Sie sind auf Seite 1von 135

Izdaje i tiska Dravni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Published and printed by the Croatian Bureau of Statistics, Zagreb, Ilica 3, P. O. B. 80


Telefon/ Phone: +385 (0) 1 4806-111
Telefaks/ Fax: +385 (0) 1 4817-666
Elektronika pota/ E-mail: ured@dzs.hr
Internetske stranice/ Web site: http://www.dzs.hr
Odgovara ravnatelj doc. dr. sc. Ivan Kova.
Person responsible: Assistant Professor Ivan Kova, Ph.D., Director General

Priredila:
Ivana Buri
Prepared by:
Redaktorica:
Sub-editor:

Ivana Lasan

Urednica:
Editor-in-Chief:

Ljiljana Ostroki

Lektorica za hrvatski jezik:


Language Editor for the Croatian Language:

Ana Mati

Prevoditeljica i lektorica za engleski jezik:


Translator and Language Editor for the English Language:

Gordana tampar

Tehnika urednica:
Ankica Bajzek
Technical Editor:

Statistika izvjea
Statistical Reports

ISSN 1332 0297

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORITENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


USERS ARE KINDLY REQUESTED TO STATE THE SOURCE

Tiskano u 120 primjeraka.


Printed in 120 copies

Sluba za komunikaciju s korisnicima


User Communication Service
Informacije i korisniki zahtjevi
Information and user requests
Telefon/ Phone:
+385 (0) 1 4806-138, 4806-154, 4811-212
Elektronika pota/ E-mail:
stat.info@dzs.hr
Telefaks/ Fax:
+385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Pretplata publikacija
Subscription
Telefon/ Phone:
+385 (0) 1 4814-791
Elektronika pota/ E-mail:
prodaja@dzs.hr
Telefaks/ Fax:
+385 (0) 1 4806-148, 4806-199

Novinarski upiti
Press corner
Telefon/ Phone:
+385 (0) 1 4806-121, 4806-196
Elektronika pota/ E-mail:
press@dzs.hr
Telefaks/ Fax:
+385 (0) 1 4806-148, 4806-199

SADRAJ
CONTENTS

PREDGOVOR
FOREWORD ......................................................................................................................................................................................... 5
KRATICE I ZNAKOVI
ABBREVIATIONS AND SYMBOLS ....................................................................................................................................................... 6
METODOLOKA OBJANJENJA
NOTES ON METHODOLOGY ............................................................................................................................................................... 7
KOMENTAR
COMMENTARY .................................................................................................................................................................................... 10
1.

Stanovnitvo prema narodnosti, popisi 1971. 2011.


Population by ethnicity, 1971 2011 censuses ........................................................................................................................... 11

2.

Stanovnitvo prema materinskom jeziku, popisi 1991., 2001. i 2011.


Population by mother tongue, 1991, 2001 and 2011 censuses ................................................................................................... 12

3.

Stanovnitvo prema vjeri, popisi 2001. i 2011.


Population by religion, 2001 and 2011 censuses ........................................................................................................................ 12

4.

Stanovnitvo prema narodnosti detaljna klasifikacija Popis 2011.


Population by ethnicity detailed classification, 2011 Census .................................................................................................... 13

G-1

Stanovnitvo prema narodnosti, popisi 1971. 2011.


Population by ethnicity, 1971 2011 Censuses .......................................................................................................................... 14

G-2

Stanovnitvo prema vjeri, popisi 2001. i 2011.


Share of ethnic minorities, by counties, 2011 Census ................................................................................................................. 14

5.

Stanovnitvo prema zemlji dravljanstva detaljna klasifikacija Popis 2011.


Population by country of citizenship detailed classification, 2011 Census ................................................................................ 15

6.

Stanovnitvo prema materinskom jeziku detaljna klasifikacija Popis 2011.


Population by mother tongue detailed classification, 2011 Census ........................................................................................... 16

7.

Stanovnitvo prema narodnosti i vjeri, Popis 2011.


Population by ethnicity and religion, 2011 Census ...................................................................................................................... 17

8.

Stanovnitvo prema narodnosti i starosti, Popis 2011.


Population by ethnicity and age, 2011 Census ............................................................................................................................ 18

G-3

Udio nacionalnih manjina po upanijama, Popis 2011.


Share of national minorities, by counties, 2011 Census .............................................................................................................. 20

G-4

Prosjena starost stanovnitva prema narodnosti, Popis 2011.


Average age of population, by ethnicity, 2011 Census ................................................................................................................ 21

9.

Stanovnitvo prema narodnosti po gradovima/opinama, Popis 2011.


Population by ethnicity, by towns/municipalities, 2011 Census ................................................................................................... 22

10.

Stanovnitvo prema dravljanstvu po gradovima/opinama, Popis 2011.


Population by citizenship, by towns/municipalities, 2011 Census ................................................................................................ 60

11.

Stanovnitvo prema materinskom jeziku po gradovima/opinama, Popis 2011.


Population by ethnicity, by towns/municipalities, 2011 Census ................................................................................................... 78

12.

Stanovnitvo prema vjeri po gradovima/opinama, Popis 2011.


Population by religion, by towns/municipalities, 2011 Census ................................................................................................... 114

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

PREDGOVOR

FOREWORD

U ovome Statistikom izvjeu Dravni zavod za statistiku


korisnicima stavlja na raspolaganje konane rezultate Popisa
stanovnitva, kuanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011.
godine.

In this Statistical Report, the Croatian Bureau of Statistics puts


at users' disposal the final data of the Census of Population,
Households and Dwellings 2011.

Popis je proveden na temelju Zakona o Popisu stanovnitva,


kuanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN,
br. 92/10.) te u skladu s relevantnim meunarodnim statistikim
standardima.

The Census was carried out on the basis of the Act on the
Census of Population, Households and Dwellings in the
Republic of Croatia in 2011 (NN, No. 92/10) and in line with the
relevant international statistical standards.

Ovo statistiko izvjee prikazuje podatke prema dravljanstvu,


narodnosti, vjeri i materinskom jeziku po upanijama,
gradovima, opinama te gradskim etvrtima Grada Zagreba.

This Statistical Report presents data on citizenship, ethnicity,


religion and mother tongue, by counties, towns, municipalities
and districts of the City of Zagreb.

Podaci su prikazani sa stanjem na dan 31. oujka 2011. u 24


sata (kritini trenutak Popisa) prema tada vaeem
teritorijalnom ustroju Republike Hrvatske.

Data are presented according to the situation as on 31 March


2011 at midnight (census moment) by the then relevant
territorial constitution.

Ravnatelj
doc. dr. sc. Ivan Kova

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

Assistant Professor Ivan Kova, Ph.D.


Director General

KRATICE

ABBREVIATIONS

br.

broj

e.g. for example (from Latin: exempli gratia)

itd.

i tako dalje

etc. and so on (from Latin: et cetera)

NN

Narodne novine

NN

npr. na primjer
tj.

Narodne novine, official gazette of the Republic of Croatia

No. number

to jest

ZNAKOVI

SYMBOLS

nema pojave

no occurrence

...

ne raspolae se podatkom

...

data not available

0,00 podatak je manji od 0,005 upotrijebljene mjerne jedinice

0,00 value not zero but less than 0.005 of the unit of measure
used

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

METODOLOKA OBJANJENJA

NOTES ON METHODOLOGY

Uvod

Foreword

Popis stanovnitva, kuanstava i stanova u Republici Hrvatskoj


2011. godine proveden je u razdoblju od 1. do 28. travnja
2011., prema stanju na dan 31. oujka 2011. u 24 sata, to se
smatra kritinim trenutkom Popisa.

The Census of Population, Households and Dwellings 2011


was carried out in the Republic of Croatia from 1 to 28 April
2011 according to the situation as on 31 March 2011 at
midnight, which is deemed to be the census moment.

Popis je proveden na temelju Zakona o Popisu stanovnitva,


kuanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN,
br. 92/10.).

The Census was carried out on the basis of the Act on the
Census of Population, Households and Dwellings in the
Republic of Croatia in 2011 (NN, No. 92/10).

Kako bi se osigurala meunarodna usporedivost podataka,


metodologija primijenjena u Popisu 2011. usklaena je s
Preporukama Konferencije europskih statistiara za popise
stanovnitva i stanova 2010. godine odnosno s uredbama
763/2008 i 1201/2009 Europskog parlamenta i Vijea Europske
unije kojima se reguliraju popisi stanovnitva i stanova u
Europskoj uniji.

In order to achieve the international comparability of data, the


methodology used in the 2011 Census is in line with the
Conference of European Statisticians Recommendations for
the 2010 Censuses of Population and Housing as well as with
the regulations (EC) Nos 763/2008 and 1201/2009 of the
European Parliament and the Council, which regulate censuses
of population and housing in the European Union.

Podaci Popisa koriste se iskljuivo za statistike svrhe i


prikazuju se iskljuivo u skupnome (agregiranom) obliku na
razini Republike Hrvatske, upanija, gradova/opina i naselja.

Individual data collected in the Census may only be used for


statistical purposes and will be expressed strictly in an
aggregate form at the levels of the Republic of Croatia,
counties, towns/municipalities and settlements.

Podruno ustrojstvo Republike Hrvatske

Constitution of spatial units of the Republic of Croatia

Popis je proveden na temelju slubenih podataka iz Registra


prostornih jedinica koje je priredila Dravna geodetska uprava.

The Census was carried out on the basis of official data from
the Register of Spatial Units provided by the State Geodetic
Administration.

Republika Hrvatska, prema stanju na dan 31. oujka 2011.,


imala je 21 upaniju (ukljuujui Grad Zagreb), 127 gradova,
429 opina te 6 756 naselja.

According to the situation as on 31 March 2011, the Republic of


Croatia had 21 counties (including the City of Zagreb), 127
towns, 429 municipalities and 6 756 settlements.

Jedinice Popisa

Census units

Popisom su obuhvaene tri jedinice: stanovnitvo (osobe),


kuanstva te stanovi i ostale stambene jedinice koje nisu
stanovi prema definiciji stana, ali su se u vrijeme Popisa
upotrebljavale za stanovanje.

The Census included the following three units: population


(persons), households, and dwellings and other housing units
other than dwellings by definition, but were used for housing
purposes at the time of the Census.

Ukupno stanovnitvo

Total population

U Popisu 2011., u skladu s meunarodnim statistikim


standardima, za definiranje ukupnog stanovnitva primjenjuje
se koncept uobiajenog mjesta stanovanja (place of usual
residence).

In the 2011 Census, according to the international statistical


standards, the concept of place of usual residence is used in
defining of the total population.

Prema tom konceptu ukupnim stanovnitvom naselja Popisa


odnosno zemlje smatraju se sve osobe koje u tom naselju
odnosno zemlji imaju svoje uobiajeno mjesto stanovanja.

According to this concept, the total population of the census


settlement, or a country respectively, consists of all persons
whose place of usual residence is located in that settlement or
country.

Uobiajenim mjestom stanovanja smatra se ono mjesto u kojem


osoba provodi veinu svoga dnevnog odmora bez obzira na
kratkotrajnu odsutnost iz tog mjesta (npr. zbog odlaska na
odmor, putovanje, lijeenje, u posjet i sl.).

The place of usual residence is considered a place where a


person spends most of his/her daily time, irrespective of a
short-term absence from it (e.g. due to going to vacation, trip,
medical treatment, visit etc.).

U skladu s definicijom uobiajenog mjesta stanovanja, ukupan


broj stanovnika obuhvaa:
- osobe koje uoi kritinog trenutka popisa ive
neprekidno u svome uobiajenome mjestu stanovanja
barem 12 mjeseci
- osobe koje su tijekom 12 mjeseci uoi kritinog trenutka
popisa dole u svoje uobiajeno mjesto stanovanja s
namjerom da u njemu ostanu barem godinu dana.

In line with the definition of the place of usual residence, the


total population includes the following persons:
- Those who have lived in their place of usual residence
for a continuous period of at least 12 months before the
census moment
- Those who arrived in their place of usual residence
during the 12 months before the census moment with
the intention of staying there for at least one year.

Dakle, razdoblje od jedne godine i dulje te namjera


prisutnosti/odsutnosti od najmanje jedne godine osnovni su
kriteriji za ukljuivanje ili iskljuivanje osoba iz ukupnog
stanovnitva zemlje odnosno naselja Popisa.

Therefore, the period of one year or longer and the intention of


staying of at least one year are the basic criteria for the
inclusion or exclusion of persons in/from the total population of
the country, that is, the census settlements.

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

U skladu s meunarodnom statistikom definicijom ukupnog


stanovnitva zemlje, lanak 15. Zakona o Popisu 2011. definira
osobe koje nee biti ukljuene u ukupan broj stanovnika
Republike Hrvatske. To su osobe:

koje u Republici Hrvatskoj imaju prebivalite, a u


kritinom trenutku Popisa odsutne su dulje od jedne
godine ili namjeravaju biti odsutne dulje od jedne
godine, a u Republiku Hrvatsku ne dolaze tjedno.
Iznimka su diplomatsko i vojno osoblje Republike
Hrvatske zajedno s lanovima njihovih obitelji, bez
obzira na trajanje odsutnosti u inozemstvu

koje u Republici Hrvatskoj imaju boravite krae od


jedne godine i ne namjeravaju ostati u Republici
Hrvatskoj dulje od jedne godine
studenti koji studiraju u inozemstvu bez obzira na
uestalost dolaska u Republiku Hrvatsku, s iznimkom
studenata koji svakodnevno prelaze granicu.

According to the international statistical definition of the total


population of a country, Article 15 of the Act on the Census of
Population, Households and Dwellings in the Republic of
Croatia in 2011 defines persons not to be included in the total
population of the Republic of Croatia. These are the following
persons:
- Those who are permanently resident in the Republic of
Croatia, but who are at the moment of the Census
absent for longer than a year or intend to be absent for
longer than a year and do not return on a weekly basis
to the Republic of Croatia. An exception will be the
diplomatic and military personnel of the Republic of
Croatia, together with the members of their families,
regardless of the duration of their stay abroad.
- Those who have been resident in the Republic of
Croatia for less than a year and do not intend to remain
in the Republic of Croatia for longer than a year.
- Students studying abroad, regardless of the frequency
of their return to the Republic of Croatia, with the
exception of students who cross the border on a daily
basis.

Usporedivost popisnih podataka

Comparability of census data

Podaci Popisa 2011. nisu neposredno usporedivi s podacima


Popisa 2001. ni s podacima prijanjih popisa jer se statistika
definicija ukupnog stanovnitva primijenjena u Popisu 2011.
razlikuje od onih koje su primijenjene u prijanjim popisima.

2011 Census data are not directly comparable with the 2001
Census data, nor with the earlier censuses' data due to the
different statistical definition of the total population used in the
2011 Census.

Podaci est popisa stanovnitva provedenih nakon Drugoga


svjetskog rata, tj. popisa 1948., 1953., 1961., 1971., 1981. i
1991., odnose se na stalno stanovnitvo, tj. na osobe s
prebivalitem u Republici Hrvatskoj bez obzira na to jesu li u
vrijeme popisa bile prisutne u prebivalitu ili ne i bez obzira na
duljinu odsutnosti iz prebivalita.

Data of six population censuses carried out after the Second


World War (1948, 1953, 1961, 1971, 1981 and 1991 censuses)
concern permanent residents, that is, the persons with the
permanent residence in the Republic of Croatia, irrespective of
their actual presence/absence at the time of the census and
irrespective of the period of absence.

U Popisu 2001. prvi se put pri definiranju ukupnog stanovnitva


primjenjuje koncept "uobiajenog mjesta stanovanja" i uvodi se
razdoblje od jedne godine i dulje kao osnovni kriterij za
ukljuivanje ili iskljuivanje osobe iz ukupnog stanovnitva.

In the 2001 Census, the, concept "place of usual residence"


was used for the first time in defining the total population, and
the period of one year and more was introduced as a basic
criterion in including/excluding a person from the total
population.

U Popisu 2011. takoer se primjenjuje koncept "uobiajenog


mjesta stanovanja" i prvi se put uvodi namjera
odsutnosti/prisutnosti kao dodatni kriterij za ukljuivanje ili
iskljuivanje osobe iz ukupnog stanovnitva.

The 2011 Census also used the concept "place of usual


residence", but an intention of staying has been introduced for
the first time as an additional criterion in including/excluding a
person from the total population.

Iako se podaci obaju popisa, 2001. i 2011., temelje na konceptu


''uobiajenog mjesta stanovanja'', oni nisu neposredno
usporedivi.
To
je
tako
najprije
zbog
namjere
odsutnosti/prisutnosti, koja se nije prikupljala u Popisu 2001., a
potom i stoga to je Popis 2001. u ukupan broj stanovnika
ukljuivao i osobe odsutne godinu i dulje koje su se u mjesto
stalnog stanovanja vraale sezonski i mjeseno (te se osobe u
Popisu 2011. ne ukljuuju u ukupan broj stanovnika).

Although the data of both censuses, in 2001 and 2011, are


based on the "place of usual residence" concept, the two
cannot be directly compared. Firstly because the intention of
staying was not collected in the 2001 Census, and, secondly,
due to the fact that the 2001 Census included in the total
population persons absent for longer than a year who returned
to their residence on a seasonal or monthly basis (these
persons are not included in the total population in the 2011
Census).

Objanjenja uz tablice

Explanations of tables

Starost stanovnitva iskazuje se u navrenim godinama ivota


prema stanju na dan 31. oujka 2011.

Age of population is expressed by completed years of age.

Starosna skupina obuhvaa osobe koje su navrile godine


ivota unutar granica intervala. Tako su npr. u skupini 15 19
godina obuhvaene osobe koje imaju 15 i vie godina, ali jo
nisu navrile 20 godina ivota.

Each age group includes persons who turned the years put as
the limits of one interval. For example, the age group 15 19
years includes all persons who have reached 15 years and
more, but have not yet turned 20.

Prosjena starost oznauje srednje godine ivota cjelokupnog


stanovnitva odreenog prostora (zemlje, grada itd.), a
izraunava se kao aritmetika sredina starosti stanovnitva.

Average age indicates the mean age of the total population in


a certain area (country, town, etc.) and is calculated as an
arithmetic mean of the age of the total population.

Dravljanstvo je pravno stanje osobe odreeno pripadanjem


dravi, to znai da uiva prava i snosi obaveze koje ta drava,
njezin ustav ili uprava predviaju za njezine ljude (dravljane).

Citizenship is a legal status of a person determined by the


affiliation to the country, which means that person has rights
and duties foreseen by the state, its constitution or
administration for its people (citizens).

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

Hrvatsko se dravljanstvo prema Zakonu o hrvatskom


dravljanstvu (NN, br. 53/91.) stjee podrijetlom, roenjem na
teritoriju Republike Hrvatske, priroenjem ili prema meunarodnim ugovorima.

According to the Act on Croatian Citizenship (NN, No. 53/91),


the Croatian citizenship is acquired by origin, birth on the
territory of the Republic of Croatia, naturalisation or by
international treaties.

Iako se hrvatsko dravljanstvo dokazuje domovnicom, valjanom


osobnom ili vojnom iskaznicom odnosno putovnicom, popisiva
je odgovor na to pitanje, kao i na sva ostala pitanja, upisivao na
temelju izjave osobe.

Although the Croatian citizenship is proved by the citizenship


certificate (Domovnica), valid identity card, military identification
or by passport, a Census enumerator entered the answer
according to a persons statement, as it was done for all other
questions.

Podaci Popisa 2011. prema dravljanstvu prikazuju se za


hrvatske dravljane (unutar njih i podatak za dvojno
dravljanstvo hrvatsko i drugo), strane dravljane, osobe bez
dravljanstva te osobe s nepoznatim dravljanstvom (odgovor
nije bio upisan).

The 2011 Census data on citizenship are presented for the


Croatian citizens (including data for double citizenship
Croatian and other), foreign citizens, stateless persons and
persons of unknown citizenship (answer was not given).

U detaljnoj klasifikaciji prema zemlji dravljanstva prikazan je


najprije broj dravljana Republike Hrvatske, a potom broj stranih
dravljana prema zemljama.

In detailed classification by the country of citizenship, data on


the Croatian citizens are presented first, followed by data on
the foreign citizens by countries.

Narodnost je obiljeje koje oznauje pripadnost pojedinca


narodu ili etnikoj skupini.

Ethnicity is a characteristic denoting a persons affiliation to a


particular ethnic group.

Narodnost se tumai i kao osjeaj pripadnosti drutvenoj


zajednici (narodu) koju obiljeava etniko, jezino i kulturno
srodstvo njezinih pripadnika te svijest o cjelovitosti vlastite
zajednice i njezine posebnosti u odnosu prema drugim takvim
zajednicama.

Ethnicity is also interpreted as a sense of belonging to a society


(nation), distinguished by ethnic, lingual and cultural affinity of
its members as well as awareness of the integrity of their own
community and its special qualities in relation to other such
communities.

Na temelju Zakona o Popisu stanovnitva, kuanstava i stanova


u Republici Hrvatskoj 2011. godine, lanka 7. stavka 2., osoba
se na pitanje o nacionalnoj pripadnosti mogla slobodno izjasniti.
Ako se osoba na to pitanje izjasnila u smislu regionalne, vjerske
ili bilo koje druge pripadnosti, popisiva je bio duan upisati
takav odgovor.

According to Article 7, Paragraph 2, of the Act on the Census of


Population, Households and Dwellings in the Republic of
Croatia in 2011, persons could freely declare their ethnic
affiliation. If a person declared his/her regional, religious or any
other affiliation, the enumerator was obliged to write such
answer.

No, ako se osoba nije eljela izjasniti, popisiva je oznaio


odgovor ''ne izjanjava se''.

But if a person did not want to declare, enumerator marked the


answer "not declared".

Podaci Popisa 2011. prema narodnosti prikazuju se tako da se


najprije ispisuje podatak za veinski hrvatski narod, a potom
abecednim redom podaci za 22 nacionalne manjine u Republici
Hrvatskoj. Slijede podaci za ostale narode, potom za osobe
koje su se izjasnile u smislu regionalne i vjerske pripadnosti,
potom podatak za osobe iji se odgovori nisu mogli svrstati
(nerasporeeno), a na kraju podaci za osobe koje se nisu
izjasnile i za osobe nepoznate narodnosti (odgovor nije bio
upisan).

The 2011 Census data on ethnicity are presented so that first


are listed the data on Croats as the majority people, then those
on 22 national minorities in the Republic of Croatia in the
alphabetical order, followed by data on other ethnicities, data
on persons who declared their regional and religious affiliation,
data on those whose answers could not be classified, and at
the end data on not declared persons and on those of unknown
ethnicity (answer was not given).

Pod materinskim jezikom podrazumijeva se jezik koji je osoba


nauila govoriti u ranom djetinjstvu odnosno jezik koji osoba
smatra svojim materinskim jezikom, ako se u kuanstvu
govorilo vie jezika.

Mother tongue means the language a person learned in early


childhood, that is, the language they consider to be their
mother tongue, if the household was multilingual.

Podaci Popisa 2011. prema materinskom jeziku prikazuju se


tako da se najprije ispisuje podatak za hrvatski jezik, potom za
jezike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, a zatim za
ostale jezike.

The Census 2011 data on mother tongue are presented so that


first are listed data on the Croatian language, then on
languages spoken by ethnic minorities in the Republic of
Croatia and at the end data on other languages.

Vjera je obiljeje koje oznauje pripadnost pojedinca


odreenomu vjerskom sustavu i pritom nije vano je li osoba
upisana u knjigu pripadnika neke crkve odnosno vjerske
zajednice niti je li osoba praktini vjernik ili nije.

Religion is a characteristic denoting a person's affiliation to a


particular religious system, irrespective of whether the person
is a registered member of a particular church or religious
community or not, or whether he/she practises religion or not.

Na temelju Zakona o Popisu stanovnitva, kuanstava i stanova


u Republici Hrvatskoj 2011. godine, lanka 7. stavka 2., osoba
se na pitanje o vjerskoj pripadnosti mogla slobodno izjasniti.

According to Article 7, Paragraph 2, of the Act on the Census of


Population, Households and Dwellings in the Republic of
Croatia in 2011, persons could freely declare their religious
affiliation.

No ako se osoba nije eljela izjasniti, popisiva je oznaio


odgovor ''ne izjanjava se''.

But if a person did not want to declare, the enumerator marked


the answer "not declared".

Podaci Popisa 2011. prema vjerskoj pripadnosti prikazuju se


prema sljedeim skupinama: katolici; pravoslavci; protestanti;
ostali krani; muslimani; idovi; istone religije; ostale religije,
pokreti i svjetonazori; agnostici i skeptici; nisu vjernici i ateisti;
ne izjanjavaju se; nepoznato.

The 2011 Census data on religion are presented by the


following groups: Catholics; Orthodox; Protestants; Other
Christians; Muslims; Jews; Oriental religions; Other religions,
movements and life philosophies; Agnostics and sceptics; Not
religious and atheists, Not declared, Unknown.

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

KOMENTAR

COMMENTARY

Popis 2011. pokazuje da je udio Hrvata u nacionalnoj strukturi


stanovnitva 90,42%, Srba 4,36%, Bonjaka 0,73%, Talijana
0,42%, Albanaca 0,41%, Roma 0,40%, dok je udio ostalih
pripadnika nacionalnih manjina pojedinano manji od 0,40%.
Udio osoba koje su se regionalno izjasnile jest 0,64%, a osoba
koje se nisu eljele izjasniti jest 0,62%.

According to the 2011 Census, in the national structure of the


Republic of Croatia there are 90.42% of Croats, 4.36% of
Serbs, 0.73% of Bosniacs, 0.42% of Italians, 0.41% Albanians
and 0.40% of Roma, while the share of other national minorities
is lower than 0.40% each. There are 0.64% of people who
declared their regional affiliation and 0.62% of those who did
not want to declare it.

Udio pripadnika nacionalnih manjina iznosi 7,67%, dok je u


Popisu 2001. iznosio 7,47%.

The share of national minorities amounts to 7.67%, while in the


2001 Census it amounted to 7.47%.

U odnosu na proli popis, uoen je znatniji porast regionalno


izjanjenih osoba (ponajprije Istrana) te znatniji porast broja
Bonjaka i Roma.

The comparison with the previous census shows that there is a


significant increase of regionally declared persons (primarily
Istrians), and a significant increase in the number of Bosniacs
and Roma.

Udio osoba koje su se regionalno izjasnile narastao je s 0,21%


na 0,64%, udio Bonjaka s 0,47% na 0,73% te udio Roma s
0,21% na 0,40% u ukupnom stanovnitvu Republike Hrvatske.

In the total population of the Republic of Croatia, the share of


regionally declared persons increased from 0.21% to 0.64%,
the share of Bosniacs increased from 0.47% to 0.73% and the
share of Roma from 0.21% to 0.40%.

S druge pak strane, udio veine drugih nacionalnih manjina u


Republici Hrvatskoj neznatno je pao. Npr. udio Srba pao je s
4,54% na 4,36%, a Slovenaca s 0,30% na 0,25%.

On the other hand, the share of most other national minorities


slightly decreased. For example, the share of Serbs decreased
from 4.54% to 4.36% and of Slovenians from 0.30% to 0.25%.

Analizirajui podatke po upanijama, najvei je udio pripadnika


nacionalnih manjina u Vukovarsko-srijemskoj upaniji (19,82%),
Istarskoj (16,18%), Sisako-moslavakoj (15,85%), Liko-senjskoj
(14,76%), Bjelovarsko-bilogorskoj (13,78%), Karlovakoj
(11,93%), ibensko-kninskoj (11,69%) i Primorsko-goranskoj
(10,72%).

Analysing data by counties, the highest share of national


minorities is in the County of Vukovar-Sirmium (19.82%), the
County of Istria (16.18%), the County of Sisak-Moslavina
(15.85%), the County of Lika-Senj (14.76%), the County of
Bjelovar-Bilogora (13.78%), the County of Karlovac (11.93%),
the County of ibenik-Knin (11.69%) and in the County of
Primorje-Gorski kotar (10.72%).

Prema vjerskoj pripadnosti katolika je 86,28%, pravoslavaca


4,44%, muslimana 1,47%, dok je udio pripadnika ostalih
vjerskih skupina pojedinano manji od 1,00%. Nevjernika/
ateista ima 3,81%, dok se 2,17% osoba nije eljelo izjasniti na
pitanje o vjeri.

According to the religious affiliation, there are 86.28% of the


Catholics, 4.44% of the Orthodox and 1.47% of the Muslims,
while the share other religious affiliations is lower than 1,00%
each. There are 3.81% non-believers/atheists and 2.17% of
persons who did not want to declare.

U odnosu na proli popis, udio katolika u ukupnom stanovnitvu


pao je s 87,97% na 86,28%, dok je udio ateista narastao s
2,22% na 3,81%, kao i udio agnostika i skeptika, s 0,03% na
0,76%, te muslimana, s 1,28% na 1,47%.

In comparison with the previous census, the share of the


Catholics decreased from 87.97% to 86.28%, while the share
of non-believers/atheists increased from 2.22% to 3.81%, the
share of agnostics and sceptics increased from 0.03% to
0.76% and the share of the Muslims from 1.28% to 1.47%.

Prema materinskom jeziku 95,60% osoba reklo je da im je


materinski jezik hrvatski, a za 1,23% osoba materinski jezik jest
srpski. Udio osoba s nekim drugim materinskim jezikom
pojedinano je manji od 1,00%.

According to their mother tongue, 95.60% persons declared


that their mother tongue is Croatian and 1.23% declared
Serbian as their mother tongue. The share of population who
declared some other mother tongue was less than 1,00% each.

Od ukupnog broja stanovnika Republike Hrvatske njih 99,41%


ima hrvatsko dravljanstvom, dok je stranih dravljana 0,53%,
odnosno 22 527. Od ukupnog broja stranih dravljana najvei je
broj dravljana Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije,
Njemake, Italije, Kosova i Makedonije.

In the total population of the Republic of Croatia, there are


99.41% of Croatian citizens, while the share of foreign citizens
amounts to 0.53%, that is, 22 527. Most of the foreign citizens
are the citizens of Bosnia and Herzegovina, Serbia, Slovenia,
Germany, Italy, Kosovo and Macedonia.

10

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

1.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI, POPISI 1971. 2011.


POPULATION BY ETHNICITY, 1971 2011 CENSUSES
Popis 1971.
1971 Census

Popis 1981.
1981 Census

Popis 1991.
1991 Census

Popis 2001.
2001 Census

Popis 2011.
2011 Census

broj
Number

broj
Number

broj
Number

broj
Number

broj
Number

4 426 221

100,00

4 601 469

100,00

4 784 265

100,00

4 437 460

100,00

4 284 889

100,00

3 513 647

79,38

3 454 661

75,08

3 736 356

78,10

3 977 171

89,63

3 874 321

90,42

4 175

0,09

6 006

0,13

12 032

0,25

15 082

0,34

17 513

0,41

Albanians

Austrijanci

352

0,01

267

0,01

214

0,00

247

0,01

297

0,01

Austrians

Bonjaci1)

20 755

0,47

31 479

0,73

Bosniacs1)

676

0,02

441

0,01

458

0,01

331

0,01

350

0,01

Bulgarians

9 706

0,22

9 818

0,21

9 724

0,20

4 926

0,11

4 517

0,11

Montenegrins

esi

19 001

0,43

15 061

0,33

13 086

0,27

10 510

0,24

9 641

0,22

Czechs

Maari

35 488

0,80

25 439

0,55

22 355

0,47

16 595

0,37

14 048

0,33

Hungarians

Makedonci

5 625

0,13

5 362

0,12

6 280

0,13

4 270

0,10

4 138

0,10

Macedonians

Nijemci

2 791

0,06

2 175

0,05

2 635

0,06

2 902

0,07

2 965

0,07

Germans

Poljaci

819

0,02

758

0,02

679

0,01

567

0,01

672

0,02

Poles

1 257

0,03

3 858

0,08

6 695

0,14

9 463

0,21

16 975

0,40

Roma

792

0,02

609

0,01

810

0,02

475

0,01

435

0,01

Romanians

Rusi

1 240

0,03

758

0,02

706

0,01

906

0,02

1 279

0,03

Russians

Rusini

3 728

0,08

3 321

0,07

3 253

0,07

2 337

0,05

1 936

0,05

Ruthenians

Slovaci

6 482

0,15

6 533

0,14

5 606

0,12

4 712

0,11

4 753

0,11

Slovaks

Slovenci

32 497

0,73

25 136

0,55

22 376

0,47

13 173

0,30

10 517

0,25

Slovenians

626 789

14,16

531 502

11,55

581 663

12,16

201 631

4,54

186 633

4,36

Serbs

17 433

0,39

11 661

0,25

21 303

0,45

19 636

0,44

17 807

0,42

Italians

221

0,00

279

0,01

320

0,01

300

0,01

367

0,01

Turks

2 793

0,06

2 515

0,05

2 494

0,05

1 977

0,04

1 878

0,04

Ukrainians

13

0,00

16

0,00

22

0,00

12

0,00

29

0,00

Vlachs

2 845

0,06

316

0,01

600

0,01

576

0,01

509

0,01

Jews

103 427

2,34

404 450

8,79

152 803

3,19

21 801

0,49

18 965

0,44

Others2)

8 657

0,19

45 493

0,95

9 302

0,21

27 225

0,64

Regional affiliation

Republika Hrvatska

Hrvati
Albanci

Bugari
Crnogorci

Romi
Rumunji

Srbi
Talijani
Turci
Ukrajinci
Vlasi
idovi
Ostali2)
Regionalna pripadnost

3)

3)

Republic of Croatia

Croats

Ne izjanjavaju se

15 798

0,36

17 133

0,37

73 376

1,53

79 828

1,80

26 763

0,62

Not declared

Nepoznato

18 626

0,42

64 737

1,41

62 926

1,32

17 975

0,41

8 877

0,21

Unknown

1) Do Popisa 2001. Bonjaci nisu iskazivani kao nacionalna manjina.


2) Odnosi se na sva ostala izjanjavanja koja nisu navedena u postojeim modalitetima.
3) Regionalna pripadnost nije iskazivana u Popisu 1971.
1) Until the 2001 Census Bosniacs were not presented as national minority.
2) Included are all other declarations not stated in the presented modalities.
3) Regional affiliation was not presented in the 1971 Census.

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11

2.

STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU, POPISI 1991., 2001. I 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, 1991, 2001 AND 2011 CENSUSES
Popis 1991.
1991 Census

Popis 2001.
2001 Census

Popis 2011.
2011 Census

broj
Number

broj
Number

broj
Number

4 784 265

100,00

4 437 460

100,00

4 284 889

100,00

3 922 725

81,99

4 265 081

96,12

4 096 305

95,60

166 837

3,49

2 054

0,05

3 059

0,07

Croato-Serbian

Albanski

12 735

0,27

14 621

0,33

17 069

0,40

Albanian

Bosanski

6 933

0,14

9 197

0,21

16 856

0,39

Bosnian

Bugarski

355

0,01

265

0,01

293

0,01

Bulgarian

Crnogorski

528

0,01

460

0,01

876

0,02

Montenegrin

eki

10 378

0,22

7 178

0,16

6 292

0,15

Czech

Maarski

Republika Hrvatska

Hrvatski
Hrvatsko-srpski

Republic of Croatia

Croatian

19 684

0,41

12 650

0,29

10 231

0,24

Hungarian

Makedonski

5 462

0,11

3 534

0,08

3 519

0,08

Macedonian

Njemaki

3 586

0,07

3 013

0,07

2 986

0,07

German

627

0,01

536

0,01

639

0,01

Polish

Poljski
Romski

7 657

0,16

7 860

0,18

14 369

0,34

Romani

Rumunjski

2 118

0,04

1 205

0,03

955

0,02

Romanian

746

0,02

1 080

0,02

1 592

0,04

Russian

Rusinski

2 845

0,06

1 828

0,04

1 472

0,03

Ruthenian

Slovaki

5 265

0,11

3 993

0,09

3 792

0,09

Slovak

Slovenski

19 341

0,40

11 872

0,27

9 220

0,22

Slovenian

Srpski

207 300

4,33

44 629

1,01

52 879

1,23

Serbian

Srpsko-hrvatski

288 578

6,03

4 961

0,11

7 822

0,18

Serbo-Croatian

26 580

0,56

20 521

0,46

18 573

0,43

Italian

492

0,01

347

0,01

342

0,01

Turkish

1 430

0,03

1 027

0,02

1 008

0,02

Ukrainian

129

0,00

0,00

14

0,00

Vlach

23

0,00

0,00

30

0,00

Hebrew

Ostali jezici

7 496

0,16

2 824

0,06

5 367

0,13

Other languages

Nepoznato

64 415

1,35

16 709

0,38

9 329

0,22

Unknown

Ruski

Talijanski
Turski
Ukrajinski
Vlaki
Hebrejski

3.

STANOVNITVO PREMA VJERI, POPISI 2001. I 2011.


POPULATION BY RELIGION, 2001 AND 2011 CENSUSES
Popis 2001.
2001 Census

Republika Hrvatska

Katolici

Popis 2011.
2011 Census

broj
Number

broj
Number

4 437 460

100,00

4 284 889

100,00

Republic of Croatia

3 903 551

87,97

3 697 143

86,28

Catholics

Pravoslavci

195 969

4,42

190 143

4,44

Orthodox

Protestanti

11 824

0,27

14 653

0,34

Protestants

Ostali krani

10 569

0,24

12 961

0,30

Other Christians

Muslimani

Muslims

56 777

1,28

62 977

1,47

idovi

495

0,01

536

0,01

Jews

Istone religije

969

0,02

2 550

0,06

Oriental religions

Ostale religije, pokreti i svjetonazori

524

0,01

2 555

0,06

Other religions, movements and life philosophies

Agnostici i skeptici

1 547

0,03

32 518

0,76

Agnostics and sceptics

Nisu vjernici i ateisti

98 376

2,22

163 375

3,81

Not religious and atheists

Ne izjanjavaju se

130 985

2,95

93 018

2,17

Not declared

25 874

0,58

12 460

0,29

Unknown

Nepoznato

12

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

4.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI DETALJNA KLASIFIKACIJA POPIS 2011.


POPULATION BY ETHNICITY DETAILED CLASSIFICATION, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Republika Hrvatska

Republic of Croatia

Ukupno
Total

4 284 889

Hrvati

Croats

Argentinci

Argentinians

Albanci

Albanians

3 874 321
17 513

Bolivijci

Bolivians

Austrijanci

Austrians

297

Brazilci

Brazilians

88

Bonjaci

Bosniacs

31 479

Bugari

Bulgarians

350

35

ileanci

Chileans

40

Peruanci

Peruvians

33

Crnogorci

Montenegrins

4 517

Kolumbijci

Colombians

23

esi

Czechs

9 641

Ostali narodi June Amerike

Others - South America

36

Maari

Hungarians

Alirci

Algerians

25

Makedonci

Macedonians

4 138

Egipani

Egyptians

16

Nijemci

Germans

2 965

Libijci

Libyans

Poljaci

Poles

672

Sudanci

Sudanese

Romi

Roma

16 975

Rumunji

Romanians

Rusi
Rusini

14 048

9
30

Ostali narodi Afrike

Others - Africa

160

435

Arapi

Arabs

139

Russians

1 279

Indijci

Indians

45

Ruthenians

1 936

Iraani

Iraqis

24

Slovaci

Slovaks

4 753

Iranci

Iranians

25

Slovenci

Slovenians

10 517

Japanci

Japanese

54

Srbi

Serbs

186 633

Kinezi

Chinese

492

Talijani

Italians

17 807

Turci

Turks

Ukrajinci

Ukrainians

Vlasi

Vlachs

idovi

Jews

Bosanci

Bosnians

Hercegovci

Herzegovinians

Kosovari

Kosovars

Jugoslaveni

Yugoslavs

Belgijanci

Belgians

62

Bjelorusi

Belorussians

68

Britanci

British

Englezi

English

koti

Scottish

Danci

Danish

Finci

Finns

31

Meimurci

Meimurje people

135

Francuzi

French

273

Zagorci

Zagorje people

139

Grci

Greeks

105

Ostale regionalne pripadnosti

Other regional affiliations

Nizozemci

Dutch

156

Muslimani

Muslims

7 558

Irci

Irish

39

Pravoslavci

Orthodox

2 560

Letonci

Latvians

14

Ostala vjerska izjanjavanja

Other religious declarations

Litavci

Lithuanians

19

Nerasporeeno

Not classified

731

Estonci

Estonians

13

Ne izjanjavaju se

Not declared

26 763

Norveani

Norwegians

22

Nepoznato

Unknown

Portugalci

Portuguese

30

panjolci

Spanish

85

veani

Swedes

vicarci

Swiss

Moldavci

Moldavians

Akalije

Ashkali

172

Goranci

Goranci

428

Ostali narodi Europe

Others Europe

265

Amerikanci

Americans

419

Kanaani

Canadians

91

Meksikanci

Mexicans

25

Kubanci

Cubans

13

Ostali narodi Sjeverne i


Srednje Amerike

Others North and


Central America

Korejci

Koreans

26

Jordanci

Jordanians

29

Libanonci

Lebanese

36

Sirijci

Syrians

71

Palestinci

Palestinians

68

2 059

Armenci

Armenians

37

75

Gruzijci

Georgians

568

Ostali narodi Azije

Others Asia

331

Australci

Australians

Novozelanani

New Zealanders

14

Ostali narodi Oceanije

Others Oceania

25

139

Istrani

Istrians

212

Dalmatinci

Dalmatians

16

Primorci

Primorje people

24

Slavonci

Slavonians

367
1 878
29
509

20
208
88

25 491
705
50
133

572

64

8 877

58
137
74

126

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

13

G-1. STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI, POPISI 1971. 2011.


POPULATION BY ETHNICITY, 1971 2011 CENSUSES
%
100
90

6,5

9,7

13,4

14,2

12,2

11,6

80

5,2
4,4

5,8
4,5

70

Ostali i nepoznato
Others and unknown

60
50
40

79,4

Srbi
Serbs

90,4

89,6
78,1

75,1

Hrvati
Croats

30
20
10
0

Popis 1971.
Census 1971

Popis 1981.
Census 1981

Popis 1991.
Census 1991

Popis 2001.
Census 2001

Popis 2011.
Census 2011

G-2. STANOVNITVO PREMA VJERI, POPISI 2001. I 2011.


POPULATION BY RELIGION, 2001 AND 2011 CENSUSES

Popis 2001.
Census 2001

Nisu vjernici, ateisti


i agnostici
Not religious, atheists
and agnostics
2,3%

Muslimani
Muslims
1,3%

Ostali i nepoznato
Others and unknown
1,1%

Ne izjanjavaju se
Not declared
3,0%
Katolici
Catholics
88,0%

Pravoslavci
Orthodox
4,4%

Popis 2011.
Census 2011
Ne izjanjavaju se
Not declared
2,2%

Muslimani
Muslims
1,5%

Ostali i nepoznato
Others and unknown
1,1%

Nisu vjernici, ateisti


i agnostici
Not religious, atheists
and agnostics
4,6%
Pravoslavci
Orthodox
4,4%

14

Katolici
Catholics
86,3%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

5.

STANOVNITVO PREMA ZEMLJI DRAVLJANSTVA DETALJNA KLASIFIKACIJA POPIS 2011.


POPULATION BY COUNTRY OF CITIZENSHIP DETAILED CLASSIFICATION, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Zemlja dravljanstva

Ukupno

Country of citizenship

Total

Ukupno
Total

Zemlja dravljanstva

Country of citizenship

Ukupno
Total

4 284 889

Hrvatska1)

Croatia1)

Junoafrika Republika

South Africa

24

Bosna i Hercegovina

Bosnia and Herzegovina

6 733

Danska

Denmark

23

Srbija

Serbia

2 888

Norveka

Norway

22

Slovenija

Slovenia

1 999

Portugal

Portugal

21

Njemaka

Germany

1 609

ile

Chile

20

Italija

Italy

1 420

Juna Koreja

South Korea

19

Kosovo

Kosovo

1 188

Finska

Finland

18

Makedonija

Macedonia

1 034

Izrael

Israel

18

Kina

China

437

Sirija

Syria

17

Austrija

Austria

380

Novi Zeland

New Zealand

14

Sjedinjene Amerike Drave

United States of America

378

Tajland

Thailand

14

Rusija

Russia

352

Indonezija

Indonesia

13

Ujedinjena Kraljevina

United Kingdom

334

Peru

Peru

13

Maarska

Hungary

325

Argentina

Argentina

12

eka

Czech Republic

250

Armenija

Armenia

12

Albanija

Albania

237

Meksiko

Mexico

12

Poljska

Poland

216

Nigerija

Nigeria

11

Ukrajina

Ukraine

212

Kamerun

Cameroon

10

Slovaka

Slovakia

211

Kolumbija

Colombia

10

Crna Gora

Montenegro

198

Alir

Algeria

Francuska

France

194

Estonija

Estonia

Rumunjska

Romania

153

Letonija

Latvia

Nizozemska

Netherlands

152

Egipat

Egypt

vicarska

Switzerland

135

Iran

Iran

Bugarska

Bulgaria

88

Litva

Lithuania

Australija

Australia

78

Maroko

Morocco

vedska

Sweden

76

Tunis

Tunis

Kanada

Canada

70

Venezuela

Venezuela

Brazil

Brazil

67

Kazahstan

Kazakhstan

panjolska

Spain

64

Azerbajdan

Azerbaijan

Belgija

Belgium

54

Ekvador

Ecuador

Turska

Turkey

47

Gruzija

Georgia

Moldavija

Moldova

43

Kenija

Kenya

Japan

Japan

41

Libanon

Lebanon

Filipini

Philippines

33

Vijetnam

Vietnam

4 259 476

drave2)

Other

countries2)

85
37

Grka

Greece

32

Ostale

Bjelorusija

Belarus

29

Nepostojee drave

Non-existing countries

Indija

India

28

Nepoznata strana drava

Unknown foreign country

Irska

Ireland

25

Bez dravljanstva

Stateless

749

Jordan

Jordan

24

Nepoznato

Unknown

2 137

158

1) Ukljuuje i osobe s dvojnim dravljanstvom (hrvatskim i drugim).


2) Odnosi se na sve drave s frekvencijom manjom od 5.
1) Including persons with dual citizenship (Croatian and other).
2) Refers to all countries with the frequency lower than 5.

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

15

6.

STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU DETALJNA KLASIFIKACIJA POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE DETAILED CLASSIFICATION, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Materinski jezik

Republika Hrvatska

Mother tongue

Republic of Croatia

Hrvatski

Croatian

Hrvatsko-srpski

Croato-Serbian

Albanski

Albanian

Bosanski

Bosnian

Bugarski

Bulgarian

Crnogorski

Montenegrin

eki

Czech

Maarski

Hungarian

Makedonski

Macedonian

Njemaki

German

Poljski

Polish

Romski

Romani

Rumunjski

Romanian

Ruski

Russian

Rusinski

Ukupno
Total

Materinski jezik

Mother tongue

Ukupno
Total

4 284 889

Engleski

English

1 644

Finski

Finnish

31

17 069

Francuski

French

522

16 856

Irski

Irish

293

Nizozemski

Dutch

876

Norveki

Norwegian

23

6 292

Portugalski

Portuguese

130

10 231

panjolski

Spanish

477

3 519

vedski

Swedish

65

2 986

Grki

Greek

85

Litavski

Lithuanian

18

14 369

Letonski

Latvian

15

955

Estonski

Estonian

13

1 592

Moldavski

Moldavian

54

Ruthenian

1 472

Goranski

Goranski

405

Slovaki

Slovak

3 792

Arapski

Arabic

501

Slovenski

Slovenian

9 220

Armenski

Armenian

23

Srpski

Serbian

Hindi

Hindi

27

Srpsko-hrvatski

Serbo-Croatian

7 822

Kineski

Chinese

495

Talijanski

Italian

18 573

Japanski

Japanese

50

Turski

Turkish

342

Korejski

Korean

23

Ukrajinski

Ukrainian

1 008

Perzijski

Persian

25

Vlaki

Vlach

14

Gruzijski

Georgian

19

Hebrejski

Hebrew

30

Filipinski/tagalog

Filipino/tagalog

53

Flamanski

Flemish

41

Ostali jezici

Other languages

373

Bjeloruski

Belarusian

26

Nepoznato

Unknown

Danski

Danish

21

16

4 096 305
3 059

639

52 879

2
206

9 329

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

7.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI I VJERI, POPIS 2011.


POPULATION BY ETHNICITY AND RELIGION, 2011 CENSUS

Ukupno
Total

Republika Hrvatska
Republic of Croatia
Hrvati
Croats
Albanci
Albanians
Austrijanci
Austrians
Bonjaci
Bosniacs
Bugari
Bulgarians
Crnogorci
Montenegrins
esi
Czechs
Maari
Hungarians
Makedonci
Macedonians
Nijemci
Germans
Poljaci
Poles
Romi
Roma
Rumunji
Romanians
Rusi
Russians
Rusini
Ruthenians
Slovaci
Slovaks
Slovenci
Slovenians
Srbi
Serbs
Talijani
Italians
Turci
Turks
Ukrajinci
Ukrainians
Vlasi
Vlachs
idovi
Jews
Ostali
Other
Regionalna pripadnost
Regional affiliation
Izjasnili se u smislu
vjerske pripadnosti
Declared religion
Nerasporeeno
Not classified
Ne izjanjavaju se
Not declared
Nepoznato
Unknown

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

Protestanti
Protestants

Ostali
krani Muslimani
Muslims
Other
Christians

idovi
Jews

Istone
religije
Oriental
religions

Ostale
religije,
pokreti
i svjetonazori
Other
religions,
movements
and life
philosophies

Agnostici
i skeptici
Agnostics
and
sceptics

Nisu
vjernici
i ateisti
Not
religious
and
atheists

Ne izjanjavaju
se
Not
declared

Nepoznato
Unknown

4 284 889 3 697 143

190 143

14 653

12 961

62 977

536

2 550

2 555

32 518

163 375

93 018

12 460

3 874 321 3 599 038

16 647

8 042

10 502

9 647

231

1 969

1 924

27 076

124 811

69 789

4 645

17 513

7 109

13

9 594

22

43

273

414

39

297

206

37

26

31 479

317

293

16

23

27 959

14

308

1 613

904

27

350

81

158

63

14

4 517

379

1 822

21

36

159

14

266

1 459

347

9 641

8 521

12

242

35

92

445

243

37

14 048

9 396

78

3 344

205

83

522

356

48

4 138

494

2 401

33

51

217

98

591

231

2 965

1 847

22

494

46

45

319

161

10

672

585

34

29

16 975

8 299

2 381

62

177

5 039

124

25

255

414

197

435

186

147

14

31

29

22

1 279

209

729

10

21

32

162

97

1 936

1 692

89

11

25

18

75

25

4 753

3 159

12

1 242

38

27

134

120

17

10 517

8 081

37

81

68

245

1 469

473

40

186 633

2 391

159 530

350

657

24

72

56

2 099

17 385

3 896

167

17 807

15 083

26

26

57

25

17

233

1 579

682

70

367

343

11

1 878

1 339

341

14

18

87

68

29

11

509

14

266

30

147

39

8 052

1 913

816

451

156

2 361

10

272

83

169

1 142

642

37

27 225

22 331

124

35

72

60

30

60

486

2 836

1 110

78

10 182

232

2 187

12

31

6 704

35

521

419

26

731

72

27

25

27

108

106

276

77

26 763

2 776

2 084

128

644

762

11

79

74

929

6 949

12 297

30

8 877

1 384

157

10

70

29

145

113

6 960

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

17

8.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI I STAROSTI, POPIS 2011.


POPULATION BY ETHNICITY AND AGE, 2011 CENSUS

Ukupno
Total

Starost
Age
04

59

10 14

15 19

20 24

25 29

30 34

35 39

40 44

4 284 889

212 709

204 317

235 402

244 177

261 658

289 066

294 619

284 754

286 933

3 874 321

197 975

190 915

221 386

229 372

243 248

266 277

270 892

262 913

264 174

Albanci
Albanians

17 513

1 332

1 292

1 416

1 398

1 529

1 468

1 349

1 410

1 399

Austrijanci
Austrians

297

10

16

11

17

17

39

31 479

1 297

1 141

1 305

1 490

1 922

2 337

2 210

2 027

2 439

350

14

33

43

26

Crnogorci
Montenegrins

4 517

51

43

41

53

130

152

197

156

232

esi
Czechs

9 641

289

295

299

355

419

521

568

594

579

14 048

346

343

465

453

519

640

807

734

815

Makedonci
Macedonians

4 138

64

53

79

79

137

180

213

199

282

Nijemci
Germans

2 965

46

81

82

77

79

78

119

134

165

Poljaci
Poles

672

11

18

45

65

72

44

Romi
Roma

16 975

2 706

2 455

2 419

1 825

1 397

1 239

1 113

967

778

435

11

16

14

23

45

57

60

50

Rusi
Russians

1 279

19

26

24

35

60

98

108

175

194

Rusini
Ruthenians

1 936

47

49

64

76

103

87

77

98

112

Slovaci
Slovaks

4 753

156

181

162

210

227

282

307

289

301

10 517

87

72

99

125

166

248

377

399

522

Srbi
Serbs

186 633

4 225

3 964

4 035

4 659

6 381

8 938

9 442

8 304

8 579

Talijani
Italians

17 807

531

500

554

617

690

921

1 077

1 072

995

367

29

20

20

12

31

33

30

25

33

1 878

34

32

54

64

99

101

139

139

165

Vlasi
Vlachs

29

idovi
Jews

509

14

10

11

24

45

37

30

Ostali
Other

Republika Hrvatska
Republic of Croatia
Hrvati
Croats

Bonjaci
Bosniacs
Bugari
Bulgarians

Maari
Hungarians

Rumunji
Romanians

Slovenci
Slovenians

Turci
Turks
Ukrajinci
Ukrainians

8 052

338

303

276

250

472

657

763

688

671

Regionalna pripadnost
Regional affiliation

27 225

595

596

702

966

1 306

1 465

1 482

1 383

1 407

Izjasnili se u smislu vjerske pripadnosti


Declared religion

10 182

416

364

433

430

562

688

663

623

716

731

17

12

12

24

55

82

85

82

53

26 763

1 684

1 241

1 070

1 192

1 732

2 007

1 961

1 739

1 713

8 877

386

290

362

378

328

430

420

374

420

Nerasporeeno
Not classified
Ne izjanjavaju se
Not declared
Nepoznato
Unknown

18

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

8.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI I STAROSTI, POPIS 2011.


POPULATION BY ETHNICITY AND AGE, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)
Starost
Age
45 49
Republika Hrvatska
Republic of Croatia

50 54

55 59

60 64

65 69

70 74

75 79

85 i vie
85 and over

80 84

307 561

320 502

311 818

272 740

202 002

212 401

175 526

108 104

60 600

279 236

286 569

273 438

235 112

177 957

181 351

149 382

91 905

52 219

Albanci
Albanians

1 361

1 030

890

653

395

305

175

70

41

Austrijanci
Austrians

28

17

18

24

37

14

15

3 149

3 263

2 914

2 125

1 434

1 313

724

285

104

23

18

29

36

37

32

20

15

10

Crnogorci
Montenegrins

355

456

529

534

307

547

380

244

110

esi
Czechs

656

823

894

907

699

630

587

339

187

Maari
Hungarians

949

1 175

1 343

1 257

1 252

1 056

972

637

285

Makedonci
Macedonians

370

379

462

439

389

344

259

143

67

Nijemci
Germans

183

237

273

306

380

337

204

126

58

Poljaci
Poles

39

61

90

94

48

33

14

11

11

Romi
Roma

700

517

366

243

116

77

37

12

25

26

30

20

19

12

Rusi
Russians

143

109

75

65

18

45

23

36

26

Rusini
Ruthenians

138

169

171

201

139

146

137

90

32

Slovaci
Slovaks

362

420

441

391

299

255

261

146

63

Slovenci
Slovenians

703

831

1 149

1 337

960

1 042

983

865

552

Srbi
Serbs

11 613

15 926

19 632

20 749

12 063

18 345

16 040

9 436

4 302

Talijani
Italians

1 133

1 355

1 446

1 464

1 216

1 451

1 321

897

567

32

28

22

15

16

178

155

170

132

120

116

81

61

38

Vlasi
Vlachs

idovi
Jews

29

30

49

75

27

29

23

31

29

Ostali
Other

717

686

621

594

380

308

193

87

48

1 751

2 289

2 720

2 606

1 870

2 372

1 802

1 209

704

958

947

915

763

460

546

413

205

80

67

66

59

37

20

23

20

10

2 137

2 326

2 403

1 957

914

1 065

806

549

267

521

591

664

599

437

592

634

678

773

Hrvati
Croats

Bonjaci
Bosniacs
Bugari
Bulgarians

Rumunji
Romanians

Turci
Turks
Ukrajinci
Ukrainians

Regionalna pripadnost
Regional affiliation
Izjasnili se u smislu vjerske pripadnosti
Declared religion
Nerasporeeno
Not classified
Ne izjanjavaju se
Not declared
Nepoznato
Unknown

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

19

G-3. UDIO NACIONALNIH MANJINA PO UPANIJAMA, POPIS 2011.


SHARE OF NATIONAL MINORITIES, BY COUNTIES, 2011 CENSUS
upanija
County of
Grad Zagreb
0,00 1,03
City of Zagreb

2,22

Meimurska
0,00
Meimurje

2,01
1,26

4,49

Dubrovako-neretvanska
0,00 1,61
Dubrovnik-Neretva

1,71 1,14

Istarska
Istria 1,15

2,95

3,46

2,59

6,03

Albanci
Albanians

Splitsko-dalmatinska
0,00 1,05 1,14
Split-Dalmatia
Vukovarsko-srijemska
0,00
Vukovar-Sirmium
ibensko-kninska
0,00
ibenik-Knin

10,53

Osjeko-baranjska
0,00
Osijek-Baranja

2,70

Zadarska
0,00
Zadar
Brodsko-posavska
0,00
Brod-Posavina

1,18

2,60

esi
Czechs

2,54

7,76
4,81

Bonjaci
Bosniacs

4,30

15,50

Maari
Hungarians

1,55
1,74

Poeko-slavonska
0,00
Poega-Slavonia

6,00

Virovitiko-podravska
0,00
Virovitica-Podravina

6,06

Romi
Roma
2,50
Srbi
Serbs

1,05

Liko-senjska
0,00
Lika-Senj

13,65

Primorsko-goranska
0,00 1,65
Primorje-Gorski kotar

5,03

Bjelovarsko-bilogorska
0,00
Bjelovar-Bilogora

5,25

Koprivniko-krievaka
0,00 1,90
Koprivnica-Krievci

1,44

Talijani
Italians

1,13

1,16

2,89

1)

Ostali
Others1)
2,24

6,31

Varadinska
0,00 1,50
Varadin
Karlovaka
0,00
Karlovac

10,40

Sisako-moslavaka
0,00 1,43
Sisak-Moslavina
Krapinsko-zagorska
0,00
Krapina-Zagorje

1,50
12,18

2,25

0,80

Zagrebaka
0,00 2,25
Zagreb
Republika Hrvatska
0,00
Republic of Croatia

4,36

3,34
%

12

16

20

1) Odnosi se na zbroj svih nacionalnih manjina iji su pojedinani udjeli manji od 1,0% u upaniji odnosno u Republici Hrvatskoj.
1) Refers to the sum of all national minorities with less than 1.0% of their individual shares in the county and the Republic of Croatia respectively.

20

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

G-4. PROSJENA STAROST STANOVNITVA PREMA NARODNOSTI, POPIS 2011.


AVERAGE AGE OF POPULATION, BY ETHNICITY, 2011 CENSUS
narodnost
Ethnicity
Hrvati
Croats

41,0

Albanci
Albanians

32,4

Austrijanci
Austrians

47,1

Bonjaci
Bosniacs

41,8

Bugari
Bulgarians

53,7

Crnogorci
Montenegrins

56,5

esi
Czechs
Maari
Hungarians

48,5
50,7

Makedonci
Macedonians

52,6

Nijemci
Germans

54,1

Poljaci
Poles

49,6

Romi
Roma

21,9

Rumunji
Romanians

40,8

Rusi
Russians

43,8

Rusini
Ruthenians

50,0

Slovaci
Slovaks

46,1

Slovenci
Slovenians

59,7

Srbi
Serbs

53,1

Talijani
Italians

50,3

Turci
Turks

36,9

Ukrajinci
Ukrainians

47,8

Vlasi
Vlachs

56,8

idovi
Jews

prosjena starost
Average age

52,5

10

20

30

40

50

60

70

Republika Hrvatska, 41,7


Republic of Croatia, 41.7

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

21

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY ETHNICITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia

Republika Hrvatska
Republic of Croatia
%

Ukupno
Total

Hrvati
Croats

4 284 889 3 874 321

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
3

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians
7

10

11

12

Romi
Roma
13

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians
14

15

17 513

297

31 479

350

4 517

9 641

14 048

4 138

2 965

672

16 975

435

1 279

100,00

90,42

0,41

0,01

0,73

0,01

0,11

0,22

0,33

0,10

0,07

0,02

0,40

0,01

0,03

317 606

308 244

921

11

1 428

16

130

244

173

213

109

33

258

26

86

100,00

97,05

0,29

0,00

0,45

0,01

0,04

0,08

0,05

0,07

0,03

0,01

0,08

0,01

0,03

Gradovi/ Towns
Dugo Selo
%
Ivani-Grad
%
Jastrebarsko
%
Samobor
%
Sveta Nedelja
%
Sveti Ivan Zelina
%
Velika Gorica
%
Vrbovec
%
Zaprei
%

17 466
100,00
14 548
100,00
15 866
100,00
37 633
100,00
18 059
100,00
15 959
100,00
63 517
100,00
14 797
100,00
25 223
100,00

16 873
96,60
14 085
96,82
15 543
97,96
36 634
97,35
17 604
97,48
15 705
98,41
60 860
95,82
14 451
97,66
24 298
96,33

119
0,68
129
0,89
26
0,16
83
0,22
19
0,11
47
0,29
226
0,36
38
0,26
61
0,24

3
0,01
3
0,02
1
0,01
2
0,00
-

53
0,3
35
0,24
36
0,23
92
0,24
116
0,64
38
0,24
488
0,77
42
0,28
162
0,64

2
0,01
2
0,01
3
0,01
2
0,01
2
0,01
4
0,02

6
0,03
5
0,03
7
0,04
22
0,06
6
0,03
7
0,04
44
0,07
3
0,02
11
0,04

15
0,09
17
0,12
3
0,02
18
0,05
4
0,02
11
0,07
67
0,11
9
0,06
26
0,10

12
0,07
5
0,03
4
0,03
20
0,05
16
0,09
3
0,02
48
0,08
9
0,06
28
0,11

18
0,10
18
0,12
13
0,08
26
0,07
9
0,05
7
0,04
44
0,07
5
0,03
35
0,14

6
0,04
7
0,04
20
0,05
9
0,05
10
0,06
17
0,03
11
0,04

3
0,02
3
0,01
2
0,01
2
0,01
10
0,02
7
0,05
4
0,02

34
0,19
19
0,13
5
0,01
88
0,14
39
0,26
15
0,06

2
0,01
1
0,01
4
0,03
2
0,01
6
0,01
3
0,02
2
0,01

4
0,02
2
0,01
7
0,02
7
0,04
7
0,04
33
0,05
4
0,03
6
0,02

Opine/ Municipalities
Bedenica
%
Bistra
%
Brckovljani
%
Brdovec
%
Dubrava
%
Dubravica
%
Farkaevac
%
Gradec
%
Jakovlje
%
Klina Sela
%
Klotar Ivani
%
Krai
%
Kravarsko
%
Kri
%
Luka
%
Marija Gorica
%
Orle
%
Pisarovina
%
Pokupsko
%
Preseka
%
Pua
%

1 432
100,00
6 632
100,00
6 837
100,00
11 134
100,00
5 245
100,00
1 437
100,00
1 937
100,00
3 681
100,00
3 930
100,00
5 231
100,00
6 091
100,00
2 640
100,00
1 987
100,00
6 963
100,00
1 351
100,00
2 233
100,00
1 975
100,00
3 689
100,00
2 224
100,00
1 448
100,00
2 700
100,00

1 426
99,58
6 445
97,18
6 737
98,54
10 766
96,69
5 069
96,64
1 411
98,19
1 801
92,98
3 622
98,40
3 877
98,65
5 150
98,45
5 923
97,24
2 625
99,43
1 959
98,59
6 827
98,05
1 338
99,04
2 153
96,42
1 907
96,56
3 650
98,94
2 209
99,33
1 437
99,24
2 618
96,96

2
0,03
8
0,12
30
0,27
24
0,46
2
0,10
1
0,02
45
0,74
29
0,42
1
0,05
1
0,07
11
0,41

1
0,02
1
0,04
-

14
0,21
5
0,07
77
0,69
1
0,02
1
0,07
4
0,21
5
0,14
9
0,23
6
0,11
40
0,66
4
0,15
1
0,05
16
0,23
6
0,44
6
0,27
16
0,81
5
0,14
3
0,13
17
0,63

1
0,02
-

3
0,05
1
0,01
1
0,01
3
0,06
1
0,05
1
0,03
1
0,02
1
0,05
1
0,04
1
0,07
3
0,11

4
0,06
5
0,07
5
0,04
37
0,71
1
0,05
1
0,03
2
0,05
3
0,05
1
0,05
8
0,11
1
0,04
2
0,05
1
0,04

5
0,08
2
0,03
2
0,02
2
0,04
1
0,07
7
0,11
1
0,05
2
0,07

1
0,07
1
0,02
6
0,09
4
0,04
3
0,06
1
0,03
1
0,02
1
0,02
1
0,04
2
0,10
1
0,01
1
0,03
1
0,04
1
0,04

4
0,06
2
0,03
9
0,08
1
0,02
2
0,10
2
0,03
1
0,01
3
0,13
2
0,07

1
0,01
1
0,07
-

3
0,04
1
0,02
2
0,10
8
0,13
1
0,05
6
0,22

1
0,01
1
0,01
1
0,05
1
0,05
2
0,14
-

1
0,07
1
0,02
2
0,03
1
0,01
3
0,08
2
0,03
1
0,05
1
0,01
2
0,09
-

Zagrebaka upanija
County of Zagreb
%

22

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians
16

Republika Hrvatska
Republic of Croatia
%

17

18

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

19

20

21

22

17 807

367

1 878

29

10 517 186 633

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs
23

idovi
Jews
24

Ostali
Other

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion

25

26

27

509

8 052

27 225

10 182

28

29

30

731

26 763

8 877

1 936

4 753

0,05

0,11

0,25

4,36

0,42

0,01

0,04

0,00

0,01

0,19

0,64

0,24

0,02

0,62

0,21

Zagrebaka upanija
County of Zagreb
%

25

66

527

2 718

57

10

70

10

398

27

455

22

766

563

0,01

0,02

0,17

0,86

0,02

0,00

0,02

0,00

0,13

0,01

0,14

0,01

0,24

0,18

Gradovi/ Towns
Dugo Selo
%
Ivani-Grad
%
Jastrebarsko
%
Samobor
%
Sveta Nedelja
%
Sveti Ivan Zelina
%
Velika Gorica
%
Vrbovec
%
Zaprei
%

3
0,02
1
0,01
9
0,02
5
0,01
5
0,02

7
0,04
1
0,01
3
0,02
4
0,01
3
0,02
3
0,02
16
0,03
11
0,07
13
0,05

15
0,09
10
0,07
14
0,09
159
0,42
38
0,21
3
0,02
73
0,11
3
0,02
55
0,22

177
1,01
114
0,78
86
0,54
262
0,70
88
0,49
53
0,33
965
1,52
104
0,70
261
1,03

9
0,05
3
0,02
11
0,03
3
0,02
1
0,01
14
0,02
5
0,03
6
0,02

4
0,01
4
0,02
1
0,00

7
0,04
4
0,03
2
0,01
5
0,01
1
0,01
20
0,03
1
0,01
7
0,03

4
0,01
1
0,00
3
0,01

10
0,06
11
0,08
21
0,13
50
0,13
37
0,20
5
0,03
83
0,13
5
0,03
50
0,20

2
0,01
4
0,01
1
0,01
2
0,01
13
0,02
-

25
0,14
30
0,21
5
0,03
49
0,13
35
0,19
19
0,12
116
0,18
8
0,05
31
0,12

4
0,02
1
0,01
2
0,01
1
0,01
10
0,02
3
0,01

49
0,28
33
0,23
40
0,25
106
0,28
34
0,19
14
0,09
194
0,31
36
0,24
103
0,41

19
0,11
18
0,12
48
0,3
28
0,07
17
0,09
19
0,12
74
0,12
12
0,08
22
0,09

Opine/ Municipalities
Bedenica
%
Bistra
%
Brckovljani
%
Brdovec
%
Dubrava
%
Dubravica
%
Farkaevac
%
Gradec
%
Jakovlje
%
Klina Sela
%
Klotar Ivani
%
Krai
%
Kravarsko
%
Kri
%
Luka
%
Marija Gorica
%
Orle
%
Pisarovina
%
Pokupsko
%
Preseka
%
Pua
%

1
0,04

2
0,03
1
0,01
1
0,01
1
0,05
-

1
0,07
4
0,06
4
0,06
68
0,61
2
0,04
13
0,90
2
0,05
3
0,08
1
0,02
6
0,1
2
0,08
1
0,05
29
1,30
3
0,08
8
0,30

1
0,07
15
0,23
38
0,56
70
0,63
70
1,33
2
0,14
80
4,13
29
0,79
9
0,23
6
0,11
28
0,46
4
0,15
11
0,55
43
0,62
3
0,22
15
0,67
25
1,27
15
0,41
5
0,22
3
0,21
13
0,48

1
0,02
2
0,02
1
0,03
1
0,04
-

1
0,02
-

1
0,02
2
0,02
1
0,02
2
0,05
4
0,07
5
0,07
2
0,15
1
0,04
1
0,05
1
0,03
2
0,07

2
0,02
-

6
0,09
3
0,04
48
0,43
5
0,10
1
0,05
1
0,03
6
0,15
10
0,19
1
0,02
1
0,04
7
0,10
3
0,13
1
0,05
1
0,03
2
0,09
3
0,21
6
0,22

1
0,03
1
0,02
1
0,04
1
0,04

1
0,07
1
0,02
8
0,12
13
0,12
6
0,11
3
0,21
4
0,11
2
0,05
4
0,08
14
0,23
1
0,04
6
0,30
11
0,16
6
0,27
4
0,20
1
0,04
1
0,04

1
0,04

5
0,08
8
0,12
24
0,22
9
0,17
5
0,35
6
0,31
13
0,35
6
0,15
7
0,13
2
0,03
3
0,15
7
0,10
7
0,31
4
0,20
4
0,11
2
0,09
3
0,11

1
0,07
120
1,81
1
0,01
8
0,07
10
0,19
1
0,07
37
1,91
3
0,08
8
0,20
43
0,82
3
0,05
2
0,08
6
0,09
1
0,07
3
0,13
12
0,61
7
0,19
1
0,04
1
0,07
3
0,11

