Sie sind auf Seite 1von 652

REPUBLIKA HRVATSKA I

DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.


DOKUMENTI
Knjiga 1.
ORU@ANA POBUNA SRBA U HRVATSKOJ I
AGRESIJA ORU@ANIH SNAGA SFRJ I SRPSKIH PARAVOJNIH
POSTROJBI NA REPUBLIKU HRVATSKU
(1990.-1991.)
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page I
Nakladnik
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata
Zagreb
Za nakladnika:
Dr. sc. Ante Nazor
Urednik:
Mate Rupi}, prof.
Recenzenti:
Dr. sc. Davor Marijan
Dr. sc. Nikica Bari}
Suradnici:
Julija Barun~i}, prof.
Ivan Brigovi}, prof.
Ana Holjevac-Tukovi}, mr. sc.
@eljka Kri`e, prof.
An|ela Ljubas, mr. sc.
Josipa Maras-Kraljevi}
Natko Martini} Jer~i}, prof.
Ivan Rado{, prof.
Slaven Ru`i}, prof.
Janja Sekula, prof.
Domagoj [tefan~i}, prof.
Ilija Vu~ur, prof.
Lektorica:
Julija Barun~i}, prof.
Izrada kazala:
Ana Holjevac Tukovi}, mr. sc.
Prijepis:
Indira Alpeza
Priprema za tisak
Kolumna d.o.o.
Tisak
Grafi~ki zavod hrvatske d.o.o.
Naklada:
10000 primjeraka
DRUGO IZDANJE
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-16 15:07 Page II
REPUBLIKA HRVATSKA I
DOMOVINSKI RAT 1990.-1995.
DOKUMENTI
Knjiga 1.
ORU@ANA POBUNA SRBA U
HRVATSKOJ I AGRESIJA
ORU@ANIH SNAGA SFRJ I SRPSKIH
PARAVOJNIH POSTROJBI NA
REPUBLIKU HRVATSKU
(1990.-1991.)
Zagreb 2007.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page III
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page IV
V
SADR@AJ
Predgovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Kratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1. 1990., velja~a 1., Beograd Zapovijed na~elnika General{taba OS SFRJ za oduzimanje
oru`ja TO SR Hrvatske i spremanje istog u pozadinske baze JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. 1990., o`ujak 14., Beograd Zapovijed General{taba OS SFRJ, I. uprave,
Komandi 5. vojne oblasti da izradi naputak za borbenu izgradnju i upotrebu jedinica te
preuzimanje naoru`anja TO u slu~aju izvanrednih prilika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3. 1990., travanj 6. Obavijest 5. vojne oblasti podre|enim jedinicama o smjernicama
Saveznog sekretarijata za narodnu odbranu kako se starje{ine i gra|anska lica u OS SFRJ
moraju pona{ati na predstoje}im izborima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
4. 1990., svibanj 14., Beograd Zapovijed na~elnika General{taba OS SFRJ komandama
vojnih oblasti za oduzimanje naoru`anja TO i na~in ~uvanja istoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
5. 1990., svibanj 15., Beograd Zapovijed na~elnika General{taba OS SFRJ Komandi 5.
vojne oblasti za organizacijsko-formacijsku dogradnju JNA po planu Jedinstvo-3 . . . . . . . . 20
6. 1990., svibanj 18., Vara`din Izvje{}e Komande 32. korpusa OS SFRJ Komandi 5. vojne
oblasti o oduzimanju naoru`anja TO zajednica op}ina Vara`din i Bjelovar. . . . . . . . . . . . . . . . 23
7. 1990., svibanj 22., Zagreb Izvje{}e Komande 5. vojne oblasti Kabinetu na~elnika
General{taba OS SFRJ o rezultatima oduzimanja naoru`anja i streljiva TO SR Slovenije
i SR Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
8. 1990., svibanj 28., Gospi} Izvje{}e Komande 35. partd. Obavje{tajnom centru
Komande13. korpusa OS SFRJ o politi~ko-sigurnosnoj situaciji u Lici . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
9. 1990., lipanj 2., Beograd Zapovijed General{taba OS SFRJ, I. uprave, Komandi
5. vojne oblasti da se, bez obzira na zahtjeve nekih republika da se oru`je TO vrati u
objekte koji nisu pod kontrolom JNA, pridr`avaju zapovijedi o oduzimanju naoru`anja te
daju upute za ~uvanje, odr`avanje i izuzimanje naoru`anja TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
10. 1990., lipanj 5., Zagreb Izvje{}e Komande 5. vojne oblasti General{tabu OS SFRJ
o realizaciji zapovijedi o oduzimanju naoru`anja i streljiva TO u SR Hrvatskoj i
SR Sloveniji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
11. 1990., srpanj 16., Rijeka Komanda 13. korpusa dostavlja 35. partizanskoj diviziji
naputke 5. vojne oblasti o tome kako se pripadnici OS moraju pona{ati i s kim sura|ivati u
novim politi~kim odnosima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
12. 1990., srpanj 16., Zagreb Zapovijed Komande 5. vojne oblasti podre|enim
postrojbama o mjerama koje trebaju primijeniti za suzbijanje napada na vojna lica i vojne
objekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
13. 1990., srpanj 20., Zagreb Obavijest Komande 5. vojne oblasti Komandi 32. korpusa o
politi~ko-sigurnosnoj situaciji u SR Hrvatskoj i Sloveniji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page V
14. 1990., kolovoz 14., Zagreb Zapovijed Komande 5. vojne oblasti podre|enim
postrojbama za pove}anu borbenu gotovost zbog pogor{anja politi~ko-sigurnosne situacije . . 43
15. 1990., kolovoz 19., Bjelovar Izvje{}e Organa bezbednosti Komande 265. mtbr Organu
bezbednosti 32. korpusa OS SFRJ o pobuni naoru`anih Srba u Pakracu koji nisu dopustili
da se na zgradu Skup{tine op}ine i zgradu policije izvjesi hrvatska zastava te u okolnim
selima postavljaju barikade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
16. 1990., kolovoz 22., Knin Dnevno operativno izvje{}e de`urnog ~asnika 9. korpusa
OS SFRJ Komandi VPO o rascjepu u Srpskoj demokratskoj stranci nakon tzv. balvan
revolucije koju su izazvali kadrovi bliski Vojislavu [e{elju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
17. 1990., rujan 4., Zagreb Obavijest Komande 5. vojne oblasti pod~injenim postrojbama
o suradnji s nadle`nim organima dru{tvenopoliti~kih zajednica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
18. 1990., rujan 5., Zagreb Informacija Komande 5. vojne oblasti Vojnoj po{ti br. 9595 u
Svetom Roku o razgovorima delegacije Vojne oblasti i rukovodstva Republike Hrvatske . . . . 52
19. 1990., rujan 19., Benkovac Slu`bena zabilje{ka Stanice javne sigurnosti Benkovac o
postavljanju barikada na cesti Benkovac Karin 17. kolovoza 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
20. 1990., listopad 2., Zagreb Zapovijed Komande 5. vojne oblasti pod~injenim
postrojbama da prije|u na ubrzano osposobljavanje mladih vojnika za borbeno djelovanje. . . 56
21. 1990., listopad 3., Zagreb Informacija Komande 5. vojne oblasti pod~injenim
postrojbama o sigurnosnoj situaciji u Republici Hrvatskoj nakon progla{enja autonomije
Srba i novih barikada u Kninskoj krajini, Lici, Banovini i Kordunu te zahtijevanja radikala
da JNA uvede izvanredno stanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
22. 1990., listopad 3., Zagreb Zapovijed Komande 5. vojne oblasti podre|enim
postrojbama da zbog pogor{anja sigurnosne situacije poja~aju osiguranje vojnih objekata . . . . 59
23. 1990., listopad 4., Zagreb Zapovijed Komande 5. vojne oblasti aktivnim vojnim licima
za obvezno no{enje osobnog naoru`anja u slu`bi i izvan slu`be . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
24. 1990., listopad 10., Zagreb Izvje{}e Komande 5. vojne oblasti General{tabu OS SFRJ,
I. upravi, o mjerama koje su poduzeli da sprije~e napade na aktivna vojna lica . . . . . . . . . . . . 61
25. 1990., studeni 5., Zagreb Zapisnik o o~evidu nakon diverzije na pruzi Zagreb Split
izme|u `eljezni~kih postaja Malovan i Zrmanja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
26. 1990., prosinac 4., Zagreb Informacija Organa bezbednosti Komande 5. vojne oblasti
Organu bezbednosti 32. korpusa o vojnoj organizaciji HDZ-a i SDS-a i zadacima organa
sigurnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
27. 1990., prosinac 18. Smjernice Odelenja bezbednosti Komande RV i PVO Organu
bezbednosti Komande 5. korpusa RV i PVO o prikupljanju obavje{tajnih podataka za
procjenu politi~ke situacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
28. 1991., sije~anj 3., Zagreb Informacija Organa bezbednosti Komande 5. vojne oblasti
Organu bezbednosti 32. korpusa OS SFRJ o osnivanju tajne organizacije Hrvatska
uzdanica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
29. 1991., sije~anj 11., Beograd Zapovijed I. uprave General{taba OS SFRJ komandama
vojnih oblasti i RV i PVO o zadacima u provo|enju odluke Predsjedni{tva SFRJ o
rasformiranju svih oru`anih sastava koji nisu u sastavu JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
30. 1991., sije~anj 11., Zagreb Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim
postrojbama informaciju Politi~ke uprave SSNO-a o osnivanju oru`anih sastava izvan JNA
te zapovijed Predsjedni{tva SFRJ od 9. sije~nja 1991. u svezi s tom informacijom. . . . . . . . . . 71
VI
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page VI
31. 1991., sije~anj 15., Zagreb Informacija Komande 5. vojne oblasti podre|enim
postrojbama o odjeku zapovijedi Predsjedni{tva SFRJ o rasformiranju svih oru`anih sastava
koji nisu u sastavu JNA te napadu na JNA u zoni odgovornosti Komande . . . . . . . . . . . . . . . 78
32. 1991., sije~anj 23., Rijeka Zapovijed Komande 13. korpusa OS SFRJ podre|enim
postrojbama za poja~avanje mjera borbene gotovosti i za{tite vojnih objekata . . . . . . . . . . . . . 80
33. 1991., sije~anj 24., Zagreb Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim
postrojbama informaciju i stavove SSNO-a o sigurnosnoj situaciji u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . 81
34. 1991., sije~anj 24., Zagreb Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim
postrojbama informaciju Politi~ke uprave SSNO-a o situaciji u Republici Hrvatskoj
povodom zapovijedi Predsjedni{tva SFRJ o razoru`avanju nelegalnih oru`anih sastava . . . . . . 83
35. 1991., sije~anj 28., Zagreb Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim
postrojbama informaciju Politi~ke uprave SSNO-a o stavovima sa sjednice Predsjedni{tva
SFRJ od 25. sije~nja 1991., o uhi}enju vi{e osoba pod sumnjom da su osnivali nelegalne
oru`ane sastave, o ulozi Martina [pegelja i Josipa Boljkovca te poku{ajima vrbovanja
pripadnika JNA za teroristi~ka djelovanja i razbijanje Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
36. 1991., sije~anj 29., Zagreb Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim
postrojbama informaciju o smirivanju politi~ko-sigurnosne situacije u Hrvatskoj, slabljenju
antiarmijske kampanje te rasformiranju rezervnog sastava policije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
37. 1991., velja~a 20., Sv. Rok Izvje{}e Vojne po{te br. 9595 iz Svetog Roka Vojnoj po{ti
7940 u Karlovcu o poja~anim mjerama za{tite nakon {to su postrojbe MUP-a RH zauzele
policijsku stanicu na Plitvicama, {to je izazvalo okupljanje naoru`anog naroda u Korenici . . . 89
38. 1991., o`ujak 4., Zagreb Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim postrojbama
brzojav SSNO-a o ulozi JNA u doga|ajima u Pakracu 2. o`ujka 1991., te o antiarmijskoj
kampanji u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
39. 1991., o`ujak 6., Zagreb Informacija Komande 5. vojne oblasti podre|enim
postrojbama o doga|ajima u Pakracu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
40. 1991., o`ujak 9., Lipik Izvje{}e IKM Komande 32. korpusa Operativnom centru 5. vojne
oblasti o situaciji u Pakracu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
41. 1991., o`ujak 18. Zapovijed Organa bezbednosti Komande RV i PVO organima
bezbednosti podre|enih postrojbi o zadacima u svezi separatisti~kih procesa u Jugoslaviji. . . . 97
42. 1991., travanj 1. Obavje{tajno izvje{}e pripadnika Slu`be dr`avne bezbednosti o
sigurnosnoj situaciji u op}inama Vrginmost, Vojni} i Topusko, zagovornicima oru`ane
pobune srpskog stanovni{tva na tom podru~ju te odluci SO Vrginmost o odcjepljenju od
Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
43. 1991., travanj 2. Dnevno izvje{}e Odelenja bezbednosti Komande RV i PVO o
provokacijama prema JNA u Zadru, zarobljavanju redarstvenika u Kijevu, sukobu na
Plitvicama, miniranju ku}a i provociranju hrvatskog pu~anstva u Kninu, te sukobu u
Borovu Selu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
44. 1991., travanj 2. Obavje{tajno izvje{}e Odelenja bezbednosti Organu bezbednosti
Komande RV i PVO o doga|ajima na Plitvicama 1. travnja 1991., te o nezadovoljstvu
gra|ana srpske nacionalnosti s pona{anjem JNA u sukobu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
45. 1991., travanj 2. Obavje{tajno izvje{}e suradnika Odelenja bezbednosti Operativnom
timu Organa bezbednosti RV i PVO u Biha}u o pregovorima u Kninu, gdje vodstvo
pobunjenih Srba ne odustaje od priklju~enja SR Srbiji, te o potpori koju im daje vodstvo
SDS-a Bosne i Hercegovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
VII
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page VII
46. 1991., travanj 4. Obavijest 3. uprave General{taba OS SFRJ 5. vojnoj oblasti da je
SSNO zapovjedio Republi~kom {tabu TO RH da ne dopusti planiranu inspekciju
Ministarstva obrane RH o ~uvanju naoru`anja TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
47. 1991., travanj 5., Knin Zapovijed 9. korpusa OS SFRJ za obranu Knina, Benkovca i
Obrovca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
48. 1991., travanj 6., Gra~ac Zapisnik s pro{irenog sastanka ~lanova Izvr{nog vije}a SO
Gra~ac s generalom Andrijom Ra{etom na kojemu je raspravljano o sigurnosnoj situaciji
u Lici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
49. 1991., travanj 26. Izvje{}e Organa bezbednosti 1. vojne oblasti o radnjama MUP-a RH i
Slu`be dr`avne sigurnosti SAO Krajine uo~i sukoba na Plitvicama 1. travnja 1991 . . . . . . 117
50. 1991., travanj 27., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa OS SFRJ Komandi VPO o
dostignutom stupnju borbene gotovosti, moralnom stanju postrojbi, popuni ljudstvom i
~asni~kim kadrom te materijalno tehni~kim sredstvima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
51. 1991., svibanj 7. Zapovijed Komande 944. pozadinske baze podre|enim postrojbama da
prema zapovijedi 5. vojne oblasti prije|u 6. svibnja 1991. u stanje pune borbene gotovosti . 127
52. 1991., svibanj 14., Tuzla Zapovijed Komande 17. korpusa OS SFRJ podre|enim
postrojbama za obranu objekata JNA, te da u slu~aju napada na vi{e objekata prije|u u
napadno djelovanje po vitalnim objektima grada, uklju~uju}i aktiviranje topni{tva i
zrakoplovstva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
53. 1991., svibanj 14. Izvje{}a Organa bezbednosti Komande 5. korpusa RV i PVO Organu
bezbednosti Komande RV i PVO o stanju u Vukovaru te sukobu u Borovu Selu 2. svibnja
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
54. 1991., svibanj 27., Knin Prijedlog Dragana Vasiljkovi}a Milanu Marti}u za otvaranje
novog punkta za obuku specijalaca i premje{tanje Glavnog {taba TO na kninsku tvr|avu . . 136
55. 1991., svibanj 31., Knin Slu`bena zabilje{ka djelatnika Slu`be dr`avne bezbednosti
SUP-a Knin o vezama Milana Babi}a i @eljka Ra`njatovi}a-Arkana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
56. 1991., lipanj 6., Rijeka Izvje{}e Komande 13. korpusa OS SFRJ Komandi 5. vojne
oblasti o doga|ajima u zoni odgovornosti 13. korpusa od 9. travnja do 6. lipnja 1991 . . . . . 140
57. 1991., lipanj 6., Bjelovar Izvje{}e Komande 265. mehanizovane brigade Komandi 32.
korpusa OS SFRJ o sastanku Regionalnog odbora Saveza komunista pokret za
Jugoslaviju, na kojemu su predstavnici iz Virovitice, Grubi{nog Polja i Koprivnice otvoreno
tra`ili podjelu naoru`anja od strane JNA, a predsjedavaju}i je upoznao prisutne da je
Jugoslavenski odbor zauzeo stanovi{te da se digne oru`ani ustanak na podru~ju Banovine,
Like i Bilogore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
58. 1991., lipanj 9., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa OS SFRJ podre|enim
postrojbama da zbog pogor{anja sigurnosne situacije izvr{e popunu cisterni pitkom vodom
i imaju spremne agregate u slu~aju isklju~enja elektri~ne energije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
59. 1991., lipanj 9. Izvje{}e Organa bezbednosti 8. vojnopomorskog sektora Komandi 9.
korpusa OS SFRJ o sastanku predstavnika sela u skradinskom zale|u, predstavnika PU
[ibenik i predstavnika Saveznog SUP-a i JNA radi smirivanja sukoba na tom podru~ju . . . . 145
60. 1991., lipanj 11., Knin Slu`bena zabilje{ka Slu`be dr`avne bezbednosti tzv.
SAO Krajine o sukobu M. Babi}a i M. Marti}a, aktivnostima ~etni~kog pokreta,
doga|ajima oko Brati{kovaca, Udbine, Grahova i Drvara te naoru`avanju pobunjenih Srba
iz skladi{ta JNA u Kninu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
61. 1991., lipanj 14., Golubi} Zapisnik sa sastanka [taba Centra za obuku u Golubi}u
kod Knina na kojemu su odre|ene ja~ine specijalnih postrojbi za pokrivanje rubnih
podru~ja SAO Krajine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
VIII
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page VIII
62. 1991., lipanj 14. Naputak Organa bezbednosti Komande RV i PVO Organu bezbednosti
5. korpusa RV i PVO o zadacima u slu~aju napada MUP-a RH na SAO Krajinu . . . . . . . 149
63. 1991., lipanj 14., Vara`din Zapovijed zapovjednika Komande 32. korpusa OS SFRJ za
obranu vojnih objekata u Vara`dinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
64. 1991., lipanj 21., Knin Izvje{}e Franka Simatovi}a o izgradnji oklopnih vlakova koji bi
{titili pravce Knin Benkovac, Knin Drni{ i Gra~ac Gospi}. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
65. 1991., lipanj 25., Zagreb Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim postrojbama
politi~ke stavove vojnog vrha JNA u svezi rje{avanja politi~ke krize u Jugoslaviji . . . . . . . . . . 157
66. 1991., lipanj 25., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa OS SFRJ Komandi 180. mtbr. o
snagama ZNG-a i MUP-a RH u Crvenoj Luci, te mogu}im pravcima napada na SAO
Krajinu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
67. 1991., lipanj 26., Zagreb Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim postrojbama
tekst govora upozorenja za slu~ajeve provokativnih akcija protiv JNA . . . . . . . . . . . . . . . . 163
68. 1991., lipanj 27. Izvje{}e Komande 265. mtbr. Komandi 32. korpusa OS SFRJ o
sastanku s predsjednikom Regionalnog odbora Saveza komunista pokret za Jugoslaviju,
koji je zatra`io naoru`anje za planirane akcije na postaje PU Bjelovar na obroncima
Bilogore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
69. 1991., lipanj 30. Zapovijed Komande 140. mehanizovane brigade za miniranje vanjskih
skladi{ta Popovec, Sesvete Markovo Polje i Rudi{}ak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
70. 1991., lipanj, Golubi} Izvje{}e Dragana Vasiljkovi}a Slu`bi dr`avne bezbednosti o radu
Centra za obuku specijalnih jedinica u Golubi}u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
71. 1991., srpanj 2. Obavje{tajno dnevno izvje{}e o politi~koj situaciji i sukobima u Glini,
Dvoru, Kostajnici i Lici, te dolasku oklopne kolone iz Banja Luke koja je smje{tena u vojni
objekt ^erkezovac kraj Dvora na Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
72. 1991., srpanj 4., Korenica Izvje{}e Odelenja dr`avne bezbednosti Korenica MUP-u tzv.
SAO Krajine o izvr{enim kadrovskim promjenama u SJB Korenica, vojnim strukturama
u Udbini i Vrhovinama, te o preuzimanju tajnih skladi{ta naoru`anja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
73. 1991., srpanj 7., Beograd Zapovijed [taba vrhovne komande SSNO-a komandama
vojnih oblasti, VPO RV i PVO o mjerama za pobolj{anje borbene gotovosti u situaciji kad
nastupi ratno stanje u Jugoslaviji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
74. 1991., srpanj 9., Gospi} Izvje{}e Komande 35. partizanske divizije Komandi 13.
korpusa OS SFRJ o stanju na podru~ju Vojni}a i Vrginmosta, gdje su vojni obveznici
srpske nacionalnosti i vladaju}e strukture u op}inama izvr{ile pritisak na 4. partbr. da im
podijeli naoru`anje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
75. 1991., srpanj 11. Dnevno izvje{}e 180. mtbr. Komandi 9. korpusa OS SFRJ o sukobima
na podru~ju Zadra, Benkovca i Obrovca te miniranju pruge Benkovac Zadar . . . . . . . . . . 176
76. 1991., srpanj 18., Rijeka Zapovijed Komande 13. korpusa OS SFRJ podre|enim
jedinicama da zbog u~estalih napada na vojarne moraju imati naoru`anje spremno za akciju
u svakom trenutku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
77. 1991., srpanj 18., Zagreb Informacija Komande 5. vojne oblasti o pove}anom broju
psihi~kih poreme}aja kod vojnika i ~asnika JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
78. 1991., srpanj 19., Glina Izvje{}e Dragana Vasiljkovi}a SUP-u SAO Krajine o
miniranju hrvatskih ku}a u Glini nakon {to su paravojne postrojbe i JNA zauzele Glinu. . . 180
79. 1991., srpanj 19., Korenica Izvje{}e Odelenja dr`avne bezbednosti Korenica MUP-u SAO
Krajine o izdaji u vojarni u Li~kom Petrovu Selu, gdje rezervistima dobrovoljcima
IX
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page IX
nisu predani tenkovi t-55, bez obzira na dogovor s vezom na vi{em nivou, te o izradi plana
napada na Plitvice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
80. 1991., srpanj 21., Knin Dnevno izvje{}e [taba TO zapovjedniku SAO Krajine o dobrom
radu kapetana Dragana na Banovini, te ja~ini snaga MUP-a u Kostajnici . . . . . . . . . . . . . . . 182
81. 1991., srpanj 21. Izvje{}e Komande 180. mtbr. Komandi 9. korpusa OS SFRJ o
me|unacionalnom sukobu u Li{anima Tinjskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
82. 1991., srpanj 22., Golubi} Izvje{}e poru~nika Rajka Urukala Centru za obuku u
Golubi}u o minobaca~kom napadu na Lovinac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
83. 1991., srpanj 23., [amarica Izvje{}e Ratnog {taba op{tine Dvor o stanju na podru~ju
Dvora, Kostajnice i Petrinje, radnom sastanku kojemu su prisustvovali kapetan Dragan i
Milan Marti}, te osnivanju Ratnog {taba za Banovinu i Kordun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
84. 1991., srpanj 23., Vinkovci Zahtjevi Komande garnizona u Vinkovcima SO-u Vinkovci
za povrat otetoga oru`ja, popravak o{te}enih stanova aktivnih vojnih lica, nesmetano
kretanje vojnih vozila te za urednu opskrbu garnizona u cilju normalizacije odnosa . . . . . . . 186
85. 1991., srpanj 24., Dvor Izvje{}e zapovjednika 2. bojne TO Dvor Ratnom {tabu Dvor
o stanju u rajonu sela Struga, te o popunjenosti ljudstvom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
86. 1991., srpanj 24., Knin Izvje{}e 9. korpusa Komandi VPO o sukobu u skradinskom
zale|u izme|u mje{tana sela Sladi}i i pripadnika PU [ibenik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
87. 1991., srpanj 24., [amarica Zapisnik sa sastanka Ratnog {taba Dvor sa zapovjednicima
bataljuna na kojemu je razmatrana spremnost postrojbi za napadne aktivnosti na Banovini . 189
88. 1991., srpanj 24., Knin Dnevno operativno izvje{}e Komande 9. korpusa OS SFRJ
Komandi VPO o oru`anom sukobu kod Plastova izme|u krajinskih postrojbi i djelatnika
PU [ibenik, te stanju morala u zapovjedni{tvu i postrojbama 9. korpusa. . . . . . . . . . . . . . . . 193
89. 1991., srpanj 26., Knin Izvje{}e [taba TO zapovjedniku SAO Krajine o sukobima
kod Benkovca i u skradinskom zale|u, te o gomilanju hrvatskih snaga kod Gospi}a i Oklaja 195
90. 1991., srpanj 26., Vinkovci Obavijest Komande garnizona Vinkovci ZNG-u Vinkovci
da se podru~je sela Mirkovci stavlja pod kontrolu postrojbi JNA, koje }e osiguravati javni
red i mir i kontrolirati crtu razgrani~enja izme|u sukobljenih strana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
91. 1991., srpanj 26., Dvor Izvje{}e zapovjednika Ratnog {taba Dvor Izvr{nom vije}u SO
Dvor o borbama kod Struge, Kozibroda i Gline, te o zlo~inima koje je napravila specijalna
postrojba mu~enjem i ubijanjem ranjenih hrvatskih redarstvenika i masakrom hrvatskog
stanovni{tva u selu Struga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
92. 1991., srpanj 26., Glina Izvje{}a @ivojina Ivanovi}a i Sa{e Medakovi}a o napadu JNA i
pobunjenih Srba na PU Glina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
93. 1991., srpanj 26., Knin Izvje{}e Nikole Simi}a, ~lana Jedinice za specijalne namjene, o
napadu na PU Glina te dogovoru za napad s postrojbom JNA koja je {titila mir na tom
podru~ju. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
94. 1991., srpanj 26. Izvje{}a Rade Bo`i}a i Bo`e Novakovi}a, ~lanova Jedinice za posebne
namjene, o napadu na Divu{u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
95. 1991., srpanj 26., Dvor na Uni Izvje{}e @ivka [ljivara, ~lana Jedinice za posebne
namjene, o napadu na selo Un~ane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
96. 1991., srpanj 26., Knin Izvje{}e Mi}e Popovi}a, ~lana Jedinice za posebne namjene tzv.
SAO Krajine, o napadu na selo Struga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
97. 1991., srpanj 26., Knin Izvje{}e narednika Gorana Komazeca o napadu na Kozibrod. . . . 207
X
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page X
98. 1991., srpanj 28., Knin Izvje{}e Franka Simatovi}a o dolasku cisterne s gorivom i
oru`jem za pobunjene Srbe u Cetinskoj krajini, {to je Milan Babi} iskoristio za
naoru`avanje dobrovoljaca iz Srpske demokratske stranke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
99. 1991., srpanj 28., Knin Izvje{}e [taba TO zapovjedniku TO SAO Krajine o
borbama oko Benkovca, Vrginmosta, Kostajnice i Dubice te o opkoljavanju Topuskog. . . . . 209
100. 1991., srpanj 28., Dvor Izvje{}e na~elnika Ratnog {taba Dvor Izvr{nom vije}u SO Dvor
o ispadu zapovjednika Jedinice za posebne namjene Nikole Sunda}a, te pripadnika
diverzantskog voda koji su pobili zatvorenike i `ene na lije~enju u Domu zdravlja Dvor . . . 210
101. 1991., srpanj 30., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa OS SFRJ Komandi VPO o
aktivnostima podre|enih postrojbi te sukobima u skradinskom zale|u, oko Drni{a, Kijeva,
Oto~ca i Vrlike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
102. 1991., srpanj 31. Izvje{}e Zorana Hercega, pripadnika Jedinice za posebne namjene
SUP-a SAO Krajine o akciji zauzimanja policijske postaje u Glini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
103. 1991., srpanj 31., Sarajevo Izvje{}e Komande 1. vojne oblasti Komandi 5. vojne oblasti
i Komandi VPO o podmetanju eksploziva u ku}e Hrvata i Muslimana u Nevesinju, o
stanju u Hercegovini, Baranji, Vukovaru, Osijeku te Slavonskom Brodu. . . . . . . . . . . . . . . . 215
104. 1991., srpanj 31., Korenica Slu`bena zabilje{ka pripadnika Odeljenja dr`avne
bezbednosti u Korenici o sukobu majora JNA Bo`ovi}a i pobunjenih Srba u Vrhovinama . . 218
105. 1991., srpanj kraj Izvje{}e potpukovnika Novice Simi}a Komandi 329. oklopne brigade
o napadu snaga TO SAO Krajine na sela Zamla}e i Strugu, te o stanju oko Dvora . . . . . . 218
106. 1991., kolovoz 2., Knin Operativno dnevno izvje{}e [taba TO zapovjedniku TO tzv.
SAO Krajine o sukobima na podru~ju Obrovca, Benkovca, Drni{a i Vrginmosta . . . . . . . 224
107. 1991., kolovoz 3., Knin Operativno dnevno izvje{}e [taba TO zapovjedniku TO tzv.
SAO Krajine o `estokim borbama kod Zelengrada i Kru{eva te razmje{taju hrvatskih
snaga na {ibenskom i zadarskom podru~ju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
108. 1991., kolovoz 4., Knin Operativno dnevno izvje{}e [taba TO zapovjedniku TO tzv.
SAO Krajine o sukobima oko Benkovca, Obrovca i Kistanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
109. 1991., kolovoz 4., Korenica Izvje{}e operativca Odelenja dr`avne bezbednosti Korenica o
sudjelovanju u napadu na Lovinac u kojemu je uni{teno vi{e ku}a minobaca~kom vatrom . 227
110. 1991., kolovoz 5., Rijeka Zapovijed 13. korpusa SO SFRJ o provo|enju tajne
mobilizacije dijela ratnih postrojbi na podru~ju Like. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
111. 1991., kolovoz 7., Knin Operativno dnevno izvje{}e [taba TO zapovjedniku TO tzv.
SAO Krajine o situaciji na podru~ju Benkovca te borbama kod Ba~uge, Topuskog,
Vidu{evca i Lasinje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
112. 1991., kolovoz 7., Sarajevo Izvje{}e Komande 1. vojne oblasti Komandi 5. vojne
oblasti i Komandi VPO o sukobima s hrvatskim snagama na podru~ju Bijelog Brda,
Vukovara, Sarva{a, te o odjecima sporazuma vojnog vrha i vodstva BiH . . . . . . . . . . . . . . . . 231
113. 1991., kolovoz 7., Zadar Izvje{}e Komande garnizona Zadar o antiarmijskom
raspolo`enju te stanju u Zadru i okolici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
114. 1991., kolovoz 12., Zagreb Informacija 5. vojne oblasti o politi~ko-sigurnosnoj situaciji
u Sloveniji i Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
115. 1991., kolovoz 13., Benkovac Dnevno operativno izvje{}e 180. mtbr. Komandi 9.
korpusa s prijedlogom da se hitno krene u ra{~i{}avanje podru~ja od hrvatskih snaga. . . . . . 236
116. 1991., kolovoz 15., Zagreb Izvje{}e Komande 5. vojne oblasti o sukobu JNA i
hrvatskih snaga u Vukovaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
XI
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page XI
117. 1991., kolovoz 15., Beograd Izvje{}e SSNO-a o anga`iranju JNA kod Dalja 1. kolovoza
1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
118. 1991., kolovoz 16., Glina Zapovijed [taba TO Glina za pokop ljudi i stoke u selima
Kraljev~ani, Dragotinci, Prnjavor i ^unti} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
119. 1991., kolovoz 18., Knin Ultimatum MUP-a SAO Krajine PU Split i mje{tanima Kijeva za
povla~enje policijske postaje u roku od 48 sati, ili }e napasti mjesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
120. 1991., kolovoz 19., Donji Borci Izvje{}e Daruvarskog bataljona Komandi 21. brigade
OS SFRJ o napadu na Daruvar te o osnivanju narodnooslobodila~kih odbora kao nosilaca
izvr{ne vlasti na okupiranom teritoriju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
121. 1991., kolovoz 20. Izvje{}e Komande 212. mtbr Komandi 9. korpusa o stanju i
aktivnostima na podru~ju Kijeva, Siveri}a i Vrlike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
122. 1991., kolovoz 20., Knin Okru`nica Vojnog okruga Knin SNO Knin, Gra~ac, D. Lapac,
Korenica, Obrovac i Benkovac da regrute rujanske klase upute u postrojbe 9. korpusa
OS SFRJ kako bi na taj na~in ubla`ili nedostatnu popunu JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
123. 1991., kolovoz 21., Knin Odredba [taba TO SAO Krajine o formaciji {tabova i jedinica
TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
124. 1991., kolovoz 21., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba OS SAO Krajine o
obilasku kriznog podru~ja od strane Komisije za kontrolu primirja Predsjedni{tva SFRJ, te
o minobaca~kom napadu na Li~ku Jesenicu i Pla{ki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
125. 1991., kolovoz 21. Izvje{}e 221. mtbr. Komandi 9. korpusa OS SFRJ o iseljavanju
mje{tana Kijeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
126. 1991., kolovoz 23., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba OS SAO Krajine o
borbama kod Vrginmosta, Sunje i Benkovca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
127. 1991., kolovoz 23. Izvje{}e Komande 221. mtbr. Komandi 9. korpusa OS SFRJ o
postavljanju barikade kod sela Lelasi, dezertiranju vojnika te mogu}em oru`anom sukobu
kod Oti{i}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
128. 1991., kolovoz 24., Tuzla Izvje{}e Komande 17. korpusa podre|enim postrojbama o
borbama hrvatskih snaga s pobunjenim Srbima kod Darde i Bilja, mogu}im napadima na
vojne objekte, te zapovijed oklopno-mehaniziranim snagama da budu spremne za napadne
akcije prema mostovima na Savi i Dravi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
129. 1991., kolovoz 25., Knin Dnevno operativno izvje{}e Komande 9. korpusa OS SFRJ
Komandi VPO o borbama s hrvatskim snagama u zoni odgovornosti 9. korpusa . . . . . . . . . 253
130. 1991., kolovoz 25., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba OS SAO Krajine o
sukobu s hrvatskim snagama kod sela Oti{i}, Kijevo, Kru{evo, te na Banovini. . . . . . . . . . . . 256
131. 1991., kolovoz 25. Izvje{}e Komande 221. mtbr. Komandi 9. korpusa o stanju borbene
gotovosti TG-1, utro{ku streljiva te borbama u zoni odgovornosti brigade . . . . . . . . . . . . . . 257
132. 1991., kolovoz 26., Tuzla Zapovijed 17. korpusa OS SFRJ podre|enim postrojbama da
sukladno akcijama MUP-a RH i ZNG-a u Slavoniji poduzmu sigurnosne za{titne mjere
oko Nu{tra, Vukovara i Osijeka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
133. 1991., kolovoz 26., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO SAO Krajine
na~elniku [taba OS SAO Krajine o borbama oko sela Cetina, Civljane, Kijevo, Oti{i}
i Kru{evo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
134. 1991., kolovoz 27., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO SAO Krajine
na~elniku [taba OS SAO Krajine o borbama i zauzimanju Kijeva, te borbama oko Kru{eva . .
263
XII
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page XII
135. 1991., kolovoz 27., Knin Dnevno operativno izvje{}e Komande 9. korpusa Komandi
VPO o zauzimanju Kijeva, topni~koj vatri u skradinskom zale|u te izvla~enju vojnog
objekta Vrana prema Benkovcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
136. 1991., kolovoz 27. Izvje{}e 221. mtbr. Komandi 9. korpusa OS SFRJ o stanju u TG-1,
posljednjim borbama u osvajanju Kijeva, borbama oko sela Lelasi te napredovanju prema
Vrlici i Oti{i}u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
137. 1991., kolovoz 28. Zapovijed [taba TO SAO Zapadna Slavonija podru~nim
{tabovima TO o zabrani napu{tanja podru~ja mu{karcima od 18 do 55 godina . . . . . . . . . . 268
138. 1991., kolovoz 29., Benkovac Izvje{}e Komande 180. mtbr. Komandi 9. korpusa OS
SFRJ o manjim sukobima oko Pola~e, Biljana Gornjih i Korlata, te dolasku poja~anja iz
Pirota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
139. 1991., kolovoz 29. Iz Biltena br. 1 Komande Kninskog korpusa o napadu na pripadnike
JNA, tijeku ratnih doga|aja te antiarmijskom medijskom ratu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
140. 1991., kolovoz 30., karlovac Zapovijed Vojne po{te br. 7940 Karlovac podre|enim
postrojbama za prihvat dobrovoljaca koji su se odazvali javnom pozivu SSNO-a . . . . . . . . . 272
141. 1991., kolovoz 30., Zagreb Informacija Komande 5. vojne oblasti podre|enim
postrojbama o boravku ~lanica Bedema ljubavi u Beogradu, te stavovima Komande
prema tom pokretu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
142. 1991., kolovoz 31., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO vrhovnom zapovjedniku
TO SAO Krajine o sukobima oko Velike Glave, te pregovorima oko povla~enja
MUP-a RH s Plitvica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275
143. 1991., rujan 1., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO vrhovnom zapovjedniku TO
SAO Krajine o zauzimanju Plitvica te borbama kod Li~kog Osika i Benkovca . . . . . . . . . . 277
144. 1991., rujan 2., Tuzla Informacija Komande 17. korpusa OS SFRJ podre|enim
postrojbama o sukobima oko Vukovara i Osijeka, i upute o pona{anju u borbenim
djelovanjima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
145. 1991., rujan 2. Zapovijed [taba TO SAO Zapadna Slavonija za osnivanje jedinica policije
za posebne namjene te za imenovanje zapovjednog kadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
146. 1991., rujan 2., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO na~elniku TO SAO
Krajine o borbama na Kozjaku, oko Gospi}a, Gline, Vrginmosta, te sukobu s JNA kod
Plitvica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
147. 1991., rujan 3., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO vrhovnom zapovjedniku TO
SAO Krajine o borbama oko Obrovca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
148. 1991., rujan 4. Zapovijed [taba TO SAO Zapadna Slavonija o osnivanju Odreda Zapadna
Slavonija, te o broju ljudstva koje podru~ni odredi trebaju uputiti u Odred . . . . . . . . . . . . . 284
149. 1991., rujan 6., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO vrhovnom zapovjedniku TO
SAO Krajine o borbama oko Benkovca i Obrovca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
150. 1991., rujan 7., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO vrhovnom zapovjedniku TO
SAO Krajine o upu}ivanju 500 vojnika kao pomo} postrojbama koje napadaju
Gospi}, te o stanju oko Grahova i Livna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
151. 1991., rujan 8., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO vrhovnom zapovjedniku TO
SAO Krajine o borbama oko Benkovca i Obrovca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
152. 1991., rujan 11. Deklaracija okupacijskih organa vlasti nakon zauzimanja Baranje . . . . . . 288
153. 1991., rujan 11., Vara`din Upozorenje Komande 32. korpusa podre|enim postrojbama
na agresivni nastup ZNG-a i MUP-a RH prema pripadnicima JNA, te upute za pripremu
ljudstva na takve situacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
XIII
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page XIII
154. 1991., rujan 12., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO na~elniku [taba TO tzv.
SAO Krajine o borbama za Kru{evo i Masleni~ki most . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
155. 1991., rujan 13., Beograd Naputak SSNO-a za prijem dragovoljaca u JNA . . . . . . . . . . 292
156. 1991., rujan 13., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO vrhovnom zapovjedniku SAO
Krajine o borbama u skradinskom zale|u te utvr|ivanju Zadra za obranu . . . . . . . . . . . . . . 295
157. 1991., rujan 13., Zadar Dnevno operativno izvje{}e Komande garnizona u Zadru o
situaciji u gradu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
158. 1991., rujan 14., Vara`din Izvje{}e Komande 32. korpusa Komandi 5. vojne oblasti o
sukobima kod Oku~ana, isklju~enju svih telefonskih veza koje idu preko civilnog sustava
veza, te blokadama garnizona u ^akovcu, Vara`dinu i Bjelovaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
159. 1991., rujan 15., Velika Peratovica Proglas Op{tinskog {taba TO Grubi{no Polje o op}oj
mobilizaciji mu{kih osoba od 18 do 60 godina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
160. 1991., rujan 15., Velika Peratovica Op{tinski {tab TO Grubi{no Polje donosi pravilo
slu`be za miliciju SAO Krajine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
161. 1991., rujan 15., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO vrhovnom zapovjedniku
OS SAO Krajine o napadu ZNG-a na vojna skladi{ta kod Gospi}a te borbama kod
Islama Gr~kog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301
162. 1991., rujan 16., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa OS SFRJ za napad glavnim
snagama prema Vodicama, a pomo}nima prema Zadru, Drni{u i Sinju, kako bi na taj na~in
stvorili uvjete za napad na Zadar, [ibenik i Split . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
163. 1991., rujan 16., Benkovac Zapovijed zapovjednika TO Benkovac o osnivanju Ratnog
{taba za Islam Latinski, Islam Gr~ki i Ka{i} te o imenovanju zapovjednog kadra . . . . . . . . . . 304
164. 1991., rujan 16., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO na~elniku TO SAO Krajine
o borbama kod Brati{kovaca i @itni}a, akciji ~i{}enja Lovinca, te napadu zrakoplovstva na
Gospi} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305
165. 1991., rujan 17., Split Zapovijed Komande VPO Komandi 9. korpusa OS SFRJ da 18.
rujna iz napadne akcije prema Vodicama prije|u u obranu dostignutih linija, nastave
blokadu Drni{a te uni{te odsje~ene hrvatske snage na Miljeva~kom platou . . . . . . . . . . . . . . 306
166. 1991., rujan 17., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO zapovjedniku OS tzv.
SAO Krajine o osvajanju Topuskoga, po~etku napadne akcije prema moru, ~i{}enju
Lovinca, gubitku Gospi}a i velikoj koli~ini MTS-a, te prelasku u obranu na tom podru~ju. . 307
167. 1991., rujan 17., Knin Zapovijed 9. korpusa OS SFRJ Komandi podre|enih postrojbi
da ~vrsto dr`e dostignute linije u napadnoj akciji prema moru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
168. 1991., rujan 17. Dnevno operativno izvje{}e 221. mtbr. Komandi 9. korpusa o borbama
oko Drni{a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311
169. 1991., rujan 18., Benkovac Dnevno operativno izvje{}e Komande 180. mtbr. Komandi
9. korpusa o presijecanju magistrale kod Posedarja te osvajanju sela Donji Zemunik . . . . . . 312
170. 1991., rujan 18., Knin Zahtjev Glavnog {taba TO SAO Krajine Ministarstvu
odbrane SR Srbije za popunu naoru`anjem, streljivom te ostalom vojnom opremom . . . . . . 313
171. 1991., rujan 19., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO SAO Krajine o
sukobima kod [tikova, Baljaka, Siveri}a i O{tarija; snage oko Benkovca i Obrovca izvr{ile
su manevar prema Zadru radi psiholo{kog pritiska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
172. 1991., rujan 20., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO SAO Krajine o boravku Milana
Babi}a i Milana Marti}a u Bosanskoj Krajini radi prihvata ljudstva koje se
dobrovoljno javilo za sudjelovanje u vojnim akcijama, o sporadi~nim borbama u sjevernoj
Dalmaciji i te{koj situaciji oko Gospi}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
XIV
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page XIV
173. 1991., rujan 20., Korenica Izvje{}e operativca Slu`be dr`avne bezbednosti Korenica o
miniranju glavnog zasuna na akumulacijskom jezeru u Brlogu pri ~emu su
sjevernojadranski otoci i priobalna mjesta ostala bez vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
174. 1991., rujan 20., Vis Zapovijed Komande VPO kopnenim, pomorskim i zrakoplovnim
postrojbama za napadna djelovanja prema Splitu, [ibeniku, Zadru i Dubrovniku s ciljem
razbijanja hrvatskih snaga, zauzimanja vojnih objekata te odsijecanja Dubrovnika od
ostalog dijela teritorija RH. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
175. 1991., rujan 22. Letak s pozivom Komande Zadarskog odreda TO izbjeglim Zadranima
i jugoslavenskim patriotama da se hitno jave radi popune Odreda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
176. 1991., rujan 22., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO SAO Krajine o prodoru snaga
JNA prema Sinju, o velikom broju zarobljenih pripadnika TO na podru~ju
[ibenika, djelovanju manjih grupa ZNG-a na cijelom podru~ju od Knina do [ibenika, te
napadu ZNG-a na vojarnu u Zadru i vojno skladi{te kod Pla{kog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
177. 1991., rujan 23., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO SAO Krajine o
borbama oko Zadra, Gospi}a, velikom broju zarobljenih pripadnika TO kod [ibenika, te
osvajanju Petrinje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
178. 1991., rujan 24., Korenica Izvje{}e operativca Odelenja dr`avne bezbednosti Korenica
o uspje{no izvr{enoj akciji voda za specijalne namjene prilikom koje je sru{ena crkva u
Drenovu Klancu, te masakrirani Hrvati, mje{tani Brlo{kih Dubrava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
179. 1991., rujan 25., Kupljensko Zapovijed [taba TO op}ine Vojni} o preustroju postoje}ih
samostalnih ~eta i postavljanju ~asni~kog kadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332
180. 1991., rujan 27., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba TO SAO Krajine o
osvajanju Svetog Roka i Lovinca te zarobljavanju pripadnika TO koji su poslani u
Karlovac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
181. 1991., rujan 27. Izvje{}e 221. mtbr Komandi 9. korpusa OS SFRJ o borbama na
sinjsko-vrli~kom pravcu i oko Drni{a, dezerterstvu u brigadi te plja~ki dru{tvene i privatne
imovine od strane pripadnika brigade i nepoznatih pojedinaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
182. 1991., rujan 28., Knin Vojna po{ta br. 8830 iz Knina dostavlja na~elniku Organa
bezbednosti 9. korpusa OS SFRJ dokumentaciju o plja~ki ku}a protjeranih Hrvata u
Drni{u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
183. 1991., rujan 29. Odluka Komande Operativne grupe 1 da uz sna`nu zra~nu i topni~ku
vatru izvr{i napadnu akciju prema Velikoj Gorici i Karlovcu i time omogu}i izvla~enje
blokiranih garnizona u Karlovcu, Samoboru i Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
184. 1991., rujan 29., Rijeka Zapovijed Komande 13. korpusa za odsudnu obranu vojnih
objekata u garnizonima u Rijeci i Delnicama, te proboj i izvla~enje pravcem Rijeka
Delnice Vrbovsko, Slunj Plitvice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
185. 1991., rujan 29. Izvje{}e Komande 221. mtbr. Komandi 9. korpusa OS SFRJ o borbama
kod sela Baljci, @itni}, Ga}elezi, na podru~ju Drni{a, te plja~ki dru{tvene i privatne imovine
iz napu{tenih ku}a protjeranih Hrvata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
186. 1991., listopad 1., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba OS SAO Krajine o
razmjeni zarobljenika u Li~kim Jesenicama, borbama oko Ka{i}a i Islama Gr~kog te napadu
JNA na Zadar iz svih raspolo`ivih oru`ja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
187. 1991., listopad 2., Knin Dnevno izvje{}e Glavnog {taba OS SAO Krajine o
borbama oko Zemunika, te velikom broju dezertera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
188. 1991., listopad 3. Ultimatum Komande jedinica JNA obrani grada Gospi}a da }e grad
biti tu~en iz svih oru`ja ako ne predaju zarobljenike i upozorenje civilnom stanovni{tvu da
napusti grad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
XV
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page XV
189. 1991., listopad 3. Izvje{}e zapovjednika RV i PVO OS SFRJ Komandama OS u
Hrvatskoj o napadnim akcijama zrakoplovstva na podru~ju Vukovara, Dubrovnika,
Komareva, Novske, Nove Gradi{ke te po repetitorima u cijeloj Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . 349
190. 1991., listopad 3. Obavijest [taba TO za Baniju i Kordun [tabu TO Vojni} da je
odlukom SSNO-a osnovan [tab TO SAO Krajine sa sjedi{tem u Kninu koji je po~eo
s radom 30. rujna 1991., te da je zapovije|u predsjednika Vlade postavljen zapovjedni
kadar [taba 2. i 3. OZ za Baniju i Kordun. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
191. 1991., listopad 3., Knin Komanda 9. korpusa dostavlja Komandi 1. brigade TO
zapovijed za napad na Zadar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
192. 1991., listopad 4., Knin Obavijest Komande 9. korpusa podre|enim postrojbama o
posljednjem upozorenju Vrhovne komande OS SFRJ da }e za svaki napadnuti i osvojeni
objekt u Hrvatskoj uni{titi po jedan objekt od vitalne va`nosti za Republiku Hrvatsku . . . . 357
193. 1991., listopad 4., Glina Zapovijed [taba TO Glina podre|enim postrojbama da u
~i{}enju osvojenog teritorija po{tede li~nost i ku}u Buba{ Paje i njegove `ene. . . . . . . . . . . 359
194. 1991., listopad 4., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa OS SFRJ General{tabu OS
SFRJ o borbama za Kijevo, te stanju sakralnih objekata na tom podru~ju . . . . . . . . . . . . . . . 360
195. 1991., listopad 4., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa General{tabu OS SFRJ o
napadu na Zadar, izvr{enoj evakuaciji naoru`anja i streljiva iz Sinja te planovima za daljnje
napadne akcije prema Zadru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
196. 1991., listopad 4., [id Zapovijed 1. proleterske gardijske mehanizovane brigade
Komandi 252. oklopne brigade za napadna djelovanja na podru~ju Nu{tra, Marinaca
i Vukovara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
197. 1991., listopad 5. Zapovijed [taba TO SAO Zapadna Slavonija o osnivanju
jedinice za posebne namjene pri SUP-u Pakrac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365
198. 1991., listopad 5., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa OS SFRJ IKOM 9. korpusa o
rezultatima napadne akcije prema Zadru i Biogradu na moru po kojima je otvorena vatra iz
svih oru`ja, te djelovanju zrakoplovstva po industrijskoj zoni i hotelskim kompleksima u
Zadru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
199. 1991., listopad 6., Benkovac Izvje{}e 180. mtbr. Komandi 9. korpusa OS SFRJ o
borbama u napadu na Zadar i Biograd na moru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
200. 1991., listopad 6., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa Operativnom centru
General{taba OS SFRJ o borbama oko [ibenika te nastavku napada na Zadar i Biograd . . . 369
201. 1991., listopad 7., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa OS SFRJ o pregovorima s
delegacijom SO Zadar o prekidu neprijateljstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
202. 1991., listopad 7. Izvje{}e 1. odreda [tabu TO Vojni} o topni~kom i zrakoplovnom
napadu na Cetingrad nakon {to su gra|ani odbili ultimatum i predaju . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
203. 1991., listopad 8. Zapovijed [taba 2. i 3. OZ za Baniju i Kordun podre|enim {tabovima
TO da nakon izbijanja na desnu obalu rijeke Kupe prije|u u obranu i utvrde fortifikacijski
dostignutu liniju te budu spremni za prihvat snaga JNA iz Zagreba, Jastrebarskog
i Samobora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
204. 1991., listopad 8., Donji Zemunik Izvje{}e Izdvojenog komandnog mjesta 9. korpusa
General{tabu OS SFRJ o nastavku pregovora s delegacijom SO Zadar o prekidu
neprijateljstava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375
205. 1991., listopad 8., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa OS SFRJ podre|enim
postrojbama za drugu etapu napadne akcije prema Zadru i Biogradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
XVI
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page XVI
206. 1991., listopad 9., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa General{tabu OS SFRJ o
dogovorenom sporazumu sa SO Zadar o prekidu neprijateljstava, deblokadi grada Zadra i
vojnih objekata u gradu te izvla~enju ljudstva, MTS-a i borbenih sredstava . . . . . . . . . . . . . 377
207. 1991., listopad 10., Beograd Iz Biltena Vrhovne komande OS SFRJ: Aktivnosti JNA na
realizaciji odluka Predsedni{tva SFRJ i sporazuma o prekidu vatre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
208. 1991., listopad 10. Izvje{}e I. bataljona Podru~nom {tabu TO Daruvar o borbama na
barikadi kod Batinjana te stanju u pojedinim ~etama. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
209. 1991., listopad 11., Vojni} Izvje{}e Op}inskog {taba TO Vojni} Komandi 169. mtbr o
spontanoj evakuaciji stanovni{tva na vijest da brigada odlazi s tog podru~ja. . . . . . . . . . . . . . 384
210. 1991., listopad 11. Zapovijed Op}inskog {taba TO Oku~ani o provo|enju naredbe
o op}oj mobilizaciji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384
211. 1991., listopad 11. Zapovijed Op}inskog {taba TO Oku~ani o raspu{tanju svih civilnih
organa vlasti osnovanih na sjednici Srpskog nacionalnog vije}a od 20. rujna 1991. i kasnije . 385
212. 1991., listopad 12. Zapovijed Komande 17. partizanske brigade o op}oj mobilizaciji u
MZ Gradusa, svih mu{karaca od 19. do 50. godine za popunu jedinica JNA na Banovini. . 386
213. 1991., listopad 14. Izvje{}e Komande Odreda Zve~evo o naoru`anju Op}inskog {taba
TO Po`ega . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386
214. 1991., listopad 14. Zapovijed Podru~nog {taba TO Daruvar za osnivanje ~ete za posebne
namjene i imenovanje zapovjednog kadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387
215. 1991., listopad 15. Op}inski {tab TO Podravska Slatina dostavlja [tabu TO SAO Zapadna
Slavonija popis ~lanova [taba, Komande bataljuna te popis ~etnika i naoru`anja
koje su zadu`ili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388
216. 1991., listopad 16., Bijela Izvje{}e [tabu TO SAO Zapadna Slavonija o stanju u
Viroviti~koj ~eti koja je napustila polo`aje na Zve~evu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
217. 1991., listopad 16. Izvje{}e Komande 594. in`injerijskog puka Komandi 9. korpusa
OS SFRJ o izvr{enoj inspekciji priprema za ru{enje Masleni~kog mosta . . . . . . . . . . . . . . . . 395
218. 1991., listopad 18., Glina Operativno izvje{}e [taba TO Glina 3. operativnom {tabu na
Petrovoj gori o gubicima u borbi kod Farka{i}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
219. 1991., listopad 19. Zapovijed Komande 1. operativne grupe da sve postrojbe Zonskog
{taba TO Banije i Korduna pripadaju Komandi 1. operativne grupe, koja }e preuzeti
financijske tro{kove za cjelokupno ljudstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
220. 1991., listopad 19., Glina Operativno izvje{}e [taba TO Glina 3. operativnom {tabu na
Petrovoj gori o borbama oko Pokupskog te kona~nim podacima o ranjenima i poginulima
u borbi kod Farka{i}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399
221. 1991., listopad 19., Knin Izvje{}e Izdvojenog komandnog mjesta Komandi 9. korpusa
OS SFRJ o premje{tanju garnizona iz Zadra, te novim pregovorima s predstavnicima
[ibenika i Splita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
222. 1991., listopad 21., Ivkovi}i Zapovijed zapovjednika 9. mtbr. za osiguranje vojarni u
Kamenskom i Gornjem Meku{ju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
223. 1991., listopad 20., Korenica Slu`bena bilje{ka operativca Odeljenja dr`avne bezbednosti
Korenica o aktivnostima odreda Srpske garde koji nije do{ao u Liku u organizaciji
slu`benih dr`avnih organa Srbije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
224. 1991., listopad 21., Beograd Stavovi i aktivnosti JNA na odluke Predsjedni{tva SFRJ o
prekidu vatre i preuzetim obavezama iz dogovora u Haagu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404
XVII
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page XVII
225. 1991., listopad 23., Korenica Slu`bena zabilje{ka operativca Odelenja dr`avne
bezbednosti Korenica MUP-a SAO Krajine o smje{taju odreda Srpske garde u
Lovincu pod zapovjedni{tvom Op}inskog {taba TO Gra~ac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
226. 1991., listopad 20., Knin Slu`bena zabilje{ka operativca Odelenja dr`avne bezbednosti
Knin MUP-a SAO Krajine o namjeri Milana Babi}a i Lazara Macure da politi~ki eliminiraju
Milana Marti}a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408
227. 1991., listopad 23. Slu`bena zabilje{ka povodom saznanja o mu~enju i ubijanju vojnih
zarobljenika i civila u sabirnom centru u Glini za osobe koje su podr`avale usta{ki
program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409
228. 1991., listopad 26. Odluka Vlade SAO Krajine o op}oj mobilizaciji i prelasku
na rad u ratnim uvjetima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
229. 1991., listopad 26., ^eralije Zahtjev Komande Papu~kog odreda [tabu TO SAO Zapadna
Slavonija da se mobiliziraju i iz Beograda po{alju umirovljeni vojni kadrovi . . . . . . . . . . . . 411
230. 1991., listopad 26. 1991., studeni 10. Dnevnik jednog od ~lanova [taba TO tzv.
