You are on page 1of 58

SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
2

1


Penyataan di atas adalah berkaitan dengan
A Model Ekonomi Baru
B Dasar Wawasan Negara
C Dasar Pembangunan Negara
D Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

2


Langkah-langkah di atas berkaitan dengan
A Dasar Integrasi Nasional
B Dasar Penerapan nilai-nilai Islam
C Dasar Bersih, Cekap dan Amanah
D Dasar Kepimpinan Melalui Teladan

3 Yang manakah benar tentang Pelan Induk Perindustrian 3 (PIP3) ?
I Meningkatkan pembangunan modal insan dalam industri
II Menjadikan Malaysia sebagai pembekal industri produk halal
III Menggalakkan penggunaan barangan industri buatan Malaysia
IV Membanyakkan industri berat untuk melonjakkan hasil perindustrian
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

4Penyataan di atas berkait rapat dengan
A Dasar Wawasan Negara
B Dasar Perindustrian Berat
C Dasar Pembangunan Nasional
Berpandu kepada cabaran strategi Wawasan 2020
Gabungan Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan Nasional
Penggunaan kad perakam waktu
Penubuhan Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja (KMK)
Membolehkan sektor perindustrian negara berupaya bersaing di pasaran antarabangsa
Memastikan sumber-sumber negara digunakan secara optimum
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
3
D Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara

5


Penyataan di atas merujuk kepada objektif
A Dasar Belia Negara
B Dasar Pelajaran Kebangsaan
C Dasar Telekomunikasi Negara
D Dasar Sains dan Teknologi Negara

6 Yang manakah matlamat pelaksanaan Model Ekonomi Baru (MEB) ?
I Meningkatkan kemampuan sumber tenaga dalam bidang bioteknologi
II Meningkatkan keberkesanan penyampaian dalam perkhidmatan kerajaan
III Meningkatkan pemeliharaan dan perpaduan dalam kepelbagaian kegiatan ekonomi
IV Meningkatkan daya saing dan produktiviti bagi membolehkan eksport negara
menembusi pasaran antarabangsa
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

7
Penyataan di atas berkaitan dengan pelaksanaan
A Bidang Model Ekonomi Baru
B Bidang Telekomunikasi Negara
C Bidang Sains dan Teknologi Negara
D Bidang Keberhasilan Utama Negara

8 Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan komitmen Malaysia dalam Pertubuhan
Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) ?
I Menjadi wakil khas PBB ke Myanmar
II Menjadi ahli tetap Majlis Keselamatan PBB
III Mempengerusikan Majlis Perhimpunan Agung PBB
Melahirkan masyarakat celik telekomunikasi
Melahirkan masyarakat terdidik dan bermaklumat
Menambah baik pengangkutan awam
Memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman
Meningkatkan taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
4
IV Menerima pencalonan sebagai Setiausaha Agung PBB
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

9 Antara berikut yang manakah benar tentang Pertubuhan Menteri Pendidikan Asia Tenggara
(SEAMEO) ?
I Meningkatkan kualiti kursus perguruan
II Menubuhkan Pusat Kajian Bahasa Inggeris (RELC)
III Pusat Pendidikan Serantau bagi Sains dan Matematik (RESCAM)
IV Membangunkan prasarana ICT dalam kalangan negara-negara anggota ASEAN
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

10 Yang manakah antara berikut merupakan tujuan utama Negara-Negara Sedang Membangun
menyokong Dialog Selatan-Selatan ?
A Menguatkan suara Negara Dunia Ketiga dalam politik antarabangsa
B Mengadakan pakatan ketenteraan dalam kalangan Negara Dunia Ketiga
C Membentuk suatu kesatuan ekonomi dalam kalangan Negara Dunia Ketiga
D Mewujudkan suatu bentuk kerjasama ekonomi dan teknikal antara Negara Dunia Ketiga

11 Yang manakah antara berikut yang benar tentang matlamat penubuhan Pergerakan Negara-
Negara Berkecuali (NAM) ?
A Mengakui persamaan semua bangsa dan negara
B Menggalakkan kerjasama ekonomi antara negara anggota
C Menggalakkan campur tangan dalam hal ehwal sesebuah negara
D Menggalakkan kerjasama pertahanan dalam kalangan negara anggota

12


Penyataan di atas merujuk kepada
A Pertubuhan D-8
B Pertubuhan G-15
C Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)
Mengeratkan hubungan kerjasama ekonomi antara negara
Memberi galakan pasaran terbuka dalam kalangan negara anggota
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
5
D Perundingan Ekonomi Asia Timur (EAEC)
13


Penyataan di atas adalah benar tentang
A Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO)
B Sistem Perdagangan Islam Sedunia (GSTP)
C Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA)
D Skim Tarif Keutamaan Sama Rata (CEPT)

14


Penyataan di atas adalah benar mengenai
A Deklarasi Putrajaya
B Deklarasi Langkawi
C Deklarasi Cyberjaya
D Deklarasi Kuala Lumpur

15 Antara yang berikut, yang manakah merupakan nilai-nilai dalam Gagasan 1 Malaysia ?
I Kejujuran
II Ketabahan
III Kebijaksanaan
IV Bertanggungjawab
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

16 Yang manakah bentuk kerjasama yang difokuskan melalui ASEAN +3 ?
I Pembangunan saintifik dan teknikal
II Pembangunan senjata dan ketenteraan
III Pembangunan maritim dan perkapalan
IV Pembangunan sosial dan sumber manusia
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
Membantu negara membangun memasarkan barangannya
Memberi bantuan teknologi dan pemindahan teknologi
Memperkukuhkan kedudukan kaum wanita
Menggalakkan wanita melibatkan diri dalam pelbagai sektor
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
6
D III dan IV
17 Antara yang berikut, yang manakah penyataan yang benar tentang Kumpulan Lapan Negara
Membangun (D-8) ?
I Mengadakan kerjasama dalam bidang ketenteraan
II Menumpukan kepada kerjasama dalam bidang politik
III Mewujudkan peluang-peluang baru dalam hubungan perdagangan
IV Menggerakkan kerjasama dalam bidang perbankan dan insurans Islam
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

18 Yang manakah benar tentang teras strategi Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) ?
I Membangunkan modal insan
II Memartabatkan profesion keguruan
III Menyamaratakan peluang pendidikan
IV Mewajibkan pelajar belajar di sekolah kebangsaan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

19 Yang manakah benar tentang semangat pemuafakatan dalam kalangan anggota ASEAN ?
A Mengawal penggunaan tenaga nuklear di rantau ini
B Menganjurkan dialog keselamatan dan keamanan serantau
C Menyelesaikan isu dalaman negara anggota secara terbuka
D Menubuhkan pasukan tentera untuk mengawal keamanan serantau

20 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang objektif pembentukan Majlis Perundingan
Ekonomi Asia Timur (EAEC) ?
I Menjadi blok perdagangan baru di Asia Timur
II Merangsang kegiatan ekonomi negara-negara Asia Timur
III Pemangkin pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur
IV Menggalakkan sistem perdagangan barter negara-negara Asia Timur
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
7

21


Penyataan di atas merujuk kepada
A J emaah Menteri
B Perdana Menteri
C Setiausaha Politik
D Setiausaha Parlimen Perdana Menteri

22 Yang manakah fungsi J abatan Perdana Menteri ?
I Mengawasi urusan Parlimen
II Mengawal pentadbiran kementerian
III Mengendalikan hal-hal perundangan
IV Menguruskan hal-hal Perdana Menteri
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

23


Objektif di atas dilaksanakan oleh
A Majlis Khidmat Negara
B Majlis Perancang Negara
C Majlis Keselamatan Negara
D Majlis Pembangunan Negara

24 Antara berikut, yang manakah merupakan Suruhanjaya Perkhidmatan?
I Suruhanjaya Pilihan Raya
II Suruhanraya Perkhidmatan Pelajaran
III Suruhanjaya Hak Hak Asasi Manusia
IV Suruhanjaya Kehakiman dan Undang-undang
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
J awatan ini bergantung kepada kuasa politik
Dilantik mengikut budi bicara Yang di-Pertuan Agong
Menyemarakkan semangat patriotik dan cinta akan negara
Menyemarakkan semangat kesukarelaan untuk berjasa kepada negara
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
8
D III dan IV

25 Antara berikut, badan berkanun yang manakah yang diletakkan di bawah Kementerian
Kewangan ?
I Public Bank Berhad
II Bank Islam Malaysia Berhad
III Bank Simpanan Nasional Berhad
IV Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

26
Nama Pairin ak Undom
Keturunan Kadazan, Bumiputera di Sarawak
Tempat tinggal Sarawak
Tempat lahir Santubong
Tarikh lahir 16 September 1960

Mengikut Perlembagaan Persekutuan, Pairin ak Undom boleh menjadi warganegara
Malaysia melalui
A pendaftaran
B kemasukan
C percantuman wilayah
D kuat kuasa undang-undang

27 Dalam pelantikan hakim Mahkamah Persekutuan, Yang di-Pertuan Agong perlu berunding
dengan
I Majlis Raja-Raja
II Persatuan bekas hakim
III Ketua Hakim Negara
IV Majlis Peguam Negara
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
9

28 Penggubalan Akta Kerajaan Tempatan 1976 adalah untuk
A memberikan kuasa kepada Datuk Bandar
B memperkemas struktur dan organisasi pentadbiran tempatan
C memberikan peluang kepada ahli-ahli politik membuat keputusan
D memperkemas kuasa kepada kerajaan negeri dalam pengagihan kewangan

29
Peringkat Pentadbiran Ketua
P Bahagian I Pegawai Perkhidmatan Tadbir
Q Daerah II Penghulu
R Daerah Kecil III Residen
S Kampung IV Pegawai Daerah

Antara yang berikut, yang manakah padanan yang betul antara peringkat pentadbiran
dan ketuanya di Sarawak ?
Q I II III IV
A S Q P R
B P Q R S
C R S P Q
D R S Q P

30 Antara yang berikut, yang manakah merupakan tugas-tugas mengikut budi bicara Yang di-
Pertuan Agong ?
I Melantik Perdana Menteri
II Melantik Ketua Hakim Negara
III Melantik Yang Dipertua Negeri
IV Memanggil Mesyuarat Majlis Raja-Raja
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
10

31 Antara yang berikut, negeri manakah yang mempunyai Pejabat Perjawatan Negeri ?
I Perlis
II Sabah
III Sarawak
IV Negeri Sembilan
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

32 Yang manakah hak-hak istimewa Sabah dan Sarawak dalam Perlembagaan ?
I Berkuasa mengubah sempadan negerinya
II Berkuasa mengenakan cukai jalan untuk negerinya
III Berkuasa mengenakan royalti hasil eksport negerinya
IV Berkuasa memberikan kewarganegaraan kepada rakyat asing
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

33 Yang manakah sekatan terhadap kuasa Yang di-Pertua Negeri ?
I Berkuasa melantik Penghulu
II Boleh memegang jawatan yang berpendapatan
III Boleh didakwa di mahkamah awam atas sifat peribadi dan rasminya
IV Boleh didakwa di Mahkamah Khas Raja-Raja atas sifat peribadi dan rasminya
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IVhttp://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
11


34 Antara yang berikut, yang manakah menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan ?
I Menjaga kebajikan orang-orang asli
II Mengawasi muzium, monumen dan rekod purba kala
III Mentadbir semua perkara berhubung Wilayah Persekutuan
IV Meluluskan permohonan pemindahan status tanah pertanian kepada perindustrian
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

35

X ialah
A ahli ad hoc
B ahli kabinet
C ahli ex-officio
D ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

36 Yang manakah merupakan situasi yang membolehkan petisyen pilihan raya dikemukakan ?
A Kemenangan calon dikaitkan dengan rasuah
B Berlakunya kekecohan di tempat pembuangan undi
C Calon disyaki terlibat dalam kes penyelewengan wang syarikat
D Seorang calon bertanding lebih daripada satu kawasan Parlimen

37 Antara yang berikut yang manakah merupakan bidang kuasa Dewan Negara terhadap
rang undang-undang yang telah diluluskan oleh Dewan Rakyat ?
I Meluluskan rang undang-undang tersebut
II Menangguhkan kelulusan rang undang-undang tersebut
III Menolak rang undang-undang dengan menggunakan kuasa veto
IV Meminda rang undang-undang tersebut tanpa persetujuan Dewan Rakyat
A I dan II
Dilantik atas persetujuan
Kerajaan Persekutuan
Mereka tidak berhak menghadiri
persidangan Dewan Undangan Negeri di
Sabah dan Sarawak
X
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
12
B I dan III
C II dan III
D III dan IV

38


Kuasa di atas diperuntukkan oleh
A Majlis Raja-Raja kepada pihak mahkamah
B Mahkamah Persekutuan kepada Mahkamah Tinggi
C Perlembagaan Malaysia kepada pihak Parlimen
D Perlembagaan Malaysia kepada pihak mahkamah

39 Yang manakah antara berikut benar tentang ahli tribunal untuk memecat hakim ?
I Diketuai oleh Peguam Negara
II Dilantik oleh Perdana Menteri
III Dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong
IV Terdiri daripada bekas hakim Malaysia
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

40 Antara tindakan yang berikut, yang manakah merupakan prosedur rayuan yang betul dalam
proses perbicaraan sesuatu kes ?

