Sie sind auf Seite 1von 6
6th Sunday of Easter
6th Sunday of Easter
6th Sunday of Easter Official Publication of the National Shrine of Our Lady of Candles, Jaro,

Official Publication of the National Shrine of Our Lady of Candles, Jaro, Iloilo City • Tel. Nos. 320-9505 & 329-1625 website: www.ourladyofcandlesnationalshrine.com email:jarocathedral@yahoo.com.ph

July 6-12, 2014

14th Sunday in Ordinary Time

6th Sunday of Easter Official Publication of the National Shrine of Our Lady of Candles, Jaro,

Vol. XXII No. 27

Come to Me and Rest
Come to Me and Rest
Come to Me and Rest

Come to Me and Rest

Come to Me and Rest
6th Sunday of Easter Official Publication of the National Shrine of Our Lady of Candles, Jaro,
Vic G. Aguisanda
Vic G. Aguisanda
6th Sunday of Easter Official Publication of the National Shrine of Our Lady of Candles, Jaro,
6th Sunday of Easter Official Publication of the National Shrine of Our Lady of Candles, Jaro,

XII Institute, upod man sang mga kaparian. Makapoy man matuod apang masinadyahon nga ginbuylogan sang tanan ang ulobrahon. Sang masunod nga adlaw, Hulyo 1, Martes, alas 8:30 sang aga ginbendisyonan ang mga opisina sang parokya sa pagpamuno ni Msgr. Higinio Velarde, Kura Paroko. Yara man ang mga kaparian, personnel kag staff

“C ome to me, all of you who are

tired from carrying heavy

burdens, and I will give you

rest” ( Mt. 11:28)

In

this world, each one of us is

confronted with different problems, and challenges. It is a fact that for

as long as we live, we will always have loads to carry, like it or not.

Sometimes, some of us feel that

it seems our troubles never

end, and some do resort to end

their misery by taking their

precious lives.

After

His

very

short

prayer, our Lord Jesus Christ

continued to speak to the crowds and said, “Come to

me all of you who are tired

from carrying heavy loads, and I will give you rest. Take

my yoke and put it on you

and learn from me, because

I am gentle and humble

in spirit; and you will find rest. For the yoke I will give

you is easy and my load I will put on you is light” (Mt.

11:28-30).

Jesus

is

especially

delighted of those who seek

Him. He invites each one of us

6th Sunday of Easter Official Publication of the National Shrine of Our Lady of Candles, Jaro,

S ang nagligad nga Hunyo 30, Lunes,

nagpaiway anay ang personnel kag

staff sang Parokya sang ila “day off”

tungod sang nakaskedyul nga pagsaylo sang mga opisina sang parokya pakadto sa Pius XII Institute. Sang aga sina nga adlaw masako ang tanan sa pagpaninlo sang duha ka kuarto nga pagasaylohan didto sa Pius

to ask for His help, His assistance, guidance and support. People who carry heavy burdens would include the jobless, the laborers, those who have large families to support and can hardly

make both ends meet. People who are

sick from birth or childhood or are disabled, who have met accidents, or

persons abandoned by their families,

or persons with no families to rely on, o r families with a member who is

addicted to drugs, alcohol

and cigarettes, and those

who are differently abled,

or are convicted criminals

languishing in prison, and

persons who have less in

life, down-trodden and victims of injustices.

Presently, I do feel that many people take God for granted, and perhaps

some of the reasons can

be any of the following:

parents fail to teach and mold their children in the Christian way of life; no catechetical teachings in schools, or, in some cases, these are lacking; God is not

6th Sunday of Easter Official Publication of the National Shrine of Our Lady of Candles, Jaro,

ato page 9

sang parokya kag mga katekista.

Sa Pius XII Institute napahamtang ang

Parish Office, Candle Light, Accounting, Pastoral kag Catechetical Ministry office. Ini temporaryo lamang samtang ginapakay-o ang convento.

Pagkatapos sang blessing, malipayon nga ginsaluhan ang pamahaw nga ginhanda sang parokya. Meril E. Robles

6th Sunday of Easter Official Publication of the National Shrine of Our Lady of Candles, Jaro,

Temporaryo nga Opisina sang Parokya Ginbendisyonan

6th Sunday of Easter Official Publication of the National Shrine of Our Lady of Candles, Jaro,
6th Sunday of Easter Official Publication of the National Shrine of Our Lady of Candles, Jaro,
6th Sunday of Easter Official Publication of the National Shrine of Our Lady of Candles, Jaro,
6th Sunday of Easter Official Publication of the National Shrine of Our Lady of Candles, Jaro,

The Pastor Speaks ...

Rt. Rev. Higinio C. Velarde

ANG IKA-SIYAM NGA SUGO

S ang nagligad nga isyu sang Candlelight,

akon gintapos ang pagpaathag sa Ikan- um nga Sugo. Malumpat ako sa ika-siam

nga sugo tungod kay ining duha, ang ikan-

um kag ika-siam nga sugo halos pareho, kag nagakompleto sa isa kag isa.

Ang Ika-siam nga Sugo nagasiling:

Indi ka magkaibog sa asawa sang imo isigkatawo.” Ini nga sugo nagatumod sa gamut kag interyor nga ginahalinan sang

tanan nga mga sala sa unod, kag ina amo ang pagkaibog sang tagipusuon. “Gikan sa kaisipan nagahalin ang malaut nga mga tuyo ang pagpatay, ang pagpanginbabayi ukon pagpanginlalaki, ang pagpakighilawas sa gwa sang pag-asawahay, ang pagpangawat, ang pagbutig, ang pagpasipala. Ini nga mga butang amo ang nagadagta sa tawo” (Mt. 15:19 ff).

Ang pagkaibog amo ang gingamit sang yawa sa pagsulay kay Eva: “Mangin pareho ikaw sa Dios” (Gen. 3:5), kag tungod sini, nadula nila ang ila pagka-inosente. Ang pagkaibog ni Cain amo ang nagtulod sa iya

sa pagdumot kag pagpatay sa iya utod nga si

Abel (cf. Gen. 4:4-8). Ang pagkaibog ni David para kay Bathseba (cf. 2 Sam. 11) amo ang

nagtulod sa hari sang Juda sa pagplano sang kalautan kag sa pagpatay. Halin sang una, amo ini ang nagakatabo:

ang pagkaibog sang tawo amo ang ginahalinan

sang sala nga nagapalayo sa aton sa Dios kag

sa aton isigkatawo. Si San Juan nagasambit

sang tatlo ka mga porma sang sini nga sala: “Ang tanan nga yara sa kalibutan, ang pagkaibog sa unod, ang pagkalingaw sang panulok, ang bugal sa kabuhi, wala nagikan sa Amay” (1 Jn. 2:16; cf. CCC 2514). Ang ika-siam nga sugo nagadumili sang

mga bunga sang pagkaibog, lakip na ang lapnagon nga pagkaibog nga sarang naton makita sa aton pungsod. Nagatawag ini nga aton usisaon ang aton handom para sa pagkabutang kag gahom, kag naga-agda sa aton sa pagpalayo gikan sa pagkaulipon sa unod kag manggad pakadto sa kahilwayan sang pagtahod kag pagpakig-isa sa isa kag isa. Pareho kay Haring David nga nagapangadi:

Tugaha sa akon ang isa ka matinlo nga tagipusuon, O Dios, kag bag-oha sa akon ang isa ka mapag-on nga espiritu” (Sal. 51:12). Sa iya Sermon sa bakulod, ginhimpit ni Kristo ini nga pagtulon-an: “Inyo nabatian ang sugo: Indi ka magpanginlalaki ukon magpanginbabayi. Ang akon ginasiling amo ini: ang bisan sin-o nga nagatulok sa babayi nga nagahandom sa pagpakighilawas sa iya, nagapanginbabayi na sa iya panumduman” (Mt. 5:27 ff). Kag agud mapakita nga seryoso sia, nagdugang pa gid sia sa pagsiling, “Kon

ang imo tuo nga mata amo ang ginahalinan sang imo pagpakasala, lukata ina kag ihaboy” (Mt. 5:29). Subong man, si San Pablo nagsiling sa iya mga sumolunod, “Patya ninyo ang ano man sa inyo kinaugali nga nagagamot sa duta: ang pagpakighilawas, ang kahigko, ang malain nga handom, kag ang pagkaibog nga pareho lang sa pagsimba sa mga dios-dios.(Col. 3:5). Kag nagsulat sia sa mga taga- Efeso: “Dumdoma ninyo ini: wala sing tawo nga maki-hilawason, ukon mahigko ukon maibugon kon sa aton pa, palasimba sa dios- dios nga may palanublion sa Ginharian ni Kristo kag sang Dios” (Eph. 5:5). Ang ika-siam nga sugo nagamando

sa aton sa pagtipig sang pagkatinlo sang

kasingkasing ukon sang birtud sang pagkaputli. Suno kay San Juan Pablo II ang birtud sang pagkaputli wala nagakahulogan sang pagsikway sa sekswalidad sang tawo ukon sang pagpakanubo sini, kundi nga isa ini ka espirituhanon nga kabakud nga nagatugot sa tawo sa pagpangapin sa paghigugma batok sa peligro sang pagkamaiya-iyahon kag

pagka-agresibo (FC 33). Ang iya ginatumod amo ang mga

eksteryor nga buhat bilang pagpahayag sang

interyor nga “handom sang tagipusuon.” Ang

pagkaputli naga-areglo sang mga handum

ato page 8

CONVENT RETROFITTING AND REPAIR ... OUR PROJECT! Fr. Nathaniel G. Gentizon
CONVENT RETROFITTING AND REPAIR ...
OUR PROJECT!
Fr. Nathaniel G. Gentizon

A fter 3 years that our Cathedral has

been restored, we are again embarking

on a new project – Parish Convent

Retrofitting and Repair! There was a plan before to build a new convent but the administration headed by Msgr. Higinio Velarde has decided to only retrofit and repair the convent. This is to

preserve the historical value of the building which was built by no less than His Eminence Cardinal Sin. (What a divine coincidence that Msgr. Gene, the one spearheading our project right now, was the secretary of Cardinal Sin before!) The inauguration of our temporary parish office at Pius XII Institute already signals that Convent Retrofitting and Repair Project will happen soon.

What do you think about this project? What is your opinion or perception? What do you feel about this endeavor?

The replies to these questions are so important for us especially for our parish

priest. Thus, for the next issues of our Candle Light, we would like to make a

column which will cater to your ideas, insights, opinions, perception and feelings about this project. We gladly welcome your contribution.

For the meantime, I would like to share

with you some opinions which I have gathered

when I celebrated Holy Mass last Friday at Sitio Langka, Brgy. Benedicto.

“Ang convent retrofitting maayo

Pasalamat man kami nga ara si Msgr. Gene nga nagapatigayon sang sini nga proyekto agud magnami ang convent. Kay kon nami, ginadayaw ka man. Kita mo bantog ang

aton Simbahan. So, kon nami ang Simbahan,

gid. Anhon mo kay guba kag gabok na

maayo man nga panamion ta ang aton

ang convento. Ti, kinahanglan gid ang

retrofitting agud nga makay-o ang convento ilabi na gid kay ini gina-estaran sang aton mga kaparian. Ti, kon indi pag e-retrofitting, siguro mahulog sila tanan-

tanan sa dalom. So, maayo gid ang ini nga proyekto”. (Sophia Lopez) “Sa akon lang, maayo gid nga marenovate ang convent

kay siempre, kada

okasyon, damo tawo ang nagakadto sa aton parokya nga subong isa

man ka National Shrine.

Daw kakurulbaan gid

man Father nga amo na

ina gali ang sitwasyon sang convento. Kon kaisa

Father, abi mo kon damo

tawo sa babaw sang convento, gina nerbyos ako kay basi macollapse ang convento kay ga-uyog.

convento”. (Angelica Bayas) These are just some of the comments of

the parishioners. I know there are a lot more out there. So, why don’t you express yourself. Email us at jarocathedral@yahoo.com.ph or text us on this number, 09088751280. This is your chance to contribute for this project is not just of the priests but OURS!

