You are on page 1of 16

BAB 8: PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN

11.3 Pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan.


a) Pembangunan Ekonomi
i. Rancangan Lima Tahun
- Rancangan Malaa Pertama.
- Rancangan Malaa !edua.
- Rancangan Malasia Pertama.
- Rancangan Malasia !edua.
- Rancangan Malasia !etiga.
- Rancangan Malasia !eempat.
- Rancangan Malasia !elima.
Pada akhir pelajaran ini, mrid!mrid akan dapa": menilai ran#an$an!ran#an$an
pem%an$nan ek&n&mi ne$ara n"k ke'ejah"eraan rak(a")
Ara' *
" Menenaraikan rancangan pembangunan ekonomi negara.
" Menatakan matlamat dan usaha-usaha ang dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun.
" Menatakan dasar-dasar ekonomi negara.
Ara' +
" Menghuraikan matlamat dan usaha-usaha ang dilaksanakan dalam Rancangan Lima Tahun.
" Mengelaskan objekti#$ matlamat dan usaha-usaha ang dilaksanakan dalam %E&.
" Menjelaskan dasar-dasar Pembangunan Ekonomi 'egara.
Ara' ,
" Membincangkan kejaaan %E& ke arah perpaduaan dan kesejahteraan Rakat.
Mrid!mrid j$a akan dapa" men$ha(a"i dan men$amalkan n'r dan "in$kahlak
pa"ri&"i'me %erik":
Keka(aan ne$ara dinikma"i %er'ama
" &ersikap berdikari.
Keji"an peran#an$an menjamin ke'ejah"eraan rak(a"
" Tabah menghadapi cabaran.
1. a. (enaraikan program-program pembangunan ekonomi ang telah dilaksanakan
di negara kita. )Rujuk &T m.s* 1+,)
"Rancangan Pembangunan Lima Tahun. Pada peringkat a-al rancangan tersebut
memberikan tumpuan terhadap pembangunan ka-asan luar bandar.
"%asar Ekonomi &aru )%E&) diperkenalkan untuk membasmi kemiskinan dan
menusun semula masarakat tanpa mengira kaum. %E& dilaksanakan melalui
Rancangan Pembangunan Lima Tahun.
"1++. - %asar Pembangunan 'asional )%P') diperkenalkan untuk menambung hasrat
%E& sehingga tahun /....
"%alam pelaksanaan Rancangan Pembangunan Lima Tahun menerusi %E& dan %P'$
banak dasar pembangunan dan agensi kerajaan di-ujudkan secara bersepadu untuk
memastikan kejaaan pembangunan ekonomi negara.
1
.
b
.
Tunjukkan jadual Rancangan Pembangunan Lima Tahun Malasia. )Rujuk &T m.s* 1+,)
Tahap Per"ama -*./0 1 *.234 Tahap Keda -*.2* !*..34
Rancangan Malaa Pertama
)1+01 2 1+1.)
Rancangan Malaa !edua
)1+11 2 1+10)
Rancangan Malasia Pertama
)1+11 2 1+,.)
Rancangan Malasia !edua
)1+,1 2 1+,0)
Rancangan Malasia !etiga
)1+,1 2 1+3.)
Rancangan Malasia !eempat
)1+31 2 1+30)
Rancangan Malasia !elima
)1+31 2 1++.)
1. c. 4uraikan program-program pembangunan pada tahap pertama.
)Rujuk &T m.s* 1+3-/.1)
Ran#an$an Mala(a Per"ama
"%iperkenalkan sejak sebelum merdeka
"Matlamat*
- membangunkan ka-asan luar bandar supaa jurang perbe5aan pendapatan antara
penduduk luar bandar dengan penduduk bandar dapat dirapatkan
- mengurangkan kadar kemiskinan di kalangan penduduk luar bandar
- mempelbagaikan akti6iti ekonomi dan sumber pendapatan negara supaa tidak terlalu
bergantung pada getah dan bijih timah
"Merupakan rancangan pembangunan bersepadu ang memberikan penekanan dan
perhatian ang serius terhadap sektor ekonomi$ sosial dan a-am.
"(trategi dalam sektor ekonomi*
- pembukaan tanah baru untuk pertanian digiatkan.
- penanaman semula getah oleh pekebun kecil dan secara ladang digalakkan.
- hasil keluaran pertanian dipelbagaikan.
- perusahaan melombong bijih timah diperluas.
"%alam sektor sosial*
- pelbagai perkhidmatan diberikan perhatian spt kesihatan$ pendidikan dan perhubungan.
"%alam sektor a-am*
- membina in#rastruktur seperti balai polis$ kem tentera$ pejabat pos$ mahkamah dan rumah
kakitangan kerajaan diberikan tumpuan.
"%ua agensi utama kerajaan memainkan peranan penting iaitu Lembaga Pembangunan
7ndustri %esa atau Rural Industrial Development Authority )R7%8) dan Lembaga
!emajuan Tanah Persekutuan atau Federal Land Development Authority )9EL%8).
"Matlamat R7%8 untuk membangunkan masarakat luar bandar.
"Peranan R7%8* memberi pinjaman kpd pengusaha pertanian kecil$ m:bantu pemasaran
hsl pertanian dan menggalakkan penertaan org Melau dlm sektor perniagaan.
"Peranan R7%8 berterusan selepas merdeka dengan membangunkan dan memajukan
masarakat luar bandar melalui pembangunan ekonomi$ sosial dan in#rastruktur.
"9EL%8 ditubuhkan pada tahun 1+01 sebagai badan berkanun.
- meningkatkan tara# hidup masarakat luar bandar.
- meningkatkan hasil pertanian negara.
"Melalui agensi ini tanah baru dibuka secara besar-besaran untuk pertanian dan sebagai
petempatan baru ang dilengkapi kemudahan asas.
"Pddk luar bandar g miskin dipindahkan ke petempatan baru ini$ menjadi petani moden.
";enis tanaman ang diberikan tumpuan ialah getah dan kelapa sa-it
"!eperihatinan kerajaan thdp pembangunan ka-. luar bandar dpt dilihat dgn penubuhan
!ementerian Pembangunan 'egara dan Luar &andar )1+0+) diketuai oleh %ato:8bdul
Ra5ak bin %ato: 4ussein iaitu Tim. Perdana Menteri Persekutuan Tnh Melau ketika itu.