SAO Zapadna Slavonija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
231. 1991., listopad 28. Zapovijed Komande 9. mtbr. za napad na Karlovac . . . . . . . . . . . . . . 417
232. 1991., listopad 28., Beograd Izvod iz zapovijedi Personalne uprave SSNO-a o
upu}ivanju Mile Novakovi}a na privremeni rad u Komandu 1. operativne grupe 4.
partizansku brigadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
233. 1991., listopad 30., Beograd Rje{enje Tehni~ke uprave SSNO-a da se vi{kovi JNA daju
bez naknade [tabu obrane Gorskog kotara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422
234. 1991., listopad 31. Popis ~lanova Komande TO SAO Zapadna Slavonija . . . . . . . . . . . 426
235. 1991., listopad kraj, Kostajnica Izvje{}e na~elnika sigurnosti Op}inskom {tabu TO
Kostajnica o radu slu`be od kolovoza 1991., o ubijanju zarobljenika nakon okupacije
Kostajnice, te plja~ki i ubojstvima u selima nastanjenima Hrvatima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427
236. 1991., studeni 1. ^lanci iz Informativnog ratnog biltena [taba TO Skup{tine op}ine
Gra~ac o borbama u Lici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429
237. 1991., studeni 2., Zagreb Dnevno operativno izvje{}e Komande 10. korpusa OS SFRJ
o stanju u postrojbama te blokadi vojnih objekata u Zagrebu i Jastrebarskom . . . . . . . . . . . . 436
238. 1991., studeni 2. Zapisnik o razmjeni zarobljenika iz zatvora Knin, Split, [ibenik i Zadar . 437
239. 1991., studeni 3., Lovas Zapisnik sastanka zapovjednika TO Lovas, Opatovac, Sotin,
Mohovo i Tovarnik sa zamjenikom komandanta Glavnog {taba oblasti te predstavnicima
JNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
240. 1991., studeni 4. Dnevno izvje{}e II. bataljona TO [kare Komandi 2. li~ke brigade o
borbama oko Oto~ca i Vrhovina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
241. 1991., studeni 5., Vrhovine Zapovijed Komande 2. li~ke brigade za napadno djelovanje
na ^anak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
242. 1991., studeni 7., Beograd Obavijest III. uprave General{taba OS SFRJ 9. korpusu da
vojne obveznike na vojnoj vje`bi od 1. travnja 1991. tretira kao mobilizirane vojne
obveznike, jer je Predsjedni{tvo SFRJ ustvrdilo postojanje neposredne ratne opasnosti i
naredilo mobilizaciju zbog nametnutog im rata u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
243. 1991., studeni 8., Knin Zapovijed General{taba OS SFRJ Komandama VPO, RV i
PVO te 5. vojnoj oblasti da odmah izvr{e blokadu svih luka i zra~nog prostora u Hrvatskoj
te izvr{e pripreme za ru{enje svih vojnih objekata i uni{tavanje naoru`anja kako ne bi palo
u ruke hrvatskih snaga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
XVIII
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page XVIII
244. 1991., studeni 9., aerodrom Zemunik Izvje{}e 105. lova~kog bombarderskog avijacijskog
puka Komandi 9. korpusa OS SFRJ o zrakoplovnom napadu kasetnim bombama na
kolonu kamiona u neposrednoj blizini Pa{kog mosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
245. 1991., studeni 10., Srebreno Zabilje{ka lije~nika JNA o zlostavljanju zarobljenog
pripadnika ZNG-a Damira Kosa iz Koprivnice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
246. 1991., studeni 10. Sporazum o premje{tanju postrojbi 13. korpusa potpisan od strane
Vlade RH i [taba Vrhovne komande OS SFRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454
247. 1991., studeni 11., Knin Komanda 9. korpusa OS SFRJ dostavlja 8. vojnopomorskom
sektoru u [ibeniku zapovijed General{taba OS SFRJ o daljnjoj blokadi luka Zadar
i [ibenik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
248. 1991., studeni 11., Knin Zapovijed [taba TO SAO Krajine da se u cilju
jedinstvenog zapovijedanja sve jedinice TO na podru~ju Like i sjeverne Dalmacije stavljaju
pod Komandu 9. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
249. 1991., studeni 13., Vrlika Izvje{}e Komande 1. brigade TO IKOM Komande 9. korpusa
o akciji pripadnika Srpske garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458
250. 1991., studeni 13., Knin Izvje{}e [taba TO zapovjedniku TO SAO Krajine o
borbama kod Lasinje te osvajanju Saborskog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459
251. 1991., studeni 15., Knin Borbena zapovijed Komande 1. korpusa RV i PVO
podre|enim postrojbama o sudjelovanju istih u napadnoj akciji na Split, pod kodnim
nazivom Orkan-91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
252. 1991., studeni 15., Dragotina Zapovijed Komande 592. mtbr za obranu zbog prodora
hrvatskih snaga prema prometnici Glina Petrinja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
253. 1991., studeni 15., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa OS SFRJ za ~i{}enje terena
na podru~ju Miljevaca zbog upada manjih diverzantskih grupa hrvatskih snaga na to
podru~je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 468
254. 1991., studeni 16., Knin Dnevno izvje{}e [taba TO zapovjedniku TO SAO
Krajine o prodoru hrvatskih snaga na pravcu Gospi} Divoselo, prodoru prema
Cetingradu, topni~kom napadu na Pla{ki i Li~ki Osik te ulasku JNA i postrojbi TO
u Slunj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470
255. 1991., studeni 16., Trbounje Izvje{}e Komande TG-1 Komandi 9. korpusa OS SFRJ o
rezultatima pretresa podru~ja Miljevaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
256. 1991., studeni 17., Vrhovine Izvje{}e Komande 2. li~ke brigade Komandi 6. li~ke
divizije o napadnoj akciji na sela Letinac i Lipice kod Oto~ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472
257. 1991., studeni 18., Benkovac Izvje{}e Komande 180. mtbr o sukobu s hrvatskim
snagama i zauzimanju [kabrnje i Nadina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
258. 1991., studeni 19., Knin Izvje{}e [taba TO zapovjedniku TO SAO Krajine o
sukobima u selima Stabanj, Ceranje i Ra{tevi}, te ulasku jedinica JNA i TO u sela [kabrnja
i Nadin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
259. 1991., studeni 19., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa OS SFRJ da se cjelokupni
sastav korpusa obavijesti da je Hrvatska, podr`ana od rastu}eg njema~ko austrijskog
neonacizma, glavni razbija~ Jugoslavije, da JNA samo {titi srpsko stanovni{tvo od genocida,
vodi obrambeni rat i {titi prava onih naroda koji `ele nastaviti zajedni~ki `ivot u novoj
Jugoslaviji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
260. 1991., studeni 21., Vrhovine Izvje{}e 2. li~ke brigade o gubicima ~ete iz Vrhovina kod
sela Dabar kraj Oto~ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478
XIX
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page XIX
261.1991., studeni 21., Knin Izvje{}e Komande 9. korpusa OS SFRJ o pregovorima u
@itni}u s predstavnicima Vlade Republike Hrvatske o premje{tanju garnizona Split i [ibenik . 480
262. 1991., studeni 23., Benkovac Izvje{}e Organa bezbednosti 180. mtbr o ubijanju
civilnog stanovni{tva u [kabrnji 18. studenoga 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481
263. 1991., studeni 24. Zapovijed General{taba OS SFRJ vojnim komandama u Hrvatskoj o
na~inu provo|enja prekida vatre s Hrvatskom, dogovorenog na pregovorima u @enevi . . . . 485
264. 1991., studeni 27., Benkovac Izvje{}e Organa bezbednosti 180. mtbr Organu
bezbednosti 9. korpusa OS SFRJ o masakru nad civilnim stanovni{tvom u [kabrnji 18.
studenoga 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486
265. 1991., studeni 27., Vrhovine Izvje{}e Komande 2. li~ke brigade Komandi 6. li~ke
divizije o razmjeni topni~ke vatre s hrvatskim snagama, negiranju JNA od strane prista{a
Srpske demokratske stranke, te uplitanju Ratnog predsjedni{tva u zapovijedanje na terenu . 488
266. 1991., studeni 27., Beli Manastir Kaznena prijava SUP-a Beli Manastir protiv 16 osoba
zbog pomaganja ZNG-u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
267. 1991., studeni 28. Izvje{}e Organa bezbednosti 180. mtbr Organu bezbednosti 9.
korpusa OS SFRJ o pobuni rezervista iz Srbije kojima nije do{la obe}ana smjena nakon
45 dana ratovanja u Hrvatskoj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
268. 1991., studeni 28., Gornji Buda~ki Izvje{}e 2. korduna{ke brigade TO Komandi [taba
TO Vojni} o osvajanju Cetingrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
269. 1991., studeni 29., Knin Informacija 9. korpusa OS SFRJ o pojavi kriminala u
postrojbama 9. korpusa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494
270. 1991., studeni, Pla{ki ^lanci iz Pla{~anskog ratnog biltena br. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
271. 1991., prosinac 1., Vojni} Izvje{}e [taba TO Vojni} i zapovjednika 2. korduna{ke brigade
TO {tabovima pod~injenih odreda o zauzimanju Cetingrada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
272. 1991., prosinac 2., Knin Referat Komande 9. korpusa OS SFRJ [tabu Vrhovne
komande OS SFRJ u Beogradu o etapama izvo|enja borbenih radnji u napadu na Hrvatsku,
politi~kim sukobima unutar vodstva pobunjenih Srba te prijedlozima za o~uvanjem
okupiranoga teritorija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504
273. 1991., prosinac 3. Sporazum izme|u Vlade Republike Hrvatske i [taba Vrhovne
komande OS SFRJ o razmje{taju garnizona JNA iz Splita, [ibenika, Zadra i Plo~a, te
vojnih i gra|anskih lica na slu`bi u JNA s podru~ja Republike Hrvatske . . . . . . . . . . . . . . . . 513
274. 1991., prosinac 3., Banja Luka Izvje{}e Vojnog tu`ila{tva iz Banja Luke Vojnom
tu`ila{tvu OS SFRJ o istragama protiv osoba koje su plja~kale ku}e Hrvata u Jasenovcu i
Ko{utarici i izvr{ile ubojstvo hrvatskih obitelji u Oku~anima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
275. 1991., prosinac 4. Izvje{}e Komande 2. li~ke brigade Komandi 6. li~ke divizije o
borbama oko Oto~ca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
276. 1991., prosinac 6. Izvje{}e Op}inskog {taba TO Slavonska Po`ega o brojnom stanju
jedinica TO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
277. 1991., prosinac 6., Knin Zapovijed Komande 9. korpusa OS SFRJ o uspostavi
Komande mjesta Drni{ zbog u~estalih paljenja ku}a izbjeglih Hrvata i plja~ki njihove
imovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522
278. 1991., prosinac 7. Izvje{}e [taba TO Zapadna Slavonija Komandi 5. korpusa OS SFRJ o
brojnom stanju op}inskih {tabova TO Pakrac, Slavonska Po`ega, Podravska Slatina,
Daruvar te Glavnog {taba TO Zapadna Slavonija sa zahtjevom za popunu jedinica
namirnicama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
XX
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page XX
279. 1991., prosinac 6., Knin Operativno izvje{}e Komande 9. korpusa OS SFRJ
zapovjedniku 9. korpusa o borbama i gubicima u sukobu s oru`anim snagama RH kod
Drni{a i sela Klju~, te premje{taju dijela garnizona iz [ibenika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
280. 1991., prosinac 8., Banja Luka Zapovijed Vojne po{te 6372 Banja Luka za osnivanje
odreda TO Zapad u ~iji sastav ulaze ~ete Raji}, Borovac, La|evac i samostalni vodovi
Paklenica i Raj~i}i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526
281. 1991., prosinac 10., Knin Obavijest Komande 9. korpusa OS SFRJ pod~injenim
jedinicama o stavovima armijskog vodstva prema politi~kim procesima te secesionistima i
razbija~ima Jugoslavije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528
282. 1991., prosinac 10., Beograd Naredba saveznog sekretara za narodnu odbranu OS
SFRJ o upotrebi oru`anih snaga i jedinica TO pobunjenih Srba u Hrvatskoj u narednom
zimskom razdoblju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530
283. 1991., prosinac 10., Beograd Zapovijed potpredsjednika Predsjedni{tva SFRJ Branka
Kosti}a o zadr`avanju vojnih obveznika u OS SFRJ zbog neposredne ratne opasnosti . . . . . 533
284. 1991., prosinac 10., Beograd Zapovijed potpredsjednika Predsjedni{tva SFRJ Branka
Kosti}a o prijemu dobrovoljaca u OS SFRJ zbog neposredne ratne opasnosti . . . . . . . . . . . . 534
285. 1991., prosinac 11., Knin Izvje{}e [taba TO SAO Krajine Ministarstvu odbrane
Srbije o samostalnim jedinicama TO 1. operativne zone i njihovom brojnom stanju . . . . . . 536
286. 1991., prosinac 12., Knin Izvje{}e MUP-a SAO Krajine o sastanku ministra
MUP-a Mile Marti}a s na~elnicima stanica za javnu bezbednost na kojemu je zaklju~eno
da MUP odbacuje dovo|enje plavih {ljemova na okupirano podru~je, a tra`e dovo|enje
istih na crtu razgrani~enja s OS RH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
287. 1991., prosinac 12. Izjava komandira o vojnim obveznicima koji su kao pripadnici TO
Daruvar sudjelovali u borbenim djelovanjima na podru~ju Donje Cjepidlake od 1. 11. do
12. 12. 1991. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
288. 1991., prosinac 12. Izvje{}e Odseka za obave{tajne poslove Komande 9. korpusa OS
SFRJ Komandi 1. brigade TO o sastavu OS RH, te organizaciji, sastavu i rasporedu istih u
zoni djelovanja 9. korpusa na podru~ju Dalmacije i Like. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
289. 1991., prosinac 12., Sveti Rok Izvje{}e Vojne po{te 9595 iz Svetog Roka Komandi Vojne
po{te 1754 u Bosanskom Petrovcu o borbama u Svetom Roku, Lovincu i Gospi}u tijekom
1991., te izvla~enju vojnog materijala u Donji Lapac, Srb, Grahovo, Biha} . . . . . . . . . . . . . . 547
290. 1991., prosinac 14., Pla{ki Dnevno izvje{}e Komande 145. lp pla{~anske brigade Vojnoj
po{ti 12450/6 o stanju na rati{tu, te napadu OS RH na Glibodol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
291. 1991., prosinac 14., Vojni} Izvje{}e [taba 3. operativne zone [tabu TO SAO
Krajine o velikim gubicima 1. brigade TO u pje{a~kom napadu OS RH kod sela Jela{i. . . . 552
292. 1991., prosinac 16., Glina Izvje{}e de`urnih u Stanici javne bezbednosti u Glini o prijavi
ubojstva devetnaest i ranjavanju tri Hrvata u selu Jo{evica kod Gline . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
293. 1991., prosinac 17. Zapovijed Komande 1. brigade TO tzv SAO Krajine za uspostavu
stalne obrambene linije i kontrole prostora na pravcu Mali Alan Kralji~ina vrata
Marune Obrovac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554
294. 1991., prosinac 19., Vrhovine Izvje{}e Komande 2. li~ke brigade Komandi 6. li~ke
divizije o prodoru OS RH kod sela Dabar kraj Oto~ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556
295. 1991., prosinac 19., Topusko Izvje{}e 3. operativne zone [tabu TO SAO Krajine o
topni~kom napadu hrvatskih snaga po Baniji i Kordunu, te zrakoplovstva JNA po selu
Slana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
XXI
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page XXI
296. 1991., prosinac 20. Zapisnik o razmjeni zarobljenika izme|u Republike Hrvatske i 9.
korpusa OS SFRJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557
297. 1991., prosinac 21., Knin Obavje{tajno izvje{}e o stanju u Pakracu, masovnom
dezertiranju te gubitku vojnih spremi{ta u Doljanima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
298. 1991., prosinac 22., Glina Izvje{}e 1. brigade TO Glina o prodoru 102. brigade ZNG-a
preko Kupe 11./12. prosinca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
299. 1991., prosinac 22. Govor jedinicama 180. mtbr. povodom Dana JNA 22. prosinca. . . 561
300. 1991., prosinac 23. Prijedlog Komande 221. mtbr. Komandi 9. korpusa OS SFRJ za
poduzimanje napadnih borbenih radnji prema Une{i}u i Mirlovi} Zagori. . . . . . . . . . . . . . . 563
301. 1991., prosinac 23. Izvje{}e zapovjednika TG-1 pukovnika Slavka Lisice komandantu 9.
korpusa OS SFRJ o stanju u 592. mtbr. na li~kom rati{tu, posebno u Svetom Roku. . . . . . . 564
302. 1991., prosinac 24., Glina Izvje{}e [taba TO Glina [tabu 3. operativne zone o masakru
nad Hrvatima u Jo{evici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566
303. 1991., prosinac 25. Izvje{}e Organa bezbednosti 1. operativne grupe Organu
bezbednosti 5. vojne oblasti OS SFRJ o po~initeljima zlo~ina nad Hrvatima u Jo{evici kod
Gline te ubojstvu Hrvata u Petrinji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
304. 1991., prosinac 26., Beograd Zabilje{ka iz izlaganja Veljka Kadijevi}a, saveznog sekretara
za narodnu odbranu OS SFRJ na sastanku s rukovodstvom Bosne i Hercegovine . . . . . . . . . 570
305. 1991., prosinac 26. Izvje{}e Stanice javne bezbjednosti Benkovac Stanici javne
bezbjednosti Obrovac o masakru nad Hrvatima u selu Bru{ka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572
306. 1991., prosinac 26. Slu`bena zabilje{ka Slu`be dr`avne bezbjednosti Odjel Banija o
glasinama da se sprema uvo|enje vojne uprave u SAO Krajini, o zlo~inima protiv
Hrvata u Jo{evici i Petrinji te me|usobnim borbama suprotstavljenih politi~kih frakcija . . . . 574
307. 1991., prosinac 26., Knin Zapovijed Milana Babi}a, zapovjednika OS RSK za ga|anje
ciljeva po Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575
308. 1991., prosinac 27., Topusko Telegram [taba 3. operativne zone predsjedniku RSK
Milanu Babi}u u kojemu javljaju da zbog tehni~kih razloga ne mogu izvr{iti ga|anje ciljeva
po Zagrebu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
309. 1991., prosinac 27., Topusko Telegram [taba 3. operativne zone [tabu TO RSK u
kojemu javljaju da za ga|anje ciljeva po Zagrebu moraju zatra`iti odobrenje od na~elnika
General{taba OS SFRJ ili zapovjednika 5. armijske oblasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
310. 1991., prosinac 28. Zapovijed Komande 9. vojnopomorskog sektora OS SFRJ Komandi
mjesta Ora{ac o osnivanju Sabirnog centra za prihvat ratnog plijena u napadu na
Dubrovnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577
311. 1991., prosinac 30. Izvje{}e Komande 1. mtbr Komandi 9. korpusa OS SFRJ o
pronalasku dvadeset i ~etiri tijela osoba koje su masakrirane i spaljene u Lipovoj Glavici . . . 578
312. 1991., prosinac 30., Knin Komanda 9. korpusa OS SFRJ dostavlja I. upravi
General{taba OS SFRJ obrazlo`enje za napadnu operaciju Udar-91 u Ravnim kotarima,
kojom bi odsjekli jug Hrvatske te blokirali i osvojili Zadar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579
313. 1991., prosinac, Pla{ki ^lanak o doga|ajima u Pla{kom u studenom i prosincu 1991.;
razgovor sa zapovjednikom 145. lake pe{adijske pla{~anske brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
314. 1991., kraj Pobuna Srba u Pla{kom 1990.-1991., osnivanje i ratni put 145. lake
pe{adijske pla{~anske brigade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
Imensko kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Mjesno kazalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
XXII
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page XXII
PREDGOVOR
H
rvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata (dalje Centar)
osnovan je radi prikupljanja i sre|ivanja arhivskoga gradiva iz Domovinskog rata.
Jedna od zada}a Centra je i predstavljanje prikupljenoga gradiva, odnosno nastojanje
da ono, sukladno Zakonu o arhivskom gradivu, bude {to dostupnije istra`iva~ima i
cjelokupnoj javnosti. Upravo zbog toga Centar pokre}e seriju zbornika dokumenata pod
naslovom Republika Hrvatska i Domovinski rat 1990.-1995. Dokumenti. Uz to,
spomenutom serijom, odnosno objavljivanjem zanimljivih uzoraka dokumenata srpske
strane iz toga razdoblja, Centar `eli upoznati javnost s gradivom tzv. Republike Srpske
Krajine, ali i s ulogom i odgovorno{}u jugoslavenskog, srbijanskog i crnogorskog vodstva, te
s ulogom Oru`anih snaga SFRJ, napose JNA (i kasnije Vojske Jugoslavije) u doga|ajima u
Hrvatskoj od 1990. do 1995. godine (pobuna Srba u Hrvatskoj, agresija Oru`anih snaga
SFRJ i srpskih paravojnih formacija na Republiku Hrvatsku, okupacija tre}ine teritorija
Republike Hrvatske, nastojanje da se taj teritorij ujedini u jedinstvenu, veliku srpsku dr`avu
itd.). Posebno }e se objavljivati dokumenti vojne provenijencije, nastali djelovanjem
Jugoslavenske narodne armije (Vojske Jugoslavije) i paravojnih postrojbi pobunjenih Srba u
Republici Hrvatskoj, a posebno dokumenti paradr`avnih tijela vlasti, politi~kih stranaka i
ostalih civilnih ustanova koje su pobunjenici osnovali s ciljem izdvajanja dijela teritorija
Republike Hrvatske i njegova pripajanja Republici Srbiji i Jugoslaviji. Dakako, dokumenti
pokazuju stajali{te njihovih stvaratelja, odnosno autora, a za upozoriti na sve neobjektivne i
neto~ne navode u predstavljenim dokumentima trebalo bi napisati posebnu knjigu
komentara, no interpretaciju dokumenata ostavljam povjesni~arima i drugim znanstvenicima
koji se bave problematikom Domovinskoga rata.
Radi {to boljega razumijevanja doga|aja u Republici Hrvatskoj po~etkom 90-ih godina
pro{loga stoje}a i u cilju {to cjelovitijega prikaza agresije na Hrvatsku, Centar }e nastojati da
se zbornici dokumenata vojne i politi~ke provenijencije me|usobno kronolo{ki prate, jer
jedni s drugima ~ine nedjeljivu cjelinu. Gradivo }e biti objavljivano kronolo{kim slijedom s
potrebnim znanstvenim aparatom. Svi dokumenti navedeni u zbirkama prepisani su, a
originali dokumenata ili njihove preslike u posjedu su Centra. Prilikom prijepisa dokumenata
izvr{ene su nu`ne transkripcije radi njihove bolje ~itljivosti. Ve}i zahvati u tekstu nazna~eni
su stavljanjem teksta u uglatu zagradu. Ve}ina dokumenata koji }e biti predstavljeni u
spomenutim zbirkama pripada arhivskom gradivu prikupljenom nakon oslobodila~kih
vojno-redarstvenih operacija Bljesak i Oluja. Gradivo je Hrvatski dr`avni arhiv preuzeo
2004., a potom ga je krajem 2005. predao Centru na sre|ivanje. Osim u Centru, dokumenti
se nalaze i u drugim arhivima (Hrvatski dr`avni arhiv, dr`avni arhivi u Zadru, Slavonskom
Brodu, Bjelovaru i Sisku), te u Hrvatskom informativnom centru u Zagrebu. Dakako,
spomenuto arhivsko gradivo nije cjelovito, no dr`imo da predstavljeni dokumenti iz 1990. i
1991. ~itatelju mogu primjereno predo~iti okolnosti u kojima je do{lo do pobune Srba u
1
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 1
Republici Hrvatskoj te uvjete u kojima se provodila agresija Oru`anih snaga SFRJ (JNA i
postrojbe TO republika Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine) i srpskih paravojnih
postrojbi na Republiku Hrvatsku.
Neki od dokumenata koje smo pregledali nastali su nakon 1991. godine, ali se njihov
sadr`aj dijelom odnosi i na doga|aje iz 1991. godine. Iako su iznimno zanimljivi, oni }e biti
predstavljeni u knjizi dokumenata iz 1993. godine. Jedan od njih je, primjerice, dokument
organa bezbednosti Glavnog {taba Srpske vojske Krajine iz rujna 1993., u kojemu se navodi
da su Radoslav ^ubrilo poverenik Srpskog ~etni~kog pokreta popa Mom~ila \uji}a za
RSK i njegove pristalice u prvom delu rata (dakle, 1991.) plja~kali srpske ku}e i
doma}instva u isto~nom delu Gospi}a, da je to legendirano kao za{tita i spa{avanje srpskog
naroda, te da je isti R. ^ubrilo oplja~kao zaseok Gnjatovi}i kod Lovinca, gdje isklju~ivo `ive
Srbi (Dosje akcije Priprema pu~a OA Dinara, 22. 09. 1993., Reg. broj 401, (HR-
HMDCDR, 2, kut. 377).
Oru`ana pobuna Srba u Hrvatskoj i agresija Oru`anih snaga SFRJ i srpskih paravojnih
postrojbi na Republiku Hrvatsku (1990.-1991.) prva je knjiga u predvi|enoj seriji, a obuhva}a
razdoblje od 1. velja~e 1990. do kraja prosinca 1991.; odnosno, zapo~inje zapovije{}u
na~elnika General{taba OS SFRJ za oduzimanje oru`ja TO SR Hrvatske, a zavr{ava
zapovije{}u za napadnu operaciju JNA Udar-91, s ciljem okupacije Zadra i odsijecanja juga
Hrvatske. Provedbom zapovijedi za oduzimanje naoru`anja TO, General{tab oru`anih snaga
SFRJ grubo je osporio ustavna prava SR Hrvatske u oblasti op}enarodne obrane, a razoru`ana
Hrvatska trebala je postati laka meta planiranih politi~ko-teritorijalnih koncepata nove
Jugoslavije ili Velike Srbije. Slijede dokumenti koji pokazuju transformaciju JNA u srpsku
vojsku, te uspostavu, naoru`avanje, financiranje i kontrolu Beograda nad srpskim i
srbijanskim paravojnim postrojbama u Hrvatskoj. Isto tako, bez obzira na vojnu
provenijenciju dokumenata, vidljiva su i politi~ka razmimoila`enja vodstava JNA i srpskih
paravojnih postrojbi izme|u koncepta o~uvanja krnje Jugoslavije i dominantne politi~ke
uloge visokih vojnih struktura s jedne, te koncepta stvaranja Velike Srbije na ostacima biv{e
Jugoslavije, ~iji su nosioci bili Slobodan Milo{evi} i politi~ko vodstvo pobunjenih Srba iz
Hrvatske, s druge strane. Srbijanski koncept JNA je postupno prihva}ala iako je
jugoslavenska opcija (dr`ava u kojoj, izme|u ostalog, `ive svi Srbi), uvjek imala prednost u
vojnom vrhu. Njezin profesionalni sastav najve}im su dijelom ~inili Srbi, pa je bilo o~ekivano
da oni podr`e srbijansku politiku, koja je, sukladno s nacionalisti~kim velikosrpskim
programom iz 19. stolje}a, predvi|ala promjenu granica i uspostavu nove dr`ave (krnja
Jugoslavija ili Velika Srbija), u koju bi u{la i podru~ja Republike Hrvatske na kojima je
`ivjelo srpsko stanovni{tvo (u apsolutnoj ili relativnoj ve}ini), otprilike do linije Karlobag
Ogulin Karlovac Sisak Pakrac Virovitica.
Povod za djelovanje u Hrvatskoj JNA je najprije nalazila u sprje~avanju me|unacionalnih
sukoba, a potom u za{titi navodno ugro`enog srpskoga stanovni{tva od Republike Hrvatske
koja je prikazivana kao uskrsla Nezavisna Dr`ava Hrvatska. Svojim djelovanjem ili
pasivno{}u, ostavljaju}i dojam neutralne sile, JNA je omogu}ila naoru`anim pobunjenim
Srbima okupaciju teritorija na kojemu su prema popisu stanovni{tva Hrvatske iz 1991.
godine Srbi ~inili ve}inu stanovni{tva, ali i okupaciju ve}eg dijela teritorija na kojemu su Srbi,
prema udjelu u strukturi stanovnika, bili u manjini. Navedeni dokumenti nesumnjiv su
dokaz sudjelovanja JNA u o~uvanju samoprogla{ene SAO Krajine i u okupaciji dijela
teritorija Republike Hrvatske 1991., najprije stvaranjem tzv. tampon zona izme|u
naoru`anih pobunjenih Srba i legalnih policijskih postrojbi Republike Hrvatske, a potom i
2
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 2
otvorenom intervencijom na strani pobunjenih Srba, pod izgovorom deblokade opkoljenih
garnizona JNA u hrvatskim gradovima (Splitu, [ibeniku, Zadru, Karlovcu, Zagrebu,
Bjelovaru itd.). U ovom dijelu rata, uz postrojbe JNA, anga`irane su i zna~ajne snage
teritorijalnih obrana SR Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, koje su s teritorija
spomenutih republika napale Hrvatsku, pa se mo`e govoriti o ratu i agresiji glavnine oru`anih
snaga SFRJ protiv Republike Hrvatske, te o odgovornosti Jugoslavije, Srbije i Crne Gore,
odnosno njihova politi~kog vodstva za agresiju na Hrvatsku. O tome svjedo~e brojni
dokumenti. Jedan od njih je stenogram sjednice ~lanova krnjeg Predsjedni{tva SFRJ sa
predstavnicima Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine odr`ane u Beogradu 9. prosinca 1991.
na kojoj je dr. Branko Kosti}, potpredsjednik takvog krnjeg Predsjedni{tva SFRJ, jasno
naglasio da je Jugoslavija u sukobu s Hrvatskom, te da je jugoslavenska dr`ava, kao cjelina,
sa snagama JNA, najodlu~nije stala u za{titu vitalnih interesa srpskoga naroda (HR-
HMDCDR, 2., kut. 479; dokument }e biti objavljen u sljede}oj knjizi koju priprema
Centar). S okupiranoga teritorija Republike Hrvatske vlasti pobunjenih Srba i srpske
paravojne postrojbe protjerale su gotovo svo nesrpsko stanovni{tvo, a njihova imovina potom
je uglavnom uni{tena ili zaplijenjena.
Urednik knjige:
Mate Rupi}
3
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 3
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 4
a/a ad acta
a/p avio-poletanja
ab artiljerijska baterija
ABH atomsko biolo{ko hemijski
ABHO atomsko-biolo{ko-hemijska odbrana
abr avio brigada
AG artiljerijska grupa
amb ambulantni
amb. ambulanta
amp ampula
ANC automobilski nastavni centar
AP automatska pu{ka
API automatski pi{tolj
ARJ PVO artiljerijsko-raketne jedinice
protivvazdu{ne odbrane
ART artiljerijski
A[C artiljerijski {kolski centar
atb automobilski bataljun
at~ automobilska ~eta
ATP autoprijevoz
AUT automat
AUT PI[ automatski pi{tolj
AUTOM automatski
AVL aktivno vojno lice
AVS aktivna vojna slu`ba
b/d borbena dejstva
b/g borbena gotovost
b/k borbeni komplet
b/r borbeni raspored
b/s borbeno sredstvo
b/v borbeno vozilo
bat bataljun
bbr brdska brigada
bEi bataljun za elektronsko izvi|anje
BG borbene grupa
BiH Bosna i Hercegovina
BK borbeni komplet
BOiV borbena obuka i vaspitanje
BOV borbeno oklopno vozilo
br brigada
BrAG brigadna artiljerijska grupa
brp bataljon remontne potpore
BrSnSt brigadna sanitetska stanica
BrTO brigada teritorijalne obrane
brZNG brigada Zbora narodne garde
BST bestrzajni top
bv bataljun veze
BVBR baterija vi{ecjevnih baca~a raketa
BVG bataljonska vatrena grupa
bVP bataljun vojne policije
BVP borbeno vozilo pje{a{tva
CAL kalibar
CI centar izvje{tavanja
CMU civilna medicinska ustanova
COIO centar za osmatranje i obavje{tavanje
COVVPIP Centar za obuku vojnika vodi~a
pasa i pasa
CVV[ Centar visokih vojnih {kola
CVV[ RM Centar visokih vojnih {kola Ratne
mornarice
CZ civilna za{tita
CZU civilna zdravstvena ustanova
~ ~eta
~ABHO ~eta atomsko-biolo{ko-hemijske
odbrane
~as. ~asova
~l. ~lanak
~PED ~eta za protuelektronska dejstva
^SSR ^ehoslova~ka Socijalisti~ka Republika
~TO ~eta teritorijalne obrane
~utr ~utura
~v ~eta veze
~VP ~eta Vojne policije
DASK Dr`avni arhiv u Sisku
db dopunski bataljun
DB dr`avna bezbednost
Dbk Dubrovnik
DG diverzantska grupa
DJ^ desantni juri{ni ~amac
DKP dr`avno-konzularni predstavnici
DNERAP dnevni raport
DO diverzantski odred
DOK dokument
dp dopunski puk
5
KRATICE
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 5
DP dru{tveno poduze}e
DPZ dru{tveno politi~ka zajednica
dr. doktor
DT diverzantsko-teroristi~ki
DT dr`avna tajna
DTA diverzantsko teroristi~ka akcija
DTG diverzantsko teroristi~ka grupa
ECV ekspedicija centra veze
EDK elektri~na detonatorska kapisla
EHE ekstremna hrvatska emigracija
EI elektronsko izvi|anje
EiV elektronika i veze
eiv eskadrila za izvi|anje i vezu
EKG elektrokardiogram
EZ Europska zajednica
F^ formacijski ~in
g. godina
g/g glavne snage
GA garnizonska ambulanta
gb grani~ni bataljun
GBK grupa za borbeno komandovanje
g~ grani~na ~eta
GL gra|ansko lice
gl. glavni
god. godina
GONG grupa oru|a za neposredno ga|anje
GOP grupa za odr`avanje putova
GPC glavni prislu{ni centar
gr. gram
grb gardijska brigada
GRO gra|evinska radna organizacija
GS OS RH Glavni sto`er oru`anih snaga
Republike Hrvatske
G[ Glavni {tab
G[ OS SFRJ General{tab oru`anih snaga
Socijalisti~ke Federativne Republike
Jugoslavije
G[OS glavni {tab oru`anih snaga
G[TO Glavni {tab teritorijalne obrane
GZR grupa za ra{~i{}avanje
h haubica
h/h helikopterska poljetanja
hab haubica
had haubi~ki artiljerijski divizion
had PVO haubi~ki artiljerijski divizion
protuvazdu{ne obrane
HB hemijsko biolo{ka
hdiv haubi~ki divizion
HDP Hrvatski dr`avotvorni pokret
HDZ Hrvatska demokratska zajednica
He helikopter
HINA Hrvatska izvje{tajna novinska agencija
HMDCDR (HR-HMDCDR) Hrvatski
memorijalno-dokumentacijski centar
Domovinskog rata
HOS Hrvatske oru`ane snage
HRM Hrvatska ratna mornarica
HS Hrvatska stranka
HSP Hrvatska stranka prava
HTV Hrvatska televizija
HU Hrvatska uzdanica
HV Hrvatska vojska
IA izvidni~ka avijacija
iae izvi|a~ka avijacijska eskadrila
IC infracrveni
i~ izvi|a~ka ~eta
IDG izvi|a~ko-diverzantska grupa
IG izvi|a~ka grupa
IKM istureno komandno mjesto
IKM KVPO Istureno komandno mjesto
Komande Vojnopomorske oblasti
IKM VPO Istureno komandno mjesto
Vojnopomorske oblasti
InMS intendantska materijalna sredstva
InSk intendantsko skladi{te
InSl Intendantska slu`ba
IntOb intendantsko obezbe|enje InOb
in`. in`injerijski
in`b in`injerijski bataljun
in`br in`injerijska brigada
In`Ob in`injerijsko obezbje|enje
in`p in`injerijski puk
inj. injekcija
io izvi|a~ko odeljenje
IP izvidni~ka patrola
IR informativni razgovor
IS informativni suradnik
iv izvi|a~ki vod
IV Izvr{no vije}e
6
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 6
IV SO izvr{no vije}e skup{tine op{tine
izv~ izvi|a~ka ~eta
jed. jedinica
JNA Jugoslavenska narodna armija
JPV jadransko pomorsko voji{te
JTO jedinice teritorijalne obrane
K korpus
k kota
KAG korpusna artiljerijska grupa
kap kapetan
kar. karabin
KA[ ka{ika (`lica)
k~ komandir ~ete
KD kulturna djelatnost
K-da komanda
K-dant komandant
K-dir komandir
KGVBR korpusna grupa vi{ecijevnih baca~a
raketa
KIR kirur{ki
Kl klasa
km kilometara
KM komandno mjesto
KM ZNG komandno mjesto Zbora narodne
garde
KMZ komanda mjesne zajednice
KO kontraobavje{tajna
KO RV i PVO Korpus Ratnog
vazduhoplovstva i protivvazdu{ne obrane
KOG RV i PVO Kontraobave{tajna grupa
Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne
obrane
Kom. komada
kom. komandant
KONO Koncepcija op{tenarodne obrane
KoRV komanda ratnog vazduhoplovstva
KoS kontraobavje{tajna slu`ba
KoV kopnena vojska
KoZ kontraobavje{tajna za{tita
kpl. komplet
KPS Kontrolno propusna stanica
KRV i PVO Komanda Ratnog
vazduhoplovstva i protivvazdu{ne obrane
KS komanda stana
K[ krizni {tab
K[[ Komandno {tabna {kola
KUD kulturno umjetni~ko dru{tvo
kum. kumulativan
kv komandir voda
KV kvalificiran
KVPO Komanda Vojnopomorske oblasti
KW kilovat
KZ kazneni zakon
KZH kazneni zakon Hrvatske
KZS kontrolno-za{titna slu`ba
lad laki artiljerijski divizijun
lap laki artiljerijski puk
lap PVO lako artiljerijski puk protivvazdu{ne
obrane
larp laki artiljerijski raketni puk
larp PVO laki artiljerijski raketni puk
protivvazdu{ne obrane
lbae lova~ko bombarderska avijacijska eskadrila
lbap lova~ko bombarderski avijacijski puk
LBR laki baca~ raketa
li~ li~ka
lit. litara
LPA laka protivavionska artiljerija
lppbr laka pe{adijska pla{}anska brigada
lsard laki samohodni artiljerijsko raketni
divizion
LTP lak{e tjelesne povrede
m metara
M 69 pribor za jelo
M.P. mjesto pe~ata
m/v motorno vozilo
mabr mje{ovita artiljerijska brigada
mad mje{oviti artiljerijski divizijun
map mje{oviti artiljerijski puk
mb mehanizirani bataljun
MB minobaca~
mbr mehanizirana brigada
MC medicinski centar
m~ mehanizirana ~eta
meh mehanizirani
MEP minsko eksplozivne prepreke
MES minsko-eksplozivna sredstva
met. metak
MF mirnodopska formacija
7
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 7
MFP materijalno financijsko poslovanje
MG miligram
ML mililitar
ML mla|i
ml. of. mla|i oficir
MM milimetar
MNO Ministarstvo narodne obrane
MO Ministarstvo obrane
mob. mobilizacijsko
mp brigada mornari~ke pje{adije
mpoabr mje{ovita protuoklopna artiljerijska
brigada
mpoad mje{oviti protuoklopni artiljerijski
divizijun
mpoap mje{oviti protuoklopni artiljerijski puk
MPS moralno politi~ko stanje
MPV moralno politi~ko vaspitanje
MRUD mina rasprskavaju}e usmjerenog
djelovanja
MS materijalna sredstva
mtb motorizirani bataljun
mtbr motorizirana brigada
mt~ motorizirana ~eta
MTS materijalno-tehni~ka sredstva
MUP ministarstvo unutarnjih poslova
mv mehanizirani vod
MV moralno vaspitanje (odgoj)
MZ mjesna zajednica
n/m na moru
NA na~elnik artiljerije
na~. na~elnik
NC nastavni centar
NDH Nezavisna Dr`ava Hrvatska
NG[ na~elnik General{taba
NH narodni heroj
NO narodna odbrana
NO SAOK Narodna obrana SAO Krajine
NOB narodnooslobodila~ka borba
NONO na~elnik Operativno nastavnog odjela
NOR narodnooslobodila~ki rat
NP nacionalni park
NPP nastavni plan i program
NS nastavno sredi{te
NSBSL na~elnik saobra}ajne slu`be
N[ na~elnik {taba
NVO naoru`anje i vojna oprema
o otok
o.o. obi~no zrno
o/e operativni e{alon
OA operativna akcija
OAB obalna artiljerijska baterija
OB organ bezbednosti
OB KRV i PVO Organ bezbednosti Komande
Ratnog vazduhoplovstva i protivvazdu{ne
obrane
ob.zr. obi~no zrno
OC KVPO operativni centar Komande vojno-
pomorske oblasti
OC operativni centar
OC G[ OS SFRJ Operativni centar
General{taba Oru`anih snaga SFRJ
OC K RV Operativni centar Komande
Ratnog vazduhoplovstva
OD objekti dejstva
ODB organ dr`avne bezbednosti
ODTO odred teritorijalne obrane
OdTOV Odred teritorijalne odbrane Vojni}
of. oficir
ofic. oficirski
OG operativna grupa
OIA oklopno-izvi|a~ki automobil
OIC operativni informativni centar
OIO osmatranje i obavje{tavanje
OJ oklopna jedinica
OJT op}inski javni tu`ilac
okb oklopni bataljun
okbr oklopna brigada
OMJ oklopno mehanizirana jedinica
ONO op}enarodna obrana
ONP operativno nastavni poslovi
OONP odsjek za operativno nastavne poslove
Op operativni
oper. operacija
Op[TO op{tinski {tab teritorijalne obrane
OR o~ekuju}i rejon
OS oru`ane snage
OS RH Oru`ane snage Republike Hrvatske
OS SAOK Oru`ane snage SAO Krajine
OSL ovla{teno slu`beno lice
8
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 8
O[ Op{tinski {tab
O{TO Op{tinski {tab Teritorijalne obrane
OT oklopni transporter
OTS operativno tehni~ka sredstva
OUN Organizacija ujedinjenih naroda
OVL ovla{ten
OVU objekti vatrenog udara
OZ operativna zona
p pakiranje
p.puk. potpukovnik
p/k prednji kraj
p/n protunapad
p/p povrije|ene osobe
PA protuavionski
PAA protuavionska artiljerija
pABHO puk atomsko-biolo{ko-hemijske
odbrane
pak. pakiranje
PAM protuavionski mitraljez
PAP poluautomatska pu{ka
PAR protuavionska raketa
part. partizanska
partbr partizanska brigada
partbrTO partizanska brigada teritorijalne
obrane
partd partizanska divizija
PAT protuavionski top
pb pje{adijski bataljon
PB pozadinska baza
pbr pje{adijska brigada
pbrmp proleterska brigada mornari~kog
pje{a{tva
P^ patrolni ~amac
PED protuelektronsko djelovanje
pe{. pje{adijski
pgmbr proleterska gardijska mehanizirana
brigada
PIK poljoprivredni kombinat
pionv pionirski vod
PI[ pi{tolj
PK pomo}nik komandanta
PK MVPP pomo}nik komandanta za moralno
vaspitanje i pravne poslove
PK PR i PP pomo}nik komandanta za
politi~ki rad i pravne poslove
PKM pozadinsko komandno mjesto
PKMV pomo}nik komandanta za moralno
vaspitanje (odgoj)
PKPo pomo}nik komandanta za pozadinu
PKPPR i PP pomo}nik komandanta za
propagandu, politi~ki rad i pravne poslove
PM pu{komitraljez
pmbr proleterska mehanizirana brigada
PN pje{a~ko naoru`anje
PNHBOb protivnuklearno-hemijsko-biolo{ko
obezbe|enje
PN[ pomo}nik na~elnika {taba
PO protuoklopni
PoB pozadinska baza
POB protuoklopna borba
pontb pontonirski bataljun
PoOb pozadinsko obezbe|enje
POOd protuoklopni odred
POR protuoklopni rajon
porc. porcija
pot~. pot~injeni
potpuk. potpukovnik
pov. povjerljivo
pozb pozadinski bataljun
poz~ pozadinska ~eta
PP pravni poslovi
PP protupje{a~ke
PPdH protupodmorni~ki helikopter
ppoab prednja protuoklopna artiljerijska
baterija
ppor potporu~nik
ppuk potpukovnik
ppukovnik potpukovnik
PPZ politi~ko propagandna za{tita
PR politi~ki rad
PRAMOS pravilo mobilizacije oru`anih snaga
prim. primjerak
PrOd prednji odred
PS policijska stanica
PS OS Pravilo slu`be Oru`anih snaga
PSFRJ Predsjedni{tvo Socijalisti~ke
Federativne Republike Jugoslavije
P[TO pokrajinski {tab teritorijalne obrane
PT protutenkovska (mina)
PTK komplet za pretakanje
9
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 9
PTM protutenkovska mina
PTR protutenkovska raketa
PTT po{ta, telefon, telegraf
PU policijska uprava
PU SSNO Politi~ka uprava Saveznog
sekretarijata za narodnu obranu
puk pukovnik
pu{. pu{ka
PVO protuvazdu{na odbrana (protuzra~na
obrana)
pVOJIN puk vazdu{nog osmatranja, javljanja i
navo|enja
PVZ protivazdu{na za{tita
PZ poloprivredna zadruaga
PZO protuzra~na obrana
r. rijeka
r/d rezervni dijelovi
r/o radna obveza
r/s rezervni sastav
Ra[TO Rajonski {tab teritorijalne obrane
rb raketna baterija
RB ru~ni baca~
RBR ru~ni baca~ raketa
RC ra~unovodstveni centar
rd PVO raketni divizion protivvazdu{ne
obrane
rez kap I kl rezervni kapetan prve klase
rez. rezervni
RH Republika Hrvatska
RiK rukovo|enje i komandovanje
RiV radio izvi|a~ki vod
RJ ratna jedinica
RK radni kolektiv
RKM rezervno komandno mjesto
RKZ raketno kumulativno zrno
RM ratna mornarica
RMR ratne materijalne rezerve
RMS ratna materijalna sredstva
RO radna organizacija
ro|. ro|en
RON ratna oprema i naoru`anje
ROSt radarska osmatra~ka stanica
rp raketni puk
RP ratno predsjedni{tvo
rp PVO raketni puk protivvazdu{ne obrane
RPB ru~ni protuoklopni baca~
RPG ru~ni baca~ granata
RR ratna rezerva
rr ratna rezerva
RRB ru~ni raketni baca~
RR^ radio relejno ~vori{te
RS Republika Srpska
RSL Republika Slovenija
RSNO Republi~ki sekretarijat narodne
odbrane
R[ ratni {tab
R[ republi~ki {tab
R[TO Republi~ki {tab Teritorijalne obrane
RTOP raketna topovnja~a
RU radio ure|aj
ruk. rukovode}i
RUP radio ure|aj poljski
RV Ratno vazduhoplovstvo
RV i PVO ratno vazduhoplovstvo i
protivvazdu{na odbrana
S d/p suha dnevna porcija
S. selo
S. stariji
S.P. strogo povjerljivo
S.R. svoje ru~no
s/i sjeveroisto~no
s/z sjeverozapadno
sam. samostalna
SAN sanitetski, sanitetska
sand. sanduk
SAO Srpska autonomna oblast
SAOK Srpska autonomna oblast Krajina
SAP socijalisti~ka autonomna pokrajina
SB JNA Slu`ba bezbednosti JNA
SB OUN Savet bezbednosti Organizacije
ujedinjenih naroda
SbSl saobra}ajna slu`ba
SCV stacionarni centar veze
s~TO samostalna ~eta teritorijalne obrane
SDA Stranka demokratske akcije
SDB Slu`ba dr`avne bezbednosti
SDK slu`ba dr`avnog knjigovodstva
SDO suhi dnevni obrok
10
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 10
SDR Stranka demokratske reforme
SDS Srpska demokratska stranka
SFRJ Socijalisti~ka Federativna Republika
Jugoslavija
SG srpska garda
shad samostalni haubi~ki divizion
sig signalni
SIV Savezno izvr{no vije}e
SIZ Samoupravna interesna zajednica
SJB stanica javne bezbednosti
SJI sredstva javnog informiranja
SJS slu`ba javne sigurnosti
SK Savez komunista
SKJ Savez komunista Jugoslavije
SK-PJ Savez komunista-Pokret za Jugoslaviju
SKS Savez komunista Slovenije
sl. slu`ba
slab samohodna laka artiljerijska baterija
SM stanica milicije
SMB sivo maslinasta boja
SMOJ stanica minskog osmatranja i javljanja
Snb sanitetski bataljun
SnK sanitetski komplet
SnMS satitetska materijalna sredstva
SNO Sekretarijat za narodnu obranu
SnOb sanitetsko obezbe|enje
SnOd sanitetski odred
SnSk skladi{te sanitetskih sredstava
SO samohodno oru|e
SO skup{tina op}ine
SO. SB. ZS. Srpska oblast Slavonija, Baranja i
Zapadni Srem
SOS strane obavje{tajne slu`be
SP strogo povjerljivo
SPC Srpska pravoslavna crkva
spec. specijalan
SPO Srpski pokret obnove
SR socijalisti~ka republika
SRH Socijalisti~ka Republika Hrvatska
SRT sredstva ratne tehnike
SRVS Savez rezervnih vojnih stare{ina
SSNO Savezni sekretarijat za narodnu obranu
SSO Savez socijalisti~ke omladine
SSRN Socijalisti~ki savez radnog naroda
ssrp srednji samohodni raketni puk
SSUP Savezni sekretarijat za unutra{nje
poslove
S[TO sektorski {tab teritorijalne obrane
st. stariji
str. strana
str. pov. strogo povjerljivo
strelj. strelja~ko
STS slu`ba traganja i spa{avanja
SUBNOR Savezno udru`enje boraca
narodnooslobodila~kog rata
SUP Sekretarijat unutra{njih poslova
sv 1k stariji vodnik I klase
SZ samoza{tita
sz sjeverozapadno
[C PVO {kolski centar PVO
[TO [tab Teritorijalne obrane
t to~ka
TAB teretni automobil
TAM Tvornica automobila Maribor
T~ tenkovska ~eta
t~ tenkovska ~eta
T^ torpedni ~amac
te{. zr. te{ko zrno
TG takti~ka grupa
tj to jest
TMS tehni~ko materijalna sredstva
TO Teritorijalna obrana
TOB tehni~ko obezbe|enje
tpoab topovska protuoklopna artiljerijska
baterija
TR tenk s ralicom
TrH transportni helikopter
TRZ Tehni~ki remontni zavod
TSB SSNO tehni~ko snabdeva~ka baza SSNO
TSk tehni~ko skladi{te
TSkM tehni~ko skladi{te municije
TSkPG tehni~ko skladi{te pogonskog goriva
TT takti~ko-tehni~ki (podaci)
tt trigonometrijska to~ka
TTP te{ke tjelesne povrede
TU SSNO Tehni~ka uprava SSNO
tv tenkovski vod
TZI tenk za izvla~enje
11
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 11
TZV takozvani
u/s ubojna sredstva
UB SSNO Uprava bezbednosti SSNO
UN Ujedinjeni narodi
UPRT uprta~i
UZMG Za{tititi mre`e za paljenje
ukopavanjem a u elektri~nu ugraditi
V volti
V.P. vatreni polo`aj
v.r. vlasto ru~no
v/d vanredni doga|aji
v/v vojna osoba
v/v vojni obveznik
VA KOV Vojna akademija kopnene vojske
VAG voji{no artiljerijska grupa
VAK vazduhoplovni korpus
VANRAP vanredni raport
VB vazduhoplovna baza
VB vojna bolnica
VBR vi{ecijevni baca~ raketa
VBZ Vojna bolnica Zagreb
VDP vojno-diplomatski predstavnici
vel. veli~ina
VES vojno evidencijska specijalnost
vilj. vilju{ka
vit. vitamin
VKC vojnoknjigovodstveni centar
VLK vojno-lekarska komisija
VLK VB vojno-lekarska komisija Vojne
bolnice
VNC vazduhoplovni nastavni centar
VO vojna oblast
vod vodnik
vOIA vod oklopno-izvidni~kih automobila
voj. vojni
VOJIN vo|enje, osmatranje, javljanje i
navo|enje
VON vazduhoplovni oficir za navo|enje
VOV vazduhoplovni oficir za vezu
VP vatreni polo`aj
VP vojna policija
VP vojna po{ta
VPO vojnopomorska oblast
VPS vojnopomorski sektor
VPU vojnopomorsko upori{te
VRC vojnora~unovodstveni centar
VRG voji{no raketna grupa
VT vatrene to~ke
vv vod veze
VV vojna vje`ba
VVA Vazduhoplovna vojna akademija
zlk zastavnik
ZNG Zbor narodne garde
ZNG[ zamjenik na~elnika General{taba
ZOPMR zabilje{ka o primeni metoda rada
ZOTO Zadarski odred teritorijalne odbrane
ZOVO zakon o vojnoj obavezi
zr. zrno
Z[ zonski {tab
ZTJ zdru`ene takti~ke jedinice
ZTV zajedni~ka takti~ka vje`ba
Z-Z zemlja zrak
`/s `iva sila
@TP `eljezni~ko transportno poduze}e
12
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 12
1
1990., velja~a 1.
Beograd
Zapovijed na~elnika General{taba OS SFRJ za oduzimanje oru`ja TO SR Hrvatske i
spremanje istoga u pozadinske baze JNA
SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU VOJNA TAJNA
GENERAL[TAB ORU@ANIH SNAGA SFRJ POVERLJIVO
ZAMENIK NA^ELNIKA GENERAL[TABA
ZA T O
Pov. Br. 831-15/89
01. 02. 1990. god.
R[ TO SR HRVATSKE
1
Povla~enje vi{kova naoru`anja iz TO.
U protekloj godini, na osnovu Kriterijuma Predsedni{tva SFRJ o planiranju razvoja TO
SFRJ, do{lo je do krupnih organizacijsko-formacijskih promena, uz znatno brojno smanjenje
TO u svim SR i SAP. Pri tome je do{lo do pojave vi{ka naoru`anja i druge vojne opreme, koja
prestavlja ozbiljan problem jedinicama i {tabovima TO u pogledu sme{taja, ~uvanja i
odr`avanja. U vezi, sa tim,
N A R E \ U J E M
1. Da se iz jedinica i {tabova Teritorijalne odbrane SR i SAP povuku u pozadinske baze JNA
sve koli~ine naoru`anja i municije, koje preti~u po formaciji, odnosno koje su prijavljene kao
vi{ak.
Republi~ki i pokrajinski {tabovi TO, koji su deo naoru`anja ustupili sekretarijatima za
narodnu odbranu, za popunu jedinica civilne za{tite, slu`be za osmatranje i obave{tavanje i
drugih sastava (sem jedinica veze DPZ) povu}i }e isto i predati istovremeno sa predajom
naoru`anja i municije iz prethodnog stava.* *Sem naoru`anja kojeg su [TO zadr`ali u
rezervi.
2. Naoru`anje i municiju }e preuzeti pozadinske baze JNA u zate~enom stanju. Naoru`anje
sa kratkoro~nom za{titom i sa isteklim vremenom dugoro~ne konzervacije posebno
evidentirati i ~uvati do dono{enja kona~ne odluke.
3. Komande vojnih oblasti, i VPO }e se neposredno dogovarati sa R[TO-P[TO o
organizaciji preuzimanja naoru`anja i municije na svojoj teritoriji.
4. Nakon zavr{enog prikupljanja naoru`anja i municije, Tehni~ka uprava SSNO i takti~ki
nosioci }e u roku od tri meseca predlo`iti postupak sa prikupljenim naoru`anjem i
municijom.
5. Tro{kovi primopredaje naoru`anja i municije padaju na teret finansijskog plana JNA.
13
1
Dopisano rukom.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 13
6. Tehni~ko-snabdeva~ka baza SSNO }e sa komandama VO i VPO regulisati prikupljanje,
sme{taj i ~uvanje naoru`anja. Prikupljanje naoru`anja zavr{iti do kraja aprila 1990. godine.
7. Naoru`anje i municiju predati-primiti po materijalnim dokumentima, a razdu`enje-
zadu`enje knjiga kartona izvr{iti pozivom na ovo nare|enje.
Prilog : Plan povla~enja NVO
2
MG /TK
NA^ELNIK GENERAL[TABA
ORU@ANIH SNAGA SFRJ
general-pukovnik
Blagoje Ad`i}, v.r.
M.P.
3
M.P.
4
Ovaj dopis nije upu}en R[TO ali sam ga dobio na uvid od puk. Mrgana radi znanja o
nare|enim mjerama. Akt ne zavoditi u RSNO SRH. Ali ga ~uvati uz Kl. 803-02/90-04/01
UR BR SP 512-02-04-90-1 od 21. 2. 1990.
5
..............
6
v.r.
Preslika, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
2
1990., o`ujak 14.
Beograd
Zapovijed General{taba OS SFRJ, I. uprave, Komandi 5. vojne oblasti da izradi naputak za
borbenu izgradnju i upotrebu jedinica te preuzimanje naoru`anja TO u slu~aju
izvanrednih prilika
SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU VOJNA TAJNA
GENERAL[TAB ORU@ANIH SNAGA SFRJ POVERLJIVO
I U P R A V A Primerak br. 6
Str. pov. Br. 527-1
14. 3. 1990.
14
2
Prilog se ne nalazi uz dokument.
3
Okrugli pe~at: SSNO, General{tab OS SFRJ, Uprava I, Operativni centar.
4
Prijemni pe~at: SR Hrvatska, Republi~ki {tab TO, pov. br. 08-229-1., 2. 2. 1990.
5
Dopisano rukom.
6
Potpis ne~itak.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 14
KOMANDI 5. VO
Na osnovu plana aktivnosti OS SFRJ u realizaciji ustavnih obaveza na o~uvanju ustavnog
poretka i integriteta zemlje, a u cilju odr`avanja borbene gotovosti OS na odre|enom nivou,
NARE\UJEM
U komandama, jedinicama i ustanovama izvr{iti a`uriranje, doradu i izradu uputstva za
borbenu izgradnju i upotrebu jedinica po slede}em :
1. General{tab OS SFRJ I uprava G[, izvr{i}e a`uriranje plana Golija i Radan i do
20. 03. 1990. godine dostaviti odre|enim komandama vojnih oblasti, koje }e razraditi svoje
elaborate i redovno odr`avati potrebnu gotovost jedinica za izvr{avanje namenskih zadataka.
2. Komande vojnih oblasti }e na svojoj teritoriji ostvarititi uvid u ~uvanje naoru`anja i
municije u magacinima van JNA. Proceni}e mogu}nost i izradit planove preuzimanja tog
naoru`anja i municije radi ~uvanja i obezbe|enja u slu~aju nastanka vanrednih prilika.
3. Komande vojnih oblasti i RV i PVO obezbedi}e maksimalni nivo borbene gotovosti
gotovih bataljona i specijalnih jedinica. Kontrolu stanja ovih jedinica organizova}e i vr{iti
ZNG[ za vidove.
4. Redovno vr{iti analizu na svim nivoima rukovo|enja i komandovanja, organizacijsko-
formacijsku podobnost jedinica i u svakom momentu imati ocenu sposobnosti zdru`enih
takti~kih jedinica za izvr{avanje namenskih zadataka. Prioritet u popuni mirnodopskog
sastava dati jedinicama u najosetljivijim delovima i jedinicama predvi|enim za manevar.
Posebnu pa`nju posvetiti popuni stare{inama i voza~ima. Do kraja marta 1990. godine izvr{iti
analizu stanja na svim nivoima rukovo|enja i komandovanja.
5. Izvo|enje pokretnih logorovanja i ZTV vr{iti u skladu sa nastavnim planom i
programom na osetljivim pravcima i rejonima u cilju demonstracije sile.
6. U realizaciji zadataka iz plana Jedinstvo-2 i 3 dati prioritet preformiranju jedinica u
osetljivim regionima.
7. U komandama korpusa (VPS) do kraja aprila 1990. godine izraditi planove ve`bovnih
aktivnosti u cilju demonstracije sile u uslovima vanrednih prilika. Planovi }e se aktivirati po
posebnom nare|enju na~elnika General{taba OS SFRJ.
8. Rad na doktrinarnim dokumentima u General{tabu OS maksimalno prilagoditi
funkciji dogradnje KONO za nove uslove.
BN/MP
NA^ELNIK GENERAL[TABA
ORU@ANIH SNAGA SFRJ
General-pukovnik
M.P.
7
Blagoje Ad`i}, v.r.
M.P.
8
15
7
Okrugli pe~at: SSNO, General{tab OS SFRJ, Uprava I.
8
Prijemni pe~at: Komanda 5. vojne oblasti, sp. br. 9/75-131, 16. 03. 1990.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 15
Dostavljeno:
1. Arhiva,
2. Kabinet SSNO,
3. Kabinet NG[,
4. Komandi 1. VO,
5. Komandi 3. VO,
6. Komandi 5. VO,
7. Komandi VPO,
8. Komandi RV i PVO,
9. ZNG[ za KoV,
10. ZNG[ za RV i PVO,
11. ZNG[ za RM,
12. ZNG[ za TO,
13. ZNG[ za EiV,
14. CVV[,
15. OUP,
16. Politi~ka uprava,
17. Uprava bezbednosti,
18. II uprava G[,
19. III uprava G[;
20. IV uprava G[.
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
3
1990., travanj 6.
Obavijest 5. vojne oblasti podre|enim jedinicama o smjernicama Saveznog sekretarijata za
narodnu odbranu kako se starje{ine i gra|anska lica u OS SFRJ moraju pona{ati na
predstoje}im izborima
K O M A N D A VOJNA TAJNA
944. POZADINSKE BAZE STROGO POVERLJIVO
Str. pov. Br. 2-40
06. 04. 1990.
Informacija o u~e{}u
pripadnika OS u pred-
stoje}im izborima,
dostavlja.-
KOMANDI 284/4
16
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 16
U prilogu akta dostavljamo vam informaciju komande 5. vojne oblasti str. pov. br. 25/363-
25 od 04. 04. 1990. godine i upozorenje na istupanje i pona{anje stare{ina i GL na slu`bi u
JNA, pov. br. 25/168-215 od 23. 03. 1990. godine.
Sa navedenim sadr`ajima upoznati sve stare{ine i GL na slu`bi u OS iz va{e jedinice, kao i
ostalih lica kako je u informaciji navedeno.
PD/OO.
POMO]NIK KOMANDANTA ZA PR
Dimitrije Panteli}, v.r.
M.P.
9
M.P.
10
- - - - - - -
Komanda 5. vojne oblasti
Str. pov.. br. 25/363-25
4. 4. 1990. godine
Od politi~ke uprave SSNO primili smo brzojav str. pov. br.49-7 od 3. 4. 1990. g., kojim se
utvr|uje u~e{}e pripadnika OS u predstoje}im izborima, slede}eg sadr`aja i prema kojem
treba odmah postupiti.
U SR Hrvatskoj i Sloveniji prvi put se od rata sprovode vi{estrana~ki izbori, koji, u tom
obliku, nisu utvr|eni Ustavom SFRJ. U vezi s tim, ~esto se postavljaju pitanja vezana za odnos
pripadnika na{ih OS i ~lanova njihovih porodica prema ovim izborima, prema programima
stranaka i kandidatima. U toku redovnog informisanja, na ta i sli~na pitanja, treba davati
odgovore i saop{tavati stavove SSNO.
U ovoj informaciji ukazuje se na odnos pripadnika OS prema pojedinim politi~kim
strankama i njihovim programima. Iako je, principijelno gledano, pravo pojedinca da bira po
vlastitom uverenju ipak ljudima moramo pomo}i da se u uslovima postojanja mno{tva
politi~kih stranaka, sa veoma raznovrsnim programima, bolje politi~ki orjenti{u, da bolje
razumiju ciljeve i su{tinu pojedinih opredelenja i koncepcija i da shvate {ta pojedine
koncepcije i programi zna~e u pogledu budu}nosti Jugoslavije i socijalizma u njoj.
U izborima u SR Hrvatskoj (prema sada{njem uvidu), zakazanim za 22. april, u~estvovat }e
~etiri bloka politi~kih stranaka i partija. Prvi blok ~ine Savez komunista Hrvatske Stranka
demokratskih promjena i Savez socijalista (biv{i SSRN). Drugi je Koalicija narodnog
sporazuma (sastavljena od Hrvatskog socijalno-liberalnog saveza, Hrvatske krs~ansko-
demokratske stranke, Hrvatske demokratske stranke i Socijaldemokratske stranke Hrvatske).
Tre}i predstavlja Hrvatska demokratska zajednica, a ~etvrti Savez zelenih i ekolo{ki pokret u
republici.
U informisanju na{eg sastava treba ukazati na to da programi Stranke demokratske promjene
i socijalista Hrvatske, bez obzira na njihove programske manjkavosti, izvesne nedoslednosti i
na{ opravdano kriti~ki odnos prema tome, ipak sadr`e dva bitna opredelenja koja imaju trajni
strategijski zna~aj. Naime, u njima je izra`eno opredelenje za izgradnju federativne
demokratske zajednice jugoslavenskih naroda i narodnosti, kao i opredelenje za dalji razvoj
socijalizma u Jugoslaviji. Zbog toga je opravdano da pripadnici OS, u nastaloj situaciji,
podr`e kandidate ovih stranaka i glasaju za njih.
17
9
Okrugli pe~at: Komanda 944. pozadinske baze.
10
Prijemni pe~at: 944. pozadinska baza, 2. tehni~ko skladi{te, st. pov. br. 211-1, 13. 04. 1990.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 17
Analiza programa ostalih stranaka na prostoru SR Hrvatske pokazuje da me|u njima ima
zna~ajnih razlika, nedore~enosti, pa i neizvesnosti u pogledu opredelenja za sudbinu zemlje.
Neke od njih objektivno nude gra|anski rat, cepanje zemlje, prelaz u kapitalisti~ki sistem i
drugo. Sasvim je izvesno da se pripadnici OS ne mogu i ne trebaju izja{njavati za nosioce
takvih programa i glasati za njihove kandidate. To bi bilo nespojivo sa ustavnom ulogom
na{ih OS i idejno-politi~kim opredelenjima armijskog sastava.