The Pastor Speaks ... Rt. Rev. Higinio C. Velarde ANG IKA-SIYAM NGA SUGO S ang nagligad, wh y don’t y ou ex p ress y ourself. Email us at jarocathedral@yahoo.com.ph or text us on this number, 09088751280. This is your chance to contribute for this project is not just of the priests but OURS! 2 CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) My Realizations on MKK Day 2014 Julie Ann Blancaflor sang Pulong sang Dios, kag makarealisar sang pagpalangga sang Ginoo. Parehas sang mga iloy nga nag-share sang ila inagihan kag nakabatyag sang matuod nga kaluoy kag paghigugma sang Diyos, natandog gid ako sa pag share sang isa ka iloy nahanungod sa iya special child. Bilang isa ka maestra sang mga special children, nahibal-an ko ang mga kabudlayan kag sakripisyo sang mga ginikanan para sa ila mga kabataan. Apang tungod sa pagpalangga sang sini nga iloy sa iya bata, napamatud-an gid niya nga buhi kag tuman ka dalum ang paghigugma sa iya sang aton Diyos. May mga instrumento Sia nga ginapadala sa aton kabuhi, pareho sang doctor nga nagbulig sa iya patigayon para mabuligan ang iya bata. Ang ika- duha nga nanay nga nagpaambit sang iya eksperiensya nagpabutyag nga wala man sia nadulaan sang pagla-om. Hugot sia nga nagtuo kag nagpati nga ang Ginoo nagasabat sang tanan nga pangamuyo, wala Sia nagakatulog, nagapabungol-bungol ukon nagapabaya. Bilang isa ka pamatan-on nga nakabati sining kamatuoran, ibutang ko gid sa akon huna-huna kag tagipuso-on nga magdangop sa Ginoo sa tion sang kasadya ukon kasubo. Kay Sia ang aton Manugbulig. Siya ang aton Manugbantay. Gani magpadayon sa pagpangamuyo sang tampad, magtuo nga may Ginoo nga nagahatag sang kusog kag kabakod sa tagsa-tagsa sa aton. Kay ang problema may solusyon, kon ang Ginoo kaupod naton. N angin madinalag-on kag masinadyahon ang adlaw sang Magagmay nga Kristiyanong Katilingban (MKK Day) nga ginhiwat sang June 21, 2014, Sabado nga adlaw. Nagsugod ang programa sa “praise and worship” nga ginpangunahan ni Fr. Ronald de Leon, kaupod si Pol Gregorio kag sang Music Ministry of Our Lady of Candles Prayer Community, Youth Band kag mga pamatan- on sang Jaro Parish Youth Ministry. Nakita ko gid kon paano nagbuyloganay sa pagkanta kag pagsaot ang mga katapo sang MKK sang nagakalain-lain nga barangay. Katahum gid lantawon nga ang tanan nagahimaya kag nagadayaw sa aton Langitnon nga Ginoo. Sa paghatag ni Fr. Ronald sang iya reflection nahanungod sa ginbasa nga pulong, naghambal siya nga sa pagpanglakaton sang MKK, may mga tion man nga naga-diutay ang mga naga- upod sa Bible Sharing ukon Faith-sharing. Iya ginpanugyan nga indi gid kita dapat mag-untat. Indi gid pagpabay-an ang pagpangamuyo bilang isa ka komunidad. Bisan diutay lang ang nagaupod dapat padayunon, indi pag-untatan ukon pabay-an, agud may kahigayunan nga makatililipon liwat. Pareho man sa tanan nga komunidad, may mga tion man nga naga-abot ang problema, pero wala sang lugar ang pagsurrender. Dapat padayunon kag pabakuron pa gid ang pagtuo. Manghagad pa gid sang iban agud sila man makabati PSAM Parokyano Naserbisyuhan sang Medical-Dental Services (Parish Social Action Ministry) CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) A ng Medical and Dental Consultations sang aton parokya nakaalagad sa 60 tanan nga mga pasyente. Ang ining bulanan nga hilikuton nga ginapatigayon sang Parish Social Action Ministry ginahiwat kada 4th Saturday kag naga prioritize sa aton mga parokyano nga nagakinahanglan sang bulig sa ikaayo sang ila panglawason. Ini nga programa nagapadayon bangud sang suporta pinansyal nga ginahatag sang mga parokyano kay sa kada Domingo nagapain kita sang 10 porsyento para sa aton social apostolate ang ang wala untat nga paghalad sang aton mga volunteer doctors sang ila serbisyo. Sa sini nga bulan nag aton mga doctors nga nagkadto amo sanday Dra. Emeecyn Mae Gatpatan- Crespo, Dra. Ma. Rosario Rote-Tejada, Dra. Maricel Peniero, Dra. Mary Lalaine Pecaoco, kag Dra. Myra Diamanse-Villanueva. Upod sang libre nga konsultasyon amo ang paghatag sang ginrisita nga mga bulong. Evelyn B. Nervato 3 " id="pdf-obj-1-177" src="pdf-obj-1-177.jpg">
2
2

CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014)

The Pastor Speaks ... Rt. Rev. Higinio C. Velarde ANG IKA-SIYAM NGA SUGO S ang nagligad, wh y don’t y ou ex p ress y ourself. Email us at jarocathedral@yahoo.com.ph or text us on this number, 09088751280. This is your chance to contribute for this project is not just of the priests but OURS! 2 CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) My Realizations on MKK Day 2014 Julie Ann Blancaflor sang Pulong sang Dios, kag makarealisar sang pagpalangga sang Ginoo. Parehas sang mga iloy nga nag-share sang ila inagihan kag nakabatyag sang matuod nga kaluoy kag paghigugma sang Diyos, natandog gid ako sa pag share sang isa ka iloy nahanungod sa iya special child. Bilang isa ka maestra sang mga special children, nahibal-an ko ang mga kabudlayan kag sakripisyo sang mga ginikanan para sa ila mga kabataan. Apang tungod sa pagpalangga sang sini nga iloy sa iya bata, napamatud-an gid niya nga buhi kag tuman ka dalum ang paghigugma sa iya sang aton Diyos. May mga instrumento Sia nga ginapadala sa aton kabuhi, pareho sang doctor nga nagbulig sa iya patigayon para mabuligan ang iya bata. Ang ika- duha nga nanay nga nagpaambit sang iya eksperiensya nagpabutyag nga wala man sia nadulaan sang pagla-om. Hugot sia nga nagtuo kag nagpati nga ang Ginoo nagasabat sang tanan nga pangamuyo, wala Sia nagakatulog, nagapabungol-bungol ukon nagapabaya. Bilang isa ka pamatan-on nga nakabati sining kamatuoran, ibutang ko gid sa akon huna-huna kag tagipuso-on nga magdangop sa Ginoo sa tion sang kasadya ukon kasubo. Kay Sia ang aton Manugbulig. Siya ang aton Manugbantay. Gani magpadayon sa pagpangamuyo sang tampad, magtuo nga may Ginoo nga nagahatag sang kusog kag kabakod sa tagsa-tagsa sa aton. Kay ang problema may solusyon, kon ang Ginoo kaupod naton. N angin madinalag-on kag masinadyahon ang adlaw sang Magagmay nga Kristiyanong Katilingban (MKK Day) nga ginhiwat sang June 21, 2014, Sabado nga adlaw. Nagsugod ang programa sa “praise and worship” nga ginpangunahan ni Fr. Ronald de Leon, kaupod si Pol Gregorio kag sang Music Ministry of Our Lady of Candles Prayer Community, Youth Band kag mga pamatan- on sang Jaro Parish Youth Ministry. Nakita ko gid kon paano nagbuyloganay sa pagkanta kag pagsaot ang mga katapo sang MKK sang nagakalain-lain nga barangay. Katahum gid lantawon nga ang tanan nagahimaya kag nagadayaw sa aton Langitnon nga Ginoo. Sa paghatag ni Fr. Ronald sang iya reflection nahanungod sa ginbasa nga pulong, naghambal siya nga sa pagpanglakaton sang MKK, may mga tion man nga naga-diutay ang mga naga- upod sa Bible Sharing ukon Faith-sharing. Iya ginpanugyan nga indi gid kita dapat mag-untat. Indi gid pagpabay-an ang pagpangamuyo bilang isa ka komunidad. Bisan diutay lang ang nagaupod dapat padayunon, indi pag-untatan ukon pabay-an, agud may kahigayunan nga makatililipon liwat. Pareho man sa tanan nga komunidad, may mga tion man nga naga-abot ang problema, pero wala sang lugar ang pagsurrender. Dapat padayunon kag pabakuron pa gid ang pagtuo. Manghagad pa gid sang iban agud sila man makabati PSAM Parokyano Naserbisyuhan sang Medical-Dental Services (Parish Social Action Ministry) CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) A ng Medical and Dental Consultations sang aton parokya nakaalagad sa 60 tanan nga mga pasyente. Ang ining bulanan nga hilikuton nga ginapatigayon sang Parish Social Action Ministry ginahiwat kada 4th Saturday kag naga prioritize sa aton mga parokyano nga nagakinahanglan sang bulig sa ikaayo sang ila panglawason. Ini nga programa nagapadayon bangud sang suporta pinansyal nga ginahatag sang mga parokyano kay sa kada Domingo nagapain kita sang 10 porsyento para sa aton social apostolate ang ang wala untat nga paghalad sang aton mga volunteer doctors sang ila serbisyo. Sa sini nga bulan nag aton mga doctors nga nagkadto amo sanday Dra. Emeecyn Mae Gatpatan- Crespo, Dra. Ma. Rosario Rote-Tejada, Dra. Maricel Peniero, Dra. Mary Lalaine Pecaoco, kag Dra. Myra Diamanse-Villanueva. Upod sang libre nga konsultasyon amo ang paghatag sang ginrisita nga mga bulong. Evelyn B. Nervato 3 " id="pdf-obj-1-185" src="pdf-obj-1-185.jpg">

My Realizations on MKK Day 2014

Julie Ann Blancaflor

sang Pulong sang Dios, kag makarealisar

sang pagpalangga sang Ginoo. Parehas sang mga iloy nga nag-share sang ila inagihan kag nakabatyag sang matuod nga kaluoy kag paghigugma sang

Diyos, natandog gid ako sa pag share sang isa ka iloy nahanungod sa iya special

child. Bilang isa ka maestra sang mga special children, nahibal-an ko ang mga

kabudlayan kag sakripisyo sang mga

ginikanan para sa ila mga kabataan. Apang

tungod sa pagpalangga sang sini nga iloy sa iya bata, napamatud-an gid niya nga buhi kag tuman ka dalum ang paghigugma sa

iya sang aton Diyos. May mga instrumento

Sia nga ginapadala sa aton kabuhi, pareho

sang doctor nga nagbulig sa iya patigayon para mabuligan ang iya bata. Ang ika-

duha nga nanay nga nagpaambit sang iya eksperiensya nagpabutyag nga wala man sia nadulaan sang pagla-om. Hugot sia nga nagtuo kag nagpati nga ang Ginoo nagasabat sang tanan nga pangamuyo, wala Sia nagakatulog, nagapabungol-bungol ukon nagapabaya. Bilang isa ka pamatan-on nga nakabati sining kamatuoran, ibutang ko gid sa akon huna-huna kag tagipuso-on nga magdangop sa Ginoo sa tion sang kasadya ukon kasubo. Kay Sia ang aton Manugbulig. Siya ang aton Manugbantay. Gani magpadayon sa pagpangamuyo sang tampad, magtuo nga may Ginoo nga nagahatag sang kusog kag kabakod sa tagsa-tagsa sa aton. Kay ang problema may solusyon, kon ang Ginoo kaupod naton.

