Sie sind auf Seite 1von 38

RESTAURACIJA KNJIGA

- I. dio -
RESTAURACIJA KNJIGA
Zatita pisane batine vana je i potrebna radi povijesne i
kulturoloke vrijednosti
Produljenje trajnosti pisane batine
Restauracija i konzervacija
Preventivna zatita
Optimalni uvjeti uvanja i rukovanja graom
Zatita tijekom koritenja u itaonici
Zatita tijekom prijevoza izvan ustanove i tijekom izlobi
zatita izvorne pisane batine prenoenjem na druge medije
poduzimanje preventivnih mjera za sluaj krae, prirodnih katastrofa i
ratova
RESTAURACIJA KNJIGA
imbenici koji najvie utjeu na propadanje pisane batine su
utjecaji okoline - vlaga, temperatura, svjetlost, kiselost, te
utjecaj ovjeka, odnosno rukovanje i skladitenje
Temeljni princip restauracije knjiga je taj da se restauratorskim
zahvatom ne narui izvorni izgled knjiga i da se ne naprave
nova oteenja
Restauracija je krajnji oblik zatite koji se provodi kad je teta
ve uinjena
UZROCI OTEENJA KNJIGA
Uzroci oteenja knjiga mogu biti fizikalni, kemijski i bioloki
Fizikalna oteenja ukljuuju utjecaj svjetla, topline i vlage
Utjecaj svjetla - slabljenje i krhkost celuloznih materijala,
ljepila, tkanine i koe, izbljeivanje, pouivanje ili tamnjenje
papira i tinte (fotokemijske reakcije)
Utjecaj temperature - utjecajem topline celuloza se moe
isuiti, postati krta i lomljiva, ubrzava se rast biolokih
organizama (insekti, plijesan)
UZROCI OTEENJA KNJIGA
Utjecaj vlage - niska relativna vlaga (ispod 40% RV) uzrokuje
suenje papira ljepila, punila, vlakana, to uzrokuje krtost
papira. Previsoka relativna vlaga (iznad 70% RV) omoguava
razvoj bakterija i plijesni, smanjuje vrstou papira, ljepila u
papiru bubre, otapaju se i mogu slijepiti listove knjige.
Veina literature navodi da se za uvanje knjiga preporua
stabilna temperatura od 13-18 C i relativna vlaga 55-65%
Oteenje uzrokovano svijetlom, toplinom i kukcima
Oteenje uzrokovano vlagom
UZROCI OTEENJA KNJIGA
Kemijska oteenja odnose se na utjecaj kiselina i
atmosferskih zagaivaa
Utjecaj kiselina u papiru - hidroliza celuloznih
makromolekula, ime se smanjuje stupanj polimerizacije te
mehanika vrstoa celuloznih vlakana
Kiseline u papiru mogu nastati:
Djelovanjem zraka koji je oneien tetnim plinovima
(duikovi i sumporni oksidi) u prisutnosti vlage i kisika
Kao posljedica ivotnih aktivnosti biolokih uzronika
oteenja (bakterija, plijesni, kukaca i glodavaca)
UZROCI OTEENJA KNJIGA
djelovanjem kiselih crnila i pigmenata
kao produkt razgradnje same celuloze pod utjecajem
svjetla i vlage
Utjecaj atmosferskih zagaivaa - najei tetni plinovi u
zraku su sumporovodik, razni ugljikovodici i duikov dioksid
(u prisutnosti vlage i kisika u zraku stvaraju kiseline koje
nagrizaju knjige), ozon, duikovi oksidi (reakcija s celulozom)
Brzina reakcije poveava se pod utjecajem suneva svjetla i
poviene temperature
Praina, aa i neistoe (kruti zagaivai) oteuju,
deformiraju i oneiuju knjige, a mogu pospjeiti i razvoj
plijesni i kukaca
UZROCI OTEENJA KNJIGA
Bioloki uzroci oteenja mogu potjecati iz biljnog (bakterije,
plijesni) ili ivotinjskog svijeta (kukci, glodavci) te ovjeka
Razmnoavanje i rast mikroorganizama ovise o kiselosti,
organskom sadraju materijala te o temperaturi, vlazi i
atmosferi
Pojedine bakterije uzrokuju gnjiljenje koe, pergamene i drugih
materijala koji se koriste za sastavne dijelove knjige
Bakterije koje razgrauju celulozu najee su aerobne,
nazivaju se celulolitikim bakterijama, a celulozu razgrauju uz
pomo enzima do glukoze koju upotrebljavaju za ishranu
Oteenje uzrokovano bakterijama
UZROCI OTEENJA KNJIGA
Plijesan se razvija u povoljnim uvjetima visoke vlage, mraka,
topline i loeg strujanja zraka
Plijesan uzrokuje slabljenje vrstoe papira
Plijesan se najprije razvija na koricama knjiga jer one sadre
najvie organskog materijala za hranu
Prisutnost plijesni na papiru oituje se u obliku razliito
obojanih mrlja. Boja mrlje ovisi o sastavu papira, kiselosti, vrsti
ljepila i punila, prisutnosti metala i svih ostalih komponenti.
