Sie sind auf Seite 1von 43

Raghavendra Rao hails from Tirupati, a

well known pilgrimage centre, in India. He has studied M.A. Indian Culture and M.A. Astrology. He has published 30 articles in Telugu and edited and published Four Unpublished Palm Leaf Manuscripts in Telugu language and Translated and published Six Books into English. He is deeply interested in bringing out rare manuscripts, translated into English for the benefit of astrology lovers worldwide. Saptarishis Astrology honors the spirit of Shri Raghavendra Rao.

Om Sree Gurubhyo Namah

VÉÉiÉEò®úÉVÉÒªÉxÉɨÉEò

VªÉÉäÊiɹÉOÉxlÉ&

VªÉÉäÊiɹÉOÉxlÉ& Written by Singararya Translated to Telugu and Published by

Written by

Singararya

Translated to Telugu and Published by Kompella Narasimha Sastri

Sastri Jyotishalayam Tuni East Godavari District

Lakshmi Printing Works Rajahmundry

1933

Translated to English By

V.Raghavendra Rao

M.A -Indian Culture M.A - Astrology

SA Team: Chandrashekhar Sharma, Sudhindra Kumar, Ravindra Bhagawat

A Mission SaptarishisInitiative

¸ÉÒ

¸ÉÒMÉÖ¯û¦ªÉÉäxɨÉ&

½þÊ®ú& +Éä¨ÉÂ

Jataka Rajeeyamu 1

(Ancient Astrology Book)

We wish to thank Sri G.V.Prabhakara Murthy from Bangalore for instantly providing Saptarishis Astrology with the copy of this manuscript for translation. Without his efforts Shri. Raghavendra Rao would not have been able to complete this project. At the same time we wish to thank Shri Rao, for working extremely hard in quickly providing translation of this work without any delay. Finally we must thank Late Kompalli Narasimha Sastry without whose efforts these manuscripts containing rare knowledge would have remained only in a few select houses. From then till now it is 78 years, yes 78 years from the time a single state in India read this work and now worldwide this work is available, forget the time we all lost from Singararya till now (approx 600 years), none knows as no dating is given in original manuscript. Once you have spent 40-50 honest years in astrology you would realize after re-reading this work that it is one of the most important documents to ever come out in recent times, this manuscript translation has given us immense pleasure, this is a real contribution by the people concerned. - SA

SA Translators Introduction

J ataka Raajiyyamu is an ancient astrology work written by Shri Singararya. Date of the author and the work is not correctly known. However from the source of Jataka Raja published by Mohan Publications, Rajahmundry it is

ascertained that this work might be written around 600 years ago. On the request of Shri Saptarishis Astrology I have undertaken the task of translation of 1. Goutama Samhita, 2. Jataka Rajiyyamu 3. Vanchanadhiyamu. I procured the book “Jatakarajiyyamu” from Sri G.V.Prabhakara Murthy of Bangalore, which is in Telugu Script with Telugu Commentary by Shri Kompella Narasimha Sastry, Published by Sastri Jyotishalayam, Tuni, East Godavari District, Andhra Pradesh, India, in the year 1933. Another Book entitled Jataka Rajamu, edited and commentary written in Telugu by Shri Sridhara Siddhanthi and Sreedhara Viswanadha Sastry published by Mohan Publications, Rajahmundry in the year 2007. I have compared and collated both the books and completed translating task in the scheduled time. Regarding this Book I have no words to say about its richness in the subject of Astrology & especially Jaimini mata (School of Jaimini thought), several untouched hidden secrets were explained. The Book published in 1933 contains only 617 verses. The Book

1 This book is also called locally as Jataka Rajeeyam, Jataka Raijyamu etc - SA

published in 2007 contains only 607 verses. The difference is the Last Chapter. Sastri Publications published predictions of 12 rasis in the last chapter and left Dasa Bhukti results, whereas in the Mohan publications Book Jataka Raja the last Chapter they published Dasa Bhukti results and left the predictions of 12 rasis. I have added the Dasa Bhukti predictions part as an appendix to the original book (1933 version) and also added the left over verses there and there while comparison and collation with the verse numbers suffixed with alphabets, e.g 12 a, 16 a, 38 a, 62 a, b,c,d………. This book contains Planetary qualities, details about 6,8,12 bhavas, longevity, Karakas, Karakamsas, computation of Dasa Bhukti, important planetary combinations, about amass, arudha padas, dwara (gate signs), Dasa periods, Dwadasa Rasi phalas . Jataka Rajiyyamu is a Pomegranate of Jaimini Astrology & Traditional Astrology filled with the verses of Navaratnas (9 gems) viz., Rubies, Pearls, Corals, Emeralds, Topazes, Diamonds, Sapphires, Garnets, Cats Eye. My SA Team has distributed it to the world of Astrology & brought this hidden treasure for which I am proud with humility. I think I have made an adventure to take up translating the above books into English with my limited knowledge. I humbly request the Scholarly world to forgive if they found any mistakes and bless me. My sincere thanks once again to Saptarishis Astrology, for encouraging me to complete this task. I owe to SA for giving an opportunity to serve and get published the translations of 1. Goutama Samhita, 2. Jataka Rajiyyamu 3. Vanchanadhiyamu in English.

Bibliography:

1. Jataka Rajamu Published by Mohan Publications 2007, Rajahmundry

2. Telugu-English Dictionary published by Asian Educational Society, New Delhi.

Raghavendra Rao Tirupathi

2011

aRPV˳ÏÁª«sVxqsVò

@-sxmnsVõª«sVxqsVò

¶É֦ɨɺiÉÖ

+Ê´ÉPxɨɺiÉÖ

**VÉÉiÉEò®úÉVÉÒªÉxÉɨÉEò VªÉÉäÊiɹÉOÉÆlÉ&**

ÇØ»R½NRPLSÒÁ¸R¶V©yª«sVNRP ÇÜ[ù¼½xtsQúgRiLi´R¶M

úFyLóRi©«s

@gRiÇØ©«s©«s xmsµyøLRiäLi gRiÇØ©«s©«s ª«sVx¤¦¦¦LjiõaRPLie @®©s[NRPµR¶Li »R½Li ˳ÏÁNRPò©ye ®ªs[VNRPµR¶Li»R½ª«sVVFyxqsø}¤¦¦¦ee aSLRiµyaSLRiµyLi˳Ü[ÛÇÁ[ ª«sµR¶©yª«sµR¶©yLiÊÁVÛÇÁ[e xqsLRi*µy xqsLRi*µyryøNRPLie xqs¬sõµ³j¶ xqs=¬sõµ³j¶Li úNTP¸R¶W»`½ee $NSaRPùxmsNRPVÖdÁ®©s[©«s zqsLigRi¸R¶WlLiùßá µ³k¶ª«sV»ye ©yª«sWõ ÇØ»R½NRPLSÒÁ¸R¶VLi ËØÌÁËÜ[µ³y¸R¶V »R½©«s*¾»½[ee

1

2

3

प्रार्नथ

+MÉVÉÉxÉxÉ {ÉnÂù¨ÉÉEÈò MÉVÉÉxÉxÉ ¨É½þÌxɶɨÉÂ* +xÉäEònù¨É iɨÉ ¦ÉHòxÉÉ* ¨ÉäEònùxiɨÉÖ{Éɺ¨É½äþ** ¶ÉÉ®únùɶÉÉ®únùɨ¦ÉÉäVÉä ´ÉnùxÉÉ´ÉnùxÉɨ¤ÉÖVÉä* ºÉ´ÉÇnùÉ ºÉ´ÉÇnùɺ¨ÉÉEò¨ÉÂ* ºÉÊzÉÊvÉ ººÉÊzÉÊvɨÉ ÊGòªÉÉiÉÂ** ¸ÉÒEòɶªÉ{ÉEÖò±ÉÒxÉäxÉ ËºÉMɪÉɪÉâhÉ vÉÒ¨ÉiÉÉ* xÉɨxÉÉ VÉÉiÉEò®úÉVÉҪɨÉ ¤ÉɱɤÉÉävÉÉªÉ iÉx´ÉiÉä**

The Author of this book VÉÉiÉEò®úÉVÉҪɨÉ „Jataka Rajiyam‟ Singararya belongs to Kasyapa Gotra. He explains Jaiminiyam in simple method for easy understanding of Students. First let us examine planetary benefic and malefic effects. In this verse the author expressed himself as vÉÒ¨ÉiÉÉ „dheemata‟ means having grip/hold on the Sastra and / Intelligence.

gRiVLRiVM xmspLñRiaRPV˳ÏÁ aRPVúNRPM zqsòQûFyµR¶aRPV+˳ÏÁCLji»R½Me ÊÁVµ³R¶xqsòQ*LôðRiaRPV˳ÏÁ OUPQßá¿RÁLiúµR¶M FyµR¶aRPV˳ÏÁxqs=QøQX»R½Mee

4

MÉÖ¯û& {ÉÚhÉǶÉÖ¦É ¶ÉÖGò& κjÉ{ÉÉnù¶¶ÉÖ¦É<ÇÊ®úiÉ&* ¤ÉÖvɺi´ÉvÉǶÉÖ¦É IÉÒhÉSÉxpù& {ÉÉnù¶É֦ɺº¨ÉÞiÉ&*

xmspLñRii¿RÁLiúµ][gRiVLRiVxqsª«sV, aRPV+úNRP »R½VÍÜ[ù ú¼½Fy¿RÁèbdPe @LôðRi¿RÁ©ô¯[ûxmsùLôðRiaRPV˳ÏÁM xmspLñRiFyF¢ aRP¬sµ³R¶*ÇÝee

5

{ÉÚhÉÇSÉxpùÉäMÉÖ¯ûºÉ¨É, ¶¶ÉÖGòiÉÖ±ªÉÉä ÊjÉ{ÉÉSSɶÉÒ** +vÉÇSÉxpùÉä{ªÉvÉǶÉÖ¦É& {ÉÚhÉÇ{ÉÉ{ÉÉè ¶ÉÊxÉv´ÉVÉÉè*

NRPVÇÁ zqsòQûFyµR¶Fyxmsryù»`½ @LôðRiFyF¡ LRi-sxqs=QøQX»R½M OUPQßá¿RÁLiúµR¶zqsòQ=QûFy»yöxmsM Fyxms¸R¶VVNRPò ÊÁVµ³R¶xqsòµ³yee

6

EÖòVÉ ÎºjÉ{ÉÉnù{ÉÉ{ɺªÉÉiÉ +vÉÇ{ÉÉ{ÉÉä ®úʴɺº¨ÉÞiÉ& IÉÒhÉSÉxpùκi»É{ÉÉi{ÉÉ{É&{ÉÉ{ɪÉÖHò ¤ÉÖvɺiÉvÉÉ**

Guru is {ÉÚhÉǶÉÖ¦É Complete benefic, ¶ÉÖGò& ÊÛÉ{ÉÉnù¶¶ÉÖ¦É Sukra is three fourths benefic, Budha is half benefic, Waning moon is one fourth benefic, Purna Chandra is equivalent to Guru. From Sukla Astami to Sukla Ekadasi (i.e., bright half eight day to eleventh day) and from Krishna Panchami to Astami (i.e., dark half fifth day to eighth day) moons rays reduced by 25% and has with 75% of rays is equivalent to Sukra. Half Moon is half benefic i.e., equivalent to Budha. Sani and Ketu are

completely malefics. Kuja is 75% malefic. Ravi is 50% malefic. Waxing moon is 75% malefic. If Budha is combined with malefics it is 75% malefic.

xmspLñRi¿RÁLiú®µ¶[ßáxqsz¤¦¦¦»fÊÁVµ³R¶aRPVúN_gRiVLRiWxmsª«s°e LSx¤¦¦¦§LRi*úNUPµ³R¶©«sVxqsW=L][ù gRiVLRiV»R½VÍÜ[ù©«sxqsLiaRP¸R¶VMee

{ÉÚhÉÇSÉxpäùhÉ ºÉʽþiÉÉè¤ÉÖvɶÉÖGòÉèMÉÖ°ü{ɨÉÉè* ®úɽÖþ´ÉÇGòÒvÉxÉÖººÉÚªÉÉæ MÉÖ¯ûiÉÖ±ªÉÉäxɺÉƶɪÉ&**

¬ds¿RÁró¡xqsò-sV»R½aRPèLiúµR¶aRP+¬s»R½VÍÜ[ù©«sxqsLiaRP¸R¶VMe aRP¬dsOTPQ»R½aRPè »R½»R½VòÌÁùM ¿RÁLiúµ][¬ds¿][×ÁLRixqsù»R½Vee

xÉÒSɺlÉÉäºiÉʨÉiɶSÉxpù¶¶ÉÊxÉiÉÖ±ªÉÉäxɺÉƶɪÉ&* ¶ÉxÉÒÊIÉiɶSÉ iÉkÉÖ±ªÉ& SÉxpùÉäxÉÒSÉÉäʳý®úºªÉiÉÖ**

aRP¬sµR¶XxtísQOUPQßá¿RÁLiúµ][ gRiVLRiVµR¶Xuí¡Ë³ÏÁ##®ªs[µR¶ùµj¶e gRiVLRiV»R½VÌÁùM xmspLñRi¿RÁLiúµ][ gRiVLRiVLSbPgRi»R½xqsòµ³yee

¶ÉÊxÉoù¹]õIÉÒhÉSÉxpùÉä MÉÖ¯ûoù¹]õÉä¦É´ÉätÊnù* MÉÖ¯ûiÉÖ±ªÉ& {ÉÚhÉÇSÉxpùÉä MÉÖ¯û®úÉʶÉMÉiɺiÉvÉÉ**

FyxmsxqsLiÊÁLiµ³R¶»R½M FyxmsM ¿RÁLiúµR¶M NRPLRiäÈÁN][zmsªye ÊÁVµ³][zmsFyxmsxqsLiÊÁLiµ³y»`½ Fyxmsxqs=Q*róy©«sg][zmsªyee

7

8

9

10

{ÉÉ{ɺɨ¤ÉxvÉiÉ& {ÉÉ{É& SÉxpù& EòEÇò]õEòÉäÊ{É´ÉÉ* ¤ÉÖvÉÉäÊ{É {ÉÉ{ɺɨ¤ÉxvÉÉiÉ {ÉÉ{ɺº´ÉºlÉÉxÉMÉÉäÊ{É´ÉÉ**

Budha and Sukra combined with Purna Chandra are equivalent to Guru. Rahu always moves in retrograde direction. Ravi placed in Dhanur Rasi is equivalent to Guru. Combust Chandra and

Debilitated Chandra is equivalent to Sani. Chandra aspected by Sani is also equivalent to Sani.

Scorpio is debilitation sign to Chandra.

If Chandra aspected by Saturn and Guru, is equivalent to

Guru. Here waning moon aspected by malefic planets is acting as benefic, but not as malefic. Chandra placed in Gurus signs is equivalent to Guru. Though Chandra placed in Karkataka having malefic relations gives malefic results only. Similarly Budha having malefic relations is

malefic.

\®©sxqsLæjiNRPaRPV˳ÏÁ»R½*Liz¤¦¦¦ Fyxms»R½*ª«sVzmsNUPLjiò»R½Me

AgRiLi»R½VNRPaRPV˳ÏÁ»R½*Li ¿RÁ Fyxms»R½*ª«sVzms NRPµ³R¶ù¾»½[ee

11

xÉèºÉÌMÉEò ¶ÉÖ¦Éi´ÉΨ½þ {ÉÉ{Éi´É¨ÉÊ{É EòÒÌiÉiÉ&* +ÉMÉxiÉÖEò¶É֦ɨÉ SÉ {ÉÉ{Éi´É¨ÉÊ{É EòvªÉiÉä**

Similarly planetary natural malefic qualities, benefic significations were discussed in the above verses. Henceforth planetary malefic and benefic effects were explained.

ZNP[Liúµyµ³j¶xms»R½ùµR¶VMróy©«s ª«sX¼½òFyxmsúxmsxqsNTPòÕ³ÁMe aRPV˳ةyª«sVzms ÛÆÁ[ÉØ©yLi Fyxms»R½*Li xqsLi˳ÏÁ##®ªs[µôðR¶QXª«sLiee

12

EäòxpùÉÊvÉ{ÉiªÉnÖù&ºlÉÉxÉ ´ÉÞÊkÉ{ÉÉ{É|ɺÉÊHòʦÉ&* ¶ÉÖ¦ÉÉxÉɨÉÊ{É JÉä]õÉxÉɨÉ {ÉÉ{Éi´É¨É ºÉ¨¦É´ÉärÞù¨ÉÂ**

ú¼½xtsQ²y¸R¶Vxms¼½»R½*LiryùµR¶aRPV˳ÏÁ»R½* úxms¹¸¶WÇÁNRPLie

LRi©ôð«sûª«sù¹¸¶[VaRP»y ¿RÁ ryùµR¶aRPV˳ÏÁ»R½* úxms¹¸¶WµR¶NSee

12-a

ÊjɹÉb÷ɪÉ{ÉÊiÉi´É¨É ºªÉÉnù¶ÉÖ¦Éi´É |ɪÉÉäVÉEò¨É * ®úxwÉ´ªÉªÉä¶ÉiÉÉ SÉ ºªÉÉnù¶ÉÖ¦Éi´É |ɪÉÉänùEòÉ**

Though the planets are benefic in the chart, gives malefic results if they hold the adhipatya (Lordship) to Kendras, or placed in 6 th , 8 th , 12 th , or having relations with malefic planets.

ÌÁgSõµ³j¶xms»yù»R½ µR¶*QX¾»½[òM ZNP[LiúµR¶N][ßص³j¶xms»R½ù»R½M FyFy©yª«sVzms ÛÆÁ[ÉØ©yLi aRPV˳ÏÁ»R½*ª«sVzms xqsLi˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

13

±ÉMxÉÉÊvÉ{ÉiªÉÉiÉ uÞùkÉä& EäòxpùEòÉähÉÉÊvÉ{ÉiªÉiÉ& {ÉÉ{ÉÉxÉɨÉÊ{É JÉä]õÉxÉɨÉ ¶ÉÖ¦Éi´É¨ÉÊ{É ºÉ¨¦É´ÉäiÉÂ**

The Malefic planets gives benefic results when (i) on having lagnadhipatya (Ascendant lordship), (ii) Lagnadhipati placed in Lagna (Ascendant Lord placed in Ascendant), (iii) having Kendra, Konadhipatya (Square and Trine Lordship)

xtsQxtísQLi LRiLiúµ³R¶Li ª«sù¸R¶VLi¿yzms µR¶Vróy©«sLi xmsLjiNUPLjiò»R½Lie xqslLi[*uyLi N][ßᮩs[»R½X»R½*Li aRPV˳ÏÁ»R½*xqsò úxms¹¸¶WÇÁNSee

14

¹É¹]õ¨É ®úxwɨÉ ´ªÉªÉ¨SÉÉÊ{É nÖùºlÉɨÉ {ÉÊ®úEòÒÌiÉiɨÉÂ* ºÉ´Éæ¹ÉɨÉ EòÉähÉxÉäiÉÞi´É¨É ¶ÉÖ¦Éi´ÉºiÉ |ɪÉÉäVÉEòÉ**

Though the planets (any planet whether benefic or malefic) placed in 6 th , 8 th , 12 th and in enmity signs, having Konadhipatya gives benefic results. The planets having lordship of 3 rd , 8 th , 11 th and lordship of 8 th , 12 th lead to benefic results.

aRPV˳ةyLi ZNP[LiúµR¶LSbP»R½*LiaRPV˳ÏÁµy©«s©«sù ryµ³R¶©«sLie FyFy©yLi ZNP[LiúµR¶LSbP»R½* ª«sVaRPV˳ÏÁxqsùz¤¦¦¦ryµ³R¶©«sLiee

¶ÉÖ¦ÉÉxÉɨÉ Eäòxpù®úÉʶÉi´É¨É ¶ÉÖ¦ÉnùÉxÉxªÉ ºÉÉvÉxɨÉÂ* {ÉÉ{ÉÉxÉɨÉ Eäòxpù®úÉʶÉi´É ¨É¶É֦ɺªÉʽþºÉÉvÉxɨÉÂ**

ÌÁgRiõNRPLSøµ³j¶xms»R½ùLi»R½V aRPV˳ةy ª«sVzmsa][˳ÏÁ©«sLi FyFy©yLi ¿RÁ aRPV˳ÏÁLi úZaP[¸R¶Vxqs=lLi[*uyLi N][ß᪫sLRiò©«sLiee

15

16

±ÉMxÉEò¨ÉÉÇÊvÉ{ÉiªÉxiÉÖ ¶ÉÖ¦ÉÉ ¨ÉÊ{ɶÉÉä¦ÉxɨÉÂ* {ÉÉ{ÉÉxÉɨÉ SÉ ¶É֦ɨÉ ¸ÉäªÉººÉ´Éæ¹ÉɨÉ EòÉähÉ´ÉiÉÇxɨÉÂ

Planets placed in Kendras to Benefics gives benefic results. Planets placed in Kendras to Malefics leads to malefic results. If benefic planets having Lagnadhipatya (Ascendent Lordship) or Karmadhipatya (10th house Lordship) gives extremely benefic results. Likewise if malefics also

having (being placed in Lagna and in 10th) similar results are extended. Kona gives benefic results.

ÇÁ©«søLSbPxqsVò ÌÁgRiõLiryùÌýÁgRiõLi ¿RÁ©ôyûúbP»][%¿RÁe ÌÁlgi[õaRP*L][%zms ¿RÁ©ô«sûaRPèryùÌýÁgRiõLi xqs»R½VNSLRiNRPLiee

All planets placed in

16-a

VÉx¨É®úÉʶɺiÉÖ ±ÉMxÉƺªÉɱ±ÉMxɨÉ SÉxpùÉʸÉiÉÉä%SÉ* ±ÉMxÉä·É®úÉä%Ê{É SÉxpù¶SɺªÉɱ±ÉMxÉÆ ºÉiÉÖEòÉ®úEò¨ÉÂ**

Janma Lagna, The sign where moon is placed, the sign where Janma lagnadhipati is placed, the sign where chandra lagnadhipati is placed are known as Lagna. The Sign lord where Chandra (Moon) is placed is only Karaka.

®ªs[Vuyµj¶LSaRP¹¸¶W -dsV©«sxmsLRiùLi»y µy*µR¶aRPxqsøQX»yMe ÇÁ©«søLSzqsxqsVò ÌÁgRiõLiryùÌýÁgRiõLi ¿RÁLiúµyúbP»][zms ¿RÁee

17

¨Éä¹ÉÉÊnù®úɶɪÉÉä ¨ÉÒxÉ{ɪÉÇxiÉÉ uùÉnù¶Éº¨ÉÞiÉÉ&* VÉx¨É®úÉʺɺiÉÖ ±ÉMxɨÉ ºªÉɱ±ÉMxɨÉ SÉxpùÉʸÉiÉÉäÊ{É SÉ**

The time of birth is known as Lagna among Mesha to Meena 12 rasis. Chandra Rasi is also treated as Chandra Lagna.

ÌÁgRiõ®ªs[Vª«s »R½©«sVróy©«sLi µj¶*¼d½¸R¶VLi µ³R¶©«s®ªs[Vª«s ¿RÁe ª«sVVÅÁróy©«sLi ¿RÁ »R½µR¶VùQQNTPòróy©«sLi ˳Ü[ÇÁ©«s xqsÇêÁ¹¸¶WMe ËØ¥¦¦¦ùÌÁö¥¦¦¦LRi®©s[ú»yßØLiróy©«sLi µR¶ORPQßáµR¶XNRPè»R½»`½ee

18

±ÉMxɨÉä´É iÉxÉÖºlÉÉxɨÉ ÊuùiÉҪɨÉ vÉxɨÉä´É SÉ* ¨ÉÖJɺlÉÉxɨÉ SÉ iÉtÖÊHòºlÉÉxɨÉ ¦ÉÉäVÉxÉ ºÉVVɪÉÉä&* ¤ÉÉÁɱ{ɽþÉ®ú xÉäjÉÉhÉɨÉ ºlÉÉxɨÉ nùIÉhÉoùCSÉiÉiÉÂ**

Lagna is known as „Thanusthana‟ means knowing about the qualities of body from the Birth chart. From 2nd house - external, garland, speech, wealth, mouth, food, experience, Truth, external, brunch, eyes 2 , right eye.

µ³R¶©«sxqsùª«sVXµR¶V˳ØuyßØLi NSLRiN][gRiVLRiVLRiV¿RÁù¾»½[e ®©s[ú»R½xqsùNSLRiNRPaRPV+úNRPaRPèLiúµ][˳Ü[ÇÁ©«sNSLRiNRPM xqs»R½ùªyNSäLRiNRPaRPV+úN][gRiVLRiVLRi*¿RÁ©«sNSLRiNRPMee

vÉxɺªÉ¨ÉÞnÖù¦ÉɹÉÉhÉɨÉ EòÉ®úEòÉäMÉÖ¯û¯ûSªÉiÉä* xÉäjɺªÉEòÉ®úEò¶¶ÉÖGò¶SÉxpùÉä¦ÉÉäVÉxÉEòÉ®úEò& ºÉiªÉ´ÉÉCEòÉ®úEò¶¶ÉÖGòÉä MÉÖ¯û´ÉÇSÉxÉ EòÉ®úEò&**

19

Guru is karaka (significator) for wealth, smooth talking (quality of speech) , education; Sukra is karaka for eyes, telling truth; Chandra is karaka for taking food.