The Pastor Speaks ... Rt. Rev. Higinio C. Velarde ANG IKA-SIYAM NGA SUGO S ang nagligad, wh y don’t y ou ex p ress y ourself. Email us at jarocathedral@yahoo.com.ph or text us on this number, 09088751280. This is your chance to contribute for this project is not just of the priests but OURS! 2 CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) My Realizations on MKK Day 2014 Julie Ann Blancaflor sang Pulong sang Dios, kag makarealisar sang pagpalangga sang Ginoo. Parehas sang mga iloy nga nag-share sang ila inagihan kag nakabatyag sang matuod nga kaluoy kag paghigugma sang Diyos, natandog gid ako sa pag share sang isa ka iloy nahanungod sa iya special child. Bilang isa ka maestra sang mga special children, nahibal-an ko ang mga kabudlayan kag sakripisyo sang mga ginikanan para sa ila mga kabataan. Apang tungod sa pagpalangga sang sini nga iloy sa iya bata, napamatud-an gid niya nga buhi kag tuman ka dalum ang paghigugma sa iya sang aton Diyos. May mga instrumento Sia nga ginapadala sa aton kabuhi, pareho sang doctor nga nagbulig sa iya patigayon para mabuligan ang iya bata. Ang ika- duha nga nanay nga nagpaambit sang iya eksperiensya nagpabutyag nga wala man sia nadulaan sang pagla-om. Hugot sia nga nagtuo kag nagpati nga ang Ginoo nagasabat sang tanan nga pangamuyo, wala Sia nagakatulog, nagapabungol-bungol ukon nagapabaya. Bilang isa ka pamatan-on nga nakabati sining kamatuoran, ibutang ko gid sa akon huna-huna kag tagipuso-on nga magdangop sa Ginoo sa tion sang kasadya ukon kasubo. Kay Sia ang aton Manugbulig. Siya ang aton Manugbantay. Gani magpadayon sa pagpangamuyo sang tampad, magtuo nga may Ginoo nga nagahatag sang kusog kag kabakod sa tagsa-tagsa sa aton. Kay ang problema may solusyon, kon ang Ginoo kaupod naton. N angin madinalag-on kag masinadyahon ang adlaw sang Magagmay nga Kristiyanong Katilingban (MKK Day) nga ginhiwat sang June 21, 2014, Sabado nga adlaw. Nagsugod ang programa sa “praise and worship” nga ginpangunahan ni Fr. Ronald de Leon, kaupod si Pol Gregorio kag sang Music Ministry of Our Lady of Candles Prayer Community, Youth Band kag mga pamatan- on sang Jaro Parish Youth Ministry. Nakita ko gid kon paano nagbuyloganay sa pagkanta kag pagsaot ang mga katapo sang MKK sang nagakalain-lain nga barangay. Katahum gid lantawon nga ang tanan nagahimaya kag nagadayaw sa aton Langitnon nga Ginoo. Sa paghatag ni Fr. Ronald sang iya reflection nahanungod sa ginbasa nga pulong, naghambal siya nga sa pagpanglakaton sang MKK, may mga tion man nga naga-diutay ang mga naga- upod sa Bible Sharing ukon Faith-sharing. Iya ginpanugyan nga indi gid kita dapat mag-untat. Indi gid pagpabay-an ang pagpangamuyo bilang isa ka komunidad. Bisan diutay lang ang nagaupod dapat padayunon, indi pag-untatan ukon pabay-an, agud may kahigayunan nga makatililipon liwat. Pareho man sa tanan nga komunidad, may mga tion man nga naga-abot ang problema, pero wala sang lugar ang pagsurrender. Dapat padayunon kag pabakuron pa gid ang pagtuo. Manghagad pa gid sang iban agud sila man makabati PSAM Parokyano Naserbisyuhan sang Medical-Dental Services (Parish Social Action Ministry) CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) A ng Medical and Dental Consultations sang aton parokya nakaalagad sa 60 tanan nga mga pasyente. Ang ining bulanan nga hilikuton nga ginapatigayon sang Parish Social Action Ministry ginahiwat kada 4th Saturday kag naga prioritize sa aton mga parokyano nga nagakinahanglan sang bulig sa ikaayo sang ila panglawason. Ini nga programa nagapadayon bangud sang suporta pinansyal nga ginahatag sang mga parokyano kay sa kada Domingo nagapain kita sang 10 porsyento para sa aton social apostolate ang ang wala untat nga paghalad sang aton mga volunteer doctors sang ila serbisyo. Sa sini nga bulan nag aton mga doctors nga nagkadto amo sanday Dra. Emeecyn Mae Gatpatan- Crespo, Dra. Ma. Rosario Rote-Tejada, Dra. Maricel Peniero, Dra. Mary Lalaine Pecaoco, kag Dra. Myra Diamanse-Villanueva. Upod sang libre nga konsultasyon amo ang paghatag sang ginrisita nga mga bulong. Evelyn B. Nervato 3 " id="pdf-obj-1-215" src="pdf-obj-1-215.jpg">
The Pastor Speaks ... Rt. Rev. Higinio C. Velarde ANG IKA-SIYAM NGA SUGO S ang nagligad, wh y don’t y ou ex p ress y ourself. Email us at jarocathedral@yahoo.com.ph or text us on this number, 09088751280. This is your chance to contribute for this project is not just of the priests but OURS! 2 CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) My Realizations on MKK Day 2014 Julie Ann Blancaflor sang Pulong sang Dios, kag makarealisar sang pagpalangga sang Ginoo. Parehas sang mga iloy nga nag-share sang ila inagihan kag nakabatyag sang matuod nga kaluoy kag paghigugma sang Diyos, natandog gid ako sa pag share sang isa ka iloy nahanungod sa iya special child. Bilang isa ka maestra sang mga special children, nahibal-an ko ang mga kabudlayan kag sakripisyo sang mga ginikanan para sa ila mga kabataan. Apang tungod sa pagpalangga sang sini nga iloy sa iya bata, napamatud-an gid niya nga buhi kag tuman ka dalum ang paghigugma sa iya sang aton Diyos. May mga instrumento Sia nga ginapadala sa aton kabuhi, pareho sang doctor nga nagbulig sa iya patigayon para mabuligan ang iya bata. Ang ika- duha nga nanay nga nagpaambit sang iya eksperiensya nagpabutyag nga wala man sia nadulaan sang pagla-om. Hugot sia nga nagtuo kag nagpati nga ang Ginoo nagasabat sang tanan nga pangamuyo, wala Sia nagakatulog, nagapabungol-bungol ukon nagapabaya. Bilang isa ka pamatan-on nga nakabati sining kamatuoran, ibutang ko gid sa akon huna-huna kag tagipuso-on nga magdangop sa Ginoo sa tion sang kasadya ukon kasubo. Kay Sia ang aton Manugbulig. Siya ang aton Manugbantay. Gani magpadayon sa pagpangamuyo sang tampad, magtuo nga may Ginoo nga nagahatag sang kusog kag kabakod sa tagsa-tagsa sa aton. Kay ang problema may solusyon, kon ang Ginoo kaupod naton. N angin madinalag-on kag masinadyahon ang adlaw sang Magagmay nga Kristiyanong Katilingban (MKK Day) nga ginhiwat sang June 21, 2014, Sabado nga adlaw. Nagsugod ang programa sa “praise and worship” nga ginpangunahan ni Fr. Ronald de Leon, kaupod si Pol Gregorio kag sang Music Ministry of Our Lady of Candles Prayer Community, Youth Band kag mga pamatan- on sang Jaro Parish Youth Ministry. Nakita ko gid kon paano nagbuyloganay sa pagkanta kag pagsaot ang mga katapo sang MKK sang nagakalain-lain nga barangay. Katahum gid lantawon nga ang tanan nagahimaya kag nagadayaw sa aton Langitnon nga Ginoo. Sa paghatag ni Fr. Ronald sang iya reflection nahanungod sa ginbasa nga pulong, naghambal siya nga sa pagpanglakaton sang MKK, may mga tion man nga naga-diutay ang mga naga- upod sa Bible Sharing ukon Faith-sharing. Iya ginpanugyan nga indi gid kita dapat mag-untat. Indi gid pagpabay-an ang pagpangamuyo bilang isa ka komunidad. Bisan diutay lang ang nagaupod dapat padayunon, indi pag-untatan ukon pabay-an, agud may kahigayunan nga makatililipon liwat. Pareho man sa tanan nga komunidad, may mga tion man nga naga-abot ang problema, pero wala sang lugar ang pagsurrender. Dapat padayunon kag pabakuron pa gid ang pagtuo. Manghagad pa gid sang iban agud sila man makabati PSAM Parokyano Naserbisyuhan sang Medical-Dental Services (Parish Social Action Ministry) CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) A ng Medical and Dental Consultations sang aton parokya nakaalagad sa 60 tanan nga mga pasyente. Ang ining bulanan nga hilikuton nga ginapatigayon sang Parish Social Action Ministry ginahiwat kada 4th Saturday kag naga prioritize sa aton mga parokyano nga nagakinahanglan sang bulig sa ikaayo sang ila panglawason. Ini nga programa nagapadayon bangud sang suporta pinansyal nga ginahatag sang mga parokyano kay sa kada Domingo nagapain kita sang 10 porsyento para sa aton social apostolate ang ang wala untat nga paghalad sang aton mga volunteer doctors sang ila serbisyo. Sa sini nga bulan nag aton mga doctors nga nagkadto amo sanday Dra. Emeecyn Mae Gatpatan- Crespo, Dra. Ma. Rosario Rote-Tejada, Dra. Maricel Peniero, Dra. Mary Lalaine Pecaoco, kag Dra. Myra Diamanse-Villanueva. Upod sang libre nga konsultasyon amo ang paghatag sang ginrisita nga mga bulong. Evelyn B. Nervato 3 " id="pdf-obj-1-217" src="pdf-obj-1-217.jpg">
The Pastor Speaks ... Rt. Rev. Higinio C. Velarde ANG IKA-SIYAM NGA SUGO S ang nagligad, wh y don’t y ou ex p ress y ourself. Email us at jarocathedral@yahoo.com.ph or text us on this number, 09088751280. This is your chance to contribute for this project is not just of the priests but OURS! 2 CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) My Realizations on MKK Day 2014 Julie Ann Blancaflor sang Pulong sang Dios, kag makarealisar sang pagpalangga sang Ginoo. Parehas sang mga iloy nga nag-share sang ila inagihan kag nakabatyag sang matuod nga kaluoy kag paghigugma sang Diyos, natandog gid ako sa pag share sang isa ka iloy nahanungod sa iya special child. Bilang isa ka maestra sang mga special children, nahibal-an ko ang mga kabudlayan kag sakripisyo sang mga ginikanan para sa ila mga kabataan. Apang tungod sa pagpalangga sang sini nga iloy sa iya bata, napamatud-an gid niya nga buhi kag tuman ka dalum ang paghigugma sa iya sang aton Diyos. May mga instrumento Sia nga ginapadala sa aton kabuhi, pareho sang doctor nga nagbulig sa iya patigayon para mabuligan ang iya bata. Ang ika- duha nga nanay nga nagpaambit sang iya eksperiensya nagpabutyag nga wala man sia nadulaan sang pagla-om. Hugot sia nga nagtuo kag nagpati nga ang Ginoo nagasabat sang tanan nga pangamuyo, wala Sia nagakatulog, nagapabungol-bungol ukon nagapabaya. Bilang isa ka pamatan-on nga nakabati sining kamatuoran, ibutang ko gid sa akon huna-huna kag tagipuso-on nga magdangop sa Ginoo sa tion sang kasadya ukon kasubo. Kay Sia ang aton Manugbulig. Siya ang aton Manugbantay. Gani magpadayon sa pagpangamuyo sang tampad, magtuo nga may Ginoo nga nagahatag sang kusog kag kabakod sa tagsa-tagsa sa aton. Kay ang problema may solusyon, kon ang Ginoo kaupod naton. N angin madinalag-on kag masinadyahon ang adlaw sang Magagmay nga Kristiyanong Katilingban (MKK Day) nga ginhiwat sang June 21, 2014, Sabado nga adlaw. Nagsugod ang programa sa “praise and worship” nga ginpangunahan ni Fr. Ronald de Leon, kaupod si Pol Gregorio kag sang Music Ministry of Our Lady of Candles Prayer Community, Youth Band kag mga pamatan- on sang Jaro Parish Youth Ministry. Nakita ko gid kon paano nagbuyloganay sa pagkanta kag pagsaot ang mga katapo sang MKK sang nagakalain-lain nga barangay. Katahum gid lantawon nga ang tanan nagahimaya kag nagadayaw sa aton Langitnon nga Ginoo. Sa paghatag ni Fr. Ronald sang iya reflection nahanungod sa ginbasa nga pulong, naghambal siya nga sa pagpanglakaton sang MKK, may mga tion man nga naga-diutay ang mga naga- upod sa Bible Sharing ukon Faith-sharing. Iya ginpanugyan nga indi gid kita dapat mag-untat. Indi gid pagpabay-an ang pagpangamuyo bilang isa ka komunidad. Bisan diutay lang ang nagaupod dapat padayunon, indi pag-untatan ukon pabay-an, agud may kahigayunan nga makatililipon liwat. Pareho man sa tanan nga komunidad, may mga tion man nga naga-abot ang problema, pero wala sang lugar ang pagsurrender. Dapat padayunon kag pabakuron pa gid ang pagtuo. Manghagad pa gid sang iban agud sila man makabati PSAM Parokyano Naserbisyuhan sang Medical-Dental Services (Parish Social Action Ministry) CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) A ng Medical and Dental Consultations sang aton parokya nakaalagad sa 60 tanan nga mga pasyente. Ang ining bulanan nga hilikuton nga ginapatigayon sang Parish Social Action Ministry ginahiwat kada 4th Saturday kag naga prioritize sa aton mga parokyano nga nagakinahanglan sang bulig sa ikaayo sang ila panglawason. Ini nga programa nagapadayon bangud sang suporta pinansyal nga ginahatag sang mga parokyano kay sa kada Domingo nagapain kita sang 10 porsyento para sa aton social apostolate ang ang wala untat nga paghalad sang aton mga volunteer doctors sang ila serbisyo. Sa sini nga bulan nag aton mga doctors nga nagkadto amo sanday Dra. Emeecyn Mae Gatpatan- Crespo, Dra. Ma. Rosario Rote-Tejada, Dra. Maricel Peniero, Dra. Mary Lalaine Pecaoco, kag Dra. Myra Diamanse-Villanueva. Upod sang libre nga konsultasyon amo ang paghatag sang ginrisita nga mga bulong. Evelyn B. Nervato 3 " id="pdf-obj-1-219" src="pdf-obj-1-219.jpg">

