kus hveknek a t rk hat rhoz kzel t apaszt al hat el hagyat ot t sgt
illeten.
1765. 133. A populus Clementius-t gondoz missionariusok segtse a cassa parochorumbl.
1765. 174. mj . 18., mj . 28. A ki r l yn a j ezsui t kat megersti pt er vr adi jogaikban.
1765. 279. A pozsonyi kapuci nusok s a pozsonyi Clarissk segiitse a cassa parochorumbl.
1766. 188. A ki r l yn pr. 20-iki billet-je a cancellrhoz. A ki r l yn javaslatot kvetel
ar r a nzve, mi knt l ehet ne a koldulszerzetesek szmt megszortani s ket a
plbnosok hi nynak pt l sra ktelezni?
1767. 10., 1766. dec. 20., dec. 28. A ki rl yn elrendeli a koldulszerzetesek s a remetk
sszerst.
1767. 104. Exm. apr. 1. A ki rl yn a ppai i rgal mat oknak megengedi, hogy uj abb t vig
kregethessenek.
1767. 379. Exm. szept. 15. A kirlyn szablyozza a besnyi kapuci nusok koldulst.
1768. 45. A ki rl yn megengedi, hogy az oszt rk tartommybeli szentfldi fbiztos Magyar-
orszgom gyj t essen a szentfldi szent helyek fenntartsra.
1768. 70. Exm. febr 17. A ki rl yn Nagybnya vrosnak vi sszaadj a a kegyri jogot.
1769. 541. A ki rl yn megvi zsgl t at j a a Clarissk vagyoni llapott.
1770. 103. febr. 28., mrc. 16.
1770. 171. A ki rl yn megl l ap t j a a koldul szerzetesek szmt.
Orszgos Levltr.
Cancellariai osztly.
Az 1770-ik vben a ki rl yi magyar udvari c&ncellaria uj gyj t emnyt kezdt e
meg a ki rl y (a kirlyn) el t erj eszt et t eladsoknak. Ez az u j gyj t emny abban kln-
bzik az Originales Referadae" gyjtemnytl, hogy m g az Originales Re er adae"
gyj t emnyben az ori gi nl i s referada-k mel l et t csak ri t kn taJllunk egyb i rst , az uj
gyj t emnyben az originlis referada-k mellett mr rendszeri nt ott vannak az u. n.
anteaeta-k is, t eht az ori gi nl i s referada fogalmazvnya, azut n pl. a hel yt art t ancs-
nak az gyre vonatkoz felterjesztse, stb. Az uj gyj t emny 1770-tl 1848-ig t er j ed.
4547/1773. szept. 3-ikii ki r . rendelet. _A ki rl yn megszabja a Clarissk szmt s vagyo-
nuk kezelst.
69/1778. s 468/1778. Bizonytja, hogy pl. a kar mel i t knak is kel l et t fizetnik az vi 10
szzalkot a cassa parochorum-ra s fort i fi cat ori um-ra.
<6169/1778 s 6882/1778. A kamar ai plbnikrl a szerzetes admi ni st rat orokat t vol t sk
el s helykbe vilgi papokat, klnsen ex-j ezsui t kat tegyenek, hogy gy a
t anul mnyi alap pensio-terhe fogyjon.
Orszgos Levltr.
Helytarttancsosi osztly.
Idealia Cassae Paroehortim.
(A cassa parochorum-ra vonatkoz irnyad, alapvet rendeletek.)
Az l-es szm csomban: Az 1734. dec. 20-iki ki r l yi rendelet msol at a: A pl bni kat
kezel szerzetesek segtsrl.
A 6-os szm csomban: Az 1769. nov. 24-iki ki rl yi rendelet msol at a: A pspkk
kl dj enek ki mut at st a szerzetesek szmrl, alaptvnyaikrl!, val ami nt az
alaptvnyokon tlmen tkikrl.
A 8-as szm csomban: Az 1766- pr. 23-iki ki rl yi rendelet msllata: A pspkk
kl dj enek jelentst, mi knt volna a szerzetesek szma apaszthat s mi knt
lehetne ket a plbnosok pt l sra felhasznlni?
'U. o. : Az 1774. aug. 1-i ki rl yi rendelet msol at a: A szerzetesek 1010%-os hozz-
j r ul sa a cassa parochorum-hoz s a fortifieatorium-hoz.
Orszgos Levltr.
Cancellariai Levltr.
Litterae Arehiepiscoporum.
1648. jan. 3. Li ppay Gyrgy esztergomi rsek levele a kirlyhoz a kassai j ezsui t k gyben.
1652. jul. 19. Li ppay Gyrgy, esztergomi rsek levele a ki rl yhoz abban az gyben, hogy
Szunyogh Gspr fegyveresen, tbbedmagval bet rt a nagyszombati Cl ari ssk
kolostorba, hogy onnan unokj t kihozza.
1654. dec. 23. Li ppay Gyrgy, esztergomi rsek levele a kirlyhoz a jezsuitk kassai
hznak gyben.
1735. jul. 30. Patachioh Gbor grf, kalocsai rsek levele a kirlyhoz a plbnit kezel
ferencrendiek engedetlensgrl s a pspkknek ama jogrl, hogy a plb-
ni kr a vilgi papokat t egyenek.
Orszgos Levltr,
M. Kir. Udvari Kamarai Levltr.
Benignae Resolutiones Regiae.
1552. mrc. 10. I. Ferdi nnd ki rl y a nagyszombati ferencrendieknek bort s gabont adat.
1552. mrc. 20. I. Ferdi nnd ki r l y az esztergomi rseksg jvedelmbl a pozsonyi
ferencrendi eknek gabont, bort s ol aj at adat .
Magyar Nemzeti Muzeum Knyvtra.
Circularia Exc. (elsi) Consilii Regii Locumtenetialis Hungari ci . De Ann. 1779., 1780.,
1781. Hung. j. 550. ga. Fol. Lapszmozs nlkl.
(E'z a gyj t emny, pp ugy, mi nt sok ms hozz hasonl, mely szintn a M. N.
Muzeum knyvt r ban van, br Mri a Terzinak s I I . Jzsefnek a camcellaritl a hely-
t art t ancshoz lerkezett s a hel yart t ancs ltal a vrmegyknek, a vrosoknak, a szabad
kerl et eknek s, ha egyhzi, vallsi gyekrl volt sz, a pspkknek megkl dt t
rendeleteit k i n y o m a t v a t art al mazza, mgi s l e v l t r i f or r s jeltegvel bir,
mer t azok a nyomt at vnyok nem irodalmi, t udomnyos clra kszltek, hanem a sz szo-
ros rtelmben h i v a t a l o s a k t k , melyekre r ej uk kerl t mi ndg valamelyik hely-
tarttaincsos al/rsa is. Az i t t lev rendeleteket csak azrt nyomat t k ki, mer t kr-
rendeletek lvn, sok pldny kel l et t bellk.)
1779, apr. 19. A ki rl yn akar j a, hogy a szerzetesi concursusokon a Jellteket, a Rat i o
Educat i oni s t rgyai bl is krdezzk. l t al ban a szerzetesek; t anul mnyai k
elrendezsben a Rat i o Educationis-hoz al kal mazkodj anak. (A szerzetes
fnkkhz.)
1779. jul. 1. (Hivatkozssal az 1778. mrc. 30-iki rendeletre. ) A vilgi papi s a szerzetesi
concursusok az szi vakt i kban legyenek, hogy az i f j akat ne zavarj k t anul -
mnyai kban.
1779. aug. 26. A concursusokon. az i f j akat necsak a rgi trgyakbl, hanem a Rat i o Edu-
cationis-ibl is krdezzk, hogy igy a pspkk s a szerzetes lnkk a Rat i o
Educat i oni s rvnyre j ut s t elsegtsk.
1779. dec. 27. (Hivatkozssal az 1774. aug. 8-iki rendeletre.) A politiikai hatsgok tegye-
nek j el ent st az apck vagyonrl s kezelse mdjrl. (E rendelet i t t abban
a formj ban, ahogy a vrosoknak kl dt k meg s a dj akovri pspknek.)
1779. dec. 27. (Hivatkozssal az 1774. aug. 8-iki rendeletre.) A politikai hatsgok vi-
gyzzanak, hogy az apck csak a hel yt art t ancs enlgedlmvel vegyenek fel
j oncokat . (E rendelet is i t t abban a formban, mi nt a fenti.)
1779. dec. 27. A dj akovri (boszniai, vagy dj akovri s szermi j pspknek. Kl dj e fel a
ki mut at st az 1777., 1778. s 1779. vet illeten a koldul szerzetesekrl. (Ilyen
rendel et ment a tbbi pspknek is.)
1779. dec. 27. (Hivatkozssal az 1774. aug. 8-,iki rendeletre.) A ki rl yn srgeti a ki mu-
t at s t a feloszlatott Nazarnus-rend papt agj ai rl . (A dj akovri pspknek.)
1779. dec. 27. (Hivatkozssal azi 1774. aug. 8-iki rendeletre.) A mg meglev remet k
szmnak apasztsrl. (A dj akovri pspknek.)
1779. dec 27. (Hivatkozssal az 1774. aug. 8-iki rendeletre.) A ki rl yn elrendelte, hogy
neki a politikai hatsgok t egyenek jelentst a fogadott krmenet ekrl s a
bucsuj rsokrl , hogy l t hassa, mel yeket erstsen, vagy vltoztasson, vagy
szntessen meg. (E rendelet i t t abban a formj ban, melyben a varosoknak s a
dj akovr i pspknek kl dt k meg.)
1779. dec. 27. (Hivatkozssal az 1774. aug. 8-iki rendeletre.) A pspkk kl dj enek jelen-
t st azokrl a t axkrl , melyeket mi nd Rmban, mind Magyarorszgon az
apostoli kegyelmek expedcijrt fizetni szoktak, szintgy tntessk fel rsz-
letesen a Dat ar i a Romana t axi t is. (E rendelet i t t abban a formj ban, mely-
ben a dj akovri pspknek kl dt k meg.)
1780. j an. 14. (Hivatkozssal az 1777. aug. 4-iki rendeletre.) A pspkk l l ap t sk meg
a koldul szerzetesek kregets! t er l et t s a rl a szl t bl zat ot kl dj k fel
a kirlynhz. (E rendelet i t t abban a formj ban, melyben a csandi pspk-
nek kl dt k meg. A rendeletben kzlve vannak a z irnyelvek, melyk szeri nt
a pspkk a mondot t terletet megllaptsk. )
1780. apr. 4. A szerzetesek Budra repet i t i ora (kirlyi szt nd j ak elnyersre jogost
t anfol yamra) csak olyan szerzeteseket kl dj enek, ki k a t anfol yamot si kerrel
elvgezni kpesek.
Magyar Nemzeti Muzeiim kzirattra.
Fol. Lat. 1993. Acta politieo-historieo-reli| gionaria Catholicorum. 504 rot t lap.
Ebbl a pozsonyi, ia nagyszombati, a budai s a pesti Clarissknak az 1782.
febr. 7-iki pspkkari feterjesztishez mellkelt, a hel yt art t ancshoz intzett knyrgse,
hogy a helytarttancs' j r j on kzbe a csszrnl, hogy a Clarissk r endj t ne oszlassa fel.
(159. s kv. lapokon.)
Quart Lat 1137. Acta confessionis evangelicae et reunionis cum religione pontificia.
Ebbl : A derecskei Trk Jnos, konti fesneresnk. 1558-ban Hont megyben
s a bnyavrosokban vgzett l t ogat sra vonatkoz i romnyok. (Msolat.)
Quart . Lat . 1187. Ebben: Kocsi Cserg Bl i nt nak 1674/76-iki Narrat i o brevis" stb. cim
kzi rat i mvnek egykor kzi rat i msol at n kvl, megvan Otrokocsi Fr i s Fe-
rencnek Fur or Beatiae contria Testes Jesu Christi, in Iliinjgaia" stb. cm
kzi r at i mvnek egykor kzi rat i msolata. (Otrokocsi Fri s Ferenc is a
magyar prot est ns glyarab-ilelkszek kz t art ozot t . Ksbb a kat hl i kus hi t r e
t r t . Rmban a theologia, a blcselet s a jog dokt ornak avat t k s mi nt h res
kat hl i kus r hialt meg. Megtrse ut n nem l et t kat hl i kus pap, hanem mi nt
kat hl i kus vilgi ember lt.)
Esztergomi Primsi Levltr.
Archivum Vetus Ecclesiasticum.
Faso. 13. n. 85. Adat Mejggyesi Ferenc, csandi (cmzetes) pspk-j erdlyi, gyul afej r-
vri nagyprpost- s vicariusrl.
Fasc. 13. n. 85. Az erdlyi pspksg j avai nak t adsrl _ Bornemissza Pl , erdlyi
pspk rszre.
Fasc. 13. n. 96. Biglia Menyhrt, apostoli prot onot ri us, ldalkvet hat al ommal Miksa
csszrhoz kl dt t apostoli nunci usnak Augsburgban, 1566. febr. 7-ikn kel t , a
Bcsben, vagy a. bcsi egyhzmegyben, vagy brhol lev papokhoz, egyhziak-
hoz, nyilvnos jegyzkhz s rnokokhoz intzett Olh Mikls, esztergomi r-
seket, mint met ropol i t t , illet meghagysa a magyarorszgi fpsztori kte-
lessgket nem teljest fpapok gyben. Eredet i . Raj t a egykor fel-
jegyzs, hogy a psta a levelet Pozsonyban,, az rseki aul ban febr. 25-ikn
kzbestette. Re van jegyezve az is, liogy^ az rsek a pspkket mrc. 18-ikn
megi nt et t e.
Fasc. 15. n. 109. Olh Mikls, esztergomi rseknek, 1560. apr. 23-ikn kel t levele, mellyel
St ger Rafael t , a besztercebnyai Szent Erzsbet-krhz rectort. a zlyom.-
lipcsei vrhoz t art oz dubovai Szent Mikls pl bni ban ki rl yi bemut at s
al apj n megersti. (Olh saj t kez al rsval s pecstjvel.)
Fasc. 15. n, 109. Hosius Szaniszl, ppai nuncius, 1560. nov. 7-ikn kel t levele, mel yben
az esztergomi segdpspkt, val ami nt Ppay Pl, esztergomi neklkanonokot
s szent t amsi prpostot megbzza, hogy Stger Rafael t a dubovai j avadal omba
vezessk be. (Hosiusnak saj t kez al i r sv al s capsuls fgg pecstjvel!. A
pecstnek csak mar advnyai vannak meg. A 111. szm a. az eredetinek
megvan egy msolata is.)
Fasc. 19. n. 143. A rmai Pr opaganda Congregationak egy, 1627-iki, eredet i decret uma.
Mellette Pzmny Pt er rmai genshez Intzett levelnek Pzmny s a j t
keztl val fogalmazvnya, melyben Pzmny l ei rj a a szegedi ferencrendiek
mkdst.
Pasc. 19. n. 146. Senkvici Mtys, esztergomi kanonoknak, ki t Pzmny jelentsttel
vget t Rmba kl dt t kzi r at a.
Fasc. 24. n. 206. Lsy I mr e pri msnak 1642. nov. 5-n s 6-n kel t vgrendelete, melyben a
pozsonyi ferencrendiek pletre 1000 f or i nt ot hagy.
Fase. 25. n. 227. A kecskemti kathcflikusoknak 1644. j un. 23-n kel t magyar levele, mely-
ben Li ppay Gyrgy esztergomi rseket kr i k, b rn re a ferencrendieket, hogy
nl uk mar adj anak. A levlben le van r va a kecskemti hveknek nagy elhagya-
t ot t sga. (Eredeti, pecstes.)
Fasc. 25. n. 233. Nomina., cognomina, di gni t at es et bnficia sub jurisdictione Archipis-
copal! Striigoniensi existemtis totius cleri Anno 1647. (Eredeti fogal mazvny.
Megfelel a mai Scbematismusnak.)
Fase. 25. n. 235. A magyar egyhz s klnsen az esztergomi fegyhzmegye llapot-
rl szl, a ppa el t er j eszt et t jelents. (Az 1650. krli idbl. Li ppay Gyrgy^
esztergomi rsek saj t kez fogalmazvnya. )
Fasc. 25. (Az i nst ant i k kln csomjban.) A pspki chbeli vargamest erek folyamo-
dsa Li ppay Gyrgy, esztergomi rsekhez. (Eredet i .magyar.)
{Fasc. 26. n. 238. A Szentfld custosa s a j eruzsl emi tferencrendi convent guar di nj a
1669. j un. 20-n kel t di pl omj val megt eszi Szlepcsnyi Gyrgy esztergomi
rseket a szent sr l ovagj nak. (A diploma s capsuls fgg pecstje teljesen p.)
Fasc. 26. n. 240. I. Li pt ki rl y 1674. j un. 3-n kel t , Kollonics Lipt bcsjhelyi pspk
s a magyar ki rl yi kamar a elnkhez i nt zet t levele a kapuci nusoknak Bazinba
val teleptse gyben.
Fasc. 26. n. 244. A pozsonyi s a bazinii kapucinusok a Ferdinnd-fle vi 6000 fori nt bl
(a cassa parochorum alapjbl) seglyt kapnak. (1694 utn. )
Fa.se. 26. n. 251. Pzmny jelentse a titkos tancsoshoz a szentgyngyl s a bazini ple-
bnatempk>mrl.
Fa.sc. 38. n. 426. Keresztly gost bifbomok, szsz herceg, pri ms, esztergomi rseknek
1713-ban kel t , ,a reforml t ferencrendiek rmai vice-eommissariushoz i nt zet t
levele a magyar salvaitorianusok canoni vi si t at i oj a s kptaHana gyben. (Fo-
galmazvny,
Fasc. 39. n. 438. A bosnyk r endt ar t omny fnknek 1712. jul. 24-ikn kelt, Kereszt l y
gost esztergomi rsekhez i nt zet t levele a ferencrendiek l t al kezelt plb-
ni krl s Nat al i Lukcs belgrdi pspknek a ferencrendiek i r nt val ellen-
sges rzletrl.
Fasc. 39. n. 438. Az eszki ferencrendi eknek 1713. mj . 20-ikn kelt, az esztergomi rsek-
hez i nt zet t folyamodsa a mriagydi, Eszkre vitt! kegykp gyben.
Fasc. 39. n. 440. Az eszki jezsuita-plbnos panaszt tesz Keresztly Agosit esztergomi
rseknl az eszki ferencrendi ek ellen. 1718.
Fasc. 39. n. 440. Az eszki jezsuita-plbnos panaszai az eszki ferencrendiek ellen. 1737.
j un. 21. E levlen r ^j t a van annak a kemny, szmonkr levlnek a fogal-
mazvnya, melyet Est erhzy I mr e igrf, prims, esztergomi rsek, az eszki:
ferencrendiekhez intzett.
A visitatiok kzt . 2125. sz. a. Luzsnszky Joachim', nyi t r ai fesperes, Jelentse a prms-
hoz. 1650. krl . (Eredeti. )
Az Est er hzy Imre grf, pri ms, esztergomi rsek idejebeli i rat ok kzt :
699. sz. a. A Ti sza s a Maros ment re kl dt t kamar ai bi zot t sgnak 1702. aug. 8-ki
levele s mellkletei. Eszer i nt Kollonics Li pt 1702. jul. 26-ikn rsban ki j e-
l ent et t e, hogy Szeged a csandi pspk al t art ozi k s hogy ot t neki -a lelki
joghatsg, val ami nt a t i zedek is t adhat k. Ennek alapjn Dolny Ist vn, csa-
ndi pspkt, mg 1702-ben, mind a lelkiekbe, mind a vilgiakba, a szegedi
tizedekkel egyt t , bei kt at t k.
Far kas Andrs, szegedi guar di nnak 1727. mrc. 17-n kelt, a csandi pspk-
hz i nt zet t levele a ferencrendieknek a szegedi plbnihoz val jogrl.
A kvetkez darabok:
699. sz. a. Est er hzy Imre grf, pri ms, esztergomi rseknek, 1732. aug. 2-ikl, sajtkezen.
al rt s pecstjvel el l t ot t levele.
700. sz. a. A szegedi pi ari st a plbnosnak 1729. j an. 31-iki levele, Est erhzy primshoz.
701. sz a. Ugyanannak levele ugyanahhoz 1739. nov. 9-ikrl.
702. sz. a. Szeged vrosnak 1739. szept). 18-ikn kelt, a primshoz i nt zet t levele.
703. sz. a. Est erhzy I mr e pri ms levele a szegedi pl bni nak a pi ar i st a residentival
val egyestsrl, kel et nllkl, fogalmazvny.
A szegedi pi ari st a plbnosnak 1739. okt. 18-ikn kelt, a primshoz intzett
levele, mel y mellett ot t van a pri ms vl asznak fogalmazvnya.
708. sz. a. A csandi pspknek 1741. okt. 14-iki, a p r mshoz intzett levele.
710. sz. a. Szeged vros levele a primshoz (kelet nlkl, a plbnia gyben s a csa-
ndi pspk j oghat sgban).
A szegedi piarista-plbnosnak 1735. mrc. 4-iki, a primshoz i nt zet t levele.
A csandi pspknek 1735. mrc. 2-iki, a primshoz i nt zet t levele, mlelyen
r aj t a van a pri ms vl asznak fogalmazvnya dis, 1735. mrc. 10-rl.
A csandi pspknek 1735 mrci us 23-iki, a primshoz i nt zet t levele, mely
mellett ot t van a pri ms vlasznak fogal mazvnya 1735 mrci us 31-ikrl.
A szegedi pi ari st a plbnosnak 1738 pri l i s 3-iki, a pri mshoz i nt zet t levele.
Ugyanannak ugyanahhoz i rt , 1739 jlius 25-iki levele, melyen r a j t a van a
pri ms 1739 aug. 2-iki vl asznak fogalmazvnya, valammlt annak a levlnek
a fogal mazvnya is, melyet a pri ms ugyancsak 1739 aug. 2-iki kelettel a
csandi pspknek i rt .
A szegedi pi ar i st a plbnosnak 173 aug. 6-iki, a primshoz i nt zet t levele
s vgl :
A csandi kpt al annak 1739 szept. 30-iki, a prmshoz i nt zet t levele, melyem
r aj t a van a pr ms 1739. okt . 154ki vl asznak fogalmazvnya,
mind az esztergomi rsek s a csandi pspk kzt t a Szeged vrosa felett
gyakorland joghatsg mi at t folyt vi t r a s a szegedi pl bni nak a ferenc-
rendiektl val elvtelre s a pi ari st k kezre val j ut t at s r a vonatkoznak,
kivve a csillaggal megjellt darabot, mely a mi nor i t knak Szegedre val
teleptsrl szl.
Az emltett i rat ok kzt, 708. sz. a. : A vrerd t sre szolgl seglynek a clrusra val
kivetse az 1738/39-ik s az 1748-ik vet illeten. Ezekbl megt udj uk, hogy
a nevezett seglyhez mly szerzeteknek kel l et t hozzj rul ni uk?
1C73. sz. a. : A pri msi consistoriumnak egy egyhzj ogi krdsben, 1740. mrc. 29-ikn
adott vlemnye, melybl megt udj uk, hogy ferencrendiek is voltak t agj ai a
nevezett consistoriumnak s hogy Est erhzy I mr e pr msnak hzi theologusa
is ferencrendi vala.
A Csky Mikls grf, pri ms idejebeli i rat ok kzt :
Az 1218. sz. al at t i i rat bl megt udj uk, hogy 1756-ban Pesten is pi ar i st a volt
a plbnos.
A gyngysi Szent Ferenc-rendi convent levltrbl.
A gyngysi convent knyv- s l evl t ri anyagbl, mely nagy kincse volt a salvatoria-
nus s nagy kincse ma a kapi szt r nus rendt art omnynak, st orszgunknak is, P. Kaizer
Nndor e mben oly gyakran idzett kzi rat ban felsorol kilenc, XV. szzadbeli s t,
XVI . szzadbeli (15031562) codexet, ismerteti a katexochen g y n g y s i eodex-
nek nevezett kzi r at t ar t al mt (ebbl mer t et t e s egy mncheni codexbl Kollnyi
Ferenc Magyar ferencesek a XVI. szzad els felben" cim nagybecs t anul mnynak
t ar t al mt ) , kzli 157 oklevlnek, melyek elseje 1261-bl val, regestumlt, ismer-
t et i a kln, 4 bdog- s 1 fadobozban rztt oklevelek s tbb, dszesen bekt t t oki rat
t ar t al mt s vgl emlti azt a fal dt , mely 21 erdlyi ferencrendi kolostor s a
kolozsvri ferencrendi apck kolostornak oki rat ai t t art al mazza. Ez utbbi oklevele-
ket , Ftisztelend Tams Al aj os atya, a kapi szt rnus r endt ar t omny fnknek szves-
sgbl, ki nek ezrt i t t hl s ksznetet mondunk, e munknkban magunk is felhasznl-
hat t uk. ltalban, t art al mukrl , jogi jelentsgkrl s eredeti vol t ukrl szlunk az
erdlyi r endt ar t omnyr a vonatkoz fejtegetsnkben, a helyekrl szl fejezetnkben
pedig az erdlyi hzak trtnetben sokat idznk bellk.
-
-

I. FEJEZET.
A magyar rendtartomnyok.
1. . Nhny megjegyzs Szent Ferencrl s az szellemrl.
<Szent Ferenc mveltsge. Lngelmje. Szent Ferenc szelleme. A vilg szelle-
mnek ural kodsa az -koron. Elfogadta-e a kzp- s az uj-kor Szent Ferenc szellemt?
Szent Ferenc mint a t rsadal mi krds megoldsnak jvend vezre.)
As s i s i-i ( S e r a p h i ) S z e n t F e r e n c (l 1821226) szve nagy
alzatossgban tanulatlan, mveletlen s egygy embernek vallotta magt
s mr az koriban voltak, kik nagyon szvesen annakl vettk. Pedig
nem volt az.
Nem
1
azrt hangslyozzuk ezt, mintha azt hinnk, hogy ha valaki
iskolai s trsadalmi mveltsg s kivl szellemi kpessgek nlkl szkl-
Ikdik, nem lehet nagy szent s nem lehet nagy hatssal az emberi trsada-
lomra. Ezt ppen nem hisszk, hanem ellenkezen igaznak tartjuk, hogy,
az Ur flmagastja az alzatosokat"
1
s hogy ,,a mindenhat rk Isten
csodlatos rendelkezsvel a vilgban gyngket vlasztja ki a brmily ersek
megszgyentsre.
2
Igen, ezt igaznak valljuk s S z e n t F e r e n c e t csak
azrt nem szmtjuk sem az szbeli tehetsg tekintetben selejtesek, sem a
mveltsgre alacsony sznvonalak kz, mert ha ezt tennk, vtennik a
trtnelmi igazsg ellen, amint hogy mindenki vt, ajki t ilyenneik itli, s
m'ert gy! vljk, hogy a vilg fenhjz, ggs fiai kezbl, kik Szent
Ferenc tantsnak h kvetst ppen nem hajlandk a trsadalmi krds
megoldsul, a trsadalmi bajok orvosszerl elfogadni, hatalmas fegyvert
tnk ki, ha megcfoljuk azt az lltst, hogy hiszen Szent Ferenc a fl-
kegyelmek, a hlyk s az igazi emberi mveltsget nlklzk sorba
tartozott.
Dehogy is volt ez gy!
Ami elszr is a mveltsget illeti, igaz, hogy Szent Ferenc fiskolai
tanulmnyokat nem vgzett (ilyeneket az korban mg a papok sem mind
vgeztek), de igaz az is, hogy rendes kzpiskolai oktatsban rszeslt, mert
az assisi-i Szent Gyrgy-templom papjai tantottk, mr pedig ahogy mi
1 Deus, kumi l i um cel si t udo. . . Az Egyhz imdsga Paul ai Szent Ferenc, hitvall
nnepn, pr. 2-ikn.
2
Omnipotens sempiterne Deus, qui cbispositione mirabili infirma mundi eligis,
*nt fort i a quaeque e onf unda s . . . Az Egyhz imdsga, Szent Didk, kitvll nnepn,
nov. 13-ikn.
hogy' klfldi rkat ne emltsnk, fkpp Bkefi Rmig s Finnczy Ern
mvei nyomn a kzpkori tants s iskolk rendszert smerjk, fel-
ttlen bizonyossggal merjk lltani, hogy az emltett! papoktl nemcsak
az elemi trgyakat: ppen csak az rst, az olvasst, egy kis szmolst s
egy kis vallstant lehetett tanulni, hanem tbbet, azaz al t r i v i u m s a
q u a d r i v i u m krbe tartoz diseiplinkat, teht a grammatict, a rheto-
rikt, a dialectict, az arithmetict, a geometrit, az astronomit s a musict.,.
belertve a poesist is. Igen, amely szl akarta, azdkikal a papokkal ezekre
a tudomnyokra is tanttathatta gyermekt s mi azt hisszk, hogy az
assisi-i elkel polgrok mind! tanttattk is velk rejuk fiaikat, ugy, hogy
a mi szentnk, a gazdag, elkel assisi-i polgr: B e r n a r d o n e Pter
keresked fia, szintn vgighaladt a triviumon s a quadriviumon. E nzetn-
ket megersti az a tny, hogy mikor mg Szent Ferenc a vilgban forgott,
vezre volt szlvrosa aranyifjusgnak". Annyi mdos, az let rmeit
finom zlssel lvezni akar s tud itliai ifj aligha ismerte volna el Ber-
nardone Francescot fejnek, ha mint e l e g a n t i a e a r b i t e r is nem
tndklt volna kztk, st csak azrt lehetett vezrk, mert mint ilyen is
megllta a helyt bartai trsasgban. Szval: Szent Ferenc nem volt
cultura nlkl val barbarus, hanem teljes birtokban volt annak' a mvelt-
sgnek, melyet az Ikora az olasz vrosok elkel polgraitl], s ezek nem
kisemberek, hanem nagy urak voltak, megkvetelt.
3
Nehz is volna annak, amit mi lltunk, az ellenkezjt elhinni. A
kzpkor soha egy percre sem ejtette el a classicus kor irodalmval s
blcseletvel val sszekttets fonalt, hanem llandan buzgn mertett
ebbl a kt szellemi kincsesbnybl, gy, hogy e kor vgn s az jkor
hajnaln az emltett irodalom- s blcselettel val foglalkozs tern) a
h u m a n i z m u s a mlttal szemben egyrszt csak a mennyisgben s_ a
szorosan vett philologinak mlyebbre hat mvelsben jelentett haladst,
msrszt a humanistk egy rsznl csak a vallsi s erklcsi elvek
meglaztsra val trekvst jelentette, de semmi esetre sem szabad azt
hinni, hogy csak a humanistik kezdtek a rgi latin s helln rkkal s bl-
cselkkel foglalkozni. A kzpkorban, 45 szzaddal Szent Ferenc ideje
eltt Anglia mr (Beda Venerabilis,, Yorki Pter, Warnefried Pl, Aquilejai
Paulinus) virgz, az kori irodalomra pp gy, mint a Szentrsra s a
szentatykra (a szentatytk magik is mind legkivlbb smeri voltak az
kori irodalomnak) alaptott szellemi letnek sznhelye volt. Nagy Kroly
folykonyan beszlt latinul, latin verseket rt s aggkorban grgl tanult.
Hihet-e teht, hogy ppen Itliban, mely valamennyi eurpai nemzet
kzp- s jkori mveltsgnek desanyja volt, Assisi vrosban, Rma
kzelben, 1200 krl p a p o k oskolt tartottak tfenn, de benne az elemie-
3
V. . Kaposi Jzsef : Szent Ferenc Vi rgoskert j e. Fi oret t i . Olaszbl fordtotta,,
bevezetssel s j egyzet ekkel el l t t a. * -. 1913. VII. fflap.
ken kvl egyebet is tantani kptelenek voltaik, vagy hogy ha kpesek is
voltak az elemieken fell mst is tantani. Assisi vrosnak gazdag, ellkel
polgra'i arra mr semmi esetre sem tanttattk gy rmikt?
Vagy j, tegyk fel, hogy hiba mindez csak res combinatio,
tegy'k fel, hogy Szent Ferenc nmely kortrst az mveltsge irnt nem
az , magban minden kivlsgot, vagy mint nietzsche-d nyelven oly
sokszor mondjk rtkt megsemmisteni akar alzatossiga, nem a
koldusmez, amelybe ltztt, tvesztette meg, hanem a gazdag rfi valban
csak olyan nevelsben s iskolzsban rszeslt, mint valamely legszeg-
nyebb fldije, tegyk fel, hogy gy volt: egy mgis igaz marad, az t. i., hogy
Szent Ferenc l n g e l m e volt. Ezt mr nem combinti utjn kell meg-
lTaptanunik, hanem ezt mr tagadhatatlan trtnelmi tnyek, trtnelmi
emlkek bizonytjk.
Nem szlunk itt arrl, hogy ahhoz, hogy valaki Krisztus szellemt
gy megrtse s msokkal xgy megrtesse, mint Szent Ferenc, mr magban
vve rendkvli tehetsg kellett, nem szlunk tovbb Szent Ferencnek
szervez 'kpessgrl, valamint arrl sem, hogy az minden beszdbl
s mvbl, mely renk maradt, kirzik az Isten adta talentum ternek,
a v n n a k a lktetse, mind ennek bvebb taglalsa tlmegy jelenleg
val clunkon, most csak egyetlenegy dologra mutatunk re: arra a tan-
tsra, intelemre, melyet Szent Ferenc a tkletes boldogsgrl, vagy, mint
Kaposi Jzsef a codexek nyelvn rja: a t k l e t e s v i g a s s g r l
mondott titkrnak, Szent Leo testvrnek.
A vilgirodalomnak van nhny gyngye, mely brmily rgi legyen,
mgis mindg, minden idkben megtartja becst. Hiba tmadnak ms s
ms divatolk, azt a nhny gyngyt egy sem brja elhomlyostani, elfelej-
tetni. Azok a gyngyk rinthetetlenl felette llanak a lzas mohsggal
keresett j-nak, egyszeren azrt, mert bennk igazn, tkletesen nyil-
vnult meg az, ami ha vezredes is, mgis mindg az e g y e t l e n , aesthe-
tikailag lehetsges, ,az ember ltal lvezhet j : az igazi szpsg. Mindg
vissza-visszatrnk ezekhez a trhetetlen fny gyngykhz, ezekhez az
ehervadhatatlan virgokhoz. Persze hogy rmmel kapunk a mai rk,
kltk mvein is, amelyek szintn sokat, nagyon sokat rhetnek, de csak!
gy, hogyha rokonok azokkal az elvlhetetlenl, rkk j rgisgekkel.
Ilyen gyngyk tallhatk pl. az -testamentumban, klnsen a 'zsoltrok-
ban, az evengliumban,
4
Homeros, Shakespeare, Goethe s Petfi kltszet-
ben. s ilyen gyngy Szent Ferenc tantsa a tkletes vigassgrl.^ Nagy
4
Ezekrl i t t csak irodalmi becsk szempontjbl szlunk, mert egyb szempontbl
az isteni eredet rsokat egyb mvekkel egy sorba l l t ani nem szabad.
5
Ld. Kaposi Jzsef i. h. 2124. Kaposi a Fioretti-t a codexek nyelvtl inspirlt,,
si, tiszta, zengzetes magyarsggal ford t ot t a le. Ford t sa olyan tkletes, mest eri , benne
Kaposi olyan magyar nyelvmvszetet produklt, hogy e mvvel a legelsrang magyar
rk kztt biztostott magnak helyet.
egyszersg van ebben, amint hogy az egyszersg a classicitsnak, a tkle-
tessgnek, a szpsgnek els postulatuma, holott ami nem egyszer, az csak
bnt, visszataszt erlkds. s ez az egyszer tants ma is mlyen benyl
a szvnkbe, ma is ht vszzad multn knnyet fakaszt az ember sze-
mbl s hatalmasan ragadja a lelket a vgtelen Isten fel. Aki ezt kigon-
dolta s formba nttte, az nem volt egygy, hanem a Homerosok, a
Shakespeareek, a Petfitk rk babrjn osztoz lngelme volt.
Aki eddig az ujabb magyar irodalomban legszebben rt Szent Ferencrl,
a tbbi kztt ezt rja rla:
Az ltala nnek kpzelt, Krisztus halla ta keserves zvegysgben
sinyld Szegnysg asszonnyal Madonna Poverta kttt misztikus
frigye miatt keveredett Ferenc atyjval elszr viszlyba . . . Kirly nem
ragaszkodhatilk grcssebben bborhoz, fukar a kincshez, mint hsnk
mindenektl megvetett hlgyhez, volt Bossuet szerint a szegnysgnek
legktsgbeesettebb szeretje, le plus dsespr amateur de la pauvret.
Elsznt lovagknt kzdtt mtkja szineirt. Gallyakbl tkolt, srral
tapasztott kunyhkban lakott s aki soha senkit sem irigyel, irigyelte a
nlnl szegnyebbeket. A pnzt undok szemtszamba vette s nem engedte,
liogy frterei brminem tulajdonnal brjanak. Ms legyen a hzuk, ms
a ruhjuk. rtsre adtk, hogy Bolognban a bartok klastromt jj-
ptettk. Rgtn zent az atyafiajknak, hogy kltzzenek ki abbl a haj-
lkbl, melyet a maguknak mertek mondani. A klastromi berendezseknek
a lehet legegyszerbbeknek kellett llennik, ,,ut omnia peregrinationem,
omnia cantarent exilium".
6
(Hogy mindenek a zarndoklst, jvevnysget,
szmkivetst hirdessk.)
Ebben a nhny sorban tulajdonkppen benne van Szent Ferencnek
egsz szelleme; egsz, a maga s a vilg szmra adott trvnye, programmja:
a s z e g n y s g ! . . .
Szent Ferenc minden keresztny ernyt ritka tkletessgig kifejlesztett
magban s ez ernyek mindegyiknek polsra tantotta az embereket,
szintgy valamennyi, a katholikus Anyaszentegyhz szerzeteiben kvetett
evangliumi tancsnak buzg kvetst is (ktelessgnek tartotta s meg-
kvnta szerzetes-trsaitl, de klnsen egy ernynek, egy krisztusi,
evangliumi tancsnak a megszvlelst tzte ki a maga s rendje feladatul:
a szegnysg szeretett. v
Ms ernyeknek, ms tancsoknak szzadolk ta voltak kivl hir-
deti, tanti, de szokta mondani Szent Ferenc mikor Krisztus felment
a Klvrira, a szegnysg zvegyen maradt, s azta viseli zvegyi ftyolt,
6 Kaposi i. h. XXI I . , XXI I I . lap.
nem akadt uj szerelmes jegyese, emeljk ki ht gyszos elhagyott-
gbl, lieljiik keblnkre!
Szent Ferenc teht Krisztust mindenben utnozni akarta, de legna-
gyobb hvvel az dvztnek azon a cselekedetn csggtt, mely az fldi
letben a kereszthallnak vllalsn kjvl a legnehezebb volt, mely
az legnagyobb ldozatt jelentette rtnk: a szegnysg viselsn.
Az rsekek, a pspkk, az aptsgok s a prpostsgok rengeteg
vagyon urai voltak, a nyomorg, sokszor az hlhalllal kzd np elfordult
a minden fldi jban dusklkod fpapoktl, a gazdag egyihz sokfel az
emberek gnyoldsnak, gylletnek trgya lett, ezen az alapon egsz
orszgrszekre kiterjed s az Egyhznak egsz hitrendszert megtmad
eretneksgek tmadtak (az albigensisek, a waldensisek), s ht Szent
Ferenc rendet alaptott, melynek szablyul adta, hogy a Krisztus szegny-
sgt ne csak llekben, hanem a kzzelfoghat valsgban is gyakorolja.
Szent Ferenc azt hitte, hogy akkor kzelti meg leginkbb Krisztust,
akkor kveti legigazabban az pldjt, akkor vlik a sz legteljesebb rtel-
mben az tantvnyv, ha magra veszi az szegnysgt is, s Krisztus
mit lett az gy gondolkoz Szent Ferenccel, mikpp felelt Szent FerencnJk
erre a felfogsra? Valamennyi szent kztt t rszestette a legnagyobb
kitntetsben: renyomta testre az t sebnek szentsges blyegt. Val-
ban Krisztus kinyilatkoztatta, hogy minden kvetje kzt Szent Ferenc
jutott hozz legkzelebb, midn relpett a szegnysg tjra.
Mi volt Szent Ferenc tantsnak, szellemnek lnyege? Krisztus h
apostola, hrnke volt, az tantsnak lnyege teht ugyanaz volt, ami a
Krisztus tants: a vilg javainak hajhszsa helyett a vilg javainak
megvetse.
's Szent Ferenc az fensges pldjt nem azrt ragyogtatta a vilg
eltt, hogy csak a szegnyek kvessk. Nem azt akarta, hogy ex necessi-
tate virtutem faciendo csak azok szeressk a szegnysget, akiknek ennl
egyb gy sem jutott osztlyrszl. Az eszmnye nem olyan vilg, nem
olyan trsadalom volt, melyben a szegnyek vgre valahra nem csak kny-
szersgbl, nem csak elfojtott dhvel, hanem bens megnyugvssal, boldog,
rmteli rzssel hordozzk sanyarsguk igjt, a gazdagok pedig tovbb
is csak oly zavartalanul, csak gy elutastva magiktl a szegnysg, a
lemonds eszmjt, hdoljanak a mammon-nak, mint eddig. Ilyen egyoldal,
felems, rszrehajl, igazsgtalan rendet Szent Ferenc nem akart. Ha ilyet
akar, ha gyakorlatban semmi vltozst, hanem csak a rgi ellenttek meg-
maradst hajtja, st ha csak az alsbb osztlyokat igyekezvn elcsit-
tani, lomba ringatni, narkzisba merteni a flsbbek birvgya, kizsk-
mnyol kedve szmra csak annl szabadabb teret, vsrt szndkozik
biztostani: a np ezt okvetlenl megrzi s okvetlenl elfordul tele is,
l is aneggylli, holott a np mg kevs alakjrt a trtnelemnek rajongott
gy, mg keveset szeretett oly forrn, mint Szent Ferencet. Valamint lht
Krisztus, gy Szent Ferenc sem volt szemlyvlogat. Pldjt kvets
vgett minden osztly el egyarnt odalltotta, prdikcija a szegnysgrl
egyarnt szlt szegnynek s gazdagnak. A legfbb bizonytk erre, hogy
maga Szent Ferenc sem szletett szegnynek, hanem is nknyt cserlte
fel gazdagsgt a nincsetlensggel, s hogy mr legels trsai kzt szintn
voltak, kik tekintlyes vagyonrl lemondva vettk magukra a kisebb test-
vrek koldusruhjit.
Mivel teht Szent Ferenc mindeneknek hirdette a szegnysget s nem
szabta meg, hogy a gazdagok kzl hnynak szabad az reguljt kvetnie,
az eszmnye az volt, hogy a kincsgyjts, a vagyonhalmozs helyett
'mentl tbb ember a szegnysg nkn y te s vllalst tegye meg lete
elvnek. Az osztlyklnbsgek megsznse, az egyenlsg a szegnysgben:
ezt szerette volna Szent Ferenc megvalsulva ltni, az ikvetkezett az
szellembl, az eszerint kialakult, elrendezett trsadalom volt Szent
Ferenc clja, hajtsa. Kommunizmus, de n'em az let javainak mentl
bsgesebb lvezsben, hanem az let javairl' val mentl nagyobb
lemondsban.
Nem jelentette ez a culturtlansgot, mert a cultural munkbl, tuds-
bl s erklcsbl ll, mg pedig krisztusi rtelemben vve az erklcst, teht:
alzatos s gbl, trelembl, a felebartunknak val megbocstsbl, a neki
szolglsbl, az szeretetbl, s ht Szent Ferenc mindezeket akarta.
Tantvnyait szakadatlan munkra serkentette, ha kztk nagy tuds
akadt, rlt neki, s hogy a felebarti szeretetre mekkora slyt vetett,
azt taln nem kell kln bizonytanunk.
Azt sem lehet mondani, hogy Szent Ferenc nem kvnhatta, hogy az
egsz trsadalom magv tegye az reguljt, mert hisz a kisebb test-
vrek meglhetsnek forrsul a koldulst jellte meg, s hl ha mindeiek
a kisebb testvrek letre adtk volna magukat, kiktl koldulhattak volna
a kisebb testvrek? Nem lehet ezt mondani, mert a Szent Ferenc rendjnek
k o l d u l s a nem az volt, amit mi ezen a szn rteni szoktunk, hanem
egszen ms! Szerit Ferenc ezt rendelte: A kisebb testvrek dolgozzanak,
ssanak, kapljanak, kaszljanak, hordjanak kvet, vizet, hajtsk a lovakat,
szvreket, a tudsok meg tantsanaik, a papok prdikljanak, vgezzk az
istentiszteletet, szval ki-ki a testvrek kzl a maga mdja s tehetsge
szerint hasznljon az embereknek s segtsk ket tisztessges vllalkoz-
saikban s azutn szolglataik jutalmul pnzt ne, hanem csak az letk
fentartsra szksges csekly lelmet s ruhzatot fogadjanak el.
7
Teht
7
Fr at r es illi, qtiibus gr at i am dedit Domi nus laborandi, laborn*, fideliter . . . de
mercede vero laboris pro se et suis Fr at r i bus corporis necessaria recipiant^ praeter denari os
vei peeuniam. I I . Regula, c. 5. Opuscoli. p. 174. s n, r t a Szent Fere-nc Testamentu-
mban, n kezeimmel dolgoztam s akarok dolgozni s kvetelem
3
liogy a tbbi at yaf i ak
nein dologkerls s maguknak, mint henyknek s naplopknak, a dolgozk
llal val eltartsa, nem ezt rendelte Szent Ferenc s hogy is rendelhette
volna , annak a Krisztus Jzusnak a tantvnya, aki 30 ves korig nhz
testi, azutn meg hrom vig nehz szellemi munkval, tantssal kereste meg
a mindennapi Ikenyert, hanem: becsletes, vertkes munka s rte mini-
mlis br: ez volt Szent Ferenc regulja. Sz sincs rla, teht, hogy Szent
Ferenc azrt nem akarhatta, hogy az reguljt az egsz vilg elfogadja, mert
akkor nem lehettek volna, akiktl az dologtalan tantvnyai kregessenek,
akik rtk, helyettk dolgozzanak. Szent Ferenc tantvnyai senkire sem szo-
rultak, hogy rajta lskdjenek, megltek k a maguk kt keze munkja utn
s ha az egsz vilg utnuk indul, csak az trtnik, hogy az egsz vilgban
nincs ms, m'int csak dolgoz, mint csak a Szerfi Atya fiaival egytt, ver-
senyt szorgalmatoskod ember. i
A fldi javakrl lemondani, arra trekedni, hogy bellk mentl keve-
sebbel rjk be, hogy mentl kevesebb anyagi lvezetnk, knyelmnk, jl-
tnk legyen, aszklasg, magunk megtagadsa: ez volt Krisztus nyomn Szent
Ferenc elve, szelleme. Dehogy fogadta ezt el a vilg. Annak mindg ms szel-
lem kellett, mint Szent Ferenc.
Hogy az lkor ms ton jrt, mint Assisi Szentje, az termszetes, mert
hisz az kor Krisztus Dicssges Szegnynek az tjrl mg halavny sejte-
lemmel sem brhatott. Az kor nem hdolhatott msnak, mint vilg szel-
lemneik, benne nem trtnhetett ms, mint hogy npeken, nemzeteken,
tokk vlt a vilg szelleme. Mert, hogy tokk vlt rajtuik, tudjuk a trtne-
lemibl. Hogy csak Rmrl szljunk, M o m m s e n Tivadar nagy rmai
trtnete nem ms, mint annak a fgondolatnak a paraphrasisa, hogy Rma
szabadsga a mrhetetlen nzs, vagyonhajhszs, vagyonhalmozs miatt
veszett el. A kapitalizmus tltengse, a szvtelen, kmletlen 'kiszipolyozs,
kizskmnyols, a kis existentilk kegyetlen letrse, elpuszttsa, a kis va-
gyonknak a nagyokba val moh felszvsa megteremtette a proletaritust.
Utbb mr alig! volt ms, mint csak dsgazdagok s nyomorgk. s a prole-
trok, az elesettek nagy tmegbl a hadvezrek megteremthettk a mindenre
felhasznlhat soldatesct, s azutn a soldatesca segitsgvel a hadvezrek
csszroknak tehettk megi magukat s a csszrok! hihetetlen szolgasgba
slyesztetk a nemzetet. Amikor pedig a mltsgtl s vele egytt erkl-
estl megfosztott nemzet vgkpp elernyedt, elrkezhetett, szksgkpp
elrkezett az idegen ihdts. gy uralkodott az kor trsadalmn a vilg
szelleme s gy boszlta meg magt rajta.
is dolgozzanak. Aki k pedig nem t udnnak dolgozni, t anul j anak meg, nem a munka
brnek k vnsgrt , hanem a j plda adsrt s .a tuinyasjg elkerlsert. Testa-
mentum. Opuscoli. p. 108. A franci sknusok a koldulshoz, az Ur t er t et t asztalhoz
csak akkor fol yamodhat t ak, ha szorgos ut nj r suk dacra sem l het t ek meg..
Fi oret t i . Fr t er Egyed lete. I I I . s V. fej. Kaposi, Fi oret t i XXI I I . s XXI V. lap.
De a kzp- s jkor sem hajtott fejet Szent Ferenc szellemnek s
ebbeli mulasztsrt ennek a kt kornak is keservesen meg kellett bnhdnie.
A kzpkorban Szent Ferenc fellpte utn csakgy folytak a dolgok
tovbb, mint annak eltte. Ha akr a maigiyar, akr ms eurpai nemzetnek
kzpkori trtnett tanulmnyozzuk, ltjuk, hogy a kzpkor trtnete
szakadatlan harc a vagyonrt s a rajta alapul hatalomrt. Ebben a harc-
an marcangoltk egymst szntelenl az emberek. Hogy ezt a harcot
vvhassk, lltottak a fejedelmek ellen annyi trnkvetelt. Ennek a harc-
nak a folyamn szaggattak szt naprl-napra a legnneplyesebb szerz-
dseket, tiportk srba a legszentebb esikiiket, tmadtak egyms ellen az
des testvrek, a szlk s a gyermekek, a frjk' s a felesgek. Mindent
felfldoztak az uraikodhatsrt, a birtok s a vele jr dicssg, fny,
befolys nvelsrt: bartsjgot, Ihsget, legbensbb csaldi (ktelkeket.
A jog s a trvny uralma csak papiroson volt meg, a valsgban a nagyok
nknye, erszakossga, rablsa, fosztogatsa rvnyeslt s mindenkinek
csak annyi joga volt, amennyit a maga kardjval vagy kaszjval tudott
biztostani magnak. A np a jobbgysg s a zsellrsg a bkben
is el vlt nyomva, ki volt zskmnyolva a vgletekig-, de ezenkvl a hatal-
masok egyms ellen val folytonos harcnak, hborskodsnak az rt is
fizette meg, mert a hatalmasok azzal rtottak egymsnak, hogy egyms va-
gyont puszttottk, teht fkpp egyms jobbgyait fosztogattk, gyilkoltk.
Ezrt trt ki Eurpa orszgaiban annyi paraszt-, jobbgy-lzads, melynek
valamennyinek azonban csak az lett a haszna, hogy vresen levertk ket
s utnuk mg csak rettenetesebb lett a jobbgyok sorsa. Termszetes, hogy
az ilyen viszonyok mr magukban hordtk a bntetsket is. Termszetes,
hogy afelett a kor felett, melybl annyi jajsz hallatszik felnk, melyben
annyi erszakosan kiontott vr kiltott az gre, melyben a kultiura halad-
st, szlesebb krkre val kiterjedst a szvte'lensjg, a gg annyira meg-
akasztotta, llandan ott leBegielt a boldogtalansg fekete felhje s mg
azok is, kiknek az nzsbl, az erklcstelensgbl hasznuk lehetett volna,
nem azt rtk el vle, amit akartak: letk szebb, nyugalmasabb levst,
hanem ennek az ellenkezjt: a szenvedst. De ht hagyjuk ezeket az
ltalnossgokat, melyeknek, azokra nzve, (kik nem nagyon jrtasak a
trtnelemben, igazn meggyz erejk taln csak gy volna, ha sok-sok
rszletes adatot idznnk bebizonytsukra, amit meglehetnnk ugyan, de
amire jelenleg nincs ternk, mutassunk most re, hogy csak haznkrl
szljunk, csupn egy nagy, kzismert konkrt tnyre: a fktelen nzs, a
vagyonra s-^a hatalomra val telhetetlen vgys okoztk, hogy a magyar
furak csak a maguk hasznval, csak egyms ellen val harcukkal trdtek,
de nem a kzzel, a hazval is s hogy Magyarorszg vgre eljutott a mohcsi
vszig. i
A kzpkor teht nem fogadta el Szent Ferenc szellemt s hogy vljon
az jkor kezdettl mig elfogadta-e, valra vltotta-e a trsadalom-
ban, ennek megtlst mr, azt hisszk, teljesen az olvasra bzhatjuk,
valamint annak megllaptst is, hogy miknt bnhdik az jkor Szent
Ferenc szellemnek semmibe sem vtelert?
i A kzpkort illeten mg csak azt jegyezzk meg, hogy senkit se
tvesszen meg az a krlmny, hogy nem sokkal Szent Ferenc halla utn
sok tzezerre ment Eurpban a ferencrendik szma. Mert igaz ugyan,
hogy a kzpkorban, csak
1
gy, mint m&ma, nagyszer megnyilvnulsait
tapasztalhatjuk a keresztnysg szellemnek, igaz, hogy a kzpkorban is
volt erny, tisztasg, szeldsg, enyhesg, megbocsts, irgalmassg, sze-
retet, nzetlensg, nfelldozs, tovbb igaz, hogy klnsen Szent
Ferenc szelleme ragadt sok embert magval, de valamint tny, hogy' ami
szp s j abban a (korban volt (s gy van ez ma is), egyedl Krisztusnak,
az Egyhznak, a Jzus szve szerint val pspkknek s papoknak s
a rendjk reguljt hven megtart szerzeteseknek volt ksznhet, gy tny,
az is, hogy a Krisztust kvetk szpsge, jsjga a kzpkorban csak olyan
volt, mint egy-egy fnysugr a stt jszakban. Volt, volt (keresztnysg
hqgyne lett volna, de az emberek kemnyszviisge miatt a keresztnysg
nem volt kpes az egsz trsadalmat thatni. Az az 50, vagy 100 vagy 200
ezer kisebb testvr igazn mint szmkivetett, rva, meg nem rtett, igazn
mint nem e vilgbl val" vonult t a kzpkor trtnetn. St azt is meg-
engedjk, hogy a kznp tlnyom nagy rsze, teht m e n n y i s g i l e g
az eurpai emberisg na^y tbbsge, valban a kisebb testvrek tantsa
szerint lt, vagy igyekezett lni, de fenntartjuk, hogy azok, kiktl a millik
sorsa fggtt, akiken llt, hqgy a trsadalomban van-e bke, rend, nyu-
galom, megelgedettsg, boldogsg, akik igazn keresztnny tehettk volna a
trsadalmat, mg ha alaptottak is nagyon jtatos hang oklevelekkel
bneik bocsnatrt" egyhzakat, conventeke'j, residentikat, nagy tbb-
sgk szerint nem Szent Ferenc szellemnek hvei, a maguk cselekedeteire,
trekvseire alkalmazi voltak, gy, hogy teht a trsadalom abban az rte-
lemben, hogy igazn keresztny mdon lett' volna elrendezve, hogy benne
mindenek lvezhettk volna az igaz keresztnysg ldsait, a kzpkorban
sem mondhat keresztnynek, Szent Ferenc szelleme alapjn nyugvnak.
8
(
Szval: a vilgi Szent Ferenc emlkt sem nem kvette, sem nem
kveti. Ez a szellem, csak gy, mint a kereszt, amelybl fk ad t s amelynek
s Vannak, ki k a keresztnysg
1
szempontjbl nagyon meg vannak elgedve a kzp-
korral s e kor t egszen keresztnynek veszik. Ezek az egyhz nagy vagyont, nagy poli-
t i kai befolyst, hat al mas kzjogi helyzett hangslyozzk, de csak ez mg nem keresz-
tnysg. Tovbb ppen a nagy elnyomottsgot, fldi, emberi, politikai tekintly r oppant
ural mt , az alsbbaknak a felsbbektl val nagy fggst, a t rsadal omnak szigor rendi
tagolst hangslyozzk s magaszt al j k, mi nt kereszt ny v vmnyokat , de ez meg
mr egyenesen nem is keresztnysg.
csak legeredetibb, legkzvetlenebb tantsa, mindenha botrny s bolondsg
volt a vilg fiainak: nagyoknak s kicsinyeknek egyarnt. Nem nknytes
szegnysg, hanem a fldi javakbl mentl tbbnek az lvezse, ez az
ember clja, feladata mondjk. Makacsul ragaszkodnak az anyagias
vilgnzethez, vilgfelfogshoz. Ezzel szemben a mi vlemnynk az,
hogy mentl jobban eltvolodik az ember az anyagtl, mentl inkbb
trekszik az anyaggal csak ppen a legszksgesebb mrtkben lni, mentl
jobban megtagadja magtl az anyagi, rzki rmket: annl lelkiebb,
szellemiebb vlik s az erre val igyekvs az egyedl igaz, szp, j, az
emberhez mlt, mert egyedl ez vg ssze az igazi, rk cljval. Mind-
rkk igaza van Krisztusnak s Szent Ferencnek. Szent Ferenc szellem-
nek fensgessige, magaszlossga erklcsi, letblcsesgi s letszpsgi
szempontbl mindaddig minden ktsgen fell ll, mg az embernek lelke
s az rk letre val elhivatottsga van.
S mg egyet. Nem tudjuk, hogy a vilg el fogja-e valaha fogadni Szent
Ferenc szellemt a trsadalom berendezsnek alapjul? Lehet, hogy ezt
remlni mindg csak hi brnd leszen.
9
De egy bizonyos, az, hogy enl-
kiil sohasem fog megolddni a trsadalmi krds, enlkl mindg csak
bntani, puszttani, rontani fojgijk egymst az emberek, sohasem lesz bke,
boldogsg a fldn.
Mindegy, a nagy s szent clra remutatni, mg ha elrhetetlen is,
dics s rdemes dolog, mert a h trekvs, mg ha nem is kelt visszhangot
a vilgban, gy van feljegyezve az Istennl, mint ha tkletes sikert rt
volna el.
Ezrt boldogok, akik Szent Ferenc szellemnek kvetsre pldt
adnak, boldogok nemcsak mr e fldi letk szpsgnl, nyugalmnl
fogva, hanem amiatt a jutalom miatt is, mely rejuk az Isten orsz-
gban vr.
2. . Conventualisok s Observansok.
(A szigorbb s enyhbb i r nyzat ak pr t j nak keletkezse. Az els sszetkzsek.
Ppai dntsek. Spi ri t ual es, observantes, f r at r es de oommunitate, convenituales.
Az ob s e r v a n s sz keletkezse. A c o n v e n t u a l i s sz rgi a ksbbi jelentse.
A conventualisok s az observansok elmleti vi t j a. A gyakorllajti klnbsg kzt k.
A spi ri t ul i sok viszonya az Egyhzhoz. Er et nek s szakadr spiritulisok. Vi t a
Kri szt us s az Apostolok t ul aj donj ogrl . A kanst anci zsinat hat rozat a. Az>
9
Hogy uj abban mi ndj obban vgynak az emberek Szent Ferenc szellemre s mind
szlesebb kr ben hdt teret ,az a gondolat, hogy Szent Ferencet kell megtenni a, t rsa
dalmi krds megoldsa vezrnek, bi zony t j a a kl fl di (nmet, franci a, angol, olasz)
ferences irodalomnak, melynek mg prot est ns kivl mveli is vannak, uj abbkori hatal-
mas fllendlse.
observansok jogi helyzete a Sz. Ferenc-rendben a konstanci zsi nat ut n. V. Mrton,
IV. Jen, V. Mikls, III. Calixtu s II. Pi us ppk rendelkezsei. 1517-ben a ppa
a Sz. Ferenc-rend kor mnyzat nak jogt az observansokra ruhzza, a eonventualisoknak
fggnik kell az observansokl. A conventualisok ezt nem a ka r j k elviselni. Kilpnek az
i mmr observans Sz. Ferenc-rendbl s a ppa engedelmvel j rendet alaptanak. )
Assisi-i Szent Ferenc mg lt s az ltala alaptott rend mris kt
tborra szakadt, mely egymssal a ktelessgkk telt s z e g n y s g
gyakorlsnaki mdjra nzve ellenkezett.
A vita amaz elv krl forgott, melyet Szent Ferenc a Regula hatodik
fejezetben gy fejezett ki: A testvrek semmit se szereznek maguknak
1
tulajdonul, se hzat, se valamely helyet vagy dolgot, hanem, mint e vilg-
ban zarndokok s jvevnyek, szegnysgben s alzatossgban szolgl-
janak az Istennek s jrjanak bizakodva alamizsnrt.
10
A szigorbb felfogs testvrek a felttlen szegnysget akartk, gy,
ahogy Szent Ferenc gyakorolta, az enyhbb nzetek knnyteni akartak
a maguk s rendtrsaik szegnysgn.
C o r t o n a i I l l s testvr 1219-ben Szent Ferencnek a Keleten jr-
takor a rend vezetsben helyetlese, ksrletet tett a szegnysg enyhtsre.
Mikor a szent Rendalapt nagy tjrl hazatrt s ltta az jtsokat,
kimletesen megszntette ket.
Szent Ferenc halla utn Ills a rend gnralisa lett s folytatta eny-
ht munkjt. Azt mondta, hogy a vgletekig men szegnysg elvt nem-
zedkeken t gy sem lehet fentartani s mris sok rendtag kveteli, hogy
knnytsenek rajta. Pomps egyhzat pttetett a szentek sorba iktatott
Szerfi Atya tiszteletre s az pts kltsgeinek fedezhetse vgett a rend
templomaiban gyjtperselyeket helyeztetett el, melyeket a szigorbb
irnyzat testvrek flretettek. Azt is kieszkzlte a pptl, hogy a rend
nmely, esetben egyb pnzadomnyokat is elfogadhasson jtevitl egy
harmadik szemly kzvettsvel. A szigor prt, melynek ln P d u a i
S z e n t A n t a l (meghalt 1231-ben) s S p e e r i C e s a r i n u s lltak,
ez ellen is felszlalt.
11
10
Fr at r es nihil appropri ent , nec domum
;
nec locum, nec al i quam rem, sed t amquam
peregri ni et advenae in hoc saeculo i n paupert at e et humi l i t at e Deo famul ant es vadanfc
pro elemosyna confidenter. Szent Ferencnek els Reguljt, a forma vitae-t, I I I . Ince
ppa 1210 nyarn szval jvhagyta. Ez a regul a nem maradt renk, csak annyi t t udunk
rla, hogy igen egyszer, igen rvid volt, s fkpp az evanglium szavaibl llt. A vg-
leges Regul-t, a Regula Bullata-t, I I I . Honori us ppa nneplyesen, oki rat i l ag mi nt egy
hrom esztendvel Szent Ferenc hal l a eltt, 1223 nov. 29-n hagyt a jv. Kaposi i. h. 15.
Eergenrther Jzsef. (Bibornok.) Handbuch der allgemeinen Kirchengschichte. Har madi k
kiads. Hrom ktet. 18841886. II. 365366.
11
Kollnyi Ferenc. Magyar Ferencrendiek a XVI. szzad els felben. Szzadok.
1898. Megjelent kln l enyomat ban is ugyanezzel a cimmel. Kl nl enyomat : 7. lap.
Eergenrther. i. h. u. o.
Vgre is a kt prt a pphoz folyamodott, hogy vitjukban dntsn.
IX. Gergely ppa 1239-ben Illst leiette ugyan a generlissgrl", de
mgis az enyhbb gondolkozsua'knak kedvezett,, 'midn kimondta^, hogy
a rendalapt vgrendelete a testvreket hozzjrulsuk nlkl nem kte-
lezheti, s tbb, Illsek felfogsnak megfelel pontot telt hozz a Regulhoz.
Br Illls generlis utdai a szigorak felekezethez tartoztak, azrt
az enyhbb nzetet kvetk prtja a rendbien tovbb is fentmaradt.
IV. Ince ppa (12431254) kimondta, hogy a testvreknek lehetnek
knyveik, btoraik, hzaik, fldeik s mindezt hasznlhatjk, de minderre
nzve a tulajdonjog a rmai egyhz, melynek engedelme nlkl semmit
sem idegenthetnek el.
A s p i r i t u a 1 i s-ok gy nevez'k a szigorak prtjt ezekkel
a ppai dntsekkel nem voltak megelgedve. Kztk s az enyhbb fel-
fogsak (kztt, kik a k z s s g t e s t v r e i-nek (fratres de commu-
nitate) neveztk magukat, nagy volt a viszly.
III. Mikls ppa 1279-ben az E x i i t bul'lban szintn az enyhbb
elveket vallk fel hajlott. A bullban, mely a kisebb testvreket rgalma-
zik ellen megvdelmezi, a .'kvetkezket olvassuk: A Jzus pldja kvet-
snek ktelessige csak azt jelenti, hogy a parancsokat, mint parancsokat,
a tancsokat meg mint tancsokat kell ikvetni, nem azonban, hogy a
kisebb testvreknek fogadalmuknl fogva V a l a m e n n y i tancsot pp
gy kell kvetnik, mint a parancsokat. Csak azok a tancsk ktelezik
ket, melyeket a Regula is magban foglal parancsol, tilt vagy ilyenekkel
egyenrtk szavak keretben. Az a rendelkezs, hogy a testvrek s e mmi t
sem szerezhetnek maguknak tulajdonul, sem hzat, sem ms egyebet, teljes
lemondst jelent ugyan mind az egyesek, mind a kzssg rszrl minden
tulajdonrl, de rintetlenl hagyja szmukra az let fentartsra szks-
ges dolgoknak valsgos hasznalatt, a tulajdonjog e dolgokra nzve is az
apostoli szentszket illetvn.
12
A ferencrendiek ktflesge, vagyis a kt prt: a s p i r i t u a 1 i s-dk
(s p i r i t u a 1 e s, s p i r i t u a l i s t a e , ksbb f r a t r e s r e g u l r i s
o b s e r V a n t i a e, o b s e r v a n t e s )
1 3
s az enyhbb nzetek (f r a-
12
Hergenrther. i. h. II. 365. 366.
13
B. (eati) Bernardini Aquilani Chronica f r at r um minorum observantiae. Ex codice
autographo pri mum edidit f r . Leonardus Lemmens O. F. M. Romae. Typis Sallustianis.
MCMII. (1902.) (Boldog Aquila-i Bernardi nus 1480 krl i r t a krni kj t , melyrl
Lemmens Lnrt atya, a krni knak nagytudomnyu kiadja, azt mondja, mg pedig
t el j es joggal, hogy a ferencesek XV. szzadbeli trtnetnek elsrang orrsa. A kiad
Introductiorja, XXXI X. lap.) Bernardi nus Aquilanus (6. s kv. lap) gy tnteti fel a
dolgot, hogy az o b s e r v a n s-ok al ap t j a P a u l u t i u s d e F u l g i n e o volt, 1368-tl
kezdve, de mi nt a krnika 8. l apj nak jegyzetbl is kitnik lehet ugyan, hogy az
o b s e r v a n s nevet csak 1368-tl szabad datlnunk, st valamint^a c o n v e n t u a l i s - t
is, mint a rendben egy kln i r ny megjellsre szolgl nevet csak a konstanci
t r s de c o m m u n i t a t e, ksbb: f r a t r e s c o n v e n t u a l e s , c on-
v e n t u a 1 e s)
14
az E x i i t bulla utn is csak tovbb fennllt Szent
Ferenc szerzetben. Mind a kt prt h volt az Egyhzhoz, a pphoz,
mind a kett elfogadta a nevezett bullt, csak mint mondtk ms-
kppen magyarztk. A eonventualisok szerint a bulla altapjn (s ez volt a
bullnak igazi rtelme) a ferenceseket a birtokukban (nem t u l a j d o n u k -
b a n ) lev dolgokra nzve megillette a h a s z n l a t (az u s u s) joga, az
observansok szerint pedig a bullbl kitnt, hogy a Regula az evangelium
-s hogy az emltett dolgokra nzve, mg ha lelemknt elfogyaszthatk, vagy
msknt hasznlat ltal elpusztthatok, azaz u s u c o n s o m p t i b i l e-k is,
sincs meg a testvreknek hasznlati joguk, hanem csak az e g y s z e r
h a s z n l a t joga, az u s u s s i i n p l i c i s s i m u s illeti meg ket.
15
Vlemnynk szerint ez a megklnbztets tlsgosan elmleti volt,
mert magra a h a s z n l a t r a nzve semmi gyakorlati klnbsget sem
okozhatott, hogy a testvrek az letk fentartsra szksges dolgokat az
u s u s vagy az u s u s s i m p l i c i s s i m u s cimn hasznltk-e, illeten
fogyasztottk-e el? A gyakorlati (klnbsg a kt tbor kztt egszen ms
tren jelentkezett, mint az let fentartsra szksges dolgok hasznlata
tern, nevezetesen abban az igenis kzzelfoghat tnyben, hogy a eonven-
tualisok az apostoli szentszk nevben" rk hagyomnyokat (lland vi
jvedelmeket) s ingatlanokat (fldeket, rtket stJb.) fogadtak el, jvedel-
meiket procurcitorok utjn lvezvn,
16
mg az observansok lland vi
jvedelmekkel s birtokokkal (fldekkel, rtekkel stb.) nem brtak, hanem
kivve, hogy nekik is volt lland laksuk c s a k alamizsnbl, vagyis
c s a k mindennapi fradsgos munkjuk djbl ltek.
zsinattl, a l n y e g szerint azonban az observansok, ka s z i g o r b b a k
s
ksbb
s p i r i t u l . s nv .alatt is, mr .Szent Ferenc rendj nek kezdettl meg voltak, attl
-fogva t. i., hogy Cortonai Illskkel, vagyis az enyhbb i rnyzat kpviselivel szembe-
szlltak. A 11. lapon azt olvassuk Bold. Aquilai Bernardi nus kr ni kj ban, hogy az
o b s e r v a n t i a nem a boszniai vicariatusbl eredt. Felttlenl igaz.
14
Fridrich Urbnus. (Ferencrendi. ) Hi s t r i a . . . Provinci Hungr i 0
r
d
Mi n . . . S. P. Francisci St r i ct . . . Obs - . . milita^tis sub . . . T i t . . . Sanctissimi Salvatoris . . .
1719. Kt rsz. I I . 139. idzi IV. Ince ppnk (12431254) egy bul l j t , melyben a ppa
elrendeli, hogy a ferencrendiek, a Fr at r es Minores-nek, minden egyhzt ott, hol convent-
j k van, c o n v e n t u a 1 i s-nak nevezzk, mde, mondj a Fridrich igen helyesen, a c o n -
v e n t u a l i s i t t mg egyszeren m i n d e n ferencrendi t , minden kisebb atyafit jelent,
:ki rendes conventben l s nemi jelenti mg a rendnek egyik gt, egy bizonyos i r nyt ,
letmdot kvet t agj ai t , ellenttben az o b s e r v a n s-okkal. Szval : kezdetben minden
er encr endi t conventualis-nak neveztek, ki convent ben' l t s nem remet e mdj ra mag-
nyos kunyhban s csak ksbb jelentette a c o n v e n t u a l i s sz a szegnysg trvnyt
-enyhbben magyarzk s megt art k pr t j t .
15
Brck Henri k. Lehrbuch der Kirchengeschichte. Negyedik ki ads. 1888. 492. s kv.
16
Wadding. Ad anum 1474., n. 34. Ad ann. 1498. n. VII. A magyar conventua-
sokrl. Idzve Nagy Bni nl : A mar i anus ferencesek a XVI. szzad els felben. Kat h.
Szemle. 1913. 369.
Amint az eddig eladottakbl lthatjuk, a s p i r i t u l i s o k tbora,
melyhez a rendnek legkivlbb tagjai tartoztak, ppensggel nem jelentett
valamely eretnek vagy szakadr felekezetet. A spiritulisok, igaz, nem
fogadtk el azokat az enyhtseket, melyeket a ppk (IX. Gergely, IV. Ince,
III. Mikls) a kevsbb szigor felfogsak kedvrt a Reguln tettek, nem
l'ek a ppk adta kedvezsekkel, enigedelmekkel, de ezzel mg nem vtet-
tek a hit ellen. Ellene csak gy vtettek volna, ha tagadtk volna a ppnak
azt a jogt, hogy a Reguln knnytsen, vagy ha azt mondtk volna, hogy
ahogy a ppa magyarzza a Regult, az tveds, mde ezt nem tettk.
Elsmertk a ppa jogt az enyhtsekre, elsmertk, hogy a ppa a Regul-
nak erre vagy arra ktelez erejt gy vagy gy helyesen magyarzza, csak
ppen, hogy k, magukra nzve, a Regult eredeti szigorsga szerint, eny-
htsek nlkl igyekeztek kvetni, magukra nzve belle tbb gyakorlati
ktelezettsget vontak le, mint amennyit belle a ppa szksgkpp foly-
nak hirdetett. Mg akkor is, mikor az u s u s-ra nzve mst lltottak, mint
amit a ppa igazban kijelentett, felfogsukat a ppa bulljbl vltk
kiolvashatni, nzetk helyessgt a ppa bulljval akartk bizonytani,
teht legfeljebb csak tvedtek, de semmi esetre sem jutottak a ppa tekin-
tlyvel akarva, formlisan ellenttbe.
A spiritulisoknak c s a k e g y r s z e vlt a ppnak ellensgv s
csatlakozott az eretnek f r a t i c e l l i-hez, b i s o c h u s o k-hoz s a p o c a -
1 y p t i k u s o k-hoz.
Szakadrr, schismaticuss is csak a spiritulisoknak e gy r s z e
igaz, nagyobb rsze s nem v a l a m e n n y i spiritulis vlt. Hogy
ugyanis a rendben val viszlyt megszntesse, V. Coelestinus ppa (1294)
a spiritulisokat felmentette a Szent Ferenc-rend generlisnak val enge-
delmessg all s egyestette ket a Coelestinus-remetkkel. VIII. Bonifatius
ppa (12941303) 1302 ben ezt az intzkedst megszntette, mde a spiri-
tulisok tbbsge nem engedelmeskedett a ppnak. Hogy a schismatikuso-
kat megnyerje, V. Kelemen ppa (13051314) a z E x i v i de P a r a d i s o
bullban a Regulnak egy magyarzatt adta ki. XXII. Jnos ppa (1316
1334) is megparancsolta 1316-ban a Q u o r u m d a m e x i g i t bullban,
hogy a szakadrok a generlis fenhatsga al visszatrjenek, de k most
sem hallgattak a ppa szavra, hanem Siciliba vonultak s Ce v a-i Henri-
ket vlasztottk meg generlisuknak.
17
Azutn a conventualisok s a spiritulisok kzt j vita tmadt arrl
a krdsrl, vjjon eretneksg-e azt lltani, hogy Krisztus s az Apostolok
sem egyenknt, sem kzsen nem birtak tulajdonnal. Mg mieltt a ppa e
krdsben dnttt volna, Cesenai Mihly generalis, Occam s msok a peru-
giai egyetemes kptalanon kijelentettk, hogy nem eretneksg azt hirdetni*.
17
Brck, i. h. u. o.
hogy Krisztusnak s az Apostoloknak n e m volt tulajdonuk. Erre XXII.
Jnos ppa 1322-ben az A d c o n d i t o r e m c a n o n u m bullban vissza-
adta a ferenceseknek a III. Mikls (s mr IV. Ince, st IX. Gergely) ltal
az birtokukban lev dolgokra nzve az apostoli szentszknek fenntartott
tulajdonjogot. (me, XXII. Jnos ennyire kedvezett a conventualisoknak.)
1223-ban pedig a Cu m i n t e r n o n n u l l o s bullban hitgazatilag ki-
mondta, hogy: az a makacs llts, hogy Krisztusnak s az Apostoloknak az
letk fentartsra szksges dolgokra nzve nem volt sem tulajdon, sem
hasznlati vagy rendelkezsi joguk, ellenkezik a szentrssal, alssa tekin-
tlyi s eretnek. Cesenai Mihlyk ennek a dntsnek nem vetettk magu-
nkat al, elhagytk a rendet s XXII. Jnos elln Bajor Lajost tmogattk.
Vgre a konstanci zsinat (14141418) mind a conventualisokat
-^Fratres conventuales), mind az observansokat (Fratres regulris observan-
tiae) elsmerte.
18
Ezen termszetesen nem azt kell rtennk, hogy a konstanci zsinat
taln a Cesenai Mihly-fle eretneksget hagyta jv, hanem csak azt, hogy
az observansokat, kiknek letmdjt egy ppa sem krhoztatta sohasem,
hanem kiknek tbort csak a conventualisok akartk megszntetni, vdel-
mbe vette a conventualisok ellen, azaz kimondta, hogy
1
mind a conventuali-
sok, mind az observansok zavartalanul kvethessk a maguk letmdjt.
A conventualisoki s az observansok kezdettl fogva viszlykodtak
egymssal. A conventualisoknak nem tetszett, hogy Szent Ferenc rendjnek
kebelben ktfle irnyzat divott, azt akartk, hogy az observansok is az
letk mdjt kvessk.
Hogy a kt prt viszonya egymshoz a konslanci zsinat utn miknt
alakult, erre nzve fePJette becses adatokat tartalmaz Boldog Aquilai Bernar-
dinus-nak mr fent idzett krnikja.
Az observansok a Szent Ferenc-rend minister generalis-lL s mi-
nister provincialis-aitl fggtek. Ezek kormnyoztk ket is. Helyeikrl
(conventjeikbl, residentiikbl) nem tvolthattk el, letk mdjban nem
hborgathattk ket. Ha a generalis megengedte nekik, congregatiokat tart-
hattak, vicariust (vicarius generalist) s guardinokat vlaszthattak maguk-
nak, csak ppen, hogy vicariusuk s guardinjaik megerstst kellett kr-
nik a generlistl. Ha a generlisnak gy te'szett, nem engedte meg az
observansoknak, hogy maguk vlasszanak maguknak vicarius generaliist,
hanem maga nevezett ki szmukra ltalnos helytartt, vagy egyltalban
nem adott nekik generalis vicariust. Akr maguk vlasztotta, akr a gene-
ralis kinevezte vicarius generalis-uk volt! az observansoknak'* a minister
generalis brmikor letehette, addig meg, mg megtrte llsban, knye-
kedve szerint szabta meg halskrt. 1438-tl 1442-ig pl. Sienaf Szent Ber-
U . 0 . V,
nardinus volt az observansok vicariusa. Az observansok nem brtak szava-
zattal a minister generlis-oki s a minister provincialis-ok vlasztsakor.
Aki az observansok kzl jelentkezett, knnyen felvettk a conventualisok
kz. Hogy a minister generalis-ok ily nagy hatalmat gyakorolhattak fe-
lettk s hogy a rend kebelben ilyen elnyomott jogi helyzetk volt, sok
bajt s kesersget okozott az observansoknak.
19
V. Mrton ppa (14171431) egyesteni akarta a conventualisokat
s az observansokat. Assisibe kptalant hirdetett, melyre S e r v a n t e s
J n o s bibornokot kldte el kvetl. A kptalanon felolvastk a ppa
rendelkezst (Constitutione Martinianae), me]yet a ppa akaratbl ezutn
egyformn kellelt volna kvetnik mind a conventualisoknak, mind az
observansoknak. mde e rendelkezst csak az observansok fogadtk rm-
ml s kvetik mig is, irja Bernardinus Aquilanus (a ppa constitutioja
teht az observansoknak kedvezett, a ppa az letkmdjt hajtotta az
egsz rendv tenni), a conventualisok ellenben nem fogadtk el, gy, hogy
a ppa nem rt clt s az egyeslsbl semmi sem lett.
20
IV. Jen ppa (14311447) is az egyesls ltrehozsn fradozott,,
mg pedig szintn az observansoknak kedvez irnyban. Azt akarta, hogy
az observans A l b e r t u s d e S a r t n i a n o legyen minister generalis,
teht observansoknak s conventuaiisoknak egyarnt gnralisa. De a con-
ventualisok IV. Jen ppa akaratnak is ellentlltak. Nagy botrnyt csaptak
az 1442-iki, pduai kptalanon.
Kapisztrn Szent Jnos ezutn a kvetkezket^ rendeltette el IV.
Jen ppval (IV. Jennek ez gyekre vonatkoz els bullja 1443-ban
kelt) .
21
A rend minister generalis-a az observansok vicarius generlist visi-
talhatja ugyan s ha letevsre mltnak i'li, leteheti, de csak 4 observans
vicarius provincilis hozzjrulsval. Az observansok vicarius generalis-t
a rend minister generalis-a ersti meg ugyan, de ha a generalis a meger-
sts megadsval 3 napnl tovbb ksik, a vicarius generalis-t a minister
generalis megerstse nlkl is megerstettnek, mg pedig p p a i l a g
megerstettnek kell tekinteni. A generlis az observans testvreket lto-
gathatja, ha bnsk, megbntetheti ket, de csak conventjeikben, nem
pedig conventjeiken kvl. Egyebekbe a generalis ne avatkozzk. Az obser-
vans vicarius provincilis-o'k is a conventualis minister provincialis-ok meg-
erstsre szorulnak, de egybknt a conventualis minister provincialis-ok ne
avatkozzanak az observansok vicariatusainak gyeibe. Az observansoknak
joguk legyen generlis congregaiiokat tartaniok s vicarius generalis-t v-
lasztaniok. (Ami teht eddig a minister generalis-ok) tetszstl fggtt, azt
19
B. Bemardini Aquilani Chronica. Id', kiads. 23. s TTv.
20
U. o. 27. s kv.
21
U. o. 61. A ki adnak 2. jegyzete.
most a ppa jogilag, intzmnyesen biztostotta az observansok rszre.)
Mindezeknl fogva, mondja Aquilai Bernardinus, az observansoknak immr
kevs kzk volt a minister generalis-hoz, a minister provocialis-okhoz
pedig csak annyi, hogy vicarius provincialis-aikat a minister provincilis-ok
erstettk meg. Azt is kimondta IV. Jen ppa Kapisztrn Szent Jnos
javaslatra, hogy ezutn az observansoknak elljrik engedelme nlkl a
conventualisokhoz tlpnik tilos.
Mint Bernardinus Aquilanus irja, mindezek a ppai rendelkezsek
nagy hborsgot okoztak a eonventualisok s az observansok kztt.
22
1446-ban az observansok ( J a c o b u s d e P r i m a d i t i i s - t P r i -
mi t i i s - t ) , 1449-ben pedig K a p i s z t r n S z e n t J n o s t vlasztottk
meg vicarius generalis-uknak.
23
V. Mikls ppa alatt (14471455) a convenualisoik nagyban kzdt-
tek azrt, hogy az apostoli szentszk az observansoknak azt a jogi helyzett,
fggetlensgt, melyet szmukra a ferences-rend kebelben IV. Jen ppa
biztostott, mstsa meg, vegye vissza tlk. A np eltt is rgalmaztk az
observansokat, hogy mennyire bnsk. A ppnak a tbbi kztt azt
mondtk, hogy IV. Jen bulli hamisak s hogy maguk az observans vica-
riusok tbbsge is azt akarja, hogy minden megint gy legyen az observan-
sokra nzve, mint IV. Jen eltt volt. mde a eonventualisok valtlan ll-
tsaikkal nem rtek clt, V. Mikls ppa nem teljesttette kvetelseiket.
24
A vilgiak is lnk rszt vettek a ferencesek vitjban. Veszekedtek,
viszlykodtak a eonventualisok s az observansok dolga miatt.
25
III. Calixtus ppa alatt (14551458) tovbbfolyt a harc. A eonven-
tualisok megint azt hajtogattk, hogy IV. Jen bulli hamisak. Krnik-
sunk erre megjegyzi, hogy hiszen azoknak a bullknak az eredetisgert,
hitelessgert jt llt Kapisztrn Szent Jnos. Azt is mondtk a eonven-
tualisok, hogy a rend gy, ahogy van, kett van szakadva. Ezt az lltst is
cfo(ja Bernardinus Aquilanus, mondvn, hogy hiszen az observansok vica-
rius generalis-a fggtt a rend minister generalis-tl.
20
III. Calixtus ppa kptalant hirdetett Assisibe. Rajta kvetvel kp-
viseltette maigt. Neki is az volt a clja, ami V. Mrtonnak s IV. Jennek,
hogy t. i. egyestse a ferenceseknek kt felekezett. Eleinte a ppa ellen-
szenvvel volt az observansok irnt. Eretneksggel gy'anustotta ket. De
azutn a kptalanrl visszatr kvete felvilgostotta t mindenrl s ettl
22
B. Bern. Aquil. Chron. 32. s kv.
23
U. o. 35. jegyz. s a szv. Fridrich Orbn eladsbl (i. b. I. 15, 16) megtud-
j uk, hogy 1510 krl az observansoknak k t vicarius generalis-ok vol t : a C i s m o n t a -
n u s s az U11 r a m o n t a n u s, vagyis egy az Alpokon innen s egy az Alpokon tli
orszgok rszre.
24
Bern. Aquil. Chron. 4756.
25
U. o. 54. s kv.
26
U. o. 6063.
fogva szerette az observansokat. Az assisi-i kptalanon mind a kt fl kln
trgyalt a ppai legatussal s tadta neki hatrozatt. A ppa az gy elin-
tzsvel 'teljes hatalommal M a r c h i a i S z e n t J a k a b o t bztia mejgi.
Az eredmny: III. Calixtus ppnak I l l i u s , c u i u s i n p a c e (1456.
febr. 2-ik) bullja lett, mely Ikimondta, hogy a testvrek engedelmessggel
tartoznak a generlisnak gy, ahogy a Regula magval ihozza, tovbb:
az observansok nem tarthatnak ltalnos gylst, hanem a kzs egyetemes
kptalanon kell rsztvennik, ahol 3 egynt jellnek, kik kzl a generalis
egyet megtesz vicarius vicariorum-uknak (vicarius generalis-uknak). Ez nem
tetszett az observansoknak. (Valban, ez kevesebb szabadsg volt annl,
melyet IV. Jen adott nekik.)
27
Vgl: a ppai constitulio megadta az observansoknak a rend gene-
rlisnak vlasztsra nzve a cselekv vlasztjogot. Ezt a kedvezmnyt az
observansok nem is krtk, de emiatt meg a coven'ualisoik voltak elgedet-
lenek s sohasem fogadtk el III. Calixtus bulJjt.
28
III. Calixtus ppa sem brta teht a conventualis-ok s az observan-
sok kztt
1
dul viszlyoknak vgt vetni.
1457-ben volt a milani ltalnos kptalan. Ezen a generalis nem
engedte meg, hogy az observansok vicarius provincialis-ai cselekv vlasz-
tjogukat gyakoroljk. Az observansok vicarius jgeneralis-a ez eljrs, mint
a ppa akaratba tkz eliten, nnepies vst tett.
Mg III. Calixtus ppa elrendelte, hogy azokat az observansokat, kik
nem akarnak a vicarius generlistl fggni, conventualisoknak tekintsk.
Ez, mondja krniksunk, csak j volt, mert tbb lett a bkessg.
29
Az 1458-iki egyetemes kptalanon III. Calixtus ppa gy rendelke-
zel , hqgy az observans vicarius pro vincialis-oknak c s a k mo s t ez egy-
s z e r ne legyen szavazati joguk a generalis vlasztsra nzve. Azrt tette
ezt, mert azt akarta, hogy az cataloniai fldije (III. Calixtus a Borgia
nemzetsg tagja volt) S a r z n e l a i J a k a b legyen generlis, mr pedig e
frfi megvlasztsa bizonytalan volt arra az esetre, hogy ha az observans
vicarius provincilis-ok is szavaznak. Viszont a ppa megengedte az obser-
vansoknak, hogy szabadon vlasszk meg vicarius generlisukat (hrmas, a
generalis el terjesztend jells nlkl). Ennek az observansok nagyon
rltek s meg is vlasztottk vicarius generalis-uknak L e v a n t o i Bap-
27
U. o. 6772. A magyar observansoknak pl. I I I . Calixtus ppnak i t t ismer-
t et et t rendelkezsvel val elgedetlensgt jellemzi az, ami t Fr t er St ephanus de Varsan
vi cari us vi cari at us Ungari ae per sedem apostolicam confirmatus 1456 mj us 17-ikn
Kapi szt rn Szent Jnosnak i rt . A vi cari us ezt i r t a: A ppai bullk msol at a nmileg
megi j eszt et t bennnket, mer t sok va,n bennk, ami szabadsgunkkal s szablyaink
t i szt asgval ellenkezik. mde bi zunk az r Jzusban, liogy a gonosz, ellensges test-
vrek sok ezer tzes dr dj a nem fog r a j t unk ert venni.
2
8 B. Bern. Aquil. Cliron 6872.
29
U. o. 8285.
l i s t t . A ppa is nagyon meg volt elgedve az observansokkal. Kegyes volt
hozzjuk.
A eonventualisok ezutn is egyre azon trekedtek, hogy a ppa az
observansok rszre adit bullit: a c a l i x t i n u s b u l l k a t semmisitse
meg, de a ppt nem birtk erre revenni, a bullk rvnyben marad-
tak.
30
III. Calixtus ppa meghalt 1458. aug. 6-n. A eonventualisok mind az
hallig nem fogadtk el a c a 1 i x t i u s b u 11 k a t.
II. Pius ppa (14581464.) trnralpte utn elrenddl te, hogy a eon-
ventualisok s az observansok egymshoz val jogi viszonyukat illeten
IV. J e n ppa bullihoz alkalmazkodjanak. (Visszaadta teht az observan-
soknak azt a n a g y o b b szabadsgukat, mely helyett III. Calixtus ppa
kisebbet adott nekik.) Azt is kimondta II. Pius, hogy az egyik rsz a msik
conventusait, az apostoli szentszknek fenntartott kikzsts terhe alatt, ne
merje elfoglalni. E ppa allatt azutn a IV. Jen alatt megszabta rend,
mely ellen, mondta Pius ppa, mindaddig nem szabad semmit sem tenni,
mig az Egyhz mskpp nem hatroz, vltozatlanul rvnyben maradt s a
eonventualisok s az observansok bkessgben ltek egymssal. Krniksunk
azt sem mulasztja el megjegyezni, hogy a IV. Jen-fle bullk szerint az
observansok ltalnos kptalant tartottak pl. 1464-ben Assisiben.
31
Mindezek alapjn azt kell mondanunk, hogy a konstanci zsinat utn
az apostoli szentszknek nemcsak az volt az hajtsa, hogy csak egyfle
ferences legy'en
32
(ezt vlemnynk szerint, a konstanci zsinat eltt is minden
ppa akartiaf), hanem az is, hogy az az egyfle ferences o b s e r v a n s legyen.
Hogy az egysget akartk, ezt hatrozottan llthatjuk V. Mrtonrl, IV. Je-
nrl! s III. Calixtusrl, de, azt hisszk, llthatjuk II. Piusrl is, mert neki
is aligha tetszhetett az Egyhlz legnagyobb rendjben uralkod egyenetlen-
keds. (Igaz,
[
hogyAquilai Bernardinus azt irta, hogy II. Pius alatt a eonven-
tualisok s az observansok bkessgben ltek, de tekintve mindazt, amit
fent olvashattunk aligha tvednk, ha ezt a, II. Pius idejebelli b k e s s -
g e t sem tartjuk valami valami szilrd alapon nyugvnak.) Hogy az egysget
o b s e r v a n s alapon akartk, ezt egsz bizonysggal kell mondanunk V.
Mrtonrl, IV. Jenrl, de taln merszsg nlkl mondhatjuk III. Calixtus-
rl (az gy intzst teljes hatalommal Marchiai Szent Jakabra bzta) iesi
II. Piusrl is (visszaadta az observansoknak azt a szabadsgot, melyet IV.
Jen biztostott szmukra, inkbb hajolt teht is az observansok, mint a
eonventualisok fel). mde a ppk a eonventualisok ellenllsa miatt nem
csak hogy az o b s e r v a n s alapon val egyestssel nem rtek clt, hanem
30
U. o. 8589.
31
U. o. 9297.
32
Nagy Bni i. h. 374, 375 : 1430-tl az uni krdsvel hat egyetemes kpt al an
foglalkozott.
ugyancsak a conventualisok miatt mg egyltalban az observansok felekeze-
tnek a rendben val fenntartsa is csak nehezen sikerlt nekik.
1517-lben nagyot vllltozott a conventualisoknak s az observiansoknalk a
a Szent Ferenc-rend kebelben egymshoz val viszonya s nem sokkal
ezutn e vltozsmll mg sok'klal nagyobb dolog trtnt a Szent Ferenc-rend
trtnetben.
X. Leo ppa (15131521), mint szmos eldje, szintn meg akarta
szntetni a ferencesek tbbflesgt, szintn azt akarta, hogy a kisebb,
testvrek rendje egysges legyen. Az egyests vgrehajtsra a keresztny
fejedelmek is felkrtk t, kztk a mi II. Lajos kirlyunk is. 1517-ben
teht a rmai Ara coeli conventbe egyetemes kptaillanra hvta egybe a
ferenceseket s l t v o s i n v i n e a m m e a r n bulljv']!
33
felszltotta
a klnbz letmdot folytat famlikat, nevezetesen a conventualiskat,
az observansokat, a reformlt conventuarjisokat, a capucinus testvreket,
34
a clarenusokat, az amadaeusokat, az evangliumrl nevezetteket s a
coletanusokat, hogy mondjanak le minden, kln, a ppktl nyert dispen-
satioikrl, iminden, egyimstfl) val klnbzsgkrl si egyforma ruh-
zattl
1
, egyazon letmddal, e g y minister generalis alatt egy, k z s
testletet alkossanak. A felsoroltak mind kszsggel teljestettk a ppa
hajt, csak a conventualisok lltak ellent neki. A ppktl nyert dispen-
satiikrl nem akartak lemondani. A ppa teht megengedte nekik, hogy
tovibb is kln maradjanak a tblbi fereincrendrtil, kln egyetemes kjp-
taHant tartsanak s maguknak kln magistcr generalis-t s k l n
m a g i s t e r provincilis-okat vlasszanak, kiket a ferencesek minister
generalis-a, illleten minister provincilisai fognak megersteni.
35
Az trtnt teht, hogy mg eddig az observansiok fggtek a conven-
tualis generlistl s a conventualis provincilisoktl, ezutn fordtva: a
conventualisok fggtek az observans generlistl s az observans provincili-
soktl, mert ezutn \aiz egsz Szent Ferenc-rend gener):.isnak! s a rendi tar-
tomnyai provinciUisainak mr nem a conventulisok, hanem >az obser-
vansok kzl kellett k i k e r l n i k .
3 6
33
Ezt a bullt (1517 mj us 29) Bulla Unionis-n&k, az 1517 j uni us 12-ki Omni-
potens Deus, cuius perfecta sunt opera" bul l t pedig Bulla Concor diae-nek nevezik..
Fridrich. i. h. I. 23.
34
Ezektl a capuoinusoktl meg kell klnbztetni a ksbbi Capuoiuus-rendet,
melyet VII. Kelemen ppa (15231534) engedelmvel Ba s , s i M t , minorita-observans.
alaptott. Ezeknek a ksbbi capucinusoknak V. Pl ppa 1619-ben engedte meg, bogy
kln generlist vlasszanak maguknak. Addig a minorita-conventualisok gnralisa al at t
lltak. Brck. L h. 691, 692.
35
Nagy Bni. i. h. 374, 375.
36
A Szent Ferenc-rendmek 1517-ben megvlasztott observans minister generalis-a
Forlivio Kristf volt. Fridrich i. th. I. 24.
Az observansok s conventulisok azonban mg ezutn e g y rendhez
tartoztak.
mde nemsokra az e g y rendhez, val tartozs is megsznt. Elmaradt
t. i. hogy a conventulisok magister generlis-nak s magister proviin,-
cillis-ainak a ferencesek (observansok) minister generlis-tl, illeten
minister provincilis-ai ti kelljen megerstsket krnik, ehelyett a
con\i entullisok a ferencesek ( observans oik) minister generlis-tl egszen
fggetlenl m i n i s t e r g e n e r 1 i s-t s a ferencesek (observansok)
minister provincilis-aitl egszen fggetlenl m i n i s t e r p r o vi n-
c i 1 i s-okiat vlaszthattak maguknak, azaz a ferencesektl immr egszen
fggetlen, kln rendet alkottak.
37
Az Annales Minorum-ban o/lvassuk, hogy
a Minores Conventuales 1568-diki rmai egyetemes kptalanukon jun. 6-n
Joannes Tancredus a Colle-t generlisuknak vlasztottk, kit V. Pius ppa
mg aznap megerstett e minsgben.
38
Az egymssal oly rgta viszlykod kt fl teht vglegesen elvlt
egymstl.
Foglaljuk mg egyszer ssze a dolgokat:
1517-ben a ppa az observansoikra bizta a rend fkormnyt, s
azt lalkarta, hogy az egsz rend observans legyen, az observansok letmdjt
kvesse. A conventualisok az ohservanti nem akartk elfogadni. A ppa
ezt megenged te nekik, de elrendelte, hogy immr az observans ok tit fgg-
jenek. Egy darabig a conventualisok viseltk az observansok felsbbsgt*
de azutn a ppa megengedte nekik, hogy az observansokkal val kzs-
sgbl kilpjenek
1
, s teljesen kln rendet alkossanak. Lett teht immr
k t rend: 1. Az observantit kvetk, az observansok s a velk egye-
slt famlik, s jogilag ez lett a francisknus rend, mert ez lett a rgi
Szent Ferenc-rend jogutda, amennyiben a ppa 1517-ben a Szent Ferenc-
rend, az Ordo Fratrum Minorum kormnyzatt, cmt, pecstjt a con-
ventualisoktl elvette s az observansokra s a velk egybeolvadt famlikra
bizta, illetve ruhzta.
39
2. Miutn a conventulisok az observansokkal sem
egyeslni, isem pedig, mint tl'k fgg fami'Iia, ugyanazon rend keretben
megmaradni nem akartak, a conventualisok rendje, a minoritk," az Ordo
Minorum S. Francisci Conventualium, mely trtnelmileg szintn ferences
rend ugyan, mert hisz a rgi Szent Ferenc-rendbl ered, semmi esetre sem
volt a t u l a j d o n k p p e n i , az egyedl igazi Szent Ferenc-rendnek tekint-
het, hanem ellenkezen: jogilag immr nem volt a franciscanus-rend,.
jogilag csak egy, a franciscanus-rendtl elvlt rend vala.
Mindezek szerint a conventualisok s az observansok egyeslst X.
37
Nagy Bni. i. b. u. o.
38
Ann. Min. XX. 232. L XVI I I . pont ,
39
Fridrich. I. 2024; hol
1
minden Wadding nyomn van lerva, S. ld. pl. mg
az 19134-iiki magyarorsz. mari anus Schematismus-t. 12. lap.
Le ppa sem hozta ltre, st ellenkezen, a kit tbor kztt mg a rgi-
nl nagyobb szakadst, kt t e l j e s e n i kl n rendd val alakulsuklat idzte
el, de legalbb az egy s ugyanazon rendben val ktflesget s foly-
tonos viszlykodist megszntette.
3. . A magyar rendtartomnyok megalakulsa
s trtnetknek fbb vonsai.
(1. A magyarorszgi mari anus s salvatorianus provincia. 2. A bosnyk rend-
t ar t omny. 3. A Bosnae-Croatiae provincia. 4. A Szent Jeromosrl nevezett
dalmciai s a raguzai rendtartomny. 5. A Legszentebb Megvltrl nevezett
dalmciai rendt art omny. 6. A magyarorszgi Kapiiszitrn Szent Jnosrl nevezett
.rendtartomny. 7. A hercegovinai rendtartomny-jelleg rsg. 8. A ladislaita
rendtartomny. 9. A horvt-szlavonorszgi, Szent Cyrillus- s Metliodiusrl nevezett
rendt art omny. 10. A cattaroi provincia. 11. A dalmciai harmadrendek. 12.
Az erdlyi rendtartomny. 13. A mi nori t knak magyarorszgi rendtartomnya.
14. A kapucinusoknak osztrk-magyar provincija.)
1. A magyarorszgi marianus s salvatorianus provincia rvid
trtnete.
Mindenekeltt meg kell jegyeznnk, hogy midn mi m a g y a r rend-
tartomnyokrl szlunk, rajtuk nem csak azokat a ferences rendtartom-
nyokat rtjk, melyek Magyarorszgra s Erdlyre s Magyarorszgnak
mig trsorszgaira; Horvtorszgra, Szlavnira s Dalmcira terjedtek
ki, hanem azokat is, melyek azokban az orszgokban lltak, illeten llnak
fenn, melyek a trk hdtsig a magyar szent korona fnnhatsga al tar-
toztak, a magyar szent korona hbrorszgai voltak, u. m. Boszniban, Szer-
biban, Bulgriban, a havasalfldi s a molidvai vajdasgban. (Csak Hali-
csot s Lodomrit nem rintjk.) gy kell tennnk nem csak a trtnelmi
jog alapjn, hanem azrt is, mert a, Magyarorszgon s Erdlyben
t
s
-Magyarorszgnak mig trsorszgait alkot orszgokban (Horvt-, Szlavon-
ts Dalmtorszgban,) fennllt s a fennll rendtartomnyok trtnete any-
nyira sszefgg a hajdan Bosznira, Szerbira, Bolgrorsizgra, Havasfldre
s Moldvra, sft mg messzebb is kiterjed bosnyk provincia trtnetvel,
hogy ennek elmellzsvel amazt egyltalban el sem adhatnk.
Mg egy elljr megjegyzst. Ma Horvtorszgnak nevezzk az egsz
DrvaSzva kzt s az Adriai-tenger mellknk a magyar szent korona
;al tartoz rszt. A trk hdtsig azonban H o r v t o r s z g csak a
tengermellke s a mai Bosznibl egy kis rsz volt, a DrvaSzva kze
pedig nem volt H o r v t o r s z g , hanem a Drva s a Szva kznek
myugati rsze, tovbb a Szva s a Kulipa, valamint a Kulpa s az Unna
kze s vgl a mai Boszninak szaknyugati rsze (az Unna s a Verbsz
kztt) S z l a v n i a volt, mg a Drva s a Szva kznek keleti rsze:
a S z e r m s g , Magyarorszghoz tartozott csak gy, mint p l Borsod-
vagy Veszprm megye. A mai Boszninak szakkeleti rsze (a Verbsz s a
Boszna kzt) mint o z o r a i s (a Boszna s a Drina kzt) mint si , ,
tovbb a mai Szerbinak legszaikibSb rsze (ii Duntl dlre, vgig! a Dri-
nll a Timokig) mint m a c s i, vgl a mai Romninak az Olt, a Duna
s a Krptok kzti rsze, mint S z r n y i bnsg mg szorosabb kapcso-
latban volt Magyarorsziggal, mint Bosznia, Szerbia s a havasalfldi vajda-
sg. A trk hdts megszntvel azutn az uj abb idkig H o r v t -
o r s z g megint csak az a terlet volt, melyet fenn e nven emltettnk,
a rgi Szlavnit akot orszgrszek pedig megint inem H o r v t -
o r s z g-ot, hanem csak S z l a v n i t tettk' ki, melyhez persze tbb
nem tartozott Boszninak az Unnia: s a Verbsz kzti rsze, de mely meg-
nvekedett a S z e r m s g-gel. Szval: pl. Zgrb mind a trk hdts
eltt, mind alatta, mind utna az uj abb idkig nem H o r v t o r s z g -
Mn, hanem S z l a v n i - b a n volt.
-s-
Kt rgi jezsuita-rnk: T u r c z y Lszl s S z e n t i v n y i
Mrton azt rjk, hogy az egri ferencrendi conventet mr 1210 s 122S
kztt (Szentivnyi szerint: 1218-ban) megalaptottk.
40
A modern trtnet-
rs ezt egyhangan tagadja.
Mindazonltal lehetsges, hogy a ferencesek mr Szent Ferenc let-
ben bejttek Magyarorszgba, mert trtnelmi tny, hogy P i z a i A l b e r t
testvr tbb rendtrsval 1224-ben Lipt herceg meghvsra Ausztriba,
rkezett s onnan nhny testvrt Magyarorszgba kldte,
41
tny lehet teht
az is, hogy Szent Ferenc fiainak magyar fldre val lpse mr 1224 s 1226
kztt
1
, vagyis mgi a szent Rendalapt letben megtrtnt. Ezt a feltevst
jabbkori trtnetrknak csak egy rsze fogadja el.
42
Mg azt, hogy Pizai
48
Fridrich. i. h. II. 138. s kv.
41
Czeizel Gbor. A Szent-Ferenc-Rendiek Nyi t rn. 1911. 5. 6. Balzsovics Odoricus-.
al apj n.
42
Az 1882/83-ik vi Minorita-Schematismus csak annyi t i r, hogy a ferencrendi ek
Magyarorszgba 1224 el t t nem. jttek be. Nagy Bni. A mar i anus ferencesek a XVI.
szzad els felben. Kat b. Szemle. 1913. 370. 535539. szeri nt a ferencesek IV. Bla
idejben j t t ek be haznkba. Ezt az idmegllapitst mi ksinek t ar t j uk, mer t hisz
IV. Bla csak 1235-ben kezdet t ural kodni s a haznkkal szomszdos Auszt ri ban mr
1224-ben voltak ferencesek. Ngy Bni. A ferences szellem s hat sa haznkban. .
Klnlenyomat az egri kat h. fgymn. 1900/1901-iki rte
s
itjbl. 1901. 23. 24., idzvn
Pzmnyt (az 1629-i zsinat fggel ke), aki azt i r j a, hogy az egri conventet krlbell
Szent Ferenc idejben alaptottk, csak annyi t jegyea meg, hogy nl unk 1210 s 1225
kztt mg aligha voltak ferencesek, a 7. s 8. lapon pedig hiteles adatot idz ar r a
nzve, hogy Magyarorszgon 1228-tl, t eht mr I I . Endre ki r l y idejben, mkdt ek
Szent Ferenc fiai. Marianus-iSchematismus. 1903/4, 11.; A magyar Szent Ferenc-
rendiek t rt net e vagy mr Szent Ferenc letben, vagy legksbb 1228-ban kezddik.
Albert esetleg mr nem sokkal 1224 utn kldtt Ausztribl kisebb testv-
reket haznkba, csak Czeizel Gbornl olvastuk,
43
azt mr, hogy J o a n n e s
d e P i a n o , nmetorszgi provincilis, 1228-ban kldtt Magyarorszgba
ferenceseket, Wadding is rja.
44
Hogy teht a ferencesek mr Szent Ferenc letben bejttek Magyar-
orszgba, nem egszen bizonyos, de hogy 1228-ban mr mkdtek magyar
fldn, hatrozott trtnelmi tnynek vehetjk.
Mg Magyarorszgra nzve, jelen trgyunkat illeten, gy ll a dolog,
Szlavnia a trtnelem tansga szerint oly boldog volt, hogy nemcsak mr
Szent Ferenc letben felkerestk a kisebb testvrek, hanem maga a Szerfi
Atya is idztt fldjn s Zgrbban rendje szmra kolostort alaptott.
45
A magyarorszgi Szent Ferenc-rendieknek els kolostoruk Esztergom-
ban volt. Bizonytja ezi az a krlmny, hogy provincijukat Esztergomrl
neveztk el.
46
Nem Egerben volt teht az els hzuk, mert nem errl a vros-
rl neveztk el provincijukat.
47
A ferenceseknek nhny vvel bejvetelk uln mr annyi conventjk
volt az orszgban, hogy rendtartomnyt alakthattak. II. Endre kirly beregi
egyezmnyt 1233-ban a biboros legtuson, az esztergomi rseken s tbb f-
papon kvl a m i n o r i t k (ferencesek) m a g y a r o r s z g i p r o v i n -
Hci al i s-a is megerstette.
48
1235 s 1238-ban IX. Gergely ppa bullt
intzett a Mi n i s t e r F r a t r u m M i n o r u m S t r i g o n i e n s i s
P r o v i n c i a e-bez (a kisebb testvrek esztergomi rendtartomnynak fn-
khez) ,
49
A ferencrendieikhek teht Magyarorszgon els rendtartomnyok az
e s z t e r g o m i volt, mely legksbb mr 1233-ban fennllt,
50
s ha trt-
Kaposi Fi oret t i . LV. : Nl unk 1228 t j n telepedtek meg a ferencesek. Far kas
Seraphinus. iScriptores Ord. Min. S. P. Francisci Prov. Il ung. Reform, nunc S. Mariae.
1879. I. Magyarorszgon Szent Fer enc letben vagy kevssel hal l a ut n voltak haj l kai
a ferenceseknek. Magyar ember mr 1221-ben volt Szent Ferenc rendjben : Fr t er
Abr aham Ungarus, ki az 1221-iki egyetemes kpt al anon szerepelt. Ld. Kaposi, i. h. u. o.
s Nagy Bni. i. h. 7. 8. Ez termszetesen nem j el ent i azt (s persze Kaposi s Nagy
tsem mondj k), hogy a ferencrendi ek 1221-ben bej t t ek haznkba.
43
Czeizel, egyik leglesebb kri t i kval dolgoz t rt nsznk, t udj a azt az, ki
t bb mvt smeri.
44
Idzve: Marian.-Schem. 1903, 4. 11. s Nagy Bni. A ferences szellem. 7.
45
Ld. a I I . Rszben Zgrb-nl.
48
Czeizel. i. h. 5. 6. Nagy Bni. i. ih. 23. 24.
47
Nagy Bni. u. o.
4
Knausz. Monum. I. 292. s kv. Idzve: Nagy Bninl, i. h. 8.
49
Theiner. I. 27. o. I dzve u. o. I X. Gergely ppnak i t t emltett bul l i t
' gyszlvn valamennyi, a ferencrendi ek magyarorszgi trtnetvel foglalkoz irnk idzi.
50
Az i t t mondottakbl ki t ni k, hogy az esztergomi conventet <nem IV. Bla ala-
p t ot t a, mi nt isokan i r j k s mi nt I. Lipt ki r l ynak az esztergomi ferencesek rszre
adot t 1688-ik vi oklevele is mondj a fOrsz. Levlt. Canc. Oszt. Conept. Exp. 1688. 417.
szept . 20.), mer t lia a magyarorszgi provincit eszt ergomi nak hi vt k s a magyarorszgi
jprovincia mr 1233-ban szerepelt, az esztergomi rendhz is megvolt mr 1235 eltt s
I V. Bla csak u j j p t t e t t e , csak u j r a a l a p t o t t a .
neszeinknl azt olvassuk, hogy a magyarorszgi provincit 1 2 3 9-ben alak-
tottk meg, ez szerintnk gy rtend, hogy a v a l s g b a n a magyar
rendtartomny mr 1235-ben, st 1233-ban is megvolt, (bizonytjk ezt a
fenti adatok), de h i v a t a l o s a n ekkor mg csak mint a nmet provin-
cinak egyik c u s t o d i -ja szerepelt, mg azutn 1239-ben h i v a t a l o -
s a n , j o g i l a g i s p r o v i n c i a rangjra emeltk. (A ppa bullja 1235-
ben s a beregi egyezmny 1233-ban nem a pontos, hivatalos terminologi-
hoz alkalmazkodtak.)
Midn, 1239-ben, a magyar rendtartomny hivatalosan is megkapta a
r e n d t a r t o m n y cmet, neve S t r i g o n i e n s i s custodia (vagy mint
1239-ig nem pontos hivatalossggal mondtk, provincia) helyett P r o v i n -
c i a H u n g r i , Ma g y a r o r s z g i R e n d t a r t o m n y lett. Az
els magyar provincilis tisztt (hivatalosan is, a formaszerinti jog szerint
is) J n o s , a mr 1223-ban elhunyt II. Flp, francia kirlynak, kinek
mellkneve Augustus" (Fensges) vagy Dieu-donn" volt, des testvr-
ccse tlttte be.
51
A Magyarorszgi rendtartomny kezdettl fogva az enyhbb irnyzat-
nak, a fratres de c o mmu n i t a t e , a conventuales,, (letmdjt kvette, nni
pedig a szigorak-, a spiritulisok-, az observansokt.