ú˳ػR½Xróy©«sLi »R½X¼d½¸R¶VLi ¿RÁ NRPLihRiróy©«sLi ¿RÁ -súNRPª«sVMe Fyú»y˳ÏÁLRißá¸R¶VVµôðy©yLi róy©«sLi »R½»yäLRiNS©«sVûQèßáVee

20

§ÉÉiÉÞºlÉÉxɨÉ iÉÞiÉҪɨÉ SÉ Eòx`öºlÉÉxɨÉ SÉ Ê´ÉGò¨É&* {ÉÉjÉɦɮúhɪÉÖrùÉxÉɨÉ ºlÉÉxɨÉ iÉiEòÉ®úEòÉySÉÖhÉÖ**

2 In our writings we have always maintained that 2H is eyes in general and only when we want to go deeper it is right eye, one can read previous writings of SA and this verse supports our view. SA.

From third house Brothers, neck, vikrama, (Bravery) vessels (kitchen ware) Jewels, wars 3 may be judged.

ú˳ػR½VLRiVùµôðR¶xqsù˳ݪ«sVryù»yäLRiN][ ˳ÏÁWxtsQâßá[ LRi-sMe NRP©î«sxqsùNSLRiNRPr¢=Qù®ªsWù -súNRPª«sVxqsù aRP¬sxqsøQX»R½Mee Fyú»yßØLi NSLRiN][ ®µ¶[ª«sª«sVLiú¼d½¾»½[ù©«sLi -s¬sLRiõ¸R¶VMee

§ÉÉiÉÖªÉÖÇrùºªÉ¦ÉÉè¨ÉºªÉÉiEòÉ®úEòÉä ¦ÉÚ¹ÉhÉä ®úÊ´É&* Eòx`öºªÉEòÉ®úEòººªÉÉ訪ÉÉä Ê´ÉGò¨ÉºªÉ ¶ÉÊxɺ¨ÉÞiÉ&** {ÉÉjÉÉhÉɨÉ EòÉ®úEòÉä näù´É¨ÉÆjÉÒiªÉäxɨÉ ʴÉÊxÉxÉǪÉ&**

Kuja is karaka for wars, Ravi is karaka for dressing / decoration, brothers Budha is karaka for neck (generation of voice), Sani is karaka for Vikrama(bravery); Guru is karaka for utincils /kitchenware 4 /multiple personality.

21

¿RÁ»R½VLóRiLi ªyx¤¦¦¦©«sLi zqsLi¥¦¦¦xqs©«sLi ª«sW»y ¿RÁ ˳ØLiµ³R¶ª«sMe xqsVÅÁLi gRiXx¤¦¦¦Li ˳ÏÁW-sV-sVú»R½ ËØx¤¦¦¦§róy©«sLi »R½V NSLRiNSMee

SÉiÉÖlÉǨÉ ´ÉɽþxɨÉ ʺɨ½þɺÉxɨÉ ¨ÉÉiÉÉ SÉ ¦ÉÉxvÉ´É&* ºÉÖJɨÉ MÉÞ½þ¨É ¦ÉÚʨÉʨÉjÉ ¤ÉɽÖþºlÉÉxɨÉ iÉÖ EòÉ®úEòÉ&**

ªyx¤¦¦¦©«sxqsù»R½V aRPVúNRPryùµôj¶ªyª«sW»R½VaRPè˳ØLæRiª«sMe ¬sbPª«sW»R½V aRP+bdPÊÁ©ôð¯[ xqsVÅÁryùzms gRiVLRiVxqs=QøQX»R½Mee

´ÉɽþxɺªÉiÉÖ ¶ÉÖGòºªÉÉÊqù´ÉɨÉÉiÉÖ¶SɦÉÉMÉÇ´É&* ÊxÉʶɨÉÉiÉÖ ¶¶É¶ÉÒ¤ÉxvÉÉä ºÉÖJɺªÉÉÊ{É MÉÖ¯ûºº¨ÉÞiÉ&**

˳ÏÁWNSLRiNRPM NRPVÇÜ[ÛÇìÁ[¸R¶VM gRiXx¤¦¦¦xqsùgRiVLRiV LkiLji»R½Me ËØx¤¦Ü[*aRPèLiúµR¶M NSLRiNRPryùµj¶¼½ aSxqsòQû-s¬sLRiõ¸R¶VMee

22

23

24

¦ÉÚEòÉ®úEò& EÖòVÉÉäYÉäªÉ& MÉÞ½þºªÉMÉÖ¯û®úÒÊ®úiÉ&* ¤Éɼ´ÉÉä¶SÉxpù& EòÉ®úEòºªÉÉÊnùÊiÉ ¶ÉɺjÉÊ´ÉÊxÉxÉǪÉ&**

Vehicles, Throne, Mother, Relatives, comforts, House, Land, Friends, hands may be critically judged from fourth house. Sukra is karaka for Vehicles. Natives who were born during day time Sukra is karaka for their mother; Chandra is karaka for the mother and Hands to those who were born during night time; Guru is karaka for relatives, Guru is Karaka for comforts, house; Kuja is karaka for Land.

xmsLi¿RÁª«sVLiz¤¦¦¦ xqsV»R½róy©«sLi ÊÁVµôðj¶róy©«sLi »R½\®µ¶ª«s ¿RÁe ª«sVLiú»yÕ³Á¿yLRiúµR¶ªyù©yLi róy©«sLi ¿RÁ x¤¦¦¦XµR¶¸R¶Vxqsù ¿RÁee

25

3 This is a fantastic verse, in our previous writings we have maintained that 3 rd house is brothers in general and when we go deeper it is classified further into 3H for younger siblings and 11H for elder siblings. Interesting to note that the author also gives Wars, Vessels, Jewels for the 3H. Husbands whose wives have hurled kitchen vessels can see how their 3H or 3L is afflicted in natal or in transit. Or those who lost jewels during a house theft can see the same and Saturns relation, as Saturn is karaka for thief. - SA

4 It is interesting to note that Jupiter is karaka for Kitchenware, those who have spent a lot on modular kitchens can check their charts. Another interesting quote by the author is Sani is karaka for Bravery and not Mars. - SA

{ÉxSɨÉÆʽþ ºÉÖiɺlÉÉxɨÉ ¤ÉÖÊrùºlÉÉxɨÉ iÉnèù´É SÉ* ¨ÉxjÉÉʦÉSÉÉ®úpù´ªÉÉxÉɨÉ ºlÉÉxɨÉ SÉ ¾þnùªÉºªÉ SÉ**

ª«sW»R½VÌÁxqsù xqsVª«sV©«sòQûxqsù róy©«sª±sV »R½»R½äLRiNS B®ªsVe gRiVLRiVM xmsoú»R½xqsù ÊÁV®µôð¶[ aRPè ÊÁVµ³][ ª«sW»R½VÌÁNSLRiNRPMee

¨ÉÉiÉֱɺªÉ ºÉÖ¨ÉxjɺªÉ ºlÉÉxɨÉ iÉiEò®úEòÉ <¨Éà* MÉÖ¯û& {ÉÖjɺªÉ ¤ÉÖräù ¶SÉ ¤ÉÖvÉÉä ¨ÉÉiÉÖ±ÉEòÉ®úEò&**

@Õ³Á¿yLSµj¶ª«sV©yòQûßØLi ®µ¶[ªy©yLi ¿RÁ »R½µ³yÊÁVµ³R¶Me x¤¦¦¦XµR¶¸R¶Vxqsù xqsª«sVLiú»yßØLi NSLRiN][ gRiVLRiV LRiV¿RÁù¾»½[ee

26

27

+ʦÉSÉÉ®úÉÊnù¨ÉxjÉÉhÉɨÉ näù´ÉÉxÉɨÉ SÉ iÉvÉɤÉÖvÉ&* ¾þnùªÉºªÉ ºÉ¨ÉÆjÉÉhÉɨÉ EòÉ®úEòÉä MÉÖ¯û ¯ûSªÉiÉä**

From fifth Children, intelligence, Abhicharika Mantra (Black Magic), Deities, Heart, Maternal Uncle 5 , auspicious mantra, may be judged. Guru is Karaka (significator) for intelligence, heart and auspicious Mantras. Budha is karaka for Maternal Uncle, +ʦÉSÉÉ®úÉÊnù¨ÉxjÉ Abhicharadi Mantra (witch craft in vamachara to kill the rival)

xtsQxtísQLi ˳ÏÁ##®ªs[ úµj¶xmsoróy©«sLi Çìؼ½róy©«sLi LRiVÊÁVVßá©«sù ¿RÁe L][gRiróy©«s ª«sVµ³_ µyLRiùróy©«sLi »R½»yäLRiNS B®ªsVe LjixmspßØLi NSLRiN][ ˳ݮªsW Çìؼd½©yLi NSLRiNRPaRP+¬sMe NRPVÇÜ[LRiVßá©«sù L][gRi©«sù NSLRiNRPaRPèLiúµR¶BxtsQù¾»½[e KµyLRiùNSLRiN][ ª«sVLiµR¶M xqsxmsòª«sVróy©«s -dsVLji»R½Liee

NSLRiNRPaRPèLiúµR¶BxtsQù¾»½[e KµyLRiùNSLRiN][ ª«sVLiµR¶M xqsxmsòª«sVróy©«s -dsVLji»R½Liee

28

29

¹É¹]õ¨É ¦É´Éä Êpù{ÉÖºlÉÉxɨÉ YÉÉÊiɺlÉÉxɨÉ ¯û@ñhÉxªÉ SÉ* ®úÉäMɺlÉÉxÉ ¨ÉvÉÉè nùɪÉǺlÉÉxɨÉ iÉiEòÉ®úEòÉ <¨Éà* Ê®ú{ÉÚhÉɨÉ EòÉ®úEòÉä ¦ÉÉè¨ÉÉä YÉÉiÉÒxÉɨÉ EòÉ®úEò¶¶ÉÊxÉ&* EÖòVÉÉä¯ûhÉxªÉ ®úÉäMÉxªÉ EòÉ®úEò¶SÉxpù<¹ªÉiÉä* +ÉènùɪÉÇEòÉ®úEòÉä ¨Éxnù& ºÉ{iɨɺlÉÉxÉ ¨ÉÒÊ®úiɨÉÂ**

From sixth house - enemies, cousins, debts, diseases, liberal, are judged. Kuja is karaka for enemies; Sani is Karaka for agnate YÉÉÊiÉ (Jnati); Kuja and Chandra are Karakas for debts and diseases; Sani is Karaka for liberal, bountiful, generous 6 .

NRPÎÏÁú»R½ ¿³RÁú»R½µR¶Li »y©yLi ©yÛ˳Á[ xqsò»yäLRiNSB®ªsVe NRPÎÏÁú»R½NSLRiNRP aRPV+úNRPM ¿RÁLiúµR¶aRPèé (»R½xqsùNSLRiNRPM) µR¶Li»y©yLi NSLRiN][ ÒÁª¯[ ©yÛ˳Á[ r¢=ª«sVù úxmsNUPLjiò»R½Mee

30

5 Some have said it is their research that 5H is heart, apart from this work another classic also quotes the same that 5H is heart, the interesting fact is here the author is taking Guru as karaka for intelligence (usually astrologers take Mercury) and also for heart, usually astrologers take Sun, another interesting point to be noted is 5H is allocated to Maternal Uncles when normally we take 6H as it is 3 rd from 4H, irrespective of elder or younger brother of mother. - SA

6 Sani is karaka for generosity, some do take this although there is a saying that Sun is the most charitable (aka Karana), the verse also points out that Moon is karaka for diseases, experience points out so far that Moon if afflicted then it’s a diseased body. - SA

Eò³ýjÉ UôjÉnù¨É iÉÉxÉɨÉ xÉɦÉä ºiÉiEòÉ®úEòÉ <¨Éà* Eò³ýjÉEòÉ®úEò ¶¶ÉÖGò& SÉxpù¶Uô (iɺªÉEòÉ®úEò&) nùxiÉÉxÉɨÉ EòÉ®úEòÉä VÉÒ´ÉÉä xÉɦÉä ººÉÉè¨ªÉ |ÉEòÒÌiÉiÉ&**

From Seventh house Life partner, wife, husband, Umbrella 7 , dental 8 , umbilical are judged. Sukra is karaka for Eò³ýjÉ Kalatra (Life partner/spouse). Budha is karaka for umbilical/Naval.

@xtísQª«sVLi ¥¦¦¦ù¸R¶VVxtsQróy©«sLi ª«sVLRißáLigRiVx¤¦¦¦ù®ªs[Vª«s ¿RÁe A¸R¶VVLRiøLRißṸ¶WLRiøLiµ][ ÊÁVµ³][ gRiVx¤¦¦¦ùxqsù NSLRiNRPMee

31

+¹]õ¨É¨É ÁɪÉֹɺlÉÉxɨÉ ¨É®úhɨÉ MÉÖÁ¨Éä´É SÉ* +ɪÉÖ¨ÉÇ®úhɪÉÉä¨ÉÇxnùÉä ¤ÉÖvÉÉä MÉÖÁºªÉ EòÉ®úEò&**

From eighth house Longevity, Death, Secrecy, be critically judged. Sani is karaka for death; Budha is karaka for Secrecy 9 .

˳ØgRiù¼d½LóRizms»R½Xróy©«sLi ©«sª«sª«sVLi »R½xmsxqs xqsò´ye NRP-sLS÷égRiùxqsù ¼d½LóRixqsù NSLRiNRP xqsòxmsr¡ gRiVLRiVMe aRP¬sLjiõbPµj¶ªy xqsWLRiùM úF¡N]ò ÇÁ©«sNRPNSLRiNRPMee

¦ÉÉMªÉiÉÒlÉÇÊ{ÉiÉÞºlÉÉxɨÉ xɴɨɨÉ iÉ{ÉºÉ ºiÉlÉÉ* EòʴɦÉÉÇMªÉºªÉ iÉÒlÉǺªÉ EòÉ®úEò ºiÉ{ɺÉÉä MÉÖ¯û&* ¶ÉÊxÉÌxÉʶÉÊnù´ÉÉ ºÉÚªÉÇ& |ÉÉäHòÉà VÉxÉEòEòÉ®úEò&**

From Ninth house ¦ÉÉMªÉ wealth, theertham (auspicious places), father, penance may be judged. Sukra is karaka for ¦ÉÉMªÉ wealth, Guru is karaka for Theertha (auspicious places), penance. Surya is karaka to father those who born during day time, Sani is karaka for those who born during night time.

32

7 A native has 7L debilitated in sign of Saturn and this Saturn, aspects 6H of thieves and in turn is aspected by 6L. Semi similar pattern repeats from Moon Asc, every rainy season minimum 3 umbrellas are lost or stolen by/from this native. Maybe the verse has some strength. This losing umbrellas has been happening in the native’s lives from 25 years non- stop. - SA

8 Malefics in the 7H there would be teeth problems, this verse is found in other classics but yet astrologers have ignored this point, probably the reasoning of the verse in other classics has been that it is 6th of diseases from 2H, hence. This is the first time we remember any work mentioning 7H for dental and often we have seen that if 7H/7L from Asc and Moon Asc is afflicted it gives dental problems, astrologers in such case should advice dental insurance if they find it consistently working. In one case 7H has dire debilitated malefic, 7L debilitated and its dispositor aspected by 6L and also aspects 2L, the complete upper teeth has decalcified and the young native does not have upper teeth. - SA

9 Probably no where you would find that 8H is karaka for secrecy and Mercury is karaka for secrecy. If one applies it in the chart of Late C S Patel you would see that 9L of higher knowledge Jupiter was sitting in the 8H of secrecy and Mercury the karaka of secrecy was sitting in the 6H of Pending Karma, Mercury is also karaka for writing, the knowledge that he held maybe in previous lives he gave it out as pending karma by writing for the first time ever. His works then on Arudhas, Ashtakvarga, Nadi astrology and Navamsa were the first significant contributions in those areas.- SA

LSÇØùÅÁùLi µR¶aRPª«sVróy©«s ª«sWÇìظR¶WM NUPLjiòª«sW©«s¹¸¶WMe róy©«sÒÁª«sM NSLRiNRP ryùÇêØ©«sW©yLi úaRPVßáV »R½»R½X©«sMee

®úÉVªÉÉJªÉ¨É nù¶É¨ÉºlÉÉxÉ ¨ÉÉYÉɪÉÉ& EòÒÌiɨÉÉxɪÉÉä&* ºlÉÉxÉVÉÒ´É& EòÉ®úEò ºªÉÉVVÉÉxÉÚxÉÉÆ ¸ÉÖhÉÖ iÉiÉÞxÉ&*

LSÇØùÇìÁNUPLjiòª«sW©y©yLi NSLRiNRP aRPV+úNRP BxtsQù¾»½e ÒÁª«saRPè NSLRiNRPaRPèLiúµ][ ÇØ©¯[*LæRiVLRiVLji¼d½Lji»R½Mee

®úÉVªÉÉYÉEòÒÌiɨÉÉxÉÉxÉɨÉ EòÉ®úEò ¶¶ÉÖGò <¹ªÉiÉà* VÉҴɶSÉ EòÉ®úEò¶SÉxpùÉä VÉÉx´ÉÉäMÉÖǯûÊ®úiÉÒÊ®úiÉ&**

Tenth house means ®úÉVªÉÉJªÉ¨É Rajya Sthana (Royal), from this house Order, Profession, Name and fame, Leading life, Knees 10 may be critically judged. Sukra is Karaka for Profession, order, name and fame; Chandra is karaka for leading life; Guru is Karaka for knees 11 .

33

34

ÍØ˳ÏÁ##ÛÇÁ[ùxtísQú˳ػR½XÇÁLi xmnsVróy©«s ®ªs[VNSµR¶aRPLi xqsøQX»R½Lie ªyª«sVNRPLñRixqsù ¿RÁ róy©«sLi aRP¬s LýS˳ÏÁxqsù NSLRiNRPMee

±ÉɦÉVªÉä¹]õ§ÉÉiÉÞVɨÉ PɺlÉÉxÉ ¨ÉäEòÉnù¶É¨É º¨ÉÞiɨÉÂ* ´ÉɨÉEòhÉǺªÉ SÉ ºlÉÉxɨÉ ¶ÉÊxÉ ±ÉÉǦɺªÉ EòÉ®úEò&**

ÛÇÁ[ùxtísQú˳ػR½VM NRPVÇÁaRPèLiúµ][ ÇÁLixmnsW¸R¶WM NSLRiNRP xqsøQX»R½Me ÊÁVµ³][ ªy ª«sVxqsùNRPLñRixqsùNSLRiN][µy*µR¶aRPLiaRPXßáVee

VªÉä¹]õ§ÉÉiÉÖ& EÖòVɶSÉxpùÉä VÉxPÉɪÉÉ& EòÉ®úEò º¨ÉÞiÉ&* ¤ÉÖvÉÉä ´ÉÉ ¨ÉºªÉEòhÉǺªÉEòÉ®úEòÉäuùÉnù¶É¨É ¶ÉÞhÉÖ**

From eleventh house profits, elder brothers, knee caps, left ear are critically judged. Sani is karaka for profits; Kuja is karaka for elder brothers; Chandra is karaka for calf of the legs 12 ; Budha is karaka for left ear.

Fyxmsxqsùxqs*LæRi ©«sLRiNRP zms»R½XßØLi róy©«s-dsVLji»R½Lie ªyµR¶ù|mnsWxtsQxqsùxqsµR¶ xqsµR¶*Qù¸R¶V˳ÏÁX»R½ùxmsµR¶LixqsøQX»R½Liee

{ÉÉ{ɺªÉº´ÉMÉÇ xÉ®úEò Ê{ÉiÉÞhÉɨÉ ºlÉÉxɨÉÒÊ®úiɨÉÂ* ´ÉÉtPÉÉä¹ÉºªÉºÉnù ºÉnÂù´ªÉªÉ¦ÉÞiªÉ{Énù¨É º¨ÉÞiɨÉÂ

aRP¬sLS*µR¶ù µ³R¶*©_ Fy}ms ©«sLRiZNP[ NSLRiNRP xqsøQX»R½ª±sVe

35

36

10 Some Vedic astrology practioners from Europe who have done astrology course from a leading European but Indian Guru based organization insists that 9H is knees as taught in their course, normally here in India we regard 10H and Cp for knees. Another interesting thing is usually we regard Sani as karaka for knees but here Guru is taken as karaka, most interesting thing is Venus is taken karaka for profession and name fame. - SA

11 When we study a shastra one will always get diverse opinions, and one must always mentally remember these variations as it helps. For e.g. in the book ‘Aghora-Part 3: The Law Of Karma’ by Robert E.Svoboda, the Aghori-Yogi Vimalananda says on Page 186 – ‘Because of too frequent sex his (Mr Shantilals) Ojas is very low and his joints has become weak. Too much sex usually hits first in the knees.’ The 3 book series Aghora has been a path breaking best seller since the late 1990s & is not an easy to digest material, one has to come out of his prejudices before understanding the spiritual concepts mentioned in it. This book is available in our book shop http://shop.saptarishisastrology.com

12 Researchers must test charts of those suffering from the disease relating to calf of the legs. - SA

@xqsµR¶*Qù¸R¶Vxqsù µj¶©«sNRPX»R½=Q*LæRi xqsµR¶*Qù¸R¶V¹¸¶WLæRiVLRiVMee

37

¶ÉÊxÉ´ÉÉÇt v´ÉxÉÉè {ÉÉ{Éä xÉ®úEäò EòÉ®úEò º¨ÉÞiɨÉÂ* +ºÉnÂù´ªÉªÉºªÉ ÊnùxÉEÞòiº´ÉMÉÇ ºÉnÂù´ªÉªÉªÉÉäMÉÖǯû&**

From twelfth house sin, naraka (hell), pitru devatas, sound from winds, reasonable / good expenditure; servants may be critically judged. Sani is karaka for trumpets/drums, sins, xÉ®úEò naraka; Guru is karaka for reasonable expenditure, Ravi is karaka for wasteful expenditure; Budha is Karaka for Ê{ÉiÉÞnäù´ÉiÉ Pitrudevatas and servants 13 .

NSLRiNRPM zms»R½X˳ÏÁX»yù©yLi ÊÁVµ³R¶ B»R½Vù¿RÁù¾»½[ ÊÁV\®µ³¶Me aRP¬sLS*ÛÇÁ[ù µ³R¶*ÇÁM Fy}ms ©«sLRiZNP[ NSLRiNRPM xqsøQX»R½Mee

38-a

EòÉ®úEò& Ê{ÉiÉÞ¦ÉÞiªÉÉxÉÉÆ ¤ÉÖvÉ <iªÉÖSªÉiÉä ¤ÉÖvÉè&* ¶ÉÊxÉ´ÉÉÇVªÉä v´ÉVÉ& {ÉÉ{Éä xÉ®úEäò EòÉ®úEò& º¨ÉÞiÉ&**

Budha is Karaka for Father, servants 14 , Saturn is karaka for Drums and other instruments, Ketu is karaka for Paapa and Naraka (Sins and Hell)

ryx¤¦¦¦¿RÁLRiùLi¿RÁ µR¶XztísQaRPè xqsLiÊÁLiµ³R¶M xmsLjiNUPLjiò»R½Me aRPV˳ØaRPV˳ÏÁxqsVò xqsLiÊÁLiµ³R¶M aRPV˳ØaRPV˳ÏÁxmnsÌÁúxmsµR¶Mee

ºÉɽþSɪÉǨÉ SÉ oùι]õ¶SÉ ºÉ¨¤ÉxvÉ& {ÉÊ®úEòÒÌiÉiÉ&* ¶ÉÖ¦ÉɶÉ֦ɺiÉÖ ºÉ¨¤ÉxvÉ& ¶ÉÖ¦ÉɶÉ֦ɡò±É|Énù&**

ÊÁÌÁª«s¿RÁVè ˳ÏÁxqsLi˳ÏÁ©ôð¯[ ˳ÏÁ##®ªs¿RÁVè ˳ÏÁxmnsÌÁúxmsµR¶Me ÊÁÌÁª«s»yöª«s xqsLi˳ÏÁLiµ³][˳ÏÁ##®ªs[»yùxms xmnsÌÁúxmsµ³R¶Mee

39

40

¤É±É´ÉSSÉÖ ¦ÉºÉ¨¦ÉxvÉÉä ¦É´ÉàSSÉÖ ¦É¡ò±É|Énù&* ¤É±É´Éi{ÉÉ´É ºÉ¨¦ÉxvÉÉä¦É´ÉäiªÉÉ{É ¡ò±É|ÉvÉ&**

xqs*-sVú»][¿RÁè ZOP[QQú»R½gRi»R½xqsò µR¶XNRP=Li˳ÏÁ©ôð«sªy©±s ÊÁÖdÁe ¬ds¿yLjiZOP[QQú»R½ gRixqsò µR¶XNRP=Li˳ÏÁLiµ³yxqsògRi»][ ÊÁÌÁMee

41

º´ÉʨÉjÉÉäSSÉ IÉäjÉMÉiɺiÉ oùCºÉ¨¦ÉxvÉ´ÉÉxÉ ¤É±ÉÒ* xÉÒSÉÉÊ®úIÉäjÉ MɺiÉ oùCºÉ¨¦ÉxvÉɺiÉMÉiÉÉä ¤É±É&**

ºÉɽþSɪÉÇ Sahacharya means to mingle with (or combined with) and aspect relations. If a planet

having relationship with benefics and malefics, mixed results can be expected.

If a strong malefic

planet is having relation with a malefic, it leads to malefic results. The planet is having strength

means when it is placed in own sign, friendly sign, and in exaltation.

If a planet is placed in

debilitation, enmity sign or having relationship with such planets or planets in combust is weak.

