You are on page 1of 103

POPIS STANOVNISTVA, DOMACINSTAVA/KUCANSTAVA I STANOVA

U BOSNI I HERCEGOVINI 2013.GODINEBosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Bosnia and Herzegovina
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
INSTITUTE FOR STATISTICS OF FB&H
STATISTICKI BILTEN
STATISTICAL BULLETIN
PRELIMINARNI REZULTATI
PO OPCINAMA I NASELJENIM MJESTIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
195
195
PODRZALA EU
SUPPORTED BY THE EU
CENSUS OF POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 2013
PRELIMINARY RESULTS
BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
POPIS STANOVNISTVA, DOMACINSTAVA/KUCANSTAVA I STANOVA
U BOSNI I HERCEGOVINI 2013.GODINE
Bosna i Hercegovina
FEDERACI)A BUSNE I HERCECUVINE
FEDERALNI ZAVUD ZA STATISTIKU
Bosnia and Herzegovina
FEDERATIUN UF BUSNIA AND HERZECUVINA
INSTITUTE FUR STATISTICS UF FB&H
S1A1IS1ICkI 8IL1LN
S1A1lS1lCAL 8uLLL1ln
ISSN 1512-5106
Sara[evo, decembar 2013.
PRELIMINARNI REZULTATI
PO OPCINAMA I NASELJENIM MJESTIMA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
195 195
CENSUS OF POPULATION, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS
IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 2013
PRELIMINARY RESULTS
BY MUNICIPALITIES AND SETTLEMENTS
IN THE FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Pripremili:
Prepared by:
Odgovara direktor: Hidajeta Bajramovi
Izdaje i tampa/tiska: Federalni zavod za statistiku, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo
Published and printed: Institute for statistics of FB&H, Zelenih beretki 26, 71000 Sarajevo
Telefon/Phone/Faks: +387 33 22 61 51
Elektronska pota/E-mail:fedstat@fzs.ba
Internetska stranica/Web site: http://www.fzs.ba
Nermina Sarajki
Person responsible: Hidajeta Bajramovi, Director General
Jasmina Veli
Senija Muhi
Jasmina Konakovi
Emina Ajkuni
Muamera Idrizovi
Mahir Kolo
Mevla Softi
Zijo Eskic
Belmira Hadiabdi
Zehra Kaba
Amer Kori
Molimo korisnike da prilikom korienja podataka navedu izvor
Users are kindly requested to state the source
tampano/Tiskano u 100 primjeraka
Printed in 100 copies
Obavijesti daje Odsjek za odnose s javnou i biblioteka
Information is available at the Department of Public Relations
Telefon/Phone: +387 33 20 64 52/lok 131
Pretplata publikacija/ Subscription : +387 33 20 64 52/lok 132
PREDGOVOR PREFACE
Popis stanovnitva, domainstava/kuanstava i stanova
2013. godine (u nastavku teksta: Popis) je prvi popis koji
se u Bosni i Hercegovini provodi nakon 22 godine
(posljednji Popis je proveden 1991. godine). Popis 2013.
godine proveden je u periodu od 01.-15.
oktobra/listopada 2013. godine, po metodologiji koja je
usklaena sa meunarodnim standardima kojima se
utvruju zajednika pravila u prikupljanju podataka o
stanovnitvu.
2013 Census of Population, Households and Dwellings
(hereinafter referred to as: Census) is the first census in
Bosnia and Herzegovina after 22 years (last one
conducted 1991). Census 2013 was conducted in period
from 1 to 15 October 2013 using methodology which is in
accordance with international standards that determine
common rules in collection of population data.
Federalni zavod za statistiku objavljuje preliminarne
rezultate Popisa u roku od 90 dana nakon zavretka
popisivanja, u skladu sa lanom 37. Zakona o popisu
stanovnitva, domainstava/kuanstava i stanova u
Bosni i Hercegovini 2013. ("Slubeni glasnik BiH" br.
10/12 i 18/13).
Institute for Statistics of FB&H published the preliminary
results of the Census, within 90 days after the end of
enumeration, in accordance with Article 37 Law on
Census of Population, Households and Dwellings in
Bosnia and Herzegovina 2013 ("Official Gazette of BiH"
no. 10/12 and 18/13).
Preliminarni rezultati Popisa izraeni su nakon zavretka
popisivanja na bazi podataka dobivenih neposrednim
zbrajanjem jedinica popisa (osoba,
domainstava/kuanstava i stanova) na najnioj
prostornoj jedinici, tj. popisnom krugu. Rezultati na nivou
popisnog kruga agregirani su na viim nivoima
prostornih jedinica: naseljena mjesta, gradovi/opine,
kantoni i Federacija Bosne i Hercegovine.
Preliminary results of the Census are made after the
completion of the Census based on materials. The data
were obtained by direct adding unit list (people,
households and dwellings) at the lowest spatial unit, ie
enumeration. Results at the level of enumeration are
aggregated to higher levels of spatial units: settlements,
cities/municipalities, cantons and the Federation of
Bosnia and Herzegovina.
Preliminarni rezultati Popisa 2013., objavljeni u ovoj
publikaciji, sadre podatke o ukupnom broju popisanih
osoba, domainstava/kuanstava i stanova do nivoa
naseljenog mjesta.
Preliminary results of the Census 2013, published in this
publication, contain data on the total number of
enumerated persons, households and dwellings to the
level of settlements.
U publikaciji su date samo osnovne metodoloke
napomene, a detaljnija objanjenja sadrana su u
Metodologiji za pripremu, organiziranje i provoenje
popisa stanovnitva, domainstava/kuanstava i stanova
u Bosni i Hercegovini 2013. godine, koja je korisnicima
dostupna na web stranici Federalnog zavoda za
statistiku, na adresi www.fzs.ba.
This publication only provides the most basic
methodological notes, and more detailed explanation on
applied methodological solutions can be found in the
Methodology for Preparation, Organization and
Conducting the census of population, households and
dwellings in Bosnia and Herzegovina 2013. Mentioned
methodology is available to users on the Institute for
Statistics of FB&H website FOS: www.fzs.ba
Korisnike ovih podataka obavjetavamo da su podaci u
publikaciji preliminarni, a time i da su mogua
odstupanja od konanih rezultata koje e Federalni
zavod za statistiku sukcesivno objavljivati u periodu od
2014. do 2016. godine.
We are informing the users of this data that data in the
publication are preliminary, and thus that theremight be
possible deviations from final results that will be
published by Institute for Statistics of Federation of
Bosnia and Herzegovina successively in the period from
2014 to 2016.
Popis je uspjeno i na vrijeme proveden emu su
znaajan doprinis svojim iskustvom dali statistiari
Federalnog zavoda za statistiku.
The Census was carried out successfully and on time.
Even this time, a great experience and expertise of the
statisticians of Institute for Statistics of FB&H in the
preparation, organisation and implementation of
statistical surveys were exceptionally important.
U Federaciji Bosne i Hercegovine na poslovima Popisa
sudjelovalo je oko 15.300 sudionika (popisivai, opinski
i entitetski instruktori, opinske popisne
komisije/opinska popisna povjerenstva, kantonalne
popisne komisije/kantonalna popisna povjerenstva).
About 15,300 persons participated in the implementation
of the Census, out of which there were about 14,810
direct participants (enumerators and municipal
instructors)
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 3
Federalni zavod za statistiku zahvaljuje graanima
Federacije BiH koji su svojom odgovornom suradnjom
najvie pridonijeli provoenju ovako velikog i
sveobuhvatnoga statistikog istraivanja kao to je popis
stanovnitva.
Institute for Statistics of FB&H would like to express
special gratitude to the citizens of the Federation of
Bosnia and Herzegovina, who mostly contributed, with
their responsibility in co-operation and their espectional
response, to the realisation of such a huge and
comprehensive statistical survey as the population
census
Takoer, zahvaljujemo svim sudionicima Popisa:
popisivaima, opinskim i entitetskim instruktorima,
opinskim i kantonalnim popisnim komisijama/
opinskim i kantonalnim popisnim povjerenstvima te
svima ostalima koji su, na bilo koji nain, sudjelovali u
Popisu.
We would also like to express our gratitude to all persons
who participated in the Census: enumerators,
instructors, census committees and to others who in any
way participated in the Census.
Direktor Hidajeta Bajramovi
Hidajeta Bajramovi Director General
Sarajevo, decembar/prosinac 2013. Sarajevo, December 2013
4 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
PREDGOVOR 3
FOREWORD
ZNAKOVI 6
SYMBOLS
METODOLOKA OBJANJENJA 7
NOTES ON METHODOLOGY
1.1 Preliminarni rezultati o broju popisanih osoba, domainstava/kuanstava i stanova u 15
Federaciji BiH po kantonima
1.1 Preliminary results on the number of enumerated persons, households and dwellings
in Federation of B&H by cantons
1.2 Preliminarni rezultati o broju popisanih osoba, domainstava/kuanstava i stanova 16
po opinama
1.2 Preliminary results on the number of enumerated persons, households and dwellings
by municipalities
1.3 Preliminarni rezultati o broju popisanih osoba, domainstava/kuanstava i stanova 18
po naseljenim mjestima za Unsko-sanski kanton
1.3 Preliminary results on the number of enumerated persons, households and dwellings
by settlements for Unsko-sanski canton
1.3 Preliminarni rezultati o broju popisanih osoba, domainstava/kuanstava i stanova po naseljenim 28
mjestima za Kanton Posavski
1.3 Preliminary results on the number of enumerated persons, households and dwellings
by settlements for Canton Posavski
1.3 Preliminarni rezultati o broju popisanih osoba, domainstava/kuanstava i stanova po naseljenim 29
mjestima za Tuzlanski kanton
1.3 Preliminary results on the number of enumerated persons, households and dwellings
by settlements for Tuzlanski canton
1.3 Preliminarni rezultati o broju popisanih osoba, domainstava/kuanstava i stanova po naseljenim 38
mjestima za Zeniko-dobojski kanton
1.3 Preliminary results on the number of enumerated persons, households and dwellings
by settlements for Zeniko-dobojski canton
1.3 Preliminarni rezultati o broju popisanih osoba, domainstava/kuanstava i stanova po naseljenim 51
mjestima za Bosansko-podrinjski kanton
1.3 Preliminary results on the number of enumerated persons, households and dwellings
by settlements for Bosansko-podrinjski canton
1.3 Preliminarni rezultati o broju popisanih osoba, domainstava/kuanstava i stanova po naseljenim 55
mjestima za Srednjobosanski kanton
1.3 Preliminary results on the number of enumerated persons, households and dwellings
by settlements for Srednjobosanski canton
1.3 Preliminarni rezultati o broju popisanih osoba, domainstava/kuanstava i stanova po naseljenim 69
mjestima za Hercegovako-neretvanski kanton
1.3 Preliminary results on the number of enumerated persons, households and dwellings
by settlements for Hercegovako-neretvanski canton
5
SADRAJ
CONTENS
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1.3 Preliminarni rezultati o broju popisanih osoba, domainstava/kuanstava i stanova po naseljenim 80
mjestima za Zapadnohercegovaki kanton
1.3 Preliminary results on the number of enumerated persons, households and dwellings
by settlements for Zapadnohercegovaki canton
1.3 Preliminarni rezultati o broju popisanih osoba, domainstava/kuanstava i stanova po naseljenim 83
mjestima za Kanton Sarajevo
1.3 Preliminary results on the number of enumerated persons, households and dwellings
by settlements for Canton Sarajevo
1.3 Preliminarni rezultati o broju popisanih osoba, domainstava/kuanstava i stanova po naseljenim 89
mjestima za Kanton 10
1.3 Preliminary results on the number of enumerated persons, households and dwellings
by settlements for Canton 10
3 = podatak je manji ili jednak 3 3 = Data equal to or less than 3
10 = podatak je manji ili jednak 10 10 = Data equal to or less than 10
- nema pojave - Category not applicable
1) oznaka za napomenu 1) footnone
6
ZNAKOVI SIMBOLS
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
METODOLOKE NAPOMENE NOTES ON METHODOLOGY
ta je popis? What is census?
Popis stanovnitva, domainstava/kuanstava i stanova
predstavlja najobimnije i najkompleksnije statistiko
istraivanje kojim se prikupljaju podaci o ukupnom broju i
teritorijalnom razmjetaju osnovnih jedinica popisa
(osoba, domainstvo/kuanstvo i stan), kao i podaci o
svim njihovim bitnim obiljejima. Prikupljaju se osnovne
informacije o demografskim, etnikim, obrazovnim,
ekonomskim, migracionim i drugim obiljejima
stanovnitva.
Census of Population, Households and Dwellings is the
most extensive and the most complex statistical survey
that collects data on the total number and arrangement of
the basic territorial unit list (person, household and
housing), as well as data on all their essential
characteristics. Collect basic information on
demographic, ethnic, educational, economic, migration
and other population characteristics.
Takoer, popisom se dobivaju podaci o
domainstvima/kuanstvima i porodicama/obiteljima, kao
i podaci o stanovima te njihovoj veliini i opremljenosti
kao osnovi za analizu stambene situacije i standarda
stanovanja. Podaci popisa koriste se za provoenje
raznih ekonomskih i socijalnih razvojnih politika te
naunih istraivanja.
Also, a census obtained data on households and
families, as well as data on housing and their size and
equipment as the basis for an analysis of the housing
situation and housing standards. Data census are used
for the implementation of various economic and social
development policies and scientific research.
S obzirom na brojnost jedinica koje je potrebno popisati,
te broj i raznovrsnost modaliteta odgovora, popis
zahtijeva velika finansijska sredstva i posebnu
organizaciju (izvan okvira redovnih statistikih
istraivanja).
Considering the number of units that need to be
enumerated, and the number and diversity of modes of
response, a census requires considerable financial
resources and a specific organization (beyond the scope
of regular statistical surveys).
Popis ukljuuje prikupljanje podataka na terenu, obradu
podataka, agregiranje individualnih podataka,
vrednovanje te diseminaciju i analizu podataka.
The census includes the collection of field data, data
processing, aggregation of individual data, evaluation,
and dissemination and analysis of data.
Zakon o Popisu Low on Census
Popis stanovnitva, domainstava/kuanstava i stanova u
Bosni i Hercegovini (u nastavku teksta: Popis) proveden
je od 1. do 15. oktobra 2013. godine na osnovu Zakona o
Popisu stanovnitva, domainstava/kuanstava i stanova
u BiH 2013. godine ("Slubeni glasnik BiH br. 10/12 i
18/13) u nastavku teksta Zakon o Popisu.
Census of Population, Households and Dwellings in
Bosnia and Herzegovina (hereinafter: Census) has been
implemented since 1th to 15th October 2013 pursuant to
the Law on Census of Population, Households and
Dwellings in BiH 2013 ("Official Gazette no. 10/12 and
18/13) - hereinafter the Law on Census.
Meunarodni statistiki standardi International statistical standards
U cilu obezbeivanja meunarodne uporedivosti popisnih
podataka, Popis je usklaen sa meunarodnim
standardima. Meunarodnim standardima se utvruju
zajednika pravila u prikupljanju podataka o stanovnitvu
i stanovima i propisuju se definicije koje su zemlje
obavezne primijeniti u svojim popisima kako bi se
osigurala meunarodna uporedivost podataka. Najvaniji
meunarodni standardi za Popis su:
In order to ensure international comparability of census
data, the census is compliant with international
standards. International standards defining common
rules in collecting data on population and housing, and
lays down the definition of which countries are obliged to
apply in their censuses in order to ensure international
comparability of data. The most important international
standards for the census are:
- Preporuke Konferencije europskih statistiara za popise
stanovnitva i stanova oko 2010. godine, pripremljene u
suradnji s Ekonomskom komisijom UN-a za Evropu i
Statistikim uredom Evropske unije Eurostatom,
- Conference of European Statisticians
Recommendations for Population and Housing Censuses
around the 2010, prepared in collaboration with the