"!ementerian ini berperanan menelaraskan dan menjaakan segala program
pembangunan luar bandar. R7%8 dan 9EL%8 diletakkan di ba-ah kementerian ini.
"Pencapaian Rancangan Malaa Pertama kurang memberansangkan kerana*
- ancaman komunis semasa <aman %arurat menebabkan sejumlah perbelanjaan negara
dialihkan kepada keselamatan negara.
- kejatuhan harga komoditi getah dan bijih timah di pasaran dunia.
Ran#an$an Mala(a Keda
"7a kesinambungan Rancangan Malaa Pertama kerana masih memberikan penekanan
kepada pembangunan penduduk luar bandar. 7a bertujuan*
- merapatkan jurang perbe5aan pendapatan ant. pddk luar bandar dgn pddk bandar.
- di samping mengurangkan kadar kemiskinan.
- meningkatkan tara# hidup rakat.
"Program pembukaan tanah di ba-ah 9EL%8 digiatkan.
"Mempelbagaikan jenis tanaman untuk meningkatkan pengeluaran hasil pertanian negara
bagi mengurangkan pergantungan negara terhadap getah dan juga bahan makanan import.
"Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan atau Federal Agricultural Marketing
Authority )98M8) ditubuhkan pada tahun 1+10 untuk membantu petani mengatasi
masalah pemasaran hasil pertanian dan seterusna meningkatkan pendapatan mereka.
"Rancangan Malaa !edua pula memberikan tumpuan terhadap penediaan in#rastruktur
sosial seperti pelajaran$ kesihatan dan perumahan.
"=saha menediakan peluang pekerjaan juga diberikan perhatian.
"!ementerian Pembangunan dan Luar &andar telah me-ujudkan &ilik >erakan 'egara di
!uala Lumpur untuk menelaraskan kegiatan pembangunan pada peringkat negeri$
daerah dan kampung.
"&uku Merah g mengandungi program$ pelaksanaan dan kaedah mengesan tahap
pencapaian diperkenalkan.
Ran#an$an Mala('ia Per"ama
"Merupakan rancangan lima tahun g pertama setelah penubuhan Malasia pa tahun 1+13.
"7ntegrasi nasional menjadi tumpuan utama dengan memastikan semua program
pembangunan mem#okuskan kesejahteraan rakat.
"Rancangan Malasia Pertama bersi#at bersepadu dan merangkumi semua bidang ekonomi
dengan mempelbagaikan kegiatan ekonomi dalam sektor pertanian dan juga perindustrian.
"Pembukaan tanah oleh 9EL%8 semakin pesat.
"7ni memba-a kepada kemunculan pelbagai projek seperti Tiga (egi ;engka$ ;ohor
Tenggara dan Pahang Tenggara.
"Lembaga Pemulihan dan Penatuan Tanah 'egara )9EL?R8) tlh ditubuhkan pd tahun
1+10 utk membantu 9EL%8 mjlnkan pembangunan ekonomi di ka-asan luar bandar.
"Pada tahun 1+11$ R7%8 telah digantikan dengan Majlis 8manah Rakat )M8R8)
sementara &ank &umiputera telah ditubuhkan untuk menggalakkan penertaan
bumiputera dalam sektor perusahaan dan perdagangan.
@M8R8* ditubuhkan pada 1 Mac 1+11$ untuk membantu bumiputera dalam perdagangan
dan perindustrian. (trategi M8R8* - membantu usaha-an bumiputera.
- menambah guna tenaga bumiputera.
- meningkatkan ekuiti bumiputera.
- menediakan kemudahan asas kepada bumiputera.
"Penubuhan Perbadanan 'asional &erhad )PER'8() pada tahun 1+1+ bertujuan
menggiatkan lagi penertaan bumiputera dalam bidang tersebut.
"(elain itu 7nstitusi Penelidikan dan !emajuan Pertanian atau Malaysian Agricultural
Research and Development Institute )M8R%7) telah ditubuhkan pada tahun 1+1+.
"M8R%7 btjb mjlnkan penelidikan dan memperkenalkan teknologi bagi meningkatkan
hasil keluaran pertanian kecuali getah.
"=ntuk pembangunan sektor perindustrian pula$ beberapa agensi g berkaitan ditubuhkan
seperti Lembaga !emajuan Perindustrian Malasia atau Malaysian Industrial
Development Authority )M7%8) pada tahun 1+1, dan Lembaga Penasihat Tari#.
"8kta Pelaburan diluluskan )1+1+) utk menggalakkan kemunculan industri baru.
"Peningkatan pertumbuhan ekonomi negara ang memberangsangkan semasa pelaksanaan
Rancangan Malasia Pertama terbantut apabila berlaku Peristi-a 13 Mei 1+1+.
"7ni menunjukkan baha-a segala program pembangunan ekonomi selama ini belum dapat
membendung masalah perpaduan kerana jurang pendapatan antara kaum masih ketara.
1. d. 4uraikan program-program pembangunan pada tahap kedua. )Rujuk &T m.s* /.1-/.0)
Ran#an$an Mala('ia Keda
"Rancangan Malasia !edua merupakan ranc. pbgnn lima tahun pertama di ba-ah %E&.
"Matlamat Rancangan !edua adalah untuk menelesaikan masalah ekonomi dan sosial
antara kaum$ ka-asan dan -ilaah.
"Tumpuan usaha*
- membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum.
- menambahkan pendapatan.
- menediakan peluang pekerjaan bagi merapatkan jurang ekonomi.
- menghapuskan identiti kaum mengikut #ungsi ekonomi.
"Program pembangunan ka-asan luar bandar diteruskan.
"&eberapa agensi di ba-ah !ementerian Tanah dan !emajuan Ailaah ditubuhkan untuk
melaksanakan program pembangunan -ilaah.
"8gensi lain juga ditubuhkan khususna untuk membantu golongan petani$ menggalakkan
perkembangan perusahaan dan perdagangan serta memajukan bandar.
8gensi 9ungsi
Lembaga &eras dan Padi 'egara
)LP') 1+,1
Menstabilkan harga padi.
Lembaga !emajuan 7kan
Malasia )L!7M) 1+,1
Membangunkan dan memodenkan industri
perikanan serta meningkatkan tara# hidup nelaan.
