Sie sind auf Seite 1von 8

Abdulah Sidran

S obzirom na tematiku odnosa jezika i subjekta u Sidranovoj poeziji, uoavaju su dvije ope
tendencije: (1) jedna je, da pjesnik jezik svoje poezije cini privilegiranim medijem za artikulaciju
subjektivnog (pjesme nastale nakon rata) i (2) druga, da je jezik medij u kojem je subjekt izmiljen
!osmatramo li Sidranovu poeziju iz cjeline njegovi" zbirki #$ost i meso%, #Sarajevska zbirka i
nove pjesme%, #Sarajevski tabut%, #&orija%, onda uoavamo njegovu poetsku anga'iranost u
odbrani subjekta kao subjekta sa stilom, kao ritmikog subjekta, subjekta kao dvojnika te
monolokog subjekta
Sidran uvodi u svoj poetski govor tzv metamor(ozinog subjekta, koji koristi drukije, energetske
potencijale jezika i preko poetike ritma izgra)uje poetiku subjekta te promilja subjekt kao instancu
to sama sebe uspostavlja *asebno mjesto unutar jasno razgranieni", ali me)usobno povezani"
tematsko+izra'ajni" cjelina unutar poetske Sidranove mape zauzima patniki i saosjeajni subjekt,
koji kroz sjeanje i munim radom na rijeima, trljajui nita o nita, uspostavlja vezu sa prolim
vremenom i u pozi nesrenika nijemo posmatra ogledalo u kojem se zrcali svijet, #prazan i
nikakav% , pjesmama #-a je u svemu tinjao barem%, #.oni as u tu'nom domu% i #/rgi
0abiu, odgovor na pismo%, pjesnik rea(irmira poetski glas tako to metonimijski (unkcionalizira
subjekt s pravom glasa, pa u tom smislu se evocira vrijeme kad je u sobi iz djetinjstva odjekivao
djeji smije" (brata, sestre i njegov) zbog oeva prisustva, a sada, kada njega nema, oni 'ive s
jadom, koji se neprestano umno'ava, trpe zbog toga odasvud okru'eni mrakom, iza iji"
neprobojni" zidova nijemi se i muan 'ivot odvija , njegovim pjesmama se poetsko ja mani(estira
kao zamisliv subjekt govora + ja kao jezini konstrukt i citat + ja kao recipijent jezinog nada"nua,
i sve ove razliite uloge govornika stoje u odnosu napetosti jedne prema drugima te se u jeziku i
kroz jezik artikuliraju u (ormi samore(leksivnog govora i u (ormi dramskog monologa, tako da se
povodom Sidranove poetike govora mo'e paradoksalno ustvrditi, da njegovo poetsko ja ne postoji,
ali unato tome ono jest + ne postojim, dakle jesam $ao kruna Sidranova novog poetskog
programa, s"vaenog kao pletenje mre'e od rijei, mo'e se smatrati pjesma #/avrilo bunca, no
uoi pucnja%, gdje se izra'ava raspolo'enje ljudske due na taj nain, da se "vataju trenuci i
karakteri u nji"ovoj prolaznosti, naglaava se memorijska (unkcija trenutka, koji se sna'no utiskuje
u pamenje
, poeziji Sidranovoj pria se povijest subjekta na samrti, i to jezikom optereenim ontolokim
teretom, ali i jezikom sklonim karnevalistikom izvrtanju svega i sva .ajuoljivije svojstvo, pak,
takve bolesti subjekta oituje se u njegovu gubitku centra svijeta, u (ilozo(iji, spoznaji i psi"oanalizi
poznatoj kao kosmoloko oboljenje, prema kojem ovjek i zemlja nisu centar svijeta, iz ega
nastaju sva ostala i koja se, da para(raziramo Sidranov sti", stropotaju poput stropa na ljudski
subjekt Spoznaju subjekta o sebi kao nepostojeem centru svijeta, Sidran je u poeziju ugradio od
prvi" svoji" pjesmotvora, to je i razlog zbog kojeg se on udvorniki ponaa prema 0ogu, iako je
njegovoj poeziji strana bilo kakva teologija, mogue samo neke rudimentarne (orme, pa ak i
banalizirane (orme es"atologije, ali to nije monoteistiki 0og bilo koje kon(esionalne
provenijencije, nego prije !ascalov 0og, koji ovjeka percipira kao nede(iniranog monstruma
vrijednog da se mrzi te ga on recentira u 0oga !jesnik u jeziku i pjesmi pronalazi nain da se
odupre zovu prolaznosti, kua od rijei promijenila je svoje stanare, malo je me)u njima nalo