United Nations Economic Commission for Europe and
the Statistical Office of the European Communities -
Eurostat,
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 7
- Uredba (EZ) br. 763/2008 Evropskog parlamenta i
Vijea Evropske unije o popisima stanovnitva i stanova;
- Regulation (EZ) no. 763/2008 of the European
Parliament and of the Council of the European Union on
population and housing censuses;
- Uredba (EZ) br. 1201/2009 koja implementira Uredbu
763/2008 Evropskog parlamenta i Vijea Evropske unije
o popisima stanovnitva i stanova u pogledu tehnikih
specifikacija obiljeja i njihova ralanjivanja;
- Regulation (EZ) no. 1201/2009, which implements
Regulation 763/2008 of the European Parliament and of
the Council of the European Union on population and
housing censuses as regards the technical specifications
and features of their parsing;
- Principi i preporuke za popise stanovnitva i stanova
pripremlene od strane statisti kog odsjeka UN.
- Principles and Recommendations for Population
and Housing Censuses prepared by the statistical
department of the UN.
Vrijeme popisivanja i kritini momenat Popisa Time and critical moment of Census
Popis je proveden od 1. do 15. oktobra 2013. godine sa
stanjem na dan 30. septembra 2013. godine u 24,00 sata
(pono), a ovaj vremenski presjek u statistikoj praksi
naziva se kritini ili referentni momenat Popisa.
It was carried out by 1th to 15th October 2013, with the
condition 30th September 2013 at 24.00 hours
(midnight), and this time in statistical practice is called
critical or reference moment of Census.
Metod Popisa Method Census
Popis 2013. godine provodio se na tradicionalni nain,
metodom intervjua, po principu "od vrata do vrata", a
popisivanje se obavljalo na popisnim obrascima:
Popisnica (obrazac P-1), Upitnik za domainstvo i stan
(obrazac P-2) i Kontrolnik (obrazac P-3).
Census 2013 was carried out, in the traditional way,
using interviews, according to the "door to door", and
inventory is performed on the census forms: Personal
Questionnaire (Form P-1), household questionnaire and
flat (Form P-2) and the test gauge (Form P-3) .
Svaki popisiva bio je duan popisati odreeno podruje,
tj. popisni krug, u kojem je trebao popisati sve jedinice
popisa.
Each enumerator was required to list the specific area, or
EA, which is supposed to list all the unitsof census.
Jedinice Popisa Census units
Jedinice Popisa su: stanovnitvo (osobe),
domainstva/kuanstva i stanovi.
Census units are: population (people), households and
dwellings.
Stanovnitvo (osobe) Population (people)
Popisom su obuhvaeni dravljani BiH s prebivalitem ili
boravitem u BiH, bez obzira na to jesu li u trenutku
popisa prisutni u BiH ili su odsutni iz BiH, zatim strani
dravljani s dozvolom za stalni ili privremeni boravak u
BiH, bez obzira na to jesu li u trenutku popisa u BiH ili
nisu, te osobe bez dravljanstva.
Census includes BiH citizens with permanent or
temporary residence, regardless of whether they are in
the present time of the census in BiH or are absent from
BiH, then foreign nationals with permission for permanent
or temporary residence in, regardless of whether they are
in time of the census in BiH or not, and stateless
persons.
Domainstvo/Kuanstvo Household
Domainstvom/Kuanstvom se smatra svaka
porodina ili druga zajednica osoba (vielano
domainstvo/kuanstvo), tj. grupa od dvije ili vie osoba
koje zajedno zauzimaju cijelu stambenu jedinicu ili njen
dio i osiguravaju sebi hranu, a mogue i ostale
potreptine za ivot. lanovi ove grupe mogu udruivati
svoje prihode u manjoj ili veoj mjeri.
Domainstvom/Kuanstvom se smatra i svaka osoba koja
ivi sama (samako domainstvo/kuanstvo) tj. osoba
koja ivi sama u posebnoj stambenoj jedinici ili koja
zauzima, kao stanar, posebnu sobu (ili sobe) u nekoj
stambenoj jedinici, ali ni sa jednim stanarom te stambene
jedinice zajedniki ne ini dio vielanog
domainstva/kuanstva.
A household is a family or other community entities
(multimember household), or a group of two or more
persons who combine to occupy the entire dwelling unit
or portion thereof and secure their food and possibly
other essentials for living. Members of this group may
pool their incomes to a greater or lesser extent. A
household is any person living alone (a one-person
household), ie a person who lives alone in a separate
housing unit or who occupies, as a lodger, a separate
room (or rooms) of a housing unit, but with any other
occupants of the housing unit shared does not form part
of multi-member households.
8 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Domainstvom/Kuanstvom se smatra i tzv. kolektivno
(institucionalno) domainstvo/kuanstvo, koje se
sastoji od osoba ije potrebe za sklonitem i sredstvima
za ivot osigurava neka institucija.
A household is considered to be the so-called collective
(institutional) household, which consists of persons who
need for shelter and live provides an institution.
Broj kolektivnih domainstava/kuanstava nije ukljuen u
ovaj pregled rezultata Popisa.
Number of collective households are not included in this
review of the census results.
Stan Dwelling
Stan je graevinski povezana cjelina namijenjena za
stanovanje, bez obzira na to koristi li se u referentnom
datumu Popisa samo za stanovanje, za stanovanje i
obavljanje djelatnosti, samo za obavljanje djelatnosti, za
odmor i rekreaciju, ili je rije o nenaseljenom, ali
graevinski ispravnom stanu.
Dwelling is a building is a unit intended for housing,
regardless of whether they are used in the census
reference date for housing, housing and insurance
activities, only for work, for recreation, or if it is
uninhabited, but building proper fit .
Osim stanova (u smislu date definicije), Popisom su
obuhvaene i prostorije koje ne odgovaraju definiciji
stana, ali su se u vrijeme Popisa koristile za stanovanje
(nastanjene poslovne prostorije i prostorije nastanjene iz
nude), kao i kolektivne stambene jedinice (kolektivni
stanovi) koje su namijenjene za zajedniko stanovanje
vie ludi.
In addition to housing (in terms of the definitions), the
Census included and facilities that do not meet the
definition of dwelling, but they were at the time of the
Census (occupied premises and premises occupied by
necessity), as well as collective housing units (collective
huts) that are designed for shared housing more people.
Broj kolektivnih stanova nije ukljuen u ovaj pregled
rezultata Popisa.
Number of collective dwellings are not included in this
review of the census results.
Zatita linih/osobnih podataka Protection of personal data
Jedno od osnovnih naela slubene statistike
podrazumijeva zatitu i povjerljivost linih/osobnih
podataka.
One of the fundamental principles of official statistics
imply the protection and confidentiality of personal data.
Lini/Osobni podaci koji se prikupljaju Popisom podlijeu
posebnoj zatiti koja se osigurava u svim fazama
realizacije (prikupljanje, kontrola, obrada i objavljivanje
rezultata Popisa) i svi neposredni uesnici u Popisu (u
fazi popisivanja i obrade podataka) duni su ih uvati
trajno kao slubenu tajnu.
Personal data collected by the Census are subject to
special protection, which is provided in all phases of
implementation (data collection, control, processing and
publication of the results of the Census) and all direct
participants in the list (in the process of enumeration and
data processing) are obliged to keep them permanently
as an official secret.
Podaci Popisa koriste se iskljuivo za statistike svrhe i
prikazuju se iskljuivo u agregiranom obliku na nivou
Bosne i Hercegovine, entiteta, Brko distrikta BiH,
kantona, gradova/opina i naseljenih mjesta.
Census data are used only for statistical purposes and
are reported only in aggregate form to the level of Bosnia
and Herzegovina, entities and Brko District, cantons,
cities/municipalities and settlements.
Zatita linih/osobnih podataka osigurava se Zakonom o
Popisu, Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine
("Slubeni glasnik BiH br. 26/04 i 42/04), Zakonom o
statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine (Slubene
novine FBiH br. 63/03 i 9/09) i Zakonom o zatiti
linih/osobnih podataka ("Slubeni glasnik BiH br. 49/06 i
76/11).
Protection of personal data provided by the Law on
Census, the Law on Statistics of Bosnia and Herzegovina
("Official Gazette of BiH" no. 26/04 and 42/04), Law on
Statistics of the Federation of Bosnia and Herzegovina
(FBiH Official Gazette no. 63/03 and 9/09) and the Law
on protection of Personal Data ("Official Gazette of BiH"
no. 49/06 and 76/11).
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 9
PRELIMINARNI REZULTATI PRELIMINARY RESULTS
Preliminarni rezultati se objavljuju u skladu sa lanom 37.
Zakona o Popisu u roku od 90 dana nakon zavretka
popisivanja. Cilj objave preliminarnih rezultata Popisa je
da bi se zadovoljio interes strune i ire javnosti za
osnovnim podacima o broju stanovnika,
domainstava/kuanstava i stanova.
Preliminary results are published in accordance with
Article 37 Law on Census , within 90 days after the end
of enumeration . The aim of the publication of the
preliminary results of the Census is to meet the
requirements of professional and general public for basic
data on population, households and dwellings .
Federalni zavod za statistiku u ovom pregledu publicira
preliminarne rezultate Popisa o broju popisanih osoba,
domainstava/kuanstava i stanova za Federaciju Bosne
i Hercegovine, po kantonima, opinama i naseljenim
mjestima.
Federal Office of Statistics, in this review, publish
preliminary results of the Census of the number of
enumerated population, households and dwellings for the
Federation of Bosnia and Herzegovina, cantons,
municipalities and populated areas .
Preliminarni rezultati Popisa dobiveni su neposrednim
zbrajanjem jedinica popisa (osoba,
domainstava/kuanstava i stanova) na najnioj
prostornoj jedinici, tj. popisnom krugu. Rezultati na nivou
popisnog kruga agregirani su na viim nivoima prostornih
jedinica: naseljena mjesta, gradovi/opine, kantoni i
Federacija Bosne i Hercegovine.
Preliminary results of the Census were obtained by direct
summing unit list (people, households and dwellings ) at
the lowest spatial unit, regarding enumeration area.
Results at the level of enumeration are aggregated to
higher levels of spatial units: settlements,
cities/municipalities, cantons and the Federation of
Bosnia and Herzegovina .
Preliminarni rezultati su podloni promjenama obzirom da
u narednom periodu slijedi detaljna kontrola i obrada
prikupljenih podataka. Konani rezultati Popisa bie
poznati po zavretku obrade podataka i objavie se
prema kalendaru objavljivanja statistikih podataka
Popisa.
Preliminary results are subject to change considering that
in the coming period follows a detailed review and
processing of the data collected. The final results of the
Census will be known after the completion of data
processing and will be published according to the
calendar of Statistical Census data .
Objanjenja uz tabele Explanations for the table
U tabeli 1.1 prikazani su preliminarni rezultati Popisa za
Federaciju BiH, po kantonima.
Table 1.1 presents the preliminary results of the Census
for the Federation, by cantons.
U tabeli 1.2 prikazani su preliminarni rezultati Popisa za
Federaciju BiH, po kantonima i opinama.
Table 1.2 presents the preliminary results of the Census
for the Federation, by cantons and municipalities.
U tabeli 1.3 prikazani su, u okviru svakog kantona,
preliminarni rezultati za grad/opine i njima pripadajua
naseljena mjesta.
Table 1.3 shows, within each canton, preliminary results
for the city / municipality and their associated
settlements.
Ukupno popisane osobe Total number of enumerated persons
Podatak o ukupno popisanim osobama obuhvata sve
osobe za koje je popunjena Popisnica (obrazac P1).
The data on total registered persons includes all persons
for whom is completed Personal Questionnaire (Form P-
1).
S obzirom na to da je privremeno prisutna osoba
popisana dva puta, jednom u naseljenom mjestu u kojem
ivi njeno domainstvo/kuanstvo, a drugi put u
neseljenom mjestu u kojem se koluje ili radi, u
preliminarnim rezultatima ova osoba prikazana je dva
puta.
Given that the temporary presence of persons listed
twice, once in the village in which he lives her household
, and a second time in unintended place in which an
education or work, the preliminary results of this person
is shown twice .
10 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Ovaj duplicitet e biti eliminiran u konanim rezultatima
Popisa, nakon obrade podataka. Prilikom obrade
podataka primijenie se koncept uobiajenog mjesta
stanovanja, u skladu sa meunarodnim statistikim
standardima. Prema ovom konceptu ukupnim
stanovnitvom naseljenog mjesta, opine/grada, entiteta,
Distrikta i drave smatraju se sve osobe koje u odreenoj
teritorijalnoj jedinici imaju uobiajeno mjesto stanovanja.
This duplication will be eliminated in the final results of
the Census , after data processing. When processing
data shall implement the concept of habitual residence,
in accordance with international statistical standards .
According to this concept the total population inhabited
village, city / municipality, entities, District and State is a
person who in a territorial unit have usual residence .
Uobiajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto
gdje osoba provodi veinu svoga dnevnog odmora bez
obzira na kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog
odlaska na odmor, putovanje, lijeenje, u posjetu i slino).
Normal place of residence is considered to be the place
where a person spends most of his day of rest ,
regardless of short-term absence from that place ( for
example, because I went on vacation, travel, treatment,
visit , etc. ).
Podatak o ukupnom broju stanovnika sa uobiajenim
mjestom stanovanja u konanim rezultatima bie izveden
tokom obrade popisnog materijala.
Data on the total population with usual residence in the
final results will be carried out during the processing of
census materials .
Broj domainstava/kuanstava (bez kolektivnih) Number of households (excluding collective)
U prvim rezultatima je prikazan ukupan broj porodinih i
neporodinih domainstava u skladu sa definicijom
domainstva/kuanstava (nisu ukluena kolektivna
domainstva/kuanstva).
The preliminary result shows the total number of family
and non households in accordance with the definition of
the household (not included collective households).
Broj stanova (bez kolektivnih) Number of dwellings ( without collective )
Podaci obuhvataju ukupan broj popisanih stambenih
jedinica. Ukljueni su svi stanovi koji odgovaraju definiciji
stana, kao i ostale stambene jedinice koje nisu stanovi
prema definiciji stana, ali su se u kritinom momentu
Popisa koristile za stanovanje,
The data include the total number of housing units
enumerated. Included are all dwellings that fit the
definition of the dwelling, as well as other housing units
that are not dwellings by definition, but they are at a
critical moment of the Census.
U ukupan broj stanova nisu ukljuene kolektivne
stambene jedinice (kolektivni stanovi) koje su
namijenjene za zajedniko stanovanje vie osoba.
The total number of dwellings are not included collective
housing units ( collective dwellings ) that are designed for
shared housing for more people .
Popisom su se, u pravilu, obuhvatili samo zavreni
stanovi. Stan se smatra zavrenim ako su na njemu
zavreni svi predvieni graevinski radovi, tako da je u
cjelini osposobljen za stanovanje. Zavren stan moe se
nalaziti i u zgradi koja nije u potpunosti zavrena.
The Census, as a rule, included only completed
dwellings. Dwelling is considered complete if it were
completed all planned construction works, so it's a whole
qualifies for housing. Completed dwelling can be located