Perbadanan Pembangunan &andar
)=%8) 1+,1
Membangunkan bandar
Pihak &erkuasa !emajuan
Pekebun !ecil Perusahaan >etah
)R7(%8) 1+,3
Membantu pekebun kecil getah dari segi
penelidikan dan penanaman semula getah
Lembaga Pertubuhan Peladang
)LPP) 1+,3
Membantu golongan petani melibatkan diri dalam
kegiatan koperasi
Petroleum 'asional &erhad
)PETRB'8() 1+,C
Memajukan sektor perindustrian dan perniagaan
ang berkaitan dengan petroleum.
Perbadanan !emajuan Ekonomi
'egeri
Menggalakkan perindustrian dan perdagangan
dengan menediakan tapak perindustrian$
perumahan$ ruang pejabat dan kedai.
Ran#an$an Mala('ia Ke"i$a
"Merupakan lanjutan Rancangan Malasia !edua ang terus mendokong aspirasi %E&.
"=saha membasmi kemiskinan dan menusun semula masarakat terus menjadi matlamat
segala program pembangunan ekonomi dalam tempoh ini.
"Program pembangunan pertanian dan perindustrian diteruskan untuk meningkatkan
produkti6iti$ membuka peluang pekerjaan dan meningkatkan tara# hidup rakat.
"Pembukaan tanah secara besar-besaran dilaksanakan di ba-ah program pembangunan
-ilaah oleh agensi-agensina seperti Lembaga !emajuan ;ohor Tenggara )!E;BR8)$
Lembaga !emajuan Terengganu Tengah )!ETE'>84) dan Lembaga !emajuan
Terengganu Tengah )%8R8) dan Lembaga !emajuan !elantan (elatan )!E(E%8R).
"Tumpuan diberikan terhadap penanaman getah dan kelapa sa-it krn keperluan eksport.
"8gensi pembangunan -ilaah diluaskan perananna dalam sektor pembangunan industri
dan pembangunan bandar baru.
Ran#an$an Mala('ia Keempa"
"Masih mendukung aspirasi %E&.
"'amun begitu$ Rancangan Malasia !eempat dilancarkan semasa dunia mengalami
kelembapan ekonomi.
"Rancangan Malasia !eempat tetap meneruskan program pembangunan ekonomi dalam
Rancangan Malasia !etiga.
"Rancangan Malasia !eempat mula memberikan tumpuan kepada*
- perkembangan perusahaan berat ang berasaskan pelaburan modal.
- penggunaan teknologi tinggi.
- keperluan tenaga pekerja mahir.
"(ehubungan dengan itu$ kerajaan telah menubuhkan Perbadanan 7ndustri &erat Malasia
)47?BM) pada akhir tahun 1+3.. 47?BM bertujuan mengenalpasti$ memulakan dan
menguruskan projek industri berat dgn cekap spt ang dikendalikan oleh sektor s-asta.
"&agi menggiatkan perindustrian dan menggalakkan pelaburan modal asing$ perusahaan
baru telah dibuka seperti di (kudai );ohor)$ di (ena-ang )'egeri (embilan)$ di &intulu
)(ara-ak) serta di Menggatal dan Likas )(abah).
"%i samping itu$ 5on perdagangan bebas telah diperkenalkan di &aan Lepas )Pulau
Pinang) dan di (ungai Aa )(elangor).
"&agi memastikan keberkesanan projek industri$ dua program telah dilancarkan pada 1+33$
iaitu !ajian %asar Perindustrian Malasia dan Pelan 7nduk Perindustrian.
"!elemahan dalam struktur perindustrian negara dikenal pasti oleh !ajian %asar
Perindustrian Malasia.
"Pelan 7nduk Perindustrian pula menediakan hala tuju pembangunan industri dan
strategi perlaksanaanna.
"Pengenalan %asar Pens-astaan dan %asar Pensarikatan Malasia merupakan
perkembangan baru dalam Rancngan Malasia !eempat kerana melibatkan sektor s-asta
dalam menjana pembangunan ekonomi negara.
"Penglibatan sektor s-asta dapat mengurangkan bebanan ke-angan ang ditanggung oleh
kerajaan.
"&agi mengimbangi pemilikan harta dan saham perindustrian antara kaum bumiputera
dengan kaum bukan bumiputera$ Permodalan 'asional &erhad )P'&) telah ditubuhkan
dan (kim 8manah (aham 'asional )8(') telah dilancarkan pada tahun 1+31.
"(ektor pertanian diberikan perhatian dalam Rancangan Malasia !eempat menerusi
%asar Pertanian 'egara )%P') )1+3C) bermatlamat* memodenkan dan menggiatkan
semula sektor pertanian secara bersepadu dengan menediakan in#rastruktur dan
perkhidmatan sokongan.
"(ecara keseruruhanna Rancangan Malasia !eempat mencatatkan perkembangan
keluaran dalam negara kasar )!%'!) pada kadar 0.3D setahun.
"Pendapatan berkapita telah meningkat pada kadar C.CD setahun menjadi RMC... juta
pada tahun 1+30.
Ran#an$an Mala('ia Kelima
"Merupakan rancangan lima tahun ekonomi ang terakhir untuk merealisasikan aspirasi
%E& ang genap /. tahun pada tahun 1++..
"Penekanan utama Rancangan Malasia !elima* meningkatkan sektor perindustrian
dgn melonggarkan peraturan menga-al hak milik skt dan perlesenan dlm sektor s-asta.
"(elain itu$ sarat pelaburan modal asing dilonggarkan untuk meningkatkan pelaburan
sektor perindustrian berorentasikan eksport.
"!erajaan berusaha meningkatkan kecekapan pengurusan agensina agar dapat
bekerjasama dengan sektor s-asta dengan lebih berkesan.
"Pembangunan ka-asan luar bandar terus d#iberikan perhatian .
"Penggunaan tanah dgn lebih cekap dititiberatkan supaa dapat menumbang kepada
pertumbuhan ekonomi negara.
"7ndustri desa ang berpotensi seperti kra#tangan digalakkan.
"=ntuk kemudahan tersebut kredit dan insenti# telah diperluaskan$ misalna melalui &ank
Pertanian Malasia$ (kim Pinjaman !has Pertanian dan 8manah 7khtiar Malasia.
"(ektor pelancongan mjd perusahaan penting dlm tempoh Rancangan Malasia !elima.
"Penubuhan Perbadanan Pelancongan Malasia merancakkan lagi industri pelancongan
terutama dengan pelancaran Tahun Mela-at Malasia pada tahun 1++..
