Sie sind auf Seite 1von 46

TEMELJI

-Izvedba
-Proraun
-Armiranje
NAPOMENA: Podaci i slike od Slide 1 do 13 preuzeti su iz skripte: Tanja Roje-Bonacci : Posebna poglavlja iz temeljenja, 2007.
TEMELJ je dio graevine kojim se optereenja iz KONTROLIRANE graevine
prenose u PRIRODNU sredinu, tlo, na nain da graevina bude trajno upotrebljiva
Postupakprojektiranjatemelja(Collin,2002)
PLITKO TEMELJENJE - svako ono temeljenje koje zadire u dubinu, dovoljnu da
se zadovolje zadani uvjeti slijeganja i nosivosti, a temeljna stopa se nalazi
neposredno ispod najnie kote graevine koju na sebi nosi.
Osnovni smisao plitkog temeljenja je da se optereenje s graevine na tlo
prenosi iskljuivo pritiskom temeljne plohe na tlo
Podjelaplitkogtemeljenjapooblikutemeljnestope
-temelji samci, jedan temelj- jedan stup;
- temeljne trake nose zidove - optereene su po cijeloj svojoj duini
- temeljni rotilji, nose zidove i stupove istovremeno (ne treba ih mijeati s
konstrukcijama koje imaju vezne grede izmeu elemenata temeljenja iz
drugih razloga, npr. seizmika)
- temeljni rotilji, nose zidove i stupove istovremeno (ne treba ih mijeati s
konstrukcijama koje imaju vezne grede izmeu elemenata temeljenja iz
drugih razloga, npr. seizmika)
- temeljne ploe, rasprostiru optereenje od zidova i stupova graevine na
veliku povrinu te smanjuju njegov intenzitet
- temeljni nosai, predstavljaju neprekinute temelje, tokasto optereene
stupovima graevine koju nose ili su podloga kolosjecima raznih inskih
vozila (kranske staze, kada nosai lee na tlu) kada su optereeni pokretnim
optereenjem
Podjelaplitkihtemeljapokrutosti
krutiplitkitemelji(samci,trake,ponekadrotiljiiploe)
savitljiviplitkitemelji(temeljninosai,rotilji,ploe)
TEMELJENJENAPOBOLJANOMTLU
Premadananjemstanjutehnologijetosu:
zamjenamaterijalasailibezupotrebegeotekstila;
dinamikozbijanjetlaspovrine;
dubinskovibriranjetla;
ubrzavanjeprocesakonsolidacijauspravnimdrenovima;
poveanjegustoetlaugradnjomljunanihpilota;
poboljanjesvojstavatlaugradnjomljunanihpilotauzvibriranje;
poboljanjesvojstavatlamlazniminjektiranjem;
poboljanjesvojstavatlasustavommikropilota
Ovdjespadajunajrazliitijizahvatizapoboljanjepodtemeljnogtlausmislunjegovih
svojstavaprvenstvenostiljivosti,anaravnoinosivosti.
DUBOKOTEMELJENJE
svako ono temeljenje pri kojem se optereenje na tlo osim preko dodirnog
pritiska temeljne plohe na tlo, prenosi i trenjem po platu tijela ugraenog u tlo
ispod najnie kote graevine koju temelj nosi - iznimku ine jedino piloti koji
optereenje predaju izravno na vrstu stijensku podlogu.
Duboko temeljenje primjenjuje se kod sloenijih graevinskih zahvata, kada
temeljno tlo, na dohvatljivoj dubini koja odgovara plitkom ili produbljenom
temeljenju, nema svojstva koje mogu zadovoljiti traenu kakvou s obzirom
na dozvoljena slijeganja i /ili dozvoljenu nosivost
Podjeladubokihtemelja
Osnovnioblicidubokihtemeljamoguseprikazatikakoslijedi:
dubokimasivnitemelji;pojedinanitemeljivelikihtlocrtnihdimenzija(kesoni,
bunari i sanduci), graevine koje s temeljem ine jedinstvenu cjelinu, kao na
primjer priobalne graevine
DUBOKOTEMELJENJE
duboki masivni temelji prelazni tip ka pilotima, izvedeni metodom
mlaznog injektiranja - metoda omoguava izvedbu ojaanog masivnog bloka
ispod povrine koju je potrebno temeljiti, nosivost ovakvog bloka rauna se
kao nosivost dubokog masivnog temelja koji nosi na trenje i na dodirnu plohu
temelj-tlo. Ako su stupnjaci dovoljno daleko pretvaraju se u grupu pilota ili u
niz pojedinanih pilota
DUBOKOTEMELJENJE
piloti ili ralanjeni duboki temelji - mogu optereenje prenositi po principu
jedan pilot jedan stup (pilon) ili mogu biti s naglavnom konstrukcijom spojeni u
grupe koje prenose optereenje s graevine preko naglavne konstrukcije na
pilote pa u tlo
DUBOKOTEMELJENJE
Dubokitemeljimoguseizvestiodpanelatehnologijomdijafragmiilimixedinplace
(MIP)tehnologijom
HIBRIDNOTEMELJENJE
Hibridnotemeljenjenastajekadaploa
temeljenanapilotimaneleiiskljuivo
naglavamapilotave preostalom
povrinomleiioslanjasenatlo.
