Sie sind auf Seite 1von 16

Nastavni predmet:

Metodika nastave historije II


Francuska Revolucija 1789. godine
Pripremio:
Alen Rahmanovi

Tuzla, mart 2013, godine


1

PRIPREMA ZA NASTAVNI AS


Naziv kole: Filozofski Fakultet
kolska godina: 2012/2013
Datum realizacije: 28.03.2013.
Nastavni predmet: Historija
Razred i odjeljenje: IV godina
Nastavna tema: Evropa i svijet u XVIII i XIX stoljeu
Nastavna jedinica: Francuska revolucija
Tip asa: Obrada novog nastavnog gradiva
2

PEDAGOKI, METODSKI I DIDAKTIKI ELEMENTI

Odgojni cilj:
- razvijanje osjeaja za socijalnu pravdu
- uvidjeti stalni napredak ovjeanstva
Obrazovni cilj:
- usvojiti znanje o sastavu drutva u Francuskoj u 18.stoljeu
- uoiti uzroke Francuske revolucije
Funkcionalni cilj:
- razvijanje spospobnosti uporeivanja i donoenja zakljuaka
Nastavne metode:
- Monolog
- Dijalog
Oblici rada:
- Frontalni
Nastavna sredstva:
- Udbenik: Hadija Hadiabdi, Edis Derviagi, Historija udbenik za sedmi razred,
Tuzla, 2008.
Nastavna pomagala:
- Projektor
Korelacija sa drugim predmetima:
- Georgrafija
Lokacija rada:
- Kabinet br. 105
Literatura:
- J.V.Tarle, Istorija Novog Veka, Beograd,2008.

3

ARTIKULACIJA ASA

Uvodni dio asa (5-7min )
Na poetku asa pozdraviti se sa uenicima, pitati ih dali su raspoloeni za novu obradu
gradiva.Na taj nain psiholoki ih pripremiti za as.Na samom poetku zajedno sa uenicima
upoznati se sa stanjem koje je vladalo u 18.st., odnosno upoznati uenike sa
apsolutizmom,fedualizmom i industralizacijom koja e prethoditi Francuskoj revoluciji.
S obzirom da je naa dananja tema smjetena u 18 stoljee, ajde da openito ponovimo ta se
deava u tom periodu u svijetu.
Historija 18. stoljea je obiljeena velikim promjenama u drutvu i privredi. Velika
geografska otkria i ruenje skolastikog uenja otvorili su put razvoju novih drutvenih
odnosa. Openito gledano ljudsko drutvo je grabilo krupnim koracima naprijed. U veini
drava 18 stoljea u Evropi vlada feudalizm.

Pitanje: Objasnite ta je feudalizam?
Odgovor: Feudalizam je naziv drutvenih odnosa koji je prevladavao u srednjem vijeku, a
inili su ga feudalci (zemljoposjednici) i seljaci ili feudi koji su zakupljivali zemlju od
feudalaca.

Feudalno drutvo nastalo je na ruevinama robovlasnitva. U fedualizmu razlikuju se dvije
suprostavljene klase: feudalci (zemljoposjednici, plemii) i kmetovi (seljaci). Feudalci su bili
vlasnici zemlje a kmetovi su bili duni obraivati tu zemlju i davati veinu svojih proizvoda i
novca feudalcima.
Oblici vladavine u 18.st. razlikovali su se u pojedinim dravama. Pored toga oni su se
vremenom mijenjali unutar granica iste drave. Najee zastupljeni tip vlasti bio je
apsoluzitam.
Pitanje: Objasnite ta je apsolutizam?
Odgovor:Apsolutizam je neograniena dravna vlast najee u obliku monarhije, gdje vladar
(monarh) posjeduje svu zakonodavnu, izvnu i sudsku vlast.
Apsolutizam se u Evropi javlja u 16 stoljeu. Oslabljeno plemstvo i nedovoljno jaka
graanska klasa nisu se mogli suprostaviti tenji vladara da prigrabe svu vlast. Oslanjajui se
na vojsku, crkvu i inovnitvo vladari su donosili sve zakone, vodili raskoan ivot, a velike
finansijske zahtjeve snosili su iroke narodne mase.
4


Sredinom 18.st kada se javlja industralizacija, nastaju odreene promjene u Evropi.
Pitanje: Objasnite pojam industralizacija?
Odgovor: Pojam industralizacija ili industrijska revolucija oznaava historijski period u
kojem se desila brza i nagla promjena u nainu proizvodnje. Prvi put se javlja u Engleskoj a
potom se iri na ostatak Evrope i Sjeverne Amerike. Oznaila je poetak proizvodnje u
fabrikama po jefitinijim cijenama i u veim koliinama.