"Penekanan juga diberi dalam bidang penelidikan dan pembangunan.
"&idang ini dimajukan untuk meningkatkan keupaaan dan kecekapan guna tenaga
tempatan untuk meningkatkan produkti6iti negara.
1. e. Terangkan pencapaian Rancangan Pembangunan ini pada tahap pertama dan kedua.
)Rujuk &T m.s* /.0-/.1)
"Tahap per"ama:
- menunjukkan kemajuan.
- tetapi perasaan tidak puas hati antara kaum masih timbul.
- berlaku peristi-a 13 Mei 1+1+.
"Tahap keda:
- pelaksanaan %E& berjaa merapatkan jurang antara kaum dan -ilaah.
- kadar kemiskinan menurun.
- dalam !%'!* pendapatan per kapita dan hak milik modal saham kaum bumiputera
meningkat tetapi setakat /.D sedangkan sasaran adalah 3.D.
- hak milik modal saham kaum bukan bumiputera mencapai C1./D melebihi sasaran C.D.
- %E& telah memberi man#aat kepada semua kaum.
- peningkatan ini telah mengurangkan hak milik modal saham orang asing kepada 33.0D.
**), Pem%an$nan dan perpadan n"k ke'ejah"eraan)
a4 Pem%an$nan Ek&n&mi)
ii) Da'ar!da'ar Pem%an$nan Ek&n&mi Ne$ara)
! Da'ar Per"anian Ne$ara)
! Da'ar Pen'5a'"aan)
! Da'ar Pen'(arika"an)
! Da'ar Hala 6ara Bar)
! Da'ar Penin$ka"an Da(a Pen$elaran Ne$ara)
! Da'ar Kependdkan)
/. ;elaskan %asar Pertanian 'egara. )Rujuk &T m.s* /.1)
"%asar Pertanian 'egara )%P') dilancarkan pada 1/ ;anuari 1+3C.
"&ermatlamat*
- meningkatkan pendapatan sektor pertanian ke tahap maksimum menerusi pengurusan
sumber ekonomi negara ang cekap dan berkesan.
- memaksimumkan pendapatan pekebun kecil.
- memajukan komoditi utama ang berpotensi untuk dieksport.
"(trategi*
- menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru di ba-ah rancangan 9EL%8$ agensi
pembangunan -ilaah dan kerajaan negeri.
- program pembangunan in-situ diperkenalkan utk memulihkan ka-. g berpotensi rendah
- program ini dilaksankan dengan menediakan perkhidmatan sokongan pertanian seperti
pemasaran$ kredit$ subsidi dan penelidikan.
- penglibatan sektor s-asta dalam projek pens-astaan pertanian di ba-ah !ementerian
Pertanian juga diperkenalkan.
3. ;elaskan %asar Pensarikatan Malasia. )Rujuk &T m.s* /.1-/.,)
"%iperkenalkan pada /0 9ebuari 1+33
"&ermatlamat meransang penglibatan sektor s-asta secara akti# dan berkesan dalam
pembangunan negara
"Malasia dianggap sebagai sebuah sarikat ang dimiliki secara bersama oleh kerajaan
dan sektor s-asta
"(emua kakitangan kerajaan dan s-asta merupakan pemilik saham dan pekerja
bertanggungja-ab untuk memajukan sarikat ini$ iaitu Malasia.
"(ebuah panel perunding anatara pihak kerajaan dengan sektor s-asta telah ditubuhkan.
"Pega-ai kjn ditempatkan di sarikat s-asta utk menjalin hub. dan berkongsi kepakaran.
"(ektor s-asta perlu memahami dasar kerajaan dan mengutamakan kepentingan nasional
dalam akti6iti ekonomi di samping mendapatkan keuntungan maksimum.
"Pihak kerajaan bertindak memberikan perkhidmatan sokongan bagi memudahkan operasi
sektor s-asta.
C. ;elaskan %asar Pens-astaan. )Rujuk &T m.s* /.,-/.3)
"%ilancarkan oleh Perdana Menteri Tun %r. Mahathir Mohamad pada bulan Mac 1+33.
"!erajaan memindahkan perkhidmatan$ perusahaan$ kepentingan$ pelaburan$ dan kuasa
tertentu kepada sektor s-asta.
"&ermatlamat mengurangkan beban ke-angan kerajaan.
"&ertujuan meningkatkan produkti6iti serta kualiti perkhidmatan atau barangan kerana
sektor s-asta dianggap lebih cekap daripada sektor a-am.
"%iakini dapat mempercerpat pembangunan ekonomi negara melalui pelaburan modal
dan sektor s-asta.
"=nit Perancangan Ekonomi )=PE) bertindak sebagai ja-atankuasa pens-astaan ang
memberikan garis panduan kepada sesebuah kementerian atau jabatan ang ingin
menjalankan pens-astaan.
"Pens-astaan boleh dilaksanakan sama ada secara sepenuhna atau secara sebahagian
"!erajaan dapat mengurangkan beban ke-angan dan mengalihkan tumpuan terhadap
pembangunan sektor lain.
0. ;elaskan %asar 4ala Tuju ?ara &aru. )Rujuk &T m.s* /.3)
"%asar 4ala Tuju ?ara &aru ialah dasar kerajaan sebagai pendekatan baru utk
membangunkan ka-asan luar bandar.
"Matlamtna adalah untuk meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa
melalui penglibatan mereka dalam sektor pelaburan.
"%ilaksanakan melalui tiga strategi*
"(trategi pertama adalah dengan mengelompokkan kampung-kampung menjadi
petempatan ang lebih besar supaa segala kemudahan dapat disediakan dengan lebih
ekonomik.
"(trategi kedua meningkatkan pendapatan golongan petani dan pekerja desa melalui
program usaha-an desa ang terlibat dengan industri pembuatan barangan.
"(trategi ketiga ialah pelaksanaan projek pembangunan oleh agensi kerajaan untuk
meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar.
1. ;elaskan Peningkatan %aa Pengeluaran 'egara. )Rujuk &T m.s* /.3-/.+)
"&ermatlamat untuk mencapai kadar pertumbuhan ekonomi ang berterusan -alaupun
negara menghadapi pelbagai cabaran.
"Peningkatan hasil pendapatan negara penting untuk meningkatkan kadar pertumbuhan
ekonomi ang lebih tinggi.
