Sie sind auf Seite 1von 1

I

-Ñ-Ø√-úø’

-Ç-C¢√®Ωç 2 --ÅéÓd-•®Ω’ 2005

Ram:

Hi

Shyam

and

Prem,

well

met

(éπ©’Ææ’-éÓ-´-úøç ¨¡Ÿ¶µºç). You are talking

about

the

college

day

perhaps.

(O’®Ω’ College Day †’ í∫’-Jç-* ´÷ö«x- úø’-ûª’-†o-ô’d-Ø√o®Ω’?- well met = éπ©’-Ææ’-éÓ- ´-úøç ´’ç*-ü¿-®·çC. conversation ™ practise îËߪ’çúÕ)

Shyam: Yea, about the item we want to present.

(Å´¤†’. Ç®ÓV ¢Ë’ç v°æü¿-Jzç-îª-¶ßË’ Å稡ç í∫’Jç*)

Ram:

And what's that going to be? (àç

v°æü¿-Jzç-îª-¶-ûª’-Ø√o®Ω’?)

 

Prem:

We are yet to take a decision about

it. (ü∆E í∫’-Jç-* Éçé¬ E®Ωgߪ’ç BÆæ’éÓ- ¢√Lq ÖçC)

Ram: OK. O, that reminds me. There will be a talk on 'Decision Making' by Prof. Nischai tomorrow at 6 at col- lege. Are you coming? (Ç, Ø√èπ◊ í∫’®Ìh-

*açC. – reminds me = í∫’®Ìh*a ´÷ö«x- úË-ô°æ¤p-úø’ -Åç-ô’ç-ö«ç-éπü∆ – 'ņoô’d í∫’®Ìh- *açC—, ÅE – ü∆E-éÀC English. O’ con- versation ™ ¢√úøçúÕ. Í®°æ¤ ÇJç-öÀéÀ 'E®Ωg- ߪ’-véπ´’ç— Å稡ç í∫’-Jç-* Prof. E¨¡a-ß˝’- ´÷ö«x-úø-¶-ûª’--Ø√o®Ω’ college ™. --O’®Ω’- ´Ææ’h-Ø√o®√?)

Shyam and

Prem:

Oh, sure. No missing it. Prof. Nischai is very good at giving such talks. We will certainly

make it. (ÅüÁ™« miss Å´¤û√ç. Åô’-´çöÀ N≠æ-ߪ’ç-O’ü¿ î√™« ¶«í¬ ´÷ö«x-úøû√úø’)

Ram:

Just as our Principal is good at pick-

ing such experts. (Å™«çöÀ E°æ¤-ù’-©†’ áç°œéπ îËߪ’--úøç™ ´’† Principal -™«í∫)

Shyam: That's true.

Prem:

You are right.

°j Ææ綵«-≠æ-ù™ prepositions– about, on, at

í∫´’-Eç-î√®Ω’ éπü∆. ´’†™ î√-™«´’ç-CéÀ ûÁ©’Ææ’,

about Åçõ‰ í∫’Jç* ÅE. About the book = Ç

°æ¤Ææh-é¬Eo í∫’Jç*.

a) ¢Ë’ç E†o Åûª-úÕ í∫’-Jç-* paper ™ îªC¢√ç

We read about him in the paper.

 

b) ¢√∞¡Ÿx ¢√-∞¡x school days í∫’Jç* ´÷ö«x-úø’ -èπ◊-Ø√o®Ω’

They talked about their school days.

 

c)

ü∆E í∫’-J-ç-* Ø√Íéç í∫’®Ω’h-™‰ü¿’

I do not remember any thing about it.

on: éÌçîÁç °ü¿l, ´·êu N≠æ-ߪ÷-©†’ í∫’-J-ç-* ÅØË--ô°æ¤p-úø’ on ¢√úøû√ç.

He is going to talk on decision making

E®Ωgߪ’ v°ævéÀߪ’ í∫’-J-ç-*.

 

a) ´’† v°æñ«-≤ƒy--´÷u-Eo í∫’-J-ç-* ®√Æœ† ¢√uÆæç ÅC

It is essay on our democracy.

 

b) È®jûª’© Çûªt-£æ«-ûªu-© í∫’-J-ç-* E¢Ë-Céπ ÅC

It is a report on farmers suicides.