A konstanci zsinat ta hivatalosan is a P r o v i n c i a H u n g r i
C o n v e n t u a l i u m nevet viselte. (Ha observans lelt volna, nem is lehe-
tett volna provincia, hanem vicaria.)
1454-ben I g a l i F b i n provincilis a magyarorszgi conventualis
provincit megreformlta s ettl fogva P r o v i n c i a , H u n g r i Con-
v e n t u a l i u m R e f o r m a t o r u m-nak (vagy R e f o r m a t a-nak)
neveztk.
52
A 1260-iki sarbonne-i ltalnos kptalanok a Magyarorszgi Rend-
tartomny-nak 8 custodijt, rsgt soroltk fel: az esztergomit, a gyrit,
a fejrvrit (szkesfejrvrit), a pcsit, az egrit, az erdlyit, a zgrbit (szla-
vniait) s a szermit, melyekhez ksbb mg a vradi s a bcsi jrult.
53
A magyar provincia teht csakhamar egsz Magyarorszgira, Erdlyre,
a Szermsgre s Szlavnira kiterjedt. Wadding szerint 1400-ban a magyar
ferenceseknek 8 custodiban 43 kolostoruk volt.
54
Mialatt a Magyarorszgi Rendtartomny-beli conventualisok ily sz-
pen gyarapodtak, bejttek Magyarorszgba az observansok is. Ennek kvet-
61
Tbb hel yt t olvastuk, hogy Jnos testvr I I I . Flp f r anci a ki rl y fitestvre
volt, de ht I I I . Fl p 1270-tl 1285-ig ural kodot t . Azt is olvastuk, hogy a ml Jnoes
provincilisunk II, M e r s z Flp franci a ki rl ynak volt a fitestvre, de iht II. Flp
ki r l ynak azok voltak a mellknevei, melyeket fent mi i r t unk, a M e r s z mellknvvel
pedig I I I . Flpt d sz t et t k fel a franci k.
52
Marian, Schern. 1903/4. Farkas, i. h. 3.
Farkas, i. h. 1. 2. Id. Schern. 12.
54
Nagy Bni. A mari anus ferencesek a XVI. sz. e. f. K. Szemle. 1913. 370.
keztiben Magyarorszgon is megindult a ferencesek kt prtjnak a kl-
fldn mr annyi port felvert viszlykodsa. Ez a viszlykods magban
vve nem volt szp s kedves dolog, de krds, hogy nlkle maradt volna-e
Magyarorszgon csak egy parnyi nyoma Szent Ferenc szellemnek s vele
egytt sokfel a katholicismusnak is?
Az observansoknak Magyarorszgba val bejvetele gy trtnt, hogy
miutn Boszniban az observansoik vicariatusa 1339-ben ujjalakult s a
magyar urak rtesltek a bosnyk bartoknak jmbor s pletes letrl,
maguk megtagadsrl, krtk ket, kldennek maguk kzl tbbeket
Magyarorszgba is, mit azutn a bosnyk testvrek meg is tettek.
A Bosznibl jtt observansoknak magyar fldn els kolos'oruk,
melyet Gara Mikls ndor alaptott szmukra, a csand-egyhzmegyei
C s e r i-n volt.
55
Ezrt hivtk nlunk az observans testvreket, ellenttben
a conventualisokkal, C s e r i b a r t o k-nak. A cseri-i observans kolostor
alaptst csakhamar mg Nagy Laijos idejben kvette a tbbi. A
legelsk kztt voltak a sebesi s a jeni.
56
Milyen lehetett a magyarorszgi observansok jogi helyzete a magyar
conventualisokkal szemben a Magyarorszgi Rendtartomny, a Provincia
Hungri terletn?
Mint ez elz -ban lttuk, a konstanci zsinatiig (14141417) semmi
ppai rendelkezs, teht semmi egyhzi trvny sem vdte az observansok-
nak a Szent Ferenc-rend kebelben, a rendtartomnyok terletn a rendi
kormnytl, a conventualisoktl val valamelyes fggetlensgt, bnthatat'
lansgt. Az observansoknak teht csak annyi fggetlensgk lehetett, csak
annyira folytathattk zavartalanul letkmdjt, tarthattk meg hzaikat,
lhettek sajt szellemk szerint val helyi elljrk alatt, amennyire ezt a
maguk szmra sajt erejkkel biztostani bir'k, vagy amennyire ezt sz-
mukra egyik-msik observans gondolkozs generalis, vagy vgl velk
rokonszenvez vilgi hatalmassg biztostotta. Bizonyos ezek szerint, hogy
a magyar conventualisok, ha tehetik, a Bosznibl jtt observansokat eg-
szen a maguk, a magyar minister provincial/is hatalma al hajtjk s meg-
akadlyozzk, hogy a cseri bartok itt Magyarorszgon is a bosnyk obser-
vans vicarius provincilis-ti fggjenek.
57
mde ezt nem tehettk, mert a
cseri bartokat a magyar kirlyok s a magyar urak hatalmas karja vdte.
A magyarorszgi observansoknak teht a konstanci zsinatig sem volt sok
55
A kzsg a karnsebesi fesperessgben, Temes-Rks mellett, Temes vrmegy-
ben volt. Ma mr nincs meg, elpusztult a t rk idben. (Ld. Csnki-nl.)
56
Fridrich: i. la. I, 2, 3. Kollnyi: i. h. 9. ls kv. Nagy Bni : i. h. 370.
57
Boszniban persze knny volt az observans provi nci l i s vicariujsnak minden
conventualis minister provincialis-tl fggetlensgt megriznie, mert hisz Bosz-
niban semmilyen ms ferences nem volt, mi nt csak observans. Oda a conventualisok
nem k vnkozt ak.
bajuk a magyar conventualisokkal, a magyarorszgi minister provincilis-
sal, hanem egyszeren anya-vicaria-juk vicarius provincilistl fggtek.
A konstanci zsinat azutn, mint tudjuik, elsmerte az observansokat
(a zsinatnak e tnyt V. Mrton ppa a legteljesebb mrtkben helyeselte),
azaz immr j o g i alapot adott arra, hogy az observansok a Szent Ferenc-
rend kebelben nmi fggetlensget lvezzenek. Hogy azonban a zsinat utn
is a conventualis minister provincialis-ok mellett, legalbb ott, ahol a con-
ventualisok-nak elg hatalmuk volt akaratuk rvnyestsre, observans
vicarius proviniali'sok-rl nem vollt s j z s a conventualis minister generalis,
ha gy tetszett neki, az observansoktl mg a vicarius generalis-t is meg-
tagadta, szintn lttuk a 2. -ban. Mindazonltal a magyar observansoknak
a konstanci zsinat utn is megmaradt a magyar conventualis provin-
cilistl val fggetlensgk, mert ha kln magyarorszgi vicarius provin-
cialis-uk mg nem is lehetett, a magyar kirly s urak vdelme alatt tovbb
is a boszniai observans vicarius provincialis-tl fggtek, akiknek a sorozata
a fent jelzett okbl a konstanci zsinat utn sem szakadhatott meg.
1443-ban vgre, mint tudjuk, IV. Jen ppa hatrozottan felruhzta
az observansokat azzad a joggal, hogy maguknak vicarius provincilisokat
vlasszanak. Tovbb: 1444-ben a ppa a magyar observansoknak a
magyar kirly krsre megengedte, hogy a boszniai vicariatusbl kivl-
janak, amivel teht egyttjrt az a jog is, hogy maguknak kln magyar
vicarius provincialis-t tegyenek. Valban, a magyar observansok az emltett
1444-ik vben a bosnyk vicaritl elszakadtak, megalkottk a kln
magyar observans vicarit s jeni kptalanukon megvlasztottk az els
observans vicarius provincialds-t K e n y e r e s F b i n szemlyben. Ha
Fridrich Orbnnak hihetnk, igaz ugyan, hogy az 1444-ik v mg le sem
telt s IV. Jen mr jra egyestette a magyar vicariust a boszniaival, de
igaz az is, hogy V. Mikls ppa 1447-ben megint s ezttal vgleg elvlasz-
totta a magyar observansokat a bosnykoktl.
58
Miutn a magyar observansok helyzetben ily rvendetes vltozs
trtnt, hogy t. i. a boszniai vicariatustli klnvlva, mint m a g y a r vica-
riatus lehettek fggetlenek a magyar conventualis minister provincialis-tl,
az 1457-iki milani lalnos kptalanon egy magyar observans testvr
azzal lepte meg az egybegylteket, hogy ellpett s a magyar observans
vicarius (Varsnyi Istvn), valamint a magyar observans vicariatus nev-
ben kijelentette, hogy tbb nem az observans vicarius generalis-tl, hanem
a rend minister generalis-tl akarnak fggeni. Erre az observansok vica-
rius generalis-a azt mondta annak a magyar testvrnek, hogy nem az olasz
familia (az olasz observansok) jrtak a magyar (observans) testvrek utn,
hanem a magyar (observans) testvrek akartak az olasz familihoz tartozni,
58
Fridrich: i. h. I. 10. V. . Eollnyi: i. u. o. Natfy Bni : i. h. 372. 373.
mely ket szeretettel fogadta s most ime, gy hlljk meg a szeretetet. A
generalis nyomban el akarta fogadni a magyar observansok engedelmess-
gt, de az observans vicarius generalis tiltakozott az ellen, mondvn, hogy
a ppai bullk a magyar observansokat az olasz famliba kebeleztk.
Egyelre teht a generalis a magyar observansokat nem vette kzvetlen
kormnyzata al.
59
mde III. Calixtus ppa, ki, mint tudjuk, ltalban
kimondta, hogy azokat az observansokat, kik nem akarnak az observans
vicarius generalis-tl fggni, conventualisoknak tekintsk, 1458 mj. 24-iki
R e g i m i n i u n i v e r s a l i s e c c l e s i a e bulljval a magyar obser-
vans vicariat valban alrendelte a minister generalis-nak.
60
Furcsa helyzet tmadt gy. A magyar observans vicaria elszakadt az
olasz observans famlitl, azaz valamennyi orszg observansaitl,
01
de
nem szakadt el magtl az observantitl, nem hagyott fel magval az
observans letmddal. A dolog ugyanis gy volt: Varsnyi Istvn eleinte
buzg hve volt az observantinak,
62
hisz ppen ezrt vlasztottk meg a
magyar observansok 1456-ban fejknek, vicarius provincialis-uknak, de
azutn eltrt tle.
63
teht azzal, hogy a magyar observansokat elszak-
totta az olasz famlitl!, azaz kivtette az olasz familia s valamennyi
orszg observansai vicarius generalis-nak joghatsga all s kzvetlenl
a Szent Ferenc-rend minister generlisnak hatalma al rendeltette ket,
azt akarta, aminek rendes krlmnyek kztt ezzel jrnia kellett volna,
hogy t. i. a magyar observansok sznjenek meg observansok is lenni s
vljanak conventualisokk, mde ez az utbbi dolog nem trtnt meg,
mert a magyar observansok Varsnyi Istvnnal n e m rtettek egyet
sem arra nzve, hogy az olasz famlitl elszakadjanak, sem mg
kevsbb arra nzve, hogy az observantihoz htlenekk vljanak.
(Persze, az 1457-iki milani egyetemes kptalanon ezt az observans vicariu.s
generlis mg nem tudjta, azrt nyilatkozott oly eltlen a magyar obser-
59
B. Bernardini Aquilani Chronica. 8285.
60
U. o. A kiad j egyzet e Wadding nyomn. Az nj jogi helyzetet jellemzi, hogy
mig Varsnyi Ist vn 1456. mj us 17-iki, Kapi szt r n Sa. Jnosnak r t levelben gy r t a
magt al : Frateir St ephanus de Varsn, vi cari us vi cari at us Unigariae p e r s d e m
a p o s t o l i c a m c o n f i r m a t u s , egy, 1459 j an. 21-n kelt, Kapi szt rn Sz. Jnos
szenttavatsia gynek elmozdtsa vgett a Celanoi grfnnak r t levelt mr ezzel
az alji r ssl vgezte be: Fr t er Stephanus de Warsan, ordinis miinorum de observant i a
r e V m i (Reverendissimi) P a t r i a m i ,n i s t r i g e n e r a l i s e t c . (sic) in provi n-
cia Hungr i v i c a r i n a Kapisztrn Sz. Jnos levelezse. 50., 51., 6365.
61
A klnbz orszgokban lev ferencesek azzal fej ezt k ki, hogy observansok
akarnak lenni, hogy az olasz observiains familishoz csatlakoztak, e famlihoz tartoz-
nak j el ent et t ek ki magukat .
62
Bi zony t j a ezt, ha ms nem, 1456. mj . 17-iki, az i mnt ri nt et t 's a 2. -ban
t art al mi l ag is idzett levele.
63
Ezt r j a rla Fridrich, i. h. 12. n. 23. Fridrich-nek er r e a helyre ut al Boldog
Aoui l ai Bernardi nus Kr ni kj nak kiadjia is. 82. s kv.
malisokrl.)
64
Eszerint Varsnyi, az ltalnos kptalant s a ppt a
magyar observansok igazi rzletei irnt megtvesztve, azt kivihette ugyan,
hogy a ppa 1458-ban a magyiar observansokat az observans vicarius
generalis, joghatsga all kivette s kzvetlenl a minister generlis
al rendelte, de arra mr nem volt haftalfma, hogy a magyar observanso-
kat az observantitl, az observans letmditl is eltrtse. Szval: 1458-tl
fogva a magyar observansok j ideig (1502-ig) h i v a t a l o s a n nem tar-
toztak az observans vicarius generalis, hanem a Szent Ferenc-rend minister
generalis-a al, de azrt megmaradtak observansoknak.
65
Hogy a magyar observansok Varsnyi Istvnnal ellenttben
mennyire ragaszkodtak az observantihoz s ennek megfelelen az ,
kzvetlenl a minister generalis al val rendelsk mennyire az szivk
szndka ellen trtnt, tovbb, hogy 1458 uttn mily szvsan kzdttek
azrt, hogy megint visszakerljenek az observans vicarius generlis jog-
hatsga al, megtetszik a kvetkezkbl:
1497-ben az budai kptalanon a conventualisok s az observansok
kztt egyezsg jtt ltre, melyben a conventualisok megigrtk, hogy
azzal a trekedskkel, hogy az observansokat a velk val egiyeslsre
birjk, felhagynak.
66
Ezzel azonban az egyesls krdse ppen nem
volt elintzve. 1500-ban ugylanis Drgffy Bertalan, Gerb Pter s ms
fnemesek, a conventualisok prtfogi, maguk el idztk az observansok
vicarius provincialis-t a Rkos mezejre s megparancsoltk neki, hogy
a folytonos zetlenkedsek megszntetse vgett kvessen el mindent, hogy
vi s a konventuall'isok kztt egyesls jjjn ltre. Ha erre nem vol-
nnak hajlandk, mondtk az urak, a cseri bartokat ki fogjk zni
az
1
orszgbk Erre az egyik cseri bart, az reg S z o p r o n c z a i
I s t v n , kijelentette, hogy az egyesls krdsben sem a kirly, sem
az orszg parancsnak nem fog engedelmeskedni, inkbb itthagyja haz-
jt.
67
Miutn L a s k Os z v a l d , a magyar observans vicarius provin-
cilis, valban trgyalt az observansok vicarius generalis-val a conven-
tualisoknak s az observansoknak Magyarorszgon val egyestsrl, de
a trgyalsoknak semmi eredmnye sem lett.
68
1501-ben a conventual!-
64
Hogy a magyar observansok Varsnyi el j r st 1 tltk, ki t ni k! abbl, bogy
t ksbb a vicarius provincialie-sgrl Jietettk. Fridrich i. h. u. o.
65
Bi zony t j a ezt Varsnyi I st vnnak idzett, 1459. j n, 21-iki levele is. ( Fr t er
.Stepbanus de War sa n, ordinisi mi norum d e o b s e r v a n t i a , . , vicarius.)
06
Nagy Bni, i. b. 372.
67
Kollnyi: i. b. Fridrich: i. k. I. 14. Nagy Bni : i . h. 374.
68
Fridrich, i. h. 1., 14. Fridrich-nek e helybl megt et szi k az is (a magyar
observans vi cari us provi nci l i s az egyesls krdsben az observansok vicarius gene-
raliis-vial t r gyal ) , hogy hiba mondt a ki 1458-ban a plpa a miaigyar observansok-
nak kzvetlenl a ministeir generali is al val t ar t ozst s az observans vicarius-
^generlis-ti vtal' el szak t st , e h i v a t a l o s intzikfeds ellenre a v a l s g b a n a
E*
sok s az observansok, a ppai kvet kzbenjttvel, j egyezsget ktt-
tek, melyben kimondtk, ; hogy
(
a magyar conventualisok gy, mint
eddig, kzvetlenl a minister generlistl, a magyar vicaria bservansai
pedig ezutn gy, mint a tbbi orszg bservansai, az observans vicarius
generlis-ti fggjenek. A ppa ezt az egyezsget 1502-ben megerstette
s valban, mg ebben az vben a magyar observansokat vicarius gene-
ralis cismontanus-nak kormnyzsa al vetette.
69
Lett teht minden
megint gy, mint 1458 eltt volt. i
A magyar conventualisok s az observansok kztt nemcsak a
minister generalis- vagy a vicarius generalis-tl) val kzvetlen fggs kr-
dsben volt viszlykods, hanem egy msik, sokkal fjbb dolog miatt
is, nevezetesen amiatt, hogy a kirly, a furak s rszben az krskre,
rszben maguktl is az observansokhoz hz ppk tbb conventet a
conventualsokitl elvettek s az observansoknak adtak. (Az observansok
eszerint nem csak gy terjeszkedtek Magyarorszgon, ez egybirnt
a klfldn is gy. volt , hogy szmukra prtfogik j conventeket
alaptottak, hanem gy is, hogy ket a nevezetit hatalmassgok a conven-
tulisoknak mr meglev szmos conventjbe beleltettk.)
C a e s a r i n i J u l i n bbornok, IV. Jen ppa kvete, I. Ulszl
kirly s a magyar urak nevben bevdolta a ppnl a magyar conven-
tualisokat, hogy budai, pesti s marosvsrhelyi kolostorukban kevsbb
tisztessges letmdot folytatnak.
70
IV. Jen ppa teht 1444-ben meg-
engedte, hogy a nevezett 3 conventet, valamint a szegedit is a conven-
tualisoktl elvegyk s az observansoknak adjk.
1448-ban Hunyadi Jnos kormnyz, a fpapok s a furak az
esztergomi, debreceni, lippai, szatmri s gyri conventualisok ellen lptek
fel, vdakkal. (Az istentiszteletet fegyeitmettlensgk s rendetlensgk
miatt elhanyagoljk, pleteiket nem gondozzk, egyhzaik felszerel-
st pusztulni engedik, mg el is adnak belle, a np mindezrt elfordul
tlk.)
1455-ben Hunyadi s az aug. 6-ikn Budn egybegylt rendek ismt
eltlen nyilatkoznak a conventualisokrl s azt rjk, hogy rszkrl
kszek ket az orszgbl kikergetni. Viszont az observansokat nagyon
dicsrik, mert szegnysgre trekednek s buzgk.
E felszlalsok eredmnye az lett, hogy a conventualisokat 1448.
s 1492 kztt ppai rendeletre esztergomi, lippai, csandi, debreceni,
magyar observansok mg az observans vi cari us generlis-sl val sszekttetsrl, a neki
val engedelmeskedsrl sem mondtak le. Ez termszetes is, t eki nt ve az igazi, Varsnyi -
val ellenkez rzletket.
69
Fridrich, i. ih. I. 14. v. . 12. V. . Kollnyi, ih,
70
Wadding ezt VI. Sndor pipa bul l j r l szlvn i r j a, ad. ann. 1492. Idzve^
Nagy Bninl, i. t . 371.
szatmri, jlaki (iloki), szcsnyi, pataki (srospataki) s pcsi convent-
jeikbl, valamint a gyri s a vradi egyhzmegyk terletn lev zr-
dikbl eltvoltottk s mind e rendhzakba az observansokat helyeztk.
VI. Sndornak a valamennyi elvtelt megerst bullja 1492-ben kelt.
71
E doilgokrl a conventualis trtnetrs gy nyilatkozik: a conven-
tualisok az observansokat a legnagyobb szeretettel fogadtk, st mg
nmely zrdjukat is tengedtk nekik. S mi lett a hla? Az, hogy
vilgiak prtfogsban bizakodva, a legtbb kolostort erszakkal elvet-
tk a conventualisoktl, kivlt 1447 utn, miutn a boszniai vicariatus-
tl elszakadtak. Akik azt hirdettk, hogy nekik alacsony hzikk,
kunyhcskk valk, a conventualisoknak legnagyobb vrosi conventjeire
tettk re a kezket. Krds, hogy azok a ppai rendeletek, melyekre
hivatkoztak, valban megvoltak-e?
72
Szcsnyb! pl. 1467-ben kergettk
ki a conventualisokat, csfosan, physicai erszakkal. Az observansok
hamisan informltk a ppt, bogy az itt lev convent elhagyatott. A
ppnak az elvtelt elrendel levelvel Guthi Orszgh Mihly ndor jtt
Szcsnybe. A conventualisok elksztettk felebbezsket, de azutn nem
mertek a ndorral s az urakkal szembeszllni.
73
Vgre az urak s a
nemesek megsokaltk az observansok erszakossgt, hisz k s seik a
zrdkat nem az observansok, hanem a conventualisok szmra alap-
tottk. gy trtnt 1500-ban a Rkoson az a bizonyos sszetkzs az
urak s az observansok kztt, mellyel az observansok mg dicsekedni
sem tallanak. Hogy az observansok egyszerre ily npszertlenekk vl-
tak, annak az a sok vakmer rgalom is oka vollt, mellyel az obser-
vansok conventualis testvreiket illettk s melyeken az igazsgos magyar
rzs felhborodott. 1492-ben Szegedi Lu k c Sj tartomnyfnknek kez-
ben volt a ppai bulla, amely a budai conventnek az observansktl val
visszavtelt rendelte el, de a conventualisok mgis beleegyeztek, hogy
mind a budai, mind a tbbi, tlk elvett convent az observansok kezn
maradjon, csak azt ktttk ki, hogy ezutn ne vegyk el tlk rend-
hzaikat.
74
gy rnak a conventualis rk. Mi fentarfcjuk azt az lltsunkat,
hogy brmi volt is az indtka a fent lert, a conventiialisokkal szemben
val eljrsnak, ez az eljrs vgs eredmnyben csak hasznra volt a
ferences szellemnek s ltll a katholicismusnak.
1497-ben, majd a ppai kvet kzbenjttvel 1501-ben a con-
ventualisok s az observansok egyezsget ktttek egymssal. Ez egyez-
71
Nagy Bni : i. h. 371373. Fridrich: i. k. I . 111. Kollnyi: i. k.
Farkas, i. h. 3.
72
Idzve Kollnyi-nl, i. li.
73
Idzve Nagy Bninl, i. h. 372., 373.
7
Idzve Kollnyi-ntd, i. k.
mnynek a minister generalis-tl, illeten a vicarius generalis-tl val6
fggsre vonatkoz pontjt mr ismerjk. Egyebekben a felek ezekben
llapodtk meg: Szegeden s Vradon mindkt rsznek legyen conventje.
Mind a kt fl szabadon koldulhat az orszgban. Ezentl az observansok
nem telepednek oly helyekre, melyeken a conventualisoknak mr van
conventjk. Oly helyeken, holi eonventualisok vannak, az ott lev ferenc-
rendi apck s ferences testvrletek az lelki gondozsuk alatt llnak.
Mint tudjuk, ez egyezmnyt VI. Sndor ppa 1502-ben megerstette.
7a
Ily krlmnyk kztt rtk meg a magyar eonventualisok s
observansok a Szent Ferenc-rend trtnetben oly jelentsgteljes 1517-ik
vet.
Midn X. Le ppa a Szent Ferenc-rend kormnyzatt az obser-
vansokra ruhzta, immr e rendnek nemcsak minister generalis-t,
hanem minister provinciailis-ait is az observansok kzl kellett vlasztani,
vagy azok kzl a ferencesek kzl, kik az observansokhoz csatlakoz-
tak, azaz szintn observansokk lettek. Ms ezutn a Szent Ferenc-
rendben nem lehetett minister provincilis, mint csak observans. Tovbb
a ppa rendelkezsnek megfelelen a mr meglev observans vicarius
povincialis-ok, gy teht a magyar observans tartomnyi helytart is,,
eo ipso minister provincilis-okk, s a meglev observans vicarik, teht
a magyar observans helytartsg is, eo ipso provincikk lettek. De r e s -
L n y i Al b e r t , a magyar observansok f e j e , mint Fridrich rja, az
1517-iki rmai Ara coeli-beli egyetemes kptalanra, mint vicarius provin-
cilis ment el, de onnan mint minister provincilis jtt haza.
76
Nincs
teht tbb magyar observans vicaria, hanem helyette van egy j magyar
ferencrendi (observans) rendtartomny, melynek, mint az imnt mondtuk,.
Dcreslnyi Albert lett az els minister provincalis-a, msodik fnke
pedig az 1520-ban megvlasztott Somlyi (Somlai) Bernardinus lett.
77
s ht a rgi magyar conventualisokkal s az provincijukkal
1517-ben mi trtnt? A magyar eonventualisok 1517-ben mr nem voltak
conventuallisok, hanem, mint lttuk, 1454 ta reformlt eonventualisok
voltak. A reformlt eonventualisok pedig, mint a 2. -ban eladtuk,
1517-ben fejet hajtottak X. Le ppa akaratnak, egyesltek az observan-
sokkal, observansokk lettek. Az magyar provincijuk teht 1517-tl
fogva, mint szintn observans provincia llt fent. Ms szval: a rgi
magyar conventualisoknak, kik 1454-ben reformlt eonventualisok lettek,
provincija 1517-ben megmaradt, ez v utn fnllt, de mint mr
observans provincia.
Magyarorszgon teht 1517-tl kezdve kt ferencrendi-rendtartomny
75 Fridrich: i. H. I. 5. Nagy Bni : i. ih. 372., 373. Farkas: i. h, 3., 4. Kol-
lnyi: i. h.
76
Fridrich, i. h. 2123-, 24.
77
U. o.
volt s mind a kett observans vala. Az egyik a magyar conventualisok
(reformlt conventualisok) rgi provincijbl, a msik a magyar obser-
vansok rgi vicrijbl alakult.
78
Mivel most mr a Magyarorszgon lv mindkt rendtartomny
1
obser-
vans volt, flmerlt az az eszme, hogy ket egy rendtartomnny olvasszk
ssze. mde az egyestsnek tbb akadlya volt. (Az j egy rendtartomny
tlnagy lett volna, a rendtagok nemzetisgi klnbsge, amihez hozzvehet-
jk a trtnelmi multat is.) gy teht az 1523-iki burgos-i
79
egyetemes kp-
talan, ia viszonyokrl a helysznn meggyzdst szerzett rendi commissa-
rius elterjesztse alapjn a kt magyarorszgi rendtartomnyt meghagyta,
csak jjszervezte ket s j neveket ladott neki, az egyiket, a conventuali-
soknak rgi provincijt a Boldogsgos Szzrl (Provincia Hungri S. M-
ri), a msikat, amely a rg|i observansok rgi vicrijbl lett, a Szent-
sges dvztrl (Provincia Hungri S. Salvatoris) nevezve el. Egyben
az egyetemes kptiailian a kt rendtartomnynak egymshoz val viszonyt
8. pontban szablyozta.
80
1529-ben a prmai egyetemes kptalan ezt a sza-
blyozst megjtotta.
81
Pzmny Pter 1629-ben ezt rta: Az observans ferenceseknek ma 15
monostoruk van Magyarorszgon, a conventualisoknak egy sincs.
82
Akr
fennllt 1629-ben ii haznkba Lengyelorszgbl bejtt minorita-conventua-
lisoknak szttropki hza, akr nem, az bizonyos, hogy a mai magyarorszgi
minorita-conventualisok, kiknek rendje, hogy milyen viszonyban van Szent
Ferenc rendjhez, mr a 2-diik -ban eadtk, nem jogutdai a rgi ma-
gyar conventualis ferencrendieknk, mert ia rgi magyar conventualis
ferencrendiek, mint tudvn tudjuk, 1454-ben reformlt conventualisokk,
1517-ben pedig observansokk lettek. Testletileg teht, mint observans lt
tovbbi s l ma is (a mariana provinci-ban), gy, hogy a mai magyar
minorita-conventualisok, kik Magyarorszgba a 16. szzad follytn jttk
be, semmikpp sem azonosak a rgi magyar conventualisokkal, hozzjuk
semmi klzk sincs.
83
7
8 Fridrich, i. h. u. o. Nagy Bnii, i. h. 374.
79
Burgos, Spanyolorszgban.
80
Wadding: ad. ann. 1523. n. 4. Idzve a Nagy Bni nl : i. b. 375. V. . Farkas,
i. h. 3., 4. Fridrich, i. h. I. 25.
81
Nagy Bni : i. b. u. o.
8
2
Az 1692-iki zsinat fggelkben. Idzve Nagy Bninl, i. b, u. o.
83
Y. . Nagy Bni : i. b. 374. s Marianus Schematismus. 1903/4. Az idzett
Schematismus megdnthetetlen t rt nel mi rvekkel bi zony t j a be, hogy az 1523-ban
S. M a r i a e jnevet nyer t magyar ferteinces provincia a rgi magyar conventualis, illetve
1454-ben r ef or ml t conventualiss 1 estit provincival azonos, vagyis, hogy az 1523-ban
al akul t , j j szervezet t g miai is fennll magyarorszgi, Szz Mri rl nevezett pro-
vincia egyenes s egyetlen j ogut dj a az els magyar, si, 1228-ban, illetve 1239-ben meg-
al ap t ot t Ferenc-rendi rendt art omnynak. Az i dzet t Schematismus azt mondj a: hogy
a magyarorszgi rgi conventualisok, jobban mondva (1454-tl fogva) conventuales tfe-
Most pedtiig vzoljuk rviden kln-kln a marianus s a salvatorianus
rendtartomnyniaik a mohcsi vsz utn val trtnett.
84
A magyarorszgi conventualisoknak, mint elbb lttuk, 1400-ban 8 cus-
todijuk volt 43 kolostorral Azt is tudjuk, hogy XV. szzad folytn 14 con-
format i 1517-ben el fogadt k az observantit, vagyis bogy observansokk lettek, bizo-
nyl t j a az a t ny, bogy 1535-iben Segsdm t ar t ot t kptlalanukon magukat R e g u l r i s
O b s e r V a n t i a e-nek s pr ovi nci j ukat S. Mairiae-nek nevezik. s bogy e M r i a -
t art ornnybel i o b s e r v a n s o k azonosak a rgi magyar conventuallisokkal, azaz, 1454
ta, reforml t conventual]sokkal, bi zony t j a az a tny, bogy mi nd az emltett 1535-iki
segsdi, mi nd az 1536-iki szegedi, mind iaz 1537-iki egri m a r i a n u s kpt al an hat-
rozat ai kban az Igali Fbi n provincilis alatt t ar t ot t 1454-i!ki egri reforml kpt al an
hat r ozat ai r a hivatkoznak. Tehit a mar i anusok observansok voltiak, azaz 1517-ben obser-
vansokk l et t ek s azonosiak a rgi magyar conventual i sokkal. A t rt nel mi hsg ked-
vrt meg Ikell emltennk, hogy a sal vat ori anus r endt ar t omny 1531. s 1533-iki kp-
t al annak t abul j n a mar i anusok mg mindig mi nt r e f o r m ' a t i szerepelnek.
Pl . : Mat haeus de Chwsa socerdos est l i cent i at us ad f r at r es reformatos, Csuzmai Mt
atya, ldozpapot elbocstottk a reforml t testvrekhez. 1533-ban: Item provisum est
de quibusdam insolentibus, ut pot e i nf r ascr i pt i s, videlicet: Bamaba de Dorog, Mathaeo
de Hymeseghaz, laicis, Jiacobo de Bathor, Clements de Gywla, Demetrio de Et he et Gallo
de Wyssegrad, ut dat a eis licentia triainseundi ad reformat os f r at r es (sic). Nemkln-
ben i nt zkedt ek nhny dlyfsrl
1
, u. m. az albb rt akrl , nevezetesen : Dorogi Bar-
nabs, Himesegyhzi Mt, vilgi t est vrekrl , Bt hori Jakab, Gyulai Kelemen, Etei
Dmtr s Visegrfdi Gl, ldozpapokrl, hogy (t. i.) engedtessk meg nekik, hogy
a reformllt testvrekhez l pj enek t. Ld. Bunyitay Vince Egyht . Emi. II. kt . I I . fg-
gelk. 469. s 474. lap. Tovbb Fridrich Orbn is (i. h. I. 25.) gy adj a el a dolgot,
mi nt ha a mari anusok 1517
J
ben nem l et t ek volna observansokk. Egyi k ladait-
nak sem szabad bennnket megtveszteni. Lehet ugyanis, hogy a mari anusok
a valsgban mg 1531-ben s 1533-ban sem kvet t ek dlly szigor letmdot
mi nt a salVaJtorianusok s ezrt ki vnkozot t nhny salvaitorianus kzjk,
de hivatalosan, jog szer i nt azok a magyar ferencesek', ki knek provi nci j a 1523-ban a
B. Szzrl neveztetett el, mr 1517 ta nem voltak r ef or ml t conventualisok, hanem mr
1517 ta observansok vol t ak. 1. Nem vol t ak reformiit conventualisok, mert a reforml t
conventualisok fam l i j a 1517-ben az egsz vilgon s Magyarorszgon i s megsznt.
2. Observansok voltak, me r t a reforml t conventualisok 1517-ben laiz egsz vilgon s
igy Magyarorszgon is observansokk vl t ak. Az 1903/4-iki Mari anus Schematismus t . i.
nemcsak azt rj a, hogy a mari anusok 1535-iki segsdi kpt al ankon magukat Regulris
observantiae-inek neveztk, hanem ezt i s : Anno dein 1517 . . . deposito nomine Conven-
tualium, Provi nci a Fami l i ae Observantium se iunxit. I t a Archivi Ordinis et Provin-
ci hui us Monumenta. (Tovbb: 1517- ben. . . e t ar t omny l et et t e a c o n v e n t u 1 i s
nevet s az observansok fam l i j hoz csatlakozott. gy olvassuk a Rend levltrnak
s e provi nci j nak emlkeibein.) A sal vat ori anusok t eht 1531. s 1533-ban t al n csak
a rgi szoks hat sa al at t neveztk a mari anusokat r e o r m l . t a k-nak, de semmi-
esetre sem a jognak megfelelen s Fridrich helytelenl l l i t j a, hogy a marianusok
1517-ben nam vl t ak observansokk. A mari anusokat a r e f o r m a t i nv megi nt csak
a XVI I . szzadban illette meg, mi nt l t ni fogjuk, de ekkor mr nie)m reforml t c o n -
v e n t u a l i s o k , hanem reforml t o b s e r v a n s o k voltak, pp gy, mi nt ugyan-
ekkor a salvatorianusok is.
84
Ez eladsunkban val ami nt j el en munknkban l t al ban vaj mi keveset
foglalkozunk a magyar ferenceseknek b e<1 s letvel, Szent Ferenc s z e l l e m n e k
ventet elvettek tlk az observansok rszre, valaimint bogy 1502-ben. Sze-
gedre s Vradra visszatrhettek, gy azonban, hogy e kt vrosban ,az ob-
servansok is megmaradtak. (Lippai, gyri, debreceni s pcsi conventjket
is visszakaptk.)
1533-ban a Sz. Mrirl nevezett rendtartomny 9 custodira oszlott s
a 9 custodiban i kvetkez hlyeken birtak conventtel a marianus feren-
cesek: 1. a vradi custodiban: Vrad, Debrecen, Sziatmr, Beregszsz,
Telegd; 2. a bcsi custodiban: Szeged, Lippa, Aracsa; 3. A fejrvri custo-
diban: Szkesfejrvr, Keszthely, Fallkc; 4. a pcsi custodiban: Pcs,
Segzd, Kanizsa, Szemenye, Vialrasd, Ludbregh, Kapronoa; 5. a zgrbi cus-
todiban: Zgrb, Gobornak, Verce, Pozsegavr, Nasica, Szeglak; 6. a gyri
custodiban: Gyr, Pozsony, Sopron, Szombathely; 7. a nyitnai custodi-
ban: Nyitra, Nagyszombat; 8. az egri custodiban: Eger, Kassa, Varann,
Lcse; 9. az erdlyi custodiban: Beszterce, Szeben s Szszvrosban. Teht
9 custodilban sszesen 37 kolostor.
85
Az utn jtt a trk s a protestantizmus puszttsa.
1537-ben az egri kptalan a megfogyatkozott pcsi s zgrbi custodit
egymssial egyestette.
1543-ban Pcset s Szkesfejrvrt mind a kett egy-egy custodia
szkhelye kellett elhagyniok a bartoknak. Csakhamar maguk, az e v-
rosokrl elnevezett custodiik, valamint az egri s a vradi is megszntek.
1560 krl mr csak 8 kolostoruk van a marianusoknak Magyarorsz-
gon s Szlavniban: a segzd'i, a varasdi, a zgrlbi, a vercei, a gyri, a
pozsonyi, a soproni s a nagyszombati. i
Mr kptalanokat sem tarthattak, provincilosokat s egyb ellj-
rkat sem vlaszthattak, Commissriusok kormnyoztk a rendtartomnyt
s a guardinoknak, valamint a tbbi elljrnak is a regula megszabta idn
tl meg kellett maradniok tisztkben. A nagy paphiny miatt a ferencesek-
nek kolostoraikon kivl is vgeznik kellett lelkipsztorkods!. Nvend-
keket nem vettek fel, hanem a kls provincikbl tvett szerzetestrsaik-
kal egsztettk ki (gy, ahogy) conventjeik szemlyzett. Mire a XVII. sz-
zad elrkezett, mr csak 4-re olvadt le a marianus convientek szma (Po-
zsony, Sopron, Varasd s az jonnan szeraett Ormosd). Ekkor mr a salva-
orianusoknak is csak 4 kolostoruk volt.
8e
.
a magyar fldn val megnyilvnulsval (br, mi nt albb l t hat j a az olviaisi, ezt sem
mellzzk t el j esen), hanem tlnyom rszben csak a ferencesek bels letnek, Szent
Ferenc szelleme mkdsnek k l s keret ei t , k l s feltteleit t r j uk feli. Egyelre
nincs tbbre t ernk, de az,t hisszk most em vgzn.14 rtktelen munkt , mer t
hiszen azok a kls keretek, felttelek i s fontos t r gyai a trtnelemnek, amennyi ben
mindazt figyelmnkre kell ml t at nunk, mi a magasabb vallsi, erklcsi, t rsadal mi szem-
pontokkal, ha csak mi nt lauyagi al ap is, sszefgg.
85
Nagy Bni, i. h.
88
Nagy Bni, i. h. 376., 377., 531., 533., 535538., 539. V. . Farkas, i. h. 3., 4.
Az A n n a l e s M i n o r u m szerint a XVI. szzadban a kvetkez
marianus conventk pusztultak el, vagy vltak elhagyottakk: az aracsai,
a bcsi, a bnmonostori, a szepesi, a iszebeni (nagyszebeni), a jszbernyi
(ez a salvatorianus provinci lett), a nyulaksziigeti, a gyri, a kismartoni, az
okolicsni, a boldogasszonyi, a szegedi (Szegedrl mind a marianusoik, mind
a salvatorianusok elijttek s ezutn csak a salvatorianusok trtek vissza e
vrosba), azi budai, a zgrbi, a zentai, a kassa/i, a fejrvri, a lippai, az
egri, a beregszszi, a goborntaki, a lcsei, a ludbreghi, az ormiosdi, a sze-
menyei, a szeglaki s a natrai.
87
Ez a lista nem teljes.
Az 1606-ik'i egyetemes kp tallan a kt magyarorszgi provincit egye-
steni akarta Provincia Hungri nven, de a kt rendtartomny tiltako-
zott e szndk ellen a jobb jv remnyiben. Remnysgk a XVII. s
XVIII. szzadban valra is vlt.
88
A kirlyi terleten mind jobban visszanyerte a katholicismus uralmt,
a trk hdts is mind szkebb hatrok kz szorult, vgre egszen meg-
sznt, gy teht a marianus ferencesek is mind tbb rgi heilykre visszatr-
hettek, vagyf j helyeken telepedhettek meg. Mria Terzia idejben, br a
XVII. szzadban a zgrbi s pcsi marianus rsgbl j provincit alak-
tottak: a ladislaitt, mgis 28 conventet foglal magban azi Sz. Mrirl neve-
zeti rendtartomny.
A magyarorszgi (observans) marianus provincia is azok kzi a rend-
tartomnyok kz tartozott, melyek a (observans) Szent Ferenc-rendnk
mr a XVI. szzadban megindult reformtijt elfogadtk.
89
87
Annal. Min. XX. 46. s kv.
88
Nagy Bni, i. h.
89
Hrom, reformat i t kel l megklnbztetnnk :
1. azt, mely ia conventualisok kebelben ment vgibe a XV. szzad folyamn (Ma-
gyarorszgon Igali Fibin reformat i o ja, 1454.) s melynek kvetlkieiztben a conventua-
lisoknak az a rsze,, mely a reformat i t elfogadta, conventuales reformiati" nevet nyer t .
2. azt, melynl fogva 1517 ut n tbb conventualis convent elfogadta az obser-
vant i t (la.z Annales Minorum nmely conventualis kolostornak .az observantia tszmra
val megnyerst :reformatio-nak nevezi) ;
3. azt, mely a XVI. szzad elejtl fogva az observansok kelbelben ment vgbe
s melynek eredmnye volt a strictior observantia. (Nb. observansok-on rtsd azokiat is,
ki k 1517-ben >az observansokkal) egybeolvadtak, t eht pbsielrvansokk lettek, ld. a f ent
elsorolt f am l i kat : clareni, laimadaei stb., kzt k a reforml t conventualisokiait,, tovbb
azokat is, ki k 1517 ut n csatlakoztak iaz observansokhoz, t eht azokat la conventualis
conventeket, melyek 1517 ut n szak t ot t ak a eonventualisdkkiail s az observansokhoz
csatlakoztak.)
Nb. 1517 ut n a conventualisok kebelben is meat vgbe reformat i o. A conventua-
lisok kzl, azok kzl, ki k nem vl t ak obsermnsokk^ ki k elbb magiste;r generalis,,
azutn, mi nt kl n rend, s a j t minister generl i suk al at t lltak, ki k t eht megmarad-
t ak conventualisokniak, i gen, a conventualisok i s tbben megreforml t k magukat;.
Teht ismt l et t ek reforml t conventualisok, aki k megklnlbztetendtk az 1517 eltt
1635-ben II. Ferdinnd kirly ezt rta Rknba orszgai bibornok-
protectornak: Mindg nagyon rl, ha ltja, hogy szerzetesek, klnsen a
Szent Ferenc-rendjhez, mely irnt kivl tiszteletitel s magaodaadsval
viseltetik, tartozk orszgaiban s tartomnyaiban reformllt, vagyis szigo-
rbb letmdjukban naprl-napra elbbre haladnak s mind virgzbb te-
szik intzmnyket.
90
A ferencesek reformatiojt orszgaiban nagyobbrszt
mr vgrehajtottk s iirne, most a magyarorszgi marianus provincia is
rmmel s szerzetesi kszsggel elfogadta
91
a reformatio^ Einnek megszi-
lrdtsa vgett nagyon kvnja (a kirly), hogy Szentsges Urunk (a ppa)
a megfelel kijelentst megtegye s megerst levelet adjon ki.
92
A bibor-
nok teht vigye ki, hogy a ppa apostoli oklevllel a magyarorszgi Sz. M-
rirl nevezett ferences rendtartomnyt, mint az ausztriai provincira nzve
mr megtette, legkegyelmesebben reformltnak nyilvntsa.
93
Amit a ma-
gyar kirly e leveliben az apostoli szentszktl krt, csak 24 v mlva tel-
jesedett be, VII. Sndor ppa csiak 1659-ben jelentette ki a magyarorszgi
marianus rendtartomnyt Provincia Reformata-nak.
94
I. Lipt kirly egy,
1667-iki leveliben a rendtartomnyt Provincia Scinctae Mariae Hungri
Reformatorum-nak nevezi.
95
A marianusok 1771 ta a szombathelyi, 1772 ta a kszthelyi s 1776
ta az esztergomi gimnasiumban tantottak. Mria Terzia azt akarta, hogy
lt reforml t conventualisoktl. Ez utbbiak, mi nt t udj uk, sszeolvadtak az obser-
vansokkal.
Teht :
A conventuiailisok egsze 1517-ben nem csatlakozott az obse r v a,nsokkoz, kln,
letet lt, kln reforml t a is magt.
Nhny conventualis kolostor 1517 ut n igenis csatlakozott az observansok hoz s
azutn, mi nt observans, mint tbb nem a mi nori t a conventualis rendnek, hanem laiz.
observans Ferenc-rendnek t agj a, reformldott.
90
Magna sempiejr laetitda perfundi mur, cum Religiosos, praesert i m S. Froncisci
ordinis, quem magna verratioine et devotione prosequiimur iin Regni s et Provincii is
iLOstris in r ef or mat e seu strictiori suo vivendi modo in dies miagis et magis proficere et
florere pereipimus.
91
. . . a t ot a provincia hi l ari animo ac religiosa prompt i t udi ne aeeeptata s i t . . .
92
super ,hanc reformat i onem a S. D. N. (Sanctissimo Domino Nostro) pro.
firmiori robore et stabilimemto Declarationem et contirmationem vehementer exoptamus . . .
93
. . . diplomate apostolico dictam Hungae s. Mae (Hungri Sanctae Mariae)
provincim adinstar Provinci Aust ri ae beai gni ssi me reformat am declarare velit.
Orsz. Levlt) Canpell. Oszt. Concept. Exp. 1635. 285. s 286. jul. 20. A ki r l y levelnek
kt, teljesen azonos fogalmazvnya.
94
Marian. Schern. 1903/4.
95
Cone. Exp. 1667, 164. j ul . 13. Teht a ' ferenceseknek az a testlete, mely a
mari anus provi nci t alkotta, elbb volt conventualis, azut n 1454 ta reforml t
conventualis, azut n 1517 t a observans, azut n 1659 ta reforml t observans
(mi nt ilyen vagy) csak reformait-nak, vagy csiak strictioris observaMiae-nz, >agyr
reformtus strictioris observantiae-nek nevezt et et t ).
az eltrlt jezsuita-rend tagjai helyett mentl tbb ferencrendi tantson az
iskolban.
Mria Terzia a marianus ferencesek ltszmt 953-ban llaptotta
meg. II. Jzsef e szmot 369-re cskkentette. E szmban nem voltak benne
a plbnikba beiktatott s a tbori lelkszekknt mkd rendtagok.
II. Jzsef a 28 marianus convent kzl eltrlt 9-et, a koldulst a
ferenceseknek megtiltotta s a meghagyott 19 marianus kolostor rszre sz-
szesen vi 20.009 forintot rendelt a vallsalapbl.
A marianusknak Andocson s Bucsuszentlszlon hzi gygyszertruk
volt s nagyobb kolostoraikban egy-egy laikus testvr, minit sebsz (chirur-
gus) mkdtt. II. Jzsef 1786-ban elrendelte, hogy a sebsz jelltek tanul-
mnyaikat ne Bcsben, hanem Pesten vgezzk (a cbirurgusok-maik kszlk-
nek sokkal kevesebbet kellett tanulniok az egyetemen, mint azoknak, kik
orvosoknak, medicinae doctor-oknak kszltek), 1778-bati pedig Andocson a
gygyszertrt s a sebsz:mkd)st (megszntette.
96
A marianusknak II. Jzsef megszabta ltszmt e csszr uralkod-
snak megsznse utn is fentartottk. (326 ldozpap, ismt ide nem sz-
mtva a plbnikba beiktatottakat s a tbori lelkszsg krben mkd-
ket s 42 laikus testvr.) A marianusok e ltszmot nem hogy tllptek
volna, hanem el sem rtk, gy, hogy pl. 1828-ban provincijuknak csak
239 ldozpap tagja volt. A II. Jzsef kiutalta vi pensiot a mtarianiusok a
vallsalapbl 1790 utn is tovbb megkaptk. Ezenkvl] 1805-ben bizonyos
megszortsokkal a koldulst is megint megengedtk nekik. A beszedett
alamizsnllkrll kimutatst kellett kldenik a helytarttancsnak.
97
Ha pl. azt a jogot, hogy maguk nevelhessk nvendkeiket, vissza is
adtk a ferenceseknek,
98
azrt, valamint valamennyi szerzetesrendnek s
a vilgi kathlikus papsgnak, gy a ferenceseknek is josephinisitlicus mdon
val llami kormnyzsa I. Ferenc s V. Ferdinnd alatt is tovbb tartott.
Mint Nagy Bni rja s adatokkal bven bizonytja, a kormny a szerzetes-
rendek felett valsgos rendri felgyeletet gyakorolt, helytart-
tancs! dntsek (kirlyi rendletek) irnytottk a szerzeteseket minden
gykben.
99
1900-ig a marianus provincinak 19 conventje s 1 residentija volit.
Conventtel brt a kvetkez helyeken: Pozsony, Nagyszombat, Szkesfejr-
90
Nagy Bni : A mar i anus ferencesek I I . Jzsef korban. Katib. Szemle. 1905. 566.
584. 585. Dek Ferenc szletsekor az anya s a gyermek l et t egy f r anci sknus
ckirurgus ment et t e meg. Ezr t blbl Szent Ferenc i r nt adt k a kaza jvend
nagy finak szlei a F e r e n c nevet. Ld. Farkas-n&l i. b. a m elejn.
97
Nagy Bni : A mar i anus ferencesek 1790-tl az 1822i-iki nemzet i zsinatig. 1914'.
A Sz. Ist vn-Trsul at Tud. s rod. Oszt. Felolv. lseibl. 87. sz. 711. lap.
98
I I . Jzsef ar r a knyszer t et t e a szerzetesrendeket, hogy nvendkeiket a vilgi
generlis szemi nri umokban neveltessk.
99
Nagy Bni i. h. 45.
vr, Esztergom, Kismarton, Nyitra, Szombathely, rsikujvr, Nmetujvr,
Malacka, Pozsonyszentantal, Boldogasszony, Ppia, Smeg, Budapest-Belv-
ros, Andocs, Bucsuszentlszl, Veszprm, Simontornya, residentija volt.
Komromban.
100
XIII. Le ppa 1897. oktber 4-n kelt F e l i c i t a t e q u a d a m con-
stitutiojban elrendelte, hogy az, egy generallisltl fgg, kln ferences
familik: az observansok, a reformtusok, az excalceatusok s a recollectu-
sok, immr egy, kzs szablyt kvessenek s, letve kln nevket,.
F r a t r e s Mi nor e s - ne k nevezzk magikat. (Ordo Fratrum Minorum.)
Ettifogva a magyarorszgi marianusoknak, kik, mint tudjuk, 1659
ta a r e f o r m a t ! famlijhoz tartoztalk, P r o v i n c i a H u n g r i
S. Ma r i a e O r d i n i s F r a t r u m Mi n o r u m a nevk.
L a u e r Alajos, minister generalis, 1898 julus 14-iki rendeletvel fel-
lltotta az j szablyt kvetk rszre a nagyszombati commissariatust.
Ehhez tartozott 4 marianus s 1 salvatorianus convent, u. m. a nagyszom-
bati, a malackai, a szomlbathelyi, a sztkesfejrvri s a szakolcai. Kt v
mlva e commissariatus megsznt.
A nevezett generalis, az emltett ppai constitutioval neki adott jog ere-
jvel -a,z ltalnos definitorium (definitorium generale) lsben, 1900. mr-
cius 7-n kelt rendeletvel a magyarorszgi provincikat mskpp osztotta
be, mint ahogy addig feniniltak.
Eszerint a marianus provincia a megszntetett salvatorianus provin-
cibl a szakolcai, a galgci, a, pruszki, a Ikrincbnyai, a beckli, az oko-
licsni, a zsolnai s a trsztenai
1
, a szintn megszntetett ladislaita provinci-
bl a nagykanizsai s a segsdi conventet, valamint a nagyatdi residentit
kapta. A marianusok simontornyai conventje a kapisztrnus rendtarto-
mny tett. A komromi residentit a szemlyzetben tmadt hiny miatt a
marianusok 1898-ban elhagytk.
101
Jelenleg a marianus provinciban van 27 convent s 1 residentia. E
provincia conventjei a kvetkez helyeiken llnak fenn: Pozsony, Szkes-
fejrvr, Szomlbathly, Nagyszombat, Szakolca, Galgc, rsekjvr, Kis-
marton, Nyitna, Pruszka, Krmcbnya, Maliaicka, Pozsonyszentantal, Bol-
dogasszony, Ppa, Smeg, Veszprm, Budapest-Belvros, Bucsuszentlszl^,
Nagykanizsa, Beck, Esztergom, Okolicsn, Zsolna, Andocs, Trsztena s
Felssegsd. Egyetlen residentija Nagyatdon van.
102
*
1506-ban a salvatorianusoknak (akkor mg: magyarorszgi observan-
soknak) 10 rsgkben a kvetkez helyeken volt conventjk: 1. az eszter-
gomi rsgben: Esztergom-, Budavra-, Pest-, Tata-, Visegrd-, Jszberny-
100
Marian. Schern. 1855.
101
Marianus Schern. 1903/4.
102
U. o.
s Gyngysn; 2. a Kapisztrn Szent Jnosrl elnevezett, vagy jlaki rsg-
ben: Ilok- (jlak), Futak-, KabolK Athia-, Alsan-, Diako-, Perecske- s
Klldn; 3. az erdlyi rsgben: Kolozsvr-, Marosvsrhely-, Felfalu-,
Tvis-, Hunyad-, Medgyes-, Fejregyhz-, Brass-, Csik-, Bak- s Tergo-
visten; 4. a jeni rsgben: Vrad-, Szeged-, Csand-, Gyula-, Szalrd-, Jen-
s Karnsebesen; 5. a bnyi rsgben: Nagybnya-, Nyrbtor-, Kusaly-,
Meggyesalja- s Szllsn; 6. az ozorai rsgben: Ozora-, Paks-, Gyrgyi-
ima Gyrgyi-puszta), Hderhely-, Sellye-, Cskny- s Krshegyen; 7. a
pataki rsgben: Srospatak-, Sznt-, Cske-, Homonna-, Svr- s
Okolicsnn; 8. a szlavniai rsgben: Athina-, Poljanci-, Szentlszl-, Vr-
alja-, Ivncsa-, Petrc- s Remetincen; 9. a szentlleki rsgben: Ppa-,
Vrpalota-, Tlad-, Szentllek-, Szentgrt-, Trnok- s Egefrvron; 10. a
szcsnyi rsgben: Szcsny-, Vmos-, Flek-, Galgc- s Szakolcn.
103
Teht 10 rsgben sszesen 70 convent, sszesen 1472 szerzetessel.
104
Ilyen virgz volt a salvatorianus provincia llapota mg 1525-ben is.
105
r Az}t a puszttst, melyet a trk uralom s a proleslliantismus okoztak
e provinciban, feltntetik a kvetkez adatok:
153,1-ben mr nincs meg az jlaki custodia s mr csak 63 con-
vent van.
100
1 542-ben Szlavniban mr csak Remetinc volt meg. 1544-ben
a szlavniai, az ozorai s a szcsnyi rsg megsznt. 1546-ban a szcsnyi
rsget j ra fellltottk ugyan 2 conventtel: a galgci val s az okolicsni-
val, de ugyanebben az vben elveszett a pataki custodia. 1546-ban mr
csak 33 convent, 1548-bani 6 rsgben mr csak 31, 1552-ben ugyanannyi
rsgben mr csak 26 rendhz alkotta a provincit. 1554-ben eltrlik a
bnyai custodit s a jenibe olvasztjk. 1559-ben megfordtva: a jeni
rsget olvasztjk a bnyaiba. 1561-ben nincs tbb szerzetese a rendtar-
tomnynak 112-nI. 1565-ben 5 custodia 10 conventet foglal' magban.
(Esztergomi custodia: Gyngys, Jszberny, Szeged; erdlyi custodia: Csk;
bnyai custodia: Btor; szcsnyi custodia: Okolicsn, Galgc, Szakolca;
szentlleki custodia: Trnok, Ormosd. 1570-ben 3 custodiban 7 conventet
mondhattak maguknak a salvatorianusok. (Az esztergomi custodiban:
Gyngys, Szeged: az erdlyi custodiban: Csk s a visszavett Bak; a
szcsnyi custodiban: Lipt, Szakolca, Galgc.) A salvatorianusok szma
ekkor 57-re cskkent, 1599-ben pedig alig 30-ra. A XVII. szzad els vei-
ben rte el a hanyatls a legmlyebb pontot. 1602-ben
/
mindssze 4 Isalva-
torianus convent volt az orszgban: a gyngysi, a szakolcai, a szegedi s
Erdlyben a cski. De ugyanekkor megkezddtt az jra felemelkeds is.
1604-ben a rendtartomny visszakapja Galgc ot. Igaz,, hogy Bocskay
103
Kaizer Ntndor kzirata,. 211.
104
Fridrich: i. h. I. 26.
105
Ld. Kollnyi: i. h. 47.
100
Bunyitay Vi nce: Egykzt . Emi . I I . ktet. II. fggel k. Kollnyi: i. h. 29. 30.
Istvni flkelse miatt csakhamar jra el is veszti. 1605-ben Morvban n
salvatorianusok birtokukba vettk Hradistot. 1610-ben visszamehettek Sz-
csnybe. Ekkor a provinciabeli szerzetesek szma mr 46-ra rgott, 1632-ben
mr 90-en, 1641-ben mr 131-en voltak, a novitiusok nlkl. 1646-ban a
salvatorianusok: Galgc, Gyngys, Szakolca, Hradist, Szcsny, Flek,
Sebes, Szeged (e helyeken convent volt), s a kecskemti residentia. 1650-ben
bevonultak Kassra. 1671-ben megkaptk Eperjest s Brtft, 1675-ben
Lvt. Lcst nem fogadtk el. 1676-ban j conventjeik a homonnai, a kr-
mcbnyai s a smegi, j residentijuk a sztropki. 1686-ban Szdllnokon
telepednek meg. 1687-ban resideniliijuk van Veszprmben. Ugyanebben az
vben vk lett megint Eger.
l0T
Esztergom, Buda s Pest a trk
1
vilg eltt a salvatorianusok volt,
kik teht a trk kizse utn e helyeket ismt elfoglaltk.
108
Mikor aztn
Budt lelmiszer hinya miatt egy kis idre elhagytk s az Esztergomban
lev salvatorianus atya meghalt, a marianusok Budra s Esztergomra r
teltk kezket, mely tnyket ai kirly 1688-ban megerstette. A vita e
helyek miatt a salvatorianusok s a marianusok kztt mr 1685-ben, az
akkor Bcsben tartzkod minister-generalis eltt, illeten 1687-ben megin-
dul t s folytatdott az 1688-iki egyetemes kptalanon. Vgre a vitt 1689-ben
Lazari Antal atya, definitor generalis, a cismontana ifamilia commissarius
generlisnak s a defioitorium generale-nak kikldtte, ugy dnttte el,
hogy a pruszkai convent s a becki resiidentia, melyek addig a mariianu-
soki voltak, a salvatorianusok, ellenben a veszprmi residentia, tovbb a
smegi, a pesti, a budai s az esztergomi conventek a maiianusoki legye-
nek. E dntst (1690. pr. 12-n) a csszr s \a!z. ltalnos kptalan is meg-
erstettk. Fridrich ez tletet igazsgtalannak mondotta. 1692-ben s
1694-ben hiba akartk a salvatorianusok Pestet, Budt s Esztergomot
visszaszerezni, mind a ktszer hallgatsit parancsoltak nekik. Midn III.
Krolyt kirly rendelett, hogy a szerzetesrendek rgi kolostoraikat kapjk
vissza, az 1712/15-iki orszggylsen kihirdetitek!, Krolyi Sndor s Kohry
Istvn grfok, a saTlvatorianus rendtartomnynak generalis confrater-ei s
apostoli syndicusai, krtk a kirllyt, hogy Esztergomot, Budt s Pestet
adassa vissza a salvatorianusoknak. A kirly az gy el i nt zs vel Keresztlv
gost szsz herceget, prmst bizta meg, majd kt osztrk ferencest kldtt
ki biztosaiul. Ez utbbiak elismertk a salvatorianusoknak rgi jogt a neve-
zett conventekhez, mde 1714 vgn a kirly a lazariana decisihoz ragasz-
kod marianusok krsre jra megerstette a marianusokat a fent rt 3
107
Bunyitay: i. h. az illet veknl. Fridrich: i. h. I. 3233.
108
Mint albb, a rendhzak (trtnetben l t ni fogjuk, elbb a salvatorianusiok,
maj d a bosnyk bart ok Pesten a trk vilgban is mkdtek, abban a korban is volt ot t
nekik hzuk, de persze, a salvatorianusok, mi ut n a t rk al at t utbb Pest et elhagytk
s helykbe oda a bosnyk at yk jttek, 1687-ben valban v i s s z ai t t ek Pestre
rendhz hirtokban.
109
Esterhzy Pl herceg, ndor, a s'atlvatorianusoknak
s a marianusoknak itt lert vitjban mindvgig a marianusok prtjn
/voll.
110
1690-ben a salva torianusok conventtl birtaik Gyngysn, Szakolcn,
Szegeden, Hradiston, Galgcon, Sebesen, Krmcbnyn, Kassn, Sztropkn,
Homonnn s az jonnan szerzett Pruszkn; residentival Kecskemten,
Szendrn, Eperjesen, Brtfn, Lvn. Szolnokon
1
, Egerben, Szcsnyben s
Beckn. Ugyanebben az vben mr Okolicsnra s NagyszHsre is meg
voltak hva. 1692-ben Nagyvradon is megtelepedhettek. 1696-ban Beckt,
1697-ben Szcsnyt s Eperjest conventus rangjra emeltk. 1701-ben Jsz-
bernyt, mely addig a gyngysi conventustl fgg hely volt, residenti
nak nyilvntottk. 1711-ben Szolnoki lett residentibl conventus. 1712-ben
szerzeteseink elfogadtk Krolyi Sndor grftl Kaplonyt. 1713-ban Eger,
1714-ben Okolicsn nyertk el a conventus nevezetet. 1716-ban Debrecenbe
a saivatorianusok orszgos trvny alapjn jttek. 1732-ben Szerbiban fel-
lltottk a majdenpeki missit kt atyval, kiknek 1739-ben, mikor Bellgrd
ismt a trk lett, el kellett hagyniok llomsukat, 1733-ban Rozsnyn is
lett a salvatorianus rendtartomnynak rendhza. 1734-ben a jszbernyi, a
lvai s a szolnoki residenti a conventek sorba kerlt.
111
Mint mr fent emltettk, az (observans) ferencesek reformatioja mr
a XVI. szzadban megkezddtt. A reformatiot Boldog Mo l i n a Istvn
spanyol ember, a rmai provincia tagja, majd ktizben e provincinak,
egyizben meg a Terra Laboris provincijnak fnke, ki 1579-ben, 86 ves
korban hunyt el, indtotta meg. A magyar saivatorianusok a reformtiot,
a strictior observantia-t 1629-ben krtk s kaptk meg VIII. Orbn pptl.
Ettl fogva a nevk: F r a t r e s O r d i n i s Mi n o r u m S a n c t i F r a n-
c i s c i S t r i c t i o r i s O b s e r v a n t i a e , vagy F r a t r e s R e f o r -
ma t i, vagy F r a t r e s R e f o r m a t i Di s c a l c e a t i , vagy F r a t r e s
D i s c a 1 c e a t i. Ilyeneknek nyilvntotta ket a ppa a nevezett vben,
a spanyol provinciabeli testvrekhez hasonlan.
112
Az 1651-iiki egyetemes kptalanon a magyar salvatorianusoknak sike-
rlt kivinnik, hogy Nmetorszg commissarius generalis-nak hatsga
all kivegyk s ismt kzvetilenl a minister generalis s az egsz cismon-
tana famlia commissarius generalis-nak hatsga al helyezzk ket .
l i a
II. Ferdinnd kirly ezzel a intzkedssel, vvmnnyal nem volt meg-
Fridrich: i. h. I. 5254. 59. 60.
110
Nagy Bni : Herceg Est erhzy Pl ndor, a ferencesek jtevje. Kl nl enyomat
az egri kat h. fgymn. 1902/1903-iki rtestjbl. 1903. 21.
111
Fridrich: i. h. 5367-ig.
112
Fridrich: d. h. 23. 41. VI I I . Orbn ppnak 1629. szept. 16-iki bul l j t ld.
u. o. 4143. lap.
Fridrich: i. h. I. 48.
elgedve, mg pedig,, ha mst emltett is, ki ne ltn, hogy politikai okokbl.
Az 1651-ik v vge fel ugyanis ezt irta Colonna bibornoknak, ki az apos-
toli szentszknl orszgainlak proteotora volt: A kisebb testvrek rendjnek
magyarorszgi, a Legszentebb dvztrl
1
nevezett, szigor letmdot k-
vet provincija, mely sok esztend ta Fels-Nmetorszg s a kirly or-
szgai rendtartomnyainak commissarius generalis-tl fggtt, most a
rend generlistl vagy taln protectortl (meg kell klnbztetnnk ezt
a protector! a kirly orszgainak protectortl, Szent Ferenc rendjnek
is volt mindig egy bibornok-protectora) megnyerte, hogy a nevezett biztos-
tl (biztossgtl) a jvben fggetlen legyn.
114
Br a kirly mindkt nem-
zetet, a magyart s a nmetet, egyformn szereti,
115
mgis nzete'szerint a
magyarorszgi rendtartomnynak az osztrktl, mely szintn reformlt, ez
elvlasztsa
116
a hit s a regulris observantia krra van. A bibornok
teht msttassa meg a dolgot.
117
Semmi nyomt sem talljuk, hogy a kirly
trekvseinek valami sikere lett volna.
A rendtartomny magyar s tt nemzetisg tagjai kztt val b
kssg fenntartsa vgett mr 1653-ban azt a rendet llaptottk meg, hogy a
kt nemzetisgbl felvltva vllasszk a provincilisokat s ha a provincilis
magyar, a custos tt, ha meg a provincilis tt, a custos magyar, tovbb
mindg kt magyar s kt tt definitor legyen. Ezt a rendet az 1723-iki egye-
temes kptalan megerstette.
118
1768-ban Mria Terzia kirlyn az osztrk reformlt provinciabeii
szentfldi fbiztos krsre jra megengedte, hogy ht v alatt kt atya egy
sizer gyjtst vgezhessen Magyarorszgon a szentfldi szent helyek fentar-
tsnak kltsgeire.
119
Ebbl nem szabad azt kvetkeztetnnk,, hogy
legalbb a XVIII. szzad kzepe ta Magyarorszgnak nem volt kln szent
fldi biztosa, ki azonban ekkor mg csak az osztrk fbiztosnak h e l y e t -
t e s e volt. 1757-ben ugyanis a rend gnralisa Marada Bertalant, magyar
salvatorianust, volt provincilist, kinevezte magyarorszgi szentfldi he-
ly ettes-f bizitosnak.
12 0
114
. . . Provi nci a S. Salvatoris in Regno nost ro Hung. ord. min. st ri ct i ori s obser-
vantiae, quae pl uri mi s abhine amnis Commissario Generali provi nci arum Germani ae
Superioris regnorumque aost r or um subjecta fui t , nunc a generali sive forsan prot ect ore
ordinis exemptionem a Commissariatu j am dicto pr o f ut ur i s temporibus i mpet r asse. . .
115
Germanicam quam Hungari cam paris dilectionis sinu complectentes . . .
118
. . . ab Aust ri aca etiam r ef or mat a s e pa r a t i o. . .
117
Cone. Exp. 1651. 498. .nov. 25.
us Fridrich: i. b. I. 48. 53. 64.
119
Orsz. Levlt. Cancell. Oszt. Originales Referudae. 1768. 45.
120
Vice-Commissarium Generalem Terrae Sanctae in toto Regno Hungri .
Fr i dr i ch: i. h. I. 74. I t t eml t j k meg, hogy Politzii Ferenc Mri a t est vr, observans
ferencrendi, a kel et i rszek apostoli biztosa, az egsz szentfld re s Sin szent hegynek
guar di nj a s szolgja, Jeruzslemben, 1669. jurnius 20-ikan kel t oki rat val megt et t e
6
1900-ban a salvatorianus rendtartomnyt megszntettk. Ekkor 25
rendhza volt. Ebbl 8-at: a beckit, a galgcit, a krmcbnyait, az oko-
licsnit, a pruszkait, a szakolcait, a trsztenait s a zsolnait a marianus;
17-et: a brtfait, az egrit, az eperjesit, a flekit, a gyngysit, a jszber-
nyit, a kaplonyit, a kecskemtit, a nagyszllsit, a rozsnyit, a sebesit, a
szabadkait, a szegedit, a szcsnyit, a szolnokit, a sztropkit s a vcit a
kapisztrnus rendtartomnyba kebeleztk.
121
*
Mieltt a magyar marianusknak s salvatorianusoknak rvid trt-
nett bevgeznk, mg egy-kt, reljuk vonatkoz s egyszersmind ltalnos
rendtrtneti szempontb is fontos, elvi jelentsg dolgot ke l rintennk.
Mint mr emltettk az, egy- s ugyanazon rendhez tartoz rgi conven
tualisok s observansok kztit az volt a lnyeges, gyakorlati klnbsg,
hogy a conventualisoknak voltak birtokaik s vgrendeletileg, alaptvnyi-
lag biztostott haszonlvezeteik, az observansok pedig ilyesflkkel nem br-
tak, hiainem csak a munkjuk djakpp sszekregetett alamizsnbl ltek.
me, nhny plda arra, hogy a rgi magyar conventualisoknak voltak
birtokaik s szilrd vi jvedelmeik:
1294-ben Tams s Tams fia: Pter a pozsonyi conventniek adom-
nyozta a pozsonyi vr altatt lev komp vi jvedelmnek egy 12-ed rszt.
E jvedelmet a convent 1503-ban is lvezte, mint a vroson kvl lev V z-
v r dunai rvbl kapottat.
1472-ben ugyancsak a pozsonyi conventnek rendelt misealaptvnyul
Lajos, szentg!yrgyi s bazini grf Szentgyrgyrl
1
vi 26 ak mustot, egy,
valamelyik vra alatt lev malombl vi 14 bazini mr lisztet s a szent-
gyrgyi frdbl vi 4 bcsi dnrt.
Rszeslt a pozsonyi convenit a pozsony-klvrosi szrazvm vi jve-
delmbl is (mint albb ltni fogjuk, az vi negyedrszt kapta). Hogy kinek
az alaptsbl, forrsunk nem tudja.
E kt utbb emltett jvedelmet is lvezte a convent 1503-ban.
Ezeken kvl a pozsonyi ferenceseknek tbb szljk volt.
122
Tudjuk, hogy a conventualisok birtokokkal s haszonlvezetekkel a
ppk engedelimbl (dispensatiojbl) brtk. gy pl. a VI. Sndor ppa
parancsra 1500-ban kiadott generalis oonstitutio-nak VI. fejezete megen-
Szelepcsnyi Gyrgyt, Magyarorszg pr mst s esztergomi rseket a szent sir lovagj-
nak. (Frt er Franciscus Mar i a a Politio, Ordinis Minorum Regul ri s Obser vant i ae in
Par t i bus Ori ent i s Commissarius Apostolieus, t ot i us Terrae Sanctae Custos ac Sacri Montis
Sin Guardi anus' et Ser vus . ..) Primsi Levlt. Arch. Vet. Eccl. fasc. 28. n. 238.
121
Ld. a megfelel Schematismus-ka,t.
122
Nagy Bni : A mar i anus ferencesek a XVI. sz. e. f. <385. 386. Maszrflc
Vi kt or : A Szz Mrirl n e v . . . t ar t omny pozsonyi zr dj nak . . ."Ertnete. 1897. 57.
gedte, hogy a conventualisok ingatlan jszgokat s vi jvedelmeket, melye-
ket eddig kaptak vagyl jvben kapni fognak, a rmai egyhz helyett s nev-
ben elfogadhatnak, megtarthatnak, hasznlhatnak, lvezhetnek.
123
1517-ben azutn a magyar conventualisok, jobban mondva: reformlt
conventualisok, observansokk lettek. Ettl fogva;, st mr elbb is, csak
reformlt volttuk miatt kezdtek megvlni birtokaiktl, haszonlvezeteiktl.
Vagy egyszeren ingyen, vagy bizonyos felttelek mellett tadtk az
alaptk utdainak, vagy eladtk, pnzz tettk ket. (Itt emltjk meg, hogy
azokat a fldesurakat, kik a kolostorokat alaptvnyokkal ellttk s ut-
daikat a kolostorok k e g y u r a i-nak hvtk.)
Lssunk ilyen eseteket:
Az 1508-iki varasdi kptalan lemondott a vercei kolostor birtokairl
is jvedelmeirl s tadta ket, nevezetesen: a Verce vzn kt kerkre jr
malmot, 13 jobbgytelket, a kolostornak jr vmokat, szljt, sznt-
fldjt, rtjt, legeljt, erdsgt s tartozkaikat alslendvai Bnffy Jnos-
nak, t s utdait arra ktelezvn, hogy e javak s jvedelmek rtknek
megfelelen lssk el a kolostort azzal, amire venknt szksge van. Mind-
ezt, mint mondtk,, azrt tettk, mert Szent Ferenc regulja minden magn-
s kzs vagyont tilt.
1524-ben Batthyny Benedek, a segsdi ferencesektl 100 forintrt
visszavltja atdi birtokn a Nyr vizn lv ktkerek malmot, melyet
atyja: Batthyny Andrs (adomnyozott a segsdi kolostornak misealapt-
vnykppen. Megllapodtak, hogy Batthyny a 100 forint lefizetse utn
venknt 12 pcsi kbl gabont ad a kolostornak s az alamizsnaknt
sszeszedett gabont a nevezett malimon ingyen megrlteti. Ennek fejben
az atyk az alaptott szent mist venknt el fogjk mondani.
1537-ben a soproni ferencesek felhatalmazzk a vrosit, hogy templo-
muk javtsa cljaira adja el) egyik ingatlanukat.
124
Csakhamar belttk azonban a ferencesek, hogy ha ezt az eljrst
folytatjk, elpusztulnak, mert sem az alaptk rksei nem teljestettk a
birtokok, vi jvedelmek tvtele fejben kikttt szolgltatsokat, sem a
trk dlsai miatt elszegnyedett nptl nem lehetett mr elegend alamizs-
nt remlni. Egyhizijogtudskhoz fordultak teht vlemnyrt, hogy mi-
tvk legyenek? A tudsok vlemnye ez volt: amit a ferencesek observans
korukban kapnak, eladhatjk, mert az adomnyozk tudjk, hogy az obser-
vansok vagyon birsra kptelenek. De a rgi, conventualis korukban kapott
adomnyokat nem idegetnthetik el, mert az adomnyozk nem tettk volina
az adomnyt, ha azt hittk volna, hogy a ferenceseknek nincs birtoklsi
kpessgk. Az adomnyozknak az volt a cljuk, hogyt adomnyuk rkre
123
Maszrih: i. Ii. 8.
124
Nagy Bni : i. k. 384386.
az egyhz maradjon. Egybirnt sem a magyar trvny, sem a Coena Do-
mini bulla nem engedik meg az egyhzi javak elidegentsit. Az akkori ne-
hz viszonyok kzitt ez a flfogs gyztt. A kolostoroknak megmaradtak
birtokaik s jvedelmeik. Alvarez Mihly, a rend commissirusa 1580-ban
az imnt kifejtett elv szerint rendelkezett a magyar ferencesek birtokaira
nzve. Megtiltotta a kolostorokhoz tartoz javak rk eladst, valiakinek
egsz letre vagy bizonytalan idre szl elzlogostst, brbeadst, ne-
hogy a javak elkalldjanak. Kimondotta, hogy ezentl minden birtokot csak
3 vre szabad brbeadni s csiak rsbelii szerzdssel, melyben a brbevev
nyltan elismeri, hogy az illtet birtok az illet kolostor tulajdona. 1606-ban
a rend gnralisa, tekintve a kor viszontagsgait, Alvarez intzkedst jv-
hagyta,
125
Hogy a marianusok 1517 utn, teht akkor is, mikor mr observansok
voltak, rendelkeztek birtokokkal, haszonlvezetekkel, bizonytjk a kvet-
kez adatok:
Az elhagyott kismartoni convent birtokainak jvedelmt a kismar
toni kapitny fizette vi brnek alakjban a pozsonyi convent lvezte:
1606-ig.
126
A pozsonyi ferencesek a Pozsony vros kiskapujnl fekv als frd}
jvedelmt, mint brbeadottt, 1655-ben is lvezik.
127
A soproni convent 1665-ben egy malmt brbeadlja. Ugyanekkor a
convent szlkkel bir.
Egy zvegyasszony e conventnek egy nemesi curit hagyott, melyhez
szntfld, erd, legel s halszat tartozott s mlyet a convent 1570-ben
bizonyos szolgltatsok fejben egy rnnek elzlogostott. (Nem mon-
dott le rla, nam ruhzta msra a tulajdonjogot, hanem csak elzlogostotta.)
A nyitrai convent 1523-ban 4 forintrt eted egy rtet egy kanonoknak,
a kanonok lete tartamra. 1546-ban tadja malmt 40 forintrt kt ember-
nek, bizonyos szolgltatsok fejben. (Ez egyik sem vgleges elads, egyik
sem lemonds a tulajdonjogrl.) 1552 tjn elpusztul a convent. Ekkor javai
a pozsonyi convenitre szllnak. A javak kztt szerepel az imnt emltett
malom,, tovbb: 16 zsellrsg, egy szll, egy gymlcss, egy halast, tbb
125
Nagy Bni : i. ih. 385388. Nagy Bni : Herceg Eszt erhzy Pl. 10. 11.
Vlemnynk szer i nt az idzett jogi vlemny nem volt helyes, i ner t vgre is a ferenc-
rendieknek egyedl az apostoli szentszk ltal j vhagyot t regul a szabhat ot t i r nyt .
(Az alaptk szndknak t i szt el et e ssze volt egyeztethet a regul nak, az observant i-
nak szigor megt art sval , mer t a ferencesek a bi rt okokrl valamely e g y h z i ol
j avr a is lemondhattak. ) Alvarez s a generalis bi zonyra nem is az idzett jogi vlemny
al apj n, hanem csak az el kerl het et l en szksgessg trvnye eltt fej et haj t va i nt z-
kedt ek gy, ahogy intzkedtek.
126
Nagy Bni : H. Est er hzy. 9.
127
Maszrih: i. h. 6., 7. pont.
Tt, fldek s erdk. Ezeknek 1572-ben trtnt eladsa miatt, mivel az el-
adst a rendi commissarius 1580-ban megsemmistette, per lett.
A szombathelyi conventnek, mely 1557-ben egy rtjt oly felttellel
adta el, hogy a vev a szegnyeknek venknt bizonyos sszeget adjon (ez
mr valsgos elads), szntfldje s erdeje is volt.
1563-ban a marianusok a beregszszi conventet elhagytk. Fldjt, rt-
jt, legelit, erdeit, szllit, vizeit, malmt, halszatt elzlogostottk addig
az ideig, mg megint vissza nem jhetnek.
128
A varasdi conventnek volt egy Kochn nievii birtoka. I. Ferdinnd
kirly 1546-ban megparancsolta :Ungnad Jnosnak, hogy e birtokot, melyet
a varasdi vr rszre elfoglalt, adja vissza a nevezett conventnek.
129
A kvetkez adat nmileg megvilgtja az observans bosnyk s horvt
ferenceseknek a XV., illeten a XVI. szzadban val birtokviszonyait.
Frangepn Mrton grf az, akkor a boszniai vicarihoz tartoz hor-
vtorszgi ferenceseknek, nevezetesen a tersatoi conventnek vgrendelet-
ben a kvetkezket rendelte:
130
Bakar vrtl vi 100 font solidust (pnz-
nem), vi 10 ak bort s 4 morlk-hzal (Morlkoknak nevezik mg ma is
az Istria dlnyugati s Dalmcia szakkeleti, valamint a quarneroi szigete-
ken lak szerbeket, megfelelt 4 jobbgyteieknek, 4 jobbgy szolglat-
nak), a brebiri vrtl vi 70 (vgrendeletben 60) font solidust s vi 10
ak bort, vgl: Novigrad vrtl vi 100 font velencei pengpnzt
(a vgrendeletben: 100 font solidust), vi 20 ak borti s a morlk-hzat.
ami sszesen vi 40 magyar forint rtknek felelt meg. Mindezek kiszolgl-
tatst a bartok rszre megszntettk. Miksa kirly teht az, immr
1514-ben fellltott Bosnae-Croatiae rendtartomnyhoz tartoz tersati
ferencesek (jobban mondva: rendtartomnyuk) panasza alapjn Zrnyi
Gyrgy grfot (15491603, a szigetvri hs fit), anyai gon Frangepn
Mrton grf leszrmazjt s a nevezett vrak rkst, 1574. pr. 20-ikn
felhvla, hogy a fenti adomnyokat s haszonlvezeteket a jvben a feren-
128
Nagy Bai : A mari anus ferencesek a XVI. sz. e. f. 386., 387.
128
Nagy Bmi : i. h. 388. Hogy a varasdi ferencesek ,mg 1631-ben is ragaszkod-
t ak az i t t emltett birtokhoz, ki t ni k II. Ferdi nnd ki rl ynak 1631. dec. 4-iki, Ergelics
Ferenc, zgrbi pspkhz intzett levelbl, melyben ezt olvassuk: Trautmannsdorf
Frigyes grf v\aliaimennyi szlavniai bi rt okt a jezsuitiknak hagyta. A ki rl y a grfnak
ez intzkedst jvhagyta. A pspk t eht a varasdmegyei Als- s Fels-Kochin fal-
vakat adj a t a jezsuitknak, ia varasdi ferencesek pedig, ki k idkzben e fal vakat n-
kny en elfoglaltk (Frat res vero Ord. S. Francisci in Civitate Varasdiensi degente9, qui
usurpat a liieentia. pfatos praefatos pagos medio tegnpore occuparunt), ha a grf
rksein vAmi l kvetelni valjuk v.an, a rendes per t j hoz folyamodjanak. (Conc.
Exp. 1631., 396. dec. 4.)
130
Az 1468. aug. 12-n, Tersatoban kel t vgrendeletet egsz terjedelmben kzli
Eermendzin. Acta Bosnae. 274276. V. . 282., 284.
cesektl ne vonja meg.
131
Mint albb a rendhzak trtnetben, pl. Kap-
lonynl, ltni fogjuk, az observans, jobban mondva: strictions observan-
tiae ferencesek olyan alaptvnyokat, melyek r i elmben nekik v e n k n t
termszetben bizonyos mennyisg lelmiszert s termnyeket, st ruhzko-
dsukra nmi kszpnzt is szolgltattak, mg a XVIII. szzadban is elfogad-
tak, gy, hogy teht az imnt idzett kirlyi levlben emltett pnz- s
bordeputatum nem ellenkezett az o b s e r v a n t i a-val, e szolgltatsok
valban csak alamizsna jellegvel birtak, mde II. Mtys kirly level-
ben sz van jobbgytelkekrl is s hogy a tersatoi observansok ezekhez is
ragaszkodtak, ez mr hatrozottan az observantia-ba. tkztt s csak a
viszonyok knyszert hatalma miatt trtnt.
Mindezek alapjn rviden azt mondhatjuk, hogy a magyar ferencesek
a XVI. szzadban vagyoni viszonyaikat illeten szerettek volna az obser-
vantia szellemhez alkalmazkodni, szerettek volna birtokaikrl, haszonlve-
zeteikrl lemondani, de az idk sanyarusga miatt szndkukat nem val
sthattki s ahol ezt egyltaln tehettk, mgis csak megtartottk birtokai-
kat, haszonlvezeteiket.
A XVII. szzad ismt uj korszakot nyitott meg a magyar ferencesek
birtokviszonyainak trtnetben. A rendi reformatio, a s t r i c t i o r ob s e r
v a n t i a nagy s szent eszmjnek hatsa alatt a haznkbeli kisebb test-
vrek megint visszatrtek ahhoz a tervkhz, melyet a XVI. szzadban
knytelenek voltak elejteni, hogy t. i. birtokok s haszonlvezetek nlkl
fognak meglni.
131
Cone. Exp. 1574. 1201. pr. 20. Az Elenclw-ba>TL : Pnaeceptoriae erga P. Fr an-
ciscanorum in Regno Croatiae commorantium super sui ex usu certae cuiusdam eleemo-
synae vi t est ament ari ae di sposi t i ons Comitis condam Martini de Frangi pani bus de
Castris Babar (sic) et Bribier dari soitae per successors praefati testator is excussione
querulantium expositionem Comiti Georgio Zrinio, moderno dictorum Castorum posses-
sori ea cum eommissione sonantes, quatemus eiusmodi eleemosyna memoratis exponenti-
bus iuxta t est at ori s i nst i t ut um imposterum etiiam detur et persolvatur. Magbl
a rendeletbl : Maximilianus Seonndus . . . (msodik mi nt csszr) Fideli nostro spectabili et
magnico Comiti Georgio de Zrinio Tanrenicorum (sic, Tavernicorum helyett) mostrorum
Regalium in Hungar i a Magistro et Consiliaro nostro salutem et grat i am . . . Expositum est
Maiestati nostrae iin personis . . . Religiosorum Fr at r nm Ordinis Sancti Francisci Confessoris
de observantia i n Regno nostro Croatiae commorantmm, quod licet Magnificus olim Comes
Martinus de Frangipanibus, auus (avus) t uus mat ernus eisdem in ul t i ma testamentaria
dispositione de castro Baikar libras centum et decern spodiia vini et quatuor domos Mas-
lachorum (sic, Morlachorum helyett), de castro Bribier libras septuagintia ae decern
spodia vini et de novo Castro (Novigrad) centum libra monetae Venetorum, viginti
spodia vini et du as domos Maslachorum (sic, M orlaclioriim helyett), in to to quadragi nt a
floren. Hungaricos facient (es) quotannis in perpetuaim eleemosynam dari et erogari
oommississet (istb.). A Fermendzin kzlte 1468-iki vgrendeRetben a morlkokrl ez
van : Item de pertinentiis et reditibus oastri nost ri Baehar . . . una cum quatuor domibus
Morlachorum per nos eis (Franeiscanis) constitutorum, quae quatuor domus ipsis conventui
et fratribus hi is, cum quibus nobis et castro nostro Bachar fideliter serviebant, servi re
Bizonytjuk ezt a kvetkez adatokkal:
A pozsonyi convent 1606-ban eladta egyik szljt.
132
Fent eladtuk, hogy a pozsonyi convent egyb haszonlvezetein
kivl a pozsony-klvrosi szrazvm vi jvedelmbl is rszeslt. 1618-ban
a pozsonyi ferencesek e haszonlvezetkrl lemondtak s tengedtk a nagy-
szombati Clarissa-apcknak. De halljuk magt az errl szl kirlyi levelet.
A pozsonyi ferencrendiek ratta II. Mtys kirlyi 1618 okt. 2-n azt
az egsz negyedrszt, mely hzukat a Pozsony vrosunk klsrszben lev
szrazvmon szedett jvedelmek- s hasznokbl si alapts szerint s tr-
vnyes, igaz jogon megilleti, tbb nem akarjk megtartani, mert szab-
lyuknak arra a tisztbb s tkletesebb megtartsra trekszenek, mely az
nknyt s jakaratan magukra vett legnagyobb szegnysgen alapul.
Ennl fogva egsz jogukat, mellyel a nevezett vm negyedrszre nzve
birtak, truhzzk a nagyszombati monostorban lak Szent Klra rend
szerzetes szzekre, minden jvedelmet, melynek ama vmbl az rend-
jket kell illetnie, a nevezett nagyszombati apcknak adomnyozzk s
engedik t. Mi ehhez az nknyes tengedshez (lemondshoz) kirlyi bele-
egyezsnket megadjuk s a jvedelmet a magunk rszrl is a nevezett
apcknak adjuk.
133
Fent Httuk, hogy a soproni convent a XVI. szzadban egy nemesi
curit birt szmos tartozkval egytt. Mint Nagy Bni rja, 1627-ben a
convent magt a curit s hozztartoz malmot, 1725-ben pedig a curihoz
tartoz szlt eladta. Neknk a soproni eladsrl ez az adaurik van:
Sennyey Istvn vci pspk s kirillyi magyar udvari kancellr, a Sz.
Mrirl nevezett ferencrendi rendtartomnynak lelki atyja s apostoli
t eneant ur et de cetero si nt obl i ga t i . . . I t em de pert i nent i i s 'eit proventibus castrii nosttri
Nouigrad d i c t i . . . cum duabus domibuis duorum Morlacbotrum de pert i net i i s ipsius
cast ri Nouigrad per nos cum hi i s servieiis, cum quibus ipsi castro et nobis serviebant,
constitutor um et ad iservitia ipsius elaustri et eeelesiae ac f r at r um praedicti loci cum omni
fidelitate deputatorum, A lnyeg az, bogy Frangepn Mrt on grf sszesen 6 jobbgy
szolglatt rendelte a t ersat oi convent szolglatra.
132
Maszrih: i, b. 9.
133
(Franciscanos Posoniensis i n telonio sicco i n suburbio eiusdem Ci vi t at i s
nostrae, Posoniensis habito provent um et emolumentorum ibidem exigi solitorum totalem
quart am par t em ex ant i qua fundat i one aedem ipsorum l egi t i me bonoque j ur e concernen-
tem amplius penes se se r et i ner e nolle eo quod iidem f r at r es religiloei ad mitidiorem et per-
fectiorem Keguliae observantiam, que fundament o altissimae paupert at i s ul t r o et benevolo
at que sponte subeuntis (sic, hevenyszett els fogalmazs, shvbeundae helyett) ni t i t ur ,
aspi rarent , adeoque t ot um et omne j us ipsorum, quod i n pr aef at a quar t a par t e dicti telonii
babbant, i,n Religiosas Virgines Ordinis S. Clarae i n Monasterio Tyrnaviense degentes
t ranst ul i seent omnemque proventum exinde ordini ipsorum provenire debenten dicti s
Sanctimonialibus Tyrnavi ensi bus douassent, concesisisent et relaxassent... Cone. Exp. 1618.
257, okt. 2. Az i t t eml t et t szrazvmnak egy har mada a pilisi apt sgot illette. Ld.
Cone. Exp. 1621. 178. I I . Ferdimiind ki r l y rendelete Pozsony vroshoz Fiiley Tams,
svni ki s pilisi apt, komromi fesperes s gyri kanonok gyben.
syndicusa, 1627-ben a soproni convent egy malmt, mely kt kre jrt s
Perfa s Kll falvak kztt plt, valamint egy, a sopronmegyei keresztri
hegyen fekv szljt 450, illeten 500, teht sszesen 950 magyar forintrt
eladta Pongrcz Mihlynak.
134
1628-ban a marianus rendtartomny fnke s a Szlavoniabeli
krsi convent II. Ferdinnd kirlyhoz folyamodtak, hogy a nevezett on-
venthez tartoz fekvsgeket eladhassk, elidegenti essk. Mivel e javak
a zgrbi egyhzmegyben fekdtek s a kirly llapotukrl pontos felvil-
gostst akart nyerni, a szerzetesek folyamodst llekldte Domitrovieh
Pter, zgrbi pspkhz, azzal a felhvssal, hogy a pspk tegyen
neki mindenrl, mi a javakra s eladsukra vonatkozik, jelentst.
Majd azutn, rta a kirly, gy fog kegyelmesen rendelkezni, hogy az
egyhz ne krosodjk s az istentisztelet cljaira szolgl hely kijavt-
sra a szerzeteseknek mentl tbb pnz jusson.
135
A pspk minden
bizonnyal az elads mellett nyilatkozott, mert a kirly 1630-ban a krsi
ferenceseknek,
136
tekintettel arra, hogy rendjk Regulja szerint ingatla-
nokkal nem brhatnak,
137
megengedte, hogy lelki gondnokaik utjn
138
a
conventjkhz tartoz ingatlanokat eladhassk s elidegenti:essk
139
s
az eladsbl befoly sszeget kolostoruk s templomuk javtsra for-
dtsk, st, ha az elads rszben mr megtrtnt volna, a kirly ut-
lagosan jvhagyta.
140
134
Cone. Exp. 1627. 201. jun, 8. Az Elenchusbl: I I . Ferdinnd, ki r l y Con-
sensuales (.megerst, beleegyez levele) super venditionali fiaissione (el adsra vonatkoz
valls, eladsi nyilatkozat, elads) per St ephanum Sennyev. . . tiamquam P a t r e m Spi-
ri t ul m f r at r um Minoritaruim S. Fnamciisci Provinci B. M. V. et Syndicum Apostoli-
cum rat i one oerti molendini inter t er r i t or i a possessionum Petersdorff et Kl i extructi
pro par t e Michaelis Pongrcz coram Moyse Czirky personali (ki rl yi szemlynk) celo-
br at a cum donatione j ur i s regii <e,manabae. (Hogy a ki r l yi jog adomnyozsa mi t jelen-
t et t az eladskor s az adomnyozsakor, ld. albb az erdlyi rendt art omnynl . ) Mag-
bl ia,z oki rat bl : Sennyey a nevezett szerzetesek nevben s szemlyben (nomine et in
persona) adt a el (vendidit, obligavit per manusque t r adi di t et assignavit) a nevezett
malmot, mely d u a r u m r o t a r u m volt, t art ozkai val egyt t s unam quandam
vimeam in promontorio oppidi Ker eszt r " Sopronmegyben 450 s 500 magyar fori nt rt .
(Ha azt mondj uk: magbl az oki rat bl , gy rtend, hogy: magbil mz oki rat
f ogalmazvnybl.)
135
Coric. Exp. 1628. 134. mj . 5. (Az utols mondat az eredet i ben: Id postmodum
nos clementer ordi nat uri , ut et i ndemni t as ecclesiastica in suo sitiatu conservetur neces-
si t at i busque ordinig i n rest aurat i one loci oomodioris ad exercitia di vi na peragenda
idonei facul t as miaior addat ur. )
136
Religis iis Friatribus Ordinis S. Francisci de observantila Cl aust ri Crisiensis in
ci vi t at e eadem existentis.
137
. . . cum ex praeseri pt o Ordinis et Regul arum pr aef at i instiituti monastic! bona
stabilia possidere nequet ant . . .
138
. . . procurat ores spirituelles i psor um friatrum . . .
139
. . . bona st abi l i a divendere et aliemaire (possent) . . .
140
Coric. Exp. 1630. 196. mj . 26. Fogalmazvnya annak a levlnek, melyet a feren-
ceseknek a ki rl y nevben a cancellr r t .
A ferencrendiek Reguljok szerint anyagi gyeik elintzsvel vilgi
embereket bztak meg, kik a megbzst elfogadvn, a p o s t o l-i s y n d i-
c u s vagy c o n f r a t e r cmet viseltek. Mg az orszg legelkelbb
furai is megtisztelve reztk magukat, ha a kisebb testvrek syndicusai
lehettek. gy lttuk, hogy 1627-ben a marianus provincia apostoli syn-
dicusa Senriyey Istvn, vci pspk, kirlyi udvari kancellr, 1715 krl
pedig a salvatorianus rendtartomny generlis confrater-ei s apostoli syn-
dicusai maga az orszgbr: Kohry Istvn grf, teht az orszgnak a
ndor utn els vilgi mltsga, tovbb Krolyi Sndor grf, a szat-
mri bkekts egyik f ltrehozja, ksbb Mria Terzia tbornagya,
voltak. 1755-ben ugyancsak a salvatorianus provincia apostoli syndicus-
nak cmt Csky Antal grf, a szepesi kamara administratora viselte.
141
E nhny pldbl kvetkeztethet az olvas a tbbi, klnbz idbeli
rendtartomnyi syndicusnak elkel voltra is. A klnbz conventek
syndicusai termszetesen mir nem az orszgos fmltsgok, de szintn
tekintlyes lls egynek kzl kerltek ki.
II. Lajos kirlyunk 1521-ben a syndicusok vrosi hzait, a syndica-
tus idejre, minden adtehertl felmentette, hogy a syndicusok a szerze-
tesiekre annl nagyobb gondot fordtsanak.
142
1674-ben I. Lipt kirly Gyngys vroshoz rendeletet intzett,
hogy az ottani salvatorianus ferencesek syndicusait polgri tisztsgekkel
ne terheljk s gy ket a gondjukra bzott convent gyeinek intzstl ne
vonjk el. A bartok, mondta a kirly, azrt vlasztanak syndicusokat,
mert reguljuk szerint k maguk profn gyekkel nem foglalkozhatnak.
143
1678-ban a kirly Heves vrmegynek meghagyta, hogy Gyngys mez-
vrost a syndicusok gyben kiadott rendelet megtartsra szortsa.
144
A lazarina decisio nemcsak klnbz conventeknek hovatartozand-
sgt szabta meg, hanem meghatrozta a klnbz rendtartomnyoknak
kregetsi terlett is. Eszerint a salvatorinus provincinak lkregetsi
terlete (districtus pro colligenda sacra eleemosyna designatus) a dunntuli
(ma dunninneni) rsze volt az orszgnak: (rtsd ezen itt ne a rgi dunn-
tli, ksbben dunninneni kerletet, hanem az orszgnak egsz a Duntl
keletre fekv rszt), mg pedig keletrl nyugatra menve a Dunig s a
Nyitra folyig, kivve, hogy
1
a marianusok pesti con ven tje tagjainak joguk
volt Pesttl szltben s hosszban kt mrfldnyire kregetnik.
145
141
Fridrich: i. h. I. 71.
142
Nagy Bni : i. h. 384.
143
Conc. Exp. 1674. 93. febr. 26.
144
Conc. Exp. 1678. 208. j un. 6.
145
Ld. Fridrich: i. h. I I . 168., 169.
1697-ben a kirly megtiltotta,
146
hogy a marianus provincia hatrain
bell ms koldulrendek megtelepedjenek. E tilalmat a Ikirly a marianusok
krsre adta ki.
147
Midn 1719-ben lthan Mihly Frigyes grf, vci pspk a salvatoria-
nusokat Vcott megteleptette, ez ellen a marianusok arra val hivatko-
zssal, hogy Vc az kregetsi terletkbe esik a kirly eltt tiltakoz-
tak, mde a kily e tiltakozst eltutastva - nem csaik hogy a salvato-
rianusok vci conventjnek alaptst jvhagyta, hanem a salvatorianus
rendtartomny valamennyi rendhzt s a fent nevezett orszgrszre kiter-
jed kreget jogt klns oltalmba vette.
148
1720-ban a marianusok s a salvatorianusok a kregetsi terletekre
nzve egymssal Gyngysn egyezmnyt ktttek.
1750-ben Pest vrosnak hatsga megtiltotta a marianusknak a bor-
kregetst s ami mustot a bartok mgis csak sszekregettek, a tancs
kintette. A kiryn a vrost ezrt megrtta s az okozott kr jvttelre
ktelezte.
149
1780 janur 14-n Mria Terzia kirlyn azt ratta a csandi pspk-
nek: Mr 1777. augusztus 4-n elrendelte, hogy a koldul szerzetesek kre-
getsi terleteit llaptsk meg, ksztsenek rluk tblzatot s kldjk fel
hozz, A pspk a meghagysnak mig sem tett eleget. Tbb pspk a tb-
lzatot mr felkldte s a tblzatokbl megtetszik, hogy nmely kis egy-
hzmegyben sok koldul szerzetesi rendihz, nmelyik nagyban meg kevs
van. gy, mivel a szerzetesek a kregetsben csak sajt egyhzmegyjkre
vannak szortva, tartani lehet attl, hogy nmely rendhz ds ellts-
ban rszesl, nmelyik pedig szksben. Az egymssal szomszdos ps-
pkk teht rtekezzenek egymssal, vjjon nem kellene-e az egyik egy-
hzmegye koldul szerzeteseinek megengedni, hogy a msik egyhzmegy-
ben is kregessenek? Miutn a pspkk egymssal megegyeztek, kzljk
az illet szerzetesekkel, melyek immr az kreget terleteik? A csandi
pspk eszerint ksztse el a tblzatot s kiidje fel a cancellrihoz.
150
140
A Jcirly tilitotta meg s nem, mi nt Nagy Bnii iirjia, a cancellaria, ment -sem a
caneellria, sem a hel yt art t ancs semmi t sem t i l t ot t ak meg. Csak tancsot adt ak s
azutn, az t j ukon egyedl a kirly t i l t ot t , parancsolt, rendelkezett. A ki r l y a rgi
vilgban nemcsak ural kodot t , hanem kormnyzot t is.
147
Nagy Bni: A mlairianus ferencesek I I . Jlzsef korban. 466., 467.
148
Or. Ref. 1719. 7. okit. 30.
149
Nagy Bni: i. h.
150
M. N. Mzeum, knyvtra. Hung. j . 350. ga. Fol. Circularia... Consiln Regii
Locumtenentialis. Htm gar ici. De Ann. 1779., 1780., 1781. Lapszmozs nlkli Idrend
szerint.
2. A bosnyk rendtartomny rvid trtnete.
E rendtartomnynak teljes neve: bosnykargentnai, latinul :
BosnaArgentina. A nvnek els rsze Bosnitl, (ez orszgnak igazi
latin neve: Bosna, ezrt rjk mg magyarok is Bosznit mskpp
Rmt sokszor Bosnynak), msodik rsze ez orszgnak sok ezst-
bnyja miatt adott mellknevtl, de meg Srebarnica kzsgnek,
151
hol
a fkolostor volt, latin nevtl: Argentina-tl van vve.
Boszniban a ppk a trts mvt a XIII. szzad els felben a
Sz. Domonkos-rendiekre bztk, de ferencesek is voltak ez orszgban mr
mintegy 25 vvel Szent Ferenc rendjnek megalaptsa utn, teht krl-
bell 1235 ta. Mr 1260 eltt fennllt a Custodia Bosna, a boszniai
rsg, mely az 1280-iki narbonne-i egyetemes kptalanon, Szent Bona-
ventura generalissga alatt, a Vicaria Bosna, a boszniai helytartsg
nevt nyerte.
2530 vvel 1260 utn Boszniban a domonkosoknak egszen t
kellett engednik a munka tert a ferencrendieknek, mert mr IV. Mikls
ppa (12881292) ez utbbiakra bzta ez orszgban, valamint Szerbiban,
Rcorszgban, Dalmciban, Horvtorszgban s Isztriban a hitnyomo-
zst s ezt e rszeken a domonkosoknak megtiltotta. Ugyangy tett
VIII. Bonifacius ppa (12941303) is. Ezt rta XXII. Jnos ppa 1327-ben
Rbert Kroly magyar kirlynak s maga 1325-ben Fbin ferences test-
vrt kldte hitnyomozknt Bosniba.
152
1339-ben Szent Ferenc rendjnek minister generalis-a: Gerardus
Odonis vagy Oddonis (Girardo Udone)
153
Magyarorszgba jtt a kisebb,
testvrek ltogatsra. Bosznin val tutazsban ltta, mily szomort
llapotban leledzik Krisztus Egyhza ez orszgban, mennyire elhatalma-
sodott itt ez eretneksg. Megtrtette Istvn bosnyk bnt (Tvartk
Istvnt) s kivitte nla, hogy a ferencesek sok (j) kolostort pthesse-
nek maguknak s gy annl nagyobb ervel munklkodhassanak a lel-
keknek az igazsghoz val visszavezrlsn. Mint a bosnyk vicariatus fejt
htrahagyta egyik ksrjt: Szsz Peregrinus testvrt. (Peregrinus de
Saxonia aut ab Asculo, Pellegrino Ascolano.)
Mindazok szerint, miket eddig rtunk, nem helyes teht az a vle-
mny, hogy a boszniai vicaritust Gerardus Odonis generlis alaptotta;
1339-ben, mert e vicariatus, custodia alakjban, mr 1260 eltt, mint
151
Mai neve : Srebrenica, a dolnjia-tuzlai kerl et ben.
152
Az 1895-iiki Bosna-A r gnt ina-i Schematismus. V. . EodinJca Ant al : Tanul -
mnyok a bosnyk-di j akovri pspksg trtnetbl. 1898. Dr. Hamvas: Boszniai
haj dan s most. Uj magyar Sin. 1878. 246. s kv. 325. s kv.
153
Ksbb antiochi/ai pt r i r ka s az olaszorszgi Catianiia pspke lett.
valsgos vicariatiis pedig mr 1260 ta fennllt, gy, hogy Gerardus atya
csak mint megnagyobbtja, jjszervezje szerepelhet a trtnelemben.
154
A boszniai rendi helytartsg hatalmas fv ntt Szent Ferenc kert-
jben. Mikor mg osztatlanul fennllt, kiterjedt Bosznin kivl Magyar-
orszgra, Szlavnira, Horvtorszgra, Dalmtira, Szerbira, Olhor-
szgra, Moldvra, Bulgrira, Erdlyre s Scythira.
A XIV. szzadban e vicarinak 7 rsge volt; a boszniai, a dulnoi,
(a dulmensis, dalmensis, delminiensis, dumnensis), a greberci (grebensis),
az ozorai (usszorai, a Boszna s a Drina kztt^, a macsi, a bolgr s a
kevei (Keve vra, a Duna balpartjn szemkzt a macs-beli Szendrvel.),
155
st mr az 1260-iki narbonne-i egyetemes kptalanon 8 custodijt sorol-
tk fel a boszniai helytartsgnak, kztk az oroszt is.
150
Semmi sem bizonytja jobban e vicariatusnak hajdani nagy kiterje
dst, mint az a tny, hogy hny rendtartomny szakadt ki belle. Az
els ferencesek elltette si trzsek kzl kevs hajtott annyi j, virgz
gat, mint a Rma-beli, kevs rendtartomny, rendi helytartsg lett
annyi j provincinak az desanyja, mint a Bosna-Argentina.
1. Hogy a magyarorszgi salvatorianus rendtartomny a boszniai
vicariatus lenya volt, tudvn tudjuk.
A bosnyk vicariabl szrmaztak tovbb:
2. a Szent Mikls-provincia, Apuliban, mely azutn kt rszre
oszlott,
157
3. a Szent Jeromosrl nevezett provincia Dalmciban,
153
melybl
azutn kivlft mg:
4. a raguzai provincia,
5. a Bosnae-Croatiae provincia, melyet ksbb horvt-krajnai-nak,
majd krajnainak neveztek.
Mg e provincik elszakadsa utn is kiterjedt a bosnyk vicariatus
154 Fridrich: i. h. I . 2. Kollnyi: i. h. 9 s kv. Glavinich Frlnoesco: Ori-
gine della Provi nci a Bosnia-Croatia. 1648. 13., 14. Mindezek egybevetve az 1836-iki
Bosna-Argentfma-i Schematismus-sal.
155
Az 1838-iki Bosna-Ar ff.Schern, s Kaizer Nndor k'Z'irafci. 211.
156
Kalmr Vince zsb kzi rat a. 1. /Hivatkozssal Wadding-raad. ann. 1260.
n. 3. Kaiser: i. h. u. o.
157
I I I . Ferdi nand ki r l y 1648-ban ezt i r j a a spanyol ki r l ynak : V. .Kroly cs-
szr a npolyi ki rl ysgban bizonyos vi al ami zsnt al ap t ot t (.hagyomnyozott) a Bosnia-
Argent i na rendtartominybeli observans ferenerendiek ruhzkodsra. (. . . requi sse in
Regno Neapolitano certain aninuam Eleemosynam pro vestiario f r at r um Ord. S. Francisci
mi nori s observantiae Provi nci Bosna-Argentinae.) A ki vl t sg ideje mi nt egy hrom
vvel ezeltt l ej rt . A bosnyk bart ok kr i k megj t st . A spanyol ki r l y teljestse
krel mket . Conc. Exp. 1648. 231. Pr ga, j un. 4.
158
Ezt a provincit 1464-ben vi&szakebeleztk a Bosmiai vicariatusba. (Fermendzin:
Act a Bosnae 260262.). Ksbb azonba/n megi nt ki vl t belle. Ld. bvebben albb a
provincia trtnetben.
Bosznin kivl Dalmcia nagy rszre, Szlavnira, a Szermsgre s,
Bulglrira.
Azutn elszakadtak mg a Bosna-Argentina-tl:
6. a bolgr provincia, mely 1645-ben fggetlen custodia, maj d ksbb
valsgos rendtartomny lett,
7. 1735-ben egy m s i k dalmciai provincia, mely elbb Sz.
Cajus-rl, majd a S. Redemptor-rl (a Legsz. Megvltrl) neveztetett s
mely megklnbztetend a fent emltett, Szent Jeromosrl nevezett dal-
mciai provincitl,
8. a magyarorszgi, Kapisztrn Szent Jnosrl nevezett provincia,
mely 1757-ben a magyarorszgi, szlavniai s szermsgi conventekbl
alakult,
159
s vgl
9. 1852-ben a hercegovinai custodia provincilis.
160
Az 1836-iki Bosna-Argentina-i Schematismus szerint 1640-ben az
erdlyi provincia (fggetlen custodia) is a bosnyk-argentnai rendtarto-
mnybl vlt ki. Ez gy is volt.
161
Mikor a trk Bosnit elfoglalta, nem trte, hogy az ottani atyk
kormnyzatukat illeten ms orszgbeliekkel sszekttetsben legyenek..
Ezrt a boszniai custodiatust 1487-ben a boszniai vicariatusnak egyb
rszeitl el kellett vlasztani, a boszniai vicriatustl fggetlenteni kellett.,
1514-ben azutn a boszniai vicariatusnak Bosznin kivl es rszei-
bl megalakult a fent 5. sz. alatt emltett bosnyk-horvt,
162
1517-ben
pedig boszniai rszbl a bosnyk-argentina-rendtartomny. (Provincia
Bosnae-Croatiae s Provincia Bosna-Argentina.)
163
1575-ben a bosnyk atyk Pozsega kzelben megkaptak! a trkk-
tl az elpusztult velikai kolostort. Ezutn Szlavniban, a Szermsgben,.
a Bcskban s a Bntban, st mg messzebb vidkelken is a trk hd-
ts jrmt nyg keresztny, np krben buzgn lelkipsztorkodtak..
Magyarorszgon (belertve a Szermsget is) s Szlavniban elfoglaltk
a salvatorilnusotkl elhagyott conventjeit s ujakat is emeltek. gy.: Velikn
kivl megtelepedtek mg Eszken, Brdon, Cerniken, Sarengrdon, Vuko-
vrt, Ptervradon, Belgrdban, Gradiskn, Bajn, Mohcson, Dunafld-
vrt, Tolnn, Zomborban, Temesvrt, Aradon, Radnn s Pest-en. (Pest-
rl 1686-ban Budra kltztek t. Ld. albb a rendhzaik trtnetben
159
1 8 3 6-iki Bosna-Arg.-i Schein.
160
1 8 8 7-iki Bosna-Arg.-i s 1889-iki Herceg.-i Schern.
161
E' krdsre albb az erdlyi provincia trtnetiben mg visszatrnk.
162 4 Provi nci a Bosnjae-iCroatiae a szlavniai, .horvtorszgi s dalmciai conven-
tekbl al akul t . Ksbb l et t ek oonventjei Ist ri ban, Fr i aul ban s Kr aj nban s Provincia
Croatiae-Carnioliae S. Crucis-nek, Szent Keresztrl nevezet t horvt-karajnainaik, ma j d
csak kr aj nai - nak i s h vt k.
163
Glavinich: i. h. .14. ,15. 1895-iki Bosna-Arg.-i Sdhem.

Budnl s Pestnl.) Egy rgi sszers szerint^ a boszniai ferencesek Buda
krl s a Bcskban 27, Szlavniban 41 plbniatemplomot s e rsze-
ken sszesen 120 fililis egyhzat ltestettek.
104
Az 1889-iki lazariana
decisio a boszniai atyikat, rszkre hatrvonalul a Szvt llaptvn meg,
vissza akarta szortani Bosnia s Szerbia terletre. Kimondta, hogy
Magyarorszgon s Szlavniban nem tarthat szmot kolostorokra, inert
e kt orszgban csak mint missionariusok mkdtek, itt csak a zavaros
idkben volt szksg rejuk. Ily knnyen mg sem lehetett vgezni a
Magyarorszgon s Szlavniban pp a legnehezebb, a legrettenetesebb
korban a hit s a nemzetisg krl hervadhatatlan rdemeket szerzett hs-
lelk bosnyk ferencrendiekkll A hltlansg a XVII. szzadban mg nem
lhetett diadalt. Az 1691-iki egyetemes kptalanon az atyk eladtk,
hogy a galgci gylsen, melyen a nevezett decisio ltrejtt, senki sem
volt, ki az rdekeiket kpviselte, vdte volna, az egyetemes kptalan
tt t meghagyta ket tovbb is a buda-vizivrosi s egyb magyar- s
szlavonorszgi conventjeik birtokban, csak azt rendelvn, hogy j conven-
teket tbb a Szvn innen se ne alaptsanak, se el ne fogadjanak.
165
Ami a bosnyk-argentinai provincinak magban Boszniban, a trk
hdts utn lejtszdott trtnett illeti, a trk hdts ell 40 boszniai
ferencrendi conventbl
166
1679-ben mr csak 16 llt fenn. Ugyanekkor 150
kzsgben 600 szerzetes gondozta lelkileg (s mindenkpp, mindenben
atyja Hvn a npnek) a bosnyk kathoiikus hveket.
167
mde a trk rmuralom alatt mg ez az llapot sem volt maradand.
1679 utn mr csak h r o m kzsgben, u. m. Sutjeskban, Fojnlicban s
Kresevoban llt fenn francisknus convent. E helyken kvl mg 6-on volt
ugyan rendhz, de csak residenti. gy volt ez sokig, mg 1836-ban is,
amikor 40 plbnin 95 atya vgezte a pastoratit. Rendtag a provinciban
ez vben sszesen 251 volt. A nagy hanyatls idejn a provincit a rend
fkormnya custodia rangjra szlltotta al, mgnem 1758-ban ismt vissza-
adta neki a provincia cmet.
i A boszniai ferenceseknek 1735 ta megvolt az a joguk, kivltsguk,
hogy az apostoli szentszkhez felterjeszthettk nhny maguk kzl val
egyn nevt, kik kzl azutn a ppa kinevezte a boszniai apostoli vicariust.
A lelkipsztorkodsban mkd ferencrendieket a pspknek szentelt apos-
toli vicarius a provincilissal s a defiritoriummal egyetrtsben korm-
nyozta. Az apostoli helynksg resedsnek idejn az apostoli helynk jogait
a provincilis gyakorolta.
168
164
1 8 9 5-liiki Bosna-Arg.-i Schern. 1893-iki Kapisztr. Schern.
165
Nagy Bni : Hg. Est erhzy. 21., 22.
168
Dr. Hamvas: i. h. 325.
167 Franciscus a Varadino: Descri pt i o Provinci Bosnae-Argentiaae. 1679.
168
1836-iiki Bo&na-Arg.-i iSchem.
Mintegy a XIX. szzad kzeptl 1895-ig a ferenerendiek Magyarorszg
s Ausztria segtsgvel, de a maguk s a np szegnysgbl is, a plbnik
szmt 42-rl 94-re, a templomokt 3-rl 61-re emeltk.
1881-ben XIII. Leo ppa megszervezte a boszniai hierarchit. Ekkor a
94 plbnia kzl 35 rszben a sarajevoi: (boszniai) rsek, rszben a banja-
lukai pspk szabad! adomnyozsa al kerlt; mde, vilgi papsg hjn,
1895-ben e plbnik legnagyobb rszt is ferencesek kezeltk. Az imnt
emltett esztendben a bosnykargentnai provincia kebelben 9 convent,
u. m. a sutjeskai, a fojniicsa'i, a kresevoi, a livnoi, a gucagorai, a plehani,
a tolisai, a petricevaci s a jajcei, s 2 residentia, u. m. a ramai s a
sarajevi virgzott.
169
3. Megjegyzs a Provincia BosnaeCroatiae-rl.
Az, 1514-ben a boszniai vicariatusbl kiszakadt bosnyk-horvt (Bos-
nae-Croatiae) provincinak megalakulsakor Horvtorszgban a cetinjei s
a corbaviai rsgben 16, Dalmciban a tersatoi rsgben
170
8 s Szlav-
niban a greberci rsgben 5, teht sszesen 29 conventje volt.
Ekkor mg az itt nevezetteken kvl ms orszgokban e provincia nem
birt conventekkel.
1648-ban e rendtartomnynak Horvtorszgban 2, Istriban 1, Friaul-
ban szintn 1, Krajnban 3, Stiriban ugyancsak 1 s Szlavniban 5, teht
sszesen 13 conventje llt fenn.
171
1878-ban e provincit, melyet, mint mr fent emltettk, a XVII. sz-
zadban mr nem Provincia Bosnae-Croatiae-nek, hanem Provincia Croatiae-
Carnioliae S. Crucis-nak, Szent Keresztrl nevezett horvt-krajnai-nak, az
jabb idkben pedig csak Provincia Camioliae-nak, Szent Keresztrl neve-
zett krajnai-nak is hvtk, 12 convent alkotta, nevezetesen Horvt- s Szlavon-
orszgban a jaskai, a krolyvrosi, a klanjeci, a samobori, a tersatoi, Kraj-
nban a laibachi, a nazarethi, a ranni,
172
a rudolfswerthi, a steini, Grz
vidkii! a castagnavizza'i s az osztrk tengerpart vidkn a mitterburg-
pisinoi.
173
1900-ban e provincinak tersatoi, samobori, jaskai, klanjeci s kroly-
vrosi (karlovaci) conventjeit, teht azokat, melyekkel Horvt- s Szlavon-
169
1895-iki Bosma-Arg.-i Schern.
170 Tersat o ima Horvtorszghoz t art ozi k.
171
Glavinich Francesco: Origine della Provi nci a Bosna-Croatia. 1649.
172
Mi gy t udj uk, hogy Rann St i ri ban van s Glavinich Nazar et het is oda helyezi.
173
Szllsy Kr ol y: Az Osztrk-Magyar Monarchi a sszes szerzetes rendeinek tr-
t net i s st at i szt i kai raj za, klns t eki nt et t el azok irodalmi s t angyi mkdsre.
1878. I. kt, 157.
orszgiban birt, az jonan fellltott horvt- s szlavonorszgi, Szent Cyrillus-
s Methodiusrl nevezett rendtartomnyba (a Provincia Croatiae SS. Cyrilli
et Methodii-ba) kebeleztk.
174
4. Megjegyzsek a Szent Jeromosrl nevezett dalmciai
s a raguzai rendtartomnyrl.
A Szent Jeromosrl nevezett dalmciai provincia a boszniai vicariatus-
bl vlt ki, mg pedig 1463 eltt.
1463 februr 16-n II. Pius ppa elrendelte, hogy az observansok lta-
lnos kptalana e provincit a bosnyk vilcarival jra egyestse s hogy a
boszniai vicariatusnak vicarius provincilis-a, mint bosnykokra s dalma-
tkra nzve kzmbs egyn, egy olasz testvr legyen.
175
A ppa rendelete
alapjn az egymssal viszlykod felek megbkltetse vgett az obser-
vansoknak 1464-iki assisi-i ltalnos kptalana a bosnyk vicariatus (mint
forrsunk r|ja, a bosnyk s dalmt provincia) vicarius-(provincilist) -nak
(Boldog) Aquilai Bernardinust tette meg. Az j vicarius provincilis s az
observansok vicarius gnralisa: Bolognai Mrk ltre is hoztk a bosnykok
s a dalmatk unijt.
Csak a ragusaiakl, kik Ragusn kvl mg 4 kolostort brtak, nem akar-
tak a bosnyk vicariatussal j ra egyeslni.
176
Bolognai Mrk, vicarius gene-
ralis, a ragiusai bartokat arra az esetre, hogy a ppa s az egyetemes kp-
talan rendeletnek tovbb sem engedelmeskednek, 1464 szept. 8-n kikz-
stssel s az observansok famlijbl val kizrssal fenyegette meg.
177
S valban, a vicarius generalis 1465 mrcius 30-n II. Pl pptl brvt
eszkzlt ki, melyben a ppa a ragusaiaknak kikzsts terhe alatt jra
megparancsolta a bosnyk vicariatusba val visszatrst. mde a ragusaiak
zme most sem engedelmeskedett a ppnak. Kzlk csak nhnyan voltak
kszek a ppa akaratt teljesteni.
178
Erre a ppa volt az, aki engedett.
1465 mjus 19-iki brvjben visszavonta az imnt emltett, 1465 mrcius
30-iki brvben foglalt kikzstst.
179
Boldog Aquilai Bernardinus azt rja, hogy remlni- sem lehetett, hogy
a dalmatk s a bosnykok kztt valaha bkessgi leend. Kizrta ezt az
letk mdjnak klnbzsge. A dalmatk, szigorbbak voltak. Jobban
kvettk az olaszokat, kik ket inkbb nevelhettk, mint a bosnyk test-
174
1904-iki Sz. Cyr. s Meth. Schematismus.
175 Fermendsin: Acta Bosnae. 251., 252.
176
B. Bernardi-ni Aquilani: Chronica. 96101.
*
77
Fermendzin : : i. h. 262.. 263.
178
B. Bern, Aquil. Chron. 101105.
179
U. o. A kiad jegyzete.
vreket. Ezek orszgban nem voltak vilgi papok, sem rajtuk kvl ms
szerzetesek. A ppa parancsra teht knytelenek voltak plbnikat kezelni
s gy nagyobb kzssgekben ltek a vilgiakkal.
180
Ezt a nzett Bernar-
dinus atya, miutn bosnyk-dalmt vicarius provincilis-sga mr letelt, az
1467-iki mantuai egyetemes kptalanon is kifejtette. Eddig is alig tehetett
fentartani az unit, mondta, mert a bosnykok, mint plbnik kezeli, a
vilgiakkal, frfiakkal s nkkel, bartkoznak,
181
a dalmatk pedig, kik
olasz mdra vannak nevelve, az ily
1
bartsgokat kerlik.
A dalmatk krtk a most emltett kptalant, hogy vlasszk el ket
a bosnykoktl. Ellenkez esetben, mondtk, legyen az egsz provincia a
bosnykok, lket (a dalmatkat) pedig vigyk Itliba. A bosnykok szin-
tn krtk a sztvlasztst, de csak sznleg, s a ppa 1467 junius 25-iki
Me m o r e s s u m u s b rvjvel az kedvkre dnttt: megerstette az
unit.
182
A kptalan mr 1467 mjus 24-ikn jra kzs vicariust rendelt
a bosnykdk s a dalmatk rszre Gonissai Domonkos szemlyben. Azt
is elrendelte a kptalan, hogy a Jadra (Zra) krli Oclanj (Oklaj), Pas-
man s Sancta Catharina a dalmatk, Veglia, Tersato s Lesne (Lesina)
pedig a bosnykok legyen, tovbb, hogy a ragusaiak 4 helyet,
183
melyet
1464-ben egy hamis ppai bulla alap(jn a bosnykoktl elfoglaltk,
184
ezek-
nek adjk vissza.
185
A ragusaiak megint nem engedelmeskedtek sem a ppnak, sem az
egyetemes kptalannak. Sem a bosnyk vicariatusba nem trtek vissza, sem
a tlk kvetelt helyeket nem szolgltattk t a bosnykoknak. A valsg-
ban a ragusaiak az observansok famlijval nem jutottak ellenttbe, mert
Boldog Aquilai Bernardinus eladsbl vilgosan kivehetjk, hogy 1467
ta az observansok famil'ija maga is azt akarta, hogy a dalmatk s a
bosnykok (mind a ketten observansok voltak mindig s mindig azok is
maradtak) kt kln provincira oszoljanak szt. Igaz teht, hogy az 1467-iki
mantuai kptalan a ragusaiakat l z a d s u k miatt az observansok fam-
lijbl kizrta,
186
de igaz az is, hogy ez csak p r o p t e r f o r m m , csak
a ppa rendelkezse irnt val tiszteletbl s nem szvbl trtnt. Az is tny
tovbb, hogy a ppa megint csakhamar engedett a ragusaiaknak (s immr
az observansok famlija hajnak is), mert 1468 mrcius 31-n az obser-
vansok famlija a ragusaiakat, holott eszk gban sem volt a boszniai
vicariatushoz j ra csatlakozni, ismt visszafogadhatta kebelbe, st kln
1
80
U. o. 101105.
181
Quando ad part es Dal mat i ae veni unt , st at i m totara per cur r unt civitatem et
hominum et mul i erum cito familiaritiatem oapiunt.
182
U. o. 105107.
183 Fermendzin: i. h. 270.
184
B. Bern. Aquil. Chron. 98.
185 Fermendzin : u. o. .,
i Fermendzin: i. h. 270. B. Bern. Aquil. Chron. 107., 108.
commissariiist rendelt szmukra. Hogyne, hisz B e s s a r i o n bbornok, az
observansok famlijnak protectora, volt a ragusaiak szszlja.
187
A ragusakon kvl a tbbi dalmata ferences 1467-ben ismt fejet
hajtott a ppa akaratnak s tovbb is megmaradt a bosnykokkal egy
kzs vicarius provincilis joghatsga alatt.
Vgre az 1469-iki! egyetemes kptalan megszntette az erltetett unit.
Megengedte, hogy a dalmatk hozzjuk rtve a ragusaiakat is a bos-
nyk vicariatustl kln provincit alkossanak.
188
gy teht a Szent Jeromosrl nevezett dalmciai provincia, mely 1463
eltt a bosnyk vicariatusbl kivlt, de melyet 1464-ben e vicariatusba vissza-
kebeleztek, 1469-ben ismt kln provincia lett.
E provincibl (hogy mikor, forrsaink, melyek ezid szerint rendel-
kezsnkre llanak, nem mondjk meg) kiszakadt azutn a Ragusai Pro-
vincia.
1878-ban mg mind a Szent Jeromosrl nevezett dalmciai provincia,
mind a ragusai provincia fennlltak.
A Szent Jeromosrl nevezett dalmciai provincihoz az imnt emltett
vben a kvetkez helyek tartoztak: Dailtmciban Cattaro, Crapano, Cur-
zola, Pago, Pasman, Far (Lesina), Spalato, Traguri (Trogir, Trau), Ugliano-
Lissa, Velebit, Zara, az osztrk tengerpart vidkn Arbe, Capodistria,
Castilio, Neresine.
A Ragusai Provincia-nak 1878-ban a kvetkez rendhzai lltak fenn:
a kunai (cunnai), azi orebici (orebicsi, orebichi), a pridvorijei, a ragusai,
a ragusa-vecchiai, a rosatoi, a slanoi, a mezzoi (loputi) s a stagnoi (stoni),
valamennyi Dalmciban. (A kt legutbb nevezett hz 1878-ban lakatlan
volt.)
189
5. Megjegyzs a Legszentebb Megvltrl nevezett dalmciai
rendtartomnyrl.
1684 utn a trk ldzse ell szmos ferencrendi s kathlikus vilgi
hiv vndorolt ki Bosznibl Dalmciba. A boszniai rendtartomnnyal lehe-
tetlen volt rintkeznnk. 1705 janur 22-n teht fellltottk szmukra a
dalmciai, Szent Cajus ppa s vrtanrl nevezett provincit, melyet 1741.
vben Szent Cajus helyett a Legszentebb Megvltrl (SS. Redenptor) nevez-
tek el. (Ez a provincia Sanctiss'imi Redemptoris in Dalmatia jl megkln-
bztetend az imnt a 4. pontban ismertetett s szintn fkpp Dalmcira
kiterjed Szent Jeromosrl nevezett provincitl.)
187
B. Bern. Aquil. Chron. 107., 108. Szveg s a ki ad jegyzete.
188
B. Bern. Aquil. Chron. 108. A kiad jegyzete. Hi vat kozssal Wadding-ra. Ad.
Ann. 1469. n. 8.
189
Szllsy : i. ,h. 154., 155., 175.
Az j rendtartomny conventjei voltak: a visovaci, a zaostrogi, a ma-
karskai, a sebenicoi, a zivogostai, a cinji, az almissai (omisi), a thinnai (tin-
inini, knini), a carina!
1
, a spalatoi, a brachia-szigeti s az imotskii (imoscbii).
E provincinak, melynek 1897-ben is ez a 12 conventje llt fenn, atyi
1735-ben 80-nlj tbb, 1774-ben 102 plbnit kezeltek, 1897-ben pedig 95
plbnijuk volt, melyek kzl 68-at k maguk, 27-et vilgi papok adminis-
trai tak.
190
6. Megjegyzs a magyarorszgi, Kapisztrn Szent Jnosrl
nevezett rendtartomnyrl.
XIV. Benedek ppa 1757 jun. 15-iki Ad r e g u l r i s d i s c i p l i -
n a e bulljval a bosnyk-argentinai rendtartomnynak magyar- s szlavon-
orszgi conventjeibl megalaktotta a Kapisztrn Szent Jnosrl nevezett
provincit.
Ekkor az j provincii lettek a kvetkez conventek: a buda-vizi-
vrosi, az eszki', a ptervradi, a temesvri, az iloki, a radnai, a pozsegai, a
nasicei, a bcsi, a bajai, a diakovri, a zombori, a brodi, a vukovri, a velikai,
a cerniki, a sarengradi, az aradi, a gradiskai, a tolnai, a mohcsi, a dunafld-
vri s a kvetkez residentik: a zimonyi, a paksi, a cuntici (ejtsd: csun-
iicsi) s a valpi.
191
1825-ben a Kapisztrn Szent Jnos provincihoz csatoltak 4 osztrk
kolostort, mely azeltt a Szent Bernardinus rendtartomnyhoz tartozott s
4851-ben egyestettk vele a bolgr provincit.
192
1866-ban (1913-iki rendt.
190
1897-iki rendt art omnyi Schematismus.
191
Kalmr Vince zsb (kzirata. 15., 16. Kalmr megcfolja azt az lltst),
hogy a kapi szt rnus provincia kivlsa a bosnykbl a magyarorszgi s szlavniai,
ksbb a kapi szt rnus provincit alkot at yknak rosszakarat , a bosnykok ellen ir-
nyul ellensges rzletbl fakadt . A sztvlst, mondj a Kalmr, ' a viszonyok hoztk
magukkal s nzett be is bi zony t j a a trtnelembl.
192
Lippay Gyrgy, esztergomi rsek, Magyarorszg priansa, 1650 klrl kelt, a
magyarorszgi egyhzi llapotokrl s klnsen az esztergomi fegykzmegyrl szl,
a ppa el t erj eszt et t jelentsben (Prim. Levlt. Arch. Vet. Eccl. fasc. 25. n. 235. Lippay
saj t kez fogalmazvnya.) Olhorszgrl ugy beszl, mi nt Magyarorszg primsna:
egyhzi joghatsga al t art oz terletrl. r j a, hogy Moldvban s Olhorszgban is
igyekszik a kathoiikus vallst t erj eszt eni , ersteni s hogy Jiassyban j ezsui t k vannak,
ki k a Moldvban lev 7 magyar fal ut is gondozzk. Conc. Exp. 1655. 262. sz van a
Bul gri ban lev fereucrendikrl. Emltve van a custodia Bul gri s monast eri a in
, partibus Bulgri. I I I . Ferdi nnd ki r l ynak 1656. jul. 10-n, a pphoz intzett
levelben ezt olvassuk: Bolgr ki rl ysgunk (Regni nostri Bul gri ) rsekei, pspkei
(Archiepiscopi, Episcopi), egsz vilgi s szerzetes papsga, val ami nt kat hoi i kus npe
(et populus Catholicus) kr t ek bennnket, hogy mivel a t rk zsarnoksg al at t nygnek
.-s nincs lelkivigasztalsuk, kegyeskedj nk Szentsgedhez i nt zet t ajnl l evel nk ere-
7*
schem. szerint 1864-ben) a kapisztrnusok a bukaresti, a kampilongi, a
rimniki s a tergovesti rgi bolgr provinciabeli conventet tadtk a passi-
n&stkna'k, Vingt pedig, melyet szintn a bolgr provincibl kaptak,,
1882-ben a csanidi pspknek, ,
1900 eltt 22 hza volt a kapisztrnus provincinak, u. m. a budapest-
orszgti,
193
(a nasicei, a bcsii [wieni], a pozsegai, az iloki, a bcsi, az
enzersdorfi Alsausztriban), a sancplteni (u. o.), az eszki, a sarengradi,,
a mohcsi, a l'anzendorfi (A'lsausztriban), a brodi, a dvai, a bajai, az.
alvinci, a vukovri, a cerniki, a radnai, a dunafldvri, a zimonyi s a
krsbtnyai.
1900-ban Magyarorszgon a Szent Ferenc-rend fkormny a fennll
5 rendtartomnybl csak 3-at hagyott meg: a mariainust, a kapisztranust
s a Szent Istvn kirlyrl nevezett erdlyit.
A kapisztrnus provincit ekknt alaktottk ujj:
Rjgi 22 con ven tjbl csak 6-ot tarthatott meg: a bcsit, a budapest-
orszgutit, a mohcsit, a bajait, a radnait s a dunafldvrit, tbbi rgi hza,
szmszerinti 16, rszben az uj horvt-szlavonorszgi, Szent Cyrillus- s.
MethodiusrHi nevezett, rszint az erdlyi, rszint az ausztriai rendtarto-
mny lett.
194
A salvatorianus provincibl, melyet megszntettek, kapott 17 conven-
tet, u. m. a brtfait, az alssebesit, az eperjesit, a sztropkit,, a rozsnyit, a
flekit, a szcsnvit, az egrit, a gyngysit, a jszbernyit, a szolnokit, a
kecskemtit, a szegedit, a szabadkait, a kaplonyit, a vcit s a nagyszllsit.
A szintn megszntetett ladislaita rendtartomnybl kapott 4 rend-
hzat, u. m. a pcsi, a siklsi s a szigetvri conventet s a mriagydi
residentit, vgl
a marianus provincitl megkapta a simontomyai conventet.
Van teht mma a kapisztrnus rendtartomnynak 28 rendhza.
195P
jvel a rmai udvarban s Szentsged mel l et t Colonna bibornokot pr t f ogj uknak ki j e-
lenteni. ( . . . di gnaremur medio ltter ar um nost rarum ad Sanet i t at em Vam.- Vest ram-
commendat i t i arum pro E'orundem in Cur i a Romana et penes Sanetitatem Vam Protectorem
Cardi narem Columnam declarare.) me, mi ez al at t val i nk (subditi) krst t el j es t j k. .
Conc. Exp. 1656. 218. jul. 10. Annak a levlnek fogalmazvnya, melyet a ki r l y
ugyanez gyben magihoz Colonna bibornokhoz intzett, krve t, hogy a prot ekt orsgot
fogadj a el. Conc. Exp. 1656. 219. sz. a.
i A bosnyk at yk .1686-ban Pest r l Budra, a Vzivrosba j t t ek t. A buda-
vizivrosi convent 1757-ben kapi szt rnus rendhz l et t . I I . Jzsef al at t a kapi szt rnusok-
nak Buda-Vizivrosbl Buda-Orszgut ra kellett t t el epedni k. Ld. bvebben albb a.
rendhziak t rt net ben Budnl s Pest nl .
194 A Cyrillus-Methodius rendt art omnyi l et t ek: Pozsega, Nasiee, Ilok, Eszk,.
Brod, Sarengrd, Vukovr, Cernik s Zimony, az erdl yi rendt art omnyi l et t ek:
Dva, Alvimc, Krsbnya, az auszt r i ai rendt art omnyi l et t ek: Bcs, Enzersdorf,.
Sanetplten s Lanzendorf,
185
1895-i Bom.-ArgA 1903 s 1913-i Kap., 1904-i Cyr.-Meth. s 190-i Erd. chem)^.
7. Megjegyzs a hercegovinai rendtartomny-jelleg rsgrl.
1846-ban (kezdtk meg roppant sok nehzsg lekzdse utn a boszniai
rendtartomny atyi az e's hercegovinai templom s convent ptst Siroki-
briegben, 1852-ben lltottk fel a boszniai rendtartomnytl fggetlen
hercegovinai Custodia Provincilis-1. 1889-ben a custodiban a sirokibriegi
convent en kivl volt mg convent Humacban s residentia Mostarban. A
custodia atyi az imnt emltett vben 31 plbnit kezeltek. A templomokat
s a plbniahzakat, vaamint Mostarban az irgalmas apck hzt s leny-
iskoljt ik ptettk. (Nb. Mr a trk allatt is voltak Hercegovinban, pp
gy, mint Boszniban plbnik, melyeket a bosnyk ferencesek kezeltek).
196
8. Megjegyzs a ldislaita rendtartomnyrl.
1655-ben a zgrbi s a pcsi custodit a magyarorszgi marianus
Tendtartomnytl elszaktottk s fggetlen custodiv alaktottk. 1661-ben
ezt a fggetlen custodit provincia rangjra emeltk s Szent Lszl magyar
kirlyrl neveztk el.
I. Lipt kirly 1667 jul. 13-n ezt rta Harrach bibornok-, prgai
rseknek, ki iikkor Rmban tartzkodott: A szlavonorszgbeli, Szent
Lszlrl nevezett rendtartomny
197
nhny v eltt a magyarorszgi, Szz
Mrirl nevezett reformlt rendtartomnybl a mi beleegyezsnkkel
198
kivlt s egybb csszri tartomnyainkhoz hasonlan a reformlt testvrek-
nek strictior observantia-nak nevezett letmdjt,
199
melyet mr a kivls eltt
is folytatott, tovbb is folytatni akartja. A szlavniai rendtartomnynak ezt az
hajtst mi nagyon helyeseljk s mivel amennyire rajtunk ll, csszri
rszeinkben s tartomnyainkban a szerzetesi szably megtartsnak lazbb
mdjt, melyet a nevezett rendtartomnynak nhny, kisebb buzgsg
szerzetese arra val hivatkozssal, hogy k observansok meghonos-
tani trekszik, meg akarjuk akadlyozni,
200
krtk a ppt, parancsoln
196
1889-iki .Hercegovini Schematismus.
197 Provi nci a Regni nost ri Slavoniae sub t i t ul o S, Ladi s l ai . . .
198
. . . a Provi nci a S/anctae <Mariae Hungr i Reformat orum . . .
199
. . . adi nst ar al i arum Imperialium provi nci arum nr a r um (nostrarum) Fr at r um
Reformat orum sub t i t ul o st ri ct i ori s observantiae vitm . . .
200
. . . et laxiorem in regul ar i observantia ineundi mod um, quem nonnui eiusdem
Provinci Religiosi inferiori zelo praediti i nt ui t u TituLi observant i um inducere t ent a-
t a nt et allaborabant, in part i bus et provinci'is nost r i s Imperialibus, quant um i n nobis est,
limpedire cupientes . . .
meg az observansok hegyeken inneni csaldja ltalnos biztosnak,
201
hogy a nevezett rendtartomny legkzelebbi kptalann a szlavniai test-
vreknek a rgebbi reformatio! a reformltak cmvel s a szoksos kivlt-
sgokkal adja vissza.
202
Hisszk, hogy a ppa, a szerzetesi szablyzatra
vonatkoz visszalseknek a szlavniai rendtartomnyokban tjukat
lland
203
a reformatiot brvvel meg fogja ersteni. Ftisztelend Aty-
sgod tmogassa ezt az gyet szentsgnl.
204
Ebbl a levlbl az vehet ki, hogy a ladislaita provincia, midn a.
reformlt, strictioris observantiae marianus rendtartomnybl kivlt (hogy
a marianus provincia mikor lett reformtuss, strictioris observantiae-v, ld~
fent), nem kapta meg a reformtus, a strictioris observantiae cmet, mi tbb
ladislaita testvrnek, ki valban csak observans akart lenni, tetszett is, s
hogy ime I. Lipt kirly 1667-ben krte a ppt, hogy a ladislaita provincit
s tegye reformtus-s, strictior observantia-t kvetv.
A ladislaita provincinak megalakulsakor nem volt tbb 10 convent-
jnl, mert akkor mg azoknak a helyeknek, melyek a marianus rendtarto-
mny rgi pcsi s zgrbi rsghez tartoztak, nagy rsze a trknek hdolt..
Mikor azutn a trk vilg Magyarorszgon megsznt, rendtartomnyunk
rendhzainak szma 19-re emelkedett. A lazariana decisio (1669) a ladislaita
rendtartomnynak igazi terletl Szlavnit, azaz a Drva s a Szva kzt
jellte meg, de tekintettel arra, hogy e rendtartomny a rgi zgrbi s pcsi
custodibl alakult, jogot adott neki a szigetvri, a pcsi, a siklsi s a kani-
zsai hzakra is.
205
1746-ban Mria Terzia kirlyn a ladisiaitknak, kiknek, mint ai
kirlyn iratt, 14 conventjk s 5 redisentijuk, tovbb Zgrbban egy
nkolostoruk volt (a zgrbi clarissk), I. Lipt kirlytl nyert privilgiumt,
diplomjt megerstette azzal a felttellel, hogy residentiikat conventekk
alaktjk s kirlyi beleegyezs nlkl j rendhzakat alaptaniok nem-
szabad.
206
II. Jzsef csszr a ladisiaitknak 15 rendhzt hagyta meg.
1900-ban a Szent Ferenc-rend fkormnya a ladislaita provincit meg-
szntette. Ekkor meglev rendhzai kzl a pcsi, a szigetvri s a siklsi
conventet, valamint a mriagydi residentit a kapisztrnus, a nagykani-
zsai s a segsdi conventet, valamint a nagyatdi residentit a marianus,
vgl a zgrbi, a varasdi, a krapinai, az ivncsai (ivanici), a kaproncai
201
. . . fami l i ae eisimontanae generali commissario imponere vel i t . . .
202
. . . eiusanodi fratres . . . Reformatio ni pri ori cum t i t ul o reformat orum et.
eonsuetis privilegiis rest i t uant ur . . .
203
- . . (ut) abusibus quoad, regulrem observantam i n . . . provincia lavo-
ni ae . . , oeeurrat ur . . .
204
Conc. Exp. 1667. 164. j ul . 13.
205
Nagy Bni : Hg. Est er hzy 21.
206
Orig. Ref. 1746. 36. mrc. 29. exp. pr. 15.
(koprivnicai), a csktornyai (cakovaci) s a vercei (viroviticai) conventet,
valamint a kostajnicai residentit az jonnan fellltott horvt-szliavonorszgi
Szent Cyrillus- s Methodiusrl nevezett rendtartomnyba kebeleztk.
207
9. Megjegyzs a horvt-szlavonorszgi, Szent Cyrillus-
s Methodiusrl nevezett rendtartomnyrl.
1900-ig a Horvt- s Szlavonorszgok terletn fennll Szent Ferenc-
rendi conventek rszben a Magyarorszgra is kiterjed, Kapisztrn Szent
Jnosrl, rszben az ugyancsak Magyarorszgon is conventkkel bir, Szent
Lszl kirlyrl, rszben a Krajnit, Grz vidkt s az osztrk tengerpart
vidkt is magban fogM horvt-krajnai, Szent Keresztrl nevezett rend-
tartomnyhoz tartoztak. 1900-ban a Szent Ferenc-rend fkormnya, azt
akarva, hogy ezentl a horvt- s szlavonorszgi conventek ne fggjenek ms
orszgokba is tnyl provinciktl, hanem egy, csak Horvt- s Szlavon-
orszgot fellel rendtartomnyban legyenek egyestve, (hogy ez gy legyen,
erre mr a XVII. szzadban trekedtek a horvtok s a szl'avonok), fel-
lltotta a P r o v i n c i a C r o a t i a e-t Szent CiriHus s Methodius neve alatt
s ez j provinciba kebelezte a kapisztrnus provincibl a pozsegai, a
nasicei, az iloki, az eszki, a brdi, a sarengradi, a vukovri, a cerniki s a
zimonyi, a ladislaita provincibl a zgrbi, a varasdi, a krapinai, az ivn-
csai (ivanici), kaproncai (koprivnicai), a csktornyai (cakovaci, ez Magyar-
orszgon van, de a Murakzzel egytt egyhzilag a zgrbi egyhzmegyhez
tartozik), a vercei s a kostajnicai, vgl a horvt-krajnai provincibl a
tersatoi (trsati), a samobori, a jaskai, a klanjeci s a kroly vrosi (karlo-
vaci) rendhzat.
208
10. Megjegyzs a eattaroi provincirl.
Egy, 1878-ban kelt fljegyzs szerint, Dalmciban 1878-ban volt egy
Cattaroi Reformlt Provincia is (reformlt conventualis, vagy reformlt
observans?), mely tulajdonkppen a bolognai provincihoz tartozott s melyet
delegatus kormnyozott. E provincinak conventje volt Cattaroban, Nove-
gradiban, Perastoban s Perzagnoban.
209
207
1878-iki Ladisl. Schematismus. V. . az 1900 ut ni Marian., Kap. s Cyr.-Meth.
Schem.-okat.
208
1904-iki rendt art . Sehern.
209
Szllsy: i .h. 171. Szllsy a helyneveket maj dnem mi nd hibsan i r j a .
11. Megjegyzs a dalmciai harmadrendekrl.
A zrdban lak harmadrend frfiaknak mr 1524 ta volt egy
provincijuk Dalmciban, a XIX. szzad elejn 15, 1878-ban 7 rendhzzal.
210
12. Az erdlyi rendtartomnynak rvid trtnete.
A magyarorszgi conventualis ferencesek, ksbb marianusok, rend-
tartomnynak n y o l c rsge kztt mr 1280-ban szerepelt az e r d l y i .
A XIV. szzadban Bosznibl bejttek Magyarorszgba s Erdlybe az
observansok, kiknek szmra prtfogik nemcsak uj kolostorokat alaptot-
tak, hanem kiknek odaadtak tbb, a conventualisoktl elvett conventet is.
Ami klnsen Erdlyt illeti, hogy ez orszgban mely esztendben
telepedtek meg az observansok, nem tudjuk, de hogy 1366-ban mr mkd-
tk a Kirlyhgn tli rszeken', az erdlyi ferences trtnetrk hatrozottan
lltjk,
211
s ha ez adatot mindazzal, mit fent a magyarorszgi observansok
trtnetben eladtunk, egybevetjk, semmi okunk sincs re, hogy trt-
nelmi igazsgt ktsgbevonju/k.
Hogy az observansok Erdlyben a XV. szzad kzepig mily krlm-
nyek kztt vgeztk a halhatatlan lelkekrt val munkjukat, nevezetesen,
hogy mr a XV. szzad kzepe eltt is voltak-e Erdlyben c o n v e n t j e i k ,
erre a krdsre a trtnelem nem ad feleletet. Megbzhat trtnelmi adatok
alapjn nem mondhatjuk, hogv az observansok Erdlyben 1444 eltt csak
egy conventtel is brtak volna. Tagadhatatlan trtnelmi tny csak az, hogy
1444-ben kaptk meg els erdlyi conventjket: a marosvsrhelyit, mint a
conventualisoktl elvettet.
212
210
Szllsy: .i. h. 175,, 176.
211
1901-iki Erdlyi Stefanita Schematismus.
212
Kaizer Nndor kzi rat ban (a 90. lapon) azt i rj a, hogy a kolozsvri conventet)
BjZ observansok rszre Mar t hi Jnos mr 1420-ban alaptotta. Hivaltkozik Jakosich
kzi rat ra. (Az id. Erd. Stef. Schern, az els adat ot a kolozsvri conventrl 1446-bl
hozza fel.) Hogy ii kolozsvri conventet valban mr 1420-ban al ap t ot t k, elMsszk, de
hogy mr 1444 eltt az observansok s nem a conventualisok volt, bvebb bizonytkok
nlkl nem fogadj uk el. pp gy mean mr nk lltani, hogy a, mr 1444-ben fennll
medgyesi (id. Schern.), tovbb a, mr 1437-ben felplt fej regyhzi ( Kai zer : i. h. 43.),
vgl a, mir 1442-ben Hunyadi Jnos rszrl adomnyban. rszeslt csiki convent mr
1444 eltt, viagy 1444-ben az observansok s nem a conventualisok l et t vcAna. Ennek
ellenkezjt egybi rnt az id. Sehern., mely a medgyesi s csi ki convent al ap t srl szl-
vn, csiak franci sknusokr 1 i r, sem l l t j a egy szval sem. St Kaizer is csak ennyit ir
Eej r egyhz r l : 1437-ben plt. Waddi ng. XI. 229. 1554 ut n megsznt. A sal vat ori ana
provinciihoz t ar t ozot t " j jtSTteim mondja t eht , hogy; mr al ap t sakor a sal vat ori anu-
sok volt.
Ettllfogvai kialakult a conventualisok, ksbb marianusok magyar-
orszgi rendtartomnynak erdlyi rsge mellett az observansok, ksbb
salvatorianusok, magyarorszgi rendtartomnynak (lbb vicarijnak)
erdliyi rsge is.
1533-ban mg fennllt a marianusok erdlyi custodija a besztercei, a
szebeni s szszvrosi conventtel. (E custodia nem sokkal ezutn a protes-
tnsok miatt megsznt.)
Tovbb: 1508-ban fennllt az observansok vicariatusnak erdlyi
custodija a marosvsrhelyi, a kolozsvri, a felfalui, a tvisi. a vajda-
hunyadi, a medgyesi, a fejregyhzi, a brassi, a cski, a baki (Moldvban)
s a tergovesti (Kaizer szerint Romniban) conventtel.
213
1523-ban ezekhez a kolostorokhoz mg az udvarhelyi jrult.
1531-ben valamennyi, ilt felsorolt rendhz kzl a salvatorianusok
mg csak a brassit s az udvarhelyit vesztettk el.
1554-ben megvolt a marosvsrhelyi, a kolozsvri, a fejregyhzi,
a cski, a medgyesi s a tvisi hzuk.
1558-ban mr csak egyetlen egy conventjk volt Erdlyben: a cski.
214
A ferenceseket teht Erdlyben a protestantizmus miatt igen nagy vesz-
tesgek rtk, de egy' dolgot meg kell llaptanunk: Ha akkor, mikor a pro-
testantizmus Erdly nagyobb rszt birtokba vette, a protestns helyi ha-
tsgok a ferencesektl hzaikat el is vettk, a kisebb testvreket a protes-
tnss vlit helyekrl el is tvoltottk s azutn az erdlyi trvnyhozs
ezen a tnyen nem is vltoztatott, cski hzukban s azokon a kathoMkus-
nak megmaradt helyeken, hol az atyk, mkdsre szksg vollt, az erdlyi
protestns fejedelmek s a tlnyom rszben protestnsokbl llt erdlyi
-orszggyls az atykat igazban sohasem hborgattk.
Jelen munknkban, az erdlyi ferencrendiekrl szlvn, az erdlyi
katholikusok jogi helyzetnek a XVI., a XVII. s a XVIII. szzadban val
kifejldst egsz terjedelmben nem adhatjuk el, imcrt ha ezt tennk,
nagyon is eltrnnk tulajdonkppeni feladatunktl. Mindazonltal, fenti
lltsunk bebizonytsnak kapcsn, ktelessgnk az imnt emltett trgy-
rl is egyet-mst elmondanunk, mert ha teljesen elmellznnk, igen sok
pontra nzve az erdlyi ferencesek trtnett, mint egszen rthetetlent,
lltank az olvask el.
Erdlyben a szszok kztt, fkpp Szebenben s Brassban, mr a
mohcsi vsz eltt is elterjedt a lutheranizmus. Ami klnsen Szebent illeti, e
213
Ezek kzl bi zonyra nemcsak a marosvsrhel yi volt ia conveutualisoktl
elvett. A vaj dahumyadi t Hunyadi k alaptottk s nejn a conventualisokt 1 vettk el
az observansok rszre. (Id. Schern.)
211
Ekkor mg a karnsebesi s a baiki convent megvol t
j
de a t ergovi st ei mr nem
vol t meg. Ld. mi ndezekre nzve fent a mari anusok s a salvatorianusok t rt net t s
a benne idzeitt forrsokat .
vros tancsa, Pemfflinger Mrk, szebeni kirlybr, azaz szsz grf, (Comes,
ispn), oltalma alatt, mr 1526 eltt gyszlvn teljesen lehetetlenn tette
az egyhzi joghatsg s birskods gyakorlst s knyszertette a szebeni
plbnost, hogy az apostata szerzeteseknek, valamint klfldrl jtt luthe-
rnus hitsznokoknak (azok is javukrszt hilkhagyott kaltholikus papok
voltak) megengedje, hogy a vros templomaiban a lutheranismust hirdessk.
A np a katholikusi papokat, a ka'tholkus szertartsokat s szoksokat g-
nyolta, a katholikus vallst tbb nem tartotta meg. Mindez ellen hiba
voltak a kirly s az esztergomi rseknek
215
1523-tl 1526-ig val rende-
letei, biztoskldsei, valamint a szebeni kptalani dknok intzkedsei.
210
A mohcsi vsz utn tekintettel a buzg katholikus Zpolyai Jnos ki-
rlyra az erdlyi szszok mg j darabig nem trlhettk el fldjkn a
katholicismust hivatalosan, klisleg is, de, miutn Jnos kirly, 1540-ben,
meghalt, 1544-re kevs kivtellel az egsz erdlyi szszsg nyiltan, hivatalo-
san is elszakadt a katholikus Egyhztl, egszen megszntette a maga kr-
ben a katholikus vallst, nyiltan, hivatalosan is luthernus lett. Ami hinyos-
sg a szsz fldn 1544 utn a reformatio ilyetn vgrehajtsnak tekintet-
ben mg volt, azt is kiptoltk 1550-ig.
217
Az 1545. pr. tordai orszggyls a lutheranismusnak csak t o v b b -
terjedst tiltotta meg,
218
ott teht, ahol mr volt lutheranismus, hallga-
tagon elsmerte. Az 1550. januriusi orszggylsen mr nyiltan is elsmer-
tk a lutheranismust.
219
Az 1556. novemberi kolozsvri orszggyls meg-
engedte mr a klvinizmus kvetst is.
220
Az 1557. juniusi tordai orszg-
gyls ugyanigy intzkedett.
221
Az
t
1558. mrc.prilisi tordai orszggyls
a klvinisumust megtiltotta.
222
Az 1558. juniusi fejrvri orszggyls e tilal-
215
A ppa a szebeni s a brassi decanatust (egyhzkerletet, mel yet -abban a
korban, persze nem a hi vekre is, hanem csak a kerl et ben mkd papokr a vonatkoz-
t at va, capi t ul um-nak, kpt al annak is bi vnak) Eakcz Tams krsre 1512-ben az erdlyi
pspk joghatsga all az esztergomi rsek alt rendelte. A nevezett kt ker l et et az
erdlyi pspk joghatsga al Mria Terzi a helyeztette vissza. Ld. errl az Originlis
Referada-'k. szmos dar abj t .
216
Mindezekre nzve bsges forrsanyagot t r fel Fabritius Kr ol y: Pemffl i nger
Mrk, szsz grf lete, klns t eki nt et t el a reformatio' el t erj edsre az erdl yi szszok
kztt. Er t . a t rt . tud. kr . 1875. s az Egyhztrtnelmi Emlkek I. kt et e.
217
B f or r sadat ok: Fabritius: i. h. Egyh. Emi. I. I I I . IV. kt . Szilgyi
Sndor : Er dl yi orszggylsi emlkek. I. kt.
218
Szilgyi: i. h. 196. 197. Zsilinszky Mi hl y: A magy. orszggylsek valls-
gyi t rgyal sai . I. 31.
219
Ha az egyik felekezet a msi kat srti, gyket vigyk a vaj dai szk e l . . . .
a l ut her nus papoknak nem kell vallsi gyekben a f ej r vr i (katholikus) vi cari us eltt
megj el enni k. Szilgyi: i. h. 259. V. . 469.
220
Ki -ki azt a felekezetet kvessie, amel yet akar. Szilagyi: i. h. II. 911-ig.
221
. o. 20. s kv. Zsrnka Fer enc nzett, Szzadok. 1913. 618. s kv. a valls-
jognak 1557-ig val fejldst illeten nem kvet het j k.
222
Szilgyi: i. h. I I . 32.
mat mr enyhtette.
223
Az 1563. juniusi tordai orszggyls kimondta, hogy
mindkt (a luthernus s a klvinista) felekezet szabadon gyakorolja vall-
st. Az 1564. januriusi segesvri orszggyls hozztette ehhez, hogy min-
den felekezet szabadon vlassza papjait.
224
A klvinistk teht most mr
msodszor, nyltabban, mint 1556- s 1557-ben s vglegesen megkaptk a
vallsszabadsgot. Ezutn a luthernusok s a klvinistk egyhzkormny-
zatilag is elvltak egymstl, mely tnyt az 1564. juniusi tordai orszggyls,
nnepiesen is megpecstelte.
225
Az 1566. novemberdecemberi szebeni or-
szggyls .megjtotta a kathoiikus, a luthernus s a klvinista vallsnak
szabad gykoriatrl szl trvnyt.
226
Az 1568. januriusi tordai orszggy-
ls, kimondvn a szabad hithirdets elvt, a valsgban mr az unitriusok-
nak is vallsszabadsgot adott.
2
"
27
Az 1570. januriusi medgyesi orszggy-
ls krhoztatta az unitrizmust, de ez csak sznbl trtnt, Jnos Zsigmond
Miksa kirly egyik unokahugvai val hzassgnak tervezse miatt.
228
Az 1571. januriusi szkelyvsrhelyi (marosvsrhelyi) orszggyls az-
utn fonnaszerint trvnybe iktatta az unitriusoknak szabad vallsgyakor-
latt is.
229
gy lett Erdlyben n g y b e v e t t v a l l s (recepta rdligio): a
ifyatholikus, a luthernus, a klvinista s az unitrius.
230
Ha azonban a kathoiikus valls pp gy b e v e t t , pp gy r e c e p t a
volt is, mint a kt protestns s az unitrius, ez azrt ppen nem jelentette
az egyenl rangjt, egyenl szabadsgt e hrom, utbb nevezett vals-
Vta*l. Nagy volt nem csak a valsgos, hanem a j o g i klnbsg is a katho-
iikus s a tbbi bevett valls helyzete kzt.
A protestnsoknak lehettek egyhzi javaik, de a katholikusoknak
nem, mert a kathoiikus pspktl, kptalanoktl s birtokos szerzetesektl
vagyonukat elvettk, az vagyonukat saecullarisltk.
231
223
U. o. Ez orszggyls trtnetben.
224
Zsilinszky: i. h. I. 89. 91. Szilgyi: i. h. 135. 137. 138. 163. 167.
225
Zsilinszky: i. h. 90. Szilgyi: i. b. II. 169. 171.
226
Szilgyi: i. b. I I . 260.
227
V. o. II. 270.
228
Zsilinszky: i. h. I. 115. Szilgyi: i. h. II. 276.
229
Zsilinszky: i. b. I. 115. Szilgyi: i. b. I I . 280. V. . Kanyar Ferenc: .
Uni t ri usok Magyarorszgon, t eki nt et t el >az uni t ri zmus l t al nos t rt net re. 1891.
230
V. . Bethlen I st vn grf: A reformci s Erdly. Pr ot . Szemle. 1917. 592. s-
kv. V.. mg: Zovnyi J en: A helvt i rny els jelentkezsei s trfoglalsai Erdl y-
ben val t rvnyes el t i l t si g, 1558-ig. Prot . Szemle. 1917. 39. s kv. 174. s kv.
231
Az erdlyi pspksg vagyont mi ndj r t a Jnos ki rl y ki nevezt e erdlyi
pspk: Statileo Jnos (15281542., Statileot a ppa is megerstette 1539. mj . 30-n.
Egyht. Eml. I I I . 357., Kollnyi. Regeslt'k a rmai s pr mai levltrakbl. Trt. Tr.
1905. 338.) halla ut n secularisltk, amennyiben az 1543-iki vsrhelyi orszggylsre
a rendek a pspksget felsgnek (Izabellnak, Jnos ki r l y zvegynek) adtk", ,
s az 1544. augusztusi t ordai orszggylsen j r a ki mondt k, hogy a pspksg jve-
delme a ki rl ynt illesse. (Kat ona: Hi st . Crit. XXI . I. 437. Fejr: Codicillus, 39_
dr b. " Egyht. Eml. IV. 374.1 A pspksg j avai teht mr ekkor seculiairislva voltak,
nem azonban mg iaz egyb egyhzi j avak. Miutn I. Ferdi nnd ki rl y, 1551-ben, ltvette
Erdl yben az uralkodst, egy darabig mg is vilgi clokra kezelte az erdlyi pspksg
j a va i t . (Egyht. Eml. IV. 81., 104., 105,, 153.), de mr 1553-ban kinevezte erdl yi pspk-
nek Bornemissza Pl t s nieki a pspki j avakat tadta. (Prim, levlt. Arch. Vet. Eccl.
fasc. XI I I . n. 85.) 1556-ban Ferdi nnd ki r l y urai m a Erdl yben megsznt. I J j r a Izabella
ki r l yn l et t a hat al om -az orszgban. Az 1556. novemberi kolozsvri orszggylsen a
rendek a ki rl yn el terjeszitetftk a, val amennyi egyhzi bi rt oknak, t eht a pspkiekn
ki vl a kpt al ani s szerzetesi j avaknak is, saecularisatio j r i szl t rvnyci kket , mely
szeri nt az emiitett j avak jvedelmt egyhzi s iskolai clokra termszetesen protes-
t nsokr a kellett volna ford t ani . (A rendek szndka vilgosan ki van fejezve, az
1556. prilisi kolozsvri orszggyls vgzsben. Szilgyi: i. h. I. 577.) A ki rl yn
azonban elszr is nem t et t e magv a rendeknek azt a szndkt., hogy ha elvennk
az egyhzi javaikat, egyhzi s iskolai clokra szolgljanak' , azt a ka r t a ugyanis, hogy
az eml' tett esetben a szban forg j avak jvedelme az v legyen, - msodszor: a
ki r l yn <a saecularisatio krdsben egylitaMban nem dnt t t mg 1556-ban. (Szilgyi:
i. h. I I . 911-ig. Fejr: i . h. 43. drb. Jakab El ek: Erdl y e gyh z t r tnelmh e z.
T. Tr. 1867. 3. s kv.) A rendek megnyugodt ak a ki r l yn akarat n. Megjegyzend,
hogy a v a l s g b a n a kat hoi i kus Egyhzt l javiait mi ndj r t Ferdi nnd ki rl y ural-
mnak (megsznsekor 1556. pr. el t t elvettk. (Ld. a ki rl yn hat r ozat t :
Szilgyi s Fejr: i. h.) Az 1558. jan. kolozsvri orszggyls azut n az 'eflegend jve-
delem nlkl szklkd ki rl ynnak j r a tancsolta a saecularisatiot, mel yet a ki rl yn
ekkor mr valban j o g i l a g is vgrehaj t ot t , gy, hogy ekkor Erdlyben az egsz kajtho-
l i kus egyhzi mgyon jogilag (lucus a non lucendo) is a fejedelem (a ki ncst r) 'lett,
-aki rszben magnak t ar t ot t a meg, rszben magnyosoknak adomnyozta el. Az 1558-iki
orszggyls a lelkszked papsgtl a szsztti is elvette a dzsmniak egy rszt.
(Szilgyi: i. h. I I . 28-, 29. Jakab El ek: i. h. Zsilinszky: i. h. I. 90, 91.) 1558-ban
t eht minden kat hoi i kus kpt al an s szerzetesi (birtokosszerzetesi, nem ferencrendi)
monostor megsznt Erdl yben s ia hozz kapcsolt rszekben, kivve a vr adi kpt al ant ,
mely mg 1557-ben s azut n fennl l t s termszetesen a Szikelyfldn a ferencrendiek
hzai t (Karcsonyi J nos : Magyarorszg egyhztrtnete fbb vonsaiban. Msodik
ki ads. 1915, 126.), jobban mondm, ha a h z-on rendhziait rtnk, h z i - t , mer t ez
idben a ferencrendieknek Erdlyben mr csak egy rendhzuk), convent j k vol t : a csiki,
ezenkvl, amerre past orl t ak, nem rendhzai kban, hanem a parochikon laktiak. Meg-
sznt t eht , a tbbi kzt t , 1556-ban a gyul afehrvri kpt al an, melyrl az 1557-iki
j ni usi (tordai orszggyls kimondta, hogy nem kell tbb fellltani (Szilgyi: i. h.
I I . 11.) s a kolozsmonostori bencs apt sg (U. o. 20. Katona: Hist. Cri t . XXI I . 498.),
gy, hogy Kolozsvry Jnos, domonkosrendi, ki t I. Fer di nnd ki r l y kolozsmonostori
apt nak nevezett ki , (Pterfy S. Cone. I I . 9. s kv.) s ki, mint csandi vlasztott
pspk, a t ri ent ! zsinaton a magyar papsgnak egyik kpviselje volt s 1562. nov. 14-n
Trienitben is halft meg, (Frakni: A magyar fpapok a t r i ent i zsinaton. 1863. 9., 10., 125-,
136., 137.), 1556-iban elvesztette apt i j avadal mt . (Fabritius: Oklevelek a magyarorszgi
r ef or mat i o korbl. T. Tr. 1861. 685. Erdlyi Schern. 1840. 6. Csomor Laj os: A
kolozsmonostori bencs aptsg s bi rt okai . 1911.) Szent jobbon az apt sg a plosok
kezn volt, ki ket 1556 ut n Telegdy Mikls legyilkoltatott. (Karcsonyi J nos : i. h. 126.
M. S. A szentjobbi apt sg megsznse. .Szzadok. 1887. 838.) A fent eml t et t 1557.
j ni usi tordai orszggyls .a vradi kpt al ant ideiglenesen mg meghagyt a. E kpt al an
csak 1565-ben, az ez vi mrci usi orszggyls hat r ozat a kvetkeztben sznt meg.
YSz i l gyi : i. h. II. 252.,, Bunyitay Vi nce: Vradi Schematismus. 1896. 20., Karcsonyi:
i . h. 136.) A kpt al an l evl t rt 2 papr a s 2 vilgi egynre bi zt k. (Szilgyi: i. h.
u. o.) Vradon Szent Lszl ki r l y mar advnyai t szj j el hnyt k. Karcsonyi : i. h. u. o.)
Hogy a vradi kanonokokat l egyi l kol t k, nem felel meg a trtnelmi valsgnak.
Sem katholikus pspknek (katholikus vicariust is csak Bethlen Gbor
fejedelem lltott), sem katholikus kptalanoknak, sem birtokos szerzete-
seknek n)em volt szabad az orszgban lennik, ket szmztk.
232
Trvnyben meg volt szabva de ebben mr, brmekkora vltozst
is jelentett a tbb, mitnt t vszzados mlttal szemben, nem volt a katho-
likusoknak a protestnsokkal szemben megalzsa, ebben mr jogegyenl-
sg, viszonossg volt a katholikusok s a protestnsok kztt, igen, trvny-
ben megvolt szabva,, mely helyeken gyakorolhatjk a katholikusok nyilv-
nosan vallsukat ? gy: a trvny kimondta, hogy a katholikus szkelyek
kzt a ferenerendiek hziaikat, tlemplomaikat megtarthatjk, mg tbb he-
lyet is kijellt, ahol a katholikusoknak, mert a kzsg egsz lakossgt,
vagy akr nagyobb, akr csiak kisebb, de mgis szmottev rszt alkottk,
lehetett papjuk, templomuk, nyilvnos istentiszteletk. E helyeken kivl a
kathollikus nyilvnos gyakorlat tiltva volt, katholikus templom nem llha-
(Bunyitay: A vradi (kptalan legyilkoltatsnak hagyomnya. Szmadk. 1878. 577. s-
kv. Bunyitay : id. Schern. 26.) 1566. mrc. 26-ikn Jnos Zsigmond a vradelhegyi
prmontrei prpostsg s a vradi kpt al an jszgait vi l gi aknak adomnyozta. (Fejr:
Codici&is. 95.-96. lap.)
232
Minit t udj uk, 1543-ban saecularisl/tik a pspksg javait. Ekkor azonban magt
a pspksget t al n mg nem t rl t k el, hanem a pspksg mg Izabella kirlynd
al at t is 1551-ig fennl l t . Van adat 1548-bl Verczey Mikls tripoHsi pspk, erdlyi
segdpspkrl (Kollnyi: Regestk. T. Tr. 1905. 354.) s ut na 1553-tiig Meggyesy
Eerenc, osandi (cmzetes) pspk, erdlyi gyulafehrvri' nagyprpost s vicariusrl..
(Prim. Levlt. Arch. Vet. Eccl. fasc. 13. 85.) Lehet teht, hogy Izabellla ki r l yn al at t
1543-tl 1551-ig br pspk nem is volt kin)e<vezve, azrt , mivel segdpspk,,
pspki helynk mg volt, a pspksg jogilag mg fennl l t , mg nem volt eltrlve. I. ,
Ferdi nnd ki rl y al at t 1551-tl 1556-ig egsz hat rozot t an fennl l t jogilag a
pspksg, mert hisz, mi nt l t j uk, I. Ferdi nnd Bornemisza Pl (szemlyben nemcsak.,
pspkt nevezett ki , hanem a pspknek j avai t is vissziaadtia. I. Fer di nnd ur al mnak
megszntvel azut n 1556-ban a pspksg j avai t j r a saecularisltk. Ekkor
Bornemisza ki j t t Erdlybl s oda tbb vissza neon t rt . Mint a nyi t r ai egyhzmegye
administriatora, hal t meg 1579-ben s ekkor 1558-ban hat r ozot t an a pspksg is.
megsznt a valsgban, mi gnem 1565-ben jogillag is megsznt. Az 1565. mr-
ciusi tordai orszggyls t udni i l l i k minden kat hol i kus egyhzi szemlyt ki t i l t ot t
Erdlybl. (Szilgyi: i. h. I I . 1521.), ami gy rtend, hogy a Szkelyfldrl a
ferencesek s azokrl a helyeikrl, melyeken a trvny rtelmben i kat hol i kus gyakorl at
meg volt engedve, a kat hol i kus, lielkipi&ztorkodst vgz kat hol i kus papok sohasem voltak
ki t i l t va, de igenis els sorban a pspk, tovbb a kat hol i kus kptiallanbeliek s a bi rt okos,
szerzetesek, ki kt l vagyonukat mr 1556-ban elvettk, i mmr szemlyk szeri nt ia
szmzve voltak az orszgbl. 1556-tl fogva t eht nem volt tbb ka t hol i kw pspk
Erdlyben, nem volt szabad lennie. 1618-ban Bethlen Gbor fejedelem vi cari ust rendelt a
katholikusok rszre, de pspknek tovbb seon volt szabad ket kormnyozni a. (Appr.
Const. I. rsz. I. cm. 9. art . ) gy volt ez a XVI I I . szziad elejig, kivve, hogy Bt hory
Zsigmond al at t - 1596-tl 1601-ig Nprgyi Demeter bn Erdl yben erdlyi pspk,
volt. A magyar ki r l yok petrsze Bornemisza hal l a ut n is neveztek ki erdlyi psp-
kket, aki k azonban csak c m z e t e s e k voltak s semmi joghatsgot sem gyako-
rol hat t ak.
tott fenn, kathlikus pap a kzsgben huzamosabban nem tartzkodhatott,
vagyis: a trvnyben meg nem jellt, a kathlikus nyilvnos gyakorlat jog-
val fel nem ruhzott helyre is jhetett ugyan kathlikus pap, de csak hogy
a kisdedeket megkeresztelje, a betegeket a szentsgekkel ellssa s a halotta-
ikat bfezentelje, dolga vgeztvel pedig az ily helyrl tvoznia kellett s
egyb egyhzi tnykedseket, mint az itt felsoroltak, ily helyen nem vgez-
hetett. Hzi papot a kathlikus urak mindentt tarthattak maguknak, de a
hzi papnak a kzsgben, ha rszre a trvny nem biztostotta a nyilvnos
gyakorlatot, nem volt szabad nyilvnosan mkdnie. Mg kevsbb volt
szabad a kathlikus fldesuraknak protestns jobbgyaikat! a kathlikus
vallsra knyszertenik, tlk a templomot elvennik.
233
Teht a status
quo-ra. szortott nyilvnos gyakorlat, melynek megfelelen a protestnsok
nyilvnos gyakorlata is meg volt szortva a kathlikus helyeken.
Kln idzzk itt az 1591. novemberi fej rvri orszggylsnek a jelen
trgyra vonatkoz hatrozatt, mely az akkor Erdlybl szmztt, de l-
ruhban az orszgban tovbb is bentmarad
234
jezsuitknak trt, teht a
status quo-1 megvltoztatni akar mkdse ellen irnyul: ahol, a mr egy-
szer eltrlt kathlikus vallsgyakorlatot jra megkezdtk, a fejedlem
szntesse meg. Ily helyeken ne kezdjenek jra nyilvnos kathlikus valls-
gyakorilatot. A fejrvri templom maradjon meg a fejedelem szmra. (Ekkor
a kathlikus Bthory Zsigmond lt a trnon.) Kolozsmonostoron legyen
kathlikus pap, de collegium ne legyen. (A collegium megmaradt, soha egy
pillanatra sem sznt meg.) Onnan a kathlikus pap ne jrjon ki a krnykre.
A Kolozsmonostorhoz tartoz falvak azonban tarthassanak maguknak
kathlikus papot. Csk szkben a ferencrendiek conventjt s a kathlikus
vallsgyakorlatot sohasem trltk el (ami nincs zrjelben, azt mind a tr-
vny mondja), ott ez gy maradjon. Akik azonban Csk szkben protestns
papot akarnak tartani, szabad legyen nekik. Ahol eddig nem volt kathlikus
gyakorlat, onnan a kathlikus papokat tvoltsk el s ily helyeken, mg a
fejedelem jszgain se legyen kathlikus templom s iskola. A kathlikus
urak egy-egy kathollikus papot tarthatnak maguknak, de jobbgyaikat ne
knyszertsk a kathlikus vallsra. Sehol, Fejrvrt se hborgassk a pro-
testnskat. A fejedelemnek legyen gondja protesitns templomok ptsre,
233
Ld. mindezekre nzve: Szilgyi i. h. : Az 1573. mj usi (II. 431), <az 1581. mj usi
kolozsvri ( I I I . 39. 41.), 1585. pri l i smj usi (III. 56.), 1588. decemberi medgyesi
(III. 79100.), 1591, novemberi f ej r vr i (III. 379. 384. s kv. ), 1595. pri l i smj usi
(III. 348.), s 1598. auguszt usi tordai orszggyls (IV. 65.) hat rozat ai t . Vr adr a s
Szllsre nzve klnsen Ld. : Szilgyi Sndor : iSzamoskzy Ist vn t rt net i marad-
vnyai. I I . 81. s kv. Bunyitcuy: Vradi Schern. 1896. 24. 27. s kv. Karcsonyi :
Magyarorsz. Egyhz t. Ms. kiad. 136. 137. Szdeczky Laj os : Bt hory Zsigmond n.
Szzadok. 1883. 258. s kv.
234
SzilgyiAcsdy : 478. Szilgyi: Erd. orszggy. eml. III. 279. Szdeczky:
Kovacsczy Farkas. 97.
mint ahogy eldeinek is volt. Vradon, a medgyesi orszggyls hatrozata
szerint, a kathlikus vallsgyakorlatnak meg kell sznnie. A Vrad melletti
Szllsn maradjon meg.
235
A katholikusoknak imnt vzolt jogi helyzett tkrztetik az Appro-
batae Constitutiones is.
236
235
Szilgyi: Erd. orszggy. eml. I I I . 279. 384. s kv.
230
Az A p p r o b a t a e C o n s t i t u t i o n e s az 1540-tl fogva hozott, rvnyben
mar adt erdlyi t rvnyeknek I. Rkczy Gyrgyi fejedelem ksz t t et t e gyj t emnye,
melyet II. Rkczy Gyrgy fejedelem trvnyknyv formj ba ntetett, az 1653. j anur i usi
gyul afej rvri orszggyls elfogadott s ugyanez v mrci usnak 15-n ugyancsak I I .
Rkczy Gyrgy megers t et t s ki adot t . Els Rsz. I. cm. 2. ar t i eul us: A ngy
reeepta religiok . . . ennek ut nna is i n perpet uum pro receptig t ar t assanak . . . Ezen ngy
xecepta, gymi nt : Evamgelica reformat a vulgo Calviiiana , Lut her ana sive Augu-
st ana, Romano-Catholica, Uni t ar i a vei Ant i t r i ni t ar i a religioknak szabadon exercitiumok
in locis i uxt a constitutiones regni solitis ezut n is megengedtessk. 5. art . A j ezsui t a
szerzetbelieken kivl egyb rendbeli papokat vagy bart okat magyar nemzetbl llkat,
vagy ha ms nemzetbl llk lennnek is, a fejedelemnek hirvel s nem t i t kon jvn be,
a fejedelmek hsgre s orszg j avra, szabadsgra, az egyhzi rendekben szokott
j ur ament umoknak formj ok szeri nt kteleseket t ar t hassanak magoknak a hazafiak egyet-
egyet hzoknl s a szokott helyeken val megykben s templomokban is, valahol usque
ad annum 1649. exercitiumok volt, ezut n is azon mdostssal observltassk. Hasonl-
kppen amely derekas templomok a romano-catholikusoknak az eltti vgzsek szerint i s
meghagyattattanjak, most is meghagyat t at nak, nevezet szeri nt a kolosmonostori, udvar-
helyi, somlyai templomok, a kl ast rom ok s collegiumok, noha mg in anno 1610. inter-
di cal t at t ak s a fejedelmek is ktelessgeknek srelme nlkl meg nem szabad t hat nk
az orszgnak consensusn kivl, mindazltal most, eonsentientibus st at i bus regni a ' kt
kl ast romok, gymi nt a csiki s a mikhzi, azokhoz eleitl fogva t art oz parochialis
helyekkel valamelyeket contra constitutiones regni nem applicaltanak, vagy fiscusmak,
akr pedig valamely pr i vat a personnak praejudiciumlval nem apprehendl t ak
helyben hagyat nak, a tvisi templomhoz val praetensiojoknak, ha mi l ehet et t volna is,
noha eddig is ususban nem voltak, a const i t ut i ok pedig efflkre mut at nak a
kat hol i kusok i s renueci l t at nak.
7. art . (A rgi vgzsek szeri nt a vegyes valls helyeken a tbbsg a templom,
a kisebbsg rszre kln, uj templomot kell p t eni . Ezut n is gy legyen. Ha a kisebb-
sg nem akar uj templomot pteni a maga szmra, pnzbntetsben rszesl.) (A trvny
szvege szerint a tbbsgnek is segtenie kellett pnzbntets t erhe al at t a kisebb-
sget az uj templom felptsben.)
8. art. (Pnzbntets t erhe al at t t i l t j a, hogy a fldesurak j obbgyai kat a maguk
val l sr a erltessk, a maguk papj ai t r ej uk knyszertsk, a t empl omokat tlk
elvegyk.)
9. art . : A . . . reformat a . . . l ut h er ana , , . uni t ar i a . . . religion levknek t ul aj don
pspkj k . . . legyenek, a kat hol i kusoknak vagy ppi st knak pedig vioariusok. (Aki ket
a protestnsok s az uni t ri usok pspknek, a kat hol i kusok pedig vi cari usnak vlaszta-
nak, az elejitl fogva val szoks szeri nt , a fejedelmektl ers t t et nek meg.)
11. ar t . : A eatholicus papoknak Kolozsvrra, mivel tbbire hst t okban (kl-
vrosokban) l aknak s vrosokban is promiscue azon religion levk kzl vadnak, bete-
geknek ki k eulyos nyaval ykban vannak j uxt a larticulum anni 1607. ltogat-
sra, gynt at sra, keresztelsre, hal ot t aknak kikisrsre, bmenmiok szabados legyen,
-ezeken ki vl val semmi ceremnikat ne peraglhassanak, melyeket elvgezvn, ismt
A Kendy-Korniss-fle sszeeskvs leverse utn
237
az 1610. mrciusi
besztercei orszggylsen a protestnsok eladtk srelmeiket. Eszerint n-
mely helyen, klnsen Rraszna s Kzp-Szolnok megyben, elfordult,
hogy katholikus fldesurak sajt papjaikat erltettk alattvalikra s katiho-
likus papnak adtk t a templomot s jvedelmet. Az orszggyls az ilyen
eljrst megtiltotta s el rendelte, hogy az elvett templomokait adjk vissza a
protestnsoknak. Mivel" mint mondtk bizonyosan comperialtatott,.
hogy ez mostani, felsge elleni practicban is misceltk magokat pps
papok s alattomban azt foveltk",
238
megjtottk az 1588-iki medgyesi
orszggyls intzkedst, msely a jezsuitkat Erdlybl kizrta s a szerze-
tesrendek kolostorait eltrlte, kimondvn, hogy egybfle rmai religion
val szerzeteseiknek klastromok, collegiumok s kznsges helyen templo-
mok ne lehessen", sem pedig a szerzetesiek nemesi jszggal ne brjanak.
gy gondoljuk," rtja Angyal Dvid hogy a medgyesi trvnyt meg-
jtottak voLna a rendek Kendy mozgalma nlkl s, mert hisz Rkczi
Zsigmond alatt egyms utn kt orszggyls eleventette fel az 1588-iki
ci kket . . . Azzal sem mondtak a rendek jat, hogy az ppista papoknak
pispekek ne lgiyen", az azonban nagy dolog volt, hogy Tvisrl, Gyula-
fehrvrrl, Kolozsmonostorrl, a somlyi jszgrl s Udvarhelyszkbl ki-
tiltottk a katholikus papokat. Azt most is megengedtk, hogy a katholikus
urak mindentt Udvarhelyszkben is tartsanak hzuknl katholikus
piapot, csak azt tettk ehhez meginit h'ozz, hogy az urak alattvalikat ne
knyszertsk a katholikus vaiMsra.
239
Az 1615. szeptemberoktberi kolozsvri orszggyls a tvisi, ko-
ozsmonostori, somlyi s udvarhelyi templomot nyiltan visszaadta a katho-
likusoknak.
240
helyekre recedl j anak. Egyb (a (nyilvnos kat hol i kus gyakorl at jogval nem bi r)
helyeken is pedig, exceptis Vrad, Boros-Jen et Debrecen, a meg rt casusokban val
exercitiumok admittalkassnak, observl' tatvn mindazonltal az 1630. s 1649. esztend-
beli articulusok mind hasonl, mind egyb exercitiumok dolgbl.
(Eszeri nt az erdlyi ural om al t art oz t erl et en egyedl Vradra, Debrecenbe
s Borosjenre nem volt szabad kat hol i kus papnak mg beteghez stb. sem bejnnie.)
237 Hogy ebben az sszeeskvsben mekkora rsze volt a vallsnak is mekkora
a pol i t i knak s a vilgi szemlyes rdekeknek, Id. Szilgyi Sndor : Bt hor y Gbo)r
fejedelem t rt net e. 1867. 81. Angyal Dvi d: Bt hory Gbor uralkodsa. Szzadok.
1896. 23. s kv. 114. s kv. A 30. s 31. lapon.
238
Angyal Dvid r j a : A rendek i t t elssorban t al n nem is rdlyi papokat
rt et t ek. E megjegyzs ar r a vonatkozik, hogy Kendyk mozgalmt magyarorszgi
katholikus ur a k is t mogat t k.
239
Szilgyingyul: 82., 83. Szilgyi: Erd. orszggy eml. VI. 33., 34.
Szilgyi: Bt hory Gbor fejedelem t rt net e. 86.
240
34. cikk : Az r omana religion ur ai nk at ynkfi ai i nst ant i j okra, mi nt hogy
art i cul usunk vagyon rla, hoigy ahol mellyik fl tbben vagyon, az olyan legyen a
templum, megengedtk, hogy Somlyn s Udvajrihelyt is, h|a tbben vadnak azon az
Millei) Jnos, Jzus-trsasgi atya, rja 1649-ben: A szkelyek hrom
szke: Csk, Gyergy s Kszon egszen, ngy szke: Udvarhely, Kisdi
(Kzdi), Orbaj (Orb) s Aranyos
341
majdnem tbbsge szerint kathoiikus.
A kathoiikus gyakorlat a szkelysgben egszen szabad.
2
'
12
A trvny az,
hogy ahol kathoiikus vagy protesitns gyakorlat van, maradjon meg, ahol
pedig nines, ezutn se legyen, szval, hogy vltozs ne trtnjk.
Egy, 1625 krl kelt emlkirat
243
szerint a ferencrendieknek Csk-
somlyn, Szrhegyen (ma: Gyergyszrhegy, a rgi Gyergy szkben, ma
Csik megyben) s Mikhzn (ma Marostorda megyben) volt rendhzuk. A
kathoiikus urak kastlyaikban szabadon s nyilvnosan tarthattak katho-
iikus papot. A Szkeysgen kivl mintegy 4, a Szkelysgben 100-nl tbb
kathoiikus plbnia llt fenn.
Lssuk,az eddig mondottak alapjn, igaz-e az, amit fent az erdlyi
fejedeniekinek s orszggylseknek a ferencrendiek irnt tanstott visel-
kedsrl lltottunk?
Ami az atyknak a kathoiikus hvek kztt val mkdst illeti, azt
hisszk, a fentiekbl vilgos, hogy az erdlyi trvnyek, az erdlyi vallsjog
az atyk rszre a pastoratio szabadsgt mindazokon a helyeken, ahol
katholikusok ltek, teljes mrtkben biztostotta. Csak az 1610-iki besztercei
orszggyls nylt bele a ferencrendieknek a katholikusok krben val
lelki munkjba. Ez orszggyls Kolozsimonos toron, Tvisen, Udvarhelyt
s Somlyn elvette a katholikusoktl a templomot. Intzkedse a ferencese-
ket csak annyiban illette, amennyiben Somlyra vonatkozott, mert Kolozs-
ninostoran soha sem, Udvarhelyit pedig 1531 s Tvisen mintegy 1555 la
nem voltak francisknusok.
244
A somlyi templomtl teht 1610-ben a
ferencrendieket s a kathoiikus hveket megfosztottk. Ez a rendelkezs az
erdlyi vallsgyi trvnyhozsnak fent feltntetett szellemn nem ejtett
htn valk, ai templomok az szmukra legyenek, de addig bele ne szllhassanak,
hanem elsben egyenlkpen s egy kltsggel az k t religion valk ptsenek Somlyn
s Udvarhelyen audi t ri umokat , elksztvn az audi t ri umokat , azut n rest i t ul t assk
mind az kt helyen mind az kt parochihoz val hzzal s quar' tval egyt t a maior
parisnak. 35. ci kk: A kolozsmonostoiri s tvisi templomokat is; az Nagysgod (a feje-
dlem) kegyelmes tetszse is aecedlvn, megengedt k de gy, hogy ms ht n valt
senkit is .fenytk al at t sub poena ducentorum florenorum az dominus t errest ri sek
sokul (sehol) praedi cat i oj okra menni ine eog,aljanak. Szilgyi: E'rd, orszggy. eml.
VII. 35. 286., 287.
241
A szkelyfld haj dan a milki pspksg al t art ozot t . Miutn a milki
pspksget a t at rok feldltk, tbb nem l l t ot t k fel s a szkegysget az erdlyi
egyhzmegyhez csatoltk. Balssy Ferenc: Magyar Sin. 1867. 801. s kv.
V. . Benk Jzsef: Milkovia sive Episcopatus Milkoviensis. 1781.
242
Li berum catholic is in pleno exercitium est.
243
Pray ; Specimen. II. 24246. Fejr: Codicillus. 131133. lap.
244
Udvarhel yre csak 1694-ben jttek vissza. A XVII. szzadban Udvarhely a
j ezsui t k helye volt. Ld. az id. 1625 krli eml ki rat ot .
S
foltot, mert az 1610-iki orszggyls abbl! a feltevsbl indult ki, hogy
Somlyn nem a katholikusok, hanem a protestnsok vannak tbbsgben.
Ugyanez volt a feltevs Udvarhelyrl s Tvisrl is. (Tvisre nzve helyes
volt a feltevs.) Kolozs monostorra nzve pedig tulajdonkppen egszen ms-
rl voflt sz, mint a templom elvtedrl. Ez a dolognak az egyik oldala.
imp;sjk az, hogy a tves jogi alapon ltrejtt intzkeds mindssze csak 5
vig llt fenn, mert az 1615-iki orszggyls, valamint a kolozsmonostori, a
tvisi s az udvarhelyi, gy a somlyi templomot isr visszaadta a kafholiku-
soknk, akik egybirnt, vllemnynk szerint, 1610-tl 1615-ig sem voltak
megfosztva a nevezett egyhzaktl, mert, mint albb ltni fogjuk, az 1610-iki
intzkedst Kolozsmonostorra nzve sohasem hajtottk vgre, nem hisszk
tehft, hogy Tvisre, Udvarhelyre s Somlyra nzve is valaha vgrehajtot-
tk volna. (Tvisrl ksbb a katholikusok nknt lemondtak.) Csak papi-
ros, csak res puffogtats volt teht az 1610-iki trvny. Az 1653-iki Appro-
batae Constitutiones I. r. I. c. 6. art.-a pedig egyszeren trtnelmi hazug-
sgot foglal magban, mert azt ugyan helyesen mondja, hogy a kolozsmonos-
tori, udvarhelyi s somlyi templomot az 1610-iki trvny initerdiclta, nem
lett vOna szabad azonban, e l h a l l g a t n i a a z t sem, hogy ezt az interdiclst
az 1615-iki trvny megsemmistette. Ebbl mg az is kvetkezik, hogy az
Approbatae Constitutiones-nek e templomokra vonatkoz m e g h a g y -
s r a tulajdonkppen semmi szksg sem volt.
Hogy a msodik krdsre trjnk: Egyetlen erdlyi conventjket: a
cskit, a ferenerendiek 1610-ig hborttatlanul birtk. A katholikus egyhzi
szemlyeket az orszgbl szmz erdlyi trvnyek csak a pspkre, a
kanonokokra s a birtokos szerzetesekre vonatkoztak, de nem a katholikus^
lelkipsztorkod papsgra s Szent Ferenc szegny fiaira. A tbbi kztt: az
1588-iki trvny sem irnyult a kisebb testvrek ellen is. (St ez a trvny
mr c s a k a jezsuitk elen irnyult.) Ha erre positivus bizonytkunk nem
is volna, akkor is btran mrnk ezt lltani, mert aki az erdlyi rgi trv-
nyeket ismeri, azt hisszk, nem vonja ktsgbe, hogy az erdlyi orszggy-
lseknek sohasem volt cljuk, hogy brkit vafllsa papjainak szolglattl
megfosszanak. A katholikus valls Erdlyben vgre is nem azrt vollt min-
denha r e c e p t a, hogy fejedelmiek s rendek mg az Istenadta np b a r -
t a i t , magukat felldoz leki vgasztalit, lelki altyit: a ferenerendiek et is
kizzk az orszgbl. Az ilyesmi Erdlyben, mely e rszben a XVI. s XVII.
szzad Eurpjnak orszgai kztt egyedl llt, soha senkinek sem jutott
eszbe. Arra s hivatkozhatnnk, hogy az erdlyi trtnelem minden lapja
tanstja, hogy a ferencesek Erdlybl sohasem voltak szmkivetettek s
hogyha a Protestantismus elterjedsekor sok helyrl, sokszor bntalmazva,
ejl is ztk ket, ksbb a katholikusoknak megmaradt helyeken mindg
szabadon, btran, bntatlanul idzhettek. De ez a mi rvelsnk felesleges,
\ itt van a positivus bizonytk: 1588 utn 3 vvel, az 1591-iki fejrvri.
orszggyls nyltan kimondja, hogy Csk szkben a ferencrendieknek con-
vent j t s a kathoiikus vallsgyakorlatot sohasem trltk el. 1610-ben
azuln egyszerre mintha megfordult volna az erdlyi protestns rendekben
a llek. A Kendy-Korniss-fle sszeeskvsen val nagy elbusulsukban meg
az ezen sszeeskvs miat|t nagyon is felhborodott protestns Bthory G-
bor
245
fejedelem ltal feltzelve mg a ferencrendiek ti is ev ettk egyetlen,
cs'ki conventjket. Hogy ezt valban megtettk, bizonysg re az Appr.
Const. I-s rsz, l'-s cmbeli 5-ik articulusa, melyet fent idztnk, amivel
eddig az 1653-iki cikkig neim taljliunk trvnyit, mely a cski kolostort a
ferenceseknek visszaadta volna,
246
azt kell mondanunk, hogy a ferencesek
Cskbl s mivel, ha voltak is parochiik, rendhzuk csak Cskban volt, teht
- m i n t r e n d egsz Erdlybl 1610-tl 1633-ig, azaz 43 esztendeig
szmzve voltak. Ez vajmi szomoran hangzik, de a valsgban semjmi szo-
mor do'log nem trtnt, mert az egsz 1610-iki trvnynek semmi gyakor-
lati jelentsge sem volt. Mg mieltt ugyanis az Approbatk 1653-ban
Cskot nagykegyesen v i s s z a a d t k volna a ferenceseknek!, mr 1625
krl azt rta egy magyar fpap az atykrl,
247
hogy a cski convent birtok-
ban vannak, ajmint hogy nehz is volna bebizonytani, hogy a ferencesek
valaha csak egy! percre is kiestek cski conventjk birtokbl, csak
egy percre is elhagytk cski hzukat. Legalbb a rendtrtnet,
'metiyben ez mgis csak fel volna jegyezve, errl semmit sem tud. St: a
ferencesek nemcsak cski kolostoruktl nem voltak megfosztva 1610-tl
1653-ig, hanem ez idben jtevik segtsgvel mg kt uj rendhzat is ala-
ptottak: a gyergyszrhegyit s a mikhzait. Az 1653-iki Approbaltk azutn
a cski s mikhzai kflastroimot h e l y b e n h a g y t k . Ez vgre szp, de
taln feieslges volt. Jobb lett volna, ha a rendek inkbb a gyergyszrhegy
hzrl beszltek volna, mirt ebbl I. Rkczi Gyrgy, ki mint buzg protes-
tns nagyon vigyzott a katholikusok status quo-jra, az atykat 1648-ban
kitette.
248
mde az sem volt nagy baj, hogy az Approbatkat elfogad ren-
dek Szrhegyet hallgatssal
1
mellztk. A ferencrendiek nem sokkal 1653
utn gy is visszajttek Szrhegyre.
Vgezetl mg egyet: Szalay Lszl s Horvth Mihly azt rtk, hogy
az 1610. mrciusi besztercei orszggyls a kathoiikus papsgot trvnyen
kvl helyezte, s minden kathoiikus papot kitiltott Erdlybl. Ezt az
245
Gbor fejedelem a Bt hor yaknak somlyi gbl szrmazott. Fi a volt Bt hor y
Ist vn, Lengyelorszg ki rl ya, Erdl y fejedelme fitestvre : Andrs finak : Ist vnnak. A
ikorn rvn mar adt at a Bt horyak ecsedi gnak utols s a r j a : Ist vn, orszgbr (meg-
hal t 1606-ban) rkbe fogadta. Ez az Ist vn volt az els prot est ns Bt hory s ez Gbort
a prot est ns viallsban nevel t et t ^ Kemny Jzsef grf. Trtnelmi adiaitok. Ecsedi Bt hor y
Ist vn emlkezete 586-bl. Uj Magyar Mzeum. 1859. I. kt. 31. s kv.
246
Az 1615. 34. ci kket .aligha lehet a osiki conventre is vonat kozt at nunk.
247
A fent idzett, 1625 kr l kel t emlkirat.
2
Id. 1901-iki Erd. Stef. Schern.
lltst Szilgyi Sndor, mint tvest blyegzi meg. Hogy mekkora joggal,
lthatjuk a fentiekbl.
249
Nem szemlyes elfogultsgbl, hanem a trtnelem s az erdlyi
katholiikusok lelkben mg ma is l kztudat alapjn lltjuk, hogy a
ikatholikus hitnek a szkelysg nagy rszben val fentartsa Isten
kegyelme s maguknak a (kathlikus szkelyeknek jakarata utn a rgi
erdlyi ferencesek rdeme. A szkelyfldn kivl pedig, br a jezsuitk
ezt sem hagytk ki teljesen mkdsk krbl, az erdlyi katholikusok-
nak a protestntismus radattl el nem sodorhatott maradvnyait a Jzus
Trsasgnak tagjai riztk meg a kathoHikus Egyhz rszre, buzgn
mkdvn nemcsak a kathlikus uri osztly, hanem np krben is. S
mivel a jezsuitk az erdlyi protestnsok ltal oly fltve rztt vallsi
status quo-ra nzve felette veszedelmesek voltak, gy az erdlyi protes-
tnsok tlk telheten ldztk ket.
A jezsuitkat Bthory Istvn, Lengyelorszg kirlya s Erdly fejedelme,
leteleptette Kolozsmonostoron, Gyulafej rvrt s Vradon. 1581-ben nekik
adomnyozta a kolozsmonostori aptsgot. Az 1588 decemberi medgyesi
orszggyls az egsz orszgbl szmzte ket. Az 1595 prilismjusi
fejrvri orszggyls megengedte nelkk, hogy Kolozsvrt, Kolozsmonos-
toron s Fejrvrt, az 1598 augusztusi tordai orszggyls, hogy csak
Kolozsvrt, valamint csak Szllsn (de nem Vradon), az 1599 mrciusi
segesvri orszggyls, hogy Fejrvrt is tartzkodjanak. Bthory Endre
halla utl} el kellett hagyniok Erdlyt. Bsta alatt visszajhettek az
orszgba. 1603-ban (kolozsvri hzukat leromboltk.
250
Az 1607-iki kolozs-
vri orszggyls jra kimondta szmzetsket.
251
249
Bt hor y Gbor fejed. trt.. 86.
250
Szilgyi Sndor: r d. orszggy. eml. I I I . 20. s kv., 39., 41., 78., 79., 100., 263.,
264., 279., 348., 384. s kv. IV. 65., 79. Szilgyi Sndor : Az 1588-ik vi december
823. Meggyesein t ar t ot t orszggyls t rt net e s lairticuTusai. j Magyar Mzeum. 1858.
II. kt. 503. s kv. 535. Szilgyi Sndor : Raj zok s t anul mnyok. Kt kt et . 1875.
I. 47. s kv. Szilgyi Sndor : Szamolkzy Ist vn trt. maradvnyai . I. 199. I I I . 95.
s kv. Szdeczky Laj os: Kovacsezy Far kas. 1576'1594. Magy. Trt. lietr. 1891. 19.
9295., 97. Karcsonyi J nos : Magya.rorsz. egyhzt. Msod. ki ad. 136. Jakab El ek:
Erdly egyhztrttnelmhez. T. Tr. 1867. 3. s kv. Jakab El ek: A kolozsmonostori
aptsgi zrda, mi nt ldzttek menhelye. Szzadok. 1889. 2., 3. Veress Endr e: Erdl yi
j ezsui t k levelezsei s i r at ai a Bt horyak korbl. Fontes Rerum Transylvanicarum. Er d.
Trt. Forrsok. I. s II. kt . 1912., 1913. Veress Endr e: Berzeviezy Mrton. 15381596.
1911. Veress Endre: Mikor leitt protestnss Berzeviczy Mrt on? Szzadok. 1914. 148.
s kv. Veress Endrt: A Sennyei-fik kl fl di iskolztatsa. Szzadok. 1915., 50. s
kv. Veress Endre : A kolozsvri Bthory-egyetem t rt net e lerombolsig, 1603-ig.
Erdlyi Mzeum. 1906. A j ezsui t knak kl nsen Vriadon s Szllsn val sorsukra
nzve ld. Szilgyi Sndor: Szamoskzy Istvn- t rt . maradv. II. 81. s kv. Bunyitay:
Vrad. Schern. 1896. 24., 26. s kv. Karcsonyi i. h. 136., 137. Szdeczky Laj os :
Bt hory Zsigmondn. Szzadok. 1883. 258. s kv.
A j ezsui t knak val amennyi behozsa Erdlybe trvnyes volt, mer t a rendek hozz-
j rul sval trtnit. gy Bt hor y Ist vn al at t is.
251 Fejr: Codicillus. 76. "drb. 118., 119. l ap. Ezt vesd egybe Krolyi rpd adat -
val : Magy. Orszggy. Eml. XI I . 411. Fejr: CodieiU. 75. drb. 118. lap. Kazy Fer enc
Az 1610 mrciusi besztercei orszggyls megjtotta a szmzsre
vonatkoz els, 1588-iki trvnyt. Bethlen Gbor, a nagy fejedelem, a jezsui-
tk tisztelje, bartja, prtfogja, 1615 utn (mg 1618 eltt) az 1615 szep-
temberoktberi kolozsvri orszggyls hatrozata alapjn, mely hatro-
zatot hozatott meg, a jezsuitkat visszahozta Erdlybe, nevezetesen Gyula-
fejrvrra s Kolozsmonostorra. Karnsebesen is leteleptette az atykat.
Ettl fogva 1653-ig teht nemcsak Bethlen Gbor, hanem I. Rkczi Gyrgy
uralkodsa alatt is, a jezsuitk megint nem voltak Erdlybl szmzve,
megint bent voltak nyiltan, szabadon az orszgban, mg pedig, mint mond-
tuk, trvny, az 1615-iki trvny alapjn. Az 1653-iki, janurusi gyula-
fejrvri orszggyls azutn ismt szmkivetette a Jzus Trsasg tagjait
Erdlybl.
252
Mindezek szerint nagy volt a klnbsg a jezsuitk s a francisknu-
soknak erdlyorszgi helyzete, sorsa kztt. Lssuk mg ezt a klnbsget
egy kiss kzelebbrl 1. A ferenerendiek ellen az erdlyi orszggylseknek
csak egy hatrozata irnyult, ket csak egy trvny szmzte Erdlybl: az
1610-iki besztercei, a jezsuitkat pedig 1588-tl 1653-ig tbb orszggyls
nyilvntotta az orszgbl szmkivetetteknek. 2. Krds, hogy a ferencren-
dieknek Erdlybl val s z m z s r l egyltalban lehet-e, szabad-e
beszlnnk? Ha azt vesszk, hogy 1610-ben egyetlen hzukat: a cskit el-
vettk tlk, taln szabad azt mondani, hogy teht m i n t r e n d szm-
zve voltak az orszgbl. Semmi esetre sem szabad azonban azt mondani,
hogy s z e m 1 y k szerint is szmztk ket, mert hisz a ferencesek
szemlyrl, alkr csak egy ferencesnek is az orszgbl val kitiltsrl az
1610
J
iki trvnyben egy bet sincs, s taln ppen ennek alapjn az
az igazsg, hogy Erdlyben a ferencrendieknek, mint rendnek isi a szm-
zsrl, teht egyltalban semmifle szmkivetsrl sohasem volt sz,
erre soha senki sem gondolt, hanem 1610-ben mindssze csak az trtnt,
hogy a ferencesektl cski hzukat s templomukat vettk el. Igen, taln
az az igazsg, hogy 1610-ben a rendek ezt akartk: a cski hz s templom
tbb ne legyen a francisknusok, de egybknt, mint rend is s szem-
lyenknt is, csak gy, mint eddig (a plbnikon stb.) bent legyenek,
maradjanak az orszgban. Ezzel szemben a jezsuitk hatrozottan, mint
rend s egyenknt, szmzve voltak tbbzben Erdlybl. (Ld. pl. Appr.
Const. I. r. 2. s 3. cm.) 3. Akrmi volt az 1610-iki trvnynek a ferenc-
rendiekre nzve az rtelme, bizonyos, hogy annaik a trvnynek rejuk
nzve semmi gyakorlati hatsa sem volt, a valsgban az a trvny az
helyzetkn semmit sem vltoztatott. (Ld. fent). Ellenben: a jezsuitkra
S. J. Hi st ri a Regni Il ungari ae ab. anno saeculi decimi septimi primo tad annum eiusdem
saeeuli t ri gesi mum septimum. 1737. 90. s kv.
252
Mi nderre nzve ld. bvebben Pompry Aurl albb idzett mveit, melyekben
az egsz ide vg levltri s nyomt at ot t irodalmi anyag fel van dolgozva.
vonatkoz szmz trvnyeknek a jezsuitkra nzve nagy gyakor-
lati hatsuk volt, amennyiben, mikor egy-egy szmz trvny
rvnyben volt, az atyknak csak lruhban lehetett az orszgban
tartzkodniok, tovbb: az els, 1588-iki szmz trvny kvetkeztben
a jezsuitk elvesztettk birtokaikat, a kolozsmonostori javakat s ezeket
mr akkor sem nyertk vissza, mikor egy-egy trvny megint visszaeresz-
tetle ket az orszgba. (Bethlen s I. Rkczi Gyrgy alatt a trvny meg-
engedte, hogy bent legyenek az orszgban, de jszgaikat ekkor sem nyer-
tk vissza.) 4. Egy dologban a jezsuitkra nzve sem volt gyakorlati hatsa
az ket szmz trvnyeknek, abban t. i., hogy egyltalban bent maradja-
nak Erdlyben, mert igaz ugyan, hogy, mint fent mondtuk, valahnyszor
egy-egy szmz trvny, rvnyben volt, csak lruhban mkdhettek
Erdlyben, de gy mindig, valamennyi szmkivet trvny rvnynek ide-
jn valban rendletlenl, megszakts nlkl folytattk munkjukat az
orszgban. Szval: hiba voltak a szmz trvnyek, a jezsuitk sohasem
hagytk el Erdlyt, 1588, majd! 1607, majd 1610, majd 1653 utn is
igaz, csak lruhban mindig folytattk lelkipsztori, nevel tevkeny-
sgket az udvarhzaikban, a falvakban, kolozsmonostori intzetkben. Mint
egyik forrsunk rja: A fejedelmek a magyar kirly s a kathlikus furak
kzbenjrsra mrskeltk a trvny szigort. Nmely vrosokban, zrdk-
ban, kastlyokban vonultak meg. Kolozsmonostorrl pedig egyszeren
sohasem tvoztk az atyk.
253
Ktelessgnk mg az erdlyi ferencrendiekre nzve oly rendkivl fon-
tos 1610 mrcius 25 prilis 3-i besztercei orszggylsnek vallsgyi tr-
vnyt nemcsak msod-, hanem dls kzbl is idznnk. me a nevezett
orszggylsnek 7-ik cikke:
254
Panaszkodnak nmely atynkfiai, hogy az pps patronusok az kz-
sgnek kedve s akaratja ellen pps papokat vittek jszgokban, templo-
mokat elvttk, jvedelmeiket is lvttk s az kzsg papjtl elszakasztot-
tk. Vgeztk azrt, hogy az Ihol azfle pps papokat az kssg kedve ln
collocltanak, amoveltassanak onnan, templomokat s jvedelemeket,
melyet a kzsgtl elvttenek, restituljk. Ha pedig valamely ppista patr-
nus az orszg vgezse szerint az papok jvedelmt meg nem akarn adini,
253
Jakab El ek: A kolozsmonostori aptsgi zrda, mi nt ldzttek menhelye.
Szzadok. 1889. 4. s 5. lap. Ar r a nzve, hogy a j ezsui t k Kolozsmonostoron mg
I I . Rkczi Gyrgy idejben is nemcsak l akt ak, hanem t an t ot t ak is, ld. Szilgyi Sndor
egy adat t : Uj Magyar Muzeum. 1860. ' augusztusi fzet . 130. s kv.
Eddigi, az erdlyi viszonyokra vonatkoz fej t eget sei nk anyagt fkpp Pompry
Aurl nak kzi rat i mvbl (A kat hol i ci smus Magyarorszgon 15231791. I. 1523'1681.)
s ugyanennek a szerznek kvetkez kt t anul mnybl mer t et t k: A rgi magyar
j ezsui t k hazafisga. Magyar Kul t r a 1908. jan. febr. A kt Rkczi Gyrgy s a
j ezsui t k. Magyar Kul t ur a. 1908. aug.
251
Szilgyi: Erd. orszggy. eml. VI. 170173.
az ispnok s a vrmegye azlk jszgra remenjenek, s megvegyk rajtok
az papok jvedelmt s megadjk nekik. St se Tvisen, se Fejrvrott, se
Monostoron, se a s o m 1 y a i j s z g b a n , se Szkely-Udvarhelyt, abban
az szkben (Udvarhely szkben) egybtt is pps papnak szabad ne lgyen
lenni, mint hogy bizonyosan comperilitatott, hogy ez mostani felsge (a
fejedelem) etilen val practikban k is miseeltk magokat, s alattomban
azt foveltk, az hol templomokat ptettek az ppista papoknak (a t r v n y
ltal meg nem engedett helyeken), ugy mint fkpp Telegden, elrontassk.
s minthogy az elbbi templomot lrontvn abbl ptettk, helyire hordjk,
s az mint akkor volt, az mikor elrontottk, ugy meg is ptsk. Senki pedig
az alatta val kssget az ppista pap praedicatiojra, misjre, se kznsges
helyre, se hzhoz erszakkal ne coglja, ha maga akaratjbl re megyen,
szabad vei. Az ki pps papot akar tartani, hznl tartsa. Az ppista
papoknak pispkek ne lgyen. Jesuita papot pedig ez birodalomban se
Magyarorszgban (az Erdly al tartoz magyarorszgi rszeken) sehol
senkinek tartani szabad ne lgyen. Csky Istvnn asszonyom is Blint papot,
a jezsuitt ne tartsa." (Fah Blint, Jzus-trsasgi atya.)
Ezek szeriint a ferencrendiek a s o m l y i j s z g b l ki voltak tiltva,
el volt tlk vve nemcsak a csiki templom, hanem a esi ki, c o n v e n t is. (Hogy
ez utbbi is el volt vve tlk, bizonytja az Appr. Cons. I. r. I. cim. 5. art.)
Er r e mi fent. azt mondtuk, hogy t eht a ferencrendiek szemly szerint ugyan inem,
de t al n mi nt rend szmzve voltak Erdlybl'. Azt is mondtuk azonban, hogy
taln mi nt rend sem voltak szmzve, vagyis hogy semmikppen sem voltak szm-
kivetve az orszgbl, hanem csak a somlyi jszgbl, a csiki templombl s
conventbl voltak ki t i l t va. E'zt az l l t sunkat f ennt ar t j uk most is. A t rvny
szvege, szerintnk, az orszgbl val szmzs krdst vilgosan nem dnti el.
Axt meg klnsen f ennt ar t j uk, hogy mg ha (csak mint rend!) szmzve voltak
is az atyk Erdlybl, ennek az intzkedsnek rej uk nzve semmi nven neve-
zend gyakorlati kvetkezse nem volt.
In summa', az religio dolgban az medgvesi 1588. esztiendbeli articu-
lus tartassk kinek tenora ez." (Itt azutn sz szerint idzve van az 1588-iki
1 rvny.)
Az 1588-iki tirvnyben nemcsak a jezsuitknak az orszgbl val kizsrl
van sz, hanem ez is benne van: St mg egyb fl rmai religion val szerze-
teseknek klastromok, collegiumok s kznsges helyen templomok ne lehessen,
se pedig az orszgnak rgi constitutioja ellen effle religion valk, se egyb
ecclesiastioa personk kzttnk donationis titulo aut alio quaesito sub colore
nemes jszgot, rksget ne brhassanak. " Hogy ez a trvny fkpp a
j ezsui t k s azutn egyltalban minden birtokos szerzet s nagyobb javadalommal
bir kathoiikus egyhzi szemlyek (kanonokok, relis aptok, prpostok) ellen
i rnyul t , de a legtvolabbrl sem a ferencrendiek ellen, ezt fent hatrozottan
bebizonytottuk az 1591-iki trvnnyel. Termszetes, hogy ez lltsunkat fenn-
t ar t j uk.
Mint fent lttuk, a XVI. szzadban a protestnsok a marianusokat
valamennyi (sszesen 3) erdlyi con vendjkbl elztk s a salvatorianusokat
is megfosztottk 9 rendihzuktl, gy hogy a magyarorszgi salvatorianus
renditartomny erdlyi rsgnek 1558-ra csak egy cnventje maradt:
a csiki.
255
Az erdlyi magyar salvatorianus ferenceseknek a XVII. szzadban
rendkvl nehz krlmnyek kztt kellett hivatsukat teljestenik. A fbaj
az volt, hogy kevesen voltak. Majdnem kihaltak. (Magyarorszgon is gy
volt, lttuk fent.) Idegen atykat kellett maguk kz eresztenik, akiknek
azonban a magyar nyelvben val jratlansguk iiniatt persze vajmi kevs
hasznukat vehettk. St az idegenbl, Bosznibl jtt testvreik az erdlyi
custodit mg el is szaktottk a magyarorszgi salvatorianus rendtartomny-
tl s a boszniaiba kebeleztk, jobban mondva: kebelez tettk. De hadfijuk az
egykor tanukat.
Milley Jnos, Jzus-trsasgi atya, rja 1649-ben: A csiki ferenerendiek
kztt kevesen vannak, kik a lelkeknek igazn szolglhatnnak, mert egyik
rszk mveilletlen, msik rszk klfldi, azaz boszniai vagy olasz. Ez
utbbiak, mint apostoli missionariusok, tanult emberek ugyan, de mivel
reformot akarnak, nmelyeknek rendtrsaik kzl nem kedvesek. A szerze-
tesek viszlykodsnak hire elhatol a vilgiakhoz is. A mikhzai nhny
ferences is majdinem mind boszniai. ket is csak miszsre lehet hasznlni.
256
Lippciy Gyrgy, prims, 1651 pr. 25-ikn ezt rta a Szent Ferenc-
rend felljrsgnak: Az erdlyi szenved, st romlsnak indult katho-
licizmus veszedelmes helyzete s a miatta val gond kszteti, hogy a ftisz-
telend s nagyontiszlelend atykkal most tartand jeles gylsk (kp-
talanuk) kapcsn egyet-mst kzljn erdlyi monostoraikat illeten. Ami
nhny ferencrendi hz Erdlyben van, a boszniai tartomnyhoz csatoltk.
Ebbl sok baj keletkezett. Viszlykodsok tmadtak, melyek miatt az
atyk mg az eretnek fejedelemhez is fordultak. A j atyk (boni patres)
inkbb a boszniai kolostorokon akartak segteni, mint a haza lelki bajain.
Hisz a boszniaiak mg az erdlyi np nyelvt sem rtik. A magyarorszgi
tartomnyoktl kellett Erdly szmra ferenceseket krni, e tartomnyok
azonban nem szvesen mondtak le embereikrl, kizet annyi ldozattal
neveltek s kikre Magyarorszgon is szksg vagyon. Ezrt kri az aty-
kat, hogy az erdlyi hzakat valamely magyarorszgi rendtartomnyba
kebelezzk.
257
255
1 63 5-ben a sal vat ori anusok erdlyi custodijiban mg 9 contvent volt. Ekkor
a custodit ket t r e oszt ot t k: a kolozsvrira s a marosvsrlielyire. Kt v ml va a kt
custodit mr ismt egybeolvasztottk. Bunyitay : Egylit. Emi . i. b. az illelt veknl.
Kollnyi: Magyair ferenerendi ek a XVI. sz. e. f. 56.
256
Milley jelentsei az 16481653. vekrl. Szilgyi: Erdl yi orszggylsi
emlkek. XV. kt et . 477. s kv. A 496. lapon.
257 prim. Levlt. Arch. Vet. Eccl. fase. 27. n. 273. A Szchenyi Gyrgy korabel i ,
1691- s 1692-iki, de igazban Kollonich-fle, mert Kollonich-hoz, mg mint gyri pspk-
De ms baj is volt. A ferenceseknek szkely vilgi papmunkatrsai
inkbb romlsra, mint pletre szolgltak. Milley Jnos atya 1648-ban
elpanaszolja, hogy a szkelyek kztt mkd vilgi papok sorban igen
rosszak is vannak. 1649-ben emlti a szkely ns papokat, kiket, mint
mondja, noha gonoszok, mgis trni kell, mert helyettk msokat nem
lehet a np kz kldeni. A hromszki kathlikus papok (ezt mr nem
Milley rja, hanem az 1649-i orszggyls iromnyai mondjk) felmond-
tk az engedelmessget a kathlikus vicariusnak, Szalinay (De Salinis)
Jnosnak. Az 1649. januriusmrciusi fejrvri orszggyls teht a
kathlikus rendek panaszra elrendelte, hogy Szalinay az I. Rkczi Gyrgy
fejedelemtl nyert megerst levele szerint jrjon el, s ntlen pap is lehes-
sen kathlikus esperes, ha a kathlikus ns papok beleegyeznek, hogy egy
ntlen paptrsukat vlasszk esperesnek.
258
Ha ezeket olvassuk,
259
szinte rthetetlennek tartanok, hogy a szkely-
sg is nem lett egszen protestnss, ha ugyancsak Milley Jnos atytl nem
olvasnk magasztalst annak a mlysges ragaszkodsnak, mellyel a szkely
np a kathlikus hit irnt viseltetett. s itt vissza ketll emlkeznnk arra,
amit Karcsonyi Jnos ir egy helytt, hogy t. i., ahol a fldesri hatalom
nem rvnyeslhetett, ott semmi sem szakthatta el a npet a kathlikus
Egyhztl.
260
A fentiek magyarzatul szolglhatnak ahhoz, amit az 1895-iki Bosna-
Argentina-i Schematismus r, hogy ugyanis Stephanus a Salinis
201
(fennt
tvesen Jnos), Loparai Istvn, Sarajevoi Marianus s Khun Seraphinus
grf, boszniai testvrek, az erdlyi provincit megjtottk. (Restauravit.)
1640-ben VIII. Orbn ppa ez v februr 3-n kelt S a l v a t o r i s
s kalocsai irsekhez i nt zet t levelek kz keverve. Lip pay Gyrgy rseknek saj t kez
fogalmazvnya : Reve rendi esi mi et Adm. (odm) Reverendi in Xto (Christo) Patres.
Laborant i s in Transyl vani a, imo inclintes ad rui nam Catiholicae Religionis periculum
et cura (trlve) t um ex officio Pri mat i ae, t um ex dispositione Saerae Congregationis
incumbent admonent, exi gi t (e hrom sz trlve) exi gunt , ut Emi s et Adm. Rudis
Pr i bus Vris (Reverendissimis et Ad mod um Reverendis Pa' ternitatibus Vestris) occasioned
modernae celeberrimae Congregat.ionlis nonnihil intimemius de monast eri i s suis in Tran-
pylvania (stb.).
258
Szilgyi: i. h. XV. 484. 492. XI. 8.
259
Nb. Magyarorszgon is egszen, hasonl llapotok ural kodt ak a kat hl i kus als-
papg krben a XVI. szzad msodik s a XVII. szzad els felben. Ld. Kollnyi
Fer enc: Kpek a hazai hi t j t s idejbl. Magyar Sin. 1891. Kollnyi Ferienc :
Zsinati birsg Magyarorszgon 1561-ben. Magyar Sin. 1895. Frakni Vilmos:
Magyarorszg egyhzi s politikai sszekttetsei a rmai szentszkkel. I I I . 9294. 135.
A XVII. szzad els felre nzve ld. Senkvici Mtys, esztergomi kanonok, ki t Pzmny
jelents ttele vgett Rmba a pphoz kldtt, kzi rat t 1627-bl. Prim. Levlt. Arch,.
Vet. Eccl. fasc. 19. n. 146.
260
Magyarorsz. egyht. fbb vonsaiban. Msodik kiad.
261
Salinae a hercegovinai Tuzla latin neve.
ai o s t r i brvjnelk erejvel a Szent Istvnrl nevezett erdlyi rsg
f g g e t l e n rsg lett-
262
Ez a fggetlen custodia magyarorszgi forrsaink
szerint a majgyarorszgi salvatorianus provinciibl, az 1836-iki Bosna-
Argentina-i Schematismus szerint a boszniai rendtartomnybl szakadt ki.
Mivel Lippay Gyrgy prims 1651-ben azt rta, hogy az erdlyi custodit
a boszniai rendtartomnyhoz csatoltk, s Szent Ferenc rendjnek fkorm-
nyt arra krte, hogy e custodit valamelyik magyarorszgi provinciba
kebelezzk: azt kell mondanunk, hogy az imnt emltett Schematismusnak
van igaza. Az erdlyi rsg a XV. s a XVI. szzadban s a XVII-iknek els
tizedeiben igenis a magyarorszgi salvatorianus provincihoz tartozott, de
1640 eltt a boszniaihoz kapcsoltk s gy fggetlen custodiv vlvn,
ebbl s nem a magyarorszgi rendtartomnybl vlt ki. St: amennyiben
az erdlyi fggetlen custodinak mg 1640 utn is volt valamely Provincihoz
kze, 1640 utn is a boszniai provincihoz tartozott. Bizonytja ezt
ppen Lippay prmsnak imnt idzett 1651-iki levele, melyben a prims
a Szent Ferenc-rend fkormnyt mg 1640 utn is arra krte, hogy
az erdlyi custodit valamely m a g y a r o r s z g i rendtartomnyba
kebelezze.
1687-ben, br Apafy Mihly nvleg mg fejedelem maradt, Erdly a
magyar kirly (taln jobban mondannk: a csszr) kzvetlen uralma al
kerlt. Apafy Mihlynak 1690 pr. 15-n Fogarason trtnt hallval azutn
teljesen megsznt Erdlyben a nemzeti fejedelemsg. Ezzel az erdlyi
kathoiikus egyhz az erdlyi ferencesek szmra uj, az eddiginl rvende-
tesebb korszak nyilt meg.
Ami az erdlyi kathoiikus egyhzat illeti, mint mr fent emltettk, a
XVL szzadban az erdlyi kathoiikus pspksget a protestnsok eltrl-
tk. A fent szintn emltett Bornemissza Plnak, ki Erdlybl val kijve-
tele utn, mint a nyitrai egyhzmegye administratora is, viselte az erdlyi
pspki cmet, 1579-ben bekvetkezett halla utn Rudolf magyar kirly
nem nevezett ki erdlyi pspkt. Bthory Zsigmond, erdlyi fejedelem
1597-ben, Rudolf kirly felhatalmazsval, Nprgyi Demeter, szermi
pspkt erdlyi pspknek nevezte ki s a f e j e d e l e m kinevezse alap-
jn a ppa Nprgyit az erdlyi pspksgben megerstette (1600 jan.).
Nprgyi bejtt Erdlybe s gyakorolta pspki tisztt. gy teht jra volt
erdlyi pspk. mde Zsigmond fejedelem els lemondsa utn Nprgyi-
nak meneklnie kellett az orszgbl, az 1601 januriusi kolozsvri orszg-
gyls pedig formaszerint is szmzte t s az erdlyi pspksget jra
eltrlte. Nprgyi azutn gyri pspk lett s j erdlyi pspkt II. Mtys
kirly csak 1618-ban nevezett ki. Ettl fogva a magyar kirlyok az erdlyi
pspksgre nzve kinevezsi jogukat megszakts nlkl gyakoroltk,
mde az ltaluk kinevezett erdlyi pspkk sem Rmtl; nem kaptk
362
Fridrich: i. h. I . 45. 46. Erd. Sief. Schein. 1901.
meg soha a megerstst, sem Erdlybe nem mehettek, sem ebben az orszg-
ban joghatsgot nem gyakorolhattak. 1618-ig mg csak vicariusok sem
volt az erdlyi katiholikusoknak. Ekkor vgre Fejrdi Mrton, szepesi kano-
nokot kldtk Erdlybe vicariusnak s neki Bethlen Gbor fejedelem 1618
mjus 2-n kinevezsi okiratot adott, re ruhzvn ,,a szent tridenti zsinat-
tl szablyozott" egyhzi joghatsgot s az erdlyi kathoiikus papoknak,
valamint hveknek meghagyvn, hogy uj helynkknek mint fpapjuknak,
engedelmeskedjenek. A Fejrdi utn kvetkezett erdliyi vicariusok sor-
ban ferencrendiek is szerepeltek. Fejrdi kzvetlen 2, vilgi pap
utdnak vicariussga utn ugyanis a ppa 1636 okt. 1-n a fent emltett
De Salinis Istvn ferencrendit rendelte az erdlyi missio" fnknek,
praefectusnak, kit I. Rkczi Gyrgy fejedelem csak 1646, vagy 1647-ben
nevezett ki vicariusnak. 1652-tl 1668-ig megint 4 vilgi pap tlttte be a
vicarius tisztt, 1668-ban pedig a ppa Domokos Kzmr ferencrendi atyt
nevezte ki erdlyi apostoli helynknek s mint ilyet a grgorszgi Corona
cmre pspknek szenteltette. Domokos, kit a magyar kirly ajnlt a
ppnak kinevezsre, 1677-ig helynkskdtt s azutn mg 1716-ig voltak
vicariusok, kik kztt azonban mr ferencrendit nem tallunk. A vilgi
- pap vicariusok legtbbje erdlyi plbnos volt. rdekes, hogy Kada
Istvn esztergomi kanonokot, kit I. Lipt kirly 1687-ben erdlyi pspknek
nevezett ki, a ppa ebbeli minsgben, pp gy, mint a tbbi, a magyar
kirlyok ltal kinevezett erdlyi pspkt nem erstette meg, de 1689-ben
a Congregatio de Propaganda Fide Kadt megtette erdlyi apostoli vica-
riusnak.