Perbicaraan Pertama Keputusan Mahkamah Tindakan
I Mahkamah Tentera Tertuduh bebas
Pendakwa raya merayu ke
Mahkamah Tinggi
II Mahkamah Perusahaan Majikan bersalah
Majikan merayu ke
Mahkamah Tinggi
III
Mahkamah Pegawai
Daerah
Tertuduh bersalah
Tertuduh merayu ke
Mahkamah Sesyen
IV Mahkamah Syariah Tertuduh bersalah
Tertuduh merayu ke
Mahkamah Tinggi

A I dan II
B I dan IV
Kuasa mentafsirkan Perlembagaan
Kuasa mentafsirkan undang-undang
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
13
C II dan III
D III dan IV

41 Antara berikut yang manakah merupakan tugas-tugas Speaker Dewan Rakyat ?
I Mempengerusikan mesyuarat Dewan Rakyat
II Membubarkan Parlimen pada akhir penggal
III Memecat ahli Parlimen yang mencabarnya ketika dewan bersidang
IV Memastikan peraturan-peraturan Dewan Rakyat dipatuhi dengan sempurna
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV

42 Yang manakah perkara yang termasuk dalam bidang kuasa sivil Mahkamah Syariah ?
A Berjudi
B Berkhalwat
C Tidak berpuasa
D Pewarisan harta
43


Rajah di atas menunjukkan peringkat penyelesaian pertelingkahan antara majikan dengan
pekerja.
X merujuk kepada
A Menteri Dalam Negeri
B Menteri Sumber Manusia
C Menteri Perusahaan Perdagangan dan Komoditi
D Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri

Mahkamah Perusahaan
Mahkamah Tinggi
X
J abatan Perhubungan Perusahaan
Pertelingkahan antara majikan dengan pekerja
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
14
44 Yang manakah padanan yang betul tentang klasifikasi perundangan ?
I Undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen
II Undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen dan Dewan Undangan Negeri
III Undang-undang yang digubal dan diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri di
Semenanjung Malaysia
IV Undang-undang yang digubal dan diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri
Sarawak
Ordinan Enakmen Statut Akta
A III II I IV
B III IV II I
C IV II III I
D IV III II I

45Penyataan di atas merujuk kepada
A Writ
B Afidavit
C Injuksi
D Prima facieDokumen bersumpah yang mencatatkan kenyataan pengakuan seseorang
tentang sesuatu hal sama ada dalam kes jenayah atau kes sivil
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
15
Soalan 46 berdasarkan Carta 1 di bawah ini.

Carta 1 : Jumlah Perbelanjaan Negara A pada Tahun 2009
Bayaran khidmat
hutang, 19.0%
Bekalan dan
perkhidmatan , 9.0%
Pencen dan ganjaran,
4.4%
Pemberian dan serahan
kepada kerajaan negeri,
3.4%
Lain-lain perbelanjaan,
14.1%
Emolumen, 25.6%
Perkhidamatan
ekonomi, 11.8%
Perkhidamatan sosial,
5.4%
Keselamatan, 4.5%
Simpanan luar jangka,
2.1%
Pentadbiran am, 0.7%

46 Keterangan yang benar tentang Carta 1 di atas ialah
I Perbelanjaan mengurus meliputi jumlah $29 047.87 juta
II J ika perbelanjaan Negera A pada tahun 2010 bertambah sebanyak 15%, maka
jumlahnya akan menjadi $ 41 245 juta
III J umlah perbelanjaan bagi perkhidmatan mencatat angka melebihi $6 500 juta
IV Perbelanjaan bagi lain-lain perbelanjaan kurang 20 kali ganda jumlah perbelanjaan
bagi pentadbiran am
A I dan III
B I dan IV
C II dan III
D II dan IV


Soalan 47 berdasarkan Jadual 1 di bawah ini.
Jadual 1 : Ringgit Malaysia bagi Satu Unit Mata Wang Asing
Mata Wang Harga jualan Harga belian
$ USD ( Dolar Amerika Syarikat ) 3.2953 3.2298
( Paun Sterling ) 4.8593 4.7573
$ S ( Dolar Singapura ) 2.3611 2.3144
JUMLAH : $38 474 juta
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
16

47 Seorang pengurus membeli sebuah kereta di London dengan harga 25 000 dan dibawa
pulang ke Malaysia dengan menggunakan khidmat perkapalan Singapura dengan tambang
sebanyak $S2000. Kereta itu dikenakan cukai import sebanyak 150% daripada nilainya.
Berapakah jumlah kos (dalam RM) yang perlu ditanggung oleh pengurus tersebut ?
A RM 301 677.55
B RM 301 960.05
C RM 308 428.45
D RM 1 948 442.20

48 Hari pertama pelajar A telah membaca 23 muka surat sebuah buku. Pada hari berikut dia
telah membaca 25% muka surat daripada jumlah muka surat buku dan masih tinggal 127 muka
surat yang belum dibaca. Berapakah jumlah muka surat buku tersebut ?
A 150
B 175
C 182
D 200

49 Harga sebiji epal ialah RM 3.50 dan sebiji limau ialah RM 2.50. Puan X telah membeli 26
biji kesemuanya dengan harga RM 76.00. Berapa biji epal dan limau yang dibeli oleh Puan X?
A 11 biji epal dan 15 biji limau
B 12 biji epal dan 14 biji limau
C 13 biji epal dan 13 biji limau
D 15 biji epal dan 11 biji limau

50 Encik Y menternak itik dan arnab. J umlah ternakannya mempunyai 80 kepala dan 208 kaki.
Berapakah ekor arnab yang diternak oleh Encik Y ?
A 24 ekor
B 40 ekor
C 48 ekor
D 56 ekor

51
A, B dan C adalah adik beradik
Setiap empat hari , A akan balik kampung sekali
Setiap seminggu, B akan balik kampung sekali
Setiap lima hari, C akan balik kampung sekali
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
17
Pada 5 J ulai 2010, tiga orang adik beradik tersebut telah bertemu semasa mereka balik
kampung. Bilakah mereka akan bertemu lagi di kampung ?
A 9 hb J ulai 2010
B 5 hb Ogos 2010
C 21 hb November 2010
D 27 hb Disember 2010

52

Pada pukul berapakah Encik P perlu bertolak supaya dia tiba di KLIA tepat pada waktu
daftar masuk ?
A 08.54 pagi
B 09.15 pagi
C 09.06 pagi
D 10.15 pagiSoalan 53 dan 54 berdasarkan Jadual 2 di bawah ini.
Jadual 2 : Kesan-kesan Somatik kepada individu di Negara Z
J enis risiko Bilangan kematian tahunan (orang )
Penyakit :
Penyakit jantung
Penyakit barah
Demam selesema

1 dalam 300
1 dalam 400
1 dalam 4000
Kemalangan :
Kemalangan jalan raya
Kejutan elektrik
Disambar petir

1 dalam 80 000
1 dalam 400 000
1 dalam 6 juta

53 Dengan mengandaikan bahawa Negara Z mempunyai 500 juta penduduk, berapakah yang
meninggal dunia dalam setahun akibat kemalangan jalan raya yang disebabkan oleh kesan
somatik ?
Destinasi : KLIA
Encik P tinggal di bandar X yang jaraknya 290 km dari KLIA
Masa penerbangan : 2.00 petang
Masa daftar masuk : dua jam lebih awal dari masa penerbangan
Andaian : purata kelajuan kereta 100 km/j
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
18
A 160 orang
B 4000 orang
C 6 250 orang
D 40 000 orang

54 Antara penyataan-penyataan yang berikut, yang manakah yang benar tentang kesan somatik
kepada individu di Negara Z ?
I Penyakit barah mengakibatkan bilangan kematian yang paling tinggi.
II Bilangan kematian yang diakibatkan oleh kemalangan disambar petir adalah kedua
terendah
III Penyakit jantung mengakibatkan kematian sebanyak 54.7% daripada jumlah
kematian
IV Nisbah bilangan kematian yang diakibatkan oleh deman selesema dengan bilangan
kematian yang disebabkan oleh kejutan elektrik ialah 1 : 100
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
Soalan 55 berdasarkan Rajah 1 di bawah ini.

Rajah 1 : Malaysia - Aliran Perdagangan Mengikut Negara bagi Tahun 2009
Jumlah Eksport 19.8 % Singapura


RM 167 836 juta

ke
18.7 % Amerika Syarikat
16.1 % J epun
15.4 % Kesatuan Eropah
5.7 % Negara-negara ASEAN lain
5.0 % Korea
19.3 % Negara-negara lain

J epun 24.2 % Jumlah Import
Amerika Syarikat 16.9 %

dari


RM 160 898 juta
Kesatuan Eropah 13.9 %
Singapura 13.6 %
Negara-negara ASEAN lain 5.3 %
Taiwan 5.0 %
Negara-negara lain 21.1 %

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
19
55 Antara yang berikut, negara manakah yang mempunyai nilai imbangan dagangan
yang paling besar ?
A Singapura
B Kesatuan Eropah
C Amerika Syarikat
D Negara-negara lain


Soalan-soalan 56 dan 57 berdasarkan Jadual 3 di bawah ini.
Jadual 3 : Pasaran Saham Kuala Lumpur pada 30 Jun Tahun 2010
Tahun
Industri Tutup +/ - J umlah
Tinggi Rendah
860 651 KFC 850 - 2 3625
553 510 MAXIS 512 - 8 231281
270 112 NSTP 226 Tetap 180
336 199 POS 266 12 28686
348 306 STAR 329 - 1 9623
356 260 TM 318 10 316454
56 Kaunter yang manakah yang mengalami peratusan perubahan harga tahunan yang paling
tinggi ?
A TM
B KFC
C STAR
D NSTP
57 Kaunter yang manakah yang mengalami peratus kejatuhan yang paling besar ?
A TM
B KFC
C STAR
D MAXIS

58


A, B dan C mengambil bahagian dalam satu kejohanan larian 400 km
A, B dan C lari pada kadar kelajuan yang tetap
Ketika A menamatkan larian, B ketinggalan 80 km di belakangnya
Ketika B sampai ke garisan penamat, C ketinggalan 40 km di belakangnya
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
20

Berapakah nisbah kelajuan A, B dan C ?
A 5 : 4 : 3
B 10 : 8 : 7
C 25 : 20 : 18
D 50 : 40 : 35
Soalan 59 berdasarkan Carta 2 di bawah ini.

Carta 2 : Hasil Kerajaan Persekutuan pada Tahun 2008 dan 2009
2008
Cukai langsung,
48.00%
Hasil bukan cukai,
33.30%
Cukai tak
langsung, 18.70%

2009
Cukai langsung,
52.30%
Hasil bukan cukai,
29.40%
Cukai tak
langsung, 18.30%

59 Berapa peratuskah peningkatan pungutan jumlah hasil cukai tak langsung bagi Kerajaan
Persekutuan pada tahun 2009 ?
A 0.40 %
B 1.26 %
RM 161 558 juta
RM 176 220 juta
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*

900/1
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat. SULIT*
21
C 6.74 %
D 18.30 %


Soalan 60 berdasarkan Jadual 4 di bawah ini.
Jadual 4 : Malaysia : Tenaga Buruh dan Guna Tenaga, Tahun 2005 - 2009
Tahun 2005 2006 2007 2008 2009
Bilangan penduduk ( 000) 26,128 26,640 27,174 27,729 28,310
Tenaga buruh ( 000) 11,290.5 11,544.5 11,775.1 11,967.5 12,061.1
Kadar pengangguran (%) 3.5 3.3 3.2 3.3 3.9
Sektor ( 000) :
Pertanian
Perlombongan dan kauri
Pembuatan
Pembinaan
Kewangan, insurans, harta
tanah dan perkhidmatan
perdagangan
Pengangkutan, penyimpanan
dan komunikasi
Perkhidmatan kerajaan
Perkhidmatan lain
1,401.3
42.7
3,133.2
759.6
734.4
630.6
1,118.4
3,072.6
1,392.4
42.6
3,227.2
755.2
767.5
646.4
1,152.5
3,175.4
1,389.8
42.9
3296.6
757.3
789.7
660.0
1,225.6
3,236.1

1,390.9
42.8
3,338.2
758.4
811.9


673.2

1,263.5
3,297.5
1,391.9
42.5
3,239.1
759.9
814.1
675.1
1,276.5
3,331.9
J umlah Guna Tenaga ( 000) 10,892.8 11,159.0 11,398.0 11,576.5 11,585.0

60 Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Jadual 4 di atas ?
I Perubahan guna tenaga bagi tempoh tahun 2005 2009 adalah sekitar 10%
II Tenaga buruh dalam sektor kewangan, insurans, harta tanah dan perkhidamatan
perdagangan meningkat sebanyak 10.8%
III Guna tenaga dalam sektor perkhidmatan lain mengalami pertumbuhan antara
1.0% hingga 4.0% setiap tahun
IV Peratusan perubahan tenaga buruh dalam sektor perkhidmatan kerajaan bagi
tempoh 2005 2007 lebih kecil berbanding dengan tempoh 2007 2009
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*
PERCUBAAN STPM 900/2 [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT
1Bahagian A

Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250
hingga 300 patah perkataan. [25]


1. Industri batik telah berkembang pesat dan rakyat Malaysia kini mula menghargai
keunikan batik.
Bincangkan usaha-usaha yang dijalankan untuk memajukan lagi industri batik di negara
ini.

2. Kejayaan Malaysia dalam sukan badminton, squasy dan boling di peringkat
antarabangsa amat membanggakan. Kejayaan ini berpunca daripada pendedahan awal
yang telah diberikan semenjak di sekolah rendah lagi.
Bincangkan langkah-langkah yang wajar diambil bagi meningkatkan mutu sukan dalam
kalangan pelajar sekolah serta cabaran dalam pelaksanaannya.


Bahagian B


Pilih satu daripada tajuk-tajuk di bawah, dan tulis karangan yang panjangnya antara 250
hingga 300 patah perkataan. [25]


3. Penerokaan angkasa lepas telah membuka banyak ruang kepada manusia
memperkembang bidang sains dan teknologi. Bincangkan kepentingan penerokaan
angkasa lepas.


4. Pengambilan suplemen kian mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat
moden. Walau bagaimanapun, pengambilannya yang tidak terkawal boleh memudaratkan.
Bincangkan.


http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*
PERCUBAAN STPM 900/2 [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT
2


Bahagian C

J awab dua soalan dalam bahagian ini. Pilih satu daripada soalan 5 (a) atau (b) dan satu
daripada soalan 6 (a) atau (b). [20]

5 (a) Pengarah Eksekutif Program Makanan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu (PBB), J osette Sheeran, menggunakan terma tsunami senyap untuk
menggambarkan situasi yang berlaku sekarang. Terma ini bertepatan kerana kekurangan
dan kenaikan harga bahan makanan bukan sahaja mencetuskan masalah kelaparan dan
kekurangan zat makanan, malahan boleh menggugat soal keselamatan awam. Buktinya
34 buah kerajaan berhadapan dengan masalah tunjuk perasaan dan rusuhan makanan ...
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Haryati Sahfii, Nilai
Sebenar Kualiti Hidup Rakyat, Dewan Masyarakat, J ulai 2009)

(i) Apakah yang dimaksudkan dengan tsunami senyap?

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan punca-
punca berlakunya krisis makanan.

atau

5(b) Golongan profesional yang terdiri daripada pegawai akademik lebih
digalakkkan menulis artikel atau buku terutama dalam bidang sains, teknikal dan sains
sosial dalam bahasa Inggeris sebagai syarat untuk kenaikan pangkat. Tindakan ini bukan
sahaja memalapkan perkembangan ilmu moden dalam kalangan rakyat Malaysia,
terutama yang berada jauh dari pusat bandar malah menjauhkan minda rakyat daripada
menguasai bahasa Melayu. Sepatutnya penerbitan buku dalam bahasa Melayulah yang
perlu digiatkan dan disebarkan ke seluruh negara..

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Abdul Ghalib Yunus,
Penggunaan Artikel dalam Pengajaran dan Pembelajaran,
Pelita Bahasa, April, 2009)

(i) Nyatakan kesan jika golongan profesional banyak menulis bahasa Inggeris?

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan sebab-
sebab bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan.


6(a) ...Botulinum Toxin Tpye A atau Botox dikenali sebagai Susuk Moden yang
diproses untuk menghapuskan kedutan muka melalui kaedah suntikan. Wanita yang
mahu kelihatan cantik akan mendapat rawatan botox kerana dapat menghilangkan
kecacatan kecil pada wajah, walaupun penggunaan botox memberi kesan sampingan
kepada pengguna.
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*
PERCUBAAN STPM 900/2 [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT
3

(Sumber: dipetik dan diubahsuai daripada Dewan Kosmik,Oktober 2004)

(i) Mengapakah kaedah rawatan botox mendapat sambutan?

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan ,jelaskan kesan
sampingan rawatan kosmetik.
atau

6 (b) Suria merupakan sumber unggul tenaga untuk semua ekosistem di bumi ini, iaitu
ekosistem daratan dan ekosistem akuatik, Melalui proses fotosintensis, tumbuhan hijau
akan memerangkap tenaga suria dan menggunakannya untuk menukar karban dioksida
dan air kepada karbohidrat. Tumbuhan juga menggunakan nutrien tidak organik seperti
nitrat, fosfat dan ion-ion berbagai-bagai logam untuk membentuk protein, asid nukleik
dan pigmen yang diperlukan untuk fungsi fisiologi dan struktur.
( Dipetik dan diubah suai daripada Utusan Malaysia 23 April 2009)

i) Apakah proses fotosintesis?

ii) Dengan menggunakan tidak lebih 50 patah perkataan, jelaskan kelebihan tenaga
suria dalam penjanaan sumber tenaga alternatif.
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*
PERCUBAAN STPM 900/2 [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT
4


Bahagian D

J awab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. J awapan hendaklah dibuat pada kertas graf.
[15]
7. Berdasarkan petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan
perubahan dalam penggunaan minyak dan lemak beberapa negara terpilih dalam tempoh
yang dinyatakan.

Penggunaan minyak dan lemak dunia semakin bertambah selaras dengan
perkembangan dalam industri pembuatan. Perkara ini dapat dibuktikan penggunaan oleh
negara India, Brazil, China, Kesatuan Eropah (EU), Amerika Syarikat serta Malaysia
semakin berkembang dari tahun 2001 hingga 2005.
Pengguna minyak dan lemak kedua terbanyak adalah negara China yang
mencatat nilai penggunaan sebanyak 17 528 ribu tan bagi tahun 2001. Kesatuan Eropah
(EU) merupakan negara terbanyak yang menggunakan minyak dan lemak sehingga tahun
2003, sebelum dipintas oleh negara China mulai tahun 2004 dengan nilai penggunaan
sebanyak 22 321 ribu tan dan mengatasi negara EU sebanyak 887 ribu tan. Bagi tahun
2005, penggunaan minyak dan lemak negara China dan EU meningkat masing-masing
sebanyak 1951 ribu tan dan 483 ribu tan berbanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2002
dan 2003, negara China menggunakan minyak dan lemak sebanyak 19 090 ribu tan dan
20 430 ribu tan dan dikuti oleh EU sebanyak 20 464 ribu tan dan 20 845 ribu tan.
Amerika Syarikat menduduki tempat ketiga dalam penggunaan minyak dan lemak
dunia dengan jumlah penggunaan sebanyak 14 412 000 tan, 14 336 000 tan, 14 282 000
tan dan 14 535 000 tan sepanjang tempoh 2002 hingga 2005. Penggunaan bagi tahun
2001 oleh negara berkenaan adalah sebanyak 14 239 000 tan, nilai ini berkurangan
sebanyak 5440 ribu tan berbanding dengan penggunaan oleh negara-negara EU.
Negara India, mencatat penggunaan minyak dan lemak hampir sama dengan
Amerika Syarikat. Pada tahun 2002, negara India telah menggunakan minyak dan lemak
sebanyak 12 092 ribu tan, iaitu peningkatan sebanyak 360 ribu tan berbanding tahun
sebelumnya, dan merosot sebanyak 159 ribu tan untuk tahun 2003. Penggunaan minyak
dan lemak merosot lagi sebanyak 241 ribu tan kepada 12 010 ribu tan untuk tahun 2004
sebelum meningkat semula sebanyak 3.74 peratus untuk tahun 2005.
Brazil sebuah negara dari benua Amerika Latin dengan catatan penggunaan
sebanyak 4485 ribu tan bagi tahun 2001 sebelum merosot untuk dua tahun bertutut-turut.
J umlah penggunaan untuk tahun 2003 adalah sebanyak 4 365 ribu tan iaitu peningkatan
sebanyak 13 000 tan berbanding dengan tahun sebelumnya. Penggunaan terus meningkat
sehingga tahun 2005 dengan peningkatan sebanyak 34 ribu tan kepada 4567 ribu tan pada
tahun 2005, berbanding tahun 2004.
Malaysia merupakan negara membangun yang paling maju menunjukkan
penggunaan minyak dan lemak semakin bertambah dengan ketara. Penggunaan bagi
tahun 2001 adalah sebanyak 2475 ribu tan meningkat kepada 2590 ribu tan dan 2669 ribu
tan bagi tahun 2002 dan 2003. Pada tahun 2005, penggunaan sebanyak 2989 ribu tan
yang merupakan kadar peningkatan 6.75 peratus berbanding dengan penggunaan bagi
tahun 2004.
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*
PERCUBAAN STPM 900/2 [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT
5
(Dipetik dan disesuaikan daripada Majalah
Visi, Bil. 88, April 2008, Kuala Lumpur)


8. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang
sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, import serta harga minyak
mentah di Malaysia pada tahun-tahun yang dinyatakan.

Minyak mentah keluaran Malaysia adalah yang terbaik di dunia. Malaysia akan
memperoleh keuntungan yang tinggi jika minyak mentah ini di eksport ke luar negara.
Pada tahun 2004 kuantiti pengeluaran minyak mentah Malaysia ialah sebanyak 255 ribu
tong sehari. Pengeluaran ini merosot sebanyak 22 ribu tong sehari pada tahun 2005.
Namun, pada tahun 2006, pengeluaran bagi minyak mentah ini mengalami peningkatan
kepada 300 ribu tong sehari. Pengeluaran minyak mentah ini juga mengalami
peningkatan yang paling besar iaitu sebanyak 50.67% kepada 452 ribu tong sehari pada
tahun 2007.
Pada tahun 2008, pengeluaran minyak mentah merosot sebanyak 31 ribu tong
sehari. Kuantiti eksport minyak mentah ini sentiasa lebih besar berbanding dengan
kuantiti import sepanjang tempoh 2004 -2008. Walaupun harga minyak mentah pada
tahun 2004 ialah US$75 setong, namun kuantiti eksport dan import minyak mentah
mengalami pengurangan pada tahun tersebut iaitu masing-masing kepada 202 ribu tong
sehari dan 92 ribu tong sehari.
Malaysia memperoleh keuntungan yang tinggi apabila kuantiti eksport lebih besar
daripada kuantiti import dengan harga minyak mentah berada pada tahap yang tinggi di
pasaran dunia. Keadaan ini berlaku pada tahun 2005 apabila kuantiti eksport petroleum
mentah ialah 212 ribu tong sehari berbanding dengan kuantiti importnya sebanyak 73
ribu tong sehari. Harga minyak mentah adalah paling tinggi untuk tahun tersebut iaitu
US$ 88 setong. Begitu juga pada tahun 2006, kuantiti eksport minyak mentah Malaysia
telah bertambah kepada 239 ribu tong sehari, manakala kuantiti importnya adalah jauh
lebih rendah dengan 48 ribu tong sehari. Pada tahun tersebut harga minyak mentah adalah
US$ 75 setong.
Walaupun kuantiti import minyak mentah Malaysia adalah sama antara tahun
2006 hingga tahun 2008 iaitu 48 ribu tong sehari namun kuantiti eksport dan harga
komoditi ini di pasaran dunia masih tidak konsisten. Kuantiti eksport minyak mentah
pada tahun 2007 ialah 390 ribu tong sehari pada harga US$ 69 setong di pasaran dunia.
Pada tahun 2008 kuantiti eksport minyak mentah merosot sebanyak 37 ribu tong sehari
selaras dengan penurunan harga minyak mentah kepada US$ 67 setong di pasaran dunia.
( Sumber dipetik dan diubahsuaikan daripada
Laporan Ekonomi 2007/2008)

Bahagian E

J awab satu soalan sahaja dalam bahagian ini. [15]

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*
PERCUBAAN STPM 900/2 [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT
6
9. Berdasarkan jadual di bawah, tafsirkan keadaan penggunaan tanah pertanian di
negara ini antara tahun 1995, 2000, dan 2005 dan jelaskan sebab-sebab terjadinya
masalah tanah terbiar dalam beberapa sektor pertanian di negara ini.

MALAYSIA: PENGGUNAAN TANAH UNTUK PERTANIAN ,
1995, 2000 DAN 2005 (Hektar)

Komoditi 1995 2000 2005

Getah 1 727 000 1 430 700 1 301 500
Kelapa sawit 2 507 611 3 460 000 3 100 000
Koko 234 538 105 000 105 000
Nanas 9 801 10 233 12 500
Tembakau 10 539 15 000 12 400
Padi 592 410 572 196 611 000
Kelapa 298 740 220 000 201 000
Sayur-sayuran 42 000 51 420 77 290
Lain-lain 68 146 67 534 67 737
J umlah 5 743 136 6 240 999 5 884 140

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan
Ekonomi, Rancangan Malaysia Kelapan, 2001-2005)
10. Berdasarkan maklumat daripada carta pai di bawah, huraikan keadaan kemasukan
pelancong asing ke negara ini dari tahun 2001 hingga tahun 2003, dan berikan sebab-
sebab mengapa berlakunya perkembangan kadar kemasukan pelancong tersebut.

Malaysia : Kemasukan Pelancong-pelancong Asing Terpilih ke Malaysia
dari Tahun 2001 hingga Tahun 2003

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
SULIT*
PERCUBAAN STPM 900/2 [Lihat sebelah]
*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT
7( Dipetik dan diubahsuaikan daripada
buku J abatan Perangkaan Malaysia, 2005 )

11,424,671 orang 11,629,091 orang
13,171,699 orang
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
Jawapan kertas 1

1 B
Dasar Wawasan Negara merupakan RRJ P3 (2001-2010) yang merujuk kepada cabaran strategi
wawasan 2020. Dasar ini merupakan gabungan Dasar Ekonomi Baru dan Dasar Pembangunan
Nasional.

2 D
Penubuhan Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja dan penggunaan kad perakam waktu adalah
langkah-langkah yang dilaksanakan dalam Dasar Kepimpinan Melalui Teladan.

3 B
Dalam Pelan PIP3 (yang dilancarkan pada 2006) tidak dijelaskan langsung untuk menjadikan
Malaysia sebagai pembekal industri produk halal (pilihan II salah) dan menggalakkan penggunaan
barangan barangan industri buatan Malaysia. (Pilihan III salah)

4 D
Objektif khusus Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara ialah:
I. Meningkatkan kadar pertumbuhan ekonomi dan menyusun semula struktur dan
ketidakseimbangan ekonomi.
II. Memastikan sumber-sumber negara tidak terbazir dan digunakan secara optimum.
III. Membolehkan sektor perindustrian bersaing di peringkat antarabangsa melalui penggunaan
teknologi terkini dalam organisasi.
5 C
Objektif Dasar Belia Negara ialah meningkatkan kualiti hidup belia, memajukan belia dalam
semua sektor pembangunan dan menjadikan belia sebagai asas integrasi nasional. (salah)
Objektif Dasar Pelajaran Kebangsaan ialah menyatupadukan semua kaum dan menyediakan
tenaga kerja yang mencukupi demi pembangunan negara, melahirkan masyarakat yang berdisiplin
dan terlatih, menggalakkan perkembangan bidang kebudayaan, sosial, ekonomi dan politik, dan
melahirkan insane berilmu, berakhlak dan harmoni demi kesejahteraan negara. (salah)
Objektif Dasar Sains dan Teknologi Negara ialah menggalakkan penggunaan sains dan teknologi
(S&T) dalam membangunkan ekonomi, membaiki kehidupan dan menjamin kesejahteraan rakyat dan
negara. (salah)
Objektif Dasar Telekomunikasi Negara ialah melahirkan masyarakat celik telekomunikasi,
mewujudkan perpaduan negara dengan menekankan hubungan antara kaum dan wilayah,
merealisasikan Wawasan 2020 dengan melahirkan masyarakat terdidik dan bermaklumat dan
meningkatkan kemampuan penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam komunikasi. (betul)
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
6 C
MEB melibatkan satu rangka kerja yang mengandungi 4 tonggak bagi mendorong transformasi dan
untuk menggerakkan Malaysia ke arah menjadi negara maju:

Tonggak Slogan/Pelaksanaan Matlamat
1 Malaysia Rakyat Didahulukan, Pencapaian
Diutamakan
Pemeliharaan dan
peningkatan perpaduan
dalam kepelbagaian (pilihan
III)
Program Transformasi
Kerajaan (PTK)
Bidang Keberhasilan Utama Negara
(NKRA)
Penyampaian berkesan dalam
perkhidmatan kerajaan
(pilihan II)
Program Transformasi
Ekonomi (PTE)
Inisiatif Pembaharuan Strategi (IPS) Berpendapatan tinggi,
keterangkuman dan
kemampanan
Rancangan Malaysia
Kesepuluh
Sasaran pertumbuhan makroekonomi
dan peruntukan perbelanjaan
Kelancaran pelaksanaan
program pembangunan kerajaan

7 D
Terdapat 6 bidang yang digariskan dan diberi keutaman dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara
(NKRA) iaitu:
1. Mengurangkan kadar jenayah
2. Memerangi rasuah
3. Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan
4. Meningkatkan taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah
5. Memperkasa prasarana luar Bandar dan pedalaman
6. Menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana

8 A
Malaysia pernah dipilih sebagai wakil khas ke Myanmar untuk berunding bagi membebaskan Aung
Sang Kyi. (betul)
Malaysia bukan anggota tetap Majlis Keselamatan PBB (salah)
Malaysia pernah mempengerusikan Majlis Perhimpunan Agung PBB oleh Tan Sri Razali Ismail
selaku Presiden Perhimpunan PBB bagi sesi ke-51 (1996). (betul)
Malaysia tidak pernah dicalonkan untuk jawatan Setiausaha Agung PBB. (salah)

9 C
I. Meningkatkan kualiti kursus perguruan - tidak terdapat dalam matlamat penubuhan
SEAMEO. (salah)
II. Menubuhkan RELC ibu pejabat di Singapura (betul)
III. Menubuhkan RESCAM ibu pejabat di Pulau Pinang (betul)
IV. Membangunkan prasarana ICT dalam negara-negara anggota ASEAN penubuhan
INNOTECH di Filipina sebagai Pusat Pembaharuan dan Teknologi. Tidak dapat
menyalurkan modal bagi membantu membangunkan prasarana ICT di semua negara anggota
ASEAN. (salah)


http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
10 D
Objektif Kerjasama Selatan-Selatan ialah:
a. Mengurangkan pergantungan kepada negara maju;
b. Mengelakkan penguasaan Barat terhadap ekonomi dunia dan ketidakseimbangan
ekonomi;
c. Mengeratkan hubungan antara negara Selatan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi
(ECDC);
d. Bekerjasama dalam bidang kewangan, perindustrian, sains dan teknologi.

J awapan A,B dan C adalah salah. Bukan objektif utama Kerjasama Selatan-Selatan.

11 A
Matlamat penubuhan NAM ialah:
a) Menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip Piagam PBB
b) Menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara
c) Mengelakkan campur tangan negara lain dalam hal ehwal sesebuah negara
d) Mengakui persamaan semua ras dan negara

J awapan B,C dan D adalah salah. Bukan matlamat penubuhan NAM

12 C
Pertubuhan D-8 bukan untuk mewujudkan pasaran terbuka dalam kalangan negara anggota
(Malaysia, Indonesia,Turki,Iran,Mesir,Bangladesh,Pakistan dan Nigeria).
Pertubuhan G-15 juga bukan untuk mewujudkan pasaran terbuka dalam kalangan negara anggota.
EAEC sebagai forum perundingan bagi membincangkan isu-isu ekonomi dan perdagangan demi
kepentingan negara-negara Asia Timur dan bukan blok perdagangan.
Matlamat utama penubuhan APEC ialah member galakan pasaran terbuka dalam kalangan negara
anggota dan hubungan kerjasama ekonomi antara negara anggota.

13 A
-membantu negara membangun memasarkan barangannya
-memberi bantuan teknologi dan pemindahan teknologi

Kedua-dua penyataan adalah bertepatan dengan matlamat Order Baru Ekonomi Dunia (NIEO) yang
digubal pada 1974 dalam Persidangan Khas ke-6 PBB. GSTP berkaitan dengan G-15

14 A
Deklarasi Putrajaya diisytiharkan dalam Mesyuarat Peringkat Menteri NAM tentang kemajuan wanita
pada 7-10 Mei 2005 di Kuala Lumpur. Objektif Deklarasi Putrajaya adalah untuk:
a) Memperkasakan wanita;
b) Menggalakkan wanita melibatkan diri dalam pelbagai sektor;
c) Memperkukuhkan kedudukan kaum wanita

15 C
8 nilai aspirasi negara dalam Gagasan 1Malaysia ialah:
1) Budaya Berprestasi Tinggi
2) Budaya ketepatan
3) Budaya ilmu
4) Integriti
5) Ketabahan
6) Kesetiaan
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
7) Kebijaksanaan
8) Budaya inovasi

16 B
Pilihan II salah kerana bertentangan dengan prinsip ZOPFAN.
Pilihan III salah kerana pembangunan sektor maritim dan perkapalan melibatkan satu aspek
pembangunan ekonomi.

17 D
Matlamat penubuhan D-8 bukan untuk pakatan ketenteraan dan perbincangan politik.(pilihan I dan II
salah). Antara matlamat penubuhannya ialah mempelbagai dan mewujudkan peluang baru dalam
hubungan perdagangan. (pilihan III betul). Semasa penubuhan D-8, persetujuan telah dicapai untuk
membangunkan perbankan Islam dan insurans Islam. Malaysia diberi kepercayaan untuk membantu
negara-negara anggota membangunkan kedua-dua konsep ini. (pilihan IV betul)

18 A
Teras PIPP:
1) Membina negara bangsa
2) Membangunkan modal insan
3) Memperkasakan sekolah kebangsaan
4) Merapatkan jurang pendidikan
5) Memartabatkan profesion keguruan
6) Melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan

19 A
Semangat permuafakatan dalam kalangan anggota ASEAN bermakna kerjasama yang diwujudkan
antara negara anggota. A betul kerana semua negara ASEAN telah setuju untuk menjadikan rantau ini
bebas daripada menggunakan nuklear untuk agenda peperiksaan. B- menganjurkan Dialog
Keselamatan serantau tidak menepati kata sepakat untuk menjadikan rantau ini ZOPFAN. Semangat
permuafakatan tidak dicapai berkaitan dengan dialog keselamatan. C-Isu dalaman negara anggota
tidak boleh dicampur tangan oleh negara anggota ASEAN. D- salah kerana ASEAN tidak terlibat
dalam pakatan tentera.

20 C
Pilihan I salah kerana EAEC bukan merupakan blok perdagangan
Pilihan II juga salah kerana salah satu matlamat EAEC ialah memperjuangkan suatu bentuk
perdagangan bebas dan terbuka.

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
21. Jawapan B kuasa budi bicara YDPA
i . pelantikan Perdana Menteri
ii . memanggil mesyuarat MRR
iii. tidak memperkenan
pembubaran Parlimen

22. J awapan A I dan III
Fungsi J PM :
- mentadbirkan agensi pusat
- menyelaras semua jabatan dan kementerian
- mengendalikan hal-hal perundangan
- mengendalikan hal perpaduan negara
- mengurus perkhidmatan Sabah dan
Sarawak
- mengawasi urusan Parlimen

23. J awapan A
A Majlis Khidmat Negara
- dilancarkan pada 2004
- objektifnya menyemarakkan semangat
patriotik dan cinta akan negara
B Majlis Perancang Negara
- membincang dan menyiapkan program
pembangunan ekonomi negara
C Majlis Keselamatan Negara
- mewujudkan keamanan pada semua peringkat
Persekutuan
D Majlis Pembangunan Negara
- menjalankan penyelarasan ke atas program2
untuk membangunkan negara

24. J awapan C II dan IV
Suruhanjaya Perkhidmatan di Malaysia
- Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
- Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran
- Suruhanjaya Kehakiman dan Undang2
- Suruhanjaya Perkhidmatan Polis
- Majlis Angkatan Tentera
25. J awapan D III dan IV
III Public Bank Berhad (swasta)
IV Bank Islam Malaysia Bhd (swasta)

26. J awapan D
Memenuhi syarat warganegara kuatkuasa
undang-undang :
i . lahir sebelum hari Malaysia 16 Sept. 1963

27. J awapan B I dan III
Perkara 122B Perlembagaan Persekutuan
menyatakan untuk melantik hakim Mahkamah
Persekutuan, YDPA perlu berunding dengan :
a) Ketua Hakim Negara
b) Majlis Raja-Raja28. J awapan C
Peringkat pentadbiran Negeri Sarawak
Bahagian
(Residen)


Daerah
(Pegawai Daerah)


Daerah Kecil
(Pegawai Perkhidmatan Tadbir)


Kampung
(Penghulu)

29. J awapan B
Akta Kerajaan Tempatan 1976 : membolehkan
struktur dan organisasi Kerajaan Tempatan
diperkemas

30. J awapan B I dan IV
Kuasa budi bicara YDPA :
i . melantikan Perdana Menteri (I)
ii . memanggil mesyuarat MRR (IV)
iii. tidak memperkenan pembubaran Parlimen

31. Jawapan C II dan III
Pejabat Perjawatan Negeri hanya wujud di
Sabah dan Sarawak

32. J awapan D III dan IV
Hak istimewa Sabah dan Sarawak dalam
Perlembagaan :
i . Kebebasan menggunakan bahasa Inggeris
dan bahasa lain
ii . Berkuasa untuk mengenakan royalti
hasil eksport negeri
iii . Berkuasa dalam imigresen
iv . Kerajaan Tempatan yang bebas dari
kawalan Kerajaan Persekutuan
v . Berkuasa memberi kewarganegaraan
kepada rakyat asing

33. J awapan C II dan III
Had kuasa Yang Dipertua Negeri :
i . tidak terlibat dalam pemilihan YDPA
ii . tidak boleh pegang jawatan
berpendapatan
iii . didakwa di mahkamah awam

34. J awapan A I dan III
II- T/jwb Negeri IV- T/jwb Negeri

35. J awapan C - ahli ex-officio
A ad hoc -sementara
B ahli Kabinet - dipilih melalui pilihanraya
D ahli MMKN - dipilih melalui pilihanraya
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
J awapan Soalan Perundangan/Kehakiman


36. A
A Kerana kesalahannya berat, seseorang calon tidak boleh melanggar undang-undang
B Tidak akan menjejaskan pemilihan calon kerana situasi itu adalah peranan polis untuk
menjaga keadaan
C Hal ini berlaku di Dewan Rakyat selepas pilihan raya
D Sebelum pilihan raya , calon ini akan dilarang untuk bertanding lebih daripada satu
kawasan Parlimen

37 . A
I Benar
II Benar
III Salah kerana Dewan Negara tiada hak atau kuasa veto untuk menolak rang undang-
undang yang diterima daripada Dewan Rakyat
IV Salah kerana jika perlu meminda rang undang-undang, perlu dikembalikan kepada
Dewan Rakyat

38. D
Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi di negara kita dan Mahkamah
Persekutuan (tertinggi) diberi bidang kuasa untuk mentafsir Perlembagaan.


39. D
I Salah kerana tribunal neutral-tiada campur tangan Peguam Negara
II Salah. Perdana Menteri dari badan eksekutif tidak membuat pelantikan ahli tribunal
III Benar . Pelantikan tribunal hanya oleh YDPA
IV Benar . Hakim yang sedanga atau telah bersara boleh menjadi ahli


40. A
I Benar
II Benar
III Tertuduh merayu kepada Mahkamah Bumiputera bukan Mahkamah Sesyen
IV Tertuduh merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah bukan Mahkamah Tinggi kerana
mahkamah ini mahkamah keagamaan tidak boleh pindah untuk merayu
ke mahkamah awam.

41. B
I Benar
II Salah.Tugas pembubaran dilakukan oleh Yang DiPertuan Agong atas nasihat
Perdana Menteri
III Salah. Kuasa pemecatan bukan di tangan Speaker - tanggungjawab partinya
IV Benar . Kerana ini sebahagian tugas sebagai pengerusi Dewan Rakyat


http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/

42. D
A, B dan C merupakan bidang kuasa jenayah Mahkamah Syariah

43. B
B. Benar kerana kuasa dalam bidang perusahaan ada pada tangan kementerian beliau.

44. D

45. B
A Writ surat perintah meminta defenden menghadirkan diri ke mahkamah
C Injuksi perintah mahkamah kepada seseorang untuk berhenti melakukan sesuatu
gangguan atau tindakan bagi satu jangka waktu yang ditetapkan
D Prima facie kes yang menunjukkan terdapatnya bukti yang kukuh terhadap tertuduh


http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
46 J awapan : A ( I dan III )
I J umlah besar : $ 38474 juta
Peratusan jumlah perbelanjaan mengurus : 75.5%
Nilai mutlak =
100
5 . 75
x $ 38474 juta
=$ 29047.87 juta

II $ 38474 juta +(
100
15
x 38474 ) =$ 44245.1 juta

III J umlah Perbelanjaan bagi tujuan perkhidmatan
- perkhidmatan ekonomi ( 11.8%) +perkhidmatan sosial (5.4%)
- 17.2 % x $ 38474 juta =$ 6617.53 juta ( melebihi $ 6500 juta )

IV Lain-lain perbelanjaan =14.1% x $ 38474 juta =$ 5424.83 juta
Perbelanjaan pentadbiran am =0.7 % x $ 38474 juta =$ 269.32juta

32 . 269
83 . 5424
=20.14 kali ganda ( melebihi 20 kali ganda)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
47 J awapan : C
( 25000 x 4.8593) +( 2000 x 2.3611 ) +( 150% x 121482.5 )
=RM 308 428.45
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
48 J awapan : D
katakan jumlah muka surat =Y
23 +( 25% x Y ) +127 =Y
Y -
100
25
Y =150
0.75 Y =150 maka Y =200 muka surat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 J awapan : A
Katakan epal =A , limau =B
A +B =26 maka A=26 B
3.5 A +2.5 B =76
3.5 ( 26 B ) +2.5 B =76
B = 91 76 =15
A = 11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
50 J awapan : A
Katakan itik =P , arnab =Q
P +Q =80, 2P +4Q =208 maka P =80 Q
2 ( 80 Q ) +4 Q =208
2 Q =48, Q =24


http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
51 J awapan : C
GSTK bagi 4 , 7 , 5 adalah 140
140 27 ( bilangan hari bulan J ulai ) 31 (Ogos) 30 (September) 31
(Oktober) =21
Maka , pada 21hb November mereka akan bertembung lagi di kampung
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
52 J awapan : C
Masa = jarak / laju
= 290 / 100
= 2.9 jam atau 2 jam 54 minit
Untuk sampai ke masa daftar masuk jam 12.00 pm, En P perlu bertolak pada
1200 2 jam 54 minit =9.06 pagi
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
53 J awapan : C
J umlah =500 000 000 orang
Bilangan kematian akibat kemalangan jalan raya =1 dalam 80 000


80000
500000000
=6250 orang
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
54 J awapan : D ( III dan IV )
I penyakit jantung paling tinggi , iaitu 1 daripada setiap 300 orang
II Kemalangan disambar petir adalah terendah
III andaikan jumlah penduduk =6 juta

Bil J enis
1 Penyakit jantung 1 dalam 300 20000
2 Penyakit barah 1 dalam 400 15000
3 Demam selesema 1 dalam 4000 1500
4 Kemalangan jalan raya 1 dalam 80000 75
5 Kejutan elektrik 1 dalam 400000 15
6 Disambar petir 1 dalam 6 juta 1
J umlah 36591


36591
20000
x 100% =54.7

IV 4000 : 400000
1 : 100


http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
55 J awapan : A
imbangan dagangan =eksport - import

Negara Nilai eksport Nilai import
Imbangan
dagangan
A Singapura
19.8% x 167836
=33231.53
13.6% x 160898
=21882.13
11 349.4
B Kesatuan Eropah
15.4% x 167836
=25846.74
13.9% x 160898
=22364.82
3 481.92
C Amerika Syarikat
18.7% x 167836
=31385.33
16.9% x 160898
=27191.76
4 193.57
D
Negara-negara
lain
19.3% x 167836
=32392.35
21.1% x 160898
=33949.48
1 557.13

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
56 J awapan : D
Kaunter Tinggi Rendah perubahan % perubahan
A TM 356 260 96 36.9
B KFC 860 651 209 32.1
C STAR 348 306 42 13.7
D NSTP 270 112 158 141.07
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57 J awapan : D
Kaunter Harga tutup +/ - Harga asal % +/ -
A TM 318 10 308 3.25
B KFC 850 -2 852 - 0.23
C STAR 329 -1 330 - 0.30
D MAXIS 512 -8 520 - 1.54
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
58 J awapan : C
A : B = 400 : 320
= 5 (x10) : 4 (x10)

B : C = 400 : 360
= 10 (x4) : 9 (x4)

A : B : C = 50 : 40 : 36
25 : 20 : 18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59 J awapan : C
J umlah hasil cukai tak langsung
Tahun 2008 = 18.7% x RM 161558 juta =RM 30211.346 juta
Tahun 2009 = 18.3% x RM 176220 juta =RM 32248.26 juta
% Peningkatan = 2036.914 / 30211.346 x 100 %
= 6.74 %

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
60 J awapan : C ( II dan III )
I J umlah guna tenaga tahun 2005 =10892.8 ribu orang
J umlah guna tenaga tahun 2009 =11585.0 ribu orang
% perubahan guna tenaga =
8 . 10892
8 . 10892 0 . 11585
x 100

=6.35 %

II Sektor kewangan, insurans, harta tanah dan perkhidmatan perdagangan
Tenaga buruh Tahun 2005 =734.4 ribu orang
Tenaga buruh Tahun 2009 =814.1 ribu orang
Peningkatan =79.7 ribu orang atau 10.8 %

III % perubahan guna tenaga dalam sektor Perkhidmatan lain

Tahun 2005 2006

6 . 3072
6 . 3072 4 . 3175
x 100 = 3.35 %

Tahun 2006 2007
4 . 3175
4 . 3175 1 . 3236
x 100 = 1.91 %

Tahun 2007 2008
1 . 3236
1 . 3236 5 . 3297
x 100 = 1.90 %


Tahun 2008 2009
5 . 3297
5 . 3297 9 . 3331
x 100 = 1.04 %

IV % perubahan tenaga buruh dalam sektor perkhidmatan kerajaan
Tahun 2005 2007
=
4 . 1118
4 . 1118 6 . 1225
x 100
= 9.59 %

Tahun 2007 - 2009
=
6 . 1225
6 . 1225 5 . 1276
x 100
= 4.15 %


http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/
1. Industri batik telah berkembang pesat dan rakyat Malaysia kini mula menghargai
keunikan batik.
Bincangkan usaha-usaha yang dijalankan untuk memajukan lagi industri batik di negara ini.

Pengenalan :
Seni batik- salah satu akar budaya yang menjadi identiti bangsa Malaysia. Pelbagai usaha perlu
untuk mempromosikan di samping mengekalkan keindahan warisan ini.

Bil Isi Utama Huraian
1 Mewajibkan pemakaian batik - oleh penjawat awam-era Dr.Mahathir Mohd -
digalak pakai setiap hari Sabtu, era Datuk Seri
Abdullah Badawi - 1 dan 15 haribulan setiap bulan
mulai J ulai 2005, kemudian diganti kepada setiap
hari khamis
- dalam surat pekeliling digariskan batik mesti
keluaran tempatan
- jualan meningkat-lebih RM700 juta setahun
- mencetuskan idea baru untuk mendapat pasaran-
reka cipta baru, kain baru.

2 Peranan badan/agensi - peranan Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar
Malaysia promosi batik kepada rakyat setempat
dan asing
- Institut kraftangan anjurkan seminar-
menggalakkan masyarakat melibatkan diri,
mengetahui asal-usul batik, menghayati pelbagai
jenis corak.
- Promosi oleh Kementerian Pelancongan ke luar
negara
3 Latihan - Bimbingan, bengkel, kajian penggunaan kain,
ketahanan warna, penggunaan computer,
- Ditubuhkan Pusat Inovasi Batik di Kelantan
- mengadakan kajian dengan kerjasama negara
Indonesia, usahawan kraf tempatan

4 Sistem Pemasaran - Dilakukan oleh Kraftangan Malaysia, Karyaneka
Malaysia memajukan industri batik untuk
pelancong asing dan pengguna domestic
- promosi bertema di kompleks beli-belah, destinasi
pelancongan seperti di Batu Feringghi, P.Pinang ;
Central Market, KL, pameran di hotel-hotel, kain
batik laris di UK
- promosi melalui Malaysia Hall ; di butik-butik
terkemuka di negara asing dan tempatan
- pameran/ekspo di luar negara

5 Pengusaha batik - harus berpandangan jauh-mengupah model-model
untuk memperagakan batik
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


2
- ada usaha fesyen batik di pertunjukan fesyen di
Milan, Paris sejak 2007
- membuat pelaburan untuk merancakkan pengeluaran
batik negara
- ada konvesnyen batik The Business of Batik pada
2008 di tahap global
- mempelbagaikan produk berasaskan balitk- beg,
kasut, peralatan rumah berasaskan batik

6 Bantuan modal - disediakan bantuan modal berupa pinjaman wang,
premis perniagaan untuk pengusaha batik
- kadar faedah yang berpatutan, merancakkan I
Daerah 1 Industri- khas untuk batik di setiap negeri
- pihak MARA, kementerian, jabatan , swasta
menghulurkan bantuan

7 Akademi batik - menubuhkan akademi/kolej-pengkhususan bidang
batik biasiswa disediakan
- didedahkan sejarah batik, rekaan batik, pemasaran,
penjenamaan, perkembangan kontemporari dunia
tekstil
- tunjuk ajar aspek teknikal , teori dan teknik
perniagaan
- penubuhan pusat batik di Sekolah Seni, Kuching
pada 2009

8 Program khas - Minggu Batik Malaysia bertemakan Berkongsi
dengan Dunia pada 2005
- mempromosikan keistimewaan dan kegemilangan
batik Malaysia di peringkat global
- Minggu Batik di peringkat sekolah
- batik dijadikan pakaian rasmi- Bulan Kemerdekaan
2010-Datuk Seri Najib membuat pilihan pakaian
batik


Kesimpulan
Pelbagai usaha perlu diberi kerjasama oleh rakyat dan kerajaan bagi menyerlahkan khazanah
negara yang tidak ternilai


2. Kejayaan Malaysia dalam sukan badminton, squash dan bowling di peringkat
antarabangsa amat membanggakan. Kejayaan ini berpunca daripada pendedahan awal yang telah
diberikan semenjak di sekolah rendah lagi.
Bincangkan usaha-usaha yang wajar diambil bagi meningkatkan mutu sukan dalam kalangan
pelajar sekolah serta cabaran dalam pelaksanaannya.

