Sie sind auf Seite 1von 4

y

x
= 30
n

A
t

3 m
B
2 m
A
= EI C
EA
2

m
EA
1 2
1 2
d
C
t
D=320mm
h h=6mm
1
2
h h
p
1
p
2
OTPORNOST MATERIJALA I
1. KOLOKVIJ , 13.11.2008.
GRUPA A1. U toki A napregnutog tijela izmjerene su relativne
deformacije 0006 , 0 i 0003 , 0 0008 , 0
y t n
= = = .
Treba odrediti i skicirati smjer i veliinu glavnih naprezanja, te
vektor punog naprezanja na ravninu odreenu normalom y,
ako je MPa 10 2 E
5
= i 3 , 0 = .2. Za koliko stupnjeva mora narasti temperatura tapa 1 da bi
pomak
c

bio 2 mm. Treba odrediti i naprezanja koja se pri
tome pojavljuju u tapovima 1 i 2.
MPa 10 2 E
5
=

2
1
mm 140 A =

2
2
mm 100 A =
K / 1 10 2 , 1
5
t

=
3. Cijev 1 navuena je preko cijevi 2 i meusobno se dodiruju.
Treba odrediti naprezanja u cijevima i promjenu promjera ako
je zadano:
MPa 10 0 , 2 E
5
1
=
MPa 10 2 , 1 E
5
2
=
MPa 6 p
1
=
MPa 2 p
1
=