You are on page 1of 20

ISTORIJA ARHITEKTURE I NASELJAVANJA

JEDANAESTO PREDAVANJE
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
POSLE RANOVIZANTIJSKOG PERIODA GRADITELJSTVO
VIZANTIJE TEI DA RAZVIJE JEDINSTVEN PLAN
CENTRALNOG TIPA SA KUPOLOM KOJA SIMBOLIZUJE
VASELJENU
GRAEVINE CENTRALNOG PLANA SU NAJEE U
OBLIKU KRSTA, SLOBODNO RAZVIJENOG ILI UPISANOG
JEDNA OD GLAVNIH KARAKTERISTIKA JE STALNOST
TIPOVA U SKORO SVIM PERIODIMA
DRUGA KARAKTERISTIKA JE POVEZANOST
UNUTRANJEG PROSTORNOG SKLOPA I SPOLJANJEG
IZGLEDA
SVODOVI SE POKRIVAJU NEPOSREDNO PO OBLINI, A NE
PREKO DRVENE KONSTRUKCIJE
LUCI SE U ISTOJ VISINI I IRINI JAVLJAJU U IZGLEDU
KAO TO SU U FUNKCIJI U UNUTRANJOSTI OBJEKTA
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
IZ ARHITEKTURE HRIANSKOG ISTOKA
USAVREN JE OBLIK UPISANOG KRSTA, KOJI
SE JAVLJA U NEKOLIKO VARIJANTI:
1. RAZVIJENI UPISANI KRST SA:
a/ jednom kupolom
b/ sa pet kupola
c/ u kombinaciji sa trikonhosom (sa jednom ili sa
pet kupola)
2. SAETI UPISANI KRST SA JEDNOM KUPOLOM
3. RAZVIJENI UPISANI KRST SA OBIMNIM
BRODOM
a/ sa jednom kupolom
b/ sa pet kupola
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
4. UPISANI KRST SA SUENIM KRACIMA
a/ razvijeni oblik
b/ saeti oblik
5. KOMBINOVANI TIP SA ELEMENTIMA UPISANOG
KRSTA
PORED CRKAVA UPISANOG KRSTA GRADE SE I
MANJE CRKVE SA PLANOM SLOBODNOG KRSTA
SVI NAVEDENI TIPOVI POSEDUJU I
KARAKTERISTIKE PREMA PODRUJU
NASTANKA I ODREENIM STILSKIM
SPECIFINOSTIMA
NAJUTICAJNIJE SU BILE CARIGRADSKA I
GRKA KOLA
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
UPISANI KRST
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
RAZVIJENI UPISANI KRSTA SA 5 KUPOLA
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
CRKVA MANASTIRA
VELIKA LAVRA
CRKVA PERIGORITISA
U ARTI
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
CRKVA SVETE SOFIJE
U SOLUNU
UPISANI KRST SA OBIMNIM
BRODOM I 1 KUPOLOM
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
CRKVA SVETIH APOSTOLA U
SOLUNU UPISANI KRST SA OBIMNIM
BRODOM I 5 KUPOLA
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
SVETI LUKA U FOKIDI
RAZVIJENI UPISANI KRST SA
SUENIM KRACIMA
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
CRKVA MANASTIRA DAFNI
RAZVIJENI UPISANI KRST SA
SUENIM KRACIMA
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
CRKVA NEA MONI NA HIOSU
SAETI UPISANI KRST SA
SUENIM KRACIMA
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
CRKVA MANASTIRA
VRONTOHIONA U
MISTRI
KOMBINOVANI TIP SA
ELEMENTIMA UPISANOG
KRSTA
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
VIZANTIJSKA ARH. NA
SICILIJI
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
ELEMENTI STILA
IMPOST KAPITEL
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
ELEMENTI STILA I
KONSTRUKCIJE
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
POKRIVANJE KUPOLA
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA
VIZANTIJSKA ARHITEKTURA