E¢Ë-Céπ ÅC It is a report on farmers suicides. -v°æ-¨¡o: Direct †’ç-* Indirect speech

-v°æ-¨¡o: Direct †’ç-* Indirect speech ™éÀ ´÷Í®a- ô°æ¤púø Interoggative sentence --©--™ if

™‰ü∆ whether ´Ææ’hçC. é¬E if á°æ¤púø’ ¢√ú≈L? whether á°æ¤púø’ ¢√ú≈-™ ûÁL-ߪ’

--ñ-ߪ-í-©®. Synthesis of sentences (so- that/ neither nor, not only but also) Ö°æ-

ßÁ÷-Tç-îË °æ-ü¿l¥-ûª’-©’ -N-´-Jç-îª-í∫-©®Ω’. – ᙸ.-ü¿’-®√_-v°æ-≤ƒü˛, Nï-ߪ’-¢√úø

-ï-¢√-•’: Direct †’ç* Indirect speech ™éÀ ´÷Ja--°æ¤púø, (Interrogative sentences

™) if Å®·Ø√, whether Å®·Ø√ äéπõ‰. í∫’-Jç-*

Synthesis

of

sentences

N´-J≤ƒhç.

Synthesis of sentences N´-J≤ƒhç. Sushma: Doesn't matter. (ÉD O’ conversa- tions

Sushma: Doesn't matter. (ÉD O’ conversa-

tions ™

¢√úø’-ûª÷ç-úøçúÕ-) I am at

leisure. (at leisure – ë«-S; pronun- ciation: -™„ï. ï – measure ™ ™«í¬, pleasure ™ ™«í¬). What do you want? Sumana: You are good at English, Please explain this lesson. Sushma: I am good at English, but I am not so good at explaining.

at: 'at' Ö°æ-ßÁ÷-í¬--©’ -Éç-ûªèπ◊ ´·çü¿’ î√™« ûÁ©’-Ææ’- èπ◊-Ø√oç-í∫ü∆. É°æ¤p-úÕC îª÷ü∆lç.

Sekhar:

How

good are you at Telugu?

(O’èπ◊ ûÁ©’í∫’ áçûª -¶«í¬ ´îª’a?)

Sanjeev: Just give me some time. I will be as good at it as you are. (Ø√é¬\Ææh

time É´¤y. ؈’ èπÿú≈ F Åçûª ¶«í¬ ´÷ö«x-úø-û√†’)

Sekhar: I am poor at Hindi (Ø√èπ◊ £œ«çC ®√ü¿’) Sanjeev: I am quick at picking up languages

(¶µ«≠æ-©’ Ø√èπ◊ ûªy®Ωí¬ ´≤ƒh®·) ´’†ç ¢Á·ü¿--öÀ Ææ綵«-≠æ-ù™ îª÷¨»ç-éπü∆.

a) He is good at giving such talks.

b) Our Principal is good at picking such experts.

good at – àüÁjØ√ äéπ N≠æߪ’ç ¶«í¬ ûÁL-ߪ’-úøç.

Poor at Maths – Maths ®√ü¿’. Quick at understanding

ûªy®Ωí¬ Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ-í∫--©í∫-úøç. É™«çöÀ îÓôxçû√ Ç í∫’ù«©’, Ωu© ûª®√yûª 'at' ¢√úøû√ç.

a) Åûª-úø’ °æ†’-©’-îËÊÆ N≠æ-ߪ’ç™ ñ«°æuç îË≤ƒhúø’

He is slow at doing things.

the temple supervising some repairs.

(¢√úø’ í∫’úÕ-éÀ -¢Á-∞«}-úø’. Ñ ®ÓV ¨¡Ÿvéπ-¢√®Ωç éπü∆. v°æA ¨¡Ÿvéπ-¢√®Ωç ¢Á∞«húø’. ¢√∞¡x Engineer friend èπÿú≈ Åéπ\úË ÖØ√oúø’.)

Dad:

Your mother needs some medicines. Perhaps the shop is open now.

(Å´’tèπ◊ ´’çü¿’©’ 鬢√L. Shop ûÁJîË Öçô’ç-üË¢Á÷?)

Amar:

That shop is my friend’s. He opens shop quite early. I think it is open

talking about

-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù 54
-Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù -Ççí∫x-¶µ«-≠æ-ù
54

b) Åûª-úø’ Maths èπ◊ ÅÆæ©’ °æE-éÀ-®√úø’

He is hopeless at Maths.

c) Åûª--úÕéÀ grammar ®√ü¿’

He is bad at grammar.

Sumana: I am a little slow at under- standing things. Our teacher is fast. Many of my classmates are quick at learning.

Sushma: OK I'll try. Let us see how good I am at it. b) Pavan: What do you know about the movie? Prakash: What movie are you talking about? Pavan: The one showing at Navrang. (Showing – Çúø-úøç. The movie is now showing at the theatre. äéπ

M. SURESAN

M. SURESAN

ÆœE´÷ Çúø-úøç

'run' ÅE

èπÿú≈

¢√úø’

ûªy®Ωí¬-ØË B≤ƒhúø’. É°æ¤púø’ ûÁJîË Öçô’ç- ü¿-†’-èπ◊çö«)

°j Ææ綵«-≠æ-ù™ ´’†ç í∫´’-Eç-*çC– äÍé ´÷ô

'the' ¢√úø-úøç, ÉçéÓ

Ææçü¿-®Ωs¥ç™ 'the' ¢√úø-éπ-§Ú-´-úøç. Ñ °æJ-ÆœnA ´·êuçí¬ v°æüË-¨»© ´·çü¿’ ´Ææ’hçC. éÌEo v°æüË-¨»©’ v°æûËu-éπçí¬ éÌEo Ö°æ-ßÁ÷-í¬-©Íé

´·çü¿’, äéπ Ææçü¿-®Ωs¥ç™

now.

shop ´÷

friend C.

°æJ-N-ûªçí¬ Öçö«®·. School, college, institu-

tion ™«çöÀN Nü∆u-¶µ«u-≤ƒ-EéÀ, Nü∆u ¶üµ¿-†èπ◊

(learning and teaching) °æJ-N’ûªç, v°æûËuéπç. Å«Íí hospital, clinic, nursing home ™«çöÀN

¢Ájü¿uç §Òçü¿--ú≈EéÀ, ¢Ájü¿uç îËߪ’--ú≈-EéÀ v°æûËuéπç. Ééπ

(masjids)

temples,

churches,

mosques

™«çöÀN °æ‹ï-©èπÿ, Ç®√-üµ¿-†èπ◊, v§ƒ®Ωn-†-©èπ◊ v°æûËuéπ v°æüË-¨»©’. Ñ v°æüË-¨»©/ Ææn™«© v°æûËuéπ Ö°æ-ßÁ÷-í¬©’ v°æ≤ƒh-N-Ææ’h-†o-°æ¤púø’ 'the' ®√ü¿’.

I A

B

Students/

go to are at
go to
are at

school, college,

lecturers/

university etc.

professors

A éÀçü¿ îÁ°œp† ¢√∞¡xç-ü¿®Ω÷ B éÀçü¿ îÁ°œp† îÓôxèπ◊ ¢√öÀ v°æûËuéπ Ö°æ-ßÁ÷í∫ç éÓÆæç ¢Á∞«h®Ω’ 鬕öÀd,

school, college, etc ´·çü¿’ 'the' ®√ü¿’. N’í∫-û√-

¢√∞¡Ÿx, Åçõ‰ schools, colleges, etc Ö°æ-ßÁ÷-í∫çûÓ Ææç•ç-üµ¿ç-™‰E¢√∞¡Ÿx, go to/ are at the school/

college etc. A student goes to college/

their parents go

to the college. (to meet the principal, pay the fees, etc)

II ¶µºèπ◊h©’ (devotees), °æ‹ñ«-®Ω’©’ -v§ƒ®Ωn-† Ææ-n-™«-©èπ◊

-¢Á-¡-û®. They go to temple/ to church/ to mosque, etc.

Éçü∆-éπöÀ Ææ綵«-≠æ-ù™, the engineer is at the

temple to supervise some repairs -Å-Øoç.

(-Åéπ\úø Çߪ’† °æ‹ïéÓÆæç ¢Á-∞¡}-úøç ™‰ü¿’ éπü∆)

III Doctors, nurses, patients go to hospital.

O∞¡xç-ü¿-JéÀ hospital ûÓ °æE 鬕öÀd, hospital ´·çü¿’ 'the' ®√ü¿’. Éçü∆-éπöÀ Ææ綵«-≠æ-ù™ Amar's

father,

after

returning

from

the

hospital

ÅØ√oúø’ éπü∆. Åçõ‰ Çߪ’† Åéπ\-úÕéÀ patient í¬ØÓ, doctor í¬ØÓ ¢Á-∞¡}-úøç-™‰-ü¿’ ÅE éπü∆.

A patient is at hospital. Their friends and rel- atives go to the hospital to see.

-É™«Íí business persons -N-≠æ-ߪ’ç-™ open

shop, close shop, are at shop. Éûª-®Ω’-™„j-ûË go to the shop, are at the shop.

Karun:

What's your brother, Kesav?

(O’ brother àç îËÆæ’hç-ö«úø’ Íé-¨¡-¢˛?)

Keshav: He goes to college.

(Åçõ‰– Åûª-úø’ college student ņo-

´÷ô.

-Å-E ÉçéÓ Nüµ¿çí¬ îÁ°æp-úøç).