¿RÁLSaRPèLRigRi»R½M ÛÆÁ[ÉØM zqósLS©±s zqósLRigRi»y©±s úgRi¥¦¦¦©±se zqósLSzqósLRigRi»yM ÛÆÁ[ÉØM ¿RÁLS©±s ¿RÁLRigRi»y©«szmsee

42

SÉ®úɶSÉ®úMÉiÉ& JÉä]õÉ& κlÉ®úÉxÉ κlÉ®úMÉiÉÉxÉ OɽþÉxÉÂ* κlÉ®úÉκlÉ®úMÉiÉÉ& JÉä]õÉ& SÉ®úÉxÉ SÉ®úMÉiÉÉxÉÊ{É**

13 So many interesting points raised in this verse, noteworthy is Mercury karaka for servants and Pitrudevatas, usually Saturn is considered karaka for servants. - SA

14 Very important verse giving a new meaning it says Mercury is karaka for servants and Father , this might not be accepted by modern astrologers. Another most important thing is Ketu is karaka for Sins & Hell. - SA

µj¶*xqs*˳تyµj¶*xqs*˳ت«sLi »R½ú»R½»yù »R½ú»R½xqsLizqós»y©±se ¶xmsaRPùLi¼½ ¬sNRPÈÁLi»R½ùQQNSòQùFyLS+Q*Õ³Áª«sVVÅÁ xqsLizqós»y©±see

43

Êuùº´É¦ÉÉ´ÉÉÊuùº´É¦ÉɴɨÉ iÉjÉiªÉÉ iÉjɺÉÆκlÉiÉÉxÉÂ* {ɶªÉÎxiÉ ÊxÉEò]ÆõiªÉCiªÉÉ{ÉÉ·ÉÉÇʦɨÉÖJÉ ºÉÆκlÉiÉÉxÉÂ**

Movable signs, the planets placed in movable signs aspects the fixed signs and the planets placed in fixed signs. Similarly fixed signs and the planets placed in fixed signs aspects movable signs and planets placed in movable signs. The dual signs and the planets placed in dual signs aspects the seventh sign and the planets placed in other dual signs also aspects the adjacent signs also. For details please refer Vaanchanadhiyam*. (*published by SA)

GNSµR¶ZaP[ ¿RÁ»R½VlLôi ¿RÁ µj¶*¼d½¹¸¶V xqsLizqós»R½ úgRi¥¦¦¦Me úµR¶xtísvLôRiQû}tísQLRiª«sxtísQLi˳ÏÁNRPL][ x¤¦¦¦ùLæRiÎÏÁª«s¿RÁøQX»R½Mee

BEòÉnù¶Éä SÉiÉÖlÉæ SÉ ÊuùiÉÒªÉà ºÉÆκlÉiÉ OɽþÉ&* pù¹]ÖõpÇù¹]äõ®ú´É¹]Æõ¦ÉEò®úÉä ÁMÉdzý´ÉS¨ÉÞiÉ&**

Argala is a very important concept in Vedic astrology. Literally speaking, argala means “a bolt. Argala on a house shows the influences that intervene in its affairs, decide some parts of it and

44

close the bolt on it, so to speak. A planet or house in the 2 nd , 4 th

and 11 th

houses from a planet or

house causes primary argala on the latter. Argala by a benefic planet is called a “subhaargala

(benefic intervention) and argala by a malefic planet is called a “paapaargala(malefic intervention).

»R½X¼d½¹¸¶VµR¶aRP##®ªsV úµR¶xtísvLôSQ*µR¶ZaPxtsv zqós»R½úgRi¥¦¦¦Me úNRPª«sWµj¶*L][µ³R¶LæRiQùÎجs xmsplLi[*uyLi xmnsÌÁµyLiVV©yLiee

45

iÉÞiÉÒªÉànù¶É¨Éà pù¹]ÖõuùÉÇnù¶Éà¹ÉÖ ÎºlÉiÉOɽþÉ&* Gò¨ÉÉÊuù®úÉävÉMªÉdzýÉÊxÉ {ÉÚ´Éæ¹ÉɨÉ ¡ò±ÉnùÉʪÉxÉɨÉÂ**

To the aspecting planets, the planets placed in 3 rd ,10 th ,12 th are quietly opposes to the argala as previously discussed, which means to the aspecting planets the planet placed in 11 th is Avastambha (means stops bolting) to the Dristi. To the aspecting planet a planet is also placed in 3 rd house it prevents bolting, which means allows to aspect the planet instead bolting. Similarly to the aspecting planet a planet is placed in 4 th bolts its aspecting, if a planet is placed in 10 th to the aspecting planet it prevents bolting the effect of the planet placed in 4 th . Likewise to the aspecting planet a planet placed in 2 nd bolts, if a planet is placed in 12 th to the aspecting planet prevents bolting effect of the planet placed in 2 nd and allows to aspect the planet.

¿RÁ»R½VLôjiQ*ÍØ˳ÏÁµR¶aRPª«sV ª«sz¤¦¦¦õQLôSQ*µR¶aRPª«sLjiò©yLie úgRi¥¦¦¦ßت«sVLæRiÎجsaRPVù Lji*LRiVµôðy¬s ú¼½N][ßágSMee

46

SÉiÉÖÌuù±ÉɦÉnù¶É¨É ´ÉμxÉuùÉÇnù¶É´ÉÌiÉxÉɨÉÂ* OɽþÉhÉɨÉMÉdzýÉÊxɶªÉÖ Ì´É¯ûrùÉÊxÉ ÊjÉEòÉähÉMÉÉ&**

¿RÁLRizqós»R½úgRi¥¦¦¦M xmsZaP[ù»`½ GNSµR¶aRPgRi»R½úgRix¤¦¦¦Lie izqósLRiró¡©«sª«sª«sVxqósLi ¿RÁ µR¶*©ô«s*xqósxqs=xmsòª«sVzqós»R½Liee

47

SÉ®úκlÉiÉOɽþÉ& {ɶªÉäiÉ BEòÉnù¶ÉMÉiÉOɽþ¨ÉÂ* κvÉ®úºlÉÉäxɴɨɺlɨÉ SÉ uùxuùºlɺºÉ{iɨÉκlÉiɨÉÂ**

4 th , 10 th , 2 nd , 12 th , 3 rd , 11 th are the places for the planetary argalas. In the trines i.e., to the planets placed in 5 th and 9 th are known as virodha argalas. The planets placed in movable signs aspects 11 th , the planets placed in fixed signs aspects 9 th , the planets placed in dual signs aspects 7 th completely / fully.

@xtísQª«sVLi ¿RÁ »R½X¼d½¸R¶VLiz¤¦¦¦ A¸R¶VVróy©«sLi ¿RÁ ª«sWLRiNRPLie róy©«sLi ¿RÁ xqsxmsòª«sVLi ®©s[ú»R½Li xmspLS*»R½öQûÊÁÌÁª«sVV»R½òLRiLiee

+¹]õ¨É¨É SÉ iÉÞiÉÒªÉÆʽþ +ɪÉÖºlÉÉxɨÉ SÉ ¨ÉÉ®úEò¨ÉÂ* ºlÉÉxɨÉ SÉ ºÉ{iɨɨÉ xÉäjɨÉ {ÉÚ´ÉÉÇi|ɤɱɨÉÖkÉ®ú¨ÉÂ**

»R½µk¶a][ª«sWLRiNRP|qsò©«sxqsx¤¦¦¦ »R½ú»R½zqôðs»][ úgRi¥¦¦¦Me ÌÁgRiõQú¼½N][ßáNRPlLi[øaRP xqsLi˳ÏÁ¬dôðs »R½»R½ö»R½LRiõ¿Á[»`½ee

iÉnùÒ¶ÉÉä¨ÉÉ®úEòºiÉàxɺɽþ iÉjÉκvÉiÉÉä OɽþÉ&* ±ÉMxÉÊjÉEòÉähÉEò¨Éæ¶É ºÉƦÉxvÉÒ iÉi{ÉiÉxÉÇSÉäiÉÂ**

3 rd and 8 th are Ayush Sthanas (places of longevity). 7 th and 2 nd are Maraka Sthanas, among the two second one is more powerful. 7 th and 2 nd lords, the planets combined with them; the planets placed in 7 th and 2 nd and if there is no relations to them or to their rasyadhipati or 1 st or 5 th Lords gives Maraka.

48

49

xmspLñRi¿RÁLiúµR¶aRP+¬sZNP[»R½VM xqs*LSZaP[LôSQ*µR¶aRPLiµ³R¶©«sLie ¿³yµR¶¹¸¶[V»R½òµæR¶»y©±s ÒÁª«sM »R½X¼d½\¹¸¶VNSµR¶a][µæR¶»y©±see

50

{ÉÚhÉÇSÉxpù¶¶ÉÊxÉEäòiÉÖ& º´É®úɶÉäuùÉÇnù¶É¨É vÉxɨÉÂ* UôÉnùªÉäkÉnÂùMÉiÉÉxÉ VÉÒ´É& iÉÞiÉÒªÉèEòÉnù¶ÉÉänÂùMÉiÉÉxÉÂ**

Purna Chandra, Sani, Ketu mantle 2 nd and 12 th from the rasi where posited 15 . Guru mantles 3 rd and

11 th rasis and the planets placed from where he is posited. blanket, mantle, lid etc.,)

(UôÉnùªÉàkÉ means covering, closing,

ÌÁgSõ»R½VòQû¼d½¸R¶Vlgi[ ÒÁ®ªs[ ZNP[»fÌÁgRiõµR¶aSLi»R½lLie ÊÁÌÁª«s»R½VöLiúgRi¥¦¦¦xqs=Li¼½ª¯[ ¿Á[»R½Vöú¼d½LiÌÁÛ˳Á[µ³R¶Xª«sLiee

51

±ÉMxÉÉk¯ûiÉÒªÉMÉä VÉÒ´Éä EäòiÉÉè±ÉMxÉnù¶ÉÉxiÉ®àú* ¤É±É´Éi{ÉÖÆOɽþɺºÉÆÊiÉ´ÉÉä SÉäi{ÉÖjÉҨɠ±É¦ÉävÉ޴ɨÉÂ**

If Guru is placed in 3 rd during the dasa period of Ketu Lagnantardasa, and if there is no strong aspect of a male planet to Lagna the native will be blessed with daughter.

gRiVLRiVßØ¿yèéµj¶¾»½[ÌÁlgi[õ »R½µôR¶aS¸R¶Wª±sV xqsV»R½ª±sV ÌÁÛ˳Á[»`½e ¾»½[©y¿yèéµj¶»R½ LSbdP¸R¶V µR¶aS¸R¶Wª±sV ªyxqsV»][µR¶¸R¶VMe FyxmsúgRi¥¦¦¦ßت±sV xqsª«sV÷©ôð¯[ ©«sryùµj¶¼½-s¬sLRiõ¸R¶VMee

MÉÖ¯ûhÉÉSUôÉÊnùiÉä±ÉMxÉä iÉqù¶ÉɪÉɨÉ ºÉÖiɨÉ ±É¦ÉäiÉÂ* iÉäxÉÉSUôÉÊnùiÉ ®úɶÉÒªÉ nù¶ÉɪÉɨÉ ´ÉɺÉÖiÉÉänùªÉ&*

15 Extremely important verse. SA

52

{ÉÉ{ÉOɽþÉhÉɨÉ ºÉ¨¤ÉxvÉÉä xɺªÉÉÊnùÊiÉÊ´ÉÊxÉxÉǪÉ&**

During the period of the Lagna Dasa / Rasi Dasa when Guru mantling Lagna and not having relations with malefic planets the native is blessed with son.

@xtísQ®ªs[V FyxmsxqsLiÊÁLi®µ³¶[ gRiVLRiVßØ¿yèéµj¶¾»½[xqs¼½e gRiVLRiVaRPV+˳Ü[¸R¶Vµj¶Ë³ÏÁ##®ªs[»R½òµôR¶aS¸R¶WLi aRPV˳ÏÁLi˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

53

+¹]õ¨Éä {ÉÉ{ɺɨ¤ÉxvÉä MÉÖ¯ûhÉÉSUôÉÊnùiÉäºÉÊiÉ* MÉÖ¯û¶¶ÉÖ¦ÉÉäªÉÊnù¦É´ÉäkÉqù¶ÉɪÉɨÉ ¶É֦ɨÉ ¦É´ÉäiÉÂ**

If Astama is having malefic planetary relations and aspected by Guru, and if Guru is benefic, Astama Rasi Dasa will be favourable to the native.

aRP¬s©y¿yèµj¶¾»½[ÌÁlgi[õ NRPVÇÁ¸R¶VVZNP[ò©«s aRPú»R½Vª«s»`½e »R½µôR¶aS¸R¶WLi»R½V ¹¸¶WgRiLRi÷éxqs=ª«sW»R½Xª«sVX¼½ NSLRiNRPMee

¶ÉÊxÉxÉÉSUôÉÊnùiÉä±ÉMxÉä EÖòVɪÉÖHäòxÉ ¶ÉiÉÞ´ÉiÉÂ* iÉqù¶ÉɪÉÉÆiÉÖ ªÉÉäMɦÉǺºÉ¨ÉÉiÉÞ¨ÉÞÊiÉ EòÉ®úEò&**

If Kuja is placed in Lagna and mantled by Sani, and if conceived during Lagna Dasa lead to the death of mother, as if it is executed by a Rival.

aRPV˳ؿyµj¶èé»R½LSaf ¿RÁ aRP¬s˳ݪ«s°aRPV˳ت«sX»fe »R½µôR¶aS¸R¶WLigRiLRi÷骫sVX¼½ L][ùgRiZaP[èµk¶*QORPQßáLi©«s¿Á[»`½ee

54

55

¶ÉÖ¦ÉÉSÉÉÎnÂùUôiÉ®úɶÉÉèSÉ ¶ÉÊxɦÉÉè¨ÉÉè¶ÉÖ¦ÉÉ´ÉÞiÉÉè* iÉqù¶ÉɪÉɨÉ MɦÉǨÉÞÊiÉ ªÉÉæMɶSÉäuùÒIÉhÉÆxÉSÉäiÉÂ**

During the Rasi Dasas of the planets mantled by benefics having benefic relations also having Kuja Sani Yoga during such dasa if conceives it will be aborted. However if aspected by Kuja and Sani there will no ill effect to the fetus in the womb and will be continued.

gRiVLRiVxqsVòry*$»R½LiLSbPLi ¿³yµR¶¹¸¶V»R½=»R½ù®ªsVª«sz¤¦¦¦e N][ßáµR¶*¸R¶VLi xqsxmsòª«sVLi ¿RÁ gRiVLRiVM xmspLñRiLixmsaRPù¼½ee

MÉÖ¯ûºiÉÖº´ÉɸÉÒiɨÉ ®úÉʶɨÉ UôÉnùªÉàiºÉiªÉ¨É¨Éä´Éʽþ* EòÉähÉuùªÉ¨É ºÉ{iɨɨÉ SÉ MÉÖ¯û& {ÉÚhÉǨ{ɶªÉÊiÉ**

Guru completely mantles the rasi where placed and aspects the 5 th , 7th and 9 th signs.

56

gRiVLRiVµR¶Xuí¢ ª«sVLiµR¶¹¸¶Wlgi[ gRiVLRiVµR¶XztísQLRi÷Íص³j¶NSe »R½¹¸¶WLRiª«soù˳ÏÁ¹¸¶WL][ùlgi ª«sVLiµR¶¹¸¶Wg][ÊÁÍص³j¶NRPMee

MÉÖ¯ûoù¹]õÉè ¨ÉxnùªÉÉäMÉä MÉÖ¯ûoùι]õ¤ÉDZÉÉÊvÉEòÉ* iɪÉÉä®ú´ªÉ֦ɪÉÉäªÉÉæMÉà ¨ÉxnùªÉÉäMÉÉä¤É±ÉÉÊvÉEò&**

If Aspect of Guru and Sani yoga is formed in a Chart, aspect of Guru is powerful. If Guru and Sani both are equally powerful and combined together then Sani is more powerful.

57

A¸R¶VLiz¤¦¦¦¬sLRiõ¸R¶VM xmsoú»R½ xmsoú¼d½ ÇÁ©«s©«s }¤¦¦¦»R½®ªs[e ÒÁª«s®©s[gRiVLRiV¹¸¶WgRiaRPè ª«sVLiµR¶µR¶XztísQLRi÷ÖdÁ˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

58

+ɪÉÆʽþÊxÉxÉǪÉ& {ÉÖjÉ {ÉÖjÉÒ VÉxÉxÉ ½äþiÉ´Éä* VÉÒ´ÉxÉäMÉÖ¯ûªÉÉäMɶSÉ ¨ÉÆnùoùι]õ¤ÉDZÉҦɴÉäiÉÂ**

Regarding begetting children and Son, daughter; as said earlier is to be critically judged and decided. In predicting the living children, aspect of Guru is more powerful than Sani.

aRP##®©s[LôRiaRPª«sVµR¶X}tísQaRPè »R½X¼d½¸R¶WúxmsÊÁÍØ»R½´ye ©«sª«sª«sWùM xmsLi¿RÁ-dsVµR¶XztísQM gRiVL][M úFyÊÁÌÁù-dsVLji»R½Liee

¶ÉxÉänÇù¶É¨Éoù¹]äõ¶SÉ iÉÞiÉÒªÉÉ|ɤɱÉÉiÉlÉÉ* xɴɨªÉÉ& {ÉxSɨÉÒoùι]õ& MÉÖ®úÉä& |ÉɤɱªÉ¨ÉÒÊ®úiɨÉÂ**

Sani‟s 3 rd aspect is more powerful than 10 th aspect. Gurus 9 th aspect is more powerful than 5 th aspect.

gRiVLRiV©yµR¶XxtísQ¿RÁLiúµ][zms gRiVLRiV»R½VÌÁùM úxmsNUPLjiò»R½Me FyFyµ³j¶N][ aRPV˳Ü[zmsryù µæR¶VLRiVµR¶XztísQaRP+¬saRPV+˳ÏÁMee

MÉÖ¯ûxÉÉoù¹]õSÉxpùÉäÊ{É MÉÖ¯ûiÉÖ±ªÉ& |ÉEòÒÌiÉiÉ&* {ÉÉ{ÉÉÊvÉEòÉä ¶ÉÖ¦ÉÉäÊ{ɺªÉÉ nÂùMÉÖ¯ûoùι]õ¶¶ÉÊxɶ¶ÉÖ¦É&**

59

60

Chandra aspected by Guru is equivalent to Guru. If a powerful malefic is aspected by Guru it

gives benefic results.

If Sani is aspected by Guru gives benefic results.

ÌÁlgi[õª«sVLi®µ¶[zqôðs¾»½ ÌÁgRiõµR¶aS¸R¶WLi ú}msxtsQù¾»½[ª«s®µ¶»`½e Û˳ÁQORPQLiªy µR¶VLýRi˳ÏÁLi»R½xqsù FyFyLi»R½LRigRi¾»½[aRP©_ee

±ÉMxÉä¨ÉxnäùκlÉiÉà ±ÉMxÉnù¶ÉɪÉɨÉ |É乪ÉiÉä´ÉnàùiÉÂ* ¦ÉèIÉÆ´ÉÉ nÖù±ÉǦÉÆiɺªÉ {ÉÉ{ÉÉxiÉ®úMÉiÉä¶ÉxÉÉè**

aRP¬sµR¶XxtísQxqsùÌÁgRiõxqsù µR¶aS¸R¶WLi ©«saRPV˳ÏÁLi ˳ÏÁ##®ªs[»`½e xqs¿Á©yõ aRPV˳ÏÁxqsLiÊÁLiµ³k¶ aRPV˳Ü[ªy¹¸¶WgRiNSLRiNRPMee

¶ÉÊxÉoù¹]õºªÉ±ÉMxɺªÉ nù¶ÉɪÉɨÉ xɶÉ֦ɨÉ ¦É´ÉäiÉÂ* ºÉSÉàzÉÉ ¶É֦ɺÉƤÉxvÉÒ ¶ÉÖ¦ÉÉä´ÉɪÉÉäMÉEòÉ®úEò&**

If Sani is placed in Lagna, during such lagna dasa the native has to serve in lower cadres. If Lagna is not having malefic relations lead to Yoga.

61

62

xqs¿Á[µR¶aRPV˳ÏÁxqsLiÊÁLiµ³R¶aRPV+˳Ü[ªy ¹¸¶WgRiNSLRiNRPMe ¿RÁLiúµR¶LSx¤¦¦¦§ ÊÁVµ³yLRiäLSaRPV+úNRPÌÁgRiõgRi»yM xmsoLRiMe LSbdP®©s[©«sªy¿RÁèéµR¶¸R¶VLi¼½ ©«sÌÁgRiõLi xmsbP誫sVLiúgRi¥¦¦¦©±see

62-a

ºÉSÉänù¶É֦ɺɨ¤Éxvɶ¶ÉÖ¦ÉÉä´ÉÉ ªÉÉäMÉEòÉ®úEò&* SÉxpù®úɽÖþ ¤ÉÖvÉÉEÇò®úɶ¶ÉÖGò±ÉMxÉMÉiÉÉ& {ÉÖ®ú&* ®úɶÉÒxÉäxÉ´ÉÉSUônùªÉÆÊiÉ xɱÉMxɨÉ {ÉζSɨɨÉ OɽþÉxÉÂ**

If Lagna kuka (Mars placed in ascendant) is not having any malefic relation lead to auspicious result or Yogakaraka. If Chandra, Rahu, Budha, Ravi, Kuja are placed in Sukra Rasis (i.e.,

Taurus and Libra) will mantle the planets placed in front of that rasi ie., Midhuna and Vrichika But not the rasis behind i.e., Mesha and Kanya.

ÌÁgSõµ³j¶xmsµR¶aSËôØxqsVòxtsQ®²¶[ª«sxqsVùLRi©«sLi»R½LRiLie »R½´yµj¶*¼d½¸R¶Wµ³j¶xms¾»½[M »R½X¼d½¹¸¶[VaRPxqsùª«s»R½=LSMee

62-b

±ÉMxÉÉÊvÉ{Énù¶ÉɤnùɺiÉÖ¹Ébä÷´ÉºªÉÖ®úxÉxiÉ®ú¨É * iÉlÉÉÊuùiÉÒªÉÉÊvÉ{ÉiÉä& iÉÞiÉÒªÉä¶ÉºªÉ´ÉiºÉ®úÉ&**

»R½»R½xqsòQX¼d½¸R¶Vróy©«sxqsùµR¶aS xtsQ²y*L<jiNSª«sV»ye xxmsaSèÌýÁgRiõµR¶aSª«sL<Sµy*-sLiaRP¼½LRiVµk¶Lji»yMee

iÉiɺiÉÞiÉҪɺlÉÉxɺªÉnù¶ÉÉ ¹ÉbÂ÷´ÉÉ̹ÉEòɨÉiÉÉ* {ɶSÉɱ±ÉMxÉnù¶ÉɴɹÉÉÇuùÉ˴ɶÉÊiɯûnùÒÊ®úiÉÉ&**

For Lagnadhipati (Asc Lord) 2nd Lord, 3rd Lord Dasa years are 6 years each. Lagna Dasa years are 22.

62-c

-sLiaRP»R½ùËôØ aRPbPµR¶aS µR¶aRPª«sWµ³j¶xms¾»½[LôRiaSe xmsLi¿yaRPµR¶*L<RixmsLRiù©yò B¼½ aSxqsòQû-s¬sLñRi¸R¶VMee

˴ɶÉiªÉ¤nùÉ ¶ÉʶÉnù¶ÉÉ nù¶É¨ÉÉÊvÉ{ÉiÉänÇù¶ÉÉ* {ÉxSÉɶÉuù¹ÉÇ{ɪÉÇxiÉÉ <ÊiÉ ¶ÉɺjÉÊ´ÉÊxÉhÉǪÉ&**

Chandra dasa 20 years, Dasamadhipati Dasa is 50 years.

62-d

ª«sù¸R¶Vróy®©s[ aRPV˳ÏÁ¸R¶VV¾»½[ »R½µôR¶\ZaPaRP*LRiù˳ÏÁLiÑÁNSe xqs*˳ت«sFyxms¸R¶VVNSò¿Á[»`½ ª«sVx¤¦¦¦\®µ¶aRP*LRiùµy¸R¶V¬dsee

´ªÉªÉºlÉÉxÉä ¶É֦ɪÉÖiÉä iÉqù¶Éè·ÉªÉǦÉÎxVÉEòÉ* º´É¦ÉÉ´É{ÉÉ{ɪÉÖHòÉSÉäiÉ ¨É½þnèù·ÉªÉÇnùɪÉxÉÒ**

During Dasa period of the benefic placed in 12 th lead to (Aishwarya Bhanga) hurdle to prosperity. If a natural malefic is placed that Dasa yield to extraordinary Wealth (Bhagya).

63

µj¶*¼d½¸R¶V˳ت«s»R½©yõµ³y aRPV+˳ÏÁ¸R¶VVNSòaRPV+˳ظR¶Vµj¶e ª«sVx¤¦¦¦\®µ¶aRP*LRiù˳Ü[gRiryù ¿RÁVè˳ÏÁµR¶X}tísQ»R½VNTPLixmnsÌÁLiee

ÊuùiÉҪɦÉÉ´ÉiÉzÉÉvÉÉ ¶¶É֦ɪÉÖHòɶ¶ÉÖ¦ÉɪÉÊnù* ¨É½þnèù·ÉªÉǦÉÉäMɺªÉÉ SSÉÖ¦Éoù¹]äõiÉÖËEò¡ò±É¨ÉÂ**

If 2 nd house and 2 nd Lord are associated with benefics/benefic relations leads to extraordinary wealth and prosperity (Aishwarya and Bhoga). If a benefic planet is aspected, Wealth is indicated.