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

23

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Ukupno
Total

Hrvati
Croats

1 252
100,00
7 871
100,00
3 735
100,00
883
100,00

1 225
97,84
7 582
96,33
3 566
95,48
868
98,30

3
0,04
16
0,43
-

1
0,08
48
0,61
80
2,14
1
0,11

132 892

131 352

132

100,00

98,84

0,10

Gradovi/ Towns
Donja Stubica
%
Klanjec
%
Krapina
%
Oroslavje
%
Pregrada
%
Zabok
%
Zlatar
%

5 680
100,00
2 915
100,00
12 480
100,00
6 138
100,00
6 594
100,00
8 994
100,00
6 096
100,00

5 591
98,43
2 879
98,77
12 354
98,99
6 074
98,96
6 543
99,23
8 840
98,29
6 043
99,13

Opine/ Municipalities
Bedekovina
%
Budinina
%
Desini
%
urmanec
%
Gornja Stubica
%
Hraina
%
Hum na Sutli
%
Jesenje
%
Konjina
%
Kraljevec na Sutli
%
Krapinske Toplice
%
Kumrovec
%
Lobor
%
Mae
%
Marija Bistrica
%
Mihovljan
%
Novi Golubovec
%
Petrovsko
%
Radoboj
%
Stubike Toplice
%
Sveti Kri Zaretje
%

8 041
100,00
2 503
100,00
2 933
100,00
4 235
100,00
5 284
100,00
1 617
100,00
5 060
100,00
1 560
100,00
3 790
100,00
1 727
100,00
5 367
100,00
1 588
100,00
3 188
100,00
2 534
100,00
5 976
100,00
1 938
100,00
996
100,00
2 656
100,00
3 387
100,00
2 805
100,00
6 165
100,00

7 986
99,32
2 444
97,64
2 899
98,84
4 179
98,68
5 265
99,64
1 605
99,26
4 844
95,73
1 550
99,36
3 757
99,13
1 707
98,84
5 323
99,18
1 534
96,60
3 155
98,96
2 518
99,37
5 943
99,45
1 931
99,64
992
99,60
2 642
99,47
3 354
99,03
2 752
98,11
6 120
99,27

Rakovec
%
Rugvica
%
Stupnik
%
umberak
%

Krapinsko-zagorska upanija
County of Krapina-Zagorje
%

24

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
4

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians
12

Romi
Roma
13

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians

10

11

14

15

1
0,01
1
0,11

1
0,08
1
0,03
1
0,11

3
0,04
3
0,08
-

10
0,13
3
0,08
-

1
0,08
1
0,01
1
0,03
-

37
0,47
-

1
0,08
1
0,03
-

72

10

15

16

48

48

12

32

0,00

0,05

0,00

0,01

0,01

0,01

0,04

0,04

0,01

0,00

0,01

0,02

16
0,28
27
0,22
9
0,15
8
0,12
19
0,21
16
0,26

1
0,02
1
0,02

1
0,02
1
0,03
2
0,02
5
0,08
4
0,06
26
0,29
1
0,02

1
0,02
1
0,03
3
0,02
3
0,03
-

2
0,04
1
0,03
1
0,01
1
0,01
-

1
0,03
1
0,02
1
0,01
1
0,02

1
0,02
4
0,03
1
0,02
2
0,03
8
0,09
6
0,10

2
0,04
3
0,10
1
0,01
3
0,05
1
0,02
2
0,02
4
0,07

1
0,01
-

1
0,02
1
0,02

1
0,02
4
0,03
3
0,05

11
0,14
1
0,04
1
0,02
2
0,05
3
0,19
5
0,08
8
0,29
5
0,08

1
0,04
-

6
0,07
4
0,09
1
0,02
1
0,06
1
0,02
1
0,06
1
0,02
2
0,13
1
0,04
1
0,02
1
0,05
1
0,03
3
0,11
4
0,06

1
0,03
-

1
0,02
1
0,02
-

3
0,04
1
0,06
1
0,03
2
0,06
1
0,04
-

1
0,01
1
0,06
1
0,03
1
0,06
2
0,06
1
0,04
2
0,10
1
0,02

1
0,01
1
0,03
1
0,02
1
0,06
2
0,04
1
0,03
4
0,07
6
0,38
1
0,04
1
0,02
1
0,03
1
0,02

4
0,05
1
0,02
2
0,05
1
0,06
5
0,09
1
0,06
2
0,06
2
0,08
1
0,04
1
0,03
6
0,21
2
0,03

1
0,02
1
0,03
1
0,02
1
0,03
1
0,04
1
0,02

2
0,06
1
0,02
-

1
0,03
1
0,06
1
0,04
1
0,02
3
0,05

3
0,04
1
0,03
2
0,04
1
0,02
2
0,05
3
0,06
2
0,08
1
0,03
1
0,04
5
0,08

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians
16

Rakovec
%
Rugvica
%
Stupnik
%
umberak
%

17

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

18

19

20

21

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs
22

23

idovi
Jews
24

Ostali
Other

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion

25

26

27

28

29

30

1
0,11

1
0,08
6
0,08
2
0,05
1
0,11

18
1,44
68
0,86
32
0,86
5
0,57

1
0,11

14
0,18
7
0,19
-

1
0,01
-

1
0,08
46
0,58
3
0,08
1
0,11

2
0,16
32
0,41
6
0,16
2
0,23

1
0,08
19
0,24
14
0,37
1
0,11

13

408

217

10

13

81

37

28

108

219

0,00

0,01

0,31

0,16

0,01

0,00

0,01

0,06

0,03

0,02

0,00

0,08

0,16

Gradovi/ Towns
Donja Stubica
%
Klanjec
%
Krapina
%
Oroslavje
%
Pregrada
%
Zabok
%
Zlatar
%

1
0,01
2
0,02
-

3
0,05
2
0,02
2
0,03
-

5
0,09
17
0,58
19
0,15
7
0,11
10
0,15
11
0,12
1
0,02

10
0,18
3
0,10
25
0,20
22
0,36
4
0,06
32
0,36
5
0,08

1
0,01
2
0,03

2
0,04
1
0,01
1
0,02
-

4
0,07
9
0,07
4
0,07
4
0,06
9
0,10
3
0,05

9
0,14
11
0,12
-

2
0,04
7
0,06
1
0,02
4
0,04
3
0,05

13
0,23
6
0,21
5
0,04
3
0,05
1
0,02
17
0,19
-

25
0,44
3
0,1
14
0,11
6
0,10
6
0,09
7
0,08
6
0,10

Opine/ Municipalities
Bedekovina
%
Budinina
%
Desini
%
urmanec
%
Gornja Stubica
%
Hraina
%
Hum na Sutli
%
Jesenje
%
Konjina
%
Kraljevec na Sutli
%
Krapinske Toplice
%
Kumrovec
%
Lobor
%
Mae
%
Marija Bistrica
%
Mihovljan
%
Novi Golubovec
%
Petrovsko
%
Radoboj
%
Stubike Toplice
%
Sveti Kri Zaretje
%

1
0,04
-

1
0,02
1
0,06
1
0,02
-

1
0,01
2
0,08
13
0,44
38
0,90
179
3,54
1
0,06
1
0,03
9
0,52
11
0,20
18
1,13
2
0,06
2
0,03
7
0,26
4
0,12
4
0,14
2
0,03

4
0,05
3
0,12
3
0,10
2
0,05
4
0,08
7
0,14
12
0,32
6
0,11
14
0,88
15
0,47
2
0,08
8
0,13
2
0,20
2
0,08
2
0,06
11
0,39
4
0,06

1
0,01
1
0,02
2
0,05
1
0,02
1
0,04
-

1
0,02
-

1
0,01
1
0,02
2
0,13
1
0,03
2
0,08
2
0,06
-

8
0,10
2
0,07
2
0,05
6
0,11
3
0,06
6
0,11
1
0,06
2
0,08
3
0,09
6
0,21
1
0,02

4
0,25
5
0,1
1
0,03
1
0,02
5
0,08
1
0,05
-

1
0,01
1
0,02
1
0,03
3
0,19
3
0,05
1
0,10
1
0,04
-

1
0,06
1
0,04
-

1
0,04
5
0,17
2
0,05
1
0,06
13
0,26
2
0,05
6
0,35
3
0,06
2
0,13
1
0,03
1
0,04
1
0,02
1
0,03
5
0,18
6
0,10

10
0,12
52
2,08
8
0,27
3
0,07
3
0,06
4
0,25
3
0,06
5
0,32
4
0,11
3
0,17
2
0,04
1
0,06
5
0,16
4
0,16
3
0,05
3
0,15
1
0,10
16
0,47
3
0,11
10
0,16

Krapinsko-zagorska upanija
County of Krapina-Zagorje
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

25

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Ukupno
Total

Hrvati
Croats

2 104
100,00
4 945
100,00
996
100,00
2 600
100,00

2 075
98,62
4 916
99,41
962
96,59
2 575
99,04

1
0,04

3
0,06
1
0,04

172 439

142 077

576

2 464

100,00

82,39

0,33

0,01

Gradovi/ Towns
Glina
%
Hrvatska Kostajnica
%
Kutina
%
Novska
%
Petrinja
%
Sisak
%

9 283
100,00
2 756
100,00
22 760
100,00
13 518
100,00
24 671
100,00
47 768
100,00

6 468
69,68
1 911
69,34
19 704
86,57
12 388
91,64
20 925
84,82
40 590
84,97

38
0,41
14
0,51
112
0,49
67
0,50
58
0,24
179
0,37

Opine/ Municipalities
Donji Kukuruzari
%
Dvor
%
Gvozd
%
Hrvatska Dubica
%
Jasenovac
%
Lekenik
%
Lipovljani
%
Majur
%
Martinska Ves
%
Popovaa
%
Sunja
%
Topusko
%
Velika Ludina
%

1 634
100,00
5 570
100,00
2 970
100,00
2 089
100,00
1 997
100,00
6 032
100,00
3 455
100,00
1 185
100,00
3 488
100,00
11 905
100,00
5 748
100,00
2 985
100,00
2 625
100,00

1 053
64,44
1 440
25,85
951
32,02
1 573
75,30
1 807
90,49
5 884
97,55
3 022
87,47
830
70,04
3 436
98,51
11 392
95,69
4 264
74,18
1 865
62,48
2 574
98,06

128 899

Tuhelj
%
Veliko Trgovie
%
Zagorska Sela
%
Zlatar-Bistrica
%

Sisako-moslavaka upanija
County of Sisak-Moslavina
%

Karlovaka upanija
County of Karlovac
%
Gradovi/ Towns
Duga Resa
%
Karlovac
%
Ogulin
%
Ozalj
%
Slunj
%

26

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
4

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians
7

10

11

12

1
0,02
1
0,04

1
0,10
1
0,04

1
0,05
3
0,06
1
0,04

3
0,14
1
0,02
-

68

578

122

126

54

1,43

0,00

0,04

0,34

0,07

0,07

1
0,04
1
0,00
-

11
0,12
45
1,63
73
0,32
14
0,10
386
1,56
1 646
3,45

2
0,01
2
0,01
1
0,00

5
0,05
1
0,04
14
0,06
3
0,02
6
0,02
29
0,06

314
1,38
32
0,24
17
0,07
96
0,20

1
0,01
2
0,07
49
0,22
9
0,07
12
0,05
22
0,05

8
0,40
3
0,05
6
0,17
60
0,50
12
0,21
15
0,50
4
0,15

1
0,02
1
0,02
1
0,03
1
0,08
3
0,03
-

1
0,06
11
0,20
3
0,10
19
0,91
9
0,45
47
0,78
7
0,20
11
0,32
17
0,14
24
0,42
139
4,66
1
0,04

1
0,03
-

2
0,12
2
0,07
1
0,05
2
0,10
1
0,02
1
0,01
1
0,03
-

2
0,04
1
0,02
88
2,55
12
0,10
3
0,05
13
0,50

110 996

340

986

62

100,00

86,11

0,26

0,00

0,76

0,00

11 180
100,00
55 705
100,00
13 915
100,00
6 817
100,00
5 076
100,00

10 888
97,39
49 140
88,21
11 159
80,19
6 604
96,88
4 463
87,92

25
0,22
237
0,43
20
0,14
4
0,06
25
0,49

1
0,00
1
0,01
-

11
0,10
250
0,45
14
0,10
7
0,10
10
0,20

1
0,00
1
0,01
-

Romi
Roma
13

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians
14

15

3
0,14
-

3
0,12

19

1 463

11

32

0,03

0,01

0,85

0,01

0,02

13
0,14
3
0,11
17
0,07
1
0,01
20
0,08
53
0,11

5
0,05
13
0,06
4
0,03
6
0,02
15
0,03

2
0,02
1
0,04
4
0,02
1
0,00
6
0,01

32
0,34
7
0,25
340
1,49
170
1,26
30
0,12
648
1,36

1
0,04
4
0,02
2
0,01
1
0,00
-

5
0,05
3
0,11
1
0,00
3
0,01
9
0,02

3
0,05
1
0,05
7
0,20
3
0,09
8
0,07
2
0,03
1
0,03
2
0,08

6
0,20
1
0,05
1
0,05
1
0,02
1
0,03
2
0,02
4
0,07
3
0,10
-

1
0,02
1
0,03
1
0,08
2
0,06
2
0,02
2
0,03
1
0,03
1
0,04

1
0,02
2
0,02
1
0,02
1
0,04

1
0,02
5
0,08
2
0,06
187
1,57
28
0,49
13
0,50

1
0,02
2
0,06
-

1
0,05
9
0,08
1
0,02
-

19

27

92

31

12

26

27

0,05

0,01

0,02

0,07

0,02

0,01

0,02

0,00

0,02

4
0,04
49
0,09
2
0,01
1
0,01
1
0,02

2
0,02
9
0,02
3
0,02
2
0,03
-

14
0,03
5
0,04
1
0,01
3
0,06

2
0,02
72
0,13
5
0,04
1
0,01
1
0,02

1
0,01
15
0,03
4
0,03
2
0,03
2
0,04

2
0,02
4
0,01
3
0,02
-

24
0,04
-

1
0,01
1
0,00
-

14
0,03
1
0,01
7
0,10
1
0,02

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians
16

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks
21

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs

18

19

20

1
0,02
2
0,08

9
0,43
5
0,10
26
2,61
4
0,15

5
0,24
2
0,04
1
0,10
7
0,27

1
0,02
-

3
0,14
5
0,10
-

10

212

123

21 002

183

257

10

160

13

0,01

0,12

0,07

12,18

0,11

0,00

0,15

0,00

0,01

0,09

Gradovi/ Towns
Glina
%
Hrvatska Kostajnica
%
Kutina
%
Novska
%
Petrinja
%
Sisak
%

2
0,02
3
0,01
2
0,00

1
0,01
1
0,04
79
0,35
6
0,02
13
0,03

4
0,04
3
0,11
20
0,09
3
0,02
11
0,04
61
0,13

2 549
27,46
690
25,04
1 490
6,55
641
4,74
2 710
10,98
3 071
6,43

86
0,38
8
0,06
8
0,03
10
0,02

2
0,01
1
0,00
1
0,00

2
0,02
25
0,11
45
0,33
8
0,03
20
0,04

5
0,05
5
0,01

Opine/ Municipalities
Donji Kukuruzari
%
Dvor
%
Gvozd
%
Hrvatska Dubica
%
Jasenovac
%
Lekenik
%
Lipovljani
%
Majur
%
Martinska Ves
%
Popovaa
%
Sunja
%
Topusko
%
Velika Ludina
%

2
0,06
1
0,01
-

1
0,02
106
3,07
3
0,03
1
0,02
1
0,04

2
0,12
3
0,05
1
0,05
1
0,05
3
0,05
2
0,06
1
0,08
1
0,03
4
0,03
1
0,02
2
0,07
-

569
34,82
4 005
71,90
1 976
66,53
468
22,40
152
7,61
56
0,93
34
0,98
323
27,26
19
0,54
67
0,56
1 280
22,27
893
29,92
9
0,34

1
0,02
8
0,23
62
0,52
-

1
0,04

1
0,03
1
0,05
1
0,02
148
4,28
3
0,03
3
0,05
-

1
0,01
-

Sisako-moslavaka upanija
County of Sisak-Moslavina
%

23

24

Ostali
Other

17

Tuhelj
%
Veliko Trgovie
%
Zagorska Sela
%
Zlatar-Bistrica
%

22

idovi
Jews

25

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion
26

27

28

29

30

2
0,10
4
0,08
3
0,30
4
0,15

3
0,14
3
0,06
3
0,30
-

974

14

1 611

259

0,01

0,56

0,01

0,93

0,15

14
0,15
32
0,14
8
0,06
27
0,11
44
0,09

2
0,02
3
0,01
2
0,01
5
0,01

32
0,34
40
1,45
95
0,42
41
0,30
110
0,45
504
1,06

1
0,01
1
0,00
9
0,02

66
0,71
33
1,20
248
1,09
64
0,47
289
1,17
615
1,29

25
0,27
29
0,13
16
0,12
33
0,13
114
0,24

3
0,10
1
0,05
1
0,05
3
0,05
4
0,12
1
0,08
1
0,03
11
0,09
6
0,10
3
0,10
1
0,04

1
0,01
-

1
0,06
15
0,27
6
0,20
6
0,29
12
0,20
9
0,26
21
1,77
3
0,09
19
0,16
42
0,73
18
0,60
-

1
0,02
1
0,02
1
0,04

6
0,37
80
1,44
19
0,64
18
0,86
14
0,70
10
0,17
6
0,17
3
0,25
2
0,06
29
0,24
72
1,25
35
1,17
2
0,08

6
0,11
2
0,07
1
0,02
3
0,09
4
0,34
6
0,17
9
0,08
1
0,02
9
0,30
1
0,04

Karlovaka upanija
County of Karlovac
%

17

277

13 408

11

20

144

773

12

1 015

567

0,00

0,01

0,21

10,4

0,01

0,00

0,02

0,01

0,11

0,01

0,60

0,01

0,79

0,44

Gradovi/ Towns
Duga Resa
%
Karlovac
%
Ogulin
%
Ozalj
%
Slunj
%

4
0,01
1
0,01
-

3
0,03
5
0,01
3
0,02
-

3
0,03
128
0,23
8
0,06
35
0,51
3
0,06

187
1,67
4 460
8,01
2 466
17,72
64
0,94
534
10,52

5
0,01
1
0,01
-

5
0,04
-

13
0,02
1
0,01
1
0,02

1
0,01
5
0,01
-

10
0,09
77
0,14
15
0,11
9
0,13
1
0,02

1
0,01
5
0,01
1
0,01
-

5
0,04
280
0,50
29
0,21
4
0,06
10
0,20

8
0,01
2
0,01
-

28
0,25
603
1,08
156
1,12
36
0,53
19
0,37

6
0,05
281
0,50
10
0,07
39
0,57
2
0,04

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

27

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Ukupno
Total

Hrvati
Croats

2 990
100,00
1 284
100,00
2 027
100,00
2 741
100,00
2 642
100,00
3 773
100,00
891
100,00
1 985
100,00
1 624
100,00
2 862
100,00
2 090
100,00
2 387
100,00
475
100,00
632
100,00
1 150
100,00
4 764
100,00
1 889
100,00

2 610
87,29
1 246
97,04
1 510
74,49
2 630
95,95
2 619
99,13
3 404
90,22
871
97,76
579
29,17
1 406
86,58
2 835
99,06
1 074
51,39
2 262
94,76
469
98,74
489
77,37
1 127
98,00
1 769
37,13
1 842
97,51

1
0,03
1
0,08
5
0,13
3
0,34
4
0,20
1
0,03
3
0,14
11
0,23
-

175 951

172 192

264

100,00

97,86

Gradovi/ Towns
Ivanec
%
Lepoglava
%
Ludbreg
%
Novi Marof
%
Varadin
%
Varadinske Toplice
%

13 758
100,00
8 283
100,00
8 478
100,00
13 246
100,00
46 946
100,00
6 364
100,00

Opine/ Municipalities
Bednja
%
Beretinec
%
Breznica
%
Brezniki Hum
%
Cestica
%
Donja Voa
%
Gornji Kneginec
%
Jalabet
%

3 992
100,00
2 176
100,00
2 200
100,00
1 356
100,00
5 806
100,00
2 443
100,00
5 349
100,00
3 615
100,00

Opine/ Municipalities
Barilovi
%
Bosiljevo
%
Cetingrad
%
Dragani
%
Generalski Stol
%
Josipdol
%
Kamanje
%
Krnjak
%
Lasinja
%
Netreti
%
Plaki
%
Rakovica
%
Ribnik
%
Saborsko
%
Tounj
%
Vojni
%
akanje
%

Varadinska upanija
County of Varadin
%

28

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
4

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians

Romi
Roma

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians

10

11

12

13

14

15

7
0,23
1
0,08
314
15,49
14
0,51
2
0,05
10
0,50
1
0,06
2
0,10
23
0,96
1
0,09
318
6,68
1
0,05

2
0,12
1
0,04
-

1
0,03
1
0,05
3
0,06
-

1
0,05
2
0,04
-

1
0,03
2
0,12
1
0,02
-

1
0,03
2
0,10
1
0,04
2
0,10
2
0,10
3
0,06
-

1
0,03
1
0,05
2
0,12
1
0,03
2
0,08
-

1
0,03
1
0,05
1
0,04
-

1
0,03
1
0,02
-

1
0,05
-

2
0,08
1
0,16
1
0,05

12

114

43

26

54

62

51

711

39

0,15

0,01

0,06

0,01

0,02

0,01

0,03

0,04

0,03

0,00

0,40

0,00

0,02

13 648
99,20
8 036
97,02
8 185
96,54
13 140
99,20
45 735
97,42
6 301
99,01

7
0,05
19
0,23
28
0,33
25
0,19
140
0,30
10
0,16

1
0,01
4
0,01
-

3
0,02
21
0,25
8
0,09
5
0,04
48
0,10
3
0,05

8
0,02
-

6
0,07
1
0,01
1
0,01
31
0,07
-

2
0,01
1
0,01
2
0,02
1
0,01
14
0,03
-

2
0,01
3
0,04
2
0,02
3
0,02
27
0,06
-

6
0,04
2
0,02
3
0,04
33
0,07
4
0,06

4
0,03
4
0,05
2
0,02
6
0,05
17
0,04
-

1
0,00
2
0,03

2
0,01
25
0,30
79
0,93
42
0,09
-

1
0,01
-

1
0,01
2
0,02
4
0,03
13
0,03
-

3 954
99,05
2 165
99,49
2 185
99,32
1 348
99,41
5 405
93,09
2 405
98,44
5 272
98,56
3 253
89,99

1
0,05
1
0,05
2
0,03
6
0,11
3
0,08

1
0,04
1
0,02
-

2
0,09
6
0,11
3
0,08

1
0,02
-

1
0,02
1
0,03

2
0,03
1
0,03

1
0,03
3
0,14
1
0,04
4
0,07
1
0,03

3
0,14
-

1
0,05
2
0,15
2
0,03
3
0,06
-

1
0,02
-

135
2,33
1
0,02
-

1
0,05
-

5
0,13
1
0,03

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

19

20

21

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs

16

17

18

1
0,05
-

1
0,08
4
0,11
1
0,16
-

1
0,03
24
1,87
3
0,11
1
0,04
2
0,05
10
1,12
3
0,18
8
0,28
3
0,14
1
0,04
5
1,05
1
0,09
1
0,02
37
1,96

354
11,84
4
0,31
101
4,98
11
0,40
16
0,61
326
8,64
4
0,45
1 362
68,61
192
11,82
8
0,28
952
45,55
77
3,23
136
21,52
20
1,74
2 130
44,71
4
0,21

1
0,04
1
0,05
2
0,10
1
0,04
-

1
0,03
1
0,05
1
0,16
2
0,04
-

14

496

699

24

0,01

0,01

0,28

0,40

0,01

Gradovi/ Towns
Ivanec
%
Lepoglava
%
Ludbreg
%
Novi Marof
%
Varadin
%
Varadinske Toplice
%

1
0,01
2
0,02
1
0,01
3
0,01
-

1
0,01
2
0,02
1
0,01
9
0,02
-

10
0,07
28
0,34
20
0,24
8
0,06
124
0,26
6
0,09

12
0,09
81
0,98
94
1,11
21
0,16
378
0,81
16
0,25

Opine/ Municipalities
Bednja
%
Beretinec
%
Breznica
%
Brezniki Hum
%
Cestica
%
Donja Voa
%
Gornji Kneginec
%
Jalabet
%

1
0,03
1
0,02
-

1
0,02
-

15
0,38
2
0,09
1
0,05
177
3,05
22
0,90
7
0,13
3
0,08

8
0,20
2
0,09
2
0,09
2
0,15
4
0,07
3
0,12
15
0,28
5
0,14

Opine/ Municipalities
Barilovi
%
Bosiljevo
%
Cetingrad
%
Dragani
%
Generalski Stol
%
Josipdol
%
Kamanje
%
Krnjak
%
Lasinja
%
Netreti
%
Plaki
%
Rakovica
%
Ribnik
%
Saborsko
%
Tounj
%
Vojni
%
akanje
%

Varadinska upanija
County of Varadin
%

23

Ostali
Other

24

25

26

27

28

29

30

1
0,05
-

1
0,03
2
0,16
1
0,05
4
0,15
1
0,04
1
0,03
2
0,22
3
0,15
2
0,12
3
0,13
1
0,21
2
0,32
9
0,19
-

2
0,07
-

4
0,13
4
0,31
79
3,90
24
0,88
1
0,04
1
0,03
5
0,25
5
0,31
1
0,03
12
0,57
10
0,42
1
0,16
298
6,26
-

1
0,04
1
0,05
-

11
0,37
1
0,08
15
0,74
8
0,29
2
0,08
20
0,53
1
0,11
8
0,40
8
0,49
3
0,10
37
1,77
4
0,17
1
0,16
1
0,09
49
1,03
4
0,21

5
0,25
43
1,57
1
0,04
2
0,05
5
0,25
1
0,06
5
0,17
167
3,51
-

17

118

49

35

231

661

0,00

0,01

0,00

0,07

0,03

0,02

0,00

0,13

0,38

3
0,04
1
0,01
13
0,03
2
0,03

1
0,01
2
0,00
-

2
0,01
2
0,02
2
0,02
8
0,02
-

3
0,01
-

4
0,03
6
0,07
5
0,06
3
0,02
64
0,14
2
0,03

5
0,04
16
0,19
1
0,01
2
0,02
14
0,03
2
0,03

8
0,10
3
0,04
12
0,03
-

1
0,01
3
0,01
-

5
0,04
14
0,17
24
0,28
16
0,12
132
0,28
5
0,08

44
0,32
3
0,04
15
0,18
6
0,05
68
0,14
11
0,17

1
0,05
1
0,02
1
0,02
-

1
0,05
-

2
0,05
1
0,05
1
0,05
6
0,10
1
0,04
8
0,15
4
0,11

4
0,10
1
0,02
1
0,02
-

1
0,05
1
0,04
5
0,09
-

1
0,02
-

1
0,03
1
0,07
2
0,03
1
0,04
5
0,09
1
0,03

1
0,03
2
0,09
3
0,22
68
1,17
8
0,33
9
0,17
339
9,38

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

22

idovi
Jews

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion

29

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Ukupno
Total

Hrvati
Croats

2 022
100,00
1 858
100,00
2 212
100,00
3 843
100,00
6 381
100,00
4 812
100,00
4 842
100,00
3 804
100,00
3 511
100,00
6 884
100,00
1 438
100,00
5 425
100,00
3 389
100,00
1 518
100,00

2 014
99,60
1 842
99,14
2 188
98,92
3 827
99,58
6 334
99,26
4 405
91,54
4 794
99,01
3 752
98,63
3 496
99,57
6 834
99,27
1 403
97,57
5 403
99,59
3 355
99,00
1 513
99,67

1
0,02
4
0,08
10
0,15
4
0,28
3
0,06
-

3
0,05
2
0,06
-

3
0,05
3
0,06
1
0,02
1
0,03
1
0,03
1
0,01
2
0,04
3
0,09
-

115 584

111 188

249

100,00

96,20

0,22

Gradovi/ Towns
urevac
%
Koprivnica
%
Krievci
%

8 264
100,00
30 854
100,00
21 122
100,00

7 844
94,92
29 681
96,20
20 409
96,62

Opine/ Municipalities
Drnje
%
elekovec
%
Ferdinandovac
%
Gola
%
Gornja Rijeka
%
Hlebine
%
Kalinovac
%
Kalnik
%
Klotar Podravski
%
Koprivniki Bregi
%
Koprivniki Ivanec
%
Legrad
%
Molve
%
Novigrad Podravski
%

1 863
100,00
1 533
100,00
1 750
100,00
2 431
100,00
1 779
100,00
1 304
100,00
1 597
100,00
1 351
100,00
3 306
100,00
2 381
100,00
2 121
100,00
2 241
100,00
2 189
100,00
2 872
100,00

1 750
93,93
1 523
99,35
1 746
99,77
2 414
99,30
1 773
99,66
1 271
97,47
1 587
99,37
1 347
99,70
3 273
99,00
2 328
97,77
2 103
99,15
2 183
97,41
2 154
98,40
2 713
94,46

Klenovnik
%
Ljubeica
%
Mali Bukovec
%
Martijanec
%
Maruevec
%
Petrijanec
%
Srainec
%
Sveti ur
%
Sveti Ilija
%
Trnovec Bartoloveki
%
Veliki Bukovec
%
Vidovec
%
Vinica
%
Visoko
%

Koprivniko-krievaka upanija
County of Koprivnica-Krievci
%

30

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
6

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians

Romi
Roma

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians

10

11

12

13

14

15

1
0,05
1
0,02
-

1
0,05
1
0,02
1
0,01
-

1
0,05
3
0,05
2
0,03
1
0,07
-

2
0,05
2
0,03
1
0,02
1
0,02
2
0,05
1
0,03
2
0,03
-

1
0,05
2
0,05
1
0,02
1
0,03
1
0,07
1
0,02
1
0,03
2
0,13

2
0,03
-

12
0,54
379
7,88
3
0,06
31
0,81
2
0,04
-

1
0,02
-

1
0,05
3
0,14
2
0,05
1
0,02
2
0,04
2
0,05
2
0,14
-

64

36

39

88

45

28

925

14

0,00

0,06

0,00

0,03

0,03

0,08

0,04

0,02

0,01

0,80

0,01

0,01

28
0,34
100
0,32
62
0,29

2
0,02
23
0,07
18
0,09

1
0,01
1
0,00
-

1
0,01
18
0,06
4
0,02

5
0,06
16
0,05
10
0,05

2
0,02
41
0,13
16
0,08

3
0,04
20
0,06
13
0,06

4
0,05
15
0,05
3
0,01

1
0,01
3
0,01
5
0,02

309
3,74
149
0,48
-

2
0,01
2
0,01

1
0,01
7
0,02
1
0,00

14
0,75
3
0,23
11
0,33
1
0,04
-

1
0,04
-

3
0,19
5
0,24
1
0,04
-

3
0,20
1
0,06
1
0,03
1
0,05
2
0,07

2
0,13
1
0,03
-

6
0,25
3
0,09
10
0,45
1
0,03

1
0,05
1
0,05
3
0,13
-

1
0,05
1
0,06
1
0,04
2
0,09
-

83
4,46
1
0,06
26
1,99
1
0,06
4
0,17
23
1,03
26
1,19
18
0,63

2
0,09
-

1
0,06
1
0,04
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians
16

Klenovnik
%
Ljubeica
%
Mali Bukovec
%
Martijanec
%
Maruevec
%
Petrijanec
%
Srainec
%
Sveti ur
%
Sveti Ilija
%
Trnovec Bartoloveki
%
Veliki Bukovec
%
Vidovec
%
Vinica
%
Visoko
%

17

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

18

19

20

21

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs
22

23

idovi
Jews
24

Ostali
Other

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion

25

26

27

28

29

30

3
0,15
5
0,27
2
0,09
4
0,10
5
0,08
11
0,23
8
0,17
6
0,16
1
0,03
6
0,09
6
0,11
15
0,44
1
0,07

1
0,05
2
0,09
2
0,05
10
0,16
2
0,04
7
0,14
3
0,08
6
0,17
15
0,22
1
0,07
2
0,04
5
0,15
-

2
0,06
-

1
0,02
1
0,02
-

1
0,05
1
0,05
1
0,03
4
0,06
1
0,02
1
0,01
1
0,02
1
0,07

1
0,02
1
0,01
1
0,03
-

1
0,02
2
0,04
1
0,01
1
0,02
-

1
0,02
-

1
0,05
2
0,11
1
0,03
3
0,05
5
0,10
2
0,04
3
0,08
2
0,06
2
0,03
2
0,14
1
0,07

1
0,05
7
0,38
2
0,09
2
0,05
8
0,13
1
0,02
18
0,37
3
0,08
4
0,11
6
0,09
24
1,67
3
0,06
5
0,15
-

21

11

85

2 196

15

22

79

10

46

270

123

0,02

0,01

0,07

1,90

0,01

0,00

0,02

0,00

0,00

0,07

0,01

0,04

0,00

0,23

0,11

Gradovi/ Towns
urevac
%
Koprivnica
%
Krievci
%

1
0,01
6
0,02
7
0,03

3
0,01
3
0,01

2
0,02
34
0,11
22
0,10

30
0,36
520
1,69
441
2,09

1
0,00
10
0,05

1
0,00
-

1
0,01
17
0,06
1
0,00

2
0,01
-

5
0,02
-

4
0,05
39
0,13
7
0,03

5
0,02
1
0,00

10
0,03
13
0,06

2
0,01
-

14
0,17
103
0,33
50
0,24

11
0,13
30
0,10
24
0,11

Opine/ Municipalities
Drnje
%
elekovec
%
Ferdinandovac
%
Gola
%
Gornja Rijeka
%
Hlebine
%
Kalinovac
%
Kalnik
%
Klotar Podravski
%
Koprivniki Bregi
%
Koprivniki Ivanec
%
Legrad
%
Molve
%
Novigrad Podravski
%

6
0,21

1
0,05
1
0,04
1
0,05
1
0,04
1
0,03

2
0,13
1
0,04
2
0,11
2
0,06
1
0,04
1
0,05
1
0,04
1
0,03

10
0,54
4
0,26
1
0,06
4
0,16
2
0,11
3
0,23
1
0,06
1
0,07
5
0,15
32
1,34
2
0,09
10
0,45
2
0,09
103
3,59

1
0,06
2
0,09
-

1
0,03
1
0,04
-

1
0,06
2
0,08
3
0,09
1
0,04
4
0,19
2
0,09
2
0,07

1
0,05
1
0,04
1
0,03

1
0,03
1
0,04
-

2
0,11
1
0,06
1
0,07
4
0,12
7
0,29
2
0,09
4
0,18
12
0,42

1
0,05
1
0,07
1
0,06
3
0,12
1
0,08
2
0,15
1
0,03
3
0,13
1
0,05
1
0,04
12
0,42

Koprivniko-krievaka upanija
County of Koprivnica-Krievci
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

31

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Ukupno
Total

Hrvati
Croats

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
6

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians
7

10

11

12

Romi
Roma

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians

13

14

15

Novo Virje
%
Peteranec
%
Podravske Sesvete
%
Rasinja
%
Sokolovac
%
Sveti Ivan abno
%
Sveti Petar Orehovec
%
Virje
%

1 216
100,00
2 704
100,00
1 630
100,00
3 267
100,00
3 417
100,00
5 222
100,00
4 583
100,00
4 587
100,00

1 214
99,84
2 503
92,57
1 623
99,57
2 600
79,58
2 917
85,37
5 151
98,64
4 572
99,76
4 509
98,30

3
0,11
7
0,20
2
0,04
18
0,39

1
0,02

1
0,06
2
0,06
9
0,20

2
0,06
1
0,03
2
0,04
-

3
0,06
1
0,02
1
0,02

1
0,08
1
0,06
4
0,12
1
0,02
2
0,04

1
0,04
1
0,06
2
0,06
-

1
0,02
-

191
7,06
79
2,42
15
0,33

1
0,03
-

1
0,03
1
0,02
1
0,02
-

Bjelovarsko-bilogorska upanija
County of Bjelovar-Bilogora
%

119 764

101 582

743

121

12

63

6 287

881

80

93

12

391

11

12

100,00

84,82

0,62

0,00

0,10

0,01

0,05

5,25

0,74

0,07

0,08

0,01

0,33

0,01

0,01

Gradovi/ Towns
Bjelovar
%
azma
%
Daruvar
%
Garenica
%
Grubino Polje
%

40 276
100,00
8 077
100,00
11 633
100,00
10 472
100,00
6 478
100,00

36 753
91,25
7 907
97,90
7 129
61,28
8 872
84,72
4 383
67,66

236
0,59
12
0,15
50
0,43
36
0,34
35
0,54

3
0,01
-

32
0,08
14
0,17
25
0,21
21
0,20
6
0,09

3
0,01
4
0,05
1
0,01
2
0,02
-

31
0,08
13
0,11
5
0,05
3
0,05

148
0,37
5
0,06
2 485
21,36
147
1,40
1 109
17,12

91
0,23
3
0,04
114
0,98
70
0,67
168
2,59

32
0,08
1
0,01
12
0,10
11
0,11
9
0,14

16
0,04
1
0,01
27
0,23
12
0,11
6
0,09

6
0,01
3
0,03
-

293
0,73
1
0,01
6
0,05
4
0,04
45
0,69

1
0,00
1
0,01
1
0,01
2
0,02
1
0,02

2
0,00
4
0,03
1
0,02

Opine/ Municipalities
Berek
%
Deanovac
%
ulovac
%
Hercegovac
%
Ivanska
%
Kapela
%
Konanica
%
Nova Raa
%
Rovie
%
Severin
%
Sira
%
androvac
%
tefanje
%
Velika Pisanica
%
Velika Trnovitica
%
Veliki Grevac
%
Veliko Trojstvo
%
Zrinski Topolovac
%

1 443
100,00
2 715
100,00
3 245
100,00
2 383
100,00
2 911
100,00
2 984
100,00
2 360
100,00
3 433
100,00
4 822
100,00
877
100,00
2 218
100,00
1 776
100,00
2 030
100,00
1 781
100,00
1 370
100,00
2 849
100,00
2 741
100,00
890
100,00

1 323
91,68
1 598
58,86
2 720
83,82
2 126
89,22
2 673
91,82
2 868
96,11
983
41,65
3 150
91,76
4 711
97,70
763
87,00
1 624
73,22
1 547
87,11
1 875
92,36
1 286
72,21
1 299
94,82
2 422
85,01
2 681
97,81
889
99,89

2
0,06
5
0,21
6
0,21
1
0,03
138
4,02
4
0,08
6
0,68
50
2,82
146
8,20
16
0,56
-

1
0,07
2
0,07
4
0,12
4
0,14
1
0,03
2
0,04
3
0,15
2
0,07
4
0,15
-

1
0,05
1
0,06
-

1
0,03
1
0,03
2
0,06
1
0,11
1
0,06
3
0,15
1
0,06
1
0,07
-

1
0,07
627
23,09
34
1,05
196
8,22
4
0,14
3
0,10
1 110
47,03
8
0,23
4
0,08
4
0,46
251
11,32
6
0,34
7
0,51
135
4,74
3
0,11
-

2
0,14
111
4,09
15
0,46
22
0,92
3
0,10
2
0,07
43
1,82
57
1,66
2
0,04
5
0,57
3
0,14
16
0,90
1
0,05
82
4,60
4
0,29
64
2,25
3
0,11
-

5
0,15
1
0,04
4
0,17
1
0,11
1
0,05
1
0,06
1
0,04
1
0,04
-

1
0,07
7
0,26
1
0,03
1
0,03
2
0,08
1
0,02
1
0,11
4
0,18
1
0,05
6
0,34
4
0,14
2
0,07
-

1
0,03
1
0,03
1
0,04
-

13
0,90
8
0,25
7
0,24
2
0,07
1
0,03
1
0,02
1
0,06
6
0,21
3
0,11
-

2
0,06
1
0,06
1
0,06
1
0,04
-

1
0,03
1
0,04
1
0,06
2
0,07
-

32

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians
16

Novo Virje
%
Peteranec
%
Podravske Sesvete
%
Rasinja
%
Sokolovac
%
Sveti Ivan abno
%
Sveti Petar Orehovec
%
Virje
%

17

18

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

19

20

21

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs
22

23

idovi
Jews
24

Ostali
Other

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion

25

26

27

28

29

30

1
0,03
-

1
0,04
4
0,12
4
0,12
1
0,02
6
0,13

2
0,07
2
0,12
533
16,31
440
12,88
29
0,56
4
0,09
15
0,33

1
0,03
-

1
0,03
-

2
0,06
6
0,11
1
0,02
5
0,11

1
0,03
-

1
0,06
1
0,03
11
0,32
7
0,13
1
0,02
-

34
1,04
28
0,82
4
0,08
1
0,02
3
0,07

1
0,08
3
0,11
1
0,06
6
0,18
1
0,03
15
0,29
1
0,02
3
0,07

10

34

102

7 552

73

12

10

90

10

264

18

1 003

292

0,01

0,03

0,09

6,31

0,06

0,00

0,01

0,00

0,01

0,08

0,01

0,22

0,02

0,84

0,24

Gradovi/ Towns
Bjelovar
%
azma
%
Daruvar
%
Garenica
%
Grubino Polje
%

2
0,00
1
0,01
4
0,03
1
0,02

7
0,02
2
0,02
7
0,06
2
0,02
7
0,11

51
0,13
1
0,01
15
0,13
7
0,07
10
0,15

1 877
4,66
75
0,93
1 429
12,28
1 062
10,14
576
8,89

4
0,01
1
0,01
34
0,29
1
0,01
5
0,08

1
0,00
1
0,01
-

1
0,00
1
0,01
3
0,03
4
0,04
1
0,02

2
0,00
4
0,03
2
0,02
1
0,02

26
0,06
4
0,05
18
0,15
6
0,06
5
0,08

2
0,00
3
0,03
-

86
0,21
5
0,06
24
0,21
53
0,51
16
0,25

13
0,03
2
0,02
3
0,05

322
0,80
33
0,41
218
1,87
134
1,28
83
1,28

235
0,58
5
0,06
2
0,02
18
0,17
4
0,06

Opine/ Municipalities
Berek
%
Deanovac
%
ulovac
%
Hercegovac
%
Ivanska
%
Kapela
%
Konanica
%
Nova Raa
%
Rovie
%
Severin
%
Sira
%
androvac
%
tefanje
%
Velika Pisanica
%
Velika Trnovitica
%
Veliki Grevac
%
Veliko Trojstvo
%
Zrinski Topolovac
%

1
0,03
1
0,04
-

3
0,11
1
0,03
2
0,08
2
0,09
1
0,04
-

1
0,07
1
0,03
2
0,08
2
0,07
1
0,04
2
0,06
3
0,06
2
0,23
1
0,05
3
0,11
-

72
4,99
318
11,71
427
13,16
17
0,71
187
6,42
85
2,85
180
7,63
45
1,31
73
1,51
72
8,21
300
13,53
152
8,56
126
6,21
231
12,97
52
3,80
168
5,90
28
1,02
-

1
0,07
7
0,26
6
0,18
4
0,17
3
0,13
6
0,27
1
0,06
-

2
0,07
-

1
0,04
-

1
0,04
-

2
0,07
1
0,03
1
0,04
2
0,07
2
0,08
7
0,20
2
0,04
1
0,05
5
0,28
3
0,11
4
0,15
1
0,11

5
0,21
-

7
0,49
17
0,63
3
0,09
3
0,13
1
0,03
3
0,10
4
0,17
12
0,35
2
0,04
11
0,50
2
0,11
11
0,62
4
0,15
-

20
1,39
18
0,66
12
0,37
6
0,25
18
0,62
9
0,30
17
0,72
6
0,17
14
0,29
19
2,17
14
0,63
5
0,28
20
0,99
3
0,17
7
0,51
21
0,74
4
0,15
-

1
0,07
5
0,18
5
0,15
5
0,17
1
0,03
2
0,06
3
0,06
3
0,34
3
0,11
-

Bjelovarsko-bilogorska upanija
County of Bjelovar-Bilogora
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

33

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia

Primorsko-goranska upanija
County of Primorje-Gorski kotar
%
Gradovi/ Towns
Bakar
%
Cres
%
Crikvenica
%
abar
%
Delnice
%
Kastav
%
Kraljevica
%
Krk
%
Mali Loinj
%
Novi Vinodolski
%
Opatija
%
Rab
%
Rijeka
%
Vrbovsko
%
Opine/ Municipalities
Baka
%
Brod Moravice
%
avle
%
Dobrinj
%
Fuine
%
Jelenje
%
Klana
%
Kostrena
%
Lokve
%
Lopar
%
Lovran
%
Malinska-Dubanica
%
Matulji
%
Moenika Draga
%
Mrkopalj
%
Omialj
%
Punat
%
Ravna Gora
%
Skrad
%

34

Ukupno
Total

Hrvati
Croats

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
3

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians
7

10

11

12

Romi
Roma
13

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians
14

15

296 195

255 730

2 410

36

4 877

24

642

198

471

508

237

74

1 072

31

135

100,00

86,34

0,81

0,01

1,65

0,01

0,22

0,07

0,16

0,17

0,08

0,02

0,36

0,01

0,05

8 279
100,00
2 879
100,00
11 122
100,00
3 770
100,00
5 952
100,00
10 440
100,00
4 618
100,00
6 281
100,00
8 116
100,00
5 113
100,00
11 659
100,00
8 065
100,00
128 624
100,00
5 076
100,00

7 477
90,31
2 503
86,94
9 990
89,82
3 566
94,59
5 556
93,35
9 068
86,86
4 167
90,23
5 738
91,35
6 958
85,73
4 654
91,02
10 265
88,04
7 697
95,44
106 136
82,52
3 053
60,15

52
0,63
26
0,90
225
2,02
8
0,21
31
0,52
104
1,00
20
0,43
90
1,43
154
1,90
67
1,31
79
0,68
77
0,95
883
0,69
19
0,37

1
0,01
1
0,01
2
0,04
1
0,02
2
0,02
2
0,04
5
0,04
1
0,01
11
0,01
-

162
1,96
40
1,39
143
1,29
15
0,40
39
0,66
216
2,07
69
1,49
96
1,53
151
1,86
42
0,82
71
0,61
48
0,60
2 650
2,06
15
0,30

1
0,03
1
0,02
1
0,01
1
0,01
17
0,01
-

18
0,22
5
0,17
17
0,15
3
0,05
22
0,21
6
0,13
9
0,14
12
0,15
9
0,18
16
0,14
9
0,11
410
0,32
4
0,08

9
0,11
9
0,08
1
0,02
10
0,10
2
0,04
1
0,02
7
0,09
5
0,10
4
0,03
2
0,02
108
0,08
1
0,02

15
0,18
4
0,14
27
0,24
2
0,05
20
0,19
5
0,11
14
0,22
28
0,34
6
0,12
36
0,31
6
0,07
214
0,17
2
0,04

10
0,12
20
0,18
1
0,03
2
0,03
21
0,20
3
0,06
5
0,08
9
0,11
8
0,16
33
0,28
10
0,12
289
0,22
2
0,04

6
0,07
9
0,31
24
0,22
1
0,03
1
0,02
5
0,05
3
0,06
16
0,25
15
0,18
9
0,18
15
0,13
18
0,22
45
0,03
1
0,02

3
0,04
1
0,03
4
0,04
4
0,04
3
0,06
2
0,03
1
0,01
2
0,02
1
0,01
37
0,03
-

22
0,27
65
0,58
3
0,08
1
0,02
10
0,10
13
0,16
31
0,61
14
0,12
867
0,67
1
0,02

1
0,01
20
0,02
-

6
0,07
2
0,07
8
0,07
2
0,02
1
0,02
1
0,01
1
0,02
14
0,12
1
0,01
62
0,05
-

1 674
100,00
866
100,00
7 220
100,00
2 078
100,00
1 592
100,00
5 344
100,00
1 975
100,00
4 180
100,00
1 049
100,00
1 263
100,00
4 101
100,00
3 134
100,00
11 246
100,00
1 535
100,00
1 214
100,00
2 983
100,00
1 973
100,00
2 430
100,00
1 062
100,00

1 548
92,47
834
96,30
6 321
87,55
1 882
90,57
1 486
93,34
4 998
93,53
1 862
94,28
3 855
92,22
984
93,80
1 201
95,09
3 525
85,95
2 898
92,47
10 219
90,87
1 392
90,68
1 198
98,68
2 579
86,46
1 772
89,81
2 369
97,49
1 039
97,83

38
2,27
111
1,54
10
0,48
43
0,8
11
0,56
34
0,81
21
1,66
37
0,90
40
1,28
59
0,52
14
0,91
51
1,71
18
0,91
14
0,58
-

2
0,12
2
0,05
2
0,13
3
0,15
-

10
0,60
191
2,65
92
4,43
15
0,94
33
0,62
10
0,51
33
0,79
7
0,67
4
0,32
41
1,00
52
1,66
67
0,60
6
0,39
116
3,89
39
1,98
10
0,41
1
0,09

1
0,01
1
0,07
1
0,09

1
0,06
14
0,19
3
0,14
5
0,31
3
0,06
4
0,20
7
0,17
1
0,08
8
0,20
2
0,06
16
0,14
3
0,20
11
0,37
-

1
0,06
6
0,08
4
0,19
1
0,06
1
0,02
3
0,07
1
0,03
9
0,08
3
0,10
1
0,05
-

4
0,24
7
0,10
3
0,14
1
0,06
15
0,28
5
0,12
1
0,08
13
0,32
3
0,10
4
0,04
9
0,30
6
0,30
1
0,04
-

3
0,18
11
0,15
2
0,10
1
0,06
4
0,07
3
0,15
1
0,02
6
0,15
8
0,26
13
0,12
6
0,39
2
0,07
8
0,41
1
0,04
-

2
0,12
5
0,58
3
0,04
13
0,63
1
0,05
2
0,05
1
0,10
1
0,08
6
0,15
3
0,10
8
0,07
6
0,39
1
0,08
4
0,13
1
0,05
-

3
0,04
1
0,05
1
0,02
1
0,02
1
0,02
1
0,01
1
0,07
1
0,03
-

3
0,15
2
0,16
3
0,07
2
0,02
4
0,13
10
0,51
-

2
0,10
1
0,02
2
0,13
-

2
0,23
2
0,03
1
0,05
2
0,05
4
0,38
7
0,17
16
0,14
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians
16

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

19

20

21

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs

18

54

126

2 300

14 888

3 429

88

122

20

1 398

784

1 869

84

3 901

684

0,02

0,04

0,78

5,03

1,16

0,03

0,04

0,00

0,01

0,47

0,26

0,63

0,03

1,32

0,23

Gradovi/ Towns
Bakar
%
Cres
%
Crikvenica
%
abar
%
Delnice
%
Kastav
%
Kraljevica
%
Krk
%
Mali Loinj
%
Novi Vinodolski
%
Opatija
%
Rab
%
Rijeka
%
Vrbovsko
%

4
0,14
1
0,01
2
0,03
2
0,02
4
0,09
2
0,02
1
0,02
2
0,02
24
0,02
-

4
0,05
10
0,09
1
0,03
2
0,02
2
0,04
7
0,11
9
0,11
1
0,02
11
0,09
1
0,01
50
0,04
5
0,10

27
0,33
15
0,52
48
0,43
85
2,25
57
0,96
69
0,66
29
0,63
24
0,38
44
0,54
19
0,37
151
1,30
37
0,46
1 090
0,85
34
0,67

241
2,91
81
2,81
272
2,45
42
1,11
182
3,06
482
4,62
159
3,44
134
2,13
394
4,85
167
3,27
312
2,68
71
0,88
8 446
6,57
1 788
35,22

20
0,24
94
3,27
14
0,13
99
0,95
16
0,35
21
0,33
152
1,87
1
0,02
169
1,45
13
0,16
2 445
1,90
1
0,02

6
0,07
4
0,04
1
0,02
2
0,04
2
0,03
1
0,02
2
0,02
42
0,03
-

6
0,07
4
0,04
1
0,02
4
0,04
1
0,02
3
0,06
5
0,04
2
0,02
60
0,05
-

3
0,00
-

3
0,03
1
0,01
1
0,02
3
0,03
12
0,01
-

40
0,48
13
0,45
67
0,60
5
0,13
19
0,32
37
0,35
9
0,19
13
0,21
33
0,41
14
0,27
46
0,39
17
0,21
784
0,61
3
0,06

10
0,12
2
0,07
3
0,03
1
0,02
18
0,17
2
0,04
4
0,06
3
0,04
3
0,06
66
0,57
4
0,05
466
0,36
-

62
0,75
20
0,69
45
0,40
4
0,11
29
0,49
74
0,71
27
0,58
22
0,35
23
0,28
16
0,14
12
0,15
940
0,73
39
0,77

1
0,01
2
0,07
3
0,03
2
0,02
2
0,04
3
0,05
1
0,01
1
0,02
5
0,04
45
0,03
-

71
0,86
31
1,08
96
0,86
34
0,90
23
0,39
163
1,56
49
1,06
41
0,65
85
1,05
33
0,65
152
1,30
30
0,37
2 258
1,76
101
1,99

11
0,13
27
0,94
19
0,17
2
0,05
2
0,03
3
0,03
36
0,78
36
0,57
19
0,23
35
0,68
163
1,40
8
0,10
210
0,16
7
0,14

Opine/ Municipalities
Baka
%
Brod Moravice
%
avle
%
Dobrinj
%
Fuine
%
Jelenje
%
Klana
%
Kostrena
%
Lokve
%
Lopar
%
Lovran
%
Malinska-Dubanica
%
Matulji
%
Moenika Draga
%
Mrkopalj
%
Omialj
%
Punat
%
Ravna Gora
%
Skrad
%

2
0,12
3
0,04
5
0,04
-

4
0,24
2
0,03
1
0,05
1
0,02
1
0,02
5
0,16
3
0,03
4
0,20
-

7
0,42
5
0,58
21
0,29
7
0,34
3
0,19
16
0,30
28
1,42
17
0,41
6
0,57
16
1,27
61
1,49
9
0,29
248
2,21
17
1,11
2
0,16
12
0,40
10
0,51
3
0,28

19
1,14
12
1,39
276
3,82
27
1,30
46
2,89
56
1,05
25
1,27
78
1,87
17
1,62
9
0,71
127
3,10
61
1,95
220
1,96
12
0,78
7
0,58
106
3,55
48
2,43
22
0,91
12
1,13

5
0,30
1
0,12
30
0,42
5
0,24
2
0,13
15
0,28
7
0,35
32
0,77
2
0,19
68
1,66
11
0,35
96
0,85
22
1,43
1
0,08
7
0,23
5
0,25
1
0,04
-

7
0,10
1
0,05
3
0,07
4
0,13
2
0,02
8
0,41
-

1
0,06
6
0,08
2
0,04
1
0,05
2
0,05
5
0,12
2
0,06
7
0,06
6
0,20
-

17
1,02
62
0,86
3
0,14
10
0,63
18
0,34
2
0,10
13
0,31
3
0,24
13
0,32
5
0,16
32
0,28
7
0,46
1
0,08
10
0,34
11
0,56
3
0,12
-

4
0,06
1
0,05
7
0,13
6
0,14
56
1,37
58
0,52
30
1,95
3
0,10
-

2
0,23
56
0,78
9
0,43
12
0,75
67
1,25
5
0,25
51
1,22
13
1,24
2
0,16
30
0,73
11
0,35
26
0,23
1
0,08
7
0,23
13
0,66
5
0,21
-

2
0,03
1
0,02
1
0,02
3
0,07
1
0,03
3
0,03
1
0,09

8
0,48
3
0,35
77
1,07
12
0,58
7
0,44
35
0,65
9
0,46
32
0,77
11
1,05
76
1,85
16
0,51
114
1,01
12
0,78
2
0,16
49
1,64
13
0,66
3
0,12
5
0,47

2
0,12
2
0,23
5
0,07
1
0,05
3
0,19
29
0,54
2
0,10
5
0,12
4
0,38
2
0,16
7
0,17
2
0,06
17
0,15
2
0,13
1
0,08
3
0,10
3
0,15
1
0,04
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

23

24

Ostali
Other

17

Primorsko-goranska upanija
County of Primorje-Gorski kotar
%

22

idovi
Jews

25

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion
26

27

28

29

30

35

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Ukupno
Total

Hrvati
Croats

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
3

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians

Romi
Roma

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians

10

11

12

13

14

15

Vinodolska opina
%
Vikovo
%
Vrbnik
%

3 577
100,00
14 445
100,00
1 260
100,00

3 341
93,40
12 390
85,77
1 209
95,95

17
0,48
57
0,39
-

1
0,01
-

27
0,75
341
2,36
25
1,98

4
0,11
20
0,14
-

9
0,06
-

7
0,20
12
0,08
1
0,08

2
0,06
24
0,17
-

10
0,28
2
0,16

1
0,03
5
0,03
-

21
0,15
-

5
0,03
-

3
0,02
-

Liko-senjska upanija
County of Lika-Senj
%

50 927

42 857

171

168

16

13

22

36

29

21

12

100,00

84,15

0,34

0,01

0,33

0,00

0,03

0,03

0,04

0,07

0,06

0,01

0,04

0,02

0,01

Gradovi/ Towns
Gospi
%
Novalja
%
Otoac
%
Senj
%

12 745
100,00
3 663
100,00
9 778
100,00
7 182
100,00

11 860
93,06
3 523
96,18
8 916
91,18
6 971
97,06

54
0,42
41
1,12
13
0,13
27
0,38

2
0,05
1
0,01

49
0,38
24
0,66
14
0,14
24
0,33

2
0,02
-

1
0,01
6
0,06
6
0,08

6
0,05
1
0,03
2
0,02
2
0,03

4
0,03
4
0,11
5
0,05
4
0,06

8
0,06
2
0,05
3
0,03
6
0,08

2
0,02
7
0,19
1
0,01
10
0,14

1
0,03
-

16
0,13
5
0,05
-

9
0,07
-

1
0,01
2
0,05
-

Opine/ Municipalities
Brinje
%
Donji Lapac
%
Karlobag
%
Lovinac
%
Perui
%
Plitvika Jezera
%
Udbina
%
Vrhovine
%

3 256
100,00
2 113
100,00
917
100,00
1 007
100,00
2 638
100,00
4 373
100,00
1 874
100,00
1 381
100,00

3 024
92,87
397
18,79
865
94,33
835
82,92
2 380
90,22
3 066
70,11
844
45,04
176
12,74

2
0,06
8
0,87
5
0,19
14
0,32
1
0,05
6
0,43

4
0,12
2
0,09
7
0,76
1
0,10
5
0,19
20
0,46
18
0,96
-

1
0,10
2
0,05
-

1
0,03
1
0,05
-

2
0,09
2
0,05
1
0,07

5
0,15
1
0,05
1
0,11
8
0,18
1
0,05
1
0,07

1
0,03
6
0,65
1
0,10
1
0,02
-

1
0,11
1
0,05
-

1
0,03
1
0,11
1
0,02
-

2
0,06
1
0,07

84 836

77 897

234

80

42

104

200

50

27

14

100,00

91,82

0,28

0,09

0,00

0,05

0,12

0,24

0,06

0,03

0,00

0,02

0,00

0,01

Gradovi/ Towns
Orahovica
%
Slatina
%
Virovitica
%

5 304
100,00
13 686
100,00
21 291
100,00

4 598
86,69
12 092
88,35
20 080
94,31

27
0,51
46
0,34
77
0,36

9
0,17
15
0,11
22
0,10

1
0,00

3
0,06
24
0,18
10
0,05

2
0,04
94
0,44

18
0,34
28
0,20
41
0,19

7
0,13
4
0,03
15
0,07

1
0,02
3
0,02
8
0,04

1
0,02
1
0,01
-

1
0,01
6
0,03

1
0,00

1
0,02
4
0,02

Opine/ Municipalities
Crnac
%
ainci
%
aavica
%
Gradina
%
Luka
%
Mikleu
%
Nova Bukovica
%
Pitomaa
%
Sopje
%

1 456
100,00
2 802
100,00
2 009
100,00
3 850
100,00
3 634
100,00
1 464
100,00
1 771
100,00
10 059
100,00
2 320
100,00

1 335
91,69
2 548
90,94
1 816
90,39
3 427
89,01
3 372
92,79
1 341
91,60
1 497
84,53
9 920
98,62
2 145
92,46

4
0,27
6
0,21
13
0,65
6
0,16
1
0,03
37
0,37
-

2
0,07
11
0,29
2
0,06
1
0,06
4
0,04
2
0,09

1
0,03
1
0,01
-

1
0,04
1
0,03
1
0,03
-

3
0,11
1
0,03
-

7
0,25
1
0,05
44
1,14
17
0,47
1
0,07
1
0,06
6
0,06
8
0,34

2
0,14
4
0,14
2
0,05
2
0,06
2
0,14
1
0,06
5
0,05
-

1
0,04
1
0,05
2
0,05
2
0,06
1
0,07
1
0,01
2
0,09

6
0,06
-

1
0,01
-

Virovitiko-podravska upanija
County of Virovitica-Podravina
%

36

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs

16

17

18

19

20

21

22

Vinodolska opina
%
Vikovo
%
Vrbnik
%

2
0,01
-

1
0,03
1
0,01
-

11
0,31
72
0,50
-

86
2,40
844
5,84
7
0,56

4
0,11
69
0,48
1
0,08

3
0,02
-

4
0,03
-

Liko-senjska upanija
County of Lika-Senj
%

47

6 949

0,00

0,01

0,09

13,65

0,01

0,01

1
0,03
-

1
0,01
1
0,03
1
0,01

5
0,04
14
0,38
7
0,07
14
0,19

609
4,78
22
0,6
709
7,25
66
0,92

1
0,03
1
0,01
-

5
0,55
1
0,10
1
0,02
-

194
5,96
1 704
80,64
9
0,98
162
16,09
224
8,49
1 184
27,08
958
51,12
1 108
80,23

13

41

48

0,02

0,05

Gradovi/ Towns
Orahovica
%
Slatina
%
Virovitica
%

1
0,02
3
0,02
1
0,00

Opine/ Municipalities
Crnac
%
ainci
%
aavica
%
Gradina
%
Luka
%
Mikleu
%
Nova Bukovica
%
Pitomaa
%
Sopje
%

5
0,34
-

Gradovi/ Towns
Gospi
%
Novalja
%
Otoac
%
Senj
%
Opine/ Municipalities
Brinje
%
Donji Lapac
%
Karlobag
%
Lovinac
%
Perui
%
Plitvika Jezera
%
Udbina
%
Vrhovine
%

Virovitiko-podravska upanija
County of Virovitica-Podravina
%

24

Ostali
Other

25

26

27

28

29

30

11
0,31
75
0,52
2
0,16

2
0,06
34
0,24
1
0,08

12
0,34
225
1,56
9
0,71

1
0,03
6
0,04
-

36
1,01
211
1,46
3
0,24

4
0,11
11
0,08
-

53

138

302

57

0,01

0,01

0,10

0,00

0,27

0,00

0,59

0,11

1
0,03
2
0,03

2
0,03

6
0,05
8
0,22
5
0,05
14
0,19

1
0,01
-

55
0,43
2
0,05
5
0,05
3
0,04

37
0,29
4
0,11
79
0,81
20
0,28

19
0,15
2
0,05
7
0,07
9
0,13

2
0,06
1
0,02
1
0,07

1
0,03
1
0,04
1
0,05
-

1
0,05
-

5
0,55
2
0,08
7
0,16
4
0,21
2
0,14

1
0,02
-

3
0,09
2
0,09
7
0,76
5
0,50
12
0,45
18
0,41
19
1,01
7
0,51

1
0,02
-

13
0,40
2
0,09
1
0,11
1
0,10
5
0,19
43
0,98
21
1,12
76
5,50

3
0,09
2
0,09
1
0,11
4
0,15
3
0,07
5
0,27
2
0,14

5 144

77

132

575

122

0,06

6,06

0,01

0,01

0,00

0,09

0,00

0,16

0,00

0,68

0,14

2
0,04
3
0,02
9
0,04

3
0,06
9
0,07
9
0,04

487
9,18
1 253
9,16
734
3,45

2
0,01
5
0,02

1
0,02
4
0,03
-

1
0,02
1
0,00

17
0,32
16
0,12
22
0,10

1
0,01
-

44
0,83
5
0,04
19
0,09

1
0,01
1
0,00

80
1,51
119
0,87
120
0,56

1
0,02
56
0,41
11
0,05

2
0,14
13
0,73
2
0,02
1
0,04

1
0,04
1
0,05
3
0,08
2
0,06
2
0,14
1
0,06
4
0,04
3
0,13

106
7,28
203
7,24
164
8,16
322
8,36
196
5,39
91
6,22
245
13,83
46
0,46
145
6,25

2
0,05
-

3
0,15
1
0,03
2
0,11
4
0,04
-

1
0,04
-

5
0,34
10
0,36
1
0,03
3
0,08
8
0,55
5
0,05
2
0,09

1
0,07
15
0,54
9
0,45
22
0,57
19
0,52
12
0,82
10
0,56
5
0,05
9
0,39

1
0,07
1
0,05
6
0,16
15
0,41
1
0,07
12
0,12
3
0,13

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

23

idovi
Jews

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion

37

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Ukupno
Total

Hrvati
Croats

6 683
100,00
4 221
100,00
2 382
100,00
1 904
100,00

5 688
85,11
4 180
99,03
2 147
90,13
1 711
89,86

6
0,09
4
0,17
7
0,37

7
0,10
1
0,02
4
0,17
-

78 034

70 529

196

100,00

90,38

0,25

Gradovi/ Towns
Kutjevo
%
Lipik
%
Pakrac
%
Pleternica
%
Poega
%

6 247
100,00
6 170
100,00
8 460
100,00
11 323
100,00
26 248
100,00

5 942
95,12
4 657
75,48
6 168
72,91
11 056
97,64
24 474
93,24

Opine/ Municipalities
Brestovac
%
aglin
%
Jaki
%
Kaptol
%
Velika
%

3 726
100,00
2 723
100,00
4 058
100,00
3 472
100,00
5 607
100,00

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians

10

11

2
0,03
-

4
0,06
-

20
0,30
7
0,17
1
0,05

4
0,06
2
0,05
-

4
0,06
1
0,02
-

48

14

649

164

55

0,00

0,06

0,00

0,02

0,83

0,21

11
0,18
10
0,16
33
0,39
22
0,19
100
0,38

1
0,02
-

10
0,16
6
0,07
2
0,02
20
0,08

3
0,05
-

1
0,02
1
0,01
9
0,03

73
1,17
181
2,93
267
3,16
6
0,05
40
0,15

3 387
90,90
2 336
85,79
3 798
93,59
3 376
97,24
5 335
95,15

1
0,03
11
0,32
8
0,14

1
0,03
-

8
0,29
1
0,02
1
0,02

1
0,03
1
0,02
1
0,03
-

158 575

150 632

315

453

10

100,00

94,99

0,20

0,29

Gradovi/ Towns
Nova Gradika
%
Slavonski Brod
%

14 229
100,00
59 141
100,00

13 203
92,79
55 410
93,69

65
0,46
154
0,26

Opine/ Municipalities
Bebrina
%
Brodski Stupnik
%
Bukovlje
%
Cernik
%
Davor
%
Donji Andrijevci
%
Dragali
%
Garin
%
Gornja Vrba
%
Gornji Bogievci
%
Gundinci
%

3 252
100,00
3 036
100,00
3 108
100,00
3 640
100,00
3 015
100,00
3 709
100,00
1 361
100,00
4 806
100,00
2 512
100,00
1 975
100,00
2 027
100,00

3 103
95,42
2 971
97,86
2 963
95,33
3 556
97,69
3 005
99,67
3 583
96,60
1 101
80,90
4 433
92,24
2 477
98,61
1 754
88,81
2 020
99,65

2
0,06
9
0,24
5
0,10
9
0,36
5
0,25
2
0,10

Suhopolje
%
pii Bukovica
%
Voin
%
Zdenci
%

Poeko-slavonska upanija
County of Poega-Slavonia
%

Brodsko-posavska upanija
County of Slavonski Brod-Posavina
%

38

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians
12

Romi
Roma

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians

13

14

15

1
0,01
-

1
0,01
-

1
0,04
-

43

13

0,07

0,06

0,01

0,02

0,01

0,01

8
0,13
69
1,12
45
0,53
1
0,01
28
0,11

7
0,11
4
0,05
6
0,05
25
0,10

3
0,05
6
0,10
11
0,13
4
0,04
12
0,05

1
0,02
1
0,01
2
0,02
3
0,01

3
0,05
9
0,03

2
0,03
1
0,01
-

4
0,05
2
0,01

3
0,08
11
0,27
64
1,84
4
0,07

1
0,03
7
0,26
3
0,07
1
0,03
1
0,02

1
0,03
10
0,37
2
0,05
-

3
0,08
1
0,04
1
0,02
1
0,03
1
0,02

2
0,04

1
0,04
-

1
0,02

1
0,04
-

41

77

64

65

67

28

1 178

15

0,01

0,03

0,05

0,04

0,04

0,04

0,02

0,74

0,01

0,01

8
0,06
353
0,60

6
0,01

8
0,06
29
0,05

13
0,09
29
0,05

8
0,06
39
0,07

6
0,04
41
0,07

9
0,06
37
0,06

1
0,01
11
0,02

13
0,09
1 142
1,93

2
0,01
7
0,01

2
0,01
-

5
0,15
1
0,03
10
0,32
1
0,03
2
0,05
5
0,37
11
0,23
3
0,15
2
0,10

1
0,03
1
0,03
-

1
0,03
-

2
0,07
1
0,07
6
0,30
-

1
0,03
1
0,03
1
0,03
2
0,04
-

3
0,10
1
0,03
2
0,05
1
0,02
1
0,04
-

1
0,03
1
0,03
1
0,03
2
0,05
5
0,10
-

3
0,09
2
0,06
1
0,03
2
0,05
-

4
0,11
10
0,40
1
0,05
-

1
0,03
1
0,03
1
0,02
1
0,05
-

3
0,09
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

19

20

21

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs

17

18

3
0,04
-

1
0,01
1
0,02
7
0,37

8
0,12
2
0,05
-

763
11,42
20
0,47
211
8,86
158
8,30

1
0,05

8
0,12
1
0,02
3
0,16

95

35

4 680

592

15

0,01

0,12

0,04

6,00

0,76

0,02

Gradovi/ Towns
Kutjevo
%
Lipik
%
Pakrac
%
Pleternica
%
Poega
%

8
0,03

5
0,08
53
0,86
4
0,05
4
0,04
9
0,03

1
0,02
7
0,08
4
0,04
17
0,06

167
2,67
860
13,94
1 340
15,84
161
1,42
1 222
4,66

1
0,02
176
2,85
403
4,76
9
0,03

7
0,11
5
0,06
3
0,01

Opine/ Municipalities
Brestovac
%
aglin
%
Jaki
%
Kaptol
%
Velika
%

1
0,03
-

2
0,07
18
0,44
-

1
0,02
1
0,03
4
0,07

277
7,43
261
9,59
164
4,04
8
0,23
220
3,92

3
0,08
-

18

26

59

4 124

41

0,01

0,02

0,04

2,60

Gradovi/ Towns
Nova Gradika
%
Slavonski Brod
%

4
0,03
8
0,01

4
0,03
17
0,03

6
0,04
32
0,05

Opine/ Municipalities
Bebrina
%
Brodski Stupnik
%
Bukovlje
%
Cernik
%
Davor
%
Donji Andrijevci
%
Dragali
%
Garin
%
Gornja Vrba
%
Gornji Bogievci
%
Gundinci
%

