Sie sind auf Seite 1von 23

1/11/2013

1
FUNDIRANJE
1
TEMELJI SAMCI
1. CENTRINO OPTEREEN TEMELJ SAMAC
2. EKSCENTRINO OPTEREEN TEMELJ SAMAC
Temelj samac ekscentrino optereen u
prostoru
2
1/11/2013
2
Dimenzionisanje AB temelja samca
3
Odreivaje visine temelja i kontrola pritisaka na
tlo ispod temelja
Visina temelja se odreuje na iz uslova nosivosti materijala od
koga je temelj napravljen, najee su to pravila dimenzionisanja
betonskih elemenata.
Naponi u kontaktnoj povrini temelja i tla potiu od dejstva
optereenja sa konstrukcije (centrino ili ekscentrino), teine
temelja i teine nasutog tla (centrino). Odstupanje stvarnih
napona u tlu u odnosu na dozvoljene vrednosti ne bi trebalo da
prelazi 5%.
4
1/11/2013
3
Temelji montanih stubova
5
Temelji elinih stubova
6
1/11/2013
4
7
Odreivanje naleue povrine temelja
Ukupno optereenje u nivou
temeljne spojnice je:
P+G gde je:
P ukupno optereenje u stubu
| =
f b
D F G
Za kvadratnu osnovu temelja
Teina temelja i tla iznad
| o
=
f b
dop
D
P
F
| o
= = =
f b dop
D
P
F L B
Za pravougaonu osnovu dim. B/L k=L/B F=LB=kB
2
) D ( k
P
B
f b dop
| o
=
D
f
L
B
d
b
h
t
Centrino optereen temelj samac
8
Ekscentrino optereen temelj u jednoj ravni
D
f
L
h
t
b
d
B
Redukcija sila na teite temeljne
spojnice
P, G-vertikalno optereenje
H-horizontalno optereenje
M-momenat savijanja
D
f
L
h
t
EM-ukupni momenat u teitu
temeljne spojnice
t
h H M M + = E
Napon u nivou temeljne spojnice
W
M
F
G P
W
M
F
V E

+
=
E

E
= o
1/11/2013
5
9
W
M
F
G P E

+
= o
b f
D F G | =
2
B k L B F = =
6
B k B
6
L B
W
2 2 2

=

dop
2
f b
L B
M 6
L B
D L B P
o =

E
+

| +
( ) 0 M 6 L P D L B
f b dop
2
= E | o
2
BL /
( ) 0 M 6 B k P D B k
f b dop
3 2
= E | o
Jednaina iz koje se dobija irina
temelja B
6
B k
W
3 2

=
10
ZADATAK I-1
Izvriti dimenzionisanje temelja samca ispod AB stuba.
Vertikalna sila u stubu Ng=500 kN Np=100 kN
Dimenzije stuba b/d=40/50 cm
Doputeno optereenje tla
z,dop
=210 kN/m
2
Zapreminska teina tla =18 kN/m
3
Dubina fundiranja D
f
=1,0 m
Marka betona MB30
Vrsta armature GA 240/360
I. Centrino pritisnut temelj samac od armiranog betona
1/11/2013
6
11
D
f
L
B
d
b
h
t
12
1.1 Odreivanje osnove temelja B/L
L B
D
N
F
f b
dop
=
| o
E
=
2
m 18 , 3
85 , 0 0 , 1 25 210
100 500
F =

+
=
Usvojeno B/L=1,60/2,0m
25 . 1
40
50
b
d
B
L
k = = = =
m 59 , 1
25 , 1
18 , 3
B m 18 , 3 B k B F
2
= = = =
m 99 , 1 59 . 1 * 25 . 1 B k L = = =
1/11/2013
7
13
L
6
0
4
0
6
0
75 50 75
200
5
0
5
0
14
1.2 Odreivanje statikih uticaja (Metoda Lezera)
( ) ( )
kNm 75 , 183
8
5 , 0 0 , 2 980
8
d L N
M
u I I
u
=