Od petnaest registriranih stranaka na podru~ju Slovenije, 6. aprila na izbore }e, kako
najavljuju, iza}i sve stranke, neke samostalno, a ve}ina u koaliciji. Najbrojniju koaliciju ~ine
Demos udru`ena opozicija Slovenije. U njenom sastavu su Slovena~ki selja~ki savez,
Slovena~ka zanatska stranka, Zeleni Slovenije i Socijaldemokratski savez Slovenije, dok je
Stranka sivih pantera (sivi-penzioneri) pridru`eni ~lan. Drugu koaliciju ~ine SKS Stranka
demokratske reforme i Socijalisti~ki savez Savez socijalista. U izborima }e aktivno sudelovati
i SSO Slovenije liberalna stranka (biv{a omladinska organizacija).
Pripadnici OS i organizacija SKJ u JNA, imaju veoma izra`en kriti~ki odnos prema mnogim
opredelenjima i sadr`ajima izbornog programa SK Slovenije Stranke demokratske reforme
i Socijalisti~kog saveza Saveza socijalista Slovenije, koji na ovim izborima zajedni~ki
nastupaju. Neprihvatljivo je njihovo inzistiranje na konfederativnom polo`aju Slovenije u
Jugoslaviji. Takvo opredelenje je u suprotnosti sa avnojevskim principima ure|enja zemlje.
Pored toga u OS ne mo`e se prihvatiti osporavanje ustavne uloge armije, njenog jedinstva
jedinstva odbrane zemlje i KONO.
Me|utim, programi opozicionih stranaka su krajnje desno orijentirani. Zagovaraju
odcepljenje Slovenije od Jugoslavije, `estoko se protive izgradnji socijalizma, objektivno se
bore za uvo|enje kapitalizma.
Prema tome, u nastaloj situaciji ipak je za pripadnike OS glasanje za kandidate SKS Slovenije
SDR i Socijalisti~ki savez Savez socijalista, prihvatljivije od opredeljivanja za kandidate
drugih stranaka.
Iz informacija kojima raspola`emo vidi se da ima pojedinaca koji smatraju da bi u sada{njoj
situaciji mo`da bilo najuputnije da se suzdr`e od izlaska na glasanje. To samo na prvi pogled
mo`e izgledati kao prihvatljiva varijanta. ^injenica je, me|utim, da bi se time, ne samo
prekr{ile gra|anske obaveze, ve} bi se, to je sasvim izvesno, pove}ali izgledi partija koje se u
svojim programima zala`u za {irenje nacionalne i verske mr`nje i, u krajnjem, za razbijanje
SFRJ.
Naro~ito je va`no da pripadnici OS ne budu pod uticajem jednostranih, uskogrudnih i
parcijalnih pogleda koje zagovaraju i agresivno propagiraju kandidati pojedinih partija. Treba
imati u vidu da se radi o dru{tvenoj obavezi od ~ijeg ishoda }e bitno zavisiti sudbina daljeg
razvoja SFRJ kao zajedni~ke domovine ravnopravnih naroda i narodnosti.
Sa informacijom, na odgovaraju}i na~in, upoznati sve stare{ine i gl na slu`bi u OS u zoni va{e
odgovornosti. U skladu sa izlo`enim stavovima trebalo bi nastupati i u neposrednoj pripremi
vojnika za njihovo u~e{}e u izborima, informaciju koristiti u kontaktima sa pripadnicima
rezervnog sastava, posebno penzionisanim i rezervnim vojnim stare{inama.
na~elnik odelenja za politi~ki rad
pukovnik
\uro Vrande~i}
Preslika, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
18
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 18
4
1990., svibanj 14.
Beograd
Zapovijed na~elnika General{taba OS SFRJ komandama vojnih oblasti za oduzimanje
naoru`anja TO i na~in ~uvanja istoga
NONO
Shodno ovom aktu
napisati na{e nare|.
i dati obvezu K-dama
Korpusa i R[TO.
Rok 20. 5. 90.
do 12.00 ~.
N[
11
S S N O GS OS SFRJ Vojna tajna
I U p r a v a Strogo poverljivo
Operativni centar [ i f r o v a n o
Str. pov. br. 19-1 Uru~iti o d m a h
14. 05. 1990. godine
Na li~nost komandanta
^uvanje naoru`anja i municije
TO-nare|enje Komandi 1., 3. i 5. VO, VPO i RV i PVO
Radi sigurnog sme{taja i ~uvanja naoru`anja i municije Teritorijalne odbrane, a u skladu sa
postavljenim zadacima saveznog sekretara za narodnu odbranu, na sednici Vojnog saveta 27.
04. 1990. godine,
N a r e | u j e m
1. Komanda vojnih oblasti i RV i PVO sa {tabovima TO SR i SAP, organizova}e preuzimanje,
sme{taj i ~uvanje kompletnog naoru`anja i municije od TO u skladi{tima i magacinima JNA.
Komandanti TO u okviru organizacijsko-formacijske dogradnje a u skladu sa operativnim
zahtevima, razmotri}e eventualnu mogu}nost ukidanja pojedinih manjih jedinica TO ~ije se
oru`je i municija ne mogu ~uvati u skladi{tima i magacinima JNA.
Pri realizaciji zadataka utvrditi ta~an broj, vrstu i koli~inu naoru`anja i municije koja se sada
~uva u magacinima TO i konkretne mogu}nosti sme{taja u vojnim objektima kao i dinamiku
realizacije.
U nedostatku magacinskog i skladi{nog prostora za sme{taj koristiti najpogodnije prostorije
u rejonu tih skladi{ta i magacina. Eventualno za sme{taj koristiti i prostorije u kasarnama u
skladu sa postoje}im propisima.
19
11
Dopisano rukom od strane na~elnika [taba 5. vojne oblasti.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 19
2. Izuzetno, gde su objekti TO veoma udaljeni i ne postoje uslovi i mogu}nosti da se
naoru`anje i municija TO smesti u skladi{tima i magacinima JNA, sme{taj i ~uvanje
organizovati u magacinima TO sa stra`arskim obezbe|enjem jedinica JNA.
3. Izuzimanje naoru`anja i municije od strane [TO i jedinica TO, za kori{}enje pri izvo|enju
planiranih aktivnosti, odobrava}e komande vojnih oblasti. Komande vojnih oblasti posebnim
uputstvom regulisa}e na~in ulaska, odr`avanje i ~uvanje, kao i postupak pri izuzimanju i
vra}anju naoru`anja i municije u magacinima.
4. Preuzimanje i sme{taj naoru`anja i municije zavr{iti do 21. 05. 1990. godine.
Izve{taj o realizaciji nare|enja sa ta~nim pregledom koli~ina i vrsta naoru`anja i municije koja
se ~uva u magacinima i skladi{tima JNA i izuzetno u skladi{tima TO dostaviti do 05. 06.
1990. godine General{tabu OS I Uprava.
Za nejasna pitanja obratiti se na~elniku General{taba OS SFRJ.
Na~elnik GS OS SFRJ
General-pukovnik
Blagoje Ad`i} s. r.
Ovjereni prijepis, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane, Sredi{nji vojni arhiv
5
1990., svibanj 15.
Beograd
Zapovijed na~elnika General{taba OS SFRJ Komandi 5. vojne oblasti za organizacijsko-
formacijsku dogradnju JNA po planu Jedinstvo-3
SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU NARODNA ODBRANA
GENERAL[TAB ORU@ANIH SNAGA SFRJ DR@AVNA TAJNA
I U P R A V A JEDINSTVO-3
Dr`. tajna. Br. 1487-172/89 Primerak br. 5
15. 05. 1990. god.
K-di 5. VOJNE OBLASTI
U prilogu vam dostavljamo Naredbu na~elnika General{taba OS SFRJ i rasporedni nalog
Uprave OMJ prilog br. 1. i 1a.
12
20
12
Prilog 1a je naknadno precrtan.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 20
Molimo vas da iz va{e nadle`nosti preduzmete sve mere i obaveze kako bi se zadatak izvr{io
na vreme, kako je to regulisano Naredbom.
N A ^ E L N I K
general-potpukovnik
M.P.
13
Milan Ru`inovski
K O M A N D A
5. V O J N E O B L A S T I
DT Br. 26-1
16. 05. 1990. god.
NONO
Sagledati i prou~iti ovo re{enje, a po prijemu formacija zajedno sa org. mob. organom
napisati nare|enje i raditi na form. jedinica. Bez ~ekanja form. i kona~nog nare|enja treba se
raditi na razradi plana za formiranje i preformiranje jedinica. Prilog koji se odnosi na predaju
sredstava OMJ, da na~. napi{e nare|enje.
N[
14
- - - - - - -
SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU NARODNA ODBRANA
GENERAL[TAB ORU@ANIH SNAGA SFRJ DR@AVNA TAJNA
I U P R A V A JEDINSTVO-3
Dr`. tajna. Br. 1487-171/89 Primerak br. 5
15. 05. 1990. god.
Na osnovu stavova i zadataka saveznog sekretara za narodnu odbranu, na sednici Vojnog
saveta od 27. 04. 1990. godine, a u vezi organizacijsko-formacijske dogradnje JNA po planu
Jedinstvo-3
15
N A R E \ U J E M
1. U 1. vojnoj oblasti, preklasificirati 10. mtbr iz B u A klasifikaciju sastava:
Komanda, vv, 1. mtb, mb, okb, i ~VP A klasifikacije;
pozb i Komanda stana B klasifikacije;
2. mtb, had, mpoad, lad PVO, in`b, i~, ^V (vod veze A), vod ABHO R klasifikacije.
U in`injerijskom bataljonu imati jednu ~etu A klasifikacije.
Ljudstvo i tehniku za mehanizovani i oklopni bataljon obezbe|uje 1. vojna oblast i to:
mehanizovani bataljon iz 506. pbr Zrenjanin, bez t~, a oklopni bataljon iz 395. mtbr Br~ko.
Sme{taj bataljona obezbediti u garnizonu Mostar.
Zadatak realizovati do 31. 05. 1990. godine.
21
13
Prijemni pe~at: Komanda 5. vojne oblasti, dt. 26-1, 16. 05. 1990.
14
Dopisano rukom.
15
Prema planu Jedinstvo 3 Republike su nezakonito izba~ene iz zapovjednog lanca uporabe postrojbi
teritorijalne obrane. Op{irnije o tome vidi: Davor Marijan, Jedinstvo posljednji ustroj JNA, Polemos 6 (2003).
1-2, 11-47.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 21
329. okbr Banja Luka preformirati iz B u A klasifikaciju sastava:
Komanda, Komanda stana, i~, 1. i 2. okb, mb, had, lsard PZO i pozb A klasifikacije;
3. okb, in`b (~eta A), ~v (vod veze A), ~VP, vABHO R klasifikacije.
2. okb formirati u garnizonu Derventa. Tehniku uzeti iz okb 327. mtbr, a ljudstvo
obezbediti iz svog sastava.
2. U Vojnopomorskoj oblasti, (9. K Knin) preformirati 221. mtbr B klasifikacije po
slede}em:
Komanda, 1. mtb, mb, okb i vv A klasifikacije;
pozb i k-da stana B klasifikacije;
2. mtb, had, mpoad, lad PVO, in`b (sa jednom ~etom A), ~VP, i~, ~v (vod veze A),
i vABHO R klasifikacije.
Ljudstvo za formiranje oklopnog bataljona daje 1. vojna oblast, a za formiranje
mehanizovanog bataljona obezbe|uje Vojnopomorska oblast iz mehanizovanog bataljona
139. mtbr Pula.
Tehniku za formiranje mehanizovanog i oklopnog bataljona obezbe|uje 1. i 5. vojna oblast
prema rasporednom nalogu Uprave oklopno-mehanizovanih jedinica prilog br. 1.
Predaju tehnike izvr{iti u garnizonu Benkovac i Knin do 10. 06. 1990. godine.
Sme{taj oklopnog bataljona izvr{iti u garnizonu Benkovac, a mehanizovanog u garnizonu
Knin.
Formiranje jedinica izvr{iti do 20. 06. 1990. godine.
3. U 5. vojnoj oblasti, rasformirati odbranu grada Zagreba, a formirati 10. korpus sastava:
Komanda, 4. okbr, 140. mbr, 123. pontb A klasifikacije. U sastav Komande 10. K
ugraditi organ za garnizone poslove.
Komanda stana B klasifikacije;
622. mtbr (sa mtb A), 257. mtbr, 6. map, 6. mpoap, 613. lap PVO, 10. in`p, 671.
pontb, 151. i 152. ppoab, bvp (sa ~etom A), i~, ~ABHO, odelenje za izlaganje situacije u
vazdu{nom prostoru, bataljon veze (sa ~etom veze A), automobilska ~eta, 60. san. ~, vojni
sud i vojno tu`ila{tvo II varijante R klasifikacije.
U sastav 10. korpusa ulazi poligon za obuku vojnika i stare{ina SVETICE i streli{te
Vrap~anski potok.
Sme{taj komande 10. K izvr{iti u objektu Komande odbrane grada Zagreba.
Republi~ki {tab TO SR Hrvatske, za rukovo|enje i komandovanje jedinicama TO u gradu
Zagrebu formira}e gradski {tab TO, a njegov sme{taj regulisa}e sa Komandom 5. vojne
oblasti.
140. mtbr B klasifikacije preformirati u 140. mbr A klasifikacije sastava:
Komanda, Komanda stana, i~, ~v, 1. i 2. mb, 1. okb, shad 120 mm
16
i pozb A
klasifikacije;
2. okb, lasrd PVO, in`b, mpoad, ~VP i vod ABHO R klasifikacije.
Brigadu razmestiti u garnizonima Zagreb i Dugo Selo.
Ljudstvo za formiranje 140. mbr obezbe|uje Komanda 5. vojne oblasti iz svog sastava.
22
16
Gre{ka u tipkanju, trebalo bi pisati: shad 122 mm.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 22
2. mb A klasifikacije garnizon Dugo Selo izlazi iz sastava 32. mbr i ulazi u sastav 140.
mbr, a 2. mb R klasifikacije Vara`din izlazi iz sastava 31. mbr i ulazi u sastav 32. mbr kao
2. mb R klasifikacije.
31. mbr R klasifikacije garnizon Dugo Selo rasformirati u miru i ratu, a tehnika ulazi
u sastav 140. mbr Zagreb.
4. okbr-Jastrebarsko, preformirati po novoj formaciji iz B u A klasifikaciju sastava:
Komanda, Komanda stana, 1. i 2. okb, mb, mad, lsard PVO, i~ i pozb A klasifikacije;
3. okb, in`b, ~v (vod veze A), vod VP i vod ABHO R klasifikacije.
Mehanizirani bataljon predislocirati u garnizon Karlovac.
Formiranje korpusa dovr{iti do kraja juna 1990. godine.
4. III uprava G[ OS, na osnovu predloga Komande 5. VO, Uprave oklopno-
mehanizovanih jedinica i Uprave in`injerije izradi}e formacije za novoformirane i
preformirane jedinice.
5. Komande vojnih oblasti dostavi}e izve{taje o formiranju jedinica kako je to regulisano
ovom naredbom.
NA^ELNIK GENERAL[TABA
ORU@ANIH SNAGA SFRJ
general pukovnik
Blagoje Ad`i}
Prilog;
Preraspodelni nalog
Uprave oklopno-meha-
nizovanih jedinica
17
M.P.
18
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
6
1990., svibanj 18.
Vara`din
Izvje{}e Komande 32. korpusa OS SFRJ Komandi 5. vojne oblasti o oduzimanju naoru`anja
TO zajednica op}ina Vara`din i Bjelovar
Komanda 32. korpusa
Str. pov. br. 66-13
18. 05. 1990. godine
23
17
Izostavljen.
18
Prijemni pe~at: 5. vojna oblast, dt. br. 26-2, 16. 05. 1990.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 23
Komandi 5.vojne oblasti
Na osnovu usmenog nare|enja Komande 5.VO i zahteva [TO zajednica op{tina Vara`din i
Bjelovar u vremenu od 16. do 18. 05. 1990. godine obezbe|en je sme{taj i prevezeno
naoru`anje i municija TO u skladi{ta i kasarne jedinica 32. korpusa. U vojne objekte 32.
korpusa sme{teno je naoru`anje i municija za 26. [TO RO zajednice op{tina Vara`din i
Bjelovar.
Sredstva su sme{tena u skladi{ta: Vara`dinbreg, Dugo Selo /s. Rudin{}ak i kasarna/, Bjelovar
/Sajmi{te i Bedenik/, Koprivnica /Crna Gora/, Kri`evci /Brezje/, ^akovec /kasarna/ i Daruvar
/Doljani/.
TMS su sme{tena na povr{ini od 3.700 m2 /kvadratnih/ prostora, koji je obezbe|en
preraspodelom i izvla~enjem m/v iz gara`a. Sredstva su preve`ena prose~nim dnevnim
anga`ovanjem 90 m/v, pri ~emu je preve`eno 2235 tona TMS ili 447 raznih tereta i pre|eno
53.000 km za {ta je utro{eno oko 10 m
3
goriva. Za izvr{enje zadatka anga`ovano je 68
stare{ina, 9 gl i 374 vojnika. Zadatak je izvr{avan u neprekidnom radu uz vrlo dobro zalaganje
vojnika, gl i stare{ina i primernu saradnju sa [TO, bez ijednog vanrednog dogadjaja i ve}eg
kvara na m/v. Prema nama nije zabele`en ni jedan slu~aj neprimerenog reagovanja,
nesuglasica, ve} naprotiv u svim [TO ekipe korpusa bile su primljene srda~no i poslu`ene sa
bezalkoholnim pi}ima i sendvi~ima, a u delu [TO i sa ru~kom.
U neposrednom kontaktu nismo uo~ili da saop{tenja organa republika i stranki izazivaju
kolebanje i nesigurnost. Nare|enje SSNO shva}eno je kao mera bezbednijeg ~uvanja i
povoljnijeg odr`avanja ovih sredstava.
k o m a n d a n t
general-major
Jevrem Coki}
M.P.
19
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
7
1990., svibanj 22.
Zagreb
Izvje{}e Komande 5. vojne oblasti Kabinetu na~elnika General{taba OS SFRJ o rezultatima
oduzimanja naoru`anja i streljiva TO SR Slovenije i SR Hrvatske
KOMANDA 5. VO H I T N O!
Str. pov. br. 9/75-180 [ I F R O V A N O!
22. 05. 1990. god.
24
19
Prijemni pe~at: Vojna po{ta br. 7236-3-SCV, Zagreb, brzojav br. 478, 19. 05. 1990.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 24
Izve{taj o realizaciji zadataka vezanih za
preuzimanje naoru`anja
municije TO
dostavlja.
KABINET NA^ELNIKA G[ OS SFRJ
na li~nost Na~elnika G[ OS SFRJ
Po prijemu nare|enja od Saveznog sekretara za NO odmah smo sa R[TO pristupili
procenama stanja ~uvanja naoru`anja i municije TO u SR Hrvatskoj i Rep. Sloveniji, a sa
komandama Korpusa proceni mogu}nosti prihvata istog i uskladi{tenja u kompleksima JNA.
Na bazi izvr{enih procena do{li smo do slede}ih zaklju~aka:
1. U SR Hrvatskoj naoru`anje i municija ~uvali su se u 364 objekta od ~ega u 178 objekata
u okviru kompleksa JNA, a u 186 objekata van vojnih kompleksa.
Od 186 objekata van vojnih kompleksa u 109 objekata naoru`anje i municiju obezbe|ivale
su snage TO i SUP-a putem prijavne, ~uvarske ili patrolne slu`be, a deo je obezbe|en i
alarmnim ure|ajima.
U 77 objekata, prete`no radnih organizacija, naoru`anje i municiju obezbe|ivala je prijavna
i ~uvarska slu`ba tih radnih organizacija u okviru op{teg obezbe|enja radne organizacije.
2. U Republici Sloveniji, naoru`anje i municija ~uvali su se u 314 objekata od ~ega u 111
objekata u okviru vojnih kompleksa i 203 objekta van vojnih kompleksa.
Od 203 objekta van vojnih kompleksa samo 81 objekat je vlasni{tvo TO dok 122 objekte
nisu vlasni{tvo TO ve}: {kola-40; SUP-a 17; radnih organizacija-23 i osta1ih 42.
Od ovih 203 objekta van vojnih kompleksa, naoru`anje i municija obezbe|ivani su
prijavnom, ~uvarskom i patrolnom slu`bom kod 91 objekta, a kod ostalih 112 nije bi1o
nikakvog posebno organiziranog fizi~kog obezbe|enja.
3. Ovakav na~in sme{taja i obezbe|enja naoru`anja i municije TO nije obezbe|ivao sigurno
~uvanje i za{titu ovih sredstava u objektima van kompleksa JNA koji su imali organizovano
fizi~ko obezbe|enje putem prijavne ~uvarske i patrolne slu`be, a kamoli u objektima koji nisu
imali nikakvo obezbe|enje. Ovo tim vi{e {to je mali broj objekata bio opremljen
savremenijim sredstvima tehni~ke za{tite. Ovakvim obezbe|enjem naoru`anja i municije TO
dovedena je u pitanje sigurnost ~uvanja i za{tite posebno od nasrtaja pojedinaca, kriminalaca,
s osobito od organizovanih ve}ih grupa. Na sastanku u N[ komande 5.VO sa N[ R[TO
iznesen je i njihov zahtev za boljim obezbe|enjem i sme{tajem u organizaciji JNA.
4. U vojnim kompleksima na teritoriji 5. VO, preraspodelom skladi{nog i kasarnskog
prostora, mogu}e je, u okvirima zona odgovornosti korpusa, obezbediti potreban prostor za
sme{taj i uskladi{tenje celokupnog naoru`anja i municije TO, ~ime bi se obezbedilo njihovo
sigurno ~uvanje uz neznatno pove}anje ljudstva za stra`arsko obezbe|enje.
Na bazi ovakvih procena, a po prijemu Nare|enja Na~elnika G[ OS SFRJ str. pov br.
19-1 od 14. 05. 1990. god. odmah smo pristupili realizaciji istog i obezbedili:
a) u SR Hrvatskoj prihvat i sme{taj celokupnog naoru`anja i municije TO u zoni
odgovornosti 5. VO, osim naoru`anja i municije jednog (1) voda TO u RO MEGA
25
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 25
Zagreb, zbog odluke Radni~kog saveta iste, a u saglasnosti sa R[TO SRH da radna
organizacija obezbedi ~uvanje i fizi~ko obezbe|enje u skladu sa odredbama PS OS.
b) u Republici Sloveniji, naoru`anje i municija nisu preuzeti iz (dvanaest) 12 Op[TO,
bataljona TO Ko~evska Reka i bata1jona TO Kranj (oru`je kod vojnih obveznika). Ukupno
nije preuzeto 14.420 komada pe{adijskog naoru`anja i 115 tona municije, nakon intervencije
Predsedni{tva Rep. Slovenije.
Dane 19. 05. 1990. god., komandant TO Slovenije izdao je nare|enje de se objekti u kojima
se ~uva ovo naoru`anje obezbedi fizi~kim obezbe|enjem u duhu PS OS, {to su [TO i
realizovali, a kontrola R[TO Slovenije i ustanovila 20. 05. 1990. god.
Po{to se ovo obezbe|enje realizuje mirnodopskim sastavom, problem je ovakvog re{enja za
du`i period sem u Ko~evskoj Reci.
Izve{taj po Nare|enju str. pov. br. 19-1 od 14. 05. 1990. dostavi}emo u nare|enom roku.
NA^ELNIK [TABA
General-pukovnik
Andrija Ra{eta, v.r.
M.P.
20
Izvornik, strojopis, latinica
Ured predsjednika RH
8
1990., svibanj 28.
Gospi}
Izvje{}e Komande 35. partd. Obavje{tajnom centru Komande 13. korpusa OS SFRJ o
politi~ko-sigurnosnoj situaciji u Lici
KOMANDA 35. partd
Pov. br. 25-60
28. 05. 1990. godine
KOMANDI 13. KORPUSA OC
Politi~ko-bezbedonosna situacija
na teritoriji.-
Dana 26. 05. 1990. u Gospi}u na Trgu Nikola Tesla u 12,00 ~asova odr`ana osniva~ka
skup{tina Srpske demokratske stranke. Skup{tini prisustvovalo oko 2-3 hiljade ljudi a govorili
26
20
Okrugli pe~at: Komanda 5. vojne oblasti.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 26
su predsjednik SDS akademik Jovan Ra{kovi} i predsjednik Srpskog kulturnog dru{tva
Zora iz Knina Jovan Opa~i}. Sa porukama i pozdravima simpatizera SDS skup{tini su se
obratili i predsjednici ili ~lanovi pojedinih mjesnih odbora SDS sa podru~ja Like i Dalmacije.
Zapa`enu aktivnost na skupu imali su pukovnik RV i PVO u penziji Popovi} Bogoljub iz s.
Vrebac kod Gospi}a, sa stanom u Zadru i doktor Milan Vujnovi}, stomatolog iz Gospi}a koji
trenutno ima privatnu radnju u Zagrebu. Za vrijeme odr`avanja zbora kod sina potpukovnika
u penziji Vunjak Milana prona|en je pi{tolj. Potpukovnik u penziji Vunjak Milan sa podru~ja
je Titove Korenice i zadnje mjesto slu`bovanja imao je u Banja Luci. Na pi{tolj dozvolu ima
potpukovnik Vunjak a njegov sin isti nosi neovla{teno. Osniva~ka skup{tina protekla mirno
i bez incidenata.
Iako je bilo informacija da }e biti odgo|en ipak je istog dana s po~etkom u 16,00 ~asova u s.
@itnik kod Klanca (kod Gospi}a) odr`an zbor prijatelja i simpatizera doktora Ante Star~evi}a
Oca domovine, a povodom njegove 167 godi{njice ro|enja. Na zboru je govorio Ante
Parad`ik predsjednik Hrvatske stranke prava i Petry Miroslav zastupnik sabora SRH iz
Gospi}a. Skupu je prisustvovalo 1500 gra|ana. Zbor je protekao bez incidenata.
Na teritoriji Like u toku su konstituiraju}e sjednice skup{tina op{tina. Do sada su
konstituisane vi{estrana~ke skup{tine op{tina u op{tinama Oto~ac, D. Lapac i Gra~ac. U D.
Lapcu za predsjednika SO izabran je Rastovi} David, KV elektri~ar, a za predsjednika
Izvr{nog vije}a \uki} Milan koji ima vi{u turisti~ko-ugostiteljsku {kolu, obojica ~lanovi SDS.
U op{tini Gra~ac za predsjednika SO izabran je Luki} Vojo, ~lan SDS, ima Vi{u ma{insku
{kolu, a predsjednik Izvr{nog vije}a nije izabran. Po konstituiranju svih skup{tina na teritoriji
u zoni odgovornosti divizije detaljno }emo vas izvestiti.
Politi~ko bezbedonosna situacija na teritoriji u zoni odgovornosti iako optere}ena brojnim
problemima za sada bitnije negativno ne uti~e na MPS mirnodopskih komandi i jedinica
divizije iako se kod stare{ina i GL na slu`bi u JNA ose}a pove}ana zabrinutost za doga|aje o
kojima vas izve{tavamo.
K O M A N D A N T
potpukovnik
Pero ^avar, v.r. M.P.
21
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
9
1990., lipanj 2.
Beograd
Zapovijed General{taba OS SFRJ, I. uprave, Komandi 5. vojne oblasti da se, bez obzira na
zahtjeve nekih republika da se oru`je TO vrati u objekte koji nisu pod kontrolom JNA,
27
21
Okrugli pe~at: Komanda 35. partizanske brigade.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 27
pridr`avaju zapovijedi o oduzimanju naoru`anja te daju upute za ~uvanje, odr`avanje i
izuzimanje naoru`anja TO
SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU VOJNA TAJNA
GENERAL[TAB ORU@ANIH SNAGA SFRJ STROGO POVERLJIVO
I U P R A V A Primerak br. 4
O P E R A T I V N I C E N T A R
SP Br. 19-4
02. 6. 1990.
Nare|enje sa kriterijumima za
dalje ~uvanje naoru`anja TO
NA LI^NOST KOMANDANTA
KOMANDI 5. VOJNE OBLASTI
Posle realizacije mjera preduzetih na planu ~uvanja naoru`anja TO u skladu sa nare|enjem
na~elnika General{taba OS SFRJ, strogo pov. br. 19-1 od 14. 05. 1990. godine, a u vezi sa
zahtevima nekih organa u pojedinim republikama da se naoru`anje ponovo vrati u magacine
i objekte van objekata JNA,
N A R E \ U J E M
1. Naoru`anje i municiju ~uvati isklju~ivo kako je regulisano pomenutim nare|enjem i datim
odgovorima. Na pitanja, akt I uprave G[ OS, strogo pov. br. 19-3 od 18. 05. 1990. godine.
2. Odobrenje za ~uvanje naoru`anja TO van objekata JNA, na predlog komandanata vojnih
oblasti, dava}e G[ OS SFRJ-e.
Da bi se takav predlog podnio, G[ OS SFRJ, komandanti vojnih oblasti, zajedno sa
komandantom TO, li~nim obilaskom }e se uvjeriti da su ste~eni uslovi da se oru`je mo`e
~uvati u namenjenom objektu. U tom cilju provodi se ceo postupak po Pravilu slu`be OS,
ta~ka 321-332.
Osnovni kriterijum da se takav predlog podnese mora biti bezbednost i sigurnost ~uvanja
naoru`anja i municije. Pod tim se podrazumijeva: (1) da je objekat gra|evinski pogodan i da
odgovara propisima koji va`e za JNA; (2) objekat mora imati stra`arsko obezbe|enje
odgovaraju}e ja~ine, u skladu sa procenom po sadr`aju t. 321. Pravila slu`be OS; (3) u blizini
objekta mora postojati odgovaraju}a jedinica JNA koja mo`e uspe{no intervenisati u slu~aju
ugro`enosti objekta u datom vremenu (po proceni).
Po{to se komandanti (VO i TO) li~no uvjere da predlo`eni objekat i organizacija obezbe|enja
odgovaraju datim kriterijima, podnose predlog u pismenoj formi sa {emom objekta i
obezbe|enja na~elniku General{taba OS SFRJ-e.
3. U skladu sa kriterijumima datim u ta~ki 2. ovog Nare|enja, komandanti vojnih oblasti,
zajedno sa komandantima TO republika i pokrajina utvrdi}e stepen sigurnosti obezbe|enja
naoru`anja koje je jo{ ostalo u objektima van nadle`nosti JNA i u skladu sa na|enim stanjem
dostaviti pismeni izvje{taj G[ OS I upravi sa predlogom mera do 15. 06. 1990. godine.
28
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 28
4. U nekim op{tinama ima pretnji i razmi{ljanja da se oru`je posle planskog izuzimanja za
obuku ili druge aktivnosti ne}e vra}ati u magacine. Zbog toga je takve zagovornike nu`no
upozoriti i upoznati sa zakonskim odredbama i posledicama koje iz takvog ~ina proizilaze, kao
i mogu}nosti da takvo oru`je silom bude vra}eno pod sigurnu kontrolu i obezbe|enje.
5. Komandanti vojnih oblasti preko svojih pod~injenih komandi obezbedi}e da rukovaoci iz
{tabova i jedinica TO u novim uslovima srede naoru`anje i slo`e po va`e}im propisima. Na
zahtev Op[TO pru`iti svu stru~nu pomo} i pomo} sa vojni~kom radnom snagom da se izvr{i
sre|ivanje magacina.
6. U skladu sa planovima mobilizacije regulisati vreme i na~in izuzimanja naoru`anja i
municije u cilju njihovog izno{enja na mobilizacijska zbori{ta.
7. Za eventualna nejasna pitanja obra}ati se I upravi G[ OS SFRJ, a po potrebi i drugim
organima.
BA/SG
Prilog: Uputstvo za ~uvanje, odr`avanje
i izuzimanje naoru`anja i municije
TO koji se ~uvaju u magacinima JNA.
M.P.
22
NA^ELNIK GENERAL[TABA
ORU@ANIH SNAGA SFR
general-pukovnik
Blagoje Ad`i}, v.r.
M.P.
23
- - - - - - -
ODOBRAVAM: VOJNA TAJNA
NA^ELNIK GENERAL[TABA STROGO POVERLJIVO
ORU@ANIH SNAGA SFRJ
general-pukovnik
Blagoje Ad`i}, v.r.
M.P.
24
Na osnovu Nare|enja na~elnika General{taba oru`anih snaga SFRJ-e, akt I uprave, strogo
pov.br. 19-1 od 14. 05. 1990. g.
25
i nare|enja sa kriterijumima za obezbe|enje naoru`anja
TO strogo pov. br. 19-4 od 02.6.1990., a u cilju ~uvanja, kontrole, odr`avanja i izuzimanja
naoru`anja za potrebe planskih aktivnosti obuke i provere borbene i mobilizacijske gotovosti
propisujem,
29
22
Okrugli pe~at: SSNO, General{tab OS SFRJ, Uprava I, Operativni centar.
23
Prijemni pe~at: Komanda 5. vojne oblasti, sp. br. 9/73-194, 06. 06. 1990.
24
Okrugli pe~at: SSNO, General{tab OS SFRJ, Uprava I, Operativni centar.
25
Vidi: Dok. br. 4.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 29
U P U T S T V O
ZA ^UVANJE, ODR@AVANJE I IZUZIMANJE NAORU@ANJA I MUNICIJE TO
KOJI SE ^UVAJU U MAGACINIMA JNA
1. Naoru`anje i municija u naoru`anju jedinica i {tabova TO koji su sme{teni i uskladi{teni
u odgovaraju}im objektima JNA ~uvaju se gde je to mogu}e u zasebnim objektima ili
zasebnim prostorijama. Klju~eve od tih objekata imaju odredjeni rukovaoci ili druga
ovla{tena lica iz {tabova TO. Tamo gde nije bilo mogu}e obezbediti zasebni objekat ili
prostoriju naoru`anje i municiju po reversu preuzimaju rukovaoci iz jedinica JNA i u svemu
su odgovorni za njegovo ~uvanje i odr`avanje na propisan na~in i izdavanje na upotrebu.
2. Objekti u kojima se ~uva naoru`anje i municija moraju biti obezbe|eni po va`e}im
propisima za obezbe|enje objekata u skladu s Pravilom slu`be u oru`anim snagama. Glava V.
3. Za ulazak ovla{tenih lica iz sastava {tabova TO u vojne objekte, obezbediti odgovaraju}e
propusnice sa fotografijom u koju, pored imena i prezimena lica, pripadnosti odre|enom
{tabu i drugih neophodnih podataka, treba unijeti i registarski broj automobila (vozila) kojim
se doti~no lice slu`i-koristi. Postupak sa privatnim vozilima isti je kao i postupak sa vozilima
stare{ina i gra|anskih lica zaposlenih u kasarni (objektu).
Propusnica za ulazak va`i samo uz li~nu kartu. Li~na karta lica koje ulazi u krug vojnog
objekta zadr`ava se na prijavnici do izlaska iz kruga vojnog objekta.
Za ulazak u objekat prostoriju u kojima se ~uva naoru`anje i municija TO u svemu
postupati po Pravilu slu`be u OS, ta~ka 413.
4. Izdavanje i vra}anje naoru`anja jedinica i {tabova TO koje se izuzima iz magacina
objekata JNA i TO koji su u krugu JNA, radi izvo|enja obuke odobrava komandant puka
brigade, komandant pozadinske baze i njima ravne stare{ine na osnovu pismenog odobrenja
koje izdaju:
(a) Komandant TO (N[) op{tine ako se izuzima naoru`anje za jedinicu ranga do ~ete.
(b) Komandant oblasnog (zonskog, pokrajinskog, regionalnog) {taba TO ako se izdaje
naoru`anje za jedinicu do bataljona.
(c) Komandant TO (N[) socijalisti~ke republike i SAP ako se izuzima naoru`anje vi{e
jedinica od formacijskog bataljona.
Ukoliko je u toku obuke predvi|eno i ga|anje sa jedinicom koja izvodi obuku gore navedeni
komandanti TO izdaju i posebno odobrenje za izuzimanje odre|ene koli~ine i vrste municije.
Pored navedenog pri izdavanju naoru`anja i municije iz magacina i vra}anju u magacin
pridr`avati se u celini: (1) Uputstva o kriterijumu i evidenciji u JNA (FU, in.br. 760-1/80 od
1981. godine) i dopune tog Uputstva, br. 276-1/1988. ta~ka 537a-537e, UPRF; (2) Uputstva
o evidenciji sredstava naoru`anja i vojne opreme u Teritorijalnoj odbrani ta~. 44-122
(SSNO, UPRF-13, izdanje 1988. godine).
Po zavr{enoj obuci naoru`anje i preostala municija se istog dana ili najkasnije sutradan vra}aju
u magacin odakle su izuzeti.
5. Izuzimanje naoru`anja i municije u svrhu provere borbene i mobilizacijske gotovosti vr{i
se isklju~ivo po pismenom odobrenju komandanta TO SR i SAP, ili Inspekcije oru`anih snaga
SFRJ. Komandant TO SR i SAP prethodno o tome obave{tava komandanta vojne oblasti, a
30
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 30
ovaj preko komandi korpusa izdaje nare|enje da se pripremi komanda jedinice koja ~uva
naoru`anje kako ne bi bilo smetnji oko izdavanja naoru`anja. U toku ovakvih vrsta provera
municiju ne izuzimati.
Po zavr{enoj aktivnosti naoru`anje vratiti u objekte gde se ~uvaju najkasnije 24 ~asa po
zavr{enoj aktivnosti.
6. U svim slu~ajevima kada se izdaje naoru`anje i municija za potrebe obuke i provere
borbene i mobilizacijske gotovosti komandanti jedinica JNA iz ta~ke 4. ovog Uputstva
odredjuju aktivnog stare{inu koji prisustvuje izdavanju i vra}anju naoru`anja. Na zahtev
komandanta TO (N[) op{tine dodeljuje se i potreban broj vojnika za ispomo} u izno{enju i
vra}anju naoru`anja.
7. Izdavanje naoru`anja i municije u slu~aju stvarne mobilizacije vr{i se u skladu sa Pravilom
o mobilizaciji OS (t. 277, 434, i 439) i Planom mobilizacije doti~ne jedinice. U tom cilju
komandanti (stare{ine) jedinica kod kojih se ~uva naoru`anje TO u saradnji sa {tabovima TO
odredi}e vreme i na~in izuzimanja naoru`anja, municije i drugih materijalnih sredstava i TO
uvrstiti u plan izno{enja kada to nije mogu}e ~initi jednovremeno.
Vra}anje naoru`anja i municije u ovom slu~aju vr{i se kada su prestali razlozi zbog kojih je
mobilizacija zavr{ena.
8. Komandanti jedinica u skladu sa ovim Uputstvom i va`e}im zakonima, pravilima,
uputstvima i drugim propisima regulisa}e ostala pitanja kojima se obezbe|uje organizovanje
i bezbedan rad u celini.
Posebno je potrebno ugraditi odredbe ovog Uputstva u du`nosti de`urnih organa i elaborate
stra`a i sve to uskladiti sa va`e}im regulativama u OS.
9. O svim aktivnostima oko izuzimanja i vra}anja naoru`anja komandanti vojnih oblasti
regulisa}e svakodnevno redovno izve{tavanje u sklopu redovnog izve{taja linijom operativnih
centara.
U slu~aju da neka jedinica ne vrati naoru`anje u objekat gde se isto ~uva u odre|enom
vremenu, po{to prethodno utvrde uzroke, komande vojnih oblasti preko operativnih centara
vanredno izve{tavaju OC G[ OS SFRJ.
10. Za eventualna nejasna pitanja i druga neophodna obja{njenja obra}ati se na~elniku I
uprave G[ OS SFRJ, a po potrebi i na~elniku General{taba OS SFRJ.
M.P.
26
N A ^ E L N I K
general-potpukovnik
Milan Ru`inovski, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
31
26
Okrugli pe~at: SSNO, General{tab OS SFRJ, Uprava I, Operativni centar.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 31
10
1990., lipanj 5.
Zagreb
Izvje{}e Komande 5. vojne oblasti General{tabu OS SFRJ o realizaciji zapovijedi o
oduzimanju naoru`anja i streljiva TO u SR Hrvatskoj i SR Sloveniji
KOMANDA 5. VO VOJNA TAJNA
Str.pov.br. 9/75-190 STROGO POVERLJIVO
05. 06. 1990. god.
Izve{taj o realizaciji Na-
re|enja za preuzimanje
i ~uvanje naoru`anja i
municije TO, dostavlja.-
G[ OS SFRJ I UPRAVA
Na osnovu Nare|enja str.pov.br. 19-1 od 14. 05. 1990. godine, dostavljamo vam preglede
uskladi{tenja i ~uvanja naoru`anja i municije TO RSl i SRH u zoni odgovornosti 5. vojne
oblasti.
1. U SR Hrvatskoj obezbedili smo prihvat i sme{taj celokupnog naoru`anja i municije TO u
zoni odgovornosti 5. VO, osim 26 kom. strelja~kog naoru`anja i 2 RB iz RO Mega Zagreb
(prema prilogu br. 1).
U skladi{tima RO ostalo je
Mol Li~ki Osik 8 kom. PAT M 12 40 mm
Jedinstvo Zagreb 4 kom. PAT 20/1 M55J
Pamu~na industrija Duga Resa 6 kom. PAT 20/1 M38J
@eljezara Sisak 16 kom. PAT 20/1 M55J
Rafinerija Sisak 8 kom. PAT 20/1 M55.
MEGA ZAGREB 26 kom. strelja~kog oru`ja, 2 RB
27
U skladi{tima S[TO Zagreb ostalo je:
8 kom. PAT 20/1
12 kom. MB 120 mm
6 kom. top 76 mm M48 BI
26 kom. BsT 82 mm.
U skladi{tu Op[TO Grubi{no Polje:
4 kom PAT 20 mm.
U skladi{tu Op[TO Kutina:
12 kom. PAT 20/1.
Municija za navedena oru|a sme{tena je u skladi{tima JNA, a za oru|a nije obezbe|en
prostor.
32
27
Re~enica dopisana rukom.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 32
2.- U Republici Sloveniji naoru`anje i municija nisu preuzeti u 13 op{tinskih {tabova TO, {to
iznosi 15.940 komada oru`ja ili 14,5% od ukupnog broja i 126 tona municije (prilog br. 2).
U navedenim Op[TO preduzete su mere za fizi~ko obezbe|enje sa stalnom stra`om za sve
objekte u kojima se nalazi naoru`anje i municija.
Municija kalibra preko 12,7 mm i MES uskladi{tena je u objektima JNA.
3.- Tehni~ki uslovi sme{taja su pogor{ani zbog nedostatka prostora i negativno uti~u na
izvr{enje mobilizacije, ali je fizi~ko obezbe|enje naoru`anja i municije znatno pobolj{ano.
4.- U toku je izrada Uputstva o sme{taju, ~uvanju, raspolaganju i odr`avanju naoru`anja i
municije kojim }e biti regulisana sva ostala nere{ena pitanja oko preuzimanja i uskladi{tenja
naoru`anja i municije TO.
5.- Sagledavaju}i stanje naoru`anja koje se nalazi kod raznih subjekata izvan OS na podru~ju
SRH i RSl do{li smo do saznanja:
Na podru~ju navedene dve republike izvan OS naoru`anje se nalazi kod:
organa DPZ i slu`be OiO i to: u op{tinskim, regijskim i republi~kim ustanovama, kod
sekretarijata za NO, kod {tabova i jedinica CZ, kod jedinica veze u DPZ i kod slu`be
osmatranja i obave{tavanja;
naoru`anje koje vodi SUP nalazi se kod gra|ana i u radnim organizacijama (preduze}ima)
za obezbe|enje, lova~kim dru{tvima i strelja~kim organizacijama;
nismo mogli do}i do podataka o naoru`anju milicije.
Sagledavaju}i koli~inu naoru`anja kod navedenih struktura prema prikupljenim podacima
ima ih razli~itih vrsta, i to:
pi{tolja raznih vrsta u SRH 97.085, u RSl 29.757
revolvera raznih vrsta u SRH 3.567, u RSl
automata raznih vrsta u SRH 747, u RSl 358
pu{aka i karabina u SRH 10.417, u RSl 22.749
PM i mitraljeza u SRH 27, u RSl 33
ru~nih baca~a u SRH 1, u RSl 1
snajper pu{ka u SRH 71. u RSl 4
raznih lova~. pu{aka u SRH -146.799, u RS1
Prilog: 1 i 2 Pregled razme{taja naoru`anja i municije u objektima JNA.
28
NN/JV
K O M A N D A N T
general-pukovnik
Konrad Kol{ek, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
Ured predsjednika RH
33
28
Prilozi nisu prona|eni uz dokument.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 33
11
1990., srpanj 16.
Rijeka
Komanda 13. korpusa dostavlja 35. partizanskoj diviziji naputke 5. vojne oblasti o tome
kako se pripadnici OS moraju pona{ati i s kim sura|ivati u novim politi~kim odnosima
Komanda 13. korpusa
Str. pov. br. 58-118/1
16. 07. 1990. godine
Od K-de 5.VO primili smo depe{u slede}e sadr`ine:
Politi~ko-bezbednosna situacije u SFRJ i zoni odgovornosti se uslo`ava. Aktivnost
predsedni{tva SFRJ i dogovor sa predsedni{tvima republika i pokrajina o budu}em ustrojstvu
zemlje se sporo realizuje.
Savezno izvr{no ve}e preduzima sve mere i aktivnosti da ne do|e do ustavne blokade i
onemogu}avanja rada Skup{tine SFRJ, {to bi onemogu}ilo usvajanje 2. paketa mera SIV-a. U
tom cilju predsednik SIV-a sa saradnicima poseti}e sve republike i pokrajine.
U zoni odgovornosti 5.VO sredstva informiranja i druge zvani~ne institucije svoj rad i
delovanje usmerili su na popularizaciju vladaju}e stranke. Napada se sistem. Sve {to je
zajedni~ko progla{ava se unitaristi~kim, negira se NOB i socijalisti~ka revolucija. Sve se vi{e
zastupa teza da je to bio gra|anski rat. Tako se vr{e pripreme za pomirenje svih snaga koje su
u~estvovale u borbi, bez obzira na ideolo{ku pripadnost. Napadaju se i razbijaju bora~ke
organizacije. Sve vi{e se vr{e napadi na institucije i udru`enja koja su u funkciji odbrane
(SRVS, SUBNOR, SNO i dr.).
U poslednje vreme evidentirani su pritisci i provokacije ~lanova porodica avl, pa i samih
stare{ina i vojnika (u gradu, prevoznim sredstvima i sl.). Svaki ovakav i sli~an slu~aj obavezno
treba detaljno obraditi u tjednim i mese~nim informacijama.
Ovakva situacija deluje zbunjuju}e na pripadnike JNA, posebno mlade stare{ine, zbog ~ega
je vi{e nego ikada neophodan korektan i neposredan rad sa ljudima.
Uo~ava se da ima i primera odstupanja od zauzetih stavova i datih nare|enja. Zbog toga
ponovo potenciramo na pitanje saradnje sa institucijama, savezima i udru`enjima, pre svega
sa SUBNOR-om, SRVS, radnim organizacijama i drugima, koji doprinose {irenju
op{tejugoslovenskih stavova.
Pripadnici JNA treba da u~estvuju u svim akcijama koje imaju jugoslavenski karakter i koje
nisu nacionalisti~ki obojene. To zna~i da je nedozvoljeno u~estvovanje na skupovima gde
nema obele`ja SFRJ i gde su prete`no nacionalna obele`ja.
Na vojne sve~anosti na koje se pozivaju predstavnici DPZ pozivati: predstavnike SUBNOR-a,
SRVS, RO, {kola i drugih, sa kojima je ve} ostvarena saradnja.
Predstavnike javnog i kulturnog `ivota koji su ve} poznati antikomunisti i nacionalisti, bez
obzira na njihovu funkciju i polo`aj, ne pozivati.
Ponovno upozoravamo da na vojnim sve~anostima govore vojne stare{ine, a ostalima
omogu}iti samo da pozdrave. Za svaku sve~anost mora postojati plan (protokol) i sve mere
34
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 34
precizno razra|ene. Govori moraju biti bez dnevno-politi~kih ocena, usmerene ka ~inu
povodom ~ega se sve~anost organizuje.
Saradnju sa SJI zadr`ati. Kroz konkretne aktivnosti zalagati se da u istima budu zastupljeni
jugoslavenski stavovi i opcije, posebno ako se pi{e o JNA, njenim jedinicama, obuci i drugim
rezultatima.
Sa ovim stavovima upoznati sve stare{ine koji na bilo koji na~in u~estvuju u planiranju i
realizaciji ovih aktivnosti.
Zastupa pomo}nika
Komandanta za PR i PP
p pukovnik
Milan Popovski
dostaviti: 44. go, 13. pmtbr, 6. bbr, 8. i 35. partd, 12. bbr
M.P.
29
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
12
1990., srpanj 16.
Zagreb
Zapovijed Komande 5. vojne oblasti podre|enim postrojbama o mjerama koje trebaju
primijeniti za suzbijanje napada na vojna lica i vojne objekte
KOMANDA 5. VO VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 9/75-225 STROGO POVERLJIVO
16. 07. 1990. godine
NA LI^NOST KOMANDANTA NA^ELNIKA N[
Mere za suzbijanje
napada na vojna lica KOMANDI__________
i objekte imovinu
Napad na vojna lica i objekte unutra{nji neprijatelj ve} vi{e godina izvodi prema planovima
usmerenim protiv JNA. U poslednje vreme ovi napadi su sve intenzivniji i organizovaniji.
Radi {to efikasnijeg suprotstavljanja i suzbijanja ovih napada, a u skladu sa Nare|enjem
SSNO str. pov. br. 1271-1 od 09. 07. 1990. godine
35
29
Prijemni pe~at: Komanda 35. partizanske divizije, str. pov. br. 25-113, 16. 07. 1990.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 35
N A R E \ U J E M
1.- Svi napadi na vojna lica i objekte moraju se energi~no odbiti. Pri tome preduzimanjem
svih raspolo`ivih i dozvoljenih mera i sredstava treba nastojati da se napad spre~i, a ako se u
tome ne uspe, u odbrani objekata i samoodbrani vojna lica moraju onesposobiti napada~a.
U vezi sa prethodnim stavom, vojna lica u slu`bi ili van nje, du`na su izbegavati sukobe,
provociranja i druge konfliktne situacije i ni u kom slu~aju ne smeju biti uzro~nik sukoba,
vode}i pri tome ra~una o ugledu i dostojanstvu JNA i njenih pripadnika.
2.- Radi pune za{tite vojnih objekata nadle`ne stare{ine }e u skladu sa odredbama Glave V
Pravila slu`be OS ponovo proceniti ugro`enost svih objekata iz svoje nadle`nosti. U skladu sa
stepenom njihove ugro`enosti, kroz posebne du`nosti stra`ara, patrola, zaseda, grupa za
intervenciju i dr. maksimalno zao{triti i precizirati njihove postupke u slu~aju svih oblika
nasrtanja na objekat, posebno kod upotrebe vatrenog oru`ja, hemijskih sredstava i slu`benih
pasa.
Postupke odbrane i samoza{tite detaljno razra|ivati u skladu sa prethodnim stavom i za sve
pokrete jedinica i njihov boravak van kasarni vojnih objekata, a naro~ito za manje sastave,
pojedina~na transportna sredstva, kurire i sl. Po potrebi, komandanti ranga puka (brigade) i
vi{eg mogu narediti no{enje li~nog naoru`anja i van slu`be, u skladu sa ta~kom 5. Pravila
slu`be OS.
Komandanti, odnosno lica koja oni odrede, redovno }e kontrolisati realizaciju nare|enih
mera.
Prema vojnim stare{inama koji nisu preduzeli mere za obezbe|enje nare|enja i adekvatne
za{tite i odbrane vojnih lica i objekata, u duhu ovog nare|enja, preduzimati disciplinske i
krivi~ne mere.
3.- Na svim nivoima rukovo|enja i komandovanja redovno vr{iti procene bezbednosno-
politi~ke situacije u zoni svoje odgovornosti, a posebno svih planiranih skupova, proslava i
ostalih manifestacija kulturno-zabavnog i sportskog karaktera. Ukoliko se proceni da one
imaju neprijateljsku pozadinu ili bi na njima moglo do}i do nereda sa te`im posledicama po
bezbednost ljudi, zabraniti prisustvo vojni~kog sastava na njima i za njih ne odre|ivati patrolu
vojne policije, a po potrebi vojni~kom sastavu zabraniti i izlazak u grad.
U svim garnizonima stalno kontrolisati sprovo|enje nare|enja o utvr|ivanju javnih objekata
(kafane, lokali, disko klubovi i sl.) u kojima je zabranjen boravak vojnih lica.
4.- Organi bezbednosti u 5. VO prati}e stanje na terenu i ukazivati na postojanje i pojavu
novih zona javnih objekata u kojima mo`e do}i do provokacija i napada na vojna lica.
5.- U garnizonima u kojima ~e{}e dolazi do ovih pojava ili se one mogu o~ekivati, zajedno sa
SUP-om sa~initi zajedni~ki plan anga`ovanja patrola vojne policije i milicije. Patrole
anga`ovati u {iroj i u`oj zoni garnizona, s tim da odabrani pojedinci iz sastava vojne policije
mogu biti u civilnom odelu. Sem propisanim sredstvima, patrole opremiti sredstvima veze
radi pozivanja patrola vojne policije i milicije kako bi one u {to kra}em roku stigle na mesto
napada. U garnizonima u kojima nema jedinica vojne policije odre|ivati patrole iz sastava
drugih jedinica.
Nezavisno od ovih zajedni~kih planova komande garnizona i jedinica JNA izradi}e iste takve
planove za anga`ovanje samo organa vojne policije i ostalih jedinica, koje primenjivati kada
je nemogu}e anga`ovanje organa milicije pri napadu na grupu ili pojedince vojna lica, bez
36
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 36
obzira da li su ona u slu`bi ili van nje. U okviru ove mere svako vojno lice du`no je pru`iti
pomo} drugom vojnom licu ako je ovo napadnuto.
6.- Patrole i kontrolni organi koje se upu}uju u grad, posebno u vreme izlaska vojnika
pitomaca van kruga kasarne, ~im primete ili saznaju za sukob ili napad na vojna lica,
najkra}im putem (toki-voki) izve{tavaju de`urnog garnizona koji u skladu sa posebnim
du`nostima preduzima potrebne mere.
7.- Kada se proceni da postoji poja~ana mogu}nost napada na vojna lica, posebno vojnika i
pitomaca, njihov redovan izlazak u grad organizovati po grupama tako da u svakoj grupi budu
2-3 vojnika pitomaca osposobljena za primenu borila~kih ve{tina.
Da bi se prethodni stav u potpunosti realizovao, u procesu redovne obuke i vaspitanja
(predmet Fizi~ko ve`banje) intenzivirati obuku vojnika, pitomaca i mla|ih stare{ina u
borila~kim ve{tinama, posebno za odbranu od napada hladnim oru`jem i sl.
U slu~aju da je vojno lice, u duhu ta~ke 1. ovog nare|enja, prinu|eno da upotrebi vatreno
oru`je, postupi}e u skladu sa odredbama ta~ke 6. Pravila slu`be OS kojom je regulisana
upotreba oru`ja pri obavljanju slu`be.
8.- Najmanje jednom mese~no, a po potrebi i ~e{}e, analizirati sprovo|enje planiranih mera
i njihovu efikasnost. Po mogu}nosti, analize vr{iti zajedno sa organima DPZ.
9.- U prilogu ovog nare|enja dat je pregled regulativa o posebnim ovla{}enjima vojnih lica u
vezi no{enja i upotrebe vatrenog oru`ja i preduzimanja mera kojima se otklanja opasnost od
napada na `ivot ljudi i imovinu.
10.- Sa ovim nare|enjem, na podesan na~in, u celini ili izvodno, upoznati sva aktivna vojna
lica, uz potpis.
Komande Korpusa i Komande samostalnih pukova brigada detaljnije }e svojim
nare|enjima regulirati mere i postupke pot~injenih jedinica ustanova, kao i obim i na~in
upoznavanja vojni~kog sastava uz pouku.
11.- Sva dosada{nja nare|enja Komande 5. i 9. A i Komande 5. VO kojima su regulisana ova
pitanja stavljaju se van snage, ista komisijska uni{titi.
12.- Ovo nare|enje ulo`iti u zbirku propisa za spre~avanje vanrednih doga|aja, u grupu 11
(ostali v/d.).
Prilog:
Pregled regulativa
30
ZM/MS
KOMANDANT
general-pukovnik
Konrad Kol{ek, v.r.
M.P.
31
37
30
Prilog se ne nalazi uz dokument.
31
Okrugli pe~at: Komanda 5. vojne oblasti.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 37
Dostavlja se:
1. 13. K prim. br. 3
2. 14.K prim. br. 4
3. 31.K prim br. 5
4. 32. K prim br. 6
5. 6. ppd prim. br. 51 NE
6. 202. mabr prim. br.
7. 580. mabr prim. br. 8
8. 288. mpoabr prim. br. 9
9. 471. mpoabr prim. br. 10
10. 149. ssrp PVO prim. br. 11
11. 367. pv prim. br. 12
12. 308. bv prim. br. 13
13. 593. pABHO prim. br. 14
14. 240. bEi prim. br. 15
15. 315. bEI prim. br. 16
16. 85. ~PED prim. br. 17
17. 841. dp prim. br. 18
18. 127 tnb prim. br. 19 NE
19. 115. innb prim. br. 21
20. 141. innb prim. br. 22 NE
21. VB Ljubljana prim. br. 23
22. 243. ANC prim. br. 24
23. 528. PoB prim. br. 25
24. 944. PoB prim. br. 26
25. 573. dp prim. br. 27 NE
26. 653. NC prim. br. 28
27. 454. NC prim. br. 29 NE
28. 185. poligon prim. br. 30
29. 502. NC prim. br. 31
30. 9. DO prim. br. 39
31. 66. poligon Pokljuka prim. br. 49
32. Poligon za obuku Debeli Rti~
18. 07. 1990.
Dostavlja se kao akt:
1. 10 K prim. br. 2
2. 5. DO prim. br. 38
3. 513. in`p prim. br.32
4. 284. bVP prim. br. 33
5. 894. eiv. prim. br. 34
6. 15. SnOd prim. br. 37
7. 20. ZMPZ prim. br. 20
8. VB Zagreb prim. br. 35
9. GA Zagreb prim. br. 36
10. 374. atb prim. br. 37
12. 639. PoB prim. br. 38
13. Komanda stana 5. VO prim. br. 40
38
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 38
14. OC Komande 5. VO prim. br. 39
ARHIVA primerak br. 1
KABINET KOMANDANTA prim. br. 41
NA^ELNIK [TABA prim. br. 12
POLITI^KO PRAVNI SEKTOR prim. br. 13
SEKTOR POZADINE prim. br. 14
ORGAN ZA NABAVKE I PRODAJU prim. br. 15
ORGAN BEZBEDNOSTI prim. br. 16
ORGAN ZA PERS. POSLOVE prim. br. 17
KOMITET ORG. SKJ. 5. VO prim. br. 18
Sektor zamenika K-danta
32
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
13
1990., srpanj 20.
Zagreb
Obavijest Komande 5. vojne oblasti Komandi 32. korpusa o politi~ko-sigurnosnoj situaciji u
SR Hrvatskoj i Sloveniji
KOMANDA 5. VO VOJNA TAJNA
Pov.br.25/363-61 POVJERLJIVO
20. 07. 1990. godine
Informacija o politi~ko-
bezbednosnoj situaciji u
zoni odgovornosti 5.VO.- KOMANDI 32. k
Dru{tveno-politi~ka zbivanja u R Sloveniji i SR Hrvatskoj veoma su dinami~na burna i
slo`ena. U ina~e konfliktnim odnosima u zemlji i te{koj ekonomskoj situaciji, ova zbivanja
vrlo nepovoljno uti~u na politi~ko-bezbednosnu situaciju, uop}e i posebno u zoni
odgovornosti 5.VO. Ustavna kriza se produbljuje, a mjere za rje{avanje te{ke ekonomske
situacije sporo daju rezultate. Istovremeno raste socijalna ugro`enost najve}eg dijela
stanovni{tva, a do usijanja naru{eni su medunacionalni odnosi. Napadi novih vlasti SRH i
R Sl.
33
na JNA, kroz razne forme i sadr`aje se nastavljaju, {to politi~ko-bezbednosno stanje
dodatno uslo`ava, a kod sastava JNA izaziva nove napetosti, podozrenja i zabrinutost.
39
32
Dopisano rukom.
33
Slovenija.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 39
U fazi kada se na nivou SFRJ, Predsjedni{tvo zemlje i SIV, intenzivno anga`uju na stvaranju
minimuma uslova za usvajanje amandmana na Ustav SFRJ i druge faze privredne reforme,
doga|aji poslednjih dana u R Sloveniji i SR Hrvatskoj upu}uju na neprihvatanje inicijativa
Predsjedni{tva SFRJ, ve} naprotiv, ukazuju na poteze koji uporno idu u pravcu daljnje
dezintegracije jugoslavenske zajednice. Ukazujemo na te doga|aje.
I) REPUBLIKA SLOVENIJA:
Dana 18. i 19. 07. 1990. godine odr`ano je zasjedanje republi~ke Skup{tine, kojom prilikom
su usvojene Odluke i Deklaracija o Kosovu koje dalje uslo`ava stanje.