5
0,13
-

1
0,03
1
0,03
1
0,03
1
0,05
-

2
0,06
1
0,03
1
0,03
1
0,02
3
0,15
-

Poeko-slavonska upanija
County of Poega-Slavonia
%

Brodsko-posavska upanija
County of Slavonski Brod-Posavina
%

27

28

29

30

29
0,43
1
0,02
-

1
0,01
-

123
1,84
2
0,05
14
0,59
15
0,79

10
0,15
3
0,07
1
0,04
1
0,05

61

26

225

444

110

0,00

0,08

0,03

0,29

0,01

0,57

0,14

2
0,03
4
0,06
13
0,15
7
0,06
21
0,08

1
0,02
1
0,01
19
0,07

15
0,24
28
0,45
28
0,33
11
0,10
44
0,17

1
0,02
2
0,02
2
0,01

5
0,08
78
1,26
95
1,12
23
0,20
146
0,56

4
0,06
21
0,34
23
0,27
12
0,11
26
0,10

1
0,04
-

1
0,03
7
0,26
1
0,02
1
0,03
4
0,07

2
0,05
3
0,05

28
0,75
31
1,14
39
0,96
1
0,03
-

16
0,43
51
1,87
16
0,39
3
0,09
11
0,20

1
0,03
6
0,22
2
0,05
3
0,09
12
0,21

18

230

126

198

588

178

0,03

0,01

0,15

0,00

0,08

0,00

0,12

0,00

0,37

0,11

662
4,65
1 156
1,95

22
0,15
2
0,00

18
0,03

8
0,06
98
0,17

3
0,01

19
0,13
73
0,12

4
0,03
2
0,00

17
0,12
86
0,15

3
0,01

132
0,93
270
0,46

13
0,09
115
0,19

34
1,05
45
1,48
110
3,54
58
1,59
4
0,13
86
2,32
243
17,85
306
6,37
10
0,40
177
8,96
1
0,05

1
0,03
2
0,10
-

83
2,55
2
0,07
1
0,03
4
0,11
1
0,07
3
0,06
-

2
0,07
1
0,03
2
0,05
1
0,03
2
0,04
-

1
0,03
10
0,32
1
0,03
5
0,13
4
0,16
11
0,56
-

1
0,03
-

11
0,34
10
0,33
3
0,10
13
0,36
1
0,03
1
0,03
10
0,73
34
0,71
1
0,04
10
0,51
1
0,05

3
0,09
2
0,06
3
0,08
1
0,03
1
0,03
2
0,04
1
0,05
1
0,05

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

23

24

Ostali
Other

16

Suhopolje
%
pii Bukovica
%
Voin
%
Zdenci
%

22

idovi
Jews

25

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion
26

39

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Ukupno
Total

Hrvati
Croats

2 319
100,00
4 227
100,00
3 447
100,00
2 508
100,00
5 824
100,00
2 553
100,00
4 753
100,00
6 895
100,00
2 476
100,00
2 169
100,00
1 363
100,00
5 186
100,00
3 308
100,00
2 215
100,00
3 521
100,00

2 303
99,31
4 165
98,53
2 655
77,02
2 491
99,32
5 612
96,36
2 523
98,82
4 678
98,42
6 796
98,56
2 470
99,76
2 150
99,12
1 134
83,20
5 100
98,34
3 290
99,46
2 202
99,41
3 484
98,95

20
0,47
7
0,20
16
0,27
1
0,02
3
0,14
5
0,15
12
0,34

170 017

157 389

100,00

Gradovi/ Towns
Benkovac
%
Biograd na Moru
%
Nin
%
Obrovac
%
Pag
%
Zadar
%
Opine/ Municipalities
Bibinje
%
Galovac
%
Graac
%
Jasenice
%
Kali
%
Kolan
%
Kukljica
%
Liane Ostrovike
%
Novigrad
%
Pakotane
%
Paman
%

Klakar
%
Nova Kapela
%
Okuani
%
Oprisavci
%
Oriovac
%
Podcrkavlje
%
Reetari
%
Sibinj
%
Sikirevci
%
Slavonski amac
%
Stara Gradika
%
Staro Petrovo Selo
%
Velika Kopanica
%
Vrbje
%
Vrpolje
%

Zadarska upanija
County of Zadar
%

40

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
4

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians

Romi
Roma

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians

10

11

12

13

14

15

2
0,09
2
0,05
6
0,17
2
0,08
9
0,15
7
0,27
5
0,11
10
0,15
1
0,05
4
0,29
1
0,02
2
0,09
1
0,03

1
0,02
1
0,01
-

1
0,02
1
0,02
1
0,01
-

2
0,05
2
0,06
10
0,17
2
0,04
2
0,03
8
0,15
-

1
0,02
2
0,06
1
0,02
1
0,04
1
0,02
1
0,01
1
0,04
1
0,05
1
0,02
1
0,05
1
0,03

4
0,12
1
0,04
1
0,04
1
0,02
2
0,04
1
0,03
-

1
0,04
3
0,05
1
0,02
2
0,03
3
0,06
1
0,03
-

1
0,02
2
0,06
1
0,02
2
0,03
2
0,04
-

5
0,15
2
0,15
1
0,02
-

1
0,02
1
0,07
-

1
0,04
1
0,01
1
0,04
1
0,03

908

15

539

10

100

54

96

127

176

37

12

29

92,57

0,53

0,01

0,32

0,01

0,06

0,03

0,06

0,07

0,10

0,02

0,01

0,00

0,02

11 026
100,00
5 569
100,00
2 744
100,00
4 323
100,00
3 846
100,00
75 062
100,00

9 359
84,88
5 308
95,31
2 626
95,70
2 841
65,72
3 630
94,38
70 674
94,15

17
0,15
47
0,84
9
0,33
35
0,81
52
1,35
535
0,71

1
0,02
4
0,01

8
0,07
19
0,34
27
0,98
10
0,23
60
1,56
247
0,33

1
0,02
2
0,05
1
0,03
5
0,01

2
0,02
1
0,02
3
0,07
1
0,03
81
0,11

1
0,01
4
0,07
4
0,09
1
0,03
22
0,03

5
0,09
6
0,14
8
0,21
52
0,07

3
0,05
3
0,07
5
0,13
83
0,11

10
0,09
4
0,07
3
0,11
10
0,23
3
0,08
55
0,07

1
0,01
6
0,11
1
0,02
1
0,03
17
0,02

4
0,01

3
0,00

2
0,07
1
0,02
19
0,03

3 985
100,00
1 234
100,00
4 690
100,00
1 398
100,00
1 638
100,00
791
100,00
714
100,00
698
100,00
2 375
100,00
4 123
100,00
2 082
100,00

3 918
98,32
1 227
99,43
2 528
53,90
1 341
95,92
1 628
99,39
775
97,98
686
96,08
609
87,25
2 350
98,95
4 013
97,33
2 044
98,17

17
0,43
13
0,28
7
0,98
6
0,25
30
0,73
-

1
0,03
1
0,07
2
0,05
1
0,05

6
0,15
2
0,16
2
0,04
4
0,29
1
0,06
3
0,38
3
0,42
3
0,07
7
0,34

1
0,03
1
0,02
1
0,05

5
0,13
1
0,02
1
0,04
3
0,07
1
0,05

2
0,05
5
0,11
1
0,07
1
0,04
3
0,07
2
0,10

4
0,10
1
0,08
2
0,04
1
0,07
1
0,14
3
0,07
-

2
0,05
1
0,02
1
0,07
1
0,04
7
0,17
3
0,14

1
0,14
1
0,04
1
0,02
1
0,05

1
0,07
2
0,05
1
0,05

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

19

20

21

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs

16

17

18

1
0,03

1
0,02
-

1
0,02
1
0,03
1
0,02
3
0,04
1
0,05
1
0,07
2
0,04
2
0,06
1
0,03

9
0,39
23
0,54
716
20,77
10
0,40
118
2,03
14
0,55
39
0,82
33
0,48
1
0,04
8
0,37
197
14,45
37
0,71
6
0,18
7
0,32
14
0,40

1
0,03
1
0,04
10
0,21
1
0,01
1
0,07
-

4
0,12
6
0,10
18
0,26
1
0,02
1
0,03

14

64

265

8 184

123

11

0,01

0,04

0,16

4,81

0,07

Gradovi/ Towns
Benkovac
%
Biograd na Moru
%
Nin
%
Obrovac
%
Pag
%
Zadar
%

7
0,01

2
0,02
4
0,07
1
0,04
4
0,09
2
0,05
33
0,04

5
0,05
14
0,25
6
0,22
20
0,52
153
0,20

1 519
13,78
106
1,90
53
1,93
1 359
31,44
34
0,88
2 168
2,89

Opine/ Municipalities
Bibinje
%
Galovac
%
Graac
%
Jasenice
%
Kali
%
Kolan
%
Kukljica
%
Liane Ostrovike
%
Novigrad
%
Pakotane
%
Paman
%

1
0,05

2
0,05
1
0,06
4
0,10
-

5
0,13
1
0,02
1
0,06
3
0,38
4
0,56
5
0,21
3
0,07
5
0,24

1
0,03
1
0,08
2 118
45,16
42
3,00
2
0,12
4
0,51
1
0,14
87
12,46
4
0,17
28
0,68
8
0,38

Klakar
%
Nova Kapela
%
Okuani
%
Oprisavci
%
Oriovac
%
Podcrkavlje
%
Reetari
%
Sibinj
%
Sikirevci
%
Slavonski amac
%
Stara Gradika
%
Staro Petrovo Selo
%
Velika Kopanica
%
Vrbje
%
Vrpolje
%

Zadarska upanija
County of Zadar
%

23

Ostali
Other

24

25

1
0,02
-

4
0,09
2
0,06
8
0,14
2
0,08
1
0,02
1
0,04
2
0,09
3
0,22
3
0,06
-

27

0,01

0,02

0,00

2
0,02
1
0,02
1
0,04
2
0,05
5
0,13
90
0,12

4
0,01

3
0,03
1
0,02
1
0,02
16
0,02

3
0,08
2
0,16
1
0,02
-

5
0,70
-

1
0,14
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

22

idovi
Jews

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion
26

27

28

29

30

3
0,13
3
0,07
9
0,26
13
0,22
1
0,04
2
0,04
9
0,13
1
0,04
1
0,05
16
1,17
4
0,08
1
0,03

1
0,02
-

1
0,04
2
0,05
28
0,81
1
0,04
20
0,34
2
0,04
10
0,15
1
0,04
4
0,29
16
0,31
2
0,06
2
0,09
2
0,06

1
0,04
1
0,02
3
0,09
2
0,08
4
0,07
2
0,08
7
0,15
5
0,07
2
0,09
5
0,10
1
0,03
1
0,05
2
0,06

316

75

181

32

562

659

0,00

0,19

0,04

0,11

0,02

0,33

0,39

1
0,00

1
0,02
4
0,01

15
0,14
10
0,18
7
0,26
8
0,19
4
0,10
156
0,21

3
0,05
52
0,07

27
0,24
3
0,05
5
0,18
2
0,05
5
0,13
81
0,11

1
0,01
2
0,04
26
0,03

43
0,39
15
0,27
4
0,15
21
0,49
10
0,26
372
0,50

11
0,10
11
0,20
9
0,21
4
0,10
98
0,13

9
0,23
1
0,02
1
0,07
1
0,06
2
0,25
3
0,42
1
0,14
4
0,17
13
0,32
1
0,05

2
0,05
1
0,02
2
0,28
2
0,05
-

3
0,06
1
0,07
2
0,25
1
0,02
-

5
0,13
10
0,21
3
0,21
1
0,13
1
0,02
2
0,10

2
0,05
1
0,08
4
0,09
1
0,07
4
0,24
1
0,13
1
0,14
2
0,08
2
0,05
4
0,19

41

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Ukupno
Total

Hrvati
Croats

10

11

12

13

14

15

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians

Romi
Roma

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians

Polaa
%
Polinik
%
Posedarje
%
Povljana
%
Preko
%
Privlaka
%
Raanac
%
Sali
%
Stankovci
%
Starigrad
%
Sukoan
%
Sveti Filip i Jakov
%
kabrnja
%
Tkon
%
Vir
%
Vrsi
%
Zemunik Donji
%

1 468
100,00
4 469
100,00
3 607
100,00
759
100,00
3 805
100,00
2 253
100,00
2 940
100,00
1 698
100,00
2 003
100,00
1 876
100,00
4 583
100,00
4 606
100,00
1 776
100,00
763
100,00
3 000
100,00
2 053
100,00
2 060
100,00

1 299
88,49
4 413
98,75
3 565
98,84
728
95,92
3 335
87,65
2 166
96,14
2 895
98,47
1 656
97,53
1 944
97,05
1 802
96,06
4 508
98,36
4 509
97,89
1 774
99,89
730
95,67
2 755
91,83
1 881
91,62
1 872
90,87

5
0,11
7
0,19
13
1,71
9
0,24
9
0,31
1
0,06
7
0,35
7
0,37
18
0,39
8
0,17
21
2,75
15
0,50
6
0,29
14
0,68

1
0,03
2
0,12
1
0,02
1
0,05
-

2
0,14
3
0,07
9
0,25
4
0,53
10
0,26
9
0,40
6
0,20
1
0,06
1
0,05
5
0,27
6
0,13
7
0,15
1
0,13
69
2,30
2
0,10
2
0,10

1
0,02
-

1
0,04
2
0,12
1
0,05
2
0,04
2
0,10
1
0,05

1
0,02
1
0,06
2
0,11
2
0,04
3
0,07
2
0,07
-

1
0,03
1
0,05
2
0,04
2
0,04
3
0,10
2
0,10

1
0,07
3
0,13
1
0,03
1
0,06
1
0,05
3
0,07
2
0,04
1
0,13
7
0,23
1
0,05
-

1
0,02
2
0,06
2
0,26
2
0,05
9
0,40
5
0,17
6
0,35
1
0,05
5
0,27
3
0,07
5
0,11
1
0,06
1
0,13
23
0,77
10
0,49
-

1
0,03
2
0,05
1
0,04
1
0,02
1
0,13
1
0,03
-

8
0,39

1
0,04
2
0,04
-

1
0,03
1
0,03
1
0,06
-

Osjeko-baranjska upanija
County of Osijek-Baranja
%

305 032

262 004

865

23

434

26

319

57

8 249

323

813

38

1 874

80

45

100,00

85,89

0,28

0,01

0,14

0,01

0,10

0,02

2,70

0,11

0,27

0,01

0,61

0,03

0,01

10 068
100,00
10 825
100,00
9 491
100,00
27 745
100,00
16 224
100,00
108 048
100,00
11 563
100,00

5 750
57,11
10 242
94,61
9 045
95,30
27 065
97,55
14 284
88,04
96 746
89,54
11 139
96,33

47
0,47
26
0,24
38
0,40
87
0,31
50
0,31
437
0,4
14
0,12

4
0,04
1
0,00
2
0,01
12
0,01
1
0,01

20
0,20
1
0,01
3
0,03
19
0,07
21
0,13
257
0,24
3
0,03

1
0,01
3
0,03
13
0,01
1
0,01

57
0,57
12
0,11
5
0,05
6
0,02
2
0,01
155
0,14
8
0,07

1
0,01
2
0,01
3
0,02
41
0,04
-

801
7,96
30
0,28
34
0,36
71
0,26
22
0,14
979
0,91
18
0,16

21
0,21
7
0,06
4
0,04
6
0,02
17
0,10
189
0,17
4
0,03

85
0,84
12
0,11
6
0,06
36
0,13
9
0,06
263
0,24
23
0,20

5
0,05
1
0,01
5
0,05
2
0,01
2
0,01
14
0,01
-

301
2,99
218
2,01
40
0,42
4
0,02
136
0,13
43
0,37

9
0,08
1
0,01
21
0,02
10
0,09

7
0,07
1
0,01
5
0,02
2
0,01
19
0,02
-

3 703
100,00
5 642
100,00
4 507
100,00
2 909
100,00
11 599
100,00
6 908
100,00
1 652
100,00
2 767
100,00

3 554
95,98
3 547
62,87
4 406
97,76
2 567
88,24
10 875
93,76
3 848
55,70
1 621
98,12
1 931
69,79

3
0,07
16
0,14
23
0,33
5
0,18

3
0,08
5
0,09
5
0,11
3
0,10
18
0,16
19
0,28
2
0,12
4
0,14

1
0,02
2
0,07
1
0,01
3
0,11

4
0,07
1
0,02
1
0,03
5
0,04
19
0,28
-

1
0,02
1
0,03
1
0,01
-

36
0,97
1 671
29,62
7
0,16
90
3,09
25
0,22
482
6,98
3
0,18
680
24,58

2
0,05
4
0,07
1
0,02
6
0,05
5
0,07
1
0,04

10
0,27
59
1,05
6
0,13
27
0,93
21
0,18
38
0,55
21
0,76

3
0,05
2
0,02
2
0,07

40
0,71
650
9,41
2
0,07

1
0,02
26
0,38
1
0,04

1
0,01
2
0,03
-

Gradovi/ Towns
Beli Manastir
%
Belie
%
Donji Miholjac
%
akovo
%
Naice
%
Osijek
%
Valpovo
%
Opine/ Municipalities
Antunovac
%
Bilje
%
Bizovac
%
eminac
%
epin
%
Darda
%
Donja Motiina
%
Dra
%

42

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs

19

20

21

22

16

17

18

Polaa
%
Polinik
%
Posedarje
%
Povljana
%
Preko
%
Privlaka
%
Raanac
%
Sali
%
Stankovci
%
Starigrad
%
Sukoan
%
Sveti Filip i Jakov
%
kabrnja
%
Tkon
%
Vir
%
Vrsi
%
Zemunik Donji
%

1
0,05
1
0,02
3
0,10
1
0,05
-

4
0,11
1
0,13
1
0,03
1
0,03
1
0,02
3
0,10
-

1
0,07
1
0,02
7
0,18
5
0,22
4
0,14
1
0,06
1
0,05
1
0,05
3
0,07
8
0,17
4
0,13
4
0,19
-

153
10,42
31
0,69
9
0,25
6
0,79
6
0,16
6
0,27
7
0,24
11
0,65
45
2,25
36
1,92
11
0,24
18
0,39
5
0,66
33
1,10
126
6,14
146
7,09

3
0,08
2
0,09
3
0,18
1
0,02
3
0,07
2
0,07
2
0,10
-

1
0,06
1
0,05

1
0,13
1
0,03
1
0,04
1
0,02
1
0,03
-

Osjeko-baranjska upanija
County of Osijek-Baranja
%

100

2 293

344

23 657

45

88

0,03

0,75

0,11

7,76

0,01

0,00

Gradovi/ Towns
Beli Manastir
%
Belie
%
Donji Miholjac
%
akovo
%
Naice
%
Osijek
%
Valpovo
%

2
0,02
2
0,02
1
0,01
16
0,06
58
0,05
1
0,01

16
0,16
5
0,05
2
0,02
51
0,18
1 078
6,64
261
0,24
7
0,06

67
0,67
5
0,05
4
0,04
7
0,03
7
0,04
118
0,11
3
0,03

2 572
25,55
198
1,83
230
2,42
236
0,85
588
3,62
6 751
6,25
147
1,27

1
0,01
1
0,01
2
0,02
2
0,01
3
0,02
25
0,02
1
0,01

Opine/ Municipalities
Antunovac
%
Bilje
%
Bizovac
%
eminac
%
epin
%
Darda
%
Donja Motiina
%
Dra
%

2
0,04
5
0,04
1
0,01
-

8
0,14
4
0,09
2
0,07
24
0,21
17
0,25
2
0,12
-

3
0,08
12
0,21
4
0,09
6
0,21
5
0,04
11
0,16
5
0,18

74
2,00
216
3,83
49
1,09
172
5,91
529
4,56
1 603
23,2
21
1,27
90
3,25

1
0,02
2
0,04
1
0,03
1
0,01
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

23

idovi
Jews
24

Ostali
Other

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion

25

26

27

28

29

30

1
0,07
6
0,13
5
0,14
4
0,53
10
0,26
5
0,22
4
0,14
4
0,24
1
0,05
4
0,21
6
0,13
3
0,07
19
0,63
3
0,15
5
0,24

1
0,07
1
0,03
1
0,03
1
0,02
1
0,02
8
0,27
-

6
0,41
2
0,04
2
0,06
3
0,13
5
0,29
10
0,53
4
0,09
1
0,02
9
0,30
7
0,34
2
0,10

1
0,03
2
0,10

4
0,27
2
0,04
5
0,13
10
0,44
1
0,03
1
0,06
1
0,05
2
0,04
3
0,07
2
0,26
39
1,30
3
0,15
2
0,10

3
0,07
2
0,06
411
10,8
31
1,38
5
0,17
1
0,06
1
0,05
1
0,05
9
0,2
28
0,61
1
0,06
1
0,13
3
0,1
4
0,19
3
0,15

33

357

73

544

58

1 893

389

0,03

0,00

0,01

0,12

0,02

0,18

0,02

0,62

0,13

1
0,01
2
0,00
-

9
0,09
2
0,02
8
0,03
54
0,05
2
0,02

2
0,00
-

1
0,01
31
0,03
-

21
0,21
4
0,04
8
0,08
12
0,04
19
0,12
170
0,16
9
0,08

3
0,03
2
0,02
2
0,02
3
0,01
5
0,03
40
0,04
-

62
0,62
9
0,08
6
0,06
9
0,03
18
0,11
230
0,21
8
0,07

4
0,04
2
0,02
1
0,00
1
0,01
40
0,04
1
0,01

197
1,96
31
0,29
27
0,28
70
0,25
78
0,48
846
0,78
28
0,24

14
0,14
5
0,05
23
0,24
30
0,11
9
0,06
138
0,13
92
0,80

1
0,01
-

1
0,02
1
0,01
1
0,01
1
0,04

1
0,03
1
0,01
-

2
0,05
8
0,14
4
0,09
5
0,17
3
0,03
16
0,23
1
0,06
3
0,11

2
0,04
1
0,03
1
0,01
2
0,03
1
0,04

1
0,03
20
0,35
3
0,07
8
0,28
7
0,06
43
0,62
4
0,14

1
0,03
3
0,05
1
0,03
3
0,03
-

15
0,41
32
0,57
3
0,07
21
0,72
46
0,4
100
1,45
2
0,12
12
0,43

2
0,05
2
0,04
8
0,18
3
0,03
1
0,04

43

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Ukupno
Total

Hrvati
Croats

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians
9

Romi
Roma

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians

10

11

12

13

14

15

Drenje
%
urenovac
%
Erdut
%
Ernestinovo
%
Ferianci
%
Gorjani
%
Jagodnjak
%
Kneevi Vinogradi
%
Koka
%
Levanjska Varo
%
Magadenovac
%
Marijanci
%
Petlovac
%
Petrijevci
%
Podgora
%
Podravska Moslavina
%
Popovac
%
Punitovci
%
Satnica akovaka
%
Semeljci
%
Strizivojna
%
odolovci
%
Trnava
%
Viljevo
%
Vikovci
%
Vladislavci
%
Vuka
%

2 700
100,00
6 750
100,00
7 308
100,00
2 189
100,00
2 134
100,00
1 591
100,00
2 023
100,00
4 614
100,00
3 980
100,00
1 194
100,00
1 936
100,00
2 405
100,00
2 405
100,00
2 870
100,00
2 877
100,00
1 202
100,00
2 084
100,00
1 803
100,00
2 123
100,00
4 362
100,00
2 525
100,00
1 653
100,00
1 600
100,00
2 065
100,00
1 906
100,00
1 882
100,00
1 200
100,00

2 583
95,67
6 525
96,67
2 774
37,96
1 571
71,77
2 065
96,77
1 550
97,42
391
19,33
1 758
38,10
3 560
89,45
1 024
85,76
1 682
86,88
2 352
97,80
1 761
73,22
2 795
97,39
2 339
81,30
1 148
95,51
1 488
71,40
1 117
61,95
2 102
99,01
4 302
98,62
2 512
99,49
248
15,00
1 436
89,75
1 678
81,26
1 889
99,11
1 568
83,32
1 166
97,17

14
0,21
8
0,11
11
0,50
13
0,61
10
0,22
5
0,13
8
0,41
7
0,29
10
0,42
11
0,38
2
0,07
13
0,62
4
0,16
2
0,10
1
0,08

1
0,01
2
0,17
-

5
0,19
7
0,10
7
0,10
1
0,05
7
0,15
3
0,08
2
0,17
2
0,10
1
0,04
5
0,17
4
0,19
1
0,06
2
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,05
1
0,08

1
0,03
-

8
0,11
2
0,09
2
0,10
2
0,04
1
0,03
6
0,25
1
0,03
1
0,03
6
0,29
1
0,04
6
0,36
6
0,38
2
0,11
-

3
0,04
2
0,03
1
0,02
1
0,02
-

9
0,33
3
0,04
370
5,06
422
19,28
6
0,28
1
0,06
61
3,02
1 784
38,66
6
0,15
3
0,15
7
0,29
330
13,72
10
0,35
1
0,03
1
0,08
81
3,89
3
0,17
2
0,09
11
0,25
7
0,42
3
0,15
7
0,37
172
9,14
-

2
0,07
10
0,15
16
0,22
4
0,18
1
0,05
1
0,05
4
0,09
3
0,08
1
0,08
6
0,31
2
0,08
3
0,14
1
0,06
1
0,05
1
0,05
-

1
0,04
8
0,12
24
0,33
14
0,64
1
0,05
3
0,19
8
0,40
84
1,82
4
0,10
3
0,15
2
0,08
9
0,37
4
0,14
2
0,07
1
0,08
16
0,77
1
0,06
1
0,05
3
0,07
2
0,12
1
0,05
5
0,27
-

1
0,01
1
0,03
-

2
0,07
11
0,15
1
0,05
154
7,61
53
1,15
11
0,28
30
1,55
109
4,53
7
0,24
32
1,54
1
0,02
28
1,36
1
0,05
-

2
0,03
6
0,30
1
0,02
1
0,04
1
0,05
-

2
0,03
3
0,12
1
0,03
1
0,02
1
0,05
-

ibensko-kninska upanija
County of ibenik-Knin
%

109 375

95 582

379

204

66

33

64

76

72

19

22

10

32

100,00

87,39

0,35

0,00

0,19

0,01

0,06

0,03

0,06

0,07

0,07

0,02

0,02

0,01

0,03

7 498
100,00
15 407
100,00
3 825
100,00
46 332
100,00
8 875
100,00

6 911
92,17
11 612
75,37
3 031
79,24
43 838
94,62
8 369
94,30

12
0,16
41
0,27
23
0,60
168
0,36
54
0,61

2
0,00
2
0,02

7
0,09
21
0,14
4
0,10
123
0,27
26
0,29

5
0,01
2
0,02

1
0,01
6
0,04
43
0,09
7
0,08

1
0,01
4
0,03
2
0,05
10
0,02
9
0,10

5
0,03
1
0,03
31
0,07
10
0,11

1
0,01
9
0,06
2
0,05
49
0,11
5
0,06

1
0,01
2
0,01
1
0,03
19
0,04
18
0,20

13
0,03
3
0,03

1
0,01
21
0,05
-

1
0,03
6
0,01
1
0,01

1
0,01
22
0,05
4
0,05

Gradovi/ Towns
Drni
%
Knin
%
Skradin
%
ibenik
%
Vodice
%

44

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians
16

17

18

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

19

20

21

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs
22

23

idovi
Jews

Ostali
Other

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion

24

25

26

27

28

29

30

Drenje
%
urenovac
%
Erdut
%
Ernestinovo
%
Ferianci
%
Gorjani
%
Jagodnjak
%
Kneevi Vinogradi
%
Koka
%
Levanjska Varo
%
Magadenovac
%
Marijanci
%
Petlovac
%
Petrijevci
%
Podgora
%
Podravska Moslavina
%
Popovac
%
Punitovci
%
Satnica akovaka
%
Semeljci
%
Strizivojna
%
odolovci
%
Trnava
%
Viljevo
%
Vikovci
%
Vladislavci
%
Vuka
%

1
0,01
5
0,21
1
0,03
1
0,06
1
0,06
1
0,05
2
0,11
-

25
0,93
12
0,18
4
0,05
1
0,05
3
0,14
13
0,82
2
0,04
55
1,38
1
0,05
1
0,04
6
0,25
3
0,10
7
0,24
1
0,05
666
36,94
2
0,10
1
0,05
2
0,11
11
0,92

1
0,01
1
0,01
3
0,14
1
0,05
5
0,25
14
0,30
1
0,03
16
0,67
5
0,17
2
0,17
29
1,39
2
0,09
2
0,05
3
0,18
1
0,06
1
0,05
-

57
2,11
128
1,9
3 987
54,56
151
6,90
37
1,73
15
0,94
1 333
65,89
815
17,66
270
6,78
153
12,81
195
10,07
26
1,08
122
5,07
20
0,7
466
16,2
42
3,49
355
17,03
10
0,55
3
0,14
24
0,55
7
0,28
1 365
82,58
123
7,69
340
16,46
3
0,16
118
6,27
16
1,33

1
0,04
1
0,01
1
0,04
1
0,02
1
0,06
-

2
0,03
5
0,07
1
0,06
1
0,05
-

1
0,01
-

2
0,07
8
0,12
6
0,08
2
0,09
3
0,19
7
0,15
6
0,15
3
0,25
1
0,05
1
0,04
2
0,08
5
0,17
1
0,08
6
0,29
2
0,11
2
0,09
1
0,02
2
0,12
6
0,38
2
0,10
1
0,05
3
0,25

5
0,07
1
0,05
2
0,05
1
0,04
2
0,10
-

1
0,04
4
0,06
10
0,14
3
0,14
1
0,06
6
0,30
7
0,15
32
0,80
3
0,12
5
0,21
3
0,10
4
0,14
2
0,17
20
0,96
2
0,11
5
0,24
2
0,05
2
0,12
1
0,06
3
0,16
-

1
0,06
-

6
0,22
14
0,21
67
0,92
6
0,27
2
0,09
4
0,25
53
2,62
64
1,39
17
0,43
5
0,42
5
0,26
1
0,04
13
0,54
5
0,17
40
1,39
3
0,25
27
1,30
3
0,14
2
0,05
15
0,91
25
1,56
1
0,05
3
0,16
3
0,16
1
0,08

6
0,22
4
0,06
1
0,01
2
0,09
2
0,10
1
0,02
3
0,08
6
0,50
3
0,12
4
0,17
4
0,14
4
0,14
1
0,05
2
0,09
9
0,21
1
0,04
1
0,06
3
0,15
2
0,10
2
0,11
1
0,08

ibensko-kninska upanija
County of ibenik-Knin
%

38

159

11 518

42

19

172

106

87

416

224

0,01

0,03

0,15

10,53

0,04

0,00

0,02

0,01

0,16

0,10

0,08

0,01

0,38

0,20

2
0,01
3
0,01
-

2
0,03
2
0,01
15
0,03
8
0,09

2
0,03
11
0,07
77
0,17
28
0,32

539
7,19
3 551
23,05
679
17,75
1 434
3,10
230
2,59

5
0,03
16
0,03
8
0,09

2
0,00
-

4
0,03
1
0,03
5
0,01
3
0,03

7
0,02
-

2
0,03
16
0,10
3
0,08
82
0,18
19
0,21

9
0,06
61
0,13
12
0,14

3
0,04
20
0,13
5
0,13
33
0,07
7
0,08

3
0,01
2
0,02

15
0,20
75
0,49
11
0,29
201
0,43
29
0,33

1
0,01
10
0,06
61
1,59
43
0,09
19
0,21

Gradovi/ Towns
Drni
%
Knin
%
Skradin
%
ibenik
%
Vodice
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

45

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia

Opine/ Municipalities
Bilice
%
Biskupija
%
Civljane
%
Ervenik
%
Kijevo
%
Kistanje
%
Murter Kornati
%
Pirovac
%
Primoten
%
Promina
%
Rogoznica
%
Rui
%
Tisno
%
Tribunj
%
Unei
%

Ukupno
Total

Hrvati
Croats

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
3

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians

10

11

12

Romi
Roma
13

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians
14

15

2 307
100,00
1 699
100,00
239
100,00
1 105
100,00
417
100,00
3 481
100,00
2 044
100,00
1 930
100,00
2 828
100,00
1 136
100,00
2 345
100,00
1 591
100,00
3 094
100,00
1 536
100,00
1 686
100,00

2 244
97,27
231
13,60
47
19,67
28
2,53
417
100,00
1 282
36,83
1 996
97,65
1 788
92,64
2 726
96,39
1 077
94,81
2 264
96,55
1 575
98,99
2 991
96,67
1 474
95,96
1 681
99,70

10
0,29
3
0,15
13
0,67
19
0,67
1
0,09
7
0,30
21
0,68
7
0,46
-

1
0,04
2
0,10
2
0,10
3
0,11
2
0,18
1
0,04
8
0,26
4
0,26
-

1
0,03
-

1
0,03
2
0,10
2
0,10
2
0,13
1
0,03
1
0,07
-

1
0,05
1
0,04
2
0,09
2
0,06
1
0,06

2
0,09
2
0,06
1
0,05
1
0,05
1
0,09
1
0,04
7
0,23
2
0,13
-

1
0,42
2
0,06
2
0,10
1
0,04
3
0,13
1
0,06
-

7
0,34
2
0,10
2
0,07
2
0,18
9
0,38
9
0,29
-

1
0,05
1
0,05
1
0,04
-

2
0,12

1
0,04
3
0,11
1
0,03
-

179 521

142 135

492

1 746

97

36

1 696

100

137

22

253

27

36

100,00

79,17

0,27

0,97

0,00

0,05

0,02

0,94

0,06

0,08

0,01

0,14

0,02

0,02

Gradovi/ Towns
Ilok
%
Otok
%
Vinkovci
%
Vukovar
%
upanja
%

6 767
100,00
6 343
100,00
35 312
100,00
27 683
100,00
12 090
100,00

5 189
76,68
6 299
99,31
32 609
92,35
15 881
57,37
11 694
96,72

10
0,15
4
0,06
107
0,30
89
0,32
45
0,37

2
0,03
1
0,02
64
0,18
59
0,21
79
0,65

3
0,01
4
0,01
-

3
0,04
11
0,03
51
0,18
7
0,06

1
0,01
6
0,02
17
0,06
1
0,01

78
1,15
3
0,05
164
0,46
347
1,25
13
0,11

14
0,21
1
0,02
26
0,07
33
0,12
3
0,02

12
0,18
2
0,03
19
0,05
58
0,21
3
0,02

4
0,01
11
0,04
-

1
0,01
148
0,42
49
0,18
-

1
0,02
2
0,01
18
0,07
-

5
0,01
13
0,05
-

Opine/ Municipalities
Andrijaevci
%
Babina Greda
%
Bogdanovci
%
Borovo
%
Bonjaci
%
Cerna
%
Drenovci
%
Gradite
%
Gunja
%
Ivankovo
%

4 075
100,00
3 572
100,00
1 960
100,00
5 056
100,00
3 901
100,00
4 595
100,00
5 174
100,00
2 773
100,00
3 732
100,00
8 006
100,00

4 026
98,80
3 546
99,27
1 101
56,17
332
6,57
3 855
98,82
4 547
98,96
4 504
87,05
2 738
98,74
2 244
60,13
7 979
99,66

4
0,11
46
2,35
5
0,10
14
0,36
2
0,04
5
0,10
7
0,25
11
0,29
6
0,07

9
0,22
7
0,20
4
0,20
14
0,28
1
0,03
4
0,09
352
6,80
4
0,14
1 108
29,69
-

1
0,02
11
0,22
2
0,04
3
0,06
1
0,03
-

1
0,03
3
0,06
1
0,04
-

2
0,05
2
0,06
8
0,41
22
0,44
1
0,03
16
0,35
1
0,02
1
0,04
2
0,05
4
0,05

1
0,03
2
0,04
6
0,13
1
0,04
1
0,03
-

1
0,03
4
0,20
4
0,08
1
0,02
3
0,06
1
0,04
2
0,02

1
0,05
2
0,04
1
0,02
-

12
0,24
7
0,18
9
0,17
-

2
0,04
1
0,01

2
0,04
1
0,03
1
0,02
1
0,04
1
0,03
-

Vukovarsko-srijemska upanija
County of Vukovar-Sirmium
%

46

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians

Opine/ Municipalities
Bilice
%
Biskupija
%
Civljane
%
Ervenik
%
Kijevo
%
Kistanje
%
Murter Kornati
%
Pirovac
%
Primoten
%
Promina
%
Rogoznica
%
Rui
%
Tisno
%
Tribunj
%
Unei
%

Vukovarsko-srijemska upanija
County of Vukovar-Sirmium
%
Gradovi/ Towns
Ilok
%
Otok
%
Vinkovci
%
Vukovar
%
upanja
%
Opine/ Municipalities
Andrijaevci
%
Babina Greda
%
Bogdanovci
%
Borovo
%
Bonjaci
%
Cerna
%
Drenovci
%
Gradite
%
Gunja
%
Ivankovo
%

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

19

20

21

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs

16

17

18

1
0,04
-

1
0,04
1
0,05
1
0,09
2
0,09
3
0,10
3
0,20
-

5
0,22
4
0,24
8
0,39
5
0,26
4
0,14
7
0,30
1
0,06
2
0,06
5
0,33
-

34
1,47
1 452
85,46
188
78,66
1 074
97,19
2 166
62,22
11
0,54
23
1,19
14
0,50
40
3,52
23
0,98
11
0,69
23
0,74
25
1,63
1
0,06

2
0,09
3
0,15
2
0,07
5
0,16
1
0,07
-

4
0,35
1
0,04
1
0,07
-

1 427

1 185

65

27 824

0,79

0,66

0,04

15,5

0,00

19
0,28
75
0,21
440
1,59
1
0,01

935
13,82
5
0,08
38
0,11
68
0,25
11
0,09

2
0,03
1
0,02
14
0,04
25
0,09
2
0,02

439
6,49
4
0,06
1 718
4,87
9 654
34,87
103
0,85

6
0,15
444
22,65
10
0,20
64
1,24
1
0,04
23
0,62
2
0,02

1
0,02
2
0,10
23
0,45
1
0,03
2
0,04
3
0,06
2
0,05
-

2
0,05
3
0,15
2
0,04
3
0,06
1
0,03
1
0,01

16
0,39
4
0,11
188
9,59
4 537
89,73
9
0,23
10
0,22
167
3,23
9
0,32
124
3,32
6
0,07

23

Ostali
Other

24

25

26

27

28

29

30

1
0,05
-

9
0,39
2
0,12
1
0,42
4
0,20
4
0,21
6
0,21
3
0,26
9
0,38
5
0,16
6
0,39
1
0,06

1
0,04
2
0,10
6
0,31
2
0,07
3
0,13
7
0,23
3
0,20
-

2
0,09
5
0,29
7
0,36
1
0,04
1
0,09
2
0,06
1
0,07
-

1
0,05
1
0,04
-

2
0,09
4
0,24
1
0,42
3
0,27
12
0,34
3
0,16
43
1,52
2
0,18
7
0,30
5
0,16
3
0,20
-

3
0,13
1
0,06
1
0,42
6
0,17
1
0,05
70
3,63
2
0,18
4
0,17
1
0,06
1
0,03
-

419

186

11

396

13

952

242

0,00

0,23

0,00

0,10

0,01

0,22

0,01

0,53

0,13

1
0,00
4
0,01
-

2
0,01
-

3
0,05
6
0,02
224
0,81
2
0,02

2
0,01
4
0,01
-

5
0,07
12
0,19
52
0,15
59
0,21
8
0,07

1
0,01
1
0,00
3
0,01
5
0,04

5
0,07
1
0,02
31
0,09
53
0,19
29
0,24

2
0,03
1
0,02
1
0,00
6
0,02
3
0,02

36
0,53
2
0,03
159
0,45
473
1,71
19
0,16

13
0,19
3
0,05
44
0,12
40
0,14
62
0,51

1
0,02
148
7,55
8
0,16
1
0,02
1
0,03
-

1
0,04
-

4
0,10
4
0,20
9
0,18
1
0,03
2
0,04
4
0,08
8
0,21
2
0,02

1
0,02
3
0,08
3
0,15
1
0,02
4
0,10
2
0,04
13
0,25
1
0,04
188
5,04
-

5
0,12
1
0,03
4
0,20
55
1,09
6
0,15
1
0,02
16
0,31
4
0,14
11
0,29
1
0,01

1
0,02
2
0,06
2
0,04
1
0,03
22
0,43
3
0,11
6
0,16
2
0,02

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

22

idovi
Jews

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion

47

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia

Jarmina
%
Lovas
%
Markuica
%
Negoslavci
%
Nijemci
%
Nutar
%
Privlaka
%
Stari Jankovci
%
Stari Mikanovci
%
titar
%
Tompojevci
%
Tordinci
%
Tovarnik
%
Trpinja
%
Voinci
%
Vrbanja
%

Splitsko-dalmatinska upanija
County of Split-Dalmatia
%
Gradovi/ Towns
Hvar
%
Imotski
%
Katela
%
Komia
%
Makarska
%
Omi
%
Sinj
%
Solin
%
Split
%
Stari Grad
%
Supetar
%
Trilj
%
Trogir
%
Vis
%
Vrgorac
%
Vrlika
%

48

Ukupno
Total

Hrvati
Croats

2 458
100,00
1 214
100,00
2 555
100,00
1 463
100,00
4 705
100,00
5 793
100,00
2 954
100,00
4 405
100,00
2 956
100,00
2 129
100,00
1 565
100,00
2 032
100,00
2 775
100,00
5 572
100,00
1 966
100,00
3 940
100,00

2 440
99,27
1 069
88,06
209
8,18
26
1,78
4 130
87,78
5 361
92,54
2 930
99,19
3 162
71,78
2 940
99,46
2 119
99,53
966
61,73
1 577
77,61
2 527
91,06
409
7,34
1 960
99,69
3 766
95,58

1
0,04
5
0,11
82
1,42
4
0,09
6
0,20
1
0,06
18
0,65
6
0,11
14
0,36

2
0,08
1
0,07
1
0,02
4
0,07
2
0,07
6
0,14
1
0,03
1
0,05
5
0,09
15
0,38

454 798

441 526

1 025

21

100,00

97,08

0,23

4 251
100,00
10 764
100,00
38 667
100,00
1 526
100,00
13 834
100,00
14 936
100,00
24 826
100,00
23 926
100,00
178 102
100,00
2 781
100,00
4 074
100,00
9 109
100,00
13 192
100,00
1 934
100,00
6 572
100,00
2 177
100,00

4 038
94,99
10 417
96,78
37 668
97,42
1 469
96,26
13 202
95,43
14 720
98,55
24 548
98,88
23 557
98,46
171 389
96,23
2 660
95,65
3 917
96,15
9 036
99,20
12 795
96,99
1 851
95,71
6 497
98,86
2 030
93,25

11
0,26
43
0,40
66
0,17
21
1,38
107
0,77
25
0,17
31
0,12
8
0,03
322
0,18
16
0,58
24
0,59
77
0,58
2
0,10
15
0,23
-

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
4

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians
7

1
0,08
1
0,07
1
0,02
1
0,03
1
0,05
2
0,04
-

1
0,04
3
0,07
2
0,09
-

1 389

48

485

0,00

0,31

0,01

2
0,01
2
0,01
1
0,00
7
0,00
1
0,01
1
0,01
-

41
0,96
127
0,33
8
0,52
65
0,47
41
0,27
7
0,03
79
0,33
664
0,37
12
0,43
14
0,34
5
0,05
50
0,38
10
0,52
13
0,20
-

4
0,01
3
0,01
27
0,02
1
0,02
2
0,02
1
0,05
-

Romi
Roma

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians

10

11

12

13

14

15

2
0,08
57
4,70
10
0,39
4
0,27
2
0,04
183
3,16
2
0,07
214
4,86
1
0,03
141
9,01
371
18,26
5
0,18
38
0,68
1
0,05
1
0,03

2
0,16
1
0,04
2
0,14
1
0,02
1
0,02
2
0,05
1
0,05
2
0,04
-

4
0,33
1
0,04
1
0,07
3
0,06
6
0,10
2
0,07
2
0,05
1
0,05
2
0,13
2
0,04
1
0,05
2
0,05

2
0,04
1
0,05
-

11
0,23
2
0,05
10
0,36
2
0,04
2
0,05

1
0,02
1
0,05
1
0,02
-

1
0,08
2
0,04
4
0,09
4
0,07
1
0,03

175

228

318

220

85

18

124

0,11

0,04

0,05

0,07

0,05

0,02

0,00

0,00

0,03

3
0,07
4
0,04
24
0,06
26
0,19
3
0,02
1
0,00
9
0,04
354
0,20
1
0,04
4
0,10
7
0,05
5
0,26
3
0,05
-

7
0,16
14
0,04
12
0,09
1
0,01
5
0,02
4
0,02
53
0,03
10
0,36
2
0,05
3
0,02
1
0,05

9
0,21
2
0,02
23
0,06
9
0,07
6
0,04
1
0,00
10
0,04
108
0,06
1
0,04
4
0,10
3
0,03
7
0,05
4
0,21
1
0,02
-

2
0,05
1
0,01
13
0,03
1
0,07
11
0,08
7
0,05
6
0,02
8
0,03
222
0,12
2
0,07
6
0,15
1
0,01
7
0,05
4
0,21
3
0,05
-

10
0,24
2
0,02
14
0,04
15
0,11
5
0,03
1
0,00
51
0,03
6
0,22
7
0,17
1
0,01
7
0,05
7
0,36
-

1
0,02
1
0,01
16
0,04
5
0,04
3
0,02
1
0,00
3
0,01
27
0,02
2
0,07
1
0,02
4
0,03
-

1
0,00
1
0,01
2
0,00
1
0,05

2
0,01
1
0,01
12
0,01
-

8
0,02
4
0,03
3
0,01
7
0,03
71
0,04
1
0,04
4
0,10
6
0,05
2
0,03
1
0,05

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians

Jarmina
%
Lovas
%
Markuica
%
Negoslavci
%
Nijemci
%
Nutar
%
Privlaka
%
Stari Jankovci
%
Stari Mikanovci
%
titar
%
Tompojevci
%
Tordinci
%
Tovarnik
%
Trpinja
%
Voinci
%
Vrbanja
%

Splitsko-dalmatinska upanija
County of Split-Dalmatia
%
Gradovi/ Towns
Hvar
%
Imotski
%
Katela
%
Komia
%
Makarska
%
Omi
%
Sinj
%
Solin
%
Split
%
Stari Grad
%
Supetar
%
Trilj
%
Trogir
%
Vis
%
Vrgorac
%
Vrlika
%

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

19

20

21

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs

16

17

18

2
0,16
3
0,21
1
0,02
8
0,14
28
0,64
272
17,38
9
0,32
18
0,32
1
0,03

1
0,08
1
0,04
7
0,15
1
0,02
1
0,02
1
0,03
2
0,09
3
0,19
2
0,07
6
0,11
69
1,75

1
0,08
1
0,02
2
0,03
1
0,05
3
0,05
1
0,03

9
0,37
65
5,35
2 302
90,10
1 417
96,86
515
10,95
118
2,04
12
0,41
952
21,61
2
0,07
3
0,14
164
10,48
72
3,54
173
6,23
5 001
89,75
1
0,05
30
0,76

1
0,02
1
0,04
1
0,02
-

1
0,04
2
0,14
2
0,04
4
0,09
8
0,51
4
0,14
3
0,05
1
0,03

18

129

575

4 797

134

43

62

0,00

0,03

0,13

1,05

0,03

0,01

2
0,01
2
0,01
5
0,02
3
0,00
1
0,04
1
0,01
-

3
0,07
14
0,04
1
0,07
7
0,05
1
0,01
1
0,00
3
0,01
37
0,02
3
0,11
2
0,05
3
0,03
3
0,02
1
0,05
1
0,05

10
0,24
3
0,03
39
0,10
2
0,13
25
0,18
8
0,05
9
0,04
19
0,08
341
0,19
4
0,14
7
0,17
1
0,01
11
0,08
3
0,16
1
0,02
1
0,05

44
1,04
267
2,48
352
0,91
9
0,59
160
1,16
49
0,33
140
0,56
110
0,46
2 533
1,42
21
0,76
40
0,98
24
0,26
92
0,70
16
0,83
24
0,37
115
5,28

5
0,12
2
0,01
4
0,03
1
0,01
1
0,00
2
0,01
83
0,05
1
0,02
10
0,08
2
0,10
3
0,05
-

1
0,02
16
0,01
2
0,07
5
0,12
16
0,12
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

22

23

idovi
Jews
24

Ostali
Other

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion

25

26

27

2
0,08
1
0,08
4
0,09
3
0,07
1
0,03
1
0,04
1
0,02
3
0,08

1
0,03

2
0,16
3
0,12
3
0,21
6
0,13
3
0,05
1
0,03
1
0,02
4
0,26
1
0,05
8
0,14
1
0,05
28
0,71

31

655

396

0,01

0,00

0,01

0,14

3
0,07
11
0,03
1
0,07
4
0,03
6
0,03
23
0,01
1
0,04
2
0,02
2
0,10
-

1
0,00
1
0,00
-

1
0,02
1
0,01
29
0,02
-

19
0,45
26
0,07
8
0,52
26
0,19
17
0,11
10
0,04
22
0,09
303
0,17
11
0,40
11
0,27
7
0,08
16
0,12
10
0,52
6
0,09
-

28

29

30

3
0,12
8
0,66
24
0,94
3
0,21
7
0,15
7
0,12
3
0,1
11
0,25
1
0,03
3
0,19
5
0,25
24
0,86
57
1,02
3
0,08

1
0,04
6
0,13
16
0,28
2
0,07
5
0,11
2
0,07
1
0,05
1
0,06
2
0,10
1
0,04
1
0,02
1
0,05
2
0,05

252

46

1 205

783

0,09

0,06

0,01

0,26

0,17

3
0,07
4
0,04
14
0,04
2
0,13
15
0,11
4
0,03
18
0,08
246
0,14
5
0,18
4
0,10
19
0,14
2
0,03
-

12
0,28
8
0,02
1
0,07
24
0,17
10
0,07
1
0,00
5
0,02
120
0,07
2
0,07
4
0,10
1
0,01
21
0,16
3
0,16
1
0,05

1
0,00
2
0,01
1
0,00
31
0,02
1
0,04
1
0,01
-

27
0,64
8
0,07
98
0,25
3
0,20
57
0,41
24
0,16
45
0,18
30
0,13
656
0,37
14
0,50
12
0,29
1
0,01
22
0,17
12
0,62
1
0,02
26
1,19

1
0,02
12
0,11
120
0,31
49
0,35
7
0,05
15
0,06
15
0,06
371
0,21
5
0,18
4
0,10
25
0,27
12
0,09
1
0,05
1
0,02
-

49

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia

Opine/ Municipalities
Baka Voda
%
Bol
%
Brela
%
Cista Provo
%
Dicmo
%
Dugi Rat
%
Dugopolje
%
Gradac
%
Hrvace
%
Jelsa
%
Klis
%
Leevica
%
Lokviii
%
Lovre
%
Marina
%
Milna
%
Mu
%
Nereia
%
Okrug
%
Otok
%
Podbablje
%
Podgora
%
Podstrana
%
Postira
%
Prgomet
%
Primorski Dolac
%
Proloac
%
Puia
%
Runovii
%
Seget
%
Selca
%
Suuraj
%
Sutivan
%
estanovac
%
olta
%

50

Ukupno
Total

Hrvati
Croats

10

11

12

13

14

15

2 669
96,18
1 551
95,15
1 664
97,71
2 329
99,74
2 737
97,68
6 981
98,43
3 453
99,54
3 069
94,11
3 553
98,23
3 432
95,81
4 719
98,29
552
94,68
806
99,88
1 692
99,59
4 485
97,61
987
95,45
3 827
98,58
852
98,84
3 186
95,13
5 453
99,62
4 506
96,28
2 387
94,80
8 960
98,15
1 535
98,46
669
99,41
764
99,22
3 748
98,58
2 141
98,62
2 409
99,71
4 728
97,40
1 753
97,17
445
96,11
778
94,65
1 949
99,54
1 636
96,24

26
0,94
19
1,17
24
0,34
1
0,03
17
0,52
24
0,67
7
0,15
1
0,06
6
0,13
2
0,19
19
0,57
16
0,64
29
0,32
9
0,58
12
0,55
11
0,23
1
0,06
6
0,35

1
0,02
1
0,10
1
0,03
1
0,04
1
0,06
1
0,06

9
0,32
3
0,18
5
0,29
2
0,07
9
0,13
3
0,09
43
1,32
26
0,73
3
0,06
7
0,15
1
0,03
33
0,99
1
0,02
3
0,06
41
1,63
10
0,11
1
0,06
3
0,14
1
0,04
15
0,31
4
0,22
3
0,65
12
1,46
1
0,05
8
0,47

1
0,06
3
0,06
1
0,03
4
0,09
1
0,04
-

2
0,07
1
0,06
3
0,04
2
0,06
4
0,12
2
0,04
1
0,06
3
0,07
1
0,10
5
0,15
2
0,04
2
0,08
5
0,05
7
0,14
1
0,12
-

3
0,11
2
0,12
4
0,06
8
0,25
8
0,22
2
0,04
4
0,09
2
0,19
1
0,03
6
0,18
1
0,02
14
0,56
1
0,01
2
0,13
1
0,02
2
0,11
1
0,06

3
0,11
1
0,06
1
0,04
1
0,03
5
0,14
1
0,02
1
0,02
1
0,10
8
0,24
3
0,12
5
0,05
1
0,05
2
0,04
2
0,11
2
0,24
2
0,10
1
0,06

2
0,07
1
0,06
3
0,04
2
0,06
3
0,08
5
0,11
2
0,19
1
0,12
1
0,03
3
0,12
1
0,22
-

7
0,25
4
0,25
6
0,35
2
0,07
5
0,07
3
0,09
9
0,25
1
0,06
2
0,04
11
0,33
2
0,04
5
0,20
13
0,14
2
0,13
1
0,03
1
0,04
2
0,04
6
0,33
9
0,53

2
0,12
1
0,01
1
0,03
1
0,02
2
0,04
1
0,10
3
0,09
1
0,01
2
0,13
3
0,06
1
0,06
1
0,12
1
0,06

1
0,06
2
0,04
-

1
0,01
2
0,04
-

2
0,07
1
0,03
1
0,02
3
0,09
3
0,05
3
0,03
4
0,08
-

2 775
100,00
1 630
100,00
1 703
100,00
2 335
100,00
2 802
100,00
7 092
100,00
3 469
100,00
3 261
100,00
3 617
100,00
3 582
100,00
4 801
100,00
583
100,00
807
100,00
1 699
100,00
4 595
100,00
1 034
100,00
3 882
100,00
862
100,00
3 349
100,00
5 474
100,00
4 680
100,00
2 518
100,00
9 129
100,00
1 559
100,00
673
100,00
770
100,00
3 802
100,00
2 171
100,00
2 416
100,00
4 854
100,00
1 804
100,00
463
100,00
822
100,00
1 958
100,00
1 700
100,00

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians

Romi
Roma

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians

Opine/ Municipalities
Baka Voda
%
Bol
%
Brela
%
Cista Provo
%
Dicmo
%
Dugi Rat
%
Dugopolje
%
Gradac
%
Hrvace
%
Jelsa
%
Klis
%
Leevica
%
Lokviii
%
Lovre
%
Marina
%
Milna
%
Mu
%
Nereia
%
Okrug
%
Otok
%
Podbablje
%
Podgora
%
Podstrana
%
Postira
%
Prgomet
%
Primorski Dolac
%
Proloac
%
Puia
%
Runovii
%
Seget
%
Selca
%
Suuraj
%
Sutivan
%
estanovac
%
olta
%

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs

16

17

18

19

20

21

22

2
0,04
1
0,02
-

1
0,04
2
0,12
2
0,03
3
0,09
5
0,14
7
0,15
3
0,29
1
0,03
1
0,02
3
0,12
2
0,02
1
0,04
1
0,02
3
0,17
2
0,43
1
0,12
-

4
0,14
3
0,18
2
0,12
2
0,09
3
0,04
1
0,03
2
0,06
12
0,34
5
0,10
2
0,04
5
0,48
1
0,03
1
0,12
5
0,15
7
0,28
9
0,10
1
0,06
1
0,03
3
0,14
7
0,14
1
0,06
1
0,12
1
0,05
8
0,47

19
0,68
20
1,23
13
0,76
57
2,03
20
0,28
2
0,06
66
2,02
53
1,47
25
0,7
32
0,67
28
4,80
1
0,06
26
0,57
20
1,93
3
0,08
2
0,23
36
1,07
3
0,05
155
3,31
27
1,07
35
0,38
2
0,13
47
1,24
2
0,09
3
0,12
21
0,43
9
0,50
6
1,30
13
1,58
9
0,53

5
0,18
1
0,04
2
0,03
1
0,03
1
0,03
2
0,02
1
0,02
5
0,29

3
0,18
-

1
0,03
1
0,06
1
0,03
1
0,03
1
0,02
1
0,04
3
0,39
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

23

idovi
Jews
24

Ostali
Other

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion

25

26

27

28

29

30

4
0,14
3
0,18
3
0,18
4
0,17
1
0,04
10
0,14
3
0,09
7
0,21
16
0,45
10
0,21
1
0,06
12
0,26
3
0,29
1
0,12
8
0,24
1
0,02
1
0,02
3
0,12
20
0,22
3
0,19
1
0,05
12
0,25
5
0,28
6
1,30
6
0,73
2
0,10
10
0,59

2
0,07
3
0,18
6
0,13
7
0,08
2
0,09
24
0,49
10
0,55
2
0,24
1
0,06

2
0,07
2
0,12
1
0,06
5
0,07
10
0,31
1
0,03
1
0,02
6
0,13
1
0,10
1
0,03
3
0,09
1
0,01
4
0,08
1
0,06
-

2
0,12
3
0,09
1
0,03
1
0,02
1
0,01
1
0,06

13
0,47
8
0,49
3
0,18
1
0,04
3
0,04
18
0,55
11
0,30
11
0,31
13
0,27
2
0,34
13
0,28
4
0,39
4
0,10
5
0,58
4
0,12
3
0,06
3
0,12
15
0,16
4
0,59
1
0,13
1
0,03
5
0,23
7
0,14
5
0,28
5
0,61
2
0,12

2
0,07
4
0,25
17
0,24
3
0,09
3
0,09
3
0,08
2
0,04
1
0,17
1
0,12
1
0,06
2
0,04
1
0,10
43
1,11
13
0,39
7
0,13
6
0,13
1
0,04
9
0,10
1
0,06
2
0,26
4
0,11
1
0,05
1
0,04
1
0,02
1
0,06
3
0,15
1
0,06

51

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Ukupno
Total

Hrvati
Croats

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
6

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians
7

10

11

12

Romi
Roma
13

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians
14

15

Tuepi
%
Zadvarje
%
Zagvozd
%
Zmijavci
%

1 931
100,00
289
100,00
1 188
100,00
2 048
100,00

1 855
96,06
287
99,31
1 182
99,49
2 003
97,80

27
1,40
-

1
0,05
-

3
0,16
3
0,15

1
0,05
-

2
0,10
1
0,05

1
0,05
-

Istarska upanija
County of Istria
%

208 055

142 173

2 393

32

6 146

34

759

131

474

509

226

60

858

49

105

100,00

68,33

1,15

0,02

2,95

0,02

0,36

0,06

0,23

0,24

0,11

0,03

0,41

0,02

0,05

5 182
100,00
6 133
100,00
11 642
100,00
4 345
100,00
8 638
100,00
16 696
100,00
57 460
100,00
14 294
100,00
13 467
100,00
6 119
100,00

2 525
48,73
4 640
75,66
7 270
62,45
2 886
66,42
6 792
78,63
12 492
74,82
40 302
70,14
9 054
63,34
8 128
60,35
3 160
51,64

66
1,27
13
0,21
79
0,68
146
3,36
24
0,28
446
2,67
605
1,05
387
2,71
180
1,34
48
0,78

1
0,02
1
0,02
2
0,02
3
0,02
7
0,01
2
0,01
4
0,03
1
0,02

135
2,61
220
3,59
914
7,85
39
0,90
39
0,45
326
1,95
2 011
3,50
295
2,06
464
3,45
425
6,95

1
0,01
1
0,02
2
0,01
15
0,03
4
0,03
3
0,02
1
0,02

23
0,44
3
0,05
13
0,11
9
0,21
14
0,16
32
0,19
372
0,65
30
0,21
58
0,43
96
1,57

2
0,04
4
0,07
3
0,03
2
0,05
1
0,01
12
0,07
44
0,08
17
0,12
13
0,10
2
0,03

20
0,39
2
0,02
7
0,16
2
0,02
51
0,31
165
0,29
78
0,55
50
0,37
8
0,13

3
0,06
17
0,28
11
0,09
5
0,12
21
0,24
61
0,37
208
0,36
29
0,20
31
0,23
10
0,16

4
0,08
1
0,02
10
0,09
10
0,23
3
0,03
43
0,26
30
0,05
17
0,12
14
0,10
7
0,11

4
0,03
1
0,02
4
0,02
27
0,05
6
0,04
1
0,01
1
0,02

1
0,02
1
0,01
443
0,77
1
0,01
17
0,13
299
4,89

1
0,02
1
0,01
1
0,02
2
0,02
2
0,01
15
0,03
14
0,10
2
0,01
1
0,02

3
0,06
2
0,03
5
0,04
2
0,05
3
0,03
12
0,07
37
0,06
9
0,06
8
0,06
2
0,03

1 127
100,00
2 721
100,00
1 626
100,00
1 677
100,00
3 635
100,00
907
100,00
1 419
100,00
736
100,00
1 543
100,00
1 438
100,00
1 463

690
61,22
2 047
75,23
729
44,83
1 354
80,74
2 607
71,72
694
76,52
1 118
78,79
218
29,62
1 162
75,31
1 183
82,27
1 009

6
0,53
7
0,43
17
0,47
15
1,65
14
0,91
3

3
0,18
-

33
2,93
1
0,04
20
1,23
1
0,06
87
2,39
36
3,97
4
0,28
6
0,82
12
0,78
2
0,14
3

2
0,06
-

1
0,09
2
0,07
22
0,61
5
0,55
1
0,06
1
0,07
1

1
0,09
5
0,14
1
0,06
1

2
0,18
2
0,12
7
0,19
2
0,22
2
0,27
6
0,39
2

1
0,04
5
0,31
18
0,50
8
0,88
2
0,27
1
0,06
7

3
0,27
2
0,06
1
0,11
1
0,14
2
0,13
14

2
0,07
-

25
0,69
-

2
0,06
-

3
0,11
1
0,06
3
0,08
2
0,14
-

100,00
2 951
100,00
329
100,00
3 965
100,00
924
100,00
4 253
100,00

68,97
2 141
72,55
304
92,40
2 993
75,49
726
78,57
3 263
76,72

0,21
5
0,17
8
0,20
2
0,22
4
0,09

2
0,05
-

0,21
217
7,35
1
0,30
57
1,44
4
0,43
69
1,62

1
0,03
-

0,07
4
0,14
11
0,28
1
0,11
5
0,12

0,07
5
0,13
2
0,05

0,14
17
0,43
3
0,07

0,48
4
0,14
2
0,05
7
0,16

0,96
1
0,03
2
0,61
4
0,10
7
0,16

3
0,10
1
0,02

37
0,93
-

2
0,07
1
0,03
2
0,05

1
0,03
2
0,05
-

Gradovi/ Towns
Buje Buie
%
Buzet
%
Labin
%
Novigrad Cittanova
%
Pazin
%
Pore Parenzo
%
Pula Pola
%
Rovinj Rovigno
%
Umag Umago
%
Vodnjan Dignano
%
Opine/ Municipalities
Bale Valle
%
Barban
%
Brtonigla Verteneglio
%
Cerovlje
%
Faana Fasana
%
Funtana Fontane
%
Graie
%
Gronjan Grisignana
%
Kanfanar
%
Karojba
%
Katelir-Labinci
Castelliere-S. Domenica
%
Kran
%
Lanie
%
Linjan Lisignano
%
Lupoglav
%
Marana
%

52

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians

Tuepi
%
Zadvarje
%
Zagvozd
%
Zmijavci
%

Istarska upanija
County of Istria
%
Gradovi/ Towns
Buje Buie
%
Buzet
%
Labin
%
Novigrad Cittanova
%
Pazin
%
Pore Parenzo
%
Pula Pola
%
Rovinj Rovigno
%
Umag Umago
%
Vodnjan Dignano
%
Opine/ Municipalities
Bale Valle
%
Barban
%
Brtonigla Verteneglio
%
Cerovlje
%
Faana Fasana
%
Funtana Fontane
%
Graie
%
Gronjan Grisignana
%
Kanfanar
%
Karojba
%
Katelir-Labinci
Castelliere-S. Domenica
%
Kran
%
Lanie
%
Linjan Lisignano
%
Lupoglav
%
Marana
%

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks
21

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs

16

17

18

19

20

23

24

1
0,05
-

11
0,57
-

1
0,05
1
0,08
2
0,10

11
0,57
35
1,71

1
0,05
1
0,08
-

44

143

1 793

7 206

12 543

54

94

0,02

0,07

0,86

3,46

6,03

0,03

2
0,01
21
0,04
5
0,03
5
0,04
1
0,02

1
0,02
6
0,05
4
0,09
18
0,11
50
0,09
17
0,12
14
0,10
7
0,11

170
3,28
64
1,04
74
0,64
91
2,09
23
0,27
116
0,69
549
0,96
76
0,53
253
1,88
39
0,64

181
3,49
51
0,83
287
2,47
123
2,83
60
0,69
566
3,39
3 454
6,01
594
4,16
590
4,38
242
3,95

1 261
24,33
42
0,68
275
2,36
443
10,2
100
1,16
540
3,23
2 545
4,43
1 608
11,25
1 962
14,57
1 017
16,62

1
0,09
1
0,04
3
0,41
-

4
0,11
-

5
0,44
4
0,15
39
2,40
1
0,06
22
0,61
3
0,33
1
0,07
16
2,17
5
0,32
3
0,21
8

9
0,80
11
0,40
30
1,85
200
5,50
21
2,32
3
0,21
9
1,22
14
0,91
3
0,21
23

1
0,03
1
0,02

1
0,03
6
0,15
1
0,11
1
0,02

0,55
13
0,44
4
1,22
17
0,43
2
0,22
13
0,31

1,57
36
1,22
3
0,91
130
3,28
2
0,22
37
0,87

Ostali
Other

25

26

6
0,31
1
0,35
-

3
0,16
-

14

827

25 203

0,05

0,00

0,01

0,40

4
0,03
7
0,04
1
0,00
6
0,04
29
0,22
4
0,07

1
0,02
1
0,02
4
0,09
2
0,02
9
0,05
35
0,06
9
0,06
9
0,07
3
0,05

2
0,02
1
0,02
1
0,01
1
0,00
-

6
0,04
3
0,01
1
0,01
1
0,02

260
23,07
19
0,70
490
30,14
13
0,78
173
4,76
16
1,76
2
0,14
290
39,4
31
2,01
20
1,39
70

2
0,06
-

1
0,06
3
0,33
1
0,06
7

1
0,03
-

4,78
16
0,54
2
0,61
168
4,24
4
0,43
38
0,89

0,48
1
0,03
3
0,07

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

22

idovi
Jews

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion
27

28

29

30

5
0,26
-

2
0,10
1
0,35
4
0,34
4
0,20

1 332

85

4 078

684

12,11

0,64

0,04

1,96

0,33

15
0,29
10
0,16
98
0,84
10
0,23
13
0,15
88
0,53
235
0,41
75
0,52
44
0,33
29
0,47

538
10,38
969
15,8
2 053
17,63
463
10,66
1 381
15,99
1 406
8,42
4 152
7,23
1 502
10,51
1 171
8,70
511
8,35

46
0,89
187
1,61
7
0,16
6
0,07
59
0,35
509
0,89
51
0,36
56
0,42
81
1,32

1
0,02
3
0,03
9
0,10
7
0,04
43
0,07
4
0,03
3
0,02
1
0,02

176
3,40
88
1,43
296
2,54
85
1,96
122
1,41
341
2,04
1 258
2,19
339
2,37
330
2,45
115
1,88

10
0,19
6
0,10
44
0,38
4
0,09
19
0,22
43
0,26
323
0,56
64
0,45
28
0,21
7
0,11

1
0,09
-

9
0,80
5
0,18
6
0,37
12
0,33
5
0,55
2
0,27
7
0,45
2
0,14
1

84
7,45
608
22,34
230
14,15
281
16,76
301
8,28
85
9,37
271
19,10
134
18,21
268
17,37
221
15,37
287

1
0,09
32
1,97
1
0,06
28
0,77
3
0,33
2
0,27
1
0,06
3

1
0,03
-

18
1,60
14
0,51
29
1,78
21
1,25
88
2,42
10
1,10
14
0,99
51
6,93
17
1,10
3
0,21
22

3
0,27
3
0,11
4
0,25
3
0,18
6
0,17
4
0,28
2

0,07
4
0,14
14
0,35
3
0,32
8
0,19

19,62
454
15,38
12
3,65
398
10,04
169
18,29
728
17,12

0,21
7
0,24
19
0,48
23
0,54

1
0,03
-

1,50
34
1,15
1
0,30
60
1,51
7
0,76
32
0,75

0,14
6
0,20
12
0,30
3
0,32
6
0,14

53

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Ukupno
Total

Hrvati
Croats

6 481
100,00
1 004
100,00
850
100,00
1 827
100,00
3 183
100,00
2 987
100,00
1 015
100,00
1 065
100,00
2 202
100,00
1 990
100,00
1 684
100,00
2 274
100,00
1 158
100,00
2 162
100,00
3 483
100,00

4 794
73,97
623
62,05
477
56,12
1 360
74,44
1 901
59,72
1 685
56,41
664
65,42
918
86,20
1 451
65,89
1 248
62,71
1 264
75,06
1 592
70,01
748
64,59
1 572
72,71
2 389
68,59

192
2,96
5
0,27
28
0,88
5
0,17
8
0,36
2
0,10
3
0,18
43
1,99
32
0,92

6
0,09
-

122 568

115 668

408

100,00

94,37

Gradovi/ Towns
Dubrovnik
%
Korula
%
Metkovi
%
Opuzen
%
Ploe
%

42 615
100,00
5 663
100,00
16 788
100,00
3 254
100,00
10 135
100,00

Opine/ Municipalities
Blato
%
Dubrovako primorje
%
Janjina
%
Konavle
%
Kula Norinska
%
Lastovo
%
Lumbarda
%
Mljet
%
Orebi
%
Pojezerje
%
Slivno
%

