Sie sind auf Seite 1von 11

PREZENTARE MONOGRAFIE

1. NO: Inregistrarea infiintarii societatii.


MP: - creste CSSN 1011 (+) P -- C
- cresc Decontari cu actionarii ri!in" #$% (+) & -- D
caita'u'
(C: D ) C
#$% ) 1011 1.000.000.000
2. NO: Inregistrarea "eunerii aortu'ui "e catre actionaru' &ng*e' Ion.
MP: - creste Contu' 'a +anca in 'ei $1,1 (+) & -- D
- sca" Decontari cu actionarii ri!in" #$% (-) & -- C
caita'u'
(C: D ) C
$1,1 ) #$% ,00.000.000
3. NO: Inregistrarea "eunerii aortu'ui "e catre actionaru' Purcarea -ictor.
a) MP: - cresc Mi.'oace "e transort ,1// (+) & -- D
- creste Contu' 'a +anca in "e!i0e $1,# (+) & -- D
- sca" Decontari cu actionarii ri!in" #$% (-) & -- C
caita'u'(C: D ) C
1 ) #$% ,00.000.000
,1// 1,0.000.000
$1,# 20.000.000
+) MP: - creste Contu' 'a +anca in "e!i0e $1,# (+) & -- D
- sca" Decontari cu actionarii ri!in" #$% (-) & -- C
caita'u'
(C: D ) C
$1,# ) #$% ,,/$ 345O
4. NO: Inregistrarea "eunerii aortu'ui "e catre actionaru' Muntenia.
MP: - cresc Constructii ,1, (+) & -- D
- sca" Decontari cu actionarii ri!in" #$% (-) & -- C
caita'u'
(C: D ) C
,1, ) #$% ,00.000.000
5. NO: Inregistrarea "eunerii aortu'ui "e catre actionaru' Poa ('orin.
MP: - cresc 6erenuri ,111 (+) & -- D
- sca" Decontari cu actionarii ri!in" #$% (-) & -- C
caita'u'
(C: D ) C
,111 ) #$% ,00.000.000
6. NO: Inregistrarea "eunerii aortu'ui "e catre actionaru' Pec"e7.
MP: - creste Casa in 'ei $/11 (+) & -- D
- creste Contu' 'a +anca in 'ei $1,1 (+) & -- D
- sca" Decontari cu actionarii ri!in" #$% (-) & -- C
caita'u'

(C: D ) C
1 ) #$% ,00.000.000
$/11 /0.000.000
$1,1 180.000.000
7. NO: Inregistrarea !arsarii caita'u'ui ce'or cinci actionari.
MP: - sca"e CSSN 1011 (-) P -- D
- creste CSS- 101, (+) P -- C
(C: D ) C
1011 ) 101, 1.000.000.000
8. NO: Inregistrarea c*e'tuie'i'or "e constituire.
MP: - cresc C*e'tuie'i "e constituire ,01 (+) & -- D
- cresc (urni0ori #01 (+) P -- C
- cresc &'te i7o0ite si ta9e ##% (+) P -- C
(C: D ) C
,01 ) 1 ,0.000.000
#01 1$.000.000
##% $.000.000
9. NO: Inregistrarea 'atii furni0oru'ui "e ser!icii: "in nu7erar.
MP: - sca" (urni0ori #01 (-) P -- D
- sca"e Casa in 'ei $/11 (-) & -- C
(C: D ) C
#01 ) $/11 1$.000.000
10. NO: Inregistrarea ac*itarii a'tor i7o0ite si ta9e: "in nu7erar.
MP: - sca" &'te i7o0ite si ta9e ##% (-) P -- D
- sca"e Casa in 'ei $/11 (-) & -- C