N angin madinalag-on kag

masinadyahon ang adlaw sang

Magagmay nga Kristiyanong

Katilingban (MKK Day) nga ginhiwat sang June 21, 2014, Sabado nga adlaw. Nagsugod

ang programa sa “praise and worship” nga ginpangunahan ni Fr. Ronald de Leon,

kaupod si Pol Gregorio kag sang Music Ministry of Our Lady of Candles Prayer Community, Youth Band kag mga pamatan-

on sang Jaro Parish Youth Ministry. Nakita ko gid kon paano nagbuyloganay

sa pagkanta kag pagsaot ang mga katapo sang MKK sang nagakalain-lain nga barangay. Katahum gid lantawon nga ang tanan nagahimaya kag nagadayaw sa aton Langitnon nga Ginoo. Sa paghatag ni Fr. Ronald sang

iya reflection nahanungod sa ginbasa

nga pulong, naghambal siya nga sa

pagpanglakaton sang MKK, may mga

tion man nga naga-diutay ang mga naga- upod sa Bible Sharing ukon Faith-sharing. Iya ginpanugyan nga indi gid kita dapat mag-untat. Indi gid pagpabay-an ang pagpangamuyo bilang isa ka komunidad. Bisan diutay lang ang nagaupod dapat padayunon, indi pag-untatan ukon pabay-an, agud may kahigayunan nga makatililipon liwat. Pareho man sa tanan nga komunidad, may mga tion man nga naga-abot ang problema, pero wala sang lugar ang

pagsurrender. Dapat padayunon kag

pabakuron pa gid ang pagtuo. Manghagad pa gid sang iban agud sila man makabati

PSAM Parokyano Naserbisyuhan sang Medical-Dental Services (Parish Social Action Ministry)
PSAM
Parokyano Naserbisyuhan sang
Medical-Dental Services
(Parish Social Action Ministry)
The Pastor Speaks ... Rt. Rev. Higinio C. Velarde ANG IKA-SIYAM NGA SUGO S ang nagligad, wh y don’t y ou ex p ress y ourself. Email us at jarocathedral@yahoo.com.ph or text us on this number, 09088751280. This is your chance to contribute for this project is not just of the priests but OURS! 2 CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) My Realizations on MKK Day 2014 Julie Ann Blancaflor sang Pulong sang Dios, kag makarealisar sang pagpalangga sang Ginoo. Parehas sang mga iloy nga nag-share sang ila inagihan kag nakabatyag sang matuod nga kaluoy kag paghigugma sang Diyos, natandog gid ako sa pag share sang isa ka iloy nahanungod sa iya special child. Bilang isa ka maestra sang mga special children, nahibal-an ko ang mga kabudlayan kag sakripisyo sang mga ginikanan para sa ila mga kabataan. Apang tungod sa pagpalangga sang sini nga iloy sa iya bata, napamatud-an gid niya nga buhi kag tuman ka dalum ang paghigugma sa iya sang aton Diyos. May mga instrumento Sia nga ginapadala sa aton kabuhi, pareho sang doctor nga nagbulig sa iya patigayon para mabuligan ang iya bata. Ang ika- duha nga nanay nga nagpaambit sang iya eksperiensya nagpabutyag nga wala man sia nadulaan sang pagla-om. Hugot sia nga nagtuo kag nagpati nga ang Ginoo nagasabat sang tanan nga pangamuyo, wala Sia nagakatulog, nagapabungol-bungol ukon nagapabaya. Bilang isa ka pamatan-on nga nakabati sining kamatuoran, ibutang ko gid sa akon huna-huna kag tagipuso-on nga magdangop sa Ginoo sa tion sang kasadya ukon kasubo. Kay Sia ang aton Manugbulig. Siya ang aton Manugbantay. Gani magpadayon sa pagpangamuyo sang tampad, magtuo nga may Ginoo nga nagahatag sang kusog kag kabakod sa tagsa-tagsa sa aton. Kay ang problema may solusyon, kon ang Ginoo kaupod naton. N angin madinalag-on kag masinadyahon ang adlaw sang Magagmay nga Kristiyanong Katilingban (MKK Day) nga ginhiwat sang June 21, 2014, Sabado nga adlaw. Nagsugod ang programa sa “praise and worship” nga ginpangunahan ni Fr. Ronald de Leon, kaupod si Pol Gregorio kag sang Music Ministry of Our Lady of Candles Prayer Community, Youth Band kag mga pamatan- on sang Jaro Parish Youth Ministry. Nakita ko gid kon paano nagbuyloganay sa pagkanta kag pagsaot ang mga katapo sang MKK sang nagakalain-lain nga barangay. Katahum gid lantawon nga ang tanan nagahimaya kag nagadayaw sa aton Langitnon nga Ginoo. Sa paghatag ni Fr. Ronald sang iya reflection nahanungod sa ginbasa nga pulong, naghambal siya nga sa pagpanglakaton sang MKK, may mga tion man nga naga-diutay ang mga naga- upod sa Bible Sharing ukon Faith-sharing. Iya ginpanugyan nga indi gid kita dapat mag-untat. Indi gid pagpabay-an ang pagpangamuyo bilang isa ka komunidad. Bisan diutay lang ang nagaupod dapat padayunon, indi pag-untatan ukon pabay-an, agud may kahigayunan nga makatililipon liwat. Pareho man sa tanan nga komunidad, may mga tion man nga naga-abot ang problema, pero wala sang lugar ang pagsurrender. Dapat padayunon kag pabakuron pa gid ang pagtuo. Manghagad pa gid sang iban agud sila man makabati PSAM Parokyano Naserbisyuhan sang Medical-Dental Services (Parish Social Action Ministry) CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) A ng Medical and Dental Consultations sang aton parokya nakaalagad sa 60 tanan nga mga pasyente. Ang ining bulanan nga hilikuton nga ginapatigayon sang Parish Social Action Ministry ginahiwat kada 4th Saturday kag naga prioritize sa aton mga parokyano nga nagakinahanglan sang bulig sa ikaayo sang ila panglawason. Ini nga programa nagapadayon bangud sang suporta pinansyal nga ginahatag sang mga parokyano kay sa kada Domingo nagapain kita sang 10 porsyento para sa aton social apostolate ang ang wala untat nga paghalad sang aton mga volunteer doctors sang ila serbisyo. Sa sini nga bulan nag aton mga doctors nga nagkadto amo sanday Dra. Emeecyn Mae Gatpatan- Crespo, Dra. Ma. Rosario Rote-Tejada, Dra. Maricel Peniero, Dra. Mary Lalaine Pecaoco, kag Dra. Myra Diamanse-Villanueva. Upod sang libre nga konsultasyon amo ang paghatag sang ginrisita nga mga bulong. Evelyn B. Nervato 3 " id="pdf-obj-1-252" src="pdf-obj-1-252.jpg">
The Pastor Speaks ... Rt. Rev. Higinio C. Velarde ANG IKA-SIYAM NGA SUGO S ang nagligad, wh y don’t y ou ex p ress y ourself. Email us at jarocathedral@yahoo.com.ph or text us on this number, 09088751280. This is your chance to contribute for this project is not just of the priests but OURS! 2 CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) My Realizations on MKK Day 2014 Julie Ann Blancaflor sang Pulong sang Dios, kag makarealisar sang pagpalangga sang Ginoo. Parehas sang mga iloy nga nag-share sang ila inagihan kag nakabatyag sang matuod nga kaluoy kag paghigugma sang Diyos, natandog gid ako sa pag share sang isa ka iloy nahanungod sa iya special child. Bilang isa ka maestra sang mga special children, nahibal-an ko ang mga kabudlayan kag sakripisyo sang mga ginikanan para sa ila mga kabataan. Apang tungod sa pagpalangga sang sini nga iloy sa iya bata, napamatud-an gid niya nga buhi kag tuman ka dalum ang paghigugma sa iya sang aton Diyos. May mga instrumento Sia nga ginapadala sa aton kabuhi, pareho sang doctor nga nagbulig sa iya patigayon para mabuligan ang iya bata. Ang ika- duha nga nanay nga nagpaambit sang iya eksperiensya nagpabutyag nga wala man sia nadulaan sang pagla-om. Hugot sia nga nagtuo kag nagpati nga ang Ginoo nagasabat sang tanan nga pangamuyo, wala Sia nagakatulog, nagapabungol-bungol ukon nagapabaya. Bilang isa ka pamatan-on nga nakabati sining kamatuoran, ibutang ko gid sa akon huna-huna kag tagipuso-on nga magdangop sa Ginoo sa tion sang kasadya ukon kasubo. Kay Sia ang aton Manugbulig. Siya ang aton Manugbantay. Gani magpadayon sa pagpangamuyo sang tampad, magtuo nga may Ginoo nga nagahatag sang kusog kag kabakod sa tagsa-tagsa sa aton. Kay ang problema may solusyon, kon ang Ginoo kaupod naton. N angin madinalag-on kag masinadyahon ang adlaw sang Magagmay nga Kristiyanong Katilingban (MKK Day) nga ginhiwat sang June 21, 2014, Sabado nga adlaw. Nagsugod ang programa sa “praise and worship” nga ginpangunahan ni Fr. Ronald de Leon, kaupod si Pol Gregorio kag sang Music Ministry of Our Lady of Candles Prayer Community, Youth Band kag mga pamatan- on sang Jaro Parish Youth Ministry. Nakita ko gid kon paano nagbuyloganay sa pagkanta kag pagsaot ang mga katapo sang MKK sang nagakalain-lain nga barangay. Katahum gid lantawon nga ang tanan nagahimaya kag nagadayaw sa aton Langitnon nga Ginoo. Sa paghatag ni Fr. Ronald sang iya reflection nahanungod sa ginbasa nga pulong, naghambal siya nga sa pagpanglakaton sang MKK, may mga tion man nga naga-diutay ang mga naga- upod sa Bible Sharing ukon Faith-sharing. Iya ginpanugyan nga indi gid kita dapat mag-untat. Indi gid pagpabay-an ang pagpangamuyo bilang isa ka komunidad. Bisan diutay lang ang nagaupod dapat padayunon, indi pag-untatan ukon pabay-an, agud may kahigayunan nga makatililipon liwat. Pareho man sa tanan nga komunidad, may mga tion man nga naga-abot ang problema, pero wala sang lugar ang pagsurrender. Dapat padayunon kag pabakuron pa gid ang pagtuo. Manghagad pa gid sang iban agud sila man makabati PSAM Parokyano Naserbisyuhan sang Medical-Dental Services (Parish Social Action Ministry) CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) A ng Medical and Dental Consultations sang aton parokya nakaalagad sa 60 tanan nga mga pasyente. Ang ining bulanan nga hilikuton nga ginapatigayon sang Parish Social Action Ministry ginahiwat kada 4th Saturday kag naga prioritize sa aton mga parokyano nga nagakinahanglan sang bulig sa ikaayo sang ila panglawason. Ini nga programa nagapadayon bangud sang suporta pinansyal nga ginahatag sang mga parokyano kay sa kada Domingo nagapain kita sang 10 porsyento para sa aton social apostolate ang ang wala untat nga paghalad sang aton mga volunteer doctors sang ila serbisyo. Sa sini nga bulan nag aton mga doctors nga nagkadto amo sanday Dra. Emeecyn Mae Gatpatan- Crespo, Dra. Ma. Rosario Rote-Tejada, Dra. Maricel Peniero, Dra. Mary Lalaine Pecaoco, kag Dra. Myra Diamanse-Villanueva. Upod sang libre nga konsultasyon amo ang paghatag sang ginrisita nga mga bulong. Evelyn B. Nervato 3 " id="pdf-obj-1-254" src="pdf-obj-1-254.jpg">

CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014)

The Pastor Speaks ... Rt. Rev. Higinio C. Velarde ANG IKA-SIYAM NGA SUGO S ang nagligad, wh y don’t y ou ex p ress y ourself. Email us at jarocathedral@yahoo.com.ph or text us on this number, 09088751280. This is your chance to contribute for this project is not just of the priests but OURS! 2 CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) My Realizations on MKK Day 2014 Julie Ann Blancaflor sang Pulong sang Dios, kag makarealisar sang pagpalangga sang Ginoo. Parehas sang mga iloy nga nag-share sang ila inagihan kag nakabatyag sang matuod nga kaluoy kag paghigugma sang Diyos, natandog gid ako sa pag share sang isa ka iloy nahanungod sa iya special child. Bilang isa ka maestra sang mga special children, nahibal-an ko ang mga kabudlayan kag sakripisyo sang mga ginikanan para sa ila mga kabataan. Apang tungod sa pagpalangga sang sini nga iloy sa iya bata, napamatud-an gid niya nga buhi kag tuman ka dalum ang paghigugma sa iya sang aton Diyos. May mga instrumento Sia nga ginapadala sa aton kabuhi, pareho sang doctor nga nagbulig sa iya patigayon para mabuligan ang iya bata. Ang ika- duha nga nanay nga nagpaambit sang iya eksperiensya nagpabutyag nga wala man sia nadulaan sang pagla-om. Hugot sia nga nagtuo kag nagpati nga ang Ginoo nagasabat sang tanan nga pangamuyo, wala Sia nagakatulog, nagapabungol-bungol ukon nagapabaya. Bilang isa ka pamatan-on nga nakabati sining kamatuoran, ibutang ko gid sa akon huna-huna kag tagipuso-on nga magdangop sa Ginoo sa tion sang kasadya ukon kasubo. Kay Sia ang aton Manugbulig. Siya ang aton Manugbantay. Gani magpadayon sa pagpangamuyo sang tampad, magtuo nga may Ginoo nga nagahatag sang kusog kag kabakod sa tagsa-tagsa sa aton. Kay ang problema may solusyon, kon ang Ginoo kaupod naton. N angin madinalag-on kag masinadyahon ang adlaw sang Magagmay nga Kristiyanong Katilingban (MKK Day) nga ginhiwat sang June 21, 2014, Sabado nga adlaw. Nagsugod ang programa sa “praise and worship” nga ginpangunahan ni Fr. Ronald de Leon, kaupod si Pol Gregorio kag sang Music Ministry of Our Lady of Candles Prayer Community, Youth Band kag mga pamatan- on sang Jaro Parish Youth Ministry. Nakita ko gid kon paano nagbuyloganay sa pagkanta kag pagsaot ang mga katapo sang MKK sang nagakalain-lain nga barangay. Katahum gid lantawon nga ang tanan nagahimaya kag nagadayaw sa aton Langitnon nga Ginoo. Sa paghatag ni Fr. Ronald sang iya reflection nahanungod sa ginbasa nga pulong, naghambal siya nga sa pagpanglakaton sang MKK, may mga tion man nga naga-diutay ang mga naga- upod sa Bible Sharing ukon Faith-sharing. Iya ginpanugyan nga indi gid kita dapat mag-untat. Indi gid pagpabay-an ang pagpangamuyo bilang isa ka komunidad. Bisan diutay lang ang nagaupod dapat padayunon, indi pag-untatan ukon pabay-an, agud may kahigayunan nga makatililipon liwat. Pareho man sa tanan nga komunidad, may mga tion man nga naga-abot ang problema, pero wala sang lugar ang pagsurrender. Dapat padayunon kag pabakuron pa gid ang pagtuo. Manghagad pa gid sang iban agud sila man makabati PSAM Parokyano Naserbisyuhan sang Medical-Dental Services (Parish Social Action Ministry) CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) A ng Medical and Dental Consultations sang aton parokya nakaalagad sa 60 tanan nga mga pasyente. Ang ining bulanan nga hilikuton nga ginapatigayon sang Parish Social Action Ministry ginahiwat kada 4th Saturday kag naga prioritize sa aton mga parokyano nga nagakinahanglan sang bulig sa ikaayo sang ila panglawason. Ini nga programa nagapadayon bangud sang suporta pinansyal nga ginahatag sang mga parokyano kay sa kada Domingo nagapain kita sang 10 porsyento para sa aton social apostolate ang ang wala untat nga paghalad sang aton mga volunteer doctors sang ila serbisyo. Sa sini nga bulan nag aton mga doctors nga nagkadto amo sanday Dra. Emeecyn Mae Gatpatan- Crespo, Dra. Ma. Rosario Rote-Tejada, Dra. Maricel Peniero, Dra. Mary Lalaine Pecaoco, kag Dra. Myra Diamanse-Villanueva. Upod sang libre nga konsultasyon amo ang paghatag sang ginrisita nga mga bulong. Evelyn B. Nervato 3 " id="pdf-obj-1-259" src="pdf-obj-1-259.jpg">

A ng Medical and Dental Consultations

sang aton parokya nakaalagad

sa 60 tanan nga mga pasyente.

Ang ining bulanan nga hilikuton nga ginapatigayon sang Parish Social Action Ministry ginahiwat kada 4th Saturday kag

naga prioritize sa aton mga parokyano nga

nagakinahanglan sang bulig sa ikaayo sang ila panglawason. Ini nga programa nagapadayon bangud sang suporta pinansyal nga ginahatag

sang mga parokyano kay sa kada Domingo

nagapain kita sang 10 porsyento para sa

aton social apostolate ang ang wala untat

nga paghalad sang aton mga volunteer doctors sang ila serbisyo. Sa sini nga bulan nag aton mga doctors nga nagkadto amo sanday Dra. Emeecyn Mae Gatpatan- Crespo, Dra. Ma. Rosario Rote-Tejada, Dra. Maricel Peniero, Dra. Mary Lalaine Pecaoco, kag Dra. Myra Diamanse-Villanueva.

Upod sang libre nga konsultasyon amo ang paghatag sang ginrisita nga mga bulong.

The Pastor Speaks ... Rt. Rev. Higinio C. Velarde ANG IKA-SIYAM NGA SUGO S ang nagligad, wh y don’t y ou ex p ress y ourself. Email us at jarocathedral@yahoo.com.ph or text us on this number, 09088751280. This is your chance to contribute for this project is not just of the priests but OURS! 2 CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) My Realizations on MKK Day 2014 Julie Ann Blancaflor sang Pulong sang Dios, kag makarealisar sang pagpalangga sang Ginoo. Parehas sang mga iloy nga nag-share sang ila inagihan kag nakabatyag sang matuod nga kaluoy kag paghigugma sang Diyos, natandog gid ako sa pag share sang isa ka iloy nahanungod sa iya special child. Bilang isa ka maestra sang mga special children, nahibal-an ko ang mga kabudlayan kag sakripisyo sang mga ginikanan para sa ila mga kabataan. Apang tungod sa pagpalangga sang sini nga iloy sa iya bata, napamatud-an gid niya nga buhi kag tuman ka dalum ang paghigugma sa iya sang aton Diyos. May mga instrumento Sia nga ginapadala sa aton kabuhi, pareho sang doctor nga nagbulig sa iya patigayon para mabuligan ang iya bata. Ang ika- duha nga nanay nga nagpaambit sang iya eksperiensya nagpabutyag nga wala man sia nadulaan sang pagla-om. Hugot sia nga nagtuo kag nagpati nga ang Ginoo nagasabat sang tanan nga pangamuyo, wala Sia nagakatulog, nagapabungol-bungol ukon nagapabaya. Bilang isa ka pamatan-on nga nakabati sining kamatuoran, ibutang ko gid sa akon huna-huna kag tagipuso-on nga magdangop sa Ginoo sa tion sang kasadya ukon kasubo. Kay Sia ang aton Manugbulig. Siya ang aton Manugbantay. Gani magpadayon sa pagpangamuyo sang tampad, magtuo nga may Ginoo nga nagahatag sang kusog kag kabakod sa tagsa-tagsa sa aton. Kay ang problema may solusyon, kon ang Ginoo kaupod naton. N angin madinalag-on kag masinadyahon ang adlaw sang Magagmay nga Kristiyanong Katilingban (MKK Day) nga ginhiwat sang June 21, 2014, Sabado nga adlaw. Nagsugod ang programa sa “praise and worship” nga ginpangunahan ni Fr. Ronald de Leon, kaupod si Pol Gregorio kag sang Music Ministry of Our Lady of Candles Prayer Community, Youth Band kag mga pamatan- on sang Jaro Parish Youth Ministry. Nakita ko gid kon paano nagbuyloganay sa pagkanta kag pagsaot ang mga katapo sang MKK sang nagakalain-lain nga barangay. Katahum gid lantawon nga ang tanan nagahimaya kag nagadayaw sa aton Langitnon nga Ginoo. Sa paghatag ni Fr. Ronald sang iya reflection nahanungod sa ginbasa nga pulong, naghambal siya nga sa pagpanglakaton sang MKK, may mga tion man nga naga-diutay ang mga naga- upod sa Bible Sharing ukon Faith-sharing. Iya ginpanugyan nga indi gid kita dapat mag-untat. Indi gid pagpabay-an ang pagpangamuyo bilang isa ka komunidad. Bisan diutay lang ang nagaupod dapat padayunon, indi pag-untatan ukon pabay-an, agud may kahigayunan nga makatililipon liwat. Pareho man sa tanan nga komunidad, may mga tion man nga naga-abot ang problema, pero wala sang lugar ang pagsurrender. Dapat padayunon kag pabakuron pa gid ang pagtuo. Manghagad pa gid sang iban agud sila man makabati PSAM Parokyano Naserbisyuhan sang Medical-Dental Services (Parish Social Action Ministry) CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014) A ng Medical and Dental Consultations sang aton parokya nakaalagad sa 60 tanan nga mga pasyente. Ang ining bulanan nga hilikuton nga ginapatigayon sang Parish Social Action Ministry ginahiwat kada 4th Saturday kag naga prioritize sa aton mga parokyano nga nagakinahanglan sang bulig sa ikaayo sang ila panglawason. Ini nga programa nagapadayon bangud sang suporta pinansyal nga ginahatag sang mga parokyano kay sa kada Domingo nagapain kita sang 10 porsyento para sa aton social apostolate ang ang wala untat nga paghalad sang aton mga volunteer doctors sang ila serbisyo. Sa sini nga bulan nag aton mga doctors nga nagkadto amo sanday Dra. Emeecyn Mae Gatpatan- Crespo, Dra. Ma. Rosario Rote-Tejada, Dra. Maricel Peniero, Dra. Mary Lalaine Pecaoco, kag Dra. Myra Diamanse-Villanueva. Upod sang libre nga konsultasyon amo ang paghatag sang ginrisita nga mga bulong. Evelyn B. Nervato 3 " id="pdf-obj-1-284" src="pdf-obj-1-284.jpg">

Evelyn B. Nervato

3
3
Education Barangay Weekend Catechesis Ministry
Education
Barangay Weekend Catechesis
Ministry

A ng Jaro Parish Catechetical

Ministry nagapreparar sa pagsugod sang weekend

catechesis ukon Catechism for Children sa mga barangay nga

sakop sang Jaro Parish.

Sa Hulyo 13, 2014, alas 8:00

sa aga tubtub alas 12:00 sa udto, may pagahiwaton nga “Barangay

Weekend Catechesis Orientation

Seminar”. Ini nga seminar ginapatungod sa paghanas sang mga Katekista sang barangay kag sang mga nagaboluntad man

sa pagtudlo, lakip na ang mga

nagabulig sa catechism class.

Ang weekend catechesis

gin-umpisahan sang tuig 2010 sa

idalom sang pagdumala ni Msgr.

Alejandro Esperancilla nga Rector

na subong sang St. Vincent Ferrer

Seminary. Ini nga buluhaton ginapadayon sang aton parokya

sa pagdumala ni Fr. Joenick Territorio sang Catechetical

Ministry. Agud magmangin mahapos

sa mga katekista, may ginpreparar nga

mga modules kag pagsulundan nga dapat nila tun-an.

Amo ini nga mga topiko ang igatudlo

sa mga kabataan: First Session kag

Second Session-Ang Simbahan sang Dios

I kag II (Gintawag kita nga Panimalay

sang Dios); Third Session kag Fourth Session

  • - Pangamuyo bilang Panimalay sang

Dios (Simbahan) I kag II; Fifth Session

  • - Pangamuyo bilang Panimalay sang

Dios (Simbahan) III; Sixth kag Seventh Session - Paglibot sa Balay sang Dios; Eighth Session - Ang Pagtuga sang Dios sang kalibutan; Ninth Session kag Tenth

Session - Ginta-aw sang Dios ang

Iya Gintuga kag Nanami-an gid Sia;

Eleventh Session - Ang Dios Nagtugyan sang Hardin nga Tatapon sang Tawo; kag ang katapusan nga Twelfth Session: Ano ang Sala?

Ini nga mga pagtuon magatapos sa

bulan sang Marso 2015.

Ang mga barangay nga

nagapadayon tubtub sini nga tuig amo ang mga masunod: Barangay

Calubihan, Brgy. Desamparados, Brgy. Democracia (Main Kag Sitio Lunok), Brgy. San Roque, Brgy. Benedicto (Main kag Washington), kag ang Tabuc Suba – Proper, Taft North (Main),

Fajardo, Brgy. Bakhaw (old, new

kag Kanipaan). Sa pagsugod

sini nga tuig, kabay ang iban nga barangay ma-inganyo sa sini nga programa sang aton parokya. Isa ini ka maayo nga lihok sang kada barangay agud mapaiway ang mga kabataan sa malain nga huyog. Natigayon ini tungod sang hugot nga pagtalupangod sang parokya sa kaayuhan sang mga kabataan sa barangay kag sa pag-ubay man sa

ila espirituhanon nga kabuhi.

Education Barangay Weekend Catechesis Ministry A ng Jaro Parish Catechetical Ministry nagapreparar sa pagsugod sang weekend

Antonio M. Pasquin

Young Catechists’ Meeting

S ang nagligad nga Hunyo 28,

Domingo nga adlaw, ang

mga Parish kag Barangay

Junior/Young Catechists gikan sa

nagkalain-lain nga kabarangayan sang parokya naghiwat sang paghinun-anon upod kay Fr. Nathaniel G. Gentizon. Ginsuguran ini sang isa ka pangamuyo. Pagkatapos, ginsunod ang Pagpakilalahay sang kada isa agud mangin maayo ang pagsugilanunay tuhoy sa mga hilikuton. Nagpaambitanay kami sang amon nga mga inagihan, sang mga bagay nga amon natun-an, kag mga kabudlayan kag kalipayan nga amon naagyan sa amon pagtudlo

sang mga kabataan sang nagligad

nga Flores de Mayo. Ang iban sa

Education Barangay Weekend Catechesis Ministry A ng Jaro Parish Catechetical Ministry nagapreparar sa pagsugod sang weekend

amon nag-istorya sang amon pag-ugtas sa kabataan apang gintinghuwaan nga

hangpon sila. Amon man nabatyagan ang

presensya ni Jesus sa amon pagtuman

sang amon responsibilidad. Para sa amon, ang birtud sang pagpasensya kag dedikasyon bilang lamharon nga katekista indi lamang isa ka obligasyon kundi isa ka pagpahayag

sang paghigugma sang Mahal nga Dios

kay ini nabatyagan kag nakit-an sa

amon pagpalangga sa isigkatawo. Amon man nga gin-istoryahan kon ano pa gid ang mga hilikuton nga sarang namon mahatag ukon maobra, gani kami tanan nagdesisyon nga magpasad sang isa ka Formation Program nga napasad sa apat ka ‘F”: “Formation, Faith Sharing, Fellowship and Fund Raising. Lakip diri, amon ginkilala ang amon Core Values nga apat man ka ‘F’: Fundamentals of Catholic Faith, Friendship, Faithfulness, and Food for the Soul. Paagi sa sini nga formation program, nagapati kami nga magatubo pa gid kami bilang “servant catechists” nga magabulos sa mga katekista nga naga edad na sa pila ka adlaw. Jonesa P. Bañares

Education Barangay Weekend Catechesis Ministry A ng Jaro Parish Catechetical Ministry nagapreparar sa pagsugod sang weekend

:: Gospel Reflection

Ang Pulong Nangin Tawo

Ika-14 nga Domingo sang Tuig, Hulyo 6, 2014

Kari Kamo sa akon kag Magpahuway

Mt. 11:25-30

source: call-of-hope.com
source: call-of-hope.com

mapainuboson sing tagipusuon, kag makapahuway kamo. 30 Ang akon gota mahapos, kag ang akon karga mamag-an.”

Education Barangay Weekend Catechesis Ministry A ng Jaro Parish Catechetical Ministry nagapreparar sa pagsugod sang weekend

25 Sa sadto nga tion si Jesus nagsiling, “O Amay, Ginoo sang langit kag duta! Nagapasalamat

ako sa imo, tungod kay ginpahayag mo sa mga di- maalam, ang ginlipdan mo sa

mga maalam kag may mataas nga tinun-an. 26 Huo, O Amay, kag amo ini ang imo nahamut-an. 27 ”Ang akon Amay nagtugyan sa akon sang tanan nga butang.

Wala sing nakakilala sa Anak luas ang Amay, kag wala man sing nakakilala sa Amay luas ang

Anak kag ang bisan sin-o nga luyag ipahayag sang Anak ang Amay. 28 ”Kari kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo. 29 Itakod ang akon guta sa inyo kag magtuon kamo sa akon, kay ako malulo kag

Pamalandong

S adtong una madamo sing

panimad-on ang mga tigulang. Sa mga kurit

sang palad makahambal sila

nga ining bata may signos nga magmanggaran. Indi gani sa

mga alom sa lawas. Ako iya

ginhambalan nga nagapas-an kuno ako sang krus bangud

sang alom sa akon abaga.

Nagpabilin ini nga panimad-on

sa akon huna-huna.

Ambot kon matuod gid

man ukon natabuan lang, apang ining panimad-on nahanungod sa akon alom sa abaga nangin matuod. Mga pag-antos nga akon naagyan daw indi mapulong, apang akon man ang mga yadto napakigbatuan. Nagpadayon ako sa pagbutho. Nagtambong

man ako sa mga “catechism classes” halin sa elementary tubtub high school kag ang mga

yadto amo ang naghatag sa akon sang kabaskog sa akon pagtuo. Natun-an ko nga batunon ang panimad-on sa akon nga nag mangin matuod.

Ang mga Ebanghelyo nga

ginabasa sa Misa kag ang mga sermon sang pari nga makugi ko nga ginpamatian nakahatag sa akon sang paglaum, gani amat-amat man nga nadula ang pagpati ko sa mga panimad-

on. “Salig gid sa Dios!” siling

ko sa akon kaugalingon.

Ang natahuman ko gid nga

Ebanghelyo nga nakatandog sa akon amo ining ebanghelyo

subong nga Domingo kon sa

diin si Jesus nagsiling, “Kari

kamo sa akon, tanan kamo nga ginabudlayan kag ginabug-atan, kag papahuwayon ko kamo “ ... (Mt. 11:28-30) Matuod gid man nga nagamag-an ang mabug-at nga palas-anon kon ini isalig mo sing bug-os sa Iya. Ining bug-os nga pagsalig nagakahulogan sang

maathag nga paghangup (clear

understanding) sa pagkabig sa imo kaugalingon nga wala ka gid (nothing) sa atubang

sang Mahal nga Dios. Let us acknowledge our nothingness. Amo ini ang rason kon ngaa

masunsun kita nagapanawag

sa Mahal nga Dios. Wala gid

kita sing sarang mahimo, kundi

magsalig sa Iya. Sa sini magatubo sa aton tagipusuon ang pagtuo, paglaum, pagkamapainubuson, pagkaalwan nga wala sa tagipusuon sang tinuga nga napun-an sang bugal (pride). Ini nga pagbaton sang kamatuoran

nga “wala kita” (acceptance of

nothingness) regalo man sang

Dios sa aton nga nagabukas sang

aton tagipusuon kag nagabaton sang Iya regalo, Kay Iya ginbuksan ang aton tagipusuon paagi sa Iya mga mensahe.

Pamangkot

  • 1. Ano bala ang akon ginapas- an sa akon kabuhi?

  • 2. Paano ko bala ginaatubang ang mga pagtialaw nga naga abot sa akon kabuhi?

  • 3. Ginatawag ko bala si Jesukristo agod ubayan ako sa akun mga palas-anon?

Education Barangay Weekend Catechesis Ministry A ng Jaro Parish Catechetical Ministry nagapreparar sa pagsugod sang weekend

Fe Marina S. Siacon

Quote of the Week

“Pray thee, spare, thyself at times: for it becomes a wise man sometimes to relax the high pressure of his attention to work.”

- St. Thomas Aquinas

source: heavenawaits.wordpress.com
source: heavenawaits.wordpress.com

Parish

administration

rT. rEV. MsGr. HIGINIO c. VELArDE, jr., jcD, PA

Parish Priest

rEV. Fr. rONALD c. DE LEON

Senior Parochial Vicar

rEV. Fr. NATHANIEL G. GENTIZON

Parochial Vicar

rEV. Fr. PHILIPP NEIL Y. ANTENOr-cruZ

Special Assistant for Temporal Affairs

rEV. MsGr. ALEjANDrO P. EsPErANcILLA

Special Assistant for Liturgical Affairs

rEV. Fr. FrANcIscO T. ANGOsTurA rEV. Fr. jOENIck s. TErrITOrIO rEV. Fr. cIrILO c. cAMus

Resident Priests

readings for

the WEEk

14 th Sunday in OrdinaryTimes Zech 9:9-10 Ps 145:1-2, 8-11, 13-14

Rm 8:9, 11-13 Mt 11:25-30

Monday, July 7

Hos 2:16-18, 21-22

Ps 145:2-9

Mt 9:18-26

Tuesday, July 8

Hos 8:4-7, 11-13

Ps 115:3-10

Mt 9:32-38

Wednesday, July 9

Hos 10:1-3, 7-8, 12

Ps105:2-7

Mt 10:1-7

Thursday, July 10

Hos 11:1-4, 8-9

Ps 80:2-3, 15-16

Mt 10:7-15

St. Veronica Giuliani, Virgin

Friday, July 11

Hos14:2-10

Ps 51:3-4, 8-9, 12-14, 17

Mt 10:16-23

St. Benedict, Abbot

Saturday, July 12

Is 6:1-8

Ps93:1-2, 5

Mt 10:24-33 (Let us pray for each other)
Mt 10:24-33
(Let us pray for each other)
 

juLY 2014

 

BIRThday

06

Fr. Mansueto Calasara

HOLY FATHER’S PRAYER INTENTIONS

Sports

That sports may always be occasions of human fraternity and growth.

 

Lay Missionaries

That the Holy Spirit may support the work of the laity who proclaim the Gospel in the poorest countries.

 

Editorial Board

 

Reforming the Youth of Tabuc Suba-Ilaya

rEV. Fr. NATHANIEL G. GENTIZON

B arangay Tabuc Suba-Ilaya

held a Youth Fellowship

to revitalize their Brgy.

informed of all the youth activities to

of evangelization.”

by our sponsors. And as we take

Editor-in-Chief

assure them of their children’s safety.

The afternoon was so fulfilling.

 

God sent us thirty young people

We received God’s grace as we

 

PurEZA D. LAcuEsTA

Associate Editor

 

Youth Ministry.

For this event, we were

June 28 Youth Fellowship open

from our community. We prepared specialized name tags for them

enjoyed the snacks prepared for us

ANNA sHIELA A. MOrENO

given a schedule which will take

and welcomed them warmly. The

the path of spiritual growth through

News Editor

us only five days to prepare. We

para liturgy started at 2:30 in the

the series of formations, with great

juLIETA G. AquILO

Feature Editor

prepared an invitation for the

afternoon with an opening prayer and praise to Jesus through our

conviction, we say our “YES”. We will accept the challenge

LALAINE D. PAsquIN

Circulation

to Singles, ages 13-39 years old, and posted it in the designated

areas of our barangay. After that

Praise and Worship Songs. Ms. Julie Ann Blancaflor, JPYM Youth Coordinator gave the

one another and to share “I want to

and be the youth who follow Jesus ...

No turning back…No turning back. TO GOD BE THE GLORY!!!

and be the youth who follow Jesus ... No turning back…No turning back. TO GOD BE

rIcArDO q. FALLAcOrINA II

we prepared a program for the

At this point, WESFY wishes

orientation. Then they were formed

Ma. Lourdes Alquisada

Layout Artist

big day.

into groups to get acquainted with

Layout Artist big day. into groups to get acquainted with

Fr. miCkEy CArdENAs

to ensure proper decorum for

follow Jesus because ....

They were

viC g. AguisANdA

the incoming members. We

ask to complete the sentence.

mA. LourdEs ALquisAdA joNEsA p. bAÑArEs

requested them to fill up the

Fr. Nathaniel G. Gentizon spoke

juLiE ANN bLANCAFLor

membership forms and screened

words of encouragement to all the

EvELyN b. NErvAto

them by raising questions about

youth and serenaded them all with

ANtoNio m. pAsquiN

their religious life and where

the song IKAW LAMANG from the

towards fellow youth, with people in

mEriL robLEs FE mAriNA s. siACoN

they think they are fit to serve.

TV series of the same title. Before

Contributors

Minors were required to secure

he left, he challenged us by saying,

The Candle Light is a non-profit

parental consent from their parents. We also notified all

“The Youth has a huge responsibility

weekly publication.

the parents that they will be

the community especially in the work

4
4

CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014)

CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014)

5
5
PAHIBALO Barangay Sponsors a. Misa pro Populo Sponsors/Offerers July 13 Libertad July 20 CC-El 98 July

PAHIBALO

PAHIBALO Barangay Sponsors a. Misa pro Populo Sponsors/Offerers July 13 Libertad July 20 CC-El 98 July

Barangay Sponsors

a. Misa pro Populo Sponsors/Offerers

July 13

Libertad

July

20

CC-El 98

July 27

Seminario

First Saturday of the Month dawn Rosary

August 02 September 06 November 1 December 6

Simon Ledesma Fajardo Libertad CC-El 98

Oras sang Parokya

July

09

San Roque

July

16

Benedicto

July

23

San Vicente

July

31

Tabuc Suba-Ilaya

CATECHISTS’ FELLOWSHIP

May pagahiwaton nga Fellowship ang tanan nga Katekista nga nagpakigbahin sa hilikuton sang nagligad nga Flores de Mayo sa palaabuton

nga Hulyo 6, 2014 sa La Isabelita Hall, alas 9 sa

aga tubtob alas 3 sang hapon.

CHRISTIAN LIFE PROGRAM (CLP)

The Couples for Christ invites single Men & Women, 21 years old to join the Christian Life Program (CLP) for Singles for Christ and those 42 and above to join the Servants of the Lord & Handmaids of the Lord, Jaro Chapter, at the Jaro Metropolitan Cathedral every Sunday of the month until August 2014, 2:00 pm.

MINISTRY OF USHERS’ FORMATION

There will be a formation for the members of the Ministry of Ushers (1st Batch) on July 19, 2014 at 8:30 a.m. until 4:00 p.m. at La Isabelita Hall, Jaro Metropolitan Cathedral Compound.

CATECHESIS ORIENTATION SEMINAR

May pagahiwaton nga Barangay Weekend Catechesis Orientation Seminar sa Hulyo 13,

2014 alas 9 sa aga sa La Isabelita Hall, Jaro Metropolitan Cathedral. Ginaagda ang may maluyag magtudlo sang Catechesis sa mga

kabaranggayan nga sakop sang aton Parokya.

ADULT FAITH FORMATION

On July 4-5 and 11-12, Fr. Midyphil “Dodong” Billones will give lecture on “Ecclesiology”

at the La Isabelita Hall, at 6:00 o’clock in the

afternoon.

Education Ministry Heads

Education

Ministry

Heads

will

have

a

meeting

on

July

10,

2014,

5:00

pm

at

La

Isabelita Hall

 

CANDLE LIGHT FINANCIAL REPORT

Balance (June 28, 2014)

P

9,557.70

Add: Collection (June 29, 2014)

P 16,738.50

Less: Expenses

P(17,323.00)

Balance (July 05, 2014)

P

8,973.20

Thank you very much for your support. May Our Lady of candles inspire us to be more generous.