( ) ( )
kNm 0 , 147
8
4 , 0 6 , 1 980
8
b B N
M
u II II
u
=

( ) ( )
kN 67 , 326
6 , 1 2
4 , 0 6 , 1 980
B 2
b B N
T
u II II
u
=

( ) ( )
kN 50 , 367
0 , 2 2
5 , 0 0 , 2 980
L 2
d L N
T
u I I
u
=

kN 980 100 8 , 1 500 6 , 1 N 8 , 1 N 6 , 1 N


p g u
= + = + =
1/11/2013
8
15
cm 20 , 23
11 , 0 160 9 , 0
50 , 367
b 9 , 0
T
h
r
u
=

=
t
=
1.3 Odreivanje visine temelja h
t
Usvojena visina temelja h
t
=50cm h=45cm
1.4 Dimenzionisanje temelja
01 , 6
160 05 , 2
10 75 , 183
45
b f
M
h
k
2
B
I I
u
=

Iz tablica
Za k=5,997 itamo:
850 , 0 / 10 /
b a
= c c o
973 , 0
b
= ,
858 , 2
M 1
=
Presek I-I
16
2
v
b
M 1 a
cm 57 , 17
24
05 , 2
45 160
100
858 , 2 f
h b A = =
o
=
-odreivanje potrebne povrine armature
ili
2
2
v t
u
a
cm 01 , 18
24 50 85 , 0
10 75 , 183
h 85 , 0
M
A =


=
o
=
Presek II-II
2
2
v t
u
a
cm 41 , 14
24 50 85 , 0
10 00 , 147
h 85 , 0
M
A =


=
o
=
-usvajanje armature
Presek I-I
-usvojeno |12 sa A
a
1
=1.13 cm
2
Br.ipki n=17,57/1.13=15,54
Usvojeno 16|12
1/11/2013
9
17
-raspored armature u preseku
Srednja etvrtina- 0,251,60=0,40 m 8|12
Krajevi temelja - 0,3751.60=0,60 m 2x4|12
Presek II-II
-usvojeno |12 sa A
a
1
=1.13 cm
2
Br.ipki n=14,41/1.13=12,75
Usvojeno 13|12
-raspored armature u preseku
Srednja etvrtina- 0,252,0=0,50 m 7|12
Krajevi temelja - 0,3752,0=0,75 m 2x3|12
18
0,375L 0,25L 0,375L
0
,
3
7
5
B
0
,
2
5
B
0
,
3
7
5
B
50 50
5
0
5
0
1/11/2013
10
19
1.5 Kontrola napona u nivou temeljne spojnice
Analiza optereenja:
Vertikalna sila 500+100 = 600.00 kN
Optereenje od tla iznad stope 1,62,00,518,0 = 28,80 kN
Sopstvena teina stope 1,62,00.525,0 = 40,00 kN
Ukupno optereenje V = 668,80 kN
Stvarni napon u tlu na nivou temeljne spojnice iznosi
2 2
m / kN 210 m / kN 0 , 209
0 , 2 6 , 1
80 , 668
B
V
< =

=
E
= o
20
1.6 Kontrola temelja na proboj
( )
b sr r
F F P o =
s
r
p
F
P
= t
Gde su:
t
p
napon probijanja
P
r
sila probijanja
F
s
povrina omotaa zarubljene kupe
EN Ukupna sila u stubu
F
b
povrina baze zarubljene kupe
o
sr
pritisak na tlo od ukupne sile u stubu
( )
b r
F F
F
N
P
E
=
|
.
|

\
|
E =
F
F
1 N P
b
r
5
0
5
0
50.5
140.5
95.5
50.5
140.5
95.5
140.5
200
1
6
0
4
5
1/11/2013
11
21
5
0
5
0
50.5
140.5
95.5
50.5
140.5
95.5
140.5
200
1
6
0
4
5
dc prenik gornje baze zarubljene kupe ija je povrina jednaka
poprenompreseku stuba
-za kvadratni stub dc=1,13a
-za pravougaoni stub dim. b/d d b 13 , 1 d
c
=
-za okrugli stub dc=2r
22
-za pravougaoni stub dim. b/d=40/50
cm 5 , 50 50 40 13 , 1 d
c
= =
cm 5 , 95 45 5 , 50 h d d
c s
= + = + =
cm 5 , 140 45 2 5 , 50 h 2 d d
c b
= + = + =
2 2 2
b b
cm 15504 4 / 5 , 140 4 / d F = t = t =
2
s s
cm 13501 45 5 , 95 h d F = t = t =
2
cm 32000 200 160 L B F = = =
kN 3 , 309
32000
15504
1 600
F
F
1 N P
b
r
=
|
.
|