in a building that has not been fully completed .
Popisom se, izuzetno, obuhvatio i nezavren stan, ako se
domainstvo/kuanstvo koristilo njime za stanovanje u
kritinom momentu Popisa.
Census, exceptionally, cover the unfinished dwelling , if
the household used it for housing at a critical moment of
the Census .
Popisom su obuhvaeni i prostorije i objekti koji u
graevinskom smislu nisu stanovi, ali su se u kritinom
momentu Popisa koristili za stanovanje. To su mogli biti
nastanjena poslovna prostorija (skladina prostorija,
uredska ili hotelska soba), nastanjen podrum, upa,
garaa, te neki nastanjeni pokretni ili nepokretni objekti,
npr. vagon, ator, prikolica, straara i slino.
Census includes the rooms and facilities which in
structural terms is not flat, but are at a critical moment of
the Census. It could be occupied business premises
(warehouse or office or hotel room ), residing basement,
closet, garage, and a resident moving or stationary
objects, for example, wagon , tent , trailer , guards and
so like.
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 11
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 2.371.603 721.199 991.384
Unsko-sanski kanton 299.343 79.173 107.049
Kanton Posavski 48.089 13.563 17.618
Tuzlanski kanton 477.278 151.843 211.314
Zeniko-dobojski kanton 385.067 122.305 161.859
Bosansko-podrinjski kanton 25.336 8.595 13.443
Srednjobosanski kanton 273.149 78.938 106.175
Hercegovako-neretvanski kanton 236.278 68.368 99.438
Zapadnohercegovaki kanton 97.893 25.156 31.634
Kanton Sarajevo 438.443 149.123 210.589
Kanton 10 90.727 24.135 32.265
Preliminary results on the number of enumerated persons, households and dwellings in the Federation
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 15
1.1 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
Preliminarni rezultati o broju popisanih osoba, domainstava i stanova po kantonima u Federaciji BIH
of B&H by cantons
1.1 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
Kanton, opina
Canton, municipality
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 2.371.603 721.199 991.384
UNSKO-SANSKI KANTON 299.343 79.173 107.049
BIHA 61.186 18.251 25.610
BOSANSKA KRUPA 29.659 7.691 10.930
BOSANSKI PETROVAC 7.946 2.863 4.835
BUIM 20.298 4.397 4.922
CAZIN 69.411 16.929 20.132
KLJU 18.714 5.055 7.243
SANSKI MOST 47.359 12.242 16.513
VELIKA KLADUA 44.770 11.745 16.864
POSAVSKI KANTON 48.089 13.563 17.618
DOMALJEVAC-AMAC 5.216 1.342 1.752
ODAK 21.289 5.987 7.933
ORAJE 21.584 6.234 7.933
TUZLANSKI KANTON 477.278 151.843 211.314
BANOVII 23.431 7.665 10.532
ELI 12.083 3.299 4.789
DOBOJ-ISTOK 10.866 3.166 4.286
GRAANICA 48.395 15.137 20.160
GRADAAC 41.836 11.968 16.457
KALESIJA 36.748 10.005 14.092
KLADANJ 13.041 3.877 5.752
LUKAVAC 46.731 16.676 23.997
SAPNA 12.136 3.164 4.162
SREBRENIK 42.762 13.317 20.725
TEOAK 7.607 2.029 2.799
TUZLA 120.441 42.958 59.124
IVINICE 61.201 18.582 24.439
ZENIKO-DOBOJSKI KANTON 385.067 122.305 161.859
BREZA 14.564 5.035 6.727
DOBOJ-JUG 4.409 1.317 1.665
KAKANJ 38.937 12.288 17.588
MAGLAJ 24.980 7.802 10.086
OLOVO 10.578 3.534 5.048
TEANJ 46.135 13.498 17.416
USORA 7.568 2.069 2.529
VARE 9.556 3.605 5.948
VISOKO 41.352 12.953 16.628
ZAVIDOVII 40.272 12.519 17.230
ZENICA 115.134 38.784 50.424
EPE 31.582 8.901 10.570
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 25.336 8.595 13.443
FOA - FBiH 2.213 703 1.471
GORADE 22.080 7.564 11.177
PALE - FBiH 1.043 328 795
1.2 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS
BY MUNICIPALITIES
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 16
1.2 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO OPINAMA
Kanton, opina
Canton, municipality
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
SREDNJOBOSANSKI KANTON 273.149 78.938 106.175
BUGOJNO 34.559 9.546 12.653
BUSOVAA 18.488 5.657 7.865
DOBRETII 2.041 555 597
DONJI VAKUF 14.739 4.221 5.582
FOJNICA 13.047 3.945 6.185
GORNJI VAKUF-USKOPLJE 22.304 5.754 7.227
JAJCE 30.758 8.388 11.561
KISELJAK 21.919 6.789 9.688
KREEVO 5.638 1.881 2.632
NOVI TRAVNIK 25.107 7.295 8.870
TRAVNIK 57.543 16.641 23.139
VITEZ 27.006 8.266 10.176
HERCEGOVAKO-NERETVANSKI KANTON 236.278 68.368 99.438
APLJINA 28.122 8.039 10.304
ITLUK 18.552 4.673 6.595
GRAD MOSTAR 113.169 34.044 46.662
JABLANICA 10.580 3.193 5.066
KONJIC 26.381 8.371 15.084
NEUM 4.960 1.392 4.023
PROZOR 16.297 3.803 5.529
RAVNO 3.328 942 1.282
STOLAC 14.889 3.911 4.893
ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON 97.893 25.156 31.634
GRUDE 17.865 4.524 5.482
LjUBUKI 29.521 7.489 9.815
POSUJE 20.698 5.150 6.220
IROKI BRIJEG 29.809 7.993 10.117
KANTON SARAJEVO 438.443 149.123 210.589
CENTAR SARAJEVO 59.238 21.632 30.227
HADII 24.979 7.569 11.674
ILIDA 71.892 22.260 35.427
ILIJA 20.504 6.368 10.638
NOVI GRAD SARAJEVO 124.471 42.287 54.011
NOVO SARAJEVO 68.802 25.542 34.020
STARI GRAD SARAJEVO 38.911 13.965 19.107
TRNOVO - FBiH 1.830 631 2.385
VOGOA 27.816 8.869 13.100
KANTON 10 90.727 24.135 32.265
BOSANSKO GRAHOVO 3.091 1.114 1.914
DRVAR 7.506 3.051 5.004
GLAMO 4.038 1.443 2.546
KUPRES - FBiH 5.573 1.514 2.513
LIVNO 37.487 9.138 11.287
TOMISLAVGRAD 33.032 7.875 9.001
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 17
1.2 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND DWELLINGS
BY MUNICIPALITIES (continued)
1.2 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO OPINAMA (nastavak)
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
UNSKO-SANSKI KANTON 299.343 79.173 107.049
BIHA 61.186 18.251 25.610
BAJRII 542 139 213
BALJEVAC - - -
BIHA 43.007 13.413 17.591
BOBOLJUSCI 57 29 100
BOSANSKI OSREDCI 19 9 53
BREKOVICA 1.809 440 563
BUGAR 46 10 12
UKOVI 238 76 121
DOLJANI - - 8
DONJA GATA 19 4 7
DUBOVSKO - - 4
GORJEVAC 10 3 25
GORNJI TIKOVAC 26 13 38
GRABE - - 20
GRMUA - - 2
HRGAR - - 1
IZAI 1.116 270 348
JANKOVAC - - 2
JEZERO 540 117 168
KALATI 10 3 1
KLISA 192 61 113
KLOKOT 647 165 238
KULA 418 114 188
KULEN VAKUF 487 183 312
LIPA - - 5
LOHOVO - - 3
LOHOVSKA BRDA 163 63 232
MALA PEA 538 122 156
MALI CVJETNI 10 9 40
MALI SKOAJ 29 17 33
MALO OIJEVO 23 12 37
MARTIN BROD 125 52 123
MEUDRAJE 40 20 53
MUSLII 466 117 160
OIGRIJE 10 3 5
ORAAC 1.390 413 625
OSTROVICA 15 9 29
18
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
PALUCI 25 13 36
PAPARI 565 145 224
PRAIJAK 15 5 17
PRITOKA 733 216 341
PRNJAVOR 381 88 116
RAI - - 59
RAJINOVCI 27 8 12
RIPA 1.391 390 584
SPAHII 528 123 200
SRBLJANI 1.144 271 411
TEOAK 10 3 5
TRUBAR 64 33 144
TURIJA 1.278 311 433
VELIKA GATA 1.177 243 445
VELIKI CVJETNI 56 23 92
VELIKI SKOAJ 83 37 86
VELIKI STJENJANI - - -
VELIKO OIJEVO 20 11 40
VIKII 1.042 262 337
VRSTA 501 119 174
ZAVALJE 75 41 176
ZLOPOLJAC 108 29 49
BOSANSKA KRUPA 29.659 7.691 10.930
ARAPUA 408 91 152
BANJANI 353 87 119
BATRA 217 51 64
BENAKOVAC 39 14 30
BOSANSKA KRUPA 11.514 3.356 4.781
DONJA SUVAJA 60 29 56
DRENOVA GLAVICA 291 77 109
GLAVICA 10 4 4
GORINJA 38 15 30
GORNJA SUVAJA 85 44 78
GORNJI BUEVI 31 12 19
GORNJI PETROVII 50 21 41
GUDAVAC 16 8 48
HAANI 10 5 20
IVANJSKA 320 121 187
JASENICA 142 50 122
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 19
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
JEZERSKI 3.734 764 972
LJUSINA 1.342 336 427
MAHMI SELO 1.670 361 437
MALI BADI 183 46 71
MALI RADI 121 42 63
OSTRONICA 905 192 269
OTOKA 3.634 891 1.203
PERNA 31 10 46
PITALINE 1.721 351 466
POTKALINJE 51 24 53
PUENIK 10 4 12
SREDNJI BUEVI - - 5
SREDNJI DUBOVIK 18 8 8
VELIKA JASENICA 11 4 12
VELIKI BADI 857 200 286
VELIKI DUBOVIK 126 35 67
VELIKI RADI 138 46 90
VOJEVAC 36 18 47
VOLODER 1.217 288 362
VRANJSKA 135 53 118
ZALIN 142 33 56
BOSANSKI PETROVAC 7.946 2.863 4.835
BARA 88 35 64
BJELAJ 106 33 61
BJELAJSKI VAGANAC 43 21 49
BOSANSKI PETROVAC 3.781 1.255 1.973
BRAVSKI VAGANAC 19 9 34
BRESTOVAC 78 28 56
BUKOVAA 161 62 114
BUNARA 40 19 28
BUSIJE 38 11 25
CIMEE 42 14 29
DOBRO SELO 669 234 424
DRINI 10 3 6
JANJILA 128 47 86
JASENOVAC 170 67 105
KAPLJUH 29 12 37
KLENOVAC 77 36 45
KOLONI 249 90 192
20
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
KRNJA JELA 203 94 155
KRNJEUA 532 197 306
LASTVE 61 24 39
MEDENO POLJE 28 11 19
ORAKO BRDO - - 5
OTRELJ 10 3 28
PODSRNETICA 56 22 41
PRKOSI 14 8 16
RAINOVAC 429 142 189
REVENIK 61 23 50
RISOVAC 60 29 49
SKAKAVAC 22 14 28
SMOLJANA 159 71 121
SUVAJA 112 49 91
VEDRO POLJE 26 16 35
VOENICA 206 84 135
VRANOVINA 62 24 47
VRTOE 188 78 153
BUIM 20.298 4.397 4.922
BAG 611 124 146
BUIM 2.299 572 643
DOBRO SELO 2.330 474 538
KONJODER 2.143 460 498
LUBARDA 3.395 727 854
MRAZOVAC 3.835 793 897
VAROKA RIJEKA 5.685 1.247 1.346
CAZIN 69.411 16.929 20.132
BAJRII 402 97 117
BREZOVA KOSA 847 206 243
BUKOVICA 458 114 138
CAZIN 14.387 4.042 4.988
CRNAJA 376 74 96
AJII 1.445 321 397
IZMII 871 195 215
EHII 741 172 236
ORALII 2.804 722 858
DONJA BARSKA 167 37 43
DONJA KOPRIVNA 1.338 309 341
DONJA LUKA 589 153 234
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 21
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
GLOGOVAC 1.320 279 294
GORNJA BARSKA 1.298 321 361
GORNJA KOPRIVNA 1.783 411 516
GORNJA LUKA 908 213 258
GRADINA 401 83 111
HADIN POTOK 161 32 42
KAPII 761 193 218
KLIII 731 174 194
KOVAEVII 905 223 248
KRAKAA 952 242 305
KRIVAJA 1.415 325 370
LIANI 195 41 51
LISKOVAC 1.670 373 472
LJUBIJANKII 800 161 175
MAJETII 1.607 343 375
MIOSTRAH 1.437 313 330
MUJAKII 237 55 85
MUTNIK 2.733 674 729
OSREDAK 677 151 181
OSTROAC 2.126 524 589
OSTROAC NA UNI 113 34 52
PEIGRAD 987 261 323
PIVNICE 672 141 159
PJANII 1.705 431 503
PODGREDINA 2.135 462 489
POLJE 1.891 473 521
PONJEVII 501 107 129
PROII 945 229 272
ROII 533 136 213
RUJNICA 847 207 281
SKOKOVI 725 179 222
STIJENA 2.776 638 710
TURLI 2.620 574 662
TURLIKA PLATNICA 788 169 209
TOROMANI 619 135 138
TRAC 327 80 101
TRAKA PLATNICA 710 170 188
TRAKA RATELA 283 71 96
URGA 1.997 469 592
22 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
VILENJAA 1.016 247 272
VRELO 230 53 92
ZMAJEVAC 449 90 98
KLJU 18.714 5.055 7.243
BILJANI DONJI 1.245 343 428
BILJANI GORNJI 145 32 46
BUDELJ GORNJI 67 19 46
CRLJENI 316 77 107
DONJE RATKOVO 54 27 67
DONJE SOKOLOVO 10 3 9
DONJI RAMII 23 7 9
DONJI VOJII 311 66 89
DUBOANI 286 72 111
GORNJE RATKOVO - - -
GORNJE SOKOLOVO - - -
GORNJI RAMII 397 93 120
GORNJI VOJII 195 39 81
HADII 1.251 300 369
HASII 276 62 73
HRIPAVCI 568 136 173
HUMII 766 203 283
JARICE - - 1
KAMIAK 955 235 282
KLJU 5.409 1.657 2.584
KOPJENICA 45 23 55
KORJENOVO 10 3 2
KRASULJE 1.771 448 508
LANITE - - -
LJUBINE - - 2
MEEE BRDO - - -
MIJAICA - - -
PEI - - -
PITANICA 27 3 11
PLAMENICE 111 26 36
PRHOVO 27 8 25
PRISJEKA DONJA - - -
PRISJEKA GORNJA - - -
RUDENICE 100 40 84
SANICA 1.943 496 744
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 23
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
SANICA DONJA 667 165 212
SANICA GORNJA 65 30 85
VELAGII 573 150 183
VELEEVO 453 118 195
ZAVOLJE 10 3 7
ZGON 662 176 216
SANSKI MOST 47.359 12.242 16.513
BATKOVCI 10 4 9
BJELINE 14 6 6
BOJITE 52 26 48
BOSANSKI MILANOVAC 12 6 10
BONJACI 10 3 1
BRDARI 484 116 145
APLJE 1.502 368 452
DEMIEVCI 536 113 131
DJEDOVAA 10 3 5
DONJA KOZICA 33 9 22
DONJA TRAMONJA 80 25 41
DONJI DABAR 31 19 29
DONJI KAMENGRAD 2.503 581 700
DONJI LIPNIK - - 2
DEVAR 742 181 216
URII - - -
FAJTOVCI 380 102 141
GLAVICE 30 17 30
GORICE 676 140 163
GORNJA KOZICA 11 4 4
GORNJA TRAMONJA 10 3 26
GORNJI DABAR 53 26 46
GORNJI KAMENGRAD 1.482 333 350
GORNJI LIPNIK - - -
GRDANOVCI 19 13 26
HADROVCI - - 9
HRUSTOVO 1.717 394 424
HUSIMOVCI 1.525 347 454
ILIDA 10 3 20
JELAINOVCI 86 47 95
KIJEVO 757 190 266
KLJEVCI 98 31 64
24 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
KOPRIVNA 10 3 2
KOZIN 10 5 5
KRKOJEVCI 404 115 216
KRUHARI 168 46 100
LUKAVICE 551 114 144
LUCI PALANKA 251 123 385
LUANI 13 3 15
MAJKI JAPRA DONJA 10 5 9
MAJKI JAPRA GORNJA 22 12 32
MILJEVCI 51 28 79
MODRA 645 124 140
MRKALJI - - 5
NAPRELJE 784 180 183
OKRE 1.208 270 289
OTI 18 11 24
PODBRIJEJE 594 124 157
PODLUG 614 188 303
PODOVI 20 12 33
PODVIDAA 364 87 150
POLJAK 517 123 165
PRATALI 87 48 73
SANSKI MOST 19.745 5.555 7.605
SASINA 325 79 148
SKUCANI VAKUF 1.592 321 369
SLATINA 19 8 18
STARA RIJEKA 10 3 14
STARI MAJDAN 1.163 281 426
SUHAA 22 13 23
EHOVCI 920 204 240
KRLJEVITA - - -
TOMINA 1.203 332 380
TRNOVA 1.015 237 303
USORCI - - -
VRHPOLJE 2.068 453 494
ZENKOVII 103 30 49
VELIKA KLADUA 44.770 11.745 16.864
BOSANSKA BOJNA 62 31 90
BRDA 423 107 152
BUKOVLJE 17 5 12
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 25
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
CRVAREVAC 860 182 256
AGLICA 723 162 236
ELINJA 748 182 240
DOLOVI 896 239 355
DONJA SLAPNICA 504 129 201
DONJA VIDOVSKA 501 136 199
ELEZOVII 543 143 231
GLAVICA 1.135 299 406
GLINICA 161 47 66
GOLUBOVII 791 193 291
GORNJA SLAPNICA 625 162 223
GORNJA VIDOVSKA 811 179 303
GRABOVAC 757 166 254
GRADINA 395 99 138
GRAHOVO 662 188 248
JOHOVICA 653 144 183
KLUPE 406 119 149
KUDII 1.386 285 422
KUMARICA 882 222 292
MALA KLADUA 1.134 303 412
MARJANOVAC 766 205 299
MILJKOVII 2.793 813 1.197
MRCELJI 905 156 274
NEPEKE 641 187 285
OREVA LUKA 616 156 235
PODZVIZD 899 239 304
POLJANA 1.080 275 363
POLJE 1.603 442 612
PONIKVE 913 234 330
RAJNOVAC 718 174 266
STABANDA 972 205 253
ABII 996 237 329
ESTANOVAC 366 94 125
ILJKOVAA 436 120 203
MREKOVAC 302 97 134
UMATAC 1.000 252 369
TODOROVO 867 227 331
TODOROVSKA SLAPNICA 1.225 295 412
TRN 398 103 132
TRNOVI 1.940 520 739
26 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
VEJINAC 1.154 298 412
VELIKA KLADUA 5.009 1.647 2.513
VINOGRAKA SLAPNICA 477 125 157
VRNOGRA 886 250 337
ZAGRAD 1.441 387 524
ZBORITE 1.292 285 370
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 27
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
KANTON POSAVSKI 48.089 13.563 17.618
DOMALJEVAC-AMAC 5.216 1.342 1.752
BAZIK 504 121 144
BOSANSKI AMAC - - -
BRVNIK 42 20 36
DOMALJEVAC 3.691 939 1.238
GREBNICE 935 247 313
TIINA 44 15 21
ODAK 21.289 5.987 7.933
ADA 222 60 78
BOSANSKI AMAC - - -
BRUSNICA MALA 127 46 113
DONJA DUBICA 1.561 459 636
DONJI SVILAJ 1.292 293 375
GORNJA DUBICA 1.195 292 377
GORNJI SVILAJ 832 209 347
NOVI GRAD 412 141 331
NOVO SELO 2.021 479 744
ODAK 9.162 2.744 3.402
POSAVSKA MAHALA 991 247 296
POTOANI 1.348 392 432
PRUD 990 297 423
VRBOVAC 1.136 328 379
ORAJE 21.584 6.234 7.933
BOK 1.441 436 551
BUKOVA GREDA 136 40 57
OVI POLJE - - -
DONJA MAHALA 4.088 1.139 1.381
JENJI 26 7 9
KOPANICE 807 228 270
KOSTR 1.533 453 558
LEPNICA 38 13 17
MATII 1.868 504 570
ORAJE 3.796 1.258 1.834
OTRA LUKA 1.689 458 563
TOLISA 2.951 831 1.031
UGLJARA 1.351 390 492
VIDOVICE 1.860 477 600
28
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
TUZLANSKI KANTON 477.278 151.843 211.314
BANOVII 23.431 7.665 10.532
BANOVII 6.699 2.420 2.933
BANOVII SELO 2.549 826 1.207
BOROVAC 313 106 142
ATII 278 81 129
GORNJI BUIK 323 109 174
GRIVICE 2.437 780 1.029
LOZNA 173 50 81
MILII 187 59 109
MRGAN 361 106 168
OMAZII 1.389 399 501
OSKOVA 648 207 249
PODGORJE 1.153 339 513
PRIBITKOVII 504 167 277
REPNIK 2.394 728 1.057
SEONA 853 285 460
STRABENICA 1.298 386 523
TRETENICA DONJA 808 267 372
TRETENICA GORNJA 156 58 89
TULOVII 886 284 432
ELJOVA 22 8 87
ELI 12.083 3.299 4.789
BREZJE 22 10 80
BRNJIK 544 149 218
BRUSNICA - - 3
BUJE 208 52 88
ELI 3.593 1.128 1.486
DRIJENA 842 218 309
HUMCI 1.879 485 621
JABLANICA - - -
LOPARE SELO - - -
LUKAVICA 139 55 155
MILADII 90 26 75
MIROSAVCI 40 12 18
NAHVIOCI 776 205 263
PIPERI 45 15 43
PUKI - - 7
RATKOVII 1.420 331 475
IBONICA 256 68 112
VELINO SELO 631 146 213
VISORI 10 3 12
VRAII 1.596 398 611
DOBOJ-ISTOK 10.866 3.166 4.286
BRIJESNICA MALA 1.857 554 744
BRIJESNICA VELIKA 2.028 647 917
KLOKOTNICA 5.144 1.423 1.937
LUKAVICA RIJEKA 1.088 298 392
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 29
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
SJENINA RIJEKA - - -
STANI RIJEKA 749 244 296
GRAANICA 48.395 15.137 20.160
BABII 2.096 607 822