64

aRPV˳ÏÁµR¶XuíyaRPV+Q\Û˳ÁLji*µôðyM µj¶*¼d½¸R¶Wµ_aRPV˳ص³j¶FyMe ÊÁÖÁ©«sZaPèµR¶V˳Ø˳ØùLi¾»½ ª«sVx¤¦¦¦\®µ¶aRP*LRiùª«sWxmsoõ¸R¶VVMee

65

¶ÉÖ¦Éoù¹]õɶ¶ÉÖ¦ÉèÌ´ÉrùÉ& ÊuùiÉÒªÉÉnùÉè¶ÉÖ¦ÉÉÊvÉ{ÉÉ&* ¤ÉʱÉxɶSÉànÖù¦ÉɦªÉÉxiÉà ¨É½þnèù·ÉªÉǨÉÉ{xÉÖªÉÖ&**

The Native will be extraordinarily wealthy if Dhana Bhava and benefic sthanadhipatis (sign lords) are powerful, having benefic aspects, and having Vedha by benefics.

ÌÁlgi[õ úgRi}¤¦¦¦µj¶*¼d½¹¸¶V ¿RÁ »R½X¼d½¹¸¶Vªy aRPV˳Ü[©«s¿Á[»`½e @aRP©y¿yèµR¶®©s[»R½xqsù ÌÁÛ˳Á[»yLi©yú»R½xqsLiaRP¸R¶VMee

±ÉMxÉä OɽäþÊuùiÉÒªÉà SÉ iÉÞiÉÒªÉà´ÉÉ ¶ÉÖ¦ÉÉäxÉSÉäiÉÂ* +¶ÉxÉÉSUôÉnùxÉäiɺªÉ ±É¦ÉäiÉÉÆxÉÉjɺÉƶɪÉ&**

If Benefics placed in Lagna and in 2 nd , a malefic placed in 3 rd such native has to suffer for livelihood and clothing.

ÌÁgRiõ®©s[ú»R½»R½X¼d½¹¸¶[Vxtsv »R½µk¶ZaP[xtsv ÊÁÛÍÁ[xtsvªye aRPVÛ˳Á[xtsv -sµôðR¶µR¶X}tísQxtsv xqsxqsx¤¦¦¦úxqs úxmsµ][˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

66

67

±ÉMxÉxÉäjÉiÉÞiÉÒªÉä¹ÉÖ iÉnùÒ¶Éä¹ÉÖ ¤É±Éä¹ÉÖ´ÉÉ* ¶ÉÖ¦Éä¹ÉÖ Ê´Érùoù¹]äõ¹ÉÖ ºÉºÉ½þ»É |ÉnùÉä¦É´ÉäiÉÂ**

The native saves a lot of money if the sign lords of Lagna, 2 nd and 3 rd are placed in their signs, or benefics placed, or having Vedha by benefics or aspected by benefics.

»R½X¼d½¸R¶V}qsò »R½X¼d½¹¸¶VZaP µj¶*xqs*˳ت«sLi ¿RÁ »R½µR¶ùµj¶e aRPVÛ˳Á[©«s-sµôðR¶µR¶X}tísQ¿RÁ xqsx¤¦¦¦úxqsúxmsµ][˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

68

iÉÞiÉҪɺiÉä iÉÞiÉÒªÉä¶Éà Êuùº´É¦ÉɴɨÉ SÉ iÉtÊnù* ¶ÉÖ¦ÉäxÉÊ´Érùoù¹]äõSÉ ºÉ½þ»É|ÉnùÉä¦É´ÉäiÉÂ**

aRP»R½úxmsµR¶zqôðsLRi aSù¿Á[è ¿RÁèLRiLi ¿RÁ µj¶*aRP»R½Li ˳ÏÁ##®ªs[»`½e »R½X¼d½¸R¶VLi »R½»R½ö»f »R½®µæ¶[aRPV˳ÏÁµR¶LRi+©«s®ªs[µ³R¶¹¸¶WMee

69

¶ÉiÉ|ÉnùκlÉ®úú ¶ªÉÉSSÉä SSÉ®ú¨É SÉ Êuù¶ÉiɨÉ ¦É´ÉäiÉÂ* iÉÞiÉҪɨÉ iÉi{ÉiÉÉè iÉnÂùMÉä¶ÉÖ¦Énù¶ÉÇxÉ´ÉävɪÉÉä&**

If 3 rd lord 16 is placed in 3 rd which is a dual sign, if aspected or having Vedha by benefics, the native saves thousands and lakhs; If 3 rd is a fixed sign and placed in it and if aspected or having Vedha by benefics the native has hundreds. If 3 rd Lord is placed in 3 rd which is a movable sign and aspected or having vedha by benefics the native has two hundreds.

FyxmsÌÁlgi[õ µj¶*¼d½¹¸¶V ¿RÁ »R½X¼d½¹¸¶V ¿RÁ úgRi¥¦¦¦¸R¶Vµj¶e xqsxqsx¤¦¦¦úxqsúxmsµ][[NTPLi»R½V ˳ÏÁ##®ªs[µôðy»R½X»R½*ª«sWú»R½ªy©±see

70

{ÉÉ{ÉɱÉMxÉä ÊuùiÉÒªÉà SÉ iÉÞiÉÒªÉà SÉ OɽþɪÉÊnù* ºÉºÉ½þ»É|ÉnùÉäÊEòxiÉÖ ¦É´ÉärùÉiÉÞi´É¨ÉÉjÉ´ÉÉxÉÂ**

aRP¬sµR¶XztísQaRP讪s[µ³yaRPè xqsx¤¦¦¦úxqsúxmsµR¶Gª«sxqsMe gRiVLRiVµR¶X}tísQaRPè ®ªs[µ³yaRPè xqsx¤¦¦¦úryßØLi úxmsµ][˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

71

¶ÉÊxÉoùι]õ¶SÉ´ÉävÉɶSÉ ºÉ½þ»É|ÉnùB´ÉºÉ&* MÉÖ¯ûoù¹]äõ¶SÉ ´ÉävÉɶSÉ ºÉ½þ»ÉÉhÉɨÉ |ÉnùÉä¦É´ÉäiÉÂ**

If malefics are placed in Lagna, 2 nd , 3 rd the native has thousands. (in terms of rupees / Varahas / any currency according to the place / country) however the malefics are not strong enough and not capable enough to give thousands, however if having aspect / Vedha of Sani gives only one thousand, else if having aspect / Vedha of Guru gives several thousands.

16 Very important verse, 3 rd is the arudha of the 2 nd . - SA

ÌÁlgi[õQúgRi|¤¦¦¦µj¶*¼d½¹¸¶V ¿RÁ »R½X¼d½¹¸¶V ¿RÁ úgRix¤¦Ü[¸R¶Vµj¶e {qsª«sWúxms˳ÏÁXµR¶÷鮪s[©«sWõ©«sLi ®ªs[µ³R¶µR¶LRi+©«s¹¸¶Wxqs=»][Mee

72

±ÉMxÉäOɽàþÊuùiÉÒªÉà SÉ iÉÞiÉÒªÉà SÉ OɽþÉäªÉÊnù* ºÉÒ¨ÉÉ|ɦÉÞnÂù¦É´ÉäzÉÚxɨÉ ´ÉävÉnù¶ÉÇxɪÉÉ人ÉiÉÉä&**

If any planet placed in Lagna, 2 nd and 4 th having aspect / vedha of Benefic the native will have „Agrahara‟ (Mukhasadaar)

Translators Note:

(Agrahara means a piece of land given as donation to a person by the Kings for their livelihood during ancient times. Preferably to Brahmin community. there are several stone inscriptions available throughout south India)

ÌÁlgiõQúgRix¤¦¦¦-s{¤¦¦¦®©s[ ¿RÁ Fyxms¸R¶VVZNP[ò ¿RÁ »R½µæR¶QX}¤¦¦¦e ª«sVµ³R¶ùlgi[ aRP¬s ZNP[»][aRPè ©«sxqsx¤¦¦¦úxqsúxmsµ][ ˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

73

±ÉMxÉàOɽþʴɽþÒxÉä SÉ {ÉÉ{ɪÉÖHäò SÉ iÉnÂùMÉÞ½äþ* ¨ÉvªÉMÉä ¶ÉÊxÉ EäòiÉÉä¶SÉ xɺɽþ»É|ÉnùÉä ¦É´ÉäiÉÂ**

If no planet is placed in Lagna having malefic in fourth sign from Lagna and if Lagna fall in between Sani and Ketu the native will not even have thousand (Rupees / Varahas / Dollars / Currency).

ÊÁÌÁª«saRPè¬sZNP[»R½V˳ØùLi -sµôðR¶xqsò©«sVøÅÁg][zmsªye xqsx¤¦¦¦úxqsúxmsµR¶ Gª«sxqsù ©yú»R½NSLSù-s¿yLRißØee

74

¤É±É´ÉSSÉÊxÉEäòiÉÖ¦ªÉɨÉ ʴÉrùºiÉx¨ÉÖJÉMÉÉäÊ{É´ÉÉ* ºÉ½þ»É|Énù B´ÉºªÉ xÉÉjÉEòɪÉÉÇÊ´ÉSÉÉ®úhÉÉ**

If having strong Vedha of Sani and Ketu and Lagna falls on the top of Sani and Ketu the native will certainly have thousands.

¸R¶Vµj¶ÌÁlgiõQúgRix¤¦Ü[©yzqsò µj¶*¼d½¹¸¶V ¿RÁ úgRix¤¦¦¦zqós»R½Me ÌÁgRiõLi ¿RÁ gRiVLRiVaRPVúNS˳ØùLi ®ªs[®µ³¶[ xqsx¤¦¦¦úxqsµ][ ˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

ªÉÊnù±ÉMxÉàOɽþÉäxÉÉκiÉ ÊuùiÉÒªÉà SÉ OɽþκlÉiÉ&* ±ÉMxɨÉ SÉ MÉÖ¯û¶ÉÖGòɦªÉɨÉ ´ÉävÉäºÉ½þ»ÉnùÉä ¦É´ÉäiÉÂ**

If there no planet placed in Lagna and a planet is placed in 2 nd and if Lagna is having Guru and Sukra Vedha the native will have thousand.

FyFyLi»R½Lji»R½ ÌÁlgi[õ¿Á[¿RÁè¬sxqsLixmsµj¶*©«sxqsù¼½e gRiVLRiV¹¸¶Wlgi[ ¿RÁ xqsLixms»yù »R½=LRi*˳خªs[xtsQ*¸R¶VLiúNRPª«sVMee

75

76

{ÉÉ{ÉÉxiÉÊ®úiÉ ±ÉMxÉäSÉäSSÉÊxɺÉÆ{ÉÊuùxɺªÉÊiÉ* MÉÖ¯ûªÉÉäMÉä SÉ ºÉÆ{ÉiªÉÉ iºÉ´ÉǦÉÉ´É乴ɪÉÆGò¨É&**

If Lagna is placed between malefic planets and Sani is placed in Lagna gives wealth. If Guru is placed the parents/ancestors are already wealthy. Imagine that Sani in all Bhavas lead to losses, Guru in all Bhavas lead to gains.

ª«sVµ³R¶ùg][˳ÏÁ¸R¶V LSzqsxqós ˳ة«sVZNP[»R½VaRP##\®©saRPèLSM HaRP*LRiùxmnsW»R½VNS©«saRPVùM NTPLi»R½V$µ³R¶©«sNSLRiNSMee

77

¨ÉvªÉMÉÉä¦ÉªÉ ®úÉʺɺlÉ ¦ÉÉxÉÖEäòiÉÖ¶ÉxÉè¶SÉ®úÉ& Bä·ÉªÉÇPÉÉiÉÖEòÉxɶªÉÖ& ÊEòxiÉÖ¸ÉÒvÉxÉEòÉ®úEòÉ&**

A Dual sign placed between malefics, Ravi, Ketu, and Sani are placed in it will not destroy wealth, moreover will make to improve wealth.

ª«sVµ³R¶ùxqósgRiVLRiVLSbPxqós ZNP[»R½Vª«sVLiµR¶ µj¶ªyNRPLSMe ©yzqsòxqsLixms»R½äLSM NTPLi»R½V NTPLi¿RÁ\®µ¶aRP*LRiùNSLjißáMee

78

¨ÉvªÉºlÉMÉÖ¯û®úÉʶɺlÉ EäòiÉÖ¨Éxnù Ênù´ÉÉEò®úÉ&* xÉÉκiɺÉÆ{ÉiEò®úÉ& ÊEòxiÉÖ ÊEòxSÉnèù·ÉªÉÇEòÉÊ®úhÉ&**

When Ravi, Ketu and Sani are placed in Guru‟s sign, which is placed between malefics, gives wealth, however lead to little prosperity.

ª«sVµ³R¶ùxqós¿RÁLRiLSbPxqós ZNP[»R½Vª«sVLiµ_µR¶LjiúµR¶»yLie NRPVLRi*¾»½[¿yLigRi©yaRPLi ¿RÁ ˳ة«sVÇÜ[ª«sW»R½Xª«sWLRiNRPMee

¨ÉvªÉºlÉSÉ®ú®úÉʶɺlÉ EäòiÉÖ¨ÉxnùÉènùÊ®úpùiÉɨÉÂ* EÖò´ÉÇiÉäSÉÉRÂóMÉxÉɶɨÉ SÉ ¦ÉÉxÉÖVÉÉä¨ÉÉiÉÞ¨ÉÉ®úEò&**

79

When a movable sign is placed between malefics, Sani and Ketu are placed in it leads to Poverty and destruction to body (causes illness). Sani gives maraka to Mother.

{qsòQûúxmsÇØúxms©«sªy»R½WöLRi*Li ©«saRPùLi»R½V ©«s»R½V »R½»R½öLRiLie aRP¬s¹¸¶Wlgi[»R½µ³y ˳ݪ«sV¹¸¶Wlgi¿Á ¿³][èQ*©«sLi»R½LRiLiee

80

ºjÉÒ|ÉVÉÉ|ÉxÉ´ÉÉi{ÉÚ´ÉǨÉ xɶªÉxiÉÖ xÉiÉÖ iÉi{É®ú¨ÉÂ* ¶ÉÊxɪÉÉäMÉäiÉvÉÉ ¦ÉÉè¨ÉªÉÉäMÉàSÉà UÂôS´ÉÉäxÉÆiÉ®ú¨ÉÂ**

If Lagna is bound (placed) between malefics, Sani and Ketu are placed in Lagna all the co-born sisters dies before the birth of the native. After birth of the native, such will not repeat. If Sani Kuja yoga formed loss of Brothers / sisters are indicated.

ÌÁgRiõryùLi»R½Lji¾»½[ µy*Lji aRP¬s®ªs[Li®µ³¶¬ds˳ÏÁ##®ªs[»`½e µR¶*LiµR¶*LSbdP¸R¶VxqsLiÊÁLiµ³j¶ µR¶aSúµR¶ª«sùúxmsµyLiVV¬dsee

±ÉMxɺªÉÉxiÉÊ®úiÉä uùÉÊ®ú ¶ÉÊxÉ´ÉäxvÉàxÉҦɴÉäiÉÂ* uùxuù®úɶÉҪɺÉƤÉÎxvÉ nù¶ÉÉpù´ªÉ|ÉnùÉʪÉxÉÒ**

aRPV˳ÏÁ»R½*xqsLiÀÁ»R½Li»R½©«sù úxms¼½ÊÁLiµ³yµj¶ÌÁORPQßáLie ˳ÏÁW¸R¶W»R½öéÌÁúxmsµR¶L>Ri |qsùµR¶Li xmnsÌÁ¬sLñRi¸R¶VMee

¶ÉÖ¦Éi´ÉºÉÆÆÊSÉiÉxiÉxªÉ |ÉÊiɤÉxvÉÉÊnù±ÉIÉhɨÉ * ¦ÉÚªÉÉi¡ò±É|Énù½Çþ ºªÉänù¨É ¡ò±ÉÊxÉhÉǪÉ&**

81

82

If entrance is having relationship of Lagna and aspected by Sani lead to wealth.

The Dasa of

relationship with Dual sign gives wealth (prosperity). Like this the astrologer has to critically judge the hurdles for benefic giving planets, and malefic planetary effects and think over carefully and deeply while forecasting predictions.

xqsLiryäLRigRi»R½ÛÆÁ[ÈÁxqsVò xqsxmnsÌÁúxms¼½ÊÁLiµ³R¶NRPMe ®ªs[µ³R¶aRPèxqsLRi*aS|q^s#òQûxtsv xqsxmnsÌÁúxms¼½ÊÁLiµ³R¶NRPMee

83

ºÉƺEòÉ®úMÉiÉJÉä]õºiÉÖ ºÉ¡ò±É|ÉÊiɤÉxvÉEò&* ´ÉävɶSɺɴÉǶÉɺjÉè¹ÉÖ ºÉ¡ò±É|ÉÊiɤÉxvÉEò&**

xPurified planets means placed in friendly signs, exaltation, never a hurdle in giving benefic results. (Oɽþ´ÉävÉ) Grahavedha is not a hurdle in extending benefic results as said in all Sastras.

ÌÁgSõQú»R½V¼d½¸R¶VxqsLiÊÁLiµ³j¶ úgRix¤¦¦¦xqsùaRPV˳ÏÁ-dsOTPQ»R½Me xqsx¤¦¦¦úxqsúxmsµR¶»y¸R¶WLiªy úxms˳ÏÁV¾»½[*xms ©«sXßØLiÊÁV\®µ³¶Mee

84

±ÉMxÉÉjÉÖiÉҪɺÉƤÉÎxvÉ OɽþºªÉ¶É֦ɴÉÒÊIÉiÉ&* ºÉ½þ»É|ÉnùiÉɪÉɨ´ÉÉ |ɦÉÖi´Éä{É xÉÞhÉÉƤÉÖvÉè&**

If benefic aspect formed to the planet placed in third house from Lagna, it is said by several scholars that the people will have a hold in getting thousands and royal respect.

ÌÁgSõµ³k¶©yLi ¿RÁ »R½ú»R½xqsù úgRi¥¦¦¦ßØLi ¿RÁ »R½X¼d½¸R¶VgSM ®ªs[µ³R¶NS ÊÁLiµ³R¶NRP|qsòuyLi ¿RÁ»R½VLóRiQxqósúgRix¤¦Ü[ª«sV»R½Mee

±ÉMxÉÉvÉÒxÉɨÉ SÉ iÉjɺªÉ OɽþÉhÉɨÉ SÉ iÉÞiÉÒªÉMÉÉ& ´ÉävÉEòÉ ¤ÉÆvÉEòºiÉà¹ÉɨÉ SÉiÉÖlÉǺlÉOɽþÉä¨ÉiÉ&**

From Lagna to all 12 signs, and the planets placed in Lagna to all 12 signs, planets placed in 3 rd sign is known as (Oɽþ´ÉävÉEò) Grahavedhaka, planets placed in fourth sign are known as (Oɽþ¤ÉxvÉEò) Grahabhandhaka.

85

µj¶*¼d½¹¸¶Wªy»R½X¼d½¹¸¶Wªy aRP¬sZNP[»R½W¸R¶Vµj¶zqós»fe »R½¿yèµj¶»R½xqsù ÌÁgRiõxqsù µR¶aS¸R¶WLi©«saRPV˳ÏÁLiª«s®µ¶[»`½ee

86

ÊuùiÉÒªÉÉä´ÉÉiÉÞiÉÒªÉÉä´ÉÉ ¶ÉÊxÉEäòiÉÚªÉÊnùκlÉiÉÉè* iÉSSÉÉÊnùiɺªÉ ±ÉMxɺªÉ nù¶ÉɪÉɨÉÂxɶÉ֦ɨÉ ´ÉnäùiÉÂ**

If Sani and Ketu are placed in 2 nd or placed in third from Lagna, during the dasa of such mantled sign where Sani and Ketu are placed not lead to benefic results.

gRiVLRiV¿yèéµj¶»R½ÌÁgRiõxqsù µR¶aS»R½VxmnsÌÁµyLiVV¬dse »R½µyryù»R½öQû´R¶ª«sVLi xmsoú»R½gRiL][÷éúµR¶ªyùLêRi©«sLi»R½»R½Mee

87

MÉÖ¯ûSUôÉÊnùiɱÉMxɺªÉ nù¶ÉÉiÉÖ¡ò±ÉnùÉʪÉxÉÒ* iÉnùɺªÉÉi|ÉlɨɨÉ {ÉÖjÉMɦÉÉæpù´ªÉÉVÉÇxɨÉÂiÉiÉ&**

The Lagna dasa mantled by Guru gives extraordinary propitious results. In such dasa the native first begets a son, earns a lot money and wealth.

zms»R½Xª«sW»R½XNRPL_ ª«sVLiµR¶LRi-ds NRP-sxqsVµ³yNRPL_e ª«sW»R½XËص³R¶NRPL_ª«sV®µ³¶[ù»R½¹¸¶Wryù©yøLRiN][˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

88

Ê{ÉiÉÞ¨ÉÉiÉÞEò®úÉè ¨Éxnù®ú´ÉÒ EòʴɺÉÖvÉÉEò®úÉè* ¨ÉÉiÉÞ¤ÉÉvÉEò®úÉè¨ÉvªÉäiɪÉÉ亪ÉÉx¨ÉÉ®úEòÉä¦É´ÉäiÉÂ**

Sani and Ravi gives Pitru Maraka (lead to father‟s death). Sukra and Chandra give Matru Maraka (lead to mother‟s death) 17 .

@µ³j¶xmsMúxmsµ³R¶ª«sVLiúF¡N][òµj¶*¼d½¸R¶VLi»R½ú»R½xqsLizqós»R½Me »R½X¼d½¹¸¶WNSLRiNRPM úF¡N][òxmnsÌÁµy®©s[»R½V xmsßïÓá»R½Mee

89

+ÊvÉ{É&|ÉvɨɨÉ |ÉÉäHòÉäÊuùiÉҪɨÉ iÉjɺÉÆκlÉiÉ&* iÉÞiÉÒªÉÉäEòÉ®úEò& |ÉÉäHòÉä¡ò±ÉnùÉxÉäiÉÖ {ÉÎhb÷iÉ&**

Generally in extending result to each sign first Bhavadhipati is to be taken into account, then the planet placed in that Bhava then the Karaka.

ú¼½LiaRPµy÷égS»R½øZNP[ÌÁlgi[õ ¹¸¶WúgRix¤¦Ü[µ³j¶NRP˳ØgRiªy©±se ryª«sW©«sùNSLRiN][¥¦¦¦ù»R½ø NSLRiNRPMúxmsÊÁÍÜ[z¤¦¦¦»R½Me xmsaRPV˳ÏÁ##ZaP[ù¿RÁVè˳ÏÁLixmsoryLi @aRPV˳ÏÁxqsòQ*aRPV˳Ü[¸R¶Vµj¶ee

90

Êjɨ¶ÉnÂù¦ÉÉMÉÉi¨ÉEäò±ÉMxÉä ªÉÉäOɽþÉäÊvÉEò¦ÉÉMÉ´ÉÉxÉÂ* ºÉɨÉÉxªÉEòÉ®úEòÉäÁÉi¨É EòÉ®úEò&|ɤɱÉÉäʽþiÉ&* {ɶÉ֦ɶªÉäSSÉÖ¦ÉÆ{ÉÖºÉɨÉ +¶É֦ɺi´É¶ÉÖ¦ÉÉäªÉÊnù**

In the 30 degree Lagna, the planet which moved more number of degrees is known as Atmakaraka. Atmakaraka is important than all the planets, if atmakaraka is benefic, extends benefic result, if malefic extends misfortune.

»R½©«sWõ©«s˳Øg][ª«sW»R½ù ryù»R½ò©«sWõ©«sxqsLRiÎØúgRix¤¦¦¦Me »R½©«sWõ©«s˳Øg][ú˳ػy ryù©yø»y»R½©«sWù©«s ˳ØgRiªy©±see

91

iÉzÉÚxɦÉÉMÉÉä¨ÉÉiªÉ ºªÉÉkÉzÉÚxɺɮú³ýÉOɽþ&* iÉzÉÚxɦÉÉMÉÉä§ÉÉiÉÉ ºªÉÉx¨ÉÉiÉÉiÉxªÉÚxÉ ¦ÉÉMÉ´ÉÉxÉÂ**

zms»y»R½©«sWù˳ØgRi »R½Vöú»R½xqsò©«sWù©«s˳ØgRiªy©±se »R½©«sWù©«s˳Øg][Çìؼ½ryùµy÷éLSù»R½©«sWù©«s˳ØgRiªy©±se @aRPW˳Ø@zms¾»½[ª«sW»yùMe aRPV˳ØZaP[è¿RÁVè˳ÏÁµy¸R¶VNRPMee

92

Ê{ÉiÉÉiÉxªÉÚ¦ÉÉMÉ i{ÉÖjɺiÉxªÉÚxɦÉÉMÉ´ÉÉxÉÂ* iÉxªÉÚxɦÉÉMÉÉäYÉÉÊiɺªÉÉnÂù¦ÉɪÉÉÇiÉxªÉÚxɦÉÉMÉ´ÉÉxÉÂ* +¶ÉÚ¦ÉÉ+Ê{ÉiÉä¨ÉÉiªÉÉ&* ¶ÉÖ¦ÉɶSÉäSSÉÖ¦ÉnùɪÉEò&**

The planet placed in lesser degrees to Atmakaraka is known as Amatya Karaka; the planet placed lesser degrees is known as Bhratru Karaka, the planet placed lesser degrees to him is known as

17 Important verse - SA

Matrukaraka, the planet placed lesser degrees to him is known as Pitrukaraka, the planet placed lesser degrees to him is known as Putrakaraka, the planet placed lesser degrees to him is known as agnate YÉÉÊiÉ (Jnati) karaka. The planet placed lesser degrees to him is known as Kalatra Karaka, the karakas as explained above whether benefic or malefic gives benefic results only.