3 593
100,00
2 170
100,00
551
100,00
8 577
100,00
1 748
100,00
792
100,00
1 213
100,00
1 088
100,00
4 122
100,00
991
100,00
1 999
100,00

Medulin
%
Motovun Montona
%
Oprtalj Portole
%
Pian
%
Raa
%
Sveta Nedelja
%
Sveti Lovre
%
Sveti Petar u umi
%
Svetvinenat
%
Tar-Vabriga Torre-Abrega
%
Tinjan
%
Vinjan Visignano
%
Viinada Visinada
%
Vrsar Orsera
%
minj
%

Dubrovako-neretvanska upanija
County of Dubrovnik-Neretva
%

54

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
5

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians

Romi
Roma

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians

10

11

12

13

14

15

115
1,77
4
0,40
1
0,12
7
0,38
365
11,47
168
5,62
2
0,20
3
0,28
8
0,36
15
0,75
2
0,12
7
0,31
4
0,35
21
0,97
3
0,09

3
0,05
1
0,03
-

17
0,26
8
0,25
17
0,57
2
0,20
3
0,15
1
0,04
2
0,17
4
0,19
1
0,03

3
0,05
1
0,03
1
0,05
4
0,20
2
0,09
5
0,23
-

16
0,25
4
0,40
1
0,03
2
0,09
7
0,35
5
0,22
1
0,09
12
0,56
-

20
0,31
1
0,10
2
0,24
1
0,05
1
0,03
4
0,13
1
0,05
9
0,45
1
0,06
4
0,18
12
0,56
2
0,06

19
0,29
3
0,30
2
0,24
2
0,11
3
0,09
1
0,03
3
0,30
3
0,14
7
0,35
1
0,09
5
0,23
1
0,03

3
0,05
1
0,09
4
0,20
1
0,06
1
0,04
-

16
0,25
2
0,24
1
0,10
15
0,68
-

1
0,10
2
0,06

7
0,11
1
0,05
1
0,05
1
0,03

1 978

307

50

68

92

94

23

11

34

0,33

0,00

1,61

0,00

0,25

0,04

0,06

0,08

0,08

0,02

0,01

0,01

0,03

38 498
90,34
5 422
95,74
16 251
96,80
3 200
98,34
9 722
95,93

218
0,51
27
0,48
34
0,20
5
0,15
38
0,37

4
0,01
1
0,02
-

1 499
3,52
19
0,34
34
0,20
5
0,15
41
0,40

2
0,00
-

194
0,46
19
0,34
11
0,07
1
0,03
26
0,26

11
0,03
3
0,05
3
0,02
5
0,05

20
0,05
3
0,05
7
0,07

41
0,10
5
0,09
12
0,12

31
0,07
11
0,19
1
0,01
5
0,15
3
0,03

15
0,04
1
0,02
2
0,01
-

5
0,01
-

3
0,01
1
0,01
-

20
0,05
1
0,01

3 515
97,83
2 148
98,99
529
96,01
8 327
97,09
1 734
99,20
750
94,70
1 179
97,20
1 059
97,33
3 888
94,32
988
99,70
1 873
93,70

2
0,06
16
0,19
3
0,17
3
0,28
22
0,53
-

7
0,19
1
0,05
4
0,73
51
0,59
11
1,39
9
0,74
32
0,78
15
0,75

4
0,11
29
0,34
1
0,13
1
0,08
3
0,28
5
0,12
2
0,20
-

1
0,05
1
0,01
1
0,13
1
0,09
11
0,27
1
0,05

2
0,06
1
0,05
6
0,07
1
0,06
1
0,13
12
0,29
-

5
0,14
1
0,05
1
0,18
10
0,12
1
0,08
1
0,09
6
0,15
-

1
0,05
1
0,18
7
0,08
2
0,11
3
0,38
5
0,41
1
0,09
12
0,29
-

2
0,09
1
0,02
-

1
0,08
-

1
0,05
2
0,02
1
0,05

3
0,08
4
0,05
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs

20

21

22

16

17

18

19

2
0,03
1
0,05
-

3
0,05
1
0,03
1
0,10
2
0,10
1
0,06
1
0,04
1
0,09
2
0,09
1
0,03

81
1,25
4
0,40
11
1,29
1
0,05
20
0,63
7
0,23
3
0,30
1
0,09
4
0,18
18
0,90
1
0,06
6
0,26
8
0,69
12
0,56
5
0,14

220
3,39
3
0,30
6
0,71
13
0,71
45
1,41
23
0,77
14
1,38
9
0,41
66
3,32
4
0,24
25
1,10
11
0,95
85
3,93
3
0,09

233
3,60
98
9,76
122
14,35
10
0,55
42
1,32
33
1,10
23
2,27
1
0,09
40
1,82
195
9,80
18
1,07
155
6,82
88
7,60
59
2,73
21
0,60

1
0,05
-

1
0,02
2
0,11
2
0,09
-

11

26

161

2 095

50

0,01

0,02

0,13

1,71

0,04

Gradovi/ Towns
Dubrovnik
%
Korula
%
Metkovi
%
Opuzen
%
Ploe
%

8
0,02
1
0,03
1
0,01

9
0,02
-

78
0,18
10
0,18
4
0,02
2
0,06
8
0,08

1 164
2,73
56
0,99
350
2,08
23
0,71
154
1,52

Opine/ Municipalities
Blato
%
Dubrovako primorje
%
Janjina
%
Konavle
%
Kula Norinska
%
Lastovo
%
Lumbarda
%
Mljet
%
Orebi
%
Pojezerje
%
Slivno
%

1
0,01
-

2
0,09
9
0,10
3
0,07
-

5
0,14
11
0,13
1
0,13
6
0,49
2
0,18
11
0,27
1
0,05

17
0,47
4
0,18
9
1,63
43
0,50
1
0,06
11
1,39
4
0,33
7
0,64
58
1,41
93
4,65

Medulin
%
Motovun Montona
%
Oprtalj Portole
%
Pian
%
Raa
%
Sveta Nedelja
%
Sveti Lovre
%
Sveti Petar u umi
%
Svetvinenat
%
Tar-Vabriga Torre-Abrega
%
Tinjan
%
Vinjan Visignano
%
Viinada Visinada
%
Vrsar Orsera
%
minj
%

Dubrovako-neretvanska upanija
County of Dubrovnik-Neretva
%

Ostali
Other

24

25

26

27

28

29

30

2
0,03
-

31
0,48
7
0,70
4
0,47
3
0,16
14
0,44
16
0,54
5
0,49
6
0,27
11
0,55
2
0,12
11
0,48
7
0,60
10
0,46
5
0,14

501
7,73
196
19,52
192
22,59
403
22,06
560
17,59
987
33,04
280
27,59
133
12,49
632
28,7
341
17,14
375
22,27
410
18,03
270
23,32
274
12,67
972
27,91

16
0,25
5
0,50
6
0,33
139
4,37
1
0,03
7
0,69
9
0,41
8
0,40
5
0,30
5
0,22
5
0,43
4
0,19
-

5
0,08
1
0,12
1
0,05
1
0,03
2
0,07
1
0,04
1
0,09
-

166
2,56
10
1,00
30
3,53
10
0,55
53
1,67
34
1,14
7
0,69
7
0,66
9
0,41
48
2,41
6
0,36
42
1,85
11
0,95
30
1,39
44
1,26

9
0,14
46
4,58
3
0,16
2
0,06
1
0,03
2
0,20
1
0,09
3
0,14
1
0,06
4
0,18
11
0,51
1
0,03

21

12

286

49

267

21

585

231

0,00

0,02

0,01

0,23

0,04

0,22

0,02

0,48

0,19

27
0,06
4
0,07
3
0,02
1
0,01

3
0,01
-

10
0,02
3
0,02
1
0,01

10
0,02
-

139
0,33
27
0,48
6
0,04
3
0,09
12
0,12

28
0,07
2
0,04
7
0,04
6
0,06

155
0,36
1
0,02
18
0,11
1
0,03
41
0,40

17
0,04
1
0,01
1
0,03
-

342
0,80
41
0,72
35
0,21
6
0,18
39
0,38

64
0,15
11
0,19
24
0,14
1
0,03
17
0,17

1
0,03
1
0,18
5
0,63
1
0,02
-

6
0,07
-

1
0,01
-

7
0,19
1
0,18
38
0,44
3
0,38
2
0,16
1
0,09
16
0,39
1
0,05

2
0,06
1
0,06
1
0,08
-

7
0,19
1
0,01
2
0,11
2
0,25
7
0,17
1
0,05

7
0,19
1
0,05
2
0,36
12
0,14
4
0,23
2
0,25
4
0,33
6
0,55
26
0,63
12
0,6

9
0,25
7
0,32
3
0,54
2
0,02
1
0,13
4
0,37
11
0,27
1
0,10
1
0,05

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

23

idovi
Jews

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion

55

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Ukupno
Total

Hrvati
Croats

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
4

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians

Romi
Roma

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians

10

11

12

13

14

15

Smokvica
%
Ston
%
Trpanj
%
Vela Luka
%
Zaablje
%
upa dubrovaka
%

916
100,00
2 407
100,00
721
100,00
4 137
100,00
757
100,00
8 331
100,00

907
99,02
2 371
98,50
677
93,90
4 012
96,98
755
99,74
7 863
94,38

7
0,29
6
0,15
27
0,32

1
0,11
1
0,04
11
1,53
4
0,10
233
2,80

1
0,01

1
0,14
3
0,07
1
0,13
6
0,07

4
0,17
2
0,28
3
0,07
3
0,04

1
0,04
1
0,02
13
0,16

3
0,07
6
0,07

4
0,55
7
0,08

1
0,04
1
0,01

5
0,12
-

1
0,01

1
0,02
5
0,06

Meimurska upanija
County of Meimurje
%

113 804

106 744

200

10

49

26

21

66

19

46

5 107

137

100,00

93,80

0,18

0,01

0,04

0,00

0,02

0,02

0,06

0,02

0,04

0,01

4,49

0,00

0,12

Gradovi/ Towns
akovec
%
Mursko Sredie
%
Prelog
%

27 104
100,00
6 307
100,00
7 815
100,00

25 410
93,75
5 870
93,07
7 691
98,41

116
0,43
6
0,10
17
0,22

1
0,02
2
0,03

25
0,09
2
0,03
4
0,05

1
0,00
-

20
0,07
2
0,03
1
0,01

5
0,02
3
0,05
-

18
0,07
14
0,22
2
0,03

7
0,03
1
0,01

6
0,02
4
0,06
7
0,09

4
0,01
1
0,02
1
0,01

1 039
3,83
285
4,52
-

4
0,06
-

43
0,16
12
0,19
10
0,13

Opine/ Municipalities
Belica
%
Dekanovec
%
Domainec
%
Donja Dubrava
%
Donji Kraljevec
%
Donji Vidovec
%
Gorian
%
Gornji Mihaljevec
%
Kotoriba
%
Mala Subotica
%
Nedelie
%
Orehovica
%
Podturen
%
Pribislavec
%
Selnica
%
Strahoninec
%
Sveta Marija
%
Sveti Juraj na Bregu
%
Sveti Martin na Muri
%
enkovec
%
trigova
%
Vratiinec
%

3 176
100,00
774
100,00
2 251
100,00
1 920
100,00
4 659
100,00
1 399
100,00
2 823
100,00
1 917
100,00
3 224
100,00
5 452
100,00
11 975
100,00
2 685
100,00
3 873
100,00
3 136
100,00
2 991
100,00
2 682
100,00
2 317
100,00
5 090
100,00
2 605
100,00
2 879
100,00
2 766
100,00
1 984
100,00

3 134
98,68
772
99,74
2 127
94,49
1 891
98,49
4 578
98,26
1 357
97,00
2 763
97,87
1 869
97,50
2 865
88,86
4 728
86,72
10 552
88,12
2 168
80,74
3 616
93,36
2 478
79,02
2 958
98,90
2 645
98,62
2 290
98,83
5 034
98,90
2 538
97,43
2 857
99,24
2 593
93,75
1 960
98,79

3
0,09
2
0,09
5
0,26
8
0,42
1
0,03
16
0,13
1
0,03
4
0,13
10
0,37
5
0,22
5
0,19
1
0,04
-

1
0,02
1
0,07
2
0,02
1
0,03
1
0,02
1
0,05

1
0,04
2
0,1
1
0,02
1
0,03
2
0,04
4
0,03
1
0,04
1
0,03
1
0,04
2
0,04
1
0,04
1
0,03
-

1
0,05
1
0,03
1
0,04
-

5
0,18
2
0,04
3
0,12
2
0,07
1
0,05

1
0,13
1
0,04
1
0,02
3
0,21
6
0,19
1
0,02
7
0,06
2
0,06
1
0,03
1
0,04
1
0,04
2
0,04
3
0,12
2
0,07
-

1
0,05
1
0,03
2
0,04
3
0,03
2
0,06
1
0,04
1
0,02
-

3
0,13
7
0,15
1
0,02
9
0,08
1
0,03
1
0,03
1
0,04
1
0,04
2
0,04
2
0,08
1
0,05

1
0,01
1
0,03
-

1
0,03
100
4,44
7
0,36
18
0,39
32
2,29
42
1,49
1
0,05
320
9,93
694
12,73
1 239
10,35
491
18,29
224
5,78
608
19,39
1
0,03
3
0,11
2
0,10

1
0,03
-

3
0,09
1
0,04
6
0,31
2
0,04
3
0,21
7
0,25
3
0,16
3
0,09
4
0,07
13
0,11
2
0,07
4
0,10
4
0,13
1
0,03
2
0,07
4
0,17
3
0,06
2
0,08
2
0,07
3
0,15

56

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians
16

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks
21

17

18

19

20

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs
22

23

idovi
Jews

Ostali
Other

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion

24

25

26

27

28

29

30

Smokvica
%
Ston
%
Trpanj
%
Vela Luka
%
Zaablje
%
upa dubrovaka
%

1
0,04
1
0,14
1
0,01

1
0,11
5
0,21
7
0,17
9
0,11

3
0,33
5
0,21
8
1,11
17
0,41
68
0,82

1
0,11
4
0,10
2
0,02

1
0,14
-

1
0,01

2
0,22
1
0,04
2
0,28
11
0,27
14
0,17

1
0,02
1
0,01

5
0,21
2
0,05
24
0,29

1
0,02
1
0,01

2
0,08
12
1,66
15
0,36
17
0,20

1
0,11
3
0,12
2
0,28
41
0,99
1
0,13
27
0,32

Meimurska upanija
County of Meimurje
%

10

516

249

13

29

100

123

33

123

148

0,00

0,01

0,45

0,22

0,01

0,01

0,03

0,00

0,01

0,09

0,11

0,03

0,00

0,11

0,13

Gradovi/ Towns
akovec
%
Mursko Sredie
%
Prelog
%

2
0,01
-

2
0,01
-

80
0,30
63
1,00
24
0,31

136
0,50
9
0,14
10
0,13

4
0,01
1
0,02
3
0,04

5
0,02
-

7
0,03
1
0,02
7
0,09

1
0,00
-

3
0,01
-

40
0,15
10
0,16
8
0,10

41
0,15
10
0,16
8
0,10

5
0,02
2
0,03
-

2
0,01
2
0,03

67
0,25
4
0,06
2
0,03

15
0,06
3
0,05
15
0,19

1
0,03
1
0,02
2
0,06
1
0,02
2
0,07
1
0,04
-

7
0,22
1
0,13
6
0,27
1
0,05
3
0,06
4
0,14
33
1,72
3
0,09
6
0,11
50
0,42
16
0,41
2
0,06
21
0,70
5
0,19
5
0,22
15
0,29
44
1,69
5
0,17
116
4,19
6
0,30

3
0,09
3
0,13
6
0,13
1
0,07
1
0,04
12
0,37
5
0,09
21
0,18
4
0,15
1
0,03
6
0,19
3
0,10
3
0,11
2
0,09
13
0,26
2
0,08
5
0,17
2
0,07
1
0,05

1
0,04
1
0,02
1
0,01
2
0,07
-

1
0,01
-

2
0,06
2
0,10
2
0,04
1
0,07
1
0,03
2
0,02
1
0,03
3
0,06
-

1
0,04
-

4
0,03
-

4
0,13
1
0,05
1
0,04
1
0,03
1
0,02
7
0,06
1
0,04
1
0,03
6
0,19
1
0,04
8
0,35
1
0,02
2
0,08
2
0,07
5
0,18
-

4
0,13
6
0,13
1
0,02
26
0,22
2
0,05
10
0,32
1
0,03
1
0,04
1
0,02
1
0,04
2
0,07
1
0,04
8
0,40

12
0,38
1
0,04
1
0,05
1
0,02
1
0,04
4
0,10
3
0,10
1
0,04
1
0,02
1
0,04
-

2
0,06
5
0,22
1
0,07
1
0,05
4
0,12
4
0,07
10
0,08
1
0,04
6
0,19
5
0,19
6
0,12
1
0,03
4
0,14
-

2
0,10
32
0,69
2
0,10
3
0,09
1
0,02
7
0,06
13
0,48
2
0,05
3
0,10
3
0,10
2
0,07
1
0,04
3
0,06
1
0,04
3
0,10
36
1,30
1
0,05

Opine/ Municipalities
Belica
%
Dekanovec
%
Domainec
%
Donja Dubrava
%
Donji Kraljevec
%
Donji Vidovec
%
Gorian
%
Gornji Mihaljevec
%
Kotoriba
%
Mala Subotica
%
Nedelie
%
Orehovica
%
Podturen
%
Pribislavec
%
Selnica
%
Strahoninec
%
Sveta Marija
%
Sveti Juraj na Bregu
%
Sveti Martin na Muri
%
enkovec
%
trigova
%
Vratiinec
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

57

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia

Grad Zagreb
City of Zagreb
%
Gradske etvrti/ City districts
Brezovica
%
rnomerec
%
Donja Dubrava
%
Donji Grad
%
Gornja Dubrava
%
Gornji Grad Medveak
%
Maksimir
%
Novi Zagreb istok
%
Novi Zagreb zapad
%
Peenica itnjak
%
Podsljeme
%
Podsused Vrape
%
Sesvete
%
Stenjevec
%
Trenjevka jug
%
Trenjevka sjever
%
Trnje
%

58

Ukupno
Total

Hrvati
Croats

Bugari
Albanci Austrijanci Bonjaci
BulgaAlbanians Austrians Bosniacs
rians
3

CrnoMakeMaari
esi
gorci
donci Nijemci Poljaci
HungaMonte- Czechs
Mace- Germans Poles
rians
negrins
donians
7

10

11

12

Romi
Roma
13

Rumunji
Rusi
RomaRussians
nians
14

15

790 017

735 824

4 292

104

8 119

120

1 191

835

825

1 194

364

166

2 755

94

331

100,00

93,14

0,54

0,01

1,03

0,02

0,15

0,11

0,10

0,15

0,05

0,02

0,35

0,01

0,04

12 030
100,00
38 546
100,00
36 363
100,00
37 024
100,00
61 841
100,00
30 962
100,00
48 902
100,00
59 055
100,00
58 103
100,00
56 487
100,00
19 165
100,00
45 759
100,00
70 009
100,00
51 390
100,00
66 674
100,00
55 425
100,00
42 282
100,00

11 707
97,32
36 670
95,13
34 168
93,96
34 222
92,43
58 751
95,00
28 600
92,37
46 012
94,09
53 962
91,38
54 157
93,21
49 137
86,99
18 635
97,23
43 625
95,34
67 181
95,96
48 089
93,58
61 653
92,47
51 448
92,82
37 807
89,42

8
0,07
153
0,40
225
0,62
166
0,45
379
0,61
219
0,71
229
0,47
328
0,56
272
0,47
594
1,05
61
0,32
212
0,46
249
0,36
301
0,59
239
0,36
402
0,73
255
0,60

2
0,01
2
0,01
10
0,03
1
0,00
13
0,04
13
0,03
9
0,02
1
0,00
4
0,01
5
0,03
5
0,01
5
0,01
10
0,01
6
0,01
18
0,04

73
0,61
263
0,68
547
1,50
261
0,70
451
0,73
204
0,66
300
0,61
495
0,84
673
1,16
1 790
3,17
72
0,38
255
0,56
392
0,56
633
1,23
664
1,00
559
1,01
487
1,15

3
0,01
3
0,01
5
0,01
14
0,02
16
0,05
5
0,01
9
0,02
10
0,02
13
0,02
6
0,01
3
0,00
6
0,01
10
0,01
8
0,01
9
0,02

4
0,03
43
0,11
16
0,04
87
0,23
37
0,06
56
0,18
72
0,15
157
0,27
63
0,11
86
0,15
7
0,04
57
0,12
28
0,04
55
0,11
143
0,21
120
0,22
160
0,38

3
0,02
45
0,12
53
0,15
32
0,09
101
0,16
37
0,12
59
0,12
54
0,09
43
0,07
62
0,11
11
0,06
43
0,09
60
0,09
54
0,11
58
0,09
56
0,1
64
0,15

3
0,02
38
0,10
26
0,07
63
0,17
57
0,09
50
0,16
59
0,12
80
0,14
56
0,10
43
0,08
24
0,13
43
0,09
40
0,06
41
0,08
76
0,11
72
0,13
54
0,13

4
0,03
44
0,11
45
0,12
46
0,12
63
0,10
56
0,18
88
0,18
150
0,25
96
0,17
94
0,17
15
0,08
39
0,09
68
0,10
44
0,09
123
0,18
96
0,17
123
0,29

6
0,05
16
0,04
8
0,02
22
0,06
24
0,04
45
0,15
32
0,07
21
0,04
14
0,02
12
0,02
10
0,05
35
0,08
25
0,04
19
0,04
29
0,04
22
0,04
24
0,06

1
0,01
7
0,02
5
0,01
9
0,02
9
0,01
14
0,05
14
0,03
18
0,03
18
0,03
9
0,02
4
0,02
7
0,02
9
0,01
7
0,01
17
0,03
9
0,02
9
0,02

18
0,15
8
0,02
177
0,49
21
0,06
192
0,31
13
0,04
29
0,06
8
0,01
86
0,15
1 133
2,01
86
0,19
644
0,92
55
0,11
33
0,05
87
0,16
165
0,39

2
0,02
2
0,01
5
0,01
3
0,00
1
0,00
4
0,01
3
0,01
7
0,01
15
0,03
2
0,01
12
0,03
20
0,03
6
0,01
9
0,01
2
0,00
1
0,00

2
0,02
16
0,04
8
0,02
22
0,06
9
0,01
23
0,07
25
0,05
27
0,05
26
0,04
19
0,03
6
0,03
5
0,01
28
0,04
25
0,05
31
0,05
25
0,05
34
0,08

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

9.

STANOVNITVO PREMA NARODNOSTI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY NATIONALITY, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

(nastavak)
(continued)

Nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj


National minorities in Republic of Croatia
Rusini Slovaci Slovenci
Ruthenians Slovaks Slovenians
16

Grad Zagreb
City of Zagreb
%
Gradske etvrti/ City districts
Brezovica
%
rnomerec
%
Donja Dubrava
%
Donji Grad
%
Gornja Dubrava
%
Gornji Grad Medveak
%
Maksimir
%
Novi Zagreb istok
%
Novi Zagreb zapad
%
Peenica itnjak
%
Podsljeme
%
Podsused Vrape
%
Sesvete
%
Stenjevec
%
Trenjevka jug
%
Trenjevka sjever
%
Trnje
%

Srbi
Serbs

Talijani
Italians

Turci
Turks

19

20

21

Vlasi
Ukrajinci
Ukrainians Vlachs
23

24

Ostali
Other

17

18

134

207

2 132

17 526

399

106

332

317

2 368

214

1 953

0,02

0,03

0,27

2,22

0,05

0,01

0,04

0,04

0,3

0,03

2
0,01
1
0
8
0,02
6
0,01
3
0,01
14
0,03
12
0,02
12
0,02
8
0,01
3
0,02
1
0
11
0,02
15
0,03
12
0,02
11
0,02
15
0,04

1
0,01
10
0,03
11
0,03
5
0,01
14
0,02
5
0,02
15
0,03
19
0,03
16
0,03
19
0,03
8
0,04
21
0,05
6
0,01
15
0,03
18
0,03
13
0,02
11
0,03

7
0,06
130
0,34
34
0,09
193
0,52
69
0,11
148
0,48
172
0,35
208
0,35
130
0,22
152
0,27
24
0,13
82
0,18
45
0,06
99
0,19
207
0,31
183
0,33
249
0,59

88
0,73
552
1,43
579
1,59
841
2,27
959
1,55
554
1,79
849
1,74
2 407
4,08
1 375
2,37
1 925
3,41
105
0,55
583
1,27
565
0,81
1 052
2,05
2 114
3,17
1 229
2,22
1 749
4,14

24
0,06
11
0,03
51
0,14
19
0,03
41
0,13
42
0,09
19
0,03
16
0,03
20
0,04
9
0,05
29
0,06
9
0,01
28
0,05
23
0,03
28
0,05
30
0,07

1
0
12
0,03
5
0,02
7
0,01
5
0,01
38
0,07
1
0,01
2
0
9
0,01
18
0,04
3
0,01
5
0,01

2
0,02
17
0,04
29
0,08
18
0,05
25
0,04
18
0,06
25
0,05
26
0,04
26
0,04
18
0,03
12
0,06
17
0,04
17
0,02
20
0,04
13
0,02
28
0,05
21
0,05

2
0,01
1
0
1
0
2
0
1
0
-

18
0,05
104
0,28
3
0
70
0,23
30
0,06
13
0,02
13
0,02
13
0,02
1
0,01
5
0,01
4
0,01
11
0,02
14
0,03
18
0,04

15
0,12
108
0,28
77
0,21
176
0,48
116
0,19
171
0,55
145
0,3
152
0,26
135
0,23
173
0,31
49
0,26
115
0,25
117
0,17
196
0,38
195
0,29
234
0,42
194
0,46

9
0,02
30
0,08
3
0
8
0,03
11
0,02
17
0,03
8
0,01
18
0,03
1
0,01
8
0,02
18
0,03
20
0,04
21
0,03
19
0,03
23
0,05

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

22

idovi
Jews

25

Izjasnili se
Ne
Regionalna u smislu Neraspoizjanjapripadnost vjerske
reeno
Nepoznato
vaju se
Regional pripadnosti Not
Unknown
Not
affiliation Declared classified
declared
religion
26

27

28

29

30

291

6 135

1 682

0,25

0,04

0,78

0,21

26
0,22
54
0,14
130
0,36
61
0,16
114
0,18
31
0,10
72
0,15
132
0,22
170
0,29
410
0,73
11
0,06
50
0,11
218
0,31
101
0,20
124
0,19
150
0,27
99
0,23

1
0,01
20
0,05
5
0,01
19
0,05
9
0,01
29
0,09
23
0,05
35
0,06
21
0,04
16
0,03
3
0,02
8
0,02
6
0,01
17
0,03
30
0,04
26
0,05
23
0,05

48
0,4
226
0,59
164
0,45
469
1,27
240
0,39
328
1,06
382
0,78
629
1,07
456
0,78
594
1,05
54
0,28
210
0,46
172
0,25
338
0,66
739
1,11
509
0,92
577
1,36

11
0,09
66
0,17
38
0,10
64
0,17
173
0,28
204
0,66
174
0,36
59
0,10
203
0,35
71
0,13
32
0,17
196
0,43
68
0,10
127
0,25
72
0,11
66
0,12
58
0,14

59

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
Ukupno
Total

Hrvatsko
Croatian

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

4 284 889

4 259 476

84 885

22 527

749

2 137

100,00

99,41

1,98

0,53

0,02

0,05

317 606

316 286

4 320

1 147

29

144

100,00

99,58

1,36

0,36

0,01

0,05

Gradovi/ Towns
Dugo Selo
%
Ivani-Grad
%
Jastrebarsko
%
Samobor
%
Sveta Nedelja
%
Sveti Ivan Zelina
%
Velika Gorica
%
Vrbovec
%
Zaprei
%

17 466
100,00
14 548
100,00
15 866
100,00
37 633
100,00
18 059
100,00
15 959
100,00
63 517
100,00
14 797
100,00
25 223
100,00

17 412
99,69
14 488
99,59
15 765
99,36
37 477
99,59
17 962
99,46
15 900
99,63
63 305
99,67
14 704
99,37
25 112
99,56

356
2,04
166
1,14
158
1,00
497
1,32
241
1,33
175
1,10
746
1,17
180
1,22
505
2,00

42
0,24
57
0,39
61
0,38
149
0,40
92
0,51
46
0,29
187
0,29
89
0,60
104
0,41

2
0,01
3
0,02
2
0,01
1
0,01
11
0,02
1
0,00

10
0,06
3
0,02
37
0,23
5
0,01
5
0,03
12
0,08
14
0,02
4
0,03
6
0,02

Opine/ Municipalities
Bedenica
%
Bistra
%
Brckovljani
%
Brdovec
%
Dubrava
%
Dubravica
%
Farkaevac
%
Gradec
%
Jakovlje
%
Klina Sela
%
Klotar Ivani
%
Krai
%
Kravarsko
%
Kri
%
Luka
%
Marija Gorica
%
Orle
%
Pisarovina
%
Pokupsko
%
Preseka
%
Pua
%
Rakovec
%
Rugvica
%
Stupnik
%

1 432
100,00
6 632
100,00
6 837
100,00
11 134
100,00
5 245
100,00
1 437
100,00
1 937
100,00
3 681
100,00
3 930
100,00
5 231
100,00
6 091
100,00
2 640
100,00
1 987
100,00
6 963
100,00
1 351
100,00
2 233
100,00
1 975
100,00
3 689
100,00
2 224
100,00
1 448
100,00
2 700
100,00
1 252
100,00
7 871
100,00
3 735
100,00

1 431
99,93
6 610
99,67
6 817
99,71
11 067
99,40
5 230
99,71
1 431
99,58
1 930
99,64
3 677
99,89
3 923
99,82
5 209
99,58
6 059
99,47
2 637
99,89
1 984
99,85
6 944
99,73
1 350
99,93
2 214
99,15
1 970
99,75
3 683
99,84
2 219
99,78
1 444
99,72
2 691
99,67
1 249
99,76
7 847
99,70
3 663
98,07

9
0,63
94
1,42
119
1,74
255
2,29
39
0,74
18
1,25
21
1,08
45
1,22
25
0,64
59
1,13
111
1,82
21
0,80
6
0,30
63
0,90
2
0,15
55
2,46
5
0,25
15
0,41
6
0,27
2
0,14
38
1,41
22
1,76
214
2,72
39
1,04

1
0,07
13
0,20
19
0,28
63
0,57
14
0,27
6
0,42
6
0,31
4
0,11
7
0,18
10
0,19
31
0,51
3
0,11
3
0,15
16
0,23
1
0,07
19
0,85
1
0,05
3
0,08
4
0,18
4
0,28
8
0,30
3
0,24
19
0,24
61
1,63

1
0,01
1
0,01
1
0,02
1
0,02
1
0,02
1
0,04
3
0,04
-

9
0,14
3
0,03
1
0,05
11
0,21
3
0,04
4
0,20
3
0,08
1
0,04
2
0,03
11
0,29

Republika Hrvatska
Republic of Croatia
%

Zagrebaka upanija
County of Zagreb
%

60

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

umberak
%

Hrvatsko
Croatian
svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

883
100,00

882
99,89

13
1,47

1
0,11

132 892

132 545

1 374

317

24

100,00

99,74

1,03

0,24

0,00

0,02

Gradovi/ Towns
Donja Stubica
%
Klanjec
%
Krapina
%
Oroslavje
%
Pregrada
%
Zabok
%
Zlatar
%

5 680
100,00
2 915
100,00
12 480
100,00
6 138
100,00
6 594
100,00
8 994
100,00
6 096
100,00

5 660
99,65
2 909
99,79
12 452
99,78
6 127
99,82
6 583
99,83
8 966
99,69
6 078
99,70

30
0,53
36
1,23
79
0,63
52
0,85
42
0,64
59
0,66
30
0,49

15
0,26
5
0,17
27
0,22
10
0,16
9
0,14
26
0,29
13
0,21

1
0,02
1
0,01
4
0,07

4
0,07
1
0,03
1
0,01
1
0,02
2
0,03
1
0,01
1
0,02

Opine/ Municipalities
Bedekovina
%
Budinina
%
Desini
%
urmanec
%
Gornja Stubica
%
Hraina
%
Hum na Sutli
%
Jesenje
%
Konjina
%
Kraljevec na Sutli
%
Krapinske Toplice
%
Kumrovec
%
Lobor
%
Mae
%
Marija Bistrica
%
Mihovljan
%
Novi Golubovec
%
Petrovsko
%
Radoboj
%
Stubike Toplice
%
Sveti Kri Zaretje
%
Tuhelj
%
Veliko Trgovie
%
Zagorska Sela
%
Zlatar-Bistrica
%

8 041
100,00
2 503
100,00
2 933
100,00
4 235
100,00
5 284
100,00
1 617
100,00
5 060
100,00
1 560
100,00
3 790
100,00
1 727
100,00
5 367
100,00
1 588
100,00
3 188
100,00
2 534
100,00
5 976
100,00
1 938
100,00
996
100,00
2 656
100,00
3 387
100,00
2 805
100,00
6 165
100,00
2 104
100,00
4 945
100,00
996
100,00
2 600
100,00

8 027
99,83
2 501
99,92
2 920
99,56
4 224
99,74
5 279
99,91
1 614
99,81
5 006
98,93
1 553
99,55
3 783
99,82
1 725
99,88
5 358
99,83
1 582
99,62
3 184
99,87
2 528
99,76
5 970
99,90
1 938
100,00
996
100,00
2 648
99,70
3 375
99,65
2 791
99,50
6 151
99,77
2 093
99,48
4 937
99,84
990
99,40
2 597
99,88

29
0,36
7
0,28
55
1,88
70
1,65
17
0,32
1
0,06
461
9,11
8
0,51
17
0,45
33
1,91
39
0,73
35
2,20
8
0,25
11
0,43
22
0,37
7
0,36
7
0,70
28
1,05
24
0,71
33
1,18
5
0,08
26
1,24
19
0,38
73
7,33
11
0,42

13
0,16
2
0,08
12
0,41
9
0,21
5
0,09
1
0,06
54
1,07
4
0,26
7
0,18
2
0,12
9
0,17
6
0,38
4
0,13
6
0,24
6
0,10
8
0,30
8
0,24
14
0,50
14
0,23
11
0,52
8
0,16
6
0,60
3
0,12

1
0,01
1
0,03
2
0,05
2
0,12
3
0,19
4
0,12
-

Krapinsko-zagorska upanija
County of Krapina-Zagorje
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

61

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Hrvatsko
Croatian

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

172 439

171 356

3 053

961

65

57

100,00

99,37

1,77

0,56

0,04

0,03

Gradovi/ Towns
Glina
%
Hrvatska Kostajnica
%
Kutina
%
Novska
%
Petrinja
%
Sisak
%

9 283
100,00
2 756
100,00
22 760
100,00
13 518
100,00
24 671
100,00
47 768
100,00

9 199
99,10
2 720
98,69
22 668
99,60
13 454
99,53
24 516
99,37
47 573
99,59

279
3,01
108
3,92
223
0,98
125
0,92
557
2,26
368
0,77

73
0,79
36
1,31
83
0,36
50
0,37
138
0,56
159
0,33

1
0,01
3
0,01
10
0,07
4
0,02
24
0,05

10
0,11
6
0,03
4
0,03
13
0,05
12
0,03

Opine/ Municipalities
Donji Kukuruzari
%
Dvor
%
Gvozd
%
Hrvatska Dubica
%
Jasenovac
%
Lekenik
%
Lipovljani
%
Majur
%
Martinska Ves
%
Popovaa
%
Sunja
%
Topusko
%
Velika Ludina
%

1 634
100,00
5 570
100,00
2 970
100,00
2 089
100,00
1 997
100,00
6 032
100,00
3 455
100,00
1 185
100,00
3 488
100,00
11 905
100,00
5 748
100,00
2 985
100,00
2 625
100,00

1 626
99,51
5 339
95,85
2 957
99,56
2 044
97,85
1 975
98,90
6 018
99,77
3 449
99,83
1 174
99,07
3 483
99,86
11 884
99,82
5 720
99,51
2 941
98,53
2 616
99,66

9
0,55
289
5,19
335
11,28
120
5,74
25
1,25
46
0,76
28
0,81
21
1,77
13
0,37
179
1,50
217
3,78
102
3,42
9
0,34

8
0,49
219
3,93
11
0,37
42
2,01
22
1,10
14
0,23
4
0,12
8
0,68
5
0,14
18
0,15
25
0,43
37
1,24
9
0,34

9
0,16
2
0,07
3
0,14
2
0,06
3
0,03
3
0,05
1
0,03
-

3
0,05
3
0,25
6
0,20
-

128 899

128 321

2 762

509

14

55

100,00

99,55

2,14

0,39

0,01

0,04

Gradovi/ Towns
Duga Resa
%
Karlovac
%
Ogulin
%
Ozalj
%
Slunj
%

11 180
100,00
55 705
100,00
13 915
100,00
6 817
100,00
5 076
100,00

11 164
99,86
55 503
99,64
13 899
99,89
6 779
99,44
5 066
99,80

61
0,55
750
1,35
107
0,77
150
2,20
82
1,62

13
0,12
188
0,34
15
0,11
36
0,53
9
0,18

1
0,01
8
0,01
1
0,01
-

2
0,02
6
0,01
2
0,03
1
0,02

Opine/ Municipalities
Barilovi
%
Bosiljevo
%
Cetingrad
%
Dragani
%
Generalski Stol
%

2 990
100,00
1 284
100,00
2 027
100,00
2 741
100,00
2 642
100,00

2 988
99,93
1 273
99,14
1 987
98,03
2 685
97,96
2 638
99,85

35
1,17
52
4,05
38
1,87
28
1,02
11
0,42

2
0,07
11
0,86
40
1,97
14
0,51
4
0,15

42
1,53
-

Sisako-moslavaka upanija
County of Sisak-Moslavina
%

Karlovaka upanija
County of Karlovac
%

62

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Josipdol
%
Kamanje
%
Krnjak
%
Lasinja
%
Netreti
%
Plaki
%
Rakovica
%
Ribnik
%
Saborsko
%
Tounj
%
Vojni
%
akanje
%

Hrvatsko
Croatian
svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

3 773
100,00
891
100,00
1 985
100,00
1 624
100,00
2 862
100,00
2 090
100,00
2 387
100,00
475
100,00
632
100,00
1 150
100,00
4 764
100,00
1 889
100,00

3 769
99,89
884
99,21
1 964
98,94
1 612
99,26
2 852
99,65
2 073
99,19
2 375
99,50
471
99,16
630
99,68
1 150
100,00
4 674
98,11
1 885
99,79

34
0,90
55
6,17
258
13,00
18
1,11
34
1,19
162
7,75
33
1,38
29
6,11
11
1,74
6
0,52
652
13,69
156
8,26

4
0,11
7
0,79
21
1,06
12
0,74
7
0,24
17
0,81
12
0,50
4
0,84
1
0,16
88
1,85
4
0,21

3
0,10
1
0,16
-

2
0,04
-

175 951

175 331

1 560

469

21

130

100,00

99,65

0,89

0,27

0,01

0,07

Gradovi/ Towns
Ivanec
%
Lepoglava
%
Ludbreg
%
Novi Marof
%
Varadin
%
Varadinske Toplice
%

13 758
100,00
8 283
100,00
8 478
100,00
13 246
100,00
46 946
100,00
6 364
100,00

13 741
99,88
8 211
99,13
8 461
99,80
13 232
99,89
46 788
99,66
6 352
99,81

74
0,54
152
1,84
48
0,57
58
0,44
352
0,75
42
0,66

13
0,09
55
0,66
10
0,12
14
0,11
139
0,30
7
0,11

12
0,14
1
0,01
3
0,01
1
0,02

4
0,03
5
0,06
6
0,07
16
0,03
4
0,06

Opine/ Municipalities
Bednja
%
Beretinec
%
Breznica
%
Brezniki Hum
%
Cestica
%
Donja Voa
%
Gornji Kneginec
%
Jalabet
%
Klenovnik
%
Ljubeica
%
Mali Bukovec
%
Martijanec
%
Maruevec
%
Petrijanec
%

3 992
100,00
2 176
100,00
2 200
100,00
1 356
100,00
5 806
100,00
2 443
100,00
5 349
100,00
3 615
100,00
2 022
100,00
1 858
100,00
2 212
100,00
3 843
100,00
6 381
100,00
4 812
100,00

3 975
99,57
2 173
99,86
2 197
99,86
1 355
99,93
5 667
97,61
2 421
99,10
5 326
99,57
3 604
99,70
2 018
99,80
1 850
99,57
2 210
99,91
3 837
99,84
6 369
99,81
4 806
99,88

94
2,35
2
0,09
5
0,23
14
1,03
228
3,93
106
4,34
38
0,71
19
0,53
6
0,30
18
0,97
7
0,32
20
0,52
57
0,89
24
0,50

16
0,40
3
0,14
2
0,09
1
0,07
115
1,98
15
0,61
17
0,32
6
0,17
4
0,20
1
0,05
2
0,09
6
0,16
10
0,16
6
0,12

1
0,05
1
0,02
-

1
0,03
24
0,41
7
0,29
6
0,11
5
0,14
7
0,38
1
0,02
-

Varadinska upanija
County of Varadin
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

63

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Srainec
%
Sveti ur
%
Sveti Ilija
%
Trnovec Bartoloveki
%
Veliki Bukovec
%
Vidovec
%
Vinica
%
Visoko
%

Hrvatsko
Croatian
svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

4 842
100,00
3 804
100,00
3 511
100,00
6 884
100,00
1 438
100,00
5 425
100,00
3 389
100,00
1 518
100,00

4 821
99,57
3 797
99,82
3 509
99,94
6 878
99,91
1 415
98,40
5 422
99,94
3 382
99,79
1 514
99,74

35
0,72
48
1,26
10
0,28
43
0,62
12
0,83
16
0,29
28
0,83
4
0,26

6
0,12
6
0,16
1
0,03
1
0,01
3
0,06
6
0,18
4
0,26

1
0,03
1
0,03
-

15
0,31
5
0,07
23
1,6
1
0,03
-

115 584

115 342

625

208

29

100,00

99,79

0,54

0,18

0,00

0,03

Gradovi/ Towns
urevac
%
Koprivnica
%
Krievci
%

8 264
100,00
30 854
100,00
21 122
100,00

8 250
99,83
30 770
99,73
21 075
99,78

41
0,50
216
0,70
127
0,60

13
0,16
77
0,25
41
0,19

3
0,01
-

1
0,01
4
0,01
6
0,03

Opine/ Municipalities
Drnje
%
elekovec
%
Ferdinandovac
%
Gola
%
Gornja Rijeka
%
Hlebine
%
Kalinovac
%
Kalnik
%
Klotar Podravski
%
Koprivniki Bregi
%
Koprivniki Ivanec
%
Legrad
%
Molve
%
Novigrad Podravski
%
Novo Virje
%
Peteranec
%
Podravske Sesvete
%
Rasinja
%
Sokolovac
%
Sveti Ivan abno
%
Sveti Petar Orehovec
%
Virje
%

1 863
100,00
1 533
100,00
1 750
100,00
2 431
100,00
1 779
100,00
1 304
100,00
1 597
100,00
1 351
100,00
3 306
100,00
2 381
100,00
2 121
100,00
2 241
100,00
2 189
100,00
2 872
100,00
1 216
100,00
2 704
100,00
1 630
100,00
3 267
100,00
3 417
100,00
5 222
100,00
4 583
100,00
4 587
100,00

1 863
100,00
1 530
99,80
1 750
100,00
2 427
99,84
1 778
99,94
1 304
100,00
1 591
99,62
1 351
100,00
3 301
99,85
2 379
99,92
2 118
99,86
2 235
99,73
2 187
99,91
2 871
99,97
1 213
99,75
2 702
99,93
1 630
100,00
3 258
99,72
3 412
99,85
5 198
99,54
4 579
99,91
4 570
99,63

4
0,21
5
0,33
6
0,25
7
0,39
1
0,08
2
0,13
8
0,59
25
0,76
11
0,46
7
0,33
19
0,85
7
0,32
31
1,08
2
0,16
1
0,04
4
0,25
16
0,49
9
0,26
25
0,48
9
0,20
42
0,92

3
0,20
4
0,16
1
0,06
6
0,38
4
0,12
2
0,08
3
0,14
6
0,27
2
0,09
3
0,25
7
0,21
5
0,15
10
0,19
4
0,09
17
0,37

2
0,06
-

1
0,03
1
0,03
2
0,07
14
0,27
-

Koprivniko-krievaka upanija
County of Koprivnica-Krievci
%

64

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Hrvatsko
Croatian

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

119 764

119 324

1 119

334

18

88

100,00

99,63

0,93

0,28

0,02

0,07

Gradovi/ Towns
Bjelovar
%
azma
%
Daruvar
%
Garenica
%
Grubino Polje
%

40 276
100,00
8 077
100,00
11 633
100,00
10 472
100,00
6 478
100,00

40 113
99,60
8 057
99,75
11 595
99,67
10 446
99,75
6 431
99,27

335
0,83
71
0,88
213
1,83
71
0,68
87
1,34

88
0,22
17
0,21
33
0,28
24
0,23
45
0,69

5
0,01
2
0,02
-

70
0,17
3
0,04
3
0,03
2
0,02
2
0,03

Opine/ Municipalities
Berek
%
Deanovac
%
ulovac
%
Hercegovac
%
Ivanska
%
Kapela
%
Konanica
%
Nova Raa
%
Rovie
%
Severin
%
Sira
%
androvac
%
tefanje
%
Velika Pisanica
%
Velika Trnovitica
%
Veliki Grevac
%
Veliko Trojstvo
%
Zrinski Topolovac
%

1 443
100,00
2 715
100,00
3 245
100,00
2 383
100,00
2 911
100,00
2 984
100,00
2 360
100,00
3 433
100,00
4 822
100,00
877
100,00
2 218
100,00
1 776
100,00
2 030
100,00
1 781
100,00
1 370
100,00
2 849
100,00
2 741
100,00
890
100,00

1 441
99,86
2 704
99,59
3 228
99,48
2 381
99,92
2 908
99,90
2 977
99,77
2 355
99,79
3 411
99,36
4 814
99,83
875
99,77
2 190
98,74
1 772
99,77
2 028
99,90
1 761
98,88
1 370
100,00
2 844
99,82
2 733
99,71
890
100,00

4
0,28
55
2,03
69
2,13
8
0,34
10
0,34
26
0,87
20
0,85
14
0,41
11
0,23
5
0,57
28
1,26
25
1,41
10
0,49
10
0,56
3
0,22
17
0,60
25
0,91
2
0,22

2
0,14
8
0,29
17
0,52
2
0,08
1
0,03
6
0,20
5
0,21
14
0,41
6
0,12
2
0,23
27
1,22
3
0,17
2
0,10
19
1,07
5
0,18
8
0,29
-

1
0,03
7
0,20
1
0,05
1
0,06
1
0,06
-

3
0,11
2
0,07
1
0,03
2
0,04
-

296 195

293 151

8 677

2 735

87

222

100,00

98,97

2,93

0,92

0,03

0,07

8 279
100,00
2 879
100,00
11 122
100,00
3 770
100,00
5 952
100,00
10 440
100,00
4 618
100,00

8 222
99,31
2 831
98,33
10 993
98,84
3 744
99,31
5 914
99,36
10 357
99,20
4 538
98,27

150
1,81
125
4,34
311
2,80
298
7,90
96
1,61
280
2,68
101
2,19

51
0,62
47
1,63
124
1,11
25
0,66
38
0,64
80
0,77
51
1,10

3
0,04
2
0,02
1
0,03
3
0,03
4
0,09

3
0,04
1
0,03
3
0,03
25
0,54

Bjelovarsko-bilogorska upanija
County of Bjelovar-Bilogora
%

Primorsko-goranska upanija
County of Primorje-Gorski kotar
%
Gradovi/ Towns
Bakar
%
Cres
%
Crikvenica
%
abar
%
Delnice
%
Kastav
%
Kraljevica
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

65

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Krk
%
Mali Loinj
%
Novi Vinodolski
%
Opatija
%
Rab
%
Rijeka
%
Vrbovsko
%
Opine/ Municipalities
Baka
%
Brod Moravice
%
avle
%
Dobrinj
%
Fuine
%
Jelenje
%
Klana
%
Kostrena
%
Lokve
%
Lopar
%
Lovran
%
Malinska-Dubanica
%
Matulji
%
Moenika Draga
%
Mrkopalj
%
Omialj
%
Punat
%
Ravna Gora
%
Skrad
%
Vinodolska opina
%
Vikovo
%
Vrbnik
%

Liko-senjska upanija
County of Lika-Senj
%
Gradovi/ Towns
Gospi
%
Novalja
%
Otoac
%
Senj
%

66

Hrvatsko
Croatian

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

6 281
100,00
8 116
100,00
5 113
100,00
11 659
100,00
8 065
100,00
128 624
100,00
5 076
100,00

6 156
98,01
8 008
98,67
5 042
98,61
11 497
98,61
7 999
99,18
127 352
99,01
5 058
99,65

205
3,26
389
4,79
96
1,88
459
3,94
152
1,88
3 823
2,97
109
2,15

109
1,74
102
1,26
42
0,82
149
1,28
62
0,77
1 102
0,86
18
0,35

1
0,02
4
0,05
1
0,01
65
0,05
-

15
0,24
2
0,02
29
0,57
12
0,10
4
0,05
105
0,08
-

1 674
100,00
866
100,00
7 220
100,00
2 078
100,00
1 592
100,00
5 344
100,00
1 975
100,00
4 180
100,00
1 049
100,00
1 263
100,00
4 101
100,00
3 134
100,00
11 246
100,00
1 535
100,00
1 214
100,00
2 983
100,00
1 973
100,00
2 430
100,00
1 062
100,00
3 577
100,00
14 445
100,00
1 260
100,00

1 654
98,81
861
99,42
7 161
99,18
2 033
97,83
1 583
99,43
5 312
99,40
1 962
99,34
4 145
99,16
1 046
99,71
1 234
97,70
4 054
98,85
3 098
98,85
11 141
99,07
1 504
97,98
1 212
99,84
2 934
98,36
1 936
98,12
2 423
99,71
1 058
99,62
3 530
98,69
14 307
99,04
1 252
99,37

45
2,69
9
1,04
128
1,77
62
2,98
24
1,51
31
0,58
71
3,59
85
2,03
13
1,24
33
2,61
179
4,36
139
4,44
587
5,22
54
3,52
15
1,24
107
3,59
80
4,05
27
1,11
10
0,94
53
1,48
320
2,22
11
0,87

20
1,19
4
0,46
59
0,82
44
2,12
6
0,38
30
0,56
11
0,56
35
0,84
3
0,29
27
2,14
43
1,05
36
1,15
101
0,90
31
2,02
2
0,16
49
1,64
36
1,82
7
0,29
4
0,38
47
1,31
132
0,91
8
0,63

1
0,05
1
0,02
1
0,01
-

1
0,12
1
0,05
3
0,19
2
0,04
1
0,05
2
0,16
3
0,07
4
0,04
1
0,05
5
0,03
-

50 927

50 618

1 209

280

17

12

100,00

99,39

2,37

0,55

0,03

0,02

12 745
100,00
3 663
100,00
9 778
100,00
7 182
100,00

12 671
99,42
3 639
99,34
9 746
99,67
7 146
99,50

234
1,84
190
5,19
73
0,75
82
1,14

68
0,53
24
0,66
31
0,32
33
0,46

1
0,01
-

5
0,04
1
0,01
3
0,04

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Opine/ Municipalities
Brinje
%
Donji Lapac
%
Karlobag
%
Lovinac
%
Perui
%
Plitvika Jezera
%
Udbina
%
Vrhovine
%

Hrvatsko
Croatian
svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

3 256
100,00
2 113
100,00
917
100,00
1 007
100,00
2 638
100,00
4 373
100,00
1 874
100,00
1 381
100,00

3 251
99,85
2 084
98,63
899
98,04
1 006
99,90
2 629
99,66
4 336
99,15
1 849
98,67
1 362
98,62

27
0,83
120
5,68
15
1,64
61
6,06
16
0,61
204
4,66
171
9,12
16
1,16

5
0,15
24
1,14
18
1,96
1
0,10
8
0,30
32
0,73
18
0,96
18
1,30

5
0,24
1
0,04
5
0,11
5
0,27
-

2
0,11
1
0,07

84 836
100,00

84 544
99,66

879
1,04

258
0,30

11
0,01

23
0,03

Gradovi/ Towns
Orahovica
%
Slatina
%
Virovitica
%

5 304
100,00
13 686
100,00
21 291
100,00

5 283
99,60
13 640
99,66
21 221
99,67

57
1,07
129
0,94
255
1,20

19
0,36
38
0,28
68
0,32

2
0,01
-

2
0,04
6
0,04
2
0,01

Opine/ Municipalities
Crnac
%
ainci
%
aavica
%
Gradina
%
Luka
%
Mikleu
%
Nova Bukovica
%
Pitomaa
%
Sopje
%
Suhopolje
%
pii Bukovica
%
Voin
%
Zdenci
%

1 456
100,00
2 802
100,00
2 009
100,00
3 850
100,00
3 634
100,00
1 464
100,00
1 771
100,00
10 059
100,00
2 320
100,00
6 683
100,00
4 221
100,00
2 382
100,00
1 904
100,00

1 453
99,79
2 802
100,00
1 998
99,45
3 824
99,32
3 614
99,45
1 461
99,80
1 762
99,49
10 036
99,77
2 306
99,40
6 666
99,75
4 207
99,67
2 372
99,58
1 899
99,74

4
0,27
11
0,39
7
0,35
20
0,52
53
1,46
45
3,07
49
2,77
46
0,46
14
0,60
80
1,20
38
0,90
37
1,55
34
1,79

2
0,14
11
0,55
22
0,57
19
0,52
2
0,14
9
0,51
20
0,20
10
0,43
14
0,21
13
0,31
7
0,29
4
0,21

1
0,07
1
0,01
3
0,13
1
0,01
3
0,13
-

4
0,10
1
0,03
1
0,07
2
0,02
1
0,04
2
0,03
1
0,02
1
0,05

78 034

77 734

950

242

17

41

100,00

99,62

1,22

0,31

0,02

0,05

6 247
100,00
6 170
100,00
8 460
100,00
11 323
100,00
26 248
100,00

6 233
99,78
6 118
99,16
8 430
99,65
11 300
99,80
26 157
99,65

34
0,54
154
2,50
193
2,28
67
0,59
280
1,07

9
0,14
47
0,76
29
0,34
19
0,17
78
0,30

1
0,02
1
0,01
1
0,01
3
0,01

5
0,08
4
0,06
3
0,03
10
0,04

Virovitiko-podravska upanija
%

Poeko-slavonska upanija
County of Poega-Slavonia
%
Gradovi/ Towns
Kutjevo
%
Lipik
%
Pakrac
%
Pleternica
%
Poega
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

67

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Opine/ Municipalities
Brestovac
%
aglin
%
Jaki
%
Kaptol
%
Velika
%

Hrvatsko
Croatian
svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

3 726
100,00
2 723
100,00
4 058
100,00
3 472
100,00
5 607
100,00

3 707
99,49
2 684
98,57
4 047
99,73
3 467
99,86
5 591
99,71

32
0,86
30
1,10
33
0,81
15
0,43
112
2,00

18
0,48
29
1,07
3
0,07
1
0,03
9
0,16

8
0,29
1
0,03
2
0,04

1
0,03
2
0,07
8
0,20
3
0,09
5
0,09

158 575

157 928

1 972

556

47

44

100,00

99,59

1,24

0,35

0,03

0,03

Gradovi/ Towns
Nova Gradika
%
Slavonski Brod
%

14 229
100,00
59 141
100,00

14 176
99,63
58 829
99,47

153
1,08
1 036
1,75

44
0,31
254
0,43

3
0,02
28
0,05

6
0,04
30
0,05

Opine/ Municipalities
Bebrina
%
Brodski Stupnik
%
Bukovlje
%
Cernik
%
Davor
%
Donji Andrijevci
%
Dragali
%
Garin
%
Gornja Vrba
%
Gornji Bogievci
%
Gundinci
%
Klakar
%
Nova Kapela
%
Okuani
%
Oprisavci
%
Oriovac
%
Podcrkavlje
%
Reetari
%
Sibinj
%
Sikirevci
%
Slavonski amac
%
Stara Gradika
%
Staro Petrovo Selo
%
Velika Kopanica
%
Vrbje
%
Vrpolje
%

3 252
100,00
3 036
100,00
3 108
100,00
3 640
100,00
3 015
100,00
3 709
100,00
1 361
100,00
4 806
100,00
2 512
100,00
1 975
100,00
2 027
100,00
2 319
100,00
4 227
100,00
3 447
100,00
2 508
100,00
5 824
100,00
2 553
100,00
4 753
100,00
6 895
100,00
2 476
100,00
2 169
100,00
1 363
100,00
5 186
100,00
3 308
100,00
2 215
100,00
3 521
100,00

3 244
99,75
3 032
99,87
3 102
99,81
3 634
99,84
3 014
99,97
3 698
99,70
1 320
96,99
4 784
99,54
2 507
99,80
1 961
99,29
2 023
99,80
2 317
99,91
4 214
99,69
3 402
98,69
2 506
99,92
5 797
99,54
2 548
99,80
4 741
99,75
6 886
99,87
2 473
99,88
2 165
99,82
1 349
98,97
5 174
99,77
3 304
99,88
2 209
99,73
3 519
99,94

19
0,58
35
1,15
64
2,06
24
0,66
7
0,23
31
0,84
17
1,25
24
0,50
14
0,56
34
1,72
29
1,43
7
0,30
24
0,57
138
4,00
3
0,12
42
0,72
14
0,55
27
0,57
54
0,78
9
0,36
9
0,41
78
5,72
31
0,60
19
0,57
12
0,54
18
0,51

6
0,18
4
0,13
5
0,16
6
0,16
1
0,03
11
0,30
41
3,01
13
0,27
5
0,20
14
0,71
4
0,20
2
0,09
11
0,26
40
1,16
2
0,08
27
0,46
5
0,20
12
0,25
8
0,12
3
0,12
2
0,09
14
1,03
11
0,21
4
0,12
5
0,23
2
0,06

1
0,03
7
0,15
1
0,02
5
0,15
1
0,02
1
0,05
-

2
0,06
2
0,04
1
0,02
1
0,01
2
0,09
-

Brodsko-posavska upanija
County of Slavonski Brod-Posavina
%

68

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Hrvatsko
Croatian

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

170 017

168 824

4 955

1 071

29

93

100,00

99,30

2,91

0,63

0,02

0,05

Gradovi/ Towns
Benkovac
%
Biograd na Moru
%
Nin
%
Obrovac
%
Pag
%
Zadar
%

11 026
100,00
5 569
100,00
2 744
100,00
4 323
100,00
3 846
100,00
75 062
100,00

10 965
99,45
5 519
99,10
2 713
98,87
4 249
98,29
3 812
99,12
74 631
99,43

383
3,47
107
1,92
177
6,45
429
9,92
203
5,28
1 855
2,47

55
0,50
48
0,86
31
1,13
71
1,64
33
0,86
392
0,52

4
0,04
2
0,05
13
0,02

2
0,02
2
0,04
1
0,02
1
0,03
26
0,03

Opine/ Municipalities
Bibinje
%
Galovac
%
Graac
%
Jasenice
%
Kali
%
Kolan
%
Kukljica
%
Liane Ostrovike
%
Novigrad
%
Pakotane
%
Paman
%
Polaa
%
Polinik
%
Posedarje
%
Povljana
%
Preko
%
Privlaka
%
Raanac
%
Sali
%
Stankovci
%
Starigrad
%
Sukoan
%
Sveti Filip i Jakov
%
kabrnja
%
Tkon
%
Vir
%
Vrsi
%
Zemunik Donji
%

3 985
100,00
1 234
100,00
4 690
100,00
1 398
100,00
1 638
100,00
791
100,00
714
100,00
698
100,00
2 375
100,00
4 123
100,00
2 082
100,00
1 468
100,00
4 469
100,00
3 607
100,00
759
100,00
3 805
100,00
2 253
100,00
2 940
100,00
1 698
100,00
2 003
100,00
1 876
100,00
4 583
100,00
4 606
100,00
1 776
100,00
763
100,00
3 000
100,00
2 053
100,00
2 060
100,00

3 973
99,70
1 232
99,84
4 655
99,25
1 391
99,50
1 634
99,76
784
99,12
706
98,88
696
99,71
2 366
99,62
4 101
99,47
2 060
98,94
1 434
97,68
4 460
99,80
3 594
99,64
751
98,95
3 774
99,19
2 205
97,87
2 923
99,42
1 678
98,82
1 999
99,80
1 863
99,31
4 558
99,45
4 560
99,00
1 775
99,94
756
99,08
2 924
97,47
2 031
98,93
2 052
99,61

126
3,16
8
0,65
358
7,63
12
0,86
15
0,92
14
1,77
37
5,18
12
1,72
20
0,84
80
1,94
63
3,03
60
4,09
41
0,92
35
0,97
36
4,74
134
3,52
89
3,95
67
2,28
75
4,42
32
1,60
13
0,69
103
2,25
91
1,98
9
0,51
13
1,70
186
6,20
41
2,00
31
1,50

12
0,30
2
0,16
31
0,66
7
0,50
4
0,24
7
0,88
8
1,12
2
0,29
8
0,34
22
0,53
22
1,06
34
2,32
9
0,20
13
0,36
8
1,05
19
0,50
20
0,89
16
0,54
20
1,18
4
0,20
12
0,64
23
0,50
30
0,65
1
0,06
4
0,52
73
2,43
22
1,07
8
0,39

3
0,06
1
0,04
1
0,03
3
0,39
2
0,07
-

1
0,02
12
0,32
28
1,24
1
0,05
2
0,04
16
0,35
1
0,03
-

Zadarska upanija
County of Zadar
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

69

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Osjeko-baranjska upanija
County of Osijek-Baranja
%
Gradovi/ Towns
Beli Manastir
%
Belie
%
Donji Miholjac
%
akovo
%
Naice
%
Osijek
%
Valpovo
%
Opine/ Municipalities
Antunovac
%
Bilje
%
Bizovac
%
eminac
%
epin
%
Darda
%
Donja Motiina
%
Dra
%
Drenje
%
urenovac
%
Erdut
%
Ernestinovo
%
Ferianci
%
Gorjani
%
Jagodnjak
%
Kneevi Vinogradi
%
Koka
%
Levanjska Varo
%
Magadenovac
%
Marijanci
%
Petlovac
%
Petrijevci
%
Podgora
%
Podravska Moslavina
%
Popovac
%
Punitovci
%
Satnica akovaka
%

70

Hrvatsko
Croatian

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

305 032

303 747

4 071

1 130

60

95

100,00

99,58

1,33

0,37

0,02

0,03

10 068
100,00
10 825
100,00
9 491
100,00
27 745
100,00
16 224
100,00
108 048
100,00
11 563
100,00

9 985
99,18
10 801
99,78
9 468
99,76
27 687
99,79
16 187
99,77
107 490
99,48
11 545
99,84

346
3,44
55
0,51
61
0,64
279
1,01
109
0,67
1 653
1,53
93
0,80

79
0,78
23
0,21
21
0,22
50
0,18
34
0,21
470
0,43
17
0,15

1
0,01
1
0,01
1
0,00
2
0,01
27
0,02
1
0,01

3
0,03
2
0,02
7
0,03
1
0,01
61
0,06
-

3 703
100,00
5 642
100,00
4 507
100,00
2 909
100,00
11 599
100,00
6 908
100,00
1 652
100,00
2 767
100,00
2 700
100,00
6 750
100,00
7 308
100,00
2 189
100,00
2 134
100,00
1 591
100,00
2 023
100,00
4 614
100,00
3 980
100,00
1 194
100,00
1 936
100,00
2 405
100,00
2 405
100,00
2 870
100,00
2 877
100,00
1 202
100,00
2 084
100,00
1 803
100,00
2 123
100,00

3 699
99,89
5 598
99,22
4 496
99,76
2 891
99,38
11 570
99,75
6 850
99,16
1 650
99,88
2 736
98,88
2 680
99,26
6 735
99,78
7 264
99,40
2 184
99,77
2 129
99,77
1 584
99,56
2 009
99,31
4 563
98,89
3 972
99,80
1 188
99,50
1 928
99,59
2 400
99,79
2 397
99,67
2 865
99,83
2 863
99,51
1 197
99,58
2 066
99,14
1 796
99,61
2 120
99,86

27
0,73
100
1,77
32
0,71
20
0,69
107
0,92
124
1,80
6
0,36
67
2,42
14
0,52
52
0,77
271
3,71
11
0,50
11
0,52
4
0,25
39
1,93
121
2,62
47
1,18
9
0,75
16
0,83
4
0,17
26
1,08
24
0,84
16
0,56
5
0,42
41
1,97
18
1,00
22
1,04

2
0,05
44
0,78
9
0,20
18
0,62
26
0,22
57
0,83
2
0,12
30
1,08
17
0,63
14
0,21
39
0,53
5
0,23
4
0,19
7
0,44
12
0,59
48
1,04
5
0,13
3
0,25
8
0,41
4
0,17
8
0,33
2
0,07
11
0,38
5
0,42
15
0,72
7
0,39
3
0,14

3
0,03
1
0,01
1
0,04
3
0,11
5
0,07
2
0,10
2
0,04
1
0,03
1
0,08
1
0,03
2
0,07
3
0,14
-

2
0,05
2
0,04
1
0,01
1
0,05
1
0,02
2
0,05
2
0,17
1
0,04
2
0,07
1
0,03
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Semeljci
%
Strizivojna
%
odolovci
%
Trnava
%
Viljevo
%
Vikovci
%
Vladislavci
%
Vuka
%

Hrvatsko
Croatian
svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

4 362
100,00
2 525
100,00
1 653
100,00
1 600
100,00
2 065
100,00
1 906
100,00
1 882
100,00
1 200
100,00

4 352
99,77
2 521
99,84
1 649
99,76
1 595
99,69
2 060
99,76
1 906
100,00
1 873
99,52
1 198
99,83

30
0,69
14
0,55
93
5,63
15
0,94
8
0,39
10
0,52
46
2,44
25
2,08

6
0,14
4
0,16
4
0,24
4
0,25
4
0,19
7
0,37
2
0,17

1
0,05
1
0,05
-

4
0,09
1
0,06
1
0,05
-

109 375

108 727

3 340

609

19

20

100,00

99,41

3,05

0,56

0,02

0,02

Gradovi/ Towns
Drni
%
Knin
%
Skradin
%
ibenik
%
Vodice
%

7 498
100,00
15 407
100,00
3 825
100,00
46 332
100,00
8 875
100,00

7 478
99,73
15 316
99,41
3 795
99,22
46 104
99,51
8 788
99,02

52
0,69
964
6,26
87
2,27
630
1,36
449
5,06

18
0,24
83
0,54
30
0,78
212
0,46
84
0,95

1
0,01
5
0,03
6
0,01
1
0,01

1
0,01
3
0,02
10
0,02
2
0,02

Opine/ Municipalities
Bilice
%
Biskupija
%
Civljane
%
Ervenik
%
Kijevo
%
Kistanje
%
Murter Kornati
%
Pirovac
%
Primoten
%
Promina
%
Rogoznica
%
Rui
%
Tisno
%
Tribunj
%
Unei
%

2 307
100,00
1 699
100,00
239
100,00
1 105
100,00
417
100,00
3 481
100,00
2 044
100,00
1 930
100,00
2 828
100,00
1 136
100,00
2 345
100,00
1 591
100,00
3 094
100,00
1 536
100,00
1 686
100,00

2 289
99,22
1 682
99,00
235
98,33
1 096
99,19
417
100,00
3 453
99,20
2 025
99,07
1 921
99,53
2 816
99,58
1 127
99,21
2 328
99,28
1 590
99,94
3 065
99,06
1 518
98,83
1 684
99,88

43
1,86
200
11,77
8
3,35
151
13,67
315
9,05
87
4,26
50
2,59
40
1,41
17
1,50
67
2,86
2
0,13
118
3,81
59
3,84
1
0,06

17
0,74
15
0,88
4
1,67
9
0,81
23
0,66
19
0,93
8
0,41
12
0,42
8
0,70
17
0,72
1
0,06
29
0,94
18
1,17
2
0,12

1
0,04
2
0,12
2
0,06
1
0,05
-

3
0,09
1
0,09
-

179 521

178 742

3 395

679

29

71

100,00

99,57

1,89

0,38

0,02

0,04

6 767
100,00
6 343
100,00

6 714
99,22
6 325
99,72

71
1,05
12
0,19

48
0,71
17
0,27

4
0,06
-

1
0,01
1
0,02

ibensko-kninska upanija
County of ibenik-Knin
%

Vukovarsko-srijemska upanija
County of Vukovar-Sirmium
%
Gradovi/ Towns
Ilok
%
Otok
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

71

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Vinkovci
%
Vukovar
%
upanja
%
Opine/ Municipalities
Andrijaevci
%
Babina Greda
%
Bogdanovci
%
Borovo
%
Bonjaci
%
Cerna
%
Drenovci
%
Gradite
%
Gunja
%
Ivankovo
%
Jarmina
%
Lovas
%
Markuica
%
Negoslavci
%
Nijemci
%
Nutar
%
Privlaka
%
Stari Jankovci
%
Stari Mikanovci
%
titar
%
Tompojevci
%
Tordinci
%
Tovarnik
%
Trpinja
%
Voinci
%
Vrbanja
%

Splitsko-dalmatinska upanija
County of Split-Dalmatia
%
Gradovi/ Towns
Hvar
%
Imotski
%
Katela
%
Komia
%

72

Hrvatsko
Croatian
svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

35 312
100,00
27 683
100,00
12 090
100,00

35 206
99,70
27 539
99,48
12 042
99,60

428
1,21
988
3,57
335
2,77

99
0,28
134
0,48
25
0,21

3
0,01
4
0,01
1
0,01

4
0,01
6
0,02
22
0,18

4 075
100,00
3 572
100,00
1 960
100,00
5 056
100,00
3 901
100,00
4 595
100,00
5 174
100,00
2 773
100,00
3 732
100,00
8 006
100,00
2 458
100,00
1 214
100,00
2 555
100,00
1 463
100,00
4 705
100,00
5 793
100,00
2 954
100,00
4 405
100,00
2 956
100,00
2 129
100,00
1 565
100,00
2 032
100,00
2 775
100,00
5 572
100,00
1 966
100,00
3 940
100,00