U drugoj polovini 18. stoljea parlamentarna Engleska je oduzela Francuskoj Kanadu i
potisnula je iz Indije zahvaljui naprednijem politikom sistemu i naprednijoj tehnici.
Englesko Francusko suparnitvo odreuje cijelu meunarodnu politiku u 18. stoljeu. A u
tim diplomatskim sukobima Francuska izvlai deblji kraj, i ulazi u sve vei dravni dug koji
pogorava poloaj zemlje. Francuska koja je tada bila apsolutistika zemlja, sva izvrna
sudska i zakonodavna vlast nalazi se u rukama jednog ovjeka.

Pitanje: Upitati uenike dali znaju ko je taj ovjek?
Odgovor: Kralj Luj XVI

Jo dok je u Engleskoj osamdesetih godina 18.st. zavravala industralizacija Francuska je i
dalje bila agrarna zemlja.
U Francuskoj tada postoje tri stalea: prvi stale su plemii, drugi stale svetenici(koji
uesutuju u vlasti i imaju razne privilegije), trei stale graanska klasa (bankari trgovci) i
seljaci i radnici. Od 25 miliona stanovnika samo 500.000 pripadala je prvom i drugom staleu
i oni su ivjeli na osnovu rada treeg stalea. Seljaci ine glavnu masu stanovnitva (od 22
miliona). Iako su bili slobodni, ipak zemlja na kojoj su ivjeli i na kojoj su radili bila je u
vlasnitvu plemia. Usljed razvitka industralizacije u Evropi ovaj apsolutistiko-feudalni
poredak sprjeavao je razvoj novih proizvodnih snaga. Razvijanje industrije trailo je ruenje
feudalnih ogranienja koja su ometala njen dalji razvoj. Ali ruenje feudalizma znailo bi
ukidanje povlastica koje su imali plemii i svetenici,a koji im je podario apsolutizam.

Krajem 18.stoljea Francuska graanska inteligencija se budi, i ona e svojim idejama dovesti
do jednog dogaaja koji e uzdrmati itav drutveni poredak u Evropi i koji e se proiriti
cijelom Evropom unosei promjene u sve krajeve do kojih su doprle.
Pitanje: Upitati uenike dali znaju koji je to dogaaj?
Odgovor: Francuska Revoucija.

5

Glavni dio asa (35min )
1.Slajd
Sam pojam revolucija oznaava naglu i nasilnu promjenu jednog sistema u kojem prestaje da
postoji stari sistem a nastaje novi. Jo mnogo prije revolucije cjelokupni sistem feudalnih
odnosa izgubio je autoritet u irokim masama. Revolucija u umovima nastala je mnogo prije
nego to je poelo stvarno lomljenje starog poretka. U drugoj polovini 18 stoljea Francuska
je imala najbolji razvitak naune misli. Trei stale je u tada dao veliki broj pjesnika,
naunika filozofa, pisaca itd. koji su obogatili svijet novim idejama koje su poele da
unitavaju sam autoritet apsolutizma. Oni su predlagali da se novi svijet zasnuje na naelima
razuma. Njeni prestavnici uli su u historiju pod imenom enciklopedista, a prvi koji su se
pojavili bili su Volter, Monteskije i an ak Ruso.