Javljasekodtemeljenjanebodera.
ODABIRNAINAIDUBINETEMELJENJA
Minimalna dubina temeljenja odreena je propisima -uvjet da temeljna ploha
bude ispod dubine smrzavanja - za Hrvatsku je to 0,8 m ispod povrine terena.
ODABIRPREMAZAHTJEVIMAGRAEVINE
KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI
1.)KARAKTERISTIKETEMELJNOGTLA
KRUTOSTIDEBLJINAPOJEDINIHSLOJEVATLAISPODGRAEVINE
HOMOGENOSTTEMELJNOGTLA
NIVOPODZEMNEVODE(UZGON)
2.)OPTEREENJEGRAEVINEIKONCENTRACIJA
OPTEREENJANAGRAEVINI
3.)TIPKONSTRUKCIJE
RAVNOMJERNOILINERAVNOMJERNOOPTEREENJENATEMELJNOTLO
TORNJEVIILIGRAEVINEVELIKETLOCRTNEPOVRINEIMALEVISINE
KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI
PLITKOTEMELJENJE
primjenjujesekodhomogenogtladostatnenosivosti
TRAKASTITEMELJI
kodlinijskogoptereenjatla
TEMELJISAMCI
kodkoncentriranogoptereenjatla
TEMELJNAPLOAISPODITAVOGTLOCRTAGRAEVINE
kodzgradasaujednaenimkoncentriranimsilamanamjestu
oslanjanastupova
kodvelikoguzgona
TEMELJNAPLOAPODEBLJANANAPOJEDINIMDIJELOVIMA
kodzgradasaLOKALNOVELIKIMkoncentriranimsilamana
mjestuoslanjanastupovai/iliVELIKIMLINIJSKIMSILAMAna
mjestuoslanjanjapojedinihzidova
KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI
TEMELJISAMCI
Prviizborpritemeljenjustupovazbogjednostavnostiimalihtrokovaizvedbe
Primjenatemeljasamacakodmalihzgrada
a)Svakistuppreuzimaoptereenjesacca25m2tlocrtnepovrinezgrade
b)Optereenjesvakeetaeiznosicca10kN/m2
c)Temeljiprekrivajumanjeod50%tloctnepovrinezgrade
d)Kontaktnonaprezanjenatloiznosi100do300kPa
Temeljisamciseneprimjenjujukodtemeljenjanamekimglinamaipijesku
nosivostimanjeod100kPa
Temeljisamcisemogukoristitisamoakoublizininemadrugihtemeljaililoijegtla
unutaranvelopenaprezanjakojuuzrokujepromatranitemelj
Diferencijalnaslijeganjaizmeususjednihtemeljasamacamoguseeliminirati
povezivanjemtemeljasamacaarmiranobetonskimgredama
Povezivanjegredamapoveavastabilnostkonstrukcijenaheterogenimtlima
KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI
TEMELJNEPLOE
Primjenatemeljnihploa,anetemeljasamaca
a)Temeljisamciprekrivajuvieod50%tloctnepovrinezgrade
b)Zgradaimanekolikopodzemnihetaaispodrazinepodzemnevode
c)Temeljnotloimanekolikopodrujasavrloloimtlomtejepotrebnoizvesti
kompenzacijuimesesmanjujunaprezanjanatlo
Temeljneploeseizvodekodzgradasa8ilivieetaaikadajenosivosttlamanja
od150kPa
Rijetkoseizvodekodzgradaniihod7katovajersuskupikaoidubokitemelji
Kodpijesakanosivosticca75kPamoguejeslomtemeljneploeuslijedsavijanja
ili
diferencijalnihslijeganja
KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI
DOKAZNOSIVOSTITEMELJNEPLOEISPODZGRADE
Nijepotrebnodokazivatislomtla,klizanjeiprevrtanjegraevine
Debljinaploeodreujeseizstatikogprorauna UPRAVILUJEMJERODAVAN
PROBOJTEMELJNEPLOE
KodBIJELEKADE mjerodavanjestatikiproraunpremaUPORABLJIVOSTI
(vodonepropusnost+irinapukotina)
UZGON ponekadseizvodidebljatemeljnaploakakobiseosiguraladovoljna
sigurnostprotivisplivavanjagraevine
Omoguujeujednaavanjeslijeganja
UPRAVILUBOLJERJEENJEODTEMELJASAMACAILITRAKASTIHTEMELJA(ali
zahtjevaveiutroakmaterijala)
KRITERIJIODABIRATEMELJENJAUVISOKOGRADNJI
KRITERIJZATEMELJNUPLOUSALOKALNIMOJAANJEM