\
|
=
|
.
|

\
|
E =
MPa 23 , 0 cm / kN 023 , 0
13501
3 , 309
F
P
2
s
r
p
= = = = t
1/11/2013
12
23
5
0
5
0
50.5
140.5
95.5
24
( )
% 28 , 0 0028 , 0
6 , 19852
13 , 1 * 50
45 5 , 140
12 11 12 14 2
h d
GA
b
= = =
t
| + |
=
t
=
69 , 0 28 , 0 0 , 1 3 , 1 3 , 1
a 1
= = o =
MPa 386 , 0 8 , 0 69 , 0 7 , 0 7 , 0
a 1
= = t
p a 1
7 , 0 t > t
> MPa 23 , 0 386 , 0 Nije potrebno ojaanje
o =
a 1
3 , 1
1/11/2013
13
25
ZADATAK II-1
Izvriti dimenzionisanje temelja samca ispod AB stuba.
Vertikalna sila u stubu Ng=500 kN Np=100 kN
Hg=80 kN
Mg=160 kNm Mp=120 kNm
Dimenzije stuba b/d=50/50 cm
Doputeno optereenje tla
z,dop
=300 kN/m
2
Zapreminska teina tla =18 kN/m
3
Dubina fundiranja D
f
=1,10 m
Marka betona MB30
Vrsta armature RA 400/500
k=L/B=1,5
II. Ekscentrino pritisnut temelj samac od armiranog betona
26
D
f
L
h
t
b
d
B
1/11/2013
14
27
1.1 Odreivanje osnove temelja B/L
5 . 1
B
L
k = =
Optereenje je jednoosno pa se moe uzeti
manja irina od duine temelja
( ) 0 M 6 B k P D B k
f b dop
3 2
= E | o
( ) 0 328 6 B 5 , 1 600 10 , 1 25 85 , 0 300 B 5 , 1
3 2
=
kN 600 100 500 N N N P
p g
= + = + = E =
kNm 328 6 , 0 80 120 160 h H M M M
t g p g
= + + = + + = E
Kubna jednaina
0 1968 B 900 B 41 , 622
3
=
0 16 , 3 B 45 , 1 B
3
=
28
Reavanje kubne jednaine
0 16 , 3 B 45 , 1 B
3
=
Reenja kubne jednaina u ovom obliku (nema lana B2)
su take u kojima se seku dve krive linije:
-Kubne jednaine y=B
3
-Prave y=1,45B+3,16
Postupak reavanja:
Nacrtamo dijagram za kubnu jednainu y=B
3
Na istom dijagramu nacrtamo pravu y=1,45B+3,16
Pozitivna presena taka je reenje kubne jednaine,
odnosno irina temelja B
16 , 3 B 45 , 1 B
3
+ =
1/11/2013
15
29
1.79
0 16 , 3 B 45 , 1 B
3
=
Vrednost B je izmeu 1.7 i 1.8
Zamenimo vrednost B u kubnu
jednainu
712 . 0 16 , 3 7 , 1 45 , 1 7 , 1
3
=
062 , 0 16 , 3 8 , 1 45 , 1 8 , 1
3
=
Vidimo da za B=1,7 dobijamo negativan
Rezultat, a za 1,8 pozitivan. Znai taan
rezultat je izmeu ta dva broja
Proverimo sada za 1,75
338 , 0 16 , 3 75 , 1 45 , 1 75 , 1
3
=
1,75<B<1,80
Usvojeno B=1,80m
30
Usvojeno B/L=1,80/2,7m
m 70 , 2 80 . 1 * 5 . 1 B k L = = =
110 50 110
270
6
5
5
0
6
5
1
8
0
6
0
5
0
1/11/2013
16
1.2 Odreivanje napona u nivou temeljne spojnice
kNm 208 6 , 0 80 160 h H M M
t g g g
= + = + = E
11 , 95 88 , 102
7 , 2 8 , 1
208 6
7 , 2 8 , 1
500
L B
M 6
L B
N
2 2
g g
2 , 1 , g
=