2.Slajd
Volter je prije svih zapoeo borbu protiv feudalnog poretka i gospodarenja plemstva i
svetenstva. On je prvi proglasio prirodna prava, za prava koja se ne mogu oduzeti ovjeku.
Volter je iznad svega cijenio slobodu linosti i slobodu misli. Njegova mrnja prema crkvi
poticala je od toga to je u njoj vidio silu koja ubija ove dvije slobode. Volter je kao vrlo mlad
zatvoren a potom i protjeran iz Francuske, a skoro itav ivot ivio je u inostranstvu.
Kao Volterov savremenik i predstavnik istog liberanog pravca djelovao je i Monteskije .
Monteskije je napisao djelo Perzijska pisma gdje on na veoma aljiv nain objanjava
vladavinu kralja Luja XVI. U historiji ovjeanstava Monteskije je razlikovao tri oblika
uprave: republikansku, monarhistiku i despotsku.
Najsjajniji i najpopularniji meu ovim misliocima svakako je bio an ak Ruso. On je
dolazio iz siromane porodice i morao je da proe mnogo tekih trenutka prije nego to je i
stvorio mogunost da se bavi knjievnim radom. Utisci iz mlaih godina usadili su u njemu
mrnju prema bogataima i nainili od njega zatitnika siromanih. Njegovo najvanije djelo
O drutvenom ugovoru imale su veliki uticaj za vrijeme francuske revolucije u borbi za
stvaranje demokratske republike.

6

Provoenje reforme i poetak revolucije

Francuski ministri krajem 18 stoljea zbog sve vee ekonomske krize zapoinju pripremati
odreene reforme. Postojali su planovi da se povlateni slojevi odreknu poreskih povlastica,
ali je svaki pokuaj da se uvedu takve reforme nailazio na estoko protivljenje plemstva. Ono
nije bilo voljno da rtvuje steena prava i protiv reformi se borilo kroz svoje parlamente. U
kraljevini je postojalo dvanaest plemikih parlamenata a njihova uloga je bila da provode
kraljeve odluke. Oni su na njih mogli da stave i prigovore ali ne i da sprijee njihovu
realizaciju.

3.Slajd
Krajem 1787.g. vlada je potroila sredstva namjenjena bolnicama i dobrotvornim
ustanovama,a kasa je bila prazna. Zbog toga kralj Luj XVI bio je prisiljen da proglasi bankrot
i zahtjeva da se sazove skuptina Dravnih stalea koji se nije sastajala punih 175 godina.
Trei stale odnosno buroazija je poela energinu kampanju. Predstavnici treeg stalea
dogovarali su se sazivali optinske skuptine, sastavljali upustva peticije itd. Trei stale
mogao je da poalje u skuptinu 600 poslanika koliko su zajedno imali prvi i drugi
stale.Meutim nije nita reeno o nainu glasanju u skuptini. Trei stale je u osnovnim
crtama traio donoenje ustava, ukidanje povlastica datih plmestvu i svetenstvu i
izjednaavanje svih stalea u pravima. Pravo glasa dobili su svi Francuzi koji su imali 25
godina.

4 i 5.Slajd
Skuptina dravnih stalea otvorena 5. maja 1789.g. a vlada je sve uinila da bi istakla
potcjenjivanje treeg stalea. Tako npr. za poslanike prvog i drugog stalea bila prireena
zabava u dvoru nekoliko sati prije poetka skuptine, na skuptinu predstavnici prvog i
drugog stalea uli su na glavna vrata dok je trei stale uao na sporedna vrata, odnosno vrata
za poslugu.
Sjednicu je otvorio kralj i zatraio da se odobri uvoenje novih poreza. Ubrzo se u Skuptini
povela borba oko naina glasanja. Kako kralj i privilegovani stalei nisu udovoljili zahtjevima
treeg stalea da svaki uesnik skuptine glasa pojedinano, trei stale naputa sjednicu.
Otpoeli su pregovori o nainu glasanja koji se odugovlae mjesec i po dana, a trei stale 17
juna proglaava sebe za Narodnu skuptinu. Obrazovanje Narodne Skuptine izazvalo je
7

rascjep u taboru povlaenih (prvi i drugi stale). Oni odlaze kod kralja i protestuju zbog
obrazovanja narodne skuptine.
6.Slajd
20 juna poslanici treeg stalea zatekli su zatvorenu zgradu u kojoj su se obino sastajali.
Tada oni odlaze u jednu drvenu baraku i tu se svi sem jednog poslanika zaklinju da se nee
razii sve dok se ne donese Ustav pokazati 6 slajd- karikatura).