1.- Na odvojenim sjednicama skup{tinskih vije}a donesena je odluka da se rasprava o
Ekonomskom Programu RIV te rasprava o predlogu Predsedni{tva Republike o problemu
~uvanja oru`ja TO, preuzimanja komande nad TO Slovenije i smjena s du`nosti
komandanta R[TO Slovenije, general-pukovnika Ivana Ho~evara, odlo`i za 30. 07. 1990.
godine. Istovremeno, usvojeni su stavovi u vezi s dono{enjem novog Zakona o regrutovanju
i upu}ivanju regruta na odslu`enje vojnog roka, te postavljeni su i konkretni zahtjevi i
mi{ljenja u tom pravcu:
a) Postoje}e ustavno ure|enje omogu}ava realizaciju onog dijela vojne obaveze koje se odnosi
na slu`enje vojnog roka na na~in koji ne zahtjeva eksteritorijalnost popune mirnodopskih
jedinica JNA. Takav na~in izvr{enja vojne obaveze omogu}ava i sada va`e}i Zakon o vojnoj
obavezi.
b) Brojni zahtjevi politi~kih i dr`avnih organa i organizacija iz Slovenije za teritorijalni princip
slu`enja vojnog roka u JNA, koji su bili zadnje dvije godine naslovljeni na savezne institucije
su sve do sada ostajali bez argumentiranog odgovora.
c) Skup{tina R Slovenije zato zahtjeva od Predsjedni{tva SFRJ da preko SSNO obezbedi nove
razreze za septembarsko upu}ivanje regruta iz Slovenije na odslu`enje vojnog roka. Novi
razrezi moraju biti dati najkasnije do 30. 07. 1990. godine, tako da se omogu}i cijeloj
septembarskoj generaciji regruta iz Slovenije, slu`enje vojnog roka na teritoriji 5. VO. Ali i od
toga da najmanje 50% slu`i na teritoriji R Slovenije. Izuzetak mogu biti samo one kategorije
i specijalnosti za koje na teritoriji 5.VO nema nastavnih centara. Isto tako, zahtjeva se da
regrute-obveznike se ne mo`e u toku slu`enja vojnog roka prekomandovat van 5. VO.
d) Do kraja 1990. godine treba obezbediti uslove da na teritoriji R Slovenije slu`i najmanje
95% regruta iz Slovenije.
e) U Ljubljani treba ponovno da se ustanovi {kola za rezervne oficire, a koja je pre nekoliko
godina ukinuta.
f ) Ukoliko se uslovi iz ta~ke C ne ispune i ako nadle`ni organi SSNO do 30. 07. 1990. ne
dostave nove razreze za septembarski upit, onda R Slovenija ne}e uputiti regrute na slu`enje
vojnog roka. Regrutima-studentima }e se u tom slu~aju vojna obaveza odlo`iti do zavr{etka
studija.
g) U slu~aju da se zahtjevi iz ta~ke C ne ispune ni pri slede}em putu R Slovenija }e tada
sama organizirati i izvesti vojno osposobljavanje regruta, i to pod uslovima koje }e odrediti
republi~ki Zakon o vojnoj obavezi. Desi li se to, R Slovenija }e prestati pla}ati odgovaraju}i
dio sredstava za savezni bud`et.
40
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 40
2.- Na plenarnoj sjednici Skup{tina Slovenije, donjela je Deklaraciju o Kosovu u kojoj su
iznjeti i slede}i sastavi:
Skup{tina Slovenije protivi se kr{enju ljudskih prava i sloboda na Kosovu;
smatra legitimne samo odluke ranije legitimno izabrane Skup{tine Kosova;
smatra da je akt o suspenziji Skup{tine i IV Kosova nasilno razbijanje ustavnog ure|enja
Jugoslavije;
ne priznaje Odluke saveznih organa kojima se saveznom milicijom JNA rje{avaju odnosi
izme|u naroda i narodnosti na Kosovu;
zahtjevat }e kod Ustavnog suda SFRJ da se pokrene spor za ocjenu ustavnosti Odluke
Skup{tine SR Srbije, kojom je suspendirana Skup{tina Kosova i IV Kosova.
3.- Skup{tina Slovenije definitivno je donijela Odluku da se ide na izradu i usvajanje novog
Ustava R Slovenije, a u raspravi je podr`ana inicijativa Milana Ku~ana, kao i saop}enje o
datim predlozima SR Hrvatskoj oko budu}eg konfederativnog ure|enja SFRJ.
II) SR HRVATSKA:
1.- Odbor Sabora SRH za politi~ki sistem, odbio je bilo kakvu raspravu o saveznim
zakonima, a koji su iznad ili nisu u skladu sa republi~kim. U tom smislu Savezni zakon o
himni, grbu i zastavi SFRJ, Odbor je proglasio suvi{nim i neobavezuju}im. Odbor je, isto
tako, odbio prijedlog Saveznog zakona o informisanju.
2.- Na istom odboru data je inicijativa da se ulicama i trgovima koje nose Titovo ime, vrate
raniji nazivi, a da se umjesto Titove slike u slu`benim prostorijama istakne povijesni hrvatski
grb, te da se izmijeni uniforma milicije.
3.- Predsjedni{tvo SRH donijelo je odluku, prema kojoj treba ustavna, vi{estrana~ka i
stru~na saborska komisija, izraditi Nacrt prijedloga Ustava SRH do 15. 09. 1990. godine.
4.- Predsjedni{tvo SRH, Izvr{no vije}e republike, te najve}i broj strana~kih prvaka, stranaka
s nacionalnim atributom, odbacuju prijedlog amandmana na Ustav SFRJ.
5.- 25. i 26. 07. 1990. godine, zakazano je zasjedanje Sabora SRH i usvajanje novih
amandmana na Ustav SRH. U vezi s tim u republici raste napetost, posebno u odnosu na
amandmane: o suverenitetu Republike i Srba u Hrvatskoj; o jeziku; o simbolima (zastavi i
grbu), te o amandmanu kojim bi se omogu}ilo dono{enje ustavnih zakona prostom, a ne
dvotre}inskom (2/3) ve}inom.
6.- Dana 19. 07. 1990. godine je Skup{tina grada Zagreba donijela odluku o mjenjanju
naziva nekim ulicama i trgovima, medu kojima se Lenjinovom trgu vra}a staro ime Trg
Kralja Petra Kre{imira IV. Napominjemo da je na toj lokaciji razmje{tena i Komanda 5.VO.
III) PREDVI\ANJA DOGA\AJA:
O~ekuje se daljnje zao{travanje dru{tveno-politi~kih odnosa, me|unacionalnih sukoba i
zao{travanje socijalnih napetosti usled te{ke ekonomske situacije, pri ~emu }e i dalje eskalirati
napadi na JNA. Na to jasno ukazuju izneta stanja kao slede}e ~injenice:
41
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 41
razgovori i stavovi u vezi slu`enja vojnog roka vojnika s podru~ja R Slovenije, suspenzija
generala I. Ho~evara, nije samo atak na JNA i savezne zakone ve} i korak dalje u poku{aju
stvaranja republi~kih armija;
napad predsjednika IV Sabora SRH S. Mesi}a na JNA Kako se ba{ armija nije iskazala u
ga{enju po`ara u Dalmaciji i na otocima, te pu{tena u opticaj glasina da JNA ote`e sa
remontom aviona tipa Kanader za ga{enje po`ara, je tako|er korak dalje u eskalaciji napada
na JNA i poku{aj formiranja nacionalne armije;
odr`avanje Srpskog sabora u Srbu 25. 07. 1990. godine kao pandan Saboru SRH je daljnja
eskalacija me|unacionalnih sukoba u SRH i ozakonjivanje 72 Kninske inicijative, {to mo`e
imati daljnje i nesagledive posljedice;
najavljen je {trajk Samostalnog sindikata Slovenije i Sindikata metalskih radnika
Slovenije za 15. 09. 1990. godine koji }e sasvim sigurno paralizovati privredu Slovenije, te
{trajk `eljezni~ara za 10. 08. 1990. godine, koji }e bez sumnje paralisati saobra}aj ne samo u
ovoj republici ukazuje na zao{travanje socijalnih napetosti.
Ove pojave kao i daljnje zao{travanje napetosti u organizaciji SUBNOR-a, i dr., ne pru`aju
optimisti~ke prognoze o smanjenju ukupnih napetosti. Ovo zahtijeva da se u komandama,
jedinicama i ustanovama 5.VO poja~a informisanje i ukupan politi~ki rad.
IV) MERE NA PLANU INTENZIVIRANJA INFORMISANJA, POLITI^KOG RADA
I MERA BEZBEDNOSTI I SAMOZA[TITE
1.- Na svim nivoima treba intenzivirati mjere neposrednog informisanja i razgovora sa
ukupnim sastavom. Pri tome posebnu pa`nju posvetiti malim i izdvojenim sastavima.
2.- Intenzivnom realizacijom novog programa Moralnog vaspitanja vojnika... i programom
IPOS i GL na sl. u JNA, doprinjeti motivisanju sastava, pozitivnom anga`ovanju i
razja{njavanju slo`enih odnosa u zemlji.
3.- Na svim nivoima pospje{iti rad Savjeta za bezbjednost i SZ, pri ~emu posebnu pa`nju
posvetiti protivpo`arnoj za{titi, kao i onim mjerama-obezbe|enjima (unutra{nje slu`be,
stra`a, patrola i dr.) kojim treba sprije~iti mogu}e diverzije, provociranja, uznemiravanja i dr.
~ime, naravno sprije~iti mogu}e ne`eljene posljedice.
4.- Pospje{iti rad subjektivnih faktora posebno vojnih kolektiva i odbora za KD, kao i rad
kasarnskih razglasnih stanica i dr.
5.- Razvijati dalje intenzivnu sa radnju sa narodom kroz brojne oblike rada. Posebno sa
radni~kom, {kolskom omladinom i KUD koje njeguju narodni kulturni karakter u svojim
programima.
6.- Zao{triti rad i disciplinu pri ~emu insistirati na dosljednom ~uvanju i njegovanju lika
pripadnika JNA. Stoga vr{iti temeljite pripreme za izlazak vojnika u grad, vikend i redovna
odsustva. Podu~iti sastav u vezi mogu}ih odnosa sa strancima, i preduzeti propisane mere
vezane za zabranu kupanja vojnika i ~uvanja ljudskih `ivota.
42
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 42
7.- Sa svim vojnicima i stalnim sastavom (AVL uz potpis) proraditi nare|enje komandanta
o merama za za{titu ljudi i objekata kao i postupcima u slu~aju napada na vojna lica,
upotrebe oru`ja i dr.
8.- Sa svim starje{inama, izvodno i s ostalim sastavom ponovno proraditi Informacije
Odjeljenja za PR 5.VO: Te`i{ni zadaci za ja~anje MPS u 1990. godini (3/1990.g.);
Pojmovno odre|enje konfederalizma i federalizma i federalnih jedinica (6/1990.g.), o
politi~kim negativnim istupima pripadnika JNA (7/1990.g.), te ~lanak general-
potpukovnika Ive Tominca u Ljubljanskom listu Dnevnik objavljenog i u listu br. 22 Na{a
vojska 23. 11. 1990. godine (kojeg {aljemo u prilogu).
9.- Informaciju odmah proraditi sa AVL, a sa GL i vojnicima izvodno. O svim mogu}im
negativnim pojavama u jedinicama i stanjima na terenu koji bitno naru{avaju politi~ko-
bezbednosnu situaciju, odmah izvje{tavati Odjeljenje za PR 5.VO vanrednim izvje{tajem.
Prilog: ~lanak gen.-ppukovnika Ive Tominca u Ljubljanskom Dnevniku.
34
AL/PM
NA^ELNIK ODELJENJA
ZA POLITI^KI RAD
p u k o v n i k
\uro Vrande~i}, v.r.
M.P.
35
Izvornik, strojopis, latinica
Republika Hrvatska, Protuobavje{tajna agencija, k. 3.1.
14
1990., kolovoz 14.
Zagreb
Zapovijed Komande 5. vojne oblasti podre|enim postrojbama za pove}anu borbenu
gotovost zbog pogor{anja politi~ko-sigurnosne situacije
KOMANDA 5. VO VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 09/75- 246 STROGO POVERLJIVO
14. 08. 1990.god.
NA LI^NOST KOMANDANTA (N[)
43
34
Prilog nije na|en uz dokument.
35
Okrugli pe~at: Komanda 5. vojne oblasti.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 43
Pove}anje mera
b/g, nare|enje,
dostavlja.-
Usled daljeg uslo`avanja politi~ko-bezbednosne situacije na delu teritorije, a u cilju pove}anja
b/g, za{tite ljudi, naoru`anja i municije i vojnih objekata,
N A R E \ U J E M
1.- Na svim izdvojenim stra`ama kod skladi{ta municije, naoru`anja i MES na teritoriji SR
Hrvatske odrediti za komandire stra`a aktivne stare{ine, a na svim stra`ama u 5. VO pove}ati
budnost i spre~iti bilo kakvo iznena|enje i vanredne doga|aje.
2.- Sve jedinice vojne policije, izvi|a~ke i diverzantske jedinice imati spremne za izvr{avanje
namenskih zadataka u mirnodopskim lokacijama, u gotovosti do 3 ~asa.
5. DO izve{}e letnju obuku iz alpinistike u rejonu Klek u vremenu od 24. 08. do 30. 08.
1990. godine.
3.- Svi bataljoni A klasifikacije moraju biti spremni u kasarnama da u roku od 3-6 ~asova
po prijemu nare|enja krenu na izvr{enje pokreta logorovanja. U tom cilju izvr{iti sve
organizacijske, politi~ko-bezbednosne, materijalne i druge pripreme. Unutra{nju organizaciju
uskladiti sa postoje}im brojnim stanjem (ako nema ljudstva za 3 ~ete, formirati 2 i sli~no,
popuniti sa m/v, gorivom, hranom, sanitetskim materijalom i dr.). Bataljoni sa sobom nose 1
b/k municije za pe{. naoru`anje a za ostalo prema Nare|enju o posebnim merama stalne b/g.
Intenzivirati obuku u okviru kasarni.
4.- Sve planirane pokrete jedinica radi izvo|enja ga|anja i ve`bi realizovati uz preduzimanje
poja~anih mera bezbednosti, samoza{tite i o~uvanja ljudske okoline uz slede}e korekcije:
8. mtbr/13. K posle zavr{enih ga|anja na poligonu Slunj vratiti u garnizon Karlovac
pravcem Slunj Pla{ki Generalski Stol Barilovi}.
149. ssrp PVO izvr{i}e planirane aktivnosti na {irem prostoru Petrinja u vremenu od 24.
08. do 05. 09. 1990. godine.
5.- U grani~nim jedinicama pove}ati budnost, patroliranje i kontrolu slu`be na granici i
spre~iti bilo kakve provokacije.
6.- Zabraniti izdavanje naoru`anja i municije iz magacina i skladi{ta svim licima iz JNA koja
za to nisu posebno ovla{}ena i svim strukturama izvan JNA, uklju~uju}i i TO. Odobrenje za
izdavanje naoru`anja i municije TO iz vojnih kompleksa mogu davati samo komandanti TO
Republike Slovenije i Hrvatske 1i~no, u skladu sa Uputstvom o ~uvanju i izdavanju
naoru`anja TO.
7.- Na svim nivoima rukovo|enja i komandovanja obezbediti besprekorno funkcionisanje
vojne organizacije, redovno informisanje, poja~ati red i disciplinu i funkcionisanje svih organa
unutra{nje slu`be. Zbog prisutne opasnosti od provokacija i la`nog uzbunjivanja, preduzeti
neophodne mere da se isto onemogu}i.
8.- Posebnu pa`nju posvetiti pripremi celokupnog sastava 5. VO da se u izvr{avanju zadataka
pona{aju dostojanstveno, spre~e bilo kakve provokacije i izbegnu incidentne situacije izme|u
pripadnika JNA i drugih lica.
44
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 44
9.- Pozadinsko obezbe|enje, a posebno opravka MTS -m/v i druge tehnike za obezbe|enje
pokreta moraju biti te`i{ni zadaci.
10.- Komandanti (N[) jedinica ne mogu se do daljeg udaljavati iz garnizona.
Nare|ene mere stupaju na snagu 18. 08. 1990. godine u 12. 00 ~asova, o ~emu izvestiti OC
Komande 5. VO u redovnom izve{taju.
KOMANDANT
general-pukovnik
Konrad Kol{ek, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
15
1990., kolovoz 19.
Bjelovar
Izvje{}e Organa bezbednosti Komande 265. mtbr Organu bezbednosti 32. korpusa OS SFRJ
o pobuni naoru`anih Srba u Pakracu koji nisu dopustili da se na zgradu Skup{tine op}ine
i zgradu policije izvjesi hrvatska zastava te u okolnim selima postavljaju barikade
KOMANDA 265. MBR.
ORGAN BEZBEDNOSTI
STR. POV. BR. 745-3
19. 08. 1990. GODINE H I T N O
ORGANU BEZBEDNOSTI 32 KORPUSA /OC/
36
DANA 19. 08. 1990. GODINE NA PODRU^JU SO PAKRAC ODR@ANA JE
OSNIVA^KA SKUP[TINA HDZ. NA TOJ SKUP[TINI BILO JE PRISUTNO OKO
6000-7 HILJADA ME[TANA, A TAKODJE GOSTI IZ BJELOVARA, NOVSKE,
SLAVONSKE PO@EGE, VIROVITICE, ZAGREBA I KUTINE. NA TOJ OSNIVA^KOJ
SKUP[TINI PORED LICA IZ PAKRACA, GOVORILI SU STJEPAN MESI],
SULIMANAC
37
I BOLJKOVAC.
38
NJIHOVI GOVORI DO SADA POZNATI, A
INTERESANTNO JE DA SU DOSTA NAPADALI JNA POISTOVJE]UJU]I JE SA
ARMIJAMA ARGENTINE, GR^KE I TURSKE (OSVR]U]I SE NA PAD NJIHOVIH
GENERALA). U GOVORU SULIMANCA VIDLJIVO JE DA ON POZIVA HRVATSKI
NAROD NA ODBRANU TERITORIJA I LI^ILO JE KAO DA TREBAJU I]I U
45
36
32. korpus je isto izvje{}e pod nazivom Stanje na teritoriji, str. pov. br. 40-4, uputio Organu bezbednosti 5.
vojne oblasti. Izvje{}e je potpisao kapetan Mati} Marko.
37
Stjepan.
38
Josip.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 45
BORBU. NA MESTU GDE JE ODR@AVANA OSNIVA^KA SKUP[TINA HDZ-A
PRIME]ENO JE DA SE NAROD PODELIO U DVA TABORA. NA JEDNOJ STRANI
LICA ODANA HDZ-U A NA DRUGOJ STRANI LICA SRPSKOG @IVLJA. ZA
VREME ODR@AVANJA GOVORA U^ESNIKA HDZ-A NIJE BILO NIKAKVIH
EKCESA I EKSCESNIH SITUACIJA, A PO ZAVR[ENOM PROTOKOLARNOM
DELU I PO ODLASKU DELEGACIJA IZ POMENUTIH GRADOVA SRPSKI @IVALJ
JE BIO ORGANIZOVAN TJ. NAPRAVIO JE KORDON OKO SO PAKRAC NE
DOZVOLIV[I DA SE OKA^I NOVA HRVATSKA ZASTAVA. PRILIKOM
NAPU[TANJA POMENUTIH DELEGACIJA OBOSTRANO JE BILO PROVOKACIJA
ALI DOBRO ORGANIZOVANOM RADU SUP-A PAKRAC I MILICIONARA KOJI
SU BILI NA ISPOMO]I OD STRANE DRUGIH SM,
39
SPRE^ENO JE 1ZBIJANJE
ME\UNACIONALNIH SUKOBA. KOD ME[TANA SRPSKOG @IVLJA PRIME]ENA
JE ODLU^NOST U SUPROSTAVLJANJU POLITIKE NOVE HRVATSKE VLADE,
TAKO DA JE SKORO SVAKI GRADJANIN KOD SEBE IMAO NO@, PI[TOLJ A
NEKI I ^AK RU^NE BOMBE. SRPSKI @IVALJ BIO JE SPREMAN DA PO CENU
@IVOTA A I UPOTREBE VATRENOG ORU@JA I DRUGOG ORU@JA SPRE^i
ISTICANJE HRVATSKE ZASTAVE NA SO PAKRAC.
SRPSKI @IVALJ, PRILIKOM ODLASKA PREDSTAVNIKA HDZ IZ POMENUTIH
OP[TINA, ISPRA]AO IH JE SA ZVI@DUKOM I POZIVOM NA FIZI^KI
OBRA^UN A DOK ^LANOVI HDZ AGRESIVNO SU @ELELI DA POSTAVE SVOJE
ZASTAVE NA ZGRADU SUP-A I SO PAKRAC. PRILIKOM PROLASKA KOLONA
HDZ-A IZ POMENUTIH OP[TINA, ISTI SU ANGA@OVALI DECU ZA NO[ENJE
ZASTAVA, A BILO JE SLU^AJEVA DA SU I SAMI POJEDINCI TRIJUMFALNO
PROLAZILI PORED KORDONA MILICIJE I @ITELJA SRPSKE NACIONALNOSTI.
MILICIJA NIJE UPOTREBILA FIZI^KU SNAGU NITI DRUGA SREDSTVA. A BILO
IH JE ANGA@OVANO OKO 180 MILICIONARA, BILO AKTIVNOG SASTAVA ILI
REZERVNOG, TE OKO 30 SPECIJALACA.
GRADJANI SRPSKE NACIONALNOSTI OSTA]E CELU NO] DA ^UVAJU
STRA@U ISPRED SO PAKRAC, A NAELEKTRIZIRANI SU I PO GOSTIONAMA ILI
DRUGIM OBJEKTIMA. POSTOJI MOGU]NOST FIZI^KIH OBRA^UNA DO
UPOTREBE VATRENOG ILI HLADNOG ORU@JA.
PROCENJUJU]I BEZBEDNOSNU SITUACIJU NA PODRU^JU SO PAKRACA I
DARUVARA ISTA JE DOSTA SLO@ENA I NA TOM PODRU^JU MO@E DO]I DO
TE@IH EKCESA, JER SU ME\UNACIONALNI ODNOSI DOVEDENI DO
USIJANJA. ^EKA SE SAMO UPOTREBA JNA, A AKO SE ONA NE UPOTREBI
ONDA ]E SAMO ME[TANI RE[AVATI PROBLEME U PAKRACU I U OKOLNIM
SELIMA. PRISUTNO JE DA SE PO SELIMA VE] 5 DANA ORGANIZUJU STRA@E
I DO PADA MRAKA SVAKO LICE ZAUSTAVLJAJU I LEGITIMI[U.
NA PODRU^JU SO GRUBI[NO POLJE U S. TOPOLOVICA LICA HRVATSKE
NACONALNOSTI SU ORGANIZOVANI I ONI DR@E SVAKU NO] STRA@E.
TELEGRAM KOJI JE JUTROS UPU]EN, VEZANO ZA ODLAZAK 12 SPECIJALACA
IZ SUP BJELOVAR KOJI SU TREBALI BITI UPU]ENI U KNIN, NIJE TA^AN JER
46
39
Stanica milicije.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 46
SU TI SPECIJALCI U MEDJUVREMENU PROMENULI MAR[RUTU I HITNO SU
UPU]ENI NA PODRU^JE SO PAKRAC, RADI OBEZBEDJENJA I SPRE^AVANJA
EKSCESNIH SITUACIJA PRILIKOM ODR@AVANJA OSNIVA^KE SKUP[TINE
HDZ-A.
NA^ELNIK BEZBEDNOSTI
KAPETAN 1. KLASE
JOVANOVI] DRAGI[A
M.P.
40
M.P.
41
Izvornik, strojopis, latinica
Republika Hrvatska, Protuobavje{tajna agencija
16
1990., kolovoz 22.
Knin
Dnevno operativno izvje{}e de`urnog ~asnika 9. korpusa OS SFRJ Komandi VPO o rascjepu
u Srpskoj demokratskoj stranci nakon tzv. balvan revolucije koju su izazvali kadrovi
bliski Vojislavu [e{elju
Komanda 9. korpusa
Str. pov.br. 4-1544
22. 08. 1990.godine
Dnevni operativni
izvje{taj sa stanjem
u 18,00 ~, dostavlja.-
Komandi vojnopomorske oblasti
Operativni centar
RIM.3: stanje, aktivnosti u na{im OS:
1.- Rad u komandama i jedinicama odvijaju se po planu i rasporedu komandi jedinica i
nare|enim merama za poja~anje b/g.
2.- Stanje na stra`ama je redovno.
47
40
Prijemni pe~at: nejasan pe~at primatelja, brzojav DO 306., primljen 19. 08. 1990.
41
Prijemni pe~at: nejasan pe~at primatelja, brzojav br. PO 765., primljen 20. 08. 1990.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 47
3.- U vremenu od 09, 45 do 10, 15 ~asova A[C Zadar organizovano je napustio garnizon
Knin i nastavio mar{ovanje ka mati~nom garnizonu
4.- Komanda 9. BVP primila je od proizvo|a~a TAM Maribor 4 mv TAM 150 t 9, sada se u
bataljonu nalazi takvih ukupno 10 m/v.
5.- U toku dana planski i organizovano je vr{ena dopunska obuka sa novodo{lim vojnicima-
voza~ima (80. partija).
6.- U toku dana su poduzete mere u skladu sa va{im odobrenjem u cilju nastavka planskih
aktivnosti izvr{enja ga|anja u rejonu Suho Polje i nastavka radova na vodovodu u s. Matase i
s. Zeli}i. O navedenim aktivnostima su upoznate SO Sinj COIO Knin (za ga|anje), a Drni{
i Knin za miniranje (u sklopu izgradnje vodovoda).
7.- Oko 10, 30 ~asova u kasarni NH S. Rodi} u nameri da skrati put do{lo je do
povre|ivanja vojnika Krsti} Sa{e iz VP 1318/13 Knin. Isti je pao sa zida visine oko 3 metra
(u rejonu auto parka) i tom prilikom je do{lo do naprsnu}a trti~ne kosti zadnjeg kralje{ka,
vojnik Krsti} preba~en je u CMU Split.
8.- Stanje na teritoriji:
a) prisutno je neslaganje i rascjep u Srpskoj demokratskoj stranci {to evidentno govori istup
dr. Du{ana Zelembabe zastupnika u saborskom ve}u op{tina pred gra|anima Knina u ranijim
jutarnjim ~asovima dana 20. 08. 1990.godine, koji su se okupili ispred zgrade SJS
protestiraju}i zbog otkaza trojice kninskih milicionera.
Tom prilikom dr Zelembaba je rekao da nema pravo da niko drugi predstavlja srpski narod
sem legalno izabranih organa, a to sam ja i moj kum Opa~i}.
42
Na{a saznanja da dr Zelembaba i Opa~i} spadaju u grupu jastrebova SDS potvrda je i
razgovor sa Zdravkom Ze~evi}em, predsednikom SO Benkovac objavljen u Slobodnoj
Dalmaciji dana 22. 08. 1990.g.
Na 3. strani, na pitanje novinara Viktora Ivan~i}a odgovorio je jastrebova ima to je sasvim
sigurno, i u rukovodstvu. Recimo istupi Zelembabe bili su na toj liniji i jo{ nekih....
Prema nepotvr|enim informacijama za vreme boravka u Novoj Pazovi, Zelembaba je bio na
razgovoru sa [e{eljom
43
{to je nepovoljno primljeno me|u ~estitim i po{tenim Srbima
kninske krajine.
Jako se manipuli{e sa JNA u sredstvima javnog informisanja i iritirani smo natpisom u
Slobodnoj Dalmaciji od 22. 08. 1990.g. od lovca do divlja~i novinara Jandre [irini}a.
Molimo da se Slobodnoj Dalmaciji najozbiljnije skrene pa`nja na ovako nekorektno pisanje
i planiranje neistina.
Dana 22. 08. 1990. godine dobili smo obave{tenje od predsednika SUBNOR-a Knin Jovice
Breki}a da }e se sutra u 11,00 ~asova odr`ati sastanak SUBNOR-a, SRVS, te moli kori{tenje
kino sale Doma JNA. Sastanku prisustvuje i predsednik SUBNOR-a Hrvatske Rade Bulat.
b) oko 15.00 ~asova od centra OiO Knin dobili smo brzojav (teleks) o doga|ajima koji su se
odigrali u SJS Drni{ 20./21. 08. 1990.godine (tekst u prilogu), isti brzojav je u celosti
saop{ten novinarima na odr`anoj konferenciji za iste u 15,40 ~asova 22. 08. 1990. godine.
48
42
Jovan.
43
Vojislav.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 48
c) prema podacima u s. Jagodnja Gornja (SO Benkovac) sa po~etkom u 18, 00 ~asova odr`ava
se osniva~ka skup{tina SDS na koju se o~ekuje dolazak Jovana Ra{kovi}a.
d) u 12, 00 ~asova izbio je manji po`ar u rejonu Sinobadove Glavice (Knin) koji je za kratko
vreme uga{en.
e) u toku dana dopremljeno je pogonsko gorivo na benzinske stanice u Kninu.
de`urni operativni
potpukovnik
Omr~en Simun
M.P.
44
- - - - - - -
Dana 20/21. 08. 1990. godine u 21, 00 sati u Stanici milicije u Drni{u bilo je okupljeno oko
70 ljudi u uniformama (rezervnog i aktivnog sastava).
Oformljen je {tab na ~elu sa Antom Bujasom sekretarom SUP-a [ibenik, Nikolom
Vuku{i}em komandirom SUP-a [ibenik, Perica Zoranom na~elnikom Stanice javne
sigurnosti Drni{a, Grubac Mi}om i Lukavac Milanom, te komandirima odelenja Stojakovi}
Gojkom, Raji} Dragom i Pletkovi} M.
U svakom odelenju bilo je po 6 Drni{ana i 4 [iben~ana.
Na sastanku {taba Bujas govori: drugovi objavljeno je i to je bilo na tre}em dnevniku da je
uhap{en Jovan Ra{kovi} te da je do sada najvjerojatnije uhap{en i Milan Babi}. Predsedni{tvo
Jugoslavije je donijelo odluku da se ova aktivnost u Kninu stavlja van zakona te da je nalo`eno
snagama JNA i policije da te grupe razoru`a i uni{ti jer vam ne treba govoriti {ta to zna}i kad
je ne{to ili neko van zakona, jer vam je poznato da se te grupe sada smatraju bandom.
Drugovi iz Knina iz na{ih redova koji su se odmetnuli bit }e su|eni na veleizdaju.
Nakon ovog dat je nalog da se pristupi planu rada i da je pokret iz Drni{a u 22 sata. Jedan od
na{ih, ne znam koji je bio iz {taba, zamolio je Bujasa da odustane od akcije jer da ima i drugih
na~ina da se izvr{i zadatak jer da }e biti op{ti masakr i da se niko `iv ne}e vratiti.
Bujas je na to rekao: to je komanda ministra Boljkovca, te da se zadatak izvr{iti mora jer
pored nas postoje druge jedinice koje trebaju izvr{iti istovremeni napad te da su sa njima
izgubili i svaku vezu oni trebaju krenuti iz pravca Sinja i da vi{e ne mo`emo odustati od
zadatka.
Za ovo vrijeme Perica Zoran, na~elnik u Drni{u i Vuku{i} Nikola inzistiraju da se i}i mora i
da odustajanja nema.
Plan napada na Klanac je bio slede}i:
Komandir jednog odelenja, takozvano lijevo krilo, dobio je zadatak da preko Ora{nice i Bora
na Jeli}a Ogradu do|e na {to bli`e odstojanje od grupe na stra`i i da blokira taj dio da iz
Klanca ne mo`e niko iza}i.
Drugo odelenje, takozvano desno krilo, je dobilo zadatak da preko Draga i O`egovi}a do|e
sa desne strane barikade sa istim zadatkom. Centar odnosno tre}e odelenje ima zadatak da
udari prugom sa robelom i oklopnim vozilom na barikadu, da bace suzavac i nastoje zarobiti
par ljudi sa barikade i ponovljeno, na kraju, da se sva sredstva mogu upotrebiti, jer se radi o
bandi.
Nakon dogovora u {tabu silazimo u salu gdje Bujas saop{tava sedamdesetorici ljudi
ponavljaju}i dio razgovora koji je rekao u {tabu i rekav{i im za Ra{kovi}a i Babi}a. Na to je
49
44
Prijemni pe~at: nejasan pe~at primatelja, brzojav br. 716, primljen 22. 08. 1990.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 49
dobar dio ljudi reagovao da to nije istina, nakon ~ega dolazi do mete`a milicije i rezervnog
sastava medju kojima su i Srbi i Hrvati i uglavnom su svi protestovali.
Na to je Vuku{i} Nikola saop{tio da se ne osje}a sposobnim za izvr{enje zadatka da baci
oru`je. Istovremeno nakon ovoga svi Srbi i Hrvati su bacili dugo i kratko oru`je.
U tom momentu u salu ulazi i staje na ulazu na~elnik Perica Zoran s automatskom pu{kom
zauzev{i stav za pucanje i po~eo galamiti. U istom momentu je dobar dio ljudi krenuo na
njega, me|u kojima je bilo i Hrvata. Najbli`i njemu mislim da je bio Lukavac, te mu sklonio
cijev da nije okrenuta u ljude i promjenuo stra`u koja je osiguravala zgradu, a Perica je s
oru`jem pobjegao. U tom momentu na vrata je uletio milicioner, ne znam mu ime, i rekao
ljudi eno Matesija na vratima s pu{komitraljezom, pobit }e nas. Ne znam ta~no u onom
mete`u, ali mislim da je Lukavac sa stra`om istog onemogu}io, nakon ~ega su se ljudi po~eli
umirivati, dok je rezervni sastav ve} bacio oru`je i oti{ao ku}i. Aktivni dio milicionera uzeo
je oru`je i ostao radi odbrane.
Nakon svega ovoga u salu se vratio Bujas i saop{tio nam: ko `eli mo`e ostati u slu`bi i nakon
jednog sata, ta~nije no}u oko 02 sata, oti{ao za [ibenik.
Matesi je sutradan priznao nekim ljudima da je njemu i jos nekima dao zadatak Perica Zoran,
na~elnik Stanice u Drni{u, da od no}as ubiju neke ljude.
Napomena: Bujas Ante, sekretar SUP-a [ibenik te Stanica milicije Drni{ i Knin Vuku{i}
Nikola, komandir SUP-a [ibenik
Izvornik, strojopis, latinica
Sign., HR-HMDCDR, 2., kut. 6005.
17
1990., rujan 4.
Zagreb
Obavijest Komande 5. vojne oblasti pod~injenim postrojbama o suradnji s nadle`nim
organima dru{tvenopoliti~kih zajednica
Komanda 5. vojne oblasti
Pov. br. 25/168-586
04. 09. 1990. godine
Informaciju o suradnji sa nadle`nim
organima u DPZ, dostavlja.- Komandi -----------
U dosada{njim informacijama kako pismenim tako i usmenim ova komanda kao i SSNO
isticali su potrebu suradnje sa nadle`nim republi~kim organima na celoj teritoriji Jugoslavije.
U skladu sa ovim, Komanda 5. VO upozorila je jedinice na potrebu suradnje sa svim
institucijama na terenu uz neka ograni~enja koja se odnose na nacionalisti~ki eksponirane
pojedince (na{ akt str. pov. br. 25-168-501 od 12. 07. 1990. godine).
50
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 50
U izvr{avanju ovih zadataka u~estvuju i komande najvi{ih nivoa. tako je 31. 08. 1990. g. u
Splitu predsednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tu|man primio komandanta VPO, vice-
admirala Milu Kandi}a. Ovaj razgovor organizovan je uz znanje najvi{ih dr`avnih i vojnih
organa. Me|utim, i pored toga {to je opredelenje JNA potpuno jasno, da treba sura|ivati sa
svim nadle`nim institucijama, ovaj susret u nekim na{im sredinama zlonamerno se tuma~i od
strane pojedinaca i grupa. Konstatacije i tuma~enja uglavnom se svode na mi{ljenje da JNA
popu{ta pred zahtevima i stavovima republi~kih rukovodstava i sl.
Upozoravamo na do sada vi{e puta prezentovane vam stavove da je JNA oru`ana sila svih
na{ih naroda i narodnosti, te da iz toga razloga po{tuje volju naroda o izboru svojih organa
vlasti. Zbog toga JNA ne ignori{e novoizabrana republi~ka rukovodstva, iako oni to `ele
prikazati javnosti, ve} `eli obostranu suradnju uz puno po{tovanje razli~itosti u mi{ljenima i
stavovima. U razgovorima na{ih vojnih rukovodioca sa predstavnicima vlasti isticani su
stavovi za koje se zala`e vojni vrh i predsedni{tvo SFRJ, a kako smo vas ve} informisali sa
sadr`ajem razgovora sa vladom Slovenije, vidljivo je da isti doprinose zbli`avanju razli~itih
stavova i mi{ljenja.
Zbog toga svaka razmi{ljanja i diskusije u kojima se ovakvi susreti od strane pojedinaca iz
na{ih sastava `ele prikazati u druk~ijem svetlu, su tendenciozna i neprihvatljiva sra~unata na
omalova`avanje kako organa vlasti, tako i predstavnika JNA koji u~estvuju u me|usobnim
razgovorima.
JNA aktivno u~estvuje u politi~kom `ivotu Jugoslavije i u tu svrhu ima svoje delegate-
zastupnike na svim nivoima skup{tinskog organizovanja i vlasti u zemlji. To je slu~aj i u
vi{estrana~kim skup{tinama u Sloveniji i Hrvatskoj. Sama ta ~injenica da smo prihvatili rad
u najvi{im republi~kim tijelima obavezuje nas na suradnju i davanje mi{ljenja o pojedinim
pitanjima, posebno iz domena organizacije i funkcionisanja OS i JNA.
Svi na{i razgovori koji su organizovani i oni koji }e uslediti vode se u tom pravcu i sa ciljem
da JNA (5. VO) u svojim mogu}nostima doprinese smirivanju politi~kih prilika u zemlji u
celini.
O susretima sa organima vlasti u Sloveniji i Hrvatskoj informisat }emo vas redovno posle svih
na{ih slu`benih kontakata. Iz tog razloga nema nikakve potrebe za razna naga|anja,
spekulacije i insinuacije od strane pojedinaca u jedinicama i ustanovama.
Sa ovom informacijom upoznati stare{ine i gra|anska lica na slu`bi u JNA, a u izvodnom
obliku koristiti je i za redovno informisanje vojnika.
komandant
M.P.
45
general-pukovnik
Konrad Kol{ek
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
51
45
Prijemni pe~at: 544. pozadinska baza, 2. tehni~ko skladi{te, pov. br. 540-4, 14. 09. 1990.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 51
18
1990., rujan 5.
Zagreb
Informacija Komande 5. vojne oblasti Vojnoj po{ti br. 9595 u Svetom Roku o razgovorima
delegacije Vojne oblasti i rukovodstva Republike Hrvatske
Komanda 5. vojne oblasti
Pov. br. 25/168-588
05. 09. 1990. godine
VP. 9595 Sv. Rok
Informaciju o razgovorima delegacije 5. VO sa
rukovodstvom Republike Hrvatske, dostavlja.-
U informaciji pov. br. 25/168-586 od 04. 09. 1990.
46
godine naveli smo da }emo vas redovno
informisati o susretima predstavnika JNA sa nadle`nim organima u Republici Hrvatskoj i
Sloveniji.
U cilju stvaranja kontakata i razmene mi{ljenja po nekim aktualnim politi~kim i vojnim
pitanjima, a na poziv predsednika Republike Hrvatske dr. Franje Tu|mana, dana 4. 9. 1990.
g., u Zagrebu je odr`an sastanak organa vlasti R. Hrvatske i delegacije Komande 5.VO.
Delegaciju Hrvatske sa~injavali su: dr. Franjo Tu|man-predsednik Republike Hrvatske, Stipe
Mesi}-~lan predsednistva SFRJ iz Hrvatske, Josip Manoli}-predsednik hrvatske vlade, Martin
[pegelj-ministar za NO, i Josip Boljkovac-ministar za unutra{nje poslove. Delegaciju K-de
5.VO sa~injavali su: komandant general-pukovnik Konrad Kol{ek, n{ general-ppuk.
Dobra{in Pra{~evi}, zamenik komandanta general-ppuk. Andrija Ra{eta, pkppr i pp general-
ppuk. Ivo Tominc i komandant R[TO Hrvatske general-ppuk. Zdravko Novoseli}.
U svom izlaganju predsednik Republike Hrvatske dr. F. Tu|man istakao je izme|u ostalog da
je JNA izasla iz NOR-a i razvijala se, vezana za federativni sistem, SKJ i druga Tita, a da se
sada zbog ukupnih promena koje su prisutne u zemlji nalazi u delikatnoj situaciji. U
me|usobnim razgovorima najvi{e je bilo re~i o preme{tanju oru`ja TO u skladi{ta JNA. Po
oceni rukovodstva R. Hrvatske ovaj ~in je znak nepoverenja vojnog vrha prema vrhovni{tvu
Hrvatske i u tom smislu zala`u se za prevazila`enje nepoverenja izmedju JNA i Hrvatske.
Rukovodstvo republike pokrenulo je i neka druga pitanja: slu`enja vojnog roka na teritoriji
republike, davanje sve~ane obaveze, isticanje zastave SKJ na vojne objekte, referendum
srpskog stanovni{tva u Hrvatskoj i sve ono sto je nakon toga usledilo.
Predsednik R. Hrvatske posebno je istakao da su se vlada Hrvatske i JNA na{le u veoma
slo`enoj situaciji iz koje izlaz treba tra`iti kroz elemente pravne dr`ave.
Komandant 5. VO general-pukovnik Konrad Kol{ek, sagovornike je upoznao sa li~nom
kartom 5. VO, a zatim je izneo armijsko vidjenje politi~ko-bezbednosne situacije u zoni
odgovornosti i na{e opredelenje prema re{avanju nekih problema vezanih za sada{nju
situaciju. Pri tome je naglasio da se zala`emo za odr`avanje normalnih i redovnih kontakata
52
46
Vidi: Dok. br. 17.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 52
sa organima vlasti i to prvashodno u cilju smirivanja i stabilizovanja politi~ke situacije u zoni
odgovornosti i ja~anja suradnje izme|u naroda i armije.
General-pukovnik Konrad Kol{ek naglasio je potrebu da se sva pitanja re{avaju u duhu Ustava
i zakona i na temelju stavova presedni{tva SFRJ koje JNA u potpunosti podr`ava. Za slu`enje
vojnog roka istaknuto je da se isto ne mo`e vezati isklju~ivo za nacionalnu pripadnost ve} za
odbrambene procene, geostrategijske karakteristike jugoslavenskog rati{ta, tehni~ke i druge
mogu}nosti osposobljavanja regruta u jedinicama i ustanovama JNA. Komandant 5. VO je
posebno naglasio da JNA radi po Ustavu SFRJ i saveznim zakonima, a tako }e raditi i u
budu}e dok isti budu na snazi.
U diskusiji pored komandanta u~estvovali su general-potpukovnici: Andrija Ra{eta, Ivo
Tominc i Zdravko Novoseli}. Razgovori su bili korektni. Sredstva informisanja u R.
Hrvatskoj istinito i realno su informisala javnost, a posebno su istakla komandantovu tvrdnju
da JNA nije protiv vi{estrana~kog sistema vlasti, ali je odlu~no protiv svakog jednoumlja i
slepog nacionalizma. Razgovori su vo|eni sa ciljem normalizacije odnosa vlasti i armije, te sa
`eljom da se neka pitanja re{e na najbolji mogu}i na~in. Stoga svaka druga razmi{ljanja i
tuma~enja od strane pojedinaca iz na{ih sastava nemaju nikakvu osnovu i u globalu {tete
jedinstvu i MPS vojnih kolektiva.
pomo}nik komandanta za PR i PP
general-potpukovnik
Ivo Tominc M.P.
47
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
19
1990., rujan 19.
Benkovac
Slu`bena zabilje{ka Stanice javne sigurnosti Benkovac o postavljanju barikada na cesti
Benkovac Karin 17. kolovoza 1990.
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
SEKRATARIJAT ZA UNUTRA[NJE POSLOVE U ZADRU
STANICA JAVNE SIGURNOSTI BENKOVAC
Broj: /90.
Benkovac, 19. 09. 1990. god.
53
47
Prijemni pe~at: Vojna po{ta br. 9595 Sv. Rok (Gospi}), pov. br. 540-1, 14. 09. 1990.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 53
SLU@BENA ZABILJE[KA
Rai} Milenko, sin Miroslava i majke Zorke ro|ene Trbovi}, po zanimanju zidar, ro|en u
Benkovcu, dana 20. 07. 1970. godine, stalno nastanjen u Benkova~kom Selu, SO Benkovac,
po narodnosti Srbin, dr`avljanin SFRJ, neo`enjen, vojsku nije slu`io, do sada neka`njavan,
bez zaposlenja, je dana 19. 09. 1990. godine, u prostorijama SJS Benkovac, u vezi postavljanja
prepreka na cesti Benkovac-Karin, u predjelu Kule Atlagi}, SO Benkovac, ovla{tenoj
slu`benoj osobi SJS Benkovac, dao slijede}e obavijesti:
Dana 17. 08. 1990. godine u poslijepodnevnim satima, nalazio sam se u ku}i u
Benkova~kom Selu. Izmedju 18-19 sati, ispred avlije moje ku}e okupilo se dosta mje{tana
Benkova~kog Sela, a iz one grupe se ~ulo: Idemo postaviti kamenje na cestu prema Karinu,
Idu specijalci iz Obrovca prema Benkovcu. Nije mi poznato tko je to vikao, a ja sam odmah
potom uzeo traktor mog oca te sa njim oti{ao do kava od Kimonta te u traktor utovario
kamen. Kamen u traktor mi je pomogao tovariti Alavanja Zoran, sin Du{ana, Rnjak Kristian,
a bilo je jo{ tu djece, ~ija imena ne znam.
Po utovaru kamena u traktor, istog sam odvezao na cestu Benkovac-Karin, te ga iskipao
u predjelu Kule Atlagi}, na lijevi prometni trak tj. na trak koji je namijenjen vozilima koja se
kre}u iz pravca Obrovca. Odmah iza mene traktorsku prikolicu natovarenu sa kamenjem
iskipao je Rai} Luka. Sa Lukom nije nitko bio dru{tvu, a nije mi poznato gdje je kamen
utovario. Jo{ jednu traktorsku prikolicu natovarenu sa kamenom na isto mjesto gdje smo
kamen iskipali Luka i ja, iskipao je i Rai} Du{an i njegov sin Davor. Nije mi poznato da li je
jo{ netko bio u dru{tvu sa Rai} Du{anom i njegovim sinom.
Na tom mjestu nismo vi{e istovarali kamen, niti na bilo kojem drugom mjestu, jer je u
jednom trenutku iz pravca Benkovca nai{lo jedno osobno vozilo na kamenja koja smo navezli
na cestu, a mi dok smo to vidjeli pobjegli smo sa traktorima sa lica mjesta, a Alavanja Zoran,
sin Du{ana, je iskipao kamenje pored asfaltne ceste u kr{, Manislavi} Nikica, sin Mome, se sa
traktorom i kamenjem vratio ku}i, Saki} Milenko, s. Stevana, nije ni do{ao do mjesta gdje
smo iskipali kamen, jer mu se guma na traktoru probu{ila, pa je iskipao kamen u kr{u, @e`elj
Dragan je negdje do pola puta vozio kamen, ali se vratio nazad ku}i po{to je vidio da nema
dovoljno goriva, Rai} Veljko je imao natovaren traktor sa kamenjem, ali on nije i{ao, i @e`elj
@ivko i njegov sin Dra`en su istovarili kamen u kr{ koji se nalazi u blizini mjesta gdje smo mi
iskipavali kamen na cesti.
Ni{ta vi{e u vezi sa postavljanjem prepreka od kamena na cesti Benkovac-Karin nemam
re}i, izuzev {to se kajem {to sam tako ne{to u~inio, a sigurno vi{e to nikada ne}u u~initi.
Ovl. sl. osoba:
Milanko Nikola, v.r.
....
SLU@BENA ZABILJE[KA
Rai} Du{an, pok. Vase i majke Marije ro|ene Alavanja, po zanimanju mehani~ar, zaposlen
u GRO Radnik Benkovac, ro|en u Benkova~kom Selu, SO Benkovac, dana 14. 02. 1940.
godine, stalno nastanjen u Benkova~kom Selu, SO Benkovac, po narodnosti Srbin,
dr`avljanin SFRJ, vojsku nije slu`io, o`enjen, otac dvoje djece, do sada ne ka`njavan, je dana
19. 09. 1990. godine u prostorijama SJS Benkovac, u vezi sa postavljanjem zapreka na cesti
Benkovac-Karin, dana 17. 08. 1990. godine, ovla{tenoj slu`benoj osobi SJS Benkovac, dao
sljede}e obavijesti:
54
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 54
Sje}am se da sam se dana 17. 08. 1990. godine nalazio u mojoj ku}i u Benkova~kom
Selu. Negdje oko 19 sati primjetio sam da se mje{tani Benkova~kog Sela okupljaju ispred
sto~nog sajmi{ta u Benkova~kom Selu te da su uznemireni. Odmah dok sam to primjetio i ja
sam oti{ao do mojih mje{tana i tu sam ~uo da se iz one mase ljudi vi~e: Idemo pregraditi
cestu prema Karinu jer iz pravca Obrovca dolaze specijalci.
Ina~e ja posjedujem poljoprivredni traktor koji je jo{ prije na nekoliko dana bio natovaren
sa kamenom, a koji sam htio upotrebiti za postavljanje barikada u selu u slu~aju da budemo
od bilo koga ugro`eni. U me|uvremenu dok sam ja bio sa masom ljudi kod sto~nog pazara i
mog povratka ku}i, zapazio sam da mi je netko odvezao traktor iz avlije, pa sam odmah nakon
toga s \urom Rai}em, s njegovim osobnim vozilom i{ao prema Karinu u namjeri da vidim
o ~emu se radi. Me|utim vo`njom prema Karinu, a u predjelu Kule Atlagi}, zapazio sam da
su Rai} Luka i Rai} Milenko na lijevi prometni trak gledaju}i u pravcu Karina istovarili
kamenja, a moj traktor je stajao i na njemu je bio Rnjak Kristian, sin Du{ana, ~ekaju}i na red
da i on istovari kamenja. Po{to sam se bojao da }e Kristijan nestru~nim rukovanjem polomiti
kipu na prikolici, izi{ao sam iz osobnog vozila i ja sjeo za volan mog traktora, nakon ~ega sam
iskipao kamen na hrpu gdje su i prethodne dvije prikolice bile iskipane. Kad sam kamen
iskipao, izi{ao sam sa traktorom van ceste u kr{ i u tom trenutku je jedno osobno vozilo nai{lo
iz pravca Benkovca i naletilo na kamenje koje je bilo postavljeno na cestu.
Jo{ je bilo traktora koji su ~ekali na red da iskipaju kamenje na cestu, ali nakon udara tog
vozila u ve} postavljeno kamenje na cestu to nisu u~inili, a odmah po udaru vozila u kamenje,
ja, Rai} Luka te jo{ jedan traktor (ne znam tko je sa njim upravljao) oti{li smo ku}i, dok je
jedna grupa ljudi ostala na licu mjesta te najvjerojatnije pomogla tom voza~u izvu}i vozilo.
Poznato mi je da su jo{ kamen vozili @e`elj Dragan, @e`elj @ivko, traktor od Saki}
Milenka, a da li si oni istovarili kamen na cestu nije mi poznato. Tako|er mi nije poznato da
li je jo{ netko vozio kamen jer sam ja odmah oti{ao ku}i.
Po mom mi{ljenju voza~ koji je naletio na postavljeno kamenje na cesti je dosta brzo vozio,
a desnim prometnim trakom je mogao pro}i jer tu nije bilo postavljeno kamenje.
Tako|er mi nije poznato da li je za vrijeme nezgode i~iji traktor bio na cesti.
Ni{ta drugo u vezi sa postavljanjem kamenja na cesti Benkovac-Karin, u predjelu Kule
Atlagi}, nemam re}i.
Ovl. sl. osoba:
Milanko Nikola, v.r.
48
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 352.
55
48
Bogdan Popovi}, op}inski javni tu`ilac u Benkovcu odustao je od istrage protiv okrivljenih uz obrazlo`enje:
Naime, iz izjava koje su radnicima milicije u informativnom razgovoru dali osumnji~enici, a imaju}i u vidu op{te
poznatu situaciju kakva je bila u vrijeme kad su oni djelo navodno izvr{ili, jasni su motivi takvog njihovog
postupanja. Kako su njihove radnje bile prevashodno odbrambenog karaktera u odnosu na neposrednu opasnost
od prete}eg napada od strane hrvatskih paravojnih formacija, to pobude koje su ih opredjeljivale u njihovom
pona{anju kriti~nog momenta apsolutno isklju~uju bilo koji oblik njihove krivnje u odnosu na radnju, a time i
posljedicu inkriminisanu predmetnim krivi~nim djelom. [tavi{e, kasniji razvoj doga|aja pokazao je da je takva
reakcija na opasnost koja je pretila bila jedino adekvatna, a sa stanovi{ta odbrane od te opasnosti, ne samo da nije
kriminalna ve} je i svrsishodno pozitivna. (Op{tinsko javno tu`ila{tvo Benkovac, br. kt 48/90., 09. 03.1992.),
Vidi: HR-HMDCDR, 2, kut. 352.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 55
20
1990., listopad 2.
Zagreb
Zapovijed Komande 5. vojne oblasti pod~injenim postrojbama da prije|u na ubrzano
osposobljavanje mladih vojnika za borbeno djelovanje
KOMANDA 5. VO VOJNA TAJNA
Str.pov. br. 9/75-299 STROGO POVJERLJIVO
02.10.1990.godine
NA LI^NOST KOMANDANTA N[
U cilju daljeg ja~anja i stalnog odr`avanja vrhunske borbene gotovosti i mirnodopskog sastava
u svim komandama, ustanovama i jedinicama,
N A R E \ U J E M
1.- Odmah pre}i na ubrzano osposobljavanje i skra}eni metod obu~avanja mladih vojnika i
za najkra}e vreme ih osposobiti za osnovne du`nosti u borbi (ga|anje, kretanje na boji{tu i
kori{}enje objekata za dejstvo i za{titu, upotrebu li~nih sredstava za za{titu, stra`arsko
obezbe|enje i dr.). U svim tematskim planovima i NPP osnovnih jedinica u tom cilju odmah
izvr{iti neophodne korekcije i preplaniranje.
Sa ostalim vojnicima intenzivirati obuku po ovim sadr`ajima.
2.- Preduzeti sve mere da se komande i jedinice kao celine stalno nalaze na naredjenom nivou
borbene gotovosti, a obuka bude hitan i prioritetan zadatak na svim nivoima RiK-a.
3.- Na izvr{enju ovog zadatka li~no }e se anga`ovati komandanti, maksimalno anga`ovati sve
organe svojih komandi i obezbediti dnevno uvid u postignute rezultate svojih jedinica.
4.- Komanda 5. VO, posebnim kontrolama u narednih 5 (pet) dana ostvari}e neposredan
uvid u realizaciju postavljenih zadataka za ubrzano osposobljavanje mladih vojnika.
FF/JV
PO OVLA[TENJU KOMANDANTA
general pukovnik
Andrija Ra{eta, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
56
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 56
21
1990., listopad 3.
Zagreb
Informacija Komande 5. vojne oblasti pod~injenim postrojbama o sigurnosnoj situaciji u
Republici Hrvatskoj nakon progla{enja autonomije Srba i novih barikada u Kninskoj
krajini, Lici, Banovini i Kordunu te zahtijevanja radikala da JNA uvede izvanredno stanje
Komanda 5. vojne oblasti
Pov. br. 25/363-67 h i t n o
03. 10. 1990. godine
Informacija o najnovijim
aktuelnim zbivanjima u
nekim delovima R. Hrvatske.-
Progla{avanje srpske autonomije u Hrvatskoj 01. 10. 1990. godine autonomija na etni~kom
istorijskim teritorijama na kojima `ivi srpski narod, dalje je uslo`ilo i onako te{ku politi~ko-
bezbednosnu situaciju u R. Hrvatskoj, ali i u Jugoslaviji. Na podru~ju kninske krajine i dela
Like ponovo se di`u barikade na putevima, `elezni~ki promet je uglavnom u prekidu,
ponovno se organizuju stra`e i sl.
Jednovremeno situacija se na sisa~ko-banijskoj regiji bitno ne pobolj{ava. Naprotiv, prema
proverenim informacijama, iz vi{e izvora, ve}i deo mu{kog stanovni{tva iz s. Oblja, [a{a i
Majske Poljane, SO Glina napustio je svoje domove i povukao se u {ume sa oru`jem.
Raspola`u sa znatnom koli~inom ru~nih bombi ~ije je poreklo nepoznato. Pojedini aktivisti
SDS zagovaraju da u slu~aju intervencije specijalaca prema Glini napadnu neko od
hrvatskih sela u SO Glina.
U Petrinji, a nakon protestnog mitinga srpskog stanovni{tva u Banskom Grabovcu u
organizaciji Socijalisti~ke stranke Hrvatske i govora njenog predsednika Bore Mikeli}a,
situacija je ne{to povoljnija.
U kasarni NH Vasilj Ga}e{a u Petrinji od 01. 10. 1990. g. vise nema gra|ana koji su se tu
sklonili u strahu od intervencije specijalaca MUP-a Hrvatske.
Povod najnovijim doga|ajima u R. Hrvatskoj je poznat i o njemu je bilo re~i u informaciji
ove K-de od 01. 10. 1990 god. Me|utim, progla{avanje srpske autonomije u Hrvatskoj,
doga|aji na Baniji i akcija specijalaca MUP-a Hrvatske, razli~ito se interpretiraju i tuma~e.
U mas. mediju vlada pravi psiholo{ko-propagandni rat, a tome posebno doprinose
isklju~ivosti strana~kih prvaka desni~arske orjentacije. Bez namjere da se interpretiraju
njihove izjave, s jedne strane o potrebi mobilizacije srpskog naroda i formiranju
dobrovolja~kih odreda za za{titu srpskog naroda, ili druge strane kako srbijansko-
beogradska oligarhija zaista `eli izazvati gra|anski rat, dostava-poziva Socijalisti~ke stranke
Slovenije, koja poziva Skup{tinu Slovenije da raspi{e referendum o izlasku Slovenije iz
federacije i iz Beograda povu~e sve predstavnike Slovenije, otka`e gostoprimstvo organima
federacije i preuzme sve dr`avni~ke funkcije od monetarnih do obrambenih.
57
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 57
U kontekstu tih doga|aja ni JNA nije po{te|ena. Napada se s razli~itih strana i s razli~itim
tendencijama, Vjesnik 02. 10. 1990. godine u komentaru armija krajnje je vrijeme za
depolitizaciju JNA, kako zbog njezine heterogenosti ne bi izbio sukob i unutar nje izme|u
ostalog se nagla{ava ...izbjegavanjem da se decidno izjasni o politi~kom i sigurnosnom stanju
u zemlji, armija u stvari postaje monetom za potkusurivanje razli~itim politi~kim opcijama
koje svoje temeljno upori{te nalaze u inzistiranja na utvr|enju izvanrednog stanja i vra~anja
na staro, ..{utnjom o petrinjskim dogadjajima, sada se armija sama dovela u situaciju da se
mnogi pitaju: na ~ijoj je strani? .
Ve~ernji list od 02. 10. 1990. g. be`e}i od suzavca i pendreka ve}a grupa gra|ana na{la je
spas u preskakanju ograde kasarne. Me|utim, pojedini oficiri su ih odmah terali napolje iz
vojnog dvori{ta i prakti~no ih isporu~ivali specijalcima. Veljko Guberina u ime Narodne
radikalne stranke ...najve}e zaprepa{tenje izazvala je ~injenica da su pripadnici JNA na Baniji
i Kordunu teror nad Srbima mirno promatrali, i da su ~ak i oni poterali narod iz kruga
kasarni...
Zatim od strane istog i drugih strana~kih prvaka JNA se otvoreno poziva i zahteva se
uvodjenje izvanrednog stanja.
Ovakva situacija i njeno stalno podgrijavanje kao i sijanje nepoverenja prema JNA, kao
jedinstvene oru`ane sile svih na{ih naroda i narodnosti, nepovoljno uti~u na ukupnu
politi~ko-bezbednosnu situaciju.
Pored ostalog, tu ~injenicu potvr|uje i grub bezobziran postupak specijalaca MUP-a prema
ppukovniku Jankovi} Miloradu iz garnizona Petrinja. Naime njega su 29. 09. 1990. godine
specijalci MUP-a zaustavili u Petrinji, naredili mu da iza|e iz auta, legitimisali, pretresli na
vrlo grub na~in i s uperenom poluautomatskom pu{kom, iako ppukovnik Jankovi} nije
pru`ao otpor i jasno rekao da je oficir JNA.
Komanda 5. VO preduzela je potrebne mere, no ovaj slu~aj upozorava na dosledno
provo|enje svih do sada nare|enih i propisanih mera pa do mera bezbednosti i samoza{itite.
Obzirom na izneto slo`eno stanje u zemlji, posebno u R. Hrvatskoj, dana 02. 10. 1990. g.,
sazvana je vanredna sednica predsedni{tva SFRJ. Rad sednice i saop}enje koje se o~ekuje treba
temeljito prou~iti, informisati sastav i u skladu sa tim tuma~iti doga|aje u zemlji i usmeravati
aktivnosti.
Odeljenje za politi~ki rad }e u vezi s tim dostaviti blagovremeno informaciju.
pomo}nik k-za za PR i PP
general-ppukovnik
Ivo Tominc M.P.
49
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
58
49
Prijemni pe~at: Komanda 944. pozadinske baze, pov. br. 2-135.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 58
22
1990., listopad 3.
Zagreb
Zapovijed Komande 5. vojne oblasti podre|enim postrojbama da zbog pogor{anja
sigurnosne situacije poja~aju osiguranje vojnih objekata
KOMANDA 5. VO H I T N O
Str. pov. br. 9/75-302
03. 10. 1990. god.
Usled pogor{anja stanja na teritoriji Like, Banije i Korduna, a u cilju za{tite vojnih objekata,
NARE\UJEM:
1.- Kod svih skladi{ta pre}i na poja~ano obezbe|enje objekata. Deo pomo}nog voda (~ete) u
skladi{tima PoB, koji nije anga`ovan na stra`i, imati u gotovosti za intervenciju.
2.- Kontrolu stra`a vr{iti ~e{}e, a posebnu pa`nju posvetiti izboru i pripremi ljudstva za stra`u.
Kod objekata gde komandir stra`e nije aktivni stare{ina, po proceni komandanta i ukazanoj
potrebi za komandire stra`a odre|ivati i aktivne stare{ine.