DOBOROVCI 2.008 599 832
DONJA LOHINJA 1.266 386 472
DAKULE 2.241 649 836
GORNJA LOHINJA 147 47 96
GRAANICA 13.400 4.595 6.007
LENDII 265 82 185
LUKAVICA 3.046 883 1.180
MALEII 3.100 837 1.076
MIRIINA 2.410 864 1.258
ORAHOVICA DONJA 4.243 1.323 1.762
ORAHOVICA GORNJA 1.857 598 773
PALENICA DONJA - - -
PISKAVICA 788 239 328
PRIBAVA 2.213 712 888
PRIJEKO BRDO 402 114 164
RALJEVA 757 236 360
SKIPOVAC DONJI 10 3 3
SKIPOVAC GORNJI - - 4
SOKO 1.889 538 757
STJEPAN POLJE 3.667 1.077 1.378
KAHOVICA 1.546 443 566
VRANOVII 1.052 307 413
GRADAAC 41.836 11.968 16.457
AVRAMOVINA 25 8 15
BIBEROVO POLJE 771 228 285
BLAEVAC 10 3 2
DONJA MEIA 1.445 396 480
DONJA TRAMONICA 22 10 21
DONJE KREANE 30 8 19
DONJE LEDENICE 720 210 344
DONJI LUKAVAC 870 240 315
DONJI SKUGRI 54 15 16
GAJEVI 26 6 6
GORNJA MEIA 1.475 344 459
GORNJA TRAMONICA 72 30 48
GORNJE KREANE 10 3 1
GORNJE LEDENICE 487 131 176
GORNJI LUKAVAC 1.427 363 438
GRADAAC 13.474 4.286 5.651
HRGOVI DONJI 448 147 254
JASENICA 227 64 94
JELOVE SELO 1.456 358 467
KEREP 980 261 996
MIONICA 5.651 1.530 1.947
30 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
NOVALII 451 104 112
POREBRICE 70 20 36
RAJSKA 1.011 242 269
SAMAREVAC - - 4
SIBOVAC 1.030 294 363
SRNICE DONJE 432 138 352
SRNICE GORNJE 933 276 374
TURI 397 81 124
VIDA 2.001 574 783
VUKOVCI 2.820 789 988
ZELINJA DONJA 1.621 460 593
ZELINJA GORNJA - - -
ZELINJA SREDNJA 1.402 353 425
KALESIJA 36.748 10.005 14.092
BREZIK 60 30 63
BULATOVCI 377 92 130
DUBNICA 959 246 447
GOJIN 450 115 186
HRASNO DONJE 1.166 299 414
HRASNO GORNJE 655 170 233
JEGINOV LUG 151 47 93
JELOVO BRDO 532 118 160
KALESIJA GRAD 2.220 617 1.158
KALESIJA SELO 2.328 647 870
KIKAI 1.927 513 758
LIPOVICE 1.320 343 454
MEMII 1.707 436 558
MILJANOVCI 2.116 588 871
OSMACI - - -
PETROVICE 2.638 760 1.001
PRNJAVOR 1.659 437 564
RAINCI DONJI 2.691 680 979
RAINCI GORNJI 2.207 628 883
SARAI 506 143 189
SELJUBLJE 1.074 290 407
STARO SELO 22 5 20
TOJII 2.621 812 1.089
VUKOVIJE DONJE 3.046 830 961
VUKOVIJE GORNJE 2.723 782 986
ZELINA 122 46 125
ZOLJE 1.164 236 407
ZUKII 307 95 86
KLADANJ 13.041 3.877 5.752
BRATELJEVII 424 124 190
BRDIJELJI - - 7
BRGULE 56 15 47
BRLOCI 451 123 198
BUEVO 144 42 100
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 31
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
CRIJEVII 259 70 94
DOLE - - -
GOJAKOVII 455 127 170
GOJSALII 318 105 152
GOLETII 128 39 73
JAVOR - - -
JELAII - - -
JOJE - - -
KATIJELJ - - -
KLADANJ 4.241 1.371 1.933
KLJETANI - - -
KONJEVII 10 3 2
KOVAII - - 4
KRIVAJEVII 213 62 77
LUPOGLAVO 10 3 1
MAJDAN - - -
MALA KULA - - -
MATIJEVII 10 3 1
MLADOVO - - 9
NOAJEVII 633 165 203
NOVO NASELJE-STUPARI 291 75 131
OBREVAC - - -
OLOVCI 10 3 2
PAU 234 66 125
PELEMII - - -
PEPII 10 3 7
PLAHOVII 431 138 213
PRIJANOVII 498 141 186
PRIJEVOR 141 36 54
RAVNE 417 129 172
RUJII 318 93 137
STARI 506 147 222
STUPARI-CENTAR 297 75 118
STUPARI-SELO 725 202 279
SULJII 146 46 65
TAREVO 897 242 375
TRNOVO - - -
TUHOLJ 355 105 201
TURALII 343 94 146
VELIKA KULA - - -
VRANOVII 10 4 11
VUINII 10 3 6
ZAGRAE 96 33 41
LUKAVAC 46.731 16.676 23.997
BABICE DONJE 533 182 291
BABICE GORNJE 419 140 209
BERKOVICA 713 275 374
BIKODE 1.047 316 460
32 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
BISTARAC DONJI 1.211 450 619
BISTARAC GORNJI 973 365 531
BOKAVII 1.372 467 744
BORICE 29 13 31
BRIJESNICA DONJA 87 44 113
BRIJESNICA GORNJA - - -
CAPARDE 1.351 444 701
CERIK 234 89 133
CRVENO BRDO 1.311 504 698
DEVETAK 2.251 815 1.079
DOBONICA 2.967 1.084 1.600
GNOJNICA 2.962 978 1.398
HUSKII 1.344 493 676
JARUKE DONJE 90 36 78
JARUKE GORNJE 491 162 234
KALAJEVO 78 31 56
KOMARI 49 19 26
KRTOVA 301 122 247
KRUEVICA 1.149 412 584
LUKAVAC 12.490 4.602 5.914
LUKAVAC GORNJI 14 5 13
MIIJEVII 40 19 60
MILINO SELO 340 76 132
MODRAC 655 245 307
ORAHOVICA 347 128 183
POLJICE 4.460 1.475 2.263
PRLINE 90 32 44
PROKOSOVII 1.552 569 929
PURAI 3.069 1.039 1.472
SEMII 164 57 76
SIJE 338 146 369
SMOLUA DONJA 26 8 15
SMOLUA GORNJA 10 4 20
STUPARI 201 81 162
IKULJE 386 152 232
TABACI 723 254 335
TUMARE 84 37 101
TURIJA 635 246 387
VASILJEVCI 106 49 87
VIJENAC 41 11 14
SAPNA 12.136 3.164 4.162
BALJKOVICA 151 49 71
GODU 1.214 269 440
GORNJI LOKANJ - - -
KISELJAK - - 3
KRALJEVII 1.712 439 573
MEEA 1.368 370 432
NEZUK 1.054 301 335
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 33
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
PODGORA - - -
RASTONICA 277 118 256
ROANJ 29 7 17
SAPNA 2.073 535 694
VITINICA 3.104 759 949
ZASEOK 1.154 317 392
SREBRENIK 42.762 13.317 20.725
BABUNOVII 2.003 566 843
BEHRAMI 316 107 170
BRDA 685 201 305
BREZIK 426 127 166
BRNJIANI 466 127 227
CAGE 496 154 255
CERIK 312 110 207
CRVENO BRDO 224 76 101
EKANII 571 148 237
OJLUKO POLJE 414 112 202
EHAJE 949 290 439
OJLUK 133 43 81
DEDII 776 251 347
DONJI MORANJCI 416 136 243
DONJI PODPE 823 227 510
DONJI SREBRENIK 669 214 357
DUBOKI POTOK 2.151 720 998
FALEII 535 164 224
GORNJI HRGOVI 401 135 254
GORNJI MORANJCI 669 199 305
GORNJI PODPE 63 58 109
GORNJI SREBRENIK 745 224 529
HUREMI 387 110 150
JASENICA 267 81 390
JEINAC 618 202 311
KISELJAK 930 300 456
KUGE 450 155 250
LIKE 251 82 124
LIPJE 232 68 107
LISOVII 838 252 421
LUKA 800 239 341
LJENOBUD 750 253 349
MAOA 209 41 63
PODORAJE 1.084 352 586
RAPATNICA 1.025 343 606
SEONA 853 311 445
SLADNA 3.161 942 1.265
SREBRENIK 7.163 2.370 3.329
STRAA 262 69 190
AHMERI 108 40 77
PIONICA CENTAR 757 225 294
34 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
PIONICA DONJA 916 275 392
PIONICA GORNJA 689 204 461
PIONICA SREDNJA 1.151 299 400
TINJA DONJA 1.723 518 860
TINJA GORNJA 2.287 704 1.064
TUTNJEVAC 370 109 151
UROA 481 148 192
ZAHIROVII 757 236 342
TEOAK 7.607 2.029 2.799
BILALII 1.011 254 338
BRIJEST 10 3 7
GORNJA KRINA - - -
JASENJE 18 4 6
JASIKOVAC 945 255 345
PRIBOJ - - 1
SNIJENICA 1.709 447 579
STARI TEOAK 878 214 310
TEOAK-KRSTAC 2.817 791 1.132
TURSUNOVO BRDO 222 61 81
TUZLA 120.441 42.958 59.124
BRANI 340 120 188
BREKE 701 245 444
BREZE 577 179 324
BRGULE 152 58 84
BUKINJE 663 235 283
CERIK 308 99 130
CVILJEVINA - - 9
AKLOVII DONJI 458 158 238
AKLOVII GORNJI 1.598 474 933
ANII 507 124 235
DOBRNJA 2.086 715 1.023
DOKANJ 1.231 382 749
DRAGUNJA DONJA 387 102 177
DRAGUNJA GORNJA 220 75 197
GORNJA TUZLA 3.108 1.128 1.874
GRABOVICA DONJA 1.111 369 626
GRABOVICA GORNJA 401 126 221
HUDE 221 79 109
HUSINO 987 405 604
KISELJAK 973 271 412
KOLIMER 18 8 25
KOLOVRAT 254 89 167
KONJIKOVII 10 3 6
KOSCI 97 42 81
KOVAEVO SELO 335 104 328
KOVAICA 46 21 66
KRTOLIJE 44 16 28
KUKOVINA - - 8
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 35
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
LIPNICA 1.058 368 475
LIPNICA DONJA 317 133 234
LIPNICA GORNJA 1.393 494 755
LIPNICA SREDNJA 223 84 147
LJEPUNICE 388 146 281
LJUBAE 1.064 335 509
MARINKOVII 131 31 73
MIHATOVII 1.389 480 592
MILEII 1.065 347 479
MORANANI 292 102 153
MRAMOR 231 79 149
MRAMOR NOVI 1.374 482 638
OBODNICA DONJA 1.026 358 502
OBODNICA GORNJA 331 127 222
ORAJE 201 71 142
OSOJE 700 214 292
PAR SELO GORNJE 545 192 349
PASCI DONJI 1.141 393 557
PASCI GORNJI 457 173 263
PETROVICE DONJE 715 232 280
PETROVICE GORNJE 239 93 163
PLANE 763 278 348
POGORIOCI 420 160 278
POLJANA 617 204 359
POTRA - - -
POARNICA 192 84 272
RAPAE 411 146 239
RASOVAC 136 61 149
SIMIN HAN 2.621 812 1.252
SNOZ 25 15 46
SVOJTINA 82 38 91
EVAR 903 309 441
II 1.000 371 434
IKI BROD 1.367 494 623
TETIMA 149 61 110
TISOVAC 75 35 53
TUZLA 80.570 29.327 37.597
VRANI 10 4 8
IVINICE 61.201 18.582 24.439
BAIGOVCI 2.630 743 893
BRNJICA 398 129 167
DJEDINO 758 221 287
DUBRAVE DONJE 2.301 724 942
DUBRAVE GORNJE 3.508 1.072 1.355
DUNAJEVII 23 8 34
UREVIK 3.319 1.022 1.279
GRAANICA 2.220 568 732
KOVAI 4.105 1.143 1.535
36 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
KRII 390 105 133
KULJAN 483 127 148
LUKAVICA DONJA 1.375 360 429
LUKAVICA GORNJA 1.456 389 432
ODOROVII 1.143 347 440
PRILUK 2.319 744 1.062
SPREA 746 210 398
SUHA 2.048 681 824
SVOJAT 749 203 246
ERII 2.855 948 1.167
TUPKOVI DONJI 636 174 237
TUPKOVI GORNJI 1.389 410 500
VIA DONJA 1.249 391 538
VIA GORNJA 421 131 226
VRNOJEVII 470 125 196
ZELENIKA 757 206 264
ZUKII 881 260 320
IVINICE DONJE 2.311 714 939
IVINICE GORNJE 2.766 888 1.162
IVINICE GRAD 17.495 5.539 7.554
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 37
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
ZENIKO-DOBOJSKI KANTON 385.067 122.305 161.859
BREZA 14.564 5.035 6.727
BANJEVAC 597 202 249
BREZA 3.125 1.180 1.506
BUKOVIK 658 218 275
BULBULUII 496 168 208
GORNJA BREZA 396 123 189
IZBOD 394 136 157
KAMENICE 792 252 297
KORITNIK 786 280 399
MAHALA 932 328 418
MAHMUTOVIA RIJEKA 15 7 48
NASII 10 4 14
OEVLJE - - -
ORAHOVO 74 25 66
PODGORA 566 184 237
POTKRAJ 649 214 269
PRHINJE 103 38 66
SEOCE 10 3 18
SLIVNO 244 83 175
SMAILBEGOVII 495 171 224
SMREKOVICA 469 148 222
SUTJEICA 159 57 89
TRTORII 202 68 78
VARDITE 272 103 154
VIJESOLII 562 193 288
VLAHINJE 10 3 45
VRBOVIK 476 151 175
ZALOJE 601 193 254
UPA 1.487 505 607
DOBOJ-JUG 4.409 1.317 1.665
MATUZII 2.808 845 1.072
MRAVII 1.601 472 593
KAKANJ 38.937 12.288 17.588
ALAGII 75 26 28
BASTAII 39 10 27
BAII 125 37 65
BIER 295 98 122
BIJELE VODE 166 46 76
BIJELO POLJE 102 37 97
BILJEEVO 145 42 75
BISTRIK-CRKVENJAK 222 74 133
BITRANI 344 98 129
BJELAVII 124 54 82
BOSNA - - -
BREANI 585 170 220
BRNJ 519 160 236
BRNJIC 322 106 413
BUKOVLJE 844 261 335
38
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
CRNA 421 121 193
ATII 1.162 374 479
DANCI 76 17 40
DESETNIK 128 40 53
DOBOJ 2.582 848 1.049
DONJA PAPRATNICA 604 175 204
DONJI BANJEVAC 65 21 30
DONJI KAKANJ 14 5 7
DONJI LUANI - - -
DRAII - - -
DRIJEN 96 27 59
DUBOVO BRDO 179 49 85
DUMANAC 592 184 233
GORA 265 73 112
GORNJA PAPRATNICA 60 15 37
GORNJI BANJEVAC 179 56 95
GORNJI LUANI 374 108 132
GOVEDOVII - - -
GRADAC 21 7 13
GROCE 303 93 137
HALINOVII 76 23 41
HALJINII 269 100 198
HAUSOVII 50 20 36
HODII 309 85 130
HRASNO 420 131 146
HRASTOVAC 210 66 96
IVNICA 256 81 99
JAVOR 125 39 50
JEHOVINA 27 9 13
JEREVICE 111 37 74
JEZERO 222 67 75
KAKANJ 12.256 3.992 4.809
KARAULA 10 3 8
KARAULSKO POLJE 418 128 183
KLANAC - - -
KONDILO - - -
KOPRIVNICA 243 63 87
KRALJEVSKA SUTJESKA 310 103 312
KREVAC 375 105 140
KUII 396 111 172
KUJAVE 249 82 105
LIPNICA 62 23 70
LUII 29 13 30
LUKOVO BRDO 50 18 33
MARIJINA VODA 392 115 205
MILJAII 77 27 48
MIOI 36 16 47
MODRINJE 482 159 203
MRAMOR 174 56 67
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 39
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
NABILJ 191 58 117
OBRE 489 159 192
PAPRATNO 26 13 21
PAVLOVII 13 6 20
PEDII 304 92 172
PODBJELAVII 367 120 189
PODBORJE 220 62 103
POLJANI 68 25 59
POLJICE 15 4 6
POPE 978 298 381
POPRENA GORA 186 65 109
RATANJ 20 7 26
RIBNICA 19 7 27
RIICA 410 136 199
ROJIN POTOK 164 53 69
SARANOVII - - 2
SEBINJE 27 8 27
SEMETI 101 33 67
SEOCE 232 93 191
SLAGOII - - 1
SLAPNICA 233 71 114
SLIVANJ 83 21 60
SLIVNICE 397 129 148
SOPOTNICA 625 198 273
STARPOSLE 216 66 123
SUBOTINJE 67 21 40
TERMOELEKTRANA 132 44 51
TEEVO 10 3 3
TIII 735 217 274
TRE 798 225 302
TURALII 224 64 100
TURBII 46 14 26
VARALII 494 143 196
VELIKI TRNOVCI 264 81 136
VIDUA 10 3 4
VRTLITE - - 6
VUKANOVII 248 79 461
ZAGRAE 321 100 149
ZGOA 849 271 367
ZLOKUE 10 3 26
ELJEZNIKA STANICA KAKANJ 545 157 189
IVALJI 162 41 84
MAGLAJ 24.980 7.802 10.086
BAKOTI 93 45 125
BIJELA PLOA 670 222 319
BRADII DONJI 512 146 192
BRADII GORNJI 468 141 151
BREZICI - - -
BREZOVE DANE 22 7 43
40
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
BRUSNICA 10 6 12
OBE 682 183 241
DOMISLICA 744 189 237
DONJA BOINJA 225 80 151
DONJA BUKOVICA - - -
DONJI RAKOVAC 36 18 46
DONJI ULINJAK 615 189 268
GALOVAC 152 44 49
GORNJA BOINJA 24 7 28
GORNJA BUKOVICA - - -
GORNJI RAKOVAC 10 3 19
GORNJI ULINJAK 106 31 44
JABLANICA 930 330 521
KAMENICA - - -
KOPICE 1.277 340 365
KOSOVA 1.821 534 627
KRSNO POLJE 167 74 189
LIJENICA 1.704 534 680
LUGOVI - - 1
MAGLAJ 6.438 2.316 2.839
MISURII 1.711 555 696
MLADOEVICA 867 196 232
MOEVAC 1.586 462 579
NOVI EHER 1.673 476 570
ORUE 154 46 56
OVE 91 33 42
PARNICA 78 21 37
POLJICE 146 50 78
RADOJII 120 36 45
RAJNOVO BRDO - - -
RAVNA 539 149 178
STRAITE 190 63 89
STRUPINA 752 172 203
TUJNICA 376 105 134
OLOVO 10.578 3.534 5.048
AJDINOVII 19 7 32
ARAPOVAA 22 5 23
BAKII 351 126 143
BERISALII 473 143 193
BOGANOVII 216 68 102
BRDA 281 84 135
BUKOV DO 116 39 52
UDE 32 15 29
UNITA 487 156 203
DOLOVI 158 55 76
DRECELJ 10 3 11
DUGANDII 23 10 20
GLAVINO 236 78 98
GRABOVICA - - -
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 41
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
GURDII 109 36 82
JELAKE 466 145 171
KAMENSKO 650 231 376
KLINII 440 136 168
KOLAKOVII 132 40 53
KOVAII 201 63 95
KRAJIII 10 4 20
KRIEVII 176 59 107
KRUEVO 176 51 73
LICI 148 49 64
MAGULICA 56 28 105
METILJI 18 5 22
MILANKOVII 311 127 197
OLOVO 2.586 892 1.121
OLOVSKE LUKE 571 181 233
PETROVII 134 55 81
PONIJERKA 81 28 74
PONOR 10 3 8
PRGOEVO 40 13 24
PUINO POLJE 63 20 47
RADAII 26 10 27
REICA 181 59 69
REICE - - -
RIJEKA 547 176 248
RUBINII - - -
SLIVNJE 10 3 6
SOLUN 377 132 176
STOJII 210 54 81
VUKOTII 268 90 128
ERAVICE - - -
UNOVA 179 59 75
TEANJ 46.135 13.498 17.416
BLAEVCI 131 30 56
BOBARE 594 151 204
BUKVA 1.022 336 416
CEROVAC 533 151 207
AGLII 713 206 265
IFLUK 640 202 231
DOBROPOLJE 950 306 389
DRINII 319 86 100
DIMILI PLANJE 1.330 352 447
JABLANICA 758 228 308
JELAH 3.179 968 1.348
JELAH POLJE 390 117 151
JEVADIJE 584 191 220
KALOEVI 1.243 361 426
KARADAGLIJE 798 229 308
KOPRIVCI 520 144 193
KRAEVO 1.472 420 497
42
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
LEPENICA 1.620 435 571
LOGOBARE 525 157 185
LONARI 198 48 87
LJETINI 912 260 323
MEDAKOVO 842 243 316
MEKI 538 180 255
MILJANOVCI 902 235 288
MRKOTI 1.430 396 522
NOVI MILJANOVCI 2.073 541 626
NOVO SELO 902 262 313
ORAJE PLANJE 974 245 305
PILJUII 1.943 521 665
POTOANI 1.121 341 518
PUTEI 525 146 190
RADUA 3.189 922 1.258
RIPNA 158 42 63
ROSULJE 1.035 285 433
IJE 2.738 782 957
TEANJ 5.531 1.870 2.371
TEANJKA 446 138 181
TREPE 1.745 480 606
TUGOVII 459 138 169
VRELA 33 13 33
VUKOVO 1.120 340 415
USORA 7.568 2.069 2.529
ALIBEGOVCI 1.212 330 446
BEJII 239 61 69
KRAEVO 10 3 2
LONARI 10 3 6
MAKLJENOVAC 379 119 149
MILJANOVCI 21 6 25
NOVI MILJANOVCI 47 10 34
OMANJSKA 1.171 304 335
SIVA 1.472 394 456
SREDNJA OMANJSKA 854 216 229
TEANJKA 611 168 199
ULARICE 801 229 273
ABLJAK 747 227 306
VARE 9.556 3.605 5.948
BIJELO BORJE 17 5 23
BLAA - - -
BOROVIKE NJIVE 10 3 13
BRDA 10 3 5
BREZIK 53 20 36
BRGULE 21 7 36
BUDOELJE 726 243 311
AMOVINE 10 4 6
EE - - -
DABRAVINE 329 107 156
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 43
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
DATANSKO 118 47 89
DEBELA MEA - - -
DIKNJII 15 9 25
DONJA BOROVICA 159 37 61
DONJA VIJAKA 37 21 53
DONJE OEVLJE 10 3 8
DRAGOVII 125 43 77
DRAEVII - - 10
DUBOTICA 57 19 49
GORNJA BOROVICA 168 48 63
GORNJA VIJAKA 61 30 75
HODII 183 69 91
IVANEVO 68 28 77
JAVORNIK 111 45 76
KADARII 120 45 51
KARII - - -
KOKOII 261 85 123
KOLONIJA PRII 29 8 26
KOLOVII - - -
KOPALITA 10 3 5
KOPIJARI 10 - 2
KREVINE 77 29 76
KUNOSII - - -
LETEVCI - - -
LIGATII 192 63 84
LUKE 116 43 53
LJEPOVII 103 44 76
MIJAKOVII 167 54 122
MIR 22 12 35
MINOVII 99 35 59
MLAKVE 10 4 7
NASEOCI 13 5 5
NEPRIVAJ 80 23 33
OEVIJA 86 29 80
OKRUGLICA - - 2
ORAH - - 5
OSOJE 28 11 31
OSREDAK 10 3 1
OSTRLJA 10 3 1
PAJTOV HAN 19 10 16
PAJTOVII 10 3 1
PLANINICA 10 5 10
POBILJE 10 3 4
PODJAVOR - - -
POGAR 148 64 151
POLOAC 10 3 9
POLJANICE - - -
POMENII 45 15 37
PRII 69 28 46
44
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
RADONJII 152 52 69
RADOEVII 48 17 56
RAVNE 207 70 93
ROKO - - -
SAMARI - - 1
SEMIZOVA PONIKVA 23 9 22
SEOCI - - 17
SJENOKOS 65 17 82
SLAVIN 10 3 8
SRLJENCI - - -
STRICA 54 28 54
STRIJEEVO 351 118 161
STUPNI DO 135 45 57
IKULJE - - -
TISOVCI 45 17 40
TOLJENAK 10 3 8
TRIBIJA 10 4 16
VARE 3.117 1.261 1.802