7.Slajd
Vijesti o ovim dogaajima pokrenule su narod u Parizu. U sredite grada krenuli su radnici,
oni su 13 jula zauzeli vojni magacin u kojem je bilo 28 hiljada puaka i nekoliko topova.
Sledeeg dana krenuli su na zatvor Bastilju u kojem su zatvarani protivni vlade. Narod se
estoko borio a na kraju dana uspjeli su zauzeti zatvor iako su imali veliki broj rtava. Pad
Bastilje oznaio je poetak francuske revolucije i pobrkao planove vlade da silom uniti trei
stale. Zauzee Bastilje posluilo je ko signal za poetak revolucije u cijeloj Francuskoj.

8.Slajd
Za primjerom Pariza poli su i drugi gradovi, koji su poeli ruiti mjesne zatvore. U cijeloj
Francuskoj deavalo se jedno narod je zadavao udarac feudalizmu.
Posle ovog stranog poraza kraljevski dvor je pristao na sve ustupke. Narodna skuptina je
ovlatena da donosi zakone te je tako trei stale i dio plemstva koji mu se pridruio doao na
vlast. Predstavnike treeg stalea su uglavnom sainjavali bogati graani (krupna buroazija).
Pod pritiskom naroda Skuptina je 4 augusta donijela zakon o ukidanju kmetstva i proglaava
jednakost svih graana pred zakonom. Jednakost graana proglaena je dokumentom pod
nazivom Deklaracija o pravim ovjeka i graanina. Autori deklaracije pridravali su se ideja
enciklopedista kao i amerike Deklaracije o nezavisnosti. Po deklaraciji sloboda, bezbjednost
i protivljenje ugnjetavanju prirodna su ovjekova prava. U ovoj deklaraciji buroazija je
obeala da svim graanima uini dostupnim sva zanimanja i mjesta u dravnoj slubi
uzimajui njihove sposobnosti. Ona je prestavljala prvi korak ka Ustavu i postavila je temelje
savremenog graanskog drutva. Ukidanjem kmetstva seljaci nisu dobili zemlju nego samo
pravo na njen otkup. Zato se pobune seljaka nastavljaju.
U strahu od izljeva bijesa seljaka narodna skuptina donosi ustav 1791.g. Njime je ukinuta
podjela na stalee ali je uvedena nova podijela graana prema imovinskom stanju. Pravo glasa
imali su samo bogati slojevi drutva. Radnici zanatlije gradska sirotina i seljaci nisu ovim
promjenama gotovo nita dobili.
8

Kralj je imao ogranienu vlast ali je i dalje zadrao pravo veta na odreene zakone. Zbog
toga je revolucija nastavljena(Na 9. Slajdu pokazati donoenje ustava i primjer
deklaracije o pravima ovjeka i graanina).


Pad Monarhije i dalji tok revolucije

10.Slajd
Veinu u skuptini imali su bogati graani odani kralju koji su nazivani irondincima(voe
Vernjo, Gade i ansone). Protiv njihove politike otro su se na skuptinskim zasjedanjima
borili predstavnici siromanog graanstva i gradske sirotinje - jakobinci. Njihov voa bio je
Maksimilijan Robespjer. Advokat po obrazovanju Robespjer je postao poznat posle
tampanja svog rada u kome je traio ublaavanje krivinog zakonodavstva. Ve 1791.g.
jakobinci su imali svoje ogranke u cijeloj Francuskoj. Najveu podrku imali su u radnikim
etvrtima Pariza, te su uspjeli obezbjediti veinu u Parikoj opini . Preko nje su vrili veliki
prtisak na skuptinu i uticali na donoenje njenih odluka.