Ujednaavanjenaprezanjanatlokodvelikihkoncentriranihililinijskihsila
Ojaanjesemoraimatidovoljnovelikutlocrtnupovrinukakobisepostiglo
izjednaavanjenaprezanjaideformacija
Debljinaploeizvanpodrujaojaanjaodreujesepokriterijunosivostina
pritisaktlaiuzgon
UPRAVILUBOLJERJEENJEODTEMELJASAMACAILITRAKASTIHTEMELJA
PREDNOSTIINEDOSTACIPLITKOGTEMELJENJA
PREDNOST:
Ekonominotemeljenjekodtladostatnenosivosti
NEDOSTATAK:
Upravilupostojeznatnadiferencijalnaslijeganjakodtemeljenjanatrakastim
temeljimaitemeljimasamcima UNOSESEPRISILNEDEFORMACIJEU
KONSTRUKCIJU primjenatemeljnihploailidrugaijetemeljenje
TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
STATIKIDOKAZNOSIVOSTIIUPORABLJIVOSTIPLITKOG
TEMELJA
DOKAZNAPREZANJANATLO
DOKAZEKSCENTRINOSTIOPTEREENJANATEMELJ
DOKAZNAKLIZANJEIPREVRTANJETEMELJA
DOKAZNASLOMTLA(kaoalternativadokazunaprezanjanatlo)
DIMENZIONIRANJETEMELJA(Graninostanjenosivostiiuporabljivosti)
TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DOKAZEKSCENTRINOSTIOPTEREENJA
Potrebnojedokazatidazaosnovnaoptereenjaserezultantnasilanalaziu1.
jezgripoprenogpresjekatemelja
Zaostalaoptereenjarezultantnasilasemoranalazitiu2.jezgripoprenog
presjeka
Mx momentsavijanjaokoosix
My momentsavijanjaokoosiy
V vertikalnasilanatemelj
TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DOKAZEKSCENTRINOSTIOPTEREENJA
Potrebnojedokazatidazaosnovnaoptereenjaserezultantnasilanalaziu1.
jezgripoprenogpresjekatemelja CIJELAPOVRINATEMELJAJEUTLAKU,NEMA
ODIZANJATEMELJAODTLA
Zaostalaoptereenjadoputaseodizanje
temelja,aliserezultantamoranalaziti
udrugojjezgripoprenogpresjeka
TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DOKAZNAPREZANJANATLO
Naprezanjanatlomorajubitimanjailijednakamaksimalnodoputenomnaprezanju
JEDNOOSNOSAVIJANJE:ex =0iliey =0
TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DOKAZNAPREZANJANATLO
Naprezanjanatlomorajubitimanjailijednakamaksimalnodoputenomnaprezanju
DVOOSNOSAVIJANJE:
c)itavpresjekjeuTLAKU
d)presjeksedijelomodieodtla
IztablicapremaHlsdnkeru
TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DIMENZIONIRANJETEMELJA
PRIMJER:TEMELJOPTEREENVERTIKALNOMCENTRINOMSILOM
PRITISAKNATLO:
ps =N/A
PROVODISEDOKAZNASAVIJANJE,
POSMIKIPROBOJUPRESJEKU
UDALJENOM(c+h)/2OD
VERTIKALNEOSISTUPAZASILUQR
ZAEKSCENTRINOOPTEREENJE
POTREBNOODREDITIVERTIKALNU
SILUQR INTEGRACIJOM
NAPREZANJAPOPOVRINI
TEMELJA
TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DIMENZIONIRANJETEMELJA
PRIMJER:TEMELJOPTEREENVERTIKALNOMCENTRINOMSILOM
ARMIRANJETEMELJA:
TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DIMENZIONIRANJETEMELJA
PROBOJTEMELJNEPLOE najeemjerodavanpridimenzioniranjutemeljasamaca
TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DIMENZIONIRANJETEMELJA
PROBOJTEMELJNEPLOE ARMIRANJEPOVIJENIMIPKAMA
TEMELJENJEUVISOKOGRADNJI
DIMENZIONIRANJETEMELJA
PROBOJTEMELJNEPLOE ARMIRANJESPONAMA
TRAKASTITEMELJI
Trakastitemeljiseizvodeispodzidovailiispodnizastupova
TemeljiimajuoblikobrnutogTpresjeka
Upoprenomsmjerutemeljimakonzolneistakekojeseproraunavajunareaktivnooptereenje
Debljinaploenakrajuiznosibarem20cm.
