Sie sind auf Seite 1von 1

Premios Tour 2014

156 Equipos
1 800
2 400
3 350
4 300
5 250
6 200
7 180
8 150
9 120
10 100
11 50

1 Etapa- 40 SOPERO 1
2 Etapa- 40 AITORTXIN
3 Etapa- 40 SOPERO 2
4 Etapa- 40 SOPERO 2
5 Etapa- 40 MIKEL 2
6 Etapa- 40 LUPETZA PRO TEAM
7 Etapa- 40 JUDIS
8 Etapa- 40 JUDIS
9 Etapa- 40 JUDIS
10 Etapa- 40
11 Etapa- 40
12 Etapa- 40
13 Etapa- 40
14 Etapa- 40
15 Etapa- 40
16 Etapa- 40
17 Etapa- 40
18 Etapa- 40
19 Etapa- 40
20 Etapa- 40
21 Etapa- 40