3.- U garnizonima imati spremne vodove za intervenciju.
4.- Ove mere komanda 10. K preduze}e samo u zoni odgovornosti 622. mtbr, a komanda 32.
K samo za garnizon Daruvar. Komanda 13. K ove mere ne}e primenjivati u garnizonu Ilirska
Bistrica.
5.- Ovim nare|enjem stavlja se van snage nare|enje komandanta 5. VO str. pov. br. 43/43-
3967 od 02. 10. 1990. godine.
ZAMENIK KOMANDANTA
general-ppukovnik
Andrija Ra{eta, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
59
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 59
23
1990., listopad 4.
Zagreb
Zapovijed Komande 5. vojne oblasti aktivnim vojnim licima za obvezno no{enje osobnog
naoru`anja u slu`bi i izvan slu`be
KOMANDA 5. VO VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 9/75-306 STROGO POVJERLJIVO
04. 10. 1990. god.
No{enje naoru`anja
AVL, nare|enje KOMANDI ARHIVA
Nare|enjima str. pov. br. 9/75-225 od 16. 07. 1990. god. i 9/75-295 od 26. 09. 1990.
godine, jasno su definisane obaveze i zadaci komandi svih nivoa RIK-a, vojnih i gra|anskih
lica na slu`bi u JNA na za{titi vojnih objekata, `ivota ljudi i ugleda i dostojanstva pripadnika
JNA.
U cilju pove}anja bezbednosti i za{tite ljudi,
NARE\UJEM:
1.- U svim komandama jedinicama i ustanovama u zoni odgovornosti 5. VO, sva aktivna
vojna lica, kada su u slu`bi ili van nje u uniformi du`na su imati kod sebe li~no naoru`anje
pi{tolj, sa kojim su zadu`eni ili su isti nabavili kupovinom.
2.- Uz pi{tolj, svako aktivno vojno lice, mora imati slu`benu dozvolu ako su zadu`eni vojnim
pi{toljem, izdatu od vojne po{te koja ga je zadu`i1a, odnosno dozvolu nadle`nog SUP-a za
pi{tolj u li~nom vlasni{tvu.
3.- No{enje pi{tolja kod stare{ina koji su u ulozi organa unutra{nje slu`be regu1isano je PS
OS SFRJ, a kod svih ostalih stare{ina obezbediti da se pi{tolj nosi ispod bluze (u futroli na
kai{u, ispod pazuha i sl.) ili u ta{ni.
4.- Sa svim stare{inama izvr{iti posebne pripreme, proveriti obu~enost u rukovanju i upozoriti
na striktno po{tovanje propisa o no{enju i upotrebi naoru`anja i gore navedenih nare|enja
Komande 5. VO, sa kojima su stare{ine upoznate uz potpis.
Svim stare{inama posebno skrenuti pa`nju na ~uvanje i rukovanje pi{toljima na stanu kod
ku}e i u drugim prilikama i spre~iti da pi{tolj dodje u ruke nepozvanim i neobu~enim 1icima,
osobito deci, ~lanovima u`e porodice i dr.
5.- Sa ovim nare|enjem upoznati sva aktivna vojna 1ica, a isto ~uvati uz Nare|enje str. pov.
br. 9/75-225 od 16. 07. 1990. god. koje je sop{teno uz potpis.
6.- Ovo naredjenje stupa na snagu ODMAH
60
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 60
MZ/JV KOMANDANT
general-pukovnik
Konrad Kol{ek, v.r.
M.P.
50
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
24
1990., listopad 10.
Zagreb
Izvje{}e Komande 5. vojne oblasti General{tabu OS SFRJ, I. upravi, o mjerama koje su
poduzeli da sprije~e napade na aktivna vojna lica
KOMANDA 5. VO H I T N O!
Str. pov. br. 9/75- 312
10. 10. 1990. god.
Preduzimanje mera
za spre~avanje napada
na AVL, izve{taj.-
G[ OS SFRJ I UPRAVA
Na osnovu va{eg Nare|enja str. pov. br. 1271-2 od 25. 09. 1990. godine, u vezi napada na
vojna lica i objekte, izve{tavamo vas da smo preduzeli slede}e mere:
1.- Prema jedinicama:
Prora|eno je Nare|enje SSNO-a u Komandi 5. VO sa svim stare{inama uz konkretizaciju
mera u na{im uslovima i uz potpis.
Komanda 5. VO je izdala svoje Nare|enje svim pot~injenim komandama i ustanovama.
Na nivou komandi korpusa i samostalnih pukova brigada nare|eno je i sedmi~no se vr{i
analiza napada na vojna lica i objekte (svakog petka) i dostavlja u redovnom dnevnom
izvje{taju Komandi 5. VO.
Na nivou Komande 5. VO sedmi~no se vr{i analiza i referi{e komandantu.
Sve jedinice 5. VO su do 05. 10. 1990. godine dostavile izvje{taj o preduzetim merama
Komandi 5. VO.
61
50
Okrugli pe~at: Komanda 5. vojne oblasti.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 61
Komandama, jedinicama i ustanovama u zoni odgovornosti 5. VO 04. 10. 1990. godine
upu}eno je nare|enje o no{enju li~nog naoru`anja (pi{tolj) od strane AVL kada su u uniformi,
u slu`bi ili van nje.
2.- Prema dr`avnim organima Republike Hrvatske:
U poslednje vreme u~estale su pojave nasrtaja na vojna lica od strane pripadnika MUP-a R.
Hrvatske. Posebno karakteristi~ni slu~ajevi bili su: pretresanje ppukovnika JANKOVI]A
(bio u civilnom odelu), privo|enje 3 mla|a oficira (iz 5. Ko RV i PVO) i dogadjaji u Petrinji,
o ~emu smo vas redovno izve{tavali.
Nakon ovih dogadjaja, dana 01. 10. 1990. god. u Komandu 5. VO pozvan je ministar za
unutra{nje poslove R Hrvatske Boljkovac Josip, od strane N[ 5. VO, gde mu je saop{teno da
su organi MUP-a R Hrvatske u nekoliko slu~ajeva grubo zloupotrebili pravo MUP i
drasti~no povredili savezne propise, te je u razgovoru najo{trije upozoren da vi{e ne}emo
tolerisati ovakve i druge slu~ajeve i da smo preduzeli mere da za{titimo pripadnike JNA.
Ministar Boljkovac je u razgovoru istakao, da mu svi navedeni slu~ajevi nisu poznati, ali je
dao obe}anje da }e svaki od njih ispitati, preduzeti mere prema po~iniocima i obezbediti da
se u postupcima organa MUP-a po{tuju propisi.
U slu~aju legitimisanja i pretresa AVL u civilu u garnizonu Petrinja, od strane Komande 5.
VO u pismenoj formi dostavljeno je upozorenje MUP-u R Hrvatske.
Posle huliganskog napada 03. 10. 1990. god. na patrolu vojne policije u kom slu~aju su
organi MUP-a ostali neaktivni u obavljanju svoje du`nosti, komandant 5. VO je li~no
razgovarao sa ministrom Bo1jkovcem i ponovo tra`io da organi MUP-a svoje du`nosti
obavljaju prema propisima.
Ni u ovom razgovoru nisu izostala obe}anja ministra Bo1jkovca da }e svaki slu~aj ispitati,
preduzeti mere i u~initi sve da do ovakvih slu~ajeva ne dolazi.
Komanda 5. VO }e i ubudu}e energi~no reagovati kod MUP-a R. Hrvatske u slu~aju da
pripadnici MUP-a prekora~e svoja ovla{tenja i kr{e propise prema pripadnicima JNA.
KOMANDANT
general-pukovnik
Konrad Kol{ek, v.r.
M.P.
51
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
62
51
Okrugli pe~at: Komanda 5. vojne oblasti.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 62
25
1990., studeni 5.
Zagreb
Zapisnik o o~evidu nakon diverzije na pruzi Zagreb Split izme|u `eljezni~kih postaja
Malovan i Zrmanja
REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
Centar za kriminalisti~ka ispitivanja i vje{ta~enja
Broj: 511-01-32-2802/90.
Zagreb, 05. 11. 1990.
STANICA JAVNE SIGURNOSTI
GRA^AC
PREDMET: Diverzija-eksplozija na dijelu pruge O{tari}-Split, izmedju `eljezni~kih
stanica Malovan-Zrmanja, vje{ta~enje tragova.-
Povodom diverzije-eksplozije na gore navedenom dijelu pruge, izvr{ene dana 10/11. 10.
1990. godine, izvr{eno je vje{ta~enje izuzetog materijala na tragove eksploziva, o ~emu se
dostavlja nalaz i mi{ljenje vje{taka ovog Centra.
PRILOG: Zapisnik o uvi|aju.-
NA^ELNIK CENTRA
Zdenko Novak, dipl. ing. v.r.
- - - - - -
Poslovni broj Kir-121/90-3
ZAPISNIK O UVI\AJU
od 11. listopada 1990.
Sastavljen u ime istra`nog suca Okru`nog suda Gospi} na licu mjesta `eljezni~ka pruga
O{tarije Split dionica Malovan Zrmanja, povodom o{te}enja iste od eksplozije.
Prisutni od suda:
Istra`ni sudac: [tuli} Branko
Zapisni~ar: Novkovi} Ljubica
Od strane OJT Gospi} uvi|aju je prisutan Kalanj
\or|e, zamjenik Okru`nog javnog tu`ioca Gospi}.
Od strane SJS Gra~ac prisutan je Kuraica \or|e,
Vojnovi} \or|e, krim. tehni~ar, Surla Nikola i Grubor Zoran.
Po~etak u 9,40 sati.
63
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 63
UVODNE NAPOMENE
Povodom slu`bene obavijesti SJS Gra~ac o o{te}enju pruge Malovan Zrmanja na 176-
480 km, istra`ni sudac sa uvi|ajnom ekipom iza{ao je na lice mjesta radi vr{enja uvi|aja.
Na licu mjesta zate~eni su milicionari SJS Gra~ac Surla Nikola i Grubor Zoran, koji su
osigurali lice mjesta, a sa istra`nim sucem i zamjenikom OJT Gospi} na lice mjesta su
pristupili Kuraica \or|e i Vojnovi} \or|e iz SJS Gra~ac radi vr{enja uvi|aja. Nadalje, na licu
mjesta su zate~eni \uri} Gojko, {ef Sekcije za pruge Knin i Jak{i} @eljko, {ef Pru`nog odsjeka
Gra~ac, Eonti} Milivoj, {ef Pru`nog odsjeka Malovan i Star~evi} \or|e, {ef Pru`nog odsjeka
Zrmanja, te vi{e pru`nih radnika.
VRIJEME DOGA\AJA
Prema tvrdnji prisutnih radnika SJS Gra~ac uvi|aju, kao i radnika @TP Knin, tako|er
prisutnih uvi|aju, predmetni doga|aj se zbio oko 22,50 sati dana 10. listopada 1990.
OPIS LICA, MJESTA, MJERE I TRAGOVI
Kako je to uvodno konstatirano, o{te}enje `eljezni~ke pruge nalazi se na pruzi Malovan
Zrmanja, a sva mjerenja vr{e se iz pravca Zrmanje u pravcu Malovana. Kao fiksna to~ka uzet
je kameni stup broj 176, 5 km, a koji se nalazi sa desne strane pruge gledano iz pravca
Zrmanje u pravcu Malovana, udaljen od desne {ine 1, 20 metara. Od nulte to~ke za 15,80
metara gledano u pravcu Malovana vidljivo je o{te}enje na `eljezni~kom drvenom pragu sa
desne strane. Na 16, 60 metara tako|er od nulte to~ke gledano u pravcu Malovana, po~etak
je izbijanja stope /no`ice/ desne {ine. Na 17 metara presje~ena je desna {ina. Du`ina izbijenog
dijela stope /no`ice/ {ine i to vanjskog dijela iznosi 52cm, a unutarnjeg 34cm. Ispod ovog
dijela gdje je {ina presje~ena i gdje je izbijena stopa no`ica na {ini, vidi se ve}e udubljenje
nastalo eksplozijom i izbijanjem nasutog {odera i {ljunka ispod {ine i pragova, a ~ija je dubina
oko 0, 50 metara, te du`ina 1, 20 metara, a {irina 1, 70 metara. Ukupna deformacija pruge
iznosi 3, 78 metara. [irina izme|u {ina iznosi 1,43 i pol metara. Sa lijeve strane pruge gledano
u pravcu Malovana u du`ini od 70, 60 metara nalazi se po{tanska `ica koja je prilikom
o{te}enja pruge tako|er o{te}ena i pala je na lijevu stranu uz prugu. Na mjestu gdje je pruga
o{te}ena pru`ni kolosijek nalazi se u o{trom zavoju, gledano iz pravca Knina u pravcu
Malovana. Dio {ine i to na presje~enom dijelu desne {ine gledano u pravcu Malovana
deformacijom je podignut za 0, 5 metara u odnosu na ostali dio {ine, koji produ`ava u pravcu
Malovana. U lijevo, van `eljezni~ke pruge, a udaljeno od desne {ine za 7, 30 metara, i 16, 60
metara od nulte to~ke, gledano u pravcu Malovana iz pravca Zrmanje, nalazi se ve}i komad
sporo goru}eg {tapina /korde/.
OSTALE KONSTATACIJE
Lice mjesta op}i izgled, te o{te}enja i tragovi su fotografirani i skicirani po krim.
tehni~aru Vojnovi} \or|u, te }e ova dokumentacija nakon izrade biti dostavljena neposredno
tu`ila{tvu, a sastavni je dio zapisnika o uvi|aju. Prisutni radnik SJS Gra~ac Kuraica \or|e
dobio je zadatak od istra`nog suca i zamjenika OJT Gospi} da operativnim radom poku{a
utvrditi to~no vrijeme dojave o tome da je `eljezni~ka pruga na ovome mjestu minirana, te
od koga je ova dojava uslijedila, te, kona~no, tko je izvr{ilac podmetnutog eksploziva.
Radnici `eljeznice prisutni uvi|aju, nakon obavljenog uvi|aja i nakon {to njihova
/`eljezni~ka/ komisija ispita i utvrdi sve okolnosti o{te}enja pruge, dobili su odobrenje da
pristupe popravku i otklanjanju o{te}enja na istoj, uz upozorenje da se pri~eka vje{taka
64
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 64
Ministarstva za unutra{nje poslove koji }e naknadno pristupiti na lice mjesta i poku{ati
vje{ta~enjem utvrditi sve relevantne ~injenice i okolnosti vezane za miniranje pruge.
Drugo ni{ta nije bilo za konstatirati.
Uvi|aj zavr{en u 12,20 sati.
Zapisni~ar Istra`ni sudac
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 285.
26
1990., prosinac 4.
Zagreb
Informacija Organa bezbednosti Komande 5. vojne oblasti Organu bezbednosti 32. korpusa
o vojnoj organizaciji HDZ-a i SDS-a i zadacima organa sigurnosti
K O M A N D A
5. VOJNE OBLASTI
ORGAN BEZBEDNOSTI
Sp. 275-17
04.12. 1990.
Vojno organizovanje HDZ i
SDS i zadaci OB.
ORGANU BEZBEDNOSTI 32. k
Operativni podaci organa bezbednosti do kojih smo do{li u toku oktobra i novembra 1990.
godine potvr|uju da se proces vojnog organizovanja organa nove vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji
i SDS na {irem podru~ju Knina kao i stvaranja paralelne vojske odvija nesmanjenim
intenzitetom. Aktivnostima koje izvode na tom planu stvaraju se uslovi za formiranje
nacionalnih republi~kih armija, i najdirektnije su u funkciji ostvarivanja jedinstvenog
strategijskog cilja razbijanja JNA. Naime, raspolo`ivi podaci ukazuju na postojanje razra|enih
planova za izvodenje DTA prema vojnim objektima, komandama i jedinica i pripadnicima
JNA i ~lanova njihovih porodica. Identifikovana su neka lica koja su sa~inila spiskove za
likvidaciju nepo`eljnih pripadnika JNA, a na podru~ju nekoliko op}ina u me|ure~ju
Drava-Sava, formirane su grupe po 5 ~lanova sa zadatkom da dnevno prate stanje i izve{tavaju
o svim aktivnostima JNA.
Preko organa MUP-a i MNO, otvoreno i sve u~estalije nasr}e se na stare{ine JNA hrvatske i
slovena~ke nacionalnosti, SDS isto to radi i prema stare{inama srpske nacionalnosti, a cilj je
izu~avanje i vrbovanje pojedinih stare{ina da rade protiv JNA. Do sada smo registrovali 14
slu~ajeva nasrtanja na pripadnike JNA hrvatske nacionalnosti od kojih su trojica vrbovana.
65
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 65
Oni, izvr{avaju}i dobivene zadatke nastoje da ostvare uticaj i vrbuju ~ak i pojedine stare{ine
u OB JNA.
Osim navedenog i jedan broj vojnika koji je ranije potpao pod uticaj ekstremista HDZ i SDS
nastoji kontinuirano da deluje me|u vojnicima radi stvaranja istomi{ljenika i organizovanog
strana~kog delovanja sa nacional-separatisti~kih pozicija.
Strani faktor, oslanjaju}i se na nacional-separatisti~ke snage u zemlji nastoji bitno da uti~e na
tok i kona~ni rasplet jugoslovenske krize i da kroz to realizira vlastite interese. Agenturnim
putem dnevno prate i procenjuju stanje u na{oj zemlji i pravce daljeg razvoja, a u te`i{tu
istra`ivanja SOS su me|unacionalni odnosi i JNA. Ve{to poku{avaju da manipulacijama oko
navodnog vojnog udara i ocenama da JNA pretstavlja ko~nicu tzv. demokratskim procesima,
ubrzaju depolitizaciju i departizaciju JNA.
Budu}i da je vojno organizovanje HDZ i SDS i organa nove vlasti u Hrvatskoj i Sloveniji
poprimilo {iroke razmere, te da je obaveza JNA da onemogu}i formiranje paralelnih vojski i
spre~i eventualni gra|anski rat odmah poduzmite slede}e:
1. Operativni rad na svim nivoima prilagodite novonastalim uslovima sa te`i{tem na
otkrivanju i dokumentovanju aktivnosti svih aktera vojnog organizovanja HDZ i SDS u
Hrvatskoj i nekih organa i organizacija u Sloveniji; zatim lica koja rukovode tim
delatnostima, planova upotrebe, spiskova ilegalnih grupa namenjenih za izvo|enje DTA,
likvidaciju stare{ina; ilegalne nabavke oru`ja, tajnih skladi{ta oru`ja i municije, organizacije i
organizatora distribucije naoru`anja i, u vezi s tim, pribavljanju dokumentacije i drugih
materijalnih dokaza.
2. Intenzivnim radom na slu~ajevima u obradama i POR-u obezbedite otkrivanje i
dokumentovanje delatnosti pripadnika JNA koji su u vezi sa organizatorima vojnog
organizovanja HDZ i SDS i sa licima iz rukovodstava nacional-separatisti~kih partija i
pokreta u zemlji.
3. Zajedno sa organima komandovanja obezbedite da se sve jedinice VP dovedu u najve}i
stepen borbene gotovosti i da budu spremne za izvr{avanje svih bezbednosnih i vojno-
policijskih zadataka na spre~avanju vojnog organizovanja.
4. O svim saznanjima do kojih do|ete hitno izve{tavajte OB k-de 5. VO.
NA^ELNIK
pukovnik
Bo{ko Kele~evi}, v.r.
M.P.
52
M.P.
53
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
66
52
Okrugli pe~at: Komanda 5. vojne oblasti, Organ bezbednosti.
53
Prijemni pe~at: Komanda 32. korpusa, Organ bezbednosti, sp. br. 67-137, 06. 12. 1990.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 66
27
1990., prosinac 18.
Smjernice Organa bezbednosti Komande RV i PVO Organu bezbednosti Komande 5.
korpusa RV i PVO za djelovanje na prikupljanju obavje{tajnih podataka za procjene koje
treba dostaviti OB Komande RV i PVO
Komanda RV i PVO
Odelenje bezbednosti
Str. pov. br. 2-135
18. 12. 1990. god. uru~iti o d m a h prioritet
Organu bezbednosti:
3. i 5. KO RV i PVO, vva, 97.abr, 250.rpr PVO, 155350.rp PVO, 3. i 5.PVOJIN, svih
vazd.baza (sem 500.VB), 975.vnc, 672.anc, 321, 322. bv, 333. inzb.
Krizno stanje u Jugoslaviji ne pokazuje smirivanje, ve} se dalje produbljuje.
Zbog toga je krajnje nepredvidiv mogu}i dalji pravac razre{enja pitanja koja direktno
odredjuju spoljnu i unutra{nju bezbednost zemlje.
U cilju aktueliziranja Ko procena neophodno je preko svih izvora OB, u kontaktima sa licima
iz nau~nih, politi~kih i privrednih krugova, istra`ivati i prikupiti podatke i procene od
vitalnog zna~aja za sve oblasti dru{tvenog i politi~kog `ivota u zemlji, a posebno:
1. Mogu}e varijante daljeg toka i rezultata izbora u Srbiji i Crnoj Gori, mogu}e varijante
politi~kog preorganizovanja i nastupa opozicije.
2. Perspektiva politi~kih zbivanja u Makedoniji, Sloveniji, BiH i Hrvatskoj.
3. Pravci razvoja i perspektiva bezbednosno-politi~ke situacije na Kosovu, ocena bojkota
izbora u Srbiji, verovatni mogu}i uticaj bira~kog tela u saveznim izborima i mogu}i pravci
razre{avanja problema na Kosovu politi~kim sredstvima.
Instruisanje svih izvora izvr{ite u {to kra}em roku. Prve procene dostavite pre drugog kruga
izbora u Srbiji i Crnoj Gori, a ostala saznanja po dobijanju istih.
Prioritet u operativnom radu dati na rad sa kvalitetnijim saradnicima i izvorima, koji mogu
dati podatke i saznanja za procene.
O prikupljenim saznanjima najhitnije (svim raspolo`ivim sredstvima veze) izve{tavajte ovo
odelenje.
Na~elnik pukovnik,
Slobodan Rako~evi}
lj/
abgcd
M.P.
54
Izvornik, strojopis, latinica
Republika Hrvatska, Protuobavje{tajna agencija, k. 7.7.
67
54
Prijemni pe~at: Komanda 5. korpusa RV i PVO, Organ bezbednosti, sp. 1-175, 18. 12. 1990.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 67
28
1991., sije~anj 3.
Zagreb
Informacija Organa bezbednosti Komande 5. vojne oblasti Organu bezbednosti 32. korpusa
OS SFRJ o osnivanju tajne organizacije Hrvatska uzdanica
K O M A N D A VOJNA TAJNA
5. VOJNE OBLASTI STROGO POVERLJIVO
ORGAN BEZBEDNOSTI
S.p. 27-1
03. 01. 1991.
Formiranje tajne organizacije
Hrvatska uzdanica i delova-
nje Hrvatskog dr`avotvornog
pokreta podaci i zadaci za
operativni rad.
ORGANU BEZBEDNOSTI 32. K.
Po raspolo`ivim operativnim podacima OB JNA, u Hrvatskoj je formirana tajna organizacija
pod nazivom Hrvatska uzdanica (HU), a ~ine je pripadnici Hrvatskog dr`avotvornog
pokreta (HDP), Hrvatske stranke prava (HSP), HDZ i Hrvatske stranke (HS), te
nezavisni pojedinci. Zami{ljena koncepcija organizacije predvi|a uklju~ivanje i svih ostalih
nacionalnih stranaka Hrvatske.
Prijem u ~lanstvo organizacije predvi|a ispunjenje slede}ih uslova: pripadnost hrvatskom
narodu; stav negiranja Jugoslavije; hrvatsko dr`avotvorno usmerenje; desni ekstremizam;
psiholo{ku stabilnost li~nosti; proveru na manjim zadacima i polaganje prisege hrvatskom
barjaku.
Radi se o nadstrana~koj organizaciji osnovanoj u krilu HDP, a trenutno deluje pod HS.
Po polaganju prisege (zakletve) ~lanstvo se obavezuje na disciplinovano i bezpogovorno
izvr{avanje dobijenih zadataka od pretpostavljenog rukovodioca.
Postojanje HU je poznato rukovodstvu R Hrvatske (Tu|man, [eks, Veki} i P. Juri}) i
saglasni su sa njenim delovanjem, a obe}avaju im i punu podr{ku u ljudstvu (ekstremna krila
pomenutih stranaka) i naoru`anju, ali uz uslov da HU koordinirano sa HDZ i TO
u~estvuje u planskoj obrani gradova u Hrvatskoj u kojima su formirane podru`nice (za sada
se zna za Zagreb, Osijek, Zadar i [ibenik).
Budu}i da je HU rezultat aktivnosti HDP, navodimo neka glavna operativna saznanja o
ovoj organizaciji. HDP je zvani~no formiran 1981. godine u Lundu, [vedska, nakon
rascepa u Hrvatskom narodnom vije}u, a pristupili su mu teroristi~ki orjentisani delovi
HNO
55
-luburi}evci, HRB
56
i tzv. prole}ari.
57
Za predsednika je izabran [TENDUL NIKOLA ( ro|. 02. 12. 1937. g. u s. Re{etarevo, SO
Duga Resa, emigrant od 1956. godine, `ivi u [kotskoj), koji je sada na toj funkciji, a me|u
68
55
Hrvatski narodni otpor.
56
Hrvatsko revolucionarno bratstvo.
57
Sudionici Hrvatskog prolje}a 1971.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 68
najekstremnije ~lanove spadaju: KRALJEVI] LUKA, ARAPOVI] RUDOLF, GABELICA
MARJAN, [UTO ANTE, [UMAHER IVAN, BU[KAIN MILAN, DEDI] DINKO,
MLADEN [VARC, LEDI] JOSIP, bra}a LIVAJI] (svi su u Registru odre|enih jug.
dr`avljana) i drugi.
HDP je formiran sa ciljem objedinjavanja svih organizacija i pojedinaca u emigraciji i
povezivanju sa domovinskim snagama radi uspostavljanja Nezavisne Dr`ave Hrvatske. U
tome su DTA i subverzivna propaganda opredeljeni kao glavni oblici i metode borbe, od
kojih se HDP nije odrekao ni u novonastalim uslovima, iako se u javnosti ogla{ava tzv.
mirnim prosvjedima (nedavni skupovi u Zagrebu).
Utvr|ene su direktne sprege vode}ih hrvatskih nacionalista, sada ~lanova rukovodstva nove
vlasti u Hrvatskoj i ~elnika pojedinih stranaka, sa najekstremnijim rukovodiocima HDP jo{
od 70-tih godina. Kontakti i veza su posebno intenzivirani od po~etka 1989. godine.
U Zagrebu je 13. 10. 1990. godine odr`ana osniva~ka skup{tina HDP.
Prema operativnim podacima HDP se anga`uje i na ilegalnom ubacivanju u zemlju
naoru`anja i municije iz SR Nema~ke i Austrije.
U vezi s tim, a na bazi realne procene da bi te`i{ni objekti napada HDP, odnosno HU,
mogli biti jedinice i pripadnici JNA, nu`no je operativno anga`ovanje OB usmeriti na
suprotstavljanje takvoj delatnosti i to, pre svega, kroz slede}e aktivnosti:
kori{tenje postoje}ih i stvaranje novih uslova za operativno istra`ivanje i prikupljanje
podataka o formiranju i aktivnostima organizacije HU ( podru`nice, odbori, ~lanstvo,
vojno organizovanje, naoru`avanje itd), planovima i namerama, te sprezi sa drugim
organizacijama i grupama;
a`uriranje KO procene sastava jedinica ustanova sa aspekta utvr|enih ili indiciranih veza
sa pripadnicima EHE i ekstremnim nacionalistima, te selekciju lica prema kojima je potrebno
usmeriti operativne mere radi pra}enja i sagledavanja tih veza;
sistematsko i uporno stvaranje operativnih pozicija za pravovremeno uo~avanje i otkrivanje
~lanova ili veza ove organizacije me|u novoprimljenim vojnicima, jer je realno o~ekivati da se
takvi mogu uskoro pojaviti na odslu`enju vojnog roka.
poja~avanje kontraobave{tajne za{tite osetljivih objekata, imaju}i u vidu da HU odnosno
HDP i dalje zagovara DT i sli~ne akcije za ostvarenje postavljenih ciljeva;
na uo~ene slabosti i propuste u fizi~kom i drugom obezbe|enju objekata odmah reagovati
predlaganjem nadle`nim stare{inama odgovaraju}ih mera;
o svim saznanjima redovito izve{tavati OB K-de 5. VO pozivom na OA [TIT.
BP/ZF PO NA^ELNIKA
p u k o v n i k
M.P.
58
Bo{ko Kele~evi}
Geri} .......
59
v.r.
M.P.
60
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv, Komanda 5. vojne oblasti.
69
58
Okrugli pe~at: Komanda 5. vojne oblasti, Organ bezbednosti.
59
Ne~itko.
60
Prijemni pe~at: Komada 32. korpusa, Organ bezbednosti, sp. 23-3, 07. 01. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 69
29
1991., sije~anj 11.
Beograd
Zapovijed 1. uprave General{taba OS SFRJ komandama vojnih oblasti i RV i PVO o
zadacima u provo|enju odluke Predsjedni{tva SFRJ o rasformiranju svih oru`anih sastava
koji nisu u sastavu JNA
SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU OBRANU VOJNA TAJNA
GENERAL[TAB ORU@ANIH SNAGA SFRJ STROGO POVERLJ IVO
I U P R A V A
STR. POV. BR. 102-1 Primerak broj 3
11. 01. 1991. god.
KOMANDI RV i PVO
U cilju realizacije zadataka iz ta~ke 2 i 3 Naredbe Predsedni{tva SFRJ od 09. 01. 1991. godine
o rasformiranju svih oru`anih sastava koji nisu u sastavu jedinstvenih oru`anih snaga SFRJ ili
organa unutra{njih poslova i ~ija organizacija nije utvrdjena u skladu sa saveznim propisima,
N A R E D J U J E M
1. Komande vojnih oblasti i RV i PVO izvr{i}e pripremu i organizovani prijem naoru`anja,
municije i MES od lica i naoru`anih formacija van oru`anih snaga. Naoru`anje preuzimati u
svim garnizonima. Po potrebi komande garnizona reguli{u prijem i u mestima udaljenim od
komande u svojoj zoni odgovornosti.
U tom cilju, sve komande }e odrediti komisiju za preuzimanje i prostor za skladi{tenje oru`ja
i municije. Oru`je i municiju prikupljati u kasarnama i vojnim objektima na najpogodnijem
mestu gde su isklju~ene mogu}nosti za ugro`avanje bezbednosti ljudstva i objekata u kasarni.
Rad na prijemu organizovati tako da se odmah po ulasku na kapiju oduzima municija i druga
eksplozivna sredstva.
Posebno obezbediti pregled municije i MES kojim se isklju~uje svaka mogu}nost zloupotrebe
kori{}enjem tempirnih i drugih sredstava vremenskog dejstva.
Organizacijom rada obezbediti da se jednovremeno na mestu prijema ne nadje ve}a grupa (do
10) lica koja predaju naoru`anje.
Pri zahtevu pojedinaca ili organizacija da se u odredjenim mestima grupno preda oru`je,
komanda jedinice }e prethodno ostvariti uvid u koli~ine, vrste i stanje oru`ja i uz sve mere
obezbedjenja izvr{iti prijem, prevoz i uskladi{tenje u vojne objekte.
2. Komande vojnih oblasti i RV i PVO obezbedi}e da se u svim garnizonima preko
sekretarijata za narodnu odbranu obavesti stanovni{tvo i organizacije o mestima, na~inu i
vremenu predaje oru`ja, municije i MES.
3. Komisija koja prima naoru`anje i municiju izdaje potvrdu donosiocu prilog broj 1.
Ukoliko lice koje predaje naoru`anje odbije da se identifikuje ne insistirati na upisivanju
navedenih generalija u potvrdi, ve} primiti doneto naoru`anje, a u potvrdi u gornjem desnom
uglu napisati: lice nije `elelo da se legitimi{e.
70
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 70
4. Evidenciju o primljenom naoru`anju odmah ustrojiti po Uputstvu o kriterijumu i
evidenciji JNA, tako da se precizno evidentira oru`je, municija i druga eksplozivna sredstva
po vrstama, odgovaraju}im numeracijama i koli~inama.
5. U toku preuzimanja naoru`anja, municije i MES vr{iti poja~ano obezbedjenje kasarne-
objekta i komisije koja vr{i preuzimanje naoru`anja.
Komandanti jedinica po potrebi, a shodno proceni politi~ko-bezbednosne situacije u zoni
odgovornosti, stavi}e u potpunu b/g jedinice vojne policije i jedinice za intervenciju za slu~aj
ekscesnih i drugih situacija. Ove snage upotrebiti u slu~aju da dodje do napada na objekte i
organe koji vr{e preuzimanje naoru`anja.
6. Sa prijemom naoru`anja, municije i MES otpo~eti odmah.
Primljeno naoru`anje, municiju i MES skladi{titi i ~uvati po va`e}im propisima o
skladi{tenju i ~uvanju municije,. naoru`anja i MES-a u JNA. Komande vojnih oblasti i RV i
PVO }e blagovremeno obezbediti preuzimanje prikupljenog naoru`anja, municije i MES od
jedinica i uskladi{tenje istog izvr{iti u magacinima pozadinskih baza.
7. Komande vojnih oblasti i RV i PVO }e svakodnevno dostavljati izve{taj G[ OS SFRJ o
realizaciji zadataka iz ovog naredjenja.
Prilog br. 1: Potvrda o prijemu
naoru`anja.
SAVEZNI SEKRETAR
ZA NARODNU ODBRANU
general armije
Veljko Kadijevi}, v.r.
M.P.
61
M.P.
62
Izvornik, strojopis, latinica
Republika Hrvatska, Protuobavje{tajna agencija, k 7.7.
30
1991., sije~anj 11.
Zagreb
Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim postrojbama informaciju Politi~ke uprave
SSNO-a o osnivanju oru`anih sastava izvan JNA te zapovijed Predsjedni{tva SFRJ od 9.
sije~nja 1991. u svezi s tom informacijom
71
61
Okrugli pe~at: SSNO, General{tab JNA, Uprava I.
62
Prijemni pe~at: Komanda RV i PVO. str. pov. bez broja, 11. 01. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 71
KOMANDA Vojna tajna
5. VOJNE OBLASTI strogo povjerljivo
Str.pov.br.25/296-1
11.01.1991. godine
Informacija PU SSNO
dostavlja.-
2 SAM/944. POB
U prilogu akta dostavljamo vam informaciju PU SSNO str.pov.br. 6-1 od 10.01.1991.godine
o neovla{tenom formiranju oru`anih sastava u SFRJ.
Informaciju proraditi sa svim stare{inama a sa GL na slu`bi u JNA u potrebnom obimu.
O svim reagovanjima stare{ina i drugih, u vezi sa informacijom odmah izvesti ovu komandu.
POMO]NIK NA^ELNIKA
ODELENJA ZA PR
potpukovnik
Huspjak Stjepan, v.r.
M.P.
63
M.P.
64
M.P.
65
- - - - - - -
SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU ODBRANU VOJNA TAJNA
P O L I T I ^ K A U P R A V A STROGO POVERLJIVO
Str. Pov. Br. 6-1 [IFROVANO
10. 01. 1991. god. URU^ITI ODMAH
Informacija o neovla{}enom
formiranju oru`anih sastava
u SFRJ. KOMANDI
U nedavnom Intervjuu Savezni sekretar za narodnu odbranu posebno je istakao da se
najve}a opasnost po integritet i bezbjednost zemlje nalazi u intenzivnoj izgradnji ~isto
nacionalnih armija. To se ~ini zloupotrebom Teritorijalne odbrane, Civilne za{tite, Narodne
za{tite, slu`bi i organa unutra{njih poslova ili u formi dobrovolja~kih odreda i raznih ilegalnih
grupa. Kome bi slu`ile te vojske? Protiv koga bi bile pokrenute? One nas samo mogu survati
u ambis bratoubila{tva. Ni jedna dr`ava na svijetu nema vi{e armija. Jugoslavija ne smije i
ne}e biti Liban. Upravo zato, savezni sekretar je jasno, odlu~no i precizno izneo stav: Bi}e
razoru`ane sve oru`ane formacije, uspostavljene izvan jedinstvenih i Ustavom SFRJ
definisanih oru`anih snaga, a nosioci njihovog konstituisanja odgovara}e po zakonu.
72
63
Okrugli pe~at: Komanda 5. vojne oblasti.
64
Prijemni pe~at: Komanda 944. pozadinske baze, str. pov. br. 173-1, 15. 01. 1991.
65
Prijemni pe~at: 944. pozadinska baza, 2. tehni~ko skladi{te, str. pov. br. 88-1, 24. 01. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 72
U ovoj Informaciji ukazujemo na inicijative i mere koje je preduzimao SSNO s ciljem
razoru`avanja nezakonito formiranih oru`anih sastava u SFRJ, na ustavan i zakonit na~in.
Savezni sekretarijat za narodnu odbranu, pored ostalog, pripremio je i Predsedni{tvu SFRJ
11. decembra 1990. godine dostavio Informaciju o neovla{}enom formiranju oru`anih
sastava u SFRJ.
Predsedni{tvo SFRJ, na sednici odr`anoj 9. januara 1991. godine, razmotrilo je
dostavljenu Informaciju i donelo Naredbu, koju vam dostavljamo u prilogu.
Ukazujemo na osnovne podatke i ~injenice iz Informacije upu}ene Predsedni{tvu SFRJ.
Na vi{e delova teritorije SFRJ se na nelegalan na~in vr{i uvoz i nabavka naoru`anja i
neovla{}eno se formiraju oru`ani sastavi, van JNA i Teritorijalne odbrane. O~igledno je da je
cilj svih takvih aktivnosti da se, suprotno Ustavu SFRJ i saveznim zakonima, stvore paravojne
organizacije koje bi bile pod komandom republi~kih organa, odnosno pojedinih stranaka i
organizovanih grupa.* *Informacija se odnosi samo na pojave nelegalnog naoru`avanja izvan
TO i organa unutra{njih poslova. Pojave protuzakonitog stvaranja republi~kih vojski od
organa unutra{njih poslova i TO ne razmatraju se u ovoj Informaciji.
I
Prema raspolo`ivim podacima i saznanjima, u Hrvatskoj se intenzivno radi na stvaranju
vlastite oru`ane sile radi nasilnog ugro`avanja Ustavom utvrdjenog uredjenja SFRJ.
S tim ciljem je organizovana i realizuje se ilegalna nabavka velikih koli~ina naoru`anja i
municije.
Prema proverenim podacima, na teritoriju Hrvatske se, protivno zakonima kojima su
regulisani promet naoru`anja, vojne opreme i carinski postupak, intenzivno uvozi naoru`anje
i municija. Tako je, na primer, u poslednja dva meseca u{lo deset {lepera RO ^azmatrans
koji su prevozili naoru`anje i municiju iz vojnih skladi{ta u Madjarskoj. Nabavka ovog oru`ja
i municije vr{ena je preko Radne organizacije za spoljnu trgovinu Astra iz Zagreba. Na
ilegalnoj nabavci ovog naoru`anja i municije u inostranstvu i njihovom doturu u zemlju,
neposredno su se anga`ovali ~lanovi Vlade Hrvatske (ministri za odbranu, unutra{nje i
spoljne poslove) i njihovi organi. Pri tome je obezbedjivana specijalna za{tita i oru`ana pratnja
od prelaska dr`avne granice do istovarnih mesta (skladi{ta Sv. Nedelja kod Samobora,
Mostine kod Splita i dr.). Oru`je je ilegalno uvo`eno i na druge na~ine i iz drugih zemalja.
Ilegalnim uvozom iz inostranstva u Hrvatsku je dopremljeno vi{e desetina hiljada potpuno
novih automatskih pu{aka tipa kala{njikov i drugog oru`ja, kao i vi{e miliona bojevih
metaka.
Pored ovoga, u Hrvatskoj se vode pregovori sa pojedinim stranim izvoznicima naoru`anja
radi nabavke protivoklopnog, protivavionskog i drugih vrsta naoru`anja.
Ovako nabavljeno naoru`anje i municija tajno je distribuirano po teritoriji republike i
podeljeno isklju~ivo licima hrvatske nacionalnosti koja su provereni aktivisti HDZ. Na
ovome su se anga`ovali organi Ministarstva odbrane i pojedini ~lanovi mesnih odbora HDZ,
a obezbedjenje su vr{ili pripadnici specijalnih jedinica Ministarstva unutra{njih poslova.
Samo na ovaj na~in je naoru`ano na desetine hiljada lica kojima je podeljeno i po 150 bojevih
metaka.
Svi do sada raspolo`ivi podaci ukazuju da je odgovaraju}om spregom organa vlasti i
rukovode}ih aktivista HDZ, unutar te politi~ke partije koja je registrovana za legalnu
politi~ku delatnost i nalazi se na vlasti, stvorena i naoru`ana ilegalna, paravojna organizacija
na ~itavom prostoru Hrvatske.* *Osnovni kriteriji pri izboru lica kojima se ova organizacija
73
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 73
popunjava su: nacionalna pripadnost (hrvatska); hrvatsko dr`avotvorno usmerenje i negiranje
Jugosalvije; provera na izvr{enju zadataka desnog politi~kog usmerenja i spremnost na
bespogovorno izvr{enje naredjenja. U tom smislu pola`e se i zakletva. Razradjeni su
kompleksni planovi za upotrebu navedenih naoru`anih sastava protiv jedinica i ustanova
JNA, po garnizonima na teritoriji Hrvatske. Organizovana je neprekidna opservacija jedinica,
objekata i aktivnosti u garnizonima JNA, prikupljaju se adrese stanovanja i prave spiskovi
stare{ina JNA, procenjuje njihova politi~ka opredeljenost i razradjuju mere za likvidaciju
pojedinih odgovornih stare{ina radi obezglavljivanja jedinica i spre~avanja njihove upotrebe.
Planiraju se likvidacija stare{ina koji se na znak uzbune pozivaju u jedinice i vojnih kurira
pozivara. Radi zastra{ivanja planiraju se i razne mere odmazde nad njihovim `enama i decom,
sve do likvidacije. Za izvr{enje ovih zadataka ve} su formirani diverzantsko-teroristi~ki sastavi
u okviru kojih su i grupe za tzv. tihu likvidaciju. Egzekutori, na osnovu sa~injenih crnih
lista, izvr{ili su izvidjanje stanova vojnih lica i znaju koga treba da likvidiraju.
Planiraju se mere za spre~avanje izlaska jedinica iz kasarni postavljanjem razli~itih barikada
i prepreka, pa ~ak i mitraljeskih gnezda kod vojnih objekata. Razradjene su i mere za
isklju~ivanje struje i vode, prekid telefonskih veza i preotimanje relejnih ~vori{ta, radi
dezorganizovanja sistema rukovodjenja i komandovanja.
Aktivno se radi i na razbijanju jedinica JNA iznutra. U tom cilju se i vrbuju pojedine
stare{ine za saradnju sa vojnim sastavima HDZ i postavljaju im se zadaci obave{tajnog i
subverzivnog karaktera.
Navedene aktivnosti intenzivno se sprovode ve} vi{e meseci.
Na osnovu na~ina organizovanja, planiranih ciljeva i oblika dejstava nesporno proizlazi da
se radi o teroristi~koj strana~koj paravojnoj oragnizaciji, ~ije postojanje je u suprotnosti ne
samo sa Ustavom i zakonima SFRJ, ve} i sa medjunarodnim konvencijama i aktima koje
priznaje SFRJ.
Bez obzira {to se ove mere i aktivnosti HDZ sprovode tajno zbog njihove masovnosti one
nisu ostale nezapa`ene, naro~ito u nacionalno me{ovitim sredinama. Srpsko stanovni{tvo na
ovo `estoko reaguje, a deo se i ilegalno naoru`ava, sa~injava spiskove aktivnih i naoru`anih
~lanova ilegalnih grupa HDZ i preduzima druge protivmere, {to sve pove}ava mogu}nost
direktnih medjunacionalnih oru`anih sukoba.
Povodom razmatranja dogadjaja u Kninskoj krajini, Predsedni{tvo SFRJ je na sednici 2.
oktobra 1990. godine, izmedju ostalog, zahtevalo da se izvr{i detaljna analiza uzroka koji su
do njih doveli i zauzelo stavove i utvrdilo obaveze za sve nadle`ne organe kako bi se prona{li
mirni putevi za re{enje konfliktne situacije i zahtevalo da organi Republike Hrvatske
sagledaju i otklone uzroke koji izazivaju strah, otpor pa i masovnu gradjansku neposlu{nost,
uklju~uju}i i povla~enje jedinica milicije specijalne namene, oslobode neopravdano
pritvoreni, da se u legalnom postupku obezbedi vra}anje nezakonito uzetog oru`ja, uklone
barikade i stra`e, oslobode komunikacije i obezbedi javni red i mir, garantuju slobode i
sigurnost svih gradjana. Ovi zahtevi Predsedni{tva SFRJ, u osnovi, jo{ nisu realizovani.
Na podru~je Kninske krajine formirane su naoru`ane grupe za koje se oru`je nabavlja na
razli~ite protivzakonite na~ine. U tom podru~ju se nalazi nekoliko hiljada razli~itih pu{aka i
pi{tolja pa i ru~nih baca~a, a iz radnih organizacija izuzete su znatne koli~ine eksploziva koji
se koristi za izradu improvizovanih eksplozivnih naprava.
Od naoru`anih lica srpske nacionalnosti formirani su oru`ani sastavi i {tabovi za upotrebu
na pojedinim komunikacijskim pravcima. Ovi sastavi vr{e zapre~avanje komunikacija,
kontrolu kretanja i stalno osmatranje i obave{tavanje koje se objedinjava u odgovaraju}em
74
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 74
centru u Kninu. U poslednje vreme izvode se diverzantsko-teroristi~ke akcije ~iji izvr{ioci nisu
identifikovani. Otkriveni su samo po~inioci kradje naoru`anja JNA. U nadle`nosti vojnih
pravosudnih organa pokrenuta je istraga protiv 16 lica zbog oduzimanja naoru`anja i vojnog
transporta na `elezni~koj stanici Knin. Mada je ovo oru`je u celini vra}eno, istraga je u toku
i usmerena je na otkrivanje organizatora ovog dela.
U celini gledano, na ovom podru~ju stvoreno je takvo stanje da celokupnu vlast vr{e
lokalni organi neovisno od republi~kih organa u Hrvatskoj, {to omogu}ava da stvorena
paravojna organizacija deluje slobodno. Istovremeno, sa stvaranjem ove paravojne
organizacije, politi~ka partija HDZ ilegalno je naoru`ala i organizovala hrvatsko stanovni{tvo
u okolnim mestima, {to na ovom prostoru stvara uslove za oru`ane sukobe.
II
U SR Sloveniji se, takodje, vr{i neovla{}eni uvoz oru`ja iz inostranstva. Naru~ivane su
odredjene koli~ine protivoklopnih sredstava i automatskog oru`ja, a ispitivane su i
mogu}nosti za uvoz protivavionskih raketa. Otvoreno se preti upotrebom ovih formacija
protiv jedinica JNA. Medjutim, koliko nam je poznato, nije do{lo do stvaranja tajne strana~ke
teroristi~ke oru`ane formacije.
III
Velika koli~ina pe{adijskog i drugog naoru`anja se, na razli~ite ilegalne na~ine, uvozi i na
podru~je Kosova. Sredstva za to se obezbedjuju i razli~itim kriminalnim aktivnostima
(provalama, kradjama, trgovinom narkoticima i sl.).
Iako se ne raspola`e pouzdanim podacima o broju naoru`anja i ljudstva obuhva}enog
tajnim vojnim organizovanjem na Kosovu, procenjeni broj je toliki da predstavlja realnu
pretnju miru i u ovom delu zemlje.
IV
SSNO je upoznao Predsedni{tvo SFRJ i sa nekim pojavama koje su se desile posle
dostavljanja Informacije, u periodu od 11.12.1990. do 9.01.1991. godine. Iznosimo
najzna~ajnije.
Iako Informacija predstavlja vojnu tajnu, jer sadr`i strogo poverljive podatke, ona je javno
komentarisana na vi{e na~ina u SR Hrvatskoj, pa ~ak i u inostranim sredstvima informisanja.
To je u~inio i F. Tudjman na sastanku sa predstavnicima opozicionih partija u Hrvatskoj i na
sastanku sa zastupnicima HDZ u Saboru.
Kao posledica ovoga, pored neposredne {tete nanete ugledu Predsedni{tva SFRJ, pristupilo
se prikrivanju, pa ~ak i uni{tavanju materijalne dokumentacije u zemlji i inostranstvu, a na
razli~ite na~ine poku{ava se i legalizacija mera koje su prikazane u Informaciji. Navodimo
samo neke.
U SR Hrvatskoj ubrzano se radi da se nelegalno uvezeno oru`je podeljeno pripadnicima
HDZ prika`e kao oru`je organa unutra{njih poslova, {to predstavlja manevar da se to oru`je
zadr`i, a ilegalna vojna organizacija legalizuje. U tom cilju je ve}i broj pripadnika HDZ koji
imaju ratni raspored u oru`anim snagama, a kojima je bilo podeljeno nelegalno uvezeno
oru`je, po hitnom postupku, rasporedjen u rezervni sastav milicije. Ovo se ~ini bez
konsultacija sa stare{inama njihovih ratnih jedinica, tako da one ostaju nepopunjene.
Preko Ministarstva unutra{njih poslova upu}en je javni poziv svim gradjanima koji imaju
vojni~ko oru`je i municiju, a za koje nemaju dozvolu, da ih predaju policijskim upravama,
~ime se poku{ava prikriti poreklo i na~in podele ilegalno uvezenog naoru`anja.
75
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 75
Naglo se uve}ava rezervni sastav milicije i formiraju se i naoru`avaju krupne policijske
jedinice, kao {to su brigade, a to izaziva novo podozrenje gradjana.
Intenzivno se poku{avaju vrbovati stare{ine JNA da prelaze u novoformirane policijske
jedinice radi njihove popune komandnim kadrom ili za druge poslove u dr`avnim organima
Hrvatske. Pri tome im se zakazuju tajni razgovori i nude znatno povoljniji materijalni i drugi
uslovi samo da napuste jedinice i ustanove JNA u kojima su na slu`bi.
Nastavljen je uvoz naoru`anja koje se isporu~uje po ilegalno zaklju~enim sporazumima u
pojedinim stranim dr`avama (Madjarska, Italija, Austrija), a to se radi sa znanjem i uz
podr{ku zvani~nih organa tih dr`ava.
Izdaju se konkretna uputstva i naredjenja za opserviranje, neprekidno pra}enje, pa i napade
na garnizone, vojne objekte i vojna lica. ^ak se i potpuno nezakonito od strane organa MUP
Hrvatske li{avaju slobode pojedine vojne stare{ine u toku vr{enja svojih slu`benih zadataka.
U Kninu naoru`ane seoske stra`e nisu raspu{tene i povremeno se aktiviraju za razli~ite
zadatke.
Svi ovi podaci govore da se i dalje intenzivno radi na sprovodjenju mera kojima bi se
obezbedilo da se i nasilnim sredstvima sru{i postoje}i ustavni poredak SFRJ.
U vezi s tim, SSNO je posebno ukazao da dr`avni organi SFRJ, koji i po va`e}em Ustavu
SFRJ imaju izri~ito utvrdjenu obavezu da {tite postoje}i ustavni sistem, ne mogu biti pasivni
i mirno posmatrati kako se taj sistem ru{i. Koriste}i sva svoja ustavna i zakonska ovla{}enja,
oni moraju preduzeti adekvatne mere da se stanje u zemlji sredi, kako bi se izbegle najte`e
posledice koje prete svim narodima i narodnostima Jugoslavije. Pri tome, glavni akteri pojava
koje su navedene i ako bi bili oslobodjeni krivi~ne odgovornosti (bilo zbog svog polo`aja u
organima vlasti ili odlukom Predsedni{tva SFRJ {to proizilazi iz teksta Naredbe) ne mogu biti
oslobodjeni politi~ke odgovornosti za stanje stvoreno u sredinama za koje su najodgovorniji.
V
Izneti podaci ukazuju da su u vi{e delova zemlje stvorene ili je u toku stvaranje paravojnih
organizacija, van sastava legalnih i jedinstvenih oru`anih snaga SFRJ i pod kontrolom organa
i pojedinaca van Ustavom SFRJ i saveznim propisima utvrdjenog sistema rukovodjenja i
komandovanja oru`anim snagama. Aktivnosti i mere koje njihovi nosioci preduzimaju
usmerene su na nasilno ru{enje ustavnog uredjenja SFRJ, odnosno oru`anu pobunu {irokih
razmera. Time se ~ine te{ka krivi~na dela ka`njiva po Krivi~nom zakonu SFRJ (~l. 114,
odnosno 124.KZ SFRJ). Ta dela su ka`njiva i ako bi ostala samo u fazi pripremnih radnji.
Postojanje navedenih oru`anih sastava predstavljaju stalnu opasnost po ustavni poredak SFRJ.
Imaju}i u vidu da se ti oru`ani sastavi u okviru medjusobno suprotstavljenih nacionalnih
politi~kih partija i njihovih rukovodstava, oni su ozbiljna i neposredna pretnja izbijanju
oru`anog medjunacionalnog sukoba i gradjanskog rata na tlu Jugoslavije.
Zato je SSNO preduzeo inicijative i mere da se ovo stanje hitno i bezuslovno re{i na
ustavan i zakonit na~in.
Organi krivi~nog gonjenja u JNA koji prate navedene aktivnosti, iako su obavezni da po
slu`benoj du`nosti pokrenu krivi~ni postupak (~lan 236. Ustav SFRJ i ~lan 6. Zakona o
vojnom tu`ila{tvu), imaju}i u vidu sve posledice koje bi mogle biti katastrofalne za sudbinu
zemlje, o svemu tome su informisali saveznog sekretara za narodnu odbranu.
Sve analize i procene pokazuju da bi krivi~ni postupak i obavezno javno sudjenje otkrili
javnosti takve pora`avaju}e ~injenice koje bi u drugim delovima zemlje izazvale reakcije koje
se ne bi mogle kontrolisati.
76
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 76
Upravo radi toga SSNO je smatrao da je za ukupne politi~ke prilike u zemlji povoljnije da
Predsedni{tvo SFRJ, koriste}i svoja ustavna ovla{}enja, uklju~uju}i i pravo abolicije, nastalo
stanje razre{i dono{enjem naredbe o raspu{tanju svih naoru`anih sastava i njihovom
razoru`anju, uz odgovaraju}a ovla{}enja JNA.
U slu~aju da Predsedni{tvo SFRJ nije usvojilo predlog SSNO, organi krivi~nog gonjenja
JNA morali bi da pokrenu i sprovedu krivi~ni postupak po slu`benoj du`nosti, sa svim
posledicama koje iz toga proizilaze. Zbog svega iznetog Predsedni{tvo SFRJ dono{enjem
Naredbe, utvrdilo je obaveze svih na koje se ona odnosi, uklju~uju}i i JNA, da se ona u celini
i efikasno izvr{i. U slu~aju neizvr{enja ili izigravanja ove naredbe, organi krivi~nog gonjenja
postupi}e po zakonu.
VI
JNA }e potpuno energi~no i dosledno izvr{iti sve zadatke koji proizilaze iz Naredbe
Predsedni{tva SFRJ. Izvr{avanje ovog zadatka JNA neposredno {titi mir, integritet i
suverenitet SFRJ, doprinosi spre~avanju bratoubila~kog rata i omogu}ava mirno sprovodjenje
neophodnih dru{tvenih reformi.
Radi uspe{nog izvr{enja ovih zadataka najbitnije je obezbediti visok nivo moralne ~vrstine
i jedinstva svih jedinica i ustanova Armije. U tom cilju svi nivoi rukovodjenja i komandovanja
du`ni su obezbediti neprekidni i potpun uvid u stanje morala i borbene gotovosti i
preduzimati energi~ne mere za njihovo odr`avanje na potrebnom nivou.
Posebnu pa`nju posvetiti neposrednim moralno-politi~kim pripremama sastava koji se
budu anga`ovali na izvr{avanju konkretnih zadataka.
Komandanti, na~elnici i upravnici, na svim nivoima rukovodjenja i komandovanja, sa
sadr`ajem Informacije i Naredbom Predsedni{tva SFRJ, odmah upoznati sve stare{ine, a
sadr`aje na odgovaraju}i na~in koristiti u informisanju vojnika i GL na slu`bi u JNA.
PODSEKRETAR U SSNO
general-pukovnik
M.P.
66
dr Milan ^u{i}, v.r.
Dostavljeno:
K-ndi 1.,3. i 5. VO,
RV i PVO i VPO
organizacijskim
jedinicama SSNO
M.P.
67
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6037.
77
66
Okrugli pe~at: SSNO, Politi~ka uprava.
67
Prijemni pe~at: 944. pozadinska baza, 2. tehni~ko skladi{te, str. pov. br. 88-2, 24. 01. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 77
31
1991., sije~anj 15.
Zagreb
Informacija Komande 5. vojne oblasti podre|enim postrojbama o odjeku zapovijedi
Predsjedni{tva SFRJ o rasformiranju svih oru`anih sastava koji nisu u sastavu JNA te
napadu na JNA u zoni odgovornosti Komande
Komanda 5. vojne oblasti
Pov. br. 25/296-2
15. 01. 1991. godine
Informacija o aktuelnim
dogadjajima u zoni
odgovornosti 5. VO.-
Naredba Predsjedni{tva SFRJ o rasformiarnju svih oru`anih sastava ~ija organizacija nije
utvrdjena saveznim propisima i nisu u sastavu jedinstvenih OS SFRJ ili organima unutra{njih
poslova, izazvala je burnu reakciju i tuma~enje s negativnom konotacijom, kako od strane
najvi{ih organa vlasti, tako i najve}eg djela politi~kih stranaka i organizacija.
S tim u vezi, preko sredstava javnog informisanja u vidu komentara ili izjava aktualnih
politi~kih li~nosti, pokrenuta je prava lavina napada na JNA, Saveznog sekretara i
Predsjedni{tvo SFRJ.
Su{tina napada se svodi na optu`ivanje Predsjedni{tva SFRJ i JNA kako radi u interesu
srpskog rukovodstva i ostvarivanja hegemonisti~kih ciljeva Srbije, a naredba Predsjednl{tva je
samo korak do vojnog udara i gu{enja demokratski izabranih organa vlasti u Hrvatskoj i
Sloveniji, pa i drugim delovima Jugoslavije.
Naravno ni na kraj pameti im nije da Naredbu Predsjedni{tva shvate, tuma~e i provode kao
~in koji u osnovi omogu}ava demokratski, dakle mirni rasplet i rje{enje ustavne krize u
Jugoslaviji.
Pored iznetog za napade na JNA koristi se svaka prilika. Obi~no se to objavljuje kao
senzacionalisti~ka vjest ili naslov u {tampi. U kontekstu toga mo`e se tako tuma~iti i
objavljeni ~lanak u Vjesniku 13. 01. 1991. g. i najavljen, pa i reklamiran ~lanak u novom
broju Slobodnog tjednika, pod naslovom Kontraobave{tajci JNA pripremali atentat na
ministra Boljkovca. U pomenutom ~lanku govori se o hap{enju-privodjenju oficira JNA s
nizom la`i, s jasnim ciljem izazivanja odbojnosti i nepoverenja gradjana nprema JNA. Ni
slu~ajno nisu `eljeli objaviti kako se radilo o pripadnicima JNA u izvr{avanju zadataka iz svog
delokruga rada, i da su u tome bili protuvpravno spre~eni i grubo maltretirani od strane
pripadnika MUP-a RH. ^ak se o tome ne govori u stidljivo objavljenom demantu MUP RH
od 14. 01. 1991. godine ve} se isti~e kako sredstva javnog informisanja po ocjeni MUP nisu
zbog okolnosti u kojima `ivimo i interesa sigurnosti, trebali to objavljivati.
Sve to ukazuje da se pored verbalnih metoda napada, po~inju primenjivati i fizi~ki,
protupravni i protiv ustavni, kako bi se ugled JNA, njena ustavna funkcija i politi~ka uloga
diskreditovali i odvojili narod od Armije.
78
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 78
U obja{njavanju tih dogadjaja, te tuma~enju na sceni prisutnih politi~kih tendencija,
pridr`avati se Informacije PU SSNO str. pov. br. 6-1 od 10. 01. 1991. godine. U vezi s
Naredbom Predsjedni{tva SFRJ i privodjenja oficira JNA od strane MUP-a, SSNO i
Komanda 5. VO je danas (15. 01. 1991. godine) emitirao saop{tenje za javnost koje
dostavljamo u prilogu i koje treba proraditi sa celokupnim sastavom.
zamenik komandanta
general-potpukovnik
Andrija Ra{eta
Prilozi:
1.- saop{tenje Komande 5. VO
2.- saop{tenje Slu`be za informisanje SSNO
1.- saop{tenje Komande 5. Vojne oblasti:
Povodom ~lanaka objavljenih 13. 01. 1991. godine u listovima Vjesnik i Ve~ernji list,
pod naslovom Pripreman atentat na Boljkovca, komanda Pete vojne oblasti danas je
saop{tila slede}e:
Navodi i insinuacije, plasirani kroz spomenute ~lanke, predstavljaju potpuno neosnovanu
konstrukciju i zlonamernu obmanu javnosti, s ciljem izazivanja neraspolo`enja gradjana
prema JNA. Istina o slu~aju na koji se ovi ~lanci odnose je slede}i:
Dvadesetak pripadnika Ministarstva unutra{njih poslova Hrvatske je 06. januara ove godine,
na potpuno protivzakonit i provokativan na~in, pod pretnjom oru`ja, li{ilo slobode tri
pripadnika Organa bezbednosti JNA, koji su bili na slu`benom zadatku u potrazi za
vojnikom koji je samovoljno napustio jedinicu. I pored toga {to su se pripadnici JNA uredno
legitimisali i objasnili svoj zadatak, oni su nasilno privedeni u Ministarstvo unutra{njih
poslova Hrvatske i podvrgnuti vi{e~asovnom saslu{avanju. U toku privodjenja, pojedini
pripadnici Ministarstva unutra{njh poslova Hrvatske na razli~ite na~ine su ih provocirali i
pretili im. Tako su, izmedju ostalog, glade}i svoje no`eve, govorili pripadniku JNA da }e ih
na slede}em brdu uprljati, da ima lepu glavicu za rezanje, da }e mu poklati `enu i decu
ako ih ima i da je klanje uve`bavao na lutkama.