Zamalekonzolneistaketemeljazadravasekonstantnadebljinaploe.
Uuzdunomsmjerutrakastitemeljnosikaokontinuiraninosa nasavijanjepoddjelovanjem
koncentriranihsilaodstupovaiodraspodijeljenihreaktivnihnaponanatemeljnojplohi.
Visinarebra izuvjetaosiguranjadovoljnekrutostitrakastogtemelja
Krutostnasavijanjetrakastogtemeljaicijelekonstrukcijenad temeljem:
morabititakvadanenastanekoncentracijanaponapodstupovima
nejednolikoslijeganjemorabitimanjeod1/1000razmakastupova
TRAKASTITEMELJI
PRORAUNSKIMODEL
Proraunskimodel gredanaelastinopopustljivimosloncima
Horizontalnopridranjepotrebnozbogstabilnostinumerikogprorauna
Winklerovmodeltemeljnogtla nizdiskretnihoprugaodgovarajuekrutosti
TRAKASTITEMELJI
ARMIRANJETRAKASTOGTEMELJAISPOD2STUPA
TRAKASTITEMELJI
ARMIRANJETRAKASTOGTEMELJAISPODVIESTUPOVA SREDNJEPOLJE
Donjauzdunaarmaturarasporeujesepocijelojirinitemeljapriemuse2/3armature
rasporeujeuirinirebara
AkojeproraunskapoprenasilaVSd veaodotpornostineraspucalogbetonskogpresjekaVRd1
proraunavaarmaturazapreuzimanjeglavnihvlanihnapona koseipkeilispone
TRAKASTITEMELJI
ARMIRANJE
TRAKASTOGTEMELJA
TEMELJNEPLOE
Temeljneploeispodzgradamogubiti:
a)PUNE,
b)REBRASTE
c)UPLJE
Izbortipatemeljneploeovisio:
konstrukcijskojshemigraevine
veliiniirasporeduoptereenjau
tlocrtu
nosivostiideformabilnostitla
PUNAPLOA najjednostavnijioblikgledeizvedbe,alijeveiutroakmaterijala
Debljinaploe1/6razmakastupova
REBRASTATEMELJNAPLOA zaveeoptereenjeiveerazmakestupova
Rebraseprojektirajupoosimastupova
UPLJISANDUASTITEMELJI imajunajveukrutost,alizahtijevajuvelikiutroak
materijalaikompliciranisuzaizvedbu
TEMELJNEPLOE
PRORAUNSKIMODEL
Povrinskinosa
Ilidijeljenjemu
trakeparalelne
uzdunimi
poprenimosima
stupova
aproksimira
tapnimsustavom
TEMELJNEPLOE
NAGLAVNICAPILOTA
PRORAUNSKIMODELNAGLAVNICE
Ploepilotaseizvodedebelekakobisesileizstupapododgovarajuimkutomrasporedileupilote
Pritomdolazidoskretanjavertikalnesiletesepojavljujuhorizontalnesilekojesepreuzimaju
armaturomudonjojzoniploe
NAGLAVNICAPILOTA
ARMATURAPILOTA
NAGLAVNICAPILOTA
ARMATURAPILOTA
NAGLAVNICAPILOTA
ARMATURAPILOTA
DUBOKO TEMELJENJE VIJADUKTA MIRNA
STATIKI PRORAUN
DONJI USTROJ
Sprezanje pilota i naglavne
ploe
STATIKI PRORAUN
Armatura naglavne ploe
OBNOVA STUPA S6 MOSTA JASENOVAC
OBNOVA STUPA S6
POTPORNE
KONSTRUKCIJE
- izvedba
proraun
armiranje
Sadraj:
1. Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova
2. Dreniranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
3.DimenzioniranjeiarmiranjeABpotpornihzidova
4. Pravilaarmiranjageotehnikedijafragme
1. Oblikovanjearmiranobetonskih
potpornihzidova
1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Armiranobetonskepotpornezidovemoemopodijelitiu3osnovnekategorije:
1.Konzolni armiranobetonskizidovi
2.Konzolni armiranobetonskizidovisakontraforama
3.Masivniarmiranobetonskizidovi
1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova
a)Masivnizid
b)Konzolni zidsaistakom
c)Konzolni zidsakontraforom
1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Preporueneizmjeremasivnogikonzolnog potpornogzida
Donjaplohatemeljapotpornihzidovamorasenalazitiispodgranicesmrzavanja
irinatemeljnestopeovisiokorisnomoptereenjunatluizazida
1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Upravilujejednostavnogizradepotpornogzidaobrnutoproporcionalnapovoljnosti
statikogsustava.
