Sie sind auf Seite 1von 2

Vrsta otpadnih voda:

OBORINSKE, ATMOSFERSKE OTPADNE VODE

To su otpadne oborinske vode prikupljene sa uređenih platoa (parkinzi, interne prometnice


i slične uređene površine na kojima se obavlja neka djelatnost i/ili služe za zaustavljanje, parkiranje i
promet vozila), opterećene uljima, mastima i naftnim derivatima te krutim česticama različitog
porijekla .

- Ovo su isto tako oborinske vode, ali koje su za razliku od krovnih i drugih „čistih“
oborinskih voda značajno onečišćene te je zato ove otpadne vode neophodno prikupiti na
način da se odgovarajućom nivelacijom terena to jest partera predmetne parcele postigne
da se otpadne vode gravitacijski odvedu do mjesta na kojem će biti lociran odgovarajuće
odabran i dimenzioniran uređaj za pročišćavanje ovakvih zauljenih, zamašćenih, naftnim
derivatima i drugim nečistoćama onečišćenih oborinskih voda.

Oborinske otpadne vode prikupljene na uređenim površinama kao i krovne i druge oborinske vode vode
obračunati po formuli:

Q = Proizvod (A , I , ψ) / ha

Dobije se količina oborinskih voda (Q) u l/s/ m²

gdje je:
A – tlocrtna površine krova ili površina ostalih prostora sa kojih se vrši odvodnja – u m²,

I - intenzitet padavina - u l/s/ha, kod nedefiniranog podatka za konkretnu mikrolokaciju -


uzima se da intenzitet padavina iznosi 200,0 l/s/ha

ψ – koeficijent oticanja padavina i to : ψ = 1,0 => za kosi krov


ψ = 0,8 – 0,9 => za ravni krov
ψ = 0,6 => za površene na tlu oko objekta kao
što su uređene i neuređene zelene i
ostale nebetonirane i neasfalirane
površine itd.

1
Inače kod dimenzioniranja opreme za tretman i pročišćavanje ove vrste otpadnih voda poslužiti se
formulama datim u gore, s tim što se za određivanje Koeficijenta oticanja padavina može uzeti:

ψ = 0,8 – 0,9 => ovisno o hrapavosti završnog sloja uređene površine,

ili nam dostaviti relevantne informacije i mi ćemo Vam predložiti odgovarajuće odabran i
dimenzioniran uređaj.

Za ove namjene mi u ISEA-i imamo razvijenu čitavu paletu uređaja – Separatora ulja, masti i
naftnih derivata sa i bez koalescentnog filtera, različitih oblika, različitih dimenzija i različitih
kapaciteta.

Ukoliko se odlučite i odaberete naše separatore ulja i masti mi Vam Garantujemo da ovako
pročišćena otpadna voda - efluent koji dobivamo nakon tretmana i pročišćavanja u ISEA Separatorima
ulja, masti i naftnih derivata sa koalescentnim filterom, zadovoljava zakonom propisane standarde za
ispuštanje u finalni prirodni recipijent druge kategorije (npr. ispuštanje u tlo, površinske vode itd.) odnosno
zadovoljava standarde koje imperativno reguliše Evropska Direktiva 91/271 E.N.

- Naši separatori ulja, masti i naftnih derivata su izrađeni u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN
4040 Part 2./Part 3. ;- Uz dole navedene uvjete jamčimo da kvalitet efluenta zadovoljava uvjete propisane
„Pravilnikom o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije
njihovog ispuštanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik” – Dio koji vrijedi za
površinske vode, a koji je donesen 29.06.2007. god. (Službene Novine FBiH 50/07).

- SEPARATOR zadovoljava norme BAS EN 858-1:2005 (EN 858-1:2002 IDT) i BAS EN 858-2:2005 (EN
858-2:2003 IDT) – Klasa separatora I (koncentracija mineralnih ulja <5mg/l; ulja i masti < 20mg/l);
- Garantujemo za ispravan rad uređaja, i to za odstranjvanje plivajućih tvari > 90%.

Jamčimo za pravilno funkcioniranje ako se SEPARATOR koristi do nivoa njegovog definiranog kapaciteta
i isključivo u skladu s priloženim Uputama za rukovanje i održavanje uređaja

Efluent -ove oborinske vode nakon pročišćavanja spojiti sa krovnim oborinskim vodama i
efluentom iz biološkog uređaja. Za te namjene ugraditi ISEA Razdjelno okno 0952 RS 1000 ili izraditi
AB – šaht odgovarajućih dimenzija. Ovo razdjelno okno bi istovremeno imalo i funkciju
REVIZIONOG TO JEST INSPEKCIJSKOG OKNA za potrebe redovitog monitoringa koji će
investitor biti obavezan činiti i o tome voditi evidencije kao i za potrebe inspekcijskog nadzora.
Na ovaj način spojene efluente ukupnih otpadnih voda iz poslovnog objekta odvesti ka
finalnom recipijentu.
Kanalizacijske cijevi za odvođenje krovnih i ostalih oborinskih voda na osnovu parametara
iz projektne dokumentacije adekvatno proračunati da se kod eventualnih akcidentnih padavina –
kišna oluja i sl. izbjegne eventualno plavljenje uređenih površina oko objekta.

AG-Metal Zenica