Sve to je propra}eno raznim psovkama i te{kim uvredama.
Sve ~injenice ukazuju da je u ovom slu~aju do{lo do drasti~ne povrede ne samo saveznih
propisa, ve} i svih pravila kojima je regulisan na~in postupanja organa unutra{njih poslova
prema pripadnicima JNA, sa obele`jem krivi~nog dela, sa tim je komandant Pete vojne
oblasti, general Konrad Kol{ek detaljno upoznao ministra unutra{njih poslova Hrvatske J.
Boljkovca i predo~io mu mogu}e posledice, ukoliko se ne spre}i ponavljanje sli~nih slu~ajeva.
Napominjemo da su komande, jedinice i ustanove JNA dobile zadatak da preduzmu sve
raspolo`ive mere radi za{tite od takvog nedopustivog i protivzakonitog pona{anja.
2.- Saop{tenje Slu`be za informisanje PU SSNO:
Povodom Naredbe Predsedni{tva SFRJ o razoru`anju i rasformiranju nelegalnih oru`anih
sastava, Slu`ba za informisanje SSNO ovla{tena je da saop{ti slede}e:
Nadle`ni organi raspola`u nepobitnim dokazima o potpuno nezakonitom na~inu formiranja
i naoru`avanje paravojnih oru`anih sastava i njihovom pripremanju za izvodjenje
diverzantno-teroristi~kih i drugih nasilnih akcija. U koliko se Naredba Predsedni{tva SFRJ ne
79
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 79
izvr{i u celini, te pora`avaju}e ~injenice bit }e javno saop{tene u okviru postupka protiv
po~inioca ovih te{kih krivi~nih dela.
Svako na koga se Naredba odnosi treba da ima u vidu da }e nelegalni oru`ani sastavi biti
rasformirani i razoru`ani, bili na na~in i u roku koji su utvrdjeni naredbom, ili primenom
sankcija propisanih zakonom.
M.P.
68
M.P.
69
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.
32
1991., sije~anj 23.
Rijeka
Zapovijed Komande 13. korpusa OS SFRJ podre|enim postrojbama za poja~avanje mjera
borbene gotovosti i za{tite vojnih objekata
Komanda 13. korpusa
Operativni centar
Str. pov. br. 174-29 h i t n o
23. 01. 1991. godine uru~iti odmah
Tajna str. pov.
Na li~nost komandanta
U vezi sa pogor{anom situacijom na teritoriji preduzeti odmah:
1.- Municiju za borbena vozila 1 b/k imati u neposrednoj blizini u kasarni da se mo`e odmah
uzeti. Municiju za sve mitraljeze b/v imati u redenicima i kutijama koje su zape~a}ene da se
mogu brzo upotrebiti.
2.- Procjeniti po svim garnizonima objekte za struju, plin i vodu, mogu}nost njihove za{tite
kako nebi do{lo do njihovog isklju~enja i paralisanja normalnih uslova `ivota. Imati mjere
za{tite i stru~nu ekipu za osposobljavanje naru{enog sistema.
3.- Preduzeti mjere oko kompletiranja i pripreme svih agregata za struju, cisterne za vodu,
mjere POZ i li~na sredstva za{tite, intendantsku tehniku za ishranu u poljskim uslovima.
Obezbjediti dovoljne koli~ine potroleuma.
80
68
Prijemni pe~at: 944. pozadinska baza, pov. br. 2-39, 16. 01. 1991.
69
Prijemni pe~at: 944. pozadinska baza, 2. tehni~ko skladi{te, pov. br. 83-1, 24. 01. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 80
4.- Obezbjediti da u komandama svih nivoa boravi 25 posto starje{ina (formirati 4 tima) za
rizik i neprekidno obezbjediti komandovanje jedinicama u najte`oj varijanti i nesmije se
dozvoliti iznenadjenje.
Obezbjediti vodu i suhu hranu za 3 dana.
Mjere borbene gotovosti moraju narastati iz ~asa u ~as.
Za eventualni nedostatak potrebnih MTS obratiti se Komandi 13. K.
Rok izvr{enja 24. 01. 1991. godine. Do 09,00 ~asova kada podnijeti izvje{taj.
komandant
general-potpukovnik
Marjan ^ad
dostaviti: 13. pmtbr, 8. pmtbr, 6. bbr, 236. pmtbr, 35. prtd
M.P.
70
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv, Komanda 5. vojne oblasti
33
1991., sije~anj 24.
Zagreb
Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim postrojbama informaciju i stavove SSNO-a
o sigurnosnoj situaciji u Hrvatskoj
Komanda 5. vojne oblasti
Pov. br 25/295-5
24. 01. 1991.
Informacija u vezi
saop{tenja SSNO
Ocenjuju}i aktuelne prilike u SFRJ, prvenstveno s odbrambenog stanovi{ta, SSNO je putem
saop}enja jugoslovenskoj javnosti, ukazao na njih, i posebno na stanje u R.Hrvatskoj.
Citiramo: U R. Hrvatskoj mobiliziran je sastav raznorodnih, u biti vojnih formacija. U ime
navodne obrane od tobo`nje vojne intervencije organizirano je intenzivno pra}enje
pripadnika JNA i vojnih jedinica, oru`ano osiguranje pojedinih objekata, spre~avanje
komuniciranja i pripremanje raznovrsnih teroristi~kih aktivnosti usmerenih prema Armiji i
81
70
Prijemni pe~at: Brzojav. br.__, primljeno 23. 01. 1991. u 19.10, poslano 23. 01. 1991. u 20.00, potpis ne~itak.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 81
njenom sastavu. Uporedo se nerazumno i neargumentirano pothranjuje psihoza straha i vodi
{iroka antiarmijska kampanja. Polaze}i od toga da bi poduzete mjere u R. Hrvatskoj mogle
dovesti i do razli~itih nesporazuma i ne`eljenih konfrontacija neophodno je da se svi
mobilizirani sastavi odmah raspuste...
Na zna~aj i ozbiljnost saop{tenja SSNO ukazuje vrlo slo`eno stanje u Hrvatskoj osobito u
zadnjih pet dana. U Informaciji navodimo samo neke od primera koji to najbolje potvrdjuju.
1. U {tampi i na RTV pokrenuta je prava kampanja prema JNA. Naslovi to najbolje
potvrdjuju: Armija ne odustaje, Scenarij vojnog udara, Za{to Hrvatskom kru`i bauk
vojne intervencije, Kako kninska dr`ava-slu`i za obmanjivanje same Armije, ~emu slu`i
demonstriranje sile po raznim garnizonima, Hrvatska nije Litva, Stop za ratne igre,
Zajedni~ki protiv sile i drugi.
Ovakvo dezinformisanje javnosti u cilju je stvaranja antiarmijskog raspolo`enja kod gradjana
i motivisanje istih za podr{ku svojoj politici.
Armijskom sastavu je poznato da komande i jedinice nisu vr{ile nikakve posebne aktivnosti i
da nije bilo govora o vojnom pu~u te da u vezi sa tim nisu davani nikakvi zadaci.
O~ito je da se Armija ho}e isprovocirati i blokirati. Nije isklju~ena mogu}nost izvodjenja
teroristi~kih aktivnosti prema Armiji pa i pucanje na pripadnike JNA, a sve u cilju da se
Armija isklju~i iz iz aktuelnih problema re{avanja ustavne krize u zemlji i spre~i u izvr{avanju
svoje ustavne funkcije.
U zao{trenoj situaciji koja je eskalirala ovih dana ve} su preduzimane mere da se JNA spre~i
u izvr{avanju svog zadatka. Tako su u garnizonu Zagreb oko mostova i na parkirali{tima u
neposrednoj blizini kasarni parkirani te{ki kamioni i cisterne sa zapaljivim te~nostima. U
organizaciji MNO formirana je artiljerijska jedinica za napad na aerodrom i druga vitalna
mesta u gradu koja koriste vojne jedinice i ustanove. Ekstremno orjentisani pojedinci vr{e
neposredne napade na pripadnike JNA. Tako je ju~er stra`ara ispred SSRSTO Hrvatske,
izvesni Kamereli Ermano, talijanski dr`avljanin stalno nastanjen u Zagrebu, poku{ao udariti
osobnim vozilom. U garnizonu Virovitica aktivista HDZ, naoru`an, zaustavio je grupu
vojnika koji su i{li na pregled u VBZ i vratio ih u kasarnu. Ovakvih i sli~nih primera
provociranja ima vi{e, a mogu se i nadalje o~ekivati pa ~ak i sa ve}im intenzitetom.
JNA pa i na{e komande realizovat }e zadatke koji proisti~u iz naredbe Predsedni{tva SFRJ, i
preciziranih kroz ta~ku 4 i 7 saop}enja SSNO. Organe RiK, politi~ke organe i ostale subjekte
maksimalno i dosledno anga`ovati, preduzimaju}i sve do sada naredjene mere bezbednosti,
samoza{tite, PPZ i informisanja.
pomo}nik komandanta za PR i PP
general-potpukovnik
Ivo Tominc M.P.
71
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.
82
71
Prijemni pe~at: Komanda 944. pozadinska baza, pov. br. 2-68, 25. 01. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 82
34
1991., sije~anj 24.
Zagreb
Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim postrojbama informaciju Politi~ke uprave
SSNO-a o situaciji u Republici Hrvatskoj povodom zapovijedi Predsjedni{tva SFRJ o
razoru`avanju nelegalnih oru`anih sastava
Komanda 5. VO
Str. pov. br. 25/295-6 uru~iti odmah
24. 01. 1991. godine
Dostavljamo vam potpunu informaciju politi~ke uprave SSNO st. pov. broj 87-1 od 24.
januara 1991.godine.
Potpun tekst Informacije u vezi sprovodjenja naredbe Predsedni{tva SFRJ o rasformiranju i
razoru`avanju nelegalnih oru`anih sastava glasi:
U skladu s to~kom 4. Naredbe Predsedni{tva SFRJ od 09. januara i zaklju~cima
Predsedni{tva SFRJ od 22. januara 1991. godine, organi krivi~nog gonjenja JNA otpo~eli su
postupak za utvrdjivanje krivi~ne odgovornosti pojedinih u~esnika u organizovanju i
ilegalnom naoru`avanju paravojnih organizacija na podru~ju Republike Hrvatske. Vojni,
pravosudni i drugi organi JNA rade i postupat }e striktno po zakonu i saglasno svojim
ovla{}enjima i obavezama. O toku i rezultat tima istrage i drugim aktivnostima bit }e
upoznati pripadnici JNA, a na odgovaraju}i na~in i javnost.
U Republici Hrvatskoj-protivno zahtevu Predsedni{tva SFRJ da se celinom aktivnosti
nadle`nih organa doprinosi smirivanju napetosti, psihoze straha i antiarmijskog raspolo`enja-
preduzimaju se poja~ane mere koje izazivaju sasvim suprotne efekte i bitno ote`avaju
sprovodjenje naredbe i zaklju~aka Predsedni{tva SFRJ.
Smisao i mogu}e posledice preduzetih mera mogu se sagledati iz nekih primera koje
navodimo:
dan uo~i odr`avanja sednice Predsedni{tva SFRJ od 22. januara ove godine, pozvano je na
ve`bu 50 posto rezervnog sastava milicije. Ubrzanim prevodjenjem ilegalno naoru`anih
pripadnika HDZ u rezervni sastav MUP-a, u periodu za koji je zatra`eno produ`enje roka za
realizaciju naredbe, pove}an je broj rezervnog sastava milicije, sa 13.371 na 31.229
pripadnika (uve}anje 233 posto), odnosno ukupno brojno stanje aktivnog i rezervnog sastava
uve}ano je na 50.741 lice,
snage MUP-a Hrvatske na celoj teritoriji republike anga`ovani su za: (a) obezbedjenje
vitalnih objekata od navodne opasnosti od intervencije JNA., (b) poja~anu kontrolu teritorije
posebno u grani~nim podru~jima prema Srbiji., (c) sveobuhvatnu i neprekidnu obave{tajno-
opserversku delatnost prema JNA, i (d) direktan napad na pripadnike JNA, vojne objekte,
komande i jedinice,
izvr{ene su pripreme i delimi~no sprovedene mere za brzo zapre~avanje komunikacija i
onemogu}avanje izlaska i dejstva jedinica JNA. Za to je anga`ovana i te{ka mehanizacija
pojedinih radnih organizacija. Tako su vozila RO Industrogradnje-Zagreb pripremljena za
blokiranje izlaska iz kasarne Mar{al Tito i za zapre~avanje na mostovima Mladost i
83
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 83
Sloboda. Pripremljeno je ru{enje stabala u rejonu Velike Gorice, radi zapre~avanja
komunikacijskog pravca. Na prilazima Sinju istureni su kamioni sa utovarenim kamenom, u
[ibeniku su cisternama RO ^isto}a blokirani izlazi iz kasarne i dr.
Aktivirane su grupe za tihu likvidaciju pripadnika JNA i ~lanova njihovih porodica, napade
na skladi{ta oru`ja i municije i druge vojne objekte.
organi MUP-a Hrvatske, zbog navodne opasnosti od terorizma, maksimalno su poja~ali
kontrolu kretanja lica i vozila, posebno u grani~nim podru~jima uklju~uju}i i vojna lica u
uniformi,
pod koncentri~nu opservatorsku kontrolu stavljeni su svi vojni objekti i vojno-stambene
zgrade. Prate se aktivnosti jedinica JNA. Izvidjanje se vr{i i kori{}enjem privredne avijacije, a
radio vezom dostavljaju se obave{tenja centrima MUP-a o svakom, pa i pojedina~nom
kretanju vojnih lica i motornih vozila. U blizini svih vojnih objekata uo~eni su osmatra~ki
punktovi pripadnika MUP-a i civila sme{tenih u vozilima ili obli`njim objektima,
nekim naoru`anim sastavima naredjeno je da posednu polo`aje za borbu sa jedinicama
JNA. Izvr{ene su pripreme za otvaranje artiljerijsko-raketne vatre po aerodromima na
podru~ju Hrvatske. Utvrdjeni su signali i izdata pripremna naredjenja,
javno je, od najvi{ih organa, upu}en poziv vojnim obveznicima da se ne odazovu pozivu za
mobilizaciju i pru`aju otpor JNA,
u javnim glasilima nastavlja se sa grubim vredjanjem i omalova`avanjem JNA.
Da bi se spre~ilo iznenadjenje i paralisale aktivnosti koje se u Republici Hrvatskoj
preduzimaju prema JNA, naredjene su i preduzete potrebne mere iz okvira borbene gotovosti
JNA, a posebno u 5.vojnoj oblasti, Vojno-pomorskoj oblasti i delimi~no u 1.vojnoj oblasti.
Poja~ano je obezbedjenje vojnih objekata. Preduzete su mere da se jedinice pripreme za `ivot
i rad u slu~aju ukidanja vode i struje, {to se, ina~e najavljuje. Naredjene su mere za
obezbedjenje stanova i ~lanova porodica stalnog sastava JNA.
U smislu ta~ke 7. naredbe Predsedni{tva SFRJ po potrebi }e se preduzimati i druge mere za
narastanje borbene gotovosti oru`anih snaga, radi energi~nog razbijanja svih oru`anih
formacija i sastava koji bi izvr{ili napad na jedinice JNA, njene pripadnike i vojne objekte, ili
nasilno onemogu}avali redovnu delatnost Armije, uklju~uju}i i vodjenje krivi~nog postupka.
Narastanje borbene gotovosti vr{it }e se u skladu sa razvojem dogadjaja.
Naredba Predsedni{tva SFRJ o razoru`avanju i rasformiranju nelegalnih oru`anih sastava,
nai{la je i na punu podr{ku svih gradjana Jugoslavije koji se zala`u za miran i demokratski
rasplet krize u na{oj zemlji. Najve}i deo jugoslovenske javnosti sa odobrenjem i podr{kom
prihvatio je stavove i saop{tenje SSNO od 23. januara. Pripadnici JNA izra`avaju jednodu{nu
podr{ku merama koje su preduzete i spremni su da savesno, odgovorno i odlu~no izvr{e svoj
deo obaveza i zadataka.
Da bi ostvarile svoj osnovni cilj-potpuno razbijanje Jugoslavije i njeno uvla~enje u krvavi
bratoubila~ki rat secesionisti~ko-separatisti~ke snage u ovom momentu, te`i{no su usmerene
na razbijanje jedinstva Armije i njenih kolektiva. Poku{aji direktnog vrbovanja stare{ina i
pridobijanja za takve ciljeve su sve agresivniji i otvoreniji. Otkriveno je nekoliko stare{ina
kolaboranata, a neki od njih su pritvoreni i bit }e im sudjeno.
Prema svima onima koji izdaju interese zemlje i Armije i prihvataju kolaboraciju sa
separatisti~kim i drugim razbija~ima Jugoslavije postupat }e se na isti na~in.
Ponovo napominjemo da je najbitniji zadatak o~uvati i u~vrstiti jedinstvo svih armijskih
sastava. Osnovno je, da sve komande i stare{ine na komandnim i rukovode}im du`nostima
84
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 84
imaju stalan i potpun uvid u rad i pona{anje svih ljudi u ovoj situaciji, i u skladu sa stvarnim
stanjem, dogadjajima i zadacima, preduzimaju potrebne mere.
Informativno-politi~kim i drugim merama odlu~no spre~avati sve poku{aje naru{avanja
medjuljudskih odnosa, a posebno nacionalisti~kog delovanja i razbijanja vojnih kolektiva po
bilo kojoj osnovi.
Komandanti, na~elnici i upravnici na svim nivoima rukovodjenja i komandovanja,
informaciju }e proraditi sa svim stare{inama, a na odgovaraju}i na~in je koristiti u
informisanju gradjanskih lica i vojnika.
Informaciju proraditi kako je to precizirano.
O karakteristi~nim reagovanjima i pona{anjima izvestiti preko OC 5. VO, a po potrebi
vanredno izvestiti Odelenje za politi~ki rad 5.VO.
zastupa na~elnika
Odelenja za politi~ki rad M.P.
72
pukovnik
Aleksije Luk
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.
35
1991., sije~anj 28.
Zagreb
Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim postrojbama informaciju Politi~ke uprave
SSNO-a o stavovima sa sjednice Predsjedni{tva SFRJ od 25. sije~nja 1991., o uhi}enju vi{e
osoba pod sumnjom da su osnivali nelegalne oru`ane sastave, o ulozi Martina [pegelja i
Josipa Boljkovca te poku{ajima vrbovanja pripadnika JNA za teroristi~ka djelovanja i
razbijanje Jugoslavije
Komanda 5. vojne oblasti
Pov.br. 25/168-6
28.01.1991. godine
Od politi~ke uprave SSNO dobili smo akt slede}eg sadr`aja (pov.br. 94-1 od 27.01.1991.
godine):
Predsedni{tvo SFRJ je na sednici odr`anoj 25. januara razmatralo situaciju u zemlji
povodom sprovodjenja Naredbe o rasformiranju i razoru`avanju nelegalnih oru`anih sastava
85
72
Prijemni pe~at: 944. pozadinska baza, str. pov. 2-69, 25. 01. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 85
i ocenili da je stvorena atmosfera koja bi mogla dovesti do ozbiljnih nemira, konfrontacija i
medjunacionalnih sukoba. Da bi se to spre~ilo postignuta je puna saglasnost da se 26. januara
u 12.00 ~asova izvr{i demobilizacija rezervnog sastava milicije u Hrvatskoj, a istovremeno
stepen borbene gotovosti JNA svede na mirnodopski nivo. Time su stvoreni uslovi da se
nastavi istra`ni postupak kako je i predvidjeno ta~kom 4. Naredbe Predsedni{tva, takodje,
dogovoreno je da vojnopravosudni organi u vodjenju istra`nog i sudskog postupka saradjuju
sa nadle`nim organima R. Hrvatske. S tim u vezi, ima nerazumevanja i razli~itog tuma~enja
Naredbe Predsedni{tva SFRJ. Radi toga, posebno nagla{avamo da Naredba ostaje potpuno na
snazi i u toku je njeno sprovodjenje. Radi se samo o tome da su merama Predsedni{tva od 25.
januara, stvoreni uslovi za nesmetan tok krivi~nog postupka. U slu~aju da rad
vojnopravosudnih organa bude ometen, postupi}e se u smislu ta~ke 7. Naredbe.
Postavlja se i pitanje {ta je sa rasformiranjem nelegalnih oru`anih sastava i predajom oru`ja.
Po{to nije iskori{tena {ansa da se oru`je dobrovoljno vrati u roku predvidjenom Naredbom i,
naknadno, na molbu Vlade Hrvatske, produ`enom roku od dva dana, uz kori{}enje prava
abolicije, to }e se u~initi u procesu krivi~nog postupka odgovornih lica. U toku vodjenja
krivi~nog postupka u svim slu~ajevima nelegalnog posedovanja oru`ja nadle`ni pravosudni
organi donosi}e i posebne odluke za njihovo oduzimanje. O tome }e, pripadnici armije i
jugoslovenske javnosti, na odgovaraju}i na~in biti redovno obave{tavana.
Vojnopravosudni i drugi organi JNA rade i postupaju striktno po zakonu i saglasno svojim
ovla{}enjima i obavezama.
Do sada je li{eno slobode vi{e lica za koja se osnovano sumnja da su neposredno u~estvovala
u organizovanju i naoru`avanju ilegalnih oru`anih sastava, pripremanju diverzantsko-
teroristi~kih akcija i napada na pripadnike JNA i vojne objekte, odnosno da su pripremali
oru`anu pobunu.
U dokumentarnoj tv emisiji i specijalnom broju lista Narodna armija, prikazan je samo
manji deo nepobitnih dokaza o tome, a posebno o ulozi Martina [pegelja i Josipa Boljkovca.
Materijali su pripremani iz vi{e~asovnih, potpuno autenti~nih, tv snimaka izjava glavnih
aktera i ostalih dokumenata. Postoje i neposredni svedoci njihovog delovanja. Sve }e biti
raspravljeno u zakonom propisanom postupku. Istra`ni postupak se nastavlja.
Sve inicijative i mere koje je SSNO preduzimao ve} vi{e meseci polazile su od stava da se
problem nelegalnih oru`anih sastava re{i na miran, ustavan, na zakonu zasnovan i politi~ki
najprihvatljiviji na~in. Medjutim, to istovremeno podrazumeva da }e se Naredba
Predsedni{tva SFRJ dosledno sprovoditi sve dok nelegalni oru`ani sastavi ne budu
rasformirani i razoru`ani. U tom procesu sva lica koja su ~inila krivi~na dela, odgovara}e u
skladu sa zakonom. Sve to }e se realizovati uporno, strpljivo i dosledno.
JNA }e, kao i do sada dosledno i potpuno izvr{avati svoj deo obaveza u stvaranju pretpostavki
da se izlazak iz krize dru{tva ostvari na miran i demokratski na~in, bez politike svr{enog ~ina.
Takav principijelan, odgovoran i dosledan odnos i odlu~no postupanje JNA, u~vrstilo je i
pove}alo njen ugled u narodu. Armija je dobila podr{ku svih gradjana Jugoslavije koji su
zala`u za miran tok dru{tvenih reformi i izlazak iz krize, onih koji se zala`u za Jugoslaviju kao
zajedni~ku federativnu dr`avu.
U vremenu stavljanja jedinica u stepen potpune ili povi{ene borbene gotovosti, zadaci su
izvr{avani savesno i odgovorno, uz potpunu brigu za bezbednost ljudi. Nije bilo slabosti i
postupaka koji bi bitnije naru{ili jedinstvo i moralnu ~vrstinu vojnih kolektiva i pored jakih
psiholo{ko-propagandnih pritisaka preko nekih sredstava javnog informisanja u Hrvatskoj.
86
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 86
Posebno je zapa`en pove}an broj {irenja glasina i dezinformacija medju vojnicima i njihovim
roditeljima. Nije se uspelo u poku{aju razbijanja armijskih kolektiva na nacionalnoj osnovi,
{to je bio jedan od glavnih ciljeva razbija~a Jugoslavije. Treba odmah izvr{iti kra}e analize i
sagledati iskustva za rad u sli~nim uslovima.
Uprkos takvom op{tem dobrom stanju bilo je i ima pojedinaca koji su prihvatili kolaboraciju
sa snagama koje su direktno anga`ovane na razbijanju Jugoslavije i Armije, uklju~uju}i i
primenu teroristi~kih i drugih oblika oru`ane pobune. Zbog prihvatanja kolaboracije do sada
su pritvorena dva AVL, a postoje dokazi o ume{anosti u te prljave izdajni~ke rabote, za jo{
nekoliko pripadnika JNA.
Poku{aji vrbovanja ili pozivi za neposlu{nost u vojnoj organizaciji predstavljaju krivi~no delo,
a jos te`e je krivi~no delo prihvatanje kolaboracije i odazivanje na neposlu{nost. To je
postupanje suprotno datoj sve~anoj obavezi i, u su{tini, izdaja Armije i zemlje.
Jo{ jednom ukazujemo da je neophodno pojedina~no razmotriti svaki slu~aj kolebljivosti. U
koliko je to izraz nedovoljne informisanosti i nepoznavanja su{tine ciljeva nacionalisti~ko-
separatisti~ke i secesionisti~ke politike, pomo} i ljudima da to shvate, a ako je to ~vrsto
opredeljenje pojedinaca, preduzeti energi~ne mere da se odmah ras~isti i takvi u~inioci pozovu
na odgovornost.
I ovom prilikom ukazujemo na izuzetan zna~aj informisanja ljudi i potrebu stalnog uvida u
stanje medjuljudskih odnosa, radi preduzimanja potrebnih mera u cilju odr`avanja moralne
~vrstine i borbene gotovosti komandi i jedinica na zahtevnom nivou. Bitno je da se u
aktuelnim dru{tveni uslovima neutrali{u i spre~e podele u vojnim kolektivima po bilo kom
osnovu. Dobro organizovan rad, odr`avanje ~vrste discipline i profesionalan odnos prema
obuci i drugim aktivnostima u jedinici, osnovna su pretpostavka za visoku motivisanost ljudi
i borbenu gotovost. Nikako ne dozvoliti poistove}ivanje nosilaca teroristi~ko-kriminalnih
aktivnosti sa narodom i narodno{}u kojem ti otpadnici pripadaju.
Telegram str. pov. br. 93 od 26. januara smatrati sastavnim delom ove informacije.
Sa sadr`ajem informacije upoznati sve stare{ine i GL na slu`bi u JNA, a na odgovaraju}i na~in
je koristiti u radu s vojnicima i to samo za AVL.
U toku sutra{njega dana K-de jedinica bit }e informisane i sa stanjem u 5. VO i zadacima koji
u vezi toga proizlaze.
pomo}nik komandanta za PR i PP
general-potpukovnik
Ivo Tominc
M.P.
73
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.
87
73
Prijemni pe~at: 944. pozadinska baza, str. pov. 2-74, 28. 01. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 87
36
1991., sije~anj 29.
Zagreb
Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim postrojbama informaciju o smirivanju
politi~ko-sigurnosne situacije u Hrvatskoj, slabljenju antiarmijske kampanje te
rasformiranju rezervnog sastava policije
Komanda 5. vojne oblasti
Pov.br. 25/295-8
29. 01. 1991. godine
Informacija o stanju
na teritoriji 5. VO.-
Posle sednice Predsedni{tva, rasformiranja rezervne milicije u Hrvatskoj i povratka jedinica
Armije na redovan `ivot, nakon {to je pro{lonedeljna atmosfera dostigla svoj vrh, ose}a se
izvesno zati{je. Splasnula je i antiarmijska medijska kampanja, sti{ale se strasti i uzbunjenja.
Pripadnici na{e vojne oblasti, a i dobronamerni gradjani u Hrvatskoj osudili su postupke
politi~kog podzemlja, i jednodu{no podr`avaju stavove Predsedni{tva SFRJ i rukovodstva
JNA. Jer, za obezbedjenje mira i sigurnosti sasvim su dovoljne postoje}e oru`ane snage. Bitno
je saznanje i ovih dana potvrdjeno kod svih gradjana Jugoslavije, da sve na{e republike i
pokrajine imaju svoju armiju. A to je JNA. Jer, op{tejugoslovenski karakter JNA jedna je od
njenih centralnih odrednica. Utvrdjen je Ustavom SFRJ, pro`ima celokupno bi}e na{e Armije
i ne mo`e se dovoditi u pitanje.
Ume{nost, motivisanost, samopregor, disciplina, upornost, inicijativa, obu~enost, zalaganje,
radni polet, zrelost, ozbiljnost i velika `elja da se u izvr{avanju slo`enog i odgovornog zadatka
postigne {to bolji rezultat stalno su bili prisutni u delovanju i pona{anju svakog na{eg
pripadnika za vreme povi{enog stepena borbene gotovosti. Pravovremeno reagovanje organa
komandi iskazano je i ovom prilikom, a mnogobrojni primeri valjanog rada nisu izostali u
jedinicama, ustanovama i komandama, {to je vojnike, stare{ine i gradjanska lica na du`nosti
u 5.VO podsticalo na nova pregnu}a. Medju najzna~ajnijim ocenama je svakako i ona koja
govori o tome da je dosledan, istrajan i odgovoran rad, vojnika, stare{ina, komandi i ostalih
subjekata dao veoma dobre rezultate. Ispoljena je borbena osposobljenost na{ih sastava i
moralno jedinstvo, zrelost i ~vrstina.
Mnogo je atributa koji ovaj primerno realizovan zadatak oslikavaju i sme{taju u kontekst
uspe{nih vojni~kih radnji. Tako, radilo se i komandovalo u hodu, efikasno i energi~no, a
sve se odvijalo bez zastoja. U 5. VO nije bilo ni jednog primera otkazivanja poslu{nosti,
apoliti~nog pona{anja koje bi se negativno odra`avalo na moral i sveukupnu borbenu
spremnost. Nismo zabele`ili ni slu~ajeve zloupotrebe komandovanja. Takodje, s na{e strane
nije bilo ni primera izazivanja konfliktnih situacija i nasrtaja na gradjane, ~ime smo pokazali
istinsku zrelost, dostojanstvo i ponos {to pripadamo armiji svih na{ih naroda i narodnosti.
Pred nama je vreme strpljivog rada i stvaranja takve klime koja }e doprinositi razre{enju krize.
Valja intenzivirati saradnju sa stanovni{tvom i tamo gde su ti odnosi utihnuli. Ukazujemo i
na izuzetan zna~aj informisanja ljudi i potrebu stalnog uvida u stanje medjuljudskih odnosa.
Takodje, neobi~no je zna~ajno da se u ovim aktuelnim dru{tvenim okolnostima neutrali{u i
88
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 88
osujete eventualne podele u vojnim kolektivima po bilo kom osnovu. Treba spre~iti, u koliko
se pojave odredjene nedore~enosti, nesporazume i konflikte sa pozicija nacionalnih, verskih i
ostalih pripadnosti i energi~no spre~iti svako revan{isti~ko pona{anje i ne dozvoliti
poistove}ivanje ekstremnih grupa i pojedinaca, nosilaca teroristi~ko-kriminalnih radnji i
aktivnosti sa narodima i narodnostima. U konkretnoj situaciji, iskazane crne namere
pojedinaca nisu i na~in razmi{ljanja ve}ine hrvatskog naroda, odnosno progresivnih i
demokratskih snaga Hrvatske. Otuda je izuzetno bitno ukazivanje na jugoslovenstvo kao
nezamenjiv kurs u delatnosti i razvoju Armije. Ona ostaje izvan republi~ko-pokrajinskih
rasprava ali joj niko ne bi smeo osporiti pravo da sa drugim progresivnim snagama sudeluje
u trasiranju budu}ih odnosa u zemlji. Uostalom, to je i du`nost na{ih oru`anih snaga. U JNA,
se ne bez razloga isti~e, da nam je to u amanet ostavio drug Tito.
Istovremeno, upozoravamo da ostvareni rezultati, ne smeju delovati uspavljuju}e, potrebno je
stalno i uporno raditi na daljem u~vr{}ivanju moralnog stanja, na zbijanju i ja~anju redova,
na otklanjanju svega {to smeta postizanju jo{ boljih efektiva. U oceni budu}ih rezultata, a i
slabosti, valja polaziti od pona{anja pojedinaca i kolektiva u neuporedivo slo`enijoj situaciji
od ove s kojom bi mogli biti suo~eni u budu}nosti. To nala`e jo{ intenzivnije moralno
vaspitanje i svakodnevni uticaj na ljude, pre svega li~nim primerom.
Informaciju proraditi sa svim AVL i GL na slu`bi u JNA, a koristiti je i za moralno vaspitanje
vojnika, uz analizu primera iz vlastitog okru`enja.
pomo}nik K-danta za PR i PP
general-potpukovnik
Ivo Tominc
M.P.
74
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5006.
37
1991., velja~a 20.
Sv. Rok
Izvje{}e Vojne po{te br. 9595 iz Svetog Roka Vojnoj po{ti 7940 u Karlovcu o poja~anim
mjerama za{tite nakon {to su postrojbe MUP-a RH zauzele policijsku stanicu na Plitvicama,
{to je izazvalo okupljanje naoru`anog naroda u Korenici
VOJNA PO[TA
Br. 9595
pov. br. 142-1
20. 02. 1991. god.
SV. ROK (GOSPI])
89
74
Prijemni pe~at: 944. pozadinska baza, str. pov. 2-78, 30. 01. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 89
Izve{taj o preduzetim
merama poja~anog
obezbedjenja objekta, dostavlja. KOMANDANTU VP 7940 KARLOVAC
Dana 15/16. februara preduzete su mere maksimalnog obezbedjenja skladi{ta i objekta
Matras.
Komandant i u`i deo komande su boravili u jedinici neprekidno od 06.30 15.02.1991. do
09.00 16. 02. 1991. godine (por. Dumbelovi} G., sv. Ni}iforovi} Nenad, sv Djeki} Slobodan
i sv Stojanov Petre).
U stambenoj zgradi su takodjer preduzete potrebne mere obezbedjenja. Bezbednosna situacija
u zoni odgovornosti jedinice je bila izuzetno nepovoljna.
Dana 15. 02. 1991. godine u jutarnjim satima oko 03.00 snage MUP-a R Hrvatske su
zauzele biv{u milicijsku stanicu, po{tu i vilu Poljana na Plitvicama. Anga`irane su snage oko
150 redarstvenika sa 10 kampanjola i 1 autobus koje su stacionirane na Plitvicama i jedna
isturena patrola sa 3 policajca na raskr{}u kod Borja.
Zadatak je najverovatnije bio zauzeti policijsku stanicu u Titovoj Korenici, smeniti postoje}e
ljudstvo, formirati policijsku stanicu na Plitvicama i izvr{iti pretres po ku}ama u cilju
prikupljanja oru`ja. Isklju~ene su telefonske linije sa Plitvica, tako da je veza naru{ena, a
civilni objekat na Plje{evici je takodjer stavljen van funkcije deo koji koristi PTT.
Pre podne hitno je odr`ana sednica Skup{tine op{tine i Saveta za NO. Narod je po~eo
masovno da se okuplja, sa naoru`anjem.
Poslat je telegram upozorenja Predsedni{tvu SFRJ, Saveznom sekretaru za unutra{nje poslove,
Predsedniku Vlade R Hrvatske, Ministru za unutra{nje poslove R. Hrvatske.
U telegramu je ukazano na izuzetno nepovoljnu bezbednosnu situaciju okupljanje
naoru`anih gradjana, mogu}nost nastanka situacije koju nisu u stanju kontrolisati organi
vlasti i da dodje do oru`anog sukoba, tj. otpora naroda merama koje preduzimaju
redarstvenici.
Dat je i rok da se isti povuku do 17.00 jer u protivnom se ne mo`e garantirati miran rasplet
dalje situacije.
Tokom dana jedna patrola koja je bila kod Borja je razoru`ana i pritvorena u Korenici i
spre~eno je da im narod sudi, koja je kasnije pu{tena. U posetu su stigla i dva vozila sa
delegacijom iz saveznog SUP-a sa ciljem prevazila`enja krizne situacije.
U T. Korenicu su prikupljene naoru`ane mase pribli`no 700 naoru`anih ljudi iz susednih
op{tina Krajine i naroda samoorganiziranog i naoru`anog. Pretila je opasnost direktnog
konflikta, a takodjer je u procenu uzeta i mogu}nost da pojedine grupe dodju tra`iti oru`je
[TO T. Korenica koje je sme{teno kod nas. Do toga nije do{lo.
Situacija je re{ena na miran na~in i redarstvenici su se povukli negde oko 19.30. Teren je
detaljno pretresen i uo~ena su velika o{te}enja na objektima koje su nasilno zauzeli.
Odr`avani su potrebni kontakti sa [tabom TO u T. Korenici i SUP-om u T. Korenici i
Gra~acu.
Zna~ajno je ista}i da su poja~ane snage MUP-a u Gospi}u i Oto~cu. Pojedinci koji su do{li
sa kursa su na {apki po~eli nositi {ahovnicu, umesto zvezde petokrake.
28 redarstvenika je poja~ano u Gospi}u /sa {ahovnicom/.
SUP Krajine je izdao naredbu za mobiliziranjem dela rezervnog sastava u pojedinim
op{tinama i poja~anje policijskoj stanici u T. Korenici.
90
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 90
U neposrednoj zoni odgovornosti skladi{ta nije bilo opserviranja, niti provokacija bilo koje
vrste.
Ve}ina naroda je bila neobave{tena, tako da se nisu ni uzbudjivali, jer je na HTV tek, kasno
nave~er izneta dezinformacija o preduzetim merama. Informacija je bila neto~na za one koji
su znali kako se odvija pravo stanje stvari.
Napominjemo da su odr`avani neprekidni kontakti sa pretpostavljenom komandom,
organom OB i de`. oficirom, a na regiji sa K-dantom u PG Gospi} koji je imao u pripravnosti
jedinicu oja~anja, boravio u jedinici sa u`im delom komande, K-dantom kasarne u Oto~cu,
Ramljanima i Peru{i}u, koji su takodjer boravili u jedinici.
Preduzete su sve potrebne mere opreza, bezbednosti i samoza{tite, da se spre~i iznenadjenje
bilo koje vrste.
Zna~ajno je napomenuti da neprekidno pratimo situaciju u zoni odgovornosti jedinice i
preduzimamo potrebne mere u skladu sa datim naredjenjima pretpostavljene komande i
naredjenjima komandanta skladi{ta u cilju ja~anja budnosti, bezbednosti i samoza{tite.
Takodjer kontaktiramo sa potrebnim organima na Li~koj regiji za koje procenjujemo da nam
mogu pomo}i u datoj situaciji.
Bezbednosnu situaciju sada cenimo krajnje slo`enom, i nepredvidivom, jer se prakti~no
svakog dana menja i tako je i cenimo.
Takodjer i ovom prilikom napominjemo da nam nedostaje 10 vojnika po MF i da je
postoje}e ljudstvo maksimalno optere}eno i naprezanja ljudstva su izuzetno velika u skladu sa
konkretnom situacijom.
Unato~ svega napred navedenog `ivot i rad u jedinici se odvija normalno, izvr{avaju se
postavljeni zadaci, nema pojava nediscipline, nema pojava kolebljivosti, straha, niti
naru{avanja medjuljudskih odnosa.
Moral cenimo vrlo visokom ocenom vrlo dobar.
DD/DD KOMANDANT
kapetan
Djuro Dragi~evi}, v. r.
M.P.
75
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5006.
38
1991., o`ujak 4.
Zagreb
Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim postrojbama brzojav SSNO-a o ulozi JNA u
doga|ajima u Pakracu 2. o`ujka 1991., te o antiarmijskoj kampanji u Hrvatskoj
91
75
Okrugli pe~at: Vojna po{ta br. 9595, Sv. Rok (Gospi}).
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 91
Komanda 5. vojne oblasti
Operativni centar
Pov. br.10/43-220
04. 03. 1991. godine
Od podsekretara u SSNO primili smo telegram slede}eg sadr`aja:
Sredstva informisanja su obavestila javnost o dramati~nim dogadjajima u Pakracu i okolini.
Nakon opkoljavanja i upada pripadnika MUP Hrvatske u zgradu Skup{tine op{tine i
policijsku stanicu 2. marta 1991. godine, u Pakracu je nastala izuzetno konfliktna i, po
mogu}im posledicama, krajnje opasna situacija. Za razbijanje okupljenih gradjana, koji su
protestovali protiv postupka MUP-a, upotrebljeni su gruba fizi~ka prinuda i hemijska
sredstva. Do{lo je i do upotrebe vatrenog oru`ja (u jednom slu~aju iz vozila MUP-a otvorena
je vatra na parkiranu kolonu oklopnih vozila JNA. Vojnik stra`ar je odlu~no i sasvim ispravno
reagovao jer je uzvratio vatrom po vozilu MUP-a koje se odmah udaljilo. Tom prilikom nije
bilo povredjenih). Privedeno je i pritvoreno vi{e lica srpske nacionalnosti.
Radi spre~avanja eskalacije medjunacionalnih sukoba sa nesagledivim posledicama,
predsednik Predsedni{tva SFRJ dr Borislav Jovi}, prihvatio je predlog Saveznog sekretara za
narodnu odbranu i odobrio pokret odgovaraju}ih jedinica JNA. Anga`ovanjem jedinica
armije spre~ena je eskalacija sukoba. Predsedni{tvo SFRJ je, na vanrednoj sednici, tokom no}i
2/3. marta, ocenilo da je prisustvo odredjenih jedinica JNA bitno doprinelo smirivanju
situacije u Pakracu i nalo`ilo da se odmah, a najkasnije u roku od 24 ~asa, uspostavi stanje
kakvo je bilo pre incidentnih dogadjaja. Do momenta slanja ove informacije nisu realizovani
zaklju~ci Predsedni{tva SFRJ. Situacija je i dalje neizvesna, pogotovo {to ima i pojava
napu{tanja mesta stanovanja od strane srpskih porodica.
SSNO i nadle`ne komande prate razvoj dogadjaja i preduzimaju potrebne mere iz okvira
svojih ustavnih i zakonskih nadle`nosti. Anga`ovane jedinice uspe{no izvr{avaju svoje
zadatke. I ovoga puta se pokazalo da su autoritet i odlu~nost stare{ina i komandi, moralna
~vrstina i jedinstvo vojnih kolektiva osnovne pretpostavke za uspe{no izvr{avanje namenskih
zadataka u svim uslovima.
Zatvorenost informativnog prostora i protivre~ne, pa i potpuno razli~ite ocene najnovijih
dogadjaja i zbivanja spre~avaju objektivno informisanje jugoslavenske, pa i armijske javnosti.
Sve to prate u~estale dezinformacije i glasine koje su sra~unate nadodatno uznemiravanje
javnosti i propagandno-psiholo{ke uticaje na gradjane. Tako, na primer, obave{tavanje
javnosti o razvoju dogadjaja kretalo se od toga da uop{te nije bilo primene sile i upotrebe
vatrenog oru`ja, do plasiranja podataka da je bilo vi{e desetina poginulih i stotine ranjenih i
povredjenih. Do sada je zvani~no potvrdjeno da se radi o nekolicini ranjenih i povre|enih.
Povodom poslednjih dogadjaja u Hrvatskoj objavljeno je i vi{e neta~nih i vrlo tendencioznih
informacija o ulozi i anga`ovanju jedinica i pripadnika Armije. U fabricovanju takvih
informacija u~estvuju i neki visoki predstavnici vlasti u Hrvatskoj i ~elnici nekih politi~kih
stranaka u Srbiji. Tako na primer objavljene su vesti o navodno dobroj saradnji predstavnika
Armije i republi~kog MUP-a u Pakracu na preduzimanju mera protiv protivnika hrvatske
vlasti, da je u Osijeku, navodno, komanda garnizona ostvarila dobru saradnju u planiranju
mera radi spre~avanja okupljanja gradjana, odnosno mitinga, da su u organizovanju pobune
u Pakracu u~estvovali visoki oficiri JNA, da je Armija ostavila na milost i nemilost srpski
`ivalj i drugo.
92
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 92
Plasiranje takvih i sli~nih neistina vr{i se smi{ljeno radi kompromitacije JNA i sra~unatog
izazivanja antiarmijskog raspolo`enja kod hrvatskog i srpskog naroda.
Pored toga, prema JNA se i dalje primenjuju i drugi oblici i sredstva psiholo{ko-
propagandnog pritiska. U delu javnih glasila, posebno u Hrvatskoj, kontinuirano se sprovodi
smi{ljen i organizovan propagandno-psiholo{ki uticaj na pripadnike JNA i Armiju kao
federalnu instituciju. Prate se i osmatraju aktivnosti jedinica i stare{ina JNA na podru~ju
Hrvatske. Otvoreno se preti likvidacijom stare{ina, ~lanovima njihovih porodica, uzimanjem
talaca i drugim teroristi~kim aktima. U~estale su i provokacije, pa i fizi~ki nasrtaji na
vojnike, posebno na stra`are kod vojnih objekata.
U ovakvim i sli~nim situacijama najve}i broj pripadnika armije i komandi postupa odlu~no i
u skladu sa datim uputstvima i naredjenjima. Medjutim, i pored datih upozorenja, pojedinci
ne postupaju dovoljno odgovorno i primereno situaciji, {to krnji lik stare{ine i negativno uti~e
na ugled Armije. Treba preduzeti potrebne mere da se takvo pona{anje ne dozvoli.
I dalje ima poku{aja vrbovanja stare{ina JNA za one snage koje su nosioci razbijanja
Jugoslavije kao dr`ave. Rukovodstva nekih nacionalisti~kih i separatisti~kih stranaka na
~itavom prostoru Jugoslavije, otvoreno pozivaju stare{ine pojedinih nacionalnosti da napuste
JNA i pridru`e se paravojnim oru`anim sastavima ili tzv. republi~kim vojskama. Pove}ava se
broj stranaka koje zahtevaju ili nastoje da stvore ~isto nacionalne ili strana~ke oru`ane
formacije. U poslednje vreme u tome je posebno aktivna stranka Srpski pokret obnove
(SPO). Ponovo isti~emo da je jedan od glavnih ciljeva razbija~a Jugoslavije da se armija razbije
iznutra. Te`i{te su usmerili na medjunacionalne odnose i medjuljudske odnose u celini, kao
najosetljiviju ta~ku na{e vojne organizacije i dru{tva uop{te.
Jo{ jednom ukazujemo da treba imati potpun uvid u stanje vlastite jedinice, komande i
ustanove i odmah pojedina~no razmotriti i ras~istiti svaki eventualni slu~aj kolebljivosti, uz
preduzimanje potrebnih mera.
I ovom prilikom podse}amo na jasne i vi{e puta javno izlo`ene stavove JNA da Armija nikada
nije bila nit }e biti usmerena protiv bilo kog na{eg naroda ili narodnosti, da ona nikome ne
preti, niti je uperena protiv zvani~nih organa vlasti u bilo kojoj republici, kako joj se to ~esto
poku{ava podmetnuti. JNA je uvek bila i ostaje jedinstvena oru`ana sila svih naroda na{e
zemlje i zajedno sa narodom {titi nezavisnost, suverenitet i teritorijalnu celokupnost
Jugoslavije kao dr`ave. Ona ne mo`e i ne sme dozvoliti gradjanski rat, a na svaku eventualnu
spoljnu vojnu intervenciju uzvrati}e najodlu~niom oru`anom borbom. To je njena ustavna
obaveza i ona }e je dosledno i odlu~no izvr{iti. Svaki pripadnik Armije dao je i sve~anu obvezu
koja mu nala`e da postupi u skladu sa Ustavom SFRJ i saveznim zakonima o odbrani zemlje.
Svaki druga~iji postupak zna~io bi izdaju i najte`e krivi~no delo.
Dobro organizovan rad, odr`avanje ~vrstine, discipline, razvijanje pravilnih medjuljudskih
odnosa i profesionalan odnos prema zadacima osnovne su pretpostavke za visok stepen
borbene gotovosti i efikasnost u izvr{avanju svih zadataka. Sva naprezanja ljudi treba usmeriti
u tom pravcu. Ohrabruju}e deluje zna~ajan porast dru{tvenih snaga koje se poslednjih dana,
bez obzira na ucene, pritiske i zabrane, na javnoj sceni, bore za Jugoslaviju. U pogledu prava
i du`nosti vojnika ne dozvoliti bilo kakvo razlikovanje, bez obzira na nacionalnost, strana~ku
ili versku pripadnost. Ne dozvoliti da se na bilo koji na~in unose podele i povredjuje
dostojanstvo mladih ljudi. Sada{nja situacija objektivno pogoduje raznim podvajanjima ljudi,
pa i poku{ajima pojedinaca i grupa da se organizuju i za razli~ite oblike destruktivnog i
ilegalnog delovanja. Ti poku{aji se moraju onemogu}iti. Vojnicima sugerisati da u svim
93
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 93
kontaktima sa roditeljima i poznanicima doprinose smanjenju razumljive zabrinutosti za
bezbednost vojnika koji slu`e vojni rok u pojedinim podru~jima zemlje.
Sa sadr`ajem Informacije upoznati sve stare{ine, a na pogodan na~in koristiti ih u radu sa
vojnicima i gradjanskim licima na slu`bi u JNA.
podsekretar u SSNO
general- pukovnik
]usi} dr Milan, s.r.
rukovode}i stare{ina de`urnog tima
general-major
]iril Zabret
M.P.
76
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6037.
39
1991., o`ujak 6.
Zagreb
Informacija Komande 5. vojne oblasti podre|enim postrojbama o doga|ajima u Pakracu
Komanda 5. vojne obasti
Pov.br. 25/295-17
06.03.1991.godine
Informacija o dogadjajima
u Pakracu
Informacijom PU SSNO pov. br. 170-1 od 04. 03. 1991. godine,
77
upoznati ste sa tokom,
pa i posledicama dogadjanja u Pakracu, kao i svom slo`eno{}u politi~kih i medjunacionalnih
odnosa u R Hrvatskoj i Jugoslaviji.
Kao {to je poznato, uzrok dogadjaja u Pakracu, kao i mnogih drugih do sada, ali i mogu}e
novih u R Hrvatskoj jeste u osnovi novog Ustava R Hrvatske, kojim se srpski narod u
Hrvatskoj li{ava suvereniteta, kao i niz poteza novih vlasti, kojim je izazvana op{ta nesigurnost
gradjana srpske nacionalnosti. Dok je sam povod anga`ovanja snaga MUP-a Hrvatske bila
odluka Skup{tine SO Pakrac, o pripajanju ove op}ine tzv. Kninskoj krajini, te pozivanju
rezervnog sastava milicije srpske nacionalnosti i razoru`avanje 16 milicionara redarstvenika
hrvatske nacionalnosti iz sastava stanice milicije Pakrac.
94
76
Prijemni pe~at: Komanda 944. pozadinska baza, pov. br. 2-148, 05. 03. 1991.
77
Vidi dok. br. 38.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 94
Cene}i svu slo`enost i opasnost ovih dogadjaja, kao {to je poznato, intervenisalo je
Predsedni{tvo SFRJ, ~ijom odlukom Naredbom od 2/3. marta 1991. godine i opetovanom
od 05. marta 1991. godine mora se stanje u Pakracu uspostaviti kao {to je bilo prije izbijanja
ovih dogadjaja. Medjutim, razvoj dogadjaja ukazuje da se odluka Predsedni{tva SFRJ `eli i
ovog puta izmanipulirati, i sve ukazuje na daljnje uslo`avanje situacije, pa i njeno {irenje na
ostale krajeve u Hrvatskoj s me{ovitim nacionalnim sastavom stanovni{tva.
Sa istinom se i vulgarno manipulira, ~ak i od strane pojedinih najvi{ih organa vlasti R.
Hrvatske. Pored ostalog i time, kako su visoki oficiri JNA ume{ani u pakra~ku pobunu. Radi
se o ~istoj la`i i insinuaciji.
Anga`ovani sastav 5. vojne oblasti u Pakracu je po odluci Predsedni{tva SFRJ, i biti }e tu dok
se stanje ne smiri, i jednako }e tako biti anga`ovani sastavi 5. VO u svim ostalim slu~ajevima
kada to situacija bude nametala. Krvoproli}e i gradjanski rat JNA ne}e dozvoliti.
Anga`ovani sastav 5. VO (vojnici, GL na sl. u JNA i stare{ine) iskazao je, i iskazuje visoki
moral, disciplinovanost, hrabrost, odlu~nost, visoku profesionalnost i izuzetnu izdr`ljivost u
obavljanju svih postavljenih zadataka, za {to im i ovom prilikom odajem puno priznanje.
Primerno izvr{avanje ovog izuzetno slo`enog zadatka, treba da slu`i za primer celokupnom
sastavu 5.VO.
O izuzetno visokoj svesti u izvr{avanju navedenog zadatka, te primernim i drugarskim
medjusobnim odnosima, na najbolji na~in govori i slu~aj koji se desio 2. marta 1991. godine.
Tog dana je iz policijskog borbenog vozila MUP-a, iz spregnutog mitraljeza, otvorena vatra
na desetara i vojnika, koji su se nalazili ispred prijavnice pakra~ke bolnice na obezbedjenju.
Desetar Bo`ani} Sa{a, rodom iz Sur~ina, srpske nacionalnosti, munjevito je reagovao zauzev{i
zaklon povukav{i za noge vojnika Kajba Roberta, rodom iz Klanjca Hrvatsko Zagorje,
hrvatske nacionalnosti, spasiv{i tako `ivot vojnika Robertu, `ivot svom drugu. Ovaj primjer
rije~ito potvrdjuje kakvi se odnosi grade u JNA, i kako medju na{im vojnicima, na{em
sastavu, nema podvajanja po nacionalnoj i bilo kojim drugim osnovama. Taj, kao i svi ostali
znani i neznani pozitivni primeri, trebaju svima i uvek biti uzor u vaspitavanju i izgradjivanju
pravilnih odnosa u na{im komandama, jedinicama i ustanovama.
Politi~ko-bezbednosna situacija u zoni odgovornosti 5. VO vezana za ovaj slu~aj i uop{te, ne
dozvoljava nikakvo opu{tanje, otud se posebno nagla{ava odgovornost komandi, jedinica i
ustanova da dosledno istraju na primernom, disciplinovanom i profesionalnom obavljanju
svih zadataka, i u duhu do sada izdatih naredjenja i usmerenja. Sa svim negativnim pojavama
treba se odlu~no i bez odlaganja razra~unavati.
Sa Informacijom upoznati celokupni sastav jedinice ustanove.
komandant
general-pukovnik
Konrad Kol{ek
M.P.
78
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane, Sredi{nji vojni arhiv, Komanda 5. vojne oblasti
95
78
Prijemni pe~at: Komanda 944. pozadinske baze, pov. br. 2-149, 05. 03. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 95
40
1991., o`ujak 9.
Lipik
Izvje{}e IKM Komande 32. korpusa Operativnom centru 5. vojne oblasti o situaciji u
Pakracu
Komanda 32. K (IKM)
str. pov. br. 8-1
Lipik, 09. 03. 1991. god.
vrlo hitno
Dostaviti: OC -5.VO
na li~nost komandanta
U kontaktima sa predsednikom SO Pakrac i zastupnikom u Saboru RH, do{li smo do
slede}ih saznanja i podataka o stanju na teritoriji i Pakracu:
danas (09.03.) u 14,00 ~. najavljen je dolazak Slavka Degoricije i Milana Ramljaka na
razgovor sa organima vlasti op{tine, a zahtevali su da na tom razgovoru bude prisutan i Veljko
D`akula, predsednik odbora SDS-a.
novih podataka o vra}anju naoru`anja nema, vra}ene su jo{ 2. AP {to bi dosada bilo ukupno
vra}eno 65.
inspektor st. milicije u Pakracu Veljko Mileti}, koji je bio u zatvoru u Bjelovaru pu{ten je
ju~e na slobodu, ali je protiv njega podignuta optu`nica od Okru`nog suda Bjelovar kao, i
protiv Vezmar Jove, Pavi}a Branka, Simatovi} Mirka i Orozovi} Steve, optu`nica je objavljena
u dana{njem Vjesniku. Navedena lica su u bekstvu, za njih se nezna gde su, osim Mileti}
Veljka koji se nalazi u Pakracu.
sutra u nedelju 10.03 u Pakrac dolazi patrijarh SPC Pavle sa grupom visokih
dostojanstvenika sinoda SPC-e i odr`a}e liturgiju od 11 12,30 ~. u crkvi Pakrac.
Ceni se da bi toj crkvenoj sve~anosti prisustvovalo 6-7.000 ljudi.
Povodom toga MUP Hrvatske najavljuje da }e poslati poja~anje st. milicije u Pakracu radi
spre~avanja eventualnih nereda, {to kod ljudi ve} izaziva otpor i odredjeni strah.
Predsednik op{tine Bo`i} kontaktirao je sa inspektorom saveznog SUP-a Jovom Vu~kovi}em
i upoznao ga o situaciji oko sutra{njeg programa koji planira patrijarh Pavle. Sa molbom da
se ministru Boljkovcu skrene pa`nja da se u Pakrac ne {alju specijalci, jer ako oni dodju, ne
`ele snositi posledice koje bi eventualno mogle nastati.
Predsednik op{tine smatra da bi se sutra u vreme odr`avanja sve~anosti u crkvi trebala na}i u
blizini crkve i na{a jedna jedinica.
po ovom pitanju molio bih da date stav, li~no smatram da to ne bi bilo dobro, ve} da se
zahteva od MUP-a da oni za to snose punu odgovornost da se sve to odvija u najve}em redu.
no} 8/9.03. na teritoriji i samom Pakracu protekao je mirno i bez incidenata.
96
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 96
Patrolna i osmatra~ka slu`ba stalno su zadejstvovane, a u toku no}i ekipno smo obi{li patrole
na izvr{avanju zadataka i ukazali na odredjene propuste. U celini kontroli{emo situaciju i
prilaze gradu.
Planovi obuke su u funkciji osposobljavanja jedinica za izvr{enje namenskog zadatka.
Pona{anje, zalaganje i moral su u celini dobri i nemamo problema za sada.
Planom kontrole obezbedili smo da obilazimo i kontroli{emo jedinice u prepodnevnom i
popodnevnom vremenu i tokom no}i.
Radimo na odr`avanju mobilnosti ljudi, odr`avanju ispravnosti b/s i pune b/g, jer pomalo
dolazi do opu{tanja ljudi.
Cenimo da dolazi do smirivanja situacije mada jo{ uvek ima ekstrema i sa jedne i sa druge
strane.
Osnovni problemi nastaju {to nema dogovora oko isticanja zastava, a ve}i problem mo`e
nastati i ako dodje do hap{enja ljudi protiv kojih su podignute optu`nice. Predsednik op{tine
ceni da se situacija po selima smiruje i oni svakodnevno provode aktivnosti na tom planu kroz
razgovore i smirivanje strasti.
k o m a n d a n t
p u k o v n i k
Aleksandar Lazi}, v.r.
M.P.
79
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv, Komanda 5. vojne oblasti
41
1991., o`ujak 18.
Zapovijed Organa bezbednosti Komande RV i PVO organima bezbednosti podre|enih
postrojbi o zadacima u svezi separatisti~kih procesa u Jugoslaviji
Komanda RV i PVO
Organ bezbednosti
Strogo pov.br. 2-20 uru~iti odmah prioritet
18.03.1991. god.
Organu bezbednosti:
1., 3. i 5. ko rv i pvo, vva, 97. abr, 250. rbr pvo, 155. i 350. rp pvo, 3. i 5. pvojin, 474, 84,
258, 200, 151, 151, 399, 171, 177, 161, 165, 285, 492, 423 i 130. vo, 975. vnc, 672. anc,
321. i 322. bv i 333. inz.bat.
97
79
Prijemni pe~at: Brzojav, primljen 09. 03. 1991., potpis ne~itak.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 97
Bezdednosna situacija i zadaci
Organa bezdnosti, naredjenje.-
rim 1
Bezbednosna situacija u zemlji izmi~e svakoj kontroli. Separatisti~ki procesi koji se nezadr`ivo
odvijaju u zemlji, ilegalno naoru`avanje i stvaranje strana~kih paravojnih organizacija i
republi~kih vojski i politika svr{enog ~ina doveli su zemlju do ustavnog haosa i pred gradjanski
rat.
Strani faktor preko stvorenih oslonaca i agenata i nacionalisti~ko-separatisti~kih snaga
upravlja ukupnom krizom i uti~e na njen rasplet u kona~nom razbijanju Jugoslavije.
Aktivnost VDP i DKIP u zemlji poprimila je sve forme organizovanog delovanja protiv OS
SFRJ sa te`i{tem na agresivno{}u, obave{tajno-izvidja~kim akcijama i utvrdjivanju slede}eg
poteza rukovodstva JNA i [taba vrhovne komade. Aktivirali su sve svoje pozicije i veze medju
pripadnicima JNA i na teritoriji. Stvorena situacija pogoduje eskalaciji prisustva i delovanju
stranog faktora i nacional-separatisti~kih profa{isti~kih partija i pokreta protiv SFRJ i njenih
OS, na nacionalnoj, verskoj i politi~koj osnovi.
Veliki broj operativnih podataka upozorava da je u zavr{noj fazi proces vojnog organizovanja
ekstremnih nacionalisti~ko-separatisti~kih snaga u zemlji, a pojedine partije na vlasti stvorile
su paravojne organizacije na partijskoj i strana~koj osnovi. Ekstremna emigracija preduzima
organizovane mere na pru`anju materijalne, obave{tajne i subverzivne podr{ke separatisti~kim
snagama u zemlji.