Masivnigravitacijskizidovikoristesedovisineod3do4m.
Izvodeseupraviluin situ.
Konzolni zidovi racionalnisudovisineod6do7m.
Izvodesein situ iliodpredgotovljenih montanihelemenata.
Zidovisakontraforama racionalnizavisinepreko7m.
1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Zidoviodpredgotovljenihelemenata:
Konzolnipotpornizidovibezkontraforaseupravilusastojeodprizmatinihmontanih
elemenatakojiineitavpresjekpotpornogzida.
Elementisuduljnekojaomoguavatransportijednostavnumontau.
Elementiseslaujedanporeddrugog.
Viizidovisutei upravilusediozidadobetonira.
1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Zidoviodpredgotovljenihelemenata:
Upraviluseizvodekodmanjihvisinazbogtrokovatransportaimontae.
A) Zidsesastojioddvapredgotovljenadijelasaarmaturomuoblikukukekojaviriizobadijela.
Nalicumjestabetonirasespojumetanjemuzdunearmaturekrozpetlju.
B) Zidjepredgotovljen, adiotemeljaseizvodinalicumjesta.
C) Zidsesastojiodpredgotovljenogtemeljasautoromukojiseumeepanelzida.
1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Zidoviodpredgotovljenihelemenatasakontraforama:
Upraviluserijetkoizraujupredgotovljenizidovisapunimkontraforama.
Jednostavnijejeizvoditizategekojesmanjujuteinuiutroakmaterijala.
1.Oblikovanjearmiranobetonskihpotpornihzidova
PLOASTIPOTPORNIZIDOVI:
Ploastepotpornezidoveupraviluformirajujakistupovipostavljeninaodreenomrazmaku
izmeukojihsenalazeploeililjuskekonveksnepremanasipukojeseoslanjajunastupove.
Zidprenosioptereenjesamouhorizontalnomsmjeruizmeustupovajernepostojetemelji.
Sporastomdubine,rasteipritisaknasipanazid stogasedebljinazidanihelemenatapoveava
premadolje.
Idimenzijestupovapoveavajusepremadoljezbogporastamomenatasavijanjaprema dnu
stupova.
2.Dreniranjearmiranobetonskih
potpornihzidova
2.Dreniranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Montanizidovisuupraviluvodopropusnitenisupotrebneposebnemjerezatiteod
nakupljanjavodeizazidova.
Monolitnizidovi potrebnojesprijeitinakupljanjevodeizazidakakobisesprijeio
hidrostatskitlaknazid.
Potrebnojeugraditiprocjednice(barbakane)uzid betonskeiliplastinecijevi 100mmna
svakih2mduljinezida(premaOpimtehnikimuvjetimazaradovenacestama,Knjiga2).
2.Dreniranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Nasipodpijeskaililjunkaizazidajepropustan dostatnisuotvorinadnu zidana
razmakuod2m.
Prelijevanjevodeprekozidasprjeavaserigolomnavrhuzida.
2.Dreniranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Kodnasipaodnepropusnogglinovitogmaterijala,naotkopanojkosinisepostavljadrenani
sloj.