1

The planet placed in more number of degrees in Lagna

Atma Karaka

2

The

planet

placed

lesser

degrees

than

 

Amatya Karaka

Atmakaraka

 

3

The planet placed lesser degrees than Amatya Karaka

 

Bhratru Karaka

4

The planet placed lesser degrees than Bhratru karaka

 

Matru Karaka

5

The planet placed lesser degrees than Matru Karaka

 

Pitru Karaka

6

The

planet

placed

lesser

degrees

than

Pitru

 

Putra Karaka

Karaka

 

7

The

planet

placed

lesser

degrees

than

Putra

 

Jnati

- Agnate Karaka

Karaka

   

8

The planet placed lesser degrees than Jnati Karaka

Kalatra Karaka

ÌÁlgi[õµR¶X|tísQLiµR¶VÌÁlgi[õªy xqsLRiö˳تyµ³j¶Fy©±s zqós»y©±se »R½µôR¶QXuíyù¿yèéµR¶NS©±s ÇìØ»y*úÊÁW¸R¶W»R½öQûÊÁÌÁ»R½M xmsLRiLiee

93

±ÉMxÉäoù¹]àõxnÖù±ÉMxÉä´ÉÉ ºÉ{ÉǦÉÉ´ÉÉÊvÉ{ÉÉxÉ κlÉiÉÉxÉÂ* iÉqÞù¹]õ¬ÉSUôÉnùEòÉxÉ YÉÉi´ÉÉ¥ÉÚªÉÉi|ɤɱÉiÉ& {É®ú¨ÉÂ**

The Planets (Sarva Bhavadhipatis) placed either in Lagna, or in the Indu Lagna aspected by Lagna, the planets aspecting them, the planets mantling them are to be critically examined, predictions is to be made based on the Prabala Graha (the important Planet).

úFyÊÁÌÁùLi LSbP©y´R¶xqsù -dsORPQQù¿yèéµR¶NRP Ëص³R¶NS©±se LSbPzqós»R½ úgRix¤¦¦¦µR¶aSxmnsÌÁLi LSZaP[LRi*®µ¶[µR¶V÷éµ³yee

|ÉɤɱªÉ¨É ®úÉʶÉxÉÉlɺªÉ ´ÉÒIªÉSUôÉnùEò ¤ÉÉvÉEòÉxÉÂ* ®úÉʶÉκlÉiÉ Oɽþnù¶ÉÉ¡ò±É¨É ®úɶÉä´ÉÇnäùnÂù¦ÉÖvÉÉ**

94

While deciding Dasa Phala to any sign, astrologer has to carefully examine before concluding predictions about the sign lord, the relationship to the sign and sign lord, its mantling, Bhadhaka planets 18 .

gRiVLRiV¿yèéµj¶»R½LSbdP¸R¶V µR¶aS¸R¶WLi xmspLñRiÒÁª«s©«sLie GxtsQùLSbPLi ¿³yµR¶¸R¶VLi¼½ aRPV˳ÏÁFyZNP[»R½VLRiVMxmso©«sMee

MÉÖ¯ûSUôÉÊnùiÉ®úɶÉÒªÉ nù¶ÉɪÉɨÉ {ÉÚhÉÇVÉÒ´ÉxɨÉÂ*

95

18 There are some astrologers who hold the view that badhaka is not to be used in natal chart and only to be used in horary (prashna), incidentally to contradict them there was never a shloka from an ancient authority. - SA

B¹ªÉ®úÉʶɨÉ UôÉnùªÉÎxiÉ ¶ÉÖ¦É{ÉÉEäòiÉÖ¯û&{ÉÖxÉ&**

¸R¶VVgRiøLSbP¿yèéµR¶NRP»R½*Li ÊÁx¤¦¦¦§ÍØ˳Ü[ ˳ÏÁ##®ªs[µæR¶VLRiVMe zqósLRixqsùª«sVµ³R¶ùª«sVª±sV NTPLiÀÁ»`½ ¿RÁLRixqsù¿yèéµR¶®©s[ xmnsÌÁLiee

ªÉÖM¨É®úÉʶÉSUôÉnùEòi´É¨É ¤É½Öþ±ÉɦÉÉää ¦É´ÉänÂùMÉÖ¯û&* κlÉ®úºªÉ¨ÉvªÉ¨É¨É ËEòÊSÉiÉ SÉ®úºªÉSUôÉnùxÉä ¡ò±É¨ÉÂ**

96

The sign mantled by Guru gives complete living. If guru is placed in a benefic sign he mantles the next sign also. If Guru mantles a dual sign that Rasi Dasa yields extraordinarily. If mantles a fixed sign gives a small portion of benefit. If mantles a movable sign no use.

aRPV˳ÏÁúgRi}¤¦¦¦xqsx¤¦¦¦¿RÁlLi[ gRiVLRiVLRi÷éx¤¦¦¦§xmnsÌÁúxmsµR¶Me ¿³yµR¶NRPxqsù gRiVLRiW¿RÁèxqsù ÊÁx¤¦¦¦§ÍØ˳ÏÁúxmsµy µR¶aSee

¶ÉÖ¦ÉOɽäþºÉ½þSÉ®äú MÉÖ¯û¦ÉǽÖþ¡ò±É|Énù&* UôÉnùEòºªÉ MÉÖ°üSSɺªÉ ¤É½Öþ±ÉɦÉ|ÉnùÉ nù¶ÉÉ**

97

Guru combined with benefics gives more profits. The mantled Rasi Dasa of Exalted Guru yields more profits.

gRiVLS*¿yèéµj¶»R½ LSbPxqós¿RÁLiúµ][a][è»R½äQXxtísQÍØ˳ÏÁµR¶Me ¸R¶VVgRiøLSbPµR¶aSúµR¶ª«sù {qsòQûxqsLi˳Ü[gRiúxmsµy©«sXßØLiee

98

MÉÖ´ÉÉÇSUôÉÊnùiÉ ®úÉʶɺlÉSÉxpùÉä¶SÉÉäiEÞò¹]õ±ÉɦÉnù&* ªÉÖM¨É®úÉʶÉnù¶ÉÉpù´ªÉ ºjÉҺɨ¦ÉÉäMÉ|ÉnùÉxÉÞhÉɨÉÂ**

Chandra placed in the sign mantled by Guru gives great profit.

Chandra placed in dual sign and

mantled by Guru, the native will get monetary gains and feminine pleasure (stree soukhya).

gRiVLRiVry*úbP»R½LSbdP¸R¶V µR¶aS¸R¶Wª«sV xmnsÌÁúxmsµR¶Me xqs*xmspLRi*xmsLRiLSbdP¸R¶V µR¶aS¸R¶WLi ZOP[Qª«sVµR¶xqsòQ*r¢ee

99

MÉÖ¯ûº´ÉÉʸÉiÉ®úɶÉÒªÉ nù¶ÉɪÉÉ¨É ¡ò±É|Énù&* º´É{ÉÚ´ÉÇ{É®ú®úɶÉÒªÉ nù¶ÉɪÉɨÉ IÉä¨Énùºi´ÉºÉÉè**

Guru will not give benefic results in the sign where he is placed. He gives results during the Dasas of both the adjacent signs 19 .

ZOP[Qª«sVµR¶úgRix¤¦¦¦¹¸¶Wg][xqsù LSa][ùxqsùxmnsÌÁµ][gRiVLRiVMe xqs*Q\|qs#ùª«sxmnsÌÁ¹¸¶Wlgi[ ¿RÁ xmspLS*xmsLRi µR¶aS©«sV ¿RÁee

100

IÉä¨ÉnùOɽþªÉÉäMÉÉäºªÉ ®úɶªÉÉ亪ɡò±ÉnùÉäMÉÖ¯û&* º´ÉºªÉè´É¡ò±ÉªÉÉäMÉäSÉ {ÉÚ´ÉÉÇ{É®ú nù¶ÉÉxÉÖ SÉ**

»R½X¼d½\¹¸¶VNSµR¶aRPµR¶aSNSÛÍÁ[ ZOP[Qª«sVúxmsµ][gRiVLRiVMe ¿yèéµR¶NRP¾»½[*gRiVL][LSùú»yNSÛÍÁ[|msùª«sLi -sÀÁLi»R½¹¸¶[V»`½ee

101

iÉÞiÉÒªÉèEòÉnù¶Énù¶ÉÉEòɱÉä IÉä¨É|ÉnùÉäMÉÖ¯û&* SUôÉnùEòi´ÉäMÉÖ®úÉäªÉÉÇjÉÉEòɱÉä{ªÉ´É¨É ʴÉÊSÉxiɪÉäiÉÂ**

19 Very important verse and also the previous verse is important. - SA

If Guru is Combined with the welfare giving planets gives favourable results when placed in 2 nd and 12 th . When Guru happens to give favourable results, gives at both the adjacent signs. The third and eleventh 20 signs from where Guru is placed are mantled by him, in these two signs Guru gives welfare/wellbeing. Similarly at the time of travel, based on Guru and based on the mantled signs of Guru results are to be predicted.

gRiVLRiV¿yèéµj¶»R½LSbdP¸R¶V µR¶aS¸R¶WLi aRPV˳ÏÁFyxms¹¸¶WMe @Li»R½LôRiaSµj¶aRP##¾»½[ùª«s aRPV˳ÏÁLi FyxmsÊÁÛÍÁ[xqs¼½ee

102

MÉÖ¯ûSUôÉÊnùiÉ®úɶÉÒªÉ nù¶ÉɪÉɨÉ ¶ÉÖ¦É{ÉÉ{ɪÉÉä&* +xiÉnÇù¶ÉÉÊnù¶ÉiªÉäxÉ ¶É֦ɨÉ {ÉÉ{ɤɱɺÉxÉÊiÉ**

During Rasi Dasa mantled by Guru, in benefic antara, or malefic antara, though the native suffers a lot, some benefic results also indicated.

¸R¶Vú»R½NRPVú»yzms LSafryùµ][ùzms N][zmsúgRix¤¦¦¦zqós»R½Me µj¶*¼d½¸R¶Wµ_úgRi|¤¦¦¦ LSZaP[ »R½ryø©«sXxms¼½ xqsLi˳ÏÁª«sMee

103

ªÉjÉEÖòjÉÉÊ{É ®úɶÉÉ躪ÉÉtÉäÊ{É EòÉäÊ{ÉOɽþκlÉiÉ&* ÊuùiÉÒªÉÉnùÉèOɽàþ ®úɶÉä iɺ¨ÉÉxÉÞ{ÉÊiÉ ºÉ¨¦É´É&**

In any of the signs, a planet is placed and other planets are placed from the 2 nd sign to it and onwards. Raja yoga starts from during that Rasi Dasa. (means starting from the rasi dasa of 2 nd sign)

ÌÁgSõµ³j¶}ms ÌÁgRiõgRi¾»½[ »R½©yõµ³_ FyLRi+Q*¹¸¶WLRiùµj¶e A¹¸¶V»R½X¼d½¹¸¶V»R½©yõµ³_ ¸R¶Vµj¶ryù»yLi úxms˳ÏÁVLRi÷鮪s[»`½ee

104

±ÉMxÉÉÊvÉ{Éä ±ÉMxÉMÉiÉä iÉzÉÉ vÉÉè{ÉÉ·ÉǪÉÉäªÉÇÊnù* +ɪÉàiÉÞiÉÒªÉàiÉzÉÉvÉÉè ªÉÊnùºªÉÉiÉɨÉ |ɦÉÖ¦ÉÇ´ÉäiÉÂ**

If Lagnadhipati is placed in Lagna, 2 nd and 12 th Lords are placed in 2 nd and 12 th , 3 rd and 11 th lords are placed in 3 rd and 11 th is a Rajayoga.

µj¶*¼d½¸R¶Vµ_gRiX}¤¦¦¦ ÌÁgRiõ©y´][ ¸R¶Vxqsù©«sªyLiaRPgRiMe »R½©«sõªyLiZaP[©«sxqsµR¶Xa][ ÇÁ©«søLSbPaRPV+˳Ü[˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

105

ÊuùiÉÒªÉÉnùÉèMÉÞ½äþ ±ÉMxÉxÉÉvÉÉä ªÉºªÉxÉ´ÉÉƶÉMÉ&* iÉzÉ´ÉÉƶÉäxɺÉoù¶ÉÉä VÉx¨É®úÉʶɶ¶ÉÖ¦ÉÉä¦É´ÉäiÉÂ**

Lagnadhipati is placed in any Navamsa from 2 nd sign onwards (i.e., other than Lagna) If that Navamsa Rasi happened to be Lagna lead to Rajayoga.

20 Reminds us of a BSP method mentioned in our commentaries of Ravana Samhita/Sukar Nadi series already published by us, an independent article is pending by us on this wonderful BSP method. But the BSP of 11 th from Jup does not mean that the 11 th house from it would give good result always as indicated by the verse from Jataka Rajeeyam. - SA

úgRix¤¦¦¦¸R¶VVZNP[òzmsÌÁlgi[õ ¿RÁ µj¶*¼d½¸R¶W®µ¶úgRix¤¦Ü[©«s¿Á[»`½e »R½ÌýÁgRiõLi©«sª«sª«sWLiZaP[©«s »R½VÌÁù-sV»R½ùÕ³Áµ³k¶¸R¶V¾»½[ee

OɽþªÉÖHäòÊ{ɱÉMxÉä SÉ ÊuùiÉÒªÉÉnàùOɽþÉäxÉSÉäiÉÂ* iɱ±ÉMxɨÉ xɴɨÉÉƶÉäxÉ iÉÖ±ªÉʨÉiªÉʦÉvÉÒªÉiÉä**

106

Though Lagna is having a planet, and there are no planets in 2 nd sign or so, that Lagna Navamsa Rasi is taken as Lagna 21 and start predicting from it.

ÌÁlgi[õFy|msµj¶*¼d½¹¸¶V ¿RÁ »R½X¼d½¹¸¶V ¿RÁ ©«s¿Á[¿RÁVè˳ÏÁMe xqs¸R¶Wª«sµæR¶ûx¤¦¦¦xqsLi¸R¶VVNRPò xqsò»R½=LiÆØù¸R¶VVLRi*®µ¶[µR¶V÷µ³R¶Mee

107

±ÉMxÉä{ÉÉ{ÉàÊuùiÉÒªÉà SÉ iÉÞiÉÒªÉà SÉ xÉSÉäSSÉÖ¦É&* ºÉªÉÉ´ÉnÂùOɽþºÉ¨ªÉÖHò ºiÉiºÉÆJªÉɪÉÖ´ÉÇnäùnÂù¤ÉÖvÉ&**

If malefic planets are placed in Lagna, 2 nd and in 3 rd the longevity is predicted based on the number of planets combined in Lagna.

ÊÁÌÁúNRPª«sW¿yèéµR¶ZNP[xtsv µj¶*ú¼½xtsvúxmsª«s®µ¶[»R½öéÌÁLie D¿RÁèxqs*QZOP[QQú»R½ -sVú»R½»R½*¸R¶VVúgSzqsM úxmsÊÁÍÜ[LiaRP»R½Mee

¤É±ÉGò¨ÉÉSUôÉnùEäò¹ÉÖ ÊuùÊjɹÉÖ|É´Énäùi¡ò±É¨ÉÂ* =SSɺ´ÉIÉäjÉ Ê¨ÉjÉi´ÉªÉÖOÉÉʺÉ& |ɤɱÉÉ䨶ÉiÉ&**

D¿RÁè»y*µj¶xtsvµ³R¶lLi[øxtsv µy*˳Øù®ªs[VZNP[©«sªy¸R¶VV»R½Me LSbPxqs=xqsWLRiùxqsaRP¬sLRiùµ³y úxmsÇìØ»R½D¿RÁù¾»½[ee

=SSÉi´ÉÉÊnù¹ÉÖvɨÉæ¹ÉÖ uùɦªÉɨÉäEäòxÉ´ÉɪÉÖiÉ&* ®úÉʶɺºÉºÉÚªÉǺɶÉÊxɪÉÇvÉÉ |ÉYÉÉiÉ=SªÉiÉä**

¿yèéµR¶NS®µ¶*µ³R¶ÊÁLiµ³y˳ØùLi úxms¼½ÊÁLiµ³y¿RÁè»R½VLji*µ³R¶Lie xmnsÌÁLi»R½ú»R½¿yèéµR¶NRPxqsù úFyÊÁÍØù»R½öéÌÁª«sVV»R½òª«sVLiee

108

109

110

SUôÉnùEòÉuàùvɤÉxvÉɦªÉɨÉ |ÉÊiɤÉxvÉÉSSÉiÉÖÌ´ÉvɨÉÂ* ¡ò±É¨iÉjÉSUôÉnùEòºªÉ |ÉɤɱªÉÉi¡ò±É¨ÉÖkɨɨÉÂ**

If two or three planets mantles the result is to be predicted based on the strength of the planet

In Amsa a planet placed in exaltation, in friendly sign and placed in own sign

has strength. A Rasi having Ravi or Sani happened to be own sign, friendly sign, exaltation and having one and two planets it is said to be powerful. Result is based on four types of planets viz.,

mantling planet, Aspecting planet, Vedhaka planet, obstructing planet. Among them if Bhadhaka is having strength leads to excellent result.

mantling the Rasi.

21 This is a very important verse if we have understood it well and we can be wrong. Readers who have read Kalpalatta (note it is the most difficult work to understand) will get the hint that there are other methods mentioned in it for determining the ‘natal’ lagna and the lagna that we consider in traditional astrology is not the True Lagna ‘always’ as per this theory. In observation we have seen once only Shiv ji (who comes from a true Jaimini Tradition of many generations from the Pidaparthy Dynasty) to use a different ‘natal’ lagna than what astrologers take as lagna. Coming to non Jaimini Astrology, what we knew was to take the Navamsa lagna in the natal chart and consider it as lagna but the condition that there should not be any planet in the 2 nd sign in natal was not known to us and this is a wonderful revelation. Readers are requested to test this technique or ignore our explanation if we are wrong. - SA

˳ت«sxqsLiµ³j¶gRi»R½MÛÆÁ[ÉÜ[ ˳ÏÁ-sxtsQù»R½öéÌÁµy¸R¶VNRPMe µj¶*xqs*˳ت«sgRi»yM ÛÆÁ[ÉØ}qsò xqslLi[*xmnsÌÁµyLiVV©«sMee

111

¦ÉɴɺÉÎxvÉMÉiÉ&JÉä]õÉä ¦ÉʴɹªÉi¡ò±ÉnùɪÉEò&* Êuùº´É¦ÉÉ´ÉMÉiÉÉ& JÉä]õɺiÉä ºÉ´Éæ¡ò±ÉnùÉʪÉxÉ&**

Planet placed in Bhava Sandhi gives the result of next Bhava. The planet placed in Dual sign gives always good results.

FyxmsaRPèLSµj¶ú®µ¶[uyäßãÜ[˳ÏÁVÇÁLigRizqsòLRiª«sVµ³R¶ùª«sVMe µj¶*xqs*˳تyLi¼½ª«sVLiúFyx¤¦¦¦§M ú®µ¶[uyäßáLi ¬sgRiÎÏÁLiÊÁV\®µ³¶Mee

112

{ÉÉ{ɶSÉ®úÉÊnùpäù¹EòÉhÉÉä¦ÉÖRÂóMÉκiÉ®ú¨ÉvªÉ¨É&* Êuùº´É¦ÉÉ´ÉÉÎxiɨɨÉ |ÉɽÖþ& päù¹EòÉhɨÉ ÊxÉMɳÆý¤ÉÖvÉè&**

First Drekkana of movable sign is known as Middle Drekkana of Fixed sign is known as Last Drekkana of Dual sign is known as

Pasa {ÉɶÉ

Bhujanga ¦ÉÖVÉÆMÉ

Nigala ÊxÉMɳ

gRiVLRiVµR¶XztísQOUPQßá¿RÁLiúµ][ úxmsÊÁÍÜ[z¤¦¦¦ gRiVLRiVLRiùµ³ye ¿RÁL][¿RÁè©«sz¤¦¦¦»][zmsryù zqósL][¿RÁèxqsz¤¦¦¦»R½aRPV+˳ÏÁMee

113

MÉÖ¯ûoùι]õIÉÒhÉSÉxpùÉä |ɤɱÉÉäʽþ MÉÖ¯ûªÉÇvÉÉ* SÉ®úÉäSSÉxÉʽþiÉÉäÊ{ɺªÉÉ ÎºlÉ®úÉäSSɺÉʽþiɶ¶ÉÖ¦É&**

Waning moon (IÉÒhÉSÉxpù) aspected by Guru is powerful like Guru. The exalted planets placed in movable signs are powerful. The exalted planets placed in fixed signs yields more favourable.

LSbPª«sVµ³R¶ùgRi»R½M ÆÜ[ÉÜ[ ª«sùLôRiLSbPgRi»R½Li xmso©«sMe xqs*xqósMúFyµ³R¶-sVNRPLi µR¶µyùµR¶*úNUP gRi»R½xmnsÌÁLiµj¶ZaP[»`½ee

114

®úÉʶɨÉvªÉMÉiÉ& JÉÉä]õÉä ´ªÉnÇù®úÉʶÉMÉiɨÉ {ÉÖxÉ&* º´ÉºlÉ&|ÉÉvÉʨÉEò¨É nùtÉuùGòÒ MÉiÉ¡ò±É¨É Ênù¶ÉäiÉÂ**

A planet placed in the middle of the Rasi gives results in the middle, a planet placed in own sign gives results in the beginning. A planet under retrogradation will not give results.

-sÌÁgRiõµ³R¶LRiøNRPlLiøaS¸R¶VVNSò©y©¯[ù©«sù®µ¶[x¤¦¦¦gSMe xqsª«sVxqsxmsòª«sVgS|qsòuyLi ¾»½[xqslLi[*xmnsÌÁµy¸R¶V©yLiee

115

ʴɱÉMxÉvɨÉÇEò¨Éâ¶ÉɪÉÖHòÉxÉÉxªÉÉäxªÉnäù½þMÉÉ&* ºÉ¨ÉºÉ{iɨÉMÉɺiÉà¹ÉɨÉ iÉäºÉ´Éæ¡ò±ÉnùɪÉxÉɨÉÂ**

If Lagna, Dharma, Karmadhipatis (1 st ,9 th ,10 th Lords) are combined, or placed in their respective/interchange signs, or in Sama Saptaka (at 180 o in the seventh sign) signs those planets gives favourable results.

¹¸¶[VúgRix¤¦¦¦úxmsÊÁÍØ}qsòuyLi xqsxmsò®ªs[V¬sxtsQöÍØzqós»yMe

116

ªÉäOɽþ|ɤɱÉɺiÉä¹ÉɨÉ ºÉ{iɨÉäÊxɹ{ɱÉÉκlÉiÉÉ&*

To the powerful planets in the chart, if Lagna, Dharma, Karmadhipatis happened to fall in Samasaptaka will not give results.

gRiVLRiVµR¶XxtísQOUPQßá¿RÁLiúµR¶ µR¶Xuíyxqs=LRi*úgRi¥¦¦¦@{mse FyFyLi»R½Lji»R½ ÌÁlgiõ¿Á[»yöF¡Ë³Ýª«sWLRiä-dsOTPQ»R½Me ¥¦¦¦¬sLiNRPVLSù»R½VèéÛÆÁ[ÉØaRPè ¬ds¿RÁ˳خªsxmnsÌÁúxmsµyMee

117

MÉÖ¯ûoù¹]õIÉÒhÉSÉxpù où¹]õɺºÉ´ÉÇOɽþÉ+{ÉÒ* {ÉÉ{ÉÉxiÉÊ®úiÉ ±ÉMxÉàSÉäi{ÉÉ{ÉÉä¦ÉÉè¨ÉÉEÇò´ÉÒÊIÉiÉ&* ½þÉÊxɨÉ EÖòªÉÉÇiUÖôJÉä]õɶSÉ xÉÒSɦÉÉ´Éà¡ò±É|ÉnùÉ&**

The following planetary positions will not give benefic results, leads to harm to the native. (1) the planets aspected by Guru and waning moon (2) the planet in the Lagna 22 , the Lagna is placed between malefics, aspected by Kuja and Ravi and (3) planet placed in debilitation

qs-s»yFyxmsª«sVµ³R¶ùxqósM FyFy˳ØùLi xqsz¤¦¦¦»][zmsªye aRPVú»R½VxmnsVõaRP+˳ÏÁ¸R¶VVNSòzms ÊÁÌÁª«s©yøLRiNS©«s*¸R¶V»`½ee

118

ºÉÊ´ÉiÉÉ{ÉÉ{ɨÉvªÉºlÉ& {ÉÉ{ÉɦªÉɨÉ ºÉʽþiÉÉäÊ{É´ÉÉ* ¶ÉÖjÉÖPxɶ¶É¦ÉªÉÖHòÉÊ{É ¤É±É´Éx¨ÉÉ®úEòÉx´ÉªÉiÉÂ**

úFylgi[ª«sÇÁ©«søª«sryòLRiª«sWLRiN][ ª«sWLRiZNP[OTPQ»R½Me ZNP[LiúµR¶ ú¼½N][âßá[ ª«sVLiµR¶ZaP[è¬sõaS¸R¶WLi ˳ÏÁXgRiVÛÇÁ[¥¦¦¦¬se FyxmsµR¶XztísQM Fyxmsª«sV®µ³¶[ùÌÁlgiõ ¿Á[©yø»R½Xª«sWLRiNRPMee

119

|ÉÉMÉà´ÉVÉx¨É´ÉºiÉÉ®ú¨ÉÉ®úEòÉä ¨ÉÉ®úEäòÊIÉiÉ&* Eäòxpù ÊjÉEòÉähÉä ¨Éxnù¶SÉäÊzɶÉɪÉɨÉ ¦ÉÞMÉÖVÉä½þÉÊxÉ* {ÉÉ{Éoùι]õ& {ÉÉ{ɨÉvªÉä±ÉMxÉà SÉäx¨ÉÉiÉÞ¨ÉÉ®úEò&**

If Surya is placed between malefics and combined with two malefic planets, though combined with benefics, enemies, aspected by powerful maraka planets, father of the native gets maraka (dies) before the birth of the native. {Surya is combined with malefics and placed between malefics, father

of the native gets maraka (dies) even before creation/birth of the native-

This portion is not in the

creation/birth of the native - This portion is not in the verses perhaps the original translator

verses perhaps the original translator to Telugu might have added) 23 . If the native born during the

night time when Saturn is placed in Kendra, Trikona and aspected by malefics, If Lagna is aspected by malefics and placed between malefics natives mother gets maraka (dies) during early childhood.