Eskalirali su napadi, ugro`avanje moralnog i borbenog integriteta JNA, a mogu}a je grupna
i organizovana ekstremno-nacionalisti~ka delatnost protiv i medju pripadnicima JNA. U ovoj
situaciji nisu isklju~ene i razne vrste subverzivnih i DTA protiv JNA, a mogu}a su i
pojedina~na izdajstva kod vojnika i stare{ina. Zbog poznatih bezbednosnih uslova u zemlji
vojni obveznici i rezervne stare{ine ratnih jedinica predstavljaju posebnu nepoznanicu, {to se
mora imati u vidu kod planiranja i organizovanja svih mera i aktivnosti, kako bi se
onemogu}ilo bilo kakvo iznenadjenje.
rim. 2
U vezi sa navedenim zaklju~cima iz procene odmah preduzeti slede}e:
1. I dalje }e biti zadejstvovan operativni tim u OB KRV i PVO u cilju neprekidnog pra}enja
operativne situacije i izve{tavanja o svim bezbednosnim pojavama i problemima u jedinicama,
objektima, komandama i teritorije.
2. Odmah pristupiti a`uriranju postoje}ih KO procena i definisanju te`i{nih zadataka i
aktivnosti, shodno nastaloj situaciji. Te`i{te imati na izdvojenim slu~ajevima po stranom
faktoru i vezama pripadnika JNA sa nosiocima nacionalisti~ko-separatisti~ke i druge
neprijateljske delatnosti i na a`uriranju evidencija i mera prema licima od kojih se o~ekuje
ekstremna nacionalisti~ka i druga izdajni~ka i razbija~ka neprijateljska delatnost protiv JNA.
3. Kontraobave{tajnu aktivnost OB te`i{no usmeriti na otkrivanje i pra}enje svih indikatora
koji bi mogli ugroziti moral Armije, sistem RiK, bezbednost objekata, sredstva RON i MES,
slabljenje i razbijanje borbene gotovosti u celini, poku{aje grupnih bekstava, kradje
naoru`anja i izvodjenje sabota`nih i DTA i sprege sa ekstremistima na teritoriji. Posebnu
pa`nju obratiti na bezbednost letelica.
4. Intenzivirati rad sa saradni~kim pozicijama i drugim izvorima saznanja OB i usmeriti ih na
te`i{ne KO zadatke, radi otkrivanja i pra}enje indikatora kojima se ugro`ava moralni
integritet i b/g jedinica i komandi JNA.
98
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 98
5. Pravovremeno i efikasno otkrivati i a`urirati postoje}e i pratiti ostale indikatore koji
ukazuju na aktiviranje paravojnih organizacija i drugih nelegalnih naoru`anih sastava i snaga
i njihove sprege sa ekstremnim nacionalistima i grupama u JNA.
6. Efikasno otkrivati i pratiti aktivnosti stranog faktora usmerene na razbijanje SFRJ i JNA.
Te`i{te imati na pra}enju aktivnosti VDP i DKP u kom cilju aktivirati Putnik, kao i
poku{aja agenturnog i obave{tajnog delovanja preko stvorenih oslonaca i veza u reonu i u
jedinicama i komandama JNA, kao i medju ~lanovima porodica stalnog sastava.
7. Obezbediti stalnu eksploataciju OTS po svim linijama rada, a posebno dokumentovanje
delatnosti prema VDP i DKP i drugim indiciranim i otkrivenima i institucijama.
8. Intenzivirati mere KOZ objekata porodica i lica, sa te`i{tem na za{titi sredstava RON i
MES objekata RiK i vezu izdvojenih skladi{ta i za{tite tajnosti, provodjenje propisa o
odnosima pripadnika Armije sa strancima i inostranstvom i striktne primene propisanog i
naredjenog re`ima bezbednosti.
9. A`urirati KO procenu ratnih jedinica, sa te`i{tem na proceni stanja operativnih pozicija i
izvora i njihovo usmeravanje na otkrivanju i pra}enju bezbednosnih pojava u ovim jedinicama.
rim. 3
Planski rukovodjenjem i usmeravanjem OB na svim nivoima uz punu ekonomiju i
racionalizaciju snaga obezbediti potpuno vladanje operativnom situacijom u jedinicama,
komandama i na teritoriji i onemogu}ivanju bilo kakvog iznenadjenja. Izdvojene slu~ajeve po
osnovi kolaboracije i ekstremnog nacionalizma i separatizma, obave{tajne i agenturne
delatnosti imati u prioritetu rada.
Formirati potreban broj operativnih timova za pru`anje efikasne operativne podr{ke OB {to
}e biti naknadno regulisano.
OB jedinica te`i{no anga`ovati na dnevnom pra}enju bezbednosne situacije unutar jedinica i
komandi, a KOG RV i PVO na ofanzivnom radu sa svim saradnicima, a posebno iz plana
@eravica.
Na svim nivoima obezbediti a`urno KO procenu koju sa operativnim podacima dopunjavati.
Dva puta dnevno i sa najzna~ajnijim zaklju~cima, podacima izve{tavati OB KRV i PVO.
Sumarne dnevne izve{taje OK (OK) korpusa, VVA i PJ sa~injavati do 13.00 ~asova, koje
dostavljati OB KRV i PVO, a po potrebi i vanredne koje dostavljati odmah.
Sa sadr`ajem ove depe{e upoznati sve OB u garnizonu, a komandante jedinica izvorno.
na~elnik pukovnik
Slobodan Rako~evi}
M.P.
80
Izvornik, strojopis, latinica
Republika Hrvatska, Protuobavje{tajna agencija, k. 7.,7.
99
80
Prijemni pe~at: Brzojav br. 1720, primljen 18. 03. 1991., pe~at ne~itak.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 99
42
1991., travanj 1.
Obavje{tajno izvje{}e pripadnika Slu`be dr`avne bezbednosti o sigurnosnoj situaciji u
op}inama Vrginmost, Vojni} i Topusko, zagovornicima oru`ane pobune srpskog
stanovni{tva na tom podru~ju te odluci SO Vrginmost o odcjepljenju od Hrvatske
Pani}-Gledi}, Pleso
01. 04. 1991 godine
7-79
Dana 01. 04. 1991. godine od 15 do 02,00 ~asova na terenu Vrginmosta i Topuskog bili su
OB: Gledi} Vuka{in i Pani} Nikola, pri ~emu su kontaktirali ve}i broj izvora i lica. Situacija
na ovom terenu je slede}a:
Dana 29. 03. 1991. godine odr`ana je sednica Skup{tine op{tine Vrginmost na kojoj su pod
pritiskom SDS-a podneli ostavke predsednik op{tine Obradovi} Dmitar, zapovjednik
policijske stanice u Vrginmostu Samar i kompletno op{tinsko rukovodstvo. O njihovim
ostavkama raspravlja}e se na narednoj sednici Skup{tine op{tine. Rukovodioci u op{tini su
mi{ljenja da se njihove ostavke trebaju prihvatiti jer vi{e nisu u stanju rukovoditi narodom.
Dana 30. 03. 1991. godine odr`ana je promocija SK-PJ za op{tinu Vrginmost uz mali odaziv
gradjana. Promociju je vodio Dmitar Obradovi} koji je ~lan Jugoslovenskog inicijativnog
odbora ove stranke. Medju pripadnicima SDS na ovom terenu postoji strah da }e ova stranka
pokupiti im ve}i broj pristalica. Ina~e, na terenu Vrginmosta ve} postoje formirane }elije ove
stranke od prije nekoliko meseci.
Dana 31. 03. 1991. godine, na inicijativu SDS-a Vojni} i Vrginmost, sakupilo se oko 300
~lanova ove stranke iz sela Slavsko Polje, op{tina Vrginmost. Okupljanje je bilo na mestu
Klju~ar gdje je ina~e 1942. godine probijen obru~ usta{a koji su bili opkolili narodni zbeg.
Uspostavljeni su bili kontakti sa SDS Vrginmost i Vojni} a okupljanja su odr`ana i u tim
mjestima. Situacija na Plitvicama je inicirala ovo okupljanje. Svi su ~ekali odluke
Predsedni{tva Jugoslavije i bili su spremni da proglase podizanje narodnog ustanka.
Kontaktirali su sa MILOM DAKI]EM u Vojni}u, koji je rukovodio ovom akcijom. Na
Klju~aru se prijavilo bilo oko 200 dobrovoljaca koji su bili spremni odmah da krenu na
Plitvice, ali je Daki} oko 22 ~asa, nakon saop{tavanja odluke Predsedni{tva, doneo odluku da
se ne {alju dobrovoljci u Korenicu. Tek nakon toga, narod se razi{ao ku}ama, s tim {to su
po selima uspostavljene seoske stra`e.
Pripadnici SDS-a stalno isti~u da im je oru`je na dohvat ruke, i da je pitanje vremena kada
}e im biti podeljeno. Pojedinci iznose da je ono ve} dopremljeno na teren Vrginmosta.
Predsednik SDS-a je CREVAR RADE, magistar, nekada je radio u Rudjeru Bo{kovi} u
Zagrebu. U odboru SDS-a su uvu~eni u~eni-intelektualni ljudi. Na ovaj teren ~esto dolazi
LAZI] MOMIR, novinar iz Karlovca, Predsednik SDS-a za okrug Karlova~ki.
01. 04. 1991. godine na Petrovoj Gori, kod spomenika, odr`ana je komemoracija proboja
obru~a u koju se uklju~ila i Srpska pravoslavna crkva. Govorio je i pravoslavni sve{tenik iz
Karlovca i rekao je da su specijalci odveli pravoslavnog sve{tenika iz Slunja i vodili ga do
Plitvica odakle su ga vratili isprebijanog. Takodjer je izneo da su u toku ju~era{njeg dana pale
100
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 100
tri `rtve, dva u Plitvicama, a jedna u Pla{kom gdje je ubijen Srbin od strane milicionera-
Srbina.
Dana 01. 04. 1991. godine SDS u Vrginmostu je u 18 ~asova odr`ao svoj sastanak nakon
kojega su izvr{ili pritisak na predsednika op{tine, Obradovi} Dmitra da hitno sazove
vanrednu sednicu Skup{tine op{tine na kojoj da donesu odluku o ocepljenju od Republike
Hrvatske i priklju~enju tzv. SAO Krajina. U 19,45 ~asova, Obradovi} je napisao pozive
delegatima skup{tine a posredstvom SDS ovi pozivi su hitno razne{eni po selima. SDS je bio
ve} unaprijed izvr{io pritiske na delegate da se moraju odazvati, tako da je sednica Skup{tine
op{tine po~ela sa radom u 21 ~as uz prisustvo samo jednog delegata hrvatske nacionalnosti.
Pripadnici SDS-a su bili spremni da pod pretnjom sile, pa ~ak i zarobljavanjem, obezbede
kvorum ove sednice. Na sednici Skup{tine op{tine doneta je odluka o odcepljenju od
Republike Hrvatske koja je saop{tena oko 22 ~asa okupljenom narodu ispred op{tine. Ina~e,
bilo je okupljeno oko 500 ljudi, koji su strpljivo ~ekali rezultate. Odluka je prihva}ena sa
odu{evljenjem i nakon toga narod se razi{ao po kafanama i ku}ama.
U kontaktu sa izvorima, do{li smo do saznanja da ljudi iz Vrginmosta odlaze na teren Knina
gdje kupuju automatske pu{ke sa 150 metaka za 700 DM. Iznosi se podatak o jednom
me{taninu koji je svojim kolima po terenu Vrginmosta razvozio i prodavao oru`je,
poluautomatsku pu{ku za 700 DM, a automatsku pu{ku za 1200 DM. Samo u jednoj turi
je prodao 25 komada ovog oru`ja.
Ina~e je narod u su{tini nenaoru`an jer su kako isti~u, imali ogromno povjerenje u Armiju,
da }e ona re{iti ovu situaciju, a sada se iznosi, da gube poverenje u Armiju i zbog toga se
ose}aju prevarenima i da sada moraju sami da razmi{ljaju o svom naoru`avanju.
Ina~e, ovde vi{e nema straha od eventualnog rata, naprotiv mladji ljudi, ali i prvoborci, iznose
da rat treba po~eti {to prije, da vi{e nemaju `ivaca, da su na rubu izdr`ljivosti. Ljute se na
Armiju za{to se me{ala u Plitvicama, za{to nije pustila da se medjusobno pokolju, pa ko
pre`ivi.
U selu Slavsko Polje i dalje je organizovan bataljon ljudi, ali su slabo naoru`ani.
Rukovodstvo op{tine, bez obzira {to je pod ostavkom, izra`ava spremnost da sa narodom se
bori na strani Armije ukoliko bi bila napadnuta.
Obradovi} Milo{, predsednik op{tine, izneo nam je, da je usmeno naredjeno linijom
Ministarstva odbrane, da se dostave izvje{taji do 26. 03. 1991. godine o slede}em:
Mobilizacijskim zbori{tima, stare{inskom kadru, nacionalnoj strukturi, obu~enosti
stare{inskog kadra, ~inovima i sl. Izvor iznosi da u dogovoru sa predsednikom op{tine Vojni},
nije hteo dostaviti tra`eni izve{taj, ve} je napisao dopis, da takve podatke ne mo`e davati bez
saglasnosti JNA. Ovde se o~ito radi o prikupljanju tajnih vojnih podataka u cilju spre~avanja
mobilizacije.
U Topuskom je formirana Policijska postaja-odelenje koje je pod~injeno Vrginmostu. Prema
neproverenom podatku, jedan policajac koji je sme{ten u Topuskom, linijom HDZ je dobio
telefaks koga je instalirao u stanu. Podatak proveravamo.
Na{ penzionisani stare{ina Kopa~ Stevo, koji sada `ivi u selu ^remu{nica, SO Vrginmost,
izneo nam je, da iz sela Ilova~ak, koje pripada op{tini Glina, ina~e nastanjeno hrvatskim
`ivljem, u toku ovih dana /za Uskrs/ pucalo se no}u iz automatskog oru`ja, {to do sada nikada
nije bio slu~aj. I ranijih godina se iz ovog sela puca iz obi~nih pu{aka, ali nikada nije iz
automatskog oru`ja. Me{tani ^remu{nice strahuju od me{tana Ilova~ka, jer je 1941. godine
iz ovog sela krenule su kolja~ke grupe prema srpskim selima.
101
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 101
HDZ u Topuskom radi na tome da se formira op{tina Topusko koja bi obuhvatala sva sela iz
op{tine Vrginmost i Glina, nastanjena hrvatskim stanovni{tvom. Na ovom planu je
najaktivniji ABRAMOVI] MILAN, koji radi kao direktor srednje{kolskog centra u
Topuskom, ina~e je podpredsednik skup{tine op{tine Vrginmost, a ima i funkciju
predsednika HDZ u Topuskom.
Na{a je ocena da }e se op{te stanje na ovom terenu dalje pogor{ava, da }e se nastaviti
naoru`avanje i neizvesna je situacija i njeno razre{enje.
Na ovom terenu sve konce vu~e DAKI] MILE, ali se ~esto pojavljuje i penzionisani general
PEKI] DU[AN, koji zagovara oru`anu borbu. Peki} ima veliku podr{ku naroda. U novije
vreme, i RADE BULAT, penzionisani general, prvoborac ovog kraja i pokreta~ ustanka,
postaje sve aktivniji ali ne zagovara ekstremizam, tra`i umerenija re{enja. Penzionisani general
VIDOVI] NIKOLA, prvoborac ovog kraja i narodni heroj, koji `ivi u Beogradu, retko se
pojavljuje i ovom terenu jer se ne sla`e sa politikom SDS-a. Letos je bio na jednom mitingu
u Bovi}u i dr`ao je govor, ali se prije toga ogradio od politike SDS-a, {to mu narod zamera.
PN/GV.-
Preslika, strojopis, latinica
Republika Hrvatska, Protuobavje{tajna agencija, k. 3.-8.
43
1991., travanj 2.
Dnevno izvje{}e Odelenja bezbednosti Komande RV i PVO o provokacijama prema JNA u
Zadru, zarobljavanju redarstvenika u Kijevu, sukobu na Plitvicama, miniranju ku}a i
provociranju hrvatskog pu~anstva u Kninu, te sukobu u Borovu Selu
ODELENJU BEZBEDNOSTI KRV I PVO
SUMARNI IZVE[TAJ ZA 02. 04. 1991. g.-
U 14.00 ~asova svim organima bezbednosti preneto je naredjenje na~elnika OB KRV i PVO
puk. Rako~evi}a da svi organi bezbednosti jedinica ostaju u jedinicama do 20.00 ~asova i
intenzivno rade po aktuelnim zadacima.
Do sada smo primili slede}e izve{taje od strane organa bezbednosti iz jedinica:
OB 84. VB izvestio je o provokaciji i nasrtaju grupe od trojice civila iz Zadra. Oni su
vozilom GOLF ZD 649-49 stali pored ulazne kapije A br. 2. Upozoreni od vojnika oni su
pre{li na drugu stranu puta, a kada su i tamo upozoreni voza~ je rekao da }e se onda parkirati
na sred ceste jer to nije vojni objekat. Kada je vojnik krenuo prema stra`ari da uzme oru`je
u povratku je video da su svi vojnici koji su igrali fudbal le`ali na zemlji, na {ta ih je primorao
suvoza~ prete}i im pi{toljem i psuju}i im srpsku majku. Kad su ugledali vojnika sa oru`jem
pobegli su u pravcu Zadra.
102
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 102
U vi{e navrata preko SUP Zadar poku{alo se do}i do podataka za vlasnika navedenog vozila
ali su to odbili u~initi pod raznim izgovorima, te termin u kvaru, te da nije u mogu}nosti
pru`iti uslugu, i sl.
U toku 02. 04. 1991. godine izvr{ena je identifikacija vlasnika vozila Golf gore navedene
registracije i radi se o BARI[I] IGORU, stanuje Put Bokanjca bb, Zadar. Ostalih podataka
u vezi ovog slu~aja nemamo.
U toku dana OB 84. VB izvestio je da su stupili u kontakt sa OB KoV u Kninu od kojih su
dobili proveren podatak da su odnosi me{tana selo KIJEVO i CIVLJANE pred oru`anim
sukobom, koji mo`e izbiti svakog ~asa, kao i podatak da je dana 01. 04. 1991. godine oko
04.00 ~asova podmetnut po`ar u vikendici potpukovnika MIRKOVI] MILO[A iz CVV[ u
Beogradu. Vikendica se nalazi u naselju Ro`ane kod Zadra. U donjim prostorijama vikendice
sve je izgorelo. Po`ar su ugasili vatrogasci.
OB 151. VB i 5. pVOJIN u toku no}i 01./02. 04. boravili su na terenu Vrginmosta i
Pokupskog nakon ~ega su dostavili detaljan izve{taj o stanju i raspolo`enju stanovni{tva na
tom terenu.
81
Prema iznetim podacima mo`e se zaklju~iti da je stanje veoma ozbiljno i na{a je ocena da }e
se op{te stanje i dalje pogor{avati sa neizvesnim kona~nim re{enjem, odnosno ishodom.
OB a. Biha} izvestili su da je komandu nad jedinicama JNA preuzeo general RA[ETA,
82
a
da su predsednici op{tina Biha}a i Cazina danas dogovarali da ulo`e protest zbog prolaska
oklopnih jedinica kroz Biha} u toku 01. 04. 1991. godine.
Svi pripadnici jedinica a.
83
Biha} upoznati su sa naredbom Predsedni{tva SFRJ. O~ekivali su
realizaciju i po{tovanje iste. Obzirom da nije do kraja ispo{tovana ogor~eni su {to jedinice
JNA, kada su ve} iza{le na teren, ne preduzimaju radikalnije mere, da razoru`aju sukobljene
strane jer trenutno ne vide druga~ije re{enje za prevazila`enje nastalog sukoba. Ve}ina
stare{ina se za sada ne izja{njava, medjutim, svi se sla`u u tome da trenutna politika HDZ,
SDS i rukovodstva Republike Srbije ne mo`e ni{ta dobro re{iti i doneti.
[iri izvje{taj u vezi ovoga vam je dostavljen od OB a. Biha}.
Na vestima Hrvatskog radija, studio Zagreb, u 15,00 ~asova naglasak je dat na govoru F.
84
Tudjmana na Svjetskom zboru Hrvatske mlade`i koji je danas do podne odr`an u dvorani V.
Lisinski. Tudjman je naglasio da Hrvatska `eli Savez ili Zajednicu jugoslovenskih republika,
da `eli svoje oru`ane snage kako Hrvatskoj niko ne bi mogao pretiti i ugro`avati suverenitet.
Naglasio je da se Armija nije opredelila onako kako su neki o~ekivali jer su to i htjeli da uperi
svoje oru`je i topove na hrvatske ljude.. postigli su to da Armija udje u Plitvice, ali nisu
postigli to da Armija razoru`a na{e policijske snage, jer smo mi kazali na{oj Armiji ako bi
poku{ali napad na na{e policijske snage mi bi onda to smatrali okupacijskom agresijom i
pru`ili bi i njoj otpor /uz buran aplauz prisutnih/. Tudjman je govorio i o te{koj ali
nasledjenoj gospodarskoj krizi, ali su sada{njim promenama u Hrvatskoj stvoreni uvjeti za
brzo gospodarsko ozdravljenje.
103
81
Vidi dok. br. 42.
82
Andrija.
83
Aerodrom.
84
Franjo.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 103
Sa novinarima su se sastali Boljkovac,
85
Degoricija
86
i Brezak
87
i upoznali ih da su snage
MUP-a skr{ile otpor terorista i da je stanje sada tamo mirno. Intervenisalo je 300 policajaca,
a intervenisali su tek onda kada se to stanje nije moglo re{iti drugim sredstvima. Snage koje
su intervenisale povukle su se, a u Plitvice je stiglo oko 90 policajaca iz Gospi}a koji }e
formirati policijsku stanicu u zgradi Poslovodnog odbora nacionalnog parka Plitvice.
Komandir stanice jo{ nije imao susrete sa predstavnicima Armije i drugim stranama na tom
terenu. Ina~e, stanje na tom terenu je mirno, vojne jedinice dr`e svoje polo`aje, a tragi~no je
to {to su hoteli zatvoreni, a radnici bez posla.
Protekle no}i u Kninu su minirana dva poslovna objekta, jedan kafi} i jedna pekara. Ina~e,
na prvi pogled `ivot te~e normalno. Svi javni objekti i trgovine rade, jedino {kola ne radi. Mile
Marti}, kao predstavnik SUP Krajine predlo`io je PU Split i [ibenik da razmene uhi}enike.
Milicioneri Krajine uhitili su 6-oricu redarstvenika, dok su u s. Kijevu kod Knina uhva}ena
trojica Srba. Medjutim, policijske stanice u Splitu i [ibeniku odgovorile su da nema razloga
za razmenu jer se ne radi o ratnom stanju.
Na cesti Vrlika-Knin protekle no}i kod Civljana bilo je pucnjave ali na sre}u niko nije
ozlijedjen. Pucanjave je bilo i kod Kijeva, a Izvr{no vije}e op}ine Knin pozvalo je gradjane da
budu strpljivi i da ne nasjedaju provokacijama.
U Kninu je zapaljena jedna ku}a, a u okolici jedna vikendica, a hrvatsko se pu~anstvo
provocira i maltretira, a ljudi `ive u strahu od ubacivanja eksplozivnih naprava u ku}e.
Odbornici SO Vrginmost na sino}noj vanrednoj sednici odlu~ili su se izdvojiti iz Hrvatske i
pripojiti se tzv. Krajini.
Kako javlja HINA svi prilazi Vukovaru su blokirani, a na~elnik Policijske Uprave u
Vinkovcima izjavio je da su se u okolicu ubacili ~etnici Vojislava [e{elja i da ima 5 lica lak{e
i jedno lice te`e povredjeno. U nekim selima ~ula se je pucnjava iz automatskog oru`ja. U s.
Borovo okru`ene su dve policijske patrole gdje je 5 policajaca lak{e a 1 te`e povredjen.
Drugih podataka, za sada, nemamo.
Potpukovnik T. Petkovi}.-
Preslika, strojopis, latinica
Republika Hrvatska, Protuobavje{tajna agencija, k. 3.-9.
104
85
Josip.
86
Slavko.
87
Milan.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 104
44
1991., travanj 2.
Obavje{tajno izvje{}e Odelenja bezbednosti Organu bezbednosti Komande RV i PVO o
doga|ajima na Plitvicama 1. travnja 1991., te o nezadovoljstvu gra|ana srpske
nacionalnosti s pona{anjem JNA u sukobu
Poslato i u Zemun
88
Situacija na terenu Plitvica 02. 04. 1991. god.
Sino} je uz suglasnost generala [timca,
89
na Plitvicama formirana policijska stanica vezana za
Gospi} i njihovu Policijsku upravu. Generalu je saop{teno da }e se formirati PS, da }e se
dovesti 80 policajaca iz Gospi}a, a da }e ujutro /02. 04. 1991. god./ biti otpu{teno drugih 80
policajaca sa Plitvica.
General je rekao da mogu formirati, a da ga samo izveste. Uvla~enje JNA u za{titu formiranja
PS, je izazvalo {ok kod prisutnih stare{ina. Generalu je predo~eno da }e ubrzo sti}i reakcija iz
Titove Korenice i da je cilj ove operacije upravo formiranje PU.
Jedinice 379. OKBR. su dobile u toku no}i zadatak da zaposednu polo`aje na Prijeboju i
raskrsnici Titova Korenica-Plitvice-Li~ko Petrovo Selo, da u slu~aju da ih napadnu gradjani
Titove Korenice prvo pucaju u vazduh, a zatim ako se ne povuku da otvore vatru na napada~e.
Ovo naredjenje je primljeno sa sumnjom u ispravnost poteza naredbodavaca, ali je izvr{eno.
Raspolo`enje kod rukovode}eg sastava JNA na terenu Plitvica je ~udjenje kakvi se potezi
povla~e i kako se na njih odgovara, {ta je stvarni zadatak jedinica? Za{tita naroda ili interesa
MUP-a R Hrvatske? Javljaju se zahtevi da se snage MUP-a silom isteraju iz Plitvica i nadje
povoljnije re{enje za obe strane.
Ukoliko nedodje do promene stanja i poteza na ovom terenu, moglo bi do}i do okupljanja
gradjana srpske nacionalnosti i manifestacija protiv JNA.
U toku no}i su me{tani sela Jezerce, Li~ko Petrovo Selo iselili `ene i djecu iz sela i poslali ih
u Biha}, Titovu Korenicu i u ku}e bli`e kasarni @eljava. O~ekuju da ih u toku no}i posete
snage MUP-a i otpo~nu hap{enja i eventualno uzimanje talaca u sukobu sa JNA. Te{ko ih
pogadja hap{enje Srba na Grabovcu, gdje oni znaju da je uhap{eno izmedju 8-10 mu{karaca
i to onih koji su glasali za SAO Krajinu. Navodno da MUP-ovci poseduju spiskove gradjana
koje treba hapsiti.
Prisutna je psihoza revolta prema JNA zbog spore akcije, a potom i poteza generala [timca.
Otvoreno se tra`i da im se isporu~i oru`je jer vi{e nisu sigurni u ~ije ruke }e to oru`je pasti.
BN
Preslika, strojopis, latinica
Republika Hrvatska, Protuobavje{tajna agencija, k. 3.-9.
105
88
Dopisano rukom.
89
Ivan.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 105
45
1991., travanj 2.
Obavje{tajno izvje{}e suradnika Odelenja bezbednosti Operativnom timu Organa
bezbednosti RV i PVO u Biha}u o pregovorima u Kninu, gdje vodstvo pobunjenih Srba ne
odustaje od priklju~enja SR Srbiji, te o potpori koju im daje vodstvo SDS-a Bosne i
Hercegovine
Izvor 9 ;
rezultati.-
U Kninu je napeta situacija. Zarobljen je deo milicionera MUP RH (patrola od 3
milicionera) sa grani~nog podru~ija prema Drni{u. Namera je da ih razmjenjuju za uhap{ene
u akciji na Plitvicama. Od strane mje{tana Kijeva kod Knina (hrvatske nacionalnosti)
zarobljen je za sada nepoznat broj civila srpske nacionalnosti. Isti su pod stra`om mje{tana u
podrumima ku}a i tra`i se razmijena njih za milicionere iz Drni{a. Ina~e, Kijevo je zapre}eno
barikadama pokidani su putevi i spremaju se za odbranu. Realno je u toku no}i da SUP
Krajine iz Knina izvr{i napad na Kijevo u cilju osloba|anja talaca.
Jerko Vukas, pomo}nik Ministra RH za SDB, vodi razgovore sa Milanom Babi}em u SUP-u
Knin u prisustvu Milana Marti}a, na~elnika SUP tzv. Krajine. Ne treba o~ekivati nikava
popu{tanja od strane Babi}a kada su u pitanju politi~ki zahtjevi koje SDS Krajine postavio,
priklju~enje Srbiji i po{tivanje jedino Ustava Srbije.
Dok razgovori traju ve}i broj redarstvenika se nalazi u reonu Vrlike, a putni pravac prema
Kninu je zatvoren.
Ve~eras u Drvaru se odr`ava sastanak SDS-a cele Bosanske Krajine. U slu~aju da Skup{tina
Srbije ne prihvati odluku Krajine u RH o pripajanju Krajine Srbiji i}i }e se na cijepanje Bosne
i Hercegovine i spajanje dela Krajine RH sa Krajinom BiH u jedinstvenu cjelinu kao dr`avu.
SDS BiH ceni da je ovo iznu|en potez i smatra da nema moralno pravo Krajinu u RH
ostaviti u ovom momentu samu. Rukovodstvo SDS-a BiH }e ovu odluku ozvani~iti.
U Dvoru na Uni stanje je dosta konfuzno. Napravljene su organizacione pripreme i u slu~aju
nepovoljnog razvoja doga|aja i}i }e se na organizovano dizanje ustanka.
Ju~e su u Slunju (01. 04. o.g.) pri povratku iz T. Korenice uhap{eni Lazo Dobri~evi},
rukovodilac SDS-a u Sisku i jo{ jedan sa njim, te Momir Lazi} i Bosni} Mile, rukovodioci u
SDS. Danas su iz zatvora pu{teni Bosni} i Lazi}, a oba su doslovno prebijeni i u o`iljcima.
Na terenu Vojni}a vr{e se organizacione pripreme za dizanje ustanka, a narod je ogor~en
pona{anjem MUP-a i tvrdim stavovima rukovodstva RH.
U toku sutra{njeg dana, 03. 04. o. g., planiramo susret sa B. Bo`ani}em, a ukoliko se uka`e
prilika i sa Babi}em.
Dalji operativni rad i mere u toku. Usmjeri}emo na{e izvore na prikupljanje podataka o
snagama MUP-a u bli`em i {irem reonu NP Plitvice.
Jutros rano, 02. 04. o.g., kolona specijalaca ja~eg sastava, neprovjerenog brojnog stanja, se
probila do s. Knezovljana, tu se zadr`ala izvjesno vrijeme a zatim vratila u pravcu Petrinje. Na
istom mjestu je oko 10,00 ~asova do{ao kombi marke Citroen MUP-a RH sa policajcima
i psima. Prema potvr|enim saznanjima radi se o otkrivanju mikro-lokacije radio stanice iz
106
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 106
sastava snaga SAO Krajine koja emituje sa tog podru~ija. O ovim radio sredstvima {ire vas je
informisao na{ OB ppuk Sabolovi}.
90
Na a.
91
Biha} je formiran operativni tim OB i neprekidno zadejstvovan. Odavde operativno
pokrivamo teritoriju Like, dela B. Krajine i te`i{no a. Biha}.
^K,SLJ/KG
92
Primljeno u 01,00, 03. 04. 1991.g.
Isto direktno poslato u KRV i PVO OB!
......., v.r.
93
Izvornik, strojopis, latinica
Republika Hrvatska, Protuobavje{tajna agencija, k.3.-9.
46
1991., travanj 4.
Obavijest 3. uprave General{taba OS SFRJ 5. vojnoj oblasti da je SSNO zapovjedio
Republi~kom {tabu TO RH da ne dopusti planiranu inspekciju Ministarstva obrane RH o
~uvanju naoru`anja TO
Savezni sekretarijat za narodnu odbranu
General{tab oru`anih snaga SFRJ
tre}a uprava
Pov. broj 868-1
04. 04. 1991. godine
Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske je izvestilo R[TO Hrvatske da }e njegovi organi
vr{iti inspekciju dela poslova vojne obaveze koji se odnose na popunu i mobilizaciju RJ TO
Republike Hrvatske. Vreme izvr{enja inspekcije planirano je od 15. marta do 30. aprila 1991.
godine.
S obzirom da je vr{enje inspekcije {tabova i RJ TO, po va`e}im propisima i podzakonskim
aktima (~lan 84. zakona o ONO i ta~ka 307. PRAMOS-a), u isklju~ivoj nadle`nosti SSNO,
njegovih stru~nih organa i {tabova TO, naredjeno je R[TO Hrvatske da organima
Ministarstva odbrane te republike ne dozvoli vr{enje inspekcije {tabova i RJ TO.
S tim u vezi, SSNO je upozorio Ministarstvo odbrane Republike Hrvatske da mu ne}e biti
dozvoljeno vr{enje inspekcije navedenih {tabova i RJ, ve} da je nadle`an samo za sticanje
107
90
Ivan.
91
Aerodromu.
92
Dopisano rukom.
93
Potpis ne~itak.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 107
uvida o stanju dela poslova vojne obaveze i mobilizacije koji su u delokrugu rada organa za
narodnu odbranu DPZ.
Ukoliko bi se organi Ministarstva odbrane Republike Hrvatske i pored upozorenja SSNO,
obratili nadle`nim komandama JNA sa zahtevom da prekontroli{u naoru`anje i VO TO koje
se ~uva u armijskim skladi{tima, takvom zahtevu ne udovoljiti, odnosno ne dozvoliti nikakvu
kontrolu.
na~elnik General{taba
oru`anih snaga SFRJ
general-pukovnik
Blagoje Ad`i}
M.P.
94
dostaviti:
1., 5. VO i VPO
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
47
1991., travanj 5.
Knin
Zapovijed 9. korpusa OS SFRJ za obranu Knina, Benkovca i Obrovca
K O M A N D A NARODNA ODBRANA
9. KORPUSA DR@AVNA TAJNA
DT 1-4 R A D A N
05. 04. 1991. g. Vrlo hitno
Uru~iti odmah
Prilog br.
Primerak br. 5
K O M A N D I 9. bVP
ZAPOVEST ZA ODBRANU Op. broj 1
Sekcije 1:100.000 Zadar, Gra~ac, T. Drvar, Glamo~,
Biograd n/m, [ibenik, Split i Sinj
1. U zonu odgovornosti 9. K o~ekivati napad snaga MUP-a posebne namene, ukupne ja~ine
oko 3000 pripadnika s ciljem uspostavljanja izabrane vlasti i ustavnog poretka Republike
Hrvatske.
108
94
Prijemni pe~at: Brzojav, primljen 04. 04. 1991., Vojna po{ta 7236-3 SCV, Zagreb.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 108
Glavne snage o~ekivati na pravcu Split Sinj Vrlika Knin i [ibenik Drni{ Knin, a
pomo}ne na pravcima Biograd Benkovac i Zadar Obrovac.
O~ekuju}i rejoni za napad, ja~ina snaga i pravci anga`ovanja:
rejon Vrlika, s. Kosare, oko 100-150 pripadnika, verovatni pravac anga`ovanja Vrlika
Kijevo Knin;
{iri rejon s. [tikovo, s. Maovice, oko 150-200 pripadnika, pravci anga`ovanja Milkovi}a
staje Kijevo i Milkovi}a staje Strini}a staje Markovac Knin (Pola~a);
{iri rejon s. Miljevci, ja~ine oko 200 pripadnika. Pravci anga`ovanja: Drni{ Tepljuh
Knin i Miljevci s. Oklaj Knin;
s. Rupe, Bribirske Mostine ja~ine oko 200 ljudi sa mogu}im pravcima anga`ovanja: Bribir
Djeverske Kistanje Knin;
s. Stankovci, oko 300 pripadnika, pravac anga`ovanja Stankovci s. Li{ane Benkovac;
Zadar oko 800, pravac Zadar Benkovac Karin Obrovac.
Pored pomenutih snaga u naseljima u zoni odgovornosti korpusa nalaze se uba~eni pripadnici
MUP-a (u civilu) i naoru`ani gradjani i to u: s. Kijevo 50 pripadnika i oko 200 naoru`anih
me{tana; u s. Vrpolje oko 20 pripadnika; u s. Podkonje 20 i verovatno do 10 naoru`anih
me{tana; i u s. Zvjerinac 5-10 pripadnika.
Od te`eg naoru`anja o~ekivati 5-6 PA topova 20 mm.
2. 9. K sa snagama 405. PB i jednom baterijom BOV-3/60 SSRP organizuje odbranu op{tina
Knin, Benkovac i Obrovac sa zadatkom: u sadejstvu sa 8. VPS i 5. VO spre~iti prodor snaga
MUP-a na pravcima koji iz {ireg rejona Zadra, Biograda na Moru, [ibenika, Splita i Sinja
izvode ka Kninu, Benkovcu i Obrovcu.
Odbranu organizovati po pravcima i borbenim grupama.
Borbena dejstva u me|ure~ju reka Zrmanja reka Krka organizuje i izvodi 180. mtbr, a
isto~no od r. Krka 221. mtbr.
Rezervu imati u rejonu Knina.
Te`i{te imati na odbrani grada Knina.
Za izvr{enje zadatka 180. mtbr pretpo~initi okb/221. mtbr. Sopstvenim snagama i snagama
405. PB oja~ati odbranu objekata.
Razvijanje snaga po pravcima i posedanje rejona polo`aja vr{iti po posebnom nare|enju i
signalu SANA, kao i po odobrenom predlogu.
Izlaskom u rejone po signalu i u slu~aju nailaska snaga MUP-a RH prepre~iti put i upozoriti
ih na zaustavljanje i udaljenje. U slu~aju neizvr{enja nare|enja energi~nim dejstvom otvoriti
vatru i voditi borbena dejstva.
Podr`ava odelenje helikoptera V-8 i 895. EIV iz rejona heliodroma Divulje po zahtjevu.
KM 9. K zgrada Komande korpusa (kasarna NH Slavko Rodi}).
3. SUSEDI
a) 5. vojna oblast delom snaga (vod BOV-3) u rejonu Gra~ac i vod BOV vojne policije (3
komada) u rejonu s. Otri} brani posednute rejone i kontroli{e pravce koji preko Li~ke visije
izvode u rejon Gra~ac, Obrovac i Knin.
b) 8. VPS izvodi odbranu objekata i rajona u svojoj zoni odgovornosti. 1/11. pbrmp u kasarni
Boris Kidri~ u rezervi KVPO u gotovosti za intervenciju.
109
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 109
4. ODLU^IO SAM sa rasplo`ivim snagama korpusa i oja~anja organizovati odbranu op{tina
Knin, Benkovac i Obrovac, s ciljem u sadejstvu sa 8. VPS i 5. VO spre~iti prodor snaga MUP-
a na pravcima koji iz {ireg rejona Zadra, Biograda na Moru, [ibenika, Splita i Sinja izvode ka
Kninu, Benkovcu i Obrovcu.
Odbranu organizovati po pravcima i borbenim grupama po~ev od rubnih delova teritorije
op{tina u odbrani.
Te`i{te odbrane imati u odbrani rejona Knin i Benkovac.
Za intervenciju ka ugro`enim pravcima imati snage motorizovano i oklopno mehanizovanog
sastava u rezervi.
Borbeni raspored, snage za obezbe|enje objekata, snage za odbranu, snage za obezbe|enje
borbenih dejstava i rezerva.
Razvijanje snaga po pravcima i posjedanje rejona polo`aja vr{iti po posebnom nare|enju i
signalu SANA, kao i po odobrenom predlogu.
Izlaskom u rejone u slu~aju nailaska snaga MUP-a RH prepre~iti put i upozoriti ih na
zaustavljanje i udaljavanje.
U slu~aju neizvr{enja nare|enja energi~nim dejstvom otvoriti vatru i voditi borbena dejstva.
Gotovost za odbranu ODMAH.
KM u rejonu mirnodopske lokacije.
5. ZADACI JEDINICA:
5.1. Snage za obezbe|enje objekata vr{e poja~ano obezbe|enje i odbranu objekta u
nadle`nosti 9. korpusa, 405. PB, 84. vb i centra za EI prema Elaboratima za stra`arsko
obezbe|enje i Planovima odbrane objekata.
5.2. Snage za odbranu:
a) 180. mtbr sa okb/221. mtbr i mirnodopskim sastavom 557. mpoap-a organizuju odbranu
u zoni: r. Zrmanja r. Krka, sa zadatkom: u sadejstvu sa snagama 5. VO, 8. VPS, snagama
221. mtbr spre~iti prodor snaga MUP RH Hrvatske koje iz {ireg rajona: Zadra, Biograda n/m
izvode ka Obrovcu, Benkovcu i Kninu.
Odbranu organizovati po pravcima i objektima po sistemu BG i otpornih ta~aka organizuju}i
tri BG i odbranu objekata.
Te`i{te odbrane imati u odbrani pravca Zadar Benkovac.
Poja~ati odbranu objekta: Gaj i Vrana.
KM u rejonu Mejanica (kasarna Slobodan Macura).
b) 221. mtbr (bez okb) sa 1/bat BOV-3 iz 60. ssrp PVO organizuje odbranu u zoni r. Cetina
r. Krka sa zadatkom u sadejstvu sa snagama 5. VO, 180. mtbr, 9. bVP i 9. izv~ spre~iti
prodore snaga MUP Hrvatske koji iz {irih rejona Drni{a i Vrlike izvode ka Kninu i Benkovcu.
Delom snaga obezbediti objekte od posebnog zna~aja za NO u zoni odgovornosti.
Odbranu organizovati po pravcima i objektima po sistemu BG i otpornim ta~kama u kom
cilju formirati 3 BG i 2 BG u rezervi korpusa.
Te`i{te odbrane imati u odbrani objekta Manojlovac i pravaca Drni{ Knin i Vrlika Knin.
Poja~ati odbranu objekta Manojlovac Trbounje.
Posedanje rejona i polo`aja po signalu.
KM u rejonu mirnodopske lokacije.
110
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 110
5.3. REZERVA:
U rezervi korpusa imati vod BOV iz sastava 9. bVP u rejonu KNH S. Rodi} u gotovosti za
anga`ovanje po ukazanoj potrebi.
6. VATRENA PODR[KA
6.1. V a z d u h o p l o v n a :
a) Dodeljena h/p koristiti:
naoru`ane helikoptere za vatrenu podr{ku na te`i{tu odbrane i u ugro`enim rejonima,
transportne helikoptere za manevar snaga, dotur MTS i municije i za evakuaciju p/o.
b) Dodeljena a/p IA anga`ovati za prikupljanje podataka u dubini zone odbrane i na pravcima
koji sa Li~ke visoravni izvode ka rejonima Benkovac i Knin.
6.2. A r t i l j e r i j s k a :
Komanda 9. map-a formira od raspolo`ivog mirnodopskog vojni~kog i stare{inskog sastava
haubi~ki vod. VPo u rejonu KNH B. @uni}. U gotovosti za podr{ku snaga u odbrani
objekata.
Osmatra~nice imati u rejonima objekata na osnovnim pravcima koji izvode ka gradu Kninu.
7. PROTIVVAZDU[NA ODBRANA
Te`i{te PVO imati na PVZ i grupnim dejstvima po niskolete}im avionima i helikopterima
MUP-a. Organizovati osmatranje vazdu{nog prostora uz obavezno javljanje podataka OC 9.
K.
Sredstva oja~anja BOV-3 anga`ovati za PVO KNH Slavko Rodi}, za PVO BG na pravcima
Knin-Vrlika i Knin-Oklaj.
8. OBAVE[TAJNO OBEZBE\ENJE I BEZBEDNOST
a) Obave{tajno obezbe|enje
Te`i{te obave{tajnog obezbe|enja imati na pravcu Vrlika-Kijevo-Pola~a-Knin.
Brigade organizuju obave{tajno obezbe|enje osloncem na sopstvene snage i pridate jedinice
vojne policije i izvi|a~ke organe zatvaraju}i pravce u svojoj zoni odgovornosti a koji izvode ka
Kninu i Benkovcu.
Izvi|a~ku ~etu anga`ovati te`i{no u {irem rejonu V. i M. Plani~ik u zatvaranju pravca \evrske
Kistanje.
U rezervi ~ete imati u gotovosti jednu IP, sastava 1/vOIA i 1 io u gotovosti za anga`ovanje po
ukazanoj potrebi i po posebnom nare|enju.
Za prikupljanje podataka anga`uju se organi bezbednosti i policije prema planu na~elnika
odseka bezbednosti.
Sa odobrenim h/p, po zahtevu izvi|ati raspored i pokret snaga MUP na te`i{tu.
b) Bezbednost
Odluku do dobijanja signala saop{titi komandantima brigada 9. bVP.
U odnosu na ukupnu politi~ko-bezbedonosnu situaciju na teritoriji u zoni odgovornosti 9. K
u kojoj je bitno naru{en sistem bezbednosti zbog aktivnosti organa unutra{njih poslova i
njihovog me|usobnog sukobljavanja, a posebno u neposrednoj blizini lociranja vojnih
objekata, za{titu objekata prvenstveno sprovoditi borbenim obezbe|enjem i
kontraobave{tajnim merama Organa bezbednosti, uz anga`ovanje svih subjekata bezbednosti
i samoza{tite u kasarnama, objektima i jedinicama.
111
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 111
Borbeno osiguranje planirati i izvoditi na osnovu procene situacije za svaki objekat posebno,
a te`i{te dati na odbrani objekata od posebnog zna~aja. Borbeno obezbe|enje komandnog
mesta realizovati permanentno vojnopolicijskom kontrolom teritorije.
Odmah poduzeti mere na pripremi pripadnika JNA za samoodbranu i odbranu ugro`enih
objekata i drugih pripadnika JNA. Posebnu pa`nju li~noj za{titi i za{titi drugih pripadnika
JNA, posvetiti izvr{enju zadataka, dolazaka u kasarne na dati signal, kao i prilikom kretanja
izme|u jedinica.
9. PROTIVHEMIJSKO BIOLO[KO OBEZBE\ENJE (PHBOb)
Te`i{te PHBOb imati na op{tim takti~kim merama, merama HB za{tite i otkrivanja
indikatora upotrebe istih od strane snaga MUP-a.
Sprovo|enjem mera obezbe|enja borbenih sredstava posti}i maksimalnu za{titu od dejstva
HB oru`ja u rejonima odbrane i na objektima, pri ~emu prvenstveno koristiti sredstva za
li~nu HB za{titu i HB dekonataminaciju.
Sredstva li~ne za{tite i pribor za dekontaminaciju pregledati i neispravno popraviti zameniti.
Na nivou borbene grupe osnovne jedinice imati 10-20% rezerve sredstava za li~nu za{titu
vode}i ra~una o veli~inskim oznakama.
10. IN@INJERIJSKO OBEZBE\ENJE
Te`i{te in`injerijskog obezbe|enja imati na obezbe|enju kretanja i to ra{~i{}avanju barikada
na putevima, razminiranju i uklanjanju MEP u zahvatu puteva i organizaciji KZS.
Zapre~avanje vr{iti prema potrebi fortifikacijskim preprekama a postavljanje MEP po
zahtevu.
Anga`ovanje in`injerijske
95
~ete/221. mtbr:
Obrazovati GOP ja~ine in`. vod sastava: VVim, dozer TG-200, ULT-160, 2 Si, 2 MT, 2
MB, 2 minoistra`iva~a, 10 a{ova, 10 pijuka i FAP 13 Sk za prevoz ljudstva u gotovosti za
ra{~i{}avanje barikada na putevima, uklanjanju MEP u zahvatu puteva i organizaciji KZS.
Rezerva, pion. vod sa 100 PTM u gotovosti za zapre~avanje u zahvatu puteva prema
ukazanoj potrebi a po posebnom nare|enju.
Borbeno obezbe|enje GOP-a pri ra{~i{}avanju prepreka, pored samoobezbe|enja, vr{i BG
sastava u ~ijem rejonu se prepreka nalazi.
11. MASKIRANJE
Maskiranje vr{iti s ciljem prikrivanja stanja priprema za borbena dejstva, planova odbrane
objekata, manevra snaga i sredstava, obmanjivanje i dezinformisanje i obezbe|enje {to
povoljnijih uslova za izvr{avanje dobijenog zadatka.
12. MORALNO OBEZBE\ENJE
Te`i{te moralno-psiholo{kog obezbe|enja imati na ja~anju jedinstva na osnovama
jugoslavenskog opredeljenja i narodnog karaktera sastava.
Neprekidnim moralno-psiholo{kim merama i aktivnostima ja~ati uverenje, sigurnost i
pouzdanje u sebe, naoru`anje i sopstvene snage.
Energi~nim merama spre~iti sve poku{aje razbijanja vojnog kolektiva i me|usobnih odnosa
na nacionalnoj i strana~koj osnovi.
Sa organima vlasti ostvariti saradnju na planu spre~avanja me|unacionalnih sukoba.
112
95
Pi{e izvi|a~ke, {to je o~ito pogre{ka u tipkanju teksta.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 112
13. POZADINSKO OBEZBE\ENJE
Pozadinsko obezbe|enje anga`ovanjem jedinica organizovati osloncem na razvijene elemente
pozb/221. mtbr i poz~/180. mtbr kao i osloncem na razvijene kapacitete 405. PoB.
U pozb/221. mtbr za potrebe anga`ovanih jedinica formirati me{oviti pozadinski vod sastava:
tehni~ko, intendantsko, sanitetsko i transportno odelenje.
Te`i{te PoOb-a imati na pravcima:
Knin Vrlika
Knin Drni{ i
Knin \evrske
Na pravcima Knin Vrlika i Knin Drni{ anga`ovati po jedno sanitetsko motorno vozilo sa
lekarima a na pravcu Knin \evrske sanitetsko m/v i sanitetskog tehni~ara. Na svakom
pravcu anga`ovati i po dva vojnika bolni~ara sa potrebnim SnMS, ljudstvo i MS ulaze u sastav
BG.
Za jedinice koje se nalaze u rezervi u garnizonu Knin PoOb-e regulisati po postoje}oj
mirnodopskoj {emi.
Povre|ene i te`e obolele transportovati u GA Knin, a dalji tretman regulisati sa KVPO.
U poz~/180. mtbr za potrebe anga`ovanih jedinica formirati me{ovito pozadinsko odelenje,
sa zadatkom pozadinskog obezbe|enja jedinice na pravcu Benkovac Obrovac. Sastav i
ja~ina odelenja po formaciji o posebnim merama b/g i ulazi u sastav BG-1.
Povre|ene i te`e obolele transportovati u GA Benkovac, a dalji tretman regulisati sa
Komandom 9. K.
Jedinice koje se anga`uju na prilazima garnizona Benkovac zadr`ati na PoOb-u po sada{njoj
mirnodopskoj {emi.
Za potrebe planom anga`ovanih jedinica odobrava se dekonzervacija MS i izuzimanje MS iz
RR pot~injenih jedinica.
Planirana MS za upotrebu moraju stalno biti funkcionalno i tehni~ki ispravna sa popunjenim
kompletima.
Posebnu pa`nju dati ispravnosti ure|aja za vezu i izvorima za napajanje.
Za sve anga`ovane jedinice obezbediti po 2 Sdo-2.
Obezbediti 2 b/k municije za sve vrste naoru`anja, od toga 1 b/k municije imati uz oru|e
oru`je a 1 b/k zadr`ati u rezervi i doturiti ga po zahtjevu jedinica.
Princip u snabdevanju od sebe u zavisnosti od borbene situacije dotur MS planirati sa BOV
ili OT.
Uhva}ene pripadnike MUP-a privesti u KNH S. Rodi}. Za sme{taj i obezbe|enje istih
komanda 221. mtbr u saradnji sa OB 9. K pripremi}e 1 prostoriju sa re{etkama na prozorima.
14. KOMANDOVANJE I VEZA
a) KM korpusa u stalnoj gotovosti i neprekidnom radu.
RKM u rejonu KNH S. Rodi}.
b) Veza
Veza izme|u Komande 9. K i VPO i komandi 180. mtbr, 221. mtbr, 9. bVP i izvi|a~ke ~ete
organizovati po planu veze KREMEN.
Veze izme|u pot~injenih borbenih grupa u okviru 180. i 221. mtbr organizovati prema planu
veze koji je prilog ovom nare|enju.
113
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 113
c) Izve{taje dostavljati:
Redovne do 17,00 ~asova sa stanjem u 16,00 i do 06,00 ~asova sa stanjem u 05,00 ~asova.
Vanredne odmah.
d) S i g n a l i :
Radio veza Telef. Telepr.
Pojava letilica 111 ORAO ORAO
MUP-a ili 111
Pojava oklop. 333 BIZON BIZON
jed. MUP-a ili 333
Dejstvo HB b/s 666 LISICA 2 zelena
sig. metka
Dejstva uba~enih 222 SOKO SOKO
ili ostavljenih ili 222
delova MUP-a
Sastavio
pukovnik
Ivan Mijatov M.P.
96
K O M A N D A N T
general-potpukovnik
Kucala Tomislav Traj~evski, v.r.
GL Ljubica Ba{a
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Vojnosigurnosna agencija
48
1991., travanj 6.
Gra~ac
Zapisnik s pro{irenog sastanka ~lanova Izvr{nog vije}a SO Gra~ac s generalom Andrijom
Ra{etom na kojemu je raspravljano o sigurnosnoj situaciji u Lici
Zapisnik
Sa 8. pro{irenog sastanka I. v.
97
odr`anog dana 6. 04. 1991. god. u 10 sati.
Gen. Ra{eta:
98
zadatak obezbediti mir i spre~iti me|unacionalne sukobe
114
96
Okrugli pe~at: Komanda 9. korpusa.
97
Izvr{nog vije}a.
98
Andrija, zamjenik zapovjednika 5. vojne oblasti.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 114
Vje{tica:
99
boravaka {taba mimo zvani~nih organa
no}as su bile snage MUP-a izme|u Lovinca i Sv. Roka
no}as je vojska poku{ala skinuti polubarikade prema Radu~u
General:
tra`i da sve ceste budu prohodne
ne smije biti me|unacionalnih sukoba
ne smije biti nikakvih sukoba
prometnice moraju biti prohodne
No}as je u Radu~u pucano na patrolu vojnu iz sela.
Sukob izme|u Plo~e i Lovinca, mi smo bili kod jednih i drugih i rekli da tra`e neki drugi
na~in za rje{avanje spornih pitanja.
Od tad pripadnici MUP-a ne idu prema Plo~i, ni kad je bio napad na stanicu. Mi smo se
tamo pojavili zahvaljuju}i dojavi u 5,10 ujutro, patrola se na{la na raskrsnici Gospi}-Gra~ac,
u Sv. Roku. Mi smo razgovarali s obadvije strane, dvije tromblonske mine su ba~ene na
stanicu, jedna na benzinsku pumpu, jedna na zadru`ni dom, {esta mina je eksplodirala i
morala je povrediti lice koje je pucalo.
Dalje nismo istra`ivali, za to postoje nadle`ni organi.
Bilo je sukoba MZ Vrepca i Bilaj, i to se treba rje{avati mirnim putem.
Vi ste mi telef. rekli da tra`ite razmje{taj prema Lovincu, ali kada mi procijenimo da ih treba
premjestiti mi }emo ih prem.
Moli pred. da se situacija smiri, nema razloga za glasine i paniku, a da se pristupi
razgovorima, pregovorima.
Ja bih volio da vojska nije trebala izlaziti, tako se o{te}uju prometnice, a to nam nije `elja.
^injenica je da ljudi dolaze iz okolnih MZ, nije proverena njihova uloga.
\or|evi}
100
je prenio predsjednici na{e mi{ljenje, mi nismo imali namjeru da dolazimo na
teren op{tine Gra~ac.
Vje{tica: jedini slu~aj da gospi}ka st. milicije ima stanicu na podru~ju druge op{tine.
sporna je ostala stanica u Plitvicama (105 ljudi), oni ne vr{e patrolne poslove van stanice
Vje{tica tra`i da stanica u Lovincu ne vr{i patrolu na cesti prema Gospi}u. Mora se razumno
raditi.
General: Nijedan ultimatum ne prihva}am. Postoji nagovje{taj da }e se formirati stanica
milicije u Vrhovinama. Ja sva razumijevanja imam sem sile.
Kapetan Dragi~evi}
101
u Sv. Roku
mi se svakodnevno kre}emo u tom pravcu, nas MUP-ovci zaustavljaju i kontroli{u,
do`ivljavamo neugodnosti.
General: To nije ni{ta neobi~no, vojno vozilo isto podlije`e kontroli.
115
99
Du{an.
100
Prire|iva~i nisu utvrdili ime.
101
\uro.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 115
Mandi} Jasminka iznosi problem nesuradnje s Lovincem: Ne mo`emo do}i do podataka iz
mati~nih knjiga u Lovincu.
20 000 redovnih policajaca u Hrvatskoj
50 000 u rezervnom sastavu
Kupre{anin:
102
U ovakvoj situaciji nemogu}e je uspostaviti mir, mi smo okru`eni snagama
[pegelja
103
i snagama Boljkovca,
104
nama MUP-ovci pretresaju vozila, narod se boji reprize
Pakraca i Plitvica. Kao zastupnik u Saboru smatram da je tamo rad nemogu}, slu`ili smo kao
dekor i zato smo se povukli iz Sabora.
Li~ina:
105
Ako oni u|u u Gra~ac i zauzmu stanicu milicije i op{tine, da li }ete ih prisiliti da se
povuku?
General: Oni ka`u da ne}e u}i dok su oni tamo.
Sovilj:
106
Do kada }e ovdje biti vojska prisutna, do kada }e se regrutovati iz Hrvatske i
Slovenije, sada se isto iz Slovenije ne regrutuju.
Vje{tica: Skidanje barikada u Radu~u, a neskidanje snaga MUP-a sa raskr{}a ne dovodi do
mira.
Cvjetkovi}:
107
Narod smatra armiju kao predznak da }e do}i do sukoba.
Mar~eti}:
108
Narod je uznemiren stacioniranjem vojske.
Stanisavljevi}
109
tra`i da se obrati narodu.
General iznosi organiziranje proslave Dana ustanka u Srbu.
Po zavr{etku sjednice Izvr{nog vije}a, donesena je sljede}a
Odluka
da sva poduze}a i ustanove u op}ini Gra~ac uvedu poja~ana de`urstva i osmatranje objekata,
te o svemu da obavje{tavaju Centar za veze S. o. Gra~ac i stanicu javne bezbjednosti.
Na sastanku su bili prisutni:
Vje{tica Du{an, predsjednik I. v.
Mandi} Jasminka, predsjednik S. o.
116
102
Branka.
103
Martin, ministar obrane u Vladi RH.
104
Josip, ministar unutarnjih poslova u Vladi RH.
105
Luka.
106
Prire|iva~i nisu utvrdili ime.
107
Du{an
108
Mi{o.
109
Dane.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 116
Cvjetkovi} Du{an
Stanisavljevi} Dane
Li~ina Luka
Kupre{anin Branka
Mar~eti} Mi{o
Ra{eta Andrija, general-potpukovnik JNA
Dragi~evi}, kapetan u Sv. Roku
vojno lice
Zapisnik vodila: Veselinovi}
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 433.
49
1991., travanj 26.
Izvje{}e Organa bezbednosti 1. vojne oblasti o radnjama MUP-a RH i Slu`be dr`avne
sigurnosti SAO Krajine uo~i sukoba na Plitvicama 1. travnja 1991.
1. vojna oblast VOJNA TAJNA
(Organ bezbednosti) Strogo poverljivo
Dana .............. 26.04 ............... 1991 godine
Ra|eno u ......... .........4 ................primeraka
Dostavljeno: I odeljenju UB SSNO
III odeljenju " "
OB 1. VO
OB RV i PVO
110
Reg.
broj : 2010191350308
K O M A N D A
1. VOJNE OBLASTI
ORGAN BEZBEDNOSTI
SP Br. 35-308
26. 04. 1991.
INFORMACIJA
Delatnost organa MUP-a i
SDS SAO Krajina, pre i u
117
110
Dopisano rukom.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 117
toku dogadjaja na Plitvicama
30/3l.03.o.g.-
Saradnik OB Milan*/ iznosi da se 31.03. nije mogao vratiti u jedinicu zbog pomenutih
dogadjaja u vezi ~ega iznosi, da je 29.03. u s. Dre`nice primetio da je put prema Plitvicama
blokiran a lica kontrolisana {to je bio slu~aj i na Plitvicama gde je kontrolu organizovala
milicija iz Knina. Posebno su kontrolisana lica koja nisu pripadnici SDS i lica hrvatske
nacionalnosti. U vreme tv dnevnika to ve~e, saop{teno je da gradjani ne kre}u na Plitvice jer
}e redovne snage MUP-a uspostaviti kontrolu nad tim podru~jem.
30.03. autobusima je do{ao ve}i broj milicionera i naoru`anih civila iz Knina, gde je uo~eno
da je sa podru~ja Plitvica bilo oko 10% lica. Istaknuta je i zastava sa ~etiri S na Koranskom
mostu koju je nasilno skinuo ^ORAK MILOTA**/ kasnije priveden u SM i pretu~en. U
toku dana mobilisani su i ostali pripadnici rez. sastava milicije sa Plitvica gde nisu pozivana
lica hrvatske nacionalnsoti, medju kojima ni otac saradnika.
Nave~e, pod legendom turista iz Zagreba je doputovalo sa vi{e autobusa do 300
redarstvenika MUP-a u civilnim odelima koji su sme{teni u hotel Plitvice.
Prema re~ima saradnika 31. 03. na Plitvicama je ostalo nekoliko porodica srpske i hrvatske
nacionalnosti dok su ostali napustili mesto ili evakuisani kod rodbine van podru~ja. On je
preko SERDI] NIKOLE, (Hrvata) i izvesnog VAGAN^ANINA N. (Srbin, rez.of.),
poku{ao da organizuje pregovore oko prekida vatre gde su navodno pripadnici MUP-a na
to pristali, obe}avaju}i da }e svima garantovati bezbednost dok to druga strana, organi
SUP-a iz T. Korenice nisu prihvatili.