Oteenje uzrokovano plijesnima
UZROCI OTEENJA KNJIGA
Kukci - hrane se raznolikim organskim proizvodima biljnog ili
ivotinjskog porijekla kao to su koa, pergamena, drvo, te
razliite vrste ljepila, a mogu se hraniti i samim papirom
Kukcima pogoduju topli, mrani, prljavi i loe provjetravani
prostori a teta koju uine je nepovratna
Odravanje temperature izmeu 16 i 18C, relativne vlage
izmeu 50 i 65%, te stalna ventilacija mogu sprijeiti pojavu i
razmnoavanje kukaca
Najvie tete uzrokuju knjina u, srebrni moljac, ohari i termiti
Glodavci - nanose veliku tetu knjininom materijalu, zavlae
se na tamna i skrovita mjesta i mogu opustoiti cijele zbirke
Bioloko oteenje kojem su
uzrok glodavci
Oteenje uzrokovano
kukcima, plijesni i
vlagom
UZROCI OTEENJA KNJIGA
ovjek - uzroci destrukcija mogu biti:
namjerni uzroci (masovno unitavanje knjiga s motivima
ideolokog, politikog, kulturolokog i religioznog karaktera,
ljudski nemar, vandalizam)
nenamjerni uzroci (uvanje knjiga u neprimjerenim
prostorima, u neodgovarajuoj mikroklimi, pogrene
procjene prilikom konzervacije i restauracije), ratna
razaranja, terorizam
RESTAURACIJA KNJIGA I RADOVI KOJI
PRETHODE RESTAURACIJI
Evidentiranje gradiva
Opis vrste i uzroka oteenja
Identifikacija materijala od kojih je graa sainjena
Podaci o punilima, ljepilima i pigmentima
Izrauje se (foto)dokumentacija vezana za knjini blok i korice
kako bi konana restaurirana knjiga mogla biti to slinija
izvornoj
RESTAURACIJA KNJIGA I RADOVI KOJI
PRETHODE RESTAURACIJI
Odreivanje naina obrade gradiva
metoda restauracije koja se primjenjuje ovisi o samom
dokumentu, knjizi ili rukopisu (da li se on restaurira zbog
svoje povijesne ili estetske vrijednosti), te o stupnju
oteenja i kakvoi papira, o materijalnim sredstvima kojima
raspolaemo i veliini zbirke koju treba restaurirati
Na knjizi se prvo radi suho mehaniko ienje povrinske
prljavtine, ietkavanjem mekanom etkom, struganjem
skalpelom, brisanje gumicama (elektrinom i runom)
ienje listova gumicom
RESTAURACIJA KNJIGA I RADOVI KOJI
PRETHODE RESTAURACIJI
U sluaju pljesni, listovi se moraju dezinficirati
Odreuje se pH vrijednost papira
Listovi se peru u otopini alkohola i vode
Neutralizacija listova u vodenoj otopini kalcij hidroksida
Ponovno se mjeri pH vrijednost papira
Pranje listova u otopini vode
i alkohola
Neutraliziacija u otopini
kalcijevog hidroksida
RESTAURACIJA PAPIRA - METODA RUNE
RESTAURACIJE
Osnova ove tehnike rada jest dopuna dijelova dokumenta koji
nedostaju papirom i pojaavanje rubova
Kad listovi nisu jako oteeni, princip rada se sastoji u
nadomjetanju dijelova koji nedostaju papirom sline kakvoe i
izgleda i fiksiranju ljepilom za dokument
Oni listovi koji su jae oteeni, cijelom se povrinom kairaju
na japanski papir ili se presvlae japanskim papirom sa obiju
strana, pri emu se odabire to tanji papir kako bi itljivost bila
bolja
Dokumenti pisani tintama koje su osjetljive na vodu - sva ljepila
sadre vodu pa se pri radu tekst oteuje
Kako bi se mogli obraivati tekstovi pisani tintama
osjetljivim na vodu, a stabilnim u organskim otapalima, oni
se prethodno fiksiraju
Danas se za fiksiranje rabe sintetiki organski polimeri, tzv.
topljivi najlon te preparati na bazi polivinil-acetata
RESTAURACIJA PAPIRA - METODA RUNE
RESTAURACIJE
Metoda rune restauracije prikladna kad su oteenja
dokumenta manja te kada se popravci oteenih listova knjige
izvode u samom knjinom bloku
Prednost ove metode - ne iziskuje velika i skupa postrojenja
Nedostaci ove metode:
Zahtijeva mnogo vremena i struni kadar
Za obradu novije tiskane grae je preskupa (naime, mnogo
je jeftinije zamijeniti oteeni primjerak grae novim nego
ga restaurirati)
Teko se postie jednolinost, kako u boji, tako i u debljini
popune u odnosu na izvorni dokument
RESTAURACIJA PAPIRA - METODA RUNE
RESTAURACIJE
Postupak rune restauracije sastoji se u tome da se dijelovi
papira koji nedostaju nadomjeste japanskim papirom
Listovi se namoe i uz pomo mekog kista premau ljepilom
(karboksimetil celuloza) kako bi ojaali i kako bi se japanski
papir to bolje zalijepio za list knjige
Preko oteenja, na primjer hrpta knjige, lijepi se uska traka
japanskog papira Ino-shi, dok se na primjer preko mrlja od
plijesni lijepi Nassfest ili Kozu-Rolle japanski papir (ovisno o
tome koliko su plijesni izraene)
Japanski papiri rabe se u takvoj kombinaciji kako bi popune
bojom i debljinom to vie odgovarale izvornom papiru
RESTAURACIJA PAPIRA - METODA RUNE
RESTAURACIJE
Runa restauracija
listova
Premazivanje listova
ljepilom
Restaurirani listovi se sue i preaju najprije meu
bugaicama, a potom se u slogovima preaju meu muzejskim
kartonima
Nakon to se listovi ispreaju i osue, viak japanskog papira
upotrijebljenog pri restauraciji odree se karama ili noem
RESTAURACIJA PAPIRA - METODA RUNE
RESTAURACIJE
RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLIJEVANJEM
PAPIRNE KAE
Princip rada ove metode je u nadopunjavanju dijelova
dokumenta koji nedostaju posebno pripremljenom papirnom
kaom
Papirna kaa se priprema od celuloznih vlakana, ljepila i velike
koliine vode
Razlikuju se runo dolijevanje papirne kae i rad pomou stroja
Kako bi se nadomjestili dijelovi dokumenta koji nedostaju, a da
pritom debljina popune bude jednaka izvornoj debljini papira,
moraju se napraviti prorauni
Prednosti metode restauriranja listova knjiga dolijevanjem
papirne kae :
Stroj omoguuje restauraciju velikog broja dokumenata
Izvedba je bra, estetski izgled dokumenta bolji
Mogu se proizvesti papir i dijelovi lista koji nedostaju te
postii debljina i boja popune jednake debljine i boje kao na
izvornom listu papira
Ova je metoda prikladna i za restauraciju izrazito oteenih
listova, kao i listova koje su otetili kukci
RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLIJEVANJEM
PAPIRNE KAE
Nedostaci metode restauriranja listova knjiga dolijevanjem
papirne kae:
Veliki izdaci (stoga se koristi za restauraciju iskljuivo stare i
vrijedne knjinine grae)
Dugotrajna priprema koja prethodi samoj izvedbi
restauracije
U raunalo se unose parametri visine, irine, debljine, povrine
dijelova lista koji nedostaju, te broja listova koji e se
restaurirati u jednoj operaciji
Proraunom se dobiva koliina potrebnih vlakana, te koliina
radne vode
RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLIJEVANJEM
PAPIRNE KAE
Vlakna koja se koriste u procesu ovise o stupnju i vrsti
oteenja grae koja se restaurira
Odabire se uzorak boje koji najvie odgovara boji originalnoga
papira, podaci o irini, visini, debljini lista, povrina dijelova koji
nedostaju te odabrani uzorak boje, koji se unose u raunalni
program, koji potom proraunava koliinu celuloznih vlakana,
radne vode i empresola
RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLIJEVANJEM
PAPIRNE KAE
Stroj za dolijevanje papirne kae
Listovi se namoe vodom, oteenja se premazuju ljepilom te
se u stroj polau posloeni na plastinu mreicu
Tekst na papiru poeljno je zatiti od mogueg prekrivanja
vlaknima, pomou maski votanog papira
Na listove se potom nalijeva ranije pripremljena suspenzija
razrijeene papirne mase. Djelovanjem slobodnog pada voda u
stroju se sputa, pri emu vlakna papirne mase nasjedaju na
rubove i oteene dijelove lista.
RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLIJEVANJEM
PAPIRNE KAE
Pripremljeni listovi za restauraciju
Nalijevanje papirne mase
Listovi se vade iz stroja zajedno sa plastinom mreicom i
kratko preaju u prei izmeu dva filca
RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLIJEVANJEM
PAPIRNE KAE
Vaenje listova iz stroja
Nakon to filc upije viak vlage, listovi se vade iz pree, skidaju
s plastine mreice i nastavljaju preati izmeu dvije bugaice
RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLIJEVANJEM
PAPIRNE KAE
Preanje listova
Suhi listovi se obrezuju, pri emu se najee slijedi originalni
rub
Potom se listovi slau u slogove te ponovno preaju meu
muzejskim kartonima
Nakon preanja se prenose u knjigovenicu
RESTAURIRANJE LISTOVA KNJIGA DOLIJEVANJEM
PAPIRNE KAE
Knjini slogovi
pripremljeni za uvez