Pengenalan:
- Mutu sukan Negara masih pada tahap yang lembap
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


3
- Pelbagai langkah perlu diambil untuk meningkatkan mutu sukan terutamanya
di peringkat sekolah, namun begitu usaha tersebut menghadapi pelbagai cabaran

Bil Idea Utama Huraian
1 A. Langkah-langkah:

Menyediakan Peruntukan
kewangan
- Kem. Pelajaran/sekolah mendapat peruntukan kewangan
yang cukup, program latihan dapat dijalankan
- Alatan latihan yang canggih dapat disediakan
- J urulatih yang bertauliah dan professional dapat diupah
- Altet dan pemain juga dapat dihantar ke luar negara untuk
menjalani latihan
- Lebih banyak pertandingan dapat dianjurkan
2 Pemberian ganjaran - Ganjaran dalam bentuk kewangan/ peghargaan/ sijil/
biasiswa kepada pelajar yang berkelayakan
- Pemberian anugerah kepada pelajar cemerlangan
kokurikulum
3 Kenalpasti bakat pelajar
dari awal
- Pertandingan diperingkat sekolah rendah dan menengah
diutamakan
- Bakat muda yang berpotensi dapat dicungkil, diasah,
dibimbingan dan latihan khusus diberikan, misalnya
menghantar mereka ke sekolah sukan
- Dapat melahirkan para pelapis ahli sukan egara
4 Merit kepada pelajar - Pelajar yang terlibat aktif dalam sukan diberi merit untuk
melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi
- Peluang melanjutkan pelajaran samada dalam bidang sukan
atau pun bidang lain lebih terbuka
- Peluang pekerjaan lebih cerah
5. Perkasakan sekolah
berasaskan sukan
- Perbanyakkan sekolah sukan yang sedia ada
- Pelajar yang berpotensi dapat dilatih dengan lebih awal
- Akademik juga perlu diutamakan utk menarik minat pelajar
mennyertainya
6. Perkasakan jurulatih - Tenaga pengajar perlu dilatih dengan supaya mereka dapat
melatih pelajar dengan baik
- Latihan dan bimbingan perlu diberikan dari masa kesemasa
tentang ilmu kejurulatihan kpd guru-guru

7
B. CABARAN
Ketiadaan jurulatih
berkelayakan
- Kemahiran kejurulatihan agak terhad dalam kalangan guru
- Sesetengah guru kurang berminat untuk meningkatkan
pengetahuan kepegawaian dan kejurulatihan
- Peluang terhad kepada guru untuk meningkatkan
pengetahuan
- Tiada insentif kepada guru untuk kerja lebih masa
- Beban tugas guru sangat banyak
- Kekurangan guru lelaki sebagai jurulatih

8 Prasarana/alatan tidak
mencukupi
- Peralatan dikongsi oleh sejumlah pelajar yang ramai
- Penggunaan peralatan secara individu agak terhad
- Kawasan untuk menjalani latihan tidak mencukupi/
bersesuaian
9 Sikap pelajar - Pelajar bersikap sambil lewa semasa menjalani latihan
- Tidak berfokus kepada satu sukan sahaja
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


4
- Tidak dapat mendisiplinkan diri menjalani latihan
- Tumpuan lebih kepada akademik semata-mata
- Menganggap akademik lebih menjamin masa depan
10 Kurang galakan daripada
ibu bapa/ masyarakat
- Ibu bapa menganggap sukan tidak menjamin masa hadapan
- Tidak memberi sokongan moral dan bantuan kewangan
- Kesibukan ibu bapa bekerja menghalang mereka untuk
terlibat dengan aktiviti sukan anak-anak.

Penutup
Kerjasama pelbagai pihak diperlukan demi meningkatkan mutu sukan negara
Skema jawapan : 2 +2


3. Penerokaan angkasa lepas telah membuka banyak ruang kepada manusia
memperkembang bidang sains dan teknologi. Bincangkan kepentingan penerokaan angkasa
lepas.

Bil Isi Huraian Isi
1 Bidang telekomunikasi Dunia menjadi semakin kecil dengan adanya
teknologi komunikasi
Satelit membolehkan penggunaan telefon, faksimili,
televisyen dan telesidang video
Satelit juga membolehkan internet berfungsi
Boleh berhubung dengan masyaratkat luar
menggunakan telefon bimbit
Makumat/ berita dapat disebarkan dengan cepat/
secara langsung
Tahap keselamatan negara dapat ditingkatkan
2 Bidang pendidikan maya Satelit membolehkan cara/ kaedah pendidikan
terkini disebarkan
Satelit siaran langsung membolehkan pelajar
menerima siaran televisyen secara langsung,
membolehkan pelajar mengikuti Rancangan
berbentuk pendidikan
Pelajar yang tinggal di kawasan terpencil dapat
dihubungi
Membolehkan pelajar menggunakan peralatan
multimedia di terutamanya di Sekolah Bestari
secara efektif
Membolehkan operasi Pendidikan J arak J auh
Membuka peluang pembelajaran yang lebih luas
3 Maklumat dalam meteorologi Cuaca dapat diramalkan dengan lebih tepat
Fenomena alam, pemantauan bencana alam seperti
banjir, rebut, taufan dapat dikesan lebih awal
melalui awan yang diambil
Memudahkan orang ramai membuat persediaan
menghadapi kemungkinan bencana alam tersebut
Satelit aeronautik membolehkan kapal terbang yang
melintasi Lautan Atlantik dan Pasifik dikesan
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


5
Satelit merupakan remote-sensing ; dapat
memberi amaran bencana alam
Sistem Laut dapat mengesan kapal laut yang
menghadapi masalah dan memberi bantuan
segera
4 Kajian topografi Satelit yang mempunyai kamera inframerah dapat
mengambil gambar bumi dengan tepat
Gambar ini membolehkan peta dunia dihasilkan
dengan tepat
Makumat dari satelit juga dapat digunakan dalam
kajian geologi, ekologi dan pemeliharaan hutan

5 Mengesan pencemaran alam Penggunaan satelit dan kapal angkasa menjadikan
gambar-gambar lebih mudah untuk diambil dan
dirakam dari sudut
membantu manusia merancang untuk menjalankan
projek pembangunan dengan lebih mesra alam.
Penerokaan aeroangkasa membolehkan kadar
pencemaran alam dipantau dengan lebih tepat
Mengesan penipisan lapisan ozon, tumpahan
minyak di Teluk Mexico, kebakaran hutan di
Australia
6 Pemangkin teknologi robotik Kebanyakan peralatan teknologi yang dihantar ke
angkasa lepas atau kawasan ruang udara bumi
dikawal oleh robot atau peranti kawalan.
Keadaan ruang angkasa yang begitu bahaya dan
sukar diramal menyebabkan robot lebih sesuai
digunakan berbanding dengan manusia
penggunaan robotik meningkat dengan begitu
banyak.
7 R&D dalam bidang sains kajian tentang kesan graviti terhadap manusia di
luar ruang angkasa bumi terutama aspek
ketumpatan tulang dan kadar kehilangan jisim
tulang manusia.
Penyelidikan dalam bidang perubatan
Penyelidikan dalam bidang pertanian
Penyelidikan dalam bidang sains secara keseluruhan
8 Sistem pengangkutan Pengunaan sistem radar secara meluas dalam
industri pengangkutan spt kapal terbang, kapal laut
Penggunaan GPS secara meluas

Pemarkahan: Pilih mana-mana 4 idea

4. Pengambilan suplemen kian mendapat tempat dalam kehidupan masyarakat moden.
Walau bagaimanapun, pengambilannya yang tidak terkawal boleh memudaratkan.
Bincangkan.

Pengenalan:
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


6
Gaya hidup yang sibuk menyukarkan masyarakat mengikuti diet seimbang setiap
hari-dibantu oleh pengambilan vitamin dan bahan minuman bertonik. Ada kesan baik dan
buruknya

Isi
Bil Isi Utama Huraian1
A. Kebaikan

Membantu tumbesaran yang
sihat
- ibu hamil-asid folik penting untuk janin/bayi
dalam kandungan
- kanak-kanak-perlukan kalsium , zat besi dan
protein untuk merangsang tumbesaran seimbang
- pembentukan tulang kuat-kasium-osteoporosis
dapat dielakkan pada hari tua

2 Memelihara kesihatan - individu yang kurang bermaya selepas
pembedahan, jatuh sakit- pengambilan tablet
vitamin C, asid nikotinik, minuman tonik yang
disediakan melalui perubatan tradisional-
minuman ginseng; pati ikan

3 Mengekalkan kecergasan - tidak mudah letih/lesu
- melakukan kerja harian dengan penuh bertenaga-
kandungan oksigen yang secukupnya dalam darah
- pil-pil pelengkap untuk amalan pemakanan yg
tidak seimbang spt multivitamin, Vitamin A, B, C,
D, E, K
- pil gantian zat makanan spt limau ganti vitamin C,
pisang diganti dengan potasium

4 Meningkatkan daya
imunisasi
- Daya tahan penyakit bagi golongan kanak-kanak-
multivitamin
- vitamin C meningkatkan daya tahan, mengelakkan
selesema
- vitamin E elak jangkitan penyakit kulit
- vitamin A-mengekalkan lapisan mukosa
- tidak mudah jatuh sakit, elak penyakit berjangkit

5 Melambatkan proses
penuaan
- pengambilan nutrien antioksidan membantu
mengekalkan kesegaran kulit
- membaharui sel-sel mati
- mendapat zat serta vitamin yang mencukupi untuk
tubuh badan
- minuman tonik setiap pagi-membantu
mengekalkan kesegaran kulit muka6
B. Kemudaratan

Keracunan


- terlalu banyak vitamin A-menjadi racun dalam
badan
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


7
- pengambilan vitamin E yang banyak-fungsi hati
terjejas
- gel vitamin menjejaskan dinding perut
- cirit-birit, pening , kes teruk -maut

7 Penyakit - suplemen herba menurunkan kadar kolesterol-
merosakkan organ hati dan ginjal
- pil kalsium berlebihan-penyakit batu karang dalam
pundi kencing

8 Alahan - gangguan kesihatan sementara-gatal-gatal pada
kulit, ruam, sakit kepala, bengkak, sakit lutut-
ketidakserasian pil-pil tetentu
- pil-pil berasaskan hidupan akuatik-kesan teruk
kepada pesakit hepatitis

9 Ketagihan - kesan biologi dan mental
- sentiasa bergantung kepada makanan suplemen -
abaikan amalan pemakanan yang seimbang dan
teratur
- sentiasa perlu walaupun badan mungkin tidak
memerlukannya


Kesimpulan :

-Perlu mendapat nasihat doktor bagi mengelakkan komplikasi kesihatan.

Skema jawapan : 2 +2.

5 (a) Pengarah Eksekutif Program Makanan Dunia Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB),
J osette Sheeran, menggunakan terma tsunami senyap untuk menggambarkan situasi yang
berlaku sekarang. Terma ini bertepatan kerana kekurangan dan kenaikan harga bahan makanan
bukan sahaja mencetuskan masalah kelaparan dan kekurangan zat makanan, malahan boleh
menggugat soal keselamatan awam. Buktinya 34 buah kerajaan berhadapan dengan masalah
tunjuk perasaan dan rusuhan makanan ...
(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Haryati Sahfii, Nilai
Sebenar Kualiti Hidup Rakyat, Dewan Masyarakat, J ulai 2009)

(i) Apakah yang dimaksudkan dengan tsunami senyap?

(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan punca-punca
berlakunya krisis makanan.

Cadangan jawapan:
i. maksud tsunami senyap ialah:
1. kekurangan dan kenaikan harga bahan makanan akan menggugat keselamatan
awam. 2 markah
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


8
2. kekurangan dan kenaikan harga bahan makanan bukan sahaja
mencetuskan masalah kelaparan dan kekurangan zat makanan, malahan boleh
menggugat soal keselamatan awam. 1 markah

ii. punca krisis makanan ialah:
1. perubahan cuaca dunia iklim dunia yang tidak menentu memberi kesan kepada
pengeluaran makanan, perubahan iklim yang melampau mengganggu proses penuaian
bahan makaman, bencana alam banyakmerosakkan kawasan tanaman .
2. permintaan yang banyak dari negara pertumbuhan baru spt China dan India memberi
kesan kepada penawaran bahan makanan dunia sekaligus menyebabkan harga naik
mendadak. Pengeluaran tidak selaras dengan pertambahan penduduk
3. sekatan perdagangan - larangan eksport negara pengeluar bagi menjamin bekalan
dalan negara mencukupi spt India, Vietnam, Mesir dan Kazakhstan melarang eksport
beras dan gandum kerana khuatir berlaku masalah bekalan dlm negara.
4. dasar kerajaan mengabaikan sektor pertanian dengan beranggapan bahawa kos
import lebih murah, lebih perhatian kepada industri /perkilangan
5. corak pertanian yang lebih tertumpu kepada tanaman komoditi. Permintaan dan harga
yang baik bagi komoditi spt koko, kelapa sawit, getah, kopi menyebabkan banyak
kawasan pertanian ditukar kepada tanaman tersebut.


5. (b) Golongan profesional yang terdiri daripada pegawai akademik lebih digalakkkan menulis
artikel atau buku terutama dalam bidang sains, teknikal dan sains sosial dalam bahasa Inggeris
sebagai syarat untuk kenaikan pangkat. Tindakan ini bukan sahaja memalapkan perkembangan
ilmu moden dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama yang berada jauh dari pusat bandar malah
menjauhkan minda rakyat daripada menguasai bahasa Melayu. Sepatutnya penerbitan buku
dalam bahasa Melayulah yang perlu digiatkan dan disebarkan ke seluruh negara..