VARE MAJDAN 1.141 471 786
VINJII 28 14 40
ZABREZJE 10 3 10
ZARUE 50 20 43
ZUBETA 116 42 72
ZVIJEZDA 27 9 19
ALJA - - 1
ICI - - -
VISOKO 41.352 12.953 16.628
ARNAUTOVII 467 158 175
BARE 18 6 9
BEII 33 9 14
BISKUPII 363 110 146
BRADVE 1.026 323 360
BREZOVIK 12 7 18
BUCI 439 123 147
BULII 15 5 6
BUZI MAHALA 1.207 371 437
BUZII 354 121 159
AKALOVII 70 20 34
EKRII 139 45 72
IFLUK 108 31 38
ATII 10 3 2
DAUTOVCI 103 27 35
DOBRINJE 424 134 200
DOBRO 10 3 4
DOBRO SELO 323 94 127
DOL 175 50 68
DOLIPOLJE 238 62 110
DOLOVI 188 54 74
DONJA VRATNICA 265 85 121
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 45
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
DONJA ZIMA 639 181 258
DONJE MOTRE 708 221 270
DVOR 306 96 118
DINDII 174 53 69
GINJE 413 122 140
GODUA 472 142 190
GORANI 75 19 42
GORNJA VRATNICA 464 154 196
GORNJA ZIMA 287 84 103
GORNJE MOTRE 747 237 294
GRAD 246 76 107
GRAJANI 410 117 180
GREVAC 459 131 173
HADII 142 45 61
HLAPEVII 763 237 293
JELAJE 59 17 20
KALII 416 126 140
KALOTII 33 12 17
KOLOII 250 73 88
KONDILO 10 3 11
KOPAI 23 6 16
KULA BANJER 492 160 223
LIJEEVO 403 128 159
LISOVO 204 64 105
LOZNIK 473 150 184
LUNICA 21 8 24
MALI TRNOVCI 241 72 90
MALO AJNO 510 130 174
MAUROVII 561 169 207
MLADO - - -
MUHAINOVII 375 108 178
MULII 536 157 233
OKOLIE 289 93 108
ORAAC 756 218 249
OZRAKOVII 313 103 132
PALJIKE 155 49 131
PODVINJCI 637 194 259
PODVINJE 774 230 304
POKLEII 97 30 41
PORIJEANI 199 66 83
RADINOVII 490 151 182
RAJII 563 162 202
RAMADANOVCI 249 60 97
RATKOVCI 43 11 20
SEOA 621 186 238
SMRNICA 266 80 107
SRHINJE 1.420 436 554
STUPARII 559 166 217
SVINJAREVO 21 7 12
46
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
ONJE 146 44 72
TAUKII 299 94 126
TOPUZOVO POLJE 319 92 114
TRAMONJIK 351 106 138
TUJLII 221 64 98
TUNJII 359 112 194
UPOVAC 530 152 187
UVORII 950 296 354
VELIKO AJNO 927 222 273
VERUA 73 21 28
VIDOVII 44 10 15
VILENJAK 157 53 64
VISOKO 11.552 3.989 4.805
VRELA 167 50 84
ZAGORICE 67 18 31
ZAGORNICA 406 114 149
ZBILJE 450 138 241
ZAVIDOVII 40.272 12.519 17.230
ALII 682 201 245
BAJVATI 1.277 356 470
BILJAII 223 72 92
BOROVNICA 594 163 224
CRNJEVO 310 95 126
ARDAK 162 47 87
INOVII 3.380 1.036 1.384
DITICA 121 32 82
DOLAC 173 69 183
DOLINA 570 197 238
DONJA LOVNICA 2.343 659 873
DONJI JUNUZOVII 1.478 443 575
DRAGOVAC 503 135 140
DUBRAVICA 1.322 394 480
DEBE 258 86 98
GARE 116 49 191
GORNJE SELO 74 23 29
GORNJI JUNUZOVII 735 213 312
GOSTOVII 1.530 453 529
HAJDEROVII 2.069 602 884
HRGE 15 7 40
KAMENICA 10 5 112
KARAI - - 1
KRIVAJA 1.347 367 546
KUICE 178 48 69
LIJEVA 502 145 186
MAHOJE 483 115 169
MAJDAN 511 176 234
MILJEVII 119 43 139
MITROVII 10 3 20
MUSTAJBAII 1.412 411 552
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 47
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
OSJEANI 570 167 248
PEROVII 1.384 382 580
PODVOLUJAK - - -
POTKLEE 1.878 571 691
PREDRAII 324 86 263
PRILUK - - 1
RIBNICA DIO 1.095 342 587
RIDALI 290 99 136
RUJNICA 1.466 478 555
SKROZE 388 122 160
SUHA - - 3
SVINJANICA 63 19 40
VOZUA 925 318 543
VUKMANOVII 30 9 12
VUKOVINE 143 47 113
ZAVIDOVII 9.217 3.236 3.988
ZENICA 115.134 38.784 50.424
ARNAUTI 1.085 294 413
BANLOZ 413 142 172
BIJELE VODE - - -
BISTRICA 601 159 207
BISTRICA GORNJA 10 3 5
BLATNICA 10 4 8
BRIZNIK 1.159 338 436
BUKOVICA 139 44 94
DOBRILJEVO 566 178 291
DONJA VRACA 852 293 378
DONJI AJDRA 244 84 90
DRUGAVCI 264 82 108
DUSINA 149 52 88
GLADOVII 503 152 223
GORICA 701 216 263
GORNJA GRAANICA 858 278 398
GORNJA VINJICA 225 86 143
GORNJA VRACA 222 65 107
GORNJA ZENICA 1.999 645 1.045
GORNJI AJDRA 710 242 408
GRADINA 85 29 63
GRADIE 3.037 955 1.246
GRM 808 265 412
GUMANCI 10 3 28
JANJAC 111 60 141
JANJIKI VRH 10 3 11
JANJII 1.010 317 410
JASIKA 71 28 65
JASTREBAC 435 109 188
JEZERA - - -
JURJEVII 115 36 61
KASAPOVII 268 89 162
48
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
KLOPAKI VRH - - -
KOLII 250 66 88
KOPRIVNA 321 110 165
KOVAII 233 76 134
KOVANII 313 95 124
KOZARCI 550 169 219
KULA 95 42 59
LAVA 458 148 244
LIJESKE 10 5 16
LOKVINE 888 283 384
LOZNIK - - -
LJUBETOVO 184 49 86
MOANICA 619 185 280
MUTNICA 208 58 85
NEMILA 2.596 815 1.079
NOVO SELO 162 55 160
OBRENOVCI 543 159 236
ORAHOVICA 2.498 703 830
OSOJNICA 10 3 11
OSREDAK 132 37 61
PALINOVII 147 37 136
PEPELARI 239 77 156
PEEVII 274 87 113
PLAHOVII 366 113 153
PLAVII - - -
POCA 378 116 197
POJSKE 1.896 569 756
PONIHOVO - - -
PONIRAK 381 143 217
PUHOVAC 448 130 164
PUTOVIKO POLJE 362 111 143
PUTOVII 838 243 287
RADINOVII 182 55 98
SEBUJA 47 18 90
SMAJII 343 96 159
STARINA 800 210 249
STRANJANI 1.388 406 603
SVIE 387 115 217
ERII 1.382 358 479
IBLII 428 122 158
TIINA 702 212 351
TOPI POLJE 1.221 379 486
TRENJEVA GLAVA 253 81 128
VRANDUK 463 169 245
VRANOVII 60 21 57
VRAALE 319 110 169
VRHPOLJE 243 74 108
VUKOTII 778 195 236
ZAHII 241 70 101
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 49
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
ZENICA 73.751 26.135 32.191
IVKOVII 100 28 52
EPE 31.582 8.901 10.570
ADE 383 98 113
BEGOV HAN 1.312 385 470
BISTRICA 1.063 286 368
BLJUVA 130 39 42
BRANKOVII 509 141 162
USTO BRDO 303 92 105
DEBELO BRDO 141 44 54
DONJI LUG 564 152 165
GLOBARICA 722 194 193
GOLIJENICA 977 242 275
GOLUBINJA 365 120 163
GORNJA GOLUBINJA 405 120 153
GORNJA LOVNICA 505 125 135
GORNJI LUG 635 166 195
GRABOVICA 412 107 132
KOMII 160 51 79
LUPOGLAV 897 226 260
LJESKOVICA 224 83 168
LJUBATOVII 551 154 176
LJUBNA 250 62 62
MATINA 501 121 133
MRAAJ 567 175 199
ORAHOVICA 954 281 324
OSOVA 475 144 152
OZIMICA 1.546 428 477
PAPRATNICA 1.223 333 357
PIRE 339 97 99
PONIJEVO 884 240 264
RADUNICE 330 89 127
RAVNE DONJE 237 69 79
RAVNE GORNJE 191 53 63
SELITE 93 25 29
TATARBUDAK 609 168 190
VAROITE 88 21 24
VAARITE 611 181 210
VINITE 897 239 261
VITLACI 270 78 92
VRBICA 404 129 161
ELEE 206 74 103
ELJEZNO POLJE 4.845 1.260 1.610
EPE 5.804 1.809 2.146
50 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA PO
NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON 25.336 8.595 13.443
FOA - FBiH 2.213 703 1.471
BAVII 43 19 44
BELII 15 6 32
BOROVINII - - -
BRAJII 14 6 14
BUJAKOVINA - - -
BUNII 10 - 6
CVILIN 250 81 172
DONJE EE 25 8 33
DRAGOMILII 10 3 10
FILIPOVII 94 30 52
GLUCA - - -
GOSTIAJ 10 3 7
JABUKA 95 34 86
KOLAKOVII - - 4
KOLUN - - -
LOKVE 87 31 85
MAREVO - - -
MAZLINA 82 8 63
MRAVLJAA 10 4 17
NJUHE 136 44 94
PETOJEVII 25 10 17
PODGRAE 10 - 6
PREVILA 10 3 9
PRISOJE 28 8 37
RAII 10 3 7
RODIJELJ 14 3 11
SLAVIII 10 3 6
SORLACI - - -
STOJKOVII 10 3 5
USTIKOLINA 974 291 458
ZABOR 17 7 11
ZEBINA UMA 274 102 185
GORADE 22.080 7.564 11.177
AHMOVII 23 4 15
BACI 1.181 386 574
BAHOVO 10 3 8
BAKIJE 117 37 65
BARE 18 4 39
BATKOVII - - -
BEZMILJE 17 7 13
BILJIN 12 5 11
BLAGOJEVII - - 1
BOGUII 272 82 108
BOROVII 88 30 63
BOKOVII - - 8
BRAJLOVII 30 11 16
BRATI 11 5 23
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 51
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
BREKOVI 14 5 9
BREZJE 10 5 7
BRIJEG 184 66 89
BUJE - - -
BUDII 336 106 149
BUTKOVII 32 12 29
BUTKOVII ILOVAA 20 13 26
CRVICA 10 3 8
ITLUK 154 56 91
OVII 253 92 144
UROVI 10 3 13
ATOVII 16 6 18
EHAJII 17 7 28
DEEVA 29 11 24
DONJA BRDA 10 4 14
DONJA BUKVICA - - 15
DONJE SELO 11 5 8
DONJI BOGOVII - - -
DRAGOLJI - - -
DUII 295 98 123
DINDII 98 33 65
AKOVII 108 30 58
FAOII 81 30 59
GAJ 10 3 4
GLAMO 52 17 32
GOELA 56 24 36
GORADE 12.512 4.244 5.556
GORNJA BRDA - - 10
GORNJA BUKVICA 12 4 11
GORNJI BOGOVII 10 3 1
GRABOVIK 246 82 103
GUNJAII 18 9 38
GUNJEVII 35 14 28
GUSII 15 7 19
GUSKOVII 43 14 42
HADII 10 3 10
HRANII 33 14 26
HUBJERI 162 53 74
ILINO 10 3 2
ILOVAA 182 57 93
JAGODII - - -
JAROVII 35 15 25
KALAC 59 21 34
KAMEN 61 21 47
KARAUZOVII 10 3 6
KAROVII 21 6 11
KAZAGII 180 65 89
KNJEVII 10 3 9
KODAGA POLJE 35 14 24
52 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
KOLA 14 6 20
KOLIJEVKE 10 3 6
KOLOVARICE 195 66 106
KONJBABA - - 2
KONJEVII 47 19 32
KOSAE 75 26 53
KOVAI 18 3 18
KRABORI 43 18 26
KREA 18 8 22
KUINE 87 32 52
KUEI 41 14 31
KUTJEI 12 7 27
LALETA 201 71 91
LUKARICE 121 35 47
MARKOVII 56 16 23
MILANOVII 10 3 10
MIRVII 40 11 19
MIRVII NA PODHRANJENU 14 7 22
MORINAC 19 7 18
MRAVI 10 4 10
MRAVINJAC 256 82 124
MRKOVI 20 6 18
NEKOPI 13 6 12
ODAK - - -
ORAHOVICE 24 12 29
ORUEVAC - - -
OSANICA 182 58 78
OSJEANI 54 39 64
OSTRUNO 10 3 2
OZRENOVII 40 15 19
PARAUN 41 18 23
PERJANI 41 17 31
PIJESTINA 24 12 37
PIJEVAC - - 1
PLESI 47 20 42
PODHOMARA - - 1
PODHRANJEN 22 4 18
PODKOZARA DONJA 99 48 68
PORATAK 74 29 50
POTRKUA 256 72 114
PRISOJE 10 6 6
RADII 10 4 10
RADIJEVII - - 2
RADOVOVII 12 6 21
RAKOVII 14 5 11
RATKOVII 141 50 79
REETNICA 90 29 67
ROPOVII - - 1
ROSIJEVII 29 10 27
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 53
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
SEDLARI 217 76 99
SIJEDAC 10 3 18
SKRAVNIK 21 5 41
SOFII 11 3 19
SOPOTNICA 19 9 21
SPAHOVII 37 13 33
ABANCI 33 11 29
AII 17 5 22
EHOVII 10 3 14
EMIHOVA 38 16 31
UURII 32 9 18
TUPAII - - -
UHOTII 10 3 4
UANOVII 44 11 9
UTJEINOVII 22 7 12
VITKOVII 978 350 428
VLAJII 41 17 34
VRANEI 10 4 19
VRANII 119 37 51
VRANPOTOK 32 13 17
VRBICA 13 4 10
VREMCI 21 8 19
VUETII - - 1
ZABUS 36 13 32
ZAVRJE 10 3 3
ZOROVII 42 11 40
ZUBOVII 13 5 20
ZUBOVII U OGLEEVI 84 30 53
ZUPII 399 135 212
IGOVI 13 4 7
ILII 30 11 17
UELO 10 3 3
PALE - FBiH 1.043 328 795
BRDARII 21 8 27
BROJNII 46 9 29
BULOZI 10 3 5
ELJADINII 54 20 58
EMERNICA 40 18 47
DATELJI 121 38 68
DONJA VINA - - -
KAMENICA - - 3
KOMRANI 30 6 38
PRAA 341 106 221
RENOVICA 51 17 73
SREDNJE - - -
AINOVII 135 38 88
TURKOVII 185 61 112
VRAALICE 13 6 26
54 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
SREDNJOBOSANKI KANTON 273.149 78.938 106.175
BUGOJNO 34.559 9.546 12.653
ALIBEGOVII 474 133 147
BARBARII - - -
BAII 53 10 11
BEVRNJII 197 45 90
BODE - - -
BRDA - - -
BRISTOVI 152 43 71
BRIINA - - -
BUGOJNO 17.202 5.132 6.729
CERIBAII 303 55 80
CRNIE 281 75 91
ARDACI - - -
AVII - - -
DONJI BOGANOVCI 151 30 36
DRVETINE 231 55 80
GARAII 687 179 219
GLAVICE 685 173 207
GOLO BRDO 203 51 63
GORNJI BOGANOVCI 72 16 22
GORUA 144 38 58
GRAANICA 961 235 303
GREDINE 13 3 5
GRGII - - 1
HAPSTII 153 43 55
HARAMBAII - - -
HUM 51 14 35
HUMAC 62 19 27
IVICA 10 3 17
JAGODII - - 12
JAZVENIK - - -
KADIROVINA - - -
KANDIJA 351 111 151
KARADE 1.218 344 396
KOPI 671 182 227
KORDII 136 33 39
KO - - -
KOTEZI 133 39 61
KULA 941 225 276
KUTLII - - -
LENEROVINA 102 24 29
LUG 291 65 91
LJUBNI 405 99 122
MASLII - - -
MEDINI - - 1
MILANOVII 149 37 56
MRAAJ - - 2
NUHII - - -
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 55
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
ODAK 327 86 135
OKOLITE - - 1
PAVICE 222 52 71
PIRII 224 49 54
PLANINICA 47 13 29
PODRIPCI 160 34 53
PORIE 539 150 183
POTOANI - - -
PRIJACI - - 3
ROSULJE 262 49 65
ROVNA 659 150 313
SABLJARI - - 1
SEFEROVII 152 42 42
SERVANI 10 3 17
SKRTE 32 7 14
STOJII - - 1
STOLAC - - -
II 340 85 125
ULJII - - -
TRGE - - -
UDURLIJE 387 108 150
VEDRO POLJE 225 47 59
VESELA 1.300 371 476
VILEI 243 55 74
VRBANJA 534 139 180
VRPE 302 64 90
VUIPOLJE 1.054 280 384
ZANESOVII 325 89 107
ZLAVAST 295 67 91
ZLOKUE 15 3 19
DRALOVII 428 92 106
BUSOVAA 18.488 5.657 7.865
BARE 399 121 222
BUKOVCI 394 112 162
BUSELJI 980 307 415
BUSOVAA 4.072 1.328 1.685
CARICA 623 193 263
DOBRALJEVO 463 146 181
DOLAC 109 40 64
DONJA ROVNA 275 93 156
GORNJA ROVNA 312 85 119
GRABLJE 162 52 88
GRANICE 134 47 154
GUSTI GRAB 293 80 126
HOZANOVII 356 100 124
HRASNO 370 96 162
JAVOR - - 6
JAZVINE 459 128 249
JELINAK 198 62 99
56 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
KAUNI 1.611 462 629
KAONIK 394 106 174
KATII 139 37 49
KOVAEVAC 87 30 38
KREVINE 380 118 149
KRVAVIII 99 31 39
KULA 339 100 126
KUPRES 231 84 157
LONARI 378 108 149
MEHURII 65 22 73
MERDANI 275 89 120
MIHALJEVII 365 101 117
MILAVICE 107 30 35
NEZIROVII 135 41 68
OEHNII 10 3 5
OSELITE 115 36 61
PODBARE 139 39 56
PODJELE 84 28 55
PODSTIJENA 293 81 109
POLJE 757 246 264
PROSJE 42 14 20
PUTI 516 150 185
RAVAN 452 136 160
SKRADNO 625 193 237
SOLAKOVII 454 142 198
STRANE 277 86 110
STUBICA 38 10 19
UDINE 143 49 65
TURII 230 65 76
ZARAE 114 31 47
DOBRETII 2.041 555 597
BRNJII 123 37 39
BUNAR 185 59 48
DAVIDOVII 50 14 18
DOBRETII 249 71 77
DONJI ORAAC 21 5 6
GORNJI ORAAC 45 13 17
KRIII-JEJII 39 9 9
MELINA 305 83 94
MIJATOVII 31 6 8
MILAEVCI 133 40 59
PAVLOVII 95 29 31
PRISIKA 19 6 6
SLIPEVII 13 3 2
VITOVLJE MALO 178 55 56
VUKOVII 96 21 25
ZAPEE 50 9 11
ZASAVICA 141 31 36
ZUBOVII 268 65 55
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 57
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
DONJI VAKUF 14.739 4.221 5.582
BABIN POTOK 105 26 32
BABINO SELO - - -
BARICE 26 7 10
BLAGAJ 54 14 19
BRDA 10 3 6
BRDO 10 3 1
BREZIANI 27 7 12
EHAJII 321 79 103
EMALOVII 32 8 15
DALJAN 244 59 75
DOBRO BRDO 14 6 30
DOGANOVCI 203 53 65
DOLOVI - - 4
DONJI RASAVCI 211 53 75
DONJI VAKUF 7.139 2.178 2.841
ULOVII - - 3
FAKII 18 5 7
FONJGE - - -
GALEII 169 45 48
GRABANTII 28 7 8
GREDINA - - -
GRI 25 6 8
GUVNA 180 55 65
HEMII 137 44 42
JABLAN - - -
JEMANLII 220 56 79
KARII 47 11 17
KEE - - 3
KOMAR 91 18 46
KORENII - - 5
KOANI 21 5 7
KOVAEVII - - -
KRIVAE 86 20 29
KUTANJA 316 77 114
LJUA - - -
MAKITANI 24 5 8
NOVO SELO 18 7 15
OBORCI 648 169 220
ORAHOVLJANI 17 4 6
PETKOVII - - -
PILJUII 169 44 51
POBRANI - - -
PONJAVII 343 94 119
POTKRAJ 68 17 23
PRIBRAA 433 123 154
PRISIKA - - -
PRUSAC 1.353 379 476
RASAVCI - - -
58 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
RASTIEVO 51 16 29
RUDINA 64 21 31
RUSKA PILANA 10 5 11
SANDAK 34 7 17
SEMIN 14 4 6
SILAJDEVINA 10 3 2
SLATINA - - -
SOKOLINA 139 34 57
STARO SELO 78 19 52
SUHODOL 194 52 79
SULTANOVII 72 18 22
AHMANI - - 3
ATARE - - -
EHERDIK 272 76 89
UTKOVII - - 2
TORLAKOVAC 629 192 218
URIJA 200 47 66
VLAEVII - - -
VRBAS 183 46 57
VRLJAJ - - -
FOJNICA 13.047 3.945 6.185
BAKOVII 810 156 198
BAKOVIKA CITONJA 38 13 19
BANJA 34 12 18
BISTRICA 16 6 20
BOTUN 108 38 56
BOII 14 6 14
CAREV DO 10 3 3
EMERNICA 161 49 60
DJEDOV DO 36 11 25
DRAGAII 11 5 49
DUSINA 554 156 239
FOJNICA 3.874 1.299 1.840
GOJEVII 567 182 208
GRABOVIK 67 21 35
GRADINA 33 11 23
KLISURA 10 3 9
KOZICA 12 6 48
KUJUII 72 21 34
LOPAR 125 43 61
LUICE 134 45 72
LUINE 203 69 100
MAJDAN 10 3 14
MARINII 63 18 18
MERDANII 138 41 62
MUJAKOVII - - 295
NADBARE 358 117 155
OBOJAK 130 39 63
OGLAVAK 89 30 48
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 59
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
ORMANOV POTOK 170 50 63
OSTRUKA CITONJA 10 4 4
OTIGOE 165 56 86
PALJIKE - - -
PLOARI 41 11 19
PLOARI POLJE 383 115 151
PODCITONJA 115 40 64
PODGORA 22 10 27
POLJE OSTRUNICA 998 304 390
POLJE ITOVO 259 82 127
PONJUINA 31 16 23
PORAE 15 6 7
RAGALE 334 114 182
RAJETII - - -
RIZVII 84 24 43
SELAKOVII 49 15 207
SELITE - - -
SITIE 57 17 35
SMAJLOVII 113 32 46
AVNIK 1.072 187 224
TJEILO 453 155 246
TOVARITE 280 81 107
TURKOVII 366 104 128
VLADII 10 3 13
VOLJEVAC 182 57 70
VUKELJII 45 14 39
IVII 153 52 98
GORNJI VAKUF-USKOPLJE 22.304 5.754 7.227
BATUA 1.135 296 408
BISTRICA 1.419 358 415
BOJSKA 557 141 252
BOLJKOVAC 327 83 111
BOROVA RAVAN 84 18 31
CRKVICE 185 40 65
CVRE 187 45 67
DOBROIN 384 98 121
DONJA RIICA 372 105 110
DRAEV DOLAC 652 165 187
DURATBEGOV DOLAC 1.027 243 289
DUA 39 9 9
GAJ 87 17 21
GALIICA - - 1
GORNJA RIICA - - -
GORNJI MRAAJ - - -
GORNJI VAKUF-USKOPLJE 5.222 1.517 1.850
GRNICA 728 195 219
HRASNICA 180 44 54
HUMAC 176 42 46
JAGNJID 317 87 128
60 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
JELAE - - 1
JELII 77 17 20
KOZICE 50 16 29
KRUPA 960 253 330
KUTE 172 43 74
LUANI 115 26 34
MAKOVAC - - 6
MRAAJ 278 69 73
OSREDAK 453 101 135
PAJI POLJE 286 64 70
PALO 372 86 111
PIDRI 307 68 69
PLOA 214 56 70
PODGRAE 528 139 145
PRIDVORCI 341 91 103
ROSULJE 45 10 14
SEFEROVII 139 33 60
SEOCI 18 8 13
SMREVICE 10 3 8
SVILII 162 39 52
UGINE BARE - - -
TRNOVAA 712 194 200
UZRIJE 126 34 49
VAGANJAC 214 58 69
VALICE 86 16 26
VILI POLJE 817 200 224
VOLJEVAC 707 144 186