D-E-ØË

'He goes to college'

D - E - Ø Ë 'He goes to college' d) Ç¢Á’ §ƒô™ ´÷ Åç-ü¿-J™ Côd

d) Ç¢Á’ §ƒô™ ´÷ Åç-ü¿-J™ Côd

d) Ç¢Á’ §ƒô™ ´÷ Åç-ü¿-J™ Côd She is the best of all of us at singing.

She is the best of all of us at singing.

practise

the

following

aloud

in

English:

Sushma: Hi, Sumana, àçöÀ« ´îa´¤?

Sumana: †’¢Áyçûª busy í¬ ÖØ√o-N-°æ¤púø’? Sushma: °∂æ®√y-™‰ü¿’. -ë«S-í¬ØË ÖØ√o, àç 鬢√L îÁ°æ¤p? Sumana: Fèπ◊ English ¶«í¬-´îª’a éπü∆. Ñ les- son é¬Ææh explain -îË®·. Sushma: Ø√èπ◊ English ¶«í¬ØË -´-a. é¬-E Explain îËߪ’--úøç-™ ؈çûª íÌ°æp-é¬ü¿’. Sumana: Å®Ωnç îËÆæ’-éÓ--´-úøç-™ ؈’ é¬Ææh slow. ´÷ teacher î√-™« fast í¬ îÁ°æ¤hçC. ´÷ classmates î√-™«-´’çC ûªy®Ωí¬ ØË®Ω’a-éÓ-í∫-©®Ω’. Sushma: OK. ؈’ v°æߪ’-Ao≤ƒh. îª÷ü∆lç ØËØÁçûª ¶«í¬ îËߪ’-í∫-©ØÓ.

b) Pavan: Ç ´‚O í∫’-Jç-* FÍéç ûÁ©’Ææ’?

Prakash: à movie í∫’-Jç-* †’´yúø-í∫-úøç? Pavan: †´-®Ωç-í˚™ É°æ¤p-úø’ -Ç-úø’-ûª’†o movie í∫’Jç* Prakash: ÅC ®√ï-éÃ-ߪ÷-©™ ÅN-F-AE í∫’Jç* ņ’-èπ◊çö«. Pavan: Ç É°æ¤púø’ í∫’®Ìh-*açC. E†o paper ™ Ñ Å稻Eo í∫’-J-ç-* ØËØÓ Â°ü¿l ¢√uÆæç îªC¢√. Åçü¿’™ éÌEo lines Ñ *vû√Eo í∫’-J-ç-* èπÿú≈ -Ö-Ø√o®·. Prakash: ؈÷ îªC¢√ Ç ¢√uÆæç. ü∆E ®Ωîª-®·ûª Éô’-´çöÀ N¨Ïx-≠æ-ù™ î√-™« ûÁL-N-í∫-©- ¢√úø’. (N¨Ïx-≠æù – analysis) Pavan: ¢√u≤ƒ© N≠æ-ߪ÷-E-éÌÊÆh, Ç °ævAéπ cen-

¶«í¬ØË

Öçö«®·. Å®·ûË ÅFo ®√ï-éÃ-ߪ÷-©-†’- í∫’-Jç-îË Öçö«®·.

Answers Sushma: Hi Sumana, What brings you here? (ÉC conversational expres- sion. ÉC O’ conversation ™

Now

Åçö«ç. The movie ran for a hun- dred days) Prakash: I think it’s (it is) a movie about corruption in politics.

Pavan: Yes, that reminds me. I read an article in the paper on the same topic yesterday. (°ævA-éπ-©™, maga- zines ™ ¢√u≤ƒ-©†’ articles Åçö«®Ω’) There were some lines in it about this movie. Prakash: I read it too. The writer is very clever at this kind of analysis. Pavan: Talking about articles, (Næ-ߪ÷-E- éÌÊÆh talking about/ coming to) all the centre page articles in the paper are good. The trouble is, all of them are on politics.

Amar: Dad, I am starting for college. When will you be there?

(؈’ college éÀ ¢Á∞¡ŸhØ√o. O’È®-°æ¤p-úø’ç-ö«®Ω’ Åéπ\úø?)

Dad: You mean, at the college? (†’´y-†-úøç, college ™Ø√?) You know, mother is going to hospital. I am taking her there; after coming back from the hospital I will see you at the college.

(Å´’t hospital èπ◊ -¢Á-∞¡Ÿ-ûÓç-C éπü∆. ؈’ BÆæ’-Èé--∞¡Ÿ-ûª’Ø√o†’. Hospital †’ç* ´*a-† ûª®√yûª college èπ◊-´≤ƒh†’.) Where is Arun? (Å®Ω’ù˝ áéπ\úø?)

Amar: He has gone to temple. You know today is friday. Every friday he goes to temple. His engineer friend is at

tre

page

articles

ÅFo

¢√úøçúÕ)

Sumana: How busy are you now?