Sie sind auf Seite 1von 11

MASTER PROFESIONAL EN FUTBOL

Alumno: RAFAEL BERGES MARIN.


Mdulo 2: La tcnica en el ftbol.
Asignatura 2.: Tcnica y tctica del portero.
Pro!"sor: Manel A!ieiro "a#ero.
TRABA#O TEORI$O % PRA$TI$O &E LA ASI'NATURA.
$i%e&ar y ar'!entar na pro'ra!aci(n de acti)idade% e%pec*fica% en el
entrena!iento de portero para+
A( Port"ros d" ")ui*os )u" +om*it"n &omingo % &omingo.
No% centra!o% en n !icrociclo corre%pondiente al periodo co!petiti)o ,. La
din!ica de traba-o %e!anal %er+
Lunes: entrenamiento post partido.
Martes: descanso.
Mircoles: entrenamiento.
Jueves: entrenamiento.
Viernes: entrenamiento.
Sbado: entrenamiento pre partido.
B( Port"ros d" ")ui*os )u" +om*it"n &omingo % Mi,r+ol"s - &omingo.
No% centra!o% en n !icrociclo corre%pondiente al periodo co!petiti)o ,. La
din!ica de traba-o %e!anal %er+
Lunes: entrenamiento post partido.
Martes: entrenamiento pre partido.
Jueves: entrenamiento.
Viernes: entrenamiento.
Sbado: entrenamiento pre partido.
RAFAEL BERGES ,
FE$.A &IA .ORA E/UIPO $ATE'ORIA PERIO&O MI$RO$I$LO
- LUNES - - - $OMPETITI0O 1 -
OB#ETI0O TE$NI$O OB#ETI0O TA$TI$O OB#ETI0O FISI$O
$EFENSI". $EFENSI".
Me-ora de la capacidad
aer(bica.
Me-ora del bloca-e.
Me-ora del de%)*o.
.FENSI". .FENSI".
Me-ora del pa%e.
Me-ora del reinicio del
-e'o.
$ A L E N T A MI E N T O
MATERIAL
Mo)ilidad articlar de tren %perior e inferior con bal(n.
E-ercicio% de %elo y de coordinaci(n.
Balone%.
/0ino%.
F A S E P R I N $ I P A L O & E O B # E T I 0 O S
MATERIAL
,. En n cadrado de 1213 trota!o% frontal!ente y bloca-e frontal3
trota!o% lateral!ente y 0ace!o% ca*da lateral. 24
5. Bloca-e frontal ra%o en ,6 palo3 trote 0a%ta ,7 !etro% para dar n
pa%e de interior a pnto definido y de%pla8a!iento dor%o9lateral
a tapar 'olpeo a palo corto .24
:. Incorpora!o% al portero #e no 0a -'ado a traba-ar con el
'rpo;partido% redcido%3 di%paro% a perta<.
=. E%tira!iento% para el portero #e -'o el do!in'o.
Balone%.
/0ino%.
>ica%.
0 U E L T A A L A $ A L MA
E%tira!iento% de tren %perior e inferior por pare-a%.
Traba-o de 'rpo abdo!inal y dor%o9l!bar.
RAFAEL BERGES 5
FE$.A &IA .ORA E/UIPO $ATE'ORIA PERIO&O MI$RO$I$LO
- MIER$OLES - - - $OMPETITI0O 1 -
OB#ETI0O TE$NI$O OB#ETI0O TA$TI$O OB#ETI0O FISI$O
$EFENSI". $EFENSI".
Me-ora de la fer8a e2plo%i)a
el%tica.
Me-ora de la re%i%tencia
anaer(bica alctica.
Me-ora del bloca-e.
Me-ora del de%)*o.
Me-ora del de%pe-e.
.FENSI". .FENSI".
Me-ora del pa%e.
Me-ora del control.
Me-ora de la condcci(n.
Me-ora del reinicio de -e'o.
Te!pori8acione% ofen%i)a%.
$ A L E N T A MI E N T O
MATERIAL
Mo)ilidad articlar con bal(n.
E-ercicio% de tren %perior3 dor%o9l!bar y tren inferior %i!ltaneado%
con tcnica de portero.
Balone%.
/0ino%.
F A S E P R I N $ I P A L O & E O B # E T I 0 O S
MATERIAL
,. Mlti%alto3 'olpeo !edia di%tancia;5? !etro%< y detene!o%
lan8a!iento .2=
5. Mlti%alto3 'olpeo corta di%tancia ;,? !etro%< y detene!o%
lan8a!iento en ca*da lateral para lan8ar con la !ano a pnto
definido. 2=
:. /ondcci(n entre c0ino% en ,6 palo3 pa%e de corta di%tancia y
detene!o% lan8a!iento para %acar contra con el pie. 2=
=. S@i pin' entre pica%3 !lti%alto;doble< y )ola!o% a palo para
%acar con la !ano a pnto definido. 2=
Balone%.
"alla%.
>ica%.
/0ino%.
0 U E L T A A L A $ A L MA
E%tira!iento% de tren %perior e inferior por pare-a%.
Traba-o de 'rpo abdo!inal y dor%o9l!bar.
RAFAEL BERGES :
FE$.A &IA .ORA E/UIPO $ATE'ORIA PERIO&O MI$RO$I$LO
- #UE0ES - - - $OMPETITI0O 1 -
OB#ETI0O TE$NI$O OB#ETI0O TA$TI$O OB#ETI0O FISI$O
$EFENSI". $EFENSI".
Me-ora de la fer8a e2plo%i)a.
Me-ora del bloca-e.
Me-ora del de%)*o.
.FENSI". .FENSI".
Me-ora del pa%e.
Me-ora de la condcci(n.
Me-ora del reinicio de -e'o.
Me-ora de la continidad del
-e'o.
$ A L E N T A MI E N T O
MATERIAL
E-ercicio% de !o)ilidad articlar3 intercalando accione% tcnica% de
bloca-e y 'olpeo.
Balone%.
>ica%.
F A S E P R I N $ I P A L O & E O B # E T I 0 O S
MATERIAL ,. >a%e con la !ano a E3 %@i pin' y tapa!o% lan8a!iento de E3 para
detener y dar continidad con la !ano a pnto definido ;5?
!etro%<. 24
5. >a%e con el pie a A;,7 !etro%<.Aace!o% %lalo! entre c0ino% y
pa%a!o% a B;,? !etro%< y detene!o% lan8a!iento de E3 para
%acar con la !ano a pnto definido;,? !etro%<. 2=
:. /ontrol orientado para %acar a !edia di%tancia;57
!etro%<.$etene!o% lan8a!iento en ,6 palo;pa%e de la
!erte<tili8a!o% %a#e in'le% lar'a di%tancia;=7 !etro%< y
recla!o% dor%o9lateral!ente para pal!ear bal(n .2=
Balone%.
>ica%.
/0ino%.
0 U E L T A A L A $ A L MA
E%tira!iento% de tren %perior e inferior por pare-a%.
RAFAEL BERGES =
FE$.A &IA .ORA E/UIPO $ATE'ORIA PERIO&O MI$RO$I$LO
- 0IERNES - - - $OMPETITI0O 1 -
OB#ETI0O TE$NI$O OB#ETI0O TA$TI$O OB#ETI0O FISI$O
$EFENSI". $EFENSI".
Me-ora de la capacidad
aer(bica.
Me-ora del bloca-e.
Me-ora del de%)*o de p&o%.
"i'ilancia% defen%i)a%.
.FENSI". .FENSI".
Me-ora del %a#e de !ano.
Me-ora del %a#e de pie.
Me-ora del control.
Me-ora de la continidad del
-e'o.
$ A L E N T A MI E N T O
MATERIAL
En n cadrado de 1213 traba-a!o% !o)ilidad articlar %i!ltaneado
con a%pecto% tcnico% defen%i)o% ;bloca-e3 de%)*o<.