smiraj me)u njenim kr"kim zidovima i tronim temeljima, malo se nji" odazvalo na njegov poziv
da raseljeni bespuima globusa i vaseljene, do)u tu obitavati
Uzevi kost i meso
&eni vie nita, ni ru'no ni dobro,
ne mo'e da se desi 1stalo je naprosto
da brojim dane, ko smjeran redov, s malom
razlikom u smislu i 'estini 2reba to pojmiti
i izgovoriti, napokon, mirno: doi e
i uzee sve, uzevi kost i meso
3 juni je mjesec u svijetu, i cvate dud,
ospu se kie, i minu, tren pro)e, odjednom,
odasvud, u visinu, uzlijee ljubav i prepun je
polena zrak, u polenu patnja mu'jaka vri,
i nebo zari ljubavlju, jer juni je
mjesec u svijetu, i dud zri
1na e doi ,zevi kost i meso, uzee sve:
olovku s gra(itnim srcem na stolu, pamet i
duu, na zidu sliku + muziku od koje soba sja,
suzu i stra", i prepun polena zrak !otom:
mrak, mrak, mrak, mrak
3 juni je mjesec u svijetu 1spu se kie,
i minu 4jubavlju gori nebo i mrljaju pisci
ruke indigom ko djeca dudom !repun je polena
zrak , polenu patnja mu'jaka vri
5uni je mejsec u svijetu, i dud zri
Zapis o udu
5a nikad nita nisam vidio prvi put6
2i lijevom rukom sklanja gust pramen kose sa ela
i ja netom selim u sjeanje taj pokret, i ve ne vidim
kako rukom sklanja kosu sa ela nego se sjeam tog
pokreta, sjeam se: ti lijevom rukom sklanja
gust pramen kose sa ela
2i ka'e glasom koji treperi i pomjera plamen svijee
na stolu pred nama:7.apolju je oluja7, i neto
to nisam ja, ali u emu me ima, itekako, seli u sjeanje
taj glas, i dok te ujem, ja kao da se sjeam kako te ujem,
kao da se sjeam tvoga glasa to treperi i
pomjera plamen svijee na stolu pred nama,
sjeam se veeri, i glasa to govori:7.apolju je oluja7
3 jo je napolju oluja, i jo traje vee, jednako
kao to traje i 'ivot, kojeg eto kao da ne 'ivim,
ve kao da ga se sjeam, poput glasa kojim
govori %.apolju je oluja7, glasa kojeg se sjeam,
poput ruke kojom pomjera pramen kose sa
ela dok govori, poput ruke koje se sjeam,
dodirujui je prvi put
Musa azim ati
8ati je jedan od rijetki" pjesnika koji nisu uspjeli oblikovati za 'ivota i prirediti izdanje svoje autentine i
prave knjige 9zalo je samo jedno izdanje njegovi" pjesama u knjizi pod nazivom #!jesme% u &ostaru
1:1; godine, ali po izboru urednika 2o je bilo godinu dana prije pjesnikove smrti *a 8atia je
karakteristino speci(ino usavravanje (orme u novom, suptilnijim pjesnikom senzibilitetu i u
produbljivanju pjesnikog do'ivljaja Svoju pjesniku djelatnost 8ati je zapoeo u oblasti rodoljubivo +
patriotske lirike <elativnu 'ustrost i 'estinu nacionalnog ispoljavanja, on je ispoljio u pjesmi #5a sam
0onjak% (9zdajici 3vdi S $arabegoviu), u kojoj je nainom i otrinom 0aagievi" rodoljubivo +
patriotski" pjesama, posvjedoio svoje nacionalno bonjatvo <eskim i oporim rijeima romantiarskog
nacionalnog zanosa, sa 0aagievim simbolima iz s(ere "istorijske tradicije, junatva, slave i ponosa
predaka, iskazanom mr'njom prema dumanima i izdajnicima i du"om epske etike, 8ati je obilje'io
trenutak svog narodnosnog osjeaja
!jesma #.32% predstavlja "imnu &u"ammedu as i islamu u njegovom "istorijskom prostiranju , ovoj
pjesmi je istaknut znaaj prosvjete, znanja i napretka, kao sutinski" odrednica islama
, pjesmi #4=54=9 + &=>4,-% opjevan je doga)aj ro)enja &u"ammeda as, sa ugo)ajem blagosti,
nje'nosti i mistine "armonije upro'imanju tople pobo'nosti, koja je prisutna i u pjesmi #4=54=9 +
$3-=<%, 8ati kao i 0aagi, intimno do'ivljava 3lla"a d', kao vjeno svjetlo i nedosti'nu tajnu
, pjesmi #$,<?3.% to iskazuje sti"ovima:
Pred velianstvom Tvojim evo sada
Grijeni pjesnik u zanosu pada
I usnom mate ljubi usta sveta.