3.Dimenzioniranjeiarmiranje
armiranobetonskih
potpornihzidova
DimenzioniranjeABzidovauHrvatskojprovodiseprema sljedeimnormama:
1. HRNEN199111:2008
Eurokod1 Djelovanjanakonstrukcije Dio11:Opadjelovanja Prostorneteine,
vlastitateinaiuporabnaoptereenjazazgrade(EN199111:2002)
2. HRNEN199211:2008
Eurokod2 Projektiranjebetonskihkonstrukcija Dio11:Opapravilaipravilazazgrade
(EN199211:2004+AC:2008)
3. HRNEN19971:2008
Eurokod7 Geotehnikoprojektiranje 1.dio:Opapravila(EN19971:2004)
4. HRNEN19972:2008
Eurokod7 Geotehnikoprojektiranje 2.dio:Istraivanjeiispitivanjetemeljnogatla
(EN19972:2007)
5.HRNEN19981:2008
Eurokod8 Projektiranjekonstrukcijaotpornihnapotres 1.dio:Opapravila,potresna
djelovanjaipravilazazgrade(EN19981:2004)
6. HRNEN19985:2008
Eurokod8 Projektiranjekonstrukcijaotpornihnapotres 5.dio:Temelji,potporne
konstrukcijeigeotehnikapitanja(EN19985:2004)
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
PotpornezidovepremaEN19971trebadimenzioniratina:
Klizanje
Prevrtanje
Globalnustabilnost
Slomtla
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
PremaEN19921dimenzionirasearmiranibeton:
Djelovanjanapotpornizid:
1.Vlastitateinazida
2.Teinatlakojasenalazinatemeljukodkonzolnihzidova
3.Horizontalnipritisaktla OBAVEZNOSERAUNASAMIRNIMPRITISKOMk
0
=1 sin
Nesmijedoidoslomakonstrukcij prijenegosepojavipomicanje,ilizakretanjezidatj.
pojavise aktivantlakzbogpomicanjazida
4.Hidrostatskipritisakvodeizazidaseneuzimauobzirjerjeizvedenadrenaaiprocjednice.
5.Korisnooptereenjanavrhuzidaitluizazida
Horizontalanpritisakodvertikalnogoptereenjaodreujesekoristeimirnipritisaktla.
6.Potresnodjelovanje
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Graninostanjenosivostiiuporabljivosti:
Betonskielementidimenzionirajusenagraninostanjenosivostisapripadnimfaktorima
sigurnostinadjelovanjaimaterijale.
Graninostanjeuporabljivostiarmiranobetonskihelemenatazahtjevada irinapukotinaza
nazovistalnukombinacijuoptereenjabudemanjaod0,30mm.
estojegraninostanjeuporabljivostimjerodavnozadimenzioniranjejersustalna
djelovanjadominantnooptereenje(vlastitateinaihorizontalanpritisaktlaizazida).
Zidsedimenzionirakaokonzolaupetanadnu(naspojusatemeljem).
Prednjidiotemeljadozidadimenzionirasekaokonzolakojajeupetanaspojusazidom
optereenalinijskimkontinuiranimoptereenjemnadodirusatlom.
Optereenjesedobivaintegracijomnaprezanjanatlo.
Stranjidiotemeljaizazidasedimenzionirakaokonzolaupetanaspojusazidomoptereena
vlastitomteinom,tlomkojesenalazinanjoj,korisnimoptereenjemnapovrinitlakoje
djelujenanju,priemuseodbijapritisaktlasdonjestranekojesepojavljujekao reakcijana
djelovanja.
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
DimenzioniranjeABzida:
Zidsedimenzionirakaokonzolaoptereena
horizontalnimpritiscimatla+
pripadnovertikalnooptereenje.
Raunskimodeljegredairine1mjerseoptereenje
prenosisavijanjemuvertikalnojravnini
Silezadimenzioniranjebetona OBAVEZNOSA
koeficijentomMIRNOGPRITISKATLA.
Duljinakonzole odvrhazidadospojasatemeljem
DjelujerezultantnasilaE1.
Klizanjeiprevrtanjeseraunajusaukupnomsilom
(zbrojE1+E2)priemusedjelovanjaodreujusa
koeficijentomaktivnogpritiskatlaakojeziddeformabilan
premaEN19971.
Horizontalnaarmaturajekonstruktivna odabirese
premapravilimaarmiranjadebelihABzidova.