PARISH OFFICE AT PIUS XII INSTITUTE

Our parish office has transferred to Pius XII Institute (at the left side of Jaro Cathedral). The transfer of office is due to the parish rectory retrofit- ting and repair. Thank you for bearing with us.

6
6

PaRISh OFFICE aT PIUS XII INSTITUTECANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014)

ARCHDIOCESAN News

Manifest the Greatness of the Holy Spirit – Bishop

  • D uring the Mass of the Holy Spirit to inaugurate school year 2014- 2015 of St. Joseph Regional

Seminary in Iloilo City the Most Rev. Narciso V. Abellana, MSC, DD., Bishop of

Romblon, reminded seminarians, staff and seminary personnel that the task of formation should manifest the greatness of the Holy Spirit.

The Mass of the Holy Spirit was celebrated in the Seminary Chapel on June 30, 2014. As main celebrant and homilist of the Eucharistic celebration, Bishop Abellana explained the importance of cooperating

with the work of the Holy Spirit in the

context of the crisis currently affecting our country. “To everyone nowadays PDAF, DAP,

and Pork Barrel scam have become very

familiar terms”, he said.

“These negative words”, Abellana pointed out, “unfortunately have come to

represent what is petty and selfish in us.”

“On the other hand”, the Romblon bishop said, “we should not forget examples

of heroism of honest taxi drivers or of

airport maintenance personnel who returned huge amounts of money or valuable personal belongings

that had been left behind by tourists; of a little girl who

ended up burned while saving her younger siblings from a house fire; of a young boy who drowned in the process of rescuing other people during the Pagoda fluvial parade tragedy.” “These heroic acts of selflessness are

manifestations of the work of the Holy Spirit.”

Abellana said. The task of formation thus, the Bishop concluded, is to cooperate with the Holy Spirit so

that we will be aware of and foster what is true, good

and great in the person and not to allow whatever is petty or selfish to dominate us. During the Mass incoming resident formator and Theology professor Fr. Rex Marfil, from the diocese of San Jose de Antique, made the Profession of Faith. At the end of the Mass the seminary rector Fr. Midyphil Billiones introduced the seminary administration. This was followed by the presentation of the counsellors and members of the faculty by the seminary vice-rector Msgr. Peter Correa and the presentation of the mentors, physicians and of other seminary personnel by the seminary procurator Fr. Philip Sinco. At the present academic year St. Joseph

Regional Seminary has 86 seminarians

from the Archdiocese of Jaro and the

Dioceses of Bacolod, Kabankalan, Kalibo, Kidapawan, Taytay, Puerto Princesa, Romblon, San Carlos, and San Jose de Antique.

Fr. Mickey Cardenas
Fr. Mickey Cardenas

CBCP News

Pope Appoints Filipino Nuncio as UN Rep

Pope Appoints Filipino Nuncio as UN Rep M ANILA, July 2, 2014 — Pope Francis has

M ANILA, July 2, 2014 — Pope Francis has

nominated Archbishop Bernardito C. Auza

– currently the Apostolic Nuncio to Haiti –

as the Holy See’s Permanent Representative to the

United Nations in New York.

The announcement appeared in the Vatican’s official newspaper, L’Osservatore

Romano.

Archbishop Auza, 55, is a native of Talibon, Bohol. He was consecrated Titular Archbishop of Suacia on May 8, 2008, the same day he was appointed Nuncio to Haiti. Cardinal Tarcisio Bertone, then Secretary of State, was his principal consecrator. He was Apostolic Nuncio to Haiti and also Apostolic Administrator of the capital city Porte- au-Prince after the magnitude 7.0 earthquake in

2010. He is a career diplomat, having worked at various diplomatic posts. His first was in Madagascar and the South Indian Ocean in 1990

to 1993. He was a member of the Permanent Mission of the Holy See to the UN before assuming his post in Haiti.

He will replace Archbishop Francis Chullikatt from India, the first non-Italian to have acted as the Holy See’s Permanent Representative to the UN. He leaves his diplomatic position after the normal four-year stint expected of a Vatican diplomat. No announcement yet as to where his next post will be. (Rommel Lopez)

Pope Appoints Filipino Nuncio as UN Rep M ANILA, July 2, 2014 — Pope Francis has

VATICAN News

Clandestine Catholics in North Korea: Counting Beans as a Way to Pray the Rosary

J uly 2, 2014.Around the world, the Catholic Church probably faces the greatest hurdles in North Korea. Any

remaining Christians must hide their

faith. They are persecuted since the end of World War II, although it was not always the case. “In 1945, at the start of the division

of the two Koreas, Pyongyang was

known as the Jerusalem of East Asia.

Some 50,000 Catholics lived there.”

Since then, the situation has changed dramatically. Today, North Korea enforces an absolute cult following around the ruling Kim family, which has been power since the 1940’s. “Any other religion is excluded. It’s believed that there are about 10,000 Catholics living in the country still. But the majority are elderly.” According to reports, a quarter of the Christians that stayed were detained and placed in labor camps, living in subhuman conditions and even tortured. All others were forced to flee or hide their

faith to avoid persecution.

“Some North Korean refugees tell us

that elderly woman would sit in a circle

at night and count beans, as a way to recite the Rosary.” Aid to the Church in Need, which helps persecuted Christians, said the

situation in North Korea is among the

most severe and least known. The regime’s secrecy and isolation make it difficult to get a full grasp on the reality

Christians face in the Hermit Kingdom.

Clandestine Catholics in North Korea: Counting Beans as a Way to Pray the Rosary J uly

CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014)

7
7

Parish Year Book 2014

Mes de Junio

Fe Marina Siacon

Parish Year Book 2014 Mes de Junio Fe Marina Siacon September 8, birthday of the Blessed

September 8, birthday of the Blessed Virgin Mary, will be the date of releasing of

the Parish Year Book 2014. This Year book

sa ila estado sa kabuhi. Para sa mga kinasal, ang pagkaputli nagakahulogan sang pagkatutom kag pagkabunayag sa sinumpaan sa kasal. Ang pagpugong sa kaugalingon importante nga bahin sang pagkaputli, para sa mga kinasal kag para man sa wala makasal. Para sa mga kinasal, ang pagkaputli amo ang labing mabaskog nga manug-apin batok sa pagpanginlalaki ukon pagpanginbabayi, kag subong man, batok sa diborsyo. Ang Simbahan naga-insistir nga ang paghigugma sang mag-asawa sa sulod sang kasal, sa iya kinaugali, nagatuyo sang pagtuga sang mga anak kag sa pag-edukar sa ila. Tungod sini, ginadumilian ang artipisyal nga mga paagi sa pagpugong sang pagbusong kag sa pagpugong sang pagpanganak. Sa amo man nga tion, ginapakamaayo man sang Simbahan ang natural nga paagi sa pagplano sa pamilya sa bagay nga ang pagpanganak, ang pagpadaku kag pag- edukar sa mga anak matigayon sa nagakaigo kag kristiano nga paagi. (May kasugpon pa)

The content of the said year book would include the different articles and photos relevant to the way of life of the

Some article is already at hand, however, needs to be edited and proof read to convey the real story of the articles. Mr. Paul Guarnes and Ricardo Fallacorina II will be in charge of the lay- outing. Some members of the Discover Panay Island (DPI) were requested for the photo shoot of the pictures needed to make the year book more captivating and informative.

sang paghigugma kag pagpatubo sang kabuhi. Sa bagay nga ang pagkaputli isa ka timaan sang Kristiano nga pagkahamtong, sa diin ang tawo nagadisiplina kag nagapugong sang iya kaugalingon, kasado man sia ukon indi.

ukon sa pagpugong sa handom sekswal sang tawo. Importante man nga mahangpan ang

tagipusuon ginapatuhoy sa paghigugma, kag nagaapekto ini sa tanan nga mga tawo suno

  • L ast June 23, 2014 at around 6:30 in the evening the Candle Light staff with

pagtamod amo ang imahinasyon nga naga- uyat sang importante nga papel sa pagpukaw

pareho sang personal nga pagtubo sa relasyon sa iban, ang pagdulot sang kaugalingon sa patag sang paghigugma, ang kapasidad sa pagtuga kag pagpaalinton sang bag-o nga kabuhi paagi sa husto nga paggamit sang sekswalidad.

amo ang pagpukaw kag pagpahangup sa tawo sang matuod nga katuyoan sang sini nga

birtud. Ang dapat nga hatagan sing daku nga

sekswal sang tawo, kag nagatuytoy sini sa isa ka positibo kag nagapabakod nga pagserbisyo

kahimpitan, kinahanglan ang isa ka nagakaigo nga edukasyon nahanungod sa pagkaputli. Importante sa sini nga sahi sang edukasyon

finalization of the 2014 year book of the

mga values nga naangot sa sekswalidad,

Chief, had a meeting with regards to the

  • M adamo pa ang wala gid makatul-id

sa pagpadungog sa Sagrado Corazon ni Jesus. Adlaw-adlaw may Novena kag Benediction

Parish in relation to the Year of the Laity.

nga tumuluo nagsimba kag nagdayaw sa Iya Santos nga Kasingkasing nga napun-an sang paghigugma kag kalooy.

Corazon ni Jesus ang nagsimba. Tama gid ka solemne ang paghiwat sang Benediction, tungod gina expose ang Blessed Sacrament nga tumalagsahon lang nga ginahimo. Ang tanan

makasimba adlaw-adlaw agud makaupod si

sa aga. Madamo nga mga deboto sang Sagrado

pagkatapos sang Santos nga Misa sa alas 6:30

Ginoong Jesus nga ara sa altar. Bug-os ang pagtuo sang tanan nga tumuluo nga ara Sia, personal nga nagaupod kag personal man nga ara nagapuyo sa tagipusuon sang kada isa. Ining debosyon sa Santos nga Kasingkasing ni Jesus ginahiwat agud makapangayo kita sing kapatawaran sang aton mga sala batok sa Iya kag agud makipaghiuli liwat sa Iya. Sa sini man nga kahigayunan mapangamuyuan man naton ang aton mga utod nga nalipat na sa Iya, ilabi na gid sa subong nga tiempo nga madamo lang nga mga malain ukon malaot nga nagakatabo sa palibot tungod man sa kahimuan sang iban naton nga mga utod. Kabay nga ang isa ka bulan nga pag- alongay kag paghinulsol magapahiuli sang naguba naton nga kaangtanan kay Ginoong Jesus.

Ang pagkaputli ukon pagkatinlo sang

Agud nga malambot ang iya sini

Ang bilog nga bulan sang Hunyo gindedikar

Ang mga tumuluo nagatinguha gid nga

will be our gift for our Blessed Mother.

Fr. Nathaniel G. Gentizon, Editor-in-

kon ano ang ‘Mes de Junio’. Tinaga

ini nga Kinatsila nga nagakahulugan,

‘Bulan sang Hunyo’.

from page 2

IKA-SIYAM

Parish.

Parish Year Book 2014 Mes de Junio Fe Marina Siacon September 8, birthday of the Blessed
Parish Year Book 2014 Mes de Junio Fe Marina Siacon September 8, birthday of the Blessed
Parish Year Book 2014 Mes de Junio Fe Marina Siacon September 8, birthday of the Blessed

..

Parish Year Book 2014 Mes de Junio Fe Marina Siacon September 8, birthday of the Blessed

To acknowledge that impulsiveness and impetuosity such as anxiety, urgency and agitation do not have anything to do with ardor and generosity. On the contrary, they are the death of inner peace, charity and

Help me dominate myself to be all of God in

To bring this Light so that it may help establish mutual understanding, reciprocal love and unity.

To be careful not to hurt and offend, rather to act and speak with gentleness and sincerity.

source: www.newcitypress.com
source: www.newcitypress.com

To be the first to smile, to greet the others, for all of these actions bring peace.

To avoid acting on my first instinct and impulse even if the motive that pushes me seems good, just and pure.

And finally to make Peace my real way of loving God now in every present moment. Amen.

To destroy resentment, withholding what could divide and say only the positive.

Lord, please help me, make Peace within myself first of all, that I may bring this Peace to my neighbor.

A Personal Prayer for Peace

To remember that what matters first and foremost is to listen, appreciate and

Never judge nor be suspicious of others, instead to pardon, forgive, justify

people’s hearts, so as to bring only and

To bring only and always Peace into

understand the person next to me.

(Inspired from Chiara Lubich’s Spiritual Message)

always God, love and joy.

every present moment.

understand and trust.

happiness.

To acknowledge that impulsiveness and impetuosity such as anxiety, urgency and agitation do not have anything
8
8

CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014)

Respond! Rebuild! Resurrect! Goodbye Facebook… Hello Textbook! Jesus, Divine Mercy Pureza Jerald D. H. Lacuesta Flores
Respond! Rebuild! Resurrect!
Goodbye Facebook… Hello Textbook!
Jesus, Divine Mercy
Pureza Jerald D. H. Lacuesta Flores
source: www.catholictradition.org
source: www.catholictradition.org

G od loves us so much that

this world to save us from

Despite the sufferings of Jesus, many of us, still could not resist the evils and temptations of the world. There are many stones of malice and falsehoods

He sent His only Son into

the clutches of sin. Since we

are prone to temptations, God

taught us the lesson of humility by having Jesus born in Bethle- hem with the shepherds as His

as we travel on the road of life.