11.Slajd
Feudalna Evropa zaprepatena deavanjima u Francuskoj odluila je po svaku cijenu
zaustaviti irenje revoucije van francuskih granica. Tako je za Francusku poela velika ratna
opasnost. Luj XVI je nastojao da to iskoristi on se nadao da e francuska vojska pretrpjeti
poraz u tim ratovima i da e se potom uz pomo tue vojske moi obraunati s
revolucionarima i opet postati kralj. Kralja su podravali irodinci dok su protiv rata istupali
jakobinci, koji su se zalagali za politiku mira. 28 aprila 1792.g. Francuska je objavila rat
Austriji. Ubrzo je Francuska vojska poela trpiti poraz za porazom, a u unutranjosti zemlje
pripadnici plemstva i svetenstva su dizali ustanke protiv vlade. Prijetila je opasnost od
potpunog sloma Francuske. U narodu je poela sumnja za izdaju dvora, prije svega kralja i
kraljice Marije Antonete. Njihove sumnje pokazale su se tanim, naime Marija Antoneta je
saoptavala neprijatelju vojnike tajne i unaprijed ga obavjetavala o prebacivanju francuske
vojske. Generali koji su bili na ratitima takoer su izdali domovinu, oni su vodili pregovore
sa Austrijom kojoj su predlagali da preu na stranu Austrije kako bi zajedno sa austrijskom
vojskom krenuli na Pariz i rastjerali skuptinu. Uskoro u rat ulazi i Purska (6 juna) na strani
Austrije.
9

12.Slajd
Tih opasnih dana Robespjer se stavlja na elo narodnih masa. On zajedno sa Marom obrazuje
tajni direktorijum koji priprema ustanak.Tako se 9 augusta obrazuje Pariska komuna a
sledeeg dana narodne mase pod vodstvom komune pole su ka dvoru Luja XVI. Vidjevi
narodne mase, garda koja je uvala dvor prela je na stranu naroda. Kralj i kraljica su
uhapeni a jakobinci su stekli ogromnu popularnost.Meutim vladajui irodinci su nastojali
po svaku cijenu spasiti kralja vjerujui jo uvjek u ustavnu monarhiju. Osnovana je narodna
skuptina Konvent koji je poeo sa radom septembra 1792.g. i glavni zadatak mu je bio da
odbaci stari ustav. Na prvoj sjednici Konventa proglaeno je svrgnue monarhije i uspostava
republike. Istovremeno Austrijsko-Pruske snage su napredovale i u jednom trenutku se nalaze
na brdim iznad Pariza. Meutim tada najsiromaniji graani u dobrovoljakim redovima
odlaze na ratite i uspjevaju da potisnu neprijatelje. Herojsko portvovanje stanovnitva koje
nije napustilo gradove, hrabrost, patriotizm i odanost revoluciji pobjedili su ogromnu
neprijateljsku vojsku, i ona je morala da se povue iz Francuske. Uskoro je Francuska vojska
ula u Savoju a krajem oktobra i u dananju Belgiju. Narodne mase u Beligiji doekale su
francusku vojsku sa oduevljenjem a Francuska je zavrila svoji trijumfalni pohod krajem
1792.g. protjeravi neprijatelje sa svog teritorija.

13.Slajd
Nakon to je otkrivena tajna prepiska sa Austrijancima kralj je optuen za izdaju.Zapoelo je
suenje kralju. Veinom glasova odlueno je da se kralj osudi na smrt. Tako je Luj XVI 21.
januara 1793.g. pogubljen, a njegova ena kraljica Marija Antoneta dan kasnije. Na vijest o
kraljevom pogubljenju sva feudalna Evropa se odluila na zajedniki rat protiv revolucionarne
Francuske. Ovaj savez je predovodila Engleska. Kako se u samoj Francuskoj zbog politike
irondinaca stanje nije bitnije promjenilo, narod Pariza je juna 1793.g. ponovo podigao
ustanak nakon ega su potpunu vlast preuzeli jakobinci, ime poinje tkz. jakobinska
diktatura.