(C: D ) C
##% ) $/11 $.000.000
11. NO: Inregistrarea constituirii re0er!ei 'ega'e.
MP: - creste 5e0er!a 'ega'a 10%1 (+) P -- C
- creste 5earti0area rofitu'ui 1,; (+) & -- D
(C: D ) C
1,; ) 10%1 ,00.000.000
53<35-& =3>&=& ) Caita'u' 9 ,01 ) 1.000.000.000 9 ,01 ) ,00.000.000
12. NO: Inregistrarea constituirii re0er!ei statutare.
MP: - creste 5e0er!a statutara 10%/ (+) P -- C
- creste 5earti0area rofitu'ui 1,; (+) & -- D
(C: D ) C
1,; ) 10%/ 100.000.000
P5O(I64= IMPO<&?I= ) Profitu' +rut -- 5e0er!a 'ega'a ) 200.000.000 @ ,00.000.000
) %00.000.000
IMPO<I6 P3 P5O(I6 ) Profitu' i7o0a+i' 9 ,$1 ) %00.000.000 9 ,$1 ) 1$0.000.000
P5O(I64= N36 ) Profitu' +rut -- I7o0it e rofit ) 200.000.000 @ 1$0.000.000
)%$0.000.000
53<35-& S6&646&5& ) Profitu' net 9 1%1 ) 100.000.000
13. NO: Inregistrarea constituirii a'tor re0er!e.
MP: - cresc &'te re0er!e 10%2 (+) P -- C
- creste 5earti0area rofitu'ui 1,; (+) & -- D
(C: D ) C
1,; ) 10%2 /00.000.000
&=63 53<35-3 ) Caita'u' 9 /01 ) 1.000.000.000 9 /01 ) /00.000.000
14. NO: Inregistrarea 7a.orarii caita'u'ui socia' "in incororarea re0er!e'or statutare.
MP: - sca" 5e0er!e statutare 10%/ (-) P -- D
- creste CSS- 101, (+) P -- C
(C: D ) C
10%/ ) 101, 100.000.000
15. NO: Inregistrarea 7a.orarii caita'u'ui socia' "in incororarea a'tor re0er!e.
MP: - sca" &'te re0er!e 10%2 (-) P -- D
- creste CSS- 101, (+) P -- C
(C: D ) C
10%2 ) 101, 100.000.000
16. NO: Inregistrarea 7a.orarii caita'u'ui socia' "in rofitu' nerearti0at.
MP: - sca" 5e0er!e "in con!ersie 108 (-) P -- D
- creste CSS- 101, (+) P -- C
(C: D ) C
108 ) 101, ,00.000.000
17. NO: Inregistrarea 7a.orarii caita'u'ui rin con!ersia a ,0.000 "e o+'igatiuni cu o
!a'oare no7ina'a "e ,0.000 "e 'ei: in 1$.000 "e actiuni 'a !a'oarea no7ina'a "e ,$.000
'ei.
MP: - sca" I7ru7uturi "in e7isiunea 1%1 (-) P -- D
"e o+'igatiuni
- creste CSS- 101, (+) P -- C
- cresc Pri7e'e "e e7isiune 10#1 (+) P -- C

(C: D ) C
1%1 ) 1 #00.000.000
101, /8$.000.000
10#1 ,$.000.000
P5IM& D3 3MISI4N3 ) ( Nr. o+'igatiuni 9 -N ) -- ( Nr. actiuni 9 -N )
) #00.000.000 -- /8$.000.000 ) ,$.000.000
18. NO: Inregistrarea 7a.orarii caita'u'ui socia' rin e7iterea a 8.%0% "e actiuni: in
ur7a cresterii 7e"ie a !a'orii actiunii.

-- caita' socia' initia' 1.000.000.000
-- crestere caita' socia' /8$.000.000
( 1$.000 actiuni 9 ,$.000 'ei )
-- 6O6&= caita' socia' re0u'tat in 1./8$.000.000
ur7a cresterii
-- re0er!e create in cursu' acti!itatii #00.000.000
-- 6O6&= caita' roriu 1.88$.000.000
-- nr. tota' actiuni: "in care: ;$.000
---- #$.000 act. A ,$.000 'ei
---- $0.000 act. A $.000 'ei
-- !a'oarea conta+i'a 7e"ie e actiune 1.88$.000.000 A ;$.000 act.
"ua cresterea caita'u'ui ) 12.%2#
-- !o'oarea initia'a 7e"ie 1./8$.000.000 A 20.000 act.
e actiune ( DS ) ) 18.122
MP: - cresc Decontari cu actionarii ri!in" #$% (+) & -- D
caita'u'
- creste CSSN 1011 (+) P -- C