= o
2
1 , g
m / kN 0 , 198 11 , 95 88 , 102 = + = o
2
2 , g
m / kN 77 , 7 11 , 95 88 , 102 = = o
86 , 54 58 , 20
7 , 2 8 , 1
120 6
7 , 2 8 , 1
100
L B
M
L B
N
2 2
p p
2 , 1 , p
=

= o
2
1 , p
m / kN 44 , 75 86 , 54 58 , 20 = + = o
2
2 , p
m / kN 28 , 34 86 , 54 58 , 20 = = o
32
270
110 50 110
1/11/2013
17
33
( )
( )
kNm 5 , 241
2
208
8
5 , 0 7 , 2 500
2
M
8
d L N
M
g g
I I
g
= +

=
E
+

( )
( )
kNm 50 , 87
2
120
8
5 , 0 7 , 2 100
2
M
8
d L N
M
p p
I I
p
= +

=
E
+

( )
( )
kNm 25 , 81
8
5 , 0 8 , 1 500
8
b B N
M
g
II II
g
=

( )
( )
kNm 25 , 16
8
5 , 0 8 , 1 100
8
b B N
M
p
II II
p
=

1.3 Odreivanje statikih uticaja


34
kN 56 , 180 65 , 0 7 , 2
2
77 , 7 198
T
IV IV
g
=
+
=

( )
kN 32 , 315 80 , 1 10 , 1
2
5 , 120 198
T
III III
g
=
+
=

160
110 50 110
1/11/2013
18
35
110 50 110
160
kN 12 , 36 65 , 0 7 , 2
2
28 , 34 44 , 75
T
IV IV
p
=

( )
kN 12 , 105 80 , 1 10 , 1
2
74 , 30 44 , 75
T
III III
p
=
+
=

36
cm 55 cm 93 , 38
11 , 0 180 9 , 0
73 , 693
b 9 , 0
T
h
r
u
< =

=
t
=
1.4 Odreivanje visine temelja h
t
Usvojena visina temelja h
t
=60cm h=55cm
kN 73 , 693 12 , 105 8 , 1 32 , 315 6 , 1 T 8 , 1 T 6 , 1 T
p g u
= + = + =
1.5 Dimenzionisanje temelja
Presek I-I
2
2
v t
u
a
cm 00 , 34
40 55 85 , 0
10 9 , 543
h 85 , 0
M
A =


=
o
=
kNm 9 , 543 5 , 87 8 , 1 5 , 241 6 , 1 M
u
= + =
1/11/2013
19
37
Presek II-II
2
2
v t
u
a
cm 52 , 8
40 55 85 , 0
10 25 , 159
h 85 , 0
M
A =