14.Slajd
Jakobinci obrazuju Komitet javnog spasa i stvaraju narodnu vojsku u kojoj se posebno istie
Napoleon Bonaparta. Oni 1793.g. donose novi ustav kojim su ukinuti svi ostaci feudalizma.
Seljaci su dobili zemlju bez otkupa. Svu imovinu izbjeglih feudalaca plemia i drugih
neprijatelja Republike, jakobinci su izloili i prodali. Trgovake pekulacije i poskupljenja su
sprijeili odreivanjem cijena po kojima se smiju prodavati poljoprivredni proizvodi.
10

Meutim jakobinici nisu imovinu bogatih podijelili sirotiniji, zbog ega raste nezadovoljstvo
njihovom vladavinom.
Jakobinci krajem 1794.g. imaju vie neprijatelja nego prijatelja a zavjere protiv njih nisu
prestajale. Zbog toga Robespjer izdao novi zakon po kojem je ukinuto prethodno
saasluavanje optuenih. U sluaju nedostataka dokaza sudije su mogle rijeiti pitanje na
osnovu svojih uvjerenja. Posle objavljivanja ovog zakona zapoeo je veliki teror u
Francuskoj. Za samo 46 dana ubijeno je oko 7.000 ljudi meu kojima je bar polovina bila
nevina. Na giljotinu koja je proznava nacionalnim sjekaem svaki dan slano je 50 do 60
ljudi, ljudi koji nisu nita skrivili. Svaka anti-republikanska rije bila je kanjavana smru.

15.Slajd
Zbog ovoga poraslo je nezadovoljstvo naroda protiv jakobinaca, i to je iskoristilo bogato
graanstvo koje je jo uvjek bilo neprijatelj revolucije. Oni su uz pomo jednog dijela vojske
surili jakobince s vlasti. Robespjera i njegove saradnike su uhapsili i ubrzo ih osudili na smrt
28. jula 1794.g. ime je poela vladavina krupne buroazije ili termidoraca. Veinu bloka koji
je zbacio Robespjera i njegove saradnike inili su ljudi koji su eljeli da uine kraj revoluciji.
Tako su oni poeli da unitavaju dravni aparat stvoren tokom revolucije.
Termidorci su nakon dolaska na vlast, zapoeli osvetu prema jakobinci. Jakobinski klub
predstavljao je ozbiljnu prijetnju za termidorce. Na hiljade pripadnika jakobinaca bilo je
uhapeno i pogubljeno. Takoer termidorci su donijeli i novi ustav 1795.g. kojim je
neogranienu vlast u republici dobio Direktorijum odnosno vlada od pet lanova.
Feudalna kolacija na ijem elu je bila Engleska nastavila je borbu sa jo uvjek
republikanskom Francuskom tokom 1796-1797.g. Rat je voen istovremeno u Njemakoj i
Italiji. U ovim borbama poinje se isticati general Napoleon Bonaparta. On uspjeva da razbije
Italijane koji ubrzo trae mir. Nakon toga Bonaparta je udario na Austrijance i sa
izvanrednom taktikom uspjeva daa nanosi poraz za porazom neprijatelju. U jednom trenuku
Bonaparta se naao ispred Bea. Preplaeni Austrijanci zatraili su mir koji je i potpisan u
gradu Kampo-Formiu (17.oktobar 1797.g.). U ratu ostaje jo samo Engleska koja organizuje
novu koalciju u koju ulaze Rusija i Osmansko Carstvo.

11

16.Slajd
Tako se rat feudalne Evrope predvoene Engleskom protiv revolucionarne Francuske se
nastavio. Bojei se ponovnog dravnog prevrata Direktorijum je zatraio od Napoleona da
spasi revoluciju i preuzme vlast u zemlji to je on i uinio 1799.g. Dravnim udarom
izvedenim uz pomo vojske Napoleon je ukinuo Direktorijum i osnovao privremeno
Konzulstvo od tri konzula. Iste godine donesen je Ustav po kome je sva vlast pripadala prvom
konzulu, a taj poloaj preuzima Napoleon. Dolaskom Napoleona zavrava se Frnacuska
revolucija i nastupa jedan period koji je poznat kao period Napoleonovih ratova.

Posljedice Francuske graanske revolucije su u tome to je ona uvela korijenite promjene u
francusko drutvo. Srueni su zaostali feudalni odnosi i omoguen bri razvoj kapitalizma.
Ove promjene su se odrazile na cijelu Evropu. Odredbe Deklaracije o pravima ovjeka i
graanina postaju uzor svim savremenim graanskim drutvima. Promjene su zahvatile i
crkvu kojoj je oduzeta zemlja a plaanje sveenika preuzela je na sebe drava. Sve tekovine
Francuske revolucije u vrijem Napoleonovih ratova su prenesene i proirene irom Evrope.