263
Illys Andrs, kit I. Lipt kirly (pozsonyi kanonokbl)
1696-ban nevezett ki erdlyi pspknek, azt hitte, hogy mr megkezdheti
mkdst egyhzmegyje terletn. Bejtt Erdlybe, a Szkelyfldn
canonica visitatiot vgzett, Csiksomlyra egyhzmegyei zsinatot hitt egybe
s hatrozatokat hozott, melyeket a kathoiikus mgnsok alrtak. mde
1697-ben az erdlyi gubernium t mg, a trvnyekre s a Leopoldinumra
vall hivatkozssal, az orszgbl kiparancsolta.
264
1713-ban, illetleg 1715-ben
azutn megsznt a tbb, mint msfl vszzados rvasg. Megint lett rendes,
a kirlytl kinevezett, a pptl megerstett s egyhzmegyjben fpsztori
hivatalt vgezhet erdlyi pspk. 1713 feb. 18-n III. Kroly kirly csik-
karcfalvai Mrtonffy Gyrgy, esztergomi kanonokot kinevezte erdlyi
pspknek s Als-Fejr vrmegye fispnjnak, egyszersmind bri rangra
emelve t. 1715 dec. 11-iki Tendeletvel a kirly visszalltotta, jra meg-
alaptotta az erdlyi pspksget. 1716-ban rkezett az j pspk
Erdlybe. Ez v febr. 17-n fispnsgba, febr. 19-n pedig a reformtu-
203 F
ra
]cni Vilmos : A magyar ki r l yi kegyri jog Szent Ist vnt l Mri a Terziig.
1895. 290. s kv. 333. 384. 388. 1840-iki Erdlyi Schematismus. LXXVI I I . LXXI X.
Kollnyi: Esztergomi kanonokok 11001900. 1900. 291.
284
Id. Schern, XXXI I . XXXI V. Kollnyi: i. k. 315.
soktl visszavett gyulafejrvri szkesegyhzban pspksgbe iktattk. A.
pspksghez tartoz 14 falut s 6 rsz jszgot birtokba vette.
265
Ami a ferencrendieket illeti: annak kapcsn, hogy a katholicismus
Erdlyben megalzott helyzetbl j ra felemelkedett, az llami s trsa-
dalmi letben magnak jra nagy teret hdthatott, Szent Ferenc fiai is
csakhamar visszanyertk ez orszgban azt az llsukat, mely'et ott a Protes-
tantismus eltti szzadokban elfoglaltak.
1692 febr. 22-n F r a t r e s Mi n o r e s S t r i c t o r i s o b s e r v a n-
t i a e erdlyi R e f o r m a t a C u s t o d i a-ja a csiki conventbl Kollonich
Lipt grf, gyri pspk, bibornokhoz, ki a magyarorszgi s erdlyi, mind
vilgi, mind egyhzi gyeknek fintzje volt, levelet intzett, melyben az.
atyk elmondjk, hogy mennyi szenveds, ldzs, baj kztt tartottk fenn
a ferencesek Erdlyben a katholikus vallst s hogy templomaik el vannak
vve (a XVI. szzadbeli elvtelek) s profn clokra istllnak s m
egybnek vannak hasznlva, amirt is krik a bibornokot, hogy rgi helyeik
visszaszerzsben legyen segtsgkre.
260
A custodia tagjai s kztk minden bizonnyal a magyarok, ekkor mr
teht annyian voltak, hogy sz lehetett a conventek szmnak szaportsrl.
S valban, a kirlytl kezdve minden felsbb hatsg, klnsen a
katonai tmogatsval s jtev fldesurak, valamint vrosi polgrok ado-
mnyozsa rvn a ferenerendiek, kiknek, mint tudjuk, a XVII. szzad els
felben csak 3 conventjk volt, a csiki
1
, a mikhzai s a gyergyszrhegyi,
melyekhez 1677-ben mg csak egy: az esztelneki jrult, a XVIII. szzadban
18, rszben olyan helyen, melyen mr a mohcsi vsz eltt is volt, rszben
olyanon, melyen haj dan nem llt fenn ferencrendi convent, telepedtek meg,
nevezetesen: Szebenben (1716), Vajdahunyadon (1710), Kolozsvrt (1727),
Medgyesen (1721), Udvarhelyt (1700 krl), Dsen (1712), Brassban
(1729), Fogarason (1736), Szamosujvrt (1744), Gyulafejrvrt (1725),
Szszvrosban (1730), Szszsebesen (1731), Marosvsrhelyen (1735),
Tordn (1735), Torockszentgyrgyn (1742), Szken (1752), Khalmon
(1762) s Htszegen (1768).
Kzben az 1729-iki egyetemes kptalan az erdlyi, Szent Istvn
kirlyrl nevezett nll rsget, meghagyvn neki Szent Istvn nevt ,
rendtartomny rangjra emelte. Els fnke az uj provincinak Csat
Elek volt.
267
205
Szilgyi Ferenc: Rajzok Erdl y llamletbl a XVIII. szzadban. Kzlemnyek
az erdlyi rmai kat hol i kus egyhzi trtnetbl. Er t . a trt. tud. kr. 1874. 1013. *
Az erdlyi katholikus egyhz jogi helyzetnek, vagyoni viszonyainak 1691-ben megindult
jra. rendezsrl bvebb nyomtatott irodalmi s, klnsen a Primsi Levltrbl ((az
Arch. Vet. Eccl. fasc. 27. n. 273. alatti csombl), levltri anyagot gyj t t t nk, de ennek
felhasznlst a jvre halasztjuk.
266 Prim. Levlt. Arch. Vet. Eccl. fasc. 27. n. 273.
267
Fridrich: i. h. I. 45. 46.
Mria Terzia kirlyn a miniszteri conferentia 1742 dec. 3-iki l-
snek javaslatra az erdlyi (ferencrendieknek, az rendtartomnyuknak
(O r d i n i s Mi n o r u m S a n c t i P a t r i s FT a n c i s c i S e r a p h i c i
R e f o r m a t o r u m S t r i c t i o r i s O b s e r v a n t i a e P r o v i n c i a
S a n c t i R e g i s S t e p h a n i T r a 11 s y 1 v a n i a e), mely, mint a
kirlyn ratta, 1729-ig csak custodia volt, de most mr (m i s s i o n a r i a)
p r o v i n c i a
268
valamennyi, akkor fennllt con ven tjre s residentiajra
nzve kirlyi adomnyoz,
269
illeten, ha a multban mr volt egyszer kirlyi
adomnyozs, jraadomnyoz, tovbb a magnadomnyzk adomnyo-
zst is megerst, vgl klns kirlyi vdelembe s prtfogsba vev
levelet adott s 1743 mrc. 8-n az erdlyi tartomnyi cancellaria s az
erdlyi kirlyi tbla evgre kln kikldtt rnokainak s hites jegyzinek,
tovbb az illet vrmegye alispnjainak,
270
szolgabirmak, alszolgahiri-
nak, hites trvnyszki lnkeinek (a megye tblabirinak)
271
s jegyzj-
nek, illeten az illet szk helyettes birinak, kirlyi eskdt lnkeinek s
jegyzinek, illeten az illet szabad kirlyi vros vagy mezvros birjnak,
egyb tancsurainak (senatorainak) s jegyzjnek megparancsolta, hogy
az atykat az illet convent vagy residentia birtokba vezessk s iktassk
be.
272
(Bevezetsi s beiktatsi rendelet. Litterae introductoriae et statuto-
riae.) Az ennek alapjn megtrtnt bevezetsekrl s beiktatsokrl szl
hiteles okiratokat (ahny convent s residentia, annyi okirat) a bevezetse-
ket s a beiktatsokat vgzknek a kirlynhz intzett jelentsei; alakjban
(klnbz keltezssel, inert a bevezetsek s a beiktatsok a klnbz
helyeken klnbz idkben, de mindentt hamarosan a kirlyi rendelet
268
A Bosna Argentina-i rendt art omny, 1895-iki Schematismusa szerint, 1895-ben
ia Missionar i a Provi nci a volt. Az erdlyi r endt ar t omny ma "mr nem az, lvanem csak
Provincia.
269
Ha valaki a ferenceseknek telket, fekv get, i ngat l ant adomnyozott vagy
eladott, szksg volt ki rl yi adomnyozsra is, mer t magszakads esetn minden telek,
ingatlan, fekvsg a koronra szllt. Hogy t eht az illet telek stb. rkre, hborttat-
lanul az adomnyos vagy vev lehessen, szksg volt, hogy a ki rl y az illet telekrl
stb. lemondjon, az , az illet t el ekre stb. vonatkoz rksdsi j ogt j us regium
az adomnyosnak, a vevnek engedj e t .
270
1 848 eltt minden vrmegynek kt al i spnj a volt, az egyik rendesen a kz-
igazgatsi, a msi k a trvnyszki gyek tn llt.
271
1848 eltt a vrmegye nemcsak kzigazgatsi hatsg, hanem birsg is volt.
St gy volt ez mg j darabig 1848 ut n is, az 1870-es vekig, amikor azutn vgleg
elvlasztottk egymstl a kzigazgatst s az igazsgszolgltatst Minden vrmegyben
volt vrmegyei birsg, vrmegyei trvnyszk, vrmegyei tltbla, sedes judiciair ia,
rvidtve: sedria. Ennk a t agj ai voltak a vrmegyei trvnyszk, t bl a lnkei, assiesso-
res Inclyti Comitatus X. Sedis Judi ci ari ae, a hires rgi vrmegyei t bl ab rk (a rgi j
t bl ab r k) . Papok i viseltk ezt a cmet, papokat is megvl aszt ot t ak t bl abi rknak.
272
In roducere et stptuere. Igazban a bi rt okost a birtokba nem i nt roducl t k
s st at ul t k, hanem a birtokost a bi rt okba i nt rodukl t k ugyan, de ami a st at nl st
illeti a b i r t o k o t st at ul t k a birtokosnak' .
vtele utn, ment vgbe) alkalmuk volt tolvasni.
273
A kirlynhz intzett
jelentsek gy kerltek az illet conventek s residentik birtokba (s
innen a gy'ngysi levltrba), hogy miutn a cancellar a jelentseket a
kirlynnek bemutatta s rluk a cancellariban jegyzket vettek, vissza-
kldtk ket az illet megyhez, vagy szkhez, vagy vroshoz, hogy adjk
ki ket az illet rendhzaknak, melyeknek azutn szolgljanak rk bizony-
sgul. Azrt rjuk ezt, mert a szbanforg jelentseken semmi nyoma sincs,
hogy m s o l a t o k , teht_eredetieknek kell ket vennnk. A jelentsekbe
bele van foglalva a kirlyn bevezetsi s beiktatsi rendeletnek msolata,
a kirlyn pedig a bevezetsi s beiktatsi rendeletben emlti az adomnyo-
zs, illeten jraadomnyozs tovbb a magnadomnyozs meger-
stsnk, vgl a kirlyi prtfogsba vevsnek tnyt, ezen fell elmondja
hiteles okiratok (kptalani kiadmnyok s ehhez hasonlk) alapjn az
illet convent vagy residenti alaptsnak trtnett. Albb, a rendhzak
trtnetben, az itt emltett forrsokat a klnbz erdlyi rendhzak hist-
rijban felhasznljuk.
Az erdlyi ferencesek teht ugyancsak ers jogi alapon birtk s br-
jk hzaikat.
1900-ban a Szent Ferenc-rend generlisnak rendelete (1900 jun. 3.)
alapjn az erdlyi, Szent Istvn rendtartomnyhoz; csatoltk a kapisztrnus
provincibl: a dvai s az alvinci conventust s a krsbnyai residentit.
Eszerint ma az erdlyi rendtartomnyhoz tartoznak: a csksomlyi,
a mikhzai, a szebeni, az eszt{nki, a vajdahunyadi, a kolozsvri, a med-
gyesi, a gyergyszrhegyi, az udvarhelyi, a dsi, a brassi, a fogarasi s.
a szamosujvri convent, * a gyulafej rv ri, a szszvrosi, a szszsebesi,
a marosvsrhelyi, a tordai, a torockszentgyrgyi, a szki s a khalmi
residenti, vgl a htszegi hospitium. Ezenkvl van mg a rendtarto-
mnynak kt quasi-hospitiuma is (Borszken s Szovtn) nyri dl-
helyl a betegek szmra.
274
13. Megjegyzs a conventualis minoritk magyarorszgi
rendtartomnyrl.
Hogy a eonventualisok 1517 ta milyen viszonyban vannak Szent
Ferenc Rendjhez s a jelenleg val magyarorszgi eonventualisok milyen-
ben a rgi magyar conventualisokhoz, kifejtettk mr e fejezetnk 2. -ban
s jelen -unk I. pontjban.
A mostani magyar eonventualisok eldei 1607-ben jttek be haznkba
273
A gyngysi couvent levltrbl. Az erdlyi faldbl.
274
1901-iki Erd. Stef. Schematismus.
Lengyelorszgbl. Gersei Peth Istvn (meghalt 1611.), Peth Ferenc, jszi
prpostnak (meghalt 1622.) testvrbtyja, a zemplnmegyei Sztropkn fbl
conventet pttetett, melyet az emltett 1607-ik esztendben a lengyelorszgi
krosnoi conventbl behvott conventualis atyknak adott t.
275
Ksbb a
conventualisok Sztropkrl elmentek,
276
de Magyarorszg tbb helyn, hol
szintn megtelepedtek, megmaradtak s gy keletkezett magyarorszgi rend-
tartomnyuk, melyet Magyarorszgi Szent Erzsbetrl neveztek el.
Hogy e rendtartomny mikor alakult meg, errl
1
nincs adatunk, de
azt tudjuk, hogy a mai magyar conventualisok eldei a XVII. szzad-
ban Sztropkn kivl, ahol mg 1648-ban is ott voltaik,
277
haznkban mg
csak Egerben, Nagybnyn, Cstrtkhelyen, Lcsn s Esztelneken,
illeten Kzdivsrhelyen telepedtek meg, tbbi magyarorszgi helyeiket
pedig mind csak a XVIII. szzadban foglaltk el. S mivel a XVII. szzad-
ban birtokba vett magyar helyekre val jvetelk is (Sztropjk kivtelvel)
csak az 1668-tl 1690-ig terjed idre esik, gy tny, h o g y a mai magyar
conventualisoknak! a XVII. szzad els felben haznkban mg csak egy
conventjk volt: a sztropki.
1635. mj. 19-n II. Ferdinnd kirly ezt rta Pzmny Pter, esz-
tergomi rseknek: Mellikeljk a conventualis minoritk
278
folyamod-
st.
279
A nevezett szerzeteseket szabad menlevllel hsgedhez utastottuk,
mint Metropolithoz, hogy hsged szndkukat, (kvetelseiket s lltla-
gos igazukat megsmerhesse (rluk magnak tletet alkothasson). Vrjuk
hsged vlaszt, melyben minket az gyrl vilgostson fel (neknlk az
gyrl adjon tancsot).
280
A fentiek szerint a kirlynak e levelbl a'dgha
szabad kiolvasnunk, hogy a Lengyelorszgbl bejtt s 1635-ben haznk-
ban mg csak egy conventtel bir conventualisoknak ebben az vben
Magyarorszgon mr lett volna rendtartomnyuk, hanem csak azt, hogy,
ez idben az atyk a kirlynak mg csak a rendtartomny alaptsra
vonatkoz s z n d k u k a t adtk el s ami ezzel egyrtelm azt
a krsket, hogy az orszgban Sztropkn kivl mg ms helyeken is
275
Min. Schematismus. 1882/83.
278
A szt ropki eomrventet, a conventualisok tvozsa ut n, 1673-ban az emltett
Peth Ist vn unokj a: Peth Zsigmond kamarai elnk s zemplni fispn (megh. 1675),.
a sal vat ori anusoknak adta. Ld. Fridrich: i. b. II. 79. Fridrich adat ai t ki j avi t ot t uk
ffagy Ivn al apj n.
277
Er r e vonalkz (adatunkat ld. albb a rendhzak trtnetben.
278
Religiosi Fr at r es ex Or de (Or dine) Minorum S. Francisci conventualium.
279
Sajnos, a folyamods a Conc. Exp. gyj t emnyben ni ncs mg, s nem is lehet,,
mer t hisz a folyamodst a ki rl y Pzmnyhoz kldte. A nevezett gyj t emnyben esak a
ki r l y Pzmnyhoz i nt zet t Heveinek fogalmazvnyja van meg.
280
Quas quidem religiosas persona ad fidelitatem Vam (Vestram) t amquam Metro-
politanum cum sal vi pansus Mtteris direximus, quatenus de intentione et postulates prae-
tensionibusque eorum cognoscatis, a fide Va (a fidelitate Vestra) peiramplius per
reseri pt um informationem expect at uri . Grat i a (stb.) Conc. Exp. 1635. 205. maj . 19.
megtelepedhessenek. Tovbb a kirly levelben emltett l l t l a g o s
j o g-ra hivatkozs (praetensionibusque) minden bizonnyal azt jelenti,
hogy a Lengyelorszgbl jtt conventualis minoritk a kirlyhoz intzeti
folyamodsukban azt lltottk, hogy nekik a rgi magyar cnventulisok
elhagyott conventjeihez j o g u k van.
281
Az 1765. 42. tc. a conventualisokat bevette (recipilta). E trvny
szvege ez:
Mivelhogy a Szerfl Szent Ferenc atya trshzas kicsinyeinek Szent
Erzsbetrl nevezett rendtartomnybeli szerzetes rendje
282
mindjrt meg-
alakulsa utn az apostoli orszgban sokig s szpen virgozvn, ksbb
hossz idn t a tarts hbork s klnMie viszontagsgok miatt haznk-
kal egytt ugyanazon sorsban volt knytelen osztozni, majd pedig ez
apostoli orszg dicssges kirlyainak diadalmas fegyverei elzvn a
keresztnysg ellensgt, a felsges rmai csszr s Magyarorszg kirlya:
VI. Krolytl klns prtfogsba vtetett s az 1715. vben tartott orszg-
gylsen az istentisztelet gyaraptsa s terjesztse vgett a tbbi szerze-
tes csald kz mr jlag be is fogadtatott, becikkelyezse azonban akkor
elmaradt: ezrt a karik' s a rendek a nevezett szerzetes rendet, azonban
ms becikkelyezett koldul rendek mdjra minden szavazat s ls nlkl,
jelen cikkelykkel bevettnek nyilvntjk (pro recepto declarant), azzal
a ktelezettsggel, hogy e rend, hlja bizonysgul, a kirlyi s apostoli
szent felsgnek s utdainak, Magyarorszg kirlyainak, valamint ez
apostoli kirlysgnak srtetlensgert, boldogsgrt s gyarapodsrt
venknt mindrkre tizenkt szentsges szent miseldozatot tartozzk
szolgltatni.
Az 1715. s az 1764/65-iki orszggyls teht gy tntette fel a Len-
gyelorszgbl haznkba bejtt conventualisokat, mint a rgi magyar eon-
ventualisok jogutdait, mde mind a kt orszggyls tvedett. Senki se
vegye ez lltsunkat vakmersgnelk, mert a rgi magyar trvnyekben
nem ez az egyedli trtnelmi tveds.
Ma a conventualis minorita rend magyarorszgi rendtartomnynak
4 rsgben, a Szerfi Szent Ferencrl, a Pdovai Szent Antalrl, a Szent
Bonaventurrl s a Szent Hromsgrl elnevezettben, sszesen 12 con-
vent, u. m. az aradi, a szegedi, a lugosi, az egri, a nagybnyai, a nyr-
281
Azrt mer j k ezt rni, br a ki rl yhoz i nt zet t folyamodst nem olvashatjuk-
mert a conventualis t rt net rsnak mg ma is ez az l l spont j a. mde ez az llspont
tves, mer t ama conventekkez j o g u k csiak a rgi magyar eonventualisok egyenes, tr-
vnyes j ogut dai nak: az observans m a r i a n u s o k n a<k l ehet et t s ha a Lengyelor-
szgbl j t t conventuaiifioknak pl. 1671-ben I. Li pt ki rl y a mari anusok rgi lcsei
monost ort odaadta, ezt csak azrt t ehet t e, mert hozz a mari anusok mr nem forml t ak
jogot. Egybi rnt a legtbb, a XVII. s a XVIII. szzadban l t rej t t conventualis rend-
hz mi nt egszen j nlapitdott.
282
Religiosus ordo minorum saneti pat ri s Franci sci Seraphici canventualium pro-
vinci a sancta Elisabeth.
btori, a miskolci, a cstrtkhelyi, a lcsei, az imregi, a kolozsvri s
a kzdivsrhelyi, tovbb 5 residentia, u. m. a pancsovai, a szilgy-
somlyi, a nagyenyedi, a marosvsrhelyi s a gdlli ll fent. E rend-
hzak kzl 5 mr a XVII., 11 mr a XVIII. szzadban megvolt, csak
a gdllit alaptottk a legjabb idben.
283
14, Megjegyzs a kapucinusok osztrk-magyar
rendtartomnyrl.
1646-ban Pl ff y Pl grf Bazinban kolostort akart pttetni a kapu-
cinusok szmra. III. Ferdinnd kirly megkrdezte Lippay Gyrgy
primst, nincs-e ennek akadlya amiatt, hogy kapucinusok eddig mg
nem voltak az orszgban, meg, hogy nemsokra orszggyls lesz,
284
(amelyen a protestns rendek majd szv tehetnk az j rend behozst).
Hogy a prims mit felelt erre a kirlynak, nem tudju|k, de azt tudjuk,
hogy 1674 jan. 29-n I. Lipt kirly azt rta Kotlonics Lipt, bcsjhelyi
pspknek s a magyar kamara elnknek, most j alkalom volna a
kapucinusokat, kik Magyarorszgba alkarnak jnni, Bazinban letelepteni,
mert az ottani templom a protestns lelksz hallval megresedett, s
hogy a kirly 1674 jun. 3-ikn jra ajnlotta Kollonicsnak a kapucinusok
Bazinban val leteleptsnek gyt.
285
Valban, a kapucinusoknak bazini rendhza mg I. Lipt kirly s
Kollonics idejben, nevezetesen mg az 1674-i)ki esztendben ltrejtt Sze-
lepcsnyi Gyrgy, esztergomi rsek, a Plffy grfi csald, Hedly Mtys
br s ms jtevk bkezsgbl.
286
Hogy az atyk templomul a luthe-
rnusok templomt kaptk meg, kitnik a kirlynak fent idzett, 1674.
jan. 29-iki levelbl. A kapucinusok teht 1674-ben jttek be haznkba.
Bazinon kivl a XVII-ik szzadban lett mg hzuk Pozsonyban, Budn
s Mrott, a XVIII. szzadban pedig Nagyvradon, Tatn, Besnyn s
Eszken.
Valamennyi, itt emltett conventjk megvan mg ma is s a bcsi,,
bcsjhelyi, az alsausztriai scheibbsi, a linci s a gmundenival egytt
alkotja a kapucinusok osztrk-magyar rendtartomnyt, mely, miutn
Magyarorszgon is lettek a rendnek hzai, mg a XVII. szzadban, az
osztrk-cseh-stjer provincibl vlt ki.
287
283
1882/83. s 1912/13-iki Min. Nvt r.
284
Conc. Exp. 1646. 309. jul. 21.
285
Prim. Levlt. Arch. Vet. Eccl. aisc. 26. n. 240. A lent ki emel t m e gre-
sedett" sz azt jelentett^, hogy ia ki rl y, biztosai a "baziini l ut hernusokt l templomu-
kat papj uk hal l a ut n elvettk. Fab-Klanicsa. Pozsonymegynl, Bazinnl.
286
1 891-iki Kapuc. Schern.
287
Id. Schern. V. . Szllsy Kr ol y: i. h. 178., 179.
n. FEJEZET.
A ferencesek a trk vilgban.
1. . A ferencesek a trk vilgban.
^A t rk unalom ltalnos jelleme. A trk viselkedse a keresztnyek i rnt .
A t rk mi nt bir a katholikusok s a protestnsok kztt. Az 1545,-iki szegedi hit-
vi t a. A keresztnyek szabad val l sgyakorl at nak megszortsa. A t rk t erl et
pspkei; A kat hol i kus plbnik, helyek, melyeken katholikusok l akt ak. Ferene-
rendi ek, vilgi papok, jezsuitk. A frdem a kat hol i kus hi t megt art sa krl a t rk
t erl et en a ferencrendi ek volt. A kecskemti hveknek 1644-iki levele az esztergomi
rsekhez. A t rk, mi nt a ferenerendiek oltalmaizja. Ferencrendi vrt anuk a,
trk vilgban.)
Hogy bnt a trk a keresztny hvekkel, papokkal s szerzetesekkel?
Mik voltak az elvei, mi a rendszere a keresztny vilgiak s egyhziak irnt
val viselkedsben?
A trk nem-mohamedn valls alattvalinak ggs, kemny, kizsk-
mnyol ura volt.
A trk uralom vezreszmjt hvesn kidombortjk Ibrahim
nagyvezr szavai (1527): Arany s drgak nem uralkodik, hanem a szablya,
engiedeilmessget a szablya szerez s biztost. Az, erszak s a hdts
ura!lima volt ez s e jellegt, ahol fen maradt, megtartotta mind e mai napig.
A magyar vilajetben is
2S8
vakon engedelmesked, akaratnlkli szolgja
volt a fegyvertelen rgi lakossg a felfegyverezett muzulmnnak. Moha-
medn s rajah gy lltak szemben egymssal, mint a rajah a maga marh-
jval!. Egykor keresztny ura slem becslte ugyain tbbre, st a hdts kor-
ban is gyakran megesett, hogy, a jobbgy enyhbbnek tallta a trk uralmat
fls urai, valamint az idegen zsoldosok nknyeskedse ell trk terletre
meneklt. De a rgi fldesr s a jobbgy kztt mgis volt bizonyos er-
klcsi kapocs. Egy Istent imdtak, egy templomba jrlak, egy hazban sz-
lettek. Az r legtbbszr rklte jobbgyait, kztk ntt fel, s mint vagyo-
nnak legrtkesebb rszt, utdaira is t akajrta ket hagyomnyozni." (A
trk hbrbirtkok: a tiJmr s a ziamet, nem voltak rkletesek.)
,,Mindez a trk hdtssal egyszerre (megvltozott Nem a szolgasg,
nem a sok teher fjt a tmegnek, hisz ahhoz hozzszoktattk lbbi urai.
Ami bntotta, ami leginkbb sjtotta: amaz idegen vilg volt, rthetetlen
288
Eleinte csak egy vi l aj et volt Magyarorszgon : a budai, azut n lett mg hr om:
az egri, a temesvri s a kanizsai.
jogi s erklcsi fogalmaival, mefliybe belekerlt. Hdtk s hdtottak kztt
nem lteslhetett semmi erklcsi kapocs, mint a rgi rendi trsadalomban,
ahol a jobbgy, ha vagyont s rdemet szerzett, mgis csak bejuthatott az
uralkod rtegekbe. A trk vallsi trvny elvileg kizrta e lehetsget. A
nem-mohamedn rk szolgasgra volt krhoztatva . . . A szabadulsra csak
egyetlen mdja nyilt: a mohaimedn vallsra val ttrs. Sokan ezt is meg-
tettk, de a tmegek, minden szenveds dacra, ellenlltak, megmaradtak
si vallsukban s ezzel a szolgasgban . . . A trk azon a terleten, melyet
kardjval szerzett, a ms vallsul csak trt lnynek, rabszolgnak, alval
fajhoz tartoznak nzte . . . Ur s szolga nem brtk egytnst megrteni soha,
s klnsen nem a magyarajk u lakossg, mely az idegen vilgban s lgkr-
ben mindinkbb pusztulisnak indult. Lassanknt csakugyan messze vidke-
ken kiirtotta a trk uralom a magyar npet, melynek helyt grg nem
egyeslt szlvok s olhok foglaltk el." (Akr csak az oszltrk uralomrl
olvasnnk.) Ezek kevesebb trtneti traditio s cseklyebb mveltsg birto-
kban knnyebben tudtak alkalmazkodni a trk viszonyokhoz s rszben
fegyverrel is szolgljk a szultnt a magyarok ellen."
289
Ezzel a komor kppel egszen ellentteset fest Takcs Sndor Rajzok
a trk vilgbl" cm mvben.
2
"
90
E munka azt akarja megrtetni az olva-
sval, hogy a trk uralom jobb volt, mint a nmet (ez, sok tekintetben igaz),
st, hogy egyltalban nem is volt olyan rossz s kegyetlen, mint rla ltal-
ban hresztelik. mde krds, vjjon azt a dersget s kedvessget, mely
a Takcs rajzolta kpek legtbbjn! elmlik s mely valamennyi esetben
tagadhatatlan trtnelmi igazsg, die mely csak egyni embersgbl fakadt,
szabad-e gy ltalnostani, hogy az egsz r e n d s z e r r e kiterjesztjk? Mi
gy gondoljuk, hogy mgis csak Acsdy-nak, Salamon Ferencnek
291
s lta-
lban a rgi hagyomny nyomn indul trtnetrsnak van igaza, s hogy
klnsen Acsdy-wak e l v i megllaptsai s ezek nylnak a dolgok igazi
mlyre, lnyegre megdnthetetlenek. Ha trk uralom olyan j dolog
lett volna, nein lett volna minden magyarnak leghbb hajtsa, hogy ez az.
uralom megsznjk. Ne adj minket, Uram, a pognyoknak martalkul.
Ne hzzk tovbb is a keresztnysg vrvel ez a vrszop nadly! Apadjon
el mr egyszer a trk flhold! Hadd vetkezze le gyszruhjt a sok kereszt,
b, bnat, szenveds utn a szegny magyar maradvny!" gy fohszkodtak
az Istenhez a trk vilgban a magyarok, amint ezt egy rgi magyar kl-
vinista imdsgos knyvben olvashatjuk
292
s most kvetkezik az a krds,.
289
Acsdy Ignc : Milleneumi Trt. V. 284., 285.
290
Hrom kt et . 19151917.
291
Magyarorszg a trk hd t s korban. 1864.
292
Klesry Smuel : Bnkd llek nygsei. Srospat ak. 1666. Idzve Acsdy
Ig.nonl : Magyarorszg Budavr visszafoglalsa korban. 1886. 47. lap. Rgi, inkbb-
prtokat^ mi nt az igazsgot szolgl t r t net i mvekben gyakr an olvassuk, hogy a r gi
magyar kl vi ni st k a t r k k e l s z v e k e z t e k . E'z csak gy egyszeren mondva.
hogy ha a trk gy hnt keresztny alattvalival, gy lllenzte, elnyomta
ket, ahogy lertuk,
293
m a g t a k e r e s z t n y v a I I
1
s t bntotta-e, ki
akarta-e irtani, gtolta-e gyakorlst, a mohamedn vallsira akarta-e kny-
szerteni a keresztnyeket?
Errie a krdsre hatrozott n e m-mel kell felelnnk.
A trk mindezt nem akarta, mert 1. ha valamennyi np, melyet le-
igzott, a mohamedn vallsro trt volna, csak gondot okozott volna neki
az elnyomsukra, kizskmnyolsukra a vallson kvl ms j o g c m e t
keresnie, 2. a (trk jl tudta, tbb tartomnyban a tapasztals megtantotta
erre, hogy ha mr a npet a valls miatt, azaz annak a c m n sanyar-
gatja, szolgasgban tartja, ajnlatos a npet Ifegalbb vallsnak gyakorl-
sban nem hborgatnia, mert ha ezt is megteszi, a np vgkpp felmondja
a szolglatot, egyszeren sztfut, resen hagyja a tartomnyt. A valls dol-
gban a trk tbb trelmesisg|et tanstott a keresztnyek irnt, mint a
keresztnyek egyms vagy a zsidk irnit. Ha a nem-mohamedn pontosan
megfizette adjt, a trk nem sokat trdtt vallsval" rja Acsdy
Ignc s ez igaz.
294
,
De ht albb ltni fogjuk a kegyetlensgeket, a knzsokait, az ldk-
lseket, melyeket a trk keresztny papokon, klnsen ferencrendiekeii
elkvetett s mindez hogy egyeztethet ssze az imnt rottakkal?
Nos 1. a kegyetlenkedsek egy rsze hborban trtnt, olyan terle-
ten, mely nem volt a trk, vagy mg vgleg nem volt az v (ilyen terle-
tekrl trtntek a npnek rabszjon val elhajlsai, azaz a rabszolgavs-
rokra val vivsei, stb.) s amit a trk az ellensggel teitt, az nem tartozik
az , alattvalival szemben kvetett eljrsnak keretbe. A hbort vgre
a trk is gy viselte, mint a keresztny hatalmk viseltk s viselik mg
ma is. 2. A trk igenis olyan papokat s szerzeteseket is bntott, kik alatt-
val-i voltak, de az ilyenek ellen csak akkor dhngtt, ha lzadknak, az
hatalma ellen trknek, az elllensggel cimborlknak, sszeeskvknek,
rulknak, teht ha politikai ellenfeleknek tartotta ket. Mikor Vidoc F-
bin, vilgi papot, Vinkovics Benedek, zgrbi pspk, 1640-ben Szlavniba
egy sorba t art ozi k pl. azzal iaz lltssal, bogy a rgi magyar katholikusok rossz
hazafiak voltak, ki k a magyar szabadsgot Bcsnek eladtk. Aki k a trkkel val szvet-
kezst a rgi magyar kl vi ni st knak olyan nagyon szemkre hnyt k, elfeledtk, hogy
a t rkkel pl. hogy mst i t t most ne eml t snk a kat hoi i kus Velence s a l e g -
k e r e s z t n y e b b franci a ki r l y is szvetkeztek s elfeledtk, hogy a rgi magyar
kat hoi i kus s prot est ns pol i t i ka csak pi l l anat nyi eszkzeikben (azokban sem aniindg)
t rt ek el egymstl, de a c l j a egy volt mindg mi nd a ket t nek. Ezeknek az igazs-
goknak a bvebb bebizonytsa most nem t art ozi k ide.
293
Nem a valls mi at t ! A lenzs, az elnyoms m a g b a n v v e kvnatos volt,
m a g b a n v v e cl volt, megl et t volna a valls nlkl is m s cmein. Az adot t
viszonyok kzt a valls volt a j o g c m , az rgy, de c s a k jogcm,, csak rgy volt,
mert hisz t udj uk, hogy egyazon valls npek, emberek is lenztk s elnyomtk egymst.
294
Mill. Trt-. V. 285.
kldllie canonica visitatio vgett, hogy a katholikusok helyzett megvizsglja,
kis hja volt, hogy a trk hatsg ezt a papot nom vgeztette ki. Mirt?
Azrt, mert mint maga Vidoc rja azt vlltk rla, hogy rulja a trk
fldnek s az rdemes trk csszrnak, hogy Vaskba nem a rmai katho-
iikus valls gyben jtt, hanem harcs (ad) szedse vgett."
295
Itt mg
csak azt jegyezzk meg, hogy a trk hatsgok sokszor azrt lptek fel a
keresztny felekezetek papjai l,len, mert azok egymst vdoltk meg a hat-
sgok eltt, mint a vallsi bke meghbortott, mely esetben teht a neve-
zett hatsgok megint nem vallst, hanem politikai bnt ldzitek. 3. Igaz,
hogy a trkk az ottomn uraliom alatt l kathoiikus papokat, szerzetese-
ket tbbszr akkor is megtmadtk, kifosztottk, hzukat felgyjtottk stb.,
mikor erre nem volt igazi vagy vlt politikai ok, de az ilyesmi egyszer ma-
gnrabls voillt, amely minden kormnyzat alatt elfordult, az ilyen esetek-
hez teht, mg ha hatsgi s z e m l y ek kvettk is el ket, a h a t s g -
n a k magnak semmi kze sem volt, slt az ilyen tetteket a hatsg tiltotta,
krhoztatta. Szval: a trk kormnyzat a keresztny valls gyakorlst
nem hborgatta, a keresztny papokat hivatsuk vgzsben ha csak errl
volt sz nem zavartat, st a keresztny felekezeteket egyms tmadsai
ellen meg is vdelmezte, meg is oltalmazta.
Ami ez utbbit illeti, lssuk egy kiss kzelebbrl;, hogy a trk abban
a harcban, melyet a protestantismus s a) katholicismus, de meg a klnbz
protestns feleikezetek egyms ellen vvtak, milyen llst foglalt el?
A trk hdtotta terleten rohamosan terjedt a protestantismus. Gyalui
Torda Zsigmond 1545 dec. 25-ikn azt rta Melanchthoh-nk, hogy a pro-
testantizmus terjedsnek tekintetben a trk foglals Isten kivl jtte-
mnynek mondhat.
2,96
Ebbl azt kvetkeztethetn valaki, hogy a trk a
maga terletn taln s e g t e t t terjeszteni a protestanltismust, mde ez
nem gy volt. A protestanltismus a trk hdtsban csak azrt kaphatott oly
nagy erre, mert itt a kirlyi s a pspki hatalom mg annyira sem vd-
hette meg ellene a katholicismust, mi nt ia kirlyi Magyarorszgban. (Hogy a
nevezett kt hatalom a kirlyi Magyarorszgban sem sokat tehetett a pro-
testantismus eilen, tudvn tudjuk.) A trk rsze teht a protestantismus h-
dtsban csak negativus volt, de semmiesetre sem positivus. Tagadhatatlan
ugyan, hogy a trk tbb rokonszenvvel viseltetett a protestns, mint a katho-
iikus valls irnt, knnyen megmagyarzhat ez az hiJtelveivel, a vall-
sos kpek s szobrok ellen val gylletvel, tovbb azzal a nzetvel, hogy
a protestnsok kevsbb sztanak a kathoiikus magyar kirlyhoz, mint a
katholikusok.'
2
'
97
Mindazonltal a trk ltalban vve ezt a szemlyes
295
Margalits Ede: Pat er Lukcs, a Slyom, Szlavnia felszabadtja. Kat i i .
Szemle. 1894.
290 Egyht . Eml. IV. 448.
297
Acsdy: Mill. Trt. V. 287. Karcsonyi Jnos: Magyarorsz. egyht.
rokonszenvt flretve, igazsgos brnak bizonylt a katholikusok s a pro-
testnsok kztt. Ott, hol a protestnsoknak nem sikerlt a kathoffikus val-
lst kiirtaniok, a trk sem bntotta a magyaroknak ezt az si vallst. gy
Budn, Szegeden, Kecskemten s egy .ideig Jszbernyben,
298
st: Gyngy-
sn a 'trk a katholikusokat a protestnsok rks tmadsai dacra"
hagyta meg templomuk birtokban.'
299
A protestnsok hitkzsgeit a tr't
-elsmerte, mg azlt is megengedte nekik, hogy Ceglden, Abonyban s Debre-
cenben kerleti papi gylsieket s nagyobb zsinatokat tartsanak, de pp gy
elsmertle a katholikusok hitkzsgeit is.
300
Az is a trk vallsos trelmes-
sgnek bizonytka, hogy Budn azoknak a keresztny olhoknak, kiket a
vrfalak javtsa vgett odarendelt, a vroson kivl 3 templomot is enged-
lyezett. Ugyancsak Budn a zsidknak is 2 vrosrszk s ugyanannyi zsi-
naggjuk volt a trk idben.
30
*
A trk, ha rajta ll, bele sem avatkozik a katholikusok s a pro-
testnsok civdsaiba, de ht sokszor pnzzel vagy ms eszkzkkel
maguk a viszlykod felek knyszertettk, hogy gvkben bir legyen.
Ilyenkor Acsdy szerint
302
inkbb a protestnsoknak adott igazat,
mint a katholikusoknak, de Takcs Sndor szerint rendszerint a gyn-
gbbnek fogta prtjt.
A XVI. szzadbeli hitvitiknak s azok nyomn a trk hatsgok
brskodsnak egy pomps esett rktette meg Fridrich Orbn. 1545
eltt a protestnsok a trk engedelmvel a szegedi si katholikus temp-
lomot elfoglaltk. A ferenerendiek (a katholikusok) rszre csak a temp-
lom szentlye maradt meg. De ez a csaps mg nem volt elg. A protes-
tnsok ajndkok adsval a fbasnl" azon mesterkedtek, hogy
az e g s z templomot k kapjk meg s hogy teht a katholikusok mg a
s z e n t l y t s elvesztsk. Mr-mr clt is rtek, mde a szegedi
guardin: Eszki Sebestyn (15421548) addig knyrgtt a fbasnak"
legalbb a szently megtarthatsrt, vagy, ha lehetsges, az egsz temp-
lom visszanyersert, hogy vgre a ,,trk" hitvitt rendelt el, mondvn:
298
Salamon Fer enc: Magyarorsz. a trk hd t s kor i ban. 243., 244. Budra
nzve ld. a helyek t rt net t . Ami Jszbernyt illeti, a helyek trtnetben l t ni
fogj uk, hogy 1583-ig oda a ferenerendiek prdi kt orokat kl dt ek. Hogy ez v ut n mi rt
hagyt k e vrost prdi kt or nlkl, nem t udj uk. Tal n szemlyzet hi nya mi at t , vagy
politikai okon. Satamon nem emlti Pestet. Albb mg l t ni fogj uk, hogy az i t t
megnevezett helyeken k vl a trk terleten mg hnyon volt rendes kat hol i kus lelki-
psztorkods.
299
Salamon u. o.
300
Salamon: i. h. 243., 244., 270.
301
Karcsony I mr e: Evlia Cselebi, t rk vilgutaz, magyarorszgi utazsai.
16601664., 1904., 250.* llapon. (Trk-magyarkori trtnelmi emlkek. Msodik oszt.
r k. I I I . kt.)
302
Acsdy: i. h. 287., 343.
aki a vitn gyz, az lesz az egsz templom. Birkul 3 kdit: Abdist.
Achmetet s Mehemetet, a hitvitknak kivl doctorait, s 3 szegedi pol-
grt: Balogh Andrst, Horvth Mrtont s Koncsi Rzst jellte meg.
Temrdek np jelenltben, nagy tzzel fogtak hozz a disputtihoz. Ide-
oda forgattk a biblit s me, egyszerre csak ott terem a konyhbl egy
francisknus frter s odaveti a klvinista prdiktornak a krdst: Hny
evanglista van? A prdikns nem is akar felelni, de a brk knyszertik,
hogy csak feleljen. Felteli teht: Ngy. Erre a frter: Ht az tdik:
Re c s p ? Nevet a prdikns, de a trk brk roppantul meg vannak
elgedve, felllnak s azt mondjk: Ne flj, papgazda, tid a Templom."
Dictum factum. A trk a klvinistkat a templombl kikergette s az
e g s z szentegyhzat tadta a bartoknak. Trtnt ez az Urnk 1545-ik
esztendejben. A dolog magyarzata pedig az, hogy az a R e c s e p,
kirl a klvinista tiszteletesnek halvny sejtelme sem volt, de kirl ama
furfangos frter egy trktl hallott valamit s akit ugyanaz a frter nagy
lelemnyessggel, a trlkk nagy rmre brevi manu megtett t d i k
e v a n g l i s t n a k , a mohamednoknl egyik legnagyobb hitbli tekin-
tly volt, olyan, mint a keresztnyeknl az evanglistik. gy gyzte le;
az egyszer francisknus laikus testvr gyes fogsval a klvinista pr-
diknst jobban, mint a legnagyobb theologus is legyzhette volna.
Abban a levlben, melyet a trlk 1545-ben a ferencrendieknek szegedi
templomuk brsra nzve adott, csak a hitvita tnye van megemltve,
nem azonban rszletei is, ezek emlkt csak a np krben, mg
Fridrich idejben is, l hagyomny tartotta fenn.
303
Voltak ennl tra-
gikusabb vg controversia fidei-k is. A baranyamegyei nagyharsnyi
vitn, 1574-ben, Vrsmarti Ills, reformtus pspk, legyzte az unitrius
Alvinczi Gyrgyt, ki ezrt letvel lakolt. Az 1575-iki budai, szintn az
uitytriuistokkafl lett vitn pedig a budai basa Vrsmarti-1 nyilvntotta le-
gyzttnek s ezrt hallra mltnak, ugv, hogy Vrsmarti-1 is kivgzik,
ha hivei ki nem vltjk.
304
Ha maguk a Ikeresztny, felekezetek nem unszoltk, hogy vitjukba
belertsa magt, a trk folyton bkt parancsolt a civakodknak,
305
st leckt adott a keresztnyeknek a trelmessgbl. H rim iszphia
1588-ban ezt rta: Mert noha hitnk kln vagyon, de hiszen ugyan
mind egy Istennk vagyon s mindnyjunknak meg kell egyszer halnunk
s szmot kell adnunk Isten eltt."
306
Arra is volt eset, hogy a trk a kathlikus egyhzi fegyelem rz-
sre vllalkozott. 1580-ban a budai basa egy kathlikus papnak a talpra
ss Fridrich: i. h. I I . 13., 14.
304
Zsilinszky, st b. : A magyarhoni prot. egyh. trt. 120.
365
Acsdy : i. h. 287.
300
Takts Sndor: i. h. 129., 130.
veretett, mert ,,pap nven viselvn magt, felegsvel s gyermekeivel
jrt, gonosz cselekedete miatt teht bntetst rdemelt".
307
Az is elfordult, hogy basik jobbgyaik tantsra prdiktorokat
rendeltek.
308
Valamint az imnt mondottak nem jelentik azt, hogy a trk akr
a katholikus akr a protestns vallst megbecslte, hanem ellenkezen
mindg igaz marad, hogy mind e kt vallst (s a zsidt is) megvetette,
309
ugy a keresztny valls, gyakorlsnak a trk birodalomban val meg-
engedse sein jelentett teljes vallsszabadsgot, hanem a sz szoros rtel-
mben csak t r t s g e t, melynek rtelmben a kt emltett valls sza-
badsga ugyancsak szk korltok kz volt szortva.
A trk terleten a katholikusoknak nem volt szabad krmeneteket
tartaniok, s sem nekik, sem a protestnsoknak nem volt szabad haran-
gozniok, vagy istentiszteletket hangosan vgeznik.
310
A vci protestnsoknak 1671 mrc. 3-n az erdlyi fejedelemhez int-
zett levelkben olvassuk a kvetkez krst: A mindenhat Isteni szolg-
latra a harangozs, mely mr mintegy hsz esztendtiil fogvn nem szabadj
az fnyes portiul, vagy ms trk mltsgtul az nagysgod istenes s hat-
hats forgoldsa ltal megengedtessk itt mi kzttnk Vc vrosban."
311
Szegeden az Uj bdog asszony hza nven ismert egyhz (mr) 53 v
ta a bartoknak nevezett szerzetesek keze kzt volt". 1562-ben teht a sze-
gedi mollah (trk bir) e szerzeteseket ennek a templomnak a birtokban
tovbbra is megerstette, hogy benne hijbaval szertartsaikat s res
szablyaikat gyakorolhassk".
312
A bartok teht templomukat hasznlhat-
tk, de sem rajta, sem rendhzukon a legkisebb tatarozst sem vgezhettk
a trk hatsg engedelme nlkl, s sem templomukat, sem rendhzukat
nem volt szabad egy arasznyival sem kibvtenik. A templom javtsra,
betetzsre, s az udvarukon lev kt befedsre a ferenerendiek 1624-tl
1665-ig sszesen htszer kaptak engedelmet a szegedi kditl, vagy ms sze-
gedi trk hatsgi szemlytl (iniriliva, kajmakm, vajda, emin, vli).
313
307
U. o. II. 233., 234.
308
U. o. I. 128.
309
mde, ni ncs szably kivtel nlkl! Korneli Jnos (Fragm. Ung. Hist. ad. a.-
Chr. 1667. et siequ. 425., 426.) i r j a : Loyolai Szent Ignc s Borgiai Szent Ferenc a tr-
kkn is mveltek jtkony csodkat, ezrt e szentek kpei t a trkk Is tiszteltk, gy,
hogy mikor a j ezsui t a-at yk Egerben hzukat elfoglaltk, benne Szent Ignc kpt t rk
mdra feldiiszitve talltk.
310
Salamon: i. h. 243., 244.
311
Szildi ron s Szilgyi Sndor : Tr k-magyar kori llamokmnyitr. V. kt .
1871. 10., 11. (Trk-magyarkori emlkek. Els oszt. Okmnyt r. VI I . kt )
31
Szildi ron s Szilgyi Sndor : Okmsnytr a hdoltsg trtnethez Magyar-
orszgon. II, kt, 1863. 285. (Trk-magyarkori t rt nel mi emlkek. Els oszt. Okmny-
t r. II. kt.)
313
U. o. 304306.. 31K- 317., 318., 326.
Az engedelem mindannyiszor gy volt adva, hogy a templomon semmi
nagyobbtsnak sem volt szabad trtnnie. A javtsnak meg nem enged-
sre csak egy esetet tallunk: 1624-bl.
314
1624-ben mert ebben az
esztendben nemcsak meg nem engedtk egyszer a javtst, hanem egy
msik alkalommal meg is engedtk a szegedi kt vajda mg kln biz-
tosti vei et (tezkert) is adott a ferencrendieknek, hogy ket a templom
javtsban senki se akadlyozza. 1630 jan. (februrban) Abdullah, csa-
ndi miriliva megengedte, hogy a szegedi ferencrendiek pleteik kijavt-
sra annyi ft vgassanak, amennyit egy hajn elszllthatnak.
315
1632-ben
maga a szultn a zimonyi tborbl parancsolta meg a szegedi kdi-
nak, hogyha a szegedi templom a hdts ta ll fenn, s valban javtsra
szorul, engedje meg kijavtst.
316
A szultn rendeletben is benne volt:
,,A meglev terjedeflemben, javts nlkl." 1645-ben megint maga a szul-
tn engedte meg a templom s a convent kijavtst, ismt arra az
esetre: hogyha a hdts eltt pltek.
317
A szegedi kdi s tiszttrsai pon-
tosan vgrehajtottk a szultnnak ez intzkedst. Megllaptottk, hogy a
ferencrendieknek a pokolbeli stnok gylhelyl s a krhozatos rdgk
fszkl szolgl fertelmes templomuk melletti bartlakk" valban jav-
tsra szorult, s kijavtst megengedtk.
318
Teht: j templomok s kolostorok ptst nem engedtk meg,
azoknak pedig, melyek mr a hdts eltt fennlltak, megengedtk ugyan
kijavtst, jkarban tartst, de kibvtsket nem trtk. (Ugyanezt az
elvet kvettk a systema idejn III. Kroly s Mria Terzia a protestn-
sok templomaira nzve.)
Itt kell megemltennk azokat az rdekes adatokat, melyeket rsz-
ben Fermendzin nyomn Magyary Pl jegyzett fel a mria-radnai kpol-
nnak a trk vilgban val sorsrl. Stipanich Andrs, bosnyk missfifs
atya, e kpolnt (1640) jrapttette. A trk az j ptmnyt (nyilvn,
mert Stipanich a Ihlyi trk hatjig engedeSlime nlkl ptett) gyval szt-
lvette. gy teht Stipanich Konstantinpolyba ment, onnan hozott magval
az ptst megenged fermnt s ennek alapjn mr pthetett, de itthon is
kellett mg baks'ist adnia a trk hatsgnak. Mivel a kpolna ismt romis-
nk indult, 1680 krl Stipanich utda: Janich Andrs atya, megint meg-
kezdte megjtst. mde nemcsak abSb\an kelilett hagynia munkjt, hanem
vllalkozsrt a lippai trk bg mg a talpra is veretett a szegny aty-
314
U. o. 311.
315
U. o. 311.
316
U. o. 313.
317
U. o. 324.
318
U. o. 325. Szildy ronnak s Szilgyi Sndornak valamennyi, i t t , a szegedi
t empl omr a s eonventre nzve idzett adat a a szegedi convent lev/lltrbl van mertve.
A templom j av t sra, a bvts megt i l t sval , adott engedelmeket, ugyancsak a szegedi
iejvLtrra val hivatkozssal, Fridrich Orbn is emlti. (II. 15.), de csak kt sorban.
nak, ki a rettent bntetsbe majdnem belehalt. (Ez az eset is csak gy
magyarzhat meg, hogy Janich a helyi hatsg engedelme nlkl, vagy mi
tbb: tilalom ellenre ptett.) Sebibl nagynehezen felplvn, Janich is
Konstantinpolyiba utazott s is ott nyert engedelmet a kpolna kijavt-
sra. (Ha, miikor a helyi hatsgtl ntm sikerlt engedelmet kapnia, mind-
jrt a Konstantinpolyba val menssel kezdte volna, kikerlte volna a
szrny kinzst. Lm, a szegedi testvreket egyszer sem bntottk pleteik
kijavtsrt, mert megtartottk a szablyt.) Janich utdt, Plumb Jnos
atyt a szerb pap fljelentette a trknek, hogy kt temploma van. A fel-
jelentsben csak annyi igazsg volt, hogy ha Plumb a rossz id miatt nem
mehiet fl a radnai begyre, a kpolnba miszni, (lient a vlgyben, lak-
hzban vgezte a szentmist. A lippai bg Plumbt miszskzben elfogatta
(a misemond-niht, melyben elfogtk, mg ma is rzik Radnn) s valla-
tra fogta. Plumb gyesen vdekezett. Mos-e, templom-e az a hely, ahol
kemence van, krd a bgtl. Nem, felelt a bg. No ht akkor, mondta
Plumb, az n hzam sem mos, br miszem benne, mert az n hzamban
is van kemence. Erre Plumb visszanyerte szabadsgt, annl is inkbb,
mert mind a bg, mind a tbbi trk szerettk ezt az atyt gyes orvos-
volta miatt.
319
(A szerb pap nem volt gyes orvos, hanem csak gyes
felad.)
Akrmi cmen s mint akrmi (mint hatsg, vagy mint maganyos
szemly) ldzte s bntotta a trk a keresztny papokat, az egyszer
valsg az volt, hogy nagyon sokszor ldzte s bntotta ket. Bizonytja
ezt, ha ms nem, a trk (megknozta s meg is lte ferencrendieknek nagy,
szma. gy tehift tagadhatatlan tny, hogy a trk terleten papnak lenni
nagy s nehz dolog volt. s ht kik paposkodtak, ezen a terleten?
Miutn a trk az orszgnak egy nagy rszt elfoglalta, a hdtott
rszeken, melyeken persze a nagy javadalmak megszntek, nem lakott
tbb magyar rsek s pspk. A kirlyok a kalocsai rseki, a csandi, a
pcsi, a boszniai vagy djjakovri, a szermi,
320
a belgrdi s a szendri
319
Magyary Pl : Mria-Radna s a Boldogsgos Szt. Szz kegyelmes kpnek tr-
tnete. 1902. IX. , XI I . 3. s kv., 9. s kv.
320 1774-b.en egyestettk a boszniai vagy dj akovri pspksget a szermivel.
A boszniai pspksg mr 1203-ban fennllt. Els dottora Kl mn ki r. herceg, maj d test-
vre : IV. Bla ki r l y voltak. A boszniai pspk s> kpt al ana mr a kzpkorban Djako-
vron szkelt, mer t a boszniai pspk, ki nek az eretneksgek mi at t sem papsga, sem
hive nem volt, mr a XI I I . szzad msodik flben, vagy a XIV-ben a vialkmegyebeli
Djiakovrra vonul t vissza. Innen azut n .a dj akovr i pspkk bi rt okai t egyhzmegyv
fejlesztettk, a boszniai pspki oimet sem tve le. Magyar frendekk vltak.- Boszni-
(semendriai)
321
pspki cmet elkel magyar egyhzi frfiaknak u)gyan
tovbb is adomnyoztk
322
s az elkel egyhzi frfiak e cmeket elfogad-
tk, de egyhzmegyiknek feljk sem nztek. A kalocsai rseki cmet rend-
szerint a gyri vagy a nyitrai pspkk viseltk s mint ilyenek vagy Nyitrn,
vagy Gyrtt, vagy ha kirlyi udvari cancellrok voltak, Bcsben laktak, a
cmzetes pspkk egy-egy aptsgot vagy prpostsgot s mellje ren-
desen mg egy-egy kanonoksgot is brtak s kanonijuk szkhelyn tartz-
kodtak. Egyhzmegyjket nem kereshettk fel, mert a trk, mint a
magyar kirlytl kinevezett egyneknek, nem engedte meg nekik, hogy a
hdtott terletre jjjenek. A bajon knnyen lehetett volna segteni azzal,
hogy a kirlyt reveszik, hogy addig, mg a trk hdts tart, a hdtott
egyhzmegykbe ne nevezze ki a pspkket, hanem bizza kinevezsket
csak a ppra s ha az illet fpapok valban csak a pptl krtk
vo%ia kinevezsket, csak le kellett volna mondani a k z j o g i m l t -
s g r l , figyelmen kivl kellett volna hagyni egy idre a t r t n e l m i
f e j l d s t a halhatatlan lelkekrt, az rk rdekekrt s a magyar
pspkk mkdhettek, apostolkodhattak volna egyhzmegyikben, amint
hogy a, c s a k a pptl kinevezett nhny francisknus pspk valban
mkdhetett, apostolkodhatott a trk hdtotta rszeken. De ht a magyar
fpapok belenyugodtak abba, hogy a kirly nevezze ki ket a trk birta
egyhzmegykbe is, belenyugodtak abba is, hogy a kirlyi terleteken ds
javadalmakat brjanak s ezen fell egy-egy pspksgnek csak kitntet
cmt, de magt a pspksgnek terht ne viseljk. Nem csoda, hisz a ma-
gyar pspkk legtbbje mr a mohcsi vsz eltt, 'teht akkor, mikor trk
hdts mg nem volt, sem teljestette residels ktelessgt, mr akkor,
mindenfle vilgi hivatallal megterhelve, mindenfle vilgi dolgot intzve,
legtbbszr tvol voltak egyhzmegyjktl, pspki szkhelyktl. Ez is
val ne/m t rdt ek (annak a gondj a a f er en c r en di kr e mar adt ) . Azut n e pspkknek
dj akovri bi r t okai is trk kzre ker l t ek, pspksgk teht dupl n cmzetess vl t
( mi nt boszniai s mi nt dj akovri is) s e ketts cim b o s z n i a i vagy d j a k o -
v r i cmzetes pspksget a magyar ki rl yok tovbb iis adomnyoztk <a XVII. sz-
zad ta (a Liber Di gni t ari orum Ecclesiasticorum szeri nt az adomnyozs a XVI. szzad-
ban csak 1556-tl 1583-g s 1591-tl 1597-g sznetelt, klnben nem), mg pedig a ppk
t i l t akozsnak ellenre. Eodinka Ant al : Tanul mnyok a bo5.nyk-djiakovri pspksg
trtnelmbl. 1898. V. . Csnki Dezs: Boszniai pspksg Magyarorszgon. Szza-
dok. 1893. 467. s kv.
321
A ki r l yok 1503-ig csak belgrdi pspkt neveztek ki, aki 1521-ben szkt el-
vesztette. 1521 ultn 1612-ig serai a belgrdi, sem a szendrii, 16121618-ig csak a bel-
grdi , 1619-tl< 1703-ig csak a szendri, 17031728-ig a isziefrdri s ugyancsak! 1703-ban a
bel grdi cimet is adomnyoztk. 1721-,ben ez utbbi cim viselje meghalt s ettl fogva
tbb erre kln senki t sem nevezitek ki tbb. 1735-ben (helyesen 1729-ben) a belgrdi
s a szendri pspksget egyestettk egymssal. - Liber Dign. Eccl. Orsz. Levlt.
MJanc. Oszt.
322
Ld. Lib. Dign. Eccl.
egyik foka volt (s hasonl viszonyok uralkodtak a klfldn is) a protes-
tantizmus ltrejhetsnek, uralomra juthatsnak.
Az az egy bizonyos, hogy Rma ppen nem mltnyolta azokat az
okokat, melyek miatt a trk terleten lev pspksgekre kirlyilag kineve-
zett fpsztorok nyjuktl tvoltartottk magukat, hanem ellenkezen, e
fpsztorok viselkedst helytelentette, viselkedsk oknak megszntet-
st akarta s ha mr a kirlyok s az illet fpapok nem voltak hajlandk
a hdtott pspksgekben val fpsztori mkds akadlyt (a k i r l y i
kinevezst a pspksgekre) elhrtani, maga Rma igyekezett az
elrvult egyhzmegykrl gondoskodni.
1642-ben Boncarpi Jakab (ferencrendi atya), himeriai felszentelt
pspk, Rmbl Bcsbe jtt s bejelentette, hogy a ppa t a Szva s a
Drva kzti trk hdtsban a fpapi teendk vgzsvel megbzta. Az
esztergomi rsek (Lippai Gyrgy) figyelmeztette Boncarpi-1, hogy az illet
pspkktl felhatalmazst krjen (teht azoktl, kik a kirlyi terleten
biztossgban ltek, krjen felhatalmazst arra, hogy esetleg mrtrhallt
halhasson) s a kirlyi kegyri jogot tartsa tiszteletben.
323
1646-ban a kirly Maravics Marianus ferencrendi atyt nevezte ki
boszniai pspknek. A ppa 1647-ben e kinevezst megerstette.
Ugyancsak 1646-ban a kirly Pozsegai Marinus, ferencrendi atyt,
biduai cmzetes pspknek nevezte ki s krte a ppt, hogy Pozsegai-1 a
szendri pspksg adminiistratornak rendelje, de a ppa (1647) Pozsegai-t
beUgrdi pspknek tette meg s a szermi, valamint a boszniai pspksg-
nek egy rszt rebzta. A kirly ez ellen tiltakozott, de hiba,
32
-
Pozsegai halla utn (1650) a ppa Benlics Mt, ferencrendi atyt,
nevezte ki belgrdi pspknek. Felhatalmazta t, hogy az allsmagyarorszgi
hvek krben a pspki teendket vgezze.
325
(Itt emltjk meg, hogy az
emltett, a ppa ltal kinevezett Pozsegai mskpp: Ibrisimovics, Imbrissi-
novics Marinus, belgrdi pspk, joghatsgt az egsz Bcskra, Sze-
gedre, Gyngysre, Jszbernyre s Pestre is kiterjesztette, e helyeket is visi-
tlta.)
326
Tovbb: a ppa Benlicset ii szendri pspksg admmistrator-
nak rendelte (1651), maj d a Drva s & Szva kzti terletet a boszniai ps-
pksgtl elszaktotta s a belgrdi pspksghez csatolta. Mindez ellen III.
Ferdinnd (1654-ben) s I. Lipt kirlyok (1657) megint tiltakoztak, de
ismt hiba.
327
A fent emltett Maravics Marianus, ferencrendi atya, kirlyilag s p-
paijlag kinevezett boszniai pspk, 1660 szn meghalt. A kirly azt akarta,
323 Frakni Vilmos: A magyar ki rl yi kegyri jog Szent 1st vmtl Mri a
Terziig. 1895. 357.
324
JJ. o. 367. (hivatkozssal Fermendzin^ne|) s 368.
325
U. o. 371.
326
Fermendzin: Acta Bosnae. MCCCCIII. 467. Az 1649-ik vrl.
327
Frakni : i. h. 371., 372.
hogy a belgrdi pspksg, melyet szerinte a ppa mint jat, lltott fel.
sznjk meg. Hogy teht e rszben (knnyebben clt rhessen, Benlics Mt-
atyt, a ppailag kinevezett belgrdi pspkt, boszniai pspknek nevezte
ki. mde a ppa nem csak hogy a belgrdi pspksg megszntetsrl
nem akart tudni, hanem a megresedett boszniai pspksget is immr
egyedl maga, a kirly kzbenjtte, kirlyi kinevezs nlkl, akarta be-
tlteni.
1661 mrciusban a Propaganda titkra a csszri kvet eltt kifej-
tette azokat az okokat, melyek a ppbain itt jelzett szndkt megrleltk.
A ppnak, mondta a titkr, csak az a clja, hogy Bosznia szegny katho-
likusainak legyen fpsztoruk. A magyar kirly ltal a itrk terletekre ki-
nevezett pspkk nem mennek egyhzmegyikbe (nem is mehetnek, ppen
mert kirllyilag kinevezettek), mg csak kzelkben sem laknak, a Propa-
ganda-Conregationak jelentseket nein kldenek (hogy kldjenek jelentse-
ket arrl, amit isoha nem is lttak), st a rmai levelekre nem is vlaszolnak.
(Persze, nehz lett volna mindig csak azt vlaszolni: azt sem igen tudjuk,
hogy egyhzmegynk merre fekszik).
328
gy fl, hogy azokon a vidkeken
a keresztnysg egszen megsznik. Ezrt nevezett ki s kldtt a szentszk
oda, ahova lehetett, pspkket, vagy lltott, a magyar kirly jogainak s-
relmt elkerlend, lj pspksgeket. (A titkr nem fejezte ki a dolgot prae-
cisie, mert a ppa egy uj pspksget sem lltott, hanem csak r g i e k e t
jtott meg, gy a XVI. szzadban a boszniait, melyre, ha a Lib. Dign. Eccl.-t
az 1870-iki bosznia-djak vri schematiismussal egybevetjk, ltjuk, hogy a
328 4 magyar ki r l yok ltali ki nevezet t boszniai pspkk) 1597-till 1645-ig: TJjlaky
Lajos, Ergelics Ferenc, Telegdy Jnos, Balsfy Tams (kinevezsnek fogal mazvnyt ol-
vast uk: Conc. Exp. 1612. 755. j un. 15.), Sennyey Istvn-, Deky Lszl, Pozsgay Jnos s
Mrnjavcsics Mamavics, Mamjavcsics, Memyavcsics (Tomk) Ju'osi (Lib. Dign.
Eccl. s Schematismus Venerabiiis Cleri Dioecesium Bosnensis seiu Diakovensis et Sirmien-
sig eanonice uni t ar um pro anno . . . MDCCCCLXX.) Egyi k sem latkott Boszniban, st
bizonyosan merj k l l t ani , hogy mg Tomk Jnos sem l pt e t sohasem ez orszg hat -
rt . Maravics Mari anus, ferencrendi latyt a ppa 1645-ben kinevezte dulmoi pspknek
s egyben megbzta a boszniai pspksg gondozsval. Maravics ezen az alapon szpen
mkdhet et t . De mi ut n 1646-ban a kirily kinevezte boszniai pspknek, mr nem mer t
Boszniban maradni , annyi r a dhngt ek ellene a trkk. 1647-ben ki menekl t Boszni-
bl. Igaz, hogy 1648-tl) 1650-ig i smt az orszgban t art zkodot t (id Schern.), st
1655-ben visitatiot vgezhetett Boszniban (Ferm. Adta. Bosniae. 475. s kv. ), de ezutn
megint mi nden bi zonnyal tvol kel' Iett lennie innen, mer t klnben, Maravics'inaik. 1660-
ban t r t nt halla ut n, ia ppa nem t ar t ot t a volna szksgesnek, hogy a boszniai pspk-
sgre nzve j rendet teremtsen, ppiein ar r a val hivatkozssal, hogy a ki r l y DtaJ kine-
vezett pspkk nem mennek egyhzmegyikbe. Teht ; miirt nem t el j es t het t e hi vat st
nyj a krben a mg oly buzg Maravics sem? Mi rt ldzte ki t 1646 ut n a trk
Bosznibl? Azrt, mer t ez v 'tia m r a magyar ki rl y ki nevezet t j e volt. Csak ezrt !
Mert ha ms okon kel l et t volna Boszni t elhagynia, a ppa nem mondt a volna, hogy ha
maj d c s a k nevez ki boszniai pspkt, a bosnyk katholikusokmak igenis leS2
fpszt oruk.
ppa mr 15301600. nevezeit ki a kirly nlkl fpsztorokaf s 1647-ben
a belgrdit.) Ezrt lltotlfca fel a belgrdi pspksget (nem illtotta fel, ha-
nem csak megjtotta),
329
a belgrdi pspkt administraitornak rendelvn
5 olyan pspksgben, melyeket a kirlyitl kinevezett pspkk teljesen, e'll-
(hanyagolnak,
330
bnket mg azzal tetzvn, hogy. mulasztsuk ptlsban
ng msokat is megakadlyoznak. Azt is mondta mg a Propaganda tit-
kra, hogy a ppa Benlics Mt atya thelyezst Belgrdbl Boszniba, nem
hagyhatja jv, inert Benlics nem Boszniba val. A titkr (Albrizzi) mg
emlkiratot is szerkesztett, melyben kifejtette, hogy a belgrdi pspksg el-
trlse lehetetlen s hogy ha a Congregatio az egyhzmegyknek rgi lllla-
patban vltoztatsokat visz vgbe, az egyhzak s a kegyurak jognak meg-
vsa vgett a bullkba beleiktatja, hogy az intzkeds csak a trk hdts
idejre rvnyes.
331
Errfe hossz vita indult meg a magyar kirlyi udvar s a szentszk
kztt arrl a krdsrl, vjjon a magyar kirlynak kegyri joga alapjn
(melyet a ppa ugyancsak nlem vont ktsgbe) lehet-e a boszniai pspksgre
is pspkt kinevezni? A mindkt rszrl felhozott sok rvet Fr akni b vein
ismerteti, mii itt rvidten csak azt jegyezzk meg, hogy a vita folyamn! ia
szentszk
1
rszrl emlts esett azokrl a bntetsiekrl, melyeket a kteles-
sgeiket nem teljest pspkk rdemelnek, s hogy viszont a kirly ksz
volt a szentszknek biztostkot adni az irnt, hogy a ikirlyilag kinevezend
pspkk egyhzmegyjkben fognak tartzkodni (hogy rhattk ezt B-
mba? hisz tudtk, hogy a trk a kirly kinevezettjeit nem tri meg ter-
letn) s hogy a bibornokoknak az a bizottsga, melyet a ppa kln e kr-
ds eldntsre neveziett ki, azt a vlemnyt terjesztette ai ppa el, hogy a
magyar kirlyt a boszniai pspksgre a kinevezs joga nem illeti meg. A
329
Mikor a ppa, 1647-ben, Pozsegai Mariimis at yt bel grdi pspknek a sarjt
hatskrben, kinevezte, ezen Bcsben nagyon megtdtek, mer t gy vltk, hogy a ppa
j pspksget llaptott, mi nt mondtk, a ki rl yi kegyri jog srelttnvel. De Bcsben
tvedtek, a ppa nem al ap t ot t j pspksget, hasnem csak egy r g i t j t ot t meg.
A belgrdi (nndorfej rvri ) pspksg ugyani s mr a XIV. szzad els veiben fenn-
lljfc s Bcsben csialk azrt hi t t k, hogy sohasem llt fenn,, mer t 1521 ut n a kirlyotk
e pspksg cimt senki nek sem adomnyozt k s %y az udvarnl magt e pspksgnek
a ml t ban val ltezst s elf elle j tettk. Belgrd a magyar koronhoz t art oz pspks-
geknek 1588-iki s 1644-iki jegyzkeiben el nem fotrdult. (Frakni: i. h. 368.) Frakni
i t t figyelmen kivl hagyta, hogy a kirtl'y a belgrdi pspksg cimt, igaz, 1521-tl
1612-ig nem, de 1612-tl 1618-ig igenis megi nt adomnyozna s> isimt csak 1618-ban sznt
meg bel grdi pspkt kinevezni (Lib. Dign. Eccl.) s hogy t eht Bcsben a belgrdi
pspksg ltezsnek elfelle|jtse csak 1618-ban kezddtt, Hoigy a ppa nem
1
l l t ot t
j pspksgeket, Hodinka Ant al is mondj a. (Tanulmny a bosny.-djakov. psp. trt.-bi.)
330
A szermi, a pcsi, a temesvri (azaz csandi), a buda, valamint pest krnyki -
ben. (Frakni: i
1
h. 382.) Ld. femtj, hogy hova t er j edt ki Pozsegai s Benlics at yk, bel-
grdi pspkk, jogihatsga? Ki t er j edt az a kalocsai rseki megyre s a vci, valamint
az egri egyhz/megyk elhanyagolt rszeire is.
331
Frakni: i. h. 377., 374.
dolog vge pedig az lett, hogy a ppa, VII. Sndor, a bbornoki bizottsg
vlemnyt n e m fogadta el (1662), a kirly viszont Benlics Mt atya bosz-
niai pspksghez mr nem ragaszkodott, hanem Olovcsics (olovoi, Plum-
bensis) Mikls, ferencrendi atyt, nevezte ki boszniai pspknek, kiit azutn
ebben a minsgben a ppa, IX. Kelemen, mg a kirlyi kinevezs vben,
azaz 1669-ben megerstett.
332
(Ez az eset is egyik bizonytka annak, hogy
a ppk mily kimletessggel kezeltk a kirlyi kegyri jog krdst.)
A boszniai pspksgre nzve teht maradt minden gy, ahogy volt.
Olovcsics Mikls atya is, tvol Bosznitl, Djakovrt szkelt. 1701-ben itt
ltk meg rablk.
333
A belgrdi pspksgre nzve azonban a ppa nem teljestette a kirly
akaratt, hanem e pspksget fenntartotta s re Benlics Mt atya halla
utn, 1675-ben, ismt a kirly megkrdezse nlkl, j pspkt nevezett ki
Certatzinich (Carlovitius) Rbert szemlyben.
334
A ppa a pspkknek
ilyen mdon val kinevezst Belgrdba folytatta 1709-ig, amikor az
1679-ben kinevezett Bernjakovics Mt ferencrendi (Ld. 1836-iki Bosn. Arg.
Schern, s Gams) halla utn Natali Lukcsot nevezte ki belgrdli pspk-
nek, joghatsgt, mint apostoli vicariust, kiterjesztvn Magyarorszgnak
a trk uralom alatt lev, sajt psztoraiktl megfosztott egyhzaira", neve-
zetesen a Drva s a Szva, valamint a Duna s a Tisza kzre s dlkeleti
Magyarorszgra Temesvrig.
335
Mint mr fent mondtuk, a magyar kirlyok
1619-tl 1703-ig csak szendri pspkket neveztek ki, de 1703-tl 1732-ig
nemcsak 4, kirlyilag kinevezett szendri, hanem ugyancsak 1703-tl 1721-ig
egy kinevezett belgrdi pspk is volt: Kas Istvn szemlyben. Persze
Rma sem a kirlyok ltal kinevezett szendri pspkkrl, sem az I. Lipt
ltal a belgrdi cmmel megadomnyozott Kas-r\ nem vett tudomst, e
pspkk kirlyi kinevezst nem erstette meg. 1729-ben azutn a bel-
grdi s a szendri pspksget egymssal egyestettk s akiknek a kir-
lyok a kt egyestett ppksg cimt adomnyoztk, azokat mr a ppk
mind e mai napig, mint belgrdszendri cmzetes pspkket megers-
tettk,
336
st megengedtk s megengedik, hogy ezeket a magyar cmzetes
pspkket, valamint mg egyesegyedl a tinninieket, cmkre fel is szen-
teljk.
337
332
Frakni: i. h. 374382.
333
Hodinlca: i. h. 1870-i boszniai dj akovr i sebem.
334 Frakni: i. h. 382. Gams Pi us Bonifacius, Series Episooporum. 1873.
335
XI. Kelemen ppnak er r l szl oki r at t kzli Fermendzin. Act a Bosnae. 544.
MCCCCLXXXVIII. 1799. jam. 26. Natali mr 1696-ban Jny Ferenc ki rl yi l ag kine-
vezet t szermi pspkinek vicarius gnralisa s mi ssi onari us apostolicus volt. Ld. Fer-
mendzin: i. h. 527., 528.
336
Garnis. Lib. Dign. E'ccl.
337 Mg a tbbi cmzetes (vl aszt ot t ) pspk 1885 t a mr nem, a belgrd-szendri
s a t i nni ni igenis ma is t agj ai a frendi hznak. A belg.-szendri pspki cimet mindg
egy zgrbi kanonoknak adomnyozzk.
Mint lttuk, a ppa azt a szndkt, hogy Boszniba is nevezzen ki
a kirly kzbenjtte nlkl pspkt, 1660-ban s azutn nem val-
stotta megi s gy ezen az ton nem tette lehetv, hogy, a trktl hbor -
tatlanul, Boszniban is mkdhessk pspki hatalommal felruhzott egy-
hzi renden lev ember. Lehetv tette ezt azonban ms ton, nevezetesen
gy, hogy a bosnyk ferencesek krbl pspknek szentelt apostoli vica-
riusokat rendelit a bosnyk katholikusok rszre. (Ld. az 1886. Bosn. Arg.
Schern.)
A mondottakat rviden sszefoglalva: A magyar kirlyok rszrl a
trk terleten lev egyhzmegyk cimre kinevezett rsekek s pspkk
egyhzmegyikkel, a trk iga alatt sinyld kathlikus hvekkel nem trd-
tek, de a pp nem engedte, hogy e hvek teljesen pspk nlkl marad-
janak, hanem rszkre 1647 ta maga belgrdi cmmel pspk-
ket nevezett ki, joghatsgot adva e pspkknek azi egsz magyarorszgi
s szlavniai trk hdtotta terletre, s ezen fell: Boszniba pspknek
szentelt apostoli vicariusokat rendelt.
rdekes s fontos dolog az ltalnos egyhztrtneti szempontbl, de
minket jelen trtnetnk szempontjbl azrt is klnsen rdekel, mert a
ppa ltal (a kirly nlkl) tett belgrdi pspkk kett kivtelvel
a boszniai apostoli helynkk pedig kivtel nlkl mind ferencren-
diek voltak.
Itt kell mg megemltennk a kvetkezket:
A kirlyok kinevezte csandi pspkk termszetesen szintn nem
tartzkodtak egyhzmegyjk terletn. Kzlk az els, ki egyhzmegyje
gyei irnt rdekldtt: (ludnyi) Zongor Zsigmond voit. E pspk a neve-
zett gyekrl krdezskd levelet intzett a szegedi guardinhoz, s e guar-
dint 1648 mjus 10-n, vicariusnak nevezte ki. Az els, csandi pspki
helytartnak kinevezett szegedi guardinnak neve: J szb\ernyi Gspr.
338
Zongornak harmadik utdja: Plffy Tams grf 1652 mrcius 11-n
a szegedi guardint Nagyszombatba maghoz rendelte, hogy vele a vica-
riussgnak tovbbra val vllalsa gyben trgyaljon.
A kvetkez csandi' pspkk:
Plffy Nndor grf, 1673 aug. 6-n,
Macripodari Jcint, 1676 szept. 19-n, Nagyszombatbl (itt a dtum
tves, vagy forrsunk, mely mr nincs kezrikn, vagy a mi kijegyzsnk
tved, mert Macripodari Jcint mr 1672-ben meghalt s Plffy Nndor
e l t t volt csandi pspk),
Iry Jnos grf, 1667 junius 3-n, Nagyszombatbl,
Telekessy Istvn, 1692 junius 30-n s 1694 mrcius 15-n Gyrbl,
az illet esztendkbeli szegedi guardinokat a .lelkiekben ltalnos helyn-
kknek (vicarius generlis in spirilualibus) neveztk ki.
338
Fridrich: i. h. II. 15.
Telekessy Istvn 1694 mrcius 15-n Somody Bernardinus, guardint,
ltalnos gyhallgatnak (causarum generalis auditor) is megtette.
Abban az okiratban, melynek erejvel Macripodari Jcint a szegedi
guardint vicariusul rendelte, e pspk nagyon megdicsrte a guardint
azrt a buzgsgrt, melltyel a trk terleten, nevezetesen az elpusztult
csandi egyhzmegyben, a jmbor kathollikusoik irnt viseltetett. Arra is
felhvta a pspk a guardint, hogy a csandi egyhzmegye Temesvron
inneni rsznek llapotrl kldjn Nagyszombatba jelentst.
339
Farkas Andrs, szegedi guardin, 1727 mrcius 17-n kelt, a csandi
pspkhz (Ndasdy Lszl grfhoz) intzett levelben mint olyan csandi
pspkt, ki a szegedi guardint vicariusnak nevezte ki, a ifnt emltet-
teken kvl mg megnevezi! Dolny Istvnt is (1699), (Farkas Pl ff y Nn-
dort nem emlti).
340
Fridrich Orbn, ki Plffy Nndornak a szegedi guardint (Kultsr
Gergelyt) vicariusnak megtev, 1673 aug. 6-iki levelt egsz terjedelmben
kzli, ugyancsak a szegedi convent levltrban rztt levelek alapjn, mint
olyan csandi pspkt, ki a szegedi guardint helytartjnak nevezte ki.
az eddig emltetteken kvl megnevezi Fenessy Gyrgyt is.
Eszerint 1648-tl 1700-ig a szegedi guardin ok a kvetkez csandi
pspkknek voltak vicariusai: Zongor Zsigmond-, Plffy Tams-, Macri-
podari Jcint-, Plffy Nndor-, Kry Jnos-, Fenessy Gyrgy-, Tielekessy
Istvn- s Dolny Istvnnak.
Egyik forrsunk sem emlti
Tarnczy Mtyst s Rohonczy Istvnt (Zongor s Plffy Tams kzt),
tovbb: Dvornikovics Mihlyt (Fenessy s Telekessy kzt) a jelen ggyel
kapcsolatban. Ezek a csandi pspkk teht, gy ltszik, mg a vicarius
kinevezst is elmulasztottk.
Ennyit a fpsztorokrl. Szljunk most valamit a nyjrl s a
psztorolkrl.
trk uralom idejn Boszniban, csak gy, mint ma, egyrszt a
mohamedn vallsra trtek, msrszt a grg keleti vallst kvetk mel-
lett a kathoiikus csak kisebbsgben, a rgi Szlavniban s a Sze-
rmsgben pedig (hogy ezeken mit kell rteni, Id. fent, az I. fej. 3. -nak
elejt) a katholikusok tbbsgben voltak.
Magyarorszgnak a trk hdtotta rszeiben a magyar nemzeti-
sgek tlnyom tbbsge a klvinista vallst kvette. Laktk mg e
rszeket grg-keleti szerbek s olhok. Mindezek mellett a magyar s
egyb nemzetisg katholikusok csak kisebbsget, hogy hasonlattal ljnk:
339
Szildy ron s Szilgyi Sndor : A szegedi convent levltrbl. Okmnyt r
a hdoltsg trtnethez Magyarorszgon. II. kt. 329., 335337., 341., 342,
340 Prim. Levlt. Arch. Vet. Eccl. Az Esterhzy I mr e prims idejebeli iratok kzt.
699. sz. a.
a ms vallsak tengerben csak aprbb-nagyobb szigeteket alkotlak. Az
itt mondottak igazsgt bizonytja temrdek, orszgos levltrbeli adat
III. Kro
l
yj s Mria Terzia korbl, mely a kathlikus egyhznak a
nevezett rszeken val jra megszervezsrl szl.
341
A Fermendzin sszegyjttte levltri anyag (Acta Bosnae) idevg
rsznek alapjn meglehetsen pontos hely- s szmbeli kimutatst lehet
sszelltani a trk iga alatt l magyarorszgi, szlavniai s boszniai
katholikusokrl, most egyelre azonban, kevs szemelvnyknt, csak
a kvetkez adatokat iktatjuk ide:
1651-ben a belgrdi pspk al tartozott 34 plbnia. Ezek kzl
10 vilgi papolk, 4 jezsuitk, 20 bosnyk ferencesek kezn volt.
Ezek a plbnik (nvszerint nem sorolja fel ket forrsunk) nem
Magyarorszgon, hanem a Szermsgben s Szlavniban voltak.
Magyarorszgnak a trk meghdtotta rszein (nelli conPmi
d'Ongaria sotto il Turco) a kvetkez plbnik lltak fenn s tartoztak
szintn a belgrdi pspk al (1651-ben).
L u c s (Luch, Luhuc) a pcsi egyhzmegyben, mint Fermendzin
rja, Baranyamegyben, itt 1649-ben a belgrdi pspk 129 hvt br-
mlt meg, az itteni templom Szent Mrtonrl volt elnevezve.
Gy n g y s , itt a ferencrendieknek templomuk s conventjk
(ld. a helyek trtnetben) s plbnijuk volt, a belgrdi pspk
1649-ben itt 703 hvt brmlt meg, a katholikusoknak (a ferenc-
rendiek kezn) 3 templomuk volt: a Bold. Szzrl, a Szent Bertalanrl
s a Magyarorszgi Szent Erzsbetrl nevezett, a klvinistknak egy
templomuk volt: a Szent Orbnrl nevezett, 120 kathlikus hz volt
300 llekkel (fent 703 brmlkoz, vagy mert a krnykbelieket is bele
kell rteni, vagy mert a 300-on csak a csaldfket kell rteni le case
120 di catholici 300),
S z e g e d , itt a ferencrendieknek templomuk s conventjk (ld. a
helyek trtnetben) s plbnijuk volt, a belgrdi pspk 1649 ben
itt 138 hivt brmlt meg, az egsz trk terleten nem volt olyan
szp templom, mint a ferenceseknek itteni, a Havi Boldogasszonyrl (S.
Maria della neve) nevezett temploma,
L r i n c f a l v a (S. Lorenzo, Torontl megye),
P e s t , (Pouda, azaz Buda, melyen, ha conventrl van sz, Pestet kell
rteni), itt a ferenceseknek templomuk s conventjk (ld. a helyek trt-
netben) s plbnijuk volt, a belgrdi pspk 1649-ben itt 2035 hivt
brmlt meg,
V e r s e c (Wrasac),
341
De pl. Franki (Frakni ) is r j a (Pzmny Pter s kor a. 41.) : A Trk ltal
b rt t erl et en a lakossg nagy tbbsge kl vi ni st a volt, Pcs kr l aria' nusok (uni-
t ri usok) is voltak.
Denta (Gyenta, Temes megye),
T e me s v r , 1580 krl volt itt ferencrendi prdiktor,
1587. dec. 15-n V. Sixtus ppa Ragusai Bernardinus ferencrendit s
trsait Temesvr (s P o z s e g a) vidkre kldte, hogy Mikls, szendri
pspknek, Boszniban administratornalk s visitatornak, engedelmeskedve
s az felsbbsge alatt, a kathoiikus gyet elmozdtsk, (mint tudjuk,
15031512 a magyar kirly sem belgrdi, sem szendri pspkt nem
nevezett ki, 16121618 azutn csak a belgrdi, 16191703 pedig csak
a szendri cmet adomnyozta, s me, itt tallkozunk egy szendri
pspkikel, kit c s a k a ppa nevezett ki, ez a Mikls pspk: Ugrino-
vics Mikls volt, kit a ppa 1570-ben tett meg szendri pspknek s
kit 1605-ben vagy mg elbb a trkk ltek meg, valamint 1544-tl
1570-ig, gy Ugrinovics halla utn, 1605-ben, is nevezett ki a ppa
szendri pspkt^ de azutn mr nem, ld. Gams-nl, az 1870-iki
boszniai-djakovri trtneti schematismusban tvesen van Ugrinovics
mint boszniai-djakovri pspk, feltntetve, mert, mint lttuk, Ugrinovics
nem volt boszniai-djakovri pspk, hanem szendri, s Bosznit a tvol-
lev, Djakovrt szkel boszniai-djakovri pspk helyeit, valamint a
boszniai-djakovri szk resedse idejn, a ppa megbzsbl csak admi-
nistrlta s visitlta.
N a g y b e c s k e r e k (Beckereck, Becchereck), 1650-ben pap
nlkl szklkdtt.
C s a n d (Cbianad, Cenad), 1650-ben pap nlkl szklkdtt.
E helyeken kivl mg msolkon is llt fenn plbnia, mondja forr-
sunk (nella terra di . . . . i t t felsorolja az imnt emltett 11-et, azutn
hozzteszi: et altre terre convicine), termszetesen, gy pl.
R e c s k e m t-en, hol a ferenceseknek volt templomuk, plbnijujk
s residencijuk (ld. a helyek trtnetben), itt a templom Szent Miklsrl
volt elnevezve, belgrdi pspk itt 1649-ben 24 hivt brmlt meg,
23 kathoiikus hz llt fenn 1000 llekkel, az e r e t n e k e k tbben voltak
(di eretici piu).
Valamennyi itt emltett plbninak (a szlavniaiak-, a szermsgiek-
s a magyarorszgiaknak) a belgrdi pspk haszonlvezje (usufruttuario)
volt, azaz valamennyi itt emltett plbnia hozzjrult a pspk fentar-
tshoz gy, hogy a plbniai jvedelmeknek egy negyedrszit a pspkk-
nek adtk (ricerendo da tutto la quarta canonica). (Nem sok, ha meggon-
doljuk, hogy a pspkknek folyton utaznia kellett s ht a baksisok a
trkknek!) Csak a lucsi plbnia volt egszen a pspk, ezt admi-
nistratorral kezeltette.
Katholikusok laktak a kvetkez helyeken:
L i p p a (Lipova, Lippova, Temes megye), Stipanics Andrs atya
1650-ben lippai missionarius" cmet viselt ugyanebben az vben a lip
pai katholikusok krtk, hogy rgi missionariusukat, Stipanics Andrst, ne
vegyk el tlk, s ugyan csak 1650-ben Lippa, mint olyan hely szerepel,
mely pap nlkl szklkdik, (hogy Lippa egy missios-atynak s z k -
h e l y e volt, ez nem jelentette, hogy l l a n d papja volt, mert hisz a
missios-atyknak ppen az volt a hivatsuk, hogy szkhelyktl majdnem
mindg tvol legyenek),
O s z t r o v (Ostrovo, Krass-Szrny megye), az emltett Stipanics
Andrs inissios-atya, 1650-ben itt 70 csaldot trtett a luthernus vallsrl
a katholikusra s a luthernus lelkszt innen s -a szomszd falvakbl
eltvoltotta, egyben krte, hogy ide lelkszt (curatus) kldjenek,
egybknt is szerepel e hely 1650-ben, mint pap nlkl szkilkd,
tovbb a kvetkez krass-szrniymegyei kzsgekben:
K a r n s e b e s (Caransebes),
L g o s (Logos),
S z 1 a t i n a (Slatina),
R u s z k a (Rusca),
T e r e g o v a (Tirigova),
K r a s s o v a (Carascevo),
S zlk s (Secas),
Or s o va (Arasceva, ezt Fermendzin fejtette meg),
nemklnben a csandmegyei M a k -n (Maeova),
a torontltmiegyei K i s - Z o mb o r-ban (Sombor),
a temesimegyei T e m e s - R k a s-on (Recas), vgl:
F e r i c h i a s-on (az aradmegyei Fericse?)
Ha z a g-on,
Si c e-n s
Ze l l a-n,
1650-ben ez mind, mint olyan hely szerepel, mely pap nlkl szklkdik.
A bolgr Thomassi Gbor, ferencrendi atya, ki az itt emltett paphinyt
Rmba jelentette, egyben krte, hogy missios-fnkt (praefectus missio-
nis) nevezzenek ki.
A belgrdi pspk, Pozsegai Jbrisimovics Marianus atya,
1649-ben a kvetkez bcs-bodrogniegyei helyeken brmlt:
B c s, itt a templom Nagyboldogasszonyrl volt elnevezve (di
As son ta) a brmlkozk SiZima 180 volt,
Bu k i n (Buchino), itt a templom Ker. Sz. Jnosrl volt elne-
vezve, a brmlkozk iszma 428 volt,
Z o mb o r , itt nem volt templom, 30 katholikus hz volt, a
brmlkozk szma 117-et tett ki,
S z n t o v i a , itt a templom szintn Nagyboldogasszonyrl volt
elnevezve, 120 katholikus hz volt, (a hely- s krnykbeli; brmlko-
zk szma 967-et tett ki,
B a j m o k (Baimacho), a brmlkozli szma 584 volt,
J a n k v c, a templom Sz. Gyrgyrl volt elnevezve, 50 kathlikus
hz volt 1013 llekkel, a brmlkozk szma 325-t tett ki,
M l y k t (Milcut), a brmlkozk szma 129 volt,
Ma r t o n o s , a templom Sz. Mrtonrl volt elnevezve, fbl plt,
59 kathlikus hz volt 730 llekkel, a brmlkozk szma 245-re rgott.
A nevezett pspk mg a kvetkez bcs-bodrogmegyei helyekrl tett
jelentst:
Mo n o s t o r, itt 20 kathlikus hz volt,
K ol l u t (Colutho), 20 kathlikus hz volt, a hvek Szntovra
jrtak templomba, mert br maguknak is volt szp templomuk, a szl a
tetejt tnkretette, azaz lehordta (di Colutho, nel quale e una bella chiesa,
ma il vento li ha guastato il tetto),
G a r a (Gazza), 58 kathlikus hz volt, templom itt nem llt fenn,
a hvek Szntovra jrtak templomba,
B r e g (Berecho), 10 kathlikus hz volt, templom itt sem llt
fenn, a hvek innen is Szntovra jrtak szent misre, prdikcira s
ugyanott brmlkoztak.
A nevezett pspk brmlt mg:
S u g 1 i u s-ban, (rendes nevt ezidszerint nem tudjuk megllaptani,
Bcs-Bodrog vagy Baranya megyben?) 148,
Ba l o c h - o n (Balogh? Bcs-Bodrog vagy Baranya megyben?) 52,
Bezedel k- en, (forrsunk Lezzedech-et r, ezt Fermendzin fejtette
meg, Baranya megyben) 45 s
B a 1 y-n (italn baranyamegyei Bellye) 39 hvt.
Vgl kiosztotta a brmls szentsgt ugyancsak 1649-ben
mg a kvetkez helyeken:
J s z b e r n y , a templom Nagyboldogasszonyrl volt elnevezve,
(d'Assonta), kathlikus hz 204 volt 1300 llekkel, klvinista hz csak 12,
a brmlkozk szma 593-ra rgott.
P a t a c c a (nem a hevesmegyei Gyngys-Pata?), a templom Kisasz-
szonyrl volt elnevezve, (di Nativita), brmlkozk szma 254-et tett ki,
B e l g r d , 2041-en voltak a brmlkozk,
S z e n d r (Samandria, Szerbiban), a templom Szent Mihlyrl
volt elnevezve, a brmlkozk szma 6-ot tett ki,
Vi s n i e a (ugyancsak Szerbiban), a brmlkoz volt 14 s
Mi t r o v i c a (a Szermsgben), a brmlkozk 56-an voltak.
1586 mrc. 13-n V. Sixtus ppa Georgius de Salinis (Tuzlai Gyrgy)
ferencrendit nhny trsval P o s a v j e (Possavia) s S r i e m (Possemia)
(Belovr-Krs megye) vidkre kldte, hogy a npeit lelkileg ellssk.
1595 julius hban VIII. Kelemen ppa (Fermendzinnl sajthibbl
VII.) Jurisics Lukcs, ferencrendi atyt, kit a d j a k o v a-i s a e s e m a-i
vlgybe kldtt, 3 vre bsges facult s okkal (felhatalmazsokkal) ltta el.
1580 krl a s i m n d (Scimandra, Arad megye) s n a g y p 1 i
(Peglia, szintn Arad megye) hveket, a Maros s Krs kzlt, a temesvri
ferencrendi prdiktor-atya ltogatta. Ez atya halla utn a nevezett hvek a
pptl j lelkipsztort krtek.
342
Szz meg szz helyet emlthetnnk mg meg az Acta Bosnae lapjn
jelen trgyunkkal kapcsolatban (mily rendkvl becses s b forrsok a he-
lyekre, a hvek s lelkipsztoraik letre, krlmnyeire nzve: pl. P. Bartho-
lomaei Kasic S. J. sacerdotis et missionarii, neenon Petri Katie, episcopi
Prizrensis etc. (sic) apostolii labores in Serbia, Sirmio el Sclavonia. Acta
Bosnae 342366, MCCXXXII. 16121618,. vagy: Fr. Marianus Maravic,
episcopus Boisnensis brevem suae diceceseos exhibe t sacrale congregationi
Descriptioneim", U. o. 475480, MCCCGXVI. 1655.), de taln e nagyon
fogyatkos kp is, amelyet most itt megrajzoltunk, nmi fogalmat adhat a
trk hdtotta terletnek kathoiikus egyhzi viszonyairl.
Mg csak azt jegyezzk meg, hogy mint a helyek trtnetben ltni
fogjuk a trk 1666-ban megengedte a bosnyk atyknak, hogy a pozsega-
megyei V e 1 i k -n (Nagyol'aszi) conventet ptsenek s hogy innen szllt
ki a sok ferences atya a krnyk katholikusainak psztorLsltra. A szerem-
megyei V u k o V r plbnijt is ellttk az atyk a trk vilgban, szint-
gy a p t e r V r a d i s a b a j a i hveket is gondoz tk. (rtsd hozz min-
dig a krnyket is.)
S ha azt krdezzk, kik voltak a trk terlet dia sprj nak a pszto-
rai, azt kell felelnnk: legfkp s els sorban azok, kiknek sorbl az ide
gen zsarnok igja alatt szenved hveknek legtbb, a fpsztori mitrnak
ugyancsak nem a dszt lvez, hanem csak a terht rez pspke is kike-
rlt: a f e r e n c r e n d i e k , nevezetesen Gyngys s Szeged vidkn a
s a 1 V a t o r i a n u so k, Boszniban pedig, valamint Szlavniban s Ma-
gyarorszgon is, fel egszen Pestig, a b o s n y k a t y k . Ezk maradlak
meg abban a nhny conventben, melyet a hdtsban megtarthattak, ezek
lttk el a plbniknak tlnyom nagy rszt, ezek gondoztk, folyton
342
Fermendzin: Acta Bosinae. 473. MGCCCXVI. 1651. Index parochi arum, quae ad
mensam episcopi Belgradiensis pert i nebant . 470. MCOCCVI. 1G50. 470. MCCCCVIIL
1650. 470. MCCCCVII. 1650. A bolgr Tliomassi Gbor at ya jelentse. 467.. 468.
MCCCCIII. 1649. Ecclesiarum, qua s episcopus Belgradiensis., f r . Marianus Ibrisimovie
anno 1649. canonice visita vit, series, 340. MCCXXVI. 1587. 15 Decembris, Romae.
340. MCCXXV. 1588. 13. Mrtii, Romae. 340. MCCXXVII. meuse Jul i i , Romae. 340.
MCCXXV. 1586. 13. Mrtii, Romae. 340. MOCXXVII. mense Jul i i , Romae. 336.
MCCXXII. 1584. 25. Jul i i , Simandrae.
utazva, vndorolva, csak nha-nha megpihenve missios hzaikban, szll-
saikon, a Szva s a Drva kzit, a nagy magyar Alfldn: s a Mtra aljn a
sok szz, leginkbb katholikus templom nlkl lev s mg inkbb lland
katholikus pap nlkl szklkd falvakban a lelki vgasztalsrt eped
hveket.
A plbniknak egy kis rsze nem ferenerendiek, hanem vilgi papk
s jezsuitk kezn volt, tovbb a jezsuitk kzl! is tbben merszkedtek,
mint vndorpapoki, a trk terletre. ppen aizrt szlnunk kell itt, valamint
a vilgi papokrl s a jezsuitkrl is, mert lia mi, a trk vilggal kapcso-
latban csak a ferencrendiieket emltenk s msokrl, kik a trk hdtotta
terleten szintn pastorltak, mlysgesen hallgatnnk, knnyen abba a
gyanba keveredninlk, hogy mi a nevezett terleten val pasltorlsmafc
e g s z rdemt egyedl csalk ai ferencesek szmra akarjuk Itefoglalmi,
vagyis, hogy trtnelmet akarunk hamistani.
Teht: ami a vilgi papokat illeti, 1650. mrc. 7-n 12 szermsigi vilgi
pap, ki a belgrdi pspknek volt alrendelve, gylt ssze a szermsgi
Njemci-n. Ez egszen megfelel ama fnti adatunknak, hogy a Drva s Szva
kzt 10 plbnia volt vilgi papok kezn. Azt a levelet, melyet az emltett
12 pap vicariusa rszre adott, mint mondtk, nemcsak maguk, hanem a
megjelensben gtolt, messzebb lak vilgi pap-testvreik (a longinquioribus
fratribus nostris) nevben is alrtk.
343
Az most mr a krds, hogy hnyan voltak a longinquiores fratres",
vagyis hny vilgi pap volt mg a Njemoiben egybegylteken kvl a bel-
grdi pspkre bzott terleten, azaz, mint tudjuk, az egsz Szva-Drva
kzn s az egsz trk Magyarorszgon? Bizony aligha 20. Mersz llts,
de nagy tekintly tmogatja. Frakni rja az 1622 krli idkrl: a trk
terleten vilgi katholkus pap alig volt 20.
344
Teht a Szermsgben s
Szlavniban s Magyarorszgnak trk rszein mindssze alig 3335^
vilgi pap.
Ami a jezsuitkat illeti: Gyngysn mr 1635, Pcsett mr 1634 ta
volt residentijuk. Ez utbbi azutn missis hzz lett s csak 1701-ben
lett megiint residentia. Gyngys, Pcs, Andocs, Sebes, Trkkoppny s
Veszprm alkottk szkhelyeit a jezsuitk trk missijnak. (Missio Tur-
cica.) Ez a missi fennllt 16211688. A gyri rector hatsga al tarto-
zott. 1620-tl 1688-ilg 170 jezsuita nevvel tallkozunk trk terleten. (Teht
egy-egy vre 3 sem esik. A trk vilgban csak gyngysi s szegedi guar-
dinnal, mintegy 100-al tallkozunk, hol van mg a tbbi gyngysi
s szegedi ferencrendi s hol vannak, Bosznit nelm szmtva, a Szlavni-
ban, a Szermsgben s Magyarorszgon mkd bosnyk atyk? Hny
343 Fermendzin: Act a Bosnae. 468. MCCCCIV. 1650. 7. Martjii, Njemei i n Slavonia..
(Csak a mai nyelven Szl avni a a Szermsg is.)
344
Pzmny P. s k. 41.
szzan lehettek?) Jezsuita missik voltak mg Temesvrit, 16221650-ig,
Karnsebesen 16251641-ig s mg azontl is, Belgrdban 1631 ta, Jas-
siban 16451651-ig. A horvt-szlavonorszgi jezsuita missik (Missiones
Illyricae) 1603-ban kezddtek. Majd Nagyszombatbl, majd Bcsbl, majd
Zgrbbl indultaik ki. Mr 1648-ban nagy terletre terjedtek. Nemcsak
Szlavnit s Horvtorszgot, hanem idnknt Magyarorszgnak dlnyugati
rszt, a trk hdts dli rszeit, azutn Dalmtit s a szomszdos rsze-
ket is magukban foglaltk. Az egri, a nagyvradi, az esztergomi, a szkes-
fejrvri, az eszki, a pozsegai, a ptervradi s a csakhamar megsznt
belgrdi jezsuita rendhzak a trk vilg utni alaptsok voltak.
345
Ennyit
hozhatunk fel ezidszerint a jezsuitkrl.
Megllaptottuk teht, hogy a ferencrendieken kvl igenis msok is
lelkipsztorkodtak a trk hdtotta terleten, de viszont ha a vilgi papok
s a jezsuitk rdemeit el is ismerjk, fenntartjuk azt az lltsunkat, s
ha nem itartank fent, vlemnynk szerint szintn trtnelmet hamista-
nnk, hogy t. i. a trk terlet katholikusainak lelkipsztorait tlnyom
nagyrszben sem a vilgi papsg, sem a jezsuitk, hanem a francisknus
rend szolgltatta, s hogy teht a kathlikus hit fenntartsa krl a neve-
zett terleten a f r d e m, minden ms tnyez felett, ez a rend volt.
Dr. Hamvas rja: Boszniban a trk igt sinyl katholikusok pasto-
ratijt, nhny Dalmcival hatros hely kivtelvel, a ferencrendiek vgez-
tk, sk nlklzssel, fradhatatlan buzgalommal s maguk felldozsval.
Ma is k a np lelkigondozi. A katholikusokat megtartottk si hitkben.
Hogy a ikatholikus elem ez orszgban vgkppen ki nem pusztult, nekik
ksznhet. Azt is olvassuk dr. Hamvas nl, hogy a bosnyk ferenceseknek
itt emltett rdemt, nagy elismerssel, a jezsuita Pray Gyrgy, minden
idk egyik legnagyobb magyar trtnetirja, is megllaptja. Ugyancsak dr.
Hamvas kzli nhai Kllay Benjmin, magyar-osztrk kzs pnzgyminisz-
ternek a magyar-osztrk delegatiban a ferencrendieknek Boszniban szer-
zett rdemeirl szl nyilatkozatt.
346
A dallmciaii, Legsz. Megvltrl nevezett rendtartomnynak 1887-iki
Schematismusban olvassuk, hogy 1499-tl 1718-ig Dalmcinak a trk
elfoglalta rszeiben csak a ferencesek vgeztk a lelkipsztorkodst (a bos-
nyk atyk) s hogy i!tt is csak nekik volt ksznhet a kathlikus hit
megmaradsa. Hivatkozik erszben az idzett Schematismus Farlatira. Kl-
nsen sok becses adatot kzl a Schematismus arra nzve, hogy a feren-
cesek a Bosznibl Dalmciba meneklt kathlikus nprt mit tettek?
S ugyanaz a bosnyk rendtartomny, mely Boszniban s Dalmciban
ilyen tmasza volt a hitnek, kldte el tagjait Szlavniba s Magyarorszg-
345
Velics Lszl: "Vzlatok a magyar j ezsui t k ml t j bl . Hr om fzet. 1912
1914. II. 68. s kv., 70. s kv., 120., 128., 132 s kv., I I I . 22., 23.* 54. s kv., 64. s kv.
Boszsnia haj dan s most. Uj magyar Sin, 1878. 260.
nak a trk meghdtotta rszeibe is. Ez ma mr mintha egy kiss el
volna fellejtve, holott ha azokrl azi rdemekrl szlunk, melyeket a Bosna-
Argentina Provincia Boszniban s Dalmciban szerzett magnak, a trt-
nelmi igazsghoz hven mindg hozzjuk kell gondolnunk azokat a szolg-
latikat is, melyekkel Szent Ferenc csaldjnak ez a rsze a magyar kiatho-
licizmust ktelezte rk hlra.
De Magyarorszgon a bosnyk bartoknak hatalmas munkatrsaik
akadtak egy msik Szent Ferenc-rendi provincibl is: a magyarorszgi
salvatorinusbl.
Fridrich Orbnnl olvassuk, hogy egy, 1675-iiki feljegyzs szerint ms
papok hjn Gyngys egisz vidkn, mintegy 300 faluban csak a ference-
sek lttk el lelkileg a katholikus npet a trk vilgban, sok ldztets
kzepette, mg letk veszedelme rn is. Ha k nem lettek volna, ha k
is elhagytk volina hveiket, a katholikus valls elenyszett volna e vidken.
Jrtk a kzsgeket, tantottak kicsinyeiket s nagyokat s kiszolgltattk
a szentsgeket az dvt szomj azoknak. A np is bejrt Gyngysre. Ezren
meg ezren hallgattk a szentmist s a prdikcit a francisknus convent
udvarn, mert a nagy tmeget a templom nem volt kpes magba be-
fogadni.
347
Ugyancsak Fridrich irja, hogy mikor Szegeden hre sem volt pspk-
nek, vilgi papoknak s ms szerzeteseknek, csak a ferenerendiek lttk
el a vrosban s krnykn a lelkipsztori teendket s csak k tartottk
meg a npet a rmai katholikus hitben.
348
1627-ben a Gongregatio de Propaganda Fide felhvta a bcsi nun-
ciust, inten meg Pzmny Pter, esztergomi rseket, hogy Szegedet ne
hagyja tovbb katholikus pap nlkl, mert nem lehet tovbb trni, hogy
a katholikusok a ker e sz t el s ek rt s az esketsekrt eretnek-lelkszek-
nek legyenek! knytelenek fizetni. Egyben a Gongregatio Cataneo Camillus,
castilionei aptot, Pzmny rmai genst is felhvta, hogy Pzmny-t e
dologra figyelmeztesse. Pzmny ez gyben nevezett gensnek ezt rta;
Nagyon rl, hogy a Congregatio azzal az elpusztult vidkkel is trdik.
Vajha gy lett volna eddig is s gy lenne ezutn is. Legyen ldott a Con-
gregatio s felllt ja. Szeged, ha nem tved, mert nem biztos benne, a
vci vagy a csandi egyhzmegyhez tartozik. (Az utbbi terletn fekdt
s ime Pzmny itt nem tud az esztergomi rseknek arrl a rgi jogrl,
melynl fogva Szeged, mint exemptus plbnia, ez rsek joghatsga al
tartozik.) Van ott a ferencrendiknek conventjk. Msfle pap ott a
trk miatt nem lehet. (Hogy a trk terleten ltalban mkd-
hettek katholikus vilgi papok is, tudvn tudjuk, de Szegeden valban
nem vlt szksg viligi papokra, mert hisz ott voltak a ferenerendiek.)
a" Fridrich: i. h. I I . 8.
3*8 TJ. o. 15.
Azoik a j atyk, nemcsak Szegeden, hanem vidkn is, sok faluban
vgzik a plbnosi teendket. Avagy van taln ilyen nev hely Boszniban
vagy Szerbiban is? Ez orszgok sem az esztergomi rsek, sem Suffra-
genesai al nem tartoznalk.
349
Nos, a rmai Congregatio valban rosszul
volt informlva a magyarorszgi Szeged viszonyairl s amit Pzmny a
ferenceseknek Szegeden val mkdsrl rt, valban igaz volt.
Abban az oltalomlevlben, melyet III. Kroly kirly 1719-ben a
vci convent alaptsakor a magyar salvatorinusoknak adott, a kirly
hlsan megemlkezett rla, hogy e szerzetesek a trk vilgban miknt
gondoztk a halhatatlan lelkeket, trelmesen viselvn el a zaklatsokat,
az ldzseket, a kegyetlen megverst, az iszony knzst s a hallt.
350
Mieltt tovbb mennnk, kzlnk itt egy adatot, mely a lehet leg-
vilgosabban mutatja, hogy a papoknak mekkora hinyban szenvedtek a
trk terleten l katholikusok, vagyis hogy egy-egy helyre mily nehz
volt lelkipsztort szereznik.
1644-ben a kecskemti hvek az esztergomi rsekhez intzett leve-
lkben eladtk, hogy hossz ideig hol egy, hol msfl esztendeig voltak
pap nlkl, meit nem talltak olyan egyhzi embert, ki azi nyomo-
rult vrosuknak lelkipsztorsgra adta s ajnlotta volna magt, pedig
amely katholikusok Kecskemten kevesen voltak, sok kln-klnfle
nyavalykat s hborgatsokat kellett szenvednik, kivltkppen a tbbi
kztt az eretneksg miatt, s vrosuktl csak 1012 mrtfldn tall-
tatott egyhzi ember. Miutn gy nagy lelki s testi krokban s fogyat-
kozsokban forgottak immr sok esztendtl fogva lelki tant nlkl,
vgre Gyrfs Demeter, vilgi papot nyertk meg plbnosuknak, az
halla utn pedig a Szent Ferenc szerzetben lev becsletes ptereket
hvtk vrosukba s rksl ott akartk ket tartani. Krik teht a
prmst, hogy a ferencrendieknek Galgcon tartand kptalann szem-
lyesen vagy levele tjn vinn ki, hogy a ferencrendiek ne hagyjk ott
ket. Megjegyzik, hogy ez gyben a vci pspkhz is intztek folyamodst-
De lljon itt a kecskemtiek levele a maga egsz eredetisgben.
Kivl: niimo (Illustrissimo) ac Rendisso (Reverendissimo) Dno Dno
(Domino Domino) Georgio Lippai. Archieppo Strigoniensi locique eiusdem
Comiti Perpetuo, Legato Nato, Primati Hungri, Sacrmae (Sacra-
rtissimae) Caesareae Regiaeque Mattis (Maiestatis) Intimo Consiliario
Summo et Secretario Cancellario etc. (sic) Dno Dno ac Patrono nobis
gratisso (gratiosissimo) dentur, Keczkemt.
351
349
Prim. Levlt. Arch. Vet. Eccl. fasc. 19. n. 1433. A Cong, de Prop. Fi de. er edet i
decrtuma. Mellette annak ,a levlnek, melyet Pzmny a jelen gyben nevezet t rmai
genshez intzett, Pzmny sajt, keztl val fogalmazvnya.
360
Orig. Ref. 1719. 7- okt. 30.
351
Adassk (lefrl) Nagysgos s Ftisztelend Lippai Gyrgy ur nk, eszte-
gomi rseknek, ugyanazon hely (azaz Esztergom vrmegye) rks fi spnj nak, szletett
Bell: My az igaz Rommay Catholica s Apostolica Anyeszentegy-
hzban lev keczkemty
352
keresztynek feyenlkint alzatos szolglatunkk
(szolglatunknak) Ini (Istenbeli)
353
Imdsgunknak aynlsa utn: kv-
nunk az Wr In toll (Ur Istentl) Nagodnak (Nagysgodnak)
354
ez vilgban
mint kegies (kegyes) io akar Wrunkk (Urunknak) czendes, bkessges
io egssget s szerenczs boldog hossz letet, az ms vilghon penigh
(pedig), az rkk val niugadalmat boldogul megh adatny.
Ez alzatos knirg Levelnk s Embernk ltal
355
knszeritte-
tnek kegies Wrunk Nagodhoz (Nagysgodhoz) mint kegilines (kegyel-
mes) Wrunkhoz (Urunkhoz), ez mostani szksges llapotunkban folya-
modnunk. Lehet Nagodnak (Nagysgodnak) tudtra, minm szklk-
dsben, s fogiatkozott llapotban voltunk Egihzy (egyhzi) Ember nl-
kli, az Inben (Istenben) el nyugot, GyrfTs Demeter Pap keczkemti
Plbnos Wrunk halla elt val ell mult sok Esztendkben, ugy annyra,
hogy, maid inkb minden msod s harmadik Esztendben, nagy munk-
vall, s kltsgnkn kellet az Egihzy Ember keressben fradoznunk,
s igyis czak mindenkor Tallhattunk volna; De hol Esztendeigh, holl
msflig is nmely idkben annlkl kellet lennnk, mivel nem Talhat-
tunk, az ky az mi niomorult (nyomorult) vrosunkk (vrosunknak) lelki
Psztorsgra atta s, aynlotta volna magt. It penigh az mi niomorult
helinkben kegies Wrunk, mint Nagod iol tudgya, sok klmb klmb
fle niavalykat s hborgatatsokat kel szenvednnk az ky kevesen
vagiunk kvltkpen az tbbi kzt az Eretneksgh miat: Vrasunktl
penigh tiz s Tizen- kt mlfldn talltatik az Egihzy Ember. Ezokrt
nagy lelki, s, Testi krokban s fogiatkozsokban forgottunk immr sok
Esztendkti fogvst lellky tanit nkll. Hogy azrt mind ezeket az
krainkat s fogiatkozsinkat Innk (Istennek) segejt malasztya ltali
(ppai) kvet nek, Magyarorszg pr msnak, 5 legszentebb csszri s ki rl yi felsge
bells tancsosainak, f- s t i t kos canoollirnak stb. hozznk legkegyesebb ur nk s pr t -
fognak. Kecskemt ( rl).
352
A cz-t olvasd mi ndent t cs-nek, az y-t pedig mi ndent t i-nek.
353
Ld. a pspkii (pozsonymegyei) cihbeli vargamest erek folyamodst Lippay
rsekhez (Primsi Levltr. Arch. Vet. Eccl. fasc. 25. az Inst anei k kln csomjbaoi),
mely folyamodsban az ( i s t e n b e l i ) egszen ki van rva.
354
K vl , miint l t t uk: Il l ust ri ssi mus, i t t pedi g: Nagysgos. Ezrt ford t ot t uk a
kvli cmzsben az Il l ust ri ssi must Nagysgosnak, val ami nt egyltalba-n t udnunk kell.
hogy a rgi vilgban az Il l ust ri ssi mus Nagysgosnak: felelt meg. A rgi vilgban a
Mltsgos cmzs a magyarban kevss s z e r e p e l t . Az erdlyi fejedelem s ms nagyur ak
Illustrissimus-ok voltak, a magyarban pedig Nagysgos-ak. Az erdlyi fejedelmeket az
erdlyiek (igen helyesen), mg ha nem is voltak magyar vlasztott ellenkirlyok, mi nt
Jnos, Zsigmond s Bethlen, Felsgesnek cmeztk, mer t a rgi vilgban nem volt les
klmbsg a Felsges s a Fensges kzt, ami nt hogy a ki rl yokat is nem csaik a Malestas,
hanem a Sereni ssi mus cimmel is illettk.
355
A kecskemti kat hol i kusok krst az leveliket viv emberk, azaz kvet k
szval is el adt a a pr msnak.
el Tvosztathatnnik, az Inben (Istenben) el nyugot s Boldog emlkezet
Gyrffs Pap Wrunk halla utn, sz. Ferencz szerzetyben lv Bcslletes
Ptereket hosztunk Vrasun'kban az hiveknek Lelky szolglattjokra, s
akariuk ekt rksll it Vrasunkban heliheztetny (helyheztetni).
Krik azokrt Nagodat fejenkint Bezllettel, mint kegies io akar
Wrunlkat, hogy az In (Isten) kedvert, s ez Varasunk bely kevs keresz-
tynsgnek az igaz hitben val nevekedsekrt, s gyarapodsokrt Tre-
kedgyk Nagod ez dologhban mellettnk ez mostani Galgczy, Capitulu-
mon, hogy e Tisztelend Atyasgok ne vonnyk megh tlnk szolg-
lattyokat. Krik Azon Nagodat mint kglmes (kegyelmes) Wrunkat, hogy
ha szintn maga szemlye szerint ielen nem leszenis Nagod, Levele ltal
trekedgik Nagod mellettnk ez dogioknak vgben vitelben. Mely
velnk val Irgalmas czelekedetit, migh lnk, hla ad nvvel vszk
Nagodnak mint kglmes Wrunknak, s kvnunk feyenkint ez Vilgon
minden kivnsgy szerint val iokat szerenczs boldogh hoszu lettel
edgit (egytt), ez Vilgi let utn penigh rk niugadalmat az mennjey
Boldogsgban, Wczy Pspk Wrunknak is adtuk e Nagnak ezen
szksges dolgunk fell pecztes knirg Levelnlkt, vlvn, hogy, e
Nagais irgal mssgtl feil indttatvn, ezen dologban az Isten kedvrt s
a keresztjnsgnek plsirt trekedik mellettnk. Datum Keczkemetini.
Anno 1644. die 23. Mensis Junii Iidesm qui supra. (Adva Kecskemten. Az
1644-ik vben junius h 23-ik napjn. Ugyanazok, kik fenn.)
356
Hogy a kecskemti katholikusok valban kaptak a salvatorianus rend-
tartomnytl lland lelkiatykat, ltni fogjuk a helyek trtnetben.
Foglalkozzunk ezek utn egy kiss tzetesebben azzal a krdssel,
hogy milyen sorsban rszestettk a trkk a katholikus papokat, kl-
nsen a ferencrendieket?
1625-ben a szegedi miriliva s kajmekm a szegedi templom javtst
megenged levlbe azt is belertk, hojgy ,,a papknak, mint a vrosi
rajknak", (azaz keresztny lakosoknak) is mindenki bkt hagyjon".
Az 16381679-iki idbl maradtak fenn tlevelek, melyeket a szegedi
trk hatsgi szemlyek (emin, kdi, miriliva, subasa, szpni) a szegedi
guardinnak vagy ms ottani ferenceseknek adtak, hogy Kecskemtre vagy
Gyngysre vagy Kassa vidkre vagy Nagyszombatba (ellensges terletre)
utazhassanak. Az 1645 pr. 27-iki, a guardinnak adott tlevlbe az van
rva, hogy t szokott koldulsban senki se hborgassa".
1686-bl van egy basai rendelet, Jiogy a szegedi ferencrendieket beszl-
lsolsokkal ne hborgassk. Miutn elfordult, hogy a ferencrendieket
356
Prim. Levlt. Arch. Vet. Eccl. iasc. 25. n. 227. A frpecst elg p. brzol
egy szarvast, melynek btbl kereszt n ki. Jobbra, a szarvas felett, egy csillag.
Fridrich e levelet nem kzili s nem is emlti, ami termszetes, mar t a Primsi Levltr-
hi nem mertett, adat okat .
tjaikban bntottk, tlk borravalt kveteltek, ha lruhban utaz-
tak s ket felismerk, ruhjukat s, hrsg fejben, minden pnzket
elvettk tlk: a szultn az 1640-ik v mrciusban megparancsolta, hogy
mindez ne trtnjk meg, 1666-ban, mjus havban, a pesti tborbl a
szultn azt is elrendelte, hogy a szegedi ferencrendieket, vizsglatokkal ne
terheljk.
357
Fridrich Orbn, szintn a szegedi convent levltra alapjn, 58 sor-
ban emlti a ferencrendieknek a trk hatsgok rszrl adott vd leve-
leket, mondvn, hogy a trk hatsgok a testvreket a vm s a harmin-
cad fizetstl is felmentettk s hogy a szegedi vr parancsnoka a ferenc-
rendi convent rszre kaszlt jellt ki.
358
Azt is rja Fridrich, hogy a hagyomny szerint nhny elkel trk,
r a bartokat gyakran szvesen megltogatta, st nha a misn is rszt
vett. Ilyenkor az oltr gyertyjrl gyjtottak pipra s kacagva nztk a
szertartsokat.
359
Mikor a trk, 1663 okt. 15-n, Nyitrt elfoglalta, a marianus feren-
cesektl oonventjket katonai clokra ugyan elvette, de szmukra a vros-
ban ms lakhelyet jellt ki, tovbb az rsekjvri basa a nyitrai 13
francisknusnak a trk terleten val kregetsre nzve oltalomlevelet
adott. E levlben a nevezett trk fember ezt rta: n Nagysgos Mehemedi
basa . . . Isten engedimbl adjuk tudtra mindenkinek, hogy a Nitrai
tizen hrom bartok knyrgnek azon, hogy hitlevelnkt adnnk nekik,
az mi trk prtunkon bkvel koldulhatnnak, minek is mai
raptl fogva. . . megengedtk nekik s fogadom is az n igaz Uri
trk hitemre s az hatalmas tndkl s gyzhetetlen Uralkod Trk
Csszrom ldott fejre, hogy ezen nitrai tizen hrom bartnak kt egsz
esztendeigh az mi trk rendnkrl s jvri csatz vitzeinktl semmi-
nem hntsok s ronglsok nem lszen, az mi trk prtunkon ott jrhat-
nak, ahol akarjk, mlynek nagyobb bionysgnak okrt adtam ezen
magyar s trk rsommal s Uri Pecstemmel megherstett hitt-levele-
met nekifk. jvr, 23. december 1663."
36

1681 dec. 9-ikn az egri basa r nagysga a hatalmas s gyzhetetlen
trk csszr vg Eger vrban lev s lakoz nemzetes s nevezetes vitzl
divnyois (tanlcsos) urakat s agkat dvnyba (gylsbe, tancsba) hvta s
azt a parancsot tette, hogy mivel addig mind a kt rszrl a Bartok szabadon
357
Szildy ron s Szilgyi Sndor : Okmnytr a, hdoltsg t rt net hez Magyar-
orszgon. I I . kt, 1862. (Trk-magyairkori trtnelmi emlkek. E'Ls oszt. okmnyt r I I .
kt.) 316., 317., 318., 319., 320., 321., 324., 326., 328., 329., 330., 338., 339341. Valamennyi
adat a szegedi convent levltrbl.
358
i. h. 15.
359
U. o.
360
Czeizel Gbor: A Szent-Ferene-rendiek Nyi t rn. 1911. 96
v
97.
kelhettek, jrhattak, azutn is gy legyen, azaz trk rszrl a keresztnyek
Barti meg ne hntassanak, hanem jrhassanak, kelhessenek bottal, fegy-
ver nlkl, hasonlkppen a keresztnyek is adjanak hitlevelet, hogy a trk
Bartok is fegyver nlkl, bottal, ahol jrnak, kelnek s a hodzsk is
magyar rszrl meg ne hntassanak, s gy ebben megllvn, a kt rsz
(trk s magyar) kztt a j szomszdsg dicsrtessk. Ez arra vonat-
kozott, hogy G}
r
ngysrl a ferencrendiek szabadon jrhassanak Egerbe a
keresztnyek lelki vigasztalsa vgett.
361
Hogy a kathoiikus egyhz a trk terleten ingatlanokat is szerezhe-
tett, bizonytja a kvetkez kt adat: 1681-ben a szegedi emin jvhagyta
egy ingatlannak a szegedi Szent Ferenc-rendi templom rszre trtnt ado-
mnyozst, 1686-ban pedig Musztafa aga, gyalogkapitny, rsba fog-
lalta a szegedi ferenceseknek egy ingatlanvteli gylett.
362
Boszniban a trk a ferencrendi guardinokat a katholikusok fejei-
nek tekintette s gy kezelte ket, mint keheseket a kathoiikus alattvalknak
a szultn, a porta irnt val hsgrt. Viszont dszkpennyel, binjis-siel,
tntette ki ket, melyet a grg-keletiek fejeinek mem adott.
363
A helyek trtnetben ltni fogjuk, hny conventjt a ferenceseknek
gyjtotta fel, fosztotta ki, puszttotta el a trk. Ez eseteket azonban, vle-
mnynk szerint, nem lehet a trk kormnyzat jellemzsre felhozni, mert
ez esetek a hbor kategrijba tartoznak, mely egyarnt csnya, kegyetlen
volt trknl s keresztnynl.
Ami most mr a papok s a szerzetesek ldzst, knzst, meglst
illeti, itt szintn utalva arra, mit fenn arrl, hogy e jelensgeket mikpp
kell megitlni, eladtunk, a kvetkez, ezekre vonatkoz nhny tnyt
soroljunk fel:
364
361
A pecsttel megerstett divnybeli levelet egsz terjedelmben,, laz ere-
deti magyar szveggel, kzili Fridrich. i. b. 6.
302
Szildy ron s Szilgyi Sndor : i. h. 339.
363
1 83 6-iki Bosn. Arg. Schern.
364
Boszniban mondj a az 1895-i Bosn. Arg. Schern. a t r k a templomokat
lerombolta, vagy mohaimedin templomokk al ak t ot t a t s a bar t okat sehogy sem t r t e
meg, gy, hogy lruhban kellett rejtzmik, jrniok-kelnik. Hogy ez az llts meny-
nyi re trtnelmi llpon nyugszik, megtetszik a tbbi (kztt abbl a levlbl, melyet 1688.
jatn. 29-ikn I I I . Ferdi nnd ki rl y nevben a ki r l yi magyar udvari eancellria a hadi-
tancshoz i nt zet t s melyben ezt olvassuk :
A boszna-argentinai ferencrendi observans rendt art omnyfnk testvreivel
s a kat hoi i kus nppel egyt t ; (Provincilis Bosinae-argentinae minor is observantiae
cum suis f r at r i bus et populo eatholico) panaszkodik, hogy Boszniban a trk isten-
telensge mi at t meg vannak fosztva a kajtiholiikus valls szabad gyakorl at t l (se in
illis part i bus i mpi et at e Turcica pri vat es esse liber exercitio Religioinis catko-
licae). gy ez orszgban a kat hoi i kus hitnek mg utols ot t meglv szi krj a is el
fog hnyni. A trknek ily bnsmdj a a katkolikusokkal a bkektsbe t kzi k.
Tegyk bele teht Schmidt ut as t sba, hogy a portnl rendezze el ezt az gyet.
11
(Conc. Exp. 1648. 198. j an. 29. Schmidt J nos Rudolf br a csszrnak s ki r l y-
nak tbbszr a por t r a kl dt t kvete volt. Ld. egyik kvet sgrl : Angyal Dvid*.
Milk Trt , VI . 395., 396.)
Boszniban t eht a t r k k o r m n y z a t rosszabbul bnt a &at<holikusokkal, mi nt
Magyarorszgon. Nyi l t borraval -rendszer vgre is mi ndent t volt, ahol a trk ural -
kodot t , igy Magyarorszgon is, de Vradi Fer enc mvbl (Descriptio Provi nci Bosnae-
Argent i nae 1679) mi nt ha az t et szenk meg, hogy Boszniban kl ns nagy mrt kben
zsarol t a a t r k kor mny a kat hol i kusokat s a ferenceseket, t ovbb mg a ma,oyar-
orszgi kat hol i kusokrl ' ppen nem lehet mondani , hogy a t r k ket vallsuk szabad
gyakorl st l megfosztotta^ az i mnt i dzet t magyar cancel l ri ai levl ezt hat rozot -
t an mondj a a boszniai kat hol i kusokr l , t eht Boszniban l egal bb idnknt e rsz-
ben sokkal rosszabb l l apot nak kel l et t ural kodni a, mi nt Magyarorszgon, vgi : mg.
Magyarorszgon, mi nt l t t uk, a t rk kormny, legalbb hi vat al osan, de bi zonyra nem
is mindg gyakor l at i eredmny nlkl, val sggal vdelmezte a kat hol i kus h veket s
papokat mi ndennem bnt al mazs, t mads ellen, sokszor valsgos j akar at ot mut a-
t ot t i r nt uk, tbbszr maga hi r det t e a bar t sgot , j szomszdsgot, t rel met , gy hogy
l t al ban azt l ehet mondani, hogy a kor mny s a kat hol i kusok kzt egsz t r het volt a
viszony, st nha egszen j s kedlyes, mi ndennek Boszniban, gy l t szi k, nyoma sem
volt, hamem a kor mny n e m vdelmezte a kat hol i kusokat , st, l egal bb is sokszor, neve-
zetesen sokkal tbbszr, mi nt haznkban, maga is ldzte ket. Ez t et szi k meg legalbb-
Vradi Fer encnek ezekbl a szavai bl :
A kat hol i kusok i t t - ot t egyt t l aknak a t rkkkel az eret nekekkel s a szaka-
drokkal, minden percben letveszedelemben., egsz Trkorszgban legrosszabbak
a boszniai trkk, borzaszt rdgk, ellensgei a kat hol i kus vallsnak. ( . . . Ca t ho-
liei hi nc-i nde habitatnt cum Turcis, haereticis, et schismaticis, i n periculo vi t a comni
momento, i n t ot a Turci a pei orem locum Tur cae Bosnenses t enent , horribiles diaboli,
inimici idei catholicae. i. h. 14.)
Ezrt vndorol t ak ki a kat hol i kusok ezerszmra Magyar or szgba s Dalmciba.
(Ld. pl. Fermendzin : Ac/ta Bosnae. 479. Ugyani t t , Maravics Mari anus atya,.,
boszniai pspknek, 1655-iki jelentsben, l ehet olvasni a kat hol i kusok szenvedsei-
rl : . . . kevs a templom, a mi st leginkbb a t emet kben s a kat hol i kusok hzai nl
mondj k . . . a hvek, kevs keresked kivtelvel Saraj evoban, Banj al ukban, Olovo-
ban s msut t , mind par aszt ok, velk mi nd a kereskedkkel , mi nd a paraszt ok-
kal a t r k zsarnok gy bni k, mi nt rabszol gkkal , kl nsen a mostani hbork-
ban . . . li qual i soni t r at t at i dal i a trianmia de Turchi come schiavi, massimamente-
nelile present i guer r e, t ant o t i mercant i quant o li contadim di quest a nost ra dioecesi.)
Boszniban t eht mskpp volt, minit Magyarorszgon, de ne fel edj k, hogy vala-
mi nt Magyarorszgon, ha a hat sg rszrl volt ldzs, ennek legtbbszr a politika
volt az oka, gy Boszniban i s a kor mnynak l ei rt , a kat hol i kusok i r nt t ans t ot t , a
magyar or szgi t fellhalad kemnysge, kegyet l ensge st b. politikai indtkbl s zr ma-
zott, mert, mi g a gazdagok a mohamedn val l sr a t r t ek s a grg-kel et i nek megmar adt
np pol i t i kai l ag nem volt veszedelmes, a kat hol i kusoknak megmar adt np egyedl vol t l-
t i l t akozs a trk uralom ellen s a kat hol i kusok patpjai, a bosnyk bart ok kzl kerl -
t ek ki legnagyobb szabadsghsei nemcsak Boszni nak, hanem Szl avni nak is.
Sok adat ot t ar t al maz er r e nzve az 1897-iki Dal m. Redempt . Schemat i smus,
Margalits Ednek egyi k ki vl tanulimnybl pedig megt udj uk, hogy Szlavninak,
a t rk ural om all val fel szabad t sa fkpp egy bosnyk ferencesnek: Imbrisilo-
vics Lukcsnak, mi nt a np h vt a: ia Slyom-nak, az rdemie voilfc.
Lukcs at ya szobr t Pozsega vrosban 1893. nov. 5-n lepleztk le. Magyar-
orszgon e nagy szabadsghsnek mg a neve is teljesen i smeret l en. Szobra leleple-
zsnek nnepsgrl egyet l en egy magyar hirfllap sem eml kezet t meg, pedi g ez &
1530-ban Kovacsics Balzs pspk, midn a trktl hallra keresve,
meneklt, a Drinba fulladt. (1870. Boszn. Diac. Schern.)
Athinn, Szlavvinban, 1529-ben Djakovi (Diakovri) Pter ferenc-
rendi laikus testvrt a trkk megltk. (Miscellanea fratris Valentini de
Ndasd. 1598-iki kzirat a gyngysi convent knyvtrban. Kiadta Kar-
csonyi Jnos. Egyht. Eml. II. 530. s kv.)
A Balaton mellett 1526-ban Szllsi Mihily ferencrendi tesitvr s egy
ferencrendi aitya szintn a trkk fegyvernek estek ldozatul. (U. oj
Banjalukn Psztor Lukcs, ferencrendi atya a brtnben hsgtl
meghalt. (Franciscus a Varadino. Descriptio Provinci Bosnae-Argentinae
1679.)
A trkk megltk mg a kvetkez ferencrendieket:
Budn 1526-ban Prusciai Jnos, Bresztolczi Mikls, Pesti Mtys aty-
kat, Verczei Mikls, Eszki Gyrgy, Komri Andrs, Lnrt, Kiildi Balzs,
jlaki sekrestys, testvreket.
Ugyancsak Budn 1529-ben Nmetujvri Benedek, Nagydobosi Istvn.
Bnyai Lrinc, Ujlakpesti Andrs, Tolnai atykat, Vaszari Pl, Litvniai J-
nos, Brassai Jnos, Pataki Gergely testvreket;
Csklnyban, Vas- (vagy Somogy-?) megyben 1532-ben Bori Dnes,
Petovjai Gyrgy, Kgyai Ferenc atykat, Bodmri Ferenc testvrt;
Esztergomban 1526-ban Trknyi goston atyt, Vsrhelyi Bernardi-
nus, Vajai Kelemen testvreket;
Esztergom vidkn 1529-ben Dsi Istvn atyt (Karcsonyi, i. h.);
Grado Vrh-on, Boszniban, 1670 krl Bernardinus atyt, kit karddal
dftek t. (Franc, a Varad. i. h.);
Imotskiban, Dalmciban, egy atynak 400, egy msik atynak 700
bottst mretett a trk a talpra. Az elbb emltett atya belehalt sebeibe,
az utbb nevezett 1679-ben mg lt, mint rkre nyomork. (U. o.);
Kecskemten 1687-ben a trk elfogott egy atyt, kit a vros kivltott
(Fridrich);
Lippn 1551-ben, mikor a vrost a trk elfoglalta, Szegedi Ferenc
guardiint, mert a klvinistk refogtk, hogy kincseket rejteget, rettenetesen
megknoztatta [Nagy Bni. A m. f. a. XVI. sz. e. f.) ;
ferencrendi Szlavniban Magyarorszgrt is harcolt. Eat irjia Margalit\s Ede. Pt r
Lukcs, ia Slyom, Szlavnia felszabadtja. Kat h. Szemle. 1894. 207. s kv.
Margalits t anul mnyban megl l ap t j a a kvetkezket: A trk uralomhoz
alkalmazkod, a trknek szolgl, st a katholikusokat mg a trknl is jobban
ldz s fosztogat gr. kel. szerbeket a trk nagyon istpolta. Trk t mogat ssal
lteslt 1575-ben a pcsi gr. kl. pat r i r kt us s a pozsegai, val ami nt a pakraci
metropolitasg s szmos szerb zrda. Annl szomorbb volt ia< kat hl i kus szl'avomi-
t k helyzete. Szebb templfomaikat t rk imahzaikk alaktottk, papj ai k nem vol-
tak, pspkeik a tvolban ltek s hogy e rszeken nem puszt ul t el a kajtholikus
valls, egyedl a ferencrendiek rdeme.
A mohcsi csatban elestek Tomori Pl atya, kalocsai rsek, fvezr,
tovbb Kv esdi Orbn atya s Paksi Gyrgy testvr (Karcsonyi: i. h.) ;
Modricson, Boszniban, 1669-ben, miikor a trkk Kandinak a velen-
ceiektl val visszavtelt nnepeltk, a vicarius atyt lelttk (Franc, a
Varad. i. h.) ;
Osztrovon, Krass-Szrny megyben, mint tudjuk, Stipanics Andrs
atya 1650-ben 70 csaldot trtett a luthernus vallsrl a katholikusra s a
luthernus lelkszt Osztrovrl s krnykrl elzte, azt is olvassuk azutn
Stipanics-T\, hogy t a temesvri basa trt tevkenysgert mr 1644 eltt
bebrtnztette s megknoztatta s hogy csak 150 arany vltsgdjon szaba-
dult. (Politikai ok, a vallsi bke zavarsa . . . . de ht Stipanics apostoli
l'ngbuzgalmt a bntets nem mrskelte, hanem mg csak fokozta, mert,
mint ltjuk, 1644 utn, 1650-ben, megint trtett.) (Az 1644 eltti bntets
emltve Magyary Plnl. XII.)
Pesten 1536-ban a trkk Djakovi (Diakovri) Mihly, Ormnkzi
Gyrgy atykat s Keszi Mikls, valamint Csepeli Ills testvreket megltk.
(Karcsonyi. i. h.)
Mint a helyek trtnetben fogjuk olvasni, a salvalorinusoknak 1542-i
kptalann az atyk azt mondtk, hogy a minap nem messze a Rkostl a
trkk kt testvrt meggyilkoltaik. A Karcsonyi Jnos kiadta, idzett for-
rsunk pedig azt mondja, hogy 1 5 4 5-ben nem messze Pesttl a trkk
Szerdahelyi Benedek s Ersi Mihly testvreket felkoncoltk. Lehel, hogy
ez a kt testvr az, kire az 1542-iki kptalan clzott s hogy utbb nevezett
forrsunk halluk vre nzve tvedett, de lehet az is, hogy ez a kt, 1545-rl
emltett testvr nem azonos az 1542-ben emltettekkel.
Percon, Zgrb megyljen, 1529-ben Boldizsr, ferencrendi kispap,
vesztette liett a trkk ltal. (Karcsonyi, i. h.)
Pcsett Psztor Lukcs atyt a trk karba hzatta. (Franc, a Varad.
i. h. Kaizer szerint: 1670-ben, de Kaizer e vrtan kivgzsnek ms md-
jt emlti, mint Vradi Ferenc, nevezetesen azt rja, hogy Lukcs atyt ele-
venen megnyztk.)
Ugyancsak Pcsett 1704-ben a szerbek kivgeztk Fabiancsics Pl,
vicarius atyt, Joakim s Mszr Pl testvreket, valamint Kompr Kristf,
vilgi pap, plbnost. (Kaizer.)
Rama-ban, Boszniban, mint Vradi Ferenc rja, valamennyi testvrt
megltk a trkk. Az 1895-i Bosn. Arg. Schern, azt rja, hogy az itteni
conventet ktszer puszttotta el a trk: 1557- s 1653-ban s hogy itt tbb
testvr vrtansgot szenvedett. (Egyik adat a msiknak nem mond ellent.)
Remetine krnykn, Szlavniban, 1529 ben Rcsai Mrton atya s
Nrdi Pl testvr haltak meg a trkk kardjtl.
Sarajevoban, Boszniban, Vradi Ferenc teljesen azonos esetet emlt
az imotskiival. (Nem helyezi-e teht Vradi Ferenc tvedsbl egy- s ugyan,
azt az esetet kt helyre?)
Sarengradon, Szerm megyben, a trk a guardin atyt karba h-
zatta. (Franc, a Varad. i. h.)
Sellyn, Baranya megyben, 1532-ben a trkk megltk Nagybrfdi
Gyrgy guardint, Hagymsi Lrinc, Blcskei Mtys, Visegrdi Mt, Sellyei
Mikls, Bodacsai Mikls atykat, Hderhelyi Mihly kispapt, Ozorai Albert
s Gyulai Balzs testvreket. (Karcsonyi, i. h.)
Sutjeskban, Boszniban (Curia Bani), 1526-ban a trkk tbb ferenc-
rendiniek lett vettk, tbbet megsebestetlek. (Franc, a Varad. i. h.)
Szegeden 1552-ben a trkk Szegedi Tams atynak, Zdori Lszl-
nak s Lippai Bernardinus kispapnak oltottk ki az lett. (Karcsonyi, i. hJ
Temesvrott Benlics Mt atya, belgrdi pspkt a trk 40 napig br-
tnben tartotta, mert a grg-keletiek azzal vdoltk Benlicset, hogy a br-
mlskor a ppa rszre pnzt gyjttt. A pspkt a testvrek kivltottk.
(Franc, a Varad.)
Tuzln, Boszniban, a trk egy testvrt elevenen megsttetett. (U. o.)
Vrpalotn 1526-ban a trkk Vsrhelyi Andrs atyt, Biai Pter s
Mocsolai Andrs testvreket megltk. (Karcsonyi, i. h.)
Zvornikban pedig 1500 krl Taddeus testvrt karba hztk. (Franc
a Varad. i. h.)
2. . Visszapillants.
(A veszedelmek, melyek a t rk terleten lelkipsztorkod papokat s szerzeteseket kr-
nykeztk. A ferencrendiek szenvedsei. Lelki nagysguk. Szent Ferenc rendj -
nek rdeme. Szent Ferenc szellemnek megnyilvnulsa a trk villig ferenceseiben.)
Az eddig mondottak szerint milyen volt a trk terleten a kathoikus
hveket gondoz papok s szerzetesek sorsa, helyzete?
Ki ne 'ltn ppen a ferencrendieknek a magyarorszgi trk hatsgtl
s szultnoktl kapott oltalomleveleibl, hogy e szerzetesek folytonos hbor-
gatsnak, bntalmazsnak, fosztogatsnak voltak kitve? Hogy szent hivat-
sukat teljesthessk, hogy a hveket ltogathassk, az atyk knytelenek vol-
tak vilgi lruhban utazni. (Utalunik erre nzve Benaglia Jnosnak 1664-i
adatra is, melyet a helyek trtnetben, Pest-nl idznk.) A papi ruhban
val jrs-kelsrl teht sz sem lehetett, mert ha a bartok ilyen ruhban
mertek mutatkozni, mindjrt megrohantk ket a trk s egybb rablk,
a hatsgi szemlyek pedig zsaroltk ket. mde a vilgi lruha sem adott
a szerzeteseknek s a papoknak elg biztonsgot, mert nha mgis csak fel-
fedeztk igazi mivoltukat s ilyenkor csful bntak el velk, nha mg a
hatsgi s z e m l y e k is. De jl van, mind ez ellen a hatsg vdte az egy-
hzi szemlyeket, csakhogy ppen az volt a baj, hogy nem lehetett tudni,
melyk percben veszi le a kezt a hatsg is rluk, melyik percben fordul] a
hatsg is ellenk politikai okon? s ha mg a politikai ok
mindig igaz lett volna! De ht igaz volt-e mindg? Ha a katholikus
pap vagy szerzetes valamely ms felekezet papnak vagy hitkzsgnek a
szemben szlka volt, mily knnyen lehetett t abban a gyanakv vilgban
hazug alapon is tnkretenni, klnsen, ha a hazug alaphoz a felad rszrl
borraval is volt mellkelve. gy volt ez Magyarorszgon. Boszniban pedig
lland, rendszeres volt a politikai harc a kormny s a katholikusok kztt.
Vaflban nehz volt teht a lelkipsztorkods a trk terleten, valban
nemcsak apostoli, hanem vrtanuszellem is kellett a vgzshez.
Fridrich Orbn rja: Volt eset, hogy mikor a trkk hallra kerestk
a katholikus bunyevcokat, a bunyevcok a Szegedrl titkon, lruhban
hozzjuk jtt salvatorianus atykka/I egytt a Szabadka melletti Palicsi-tba
menekltek, s mikor az ldzk kzeledtek, a vz al merltek s ndszlon
keresztl vettek llekzetet. (II. 207.)
Portus Romatinus-i Bernardinus atya, a Szent Ferenc-rend gnralisa.
1882. aug. 10-n ezt rta a bosnyk ferencesekrl: Klnsen titeket, minden
dicsretre mltkat s minden hlra rdemeseket nem sznm meg sohasem
magasztalni, titeket, kiket tbb, mint ngy vszzadon t sem az eretneksg
raglya nem rontott mieg, sem a szakadrsg nem csbtott el, sem tz, sem
vas, sem fosztogats, sem a trknek minden nap fenyeget dhe, sem meg-
hajltani, sem megtrni nem tudott, hanem kik brny- s kecskebrbe lt-
ztten, nlklzve, szorongva, gytrdve bolyongtatok a pusztasgban, he-
gyekbe, barlangokba, fldalatti regekbe rejtztetek, mind csak azrt kzdve,
hogy a katholikus np, mely csak a ti gondotokra volt bzva, melynek rajta-
tok kivl nem volt ms psztora, gymja, atyja, az ldzsek s csbtsok
kzepette llhatatosan megmaradjon a hitben s a jmborsgban. Hogy mi
a ti fradozstok gymlcse, maga ez a np hirdeti, halg&itv^. is, mert nem
tudom, van-e nla hvebb s buzgbb? (Bosn. Arg. Schern. 1895. 14.)
A szenvedsnek, a hsisgnek ilyen kpei rajzanak fel lelknkben, mi-
kor a trk vilg katholikus lelkipsztoraira gondolunk s fetltiinik elttnk
a sok megknzott, kegyetlenl kivgz/ett ferencrendi mrtirnak vres alakja.
Igen, nagy sz volt a papsg a trk terleten, s akik vllalkoztak re,
mi birta ket szent elhatrozsukra? A fldn semmi, sem kincs, sem rang,
sem ellptets, sem kitntets, mg hrnv, dicssg sem. Ezkimek itt e fl-
dn csak szegnysg, alacsony sors, szenveds, sokszor rettenetes kn s hall
s csak a nvtelensg homlya jutott osztlyrszl. Mi indtotta teht ket
vllalkozsukra, elhatrozsukra? Egyedl a hit Krisztusban, az rkkval-
sgban. S ki tagadhatn, hogy ppen ezrt nagyobbak voltak mindeneknl,
hogy k voltak a legnagyobbak?
S mivel e hsk, e dicsk seregt legnagyobbrszt Szent Ferenc-rendjc
szolgltatta, mivel azoknak a hitvallknak, vrtanuknak legtbbje Szent
Ferenc ruhjt viselte, ki ne hajolna meg, megemlkezvn a trk vilgrl,
tisztelettel, csodlattal a kisebb testvrek, a kisebb atyafiak, Szent Ferenc szer-
zete eltt, s ki ne smern el, hogy azokban, kik a pogny hdts idejn
Magyarorszgon, Szlavniban, Boszniban s Dalmciban a vgtelen Isten
s a halhatatlan lelkek gyt szolgltk, fnsgesen, elragadan, minden
idkre nagyszer pldtadan az a szellem lt
;
nyilvnult meg, melyet a tr-
tnelem Szent Ferenc szellemnek nevn magasztal.
s
III. FEJEZET.
A magyarorszgi protestantizmus;
s a magyar ferencesek.
1. . Kortrtneti megjegyzsek.
(A vallsgyi jog krdse a XVI . s XVII. szzadban. Magyarorszgon a prot es-
t ant i zmus elterjedsnek a vilgi ur aknak a kat hol i kus egyhzi vagyonra val vgysa
nem volt oka. A paphiny sem okozta a prot est ant i zmus elterjedst. A protestan-
t i zmus elterjedsnek egyik oka az egyhzi fegyelemnek s a papi erklcsnek a papsg
krben val meglazulsa, egy msik oka pedig a rossz egyhzkormnyzat vt. A pro-
t est ant i zmus elterjedsnek okaknt sem a fpapoknak a mohcsi tkzetben val elesse,
sem a hossz resedsek, sem a psipki j avaknak vilgiak rszre val elzlogostsa s
hadi clokra val lefoglalsa nem szerepelhet. Miknt kell meg t l ni azt a nagy vl-
tozst, melyet a valls gyben a XVII. szzad hozott? Magyarorszg a XVI. szzad
vge fel, kevs kivtellel, prot est ns volt. Mikortl kell szm t ani a prot est ant i zmus-
nak az orszgban vial nagyobbszer elterjedst? A kat hol i kus papsg rszvtele az
u. n. reformatioban. A kat hol i kus papoknak klnbz f aj t t aszerint, hogy tl-
nyom nagy rszknek a kat hol i kus egyhztl val vgleges, t el j es elvlsa elJtt ki
mennyire t et t e magv a protestantizmust. )
1608-ig a protestns valls a luthernus csak gy, mint a klvinista
Magyarorszgon nem hogy bevett lett volna, hanem a trvnyek szigo-
ran tiltottk. Mindazonltal, a trvnyekkel nem trdve, a vrosok kebe-
lkben a katholikus vallst megszntettk s a protestns vallst honostot-
tk meg, ez utbbi rszre foglalvn le a rgi katholikus templomokat. Nem-
klnben az urak s nemesek is a protestns vallsra trtek, alattvalikat,
azaz jobbgyaikat s zsellreiket is az j vallsra vittk t, sokszor er-
szakkal s birtokain a rgi katholikus templomokat szintn lefoglaltk a
protestns valls szmra. Mindebben hven kvettk a Nmetorszgban a
.cuius regio, illius et religio" szavakba foglalt elvet, vagyis a vallsgyre
alkalmazott fldesri hatalom elvt, st nyiltan hivatkoztak a valls gy-
ben fldesri hatalmukra, jogukra. gy trtnt, hogy a XVI. szzad msodik
felben kevs kivtellel egsz Magyarorszg protestns lett.
Az 1606-iki bcsi bkektsen alapul 1608-iki s az 1645-iki linci
bkektsen alapul 1646/47-iki trvnyhozs azutn formlisan is biztos-
totta a protestnsok rszre a vallsszabadsgot. Mindkt bkekts s tr-
vnyhozs a felkelsek eredmnye volt, a bcsi bke s az 1608-iki trv-
nyek Bocskay Istvn, erdlyi fejedelem, a linci bke s az 1647-iki trvnyek
I. Rkczi Gyrgy, ugyancsak erdlyi fejedelem felkelsnek eredmnye. A
magyar felkelk harcaikat nemcsak a protestnsoknak a bcsi udvar s a
katholikus fpapok s furak rszrl veszlyeztetett vallsszabadsgrt
vivtk, hanem a magyarsg politikai jogairt is, st trgyilagosan vizsglva
a dolgot, azt kell mondanunk, hogy mindg a politika volt a fdolog, a valls
pedig csak a politikai rdekeket tart jelszul szolglt. Ennek megfelelen
az emltett bkektsek s trvnyhozsok nemcsak a protestnsok valls-
szabadsgt, hanem a magyarsg nemzeti s alkotmnyos jogait is biztos-
tottk, jobban mondva: a k a r t k biztostani.
Igen, csak a k a r t k , mert, hogy csak ennl maradjunk ami a
vallsszabadsgot illeti, re nzve a protestnsok az 1608- s az 1647-iki
trvnyhozssal semmit sem nyertek. A kirlyi terleten ugyanis a bcsi
udvar kedvrt mindinkbb a kathlikus vallsra visszatr furak (1608
krl alig 78 fri csald volt kathlikus, 1681-re pedig alig 34 fri
csald maradt meg protestnsnak), a fldesri joggal most mr a katholi-
cizmus javra lve, birtokaikon a rgi kathojikus templomokat a protestn-
soktl a kathlikus egyhz rszre visszavettk.
A protestns rk ltal decennalis persecutio" kornak (16711681)
nevezett idszak folyamn a kirly szintn a vrosokban t megillet
fldesri jogra hivatkozva (a kirly valban fldesura volt a vrosoknak)
valamennyi vrosban elvette a protestnsoktl a templomokat s a pro-
testns nyilvnos vallsgyakorlatot megszntette. (Azeltt a protestns vro-
sokban a k a t h o l i k u s o k n a k nem engedtek vallsgyakorlatot s
a k a t h o l i k u s o k a t ldztk.) Ugyancsak az u. n. deoennalis persecutio
korra esik az 1674-iki felkels, lzads, htlensg s felsgsrts cmn
(a bujdosk felkelse) az orszg v a l a m e n n y i protestns lelksze
eEen indtott nagy per.
Ekknt hanyatlott le a protestantizmus a kirlyi Magyarorszgon a
hatalomnak s az ernek arrl a polcrl, melyet a XVI. szzadban
elfoglalt.
Ha mr most a kathlikus fldesuraknak 1608 s 1647 utn val
eljrst a trvnyessg, a jogossg szempontjbl vizsgljuk, azt kell mon-
danunk, hogy a trvnyek szvegt, magukat a trvnyeket tekintve,
eljrsuk trvnytelen, jogtalan volt. 1608 utn ugyanis a jobbgyoktl mg
elvehettek a templomokat, ismt a kathlikus istentisztelet cljaira rendel-
hettk, visszaadhattk a kathlikus egyhznak, a rgi tulajdonosnak,
mert az 1608-iki vallsgyi trvny ezt mg megengedte (a katholikusoknak
erre nzve igazuk volt, az elfogulatlan trtnsznek s jogsznak ezt meg kel
llaptania), de ia jobbgyoknak a nyilvnos vallsgyakorlat (az 1608. tr-
vny rtelmben) tern nagyobb szabadsgot kellett volna adniok. Az
1647-iki vallsgyi trvny mr a templomok birtokt is nyltan biztostotta
azoknak a protestnsoknak a rszre, kik 1647-ben valamely kzsg vagy
vros templomt vagy templomait kezkben tartottk.
mde a kirly s a kathlikus fpapok s furak eljrsnak jogoss-
gt, trvnyessgt nem elg csak az eddig rintett szempontbl vizsglni.
Van mg egy msik szempont is, melybl vizsglni kell s ez: a trvnyek
r v n y e s s g n e k szempontja. s ebbl a szempontbl azt kell
mondanunk, hogy a kathlikus fldesurak eljrsa trvnyes, jogos volt. A
rgi magyar alkofarilny szerint ugyanis csak az a trvny volt rvnyes,
csalt az a trvny volt igazn trvny, melyhez az orszgnak minden
rendje hozzjrult, mr pedig az 1608. s az 1647-iki vallsgyi trvnyeidhez
az orszgnak els rendje: a fpapok, nem hogy hozzjrult volna, hanem
nekik a leghatrozottabban ellentmondott. E trvnyek teht nem voltak
rvnyesek, nem voltaik igazi trvnyek. s mivel az itt rintett szempont
a f, az egyedl irnyad dnt, az igazsg az, hogy a kathlikus fldes-
uraknak birtokaikon s a kirlynak a vrosokban val eljrsa a valls
gynek tern jogos, trvnyes volt. Igenis, a khly s a kathlikus fldes-
urak 1608 s 1647 utn is, csak gy, mint ez vek eltt, jogosan es trv-
nyesen hivatkozhattak a katholiiJkius egyhz jogra s fldesri jogukra s
jogosan, trvnyesen cselekedhettek a valls gynek tern e jogok szerint.
s a XVII. szzadbeli kathlikus fldesuraknak XVI. szzadbeli protestns
apik fltt meg volt az ia jogi flnyk, hogy a XVII. szzadban a fldesri
jognak a valls gynek tern val rvnyestst r v n y e s magyar tr-
vny nem tiltotta, de a XVI. szzadban fldesri jognak a nevezett tren
val rvnyestst igenis r v n y e s magyar trvnyek tiltottk.
Rviden: a trtnelmi valsg az, hogy sem a XVI., sem a XVII. sz-
zadban nem trdtek a trvnyekkel, hanem a valls gynek tern az
igazban egyedl uralkod jogelv, a f l d e s r i jog volt. 1681-ben mg
trvnybe is iktattk a fldesri jognak a vallsgy tern val uralmt,
igaz, hogy csak a katholikusok javra.
Hogy 1661 utn miknt alakult a vallsgy, ennek ismertetse nem
tartozik mr jelen munknk keretbe.
365
A Lcsn, E'perjesen s Brtfn trtntek (ld. a helyek trtnetben)
a decennalis persecutio idejre tartoznak. Ami a kirly eljrsnak jogos-
sgt illeti, ha a rgi kolostorokat a protestnsok vallsi clra tartottk
lefogla/lva, a trvny szerint nem volt szabad a kolostorokat tlk elvenni
s a kirly jogtalanul hivatkozott fldesri jogra, de a trvny rvnyte-
lensgnek alapjn igenis ebben az esetben is jogosan el lehetett a kolosto-
rokat a protestnsoktl venni s a kirly, a trvnnyel nem trdve, jogosan
hivatkozott fldesri jogra. Ha pedig a kolostorokat a protestnsok nem
vallsi cljra tartottk lefoglalva, akkor a kirly mg a trvny szerint is
jogosan vette el a kolostorokat tlk s mg a trvny szerint is jogosan hivat-
kozott fldesri jogra.
A kirly arra is hivatkozott, hogy a katholikusok rszre helyet kell
365
Az i t t r i nt et t jogi felfogsnak b eladst s igaz vol t nak tzetes bebizo-
ny t st , szles nyomt at ot t irodaiimi s ki adat l an levltri anyag al apj n, t art al mazza
Pompry Aurl nak kzi rat ban lev mve : A katholicizmus s a prot est ant i zmus Magyar-
orszgon 15231791. I. kt. 15231681. V. . Pompry Aurl : A fpapok rendjnek
ellenmondsa 1608-bian. Religio. 1917. 642. s kv.
kijellnie s e rszben felhvta az 1647 : X. tc.-et. A kirly hivatkozsa a
trvnyre a trvny szempontjbl is teljesen jogos volt, mert az 1647-iki
trvnybl igenis hatrozottan folyt a helly kijellsnek ktelessge. mde
itt is diistingulnunk kell. Ha a kolostorokat a protestnsok vallsos clra
tartottk lefoglalva, a trvnyi szerint nem a (kolostorokat (rtsd hozz
mindig a kolostorokhoz tartoz templomokat is) volt szabad a katholiku-
sok rszre kijellni, hanem valami ms helyet kellett volna, de persze
a trvny rvnytelensgnek alapjn, a kolostorok tadsa ez esetben is
jogos volt. Ha meg a protestnsok a kolostorokat nem vallsos clokra
tartottk lefoglalva, akkor a kolostoroknak a katholikusok rszre val-
tadsa, a kolostoroknak szmukra val kijellse a trvny szempont-
jbl is jogos volt, mert ez esetben mg a trvny szempontjbl is a
kirly jogos ura volt a kolostoroknak s fldesri jognl fogva szabadon
rendelkezett velk.
A kathoiikus trtnetrk mindg hirdettk, st legjabban protes-
tnsok is irjk, hogy a protestantizmus Magyarorszgon azrt is elterjedt,,
inert a vilgi urak a protestantizmus rvn egyhzi javakhoz akartak
jutni.
366
Nmetorszgrl, ahol a protestnss lett rendek fejedelmi jogokat gya-
koroltak, nem szlvn, Magyarorszgra nzve mi ezt hatrozottan tagadjuk,
mert tny, hogy a magyar vilgi urak nem hittk, hogy azrt, mert protes-
tnss lesznek, egyhzi javakat fognak brhatni. Nem hittk ezt, mert nem
hihettk.
A vilgiak ugyanis ktflekppen jutottak egyhzi vagyonhoz: egy-
szei rabls s beirs utjn.
Ami az elst illeti, az urak a mohcsi vsz eltt is, mikor mg katho-
likusok voltak, s a mohcsi vsz utn is, mikor mr protestnss lettek,
sok egyhzi vagyont raboltak. A rablott jszgot azonban mind a mohcsi
vsz eltt, mind utna csak gy tarthattk meg, ha a kirlynak, vagy az
illet egyhzi javadalmasnak nem volt elegend ereje azt tlk visszavenni.
Mr most: a mohcsi vsz utn hihettk-e az urak, hogy amit raboltak,
azt a kathoiikus kirly s az egyhznagyok, feltve, hogy elg ersek a
visszavtelre, inkbb nluk fogjk hagyni, ha k (a rablk) protestnss
lesznek, mint ha katholikusok maradnak. Ezt persze nem hihettk s nem
is hittk. Ha meg a kirlly s az egyhznagyok gyengk voltak, akkor az *
urak az egyhzi vagyont megtarthattk vallsuk vltoztatsa nlkl, mint
katholikusok is, s ha m s okuk nem volt a protestnss levsre, a rablott
jszg megtarthatsa vgett ugyancsak nem kellett protestnss lennikL
see pi_. Pzmny Pt er : Kal auz. I I I . knyv, VI. rsz, 10. . Idzi Szeitz Leo. (Nv-
telenl.) Magyar s Erdl y-Orszgnak rvid ismrete, melly e kt orszgnak mind vilgi,
mind egyhzi ilapotltyt szietm eleibe llitltya. Pesten. Li ndauer Jnos knyv-rosnl.
1791. 8r. XVI . s 299. szm s 5 szmitl. lap. 174176. Zsilinszky stb. : A magyarhoni
prot. egyh. t r t . 1907. 47-
Ami a beirst illeti, ez abban llt, hogy a kirly vagy valamely egy-
hzi javadalmasa, valamely rtl klcsnvett pnz vagy valamely r szol-
glatai fejben arra az idre, mg az illet rnak a klcsnvett pnzt vissza
nem fizethette vagy t szolglatairt pnzzel ki nem elgthette, neki egy-
hzi birtokot zlogul lekttt, zlogba adott, 10.000, 20.000 stb. forintrt,
forint erejig neki bert, inscripsit. gy jutottak pspksgi stb. javak vilgi
urak kezbe, egy, pspksget sem foglalt el", egybe sem lt bele"
valamely vilgi r nknyesen, hanem mindg csak a kirlyi bers tjn
lettek ezek vagy azok a pspksgi javak valamely r, s a kirlyok,
egyhziak rtak be vilgiaknak aptsgi, prpostsgi s egyb egyhzi java-
kat is. Ehhez az egsz dologhoz teht a vallsnak semmi kze sem volt,
amint hogy plds buzgsg katholikus vilgi uraknak is voltak egyhzi
javak zlogba adva, berva. Mikor azutn a kincstr llapota megengedte,
a kirly az egyhzi birtokot visszavltotta a zlogtulajdonostl. Mivel azon-
ban a kincstr rendesen szegny volt, legtbbszr egyhziak, kiket a kirly
az illet javadalmakra kinevezett, a s a j t j u k b l ; vltottk vissza az
egyhzi javakat, vagyis a zlogtulajdonos, ha az illet egyhzi javadalmas
neki a beirsi (inscriptitia) sszeget felajnlotta, a kirly parancsra, de
meg a beirsi oklevl (instriptionalis) rtelmben is k t e l e s volt a
bert egyhzi birtokot az Egyhznak, a javadalmasnak visszaadni. Kteles
volt erre a zlogtulajdonos, akr protestns, akr katholikus volt. s ht
hihette-e, hogy ha protestnss lesz, vagy az marad, a bert birtokot fel-
tve, hogy a beirsi sszeggel megknljk mr nem lesz kteles az
Egyhz birtokba visszabocstani? Sohasem hihette s nem is hitte, amint
hogy termszetesen protestns uraktl is mindg visszavettk a bert java-
kat, ha kivltsukra a kirlynak vagy az egyhziaknak elegend pnzk
volt. Forrsaink mindezekre nzve: az Orszgos Levltrban a beirsi
gyekre nzve felkutatott szz meg szz oklevli.
Azt is tagadjuk, hogy az urak s a vrosok azrt lettek protestnss,
hogy a p l b n i a i javakat elvehessk az egyhztl. Ezeket el sem vet-
tk, mert a protestns lelkszek elltsrl is gondoskodni kellett, k sem
lhettek a semmibl, tovbb: mint a trtnelmi forrsok bizonytjk, az
egsz XVII. szzadban vita folyt a katholikusok s a protestnsok kztt
a plbniai s templomi javak, jvedelmek miatt, melyeket a protestnsok
elvettek, lefogl/altak a p r o t e s t n s l e l k s z e k , a p r o t e s t n s
v a l l s szmra. Teht, ha azt olvassuk, hogy itt vagy ott e l v e t t k
a katholikus plbnostl a fldeket stb., ezt gy keli rteni, hogy vagy
mindjrt vagy hamarosan a protestns lelksznek adtk.
367
367
Salamon Ferenc (Magyarorszg a t rk hd t s korban. 1&84. 123126.) igen
helyesen ki fej t i , hogy az egyhzi vagyonnak elidegentse s a valls kzt semmi ssze-
fggs sem volt, mer t a pspksgek s egyb j avadal mak bi r t okai t a ki rl yok h o n -
v d e l m i clokra foglaltk le. Annak az elvnek, hogy az egyhzi vagyon (pspk-
Ha a protestantismus elterjedsivel (kapcsolatban p a p h i n y r l
olvasunk, ezt semmikppen sem szabad gy rteni, hogy Magyarorszgon
kevs pap volt s gy a hvek papok hjn, elhanyagolva, lelki vezets,
pastoratio nlkl voltak s azutn jttek a protestns lelkszek, kiket
az elhanyagolt, elhagyott np, szomjhozva a lelki vigasztalst, rmmel
fogadott stb. Ez nem gy volt. Ha gy rtik a p a p h i n y t , ez tveds.
Pap untig elg volt Magyarorszgon. Az esztergomi fegyhzmegy-
ben a mohcsi vsz eltt 9 0 0 plbnos mkdtt.
368
A tbbi egyhzme-
sgek, aptsgok, prpostsgok, kpt al anok j avai ) a kat hl i kus Egyhznak srt et l en
tulajdona, melyrl, a ppval egyetrten csak a ki rl y, mi nt fkegyr, rendelkezik,
igen, ennek az elvnek Magyarorszgon val soha el nem homlyosul s t, holott ezt mg
azoknak a XVI . szzadbeli orszggy lseknek az egyhzi vagyonra vonatkoz i nt zke-
-dsei, hat rozat ai is bi zony t j k, mely orszggylseknek tbbsge protestns volt, Sala-
mon nem dombor t j a ki. Egybi r nt mi a fent, a szvegben r ot t akat Salamon-ti egszen
fggetlenl, s aj t levltri kut at sai nk al apj n l l ap t ot t uk meg.
Hogy pl. Besztercebnyn alaposan hozznyl t ak az egyhzi, azaz plbniai vagyon-
hoz, ez s ezt a tbbi vrosra nzve is mondj uk nem dnti meg a mi nzet nket ,
melyet a szvegben a p l b n i a i vagyont illeten ki f ej t et t nk. Mert ha a valls szol-
ginak vagyont meg is dzsmltk (ld. 1876-iki Besztercebnyai Schematismus. 86. 144.),
azrt az egyhzi vagyonon e g y e s e k m a g n h a s z n o t nem nyerhettek, mert akr-
mennyi re vi zsgl j uk i& a besztercebnyai vrosi levltr adataibl mer t f or r sunkat (az
idzett Sehematismust), csak azt vesszk ki belle, hogy akr a tancs testletileg, akr
egyes t agj ai , aikr msok az egyhzi j avadal mak fldeit csak b' ? b e v 11 k (id.
Schern. 144. fent s ent) s hogy gy a brsszeg, a fl dj radk a v r o s pnzt rba
folyt s hogy t eht a fldek haszna nem egyesek, hanem a v r o s volt. Mg akkor is,
ha a fldekbl val ami t ruba bocstottak, a vtelr a v r o s lett. (U. o. 86. lent.) A
fldeket t eht a v r o s vet t e el, a v r o s i lettek, a z l et t az el adot t fldarabok r a is
s a vros kezn mar adt ak a fldek 1681 u t n is. (U. o. 87 fant. ) Magnrdekrl, 'ma-
gnhaszonrl t eht .sz sem lehetett, annl kevsbb, mert a vros kznsge pedig neki
is volt beleszlsa a vros gyeibe (kls t ancs! ) sem engedt e volna, hogy e g y e s
emberek, csaldok foglaljk le maguknak az egyhzi vagyont. Ami meg a vros hasznt
illeti, krds, hogy mivel a j avadal mak elvtele, a saecularisatio ut n is gondoskodni
kellett a t empl omi s iskolai szksgletekrl, az arnyl ag sok l ut hernus lelksz, a
t an t k s a szegnyhzbeli szegnyek elltsrl s nem lehet mondani, hogy a
l ut hernus vrosok templomaikrl, lelkszeikrl, tantikrl, iskolikrl rosszul gondos-
kodtak volna, igen, krds, hogy mindezek ut n meninyi haszna mar adt a vrosnak
az egyhzi vagyonbl? Azt hisszk, semmi eset re sem annyi, hogy ez indtka l ehet et t
volna a prot est ant i zmusra val trsnek.
36S Primsi Levltr. Arch. Vet. Beel. fasc. 25. n. 233. Nomina, cognomina, digni-
tates et Bnficia sub j ur i s di ct i on Archiepiscopali Strigoniensi existentis t ot i us cleri.
Anno 1647. Eszerint 1647-ben 206 plbnos' s 73 l i cent i at us volt az esztergomi
fegyhzmegyben. U. o. fasc. 25. n. 235. al at t megvan a ppa el t erj eszt et t j el ent s
a magyar egyhz llapotrl s klnsen az esztergomi fegyhzmegyrl, mi nt a
r aj t a lev jegyzet mondj a: ,,ca. 1650", Lippay rsek saj t kez fogalmazvnyban.
Eszeri nt 1650-ben az esztergomi fegyhzmegyben 164 plbnos mkdtt ( i t t bizo-
nyra pontosan szmba vannak vve a t nyl eges resedsek is) s 68 lioentiatus. Az
ezzel sszefgg, szintn eredet i fogal mazvnyban hat rozot t an i r va van, hogy rgente,
azaz a prot est ant i smus fellpse eltt, 900 plbnos volt a fegyhzmegye t erl et n.
gyrl nincs positivus adatunk, de teljes joggal felttelezhetjk, hogy
bennk is hasonl viszonyok uralkodtak, mint az esztergomi fmegyben.
gy teht paphinyrl nem beszlhetnk, Azt sincs okunk elhinni, hogy
a plbnik egyrsze mr a mohcsi vsz eltt betltetlen volt."
369
Erre
bizonytkot nem talltunk.
370
Pap teht elg vlt s ial protes)tantiz(m|uis semmi esetre sem azrt
terjedt el, mert nem volt elegend szm kathoiikus pap, hanem azrt,
mert a meglev, nagy szm kathoiikus papsgnak egyrsze megtvedt s
elsegtette az u. n. reformatiot. Mikor azutn ez megtrtnt, akkor
lett kathoiikus paphiny, akkor mr nem volt elg kathoiikus pap, st
sok vidken egyetlen egy sem maradt, de ez nem o k a volt a protestan-
tizmus elterjedsnek, hanem o k o z a t a.
371
Franki (Frakni) Vilmos {Pzmny Pt er s kora. I I . 45.) azt irja,, hogy a XYI. szzad
kzepe t j n mi nt egy 900 plbnos s 30 apt s (ugyanannyi prpost volt az esztergomi
iegyhzmegyben, a XVI I . szzad elejn pedig al i g 100 plbnos.
369
Zsilinszky, istb. i. h. 46.
370
Nem bi zony t j a ezt az 1494-iki nyi t rai zsi nat nak 34-ik canona sem. (De u9ur-
pat ori bus Ecclesiarum.) P t er ff y : Sacr a Concilia. I. 280.) Ebben ugyani s nem plbnik
betltetlensgrl van sz, hanem arrl' , hogy, nmel y plbnosok nll pl bni kat
fikegyhzaikknt pl bni j ukhoz csatoltak, mi t a zsi nat a jvre megt i l t .
371
Az elilien, ami t mi i/tt rt unk, fel lehetne hozoni, hogy pl. 1533-ban a szegny,
j mbor eelmecbnyaiak Fber Jnos, bcsi pspkt l kat hoi i kus papot krt ek, de a
pspk azt felelte neki k, nem t el j es t het i krsket p a p h i n y mi at t . me, mondhat n
val aki : a seknecbnyaiiak katholikusok mar adt ak volna, hia kathoiikus papot kapt ak volna.
mde a selmecbnyaiaknak Faber pspkhz i nt zet t krse csak r t szemfnyveszts,
alakoskods volt, mely csak ar r a szolglt, hogy a ki r l yt s az esztergomi rseket, csak
gy, mi nt tbb ms tettkkel, megtvesszk. A seknecbnyaiak ugyainis 1533-ban mr
szvvel-llekkel a l' utheranizmuson csggtek s eszk gban sem volt, hogy katholikiusi
papot k vnj anak maguk kz, kanem ellenkezen: azon trekedtek, hogy papj ai k kzl
fltzokat iis, ki k mg t al n nem pr t ol t ak el a katihoilSkus Egyhzitl, el pr t ol sr a bi r j k
tle. Vilgosan megt et szi k ez val amennyi adat nak lelkiismeretes, t rgyi l agos egybevet-
sbl, mely a prot est ant i zmusnak a magyarorszgi ht bnyavrosbam s gy Selmec-
bnyn is t rt nt elterjedsre vonatkozik. (Relkovic Nda: A fel smagyarorszgi ht
als bnyavros legrgibb kzgylsi jegyzknyvei. 15611623. Szzadok. 1913. 518. s
kv. 591. s kv., klnsen 605. s kv. EckharV Fer enc: A fbnyagrfi hivatali szer-
vezse. Szzadok. 1914. 197. s kv. Frakni Vi l mos: Magyarorszg mohcsi vsz
eltt. A ppai kvet ek jelentse al apj n. 1884. 116., 125., 126., 202205. Ortvay
Ti vadar : Mria, I I . Laj os magyar ki r l y neje. 15051558. M. Trt . l et raj zok. XXX.
1914. 60. Horvth Mi hl y: Brsszeli Okmnyt r. I. 22. Horvth Mi hl y: Magyar
regesitk a bcsi csszri levltribl. 11181605. T. Tr . IX. kt. 1861. 89. Frakni
Vi l mos: Werbczi I st vn l et raj za. M. Trt. l et r aj zok. 1899. 226.
1
Molnr I mr e: A
cemsrura t rt net e Magyarorszgon 1600-ig. 1912. 15. Hanuy Fer enc: A lutheranizmaisi
Magyarorszgon a mohcsi vsz eltt. Kat h. Szemlle. 1906. 254. (Hanuy i t t azt r j a, hogy
abbl a levlbl, melyet a Drezda melletti knigsteini zrda perjele a selmeci plbnos-
nak, Korb Corbus Jnosnak Irt , nem vehet ki , vljon a levl r j a s az, ki nek
a levl rdott, Lut her hivei voltak-e? Vlemnynk szietrint azonban ktsgtelen, hogy
mivel' a levl 1521-ben, t eht Lut her nek az Egyhzzal Val teljes szak t sa s mveinek
az apostoli szentszktl val krhozt at sa ut n rdot t , mind a perj el , mi nd a plbnos
12
A protestantizmus elterjedsnek egyik oka volt: az egyhzi fegye-
lem, a papi ertklcs meglazulsa a papsg krben.
Sokat rnak errl a protestns trtnetrk, gy pl. Rvsz Klmn
s Rvsz Imre,
372
s rnak errl katholikus rk is, mint pl. Lnyi
Kroly,
373
de a legmarknsabb adatokat a mohcsi vsz eltti zsinatok
canonai trjk elnk.
374
Tulajdonkppen azonban mr a papsg romlottsga is csak okozat
volt. A papsg krisztusi lelklete megfogyatkozott, mert az ellenrzs, az
egyhzi fegyelem vgrehajtsa is hinyos volt. Igazban teht a papsg
erklcsi megfogyatkozsa elftt a protestantizmus elterjedsnek egy, msilk
fakul a hinyos e.-kormnyzatot kell megjellnnk.
A mohcsi vsz eltti legyhzinagyokra emberfeletti munkt rtt az
egyhzi let, kormnyzat mellett a kzlet is.
Minden voltak: nagy, kzjogi mltsgok, statusfrfiak, elkel vilgi
Luther hivei voljtak.) Frakni Vilmos : Ma,gyr orszg egyh. s pol. sszekttetsei a
rmai szentszkkel. I I . 365. Besztercebnyai 1876-iki Schematismus. 138143.
Szi l gyi Frakni : 454., 477., 478. Fejr : Codicillus, 13. drb. 41. lap, 15. drb. 43.,
44. lap., 19. drb. 48., 49. lap., 20. drb. 49., 50. lap., 21. drb. 50., 51. lap. Lnyi-Knauz:
I I . 15. s kv. 18., 19. Katona: Hi st . Cri t . XX. 619. s kv. Egyht. Emi. I. 42.
57. s kv. 177., 202., 203., 207-, 227., 240., 241., 251. s kv. 264., 361., 387., 407-
I I . 22., 24., 30., 32., 35., 36., 37. s kv. 125., 126., 129-, 130., 214., 216. s kv. 251. s
kv. 278., 287., 329., 375. I I I . 54., 72., 84., 89., 91., 177., 197., 229., 471., 538. IV.
367., 370.)
372
Rvsz Kltain: A reformat i o hat sa haznkra. 1884. 4. Rvsz I mr e: Dvay
Bir Mt ys . . . 1863. 1618. Termszetesen, mi a hi t j t st megelz szzadokban,
az egyhzi aknak akr kisebb, akr nagyobb krben uralkod romlottsgbl egszen ms
kvet kezt et st vonunk le, mi nt a prot est ns rk. A prot est ns rk ugyanis azt mondj k:
az uralkod romlottsg kzepet t e a jobb lelkek javulst, megj hodst szomjhoztak s ezt
meghozta i reformatio. A mi vlemnynk szeri nt igenis volt romlottsg, igenis' kellett
javuls, megjhods, d ezt nem a liutheri s kl vi ni r ef or mat i o hozta meg, mel y nze-
t nk szer i nt csiak m e d i c i n a p e i o r m o r b o volt, hanem az a msik, a mi hi t nk
szerint i g a z i reformatio, mel yet a t r i ent i szent zsiniat s arunak a nyomn j rk, szval:
maga a kat hol i kus Egyhz haj t ot t vgre. Azt meg ppen t agadj uk, hogy a romlott-
sg oka, f or r sa tmagia a kat hol i kus Egyhz szelleme, t an t sa l et t volna. Az Egyhz szel-
leme, t an t sa mindg szent s j volt, az semmilyen roml ot t sgrt sem tehet felelss
s az Egyhz, mi nt Hlyen, mi ndg mindenit ellkve|tiett a roml ot t sg ellen, t ansg erre
az Egyhz zsinatai, egsz t rvnyhozsa a kzpkorban, mely trvnyhozst az igazi
szentsg, jsg szelleme l eng t, s ha volt romlottsg, ez ppen azrt volt, mer t az
Egyhz szavt , szellemt az emberek, saj nos, sokszor egyhzi ak sem mindig kvet t k.
373
Magyar catkolicus clerus rdemeinek t rt net i gazol t a emlke. Kt kt et . (Els
s msodik korszak.) 1848. I. 52.,, 53.
374 i ) gy pl. ,
a z
1494-iki nyi t r ai zsiiniat vgzemnyie&nek 8-ik fejezete s
2) ugyanazon zsi nat vgzemnyeinek 30-ik fejezete,
3) u. i. zsi nat hat r ozat 38. fejezete,
4) az 1460-iki lcsei zsinat 36-ilk canqna,
5) az emltett 1494-ikii nyiltrai zsi nat vgzemnyeinek 18-ik fejezete.
V. . Pterffy : Sacra Concilia. I. 265., 277., 278., 279., 195., 271., 272. Id.
mg: Szentklray J e n: A csand-egyhzmegyei plbnik t rt net e. I. kt, 1898.
hivatalnokok, hadvezrek, nem egy kzlk a nagyszer politikzs
meglett a humanizmus tern is felette kitnt, mint pl. Vitz Jnos, Csez-
micei Jnos, klti nven: Janus Pannonius s Pernyi Ferenc, stb.
Frakni Vilmos rja Bakcz Tamsrl: Nem dicsekedhetett szeren-
csvel a magyarorszgi egyhz kormnyzsban. A felelssg nagy slya
terheli emlkt azrt, hogy mikor a vallsszakads kzelg vihara kitrt,
a haj nem llt biztos kiktben s a hajsnp nlklzte az ellenlls
kpessgt."
375
Vlemnynk szerint az itt emltett felelssget ki kell
terjeszteni a mohcsi vsz eltti magyar kormnyosok jrszre.
Roppant vilgi elfoglaltsguk mellett physicailag sem tallhattak
idt, hogy egyhzmegyjkkel, papsgukkal trdjenek. gy hlt ki a
papsgbl az egyhzi szellem, gy cskkent a papsg lelke s lett alkal-
mass arra, hogy az egyhzellenes tantsokat, a szabadossgot s fegyel-
mezetlensget tmogat protestantizmust maglba befogadja.
Azt taln nem is kell kln bizonytanunk, hogy azok, akiket mint
kis gyermekeiket s ifjakat ltettek egy-egy pspki vagy rseki szkbe,
{Estei Hippolyt herceg pl. 7 ves korban lett esztergomi rsek s az
maradt 16 ves korig, Pernyi Ferenc meg, a ndor fia, 1508-ban 8 ves
korban az erdlyi, majd 14 ves korban a vradi pspksget kapta
meg), milyen egyhzkormnyzati tevkenysget fejtettek ki.
A protestantizmus elterjedsben tbb fokot kell megklnbztet-
nnk. Az els fok volt, hogy a protesltantizjmjus szelleme hatalimba ker-
tette az urakat, a vrosi vezet embereket s a papsg egy megtvedt
rszit. A msodik fokozat, miikor mindezek a npet is a protestantiz-
musra trtettk. Az els folyamat (a vrosokban mr a mohcsi vsz
eltt megkezddvn), mintegy 1540-ig tartott, a msodik az 1540 utn
kvetkez vtizedekben zajlott le. Azt lehetne hinni, hogy miutn az els
rombols megtrtnt, ennek jvttele s a baj tovbbharapdzsnak
meggtlsa vgett az arra hivatottak a gtakra llanak s megmentik az
Ur Jzus rksgt.
Draskovich Gyrgy, akkor zgrbi pspk, 1568 okt. 8-n kelt level-
ben szemrehnyst tett Verancsics Antal, akkor egri egyhzfnek s
figyelmezteti ktelessgre. Verancsics erre, 1568 nov. 10-ikn, azt felelte,
hogy legutblbli konstantinpolyi kvetsgvel ils imiekkora hasznot hajtott
a keresztnysgnek, neki az efajta mkdsre van tehetsg, m
msok, kiknek az ilyesmire nincs tehetsgk az Istentl s kiknek ppen az
olyanok, mint (Verancsics) szerzik meg az itthon nyugodtan lhetst,
vgezzk az Ur Jzus egyhznak megmentst, egybirnt elgg res-
teli, hogy nem lhet egszen pspki hivatsnak, elgg vgyik Egerbe.
378
gy vitztak Draskovich s Verancsics, a tagadhatatlan igazsg pedig az,
375 Frakni: Erddi Brnkcz Tams. 208.
3
Verancsics sszes munki . IX. 253. s kv. 258. s kv.
'hogy Krisztus egyhza szenved, a lelkek megtvelyednek s a szenvedlyek-
nek kedvez j tank ldozatul esnek.
Biglia Menyhrt, apostoli protonotarius, o Ha l k v e t i hatalommal Miksa
csszrihoz (kldtt apostoli nuncius, Augsburgbl 1568 febr. 7-ikn szigor
bntets (suspensio, ms censurk s 10000 magyar tallr, melynek egyik
fele a magyar kamar, msik fele egyhzi intzmnyek legyen, fizets-
nek) terhe alatt felelss tette Olh Mikls, esztergomi rseket, mint metro-
politt, azrt, hogy Magyarorszgon igen sok egyhzi mltsggal s javada-
lommal bir egyhzi frfi, lelke dvssgvel s hivatsval nem trdve
s a canonokat s a zsinatokat megvetve, a szksges rendeket nem veszi
fel, nem residel, az istentiszteletet nem vgzi, nyjval nem trdik, az
Isten igjvel s a szentsgekkel nem tpllja, s a farkasok s az eretnekek
tmadsnak s csbtsainak kitett npt elhagyja.
377
Frangepn Ferenc, kalocsai rsek, majd egri pspkrl (152843),
valamint Broclarics Istvn, szermi, majd pcsi, majd vci (152639) s
Statileo Jnos, erdlyi pspkrl (152842) egyik legjelesebb trtnetrnk
azt rja, hogy mint diplomatk utazgattak.
378
Egy msik trtnetrnk
Brodaricsvl s StatileoTl azt jegyzi meg, hogy inkbb diplomatk, mint
pspkk voltak.
379
Czibak Imre, vradi pspk (152734) hadvezr
volt.
380
Zalahzy Tams, veszprmi, majd egri pspk (152737) a kirlyi
cancellr tisztt viselte s majd Pozsonyban, majd Bcsben lakott.
351
Zabardy Mtyst, a katont, I. Ferdinnd kirly 1553-ban nemcsak vradi
pspknek, hanem egyben az als rszek fkapitnynak is kinevezte.
382
Sbardellati goston, vci pspk (154852, 1550 s 1551-ben Esztergom
administratora is) inkbb politikus s katona volt.
383
Kecsethy Mrton,,
veszprmi pspk (152748), mint a kirlyi kamara hivatalnoka mk-
dtt.
384
Thurz Ferenc, nyitrai pspk (153444), 1540-ben a kirlyi
kamara elnke lett, 1544-ben azutn a protestns vallsra trt.
385
Frter
(Martinuzzi, Utjesenovich) Gyrgy, vradi pspknek (153451) erdlyi
fminisztersge, illeten fkormnyzsga kzismert itny. lUjlaky tfanos,
vci pspk (156078) aligha ltta egyhzmegyjt, mert mint a Kamara
377 Primsi Levltr. Arch. Vet. Eccl. fasc. 13. n. 96.
378
Karcsonyi Jnos : Magyarorsz. egykzt. fbb vonsaiban. Msodik ki ad,
118. s kv.
379
SzilgyiAcsdy: 157.
380
Karcsonyi: u. o.
381
U. o.
382
Bunyitay Vi nce: 1896-iki Vradi Sebem.
383
Cholot Ferenc: 1915-iki Vci Sebem. 37.
384 Karcsonyi: u. o.
385 Thurz Ferenc nagyon rdekes nyitrai pspksge trtnetnek elmondsra
s valamennyi, erre vonatkoz forrsnak, melyet t t anul mnyozt unk, felsorolsra i t t
nincs t ernk.
elnke, llandan Pozsonyban lakott.
386
Verancsics Antalnak! (155357
pcsi, 155769 egri pspk, 15691573 esztergomi rsek) diplomatiai
mkdse szinten elgg ismeretes lehet az olvas eltt a vilgi trt-
nelembl.
Az igazi egyhzkormnyzat hinyrl a mohcsi vsz utn a XVI.
szzadban meggyzdhetnk akkor is, ha a Liber Dignitatum SaecuTarium-
ban megnzzk,
387
hogy kik voltak 1526-tl 1600-ig az udvari cancellrok
s kirlyi helytartk? Kirlyi magyar udvari cancellrok voltak: 1526-tl
Brodarics Istvn, szermi, 1535-tl Ujlaky Ferenc gyri, 1546-tl Olh
Mikls, zgrbi (ms forrs szerint 1542-ben hazajvn Belgiumbl, kirlyi
tancsos lett s megbiztk a cancellria vezetsvel, 1543-ban zgrbi
pspk lett s forma szerint kineveztk cancellrnak, ez maradt mint
egri pspk is , meg vagyon rva rla, hogy sem zgrbi, sem egri egyhz-
megyjt soha nem is ltta s hogy kivve, ha Nmetorszgban a biro-
dalmi gylsen, vagy Pozsonyban az orszggylsen, vagy Prgban a
kirlynl volt Bcsben tartzkodott, Egerben Verancsics Antal, egri
s esztergomi kanonok, volt a vicariusa),
388
1572-tl kpcsnyi Liszthy Jnos,
gyri (1572-ben mg veszprmi, csak 1573-ban gyri), 1578-tl Draskovich
Gyrgy, szintn gyri (a kalocsai rseksg cmt viselte, ezrt nem gyri,
hanem csak: a gyri pspksg administratora), 1586-tl Heresinczy Pter,
zgrbi (1587-ig zgrbi, azutn gyri), 1592-tl Kutassy Jnos, gyri
(1596-tl ez is kalocsai rsek, gy mint Draskovich), 1598-tl hetesi Pethe
Mrton, vradi (csak 1598 eltt volt vradi, azutn igiyri administrator s
kalocsai rsek, Id. Bunyitay, 1896-i Vradi Schern.), 1603-tl Forgch Ferenc,
nyitrai pspk. Kirlyi helytartk vdlfak: 1542-tl Vrday Pl, esztergomi
rsek,
389
1550-tl Ujlaky Ferenc, gyri pspk,
390
1 562-tl Olh Mikls, esz-
tergomi rsek, 1568-tl Bornemisza Pl, erdlyi pspk, nyitrai adminis-
trator, 1572-tl Verancsics Antal, esztergomi rsek, 1573-tl Radczi Istvn,
egri pspk, 1585-tl Draskovich Gyrgy, kalocsai rsek, gyri administra-
tor, 1587-tl Fejrkvy Istvn, nyitrai pspk, majd esztergomi rsek, ki
egyben a magyar kamara elnke (praefectusa) is volt,
391
1597-tl Kutassy
386
Chobot: u. o.
387
Orszgos Levlt. Cancellariai Oszt.
388
Kollnyi Fer enc: Olh Mikls. Kat h. Szemle. 1888. 46. 48. Srs Pongr c:
tven v Olh Mikls lethi. Kat h. Szemle. 1903. 432. Srs Pongr c: Egy fej ezet
Olh Mikls letbl. Kat h. Szemle. 1905. 119.
389 Vr day Pl, esztergomi rsek ki rl yi hel yt ar t i kinevezsnek fogal mazvnyt
1542. dec. 30-ikrl ld. Orsz. Levlt. Camc. Oszt. Conc. Exp. 155. o. n. 2.
300
Uj l aky Ferenc, gyri pspk, ki rl yi hel yt ar t i kinevezsnek fogalmazvnya,
Vrday Pl kinevezse fogal mazvnynak
1
mut at i s mut andi s felhasznlsval,
1550. pr. 12-ikrl u. o.
391
Conc. Exp. 1589. mj . 29. 1589. n. 1801. - 1592. szept. 18. 1592. n. 1923.
3594. szept. 29. 1594. n. 1982. 1594. dec. 24. 1594. n. 1983.
Jns, esztergomi rsek,
392
1602-tl hetesi Pethe (Mrton, kalocsai rsek.,
gyri administrator, 1606-tl Forgch Ferenc, nyitrai pspk.
Az itt ecsetelt viszonyoknak nagyon megfelelt, hogy a pspkk sokig
nem krtk Rmbl megerstsket, teht sokig nem voltak felszentelve
s mr ezrt sem vgezhettk a pspki teendket, tovbb, hogy voltak,
kik miutn a ppai megerstst megkaptk, nem szenteltettk magukat
pspknek, hanem maradtak csak papok vagy csak kisebb rendeket viselk,
vgl, hogy voltak, kik mint papok nyertek pspksget.
393
Ily krlmnyek kzt, a fpsztori ktelessgeknek ilyen elhanyago-
lsa, a hveknek, a papsgnak ilyen elhagysa mellett knnyen megrthet a
protestantizmusnak haznkban val elterjedse s meggyikeredzse.
A Borghese hercegi, most a vatikniba kebelezett levltrban riznek
egy, a ppa egy embere ltal rt, a ppa el sznt, a magyarorszgi viszo-
nyokrl szl jelentst, mely 1604 vgn vagy 1605 elejn kelt, akxor teht,
mikor Bocskay Istvn felkelse folyt. Ebben ezt olvassuk: vtizedek hossz
sorn keresztl nagyon skat elmulasztvn, mit a katholikus vallsrt tenni
lehetett volna . . . Jelen hivatsuk mr az, hogy nem a harcos Sault, hanem
inkbb a trelemmel prdikl Plt kell kovetnilk s hogy a szellem
fegyvervel, valamint j letkkel kell a vilg vilgossgnak s a fld sav-
nak lennik.
394
Az oklevlgyjtemnynek s egyb mvek a protestantizmus elterjed-
snek idejbl sok rendeletet kzlnek, melyeket az rsekek s a pspkk a
protestantizmus ellen kibocstottak. Mi e rendeleteket mind smenjk, de
ppen abban nyilvnult meg a fpapi ktelessgek teljestsnek elmulasz-
tsa, hogy abban a korban c s a k rendeletekkel gykdtek, melyben a n6p-
kztt val, a katholikus valls igazsgt, szpsgt feltr, szvetrz prdi-
kls kellett volna.
395
Azt is tudjuk, hogy c s a k kls hatalmi eszkzkkel
is sokra lehet menni a vallsgy tern, tansg erre a XVII. fs a XVIII.
szzad, de a XVI. szzadban, amikor a rendeleteknek physical sanctiot
nem lehetett adni (kt kirly, trk hdts), a rendeletek semmit sem rtek
302
V. . Conc. Exp. 1597. 324. j un. 9. 1597. 346. aiug. 10.
303
Szmos, rszletes adat ot gyj t t t nk erre nzve is mi nd a mohcsi vsz eltti,
mind az 1526-ik vet kvet idkbl. Kzlsket i t t most elmellzzk.
384
Krolyi r pd: Magyar Orszggylsi Emlkek. XI. 264. v. . 230.
395
Trt nel mnkben ni ncs mg elgg mltnyolva Verancsics Antal, egri pspk-
nek 1560. dec. 1-d, a kassai akhoz i nt zet t levele. E levl a pspki hatalom jogossgt
s a kat hol i kus hi t i gazsgt oly tkletes, a szentrsbl vet t rvekkel mut at j a ki, hogy
erre vonatkoz fejtegetse ma is miinden dogmat i kai knyvnek egyik l eggynyrbb
rszt al kot n. A levlben fogl al t az az intelem., az a krs, hogy a kassai ak t r j enek
vissza az Egyhzhoz, valsgos, ma sem fel l ml t remeke az irsmvszetnek. Valban
revall a nagy tuds, a classicus l at i ni st a Verancsics tollra. Mindazonltal mi mg az.
ilyen leveleket sem t ar t j uk olyas valaminek, ' amivel a XVI. szzad pspkei eleget t et t ek
fpsztori ktelessgknek. (Verancsics levele olvashat : Verancsics sszes mvei. VIII..
200. s kv. Katona: Hi st . Crit. XXI I I . 374. Fejr: Oodieillus. 53. drb. 89. 90. l ap. )
s ppen azrt kellett volna a kls hatalmi eszkzk fogyatkossgt annl
buzgbb, az evanglium szerint val fpsztori mkdssel kiptolni.
Az is tny, hogy a DunaTisza kzn, a Dunntl nagy rszn s a Tiszn-
tlnak dli rszn akkor kezdett ia protestantizmus kllsleg megszervezdni
(a np kztt is klsleg elterjedni), miutn e rszeket a trk meghdtotta
s rajtuk a kirlyi s pspki kls hatalom megsznt, gy, hogy e hatalmak
megsznse s a protestantizmusnak e rszeken val elterjedse kztt
okozati szefggs ltszik fenforogni, mde joggal mondhatjuk, hogy a
protestantizmus, a rossz egyhzkormnyzat kvetkeztben, e rszeken akkor
is rr lett volna, ha a trk sohasem jtt volna Magyarorszgra, amint
hogy, a rossz egyhzkormnyzat miatt, rr lett a kirlyi Magyarorszgon
is, br itt sem a trk nem uralkodott, sem a kirlyi s a pspki kls
hatalom nem sznt meg soha.
A pspkk termszetesen minden vrosba s faluba nem mehettek el
maguk, mgoszthattk volna azonban a munkt lnglelk munkatrsakkal,
csakhogy mikppen akadtak volna munkatrsaik, tvol egyhzmegyik-
tl? Tovbb, mg ha a pspkk maguk el is mentek volna a np s a pro-
testantizmusra hajl alspapsg kz, teht ha k maguk szp pldt adtak is
volna e rszben msoknak, akkor is nehezen talltak volna alrendeltjeik
kztt olyanokt, kik ket ebben a szent munkjukban segthettk volna,
mert hisz pl. Egerben a sok kanonok kzt egy sem volt, aki prdiklni
tudott volna, hanem Verancsics pspknek 1560 krl kathoiikus plbnost,
hitsznokot, k a t h o i i k u s p a p o t kellett rendelnie Egerbe. Mirt irta
a pspk, hogy most mr van Egerben kptalan s k a t h o i i k u s p a p ?
mi azt hisszk azrt, mert az egri kanonokok csak ppen kisebb rendekkel
birtak. Ennek megfelel lehetett a theologiai tudomnyuk is. Ide fejldtek
a viszonyok az egyhzkormnyzat hinyai miatt.
Tagadhatatlan az is, hogy a pspkknek
1
a protestantizmus elterjed-
sert val felelssgben nagyban osztoztak a kor viszonyai is. Mintegy ezer
v ta ugyanis gy volt egsz Eurpban, hogy a vilgi uraknak a betvel
val hadilbon llsa miatt olyan llsokra, melyekben rni, vagy plne na-
gyobb tudssal kellett rendelkezni, csak papokat, pspkket lehetett alkal-
mazni. Mg Hunyadi Mtys kirlyunk korban is csak egy r volt, akirl
biztosan tudjuk, hogy a vilgi rendhez tartozott: Turczi Jnos, a krnika-
szerkeiszt. Zpolyai Istvn, Mtys kirlynak Szilziban helytartja, majd
Bcs fparancsnoka, nem hogy nmetl, de latinul sem tudott. Bthori Isitvn
orszgbr, Guthi Orszg Lszl s Rozgonyi Lszl, kik Mtys u r a l k o d s -
nak lgutols veiben a zszlsurak kztt a legelkelbb helyet foglaltk el,
mg csak rni sem tudtak.
396
Persze, latinul, st rni-olvasni niem tuds nl-
kl is lehetett parancsolni, a fbb irnyelveket megszabni, de mr a tulaj-
donkppeni hivatalos munkt lehetetlen volt elvgezni. gy ht megrthetjk
390
SzilgyiFrakni: 550. 552.
a papoknak a kisebb, de imeg a legmagasabb vilgi hivatalokra val
alkalmazst is.
Azt a nzetet sem fogadhatjuk dl, hogy a protestantizmus Magyarorsz-
gon val elterjedsnek egyik oka: a fpapoknak a mohcsi tkzetben val
elesse volt. Mert igaz ugyan, hogy a mohcsi csatatren 2 rsek s 5 pspk
vrzett el hazjrt, de az elhunytaknak mindjrt lett utduk, kivve a kalo-
csai rseket s a pcsi pspkt, akiknek utdt csak 1528-ban neveztk ki,
gy hogy a mohcsi vsz rszben azrt, mert benne tbb egyhzmegynek
pspke nem pusztult el, rszben azrt, mert azokat az egyhznagyokat, kik
benne elpusztultak, mindjrt jakkal ptoltk 9 egyhzmegyben semmi-
lyen vagy csak nagyon rvid ideig tart resedst okozott s csak kt egyhz-
megynek okozta hosszabb rvasgt, gy azonban, hogy az illet kt egy-
hzmegyben sem tartott az rvasg tovbb 22 vnl.
A kirlyi kamara haszna miatt val h o s s z r e s e d s e k e t sem
tekinthetjk a protestantizmus elterjedse oknak, mert hossz reseds
(Erdlyt, mely egszen ms elbrls al esik, mint Magyarorszg, ide nem
szmtva) csak 4 egyhzmegyben volt: az esztergomi-, a vci-, a nyitrai- s
az egriben, mde:
Esztergomban a 23 ves reseds csak 1573-ban kezddtt, akkor teht,
amikoir a protestantizmus mr el volt terjedve (nb., a 23 ves vacantia idejn
is mindg voltak Esztergomban pspk-administratorok) ;
Vcnak 1539-ig volt pspke,, itt a kirlyi kinevezs elmaradsa
miatt az reseds csak 1539-ben kezddtt s tartott 1548-ig, teht 9 vig,
de a vci pspksg a trk miatt mr 1544-ben cmzetess vlt, s gy V-
cott a kirlyi kinevezs elmaradsa miatt igazbalni csak 5 vig, 1539-tl
1544-ig volt reseds, 1544 utn pedig a vci egyhzmegyt trk terletnek
kell tekintennk, ahol iteht valamely magyar fpap ppen a kirlyi kineve-
zs fenn nem forgsa miatt fejthetett volna ki eredmnyes mkdst;"
Nyitrn 1530-ig vollt pspk, azutn 4 vig, azaz 1530-tl 1534-ig volt
reseds, 1534-ttl 1544-ig megint volt pspk, azutin 1544-tl 1557-ig,
teht 13 vig ismt res volt a pspksg;
Egerben 1543-tl 1548-ig, teht 5 vig volt az els reseds, a mso-
dik, 10 ves reseds 1586-ban kezddtt, teht szintn akkor, mikor a pro-
testantizmus eterjedse mr megtrtnt.
Mindezek szerint olyan 'hossz reseds, mely a protestantizmus elter-
jedse tekintetben szmba jhet, csak 4 volt: a vci t)-, a nyitrai ngy-, maj d
tizenhrom s az egri tves. Ki tagadhatn, hogy azokban a vlsgos idk-
ben ezek az resedsek vgzetes hatsak voltak, de ht ki tagadhatn azt
is, hogy ott, ahol s akkor, amikor nem volt reseds, sokat lehetett volna
az Egyhzalt fenyeget vsz ellen tenni, mde a hivatottak ott, ahol s akkor,
amikor teljesthettk volna ktelessgket, sem teljestettk azt, gy, hogy
teht a valsgban az egyhzimegyk akkor is resek, rvk voltak, mikor
nem volt hivatalos vacantia s gy semmi rtelme sincs, ha a hivatalos
hosszabb vacantikat kln felemltik, mint a protestantizmus elterjeds-
nek okt.
A 17. s 18. szzadban fordulat llott be. Fltve, hogy Magyarorszgon
a katholikussg a valsgban tagadhatatlanul az osztrk uralkodhz politi-
kj a kvetsnek hathats kifejezsel, bizonytkll is szolglt (nbl v g s
e r e d m n y b e n a protestnsok is az osztrk hzzal tartottak), krds,
hogy azok az apostoli buzgsg frfiak, kik a XVII. s a XVIII. szzadban
tmadtak, azok a szerzetesek s az k nievelte vilgi papok, kik a valsgban
tagadhaltatlanul a politikai hatalom tmogatsval hajtottk vgre a
magyar ellenreformatiot, nem hdtottk-e volna meg Magyarorszgon (min-
den bizonnyal tbb nehzsggel, hosszabb id alatt) a lelkeket a katholikus
hit szmra j ra akkor is, ha itt a poMtikai hatalom a ktholicizmust nem
prtolta, hanem ldzte, ha itt minden politikai rdek a katholicizmus edlen
szlt volna? Mi azt hisszk
1
, igen, mert semmi 'sem homlyostotta el
ellttnk a keresztnysg els hrom szzadnak s az ujabb idkbl pl. az
angol s a nmet katholicizmus trtnetnek emlkt. Vlemnynk szerint
nagyot tved az a trtnetrs, mely a ktholicizmust tisztn csak! vilgi poli-
ticumm degradlja igazn tudja, mi a katholicizmus, sohasem fogja azt
azrt, mert itt vagy ott vletlenl valamely, valakinek! nem tetsz politikai
irnyzatal jutott kapcsolatba, megvetni, sohasem fog ezrt a katholiciz-
mus fellendlsn szomorkodni.
A protestantizmus haznkban val elter jedsnek korban szerepl ma-
gyar fpapok
1
letre nzve sok nyomtatott adatot gyjtttnk, nmelyik f-
pap lett illeten kiadatlan levltri forrsokat is felkutattunk. Mindezek
kzttsre itt most nincs ternk.
Olh Mikls halla uJtn 20 vvel, teht 1590 krl, az esztergomi fegy-
hzmegyben 900 plbnia kzl 800 protestns kzen volt.
397
A fent idzett, 1604 vgn vagy 1605 elejn keilt, a ppa el sznt jelen-
tsben azt olvassuk, hogy Magyarorszgon
1
, Erdlyben s Szlavniban
beleszmtva valamennyi pspkt, aptot, prpostot, kanonokot, plbnost,
ms vilgi ldozrt, valamint jezsuitt s egyb szerzetest sszesen nincs
tbb 300 katholikus papnl.
398
Vegyk ide e jelentsnek azt a mr fent hallott mondatt, hogy az or-
szgban egy katholikusra ezer eretnek esik (amit persze nem kell szmtani
pontossggal venni, hanem csak mint a katholikusok tbornak valban
szrny megfogyatkozst jellemezni akar mondst), tovbb azt a kz-
ismert tnyt, hogy a XVI. szzad vgi fel mr csak 78 katholikus magyar
fri csald volt, s azit keil! mondanunk, hogy mire a XVI. szzad
1
vge elr-
kezett, Magyarorszgon a katholicizmus majdnem egszen kihalt.
399
307
Kollnyi Fer enc: Zsi nat i brsg Magyarorszgon 1561-ben. M. Sin. 1895. 902.
398
Krolyi r pd: Magyar Orszggy. Emi . XI . 230.
399 a t rk bdtsban a fldesri bataliom nem rvnyeslhetett' . gy t eht ot t
tbb hel yt t mar adt ak katholikusok. A szkelysgnek egy rsze,, ugyamcsak a fldesri
Ez volt a vgkifejlds. Lssuk most, idrendben visszafel menve,
az elzmnyeket.
1560 oktber 8-n Verancsics Antal, egri pspk, azt rja a kirlynak*
hogy Krisztus nyjt mr nagyon nagy mrtkben megrontottk.
400
Ugyancsak 1560-ban Verancsics a kassaiak eltt, kik a protestns lel-
ksz, Huszr Gl rdekben jttek hozz, codlkozst fejezte ki azon, hogy
az emberek fel nem szentelt egynektl merik a szentsgeket elfogadni
s z e r t e m i n d e n t t , m a j d n e m az e g s z o r s z g b a n .
4 0 1
Nem s okkal! elbb, 1560 janur 28-n, ugyancsak Verancsics azt rta
Draskovich Gyrgy, pcsi pspknek, hogy az egri egyhzmegyben (meiy
akkor az orszgnak egy igen nagy rszt magban foglalta) a lutheranizmus
tkozott foltja majdnem mindenek lelkt megszeplstette s megfertzte.
402
Socher Antal, jezsuita atya, Olh Mikls korrl (az 1560 krli id-
rl) irvn, azt mondja, hogy Magyarorszg, mely egykor annyi szentet
nevelt; Magyarorszg a szent kirlyok rksge, csakhamar azon lmodo-
zott, hogy eretnekk lett.
403
Hogy az 1540-es vektl fogva a magyar orszggylseken mind a
frendeknek, mind a rendeknek tlnyom tbbsge luthernus, majd luthe-
rnus s klvinista volt, megtetszik a Magyar Orszggylsi Emlkek-nek
Frakni Vilmos szerkesztette kteteibl s a protestantizmus elterjedsnek
helyrajzi trtnetbl. A rendek csak azrt szavaztk meg a protestantiz-
mus (a lutheranizmus) ellen irnyul, az azt krhoztat trvnyeket, mert
tudtk, hogy azokat gy sem hajtjk vgre s puszta szavakrt nem akartak
a kirllyal ujjat hzni. (Amg a klvinizmus mg gynge volt, a nagy luthe-
rnus tbbsg a kalvinizmust krhoztat trvnyeket szvbl szavazta meg.)
Morone Jnos, modenai pspk, volt bcsi nuncius, 1542 mjus 21-n
azt rta Farnese bibornoknak: gyelni kell!, hogy a trk jrom all fel-
szabadtand Magyarorszg (akkor mg azt remltk, hogy hamarosan meg-
trtnik a felszabadts) luthernuss ne vljk.
404
1533 julius 5-n Frangepn Ferenc, kalocsai rsek, a pphoz rt Heve-
iben fj szvvel emlkezvn meg Jnos kirly kikzstsrl (ez a kikz-
sts csak V. Kroly csszr s Ferdinnd kirly nyomsa alatt trtnt s.
hatalom nyomst l menten, szi nt n megrizte si hi t t . E t nyekre Karcsonyi Jnos
(Magyarorsz. egyhztrtnete. Msod. kiad. 115. 120.) hi vj a fel figyelmnket. mde: az
. n. reformt orok mkdsnek nyomn a magyar sgnak nagy zme a t rk hdtsban
is a prot est ant i zmusra t rt . (Ld. a t rk vi l grl szl fejez,etnket.)
o Katona: Hist. Crit. XXI I I . 363. Fejr: Codicillus. 51. drb. 87. lap.
401 Verancsics-n&k 1560. nov. 21-iki levele Zay Eerenc, kassai fkapitnyhoz^
Verancsics sszes munki . VI I I . 190. s kv.
402
U. o. 141.
403
Socher Ant al S. J . : Hi st . Soc. Jesu Prov. Aust ri ae. Idzve Rosty Kl mnnl -
Nhny vons Jzus t rsasga jogi trtnetbl! haztnkban. M< Sin. 1883.
o* Egyht. Eml. IV. 44.
ppensggel nem volt a ppa szve szerint val dolog, Id. Frakni Vilmos,,
Jnos kirly s a rmai szentszk. Szzadok, 1902. V. . Szalay Lszl.
Adalkok a magyar nemzet trtnethez a XVI. szzadban. Msod, kiad.,
1861., 1416.), megjegyzi, hogy' tekintve a trk s a luthernus veszedel-
met, a ppnak mindenfle desgetssel kellene Jnos kirlyban s a magya-
rokban, kik kemny nyaknak, a szentszk irnt val ktelessg rzett fenn-
tartania.
405
Brodarics Istvn, szermi pspk, 1533 aug. 1-n a kvetkezkppen
festi le a ppa eltt a magyarorszgi llapotokat: Luther tantsa s azok,
akik t kvetik, lassanknt e g s z Magyarorszgot elfoglalja, nmely helyen
pedig, klnsen olyanokon, melyek mg Ferdinnd kirlynak hdolnak*
mindent e valls szerint kezdtek tenni s hirdetni. A papok nyilvnosan
megnslnek s azi emberek a bcskat, a felmentseket, valamint ms
eflket, miket egykor becsben tartottak, most megvet i k. . . Hogy
1
Magyar-
orszg Luther tantst nyilvnosan mg nem fogadta el, ezt a ppa s
az apostoli szentszk semmi msnak sem ksznheti, mint Jnos kirljynak
s az mrskeltsgnek, vallmint jsgnak, mert br az apostoli' szent-
szk a kirlyt eltasztotta magtl s nagyon mltatlanul bnt vele, mgis
azon van, hogy orszgban semmi jts se trtnjk.
406
Frangepn Ferenc s Brodarics Istvn 1533 dec. 1-n a kvetkezket
irtk VIII. Henrik, angol kirly rmai kvetnek: Most is nemcsak Magyar-
orszg jelesebb vrosaiban, hanem itt Budn is tantjk a lutheranizmust.
A kirly ezt tri. Mikor errl beszlnk vele, azt szokta felelni, hogy
ki van kzstve. Mgis nehezen elrtk nla, hogy itt Budn megtiltotta
Luther vallsnak nylt prdiklst annak a kvetnek s titkrnak vissza-
rkezsig (kit a kikzsts gyben Rmba kldtt az angol kvethez).
Mi jnak ltnk, ha Szentsge az ilyeneket nem hagyn figyelmen kvl,
mert a baj (a lutheranizmus) jegyre tovbbterjed s Szentsgnek fl
kellene oldoznia a kirlyt s mindenkpp maghoz desgetnie. Vannak
Nmetorszgbl s ms keresztny tartomnyokbl is fejedelmek, valamint
sok magyar fr is, kik a kirlyt bujtogatjk. Mi kevesen miniden lehett;
elkvetnk, hogy a kirlyt a szentszk irnt val hsgben megtartsuk, de
nem tudjuk, hogy ha a dolog mr ennyire ntt s a kirly ennyire elkese-
redett, elrjk-e clunkat, klnsen ha a kirly kikzstse nem sznik
meg, s higyjje meg Szentsge, hogy nagy ajnlatokat tesznek a kirljy-
nak, csakhogy ne tiltsa meg a lutheranizmust orszgban s terletn.
Vegye gondolra Urasgod, vljon a kirly, az apostoli szkitl miniden
vivel egytt gy ldzve, kteles-e vele sokat trdni s nem inkbb
kteles-e a maga s orszga hasznval gondolni? klnsen, mivel, azok*
kikkel tele van a vilg, mint k mondjk azt igyekeznek bebizony-
405
. o. 259. s kv.
400
U. o. I I . 272. s kv.
tani, hogy nem is a vallsrl, hanem csak azokrl a visszalsekrl van
sz, melyekrl nyltabban nem szlunk, de melyknek figyelmen; kivl
hagysbl vajha nagyobb baj s kr ne hramoljk az apostoli szkre,
mint eddig. Fontolja meg Szentsge a Bbornok Urakkal egytt, hogy
rvid id alatt mennyire ntt ez a dolog (a lutheranizmus). Mit gondol, mi
lesz, ha gyorsan j, dvs s keresztny orvoslsrl nem gondoskodnak.
407
Mindezek szerint nem kvethetjk azt a nzetet, hogy akik Magyar-
orszgon a nagy, nyilt elszakadst a katholikus Egyhztl elksztettk,
1540-ig mg nem is tudtk, vljon katholikusok-e vagy luthernusok s hogy
bennk csak
1
valami hatrozatlan, ltalnos reformvgy lt. Az illetk
igenis mr 1533-ban, st mr elbb is, mert amit Brodaricsk irtak, az
nem szakasztottan 1533-ban kezddtt, nagyon j'l tudtk, hogy nem rmai
katholikusok, vagys hogy elszakadtak a rmai katholikus Egyhztl, mert
hiszi egszen ntudatosan, hatrozottan s nyltan megtagadtk a rmai
katholikus vallsnak egyik legfbb gazatt: azt t. i., mely az Egyhz fej-
nek a hit s erklcs dolgban val hatalmrl s a neki e rszben
1
val
engedelmeskeds ktelessgrl szl. Ezt vilgosan bizonytja az imnt id-
zett leveleknek minden szava. De meg, ha az illetk 1540 eltt mg csak
reformra vgy katholikusok voltak, mirt hivtk ket pl. Frangepn s
Brodarics I^uther kvetinek, mirt mondtk azt, amit hirdettek, Luther
tantsnak, lutheranizmusriak, szval: mirt tekintettk ket gy, mint annak
a Luthernek a hveit, aki 1520-ban vgkpp szaktott a rmai katiholikus
Egyhzzal?
Tovbb: Brodarics s Frangepn leveleibl megtetszik, hogy azok,
kik nyltan vallottk, kvettk Luther tantst, kiket a valsgban mr
luthernusoknak, a katholikus Egyhz szempontjbl formlis eretnekeknek
kellett venni, 1533-ban a magyar urak, nemesek s papok kztt mr igen
nagy szmmal voltak, st ki merjk mondani ekkor mr az urak
1
,
a nemesek s a papok nagy tbbsgt alkottk, ha ekkor Jnos kirly
terletn az irnta vall gyengdsgbl (mert hisz sok physicai hatalma
ennek a kirlynak sem volt), de meg az egsz orszgban a npre val tekin-
tettel nem is szervezkedtek mg meg hivatalosan mint kln egyhz, ha
ekkor mg nem is szntettk meg a templomokban a katholikus istentisz-
teletet (br e rszben is sok trtnt mr, ppen mint Brodarics levele
elrulja), igen, nagy tbbsgt alkottk, mert klnben annak, amit Broda-
rics s Frangepn rtak, semmi rtelme sincs (sensim totam fere Hung-
r i m pervadunt, ttsti, quorum plena sunt omnia, sok magyar fr,
nos pauci, quod Hungaria dogma Lutheri nondum palam receperit,
Vestra Sanctitas . . . nulli hoc debet, nisi
1
nostro Serenissimo Pri nci pi . . . ),
amit azonban nem szabad mondanunk, mert mind a kt levlr komoly,
tuds frfi volt, st Frangepn mg szentlet is.
07 Egyht Emi. II. 298. s kv.
%Yj jtt ltre az az alap, melyen az 1540 utn kvetkez vtizedek-
ben az orszgnak oly sok helyn nyltan, hivatalosan megszerveztk a
protestantizmust. Bizony, ez a megszervezs csak lassan trtnhetett -
a np miatt, mely nem igen akart tudni az si hittl val elszakadsrl
s mely, ha mr alattomos, megtveszt mdon sok protestns szertartst
el is fogadtattak vele, mg a XVI. szzad utols negyedben is llekben
kathlikus volt. (Ld. errl az albb, a helyek! trtnetben, Kass-nl
mondottakat.) tgy jtt ltre, fokozatosan, az az llapot, melyet a fent
idzett, 1604 vgn, vagy 1605 elejn kelt, a ppa el sznt jelents lert.
Ami a katlioliikus papsgnak az u. n. reformatioban val rszv-
telt illeti:
Magyarorszgon eleinte kevs olyan protestns lelksz volt, ki ply-
jt mint protestns lelksz kezdte,
408
az els idkben a protestns lelk-
szeknek nagy zme a fegyelmet megunt kathlikus papokbl kerlt ki,
kik hitket megtagadtk, hzassgra vgyakoztak, apostatltak, protes-
tnsakk vltak.
A vrosoikban a protestantizmus mr a mohcsi vs eltt kezdett
terjeszkedni. Az j irny ttri nemcsak klfldrl jtt apostatk voltak,
hanem az illet vrosokbeli, a kathlikus Egyhztl elprtolt, fegyelme-
zetlen kathlikus papok is. Eleinte a vrosok papsgnak nagy tbbsge,,
klnsen a plbnosok, kzdttek! a protestantizmus teilen, de azutn
lassanknt nhny hith kivtelvel, ki lemondott hivatalrl az
egsz vrosi papsgj meghdolt a protestantizmusnak. Csak a szepesi
kirlyi vrosok confraternitsban nem volt gy. Itt csak kevs kathlikus
pap apostatlt, a legtbb mint kathlikus pap halt meg s csak halluk
utn jttk helykbe protestns lelkszek.
409
Miutn a vrosokban a kathlikus papbl lett protestns lelkszek
lassanknt kezdtek kihalni, mind tbb lett az olyan vrosi protestns
lelksz, ki sohasem volt kathlikus pap, hanem aki mr i fj kortl
protestns lelksznek kszlt.
gy pl. az als-magyarorszgi bnyavrosokban, taln mr 1558-ban
tbb olyan protestns lelksz mkdtt, iki mindjrt protestns lelksz-
knt indult neki az letnek, mint olyan is, aki a kathlikus hittli s
papsgtl apostallt a protestantizmusra.
410
Hatrozottan kivtel volt azonban e rszben Besztercebnya, hol a
408
Az ilyeneket; nevezte pl. az 1548. 10. te. i d i o t a-knak. E sz jelentsrl
1
ld.
pl. az 1575/76-iki orszggylsnek albb idzend i r at ai t .
409
Ld. az Egyhzt. Emlkeknek mindezekre vonatkoz sok-sok adat t .
410
Legalbb mi ezt olvassuk ki 'a Derecskei Trk Jnos, bosniti fesperesnek
1558-iki l t ogat sra vonatkoz iratokbl. Ld. ez i r at oknak kzi rat i msol at t M. N.
Muzeum kzirattra. 1137. Act a confessionis evangelicae et reunionis cum religione
pontificia in Hungari a. V. . Ribini: Memorabilia Aug. Con. I. 110147. 164. 165.
183. s kv. LnyiKnaitz : 104106. Kollnyi Fer enc: Esztergomi kanonokok. 162.
zlyomi fesperes, 1561-iki ltogatsakor, mint protestns lelkszeket, 3
katholikus felszentelt papot tallt, kik ns apostatk voltak.
411
A falvakban, mind a kirlyi, mind a trk terleten, ugyanolyanok
voltak a viszonyok, mint a vrosokban. Azoknak a r e f o r m t o r o k -
n a k , kik a kzsgeket, a kirlyi terleten a fldesurak segtsgvel, (a
trk hdtsban enlkl) r e f o r m l t k , nem sok bajuk lehetett a
kzsgek katholikus papjaival, mert ezek rendszerint mr maguk alapo-
san elreformltk magukat, s gy a r e f o r m t o r o k n a k inkbb
csak a nppel akadhatott dolguk, st, a npnek a protestantizmusra
val t vi vs t is nagyon megknnytettk a r e f o r m t o r o k n a k a
hitehagyott, fegyelmezetlensgre hajl plbnosok. A r e f o r m a t i o
igazi munkjt e hitehagyottak vgeztk el s hozz a klnbz vidkek
n a g y r e f o r m t o r a i n a k , kik egybknt maguk is tbbnyire ilyen
hitehagyott papok voltak
1
, a viszonya csak olyan volt, mint a vezr a
tisztekhez. A buzdts, a biztats, az egysges elvek szerint val irnyts
a rszeknek nagyobb egysgbe val foglalsa: csak ez maradt a n a g y
r e f o r m t o r o k r a . Annl inkbb gy vlekedhetnk, mert hisz
Brodarics mint fent lttuk mr 1533-ban, teht mr akikor, mikor
a n a g y r e f o r m t o r o k mg nem igen jrtak-keltek az orszgban,
azt rta, hogy: Luther tantsa s azok, kik t kvetiki, lassanknt egsz
Magyarorszgot elfoglalja, nmely helyen pedig, klnsen olyanokon,
melyek mg Ferdinnd kirlynak hdolnak, mindent e valls szerint
kezdtek tenni s hirdetni, a papok nyilvnosan megnslnek.
Mr az els idkben is voltak olyan falusi protestns lelkszek is, kik
nem katholikus papokbl illettek (pl. az 1548. 10. t.-c. iditi), s az id foly-
tn, az apostata nemzedknek lassanknt val kihalsa miatt, az ilyen,
mr leredetileg protestns lelkszek szma egvre ntt.
Az apostata papoknak, aszerint, hogy mennyire kzeledtek
1
a protes-
tantizmushoz, hogy mennyit fogadtak el belle a maguk, illeten npk sz-
mra, tbb vlfajuk volt.
Acsdy Ignc rja: A legnagyobb visszhangot, legalbb nmely jt-
sok, magban az alspapsgban kel t et t k. . . Luther tanai ktsgkivl kez-
dettl fogva mly benyomst tettek re. Az alspapsg ltalban kevss volt
anyagi helyzetvel megelgedve s a Dzsa-lzadsban nem egy tagja vett
411
1876-ki Besztercebnyai Schematismus. 144148. V. . 85., 87. Ami t e papok
a fesperesnek mondtak, az, mi nt s aj t szavaikbl megtetszik, csupa Tazugsg, nmaguk-
nak val ellenmonds s al akoskods volt. A vrosban! lev n e g y e d i k papra, ai
Szent Erzsbet szegnyhz rector ra, a k a t h o l i k u s Steger Rafael re nzve, ki azonban
szi nt n csak h a z u d t a ^ hogy kat hol i kus, mer t csak e hazugsg rvn nyer het t e ell a
dubovai plbnia-javadalmat, Id. Prim. Levlt. Arch. Vet. Eccl. fasc. 15. n. 109. Olh
Mikls rsekinek saj t kez al rsval s pecstjvel el l t ot t levele 1560. pr. 23-ikrl s
Hosius Szajniszl, ppai nunci usnak levele 1560. nov. 7-ikrl a nunci us saj t kez al-
l i sval , val ami nt capsul s fgg pecst j nek maradvnyai val . A 111. szm al at t megvan
-ez utbbi levl msol at a is.
rszt. A mohcsi csata utni zrzavarban pedig, felgyelet s vezets nlkl
maradvn, maga kezdette a szertartsokat az j tanok szerint talaktani s
itt ezt, amott azt az jtst lptette letbe. Az Urvacsort mindirkbb kt
szn alatt szolgltatta ki s a kehely hasznlata a hussziita hagyomnyok ha-
tsa alatt nagyon elterjedt. De a legmlysgesebb rokonszenvet az alspapsg-
ban a coelibatus elleni mozgalom bresztette. . . Mr nhny vvel a mohcsi
csata utn sok olyan pap akadt Magyarorszgon, ki megmaradt ugyan a rgi
egyhzban, de meghzasodott. . . A szigor nem llta tjt az jtsnak s
fleg Ferdinnd! kirly megyiben mindinkbb szaporodott a ns papok
szma. Egsz nyilvnosan hzasodtk. Mg csak kivtelesen vltak el a rgi
egyhztl, de termszetesen fllbbal mr idegen talajon lltak s elre volt
l'that, hogy sszetkzs esetn egszen el fognak szakadni. Csakugyan az
alspapsg nagyon elsegtette az uj eszmk ksbbi teljes diadalt."
Mindez a mohcsi vszt kzvetlenl kvet idre vonatkozik. Az 1560
krli korra nzve ezt mondja Acsdy: Az alspapsg tovbb haladt azon
az ton, mely szksgkppen vgleg kivezette a rgi egyhz krisztusi
krbl."
412
Olh Mikls, esztergomi rsek', 1560-iki zsinatnak megnyitsa eltt
egy brsgot szervezett, melynek feladata voilt a clerus gyeit, hitt, erklcst
megvizsglni. A brsgnak zsinati birsg" volt a neve, br a zsinat fel-
oszlsa utn is folytatta mkdst. Megjelent a birsg eltt Turc-, Nyitra-,
Komrom-, Bars-, Pozsony-, Zlyom- s Hont megybl sszesen 119 pap.
Legnagyobb rszk bevallotta, hogy vagy felszentelse eltt, vagy utna meg-
nslt.
413
Valamint a visitaltiokor a fesperesek, gy a zsinati birsg is k-
lnbsget tett az u x o r a t u s-ok (nsk) s a c o n c u b i n a r i u s-ok k-
ztt. Klnbzkppen brlta el ket. Az elbbiektl csak azt kvetelt, hogy
kldjk' el f e l e s g k e t s ezutn ne ljenek vele, img az utbbiakat arra
is ktelezte, hogy a sacrilegiummal (a szentsgtrssel) magukra vont irregu-
laritas (szablytalansg) all oldoztassk fali magukat.
414
A brsg azonban,
mint az eddigiekbl vilgosan megtetszik, mert hisz a n s k e t is f e l e -
s g k elbocstsra ktelezte, az u x o r a t u s-ok h z a s s g t is r-
vnytelennek tartotta. Az u x o r a t u s l - s g azt jelntette, hogy az illet pap
valamely nvel az oltr eltt, egyhzi szertartsok szerint lpett h z a s -
s g r a . Az ilyen papi h z a s s g akkoriban annyira elterjedt dolog volt,
hogy a barsi fesperes, 1559-ben, a hzas papokat, mint u x o r a t o s mo r e
p a t r i o (a hazai szoks szerint megnslteket) jellte meg.
415
A kzl a
412
Szilgyi-Acsdy. 198., 199., 346.
413
Kollnyi Fer enc: Zsi nat i b rsg Magyarorszgon 1561-iben. Magyar Sin.
1895. 81. s kv, Kollnyi mvt az Orszgos Levl t rban rzt t ,,Protocollum cflio-
nicae visitationis is Dioecesi Strigoniensi per JudiceS' Synodaltes anno 1561. institutsue"
Alapjn rt a, mely protocollum-ot Morosini Jnos, a zsinati b rsg jegyzje, szerkesztett.
414
U. o. 84.
415
Kollnyi Fer enc: Kpek a hi t j t s idejbl. Magyar Sin. 1891. 843., 844.
119 pap kzl, aki az 1561-iki zsinati birsg eltt megjelent, 62 volt ns ,
tovbb 44 olyan, ki kt szn alatt ldoztatott, vagy ttul miszett, vagy pro-
testns mdon gyntatott, vagy, mindezeket egytt tette, vagy mindezekkel
egytt mg ms egyebekre is kvette a protestantizmust.
416
Teljesen protes-
tns a 119 kzl csak 3 vaila.
Az 1559-tl 1562-ig, a turc-, liplt-, rva-, nyitra-, bars-, pozsony-,
hont-, komrom- s esztergommegyei plbnikon vgzett esztergom-fegy-
hzmegyei fesperesi ltogatsokrl 'szl jelentsekbl,
417
melyek teht
ugyanarra az idre vonatkoznak, minit az 1561-iki zsinati birsg mkdsi,
ugyanaz a kp trul elnk, mint ama birsg jegyzknyvbl. Az 1559-tl
1562-ig terjied idben az rvi, a bajmci, a tapolcsnyi s a galgci ker-
letben 54 plbnos kzl 13 ntlen, 34 u x o r a t u s s 7 teljesen eretnek
volt. A barsi fesperessgben 7 ntlen pappal szemben 11 ns 'llt.
418
ltal-
ban a fesperesi jelentsek szerint az emltett kerletekben plbnikon 33
felszentelt pap mkdtt, ki eretnek, az Egyhz dhs ellensge, kprombol
volt.
419
A tornai kerletbeont 1561-ben 14 kzsgben 6 a posta ta szerzetes s
vilgi pap s 2 nem felszentelt egyn llt a lutheranizmus szolglatban. Gr-
gn, Bebek Gyrgy birtokn, 1560-ban, midn a fesperes megkldte a pap-
nak levelt, Bebek a fesperes embert ldzbe vette. A tornai lelksz nyl-
tan mqgimondta a fesperesnek, hogy nem trdik az rsek s a kirly ren-
deletvl. Ez a lelksz nem volt felszentelve. A szikszai lelksz felszentelt
pap volt s az rseket stnfejedelmnek, a katholikusokat rdgfajzatnak
nevezte. Azt is mondta: Az n uram, kirlyom Bebek r, az n vdelme-
zm minden gyeimben, ti pedig ppistk vagytok.
420
A nyitrai kerlet
papjai kiijelentettk a fesperesnek, hogy mindenben kszek az Egyhzat
szigoran kvetni, de egyben nem engedelmeskednek, abban, hogy felesg-
ket elkldjk maguktl.
421
N-n Itt van a bibi!!
1560 mrc. 18-ikn a ppa Hosius Szaniszl, ermelandi pspkt
nevezte ki a bcsi csszri udvarhoz. Hatskrt Magyarorszgra is kiter-
jesztette, Mivel azon lelkszeknek a szma, kik felesgket nem akartk
elbocstani, nagy volt, Olh Mikls esztergomi rsek, Hosiushoz fordult
azzal a krdssel, hogy mittv legyen? Hosius azt felelte, hogy az ilyen
papokat el kell tvoltani a kzsgkbl s helykbe msokat kell tenni.
Olh erre azt irta, Ihogy nem rendelkezik ms papokkal. Hosius vlasza erre
az volt, hogy ha a ns papok kzl egyet-kettt, ki jobb javadalommal br,
elznek, a tbbi majd meg fog ijedni s jobb tra fog trni. Olh ismt azt
felelte, hogy ezen papok kzt, Istenfl, lelket keres e g y - k t j
416
Kollnyi: Zsin. birsg. Passi m.
417
Feldolgozva Kollnyinl: Kpek a hi t j t s idejbl.
418
Kollnyi: Kpek 842.. 843.
410
U. o. 911.
420
V. o. 915.
421
V. o. 901., 902.
papot alig tall. A protestantizmus megfertzte ket. Mi jobb teht, krd,
trni a rossz papokat, vagy a hveket pap nlkl hagyni? Erre a nuncius a
nhz krdst a ppa el terjesztette. Felterjesztst Rmban hittudsoknak
adtk ki tanulmnyozs vgett. Egyelre az llamtitkr azt irta, hogy az
Egyhz rgi hagyomnytl eltrni nem szabad, inkbb trni kell, hogy a
hvek pap nlkl maradjanak. A ppa azutn gy dnttt, hogy a hzas
papokat, Iha felesgket elbocstjk, hagyjk meg llsukban, ellenkez
esetben el kell ket bocstani s helykbe alkalmas papokat kell tenni. Ha
az rsek ilyeneket nem tail, ms orszgbl fognak j, Jzus egyhzhoz h
s mlt papokat kldeni.
Ugyancsak Olh Mikls rsek 1563 mj. 15-ikn levelet intzett a
trienti zsinathoz, melyben ezt rta: Magyarorszgon a legnagyobb baj az,
hogy kevs a pap, s aki van, az is gyszlvn
1
miind ihzas. A fpapok
hiba igyekeztek e bajt megszntetni. A papok a felszentelskor eskvel
ktelezik magukat, hogy nem fognak megnslni, de ezt az eskjket nem
tartjk meg s mikor az egyhzmegyei zsinatra megidzik ket, kijelentik,
hogy inkbb a papi llst hagyjk el, mint felesgket. Tbbet kzlk
bebrtnztt, elztt, lefokozott, de mindhiba. Nmelyeket a fldesurak
tartanak meg llsukban, msok eretnekek lesznek. Nagy baj az is, hogy
az urak knyszertik a papokat, hogy ket a kehelybl is ldoztassk s ha
a papok ellenkeznek, elzik ket. maga s a pspkk inkbb letket
ldozzk, mintsem az Egyhz parancsaitl s a zsinat vgzseitl eltrjenek.
Krisztus szenvedsre kri a zsinatot, hogy segtsen a bajon s adjon
utastst.
422
Arra vonatkoz adatainkat, hogy a buzg kathoiikus I. Ferdinnd
csszr s kirly miknt akarta a trienti zsinatot rebrni, hogy a papoknak
a nslst s a vilgi hveknek kt szn alatt val ldoztatst engedje meg,
valamint arra vonatkoz adatainkat is, hogy a trienti zsinat utn a ppa
az utbbi dologra nzve miknt teljestette a csszr krst, itt most
elmellzzk.
Mg csak azt jegyezzk meg, hogy magukat katholikusoknak tart
ns papok mg Pzmny Pter rseksgnek idejn is voltak.
423
Mindezek szerint teht tbb lfaja volt a kathoiikus papoknak. Egy
nagyon kiis hnyaduk h maradt a kathoiikus Egyhzhoz, tlnyom tbb-
sgk azonban ellenttbe jutott vele, mg pedig az egyik pap kisebb, a
msik nagyobb mrtkben. A papsg e rs/'ben val viselkedsnek rnyala-
tait most idzett, az 1560-ik v krli idre vonatkoz forrsaink vilgosan
tkrztetik elttnk, de bizonyos, hogy az e forrsokbl szembetn rnya-
422
Frakni Vilmos: Magyarorszg egyhzi s politikai sszekttetsei a rmai
szentszkkel. I I I . 92., 93., 94., 135.
423 primsi Levlt. Arch. Vet. Eccl. fasc. 19. n. 146. Senkvici Mtys, esztergomi
kanonoknak, ki t Pzmny Pt er Rmba kl dt t a ppnak val jelents t t el e vgett,
kzi rat a.
f l B
193
latok mr sokkal 1560 eltt is megvoltak. Termszetesen, hisz az 1560 krli
viszonyok nem jhettek ltre egy nap alatt, de meg gondoljunk csak vissza
arra, amit Brodarics mr 1533-ban irt (Luther tantsa s azok, kik t
kvetik, lassanknt egsz Magyarorszgot elfoglalja, nmely helyen pedig,
klnsen olyanokon, melyek mg Ferdinnd kirlynak hdolnak, mindent
e valls szerint kezdtek tenni s hirdetni, a papok nyilvnosan meg-
nslnk) s gondoljunk csak arra, hogy a papok nslst a barsi fesperes
1559-ben h a zi a i s z o k s-nak mondta.
Mg egyet: Ha azok kzt, kik csak megnsltek, de egybknt minden-
ben megtartottk a katholikus vallst, s azok kzt, kik mr tbb minden-
ben kvettk a protestantizmust, s klnsen, kik mr egszen magukv
tettk a hitjtst, nagy klnbsg is volt, azrt nem szabad felednnk,
hogy a vafljsg szerint mr azok sem voltak katholikusok, kik az Egyhz
engedelme nlkl csak megnsltek, vagy csak egyik-msik dologban
tagadtk meg a katholikus Egyhz hitt vagy szertartsait. Nagyon helye-
sen irja Kollnyi Ferenc: Az ilyen zlltt papsg nem birt az eretneksg
befolysnak ellentllni, st hamarosan annak tborba ll. Az ilyen papok
nem is voltak katholikusok. Mieltt mg nyiltan szaktottak volna az
Egyhzzal, mr kivltak belle.
424
Az ilyen, a katholicizmus s protestan-
tizmus kztt ide-odaingadoz papok csakhamar vgleg, teljesen elfordultak
a katholikus Egyhztl, teljesen tkletesen protestnsokk lettek. Mutatja
ezt a vgs eredmny: az orszgnak a XVI. szzad vge fel szinte egszen
protestns volta.
2. . A magyar ferenerendiek s a protestantizmus.
{A magyarorszgi reformt orok kzl ki k voltak kat hol i kus papok, ki k ferenerendi ek?
A legtbb reformt or kat hol i kus pap volt. Kat hol i kusoknak s prot est nsoknak
egymson elkvetett kegyetlenkedsei. Nhny adat arrl, hogy mi t szenvedtek
a ferenerendiek a protestnsoktl.)
Mintegy 20, tizenhatodik szzadbeli magyar r e f o r m t o r letrl
vannak adataink.
425
E reformtorok kzl Glszcsi Istvn, Ozorai Imre, Szkely Istvn
s Tury Lukcs Krakban tanultak. Mi ez alapon azt hisszk, hogy
katholikus papok voltak.
Sebestyn p a p-rl hatrozottan lltjuk, hogy katholikus pap volt.
424
Kpek. 852.
425
Ez adat oknak s a forrsoknak, melyekbl ket mer t et t k, felsorolsra i t t
niinos t ernk.
Szegedi Kiss Istvn s Erdsi (Sylvester) Jnos is Krakban tanultak,
mi teht ket is kathlikus papoknak tartjuk.
Dvai Bir Mtysrl s Klmncsehi Mrtonrl minden trtnetr
tudja, hogy kathlikus papok voltak.
Fegyelmet megunt, nz ferencrendi ldozpap az orszgos hirti
reformtorok kzt 3 volt: Sztrai Mihly, Kopcsi Istvn s Szegedi Gergely.
Ez az utbbi azonban halla eltt alighanem visszatrt a kathlikus
hitre. Verancsics Antal, egri pspk ugyanis 1569-ben Pankotay Ferencet,
vicariust, arra utastotta, hogy Szegedi Gergellyel, ki kegyelmi krvnyt
adott be, kimletesen bnjk, ha azt a nt, kivel hitt elhagyta s kit taln
felesgl is vett, eltvoltja magtl.
426
Ez a fontos adat mintha mg nem
volna elgg mltnyolva egyhztrtneti irodalmunkban.
Ami a protestantizmus szellemnek a magyar ferencrendiekre val
hatst illeti, a magyarorszgi salvatorianus rendtartomnynak 1535-iki
kptalana elrendelte, hogy azokat a rendtagokat, akik a luthernus tant
kvetik, vagy valami olyat tantanak, mi a krisztusi tanokkal ellenkezik,
egy havi brtnnel bntessk, ha megtrnek, nyerjk vissza szabads-
gukat, ha nem trnk meg, maradjanak tovbb is a brtnben a tarto-
mnyi fnk tetszse szerint val ideig. Mindez intzkedseket az 1546 s
az 1550-iki tartomnyi kptalan megjtotta.
427
Tekintve Sztrai Mihly, Kopcsi Istvn s Szegedi Gergely pldjt,
nem hisszk, hogy brmily szigor intzkedsek is meg brtk volna aka-
dlyozni, hogy a magyar ferencrendiek kzl a nevezett 3 frfin kivl
tbben ldozatul ne essenek a protestantizmus szellemnek.
A rgi magyar katholikusoknak s protestnsoknak egyms ellen
vivott harcai, egymson elkvetett kegyetlenkedsei nemcsak vallsi,
hanem mg sokkal inkbb politikai indtkokbl is fakadtak. Ami a kegyet-
lenkedseket illeti, a legnagyobb igazsgtalansg volna, ha e rszben az
egyik felet tbb bnnel vdolnnk, mint a msikat. Az ilyen egyoldal
vdaskods mr a rgi korban egyttlk kztt is csak a prtos elfo-
gultsg mve volt (s az az ujabbkori trtnetirsban is), mert az
igazsg az, hogy, a rgi katholikusok s protestnsok e g y f o r m n
kegyetlenkedtek' egymson. Egyikl rsz sem volt trelmesebb, irgalmasabb,
vagy szvtelenebb, vrengzbb a msiknl. Amit a katholikusok a pro-
testnsok ellen elkvettek, azt megtudhatjuk klnsen a rgi orszggy-
lsek iromnyaibl, nevezetesen a protestns rendeknek orszggylsi pana-
szaibl s ms szmos forrsbl, melynek felsorolsra itt nincs ternk.
(A kathlikus fldesurak! durva erszakoskodsai a falvakban, a p o s s e s -
s i o n e s-en, a kirlyi a vrosokban.) Mindezt tolvastuk. Tovbb elt-
426
Horvth Cyrill ismertetse Szildy ronnak Szegedi Gergely nekes knyve"
cm mvrl. Kat h. Szemle. 1894. 323. s kv.
427
Bunyitay Vi nce: Egyht . Eml. I I . kt.. I I . fggelk.
tnk! van a magyarorszgi protestns leikszek ellen indtott, 1674-ikr
pozsonyi nagy pr trtnetnek nemcsak szles irodalmi s levltri
alapon val - politikai trtneti, hanem a rgi jogi irodalom felhaszn-
lsval, jogtrtneti szempontbl kszlt feldolgozsa s teht az egsz
pernek trgyilagos jogi brlata is. Amit meg a protestnsok a katholiku-
sok ellen elkvettek
1
, azt szintn megtudhatjuk klnsen a rgi orszg-
gylsek iromnyaibl, nevezetesen a kathoiikus rendeknek orszggylsi
panaszaibl', legjobban, mintegy sszefoglalan, pedig (vghezvitt rette-
netes knzsokra s (gyilkossgokra nzve) fkpp a kathoiikus fpapok-
nak az 1681- s 1687-iki orszggylsen a 'kirlyhoz intzett felterjeszt-
sbl.
428
mde mindennek eladsra itt nincs ternk (pedig mind ennek
ismerete legalbb a fvonsokban szksges a mi klns trgyunk-
nak helyes trtneti megbrlsa vgett) s mi itt most csak annak s
ennek is csak nagyon hzagos, csak nhny kevs pldval szolgl -
elmondsra szortkozunk, amit a rgi magyar ferencrendiek a rgi magyar
protestnsoktl szenvedtek.
Albb, a helyek trtnetben ltni fogjuk, hogy a protestnsok Magyar-
orszgon a ferenceseknek mintegy 45 rendhzt szntettk meg. Term-
szetes, hogy a m e g s z n t e t s legtbbszr az pletek kifosztsval,
felgyujtsval, elpuszttsval jrt s hogy ennek rvn a ferencrendieknek
szemlykre nzve is sok bntalmat sokszor hallosat is kellett
elviselnik. De ez nem volt elg, a protestnsok az atyk s testvrek
kzl sokat mg ezenkvl is megknoztak, st meg is ltk.
De lssunk nhny rszletes adatot.
1539-ben Gyngysn, a krnykbeli vsrokon s a vrmegyk
trvnyszkein a luthernusok a gyngysi ferenceseket mindenfle cs-
nyasggl rgalmaztk. Gyngys vros hatsga a rgalmazkat bnte-
tssel fenyegette meg.
429
Mivel a ferenceseket tbb helytt kolostoraikbl kiztk, msutt meg
nem eresztettk hozzjuk elljrikat, I. Ferdinnd kirly 1542-ben olta-
lomlevelet adott a bartok rszre, megrvn benne a hatsgokat, melyek,
mint rta, nyilvn Luther tanhoz szegdtk! s ezrt akarjk a szent
helyeken Isten dicstst elnmtani.
430
Hogy Egerben, 1552-ben mit tettek a protestnsok a ferencesekkel,
ld. albb, a helyek trtnetben.
Beregszszon, 1556-ban a luthernusok leromboltk a bartok kolos-
tort, nhny bartot megltek, a tbbit elkergettk a vrosbl.
431
428
Az i t t szban forg t r gy t r tnytnek az itti eml t et t forrsok aliapjn val
feldolgozsa., val ami nt az 1674-iki per nek az i t t eml t et t szempontokbl meg r t trtnete,
s emltett b r l at a Pompry Aurl) gyakr an idzett msodi k kzi rat ban.
429
Fridrich. I I . Gyngysnl.
430
Nagy Bni : A mar. a. XVI . sz. e. f. 532., 533.
431
Nagy Bni : u. o.
Szllsn, 1558-ban a protestnsok ugyangy tettek a bartok kolos-
torval 's magukkal a bartokkal.
432
Jelen trgyunkra nzve felette jellemzid azok, mik 1560 krl
Jszbernyben trtntek. (Ld. albb, a helyek trtnetben.)
Homonnrl 1672-ben kt atya elmeneklt, de mgis a felkelk
kezbe kerlt, kik! az egyik atyt megvertk. Az atyknl lev misz
kehelybl a felkelik, mint kznsges pohrbl ittak. A szent olajakkal
puskjukat kentk meg. Az atykat megktzve Nagymihlyba vittk.
Miutn Barkczy Sndor 18 tallrt tett le ruhjukrt, visszamehettek
Homonnra. Innen ismt meneklnik kellett. Sztropkba mentek. tkz-
ben rutn rablk fosztottk ki s sebestettk meg ket. E kt atya neve:
Krist Agricola s Szokol Paulinus volt.
1676-ban a felkelk Kulcsr Gergely, guardin, s Kecskemti Gellrt,
homonnai atykat, lhoz ktttk, ostorcsapsokkal biztattk) gyorsabb
futsra s azutn brtnbe csuktk. Kiszabadtsuk vgett a kassai kapi-
tny tbb protestns prdiktort fogatott el, rtk! akkora vltsgssze-
get kvetelt, amekkort a felkelk a kt ferencrendirt kveteltek s azutn
a prdiktorokrt kapott pnzen a kt ferencrendit kivltotta. A homonnai
conventet s templomot a felkelk felgyjtottk.
433
Sebesen (Alssebes, Sros megyben, ma Sebes vrai ja) 1644-ben
I. Rkczi Gyrgy katoni Krmendi Mikls, laikus testvrt rettenetesen
megknoztk. 1672-ben a 'ferenerendiek' Sebesrl Eperjesre menekltk.
Itt a felkelk vezrei: Petrczy Istvn, Szuhay Mtys, Kendy Gbor s
Szepessy Pl a ferencrendiektl elvettk templomuk s conventjk kul-
cst, azutn az atykat a vrosbl kikergettk. Majd visszahvtk ket,
bntatlansgot grve nekik. mde alig hogy visszatrtek a vrosba, a
katonk megtmadtk ket s csak Serdy Benedek mentette meg ket
a halltl, t htig Kapy Gbor hznl hztk meg magikat. Egyre
rmtgettk ket, mint p p i s t a k u t y !k a t. Az atyk nem akartak
a csszri katonk ellen harcolni, kszebbek' voltak meghalni. Nov. 6-ikn
3 atya s egy, laikus testvr visszamehetett Sebesre. A templom kriptjt
kinyitva, magt a templomot feldlva, a szobrokat s a kpeket megcson-
ktva talltk. Ngy nagy szobor csfsgbl a templom kapuja elle volt
lltva.
434
Brtfrl Thklyk a ferencrendieket elztk. Mikor a bartok a
vrosbl kimentek, azt kiltottk utnuk, hogy: lt missa est. Mrk, laikus
testvrt, ki kreget ton volt, a vroson kivl megltk.
435
Fridrich Orbnnl vannak adatok arrl, hogy a nmet (katonasgtl,
432
Fridrich. I I . Szllsnl.
433 Fridrich. I I . Homonnnl,
434
U. o. Sebesnl.
U. o. Brt fnl .
ettl, az orszg mind kathoiikus, mind protestns npnek Istenostortl,,
a ferencrendiek) is tbbszr sokat szenvedtek.
436
Ne feledjk teht el: 1. A protestantizmus szmra a talajt a fegyel-
mezetlensg, a mindentt lbrakapott emberi nzs ksztette el. Nem a
fegyelmet keres papok s hvk llottak az j zszl al. Ugy] a kath.
egyhz, mint a protestantizmus trtnete beigazolta, hogy a protestantiz-
musra semmi szksg sem volt. Csak harcolni, nemzeti ert fecsrelni
egy negatvumrt amint a felszmolsnl minden elfogulatlan trtnsz
eltt nyilvnvalv lett cltalan vllalkozs marad rkre.
2. Ha az emberi szenvedlyek felkorbcsolsval vres harcok dltak
ezek klcsnsek voltak,. Mi ezt sem hnytorgatjuk, ldjuk az Istent vr-
tan testvreink emlkben is.
436
la
V
438
77. o. Homonnnl s Sziaflsolcnl.
438
/a Munkmnak a prot est ant i smus s rendnk viszonyrl
1
i r t rsze egy tervbe-
vet t hasonl cim nagyobb munkmnak a ikeretbez van szabva s sszehordva.
IV. FEJEZET.
A magyar ferencesek trtnetnek vzlata klm-
bz rendhzaik szerint.
1. . A klmbz rendhzak.
( A kl mbz rendhzak rvi d t r t net e betrendben. )
Abauj-Sznt (Ld. Sznt.)
Alba Ecclesia (Ld. Fejregyhza.)
Alexii.
Az 1464 eltt a boszniai vicaribl kivlt, 1464-ben pedig e vicarihoz
ismt visszacsatolt, de azutn, 1469-ben tle jra elvlasztott, Szent Jeromos-
rl nevezett dalmciai rendtartomnyhoz tartozott a L u c u s A l e x i i is.
437
Alminium. (Ld. Omis.)
Almissa. (Ld. Omis.)
Asan.
Szerepel a salvatorianusok, Kapisztrn Szent Jnosrl nevezett jlaki
(iloki) rsgben az 1506-iki tabuln. Asanja kzsg ma is van Horvt-
Szlavonorszgban, Szerm vrmegyben, a zimonyi jrsban. A conventet
Alsani Blint, pcsi pspk (137411408) alaptotta. 1444-ig a boszniai vica-
riatushoz tartozott, azontl a magyarorszgi salvatorianus vicarihoz, majd
provincihoz. 1526-ban az egsz jlaki custodia megszntl, ez a convent is
elpusztult akkor.
438
Als-Sebes. (Ld. Sebes.)
Als-Szepes.
! Az 1390-iki tabuln iszerepel, mint a magyarorszgi conventualis rend-
tartomny egri rsgnek tagja. Van rla adat 1400-bl isi. Forrsaink nem
mondjk meg, mikor pusztult el. Bizonyra a protestantizmus elterjeds-
nek idejn.
439
(Volt marianus convent Fels-Szepes-en is. Ld. albb.)
Alvinc.
Alsfehr megye. A Bulgribl ide menekl, majd megint II. Rkczi
Ferenc felkelse utn ide visszatr kathlikus hvek, az ket kisr atyk
rszre, kolostort s templomot ptettek. 1852-ig a bolgr rendtartomny-
hoz, majd e tartomnynak, a nevezett vben, a Kapisztrn Szent Jnosrl
437
Adat 1464-bl. Fermendzin: Act a Boamae. 260.
438
Kaizer Nndor kzi rat a. Fridrich: i h. I. 4.
439
Kaizer kzi rat a. Farkas: Scri p to ras 12.
nevezettel val egyestse utn, a kapisztrnus provincihoz tartozott.
1900-ban a kapisztrnus provincitl megkapta az erdlyi, Szent Istvnrl
nevezett provincia. Az atyk a mltban is kezeltk s a jelenben is kezelik
a plbnit.
440
Andocs.
Somogy megye, igali jrs. Volkra Ott Jnos, veszprmi pspk, tette
lehetv, hogy ltrejjjn. (Egy forrsunk sem mondja, hogy Volkra pspk
grf volt, pedig az volt. Veszprmi pspk volt 17101718.) Ai hvek ala-
mizsnja is nagy szerepet jtszott az alapts krl. Megplt mintegy
1725-re. A templomot felszentelte padnyi Bir Mrton, veszprmi pspk
1747-ben. II. Jzsef 1788-ban megerstette 16 atyval s 2 laikus testvrrel.
Hzi gygyszertrukat elvette tlk. Chirurgusuknak megtiltotta, hogy gy-
gytson. 1790-ben vi 860 forintot rendelt szmlikra a vallsalapbl. 1895-ben
a templomot bll kifestettk s j foltrral lttk! el. 1740 ta mig az
atyk kezelik a plbnit. Miknt kezdetben, gy ma is a marianusok.
Hires bucsujrhely.
441
<
Antivari.
1464 eltt s 1469 utn a Szent Jeromosrl nevezett dalmciai rend-
tartomnyhoz tartozott. ( L o c u s A n it i b a r i.) Antivari ma Montenegr-
ban van.
442
Aracs,
T o r o n t l megyben. A marianusok bcsi rsghez tartozott. Az
itt lev, rgi, rombadlt bencs aptsgot Rbert Kroly kirly zvegye:
Erzsbet kirlyn, 1370-ben j ra felpttette s a conventualisoknak adta.
Utoljra a marianusoknak 1533-iki tabuljn szerepel. A trk elpuszttotta.
A rgi forrsok Ar a c h a-nak (Aracsa) rjk.
443
Arad.
A trk kizse utn itt a bosnyk atyk telepedtek meg. 1757-ben a
kpjiszitrnus rendtartomnyba kebeleztk. 17001781. a vrosban, 1781-
1862. a vrban volt a templom s a convent. 1862-ben az atyk elhagytk
Aradot. A templomot s a conventet a katonasg vette t. Mai napig is annak
a kezn van. A katonai kincstrnak eladott convent vtel'rt a valsalap-
ban kezelik, kamatait a kapisztrnus rendtartomny lvezi.
444
440
Kaizer kzi r at a s Schematismiuisok.
441
Kaizer kzi r at a. Farkas: Seriptores. 14. Nagy Bni : A mar i anus fer. I I .
Jzs. kor. K. Szemle. 1905. 583<, 584. Marian Schern. 1903/4.
442
Adat 1464-bl. Fermendzin: Act a Bosnae. 260.
443
Kaizer kzi r at a. Farkas: Seri pt ores 9. Nagy Bni : MaJrian. XVI. sz. e._
' f. 333. s k.
444
Kaizer kzi rat a. V. . Kalmr Vince zsb kzi r at t .
Aradon a minoritknak is van conventjk. Rendtartomnyuknak Sz'-
rfi Szent Ferencrl nevezett rsghez tartozik. Hfflich Kamillus, bajor
minorita, a Liechtenstein-huszrezred lelksze, 1702-ben a hvek meghv-
sra Aradra jtt, sajt pnzn telket vett s raj t a templomot s conventet
pttetett. A plbnit is keziellte s utdai is kezelik a mai napig.
Aradgjon a minoritknak nincs rendhzuk, de a plbnit itt is k
kezelik.
445
Arbe.
Szlvos neve: Rab. A Dalmcihoz tartoz Arbe szigetin, a zarai ker-
letben. Mr 1464 eltt, a Szent Jeromosrl nevezett dalmciai rendtarto-
mnyhoz tartozott s ahhoz tartozott 1878-ban is.
446
Argentina. (Ld. Srebarnica.)
Armenies. (Ld. rmnyes.)
Atd. (Nagyatd.)
Somogy megye, nagyatdi jrs. Czindery Ferenc alaptotta 1740-ben.
A templom tornyt 1759-ben ptettk. 1900-ig a ladisilaitk, 1900 ta a
marianusok. Ma is csak residentia. Az atyk a plbnit is kezelik.
447
Athia. (Ld. Sarengrad.)
Athina.
Nem azonos Athia-\a.\, mert Athia a salvatorianusoknak Kap. Sz. J-
nosrl nev. jlaki (szermsgi) rsgben volt. E kzsg Sarengrad nven
ma is megvan a Szermsgben s ma is van benne ferencrendi convent. (Ld.
albb Sarengrdnl.) A t h i n a pedig ugyancsak a salvatorianusok rendtar-
tomnynak s z l a v n i a i rsgben volt. Az a t h i n a i conventet Cor-
baviai Jnosn s Garai Jbn alaptottk az observansok rszre. 1531-ben
a convent mg fennllt. 1537-ben mr nem volt meg. Batthyny Orbn, a
convent kegyura, luthernus lett s a conventet elpuszttotta, felszerelst
elkobozta.
448
Baja.
Tbb r tvesen egynek veszi Francavilla-vaM, holott Francavilla a
Szermsgben volt. (Ld. albb.) Bajt a trk vilgban lelkileg a boszniai
atyk gondoztk. 1687-ben az olovoi convent atyinak egy rsze ide mene-
klt s megvetette alapjt a mai rendhznak, mely mr az 1710-iki vben
elnyerte a convent cmet. A rgi templom helyett az jat 1722-ben kezdtk
pteni. Hozzsegtettek: a hvek, a kalocsai rsek mint fldesr, tovbb
448
1882/83.. s 1912/13-i Min. Nvtr.
440
Fermendzin: Act a Bosnae. 260. Szllsy: 154., 155.
447
1 878-ii Ladisl. s 1903/4-i Marian. Schern.
448
Kaizer. Kollnyi. Bunyitay,
Batthyny Jzsef grf s Latinovics Pter alispn. 1757-ben a boszniai rend-
tartomnybl a kapisztrnusba kerlt. 1787-ben II. Jzisief megerstette.
1840-ben a templom s a convent legett. Ujrafelptskhz hozzsegtettek
a kalocsai rsek, a kalocsai fkptalan, Pilasanovich Istvn s ms jtevk.
Ma is fennll a kapisztrnus provinciban.
449
Bak.
Moldvban. A salvatorianusok erdlyi custodijban szerepelt 1523 ti
1558-ig. Azutn nincs rla sz. A XVII. szzadban Toskadoz falai kzt
missionariusok hzdtak meg.
450
Balassagyarmat.
Kaizer csak egyszer tallkozott nevvel: az 1612-iki rendi kptalan
tabuiijn. Akkoriban volt itt salvatorianus residentia.
Bazin.
A protestnsok itt mg 1575-ben elfoglaltk a plbniatemplomolt.
451
Bazin pp gy Salm, maj d Krusics grf kezre kerlt s ez utbbitl pp gy
megvltotta magt, minit Szenftgyrgy.
452
' II. Mtys kirly Bazinra nzve
pp gy magra vllalta a fl vltsgsszeg megfizetst, mint Szentgyrgyre
nzve. Bazint pp gy visszavette birtokba, mint Szentgyrgyt; a bazinia-
kat ugyanazzal a szabadsggal, szabadalmiakkal, kivltsgokkal ruhzta fel,
mint a szentgyrgyieket s Bazinban pp gy fentartotHa magnak, vala-
mint kirly-utdainak a kegyri jogot, mint Szentgyrgyn.
453
Az orszg-
gylsre kvet kldsnek jogt Bazin is csak az 1638. 63. t.-c. jvoltbl
nyerte el
454
s e helyet valsgos szabad kirlyi vross csak III. Ferdinnd
kirly tette meg 1647-ben.
455
Bocskay Istvn felkelse eltt a luthernusok
a plbniatemplomot elvesztettk, majd, a nevezett felkels alatt, ismt
visszanyertk
1
. Az 1613-iki orszggylsen a katholikusok panaszkodtak,
hogy a templom a luthernusok kezn van. 1615-ben a kirly elrendelte,
hogy a vros a plbniatemplomot a kathlikus egyhznak adj a vissza, de
a vros ezt nem tette meg. 1617-ben teht a kirly karhatalommal vtette el
a templomot a luthernusoktl. Emiatt az 1619-iki orszggylsen! a protes-
tns rendek panaszkodtk Bethlenk 1619-iki orszggylsnek hatrozata
kvetkeztben a templom isimt a protestnsok lett. Pzmny-nak tbbsz-
rs srgetsre a kirly tbbzben elrendelte a templomnak a katholikusok
149
Kaizer. Kap. Schern. 1913. Kalmr.
450
Bunyitay. Kollnyi. Kaizer,
451
Fab. Klanica.
452
Magyarorszg vrmegyi s vrosai. Pozsony megye. 210., 211.
453
Conc. Exp. 1615. 650. apr, 15.
454
Bcsi bke. 5. o. 6. ,, 1608. k. e. 6.* k. u. 1., 1635. 53., 1638. 63. te. .
455
Magyarorsz. vrm. s vrosai: i. h. 212.
rszre val visszaadst, de mindannyiszor hiba. Vgre 1628-ban, a kirly
jabb rendeletre, a vros a templomot tadta a kirly biztosainak, nem
azonban a plbnia javait s jvedelmeit is, mely utbbiaknak a kathoiikus
egyhz birtokba val visszabocstsa csak 1631-ben trtnt meg. (Szakasz-
t ttan gy trtnt minden Szentgyrgy vrosban is.
456
A luthernusok, kik-
rl fel van jegyezve, hogy 1617 utn egyzben a plbnit faltrvel tmad-
tk meg, gy hogy a kathoiikus papnak az pletbl meneklnie kellett, s
ugyanez idben egy, a vrosban idz kathoiikus papot majd megltk, egy
msikat meg megsebestettek,
457
igen, a luthernusok, a plbniatemplomtl,
elesvn, egy darabig a vroshzn tartottk istentiszteletket, majd
1635-ben egy, kpolnt ptettek maguknak. A kirlynak mg 1636-ban is
kzdenie kellett azrt, hogy a baziniak vrosuk tancsba kathoiikus okt is
bevlasszanak.
458
1647-ben a luthernusok mr a vros ftern ptettek
maguknak templomot. Az 1659-iki orszggylsen a katholikusok felpana-
szoltk, hogy a baziini luthernusok templomukat egy kzsgi curia telkn
ptettk, a templom ptsre kzmunkt is felhasznltak, a kathoiikus
egyhztl jvedelmeit elvonjk, a vrosi krhzat a katholikusoktl elvettk
s magyarokat, valamint kathoiikusokiat vrosi tisztvisielkl nem alkalmaz-
nak.
459
1674-ben azutn jtt a vgleges leszmols a luthernusokkal. Ez v
januriusnak 30-ikn I. Lipt kirly megtiltotta a bazini luthernusoknak,
hogy egyik elhunyt flelkszk helyett, kit a pozsonyi rendkvli trvny-
szk el idztek s aki felett, mint a kirly rta, ha meg is halt, azrt tlni
fognak, az tlet meghozsa eltt j lelkszt vlasszanak.
460
Nem sokkal
azutn, hogy a kirly ezt rta a bazini luthernusoknak, mg 1674-ben
a kapucinusok Biazinba jttek s a kirly 'tadatta nekik a luthernusok
templomt.
461
Arrl, hogy az ilyen dolgokat a formlis jog szempontjbl
miknt kell megtlnnk, elz fejezetnkben szltunk, moslt csak azt jegyez-
zk meg, hogy a trtnelem igazsgszolgltatsnak tekintetben tkletes
dolog trtnt, midn azok a luthernusok, kik annak idejn a kathoiikus
Egyhztl elvettk tempilomt, most knytelenek voltak templomukat a
katholikusoknaik tadni.
456
A forrsok t rgyuk idejnek r endj e szerint : Coric. Exp. 1615. 673. mj . 3.
Magyarorsz. vrni, s vr.: i. h. 221. Zsilinszky Mi hl y: A magy. orszggy
1
. vallsgyi
t r gy. I I . 153. s kv. Frakni (Franki): Pzmny Pt er . II. 381. Conc. Exp. 1628.
43. febr. 1. 44. febr. 1. 277. szept. 23. Brsszeli okmnyt. IV. 287. Conc.
Exp. 1628. 67. mrc. 20. 318. okt. 18. Prim. Levlt. Arch. Vet. Eccl. fasc-
26. n. 251. Conc. Exp. 1631. 96. mrc. 24.
457
A katholikusok panasza az 1619-iki orszggylsen. Fejr: Codicillus. 97. drb.
s kv. lapok-on.
458
Conc. Exp. 1636. 116. pr. 19.
459
Zsilinszy: i . b. III. 90. s kv. 170. s kv.
460
Conc. Exp. 1674. 35. jan. 30.
461
Ld. (amiit errl az I. Rsz I. fej . 3. -ban a kapucinusok rend)tjairtoim!nya tr-
t net nek keret ben eladtunk.
Bcs.
A templriusok rgi bcsi kolostort 1301-ben a conventulisok vettk
t. Bcs a eonventualisok rendtartomnya egyik rsgnek feje lett. 1526 ban
a bcsi convent elpusztult. A bcsi r s g 1533-ban mg szerepel a ma-
rianusok fabuljn, de ekkor mr maga a bcsi convent nem vdlt meg a
rla elnevezett rsgben. 1615-ben egy olasz vilgi pap mkdtt Bcson,
ki b c s i a p t cmet viselt. 1625-tl fogva a bosnyk atyk kldtek ide
missionriusokat. 1688-ban a trk elpuszttotta a grado-vrh-i conventet, az
ottani bosnyk atyk teht Bcsra menekltek s jra felptettk a rgi
bcsi marianus rendhzat. gy lett Bcs a bosnyk atyk, a bosnyk rend-
tarWmny. II. Rkczi Ferenc fel/kelse alatt a convent legett, az atyk
Bcsrl, hol kzlk csak egy maradt meg, tbbfel szrdtak szt, egy
rszk Vukovrt hzta meg magt. 1716-ban visszajttek Szent Ferenc fiai
Bcsra s conventjket hamvaibl feltmasztottk. 1757-ben Bcs a bosnyk
provincibl a kapisztrnusba kerlt. 1788-ban II. Jzsef megerstette.
1823-ban a kalocsai rsek s msok jvoltbl a, conventet jraptettk.
Ma is fennlll a kapisztrnusok rendtartomnyban.
462
Bnmonostor.
Ma Bnmonostor Szerm megyben. Hajdan a keresztes vitzek volt,
kikitl a eonventualisok 1301-ben vettk t. 1528-ban mr romokban hevert,
akkor mr a marianusoknak egsz szermi custodija, melyhez Bm-
monostor tartozott, sem llt fenn.
463
Bnya. (Nagybnya.)
1438-ban ptettk. A salvatorianusok volt. Rla egy custodijuk volt
elnevezve. 1552-ben mr nem llt fenn. Bizonyra a protestnsok miatt.
464
1662-ben Nagybnyn megtelepedtek a minoritk, kik I. Lipt kirly-
tl megkaptk e vrosban a Szent Mikls templomot a hozztartoz javada-
lommal egytt. A minoritk convent je Nagybnyn, mint a magyarorszgi
minorita rendtartomnynak Pd. Sz. Antalrl nev. rsghez tartoz, ma is
fennll. Az atyk a rendhz birtokn: Girdttfalu-bsm plbnit szerveztek,
melyet ma is kezelnek.
465
462
Kaizer. Kalmr. Farkas: Seriptores. 9. 1895-iki Bosn. 1904-iki Eorv. Cyr.
Meth. 1913-iki Kap. Schern.
463
Kaizer. Farkas: i. h.
464
Kaizer. Kollnyi. Bunyitay.
463
1 9 1 3-iki Min. Nvtr. 1669-ben X. Li pt ki r l y ia szepesi kaanla,rhoz rende-
letet i nt zet t abban az gyben, hogy Nagybnya vrosa egy nyomorul t kat hoi i kus nvel
vallsi gylletbl (ex odio religionis) igazsgtalanul bnt . {Conc. Exp. 1669. 323. ofct.
19.) Br Nagybnyn csak (igen kevs kat hoi i kus volt, a szepesi kamar a 1673-ban
mgis felszltotta ra vrost , hogy a piacon ll kt empl omot ,a kat ol i kusoknak adj a t.
A vros e parancsnak nem engedelmeskedett, 1674 pri l i sban t eht Spankau fegyve-
Brtfa.
A protestantizmus a felsmagyarorszgi t vrosban: Kassn, Lcsn
(a szepesi vrosok fejben), Eperjesen, Brtfn s Szebenben mr a mohcsi
vsz eltt felttte fejt, 1526 utn pedig egszen hatalmba kertette e
helyeket. Hogy most csak Brtfrl szljunk: II. Lajos kirly 1525 febr.
3-ikn rendeletet adott ki a Brtfn fellpett lutheranizmus ellen.
466
1528-ban a brtfaiak elztk vrosukbl az gostonrendieket.
467
1534-ben
felesges, gyermekes, kt szn alatt ldoztat prdiktort fogadtak, mi ellen
az egri vicarius s a kirly llst foglaltk.
468
1535-ben a kirly megtiltotta
a brtfaiaknak, hogy kathlikus plbnosukat elzzk. 1538-ban ismt
apostata, ns prdiktoruk volt a brtfaiaknak.
469
1539-ben Stockei Lnrt,
Luther tantvnya, tvette a brtfai iskola vezetst.
470
1540-ben a brtfaiak,
a kirlyra vaAj tekintettel, ntlen, de luthernus lelkszt kerestek.
471
Nem
sokkal ezutn vgkpp megtiltottk! vrosukban a kathlikus istentiszte-
res ervel vette l a templomot a protestnsoktl s kahoHkus pl bnost helyezett bel.
(Magyarorszg vrmegyi s vrosai. Sziatmr vrm. 212. Kocsi Cserg Blint 11. s
ikv.) gy t eht iimmr kjt t empl omuk volt a katholiltusokrak Nagybnyn : a Sznit
Mikls-templom, melyet a mi nori t k 1662-ben kapt ak m)e|g s a vros ftemploma, aizaz
plbnia-temploma, mlyet i katlholikusoknak Spankau 1674-ben ladoftt t. 1677-ben,
novemberben., Wesselnyi Pl kurucai elfoglaltk Nagybnyt s az, i mmr .a kathollikus
istentisztlet cl j ai ra berendezett plbnia-templomban ret t ent dlist vi t t ek vgbe,
a kat hl i kus bnyat i szt eket megk nozt k, ket t nek kzl k haTMt okoztk,
a tbbit csiak vl t sgd j fejben bocst ot t k szabadon, a vrosban lev jezsuitkat] min-
denkbl ki foszt ot t k, a jezsuita hzfnkkleO. ktelezvnyt inalttak >al, hogy s rend-
t r sai Nagybnyra tbb nem jnnek vissza s azut n az at ykat a vrosbl ki zt k.
(Korneli. 612. V. . Magyarorsz. vrm. s vr. i. h.) Nem t al l j uk nyomt , hogy e
nagy (kavarodsban Nagybnyn .a mi nor i t kat is r t e volna baj, pedig Korneli mindenrl'
bven be -szokott szmlni. Hogy a XVI I I . szzad foHlyaimn Nagybnyn mi l y kedve-
zre vl t a kat hol i kusok helyzete s hogy igy ott, ha t al n sohasem is ldztk ket, a
mi nor i t k leste is minden bizonnyal kellemesebb vlt, mitnt miikor a vros tlnyom
tbbsge mg prot est ns volt, megvi l g t j a a kvetkez adat : Mr i a Terzia ki rl yn
1768-ban ki j el ent vn, hogy Nagybnya vrosa a kegyri jogot, mel yet cing 1347-ben
Nagy Laj os kitrlyitffl kapot t , az eret neksgre t rvn, elvesztette s e jog a ki r l yr a
szllt vissza t eki nt et t el ar r a, hogy a vros hat sga (Magistrtatus, bels tancs) s
kls tancsa, val ami nt lakossga is j avarszt mr visszatrt a klatholikug hi t re, st a
vros szp plbnia-templomot is p t t et et t s a templomot jl j avadal mazt a, a kegyri
j ogot a vrosnak visszaadta. (Orig. Ref. 1768. 70. exm. Jfebr. 17.)
468
Egyht. Eml. I. 189.
467
U. o. 382.
468
Katona: H. C. XX. I I . 901. Fejr: Codieill. 22. d. 51. lap. Egyht. Eml. II.
336., 370.
469
Egyh. Eml. III. 21. 222.. 235.
470
Frakni (Franki): Bwai Ferenc . . . fiainak hazai s kl fl di iskolztatsa
15381555. r t . a t r t . t ud. kr. 1872/73. 1. Lampe-Emler: az 1525. vhez. Zsi-
linszky: i . h. 57. Abel Jen: Szingy Br t f n a XV. s XVI. szzsadban. Szzadok.
1884. 22. s kv-j,' 48. s kv.
471
Egyht. Eml, I I I . 440., 443., 445.
letet.
472
1554 jan. 24-ikn a kirly Brtfra (valamint a tbbi ngy fels-
magyarorszgi vrosba is) biztosokat kldtt, hogy a protestantismus ellen
intzkedjenek.
473
Itt emltjk meg, hogy az alsmagyarorszgi ht bnya-
vros (Selmecbnya, Krmcbnya stb.) pldjra, az t felsmagyarorszgi
vros is szvetkezett vallsi tren s 1546 ta egy (luthernus) senioratusi
kerletet (esperessget) alkotott.
474
1546-ban elfogadtk az gostai hit-
vallst.
475
Idnknt, a kzs valls megvdse vgett, az alsmagyarorszgi
bnyavrosokkal is szvetkezett az t vros,
476
mely, miutn az 1548. 11.
tc. szigoran lpett fel az anabaptistk s a klvinistk ellen, a Stocket
Lnrt szerkesztette u. n. Confessio Pentapolitana-1 juttatta a kirlyhoz.
477
E hitvalls is megfelelt az gostainak.
478
Az t vros lelkszeinek 1560
juniusban Szebenben tartott gylse kimondta, hogy a vallsi szertartsok
egyhzi ruhkban vgzendk s a rgi szoksok megtartandk.
479
Az 1619-iki orszggylsen a katholikusok panaszkodtak, hogy Brt-
fn a vrosi hatsg a katholikusoknak nagy bntets terhe alatt megtiltotta,
hogy istentisztletre a szomszd falvaikba jrjanak.
480
Az 1649-iki orszggylsen a kathoiikus rendek krtk, hogy Brtfn
hitfeleiknek templom s iskola ptse vgett helyet jelljenek ki. A vros
e krst nem teljestette, st mg a harangok hasznlatt is megtiltotta a
katholikusoknak s bizonyra mr ekkor mondta azt, mit a kirly, mint a
protestns brtfaiak nyilatkozatt, 1667-ben idzett, hogy t. i. ami az
1646/47-iki orszggylsi srelmeikben nem szerepelt, arrl mr ksbb,
utlagosan nem lehet trgyalni.
481
1659-ben a kirly szemre vetette Brtfa vrosnak, hogy a katholiku-
skat a protestns templomba val jrsra knyszerti, ha kathoiikus
pap valamely magnhzban miszni, prdiklni akar, nem engedi meg, vala-
mint azt sem, hogy kathoiikus pap haldoklkat a szentsgekkel ellsson,
egyltalban mg azt sem akarja trni, hogy kathoiikus pap a vrosba
jjjn, a protestnsok szentsgtr megvetssel mg az oltrtl is
elrntjk a kathoiikus papot, a hznak, melyben kathoiikus pap misz,
fedelre kveket doblnak s ms botrnyos, istentelen dolgokat mvelnek
a katholikusok roppant megvetsvel, bntalmval s a valls szabadsg-
472
Szilgyi-Acsdy 344.
473
Katona: H. C. XXI I . 499. Fejr: Codicill. 41. d. 74., 75. lap.
474
Bth Gyrgy: Kt kassai plbnos a XVI. szzadban. Szzadok. 1895. 27.
Karcsonyi Jnos : Magyarorsz. egyhzt . Msod. kiad. 122.
475
Egyht. Eml. I v. 522.
476
Ld. ennek egy pl dj t : Egyht. Eml. IV. 442.
477
Bth: i. h. 28. Karcsonyi: i. b. 123.
478
U. o.
479
Srs Pongrc: A reformci egy szemfnyvesztse Kaith. Szemle. 1898.
98. s kv.
so Fejr: Codicillus. i. b.
481
Conc. Exp. 1667. 135. j un. 15.
nak srelmvel. (Levele elejn ezt rja a kirly: Holott a kathlikus valls
gyakorlata az orszgban szabad." Erre kellett Magyarorszgon hivatkozni
a XVII, szzadban a protestns vrosokkal szemben!) Mindezeknl fogva a
kirly, neheztelse terhe alatt, megparancsolta a vrosnak, hogy a trvnyek
dien ne vtsen, a katholikusokat ne zavarja gyakorlatukban s a kathlikus
papot hozza vissza.
482
Egyben a kirly Rkczi Lszlval, Sros vrmegye
fispnjval is kzlte, hogy mit rt a vrosnak s megdicsrvn Rkczit
vallsos buzgsgrt, t is felhvta, hogy a vros ellen a kathlikus valls
gyakorlsnak zavarsa miatt az 1647-iki trvnyek szerint lpjen fel.
483
Vgl a kirly a szepesi kamarnak is meghagyta, kutassa ki szrevtlenl,
bir-e Brtfa vros egyhzi javakat, s melyek e javak, s legyen buzgn
rajta, hogty mivel a vrosban elg szp szmmal lev katholikusokat papjuk-
tl, kit ezeltt a kirly harmincadhzban tartottak, vakmer ellenllssal
megfosztottk, a vros e papot felttlenl visszahozza, amint hogy a kirly
a polgroknak maguknak is megparancsolta, hogy a papot a vrosba vissza-
eresszk s tartsk el.
484
A kirly itt ismertetett fellpsnek, legalbb hamarosan nem lett
foganatja, mert jval a kirly itt idzett rendeletnek kiadsa utn, az
1659-iki orszggylsen (ez 1659 jul. 21-ikre volt sszehiva) a katholikusok
mg mindig panaszkodtak, hogy Brtfn a kathlikus istentisztelet tiltva
van. Azt is felhoztk a katholikusok ez orszggylsen, hogy Brtfn a
katholikusok nem vehetnek hzakat s a brtfai superintendens a kathlikus
hitet (Mrit s a szenteket) gyalzza.
485
Eszerint Brtfn 1659 krl nem volt szabad kathlikus papnak lenni,
nem volt szabad kathlikus istentiszteletet vgezni, st a katholikusokat a
protestns vatts gyakorlsra knyszertettk. Hogy azutn ksbb volt-e
egyltaln valamely helyk a katholikusoknak, hol istentiszteletre ssze-
gylhettek! (valamely magnhz pl.), nem tudjuk, de az bizonyos, hogy
templomuk vagy kpolnjuk nem volt 1659 utn sem.
Vgre 1671-ben e rszben rvendetes vltozs trtnt.
1671 mrciusban a kirly Brsony Gyrgy, vradi pspk s szepesi
prpostot, valamint Holl Zsigmondot, a szepesi kamara tancsost kldte,
mint biztosait Brtfra, hogy az gostonrendieknek volt rgi kolostort s
templomt a protestnsoktl elvegyk s a salvatorianus ferencrendieknek.
teht a katholikusoknak adjk.
486
A kirly biztosait ekknt utastotta:
182
Conc. Exp. 1659. 129. mj . 3.
483
Conc. Exp. 1659. 194. mj . 3.
484
Conc. Exp. 1659. 125. mj . 3.
485
Zsilinszky : i. h. I I I . 170. s kv.
486 Fridrich: i. h. I I . 203. s kv. azt mondja, hogy nem egszen bizionyos, hogy
a szban forg kolostor s templom az gostonrendiek volt, de t al n ezt egsz bizo-
nyosan l l t hat j uk, t eki nt et t el ar r a, hogy, mint fenfc olvastuk, 1528-ban a brt f ai ak
vrosukbl az g o s t o n r e n d i e k e t elztk s hogy Fridrich egsz . hat rozot t an r j a,
14
Vegyk maguk mell a katonai parancsnokot is s vele egyetrtve jrjanak
el. Mutassk meg a tancsnak s a npnek, a kirly rendelett eredetiben.
Mondjk meg nekik, Ihogy a kirlynak hny, a jelen gyre vonatkoz rende-
lett nem vettk semmibe. Hivjk fel ket, hogy a kirlynak, mint trv-
nyes fejedelmknek s fldesuruknak, engedelmeskedjenek s a templomot,
valamint a kolostort a biztosoknak adjk t. Tudakoljk ki a biztosok, kik
akadlyoztk meg eddig a nevezett pleteknek a katholikusok rszre val
tadst? Ha mindez nem hasznl s a katholikusok krik, hogy a kirly
kirlyi hatalmnl s fldesri jognll fogva, melly! vrosaiban a III. 20.
(a Hrmasknyv III-ik rsznek 20-ik cme) szerint bir, szmukra a kolos-
tort s a templomot! az 1647. 10. tc. alapjn is jelltesse ki, a bizto-
sok a kijellst hajtsk vgre. Ha a vros ennek ellentll, az idzett trvny-
cikknl, valamint a kirlynak a vrosban birt fldesurasgnl fogva s
egyszersmind a kirlyi jognak legott val bebizonytsa s gyakorlsa vgett
a biztosok a kolostort s a templomot a katholikusoknak az igaz valls
gyakorlsnak cljaira, ha kell, katonai karhatalommal is, mire nzve a
katonai parancsnok kellkppen utastva lesz, adjk t. Mindent kptalani
(hiteles helyi) szemlyek eltt vgezzenek s a kptalan mindenrl hiteles
bizonysglevelet adjon. A biztosok vakodjanak az elhamarkodottsgtl s
leheten bks eszkzkkel rjenek clt.
487
Vljon a kirly akarata bks ton valsult-e, nem tudjuk, (azt hisz-
szk, igen, mert hisz jelen volt a katonasg), de tny, hogy a nevezett
biztosok az gostonrendiek rgi templomt s kolostort a salvatorianus
ferenceseknek! valban tadtk.
Elmellzve itt annak
1
bvebb lerst, miknt vtette el 1672-ben a
kirly Brtfn, csak gy,, mint a tbbi kirlyi magyarorszgi vrosban, a
protestnsoktl v a l a m e n n y i templomukat, teht els sorban a plbnia-
egyhzat, gy, hogy most mr a p r o t e s t n s o k maradtak Brtfn,
meg a tbbi vrosban j darabig minden templom s egyb, az istentisz-
teletre alkalmas hely nlkl s hogy most mr a kirly, a tbbi vroshoz
hasonlan, miknt szortotta ki Brtfn is a p r o t e s t n s o k a t a
vros kormnyzatbl, (csak az az igazsgos elv valslt meg mindebben,
hogy klcsnkenyr visszajr '), igen, mindennek rszletes lerst elmel-
lzve, lssunk mg csak nhny adatot a saivatorianusok brtfai rend-
hzrl.
Mivel az gostonrendiek rgi kolostornak mg csak a romjai sem
voltak meg, (ezt Fridrich rja gy, teht a ferencrendiek tulajdonkp-
pen nem az gostonrendiek rgi k o l o s t o r t , hanem igazban csak a
hogy a d o m o n k o s o k Br t f n rgente ta p l b n i a - t e m p l o m volt. Azt is i r j a
Fridrich, hogy az gostonr end i rgi templomot, melyet ia ferencrendiek 1671-ben megkap-
t ak, 1671-ig a t t l ut hernusok hasznl t k.
437
Conc. Exp. 1671. 77. mrc. 3.
t e l k t kaptk meg 1671-ben), a salvatorianusoknak amell a templom
mell, melyet Brtfn kaptak, a residentit maguknak kellett megpi-
tenik. Meg is ptettk. Thkly felkelse alatt a ferenceseket csfosan
kiztk a vrosbl s a rgi gostonrendi templom ismt a protestnsok
lett. 1685-ben a templom megint visszakerlt a katholikusok kezre s
ekkor a bartok visszajttek a vrosba. Residentijuk lassanknt annyira
megrongldott, hogy helyette (17401759) jat kellett ptenik. Miutn
az j hz felplt, oonventus rangjra emeltk. 1878-ban teljesen legett.
Csakhamar jra felptettk. 1900-ban a megszntetett salvatorianus pro-
vincibl a Kapisztrn Szent Jnosrl nevezettbe kebeleztk s mint ennk
.tagja, ma is fennll.
488
Btor. (Nyrbtor.)
Szabolcs megye. Turci szerint (a jezsuita Turci szerint?) Bthory
Istvn alaptotta (Bthory 1493-ban halt meg) a trkn vett zskmny-
bl. A salvatorianusok volt. 1506-ban a bnyai rsghez tartozott.
1531-ben ebdljt s konyhjt jra felptik kbl s tglbl. 1554-ben
megszntettk a bnyai custodit s ekkor Bator a jeni rsgbe kerlt.
1559-ben a jeni rsget szntettk meg s ekkor Btor visszakerl az
j ra fellltott bnyai custodiba, melyben mg 1565-ben is fennllt. Az
ezutn kvetkez idkbl nincs rla adat, teht megsznt, nyilvn a pro-
testnsok miatt.
489
1717-ben minoritk jttek Nyrbtorba, kiknek Krolyi Sndor grf
a ferencrendiek' rgi javait adomnyozta. Ettl fogva mai napig a mino-
ritk a btori plbnit is kezelik. Az ottani gymnasium is az
kezkn van.
490
Beck.
Trencsn megye. A telket a marianusok rszre Balassa Blint grf
1660-ban jellte ki s rajta az ptst is meg akarta kezdetni, de kzbe-
jtt a halla. Az ptst Ndasdy Ferenc grf kezdtlte meg s Hask Jakab,
lemondott nyitrai pspk, vgujhelyi! prpost folytattatta, kinek 1695-ben
trtnt halla utn egy vvel 1696-ban a rendhz s a templom
ptse be is fejezdtt. Kzben, 1689-ben, Beck a Lazariana decisio rtel-
mben, mint tudjuk, a marianusok kezrl a salvatorianusokra kerlt.
1696-ban a residentia convent rangjra emeltetett. 1703-ban legett a
convent s a templom. Csakhamar mind a kettt jra felptettk.
1708-ban a conventet a felkelk kifosztottk. 1709-ben tzvsz puszttotta
l a convent s a templom tetejt. 1728-ban porig gett a convent s a
templom. Az j ra ptskor mindkt pletet cserp al vettk. Az jra
488
Fridrich: i. -h. I I . 203. s kv. 1913-ki Kap. Schern.
480
Kaizer. Kollnyi. Bunyitay.
490
1 9 1 3-i Min. Nvt.
U*
flptst fkpp elmozdtottk: Rvay Bla, vgujhelyi prpost, a convent
apostoli syndjicusa, Esterhzy Imre grf, hercegprms, Esterhzy Zsfia s
Polyxena grfnk s Ambr Jnos, vicesyndicus. 1795-ben is puszttotta
tz a conventet. 1900-ban, a salvatorianus provincia megszntetseikor, a
becki convent a marianus rendtartomnyba kerlt, melyben ma is
fennll.
491
Belgrd.
Mr 1679-ben szerepel a bosnyk provinciban. Azutn az itteni,
rendhz minden bizonnyal megsznt, mert 1717-ben, Belgrdnak a tr-
kktl val visszavtele utn, Ptervradrl t, bosnyk rendtartomny-
beli atya jtt ide s Savoyai Jen herceg engedelmvel j templomot s
conventet ptett. Mikor 1739-ben Belgrd ismt a trk lett, a convent
megsznt. Az atyk Zimonyba menekltek. (Ld. ott tovbb.)
492
Bellastin.
1514-ben a BosnaeCroatiae Provincia-nak eettinjei custodijban
szerepelt.
493
Berdovec. (Gorica.)
Ma Velika-Gorica Zgrb vrmegyben van. Glavinich szerint: Szla-
vniban, a zgrbi pspksgben (igen helyesen, mert akkor Zgrb
Szlavniban volt), a Bosnae-Croatiae Provinci-ban 1648-ban fennllt a
G r i z z a-i convent, melyet 1527-ben Silan Pter pttetett a Bosznibl
menekl testvrek rszre. Kaizer azt rja, hogy e conventet 1527-ben
Dshzi Szilgyi Istvn s neje s anysa alaptottk a boszniai ferencesek:
szmra. Glavinich S i 1 a n-ja nyilvn torztsa a S z i l g y i-nak. A
convent 1535-ben mg szerepelt.
494
Beregszsz.
A marianusok rendtartomnynak vradi custodijba tartozott,
1370 krl Nagy, Lajos kirly zvegye: Erzsbet kirlyn alaptotta.
1556-ban a protestnsok elpuszttottk, a bartok kzl nhnyat megl-
tek, a tbbit elztk. gy bntak vlk, mint a vrosban szintn rend-
hzzal birt domonkosokkal. 1567-ben, mikor a ferencrendiek (nyilvn
491
Fridrich: i. h. I. 53., II. 115. s kv. Farkas: Seriptores. 9. Nagy Bni :
Hg. Est erhzy. 14. 1903/4-i Marian. Schern. Hogy Hask Jakab, vguj hel yi prpost,
nyi t rai pspk l et t volna (minit ilyet Fridrich emlti), Pray gpeeknen-jben nem ' talljuk
nyomt, de Kollnyi: Szt. Kanonokok. 282. meg rj a, hogy Ha&kt 1690-ben valban ki ne-
veztk nyi t r ai pspknek, de , ki a ki nevezst sem (fogadta szvesen, mr egy v mlva,
lemondott a pspksgrl s visszavonult vguj hel yi prpostsgba*
492
Francisons a Varadino. Kaizer. ..
493
Glavinich. 21., 22. . .
494
Glavinich. Kaizer. Egyht. Eml. III. 55, Eaizeml id.
msodszor, utoljra) hagytk el Beregszszt, conventjk fcftdjt, rtjt,
legelit, erdeit, szlleit, vizeit, malmt s halszatt elzlogostottk arra
az idre, mg megint vissza nem jhetnek a vrosba. (Sohasem jhet-
tek vissza.)
495
Besny. (Mriabesny.)
Pest megye. Vci egyhzmegye. 1763-ban Grassalkovich Antal grf
alaptotta a kapucinusok rszre, kik ma is brjk e hres bcsjrhelyt.
1767-ben Mria Terzia kirlyn a besnyi kapucinusoknak, kiknek con-
ventjt, mint a kirlyn rta, Grassalkovich grf alaptotta, hogy, egy-
rszt a npet ne terheljk, msrszt szablyuknak is eleget tehessenek, meg-
engedte, hogy Gdlln, Vaikn s Kerepesen kregessenek, de kikttte,
hogy mshol ezt ne tegyk.
496
Beszterce. (Erdlyben.)
Beszterce-Naszd megye. Farkas szerint 1330-ban alaptottk. Kaizer
szerint 1336-ban az erdlyi pspk alaptotta. (Melyik? Pray megmondja,
hogy 1333-tl [lehet, mr 1332-tl] 1356-ig Andrs, e nven Il-ik, volt az
erdlyi pspk.) A marianusok rendtartomnynak erdlyi rsghez tar-
tozott. 1531-ben a vrosnak (akkor mr protestns rzs) tancsa nem
engedte meg a ferencrendieknek, hogy a Pter, moldvai vajda ostromlsakor
lerontott malmukat ismt felptsk, mondvn, hogy ez ellenkeznk szerze-
tesi reguljukkal. Egyben a vros, ugyancsak a szerzetesi regulra val
hivatkozssal, mindjrt el is vette a conventtl azt a folyrszt, melyen a
malom annak idejn llt. (gy hevlt a vros tancsa az observantirt,
mikor arrl volt sz, hogy valamit valakitl a maga szmra elvegyen.)
Az 1533-iki tabula szerint, mint fenn lthattuk, a marianusok mg ott voltak
Besztercn. Azutn itteni conventjkrl mr nincs tbb sz, a protestnsok
elztk a kathlikus egyhziakat a vrosbl.
497
1724-ben a romjaibl jra felptett besztercei, rgi marianus conventet
a minoritk kaptk meg s brtk mg a mlt szzad 80-as veiben is (taln
tovbb is). Az 1912/13-iki Minorita Nvtrban a besztercei convent mr
nincs megemltve.
Bcs. (Wien.)
1825-ben a bcsi s mg 3 msik, alsausztriai conventet, u. m. a sanct-
plteni-1, az eitzersdorfi-1 s a lanzendorfi-1, a magyarorszgi kapisztrnus
provincihoz csatoltk, melytl 1900-ban mind e hgy kolostort ijra elv-
495
Nagy Bni : A mariam, fer. a XVI. sz. e. f. 387., 533. s k5v. Kaizer.
Farkas: Scriptores. 10.
406
1 892-i Kapuc. Schern. Or. Ref. 1767. 379. exm. szept. 15.
497
Nagy Bai : i. h. 533. Farkas: Scriptores. 10. Kaizer. Egyht. Eml. I I .
182. Kaizernl id.
lasztottk. (Lanzendorf Bcs mellett bcsjrhely, mlyet 1696-ban bztak
a ferencesekre.)
498
Bks-Gyula. (Ld. Gyula.)
Biccse. (Ld. Bittse.)
Bihac. (Bihcs.)
Glavinich szerint (21., 22.) 1514-ben a Bosnae-Croatiae Provincinak
cetinjei custodijhoz tartozott. Mint Glavinich rja, Felshorvtorszgban
volt. (Neknk van tudomsunk egy Bihcsrl /Boszniban a hasonnev
jrsban.)
Bittse.
A helytarttancs s a cancellaria javasoltk, hogy a kirly engedje
meg, hogy a Patres Minorum Conventualium S. Francisci Seraphici Pro-
vinci S. Elisabethae in Hungaria (a minoritk) Bittsn, Trencsn megyben
Esterhzy-birtokon, hol a fldesr nekik telket s egy kis templomot sznt,
rendhzat ptsenek, mg pedig gy, hogy ne koldulsbl, hanem csak ala-
ptvnybl ljeniek s a plbnosoknak segtsenek. III. Kroly
1
kirly a titkos
tancsnak az elnklete alatti tartott 1737 mrc. 1-i lsn (jelenvoltak:
Lamberg herceg, Khevenhller, Questenberg, Nostitz, St. Julien s Batthyny
grfok, ez az utbbi magyar udvari cancellr volt s egyben a titkos tancs
tagja) gy dnttt, hogy Trencsn megyben elbb azt a 14 plbnit lltsk
fel, melynek fellltst mr elrendelte, s csak ha azutn is s z k s g lesz
mg szerzetesekre, tegyenek neki a minoritk Bittsn alaptand convent-
jroU jabb felterjesztst.
499
A bittsei minorita convent sohasem jtt ltre..
Blaes. (Ld. Olovo.)
Blomoz.
Glavinich szerint Als-Horvtorszgban. 1514-ben a Provincia Bosnae-
Croatiae corbaviai (Krbava) rsghez tartozott,
Bobovica.
Zgrb megyben, a samobori jrsban, Glavinich szerint 1514-ben a
Povincia Bosnae-Croatiae grebensis (Grba, Zgrb megyben, a kroly-
vrosi jrsban) rsghez tatozott.
Bodony. (Ld. Piddin.)
Boldogasszony.
Moson megyben. Az Annales Minorum szerint
500
rgente a mohcsi
498
Kaizer.
490
Or. Ref. 1737. 13. j an. 11. exm. mrc. 1. Batthyny Laj os grf 1732-ben l et t
cancellr. 1746-ban l emondot t a caincellrsgrl. Ld. Liber Dignitatum SaeculkiHum..
Orsss. Levlt. Canc. Oszt.
600
XX. kt 46. l ap s kv.
vsz e l t t volt itt a marianusknak conventjk. Az 1533-iki tabuln, mint
fenn lthattuk, mr nem szerepel. Esterhzy Pl herceg
1
, ndor, a rgi temp-
lomot jra felptteti s rgi birtokosainak, a marianusknak adja. A
templomot 1669-ben szenteltk fel. 1679-re teljesen elkszlt a rendhz,
melyet ekkor a rendi kptalan conventnek nyilvntott. Esterhzy herceg
alaptlevele 1680-ban kelt. Benne a herceg vi alamizsnval gondoskodott
az atykrl. 1683-ban a trk a templomot s a conventet feldlta, de hamar
kijavtottk mind a kettt. 1695-tl 1702-ig az alapt herceg a conventet
megnagyobbittatta s mellje kttornyos templomot pttetett. A templom
bels felszerelshez a ndoron kivl ms furak, valamint fpapok is
hozzjrultak. 1702-ben: a consecrlo pspk Mattyasovszky Lszl, nyitrai
pspk volt. 1786-ban II. Jzsef csszr elrendelte, hogy Boldogasszonyban
16 atya s 3 laikus testvr lehet, nem szmtva az elaggottakat s a knn
lelkszkedket. 1790-ben 1848 forintot rendelt az itteni rendtagok szmra.
A boldogasszonya convent ma is fennll a marianusok rendtartomnyban.
Az atyk a boldogasszonyi plbnit ma is kezelik. Kezdetben a fltoronyit
is kezeltk.
501
Borosjen. (Ld. Jen.)
Borszk.
Csk megyben, a gyergytlgyesi jrsban. Ma az erdlyi renditarto-
mnynak quiasi-hospitiuima, mely a beteg rendtagoknak nyri dlhelyl
szolgl.
Brachia.
A brachia-szigeti convent ma is fennll, a Legszentebb Megvltrl
nevezett dalmciai rendtartomnyban. A Zadvarje vrnak bevtele utn
Macarscbl (Makarskbl) ide meneklt atyk alaptottak Brachia szigetn
residentit, mly 1738-ban convent lett.
502
Bradics.
1720-ban foglaltk el a bolgr atyk. 1737-ben megsznt.
503
Brass.
Mint fent lttuk, a salvatorianusok 1506-iki tabuMjHn szerepelt a
brassai convent. Az 1531-iki (tabuln e convent mr nem emlttetik, 1531-ben
teht mr nem ll fenn. Viszont az Egyhztrtnelmi Emlkek-nek egiy adata
szerint (II. 382.), 1534-ben Brassban mg voltak ferencrendi atyk. E sze-
rint azt kell mondanunk, hogy 1534-ben az atyk Brassban mg ott vltak
501
Nagy Bni.: Hg. Est er hzy. 16., 17., 32. Nagy Bni : A mar i an, fer II- Jzs.
kor . 581. Kaizer. Farkas: i. h. 15. 1855-iki s 1903/4-iki Marian. Schern. Bol-
dogasszony l at i n neve: Prata Mariana. I nnen: Canventus in Pratis Marianis. Conventus
Mariano-Pratensis.
502
1897-iki Dalm. Redempt. Schern.
503
Nv s mi nden adiat Kaizer-bl,
ugyan, de convent nlkl, conventjket akikor imr elvettk tlk. Nem sok-
kal ezutn vgleg lztk a protestnsok a ferenceseket Brassbl. Kaizer
azt rja, hogy a brassai convent ptsit a salvatorianusoknak 1507-iki esz-
tergomi kptalan hatrozta l. Hogy egyeztethet ssze ez adat azzal a tny-
nyel, hogy e convent a salvatorianusok 1506-iki fabuljn, mint az erdlyi
rsg tagja, mr felemltik? Avagy az atyk 1506-ban mr ott voltak
ugyan Brasisban, de conventjk felptst csak ksbb kezdtk meg? Az
1901-i Erdlyi Stefanita Schematismus azt rja, hogy az els ferencesek, kik
Brassba jttek, marianusok voltak. Nem tveds-e ez, amennyiben az id-
zett Schematismus az 1506-iki, hatrozottan s a l v a t o r i a n u s (observans)
brassai ferenceseket tvesen marianusoknak veszi? Avagy, valban valami-
kor, 1506 eltt is mkdtek mr ferenerendiek Brassban s ezek a XIII.
vagy XIV., vagy XV. szzadban a vrosban lak atyk valban marianusok
(conventualisok) voltak? Ha igen, akkor tnynek ltszik, hogy, a marianu-
soknak (conventualisokniaik), ha tartzkodtak is valamikor Brassban, ott
sohasem volt conventjk, vagy ha volt, 1507-re elpusztult, mert ha volt
convenitjk s az mg 1507-ben is fennll, mrt kellett az observansoknak
1507-ben a maguk szmra j conventet ptenik? Avagy a conventualisok
mg 1507-ben is ott voltak Brassban, s az observansok nem az h e 1 y k-
be, hanem m e l l j k jttek a vrosba, gy, hogy 1507-tl fogva k t
convent ll fenn Brassban, egy conventulis s egy observans? Az az egy
tny, hogy az observansok legksbb 1506-ban Brassba jttek s ket onnan
1535 krl kiztk. (Ha ez idben mg marianusok is voltak Brassban, ne-
kik is tvozniok kellett onnan a salvatorianusokkal egytt.)
Majdnem kt vszzados tvollt utn, 1729-ben, megint visszaj-
hettek Szent Ferenc fiai Brassba. Ebben az vben ugyanis Knigsegg
Jzsef Lothr grf, katonai fparancsnok kezdsre a vros az erdlyi
ferencrendieknk (a salvatorianusok jogutdainak) adta a Keresztel Szent
Jnosrl nevezett templomot s a mellette lev kolostort. (Mint Kaizer meg-
jegyzi, 1534 eltt nem ez a templom s kolostor volt a salvatorianusok,
mi hozztesszk: 1534 eltt ezek az pletek taln a domonkosoki
voltak.) A templom iis a kolostor mellett kiskor Keszler Jnos gymjai
484 forintrt egy hzat s egy kertet, tovbb Hedvig Jakab a kolostor
kertjnek kibvtsre 30 forintrt egy terletet, vgl ugyanerre a clra
egy, Missregel nev polgr 11 forintrt egy msik terletet adtak el a
ferencesknek. Mindezekre (a rendhzra s valamennyi tartozkra) nzve
a kirlyi beleegyezs, megersts, adomnyozs s klns prtfogsba-
vevs 1742 dec. 3-ikn trtnt, a ferences knek a rendhz- s tarto-
zkaiba val bevezetst s beiktatst pedig a kirlyn 1743 mrc. 8-ikn
rendelte el.
504
504
Az errl szl hiteles oki r at a gyngysi convent levltrban., az erdlyi fal-
dban. V. . ng az e cikkben fel hozot t akra nzve: Kaizer kzi r at t s az 1901-i Erd.
Stef. Schematismus
j
t.
Brin je.
Lika-Krbava megyben, a brinjei jrsban. Mint Glavinich irja: (21.,
"22.) Als-Horvtorszgban. 1514-ben a Bosnae-Croatiae Provinci-nak
corbaviai (Krbava) rsgbe tartozott. (Glavinich-nl: Brigne.)
Brod.
(Latin neve: Marsonia.)
Pozsega megye. Mr a trk vilg eltt, emberemlkezetet meghalad
id ta, volt itt a bosnyk atyknak residentijuk. Ebbl lttk el a hve-
ket a trk vilgban is. 1694-ben megjtottk. 1708-ban nyilvntottk
conventnek. 1727-ben a rgi, rossz anyagbl plt s dledezni kezd
templom s convent helyett uj templomot s conventet ptettek. II. Jzsef
1787-ben eltrlte. 1806-ban a diakovri conventet trltk el, amennyi-
ben diakovri egyhzmegyei szeminriumm alaktottk t. Ekkor a
brodi conventet megint fellltottk s Diakovrrl az atyk
Brodba jttek. 1836-ban a brodi conventet kijavtottk, jjp-
tettk. 1757-ben a bosnyk provincibl a kapisztrnusba, 1900-ban a
kapisztrnusbl a horvt-szlavonorszgi, Sz. Cyrillus- s Methodiusrl
nevezettbe kebeleztk, melyben mig fennll.
505
Bucsuszentlszl.
Zala megyben. Itt mg Szent Lszl pttetett kpolnt, mely
Tmcsujrhelyly fejldtt. Szchenyi Pl (16871696. veszprmi ps-
pk, 16961710. kalocsai rsek s a veszprmi pspksg administra-
tora) e helyet a marianusoknak adta. 1724-ben elkszlt az uj templopi,
mely mgtt a rgi kpolna fenmaradt. 1736-ban elkszlt a convent.
II. Jzsef csszr 1788-ban megerstette 18 atyval s 2 laikus testvr-
rel. A convent hzi gygyszertrt nem szntette meg, a laikus-testvr-
chirurgust mkdsben nem hborgatta. 1790-ben a vallsalapbl vi
1103 forintot rendelt e convent szmra. 1874-ben a convent s a templom
villm csapstl legett. 1880-ra mindent j ra felptettek. E convent ma
is fennll a marianus provinciban. Az atyk 1720-tl fogva mig kezelik
a plbnit.
506
Buda.
1. Budavra. Francisknusok.
Itt 2 conventjk volt a conventualisoknak:
a) a Keresztel Szent Jnosrl nevezett convent, templommal. A
kirlyi palota eltt llt, mint Kaizer rja gy ltszik, a mai Vr-
505
Kaizer. Kalmr. 1904-i Horv, Cyr. Meth. Schern.
506
Kaizer. Nagy Bni : A mari an, fer. I I . Jzs. k. 584.* 585. Farhas: i.
14. 1903/4-i Marian. Schern.
sznhz helyn. Kaizernek van rla egy adata 1248-bl. (A m a i Vrszn-
hz a karmelita-atyk conventje volt, melyet II. Jzsef megszntetett.)
b) A Szent Jnos Evanglistrl nevezett convent, melyet IV, Bla
kirly (pttetett 1269-ben. Temploma tornynak als rsze most is meg-
van, mint a mai Helyrsgi templom tornynak als rsze. (Ezt nagyon
helyesen rja Kaizer. Ld^a mai helyrsgi templomon, a kaputl balra,
az emlktblt, melyet az akadmia helyeztetett el a templom falban.)
Ide temettk III. Endre kirlyt, (III. Endre meghalt 1301. jan. 14. Pauler
Gyula. A magyar nemzet trtnete az rpdhzi kirlyok alatt. II. kt.
1893. 607. lap, ezt irja: Holttestt a budai vrba, a minoritk templomba,
ahol ma a Vrsznhz van, temettk." Pauler forrsai: a Bcsi Kpes
Krnika, c. 8. 9. s M. Florianus, Fontes Domestici. II. 209. Eszerint
III. Endrt nem a Szent Jnos Evanglistrl nevezett convent templo-
mban, a mai Helyrsgi templomban, hanem a Keresztel Sz. Jnosrl
nevezett convent templomban, a mai Vrsznhz helyn temettk el. De
krds, vjjon Pauler meghatrozsa: ahol ma a Vrsznhz van" nem
tves-e?), tovbb Hunyadi Lszlt s Temesvri Pelbrtt. (Megh. 1504
jan. 22.)
Hogy e kt convent milyen viszonyban volt egymssal, azaz hogy
az els fennllt-e a msodik alakulsa utn is, s 1541-i,g Budn a
vrban kit ferencrendi convent volt-e, avagy az els convent a msodik
alakulsakor megsznt-e, ezidszerint nem tudjuk megllaptani, de az
tny, hogy mint fent a marianusok s a salvatorianusok trtnetben
lttuk, 1444-ben IV. Jen ppa rendelkezsnek alapjn a conventuali-
soknak; budavri akr egy, akr kt conventjt az observansok vet-
tk t. A mondott vben a conventualisoknak Budavrbl' akr egy,
akr mindkt conventjkbl tvozniok kellett, a mondott v utn,
Buda a conventualisok rendtartomnyban tbb nem szerepel (sem kt,,
sem egy conventtel), a mondott v utn Budn csak! observansok (salva-
torianusok) vannak (akr egy, akr kt conventben).
Budt az observansok (a salvatorianusok) magyarorszgi vicarij-
nak (provincijnak) esztergomi rsgben az 1506-, 1525-, 1531- s
1542-iki kptalani tabula feltnteti.
1526-ban II. Lajos kirly 630 magyar s 500 arany forintot vett t
a budai salvatorianusok ti. (Egyht. Eml I. 266. id. Kaizer.) Ez sszegeket
a bartok csak riztk, nem az vik voltak.)
1541 aug. 26-ikn a trk elfoglalta Budt. A salvatorianusok tarto-
mnyi kptalana 1542-ben mr nem tett guardint Budra. E kptalan
tabuljn az o f f i c i a l i s-ok (a tisztviselk, az lijrk) sorozatban
ezt olvassuk ugyan mg: G. Budensis P. F.",
507
de e jelzs utn mr
n i n c s nv. Ugyan kptalan rendelkezsei kztt pedig mr ez is sze-
507
Budai guard in at ya, testvr.
repel: Item statutum est, quod interim non preficiatur guardianus
ad Budam, quousque Thurci istic erunt, sed pater custos et guardianus
Pesthiensis invigilent, quodsi Thurci recesserint, de Pesth statim duo
fratres mittantur ad conventum Budensem."
508
A trk tvozsra 145
vig kellett vrni s a isalvatorianusok conventjnek (vagy conventjei-
nk?!) 1541-ben trtnt megsznse utn Szent Ferenc fiainak csak ennyi
id, teht kerekszm: msfl vszzad mlva lehetett megint rendhzuk
Budavrban. (Hogy a ferenerendiek Budn a trk' vilgban is mkd-
hettek-e egy kiss, persze rendhz n l k l , erre a krdsre albb, Pest-
nl
1
mg visszatrnk.)
Budavrnak a trkktl val visszavtele (1686. szept. 2.) utn a
salvatorianusok azonnal elfoglaltk a vrban azt a rgi helyket, melyen
ma a Helyrsgi templom ll. mde ezt a helyet csakhamar, mg 1688
eltt, elvettk tlk a marianusok, kiknek a lazariana decisio
509
1689-ben
vgleg odatlte a budavri conventet. Budavrban teht megint csak
marianusok voltak, gy, mint 1444 eltt, A marianusok
1
budavri con-
vent jkben, melyet 1730-ban ptettek j ra fel, 1786-ig lakhattak. Ekkor
II. Jzsef a budavri marianus rendhzat eltrlte.
510
1686-ban a ferenerendiek Budavrban a Nagyboldogasszonyrl neve-
zett templomot is elfoglaltk (a mai budavri fplbnia-templomot, a
koronz-, kznyelven: Mtys-templomot) s a plbnia vezetst is meg-
kezdtk. mde I. Lipt kirly e templomot s a hozz tartoz plbnit
a jezsuitknak adta, kiket e templomba Kollonich Lipt grf, bbornoki
akkor mg gyri pspk, 1687 adventjnek els vasrnapjn vezetett be. A
ferenerendiek (akkor mg a salvatorianusok, vagy mr a marianusok?)
csak nehezen adtk t a templomot s a plbnosi hatalmat a jezsuitk-
nak, de Szchenyi Gyrgy prims rebeszlte ket, hogy csak adjk t.
51
(Mit is tehettek volna egyebet?)
2. Buda-Viziuros, majd: Buda-Orszgt. Francisknusok.
A pesti conventben 1686-ig bosnyk atyk laktak. 1686-ban a pesti
hzat a salvatorianusok, majd a marianusok foglaltk el s ekkor 1686-
ban a bosnyk atyk tjttek Budra. Eleinte egy, a Csalogny s a
508
Bunyitay: Egyht . Emi. IX- 2-ik fggel k. 493. 499. liap. Nemklnben
el hat rozt k, hogy egyelre nem tesznek Budra guardi nt , mindaddig^ mg a trk ot t
lesz, hanem a pesti custos s guar di n at ya vi gyzzanak ( ar r a a hel yre), ha ugyani s
a t rk elmegy, Pest rl rgtn kt ' testvrt kell kldeni a budai conventbe.
609
Ld. errl bvebben a mr fent, a mari an, s salv.-ok trt. -ben rt akat .
610
KollnyiBunyitayKaizerFarhasNagy Bni : A mar. fr. II, Jzs. k. 579.
Nagy Bni : A fer. szli. 25.
511
Nmethy Laj os: A Nagyboldogasszonyrl nevezett budavr i plbniatemplom,
t rt net e. Magyar Sin, 1875. (Nyolc kzlemny.) 830. lap. V. . Nmethy Laj os r.
A j ezsui t k lelki psztorkods a Budn 16861773. Magyar Sin. 1876. (Hrom kzl emnyt
^Gyorskocsi-utca sarkn lev alacsony hzban hztk meg magukat. Azutn
megkaptk a trk dervisek, hzainak csoportjt (azon a helyen, hol ma a
budai Erzsbet-apck conventje s ni krhza van) s belle 1691-re
alkalmas conventet s kpolnt alaktottak maguknak. Ksbb ugyan-e
helyen uj nagy templomot s conventet ptettek, mely utbbiban nha 100
Tendtag is lakott. 1785-ben II. Jzsef ezt a szp, nagy conventet, mely
1757-ben a bosnyk rendtartomnybl a kapisztrnusba kebeleztetett, elvette
a kapisztrnusoktl s az Erzsbet-apcknak adta. A kapisztrnusok kr-
ptlsul a mai, buda-orszgti, margit-krti kolostort s templomot kaptk
II. Jzseftl. Ehhez az uj otthonukhoz a kapisztrnusok gy juthattak, hogy
II. Jzsef az gostonrendiek szerzett, mely a buda-orszgti kolostor s
templom volt, orszgaiban feloszlatta. Az gostonrendiek Buda-Orszgiton
1699-ben telepedtek meg. A telikeket s rajtuk egy hzat, azt a fldszintest,
mely a nagy udvarban mg ma is meg van s mely kezdetben az goston-
rendieknek conventl szolglt, az gostonrendiek a maguk pnzn vettk.
A mai, a Margit-krtra nz emeletes szrnyat, mely rgen padlsszobk-
kal is el volt ltva, az gostonrendiek 1724-ben, a mai templomot 1767-ben
ptettk. A mai, a kertre nz emeletes szrnyat mr a ferencesek emeltk
1835-bert s az ezt kvet vekben. Az a kereszt, melynek el vitele mellett a
kapisztrnusok 1785 pr. 9-ikn az Orszgtra vonultak, a kert felli szrny
lpcshzban ma is lthat. A budai-orszgti conventben rzik Kapisztrn
Szent Jnos ivserlegt, melyrt 1880-ban az anglok 9000 forintot grtek,
tovbb Frter Gyrgy keresztjt, melyet Alvincrl hoztak Budra. Vgl:
a krus fel viv folyosn van egy nagy kereszt, melyen a test vszonra
van festve. Ezt a vszonkp-rszietet a Helyrsgi templomnak rgi foltr-
kpbl, abbl a kpbl, mely alatt annakidejn I. Ferencet kirlynak
koronztk s Martinovicsot kivgzse eltt lefokoztk, Matzek Jzsef, hz-
fnk (18341836) vgta ki s ragasztotta a keresztre. A ferencrendi
atyk kezelik a buda-orszgti plbnit is.
512
3. Buda-Tabn. Francisknusok.
A buda-tabni plbnit is a boszniai, majd a kapisztrnus atyk
1
kezeltk 1693-tl 1868-ig, mely utbbi vben e plbnit a vilgi papsg
vette t.
513
4. Buda-Vizivros. Kapucinusok.
1692-ben Szchenyi Gyrgy prims hagyomnybl alapult a kapuci-
nusoknak ma is fennll buda-vizivrosi conventje. A templom s a convent
1849-ben elpusztult. 1859-ben a vallsalapbl mind a kettt jra felptettk.
II. Jzsef kortl a buda-alsvizivrosi plbnit is a kapucinusok kezelik.
514
(Ld. mg: Nyulakszigete s buda.)
512
KaizerKalmr"Nagy Bni : H g. Est er hzy. 21. 22.
513
Kai zer .
511
Kapuc. Schern. 1892.
Bukarest.
A bolgr provincia atyi 1666-ban foglaltk el. A templom 1703-baifi
plt. 1851-ben a bolgr provincival egytt megkaptk a kapisztrnusok,.
kik 1866-ban tadtk a passionistknak.
515
Campilong. (Kampilong.)
1451-ben, mint a bosnyk vicaria bolgr rsgnek tagja szerepel-
A sok hborban elpusztult, Konstantin fejedelem alatt a bolgr provincia
atyi jra flptettk. 1851-ben a bolgr provincival egytt megkaptk a
kapisztrnusok, kik 1866-ban tadtk a passionistknak.
516
Campi S. Mariae.
Az 1836-ik vi Bosna-Argentina-i Schematismus emlti, mint a trk,
vilgban elpusztultat.
Capodistria.
(Capo d' Istria.) Az osztrk tengerpartvidken. 1878-ban szerepel, mint:
a Szent Jeromosrl nevezett dalmciai rendtartomny tagja.
517
Carina. (Ld. Karin.)
Castagnavizza.
Grz vidkn. 1878-ban a Szent Keresztrl nevezett horvt-krajnaL
provinciban.
518
Castilio.
Az osztrk tengerpartvidken. 1878-ban a Szent Jnosrl nevezett dal-
mciai rendtartomnyban.
519
Castrum Novum. (Ld. Novigrad.)
Catharina. (Ld. Sancta Catharina.)
Cattaro.
Dalmciban. 1464-ben, mikor a Szent Jeromosrl nevezett dalmt
provincit visszacsatoltk a bosnyk vicarihoz, Cattaro-rl (Cathari), mely
az emltett provincihoz tartozott, nevezik el a bosnyk vicarinak egy
jonnan fellltott custodijt.
520
1 469-tl fogva Cattaro megint a Szent
Jeromosrl nevezett dalmciai rendtartomnyhoz tartozott s szerepelt,
benne 1878-ban is.
521
618
Kaiser.
510
Kaizer.
517
Szllsy: 154. 155.
518
Szllsy : 157.
519
Szllsy: 154. 155.
520
Fermendzin: Acta Bosnae. 260.
521
Szllsy: 154. 155.
1878-ban volt Cattaroban a bolognai provincihoz tartoz cattaroi
provincinak is con vent je.
5 22
Cerevic. (Ejtsd: Cserevics.)
Szerm megye. Illoki jrs. A XIV. szzad msodik felbl vannak
hiteles adatok, hogy a ferenceseknek itt conventjk volt.
523
Cernik.
Pozsega megye. Ujgradiskai jrs. Cerniken rgente nem volt ferenc-
rendi convent, hanem Giletinci vrban volt. A giletincii convent szerepel
az 1504 s 1514-iki egyetemes kptalanon. (Horvt, Cyr. Meth. Schern.
1904.) Kaizer Cerniket egynek veszi St. Leonard-dal. Glavinich-nk van egy
adata (21, 22.), mely szerint Szlavniban a Kulpn tl (Olaszorszgbl
vve, a Kulptl szakra) S. L e o n a r d o - b a n Erddy Pter grf, ihor-
vt-szlavon-dalmt bn 1531-ben conventet alaptott. Ez az adat nem illet-
heti Cerniket, vagy, mivel Cernikrl 1708 eltt nem lehet sz, Giletincit, mert
a giletincii convent mr 1504-ben fennllt, Glavinich S. L e o n a r d o - j a
pedig csak 1531-ben alapitdott. G/aumcA S. Lonardo-ja teht nem egy
Giletinci-vei (Cernik-kel). Ha azonban Cernik, azaz Giletinci, nem a Gla-
vinich emltette S. Leonardo-val egy, micsoda ms alapon veszi Kaizer Cer-
niket St. Leonard-nak is? Kaizer a dupla elnevezshez semmi magyarza-
tot sem fz, a nagy tudomnyos apparatussal dolgoz idzett Schematizmus
pedig (nl>. Kaizer is nagy tudomnyos apparatussal dolgozik) Cernikkel
sszefggsben semmi St . L e o n a r d-ot nem emlt.
Az idzett Schematizmus azt rja, hogy a giletincii vrat mskpp
K o b a s-inak (ejtsd s-sel) is hvtk. Glavinich-nak (u. o.) van egy adata
Choba z - r l , mely 1514-ben a bosnyk vicariatusbl a Provincia Bosnae-
Croatiae-be kerlt a grebensis (Grba) rsgbe. Itt mr teht Glavinich
valban a giletincii conventrl beszl s az nyomn megtudjuk azt is,
hogy a giletincii convent 1514 ta melyik rendtartomnyhoz tartozott?
(Viszont ppen azrt, mert Glavinich kln emlti a kobasi, azaz giletincii
conventet s a s. leonardoit, vilgos, hogy az S. Leonardo-ja nem azonos
Giletinci-vei. Cernikkel sem lehet azonos, mert hisz Cernikben Glavinich
korban mg nem volt convent.)
A giletincii (kobasi) conventnek a mohcsi vsz utni idben tbb
nem talljuk nyomt.
Ami Cerniket illeti: itt 1708-ig nem volt ferences rendhz, hanem Cer-
nik kzsgben a bosnyk atyk a XVII. szzadban csak a plbnit (kezeltk.
A trk elzse utn, 1708-ban, zv. Petrsn, szl. Beckers Mria Anina
brn jvoltbl a bosnyk ferencesek Cerniken residenitit ptettek.
522
Szllsy: 171.
625
Kaizer.
1728-ban a np segtsgvel nagyobb templomot s nagyobb monostori emel-
tk, mely utbbit 1730-ban conventnek nyilvntottak. 1789-ben II. Jzsef
csszr a cemiki conventet megerstette. 1757-ben e conventet a bosnyk
rendtartomnybl a kapisztrnusba, 1900-ban pedig ebbl a horvt-szlavon-
orszgi, Sz. Cyrillus- s Methodiusrl nevezettbe kebeleztk. A cerniki plb-
nit a ferencesek ma is kezelik.
524
Cetinje.
Ma Montenegrban, 1514 eltt a bosnyk vicariban Cetinjerl
Cethine egy rsg volt elnevetve. (Fermendzin. Acta Bosnae. 260.)
1514-ben, mikor a bosnyk vicaribl kivlt a Provincia Bosnae-Croatie,
Cetinje is ebbe az uj rendtartomnyba kerlt s benne szintn egy rsgnek
szkhelye vdlt. (Glavinich. 21. 22. Glavinich azt rja, hogy Cetinje Cettina
Fels-Horvtorszgban van.)
Chenieng. (Ld. Cerevic.)
Clissa.
Dalmcia, spalatoi kerlet. 1514-ben a Bosnae Croatiae Provincinak
ersatoi rsgben.
525
Corbavia.
Ma is van Horvt-Szlavonorszgban Lika-Krbava megye. 1514 eltt a
boszniai vicrinak egyik rsge Corbavia-rl volt elnevezve. (Fermendzin.
Acta Bosnae. 260.) 1514-ben Corbavia a Bosnae-Croatie Provinciba kerlt
s ott is szkhelye vot egy custodinak. (Glavinich. 21. 22.) Mint Glavinich
rja, Corbava Als-Horvtorszgban fekdt.
Corsathi.
1464-ben a boszniai vicarinak corbaviai rsgben: Locus Corsathi.
520
Crajova. (Krajova.)
1718-ban foglaltk el a bolgr provincia atyi. 1845 utn elhagytk.
527
Crapano.
1468 krl a velencsek elvettk a bosnykoktl s a dalmatknak
adtk, azaz elszaktottk a boszniai vicaritl s a Szent Jeromosrl neve-
zett dalmciai rendtartomnyhoz csatoltk.
528
1 878-ban is fennll az imnt
nevezett dalmciai provinciban.
5
*'
2
'
9
524
Eorv. Cyr. Meth. Schern. 1904.
625
Glavinich: 21. 22.
sas Fermendzin: Acta Bosnae. 260.
527
Kaizer.
528
B. Bernardini Aquilani Chronica. 109. 110. Locus Crapani.
529
Szllsy: 154., 155.
Cunna. (Ld. Kuna.)
Cuntic (Ejtsd: Csuntyics.)
Zgrb megyben, a ptrin jai jrsban. 1701-ben Zrinjbl az atyk ide
kltztek. 1757-ben a boszniai provincibl a kapisztrnusba kebeleztk. Ma
mr nem ll fenn.
530
(II, Jzsef trlte l?)
Curia Bni. (Ld. Sutjeska.)
Curzola.
Dalmciban, a curzolai kerletben. 1468 krl a velencsek a bosz-
niai vicaritl elszaktottk s a Szent Jeromosrl nevezett dalmciai rend-
tartomnyba kebeleztk,
531
melyben 1878-ban is fennllt.
532
Csand.
Hajdn a bencsek volt, 1370-ben a conventualisok, 1448-ban az
observansok lett. A jeni custodihoz tartozott. 1552-ben mr nem llt
fenn.
533
Cskny.
Kaizer szerint Vas megyben. (Mivel a salvatorianusoknak ozorai r-
sgbe tartozott, nem inkbb a siomogymegyei Cskny, ez?) A trk miatt
a salvatoriaiiusoknak 1533-iki kptalana elhatrozta, hogy adjk t a patro-
nusnak s a pspknek. mde az atyk mgis itt maradtak, mert a cs-
knyi convent az 1537-iki tabuln megint szerepel. Az 1542-iki kptalan
megint kimondta, hogy az atyk hagyjk li Csknyt s csak ha az ottani
conventet kijavtjk s az atyk vissza jvetelt kivnjk, trjenek oda
vissza. Egyelre ezt a hatrozatot sem hajtottk vgre, mert az 1544-iki
tabuln Cskny nve megint ott van. Nemsokra azutn valban megsznt
a csknyi rendhz.
534
Csktornya.
Zrinyi Mikls grf 1659-ben hozta ide az atykat. Fahzat adott nekik
s egy, kbl plt kis kpolnt, t magt s fit: dmot, ki 1691-ben
Zalnkemnnl elesett, csak a hall akadlyozta meg abban, hogy nagy con-
ventet s templomot ptsenek a ferenceseknek, akik teht alamizsnbl
maguk emeltek templomot s conventet. A templomot 1750-ben szenteltk
fel. 1789-ben kirlyi rendeletre Mhovljanbl ide helyeztk t a plbnit,
melyet azta az atyk kezelnek. 1900-ig Csktornya a ladislaita rendtarto-
530
Kaizer.
531
B. Bernardim Aquilani Chronica. 109. 110. Locus Oorsul&e.
s
32
Szllsy: 154. 155.
533
KollnyiBunyitayFridrich: I . 11. Kaizer.
534
BunyitayKollnyiKaizer,
mnyba tartozott, 1900-ban az jonnan fellltott horvt-szlavonorszgi,
Szent Cyrillus- s Methodiusrl nevezett provinciba kebeleztk.
535
C sepr eg.
Sopron megye. Esterhzy Pl herceg, ndor 1701 eltt itt is alaptott
a marianusok rszre residentit, de az atyk Csepreget csakhamar el-
hagytk.
536
1726 eltt Draskovich dm grfn, szl. Erbeville Johanna Borbla,
Ordirii Minorum S. Francisci Seraphici Conventualium Provinci Hulnga-
ricae (a magyar rendtartomnybeli m i n o r i t k n a k , nem a francis-
knusoknak) adomnyozta a sopronmegyei Csepreg mezvrosn kivl ll
templomot s krltte liket is adott nekik 12 szemlyt befogad convent
ptsre. Egyben ktelezte magt s utdait, hogy az ptsre
s a szerzetesek laksnak ftsre szksges ft pontosan ki fogjk
szolgltatni az atyknak. Ehhez az adomnyozshoz a prims s a gyri
pspksg resedsben lvn a gyri kptalani helynk, valamint a gyri
kptalan is megadtk beleegyezsket. A minoritknak per Hungrim De-
legatus Commissarius et Plenipotentiarius-a (magyarorszgi biztosa s mg-
ha tallimazottja) krte teht a 'kirlyt, hogy is jruljon hozz a grfn alap-
tshoz. Az gy elssorban a helytarttancs el kerlt. A helytarttancs
meghallgatta a szombathelyi ferencrendieket s Sopron vrmegyt. Ezek az
alapts ellen nyilatkoztak. Mindazonltal a helytarttancs a kirlynak az
alaptvny megerstst javasolta. A helytarttancstl az gyf a cancell-
nihoz kerlt. A cancellr 1726. szept. 19-ikn a kvetkez vlemnyt (opi-
nio) terjesztette a kirly el: az 1715. 102 t.-c. hatrozottan mondja, hogy
brmifle szerzetesek kolostorait az orszg szksge nlkl ne szaportsk.
Ami a np lelki szksgleteit illeti, jobban ki lehet ket elgteni, ha Csep-
regre a plbnoson kivl mg egy lelkipsztort (kplnt) rendelnek, mintha
12 szerzetest hoznak oda, akiknek az eltartsa ugyancsak tbbe kerl, mint
egy pap. A szerzetesek, biztos alap hjn, koldulsra lesznek utalva, teht
terhre lesznek az adfizet npnek, annl is inkbb, mert azon a vidken
mr vannak koldul szerzeteseik, kiknek eltartsa az adfizetket terheli,
felsge teht ne hagyja jv az alaptst. A kirly 1726. nov. 26-ikn a
cancellr vlemnyre sajtkezn rerta: , . p l a c e t i n t o t o Ca r o -
l! U S. "
5 3 7
Cseri.
Temes vrmegyben, Temes-Rks mellett a karinsebesi fesperessg-
ben volt. Itt alaptotta Gara Mikls Ndor a Bosznibl Magyarorszgba jtt
observansok rszre els magyarorszgi conventjket. Ezrt neveztk ha-
535
1904-i H orv. Cyr. Meth. Schern.
536
Nagy Bni : Hg. Esterhzy. 34.
537
Orig. Ref. 1726. 42. szept. 19. exm. nov. 26.
znkban az observansokat, ellenttben a conventualisokkal, sokig c s e r i
b a r t o k-nak.
538
Csernik.
gy, rjk tbben rosszul Cernik-et, mely nem Csernik-nek, hanem
C-vel Cernik-nek ejtend. A Cernikrl szl adatainkat ld. fent e nv alatt.
Cske. t
Zempln megye. A salvatorianusoknak pataki rsghez tartozott.
1546-ban a tartomnyi kptalan azt hatrozta rla, hogy ba szpszervel
liehet, az atyik hagyjk el, egyelre pedig kebeleztessk a bnyai rsgbe.
Tbb adatunk nincs rla. Ez a kptalani hatrozat a llekharang srsa volt
a cski convent felett. Ezt is el kellett hagyniok a protestantizmus miatt
a kisebb testvreknek, ez is elpusztult.
539
Csik-Somly.
Ez az az si, szent hely, mely a protestantizmus rombolsa utn
annyi virgz convent kzl, 1558-tl a XVI. szzad els felig, egyedl ma-
radt meg Erdlyben Szent Ferenc fiai szmra, melyet sohasem hagytak,
sohasem vesztettek el, mely a legnehezebb idkben menedkl szolglt
nekik, alhonnan szertementek, hogy a szkelysg kztt s Erdly ms
rszein a katholikus lelkeknek Krisztus szentsgejt kiszolgljk s az Isten
igjt hirdessk, ahova, ha egyltalban lehetett nyugovsuk, megtrtek,
hogy fradalmaikat kipihenjk, szenvedseiket, ldztetsket a Szz Anya
kpe eltt elpanaszoljk, apostoli ldozataikat az Istennek jra, meg jra
felajnljk s ahonnan valamennyi, a XVI. szzad els feltl a XVIII. sz-
zadig szerzett vagy visszaszerzett erdlyi helyen a convenltek s residentik
ltestse kiindult, gy hogy a cski zrda valamennyi, ma, Erdlyben fenn-
ll szent-ferencrendi rendhz anyjnak mondhat.
A hagyomny szerint 1339-ben jttek Cskbe a ferencesek. 1442-ben
Hunyadi Jnos 32 nemes szkely csaldapa szolglatt rendelte a cski con-
vent rszre. Ezt az adomnyt az erdlyi fejedelmek s a magyar kirlyok
is megerstettk s az atyk ltek is hasznval 1848-ig. Kaizer Nndornl
fel van jegyezve egy adat Cskrl (ppai bucsuengedlyezs) 1444-bl. Hogy
a cski convent mr 1444 eltt is azi observansok s nem a conventualisok
volt, biztos adatokkal nem mutathatjuk ki, de teikintve a kor irnyt
azt hisszk, teljes joggl llthatjuk, hogy 1444-ben vagy kevssel azutn az
observansok lett. Az tny, hogy az 1506-iki fabuln, mint az observansok
magyarorszgi vicrijnk erdlyi rsgnek tagja van feltntetve. A trk
s a tatr tbbszr felgyjtotta. A XVII. szzad folytn jra ptettek.
540
538
Ld. az I. Rszben, az ltalnos t rt net et .
53 KollnyiBunyitayKaizer.
540
KollnyiBunyitayKaizer: 1901-i Erdlyi Stef. Schemptismus.
Csiksomlyra nzve a kirlyi ujraadomnyozs, megersts s prtfogs'ba-
vevs 1742. dec. 3-ikn trtnt. Az atyk bevezetst s 'beiktatst a con-
vent- s tartozkainak birtokba a kirlyn 1743. mrc. 8-ikn rendelte el.
A bevezets s beiktats vgbement 1743. nov. 2-ikn.
541
1802-ben bev-
geztk a tempilom kibvtst. 1876-ban szenteltk fel. Domokos Kzimr,
ferencrendi atya, erdlyi apostoli vicarius s feliszentelt pspk, mint csi'ki
hzfnk, lltotta fel 1667-ben a Congregatio de Propaganda Fide beleegye-
zsvel a csiksomlyli elemi iskolt, melyt 1725-ig telijes gymnaisiiumm fej-
lesztettek. 1850-ig tantottak itt az atyk. Ekkor az osztrk kormny,
kett kivtelvel, mint forradalmrokat, megfosztotta ket a tanrsgtl.
Kjoni Jnos, 1675-tl 1678-ig rendtartomnyi fnk, ltestette, ugyancsak
a fent nevezett rmai Congregatio beleegyezsvel, a csiiksomlyi nyomdt,
mely mai napig fennll.
542.
Cstrtkhely.
Szepes megye. Csky Istvn grf 1638 utn az itteni templom kpol-
njt a luthernusoktl elvette. Az 1647. 6. t.-c. a protestns rendek hajra
kimondta, hogy a cstrtkhelyi kpolnba a katholikusok szmra kivlrl
s ne a plbniatemplombl lgyen a bejrs. A trvnynek e rendelett
nem hajtottk vgre, Szepes vrmegye teht mint Brsony Gyrgy, v-
radi pspk, a szepesi prpostsg administrtora s kirlyi tancsos;, a ki-
rlynak eladta 1667-ben az alispnt msokkal egytt kikldte, hogy a
kpolnt feltresse s kinyittassa, azaz a kpolnba kivlrl ajtt nyittasson
s gy a katholikusok az 1647. 6. t.-c. szerint valban kivlrl s ns a
templomon keresztl jrjanak be a kpolnba. Brsony pspk szerint ez az
intzkeds srtette a hely szentsgt, az alaptk, valamint a fldesr jogt
s megszentsgtelents (profanatio) jellegvel birt. I. Lipt kirly teht 1667
juniusban a pspk krsre arra val hivatkozssal, hogy az 1647. 13.
t.-c. alapjn azokat a templomokat s kpolnkat, melyek visszaadst a
protestnsoknak meggrtk, kln e vgre kikldtt biztosok a protestn-
soknak visszaadtk, azokra templomokra s kpolnkra nzve pedig,
melyeket a protestnsoknak nem adtak vissza, vagy melyek szszer okok-
bl a katholikusok kezn maradtak, a protestnsok hallgatsuk vagy ha-
nyagsguk, vagy az elvls miatt jogukat elvesztettk Szepes vrmegy-
nek, klnsen pedig a megye fispnjnak megparancsolta, hogy a kpol-
nt, mint amely a fispn fldesurasga al tartozik, a fispnnak adom-
nyozott kegyri jog alapjn ne engedjk rinteni s kln is megtiltotta az
alispnnak, a szolgabirknak s a melljk rendelt egyneknek, hogy a k-
polnt' megtmadjk s falt ttrjk.
543
541
Gyngysi convent levltra. Erdlyi falda.
543
Id. Schern.
543
Conc. Exp. 1667. 147. j un. 29* A ki r l y rendelete Szepes megyhez. A ki rl y
-eredeti al rsval s pecstjvel. (A cancellaria levltrban vagy azr t van meg maga
15*
1668-ban a cstrtkhelyi kpolnt a minoritk kaptk meg. Ebben
az vben ugyanis Csky Ferenc grf a Cstrtkhelyen lev rgi conventet
a minoritknak adta s ez adomnyozst I. Lipt kirly mg ugyanebben
az vben megerstette. 1672-ben Szelepcsnyi Gyrgy, esztergomi rsek (ki-
nek joghatsga al a Szepessg tartozott) a minoritkra bizta a cstrtk-
helyi plbnia vezetst is.