Balone%.
>ica%.
/0ino%.
F A S E P R I N $ I P A L O & E O B # E T I 0 O S
MATERIAL ,. Bloca-e areo en 56 palo y %aca!o% con la !ano a pnto definido
;,7 !etro%<. 24
5. >al!eo en ,6 palo3 de%pe-e de p&o% en 56 palo3 no% 'ira!o% y
bloca!o% bal(n areo para %acar con el pie a pnto definido ;7?
!etro%<. 24
:. >a%e de E para #e A controle y pa%e a pnto definido ;57
!etro%<3 recla!o% para blocar bal(n areo y dar continidad
con la !ano ;,? !etro%<. 2=
=. Traba-a!o% accione% de e%trate'ia a bal(n parado %e!e-ante% a
la% accione% #e peda e-ectar el e#ipo al #e no% )a!o% a
enfrentar.
Balone%.
/0ino%.
0 U E L T A A L A $ A L MA
E%tira!iento% de tren %perior e inferior por pare-a%.
Traba-o de 'rpo abdo!inal y dor%o9l!bar.
RAFAEL BERGES 7
FE$.A &IA .ORA E/UIPO $ATE'ORIA PERIO&O MI$RO$I$LO
- SABA&O - - - $OMPETITI0O 1 -
OB#ETI0O TE$NI$O OB#ETI0O TA$TI$O OB#ETI0O FISI$O
$EFENSI". $EFENSI".
Me-ora de la )elocidad ac*clica
%e'!entar*a.
Me-ora de la )elocidad
e%pecifica.
Me-ora de la fer8a e2plo%i)a.
Me-ora del bloca-e.
Me-ora del de%)*o.
.FENSI". .FENSI".
$ A L E N T A MI E N T O
MATERIAL
E-ercicio% de !o)ilidad articlar de tren %perior e inferior con bal(n.
E-ercicio% de coordinaci(n (clo9)i%al.
Balone%.
Balone% de balon!ano.
/0ino%.
F A S E P R I N $ I P A L O & E O B # E T I 0 O S
MATERIAL
,. Al e%t*!lo )i%al3 'ira!o% y tapa!o% palo contrario .2=
5. Al e%ti!lo )i%al3 'ira!o% y tapa!o% lan8a!iento. 2=
:. Sentado%3 tapa!o% lan8a!iento% frontale% y )a!o% a n palo y
le'o al otro. 25
=. Recordatorio de la% accione% del e#ipo ri)al;%a#e% de e%#ina3
libre% directo%3 penalti%3 -'adore% podero%o% en -e'o areo...<
Balone%.
Banderine%.
>ica%.
/0ino%.
0 U E L T A A L A $ A L MA
E%tira!iento% de tren %perior e inferior por pare-a%.
FE$.A &IA .ORA E/UIPO $ATE'ORIA PERIO&O MI$RO$I$LO
RAFAEL BERGES 4
LUNES $OMPETITI0O 2
OB#ETI0O TE$NI$O OB#ETI0O TA$TI$O OB#ETI0O FISI$O
$EFENSI". $EFENSI".
Me-ora capacidad aer(bica.
Me-ora del bloca-e. Me-ora de la cobertra.
.FENSI". .FENSI".
Me-ora del control.
Me-ora de la condcci(n.
Me-ora del pa%e.
Me-ora de la continidad de
-e'o.
$ A L E N T A MI E N T O
MATERIAL
E-ercicio% de tcnica y 0abilidad de bal(n.
Golpeo% de corta y !edia di%tancia a pnto% definido%.
Rondo% c0ino%.
Balone%.
/0ino%.
>ica%.