4 057
99,56
3 560
99,66
1 951
99,54
5 008
99,05
3 897
99,90
4 588
99,85
5 131
99,17
2 767
99,78
3 687
98,79
7 998
99,90
2 456
99,92
1 212
99,84
2 544
99,57
1 443
98,63
4 681
99,49
5 783
99,83
2 950
99,86
4 380
99,43
2 955
99,97
2 124
99,77
1 550
99,04
2 027
99,75
2 756
99,32
5 525
99,16
1 961
99,75
3 925
99,62

21
0,52
35
0,98
29
1,48
325
6,43
49
1,26
21
0,46
84
1,62
36
1,30
183
4,90
19
0,24
1
0,04
13
1,07
98
3,84
71
4,85
80
1,70
57
0,98
31
1,05
104
2,36
13
0,44
22
1,03
33
2,11
28
1,38
39
1,41
115
2,06
18
0,92
36
0,91

18
0,44
10
0,28
8
0,41
44
0,87
4
0,10
7
0,15
27
0,52
2
0,07
44
1,18
8
0,10
2
0,08
2
0,16
10
0,39
19
1,30
21
0,45
5
0,09
3
0,10
23
0,52
1
0,03
3
0,14
14
0,89
3
0,15
18
0,65
45
0,81
5
0,25
10
0,25

1
0,05
2
0,04
1
0,02
1
0,03
1
0,07
1
0,02
3
0,05
1
0,03
1
0,02
1
0,02
4
0,10

2
0,06
2
0,04
15
0,29
4
0,14
1
0,04
2
0,04
2
0,03
1
0,02
2
0,09
1
0,06
2
0,10
1
0,04
1
0,02
1
0,03

454 798

452 745

8 279

1 912

42

99

100,00

99,55

1,82

0,42

0,01

0,02

4 251
100,00
10 764
100,00
38 667
100,00
1 526
100,00

4 204
98,89
10 738
99,76
38 531
99,65
1 509
98,89

137
3,22
157
1,46
926
2,39
49
3,21

47
1,11
23
0,21
122
0,32
17
1,11

1
0,00
-

3
0,03
13
0,03
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Makarska
%
Omi
%
Sinj
%
Solin
%
Split
%
Stari Grad
%
Supetar
%
Trilj
%
Trogir
%
Vis
%
Vrgorac
%
Vrlika
%
Opine/ Municipalities
Baka Voda
%
Bol
%
Brela
%
Cista Provo
%
Dicmo
%
Dugi Rat
%
Dugopolje
%
Gradac
%
Hrvace
%
Jelsa
%
Klis
%
Leevica
%
Lokviii
%
Lovre
%
Marina
%
Milna
%
Mu
%
Nereia
%
Okrug
%
Otok
%
Podbablje
%
Podgora
%
Podstrana
%
Postira
%

Hrvatsko
Croatian

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

13 834
100,00
14 936
100,00
24 826
100,00
23 926
100,00
178 102
100,00
2 781
100,00
4 074
100,00
9 109
100,00
13 192
100,00
1 934
100,00
6 572
100,00
2 177
100,00

13 735
99,28
14 892
99,71
24 806
99,92
23 838
99,63
177 314
99,56
2 740
98,53
4 031
98,94
9 076
99,64
13 120
99,45
1 905
98,50
6 553
99,71
2 173
99,82

481
3,48
198
1,33
102
0,41
242
1,01
2 839
1,59
85
3,06
95
2,33
80
0,88
299
2,27
53
2,74
155
2,36
27
1,24

94
0,68
42
0,28
18
0,07
84
0,35
722
0,41
41
1,47
42
1,03
20
0,22
66
0,50
28
1,45
18
0,27
3
0,14

1
0,01
1
0,00
3
0,01
26
0,01
1
0,02
2
0,02
1
0,05
1
0,02
1
0,05

5
0,04
1
0,01
1
0,00
1
0,00
40
0,02
13
0,14
4
0,03
-

2 775
100,00
1 630
100,00
1 703
100,00
2 335
100,00
2 802
100,00
7 092
100,00
3 469
100,00
3 261
100,00
3 617
100,00
3 582
100,00
4 801
100,00
583
100,00
807
100,00
1 699
100,00
4 595
100,00
1 034
100,00
3 882
100,00
862
100,00
3 349
100,00
5 474
100,00
4 680
100,00
2 518
100,00
9 129
100,00
1 559
100,00

2 750
99,10
1 613
98,96
1 693
99,41
2 332
99,87
2 799
99,89
7 069
99,68
3 463
99,83
3 218
98,68
3 616
99,97
3 518
98,21
4 777
99,50
583
100,00
807
100,00
1 696
99,82
4 564
99,33
1 026
99,23
3 879
99,92
861
99,88
3 310
98,84
5 468
99,89
4 659
99,55
2 486
98,73
9 077
99,43
1 552
99,55

123
4,43
50
3,07
84
4,93
15
0,64
19
0,68
83
1,17
18
0,52
380
11,65
23
0,64
116
3,24
52
1,08
2
0,34
3
0,37
6
0,35
96
2,09
48
4,64
14
0,36
15
1,74
137
4,09
11
0,20
53
1,13
206
8,18
170
1,86
45
2,89

25
0,90
17
1,04
10
0,59
3
0,13
3
0,11
22
0,31
6
0,17
42
1,29
1
0,03
63
1,76
23
0,48
3
0,18
30
0,65
7
0,68
3
0,08
1
0,12
31
0,93
5
0,09
19
0,41
32
1,27
51
0,56
7
0,45

1
0,03
1
0,02
1
0,02
-

1
0,01
1
0,03
1
0,02
1
0,02
1
0,10
8
0,24
1
0,02
1
0,01
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

73

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Prgomet
%
Primorski Dolac
%
Proloac
%
Puia
%
Runovii
%
Seget
%
Selca
%
Suuraj
%
Sutivan
%
estanovac
%
olta
%
Tuepi
%
Zadvarje
%
Zagvozd
%
Zmijavci
%

Hrvatsko
Croatian
svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

673
100,00
770
100,00
3 802
100,00
2 171
100,00
2 416
100,00
4 854
100,00
1 804
100,00
463
100,00
822
100,00
1 958
100,00
1 700
100,00
1 931
100,00
289
100,00
1 188
100,00
2 048
100,00

673
100,00
770
100,00
3 800
99,95
2 162
99,59
2 411
99,79
4 827
99,44
1 787
99,06
459
99,14
810
98,54
1 955
99,85
1 672
98,35
1 919
99,38
288
99,65
1 186
99,83
2 045
99,85

2
0,30
1
0,13
46
1,21
34
1,57
44
1,82
143
2,95
69
3,82
23
4,97
44
5,35
19
0,97
87
5,12
31
1,61
1
0,35
3
0,25
38
1,86

1
0,03
9
0,41
5
0,21
26
0,54
17
0,94
4
0,86
12
1,46
3
0,15
27
1,59
12
0,62
1
0,35
2
0,17
2
0,10

1
0,06
-

1
0,03
1
0,02
1
0,05

208 055

204 703

11 417

3 139

74

139

100,00

98,39

5,49

1,51

0,04

0,07

Gradovi/ Towns
Buje Buie
%
Buzet
%
Labin
%
Novigrad Cittanova
%
Pazin
%
Pore Parenzo
%
Pula Pola
%
Rovinj Rovigno
%
Umag Umago
%
Vodnjan Dignano
%

5 182
100,00
6 133
100,00
11 642
100,00
4 345
100,00
8 638
100,00
16 696
100,00
57 460
100,00
14 294
100,00
13 467
100,00
6 119
100,00

4 978
96,06
6 073
99,02
11 475
98,57
4 245
97,70
8 585
99,39
16 340
97,87
56 557
98,43
14 095
98,61
13 174
97,82
5 947
97,19

1 086
20,96
225
3,67
393
3,38
444
10,22
129
1,49
892
5,34
2 475
4,31
1 240
8,67
1 338
9,94
513
8,38

202
3,90
57
0,93
150
1,29
95
2,19
51
0,59
342
2,05
809
1,41
191
1,34
270
2,00
171
2,79

2
0,03
4
0,03
1
0,02
1
0,01
5
0,03
31
0,05
3
0,02
4
0,03
1
0,02

2
0,04
1
0,02
13
0,11
4
0,09
1
0,01
9
0,05
63
0,11
5
0,03
19
0,14
-

Opine/ Municipalities
Bale Valle
%
Barban
%
Brtonigla Verteneglio
%
Cerovlje
%
Faana Fasana
%
Funtana Fontane
%
Graie
%

1 127
100,00
2 721
100,00
1 626
100,00
1 677
100,00
3 635
100,00
907
100,00
1 419
100,00

1 113
98,76
2 710
99,60
1 532
94,22
1 668
99,46
3 584
98,60
878
96,80
1 412
99,51

134
11,89
31
1,14
316
19,43
40
2,39
146
4,02
27
2,98
18
1,27

14
1,24
11
0,40
94
5,78
5
0,30
45
1,24
29
3,20
5
0,35

2
0,12
1
0,03
-

2
0,12
5
0,14
2
0,14

Istarska upanija
County of Istria
%

74

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Gronjan Grisignana
%
Kanfanar
%
Karojba
%
Katelir-Labinci
Castelliere-S. Domenica
%
Kran
%
Lanie
%
Linjan Lisignano
%
Lupoglav
%
Marana
%
Medulin
%
Motovun Montona
%
Oprtalj Portole
%
Pian
%
Raa
%
Sveta Nedelja
%
Sveti Lovre
%
Sveti Petar u umi
%
Svetvinenat
%
Tar-Vabriga Torre-Abrega
%
Tinjan
%
Vinjan Visignano
%
Viinada Visinada
%
Vrsar Orsera
%
minj
%

Hrvatsko
Croatian
svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

736
100,00
1 543
100,00
1 438
100,00
1 463

725
98,51
1 535
99,48
1 436
99,86
1 441

184
25,00
61
3,95
39
2,71
88

11
1,49
8
0,52
1
0,07
21

1
0,07
-

100,00
2 951
100,00
329
100,00
3 965
100,00
924
100,00
4 253
100,00
6 481
100,00
1 004
100,00
850
100,00
1 827
100,00
3 183
100,00
2 987
100,00
1 015
100,00
1 065
100,00
2 202
100,00
1 990
100,00
1 684
100,00
2 274
100,00
1 158
100,00
2 162
100,00
3 483
100,00

98,50
2 927
99,19
325
98,78
3 919
98,84
915
99,03
4 215
99,11
6 329
97,65
974
97,01
818
96,24
1 817
99,45
3 147
98,87
2 963
99,20
999
98,42
1 060
99,53
2 184
99,18
1 966
98,79
1 679
99,70
2 243
98,64
1 132
97,75
2 118
97,96
3 470
99,63

6,02
58
1,97
13
3,95
160
4,04
22
2,38
72
1,69
412
6,36
59
5,88
77
9,06
21
1,15
59
1,85
71
2,38
21
2,07
11
1,03
32
1,45
152
7,64
24
1,43
137
6,02
80
6,91
78
3,61
39
1,12

1,44
18
0,61
4
1,22
44
1,11
9
0,97
33
0,78
148
2,28
30
2,99
32
3,76
10
0,55
27
0,85
23
0,77
16
1,58
5
0,47
17
0,77
24
1,21
5
0,30
29
1,28
26
2,25
44
2,04
13
0,37

4
0,09
2
0,03
9
0,28
1
0,05
2
0,09
-

0,07
6
0,20
2
0,05
1
0,02
2
0,03
1
0,03
-

122 568

121 781

3 582

691

21

75

100,00

99,36

2,92

0,56

0,02

0,06

Gradovi/ Towns
Dubrovnik
%
Korula
%
Metkovi
%
Opuzen
%
Ploe
%

42 615
100,00
5 663
100,00
16 788
100,00
3 254
100,00
10 135
100,00

42 264
99,18
5 605
98,98
16 740
99,71
3 248
99,82
10 101
99,66

1 155
2,71
264
4,66
584
3,48
61
1,87
130
1,28

316
0,74
55
0,97
34
0,20
5
0,15
28
0,28

11
0,03
4
0,02
1
0,03
-

24
0,06
3
0,05
10
0,06
6
0,06

Opine/ Municipalities
Blato
%
Dubrovako primorje
%
Janjina
%

3 593
100,00
2 170
100,00
551
100,00

3 575
99,50
2 156
99,35
540
98,00

172
4,79
37
1,71
33
5,99

13
0,36
11
0,51
10
1,81

5
0,14
3
0,14
1
0,18

Dubrovako-neretvanska upanija
County of Dubrovnik-Neretva
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

75

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Hrvatsko
Croatian
svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

Konavle
%
Kula Norinska
%
Lastovo
%
Lumbarda
%
Mljet
%
Orebi
%
Pojezerje
%
Slivno
%
Smokvica
%
Ston
%
Trpanj
%
Vela Luka
%
Zaablje
%
upa dubrovaka
%

8 577
100,00
1 748
100,00
792
100,00
1 213
100,00
1 088
100,00
4 122
100,00
991
100,00
1 999
100,00
916
100,00
2 407
100,00
721
100,00
4 137
100,00
757
100,00
8 331
100,00

8 521
99,35
1 747
99,94
782
98,74
1 204
99,26
1 077
98,99
4 083
99,05
988
99,70
1 985
99,30
912
99,56
2 391
99,34
707
98,06
4 115
99,47
755
99,74
8 285
99,45

127
1,48
40
2,29
46
5,81
67
5,52
20
1,84
183
4,44
30
3,03
110
5,50
57
6,22
47
1,95
56
7,77
99
2,39
10
1,32
254
3,05

54
0,63
8
1,01
9
0,74
7
0,64
34
0,82
2
0,20
14
0,70
4
0,44
16
0,66
13
1,80
19
0,46
2
0,26
37
0,44

1
0,01
1
0,06
2
0,25
1
0,09
-

1
0,01
3
0,28
5
0,12
1
0,10
1
0,14
3
0,07
9
0,11

Meimurska upanija
County of Meimurje
%

113 804

113 312

1 760

409

80

100,00

99,57

1,55

0,36

0,00

0,07

Gradovi/ Towns
akovec
%
Mursko Sredie
%
Prelog
%

27 104
100,00
6 307
100,00
7 815
100,00

27 006
99,64
6 277
99,52
7 761
99,31

287
1,06
204
3,23
137
1,75

88
0,32
29
0,46
42
0,54

1
0,00
-

9
0,03
1
0,02
12
0,15

Opine/ Municipalities
Belica
%
Dekanovec
%
Domainec
%
Donja Dubrava
%
Donji Kraljevec
%
Donji Vidovec
%
Gorian
%
Gornji Mihaljevec
%
Kotoriba
%
Mala Subotica
%
Nedelie
%
Orehovica
%
Podturen
%
Pribislavec
%
Selnica
%
Strahoninec
%

3 176
100,00
774
100,00
2 251
100,00
1 920
100,00
4 659
100,00
1 399
100,00
2 823
100,00
1 917
100,00
3 224
100,00
5 452
100,00
11 975
100,00
2 685
100,00
3 873
100,00
3 136
100,00
2 991
100,00
2 682
100,00

3 174
99,94
768
99,22
2 247
99,82
1 912
99,58
4 617
99,10
1 398
99,93
2 820
99,89
1 902
99,22
3 219
99,84
5 434
99,67
11 935
99,67
2 668
99,37
3 866
99,82
3 125
99,65
2 980
99,63
2 677
99,81

21
0,66
7
0,90
36
1,60
27
1,41
68
1,46
9
0,64
33
1,17
63
3,29
21
0,65
44
0,81
150
1,25
15
0,56
63
1,63
15
0,48
65
2,17
12
0,45

2
0,06
6
0,78
4
0,18
6
0,31
14
0,30
1
0,07
3
0,11
14
0,73
5
0,16
18
0,33
37
0,31
5
0,19
7
0,18
10
0,32
11
0,37
4
0,15

1
0,01
1
0,03
-

2
0,10
28
0,60
1
0,05
2
0,02
12
0,45
1
0,04

76

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

10. STANOVNITVO PREMA DRAVLJANSTVU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY CITIZENSHIP, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)
Ukupno
Total

Sveta Marija
%
Sveti Juraj na Bregu
%
Sveti Martin na Muri
%
enkovec
%
trigova
%
Vratiinec
%

Grad Zagreb
City of Zagreb
%
Gradske etvrti/ City districts
Brezovica
%
rnomerec
%
Donja Dubrava
%
Donji Grad
%
Gornja Dubrava
%
Gornji Grad Medveak
%
Maksimir
%
Novi Zagreb istok
%
Novi Zagreb zapad
%
Peenica itnjak
%
Podsljeme
%
Podsused Vrape
%
Sesvete
%
Stenjevec
%
Trenjevka jug
%
Trenjevka sjever
%
Trnje
%

Hrvatsko
Croatian
svega
All

od toga: hrvatsko i drugo


Out of that: Croatian and other

Strano
Foreign

Bez dravljanstva
Stateless

Nepoznato
Unknown

2 317
100,00
5 090
100,00
2 605
100,00
2 879
100,00
2 766
100,00
1 984
100,00

2 311
99,74
5 074
99,69
2 578
98,96
2 873
99,79
2 708
97,90
1 982
99,90

32
1,38
91
1,79
136
5,22
19
0,66
184
6,65
21
1,06

6
0,26
16
0,31
27
1,04
6
0,21
46
1,66
2
0,10

12
0,43
-

790 017

784 415

15 586

4 871

135

596

100,00

99,29

1,97

0,62

0,02

0,08

12 030
100,00
38 546
100,00
36 363
100,00
37 024
100,00
61 841
100,00
30 962
100,00
48 902
100,00
59 055
100,00
58 103
100,00
56 487
100,00
19 165
100,00
45 759
100,00
70 009
100,00
51 390
100,00
66 674
100,00
55 425
100,00
42 282
100,00

11 989
99,66
38 322
99,42
36 157
99,43
36 750
99,26
61 529
99,50
30 497
98,50
48 578
99,34
58 756
99,49
57 774
99,43
55 827
98,83
19 048
99,39
45 537
99,51
69 585
99,39
50 948
99,14
66 257
99,37
54 962
99,16
41 899
99,09

95
0,79
653
1,69
590
1,62
905
2,44
876
1,42
819
2,65
975
1,99
936
1,58
1 270
2,19
1 351
2,39
292
1,52
669
1,46
1 382
1,97
1 012
1,97
1 409
2,11
1 279
2,31
1 073
2,54

41
0,34
206
0,53
185
0,51
254
0,69
270
0,44
321
1,04
275
0,56
261
0,44
276
0,48
595
1,05
99
0,52
190
0,42
375
0,54
345
0,67
381
0,57
443
0,80
354
0,84

2
0,01
3
0,01
3
0,01
4
0,01
1
0,00
2
0,00
19
0,03
9
0,02
36
0,06
2
0,01
8
0,02
24
0,03
6
0,01
10
0,01
3
0,01
3
0,01

16
0,04
18
0,05
17
0,05
38
0,06
143
0,46
47
0,10
19
0,03
44
0,08
29
0,05
16
0,08
24
0,05
25
0,04
91
0,18
26
0,04
17
0,03
26
0,06

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

77

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

Republika Hrvatska
Republic of Croatia
%

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

4 284 889 4 096 305

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian
3

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

3 059

17 069

16 856

293

876

6 292

10 231

3 519

2 986

639

14 369

100,00

95,60

0,07

0,40

0,39

0,01

0,02

0,15

0,24

0,08

0,07

0,01

0,34

317 606

312 742

31

898

924

16

18

126

130

177

169

35

228

100,00

98,47

0,01

0,28

0,29

0,01

0,01

0,04

0,04

0,06

0,05

0,01

0,07

Gradovi/ Towns
Dugo Selo
%
Ivani-Grad
%
Jastrebarsko
%
Samobor
%
Sveta Nedelja
%
Sveti Ivan Zelina
%
Velika Gorica
%
Vrbovec
%
Zaprei
%

17 466
100,00
14 548
100,00
15 866
100,00
37 633
100,00
18 059
100,00
15 959
100,00
63 517
100,00
14 797
100,00
25 223
100,00

17 158
98,24
14 280
98,16
15 671
98,77
37 079
98,53
17 799
98,56
15 785
98,91
62 426
98,28
14 585
98,57
24 798
98,32

9
0,05
3
0,01
1
0,01
12
0,02
3
0,01

106
0,61
117
0,8
26
0,16
87
0,23
23
0,13
44
0,28
214
0,34
37
0,25
50
0,20

30
0,17
36
0,25
35
0,22
58
0,15
82
0,45
40
0,25
242
0,38
33
0,22
79
0,31

2
0,01
3
0,02
3
0,01
2
0,01
1
0,01
1
0,00
2
0,01
1
0,00

5
0,01
1
0,01
1
0,01
5
0,01
2
0,01
1
0,00

8
0,05
12
0,08
1
0,01
15
0,04
2
0,01
3
0,02
36
0,06
6
0,04
17
0,07

11
0,06
6
0,04
2
0,01
15
0,04
12
0,07
4
0,03
36
0,06
7
0,05
19
0,08

14
0,08
12
0,08
12
0,08
23
0,06
6
0,03
5
0,03
40
0,06
4
0,03
24
0,10

8
0,05
12
0,08
32
0,09
14
0,08
13
0,08
17
0,03
5
0,03
19
0,08

4
0,02
5
0,01
2
0,01
2
0,01
9
0,01
5
0,03
5
0,02

34
0,19
17
0,12
1
0,00
83
0,13
40
0,27
8
0,03

Opine/ Municipalities
Bedenica
%
Bistra
%
Brckovljani
%
Brdovec
%
Dubrava
%
Dubravica
%
Farkaevac
%
Gradec
%
Jakovlje
%
Klina Sela
%
Klotar Ivani
%
Krai
%
Kravarsko
%
Kri
%
Luka
%
Marija Gorica
%
Orle
%
Pisarovina
%
Pokupsko
%
Preseka
%
Pua
%
Rakovec
%
Rugvica
%

1 432
100,00
6 632
100,00
6 837
100,00
11 134
100,00
5 245
100,00
1 437
100,00
1 937
100,00
3 681
100,00
3 930
100,00
5 231
100,00
6 091
100,00
2 640
100,00
1 987
100,00
6 963
100,00
1 351
100,00
2 233
100,00
1 975
100,00
3 689
100,00
2 224
100,00
1 448
100,00
2 700
100,00
1 252
100,00
7 871
100,00

1 427
99,65
6 481
97,72
6 778
99,14
10 876
97,68
5 179
98,74
1 410
98,12
1 896
97,88
3 665
99,57
3 905
99,36
5 158
98,60
5 993
98,39
2 629
99,58
1 972
99,25
6 886
98,89
1 340
99,19
2 168
97,09
1 939
98,18
3 677
99,67
2 214
99,55
1 431
98,83
2 646
98,00
1 246
99,52
7 755
98,53

1
0,02
1
0,04
1
0,01

1
0,02
8
0,12
57
0,51
19
0,36
1
0,05
2
0,05
1
0,02
48
0,79
29
0,42
1
0,05
1
0,07
9
0,33
2
0,03

6
0,09
11
0,16
36
0,32
10
0,19
3
0,21
1
0,05
7
0,19
5
0,13
11
0,21
22
0,36
4
0,15
1
0,05
19
0,27
5
0,37
9
0,40
15
0,76
2
0,05
3
0,13
4
0,28
15
0,56
2
0,16
27
0,34

1
0,02
-

1
0,01
1
0,04
1
0,07
-

2
0,03
2
0,03
3
0,03
11
0,21
2
0,05
2
0,03
1
0,04
1
0,04
1
0,01

3
0,05
3
0,03
2
0,04
1
0,07
1
0,02
4
0,07
2
0,03

1
0,07
2
0,03
6
0,09
3
0,03
5
0,10
1
0,03
1
0,02
1
0,02
1
0,04
2
0,10
2
0,03
1
0,04
1
0,04
7
0,09

5
0,08
4
0,06
13
0,12
1
0,02
1
0,07
2
0,10
1
0,03
1
0,02
1
0,02
1
0,04
4
0,20
3
0,04
5
0,22
2
0,14
1
0,04
1
0,08
2
0,03

1
0,01
1
0,01
1
0,07
-

9
0,13
3
0,05
6
0,22
27
0,34

Zagrebaka upanija
County of Zagreb
%

78

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Republika Hrvatska
Republic of Croatia
%

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

15

16

17

18

955

1 592

1 472

3 792

9 220

52 879

7 822

18 573

342

1 008

14

0,02

0,04

0,03

0,09

0,22

1,23

0,18

0,43

0,01

0,02

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

30

5 367

9 329

0,00

0,00

0,13

0,22

Zagrebaka upanija
County of Zagreb
%

31

99

15

55

498

421

93

49

12

44

257

537

0,01

0,03

0,00

0,02

0,16

0,13

0,03

0,02

0,00

0,01

0,00

0,08

0,17

Gradovi/ Towns
Dugo Selo
%
Ivani-Grad
%
Jastrebarsko
%
Samobor
%
Sveta Nedelja
%
Sveti Ivan Zelina
%
Velika Gorica
%
Vrbovec
%
Zaprei
%

1
0,01
2
0,01
4
0,03
2
0,01
6
0,01
3
0,02
3
0,01

4
0,02
2
0,01
2
0,01
8
0,02
8
0,04
6
0,04
33
0,05
4
0,03
8
0,03

3
0,02
1
0,01
3
0,01
6
0,01
1
0,00

6
0,03
2
0,01
3
0,01
4
0,02
3
0,02
12
0,02
8
0,05
12
0,05

13
0,07
9
0,06
13
0,08
138
0,37
31
0,17
4
0,03
59
0,09
2
0,01
50
0,20

24
0,14
21
0,14
21
0,13
54
0,14
12
0,07
16
0,10
113
0,18
22
0,15
51
0,20

12
0,07
5
0,03
2
0,01
13
0,03
3
0,02
2
0,01
31
0,05
6
0,04
9
0,04

6
0,03
2
0,01
1
0,01
11
0,03
5
0,03
1
0,01
6
0,01
5
0,03
4
0,02

4
0,01
5
0,03
1
0,00
1
0,00

2
0,01
1
0,01
3
0,02
3
0,01
12
0,02
6
0,02

1
0,01
-

4
0,02
5
0,03
13
0,08
48
0,13
32
0,18
10
0,06
56
0,09
3
0,02
32
0,13

15
0,09
11
0,08
43
0,27
22
0,06
15
0,08
17
0,11
61
0,10
18
0,12
22
0,09

Opine/ Municipalities
Bedenica
%
Bistra
%
Brckovljani
%
Brdovec
%
Dubrava
%
Dubravica
%
Farkaevac
%
Gradec
%
Jakovlje
%
Klina Sela
%
Klotar Ivani
%
Krai
%
Kravarsko
%
Kri
%
Luka
%
Marija Gorica
%
Orle
%
Pisarovina
%
Pokupsko
%
Preseka
%
Pua
%
Rakovec
%
Rugvica
%

1
0,07
1
0,01
1
0,01
1
0,02
2
0,10
1
0,05
3
0,21
-

1
0,07
3
0,05
2
0,03
1
0,01
5
0,13
2
0,03
3
0,15
1
0,01
2
0,09
2
0,07
1
0,08
-

1
0,01
2
0,02
1
0,04
1
0,05
-

1
0,07
4
0,06
2
0,03
94
0,84
3
0,06
19
1,32
2
0,05
2
0,05
2
0,04
5
0,08
2
0,08
1
0,05
31
1,39
2
0,05
4
0,15
1
0,08
3
0,04

3
0,05
6
0,09
10
0,09
4
0,08
1
0,05
1
0,03
1
0,03
3
0,06
3
0,05
1
0,04
2
0,10
8
0,11
3
0,13
6
0,30
1
0,03
3
0,13
2
0,14
4
0,15
15
0,19

3
0,05
1
0,07
1
0,04
1
0,07
1
0,04
1
0,01

1
0,02
2
0,02
1
0,03
2
0,03
1
0,04
1
0,04
-

1
0,02
-

2
0,02
1
0,02
3
0,05
5
0,07
2
0,15
1
0,04
3
0,11
-

2
0,03
2
0,03
18
0,16
1
0,07
1
0,05
1
0,03
5
0,10
1
0,04
1
0,01
1
0,07
3
0,13
1
0,04
2
0,14
4
0,15
6
0,08

1
0,07
119
1,79
4
0,06
11
0,10
9
0,17
2
0,14
35
1,81
4
0,11
6
0,15
46
0,88
2
0,03
1
0,04
5
0,07
1
0,07
6
0,27
12
0,61
7
0,19
1
0,04
1
0,07
2
0,07
1
0,08
22
0,28

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

79

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Stupnik
%
umberak
%

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian
3

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

3 735
100,00
883
100,00

3 620
96,92
870
98,53

15
0,40
-

69
1,85
2
0,23

1
0,11

2
0,05
-

3
0,08
-

1
0,03
-

132 892

131 630

136

75

11

16

43

73

100,00

99,05

0,00

0,10

0,06

0,00

0,00

0,01

0,01

0,03

0,05

0,01

Gradovi/ Towns
Donja Stubica
%
Klanjec
%
Krapina
%
Oroslavje
%
Pregrada
%
Zabok
%
Zlatar
%

5 680
100,00
2 915
100,00
12 480
100,00
6 138
100,00
6 594
100,00
8 994
100,00
6 096
100,00

5 621
98,96
2 879
98,77
12 372
99,13
6 105
99,46
6 560
99,48
8 905
99,01
6 037
99,03

2
0,02
-

16
0,28
33
0,26
5
0,08
8
0,12
19
0,21
16
0,26

3
0,05
3
0,02
1
0,02
5
0,08
24
0,27
4
0,07

1
0,03
1
0,01
-

1
0,02
1
0,03
1
0,01
-

1
0,03
2
0,02
2
0,03
1
0,01
1
0,02

1
0,02
5
0,04
1
0,02
2
0,03
7
0,08
6
0,10

4
0,07
2
0,07
4
0,03
3
0,05
2
0,03
2
0,02
7
0,11

1
0,01
-

Opine/ Municipalities
Bedekovina
%
Budinina
%
Desini
%
urmanec
%
Gornja Stubica
%
Hraina
%
Hum na Sutli
%
Jesenje
%
Konjina
%
Kraljevec na Sutli
%
Krapinske Toplice
%
Kumrovec
%
Lobor
%
Mae
%
Marija Bistrica
%
Mihovljan
%
Novi Golubovec
%
Petrovsko
%
Radoboj
%
Stubike Toplice
%
Sveti Kri Zaretje
%
Tuhelj
%
Veliko Trgovie
%
Zagorska Sela
%
Zlatar-Bistrica
%

8 041
100,00
2 503
100,00
2 933
100,00
4 235
100,00
5 284
100,00
1 617
100,00
5 060
100,00
1 560
100,00
3 790
100,00
1 727
100,00
5 367
100,00
1 588
100,00
3 188
100,00
2 534
100,00
5 976
100,00
1 938
100,00
996
100,00
2 656
100,00
3 387
100,00
2 805
100,00
6 165
100,00
2 104
100,00
4 945
100,00
996
100,00
2 600
100,00

8 000
99,49
2 446
97,72
2 900
98,87
4 181
98,72
5 265
99,64
1 611
99,63
4 828
95,42
1 549
99,29
3 766
99,37
1 707
98,84
5 334
99,39
1 550
97,61
3 170
99,44
2 520
99,45
5 955
99,65
1 935
99,85
994
99,80
2 642
99,47
3 360
99,20
2 762
98,47
6 135
99,51
2 079
98,81
4 920
99,49
956
95,98
2 586
99,46

1
0,02
2
0,05
1
0,06
-

11
0,14
1
0,04
1
0,02
2
0,05
3
0,19
5
0,08
8
0,29
7
0,11
1
0,04

3
0,04
3
0,10
3
0,07
4
0,08
1
0,06
2
0,04
1
0,06
1
0,02
2
0,13
1
0,03
2
0,03
1
0,05
1
0,04
1
0,03
3
0,11
1
0,02
2
0,10
1
0,02
1
0,10
1
0,04

1
0,03
-

1
0,01
1
0,06
1
0,03
2
0,13
1
0,04
1
0,02
1
0,04

1
0,06
1
0,03
1
0,03
1
0,04
2
0,10
1
0,02
1
0,10
1
0,04

2
0,02
1
0,03
2
0,05
1
0,06
2
0,04
1
0,02
3
0,19
1
0,04
1
0,02
1
0,10
1
0,05
3
0,06
2
0,08

4
0,05
1
0,02
1
0,02
3
0,08
2
0,12
5
0,09
4
0,25
6
0,19
2
0,08
1
0,02
1
0,04
2
0,06
8
0,29
2
0,03
3
0,14
3
0,06
1
0,04

1
0,02
2
0,06
1
0,02
1
0,03
1
0,04
1
0,02
1
0,02
-

Krapinsko-zagorska upanija
County of Krapina-Zagorje
%

80

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Stupnik
%
umberak
%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

1
0,03
-

1
0,11

1
0,03
-

6
0,16
4
0,45

1
0,03
1
0,11

5
0,13
-

11
0,29
4
0,45

17

44

12

466

56

13

10

58

202

0,01

0,03

0,00

0,01

0,35

0,04

0,01

0,01

0,00

0,01

0,04

0,15

Gradovi/ Towns
Donja Stubica
%
Klanjec
%
Krapina
%
Oroslavje
%
Pregrada
%
Zabok
%
Zlatar
%

3
0,10
1
0,02
1
0,02

1
0,02
3
0,02
6
0,10

2
0,02
-

2
0,04
1
0,01
2
0,03
-

4
0,07
20
0,69
22
0,18
6
0,10
9
0,14
12
0,13
1
0,02

2
0,04
2
0,07
8
0,06
6
0,10
3
0,05
4
0,04
1
0,02

3
0,03
-

1
0,01
1
0,02

2
0,04
1
0,01
1
0,02
-

2
0,04
9
0,07
2
0,03
1
0,02
4
0,04
4
0,07

21
0,37
6
0,21
16
0,13
4
0,07
3
0,05
6
0,07
11
0,18

Opine/ Municipalities
Bedekovina
%
Budinina
%
Desini
%
urmanec
%
Gornja Stubica
%
Hraina
%
Hum na Sutli
%
Jesenje
%
Konjina
%
Kraljevec na Sutli
%
Krapinske Toplice
%
Kumrovec
%
Lobor
%
Mae
%
Marija Bistrica
%
Mihovljan
%
Novi Golubovec
%
Petrovsko
%
Radoboj
%
Stubike Toplice
%
Sveti Kri Zaretje
%
Tuhelj
%
Veliko Trgovie
%
Zagorska Sela
%
Zlatar-Bistrica
%

1
0,03
1
0,02
1
0,06
1
0,02
1
0,04
1
0,02
3
0,05
3
0,14
-

4
0,05
1
0,03
2
0,05
3
0,06
1
0,02
1
0,06
2
0,05
3
0,06
3
0,11
4
0,12
2
0,07
5
0,08
3
0,12

1
0,06
1
0,04
-

1
0,02
1
0,06
3
0,05
1
0,02
1
0,04

1
0,01
2
0,08
20
0,68
36
0,85
210
4,15
1
0,06
1
0,03
14
0,81
11
0,20
18
1,13
2
0,06
3
0,05
8
0,30
4
0,12
4
0,14
3
0,05
10
0,48
6
0,12
35
3,51
3
0,12

1
0,01
1
0,03
3
0,07
3
0,06
4
0,11
1
0,06
3
0,06
2
0,13
1
0,04
3
0,05
1
0,04
1
0,03
2
0,07
1
0,02
2
0,10
1
0,02
-

1
0,02
1
0,06
1
0,03
1
0,02
2
0,13
1
0,02
2
0,07
1
0,02
-

1
0,02
2
0,05
1
0,02
1
0,04
-

1
0,02
-

1
0,01
1
0,02
1
0,06
1
0,03
2
0,08
-

6
0,07
1
0,02
4
0,08
4
0,08
4
0,07
9
0,32
2
0,03
1
0,05
5
0,10
-

7
0,09
54
2,16
6
0,20
3
0,07
5
0,09
3
0,19
6
0,12
5
0,32
4
0,11
1
0,06
2
0,04
5
0,16
5
0,20
1
0,1
14
0,41
2
0,07
3
0,05
3
0,14
3
0,06
3
0,30
-

Krapinsko-zagorska upanija
County of Krapina-Zagorje
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

81

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Sisako-moslavaka upanija
County of Sisak-Moslavina
%

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian
3

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

172 439

163 829

285

504

886

259

60

74

55

17

1 402

100,00

95,01

0,17

0,29

0,51

0,00

0,00

0,15

0,03

0,04

0,03

0,01

0,81

Gradovi/ Towns
Glina
%
Hrvatska Kostajnica
%
Kutina
%
Novska
%
Petrinja
%
Sisak
%

9 283
100,00
2 756
100,00
22 760
100,00
13 518
100,00
24 671
100,00
47 768
100,00

8 978
96,71
2 549
92,49
21 749
95,56
13 151
97,29
24 154
97,9
45 886
96,06

47
0,51
23
0,83
15
0,07
13
0,10
13
0,05
21
0,04

26
0,28
20
0,73
102
0,45
70
0,52
51
0,21
142
0,30

15
0,16
19
0,69
48
0,21
17
0,13
107
0,43
536
1,12

1
0,00
2
0,01
1
0,00

2
0,01
3
0,01

172
0,76
10
0,07
5
0,02
46
0,10

1
0,04
12
0,05
3
0,02
8
0,03
16
0,03

13
0,14
2
0,07
11
0,05
12
0,05
23
0,05

4
0,04
1
0,04
12
0,05
4
0,03
11
0,04
7
0,01

2
0,02
1
0,04
2
0,01
1
0,01
2
0,01
5
0,01

16
0,17
1
0,04
417
1,83
163
1,21
22
0,09
587
1,23

Opine/ Municipalities
Donji Kukuruzari
%
Dvor
%
Gvozd
%
Hrvatska Dubica
%
Jasenovac
%
Lekenik
%
Lipovljani
%
Majur
%
Martinska Ves
%
Popovaa
%
Sunja
%
Topusko
%
Velika Ludina
%

1 634
100,00
5 570
100,00
2 970
100,00
2 089
100,00
1 997
100,00
6 032
100,00
3 455
100,00
1 185
100,00
3 488
100,00
11 905
100,00
5 748
100,00
2 985
100,00
2 625
100,00

1 567
95,90
2 979
53,48
2 475
83,33
1 943
93,01
1 947
97,50
5 992
99,34
3 354
97,08
1 127
95,11
3 467
99,40
11 564
97,14
5 593
97,30
2 746
91,99
2 608
99,35

4
0,24
122
2,19
17
0,57
1
0,08
1
0,01
6
0,10
2
0,07
-

8
0,40
2
0,03
6
0,17
57
0,48
9
0,16
7
0,23
4
0,15

8
0,49
12
0,22
5
0,17
3
0,14
7
0,35
20
0,33
1
0,03
2
0,06
14
0,12
18
0,31
51
1,71
3
0,11

1
0,03
-

1
0,05
-

1
0,02
1
0,02
11
0,32
9
0,08
3
0,05
1
0,04

1
0,02
1
0,05
4
0,12
3
0,09
9
0,08
1
0,02
1
0,03
-

3
0,10
1
0,05
1
0,05
1
0,02
3
0,03
4
0,07
-

1
0,02
1
0,05
1
0,03
2
0,17
2
0,06
6
0,05
1
0,02
1
0,03
1
0,04

2
0,02
1
0,02
1
0,04

171
1,44
25
0,43
-

128 899

124 686

275

308

914

14

17

52

43

100,00

96,73

0,21

0,24

0,71

0,00

0,01

0,01

0,01

0,04

0,03

0,01

0,00

Gradovi/ Towns
Duga Resa
%
Karlovac
%
Ogulin
%
Ozalj
%
Slunj
%

11 180
100,00
55 705
100,00
13 915
100,00
6 817
100,00
5 076
100,00

11 116
99,43
54 360
97,59
13 541
97,31
6 722
98,61
4 946
97,44

65
0,12
53
0,38
1
0,02

27
0,24
208
0,37
19
0,14
4
0,06
25
0,49

8
0,07
157
0,28
14
0,10
18
0,26
10
0,20

2
0,00
1
0,01
-

12
0,02
1
0,01
1
0,01
-

1
0,01
4
0,01
1
0,01
1
0,01
-

12
0,02
1
0,01
1
0,01
1
0,02

39
0,07
2
0,01
1
0,01
2
0,04

2
0,02
17
0,03
4
0,03
5
0,07
3
0,06

2
0,02
2
0,00
2
0,01
-

1
0,00
-

Opine/ Municipalities
Barilovi
%
Bosiljevo
%
Cetingrad
%
Dragani
%
Generalski Stol
%

2 990
100,00
1 284
100,00
2 027
100,00
2 741
100,00
2 642
100,00

2 892
96,72
1 234
96,11
1 673
82,54
2 678
97,70
2 632
99,62

1
0,08
1
0,05
-

1
0,03
1
0,08
-

10
0,33
3
0,23
319
15,74
9
0,33
1
0,04

2
0,10
1
0,04
-

1
0,08
-

Karlovaka upanija
County of Karlovac
%

82

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Sisako-moslavaka upanija
County of Sisak-Moslavina
%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

46

41

74

85

3 425

813

67

82

81

338

0,03

0,02

0,00

0,04

0,05

1,99

0,47

0,04

0,00

0,05

0,05

0,20

Gradovi/ Towns
Glina
%
Hrvatska Kostajnica
%
Kutina
%
Novska
%
Petrinja
%
Sisak
%

2
0,07
17
0,07
2
0,01
2
0,01
20
0,04

9
0,10
3
0,11
1
0,00
3
0,01
11
0,02

3
0,01
-

1
0,01
1
0,04
26
0,11
3
0,02
5
0,02
9
0,02

4
0,04
2
0,07
13
0,06
3
0,02
11
0,04
31
0,06

79
0,85
93
3,37
63
0,28
38
0,28
177
0,72
210
0,44

54
0,58
35
1,27
14
0,06
5
0,04
12
0,05
53
0,11

1
0,04
24
0,11
2
0,01
5
0,02
3
0,01

1
0,00
1
0,00

1
0,01
12
0,05
10
0,07
8
0,03
7
0,01

6
0,06
22
0,10
19
0,08
18
0,04

28
0,30
2
0,07
24
0,11
23
0,17
39
0,16
132
0,28

Opine/ Municipalities
Donji Kukuruzari
%
Dvor
%
Gvozd
%
Hrvatska Dubica
%
Jasenovac
%
Lekenik
%
Lipovljani
%
Majur
%
Martinska Ves
%
Popovaa
%
Sunja
%
Topusko
%
Velika Ludina
%

1
0,02
2
0,06
-

1
0,05
1
0,02
10
0,08
2
0,03
-

1
0,05
1
0,02
25
0,72
1
0,02
1
0,04

2
0,12
3
0,05
1
0,05
1
0,05
2
0,03
1
0,03
1
0,08
3
0,09
3
0,03
2
0,03
2
0,07
-

39
2,39
1 889
33,91
414
13,94
134
6,41
29
1,45
7
0,12
3
0,09
29
2,45
4
0,11
8
0,07
52
0,90
156
5,23
1
0,04

13
0,80
545
9,78
25
0,84
3
0,14
19
1,60
8
0,07
23
0,40
1
0,03
3
0,11

1
0,03
31
0,26
-

1
0,03
42
1,22
1
0,02
-

2
0,07
1
0,05
1
0,05
1
0,02
1
0,03
6
0,05
1
0,02
2
0,07
1
0,04

1
0,06
16
0,29
27
0,91
1
0,05
4
0,07
6
0,17
6
0,51
4
0,11
3
0,03
5
0,09
16
0,54
1
0,04

Karlovaka upanija
County of Karlovac
%

29

14

261

1 165

582

11

65

423

0,00

0,02

0,00

0,01

0,20

0,90

0,45

0,01

0,00

0,01

0,05

0,33

Gradovi/ Towns
Duga Resa
%
Karlovac
%
Ogulin
%
Ozalj
%
Slunj
%

1
0,01
-

12
0,02
2
0,01
7
0,10
2
0,04

3
0,01
-

2
0,02
6
0,01
2
0,01
-

5
0,04
83
0,15
4
0,03
38
0,56
2
0,04

5
0,04
264
0,47
201
1,44
8
0,12
78
1,54

117
0,21
44
0,32
1
0,02

6
0,01
1
0,01
-

1
0,00
4
0,03
-

7
0,01
1
0,01
-

6
0,05
28
0,05
5
0,04
3
0,04
2
0,04

5
0,04
299
0,54
12
0,09
8
0,12
3
0,06

38
2,96
4
0,15
1
0,04

83
2,78
3
0,23
23
1,13
2
0,07
3
0,11

2
0,07
4
0,20
-

3
0,11
1
0,04

2
0,07
3
0,23
5
0,25
44
1,61
4
0,15

Opine/ Municipalities
Barilovi
%
Bosiljevo
%
Cetingrad
%
Dragani
%
Generalski Stol
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

83

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

3 773
100,00
891
100,00
1 985
100,00
1 624
100,00
2 862
100,00
2 090
100,00
2 387
100,00
475
100,00
632
100,00
1 150
100,00
4 764
100,00
1 889
100,00

3 736
99,02
871
97,76
1 620
81,61
1 592
98,03
2 843
99,34
1 964
93,97
2 333
97,74
467
98,32
598
94,62
1 141
99,22
3 889
81,63
1 838
97,30

32
1,61
2
0,12
11
0,53
3
0,13
2
0,32
104
2,18
-

5
0,13
3
0,34
1
0,05
1
0,03
3
0,14
10
0,21
-

2
0,05
1
0,11
20
1,01
3
0,18
1
0,03
1
0,05
11
0,46
3
0,26
321
6,74
2
0,11

1
0,04
-

1
0,02
-

1
0,03
1
0,06
-

1
0,05
1
0,03
2
0,10
1
0,02
-

1
0,03
5
0,31
1
0,03
2
0,08
3
0,06
-

1
0,03
-

175 951

172 988

21

232

114

10

21

46

54

77

779

100,00

98,32

0,01

0,13

0,06

0,00

0,01

0,01

0,03

0,03

0,04

0,00

0,44

Gradovi/ Towns
Ivanec
%
Lepoglava
%
Ludbreg
%
Novi Marof
%
Varadin
%
Varadinske Toplice
%

13 758
100,00
8 283
100,00
8 478
100,00
13 246
100,00
46 946
100,00
6 364
100,00

13 661
99,29
8 107
97,88
8 314
98,07
13 167
99,40
46 270
98,56
6 321
99,32

15
0,18
5
0,01
-

11
0,08
18
0,22
27
0,32
24
0,18
116
0,25
9
0,14

4
0,03
18
0,22
2
0,02
2
0,02
39
0,08
2
0,03

6
0,01
-

1
0,01
2
0,02
6
0,01
1
0,02

1
0,01
1
0,01
1
0,01
1
0,01
11
0,02
-

2
0,01
3
0,04
2
0,02
3
0,02
19
0,04
-

3
0,02
2
0,02
4
0,05
28
0,06
2
0,03

4
0,03
6
0,07
5
0,06
9
0,07
25
0,05
2
0,03

1
0,00
3
0,05

2
0,01
25
0,30
79
0,93
43
0,09
-

Opine/ Municipalities
Bednja
%
Beretinec
%
Breznica
%
Brezniki Hum
%
Cestica
%
Donja Voa
%
Gornji Kneginec
%
Jalabet
%
Klenovnik
%
Ljubeica
%
Mali Bukovec
%
Martijanec
%
Maruevec
%
Petrijanec
%

3 992
100,00
2 176
100,00
2 200
100,00
1 356
100,00
5 806
100,00
2 443
100,00
5 349
100,00
3 615
100,00
2 022
100,00
1 858
100,00
2 212
100,00
3 843
100,00
6 381
100,00
4 812
100,00

3 955
99,07
2 166
99,54
2 185
99,32
1 349
99,48
5 370
92,49
2 396
98,08
5 292
98,93
3 260
90,18
2 014
99,60
1 840
99,03
2 191
99,05
3 825
99,53
6 343
99,40
4 395
91,33

1
0,05
1
0,05
2
0,03
3
0,06
3
0,08
1
0,02
-

1
0,03
1
0,05
2
0,09
2
0,03
3
0,12
10
0,19
2
0,06
2
0,09
3
0,05
6
0,12

1
0,02
-

2
0,03
1
0,03
1
0,05
1
0,02

1
0,03
1
0,05
1
0,07
1
0,04
4
0,07
1
0,03
1
0,05
3
0,05
-

4
0,18
1
0,03
1
0,05
2
0,05
2
0,03
1
0,02

1
0,05
2
0,15
2
0,03
3
0,06
1
0,05
4
0,10
1
0,02
-

1
0,02
-

173
2,98
393
8,17

Josipdol
%
Kamanje
%
Krnjak
%
Lasinja
%
Netreti
%
Plaki
%
Rakovica
%
Ribnik
%
Saborsko
%
Tounj
%
Vojni
%
akanje
%

Varadinska upanija
County of Varadin
%

84

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Josipdol
%
Kamanje
%
Krnjak
%
Lasinja
%
Netreti
%
Plaki
%
Rakovica
%
Ribnik
%
Saborsko
%
Tounj
%
Vojni
%
akanje
%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

1
0,05
-

2
0,22
1
0,03
1
0,04
1
0,16
1
0,05

2
0,05
1
0,06
1
0,16
-

1
0,03
13
1,46
2
0,12
11
0,38
2
0,10
2
0,08
7
1,47
1
0,09
47
2,49

13
0,34
1
0,11
201
10,13
8
0,49
1
0,03
87
4,16
22
0,92
21
3,32
2
0,17
138
2,90
1
0,05

1
0,03
97
4,89
7
0,43
18
0,86
8
0,34
7
1,11
276
5,79
-

1
0,05
1
0,04
-

1
0,03
1
0,05
1
0,16
-

5
0,13
2
0,10
3
0,13
1
0,16
6
0,13
-

4
0,11
8
0,4
3
0,18
2
0,07
2
0,10
1
0,21
3
0,26
15
0,31
-

20

46

10

505

196

35

20

14

74

666

0,01

0,03

0,00

0,01

0,29

0,11

0,02

0,01

0,00

0,01

0,04

0,38

Gradovi/ Towns
Ivanec
%
Lepoglava
%
Ludbreg
%
Novi Marof
%
Varadin
%
Varadinske Toplice
%

2
0,02
-

1
0,01
2
0,02
2
0,02
8
0,06
14
0,03
-

1
0,01
2
0,02
2
0,00
-

1
0,01
1
0,01
1
0,01
6
0,01
-

13
0,09
32
0,39
18
0,21
10
0,08
110
0,23
7
0,11

2
0,01
25
0,30
7
0,08
6
0,05
110
0,23
4
0,06

3
0,02
7
0,08
19
0,04
3
0,05

1
0,01
2
0,02
11
0,02
1
0,02

2
0,00
-

2
0,01
1
0,01
2
0,02
6
0,01
-

4
0,03
5
0,06
4
0,05
5
0,04
34
0,07
1
0,02

42
0,31
9
0,11
12
0,14
6
0,05
63
0,13
8
0,13

Opine/ Municipalities
Bednja
%
Beretinec
%
Breznica
%
Brezniki Hum
%
Cestica
%
Donja Voa
%
Gornji Kneginec
%
Jalabet
%
Klenovnik
%
Ljubeica
%
Mali Bukovec
%
Martijanec
%
Maruevec
%
Petrijanec
%

1
0,05
11
0,50
-

5
0,13
1
0,03
1
0,05
3
0,14
2
0,05
1
0,02
2
0,04

1
0,03
1
0,02
-

1
0,02
-

20
0,50
3
0,14
1
0,05
176
3,03
30
1,23
6
0,11
4
0,11
6
0,30
5
0,27
3
0,14
5
0,13
7
0,11
11
0,23

3
0,08
2
0,09
1
0,05
2
0,15
1
0,02
1
0,04
7
0,13
2
0,06
1
0,05
2
0,05
9
0,14
2
0,04

1
0,03
-

1
0,05
1
0,02
1
0,02
-

1
0,02
-

1
0,05
1
0,02
1
0,02
-

2
0,05
1
0,05
1
0,02
6
0,11
3
0,08
2
0,11
3
0,05
-

3
0,08
3
0,14
2
0,15
75
1,29
12
0,49
12
0,22
337
9,32
1
0,05
8
0,43
3
0,08
7
0,11
1
0,02

Varadinska upanija
County of Varadin
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

85

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

4 842
100,00
3 804
100,00
3 511
100,00
6 884
100,00
1 438
100,00
5 425
100,00
3 389
100,00
1 518
100,00

4 801
99,15
3 722
97,84
3 504
99,80
6 854
99,56
1 405
97,71
5 401
99,56
3 366
99,32
1 514
99,74

1
0,02
-

4
0,08
7
0,10
4
0,28
1
0,02
-

1
0,02
7
0,18
3
0,04
1
0,07
3
0,09
-

1
0,01
-

2
0,03
1
0,07
1
0,02
-

1
0,02
2
0,05
1
0,01
-

3
0,06
1
0,03
2
0,14
1
0,02
3
0,09
2
0,13

1
0,01
-

1
0,02
59
1,55
4
0,07
-

115 584

113 532

230

102

19

71

39

33

1 054

100,00

98,22

0,01

0,2

0,09

0,00

0,01

0,02

0,06

0,03

0,03

0,01

0,91

Gradovi/ Towns
urevac
%
Koprivnica
%
Krievci
%

8 264
100,00
30 854
100,00
21 122
100,00

7 866
95,18
30 328
98,30
20 884
98,87

6
0,02
1
0,00

28
0,34
88
0,29
57
0,27

1
0,01
30
0,10
24
0,11

1
0,01
-

5
0,02
1
0,00

2
0,02
10
0,03
6
0,03

2
0,02
32
0,10
8
0,04

3
0,04
16
0,05
14
0,07

2
0,02
14
0,05
7
0,03

1
0,01
3
0,01
4
0,02

340
4,11
156
0,51
2
0,01

Opine/ Municipalities
Drnje
%
elekovec
%
Ferdinandovac
%
Gola
%
Gornja Rijeka
%
Hlebine
%
Kalinovac
%
Kalnik
%
Klotar Podravski
%
Koprivniki Bregi
%
Koprivniki Ivanec
%
Legrad
%
Molve
%
Novigrad Podravski
%
Novo Virje
%
Peteranec
%
Podravske Sesvete
%
Rasinja
%
Sokolovac
%
Sveti Ivan abno
%
Sveti Petar Orehovec
%
Virje
%

1 863
100,00
1 533
100,00
1 750
100,00
2 431
100,00
1 779
100,00
1 304
100,00
1 597
100,00
1 351
100,00
3 306
100,00
2 381
100,00
2 121
100,00
2 241
100,00
2 189
100,00
2 872
100,00
1 216
100,00
2 704
100,00
1 630
100,00
3 267
100,00
3 417
100,00
5 222
100,00
4 583
100,00
4 587
100,00

1 760
94,47
1 512
98,63
1 746
99,77
2 407
99,01
1 774
99,72
1 274
97,70
1 590
99,56
1 347
99,70
3 289
99,49
2 374
99,71
2 113
99,62
2 177
97,14
2 156
98,49
2 807
97,74
1 215
99,92
2 494
92,23
1 622
99,51
3 157
96,63
3 379
98,89
5 188
99,35
4 571
99,74
4 502
98,15

1
0,07
1
0,03
-

15
0,81
1
0,08
11
0,33
1
0,04
3
0,11
5
0,15
3
0,06
18
0,39

1
0,06
5
0,31
1
0,03
1
0,04
5
0,24
1
0,04
5
0,31
4
0,12
3
0,09
7
0,13
3
0,07
11
0,24

1
0,06
1
0,05
1
0,03
-

1
0,02

6
0,25
1
0,03
10
0,45
2
0,07
2
0,12
2
0,06
1
0,02
5
0,11

1
0,05
1
0,04
1
0,04
1
0,06
2
0,06
-

2
0,11
1
0,06
1
0,04
3
0,13
1
0,02
1
0,02
1
0,02

81
4,35
17
1,11
11
0,45
1
0,06
26
1,99
42
1,87
26
1,19
43
1,50
200
7,40
79
2,42
30
0,65

Srainec
%
Sveti ur
%
Sveti Ilija
%
Trnovec Bartoloveki
%
Veliki Bukovec
%
Vidovec
%
Vinica
%
Visoko
%

Koprivniko-krievaka upanija
County of Koprivnica-Krievci
%

86

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Srainec
%
Sveti ur
%
Sveti Ilija
%
Trnovec Bartoloveki
%
Veliki Bukovec
%
Vidovec
%
Vinica
%
Visoko
%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

6
0,11
-

2
0,05
2
0,14
-

9
0,19
7
0,18
2
0,06
3
0,04
6
0,11
10
0,30
1
0,07

1
0,02
2
0,05
2
0,06
2
0,03
1
0,02
1
0,03
-

1
0,02
1
0,01
-

2
0,06
-

1
0,01
1
0,02
1
0,07

19
0,39
2
0,05
3
0,09
8
0,12
23
1,60
3
0,06
4
0,12
-

12

17

14

82

130

17

12

53

123

0,01

0,01

0,01

0,01

0,07

0,11

0,01

0,01

0,01

0,05

0,11

Gradovi/ Towns
urevac
%
Koprivnica
%
Krievci
%

4
0,01
3
0,01

1
0,01
8
0,03
2
0,01

1
0,01
6
0,02
7
0,03

1
0,01
1
0,00

1
0,01
26
0,08
26
0,12

5
0,06
55
0,18
33
0,16

1
0,01
7
0,02
-

1
0,00
6
0,03

1
0,01
10
0,03
1
0,00

2
0,02
28
0,09
6
0,03

5
0,06
21
0,07
29
0,14

Opine/ Municipalities
Drnje
%
elekovec
%
Ferdinandovac
%
Gola
%
Gornja Rijeka
%
Hlebine
%
Kalinovac
%
Kalnik
%
Klotar Podravski
%
Koprivniki Bregi
%
Koprivniki Ivanec
%
Legrad
%
Molve
%
Novigrad Podravski
%
Novo Virje
%
Peteranec
%
Podravske Sesvete
%
Rasinja
%
Sokolovac
%
Sveti Ivan abno
%
Sveti Petar Orehovec
%
Virje
%

1
0,06
2
0,09
1
0,03
1
0,02

1
0,06
1
0,04
1
0,03
1
0,02
1
0,02
1
0,02

1
0,04
1
0,05
1
0,04
2
0,09
1
0,03
-

2
0,13
1
0,04
1
0,06
1
0,07
1
0,03
1
0,04
3
0,10
3
0,11
5
0,15
3
0,09
2
0,04
6
0,13

3
0,16
1
0,06
1
0,06
1
0,08
1
0,06
1
0,07
1
0,03
2
0,09
1
0,05
1
0,03
6
0,18
12
0,35
2
0,04
4
0,09

2
0,11
1
0,07
1
0,04
1
0,04
1
0,03
3
0,09
-

1
0,04
1
0,03
-

2
0,08
1
0,08
1
0,03
1
0,04
2
0,07
2
0,06
2
0,04
2
0,04
4
0,09

1
0,07
1
0,06
2
0,08
1
0,08
1
0,07
1
0,03
3
0,13
1
0,05
1
0,05
12
0,42
1
0,08
3
0,11
12
0,37
5
0,15
17
0,33
3
0,07
3
0,07

Koprivniko-krievaka upanija
County of Koprivnica-Krievci
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

87

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Bjelovarsko-bilogorska upanija
County of Bjelovar-Bilogora
%

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian
3

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

119 764

112 790

49

721

166

4 431

210

58

60

11

249

100,00

94,18

0,04

0,60

0,14

0,00

0,01

3,70

0,18

0,05

0,05

0,01

0,21

Gradovi/ Towns
Bjelovar
%
azma
%
Daruvar
%
Garenica
%
Grubino Polje
%

40 276
100,00
8 077
100,00
11 633
100,00
10 472
100,00
6 478
100,00

39 283
97,53
8 026
99,37
9 565
82,22
10 261
97,99
5 589
86,28

10
0,02
22
0,19
4
0,04
1
0,02

215
0,53
10
0,12
56
0,48
23
0,22
32
0,49

29
0,07
5
0,06
30
0,26
42
0,40
18
0,28

2
0,00
1
0,01
1
0,01
-

3
0,01
2
0,02
-

56
0,14
5
0,06
1 786
15,35
54
0,52
726
11,21

24
0,06
2
0,02
33
0,28
7
0,07
17
0,26

27
0,07
1
0,01
8
0,07
10
0,10
2
0,03

20
0,05
2
0,02
12
0,1
3
0,03
4
0,06

5
0,01
2
0,02
-

217
0,54
2
0,02
12
0,19

Opine/ Municipalities
Berek
%
Deanovac
%
ulovac
%
Hercegovac
%
Ivanska
%
Kapela
%
Konanica
%
Nova Raa
%
Rovie
%
Severin
%
Sira
%
androvac
%
tefanje
%
Velika Pisanica
%
Velika Trnovitica
%
Veliki Grevac
%
Veliko Trojstvo
%
Zrinski Topolovac
%

1 443
100,00
2 715
100,00
3 245
100,00
2 383
100,00
2 911
100,00
2 984
100,00
2 360
100,00
3 433
100,00
4 822
100,00
877
100,00
2 218
100,00
1 776
100,00
2 030
100,00
1 781
100,00
1 370
100,00
2 849
100,00
2 741
100,00
890
100,00

1 427
98,89
2 203
81,14
3 158
97,32
2 255
94,63
2 886
99,14
2 960
99,20
1 275
54,03
3 238
94,32
4 801
99,56
859
97,95
2 003
90,31
1 717
96,68
2 013
99,16
1 559
87,54
1 357
99,05
2 745
96,35
2 720
99,23
890
100,00

1
0,04
2
0,06
1
0,02
2
0,11
5
0,18
1
0,04
-

2
0,14
2
0,06
5
0,21
6
0,21
3
0,10
144
4,19
4
0,08
4
0,46
52
2,93
151
8,48
11
0,39
1
0,04
-

1
0,07
2
0,07
7
0,22
3
0,13
1
0,03
1
0,03
1
0,04
7
0,20
1
0,02
2
0,23
4
0,22
4
0,29
2
0,07
6
0,22
-

1
0,05
-

424
15,62
22
0,68
108
4,53
1
0,03
1
0,03
1 039
44,03
1
0,03
2
0,04
1
0,11
164
7,39
2
0,11
5
0,36
34
1,19
-

32
1,18
1
0,03
8
0,34
1
0,03
1
0,03
8
0,34
14
0,41
1
0,02
1
0,11
1
0,05
2
0,11
48
2,70
1
0,07
8
0,28
-

2
0,06
1
0,04
2
0,08
2
0,23
1
0,05
1
0,05
1
0,04
-

3
0,11
4
0,13
1
0,04
1
0,03
1
0,02
1
0,11
4
0,18
1
0,05
1
0,06
1
0,04
1
0,04
-

1
0,03
1
0,03
1
0,03
1
0,04
-

7
0,49
2
0,07
1
0,06
7
0,25
1
0,04
-

296 195

277 978

231

3 115

2 464

21

133

146

379

616

301

78

447

100,00

93,85

0,08

1,05

0,83

0,01

0,04

0,05

0,13

0,21

0,10

0,03

0,15

8 279
100,00
2 879
100,00
11 122
100,00
3 770
100,00
5 952
100,00
10 440
100,00
4 618
100,00

7 946
95,98
2 571
89,30
10 439
93,86
3 624
96,13
5 776
97,04
9 942
95,23
4 436
96,06

2
0,02
2
0,05
6
0,06
-

75
0,91
22
0,76
299
2,69
6
0,16
26
0,44
109
1,04
20
0,43

79
0,95
32
1,11
91
0,82
14
0,37
41
0,69
61
0,58
19
0,41

2
0,02
-

4
0,05
1
0,03
5
0,04
1
0,02
2
0,02
-

6
0,07
7
0,06
2
0,03
16
0,15
4
0,09

9
0,11
1
0,03
15
0,13
2
0,05
1
0,02
14
0,13
4
0,09

28
0,34
11
0,10
1
0,03
1
0,02
19
0,18
4
0,09

3
0,04
11
0,38
25
0,22
2
0,03
9
0,09
6
0,13

1
0,01
1
0,03
6
0,05
2
0,02
3
0,06

1
0,01
7
0,06
3
0,08
1
0,02
4
0,04
-

Primorsko-goranska upanija
County of Primorje-Gorski kotar
%
Gradovi/ Towns
Bakar
%
Cres
%
Crikvenica
%
abar
%
Delnice
%
Kastav
%
Kraljevica
%

88

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Bjelovarsko-bilogorska upanija
County of Bjelovar-Bilogora
%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

13

12

21

74

453

67

21

30

303

0,01

0,01

0,00

0,02

0,06

0,38

0,06

0,02

0,00

0,01

0,03

0,25

Gradovi/ Towns
Bjelovar
%
azma
%
Daruvar
%
Garenica
%
Grubino Polje
%

1
0,00
1
0,01
1
0,01
1
0,01
1
0,02

2
0,00
6
0,05
1
0,02

1
0,00
1
0,01
1
0,01
1
0,02

4
0,01
6
0,05
2
0,03

35
0,09
1
0,01
12
0,10
6
0,06
6
0,09

94
0,23
8
0,10
63
0,54
32
0,31
43
0,66

22
0,05
2
0,02
6
0,05
5
0,05
2
0,03

10
0,02
1
0,01
5
0,04
3
0,05

1
0,00
1
0,01
-

1
0,01
1
0,01
3
0,03
1
0,02

8
0,02
4
0,05
4
0,03
1
0,01
6
0,09

207
0,51
6
0,07
13
0,11
15
0,14
11
0,17

Opine/ Municipalities
Berek
%
Deanovac
%
ulovac
%
Hercegovac
%
Ivanska
%
Kapela
%
Konanica
%
Nova Raa
%
Rovie
%
Severin
%
Sira
%
androvac
%
tefanje
%
Velika Pisanica
%
Velika Trnovitica
%
Veliki Grevac
%
Veliko Trojstvo
%
Zrinski Topolovac
%

1
0,03
2
0,06
1
0,06
2
0,1
1
0,06
1
0,04
-

1
0,03
1
0,06
1
0,04
-

1
0,03
-

3
0,11
1
0,03
2
0,08
2
0,09
1
0,04
-

1
0,07
1
0,04
1
0,04
1
0,03
3
0,06
3
0,34
1
0,05
3
0,11
-

2
0,14
32
1,18
37
1,14
1
0,04
1
0,03
4
0,13
27
1,14
8
0,23
2
0,04
3
0,34
40
1,80
2
0,11
10
0,49
11
0,62
2
0,15
26
0,91
5
0,18
-

1
0,07
5
0,18
8
0,25
1
0,03
1
0,04
10
0,29
1
0,05
3
0,11
-

2
0,07
-

2
0,07
-

1
0,04
1
0,03
1
0,04
2
0,04
1
0,11
1
0,04
-

2
0,14
8
0,29
4
0,12
12
0,41
3
0,1
2
0,08
6
0,17
4
0,08
2
0,09
1
0,05
2
0,11
1
0,07
3
0,11
1
0,04
-

40

184

35

101

2 018

2 059

848

3 373

76

85

657

810

0,01

0,06

0,01

0,03

0,68

0,70

0,29

1,14

0,03

0,03

0,22

0,27

1
0,03
-

9
0,11
2
0,07
7
0,06
4
0,04
-

2
0,02
-

3
0,04
3
0,03
1
0,03
1
0,01
1
0,02

24
0,29
18
0,63
49
0,44
90
2,39
51
0,86
50
0,48
23
0,50

43
0,52
13
0,45
71
0,64
11
0,29
33
0,55
72
0,69
33
0,71

11
0,13
19
0,66
14
0,13
4
0,11
12
0,20
23
0,22
8
0,17

17
0,21
162
5,63
14
0,13
1
0,03
1
0,02
82
0,79
11
0,24

1
0,01
4
0,04
1
0,02
2
0,04

5
0,06
3
0,03
1
0,02
3
0,03
1
0,02

3
0,04
1
0,03
26
0,23
7
0,19
1
0,02
14
0,13
6
0,13

9
0,11
25
0,87
26
0,23
3
0,08
1
0,02
3
0,03
37
0,80

Primorsko-goranska upanija
County of Primorje-Gorski kotar
%
Gradovi/ Towns
Bakar
%
Cres
%
Crikvenica
%
abar
%
Delnice
%
Kastav
%
Kraljevica
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

89

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Krk
%
Mali Loinj
%
Novi Vinodolski
%
Opatija
%
Rab
%
Rijeka
%
Vrbovsko
%
Opine/ Municipalities
Baka
%
Brod Moravice
%
avle
%
Dobrinj
%
Fuine
%
Jelenje
%
Klana
%
Kostrena
%
Lokve
%
Lopar
%
Lovran
%
Malinska-Dubanica
%
Matulji
%
Moenika Draga
%
Mrkopalj
%
Omialj
%
Punat
%
Ravna Gora
%
Skrad
%
Vinodolska opina
%
Vikovo
%
Vrbnik
%

Liko-senjska upanija
County of Lika-Senj
%
Gradovi/ Towns
Gospi
%
Novalja
%
Otoac
%
Senj
%

90

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

6 281
100,00
8 116
100,00
5 113
100,00
11 659
100,00
8 065
100,00
128 624
100,00
5 076
100,00

5 929
94,40
7 343
90,48
4 846
94,78
10 819
92,80
7 796
96,66
119 048
92,56
4 847
95,49

1
0,02
2
0,02
1
0,02
6
0,05
1
0,01
133
0,10
26
0,51

87
1,39
147
1,81
61
1,19
72
0,62
59
0,73
1 553
1,21
19
0,37

63
1,00
63
0,78
30
0,59
42
0,36
43
0,53
1 264
0,98
18
0,35

1
0,01
14
0,01
-

1
0,02
3
0,04
2
0,04
6
0,05
4
0,05
87
0,07
-

5
0,06
4
0,08
4
0,03
3
0,04
70
0,05
1
0,02

12
0,19
17
0,21
3
0,06
44
0,38
6
0,07
175
0,14
1
0,02

6
0,10
9
0,11
7
0,14
26
0,22
14
0,17
315
0,24
2
0,04

18
0,29
21
0,26
14
0,27
20
0,17
25
0,31
51
0,04
2
0,04

3
0,05
4
0,05
2
0,02
39
0,03
-

6
0,10
2
0,02
31
0,61
7
0,06
354
0,28
-

1 674
100,00
866
100,00
7 220
100,00
2 078
100,00
1 592
100,00
5 344
100,00
1 975
100,00
4 180
100,00
1 049
100,00
1 263
100,00
4 101
100,00
3 134
100,00
11 246
100,00
1 535
100,00
1 214
100,00
2 983
100,00
1 973
100,00
2 430
100,00
1 062
100,00
3 577
100,00
14 445
100,00
1 260
100,00

1 573
93,97
841
97,11
6 748
93,46
1 953
93,98
1 554
97,61
5 148
96,33
1 893
95,85
4 001
95,72
1 013
96,57
1 196
94,70
3 836
93,54
3 002
95,79
10 646
94,66
1 451
94,53
1 200
98,85
2 763
92,62
1 838
93,16
2 395
98,56
1 048
98,68
3 461
96,76
13 823
95,69
1 233
97,86