(i) Nyatakan kesan jika golongan profesional banyak menulis bahasa Inggeris?
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan, jelaskan sebab-sebab
bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan.

Cadangan skema

(i) Kesan jika banyak menulis dalam bahasa Inggeris ialah:

terbantut perkembangan ilmu dan bahasa Melayu 2 markah.

memalapkan perkembangan ilmu moden dalam kalangan rakyat dan menjauhkan minda
menguasai bahasa Melayu 1 markah

memalapkan perkembangan ilmu moden dalam kalangan rakyat Malaysia, terutama
yang berada jauh dari pusat bandar malah menjauhkan minda rakyat daripada
menguasai bahasa Melayu -1 markah


(ii) Antara sebab bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar:

Bil Isi Huraian
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


9
1 Bahasa komunikasi utama penduduk Melayu paling ramai dan mereka banyak
menggunakan bahasa Melayu dalam semua urusan
2 Untuk mencapai integrasi
nasional

perpaduan senang dipupuk dengan menguasai satu
bahasa dalam kalangan rakyat berbilang kaum yang
berbeza ras dan budaya
- bentuk komunikasi yang dapat dihayati bersama-sama
3 Identiti nasional sejarah asal usul kepulauan rantau ini adalah bangsa
Melayu. Masyarakat telah menjadikan bahasa ini
sebagai identity budaya mereka
4 Termaktub dalam
perlembagaan
telah dijadikan sebagai bahasa rasmi Negara dlm
semua btk perhubungan/komunikasi


6(a) ...Botulinum Toxin Tpye A atau Botox dikenali sebagai Susuk Moden yang diproses
untuk menghapuskan kedutan muka melalui kaedah suntikan. Wanita yang mahu kelihatan
cantik akan mendapat rawatan botox kerana dapat menghilangkan kecacatan kecil pada wajah,
walaupun penggunaan botox memberi kesan sampingan kepada pengguna.
(Sumber: dipetik dan diubahsuai daripada Dewan Kosmik,Oktober 2004)

(i) Mengapakah kaedah rawatan botox mendapat sambutan?
(ii) Dengan menggunakan tidak lebih daripada 50 patah perkataan ,jelaskan kesan sampingan
rawatan kosmetik.
Cadangan jawapan
(i) Rawatan botox mendapat sambutan kerana :
dapat mencantikan wajah - 2 markah
dapat merawat wajah supaya kelihatan muda dan cantik 1 markah
dapat menghapuskan kedutan muka melalui kaedah suntikan dan dapat
menghilangkan kecacatan kecil pada wajah 1 markah

(ii) kesan sampingan rawatan kosmetik
1. Mengancam nyawa - boleh menyebabkan kematian apabila tisu muka dan kulit
merosakkan sistem saraf/ mata/ daya tahan yang lemah akan memberi kesan kepada
kesihatan dalam jangka masa panjang.
2. kerosakan organ badan rawatan akan meninggalkan parut yang berkekalan,
merosakkan buah pinggan, hidung, mata dll
3. alahan - akan merosakkan lapisan muka dan anggota badan membantu
mempercepatkan risiko jangkitan. Kulit mengelupas
4. murung sentiasa memikirkan tentang penjagaan, penggunaan ubatan serta perlu
mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan.
5. Pergantungan kpd ubat secara berterusan- terjadi ketagihan, serta risiko mendapat
penyakit lain

6 (b) Suria merupakan sumber unggul tenaga untuk semua ekosistem di bumi ini, iaitu
ekosistem daratan dan ekosistem akuatik. Melalui proses fotosintensis, tumbuhan hijau akan
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


10
memerangkap tenaga suria dan menggunakannya untuk menukar karban
dioksida dan air kepada karbonhidrat. Tumbuhan juga menggunakan nutrien tidak organik
seperti nitrat, fosfat dan ion-ion berbagai-bagai logam untuk membentuk protein, asid nukleik
dan pigmen yang diperlukan untuk fungsi fisiologi dan struktur.
( Dipetik dan diubah suai daripada Utusan Malaysia 23 April 2009)

i) Apakah proses fotosintesis?
ii) Dengan menggunakan tidak lebih 50 patah perkataan, bincangkan kelebihan tenaga suria
dalam penjanaan sumber tenaga alternatif.

Skema Jawapan

i. Proses fotosintesis ialah proses tumbuhan:
menghasilkan makanan dengan menggunakan cahaya matahari 2 markah
menukar karbon dioksida dan air kepada karbohidrat. 1 markah
memerangkap tenaga suria dan menggunakannya untuk menukar karban dioksida dan
air kepada karbonhidrat. 1 markah

ii. Kelebihan tenaga suria sebagai tenaga alternatif:
1. Sumber tenaga berterusan dan tidak pupus - sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan
tidak akan kehabisan
2. Sumber tenaga yang menjimatkan walaupun ada peringkat awal memerlukan banyak
perbelanjaan, namun dalam jangka panjang sumber ini akan lebih menjimatkan
3. Tidak mencemarkan alam sekitar- berbanding sumber tenaga konvensional. Alam sekitar
akan terus berada dalam keadaan semulajadi
4. Tidak menjejaskan kesihatan manusia tenaga yang dihasilkan tidak menjejaskan
kesihatan manusia


7. Berdasarkan petikan di bawah, sediakan graf yang sesuai untuk menunjukkan perubahan
dalam penggunaan minyak dan lemak beberapa negara terpilih dalam tempoh yang dinyatakan.

Penggunaan minyak dan lemak dunia semakin bertambah setiap tahun selaras dengan
perkembangan dalam industri perkilangan hari ini. Perkara ini dapat dibuktikan penggunaan oleh
negara India, Brazil, China, Kesatuan Eropah (EU), Amerika Syarikat serta Malaysia semakin
berkembang dari tahun 2001 hingga 2005.
Pengguna kedua terbanyak minyak dan lemak adalah negara China yang mencatat nilai
penggunaan sebanyak 17 528 ribu tan bagi tahun 2001. Kesatuan Eropah (EU) merupakan
negara terbanyak yang menggunakan minyak dan lemak sehingga tahun 2003, sebelum dipintas
oleh negara China sehingga tahun 2004 dengan nilai penggunaan sebanyak 22 321 ribu tan
mengatasi negara EU sebanyak 887 ribu tan. Bagi tahun 2005, penggunaan minyak dan lemak
bagi negara China dan EU meningkat masing-masing sebanyak 1951 ribu tan dan 483 ribu tan
berbanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2002 dan 2003, negara China menggunakan minyak
dan lemak sebanyak 19 090 ribu tan dan 20 430 ribu tan dan dikuti oleh EU sebanyak 20 464
ribu tan dan 20 845 ribu tan.
Amerika Syarikat menduduki tempat ketiga dalam penggunaan minyak dan lemak dunia
dengan jumlah penggunaan sebanyak 14 412 000 tan, 14 336 000 tan, 14 282 000 tan dan 14
535 000 tan sepanjang tempoh 2002 hingga 2005. Manakala penggunaan bagi tahun 2001
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


11
negara berkenaan adalah sebanyak 14 239 000 tan, nilai ini berkurangan sebanyak 5440 ribu
tan berbanding dengan penggunaan oleh negara-negara Kesatuan Eropah (EU).
Negara India, walaupun mempunyai jumlah penduduk yang ramai, namun penggunaan
minyak dan lemak hampir sama penggunaan dengan Amerika Syarikat. Pada tahun 2002,
penggunaan oleh Negara Inida adalah sebanyak 12 092 ribu tan, meningkat sebanyak 360 ribu
tan berbanding tahun sebelumnya, manakala merosot sebanyak 159 ribu tan berbanding dengan
tahun 2003. J umlah penggunaan minyak dan lemak telah mula merosot sebanyak 241 ribu tan
kepada 12 010 ribu tan untuk tahun 2004 sebelum meningkat semula sebanyak 3.74 peratus
untuk tahun 2005.
Brazil adalah salah sebuah negara pengguna minyak dan lemak terbanyak dalam
kalangan negara-negara benua Amerika Latin dengan catatan sebanyak 4485 ribu tan bagi tahun
2001 sebelum merosot untuk dua tahun bertutut-turut. J umlah penggunaan untuk tahun 2003
adalah sebanyak 4 365 ribu tan iaitu peningkatan sebanyak 13 000 tan berbanding dengan tahun
sebelumnya. Nilai penggunaan terus menunjukan peningkatan sehingga tahun 2005 dengan
peningkatan sebanyak 34 ribu tan kepada 4567 ribu tan berbanding tahun 2004.
Malaysia merupakan Negara membangun yang paling maju menunjukkan penggunaan
minyak dan lemak semakin bertambah dengan ketara sepanjang tempoh tersebut. Nilai
penggunaan bagi tahun 2001 adalah sebanyak 2475 ribu tan meningkat kepada 2590 ribu tan dan
2669 ribu tan bagi tahun 2002 dan 2003. Pada tahun 2005, nilai penggunaan adalah sebanyak
2989 ribu tan yang merupakan kadar peningkatan sebanyak 6.75 peratus berbanding dengan nilai
penggunaan bagi tahun 2004.

(Dipetik dan disesuaikan daripada Majalah Visi, Bil.
88, April 2008, Kuala Lumpur)

Panduan Pemeriksaan bahagian D

Perincian skema pemarkahan

PA KT KI KJ Jumlah
A Salah media: Rujuk jadual - - - - 1/15
J awapan tepat: No. 7: Graf garis biasa
No.8: graf gabungan
4 4 4 3 15/15
B Maklumat salah
1. Tiada tajuk/salah tajuk/tiada tahun pada
tajuk/tiada tempat.

1

1

1

1

6/15
2. Tiada petunjuk/petunjuk pada muka
surat lain
1 1 1 1 6/15
3. Tiada label paksi (menegak/ mendatar)
/ salah nilai atau unit di paksi
1 1 1 1 6/15
4. (a) sumber tak lengkap 4 4 3 2 14/15
5. (b) Tiada sumber 4 4 3 2 13/15
6. J ika jawapan hanya jadual saja.
Butiran 2 markah
Tajuk markah
Sumber markah
- - - - 3/15
C Lain-lain kesalahan
1. Salah data dlm jadual: >2 salah
< 2 salah
4
4
4
4
3
3
2
2
14/15
13/15
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


12
2. Kurang kemas 4 4 3 2 14/15
3. Satu garis/bar tak cukup 3 3 3 2 11/15


Cadangan jadual:

PENGGUNAAN MINYAK SAWIT OLEH BEBERAPA
NEGARA TERPILIH PADA TAHUN 2001, 2002, 2003, 2004 DAN 2005 (Ribu tan)
2001 2002 2003 2004 2005
China 17528 19090 20430 22321 24272
EU 19679 20464 20845 21434 21917
USA 14239 14412 14336 14282 14535
India 11732 12092 12251 12010 12459
Brazil 4485 4352 4365 4533 4567
Malaysia 2475 2590 2669 2800 2989

J umlah 51445

(Dipetik dan disesuaikan daripada Majalah Visi, Bil. 88, April 2008, Kuala Lumpur)
Cadangan graf:

PENGGUNAAN MINYAK DAN LEMAK OLEH BEBERAPA NEGARA TERPILIH
PADA TAHUN 2001, 2002, 2003, 2004 DAN 20050
5000
10000
15000
20000
25000
30000
1 2 3 4 5Tahun
2001 2002 2003 2004 2005


China

EU


A Syarikat

India


Brazil
Malaysia

Penggunaan minyak&
lemak (ribu tan)
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


13
Nota tambahan:
1. Label paksi menegak mesti ditulis lengkap seperti dlm skema. Tiada perkataan minyak
dan lemak rujuk B(3)
2. Dalam tajuk mesti ada perkataan terpilih, sekiranya tiada salah tajuk B(1)8. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah, sediakan graf yang
sesuai untuk menunjukkan kuantiti pengeluaran, eksport, import serta harga minyak
mentah di Malaysia pada tahun-tahun yang dinyatakan.