"%P%P' ini juga memastikan penggunaan sumber negara pada tahap maksimum bagi
mengelakkan sebarang pemba5iran di samping memastikan sektor perindustrian dapat
bersaing pada peringkat antarabangsa.
"(trategi pelaksanaan %P%P'* membaiki sistem pengurusan operasi$ struktur organisasi$
penggunaan teknologi terkini serta penerapan nilai dan etika kerja ang murni.
,. ;elaskan %asar !ependudukan. )Rujuk &T m.s* /.+)
"%asar !ependudukan telah dikemukakan oleh Perdana Menteri pada /+ Mac 1+3C.
"Matlamatna adalah untuk mencapai sasaran ,. juta penduduk menjelang tahun /1...
"Pertumbuhan penduduk dalam jangka masa ang panjang akan memberikan kesan positi#
terhadap bekalan tenaga kerja$ peningkatan produkti6iti dan perluasan pasaran.
"%i samping itu$ jumlah penduduk ang besar akan menumbang ke arah kekuatan politik
dan keselamatan negara.
"%asar !ependudukan menitiberatkan keselarasan antara kadar pertumbuhan penduduk
dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara khususna ang berkaitan dengan
kemudahan pendidikan$ perumahan$ kesihatan dan peluang pekerjaan.
"Bleh sebab itu$ segala program pembangunan negara didasarkan pada unjuran jumlah
penduduk untuk memastikan pertambahan jumlah penduduk tidak mendatangkan
masalah kepada negara.
%4 Pem%an$nan dan perpadan %an$'a)
i) Rkn Ne$ara)
ii) Da'ar Pendidikan Ke%an$'aan dan 7al'a8ah Pendidikan Ke%an$'aan)
iii) Ak"a Baha'a Ke%an$'aan)
i9) Da'ar Ke%da(aan Ke%an$'aan)
9) Skan Un"k Perpadan
Pada akhir pelajaran ini, mrid!mrid akan dapa": memahami 'aha!'aha ke arah
pem%an$nan dan perpadan %an$'a
Ara' *
" Menenaraikan usaha ke arah pembangunan dan perpaduan bangsa
" Mela#a5kan prinsip-prinsip Rukun 'egara
" Menatakan langkah-langkah ke arah pembentukan %asar Pendidikan !ebangsaan
" Menatakan kandungan 9alsa#ah Pendidikan !ebangsaan.
" Menatakan kandungan penggubalan 8kta &ahasa !ebangsaan.
" Menatakan prinsip-prinsip %asar !ebudaaan !ebangsaan.
" Menatakan kepentingan sukan untuk perpaduan.
Ara' +
" Menghuraikan kepentingan prinsip-prinsip Rukun 'egara
" Menjelaskan kepentingan %asar Pendidikan !ebangsaan dan 9alsa#ah Pendidikan !ebangsaan
" Mjlskan prnn &ahasa !ebangsaan$ !ebudaaan !ebangsaan dan sukan utk mbtk perpaduan.
Ara' ,
" Mengupas prinsip-prinsip Rukun 'egara sebagai ideologi ke arah perpaduan.
Mrid!mrid j$a akan dapa" men$ha(a"i dan men$amalkan n'r dan "in$kahlak
pa"ri&"i'me %erik":
Perpadan menjamin keamanan
" Melibatkan diri dalam program ke arah perpaduan
Si'"em pendidikan ne$ara ki"a %er"ara8 dnia
" Membudaakan 7lmu
Kepimpinan %er5a5a'an
" &erbangga dengan pemimpin ber-iba-a
Berda(a 'ain$ n"k kemajan
" Tabah menghadapi cabaran
3. a. Mengapakah Rukun 'egara dibentukE )Rujuk &T m.s* /1.)
>agasan pembentukan Rukun 'egara merupakan kesan daripada peristi-a 13 Mei 1+1+.
Peristi-a rusuhan kaum itu tlh m:ancam ketenteraman$ keamanan$ keselamatan neg.
Majlis >erakan 'egara )M8>ER8') ang dipertanggungja-abkan mengambil alih
pentadbiran 'egara telah menubuhkan Majlis Perundingan 'egara )MP') untuk
membincangkan dan menilai isi perpaduan 'egara.
MP' menekankan pembentukan ideologi negara ang dikenal sebagai Rukun 'egara dan
diistiharkan pada 31 Bgos 1+,..
3. b. Terangkan matlamat Rukun 'egara. )Rujuk &T m.s* /11)
Mengukuhkan perpaduan.
Memerlihara corak hidup demokratik.
Mencipta sebuah masarakat ang adil.
Menjamin sikap liberal terhadap tradisi kebudaaan ang pelbagai.
Membina masarakat progeri# ang akan menggunakan sains dan teknologi.
3. c. ;elaskan prinsip-prinsip Rukun 'egara. )Rujuk &T m.s* /11-/1/)
Keper#a(aan kepada Than
- 8gama merupakan pegangan paling utama rakat Malasia. Rakat ang beragama
mudah diurus menjadi -arganegara ang baik dan bertanggungja-ab.
- Perlembagaan Malasia 1+13 menetapkan 7slam ialah agama rasmi ttp agama lain bebas
diamalkan.
Ke'e"iaan kepada Raja dan Ne$ara
- Menuntut semua rakat Malasia memberikan kesetiaan kepada raja dan negara.
- Fang di Pertuan 8gong merupakan ketua neg. dan Raja Melau merupakan ketua
negeri.
- Raja sebagai simbol penatuan rakat dan pelindung hak istime-a peribumi.
- Penderhakaan kepada raja juga bermaksud penderhakaan kepada 'egara.
Kelhran Perlem%a$aan
! Perlembagaan merupakan undang-undang utama bagi sesebuah negara.
- 7a dianggap luhur$ unggul serta suci. !eluhuran perlembagaan menuntut semua rakat
menerima$ mematuhi$ menanjung dan mempertahankanna.
Kedala"an Undan$!Undan$
! Prinsip ini menuntut rakat Malasia menghormati undang-undang dengan tidak
melakukan kesalahan di sisi undang-undang.
- (emua rakat akan dapat hidup dengan aman damai apabila kedaulatan undang-undang
terpelihara.
- !ita bertanggungja-ab memastikan undang-undang negara sentiasa didaulatkan dan
tidak dicabar oleh mana-mana pihak.
Ke'&panan dan Ke''ilaan
- Menuntut semua rakat Malasia bersopan dan bertatasusila.