2
0,23
4
0,06
1
0,06
2
0,10
7
0,17
4
0,32
1
0,03
3
0,03
1
0,03
1
0,05
2
0,08
2
0,06
20
0,14
1
0,08

36
2,15
96
1,33
9
0,43
45
0,84
14
0,71
33
0,79
22
1,74
35
0,85
32
1,02
53
0,47
16
1,04
52
1,74
18
0,91
14
0,58
18
0,50
67
0,46
-

12
0,72
111
1,54
56
2,69
10
0,63
22
0,41
4
0,20
14
0,33
11
1,05
4
0,32
28
0,68
29
0,93
39
0,35
1
0,07
1
0,08
65
2,18
31
1,57
5
0,21
5
0,47
28
0,78
114
0,79
14
1,11

1
0,02
1
0,01
1
0,07
1
0,09
-

3
0,04
3
0,19
1
0,02
1
0,02
2
0,05
2
0,02
2
0,07
3
0,02
-

1
0,06
2
0,03
1
0,02
1
0,08
1
0,02
2
0,06
7
0,06
1
0,03
1
0,05
1
0,03
6
0,04
-

4
0,24
7
0,10
3
0,14
1
0,06
10
0,19
2
0,05
1
0,08
12
0,29
3
0,10
5
0,04
1
0,08
7
0,23
7
0,35
3
0,08
8
0,06
1
0,08

3
0,18
66
0,91
2
0,10
2
0,04
2
0,10
37
0,89
5
0,12
8
0,26
9
0,08
5
0,33
3
0,10
9
0,46
1
0,04
1
0,03
20
0,14
-

3
0,18
3
0,35
6
0,08
13
0,63
1
0,02
1
0,05
6
0,14
1
0,10
6
0,48
6
0,15
4
0,13
11
0,10
7
0,46
1
0,08
7
0,23
7
0,35
8
0,22
1
0,01
2
0,16

2
0,03
1
0,05
1
0,02
1
0,02
1
0,10
1
0,02
2
0,02
1
0,07
1
0,03
1
0,03
5
0,03
-

7
0,81
1
0,02
1
0,01
4
0,13
1
0,05
17
0,12
-

50 927

48 214

116

154

186

13

37

42

100,00

94,67

0,23

0,30

0,37

0,00

0,00

0,01

0,03

0,07

0,08

0,01

0,01

12 745
100,00
3 663
100,00
9 778
100,00
7 182
100,00

12 486
97,97
3 535
96,51
9 662
98,81
7 057
98,26

2
0,02
1
0,01
3
0,04

45
0,35
32
0,87
13
0,13
30
0,42

56
0,44
32
0,87
10
0,10
20
0,28

2
0,02
-

1
0,01
1
0,01

2
0,02
2
0,03

1
0,01
3
0,08
3
0,03
4
0,06

8
0,06
2
0,05
4
0,04
7
0,10

2
0,02
11
0,3
5
0,05
12
0,17

1
0,03
-

6
0,05
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Krk
%
Mali Loinj
%
Novi Vinodolski
%
Opatija
%
Rab
%
Rijeka
%
Vrbovsko
%
Opine/ Municipalities
Baka
%
Brod Moravice
%
avle
%
Dobrinj
%
Fuine
%
Jelenje
%
Klana
%
Kostrena
%
Lokve
%
Lopar
%
Lovran
%
Malinska-Dubanica
%
Matulji
%
Moenika Draga
%
Mrkopalj
%
Omialj
%
Punat
%
Ravna Gora
%
Skrad
%
Vinodolska opina
%
Vikovo
%
Vrbnik
%

Liko-senjska upanija
County of Lika-Senj
%
Gradovi/ Towns
Gospi
%
Novalja
%
Otoac
%
Senj
%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

1
0,01
25
0,02
-

1
0,02
1
0,01
2
0,04
20
0,17
4
0,05
84
0,07
-

2
0,02
1
0,02
1
0,01
18
0,01
1
0,02

8
0,13
8
0,10
1
0,02
5
0,04
1
0,01
47
0,04
3
0,06

24
0,38
49
0,6
20
0,39
134
1,15
44
0,55
861
0,67
34
0,67

16
0,25
91
1,12
34
0,66
64
0,55
27
0,33
1 085
0,84
64
1,26

25
0,4
64
0,79
9
0,18
19
0,16
13
0,16
421
0,33
48
0,95

33
0,53
253
3,12
2
0,04
160
1,37
8
0,10
2 276
1,77
-

1
0,02
2
0,02
33
0,03
-

3
0,03
1
0,01
37
0,03
-

8
0,13
19
0,23
9
0,18
38
0,33
7
0,09
345
0,27
1
0,02

39
0,62
13
0,16
36
0,70
163
1,40
9
0,11
289
0,22
9
0,18

2
0,10
1
0,02
4
0,04
2
0,13
4
0,03
-

2
0,23
1
0,01
1
0,05
1
0,05
3
0,07
4
0,38
7
0,17
22
0,20
2
0,13
1
0,03
1
0,03
5
0,03
-

2
0,12
2
0,03
4
0,04
2
0,01
-

4
0,24
1
0,02
4
0,13
3
0,03
4
0,20
1
0,03
2
0,01
-

7
0,42
7
0,81
20
0,28
8
0,38
1
0,06
11
0,21
39
1,97
11
0,26
6
0,57
17
1,35
46
1,12
11
0,35
252
2,24
16
1,04
2
0,16
11
0,37
10
0,51
5
0,47
9
0,25
57
0,39
1
0,08

9
0,54
2
0,23
67
0,93
17
0,82
9
0,57
7
0,13
6
0,30
14
0,33
6
0,57
3
0,24
29
0,71
8
0,26
57
0,51
2
0,16
34
1,14
14
0,71
4
0,16
1
0,09
28
0,78
83
0,57
2
0,16

17
0,24
1
0,05
5
0,31
3
0,06
1
0,05
7
0,17
2
0,19
7
0,55
3
0,07
1
0,03
14
0,12
1
0,08
5
0,17
10
0,51
4
0,16
1
0,09
4
0,11
70
0,48
2
0,16

2
0,12
1
0,12
24
0,33
5
0,24
2
0,13
19
0,36
8
0,41
32
0,77
1
0,10
69
1,68
11
0,35
72
0,64
25
1,63
1
0,08
13
0,44
4
0,20
3
0,08
60
0,42
1
0,08

7
0,10
1
0,05
1
0,02
12
0,38
1
0,01
8
0,41
2
0,01
-

1
0,06
6
0,08
2
0,04
1
0,02
4
0,10
2
0,06
7
0,06
4
0,13
1
0,03
3
0,02
-

15
0,90
23
0,32
3
0,14
3
0,19
16
0,30
1
0,05
5
0,12
9
0,22
2
0,06
15
0,13
7
0,46
3
0,25
5
0,17
6
0,30
3
0,12
1
0,09
5
0,14
48
0,33
2
0,16

2
0,12
1
0,12
8
0,11
5
0,24
3
0,19
54
1,01
1
0,05
4
0,10
4
0,38
2
0,16
5
0,12
2
0,06
16
0,14
1
0,07
2
0,16
4
0,13
4
0,20
2
0,08
2
0,06
25
0,17
1
0,08

15

54

1 748

167

35

109

0,03

0,01

0,00

0,11

3,43

0,33

0,00

0,00

0,01

0,07

0,21

11
0,09
1
0,01
-

1
0,01
2
0,05
-

1
0,03
-

6
0,05
20
0,55
7
0,07
15
0,21

80
0,63
7
0,19
47
0,48
7
0,10

8
0,06
2
0,05
-

1
0,03
-

1
0,03
1
0,01

2
0,02
-

6
0,05
9
0,25
3
0,03
9
0,13

20
0,16
4
0,11
22
0,22
14
0,19

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

91

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

3 256
100,00
2 113
100,00
917
100,00
1 007
100,00
2 638
100,00
4 373
100,00
1 874
100,00
1 381
100,00

3 219
98,86
822
38,90
879
95,86
986
97,91
2 599
98,52
3 949
90,30
1 707
91,09
1 313
95,08

27
1,28
5
0,19
65
1,49
13
0,69
-

2
0,06
8
0,87
5
0,19
12
0,27
1
0,05
6
0,43

2
0,06
3
0,14
10
1,09
1
0,10
11
0,42
26
0,59
11
0,59
4
0,29

2
0,06
-

1
0,05
1
0,02
-

6
0,18
1
0,05
1
0,11
6
0,14
1
0,05
1
0,07

2
0,06
8
0,87
1
0,10
1
0,02
-

1
0,11
1
0,05
-

84 836

83 591

13

218

146

64

128

31

26

18

100,00

98,53

0,02

0,26

0,17

0,00

0,00

0,08

0,15

0,04

0,03

0,00

0,02

Gradovi/ Towns
Orahovica
%
Slatina
%
Virovitica
%

5 304
100,00
13 686
100,00
21 291
100,00

5 199
98,02
13 438
98,19
20 977
98,53

2
0,04
6
0,04
1
0,00

27
0,51
37
0,27
79
0,37

17
0,32
22
0,16
24
0,11

2
0,01
2
0,01

1
0,02
61
0,29

10
0,19
14
0,10
29
0,14

5
0,09
3
0,02
10
0,05

3
0,02
6
0,03

1
0,02
1
0,01
-

6
0,03

Opine/ Municipalities
Crnac
%
ainci
%
aavica
%
Gradina
%
Luka
%
Mikleu
%
Nova Bukovica
%
Pitomaa
%
Sopje
%
Suhopolje
%
pii Bukovica
%
Voin
%
Zdenci
%

1 456
100,00
2 802
100,00
2 009
100,00
3 850
100,00
3 634
100,00
1 464
100,00
1 771
100,00
10 059
100,00
2 320
100,00
6 683
100,00
4 221
100,00
2 382
100,00
1 904
100,00

1 442
99,04
2 766
98,72
1 981
98,61
3 767
97,84
3 557
97,88
1 449
98,98
1 735
97,97
9 973
99,15
2 301
99,18
6 593
98,65
4 195
99,38
2 347
98,53
1 871
98,27

1
0,03
2
0,06
1
0,05

1
0,07
5
0,18
13
0,65
5
0,13
34
0,34
5
0,07
1
0,02
4
0,17
7
0,37

5
0,34
3
0,11
6
0,30
10
0,26
11
0,30
2
0,14
4
0,23
4
0,04
6
0,26
15
0,22
2
0,05
5
0,21
10
0,53

1
0,03
1
0,01
-

1
0,04
1
0,01
-

5
0,18
32
0,83
9
0,25
1
0,07
4
0,04
4
0,17
9
0,13
9
0,21
2
0,11

2
0,07
1
0,03
1
0,03
1
0,07
2
0,11
5
0,05
1
0,01
-

1
0,04
1
0,05
2
0,05
2
0,06
2
0,14
2
0,02
2
0,09
4
0,06
1
0,02
-

8
0,08
4
0,06
-

78 034

76 483

105

189

127

167

50

29

31

100,00

98,01

0,13

0,24

0,16

0,01

0,21

0,06

0,04

0,04

0,01

0,01

6 247
100,00
6 170
100,00
8 460
100,00
11 323
100,00
26 248
100,00

6 208
99,38
5 929
96,09
7 840
92,67
11 254
99,39
25 875
98,58

17
0,28
73
0,86
1
0,01
4
0,02

5
0,08
9
0,15
32
0,38
22
0,19
102
0,39

9
0,14
15
0,24
13
0,15
5
0,04
37
0,14

3
0,05
1
0,01
-

3
0,05
59
0,96
74
0,87
2
0,02
11
0,04

2
0,03
10
0,16
13
0,15
1
0,01
16
0,06

3
0,05
2
0,02
5
0,04
11
0,04

1
0,02
8
0,13
6
0,07
1
0,01
10
0,04

1
0,02
2
0,02
3
0,01

3
0,05
5
0,02

Opine/ Municipalities
Brinje
%
Donji Lapac
%
Karlobag
%
Lovinac
%
Perui
%
Plitvika Jezera
%
Udbina
%
Vrhovine
%

Virovitiko-podravska upanija
County of Virovitica-Podravina
%

Poeko-slavonska upanija
County of Poega-Slavonia
%
Gradovi/ Towns
Kutjevo
%
Lipik
%
Pakrac
%
Pleternica
%
Poega
%

92

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Opine/ Municipalities
Brinje
%
Donji Lapac
%
Karlobag
%
Lovinac
%
Perui
%
Plitvika Jezera
%
Udbina
%
Vrhovine
%

Virovitiko-podravska upanija
County of Virovitica-Podravina
%
Gradovi/ Towns
Orahovica
%
Slatina
%
Virovitica
%
Opine/ Municipalities
Crnac
%
ainci
%
aavica
%
Gradina
%
Luka
%
Mikleu
%
Nova Bukovica
%
Pitomaa
%
Sopje
%
Suhopolje
%
pii Bukovica
%
Voin
%
Zdenci
%

Poeko-slavonska upanija
County of Poega-Slavonia
%
Gradovi/ Towns
Kutjevo
%
Lipik
%
Pakrac
%
Pleternica
%
Poega
%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

1
0,03
1
0,11
1
0,02
-

3
0,09
1
0,07

1
0,05
-

4
0,44
1
0,10
1
0,02
-

14
0,43
1 179
55,8
1
0,11
15
1,49
5
0,19
261
5,97
87
4,64
45
3,26

71
3,36
5
0,19
36
0,82
45
2,40
-

1
0,02
-

1
0,03
1
0,04
1
0,05
-

1
0,11
1
0,10
5
0,11
1
0,05
-

4
0,12
8
0,38
3
0,33
2
0,20
7
0,27
8
0,18
6
0,32
11
0,8

32

46

280

43

27

137

0,00

0,01

0,01

0,04

0,05

0,33

0,05

0,01

0,00

0,01

0,03

0,16

5
0,02

1
0,02
1
0,01
-

3
0,06
2
0,01
6
0,03

2
0,04
9
0,07
3
0,01

20
0,38
68
0,50
45
0,21

6
0,11
10
0,07
6
0,03

4
0,02

1
0,02
1
0,01
-

5
0,04
-

7
0,13
4
0,03
13
0,06

2
0,04
60
0,44
14
0,07

1
0,01
-

1
0,01
1
0,04
-

1
0,04
3
0,20
-

1
0,07
13
0,73
2
0,02
1
0,02
4
0,21

3
0,11
1
0,05
4
0,10
2
0,06
2
0,14
1
0,06
5
0,05
4
0,17
7
0,10
2
0,05
1
0,04
-

4
0,27
6
0,21
5
0,25
19
0,49
32
0,88
3
0,20
15
0,85
8
0,08
26
0,39
3
0,07
22
0,92
4
0,21

1
0,07
8
0,29
2
0,05
8
0,12
1
0,04
1
0,05

1
0,06
-

2
0,11

1
0,01
1
0,02
1
0,05

2
0,14
1
0,04
2
0,10
7
0,18
17
0,47
1
0,07
11
0,11
3
0,13
9
0,13
6
0,14
1
0,04
1
0,05

10

20

27

363

182

96

22

92

0,01

0,01

0,01

0,03

0,03

0,47

0,23

0,12

0,01

0,03

0,12

1
0,02
1
0,01
-

5
0,06
4
0,02

5
0,02

1
0,02
6
0,10
2
0,02
2
0,02
4
0,02

1
0,02
1
0,02
5
0,06
3
0,03
11
0,04

8
0,13
46
0,75
179
2,12
7
0,06
82
0,31

24
0,39
124
1,47
2
0,02
19
0,07

21
0,34
71
0,84
3
0,01

5
0,08
1
0,01
3
0,01

5
0,08
2
0,02
3
0,03
11
0,04

5
0,08
8
0,13
17
0,20
12
0,11
32
0,12

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

93

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

3 726
100,00
2 723
100,00
4 058
100,00
3 472
100,00
5 607
100,00

3 693
99,11
2 646
97,17
4 045
99,68
3 422
98,56
5 571
99,36

5
0,13
3
0,11
2
0,05
-

11
0,32
8
0,14

5
0,13
26
0,95
1
0,02
13
0,37
3
0,05

1
0,04
-

18
0,52
-

5
0,18
1
0,02
2
0,04

6
0,22
1
0,02
1
0,02

2
0,05
1
0,04
1
0,02
1
0,02

2
0,04

158 575

155 696

65

257

311

44

37

57

53

17

829

100,00

98,18

0,04

0,16

0,20

0,00

0,00

0,03

0,02

0,04

0,03

0,01

0,52

Gradovi/ Towns
Nova Gradika
%
Slavonski Brod
%

14 229
100,00
59 141
100,00

14 043
98,69
57 265
96,83

10
0,07
6
0,01

49
0,34
121
0,20

12
0,08
199
0,34

3
0,01

3
0,01

6
0,04
17
0,03

4
0,03
19
0,03

3
0,02
36
0,06

10
0,07
20
0,03

9
0,02

807
1,36

Opine/ Municipalities
Bebrina
%
Brodski Stupnik
%
Bukovlje
%
Cernik
%
Davor
%
Donji Andrijevci
%
Dragali
%
Garin
%
Gornja Vrba
%
Gornji Bogievci
%
Gundinci
%
Klakar
%
Nova Kapela
%
Okuani
%
Oprisavci
%
Oriovac
%
Podcrkavlje
%
Reetari
%
Sibinj
%
Sikirevci
%
Slavonski amac
%
Stara Gradika
%
Staro Petrovo Selo
%
Velika Kopanica
%
Vrbje
%
Vrpolje
%

3 252
100,00
3 036
100,00
3 108
100,00
3 640
100,00
3 015
100,00
3 709
100,00
1 361
100,00
4 806
100,00
2 512
100,00
1 975
100,00
2 027
100,00
2 319
100,00
4 227
100,00
3 447
100,00
2 508
100,00
5 824
100,00
2 553
100,00
4 753
100,00
6 895
100,00
2 476
100,00
2 169
100,00
1 363
100,00
5 186
100,00
3 308
100,00
2 215
100,00
3 521
100,00

3 227
99,23
3 024
99,60
3 089
99,39
3 626
99,62
3 002
99,57
3 672
99,00
1 301
95,59
4 762
99,08
2 492
99,20
1 941
98,28
2 019
99,61
2 312
99,70
4 186
99,03
3 316
96,20
2 501
99,72
5 752
98,76
2 541
99,53
4 731
99,54
6 847
99,30
2 470
99,76
2 156
99,40
1 257
92,22
5 165
99,60
3 295
99,61
2 207
99,64
3 497
99,32

4
0,29
18
0,52
27
1,98
-

1
0,03
9
0,24
5
0,10
7
0,28
5
0,25
2
0,10
20
0,47
7
0,20
12
0,21
2
0,09
5
0,15
12
0,34

3
0,09
5
0,16
2
0,06
2
0,07
1
0,03
3
0,22
8
0,17
2
0,08
2
0,10
3
0,13
5
0,12
7
0,20
3
0,12
8
0,14
4
0,16
5
0,11
22
0,32
4
0,18
6
0,44
2
0,04
1
0,03
2
0,09
-

1
0,03
1
0,03
1
0,02
1
0,01
-

1
0,02
1
0,02
-

1
0,03
2
0,07
5
0,25
1
0,05
2
0,05
6
0,10
1
0,01
3
0,06
-

1
0,03
1
0,03
2
0,04
2
0,06
1
0,02
1
0,04
1
0,01
1
0,04
1
0,05
1
0,02
1
0,05
1
0,03

3
0,10
3
0,08
1
0,02
1
0,04
1
0,02
3
0,09
1
0,04
1
0,04
1
0,02
1
0,01
1
0,02
1
0,03

1
0,03
2
0,06
6
0,16
3
0,06
1
0,04
2
0,03
3
0,06
1
0,01
3
0,06
1
0,03
-

2
0,06
1
0,03
2
0,05
1
0,02
1
0,02
1
0,03

5
0,10
10
0,4
1
0,05
4
0,12
1
0,07
1
0,02
-

Opine/ Municipalities
Brestovac
%
aglin
%
Jaki
%
Kaptol
%
Velika
%

Brodsko-posavska upanija
County of Slavonski Brod-Posavina
%

94

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Opine/ Municipalities
Brestovac
%
aglin
%
Jaki
%
Kaptol
%
Velika
%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

4
0,15
-

1
0,04
-

2
0,07
2
0,05
1
0,02

1
0,04
2
0,06
3
0,05

11
0,30
21
0,77
4
0,10
2
0,06
3
0,05

8
0,21
1
0,04
1
0,03
3
0,05

1
0,03
-

1
0,04
-

2
0,05
4
0,15
1
0,02
2
0,06
9
0,16

263

17

13

17

47

367

106

13

19

49

78

205

0,17

0,01

0,01

0,01

0,03

0,23

0,07

0,01

0,01

0,03

0,00

0,05

0,13

Gradovi/ Towns
Nova Gradika
%
Slavonski Brod
%

2
0,01
255
0,43

4
0,03
4
0,01

2
0,01
6
0,01

2
0,01
10
0,02

4
0,03
24
0,04

32
0,22
110
0,19

7
0,05
11
0,02

3
0,02
6
0,01

1
0,01
18
0,03

1
0,01
22
0,04

3
0,01

15
0,11
38
0,06

19
0,13
129
0,22

Opine/ Municipalities
Bebrina
%
Brodski Stupnik
%
Bukovlje
%
Cernik
%
Davor
%
Donji Andrijevci
%
Dragali
%
Garin
%
Gornja Vrba
%
Gornji Bogievci
%
Gundinci
%
Klakar
%
Nova Kapela
%
Okuani
%
Oprisavci
%
Oriovac
%
Podcrkavlje
%
Reetari
%
Sibinj
%
Sikirevci
%
Slavonski amac
%
Stara Gradika
%
Staro Petrovo Selo
%
Velika Kopanica
%
Vrbje
%
Vrpolje
%

2
0,05
1
0,02
1
0,05
1
0,02
1
0,07
-

1
0,03
2
0,05
1
0,04
1
0,01
2
0,08
2
0,06

3
0,08
2
0,06

1
0,03
1
0,03
1
0,02
1
0,05
1
0,02
-

2
0,06
1
0,03
1
0,03
1
0,03
1
0,02
3
0,15
2
0,06
1
0,02
1
0,02
1
0,01
1
0,05
2
0,04
1
0,03
1
0,03

5
0,15
1
0,03
5
0,16
7
0,19
6
0,20
5
0,13
44
3,23
7
0,15
9
0,46
3
0,13
7
0,17
51
1,48
1
0,04
23
0,39
1
0,04
4
0,08
7
0,10
1
0,04
1
0,05
28
2,05
2
0,04
3
0,09
3
0,14
1
0,03

1
0,03
2
0,05
1
0,03
8
0,59
4
0,08
1
0,05
24
0,70
2
0,03
43
3,15
1
0,05
1
0,03

1
0,05
1
0,02
1
0,04
1
0,01
-

9
0,28
1
0,03
1
0,03
1
0,03
2
0,04
1
0,03
4
0,07
6
0,09
1
0,02
-

1
0,03
1
0,03
1
0,03
1
0,03
1
0,07
1
0,02
1
0,02
2
0,06
8
0,14
1
0,04
3
0,04
1
0,04
1
0,05
2
0,04
-

2
0,06
1
0,03
2
0,07
1
0,03
3
0,06
6
0,30
4
0,20
1
0,04
3
0,07
10
0,29
1
0,04
1
0,02
2
0,08
6
0,13
2
0,03
1
0,04
3
0,14
3
0,06
2
0,06
1
0,05
2
0,06

Brodsko-posavska upanija
County of Slavonski Brod-Posavina
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

95

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Zadarska upanija
County of Zadar
%

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian
3

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

170 017

163 542

296

841

452

12

23

48

85

92

240

37

100,00

96,19

0,17

0,49

0,27

0,01

0,01

0,03

0,05

0,05

0,14

0,02

0,00

Gradovi/ Towns
Benkovac
%
Biograd na Moru
%
Nin
%
Obrovac
%
Pag
%
Zadar
%

11 026
100,00
5 569
100,00
2 744
100,00
4 323
100,00
3 846
100,00
75 062
100,00

10 377
94,11
5 436
97,61
2 660
96,94
3 394
78,51
3 673
95,50
73 207
97,53

141
1,28
1
0,02
48
1,11
45
0,06

15
0,14
49
0,88
9
0,33
32
0,74
52
1,35
492
0,66

12
0,11
6
0,11
45
1,64
9
0,21
47
1,22
161
0,21

1
0,02
2
0,05
1
0,03
6
0,01

1
0,01
1
0,03
17
0,02

1
0,01
6
0,11
2
0,05
1
0,03
17
0,02

1
0,01
3
0,05
4
0,09
6
0,16
50
0,07

2
0,04
3
0,07
3
0,08
58
0,08

8
0,07
4
0,07
4
0,15
15
0,35
8
0,21
80
0,11

1
0,01
6
0,11
1
0,02
1
0,03
17
0,02

1
0,00

Opine/ Municipalities
Bibinje
%
Galovac
%
Graac
%
Jasenice
%
Kali
%
Kolan
%
Kukljica
%
Liane Ostrovike
%
Novigrad
%
Pakotane
%
Paman
%
Polaa
%
Polinik
%
Posedarje
%
Povljana
%
Preko
%
Privlaka
%
Raanac
%
Sali
%
Stankovci
%
Starigrad
%
Sukoan
%
Sveti Filip i Jakov
%
kabrnja
%
Tkon
%
Vir
%
Vrsi
%
Zemunik Donji
%

3 985
100,00
1 234
100,00
4 690
100,00
1 398
100,00
1 638
100,00
791
100,00
714
100,00
698
100,00
2 375
100,00
4 123
100,00
2 082
100,00
1 468
100,00
4 469
100,00
3 607
100,00
759
100,00
3 805
100,00
2 253
100,00
2 940
100,00
1 698
100,00
2 003
100,00
1 876
100,00
4 583
100,00
4 606
100,00
1 776
100,00
763
100,00
3 000
100,00
2 053
100,00
2 060
100,00

3 929
98,59
1 229
99,59
3 633
77,46
1 388
99,28
1 622
99,02
771
97,47
683
95,66
653
93,55
2 349
98,91
4 026
97,65
2 049
98,41
1 375
93,66
4 436
99,26
3 574
99,09
727
95,78
3 343
87,86
2 181
96,80
2 898
98,57
1 661
97,82
1 945
97,10
1 855
98,88
4 526
98,76
4 535
98,46
1 771
99,72
734
96,20
2 865
95,50
2 011
97,95
2 026
98,35

3
0,08
14
2,01
30
2,04
3
0,07
1
0,05
2
0,07
8
0,39

11
0,28
3
0,06
16
2,24
7
0,29
25
0,61
2
0,04
6
0,17
13
1,71
9
0,24
1
0,04
9
0,31
1
0,06
6
0,30
5
0,27
18
0,39
7
0,15
21
2,75
16
0,53
7
0,34
9
0,44

6
0,15
2
0,16
4
0,09
2
0,14
5
0,31
10
1,26
1
0,14
1
0,14
6
0,25
5
0,12
8
0,38
8
0,54
8
0,18
10
0,28
7
0,92
9
0,24
3
0,13
5
0,17
4
0,24
3
0,16
5
0,11
5
0,11
2
0,26
47
1,57
5
0,24
1
0,05

1
0,02
1
0,02
-

2
0,09
1
0,05
1
0,05
-

4
0,10
1
0,04
4
0,10
1
0,02
1
0,06
2
0,11
2
0,04
3
0,07
3
0,10
-

2
0,05
1
0,02
1
0,07
2
0,08
2
0,05
2
0,10
1
0,03
1
0,06
1
0,05
2
0,04
2
0,04
3
0,10
1
0,05

2
0,05
1
0,08
1
0,02
1
0,14
2
0,05
1
0,07
2
0,09
1
0,03
1
0,06
1
0,05
2
0,04
2
0,04
1
0,13
6
0,20
2
0,10
-

5
0,13
1
0,02
3
0,21
1
0,13
1
0,04
10
0,24
2
0,10
2
0,04
3
0,08
2
0,26
4
0,11
10
0,44
8
0,27
10
0,59
1
0,05
4
0,21
6
0,13
5
0,11
1
0,06
1
0,13
28
0,93
13
0,63
-

1
0,14
1
0,04
2
0,05
1
0,05
1
0,03
2
0,05
1
0,04
1
0,02
1
0,13
-

96

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Zadarska upanija
County of Zadar
%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

39

12

52

277

2 399

440

132

17

16

284

675

0,00

0,02

0,01

0,03

0,16

1,41

0,26

0,08

0,01

0,01

0,17

0,40

Gradovi/ Towns
Benkovac
%
Biograd na Moru
%
Nin
%
Obrovac
%
Pag
%
Zadar
%

3
0,00

2
0,07
1
0,02
28
0,04

4
0,01

3
0,03
4
0,07
1
0,04
4
0,09
4
0,10
24
0,03

5
0,05
13
0,23
7
0,26
1
0,02
21
0,55
149
0,20

247
2,24
20
0,36
1
0,04
675
15,61
9
0,23
244
0,33

187
1,70
4
0,07
1
0,04
114
2,64
94
0,13

2
0,02
2
0,04
1
0,04
5
0,13
98
0,13

1
0,01
3
0,00

1
0,02
1
0,02
8
0,01

11
0,10
5
0,09
13
0,47
6
0,14
9
0,23
148
0,20

13
0,12
6
0,11
11
0,25
5
0,13
108
0,14

Opine/ Municipalities
Bibinje
%
Galovac
%
Graac
%
Jasenice
%
Kali
%
Kolan
%
Kukljica
%
Liane Ostrovike
%
Novigrad
%
Pakotane
%
Paman
%
Polaa
%
Polinik
%
Posedarje
%
Povljana
%
Preko
%
Privlaka
%
Raanac
%
Sali
%
Stankovci
%
Starigrad
%
Sukoan
%
Sveti Filip i Jakov
%
kabrnja
%
Tkon
%
Vir
%
Vrsi
%
Zemunik Donji
%

2
0,04
-

1
0,07
2
0,05
1
0,05
1
0,02
1
0,03
1
0,03
1
0,06
-

1
0,05
1
0,06
1
0,05
1
0,02
3
0,10
1
0,05
-

2
0,05
1
0,06
3
0,07
1
0,03
1
0,13
1
0,03
1
0,03
1
0,02
1
0,03
-

5
0,13
1
0,02
1
0,06
3
0,38
5
0,70
5
0,21
7
0,17
5
0,24
1
0,07
2
0,04
1
0,03
2
0,26
6
0,16
5
0,22
4
0,14
2
0,12
1
0,05
1
0,05
3
0,07
7
0,15
1
0,06
1
0,13
8
0,27
4
0,19
-

1 024
21,83
2
0,14
30
4,30
1
0,04
14
0,34
6
0,29
43
2,93
6
0,13
5
0,14
3
0,4
3
0,08
2
0,09
4
0,14
1
0,06
40
2,00
8
0,17
4
0,09
3
0,10
1
0,05
3
0,15

1
0,03
10
0,21
1
0,13
3
0,07
9
0,61
4
0,09
1
0,04
3
0,15
3
0,10
5
0,24

3
0,08
2
0,16
1
0,13
1
0,14
1
0,02
3
0,08
2
0,09
1
0,03
2
0,12
1
0,02
2
0,04
2
0,07
3
0,15
-

5
0,70
7
0,41
1
0,05

1
0,03
1
0,13
1
0,03
1
0,04
1
0,02
1
0,03
-

11
0,28
1
0,07
5
0,31
2
0,25
1
0,04
15
0,36
2
0,10
2
0,04
3
0,08
1
0,13
9
0,24
9
0,40
3
0,10
5
0,29
2
0,10
3
0,16
2
0,04
4
0,09
1
0,06
5
0,17
2
0,10
4
0,19

1
0,03
12
0,26
4
0,24
2
0,25
1
0,14
1
0,04
1
0,02
5
0,24
1
0,07
1
0,02
2
0,06
2
0,26
413
10,85
33
1,46
5
0,17
2
0,10
1
0,05
7
0,15
25
0,54
2
0,11
2
0,26
4
0,13
3
0,15
2
0,10

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

97

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Osjeko-baranjska upanija
County of Osijek-Baranja
%
Gradovi/ Towns
Beli Manastir
%
Belie
%
Donji Miholjac
%
akovo
%
Naice
%
Osijek
%
Valpovo
%
Opine/ Municipalities
Antunovac
%
Bilje
%
Bizovac
%
eminac
%
epin
%
Darda
%
Donja Motiina
%
Dra
%
Drenje
%
urenovac
%
Erdut
%
Ernestinovo
%
Ferianci
%
Gorjani
%
Jagodnjak
%
Kneevi Vinogradi
%
Koka
%
Levanjska Varo
%
Magadenovac
%
Marijanci
%
Petlovac
%
Petrijevci
%
Podgora
%
Podravska Moslavina
%
Popovac
%
Punitovci
%
Satnica akovaka
%
Semeljci
%

98

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian
3

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

305 032

281 379

451

757

494

14

49

33

6 687

176

351

25

1 350

100,00

92,25

0,15

0,25

0,16

0,00

0,02

0,01

2,19

0,06

0,12

0,01

0,44

10 068
100,00
10 825
100,00
9 491
100,00
27 745
100,00
16 224
100,00
108 048
100,00
11 563
100,00

7 481
74,30
10 524
97,22
9 304
98,03
27 429
98,86
15 158
93,43
104 032
96,28
11 324
97,93

108
1,07
8
0,07
2
0,02
1
0,00
5
0,03
139
0,13
2
0,02

40
0,40
24
0,22
38
0,40
82
0,30
41
0,25
389
0,36
10
0,09

31
0,31
11
0,10
10
0,11
32
0,12
17
0,10
170
0,16
12
0,10

2
0,02
1
0,01
7
0,01
1
0,01

9
0,09
3
0,03
2
0,02
1
0,00
22
0,02
1
0,01

1
0,01
3
0,01
22
0,02
-

551
5,47
18
0,17
26
0,27
34
0,12
14
0,09
642
0,59
12
0,10

5
0,05
5
0,05
2
0,02
3
0,01
9
0,06
102
0,09
2
0,02

41
0,41
4
0,04
2
0,02
9
0,03
8
0,05
107
0,10
6
0,05

1
0,01
1
0,01
4
0,04
12
0,01
-

181
1,80
148
1,37
36
0,38
3
0,02
99
0,09
35
0,30

3 703
100,00
5 642
100,00
4 507
100,00
2 909
100,00
11 599
100,00
6 908
100,00
1 652
100,00
2 767
100,00
2 700
100,00
6 750
100,00
7 308
100,00
2 189
100,00
2 134
100,00
1 591
100,00
2 023
100,00
4 614
100,00
3 980
100,00
1 194
100,00
1 936
100,00
2 405
100,00
2 405
100,00
2 870
100,00
2 877
100,00
1 202
100,00
2 084
100,00
1 803
100,00
2 123
100,00
4 362
100,00

3 660
98,84
3 902
69,16
4 455
98,85
2 782
95,63
11 496
99,11
5 000
72,38
1 643
99,46
2 059
74,41
2 671
98,93
6 676
98,90
3 940
53,91
1 804
82,41
2 111
98,92
1 568
98,55
839
41,47
2 249
48,74
3 877
97,41
1 176
98,49
1 872
96,69
2 380
98,96
1 962
81,58
2 837
98,85
2 801
97,36
1 193
99,25
1 811
86,90
1 154
64,00
2 107
99,25
4 323
99,11

2
0,04
91
1,32
1
0,01
17
0,23
15
0,74
29
0,63
6
0,21
-

2
0,04
16
0,14
18
0,26
5
0,18
9
0,13
8
0,11
10
0,46
9
0,42
9
0,20
5
0,13
7
0,29
9
0,37
12
0,42
2
0,07
6
0,29
1
0,02

4
0,11
10
0,18
7
0,16
7
0,24
11
0,09
28
0,41
6
0,22
3
0,11
9
0,13
11
0,15
1
0,05
7
0,44
18
0,39
8
0,20
4
0,34
1
0,05
3
0,12
10
0,35
7
0,34
2
0,11
8
0,38
3
0,07

1
0,02
1
0,03
1
0,04
-

2
0,03
1
0,01
2
0,09
1
0,02
1
0,04
1
0,05
-

1
0,01
1
0,04
1
0,01
1
0,01
1
0,02
1
0,05
1
0,02

19
0,51
1 561
27,67
7
0,16
43
1,48
13
0,11
276
4,00
1
0,06
625
22,59
3
0,11
286
3,91
328
14,98
3
0,14
40
1,98
1 703
36,91
5
0,26
4
0,17
262
10,89
5
0,17
1
0,03
42
2,02
3
0,17
12
0,28

2
0,05
2
0,04
1
0,02
5
0,04
4
0,06
1
0,04
1
0,04
6
0,09
8
0,11
3
0,14
1
0,05
4
0,09
2
0,05
3
0,15
1
0,04
1
0,03
1
0,05
-

5
0,14
32
0,57
4
0,09
11
0,38
5
0,04
11
0,16
14
0,51
1
0,04
4
0,06
7
0,10
5
0,23
3
0,19
39
0,85
4
0,10
1
0,08
1
0,05
4
0,17
1
0,03
3
0,25
7
0,34
2
0,11
1
0,05
2
0,05

1
0,03
2
0,04
2
0,02
1
0,01
1
0,01
-

38
0,67
5
0,11
551
7,98
10
0,14
1
0,05
91
4,50
31
0,67
25
1,29
71
2,95
8
0,28
10
0,48
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Osjeko-baranjska upanija
County of Osijek-Baranja
%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

154

34

64

1 916

166

9 445

726

35

58

151

510

0,05

0,01

0,02

0,63

0,05

3,10

0,24

0,01

0,00

0,02

0,00

0,00

0,05

0,17

Gradovi/ Towns
Beli Manastir
%
Belie
%
Donji Miholjac
%
akovo
%
Naice
%
Osijek
%
Valpovo
%

25
0,25
22
0,20
2
0,02
1
0,01
20
0,02
18
0,16

3
0,03
1
0,01
4
0,01
1
0,01
16
0,01
-

2
0,02
2
0,02
1
0,01
13
0,05
37
0,03
-

7
0,07
4
0,04
1
0,01
38
0,14
898
5,54
178
0,16
8
0,07

29
0,29
2
0,02
4
0,04
6
0,02
5
0,03
61
0,06
2
0,02

1 379
13,7
27
0,25
22
0,23
30
0,11
32
0,20
1 456
1,35
26
0,22

123
1,22
10
0,09
1
0,01
14
0,05
1
0,01
244
0,23
-

2
0,02
1
0,01
1
0,01
2
0,01
2
0,01
17
0,02
1
0,01

1
0,01
4
0,00
-

1
0,01
2
0,02
7
0,03
1
0,01
40
0,04
1
0,01

1
0,00
-

11
0,11
1
0,01
5
0,05
5
0,02
13
0,08
86
0,08
5
0,04

36
0,36
6
0,06
26
0,27
32
0,12
15
0,09
145
0,13
97
0,84

Opine/ Municipalities
Antunovac
%
Bilje
%
Bizovac
%
eminac
%
epin
%
Darda
%
Donja Motiina
%
Dra
%
Drenje
%
urenovac
%
Erdut
%
Ernestinovo
%
Ferianci
%
Gorjani
%
Jagodnjak
%
Kneevi Vinogradi
%
Koka
%
Levanjska Varo
%
Magadenovac
%
Marijanci
%
Petlovac
%
Petrijevci
%
Podgora
%
Podravska Moslavina
%
Popovac
%
Punitovci
%
Satnica akovaka
%
Semeljci
%

1
0,02
47
0,68
2
0,03
8
0,40
2
0,04
3
0,08
2
0,08
1
0,02

2
0,04
1
0,01
1
0,01
1
0,01
1
0,04
1
0,03
1
0,05
-

1
0,02
2
0,02
1
0,01
1
0,01
3
0,12
-

7
0,12
3
0,07
2
0,07
13
0,11
8
0,12
7
0,42
8
0,30
12
0,18
4
0,05
1
0,05
2
0,09
9
0,57
48
1,21
1
0,04
5
0,21
5
0,17
1
0,05
638
35,39
1
0,02

1
0,03
5
0,09
3
0,07
4
0,14
2
0,02
6
0,09
3
0,11
2
0,03
1
0,05
1
0,05
2
0,10
4
0,09
1
0,03
7
0,29
1
0,03
2
0,17
5
0,24
2
0,09
2
0,05

9
0,24
57
1,01
7
0,16
56
1,93
25
0,22
741
10,73
47
1,70
7
0,26
19
0,28
2 962
40,53
32
1,46
1
0,05
2
0,13
950
46,96
456
9,88
25
0,63
3
0,25
24
1,24
2
0,08
70
2,91
3
0,10
37
1,29
4
0,33
177
8,49
4
0,22
1
0,05
7
0,16

10
0,18
109
1,58
2
0,07
3
0,04
30
0,41
1
0,05
1
0,05
74
3,66
41
0,89
4
0,10
4
0,21
7
0,29
1
0,04
4
0,14
1
0,05
-

2
0,04
1
0,03
1
0,01
1
0,04
1
0,01
1
0,02
1
0,04
1
0,02

1
0,01
3
0,04
1
0,06
1
0,05
-

1
0,01
-

1
0,02
3
0,07
1
0,03
2
0,02
6
0,09
2
0,03
2
0,03
1
0,05
1
0,06
1
0,02
1
0,03
1
0,03
1
0,05
-

2
0,05
9
0,16
7
0,16
1
0,03
4
0,03
8
0,12
1
0,06
3
0,11
5
0,19
5
0,07
10
0,14
1
0,05
3
0,14
4
0,20
25
0,54
3
0,08
10
0,84
1
0,05
3
0,12
3
0,12
3
0,10
7
0,24
14
0,67
1
0,05
8
0,18

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

99

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

2 525
100,00
1 653
100,00
1 600
100,00
2 065
100,00
1 906
100,00
1 882
100,00
1 200
100,00

2 517
99,68
885
53,54
1 571
98,19
2 028
98,21
1 894
99,37
1 697
90,17
1 187
98,92

22
1,33
1
0,06
2
0,10
-

2
0,08
2
0,10
1
0,08

4
0,24
23
1,44
1
0,05
4
0,21
10
0,53
1
0,08

1
0,06
2
0,11
-

3
0,18
1
0,05
3
0,16
141
7,49
-

1
0,05
1
0,05
-

1
0,04
1
0,06
1
0,06
4
0,21
-

7
0,34
-

109 375

102 718

430

365

173

14

32

55

65

95

22

11

100,00

93,91

0,39

0,33

0,16

0,00

0,01

0,03

0,05

0,06

0,09

0,02

0,01

Gradovi/ Towns
Drni
%
Knin
%
Skradin
%
ibenik
%
Vodice
%

7 498
100,00
15 407
100,00
3 825
100,00
46 332
100,00
8 875
100,00

7 401
98,71
14 043
91,15
3 681
96,24
45 521
98,25
8 615
97,07

3
0,04
80
0,52
12
0,03
6
0,07

12
0,16
31
0,20
23
0,60
162
0,35
51
0,57

6
0,08
12
0,08
2
0,05
87
0,19
18
0,20

2
0,00
2
0,02

1
0,01
1
0,01
10
0,02
1
0,01

4
0,03
4
0,10
8
0,02
8
0,09

2
0,01
26
0,06
12
0,14

2
0,03
4
0,03
2
0,05
40
0,09
5
0,06

1
0,01
2
0,01
1
0,03
27
0,06
26
0,29

14
0,03
5
0,06

11
0,02
-

Opine/ Municipalities
Bilice
%
Biskupija
%
Civljane
%
Ervenik
%
Kijevo
%
Kistanje
%
Murter Kornati
%
Pirovac
%
Primoten
%
Promina
%
Rogoznica
%
Rui
%
Tisno
%
Tribunj
%
Unei
%

2 307
100,00
1 699
100,00
239
100,00
1 105
100,00
417
100,00
3 481
100,00
2 044
100,00
1 930
100,00
2 828
100,00
1 136
100,00
2 345
100,00
1 591
100,00
3 094
100,00
1 536
100,00
1 686
100,00

2 263
98,09
589
34,67
216
90,38
227
20,54
417
100,00
1 979
56,85
2 009
98,29
1 810
93,78
2 767
97,84
1 109
97,62
2 283
97,36
1 587
99,75
3 019
97,58
1 501
97,72
1 681
99,70

76
4,47
2
0,84
240
21,72
9
0,26
1
0,05
1
0,03
-

1
0,04
9
0,26
3
0,15
13
0,67
19
0,67
1
0,09
7
0,30
26
0,84
7
0,46
-

12
0,52
1
0,09
9
0,47
11
0,39
2
0,18
2
0,09
6
0,19
4
0,26
1
0,06

1
0,03
-

1
0,07
-

1
0,05
1
0,04
2
0,09
3
0,10
1
0,06

1
0,04
1
0,03
1
0,05
1
0,05
1
0,09
2
0,09
6
0,19
2
0,13
-

1
0,04
1
0,42
3
0,09
2
0,10
1
0,04
3
0,13
1
0,06
-

1
0,04
1
0,42
2
0,06
7
0,34
2
0,10
4
0,14
2
0,18
8
0,34
1
0,06
10
0,32
-

1
0,05
1
0,05
1
0,04
-

179 521

151 953

254

456

1 161

18

14

901

63

61

14

233

100,00

84,64

0,14

0,25

0,65

0,00

0,01

0,01

0,50

0,04

0,03

0,01

0,13

6 767
100,00
6 343
100,00
35 312
100,00

5 632
83,23
6 305
99,40
33 957
96,16

5
0,07
12
0,03

11
0,16
13
0,20
119
0,34

1
0,01
6
0,09
36
0,10

1
0,00

1
0,00

1
0,01
3
0,01

20
0,30
3
0,05
79
0,22

5
0,07
1
0,02
12
0,03

4
0,06
1
0,02
8
0,02

1
0,01
3
0,01

152
0,43

Strizivojna
%
odolovci
%
Trnava
%
Viljevo
%
Vikovci
%
Vladislavci
%
Vuka
%

ibensko-kninska upanija
County of ibenik-Knin
%

Vukovarsko-srijemska upanija
County of Vukovar-Sirmium
%
Gradovi/ Towns
Ilok
%
Otok
%
Vinkovci
%

100

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Strizivojna
%
odolovci
%
Trnava
%
Viljevo
%
Vikovci
%
Vladislavci
%
Vuka
%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

1
0,05
-

1
0,06
-

1
0,05
1
0,05
1
0,05
4
0,33

1
0,06
1
0,06
1
0,05
-

3
0,12
697
42,17
17
0,82
2
0,10
21
1,12
5
0,42

39
2,36
1
0,05
1
0,08

1
0,05
1
0,08

2
0,08
1
0,06
1
0,06
3
0,15
2
0,10
3
0,16
-

12

38

34

147

3 336

1 450

39

15

116

197

0,01

0,03

0,00

0,03

0,13

3,05

1,33

0,04

0,00

0,01

0,00

0,11

0,18

Gradovi/ Towns
Drni
%
Knin
%
Skradin
%
ibenik
%
Vodice
%

2
0,05
7
0,02
1
0,01

3
0,02
1
0,03
23
0,05
5
0,06

1
0,01
1
0,00
-

1
0,01
3
0,02
14
0,03
6
0,07

2
0,03
6
0,04
70
0,15
25
0,28

59
0,79
857
5,56
93
2,43
165
0,36
26
0,29

4
0,05
314
2,04
2
0,05
16
0,03
15
0,17

2
0,01
18
0,04
8
0,09

1
0,01
1
0,00
-

2
0,01
1
0,03
3
0,01
3
0,03

1
0,00
-

2
0,03
13
0,08
2
0,05
48
0,10
18
0,20

3
0,04
27
0,18
11
0,29
45
0,10
19
0,21

Opine/ Municipalities
Bilice
%
Biskupija
%
Civljane
%
Ervenik
%
Kijevo
%
Kistanje
%
Murter Kornati
%
Pirovac
%
Primoten
%
Promina
%
Rogoznica
%
Rui
%
Tisno
%
Tribunj
%
Unei
%

2
0,12

1
0,04
1
0,42
3
0,11
1
0,03
-

1
0,04
-

2
0,09
1
0,05
1
0,09
1
0,04
3
0,10
2
0,13
-

6
0,26
3
0,18
8
0,39
4
0,21
6
0,21
7
0,30
1
0,06
5
0,16
3
0,20
1
0,06

9
0,39
417
24,54
4
1,67
312
28,24
1 336
38,38
3
0,15
10
0,52
11
0,39
10
0,88
13
0,55
6
0,19
5
0,33
-

1
0,04
611
35,96
13
5,44
325
29,41
136
3,91
3
0,15
4
0,21
3
0,13
1
0,03
2
0,13
-

2
0,09
2
0,10
3
0,11
2
0,06
2
0,13
-

4
0,35
2
0,09
-

2
0,09
4
0,20
2
0,10
2
0,07
4
0,35
8
0,34
4
0,13
7
0,46
-

5
0,22
3
0,18
1
0,42
6
0,17
72
3,73
2
0,18
2
0,09
1
0,06
-

26

25

1 150

980

40

20 955

554

267

78

300

0,01

0,01

0,64

0,55

0,02

11,67

0,31

0,00

0,00

0,15

0,04

0,17

1
0,02
3
0,01

6
0,02

10
0,15
45
0,13

831
12,28
4
0,06
16
0,05

2
0,03
1
0,02
7
0,02

227
3,35
3
0,05
759
2,15

4
0,06
13
0,04

1
0,02
-

1
0,01
3
0,01

3
0,05
4
0,01

1
0,01
28
0,08

11
0,16
1
0,02
45
0,13

ibensko-kninska upanija
County of ibenik-Knin
%

Vukovarsko-srijemska upanija
County of Vukovar-Sirmium
%
Gradovi/ Towns
Ilok
%
Otok
%
Vinkovci
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

101

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Vukovar
%
upanja
%
Opine/ Municipalities
Andrijaevci
%
Babina Greda
%
Bogdanovci
%
Borovo
%
Bonjaci
%
Cerna
%
Drenovci
%
Gradite
%
Gunja
%
Ivankovo
%
Jarmina
%
Lovas
%
Markuica
%
Negoslavci
%
Nijemci
%
Nutar
%
Privlaka
%
Stari Jankovci
%
Stari Mikanovci
%
titar
%
Tompojevci
%
Tordinci
%
Tovarnik
%
Trpinja
%
Voinci
%
Vrbanja
%

Splitsko-dalmatinska upanija
County of Split-Dalmatia
%
Gradovi/ Towns
Hvar
%
Imotski
%
Katela
%
Komia
%
Makarska
%

102

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian
3

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

27 683
100,00
12 090
100,00

20 145
72,77
11 893
98,37

165
0,60
5
0,04

76
0,27
42
0,35

64
0,23
42
0,35

5
0,02
-

12
0,04
1
0,01

5
0,02
1
0,01

141
0,51
4
0,03

17
0,06
4
0,03

18
0,07
1
0,01

4
0,01
-

36
0,13
-

4 075
100,00
3 572
100,00
1 960
100,00
5 056
100,00
3 901
100,00
4 595
100,00
5 174
100,00
2 773
100,00
3 732
100,00
8 006
100,00
2 458
100,00
1 214
100,00
2 555
100,00
1 463
100,00
4 705
100,00
5 793
100,00
2 954
100,00
4 405
100,00
2 956
100,00
2 129
100,00
1 565
100,00
2 032
100,00
2 775
100,00
5 572
100,00
1 966
100,00
3 940
100,00

4 050
99,39
3 560
99,66
1 231
62,81
652
12,90
3 875
99,33
4 566
99,37
4 795
92,67
2 748
99,10
2 990
80,12
7 980
99,68
2 452
99,76
1 161
95,63
579
22,66
37
2,53
4 178
88,80
5 537
95,58
2 949
99,83
3 585
81,38
2 941
99,49
2 125
99,81
1 094
69,90
1 670
82,19
2 662
95,93
801
14,38
1 963
99,85
3 840
97,46

1
0,03
9
0,18
1
0,08
3
0,12
7
0,15
3
0,19
2
0,07
40
0,72
1
0,03

4
0,11
36
1,84
5
0,10
14
0,36
2
0,04
7
0,25
9
0,24
7
0,09
1
0,04
5
0,11
53
0,91
4
0,09
7
0,24
1
0,05
1
0,06
1
0,05
18
0,65
6
0,11
14
0,36

11
0,27
2
0,06
4
0,20
8
0,16
3
0,08
6
0,13
264
5,10
4
0,14
684
18,33
1
0,01
2
0,08
1
0,08
1
0,04
1
0,07
4
0,09
3
0,05
1
0,02
1
0,05
2
0,04
9
0,23

2
0,04
1
0,02
1
0,03
-

1
0,02
3
0,07
-

2
0,05
1
0,03
2
0,10
2
0,04
1
0,03
7
0,15
1
0,02
1
0,04
2
0,05
5
0,06
2
0,08
25
2,06
5
0,20
2
0,14
67
1,16
100
2,27
1
0,03
88
5,62
328
16,14
5
0,18
7
0,13
-

1
0,03
2
0,04
8
0,17
1
0,03
2
0,16
1
0,04
1
0,07
2
0,04
1
0,02
1
0,02
1
0,04
1
0,02
2
0,05

1
0,05
3
0,06
1
0,02
2
0,04
2
0,07
2
0,02
1
0,08
1
0,07
1
0,02
1
0,02
3
0,10
1
0,02
1
0,03
1
0,05
2
0,13
2
0,07
1
0,05
3
0,08

1
0,03
1
0,05
2
0,04
1
0,05
1
0,03

12
0,24
9
0,17
11
0,23
2
0,05
10
0,36
1
0,02
-

454 798

447 907

45

950

1 048

40

130

175

200

266

295

97

100,00

98,48

0,01

0,21

0,23

0,01

0,03

0,04

0,04

0,06

0,06

0,02

0,00

4 251
100,00
10 764
100,00
38 667
100,00
1 526
100,00
13 834
100,00

4 127
97,08
10 678
99,20
38 143
98,64
1 481
97,05
13 413
96,96

5
0,04

9
0,21
43
0,4
63
0,16
17
1,11
106
0,77

23
0,54
1
0,01
64
0,17
17
1,11
55
0,40

4
0,01
-

1
0,02
3
0,03
7
0,02
6
0,04

6
0,14
19
0,05
16
0,12

9
0,21
2
0,02
20
0,05
10
0,07

3
0,07
15
0,04
1
0,07
9
0,07

14
0,33
2
0,02
17
0,04
24
0,17

1
0,02
1
0,01
17
0,04
4
0,03

1
0,00
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Vukovar
%
upanja
%
Opine/ Municipalities
Andrijaevci
%
Babina Greda
%
Bogdanovci
%
Borovo
%
Bonjaci
%
Cerna
%
Drenovci
%
Gradite
%
Gunja
%
Ivankovo
%
Jarmina
%
Lovas
%
Markuica
%
Negoslavci
%
Nijemci
%
Nutar
%
Privlaka
%
Stari Jankovci
%
Stari Mikanovci
%
titar
%
Tompojevci
%
Tordinci
%
Tovarnik
%
Trpinja
%
Voinci
%
Vrbanja
%

Splitsko-dalmatinska upanija
County of Split-Dalmatia
%
Gradovi/ Towns
Hvar
%
Imotski
%
Katela
%
Komia
%
Makarska
%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

18
0,07
-

7
0,03
-

336
1,21
-

38
0,14
6
0,05

13
0,05
1
0,01

6 109
22,07
20
0,17

282
1,02
2
0,02

2
0,01
1
0,01

1
0,01

109
0,39
2
0,02

26
0,09
4
0,03

55
0,20
60
0,50

1
0,02
2
0,04
1
0,01
-

1
0,02
1
0,03
1
0,02
1
0,04
1
0,08
1
0,04
1
0,07
2
0,04
1
0,02
1
0,02
1
0,03

7
0,17
418
21,33
5
0,10
33
0,64
4
0,14
4
0,11
1
0,01
3
0,21
2
0,04
3
0,05
9
0,20
258
16,49
2
0,07
10
0,18
-

2
0,10
14
0,28
1
0,03
2
0,04
3
0,06
1
0,03
2
0,16
3
0,06
1
0,02
1
0,02
3
0,19
1
0,05
3
0,05
48
1,22

1
0,02
2
0,10
1
0,03
3
0,06
2
0,05
1
0,01
1
0,08
2
0,03
1
0,06
2
0,05

2
0,05
131
6,68
4 298
85,01
3
0,08
1
0,02
26
0,50
1
0,04
26
0,70
3
0,04
1
0,04
18
1,48
1 911
74,79
1 410
96,38
442
9,39
74
1,28
1
0,03
687
15,60
2
0,07
108
6,90
22
1,08
69
2,49
4 585
82,29
16
0,41

35
0,69
1
0,02
4
0,08
1
0,04
4
0,11
1
0,08
50
1,96
7
0,48
41
0,87
2
0,05
1
0,06
4
0,20
3
0,11
99
1,78
-

2
0,05
1
0,02
-

1
0,02
132
6,73
4
0,08
1
0,03
1
0,02
2
0,05
6
0,38
1
0,02
1
0,03

3
0,06
1
0,03
1
0,02
2
0,04
1
0,04
3
0,08
2
0,02
1
0,04
2
0,04
1
0,03
2
0,04
-

1
0,02
2
0,06
2
0,04
1
0,03
1
0,02
23
0,44
3
0,11
5
0,13
3
0,04
3
0,12
3
0,06
51
0,88
1
0,03
4
0,09
2
0,07
1
0,05
6
0,30
1
0,04
12
0,22
1
0,05
2
0,05

26

168

16

125

485

1 144

167

134

38

40

559

740

0,01

0,04

0,00

0,03

0,11

0,25

0,04

0,03

0,01

0,01

0,00

0,12

0,16

3
0,01
-

1
0,02
12
0,03
5
0,04

2
0,01
2
0,01

4
0,09
11
0,03
1
0,07
9
0,07

9
0,21
3
0,03
38
0,10
3
0,20
17
0,12

19
0,45
13
0,12
71
0,18
4
0,26
63
0,46

3
0,07
3
0,03
3
0,01
9
0,07

6
0,14
2
0,01
6
0,04

3
0,07
1
0,01
8
0,02
1
0,07
3
0,02

12
0,28
2
0,02
31
0,08
1
0,07
22
0,16

1
0,02
12
0,11
116
0,30
50
0,36

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

103

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Omi
%
Sinj
%
Solin
%
Split
%
Stari Grad
%
Supetar
%
Trilj
%
Trogir
%
Vis
%
Vrgorac
%
Vrlika
%
Opine/ Municipalities
Baka Voda
%
Bol
%
Brela
%
Cista Provo
%
Dicmo
%
Dugi Rat
%
Dugopolje
%
Gradac
%
Hrvace
%
Jelsa
%
Klis
%
Leevica
%
Lokviii
%
Lovre
%
Marina
%
Milna
%
Mu
%
Nereia
%
Okrug
%
Otok
%
Podbablje
%
Podgora
%
Podstrana
%
Postira
%
Prgomet
%
Primorski Dolac
%

104

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian
3

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

14 936
100,00
24 826
100,00
23 926
100,00
178 102
100,00
2 781
100,00
4 074
100,00
9 109
100,00
13 192
100,00
1 934
100,00
6 572
100,00
2 177
100,00

14 784
98,98
24 738
99,65
23 725
99,16
175 028
98,27
2 692
96,80
3 954
97,05
9 060
99,46
12 944
98,12
1 886
97,52
6 521
99,22
2 149
98,71

1
0,01
1
0,00
31
0,02
2
0,02
-

21
0,14
29
0,12
8
0,03
275
0,15
15
0,54
28
0,69
66
0,50
14
0,21
-

37
0,25
2
0,01
75
0,31
466
0,26
14
0,50
12
0,29
13
0,14
28
0,21
7
0,36
4
0,06
-

2
0,01
23
0,01
1
0,02
1
0,01
-

4
0,03
4
0,02
88
0,05
1
0,02
2
0,03
-

2
0,01
2
0,01
3
0,01
43
0,02
13
0,47
2
0,05
2
0,02
1
0,05

6
0,04
1
0,00
9
0,04
88
0,05
1
0,04
2
0,05
2
0,02
10
0,08
2
0,10
1
0,02
1
0,05

5
0,03
5
0,02
6
0,03
180
0,10
3
0,11
4
0,10
1
0,01
7
0,05
3
0,16
3
0,05
-

8
0,05
4
0,02
57
0,03
4
0,14
13
0,32
2
0,02
10
0,08
4
0,21
-

5
0,03
1
0,00
3
0,01
28
0,02
2
0,07
1
0,02
6
0,05
1
0,05
-

2 775
100,00
1 630
100,00
1 703
100,00
2 335
100,00
2 802
100,00
7 092
100,00
3 469
100,00
3 261
100,00
3 617
100,00
3 582
100,00
4 801
100,00
583
100,00
807
100,00
1 699
100,00
4 595
100,00
1 034
100,00
3 882
100,00
862
100,00
3 349
100,00
5 474
100,00
4 680
100,00
2 518
100,00
9 129
100,00
1 559
100,00
673
100,00
770
100,00

2 687
96,83
1 572
96,44
1 670
98,06
2 328
99,70
2 792
99,64
6 999
98,69
3 458
99,68
3 151
96,63
3 615
99,94
3 434
95,87
4 750
98,94
580
99,49
807
100,00
1 694
99,71
4 524
98,45
997
96,42
3 831
98,69
857
99,42
3 224
96,27
5 455
99,65
4 658
99,53
2 414
95,87
9 008
98,67
1 537
98,59
673
100,00
767
99,61

1
0,06
2
0,06
-

27
0,97
19
1,17
22
0,31
1
0,03
17
0,52
25
0,70
7
0,15
6
0,13
2
0,19
17
0,51
16
0,64
33
0,36
7
0,45
-

7
0,25
6
0,37
6
0,35
2
0,07
4
0,06
1
0,03
27
0,83
27
0,75
10
0,21
1
0,17
1
0,06
18
0,39
2
0,19
3
0,08
1
0,12
21
0,63
3
0,06
31
1,23
9
0,10
-

1
0,06
3
0,06
4
0,09
1
0,04
-

2
0,07
1
0,01
2
0,06
2
0,04
1
0,06
1
0,03
2
0,06
2
0,02
-

5
0,18
2
0,12
4
0,06
8
0,25
11
0,31
2
0,04
4
0,09
2
0,19
1
0,03
3
0,09
1
0,02
15
0,60
2
0,13
-

3
0,11
1
0,06
1
0,04
1
0,01
1
0,03
4
0,11
1
0,02
2
0,04
5
0,15
2
0,08
4
0,04
-

3
0,11
1
0,06
1
0,06
3
0,04
3
0,08
4
0,09
1
0,10
1
0,12
1
0,03
1
0,04
-

9
0,32
6
0,37
10
0,59
1
0,04
1
0,04
5
0,07
13
0,40
17
0,47
1
0,06
4
0,09
2
0,19
12
0,36
1
0,02
1
0,02
5
0,20
14
0,15
4
0,26
-

2
0,12
1
0,01
3
0,09
2
0,04
3
0,07
1
0,10
4
0,12
1
0,01
2
0,13
-

1
0,02
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Omi
%
Sinj
%
Solin
%
Split
%
Stari Grad
%
Supetar
%
Trilj
%
Trogir
%
Vis
%
Vrgorac
%
Vrlika
%
Opine/ Municipalities
Baka Voda
%
Bol
%
Brela
%
Cista Provo
%
Dicmo
%
Dugi Rat
%
Dugopolje
%
Gradac
%
Hrvace
%
Jelsa
%
Klis
%
Leevica
%
Lokviii
%
Lovre
%
Marina
%
Milna
%
Mu
%
Nereia
%
Okrug
%
Otok
%
Podbablje
%
Podgora
%
Podstrana
%
Postira
%
Prgomet
%
Primorski Dolac
%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

2
0,01
15
0,01
1
0,01
1
0,01
-

3
0,01
13
0,05
93
0,05
1
0,04
5
0,12
6
0,05
2
0,03
1
0,05

3
0,01
4
0,00
1
0,04
1
0,01
-

1
0,01
1
0,00
3
0,01
31
0,02
3
0,11
2
0,05
3
0,03
5
0,04
2
0,10
1
0,05

7
0,05
9
0,04
9
0,04
260
0,15
5
0,18
6
0,15
1
0,01
6
0,05
2
0,10
1
0,02
1
0,05

17
0,11
9
0,04
24
0,10
585
0,33
12
0,43
22
0,54
8
0,09
44
0,33
8
0,41
12
0,18
21
0,96

1
0,01
1
0,00
3
0,01
98
0,06
2
0,05
4
0,03
4
0,21
2
0,03
2
0,09

1
0,01
1
0,00
85
0,05
1
0,02
4
0,03
1
0,05
4
0,06
-

12
0,01
2
0,07
5
0,12
16
0,12
-

2
0,01
13
0,01
1
0,04
1
0,01
2
0,10
-

1
0,00
-

23
0,15
10
0,04
19
0,08
264
0,15
9
0,32
11
0,27
3
0,03
12
0,09
10
0,52
3
0,05
-

11
0,07
15
0,06
9
0,04
334
0,19
3
0,11
2
0,05
15
0,16
16
0,12
2
0,10
3
0,05
-

1
0,01
-

3
0,11
1
0,01
1
0,03
1
0,03
1
0,02
1
0,10
1
0,03
3
0,09
5
0,09
4
0,04
-

2
0,04
-

1
0,04
2
0,12
2
0,03
4
0,12
5
0,14
7
0,15
3
0,29
1
0,03
1
0,02
3
0,12
2
0,02
-

4
0,14
3
0,18
2
0,12
2
0,09
2
0,03
1
0,03
3
0,09
12
0,34
4
0,08
1
0,06
2
0,04
5
0,48
1
0,03
1
0,12
8
0,24
1
0,02
8
0,32
8
0,09
1
0,06
-

11
0,40
8
0,49
5
0,29
2
0,07
11
0,16
2
0,06
28
0,86
1
0,03
21
0,59
7
0,15
1
0,17
4
0,09
13
1,26
1
0,03
1
0,12
13
0,39
2
0,04
3
0,06
15
0,60
9
0,10
1
0,06
-

2
0,07
5
0,31
2
0,07
1
0,01
1
0,03
4
0,11
2
0,04
4
0,09
1
0,03
2
0,06
2
0,08
2
0,02
-

4
0,14
1
0,04
2
0,03
1
0,03
1
0,10
1
0,03
1
0,02
1
0,01
2
0,13
-

3
0,18
-

1
0,03
1
0,06
3
0,39

4
0,14
2
0,12
2
0,12
4
0,17
1
0,04
9
0,13
2
0,06
12
0,34
8
0,17
7
0,15
1
0,10
1
0,12
16
0,48
2
0,04
3
0,12
21
0,23
3
0,19
-

3
0,11
1
0,06
2
0,12
24
0,34
3
0,09
2
0,06
6
0,17
3
0,06
1
0,17
2
0,04
3
0,29
42
1,08
14
0,42
9
0,16
7
0,15
2
0,08
10
0,11
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

105

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

Proloac
%
Puia
%
Runovii
%
Seget
%
Selca
%
Suuraj
%
Sutivan
%
estanovac
%
olta
%
Tuepi
%
Zadvarje
%
Zagvozd
%
Zmijavci
%

3 802
100,00
2 171
100,00
2 416
100,00
4 854
100,00
1 804
100,00
463
100,00
822
100,00
1 958
100,00
1 700
100,00
1 931
100,00
289
100,00
1 188
100,00
2 048
100,00

3 796
99,84
2 145
98,8
2 409
99,71
4 776
98,39
1 767
97,95
450
97,19
797
96,96
1 945
99,34
1 638
96,35
1 870
96,84
287
99,31
1 182
99,49
2 040
99,61

1
0,05
1
0,02
-

12
0,55
11
0,23
1
0,06
6
0,35
27
1,40
-

3
0,14
2
0,08
6
0,12
9
0,50
5
1,08
5
0,61
3
0,15
10
0,59
5
0,26
1
0,08
1
0,05

1
0,02
-

1
0,02
2
0,11
1
0,05
1
0,06
1
0,05
-

2
0,09
1
0,02
2
0,11
1
0,12
4
0,20
1
0,06
-

1
0,22
1
0,06
-

1
0,04
2
0,04
7
0,39
2
0,24
14
0,82
3
0,16
1
0,05

3
0,06
1
0,06
2
0,24
1
0,06
1
0,05
-

Istarska upanija
County of Istria
%

208 055

180 543

123

2 129

2 866

19

112

112

367

435

285

56

801

100,00

86,78

0,06

1,02

1,38

0,01

0,05

0,05

0,18

0,21

0,14

0,03

0,38

Gradovi/ Towns
Buje Buie
%
Buzet
%
Labin
%
Novigrad Cittanova
%
Pazin
%
Pore Parenzo
%
Pula Pola
%
Rovinj Rovigno
%
Umag Umago
%
Vodnjan Dignano
%

5 182
100,00
6 133
100,00
11 642
100,00
4 345
100,00
8 638
100,00
16 696
100,00
57 460
100,00
14 294
100,00
13 467
100,00
6 119
100,00

3 026
58,39
5 833
95,11
10 449
89,75
3 444
79,26
8 392
97,15
14 865
89,03
50 576
88,02
11 600
81,15
9 877
73,34
4 434
72,46

2
0,04
14
0,12
1
0,02
2
0,02
12
0,07
61
0,11
11
0,08
5
0,04
2
0,03

61
1,18
16
0,26
63
0,54
139
3,20
20
0,23
401
2,40
500
0,87
367
2,57
176
1,31
38
0,62

70
1,35
87
1,42
486
4,17
22
0,51
19
0,22
164
0,98
747
1,30
156
1,09
230
1,71
227
3,71

1
0,01
2
0,01
6
0,01
3
0,02
2
0,01
-

1
0,02
1
0,02
1
0,01
2
0,05
2
0,02
9
0,05
64
0,11
4
0,03
12
0,09
2
0,03

1
0,02
1
0,02
3
0,03
2
0,05
1
0,01
8
0,05
38
0,07
15
0,10
7
0,05
1
0,02

13
0,25
3
0,03
3
0,07
1
0,01
39
0,23
113
0,20
75
0,52
45
0,33
5
0,08

4
0,08
15
0,24
9
0,08
4
0,09
23
0,27
57
0,34
182
0,32
25
0,17
19
0,14
14
0,23

3
0,06
2
0,03
17
0,15
13
0,30
4
0,05
42
0,25
36
0,06
26
0,18
19
0,14
6
0,10

3
0,03
5
0,03
23
0,04
6
0,04
1
0,01
1
0,02

1
0,01
396
0,69
17
0,13
296
4,84

Opine/ Municipalities
Bale Valle
%
Barban
%
Brtonigla Verteneglio
%
Cerovlje
%
Faana Fasana
%
Funtana Fontane
%
Graie
%
Gronjan Grisignana
%
Kanfanar
%
Karojba
%