F A S E P R I N $ I P A L O & E O B # E T I 0 O S
MATERIAL
,. $o% porter*a% enfrentada% ,437?!.A 0ace !o)ilidad articlar
0a%ta c0ino y B 0ace 0abilidad y condcci(n 0a%ta c0ino para dar
n pa%e a A y e%te a E y le'o %e po%icionan en porter*a%.E lan8a
balone% a para bloca-e lateral ra%o a A y a la )o8 intenta 0acer
'ol entre pica% con pa%e de !ano.
5. Aace!o% lan8a!iento% con !ano y condicionante%;ra%o3 picado3
alto< entre portero% y cada 'ol enca-ado deber ir al trote a
c0ino;57 !etro%<.
:. El portero #e 0a -'ado 0ar e%tira!iento% y el #e no 0a
-'ado %e incorporara con el 'rpo.
Balone%.
/0ino%.
>ica%.
0 U E L T A A L A $ A L MA
E%tira!iento% de tren %perior e inferior por pare-a%.
FE$.A &IA .ORA E/UIPO $ATE'ORIA PERIO&O MI$RO$I$LO
RAFAEL BERGES 1
MARTES $OMPETITI0O 2
OB#ETI0O TE$NI$O OB#ETI0O TA$TI$O OB#ETI0O FISI$O
$EFENSI". $EFENSI".
Me-ora de la )elocidad ac*clica
%e'!entar*a.
Me-ora de la )elocidad
e%pecifica.
Me-ora de la prolon'aci(n..
Me-ora del de%pe-e de p&o%.
Me-ora del bloca-e.
Me-ora del de%)*o.
.FENSI". .FENSI".
Me-ora del pa%e.
Me-ora del %a#e de !ano.
Me-ora del contra9ata#e.
Te!pori8acione% ofen%i)a%.
$ A L E N T A MI E N T O
MATERIAL
E-ercicio% de !o)ilidad articlar de tren inferior con bal(n.
E-ercicio% de %elo intercalando )elocidad e%pec*fica.
E-ercicio% anal*tico% de )elocidad ac*clica %e'!entar*a.
Balone%.
/0ino% con colore%.
F A S E P R I N $ I P A L O & E O B # E T I 0 O S
MATERIAL ,. /entro% a rea para bloca-e y %a#e con la !ano a pnto
definido. 24
5. /entro% pa%ado% para prolon'ar y tapa!o% 'olpeo .2=
:. /entro% frontale% en lo% #e obli'a!o% de%pe-e de p&o% .24
=. /entro% con perdida de )i%ibilidad3 bloca!o% y %aca!o% contra a
pnto definido .24
7. Recordatorio de accione% de e%trate'ia ;%a#e% de e%#ina3 libre%
directo%3 penalti%...< -'adore% !a% peli'ro%o% ;die%tro3 8rdo3
bien de cabe8a...< del e#ipo al #e no% )a!o% a enfrentar.
Balone%.
/0ino%.
>ica%.
0 U E L T A A L A $ A L MA
E%tira!iento% de tren %perior e inferior por pare-a%.
FE$.A &IA .ORA E/UIPO $ATE'ORIA PERIO&O MI$RO$I$LO
RAFAEL BERGES B
#UE0ES $OMPETITI0O 2
OB#ETI0O TE$NI$O OB#ETI0O TA$TI$O OB#ETI0O FISI$O
$EFENSI". $EFENSI".
Me-ora de la capacidad
aer(bica
.
Me-ora de la ela%ticidad.
Me-ora del bloca-e.
.FENSI". .FENSI".
Me-ora del pa%e de !ano.
Me-ora del pa%e de pie.
Me-ora de la continidad del
-e'o.
$ A L E N T A MI E N T O
MATERIAL
E-ercicio% de tcnica y 0abilidad de bal(n.
Traba-o de %elo enfocado a la ela%ticidad.
Balone%.
/0ino%.
F A S E P R I N $ I P A L O & E O B # E T I 0 O S
MATERIAL
,. Bloca-e% frontale% y continidad con la !ano a pnto definido.24
5. Bloca-e% laterale% y continidad con -e'o de pie. 24
:. Aace!o% ftbol9teni% con pre!i%a% en el -e'o.