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
DimenzioniranjeABtemelja:
TEMELJISPREDZIDA:
1.Odreivanjenaprezanjanatlouzuporabu
MIRNOG PRITISKA TLA
2.Konzolairine1mupetauzidje
optereenasareakcijomtla
TEMELJIZAZIDA:
Natemeljdjelujevertikalnooptereenje
a) Teinatla
b) Korisnooptereenjenatlu
c) Odbijasesilareakcijeodtla
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Horizontalnaarmaturaupotpornimzidovima:
Zidoviseizvodeukampadamaduljinedo12m(duljinaarmature).
Potpornezidovejepotrebnovertikalnodilatirati sprjeavasepucanjezidovauslijedskupljanja
betona(duljinakampademax.12m).
Kodkonzolnihzidovabezkontraforahorizontalnaarmaturaseugraujepremaskicina
sljedeemslideu.
Horizontalnaarmaturasluizaspreavanjenastankapukotinajertemeljnedozvoljava
slobodnodeformiranjezidanaspojusatemeljem.
Kodelemenatavelikedebljine,horizontalnomarmaturomsesprjeavainastanakpukotina
uslijedhlaenjamladogbetona.
Masivnibetonirazvijajuvelikutemperaturu,povrinasebrehladitenastajupovrinske
pukotine potrebnoprovestiposebanproraun.
Preporuka:Knjigaautora:G.Meyer/R.Meyer
RissbreitenbegrenzungnachDIN10451(2008)frdickeBauteile
sadridijagramezaodabirarmaturekojasprjeavapucanjemladogbetonadebelihploai
zidova
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Horizontalnaarmatura
upotpornim
zidovima:
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Armaturau
potpornom
zidu:
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Armaturau
potpornomzidu:
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Armaturauzvertikalnudilatacijuzida brtva:
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Zidovisakontraforama:
Tlocrt
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Zidovisakontraforama:
Njihovomprimjenomsmanjuju sedimenzijezida,koliinapotrebnearmature,naprezanjai
deformacijeubetonupotpornogzida.
Rebrazaojaanjedebljine50do70cmpostavljajusenarazmaku3do5m.
Njihovoblikseprilagoavadimenzijamatemelja.
Vrhrebraje50do70cmispodniveleteprometnice,takodanezadireukolovoznukonstrukciju
(kodzidovakojipodupirutrupceste).
Zidovisarebrimasaprednjestraneprimjenjujusekodzidovamanjihvisinakadajepotrebna
ravnaplohastranjestranezidapriemujeproirentemeljsaprednjestranezidakakobise
moglapreuzetisvadjelovanja.
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Zidovisakontraforama:
Dodavanjemkontraforaznatnosepoveavauinkovitost visokihkonzolnihpotpornihzidova.
Osnovna ideja aktiviranjenosivostizidauhorizontalnomsmjeruizmeukontrafora.
Razmak kontraforaupraviluiznosi0,50do0,75H(Hukupnavisinapotpornogzida).
Debljinakontrafora minimalno25cm.
Upravilusenalazeizazida prekrivenisutlom.
Ponekadsuispredzida,tojestatikipovoljnijejerseuslijedsavijanjazidaunjimapojavljuje
tlanasila,aliosnovninedostatakjezauzimanjeprostoraispredzida.
Zidovisakontraforamasesastojeodtemeljneploeizidovakojiseoslanjajunakontrafore.
Statikiseponaajukaoploeupetenatriruba postavljasepitanjestupnjaupetostikojiovisi
onainuarmiranja.
Dvodimenzionalnopreuzimanje optereenjauzidujenajracionalnijepromatratinaFEM
modelima.
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Zidovisakontraforama:
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Zidovisakontraforama:
Ugornjemdijeluzida,sileseprimarnoprenoseuhorizontalnomsmjeruizmeukontrafora:
zidsesavijakaoploaizmeukontrafora
vlananaprezanjasepojavljujunavanjskojplohizida.
Donjidiozidasedominantnosavijauvertikalnomsmjeru(premadijagramumomenatasavijanja
uvertikalnomsmjerudobivenomna3DFEMmodelu) vlananaprezanjasepojavljujunaplohi
zidaudodirusatlom(stranjaplohazida).
Maksimalnimomentisavijanjauvertikalnomsmjerupojavljujuseusredinizidaizmeu
kontrafora.
Pribliniproraunitekomoguobuhvatitisloeneponaanjesustava stogasuneophodni
detaljnijiFEMproraunikakosetonijeodredilaarmaturaipostavilauzodgovarajuuplohu
zida
Stupanjupetostiukontraforejemoguepoveatiizvoenjemvuta.