- !esopanan dan kesusilaan merupakan nilai-nilai murni ang melambangkan
keperibadian seseorang indi6idu.
- !esopanan dan kesusilaan menjamin kehidupan masarakat ang harmoni$ penaang
dan saling menghormati.
+. a. Terangkan dasar pendidikan sebelum negara kita mencapai kemerdekaan.
)Rujuk &T m.s* /1/-/13)
:ap&ran Barne' *./3
Mencadangkan semua sekolah Gernakular Melau$ ?ina dan Tamil dibubarkan.
%igantikan dengan satu jenis sekolah sahaja iaitu sekolah kebangsaan.
Menggunakan &ahasa Melau sebagai bahasa pengantar pada peringkat sekolah rendah
&ahasa 7nggeris sebagai bahasa pengantar peringkat sekolah menengah dan peringkat
ang lebih tinggi.
%itentang oleh masarakat ?ina kerana menganggap bahasa ibunda mereka akan
tergugat.
:ap&ran 7enn ; *./*
Me-akili masarakat ?ina mencadangkan sekolah 6ernacular ?ina terus kekal.
&ersetuju dengan sistem pendidikan kebangsaan.
<rdinan Pelajaran *./+
Mengambil kira Laporan &arnes dan Laporan 9enn Au
Mencadangkan dua sistem persekolahan menggunakan dua bahasa pengantar bahasa
7nggeris dan bahasa Melau.
Pengajaran bahasa ?ina dan Tamil disediakan sekirana ada permintaan drp ibu bapa.
&ahasa Melau di-ajibkan diajar di sekolah 7nggeris.
&ahasa 7nggeris di-ajibkan diajar di sekolah Melau.
Brdinan Pelajaran 1+0/ tidak dapat dijalankan krn tentangan masarakat ?ina dan 7ndia$
kekurangan ke-angan dan ancaman pengganas komunis.
Pen(a"a Ra=ak *./0
"1+00 !jn Perikatan tlh membentuk sebuah ;! Pelajaran$ dipengerusikan oleh
%ato: 8bdul Ra5ak 4ussein selaku Menteri Pelajaran.
"Penata Ra5ak 1+01 mengemukakan dua elemen penting dalam dasar pendidikan ang
dapat menuburkan semangat perpaduan negara*
- sistem persekolahan ang sama bagi semua penduduk.
- peneragaman kurikulum ang bercorak kebangsaan.
"?adangan Penata Ra5ak 1+01.
- Penubuhan sekolah umum )rendah) g m:gunakan bhs Melau sbg bhs pengantar.
- Penubuhan sekolah jenis umum )rendah) ang menggunakan bahasa 7nggeris$ ?ina dan
Tamil sebagai bahasa pengantar.
- (ekolah menengah Melau mengunakan bahasa 7nggeris sebagai bahasa pengantar.
- (ekolah menengah 7nggeris menggunakan bahasa 7nggeris sebagai bahasa pengantar.
- &ahasa Melau dan 7nggeris -ajib diajar di semua sekolah.
"Penata ini telah mencadangkan pembentukan bangsa ang bersatu padu melalui satu
dasar pendidikan ang menggambarkan perasaan dan harapan masarakat berbilang
kaum di Tanah Melau.
"7a kemudianna dijadikan Brdinan Pelajaran 1+0,.
+. b. Terangkan perkara-perkara ang terdapat dalam Penata Rahman Talib.
)Rujuk &T m.s* /13-/1C)
"1+1.$ sebuah ja-atankuasa ang dipengerusikan oleh Encik 8bdul Rahman Talib$
Menteri Pelajaran telah ditubuhkan utk mengkaji Brdinan Pelajaran 1+1..
" =tk memupuk semangat perpaduan kaum sekolah umum dijadikan sekolah kebangsaan
dan sekolah jenis umum dijadikan sekolah jenis kebangsaan
Pelajaran percuma diberi utk semua pelajar sekolah rendah kjn tanpa mengira keturunan
dan agama
Penggunaan bahasa Melau sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah dan menengah.
Pelajaran 8gama 7slam diajarkan di semua sekolah bantuan penuh kerajaan g terdapat
tidak kurang 10 orang pelajar 7slam.
&ahasa ?ina dan Tamil akan diajar di sekolah kebangsaan jika terdapat sekurang-
kurangna 10 orang pelajar.
(emua peperiksaan a-am akan diadakan dalam bahasa kebangsaan.
"(or-sor dalam Laporan Rahman Talib telah diterima dan digubal menjadi 8kta
Pelajaran 1+11.
+. c. ;elaskan perkara-perkara ang terdapat dalam kajian 8minuddin &aki.
)Rujuk &T m.s* /1C)
(istem persekolahan aneka jurusan telah diperkenalkan pada tahun 1+10.
&ertujuan menampung pelajar-pelajar g gagal memasuki sekolah menengah akademik.
Matlamat*
- menediakan pelajaran pada peringkat menengah rendah sehingga berumur 10 tahun.
- memberikan pelbagai kursus kemahiran untuk melahirkan tenaga kerja mahir.
- sebagai persediaan untuk pasaran kerja.
!ursus kemahiran pilihan ang diajarkan ialah perdagangan$ sains rumah tangga$ seni
perusahaan dan sains pertanian.
Mata pelajaran -ajib seperti ang diajarkan di sekolah menengah biasa.
+. d. 4uraikan perkara-perkara ang terdapat dalam laporan ;a-atankuasa !abinet 1+,C.
)Rujuk &T m.s* /1C-/10)
";a-atankuasa !abinet 1+,C dibentuk untuk mengkaji semula pelaksanaan sistem
pelajaran kebangsaan.
"Bbjekti#*
- menilai sejauh mana pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan ang sedia ada dapat
melahirkan sumber tenaga manusia ang diperlukan oleh negara.
- mengenal pasti sejauh mana dasar pelajaran kebangsaan dapat melahirkan masarakat
ang bersatupadu$ berdisiplin dan terlatih.
"8ntara kandungan laopran*
- Penekanan terhadap penguasaan dalam kemahiran membaca$ menulis dan mengira )3M)
- !enaikan darjah secara automatik.
- Penekanan terhadap sekolah 6okasional.
- (ukatan pelajaran sekolah s-asta.
- &ahasa melau sebagai mata pelajaran -ajib dalam peperiksaan .