NRPVÇØLRi䪫sV®µ³¶[ùÌÁlgi[õ¿Á[¿RÁèbP LRiLiú®µ³¶[µj¶ªyNRPLRiMe Fy}msOTPQ¾»½[úNRPª«sWúµyú»f µj¶ªyª«sW»R½Xª«sVX¼½Li ª«s®µ¶[»`½ee

EÖòVÉÉEÇò¨ÉvªÉä±ÉMxÉäSÉäSSÉ榃 ®úxwÉäÊnù´ÉÉEò®ú&* {ÉÉ{ÉäÊIÉiÉäGò¨ÉÉpùÉjÉÉè Ênù´ÉɨÉÉiÉÞ¨ÉÞÊiɨÉ ´ÉnäùiÉÂ**

120

22 This and the previous line is difficult to comprehend. - SA

23 In other classics such yogas have been mentioned wherein there is sexual union between father and mother and the father dies afterwards but before the birth of the native. In astrodata bank one would find such rare charts, honest

explorers should take up such cases and explore further. - SA

If Lagna is placed between Sani and Kuja, Chandra is placed in Lagna, Ravi placed in 8 th aspected by malefics, matrumaraka is to be predicted both during day and night time also, which means during night time Chandra is between Sani and Kuja, if aspected by malefics in Lagna, during day time lagna Ravi is placed between Kuja and Sani and aspect of malefic planets of Astama Matru maraka is indicated.

úÊÁW¸R¶WµR¶VNRPòúgRi¥¦¦¦ßØLi ¿RÁ µR¶Xuíy©yLi ¿RÁ µR¶aS©«sV¿ye ª«sWLRiNRPróy©«s»R½©yõµ³R¶ÊÁÌÁ-dsVOSQQù aRPV˳ة«s*¹¸¶Vee

¥ÉÚªÉÉnÖùHòOɽþÉhÉɨÉ SÉ où¹]õÉxÉɨÉ SÉ nù¶ÉÉxÉÖSÉÉ* ¨ÉÉ®úEòºlÉÉxÉiÉzÉÉvɤɱɨÉÒIªÉÉ ¶ÉÖ¦ÉÉx´ÉªÉà**

121

Based on the strength of Maraka signs, Maraka sign lords, if having malefic relations, aspecting planets graha dasa, Father and Mother maraka is to be predicted.

LSú¼½ÇÁ©«sùzms»R½VLRiøLiµR¶ ˳ݪ«s°xqsxmsòg_LRi®ªs[Me ¿RÁLiúµR¶xqsùxqsxmsò®ªs[VÒÁª«s ª«sVLiµ_ ª«sW»R½X-sL][µ³j¶©_ee

122

®úÉÊjÉVÉxªÉÊ{ÉiÉÖ¨ÉÇxnù ¦ÉÉè¨ÉÉèºÉ{iÉMÉÉè®ú´Éä&* SÉxpùºªÉºÉ{iɨÉäVÉÒ´É ¨ÉxnùÉè ¨ÉÉiÉÞÊ´É®úÉäÊvÉxÉÉè**

For the natives born during night times, Sani and Kuja placed in 7 th lead to Bhadhaka to Father, Guru and Sani placed in 7 th to Chandra lead to Bhadhaka 24 to Mother.

Gª«s®ªs[VªyxtísQª«sVgRi»f NRPVÇØLkiäÒÁª«s¿³yµR¶NSMe xqsWLSùLjiäÊÁÌÁª«sLi»y ¿Á[¼½ö»R½Xª«sW»R½X-sL][µ³j¶©_ee

123

B´É¨Éä´Éɹ]õ¨ÉMÉiÉÉè EÖòVÉÉEòÔVÉÒ´ÉUôÉnùEòÉ&* ºÉÚªÉÉÇÌEò¤É±É´ÉxiÉÉ SÉäÎi{ÉiÉÞ¨ÉÉiÉÞÊ´É®úÉäÊvÉxÉÉè**

Likewise Kuja and Sani in 8 th mantled by Guru lead maraka to Father, Powerful Surya and Sani in 8 th lead to Maraka to Mother.

Fyxmszqôðs»][ ¸R¶Vú»R½LSaf FyFyLi»R½Lji»R½-dsOTPQ»R½Me ÊÁÌÁª«s»R½V=˳ÏÁxqsLiÊÁLiµ³R¶\|¤¦¦¦®©sù»R½µy÷骫s©yaRPNRPMee

124

{ÉÉ{ÉκlÉiÉÉä ªÉjÉ®úɶÉÉè {ÉÉ{ÉÉxiÉÊ®úiÉ´ÉÒÊIÉiÉ&* ¤É±É´ÉiºÉ֦ɺÉƤÉxvɽèþxªÉàiÉnÂù¦ÉÉ´ÉxÉɶÉEò&**

A malefic placed in a sign sandwiched by malefics and aspected by malefics, if there are no powerful benefic relations to that sign, no doubt harm is indicated.

ÊÁÌÁª«s»R½V=˳ÏÁxqsLi˳ÏÁLiµ³k¶¸R¶Vµy÷鮪s[ÊÁÌÁªy©±s zqós»R½Me xqs˳ت¯[ª«sXµôðj¶ª«sWF¡õ¼½ ¾»½[ùª«sLiaSxqsòQû-sµyLi ª«sV»R½Mee

125

¤É±É´ÉiºÉ֦ɺÉƦÉxvÉÒªÉnÂù¦ÉÉ´Éä¤É±É´ÉÉxÉ κlÉiÉ&* ºÉ¦ÉÉ´ÉÉä´ÉÞÊrù¨ÉÉ{xÉÉäÊiÉ iªÉä´ÉƶÉɺjÉÊ´ÉnùɨÉ ¨ÉiÉ&**

24 New concept & application of Badhaka, readers should explore this further, test it aggressively. - SA

Scholars opine that a powerful planet having relation with benefic is placed in a powerful sign, that sign develops enormously.

NRPLRiøróy©«sLi gRi\¾»½M Fy\|msaRPV+˳ÏÁ xqsLiÊÁ©ôð«sª«sLêjiQ\¾»½Me xmsLRiZaP[ª¯[xmsÒÁ-dsryù ¼½òQûÕ³Á|qsùª¯[ùxmsÒÁ-sNRPMee

126

Eò¨ÉǺlÉÉxɨÉ MÉiÉè& {ÉÉ{É趶ÉÖ¦É ºÉƤÉxvÉ´ÉÌVÉiÉè&* {É®ú¶Éä´ÉÉä{ÉVÉÒ´ÉÒºªÉÉ Îk®úʦɺªÉà´ªÉÉä{ÉVÉÒÊ´ÉEò&**

The malefic planets placed in Karma Sthana (i.e., in 10 th House) having no benefic relations the native serves others and lead life. If three planets are placed he lives on the services of others.

ÌÁgRiõLSbP©«sªyLiZaP[aRP gRiVLRiVxmspLñRi¬saSNRPLSMe ¹¸¶V¿y®©sù¬ds¿RÁaRPú»R½VróyM ÛÆÁ[ÉØZaPè»R½öLRiúNRPª«sVNRPX»`½ee

127

±ÉMxÉ®úÉʶÉxÉ´ÉÉƶÉä¶É MÉÖ¯û{ÉÚhÉÇÊxɶÉÉEò®úÉ&* ªÉàSÉÉxªÉàxÉÒSɶÉjÉÖºlÉÉ& JÉä]õɶSÉài{É®úGò¨ÉEÞòiÉÂ**

Lagna Navamsadhipati, Guru, Purna Chandra and other planets are placed in debilitation, enmity signs, the native lives on serving others.

FyxmsúgRi¥¦¦¦M xmsoú»R½LSaf Fyxms-sVú¾»½[ßá-dsOTPQ»R½Me ¸R¶Vµj¶»R½ú»R½Ë³ÏÁ##®ªs[µR¶LôðRiÍØ˳Ü[©yxqsòQùú»R½xqsLiaRP¸R¶VMee

128

{ÉÉ{ÉOɽþÉ& {ÉÖjÉ®úɶÉÉè {ÉÉ{ÉʨÉjÉähÉ´ÉÒÊIÉiÉ&* ªÉÊnùiÉjɦɴÉänùvÉDZÉɦÉÉäxÉɺiªÉjɺÉƶɪÉ&**

A malefic 25 planet placed in 5 th is aspected by a friendly malefic, no doubt in getting monetary gains.

@zmsNRPYLRiúgRi¥¦¦¦xqs=lLi[* NRPYLRi¬ds¿yLjixqsLizqós»yMe ÊÁÌÁª«s¿RÁVèé˳ÏÁxqsLi˳ÏÁLi®µ³¶[ ˳ÏÁª«sLi¼½aRPV˳ÏÁµy¸R¶VNSMee

129

+Ê{ÉEßò®úOɽþɺºÉ´Éæ Eßò®úxÉÒSÉÉÊ®úºÉÆκlÉiÉÉ&* ¤É±É´ÉSUÖô¦ÉºÉƦÉxvÉä ¦É´ÉÎxiɶÉÖ¦ÉnùɪÉEòÉ&**

Cruel planets placed in debilitation, enmity signs, having a powerful relation with a benefic lead to propitious. 26

LjixmsoLRiLiúµ³R¶ª«sù¸R¶V}qósxtsv NRPYlLi[xtsvx¤¦¦¦ùÊÁÛÍÁ[xtsvªye xqslLi[*xtsvúNRPª«sV»R½r¢=ª«sVùxqsLiÊÁLiµ³y©«sõQQXxms¼½LRi÷鮪s[»`½ee

130

Ê®ú{ÉÖ®úxwÉ´ªÉªÉºlÉä¹ÉÖ Eßò®äú¹ÉÖÁ¤É±Éä¹ÉÖ´ÉÉ* ºÉ´Éæ¹ÉÖGò¨ÉiɺºÉÉ訪ɺɨ¤ÉxvÉÉzÉÞ{ÉÊiɦÉÇ´ÉäiÉÂ**

Malefic planets placed in 6, 8, 12 without any strength having relationship with benefic planets respectively lead to Raja Yoga.

25 Astrologers should see the clue here, as to why the verse is talking about 5H having malefic and why monetary gains with this 5H. - SA

26 Very very important verse regarding interpretating cruel planets. - SA

µj¶ªyLRiäaRP¬s©_ r¢®ªsWù»fz¤¦¦¦ ÌÁgRiõxqsùNSLRiN_e µ³R¶©«sú˳Øú»][aRPbPgRiVLRiWÊÁLiµ³R¶V ª«sW©¯[ùNRPVÇÁMNRP-sMee

131

Ênù´ÉÉEÇò¶ÉÊxÉxÉÉè ºÉÉ訪ÉÉäiÉÉèʽþ ±ÉMxɺªÉEòÉ®úEòÉè* vÉxɧÉÉjÉÉä¶ÉʶÉMÉÖ°ü¤ÉxvÉÖ ¨ÉÉxªÉÉäEÖòVÉ&EòÊ´É&**

Ravi is karaka for Lagna during day time, Sani is karaka for Lagna during night time, Chandra is for Dhana (money) , Kuja is for co-born, for relatives Guru, for 10th Bhava Sukra are Karakas 27 .

NRPÎÏÁú»R½µ³R¶LRiø¹¸¶WL_÷骫sV xqsWLRiùL`iQOSQµ³j¶xtsQßãÜ[LjiF¡Me xqsGª«sNSLRiN][ÍØ˳ÏÁLjixmsö¹¸¶WM xmsßïÓá\¾»½xqsøQX»yMee

132

Eò³ýjÉvɨÉǪÉÉä¦ÉÉê¨É ºÉÚªÉÇIÉÉÇÊvɹÉhÉÉäÊ®ú{ÉÉä&* ºÉB´ÉEòÉ®úEòÉä±ÉɦÉÊ®ú{{ɪÉÉä& {ÉÎhb÷iÉ躨ÉÞiÉÉ&**

Scholars said that Kuja is Karaka for Life partner, Sani is karaka for Dharma, Ravi is Karaka for enemies, Guru is Karaka for 11th and 12.

Aµ³j¶xms»R½ùLi z¤¦¦¦ª«sVVÅÁùLiryù©«søµ³R¶ùª«sVLi róy©«s-dsVLji»R½Lie NSLRiNRPLi»R½V ÌÁxmnsVVLi -sLiµyùÇìØ»R½xqsù xmnsÌÁ¬sLRiõ¹¸¶Vee

+ÉÊvÉ{ÉiªÉ¨ÉÂʽþ¨ÉÖJªÉ¨É ºªÉÉx¨ÉvªÉ¨É¨É ºlÉÉxɨÉÒÊ®úiɨÉÂ* EòÉ®úEòxiÉÖ ±ÉPÉ֨ɠ˴ÉtÉYÉÉiɺªÉ ¡ò±ÉÊxÉxÉǪÉà**

˳ت«sxqsLiµ³j¶L>jigRiLi²y»R½ xqsòú»R½ÇØ»][©«sÒÁª«s¼½e NRPVÌÁx¤¦¦¦Li»yªy»R½L][gki ÒÁ®ªs¿Áè©«sXxms¼½LRi÷鮪s[»`½ee

133

134

¦ÉɴɺÉÆÊvÉ̽þMÉxb÷ÉiÉ ºiÉjÉVÉÉiÉÉäxÉVÉÒ´ÉÊiÉ* EÖò±É½þxiÉÉ´ÉÉiÉ®úÉäMÉÒ VÉÒ´ÉàSSÉàxÉÞ{ÉÊiɦÉÇ´ÉäiÉÂ**

While predicting results astrologer is to take (1) Adhipatya as important and first (2) Sthana as the Second (3) Karaka as the last. Gandasthana means the joining points of two Bhavas. Person born in MÉxb÷ºlÉÉxÉ Gandantha may not live, he ruins his community and a (´ÉÉiÉ®úÉäMÉÒ Vatarogi) rheumatism/ gout / inflammation of the toe joints. If continues to live will become a King.

@®©s[NRP»R½VLRig][}ms»][ ÊÁÌÁª«s¿RÁVè˳ÏÁ-dsORPQâßáe ÇìØ©«s\®ªsLSgRiùaSÖdÁª«s ÊÁÌÁ©yaSµR¶V÷Q\®µ³¶xqsøQX»yMee

135

+xÉäEòiÉÖ®úMÉÉä{ÉäiÉÉä ¤É±É´ÉSSÉ֦ɴÉÒIÉhÉà* YÉÉxÉ´Éè®úÉMªÉ¶ÉɱÉÒ´É ¤É±ÉxÉɶÉÉnÂù¤ÉÖvÉ躨ÉÞiÉÉ&**

A person born in such MÉxb÷ºlÉÉxÉ gandasthanas aspected by powerful benefics will be a King with several Horses, if aspected by a weak benefic lead to Gnana and Vairagya (Knowledge and mendicant)

ÌÁgRiõxqsù xqsxmsòª«sVróy®©s[ ÌÁlgi[õaS»R½=xmsò®ªs[Vzmsªye aRPV˳ÏÁ##ZaP[èµR¶ùxqsù NRPryùzms˳ت«sZaP[+aRPxqsùªyÊÁÌÁLiee

136

27 Very very important verse & so is the next one. Now Verse 134 is important from the point of view of normally a Gandhanta born is considered bad, see chart of the legend Steve Jobs and other celebs and you would see the normal view on Gandhanta not working, but here the author opines that if such a native continues to live, then he becomes a King, this is the rarity of this work. - SA

±ÉMxɺªÉ ºÉ{iɨɺlÉÉxÉä ±ÉMxÉä¶ÉÉiºÉ{iɨÉäÊ{É´ÉÉ* ¶É֦ɶSÉätºªÉ EòºªÉÉÊ{ɦÉɴɶ¶Éä¶ÉºªÉ´ÉɤɱɨÉÂ

To Lagna, to Saptama and to any Bhava or Bhavadhipati a benefic is placed in 7 th , the Bhava and Bhavadhipati gains.

ÌÁgRiõxqsù¸R¶Wª«s»R½=LiÆØùNRP µR¶WLRiLSaf»R½µk¶aRP*LRiMe ALRiW²³R¶LSbPxqósryùzms »yª«sµR¶*Qùª«sµ³j¶»R½Li xmnsÌÁLiee

137

±ÉMxɺªÉ ªÉÉ´ÉiºÉxJªÉÉEò nÚù®ú®úɶÉÉèiÉnùÒ·É®ú&* +É°üfø®úÉʶɺlɺªÉÉÊ{É iÉÉ´ÉnÂù´ªÉ´ÉÊvÉiɨÉ ¡ò±É¨ÉÂ

From the Lagna, Lagnadhipati where posited the same number of signs counted clockwise is known as Arudha Lagna.

ALRiW²³R¶ÍØÛ˳Á[aRPVúZNP[ßá µR¶X|tísQLSÇØ˳ÏÁ##®ªs[µôR¶QXª«sLie »R½zqsø©«sV=˳ÏÁ¸R¶VV¾»½[ xqsLixmsµôyLjiµR¶ûQùLi FyxmsxqsLi¸R¶VV¾»½[ee

+É°üfø±ÉɦÉä¶ÉÖGäòhÉ où¹]àõ®úÉVÉɦɴÉäqÞù´É¨ÉÂ* iÉκ¨ÉxºÉ֦ɪÉÖiÉä ºÉÆ{ÉqùÉÊ®úpù¬¨É {ÉÉ{ɺɨªÉÖiÉä**

If Sukra aspects Arudhalabha the native will be a King. If a benefic is placed in Arudha Sthana wealth is indicated, if a malefic lead to poverty.

138

ÌÁgRiõxqsùªy»R½µk¶aRPxqsù˳تyµy*µR¶aRPNUPLjiò»yMe aRPV˳ØaRPV˳ÏÁ»R½*Li ÛÆÁ[ÉØ©yLi xmsaRPù®©sõª«s¿RÁ»y©±s ª«s®µ¶[»`½ee

139

±ÉMxɺªÉ´ÉÉ iÉnùҶɺªÉ¦ÉÉ´ÉÉuùÉnù¶ÉEòÒÌiÉiÉÉ&* ¶ÉÖ¦ÉɶÉÖ¦Éi´É¨É JÉä]õÉxÉɨÉ {ɶªÉzÉà´ÉSÉiÉÉxÉ ´ÉnäùiÉÂ**

It is told that from Lagna or from Lagnadhipati 28 12 Bhavas were fixed. Based on the planets etc predictions are to be forecasted.

qs*QZOP[QQú»R½ -sVú»R½r¡*¿yèLiaRP zqós»yxqsVùLRi÷ÖÁ©¯[úgRi¥¦¦¦Me xqs*-sVú»][¿yèLiaRP##\lgiLôRiQXuíy|qsò ¿RÁ NSÛÍÁaRPV˳ÏÁúxmsµyMee

º´ÉIÉäjÉ Ê¨Éjɺ´ÉÉäSSÉÉÆ¶É ÎºlÉiÉɺªÉÖ¤ÉÇʱÉxÉÉäOɽþÉ&* º´ÉʨÉjÉÉäSSÉÉƶÉMÉèoÇù¹]õɺiÉà SÉ EòɱÉà¶ÉÖ¦É|ÉnùÉ&**

Planets placed in friendly signs, exaltation are known as strong. The planets aspected by the planets placed in own sign, own Amsa are benefics.

@LRiäxqsùÊÁÌÁx¤¦Ü[LS¸R¶WLi úgRi¥¦¦¦xqs=lLi[* úxms¼½ztísQ»yMe NRPVLRi*Li¼½ ©«sgRiLki©y´R¶Li ÇØ»R½Li \®©sªyú»R½xqsLiaRP¸R¶VMee

+EÇòºªÉ¤É±É½þÉä®úɪÉɨÉ OɽþɺºÉ´Éæ |ÉÊiÉι]õiÉÉ&* EÖò´ÉÇÎxiÉ xÉMÉ®úÒxÉÉlɨÉ VÉÉiɨÉ xÉè´ÉÉjɺÉƶɪÉ&**

If all the powerful planets placed in Surya Hora the native will become a Mayor of the city.

˳ت«sxtsQÛÉÁä úgRi¥¦¦¦xqs=lLi[* zqós»y¸R¶VµR¶ù©«sLi»R½LRiLie

140

141

28 Read foot note 21 and then read this verse keeping in mind ‘from lagnadhipathi – from lagna lord’ - SA

©«sXxms¼½ryù¿RÁè»R½VLôðSµ_ ˳ت«sxtsQÛÉÁä OTPQ¾»½[aRP*LRiMee

142

¦ÉɴɹÉ]ÂõEàò OɽþɺºÉ´Éæ κlÉiÉɪÉtxÉÆiÉ®ú¨ÉÂ* xÉÞ{ÉÊiɺªÉÉSSÉiÉÖvÉÉÇnùÉè ¦ÉɴɹÉ]ÂõEàò ÊIÉiÉä·É®ú&**

˳ÏÁW-dsVaRP*L][ úgRi¥¦¦¦xqs=lLi* ¸R¶Vµj¶»R½VLSùµj¶Ë³Øª«s©ye xqs*¸R¶Vª«sL<SßÓá ©«sª«s¼½ ª«sVLiú¼d½x¤¦¦¦xqs»R½VÒÁª«s¼d½ee

143

¦ÉÚ¨ÉÒ·É®úÉä OɽþɺºÉ´Éâ ªÉÊnùiÉÖªÉÉÇÊnù¦ÉÉ´ÉxÉÉ* º´ÉªÉ´É¹ÉÉÇÊhÉ xÉ´ÉÊiÉ ¨ÉxjÉÒ½þºÉiÉÖVÉÒ´ÉiÉÒ**

xmsLi¿RÁª«sWµ_ úgRix¤¦Ü[LRiVùQQNTPò xtsQztísQª«sL<SßÓá ÒÁª«s¼½e ©«sª«sª«s°µ_»R½V»yL][ùlgi[ ¸R¶Vµy¸R¶VVuyø©±s aRP»R½Lixqsª«sWMee

144

{ÉxSɨÉÉnùÉè OɽþÉäªÉÖÇÊHò ¹Éι]õ´É¹ÉÉÇÊhÉ VÉÒ´ÉÊiÉ* xɴɨÉÉènùÉèiÉÖiÉɪÉÉæMÉä ªÉnùɪÉÖ¹¨ÉÉxÉ ¶ÉiÉƺɨÉÉ&**

The native will be a king if planets are placed continuously in the chart without any gap. Six planets are placed continuously from fourth house lead to become a Minister with longevity of 90 years. Similar arrangement from 5 th lead to longevity up to 60 years. Similar arrangement from 9 th lead to longevity of 100 years.

mspLRi*xtsQÛÉÁä úgRi¥¦¦¦xqs=lLi[* zqós»y¸R¶Vxqsù»R½V ÇÁ©«sø¬s ˳ØgSùµ³j¶F¡ µ³R¶©«sxqósZaP[è»R½=¿RÁLiúµ][©«sXxms¼½LRi÷鮪s[»`½ee

{ÉÚ´ÉǹÉ]ÂõEàò OɽþɺºÉ´Éæ κlÉiÉɪɺªÉiÉÖ VÉx¨ÉÊxÉ ¦ÉÉMªÉÉÊvÉ{ÉÉä vÉxɺlɶSÉäiºÉSÉxpùÉäxÉÞ{ÉÊiɦÉÇ´ÉäiÉÂ**

At the time of birth all the planets are placed in first six signs, and if Bhagyadhipati is combined and placed in Dhanasthana the native becomes a King.

145

úgRix¤¦¦¦aSèxmsLRixtsQÈÁäróyM xmnsÌÁLi¾»½[ùª«sz¤¦¦¦xmspLRi*¹¸¶[V»`½e »R½ú»R½LSÇØ˳ÏÁ##®ªsµôk¶QLçRiª«sW¸R¶VVxtsQùLi©yú»R½xqsLiaRP¸R¶VMee

146

Oɽþ¶SÉÉ{É®ú¹É]ÂõEòºlÉÉ& ¡ò±ÉÆiªÉä´Éʽþ{ÉÚ´ÉǪÉäiÉÂ* iÉjÉ®úÉVÉɦɴÉàqùÒPÉǨÉɪÉÖ¹ªÉ¨É xÉÉjɺÉƶɪÉ&**

If all the planets are placed continuously after sixth sign gives good results, the native will be long lived, lead to Raja Yoga.

ª«sLæ][»R½òª«sV»R½*¸R¶VVgýRilgi[õ ÊÁLiµ³R¶Vª«sW©¯[ù xqs¿RÁLiúµR¶ª«sWMe ¸R¶Vµj¶µR¶XxtísQaRPè»R½VLóSµ³j¶©y\®µ³¶LôSQ*-sLiaRPN][©«sXxmsMee

´ÉMÉÉækɨÉi´ÉªÉÖM±ÉMxÉä ¤ÉxvÉÖ¨ÉÉxªÉÉä ºÉSÉxpù¨ÉÉ&* ªÉÊnùoù¹]õ¶SÉiÉÖlÉÉÇÊvÉxÉÉvÉèuùÉÇ˴ɶÉEòÉäxÉÞ{É&**

If Chandra is placed in Lagna and in vargottamamsa the native will be respected by the relatives. Such Chandra is aspected by 4 th , 5 th , 9 th and 10 th Lords will be a King with Yogas.

