Sie sind auf Seite 1von 4

THONG TIN NG VIEN

Chc danh d tuyen nhan vien ke


tan
Ma so:
N!uye"n vn! # $ nhan vien
kie% n!an& thu' (uy)
Ma so:
T*nh& T+ %un ,a-% vie"c$ T+HC. T*nh& T+ %un ,a-% vie"c$
Mc lng e ngh:Tuy theo
thoa thuan
Ngay co the tiep nhan
cong !iec: " tuan sau ngay
co #et $ua
THONG TIN C/ NH/N
%o& !a ten: 'ui Th My
%a&nh
(ii t)nh: N
Ngay sinh: "*+,*+"-./
Ni sinh: '0nh 1nh
2hieu cao: "3445
2an na6ng: 4,
7o 2MN8:
9"".":-.,
Ngay
cap:"+.+9,,,
Ni cap: 2;
'0nh 1nh
8an toc:
<inh
=uoc
tch:>iet Na5
%o #hau thng t?u:4@+/" %ai 'a T?ng TA =uy NhnB
'0nh 1nh
1T co nh:
1T Ci ong: ,-,9,,4/9:
DE5ail:
5yhanh,*9,,*Fyahoo3co
53!n
1a chG lien la&c: "9" T?nh 10nh T?o&ngB A3Ahu T?ungB
=3Tan Ahu
T0nh t?a&ng hon nhan (a lap gia nh/oc than/Ly
hon): oc Than
01/ T23NH HO4C T/5+
Th6-i !ian 7T-888
9en:
T;6-n!<=6n v> 9a- ta Chuyen n!a-nh ?a@n! caA
9,,,E9,,4 1a&i %o&c <inh Te 1a
Nang
<e Toan 2 Nhan
C/C BHO/ =/CO T/4O
Th6-i !ian 7T-888
9en:
T;6-n!<=6n v> 9a- ta Chuyen n!a-nh ?a@n! caA
9,,: 1a&i %o&c <y Thuat 1a
NaHng
Tin %o&c IJng
8u&ng
2hng chG
9,,: 1a&i %o&c =uy Nhn ;nh >aKn 2hng 2hG
9,,- 1a&i %o&c <inh Te TA%2M <e toan T?ng 2hng 2hG
T23NH =O5 NGO/4I NGD
N!ai n!) T;Enh 9" N6i caA
Bha' naFn!
(Nghe/noi/oc/viet)
Trang 1/4
;Lnh
/M:
TH!N" T#N $%N" &#'!N
;nh >aKn ' 1a&i %o&c =uy Nhn <ha
BGD N/HNG
I8 Vi tJnh (Ne( cac pha)n *e)* vi t+nh ,iet -./ 0(ng tha1nh thao): Mic?osoNt oNNiceB
Mic?osoNt oNNice outloo#B phan 5e5 #e toan3
#8 .ay %c vaFn Ah-n! (Ne( cac thiet ,2 ,iet -./ 0(ng):3ay 4can5 3ay 6a7 8
K8 Cac ky) naFn! khac$ C kha' naFn! ,a-% vie"c ch>u aA ,c& ky) naFn! !ia tieA&
BINH NGHIE5. L/C. VIE5C (Liet 9e theo th. t. t.1 nh.ng cong viec ga)n ay
nhat )
T-$ IM<#MMN
=en$ I#<#MMO
Ten 96n v>$ Cn! Ty TNHH T. PV
Tin Hc VieQn Thn! T;6-n! Tien
Chc danh<Cn! vie"c$ Nhan vien ke
tan
Mo ta ngaOn go&n cong !iec:
E Pap 'ao 2ao Tai 2h)nhB 'ao 2ao Thue
E (iai $uyet cac !an e lien $uan thue
thu nhap ca nhanB '%Q%B '%RTB '%TN
E Theo Coi cong n&B cac nghiep !u& phat
sinh hang ngay
Poa&i h0nh (:NNN5 TN5 TNHH5 ;<5
:NN/ngoa1i5 :N Lien 0oanh):;ong Ty
TNHH
Nganh hoa&t ong: Mua San thiet S
!ieTn thong tin ho&c
1ien thoa&i+UaM lien la&c:
Thu nhap: /3/,,3,,,!nC
Ten+chc !u& cap $uan ly t?&c
tiep:
7o nhan !ien phu& t?ach:
Py Co thoi !iec: Muon &c cong
tac t?ong lVnh !&c tai ch)nh ngan
hang
T-$ IM<#MMR
=en$ R<#MMN
Ten 96n v>$ Cn! Ty TNHH T. PV
=ai ,y San ve %ay Say ThaFn!
Ln!
Chc danh<Cn! vie"c$ Nhan vien ke
tan
Mo ta ngaOn go&n cong !iec:
E Pap 'ao 2ao Tai 2h)nhB 'ao 2ao Thue
E Theo Coi cong n&B 2ac !an e #ie5
soat noi So
E
E
Poa&i h0nh (:NNN5 TN5 TNHH5 ;<5
:NN/ngoa1i5 :N Lien 0oanh):
2ong Ty TN%%
Nganh hoa&t ong: 'an >e May 'ay
1ien thoa&i+UaM lien la&c:
Thu nhap: /39,,3,,,
Ten+chc !u& cap $uan ly t?&c
tiep:
7o nhan !ien phu& t?ach:
Py Co thoi !iec: Muon t05 5oi