God has built another

bridge of life, very visible anytime, anywhere. This bridge is the Divine Mercy, His sacred blood and water flows incessantly from His Heart and heals whatever disturbances we have. Temptations are

first visitors. When Jesus was at the

age of twelve, His mother, the

Blessed Virgin Mary, brought

Him with her to the Holy Temple

in Jerusalem to pray. While

there, Jesus went to a room

numerous and troublesome.

where a group of Doctors of the

They even come when they are

Church were gathered and they listened to Him as He preached.

least expected. Let us pray to

Him to keep us safe spiritually

Yes, He was only twelve years old then, but they accepted

wherever we may be. Let us be His disciples, follow His path,

His ministry. He brought more

listen to Him and follow His

people to God and God to more people.

teachings. God wants us to be close

Through His teachings and His miracles, He was able to love

to Him, to pray to Him and

to trust Him. No matter how strong and intelligent we are,

thousands of followers, many of

whom became His disciples, and twelve of them, His apostles. They became His helpers in the field of the apostolate and many conversions, plus physical and spiritual healing, were accomplished.

we need God’s touch to make us

real Christians. This morning, I was touched when I met two

women, both of them were old, going from house to house,

campaigning for the devotion to God. They were giving leaflets containing God’s picture and prayers to Him. I was touched

Parish Year Book 2014 Mes de Junio Fe Marina Siacon September 8, birthday of the Blessed

God saw the need to

sacrifice the life of His only

Son, so that the world would

by their loyalty to the Most High

be saved. At the age of thirty

and I hope that many would do

three, Jesus was brought before

the same. If only we could turn away from vices and crimes, if

Pontius Pilate, the governor of Rome, and He was condemned

only we could bathe ourselves

to death on the cross, on the summit of Calvary. Before the tragic journey to Calvary, He

with the Blood and Water from Jesus, if only we could make our homes, our schools, our offices,

agonized for three hours, but

our business establishments,

before He died at three o’clock

the source of Divine Mercy, how

in the afternoon, He lifted His

wonderful this world would be.

eyes to heaven and said in a

Do you see and feel His

trembling voice: “Father, forgive

Blood and Water dripping on you now?

them, for they know not, what they do.”

COME TO ME

...

from page 1

the guiding and moving force in their

lives; and finally, they have succumbed

to the worldly life.

God should be the center of

everything in our lives.

For many years, I used to be one of

those who had taken God for granted. I

only remembered Him when I needed

something which I felt I could not do or

could not have. I only prayed to Him

when I was in an impossibly difficult

situation; in short, I only remembered

the Lord when I needed something

because my problem was beyond my

capacity to solve. Otherwise, it was all

I, and God was just there in a remote

corner of my life.

But one day, all these changed in an

instant. Candle Light was instrumental

in my change of outlook in life, and in

my relationship with the Lord Almighty.

Candle Light is my venue to a new life,

a life centered on the Holy Trinity and a

life entrusted to our Lord Jesus Christ.

Each time I hear the song, “Cast

your burdens upon me, those who are

heavily laden; come to me all of you who

are tired of carrying heavy loads, for the

yoke that I will give you is easy and my

burden is light. Come to me and I will

give you rest”, I am reminded of God’s

call, that all of us are nothing without

Him; that all of us need Him and that

He wants all of us to follow Him and His

commandments, and at the end of our

lives, to claim our inheritance that He

promised, which is our everlasting life

with Him in Paradise.

Parish Year Book 2014 Mes de Junio Fe Marina Siacon September 8, birthday of the Blessed

CANDLE LIGHT (July 6 - 12, 2014)

9
9
BANNS Engr. Alberto H. Yanga parish secretary The couples below wish to contract marriage with each
BANNS
Engr. Alberto H. Yanga
parish secretary
The couples below wish to contract marriage with each other. For any
impediment or serious defects that will prohibit marriage,
please inform the Parish Secretary or call 329-16-25.
FIRST PUBLICATION

GERaRd ELWIN L. CaBaRLES, 29 yrs. old, resident of M.H. del Pilar, Jaro, Iloilo City, son of Edwin Cabarles & Helen Lamera and ShEENa C. ESTORES, 29 yrs. old, resident of Tapaz, Capiz, daughter of Tanciano Estores & Erlinda Castro.

SECOND PUBLICATION

Jay LORd P. NORICO, 30 yrs. old, resident of Brgy. Tabuc Suba, Ilaya, Jaro, Iloilo City, son of Felomino P. Norico & Teresita P. Paraiso and NOEMI C. MESTRIaL, 30 yrs. old, resident of Brgy. Tabuc Suba, Ilaya, Jaro, Iloilo City, daughter of Enrique C. Mestrial & Aida G. Cercado. JOSEPh P. MadRId, 25 yrs. old, resident of Brgy. Tabuc Suba,

Ilaya, Jaro, Iloilo City, son of Nestor G. Madrid & Alita F. Pinolan and JaNE L. GOCELa, 23 yrs. old, resident of Brgy. Tabuc Suba, Ilaya, Jaro, Iloilo City, daughter of Nolito D. Gocela & Celina B. Lazarte. MaRK G. MadaNGLOG, 27 yrs. old, resident of Brgy. Tabuc Suba, Ilaya, Jaro, Iloilo City, son of Godofredo P. Madanglog & Julieta P. Griño and ChRISTINE R. aBaRRO, 25 yrs. old, resident of Brgy. Tabuc Suba, Ilaya, Jaro, Iloilo City, daughter of Clemente B. Abarro & Azucena C.

Romaldon. JULCRIS M. adORaCION, 36 yrs. old, resident of Las Piñas, Paranaque, Manila, son of Praxedes Adoracion & Trinidad Manero and aNa MaE M. BaLaSa, 32 yrs. old, resident of Brgy. Bakhaw, Mandurriao, Iloilo City, daughter of Norberto B. Balasa & Susan

Mandario.

THIRD PUBLICATION

RUSTI

T.

dIaMaNTE,

29

yrs.

old,

resident

of

3

Burgos St., Brgy. Seminario, Jaro, Iloilo

City,

son

of

Jose

D. Diamante & Marites S.

Tespuer

and

JESIE

CaRLa

G.

ESPINa, 27 yrs. old, resident

of

Salazar

Compound,

Gustilo,

La Paz, Iloilo City, daughter of Roland E. Sprague & Maria Caridad G.

Espina.

LESTER M. EMPERadO, 31 yrs. old, resident of GK Village, Buntatala, Jaro, Iloilo City, son of Vicente I. Emperado & Luz A. Muralla and RELyN F. GaNTaLaO, 26 yrs. old, resident of Bonifacio St., Balasan, Iloilo, daughter of Rey G. Gantalao & Rosalinda D. Fuerza.

MASS INTENTIONS

JULy 06, 2014 SUNday

05:00 a.m.

Death Anniversary of Felix J. Jardiolin by Jardiolin

Family

06:30 a.m.

Thanksgiving Mass of Mother Butler’s Guild

08:00 a.m.

MISa PRO POPULO

09:30 a.m.

Thanksgiving Mass of Couples for Christ

12:00 n.n.

Special Intention for Elizabeth Chua by Chua Family

03:00 p.m.

+Baby Angelo, Felipe Sr., Tely, Ricardo & Ernesto by

04:30 p.m.

Artelino & Arlene Cumayas Thanksgiving Mass of Rogelio Florete, Sr. & Family, Alberto Yanga & Hollero Family, Randy Lumbaning, Eva Corsino & Family, Fe Marina Siacon & Children, Mr. & Mrs. Rodolfo Garrido & Family, Ninfa Baylen & Family, Ma. Grace Evangelista & Family, Mr. & Mrs.Felicito Cabrera Jr. & Children, Michelle Ann Cordero & Family, Rosette Tayongtong & Family, Alma Blanca & Children, Ma. Fe Gelano, Braulia Cababasay & Family, Joylyn Yap & Family, Amelita & Analou Enriquez Lazarraga, Araceli Hilow, Astrid Antaran, Ardenia, Amelu, Paterno & Susan Dichupa, Jr. & Children, Victor & Ermelinda Paranpan & Children, Axell Jose, Aaron Paterno, Airenee, Julie & Alyeshka Blanca, Jose Rimi Lebrilla & Family, Nenth Howgiroed, Sarina Pratt, Nemelyn, Porisema & Eduardo Medianero, Evelyn Dangautan, Vincent Andrew Labios, Martin Erich Gumban, Jomalyn Lelisa de Guzman, Mr. & Mrs. Antonio Bailen, Jerich John Plana, Mr. & Mrs. Glenn

Quirante & Family, Nemesio Dalisay & Family & Special Intention of Mr. & Mrs. Gerard Luzon & Children, Joseph Gallardo, Dane Ralph Encargues, Ma. Zenaida Pacheco, Iloilo

06:00 p.m.

Central Market Vendors Thanksgiving Mass of Immanuel & Ma. Theresa J. Bartolo, Ma. Zhar Lenna J. Armishaw & Feliciano

Japitana

07:30 p.m.

Mass Intention for Family for Christ Association

JULy 07, 2014

MONday

05:30 a.m.

+Arsenio S. Saludes by Saludes Family

06:00 a.m.

+Dr. Flavio Libutaque by Gladys Siodena

06:30 a.m.

MISa REQUIEM

12:15 p.m. 05:30 p.m.

+Alfredo Largo, Jr. by Nelida M. Garido & Family +Carolina Y. Jardeleza by Mr. & Mrs. Malvar J. Jardeleza & Family

JULy 08, 2014

TUESday

05:30 a.m.

Mass Intention for the Family of Mr. & Mrs. Gerard

06:00 a.m.

& Fely Luzon & Children Thanksgiving Mass for the Birthday of Brianna

+Josephine Tirador by Bombit & Vicky Heler & Kids

06:30 a.m.

Frances L. Nonescan Thanksgiving Mass for the Birthday of Ma. Ruzalhe

12:15 p.m.

O. Alfonso & Alfonso Family Thanksgiving Mass of Mr. & Mrs. Crispulo Celeste,

05:30 p.m.

Jr. & Family

JULy 09, 2014

WEdNESday

05:30 a.m.

Mass Intention for the Family of Mr. & Mrs. Gerard

06:00 a.m.

& Fely Luzon & Children +Artemio M. Martizano by Jessie B. Martizano

ThURSday

06:30 a.m.

+Lorenzo Caperonce by Mr. & Mrs. Rogelio Florete,

12:15 p.m.

Sr. & Family Mass Intention for All Souls in Purgatory by Mr. &

05:30 p.m.

Mrs. Crispulo Celeste, Jr. & Family +Zosimo & Francisca Maravilla, Patria, Victor &

JULy 10, 2014

Enrico Daban by Araceli Daban

05:30 a.m.

+Rosa Maria, Danilo, Wilson, Francisco, Amando,

Juan, Rosario & All Souls in Purgatory by Gemma F.

Jardiolin

06:00 a.m.

Mass Intention for the Family of Mr. & Mrs. Gerard

06:30 a.m.

& Fely Luzon & Children Special Intention for Vince Christian Villanueva by

12:15 p.m.

Villanueva Family +Joemarie J. Lopez by Merlinda J. Lopez & Family

FRIday

05:30 p.m.

+Feliciana & Francisco Estandarte by Teresita

JULy 11, 2014

Crucero

05:30 a.m.

Mass Intention for the Family of Mr. & Mrs. Gerard

06:00 a.m.

& Fely Luzon & Children +Wilfredo, Gresilda, Roberto, Romeo, Victoria, Jose,

06:30 a.m.

Segunda, Sergio, Jose Jr., Felina Dorado & Vicente Abad Sr. by Marites Dorado +Agnes Jardeleza Cordero by Ana Jardeleza

SaTURday

12:15 p.m.

+Gil Jamili, Jr. by Ma. Teresa Jamili

05:30 p.m.

+Roda & Judith Cordero, Eufemia & Carmencita

JULy 12, 2014

06:00 a.m.

Babas & Romeo Estacio by J-Vee Estacio

05:30 a.m.

Mass Intention for Successful Diplomate Examof Dr. Gladys Nerpiol by Evan Jude Nerpiol +Antonio, Teofilo, Aurelio, Herminia, Perla & All

06:30 a.m.

Souls in Purgatory by Subong & Solas Families Mass Intention for the Sanctification & Good Health

05:30 p.m.

of All the Priests in the Archdiocese of Jaro by Mr. & Mrs. Rogelio Florete, Sr. & Family +Emma & Ariston Perez, Sr. by Perez Family

BAPTISM

JUNE 28, 2014

IVHO S. CABALES

JUNE 29, 2014

ARTUS JR. G. APELLIDO, NATHANIEL ROJ M. DAZO & JANELLE M. PORRAS

JULy 03, 2014

KAMILLE G. GUILLERMO & KENNETH G. GUILLERMO