544
1747-ben a Religiosorum Ord. Minorum S. Franrisci Seraphici Coni
ventualium Provincia Hungarica S. Elisabethae (a Szerfi Szmt Ferenc-
rendi conventualis minoritknak Szent Erzsbetrl nevezett magyar rend-
tartomnya) krte Mria Terzia kirlynt, hogy, mivel a Cstrtk hely
mezvrosban lev conventet (Conventus in oppido Quinto-Foro) a hozz
tartoz javadalmakkal egytt (bnficia) a Csky grfi csald 1668-ban neki
(a! nevezett rendtartomnynak) adomnyozta s ezt az adomnyozst,,
ugyancsak! 1668-ban I. Lipt kirly megerstette, avgbl, hogy a birtokls
minl szilrdabb alapon nyugodjk, a kirlyn is adja meg beleegyezst s
megerstst ehhez az alaptshoz,. A helytarttancs kebelben fennll
Commissio Piarum Fundatinum (kegyes alaptvnyokra felgyel, ezek
gyeit a kirly parancsai szerint intz s ezekre nzve a kirlynak javasla-
tokkal szolgl bizottsg), tovbb a helytarttancs (a helytarttancs pl-
numa) s vgl a cancellaria vlemnye alapjn a kirlyn a nevezett rend-
tartlomny krst 1747. pr. 24-ikn teljestette.
545
A cstrtkhelyi convent a minoritk magyarorszgi rendtartomny-
nak, Szent Bonaventurrll nevezett rsgben ma is fennll s a cstrtk-
helyi plbnit az atyik mia is kezelik.
546
Daxae. (Daxa.)
1464-ben a bosizniiai vicarniak stagnoi rsgben szerepel Lo c u s -
D a X e (Daxae).
547
Debrecen.
Az 1759-ben ir Fridrich Orbn, Debrecenrl szlvn, elljrban meg-
jegyzi: Csky Imre grf, bibornok e vrosban a piaristk szmra templo-
mot pttetett, Kohry Istvn grf, orszgbr pedig nemesi convictust talap-
a pecstes s a ki r l y al rsval el l t ot t ki admny, mer t a rendeletet, mi nt a rgi vilgban
sokszor t rt nt , az, akibez i nt zve volt, elolvassa ut n a cancel! r i nak visszakldeni'
t ar t ozot t s kt ezt a rendel et et is vissza kel l et t kl deni Bcsbe, vagy pedig azrt ,
mer t a mr megpecstelt s al i r t rendel et helyett,, valami j av t ssal vagy kozztoldssiaV
uj a t i rt ak s azt kldtk el .a megynek. )
544
1913-iki Min. Nvt. Ni ncs rla okleveles vagy ms adat unk, de t eki nt t e.
a kort , melyet ismernk bizonyosan mer j k l l t ani , bogy leg)al!bb i s 1672-ben mr*
i Cstrtkhelyi t e m p l o m is a katholikusok, a mi nori t k kezn volt.
545
Orig. Ref. 1747. 80. pr. 17. exm. pr. 24.
E4e
Id. Nvt r .
647
Fermendzin: Acta Bosaiae. 260.
tott. A vilgi pap-plbnos 1715-ben eltvozott a vrosbl s azta a plb-
nit a piaristk kezelik.
548
A debreceni ferencrendi conventet 1312-ben alaptottk.
549
1448-ban a
ppa kvete: Joannes S. Angeli bibornok Szchy Dnes prmssal elvtette a
conventtualisoktl s az observansoknak adatta.
550
mde ksbb a conven
tualisok megint visszakaptk Debrecent. Bizonytja ezt az a tny, hogy e
hely az observansok 1506-iki tabuljn mr nem szerepeli (teht mr
loOC ban nm vdlt az observansok, hanem megint a conventualisok, amint
hogy a marianusok 1533-iki tabuljn valban fel is van tntetve az vradi
rsgkben De b r e c e n . )
551
Szilgyi Erzsbet 1470-ben megparancsolta a debreceni mszrosok-
nak, hogy a marha- s birkanyelveket a plbnosnak s a ferenceseknek
adjk.
552
A protestantizmusnak a XVI. szzadban feltmadt vihara Debrecent
sem kerlte el, st e vros egyik ferssge lett az uj vallsnak annyira,
hogy katholicizmus kevs helyen esett annyira ldozatul a hitbeli vlto-
zsnak, mint ppen Debrecenben. Termszetes, hogy ily krlmnyek kztt
a debreceni ferencrendi conventnek is meg kellett sznnie.
Debrecen Bihar megyvel egytt, melynek terletn fekdt, a mohcsi
vsz utn erdlyi uralom al kerlt, mde mind a kirlyi Magyarorszg,
648
Fridrich: I I . 219. s kv.
549
Farkas: Scriptores. 10.
1
Mi nt Kaizer rszletesen i r j a : A ferencesek templomt
1312-ben ptettk. A conventet 1336-ban Jakab kat ona emielttette.
550 Fridrich: I. 11. 's I I . 219. s kv. V. . mi t er r l fent , a mari anusok trt-
net ben mondt unk.
651
Ld. fent, a mari anusok s ia sialvatoriamisok t rt net ben. V. . Nagy Bni :
A mari an, fer. a XVI. sz. e. f. Kaizer azt irja(, bogy a debreceni ei^enioesek conven-
tualisok voltak, de 1448-ban el fogadt k az observantiti s gy a debreceni convent a
mar i ana provinciban mar adt . Sz sincs rlla, hogy a conventualis debreceni at yk
elfogadtk volna az observantitf, mer t ha el fogadt k volna, nem t et t k volna ket ki a
konventbl s nem adtl volna a convent et az observansoknak. Az, sem lehetett, hogy
1448 ut n, 1506 eltt, azrt kapt k vissza a conventualisok a debreceni c o n v e n t e t , mer t
observansokk lettek, mert , mi nt t udvn t udj uk, a conventualisok: csak 1517-ben fogadtk
el az observant!ft. Lehet hogy Kaizer az Igali-fle reformat i ora gondol, mde 1. ez nem
1448-ban, hanem 1454-ben t rt nt , 2. a conventualisok ezzel sem l et t ek observansokk,
hainem csak reforml t conventualisokk. Szval : a conventualisok 1448-ban elvesztettk
Debrecent, ppen azrt, mer t akkor nem vl t ak observansokk, 1448 ut n 1506 eltt
pedi g vi sszakapt k Debrecent, akr mi nt mg csak conventualisok, akr (1454 ut nf
mi nt mr reformt us conventualisok, de semmi eset re sem, mi nt observansok. Egyl t al ban
a legnagyobb ellentmonds, hogy az at yk lfogiadtk az observant t s i gy a c o n v e n t
a m a r i a n a p r o v i n c i b a n mar adt ", mert a m a r i a n a (rtsd, akkor mg
com v e i n t u a l i s ) provincia 1506 elltt eo ipso a n e m-obsiervnssgoti j e l e n t e t t e . Ha a
aoonvent m e g m a r a d t a mariana provinciban (jobban mondva: ha a mariana provincia
v i s s z a k a p t a ) , ez eo ipso azt jelenti, hogy az observantiti el n e m fogad, n e m-
observans at yk kapt k vissza.
652
Kaizer.
mindi a trk hdtotta rszek
1
protestantizmusnak trtnetre hatalmas,
dnt befolyst gyakorolt.
Sem az, almit Ember Pl rt, hogy t. i. Debrecenben mr 1531-ben volt
protestns lelksz,
503
sem az, amit Rvsz Imire lltott egy rgebbi m-
vben,
554
hogy ugyanis Debrecenben csak
1
1535-ig volt katholicizmus,
555
nem felel meg a trtnelmi valsgnak.
556
Debreceniben img 1551-ben is
volt szent mi'se s meg voltak a szentkpek, valamint az egyhzi ltnyk.
557
Ez tagadhatatlan trtnelmi tny. Mindazonltal
1
nem csak
1
a tbbi magyar-
orszgi vros pldja, hanem a trtnelmi adatok alapjn is azt kell monda-
nunk, hogy ha 1551-ben mg! fenn is llt a katholikus istentisztelet Debre-
cenben, ha akkor a katholicizmus hivatalosan mg nem is volt eltrlve s a
protestantizmus! hivatalosan mg nem is volt megszervezve, azrt ott
1551-ben a katholicizmus mr haldokolt s az; igazi ur az elmken s a szve-
ken a protestantizmus volt.
1551-ben Klmncsehy Snta Mrton, ki, mint katholikus fel-
szentelt pap, rgebben gyulafejrvri kanonok volt, lett debreceni plb-
nos.
558
A helvt irnyt kvette, az oltrokat s az egyhzi ruhkat a temp-
lomokbl eltvoltotta s midn mist szolglt", csak egyszer faasztalt hasz-
nlt. St: a keresztsgt az utcn disznvlyubl szolgltatta ki, mondvn:
Ez a keresztny szabadsg!"
559
(Valban ennl nagyobb szabadsgot mr
553
LampeEmber: a megfelel vnl.
554
I>vay Bir Mt ys, els magyar reformt or l et raj za s i rodal mi mvei. 1863..
55. U. o. emltve s megcfolva Ember P l nzete.
B55
E .nzett maga Rvsz hel yesb t et t e egy ksbbi mvben. Ld. Pr ot . Figyelmez.
1870. 391., 1872. 536. Idzve Bunyitay-,nak albb emltend mvben.
656 Enyi ngi Trk Blint (nem Ist vn) 1536-batn ka pt a meg Debrecent, al at t a
mg nem volt a vrosban prot est ant i zmus. Errl Debrecenben! csak Ehyi ngi Trk Blint
ui nokj a: Trk Jnos fia, I I . Blint al at t l ehet sz. ( Bunyi t ay Vince: A vr adi pspksg
t rt net e. I. !399.) (Zsilinszky Mihly stb. A magyarhoni prot est ns egyhz t rt net e.
1907. 84. azt rj a, hogy Debrecenben a prot est ant i zmusnak els t erj eszt j e ugyancsak
Trk Bl i nt unokj a, Trk Jinos elsszltt fia: II. J nos volt.) Igm, a prot est ant i z-
mus Debrecenben csak 1545 krl kezdet t t erj edni ( nem, mi nt Bunyitay irjja i. h., csalk.
1557 krl ) s kevssel 1551 ut n e vrosban t el j es ur al omr a j ut ot t . (Zsilinszky st,b. i. h.)
(De ppen ezrt az ls terjeszt sem Trk II. Jnos, sem I I . Bl i nt , hanem I. Jnos.-
volt. (f 1562), aki b r t a az aurni ai perj el sget , de azrt prot est ns vlla.) Rvsz I mr e:
D. Bi r Mtys
1
. 55. azt i rt a, hogy Dvai mr 1544-ben prot est ns esperes volt Debrecen-
ben. Zsilinszky stb. i , h. 50. azt i r j k, (hogy Dvai 1543-ban Enyi ngi Trk (I.) Blint
zvegynl, Pemffl i nger Kat al i nnl Debreceniben lelkszi al kal mazst nyer t s ot t is halt.
meg 1547 eltt. (V. . Rvsz: . h. 59.) mde Dvai Bir Mt ys sohasem is volt Deb-
recenben. (Frakni: Rvay Fe r e nc . . . fiainak... iskolztatsa. 24. s kv. Frakni r
Adalkok Dvai Bir Mt ys lettrtnethez. T. Tr. 1,880. 5.)
557 Bunyitay Vi nce: A i hi t uj i t s trtnetbl. Szzadok. 1887. 391. Draskovich.
Gyrgy, ar adi prpost,, a ksbbi kal ocsai rseknek 155:2. jul. 10-iki, Olh Mikls egr i
ps,pk s cancellr u t j n a ki r l y el t er j eszt et t jelentsnek al apj n,
558 Zsilinszky, stb. : i. h. 84.
559
Katona: Hi st . Cri t . XXI I . 498.
kpzelni sem liehetett.) Szval: Klmncsehy (meghalt 1557-ben) Debrecenben
nyilvnosan, hivatalosan i's eltrlte a katholicizmust s helyette nyilvno-
san, hivatalosan is a klvinizmust honostotta meg.
560
560
Klmmcsehyrt klvini zmnisa mi at t .a luthernusok: az 1551-ik v vgn, vagy az
1552-ik v elejn Pspkl adnyban t ar t ot t zsinatukon kikzstettk, vi szont is
kikzstette a l ut hernusokat . (Bunyitay : i. h. 389. s kv. Draskovich eml t et t jelen-
tse alapjn-. Zsilinszky stb. : i. h. 84. V. . Bunyitay: 1896-i Vradi (Schern. 19.)
Draskovich Gyrgy, aradi prpost, & ksbbi kalocsai rsek s a gyri pspksg admi-
nistr&tora, 1552-ben cfol i rat ot i r t a klvinizmus' ellen s ugyancsak 1552. j ul . 10-iki
Olh Mikls, egri psfpk s ki r l yi magyar udvari caineeTlIr ut j n a ki r l y el t erj esz-
t et t jelentsben Kl mncsehyt nv szeri nt is felemlti. (Bunyitay : i. h. a Szzadokban.
Draskovich cfol i r at t s jelentst i smert et i i f j - Kemny Laj os is. Kl mncsehy
Mr/ton lethez. Trt . Tr. 1890. 178. s kv.) Debrecen vros t ancsa 1557. dec. 21-ikn
azt r t a Kassa vrosnak, hogy aznap t e m e t t k el Klmincsehyt doctorem pi um,
nost rum praedicatoreim" (a j mbor t an t t , a mi pr di kt or unkat ) . ltalbami ez az egsz
levl t anskodi k ar r l a nagy szeret et rl s tiszteletrl, mellyel! a debreceniek Kl-
mncsehy i r nt viseltettek. ( I f j . Kemny Lajois i, h.) Ha Kltmncsehy, ki 1551-tl 1557-ig
volt debreceni pap, Debreceniben ia kat hol i ci zmust m t nyilvnosan, hivatalosan is eltrlte
s helybe mr nyilvnosam, hivatalosan is a protestamtizmust tette, valban nem liehet
mondani, hogy e vrosba a prot est ant i zmust csak 1557 kr l hoztk be, hanem, mivel az
olyan nagy vltozs, mi nt ami l yen Kl mncsehy al at t vgbement, mem mrl! holnapra.,
hanem csak huzamosabb .ideig kszl el, el kell fogadnunk a Zsilinszky, tb.-fllle egyhz-
t rt net i mnek azt a nzett, hogy Debrecenben a prot est ant i zmus mr 1545 krl kez-
det t t er j edni . Egybi r nt lehet;, hogy Bunyi t ay a,z 1557 krl! val behozson a h i v a-
t a l o s , n y i l v n o s megszervezst rt i s ikkor igaza vanl, csak hogy akkor is helye-
sebb az 1557 k r l i helyett az 1551'1557 idjelzs. Mg nhny szt a debreceni
prot est ant i zmusrl : Szegedy Gergelyt 1556-ban Wi t t enbergbe t al n Klknncsehy s a
debreceniek kl dt k ki . (Horvth Cyrill ismertetse Szildy ronmiak (,Szegedi Gergely
nekes/knyve" c'm mvrl. Kat h. Szemle. 1894. 323. s kv.) Kl mncsehy ut da a
debreceni papsgban a Wittenbergbl haziajtt Melius Juhsz, Ihsz Pt er 1558-ban
lett. Ez mr nem t al l t Debrecenben siem orgont, eiem szentkpeket, sem ol t rt , sem egy-
hzi ltnyket, sem harangokat . (Rvsz I mr e: Mlius Pt er emlkezete. 1873. 14., 15.)
Melius, ki a ,,katholikusok pispek"-nek nevezte magt , a .helvt i rnyt nemcsak Deb-
recenben t ar t ot t a fenn, hanem annak egyi k f terjesztje, valamint az aut i t r i ni t ar i zm sz-
nak, az uni t r i zmusnak egyik fellenese fett Magyarorszgon s Erdlybem. Ebbeli m-
kdsrl nincs i t t a helye, hogy szl j unk. Huszr Gli 1560. dec. 27-ikn kassiai fogsg-
bl kiszabadulvn, Debrecenbe j t t s ot t mi nt ,szmztt 'kassai lelksz'" 1562-ig tartz-
kodott. Knyvsaj t j t is magval hozt a Debrecenbe s gy megal ap t j a l et t az ottani
nyomdnak. Melius mvei t Huszr saj t j n nyomat t a. Mi ut n Huszr Debrecenbl tvo-
zott, saj t j a valsznen a vros t ul aj dona l et t . (Frakni Vilmjos: Huszr Gl vrt,
Kassn s Komromban. 15551560. Szzadok. 1876. 34. Zsilinszky st b: i. h. 55.
Szab Kr ol y: Huszr Sl letrl' s nyomdj rl . Szzadok. 1867. 149., 151. Helle-
brant r pd ismertetse Csrs Ferencnek A debreceni vrosi nyomda t rt net e. 1561
1911. 1911." cm mvrl. Szzadok. 1912. 55. s kv. V. . Rvsz I mr e: Mlius Pt er
eml. 21.) Szegedy Gergely 1561-ben Debrecenben.' fett lelksz. 1562-ben MeLius-szal
egyt t al i r t a a debreceni hi t val l s elszavt. (Horvth Cyrill, i. h.) iSzegedy Gergely
szent-ferencrendi felszentelt pajp v o l t . Rla a kvetkez fejezetben bvebben szlunk.
Meliiusnak utda a debreceni papsgban Hellopoeus Blinti, egri prdi kt or l et t . (Rvsz
I mr e : Mliusz Pt er eml. 19.)
Hogy Klmncsehyk Debrecenben a ferenerendiek nem maradhattak
meg, ezt akkor is gondolhatnk, ismerve a XVI. szzad viszonyait, ha errl
nem volnnak kln trtnelmi adatok, de ht a trtnelem kln is fel-
jegyezte, hogy a ferencesek 1552-ben Debrecent elhagytk.
561
Nemcsak hogy katholikus szerzetesek nem tarthattk meg rendhzukat
Debrecenben, hanem hossz idre, legalbb is minden kls nyoma elveszett
ott a katholicizmusnak. Rvsz Imre azt rja, hogy Mria Terzia korig
Debrecenben egy katholikus sem lt.
562
Ez nem egszen gy volt, mert
mr III. Kroly korban kellett a vrosban katholikusoknak lennik,
klnben az albb idzend 1715-iki trvny rendelkezse teljesen rthetet-
len volna. Az azonban meglehet, hogy a XVI. szzad msodik felben s
a XVII. szzadban valban egy katholikus sem akadt Debrecenben, vagy egy
embernek sem volt szabad magt a klvilg eltt katholikusnak vallania,
vagy legalbb is a vros azt hirdette, hogy terletn nincsenek katholikusok,
mert csak gy magyarzhat meg az erdlyi vallsgyi trvnyeknek az, az
erdlyi vallsgyi trvnyhozs szellemvel klnben sehogysem sszefr
intzkedse, Ihogy Debrecenbe (csak gy, mint Vradra s Borosjenre)
katholikus papnak egyltalban nem szabad bejnnie, mg beteghez, mg
keresztels, mg a holtak beszentelse vgett sem.
563
Mg teht olyan
helyekre, ahol az erdlyi trvnyek szerint, a katholikusok kevs volta
miatt, nyilvnos katholikus istentiszteletnek nem volt szabad lennie,
katholikus pap mgis jhetett beteghez stb., Debrecenbe katholikus pap-
nak mg az ilyen bejvse is tiltva volt, mirt? azrt, mert a vros azt
mondta: nlunk nincsenek katholikusok. Ha a vros nem mondoit igazat,
akkor is bizonyos, hogy a katholicizmus Debrecenben hossz ideig roppant
szomor llapotban volt, ha meg igazat mondott a vros, akkor tny,
hogy kebelbl a katholicizmus hossz idre teljesen kiveszett.
Mg az als- s felsmagyarorszgi vrosokban
564
a kathoficizmus fel-
tmadsa mr 1670 s 1680 kztt megtrtnt, Debrecenben, nuey e vro-
sok krn kivl esett s mely csak 1687-ben kerlt a kirly kzvetlen
uralma al, ez a feltmads mintegy 1715-ig vratott magra. Els jele
volt, hogy a vrosban megtelepedtek a piaristk s megszervezdtt a
katholikus plbnia. Az 1715-iki orszggyls azutn erlyesen intzkedett
arra nzve, hogy ami uj lete a katholikus egyhznak Debrecenben megint
lehetett, ne csak megmaradjon, hanem mentl szlesebb krre terjedjen ki,
mentl virgzbb fejldjk. A 108. tc.-ben Debrecent a szabad kirlyi vro-
561 farkas: Scmptores. 10. Nagy Bni : A mari an, fer. a XVI. sz- e. f. 533. s kv.
V. . Fridrich. i. h. I I . 219. s kv.
582
Mliusz Pt er esm.ll. 3. xz
563
Appr. Const. I. r. 1. c. 11. ar t .
594
Als-Magyarorszg rgente : az. orszgnak szaknyugat i , Felsfl-Magyarorszg:
az orszgnak szakkeleti rsze.
sok sorba iktatta, de azzal a felttellel, hogy a kathlikus plbniai egyhz
ptsre s a S z e n t F e r e n c - r e n d i a t y k c o n v e n t j e szmra
h e l y e t j e l l j n k i.
565
E trvny alapjn a ferencrendiek 1716-ban valban Debrecenbe jttek,
de itt nagy csalds rte ket, mert a tancs nem bent a vrosban, hanem
igazban a vroson kivl: Boldogfalvn jellt ki szmukra helyet. A salvato-
rianus rendtartomny fnke ez ellen tiltakozott s krte, hogy bent a vros-
ban, a rgi marianus convent helyt adjk t neki. A vros a tiltakozst s
krst siket flre vette, a ferencesek teht megmaradtak Boldogfalvn s itt
17241726-ban kpolnt ptettek. Mivel e hely sehogysem felelt meg
nekik, 1728-ban a rendtartomnyi fnk az 1715-i trvnyre hivat-
kozva a helytarttancshoz fordult panaszval s a ms hely kijellse
irnt val krelmvel. A helytarttancs teht Csky Imre grf bibornokot,
kalocsai rseket s a vradi egyhzmegye administratort, a kirly nevben
megbzta, hogy tartson ez gyben vizsglatot.
566
A bibornok kikldtte
bizottsg mindenben igazat adott a ferencrendieknek, kik azonban bent a
vrosban mg sem kaptak conventjk ptsre helyet. Megmaradtak teht
tovbb is Boldogfalvn, ahol 1744-ben 4 cellt ptettek szilrd anyagbl.
175658-ban felptettk jvendbeli conventjknek egyik szrnyt. Az
ptshez hozzsegtettek a kirlyn, Forgch Pl grf, vradi pspk s a
vradi kanonok. 1759-ben a Debrecenben mkd ferenceseknek egy rsze
mg mindg abban a rgi, rozoga, bedlssel fenyeget fahzban lakott,
melyet az atyk 1716-ban ptettek maguknak.
Elmellzve itt most arra vonatkoz adatainkat, hogy Mria Terzia
miknt biztostott a katholikusok rszre helyet Debrecen vrosnak tan-
csban is, rviden csak annyit jegyznk meg, hogiy II. Jzsef csszr a
salvatorianus ferencrendiek debreceni residentijt 1788-ban eltrlte.
567
Ds.
Szolnok-Doboka megye. Rgente itt nem volt sem a marianusknak,
sem a salvatorianusoknak conventjk.
568
565
1715. 108. tc. 1. . Ideo perbeni gne anraueate s ua mai est at e st at us quoque
et ordines regni eaindem civitatem Debreozen reliquis ci vi t at i bus regni luingjariae pair-
t i umque eidem annexarum i t a tarnen, ut pro ext r uenda parochiali eccliesia oatholica
set conventiu pat r um sancti Pat r i s Francisci locum assignent denuo a ggr e ga nda m. . .
st at u unt .
566
Csky I mr e grf 17021710. vradi pspk, 17101732. kalocsai rsek s a
vradi pspksg admi ni st rat ora.
567
Fridrich: i. h. II. 219. s kv. V. . I. 61. Kaizer.
568
1537. s 1542-ben a salvatorianusok kpt al ana pr di kt or t rendel t D s-re,
De s - r e , de mivel e hely ,a b n y a i rsgben emlttetik, r a j t a nem az erdlyi D s - t
kel l rtennk, hanem a mai szilgyvrmegyei, szilgycsehi j rsbel i D s h z -t.
1712-ben a salvatorianusok erdlyi rsgnek egy tagja jtt ide, mint
missionarius. Majd tbb aitya telepedett meg a vrosban, hol eleinte a
kamara hzban laktk. Ksbb azutn Npolyi Gyrgy, va s Mria,
tovbb csicskereszturi Torma Lszl, gulgi Rcz Pter, Orbn Elek s
Rcz Borbla, valamennyien nemesek, dsi telkket, a rajta lev pletek-
kel, az atyknak adomnyoztk, kik az adomnyozott terleten 1715-ben
kpolnt s maguknak vesszbl hajlkot ptettek. 1726-ban kpolnju-
kat szentllyel bvtettk ki. A conventnek s a templomnak, mai form-
jban val felptse mintegy flszzadig tartott. A kirlyi beleegyezs,,
megersts s adomnyozs a dsi rendhzra nzve 1742. dec. 3-ikn tr-
tnt, az atyk bevezetst s beiktatst a rendhznak s tartozkainak
birtokba Mria Terzia kirlyn 1743. mrc. 8-ikn rendelte el. Ksbb
a ferenerendiek Rczk protestns rkseinek a telek brsnak cmn
240 forintot fizettek. Fjtevilk Dsen Komis Zsigmond grf guberntor
(meghalt 1731-ben) s Mikes Mihly grf (meghalt 1721-ben, a csiksomlyi
convent srboltjban temettk el)
569
voltak. A dsi convent ma is fennll
az erdlyi rendtartomnyban. Az atyk ma is kezelik a plbnit s az.
iskolt elltjk tantval.
570
Dva.
Hunyad megye. Rgente itt sem a marianusok, sem a salvatorianu-
soknak nem volt conventjk, de a salvatorianusok kptalana 1542- s
1544-ben Dvra prdiktort rendelt. 1710-ben a bolgr atyk e vrosban
templomot s conventet ptettek, mely 1851-ben, a bolgr provincival
egytt, a kapisztrnus, 1900-ban pedig a kapisztrnusbl az erdlyi rend-
tartomnyba kebeleztetett. Az atyk ma is kezelik a plbnit.
571
Diakovr.
Djakovo. Verce megye. 1506-ban a salvatorianusok (observansok)
jlaki (iloki) rsgben szerepel. 1531-re az jlaki rsg megsznt, de
D y a c o 1531-tl 1535-ig mg megvan a s z l a v n i a i rsgben. Azutn
ezt a conventet is elpuszttotta a trk. 1689-ben a modrici (ejtsd cs-vel;
atyk Kopanicba, majd 1710-ben, Diakovrra jttek. gy teht megint
lett Diakovrt ferencrendi convent, melyet 1757-ben a boszniai rendtarto-
mnybl a kapisztrnusba kebeleztek. 1806-ban a diakovri conventet a
kirly diakovri egyhzmegyei szeminriumm alakttatta t s helyette
az atyk megkaptk a brodi rendhzat, melyet II. Jzsef eltrlt, de melyet
a Szent Ferenc-rend rszre az imnt emltett vben j ra fellltottak.
569
Nagy Ivn.
570
Gyngysi convent levltra, erdlyi falda. 1901-ki Erd. Sief. Schern.
Kaizer.
571
Bunyitay. Kaizer. 1893-iki Kap. Schern. 1901-iki Erd. Stef. Schern.
Diakovrt temettk el Szsz Peregrinust, (kirl fent, a boszniai rendtarto-
mny trtnetben megemlkeztnk.
572
Did. (Ld. Tvis.)
Djakovo. (Djakovr. Ld. Diakovr.)
Dubasnizza.
Az osztrk tengerpart vidkhez tartoz Veglia szigetn. Itt 1878-bani
a ferencrendikl harmadik rendjnek kolostora volt.
573
Dunafldvr.
A trk vilgban a budai ( pe s t i ) bosnyk atyk lttk el lelkiek-
ben. 1700-tl fogva llandan volt itt egy ferences administrator, 1724-ben
mr 6 atynak volt itt hajlka, melyet 1739-ben felcserltek egy, (ugyan-
csak Dunafldvrt lev), a dunafldvri apt adta hzzal. 1757-ben a
bosnyk provincibl a kapisztrnusba kebeleztk. 1770-re mr elkszlt
a convent s a templom. 1788-ban II. Jzsef megerstette. Ma is fennll
a kapisztrnus rendtartomnyban. A tolnamegyei dunafldvri atyk ltjk
el a szkesfej rv ri egyhzmegyhez tartoz s Fejr megye terletn lev
baracsi lelkszsget.
574
Dvorisce. (Ejtsd: Dvoriscse.)
1514-ben a Bosnae-Croatiae Provinci ban, Szlavniban, a Grebensis
(Grba) rsgben: D u o r i s c h i e.
575
(Dvorisce, Zgrb megyben a kroly-
vrosi jrsban.)
Eger.
Mikor Fridrich Orbn rt (1759), Egerben voltak: jezsuitk, minoritk,,
szervitk, irgalmasok, trinitriusok (a vroson kivl) s f e r e n c-
r e n d i e k.
576
Ami ez utbbiakat illeti:
Pzmny Pter az 1629-ik nagyszombati (esztergomi) zsinat fgge-
lkben azt rja, hogy az egri conventet k r l b e l l Szent Ferenc idej-
ben alaptottk.
577
Ez megfelel a trtnelmi igazsgnak. (Szent Ferenc
1226-ban halt meg.) Semmiesetre sem fogadhat el azonban Szentivnyi
Mrton, Jzus-trsasgi atya nzete, hogy t. i. az egri convent 1218-ban jtt
ltre,
578
mert, mint fent, a marianusok trtnetben kimutattuk, haznkba
573
Kollnyi. Bunyitay. Kalmr. Kaizer. 1904-iki Horv. Cyr. s MetK^
Schem.
573
Szllsy. 175.
574
1913-i Kap. Schern.
575
Glavinich: 21., 22. Igazban Duorisehia, imrt a Duorischie genitivus.
576
Fridrich: i. h. II. 138. s kv.
577
lei. Hagy Bni : A ferences szellem. 23., 24.
578
Id. Fridrich: i. ii.
4a ferencrenidiek egyltalban legfeljebb 1224 s 1226 kztt jttek be.
(Lehet, hogy csak 1228-ban. Egszen biztos trtnelmi adatunk csak errl az
vrl van.) Ezek szerint Turczy Lszl jez*uita-atya adata,
579
hogy t. i.
az egri convent 1210 s 1225 kztt lteslt, sem nyugszik egszen biztos
alapon, mbr, ha a ferencrendiek csakugyan mr 1224 s 1226 kztt
bejttek Magyarorszgba (ami nem tagadhat felttlenl), ppen nem lehe-
tetlen, hogy Esztergom utn Egerben is mr 1225-ben volt helyk, ahol fej-
ket lehajthattk. (Thurczy nzete teht nem utasthat csak gy egsz egy-
szeren, knnyedn vissza.) Farkas Seraphinus szerint az egri conventet II.
Kilit, egri pspk, alaptotta 1228-ban.
580
Azt hisszk, ehhez az adathoz a kt-
kedsnek, a cfolsnak mr egy szava sem frhet. Azt is megdnthetetlen
lltsnak vesszk, hogy a ferenceseknek e l s hzuk Magyarorszgon nem
az egri, hanem az esztergomi volt, mert hisz az rpd-korban a magyar-
orszgi ferencrendi rendtartomnyt (rsget) 1239-ig nem A gr i e n s i s-nek,
hanem S t r i g o n i e n s i s-nek hvtk.
581
(1239-tl fogva a P r o v i n c i
H u n g r i nv alatt szerepelt.)
Az 1260-iki narbonnei egyetemes kptalan fabuljn mr nemcsak
az egri convent, hanem az egri rsg is meg van emltve.
582
Mindezek szerint az egri hz a ferenceseknek magyarorszgi szkhelyei
kztt sisgre a msodik helyet foglalja el. (1228-ban alakult elbb az
esztergomi, azutn az egri hz.)
Nagy Bninl az egri conventrl adatokat tallunk feljegyezve az
1347, az 1359 s az 1401-ik vrl.
583
1692 krl az egri minorita-conventualisok s salvatorianus ferencren-
diek kzt vita tmadt a praecedentia (az elsbbsg) miatt. A vitt az ekkor
mg Kassn szkd egri pspk: Fenesy Gyrgy (16871699) s az
szentszke 1696 jan. 3-n a saivatorianusok javra dnttte el, mg pedig
VI. Sndor ppa bulljnak alapjn, mely megerstette IV. Jen ppnak
azt az intzkedst, hogy (1444-ben) a conventualisokat az egri conventbl
eltvoltotta s e conventet az observansoknak adta, tovbb annak a tny-
nek az alapjn, hogy az observansok (saivatorianusok) az egri conventet
1444-tl 1596-ig, vagyis mg csak a trk Egert el nem foglalta, szakadatlanul
brtk. Fridrich Orbn, ki a pspk dntst kzli, az e dntsben foglalt
adatokat helybenhagyja.
A pspk dntse rszben tvedsen alapult. Mert tegyk fel, hogy IV.
Jen ppa valban elvette a conventualisoktl az egri conventet s az obser-
579
l d. Fridrich: i. Ji. Nagy Bai : i. h.
690
Nagy Bni: A mar. fer. a XVI. sz. e. f. 535538. is I I . Ki l i t pspkt emlti,
mi nt al ap t t . Kilit (Cletus), e nven Il -i k, Pray. Spec. I. 203., 204. szeri nt 1224-tl
1244- vagy 1245-ig volt Eger pspke.
581
Nagy Bni : A fer. szeffiLetm. i. h.
082
Wadding. Id. Nagy Bni : i. h.
583
I. k
vansoknak adta,
584
az mr bizonyos, hogy e conventet a conventualisok
visszakaptk. A marianusoknak 1533-iki fabuljn ugyanis szerepel az egri
rsg s benne az egri convent, az observansoknak pedig mr 1506-iki
tabuljn is hiba keressk akr az egri rsget, akr az egri conventet
gy hogy teht a conventualisok Egert (ha ugyan egyltalban valaha elvet-
tk tlk) mr 1506 eltt megint birtk. S mivel fel van jegyezve, hogy a
ferencesek 1552-ben Egert elhagytk, de e vros nevt az observansoknak
(salvatorianusoknak) 1506-tl 1552-ig egy tabuljn sem talljuk meg,,
holott ez idbl 11-nl tbb tabula maradt az utkorra, tagadhatatlan,
hogy az Egerbl 1552-ben tvoz ferencesek marianusok voltak, nem pedig
salvatorianusok s hogy az egri conventnek (ha ugyan egyltalban valaha
elvettk tlk) 1506-tl 1552-ig megint a conventualisok (marianusok) s
nem az observansok (salvatorianusok) voltak birtokban. St: trtnelmileg
teljesen bizonyos, hogy ha ugyan egyltalban valaha elvettk tlk
Eger mr 1 4 5 4-ben megint a conventualisok volt, mert: a conventualisok
azt a kptalanukat, melyen lgali Fbin, rendtartomnyi fnk, az refor-
mlsukra vonatkoz hatrozatokat kihirdette, 1 4 5 4-ben E g e r b e n
tartottk.
Ami az 1552-tl 1596-ig terjed idt illeti: Miutn a marianusok
1552-ben Egert elhagytk, a salvatorianusok kptalana 1561-ben Egerre
prdiktort rendelt.
585
Mint Fridrich rja, 1570-ben, mint Kaizer rja, 1572-
ben is volt sz egri salvatorianus prdiktorrl. Nagy Bni mg tbbet r ennl,
azt t . i., hogy 1561-ben a marianusok elhagyott egri conventjt a salvatorianu-
sok elfoglaltk.
586
1 596-ban azutn, mikor Eger ura a trk lett, a salvatoria-
nusok is eljttek Egerbl.
587
Eszerint 1561-tl 1596-ig (s nem 1 4 4 4-tl
1596-ig) volt az egri convent (nesidentia alakjban, mondja Fridrich)
salvatorianusok.
Hallottuk, hogy 1552-ben a marianusok elhagytk Egert. Ugyan
mirt?
Nagy Bni szerint
588
az atyk a trk ostroma ell menekltek eL
584
Mindenesetre feltn, hogy a pspk azt imondja, hogy VI. Sndor ppnak.
1492-iki bul l j t a fcalvatorianusok neki eredetiben bemut at t k s e bullban az van, hogy
IV. Jen a conventualisokat Egerbl ki t et t e, azok az i k pedig, ki k VI. Sndornak
eml t et t bul l j t Wadding-nl szi nt n ol vast k (pl. Nagy Bni ); egy szval gem mondjk,,
hogy VI. Sndor bul l j a a oonventualisokmak IV. Jen al at t Egerbl vall eltvo-
l t st is emlti, st mvnek I. rszben (a 11. s 12. Hapom), hol a conventualisoktl a;
XV. szzadban elvett eonventeket ppai bul l k s kzt k VI. Sndornak 1492-iki bullja,
al apj n is felsorolja, maga Fridrich sem nevezi meg az egri conventet s az egri egyhz-
megye terletn Qlev rendhzakat .
585
Ld. az 1561-iki t abul t Bunyitay kzlsben.
580
A mar. fer. a XVI. sz. e. f. i. h.
587
Nagy Bni : i. h. Kaizer. Fridrich.
588
I. h.
Kaizer azt rja, hogy a luthernus Dob Istvn utastotta ki ket a vros-
bl.
589
Mi, ismerve a rgi ferencesek szellemt, semmi esetre sem vagyunk
hajlandk elhinni, hogy az egri kisebb testvrk
1
a npet ppen a legna-
gyobb veszedelem idejn gyvn elhagytk volna, hanem Kaizer nzett
kvetjk s azt mondjuk: a ferenceseket Egerbl is a protestnsok kerget-
tk el. Tudvn, hogy Egerben egyltalban volt protestantismus, az atyk-
nak a vrosbl val erszakos kizst kln bizonytkok nlkl is nyu-
godt llekkel mrnk lltani, csak azrt, mert, mint mindenki, aki a
mlttal foglalkozott, mi is tudjuk, hogy a XVI. s XVII. szzadbeli pro-
testnsok (meg katholikusok is, ahol az vk volt! a hatalom) mily brut-
lisan trelmetlenek voltak, mde az egri protestnsok viselt dolgairl
mg kln adataink i
l
s vannak. Igaz, hogy ezekben a ferencrendiekrl
egy rva sz sincs, de ht, hia tekintjk, hogy az egri klvinistk
mg az egri kptalant is megfosztottk templomtl, elhihetjk-e rluk,
hogy a szegny bartokat megtrtk vrosukban? Tovbb, tekintve, hogy,
mint albb olvashat Jszbernyben mit tettek a protestnsok a
ferencrendiekkel s hogy e vrosban csak Verancsics Antal, egri pspk,
erlyessge mentette imeg az atykat a kikergets szgyentl (1552-ben,
mikor a francisknusoknak Egerbl el kellett jnnik, Verancsics mg nem
volt egri pspk, akkor Olh Mikls volt Eger fpsztora, aki azonban Bcs-
ben cancellrkodott s valamint zgrbi pspk korban zgrbi, gy egri
pspki korban egri egyhzmegyjnek a sznt sem ltta soha,
590
de meg aki,
ha teljestette volna is a residelis ktelessgt, krds, tehetett-e volna vala-
mit a nagy Dob Istvn ln?) s tekintve, hogy mint albb szintn ltni
fogjuk Gyngysn csak a trk oltalmazta meg a ferenceseket attl, hogy
a protestnsok
1
tlk templomukat elvegyk (Egert a trk csak 1596-ban
foglalta e), ktelkedhetnk-e csak egy percig is, hogy az egri protestns
katonasg, mely, mi vei az orszg vdelme miatt felette nagy szksg volt
re, olyan nagy r volit, hogy a valls miatt mg a kirly sem mert vele
889
Kaizer.nl a Dob G e r g e l y nyi l vn csak rshibi. Az 1913-iki Kapi szt r nus
Schemat i smusban ez van : . . . 1552. quo post solutam Turcicam Obsidionem Gregorius,
Dobonis) mi'litiae Agri ensi s ducis collega, iam Lut beri peste cor rep t us fra.tr es Provinci
hui us (Marianae) propulsaverat. Teht egy G e r g e l y , aki Dob Ist vnnak t r sa
volt. ( B o r n e m i s z t Gergely dek l i t t er atus volt ez, ki hsiek rszt vett a vr
-vdelmben. Ld. Nagj/ Zvn. I I . 176. s Szilgy i-Acsdy. 326., ahol azonban tvesen
G y r g y-nek van irva.) Ha Dob t r s a zhette ki a ferenceseiket Egerbl, bizony
Dobnak magrnak is rsznek kel l et t l enni e a kizsben. Az 1913-iki, i dzet t Schama-
t i smusban mg az is el van jegyezve, hogy G e r g e l y a ki zs alkalmval egy ferencrendit
ret t enet es, gyalzatos mdon hallr.a k nozt at ot t . Teht nem a t rk ost roma ell futa-
modt ak meg gyvn az atyik, hanem a protestnsok, mr az ostrom u t n kergettk
ki ket erszakkal Egerbl.
590
Ld. Kollnyi Fer enc: Olh Mikls. Kat h. Szemle. 1888. 46., 48. Srs
Pongr c : tven v Olh Mikls letbffl. Klath. Szemle. 1903. 432. Srs Pongrc : Egy
fejezet Olh Mikls letbl. Katlh. Szemle. 1903. 119.
komolyan uijjat hzni s mely teht a valls tern tehetett, amit akart, a
ferencrendieket ne tvoltotta volna el Eger Vrtl?
591
Igen, teljes mrtkben magunkv tesszk Kaizer-nek fent irt nzett,
hogy t. i. 1552-ben a mariamisoknak Egerbl a protestnsok miatt kellett
tvozniok. Termszetesen, azt az adatot sem hagyhatjuk figyelmen kivl,
hogy 1561-tl 1596-ig Egerben a salvatorianusoknak residentijuk volt.
E szerint azok a protestnsok, kik 1560 s 1596 kztt oly nagy vakmer-
sggel ldztk az egri kptalant, mint fenti jegyzetnkben eladtuk, ugyanez
vek kztt a ferenceseket Egerben nem bntottk, ami azonban ppen nem
zrja ki azt a msik tnyt, hogy 1552-ben igenis a ferenceseket a protestn-
sok a vrosbl kildztk. Egybirnt az egri r e s i d e n t i n a k ltezse
1561 s 1596 kztt nem egszen biztos. Mg ugyanis egyrszt a fent idzett
Feriesy-fle okiratot egyltalban nem fogadhatjuk el megbzhat trtnelmi
forrsul, msrszt biztos adatok csak arrl vannak, hogy a saivatorianusok
1561-, 1570- s 1572-ben Egerbe p r d i k t o r t kldtek. Krds, hogy a
591
me, sok-sok nagyon jellemz s korfest rszlet elhagysval, osak rvidre ssze-
vonva nhny adat az egri prot est ant i zmusrl : 1540-tl 1548-ig az egr i pspksg j avai
a l ut hernus Pernyi Pter kezn voltak, ki nek e j avakat a ki rl y adt a zlogba. (Lnyi-
Knauz: I I . 71. Egyht. Eml. I I I . 520. IV. 494. V. 20 V. . Karcsonyi Jnos: Ma-
gyarorsz. egyht. Ms. kiad. 117.) Pernyi Vrnagya, a szilziai, l ut her nus Vairkoes Tams
al at t kezdett a l ut herani zmus Eger ben s kr nykn t erj edni . (Karcsonyi: u. o.) 1556.
szept. 18-n I. Ferdi nnd ki r l y Bdy Gyrgy, csandi cmzetes pspknek s az egri
pspksg admi ni st nat ornak, val ami nt Olh Miktos, esztergomi rseknek, mi nt metropo-
l i t nak, t el j hat al mat adott, Iho'gy az egri egyhzmegyben a iliutheraniamust kvet papo-
kat megbntessk. (Katona: H. C. XXI I . 922. s kv.) 1560-ban I. Ferdi nnd ki rl y s
Veranesics Antal, egri pspk, szigoran lptek fel az egri s egervidki protestnsok
ellen. (Katona: H. C. XXI I I . 354. s kv. 363., 366.) Fejr: Codicillus. 50. drb. ), de
ennelk semmi eredmnye sem l et t . Az egri kat onk fel rt ak a kirfflyhoz, hogy k nem
rul k, hvek mariadnak felsges urukhoz, de hi t kt l sem t g t anak. Egyben felkldtk
I. Fer di nndnak s Miksnak felsge egsz Eger vlgyben lev, mi nden lovas s gya-
loghadai, val ami nt iaz ott lev nemesek s llaksak" Confessio Oatlkolica"-jt, mely nem
volt ms, mi nt az 1562-,iki debreceni hitvalls. E'zt kl dt e meg Melius Pt er Egerbe s
ezt nyomat t k ki az egriek kl n cimlappail. (Okolicsnyi: Hist. Dipl. 7. Katona: H-
C. XXI I I . 622. s kv. Zsilinszky st b. : A magyarhoni prti. egyh. t r t . 93.) Mind-
ezek ut n a protestnsok, Mgcsy Gspr kapi t ny tmogatsval, .az egri szkesegy-
hzbl s Szent Mihly templombl mindent, mi a kat hoi i kus val l sra emlkeztetett,
ki dobt ak s a kpt al annak a vr ban sehol sem adt ak hefyet az istentisztelet vgzsre.
Forgch Sitmon, ki 1567-tl 1569-ig volt egri kapi t ny, a& Eger mel l et t i Fel nmet re pro-
t est ns lelkszt helyezett s az ottani ftemplombl a kat hoi i kus papokat ki zr t a.
(Verancsics levelei Miksa ki rl yhoz s Olh Miklshoz. Verancsics Antiail. . . sszes mun-
ki . I X. 196., 197., 211., 273. Srs Pongrc: Ghimesi Forgoh Simon br
1
. Szza-
dok. 1899. 698., 699. Srs P : Verancsics s Forgch Simon. M. Sin. 1897. 408. s
kv.) Radczy Ist vn, egri pspk s ki rl yi hdl yt art , a Szent Mihly templomot visz-
szaadtia a kpt al annak. Rudolf ki r l y ia pspknek e tnyt 1580. febr. 26-iki oklevelvel
meg is erstette. (Katona: H. C. XXVI . 96. Fejr: Codiiciill. 105. lap. ), de a protes-
t nsok mg 1580-ban ki zt k a nevezett templomibl a kanonokokat s belle & katho-
i i kus szent szerelvnyeket j r a ki dobt k. (Katona: u. o. Fejr: u. o.)
p r d i k t o r kldse egyet jelent-e azzal, hogy a nevezett vekben Eger-
ben r e s i d e n t i a is llt fenn, st, hogy nem jelentheti-e ppen ellenkezen
azt i s, hogy amaz vekben Egerben n e m volt rendhz, n e m volt residen-
tia? Mi csak azt vesszk tagadhatatlan tnynek, hogy Egerben 1561 s 1596
kztt ferencesek v o l t a k , ( m k d t e k , de nem 'azt is, hogy ez idben
ott rendhzuk is lehetett. Hisz, mint albb mg bvebben ltni fogjuk, a
ferences atyk sok-sok helyen mkdtek a trk terleten s protestnsok
kztt mint prdiktorok, missionriusok, bujdos lelkipsztorok ezer ve-
szedelemtl krnykezve, ezer vsszel dacolva, minden percben elkszlve a
fogsgravetsre, a kizsre, a megknzsra, a hallra, anlkl, hogy az
illet helyen rendhzuk tett volna. Avagy: tegyk fel, hogy 1561 s 1596
kztt, abban az idben, amikor a kirlyi helytart, st maga a kirly sem
voltak kpesek az egri kptalant a templombl val kidobstl megmen-
teni, a f e r e n c e s e k ! valban (megmaradhattak egri templomukbain s
rendMzukbain, akkor is biztos, hogy abban a rendhzban az letk nemt
volt valami nyugodt s kellemes.
Brtmilyen formn tartzkodtak a ferencesek 1561 utn Egerben,
1596-ban, midn (okt. 13.) a trk Egert e'Jfoglalta, ismt meneklnik kel-
lett a vrosbl. Ugyanekkor a kptalan is elhagyta Egert.
592
Hogy a ferencrendi atyk miknt jrtak el a trk iga alatt snyld
vrosban is a katholikusok lelki vigasztalsa vgett, errl mg albb, a trk
vilgirl szl fejezetnkben fogunk bvebben megemlkezni. Itt most csak
azt jegyezzk meg, hogy a ferenerendieknek 1596-tl 1687-ig nem volt rend-
hzuk Egerben.
Mikor vgre, 1687 dec. 17-n, az egri vr ismt magyar kzre kerlt,,
a ferencesek megint felllthattk egri residentijukat. Mr a vr bevtelnek
napjn bejttek a vrosba.
593
A papi tnykedseket eleinte a szkesegyhz-
ban, majd 1748-ig egy, (keresztny templomm alaktott trk mosban
vgeztk. Els lakhelyk a rgi ferencrendi convent volt, melyet azonban
mg 1687-ben a minoritk kaptak meg, mg! Feriesy Gyrgyi pspk
a salvatorianusok rszre j helyet jellt ki, melyen a np alamizsnjbl
alacsony residentit ptettek maguknak. Ez a residentia 1713-ban convent
rangjra emeltetett s az atyk benne laktak 1714-ig. 1714-tl 1756-ig plt
az j convent. A f jtevk, kik ptst lehetv tettk, Erddy Gbor grf,
egri pspk (17151744), Kiss Jnos, egri nagyprpost, Kohry Istvn,
594
Pspky Andrs s Kiss Jnos, egri kanonokok voltak. Harangot a ference-
502
A kpt al annak -efis menedkhelye Kassa volt (1597. 38. tc.), azutn Nagyszom-
bat (1609. 10. tc. ), azut n Jszvr (1613. 3. t c. ). azut n megi nt Kassa (1649. 38. tc.),-
ahonnan 1687-bem, a t r knek Egerbl val ki zse utni, megi nt visszatrhetett Egerbe.
693
Fridrich kzli az er r l szl hi t el es Okiratot.
594 Fridrich-ul : Kohnyi , keresztnv nlkl, Kohr y I st vn egri kanonok vol t
1712-tl 1733-ig, Kohnyi nev egynt az egri kanonokok kzt nem t al l t unk. Ld. az.
1840-iki Egr i Scbematismust.
seknek II. Rkczi Ferenc fejedelem adott. 1704 febr. 1-n az atyk a fejede-
lemtl oltalomlevl et is kaptak. Az j templomot 17361755-ig ptettk.
Ennek fjteviknt Aranyossy Ferenc s Piispky Andrs, egri kanonokok
szerepeltek, Ms jtevk oltrkat s szszket lltottak az j templomban.
1900-ban az egri convent a megszntetett salvatorianus provincibl a kapisz-
trnusba kebelieztetett, melyben ma is fennll.
595
Egerben a minoritknak is van conventjk (a Sz. Antalrl nevezett
rsgben). Az atyk 1687-ben jttek a vrosba. Leteleptjk Reggiani Jnos,
tartomnyi fnkk volt. A marianusok rgi conventjt kaptk meg, melyet
Fenesy Gyrgy
596
(168 71699), Barkczy Ferenc grf (17451761) s
Esterhzy Kroly (17611799) egri pspkk segtsgvel ptettek ki.
597
Egervr.
Vas megye, vasvri jrs. ptette Egervri Lszl bn s Egervri
Bricius (Bereck), tinnini pspk, 14971511. A salvatorianusoknalk szent-
lleki rsgbe tartozott. Forster Gyula br (Magyarorsz. meml.) tvesen
tartja pllos 'kolostornak. Ndasdy Tams kegyr a templom felszerelst,
kivve a sekrestyebelit, elvitette (Gyngysi levlt.).
598
1554-ben mg fenn-
llt. 1558-ban mr nincs meg.
599
S. Eliae. (Ld. Modric.)
Eng. (Ld. Nagy-Eng.)
Enzersdorf. (Ld. Bcs.)
Enyed. (Nagyenyed.)
Als-Fehr megye. A salvatorianusok 1542-, 1548-, 1550- s 1552-ben
ide prdiktort rendeltk.
600
A minoritknak itteni, ma is fennll residen-
tijt 1727-ben alaptottk. Az atyk
1
azta kezelik a plbnit is.
601
595 Fridrich: i. h. I. 51., 59. I I . 138. s kv. Nagy Bni : Hg. Est erhzy. 30.
Kaizer. 1913-iki Kap. Schern.
596
E nvnek leghelyesebb al akj a : F e n esi s y. (Ld. Nagy Ivn. ) Pray-nl (Speci-
men) rosszul : Fnyessy. Az 1913-i Minorita Schematismusban a kereszt nv ' tvesen:
Ferenc.
697
Fenesy Gyrgy pspk 1696-ban a salvatorianusok- s minoritiknak a prae-
cedentia (a rgisg szerint val rangbl i elsbbsg) mi at t t madt vi t j t helyesen dn-
t t t e el a sal vat ori anusok j avr a, mer t a sal vat ori anusok akr residentivali, akr resi-
dent i a nlkl, csak prdi kt orai k rvn), valban elbb voltak. Egerben (15611596),
mi nt a mi nori t k, aki k persze ar r a hivatkoztak, hogy k a rgi magyar conventualisok
jogutdai, holott, mi nt t udj uk, nem voltak azok.
598
Valamennyi adat Kaizer-bl.
599
Bunyitay.
000
Bunyitay.
601
1913-i Min. Nvt.
1>5
perjes.
A protestantizmus Eperjest is meghdtotta magnak.
602
Az 1619-iki
orszggylsen a katholikus rendek panaszkodtak, hogy Eperjesen hitfeleik-
nek nagy bntets terhe ailiatt megtiltottk, hogy istentiszteletre a szomszd
falvakba jrjanak.
603
Azoknak a panaszoknak, melyeket a katiholiikusok az
1649-iki orszggylsen hitfeleiknek a vrosokban val elnyomsrl elad-
tak, j rszk Eperjesre vonatkozott.
604
Az 1659-iki orszggylsen ismt
panaszok hangzottak el a katholikusoknak Eperjesen val bntalmazsa,
elnyomsa miatt.
605
1667-ben Eperjesen' megnyitottk a luthernusok fiskoljt. Annak
a jogvitnak ismertetst, mely e tnyt megelzen a kirly, s az eperjesiek
kztt folyt, itt eltmellzzk.
606
602
E vrosban s krnykn a prot est ant i zmus mr 1530 el t t elterjedt. (Lampe
Ember: suz. 1525. vhez.) 1531-ben az egri pspk az eperj esi prdi kt ort el fogat t a.
(Egyht. Emi. I I . 171.) Lut her 1544-iben, Tehet, kt levelet i nt zet t az eperjesiekhez, de
egyet bizonyosan r t neki k. (Rvsz I mr e: Dvay-Bir Mt ys. 52. Katona: H. C.
XXI . I. 433.) Ld. mg a Br t f nl mondot t akat .
60s F
e
j r : Codicillus. 41. d. 74., 75. lap.
604
me, az Eper j esr e vonatkoz panaszok: A ml t orszggyls (az 1646/47-iki)
idejn, midn a vrosban idz ki r l yi biztosok kedvrt egy kat hol i kus pap szent mist
mondott, az egsz vros f egyver t ragadot t s a papot, val ami nt a biztosokat maj dnem
meglte. (Ennek az eset nek mshol is van nyoma. 1647. mrc. 26-iikn ugyanis a ki r l y
Eper j es vr ost szmadsra h vt a fel ami at t , hogy az eper j esi ek egy j ezsui t t , ki a
kirlyinak az erdlyi fejedelemhez men biztosai (kvetei) k sret ben vol|t, a kvetek
megkrdezse nlkl a kat hol i kus valls, az szajbadsga s a ki r l y tekintlye srel-
mvel " vrosaikbl ki kerget t k. Canc. Exp. 1647. 74. mrc. 26. Ezzel ugyanegy ven a
ki r l y ama levelinek fogal mazvnya is, melyet a ki r l y ugyanez gyben Tassy Gsprhoz
s Mosdsy Imrhez intzett.) Ha egy kat hol i kus meghal, a vros /hatsga a hallrl s
a t emet srl jelentst kvet el j mi eddig nem volt szoksban. Ezel t t a l ut hernusok
prdi kci j a al at t a kat hol i kusoknak szabad volt a vrosbl ki menni k, most pedi g nem
szabad neki k. A rabokat a br t udt n k vl kat hol i kus pap, vagy vilgi kat hol i kus nem
l t ogat hat j a meg. A szentsget i s csak a br engedelmvel szabad a rabokhoz vi nni . Ha
egy kat hol i kus rab gyns vget t papot kr et maghoz., a Pjap csak egy l ut her nus
ember k sret ben mehet a rabhoz. Ez azrt van, hogy a l ut her nus rabok ne hallhassk
a kat hol i kus pap inteltnt. A katholikusoknjalk nincs helyk val l suk gyakorlsra. K-
rik, hogy a vrosban lev irgi kolostort adj k t nekik. Az evanglikusok er r e ezt
fel el t k: Az eperj esi kvet ek semmi t sem t udnak ar r l ia fegyveres tmadsrl valamely
kat hol i kus pap ellen (? !) A kat hol i kusok tisztessges temetsben rszeslnek. A rabokat
a l ut her nus lelksz szi nt n csak gy l t ogat hat j a, mi nt a kat hol i kus pap. A kapuk
el zrst illeten ugyanaz a rend ll fenn a l ut hernusokra, mi nt a kat hol i kus okra
nzve. - (OJcolicsnyi: Hi st . Dipl. App. 95,, 98.)
60s a kat hol i kusok krmenet t megzavart k. A kat hol i kusokat kut yknak neve-
zik, fenyegetik. Ha hzassgr a akar nak lpni, nagy t axt fi zet t et nek velik a prot est ns
lelksz rszre. Nem engedik meg nekik, hogy a vrosban hzat vegyenek.
600
Ld. Conc. Exp. 1666. 84. ptf, 11. 170. jul. 21. 166T. 173. jk, &
Ld. mg: Angyal Dvi d: Ksmr ki Thkly Imire. M. Trt . Ef et r . 1888., 1889. 28. lap.
V. . Rvsz Kl mn: A kassai reformt us fiskola. Szzadok. 1908. 123. s kv.
A 'katholikusoknak Eperjesen sem templomuk, sem kpolnjuk nem
volt. Mint fent hallottuk, a kathoiikus rendek az 1649-iki orszggylsen
krtk, hogy a kirly egy, i vrosban lv rgi, elhagyott kolostorit adasson
t hitfeleiknek istentiszteletk cljaira. A rendek
1
emltette kolostor rgente
a karmelitk voit, kik 1529 krl elhagytk s e kolostorban a vlfrosi bort
s gabont tartott.
007
1655-ben a srosi katholikuslok s a sebesi ferencren-
diek is krtk a kirlyt, hogy e kolostort a katholikusok birtokba juttassa.
III. Ferdinnd kirly teht 1655-ben kit rendeletet adott kai ai kolostornak a
katholikusok rszre val tadsa trgyban, az egyik a szepesi kama-
rhoz, a msik Eperjes vroshoz volt inltlzve.
608
E rendleleteknek a vros
e lenllsa imjiatt nem lett foganatjuk. (Messze van mg az 1671-i'k vvel
kezdd korszak, a protestns vrosok mg knnyen veszik a kirly szavt.)
A sebesi atyknak, kik t-tjrtak Eperjesre, hogy az ott lev katholikuso-
kat lelki vigasztalsban rszestsk, magnbzalknfc kellett aiz istentisztele-
tet vgeznik sok csfsg s gytrelem killsval.
609
I. Lipt kirly
1659-ben s 1660-ban jabb rendeleteket adott ki a jelen trgyra nzve,
az 1659-iki rendelet a ndornlak szlt, az 1660-iki megint magnak a vros-
nak.
610
A vros megint nem engedtelmeskede tt a kirlynak, valamint azlt a
rendeletet is figyelmen kivl hagyta, melyet i jelen gyre nzve 1661-ben
kapott ismt a kirlytl.
611
Vgre, 1671-ben a kirly, csak gy, mint Brt-
fra, Eperjesre is elkldte Brsony Gyrgy, vradi psipkt s szepesi pr-
postot, valamint Holl Zsigmondot, a szepesi kamara tancsost, mint biz-
tosait, hogy a szban forg kolostor gyben valahnai rendet tegyendk. Biz-
tosai utastsban a kirly Eperjest illeten szri-szra azt irta, amit Brt-
ira vonatkoz utastsukban irt,
612
csak hogy Eperjesre nzve mg ezt
is hozztette: Mondjk meg a vrosnak, hogyha az gyet (bksen) nem
hozzk rendbe, lehet, hogy a fiscus lzads, tiltott gyllsek, csszri Ikato-
nL'ik elfogsa s meglse miatt a kolostorhoz tartoz javakat azonnal (lefog-
lalja, s azzal is ijesszk az eperjesieket, hogy vrosukba mg a mostaninl
fi07
Hogy a kolostor rgente a karmel i t k volt, Kaizer r j a s az 1913-iki Kapisztr.
Schern. Ez utbbi hivatkozssal
1
Fejr Codex Diplomaticus-ira. X. 7. pag. 901. Hogy
a kolostorban a vros bort s gabont tartatott}, Fridrich r j a : I I . 129. s kv. Taln
nem kell bvebben bizonytanunk, hogy a kar mel i t k Eperj esrl a prot est ant i zmus mi at t
tvoztk.
608 Fridrich: i. h. a kamarhoz i nt zet t rendeletet in extenso kzli, a vroshoz
intzettet nem emlti. Mi mind a kt rendeletet eredeti fogalmazsban olvastuk. Conc.
Exp. 1655. 197. j un. 29. 223. j ul . 4.
609 Fridrich: i. h.
610 a Wesselnyi Ferenc grf, ndorhoz i nt zet t rendeletet Fridrich esak etmliti.
Ld. eredeti fogalmazvnyt Conc. Exp. 1659. 61. mrc. 13. A vroshoz intzett rende-
letet 1660. mj . ^-ikrl Fridrich a maga egszben kzli. Ld. e rendeltet Fejrnl
i s. Codicill. 136. drb. 235. lap.
011
E rendelet emltve Fridrich-nl.
612
Ld. fent Brtf-nz.
is nagyo^b nmet rsget tesznek.
613
Ennek az intzkedsnek mr lett
eredmnye. kirlyi biztosok s Mannsfeld Ferenc Henrik grf, eperjesi) ka-
tonai parancsnok (ez volt a ftnyez, ez hinyzott 1671 eltt) pr. 17-n
trgyalni kezdtek a vrossal. A trgyals hrom napig tartott s a vge az?
lett, hogy az eperjesiek a kiarmllitk elhagyott kolosttorit s a hozz tar-
toz tempjlbmot tadtk a salvatorianusoknak. Az atyk j birtokukat 1671..
pr. 19-ikn fogllailtk el.
614
1672 jul. 7-ikn a kirly parancsra mi n d e n eperjesi templomot
elvettek a 'luthernusoktl. (gy fordult a kocika.) A tt tempjlbmot szintrt
a salvatorianusok kaptk meg, de azutn a 'minoritk lett, kik a XVIIE
iszlizadban is birtokban voltak. Ekkor mr a jezsuitk is imfegtelepedtk a
vrosIBan. Csakhamar megint megvltozott a helyzet. Az 1672-ik v mig l e
sem/ tlit s Eperjes a felkelk (a bujdosk) hatalmba kerlt (szept. 28.) -
Ekkor a kathlikus vilgi papoknak s szerzeteseknek meneklnik kellett
a vrosbl s megint minden templm a luthernusok lett.
615
A salvatoria-
nusok Eperjesre, mg mikor a felkelk kezn volt, vissza jhettek. Igaz,
hogy telmiplomukat s residentijukat nem kaptk vissza, de Kap y Gbor
hznl vgezhettk a kathlikus istentiszteletet.
616
1673-ban a vros megint
faj kirly lett. A salvatorianusok csak gy, mint a tbbi szerzetes, vissza-
kaptk templomukat s rendhzukat. Volkra Ott grf, a kamara enke s
Szegedy Ferenc, egri pspk, a nmet katonasg segtsgvel megint minden
templomot elvettek a luthernusoktl. A plbniaitempllomot Horvth-
Gyrgy, egri kanonoknak, a magyr templomot a jezsuitknak adtk. Kevs-
sel ezutn, a vros a plbnos vlasztsnak jogt elvesztvn, a kir% pl-
bnosnak lis egy jezsuita-atyt nevezett ki. A protestnsok 4 lelksznek,
10 tanrnak s 400 protestns dliikbak tvoznia kellett Eperjesrl. A vros
iskolja is a jezsuitk) kezre jutott. Tbb szz i fj sereglett ssze, hogy, az:
atyk vezetse alatt tanuljon. Csak egy rszk trt a kathlikus hitre, a
tbbi protestns maradt. A sailvatoriantisok kolostorukat jjptettk.
61 T
A kirly elrendelte, hogy a tancsba s a vrosi tisztsgekre katholikusokiat
is, de a jegyzsgre csak katholikust vlasszanak. (Ugyangy intzkedett
Kassra, Kzsmrkra s Lcsre nzve is.)
618
A katholikusok rme azonban ezttal sem tarthialtott sokig,. 1682-ben
Thklyk lettek Eperjes urai, kik megint minden szerzetest kiztek a v-
rosbl Egy ferencrendi atyt trgys szekrre tettek, azutn a szekeret vele
613
Conc. Exp. 1671. 7. jam. 10. 77. mrc. 3. Fridrich csak ii biztosoik ki kl -
dsnek t nyt emlti, ut as t sukat nem i smert et i , st nem i s eml t i
614
Fridrich7 1 h.
615
Fridrich: i. h. V. . az albb i dzet t forrsokat .
610
Fridrich: i. h.
617
Fridrich: i. b. Korneli: Fr agment a. 346. s kv. Szilgyi Sndor : Zr i ny
Pt er s t r s ai ligja. 88. Otrokocsi Fris F' erenc kzi rat a.
618
Conc. Exp. 1673. 338345. dec. 6.
egytt flbortottk. Az atya Sebesre meneklt. Fleischhacker br a salva-
"iorianusok hzt lebontatta, kveibl luthernus iskolt s polgri hzalkat
pttetett. Az atyik templomnak tabernaculumt, oltrait, kpeit, szobrait
a luthernusok meggyalztk. A feszletet sriba dobtk, megtapodtk.
mde Thkly k dicssgnek is.-halmar vge lett Eperjesen. 1685-ben
Schultz tbornok visszaszerezte a vrost a kirly szmra, aki 1686. jun.
21-ikn elrendelte, hogy a luthernusok ptsk fel a saivatorianusok lerom-
bolt kolostort. Az atyk, kik ideiglenesen egy, rgi residentijuk anyagbl
melt hzban laktk', bartsgosan megegyeztek a luthernusokkal!, gy,
hogy ezk latz j rendhz ptsre 4000 forintot tettek le s ezzel minden
tovbbi ktelezettsgtl megszabadultak. Az emltett sszegbl s mg a
hvek alamizsnjbl felplt az j kolostornak egy szrnya s egy szen-
tly. Mindez 1696-ban legett, de a tz okozta krt j emberek segtsge ha-
marosan jvtette. Mr 1697-ben convent rangjra emeldtt a residenti.
17271734. plt ki mg hrom szrny. A ifjtevok a Klobusiczky- s ai
/e/czer-csald voltak. Alaptvnyokat tettek mg: a Splnyi-, a Peth-, a
T urcsnyi*, a Mrissy-, az Ezerniczky- s ms nemes csaldok. Az j,
nagy templomot egszen Klobusiczky k pttettk. Ennek az ptse 1708-tl
1718-ig tartott, csak a homlokzat bevgzse ksett 1728-ig. 1888-ban nagy
tz puszttotta i conventet s a templomot. Mind a kettit csakhamar kijav-
tottk. 1900-ban az eperjesi conventet a megszntetett salvatorianus rend-
iartomnybl a kapisztrnusba kebeleztk, melyben ma is fennll!.
619
Mint lttuk, Eperjesen a minoritknak is volt conventjiiik. Ezt II. Jzsef
sszr szntette meg.
Eszk. (Osjek.)
A trk az itteni srgi conventet img a mohcsi vsz eltt elpuszt-
totta. Az atyk Antin faluban (Szierm megye) ptettek egy kis residentit.
Ksbb Eszken j ra megtelepltek, de itteni- residentijukat a trk
1687-ben megint lpuszittotta. 1705-ben megjtottk. 1709-ben I. Jzsef
kirly engedetni,vdll az j vrban j rendhz s templom ptst kezd-
hettk meg.
620
1718-ban az eszki jezsuita-missio fnke, ki egyben eszki plbnos
volt, a kvetkez panaszt terjesztette Keresztly gost, szsz herceg, herceg-
prms s esztergomi rsek el: Az eszkii vrban lev ferencrendiek, a kz-
jra s az Isten dicssgre hivatkozva, vasr- s nnepnap is hordatnak
anyagot ptkezskhz. A plbnos ezrt szeretettel megintette ket, st
htkznapra mg lovait is feajnlotta szolglatukra, de csak goromba vllaszt
kapott. A plbnos teht kri a primst, hogy, mivel
1
az eszki plbnia az
619
Fridnicli: i. h. I. 49. I I . 129. s kv. 1913-iki Kap. Schern.
620
Kaizer. 1904-iki Eorv. Cyr. s Meth. Schern.
esztergomi rsek joghatsga al tartozik,
621
ez gyben tegyen rendet. Meg-
jegyzi mg ia plbnos, hogy a ferencesek (rtsd a boszniai provincia atyit)
egsz Szlavniban, ahol plbniik vannak, vasr- s nnepnap is imJvei-
tetik fldeiket a parasztokkal, itovbb a ferencrendi nnepket nagyobb
becsben tartjk, mint az Egyhz ltalnos nepeit s mint ktelezket hir-
detik ki ket.
622
1737 jun. 21-ikrl jabb panaszt olvashatjuk az eszki jezsuita-
plbnosnak ,az eszki ferenerendiek ellen. (Most a panasz Esterhzy Imre
grf, hercegprimshoz volt intzve.) A ferencesek, rja a plbnos, templo-
mukban az engedelme nlkl egy egyermeket temettek el, mi srti a prms
jogt, mint s u m m u s O r d i n a r i u s-t (illetkes fpsztor, megys
pspk). Egybknt is az atyk kevss engedelmeskednek: a prims ren-
deleteinek. A keresztjr napokon val krmeneten nem vesznek rszt. Azt
mondjk, rajtuk rsztvennik nem szoks, holott a plbnos e rszben
a tridentumi zsinatra hivatkozott. A prims, vvn e panaszt, kemny
hangon irt, szmonkir levelet intzett a ferencesekhez.
623
Mindarrl, mit az imnt idzett kt levlben olvastunk, nein mondha-
tunk tletet, mirt nem rvnyesthetjk azt az elvet, hogy audiatur et
altera pars".
1757-ben az eszki conventet a boszniai provincibl a kapisztrnusba
kebeleztk. II. Jzsef az altyknak meghagyta templomukat, de conventjk-
bi a jezsuitknak volt kis residentijba kltztette ket t, ugy hogy most
eg messze laknak templomuktl. 1900 ta az eszki coinvent a horvi-
szlavonorszgi Szent Cyrillus- s Methodiusrl nevezett rendtartomnyba
tartozik, melyben ma is fennll.
624
(Ld. mg Eszkre nzve a, Mria-Gyd-nl, kegykprl mondottakat.)
Eszjken a kapucinusoknak is van conventjk, mely 1703-ban alap-
tdott.
62
*
Esztelnek.
Hromszk megye. Lossteiner Leonard atya szerint mr 1523-ban kaptak
itt a csksomliyi atyk egy ikis kpolnt. Benk Jzsef s Lakatos Istvn
szerint 1677-ben itt rendhzuk volt.
62
"
6
Kaizer azt rja, hogy 1696-ban a
621
Az orszgban tbb, az esztergomi rseksg terletn kivl fekv plbnia t ar -
t ozot t mi nt e x e m p t us , ki vet t az esztergomi rsek joghatsga al. gy pl. Sze-
ged is. Eredetileg a veszprmi egyhzmegye t erl et n fekv Buda s a vci egyhzimegye
terletn fekv Pest is, mi nt exempt ua plbnik t ar t ozt ak az esztergomi rsk j ogha-
tsga al.
622 pri
mm
Levlt. Arch. Vet. Eccl. fase. 39. in. 440. A jezsuita-plbnos eredeti levele^
623 p
r
i
m%
Levlt. Arch. Vet. Eccl. fasc. 39. n. 440. A jezsaiita-pJlbno eredeti levele..
Raj t a a pr i ms emltett, szmonkr levelnek a fogalmazvnya.
624
Kalmr. Kaizer. Id. scliem.
023
1892-iki Kapuc. Sehem.
626
1 901-i'k! Erd. Stef. Sebem.
minoritk adtk t az erdlyi ferencrendieknek. (Errl az id. Schern.-ban
nincs sz.) (Ld. Kzdivsrhely-nl.) A residentit az atyk a szentlct
geleneei plbnos: Nagy Mzes jvoltbl megnagyobbthattk! s gy
1721-ben convent rangjra emeldhetett.
627
A kirlyi jra adomnyozs, megersts s klns prtfogsbavevs
e convenir nzve 1742. dec. 3-lkn trtnt. A kirlyn az atyknak e con-
ventbe s tartozkaiba val bevezetst s beiktatst 1743. mrc. 8-ikit
rendelte l). A bevezets s a beiktats megtrtnt 1743 nov. 2-ikn.
628
Volt itt szkely npiskola, de megsznt. 1891-ben a conventet a rend-
tartomny kltsgn megjtottk, de ma is rossz llapotban van.
62-9
Esztergom.
A ferencrendieknek els magyarorszgi rendhzuk Esztergomban volt,
a kirly s az orszg legfbb papjnak szkihelyn. Mivel a kisebb test-
vrek legksbb 1228-ban mr Magyarorszgon voltak, gy esztergomi haj-
lkuk keletkezst legksbb erre az vre! kell tennnk. Ugyanebben az
vben megalakult mr egri conventjk is, de csak az esztergomi ut n.
6 3 0
1239-ig a magyarorszgi Szent Ferencrendi rendtartomnyt
e s z t e r g o mi i - n a k hvtk.
631
Az esztergomi conventet II. Endre kirlyunk alaptotta, de nem, mint
egy helytt olvastuk, 1235-ben,
632
hanem a fentiek szerint mr 1228-ban.
(1235-ben legfeljebb a convent ptsnek befejezse, vagy a convent kib-
vtse trtnhetett.) Hiszen Esztergomrl, minit
1
az egsz orszgra kiterjed
provincinak (rsgnek) szkhelyrl, az 1235 eltti idbl 1233- s
1234-bl mr okleveles adatunk is van,
633
hogy ne lett volna ott teht
mr 1235 eltt convent!
I. Lipt kirlynak egy oklevelben
634
azt olvassuk, hogy az esztergomi
conventet IV. Bla kirly alaptotta. Ez, gy egyszeren mondva, tveds.
IV. Bla a comventnek csak ujraallaptjaknt szerepelhet a trtnelemben.
A nagy kirly, az egsz orszgnak msodik megalaptja, valban az eszter-
gomi convenitet is jjpttette s ide temettk t magt, nejt s mg
elttk a srba szllt legkedvesebb, hozzjuk mindvgig h fiukat: Bla
herceget.
635
Flp esztergomi rsek a bartok templombl jog ellen
627
U. o.
628
Gyngysi convent levltra. Erdlyi falda.
620
l d. Schern.
630
Ld. fent a mari anusok t rt net ben s Egernl i dzet t f or r sai nk
631
Ld. u. o.

32
1882/3-iki Min. Nvt. 118., 119.
633
Ld. fent a maniainusok trtnetben,
634
Gone. Exp. 1688. 417. szept. 20.
635
Szilgyi-Marczali. 542., 543. V. . Kaizer.
elvitette s sajt szkesegyhzban temettette el" a kirly tetemt, melyet
ekkor a szerzetesek vrkkel vdtek s melyrt ksbb addig perlekedtek,
mg a ppa vissza nem itlite nekik. Csak ezutn tettk a kirlyi holttestet
vgs nyugalomra a kisebb testvrek esztergomi templomban a Boldogs-
gos Szz oltra eltt.
636
Mikor Bla kirly a bartok esztergomi uj otthont
elkszttette, nnepies, dszes menetben vezette be oda az atykat, elttk
fehr zszlt vitetvn.
637
Mennyire szerette ht IV. Bla a ferencrendieket
s az a jelvny, mely alatt klet esztergomi uj hajlkukba bevonultatta,
mennyire megfelelt a kisebb atyafiak, Assisi-ii Szent Ferenc szellemnek!
A ferenceseknek Esztergomban mr az rpd-korban kt conventjk
volt: az egyik s csak errl irjk, hogy II. Endre alaptotta s IV. Bla jra-
alaptotta, a mai, belvrosi (kirlyvrosi), Szent Annrl nevezett ferenc-
rendi convent, a msik a mai, vzivrosi apcazrda helyn.
1380-ban Esztergomot az a kitntets rte, amely egyszersmind egyik
nem megvetend bizonytka haznk akkori llsnak is az eurpai lla-
mok kztt, mert hisz akkor a kisebb testvrek rendje is na g y tnyez volt
a vilgban, sokkal nagyobb, mint imm'a, igen, az a kitntets rte, hogy
falai kzt tartotta az egsz Szent Ferenc-rend egyetemes kptalant.
638
Mint a marianusok s a salvatorianusok trtnetbl tudjuk, 1448-ban
Esztergomot (mind a kt conventet) elvettk a conventualisoktl s az obser-
vansoknak adtk. Az observansok vicarijban eleinte Esztergom a szcsnyi
rsghez tartozott, de azutn anr 1462-ben a nevezett vicriban is
kln rsg szkhelye lett.
639
1495-ben nem kisebb ember volt esztergomi
hzfnk, mint Temesvri Pelbrt.
640
Az esztergomi conventbl hvtk meg
a kalocsai rseki szkre Tomori Pl testvrt is.
641
A salvatorianusoknak 1542-iki fabuljn Esztergom mg szerepel,
1544-iki fabuljukon azonban mr hiba keressk nevt. A trk miatt el
kellett hagyni ok az atyknak si helyket.
Mint mr a marianusok
5
s a salvatorianusok trtnetben eladtuk,
Esztergomnak a trktl val visszavtele utn a salvatorianusok mindjrt
visszajttek a vrosba, de azutn az 1689-iki lazariana decisio e helyett a
marianusoknak tlte oda s a salvatorianusok hiba kzdttek ksbb,
hogy visszakapjk.
Szchenyi Gyrgy prims, esztergomi rsek, az esztergomi ferente-
636
Szilgyi-Marczali : u. o.
037
1903/4-iki Marian. Schern.
838
Kaizer.
639
Kaiser. Azt az iadatot, hogy Esztargoim az observansok vioarijban csak
1465-ben l et t rsgi szkhely, Kaizer okleveles alapon cfolja meg.
640 u. o.
641
Szermi Gyrgy emlkiratban s Tomori Pl nak Frakni r t a letrajzban
ol vast uk ezt.
sekre hagyta fejrmegyei, 15.000 forinton vett cskiakvi birtokt. I. Lipt
kirl'y ezt az adomnyozst 1688. szept. 20-ikn megerstette.
642
Szljunk most kln-kln a kt esztergomi conventrl.
A k i r l y v r o s i , S z e n t A n n r l nevezett conventrl az
1903/4-i Marianus Schematismus hatrozottan rja, hogy IV. Bla (jobban
mondva: II. Endre) alaptotta.
A v z i v r o s i , S z e n t K e r e s z t r l nevezett conventrl nincs
adatunk, hogy mr az rpdkorban fennllt, de ezt tagad adatra sem akad-
tunk. Farkas Seraphinus azt rja, hogy rgi convent, melyet rgen Szent
Lszlrl neveztek. Eszerint nincs akadlya annak, hogy ennek a convent-
nek az alaptst is az rpdkorra tegyk. Htha ez is mr II. Endre kor-
ban ltrejtt? A kt helynek, ahol a kt convent llit, egymstl val elg
nagy tvolsga lehetv teszi ezt a feltevst. Ms vrosokban is alaptottak
egyazon idben kt rendhzat, mg az jabb idben 'is
:
, mg pedig egyazon
rendtartomnyhoz tartozkat. (Pl. Kismartonban, hol a marianusok rszre
Esterhzy Pl herceg, ndor, conventet s residential alaptott s a resden-
tit is c o n v e n t t akarta fejleszteni.) De lehet, hogy a vizivrosi con-
vent mg az rpdkorban ugyan, de csak II. Endre kora utn jtt ltre.
Az az egy bizonyos, hogy az 1531-iktl az 1542-ig terjed vek tabu-
Iin mindg csak e g y esztergomi guardin szerepel (Bunyitay. Egyht. Eml.
II. kt. II. fgg.). gy teht legalbb 1531-ben Esztergomban mr csak e g y
convent volt. Melyik sznt meg ekkorig a kett kzl? Avagy egyik sem
sznt meg gy, hogy elpusztult vagy lakatlann vlt volna, hanem csak az
trtnt, hogy az egyik elvesztette convent-rangjt s a msiknak flUijv
lett? Farkas Seraphinus azt rja, hogy a vizivrosi conventet a trk bon-
tatta le. De ht, hogy rte meg a trk idt ez a convent: mint convent vagy
mint filia, vagy mint mr nem is lakott rendhz?
Mind e krdsiekre eddigi kutatsaink alapjn nem tudunk megfelelni.
Sok fnyt derthetnek rejuk az oklevlgyjtemnyek (Theiner, Fejr, Wen-
zel stb.) s a pozsonyi, valamint ia gyngysi convent levltrban rztt
anyagkincs. Ezeket kell kiaknzni. Ha, Isten segtsgvel, jelen munknkat
gy kipthetjk, ahogy szndkozunk, taln meg lesz benne a felelet a fenti
krdsekre.
A trk kizse utn a ferencrendiek mindkt rgi esztergomi hely-
ket megint elfoglaltk.
A K i r l y v r o s b a n uj conventjket 17001717. ptettk fel.
1875-ben az els emeletre reptettk a msodikat. 1883-ban a templomot
bell megjttattk s kifesttettk. 1886-ban jra fedettk a tornyot. Ez a
convent ma is fennll a marinus rendtartomnyban. Az atyk kezelik a
pilisszientlleki plbnit.
643
042
Conc. Exp. 1688. 417.
643
Farkas. Kaizer. 1903/4-1 Mar. Schern.
A V z i v r o s b a n , hol, nnt mondtuk, a rgi convent Szent
Lszlrl volt elnevezve, az uj convent 1727-ben plt fel, mg pedig a Szent
Keresizt tiszteletre. Mg a k i r l y v r o s i conventet II. Jzsef m!eg-
hagyta,
644
a v z i v r o s i t 1786-ban eltrlte. Ksbb e convent plet-
hen helyeztk el az jonnan flszentelt papok tovbbkpz intzett, mint
Farkas mondja, ia Presbyteriumot,
645
maj d 1850-ben ide helyeztk
Nagyszombatbl a szeminriumot. 1865-ben Szcitovszky Jnos, herceg-
prms, ide teleptette a Sznit Vincrl nevezett, szathmri congregatiobeli
apckat, kiknek ina is itt van a kolostoruk s iskoljuk.
046
rd.
Fejr megye. A trkk ell menekl bosnykokkal egytt idejtt
atyk templomot s kis kolostort ptettek tt maguknak. 1752-ig kezel-
tk a plbnit.
64
"
rsekjvr,
Az itteni conventet, a marianusok rszre Pzmny Pter bbornok,
esztergomi rsek pttette sajt kltsgn. Alapkvt 1626-ban tettk le.
Az atyk 1629-ben foglaltk el. II. Jzsef 1786-ban gy intzkedett, hogy
az elaggottakat, a betegeket s a knn lelkszkedket nem szmtva, e
conventhez csak 18 szerzetes tartozzk, kik vi 1397 forintot kapjanak
a vallsalapbl. 1885-ben j ra fedtk a templomot, s a tornyot kereszttel
lttk el.
648
Falkc.
A rgi rsokban: Falkos. Mai neve: Urdomb. Vas megyben, a
muraszombati jrsban. plt 1393-ban. A marianusknak 1533-iki tabu-
Ijn mg szerepel mint a fejrvri rsg tagja. Azutn 1552-ben
elpusztult a trk miatt.
649
Far. (Ld. Lesina.)
Fejregyhza.
Alba Eccllesia. Nagy
l
-Kkll megye. 1437-ben plt. A salvatoria-
nusoknak erdlyi rsghez tartozott. 1558-ban mr nem llt fenn.
644 Ugy azonban, bogy el rendel t e
j
hogy a conventhez az el aggot t akat , a bet egeket
s a knn lelkszkedket nem szm t va, csak 19 szerzetes tartozzk, ki k a vallsallapbl
vi 1301 fori nt ot kapj anak.
645
Ebben a presbyt eri umban voltak t anr ok, mieltt aul i st k lettek, Haynald
Laj os s Simor Jnos is.
646
Nagy Bni : A mar. feir. I I . Jzs. k. 578.., 579. Farkai: Scriptores.
647
Kaizer. Idzve: Keresknyi: Az rdi pl bni a t rt net e cm munkt
48 Farkas. Kaizer. Nagy Bni : H-g. Est erhzy. 31. Nagy Bni : A mar .
fer. II. Jzs. k 578., 585. 1903/4-i Mar. Schern.
649
Nagy Bni : A mar. fer. a XVI. sz. e. f. 533. s kv. Kaizer. Farkas.
1643-ban Haller Istvn grf ujra ferenceseket teleptett ide, kik azonban,
mert I. Rkczi Gyrgy ldzte ket, 1648-ban megint elmentek linnen.
650
Felfalu.
Maros-Torda megye. A salvatorianusoknak erdlyi rsghez tarto-
zott. Mr az 1542-iki fabuln sem szerepel. Az 1544-iki tartomnyi
kptalan ezt hatrozta: Bethlen Farkas s Kendy Ferenc krsre hajlan-
dk az elhagyott felfalui conventet ujra benpesteni, ha az utbb neve-
zett kegyr a testvreket az, ket Felfalurl eltvoltani akar (vagy
taln inkbb: az ott ket elcsbtani akar) luthernusok ellen megoltal-
mazza, maga sem ldzi ket s egy, minden rbri tehertl mentestett
jobbgyot rendel szolglatukra, mint confratert, azaz gondnokot.
Ugyanez a kptalan elhatrozta, hogy egy msik helyre (nincs megnevezve,,
hogy melyikre), br Bethlen Farkas kri, nem kld testvreket, mert attl
tart, hogy ha Bethlen meghal, a testvrek meglhetse nem lesz biztostva,
mivel a npbl a luthernus secta miatt a jmborsg mr nagyon kihalt.
Mint az 1544-ik utn kvetkez vek fabulibl megtetszik, az atyk
felfalui conVentjket nem lltottk fel jra.
651
Felssegsd. (Ld. Segsd.)
Fels-Szepes.
A marianusok volt. Van rla adat 1390- s 1400-bl. Bizonyra a
protestantizmus miatt pusztult eFii.
652
(Volt marianus convent Als-Szepesen
is. Ld. fent.)
Fogaras.
Fogaras megye. Bor Jzsef, nemes ember, 1735-b'en telket adott a
ferenceseknek, hogy rajta residentit ptsenek. A telek birtokban az
atykat 1736-ban kirlyi beleegyezssel bevezettk.
653
A szently alapkvt
1737-ben tettk le.
654
A kirlyi hozzjrulsrl, megerstsrl, adomnyo-
zsrl is klns prtfogsba vevsrl szll oklevl 1742. dec. 3-ikn
kelt. Az atyk bevezetst s beiktatst a conventbe s tarltozkaiba a
kirlyn 1743 mrc. 8-ikn rendelte el
1
.
655
A templom s a convent
1760-ban legett. Mind a kettt mg a XVIII. szzadban jraptettk.
Az itteni atyk ma is kezelik a plbnit.
656
650
Kollnyi. Bunyitay. Kaizer.
651
Kollnyi. Bunyitay.
652
Kaizer. Farkas.
653 gy olvashat ez ,a bei kt at srl szl hiteles oklevlbe foglalt ki rl yi adomny-
levlben. Gyngysi convent levltra. Erdlyi falda. Az Erd. Stef. Schern. 1901. azt
r j a, hogy 1736-ban a kamara adott t el ket az at yknak.
654
Id. Schern.
655 Gyngysi levltr. Erdl yi falda.
656
Id. Schern.
Fojriica.
Boszniban, a sarajevoi kerletben. Egyike ama hrom conven*
nek, mely a trk vilgban nem
1
sznt meg. A rgi, az els idkbl val
convent a vrosnak Pazarisce nev helyn plt. Eizt a trk 1463-ban
elpuszttotta. Ujat ptettek, teht a vrosnak Kriz nev helyn. 152l-ben
ezt is leromboltatta a trk, mert kbl volt. Helyette teht vlyogbl s
fbl ptettk conventet, mlyet 1798-ban s 1830-ban jraptet-
tek kbl. Mivel az alap gynge volt, 1863-ban lebontottk s nagyobb,
szebb conventet emeltek. A rgi templom helyett ptett ujat 1895-ben
szenteltk fel.
657
Francavilla.
Ma Mangjelos, Calma (ejtsd: Csalnia) filija Szerm megyben. A
conventualisok volt. Itt temettk el az els magyar provincilist: Jnos
francia herceget. A trk mr 1453-ban elpuszttotta.
658
Friedau. (Ld. Ormosd.)
Futtk.
Bcs-Bodrog megye. 1506-ban a saivatorianusok (observansok) jlaki
rsgben. 1526-ban elpusztult.
659
Flek.
Ngrd megye. A salvatorianusoknak szcsnyi rsgbe tartozott.
1546-ban megsznt.
660
(A trk s a protestantizmus miatt.) Mikor,
1554-ben, a trk Fleket bevette, a convent plett elpuszttotta.
1593-ban visszavettk a trktl Fleket, hova 1610 krl a saivatoria-
nusok visszajttek. Uj conventjk, mely Bosnyk Tams, fkapitny, tel-
kn plt, mg 1615 eltt legett. Az a'tyk teht jra elhagytk Fle-
ket. 1629-re Bosnyk fkapitny jra felpttette conventjket, ekkor
teht j ra visszajttek Flekre.
661
1675-ben I. Lipt kirly oltalomlevelet adott a vghelyek protestnsai-
nak
662
(a vgbeli magyar katonknak). A kirly levelt a protestnsok
gy rtelmeztk, hogy benne biztostva van szmukra a szabad valls-
gyakorlat. mde a kirly mg 1675-ben megmagyarzta levele rtelmt.
Eszerint a levlben csak az ellen biztostotta a vgbelieket, hogy ket
a kathoiikus vallsra knyszertsk, de nem adott nekik szabad valls-
657
1 89 5-iki Bosna-Argentina-i Schemajtiaimus.
658
Na,gy Bni : A ferences sziellem. 26. Kaizer. Farkas.
059
Kaizer.
660
Kollnyi. Bunyitay.
coi Fridrich: i. h. I I . 162. s kv.
662
Szalay Lszl : Magyarorsz. trt-. V. 168.
gyakorlatot, vagyis nem engedte meg nekik, hogy maguknak lelkszt
hozassanak, s nem adta nekik vissza tlk elvett templomaikat.
663
A
kirly levele Flekre is vonatkozott. Itt mind a luthernusoknak, mind
a reformtusoknak volt templomuk, melyet tlk 1673-ban elvettk..
Brmi volt a kirly emltett oltalomlevelnek az rtelme, tny, hogy a
fleki protestns katonk 1675 utn megint birtk templomaikat, de
a kirly oltalomlevelnek ellenre" a vr kapitnyai nem engedtk meg;
nekik, hogy a vrba protestns lelkszt hozzanak. (gy volt ez ms
vghelyken is.)
664
1682-ben a trk Thklyk segtsgvel jra elfoglalta Fleket s,
vrt felrobbantotta. Ekkor a salvatorianusok conventje is elpusztult.
A trk vilg megsznte utn, 1694-ben, az atyk megint Flkre jt-
tek. Kohry Istvn grf segtsgvel j rendhzat ptettek maguknak,
mely 1727-re kszlt el teljesen, amikor is convent rangjra emeltk..
(Nb. 1682 eltt is convent volt mr a fleki rendhz.) 1753-ban a convent
legett. Kohry Andrs s ms jtevk segtsgvel j ra felptettk. Az
j templomot is Kohry Istvn pttette. 1725-re kszlt el, kivve a
tornyot, melyet csak 1727-ben kezdtek pteni. Mivel a haj bedlssei
fenyegetett, 17291730 Kohryk megujttattk. Az 1753-iki tzvsz a
templliom tetjt is elpuszttotta. Az j tet is csakhamar elkszlt.
665
1900-ban a fleki conventet a megszntetett salvatorianus provinci-
bl a kapisztrnusba kebeleztk. Az atyk a plbnit is kezelik.
666
Galevac.
Dalmciban, Zra mellett. 1878-ban itt a, zrdban l harmad-
rend ferencesknek kolostoruk volt.
667
Galgc.
Nyitra megye. Alaptotta 1464-ben jlaki Mikls az observansok,
rszre, kiknek szcsnyi rsghez tartozott. 1544-ben a pataki, 1565-ben
megint a szcsnyi rsgi tagja volt,
668
1 5 6 7-ben megsznt, mg pedig a
kvetkezkppen :
Galgcon, hol az esperes-plbnos s a krhzi lelksz 1561-ben mg
j katholikusok voltaik (azutn persze j luthernusok lettek), a protes-
663
Conc. Exp. 1673. 113. mrc. 9. A ikirly levelinek fogal mazvnya Szelepcsnyi,
esztergomi rsekhez^ Lvra vonatkozan. A ki r l y levelt abban a formj ban, ahogy
egyb vghelyekre nzve ms ordinarinsokboz intzte. Ld. Pannonhalmi Sz. Ben. R. Trt..
X. 821.
004
Okolicsnyi: Hielt. Dipl. App. 208. A pr ot . rendek panasza az 1681-i or s zg-
gylsen.
665 Fridrich i. h.
600
1 9 1 34 Kap. gchem.
007
Szllsy. 175.
ess Bunyitay. Kollnyi. Fridrich: i. h. I I . 56. s kv.
tns Thurzknak nem csak vruk volt, hanem innen igazgattk jsz-
gaiknak egy nagy rszt is. Ungnad dm, tbornok, a Thurzk sgora,
teht 1567-ben a galgci ferencrendieknek kolostorukat fejkre gyjtatta
s e rendhzat templomostl a luthernusoknak adta.
669
Forgch Ferenc
grf, nyitrai pspk (15971607) 1603-ban mindent visszaadott az atyk-
nak, kiknek azonban mr 1604-ben ismt el kellett meneklnik Galgc-
rl Bocskayk miatt. 1630-ban megint visszatrhettek a ferencesek a
vrosba, mert Thurz dm grf, ki desanyjval, kpcsnyi Liszthg
Anna brnvel, az 1625-ben elhal't utols protestns ndor, Thurz
Szaniszl zvegyvel, s testvrccsvel, Mihly grffial egytt a protestns
vallsrl visszatrt a katholikusra, II. Ferdinnd kirly rendelete alapjn,
mely rendelet kiadsra maga a grf krte fl ia kirlyt, visszaadta az
atyknak galgci conventjket s templomukat.
1631-ben a salvatorianus rendtartomny
670
megkrte a kirlyt, hogy
a galgci harmincadbl a galgci convent kijavtsra s az ugyanottani
templomnak egyhzi felszerelsre nmi segtsget utalvnyozzon ki. Erre
a cancellr ia kirly nevben kzlte az atykkal, hogy mieltt a kirly
a krs gyben hatrozna, kikri a prims, a cancellr ls a kamara
vlemnyt ls azutn rtesteni fogja az atykat dntsrl.
671
Annak' feltntetse vgett, hogy a ferenerendiek milyen viszonyok
kz jutottak Galgcon, milyen krnyezetben fejthettk ki mkdsket,
taln nem felesleges a kvetkezk megemltse. Thurz dm grf, ki
kevssel a katholikus hitre val visszatrse eltt mg dhs ldzje volt
a katholikusoknak,
672
1630-ban Galgcon nem csak a ferencesek templo-
mt vette vissza a katholikus e g y h z rszre, hanem a protestnsok kezn
lev plbniatemplomot a nagytemplomot s a krhzi templomot
is. A protestns rendek az 1646/47-i orszggylsen eleinte a nagytemplo-
660
Kollnyi: Kpek. Kollnyi: Zsi . b rsg. Ipolyi: Ver esmar t i Mi b.
Fab-Klanicza. Frakni: Pzmny. Fridrich: i. b.
670
Rel i gi osi Fr at r es Pr ovi nci S. Sal vat or i s Ln Hungar i a Ordi nl s mimoTum S.
Franoisci Ref or mat or um.
671
Conc. Exp. 1631. 167. mj . 26.
072
1628-ban Thomassevi cs Mi hl y, pozsonyimegyei ghi l ut her nus l el kszt ,
ki a kat hol i kus val l sr a t r t s ki t a szempei s a , magyarbli l ut her nus felikszek meg-
kt zt ek, Thur z dm nyi t r amegyei sempt ei kast l yban bebrt nzt e. Ezr t a ki r l y
a grf el l en a ki r l yi j oggyek i gazgat j val
1
a ndori) t r vnyszk el t t per t i nd t t a-
t ot t . (Conc. Exp. 1629. 85. m)rc. 21. mr c. 22. Frakni. Pzmny.) A dolog a z ut n
elsimult, me r t hi sz Adm grf s ccse, Mi hl y, csakhamar a kat hol i kus val l sr a t r t k
s mind a ket t en meg grt k, hogy bi r t okai kon a t empl omokat el veszi k a l ut her nusokt l
(helyesen mondva : vi sszaveszi k a kat hol i kus egyhz rszre) s ama bi r t okokr l a pro-
t est ns l el kszeket el zi k. Ez gr et ket val amennyi pozsony- s nyi t r amegyei bi r t oku-
kon, amennyi r e t l k t el t , be i s vl t ot t k. (Ld. Frakni: Pzmny P. s kora. I I . 407
409. s m s hel yeken. FdbKlanicza: Az 1630. ut ni orszggyl sek i r omnyai . r t s d :
a pr ot est ns r endek panaszai t az, illet orszggyl seken.
mot s a hozz tartoz iskolt kveteltk vissza hitfeleik rszlre, d azutn
bertk azzal, hogy csak a ikrhzi templomot, a krhz telkn lev isko-
lval, lelkszlakkal, a krhzhoz tartoz jvedelmekkel s mezvroson
kvl fekv temetvel egytt, kapjk vissza, amint hogy az 1647. 6. tc.
ennl tbbet nem is mondott ki. A trvny rendelett az orszggylsi
biztosok Galgcon 1647. pr. 18-ikn hajtottk vgre. Az 1649-iki orszg-
gylsen a protestns rendek panaszkodtak, hogy a krhzhoz s templo-
mhoz tartoz, a szobotisti, szenici, assa- s ablnckrti hatrban fekv
fldeket Forgch dm grf (a kihalt Thurzk rksei rszben a For-
gchok lettek) tisztjei uruk rszre befoglaltk. Nem telt bele tizenkt' v
s ennl sokkal nagyobb dolog trtnt Galgcon. 1662 eltt ugyanis
Forgch dm grf elszr: elvette a galgci magyar evanglikusoktl a
krhzi templomot, msodszor: lazt a templomot, melyet a ttajku
luthernusok ptettek maguknak a szmukra kijellt helyen, lerombol-
tatta, vgl: valamennyi protestns lelkszt kiztt Galgcrl.
673
(gy
lettek akkor a kathoiikus fldesurk mindentt a kirlyi terleten, s
ms fldesr, mint kathoiikus, alig volt.)
Hogy mg nhny szt mondjunk a galgci salvatorianus Szent
Ferencrendi conventrl, ennek igazi ujrapti Forgch Zsigmond ndor
zvegye: Plffy Katalin s fia: Forgch dm grf voltak
1
. Az jjpts be-
vgzdtt 1648-ban. 1900-ban a galgci conventet a megszntetett salvato-
rianus provincibl a mari'anusba kebeleztk, melyben ma is fennll.
674
Gerla.
Kaizer szerint alighanem Bks megyben volt. 1531-ben fennllt a
salvatorianusoknak jeni rsgben. 1537-ben tadtk a kegyrnak s a
pspknek s elhagytk.
675
Giletinci. (Ld. Cemik.)
Girdtfalu.
Itt a minorita atyknak nincs rendhzuk, csak a plbnit kezelik.
(Ld. Bnya, Nagybnya.)
Gjurgjevac. (Ld. Gyurgyevc.)
Glamoc. (Ejtsd: Glamocs.)
Bosznia. Travniki kerlet. Az 1895-iki boszniai Schematismus, mint a
trk vilgban elpusztultat emlti.
673
Okolicsnyi: Hi st . Dipl. App. Az 1662-iki orszggylsi iroimmyok. a prot est ns
rendek panaszai. Fab-Klanioa.
674
Fridrich: i, h. I. 43. II. 56. s kv. Marian, Schein. 1903/4.
075
Kollnyi. Bunyitai. Kaizer.
Gobornok. (Ld. Gyurgyevc.)
Gorica. (Ld. Berdovec.)
Gdll.
A minoritk magyarorszgi rendtartomnynak Pdovai Szent Antal-
rl nevezett rsgben. Residentia. Alakult 1911-ben a kzsg s a valls-
gyi kormny tmogatsval. Az atyk a gymnasiumot vezetik.
676
Gradiska.
Pozsega megye. 1688-ban Bosznibl, Vispkobl a trk ell ide mene-
kltek az atyk. Conventjket 1695-ben ptettk. 1757-ben a bosnyk pro-
vincibl a kapisztrnusba kebeleztk. II. Jzsef 1787-ben eltrlte.
677
Grado-vrh.
Bosznibain. Franciscus a Varadino rja 1679-ben, hogy itt convent
ll felnn. 1688-ban a trk elpuszttja. Az atyk Bcsba menekltek.
678
(Ld. ott.)
Grba.
Zigrb megye, krolyvrosi jrs. A Bosnae-Croatiae Provincidban a
grbai (Grebensis) rsg szkhelye 1514-ben, mely vben conventje is
fennll.
670
Grebensis. (Ld. Grba.)
Gucagora.
Boszniban, a travniki kerletben. Ma is fennll convent a Borna-
Argentina rendtartomnyban. 1856-lban kezdtk pteni a templomot..
1857-ben a rendhzat, melyet 1859-ben emeltek convent rangjra. 1894-ben
a templomot szebb formban megjtottk.
680
Gyergy szr hegy. (Ld. Szrhegy.)
Gyngys.
Heves megye. 1400 krli alaptotta a Bthory-csald az observansok.
rszre, kiknek esztergomi rsghez tartozott. Rgisge miatt s mert mi n-
dg fennllt, sohasem hagytk el, i rendtartomny anyahznak tekintettk
s mint ilyet) tisztltk. A trk felgyjtotta, de azrt nem hagytk el, ha-
nem a hivek adomnybl' jra felptettk. 1700-ban ismt megjtshoz
670
1 9 1 3-iki Min. Nvt .
677
1836-iki Bosn. Arg. Schern. Kaizer. Kalmr.
878 Franc, a Varadino. (Vradi Ferenc.) Deacriiptio Provinci Bosnae-Argentinae-
1895-iki Bosn. Arg. Sehern'.
679
Glavinich. 21., 22.
680
1895-ikii Bos". Arg. Schern.
fogtak. Huszonkt vig tartott ia munka. Oly nagyszer convent jtt ltre,
hogy nem volt prja a rendtartomnyban. Hetvennl tbb cellt foglal ma-
gban. 1700-ban a templomot is jraptettk. 1744-ben uj chorust ptettek.
1758-ban a chorust megjtottk. Almsy Jnos a torony mell lorettoi k-
polnt pttetett s alja csaldi srboltot. Van itt a Hciller- s a Stessel-
csaldnak is sirboltja.
681
1900-ban a gyngysi conventet a megsznttett salvatorianus rend-
tartomnybl a kapisztrnusba kebeleztk, melyben e convent ma s fennll.
Az atyk kezelik az alsvrosi plbnit.
682
A gyngysi convent levltrrl szltunk fent, a forrsok jegyzk-
ben. A trk vilgrl szll eladsunkban szintn emltettk e conventet.
Gyr,
Mr 1260-ban fennllt s rsg szkhely volt. 1301-ben j conventet
ptettek, melyet 1595-ben a trk elpuszttott. Ez a convent a klvros-
ban llt.
683
1614-ben Preiner Jnos grf fkapitny uj conventet pttetett az
atyknak bent a vrosban.
684
Gyr is egyike volt azoknak a helyeknek, hol a ferenceseknek valls-
gyi mozgalmak, harcok kztt kellett napjaikat tltenik.
685
S mikor
681
Bimyitay. Kollnyi. Nagy Bni : A fer. szellem. 74. Fridrich: i. h. II.
2. s kv.
682
1 9 1 3-iiki Kap. Sehern.
683
Nagy Bni : A mar . f. a XVI. sz. e. f. 533. s k. Farkas. Kaizer. Gyr
a conventualisok (a mariamisok) volt. A XV. szzadban egy idre az observansok kezre
kerl t , de csakhamar megint a conventualisok l et t s vgig megmaradt a mar i anus pro-
vinciban. Ld. f ent <a mari anusok s a saivatorianusok trtnetben.
684 parkas. Kaizer, ki 1617-et ir.
685
Gyrtt a l ut hernus ki r l yi fkapitnyok vdelfme al at t a nmet kat onasg
mr a XVI, szzadban meghonostotta a p rot estanti zimust. Hat rozot t adat van arrl,
hogy Gyrtt 1567-ben (Villnyi Szaniszl. Gyr vr s v r o s . . . 66.) s 1581-ben (Orig.
Ref. 1735. 82. A K apo r n aky- alap i tv ny r a vonatkoz adat ok kzt.) prot est ns lelksz
mkdt t . A gyri prot est ns mesterrl, 1577-bl, Takts Sndor kzl egy adatot. (Raj-
zok a trk vilgbl. I. 6.) 1592-ben mr a, Szent I st vn vrt anrl nevezett templom
is a nmet prot est ns rsg kezn volt. Ezlrt hi vt k n me t i templominak. (Villnyi:
i. h.) A gyri prot est ns rsg (ezen most mr, a XVI I . szzadban, ne l ut her nus nme-
t eket rts, hanem fkpp magyar kl vi ni st kat , a XVI I . szzadban a magyar npet
a trknl is jobban sanyargat , pusztt, kifoszt nmet s egyb klfldi) kat onasg
l t al ban vve mr nem protestns, hanem kat hoi i kus volt, hisz egyik feszkze volt a
templomok erszakos visszavtelnek a prot est nsokt l , a vghelyek p r o t e s t n s
rsge pedig j avarszt magyar volt, az 1608. k. e. 1. tc. is azok kztt, ki knek sz-
mr a a vallsszabadsgnak biztostva kell lennie, az orszg vghelyein lev m a g y a r
k a t o n k a t emlti fel), igen, a gyri prot est ns rsg az 1609-iki orszggyls el
pamaszt t erj eszt et t , hogy a gyri kapi t ny (Preiner Jnos grf) nem t ri meg a vrban
a prot est ns lelkszt. A ki r l y megigrte, hogy ez ggyel foglalkozni fog, de mi ndj r t
hozztette, hogy a gyri pspk jogaiba nem avat kozhat i k. Ez azt jelenti, hogy a ki r l y
17
azutn annak a hborskodsnak, mely a katholikusok s a protestnsok
kztt dlt s mely a XVI. s a XVII. szzad histrijt s a XVIII-ik szzad
trtnetnek legnagyobb rszt is oly sttt s sivrr tette, sok izgalma s
kesersge nmileg enyhlni kezdett s a gyri ferencesek immr emberiesebb,
nyugodtabb, boldogabb korban lhettek volna szentsges hivatsuknak,
szolglhattak volna Istennek s az t keres lelkeknek, ekkor meg, lecsapott
semmi t sem t et t a gyri dologban. Az 1613-iki orszggylsen t eht a prot est ns rendek
j r a panaszkodtak, hogy a gyri rsgnek a vron k vl kell i st ent i szt el et et tlartainia.
Er r e most mr a ki r l y egyenesein ezt fellelte : hia a prot est nsok a bcsi bke al apj n bir-
t okai kon csak prot est ns lelkszt t r nek meg, ugyanazon bke al apj n a kat hol i kusoknak
sem t i l t hat ni meg, hogy bi r t okai kr a csak kat hol i kus papot eresszenek. Bethlen 1620-iki
besztercebnyai orszggylse ki mondt a, hogy a prot est ns kat onk a vros fal ai n bell
tartbassanak istentiszteletet. mde a helyzet ezut n sem vltozott, st az 1637/38-i/ki
orszggylsen a prot est ns rendek nemcsak 'azt adt k 'el, hogy a gyri pspk sem a
vrban, sem Gyr-Rvfaluban, sem Gyr-Szigeten nem engedi meg a prot est ns nyilv-
nos gyakorlatot, hanem a kvetkezket i s : a kpt al an 12 fori nt nyi bnt et s terhe al at t
megt i l t ot t a, hogy a vrosban akr nemesek is prot est ns lelksz szolglatval ljenek,
ha egy prot est ns kat ona meghal, a prot est ns lelksz, hogy a temets szert art st
elvgezze, bejhet ugyan a vrosba, de csak rizet al at t s ms hznak, mi nt amelyben
a hal ot t fekszik, a kszbt nem l phet i t. A prot est ns kat onk Pat ahzn saj t
kltsgkn egy i mahzat szereztek maguknak (mg 1613-ban, mikor Preiner ii vrban
megt i l t ot t a a prot . gyakorl at ot , Villnyi: i. h. ), de ezt is elvettk tlk s a jezsuitk-
nak adtk, ugyancsak Pat ahzn k t telket hagyt ak a protestns valls cljaira,, de
<a pspk ezekre is r ej uk akar j a t enni kezt. (V. . Fehr Ipoily : Gyr megye s v r o s . . .
Benne Karsay Sndor s Liszkay Jzsef : A gyri kt prot est ns egyhz trtnete.
626630.) Ilyen volt a helyzet 1638 eltt. Az 1638-ik v elmultval azut n a gyri pro-
t est ns kat onk Pat ahzn akr rgi i mahzukban, akr egy j onnan szerzet t helyisg-
ben megint gyakor ol hat t k vallsuikat (Fehr Iply : i. h. ), de persze ezzel sem k, sem
az orszg prot est ns rendei nem rt k be, gy, hogy e rendek, hozz mg ar r l is panasz-
kodvn, hogy uj abban Pat ahzn mr megi nt megfoszt ot t k a prot est ns vitzeket ima-
hzuktl, az 1646/47-iki orszggylsen azt kveteltk, hogy Gyrtt a vr fal ai n bell
lehessen prot est ns templomot, papl akot s iskolt pteni. Ezzel szemben ka katholiku-
sok azt akart k, hogy a gyri pr ot est ns rsgnek csak Pat ahzn legyen temploma,
Gyrre pedig a prot est ns liksz csak bejrhasson. A vi t a vge az lett, hogy az 1647.