- Penekanan terhadap kokurikulum dan disiplin sebagai asas perpaduan.
"&erdasarkan laopran ;a-atankuasa !abinet 1+,+$ !urikulum &aru (ekolah Rendah
)!&(R) dilaksanakan pada tahun 1+3/.
"!urikulum &ersepadu (ekolah Menengah )!&(M) pula dilaksanakan pada tahun 1+33.
"!urikulum ini menekankan perkembangan diri pelajar dari segi jasmani$ emosi$ rohani
dan intelek.
+. e. 'atakan intipati 9alsa#ah Pendidikan !ebangsaan. )Rujuk &T m.s* /10)
"9alsa#ah Pendidikan !ebangsaan penting sebagai pelengkap kepada %asar Pendidikan
!ebangsaan.
"%asar Pendidikan !ebangsaan penting untuk memupuk perpaduan kaum dan integrasi
nasional.
"7ntipati 9alsa#ah Pendidikan !ebangsaan ialah*
- Pendidikan di Malasia adalah suatau usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi indi6idu secara meneluruh dan bersepadu.
- untuk melahirkan insan ang seimbang dan harmonis dari segi intelek$ rohani$ emosi
dan jasmani berdasarkan kepercaaan dan kepatuhan kepada Tuhan.
- =saha ini adalah bagi melahirkan -arganegara Malasia ang berilmu pengetahuan$
berketerampilan$ berakhlak mulia$ bertanggungja-ab.
- %an berkeupaaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran keluarga$ masarakat dan negara.
1.
.
'atakan langkah-langkah untuk memperkukuhkan &ahasa Melau sebagai bahasa
kebangsaan seperti ang termaktub dalam perlembagaan. )Rujuk &T m.s* /11)
Perkara 10/ Perlembagaan Persekutuan 1+0,* bahasa Melau sbg bahasa kebangsaan.
Penubuhan %e-an &ahasa dan Pustaka 1+01.
Pelancaran Minggu &ahasa dan &ulan &ahasa
(logan H&ahasa ;i-a &angsaI dilancarkan pada tahun 1+1..
Penubuhan sekolah menengah g menggunakan bahasa Melau sebagai bahasa pengantar
seperti (ekolah 8lam (hah$ (ekolah (ri Puteri dan (ekolah (ultan 8bdul 4alim.
8kta &ahasa !ebangsaan diluluskan pada tahun 1+1,.
1+,. bhs Melau menjadi bahasa pengantar di sek. rendah 7nggeris secara berperingkat.
"Penubuhan =ni6ersiti !ebangsaan Malasia pada tahun 1+,,.
"1+3/$ bahasa Melau menjadi bahasa pengantar di semua sekolah.
"1++.$ bahasa Melau mula digunakan di mahkamah.
11
.
a. 8pakah %asar !ebudaaan !ebangsaanE )Rujuk &T m.s* /1,)
%asar !ebudaaan !ebangsaan lahir daripada gagasan !ongres !ebudaan !ebangsaan
ang dianjurkan oleh !ementerian !ebudaaan$ &elia dan (ukan pada tahun 1+,1.
"%asar ini digubal untuk menjadi panduan dalam membentuk dan mengekalkan identiti
'egara Malasia.
"Bbjekti#*
- memperkukuh perpaduan melalui kebudaaan.
- memupuk dan memelihara keperibadian kebangsaan.
- memperkaa dan mempertingkatkan kualiti kehidupan dari aspek kemanusiaan dan
kerohanian seimbang dengan pembangunan sosioekonomi.
"Tiga prinsip utama %asar !ebudaaan !ebangsaan*
- !ebudaaan rakat asal rantau Melau sebagai tunjang.
- =nsur-unsur kebudaaan lain ang -ajar dan sesuai boleh diterima.
- 7slam sebagai unsur terpenting.
1/
.
Terangkan bagaimana sukan boleh menjadi alat perpaduan. )Rujuk &T m.s* /13)
(ukan memainkan peranan sebagai alat perpaduan tanpa mengira ideologi dan dapat
menemarakan semangat patriotik di kalangan rakat.
8kti6iti sukan tidak mengehadkan penertaan kepada sesuatu kaum sahaja malah
membuka peluang seluas-luasna bagi mereka ang berminat.
Pada peringkat sekolah sukan merupakan akti6iti kokurikulum ang sangat digalakkan.
Majlis (ukan (ekolah-sekolah telah ditubuhkan pada peringkat daerah$negeri dan
kebangsaan untuk menggalakkan akti6iti sukan.
"Temasa (ukan Malasia )(=!M8) ang diadakan dua tahun sekali jelas memainkan
perananna mengeratkan perpaduan antara kaum dan hubungan antara negeri.
**)> Mala('ia ke arah ne$ara maj)
a4 ;a5a'an +3+3
! ?dea dan k&n'ep)
! Sem%ilan #a%aran "ama)
Pada akhir pelajaran ini, mrid!mrid akan dapa": memahami 'aha Mala('ia
men$hadapi #a%aran k&n"emp&rari dan ma'a depan ke arah ne$ara maj)
Ara' *
" Menatakan matlamat Aa-asan /./..
" Menenaraikan sembilan cabaran A-asan /./..
" Menatakan usaha-usaha untuk mencapai matlamat Aa-asan /./..
Ara' +
" Menghuraikan sembilan cabaran Aa-asan /./..
" Menjelaskan usaha-usaha ang diambil untuk mencapai matlamat Aa-asan /./..
Ara' ,
" Membincangkan strategi Malasia dalam menghadapi cabaran masa kini.
" Membincangkan tanggungja-ab murid dalam merealisasikan Aa-asan /./..
13
.
a. 8pakah Aa-asan /./.E )Rujuk &T m.s* /1+)
Aa-asan /./. merupakan gagasan negara utk mjd negara maju menjelang tahun /./..
7dea ini dicetuskan oleh Perdana Menteri %ato (eri %r Mahathir Mohammad pada
/3 9ebruari 1++1.
Matlamatna adalah menjadikan Malasia sebagai sebuah negara industri ang maju
dengan menggunakan acuan sendiri standing dengan negara maju di dunia.
"!emajuan ang diharapkan bukan seperti negara-negara maju di &arat ang
menitikberatkan kemajuan #i5ikal semata-mata tetapi kemajuan bersepadu.
"!emajuan bersepadu berteraskan*
- perpaduan rakat.