=. Incorpora!o% al portero #e no 0a -'ado con el 'rpo ; partido%
redcido%3 tiro% a perta...<
Balone%.
/0ino%.
Red.
0 U E L T A A L A $ A L MA
E%tira!iento% de tren %perior e inferior por pare-a%.
FE$.A &IA .ORA E/UIPO $ATE'ORIA PERIO&O MI$RO$I$LO
RAFAEL BERGES C
0IERNES $OMPETITI0O 2
OB#ETI0O TE$NI$O OB#ETI0O TA$TI$O OB#ETI0O FISI$O
$EFENSI". $EFENSI".
Me-ora de la capacidad
aer(bica.
Me-ora del bloca-e en %alida%.
Me-ora de la prolon'aci(n.
/obertra% defen%i)a%
.FENSI". .FENSI".
Me-ora del pa%e.
Me-ora del control.
Me-ora de la condcci(n.
Me-ora del contra9ata#e.
$ A L E N T A MI E N T O
MATERIAL
E-ercicio% de !o)ilidad articlar con bal(n enfocado% al -e'o areo.
E-ercicio% de tcnica de 'olpeo.
Balone%.
/0ino%.
F A S E P R I N $ I P A L O & E O B # E T I 0 O S
MATERIAL
,. /entro% laterale% para bloca-e y da!o% continidad con %a#e de
pie a pnto definido .2B
5. /entro% laterale% pa%ado% para prolon'aci(n en pal!eo y ce%i(n
para continidad banda contraria. 24
:. /e%i(n para continidad en lar'o y recla!o% dor%o9lateral para
prolon'aci(n .2=
=. /entro% frontale% para bloca-e y %a#e de pie para contra9ata#e.
7. Traba-a!o% accione% de e%trate'ia %i!ilare% a la% #e no% )a!o%
a encontrar el do!in'o.
Balone%.
/0ino%.
M&eco%.
0 U E L T A A L A $ A L MA
Traba-o de 'rpo abdo!inal y dor%o9l!bar.
E%tira!iento% de tren %perior e inferior.
FE$.A &IA .ORA E/UIPO $ATE'ORIA PERIO&O MI$RO$I$LO
RAFAEL BERGES ,?
SABA&O $OMPETITI0O 2
OB#ETI0O TE$NI$O OB#ETI0O TA$TI$O OB#ETI0O FISI$O
$EFENSI". $EFENSI".
Me-ora de )elocidad ac*clica
%e'!entar*a.
Me-ora de la )elocidad
e%pecifica.
Me-ora de la )elocidad de
de%pla8a!iento.
Me-ora del bloca-e.
Me-ora del de%)*o.
.FENSI". .FENSI".
$ A L E N T A MI E N T O
MATERIAL
E-ercicio% de !o)ilidad articlar con bal(n.
E-ercicio% de coordinaci(n (clo9!anal.
E-ercicio% de coordinaci(n (clo9pedica.
Balone%.
/0ino%.
>ica%.
F A S E P R I N $ I P A L O & E O B # E T I 0 O S
MATERIAL
,. $e%)*o de balone% de%de arriba. 2B
5. Lan8a!iento de balone% con y %in ca*da .24
:. Golpeo% con pica% en %elo3 para trayectoria alterada.24
=. $e e%palda% a porter*a3 lan8a!o% bal(n para reacci(n y no%
'ira!o% para 'olpeo a boca-arro. 2=
7. $e e%palda% a porter*a3 no% 'ira!o% para bolea y di%paro !edia
di%tancia; ,7 !etro%< 24
4. Recordatorio de lo% -'adore% !% peli'ro%o% y de %% accione%
tanto a bal(n parado co!o en -e'o del e#ipo ri)al.
Balone%.
/0ino%.
>ica%.
0 U E L T A A L A $ A L MA
E-ercicio% de e%tira!iento% de tren inferior y %perior por pare-a%.
RAFAEL BERGES ,,