&istiko + pokajnika ekstaza dolazi do vr"unca u sti"ovima pjesme #2=,0=9 + .=S,@% (#!okajanje
jednog grijenog pjesnika%) 1vdje 8ati upuuje molbe 0ogu da mu razum prosvijetli i raspiri stare vjere
plamen 1n pokajniki priznaje vlastite grije"e i tra'i moralnu snagu da se odupre iskuenju 1va pjesma
predstavlja dramu moralne i mistike savjesti, gdje se oienje identi(ikuje sa ljepotom !unu mjeru svog
individualnog, umjetnikog dometa, poetike izvornosti i emocionalne iskrenosti, 8ati je dao u svojoj
ljubavnoj lirici 4jubav prema 'eni u musinom pjesnitvu opjevana je u irokim dijapozonu od platonskog
dr"ata i nasluivanja do prodora pod velove ljubavne tajne 2u istonjaku 'udnju, jo ranije je izrazila
sevdalinka, koju je 8ati neizmjerno volio 8atieva pezija jeste jedna velika romansa, tragina zbog
neispunjenja 'elja ,spomene, sjeanja, zov, 'udnja, vizija, obmana su pojmovi koji karakteriu sutinu
8atievi" poetski" predmeta S druge strane, njegovi soneti svijetle atmos(ere su treperavi, prozrani i
me"ke strukture *naajan dio 8atevog pjesnikog opusa ini i socijalna poezija, gdje su sti"ovi
upravljeni protiv tiranije i socijalno usmjereni ka osloba)anju uni'eni" i siromani"
voje knji'evno stvaralatvo 8ati zavrava sonetom #!<=- S&<2%, koji nije do kraja napisan !jesnik
umire, pri pisanju tree stro(e, ali osta zapisano: #&oja mala izba A moj veliki svijet%
, bogatstvu 8atieve leksike sadr'ana je itava bosansko"ercegovaka pria, u kojoj ravnopravno
uestvuju mitologija i mistika 9stoka, slavenske legende i pjesnika otkria poezije *apada
9z puno vjerski" pjesama koje je napisao 8ati mo'e se zakljuiti da nemar ne mo'e savladati srce koje
dr"ti od ljubavi i stra"a prema 3lla"u ,zvienom
Islamu
O Islamu, vjero moja sveta,
Spasu due grijenike moje,
Velike su Tvoje svete misli,
Tvoje ime velianstveno je!
Pred propisom uzvienim tvojim.
Mudri razum u prainu pada
!akoni su nepo"itni Tvoji,
Tvoj erijat vjeita je pravda!
Mudrosti su velji# uenjaka
$edo"itne tvoje tajne svete,
Ti si lua ovjeanskog spasa,
Ti si izvor znanja i prosvjete!
Ti si knjiga svenauke svijetle,
Ti si djelo vjeitoga %oga,
&ojime je nav'jestio sjajni
Preporo(aj svijeta )ijeloga!
Ti me ui svim djelima do"rim,
Ti me ui asti i lju"avi,
Ti me ui da za narod *ivim,
+ovjeanstvu da lan "udem pravi.
,ok mi dani nevidovno teku,
- nepovrat od prolosti tajne,
Mene "la*e zapovijedi Tvoje
Svete one rijei veliajne.
Tvoji# misli "o*anstveni# ja .u
%it sljed"enik uvijek valjani,
Tvoju svetu zapovijed .u sluat.
/ prezirat to Tvoj propis "rani.
Oj Islamu, vjero moja sveta,
Spasu due grijenike moje,
Velike su svete tvoje misli,
Tvoje ime velianstveno je.
5a sam 0osnjak A dican junak:
>jeran svetom domu svome,
>jeran slavi svoji" djeda
9 narodu 0osanskome6
.jegov ponos na mom srcu
$o amanet sveti stojiB
!onos koji nigdje ne da,
da se 0osnjak lava boji6
&ajka me je 0osnjakinja
*aklinjala svojim mlijekom,
*a cast ove casne grude,
-a proljevam krvcu rCjekomB
-a joj sluzim, kosto sluzi
<ob svojega gospodara,
-a je branim od dusmanski"
0ojni" koplja i "andzara6
.a tvoj poziv, evo sCmacem
.a mejdan ti stupam smjelo:
, poganoj 2vojoj krvi,
-a t(ijum(a vezem djelo
SC2vojom krvi da sapirem
Drnu ljagu sCroda svoga,
Drnu ljagu A sto jCrodio
9zdajicu prokletoga6
9zdajicu uspomeni
Svoji" djela slave stare,
Sto se drznCo blatnom rukom,
-a svetinje njine tare6 A A
3l C sto reko" o mejdanuE
.e, nikada sC"rgjom takom:
0osnjak junak bojni mejdan
-Cjeli samo sa junakom6
3 2i sakri mrsko lice
9spred svCjeta cijeloga:
, podzemlje mracno bjezi,
9zdajico roda svoga6
5er nad 2obom rodnog neba
*latnog sunca placu zrake,
!lace jasna mjesecina
9 treptanje zvjezde svake,
!lace svaki zemni atom,
.a kog 2voja noga staneB
Svaka travka tebi klice:
9zdajica, nak propane6
Sakri lice izdajico,
.ek ne pljuju ljudi na 2e,
3 znaj 9 to: 9zdajicu
9 pod zemljom klevete prate6
LJUBAVI
[i]
O ljubavi, rajska kapljo bajna,
isto vrelo miline i ara,
O ljubavi, tajanstvena slasti,
Vrela iskro besmrtnoga ara!
Dok jo bijah bezazleno eo,
! kol"jev#i sanjaju$i s%nke,
&o kroz maglu gleao sam tebe,
' u sli#i moje mile majke(
)ihom pjesmom ljuljkala je mene,
*jelovima rakala mi li#e,
+ na arke stiskala me grui,
,ijevaju$i suze raosni#e(
-o tvojijem uzvienim ahom
.asla su mi goluava krila, /
0ej ljubavi, ti si prva meni
! ivotu hraniteljka bila!(((
&a sam bio nestani jeara#,
-un raosti i nevine ale,
)voja krila nosila su mene
1e2" jei#u / me2" rugove male(
Veselo smo smijali se taa,
' katkaa i suzi#e lili3
'li i pla i smijanje nae
)o su samo tvoji zvu#i bili!(((
'h, ka bijah vatreni momuljak,
4to ga sr#e u aikluk zove,
-o obzorju mlaog mi ivota
)i najljepe slikala si snove(
-rijestolje usre mojih grui
5raila si prvome sevahu
+ me2" jasne izala me zv"jeze
6a svojemu toplome uzahu(
-a s tog visa sav sam svijet gle"o
&ao izvor sre$e i miline3
1oja mlaost / to tek osjev b"jae
)voga ara i tvoje topline(((
7ilni ues ka me elik/rukom
Otrgnuo sa majinih grui,
,utao sam po tu2emu svijetu,
&ao listak ka na vjetru blui(
Vi glave mi pu#alo je nebo,
' po nogom zemlja propaala3
'l ti ta si kao an2"o uvar
8a svoje me krilo zaklanjala(
)i i anas, o ljubavi mila
isto vrelo miline i ara,
)i i anas na sr#u mi gori
&ao iskra besmrtnoga ara(
)i si sun#e na obzorju mome
)i si mehlem mojih rana ljuti"
)vojim #v"je$em, tvojim blagim sjajem
7vi su moji obasjani puti(