- kestabilan politik.
- ketinggian tara# hidup.
- kekukuhan nilai moral dan etika.
- kekukuhan sistem kerajaan.
- ketinggian maruah bangsa.
- semangat akin diri bangsana.
13
.
b. Terangkan sembilan cabaran Aa-asan /./.. )Rujuk &T m.s* //.-///)
6a%aran per"ama: Mem%ina %an$'a Mala('ia (an$ %er'a" pad)
Perpaduan merupakan asas kekuatan negara. 7a dpt dicapai mlli dasar kjn seperti %asar
Pembangunan 'asional$ %asar &ahasa !ebangsaan$ %asar !ebudaaan !ebangsaan dan
%asar Pendidikan !ebangsaan. 7ni dapat me-ujudkan hubungan antara kaum ang sihat.
6a%aran keda: mem%ina ma'(araka" %erji5a %e%a', "en"eram dan %erke(akinan)
Masarakat Malasia perlu berji-a bebas$ berperasaan ternteram$ sentiasa bersikap
terbuka$ berkeakinan diri$ bangga dengan apa ang dicapai dan gagah menghadapi
pelbagai masalah. &angsa ang gagah akan dapat memajukan negara mereka sendiri dan
sekali gus mengangkat martabat bangsa dan negara di persada dunia. (elain itu musuh
negara mudah ditangkis oleh mereka.
6a%aran ke"i$a: Mempk dan mem%ina ma'(araka" dem&kra"ik (an$ ma"an$)
Masarakat Malasia ang demokratik perlu dipupuk dan dibina. Masarakat demokratik
memiliki kebebasan untuk memillih kerajaan. Rakat ang ber#ikiran matang akan
menggunakan hak-hak demokrasina dengan se-ajarna. (egala perasaan tidak puas hati
dan teguran kepada kerajaan dan pemimpin perlu disalurkan melalui saluran-saluran
tertentu dalam suasana mesra dan bersi#at membina.
6a%aran keempa": Me5jdkan ma'(araka" (an$ %erm&ral dan %ere"ika)
Masarakat bermoral dan beretika perlu diseimbangkan dengan kemajuan #i5ikal dalam
membentuk masarakat berbudaa unggul. !epatuhan kepada agama$ pengamalan budaa
dan tradisi ang cemerlang$ keberkesanan sistem pendidikan dan keunggulan institusi
kekeluargaan merupakan sumber pembinaan masarakat bermoral dan beretika. 9alsa#ah
Pendidikan !ebangsaan misalna memberikan penekanan kepada usaha melahirkan insane
berilmu$berakhlak$seimbang dan harmonis.
6a%aran kelima: Me5jdkan ma'(araka" (an$ ma"an$, li%eral dan %er"&leran'i)
Masarakat ang matang dapat ber#ikir secara rasional dan tidak bertindak secara melulu.
Masarakat ang liberal dapat membebaskan diri daripada #ahaman sempit dan ber#ikiran
terbuka untuk sedia menerima perubahan dan pandangan ang lain. Langkah ke arah
me-ujudkan masarakat ang matang$ liberal dan bertoleransi dapat dilihat melalui
perlembagaan negara$ pengamalan sistem demokrasi$ ke-ujudan parti politik gabungan
pelbagai parti kaum seperti &arisan 'asional$ %asar Pendidikan !ebangsaan$ %asar
!ebudaaan !ebangsaan dan 8kta &ahasa !ebangsaan.
6a%aran keenam: Mem%ina ma'(araka" (an$ maj dan 'ain"i8ik)
Masarakat ang maju merupakan masarakat progresi# ang dapat menerap segala
perubahan persekitaranna untuk membina kecemerlangan. Masarakat ang maju tidak
dapat dipisahkan daripada masarakat sainti#ik. Penguasaan sesebuah masrakat terhadap
ilmu pengetahuan terutamana ang bertunjangkan sains dan teknologi sering menjadi
ukuran kemajuan sesuatu bangsa. Masarakat maju dan sainti#ik mempunai budaa ilmu
ang menjana produkti6iti dan amalan kreati# serta ino6ati#.
6a%aran ke"jh: Me5jdkan ma'(araka" %er%da(a pen(a(an$)
Masarakat penaang sering dicirikan dengan kehidupan masarakat ang bermua#akat$
saling memahami dan menghormati$ bekerjasama dan saling membantu. Masarakat
penaang tidak indi6idualistik sebalikna meletakkan kepentingan masarakat lebih
daripada kepentingan diri. 8sas-asas ang kukuh dalam pembinaan masarakat penaang
dan budaa penaang ialah kepatuhan kepada agama$ nilai-nilai murni amalan tradisi dan
institusi kekeluargaan. !asih saang dalam masarakat bermula daripada kasih saang
dalam kekeluargaan. 4ubungan sesama manusia dalam masarakat begitu ditekankan
dalam agama. &udaa tradisi ang penuh dengan nilai-nilai murni perlu ditonjolkan
semula.
6a%aran kelapan: Menjamin ma'(araka" (an$ adil dan 'ak'ama ek&n&min(a)
!emajuan sesebuah negara ang hana dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu dalam
masarakat akan memba-a rasa tidak puas hati dan kemudianna mencetuskan rusuhan
kaum seperti peristi-a 13 Mei 1+1+. !erajaan telah banak melaksanakan dasar-dasar
seperti Rancangan Pembangunan Lima Tahun$ Rancangan Pembangunan Luar &andar$
%asar Ekonomi &aru dan %asar Pembangunan 'asional$ untuk menjamin keadilan
ekonomi dan meningkatkan tara# hidup rakat.
6a%aran ke'em%ilan: Mempk dan mem%ina ma'(araka" makmr)
Masarakat makmur dicirikan oleh masarakat ang hidup dalam keme-ahan dan
mempunai tara# hidup ang tinggi. Pada masa ang sama tiada ahli masarakat ang
hidup melarat dalam kemiskinan. Pendapatan isi rumah berada pada tahap ang tinggi
begitu juga dengan pendapatan 'egara.
Wahai Tuhanku, ilhamkanlah aku supaya tetap bersyukur terhadap nikmat Mu yang
Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku;
serta supaya aku tetap mengerjakan amal baik yang Engkau
redai, dan masukkanlah aku dengan limpah rahmat Mu
dalam golongan hamba-hamba Mu yang baik.
(Surah an-Naml, ayat !"