1 127
100,00
2 721
100,00
1 626
100,00
1 677
100,00
3 635
100,00
907
100,00
1 419
100,00
736
100,00
1 543
100,00
1 438
100,00

863
76,57
2 680
98,49
878
54,00
1 643
97,97
3 302
90,84
819
90,30
1 409
99,30
275
37,36
1 442
93,45
1 413
98,26

1
0,06
1
0,11
-

5
0,44
7
0,43
16
0,44
13
1,43
17
1,10
-

22
1,95
1
0,04
11
0,68
1
0,06
31
0,85
19
2,09
6
0,82
3
0,19
1
0,07

2
0,06
-

1
0,06
7
0,19
-

3
0,27
5
0,14
6
0,39
-

2
0,18
1
0,06
5
0,14
1
0,11
2
0,27
7
0,45
-

1
0,04
5
0,31
9
0,25
6
0,66
2
0,27
1
0,06
-

3
0,27
3
0,18
2
0,06
2
0,22
1
0,14
2
0,13
-

2
0,07
-

20
0,55
-

106

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

Proloac
%
Puia
%
Runovii
%
Seget
%
Selca
%
Suuraj
%
Sutivan
%
estanovac
%
olta
%
Tuepi
%
Zadvarje
%
Zagvozd
%
Zmijavci
%

2
0,04
1
0,05
-

4
0,08
1
0,35
-

1
0,02
-

2
0,04
3
0,17
2
0,43
10
0,52
-

2
0,05
5
0,23
13
0,27
1
0,06
2
0,24
1
0,05
9
0,53
2
0,10
1
0,08
3
0,15

1
0,03
3
0,12
16
0,33
9
0,50
2
0,43
10
1,22
4
0,24
7
0,36
1
0,08
-

2
0,09
1
0,02
1
0,05
-

3
0,06
4
0,24
1
0,05
1
0,08
-

9
0,19
1
0,06
2
0,43
3
0,36
10
0,59
3
0,16
1
0,08
-

3
0,08
1
0,05
1
0,04
1
0,02
1
0,06
1
0,22
3
0,15
1
0,06
1
0,35
1
0,08
3
0,15

Istarska upanija
County of Istria
%

70

134

28

139

1 649

1 926

749

14 205

49

49

380

823

0,03

0,06

0,01

0,07

0,79

0,93

0,36

6,83

0,02

0,02

0,00

0,18

0,40

Gradovi/ Towns
Buje Buie
%
Buzet
%
Labin
%
Novigrad Cittanova
%
Pazin
%
Pore Parenzo
%
Pula Pola
%
Rovinj Rovigno
%
Umag Umago
%
Vodnjan Dignano
%

1
0,02
2
0,03
3
0,03
1
0,02
3
0,03
2
0,01
17
0,03
11
0,08
1
0,01
1
0,02

5
0,10
1
0,02
6
0,05
2
0,05
3
0,03
13
0,08
47
0,08
13
0,09
9
0,07
3
0,05

1
0,01
13
0,02
1
0,01
2
0,01
1
0,02

1
0,02
1
0,02
6
0,05
6
0,14
16
0,10
48
0,08
19
0,13
13
0,10
6
0,10

196
3,78
70
1,14
49
0,42
101
2,32
17
0,20
122
0,73
422
0,73
65
0,45
241
1,79
34
0,56

39
0,75
13
0,21
75
0,64
42
0,97
11
0,13
147
0,88
883
1,54
225
1,57
138
1,02
43
0,70

17
0,33
1
0,02
55
0,47
13
0,30
11
0,13
69
0,41
303
0,53
73
0,51
33
0,25
33
0,54

1 723
33,25
70
1,14
319
2,74
542
12,47
101
1,17
607
3,64
2 490
4,33
1 485
10,39
2 526
18,76
950
15,53

3
0,03
6
0,04
4
0,01
3
0,02
31
0,23
-

1
0,02
2
0,02
5
0,03
17
0,03
4
0,03
8
0,06
2
0,03

2
0,02
1
0,01
-

9
0,17
7
0,11
24
0,21
2
0,05
10
0,12
48
0,29
97
0,17
27
0,19
20
0,15
11
0,18

10
0,19
12
0,20
51
0,44
6
0,14
16
0,19
54
0,32
377
0,66
80
0,56
35
0,26
9
0,15

Opine/ Municipalities
Bale Valle
%
Barban
%
Brtonigla Verteneglio
%
Cerovlje
%
Faana Fasana
%
Funtana Fontane
%
Graie
%
Gronjan Grisignana
%
Kanfanar
%
Karojba
%

1
0,06
1
0,06
2
0,06
-

3
0,11
2
0,12
1
0,03
2
0,14
-

1
0,09
1
0,04
4
0,54
-

4
0,11
-

3
0,27
1
0,04
37
2,28
2
0,12
17
0,47
6
0,66
1
0,07
20
2,72
5
0,32
5
0,35

3
0,27
6
0,22
10
0,62
1
0,06
44
1,21
8
0,88
2
0,27
9
0,58
4
0,28

1
0,04
10
0,62
8
0,22
2
0,22
5
0,32
-

219
19,43
17
0,62
647
39,79
22
1,31
140
3,85
23
2,54
3
0,21
416
56,52
34
2,20
15
1,04

2
0,06
-

1
0,11
1
0,06
-

1
0,09
4
0,15
5
0,31
1
0,06
11
0,30
2
0,22
3
0,41
8
0,52
-

2
0,18
4
0,15
10
0,62
3
0,18
7
0,19
4
0,44
4
0,28
5
0,68
3
0,19
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

107

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

1 463

1 328

15

100,00
2 951
100,00
329
100,00
3 965
100,00
924
100,00
4 253
100,00
6 481
100,00
1 004
100,00
850
100,00
1 827
100,00
3 183
100,00
2 987
100,00
1 015
100,00
1 065
100,00
2 202
100,00
1 990
100,00
1 684
100,00
2 274
100,00
1 158
100,00
2 162
100,00
3 483
100,00

90,77
2 800
94,88
320
97,26
3 552
89,58
909
98,38
4 112
96,68
5 730
88,41
810
80,68
577
67,88
1 797
98,36
2 860
89,85
2 789
93,37
972
95,76
1 057
99,25
2 121
96,32
1 478
74,27
1 645
97,68
2 086
91,73
1 037
89,55
1 951
90,24
3 392
97,39

1
0,03
3
0,08
1
0,02
2
0,06
1
0,03
1
0,05
1
0,05
1
0,03

0,14
1
0,03
4
0,10
2
0,22
3
0,07
181
2,79
1
0,10
2
0,11
13
0,41
5
0,17
5
0,23
1
0,05
1
0,06
37
1,71
32
0,92

0,07
58
1,97
35
0,88
1
0,11
31
0,73
57
0,88
5
0,50
7
0,38
190
5,97
115
3,85
5
0,49
3
0,28
5
0,23
6
0,30
3
0,18
14
0,62
6
0,52
18
0,83
3
0,09

1
0,03
2
0,03
-

1
0,02
2
0,03
1
0,03
1
0,05
1
0,05
-

0,07
3
0,08
1
0,11
2
0,05
3
0,05
1
0,03
1
0,05
5
0,25
4
0,19
-

0,14
7
0,18
4
0,09
12
0,19
3
0,30
1
0,03
2
0,07
3
0,14
5
0,25
5
0,22
7
0,32
1
0,03

0,27
2
0,07
1
0,03
9
0,21
11
0,17
1
0,10
1
0,05
1
0,03
6
0,20
9
0,45
1
0,06
4
0,18
8
0,37
1
0,03

1,03
1
0,03
2
0,61
10
0,25
8
0,19
33
0,51
4
0,40
3
0,35
2
0,11
3
0,09
1
0,03
2
0,20
4
0,18
6
0,30
1
0,04
1
0,09
8
0,37
-

3
0,10
1
0,03
1
0,02
3
0,05
1
0,09
4
0,20
1
0,04
1
0,05
-

42
1,06
16
0,25
13
0,59
-

122 568

119 562

28

365

811

81

47

53

68

131

24

100,00

97,55

0,02

0,30

0,66

0,00

0,07

0,04

0,04

0,06

0,11

0,02

0,00

Gradovi/ Towns
Dubrovnik
%
Korula
%
Metkovi
%
Opuzen
%
Ploe
%

42 615
100,00
5 663
100,00
16 788
100,00
3 254
100,00
10 135
100,00

41 081
96,40
5 498
97,09
16 616
98,98
3 235
99,42
9 996
98,63

23
0,05
1
0,02
2
0,01
-

190
0,45
26
0,46
29
0,17
4
0,12
35
0,35

527
1,24
9
0,16
22
0,13
2
0,06
13
0,13

2
0,00
-

43
0,10
6
0,11
3
0,02
4
0,04

8
0,02
3
0,05
3
0,02
5
0,05

14
0,03
2
0,04
4
0,04

30
0,07
5
0,09
1
0,01
5
0,05

53
0,12
14
0,25
5
0,15
5
0,05

14
0,03
1
0,02
1
0,01
-

1
0,00
-

Opine/ Municipalities
Blato
%
Dubrovako primorje
%
Janjina
%
Konavle
%
Kula Norinska
%
Lastovo
%
Lumbarda
%

3 593
100,00
2 170
100,00
551
100,00
8 577
100,00
1 748
100,00
792
100,00
1 213
100,00

3 531
98,27
2 148
98,99
530
96,19
8 402
97,96
1 741
99,60
762
96,21
1 182
97,44

1
0,05
1
0,08

2
0,06
16
0,19
1
0,06
-

10
0,28
1
0,05
8
1,45
31
0,36
1
0,06
7
0,88
6
0,49

2
0,06
11
0,13
1
0,13
1
0,08

1
0,05
1
0,01
1
0,13
-

3
0,08
1
0,05
4
0,05
1
0,06
1
0,13
-

5
0,14
1
0,05
1
0,18
10
0,12
1
0,08

1
0,03
1
0,05
1
0,18
14
0,16
2
0,25
5
0,41

2
0,09
-

Katelir-Labinci
Castelliere-S. Domenica
%
Kran
%
Lanie
%
Linjan Lisignano
%
Lupoglav
%
Marana
%
Medulin
%
Motovun Montona
%
Oprtalj Portole
%
Pian
%
Raa
%
Sveta Nedelja
%
Sveti Lovre
%
Sveti Petar u umi
%
Svetvinenat
%
Tar-Vabriga Torre-Abrega
%
Tinjan
%
Vinjan Visignano
%
Viinada Visinada
%
Vrsar Orsera
%
minj
%

Dubrovako-neretvanska upanija
County of Dubrovnik-Neretva
%

108

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14
Katelir-Labinci
Castelliere-S. Domenica
%
Kran
%
Lanie
%
Linjan Lisignano
%
Lupoglav
%
Marana
%
Medulin
%
Motovun Montona
%
Oprtalj Portole
%
Pian
%
Raa
%
Sveta Nedelja
%
Sveti Lovre
%
Sveti Petar u umi
%
Svetvinenat
%
Tar-Vabriga Torre-Abrega
%
Tinjan
%
Vinjan Visignano
%
Viinada Visinada
%
Vrsar Orsera
%
minj
%

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

10

82

15
0,51
1
0,03
2
0,05
1
0,02
1
0,12
1
0,10
1
0,04
2
0,06

1
0,03
2
0,05
4
0,09
10
0,15
1
0,05
1
0,03
2
0,09
1
0,04
1
0,05
1
0,03

1
0,03
1
0,02
1
0,02
1
0,05
-

1
0,03
5
0,13
1
0,11
1
0,02
2
0,03
1
0,03
1
0,10
1
0,05
1
0,06
2
0,17
2
0,09
1
0,03

0,68
16
0,54
5
1,52
16
0,40
2
0,22
12
0,28
72
1,11
4
0,40
18
2,12
2
0,11
13
0,41
5
0,17
3
0,30
1
0,09
4
0,18
16
0,80
2
0,12
6
0,26
10
0,86
13
0,60
5
0,14

0,41
9
0,30
31
0,78
8
0,19
77
1,19
1
0,10
3
0,35
13
0,41
14
0,47
2
0,20
1
0,05
13
0,65
2
0,12
4
0,18
5
0,43
34
1,57
-

0,41
8
0,27
15
0,38
2
0,22
2
0,05
22
0,34
4
0,40
4
0,22
20
0,63
1
0,03
8
0,79
9
0,45
5
0,30
1
0,04
1
0,09
6
0,28
1
0,03

5,6
24
0,81
2
0,61
210
5,30
3
0,32
32
0,75
215
3,32
117
11,65
244
28,71
8
0,44
55
1,73
36
1,21
17
1,67
2
0,19
37
1,68
432
21,71
17
1,01
136
5,98
90
7,77
58
2,68
39
1,12

0,21
1
0,03
1
0,02
1
0,02
1
0,05
1
0,04
-

2
0,07
1
0,03

0,07
1
0,03
9
0,23
2
0,22
9
0,21
10
0,15
9
0,90
4
0,47
7
0,22
4
0,13
1
0,10
1
0,09
2
0,09
1
0,05
5
0,30
9
0,40
6
0,52
8
0,37
1
0,03

0,14
7
0,24
16
0,40
1
0,11
10
0,24
19
0,29
45
4,48
2
0,11
3
0,09
6
0,20
3
0,30
4
0,18
1
0,05
2
0,12
4
0,18
4
0,19
2
0,06

46

26

158

463

78

35

12

287

259

0,01

0,04

0,01

0,02

0,13

0,38

0,06

0,03

0,00

0,01

0,00

0,23

0,21

Gradovi/ Towns
Dubrovnik
%
Korula
%
Metkovi
%
Opuzen
%
Ploe
%

3
0,01
1
0,02
1
0,01
-

29
0,07
1
0,01
-

7
0,02
1
0,03
-

10
0,02
-

79
0,19
11
0,19
4
0,02
2
0,06
7
0,07

257
0,60
21
0,37
49
0,29
1
0,03
30
0,30

31
0,07
13
0,23
7
0,04
1
0,03
2
0,02

15
0,04
5
0,09
4
0,02
1
0,01

3
0,01
1
0,02
-

6
0,01
3
0,02
1
0,01

128
0,30
35
0,62
7
0,04
1
0,03
6
0,06

61
0,14
11
0,19
35
0,21
2
0,06
21
0,21

Opine/ Municipalities
Blato
%
Dubrovako primorje
%
Janjina
%
Konavle
%
Kula Norinska
%
Lastovo
%
Lumbarda
%

1
0,05
2
0,02
-

2
0,06
4
0,05
1
0,08

1
0,01
-

2
0,09
9
0,10
-

6
0,17
12
0,14
1
0,13
6
0,49

10
0,28
1
0,05
3
0,54
21
0,24
2
0,11
5
0,63
4
0,33

1
0,03
1
0,05
2
0,36
9
0,10
-

1
0,05
1
0,18
2
0,25
-

2
0,02
-

10
0,28
2
0,09
2
0,36
27
0,31
1
0,06
8
1,01
6
0,49

10
0,28
6
0,28
3
0,54
1
0,01
1
0,06
2
0,25
-

Dubrovako-neretvanska upanija
County of Dubrovnik-Neretva
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

109

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian
3

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

Mljet
%
Orebi
%
Pojezerje
%
Slivno
%
Smokvica
%
Ston
%
Trpanj
%
Vela Luka
%
Zaablje
%
upa dubrovaka
%

1 088
100,00
4 122
100,00
991
100,00
1 999
100,00
916
100,00
2 407
100,00
721
100,00
4 137
100,00
757
100,00
8 331
100,00

1 072
98,53
3 958
96,02
988
99,70
1 974
98,75
908
99,13
2 374
98,63
692
95,98
4 024
97,27
756
99,87
8 094
97,16

1
0,09
22
0,53
7
0,29
6
0,15
26
0,31

31
0,75
12
0,60
1
0,11
5
0,21
11
1,53
15
0,36
1
0,13
98
1,18

1
0,01

1
0,09
2
0,05
1
0,10
1
0,14
3
0,07
2
0,02

2
0,18
11
0,27
2
0,10
5
0,21
2
0,28
2
0,05
1
0,01

11
0,27
1
0,04
1
0,02
10
0,12

1
0,09
1
0,02
3
0,07
4
0,05

1
0,09
11
0,27
3
0,15
4
0,55
2
0,05
9
0,11

1
0,02
3
0,12
2
0,02

5
0,12
-

Meimurska upanija
County of Meimurje
%

113 804

106 912

190

75

12

85

20

70

5 232

100,00

93,94

0,01

0,17

0,07

0,00

0,00

0,01

0,07

0,02

0,06

0,01

4,60

Gradovi/ Towns
akovec
%
Mursko Sredie
%
Prelog
%

27 104
100,00
6 307
100,00
7 815
100,00

25 612
94,50
5 859
92,90
7 697
98,49

2
0,01
1
0,02
2
0,03

117
0,43
6
0,10
17
0,22

18
0,07
5
0,08
6
0,08

1
0,00
-

2
0,01
1
0,02
-

2
0,01
1
0,02
-

29
0,11
20
0,32
3
0,04

7
0,03
2
0,03

12
0,04
11
0,17
8
0,10

3
0,01
1
0,02
1
0,01

1 043
3,85
309
4,90
-

Opine/ Municipalities
Belica
%
Dekanovec
%
Domainec
%
Donja Dubrava
%
Donji Kraljevec
%
Donji Vidovec
%
Gorian
%
Gornji Mihaljevec
%
Kotoriba
%
Mala Subotica
%
Nedelie
%
Orehovica
%
Podturen
%
Pribislavec
%
Selnica
%
Strahoninec
%
Sveta Marija
%
Sveti Juraj na Bregu
%
Sveti Martin na Muri
%
enkovec
%

3 176
100,00
774
100,00
2 251
100,00
1 920
100,00
4 659
100,00
1 399
100,00
2 823
100,00
1 917
100,00
3 224
100,00
5 452
100,00
11 975
100,00
2 685
100,00
3 873
100,00
3 136
100,00
2 991
100,00
2 682
100,00
2 317
100,00
5 090
100,00
2 605
100,00
2 879
100,00

3 144
98,99
771
99,61
2 130
94,62
1 884
98,13
4 588
98,48
1 354
96,78
2 763
97,87
1 871
97,60
2 842
88,15
4 732
86,79
10 585
88,39
2 085
77,65
3 624
93,57
2 476
78,95
2 954
98,76
2 657
99,07
2 291
98,88
5 045
99,12
2 533
97,24
2 860
99,34

1
0,03
-

3
0,09
2
0,09
5
0,26
3
0,16
1
0,03
1
0,02
15
0,13
1
0,03
1
0,03
6
0,22
5
0,22
5
0,19
1
0,03

12
0,38
4
0,21
2
0,04
1
0,03
3
0,06
3
0,03
3
0,11
3
0,08
1
0,03
1
0,03
1
0,04
2
0,09
3
0,06
4
0,15
3
0,10

1
0,03
1
0,03
-

1
0,04
1
0,02
2
0,07
2
0,04
2
0,08
1
0,03

2
0,06
1
0,13
1
0,04
1
0,02
2
0,14
8
0,25
1
0,02
6
0,05
1
0,03
3
0,06
3
0,12
-

1
0,05
2
0,04
3
0,03
2
0,06
1
0,04
1
0,02
1
0,04
-

1
0,04
6
0,13
3
0,21
1
0,05
1
0,02
10
0,08
3
0,11
1
0,03
2
0,09
5
0,1
4
0,15
-

1
0,02
1
0,01
1
0,03
-

1
0,03
109
4,84
7
0,36
17
0,36
31
2,22
21
0,74
1
0,05
320
9,93
697
12,78
1 266
10,57
560
20,86
225
5,81
621
19,80
-

110

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

Mljet
%
Orebi
%
Pojezerje
%
Slivno
%
Smokvica
%
Ston
%
Trpanj
%
Vela Luka
%
Zaablje
%
upa dubrovaka
%

1
0,05
-

1
0,02
8
0,10

3
0,07
1
0,04
1
0,14
-

2
0,18
11
0,27
1
0,05
1
0,11
2
0,08
6
0,15
7
0,08

2
0,18
18
0,44
1
0,10
4
0,20
2
0,22
1
0,04
4
0,55
8
0,19
19
0,23

1
0,09
4
0,10
1
0,05
1
0,04
2
0,05
2
0,02

2
0,05
1
0,11
2
0,05
1
0,01

1
0,02
1
0,01

1
0,01

1
0,09
12
0,29
3
0,33
3
0,12
3
0,42
13
0,31
19
0,23

4
0,37
23
0,56
1
0,10
1
0,05
4
0,17
3
0,42
44
1,06
26
0,31

Meimurska upanija
County of Meimurje
%

89

157

554

76

25

12

26

77

154

0,08

0,14

0,00

0,01

0,49

0,07

0,02

0,01

0,01

0,02

0,00

0,07

0,14

Gradovi/ Towns
akovec
%
Mursko Sredie
%
Prelog
%

4
0,01
3
0,05
-

48
0,18
11
0,17
12
0,15

2
0,01
-

3
0,01
-

83
0,31
56
0,89
26
0,33

36
0,13
2
0,03
7
0,09

11
0,04
2
0,03
1
0,01

5
0,02
1
0,02
3
0,04

5
0,02
-

7
0,03
1
0,02
7
0,09

1
0,00
-

31
0,11
8
0,13
9
0,12

20
0,07
9
0,14
14
0,18

Opine/ Municipalities
Belica
%
Dekanovec
%
Domainec
%
Donja Dubrava
%
Donji Kraljevec
%
Donji Vidovec
%
Gorian
%
Gornji Mihaljevec
%
Kotoriba
%
Mala Subotica
%
Nedelie
%
Orehovica
%
Podturen
%
Pribislavec
%
Selnica
%
Strahoninec
%
Sveta Marija
%
Sveti Juraj na Bregu
%
Sveti Martin na Muri
%
enkovec
%

5
0,26
1
0,07
21
0,74
31
0,96
11
0,41
12
0,38
1
0,03

4
0,13
3
0,13
8
0,42
3
0,06
4
0,29
10
0,35
3
0,16
3
0,09
3
0,06
11
0,09
2
0,07
5
0,13
4
0,13
2
0,07
2
0,07
5
0,22
4
0,08
2
0,08
-

1
0,02
2
0,06
1
0,02
1
0,04
-

7
0,22
2
0,26
4
0,18
3
0,16
6
0,13
5
0,18
37
1,93
5
0,16
6
0,11
47
0,39
2
0,07
13
0,34
3
0,10
29
0,97
6
0,22
6
0,26
20
0,39
48
1,84
8
0,28

1
0,03
3
0,06
1
0,07
5
0,16
8
0,07
2
0,07
1
0,03
3
0,11
1
0,02
3
0,10

1
0,02
1
0,03
4
0,13
2
0,07
2
0,04
1
0,03

1
0,04
1
0,01
1
0,03

1
0,01
-

1
0,05
2
0,04
2
0,14
1
0,03
1
0,01
1
0,03
2
0,04
1
0,04
-

1
0,04
-

1
0,03
1
0,04
1
0,02
6
0,05
7
0,22
1
0,04
5
0,22
2
0,04
-

2
0,10
29
0,62
1
0,07
1
0,04
1
0,05
3
0,09
2
0,04
11
0,09
16
0,6
3
0,10
3
0,10
1
0,04
1
0,04
1
0,04
-

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

111

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Ukupno
Total

Hrvatski
Croatian

Hrvatsko-srpski
Albanski
Croato Albanian
-Serbian
3

Bosanski
Bosniac

Bugarski
Bulgarian

Crnogorski
Montenegrin

eki
Czech

Maarski
Hungarian

Makedonski
Macedonian

Njemaki
German

Poljski
Polish

Romski
Romani

10

11

12

13

trigova
%
Vratiinec
%

2 766
100,00
1 984
100,00

2 590
93,64
1 965
99,04

1
0,04
-

4
0,14
-

2
0,10

2
0,07
2
0,10

Grad Zagreb
City of Zagreb
%

790 017

767 630

220

4 054

3 361

118

235

517

641

1 067

495

155

1 711

100,00

97,17

0,03

0,51

0,43

0,01

0,03

0,07

0,08

0,14

0,06

0,02

0,22

12 030
100,00
38 546
100,00
36 363
100,00
37 024
100,00
61 841
100,00
30 962
100,00
48 902
100,00
59 055
100,00
58 103
100,00
56 487
100,00
19 165
100,00
45 759
100,00
70 009
100,00
51 390
100,00
66 674
100,00
55 425
100,00
42 282
100,00

11 932
99,19
37 689
97,78
35 504
97,64
35 887
96,93
60 493
97,82
29 773
96,16
47 572
97,28
57 404
97,20
56 511
97,26
53 395
94,53
18 840
98,30
44 687
97,66
68 581
97,96
50 084
97,46
65 042
97,55
53 638
96,78
40 598
96,02

2
0,02
5
0,01
5
0,01
9
0,02
5
0,01
6
0,02
8
0,02
26
0,04
15
0,03
31
0,05
3
0,02
7
0,02
13
0,02
19
0,04
25
0,04
16
0,03
25
0,06

4
0,03
150
0,39
217
0,60
137
0,37
378
0,61
181
0,58
240
0,49
316
0,54
261
0,45
589
1,04
47
0,25
192
0,42
236
0,34
248
0,48
216
0,32
404
0,73
238
0,56

26
0,22
121
0,31
179
0,49
109
0,29
163
0,26
96
0,31
118
0,24
189
0,32
316
0,54
754
1,33
31
0,16
95
0,21
186
0,27
224
0,44
257
0,39
315
0,57
182
0,43

4
0,01
3
0,01
3
0,01
17
0,03
16
0,05
5
0,01
6
0,01
13
0,02
10
0,02
4
0,01
4
0,01
6
0,01
9
0,01
8
0,01
10
0,02

9
0,02
1
0,00
18
0,05
10
0,02
11
0,04
9
0,02
27
0,05
11
0,02
23
0,04
1
0,01
17
0,04
9
0,01
12
0,02
31
0,05
21
0,04
25
0,06

2
0,02
29
0,08
38
0,10
22
0,06
64
0,10
24
0,08
43
0,09
34
0,06
27
0,05
44
0,08
4
0,02
25
0,05
37
0,05
37
0,07
26
0,04
26
0,05
35
0,08

2
0,02
32
0,08
16
0,04
54
0,15
52
0,08
47
0,15
44
0,09
59
0,10
44
0,08
31
0,05
18
0,09
32
0,07
26
0,04
24
0,05
53
0,08
55
0,10
52
0,12

1
0,01
36
0,09
57
0,16
47
0,13
60
0,10
41
0,13
75
0,15
103
0,17
69
0,12
80
0,14
14
0,07
28
0,06
51
0,07
32
0,06
108
0,16
130
0,23
135
0,32

5
0,04
27
0,07
12
0,03
48
0,13
23
0,04
63
0,20
52
0,11
33
0,06
24
0,04
16
0,03
20
0,10
32
0,07
21
0,03
18
0,04
32
0,05
37
0,07
32
0,08

2
0,02
8
0,02
4
0,01
7
0,02
9
0,01
13
0,04
13
0,03
17
0,03
16
0,03
7
0,01
4
0,02
9
0,02
9
0,01
8
0,02
15
0,02
7
0,01
7
0,02

6
0,05
8
0,02
77
0,21
13
0,04
157
0,25
5
0,02
8
0,02
3
0,01
56
0,1
710
1,26
70
0,15
404
0,58
46
0,09
23
0,03
54
0,10
71
0,17

Gradske etvrti/ City districts


Brezovica
%
rnomerec
%
Donja Dubrava
%
Donji Grad
%
Gornja Dubrava
%
Gornji Grad Medveak
%
Maksimir
%
Novi Zagreb istok
%
Novi Zagreb zapad
%
Peenica itnjak
%
Podsljeme
%
Podsused Vrape
%
Sesvete
%
Stenjevec
%
Trenjevka jug
%
Trenjevka sjever
%
Trnje
%

112

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

11. STANOVNITVO PREMA MATERINSKOM JEZIKU PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY MOTHER TONGUE, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

SrpskoRumunjski Ruski Rusinski Slovaki Slovenski Srpski -hrvatski Talijanski Turski Ukrajinski
Romanian Russian Ruthenian Slovak Slovenian Serbian Serbo
Italian Turkish Ukrainian
-Croatian
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Vlaki
Vlach

Hebrejski
Hebrew

24

25

Ostali
jezici Nepoznato
Other Unknown
languages
26

27

trigova
%
Vratiinec
%

2
0,07
6
0,30

124
4,48
8
0,40

2
0,07
1
0,05

5
0,18
-

36
1,30
-

Grad Zagreb
City of Zagreb
%

98

438

78

146

1 581

2 472

667

303

90

189

26

1 998

1 726

0,01

0,06

0,01

0,02

0,20

0,31

0,08

0,04

0,01

0,02

0,00

0,00

0,25

0,22

2
0,02
2
0,01
5
0,01
2
0,00
1
0,00
4
0,01
3
0,01
5
0,01
11
0,02
4
0,02
12
0,03
18
0,03
6
0,01
13
0,02
4
0,01
6
0,01

2
0,02
25
0,06
11
0,03
23
0,06
13
0,02
26
0,08
37
0,08
33
0,06
37
0,06
27
0,05
7
0,04
9
0,02
35
0,05
34
0,07
39
0,06
42
0,08
38
0,09

6
0,02
4
0,01
3
0,01
10
0,02
4
0,01
5
0,01
5
0,01
2
0,01
5
0,01
9
0,02
10
0,01
4
0,01
11
0,03

1
0,01
8
0,02
9
0,02
4
0,01
9
0,01
5
0,02
10
0,02
14
0,02
10
0,02
13
0,02
7
0,04
13
0,03
6
0,01
8
0,02
11
0,02
9
0,02
9
0,02

5
0,04
96
0,25
23
0,06
152
0,41
48
0,08
110
0,36
134
0,27
153
0,26
88
0,15
108
0,19
19
0,10
61
0,13
49
0,07
77
0,15
149
0,22
128
0,23
181
0,43

11
0,09
71
0,18
92
0,25
127
0,34
93
0,15
73
0,24
121
0,25
320
0,54
192
0,33
300
0,53
23
0,12
110
0,24
80
0,11
128
0,25
278
0,42
182
0,33
271
0,64

3
0,02
19
0,05
24
0,07
42
0,11
21
0,03
23
0,07
24
0,05
80
0,14
51
0,09
72
0,13
2
0,01
36
0,08
31
0,04
36
0,07
82
0,12
39
0,07
82
0,19

22
0,06
8
0,02
44
0,12
16
0,03
34
0,11
38
0,08
13
0,02
7
0,01
14
0,02
4
0,02
14
0,03
8
0,01
14
0,03
22
0,03
23
0,04
22
0,05

1
0,00
4
0,01
4
0,01
9
0,02
6
0,01
38
0,07
2
0,01
2
0,00
5
0,01
11
0,02
1
0,00
2
0,00
5
0,01

6
0,02
14
0,04
11
0,03
18
0,03
12
0,04
17
0,03
15
0,03
15
0,03
5
0,01
9
0,05
15
0,03
12
0,02
6
0,01
8
0,01
15
0,03
11
0,03

1
0,00
-

1
0,00
12
0,03
1
0,00
6
0,02
3
0,01
2
0,00
1
0,00
-

15
0,12
103
0,27
26
0,07
174
0,47
70
0,11
186
0,60
137
0,28
110
0,19
136
0,23
111
0,20
77
0,40
95
0,21
86
0,12
179
0,35
151
0,23
188
0,34
154
0,36

9
0,07
75
0,19
42
0,12
65
0,18
115
0,19
203
0,66
171
0,35
87
0,15
192
0,33
93
0,16
27
0,14
194
0,42
97
0,14
124
0,24
72
0,11
78
0,14
82
0,19

Gradske etvrti/ City districts


Brezovica
%
rnomerec
%
Donja Dubrava
%
Donji Grad
%
Gornja Dubrava
%
Gornji Grad Medveak
%
Maksimir
%
Novi Zagreb istok
%
Novi Zagreb zapad
%
Peenica itnjak
%
Podsljeme
%
Podsused Vrape
%
Sesvete
%
Stenjevec
%
Trenjevka jug
%
Trenjevka sjever
%
Trnje
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

113

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS

Republika Hrvatska
Republic of Croatia
%

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

4 284 889 3 697 143

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians
4

idovi
Jews

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies
8

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists
10

11

12

13

190 143

14 653

12 961

62 977

536

2 550

2 555

32 518

163 375

93 018

12 460

100,00

86,28

4,44

0,34

0,30

1,47

0,01

0,06

0,06

0,76

3,81

2,17

0,29

317 606

295 177

3 206

559

676

2 961

12

123

157

1 624

7 490

4 924

697

100,00

92,94

1,01

0,18

0,21

0,93

0,00

0,04

0,05

0,51

2,36

1,55

0,22

Gradovi/ Towns
Dugo Selo
%
Ivani-Grad
%
Jastrebarsko
%
Samobor
%
Sveta Nedelja
%
Sveti Ivan Zelina
%
Velika Gorica
%
Vrbovec
%
Zaprei
%

17 466
100,00
14 548
100,00
15 866
100,00
37 633
100,00
18 059
100,00
15 959
100,00
63 517
100,00
14 797
100,00
25 223
100,00

16 304
93,35
13 247
91,06
15 214
95,89
34 453
91,55
16 814
93,11
15 342
96,13
57 871
91,11
14 030
94,82
22 640
89,76

213
1,22
138
0,95
113
0,71
243
0,65
132
0,73
69
0,43
1 037
1,63
125
0,84
293
1,16

36
0,21
12
0,08
9
0,06
97
0,26
60
0,33
16
0,10
119
0,19
17
0,11
83
0,33

28
0,16
32
0,22
15
0,09
88
0,23
25
0,14
38
0,24
139
0,22
20
0,14
65
0,26

117
0,67
93
0,64
76
0,48
247
0,66
180
1,00
94
0,59
967
1,52
105
0,71
289
1,15

3
0,01
3
0,00
4
0,02

7
0,04
5
0,03
5
0,03
26
0,07
5
0,03
3
0,02
39
0,06
1
0,01
8
0,03

13
0,07
10
0,07
3
0,02
32
0,09
7
0,04
3
0,02
36
0,06
4
0,03
25
0,10

80
0,46
141
0,97
51
0,32
307
0,82
99
0,55
29
0,18
434
0,68
40
0,27
188
0,75

435
2,49
536
3,68
194
1,22
1 388
3,69
458
2,54
157
0,98
1 812
2,85
248
1,68
936
3,71

215
1,23
323
2,22
134
0,84
721
1,92
254
1,41
181
1,13
962
1,51
160
1,08
670
2,66

18
0,10
11
0,08
52
0,33
28
0,07
25
0,14
27
0,17
98
0,15
47
0,32
22
0,09

Opine/ Municipalities
Bedenica
%
Bistra
%
Brckovljani
%
Brdovec
%
Dubrava
%
Dubravica
%
Farkaevac
%
Gradec
%
Jakovlje
%
Klina Sela
%
Klotar Ivani
%
Krai
%
Kravarsko
%
Kri
%
Luka
%
Marija Gorica
%
Orle
%
Pisarovina
%
Pokupsko
%
Preseka
%
Pua
%
Rakovec
%

1 432
100,00
6 632
100,00
6 837
100,00
11 134
100,00
5 245
100,00
1 437
100,00
1 937
100,00
3 681
100,00
3 930
100,00
5 231
100,00
6 091
100,00
2 640
100,00
1 987
100,00
6 963
100,00
1 351
100,00
2 233
100,00
1 975
100,00
3 689
100,00
2 224
100,00
1 448
100,00
2 700
100,00
1 252
100,00

1 424
99,44
6 255
94,32
6 263
91,60
10 244
92,01
4 916
93,73
1 401
97,49
1 774
91,58
3 540
96,17
3 823
97,28
5 027
96,10
5 810
95,39
2 602
98,56
1 911
96,18
6 512
93,52
1 310
96,97
2 079
93,10
1 840
93,16
3 587
97,24
2 182
98,11
1 414
97,65
2 509
92,93
1 202
96,01

1
0,07
23
0,35
68
0,99
71
0,64
125
2,38
6
0,42
85
4,39
58
1,58
9
0,23
16
0,31
45
0,74
10
0,38
11
0,55
50
0,72
3
0,22
13
0,58
26
1,32
13
0,35
6
0,27
7
0,48
17
0,63
28
2,24

8
0,12
5
0,07
40
0,36
3
0,06
2
0,05
7
0,13
17
0,28
2
0,08
3
0,15
1
0,01
1
0,05
4
0,28
3
0,11
4
0,32

32
0,48
6
0,09
38
0,34
6
0,11
1
0,07
4
0,21
6
0,16
4
0,10
12
0,23
7
0,11
2
0,08
40
0,57
3
0,13
7
0,35
3
0,08
1
0,07
10
0,37
5
0,40

1
0,07
28
0,42
25
0,37
151
1,36
20
0,38
6
0,42
3
0,15
12
0,33
13
0,33
16
0,31
63
1,03
6
0,23
11
0,55
33
0,47
16
1,18
12
0,54
46
2,33
5
0,14
8
0,36
1
0,07
44
1,63
2
0,16

1
0,05
1
0,03
-

11
0,10
4
0,08
3
0,15
2
0,03
2
0,09
1
0,04
-

2
0,03
3
0,03
1
0,07
1
0,03
1
0,02
1
0,02
3
0,04
2
0,09
1
0,03
1
0,04
-

1
0,07
24
0,36
19
0,28
46
0,41
7
0,13
3
0,21
6
0,16
7
0,18
5
0,10
19
0,31
4
0,15
10
0,5
19
0,27
18
0,81
2
0,10
15
0,41
7
0,31
1
0,07
13
0,48
1
0,08

87
1,31
84
1,23
286
2,57
82
1,56
9
0,63
8
0,41
26
0,71
43
1,09
49
0,94
79
1,30
7
0,27
29
1,46
194
2,79
4
0,30
60
2,69
26
1,32
39
1,06
13
0,58
10
0,69
53
1,96
5
0,40

3
0,21
52
0,78
362
5,29
230
2,07
69
1,32
10
0,70
25
1,29
26
0,71
24
0,61
46
0,88
46
0,76
6
0,23
8
0,40
102
1,46
15
1,11
43
1,93
8
0,41
19
0,52
6
0,27
8
0,55
49
1,81
2
0,16

2
0,14
121
1,82
5
0,07
14
0,13
17
0,32
38
1,96
6
0,16
5
0,13
48
0,92
4
0,07
1
0,04
7
0,10
3
0,22
3
0,13
19
0,96
6
0,16
2
0,14
3
0,24

Zagrebaka upanija
County of Zagreb
%

114

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

7 871
100,00
3 735
100,00
883
100,00

7 312
92,90
3 465
92,77
860
97,40

106
1,35
40
1,07
6
0,68

8
0,10
2
0,05
-

15
0,19
24
0,64
-

164
2,08
104
2,78
3
0,34

132 892

128 508

280

89

175

100,00

96,70

0,21

0,07

Gradovi/ Towns
Donja Stubica
%
Klanjec
%
Krapina
%
Oroslavje
%
Pregrada
%
Zabok
%
Zlatar
%

5 680
100,00
2 915
100,00
12 480
100,00
6 138
100,00
6 594
100,00
8 994
100,00
6 096
100,00

5 238
92,22
2 853
97,87
12 025
96,35
5 836
95,08
6 464
98,03
8 446
93,91
5 950
97,60

13
0,23
5
0,17
37
0,30
19
0,31
11
0,17
30
0,33
13
0,21

Opine/ Municipalities
Bedekovina
%
Budinina
%
Desini
%
urmanec
%
Gornja Stubica
%
Hraina
%
Hum na Sutli
%
Jesenje
%
Konjina
%
Kraljevec na Sutli
%
Krapinske Toplice
%
Kumrovec
%
Lobor
%
Mae
%
Marija Bistrica
%
Mihovljan
%
Novi Golubovec
%
Petrovsko
%
Radoboj
%
Stubike Toplice
%
Sveti Kri Zaretje
%

8 041
100,00
2 503
100,00
2 933
100,00
4 235
100,00
5 284
100,00
1 617
100,00
5 060
100,00
1 560
100,00
3 790
100,00
1 727
100,00
5 367
100,00
1 588
100,00
3 188
100,00
2 534
100,00
5 976
100,00
1 938
100,00
996
100,00
2 656
100,00
3 387
100,00
2 805
100,00
6 165
100,00

7 791
96,89
2 410
96,28
2 632
89,74
4 185
98,82
5 220
98,79
1 584
97,96
4 933
97,49
1 538
98,59
3 616
95,41
1 702
98,55
5 195
96,80
1 508
94,96
3 145
98,65
2 485
98,07
5 846
97,82
1 931
99,64
989
99,30
2 629
98,98
3 327
98,23
2 635
93,94
6 039
97,96

13
0,16
1
0,04
2
0,07
5
0,12
4
0,08
1
0,06
8
0,16
2
0,13
13
0,34
1
0,06
12
0,22
15
0,94
14
0,44
3
0,12
11
0,18
2
0,20
5
0,19
3
0,09
7
0,25
12
0,19

Rugvica
%
Stupnik
%
umberak
%

Krapinsko-zagorska upanija
County of Krapina-Zagorje
%

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

idovi
Jews

1
0,01
-

8
0,10
-

11
0,14
16
0,43
1
0,11

78
0,99
46
1,23
9
1,02

116
1,47
25
0,67
4
0,45

52
0,66
13
0,35
-

200

27

18

272

1 455

1 518

350

0,13

0,15

0,02

0,01

0,20

1,09

1,14

0,26

2
0,04
21
0,17
9
0,15
2
0,03
11
0,12
2
0,03

15
0,26
3
0,10
12
0,10
17
0,28
6
0,09
8
0,09
11
0,18

21
0,37
1
0,03
17
0,14
19
0,31
12
0,18
39
0,43
2
0,03

2
0,02
1
0,02
3
0,03
1
0,02

3
0,03
1
0,02

12
0,21
6
0,21
19
0,15
19
0,31
17
0,26
35
0,39
12
0,20

68
1,20
31
1,06
193
1,55
91
1,48
38
0,58
261
2,90
61
1,0

271
4,77
12
0,41
127
1,02
84
1,37
36
0,55
147
1,63
32
0,52

40
0,70
4
0,14
27
0,22
43
0,70
8
0,12
11
0,12
11
0,18

1
0,01
4
0,08
1
0,02
3
0,08
1
0,06
4
0,07
2
0,13
1
0,03
5
0,20
6
0,10
2
0,10
1
0,03
4
0,14
3
0,05

23
0,29
14
0,48
2
0,04
1
0,06
5
0,10
3
0,19
2
0,05
1
0,06
6
0,11
1
0,06
4
0,13
3
0,12
4
0,07
1
0,05
2
0,08
14
0,50
1
0,02

22
0,27
1
0,03
4
0,09
3
0,06
1
0,06
5
0,10
4
0,11
2
0,12
3
0,06
8
0,50
1
0,03
1
0,04
10
0,17
1
0,05
1
0,10
1
0,03
12
0,43
4
0,06

5
0,06
2
0,05
2
0,04
1
0,06
1
0,03
1
0,02
2
0,03

1
0,01
1
0,02
1
0,03
1
0,06
3
0,12
2
0,03
1
0,04
1
0,02

16
0,20
2
0,08
1
0,03
3
0,07
2
0,04
1
0,06
7
0,14
3
0,19
16
0,42
26
0,48
8
0,50
3
0,09
8
0,32
6
0,10
3
0,11
1
0,03
8
0,29
12
0,19

92
1,14
13
0,52
19
0,65
15
0,35
19
0,36
9
0,56
51
1,01
2
0,13
88
2,32
5
0,29
66
1,23
30
1,89
7
0,22
18
0,71
47
0,79
2
0,10
5
0,19
18
0,53
69
2,46
42
0,68

66
0,82
22
0,88
252
8,59
17
0,40
20
0,38
12
0,74
44
0,87
6
0,38
42
1,11
12
0,69
45
0,84
10
0,63
4
0,13
1
0,04
37
0,62
1
0,05
8
0,30
13
0,38
52
1,85
43
0,70

11
0,14
55
2,20
12
0,41
6
0,14
10
0,19
8
0,49
5
0,10
6
0,38
3
0,08
3
0,17
8
0,15
4
0,25
8
0,25
7
0,28
6
0,10
4
0,40
4
0,15
23
0,68
3
0,11
6
0,10

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists
10

11

12

13

115

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

2 104
100,00
4 945
100,00
996
100,00
2 600
100,00

2 053
97,58
4 838
97,84
976
97,99
2 489
95,73

5
0,24
7
0,14
6
0,23

1
0,05
1
0,02
1
0,10
1
0,04

4
0,19
1
0,02
1
0,10
10
0,38

3
0,14
1
0,02
1
0,04

172 439

136 699

21 087

419

397

100,00

79,27

12,23

0,24

Gradovi/ Towns
Glina
%
Hrvatska Kostajnica
%
Kutina
%
Novska
%
Petrinja
%
Sisak
%

9 283
100,00
2 756
100,00
22 760
100,00
13 518
100,00
24 671
100,00
47 768
100,00

6 340
68,30
1 796
65,17
19 507
85,71
12 159
89,95
19 826
80,36
37 319
78,13

2 489
26,81
701
25,44
1 555
6,83
712
5,27
2 570
10,42
3 279
6,86

Opine/ Municipalities
Donji Kukuruzari
%
Dvor
%
Gvozd
%
Hrvatska Dubica
%
Jasenovac
%
Lekenik
%
Lipovljani
%
Majur
%
Martinska Ves
%
Popovaa
%
Sunja
%
Topusko
%
Velika Ludina
%

1 634
100,00
5 570
100,00
2 970
100,00
2 089
100,00
1 997
100,00
6 032
100,00
3 455
100,00
1 185
100,00
3 488
100,00
11 905
100,00
5 748
100,00
2 985
100,00
2 625
100,00

1 043
63,83
1 374
24,67
930
31,31
1 533
73,38
1 767
88,48
5 705
94,58
3 312
95,86
809
68,27
3 391
97,22
11 384
95,62
4 158
72,34
1 792
60,03
2 554
97,30

128 899

Tuhelj
%
Veliko Trgovie
%
Zagorska Sela
%
Zlatar-Bistrica
%

Sisako-moslavaka upanija
County of Sisak-Moslavina
%

Karlovaka upanija
County of Karlovac
%
Gradovi/ Towns
Duga Resa
%
Karlovac
%
Ogulin
%
Ozalj
%
Slunj
%

116

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

idovi
Jews

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists

10

11

12

13

6
0,12
-

1
0,05
2
0,04
-

4
0,19
10
0,20
1
0,10
11
0,42

11
0,52
45
0,91
7
0,70
32
1,23

16
0,76
28
0,57
8
0,80
50
1,92

6
0,29
6
0,12
2
0,20
-

4 140

30

50

736

5 232

3 322

318

0,23

2,40

0,01

0,02

0,03

0,43

3,03

1,93

0,18

17
0,18
6
0,22
78
0,34
5
0,04
142
0,58
144
0,30

28
0,30
2
0,07
82
0,36
28
0,21
57
0,23
110
0,23

74
0,80
114
4,14
142
0,62
256
1,89
607
2,46
2 442
5,11

3
0,03
6
0,01

2
0,07
4
0,02
4
0,02
16
0,03

2
0,02
6
0,03
6
0,04
6
0,02
22
0,05

11
0,12
5
0,18
143
0,63
18
0,13
134
0,54
346
0,72

154
1,66
73
2,65
773
3,40
165
1,22
716
2,90
2 657
5,56

137
1,48
56
2,03
434
1,91
150
1,11
569
2,31
1 305
2,73

28
0,30
1
0,04
36
0,16
19
0,14
40
0,16
122
0,26

562
34,39
3 932
70,59
1 929
64,95
463
22,16
156
7,81
78
1,29
45
1,30
331
27,93
23
0,66
81
0,68
1 306
22,72
865
28,98
10
0,38

1
0,02
6
0,17
1
0,03
15
0,13
3
0,05
1
0,04

2
0,12
6
0,11
2
0,07
4
0,19
10
0,50
1
0,03
2
0,17
6
0,17
27
0,23
15
0,26
6
0,20
9
0,34

3
0,18
22
0,39
8
0,27
34
1,63
17
0,85
60
0,99
15
0,43
4
0,34
20
0,57
66
0,55
77
1,34
175
5,86
4
0,15

4
0,07
-

1
0,06
1
0,03
1
0,03
2
0,17
1
0,01
2
0,07
-

3
0,05
6
0,20
1
0,05
2
0,10
7
0,12
4
0,12
2
0,17
7
0,20
38
0,32
6
0,10
1
0,03
2
0,08

15
0,92
115
2,06
61
2,05
21
1,01
26
1,30
64
1,06
32
0,93
15
1,27
14
0,40
159
1,34
69
1,20
77
2,58
26
0,99

7
0,43
106
1,90
33
1,11
33
1,58
19
0,95
105
1,74
34
0,98
17
1,43
18
0,52
116
0,97
111
1,93
56
1,88
16
0,61

1
0,06
11
0,20
9
0,15
5
0,14
3
0,25
8
0,23
18
0,15
3
0,05
11
0,37
3
0,11

106 572

12 528

281

236

2 163

84

49

630

3 786

1 964

605

100,00

82,68

9,72

0,22

0,18

1,68

0,00

0,07

0,04

0,49

2,94

1,52

0,47

11 180
100,00
55 705
100,00
13 915
100,00
6 817
100,00
5 076
100,00

10 614
94,94
45 876
82,36
10 859
78,04
6 559
96,22
4 408
86,84

180
1,61
3 866
6,94
2 362
16,97
36
0,53
506
9,97

49
0,44
177
0,32
9
0,06
6
0,09
4
0,08

13
0,12
158
0,28
23
0,17
7
0,10
6
0,12

34
0,30
705
1,27
54
0,39
19
0,28
39
0,77

1
0,00
-

13
0,12
50
0,09
-

36
0,06
1
0,01
-

32
0,29
488
0,88
44
0,32
8
0,12
5
0,10

139
1,24
2 806
5,04
342
2,46
67
0,98
49
0,97

100
0,89
1 244
2,23
205
1,47
75
1,10
54
1,06

6
0,05
298
0,53
16
0,11
40
0,59
5
0,10

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

2 990
100,00
1 284
100,00
2 027
100,00
2 741
100,00
2 642
100,00
3 773
100,00
891
100,00
1 985
100,00
1 624
100,00
2 862
100,00
2 090
100,00
2 387
100,00
475
100,00
632
100,00
1 150
100,00
4 764
100,00
1 889
100,00

2 577
86,19
1 255
97,74
1 467
72,37
2 590
94,49
2 589
97,99
3 355
88,92
864
96,97
562
28,31
1 389
85,53
2 812
98,25
1 048
50,14
2 221
93,05
465
97,89
482
76,27
1 109
96,43
1 620
34,01
1 851
97,99

361
12,07
3
0,23
103
5,08
10
0,36
17
0,64
324
8,59
9
1,01
1 314
66,2
179
11,02
6
0,21
926
44,31
72
3,02
1
0,21
137
21,68
23
2,00
2 087
43,81
6
0,32

1
0,03
1
0,08
1
0,04
1
0,04
8
0,21
2
0,12
3
0,10
16
0,77
2
0,32
1
0,02
-

2
0,07
1
0,08
2
0,10
6
0,23
6
0,16
3
0,15
3
0,10
6
0,29
-

12
0,40
3
0,23
418
20,62
42
1,53
1
0,04
9
0,24
3
0,34
23
1,16
3
0,18
1
0,03
15
0,72
36
1,51
2
0,17
742
15,58
2
0,11

175 951

165 535

742

284

536

100,00

94,08

0,42

0,16

Gradovi/ Towns
Ivanec
%
Lepoglava
%
Ludbreg
%
Novi Marof
%
Varadin
%
Varadinske Toplice
%

13 758
100,00
8 283
100,00
8 478
100,00
13 246
100,00
46 946
100,00
6 364
100,00

13 335
96,93
7 903
95,41
7 695
90,76
12 953
97,79
40 900
87,12
6 112
96,04

17
0,12
80
0,97
141
1,66
22
0,17
324
0,69
16
0,25

Opine/ Municipalities
Bednja
%
Beretinec
%
Breznica
%
Brezniki Hum
%
Cestica
%
Donja Voa
%
Gornji Kneginec
%
Jalabet
%

3 992
100,00
2 176
100,00
2 200
100,00
1 356
100,00
5 806
100,00
2 443
100,00
5 349
100,00
3 615
100,00

3 941
98,72
2 117
97,29
2 148
97,64
1 335
98,45
5 611
96,64
2 399
98,20
5 044
94,30
3 195
88,38

11
0,28
5
0,23
5
0,23
1
0,07
7
0,12
3
0,12
30
0,56
7
0,19

Opine/ Municipalities
Barilovi
%
Bosiljevo
%
Cetingrad
%
Dragani
%
Generalski Stol
%
Josipdol
%
Kamanje
%
Krnjak
%
Lasinja
%
Netreti
%
Plaki
%
Rakovica
%
Ribnik
%
Saborsko
%
Tounj
%
Vojni
%
akanje
%

Varadinska upanija
County of Varadin
%

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

idovi
Jews

3
0,10
2
0,16
2
0,07
1
0,06
3
0,14
2
0,08
8
1,27
-

3
0,11
1
0,04
1
0,11
2
0,12
1
0,05
4
0,08
-

2
0,07
3
0,23
1
0,05
6
0,22
2
0,08
3
0,08
2
0,22
5
0,25
8
0,49
4
0,14
3
0,14
8
0,34
2
0,42
1
0,09
2
0,04
1
0,05

24
0,80
7
0,55
21
1,04
32
1,17
12
0,45
26
0,69
6
0,67
64
3,22
25
1,54
14
0,49
23
1,10
26
1,09
4
0,84
2
0,32
13
1,13
73
1,53
11
0,58

7
0,23
7
0,55
14
0,69
11
0,40
7
0,26
40
1,06
4
0,45
10
0,50
15
0,92
16
0,56
49
2,34
19
0,80
3
0,63
1
0,16
2
0,17
63
1,32
18
0,95

1
0,03
2
0,16
1
0,05
44
1,61
6
0,23
2
0,05
2
0,22
4
0,20
3
0,10
3
0,13
172
3,61
-

349

67

71

790

3 865

2 694

1 011

0,30

0,20

0,00

0,04

0,04

0,45

2,20

1,53

0,57

22
0,16
4
0,05
4
0,05
3
0,02
172
0,37
1
0,02

17
0,12
8
0,10
7
0,08
16
0,12
256
0,55
12
0,19

14
0,10
55
0,66
13
0,15
30
0,23
155
0,33
13
0,20

1
0,01
5
0,01
-

1
0,01
1
0,01
50
0,11
1
0,02

3
0,04
5
0,06
8
0,06
43
0,09
8
0,13

18
0,13
20
0,24
55
0,65
21
0,16
553
1,18
27
0,42

171
1,24
119
1,44
302
3,56
84
0,63
2 569
5,47
95
1,49

119
0,86
74
0,89
227
2,68
94
0,71
1 651
3,52
60
0,94

45
0,33
15
0,18
28
0,33
15
0,11
268
0,57
19
0,30

23
1,06
20
0,37
2
0,06

1
0,05
27
1,23
1
0,07
30
0,52
2
0,08
9
0,17
5
0,14

1
0,05
2
0,09
5
0,09
20
0,37
10
0,28

1
0,02
2
0,06

1
0,07
1
0,02
1
0,02
-

1
0,03
4
0,29
3
0,05
6
0,25
27
0,50
4
0,11

20
0,5
21
0,97
3
0,14
8
0,59
29
0,50
11
0,45
106
1,98
20
0,55

15
0,38
6
0,28
13
0,59
1
0,07
35
0,60
10
0,41
83
1,55
8
0,22

4
0,10
2
0,09
2
0,09
5
0,37
85
1,46
12
0,49
8
0,15
362
10,01

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists
10

11

12

13

117

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

2 022
100,00
1 858
100,00
2 212
100,00
3 843
100,00
6 381
100,00
4 812
100,00
4 842
100,00
3 804
100,00
3 511
100,00
6 884
100,00
1 438
100,00
5 425
100,00
3 389
100,00
1 518
100,00

2 000
98,91
1 831
98,55
2 185
98,78
3 769
98,07
6 178
96,82
4 737
98,44
4 719
97,46
3 684
96,85
3 451
98,29
6 714
97,53
1 377
95,76
5 344
98,51
3 343
98,64
1 515
99,80

3
0,15
2
0,11
6
0,27
5
0,13
10
0,16
6
0,12
9
0,19
5
0,13
4
0,11
13
0,19
2
0,14
3
0,06
5
0,15
-

1
0,05
2
0,05
9
0,14
1
0,02
1
0,03
7
0,20
12
0,22
-

3
0,16
1
0,05
12
0,31
68
1,07
5
0,10
9
0,19
28
0,74
4
0,11
10
0,15
2
0,04
3
0,09
-

1
0,05
1
0,03
2
0,03
1
0,02
4
0,08
2
0,05
9
0,13
4
0,28
5
0,09
2
0,06
-

1
0,05
-

8
0,12
3
0,06
-

1
0,01
-

1
0,05
1
0,05
2
0,09
4
0,10
9
0,14
7
0,15
10
0,21
2
0,05
4
0,11
3
0,04
5
0,09
3
0,09
-

3
0,15
7
0,38
7
0,32
27
0,70
42
0,66
16
0,33
23
0,48
25
0,66
20
0,57
80
1,16
28
1,95
16
0,29
11
0,32
2
0,13

9
0,45
7
0,38
9
0,41
15
0,39
54
0,85
18
0,37
45
0,93
50
1,31
17
0,48
35
0,51
4
0,28
26
0,48
8
0,24
1
0,07

5
0,25
7
0,38
8
0,21
9
0,14
22
0,46
22
0,45
7
0,18
4
0,11
11
0,16
23
1,60
9
0,17
14
0,41
-

115 584

107 725

2 484

210

394

280

41

18

428

2 406

1 391

202

100,00

93,20

2,15

0,18

0,34

0,24

0,00

0,04

0,02

0,37

2,08

1,20

0,17

Gradovi/ Towns
urevac
%
Koprivnica
%
Krievci
%

8 264
100,00
30 854
100,00
21 122
100,00

7 971
96,45
27 639
89,58
19 493
92,29

22
0,27
511
1,66
505
2,39

1
0,01
96
0,31
5
0,02

20
0,24
132
0,43
121
0,57

22
0,27
107
0,35
58
0,27

2
0,01
1
0,00

1
0,01
20
0,06
18
0,09

10
0,03
3
0,01

19
0,23
269
0,87
82
0,39

117
1,42
1 356
4,39
467
2,21

74
0,90
656
2,13
335
1,59

17
0,21
56
0,18
34
0,16

Opine/ Municipalities
Drnje
%
elekovec
%
Ferdinandovac
%
Gola
%
Gornja Rijeka
%
Hlebine
%
Kalinovac
%
Kalnik
%
Klotar Podravski
%
Koprivniki Bregi
%
Koprivniki Ivanec
%
Legrad
%
Molve
%
Novigrad Podravski
%

1 863
100,00
1 533
100,00
1 750
100,00
2 431
100,00
1 779
100,00
1 304
100,00
1 597
100,00
1 351
100,00
3 306
100,00
2 381
100,00
2 121
100,00
2 241
100,00
2 189
100,00
2 872
100,00

1 778
95,44
1 498
97,72
1 738
99,31
2 417
99,42
1 761
98,99
1 279
98,08
1 567
98,12
1 332
98,59
3 240
98,00
2 290
96,18
2 078
97,97
2 082
92,90
2 163
98,81
2 629
91,54

8
0,43
6
0,39
4
0,23
4
0,16
3
0,17
5
0,38
1
0,06
3
0,22
7
0,21
35
1,47
2
0,09
16
0,71
2
0,09
129
4,49

1
0,06
2
0,09
92
4,11
3
0,10

12
0,64
1
0,07
1
0,06
2
0,13
6
0,18
3
0,13
7
0,33
3
0,13
5
0,23
11
0,38

15
0,81
1
0,06
1
0,08
4
0,25
1
0,07
12
0,36
3
0,13
3
0,14
2
0,09
1
0,03

1
0,03
-

3
0,16
1
0,07
1
0,07
12
0,36
2
0,08
2
0,09
3
0,13
6
0,21

25
1,34
25
1,63
3
0,17
2
0,08
10
0,56
6
0,46
13
0,81
8
0,59
13
0,39
16
0,67
14
0,66
25
1,12
10
0,46
46
1,60

22
1,18
2
0,13
3
0,17
2
0,08
1
0,06
9
0,69
10
0,63
4
0,30
13
0,39
24
1,01
10
0,47
17
0,76
8
0,37
32
1,11

1
0,06
6
0,25
2
0,11
4
0,31
2
0,15
2
0,06
8
0,34
3
0,14
1
0,04
1
0,05
15
0,52

Klenovnik
%
Ljubeica
%
Mali Bukovec
%
Martijanec
%
Maruevec
%
Petrijanec
%
Srainec
%
Sveti ur
%
Sveti Ilija
%
Trnovec Bartoloveki
%
Veliki Bukovec
%
Vidovec
%
Vinica
%
Visoko
%

Koprivniko-krievaka upanija
County of Koprivnica-Krievci
%

118

idovi
Jews

10

11

12

13

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

idovi
Jews

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists
10

11

12

13

Novo Virje
%
Peteranec
%
Podravske Sesvete
%
Rasinja
%
Sokolovac
%
Sveti Ivan abno
%
Sveti Petar Orehovec
%
Virje
%

1 216
100,00
2 704
100,00
1 630
100,00
3 267
100,00
3 417
100,00
5 222
100,00
4 583
100,00
4 587
100,00

1 204
99,01
2 644
97,78
1 618
99,26
2 547
77,96
2 701
79,05
5 042
96,55
4 539
99,04
4 475
97,56

10
0,37
3
0,18
580
17,75
553
16,18
54
1,03
5
0,11
16
0,35

5
0,18
2
0,04
2
0,04
1
0,02

1
0,08
10
0,37
2
0,06
23
0,67
19
0,36
5
0,11
10
0,22

1
0,06
5
0,15
3
0,09
14
0,27
5
0,11
22
0,48

1
0,02
-

1
0,03
1
0,02
-

3
0,25
1
0,04
1
0,03
-

7
0,26
1
0,06
7
0,21
3
0,09
4
0,08
4
0,09
2
0,04

6
0,49
12
0,44
1
0,06
70
2,14
69
2,02
52
1,00
11
0,24
29
0,63

1
0,08
11
0,41
5
0,31
35
1,07
63
1,84
18
0,34
11
0,24
25
0,55

1
0,08
4
0,15
1
0,06
21
0,64
15
0,29
1
0,02
7
0,15

Bjelovarsko-bilogorska upanija
County of Bjelovar-Bilogora
%

119 764

104 134

8 070

465

457

335

43

83

519

3 282

2 001

367

100,00

86,95

6,74

0,39

0,38

0,28

0,01

0,04

0,07

0,43

2,74

1,67

0,31

Gradovi/ Towns
Bjelovar
%
azma
%
Daruvar
%
Garenica
%
Grubino Polje
%

40 276
100,00
8 077
100,00
11 633
100,00
10 472
100,00
6 478
100,00

34 900
86,65
7 552
93,50
8 782
75,49
8 679
82,88
5 476
84,53

2 329
5,78
121
1,50
1 190
10,23
1 104
10,54
570
8,8

50
0,12
25
0,31
145
1,25
28
0,27
20
0,31

86
0,21
12
0,15
72
0,62
47
0,45
74
1,14

87
0,22
23
0,28
71
0,61
38
0,36
40
0,62

2
0,00
5
0,04
-

24
0,06
2
0,02
8
0,07
1
0,01
1
0,02

60
0,15
1
0,01
11
0,09
4
0,06

284
0,71
19
0,24
106
0,91
46
0,44
21
0,32

1 449
3,60
183
2,27
780
6,71
290
2,77
160
2,47

757
1,88
136
1,68
444
3,82
205
1,96
100
1,54

248
0,62
3
0,04
19
0,16
34
0,32
12
0,19

Opine/ Municipalities
Berek
%
Deanovac
%
ulovac
%
Hercegovac
%
Ivanska
%
Kapela
%
Konanica
%
Nova Raa
%
Rovie
%
Severin
%
Sira
%
androvac
%
tefanje
%
Velika Pisanica
%
Velika Trnovitica
%
Veliki Grevac
%
Veliko Trojstvo
%
Zrinski Topolovac
%

1 443
100,00
2 715
100,00
3 245
100,00
2 383
100,00
2 911
100,00
2 984
100,00
2 360
100,00
3 433
100,00
4 822
100,00
877
100,00
2 218
100,00
1 776
100,00
2 030
100,00
1 781
100,00
1 370
100,00
2 849
100,00
2 741
100,00
890
100,00

1 301
90,16
2 245
82,69
2 745
84,59
2 306
96,77
2 638
90,62
2 798
93,77
2 077
88,01
3 295
95,98
4 629
96,00
757
86,32
1 764
79,53
1 579
88,91
1 777
87,54
1 478
82,99
1 289
94,09
2 558
89,79
2 624
95,73
885
99,44

82
5,68
324
11,93
426
13,13
22
0,92
202
6,94
123
4,12
179
7,58
70
2,04
118
2,45
69
7,87
294
13,26
163
9,18
172
8,47
245
13,76
59
4,31
168
5,9
40
1,46
-

47
1,73
4
0,12
4
0,17
4
0,14
6
0,25
1
0,03
4
0,08
1
0,11
83
3,74
7
0,34
24
1,35
10
0,35
2
0,07
-

1
0,07
35
1,29
27
0,83
4
0,17
5
0,17
14
0,47
20
0,85
10
0,29
1
0,02
4
0,18
13
0,73
8
0,39
1
0,06
5
0,36
13
0,46
3
0,11
2
0,22

16
1,11
2
0,07
1
0,03
2
0,08
5
0,17
1
0,03
12
0,35
3
0,06
8
0,36
1
0,06
3
0,15
2
0,11
18
0,63
2
0,07
-

1
0,02
-

1
0,03
1
0,05
5
0,18
-

1
0,03
2
0,08
1
0,03
1
0,05
1
0,06
1
0,04
-

1
0,07
4
0,15
1
0,03
3
0,13
4
0,14
2
0,07
6
0,25
1
0,03
1
0,02
1
0,11
2
0,09
5
0,28
2
0,10
1
0,06
4
0,14
5
0,18
-

21
1,46
31
1,14
30
0,92
19
0,80
18
0,62
24
0,80
27
1,14
23
0,67
34
0,71
34
3,88
17
0,77
7
0,39
26
1,28
20
1,12
11
0,80
35
1,23
41
1,50
2
0,22

19
1,32
20
0,74
8
0,25
22
0,92
31
1,06
19
0,64
39
1,65
17
0,50
26
0,54
15
1,71
43
1,94
7
0,39
32
1,58
9
0,51
6
0,44
31
1,09
15
0,55
-

2
0,14
7
0,26
2
0,06
1
0,04
4
0,14
2
0,07
4
0,17
3
0,09
5
0,10
1
0,05
3
0,15
1
0,06
11
0,39
4
0,15
1
0,11

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

119

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Primorsko-goranska upanija
County of Primorje-Gorski kotar
%
Gradovi/ Towns
Bakar
%
Cres
%
Crikvenica
%
abar
%
Delnice
%
Kastav
%
Kraljevica
%
Krk
%
Mali Loinj
%
Novi Vinodolski
%
Opatija
%
Rab
%
Rijeka
%
Vrbovsko
%
Opine/ Municipalities
Baka
%
Brod Moravice
%
avle
%
Dobrinj
%
Fuine
%
Jelenje
%
Klana
%
Kostrena
%
Lokve
%
Lopar
%
Lovran
%
Malinska-Dubanica
%
Matulji
%
Moenika Draga
%
Mrkopalj
%
Omialj
%
Punat
%
Ravna Gora
%
Skrad
%

120

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians
4

idovi
Jews

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies
8

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists

10

11

12

13

296 195

231 405

16 046

650

1 011

10 667

29

278

240

3 875

20 647

10 455

892

100,00

78,13

5,42

0,22

0,34

3,60

0,01

0,09

0,08

1,31

6,97

3,53

0,30

8 279
100,00
2 879
100,00
11 122
100,00
3 770
100,00
5 952
100,00
10 440
100,00
4 618
100,00
6 281
100,00
8 116
100,00
5 113
100,00
11 659
100,00
8 065
100,00
128 624
100,00
5 076
100,00

6 936
83,78
2 384
82,81
9 126
82,05
3 539
93,87
5 211
87,55
8 109
77,67
3 841
83,17
5 413
86,18
6 507
80,17
4 251
83,14
9 025
77,41
7 371
91,39
92 559
71,96
2 894
57,01

290
3,50
96
3,33
329
2,96
52
1,38
193
3,24
530
5,08
176
3,81
138
2,20
408
5,03
172
3,36
326
2,8
85
1,05
8 939
6,95
1 794
35,34

8
0,10
4
0,14
30
0,27
3
0,08
1
0,02
42
0,40
4
0,09
6
0,10
17
0,21
7
0,14
38
0,33
15
0,19
341
0,27
20
0,39

25
0,30
3
0,10
40
0,36
8
0,21
33
0,55
36
0,34
13
0,28
19
0,30
14
0,17
12
0,23
36
0,31
26
0,32
536
0,42
10
0,20

314
3,79
91
3,16
490
4,41
24
0,64
104
1,75
327
3,13
101
2,19
177
2,82
316
3,89
90
1,76
154
1,32
107
1,33
5 820
4,52
60
1,18

1
0,01
3
0,03
3
0,03
1
0,02
1
0,02
2
0,02
12
0,01
-

2
0,02
1
0,03
8
0,07
7
0,07
3
0,05
3
0,04
6
0,12
20
0,17
168
0,13
-

8
0,10
5
0,17
11
0,10
2
0,03
2
0,02
2
0,04
4
0,06
2
0,02
1
0,02
16
0,14
158
0,12
1
0,02

64
0,77
43
1,49
153
1,38
10
0,27
18
0,30
185
1,77
55
1,19
53
0,84
93
1,15
53
1,04
262
2,25
65
0,81
2 146
1,67
11
0,22

398
4,81
129
4,48
622
5,59
82
2,18
270
4,54
779
7,46
227
4,92
289
4,60
496
6,11
325
6,36
1 147
9,84
249
3,09
11 890
9,24
162
3,19

215
2,60
95
3,30
291
2,62
49
1,30
120
2,02
412
3,95
162
3,51
145
2,31
240
2,96
154
3,01
460
3,95
138
1,71
5 786
4,0
116
2,29

18
0,22
28
0,97
19
0,17
3
0,08
8
0,08
36
0,78
34
0,54
20
0,25
41
0,80
173
1,48
9
0,11
269
0,21
8
0,16

1 674
100,00
866
100,00
7 220
100,00
2 078
100,00
1 592
100,00
5 344
100,00
1 975
100,00
4 180
100,00
1 049
100,00
1 263
100,00
4 101
100,00
3 134
100,00
11 246
100,00
1 535
100,00
1 214
100,00
2 983
100,00
1 973
100,00
2 430
100,00
1 062
100,00