t?ng la5 !iec on nh co c hoi
thaKng tien
T-$ IM<#MMT
=en$ R<#MMR
Ten 96n v>$ Cn! Ty TNHH T. PV
CUI
Chc danh<Cn! vie"c$ Nhan vien ke
tan
Mo ta ngaOn go&n cong !iec:
Poa&i h0nh (:NNN5 TN5 TNHH5 ;<5
Trang 2/4
TH!N" T#N $%N" &#'!N
E Theo Coi cong n&B tien 5a6tB tien gi
ngan hangB lap Sao cao tai ch)nhB Sao
cao thueB cac nghiep !u& phat sinh hang
ngay
E
E
E
:NN/ngoa1i5 :N Lien 0oanh):
2ong Ty TN%%
Nganh hoa&t ong: (ia"o nhan !an
tai hang hoa
1ien thoa&i+UaM lien la&c:
Thu nhap: 93.,,3,,,!nC
Ten+chc !u& cap $uan ly t?&c
tiep:
7o nhan !ien phu& t?ach:
Py Co thoi !iec: Muon t05 5oi
t?ng la5 !iec on nh co c hoi
thaKng tien
01/N HE5 GI/ =3NH
H ten Gi6i tJnh NaF% Vinh 0uan he" N!heW n!hie"A XN6i ,a-% vie"c
NguyeTn Th T?a5 N "-4/ Me& 'uon SanE'0nh 1nh
'ui >aKn <iet N;M "-@: ;nh 'uon SanE'0nh 1nh
'ui >aKn %oa N;M "-@4 ;nh 'uon SanE'0nh 1nh
'ui Minh ThaOng N;M "-@- ;nh 'uon SanETA%2M
'ui Th 8ieT5 Ahuc N "-.4 D5 Nhan !ien Tai 2h)nh
TA%2M
2ung Th %ue N "-@: 2h 8au Noi T?&E '0nh 1nh
'ui 8uy <hoa N;M 9,,4 2hau 2on Nho
'ui 8ieu Ngo&c %an N 9,,. 2hau 2on Nho
?/4N CO NGYCI TH/N<?/4N ?EC =/NG L/C. VIE5C T/4I V/? BHONGZ NE[1 CO
\IN CHO ?IE[T
H ten Chc vu ?" Aha"n 0uan he"
?/4N CO NGYCI TH/N<?/4N ?EC =/NG L/C. VIE5C T/4I C/C TO] CHC T/CI
CH^NH& T^N P14NG BH/C BHONGZ NE[1 CO \IN CHO ?IE[T
H ten Chc vu =6n v> cn! tac 0uan he"
TH/. CHIE[1 (=an v(i lo1ng cho ,iet thong tin c(/a >? ng.@1i5 9hong pha/i la1 ng.@1i
than5 ,iet Ao ve) B(a tAnh la1* viec c(/a ,an eC &D= co theC lien he ne( ca)n)
H ten Chc vu =6n v> cn! tac =>a ch*<=ie"n thai
,ien ,ac
Trang 3/4
TH!N" T#N $%N" &#'!N
T4 NH/5N \ET =IE]. ./4NH& =IE]. GE[1
=ie% %anh =ie% yeu
2haK5 chGB co #ha naKng la5 !iec
theo nho5B co #ien thc a5 hieu !e
!aKn San phap ly lien $uan #e toan
tai ch)nh
2ha tng la5 !iec t?ong lVnh !&c
ngan hang
?/4N V1I LOCNG T2/_ LYCI C/C C/1 HO_I `/1$
TT Cau h'i
Cau t;a' ,6-i
"
Neu &c tuyen Cu&ngB Sa&n co the la5
!iec ta&i au t?ong he thong >;'W X%oi sB
2hi nhanhYZ
T+HC.
9
Neu Co yeu cau cong tacB Sa&n co saHn
sang nhan ieu ong en a phng
#hac cach Ma ni Sa&n ang sinh song
#hongW
2o
/
Neu Co yeu cau cong tacB Sa&n co saHn
sang i cong tac Ma t?ong 5ot thi gianW
C
:
'a&n nhan &c thong tin !e tuyen Cu&ng
cua chung toi t auW (=ao/ Ee,-ite
&D=/ =an ,e1/ Ng(o)n 9hac)
aeSVite cu'a Vieta?ank
4
Neu nhng ieu Sa&n Siet !e >;'W Ngan %ang >iet ;J thanh lap 9,,/
#inh Coanh san pha5 nh #inh Coanh !ang thu oi ngoa&i teB #inh Coanh
ngoa&i hoi
*
2ho Siet cac C& nh cua Sa&n !e tng laiB !e nghe nghiep t?ong 4 naK5
tiW %oan thanh chng chG tieng anh giao tiep $uoc te T[D\2B hoan
thanh he ao ta&o sau a&i ho&c
Toi ca5 oan nhng thong tin cung cap t?en ay hoan toan ung s& that
!a chu t?ach nhie5 !e nhng ieu a #hai 3+3
Ngay ",+"9+9,,-
<y ten
%a&nh
'ui Th My %a&nh
Trang 4/4