12

Zavrni dio asa (5-7 min)

U zavrnom dijelu asa ponavljane sa uenicima uz pomo Plana Table o glavnim dogaajima
u vrijeme Francuske revolucije.

Pitanje: Koji su bili osnovni uzroci poetka revolucije?
Odgovor: Osnovni uzroci Francuske revolucije su bile ogromne razlike izmeu vladajuih i
podinjenih slojeva i velika ekonomska kriza u kojoj se Francuska nala krajem 18 stoljea.
Pitanje: Kako je bilo podjeljeno Francusko drutvo pred revoluciju 1789.g.?
Odgovor: Francusko drutvo bilo je podijeljeno u tri stalea: prvi stale plemii, drugi stale
svetenstvo, trei stale burooazija,seljaci i radnici.

Pitanje: Koji dogaaj je oznaio poetak Francuske revolucije?
Odgovor: 14. jula 1789.g. dolo je do narodne pobune i juita na tvravu Batilju koja je
sluila kao zatvor i bila simobl kraljeve moi i apsolutizma. Taj dogaaj oznaio je poetak
Francuske revolucije.

Pitanje: Navedite karakteristike francuskog ustava iz 1791.g.?
Odgovor:Ustavom iz 1791.g. ukinuta je podijela na stalee, ali je uvedena nova podijela
graana, prema imovinskom stanju. Pravo glasa su imali samo bogati slojevi drutva.
Radnici zanatlije i gradska sirotinja ovim promjenama nisu nita dobili.

Pitanje:U emu je znaaj Deklaracije o pravima ovjeka i graanina?
Odgovor: Deklaracijom je proglaena sloboda i jednakost svih ljudi sloboda govora pisaanja
te zagarantovano privatno vlasnitvo.

Pitanje: Pojasnite pojmove irondinac i jakobinac?
Odgovor: To su bili klubovi u skuptini, irodinci su bili bogati graani lojalni kralju Luju
XVI. Protiv njihove politike otro su istupali predstavnici siromanog graanstva jakobinci.
Pitanje: Kakve je posljedice izazvala revolucija?
Odgovor: Francuska graanska revolucija uvela je korjenite promjene u francusko drutvo.
Srueni su zaostali feudalni odnosi i omoguen bri razvoj kapitalizma. Ove promjene su se
odrazile na cijelu Evropu.
13

TEHNIKA DOKUMENTACIJA ZA AS

PLAN TABLE


-Osnovni uzroci Francuske revolucije su bile ogromne razlike izmeu vladajuih i
podinjenih slojeva i velika ekonomska kriza u kojoj se Francuska nala krajem 18 stoljea.

-Francuski mislioci su dali veliki doprinos Francuskoj revoluciji, oni su otvoreno istupali
protiv feudalizma i apsolutizma. Meu najuticajnijim su bili Fransoa Volter, an ak Ruso i
Monteskje.


-Dogaaj koji je oznaio poetak Francuske revolucije bio je 14 juli 1789.g. kada je dolo do
narodne pobune i juria na tvravu Bastilju.

-Ustavom iz 1791.g. ukinuta je podijela na stalee, ali je uvedena nova podijela graana,
prema imovinskom stanju. Pravo glasa su imali samo bogati slojevi drutva. Radnici zanatlije
i gradska sirotinja ovim promjenama nisu nita dobili.

-Znaaj deklaracije je u tome to je njome zagarantovano sloboda govora i jedankost svih
ljudi.

-irondici su bili poslanici u skuptini, bogati graani lojalni kralju. Oni su ulazili u sukob na
skuptini sa predstavnicima siromanog graanstva jakobincima.

- Francuska graanska revolucija uvela je korjenite promjene u francusko drutvo. Srueni su
zaostali feudalni odnosi i omoguen bri razvoj kapitalizma. Ove promjene su se odrazile na
cijelu Evropu.14

PREZENTACIJA ZA AS

15