147

GZNP[©yzmsµj¶*¼d½¸R¶Wµ³j¶©y®µ³¶[©«s©«s ¬sLkiOTPQ»R½Lie ÌÁgRiõLi¿Á[ÇìØ»R½xmsoLRiVxtsQxqs=ª«sVxqsò gRiVß᪫sLêji»R½Mee

148

BEäòxÉÉÊ{ÉÊuùiÉÒªÉÉÊvÉxÉÉvÉäxÉxÉ ÊxÉ®úÒÊIÉiɨÉÂ* ±ÉMxɨÉÂSÉäYÉÉiÉ{ÉÖ¯û¹ÉººÉ¨ÉºiÉ MÉÖhÉ´ÉÌVÉiÉ&**

If Lagna is not aspected by any of 2, 4, 5, 9, 10 th Lords the native will not have any good qualities.

©«sL][ÌÁgRiõLi µj¶*¼d½¸R¶Wµj¶©y\®µ³¶ LôRiQûxtísQLi˳ÏÁ##®ªs[µR¶ùµj¶e xtsQ²yµj¶ú¼½»R½¸R¶Wµ³k¶\ZaPLRiõµR¶XxtísQLi ¿Á[»R½V=ÐdÁ˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

149

xÉ®úÉä±ÉMxɨÉ ÊuùiÉÒªÉÉÊnùxÉÉvÉè pÇù¹]õ¨É ¦É´ÉätÊnù* ¹Éb÷ÉÊnùÊjÉiɪÉÉvÉÒ¶ÉèxÉÇoù¹]õ¨É SÉäiºÉÖJÉҦɴÉäiÉÂ**

If Lagna is aspected by 2, 4, 5, 9, 10 th Lords and not aspected by any of 6, 8, 12 th Lords the native will lead a happy life.

@aRPV\Û˳ÁLS*aRPV\Û˳ÁLSõQQ\®µ³¶LýRigRiõLi úµR¶xtísvLi gRiVßجs*»R½Lie ¸R¶Vµj¶xqsµæR¶Vßáxqsª«sVVùQQN][ò µ³R¶©«sªy©±s r¢ÅÁùªy©±s ˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

150

+¶ÉÖ¦Éè´ÉÉǶÉÖ¦ÉèxÉÉÇvÉè±ÉÇMxÉƨpù¹]Öõ¨É MÉÖhÉÉÎx´ÉiɨÉÂ* ªÉÊnùºÉnÂùMÉÖhɺɨªÉÖHòÉä vÉxÉ´ÉÉxÉ ºÉÉèJªÉ´ÉÉxÉ ¦É´ÉäiÉÂ**

If Lagna is aspected by benefic or malefic having qualities the native will have good qualities, wealthy and lead a good and peaceful life.

FyxmsúgRix¤¦¦¦xqsù ÌÁgRiõLi¿Á[µôj¶*¼d½¸R¶Wµ³k¶aRP-dsOTPQ»R½Lie µ³k¶LçRiÒÁ-dsgRi»R½Ë³ÏÁ¸R¶VM xqsVgRiVßáLi ÊÁÌÁ-dsOUPQ»R½Liee

151

{ÉÉ{ÉOɽþºªÉ ±ÉMxÉÆSÉäÎnÂùuùiÉÒªÉÉvÉҶɴÉÒÊIÉiɨÉÂ* vÉÒPÉÇVÉÒ´ÉÒMÉiɦɪÉ& ºÉÖMÉÖhɨÉ ¤É±É´ÉÒIÉÒiɨÉÂ**

Malefic placed in Lagna aspected by 2 nd Lord the native will be long lived, have no fear, brave. If aspected by a strong planet the native will have several good qualities.

ÌÁgRiõLi»R½»R½=Li»R½µk¶aRPLiªy ®©s[ú»R½LjiFyöµ³j¶F¢¸R¶Vµj¶e xmsZaP[ù»yLiµ³k¶LçRiÒÁ-sryù úµyÇÁryù»R½äQXxmsßáxqsòµ³yee

152

±ÉMxɨÉ iÉiºÉÆiÉnùҶɨ´ÉÉ xÉäjÉÊ®ú{{ÉÉÊvÉ{ÉÉèªÉÊnù* {ɶªÉäiÉɨÉÂvÉÒPÉÇVÉÒʴɺªÉÉ pùÉVɺªÉÉiEÞò{ÉhɺiÉvÉÉ**

Either Lagna, the planet placed in Lagna or Lagnanadhipati is aspected by Dhana and Vyayadhipatis (2 nd and 12 th Lords) the native is long lived and becomes a (EÞò{ÉhÉ miser) miserly king.

GNRPxqs*»R½VLilgi[ -sVú¾»½[ ªyryùµ][ÛÇÁ[ ÊÁÌÁªy©±s zqós»yMe ÌÁlgi[õ»R½V aRPV˳ÏÁxqsLiÊÁLi®µ³¶[ LSÇØryù¼½äLixmsLRiLigRiVLRiVMee

153

BEòº´ÉiÉÖRÂóMÉà ʨÉjÉä ´ÉɺªÉÉnùÉäVÉä ¤É±É´ÉÉxÉ κlÉiÉÉ&* ±ÉMxÉäiÉÖ ¶É֦ɺɨ¤ÉxvÉä ®úÉVÉɺªÉÉÎiEò¨É {É®ú¨É MÉÖ¯û&**

A planet placed in exaltation, friendly sign or placed in odd sign having strength, Lagna is having benefic relations the native will be a King, if aspected by Guru no doubt the native will be a king.

ZNP[®©ôs[ûxtsQuíyµ³j¶xmsaSùLi»R½µôR¶aS¥¦¦¦ùaRPV˳ÏÁµy˳ÏÁ##®ªs[»`½e LSx¤¦¦¦§ßØ»R½xqsù»R½\¾»½Qûª«s ¹¸¶Wlgi[»R½* aRPV˳ÏÁµyxmsLRiLiee

154

Eäòxpäù¹É¹]õÉÊvÉ{ɶªÉÉxiÉqù¶ÉÉÁɶÉÖ¦ÉnùɦɴÉäiÉÂ* ®úɽÖþhÉÉiɺªÉiÉjÉè´É ªÉÉäMÉäi´É ¶ÉÖ¦ÉnùÉ{É®ú¨ÉÂ**

During the Antardasa of 6 th Lord placed in Kendra lead to misfortune. If combined with Rahu no doubt of giving misfortune 29 .

LSx¤¦¦¦¨ßظR¶VVNRPòÛÆÁ[ÈÁxqsù FyNRPaRPV+˳ÏÁNRPL][¼½ ¿RÁe @aRPVÛ˳Á[ \®©sª«s»R½VÌÁùxqsù B¾»½[ù»R½Li aSxqsòQû¬sbPè»R½Liee

155

®úɽÚþhÉɪÉÖHòJÉä]õºªÉ {ÉÉEò¶¶ÉÖ¦ÉEò®úÉäÊiÉ SÉ* +¶ÉÖ¦Éä xÉè´ÉiÉÖ±ªÉºªÉ <iªÉäiɨÉ ¶ÉɺjÉÊxÉζSÉiɨÉÂ**

During the Dasa of the planet combined with Rahu though intends to give favourable results gives malefic results.

ª«sù¹¸¶VxtísQ®ªsV ¿RÁ»R½VlLôiªy LSx¤¦¦¦§ZaPèúµR¶Liúµ³R¶}msOTPQ»R½Me ¸R¶VV»R½M Fy|ms©«sµR¶XztísQLS* ÇÁ*ÌÁµk¶*xmsª«sVX¼½LRi÷鮪s[»`½ee

156

´ªÉªÉà¹]õ¨Éà SÉiÉÖlÉæ´ÉÉ ®úɽÖþ¶SÉàpùxwÉ{ÉäÊIÉiÉ&* ªÉÖiÉ& {ÉÉ{ÉàxÉoùι]õ´ÉÉÇ V´É±ÉuùÒ{ɨÉÞÊiɦÉÇ´ÉäiÉÂ**

Either in 12 th , 8 th or in 4 th Rahu is aspected by Astamadhipati (8 th lord) or aspected with the association of malefics the native dies in water or in islands.

˳ØgSùµ³j¶}ms ª«sù¸R¶V}qós ¿RÁ ©y®´¶[OUPQßáÊÁÛÍÁ[µ³R¶®©s[e zqós¾»½[ -súNRPª«sVgRiM FyFy¸R¶Vµj¶ZNP[ª«sVµR¶Xª«sVxqsøQX»R½Mee

157

¦ÉÉMªÉÉÊvÉ{Éä ´ªÉªÉºlÉä SÉ xÉÉlÉäIÉÒhɤɱÉävÉxÉä* κlÉiÉä Ê´ÉGò¨ÉMÉ& {ÉÉ{ÉɪÉÊnùEäò¨Éoù¨Éº¨ÉÞiÉ&**

Kemadruma Yoga 30 means Bhagyadhipati (9 th Lord) placed in 12 th , 12 th Lord having no strength placed in Dhana Sthana (in 2 nd ) malefics placed in Third.

»R½µyµj¶*ú»y -súNRP®ªs[V¿Á[µæR¶ûx¤¦¦¦|qsòuyLi µR¶aSxqsV ¿RÁe ª«sV©¯[-sNSL][ÇØ»R½xqsù NRPXztsQ©ya][ xmsaRPVORPQ¸R¶VMee

iÉnùÉÊuùjÉÉ Ê´ÉGò¨ÉäSÉänÂùOɽþºiÉà¹ÉɨÉ nù¶ÉɺÉÖ SÉ* ¨ÉxÉÉäÊ´ÉEòÉ®úÉäVÉÉiɺªÉ EÞòʹÉxÉɶÉÉä {ɶÉÖIɪÉ&**

158

The native who is having Kemadruma yoga is having two or more planets in 3 rd during the Dasa periods of those planets he will lose mental ability, loss of cattle and live stock.

29 Case 1: Swerdloff, Stuart, 6 th Dec 1963, 18:01 time, Los Angeles, CA, USA. 10 Ge Asc with Rahu in Asc and Mars in 7H a

kendra, satisfying the shloka. On 15 April 1971at 5:00 PM he was hit by a car, suffering a broken leg and concussion. His alpha brain wave was abnormal for a year or more, as well as his eye-hand coordination. He was running Venus MD Mars AD the 6L in kendra associated with Rahu.

Case 2: Name: Allaria, William, 6 th Aug 1954, Time: 02:00 MET (-1:00), Place: Angres, France. Asc 9 Ge with Rahu Mars in 7H in kendra and Mars is 6L. Chart is of French male, married to policewoman Nadine Pillet; two sons, Gregory and Mathieu. On 26 th Jan 1996, when the boys were 15 and 17, she (Nadine) shot them to death in their sleep along with her daughter from another lover, and then killed herself with gunshot. The period was of Saturn MD/ Rahu AD. All date from ADB. - SA

30 New definition of Kemudruma yoga, normally one uses only no planet in 2 nd or 12 th from Moon as Kemudruma yoga. In other obscure classics one finds other variations of Kemudruma Yoga too. - SA

®ªs[VxtsQµR¶*LiµR¶*ª«sVXlgi[LiúµyaRPè »R½VÍØ¿yxmsxmnsVÉØxqsòµ³ye JÇØ|qsòxtsvzqsò»yM ÛÆÁ[ÉØM úxmsÊÁÍØz¤¦¦¦xqs*»R½aRPV+˳ØMee

159

¨Éä¹Éuùxuù¨ÉÞMÉäxpùɶSÉ iÉÖ±ÉÉSÉÉ{ÉPÉ]õɺiÉlÉÉ* +ÉäVÉɺiÉà¹ÉÖκiÉiÉÉ& JÉä]õÉ& |ɤɱÉÉʽþº´Éiɶ¶ÉÖ¦ÉÉ&**

¸R¶VVgRiø©yM úxmsÊÁÍØM FyFy¬sxqslLæi[ßá úgRix¤¦¦¦xqsøQX»yMe ¿RÁLRigS zqósLRigS xqsòryøµR¶VùgRiøgSM úxmsÊÁÍت«sV»yMee

160

ªÉÖM¨ÉxÉÉ& |ɤɱÉÉ& {ÉÉ{ÉÉÊxɺÉMÉæhÉ Oɽþº¨ÉÞiÉÉ&* SÉ®úMÉÉ ÎºlÉ®úMÉÉ ºiɺ¨ÉÉtÖM¨ÉMÉÉ& |ɤɱÉɨÉiÉÉ&**

Mesha, Midhuna, Simha, Tula, Dhanu, Kumbha Rasis are odd signs, remaining even signs. Benefic planets placed in odd signs are powerful. Malefic planets placed in even signs are powerful. The planet placed in movable sign is powerful than the planet placed in fixed sign, the planet placed in dual sign is powerful than the planet placed in fixed sign respectively.

-sVú»yµR¶ù©¯[ùryª«sW©«sùM »R½µ³yLRiùxtísQª«sVµ³yLRigRiMe ¹¸¶WúgRi¥¦¦¦ª«súNRPgRiM FyxmsM »R½µôR¶aSª«sVµ³R¶ùª«sVLi ©«sXßØLiee

ʨÉjÉÉtxªÉÉäºÉɨÉÉxªÉ& iÉvÉɪÉǹ]õ¨ÉvÉÉ®úMÉ&* ªÉÉäOɽþÉ´ÉGòMÉ& {ÉÉ{É& iÉqù¶ÉɨÉvªÉ¨É¨É xÉÞhÉɨÉÂ**

Other than friendly signs (that means the planet placed in enemic, debilitation), planet placed in 6 th , 8 th , and in 7 th , planet in retrograde, malefic planet all these are known as normal planets, during their dasa periods moderate resuls are indicated.

161

ª«súNS©«sVª«súNUP ¬ds¿yLji gRiXx¤¦¦¦xqósryùxqsògRixqsù ¿RÁe úgRix¤¦¦¦xqsù ÊÁÌÁª«sWÍÜ[NRPù µR¶aSxmnsÌÁª«sVVµk¶LRi¹¸¶[V»`½ee

162

´ÉGòÉxÉÖ´ÉGòÒ xÉÒSÉÉÊ®ú MÉÞ½þºlɺªÉɺiÉMɺªÉ SÉ* OɽþºªÉ ¤É±É¨ÉɱÉÉäCªÉ nù¶ÉÉ¡ò±É¨ÉÖnùÒ®úªÉäiÉÂ**

Dasa predictions are to be forecasted carefully to the planets under retrograde, deep retrograde, placed in enmity signs, debilitation, combust etc.,

»R½úµyzqs©yµ³][ ¸R¶Vú»yzqsò»yª«s»R½öLRiùLi»R½ xqsLiÆØù¸R¶We JÇÁ ¸R¶VVgRiø µR¶aSúFyÀdÁ xmsLSÀdÁ ª«sX¼½ò»R½M úNRPª«sW»`½e ¸R¶Wª«sµ³y÷ª«sgRi»y}qsòuyª±sV µR¶aS»R½»R½=LiÅÁù¸R¶Wª«sV»yee

163

iÉpùÉʶÉxÉÉvÉÉä ªÉjÉÉκiÉiÉÉ´Éi{ɪÉÇxiÉ ºÉÆJªÉɪÉÉ* +ÉäVÉ ªÉÖM¨É nù¶ÉÉ|ÉÉSÉÒ {É®úÉSÉÒ ´ÉÞÊkÉiÉ& Gò¨ÉÉiÉÂ* ªÉÉ´Év¤ÉÉ´ÉMÉiÉɺiÉä¹ÉɨÉ nù¶ÉÉiÉiºÉÆJªÉªÉɨÉiÉÉ**

Odd sign Dasa is computed forward (clockwise), Dual sign Dasa is computed reverse (anticlockwise). The sign lord where posited from the Sign is to be counted the number of signs so counted is the Dasa period of the particular Rasi/Sign.

®µ¶[¥¦¦¦µ³j¶xmsM Fyxms¸R¶VVN][ò ®µ¶[¥¦¦¦µR¶xtísQª«sVLjixmsögRiM »R½xqsù®µ¶[x¤¦¦¦xqsVÅÁLi©yzqsò ¾»½[xtsvFyFyz¤¦¦¦ ¬sxtsQöÍØee

164

näù½þÉÊvÉ{É& {ÉÉ{ɪÉÖHòÉä näù½þÉnù¹]õ¨ÉÊ®ú{{ÉMÉ&*

iɺªÉnäù½þºÉÖJÉÆxÉÉκiÉ iÉä¹ÉÖ{ÉÉ{ÉÉʽþ Êxɹ{ɱÉÉ**

Lagnadhipati combined with malefic and placed in 8, 12 to Lagna such native has to work hard (has no bodily pleasure). If malefics placed in Lagna, 8, 12 lead to give no result.

ÊÁÌÁ{¤¦¦¦©¯[ ®µ¶[x¤¦¦¦©yµ³][ ¸R¶Vµj¶ryùµy*Qùµ³j¶ª«sW©«sõLRiMe xqsZNP[LiúµR¶N][ßágRir¡*¿Áè©«sªyùµ³k¶ª«sWLixqsVòN][xmsªy©±see

165

¤É±É½þÒxÉÉä näù½þxÉÉvÉÉä ªÉÊnùºªÉÉnÂù´ªÉÉÊvɨÉÉzÉ®ú&* ºÉEäòxpùEòÉähÉMɺ´ÉÉäSSÉàxÉ´ªÉÉvÉÒ¨ÉÉƺiÉÖEòÉä{É´ÉÉxÉÂ**

If Lagnadhipati is weak, the native is having ill health always. Such Lagnadhipati is placed in Kendra or in Kona the native will be healthy however furious.

ZNP[LiúµR¶ú¼½N][ßá©y´][zms ®µ¶[x¤¦¦¦©y®´¶[©«s xqsª«sVVù»R½Me xtsQuíyxtísQª«sVª«sù¸R¶Vxqósryù©yø©«sVu¡ µR¶VLRi÷éÍÜ[ ˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

166

EäòxpùÊjÉEòÉähÉxÉÉlÉÉäÊ{É näù½þxÉÉlÉäxÉ ºÉ¨ªÉÖiÉ&* ¹É¹]õɹ]õ¨É´ªÉªÉºlɺªÉÉx¨ÉÉxÉÖ¹ÉÉä nÖù¤ÉDZÉÉä ¦É´ÉäiÉÂ**

Lagnadhipati combined with Kendra, Konadhipatis and placed in 6,8,12 is weak.

®©s[ú»yµ³j¶xmsM Fyxms¸R¶VVN][ò ®µ¶[x¤¦¦¦©y®µ³¶©«s xqsLi¸R¶VV»R½Me xtsQ²yµj¶¾»½[xtsvª«slLiò »R½®©s[ú»R½\®ªsNRPÌÁöQùª«sWxmsoõ¸R¶W»`½ee

167

xÉäjÉÉÊvÉ{É& {ÉÉ{ɪÉÖHòÉä näù½þxÉÉvÉàxÉ ºÉ¨ªÉÖiÉ&* ¹Éb÷ÉÊnùiÉä¹ÉÖ´ÉiÉâ iÉxÉäjÉ´ÉèEò±{ªÉ¨ÉÉ{xÉÖªÉÉiÉÂ**

If 2 nd Lord is combined with a malefic and Lagnadhipati placed in 6, 8, 12 the native is Visually Challenged. (Visually handicapped)

¬saRPùLiµ³R¶aRP+¬saRPVúNS˳ØùLi »R½ú»R½Â¿Á®©s[õQú»R½®µ¶[x¤¦¦¦F¢e ÇØ»R½ùLiµ³R¶ xqsWLRiùaRPVúNS˳ØùLi »f»R½ú»R½¸R¶Vµj¶ªyzqós»fee

168

ÊxɶªÉxvɶ¶ÉÊxɶÉÖGòɦªÉɨÉ iÉjÉSÉàzÉäjÉnäù½þ{ÉÉè* VÉÉiªÉxvÉ ºÉÚªÉǶÉÖGòɦªÉɨÉ iÉÉèiÉjɪÉÊnù´ÉÉκlÉiÉÉè**

Lagnadhipati, 2 nd Lord combined with Sukra and placed in 6, 8, 12 the native will have night blindness. If combined with Ravi and Sukra and placed in 6, 8, 12 will be a blind.

bPL][x¤¦¦¦XµR¶¸R¶VgRiV¥¦¦¦*©yª«sVµR¶¹¸¶[Vxtsv©«sXßØLiúgRi¥¦¦¦Me ¸R¶Wª«sµy÷骫sgRi»y}qsòuyLiµR¶aS »R½»R½=LiÆØù¸R¶Wª«sV»yee

ʶɮúÉä¾þnùªÉMÉÖ¼´ÉÉxÉɨÉnùªÉä¹ÉÖxÉÞhÉÉÆOɽþÉ&* ªÉÉ´ÉnÂù¦ÉÉ´ÉMÉiÉɺiÉä¹ÉÉÆnù¶ÉÉ iÉiºÉÆJªÉɪÉɨÉiÉÉ**

The planets placed in the raising rasis of Head, Heart, Secret parts from their rasis where posited the number of rasis counted are their Dasa periods.

168-a

®©s[ú»R½ª«sM zms»R½Xª«sWú»yµj¶ róy©«s\|msaRPV+úNRPxqsLi¸R¶VV»R½Me xtsQ²yµj¶ú¼½xtsvª«slLi[ò»R½ ¾»½[uyª«sVxmsùLiµ³R¶»y˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

xÉäjÉ´É& Ê{ÉiÉÞ¨ÉÉjÉÉÊnù ºlÉÉxÉ{É趶ÉÖGòºÉ¨ªÉÖiÉ&*

169

¹Éb÷ÉÊnùÊjɹÉÖ´ÉiÉæiÉ iÉä¹ÉɨÉ{ªÉxvÉiÉɦɴÉäiÉÂ**

If 2 nd Lord is combined with Matrusthanadhipati (4 th Lord), Pitrusthanadhipati (9 th Lord) Bhrthrusthanadhipati (3 rd Lord) and Sukra placed in 6, 8, 12 the natives parents and co-born will also blind.

uy²yµj¶ú¼½»R½¸R¶VLi»R½WNRPò úgRi¥¦¦¦ßت«sVV¿RÁù»yLiª«s®µ¶[»`½e ¸R¶Vµj¶¾»½[µ][xtsQNRPLSòL][ ©«s˳ÏÁª«sLi¼d½¼½ ¬saRPè¸R¶VMee

¹ÉÉb÷ÉÊnùÊjÉiɪÉÆiÉÚHò OɽþÉhÉɨÉÖSªÉiÉɨÉ ´ÉnäùiÉÂ* ªÉÊnùiÉänùÉä¹ÉEòiÉÉÇ®úÉä xɦɴÉxiÉÒÊiÉ ÊxɶSɪÉ&**

To the earlier said planets if 6, 8, 12 happened to be exalted sign there will be no evil effect (No Dosha).

170

NRPVÈÁVLiÊÁµyLRiF¢ Fyxms¸R¶VVN_ò aRPVúNRPxqsª«sVbP*»fe xtsQ²yµj¶ú¼½xtsvxqsLiró¢Â¿Á[»R½ò»R½=LiÆØùµyLRi©yaRP©«sLiee

171

EÖò]ÖÆõ¤ÉnùÉ®ú{ÉÉè {ÉÉ{ɪÉÖHòÉè ¶ÉÖGòºÉ¨ÉÊ·ÉiÉÉè* ¹Éb÷ÉÊnùÊjɹÉÖºÉƺlÉÉèSÉäkÉiºÉÆJªÉÉnùÉ®úxÉɶÉxɨÉÂ**

Lagnadhipati, Saptamadhipati combined with Sukra and placed in 6, 8, 12 with malefics there will be loss of life partners to the equal number of planets associated in 6, 8, 12.

NRPÎÏÁú»R½NSLRiNSM ZNP[LiúµR¶ú¼½N][âßá[xtsvª«sù¸R¶Vzqós»yMe NRPVÈÁVLiÊÁLi¿RÁ NRPÎÏÁú»R½Li¿RÁ xms=QùLi¼½¸R¶Vµj¶©y»R½¹¸¶WMe zqós»y©«sVróy©«s¹¸¶W lLi[NRP-sªyx¤¦Ü[z¤¦¦¦ ˳ÏÁ##®ªs[µ³R¶Xª«sLiee

Eò³ýjÉEòÉ®úEòÉ& EäòxpùÊjÉEòÉähÉä¹ÉÖ´ªÉªÉκlÉiÉÉ&* EÖò]Öõ¨¤É¨É SÉ Eò³ýjÉxSÉ {ɺªÉÎxiɪÉÊnùxÉÉiɪÉÉä&* κlÉiÉÉxÉÖºlÉÉxɪÉÉä®äú EòÊ´É´ÉɽþÉäʽþ ¦É´ÉävÉ޴ɨÉÂ**

2 nd Lord, 7 th Lord combined with Sukra and placed in Kendra, Trikona, aspecting Kutumba Sthana (2 nd ) Saptama Sthana (7 th ) Or placed in 2 nd or in 7 th , the native will have only one marriage 31 .