(C: D ) C
#$% ) 1011 1/0.8/1.;,2
-&=O&53 ) 8.%0% actiuni 9 18.122 ) 1/0.8/1.;,2
19. NO: Inregistrarea "eunerii aortu'ui in +anca.
MP: - sca" Decontari cu actionarii ri!in" #$% (-) & -- C
caita'u'
- creste Contu' 'a +anca in 'ei $1,1 (+) & -- D
(C: D ) C
$1,1 ) #$% 1/0.8/1.;,2
20. NO: Inregistrarea !arsarii caita'u'ui ce'or 8.%0% "e actiuni.
MP: - sca"e CSSN 1011 (-) P -- D
- creste CSS- 101, (+) P -- C
(C: D ) C
1011 ) 101, 1/0.8/1.;,2
21. NO: Inregistrarea "istri+uirii nou'ui ac*et "e actiuni actionari'or: inregistran"u-se
ri7a "e aort.
MP: - cresc Decontari cu actionarii ri!in" #$% (+) & -- D
caita'u'
- creste Pri7a "e aort 10#/ (+) P -- C
(C: D ) C
#$% ) 10#/ 11./82.$8%
P5IM& D3 &PO56 ) 8.%0% 9 ( 12.%2# -- 18.122 ) ) 8.%0% 9 1.#;% ) 11./82.$8%
22. NO: Inregistrarea 7a.orarii caita'u'ui si cu ri7e'e "e aort.
MP: - sca"e Pri7a "e aort 10#/ (-) P -- D
- creste CSS- 101, (+) P -- C
(C: D ) C
10#/ ) 101, $./82.$8%
23. NO: Inregistrarea 7a.orarii caita'u'ui si cu ri7e'e "e e7isiune in !a'oare "e
11.000.000 "e 'ei.
MP: - sca" Pri7e "e e7isiune 10#1 (-) P -- D
- creste CSS- 101, (+) P -- C
(C: D ) C
10#1 ) 101, 11.000.000
24. NO: Inregistrarea in ur7a *otararii &>& ca o arte "in ri7e'e "e aort sa fie
uti'i0ate entru a7orti0area c*e'tuie'i'or "e constituire: resecti! %.000.000 'ei.
MP: - sca"e Pri7a "e aort 10#/ (-) P -- D
- sca" C*e'tuie'i "e constituire ,01 (-) & -- C
(C: D ) C
10#/ ) ,01 %.000.000
25. NO: Inregistrarea a7orti0arii "in ri7e'e "e e7isiune a "iferentei "e c*e'tuie'i:
resecti! 1#.000.000 "e 'ei.
MP: - sca"e Pri7a "e e7isiune 10#1 (-) P -- D
- sca" C*e'tuie'i "e constituire ,01 (-) & -- C
(C: D ) C
10#1 ) ,01 1#.000.000
26. NO: Inregistrarea retragerii actionaru'ui &ng*e' Ion: cu su7a "e ,$0.000.000 "e 'ei.
MP: - cresc Decontari cu actionarii ri!in" #$% (+) & -- D
caita'u'
- sca"e CSS- 101, (-) P -- D
(C: D ) C
101, ) #$% ,$0.000.000
27. NO: Inregistrarea ri"icarii nu7eraru'ui "e 'a +anca entru a ac*ita "atoria fata "e
actionar.
MP: - sca"e Contu' 'a +anca in 'ei $1,1 (-) & -- C
- cresc -ira7ente interne $21 (+) & -- D
(C: D ) C
$21 ) $1,1 ,$0.000.000
28. NO: Inregistrarea intrarii nu7eraru'ui in caserie.
MP: - creste Casa in 'ei $/11 (+) & -- D
- sca" -ira7ente interne $21 (-) & -- C
(C: D ) C
$/11 ) $21 ,$0.000.000
29. NO: Inregistrarea restituirii aortu'ui.
MP: - sca" Decontari cu actionarii ri!in" #$% &AP (-) P -- D
caita'u'
- sca"e Casa in 'ei $/11 (-) & -- C
(C: D ) C
#$% ) $/11 ,$0.000.000

30. NO: Inregistrarea rascu7ararii a 10.000 "e actiuni 'a retu' "e rascu7arare.
MP: - cresc &ctiuni'e rorii $0, (+) & -- D
- sca"e Contu' 'a +anca in 'ei $1,1 (-) & -- C
(C: D ) C
$0, ) $1,1 ,%0.000.000
-&=O&53 ) 10.000 act. 9 ,%.000 'ei ) ,%0.000.000
31. NO: Inregistrarea "i7inuarii caita'u'ui socia' rin anu'area actiuni'or.
MP: - sca"e CSS- 101, (-) P -- D
- sca" &ctiuni'e rorii $0, (-) & -- C
- sca" &'te re0er!e 10%2 (-) P -- D
(C: D ) C
1 ) $0, ,%0.000.000
101, ,$0.000.000
10%2 10.000.000
-&=O&53 &C6I4NI ) 10.000 act 9 ,$.000 'ei ) ,$0.000.000
&=63 53<35-3 ) 10.000 act 9 ( ,%.000 @ ,$.000 ) ) 10.000.000
32. NO: Inregistrarea inc*i"erii contu'ui "e c*e'tuie'i.
MP: - creste Profit si ier"ere 1,1 (+) & -- D
- sca" C*e'tuie'i "e constituire ,01 (-) & -- C
(C: D ) C
1,1 ) ,01 ,0.000.000