You are on page 1of 9

A hitelbiztosítéki nyilvántartás

lízinges szemmel
Lízingszövetség sajtótájékoztató 2014. február 11.
Dr. Györgyi Dóra, jogtanácsos
A Lízingszövetség Oktatási Bizottságának vezetője
„Deloitte – Az Év Lízingszakembere” díjazottja 2012-ben
Szerzői jogi nyilatkozat
Jelen prezentáció az előadó kizárólagos szellemi tulajdonát
képezi, és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint
teljes körű szerzői jogvédelem alá esik. A jelen prezentáció
felhasználása, feldolgozása, másolása, átdolgozása, terjesztése,
tárolása a jogtulajdonos előadó kifejezett írásbeli hozzájárulása
nélkül a szerzői jogok megsértését jelenti, mely jogi
következményeket von maga után.
Jelen prezentáció tartalma kizárólag az előadó által tett szóbeli
kiegészítésekkel, magyarázatokkal együtt érthető meg,
önmagában történő felhasználása félreértéseket okozhat.
Jogi alap
 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (MK: 2013.
február 26.)
5:112. § [A hitelbiztosítéki nyilvántartás alapelvei]
(1) A hitelbiztosítéki nyilvántartás a zálogkötelezettek személyéhez kapcsolódóan
tartalmazza a nem lajstromozott ingó dolgokon, jogokon és követeléseken
alapított jelzálogjogokat, valamint az e törvényben meghatározott egyéb biztosítéki
jogokat.
(2) A hitelbiztosítéki nyilvántartás nyilvános, tartalmát az interneten bárki
ingyen, személyazonosítás nélkül megtekintheti.
 2013. évi CCXXI. törvény a hitelbiztosítéki nyilvántartásról
(MK: 2013. december 18.)
 Végrehajtási rendelet – még nem ismert
 MOKK Felhasználó Szabályzat – a felhasználói szintű
használatra vonatkozó információkról, műszaki
paraméterekről.
A nyilvántartás jogpolitikai indoka
„Az új rendelkezések alapján immár a hitelbiztosítéki
nyilvántartás szolgál majd arra, hogy az ingatlanon, a
lajstromozott ingókon és a lajstromba vett jogokon kívül
más vagyontárgyakon alapított zálogjogokról a
nyilvánosság értesülhessen, és ezáltal azok
elzálogosítását harmadik személyek is felismerhessék.”
„A hitelbiztosítéki nyilvántartás olyan zálogjogok és egyéb
biztosítéki jogok számára szolgál publikációs
instrumentumként, amelyek tárgyát a számos, többnyire
fajta és mennyiség szerint meghatározható, egyedileg
jellemzően nem azonosítható ingóságok, követelések és
egyéb nem lajstromozott jogok képezik.”
A nyilvántartás lényege
Mely finanszírozott eszközt érint?
 nem lajstromozott ingó dolgot, jogot és követelést [5:112. §].
Ha jogszabály az ingó dolog tulajdonjogát vagy jog fennállását
közhiteles nyilvántartás tartalmazza, az elzálogosítás
(lízingbeadás) tényét oda kell bejegyeztetni [6:410. §]
 Ide kerül pl.:
• gépjárművek (megszűnik az ún. gkZONY) - alvázszám
• termelőeszközök, mezőgazdasági gépek, berendezések
(megszűnik az ún. MOKK zálogjogi nyilvántartás)
• követelések („biztosítéki célból engedményezett”
követelések)
 Nem ide kerül pl.:
• ingatlan, hajó, repülő, üzletrész
Mit kell bejegyeztetni, milyen
finanszírozási módnál?
Zálogjog alapítását
 kölcsön finanszírozás esetén a finanszírozott
eszközre
 bármilyen más, biztosítékul felajánlott ingó
dologra, jogra
Lízingbeadás tényét
 pénzügyi lízing finanszírozás esetén
Tulajdonjog-fenntartással eladás tényét
 pl. nyílt végű pénzügyi lízing finanszírozás esetén,
ha a lízingbevevő harmadik személyt jelöl ki a
vételi jog gyakorlására
Ki kezdeményezheti a bejegyezést
és mekkora a bejegyzés költsége?
Finanszírozó
 zálogjog (kölcsön) esetén az ügyfél
hozzájárulásával
 lízing esetén egyoldalúan is
Ügyfél
 regisztrált, aki nyilatkozatát minősített
elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el
 Közjegyző, ügyvéd meghatalmazható
 Költség?
Főbb problematikus kérdések
Személyhez és nem eszközhöz kötött kereshetőség
A nyilvántartás jogi jellege (nem keletkeztet jogot, de
jogvesztést okozhat)
Csalárd bejegyzések
Informatikai feltételek (felület, beállítások,
kapcsolatteremtés, rendszerüzenetek kézbesítése,
elektronikus aláírás, üzemidő munkanap 8:00-20:00
óra között)
Határidők különbözősége (pl. ügyfélnek 3 hónapja van
hozzájáruló nyilatkozatot tenni, a finanszírozónak 30
napja a törlés kezdeményezésére nyilatkozni)