You are on page 1of 2

ARMBANDUHR

Bedienungs- und SicherheitshinweiseMONTRE
Instructions dutilisation
et consignes de scurit

HORLOGE
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Z30656A
Z30656B
Z30656C
Z30656D
Z30656E
Z30656F
2
A
B
4
1
2
5
6
3
Q
Nettoyage et entretien
j Nettoyez uniquement lextrieur
du produit, laide dun chion
doux sec.
Q
Traitement des
dchets
Lemballage et son mat-
riel sont exclusivement
composs de matires
cologiques. Les matri-
aux peuvent tre recycls
dans les points de collec-
te locaux.
Les possibilits de recyclage des
produits uss sont demander
auprs de votre municipalit.
Pour le respect de
lenvironnement, lorsque
vous nutilisez plus votre
produit, ne le jetez pas
avec les ordures m-
nagres, mais entrepre-
nez un recyclage adapt.
Pour obtenir des renseig-
nements et des horaires
douverture concernant les
points de collecte, vous
Q
Etanchit leau
J Cette montre est tanche leau
jusqu 5 bar (en anglais: 5 bar
water resistant) conformment
la norme DIN 8310. Lillustration
B montre les domaines
dutilisation admissibles. Tenez
compte du fait que ltanchit
leau nest pas une proprit du-
rable. Elle doit tre contrle une
fois par an, et en particulier
avant toutes sollicitations particu-
lires, lecacit des lments
dtanchit intgrs diminuant
au l du fonctionnement et
lusage quotidien.
Q
Marquage du temps
La lunette 6 est prvue pour
marquer une dure (par ex. dure
de course). La lunette permet la
lecture aise de la dure coule.
j Tourner la lunette 6 dans le
sens contraire des aiguilles
dune montre pour marquer le
dbut dune mesure de temps.
Montre
Q
Prparation en vue
de lutilisation
Q
Remplacement de la
pile
Remarque: Faites remplacer vos
piles dans und boutique spcialise.
Q
Achage
1 Aiguille des minutes
2 Couronne
3 Trotteuse
4 Aiguille des heures
5 Position 1
6 Lunette (anneau externe rotatif)
Q
Reglage de lheure
1. Pour rgler lheure, tirez la cou-
ronne 2 jusqu la position 1 5 .
2. Rglez les heures et les
minutes 4 , 1 en tournant la
couronne 2 .
3. Ds que vous avez enfonc la
couronne 2 pour la remettre en
position normale, la trotteuse 3
dmarre.
FR/BE
FR/BE FR/BE
pouvez contacter votre
administration locale.
Les piles dfectueuses ou uses doi-
vent tre recycles conformment
la directive 2006 / 66 / EC. Les piles
et/ou lappareil doivent tre retour-
ns dans les centres de collecte.
Pb
Pollution de
lenvironnement par
mise au rebut incor-
recte des piles !
Les piles ne doivent pas tre mises au
rebut dans les ordures mnagres. El-
les peuvent contenir des mtaux lourds
toxiques et doivent tre considrs
comme des dchets spciaux. Les sym-
boles chimiques des mtaux lourds
sont les suivants : Cd = cadmium, Hg =
mercure, Pb = plomb. Pour cette rai-
son, veuillez toujours dposer les pi-
les uses dans les conteneurs de
recyclage communaux.
EMC
FR/BE
Horloge
Q
Ingebruikneming
Q
De batterij vervangen
Opmerking: Laat de batterijen
vervangen in een speciaalzaak.
Q
Display
1 Minutenwijzer
2 kroontje
3 Secondewijzer
4 Uurwijzer
5 Positie 1
6 Lunette (draaibare buitenring)
Q
Tijd instellen
1. Trek het kroontje 2 tot pos. 1 5
eruit om de tijd te kunnen instellen.
2. Stel de uren en de minuten 4 ,
1 in door aan het kroontje 2
te draaien.
3. Zodra u het kroontje 2 weer in
de normale positie hebt terugge-
drukt, begint de secondewijzer 3
te lopen.
NL/BE


Q
Waterdichtheid
J Dit horloge is waterdicht tot 5 bar
(Engels: 5 bar water resistant)
confrom DIN 8310. Afbeelding B
toont de geoorloofde toepassings-
gebieden. Houd er rekening mee
dat waterdichtheid geen blijven-
de eigenschap is. U dient het hor-
loge jaarlijks en in het bijzonder
vr bijzondere belasting te tes-
ten omdat de ingebouwde af-
dichtelementen in hun functie en
in het dagelijkse gebruik slijten.
Q
Tijd markeren
De lunette 6 is bedoeld om een ti-
jdsbestek te markeren (bijv. hardloop-
tijd). Aan de hand van de lunette
kan de verstreken tijd eenvoudig
worden afgelezen.
j Draai de lunette 6 tegen de
klok in om het begin van een ti-
jdsbestek te markeren.
Q
Reiniging en
onderhoud
j Reinig het product alleen aan de
buitenzijde met een zachte, droge
doek.
Pb
Milieuschade door
verkeerde afvoer
van batterijen!
Batterijen mogen niet via het
huisafval worden afgevoerd. Ze
kunnen giftig zwaar metaal bevatten
en moeten worden behandeld als
gevaarlijk afval. De chemische
symbolen van de zware metalen zijn
als volgt: Cd = cadmium, Hg = kwikzil-
ver, Pb = lood. Geef verbruikte batte-
rijen daarom af bij een gemeentelijk
inzamelpunt.
EMC
Q
Verwijdering
De verpakking bestaat uit
milieuvriendelijke grond-
stoen die U via de
plaatselijke recyclecontai-
ners kunt afvoeren.
Informatie over de mogelijkheden om
het uitgediende artikel na gebruik af
te voeren, verstrekt uw gemeentelijke
overheid.