1 487
88,83
823
95,03
5 891
81,59
1 804
86,81
1 367
85,87
4 796
89,75
1 800
91,14
3 477
83,18
914
87,13
1 179
93,35
3 242
79,05
2 725
86,95
9 624
85,58
1 333
86,84
1 166
96,05
2 332
78,18
1 659
84,09
2 301
94,69
989
93,13

26
1,55
16
1,85
357
4,94
34
1,64
63
3,96
91
1,70
30
1,52
72
1,72
29
2,76
15
1,19
141
3,44
77
2,46
285
2,53
11
0,72
19
1,57
91
3,05
52
2,64
27
1,11
10
0,94

8
0,48
1
0,12
16
0,22
5
0,24
1
0,06
7
0,13
8
0,19
1
0,10
1
0,08
4
0,10
7
0,22
23
0,20
5
0,33
2
0,16
3
0,10
2
0,10
-

3
0,18
11
0,15
3
0,19
28
0,52
6
0,30
7
0,17
1
0,10
3
0,24
6
0,15
9
0,29
58
0,52
1
0,07
3
0,10
1
0,05
1
0,09

39
2,33
485
6,72
118
5,68
28
1,76
171
3,20
21
1,06
121
2,89
26
2,48
11
0,87
99
2,41
123
3,92
144
1,28
31
2,02
161
5,4
86
4,36
26
1,07
2
0,19

1
0,02
1
0,02
-

1
0,06
7
0,10
1
0,05
1
0,06
2
0,04
1
0,05
16
0,38
1
0,08
1
0,02
2
0,06
7
0,06
1
0,07
9
0,30
-

2
0,03
1
0,05
1
0,06
1
0,02
1
0,02
1
0,08
1
0,03
4
0,04
4
0,13
1
0,05
1
0,04
-

16
0,96
2
0,23
41
0,57
13
0,63
19
1,19
10
0,19
11
0,56
49
1,17
2
0,16
70
1,71
16
0,51
149
1,32
23
1,50
40
1,34
18
0,91
12
0,49
4
0,38

55
3,29
17
1,96
251
3,48
58
2,79
84
5,28
109
2,04
61
3,09
268
6,41
32
3,05
21
1,66
353
8,61
109
3,48
575
5,11
88
5,73
16
1,32
205
6,87
86
4,36
48
1,98
34
3,20

34
2,03
6
0,69
125
1,73
41
1,97
21
1,32
93
1,74
44
2,23
154
3,68
33
3,15
25
1,98
177
4,32
48
1,53
359
3,19
41
2,67
10
0,82
131
4,39
62
3,14
12
0,49
21
1,98

5
0,30
1
0,12
34
0,47
3
0,14
4
0,25
36
0,67
1
0,05
6
0,14
13
1,24
4
0,32
7
0,17
17
0,54
18
0,16
1
0,07
1
0,08
4
0,13
6
0,30
3
0,12
1
0,09

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

idovi
Jews

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists
10

11

12

13

Vinodolska opina
%
Vikovo
%
Vrbnik
%

3 577
100,00
14 445
100,00
1 260
100,00

3 092
86,44
11 056
76,54
1 182
93,81

95
2,66
971
6,72
6
0,48

3
0,08
17
0,12
-

18
0,50
37
0,26
4
0,32

47
1,31
713
4,94
40
3,17

4
0,03
-

10
0,07
-

2
0,06
8
0,06
-

23
0,64
142
0,98
4
0,32

192
5,37
910
6,30
10
0,79

102
2,85
522
3,61
11
0,87

3
0,08
55
0,38
3
0,24

Liko-senjska upanija
County of Lika-Senj
%

50 927

42 208

6 786

19

65

411

11

81

710

567

66

100,00

82,88

13,32

0,04

0,13

0,81

0,00

0,00

0,02

0,16

1,39

1,11

0,13

Gradovi/ Towns
Gospi
%
Novalja
%
Otoac
%
Senj
%

12 745
100,00
3 663
100,00
9 778
100,00
7 182
100,00

11 687
91,70
3 450
94,19
8 781
89,80
6 821
94,97

590
4,63
31
0,85
698
7,14
62
0,86

4
0,11
1
0,01
2
0,03

34
0,27
4
0,11
13
0,13
1
0,01

117
0,92
67
1,83
28
0,29
45
0,63

1
0,01

1
0,01
1
0,01
-

6
0,05
2
0,05
2
0,03

36
0,28
7
0,19
7
0,07
13
0,18

137
1,07
47
1,28
83
0,85
153
2,13

120
0,94
47
1,28
156
1,60
67
0,93

17
0,13
4
0,11
10
0,10
15
0,21

Opine/ Municipalities
Brinje
%
Donji Lapac
%
Karlobag
%
Lovinac
%
Perui
%
Plitvika Jezera
%
Udbina
%
Vrhovine
%

3 256
100,00
2 113
100,00
917
100,00
1 007
100,00
2 638
100,00
4 373
100,00
1 874
100,00
1 381
100,00

3 000
92,14
392
18,55
856
93,35
828
82,22
2 357
89,35
3 011
68,85
825
44,02
200
14,48

212
6,51
1 674
79,22
9
0,98
163
16,19
217
8,23
1 113
25,45
910
48,56
1 107
80,16

3
0,33
2
0,20
4
0,09
3
0,16
-

1
0,10
3
0,07
7
0,37
2
0,14

7
0,21
4
0,19
27
2,94
4
0,40
18
0,68
53
1,21
37
1,97
4
0,29

1
0,03
-

2
0,09
1
0,10
5
0,19
5
0,11
4
0,21
1
0,07

13
0,40
31
1,47
18
1,96
4
0,40
20
0,76
122
2,79
49
2,61
33
2,39

20
0,61
8
0,38
3
0,33
4
0,40
18
0,68
59
1,35
34
1,81
31
2,24

3
0,09
2
0,09
1
0,11
3
0,11
3
0,07
5
0,27
3
0,22

84 836

75 548

5 167

147

489

295

27

251

1 506

1 241

155

100,00

89,05

6,09

0,17

0,58

0,35

0,00

0,03

0,01

0,30

1,78

1,46

0,18

Gradovi/ Towns
Orahovica
%
Slatina
%
Virovitica
%

5 304
100,00
13 686
100,00
21 291
100,00

4 340
81,83
11 644
85,08
19 158
89,98

467
8,80
1 248
9,12
644
3,02

57
1,07
19
0,14
41
0,19

17
0,32
98
0,72
155
0,73

55
1,04
40
0,29
59
0,28

3
0,01

1
0,02
2
0,01
20
0,09

2
0,01
4
0,02

35
0,66
53
0,39
122
0,57

202
3,81
297
2,17
659
3,10

123
2,32
227
1,66
400
1,88

7
0,13
56
0,41
26
0,12

Opine/ Municipalities
Crnac
%
ainci
%
aavica
%
Gradina
%
Luka
%
Mikleu
%
Nova Bukovica
%
Pitomaa
%
Sopje
%

1 456
100,00
2 802
100,00
2 009
100,00
3 850
100,00
3 634
100,00
1 464
100,00
1 771
100,00
10 059
100,00
2 320
100,00

1 323
90,87
2 456
87,65
1 802
89,7
3 427
89,01
3 331
91,66
1 334
91,12
1 477
83,4
9 788
97,31
2 141
92,28

111
7,62
235
8,39
166
8,26
316
8,21
201
5,53
98
6,69
258
14,57
72
0,72
145
6,25

2
0,14
7
0,25
1
0,05
1
0,03
3
0,08
2
0,02
5
0,22

16
0,57
5
0,25
14
0,36
16
0,44
2
0,14
9
0,51
13
0,13
-

6
0,41
13
0,46
10
0,50
10
0,26
3
0,08
1
0,07
2
0,11
46
0,46
4
0,17

1
0,04
2
0,02
-

1
0,01
-

6
0,21
3
0,15
2
0,05
1
0,03
1
0,07
1
0,06
6
0,06
-

7
0,48
30
1,07
7
0,35
32
0,83
33
0,91
7
0,48
12
0,68
66
0,66
4
0,17

6
0,41
38
1,36
15
0,75
40
1,04
30
0,83
21
1,43
11
0,62
46
0,46
16
0,69

1
0,07
8
0,21
16
0,44
1
0,06
17
0,17
5
0,22

Virovitiko-podravska upanija
County of Virovitica-Podravina
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

121

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

6 683
100,00
4 221
100,00
2 382
100,00
1 904
100,00

5 470
81,85
4 062
96,23
2 122
89,08
1 673
87,87

803
12,02
27
0,64
216
9,07
160
8,40

4
0,09
5
0,26

66
0,99
67
1,59
3
0,13
8
0,42

29
0,43
2
0,05
6
0,25
9
0,47

1
0,01
-

10
0,15
10
0,24
1
0,04
-

86
1,29
31
0,73
14
0,59
19
1,00

210
3,14
14
0,33
18
0,76
26
1,37

8
0,12
4
0,09
2
0,08
4
0,21

78 034

70 064

4 852

264

213

266

10

277

1 083

882

114

100,00

89,79

6,22

0,34

0,27

0,34

0,00

0,01

0,01

0,35

1,39

1,13

0,15

Gradovi/ Towns
Kutjevo
%
Lipik
%
Pakrac
%
Pleternica
%
Poega
%

6 247
100,00
6 170
100,00
8 460
100,00
11 323
100,00
26 248
100,00

5 940
95,09
4 947
80,18
6 597
77,98
10 923
96,47
23 575
89,82

187
2,99
858
13,91
1 297
15,33
222
1,96
1 215
4,63

66
1,06
35
0,57
58
0,69
19
0,17
73
0,28

2
0,03
51
0,83
40
0,47
14
0,12
76
0,29

15
0,24
20
0,32
38
0,45
31
0,27
126
0,48

1
0,01
-

1
0,01
1
0,01
6
0,02

2
0,03
3
0,04
3
0,01

3
0,05
20
0,32
55
0,65
15
0,13
161
0,61

11
0,18
96
1,56
223
2,64
43
0,38
586
2,23

17
0,27
121
1,96
128
1,51
43
0,38
403
1,54

4
0,06
22
0,36
19
0,22
12
0,11
24
0,09

Opine/ Municipalities
Brestovac
%
aglin
%
Jaki
%
Kaptol
%
Velika
%

3 726
100,00
2 723
100,00
4 058
100,00
3 472
100,00
5 607
100,00

3 336
89,53
2 281
83,77
3 770
92,90
3 421
98,53
5 274
94,06

314
8,43
313
11,49
216
5,32
11
0,32
219
3,91

4
0,15
7
0,17
2
0,04

5
0,13
4
0,15
2
0,05
4
0,12
15
0,27

2
0,05
10
0,37
3
0,07
12
0,35
9
0,16

2
0,04

5
0,13
5
0,18
3
0,07
10
0,18

31
0,83
23
0,84
18
0,44
4
0,12
48
0,86

29
0,78
75
2,75
31
0,76
18
0,52
17
0,30

4
0,11
8
0,29
8
0,20
2
0,06
11
0,20

158 575

146 093

5 673

166

393

1 535

21

24

441

2 272

1 715

237

100,00

92,13

3,58

0,10

0,25

0,97

0,00

0,01

0,02

0,28

1,43

1,08

0,15

Gradovi/ Towns
Nova Gradika
%
Slavonski Brod
%

14 229
100,00
59 141
100,00

12 562
88,28
52 402
88,61

672
4,72
2 270
3,84

15
0,11
123
0,21

115
0,81
152
0,26

93
0,65
1 173
1,98

5
0,01

2
0,01
15
0,03

2
0,01
18
0,03

74
0,52
293
0,50

407
2,86
1 539
2,60

259
1,82
1 006
1,70

28
0,20
145
0,25

Opine/ Municipalities
Bebrina
%
Brodski Stupnik
%
Bukovlje
%
Cernik
%
Davor
%
Donji Andrijevci
%
Dragali
%
Garin
%
Gornja Vrba
%
Gornji Bogievci
%
Gundinci
%

3 252
100,00
3 036
100,00
3 108
100,00
3 640
100,00
3 015
100,00
3 709
100,00
1 361
100,00
4 806
100,00
2 512
100,00
1 975
100,00
2 027
100,00

3 143
96,65
2 869
94,50
2 898
93,24
3 521
96,73
3 000
99,5
3 531
95,20
1 057
77,66
4 315
89,78
2 468
98,25
1 733
87,75
2 015
99,41

66
2,03
109
3,59
136
4,38
58
1,59
7
0,23
102
2,75
257
18,88
355
7,39
19
0,76
183
9,27
-

1
0,03
1
0,03
4
0,11
7
0,15
4
0,16
-

2
0,06
10
0,33
6
0,19
12
0,33
5
0,13
9
0,66
18
0,37
13
0,66
5
0,25

13
0,40
7
0,23
35
1,13
1
0,03
1
0,03
22
0,59
3
0,22
10
0,21
5
0,20
12
0,61
4
0,20

1
0,02
-

1
0,02
-

1
0,03
3
0,10
5
0,16
4
0,11
3
0,08
2
0,15
1
0,02
1
0,05
-

8
0,25
14
0,46
8
0,26
19
0,52
4
0,13
17
0,46
20
1,47
32
0,67
7
0,28
18
0,91
-

17
0,52
24
0,79
18
0,58
17
0,47
1
0,03
24
0,65
13
0,96
60
1,25
9
0,36
14
0,71
1
0,05

2
0,06
1
0,03
7
0,19
2
0,07
1
0,03
6
0,12
1
0,05
2
0,10

Suhopolje
%
pii Bukovica
%
Voin
%
Zdenci
%

Poeko-slavonska upanija
County of Poega-Slavonia
%

Brodsko-posavska upanija
County of Slavonski Brod-Posavina
%

122

idovi
Jews

10

11

12

13

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

2 319
100,00
4 227
100,00
3 447
100,00
2 508
100,00
5 824
100,00
2 553
100,00
4 753
100,00
6 895
100,00
2 476
100,00
2 169
100,00
1 363
100,00
5 186
100,00
3 308
100,00
2 215
100,00
3 521
100,00

2 298
99,09
4 159
98,39
2 627
76,21
2 462
98,17
5 500
94,44
2 500
97,92
4 641
97,64
6 727
97,56
2 464
99,52
2 138
98,57
1 088
79,82
5 036
97,11
3 276
99,03
2 193
99,01
3 470
98,55

13
0,56
27
0,64
728
21,12
27
1,08
182
3,13
13
0,51
41
0,86
50
0,73
6
0,24
18
0,83
224
16,43
78
1,50
9
0,27
12
0,54
11
0,31

1
0,02
2
0,06
1
0,02
1
0,04
2
0,04
2
0,04
1
0,03
1
0,03

2
0,05
5
0,15
1
0,04
2
0,03
20
0,42
2
0,03
9
0,17
5
0,23
-

3
0,13
12
0,28
20
0,58
3
0,12
25
0,43
13
0,51
6
0,13
28
0,41
4
0,18
24
1,76
1
0,02
2
0,06
1
0,05
14
0,40

170 017

151 862

8 236

212

390

100,00

89,32

4,84

0,12

Gradovi/ Towns
Benkovac
%
Biograd na Moru
%
Nin
%
Obrovac
%
Pag
%
Zadar
%

11 026
100,00
5 569
100,00
2 744
100,00
4 323
100,00
3 846
100,00
75 062
100,00

9 284
84,20
5 040
90,50
2 591
94,42
2 797
64,70
3 563
92,64
66 474
88,56

1 582
14,35
101
1,81
56
2,04
1 352
31,27
24
0,62
2 093
2,79

Opine/ Municipalities
Bibinje
%
Galovac
%
Graac
%
Jasenice
%
Kali
%
Kolan
%
Kukljica
%
Liane Ostrovike
%
Novigrad
%
Pakotane
%
Paman
%

3 985
100,00
1 234
100,00
4 690
100,00
1 398
100,00
1 638
100,00
791
100,00
714
100,00
698
100,00
2 375
100,00
4 123
100,00
2 082
100,00

3 912
98,17
1 225
99,27
2 488
53,05
1 333
95,35
1 584
96,70
765
96,71
670
93,84
608
87,11
2 336
98,36
4 006
97,16
2 002
96,16

13
0,33
3
0,24
2 075
44,24
44
3,15
2
0,12
3
0,38
4
0,56
88
12,61
5
0,21
32
0,78
9
0,43

Klakar
%
Nova Kapela
%
Okuani
%
Oprisavci
%
Oriovac
%
Podcrkavlje
%
Reetari
%
Sibinj
%
Sikirevci
%
Slavonski amac
%
Stara Gradika
%
Staro Petrovo Selo
%
Velika Kopanica
%
Vrbje
%
Vrpolje
%

Zadarska upanija
County of Zadar
%

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

idovi
Jews

1
0,02
1
0,03
1
0,03
-

1
0,04
1
0,02
1
0,02
-

2
0,05
4
0,12
2
0,08
15
0,26
5
0,20
2
0,04
10
0,15
1
0,05
3
0,22
9
0,17
1
0,03

2
0,09
12
0,28
15
0,44
3
0,12
40
0,69
10
0,39
21
0,44
33
0,48
1
0,04
3
0,14
10
0,73
19
0,37
2
0,06
8
0,23

6
0,14
41
1,19
8
0,32
56
0,96
11
0,43
13
0,27
41
0,59
5
0,20
3
0,14
9
0,66
30
0,58
16
0,48
3
0,14
10
0,28

2
0,09
5
0,12
4
0,12
2
0,08
2
0,03
7
0,15
4
0,06
2
0,09
5
0,37
1
0,02
1
0,03
1
0,05
6
0,17

1 207

57

73

902

3 915

2 246

909

0,23

0,71

0,00

0,03

0,04

0,53

2,30

1,32

0,53

5
0,05
4
0,07
11
0,25
5
0,13
138
0,18

4
0,04
9
0,16
14
0,32
4
0,10
286
0,38

20
0,18
54
0,97
55
2
29
0,67
97
2,52
537
0,72

8
0,01

1
0,02
3
0,08
46
0,06

1
0,01
2
0,04
64
0,09

13
0,12
46
0,83
2
0,07
14
0,32
14
0,36
719
0,96

40
0,36
219
3,93
28
1,02
32
0,74
74
1,92
2 938
3,91

64
0,58
82
1,47
12
0,44
63
1,46
57
1,48
1 509
2,01

13
0,12
11
0,20
11
0,25
5
0,13
250
0,33

1
0,07
1
0,13
1
0,14
6
0,15
3
0,14

2
0,05
3
0,06
4
0,56
3
0,07
3
0,14

16
0,4
2
0,16
16
0,34
5
0,36
2
0,12
7
0,88
18
2,52
1
0,14
2
0,08
23
0,56
9
0,43

1
0,02
1
0,06
-

1
0,02
-

1
0,03
6
0,13
6
0,37
1
0,13
1
0,04
3
0,07
7
0,34

11
0,28
3
0,24
67
1,43
9
0,64
33
2,01
7
0,88
9
1,26
20
0,84
30
0,73
19
0,91

30
0,75
1
0,08
30
0,64
5
0,36
6
0,37
4
0,51
6
0,84
1
0,14
9
0,38
16
0,39
24
1,15

3
0,06
1
0,07
4
0,24
3
0,38
2
0,28
2
0,08
4
0,10
6
0,29

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists
10

11

12

13

123

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

idovi
Jews

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists
10

11

12

13

Polaa
%
Polinik
%
Posedarje
%
Povljana
%
Preko
%
Privlaka
%
Raanac
%
Sali
%
Stankovci
%
Starigrad
%
Sukoan
%
Sveti Filip i Jakov
%
kabrnja
%
Tkon
%
Vir
%
Vrsi
%
Zemunik Donji
%

1 468
100,00
4 469
100,00
3 607
100,00
759
100,00
3 805
100,00
2 253
100,00
2 940
100,00
1 698
100,00
2 003
100,00
1 876
100,00
4 583
100,00
4 606
100,00
1 776
100,00
763
100,00
3 000
100,00
2 053
100,00
2 060
100,00

1 283
87,40
4 392
98,28
3 544
98,25
735
96,84
3 231
84,91
2 133
94,67
2 881
97,99
1 617
95,23
1 923
96,01
1 787
95,26
4 462
97,36
4 403
95,59
1 771
99,72
682
89,38
2 652
88,40
1 840
89,62
1 848
89,71

159
10,83
30
0,67
16
0,44
2
0,26
11
0,29
12
0,53
10
0,34
17
1,00
48
2,40
47
2,51
20
0,44
21
0,46
1
0,06
4
0,52
44
1,47
140
6,82
168
8,16

1
0,02
1
0,03
2
0,05
6
0,27
2
0,07
3
0,18
2
0,11
1
0,02
2
0,04
1
0,13
9
0,30
6
0,29
1
0,05

1
0,03
7
0,18
4
0,18
3
0,10
4
0,24
11
0,55
5
0,11
7
0,15
12
0,40
4
0,19
-

9
0,61
11
0,25
12
0,33
3
0,40
21
0,55
8
0,36
7
0,24
15
0,88
1
0,05
7
0,37
16
0,35
9
0,20
22
2,88
143
4,77
12
0,58
18
0,87

1
0,06
1
0,05
1
0,05
1
0,02
1
0,05
-

1
0,02
1
0,02
1
0,02
2
0,07
-

8
0,22
4
0,53
12
0,32
6
0,27
3
0,10
2
0,12
1
0,05
3
0,16
9
0,20
1
0,02
1
0,06
6
0,79
11
0,37
2
0,10
-

9
0,61
24
0,54
8
0,22
9
1,19
72
1,89
21
0,93
21
0,71
24
1,41
9
0,45
15
0,80
29
0,63
21
0,46
1
0,06
10
1,31
62
2,07
29
1,41
12
0,58

5
0,34
8
0,18
16
0,44
4
0,53
38
1,00
31
1,38
8
0,27
14
0,82
9
0,45
11
0,59
25
0,55
32
0,69
37
4,85
63
2,10
16
0,78
10
0,49

3
0,20
2
0,04
1
0,03
2
0,26
411
10,8
32
1,42
5
0,17
1
0,06
3
0,16
14
0,31
109
2,37
2
0,11
1
0,13
2
0,07
3
0,15
3
0,15

Osjeko-baranjska upanija
County of Osijek-Baranja
%

305 032

258 956

24 974

4 226

1 511

1 625

31

95

116

1 244

7 021

4 559

674

100,00

84,89

8,19

1,39

0,50

0,53

0,01

0,03

0,04

0,41

2,30

1,49

0,22

10 068
100,00
10 825
100,00
9 491
100,00
27 745
100,00
16 224
100,00
108 048
100,00
11 563
100,00

6 189
61,47
9 954
91,95
8 821
92,94
26 806
96,62
14 915
91,93
91 175
84,38
10 780
93,23

2 768
27,49
230
2,12
196
2,07
233
0,84
560
3,45
6 877
6,36
146
1,26

162
1,61
61
0,56
47
0,50
24
0,09
85
0,52
970
0,9
62
0,54

129
1,28
70
0,65
19
0,20
21
0,08
74
0,46
399
0,37
40
0,35

101
1,00
25
0,23
88
0,93
97
0,35
64
0,39
844
0,78
21
0,18

1
0,01
29
0,03
-

7
0,07
7
0,06
4
0,04
2
0,01
4
0,02
55
0,05
2
0,02

10
0,10
8
0,08
4
0,01
66
0,06
-

40
0,40
30
0,28
17
0,18
56
0,20
54
0,33
862
0,8
46
0,40

361
3,59
287
2,65
155
1,63
238
0,86
264
1,63
4 392
4,06
226
1,95

275
2,73
154
1,42
97
1,02
225
0,81
183
1,13
2 198
2,03
144
1,25

26
0,26
7
0,06
38
0,40
39
0,14
21
0,13
181
0,17
96
0,83

3 703
100,00
5 642
100,00
4 507
100,00
2 909
100,00
11 599
100,00
6 908
100,00
1 652
100,00
2 767
100,00

3 524
95,17
3 812
67,56
4 345
96,41
2 622
90,13
10 633
91,67
4 151
60,09
1 621
98,12
2 488
89,92

89
2,4
246
4,36
69
1,53
178
6,12
576
4,97
2 130
30,83
17
1,03
93
3,36

17
0,46
1 208
21,41
11
0,24
24
0,83
96
0,83
72
1,04
27
0,98

5
0,14
53
0,94
7
0,16
13
0,45
18
0,16
115
1,66
8
0,48
66
2,39

8
0,22
17
0,30
6
0,13
9
0,31
40
0,34
55
0,80
11
0,40

2
0,04
1
0,01
-

1
0,02
3
0,04
1
0,04

12
0,32
31
0,55
1
0,02
2
0,07
24
0,21
20
0,29
1
0,06
8
0,29

26
0,70
138
2,45
23
0,51
20
0,69
107
0,92
184
2,66
2
0,12
25
0,90

20
0,54
126
2,23
36
0,80
41
1,41
95
0,82
166
2,40
3
0,18
38
1,37

2
0,05
8
0,14
9
0,20
9
0,08
12
0,17
10
0,36

Gradovi/ Towns
Beli Manastir
%
Belie
%
Donji Miholjac
%
akovo
%
Naice
%
Osijek
%
Valpovo
%
Opine/ Municipalities
Antunovac
%
Bilje
%
Bizovac
%
eminac
%
epin
%
Darda
%
Donja Motiina
%
Dra
%

124

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

idovi
Jews

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists
10

11

12

13

Drenje
%
urenovac
%
Erdut
%
Ernestinovo
%
Ferianci
%
Gorjani
%
Jagodnjak
%
Kneevi Vinogradi
%
Koka
%
Levanjska Varo
%
Magadenovac
%
Marijanci
%
Petlovac
%
Petrijevci
%
Podgora
%
Podravska Moslavina
%
Popovac
%
Punitovci
%
Satnica akovaka
%
Semeljci
%
Strizivojna
%
odolovci
%
Trnava
%
Viljevo
%
Vikovci
%
Vladislavci
%
Vuka
%

2 700
100,00
6 750
100,00
7 308
100,00
2 189
100,00
2 134
100,00
1 591
100,00
2 023
100,00
4 614
100,00
3 980
100,00
1 194
100,00
1 936
100,00
2 405
100,00
2 405
100,00
2 870
100,00
2 877
100,00
1 202
100,00
2 084
100,00
1 803
100,00
2 123
100,00
4 362
100,00
2 525
100,00
1 653
100,00
1 600
100,00
2 065
100,00
1 906
100,00
1 882
100,00
1 200
100,00

2 591
95,96
6 227
92,25
3 018
41,30
1 556
71,08
2 046
95,88
1 555
97,74
480
23,73
2 770
60,03
3 564
89,55
869
72,78
1 658
85,64
2 338
97,21
2 134
88,73
2 748
95,75
2 275
79,08
1 146
95,34
1 551
74,42
1 752
97,17
2 102
99,01
4 283
98,19
2 483
98,34
244
14,76
1 423
88,94
1 697
82,18
1 884
98,85
1 560
82,89
1 166
97,17

80
2,96
141
2,09
3 995
54,67
161
7,35
33
1,55
24
1,51
1 448
71,58
857
18,57
305
7,66
162
13,57
189
9,76
32
1,33
130
5,41
35
1,22
474
16,48
44
3,66
397
19,05
14
0,78
7
0,33
33
0,76
11
0,44
1 345
81,37
145
9,06
342
16,56
12
0,63
124
6,59
26
2,17

3
0,11
16
0,24
21
0,29
397
18,14
5
0,23
2
0,13
4
0,20
666
14,43
25
0,63
3
0,25
16
0,67
5
0,17
10
0,35
8
0,38
19
1,05
2
0,05
5
0,30
2
0,13
2
0,10
149
7,92
-

215
3,19
33
0,45
5
0,23
12
0,56
7
0,35
45
0,98
3
0,08
2
0,17
13
0,67
5
0,21
36
1,50
8
0,28
29
1,01
6
0,50
21
1,01
1
0,06
7
0,33
4
0,09
6
0,24
2
0,12
6
0,29
8
0,43
-

6
0,22
10
0,15
24
0,33
13
0,59
7
0,33
9
0,44
19
0,41
24
0,60
4
0,34
40
2,07
13
0,54
12
0,50
13
0,45
7
0,24
21
1,01
2
0,11
4
0,09
2
0,12
1
0,06
2
0,10
6
0,32
-

1
0,01
-

3
0,04
4
0,18
1
0,05
1
0,02
1
0,08
1
0,08

1
0,01
1
0,06
1
0,02
10
0,25
6
0,25
1
0,03
2
0,07
1
0,05
-

7
0,10
7
0,10
3
0,14
4
0,20
1
0,02
2
0,17
3
0,15
1
0,04
1
0,04
7
0,24
2
0,10
1
0,06
1
0,05
-

3
0,11
79
1,17
79
1,08
23
1,05
16
0,75
4
0,25
12
0,59
108
2,34
17
0,43
10
0,84
10
0,52
6
0,25
32
1,33
34
1,18
15
0,52
1
0,08
36
1,73
5
0,28
2
0,09
11
0,25
3
0,12
29
1,75
3
0,19
11
0,53
3
0,16
18
0,96
3
0,25

12
0,44
47
0,70
129
1,77
26
1,19
12
0,56
5
0,31
56
2,77
128
2,77
26
0,65
8
0,67
22
1,14
6
0,25
34
1,41
13
0,45
63
2,19
4
0,33
44
2,11
8
0,44
5
0,24
16
0,37
21
0,83
24
1,45
25
1,56
2
0,10
4
0,21
14
0,74
4
0,33

5
0,19
4
0,06
1
0,01
1
0,05
2
0,09
3
0,15
18
0,39
6
0,15
133
11,14
1
0,05
4
0,17
4
0,17
6
0,21
2
0,07
1
0,08
4
0,19
2
0,11
9
0,21
1
0,04
1
0,06
1
0,06
3
0,15
2
0,10
2
0,11
-

ibensko-kninska upanija
County of ibenik-Knin
%

109 375

91 343

11 476

190

226

458

12

40

44

625

3 132

1 561

268

100,00

83,51

10,49

0,17

0,21

0,42

0,01

0,04

0,04

0,57

2,86

1,43

0,25

7 498
100,00
15 407
100,00
3 825
100,00
46 332
100,00
8 875
100,00

6 835
91,16
11 440
74,25
2 955
77,25
40 840
88,15
7 948
89,55

537
7,16
3 478
22,57
716
18,72
1 424
3,07
250
2,82

4
0,05
12
0,08
1
0,03
89
0,19
50
0,56

7
0,09
22
0,14
5
0,13
129
0,28
30
0,34

10
0,13
47
0,31
28
0,73
243
0,52
58
0,65

11
0,02
-

31
0,07
1
0,01

2
0,01
23
0,05
2
0,02

13
0,17
35
0,23
3
0,08
411
0,89
57
0,64

60
0,80
192
1,25
33
0,86
2 084
4,50
335
3,77

30
0,40
171
1,11
22
0,58
972
2,10
128
1,44

2
0,03
8
0,05
62
1,62
75
0,16
16
0,18

Gradovi/ Towns
Drni
%
Knin
%
Skradin
%
ibenik
%
Vodice
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

125

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Opine/ Municipalities
Bilice
%
Biskupija
%
Civljane
%
Ervenik
%
Kijevo
%
Kistanje
%
Murter Kornati
%
Pirovac
%
Primoten
%
Promina
%
Rogoznica
%
Rui
%
Tisno
%
Tribunj
%
Unei
%

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

idovi
Jews

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists
10

11

12

13

2 307
100,00
1 699
100,00
239
100,00
1 105
100,00
417
100,00
3 481
100,00
2 044
100,00
1 930
100,00
2 828
100,00
1 136
100,00
2 345
100,00
1 591
100,00
3 094
100,00
1 536
100,00
1 686
100,00

2 173
94,19
231
13,6
46
19,25
25
2,26
417
100,00
1 276
36,66
1 948
95,3
1 716
88,91
2 651
93,74
1 079
94,98
2 198
93,73
1 571
98,74
2 898
93,67
1 420
92,45
1 676
99,41

44
1,91
1 438
84,64
191
79,92
1 065
96,38
2 165
62,19
9
0,44
24
1,24
8
0,28
38
3,35
23
0,98
13
0,82
28
0,90
25
1,63
-

2
0,09
4
0,20
4
0,21
2
0,07
1
0,09
8
0,34
1
0,06
11
0,36
1
0,06

11
0,48
1
0,06
2
0,06
1
0,05
4
0,21
9
0,32
3
0,26
2
0,06
-

16
0,69
5
0,29
6
0,29
8
0,41
7
0,25
2
0,18
5
0,21
17
0,55
5
0,33
1
0,06

1
0,05
-

2
0,12
2
0,10
1
0,04
2
0,06
1
0,07
-

1
0,03
1
0,05
3
0,11
6
0,26
6
0,19
-

9
0,39
1
0,42
3
0,09
15
0,73
16
0,83
11
0,39
12
0,51
1
0,06
22
0,71
16
1,04
-

33
1,43
17
1,00
12
1,09
19
0,55
45
2,20
67
3,47
63
2,23
5
0,44
46
1,96
3
0,19
69
2,23
42
2,73
7
0,42

15
0,65
1
0,06
3
0,27
5
0,14
13
0,64
16
0,83
73
2,58
2
0,18
43
1,83
1
0,06
38
1,23
27
1,76
1
0,06

4
0,17
4
0,24
1
0,42
10
0,29
3
0,15
71
3,68
1
0,04
6
0,53
3
0,13
1
0,06
1
0,03
-

179 521

142 066

27 870

1 917

560

2 619

22

35

308

1 933

1 905

284

100,00

79,14

15,52

1,07

0,31

1,46

0,00

0,01

0,02

0,17

1,08

1,06

0,16

Gradovi/ Towns
Ilok
%
Otok
%
Vinkovci
%
Vukovar
%
upanja
%

6 767
100,00
6 343
100,00
35 312
100,00
27 683
100,00
12 090
100,00

5 317
78,57
6 286
99,10
31 743
89,89
15 959
57,65
11 472
94,89

394
5,82
12
0,19
1 833
5,19
9 504
34,33
102
0,84

801
11,84
6
0,09
159
0,45
154
0,56
16
0,13

28
0,41
6
0,09
161
0,46
124
0,45
11
0,09

13
0,19
15
0,24
338
0,96
154
0,56
164
1,36

2
0,03
13
0,04
3
0,01
-

1
0,01
3
0,01
14
0,05
8
0,07

11
0,16
1
0,02
107
0,30
123
0,44
26
0,22

69
1,02
4
0,06
504
1,43
875
3,16
125
1,03

117
1,73
7
0,11
397
1,12
733
2,65
97
0,80

14
0,21
6
0,09
54
0,15
40
0,14
69
0,57

Opine/ Municipalities
Andrijaevci
%
Babina Greda
%
Bogdanovci
%
Borovo
%
Bonjaci
%
Cerna
%
Drenovci
%
Gradite
%
Gunja
%
Ivankovo
%
Jarmina
%

4 075
100,00
3 572
100,00
1 960
100,00
5 056
100,00
3 901
100,00
4 595
100,00
5 174
100,00
2 773
100,00
3 732
100,00
8 006
100,00
2 458
100,00

3 970
97,42
3 519
98,52
1 691
86,28
329
6,51
3 837
98,36
4 427
96,34
4 536
87,67
2 700
97,37
2 196
58,84
7 918
98,90
2 426
98,70

25
0,61
7
0,20
204
10,41
4 568
90,35
12
0,31
17
0,37
172
3,32
8
0,29
162
4,34
9
0,11
12
0,49

44
1,08
1
0,03
2
0,10
21
0,42
2
0,05
59
1,28
3
0,06
3
0,11
2
0,05
20
0,25
-

4
0,10
1
0,03
19
0,97
25
0,49
20
0,44
2
0,07
1
0,03
10
0,12
-

10
0,25
12
0,34
1
0,05
20
0,40
25
0,64
12
0,26
376
7,27
10
0,36
1 295
34,7
6
0,07
4
0,16

1
0,03
-

1
0,02
1
0,03
2
0,04
-

1
0,03
1
0,05
3
0,06
1
0,02
-

1
0,02
3
0,08
4
0,20
2
0,04
3
0,08
2
0,04
4
0,08
5
0,18
2
0,05
1
0,01
-

6
0,15
14
0,39
21
1,07
41
0,81
6
0,15
14
0,30
30
0,58
19
0,69
23
0,62
20
0,25
8
0,33

13
0,32
10
0,28
17
0,87
44
0,87
12
0,31
41
0,89
31
0,60
22
0,79
43
1,15
20
0,25
8
0,33

2
0,05
4
0,11
2
0,04
3
0,08
22
0,43
4
0,14
7
0,19
2
0,02
-

Vukovarsko-srijemska upanija
County of Vukovar-Sirmium
%

126

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Lovas
%
Markuica
%
Negoslavci
%
Nijemci
%
Nutar
%
Privlaka
%
Stari Jankovci
%
Stari Mikanovci
%
titar
%
Tompojevci
%
Tordinci
%
Tovarnik
%
Trpinja
%
Voinci
%
Vrbanja
%

Splitsko-dalmatinska upanija
County of Split-Dalmatia
%
Gradovi/ Towns
Hvar
%
Imotski
%
Katela
%
Komia
%
Makarska
%
Omi
%
Sinj
%
Solin
%
Split
%
Stari Grad
%
Supetar
%
Trilj
%
Trogir
%
Vis
%
Vrgorac
%
Vrlika
%
Opine/ Municipalities
Baka Voda
%

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

1 214
100,00
2 555
100,00
1 463
100,00
4 705
100,00
5 793
100,00
2 954
100,00
4 405
100,00
2 956
100,00
2 129
100,00
1 565
100,00
2 032
100,00
2 775
100,00
5 572
100,00
1 966
100,00
3 940
100,00

1 109
91,35
192
7,51
28
1,91
4 077
86,65
5 548
95,77
2 920
98,85
3 382
76,78
2 921
98,82
2 113
99,25
1 388
88,69
1 430
70,37
2 509
90,41
414
7,43
1 958
99,59
3 751
95,20

61
5,02
2 294
89,78
1 428
97,61
500
10,63
122
2,11
16
0,54
942
21,38
3
0,10
5
0,23
162
10,35
75
3,69
171
6,16
5 007
89,86
1
0,05
42
1,07

10
0,39
8
0,17
31
0,54
1
0,03
3
0,07
2
0,09
1
0,06
485
23,87
8
0,29
14
0,25
1
0,05
60
1,52

11
0,91
4
0,16
53
1,13
1
0,02
23
0,52
7
0,24
1
0,05
6
0,38
20
0,98
3
0,11
18
0,32
1
0,05
-

2
0,16
3
0,12
4
0,27
20
0,43
17
0,29
3
0,10
9
0,20
7
0,24
1
0,05
2
0,13
4
0,20
28
1,01
19
0,34
45
1,14

1
0,02
-

3
0,06
-

1
0,04
1
0,02
2
0,07
3
0,07
2
0,07
1
0,05
1
0,04
1
0,02
1
0,03

14
1,15
9
0,35
1
0,07
15
0,32
19
0,33
5
0,17
19
0,43
7
0,24
4
0,19
7
0,34
14
0,50
23
0,41
2
0,10
15
0,38

17
1,40
39
1,53
2
0,14
19
0,40
42
0,73
5
0,17
19
0,43
3
0,10
2
0,09
6
0,38
9
0,44
36
1,30
70
1,26
1
0,05
23
0,58

3
0,12
10
0,21
12
0,21
2
0,07
5
0,11
6
0,20
1
0,05
1
0,05
5
0,18
5
0,09
2
0,10
3
0,08

454 798

413 158

4 638

652

1 073

2 282

32

237

256

4 308

18 307

8 649

1 206

100,00

90,84

1,02

0,14

0,24

0,50

0,01

0,05

0,06

0,95

4,03

1,90

0,27

4 251
100,00
10 764
100,00
38 667
100,00
1 526
100,00
13 834
100,00
14 936
100,00
24 826
100,00
23 926
100,00
178 102
100,00
2 781
100,00
4 074
100,00
9 109
100,00
13 192
100,00
1 934
100,00
6 572
100,00
2 177
100,00

3 529
83,02
10 352
96,17
36 201
93,62
1 344
88,07
11 677
84,41
14 286
95,65
23 911
96,31
22 636
94,61
153 434
86,15
2 462
88,53
3 582
87,92
8 981
98,59
12 079
91,56
1 517
78,44
6 348
96,59
2 010
92,33

51
1,20
300
2,79
454
1,17
9
0,59
121
0,87
47
0,31
168
0,68
146
0,61
2 104
1,18
21
0,76
44
1,08
34
0,37
84
0,64
13
0,67
26
0,40
118
5,42

15
0,35
1
0,01
36
0,09
21
0,15
11
0,07
10
0,04
52
0,22
356
0,20
6
0,22
11
0,27
1
0,01
14
0,11
6
0,31
1
0,02
-

12
0,28
1
0,01
104
0,27
1
0,07
43
0,31
23
0,15
10
0,04
41
0,17
644
0,36
12
0,43
4
0,10
49
0,37
1
0,05
6
0,09
1
0,05

64
1,51
25
0,23
219
0,57
24
1,57
115
0,83
66
0,44
21
0,08
106
0,44
959
0,54
17
0,61
48
1,18
6
0,07
117
0,89
20
1,03
20
0,30
1
0,05

6
0,14
2
0,01
22
0,01
-

1
0,01
7
0,02
1
0,07
3
0,02
2
0,01
5
0,02
11
0,05
174
0,10
1
0,04
1
0,02
4
0,03
2
0,10
1
0,02
1
0,05

1
0,02
2
0,02
8
0,02
3
0,20
5
0,04
2
0,01
4
0,02
15
0,06
164
0,09
6
0,15
7
0,05
2
0,10
5
0,08
-

69
1,62
4
0,04
242
0,63
15
0,98
192
1,39
72
0,48
75
0,30
155
0,65
2 874
1,61
32
1,15
39
0,96
6
0,07
89
0,67
19
0,98
28
0,43
6
0,28

291
6,85
28
0,26
773
2,00
88
5,77
1 173
8,48
247
1,65
380
1,53
461
1,93
11 675
6,56
160
5,75
241
5,92
27
0,30
450
3,41
209
10,81
115
1,75
7
0,32

209
4,92
27
0,25
489
1,26
40
2,62
420
3,04
164
1,10
218
0,88
274
1,15
5 102
2,86
68
2,45
96
2,36
31
0,34
219
1,66
143
7,39
19
0,29
31
1,42

4
0,09
23
0,21
134
0,35
1
0,07
62
0,45
16
0,11
24
0,10
29
0,12
594
0,33
2
0,07
2
0,05
23
0,25
80
0,61
2
0,10
3
0,05
2
0,09

2 775
100,00

2 526
91,03

18
0,65

2
0,07

5
0,18

27
0,97

1
0,04

4
0,14

21
0,76

96
3,46

68
2,45

7
0,25

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

idovi
Jews

10

11

12

13

127

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Bol
%
Brela
%
Cista Provo
%
Dicmo
%
Dugi Rat
%
Dugopolje
%
Gradac
%
Hrvace
%
Jelsa
%
Klis
%
Leevica
%
Lokviii
%
Lovre
%
Marina
%
Milna
%
Mu
%
Nereia
%
Okrug
%
Otok
%
Podbablje
%
Podgora
%
Podstrana
%
Postira
%
Prgomet
%
Primorski Dolac
%
Proloac
%
Puia
%
Runovii
%
Seget
%
Selca
%
Suuraj
%
Sutivan
%
estanovac
%
olta
%
Tuepi
%
Zadvarje
%

128

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

1 441
88,40
1 609
94,48
2 333
99,91
2 724
97,22
6 844
96,50
3 439
99,14
2 758
84,58
3 495
96,63
3 261
91,04
4 540
94,56
532
91,25
806
99,88
1 684
99,12
4 391
95,56
955
92,36
3 784
97,48
814
94,43
3 038
90,71
5 436
99,31
4 490
95,94
2 072
82,29
8 730
95,63
1 480
94,93
667
99,11
766
99,48
3 730
98,11
2 069
95,30
2 405
99,54
4 584
94,44
1 710
94,79
400
86,39
710
86,37
1 948
99,49
1 501
88,29
1 679
86,95
278
96,19

17
1,04
10
0,59
61
2,18
27
0,38
2
0,06
54
1,66
67
1,85
23
0,64
47
0,98
41
7,03
1
0,12
3
0,18
39
0,85
12
1,16
11
0,28
1
0,12
28
0,84
9
0,16
170
3,63
29
1,15
47
0,51
3
0,19
1
0,13
47
1,24
2
0,09
3
0,12
33
0,68
10
0,55
9
1,94
16
1,95
1
0,05
7
0,41
8
0,41
2
0,69

3
0,18
4
0,23
1
0,04
4
0,06
2
0,06
2
0,06
8
0,22
15
0,31
1
0,06
6
0,13
1
0,10
7
0,18
3
0,35
11
0,33
5
0,20
12
0,13
2
0,13
4
0,08
2
0,11
3
0,36
9
0,53
4
0,21
-

5
0,31
8
0,11
16
0,49
2
0,06
28
0,58
3
0,51
14
0,30
1
0,03
4
0,12
3
0,06
2
0,08
3
0,03
1
0,06
3
0,08
1
0,05
15
0,31
2
0,11
2
0,43
2
0,12
1
0,05
-

30
1,84
6
0,35
1
0,04
35
0,49
4
0,12
57
1,75
1
0,03
58
1,62
3
0,06
1
0,06
23
0,50
6
0,58
1
0,03
1
0,12
45
1,34
1
0,02
39
1,55
31
0,34
2
0,13
13
0,60
19
0,39
8
0,44
4
0,86
10
1,22
1
0,05
10
0,59
11
0,57
2
0,69

1
0,03
1
0,06
-

2
0,12
2
0,06
2
0,04
2
0,04
1
0,03
3
0,12
2
0,02
1
0,06
1
0,04
5
0,10
1
0,06
-

3
0,18
1
0,06
1
0,01
2
0,06
3
0,08
1
0,03
1
0,12
1
0,02
8
0,09
1
0,22
1
0,12
2
0,12
3
0,16
-

1 630
100,00
1 703
100,00
2 335
100,00
2 802
100,00
7 092
100,00
3 469
100,00
3 261
100,00
3 617
100,00
3 582
100,00
4 801
100,00
583
100,00
807
100,00
1 699
100,00
4 595
100,00
1 034
100,00
3 882
100,00
862
100,00
3 349
100,00
5 474
100,00
4 680
100,00
2 518
100,00
9 129
100,00
1 559
100,00
673
100,00
770
100,00
3 802
100,00
2 171
100,00
2 416
100,00
4 854
100,00
1 804
100,00
463
100,00
822
100,00
1 958
100,00
1 700
100,00
1 931
100,00
289
100,00

idovi
Jews

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists
10
15
0,92
11
0,65
23
0,32
1
0,03
39
1,20
6
0,17
23
0,64
11
0,23
18
0,39
7
0,68
3
0,08
3
0,35
26
0,78
1
0,02
32
1,27
58
0,64
9
0,58
1
0,15
4
0,11
2
0,09
21
0,43
5
0,28
5
1,08
13
1,58
18
1,06
15
0,78
-

11
61
3,74
51
2,99
1
0,04
7
0,25
67
0,94
9
0,26
244
7,48
27
0,75
114
3,18
57
1,19
3
0,51
1
0,06
54
1,18
38
3,68
18
0,46
18
2,09
122
3,64
12
0,22
1
0,02
256
10,17
132
1,45
34
2,18
2
0,30
1
0,13
9
0,24
46
2,12
2
0,08
119
2,45
39
2,16
32
6,91
43
5,23
4
0,20
93
5,47
162
8,39
2
0,69

12
52
3,19
11
0,65
1
0,04
7
0,25
61
0,86
6
0,17
80
2,45
15
0,41
85
2,37
88
1,83
3
0,51
1
0,06
41
0,89
15
1,45
7
0,18
21
2,44
60
1,79
2
0,04
8
0,17
79
3,14
94
1,03
26
1,67
3
0,45
2
0,26
6
0,16
35
1,61
2
0,08
51
1,05
25
1,39
9
1,94
26
3,16
1
0,05
57
3,35
47
2,43
3
1,04

13
1
0,06
1
0,04
22
0,31
6
0,17
9
0,28
3
0,08
5
0,14
10
0,21
1
0,17
8
0,47
7
0,15
50
1,29
13
0,39
13
0,24
7
0,15
1
0,04
12
0,13
1
0,06
3
0,08
3
0,14
3
0,12
3
0,06
2
0,11
1
0,22
3
0,15
1
0,05
2
0,69

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians
4

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

idovi
Jews

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists
10

11

12

13

Zagvozd
%
Zmijavci
%

1 188
100,00
2 048
100,00

1 180
99,33
2 000
97,66

1
0,08
38
1,86

1
0,08
3
0,15

3
0,25
2
0,10

1
0,08
-

2
0,17
5
0,24

Istarska upanija
County of Istria
%

208 055

156 206

7 220

572

686

9 965

15

181

169

2 235

19 774

10 018

1 014

100,00

75,08

3,47

0,27

0,33

4,79

0,01

0,09

0,08

1,07

9,50

4,82

0,49

5 182
100,00
6 133
100,00
11 642
100,00
4 345
100,00
8 638
100,00
16 696
100,00
57 460
100,00
14 294
100,00
13 467
100,00
6 119
100,00

3 972
76,65
5 135
83,73
7 835
67,3
3 516
80,92
7 548
87,38
12 898
77,25
37 038
64,46
10 161
71,09
9 901
73,52
4 237
69,24

180
3,47
46
0,75
330
2,83
120
2,76
74
0,86
576
3,45
3 152
5,49
559
3,91
620
4,60
369
6,03

5
0,10
3
0,05
15
0,13
10
0,23
2
0,02
50
0,30
259
0,45
88
0,62
37
0,27
19
0,31

17
0,33
11
0,18
51
0,44
8
0,18
12
0,14
41
0,25
340
0,59
46
0,32
25
0,19
22
0,36

207
3,99
240
3,91
1 243
10,68
81
1,86
81
0,94
710
4,25
3 275
5,70
507
3,55
669
4,97
858
14,02

6
0,04
3
0,01
5
0,03
1
0,02

4
0,03
4
0,09
10
0,12
8
0,05
88
0,15
10
0,07
6
0,04
4
0,07

3
0,06
3
0,05
4
0,03
2
0,05
15
0,17
11
0,07
82
0,14
13
0,09
4
0,03
6
0,10

36
0,69
22
0,36
147
1,26
33
0,76
91
1,05
172
1,03
933
1,62
174
1,22
219
1,63
38
0,62

470
9,07
444
7,24
1 276
10,96
352
8,10
478
5,53
1 356
8,12
8 284
14,42
1 759
12,31
1 284
9,53
294
4,80

276
5,33
216
3,52
679
5,83
214
4,93
294
3,40
806
4,83
3 559
6,19
887
6,21
651
4,83
263
4,30

16
0,31
13
0,21
58
0,50
5
0,12
33
0,38
62
0,37
447
0,78
85
0,59
51
0,38
8
0,13

1 127
100,00
2 721
100,00
1 626
100,00
1 677
100,00
3 635
100,00
907
100,00
1 419
100,00
736
100,00
1 543
100,00
1 438
100,00
1 463

963
85,45
2 538
93,27
1 393
85,67
1 604
95,65
2 545
70,01
732
80,71
1 374
96,83
637
86,55
1 369
88,72
1 407
97,84
1 296

11
0,98
11
0,40
42
2,58
1
0,06
243
6,69
26
2,87
3
0,21
13
1,77
16
1,04
4
0,28
27

2
0,18
12
0,44
1
0,06
13
0,36
1
0,11
1
0,14
5

6
0,22
1
0,06
1
0,03
1
0,11
1
0,07
1
0,14
3
0,19
3

41
3,64
6
0,22
50
3,08
3
0,18
147
4,04
53
5,84
5
0,35
7
0,95
34
2,20
4
0,28
8

1
0,09
2
0,07
3
0,18
1
0,06
4
0,11
2
0,27
1
0,06
-

1
0,04
2
0,06
3
0,19
-

16
1,42
5
0,18
1
0,06
6
0,36
36
0,99
12
1,32
4
0,28
1
0,14
12
0,78
3
0,21
5

56
4,97
103
3,79
65
4,00
16
0,95
402
11,06
55
6,06
6
0,42
26
3,53
55
3,56
12
0,83
60

34
3,02
34
1,25
64
3,94
42
2,50
233
6,41
24
2,65
22
1,55
48
6,52
49
3,18
8
0,56
56

3
0,27
3
0,11
6
0,37
4
0,24
9
0,25
3
0,33
4
0,28
1
0,06
3

100,00
2 951
100,00
329
100,00
3 965
100,00
924
100,00
4 253
100,00
6 481
100,00
1 004
100,00
850
100,00

88,59
2 532
85,80
305
92,71
3 032
76,47
879
95,13
3 780
88,88
4 499
69,42
794
79,08
775
91,18

1,85
45
1,52
4
1,22
134
3,38
1
0,11
52
1,22
202
3,12
5
0,50
8
0,94

0,34
1
0,30
8
0,20
5
0,12
16
0,25
3
0,30
-

0,21
1
0,03
8
0,20
1
0,11
16
0,38
30
0,46
1
0,10
-

0,55
235
7,96
1
0,30
138
3,48
5
0,54
97
2,28
203
3,13
10
1,00
1
0,12

1
0,30
13
0,33
1
0,02
5
0,08
1
0,10
-

1
0,03
6
0,15
2
0,05
2
0,03
1
0,12

0,34
5
0,17
2
0,61
31
0,78
1
0,11
11
0,26
105
1,62
10
1,00
-

4,10
83
2,81
9
2,74
444
11,20
17
1,84
180
4,23
975
15,04
53
5,28
26
3,06

3,83
41
1,39
6
1,82
141
3,56
15
1,62
98
2,30
424
6,54
38
3,78
38
4,47

0,21
8
0,27
10
0,25
5
0,54
11
0,26
20
0,31
89
8,86
1
0,12

Gradovi/ Towns
Buje Buie
%
Buzet
%
Labin
%
Novigrad Cittanova
%
Pazin
%
Pore Parenzo
%
Pula Pola
%
Rovinj Rovigno
%
Umag Umago
%
Vodnjan Dignano
%
Opine/ Municipalities
Bale Valle
%
Barban
%
Brtonigla Verteneglio
%
Cerovlje
%
Faana Fasana
%
Funtana Fontane
%
Graie
%
Gronjan Grisignana
%
Kanfanar
%
Karojba
%
Katelir-Labinci
Castelliere-S. Domenica
%
Kran
%
Lanie
%
Linjan Lisignano
%
Lupoglav
%
Marana
%
Medulin
%
Motovun Montona
%
Oprtalj Portole
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

129

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

1 827
100,00
3 183
100,00
2 987
100,00
1 015
100,00
1 065
100,00
2 202
100,00
1 990
100,00
1 684
100,00
2 274
100,00
1 158
100,00
2 162
100,00
3 483
100,00

1 734
94,91
2 125
66,76
2 388
79,95
911
89,75
1 045
98,12
2 046
92,92
1 666
83,72
1 581
93,88
2 047
90,02
1 080
93,26
1 587
73,40
3 301
94,77

16
0,88
60
1,89
29
0,97
15
1,48
11
0,5
80
4,02
8
0,48
30
1,32
11
0,95
75
3,47
11
0,32

3
0,09
4
0,13
1
0,10
2
0,09
2
0,10
3
0,26
1
0,05
-

2
0,11
11
0,35
1
0,03
3
0,14
1
0,05
1
0,06
2
0,09
4
0,35
5
0,23
9
0,26

13
0,71
569
17,88
223
7,47
19
1,87
4
0,38
36
1,63
30
1,51
7
0,42
23
1,01
6
0,52
80
3,70
36
1,03

122 568

110 256

2 509

162

189

100,00

89,95

2,05

0,13

Gradovi/ Towns
Dubrovnik
%
Korula
%
Metkovi
%
Opuzen
%
Ploe
%

42 615
100,00
5 663
100,00
16 788
100,00
3 254
100,00
10 135
100,00

35 940
84,34
4 949
87,39
16 055
95,63
3 104
95,39
9 039
89,19

1 481
3,48
75
1,32
367
2,19
24
0,74
118
1,16

Opine/ Municipalities
Blato
%
Dubrovako primorje
%
Janjina
%
Konavle
%
Kula Norinska
%
Lastovo
%
Lumbarda
%
Mljet
%
Orebi
%
Pojezerje
%
Slivno
%
Smokvica
%
Ston
%
Trpanj
%
Vela Luka
%

3 593
100,00
2 170
100,00
551
100,00
8 577
100,00
1 748
100,00
792
100,00
1 213
100,00
1 088
100,00
4 122
100,00
991
100,00
1 999
100,00
916
100,00
2 407
100,00
721
100,00
4 137
100,00

3 343
93,04
2 128
98,06
500
90,74
8 230
95,95
1 727
98,8
709
89,52
1 105
91,10
1 021
93,84
3 738
90,68
984
99,29
1 771
88,59
849
92,69
2 352
97,71
641
88,90
3 592
86,83

26
0,72
7
0,32
8
1,45
77
0,90
2
0,11
9
1,14
5
0,41
8
0,74
69
1,67
1
0,10
100
5,00
8
0,33
10
1,39
20
0,48

Pian
%
Raa
%
Sveta Nedelja
%
Sveti Lovre
%
Sveti Petar u umi
%
Svetvinenat
%
Tar-Vabriga Torre-Abrega
%
Tinjan
%
Vinjan Visignano
%
Viinada Visinada
%
Vrsar Orsera
%
minj
%

Dubrovako-neretvanska upanija
County of Dubrovnik-Neretva
%

130

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

idovi
Jews

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists

10

11

12

13

6
0,20
1
0,05
1
0,05
2
0,09
2
0,06

1
0,03
2
0,09
1
0,05
4
0,19
-

1
0,05
6
0,19
31
1,04
1
0,10
12
0,54
14
0,70
3
0,18
8
0,35
1
0,09
16
0,74
11
0,32

26
1,42
237
7,45
197
6,60
30
2,96
10
0,94
48
2,18
125
6,28
55
3,27
72
3,17
27
2,33
246
11,38
61
1,75

30
1,64
168
5,28
104
3,48
35
3,45
5
0,47
34
1,54
67
3,37
25
1,48
85
3,74
18
1,55
137
6,34
50
1,44

5
0,27
4
0,13
3
0,10
3
0,30
1
0,09
7
0,32
3
0,15
4
0,24
5
0,22
8
0,69
11
0,51
2
0,06

2 927

16

45

44

761

3 143

2 210

306

0,15

2,39

0,01

0,04

0,04

0,62

2,56

1,80

0,25

84
0,20
15
0,26
1
0,03
15
0,15

69
0,16
14
0,25
4
0,02
1
0,03
19
0,19

2 240
5,26
32
0,57
56
0,33
3
0,09
89
0,88

12
0,03
1
0,02
-

24
0,06
6
0,04
3
0,03

18
0,04
4
0,07
7
0,04
2
0,06
3
0,03

360
0,84
45
0,79
55
0,33
22
0,68
81
0,80

1 313
3,08
348
6,15
120
0,71
57
1,75
504
4,97

995
2,33
161
2,84
82
0,49
38
1,17
240
2,37

79
0,19
19
0,34
36
0,21
2
0,06
24
0,24

12
0,33
1
0,05
3
0,54
9
0,10
1
0,08
6
0,15
2
0,08
3
0,42
3
0,07

16
0,45
13
0,15
2
0,16
3
0,28
9
0,22
2
0,10
5
0,21
22
0,53

9
0,25
3
0,14
7
1,27
66
0,77
3
0,17
11
1,39
11
0,91
70
1,70
19
0,95
8
0,33
12
1,66
16
0,39

1
0,01
-

1
0,18
1
0,01
1
0,13
1
0,08
5
0,12
1
0,02

1
0,05
2
0,02
1
0,08
1
0,02
2
0,28
-

14
0,39
7
1,27
26
0,30
2
0,11
3
0,38
8
0,66
6
0,55
28
0,68
6
0,30
7
0,76
7
0,29
4
0,55
43
1,04

90
2,50
16
0,74
15
2,72
67
0,78
3
0,17
24
3,03
43
3,54
19
1,75
89
2,16
2
0,20
64
3,20
39
4,26
14
0,58
18
2,50
220
5,32

69
1,92
4
0,18
7
1,27
79
0,92
8
0,46
35
4,42
36
2,97
26
2,39
85
2,06
2
0,20
36
1,80
20
2,18
8
0,33
29
4,02
179
4,33

14
0,39
10
0,46
3
0,54
6
0,07
3
0,17
5
0,46
22
0,53
2
0,20
1
0,05
1
0,11
3
0,12
2
0,28
41
0,99

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

idovi
Jews

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists
10

11

12

13

Zaablje
%
upa dubrovaka
%

757
100,00
8 331
100,00

754
99,60
7 725
92,73

94
1,13

7
0,08

10
0,12

272
3,26

2
0,02

1
0,13
1
0,01

3
0,04

37
0,44

78
0,94

71
0,85

2
0,26
31
0,37

Meimurska upanija
County of Meimurje
%

113 804

107 057

339

616

214

248

12

36

27

411

2 632

1 906

306

100,00

94,07

0,30

0,54

0,19

0,22

0,01

0,03

0,02

0,36

2,31

1,67

0,27

Gradovi/ Towns
akovec
%
Mursko Sredie
%
Prelog
%

27 104
100,00
6 307
100,00
7 815
100,00

23 759
87,66
5 871
93,09
7 528
96,33

135
0,50
17
0,27
20
0,26

248
0,91
44
0,70
4
0,05

59
0,22
13
0,21
2
0,03

112
0,41
12
0,19
19
0,24

7
0,03
1
0,02
-

20
0,07
5
0,08
2
0,03

15
0,06
1
0,02
2
0,03

226
0,83
43
0,68
14
0,18

1 580
5,83
153
2,43
103
1,32

850
3,14
135
2,14
99
1,27

93
0,34
12
0,19
22
0,28

Opine/ Municipalities
Belica
%
Dekanovec
%
Domainec
%
Donja Dubrava
%
Donji Kraljevec
%
Donji Vidovec
%
Gorian
%
Gornji Mihaljevec
%
Kotoriba
%
Mala Subotica
%
Nedelie
%
Orehovica
%
Podturen
%
Pribislavec
%
Selnica
%
Strahoninec
%
Sveta Marija
%
Sveti Juraj na Bregu
%
Sveti Martin na Muri
%
enkovec
%
trigova
%
Vratiinec
%

3 176
100,00
774
100,00
2 251
100,00
1 920
100,00
4 659
100,00
1 399
100,00
2 823
100,00
1 917
100,00
3 224
100,00
5 452
100,00
11 975
100,00
2 685
100,00
3 873
100,00
3 136
100,00
2 991
100,00
2 682
100,00
2 317
100,00
5 090
100,00
2 605
100,00
2 879
100,00
2 766
100,00
1 984
100,00

3 076
96,85
768
99,22
2 209
98,13
1 875
97,66
4 484
96,24
1 363
97,43
2 781
98,51
1 874
97,76
3 108
96,40
5 250
96,29
11 365
94,91
2 615
97,39
3 808
98,32
2 964
94,52
2 920
97,63
2 489
92,80
2 267
97,84
4 846
95,21
2 545
97,70
2 672
92,81
2 660
96,17
1 960
98,79

6
0,19
1
0,04
8
0,42
7
0,15
3
0,21
7
0,25
3
0,16
7
0,22
10
0,18
41
0,34
7
0,26
8
0,21
12
0,38
3
0,10
9
0,34
2
0,09
12
0,24
6
0,23
5
0,17
4
0,14
6
0,30

31
0,98
2
0,09
5
0,36
1
0,04
2
0,10
19
0,35
133
1,11
2
0,07
6
0,15
38
1,21
11
0,41
4
0,17
34
0,67
2
0,08
22
0,76
6
0,22
2
0,10

5
0,16
1
0,04
3
0,06
1
0,07
1
0,04
6
0,19
36
0,66
19
0,16
6
0,22
4
0,10
1
0,03
28
1,04
2
0,09
12
0,24
3
0,12
2
0,07
6
0,22
4
0,20

20
0,63
1
0,04
2
0,10
5
0,11
1
0,04
6
0,31
4
0,12
5
0,09
20
0,17
3
0,11
4
0,10
8
0,26
2
0,07
7
0,26
7
0,30
3
0,06
4
0,15
3
0,11
-

4
0,03
-

1
0,02
1
0,04
4
0,03
1
0,03
1
0,04
1
0,02
-

1
0,02
6
0,05
1
0,04
1
0,04
-

2
0,06
7
0,36
6
0,13
1
0,04
3
0,16
1
0,03
4
0,07
29
0,24
1
0,04
2
0,05
8
0,26
2
0,07
19
0,71
12
0,24
7
0,27
18
0,63
1
0,04
5
0,25

19
0,6
5
0,65
10
0,44
19
0,99
61
1,31
17
1,22
7
0,25
10
0,52
47
1,46
44
0,81
175
1,46
7
0,26
14
0,36
55
1,75
37
1,24
54
2,01
8
0,35
78
1,53
13
0,50
85
2,95
29
1,05
2
0,10

16
0,50
1
0,13
24
1,07
7
0,36
59
1,27
10
0,71
17
0,60
16
0,83
43
1,33
75
1,38
146
1,22
23
0,86
24
0,62
47
1,50
18
0,60
62
2,31
27
1,17
86
1,69
23
0,88
74
2,57
19
0,69
5
0,25

1
0,03
3
0,13
2
0,10
32
0,69
6
0,21
3
0,16
8
0,25
9
0,17
33
0,28
21
0,78
3
0,08
3
0,10
8
0,27
1
0,04
6
0,12
1
0,04
1
0,03
38
1,37
-

790 017

656 571

15 960

2 553

3 070

18 044

327

1 084

1 055

11 800

49 784

27 290

2 479

100,00

83,11

2,02

0,32

0,39

2,28

0,04

0,14

0,13

1,49

6,3

3,45

0,31

12 030
100,00
38 546
100,00

11 276
93,73
32 513
84,35

91
0,76
516
1,34

21
0,17
140
0,36

45
0,37
214
0,56

115
0,96
510
1,32

21
0,05

4
0,03
64
0,17

16
0,13
77
0,20

45
0,37
630
1,63

216
1,80
2 443
6,34

186
1,55
1 313
3,41

15
0,12
105
0,27

Grad Zagreb
City of Zagreb
%
Gradske etvrti/ City districts
Brezovica
%
rnomerec
%

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS

131

12. STANOVNITVO PREMA VJERI PO GRADOVIMA/OPINAMA, POPIS 2011.


POPULATION BY RELIGION, BY TOWNS/MUNICIPALITIES, 2011 CENSUS
(nastavak)
(continued)

Donja Dubrava
%
Donji Grad
%
Gornja Dubrava
%
Gornji Grad Medveak
%
Maksimir
%
Novi Zagreb istok
%
Novi Zagreb zapad
%
Peenica itnjak
%
Podsljeme
%
Podsused Vrape
%
Sesvete
%
Stenjevec
%
Trenjevka jug
%
Trenjevka sjever
%
Trnje
%

132

ProteOstali
Muslistanti
krani
mani
ProtesOther
Muslims
tants Christians

Ostale religije,
pokreti i
Istone
svjetonazori
religije
Other religions,
Oriental
movements
religions
and life
philosophies

Nisu
Agnostici vjernici
Ne
i skeptici i ateisti izjanjaNepoznato
vaju se
Agnostics
Not
Unknown
and
Not
religious
and
sceptics
declared
atheists

Ukupno
Total

Katolici
Catholics

Pravoslavci
Orthodox

10

11

12

763
2,10
613
1,66
1 018
1,65
417
1,35
665
1,36
1 974
3,34
1 272
2,19
2 033
3,60
117
0,61
604
1,32
871
1,24
931
1,81
1 720
2,58
1 101
1,99
1 254
2,97

103
0,28
197
0,53
169
0,27
155
0,50
162
0,33
176
0,30
160
0,28
173
0,31
44
0,23
164
0,36
141
0,20
193
0,38
200
0,30
204
0,37
151
0,36

98
0,27
191
0,52
257
0,42
151
0,49
167
0,34
235
0,40
197
0,34
222
0,39
62
0,32
186
0,41
149
0,21
223
0,43
269
0,40
240
0,43
164
0,39

1 084
2,98
564
1,52
1 157
1,87
495
1,60
682
1,39
1 047
1,77
1 300
2,24
4 255
7,53
120
0,63
569
1,24
1 571
2,24
1 185
2,31
1 132
1,70
1 254
2,26
1 004
2,37

1
0,00
96
0,26
8
0,01
67
0,22
26
0,05
17
0,03
17
0,03
16
0,03
3
0,02
1
0,00
6
0,01
6
0,01
20
0,04
22
0,05

11
0,03
130
0,35
28
0,05
68
0,22
60
0,12
94
0,16
70
0,12
77
0,14
16
0,08
65
0,14
37
0,05
85
0,17
120
0,18
92
0,17
63
0,15

16
0,04
120
0,32
26
0,04
66
0,21
84
0,17
79
0,13
57
0,10
70
0,12
16
0,08
47
0,10
50
0,07
42
0,08
78
0,12
124
0,22
87
0,21

210
0,58
1 174
3,17
348
0,56
841
2,72
908
1,86
1 125
1,91
648
1,12
719
1,27
223
1,16
488
1,07
262
0,37
673
1,31
1 293
1,94
1 113
2,01
1 100
2,60

856
2,35
4 453
12,03
1 702
2,75
3 448
11,14
3 667
7,50
5 080
8,60
3 140
5,40
3 257
5,77
637
3,32
1 946
4,25
1 142
1,63
2 792
5,43
5 839
8,76
4 373
7,89
4 793
11,34

694
1,91
2 060
5,56
1 204
1,95
1 763
5,69
1 919
3,92
2 457
4,16
1 762
3,03
1 954
3,46
440
2,30
1 290
2,82
953
1,36
1 764
3,43
2 969
4,45
2 426
4,38
2 136
5,05

36 363
100,00
37 024
100,00
61 841
100,00
30 962
100,00
48 902
100,00
59 055
100,00
58 103
100,00
56 487
100,00
19 165
100,00
45 759
100,00
70 009
100,00
51 390
100,00
66 674
100,00
55 425
100,00
42 282
100,00

32 465
89,28
27 337
73,84
55 725
90,11
23 289
75,22
40 308
82,43
46 666
79,02
49 179
84,64
43 609
77,20
17 451
91,06
40 071
87,57
64 667
92,37
43 345
84,35
52 967
79,44
44 334
79,99
31 369
74,19

idovi
Jews

13
62
0,17
89
0,24
199
0,32
202
0,65
254
0,52
105
0,18
301
0,52
102
0,18
36
0,19
328
0,72
166
0,24
151
0,29
81
0,12
144
0,26
139
0,33

STATISTIKA IZVJEA 1469/2012. STATISTICAL REPORTS