VOLJICE 179 46 49
VRSE 779 180 230
ZASTINJE 322 65 80
DRIMCI 766 194 313
JAJCE 30.758 8.388 11.561
BARE 288 60 84
BAREVO 837 218 286
BAVAR - - 17
BIOKOVINA 227 67 78
BISTRICA 1.016 230 337
BORCI - - 2
BOIKOVAC - - -
BRAVNICE 380 135 210
BRVANCI - - -
BUII 461 117 172
BULII 1.167 296 369
CAREVO POLJE 1.453 360 452
CVITOVI 199 48 77
USINE 194 60 180
DIVIANI 1.161 292 350
DOGANI 10 3 2
DONJI BEPELJ 545 138 223
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 61
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
DORIBABA 609 130 167
DRENOV DO 25 13 15
DUBRAVE 10 3 2
GORNJI BEPELJ 452 131 198
GRABANTA 205 56 64
GRDOVO - 3 -
IPOTA 328 90 115
JAJCE 8.087 2.627 3.870
JEZERO 10 4 20
KAMENICE 35 16 38
KARII 169 38 49
KASUMI 232 65 73
KLIMENTA 479 124 155
KOKII 58 13 22
KREZLUK - - -
KRUICA 728 210 253
KUPREANI 948 208 344
LENDII 660 171 211
LUINA 142 26 35
LUPNICA 886 232 352
MAGAROVCI 201 64 77
MILE 1.079 258 300
PERATOVCI 336 89 95
PODLIPCI 208 58 75
PODMILAJE 657 136 175
PRISOJE 51 17 43
PRUDI 434 122 159
PENIK 341 105 119
RIKA 498 142 166
SELITE - - -
SEOCI 256 55 113
SMIONICA 276 66 93
STARE KUE - - -
ERII 81 21 29
IBENICA 932 202 230
VINAC 1.140 308 406
VLASINJE 1.031 263 275
VRBICA 671 166 189
VUKIEVCI 385 89 138
ZDALJEVAC 194 46 54
AOVINE 10 3 3
KISELJAK 21.919 6.789 9.688
AZAPOVII 856 250 493
BADNJE 10 3 2
BEHRII 200 51 58
BILALOVAC 1.103 323 417
BLIZNICE 62 19 21
BOLJKOVII 64 20 34
BORINA 557 165 234
62 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
BRIZJE - - -
BRNJACI 1.119 343 466
BUKOVICA 336 89 120
BUZUCI 37 17 30
ALIKOVAC 24 8 18
IZMA 342 116 158
UBREN 115 43 70
DATII 50 12 29
DEMII 12 6 13
DEVETACI - - -
DOCI 216 64 97
DONJI PALE 618 186 263
DRAEVII 345 117 249
DUBRAVE 194 57 70
DUGO POLJE 353 92 108
DUHRI 321 95 133
DUKE 29 10 17
GAJ 10 3 2
GOJAKOVAC 98 33 64
GOMIONICA 455 129 150
GORNJI PALE 88 27 47
GRADAC 10 3 1
GRAHOVCI 71 19 69
GROMILJAK 827 256 355
GUNJAE 48 14 27
HADROVCI 13 5 8
HAN PLOA 388 122 216
HERCEZI 113 39 57
HOMOLJ 142 54 77
HRASTOVI 798 225 286
IVICA 62 20 28
JEHOVAC 608 178 250
KATUNITE - - 1
KAZAGII 189 54 60
KISELJAK 3.773 1.294 1.781
KOTAALA 10 3 1
KOVAI 122 39 69
KREVINE 717 210 253
KRIII 10 3 10
KULIJE 366 114 170
LUG 243 87 110
LJETOVIK 173 59 93
MAHALA GOMIONICA 68 24 22
MAHALA VINJICA - - -
MALE SOTNICE 420 125 158
MARKOVII 47 14 12
MASLINOVII 10 3 4
MEDOVCI - - -
MEDOVII 64 17 22
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 63
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
MIROEVII 10 3 12
MRAKOVI 49 17 28
ODRAE - - -
PARETAK 159 51 117
PARIEVII 298 88 121
POBRE MILODRA 155 40 51
POBRE ORAHOVO 12 3 4
PODASTINJE 373 121 168
PODASTINJSKO BRDO - - 3
POLJE VINJICA 496 154 191
POTKRAJ 418 136 175
RADANOVII 262 91 151
RADELJEVII 140 38 49
RAUEVAC 311 88 107
ROTILJ 246 71 118
SOLAKOVII 224 73 97
STOJKOVII - - -
SVINJAREVO 251 74 84
AHINOVII 10 3 12
TOPLICA 56 19 31
TULICA 190 53 79
VELIKE SOTNICE 10 3 5
VINJICA 842 250 325
ZABRE 208 58 104
ZAVRJE 81 26 42
EELOVO 264 83 111
KREEVO 5.638 1.881 2.632
ALAGII 296 88 103
BJELOVII 181 61 98
BOTUNJA 111 33 51
BUKVA 102 33 57
CRKVENJAK 65 25 33
CRNIKI KAMENIK 106 33 51
CRNII 338 103 136
DEEVICE 108 44 76
DRENICE 75 25 30
GUNJANI 33 12 52
KOJSINA 182 55 75
KOMARI 50 13 19
KREEVO 1.078 379 544
KREEVSKI KAMENIK 187 69 108
LIPA 66 24 33
MRATINII 475 151 221
PIRIN - - 6
POLJANI 11 4 13
POLJE 836 278 335
RAKOVA NOGA 404 134 167
RATKOVII 48 19 32
STOJII 474 153 178
64 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
VIDOSOVII 10 4 9
VODOVOJI 53 15 16
VOLUJAK 234 81 111
VRANCI 74 32 54
ZVIZD 44 13 24
NOVI TRAVNIK 25.107 7.295 8.870
BALII 879 230 288
BISTRO 355 84 86
BOII 72 21 40
BUII 555 136 176
BUDUII 205 55 80
BUGOJII 150 50 83
BUKVII 340 92 104
AKII 334 80 95
EHOVA 526 144 173
DAHOVO 10 3 3
DONJE PEINE 263 53 67
DUBOKO 178 48 58
AKOVII 23 10 13
GORNJE PEINE 238 65 72
HADII 165 49 57
HAS 379 94 138
ISAKOVII 213 71 79
KASAPOVII 517 159 186
KOPILA 221 64 83
KOVAII 42 13 16
KRNJIA POTOK 193 49 55
LISAC 357 85 99
MARGETII 223 61 97
MONJII 237 62 69
NEVI POLJE 749 229 296
NOVA OPARA 221 54 59
NOVI TRAVNIK 9.533 3.142 3.775
OPARA 221 57 66
ORAAC 820 220 226
PEUJ 571 151 163
PETAII 261 61 70
POTOANI 197 52 67
PRIBILOVII 381 83 140
PRIANI 369 93 97
RANKOVII 953 261 291
RASTOVCI 819 225 258
RAT 288 80 126
REPUT 197 49 53
RUDA 236 59 70
SEBEI 68 19 39
SEONA 75 24 38
SINOKOS 456 116 129
STOJKOVII 451 133 174
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 65
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
ENKOVII 459 114 145
TORINE 199 50 70
TRENICA 409 106 115
TRNOVAC - - -
TURALII 41 10 14
VEJZOVII 156 45 54
VODOVOD 49 14 22
ZENEPII 122 34 54
ZUBII 131 37 42
TRAVNIK 57.543 16.641 23.139
BAVICE 597 166 201
BANDOL 204 60 67
BIJELO BUJE 739 183 208
BILII 311 87 87
BRAJII 646 159 233
BRAJKOVII 540 122 178
BRANKOVAC 316 84 100
IFLUK 118 32 35
OSII 451 123 283
UKLE 720 142 196
DOLAC 533 142 184
DOLAC NA LAVI 459 150 176
DONJA TREBEUA 92 23 51
DONJE KREVINE 325 85 118
DONJI KORIANI 11 5 14
DUB 1.041 245 348
ELILOVAC 910 239 284
FAZLII 193 50 69
GLADNIK 344 94 102
GLUHA BUKOVICA 964 232 379
GOLE 437 121 144
GORNJA TREBEUA 110 28 34
GORNJE KREVINE 597 162 179
GORNJI KORIANI 67 12 35
GRADINA 388 107 131
GRAHOVII 563 97 108
GRAHOVIK 309 94 143
GUA GORA 582 183 244
HAMANDII 258 78 106
HAN BILA 715 194 257
JEZERCI 398 101 151
KLJACI 672 195 262
KOKOARI 31 11 17
KOMAR - - -
KRALJEVICE 178 50 58
KRPELJII 661 157 207
KRUEVO BRDO I - - -
KRUEVO BRDO II - - -
KULA 559 169 181
66 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
KUNDII 88 25 34
LOVRII 109 32 40
MALA BUKOVICA 134 45 58
MALINE 1.158 294 360
MILETII 118 25 27
MIKIA BRDO 96 31 51
MOSOR 267 74 91
MUDRIKE 556 144 208
NOVA BILA 767 241 262
ORAHOVO 421 114 160
ORAAC - - -
ORLICE - - 1
OVAREVO 513 148 160
PAKLAREVO 997 277 450
PODKRAJ 575 131 134
PODOVI 1.174 286 386
PODSTINJE 648 160 199
POKRAJII 1.655 485 508
POLJANICE 268 60 104
POLJE SLAVKA GAVRANIA 370 117 145
PRII 216 48 61
PULAC 424 106 120
PUTIEVO 1.282 396 467
RADIA BRDO 243 70 86
RADOJII 315 75 87
RADONJII 131 39 46
RIICE 615 169 203
RUNJII 166 51 65
SAII 24 7 30
SEEVO 177 46 67
SEFERI 432 118 150
SELII 307 86 117
SKOMORJE 116 26 75
SLIMENA 1.328 360 484
SUHI DOL 513 134 153
EII 192 59 63
IPOVIK 252 87 164
IAVA 200 69 1.715
TRAVNIK 16.534 5.524 6.962
TURBE 4.029 1.226 1.596
TURII 677 196 242
VAROLUK 709 181 222
VELIKA BUKOVICA 105 33 55
VIDOEVII 152 49 69
VILENICA 22 6 18
VINJEVO 1.001 231 345
VITOVLJE 588 159 237
VLAHOVII 324 93 117
VRANII 60 21 22
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 67
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
ZAGRAE 456 105 153
ZASELJE - - -
VITEZ 27.006 8.266 10.176
AHMII 533 163 218
BILA 1.584 492 592
BRDO 49 12 18
BUKVE 211 57 83
DIVJAK 1.404 427 499
DONJA VEERISKA 588 187 227
DUBRAVICA 1.113 343 400
GAICE 673 196 238
GORNJA VEERISKA 380 115 153
JARDOL 747 230 280
KRATINE - - 6
KREVINE 924 286 330
KRTINE 51 18 21
KRUICA 2.615 760 968
LJUBI 126 37 50
LUPAC 482 140 191
MALI MOUNJ 792 221 257
NADIOCI 370 113 152
PIRII 171 50 69
POULICA 466 130 178
PREOICA 1.098 313 425
PRNJAVOR 293 79 99
PUTKOVII 106 30 40
RIJEKA 1.330 385 467
SADOVAE 423 126 158
ANTII 873 292 341
SIVRINO SELO 382 123 150
TOLOVII 151 45 64
VELIKI MOUNJ 164 52 85
VITEZ 6.633 2.198 2.641
VRANISKA 441 130 159
VRHOVINE 499 125 147
ZABILJE 1.263 366 401
ZASELJE 71 25 69
68 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
236.278 68.368 99.438
APLJINA 28.122 8.039 10.304
BAJOVCI 135 33 36
BIVOLJE BRDO 1.047 291 456
CRNII 34 8 11
APLJINA 6.340 1.993 2.594
ELJEVO 1.362 354 428
DOLJANI 506 144 159
DOMANOVII 1.586 411 520
DRAEVO 621 168 198
DRETELJ 616 179 189
DUBRAVICA - - 6
GABELA 2.562 658 808
GNJILITA 345 92 133
GORICA 468 137 181
GRABOVINA 998 280 349
HOTANJ 462 118 160
JASENICA 79 27 41
KLEPCI 166 57 74
LOKVE 898 249 319
OPLIII 1.344 378 457
POITELJ 869 280 518
PRAVCI 308 72 86
PREBILOVCI 61 23 28
SJEKOSE 191 51 63
STANOJEVII 110 36 61
STRUGE 488 148 182
SVITAVA 244 67 74
EVA NJIVE 251 77 98
URMANCI 305 101 131
TASOVII 2.101 600 740
TREBIAT 1.350 381 470
VIII 1.855 505 599
ZVIROVII 420 121 135
ITLUK 18.552 4.673 6.595
BIJAKOVII 1.491 370 919
BILETII 337 102 158
BLATNICA 1.004 244 311
BLIZANCI 540 147 228
ALII 314 70 83
ERIN 299 65 84
ITLUK 3.377 921 1.191
DOBRO SELO 410 112 139
DRAGIINA 533 123 135
GRADNII 530 133 174
HAMZII 1.180 277 291
KREHIN GRADAC 944 216 289
KRUEVII 163 51 96
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 69
HERCEGOVAKO-NERETVANSKI
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
MALI OGRAENIK 500 120 127
MEUGORJE 2.306 560 873
PAOA 449 112 156
POTPOLJE 1.001 242 327
SLUANJ 923 238 309
TEPII 222 79 108
VELIKI OGRAENIK 1.316 307 387
VIONICA 713 184 210
GRAD MOSTAR 113.169 34.044 46.662
BAEVII 559 146 196
BANJDOL 77 24 58
BLAGAJ 2.684 735 1.163
BOGODOL 148 49 93
BUNA 1.364 384 587
CIM 3.120 960 1.171
ULE 401 106 174
DOBR 45 16 31
DONJA DRENICA 741 210 289
DONJI JASENJANI 11 4 36
DRAEVICE 1.338 357 459
GNOJNICE 3.749 1.054 1.386
GORANCI 181 91 441
GORNJA DRENICA 1.027 255 323
GORNJE GNOJNICE 109 31 79
GORNJI JASENJANI 10 3 19
GUBAVICA 496 145 211
HODBINA 884 285 499
HRUTA - - -
HUMILIANI 1.197 325 645
ILII 2.678 838 1.072
JASENICA 1.696 497 587
KAMENA - - 5
KOKORINA 149 46 69
KOSOR 559 151 374
KREMENAC 10 3 38
KRIVODOL 296 81 109
KRUANJ 284 77 132
KUTILIVA 1.675 500 548
LAKEVINE 1.474 381 465
MALO POLJE 487 148 258
MILJKOVII 302 77 92
MOSTAR 65.286 20.317 26.893
ORTIJE 497 151 191
PIJESCI 248 83 131
PODGORANI 635 166 227
PODGORJE 188 61 99
PODVELE 181 57 135
POLOG 1.054 264 440
70
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
POTOCI 2.419 648 858
PRIGRAANI 781 195 264
RABINA 21 10 25
RAKA GORA 35 18 71
RATANI 1.523 440 559
RAVNI 10 3 8
RODO 3.405 1.033 1.332
SELITE 179 54 75
SLIPII 229 89 214
SOVII 10 3 64
SRETNICE 319 93 136
STRIEVO 444 108 145
VIHOVII 2.054 614 748
VOJNO 546 162 249
VRANJEVII 335 96 136
VRAPII 3.499 937 1.336
VRDI 104 47 119
ZIJEMLJE 10 3 12
ELJUA 478 143 207
ITOMISLII 928 267 352
ULJA 25 8 27
JABLANICA 10.580 3.193 5.066
BAINA 210 67 96
BIJELA 116 32 50
EHARI 117 34 71
IVELJ 14 5 52
DJEVOR 280 92 112
DOBRIGOE 13 5 44
DOBRINJA 61 15 23
DOLJANI 568 176 262
DONJA JABLANICA 456 130 178
DONJE PAPRASKO 238 71 119
DRAGAN SELO 188 53 66
GLODNICA 160 49 93
GLOGONICA 369 109 135
GORNJE PAPRASKO 98 32 68
JABLANICA 4.202 1.301 1.566
JELAII 254 72 94
KOSNE LUKE 21 6 11
KRSTAC 147 43 63
LENDAVA 56 17 19
LUG 395 121 165
MIRKE 337 116 136
MRAKOVO 83 27 75
OSTROAC 794 216 348
PODA 13 3 6
RAVNA 164 38 40
RISOVAC 70 19 643
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 71
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
RODII 16 8 22
SLATINA 439 136 183
SOVII 289 73 128
ABANII 62 21 35
ANICA 87 24 32
ZLATE 220 63 73
UGLII 43 19 58
KONJIC 26.381 8.371 15.084
ARGUD 34 14 34
BALE 64 19 29
BARE 29 16 36
BARMI 19 8 33
BIJELA 199 67 134
BJELOVINA 10 3 22
BLACE - - 10
BLUII 115 41 68
BORCI 38 11 59
BODAREVII 58 23 43
BRADINA 77 24 60
BRDA 10 3 4
BRANI 196 66 152
BUDINJA RAVAN 10 3 17
BUKOVICA 10 5 7
BUKOVLJE 64 21 61
BULATOVII 51 16 23
BUAK 15 6 25
BUTUROVI POLJE 354 101 228
CERII 52 29 66
CRNI VRH - - -
ELEBII 1.092 338 623
ELINA 73 22 33
ESIM - - 1
ESTALJEVO - - -
IEVO 10 3 7
UHOVII 58 11 95
DOBRIEVII 43 16 32
DOLOVI - - -
DOLJANI 29 11 32
DONJA VRATNA GORA 19 3 3
DONJE SELO 211 65 148
DONJE VINJEVICE 73 25 55
DONJI AANJ 65 18 35
DONJI GRADAC 88 27 48
DONJI NEVIZDRACI - - 1
DONJI PRIJESLOP 72 20 45
DOICA 12 3 9
DRAMIEVO - - -
DUBOANI 54 19 44
72
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
DUBRAVICE 30 10 28
DUDLE 23 8 33
DUANI 26 8 26
DAJII 110 41 95
DANII 13 6 21
DEPI 303 99 217
FALANOVO BRDO 10 4 37
GAKII 10 5 13
GALJEVO 157 54 91
GAPII 10 3 7
GLAVATIEVO 194 67 190
GOBELOVINA 45 15 30
GORANI 195 59 127
GORANSKO POLJE 73 18 53
GORICA 91 30 55
GORNJA VRATNA GORA - - 3
GORNJE VINJEVICE 88 37 70
GORNJI AANJ 10 3 15
GORNJI GRADAC 24 8 14
GORNJI NEVIZDRACI 155 46 71
GOSTOVII 10 4 8
GRABOVCI 157 43 79
GRADELJINA 25 12 40
GRUA 110 30 124
GVOZNO - - -
HASANOVII 31 13 37
HERII 38 12 47
HOMATLIJE 10 3 11
HOMOLJE 148 45 70
HONDII 16 4 27
HOTOVLJE 10 3 15
IDBAR 238 81 160
JASENIK 204 72 155
JAVORIK - - -
JEZERO 33 16 192
JEEPROSINA 23 10 39
JOANICA 56 18 43
KALE 43 9 20
KANJINA 136 43 58
KAII 49 15 49
KONJIC 11.165 3.628 4.794
KOSTAJNICA 93 25 119
KOTO 15 7 18
KRAJKOVII 10 3 14
KRALUPI 291 75 147
KRTII 10 3 11
KRUPAC 64 19 74
KRUICA 143 41 100
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 73
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
KULA - - 1
LAANICA 49 17 108
LISIII 194 63 107
LOKVA 32 9 34
LUKA 81 28 51
LUKO 10 3 13
LUKOMIR 41 3 55
LUKIJE 51 7 25
LJESOVINA 10 5 27
LJUBUA 33 10 44
LJUSII - - -
LJUTA
1)
10 3 57
LJUTA
2)
32 7 32
MLADEKOVII 155 49 91
MOKRO 10 3 21
MRKOSOVICE - - -
OBRENOVAC 13 8 17
OBRI 57 15 50
ODACI 80 24 63
ORAHOVICA 600 187 280
ORLITE - - -
OTELEANI 162 44 74
OVARI 510 161 226
PAERANI - - 6
PARSOVII 178 44 58
PLAVUZI - - 11
PODHUM 82 28 69
PODORAAC 683 205 283
POKOJITE 70 26 98
POLJE 10 3 8
POLJE BIJELA 1.451 422 607
POETVA 10 3 21
PREVLJE 49 15 26
RADEINE 16 10 67
RAJAC 10 5 5
RAOTII 53 14 23
RASVAR - - -
RAZII 63 21 107
REDII 32 13 24
REPOVCI 141 42 93
REPOVICA 117 31 53
RIBARI 53 19 50
RIBII 543 160 237
74 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
1)
Matini broj naseljenog mjesta 124176
2)
Matini broj naseljenog mjesta 127663
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
SELJANI
3)
152 47 84
SELJANI
4)
- - -
SEONICA 100 36 83
SITNIK 10 3 8
SLAVKOVII 21 8 27
SOLAKOVA KULA 42 18 41
SOPOT 16 5 32
SPILJANI 405 123 195
STOJKOVII 28 14 41
STRGONICE 10 3 9
STUDENICA 45 11 17
SULTII 157 52 93
SUSJENO 10 3 17
SVIJENA 27 12 30
UNJI 223 64 111
TINJE 35 12 49
TOVARNICA - - -
TREBOJE 161 42 81
TRENJEVICA
5)
10 3 20
TRENJEVICA
6)
- - -
TRUSINA 147 47 86
TUHOBII 61 17 27
TURIJA 34 18 95
UGOE 10 3 16
VELUA 10 5 29
VINITE 10 3 5
VRBLJANI 63 22 37
VRCI 112 37 96
VRDOLJE 73 21 72
VRHOVINA - - -
ZABORANI - - 1
ZABRANI 23 10 21
ZABRE 325 95 208
ZAGORICE 190 52 78
ZASLIVLJE 51 23 70
ZELOMII - - 7
ZUKII 252 73 107
NEUM 4.960 1.392 4.023
BABIN DO 66 16 20
BORUT 21 9 20
BRESTICA 10 5 20
BROANAC 76 22 33
3)
Matini broj naseljenog mjesta 127973
4)
Matini broj naseljenog mjesta 165107
5)
Matini broj naseljenog mjesta 128155
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 75
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
6)
Matini broj naseljenog mjesta 165123
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
BRTANICA 69 20 44
CEROVICA 91 26 34
CEROVO 32 13 18
CRNOGLAV 24 8 18
DOBRI DO 47 8 16
DOBROVO 118 26 40
DONJI DRIJEN 20 7 11
DONJI ZELENIKOVAC 47 12 16
DUBRAVICA 63 14 18
DUI 44 15 28
GLUMINA 60 19 20
GORNJE HRASNO 53 22 47
GRADAC 237 52 63
HOTANJ HUTOVSKI 112 23 33
HUTOVO 224 65 82
KIEVO 12 6 9
MOEVII 84 23 27
NEUM 3.236 905 3.289
PRAPRATNICA 53 22 31
PREVI 39 10 12
RABRANI 46 17 36
VININE 49 20 26
UKOVICA 29 7 12
PROZOR 16.297 3.803 5.529
BLACE 90 24 41
BOROVNICA 256 82 70
DOBROA 98 28 57
DONJA VAST 212 47 77
DONJI KRANII 52 10 20
DONJI VINJANI 12 3 11
DRUINOVII 160 29 49
DUGE 235 64 105
GMII 1.034 215 291
GORICA 68 22 43
GORNJI KRANII 97 23 43
GORNJI VINJANI - - 2
GRAAC 488 115 132
GRAANICA 89 19 22
GREVII 77 23 40
HELJDOVI 45 14 22
HERE 129 36 58
HUDUTSKO 42 14 28
IVANCI - - 20
JAKLII 689 151 226
KLEK 86 21 33
KOVAEVO POLJE 119 36 70
KOZO 54 11 27
KUANI 86 26 65
76 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
KUTE 214 46 80
LAPSUNJ 153 36 66
LIZOPERCI 111 39 45
LUG 588 156 197
LJUBUNCI 246 61 103
MAGLICE 26 5 30
MEOPOTOJE 34 10 16
MLUA 175 42 59
OMETALA 431 100 118
ORAAC 477 98 170
PAJII - - -
PALJIKE 206 45 60
PARCANI 17 7 15
PARO 10 3 3
PLOA 319 67 88
PODBOR 547 126 173
PROSLAP 178 41 65
PROZOR 3.858 969 1.256
RAVNICA 21 5 15
RIPCI 546 124 171
RUMBOCI 1.721 331 404
SKROBUANI 156 36 66
IPE 210 48 98