Minyak mentah keluaran Malaysia adalah yang terbaik di dunia. Malaysia akan memperoleh
keuntungan yang tinggi jika minyak mentah ini di eksport ke luar negara. Pada tahun 2004
kuantiti pengeluaran minyak mentah Malaysia ialah sebanyak 255 ribu tong sehari. Pengeluaran
ini merosot sebanyak 22 ribu tong sehari pada tahun 2005. Namun, pada tahun 2006,
pengeluaran bagi minyak mentah ini mengalami peningkatan kepada 300 ribu tong sehari.
Pengeluaran minyak mentah ini juga mengalami peningkatan yang paling besar iaitu sebanyak
50.67% kepada 452 ribu tong sehari pada tahun 2007.
Pada tahun 2008, pengeluaran minyak mentah merosot sebanyak 31 ribu tong sehari.
Kuantiti eksport minyak mentah ini sentiasa lebih besar berbanding dengan kuantiti import
sepanjang tempoh 2004 -2008. Walaupun harga minyak mentah pada tahun 2004 ialah US$75
setong, namun kuantiti eksport dan import minyak mentah mengalami pengurangan pada tahun
tersebut iaitu masing-masing kepada 202 ribu tong sehari dan 92 ribu tong sehari.
Malaysia memperoleh keuntungan yang tinggi apabila kuantiti eksport lebih besar
daripada kuantiti import dengan harga minyak mentah berada pada tahap yang tinggi di pasaran
dunia. Keadaan ini berlaku pada tahun 2005 apabila kuantiti eksport petroleum mentah ialah 212
ribu tong sehari berbanding dengan kuantiti importnya sebanyak 73 ribu tong sehari. Harga
minyak mentah adalah paling tinggi untuk tahun tersebut iaitu US$ 88 setong. Begitu juga pada
tahun 2006, kuantiti eksport minyak mentah Malaysia telah bertambah kepada 239 ribu tong
sehari, manakala kuantiti importnya adalah jauh lebih rendah dengan 48 ribu tong sehari. Pada
tahun tersebut harga minyak mentah adalah US$ 75 setong.
Walaupun kuantiti import minyak mentah Malaysia adalah sama antara tahun 2006
hingga tahun 2008 iaitu 48 ribu tong sehari namun kuantiti eksport dan harga komoditi ini di
pasaran dunia masih tidak konsisten. Kuantiti eksport minyak mentah pada tahun 2007 ialah 390
ribu tong sehari pada harga US$ 69 setong di pasaran dunia. Pada tahun 2008 kuantiti eksport
minyak mentah merosot sebanyak 37 ribu tong sehari selaras dengan penurunan harga minyak
mentah kepada US$ 67 setong di pasaran dunia.

( Sumber dipetik dan diubahsuaikan daripada
Laporan Ekonomi 2007/2008)
CADANGAN JAWAPAN (JADUAL )
MALAYSIA : KUANTITI PENGELUARAN, EKSPORT DAN IMPORT SERTA
HARGA MINYAK MENTAH PADA TAHUN 2004 HINGGA TAHUN 2008
Butiran 2004 2005 2006 2007 2008
Kauntiti pengeluaran
(Ribu tong sehari)
255 233 300 452 421
Kuantiti eksport
(Ribu tong sehari)
202 212 239 390 353
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


14
Kuantiti import
( Ribu tong sehari)
92 73 48 48 48
Harga pasaran (US$ setong) 75 88 75 69 67
Pengiraan :
Nilai kuantiti pengeluaran (2005) : 255 22 =233 ribu tong sehari.
Nilai kuantiti eksport (2008) : 390-37 = 353 ribu tong sehari
Nota tambahan:
3. J awapan diterima - Graf Gabungan
- Lain-lain graf - salah media (01/15 rujuk jadual).
2. Graf bar mewakili nilai kuantiti pengeluaran, eksport dan import ( 3 bar bagi setiap tahun)
dan graf garis sebagai harga pasaran. Kalau sebaliknya (salah media 01/15)
3. Paksi graf bar mesti mewakili ketiga-tiga pembolehubah. Tiada salah satu tak lengkap
rujuk Panduan Pemeriksaan B (3)
4. J awapan lengkap rujuk skema, m/s 13
5. Sekiranya jawapan hanya 1 graf sahaja: PA=2, KT=2, KI=2, KJ =1 (07/15)

CADANGAN JAWAPAN (GRAF)
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


15
15

MALAYSIA:KUANTITI PENGELUARAN, EKSPORT DAN IMPORT SERTA
HARGA MINYAK MENTAH PADA TAHUN 2004 HINGGA TAHUN 2008
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2004 2005 2006 2007 2008 Tahun
Kuantiti pengeluaran,
eksport dan import
(ribu tong sehari )
0
20
40
60
80
100
Harga pasaran
(US$ setong)
Kauntiti pengeluaran
Kuantiti eksport
Kuantiti import
Harga pasaran (US$ setong)
Skala 1cm : 50 ribu tong sehari Skala 1 cm : US$ 10 setong
Petunjuk :
( Sumber dipetik dan diubahsuaikan da
Laporan Ekonomi 2007/2008)

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


16
16
9. Berdasarkan jadual di bawah, tafsirkan keadaan penggunaan tanah pertanian di
negara ini antara tahun 1995, 2000, dan 2005 dan jelaskan sebab-sebab terjadinya
masalah tanah terbiar dalam beberapa sektor pertanian di negara ini.

MALAYSIA: PENGGUNAAN TANAH UNTUK PERTANIAN ,
1995, 2000 DAN 2005 (Hektar)
Komoditi 1995 2000 2005
Getah 1 727 000 1 430 700 1 301 500
Kelapa sawit 2 507 611 3 460 000 3 100 000
Koko 234 538 105 000 105 000
Nanas 9 801 10 233 12 500
Tembakau 10 539 15 000 12 400
Padi 592 410 572 196 611 000
Kelapa 298 740 220 000 201 000
Sayur-sayuran 42 000 51 420 77 290
Lain-lain 68 146 67 534 67 737
J umlah 5 743 136 6 240 999 5 884 140

(Dipetik dan diubahsuaikan daripada Laporan
Ekonomi, Rancangan Malaysia Kelapan, 2001-2005)

Bil. Keadaan Perubahan Bukti data, alasan

1.
A. Analisis Perubahan

J umlah keseluruhan:
tidak konsisten

(1995) 5 743 136 hektar meningkat
(2000), 6 240 999 hektar,
Perbezaan: 497863 / 8.66% dan menurun
(2005), 5 884 140 hektar
Perbezaan: 356 859 hektar / 5.71%
2. Meningkat berterusan:
i. Nanasii. Sayur-sayuran


Nanas, (1995) 9801 hektar meningkat
(2005) 10 233 hektar,
Peningkatan: sebanyak 432 hektar atau 4.40%

Sayur-sayuran (1995) 42000 hektar meningkat
(2005)77290 hektar,
Perbezaan: sebanyak 35290 hektar atau 84.0%

3. Menurun berterusan
i. Getah,ii. Kelapa


Getah, (1995), 1 727 000 hektar menurun
(2005) 301500 hektar
Perbezaan: sebanyak 425 500 hektar / 24.6%

Kelapa, (1995), 298 740 hektar menurun kepada
201 000 hektar (2005)
Perbezaan: sebanyak 97740 hektar / 32.71 %

http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


17
17
4. Tidak konsisten
i. Tembakau,


ii. kelapa sawit

Tembakau, (1995) 10539 hektar, meningkat
(2000) 15000 hektar,
Perbezaan: 4461 hektar / 42.32%

(2005)12500 hektar menurun
Perbezaan: 2500 hektar / 16.663%

K Sawit: (1995) 2 507611 hektar, meningkat
(2000) 3 460 000 hektar,
Perbezaan : 952 389 hektar / 37.97%
(2005) 3 100 000 hektar menurun
perbezaan: 360 000 hektar / 10.40%

5.
B. Analisis Bandingan
Tahun 1995

Paling tinggi: kelapa sawit, 2 507 611 hektar /
43.66%
Paling rendah: nanas, 9801 hektar / 0.17%
Drp jumlah keseluruhan tahun tersebut: 5, 743 136 H

6.

Tahun 2000

Paling tinggi: kelapa sawit, 3 460 000 hektar /
55.43%
Paling rendah: nanas, 10 233 hektar / 0.16%
Drp jumlah keseluruhan tahun tersebut: 6 240 999H

7.

Tahun 2005

Paling tinggi: kelapa sawit, 3100 000 hektar /
52.68%
Paling rendah: nanas, 12400 hektar / 0.21%
Drp jumlah keseluruhan tahun tersebut: 5884 140H

C. Sebab terjadi tanah terbiar

8. kekurangan tenaga kerja banyak terjadi dalam sector penanaman padi kerana
tenaga muda tidak meminati. Tenaga tua tak mampu untuk mengusahakan secara
besar2an
9. pemecahan saiz tanah yang tidak ekonomik tanah warisan dipecahkan kepada
unit-unit yang lebih kecil antara adik beradik. Saiz yang kecil menyebabkan kos
pengurusan lebih besar berbanding dengan hasil pengeluaran.
10. kekurangan teknologi ramai petani masih belum mampu memiliki sendiri
jentera pertanian yang lebih moden, masalah buta huruf menyebabkan petani tak
mampu menggunakan mesin/jentera
11. masalah bekalan air/saliran sesetengah tempat masih lagi bergantung kepada
bekalan air hujan, tanah pertanian tidak dapat diusahakan dengan lebih giat.
Musim kemarau yang melampau, mengeringkan kaw takungan air.
12. serangan penyakit/serangga perosak serangan daripada perosak seperti tikus,
burung memusnahkan hasil padi/buah kelapa sawit. Serangan siput gondam / padi
angin merosakan anak padi. Ladang pisang/sawit dirosakkan oleh gajah/babi
hutan
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


18
18
13. Tanah tidak subur -
Nota:
1. jawapan yang diterima mesti sebagaimana dalam skema.
2. huraian data mesti ada perbezaan nilai mutlak dan nilai %
3. pemarkahan 1+1+2
Isi (I) 1m x 4 = 4 m
Huraian (H) 2m x 4 = 8 m
Bahasa (B) 2 m
Rumusan (K) 1 m
______
15 m

10. Berdasarkan maklumat daripada carta pai di bawah, huraikan keadaan kemasukan
pelancong asing ke negara ini dari tahun 2001 hingga tahun 2003, dan berikan sebab-
sebab mengapa berlakunya perkembangan kadar kemasukan pelancong tersebut.

Malaysia : Kemasukan Pelancong-pelancong Asing Terpilih ke Malaysia
dari Tahun 2001 hingga Tahun 200311,424,671 orang
11,629,091 orang
13,171,699 orang
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


19
19
( Dipetik dan diubahsuaikan daripada
buku J abatan Perangkaan Malaysia, 2005 )


Cadangan jawapan

Isi/Idea Huraian


1.
A. Analisis perubahan

J umlah keseluruhan -
meningkat


Tahun 2001 11 424 671 orang
Tahun 2003 13 171 699 orang
Perbezaan sebanyak 1 747 028 orang atau 15.29%

2. Meningkat berterusan Pelancong Asean
Tahun 2001 70.9% (8,100,091) orang
Tahun 2003 73.5% (9,681,198) orang
Perbezaan sebanyak 1,581,107 orang atau 19.51%

Pelancong dari Timur Tengah
Tahun 2001 1.4% (159,945) orang
Tahun 2003 1.5% (197,575) orang
Perbezaan sebanyak 37,630 orang atau 23.52%

3. Menurun berterusan Dari Eropah
Tahun 2001 14.9% (1,702,275) orang
Tahun 2003 14.0% (1,844,037) orang
Perbezaan sebanyak 141,762 orang atau 8.32%

Dari Asia Timur
Tahun 2001 13.0% (1,313,837) orang
Tahun 2003 9.8% (1,290,826) orang
Perbezaan sebanyak 23,011 orang atau 1.75%

4. Tidak konsisten Dari Amerika Syarikat
Tahun 2001 1.3% (148,520 orang), turun kepada
1.1% ( 127,920 orang) tahun 2002, perbezaan
sebanyak 20,600 (13.87%) dan meningkat semula
ke 1.2% ( 158,060 orang ) tahun 2003,
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/


20
20
Perbezaan sebanyak 30,140 orang atau 23.56%5.
B. Bandingan

Tahun 2001

Paling tinggi Asean 72.35%, (8,100,091 org) drp
jumlah keseluruhan.
Paling rendah, Amerika Syarikat, 1.1% (148,520
org) drp jumlah keseluruhan, 11 629 091 orang
6. Tahun 2002 Paling tinggi Asean 73.5%, (8,419,461 org) drp
jumlah keseluruhan.
Paling rendah, Amerika Syarikat, 1.% (127,920 org)
drp jumlah keseluruhan, 11 424 671 orang
7. Tahun 2003 Paling tinggi Asean 70.9%, (9,861,198 org) drp
jumlah keseluruhan.
Paling rendah, Amerika Syarikat, 1.3% (158,060
org) drp jumlah keseluruhan, 13 171 699 orang
C. Sebab meningkat
8. Promosi berterusan kerjasama kerajaan dengan swasta mempromosi
tempat2 menarik dalam negara telah
menggalakkan kedatangan pelancong
9. Keamanan / keselamatan
negara
negara aman dari segala bencana alam atau
rusuhan kaum
10. Kos sara hidup yang rendah kadar tukaran asing rendah menggalakkan
pelancong untuk datang dan berbelanja.
Tidak menghadapi masalah tempat penginapan/
pengangkutan / makanan
11. Mudah memperoleh
makanan halal
Berjaya menarik minat penduduk/pelancong dari
negera2 Islam
12. Banyak produk pelancongan Pelbagai produk pelancongan boleh diikuti oleh
pelancong spt pelancongan kesihatan, pendidikan,
ekopelancongan, sukan, dll

Nota:
4. jawapan yang diterima mesti sebagaimana dalam skema.
5. huraian data mesti ada nilai % dan mutlak (2m), data % sahaja (1m). Data tanpa
%, tiada markah.
6. pemarkahan 1+1+2
Isi (I) 1m x 4 = 4 m
Huraian (H) 2m x 4 = 8 m
Bahasa (B) 2 m
Impak (K) 1 m
______
15 m
http://edu.joshuatly.com/
http://www.joshuatly.com/