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Zidovisakontraforama:
Moguajeiizvedbaploezarelaksacijunaodreenojvisini,
alinijeuobiajenozbogproblemaizvedbe.
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Zidovisakontraforama armiranje:
Horizontalnaarmaturauzidu:
Najveahorizontalnaarmaturasenalaziizmeukontraforauzvanjskuplohuzidai
uzkontraforenaunutarnjojplohizida (zidseponaakaokontinuiranagredasaosloncimana
mjestukontrafora).
Vertikalnaarmaturauzidu:
Najveavertikalnaarmaturauzidusenalazinaspojuzidasatemeljem,uzunutarnjuplohuzida.
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Zidovisakontraforama armiranje:
Temeljnaploa:
Slino seponaaitemeljnaploa, kontinuiranisustavoslonjensamjestukontrafora,upetuzid.
Momentisavijanjautemeljnojploi:
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Zidovisakontraforama armiranje:
Temeljnaploa:
Potrebnaarmatura
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Zidovisakontraforama deformacije:
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
Zidovisakontraforama armiranje:
Kontrafore:
KontraforeseponaajukaoT gredapromjenjivevisinepoprenogpresjeka
Vlanuvertikalnuarmaturujepotrebnougradititodaljeodspojakontraforesazidomkaobi
postiglitoveikraksile.
3.Dimenzioniranjeiarmiranjearmiranobetonskihpotpornihzidova
4.Armiranjegeotehnikihdijafragmi
4.Armiranjegeotehnikihdijafragmi
Iskopsaelinomtrakomufugama:
4.Armiranjegeotehnikihdijafragmi
4.Armiranjegeotehnikihdijafragmi
Pravilazaarmiranjegeotehnikihdijafragmi:
4.Armiranjegeotehnikihdijafragmi
Pravilazaarmiranjegeotehnikihdijafragmi:
Ovisnookarakteristikamabetonatijekomugradnjedefiniranisurazmaciarmaturezatrajnei
privremenekonstrukcije.
Vrijednostie
1
ie
2
utablicisunavedenzabetonsamaksimalnimzrnomagregata 32 mm.
Zabetonsamaksimalnimzrnomagregata63mmvrijednostiutablicipotrebnojepomnoiti
safaktorom1,50.
4.Armiranjegeotehnikihdijafragmi
Pravilazaarmiranjegeotehnikihdijafragmi:
NormaHRNEN1538:2008 Izvedbaposebnihgeotehnikihradova Dijafragme(EN
1538:2000) sadridodatneuvijetezaarmiranjedijafragmi:
Jedanelementposvojojvisinimoeimatijedaniliviearmaturnihkoeva
Dnokoasemoranalazitibarem20cmiznaddnaiskopa
Minimalnipromjervertikalnearmatureiznosi12mm,priemuseuzsvakuvertikalnuplohu
nalazepovertikalne3ipkeu1mirinedijafragme
Horizontalnisvijetlirazmakizmeujednevertikalneipkeiligrupeipkimoraiznositibarem
10cm,namjestuprekolopailijakoarmiranihelemenatasemoesmanjitina8cmakose
pritomkoristibetonsamaksimalnimzrnomagregatado20mm
Vertikalnirazmakizmeuhorizontalnearmaturemoraiznositibarem15cm,preporuka20cm
SvijetlirazmakizmeudvaarmaturnakoaujednomABelementumoraiznositi20cm
Svijetlirazmakizmeurubaarmaturnogkoaifugeelementamoraiznositibarem10cm.
4.Armiranjegeotehnikihdijafragmi
Pravilazaarmiranjegeotehnikihdijafragmi:
NormaHRNEN1538:2008 Izvedbaposebnihgeotehnikihradova Dijafragme(EN
1538:2000) sadridodatneuvijetezaarmiranjedijafragmi:
Udaljenostizmeuvanjskogrubaarmaturnogkoairubaiskopamorabitibarem7,5cm;
moguesmanjitina6cmkodprivremenihkonstrukcija.
Dozvoljenetolerancijezaarmaturnekoeve:
irinakoausmjerupoprenonasmjerpruanjadijafragme: 10mm
Duljinapreklopa,sidrenja,itd : 70mm
Visinakoa: 50mm
Horizontalnairinaarmaturnogkoausmjerudijafragme: 70mm