172

NRPVÈÁVLiÛ˳Á[aRP NRPÎÏÁ##ú¾»½[aRP xqsz¤¦¦¦»yxqsòµæR¶Vû|¤¦¦¦úgRi¥¦¦¦Me ¸R¶Wª«sLi»R½xqsLizqós»yryòª«s»R½=LiÆØù˳ØLSù ©«sxqsLiaRP¸R¶VMee

173

EÖò]ÖÆõ¤Éä¶É Eò³ýjÉä¶É ºÉʽþiÉɺiÉnÂùOÉÖ½àþOɽþÉ&* ªÉÉ´ÉxiÉ ºÉÆκlÉiÉɺiÉÉ´ÉiºÉxJªÉɦÉɪÉÉÇ xɺɨ¶ÉªÉ&**

¸R¶Vµy*xqsLiÆØùNRPÎÏÁú»yßØLi ÊÁÍص³j¶NRPù¬s˳ÏÁLiµ³R¶©ye LRi®ªsxt<sQ²ôR¶aRP¿RÁLiúµR¶xqsù xqsxmsò˳ݪ«sVxqsùu¡²R¶aRPe gRiVL][lLi[ª«sLi úNRP®ªs[VßãÜ[x¤¦¦¦ùLi ˳ØLSùxqsLiÆØù-s¿RÁORPQQ\âßáMee

174

ªÉuùɺÉÆJªÉÉEò³ýjÉÉhÉɨÉ ¤É±ÉÉÊvÉCªÉÊxɦÉxvÉxÉÉ* ®ú´É๹ÉbÂ÷nù¶ÉSÉxpùºªÉ ºÉ{iɦÉÉè¨ÉºªÉ¹ÉÉäb÷¶É* MÉÖ®úÉä®äú´É¨É Gò¨ÉähÉÉäÁ¨É ¦ÉɪÉÉǺÉÆJªÉÉÊ´ÉSÉIÉhÉè&**

31 Modern astrologers refuse to believe that the 2H has anything to do with marriage, one is requested to see this verse & also study Chandra Kala Nadi translated by R Santhanam deeply. - SA

The number of planets combined with 2 nd , 7 th Lords and placed in 2 nd , 7 th , the same number of marriages will take place. Or based on the strength of the planets for Ravi 6, for Chandra 10, for Kuja 7, for Guru 16, life partners are to be predicted carefully.

xqsxª«sVxqsòÇØ»R½ZNP[˳ÏÁùaRPè ÇظR¶W©«sORPQQú»R½ÇØ»R½NRPLie »R½µR¶VNRPòLki»yùªy¿yù¬sxmnsÍجds¼½ -sµyLiª«sV»R½Liee

175

ºÉ¨ÉºiÉVÉÉiÉEäò¦ªÉ¶SÉ VÉɪÉÉxÉIÉjÉVÉÉiÉEò¨ÉÂ* iÉnÖùHò®úÒiªÉÉ´ÉÉSªÉÉÊxÉ¡ò±ÉÉxÉÒÊiÉ Ê´ÉnùɨÉ ¨ÉiɨÉÂ**

Scholars said that from all the Charts, astrologer has to know the Nakshatra Jataka of the life partner, as said in the Nakshatra Jataka results are to be predicted.

gRiVLRiV®ªs[aRPøµ³j¶ª«sÊÁVµ³yM xtsQ²yµj¶ú¼½xtsvxqsLizqós»yMe -sµyùz¤¦¦¦©¯[˳ÏÁ##®ªs[¾»½[äLiúµR¶ N][âßá[-sµyù¸R¶VV»][˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

176

MÉÖ¯û´É䶨ÉÉÊvɴɤÉÖvÉÉ& ¹Éb÷ÉÊnùÊjɹÉÖºÉÆκlÉiÉÉ&* Ê´ÉtÉʽþxÉÉä¦É´ÉäiEäòxpù EòÉähÉäÊ´ÉtɪÉÖiÉÉä¦É´ÉäiÉÂ**

If 4 th Lord, Budha and Guru are placed in 6, 8, 12 the native will be an illiterate. If placed in Kendra Konas he will be a literate.

µ³R¶©yµ³j¶xms gRiVLRiW¸R¶Vxqsù xtsQ²yµj¶ú¼½xtsv¿Á[zqós»fe xqsµR¶Ljiúµ][˳ÏÁ##®ªs[¾»½[äLiú®µ¶[ N][âßá[ ¿RÁ µ³R¶©«sªy©±s ˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

177

vÉxÉÉÊvÉ{É MÉÖ°üªÉºªÉ ¹Éb÷ÉÊnùÊjɹÉÖSÉäκlÉiÉÉè* ºÉnùÊ®úpùÉä¦É´ÉäiEäòxpäù EòÉähÉä SÉ vÉxÉ´ÉÉxÉ ¦É´ÉäiÉÂ**

Dhana Sthanadhipati (2 nd Lord) and Guru are placed in 6, 8, 12 the native is poor. If placed in Kendra Konas he is wealthy.

µ³R¶®©s[aRPµ³j¶xtsQßÝ aRPú»R½WLRiLiúµ³R¶Lji|msöéxtsv¿Á[zqós»fe ª«sVWN][˳ÏÁª«s¼½ ªy¿yÌÁM ZNP[LiúµR¶N][âßá[xtsv ¿Á[zqós»fee

vÉxÉä¶ÉÊvɹÉhÉÉè ¶ÉjÉÚ®úxwÉÊ®ú{¡àò¹ÉÖSÉäκlÉiÉÉè* ¨ÉÚEòÉä¦É´ÉÊiÉ ´ÉÉSÉɱÉ& EäòxpùEòÉähÉä¹ÉÖ SÉäκlÉiÉÉè**

Dhana Sthanadhipati (2 nd Lord) and Guru are placed in 6, 8, 12 the native will be deaf and dumb, if placed in Kendra, Kona he will become an orator/ well spoken.

178

Gª«sLi zmsú»yµj¶®©s[»yL][ µ³R¶®©s[aRP gRiVLRiVxqsLi¸R¶VV»yMe xtsQ²yµj¶ú¼½xtsvª«sLRiòLi¾»½[ ¸R¶Vµj¶ª«sVWNS˳ÏÁª«sLi¼½¾»½[ee

B´ÉÆ Ê{ÉjÉÉÊnùxÉäiÉÉ®úÉä vÉxÉä¶É MÉÖ¯ûºÉƪÉÖiÉÉ&* ¹Éb÷ÉÊnùÊjɹÉÖ´ÉiÉÈiÉä ªÉÊnù¨ÉÚEòɦɴÉÆÊiÉiÉä**

Likewise Pitru, Matru Sthanadhipatis etc., are combined with Dhanadhipati and Guru and placed in 6, 8, 12 father, mother etc., will be deaf and dumb.

179

ú˳ػR½Xróy©yµ³j¶xmsNRPVKxtsQ²yµj¶ ú¼½xtsvxqsLizqós»fe ú˳ػR½X˳خªs[ FyxmsgRiX}¤¦¦¦ »R½µ][ùlgi[ú˳ػR½X©yaRP©«sLiee

180

§ÉÉiÉÞºlÉÉxÉÉÊvÉ{ÉEÖò+Éè¹Éb÷ÉÊnù ÊjɹÉÖºÉÆκlÉiÉÉè* §ÉÉiÉÞ¦ÉÉ´Éä {ÉÉ{ÉMÉÞ½äþ iÉtÉäMÉä§ÉÉiÉÞxÉɶÉxɨÉÂ**

3 rd Lord and Kuja placed in 6, 8, 12 and 3 rd happened to be a malefics sign, or a malefic is placed in 3 rd loss of co-born indicated.

ú˳ػR½X˳خªs[aRPV\Û˳ÁLRiVùQQZNP[ò ú˳ػR½Xª«sXLôðjiLRiõxqsLiaRP¸R¶VMe

§ÉÉiÉÞ¦ÉÉ´Éä¶ÉÖ¦ÉèªÉÖÇHäò §ÉÉiÉÞ´ÉÞÌvÉxÉǺÉƶɪÉ&*

3 rd Sign is combined with benefics there will be growth/benefits to co-born.

ú˳ػR½Xróy®©s[ »R½µk¶aRPaRPè ˳ت«saRPè¸R¶Vµj¶ª«sLRiò¾»½[e xmsoª«sW©±s ˳ÏÁ##®ªsµój¶xmsoLiZOP[QQú¾»½[ {qsòQûQZOP[QQú¾»½[¸R¶VVª«s¼½LRi÷鮪s[»`½ee

181

182

§ÉÉiÉÞºlÉÉxÉä iÉnùҶɶSÉ ¦ÉɴɶSɪÉÊnù´ÉiÉÇiÉä* {ÉÖ¨ÉÉxÉ ¦É´ÉàÎnÂùlÉ{ÉÖÆIÉäjÉä ºjÉÒIÉäjÉäªÉÖ´ÉÊiɦÉÇ´ÉäiÉÂ**

¸R¶Wª«sµj¶÷éM xmsoLiúgRi\|¤¦¦¦LôRiQX}tísQ ÊÁÖÁÕ³Ár¢ò¸R¶VV»f¸R¶Vµj¶e ©«sLS˳ÏÁª«sLi¼½ »yª«sLi»R½M {qsòQûúgRi\|¤¦¦¦LRiLigRi©y¸R¶Vµj¶ee

183

ªÉÉ´ÉÎnÂù¦É& {É֨ɠOɽèþoÇù¹]äõ ¤ÉʱÉʦɺiÉÉèªÉÖiÉÉèªÉÊnù* xÉ®úɦɴÉÎxiÉ iÉÉ´ÉxiÉ& ºjÉÒOɽèþ®úxMÉxÉɪÉÊnù**

3 rd Lord, Kuja are combined and placed in 3 rd and if the 3 rd sign happened to be a masculine Rasi, co-born will be brothers, else 3 rd sign happened to be a feminine sign co-born will be sisters. 3 rd Lord and Kuja combined / aspected with male planets the native will have brothers. If 3 rd Lord and Kuja aspected / combined with female planets the native will have sisters.

ÊÁÌÁª«s»R½V=˳ÏÁxqsLiÊÁLiµ³_ »R½X¼d½¹¸¶[VaRPNRPVÇݸR¶Vµj¶e ©«sxmsoLixqsN][˳ÏÁ##®ªs[»R½òú»R½ ¸R¶Vµk¶a][ ÊÁVµ³R¶Gª«sxqsMee

184

¤É±É´ÉiºÉ֦ɺɨ¤ÉxvÉÉè iÉÞiÉÒªÉä¶ÉEÖòVÉÉèªÉÊnù* xÉ{ÉÖƺÉEòÉä¦É´ÉäkÉjÉ ªÉnùÒ¶ÉÉä ¤ÉÖvÉB´ÉºÉ&**

3 rd Lord and Kuja are having strong

relations and placed in 3 rd brother may be eunuch (Hijra). If

Budha happened to be 3 rd lord No doubt the natives‟ brother will be a eunuch.

¿RÁ»R½VlLôði[»R½xqsù©y®µ³¶[©«s ¸R¶VVNRPò®µ¶[¥¦¦¦µ³j¶}ms©«sªye gRiX¥¦¦¦gRiª«sVLi{qsúxmnsV®ªs[Vª«s -sÌÁLiÛ˳Á[©«sNRPVÇجs*¾»½[ee

185

SÉiÉÖlÉæiɺªÉxÉÉvÉäxÉ ªÉÖHònäù½þÉÊvÉ{ÉäxÉ´ÉÉ* MÉÞ½þÉMɨɨÉ ºÉÒQɨÉä´É ʴɱɨ¦ÉäxÉEÖòVÉÉÎx´ÉiÉä**

xqs¿Á¿RÁè»R½VLôRi©yµ³R¶xqsù xqsVÛÆÁ[©«sgRiXx¤¦¦¦xqsLi˳ÏÁª«sMe r¡zmsµR¶Vryò©«sª«sLkiò ¿Á[»R½=FyF¡gjiõgRiXx¤¦Ü[˳ÏÁª«s»`½ee

186

ºÉSÉàSSÉiÉÖnÇùxÉÉvɺªÉ ºÉÖJÉäxÉMÉÞ½þºÉƦɴÉ&* ºÉÉäÊ{ÉnÖùºiÉÉxÉ´ÉiÉÔ SÉäiºÉ{ÉÉ{ÉÉäÎMxÉMÉÞ½þÉä¦É´ÉiÉÂ**

xIf 4 th Lord and Lagnadhipati are placed in 4 th the native will make Gruha Pradesa (House

warming) very early . If Guru is placed in fourth house building will be delayed.

th

lord house building will be easy.

If Kuja

happened to be 4

If 4 th Lord, Guru are combined with malefics

and placed in 6, 8, 12 the house may caught to fire.

˳ݪ«sVZOP[QQú»R½Li ¿RÁ»R½VLôðRiLiryù»][äzms »R½ú»R½zqósµ][¸R¶Vµj¶e µy\|qsxqsV=ÅÁª«sWªyF¡õ¼d½ ¾»½[ùª«sLi aS}qsòQûßá¬sbPè»R½Liee

187

¦ÉÉè¨ÉIÉäjɨÉ SÉiÉÖlÉǨÉ ºªÉÉiEòÉäÊ{É iÉjÉκlÉnùÉäªÉÊnù* nùɺÉ躺ÉÖJɨÉÉ´ÉÉ{xÉÉäiÉÒ iªÉä´É¨É ¶ÉɺjÉähÉÊxÉζSÉiɨÉÂ**

Sastra has decided that if 4 th happened to be Kuja‟s sign and Kuja is placed in it, the native will be served with several servants and lead a happy life.

gRiVLRiVZOP[QQú»R½Li ¿RÁ»R½VLôðRiLi¿Á[ »][=zms»R½ú»R½zqós»][¸R¶Vµj¶e ˳ÏÁWuyª«sxqsòQûxqsVgRiLiµ³yµj¶ ªyx¤¦¦¦©«sLiÌÁ˳ÏÁ##¾»½ µ³R¶Xª«sLiee

188

MÉÖ¯ûIÉäjɨÉ SÉiÉÖlÉǨÉ SÉä iºÉÉäÊ{ÉiÉjÉκlÉiÉÉäªÉÊnù* ¦ÉÚ¹ÉɴɺjɺÉÖMÉxvÉÉÊnù ´ÉɽþxɨÉ ±É¦ÉiÉà vÉ޴ɨÉÂ**

If 4 th happened to be Guru‟s sign and Guru is placed in it the native likes to be in good make up, will have vehicle, perfumes, different types of cloths.

¿RÁ»R½VLôðRi©yµ³][ ÒÁª«sxqsù©«sª«s®ªsV˳ÏÁLRiòQX»R½xqs=ÅÁLie »R½X¼d½¹¸¶VxqsVÅÁª«sWF¡õ¼½ xtsQ}tísQLjiNRPÌÁx¤¦¦¦Li ˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

189

SÉiÉÖlÉÇxÉÉvÉÉä VÉҴɺªÉxɴɨÉà¦ÉiÉÞÇiɺºÉJɨÉÂ* iÉÞiÉÒªÉàºÉÖJɨÉÉ{xÉÉäÊiÉ ¹É¹]äõÊ®úEò±É½þ¨É ¦É´ÉäiÉÂ**

If 4 th Lord is placed in 9 th to Guru the native will be under pleasure of the King. If placed in 6 th the native will have problem/quarrels with enemies.

¿RÁ»R½VLôðRi©yµ³][aRPVúNRPryù»R½òú»R½ª«sW»R½XxqsVÅÁLi©«sXßØLie

»R½µk¶aRPxqsòú»R½¿RÁLiúµR¶ryùµR¶ùµj¶NSLRiùNRPL][˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

190

SÉiÉÖlÉÇxÉÉlÉÉä ¶ÉÖGòºªÉÉkÉjɨÉÉiÉÞºÉÖJɨÉ xÉÞhÉɨÉÂ* iÉnùҶɺiÉjÉSÉxpù ºªÉÉtÊnùEòɪÉÇEò®úÉä¦É´ÉäiÉÂ**

If Sukra happened to be 4 th Lord and placed in 4 th the native will have ¨ÉÉiÉÞºÉÖJÉÆ matru soukhya (long

lived mother).

If Chandra happened to be 4 th Lord and placed in 4 th the native do good deeds.

xmsLi¿RÁ®ªsV xqsxmsò®ªsV ÒÁª¯[ ©«sª«s®ªsV ¸R¶Vµj¶xqsLizqós»R½M xmsoú»R½xqsLixmsµR¶÷鮪s[¾»½[òuyLi ©yµ³R¶ZaPèµR¶V»R½ò®ªsW»R½òª«sVMee

191

{ÉxSɨÉà ºÉ{iɨÉà VÉÒ´ÉÉä xɴɨÉà ªÉÊnùºÉÆκlÉiÉ& {ÉÖjɺÉÆ{ÉnÂù¦É´ÉäkÉä¹ÉɨÉ xÉÉvɶSÉànÖùkɨÉÉäkɨÉ&**

If Guru is placed in 5 th , 7 th , 9 th it is an indication of begetting sons. If these signs happens to be Gurus signs it will be more fruitful.

xmsLi¿RÁ®ªsVa][ ˳ÏÁVµ³R¶xqsòú»R½ ¸R¶Vµj¶ryùµR¶V÷µôðj¶ª«sW©«sõLRiMe LRi-sZaPè¼½ö»R½Xª«sWLixqsòú»R½©«sª«s®ªs[V¼½ »R½µ³y˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

{ÉxSɨÉà¶ÉÉä ¦ÉÖvɺiÉjÉ ªÉÊnùºªÉÉnÂù¤ÉÖÊrù¨ÉÉzÉ®ú&* ®úʴɶSÉàÎi{ÉiÉÞ¨ÉɨÉ ºiÉjÉxɴɨÉäÊiÉ iÉvÉɦɴÉäiÉÂ**

Panchamadhipati Budha happened to be placed in Panchama the native will be intelligent. If Ravi happened to be panchamadhipati and placed there the native will be intelligent and having Pitrusoukhya, similarly 9 th also to be taken into consideration.

192

xmsLi¿RÁ®ªsVxqsxmsò®ªsV\¿Áª«s ©«sª«s®ªsVzms LRi-szqós»R½Me ¸R¶Vµj¶ª«sW©«sLi ¼d½LôðRi¸R¶Wú»y »R½µôR¶aS¸R¶WM ©«sXF¡Ë³ÏÁ##®ªs[»`½ee

193

{ÉxSɨÉàºÉ{iɨÉàSÉè´É xɴɨÉàÊ{É ®úÊ´ÉκlÉiÉ&* ªÉÊnù¨ÉÉxɨÉ iÉÒvÉǪÉÉjÉÉ iÉqù¶ÉɪÉÉ& xÉÞ{ÉÉä¦É´ÉäiÉÂ**

If Ravi is placed either in 5, 7, 9 th during that dasa period the native undertakes holy trips and Raja Yoga indicated. 32

xtsQuíyµ³j¶}msxtísQ®ªs[V®µ¶[}¤¦¦¦ ¸R¶Vµj¶®µ¶[x¤¦¦¦úª«sßãÜ[˳ÏÁ##®ªs[»`½e NRPLRiøßáùzmsúª«sßá|qsòuyLi ¸R¶Vµj¶zmsú»yµj¶xtsvzqsò»R½Mee

194

¹É¹]õÉÊvÉ{Éä¹]õ¨Éänäù½äþ ªÉÊnùnäù½þµÉhÉÉä¦É´ÉäiÉÂ* Eò¨ÉÇhªÉÊ{ɵÉhɺiÉà¹ÉɨÉ ªÉÊnùÊ{ÉjÉÉÊnù¹ÉÖκiÉiÉ&**

If 6 th lord is placed in 8 th , in Lagna, in 10 th the native will have wounds. Similarly pitradi Bhavas also to be seen.

xtsQ|tísQa][LRi-sßت«sVWLôjiQõ ª«sVVÛÆÁ[¿RÁLiú®µ¶[ßá »R½ú»R½Â¿Á[»`½e NRPVÛÇÁ[©«sNRPVO_Qr¢®ªs[Vù©«s x¤¦¦¦XµR¶¹¸¶[Vúª«sßáxqsLi˳ÏÁª«sMee

¹É¹]àõ¶ÉÉä®úÊ´ÉhÉɨÉÚÐnÂùxÉ ¨ÉÖJÉäSÉxpäùhÉ iÉjÉSÉäiÉÂ* EÖòVÉäxÉEÖòIÉÉèºÉÉ訪ÉäxÉ ¾þnùªÉäµÉhɺɨ¦É´É&**

gRiVLRiVßØ©y˳ÏÁùµ³][ ®µ¶[ZaP[®©s[ú¾»½[aRPVúZNP[ßáFyµR¶¹¸¶WMe aRP¬sLSx¤¦¦¦§ZNP[»R½V˳ØùLi DµR¶lLi[úª«sßáxqsLi˳ÏÁª«sMee

195

196

MÉÖ¯ûhÉÉxÉɦªÉvÉÉä näù¶ÉäxÉäjÉä¶ÉÖGäòhÉ{ÉÉnùªÉÉä&* ¶ÉÊxÉ®úɽÖþEäòiÉÖ¦ªÉɨÉ =nù®äúµÉhɺÉƦɴÉ&**

6 th Lord and Ravi combined and placed in Lagna or in 8 th or in 10 th the native will have wounds on the Head, if combined with Chandra on face (mouth), if combined with Kuja in the Stomach, if combined with Budha in the Heart / Chest, if combined with Guru below the navel area, if combined with in the Sukra eyes, if combined with Sani on the paws, if combined with Rahu in the Stomach.

xtsQuíyµ³j¶xms¾»½[ù r¢®ªs[VùLiµR¶WaRP¬s˳ݪ«s°zqós»f ¸R¶Vµj¶e

32 It seems to have worked in few charts, natives having Rahu in 5 th and 7 th took pilgrimages, took dips in holy rivers and their rajayogas started, this was observed in few charts. This verse is unique and probably not found in any other classic. - SA

ÌÁgSõµ³j¶}ms©«sÌÁlgi[õ¿Á[ ÇÁ*LRigRiLi²][˳ÏÁ##®ªs[©«sõQQXßØLiee

197

¹É¹]õÉÊvÉ{ÉiªÉä ºÉÉ訪ÉäxnÚù¶É¶ÉÊxɦÉÉè¨ÉÉèκlÉiÉÉè ªÉÊnù* ±ÉMxÉÉÊvÉ{ÉäxɱÉMxÉäSÉä V´É®úMÉhb÷Éä¦É´ÉäzÉÞhÉɨÉÂ**

Budha, Sukra, Sani and Kuja 6 th Lord placed in 6 th , Lagnadhipati placed in Lagna the native will have (Ganda ) danger/Serious due to Fever.

ÌÁgSõµ³j¶xmsM NRPVÇÁMZOP[QQú¾»½[ xtsQ|tísQaRP xqsz¤¦¦¦»][¸R¶Vµj¶e »R½»y=x¤¦¦¦¿RÁLRiùµR¶XztísQ˳ØùLi Axqs®©s[L][gRi xqsLi˳ÏÁª«sMee

198

±ÉMxÉÉÊvÉ{É& EÖòVÉ&IÉäjÉä ¹É¹]àõ¶É ºÉʽþiÉÉäªÉÊnù* iÉiºÉɽþSɪÉÇoùι]õ¦ªÉɨÉ +ɺÉxÉä®úÉäMÉ ºÉ¨¦É´É&**

Lagnadhipati is combined with 6 th Lord placed/aspected in Mars Sign the native will have a disease in the anus 33 . (piles cases)

xtsQuíyµ³j¶xms¾»½[ù r¢®ªs[VùLiµR¶V LRi-sµ³R¶*ÇÁaRP##\®©saRPèLSMe ¹¸¶Wlgi[»R½µk¶aRPryùxqsùú»R½ }qs*»R½NRPVxtísvLiz¤¦¦¦ xqsLi˳ÏÁ##®ªs[»`½ee

199

¹É¹]õÉÊvÉ{ÉiªÉä ºÉÉ訪ÉäxnÖù ®úÊ´Év´ÉVɶÉxÉè¶SÉ®úÉ&* ªÉÉäMÉäiÉnùҶɺªÉɺªÉjÉ º´ÉäiÉEÖò¹]Öõ¨É ʽþ ºÉ¨¦É´ÉäiÉÂ

To Budha, Chandra, Sukra, Ketu, Sani happened to be Lordship of 6 th and combined with Lagnadhipati the native will get White patches leprosy 34 .

˳ة«sV©yLRiNRPòNRPVxtísvLiryù»R½äQXxtñsQNRPVxtísvLi{¤¦¦¦r¢LjißØe xtsQ}tísQaRP©«sù»R½©_ ¹¸¶Wlgi[»R½»R½òµæR¶ûx¤¦¦¦gRiX}¤¦¦¦xtsvªyee

200

¦ÉÉxÉÖxÉÉ®úHòEÖò¹]ÖÆõºªÉÉiEÞò¹hÉEÖò¹]ÖÆõ½þÒºÉÉèÊ®úhÉÉ* ¹É¹]äõ¶ÉxªÉiÉxÉÉè ªÉÉäMÉäiÉkÉnÂùOɽþMÉÞ½äþ¹ÉÖ´ÉÉ**

If 6 th lord is placed in Lagna or placed in the respective planets signs combined with Ravi the native will have “Red Leprosy”, if combined with Sani “Black Leprosy”.

Red Le prosy”, if combined with Sani “Black Leprosy”. 33 In three cases we found this
Red Le prosy”, if combined with Sani “Black Leprosy”. 33 In three cases we found this

33 In three cases we found this working. - SA

34 Found this working in the chart of an astrologer. His 6L is Saturn and aspects the lagna lord Mer, he has white patches on the skin, all over his body. Readers should see this Saturn and Mer reference to our footnotes in Karma

Vipak Samhita Part 3 translated by Mr Ajay D N, who has the great karma of translating a rare work.- SA