IT 214 43 54
EROVINA - - -
LIMAC 90 21 38
TOANICA 132 38 60
TRIANI 37 9 12
USTIRAMA 489 104 130
UZDOL 331 59 97
VARVARA 484 108 171
ZAHUM 59 15 117
RAVNO 3.328 942 1.282
BALJIVAC 17 5 5
BAONINE - - -
BELENII 137 35 35
BOBOVITA 32 12 31
CEROVAC - - -
CICRINA 123 29 29
AVA 10 4 6
OPICE 42 19 19
VALJINA 59 18 23
DIKLII - - -
DVRSNICA 10 3 6
GLAVSKA 11 5 6
GOLA GLAVICA - - -
GOLUBINAC 89 18 18
GOROGAE 28 10 9
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 77
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
GREBCI 29 10 15
GRMLJANI - - -
IVANICA 146 52 192
KALAUREVII 21 7 7
KIJEV DO 71 20 20
KLIKOVII - - -
KOTEZI - - -
KRAJKOVII - - -
KUTINA 10 3 5
LUNICA - - -
MRNJII - - -
NENOVII 10 4 4
NEVADA - - -
ORAH 39 14 14
ORAHOV DO 151 36 36
ORAJE POPOVO 25 11 26
POLJICE IEVO - - -
PROSJEK - - -
RAPTI BOBANI 10 3 1
RAVNO 605 169 161
RUPNI DO 10 3 1
SEDLARI - - -
SLAVOGOSTII 10 3 3
SLIVNICA BOBANI 32 13 16
SLIVNICA POVR 10 3 1
SPAROII - - -
STRUJII - - -
ENICA BOBANI 37 13 16
TREBIMLJA 728 183 163
TRNINA 272 70 73
USKOPLJE 179 65 225
VELIANI - - -
VELJA MEA 204 56 54
VLAKA 10 3 3
VUKOVII 10 3 3
ZAULA 10 4 4
ZAGRADINJE - - -
ZAPLANIK 10 3 1
ZAVALA 188 45 51
STOLAC 14.889 3.911 4.893
ALADINII 1.255 309 376
BANII - - -
BARANE 85 24 45
BJELOJEVII 231 68 85
BOROJEVII 603 142 163
BRTANIK - - -
BURMAZI 226 73 83
CRNII-GREDA 1.514 379 442
78
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
CRNII-KULA 580 151 164
DO 10 3 2
HODOVO 386 97 125
HRGUD 10 3 4
KOMANJE BRDO 10 3 4
KOZICE 159 44 58
KRUEVO 242 62 67
LJUBLJENICA - - -
OANJII 1.023 268 343
PJEIVAC-GREDA 431 104 118
PJEIVAC-KULA 763 196 225
POPLAT 1.428 382 419
POPRATI 269 59 75
PRENJ 731 172 222
ROTIMLJA 690 168 218
STOLAC 3.957 1.131 1.527
TRIJEBANJ 298 74 116
EGULJA 11 4 12
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 79
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
ZAPADNOHERCEGOVAKI KANTON 97.893 25.156 31.634
GRUDE 17.865 4.524 5.482
BLAEVII 178 39 52
BORAJNA 228 56 73
DONJI MAMII 1.562 421 516
DRAGIINA 865 218 220
DRINOVAKO BRDO 439 91 101
DRINOVCI 2.703 640 780
GORICA 1.179 271 308
GRUDE 4.404 1.139 1.458
JABUKA 78 21 23
PUTEEVICA 140 33 39
RUII 1.718 452 537
SOVII 2.799 776 895
TIHALJINA 1.572 367 480
LjUBUKI 29.521 7.489 9.815
BIJAA 178 41 61
CERNO 393 106 162
CRNOPOD 197 45 76
CRVENI GRM 900 201 258
DOLE 219 67 85
GRAB 1.162 289 374
GRABOVNIK 446 102 139
GRADSKA 154 36 122
GREDA 118 29 48
GRLJEVII 362 82 129
HARDOMILJE 911 206 240
HRALJANI 819 187 218
HUMAC 2.824 725 881
KAE 55 18 27
KLOBUK 1.434 362 501
LIPNO 260 81 134
LISICE 658 163 208
LJUBUKI 4.387 1.287 1.890
MILETINA 413 111 149
MOSTARSKA VRATA 530 137 180
ORAHOVLJE 218 57 74
OTOK 602 140 155
PREGRAE 894 219 275
PROBOJ 726 163 228
PROLOG 690 159 196
RADIII 2.447 652 793
STUBICA 315 70 87
STUDENCI 1.155 274 320
IPOVAA 661 149 187
TESKERA 408 90 97
VAAROVII 823 210 269
VELJACI 1.276 301 347
80
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
VITINA 2.009 534 680
VOJNII 585 131 150
ZVIRII 292 65 75
POSUJE 20.698 5.150 6.220
BARE - - 161
BATIN 623 191 224
BROANAC 1.221 295 364
ITLUK 1.174 303 325
GRADAC 818 173 192
KONJSKO - - 9
MASNA LUKA 10 - 18
OSOJE 713 185 208
PODBILA 150 45 57
POKLEANI 978 227 239
POSUJE 6.386 1.601 1.856
RASTOVAA 2.644 633 644
SUTINA 854 231 292
TRIBISTOVO 179 52 113
VINJANI 1.435 335 420
VIR 1.652 415 494
VRPOLJE 928 207 241
VUIPOLJE 11 4 44
ZAGORJE 719 188 246
ZAVELIM 212 65 73
IROKI BRIJEG 29.809 7.993 10.117
BIOGRACI 809 208 263
BUHOVO 441 113 150
CRNE LOKVE 163 39 109
ERIGAJ 185 46 93
DOBRI 658 196 268
DOBRKOVII 569 154 203
DOCI 189 47 63
DONJA BRITVICA 176 55 71
DONJI CRNA 577 159 309
DONJI GRADAC 709 211 302
DUICE 620 164 234
GORNJA BRITVICA 80 24 47
GORNJI CRNA 190 58 142
GORNJI GRADAC 208 76 124
GORNJI MAMII 615 150 200
GRABOVA DRAGA 46 14 45
IZBINO 210 59 77
JARE 904 259 342
KNEPOLJE 1.378 387 459
KOERIN 1.204 292 339
LISE 2.040 570 642
LJUBOTII 886 228 322
LJUTI DOLAC 1.510 431 523
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 81
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
MOKRO 1.442 361 412
OKLAJI 1.150 286 355
PODVRANI 152 37 44
POTKRAJ 431 104 130
PRIVALJ 415 114 134
RASNO 658 165 196
RUJAN 141 34 52
IROKI BRIJEG 6.426 1.768 2.053
TRN 2.545 626 752
TURINOVII 682 171 177
UZARII 1.400 387 485
82 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
KANTON SARAJEVO 438.443 149.123 210.589
CENTAR SARAJEVO 59.238 21.632 30.227
MRKOVII 57 29 90
NAHOREVO 553 230 435
POLJINE 319 103 217
RADAVA 1.362 441 685
SARAJEVO dio 56.942 20.826 28.789
VIA 10 3 11
HADII 24.979 7.569 11.674
BARE 10 - 93
BEGANOVI 181 63 81
BINJEEVO 1.588 496 794
BUDMOLII 610 158 172
BUTUROVII KOD DROZGOMETVE 65 19 24
BUTUROVII KOD OSENIKA 81 28 32
CREPLJANI - - -
EE 73 21 38
IKE 122 34 45
DEOVII 62 22 78
DO 166 17 41
DOLJANI 219 76 97
DONJA BIOA 47 13 28
DONJA RATELICA 326 102 147
DONJI HADII 336 110 135
DONJI ZOVIK 160 18 30
DRAGOVII 227 69 123
DROZGOMETVA 307 88 219
DUB 216 66 85
DUPOVCI 264 88 106
DURANOVII 149 47 61
FERHATLIJE 90 26 40
GAROVCI 621 172 212
GORNJA BIOA 344 101 190
GORNJA RATELICA 36 10 19
GORNJI ZOVIK 431 137 183
GRADAC 295 91 101
GRIVII 819 248 335
GRUDE 103 32 45
HADII 5.323 1.664 2.206
JAPALACI 352 103 142
JELE 168 54 59
KARAOSMANOVII 151 43 63
KASATII 190 74 182
KAZINA BARA 45 13 55
KORA 255 69 112
KOAN 37 13 26
KUICE 519 153 210
LIHOVCI 103 35 57
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 83
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
LOKVE 586 170 254
LUKE 542 175 296
LJUBOVII 338 107 263
MEDVJEDICE - - 1
MIEVII 1.923 603 1.304
MOKRINE 173 54 96
ODAK 22 5 12
ORAHOVICA 12 7 13
OSENIK 383 127 276
PAZARI 1.009 329 422
RAMII 107 35 162
RESNIK 585 100 151
SEJDANOVII 56 18 35
SMUCKA 248 77 118
TARIN 1.158 386 512
TRNII 24 8 16
TRZANJ 403 113 132
URDUK 22 7 26
UIVAK 877 250 399
VRANII 351 105 136
VRBANJA 394 106 125
VUKOVII 216 65 73
UNOVICA 467 149 186
ILIDA 71.892 22.260 35.427
BUHOTINA 100 28 207
JASEN 10 4 24
KAKRINJE 472 144 655
KOBILJAA 376 129 437
KRUPAC 17 5 21
RAKOVICA 1.988 570 1.016
RUDNIK 400 110 318
SARAJEVO DIO 68.366 21.233 32.532
VELA 10 3 17
VLAKOVO 10 3 20
ZENIK 147 30 167
ZORANOVII 10 3 13
ILIJA 20.504 6.368 10.638
BALIBEGOVII 110 30 58
BANJER 10 3 6
BOKII 27 11 54
BULJETOVINA 13 3 40
EMERNICA - - -
ETOJEVII - - 4
DONJA BIOA 126 34 83
DONJA MISOA 451 146 204
DONJE SELO 114 37 78
DONJI EVLJANOVII 95 30 53
DRAGORADI 179 53 79
84
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
DRAEVII 10 3 5
DUBOKI POTOK 10 3 5
DUEVINE 16 3 52
GAJEVI 58 20 65
GAJINE 100 23 31
GOJANOVII 83 31 73
GORNJA BIOA 193 66 160
GORNJA MISOA 370 112 146
GORNJI EVLJANOVII 77 20 44
HADII 12 3 12
HAN KARAULA - - -
HAN II 10 3 13
HOMAR 63 19 39
ILIJA 5.189 1.706 2.307
IVANII 138 52 94
KADARII 486 137 252
KAMENICA 745 239 325
KARAULA 279 88 175
KORITA 10 3 32
KOARE - - -
KOLJE 31 11 32
KREVINE 10 3 34
KRIVAJEVII 39 14 80
KUNOSII - - -
LAEVII 10 3 16
LIPNIK 11 4 13
LUKA 1.056 319 462
LUKA KOD STUBLINA 10 4 13
LJEEVO 994 308 420
LJUBINA 39 22 43
LJUBNII 731 205 291
MALEII 795 223 530
MEDOJEVII 94 32 66
MOEVII 83 25 45
MRAKOVO 2.856 844 1.372
NIII 56 19 191
ODAK 347 85 141
OZREN - - 7
PODLIPNIK 10 3 1
PODLUGOVI 1.297 401 667
POPOVII 263 80 109
RAKOVA NOGA 10 3 9
RIBARII 66 17 34
RUDNIK EVLJANOVII - - 2
SOLAKOVII 200 69 99
SOVRLE 1.381 390 684
SREDNJE 371 127 204
STOMORINE 44 18 25
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 85
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
STUBLINE 10 3 5
SUDII 102 36 73
ABANCI 10 3 7
TARAIN DO - - -
VELIKA NJIVA - - -
VIDOTINA 10 3 12
VILI 10 3 5
VISOJEVICA 16 10 17
VINJICA - - 2
VLADOJEVII 70 22 46
VLAKOVO 383 127 236
VRUTCI 98 33 80
VUKASOVII 102 34 67
ZAKUTNICA - - -
ZLOTEGE 10 3 9
NOVI GRAD SARAJEVO 124.471 42.287 54.011
BOJNIK 417 131 361
REICA 345 112 317
SARAJEVO dio 123.709 42.044 53.333
NOVO SARAJEVO 68.802 25.542 34.020
LUKAVICA 872 256 282
MILJEVII 31 14 28
SARAJEVO dio 67.899 25.272 33.710
STARI GRAD SARAJEVO 38.911 13.965 19.107
BARICE 60 19 54
DONJE BIOSKO 248 80 143
FALETII 273 119 269
GORNJE BIOSKO 49 19 65
HREA 20 7 66
MOIOCI 10 3 52
SARAJEVO DIO 38.254 13.718 18.456
VUJA LUKA 10 3 2
TRNOVO - FBiH 1.830 631 2.385
BALBAII - - -
BACI 57 21 41
BISTROAJ - - 25
BOBOVICA 61 23 41
BOGATII - - -
BOLJANOVII 16 6 11
BRDA 55 25 66
BRUTUSI 86 12 33
ERUII - - -
EINA STRANA - - 2
UNII 10 3 5
DEJII 173 59 93
DELIJA 106 36 88
DIVII - - -
86 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
DONJA PRESJENICA 70 25 109
DUJMOVII 138 42 100
DURAKOVII 17 9 25
GODINJA 60 16 60
GORNJA PRESJENICA 46 12 572
GOVEDOVII 31 14 41
GRAB - - 1
GRAANICA 88 29 70
HAMZII 26 10 36
ILOVICE 20 11 34
JELAII 10 3 18
KAROVII 34 11 23
KOZIJA LUKA - - -
KRAMARI 28 13 43
KRSMANII 10 3 8
LEDII 10 3 44
LISOVII 10 3 3
LUKAVAC 46 18 95
MAARI 11 4 26
MIJANOVII 48 16 32
MILJE 10 3 9
OBLA BRDA 10 3 3
OSTOJII 50 22 75
PENDIII 80 27 40
POMENOVII 18 8 17
PREANI 10 3 2
RAKITNICA 36 10 54
RIJEKA 10 3 3
SJEVEROVII 24 10 35
SLAVLJEVII 10 6 22
ABANCI 19 7 20
ABII 17 5 37
III 10 3 9
TREBEAJ 88 31 70
TRNOVO 107 21 47
TUILA 74 28 86
UMANI 10 3 11
UMOLJANI 43 20 94
VRBOVNIK 10 3 5
ZABOJSKA - - -
ZAGOR 10 3 1
VOGOA 27.816 8.869 13.100
BLAGOVAC 2.048 607 1.108
BUDIII - - 5
DONJA VOGOA 455 136 212
GARE 22 10 16
GORA 282 87 176
GRAHOVITE 102 34 53
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 87
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
HOTONJ 4.889 1.429 1.837
KAMENICA 100 43 120
KOBILJA GLAVA 3.207 1.000 1.261
KREME 116 46 134
KRIVOGLAVCI 660 195 361
LJUBINA - POTUROVII 448 141 249
NEBOAJ 447 125 283
PERCA - - -
SEMIZOVAC 833 263 381
SVRAKE 1.243 391 580
TIHOVII 340 118 166
UGLJEII 339 113 131
UGORSKO 1.069 341 524
VOGOA 11.216 3.790 5.488
VRAPE - - 15
88 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
KANTON 10 90.727 24.135 32.265
BOSANSKO GRAHOVO 3.091 1.114 1.914
BASTASI 24 14 31
BOSANSKO GRAHOVO 876 293 556
CRNAC 10 3 1
CRNI LUG 111 36 65
DONJE PEULJE 47 17 30
DONJI KAZANCI 61 22 27
DONJI TIKOVAC 37 18 30
DULER 21 7 7
GORNJE PEULJE 40 21 30
GORNJI KAZANCI 104 45 62
GRKOVCI 85 28 40
ISJEK 26 11 25
JARUGA 10 3 9
KESII 80 28 52
KORITA 22 3 2
LUKA 63 20 33
MALEEVCI 61 28 56
MALO TIEVO 10 8 19
MARINKOVCI 59 22 48
MRAAJ 10 3 3
NUGLAICA 90 40 52
OBLJAJ 114 43 60
PEENCI 73 27 43
PEI 222 83 142
PREODAC 60 24 43
PRINE 70 31 45
RADLOVII 10 3 2
RESANOVCI 108 42 109
STOITA 19 5 10
UGARCI 223 71 110
UNITA 177 45 49
VELIKO TIEVO 29 11 15
VIDOVII 24 9 15
ZASEOK 24 9 18
ZEBE 108 45 75
DRVAR 7.506 3.051 5.004
ATAEVAC 12 3 5
BASTASI 140 68 137
BRDA 17 4 15
BUNEVAC 37 11 16
DRVAR 3.964 1.595 2.449
DRVAR SELO 531 199 284
GRUBORSKI NASLON 26 11 17
KAMENICA 42 24 72
LJESKOVICA 46 24 70
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 89
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
MOKRONOGE 316 134 239
MOTIKE 31 15 21
MRE 125 64 111
PODI 31 14 20
PODOVI 82 35 58
POLJICE 58 29 38
POTOCI - - -
PREKAJA 116 61 103
AJINOVAC 10 3 3
IPOVLJANI 509 197 344
TRNINI BRIJEG 258 93 140
VIDOVO SELO 195 86 229
VRTOE 880 345 554
ZAGLAVICA 23 9 22
UPA 37 13 25
UPICA 25 16 32
GLAMO 4.038 1.443 2.546
BABIA BRDO 10 4 7
BILII 88 26 39
CRNI VRH 19 9 10
IRII 28 11 26
OSLIJE 30 10 21
DOLAC 17 3 8
DRAGNJI 42 8 17
DUBRAVE - - 1
ULIAN 85 29 40
GLAMO 1.969 696 1.170
GLAVICA 59 23 36
HALAPI 109 51 91
HASANBEGOVCI 10 3 8
HASII 248 98 178
HOTKOVCI 10 3 6
HOZII 39 14 27
HRBINE - - -
ISAKOVCI - - -
JAKIR 45 10 21
KAMEN 42 12 49
KARAJZOVCI 10 3 4
KARLOVAC - - -
KOPI 10 3 1
KORINA - - -
KOVAEVCI 205 69 98
KRASINAC - - 4
MALKOEVCI 50 18 29
MALO SELO 24 4 5
MASLINA STRANA 10 3 4
MLADEKOVCI 10 3 6
ODAK 10 3 6
90
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
OPAI - - 8
PERDUHOVO SELO 15 6 11
PETROVO VRELO 23 10 21
PODGLAVICA 10 3 6
PODGRADINA 79 31 64
PODGREDA 15 4 8
PODKRAJ 16 4 6
POPOVII - - 3
PRIBELJA 15 3 10
PRIJANI 10 5 8
RADASLIJE 356 125 195
RAJIKE 10 3 1
RELJINO SELO - - -
RORE 30 15 31
RUDINE 19 9 15
SKUCANI 52 13 31
STARO SELO 10 3 7
STEKEROVCI 60 27 57
UMNJACI 62 29 48
VAGAN 10 4 21
VIDIMLIJE 64 12 26
VRBA 10 3 5
ZAGLAVICA - - 2
ZAJARUGA 56 29 50
KUPRES - FBiH 5.573 1.514 2.513
BAJRAMOVCI 15 7 13
BEGOVO SELO 221 51 149
BILI POTOK 36 10 13
BLAGAJ 49 24 36
BOTUN 58 6 40
BRDA 10 3 5
BUOVAA 26 13 26
DONJE RAVNO 76 22 32
DONJE VUKOVSKO 10 4 12
DONJI MALOVAN 59 22 42
GORAVCI 200 42 56
GORNJE RAVNO 28 14 24
GORNJE VUKOVSKO 10 - 1
GORNJI MALOVAN 33 16 154
KUDILJI - - 3
KUKAVICE 14 5 20
KUPRES 3.099 836 1.290
KUTE 80 15 21
MLAKVA - - 9
MRANOVCI 14 7 7
MREBARE - - -
MUI 24 9 17
NOVO SELO - - -
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 91
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
ODAK 252 67 94
OLOVO 80 20 20
OSMANLIJE 420 114 130
OTINOVCI 156 41 43
RASTIEVO 19 4 31
RILI 19 6 19
STRABENICA 16 3 2
SUHOVA 10 3 3
EMENOVCI 13 5 5
VRILA - - 4
ZANAGLINA - - -
ZLOSELA 394 107 129
ZVIRNJAA 152 41 63
LIVNO 37.487 9.138 11.287
BILA 821 194 225
BILO POLJE 83 17 24
BOGDAE 20 9 17
BOJMUNTE 37 12 21
AI 416 87 81
APRAZLIJE 56 10 15
ELEBI 187 44 56
UKLI 421 90 99
OSANLIJE 311 62 61
DOBRO 789 193 250
DONJI RUJANI 483 83 133
DRINOVA MEA 228 55 70
DRANLIJE 569 145 194
GOLINJEVO 840 165 207
GORNJI RUJANI 394 74 93
GRBOREZI 747 173 205
GRGURII 717 160 184
GUBIN 107 37 63
KOMORANI 257 57 70
KOVAI 116 27 37
LIPA 537 123 141
LITANI 612 120 133
LIVNO 9.045 2.660 3.383
LOPATICE 316 68 79
LUSNI 323 66 82
LJUBUNI 544 130 156
MALI GUBER 532 128 153
MALI KABLII 184 46 48
MII 931 178 216
ODAK 631 119 127
ORGUZ 703 181 209
PODGRADINA 861 148 199
PODGREDA 94 20 30
PODHUM 777 193 229
92 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
POTKRAJ 403 90 104
POTOANI 335 78 89
POTOK 252 51 71
PRILUKA 735 192 216
PRISAP 372 78 90
PROLOG 922 208 237
PROVO 13 6 22
RADANOVCI 18 7 10
RAPOVINE 335 79 88
SAJKOVI 34 20 40
SMRIANI 601 133 147
SREVII 945 220 309
STRUPNI 287 65 85
SUHAA 278 74 86
TRIBI 256 55 60
VELIKI GUBER 665 172 216
VELIKI KABLII 745 199 225
VIDOI 538 123 151
VRBICA 18 8 17
VRERALA 732 154 201
ZABRIE 431 141 180
ZAGORIANI 807 157 182
ZASTINJE 835 201 257
ABLJAK 2.894 682 830
IROVI 347 71 84
TOMISLAVGRAD 33.032 7.875 9.001
BALJCI - - -
BLAUJ 335 87 96
BOBARA 236 52 56
BOGDAI 352 93 108
BORANI 831 202 219
BUKOVA GORA 319 100 93
BUKOVICA 939 205 212
CEBARA 226 56 60
CRVENICE 1.002 202 206
AVAROV STAN 349 90 103
DOBRII 455 139 154
DONJI BRINIK 811 194 223
EMINOVO SELO 616 142 155
GALEI 344 77 89
GORNJA PRISIKA 74 17 17
GORNJI BRINIK 116 34 54
GRABOVICA 586 151 194
JOANICA 215 48 51
KAZAGINAC 319 73 72
KOLO 1.008 246 291
KONGORA 952 178 357
KORITA 223 73 51
Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin 93
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
Ukupno popisanih
osoba
Total enumerated
persons
Broj popisanih
domainstava/
kuanstava
Total number of
households
Broj popisanih
stanova
Total number of
dwellings
KOVAI 360 87 103
KRNJIN 132 31 33
KUK 240 59 53
LETKA 560 147 155
LIPA 331 70 97
LISKOVAA 249 50 50
LUG 243 62 60
MANDINO SELO 454 95 106
MESIHOVINA 996 227 240
MIJAKOVO POLJE 253 65 86
MOKRONOGE 585 140 137
MRKODOL 1.082 251 303
OMEROVII 290 63 78
OMOLJE 662 167 215
OPLEANI 378 81 94
PASI 263 73 79
PODGAJ 201 53 55
PRISOJE 1.251 274 302
RADOI 111 28 31
RAANI 41 9 11
RAELJKE 388 79 79
RENII 143 17 17
ROKO POLJE 1.015 223 264
RONJAE 140 37 50
SARAJLIJE 476 96 102
SEONICA 451 111 132
SRANI 327 81 83
STIPANJII 1.252 271 291
UICA 1.876 428 473
TOMISLAVGRAD 5.760 1.493 1.728
VEDAI 549 155 196
VINICA 741 143 156
VOJKOVII 290 67 76
VRANJAE 25 10 10
VRILO 357 101 112
ZALJIE 70 20 22
ZALJUT 59 16 17
ZIDINE 123 36 44
94 Statistiki bilten broj 195/2013 Statistical bulletin
1. 3 PRELIMINARNI REZULTATI O BROJU POPISANIH OSOBA, DOMAINSTAVA/KUANSTAVA I STANOVA
PO NASELJENIM MJESTIMA (nastavak)
1.3 PRELIMINARY RESULTS ON THE NUMBER OF ENUMERATED PERSONS, HOUSEHOLDS AND
DWELLINGS BY SETTLEMENTS (continued)
Kanton, opina, naseljeno mjesto
Canton, municipality, settlement
P
0
P
|
8

A
0
R
E
8
A

|

P
0
P
|
8
A
N
|
h

J
E
0
|
N
|
6
A

|

P
R
E
C
L
E
0

R
E
Z
U
L
T
A
T
A

P
0

0
0
H
A
6
|
N
8
T
V
|
H
A
R
e
d
r
|

o
r
o
j
A
d
r
e
s
a
R
e
d
n
|

b
r
o
j
s
l
a
r
a
d
o
r
a
c
|
r
-
s
l
v
a
z
g
r
a
d
e
|
m
e

|

p
r
e
z
|
m
e

n
o
s
|
o
c
a

d
o
m
a
c
|
n
s
t
v
a
K u c r | o r o j
0 o d a l a |
u | a z
3 l a r{
a
j
1
2
J

4


5


6
7


8


9
1
01
1


1
2
1
J12315Z89
1
0
1
1
1
2
1
3
1
1
1
5
1

1
Z
1
8
1
9
2
0
N
a
p
o
r
e
r
a

r
o
j

o
s
o
b
a

u
p
|
s
a
n
|
h

u

8
p
|
s
a
k

o
s
o
b
a
0
d

l
o
g
a
:

c
|
a
r
o
v
a

d
o
r
a
c
|
r
s
l
v
a
3
v
e
g
a

u
|
u
p
r
o
0
d
s
u
l
r
|

|
z

r
a
z
|
o
g
a
5
,

Z

|

9
u
|
|
c
a

r
o
j

t
e
|
e
f
o
n
a

f
|
k
s
n
|
|
m
o
b
|
|
n
|
U
K
U
P
N
0
K
L

9
P
o
d
a
c
|

o

r
e
o
d
a
z
|
v
u
o
s
o
o
e

(
u
p
|
s
a
l
|

o
r
o
j

o
s
o
o
a

|
o
j
e

s
u

o
d
o
|
|
e

d
a

s
e

p
o
p
|
s
u
)
d
o
r
a
c
|
r
s
l
v
a

(
a
|
o

j
e

c
|
j
e
|
o
d
o
r
a
c
|
r
s
l
v
o
o
d
o
|
|
o

d
a


s
e

p
o
p
|
s
e
,

u
p
|
s
a
l
|
,
0
a

)
l
0

-

o
r
o
j
A
|
o


j
e

r
a

p
|
l
a
r
j
u

2
8
.

r
a

o
o
r
a
s
c
u

P
-
2

o
o
|
|
j
e
z
e
r

o
d
g
o
v
o
r

0
a

,

u

|
o
|
o
r
u

u
p
|
s
a
l
|

0
a

1

2

5

4

5

6

7

8

9

01

2

5

4

5

6

7

8

9

0
1
2
3
1
5

Z
8
9
1
0

1

5


Z

3

2

1

8
8
8
1230 .
.
.
3
l
F
R
A
12315Z89
1
0
1
1
3
l
F
R
A
8
8
1
2
2
2
2
5
3
P
l
3
A
K

0
3
0
8
A


R
a
z
|o
g

o
d
s
u
s
l
v
a
/
p
r
|s
u
s
l
v
a
P
o
|o
z
a
j
c
|a
r
a

u

p
o
r
o
d
|c
|
R
e
d
r
|
o
r
o
j
p
o
r
o
d
|c
e
3
|l
r
a
0
d
r
o
s
0
d
r
o
s

p
r
e
r
a

r
o
s
|o
c
u

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
a
P
r
|v
r
e
r
e
r
o

p
r
|s
u
l
r
a
C
|a
r

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
a
0
s
o
o
a

je

R
e
d
r
|
o
r
o
j
o
s
o
o
e
l
r
e

|
p
r
e
z
|r
e
l
r
e

je
d
r
o
g

r
o
d
|l
e
|ja
l
r
e

s
u
p
r
u
g
e
/
s
u
p
r
u
g
a


p
a
r
l
r
e
r
|
e
/
p
a
r
l
r
e
r
a
(
a
)
K
o
|
o
n
a

1
0

-

r
a
z
|
o
g

o
d
s
u
s
t
v
a
|
p
r
|
s
u
s
t
v
a
Z
a

c
|a
r
o
v
e

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
a

|
o
j|
s
u

p
r
|v
r
e
r
e
r
o

o
d
s
u
l
r
|
|z

r
je
s
l
a

s
l
a
|r
o
g
s
l
a
r
o
v
a
r
ja

u
p
|s
a
l
|
s
|l
r
u

r
a
z
|o
g
a

o
d
s
u
s
l
v
a

v
o
d
e
c
|
r
a
c
u
r
a

o

l
o
r
e

r
a
|a
z
|
||
s
e

o
d
s
u
l
r
a

o
s
o
o
a


u

8
o
s
r
|
|
l
e
r
c
e
g
o
v
|r
|
|||
u

|r
o
z
e
r
s
l
v
u
.
Z
a

c
|a
r
o
v
e

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
a

|
o
j|
s
u

p
r
|s
u
l
r
|
u

r
je
s
l
u

s
l
a
|r
o
g

s
l
a
r
o
v
a
r
ja
u

|
o
|o
r
u

1
0

r
e

l
r
e
o
a

u
p
|s
a
l
|
r
|s
l
a
.
Z
a

o
s
o
o
e

p
r
|v
r
e
r
e
r
o

p
r
|s
u
l
r
e

u

r
je
s
l
u

p
o
p
|s
a

u
p
|s
a
l
|
s
|l
r
u

r
a
z
|o
g
a

p
r
|s
u
s
l
v
a
.
R
a
d
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1

3
|
o
|o
v
a
r
je
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

2
P
o
r
o
d
|c
r
|
r
a
z
|o
z
|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3
0
s
l
a
||
r
a
z
|o
z
|
(
s
|u
z
o
e
r
|
p
u
l
,

||je
c
e
r
je

|
s
|.
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1


R
a
z
|
o
g

o
d
s
u
s
t
v
a
|
p
r
|
s
u
s
t
v
a

-

z
a

o
s
o
b
e

k
o
j
e

s
u

u

|
h
N
a

r
a
d
u

u

|r
o
z
e
r
s
l
v
u

|
o
d

s
l
r
a
r
o
g

|||
d
o
r
a
c
e
g

p
o
s
|o
d
a
v
c
a

|||
r
a

s
a
r
o
s
l
a
|r
o
r

r
a
d
u
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
u
p
u
c
e
r
a

r
a

r
a
d

d
|p
|o
r
a
l
s
|
o

|
o
r
z
u
|a
r
r
a

|
d
r
u
g
a
p
r
e
d
s
l
a
v
r
|s
l
v
a
,

r
e
d
u
r
a
r
o
d
r
e

o
r
g
a
r
|z
a
c
|je

|
s
|.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

8
o
r
a
v
a
|

u

|r
o
z
e
r
s
l
v
u

|
a
o

c
|a
r

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
a

o
s
o
o
e
o
d
s
u
l
r
e

|z

r
a
z
|o
g
a

5
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0
s
l
a
||
r
a
z
|o
z
|
(
u

g
o
s
l
|r
a
,

l
u
r
|s
l
|c
|
o

|||
p
o
s
|o
v
r
o

p
u
l
o
v
a
r
je
,
s
l
r
u
c
r
o

u
s
a
v
r
s
a
v
a
r
je

|
s
|.
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

3
|
o
|o
v
a
r
je
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

9
1
0
5


Z

8


R
a
z
|
o
g

o
d
s
u
s
t
v
a

-

z
a

o
s
o
b
e

k
o
j
e

s
u

u

|
n
o
z
e
m
s
t
v
u
8
o
r
a
v
a
|

u

|r
o
z
e
r
s
l
v
u

|
a
o

c
|a
r

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
a

o
s
o
o
e
o
d
s
u
l
r
e

|z

r
a
z
|o
g
a

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3
l
F
R
A

P
0
L
0
Z
A
J

C
L
A
N
A

P
0
R
0
0
l
C
l
3
u
p
r
u
g
a
/
s
u
p
r
u
g
3
a
r
a

r
a
j
|
a

s

d
j
e
l
e
l
o
r
/
d
j
e
c
o
r
3
a
r

o
l
a
c

s
a

d
j
e
l
e
l
o
r
/
d
j
e
c
o
r
Z
a
j
e
d
r
|
c
|
o

d
|
j
e
l
e
P
a
r
l
r
e
r
|
a
/
p
a
r
l
r
e
r

u

r
e
l
o
r
r
a
|
r
o
j

z
a
j
e
d
r
|
c
|
0
|
j
e
l
e

s
a
r
o

s
u
p
r
u
g
e

|
|
|

p
a
r
l
r
e
r
|
e
0
|
j
e
l
e

|
o
j
e

z
|
v
|

s
a

s
a
r
o

j
e
d
r
|
r

r
o
d
|
l
e
|
j
e
r
0
|
j
e
l
e

s
a
r
o

s
u
p
r
u
g
a

|
|
|

p
a
r
l
r
e
r
a
N
e

p
r
|
p
a
d
a

r
|
j
e
d
r
o
j

o
d

p
o
r
o
d
|
c
a
C
|
a
r
o
v
|

p
r
v
e

p
o
r
o
d
|
c
e

C
|
a
r
o
v
|

d
r
u
g
e

p
o
r
o
d
|
c
e


C
|
a
r
o
v
|

l
r
e
c
e

p
o
r
o
d
|
c
e
l
l
d
.
0
s
o
o
a

r
e

p
r
|
p
a
d
a

p
o
r
o
d
|
c
|

R
E
0
N
l

8
R
0
J

P
0
R
0
0
l
C
E
N
o
s
|
|
a
c

d
o
r
a
c
|
r
s
l
v
a
3
u
p
r
u
g
a
/
s
u
p
r
u
g
P
a
r
l
r
e
r
|
a
/
p
a
r
l
r
e
r

u

r
e
l
o
r
r
a
|
r
o
j

z
a
j
e
d
r
|
c
|
K
c
e
r
|
a
/
s
|
r
/
p
o
s
v
o
j
e
r
o

d
|
j
e
l
e
/
p
a
s
l
o
r
|
a
/
p
a
s
l
o
r
a
|
V
a
j
|
a
/
o
l
a
c
3
v
e
|
r
v
a
/
s
v
e
|
a
r
/
p
u
r
|
c
a
/
p
u
r
a
c
u
r
u
|
a
/
u
r
u
|
3
r
a
|
a
/
z
e
l
N
a
r
a
/
o
a
|
a
/
d
j
e
d

3
e
s
l
r
a
/
o
r
a
l
0
s
l
a
|
a

r
o
d
o
|
r
a

(
u
j
r
a
,

u
j
a
|
,

s
l
r
|
r
a
,

s
l
r
|
c

|

s
|
.
)
N
|
j
e

c
|
a
r

d
o
r
a
c
|
r
s
l
v
a
/
p
r
|
v
r
e
r
e
r
o

p
r
|
s
u
l
r
a

o
s
o
o
a
N
|
j
e

s
r
o
d
s
l
v
u
0
0
N
0
3

P
R
E
V
A

N
0
3
l
0
C
u

0
0
V
A
C
l
N
3
T
v
A
0
o
m
a
c
|
n
s
t
v
o
m

s
e

s
r
a
l
r
a

s
v
a
|
a

p
o
r
o
d
|

n
a

|
|
|

d
r
u
g
a

z
a
j
e
d
n
|
c
a

o
s
o
b
a

(
v
|
s
e

|
a
n
o

d
o
m
a
c
|
n
s
t
v
o
}
,

l
j.

g
r
u
p
a

o
d

d
v
|je

|||
v
|s
e

o
s
o
o
a

|
o
je

z
a
je
d
r
o

z
a
u
z
|r
a
ju

c
|je
|u

s
l
a
r
o
e
r
u

je
d
|r
|c
u

|||
r
je
r

d
|o

|
o
s
|g
u
r
a
v
a
ju

s
e
o
|
|
r
a
r
u
,

a

r
o
g
u
c
e

|
o
s
l
a
|e

p
o
l
r
e
p
s
l
|r
e

z
a

z
|v
o
l
.

C
|a
r
o
v
|
o
v
e

g
r
u
p
e

r
o
g
u

u
d
r
u
z
|v
a
l
|
s
v
o
je

p
r
||
o
d
e

u

r
a
r
jo
j
|||
v
e
c
o
j
r
je
r
|.
0
o
r
a
c
|r
s
l
v
o
r

s
e

s
r
a
l
r
a

|
s
v
a
|
a

o
s
o
o
a

|
o
ja

z
|v
|
s
a
r
a

(
,
s
a
m
a

k
o

d
o
m
a
c
|
n
s
t
v
o
"
}
,

l
j.

o
s
o
o
a

|
o
ja

z
|v
|
s
a
r
a

u

p
o
s
e
o
r
o
j
s
l
a
r
o
e
r
o
j
je
d
|r
|c
|
|||
|
o
ja

z
a
u
z
|r
a
,

|
a
o

s
l
a
r
a
r
,

p
o
s
e
o
r
u

s
o
o
u

(
|||
s
o
o
e
)

u

r
e
|
o
j
s
l
a
r
o
e
r
o
j
je
d
|r
|c
|,

a
||
r
|


s

je
d
r
|r

s
l
a
r
a
r
o
r

l
e

s
l
a
r
o
e
r
e

je
d
|r
|c
e

z
a
je
d
r
|c
|
|
r
e

c
|r
|
d
|o

v
|s
e
c
|a
r
o
g

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
a
.
P
o
r
o
d
|
c
a

je

z
a
je
d
r
|c
a

|
o
ja

s
e

s
a
s
l
o
j|
o
d

o
r
a
c
r
o
g

|||
v
a
r
o
r
a
c
r
o
g

p
a
r
a

|||
o
d

r
o
d
|l
e
|ja

(
o
o
a

|||
je
d
r
o
g
)

|
r
j||
o
v
e

d
je
c
e
.
0
|
j
e
t
e

(
o
|o
|o
s
|
o
,

u
s
v
o
je
r
o
,

p
a
s
l
o
r
a
|
)

je
s
l
e

o
s
o
o
a

|
o
ja
,

o
e
z

o
o
z
|r
a

r
a

s
l
a
r
o
s
l

|
r
a

o
r
a
c
r
|
s
l
a
l
u
s
,

z
|v
|
u

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
u

s

je
d
r
|r

|||
o
o
a

r
o
d
|l
e
|ja
,

p
o
d

u
v
je
l
o
r

d
a

r
e
r
a

o
r
a
c
r
o
g
/
v
a
r
o
r
a
c
r
o
g

p
a
r
l
r
e
r
a

|||
s
v
o
je

d
|je
l
e

u

l
o
r

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
u
.
6
|
a
n
o
v
|

d
o
m
a
c
|
n
s
t
v
a

s
e

u
p
|
s
u
j
u

o
v
|
m

r
e
d
o
s
|
|
j
e
d
o
m
:

p
r
v
o

s
e

u
p
|s
u
j e

r
o
s
||a
c

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
a

(
r
o
s
||a
c

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
a

r
e

r
o
z
e

o
|l
|
o
s
o
o
a

|
o
ja

je

d
u
z
e

o
d

g
o
d
|r
u

d
a
r
a

u

|r
o
z
e
r
s
l
v
u
)
,

a

p
o
l
o
r

c
|a
r
o
v
|
r
je
g
o
v
e

u
z
e


p
o
r
o
d
|c
e

(
o
r
a
c
r
|
d
r
u
g

|
d
je
c
a
,

a
|
o

||

|r
a
)
.
A
|
o

u

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
u

z
|v
|
v
|s
e

u
z
||

p
o
r
o
d
|c
a
,

p
r
v
o

s
e

u
p
|s
u
ju

c
|a
r
o
v
|
je
d
r
e

u
z
e

p
o
r
o
d
|c
e
,

p
o
l
o
r

c
|a
r
o
v
|
d
r
u
g
e

u
z
e

p
o
r
o
d
|c
e

|l
d
.

N
a
|
o
r

r
j||

u
p
|s
u
ju

s
e

s
r
o
d
r
|c
|
|
r
e
s
r
o
d
r
|c
|
|
o
j|
s
e

s
r
a
l
r
a
ju

c
|a
r
o
v
|r
a

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
a
.


N
a
|
o
r

c
|a
r
o
v
a

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
a

u
p
|s
u
ju

s
e

p
r
|v
r
e
r
e
r
o

p
r
|
s
u
t
n
e

o
s
o
b
e
.
P
r
|
v
r
e
m
e
n
o

p
r
|
s
u
t
n
a

o
s
o
b
a

je

o
s
o
o
a

|
o
ja

|r
a

r
je
s
l
o

s
l
a
|r
o
g

s
l
a
r
o
v
a
r
ja

u

d
r
u
g
o
r

r
a
s
e
|ju

u

8
|l

|||
|r
o
z
e
r
s
l
v
u
(
g
d
je

|r
a

s
v
o
je

d
o
r
a
c
|r
s
l
v
o
)
,

a

|
o
ja

u

r
je
s
l
u

p
o
p
|s
a

o
o
r
a
v
|
z
o
o
g

r
a
d
a
,

s
|
o
|o
v
a
r
ja

|||
|z

r
e
|
o
g

d
r
u
g
o
g

r
a
z
|o
g
a
.

+
I
_
1
0