=
o
=
kNm 25 , 159 25 , 16 8 , 1 25 , 81 6 , 1 M
u
= + =
-usvajanje armature
Presek I-I
-usvojeno 6R|19 sa razmakom ipki 45/5=9cm
Br.ipki n=17,0/2,84=5,98
2
a
cm 00 , 34 A =
Polovinu armature smetamo u srednju etvrtinu temelja irine
180/4=45cm, a to je: 17 cm
2
-usvojeno R|19 sa A
a
1
=2,84 cm
2
38
-usvojeno 8R|12 sa razmakom ipki ~67,5/7=9,6cm
Br.ipki n=8,5/1,13=7,52
Polovinu armature smetamo na krajeve i to u irini
(180-45)/2=67,5cm, a to je: 17/2=8,5 cm
2
-usvojeno R|12 sa
A
a
1
=1.13 cm
2
Presek II-II
-usvojeno 4R|12 sa razmakom ipki 67,5/3=22,5cm
Br.ipki n=4,26/1,13=3,78
2
a
cm 52 , 8 A =
Polovinu armature smetamo u srednju etvrtinu temelja irine
270/4=67,5cm, a to je: 4,26 cm
2
-usvojeno R|12 sa A
a
1
=1,13 cm
2
-usvojeno 5R|12 sa razmakom ipki priblino 20cm
Br.ipki n=2,13/1,13=1,88
Polovinu armature smetamo na krajeve i to u irini
(270-67,5)/2=101,5cm, a to je: 4,26/2=2,13 cm
2
-usvojeno R|12
sa A
a
1
=1.13 cm
2
1/11/2013
20
39
110 50 110
0,375L 0,25L 0,375L
0
,
3
7
5
B
0
,
2
5
B
0
,
3
7
5
B
6
7
.
5
4
5
6
7
.
5
101.5 67.5 101.5
40
1.6 Kontrola temelja na proboj
( )
b sr r
F F P o =
s
r
p
F
P
= t
Gde su:
t
p
napon probijanja
P
r
sila probijanja
F
s
povrina omotaa zarubljene kupe
EN Ukupna sila u stubu
F
b
povrina baze zarubljene kupe
o
sr
pritisak na tlo od ukupne sile u stubu
56.5
166.5
111.5
166.5
270
1
8
0
5
5
56.5
166.5
111.5
1/11/2013
21
41
cm 5 , 56 50 13 , 1 d
c
= =
56.5
166.5
111.5
166.5
270
1
8
0
5
5
56.5
166.5
111.5
cm 5 , 111 55 5 , 56 h d d
c s
= + = + =
cm 5 , 166 55 2 5 , 56 h 2 d d
c b
= + = + =
2 2 2
b b
cm 21762 4 / 5 , 166 4 / d F = t = t =
42
MPa 17 , 0 cm / kN 017 , 0
19256
87 , 330
F
P
2
s
r
p
= = = = t
2
s s
cm 19256 55 5 , 111 h d F = t = t =
2
cm 48600 270 180 L B F = = =
2
1 , p g
m / kN 44 , 273 44 , 75 198 = + = o
+
Napon u tlu usled stalnog i povremenog optereenja
2
2 , p g
m / kN 52 , 26 28 , 34 77 , 7 = = o
+
2
sr
m / kN 46 , 123 2 / ) 52 , 26 44 , 273 ( = = o
( ) ( ) kN 87 , 330 18 , 2 86 , 4 46 , 123 F F P
b sr r
= = o =
1/11/2013
22
43
56.5
166.5
111.5
44
( )
% 25 , 0 0025 , 0
28754
84 , 2 6 13 , 1 48
55 5 , 166
19 R 6 12 R 24 2
h d
RA
b
= =
+
=
t
| + |
=
t
=
845 , 0 25 , 0 3 , 1 3 , 1 3 , 1
a 1
= = o =
MPa 47 , 0 8 , 0 845 , 0 7 , 0 7 , 0
a 1
= = t
p a 1
7 , 0 t > t
> MPa 17 , 0 47 , 0 Nije potrebno ojaanje
o =
a 1
3 , 1
1/11/2013
23
45
1.7 Kontrola napona u nivou temeljne spojnice
Da bi dobili ukupan napon u nivou temeljne spojnice potrebno je
da na ve izraunati napon od stalnog i povremenog optereenja
Dodamo napon od teine stope i tla iznad stope
Analiza optereenja:
Optereenje od tla iznad stope 1,82,70,518,0 = 43,74 kN
Sopstvena teina stope 1,82,70,625,0 = 72,90 kN
Ukupno optereenje V = 116,64 kN
Dodatni napon je centrian i iznosi
2
m / kN 24
7 , 2 8 , 1
64 , 116
B
V
=

=
E
= o
2
1
m / kN 44 , 297 24 44 , 273 = + = o
2
2
m / kN 52 , 2 24 52 , 26 = + = o
Ukupan napon je: