Sie sind auf Seite 1von 2

I - Vrsta otpadnih voda:

KROVNE OBORINSKE (ATMOSFERSKE) VODE

– prikupljene sa krovova građevinskih objekata:

- Ove vode su relativno čiste (stepen onečišćenosti ovih voda najviše ovisi o aero-
zagađenosti konkretnog područja u kojem je lociran poslovni objekat) i one se mogu
bez ikakvog tretmana odvesti ka finalnom recipijentu.

- Nije dobro ove vode ispuštati na uređene platoe, parkinge ili interne prometnice, jer
značajno podižu ukupnu količinu prikupljene vode na ovakvim površinama i time
povećavaju protok (Q) takvih voda koje se moraju odvesti u separatore ulja, masti i
naftnih derivata. Posljedica je to – da investitor mora nepotrebno platiti značajno više
kroz kupovinu separatora odgovarajućeg protoka to jest puno većeg efektivnog
kapaciteta.

- U ove vode spadaju i atmosferske (oborinske) vode sa uređenih i neuređenih zelenih


površina, dakle to su površine na kojima se neće obavljati nikakva djelatost niti će se
na njima kretati ili ostavljati prometna sredstva. Paziti kod niveliranja ovih površina
tako da se urade nagibi terena da se ove vode ne bi odlijevale na površine uređenih
platoa, parkinga i prometnica, jer bi se time dodatno opteretio protok (Q) odnosno
ukupna količina prikupljene otpadne vode sa tih površina, jer otpadne vode sa ovih
površina imaju drugačiji tretman i zakonodovac je za njih propisao obavezno
pročišćavanje prije ispuštanja u finalni recipijent.

Obračun krovnih i drugih oborinskih voda:

Krovne i druge oborinske vode vode obračunati po formuli:

Q = Proizvod (A , I , ψ) / ha

Dobije se količina oborinskih voda (Q) u l/s/ m²

gdje je:
A – tlocrtna površine krova ili površina ostalih prostora sa kojih se vrši odvodnja – u m²,

1
I - intenzitet padavina - u l/s/ha, kod nedefiniranog podatka za konkretnu mikrolokaciju -
u ovom slučaju za Goražde, uzima se da intenzitet padavina
iznosi 200,0 l/s/ha

ψ – koeficijent oticanja padavina i to : ψ = 1,0 => za kosi krov


ψ = 0,8 – 0,9 => za ravni krov
ψ = 0,6 => za površene na tlu oko objekta kao
što su uređene i neuređene zelene i
ostale nebetonirane i neasfalirane
površine itd.

*** Ove oborinske krovne vode sistemom oluka prikupiti i spojiti sa oborinskim vodama sa
oborinskim vodama sa zelenih ili drugih površina koje se ne koriste i zasebnim kanalizacionim cijevima
odvesti do dijela parcele gdje će biti locirani sistemi i uređaji za pročišćavanje ostalih otpadnih voda iz
poslovnog objekta.
Krovne i druge oborinske vode spojiti sa efluentom iz separatora i efluentom iz biološkog
uređaja. Za te namjene ugraditi ISEA Razdjelno okno 0952 RS 1000 ili izraditi AB – šaht
odgovarajućih dimenzija. Ovo razdjelno okno bi istovremeno imalo i funkciju REVIZIONOG TO
JEST INSPEKCIJSKOG OKNA za potrebe redovitog monitoringa koji će investitor biti obavezan
činiti i o tome voditi evidencije kao i za potrebe inspekcijskog nadzora.
Na ovaj način spojene efluente ukupnih otpadnih voda iz poslovnog objekta odvesti ka
finalnom recipijentu.
Kanalizacijske cijevi za odvođenje krovnih i ostalih oborinskih voda na osnovu parametara iz
projektne dokumentacije adekvatno proračunati da se kod eventualnih akcidentnih padavina – kišna
oluja i sl. izbjegne eventualno plavljenje uređenih površina oko objekta.

Još jednom napominjemo – ove vode ne puštati na plato da se ne bi opteretio Q – separatora,


nego ih odvojeno voditi ka mjestu spajanja sa ostalim efluentima i ka finalnom prirodnom recipijentu.