9. tc. ki mondt a: A gyri vgvidken iaz j vrosban templom ptse, a valls szabad
gyakorl sa pedig mind amia vgvidk bst yi n (falain, moenia) bell, mind azokon ki vl
me(g van engedve, val ami nt az is, hogy a mondott vgvidk bst yi n bell evangeliks
hi t val l s lelksz l akkassk s e hzban is t art hasson hitszinoklatot. Teht templom
csaik az j vrosban l ehet et t , a vr ban pedig szintn lehetett ugyan prot est ns valls-
gyakorl at , de csak egy imahzban. Ezen az alapon a gyri prot est ns kat onk s polg-
rok 1649-ben valban szereztk magiknak egy hzat bent a vrban s a kpt al an tilta-
kozsa ellenre i mahzukk /alaktottk. (Fehr IpdTy : i. h. Villnyi: i. h.) A pro-
t est ns rendeknek az 1655- s az 1662-iki orszggylsen eladott panasza szeri nt Gy-
r t t a prot est ns i parosokat a chekbl ki zr t k. Az 1671-ik v azut n ennl sokkal
nagyobb baj t hozott a gyri prot est nsokra. Ekkor ugyani s a gyri kpt al an, -mint fl-
desr, elvette tlk belvrosi i mahzukat . Fehr: i . h. Villnyi: i. h. Kocsi Cserg
BlintBod PterSzilgyi: 11. s kv. Otrokocsi Fris: Ferenc. Fur or Bestiae. 7. .
Az orszggyl sekre nzve ld. Zsilinszky: A magy. orszggv. vall. . t rgy, s Oko-
licsnyi: Hi st . Dipl. App. a megfelel helyeken.)
kzjk II. Jzsefnek krlelhetetlen vaskle s szjjel kellett s<zrdniok,
hontalanokk kellett vlniiok sajt hazjukban. De tartsuk meg az id rend-
jt annak a kevsnek az eladsban, mit a gvri hzrl mg elmondhatunk.
Az 1614-ben plt uj convent 1654-ben legett. Mr a kvetkez vben
j ra felptettk.
1727-ben Sinzendorf Flp Lajos grf, bibornok, gyri pspk (1726
1732) a kvetkezket jelentette a kirlynak: Mg a szsz bibornok (Keresz-
tig gost, szsz herceg, bibornok, 16921700 gyri pspk, 17001707
gyri pspk s egyben esztergomi coadiutor cum iure successionis, 1707
1725 prims, esztergomi rsek s a gyri pspksg administratora, 1715-tl
herceg-prms) megengedte, hogy Gyr-Belvrosbl Gyr-Szigetre 3 ferenc-
rendi jjjn ideiglenesen lakni. A ferencrendiek, a gyri pspksg rese-
dsnek idejn, ez engedelemmel visszalve, Gyr-Szigeten 12 szemly sz-
mra ptettek lakst. Ennyien akarnak teht oda jnni. (Sinzendorf),
mint pdpk s egyben fldesr, eddig mg nem tagadta meg tlk ehhez
belegyezst, de mivel a kirly engedelme nlkl az atyk Gyr-Szigeten
nem telepedhetnek meg, kri ez gyben a kirly hatrozatt, mely nlkl
vglegesen sem az plet befejezst, sem a letelepedst Gyr-Szigeten nem
fogja a ferenceseknek megengedni. Gyr vrmegynek s a helytarttancs-
nak ez gyre nzve az volt a vlemnye, hogy, tekintettel e lelkek szksg-
letre, melynek a gyr-ujvrosi plbnos nem kpes eleget tenni, engedje
meg a kirly az atyknak a Gyr-Szigeten val letelepedst, de a pspk
szndka szerint is ugy, hogy csak 3 atya s 1 testvr jjjn oda, kik
azutn a belvrosi guardintl fggjenek s tle nyerjk elltsukat. Ennek
ellenben a cancel lmk vlemnye ez volt: A lelkek szksgletn egy pl-
bnossal vagy egy kplnnal is lehet segteni, kinek eltartsa nem kerl
annyiba s nem terheli ugy a lakossgot, mint egy szerzetes csald. Azt is
figyelembe kell venni, hogy az atyk kirlyi engedelem nlkl mertek pt-
kezni (nos, ezt semmiesetre sem tettk rosszhiszemen). El kell teht ket
tvoltani Gyr-Szigetrl s vissza kell ket kldeni a Belvrosba, a ps-
pkt pedig utastsa a kirly, hogy a lelkek szksgletrl vilgi papnak ki-
rendelse tjn gondoskodjk.
686
Hogy a kirly miknt dnttt ez gyben,
sajnos, nem tudhatjuk, mert vagy a kirly nem irta re magra az Originlis
Referada-ra resolutiojt, vagy mi felejtettk el annak idejn a resolutiot az
Or. Re f.-rl lemsolni, de, ugy vljk, nem jrunk messze az igazsgtl, ha
azt hisszk, hogy a kirly a cancellr vlemnyt kvette.
II. Jzsef 1787-ben a gyri marianus conventet eltrlte. A rendhz-
nak egyik szrnyban katonai convictust rendeztek be, tbbi rszt brbe-
adtk, a templombl magtr lett. Ma a convent plete megyehzul
szolgl.
687
688
Or. Ref. 1728. 1. 1727. dec. 15. Exmi t t l va 1728. jan. 5.
887
Nagy Bni : A mar. fer. II. Jzs. k. 5S1. Farkas. 13. Kaizer.
Gyrgyi.
Baranya megyben, a hegyhti jrsban Mgcs filija. Bod Gergely
1459 eltt alaptotta. A salvatorianusoknak ozorai rsgbe tartozott. Az
1542-iki kptalanon mr sz volt rla, hogy a trk miatt nem kell-e
elhagyni? 1544-ben mr nemcsak a gyrgyi-i convent, hanem maga az egsz
ozorai rsg sem volt meg.
688
Gyula. (Bks-Gyula.)
Bks megyben. Marti Jnos, macsi bn, a XIV. szzad els fel-
ben alaptotta, A salvatorianusoknak jehi rsgbe tartozott. 1531-ben
emeltk convent rangjra, a kegyr krsre. 1554-ben mg fennllt. 1558-
ban mr nem szerepel. Br Frster Gyula (Magyarorsz. Meml.) tvesen
tartja plos kolostornak.
689
Gyulafejrvr.
Az erdlyi atyknak itt Antalfy Jnos br, erdlyi pspk
(17241728) adott telket, melyen 1725-ben kezdtek ptkezni.
690
A kirlyi j raadom nyozs, megersts s klns prtfogfisba vv s
e residentira s tartozkaira nzve 1742 dec. 3-ikn trtnt. Az altyk be-
vezetst s beiktatst 'a residentiba s tartozkaiba a kirlyn 1743 mrc.
8-ikn rendelte el. A bevezets s a beiktats megtrtnt 1743 nov. 2-ikn.
691
1802-ben fldrengs, tbb izben tz puszttotta az pleteket, melye-
ket az erdlyi pspkk mindenkor kiijavttattak. 1882-ben Fogarasy Mihly
pspk (18651882) a templomot jrapttette. 1883/84-ben a rendhzat
a rendtartomny sajt kltsgn jtotta meg. E residentia ma is fennll az
erdlyi rendtartomnyban.
692
Gyulafehrvrt a bolgr rendtartomnynak is volt rendhza. E pro-
vincia atyi 1711-ben jttek a vtrosba. Kezdetben magnhzban laktak.
1742-ben kszlt el a kolostoruk, mely 1849-ben elpusztult. A szeminrium,
helyn llt.
693
.
Gyulavec (Gjulaves.)
Pozsega megyjbien, a daru vri jrsban. A bosnyk atyk itt 1504-ben
kolostort ptettek.
694
(Minden bizonnyal a trk 1526 krl elpuszttotta.)?
688
Kollnyi. Bunyitay. Kaizer.
689
Bunyitay. Kollnyi. Kaizer.
690
1 901-i Erd. Stef. Scliem.
691
Gyngysi Levltr. Erdlyi falda.
692
Id. Sebem.
f
693
Kaizer.
604
Kaizer.
Gyuletic. (Ld. Gyulavec.)
Gyurgyevc. (Gobornok.)
Gjurgjevac. Belovr-Krs megye, gjurgjevaci jrs. 1292-ben alap-
tottak. Pcsnek 1543-ban tiknt eleste utn elpusztult.
695
Gyd. (Mriagyd.)
Az itteni templomban, melyet mg II. Gza kirly pttetett egy, mar
1147 ta fennllt kpolna helyre, ia siklsi bencs aptsg tagjai vgeztk
az egyhzi tnykedseket. A nevezett aptsg a trk viligban elpusztult,
de a mriagydi templom megmaradt s elbb grg-nem-egyeslt papok,
majd klvinistk vettk meg a trktl, mignem, 1689-ben, Vcsey Gbor,
szigetvri kapitny,
696
a Szet-Ferencrendiknk adta.
697
(A ladis'liaitknak.)
1704-ben, II. Rkczi Ferenc felkelse miatt azt a hires kegyszobrot,
mllyet 1698-ban Kraljovics Tams, siklsi praesidens, szerzett a kaproncai
(Koprivnica, Belovr-Krs megye) conventbl a gydi templom rszre.
Gydrl Eszkre vittk
1
az ottani ferencesekhez. A felkels megszntvel a
gydiek visszakveteltk kegyszc/brukat, de az eszkiek nem akartk visz-
szaadni.
698
Ez gyben az eszki ferencrendiek Keresztly gost szsz: hercegnek,
bibornoknak, Magyarorszg herceg-primsnak, esztergomi rseknek, minit
az exemptus eszki plbnia OrdinariuSlnak, 1713 mj. 20-ikn ezt irtk:
Egy Mriia-kpet (rts: s z o b r o t ! ) a flkels aJlatt Siklsrl Eszkre kel-
lett vinni.
699
A szobrot a -siklsi ladislaita atyk visszakvetelik, mde az
eszkiek, kik nagyon megszerettk, nem akarnak tle megvlni. A prims
teht ne engedje, hogy Eszkrl elvigyk. Az eszki ferencrendiek 7 vvel
ezeltt mr I. Jzsef kirlyt is krtk, hogy a szobrot ne engedje tlk
elvinni s a kirly teljestette krskt, a ladislaitk pedig most a rmai
Congregatio de Reformatione Regularium-hoz fordulnak kvetelskkel.
700
A dolog valban gy vofltt, ahogy az eszki atyk rtk, a ladislaitk
Rma el vittk a szobor gyt, csakhogy Rmban sem nyertek, mert a
nevezett rmai Congregatio gy dnttt, hogy a szobor maradjon csak Esz-
ken, mert ha onnan elhoznk, fl, hogy az eszki np fellzad.
gy teht Gydn tovbb is csak azt a kegyszobrot tiszteltk s tisz-
695
Nagy Bni : A mar . Fer . A XVI. sz. e. f. 533. s kv. Kaizer. Farkas.10.
698
Kaizer magnl Szi get vrnl V c h i - t r s ez a helyes, mert Gbort a Y-
cseyek csal dfj n a XVII. szzadban nem t al l t unk.
697
Kaizer.
808
1913-i Kap. Schern.
699
Teht a szobrot elbb Si kl sra vittk s cs^ak onnan vi t t k Eszkre. Mintegy
1730-ig, mi nt l t ni fogj uk, Gydn nem volt rendhz, csiak templom s a templomot a
-siklsi at yk kezeltk.
TOO Prim, Levlt. Arch. Vet Eccl. fasc. 39. n. 438.
telik ma is, melyet a rgi, 1704-lbn Eszkre vitt helyett Radonay Mtys
v
pcsi pspk (16871703) ajndkozott a gydi templomnak s mely ha-
sonlt a rgihez.
701
1729-ben a siklsi guardian a gydi templom szentlyt kibvttette..
Ugyanebben az vben kezdtk pteni a gydi rendhzat, mely, miikor el-
kszlt, residentia cimet nyert. Eddig az ideig a siklsi atyk kezeltk a
gydi templomot, melyet most tmlr magnak a gydi resident inak tagjai
vettek t. A rgi templom helyett az jat, mely mia is fennll, 1742-ben
kezdtk pteni. Az j templom telkt 1736-ban Batthyny Kroly
(16981772 elbb Horvt-, Sziavon- s Dalmtorszg bnja, azutn tbor-
nagy s liHamminiszter, 1764-tl herceg) neje: Strattman Francisca ado-
mnyozta,
702
a templomnak f j tevje maga Batthyny Kroly her-
ceg volt.
703
II. Jzsef csszr a gydi residentit eltrlte, de azutn is voltak
Gydn mindg ferencrendiek. 1846-ban a residentit jra fellltottk s
ekkor Sztovszky Jnos, pcsi pspk (18381852) a gydi ferencrendi
templomot plbniatemplomm tette.
1900-ban a gydi rendhz a megszntetett ladislaita rendtartomnybl
a kapisztrnusba kerlt, melyben ma is fennll, mint residentia. Az
atyk a plbnit ma is kezelik.
704
H aram. (H ran. Haran.)
Orsovn alul Turnseverin eltt. Valsznen 1378-ban plt a karn-
sebesivel egytt. 1433-bl van rla adat. A rgi bolgr rsghez, vagyis,
a boszniai rendtartomnyhoz tartozott.
705
Harapk. (Ld. Szentkereszt.)
Hatvan.
1729 jun. 8-ikn a kirly megengedte, hogy a kapucinusok Hat-
vanban residentit ptsenek.
706
Htszeg.
Hunyad megye. Kaizer szerint 1428-ban Zsigmondi kirly alaptotta.
Az Erdlyi Stefanita Schematismus (1901) szerint mr 1382-ben voltak
701
1913- Kap. Schern.
702
Az 1913-i Kap. Schern, azt r j a, hogy a teleik adomnyozja 1736-ban z v e g y
Bat t hynyn, St r at t man grfn volt, deht St r at t man Franci ska sohasem vol zvegy,
mer t mg f r j e hal l a eltt, 1760 pr. 18-ikn meghalt. Vlt mg egy msik St r at t man.
grfn is, Eleonora, ki Bat t hynyn volt, de ez mr 1701-ben meghal t s ez sem vol t
zvegy, mer t mg frj e : Bat t hyny Adm el t t szllt srba.
703
Id. Schern. Kaizer.
704
1 8 7 8-i ki Ladislaita Schematismus. 1913-iki Kap. Schern.
705
Kaizer.
706
Or. Ref. 1729. 68. mj . 9. Exm. j un. 8. (Ld. mig Vrad-nl.)
itt a ferencesek. 1433-ban IV. Jen ppa Zsigmond kirly ajnlsra az
itteni atykat kegyelmekben rszestette. 1586 utn semmi nyomuk itt a
ferenceseknek.
707
(Htszeg mr 1506-tl fogva nem szerepel a fabulkon.)
1768-ban jttek vissza a ferenerendiek Htszegre. Telket Keni Flp,
kirlyi tancsos s hunyadi kamarai kezel adott nekik. Kpolnt s hzat
vesszbl ptttek. Azutn lett rendes hzuk Koszlci Istvn, guberniumi
tancsos jvoltbl s Ponori Anacletus, rend tartomnyi fnk gondoskod-
sbl. (1810.) Htszeg az erdlyi rendtartomnyban ma is megvan, mint
h os p i t i u ni. Ma itt az atyknak nincs templomuk. A plbniatemplom-
ban s az apck kpolnjban misznek. Az iskolban tantanak.
708
Hedrahely. (Ld. Hderhehj.)
Hderhely.
Hedrahely. Somogy megye, kaposvri jrs. Kaizer-nek els adata
1504-bl van rla. 1544-ig a salvatorianusoknak ozorai rsgbe tartozott.
1544-ben a szentlleki rsgben szerepel. 1546-ban a rend tartomnyi kp-
talan elhatrozza, hogy, mivel a trk torkban van, a testvrek hagyjk el.
Ekkor meg is sznt.
709
Kaizer-nek van adata, hogy a trk 1550-ben yajt
hasznlatra ujra fel akarta pteni.
Homonna.
Zempln megye. Drugethk alaptottk. (Kaizer.) Az observansok
(salvatorianusok) volt. 1529-ben Cocianus, nmet kapitny (Kazianer) ka-
toni felgyjtottk.
710
1531-ben mg megvan a salvatorianusoknak pataki
rsgben, 1533-ban mr nincs meg.
711
1613-ban Homonnai Drugcth Gyrgy grf (megh. 1620) a ferencesek-
nek rgi, a klvinistk elpuszttotta kolostort ujra felpttette s tadta a
jezsuitknak,
712
akik azonban Homonnrl mr 1615-ben Ungvrra men-
tek'.
713
Ezutn a salvatorianusok jttek vissza Homonnra, de, nem mint
nmelyek irjk, mr 1615-ben, hanem csak ksbb. Homonnai Drugeth
Gyrgy grf (16331661), a fent emltett Gyrgy grfnak unokja, 1651-ben
felajnlotta a salvatorianusoknak rgi rendhzukat, melynek jjptse
707
Id. Schern.
708
Id. Schern.
709
Kollnyi Bunyitay.
710 Fridrich: 1. 27., 28. II. 84. s kv.
711
Kollnyi. Bunyitay.
Katona: Hist. ,Orit. XXI X. 492. Fridrich: I I . 84. s kv.
713
Lnyi-Knauz : I I . 377. Fridrich i. h.
csak 1663-ban vgzdtt be teljesen, amely vben azutn az atyk elfoglaltk
rgi helyket.
1671-ben a homonnai residentia conventus rangjra emeldtt. Drug et h
grf az atyk rszre alaptvnyt is tett.
1672-ben s 1676-ban sokat szenvedtek az itteni atyk a felkelktl.
Errl albb szlunk bvebben.
714
1784-ben II. Jzsef a homonnai con ven! et eltrlte.
715
Hradist.
Ungarisch-Hradisch, Morvaorszg, ungarisch-hradisch kerlet. Az
itteni conventet a csehorszgi observansok rszre Pruis Jnos vradi s
olmci pspk alaptotta 1491-ben. Ksbb az alapt pspk maga is ferenc-
rendi lett s a hradisti conventben halit meg.
716
E conventnek jtevje volt II. Ulszl, magyar s cseh kirly, is.
1542-ben az eretnekek az atykat a hradisti conventbl elztk.
1600 krl, mikor a magyarorszgi salvatorianus rendtartomny
4 kolostorra olvadt le, tbb magyar salvatorianus Morvban a velehradi
(Welehrad, Morvaorszg, ungarisch - h radisch i kerlet) cisztercitknl
1
tallt
menedkre s azutn, 1605-ben a kevs hradisti -kathlikus krsre elfoglalta
az elhagyott hradisti conventet, melyet 1611-ben a csehorszgi ferencesek
nnepiesen tengedtek a magyarorszgi salvatorianus rendtartomnynak.
1623-ban Hradist vrosa is nnepiesen a magyar atyknak adomnyozta ezt
a rendhzat. 1636-ban a vros megerstette az adomnyozst. Vgre maga
VIII. Orbn ppa (16231644) a magyarorszgi salvatorianus provinciba
kebelezte Hradistot. gy lett ez a convent a magyar ferencesek, kiket 1659-
ben I. Lipt kirly is megerstett Hradist birtokban. A magyar atyk sokat
ptkeztek itt
717
s 1784-ig maradtak e helyen.
718
(Ekkor minden bizonnyal
II, Jzsef tvoltotta el ket innen.)
Hrastovica.
A zgrbmegyei? 1514-ben a Bosnae-Croatiae Provinciban, a cetjnjei
rsgben. (Hrastoviza.) Mint Glavinich irja: Fels-Horvtorszgban.
719
711
Fridrich: i. h.
715
Kaizer.
716
Fridrich: i. Ii. I I . 24. s kv. Az 1873-iki Nagyvradi Schematismusban ez
van feljegyezve Pruiaiz IX. Jnos pspkr l : 14761490. Porosz szrmazs szlktl
Olmeben szletett. Tizenngy vi g volt vradi pspk, melly id al at t mi nd az Egyhz-
inak, mind az l l amnak nagy hasznr a mkdtt. I. Mt ys kir'l'y olmci pspkinek
nevezte ki. Lemondvn e pspksgrl, lett, 1509-ben, a ferenceseknek hradi st i monos-
t orban fejezte be, mely monostort al ap t ot t .
vi? Fridrich: i. h. I. 38., 39., 47. I I . 24. s kv.
718
Kaizer.
719
Glavinich: 21., 22.
Hrupa.
Krupa? 1514-ben Fels-Horvtorszgban, a Bosnae-Croatiae Provinci-
ban, a cetinjei rsgben.
720
Humac. (Hum.)
Hercegovina, mostari kerlet. 1867-ben kezdtk pteni a conventet,
1868-ban a templomot. A szultn adott 1000, I. Ferenc Jzsef, osztrk csszr
s magyar kirly, 1200 forintot. Ma is fennll a rendtartomny-jelleg her-
cegovinai rsgben.
721
Hunyad< (Vajdahunyad.)
Hunyad megye. 1442-ben kezdte pttetni Hunyadi Jnos az goston-
rendi remetk szmra. ptst befejeztk Szilgyi Erzsbet s I. Mtys
'kirly, kik birtokadomnnyal is ellttk, s mr nem az gostonrendiek-
nek, hanem 1465-ben, II. Pl ppa engedelmvel, az observansoknak
adtk,
722
kiknek erdlyi rsgben 1552-ig fennllt.
723
Ekkor a protestn-
sok az atykat Hunyadrl elztk s conventjket elpuszttottk. Trk
Jnos, a pusztts intzje, a templom felszerelst elvitte.
724
A Szent Ferencrendiek csak 1710-ben jhettek vissza Hunyadra, mg
pedig Steinville Istvn grf, erdlyi katonai fparancsnok, intzkedsre.
1715-ben Thkly va grfn adomnyozsbl rgi birtokukat vissza-
nyertk.
725
A hunyadi concentre s tartozkaira nzve a kirlyi ujraadomnyo-
zs, megersts s klns prtfogsba vevs 1742 dec. 3-ikn trtnt. Az
atyk bevezetst s beiktatst a conventbe s tartozkaiba a kirlyn 1743.
mrc. 8-ikn rendelte el. A bevezets s a beiktats megtrtnt 1743 nov.
2-kn.
726
A templom s a convent ptst befejeztk 1773-ban. Mindezeket jj-
ptettk 18661884. A kltsget a magyar pspkktl s az egsz orszg-
ban vgzett gyjtsbl szereztk, de hozzjrult a rendtartomny pnztra
is. A convent atyi ma is kezelik a plbnit. Az iskolt k ptettk s k
ltjk el tantval.
727
191113-ban j templomot s kolostort ptettek a
vros blsejben.
720
Glavinich: 21., 22.
721
1889-i Hercegovini Schern.
722
Erd. Stef. Schern. 1901. Kaizer.
723
KollnyiBunyitay.
721
Kaizer. Enyi ngi Trk I. Bl i nt firl, I. Jnosrl van i t t sz, iaki meghal t
1562-ben, mi ut n bi r t a az aurni ai perjelsget is, mely utbbi krl mny azzal, ami t
Kaizer ir, a XVI. szzadban ppen nem llt ellenttben.
725
1 901-i Erd. Stef. Schern. Nyi l vn az 1716-ban meghalt Eva grfn, Imrnek,
fejedelemnek s felkelvezrnek huga s Esterhzy Pl herceg, ndornak meje,
720
Gyngysi convent levltra. Erdlyi falda.
727
Id. Schern.
Igal.
Somogy megye, igali jrs. rkk emlkezetess vlt e kzsg neve
a magyar ferenerendiek trtnetben, mert e kzsg szltte volt I g a l i
F b i n , a magyar conventualisoknak az a rendtartomnyi fnke, ki az
reformatiojukat 1454-ben vgrehajtotta. Az itteni conventet IV. Jen
ppa idejben (14311447) Igali Egyed, ferences atya ptette. 1462- s
1464-bl vannak adatok ppai megerstsekrl e conventet illeten, mely a
kzsgen kvl, erdben llt s az observansok volt.
728
1506-ban mr nem
szerepel az observansok tabuljn, teht akkor mr nem llt fenn.
Illk. (jlak.)
Horvtosan: Ilk. Szerm vrmegye, iloki jrs. Az 1904-i Horv. Cyr.
Meth. Schern, szerint 1339-ben Ugrin Mikls, kirlyi udvarmester, Kaizer
szerint 1349-ben Ugrin, szermi bn, alaptotta, Nagy Bni (A fer. szel-
lem. 74.), vszm nlkl, az jlaki-csaldot jelli meg alaptul, Farkas
(Scriptores. 12.), az alapt megnevezse nlkl, az alaptst az 1353-ik
vre teszi.
Kezdetben a conventualisok volt, kiknek szermi rsgbe tartozott.
1353- s 1361-ben a conventualisok itt lartomnyi kptalant tartottak.
1454-ben, Kapisztrn Szent Jnos kezdsre, a ppa elvtette a con-
ventualisoktl s az observansoknak adta.
729
Ettl fogva az observansoknak (a ksbbi salvatorianusoknak),
Kapisztrn Szent Jnosrl nevezett jlaki, azaz szermsgi rsghez-tarto-
zott. gy pl. az 1506-iki tabuln ebben szerepel.
Itt halt meg s itt temettk el Kapisztrn Szent Jnost. (Ld. errl
bvebben Nagyszllsnl.)
1468-ban jraptettk. A mohcsi vsz idejn a rla elnevezett egsz
rsggel egytt elpusztult.
1687-ben Bosznibl az olovoi atyk egy rsze ide meneklt. 1705-ben
ptettk fel az j conventet^ 1757-ben a boszniai rendtartomnybl a kapiszt-
rnusba kebeleztk. II. Jzsef nem bntotta. 1900-ban a kapisztrnus rend-
tartomnybl az jonnan alaktott horvt-szlvonorsizg, Szent Cyrillus-'
s Methodiusrl nevezettbe kebeleztk, melyben ma is fennll. Az atyk a
plbnit is kezelik.
730
Imotski.
Imoschi. Latinosan Imotha. (In Monte.) Franciscus a Varadino
728
Kaizer.
728
Kaizer. V. . Farkas: Scriptores. 12. Fridrich: i. ih. I. 11. azt i r j a, hogy
1492-l)ert VI. Sndor ppa vt et t e el a conventualisoktl s adat t a az observansoknak.
VI. Sndor t al n csak uj r a megers t et t e az 1454-iki elvtelt.
730
1904-i Horv. Cyr. Meth. Schern. Kaizer.
1679-ben Immota-nak s Imotscum-nak rja. Ma Imotski s Imoschi nven
Dalmciban van, az imotski-i kerletben.
1390-ben a bosnyk provincinak clutmoi rsghez tartozott. A XV.
szzadban az atyk, Marchiai Szent Jakab buzdtsra, elmentek innen
s Prolozac-ban (ejtsd: Prolozsc, Dalmciban, az imotskii kerletben)
telepedtek meg. 1645-ben a trk miatt Prolozscbl Makarskbla mentek.
Az 1669-iki bkekts utn megint visszamentek Prolozscba. Ez idben
Imotskiba is jttek atyk, de itt, mivel nyilvn a convent szt volt rombolva,
knn, a mezkn, a psztorokkal laktak. A trk knozta ket. Ismt
elhagytk Imotskit s 1683-ban Prolozscot is. 1699-ben, a karlovici
bke megktse utn megint visszatrtek Prolozscba, honnan 1717-ben
megint eljttek. Eljvetelk utn conventjket (a prolozscit) a trk fel-
gyjtotta. Mg ugyancsak 1717-ben segtettk az atyk a velenceieknek
Imotskit a trktl visszavenni. Azutn a flszabadult Imotskiban templo-
mot s residentit ptettek, mely residentit 1735-ben a boszniai rendtar-
tomnybl az jonnan fllltott dalmciai, Szent Caius-, majd a Legszen-
tebb Megvltrl nevezett provinciba kebeleztek. 1738-ban a residenti
convent lett. 1740-ben kibvtettk. Ma is fnnll a nevezett dalmciai rend-
tartomnyban. Az atyk nemrgen j templomot ptettek.
731
Az 1717-ben Prolozscbl eljtt atyknak egy rsze Oinisba ment s
ott ptett conventet. (Ld. Omis-nl.)
Imreg.
Zempln megye. Alaptotta 1752-ben Barkczy Imre a minoritk sz-
mra, kik ma is birjk s kezdettl fogva ma is kezelik a plbnit. ( Co n v e n t
a Szent Bonaventurrol nev. rsgben.)
732
India. (Ld, Naigy-Eng.)
S. Irenaens (Ld. rig.)
rig.
S. Irenaeus. Szerm megyben, az irigi jrsban. 1390-ben szerepel,
mint a eonventualisok szermi rsgnek tagja.
733
(Ld. mg Rednek-nl.)
Ivanic. (Ejtsd: Ivsnics. Ld. Ivncsa.)
Ivncsa.
Ivanic. (Ejtsd: Ivanics.) Belovr-Krs megye, vros. Nmelyek szerint
rgente prmontrei apck, msok szerint gostonrendi remetk volt s
csak azutn lett a ferencesek. Ismt msok szerint Lukcs, zgrbi pspk
731
l&97-iki Balm. Ss. Redempt. Schern.
Kaizer.
732
1 9 1 3-i Min. Nvtr.
733
Kaizer.
V. . Francise, a Varad. 11.
t
12.
{1500?) a ferencesek rszre alaptotta. Az observansok (salvatorianusok)
tabulin 1506-tl 1537-ig a szlavniai rsgben szerepel. Azutn az atyk
elhagytk s, a npnek a trk ellen val megvdse vgett, a conventet
Gregorinc Pl, zjgrbi pspk (15491553) foglalta el. A convent flsze-
relse Remetincre kerlt, ahonnan Batthyny Kristf elvitte. Mr Ergelics
Ferenc, zgrbi pspk (st lehet, hogy mr Damitrovics Pter) visszaadta
a conventet a ferenceseknek, mg pedig a m a r i a n u s k n a k , 1621
krl, s Vinkovics Benedek pspk, 1637 krl megerstette birtokban az
atykat. 1655-ben a marianusoktl megkaptk a ladislaitk. 1678-ban a rgi
gtikus templomot j bolthajtssal 'lttk el. 1900-ban a conventet a meg-
szntetett ladislaita rendtartomnybl az jonnan fllltott horvt-szla-
vonorszgi, Szent Cyrillus- s Methodiusrl e'lnevezettbe kebeleztk.
734
Jadra. (Ld. Zara.)
Jaj ce. (Jaj ca.)
Boszniban, a travniki kerletben. 1528-ban a trk elpuszttotta. Az
atyk a Verbsz foly jobb partjra vonultak, de itteni pletket is flgyj-
totta a trk 1620-ban. 1866-ban plt az j templom, 1884-ben s 1885-ben
az j rendhz, mely 1886-ban convent lett s ma is fennll a boszniai rend-
tartomnyban.
735
'Jaska. (Jastrebarsko.)
Zgrb megye, jaskai jrs. (Glavinich-nl: Giascha, Giasterbarscha,
Szlavniban, a Kulpn tl) 1592 krl a domonkosok elhagytk. 1610-ben
Erddy Tams grf, Horvt-, Sziavon- s Dalmtorszg bnja, a Bosnae-
Croatiae Provincia atyinaki adta. 1900-ban e rendtartomnybl a horvt-
szlavonorszgi Sz. Cyrillus- s Methodiusrl nevezettbe kebeleztk, melyben,
mint convent, ma is fennll.
736
Jszberny.
1472 krl alaptottk, mg pedig a conventualdsok rszre. 1492 krl
az observansok lett, kiknek (mr mint salvatorianusoknak) esztergomi rs-
gben 1565-ig fennllt,
737
haj, de milyen krlmnyiek kzt! Halljuk csak!
1559-ben vagy 1560 elejn a jszbernyi protestnsok dhngtek az Ol-
triszentsg ellen, melyet a katholikus pap egy haldoklhoz vitt. Ugyanekkor
panasszal kszltek Miksa kirlyhoz Verancsics Antal, egri pspk (1557
1569) ellen, mert hogy a pspk tiltotta ket a protestantizmustl.
738
A Szent
Ferencrendiek conventjt hromszor gyjtottk fl, mg vgre, 1560-ban,
734
KollnyiBunyitayKaizerFarkas. Eorv. Cyr. Meth. Schern. 1904.
735
1836- s 1895-i Bosn. Arg. Schern.
736
GlavinichSzllsy. TLorv. Cyr. Meth. Schern. 1904.
737
Fridrich; i. h. I I . 174. s kv. FarkaslKaizerKollnyiBunyitay.
738
Katona: H. C. XXI I I . 350. Fejr: Codicill. 49. drb. 84. lap.
egszen legett. A gyjtogats gyanja a lakossgnak gazdagabb rsze ellen,
irnyult, mert az volt protestns. Tbben azt mondtk, hogy inkbb a trk
lakjk a klastromban, mint a bartok. (Ez az hajts csakhamar teljesedett.)
Mikor a convent gett, lncoltak, azokat, kik a tzet oltani igyekeztek,
kinevettk s a szent mist, valamint a katholikus szertartsokat szidtk.
Verancsics mindezekrt a protestnsok fbbjeit maga el idzte s ket
kztk a fbnsnek, Mathusz Ferencnek az atyjt is fogsgra vetette. rt a
pspk a kirlynak is, hogy neki ez gyben szigor utastst kldjn. Mint
levelben mondta, nagyon remlte a jszbernyi protestnsok megtrst.
(Hiba remlte.) A protestnsok elfoglaltk a katholikusoknak egy kpoln-
jt s a plbniatemplomnak egyik felt. A templomnak azt a rszt, mely
a katholikusok maradt, mindg bepiszktottk. Verancsis teht azon volt,
hogy a protestnsok rjk be csak a kpolnval, a plbniatemplomot pedig
egszen a katholikusok bnjk.
730
Megsrtenk a rgi magyar ferencesek emlkt, ha azt mondank,,
hogy Jszbernybl, ahol ily kegyetlenl s csfosan bntak velk, elkvn-
koztak. Hisz ppen azokon a helyeken vltk k magukat az Istentl a
munkra leginkbb elhvottaknak, melyeken a katholikus hitet a legnagyobb
veszedelem fenyegette s rejuk magukra a legtbb szenveds vrakozott.
Albb mg ltni foguk, hogy szinte keresve kerestk a vrtansgot Krisz-
tusrt. Nem az rzletket tolmcsolva teht, hanem csak a puszta tnyek
alapjn mondjuk, hogy valsgos megvlts volt rejuk nzve, mikor a
trk, 1565-ben Jszbernyt elfoglalvn, elzte ket a vrosbl.
Conventjk ekkor trk vr ltt s ettlt fogva mr csak hitsznokokat
kldtek Jszbernybe, de csak 1583-ig, mert ez utn az v utn mr ezt
sem tehettk.
1594-ben a trk elhagyta Jszbernyt, biztosabb helyre vonult.
Bucsuzskpp a bartok conventjt flgyjtotta, templomuk szentlyt s
tornyt lerombolta.
Szz vig tartott, mg a ferencesek megint Jszbernybe jttek. (Nem
volt elg emberk, hogy elbb kldhettek volna atykat e rgi helykre. Az
ltalnos trtnetben lttuk, mennyire megfogyatkozott a szmuk.)
1694-ben egy kis hzat s egy kis kpolnt kaptak a vrosban.
1700- (vagy 1701-ben) a bernyi kis hajlk elnyerte a residentia cmet.
Eddig az ideig t. i. Berny csak a gyngysi conventtl fgg hely vala..
Ugyancsak 1700-ban kezjdtk meg a templomnak jraptst. A nagyobb
rendhz ptshez csak 1723-ban fogtak. Az plet csak 1755-re kszlt el
teljesen, de Berny mr 1734-ben a conventek sorba kerlt. 1900-ban a
739
Verancsicsnak 1560. okt. 14-iki s mov/ 22- i ki levele a ki rl yhoz. Katona: H. C.
XXI I I . 366. s kv. 370. s kv. Fejr: Codicil!
1
. 52. drb. 87. lap. Verancsics sszes-
munki. VI I I . 186. s kv. 194 s kv.
megszntetett salvatorianus rendtartomnybl a kapisztrnusba kebeleztk,
melyben, mint convent, ma is fennll.
740
Jen. (Borosjen.)
Arad megye. A legels magyarorszgi helyek kz tartozott, melyeken
a Bosznibl jtt observansok, a XIV. szzadban, megtelepedtek. ptette
Losonci Lszl bn. V. Mrton ppa 1423-ban megerstette. Mikor, 1444-
ben, az observansoknak a boszniaitl fggetlen magyarorszgi vicarija
megalakult, itt tartotta els kptalant s itt vlasztottk meg az els vica-
rius provincialis-t Kenyere s Fbin szemlyben. 1455-ben Leleszi Bene-
dek itt a guardin.
Jen rsg szkhelye volt az observansok magyarorszgi vicarijban
(ksbb a salv a t o r i anu soknak magyarorszgi rendtartomnyban). Mint
mr az ltalnos trtnetben lttuk, 1554-ben eltrltk a bnyai rsget s
a jenibe olvasztottk, 1559-ben pedig megfordtva: a jeni rsget olvasz-
tottk a bnyaiba, mde maga a jeni convent mr 1550-ben nem
llt fenn.
741
Kabol.
1420-ban V. Mrton ppa engedelmet adott, hogy itt a ferenerendiek
szmra kolostort ptsenek. 1506-ban az observansoknak Kapisztrn Szent
Jnosrl nevezett jlaki (illoki, szermsgi) rsgben szerepelt. A mohcsi
vsz idejn elpusztult.
742
Kamnik. (Stein in Krain.)
Krajnban, a steini 'kerletben. Mint Glavinich rja: Camnich a fels-
krajnai hercegsgben, az aquilejai egyhzmegyben. 1413-ban a vrosbeliek
s a krnykbeli np ptettk. Az atyk a luthernusok miatt knytelenek
voltak lhagyni, de II. Ferdinnd 1625-ben visszaadta nekik, nevezetesen a
Bosiiae-Croatiae Provincia-nak.
743
A nevezett rendtartomnyban (mint az ujabb idkben hvtk: a Szent
Keresztrl nevezett horvt-krajnai-ban) fennllt 1878-ban is.
744
Kampilong. (jd. Campilong.)
Kanizsa. (Nagykanizsa.)
Zala megye. A Kanizsaiak alaptottk, nevezetesen: 1418-ban Kcinizsay
Jnos esztergomi rsek (13871418) pttette. A trk tbbzben lerom-
bolta, gy: 1478- s 1500
:
ban, de az atyk mindannyiszor jra felptettk.
74
<> Fridrich: i. h. I. 56,, 66. II. 174. 1913-ii Kap. Soliem.
741
KollnyiBunyitayKazer. Fridrich: i. Ii. I. 4., 10. Kapisztrn Szent
Jnos levelezse. 32.
743
Kaizer.
743
Glavinich: 24., 25.
744
Szllsy: 157.
1533-ban mg szerepel a marianusoknak pcsi rsgben. Vgkpp Pcs
eleste (1543) utn pusztult el.
1655-ben a marianus provincitl a ladislaitk kaptk meg (persze
csak i n s p e, mert bisz ekkor mg maguk a marianusok sem birtk). Az
1689-iki Lazariana decisio is biztostotta a ladislaitk szmra (mg min-
dg csak i n s p e).
1690 utn a ladislaitk valban megtelepedhettek az, immr a trk-
tl visszavett Kanizsn. Kevssel II. Rkczi Ferenc felkelse eltt a kirly
hadszalti okon a vrost s vele egytt a ferencrendi conventet leron-
tatta, mde az atyk uj templomot s conventet pthettek maguknak azon
az uj helyen, melyet szmukra Pergen Kristf grf kapitny jellt ki.
1900-ban a kanizsai convent a megszntetett ladisflaita rendtarto-
mnybl megint visszakerlt a marianusba, melyben ma is fennll. Az atyk
ma is kezelik a plbnit.
745
Kaplony.
Szathmr megye, nagykrolyi jrs. Mr a XIV. szzadban rom volt
itt az a templom s monostor, melyet hajdan alighanem a bencsek birtak.
Krolyi Sndor grf (az 1711-iki, szathmri bkektsnek egyik fltreho-
zja, ld. mg fent, az lltalnos trtnetben), kirl Takts Sndor ezt rja:
a katholikus vallsnak legbuzgbb hve, leglelkesebb terjesztje s legn-
zetlenebb vdje volt egsz letben, a tiszai vidknek valsgos apos-
tola volt, ki nemcsak szval s hathats prtfogsval, hanem fleg templo-
mok s iskolk ptsvel segtett el a kathoiikus valls terjedst,
746
igen,
Krolyi Sndor grf az elpusztult templomot j ra felpttette s mellje j
szerzetes rendhzat emeltetett, melfybe 1719-iben salvatorianus ferenceseket
krt.
747
Az atyk valban mg ebben az vben Kaplonyba jttek s megala-
ktottk residentijukat. Rendhzuk ptse teljesen 1722-ben fejezdtt be
s ekkor a kaplonyi residenti convent rangjra emeltetett. Az alapt a
convent bels berendezst is magra vllalta s mivel a protestnsok lakta
krnyken nem lehetett alamizsnra szmtani, az atyk rszre alapt-
vnyt tett. vi 1000 rhnes forintot biztostott szmukra, vagy ennek meg-
felel rtk termnyeket, tzift s rthasznlatot. A rend szellemnek
megfelelen ezt) az alaptvnyt gy mdostottk, hogy a szerzetesek ksz-
pnzben csak vi 300 forintot kapjanak ruhzkodsukra, 700 forint
helyett pedig megfelel rtk termnyekkel s lelmiszerekkel lssk
el ket.
745
Nagy Bni : A mar. fer. a XVI. sz. e. f. 533. s kv. Nagy Bai : Hg. Ester-
hzy. 8., 21. Farkas: 11. Kaizer. 1878-i Ladisl. s 1903/4-i Marian. Schein.
740
A magyar-kl ari ssza apck volit pesti kl ast r omnak t rt net e. Kat h. Szemle.
1894. 172.
747
Fridrich mvnek I. rszben (59. lap) azt i r j a, hogy a saivatorianusok Krol yi
gr f nak azt az aj nl at t , hogy Kapl onyba jjjenek, mr 1712-ben elfogadtk.
Ai kaplony i ferencrendi templom kriptjban van eltemetve Krolyi
Sndor.
748
Hogy. Szent Ferenc fiainak a XVIII. szzad elejn Kapltonyba val
hozsa mit jelentett a katholicizmus gyre nzve, megitlhetjk abbl,
amit Krolyi Sndor grf arrl az idrl jegyzett fel, mikor mg dik
volt. Akkor rja a grf az egsz Tiszn innen val fldn] tbb sehul
rmai kathlikus papok nem voltanak, hanem Szathmrt a pter jessuitak-
ni s Ecsedben egy plbnos." Ilyenek vagy nem sokkal jobbak voltak a
vallsgyi viszonyok Kaplony vidkn mg akkor is, mikor a francisknu-
sok ott megkezdtk mkdsiket, mert Krolyi Sndor a fent jelzettini
ksbbi idket illeten ezt rja: (Szathmr megyben) felesglem fehr
cseldivel egytt mind szve is alig voltunk tizenketten az igazi rmai
hitiben..
749
"
Az 1834-iki fldrengs a kaplonyi ferencrendi templomot s conventet
majdnem teljesen elpuszttotta. A templomot egszen jra kellett pteni.
Az emeletes conventet .fldszintess alaktottk t. Az uj templomot Hm
Jnos, iszatbmri pspk (182 7185 7),
750
1 848-ban szentelte fel. Mindennek
jjptje Krolyi Gyrgy grf volt.
1900-ban Kaplony a megszntetett salvatorianus rendtartomnybl a
kapiszitrnusba kerlt, melyben ma is fennll
1
. Az atyk a plbnit is
kezelik.
751
Kapronca. (Koprivnica.)
Belo vr-Krs megye, vros. Az 1904-i H orv. Cyr. Meth. Schern, sze-
rint 1280-ban a nmetujvriak alaptottk. Kaizer szerint 1292-ben Henrik
bn pttette. (Az ilyen adatok sszeegyeztethetk. Alapts, az pts meg-
kezdse, befejezse . . . . Tzetesen persze a dologhoz csak alapos, n 11
oklevli kutats utn szlhatnnk hozz.) 1372-ben Nagy Lajos kirly neje,.
Erzsbet kirlyn jrapttette. 1533-ban szerepel a marianusknak pcsi
rsgben. Pcs eleste (1543) utn (az id. Schern, szerint csak 1561-ben)
az atyk elhagytk. 1606-ban Draskovich Ferenc grf, provincilis, jra
748
Fridrich: i. h. I I . 150. s kv.
749
Takcs (Sndor : i. h. u. o.
750
A szent M Hm Jnost 1848-ben; V. Ferdi nnd ki r l y a Bat t hyny-kormny
elterjesztsre esztergomi rseknek nevezte ki. Ezt a ki nevezst Rma, csak gy, mi nt
Lonovics Jzseft csandi pspkbl egr i rsekk s Hor vt h Mihlyt csandi pspkk,
sohasem erstette meg. Lonovicsot az oszt r k abszolt kor mny minden cmtl, rang-
j t l megfosztotta s >az alsausztriai Melkben i nt ernl t a, Horvt h kl fl dre meneklt,.
Hm visszament Szat mr r a s hol t i g annak pspke mar adt . Eszt ergomi rsek 1849-ben
Szcitovszky Jnosi l et t . A magyar ferenceseknek az utoils magyar sztabadsgharcban
val rszt-vtellre nzve sej t het nk valamicskt abbl, ami t fent, Csiksomlyt illeten
fel j egyezhet t nk. Lehetnk-e maj d abbian a helyzetben, hogy mindent, m er r e vonat-
kozik, fel kut at hat unk? csak az I st en t udj a. Mi, mi ndeneset re vgyva vgyunk ezt a
kut at s t elvgezni.
751
Kaizer. 1913-i Kap. Sebem.
elfoglalta. Azutn ismeretlen okbl az atyk megint elmennek Kap-
roncrl. Templomukat plbniatemplomm alaktottk t s a plbnos-
nak adtk, mellje plbniahzat ptettek. A conventet, azaz romjait, n-
met katonasg foglalta el s fljk lelmiszerraktrt ptett. (Id. Schern.)
1644-ben III. Ferdinnd kirly elrendelte, hogy Kaproncn a varasdi
ferenceseknek rgi templomukat s kolostorukat, melyet eddig a plbnos
birt, adjk vissza. (Coric. Exp. 1044. 202. aug. 25.) Ezt a rendeleteit, mint
mindjrt ltni fogjuk, sohasem hajtottk vgre.
1657-bem az atyk megint visszajttek Kaproncra s nem rgi hely-
kn ugyan, de szintn a vrban, ptettek! maguknak templomot sl con-
ventet. 1655-ben Kapronca a ladislaitk lett, 1900-ban a megszntetett
ladislaita provincibl az jonnan fellltott horvt-szlavonorszgi, Szent
Cyrillus- s Method'iusrll nevezettbe kebeleztk, melyben ma is fennll.
(Id. Schern.)
KaptoL (Ld. Pozsega.)
Karnsebes. (Sebes.)
XI. Gergely ppa 1373-ban megengedte, hogy a bosnyk atyk itt ko-
lostort ptsenek. (Kaizer.) 1506-ban a magyar observnsok tabuljn a
jeni cusitodiban szerepel Karnsebes. 15311542 a magyar salvatorianu-
sok fabulin az erdlyi rsgben van Sebes, az 1544-iki fabuln ugyan-
abban az rsgben Karnsebes, az 15461550-iki fabulkon ugyanabban
az rsgben Sebes, az 1552-iki tabuln ugyanabban az rsgben gtuardin is
s prdiktor is Sebesen, mi nem jelent kt Sebest (ld. pl. Cskt, Bakt),
az 1554-iki tabuln Sebes, az 1558-iki tabuln Karnsebes. Ezek szerint a
salvatorianusoknak erdlyi rsgben Sefres-en sohasem Szszsebes, hanem
mindg Karnsebes-1 kell rteni. 1558 utn Karnsebesnek nincs nyoma.
Kaizer szerint 1716-ban a bolgr rendtartomny atyi telepedtek itt meg.
Karin. (Carina.)
1428-ban alaptottk. 1514-ben a Bosnae-Croatiae Provincihoz csa-
toltk (a boszniai vicaribl, mely 1517-ben szintn rendtartomny lett),
1645-ben a trk elpuszttotta. 1730-ban uj ra felptettk s ezta a Leg-
szentebb Megvltrl nevezett dalmciai rendtartomnyhoz tartozott, mely-
ben 1897-ben is fennllt.
752
Karlovac. (Ld. Krolyvros.)
Kassa.
A ferenerendiek conventjt 1450-ben a Plffy s a Pcrnyi csaldok
alaptottk.
753
1556-ban az atyk elhagytk Kassa vrost.
752
Glavinich. Dalmciai Ss. Redempt. Schein. 1897.
753
Nagy Bni : A ferences szellem. 74. Fridrich: II. 44. s kv. Farkas: 10.
18
Nagy oka. volt ennek.
Kassn a protestantizmus mr a mohcsi vsz eltt reztette hatst.
A Szent Miklsrl nevezett ferencrendi convent tagjai 1522-ben vdat emel-
tek Bezddi Mikls orvos, szktt domonkosrendi eillen. 1524-ben meg a
ferencesek elilen rkezett vd (a (kirlyhoz? az esztergomi rsekhez? br
hisz Kasa az egri pspkhz tartozott), hogy a szerzetesi regulval ellen-
Ikez botrnyos letmdot folytatnak, egy kassai polgrt, ki nekik tilos
dologban nem akart segdkezni, vresre vertek s tbb ms kihgst k-
vettek el, Nysi Demeter (esztergomi) rseki helytart maga el idzte a
kassai guardint, hogy magt! s trsait igazolja. A vizsglat eredmnyt,
rja Nagy Bni, nem ismerjk, de annyi bizonyos, hogy a kassaiak kzt az
jhitek idztk l a zavarokat.
754
Nagy Bninek teljesen igaza van. 1525-
vagy mr 1524-ben Henckel Jnos, Mria kirlyn luthernus udvari papja,
lett Kassn plbnos. Vagy , vagy Achatius Transylvanus volt e vrosban
a lutheranizmusnak els terjesztje.
755
Az 1526-ik v nagybjtjben a
kassaiak hitsznokukat menteget levelet intztek az egri vicairiushoz.
750
Bizonyra nem azrt, meat a hitsznok j kathoiikus volt. Ami a mohcsi
vsz utni idt illeti: A protestantizmusnak Kassn val ltezst megcfol-
hatatlanul bizonytja Henckel Jnos, volt kassai plbnosnak 1528. aug.
28-n kelti, Erdlyi Antal, kassai prdiktorhoz intzett levele.
757
Ugyancsak
1528-ban, vagy e krl az v krl a kassaiak luthernus prdiktort keres-
tek maguknak.
758
1531-ben (dec. 18.) Ferdinnd kirly Andrs, esztergomi
prpostot s Nagy Imre, alndort, Kassra kldte, hogy a ferenceseket s a
domonkosokat a luthernusok ellen megvdelmezzk.
759
Ugyancsak 1531-
ben Dvay Bir Mtys lett kassai magyar protestns lelksz. I. Ferdinnd
kirly Dvayt, a kassai nmet protestns lelksszel egytt, mg ugyanebben
az vben elfogatta. Emiatt a vrosban zavargs trt ki. A kassaiak a Bcs-
754
A mar. fer. a XVI . sz. e. f.
765
Fabritius Kr ol y: Pemffl inger Mr k. 21. Zsilinszky: A magy. orszggy.
v. . t r gy. I. 13. Franki (Frakni): Il enckel Jnosj, Mr i a kirlyn udvairi pjEupja,
r t . a t r t . t ud. kr. 1872/73. Srs Pongr c: A reformci egy szemfnyvesztse.
Kat h. Szemle. 1898. 98. I t t idzve: I f j . Kemny Laj os: A r ef or mat i o Kassn. Bauch
Gusztv : Adalkok a reformat i o s t udomnyok trtnethez Magyarorszgon a XVI.
szzadban'. T. Tr. 1885. 351. s kv. 354., 355.,, 519., 523. Szilgyi Sndor : Henckel
Jnos levelezsbl. T. Tr . 1882. 769. s kv.
768
Egyht. Eml. I. 244.
757
U. o. 397. Ld. mg: Szilgyi: fi. h. T. Tr . 1882. 769. s kv.
758
Egyht. EmZ. I. 415.
759
Kaizer. Mi annak idejn a kvet kezt j egyezt k ki Fabritius Kr ol y mun-
kj bl (Oklevelek a magyarorszgi reformat i o korbl. T. Tr. 1881. 247.) : 1531-ben
a ki r l ynak fel kel l et t l pni e az ellen, hogy a kassai ak vrosukbl ki akar t k zni a
ferenceseket a a domonkosokat. Kaizer nyi l vn szi nt n Fabritius adatria t maszkodi k,
vagy az Egyht. Eml.-re, mel yek valszinen kzljik Fabritius adat t . Az Egyht. Eml.
ezidszerint nincsenek keznknl s mi kor kezinknl voltak, ha bennk van ez az adat ,
bellk nem j egyezt k ki , de, mi nt mondt uk, Fabrititis-bl ki j egyezt k.
ben fogsgban snyld Dvay rdekbert a kirlly tancsosainl kzben-
jrlak. A kirlynak 1533-ban, imikor Dvay Bcsbll megszokott, az volt a
gyanja, hogy a szks a kassaiak segtsgvel trtnt.
760
(De hiszen, a ki-
rly tancsosai kztt is voltak luthernusok, ha ugyan javukrsze nem volt
luthernus.)
Ilyen elzmnyek utn rkezett 1 az 1540 krli id, amikor t. i. nem
csak az erdlyi szsz fldn, hanem az als- s a felsmagyarorszgi vro-
sokban is megszntettk a kathlikus k l s s g i e k e t . Akikben nagyon
buzgott az jts kedve, papoknak s vilgiaknak egyarnt, eddig kelllett
vrniok ezzel a nagy (lpssel. Mert hogy n a g y volt, ki tagadhatn? Gon-
doljuk csak el, ami ezekkl a szavakkal van kifejezve: a kathlikus szer-
tarts eltrlse s helybe a protestnsnak tevse. Gondoljuk csak el, ha ez
ma mi krlttnk trtnnk. Hny, a szvben legmlyebben gykeredz
rzsnek kellene sztszakadnia. Hny s zenitnl szentebb emlkezst, mely a
lleknek legdrgbb kincse, legfbb tartalma, kellene eltemetni. Tulajdoni-
kppen az egsz lelket. De ht lehetne-e? . . . Ezrt oly nehz, oly gylletes
az jts. Ezrt buknak meg oly knnyen az jtk. Ezrt oly knnyek az
llenreformatiok, az ellenforradalmak. Igen, a nagy lpssel vrni kellett
mintegy^ 1540-ig, mg pedig fkpp, st egyedli a np miatt. Mert hiszen,
hogy a kirly rendeleteire semmit sem kell adni, hogy kirlytl nem kell
flni, ezt nagyon jl megtanultk az emberek mr II. Ulszl s II. Lajos
idejben, akkor, amikor mg nem is volt kt kirly s folytonos polgr-
hbor. Hanem a nptl tartani kellett, mert az szvsan ragaszkodott a
kathlikus szoksokhoz, szertartsokhoz s az kzel volt s esetleg rettene-
tesen reztethette hatalmt, erejt a helyi hatsgokkal s a velk egy
hron pendl papokkal. A nppel teht nagyon csnjn kellett bnni. De
vgre, mintegy 1540-re, sikeril/t a np Mikt is valamennyire tformlni, a
mlttl, api, anyi rksgtl elhidegteni. Viszont igaz az is, hogy vala-
mint egyrszt mr 1540 eltt is sok minden trtnt ezen a tren, ugy ms-
rszt m|g 1540-ben sem volt teljes a kathlikus szoksok, szertartsok ki-
kszblse. Mg ezutn is megtartottak egyet-mst bellk. Hiba, mint
mindjrt albb, ppen Kaissra nzve ltni fogjuk, mg 1540 utn is sz-
molni kellett bizonyos mrtkben a np conservativismusval, mg ezutn is
fenn kellett tartani bizonyos tmeneti llapotot. s ugyanugy, mint a vro-
isokban, kellett eljrni a falvakon, vagy, mint akkor mondtk, a birtokokon
4possessiones) is. A szegny jobbgynp, rjla a protestns Rvsz Imre,
mintegy tudta s akarata nlkl vezettetett t a reformatio mezejre s vol-
takppen csak akkor kezdett eszmlkedni, midn a kpek, az oltrok, a
misemond ruhk, a latin nylv s ms efflk kezdtek eltnni a templom-
780
Rvsz I mr e: Dvay B r Mtys. 31. Frakni: Adalkok Dvlay Bi^r
^Mtys lettrtneteihez. T, Tr . 1880. V. . Zsilinszky tb. : A magyarhoni prot,
egyh. t rt . 57. Karcsonyi J nos : Magyarorsz. egyiht. Ms. ki ad. 1915. 115.
bl, ami azonban nem egy nap mve volt.
761
Maga Luther Mrton, midn
a szsz vlasztfejedelemsgben a nagymist megtartotta, de belle (1525.
nov.) a canont s mindent, mi a coilectae-ben az ldozatra vonatkozik,
kihagyta, azt rendelte, hogy a canont gy hagyjk el, hogy a np az elha-
gyst meg ne tudja.
762
Megjegyzend, hogy Luther az Urfelmutatst is meg-
tartotta, ami nla szintn csak res, a np miatt val dolog lehetett.
763
Me-
lanchthon, rja Rvsz Imre aki tln miniden reformtorok kztt a
egnagyobb befolyssal volt a magyar protestns egyhzra, a kls szertar-
tsok gyben ltalban conservativ volt s tartvn a kzbotrnytl s a
gyarl kznp egygysgtl, mindenkor a legnagyobb vigyzatot ajn-
lotta megvltoztatsukban.
764
Ramaschi Mtys, erdlyi szebeni pap s.
dkn, 1544-ben panaszkodott Melanchthonnak, hogy haereticusok tmad-
tak Erdlyben, kik a kpek, az elevatio s a magnabsolutio ellen vannak.
705
Az 1545-iki erddi zsinat megtartatta a flbegynst.
766
Az 1552-iki bereg-
szszi zsinat a flbegynst krhoztatta, kimondta, hogy ahol mr nincs
oltr, ne lltsk fel ujra, olt pedig, ahol' a hvek makacson ragaszkodnak
az oltrhoz, m rla is lehet Urvacsort osztani, csak a tudomnyban (a
hitben) maradjanak (a lelkszek) llhatatosak.
767
Az 1554-iki vri zsinat
mr megint szeldebb volt. Elhatrozta a kovsztalan kenyr, a flbegy-
ns, a hzasulandk eskjnek megtartst s kimondta, hogy az oltrok
s a kpek lerontsa a vilgi hatsgok dolga, nem pedig la papok.
768
Az
1555-iki (msodik) erddi zsiniat meg egyenesen hlytelentette az oltrok-
nak s a kpeiknek a fldesurak beleegyezse nlkl val eltvoltst a
templomokbl.
769
Ugyancsak 1555-ben Melarichthon megdicsrte Amp her
Farkas, selmeci papot, hogy a szertartsokra nzve conservativ mdon jr
el.
770
s mg a XVI. szzad vge fel is tartott az tmeneti llapot, mg
akkorra sem brtak teljesen vgezni a katholikus' szertartsokkal, mg
akkor sem birtk a npet egszen tvinni a reformatiora! Bornemisza Pter
1584-ben megjelent prdikciiban kemnyen megr nmely prdiktoro-
kat, hogy mg mindg miseruht, gyertykat, kpeket, ostyt s oltrt hasz-
761
Prot . Figyelmez. 1870. 396. Idzve Bunyitay Vincnl: A hi t j t s t rt ne-
tbl. Szzadok. 1887. 390. s Szilgyicsdy-nl : 194. V. . Zsilinszky stb.: i. h. 73
782
Solches meiden, dass der gemeine Mann es nimmer er f aehr t .
763
Eergenrther: I I I . 39. Brck: 598.
764
D. Bir M. 105. s kv.
765
U. o. Kamasohinak nagy rvi dl t sra vall', hogy Melanchton eltt a kpek
az elevatio s a magnabsolutio eltvoltsnak, akanst e r e t n e k s g-nek mondt a,
holott Luther s Melanchton mindezek megt ar t st nem hitelvi al apon aj nl ot t k, hanem
csak az e g y g y nppel szemben kvetend t akt i ka szempontjbl.
766
Rvsz: Erdsi Jnos. Bunyitay: i. h. 390.
767
Zsilinszky st b. : i. h. 77.. 78. V. . LampeEmber: az 1552. vhez.
708
Zsilinszky stb. : i. h. u. o.
769
U. o.
770
Rvsz : D. Bir M. 105.
nlnak.
771
Draskovich Gyrgy meg ugyancsak az 1584-ik vben azt
rta Rmba, bogy, az urakon, a nmet kereskedkn s a vrrsgeken
kivl az orszg olyan katbolikus, mint maga Rma.
772
Mily nehz volt
teht a npet a kathoiikus hittl, az si Egyhztl elszaktani, mily las-
san, valban csak mestersgesen, lehetett az uj vallsra tvezetni. Sok
helytt alkalmaztak kegyetlen erszakot is e rszben s sokszor kudarcot
vallottak vele, mert a np mjg lete veszlyeztetsnek rn is elzarndoklott
messze fldre, hogy kathoiikus papot talljon s gynhassk.
773
Szval: 1540 krl a kathoiikus szertartsok megszntetsnek tekin-
tetben Kassn is tbbet tettek, mint amennyit addig az ideig tenni mertek
s ott is elmondhattk, amit msutt mondtak, hogy t. i. vgrehajtottk a
r e f o r m a t i o t.
774
A protestantizmust mr elbb is elfogadtk, tanait
mr elbb is kvettk, de a kathoiikus szertartsokat gy, ahogy mg
megtrtk, 1450 krl azutn legnagyobbrszt ezekt is eltrltk:
k l s l e g , h i v a t a l o s a n is szaktottak a katholiciziimissat, k 1 s -
1 e g, h i v a t a l o s a n is r e f o r m l t k a vallst.
Illy krltainyek kztt csoda-e, hogy Kassrl is, csak gy, mint a
tbbi protestns vrosbl, el kellett jnnik a ferenceseknek? Inkbb az a
csodlni val, hogy, miutn, mint fent hallottuk, a kassaiak az atykat mr
1531-ben ki akartk zni vrosukbl, mg 1540 utn is 16 vig meg-
trtk ket maguk kztt. 1556-ban a ferencrendi convent legett.
775
Bizonyos, hogy az atykkal megrttettk, hogy hzukat kijavtaniuk feles-
leges, mert most mr nekik maguknak is el kell mennik a vrosbl. El
is jttek s szmzetsk Fels-Magyarorszg fhelyrl nhny v hijval
100 esztendeig tartott.
Valamint a ferenceseknek Kassrl vl tvozsa nemcsak azt jelen-
tette, hogy egy ferencrendi conventtel kevesebb lett az orszgban, hanem ez
a tvozs az orszgnak s klnsen Kassnak vallsgyi trtnetben nagy
elvi jelentsggel bir dolog volt, gy azt a tnyt is, hogy az atyk 1650-ben
Kassra visszajhettek, nemcsak egy rgi ferences rendhz feljtsnak
kell vennnk, hanem a magyar vallsgy trtnetben felette fontos ese-
mnynek. s ppen azrt, hogy e tnyt, mint ilyet mltnyolhassuk, tud-
771
Rvsz: Erdsi . '
772
Frakni Vilmos: Egy jezsuita-diplomata hazinkban. Kat h. Szemle. 1902. 803.
773
Pl . rva miegyben, mg a XVI I . szzadban is. Ld. a kat hol i kusok panaszt
az 1619-iki orszggylsen. Zsilinszky: A magy. orszggy. v. . t r gy. : s : Luzsnszky
Joachim: nyi t r ai fesiperes jelentse a primshoz r va megyrl az 1650-ik v krli
idbl. Prim. Levlt. Arch. Vet. Eccl. A visitatiok kzt 2125. sz.
774
Kassrl, az 1540 krl vgrehaj t ot t r e f o r m a t i o n illeten, ni ncs feljegy-
zsnk, de van tbb ms vrosrl, s azok ut n, ami ket fenn Kassrl eladtunk, azt
hisszk, egszen felesleges ktelkedni, hogy Kassn 1540 krl , vagy addi g az ideig a
^reformatio tekintetben annyi legalbb is (trtnt, mi nt ms vrosokban.
775
Nagy Bni : A mar. fer. a XVI. sz. e. f. 538, Farhks. 10.
nunk kell, mi minden trtnt Kassn az alatt az id alatt, mg Szent Ferenc
fiai onnan tvol voltak.
1559-ben Peih Jnos lett kassai prdiktor. A tiszta s szinte'*
(pra et sincera) evangliumi tants hirdetse vgett jtt Kassra. A
tancstl nyert utastsa szerint mindenben a tancsnak kellett engedel-
meskednie s meg kellett tartania a kathlikus szertartsokat, nevezetesen
a flhegynst, a mise formjt s a np eltt a latin nyelvet is.
776
Ez
mutatja, hogy Kassn (csak gy, mint msfel is, ld. amit az imnt fent
ltalban a protestnsokrl mondtunk, s ld. fent, a Brtf-nl mondotta-
kat), 1540 utn is megtartottak mg valamit a kathlikus klssgekbl.
Viszont a Peth prdiktornak adott utasts senkit se tvesszen meg, gy
hogy azt higyje: Kassn 1559-ben a katholicismus szempontjbl minden
rendben volt, ott a katholicismust nem is trltk el. Kassn luthernu-
sok voltak az emberek a sz teljes rtelmben, ha Peth Jnos azt az uta-
stst kapta is, amelyet kapott, amint hogy ma sem katholikusok azok a
klfldi s hazai nmely luthernus egyhzkzsgeik, melyekben mg ma
is van flbegyns s mise"'. Maga a flbeglyns mg nem jelent katholi-
cismust, szintgy a mise f o r m j a s a latin nyelv a n p e l t t sem.
A kathlikus szertartsok ltalban el voltak trlve, csak e g y-k t dolgot
tartottak meg belle s amit megtartottak, az sem volt egyb (aszerint*
a h o g y megtartottk) puszta, bels tartalom nlkli formasgnl, az sem
volt mr kathlikus, hanem tkletesen luthernus szertarts. (A luthernus
mise nem egy a kathlikus misvel.) ppen ezrt nevezi egyik legkivlbb
magyar trtnetrnk a Pethnek adott utastst a katholicismus szempont-
jbl s z e m f n y V e s z t s-nek, mely csak arra volt sznva, hogy a,
mg mindg a kathlikus hagyomnyokon csgg npet abba a hitbe rin-
gassa, hogy hiszen tulajdonikppen semmi jts sem trtnt, minden gy
maradt, mint rgen volt. A katholicismus szempontjbl a flbeglyns, a
mise formja s a latin nyelv a np eltt semmit sem jelentett, hanem a
lutheranismus szempontjbl igenis nagyon sokat jelentett (s ez a lnyeg),,
hogy Peth a t i s z t a s s z i n t e evangliumi tant hirdette s minden-
ben engedelmeskedni tartozott a t a n c s n a k (nem az Anyaszentegyhz-
nk, a ppnak s a pspkknek). 1560-ban Huszr Gl jtt Kassra pr-
diktornak. Neki is azt adtk utastsban, hogy fehr ruhban keresztel-
jen, a szoks szerint."
777
I. Ferdinnd kirly mg 1560-ban elfogatta Huszr
Glt s megparancsolta, hogy vigyk Egerbe a pspk el, de ebbl semmi
sem lett, mert a kassai np s a katonasg Huszrt kiszabadtotta fogsg-
bl s Huszr Debrecenbe meneklt.
778
Azt sem szabad hallgatssal mellz-
776
Srs Pongr c: A reformci egy szemfnyvesztse. Kat h. Szemle. 1898. 98.
777
I f j . Kemny Laj os : Kassa vros levltrbl. T. Tr. 1889. Srs. . h.
778
Katona: H. C. XXI I I . 366., 374. s kv. Fejr: Codicililus. 53. d. 89 90. l ap.
Verancsics Antal sszes munki, y I I I . kt, 190., 197., 200.,, 206., 207* 213.^
217., 221 237., 249. Zsilinszky: stb. i. b. 55. s kv. Frakni: Huszr Gl vrt,.
nnk, hogy Rueber Jnos br, felsmagyarorszgi fkapitny, ki Kassn
szkelt, buzg protestns s a protestantizmusnak buzg terjesztje voHt.
779
Hogy a protestantizmus Kassn a XVI. szzadban mily ers volt, erre nzve
utalunk mg arra, amit fenn Brtf-nl mondtunk.
A XVI. szzad folytn Kassn valamennyi templom a protestnsok
kezre kerlt. Az egri kptalan, melynek, miutn a trk, 1596 okt. 13-n,
Egert elfoglalta, az 1597. 38. tc. Kasst jellte ki szkhelyl, a vrosban
csak egy kis kpolnt szerezhetett magnak. 1603-bani Szuhay Istvn, egri
pspk, a kirlyi kamara elnke, megkrte Rudolf kirlyt, hogy a kassai
nagytemplomot a protestnsoktl vtesse el s adassa t az egri kptalan-
nak. A kirly ennek a krsnek megfelel rendeletet adott ki, melyet
Forgch Ferenc, nyitrai pspk hozott el Kassra s melynek alapjn
Belgiojoso grf, felsmagyarorszgi fkapitny,
780
1604 jan. 7-ikn a kassai
nagytemplomot katonai ervel valban elvette a protestnsoktl s a kpta-
lannak adta t. A templomot msnap Forgch Ferenc ujra felszentelte.
Ezutn Belgiojoso a vrosban lev valamennyi tbbi templomot is elvette
a protestnsoktl, nekik vallsuk gyakorlst mg magnlhzakni' is meg-
tiltotta s lelkszeiket, tantikat a vrosbl kikergette. Ekkor a, mr 1601-
ben Pzmnnyal egytt

Kassn mkdtt, de 1602-ben onnan tvo-
zott jezsuita-atyk visszajttek Kassra s, mint egy kortrs irta, annyian
jrtak hozzjuk, hogy rvidesen egsz Kassnak a katholikus hitre val
trst lehetett remlni.
781
Ez a kassai, valamint egyb templomelvtelek
voltak egyik oka Bocskay Istvn felkelsnek, de nem foka, st mg nem
is e g y i k foka, hanem csak egyik alrendelt oka, mert annak a felkels-
nek az egyedli f -oka vilgi politikai volt. Brmi ellenkezt rnak, a tr-
tnelem ezt bizonytja. Bocskay Istvn felkelse idejn megsznt Kassn a
katholikusok uralma. A protestnsok a vrosnak megint minden templomt
elfoglaltk, az egri kptalannak s a jezsuitknak meneklnik kellett
a vrosbl. Pzmny mr az 1618-iki orszggylsen kvetelte, hogy a
Kassn s Komromban 15551560. Szzadok. 1876. 22. s kv. Srs Pongr c: Ghi-
mesi Forgch .Simon br. Szzadok". 1899. 605., 606. Srs: P. Verancsics s a refor-
mci. Kat h. Szemlie. 1897. 554. s kv. Szab Kr ol y: I uazr Gl letrl g nyom-
dj rl . Szzadok. 1867- 149.
779
FraJcni: Egy jezsuita-diplomata haznkban. Kajth. Szemle. 1902. 700. Rath
Gyrgy: Kt kassai plbnos ia XVI. szzadban. Szzadok. 1895. 441.
780
Barbi ano Jnos Jakab, Belgiojoso gr f j a, csszri s ki rl yi felsgnek hadi
tancsosa s Magyarorszg fels Tszeinek fkapi t nya. Ld. Szildy ron, s Szilgyi
Sndor : Trk-Magyarkori Trt. Emlkek. Els oszt. Okmnyt r. IX. kt . (Trk-Ma-
gyarkori l l amokmnyt r. VI I . kt.) 1872. 372.
781
Frakni s Krolyi: Magyar orszggylsi emlkek. X. 374377. Korneli:
Fr agment a. 1741. 299. s kv. Srs Pongric: Forgch Ferenc, a bboros. Szzadok.
1901. 593. Okolicsnyi : Hi st . Dipl. 15. Szilgyi Acsdy. 578. Zsilinszky : A magy.
orszggyl. v. . trgy. I. 242. Len-oss Gza: A kassai |templomifoglals hat sa Bocs-
kay felkelsre s a bcsi bkektsre. Prpt . Szemle. 1917. 669. s kv.
ftemplomot a protestnsoktl vegyk el, de ez akkor mg csak puszta
hajts lehetett. Az 1621-iki nikolsburgi bke szerint Kassa Bethlen Gbor
lett s e bke Kassn is kikttte a kathoiikus vallsnak szabad gyakorla-
tt, melyet azonban a kassaiak mindjrt 1621 utn megzavartak.
Mint lttuk, Kassn Bocskay Istvn felkelse utn a katholikusoknak
egy darabig semmi helyk sem volt, ahol istentiszteletket vgezhettk volna.
Ksbb a jezsuitk visszajhettek a vrosba, a kirly a generalatus
(a fkapitnysg) pletben jellt ki szmukra lakhelyet, s a katholiku-
sok az itt 'lv kpolnba jrtak istentiszteletre.
I. Rkczi Gyrgy felkelse alatt a jezsuitknak jra el kellett hagy-
niuk Kasst, ahol a katholikusok megint minden, istentiszteletk cljaira
szolgl hely nlkl maradtak.
I. Rkczi Gyrgy a linci bke utn sem engedte meg, hogy a jezsui-
tk Kassra visszajjjenek, holott az atyknak Kassra val visszajhetse
a dolgoknak val llsa szerint egyrtelm volt azzal, hogy a katholi-
kusok a vrosban gyakorlatukat j ra megkezdhessk.
Az 1647. 18. s 19. tc.-ben olvassuk, hogy, br a kathoiikus valls
gyakorlatnak a ht megyben is szabadnak kell lennie, mgis Kassa vrosa
a katholikusok szabad gyakorlatt megakadlyozta s ezrt a vros kteles
legyen a katholikusok temploma, paplaka, valamint iskolja szmra alkal-
mas helyet kijellni s a trvnyes bntets terhe alatt a katholikusokat
abban, ihogy vallsukat gyakoroljk s papokat tartanak, nem gtolni.
Az 1646/47-iki orszggyls a reformtusok helyzett is rendezni
akarta Kassn. A 19-ik cikkben teht kimondta, hogy a vros a helvt
hitvallsuak temploma, paplaka s iskolja szmra is jelljn ki alkalmas
helyet s a nevezettek gyakorlatt se zavarja.
A vros az orszggyls utn panaszt tett a kirlynl, hogy Abaujvr
megye srgeti a 19. tc. vgrehajtst, holott a helvt hitvallsuak esk
alatt vallottk, hogy ama trvnycikk vgrehajtst nem kvetelik". A
vros teht krte a kirlyt, hogy a nevezett trvnycikk vgrehajtst a jv
orszggylsig fggessze fel, mde a kirly a vros s Abauj megye kztt
mindenkpp bks megegyezst hajtott.
A vros erre nemcsak hogy a 19. tc.-et nem hajtotta vgre, hanem a
reformtusoknak vallsuk gyakorlst szigor bntets terhe alatt megtil-
totta, st a reformtusokat magukat is ldzte.
Ami a katholikusokat illeti, I. Rkczi Gyrgy az eperjesi trgyal-
son kijelentette ugyan, hogy az 1647. 18. s 19. tc. vgrehajtst nem ellenzi,
de hogy a jezsuitk Kassra visszajjjenek, megint nem engedte meg, Kassa
vrosa pedig egyszeren semmi helyet sem jellt ki a katholikusok Isten-
tiszteletnek cljaira.
Mindezeknl fogva az 1649-iki orszggylsen keser vita volt a
reformtusok s a luthernusok kztt, s mind a protestnsok, mind a
katholikusok srelemkpp panaszoltk fel Kassa vrosnak a valls gy-
hen val eljrst s kveteltk, hogy
1
a vros az 1647. 18. s 19. tc.-et
srgsen hajtsa vgre.
Az orszggyls teht a 12. cikkben megismtelte az 1647-iki, kt
emltett trvnyicikk rendelkezst, mde Kassa vrosa mg ezutn sem
akart a reformtusok istentiszteletnek cljaira helyet kijellni.
Vgre sok huza-vona utn, Abaujvr megye, majd a kirlytl kikl-
dtt ndor kzbenjttvel, 1650 febr. 16-ikn megtrtnt Kassn azoknak
a helyeknek a kijellse, melyeken a reformtusok templomukat s iskolju-
kat valban csakhamar felptettk.
782
Kassa vros az 1649. 12. te. rtelmben a katholikusok, illeten az 1649.
38. tc. erejvel Jszrl ismt Kassra helyezett egri kptalan templom-
nak ptse vgett a vrfal mentn a fels kapu mellett jellt ki helyet.
783
A kptalan ezzel nem volt megelgedve, hanem bent a vrosban, a Domon-
kosok rgi kolostort kvetelte a maga rszre.
784
A kirly felhvta az egri
pspkt s prpostot, hogy mivel a vros a trvnynek, (mely nem e gy
bizonyos helyrl, hanem csak ltalban h e 1 y-rl szl) eleget tett, a vros
kijellte helyet fogadjk el s a Domonkosok kolostora dolgnak elintzst
hagyjk a jvre. Azt persze a kirly is hajtotta, hogy a kptalan a sz-
ban forg kolostort is megkapja, annyival is inkbb, mert Rudolf kirly
adomnylevelbl, melyet 1597-ben, mikor az egri kptalan elszr jtt
Kassra, adott Rudolf a kptalannak, ki volt vehet, hogiy a kassaiak kte-
leztk magukat, hogy a kolostort a kptalannak tadjk.
785
Ez gynek vgleges elintzse az lett, hogy sem a kptalan, sem a
katholikusok sohasem fogadtk el a vrfal mellett kijellt helyet, rajta
templomot sohasem ptettek, hanem 1650 pr. 29-ikn Mosdsy Imre a
kirly parancsra tadta az egri kptalannak a rgi f e r e n c r e n d i
kolostor templomnak, mely addig ifegyverhzul szolglt, szentlyt, sekres-
tyjt s tornyt, a templomnak tbbi rsze tovbb is fegyverihz maradvn.
Mosdsy a templom krl egy darab fldet is kijellt a katholikusok
temetje cljaira.
786
Ugyancsak 1650-ben Plffy Pl ndor Kassra teleptette a ferenc-
rendieket, kiknek III. Ferdinnd kirly 1651-ben a felsmagyarorszgi
782
Mindezeknek bvebb eladst ki adat l an levltri forrsok al apj n s az ide-
vg nyomt at ot t irodalom feltntetsvel ld. Pomjpry Aurl -nak kzi rat ban lev mv-
be n: A katholicizmus s prot est ant i zmus Magyarorszgon 15231791. I. kt . 15231681.
783
Conc. Exp. 1649. 314. szept. 26. Ld. mg (Korneli Jnos S. J.) Fr agment a
Ung. Hi st , ad ann. Chr. 1667. et sequ. Cassoviae. 1741. 261.
781
Conc. Exp. 1649. 346. okt. 11.
785
Conc. Exp. 1649. 314. szept. 26., 347. okt. 11-, 447. dec. 21.
788 Fejr: Codicil!. 130. drb. 227. lap. Katona: Hi st . Crit. XXXI I . 688.
kirlyi jvedelmek kezelsgtl heti msfl forintot utalt ki. Mint a kirly
rta, az atyk prdikcijukkal s pldjukkal mg az acatholicusokat is a
katholikus hitre vezrlik.
787
Legksbb 1650-ben a jezsuitk is mint s z e r z e t ismt Kassn
voltak.
788
Azt hisszk, mindjrt rgi helykn, a fkapitnysg pletben
laktak, s a kirly 1654-iki tnye, melynl fogva ezt az pletet a jezsui-
tknak a dt a ,
7 8 9
csak az pletnek az atyk rszre val v g l e g e s ado-
mnyozst jelentette.
A katholikus nyilvnos gyakorlat teht tbb esztendei teljes szm-
zttsg utn egyszerre hrom szentlyben ledhetett fel Felsmagyarorszg,
fvrosban. Kivittem" rta 1650 krl Lippay Gyrgy prims a pp-
nak hogy az orszggyls Kassn helyet jelltessen ki a katholikusok
temploma s iskolja rszre s hogy az egri kptalan s pspksg a jelen-
tktelen mezvrosbl: Jszrl Kassra kerljn. Ez mr meg is trtnt.
A kanonokoknak mr van Kassn templomuk. Oda jttek a jezsuitk s a
francisknusok is. A legeretnekebb vrosban (civitas haereticissima), mely
csak nemrg a vrtanuk vrtl ittasult meg (ebria martyrum sanguine),,
mekkora vltozs!"
790
gy jttek vissza a ferenerendiek Kassra, valban: nagy, hatalmas
vltozsok kzepette, melyeknek nagy s hatalmas volta azonban ppen
abban is llt, hogy. az atyk ismt megkezdhettk mkdsket a vrosban.
Azok a ferencesek, kik 1450-tl 1556-ig tartzkodtak Kassn*
m a r i a n u s o k voltak (ld. pl. a marianusoknak 1533-iki rtabuljn:
787
Conc. Exp. 1651. 16. jan. 13. A ki rl y rendel et e ,a kamarhoz. V. . Fejr::
i. h. 131. drb. 227. l ap s Fridrich: I I . 44. s kv.
788 Hogy e g y n e n k n t , azaz eollegiummal
1
, vagy szkhzzal n e m b rvn, a
j t ' zsui t k mr 1650 eltt is mkdtek Kassn, bi zony t j a az, ami t a kassai ak az eperjesi
t rgyal son (1647 szept.1648 jan.) mondtak, hogy t . i. ha nem kell helyet ki j el l ni k
az at yk szmra, nem fogj k ket gt ol ni a vrosban val trtzkodsbain. Hogy
1648 j anur j ban a j ezsui t knak m g n e m volt Kassn rendhzuk, bi zony t j a azon
krl mnyen kvl, hogy akkor mg t ar t ot t az eperj esi rtekezlet, mel yen I. Rkczi
Gyrgy n e m engedt e meg, hogy az at yk Kassria vi sszat rj enek, Lippay Gyrgy, esz-
t ergomi rseknek 1648. j an. 3-iki, a ki rl yhoz i nt zet t levele. (Orsz. Levlt. Ctmcellariai,
Oszt. Litterae Archiepiscoporum.) Hogy 1650-ben m r v o l t a j ezsui t knak rend-
hzuk Kassn, bi zony t j a Lippay ' rseknek a pphoz rt , Magyarorszg s klnsen
az esztergomi fegyhzmegye egyhzi viszonyairl szl jelentse (Prim. Levlt. Arch..
Vet. Eccl. fasc. 25. n. 235. Lippay r s ek saj t kez fogal mazvnya), meOjy al i gha kel t
1650 ut n s .melyben azt r j a az rsek, hogy Kassr a j t t ek a j ezsui t k ils s a ferene-
rendi ek is. A ferencrendiekrl, f ent i dzet t f o r r s a i n k b l , egszen bizonyos, hogy mir
1650-ben Kassra j t t ek.
789 Lippay Gyrgy esztergomi rsek, 1654. dec. 23-ikn megksznte a ki rl ynak*
hogy Kassn hzt a j ezsui t knak adt a s krt e ,a ki r l yt , hogy az er r e vonatkoz ado-
mnylevelet mentl elbb rassa meg. (Litterae Archiepiscoporum.)
790 Lippay-nak idzett, pri msi levltrbeli, 1650 krl i kzi rat a.
Kassa az egri rsgben), azok az atyk pedig, kik 1650-ben jttek Kas-
sra, a s a l v a t o r i a n u s rendtartomnyhoz tartoztak.
791
A marianusoknak rgi temploma, mint mondtuk, 1650-ben fegyvertrul
szolglt s e templomnak szentlyt, sekrestyjt s tornyt, miutn e hrom
helyrl a fegyvereket eltvoltottk, de a (templomnak tbbi rszt tovbb
is fegyvertrnak hagytk meg, a kirly az emltett 1650-ik vben az egri
kptalannak adatta t, gy azonban, hogy a templom nem lett a kp-
talan,
792
hanem a ferencesek (immr a salvatorianusok) maradt s a
kptalan csak egytt hasznlhatta a ferencrendiekkel persze, kirlyi
intzkeds, a kirlytl nyert jog alapjn.
A marianusoknak rgi con ven tjt is a katonasg hasznlta 1650-ben
(katonatisztek laktak benne) s ekkor ennek az pletnek is csak egy;
rszt szabadtottk fel a katonai cloknak val szolgls all
1
s ebbe a
felszabadtit rszbe azutn a saivatorianusok bekltzhettek.
793
1655-ben III. Ferdinnd kirly az e g s z templomot tadatta az
atyknak.
794
Termszetesen az atykkal egytt a kptalan is tovbb
hasznlta mg a templomot (1673-ig).
1668-ban pedig I. Lipt az e g s z conventet az laltyk rendelkez-
sre bocstotta.
795
Ebben az vben lett a kassai rendhz convenfct.
79

1673-ban a vros ftemplomt, ia Szent Erzsbet egyhzat, melyet
rvid megszaktssal tbb mint egy vszzadig birtak a luthennusok,,
Volkra Ott grf, a kamara elnke, a luthernusoktl visszavette a
kathoiikus egyhz rszlre.
797
A luthernusok ekkor minden ellenllsrl
letettek, mert a katonasg parancsnoka kijelentette, hogy br luthernus^
a csszr parancsra mg magt Luther Mrtont is elfogatn. Ugyan-
ekkor a reformtusoktl is elvetitek templomukat ls mivel a katholikusok-
nak nem volt re szksgk, katonai elesgraktrr alaktottk t.
798
Most
781
Feat azt r t uk, hogy a ferencesek 1650-iben Kassra v i s s z a j t t e k , t el j es
joggal, mer t liisz a salva'torLanusok i s ferencrendi ek voltiak.
702
Ezt a jzan sz i s magval hozza, de meg Fridrich eladsbl i s ki t ni k.
703
Fridrich: I I . 44. s kv.
704
Kel. (igiosi) f r at r es Provinci Hungr i Ss. Sal va tour is Ord. Minorum Ref or -
mat or um S. F ranci sei. A ki r l y azt rt a, hogy az at yk eddig templomuknak csak
szentlyt hasznl hat t k, mer t -a haj le volt fogl al va munitio (hadiszere, fkpp lve-
gek) szmra, ezut n azonban a haj t is az at yk hasznljjk. Conc. Exp. 1655. 14. jan..
27. Ezt az intzkedst Fridrich nem emlti.
705
Fridrich i. h.
700
U. o.
797
1673. Sz. Mi hl y-napj n foglalta el kassai t empl omunkat camerae praesies Otto-
Ferdi nand us Theophilus Volkra, kegyetlen persecut or. " Ezt r t a napl j ban Vrad y Mi -
hly. Ld. Rvsz Kl mn: Kt napl a XVII. szzadbl. Trt. Tr . 1904. 151. s kv.
798
Korneli: Fragment a. 229. 261. Szilgyi-Acsdy. 303. Otrokocsi F oris Fe-
renc: Fur or JBestiae. 7. . - Szilgyi: Zrinyi P. s t . lig. 85-, 86. Szilgyi azt rj a, ,
hogy a super i nt endent 5 pappal brtnbe zr t k. __
teht Kassn a protestnsok jutottak arra a sorsra, melyre a XVI. sz-
zadban k juttattk a katholikusokat. Most mr az egri kptalan elhagyta
.a ferencesek templomt s a Szent Erzsbet templomot vette t.
1673-ban a kirly Kassnak is megparancsolta, hogy a tancsba s
a vrosi tisztsgekre katholikusokat is s a jegyzsgre csak katholikust
vlasszanak ls az ez vi tisztujtshoz a kirly a kamarbl a vrosba biz-
tosokat kldtt ki.
799
Az 1675- s 1676-iki tisztjtson; pedig Kassn a
kirly parancsra mr a fbrsgtl kezdve vgig minden vrosi tiszt-
sgre kathlikus egynt kellett vlasztani.
800
Ennek, mint a kirly a kama-
rnak rta, a templom jobb gondozsnak rgye alatt kellett trtnnie.
(Praetextu diligentioris curae habendae Ecclesiae.)
Ami magt a templom gondozst illeti, a kirly 1675 dec. 14-ikn
megfedte Kassa vrost, hogy, br ftemploma, melyhez foghat Ma-
gyarorszgon alig van", mr harmadik ve vissza van vve a protestn-
soktl, mgis oltraitl mg mindg meg van fosztva, tetejn viz csurog
be s tornya majdnem sszedl. Ti a kegyurasgot kvetelitek maga-
toknak" rta a kirly lvezni akarjtok hasznt, s mi azrt tet-
tnk nlatok kathlikus elljrsgot, hogy az istentiszteletet s az Oltri-
szentsg tisztelett elmozdtsuk, s me, ti kevesebbet ldoztok az
egyhz szolginak eltartsra, mint az acatholicusok, kiknek 6 lelk-
szk volt s mg ilbb ms egyhzi szolgjuk, mg ti csak 1 plbnost,
1 kplnt, 1 tanitt s 1 harangozt tartotok nagynehezen." Mindezek
alapjn a kirly elrendelte, hogy a vros a chekkel, melyeket erre szaba-
dalmaik kteleztek, a ftemplomban az oltrokat, tartozkaikkal egytt,
llttassa vissza, az Oltriszentsggel tartott krmenetekhez val zszl-
kat szereztesse be, a templomot s tornyt javttassa ki s (tbb egyhzi
embert tartson.
801
1676-ban i kirly Kassra ntzve is elrendelte, hogy a chek az r-
napi krmeneten rsztvegyenek, s mivel a chek ekkor itt sem engedel-
meskedtek e parancsnak, a kirly 1677-ben Kassra nzve is megjtotta
a jelen trgyra vonatkoz rendelett.
802
1683-ban Kassa Thklyk hatalmba kerlt. Megint minden temp-
lom a protestnsok lett. A jezsuitkat s a ferenceseket kiztk a
vrosbl. mde a ferenceseknek csakhamar megengeditlk Thklyk,
hogy Kassra visszajjjenek. Ekkor az atyk a Szent Antal kpolnban
799
Conc. Exp. 1673. 338345. dec. 6. A felsmagyarorszgi vrosokban a t i szt -
j t s nem Szent Gyrgy-napkor, hanem j v, vagy vzkeresztkor t r t nt .
800
Conc. Exp. 1675. 544. dec. 18. A ki r l y rendelete a kamarhoz. 1675. 545.
dec. 18. A ki r l y rendelete a vroshoz.
801
Conc. Exp. 1675. 541. dec. 14.
802
Conc. Exp. 1677. 209. mj . 26.
vgeztk az istentiszteletet. Itt misztek az egri kanonokok is, kik teht
szintn bent voltak a vrosban Thklyk alatt is.
803
1686-ban Thklyk elvesztettk Kasst, ahol a vallsgy tekintet-
ben ezutn megint minden gy lett, mint 1683 eltt volt.
1752-ben aug. 22-iktl okt. 3-ikig a ferencesek templomt a
pspk interdictummal sjtotta. Hogy miirt, Fridrich nem rja meg,
mint mondj-a, azrt nem fejtegeti az okokat, hogy a kesersg mg
nagyobb ne legyen. Majd taln annak idejn mdunkban lesz az okokat
kikutatnunk.
1787-ben bevgzdtt a salvatorianusok kassai hznak trtnete
Ebben az vben ugyanis II. Jzsef csszr ezt a rendhzat is eltrlte.
804
Krolyvros. (Karlovac.)
Zgrb megye, vros. Az atyk a plbniatemplomot a vrban mr
1657-ben megkaptk, de egyelre mg csak magnhzban kellett lakniok..
1667-ben jtevk, de klnsen a katonai kormny segtsgvel conventet
pthettek. 1692-ben tz puszttotta el mind a templomot, mind a con-
ventet. Mind a kettt csakhamar ujra felptettk. 1900-ban e rend-
hzat a, Szent Keresztrl nevezett horvt-krajnai rendtartomnybl az
jonnan alaktott horvt-szlavonorszgi Szent Cyrillus- s MethodiusrL
nevezettbe kebeleztk. Az atyk ma is kezelik a plbnit.
805
Kecskemt.
1548-tl 1586-ig a salvatorianusok klmbz rendhzaikbl idn-
knt prdiktorokat kldtek ide (fratres deputati), hogy a katholikusok-
nak az Isten igjt hudessk s nekik a szentsgeket kiszolgljk.
Az utols vilgi-pap-plbnos a vrosban G y r f s volt.
806
1536
krl halt meg. A kecskemtiek, pap nlkl lvn, a nagyszombati
jezsuitktl krtek lelkipsztort. Kldtek is nekik kt atyt, kik azonban,
csakhamar meghaltak pestisben. A hvek tteht ujra Nagyszombatbl
krtek papot, de <a jezsuitk provincilisa s a nagyszombati rector azt
feleltk nekik, hogy mivel nincs annyi egynk, hogy Kecskemtre is
kldhetnnek valakit, forduljanak krskkel a ferencrendiekhez.
807
A
hvek megfogadtk ezt a tancsot s 1644-ben a salvatorianus rendtar-
tomny elljrsghoz follyamodtak l l a n d lelkiatyrt, akik sz-
mra a plbninak Sznt helyet is felajnlottk. Ez a krs nem volt
803 Fridrich i. h.
804
Kaizer. Farkas.
805
Eorv. Cyr. Meth. Schern. 1904.
soc Fridrich Gyrfs kereszt nevt nem kzli. Rla szjhagyomny al apj n r.
Ld. Gyrfsrl bvebben a trk vilgrl szl fej ezet nket .
807
Fridrich hivatkozik a nagyszombati rect ornak 1637-iki s a kecskemtieknek
kt, a ferencesekhez intzett, 1644-iki levelre.
hiba. A salvatorianusoknak 1644 jun. 25-iki, szakolcai kptalana tbb
atyt rendelt a vrosba, hol a praesidens tisztt elsl Gyngysi Jnos
tlttte be, ki egyben a plbnia vezetst is tvette. Lippay Gyrgy,
prims, 1647 aug. 28-iki, Hosszuttliy Lszl, vci pspk, 1647 nov.
5-iki levelkkel engedtk meg, hogy a plbnit az atyk kezeljk,
tovbb, hogy a plbniahzat S zent-Ferencrendi monostorr (monaste-
rium) alaktsk t. Mikor azutn 1676 krl minden kathoiikus
egyhzi plet legett s a hveknek ujrafel p lskre nem volt tehets-
gk, megkrtk az atykalt, hogy az ptkezsre szksges sszeget k
kregessk ssze s ennek fejben megigrtk, hogy rkre lemondanak
a ferencesek javra a plbniatemplomrl, a plbniahzrl (mely akkor
mr ferencrendi residenti volt) s az iskolrl. Mivel pedig az atyk
mindez pleteket valban jjptettk, 1678-ban a kecskemtiek a,
Szent Miklsrl nevezett plbniatemplomot, mely eddig jogilag vilgi
plbniaegyhz volt, s melyet eddig az altyk csak ideiglenesen admi-
nistrltk, (a plibnihz mint mondtuk mr 1678 eltt is ferenc-
rendi residenti vala) valban rk idkre odaadtk a ferenceseknek.
Ekkor teht a plbniaegyhz valsgos ferencrendi templom lett.
808
1694-ben a kecskemti residenti convent rangjra emeltetett.
1741-ben a vros s a ferencesek kzt viszlykods tmadt amiatt,
hogy a vros azt lltotta, hogy a plbniatemplom az v. Az gy a
vci szentszk el kerlt, mely azonban, magt rdekelt flnek mond-
vn, nem hozott tleteit
1
. Az gy teht, mint Fridrich rja, mai napig
(1759-ig) nincs eldntve s a ksnkdsek a vros s a ferencrendiek
kztt egyre tartanak.
809
Az gy<, tudtunkkal', gy dlt el, hogy a Szent Mikls-tempm a
ferencrendiek maradt (ma is birjk), de 1772-ben Kecskemten vilgi
plbnit lltottak fel. (A plbniatemplom, melyet az emltett 1772-ik
vben pttettek vagy, kezdtek pteni, az Ur mennybemenetelrl van
elnevezve.)
1900-ban a kecskemti conventet a megszntetett salvatorianus pro-
vincibl a kapisztrnusba kebeleztk, melyben e convent ma is fennll.
(Kecskemtet illeten ld. mg a trk vilgrl szl fejezetnket.)
Keszthely.
Zala megye. Mr a XIV. szzad msodik felben fennllt. A
marianusoknak 1533-iki tabuljn a fejrvri custodiban szerepel. 1526
utn a trk elpuszttotta. Ksbb jra felptettk. II. Jzsef 1788-ban
ss Fridrich a vr osnak 1678. szept . 5-tikn kei t lemond levelt egsz terjedelmn
3>en kzli.
so Fridrich: i- h. I I . 103. s kv.
eltrlte, csak a tanrkod atyk maradhattak meg a rendhzban, melyet
vgleg 1799-ben rtettek ki. Ma a prmontreiek birjk.
810
Keve.
Keve vra, hajdan a Duna balpartjn, szemkzt a macsi bnsg-
beli Szendrvel. A boszniai vicaria egyik rsgnek szkhelye volt. Van
adat rla 1390- s 1453-bl.
811
Kzdivsrhely.
Alaptotta 1690-ben Nagy Mzes, esztelneki plbnos, Esztelneken a
minoritk szmra. 1696-ban az atykat Kantra, Kzdivsrhelynek
akkori klvrosba helyeztk t. (Ld. Esztelnek-nl.) Itt ma is fennll a
convent, mint a minoritk magyarorszgi rendtartomnynak, nevezetesen
a Szent Hromsgrl nevezett rsgnek tagja. Az atyk ma is kezelik a
plbnit.
812
Kilyn. (Ld. Kylia.)
Kismarton.
Sopron megye.
1. A vrosi rendhz.
Alighanem a kanizsaiak alaptottk. Wadding-nl az 1400-ik vnl
mg nem szerepel. Els okleveles emltse XXIII. Jnos ppnak egy,
1414-iki, bcst engedlyez bulljban trtnik. 1503-ban mr elha-
gyottan, resen llt. Birtokainak jvedelmt a pozsonyi convent lvezte.
A birtokokat a pozsonyi atyk a kismartoni kapitnynak adtk brbe.
Mint mr fent, az ltalnos trtnetben emltettk, Alvarez Mihly, rendi
cominissarius, 1580-ban megengedte, hogy a pozsonyi rendhz a kis-
martoni javakat megtartsa. Ezt az intzkedst a rend gnralisa 1603-ban
megerstette. Hogy a kismartoni kapitny a javak utn a pozsonyi
ferenceseknek az lvi brsszeget fizette, errl 1606-ig van feljegyzs.
Miutn Esterhzy Mikls grf, ndor, Kismartont zlogjogon meg-
kapta, a rombadlt conventet jra felpttette s a marianusknak adta,
akik Kismarton, mint a gyri rsg tagja, a mltban, elpusztulsa eltt
is volt. A ndor a templomot is jra megpttette. 1625-tl 1630-ig tar-
tott a rendhz s a templom ptse. A ndor alaptlevele, melyben vi
alamizsnt biztostott az atyk szmra, 1531-ben kelt. A templom con-
secrlsa csak 1650-ben trtnt meg.
Ezt a kismartoni, vrosi conventet II. Jzsef megerstette, elren-
810
Farkas. Nagy Bni : A mar. fer. & XVI. z. e. f. 533. s kv. Nagy Bni t
A mar. fer. II. Jzs. k. 584. Kaizer.
8U
Kaizer.
815
1913-iki Min. Nvt.
delvn, hogy a provincilis e conventbe annyi rendtagot helyezzen, hogy
a kismartoni, klvriahegyi templomban (errl mindjrt itt albb lesz
sz) is vgezhessk az istentiszteletet. Ennlfogva a provincilis e con-
ventbe 15 atyt s 2 laikus testvrt rendelt, akik szmra azutn II. J-
zsef a vallsalapbl vi 692 forintot utalvnyoztatok. Az atyk a con-
venthez tartoz templomot 1796-ig kezeltk. Ekkor e templom plbnia-
egyhz s a conventnek egy rsze plebniahz lett. Ez a kismartoni,
vrosi convent ma is fennll a marianusok rendtartomnyban.
2. A klvria-hegyi rendhz.
Ezt Esterhzy Pl herceg, ndor, alaptotta. 1701-tl 1705-ig plt fel
a rendhz s a hozztartoz 5 kpolna. A consecrlst 1707-ben Csky Imre,
vradi pspk vgezte. Az alapt herceg a residentia helyett conventet s
mellje kttorny templomot akiart pttetni, de e szndknak tmiegvals-
tsban megakaddiyzta halla. II. Jzsef csszr ezt a kismartoni, klvria-
hegyi rendihzat eltrlte.
813
Klanjec.
Varasd megye. Az Erddy grfok alaptottk 1630-ban a Bosnae-
Croatiae Provincia rszre. 1716-ban a convent legett, de a grfi csald
s a np j ra felptettk. 1900-ban a, Szent Keresztrl nevezett horvt-
krajnai rendtartomnybl az jonnan fellltott horvt-sizjjavonorszgi, Szent
Cyrillus- s Methodusrl nevezettbe kebeleztk, melyben ma is fennll.
Az atyk a ptbi-nit is kezelik.
814
Knin. (Ld. Thinna.)
Kobas. (Ejtsd: s-sel. Ld. Cernik.)
Kolozsvr.
Kaizer szerint Marti Jnos 1420-ban az observansok rszre alap-
totta. Az Erdlyi Stef. Schern.-mk eis adata rla 1446-bl van. Eszerint a
ferencesek rgi kolozsvri conventje a Farkas-utciblan llt. Vlemnynk
szerint kezdetben Kolozsvr nem az observansok, hanem a conventuali-
sok volt, kiknek kezrl! azutn, ms conventekhez hasonlan, 1444 utn
az observansokra kerlt. 1506-ban az observansok tabuljn az erdlyi
rsgben szerepel. 1548-ban a templom tetzett kijavtottk. 1556 utn a
salvatorianusok kolozsvri conventje megsznt.. Az 1558-iki tabuln mr
nincs feljegyezve.
815
A ferenerendiek 1727-ben jttek vissza Kolozsvrra.
816
813
Nagy Bni: Hg. Est erhzy. 1012. 34., 35. Nagy Bni : A mar. fel. II_
Jzs. k. 583., 585. Kaizer. Farkas, l .
814
1904-i Horv. Cyr. Meth. Schern, Glavinich: 31.
815
Kollnyi. Bunyitay.
8 1901-i Erd. Sief. Schern. * -
Ekkor a kolozsvr-vri templomot s a hozz tartoz kolostort (cofll-
legiumot) kaptk meg, mely hajdan a domonkosok volt s melyet 1727
eltt a reformtusok, kik az unitriusok utn Bthory Ghor fejedlelem in-
tzkedsbl 1609 ta brtk,
817
n k n y t(?!) visszaadtak a katholikusok
statusnak s a jezsuitknak. A jezsuitk viszont ez pletkre val joguk-
rl egszen lemondtk a kathoiikus status javra, mely azutn az plete-
ket a salvatorianus ferenceseknek adta t. A kirlyi beleegyezs, megers-
ts, adomnyozs s klns prtfogsba vevs a conventre s tartozkaira
nzve 1742 dec. 3-ikn trtnt. Az atyk bevezetst s beiktatst a con-
ventbe s tartozkaiba a kirlyn 1743 mrc. 8-ikn rendelte el.
818
A templomot toronnyal mr a ferencrendiek lttk eil. Templom s
convent mtrtnehni beccsel birnak. A kolozsvri convent ma is fennll
az erdlyi rendtartomnyban.
819
Kolozsvrt a minoritknak is van conventjk (a Blvrosban). Rend-
tartomnyuknak a Szent Hromsgrl elnevezett rsghez tartozik. Az
atyk 1727-ben a Szent Pter-klvrosban telepedtek meg, onnan kltztek
t 1766-ban a Belvrosba.
820
Komrom.
1672-ben ptettk a marianusok a np adomnyailbl. 1786-ban
II. Jzsef gy rendelkezett, hogy e rendhzhoz csak 16 szerzetes tartozzk,
nem szmtva a betegeket, az elaggottakat s a knn Ifelkszkedket. 1790-
ben az itteni atyk rszre vi 1134 forintot utalvnyozott a vallsaliapbl.
1805-ben Ferenc kirly a komromi rendhzat eltrlte. 1814-tl fogva
(Farkas szerint 1809 ta) jra volt a marianusoknak Komromban kolos-
toruk (residentijuk), mlyet 1898-ban szemlyzet hinya miatt elhagytak.
821
Konjica.
Hercegovina, mostari kerlet, 1521-ben a trk elpuszttotta.
822
Kopanica.
Pozsega megye. 1685-ben (Kaizer szerint 1689-ben) a boszniai Modnic-
1)01 (ejtsd cs-vel) az atyk a trk ell ide, majd innen Diakovrra mene-
kltek.
823
(Ld. Modric- s Diakovr-nl.)
817
Id. Schern. Szilgyi : Er d. orszggy. eml. VI. 29. Szilgyi-Angyal : 76.
s kv.
818
Gyngysi convent levltra. Erdlyi falda.
*
a
Id. Schern.
820
1913-3 Min. Nv,t.
321
Nagy Bni . A mar. fer. II. Jzs. k. 578., 585. Nagy Bni : A mar . fer. 1709-tl
, . . 17. Farkas. 13
w
15. Kaizer. Mar. Schern. 1903/4.
822
1 83 6. s 1895-i Bosn.-Arg. Schern.
823
1 8 9 5-i Bosn.-Arg. Schein. Kaizer.
Koprivriica. (Ld. Kapronca.)
Zgrllb megyben. A conventualisok volt. 1400-bl van rla adat.
A trk vilgban elpusztult. A trk kizse utn jra felptettk. Ekkor
s ezutn mr a ladisiaita rendtartomnyba tartozott, melybl 1900-ban a
horvt-szlavonorszgi, Szent Cyrillus- s Methodiusrl nevezettbe kebelez-
tk, ahol ma is fennll, mint residentia.
824
Koviri. (Keve.)
Khalom.
Nagy-Kkll megye. 1762-ben j*tek ide az atyk. Glatz Andrs*
szsz kirtlybir, adott nekik telket. Elbb ideiglenes kpolnjuk volt. Mria
Terzia kirlyn pttette a templomot, mely 1802-ben a rendhzzal egytt
legett. A kirly jsgnak rvn mindkett jra felplt 1810-ben. A k-
hlkni residentia ma is fennll az erdlyi rendtartomnyban. Az atyk a pl-
bnit is kezelik. Az iskolt elltjk tantval
1
.
825
Krmend.
1514-ben az augustinusoktl az observansok kaptk meg, kik azonban
mr 1524-ben elhagytk, mert nem akadt, aki a rendhzat jjptette
volna.
826
Innen kezdve, mivel! r a j t u n k k i v l l l okokbl sietnnk kell
legnagyobb sajnlatunkra knytelenek vagyunk
K rimj c b n y nfll (a bnyavrosokkal kapcsolatban),
tovbb
L va - ,
L i p t -,
L c s e - ,
N ia g y V r a d-,
Na g y s z o mb a t - ,
P p a-,
P o z s o n y - ,
Ro z s n y - ,
S r o s p a t a k - , \
S o p r o n - ,
S z a k o l c a-,
S z a t h m r-,
a borsodmegyei S z e n d r -,
T a t a-,
824
Farkas. 11. Kaizer. Ilorv, Cyr. Meth. Schein. 1904.
825
1901-i Erd. Stef. Schern.
828
Kaizer.
T r e n c s n-,
Ve s z p r m- s
Z s o 1 n -nl
azokat az adatokat, melyek e hely'eken a protestantizmus elterjedsre, ura-
lomra jutsra s uralkodsra, tovbb a katholcizmusnak rgi jogba
val visszahelyezsre, szval e helyeknek XVI. s XVII. szzadbeli vllas-
gyi trtnetre vonatkoznak, elhagyni.
Krmcbnya.
Itt a katholikusok csak szk, stt helyen vgezlhettk istentisztelet-
ket. Lippay Gyrgy, prims, esztergomi' rseki teht a vrosba akarta telep-
teni a salvatorianus ferencrendieket s szmukra i kirly engedelmvel,
2000 magyar forinton megszerezte a Wenger- (Unger) fle hzat. mde a
vros nem engedte, h o g y az rsek a hlzat birtokba vegye. Emiatt a katho-
likusok az 1649-iki orszggylsen felszlaltak s hiba feleltk a protes-
tns rendek, hogy a nevezett hzat a vros javra jelentkeny sszeg ter-
heli s egybknt is eladsa a vros szabadalmai ellen trtnt, az orszg-
gyls a 23. cikkben kimondta, hogy az rsek Krmcbnya vrosa ellen
az 1608. k. e. 13., az 1609. 44., az 1635. 25. s az 1647. 78. tc, rtelmben
valamely tlmester eltt mind ;az elfoglalt hz visszaadsa, mind iz id-
zett cikkekben kitett bntets irnt gydntn s minden jogorvoslat ki-
zrsval eljrhasson s vgrhajtst nyerhessen.
A krmciek ettl ia trvnytl nem ijedtek meg, mert mikor mg
az 1649-ik vlbten az atyk Galgcrl Krmcre jttek, nem eresztettk
be ket a vrosba, gy, hogy, az atyk knytelenek voltak magukalt a vro-
son kvl az rseki malomban meghzni. Itt sok csfsg rte ket, sokszor
megdobltk! ket kvel, srral,.
A kirlynak egy, 1650-iki levelben azt olvassuk, hogy a kirly az
Unger-fle hzat (domus Ungeriana), melyet az rsek sajt pnzn vett
az Egyhznak", mint a vrosok kzvetlen s legfbb fldesura", minden
teher all kivette.
Azt hihetnk, hogy 1650-ben teht az atyak mr elfoglalhattk! iaz
Unger-fle 'hzat. mde nem gy volt. Mg 1651 elejn is az emltett malom
volt a lakilsuk s kkor (1651 elejn) az rseknek mg csak a k i n c s t r i
hzba sikerlt ket tteSleptenie. A protestnsok! innen is ki akartk ket
zni, de ht ezt a szndkikat mr mg sem valsthattk. *
Vgre, sk kifogs utn, 1651 ebruriusban m rsek a ferencesek-
nek tadhatta az Unger-le pletet.
827
627
Okolicsnyi: Hist. Dipl. App. 94., 98. Az 1649. 23. tc. szvege. Beszterce-
lnyai Schern. Eist. 1876. <311. Conc. Exp. 1650. 349. Lippay rsek kzi rat a. Prim.
Levlt- Arch. Vet. Eccl. fasc. 25. 235. Fridrich: i. h. II. 71. s kv.
Lippay Krmcn a ferencrendiek rszre a kptalantl is vett hzat.
1653-ban kezdtk pteni a ferencesek templomt.
1659-ben a krmci residenti convent rangjra emeltetett.
828
1673-ban CoIIalto Krmcbnyn is visszavette ,ai piaci, 1674-bn pedig
valamennyi vrosbeli templomot a p r o tesltn siktl a kathoiikus Egyhz
rszre.
829
i
1900-ban a krmcbnyai conventet a megszntetett salvatorianus
rendtartomnybl a marianusba kebeleztk, melyben e convent ma is
fennll.
830
Krs. (Krizevci, ejtsd: Krizsevci.)
Belovr-Krs megye, vros. A marianusok 1626-ban kaptk meg.
831
1627-ben a krsi ferencesek
832
bemutattk II. Ferdinnd kirlynak
Domitrovich Pter, zgrbi pspk s kirlyi tancsos! lemond levelt
(litteras cessionales) (tenged levlnek is lehet fordtani), melynek erejvel
a pspk egy, Krs vrosban lev monostorrt, mely azeltt a Szent gos-
ton-rendiek volt, bizonyos, e levlben bvebben kifejtett okokbl, a nevezett
ferenceseknek adott t. A ferencesek krtk hhez a kirly beleegyezst,
melyet a kirly, a pspk levelt levelbe foglalva, meg is adott.
833
Fent, az ltalnos trtnetben (a marianusok s a saivatorianusok tr-
tnete vgn, a birtokjogrl szl rszben) kzltnk kt adatot 1628, ille-
ten 1630-bl a krsi convent ingatlanainak eladsrl. Itt emlkeztetjk
ezekre az olvast.
1655-ben a krsi conventet a marianus rendtartomnybl a Sznt
Lszlrl (nevezett fggetlen rsgbe kebeleztk.
834
Mivel az ujabb idkben e convent nem szerepel, azt hisszk, II. Jzsef
eltrlte. t ,
Krsbnya.
Hunyad megye. A bolgr atyk alaptottk, kikt Ndasdy Lszl grf, <