Sie sind auf Seite 1von 3

http://istrazivanje-dokumentacija.blogspot.

com/2011/11/dokumentacija-kao-
predmet-istrazivanja.html
Kako sauvati dokumentaciju
!"K#$%K# &%'"(% # )$%K#*!%+ ,%$'"-K.+.
Ve je reeno da se konzervatorsko-restauratorska dokumentacija sastoji od slikovnih i
tekstualnih biljeaka o svemu to se na umjetninama radilo i spoznajama do kojih se dolo.
/isana dokumentacija konzervatorsko-restauratorskog zahvata u pravilu ukljuuje osnovne
podatke o umjetnini, opis zateenog stanja, prikaz rezultata provedenih ispitivanja,
obrazloenje konzervatorske strategije, opis konzervatorsko-restauratorskog zahvata, popis
koritenih materijala i smjernice za uvanje i/ili izlaganje umjetnine. ostoje i drugi oblici
tekstualnih biljeaka, primjerice prijedlog konzervatorsko-restauratorskog zahvata, izvjee o
posudbi umjetnine, izvjee o tehnikoj analizi, izvjee o stanju zbirke...
! slikovne bilje0ke mogu imati razliite oblike. 1otogra2iranje je jedna od najeih i
najuinkovitijih metoda. "otogra#ije mogu biti crno-bijele ili u boji. $a provjeru bijelog
balansa i korigiranje boja koristi se #otogra#ska karta boja, tzv. color checker. %a #otogra#iji
treba biti i mjerna skala &ljestvica'. (trunjaci )merikog instituta za restauriranje &)merican
!nstitute #or *onservation, )!*' osmislili su set #otogra#skih karata boja za konzervatorsko-
restauratorsku dokumentaciju. +sobito je zanimljiv indikator osvjetljenja, dio karte koji ima
oblik sunanog sata s vertikalnim pokazivaem u sredini. (jena pokazivaa ,otkriva, prirodu i
poloaj izvora svjetla, to je osobito korisno kod dokumentiranja umjetnine pod
bonim/kosim svjetlom ili u razliitim #azama konzervatorsko-restauratorskog zahvata.
Set fotografskih karata boja za konzervatorsko-restauratorsku dokumentaciju. Slika je
preuzeta iz lanka "A Photographic Reference Plate for onservation !ocumentation" "
autori# Dan Kushel$ Jiuan-jiuan Che i Luisa Casella.
3ra2ika dokumentacija je jo jedan oblik slikovnog biljeenja zateenog stanja, izvedenog
zahvata i spoznaja do kojih se dolo. %a gra#ikom prikazu slike mogu se, primjerice, oznaiti
povrine koje su preslikane ili mjesta na kojima je restaurator podlijepio nestabilni slikani
sloj. )ko restaurator utvrdi da je slika u prolosti bila kraena, a raspolae s dovoljno
podataka, moe napraviti njezinu ,virtualnu, &idealnu' rekonstrukciju.
-ra#ika dokumentacija ima osobito vanu ulogu u konzerviranju i restauriranju graditeljske
batine.
%rafiki prikaz o&te'enja i onei&'enja na ju(nome zidu hrama )archung *+ndija,. Preuzeto iz
lanka "%raphic documentation# a cool presentation tool or a helpful assistant- ase stud.
/ako$ /orth +ndia" " autorice# Tatjana Bayerov i Maria Gruber.
rimjerice, na arhitektonskim nacrtima eristila .ioklecijanove palae restauratori su
razliitim bojama oznaavali tragove ranijih restauratorskih intervencija te razliite vrste
oteenja i oneienja na kamenu i buci. %acrte nisu koristili samo za biljeenje zateenog
stanja, ve i za dokumentiranje zahvata koje su izvodili. &+biljeavali su mjesta gdje su
oteeni kamen zamijenili novim.' /akvi e zapisi pomoi istraivaima da bolje razumiju
ovu gra0evinu. %e manje vano, olakat e posao buduim restauratorima.
453#&#(!# (5*.!'" 4#K5+"!6.7%'"
1 lanku ,*onservation .ocumentation in .igital "orm2 ) .ialogue about the !ssues,,
.shok &o8, )usan 1oister i .ngelica &udenstine ka9u2
*..., iako se zapisi na papiru smatraju slu(benim arhivskim zapisima$ ve'ina muzeja ukljuila
se u digitalizaciju. Svi su bili mi&ljenja da je to neizbje(no i po(eljno$ priznaju'i$ ipak$ da nije
posve vjerojatno da 'e digitalni zapisi u dogledno vrijeme potpuno zamijeniti papir. Raste
zabrinutost za ouvanje povijesnih$ esto nedugovjenih restauratorskih zapisa *ukljuuju'i
fotografije u boji$ folije i rendgenske slike,$ od kojih neki vrlo brzo nestaju.
.okumentacija se mora &sa'uvati i mora biti dostupna2 restauratorima, povjesniarima
umjetnosti, istraivaima... Vezano uz prvi zahtjev, konzervatorsko-restauratorska
dokumentacija mora ,trajati, koliko i kulturno dobro, stoga je vano koristiti stabilne
materijale, primjerice papir koji nee &brzo' poutjeti ili tintu koja nee izblijediti. +sim toga,
dokumentaciju treba uvati u primjerenim uvjetima. !ako se digitalizacija &postupak
prenoenja podataka u digitalni #ormat' ini idealnim rjeenjem, ni ona nije bez problema.
3aunala su zamijenila pisae maine, a digitalni #otoaparati analogne. /ehnologija napreduje
velikom brzinom, a s njezinim napretkom raste zabrinutost za ouvanje restauratorske
dokumentacije. apir je postao zastarjeli oblik uvanja zapisa4 zamijenili su ga disketa, potom
optiki mediji za pohranu podataka. /u nije kraj. .ananja raunala u pravilu ne ,itaju,
diskete. $a pet ili deset godina raunala vjerojatno nee moi ,itati, *.-ove i .V.-ove, jer
e ih zamijeniti drugi, napredniji mediji za pohranu podataka. /o nije jedini problem2 i
materijali od kojih su nainjene diskete, *.-ovi i .V.-ovi podloni su propadanju. %amee
se pitanje2 5ako sauvati in#ormaciju u digitalnom obliku6
/renutno se nude dva rjeenja2 migracija podataka &prijenos podataka na drugi medij,
primjerice kopiranje podataka s diskete na *.' i skupljanje metapodataka &re#ormatiranje
in#ormacije da bi se mogla koristiti na drugom mediju4 to moe imati negativne posljedice,
poput promjena u strukturi dokumenta ili ,kidanja, poveznica u bazi podataka'.