Gooi het produkt als U
het niet meer gebruikt met
het oog op milieu-bescher-
ming niet bij het huisvuil,
maar verwijder het
deskundig. Over afgifte-
plaatsen en hun ope-
ningstijden kunt U zich bij
uw aangewezen instantie
informeren.
Defecte of verbruikte batterijen moe-
ten volgens de richtlijn 2006/66/EC
worden gerecycled. Geef batterijen
en / of het apparaat af bij de daar-
voor bestemde verzamelstations.
NL/BE NL/BE NL/BE
Armbanduhr
Q
Inbetriebnahme
Q
Batterie wecheln
Hinweis: Wenden Sie sich zum
Wechseln der Batterie an ein
Fachgeschft.
Q
Anzeige
1 Minutenzeiger
2 Krone
3 Sekundenzeiger
4 Stundenzeiger
5 Position 1
6 Lnette (drehbarer Auenring)
Q
Zeit einstellen
1. Einstellen der Uhrzeit ziehen Sie
die Krone 2 bis Pos. 1 5
heraus.
2. Durch Drehen der Krone 2
Stunden und Minuten 4 , 1
einstellen.
3. Sobald Sie die Krone 2 wieder
in die Normalstellung zurck
gedrckt haben, startet der
Sekundenzeiger 3 .
Q
Wasserdichtigkeit
J Diese Uhr ist wasserdicht bis
fnf bar (Englisch: 5 bar water
resistant) gem DIN 8310.
Abbildung B zeigt die zulssigen
Anwendungsbereiche. Bitte
beachten Sie, dass Wasserdichtig-
keit keine bleibende Eigenschaft
ist. Sie sollte jhrlich und insbeson-
dere vor besonderen Belastungen
geprft werden, da die einge-
bauten Dichtelemente in ihrer
Funktion und im alltglichen
Gebrauch nachlassen.
Q
Zeit markieren
Die Lnette 6 ist dafr vorgesehen,
eine Zeitspanne zu markieren (z. B.
Joggingzeit). Anhand der Lnette lsst
sich die abgelaufene Zeit einfach
ablesen.
j Drehen Sie die Lnette 6
gegen den Uhrzeigersinn, um den
Beginn einer Zeitmessung zu
markieren.
Q
Reinigung und Pege
j Reinigen Sie das Produkt nur
uerlich mit einem weichen
trockenen Tuch.
Q
Entsorgung
Die Verpackung besteht
aus umweltfreundlichen
Materialien, die Sie ber
die rtlichen Recycling-
stellen entsorgen knnen.
Mglichkeiten zur Entsorgung des aus-
gedienten Produkts erfahren Sie bei Ih-
rer Gemeinde oder Stadtverwaltung.
Werfen Sie Ihr Produkt,
wenn es aus gedient hat,
im Interesse des Umwelt-
schutzes nicht in den
Hausmll, sondern fhren
Sie es einer fachgerech-
ten Entsorgung zu. ber
Sammelstellen und deren
nungszeiten knnen Sie
sich bei Ihrer zustndigen
Verwaltung informieren.
Defekte oder verbrauchte Batterien
mssen gem Richtlinie
2006 / 66 / EC recycelt werden.
Geben Sie Batterien und / oder das
Gert ber die angebotenen
Sammeleinrichtungen zurck.
Pb
Umweltschden durch
falsche Entsorgung
der Batterien!
Batterien drfen nicht ber den
Hausmll entsorgt werden. Sie kn-
nen giftige Schwermetalle enthalten
und unterliegen der Sondermllbe-
handlung. Die chemischen Symbole
der Schwermetalle sind wie folgt:
Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber,
Pb = Blei. Geben Sie deshalb ver-
brauchte Batterien bei einer kommu-
nalen Sammelstelle ab.
EMC
DE/AT/CH
DE/AT/CH DE/AT/CH DE/AT/CH
IAN 86441
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstrae 1
D-74167 Neckarsulm
Model No.: Z30656A/ Z30656B/
Z30656C/ Z30656D/
Z30656E/ Z30656F
Version: 02/2013