Po izlasku jedinica JNA, Srbi u~esnici u sukobu bili su ogor~eni {to JNA nije ranije reagovala
i za{titila ih, Hrvati su bili nezadovoljni izlaskom JNA za{to se vojska me{a, to treba da re{i
MUP, a ostali su sa olak{anjem do~ekali JNA:
U vezi svog povratka u jedinicu saradnik je stupio u kontakt sa K-dantom jedinice JNA na
Plitvicama i OB, izvesnim NIKOLOM N., koji mu je predlo`io da se javi u garnizon
Biha}.***/
U vreme boravka ku}i, vi{e puta mu je postavljano pitanje da li se demobilisao, da li je ta~no
da }e biti komandir PS na Plitvicama i sl. {to je povredilo i njega i njegovog oca.****/
Saradnik je naveo nekoliko interesantnih lica u povodu navedenog:
JELAVAC MILO[A*****/, DAJI] NEDJU******/, [OLAJA BRANKA*******/, ZORAJA
ZORANA********/, @UJI] BO[KA*********/, BIGA SLAVKA*********/
MD/LJL
Na~elnik
general-major
Mile [abi}, v.r.
M.P.
111
* SIKAVICA @ELJKO, por. iz 402. pontb, u vremenu od 29.03.-07.04. o.g. boravio na
Plitvicama, radi posete roditelja i supruge
**/ Sa Plitvica, Hrvat, sklon nasilni~kom pona{anju i kriminalu.
118
111
Okrugli pe~at: Komanda 1. vojne oblasti, Organ bezbednosti.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 118
***/ Predvidjen za prekomandu, ali je tada bio bez Naredbe.
****/ Prema saradniku, blizak sa OB na terenu.
*****/ Rodjen 1962.g., ~lan SDS, ven~ani kum saradnika, u~esnik oru`anog sukoba, delio
naoru`anje pripadnicima SDS.
******/ Delio naoru`anje zajedno sa Jelovcem.
*******/ Tajnik SDS, stomatolog, jedan od glavnih organizatora.
********/ Rodjen 1962.g. pripadnik rez.sastava, u~esnik sukoba, uhap{en od organa MUP-a.
*********/ Zamenik direktora hotela Plitvice, organizator stra`a i u~esnik sukoba, uhap{en od
organa MUP-a
**********/ r. 1962. g. kum saradnika, u~esnik sukoba
Izvornik, strojopis, latinica
Republika Hrvatska,Vojnosigurnosna agencija, privitak 7.
50
1991., travanj 27.
Knin
Izvje{}e Komande 9. korpusa OS SFRJ Komandi VPO o dostignutom stupnju borbene
gotovosti, moralnom stanju postrojbi, popuni ljudstvom i ~asni~kim kadrom te materijalno
tehni~kim sredstvima
Komanda 9. korpusa
Dt. 19-592
27. 04. 1991. godine
Stepen b/g
Vanredni izve{taj.
dostavlja. h i t n o
Komandi vojnopomorske oblasti
OC
ONO
Na osnovu usmenog zahteva KVPO dostavljamo vam tra`eni vanredni izve{taj o dostignutom
stepenu borbene gotovosti.
1.- u skladu sa direktivom KVPO za upotrebu snaga VPO u vanrednim prilikama DT broj
715-468 od 24. 08. 1990. godine svim do sada primljenim naredjenjima i aktom str. pov.
broj 167-10/63 od 12. 04. 1991. godine, u komandama i jedinicama ( MS) 9. korpusa na
ja~anju b/g i realizaciji pomenutih naredjenja uradjeno je slede}e:
sve stare{ine mirnodopskog sastava nalaze se u komandama i jedinicama,
rad komande 9.K je organizovan po smenama (3 smene gbk), a u prvo pot~injenim
komandama puk-brigada rukovode}i de`urni su oja~ani sa 3-4 stare{ine rodova slu`bi,
119
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 119
jedinice veze, osloncem na SCV i SCV stavljene su u punu b/g aktiviranjem planiranih veza
po planu, Kremen,
izvr{eno je poja~ano obezbedjenje objekata sa te`i{tem na izdvojenim objektima uz oja~anje
odbrane objekata: Manojlovac i Trbounje sa po jednim strelja~kim vodom iz sastava 221.
mtbr,
prilagodjenim planovima ve`bovnih aktivnosti obezbedjeno je stalno prisustvo jedinica u
najugro`enijim rejonima u gotovosti dela snaga za anga`ovanje u rejonima u kojima mo`e
do}i do eskalacije medjunacionalnih i drugih sukoba,
planskim anga`ovanjem snaga OB, 9. K /bVP i i~/ prikupljaju se bezbednosno-obave{tajni
podaci sa teritorije,
raspored anga`ovanih snaga na ve`bovnim prostorijama-rejonima:
a) garnizon Benkovac (Debelo Brdo) 2-okb/221.mtbr (sastav 3 of, 2 ml. of, 63 vojnika, 9 t-
55, 4 ot i 1 m/v)
b) garnizon Knin (Suho Polje kod s. Kijevo) 1.m~-mb/221.mtbr (sastav 5 of, 1 ml.of., 122
vojnika, 2 t-55, 12 ot i 1 m/v)
c) na pojedine pravce, po odluci komandanta 9.K i posebnom planu nob i nod za obav.
poslove upu}uju se svakodnevno kombinovane grupe u cilju izvidjanja teritorije, prikupljanje
podataka a po potrebi odvra}anja i razdvajanja sukobljenih strana.
2.- Stanje i problemi b/g
a) stepenom b/g i sistemom i metodom RiK-a obezbedjujemo naredjeni stepen b/g i izvr{enje
naredjenih zadataka i obaveza 9.K. Lo{a popunjenost sa stare{inama u osnovnim i takti~kim
jedinicama umanjuje efikasnost RiK-a, a isti ubla`avamo preraspodelom rada stare{ina iz
drugih sastava korpusa i formacijskih du`nosti.
Dokumenta plana veze su a`urna i pozitivno uti~u na b/g sistema veze. Popunjenost jedinica
ljudstvom i sredstvima veze je dobra ali nedostatak pojedinih slo`enijih sredstava veze kao {to
su radio-relejni uredjaji i uredjaji nose}e frekvencije negativno uti~u na b/g sistema veze.
Jedinice su osposobljene za izvr{avanje namjenskih zadataka.
2b. Moralno stanje:
Izuzetno nepovoljna politi~ko-bezbjednosna situacija u toni odgovornosti 9. K, koja kao
permanentno stanje traje od augusta mjeseca 1990. godine, nakon intervencije snaga MUP-
a RH na Plitvicama dovedena je do stanja krajnje radikalizacije politi~kih stavova nacionalno
orjentiranih politi~kih stranaka i njihovog ~lanstva, te kao odraz toga do bezbjednosne
situacije u kojoj se svakodnevno de{avaju incidentni slu~ajevi od kojih svaki za sebe mo`e lako
eskalirati u medjunacionalni oru`ani sukob velikih razmjera.
U takvom okru`enju, pored obimnih redovnih aktivnosti i velikog broja izvanrednih zadataka
pripadnici 9. K su do sada uspje{na izvr{avali svoje obaveze.
Stalne aktivnosti visokog intenziteta, te op}a politi~ko-bezbjednosna situacija, uslovljava
pojavu odredjenog zamora i psiholo{ke napetosti kod sastava. Medjutim, usprkos navedenom
nisu zabilje`eni slu~ajevi te`ih povreda slu`benih obaveza, a {to ukazuje da je u sastavu
prisutno shva}anje ozbiljnosti sada{njeg trenutka, te prihva}anje svih obaveza koje postavljaju
zahtjevi ostvarenja visokog stepena borbene gotovosti, kao i zadataka postavljenih od strane
vojnog rukovodstva.
120
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 120
Stabilni medjuljudski odnosi, koje karakterizira odsustvo te`ih slu~ajeva naru{avanja, upravo
su omogu}ili da se usprkos cijelom nizu ote`avaju}ih okolnosti, osnovni zadaci uspje{no
izvr{avaju.
Kao odraz napetosti i odredjenog zamora sastava, javlja se podatak o porastu javljanja na
lje~ni~ke preglede, gdje se za takve preglede svakodnevno javlja 70 do 80 ljudi. U 9. K za
rim.1 tromjese~je 1991. g. na lje~ni~ki pregled se javilo 500 starje{ina, a od ~ega je njih 107
dobilo bolovanje u trajanju od sedam, dvadeset, pa i vi{e dana.
Nepovoljna je i okolnost da su od ~etiri komandanta bataljona, tri odsutna zbog bolovanja, a
komandant okb ima ocjenu VLK VB Split da je nesposoban da obavlja sada{nju du`nost.
Kod starje{ina je uo~eno nezadovoljstvo {to su u pogledu odredjenih materijalnih i statusnih
stimulacija u potpunosti izjedna~eni sa svim drugim garnizonima u kojima okru`enje i i
uvjeti `ivota i rada nisu ni pribli`no te{ki kao u garnizonima Knin i Benkovac. Smatraju da
bi ih po pravima trebalo izjedna~iti sa starje{inama na slu`bi na Kosovu.
Kod starje{ina je prisutna zabrinutost za porodice, a posebno nakon demonstracija odr`anih
pred zgradom Komande 9.K, te ru{ila~kih pohoda u Splitu i [ibeniku. Prijetnje upu}ene
pripadnicima JNA i njihovim porodicama u pomenutim dogadjajima u Kninu, Splitu i
[ibeniku i pored poduzetih mjera, ipak su postigle svoje negativne psiholo{ke efekte.
Na stanje morala jedinica, a posebno na obuku, sigurno uti~e i kvaliteta vojni~kog sastava,
posebno vojnika martovske generacije. Karakteristi~an je nizak nivo {kolske spreme tako da
su u 221. mtbr A klasifikacije ~ak 264 vojnika tek sa osnovnom {kolom a to je 60 posto
vojni~kog sastava te jedinice. Pora`avaju}i su i podaci o broju ograni~eno sposobnih za vojnu
slu`bu, te pojave znatnog broja vojnika ogla{enih nesposobnim za vojnu slu`bu.
Iz navedenog proizilazi da }e odredjeni broj vojnika biti stalno izlo`en, pove}anom
naprezanju {to }e se na du`i rok odraziti na medjuljudske odnose i op}e stanje morala.
Zaklju~ak:
1. Politi~ko bezbjednosna situacija koju karakterizira stalna mogu}nost izbijanja
medjunacionalnih sukoba, te stalni pritisci na JNA da se svrsta u medjurepubli~kim
konfrontacijama, produciraju izrazito nepovoljno racio-psiholo{ko okru`enje za `ivot i rad
pripadnika 9.K.
2. Objektivne pote{ko}e koje se ogledaju prije svega u nepovoljnoj kvalitativnoj strukturi
vojni~kog sastava te u odredjenim nepovoljnim statusnim i materijalnim rje{enjima u odnosu
na starje{ine, dodatni su negativni ~inilac stanja morala u 9. K.
3. Shvatanje uloge i zadataka JNA u sada{njoj politi~koj situaciji u zemlji, ~vrsta
opredjeljenost za o~uvanje Jugoslavije kao zajednice ravnopravnih naroda i narodnosti, te
stabilni i kvalitetni medjuljudski odnosi, usprkos svim negativnim okolnostima, obezbjedjuju
stabilno stanje morala sastava 9. K, a time i tra`eni stupanj b/g.
3. Sa primljenim regrutima (553 ili 86 posto) u vremenu od 15-20. 03 do sada smo realizovali
prose~no po dva pripremna gadjanja iz strelja~kog naoru`anja i realizovali osnovne teme
vojnostru~ne obuke iz faze obuke pojedinca. Kroz intenziviranje obuke realizovan je i jedan
broj tema na terenu iz faze obuke jedinica odeljenja i voda.
4. Popuna sa ljudstvom 9. K je slede}a:
1. 221. motorizovana brigada A
a) Komanda brigade: oficira sleduje 25. Popuna je izvr{ena sa 24 oficira ili 96 posto.
Mladjih oficira sleduje 2 popuna je izvr{ena sa 2 mladja oficira ili 100 posto.
121
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 121
b) Komanda stana: sleduje mladjih oficira 4 popuna je izvr{ena sa 4 ili 100 posto.
Vojnika sleduje 2 popuna je izvr{ena sa 13.
U toku meseca maja otpu{ta se dva vojnika. Svi vojnici su obu~eni.
c) 1. motorizovani bataljon A
Oficira sleduje 20, popuna je izvr{ena sa 20 ili 100 posto.
Mladjih oficira sleduje 10, popuna je izvr{ena sa 10 ili 100 posto.
Vojnika sleduje 489, popuna je izvr{ena sa 517 ili 105,7 posto.
Mladih vojnika (martovska partija) ima 157. U toku meseca maja otpu{ta se 197 vojnika, i
to 75 vojnika majske partije i 122 vojnika junske partije, tako da }e stanje popune na dana
05.06.91. godine iznositi 320 vojnika ili 65 posto.
Sada{nje stanje popune sa obu~enim vojnicima (bez martovske partije vojnika) iznosi 368 ili
75 posto. Ukupno ograni~eno sposobnih vojnika po raznim osnovama u bataljonu ima 140,
i to mladih vojnika ( martovska partija) 90 i starih vojnika 50.
d) Popuna mehanizovanog bataljona OT M-60 A
Oficira sleduje 12. Popuna je izvr{ena sa 12 ili 100 posto, mladjih oficira sleduje 9. Popuna
je izvr{ena sa 9 ili 100 posto.
Vojnika sleduje 305. Popuna je izvr{ena sa 311 ili 102 posto.
U popunu je ura~unato i 105 vojnika (regruta) primljenih u martu 1991. godine.
Popuna sa obu~enim vojnicima izvr{ena je sa 206 ili 98 posto. U toku meseca maja otpu{ta
se 65 vojnika majske i junske partije. Ograni~eno sposobnih ima 40 i to mladih vojnika
(martovska partija) 19 i starih vojnika 21.
e) Popuna oklopnog bataljona t-77 A
Oficira sleduje 12. Popuna je izvr{ena sa 12 ili 100 posto. Mladjih oficira sleduje 7. Popuna
je izvr{ena sa 7 ili 100 posto.
Vojnika sleduje 227. Popuna je izvr{ena sa 237 ili 104,4 posto. Mladih vojnika (martovske
partije) ima 78. Popuna sa obu~enim vojnicima je 159 ili 70 posto.
U toku meseca maja otpu{ta se 15 vojnika, majske i junske partije. Ograni~eno sposobnih
ima 20 vojnika, i to martovske partije 8 i ostalih 12.
f ) Popuna in`injerijske ~ete
Oficira sleduje 3. Popuna je izvr{ena sa 3 ili 100 posto.
Mladjih oficira sleduje 3. Popuna je izvr{ena sa 3 ili 100 posto. Vojnika sleduje 70. Popuna je
izvr{ena sa 42 ili 60 posto. Od toga 22 vojnika obu~ena i 20 vojnika martovske partije.
U toku maja otpu{ta se 5 vojnika.
g) Popuna voda veze
Oficira sleduje 1. Popunjeno je sa 1 ili 100 posto.
Mladjih oficira sleduje 2. Popunjeno je 2 ili 100 posto.
Vojnika sleduje 25. Popunjeno je sa 32 ili 128 posto. Od toga 20 vojnika obu~enih i 12
vojnika neobu~enih.
h) Popuna pozadinskog bataljona.
Oficira sleduje 7. Popuna je izvr{ena sa 7 ili 100 posto.
Mladjih oficira 16. Popuna je izvr{ena sa 16 ili 100 posto.
Vojnika sleduje 109. Popuna je izvr{ena sa 154 ili 141 posto.
Svi vojnici su obu~eni. U toku meseca maja otpu{ta se 40 vojnika.
122
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 122
2. 180. motorizovana brigada
Oficira sleduje 16. Popuna je izvr{ena sa 15 ili 94 posto.
Mladjih oficira sleduje 17. Popuna je izvr{ena sa 16 ili 94 posto.
Vojnika sleduje 150. Popuna je izvr{ena sa 132 ili 88 posto.
Svi vojnici su obu~eni. U toku maja otpu{ta se 25 vojnika.
3. Izvidja~ka ~eta A 9. K.
Oficira sleduje 3. Popunjeno je sa 3 ili 100 posto.
Mladjih oficira je popunjeno sa 3 ili 100 posto.
Vojnika sleduje 84. Popuna je izvr{ena sa 77 ili 92 posto.
Obu~enih vojnika ima 51 ili 60 posto, a mladih vojnika ima 26 ili 40 posto.
Voza~a borbenih vozila sleduje 3. Ima 3 ili 100 posto.
Voza~a neborbenih vozila sleduje 11. Ima 11 ili 100 posto.
4. Komanda stana 9.K.
Oficira sleduje 2. Popunjeno je sa 2 ili 100 posto.
Mladjih oficira 6 ili 100 posto.
Vojnika ima 10. Popunjeno je sa 24.
5. Odeljenje za izlaganje situacije u vap mladjih oficira sleduje 2. Popunjeno sa 100 posto.
Vojnika sleduje 5 a ima 6 ili 120 posto.
6. 557. me{oviti art. puk
Oficira sleduje 4. Popunjeno je sa 4 ili 100 posto.
Mladjih oficira sleduje 4. Popunjeno je sa 4 ili 100 posto.
Vojnika sleduje 14. Popunjeno je sa 26 ili 186 posto.
7. 9. map
Oficira sleduje 4. Popunjeno je sa 4 ili 100 posto.
Mladjih oficira sleduje 3. Popunjeno je 100 posto.
Vojnika sleduje 6. Popunjeno je sa 100 posto.
8 In`injerijski bataljon
Oficira sleduje 1. Popunjeno je sa 100 posto.
Mladjih oficira 1. Popunjeno je sa 100 posto.
Vojnika sleduje 5. Popunjeno je sa 100 posto.
9. 98. sanitetski bataljon
Oficira sleduje 1, mladjih 1 i vojnika 5. Popuna izvr{ena sa 100 posto.
10. 9. atb
Sleduje 1 oficir. Popunjeno sa 1.
11. 70. ~eta veze
Oficira sleduje 2. Ima 2 ili 100 posto. Mladjih oficira 7. Ima 7 ili 100 posto, vojnika sleduje
78. Ima 65 ili 83 posto. Obu~enih vojnika ima 30 a martovske partije ima 35, u toku maja
otpu{ta 1 vojnika.
123
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 123
5. Pozadinsko obezbedjenje
PoOb 9.K je u funkciji namenskih zadataka jedinica korpusa i ukupne b/g. Bitnije probleme
isti~emo po slu`bama:
5.1. Tehni~ka slu`ba :
popunjenost naoru`anjem 100 posto po formaciji
popunjenost municijom i MES 100 posto po formaciji osim {to za OT-VP i OT M 60
nedostanje dimna kutija ( 901 dq). Sleduje u 9. bVP 240 kom i u 221.mtbr 720 kom
odnosno sleduje 960 kom. a nemamo ni{ta.
1 tenk t-55 iz okb i 405 m. 60 iz mb 221.mtbr nalaze se na gr. i modifikaciji u TRZ
Had`i}i.
IC uredjaji na tenkovima i transporterima nisu potpuno ispravni. Sanaciju }e izvr{iti ekipa
TRZ Had`i}i koja dolazi 06. 05. 91.god.
neobezbedjenost r/d za b/v nema trupnih rezervi niti rezervi za mirnodopske potrebe. U
toku je prikupljanje r/d po Jugoslaviji a po planu tehni~ko snabdeva~ke baze Pan~evo.
BRDM-2 iz 9.i~ jedan je neispravan zbog neispravnog kva~ila.
Opravka u toku.
9. i~ je nepopunjena sa slede}im TMS:
uredjaj za osmatranje pasivni 7x200=3 kom
pasivni ni{an = 30 kom
uredjaj pasivni za vo`nju =17 kom
punja~ za prd-1=10 kom
Popuna sa svim ovim TMS u 9.i~ u nadle`nosti je obave{tajne uprave.
5.2. Sanitetska slu`ba:
Za podmirenje nu`nih potreba SNOB potreban je jedan lje~nik kojeg je nu`no ugraditi u
budu}u formacijsku dogradnju. Izra`en je problem bolovanja starje{ina, posebno starje{ina na
du`nostima komandanta bataljona i zamjenika komandanta bataljona. Trenutno su na
bolovanju komandant 1.mtb/221.mtbr, komandant poz.b./221.mtbr, zanjenik komandanta
okb/221.mtbr. Komandant okb /221.mtbr major Milo{evi} Milosav ~esto na bolovanju i u
toku je ocjena sposobnosti za AVS.
Bolovanje je odobravano za ista lica vi{e puta.
Ukupan broj lica na bolovanju je u porastu u odnosu na isti period pro{le godine za 400
posto, a broj dana za 217 posto.
5.3. Saobra}ajna slu`ba:
Popunjenost jedinica sa neborbenim m/v za: 9. i~, 9. bVP i 70 ~v iznosi 100 posto.
Popunjenost jedinica 221.mtbr sa m/v iznosi 50 posto {to negativno se odra`ava na
mogu}nost izvr{enja mobilizacije 221.mtbr, popuna 1.mtb i mb/221.mtbr iznosi 100 posto.
Popunjenost sa voza~ima neborbenih m/v za: 9. i~ i 9. bVP iznosi 100 posto, a za 70. ~v iznosi
42 posto {to bi se negativno odrazilo na izvr{enje postavljenog zadatka. Popunjenost jedinica
221. mtbr sa voza~ima neborbenih vozila iznosi 70 posto {to bih se negativno odrazilo na
izvr{enje postavljenog zadatka.
6. Bezbednost i samoza{tita u jedinicama 9. K su na potrebnom nivou, {to je rezultat stalnog
anga`ovanja gotovo svih jedinica i stru~nih organa na izgradnji borbene gotovosti i
124
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 124
poduzimanju mjera bezbednosti i samoza{tite radi pra}enja, otkrivanja i spre~avanje svih
vidova neprijateljske djelatnosti usmjerenih prema pripadnicima, jedinicama i objektima
9.korpusa. Preventivnim djelovanjem i aktivno{}u na teritoriji spre~avamo uspje{no i
izazivanje medjunacionalnih sukoba u zoni odgovornosti.
Cijenimo da je funkcionisanje bezbednosnog obezbedjenja u jedinicama 9. korpusa na
najvi{em nivou i da smo uspje{no do sada otklanjali sve negativne uticaje, kako u jedinicama,
tako i na teritoriji, koje su mogle ugroziti dostignuti stepen bezbednosti i samoza{tite, a
samim tim i borbene gotovosti korpusa.
Stanje borbene gotovosti 9. bataljona vojne policije:
1.- Rukovodjenje i komandovanje:
Sistem rukovodjenja i komandovanja nije naru{en preformiranjem bataljona iz B u R a
potom iz R u A formaciju. Uspje{no je izvr{eno formiranje A bataljona. Popunom
starje{inskog sastava otklonili smo sve subjektivne i objektivne ~inioce koji bi negativno
uticali na funkcionisanje RiK-a.
2. Moral:
U jedinici nismo imali negativnih pojava i vanrednih dogadjaja. Jedinica je motivisana za
izvr{enje svih namjenskih zadataka.
3. Obu~enost i uve`banost:
Bataljon je obu~en i uvje`ban za izvr{avanje svih namjenskih zadataka. Ubrzano radimo na
obu~avanju i uvje`bavanju vojnika martovske partije za izvr{avanje vojno-policijskih i
borbenih zadataka. Za sada smo sa svim mladim vojnicima izveli po dva gadjanja sa li~nim
naoru`anjem koje imaju na zadu`enju. U planu je da {to prije realizujemo gadjanja koja
izvodi posada BOV-a. Cijenimo da smo formiranjem mje{ovitih posada i odjeljenja od starih
i mladih vojnika u mogu}nosti da uspje{no realizujemo sve postavljene zadatke, kao i da
ubrzano zavr{imo prvu fazu obuke.
4.- Popuna:
Izvr{ili smo popunu bataljona 105 posto izborom vojnika iz jedinica 221. mtbr, tako da
imamo 174 vojnika VES-ti 11 107, a po formaciji nam sleduje 167 vojnika te VES-ti. Izvr{ili
smo popunu vojnicima VES-ti 11801 do 11812 sa 105 posto, tako da imamo 9 vojnika ove
VES-ti, a po formaciji nas sleduje 8. Popunjenost vojnicima VES-ti 12701 je zadovoljavaju}a
i u iznosu je 100 posto (2 vojnika). U toku je preobuka voza~a radi popune do nivoa 105
posto.
Najve}i problem popune 9. bVP predstavlja nam popuna sa vojnicima VES-ti 12704
(saobra}ajci). Sleduje nas po formaciji 48 vojnika ove VES-ti, popunjeni smo sa 16 vojnika,
potrebna je hitna popuna sa 32 vojnika (popunjeni sa 33 posto, a nedostaje 66 posto). Preko
formacije imamo 25 vojnika VES-ti 11107 koji su nam dokomandovani iz 286.mvp
(garnizon Ni{) radi ispomo}i u izvr{avanju namjenskih zadataka dok ne obu~imo martovsku
partiju vojnika. Brojno stanje u prilogu. Po formaciji sleduje 247 vojnika, a popunjeno je 247
vojnika i plus jedan pitomac.
Popuna starje{inskog kadra:
sleduje ima nedostaje ispomo} ukupno
oficiri 11 7 4 1 8
ml.oficiri 14 11 3 3 14
125
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 125
Od oficira nedostaje: pomo}nik komandanta bataljona za moralno vaspitanje, komandir ~ete
oklopnih transportera, komandir saobra}ajne ~ete i komandir voda u saobra}ajnoj ~eti. Od
mladjih oficira nedostaje: komandir odeljenja veze, a planira se popuna iz 221.mtbr, referent
za suzbijanje kriminaliteta i komandir 1. odeljenja u prvom vodu ~ete oklopnih transportera.
5.- Nedostaju}a sredstva po materijalnoj formaciji:
a) oprema vojne policije:
dvogled no}ni pasivni 7 kom, ic detektor 28 kom, radar prenosni 4 kom, megafon 4 kom,
reflektor ru~ni 6 kom, magnetofon 3 kom, fotografski aparat 5 kom, blic akumulatorski 6
kom, tv komplet 1 kom, palica gumena 181 kom, lisice za vezivanje 204 kom, palica
specijalna 17 kom, {lem za{titni sa vizir 20 kom, {tit za{titni plasti~ni 10 kom, uredjaj za
prinudno zaustavljanje vozila 2 kom, punja~ akumulatora za uredjaj za{tite 1 kom, pi{tolj
specijalni 1 kom, prigu{iva~ za snp 18 kom, prigu{iva~ za api 5 kom, detektor eksploziva 6
kom, detektor metala li~ni 3 kom, lanser hemij. bombi za AP 8 kom, sprej hem. kpl 10 kom,
raspr{iva~ ru~ni 68 kom, {ok bomba svetle}a 30 kom, nao~are za za{t. pri upotrebi ru~ne
bombe svetle}e 10 kom, alat za dezaktiviranje ekspl. naprave 2 kom, aparat za osmatranje
nepristup. prostora 3 kom, korpa za prenos ekspl. naprave 6 kom, uredjaj za vu~u i dizanje
ekspl. naprava 3 kom, detektor metala za pregled pismonosnih po{iljki 6 kom, detektor
metala za pregled li~nosti i paketa 9 kom, stetoskop za otkrivanje satnih mehanizama 6 kom,
stetoskop za otkrivanje {umova 3 kom, rendgen uredjaj za pregled paketa i pisama 6 kom, top
vodeni 2 kom, neutralizator eksploz. 2 kom, odijelo za za{titu od eksplozije 2 kom, prekriva~
eksploz. mater. 2 komada, komplet ogledala za osmatranje nepristup. prost.2 kom, boca za
argon 4 kom, {tit sa postolje za vo`nju 1 kom.
b) naoru`anje, pribori i instrumenti:
motocikli bez prikolice 19, radionica za laki remont rim.2tk 04-110 1 kom, uredjaj za punj.
akumul. pa st-1 1 kom, mre`a maskir. za vojnika 351, kpl. za maskir. vno-mali 29, kpl. za
maskir. nvo vel. 19 rtlu-1 4 kom, rtlu-10 13kom, rtlrpu-10 1kom, klk-2 1 kom, rtlcu-10 1
kom, ~arape za{titne 251 kom, maska za{titna za ranjene 6 kom, detektor radiolo{ki posend.
namjene 6 kom, detektor hemijski poluautom. 1kom, nao~ale za{titne fotohromne op{te
namjene 2 kom, punja~ komandnih dozimetara 1 kom, filter za vodu 300/150 1 kom.
Oprema za posadu borbenih vozila 40 kom, snk l9 22 kom, snk 1 3 kom, snk-11 1 kom, snk
115/2 1 kom, zastava Crvenog krsta 1 kom, {apirograf 1 kom, rrb 64mm zolja 48 kom,
motorno vozilo od 3 t 5 kom, m/v terenska ili putni~ka do 6 sjedi{ta 5 kom.
Neophodno je da se popunimo nedostaju}om opremom vojne policije, naoru`anjem,
priborom, instrumentima i vozilima zbog specifi~nosti namjenskih zadataka koje izvr{avamo
na prostoru na kojem su u~estale pojave teroristi~ke djelatnosti. Cijenimo da }e ovo stanje
eskalirati stalnim pogor{anjem medjunacionalnih odnosa i ka otvorenim nacionalnim
sukobima. Za o~ekivati je usmjerenost otvorenijeg diverzantsko-teroristi~kog djelovanja
prema objektima i jedinicama 9. korpusa.
7. Obzirom na okru`enje i procena o snagama MUP RH i SUP tkz. SAO Krajine sada{nje
mirnodopske snage 9. K su nedovoljne. Stepen psihofizi~kog optere}enja skoro celokupnog
sastava je na granici izdr`ljivosti.
Molimo da se 9. K pretpo~ine snage ja~ine mb i pod hitno popune upra`njena formacijska
mesta i mesta popunjena neadekvatnim kadrom posebno nivo komandanta bataljona.
126
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 126
Ukoliko nema druge mogu}nosti obzirom na aktuelno politi~ko bezbednosnu situaciju,
re{enja vidimo i u prevremenom zavr{avanju KSS.
komandant
general-potpukovnik M.P.
112
Traj~evski Tomislav, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6028.
51
1991., svibanj 7.
Zapovijed Komande 944. pozadinske baze podre|enim postrojbama da prema zapovijedi 5.
vojne oblasti prije|u 6. svibnja 1991. u stanje pune borbene gotovosti
K O M A N D A VOJNA TAJNA
944. POZADINSKE BAZE STROGO POVERLJIVO
Str. pov. 1197-1
07. 05. 1991. god.
Pove}ane mere b/g,
N a r e d j e n j e.-
Veza: Akt K-de 5. VO OC str. pov. br. 10/43-391 od 06. 05. 1991. godine.
Usled pogor{anja politi~ko-bezbednosne situacije, a u cilju efikasnog pra}enja situacije i
preduzimanja punih mera b/g mirnodopskih sastava u zoni odgovornosti 944. POB,
N A R E D J U J E M
1.- Dana 06. 05. 1991. godine u 12,00 ~asova predjite u punu b/g sa mirnodopskim sastavom
K-de i jedinica.
2.- U daljem, osnovni zadatak komandi i jedinica jeste odbrana vojnih objekata, koje
izvr{avati po pravilima borbene upotrebe, odlu~no i odgovorno.
3.- Sve K-de i jedinice da obezbede da svi izlazi iz kasarni i vojnih objekata budu neprekidno
slobodni, da se pripreme grupe i posebna tehnika za otvaranje prolaza u slu~aju blokiranja i
za{titu istih.
127
112
Prijemni pe~at: I. odjeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. 5000 (LOPUD 60), 27. 03. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 127
4.- U svim skladi{tima i bataljonu remontne podr{ke obezbediti besprekorno funkcionisanje
vojne organizacije, redovno informisanje, poja~ati red i disciplinu i funkcionisanje svih organa
unutra{nje slu`be.
5.- Sme{taj i ishranu stare{ina K-de baze obezbedjuje K-da stana, a pot~injene jedinice
reguli{u sva pitanja za svoje potrebe, po uslovima trupnog putovanja.
6.- Izve{taj o prelasku na punu b/g mirnodopskih sastava dostaviti K-di 944. PoB odmah,
redovne dnevne putem telefona u 06,00, 12,00, 18,00 i 22,00 ~asova, a vanredne po potrebi.
7.- Obuku vojnika i stare{ina izvoditi na li~nom naoru`anju, sredstvima li~ne za{tite, te
osnovnim radnjama takti~ke i strojeve obuke.
8.- Isplatu izvr{iti po posebnom naredjenju ove komande, a prema ~lanu 32-34 Pravilnika o
naknadi putnih i drugih tro{kova u JNA, po zadatku 649 dodatni izdaci.
9.- Za sva nejasna pitanja obra}ati se ovoj komandi na telefone 2223 i 2492.
M[/KR
KOMANDANT
pukovnik
Ivko Petrovi}, dipl. ing, v.r.
M.P.
113
M.P.
114
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6037.
52
1991., svibanj 14.
Tuzla
Zapovijed Komande 17. korpusa OS SFRJ podre|enim postrojbama za obranu objekata JNA,
te da u slu~aju napada na vi{e objekata prije|u u napadno djelovanje po vitalnim
objektima grada, uklju~uju}i aktiviranje topni{tva i zrakoplovstva
KOMANDA 17. KORPUSA
DT. Br. 11/1-93
14. 05. 1991.
Odbrana objekata JNA
N A R E \ E N J E
128
113
Okrugli pe~at: Komanda 944. pozadinske baze.
114
Prijemni pe~at: 944. pozadinska baza, 2. tehni~ko skladi{te, str. pov. br. 396-1, 23. 05. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 128
KOMANDI: 12. pmbr, 51. gb, 158. mpoabr, 12. map, 17. lap PVO, 670. pontb, 327. mtbr,
395. mtbr, 38. partd, 317. pv.
Na osnovu Nare|enja Komande 1. vojne oblasti DT. br. 4-2 od 13. 05. 1991. godine,
obzirom na dalju eskalaciju napada JNA a u cilju potpunog obezbe|enja vojnih objekata:
N A R E \ U J E M
1. Pot~injene komande jedinica, kasarni, garnizona, organizovati }e odbranu objekata JNA i
TO: kasarni, izdvojenih skladi{ta, domova JNA, RR^, GA /ako su van kruga kasarne/,
karaula i stanova stare{ina. Odbranu organizovati prema PS OS ta~ke 317-359 i
anga`ovanjem jedinica u trenutnoj gotovosti. Komanda 12. pmbr i 12. map anga`ovanjem i
jedinica 1. mb/453. mbr
115
i 2. mb/36. mbr.
Snage predvi|ene za odbranu vrhunski osposobiti, a u slu~aju potrebe dejstvovati odlu~no i
energi~no prema pravilima borbene upotrebe.
Stepen b/g snage za anga`ovanje na prostoru Slavonije i Baranje imati u trenutnoj gotovosti,
a ju`no od r. Save opredeljivati }e politi~ko-bezbedonosna situacija {to }e regulisati Komanda
korpusa prema situaciji.
2. Za obezbe|enje izdvojenih i udaljenih objekata/skladi{ta, RR^, karaule, stambeni objekti/
gde je nedovoljno snaga, a gde anga`ovanje jedinica u trenutnoj gotovosti mo`e biti dovedeno
u pitanje upotrebiti i druge snage pri ~emu voditi ra~una da se ne ostane bez rezerve gotovih
snaga.
3. U slu~aju napada na vi{e objekata, pored navedenih mera predvidjeti i dejstva po
institucijama koje organizuju ova dejstva/Skup{tine op{tine, stanice MUP-a SUP-a, sedi{ta
stranaka, takozvane krizne {tabove, centri za obuku paravojnih jedinica i sli~no/. Za ova
dejstva anga`ovati OMJ, artiljerijske i jedinice PVO, a po potrebi zahtevati upotrebu avijacije
u kom slu~aju navedenim institucijama postaviti ultimatum sa rokom, posle ~ega otpo~eti
energi~na dejstva.
4. Za objekte uraditi planove odbrane do 15,00 ~asova 18. 05. 1991. godine kada ih predati
od strane stare{ine jedinica Komandi korpusa. Prevo`enje stare{ina za predaju planova bit }e
regulisano posebnim nare|enjem.
Komandi Korpusa dostaviti po dva primerka plana odbrane za svaki objekat.
Nosioc izrade planova su komande kasarni garnizona.
Planovi odbrane da sadr`e slede}a dokumenta:
kratka procena stanja teritorije i objekata
nare|enje za organizaciju odbrane i anga`ovanje snaga
pregled neposrednog obezbe|enja i anga`ovanja jedinica
{ema obezbe|enja i anga`ovanje jedinica po varijantama /grafi~ki/.
5. Na bazi procene za izdvojene objekte planirati anga`ovanje posebnih snaga:
a) Za karaule na prostoru Baranje: 3. g~ za obuku grani~ara i 39. COVVPIP, a za karaule u
Slavoniji gotove snage do m~ iz 2. mb/12. pmbr.
129
115
Treba pisati: 353. mbr.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 129
b) 12. pmbr radi plan odbrane RR^ Papuk, gde pored 17. RiV predvideti snage iz 2. mb,
garnizon Na{ice.
c) 158. mpoabr, radi plan odbrane za poligon Nabr|e gde pored jedinica poligona
Nabr|e predvideti snage iz 158. mpoabr.
d) 12. map za objekat Vrap~ana i druge objekte pored snaga 12. map-a i 17. lap PVO
predvideti snage do m~ iz 2. mb/36. mbr.
e) 12. pmbr za objekat \ergaj i kasarnu u Vukovaru pored snaga 12. pmbr predvideti
anga`ovanje i snaga 1. mb/453. mbr.
6. Za odbranu PCV Par Selo anga`ovati jedan vod iz 17. bv. Plan odbrane izra|uje Komanda
17. bv uz pomo} organa veze Komande korpusa.
7. Komanda 92. mtbr izra|uje planove odbrane: kasarne Husinska buna, stanova u rejonu
Skojevska, Oktobarske revolucije (u rejonu O[ Bra}a Ribar), Mar{ala Tita i GA.
Za odbranu anga`ovati: jedinice 92. mtbr, 904. PoB, 497. in`puk, 17. bv, 17. atb i 17.
~ABHO.
Za odbranu skladi{ta Kozlovac plan odbrane izra|uje Komanda 497. in`p u saradnji sa
Komandom 92. mtbr.
Plan odbrane Komande korpusa, Doma JNA i stambenih zgrada u ulici Muharema Fizovi}a
izra|uje OONP Komande korpusa u saradnji sa OB za {to anga`ovati snage 17. ~VP i 17. i~.
8. 317. pv/1. VO izra|uje planove objekata u granizonu Bjeljina i dostavlja Komandi
Korpusa prema ta~. 4. ovog Nare|enja, ako Komanda 1. VO nije druga~ije regulisala svojim
nare|enjem.
9. Nakon izrade planova odbrane a`urirati uputstva za rad de`urnih organa u skladu sa
planovima odbrane.
10. Sa nare|enjem upoznati samo posebno izabrane stare{ine i iste anga`ovati na izradi
planova odbrane. Planove raditi u prostorijama za ratno planiranje.
11. U izvr{enju ovog zadatka pridr`avati se mera za{tite predvi|enih Uputstvom za izradu i
~uvanje PU.
K O M A N D A N T
general-major
SAVO JANKOVI]
M.P.
116
Izvornik, strojopis, latinica
Hrvatski informativni centar, reg. br. 024.
130
116
Prijemni pe~at: Komanda 158. me{ovite protivoklopne artiljerijske brigade, d. t. br. 403-2, 15. 05. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 130
53
1991., svibanj 14.
Izvje{}a Organa bezbednosti Komande 5. korpusa RV i PVO Organu bezbednosti Komande
RV i PVO o stanju u Vukovaru te sukobu u Borovu Selu 2. svibnja 1991.
K O M A N D A VOJNA TAJNA
5. KORPUSA RV I PVO Strogo poverljivo
ORGAN BEZBEDNOSTI
Sp. Br. 6-369, 6-370
14. 05. 1991. god.
Stanje na terenu SO Vukovar,
zapa`anja, dostavlja.-
ODELJENJU BEZBEDNOSTI KRV i PVO
Dostavljamo Vam 2 ZOPMR OB 4/350. rp PVO o zapa`anjima st. vod. R. V. i vodnika ^.
V. o stanju na terenu SO Vukovar, posebno o zbivanjima u s. Borovo Selo.
U potpunosti se sla`emo sa ocenama i mi{ljenjem OB jedinice.
TPjM[
N A ^ E L N I K
p u k o v n i k
Jovan Topalovi}, v.r.
M.P.
117
- - - - - - -
ZOPMR
.......................4/350.rp PVO.................................... VOJNA TAJNA
(Organ bezbednosti) Strogo poverljivo
Dana....................09.05.......................1991. godine
Ra|eno u.................3..(tri).......................primeraka
Dostavljeno: .....2..X..OB..5.Ko..RV..i..PVO............
..........................1..X..OB..350.rp..PVO...................
Reg.
broj 101
M.P.
118
ZABELE[KA
O PRIMENI METODA RADA
a) Predlog
b) Zahtev.
c) Izve{taj
131
117
Okrugli pe~at: Komanda 5. korpusa RV i PVO, Organ bezbednosti.
118
Prijemni pe~at: Komanda 5. korpusa RV i PVO, Organ bezbednosti, sp. br. 6-369, 11. 05. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 131
O B R A Z L O @ E N J E
Dana 09.05. o.g. obavio sam IR sa vodnikom ^. V. Cilj IR bio je prikupljanje podataka sa
terena Vukovara i Borova. Na IR vodnik ^. iznosi slede}e:
Za vreme prvomajskog praznika putovao sam kod roditelja u Vukovar. U Vukovaru roditelji
imaju stan, a nadomak Borova Sela imaju vikendicu. U samom Borovu i Borovu Selu imam
puno rodbine sa maj~ine strane.
Sve do nemilih doga|aja 02. 05. u Vukovaru i uop{te na tom podru~ju vlado je prividan mir.
Prvi, ako se tako mo`e nazvati incident dogodio se 01. 05. Nisam siguran da je ba{ bilo prvog,
ali mi se tako ~ini. Naime, toga dana patrola milicije stala je u Borovu Selu ispred zgrade
Mesne zajednice i poku{ala da sa zgrade skine jugoslovensku zastavu. O tom doga|aju mi je
pri~ao ujak koji ima ku}u nedaleko od zgrade Mesne zajednice. Po pri~i ujaka samo je
jugoslovenska zastava bila na zgradi. Me{tani koji su se tu zatekli spre~ili su patrolu u tom
poku{aju. Dvojicu milicionera su razoru`ali i pritvorili.
Tih dana pred Prvi maj nismo mogli da odemo do vikendice. To vikend naselje nalazi se
pored Borova Sela i taj se deo zove Sovulje. Prvi put kada smo poku{ali da odemo do
vikendice, nedaleko od vikend naselja zaustavila su nas dva naoru`ana ~oveka sa svim
obele`jima ~etnika. Imali su duge brade, {ubare na glavi sa kokardama, a od naoru`anja su
imali TOM(P)SONE 11,9 mm, bombe i kame. Ja nisam mogao, da verujem kad sam ih
video; mada sam pre toga ~uo da u tom kraju ima ~etnika. Stvarno su delovali zastra{uju}e.
Roditeljima i meni su rekli da trenutno ne mo`emo do vikandica i da se ne brinemo po{to u
vikendice niko ne}e da ulazi. Po mom mi{ljenju nisu nas pustili iz razloga {to je jedna grupa
tih ~etnika i dobrovoljaca iz Srbije bila sme{tena pored Dunava, nadomak vikend naselja. O
tome su i stanovnici pri~ali:da su sme{teni na tom mestu u {atorima.
132
Metodi rada
1. Li~no zapa`anje ovla{}enog stare{ine
2. Rad sa saradnikom ___________
(pseudonim)
3. Provera podataka i identifikacija lica
4. Informativni razgovor
5. Tajno pra}enje i osmatranje
6. Tajni pretres
7. Tajno slu{anje i snimanje
8. Tajna kontrola po{tanskih i drugih po{iljki
9. Dezinformacija
10. Ostalo
Kombinovana primena metoda rada
1. Preventivni operativni rad
2. Prethodna operativna obrada
3. Operativna obrada
4. Operativna kontrola
5. Operativna akcija
6. Kontraobave{tajna za{tita
Objekat primene metode
^. V., vodnik
Vreme primene:
Linija rada
1. Strane obavje{tajne slu`be
2. Neprijateljska emigracija
3. Unutra{nji neprijatelj
4. Nepoznata
1991.05.09.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 132
O samim doga|ajima od 02.05. pri~ao mi je ujak, po{to je sve to gledao. To je taj ujak za
kojeg sam rekao da: ima ku}u u centru sela (ujak je po nacionalnosti Srbin prim OB).
Rekao mi je da su drugog, izme|u 12.00 i 13.00 prema centru sela pro{la dva prazna
autobusa sa civilnim tablicama, dva Land Rovera, od toga jedan sa civilnim, a drugi sa
tablicama milicije i jedan automobil Opel sa civilnim tablicama. Ta dva autobusa i jedan Land
Rover su stali u centar, dok je drugi, Land Rover i automobili produ`ili prema drugom kraju
sela. Po ujakovoj pri~i, ~im su se autobusi zaustavili po~ela je pucnjava, iz njihovog pravca.
Vatrom je bilo uzvra}eno iz obli`njih ku}a. U tom trenutku nastala je op{ta pucnjava. U
istom trenutku, iz pravca Osijeka, kroz `itna polja dolazile su jedinice za specijalnu namenu
MUP-a. Sa te strane, po pri~i ujaka i drugih me{tana, sa~ekali su ih ~etnici. Na te MUP-ovce
uglavnom se pucalo iz snajpera. Pri~a se da je bilo nekoliko ~etnika i po ku}ama u centru, ali
da ih je ve}ina ~ekala MUP-ovce iz pravca Osijeka.
Po pri~i tamo{njih stanovnika poginulo je mnogo vi{e pripadnika MUP-a od prikazanih 12.
Veliki broj pripadnika MUP-a bio je zarobljen. Ovi {to su bili zarobljeni govorili su, kako im
je bilo re~eno da idu na neku ve`bu. Pojedini su na rukama imali istetovirane brojeve, pa su
me|u me{tanima po~ele da kru`e pri~e kako su zatvorenici pokupljeni iz zatvora i tu dovedeni.
Ujak o kojem sam ve} pri~ao, preko svojih prijatelja, pomogao mi je da pre|em preko
Dunava ~amcem. Bilo je te{ko prona}i nekog da te prebaci po{to su prevozili samo `ene i
decu. Dunav sam pre{ao ~amcem 07.05. ^amcem me je prevezao neki ~ovek kojeg svi tamo
zovu @are, pravo ime i prezime mu ne znam. Za njega znam da ima kafanu u mestu Ba~. Uz
put mi je pri~ao da je i on prelazio Dunav da bi dolazio na barikade. Svakog kojeg prevezu
upisuje mu se ime i prezime. ^im smo pre{li Dunav na obali se nalazio onaj Komneni} iz
SPO-a. Bio je tu sa svoja dva telohranitelja. Svakoga ko pre|e na tu stranu pitao je kako je
stanje u Borovu i okolini. Kad smo pre{li Dunav taj @are me je pozvao da odemo negde na
pi}e. Pri~ao mi je kako u obli`njem selu, Karavukovu ima oko 2000 do zuba naoru`anih
~etnika, pripadnika odreda Du{an Silni. Rekao je da samo ~ekaju nare|enje svojih
pretpostavljenih za prelazak preko Dunava na hrvatsku stranu. Iz razgovora sa tim @aretom
zaklju~io sam da se na tom prelazu prevozi oru`je za tamo{nje stanovnike, to je prelaz kod
Borova Sela i da se odmah deli me{tanima. Raduje me {to je Predsedni{tvo sve ove zaklju~ke
donelo jednoglasno, ali i pored toga ja ~isto sumnjam da }e se sitacija na tom podru~ju tek-
tako smiriti.
OCENA I MI[LJENJE OB
Mi{ljenja sam da je vodnik ^. bio veoma iskren u ovom razgovoru. Cenim da je dao
interesantne podatke. U razgovoru je prime}ena njegova zabrinutost za re{enje te situacije,
pogotovo zabrinutost za roditelje i brata koji tamo `ive. Pored svega ovog smatram da je
interesantno to {to mu je njegov {kolski drug, sada zaposlen u miliciji, nudio da pre|e u
redove milicije.
Sa ^. je dogovoreno ako se ne~ega jo{ bude setio da do|e kod OB i dopuni ovaj razgovor. ^.
se do sada u jedinici pokazao kao dobar radnik i po{ten ~ovek. Saradnici za njega iznose da je
~isto jugoslovenski orijentisan.
^. V., vodnik, ro|en 17. 12. 1970. godine u Vukovaru, SO Vukovar, R Hrvatska, Jugoslaven,
zavr{io srednju vojnu {kolu u Rajlovcu, u JNA od 15. 07. 1989. godine, bio ~lan SKJ, nije se
prijavio u SK-PJ, stalno nastanjen u ul. Vojkova 4, raspore|en na du`nost operatora sistema
u bateriji za vo|enje raketa.
Z@/Z@
133
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 133
- - - - - - -
KOMANDA 350. rp PVO ZOPMR
Organ bezbednsoti VOJNA TAJNA
Str.pov. br. 33-186 Strogo povjerljivo
Dana 11. 05. 1991.g.
..................................................................................
(Organ bezbednosti)
.................Kadiri} Sejad kapetan...............................
(Ovla{}eni srate{ina u OB)
Dana...................11.05. ........................1991.godine
Ra|eno u...............3../tri/ primeraka.........................
Dostavljeno: .....2..X..OB..5.Ko..RV..i..PVO.............
..........................1..X..OB..350.rp..PVO....................
Reg.
broj 101
M.P.
119
ZABELE[KA
O PRIMENI METODA RADA
a) Predlog
b) Zahtev.
c) Izve{taj
134
119
Prijemni pe~at: Komanda 5. korpusa RV i PVO, Organ bezbednosti, sp. br. 6-370, 14. 05. 1991.
Metodi rada
1. Li~no zapa`anje ovla{}enog stare{ine
2. Rad sa saradnikom __________
(pseudonim)
3. Provera podataka i identifikacija lica
4. Informativni razgovor
5. Tajno pra}enje i osmatranje
6. Tajni pretres
7. Tajno slu{anje i snimanje
8. Tajna kontrola po{tanskih i drugih po{iljki
9. Dezinformacija
10. Ostalo
Kombinovana primena metoda rada
1. Preventivni operativni rad
2. Prethodna operativna obrada
3. Operativna obrada
4. Operativna kontrola
5. Operativna akcija
6. Kontraobave{tajna za{tita
Objekat primene metode
R. V., st.vod. 4. rd PVO,
350. rp PVO 1.
Vreme primene:
Linija rada
1. Strane obavje{tajne slu`be
2. Neprijateljska emigracija
3. Unutra{nji neprijatelj
4. Nepoznata
1991.05.08.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 134
OBRAZLO@ENJE
Dana 08. 05. 1991. g. obavio sam IR sa st. vod. R. V. iz 4. rd PVO na njegovu inicijativu. U
IR mi je izneo njegovo vidjenje i do`ivljaje u Borovu Selu i @upanji jer se tamo nalazio za
vreme prvomajskih praznika:
02. 05. 1991.g. sam se vra}ao iz Osijeka gde sam i{ao da posetim babu i da vidim kako je.
Po{to je nisam na{ao vratio sam se i u povratku sam i{ao kroz Borovo Selo. Zastao sam u
Borovu Selu kod jedne kafane i tu parkirao i nameravao sam da pitam i za vodnika ^. V. koji
je takodje oti{ao tamo za prvomajske praznike. Kafana je bila prazna, a ja sam video na jedno
50-tak metara tri MUP-ca kako stoje ispred neke ambulante. Po{ao sam do njih i tada sam
video da im dolazi jedan civil i kako im govori kako on nema klju~a od ambulante i da ide
da ga potra`i. Istovremeno je pored svih nas pro{ao jedan ~i~a. MUP-ci su se vra}ali prema
landroveru svom a ja sam po{ao nazad prema autu. Medjutim istog trenutka se zapucalo i ja
sam se odmah bacio u jarak pored puta. Pucalo se sa svih strana i kada sam provirio vidio sam
kako insepktora MUP-a, jedan od te trojice, pogadja metak u vrat i kako pada i po tome
mislim i smatram da MUP-ci nisu masakrirani posle pogibije nego su im metci to napravili
jer je ovom inspektoru odnelo pole glave. Malo kasnije pao je jo{ jedan MUP-vac, a onaj tre}i
nisam video gde je bio jer se pored mene na{ao onaj isti ~i~ica koji je pro{ao i pitao me odakle
sam. Kada sam mu objasnio poveo me kroz tu ambulantu ili apoteku tako {to je razbio prozor
i nekuda okolo me doveo do iza kafane gde je bilo parkirano moje auto. Rekao mi je da
sednem u auto i da odmah produ`im putem u svoje selo. Ja sam seo i krenuo. To je put prema
@upanji i Vinkovcima. Malo posle izlaska iz Borova Sela video sam gde dolazi Landrover i
neki minibus sa MUP-cima a iza njih jo{ mnogo auta takodje sa njih mnogo. U selu Jankovac
me zaustavila vojna patrola i tra`ila mi oru`je, medjutim posle je do{ao jedan poru~nik i rekao
da me puste i jo{ mi rekeo da oni imaju zadatak da sve razoru`avaju. Po dolasku u selo Cerna
(moje selo, sreo sam dva sina od strica u MUP-ovskim uniformama) i oni su mi hteli da
oduzmu oru`je. Medjutim po{to smo se dobro poznavali pustili su me i rekli da se sklonim
jer im je javljeno a i po selu se pri~a da dolazi oko 200 ~etnika i da }e napasti na selo. Ja sam
im rekao da je to dezinformacija jer ja nikog nisam video od njih tokom celog puta.
Kasnije sam opet razgovarao sa njima i rekli su mi da se po {umama oko sela kriju ~etnici i
{to je za njih kako ka`u jo{ opasnije presvla~e se u uniforme od MUP-vaca i tako se {etaju
okolo. Takodje su mi rekli da je pre pucanja na Mesi}a
120
u obli`njoj {umi pronadjen prazan
autobus od Laste iz Beograda, a za oduzimanje oru`ja rekli su mi da se javim k-diru policije
u @upanji i da ne}e biti problema. Sutradan sam oti{ao u policijsku stanicu u @upanji i tu
sam upoznao k-dira stanice i zove se KESI] PAVLE i od skora je tu i tu je do{ao negde iz
Bosne. Kad sam do{ao kod njega i rekao mu da dolazim da ka`e svojim redarstvenicima da
me ne diraju i pogotovo oru`je da mi ne diraju, on mi je rekao da on sve zna o meni i da ne}e
biti nikakvih problema a kada podjem nazad da mu se javim da mi obezbedi nesmetan prolaz.
To sam i u~inio i on je javio patrolama da me propuste i da me ne diraju, a nudio mi je da se
iz stanice javim i u jedinicu da ka`em da sam dobro i da je sve u redu. To nisam prihvatio.
U kasnijem razgovoru sa sinovima od strica saznao sam da je k-dir specijalaca MUP u
Vukovaru MATKOVI] MARTIN, por. iz Postojne, pe{adinac koga poznajem i kada sam
tra`io da nas spoje rekli su mi da to nije mogu}e i da je zauzet. On se skinuo iz JNA u
135
120
Stjepan, predsjednik Predsjedni{tva SFRJ.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 135
decembru 1990. g. i rekao da }e biti trgova~ki putnik, pa sam mislio de ga pitam kakvom se
to trgovinom bavi.
Dalje su mi rekli da je k-dir specijalaca u @upanji MATKOVI] ZORAN i da je po
nacionalnosti Srbin ali da je do{ao u MUP Hrvatske, i da se sada trenutno tamo nalazi.
Ina~e moje selo je me{ano i nema ekscesa, ali no}ne stra`e daju svi bez obzira na nacionalnost
i to zajedno, a {ef za te stra`e je neki MAGDI] koji to rasporedjuje. Ne rade ni{ta i sve }e im
propasti od poljoprivrede.
Primetio sam da su ovi MUP-ci naoru`ani kala{njikovima i ~e{kom zbrojovkom, a ja ~etnike
nisam video i neznam ~ime su naoru`ani.
Ocena i mi{ljenje:
R. je ovu pri~u na pitanja i podpitanja ovog OB vi{e puta ponavljao i po~injao iz po~etka,
tako da smatram da R. nije bio u vreme dogadjaja u Borovu Selu nego da je on to ~uo i da
pri~a tako, mada mislim da je imena koja je dao da su ta~na jer verovatno i u selu znaju za
njih. R. sagledavamo u okviru POR-a zbog istupanja sa pozicija Hrvatskog nacionalizma i
kroz ~itav njegov razgovor i IR nisam primetio niti uo~io niti ijednu osudu pona{anja niti
MUP-vaca niti ~etnika za koje ka`e da ih nije ni video. Treba imati na umu i to da se radi o
~oveku slabijih intelektualnih mogu}nosti i pomalo iskompleksiranoj osobi koja je sa ovom
pri~om verovatno hteo da se nadje u centru pa`nje medju stare{inama, a ina~e su ga stare{ine
i od ranije ismijavale zbog njegovih gluposti.
KS/KS
Izvornik, strojopis, latinica
Republika Hrvatska, Vojnosigurnosna agencija, privitak 4.
54
1991., svibanj 27.
Knin
Prijedlog Dragana Vasiljkovi}a Milanu Marti}u za otvaranje novog punkta za obuku
specijalaca i premje{tanje Glavnog {taba TO na kninsku tvr|avu
SEKRETARU SUP-a
121
PRIJEDLOG ZA OTVARANJE NOVOG PUNKTA ZA OBUKU
I PREMJE[TANJE GLAVNOG [TABA TERITORIJALNE
OBRANE U PROSTORIMA KNINSKE TVR\AVE
Obrazlo`enje
136
121
Tu du`nost obna{ao je Milan Marti}.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 136
Kninska tvr|ava je strategijska to~ka koju je relativno lako braniti i to zna~i da posada koja
okupira Tvr|avu u`iva strategijsku prednost. Smatram da je neophodno zaposjesti Tvr|avu
na neupadljiv na~in i predla`em slijede}e: da se u Domu privrednika preseli Glavni {tab, jer
u tim prostorijama postoje svi potrebni uslovi. Predla`em da se u Galeriju za po~etak smjesti
jedan vod specijalne jedinice, a kasnije jo{ jedan i to iz slijede}ih razloga: Galerija je u
neposrednoj blizini {taba tako bi obezbje|enje bilo potpuno.
Sastav specijalne jedinice sastojao bi se od aktivnih ili aktiviranih ~lanova ~ije bi du`nosti bile
slijede}e: 1/3 sastava boravila bi stalno na Tvr|avi. Obezbje|ivali bi {tab, Tvr|avu i vr{ili
obuku komandnog kadra kao i novih jedinica u Golubi}u. Slu`ili bi kao most za radio vezu,
jer tvr|ava se nalazi na uzvi{enom terenu. Po{to su Galerija i Dom privrednika trenutno slabo
posje}eni jedinica bi odr`avala taj teren mnogo efikasnije nego organizacija koja je zadu`ena
za odr`avanje tih objekata. Tvr|ava bi i dalje bila otvorena za posjetioce, jer najve}i dio obuke
i {tapskih poslova odvijao bi se iza zatvorenih vrata. U slu~aju krizne situacije u Domu
privrednika ima dovoljno prostora da prihvati sve klju~ne komandne kadrove kako bi
organizirano mogli nastaviti otpor.
Izdvajanjem jednog dijela jedinica na Tvr|avu pove}ali bi bezbjednost kampa Golubi}u i to
iz slijede}ih razloga: Glavni {tab se ne bi vi{e nalazio u Golubi}u i Golubi} kao meta postao
bi manje zna~ajan. U slu~aju napada na Golubi} na Tvr|avi bi se nalazile specijalne jedinice
koje bi mogle prite}i u pomo} kampu u Golubi}u.
Smatram da ima i suvi{e logi~nih razloga da se ovaj zahtjev ne bi prihvatio u suprotnom
smatram da je velika neodgovornost nezaposjesti Tvr|avu, jer jedno odjeljenje neprijateljskih
trupa koje bi zaposjele Tvr|avu moglo bi dr`ati ~itav Knin u {ahu. Isto tako smatram da je
neekonomi~no i neefikasno postaviti stra`e na Tvr|avi koje ne bi imale drugu funkciju.
Zato vas molim da se ovaj prijedlog usvoji pod hitno, a u protivnom da mi se dostavi pismeno
obrazlo`enje.
Knin, 27.05.1991. Sa dubokim po{tovanjem
Kapetan Dragan Vasiljkovi}
Po jedan primjer teksta dostavlja se:
1. PREDSJEDNIKU SKUP[TINE OP[TINE
2. SEKRETARU SUP-a
3. SLU@BI BEZBJEDNOSTI
4. KOMANDANTU TERITORIJALNE OBRANE
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 232.
137
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 137
55
1991., svibanj 31.
Knin
Slu`bena zabilje{ka djelatnika Slu`be dr`avne bezbednosti SUP-a Knin o vezama Milana
Babi}a i @eljka Ra`natovi}a-Arkana
S A O K R A J I N A
SEKRETARIJAT ZA UNUTRA[NJE POSLOVE
K N I N
Slu`ba dr`avne bezbednosti
91-001
122
Knin, 31. 05. 1991.
SLU@BENA ZABILJE[KA
U prvoj polovini oktobra 1990. godine telefonirao mi je Simo Dubaji} iz Beograda i ispri~ao
da je Milan Babi} posredstvom Du{ana Bandi}a upoznao @eljka Ra`natovi}a zv. Arkan te
da su zajedno i{li na ve~eru u dru{tvu s Bandi}em, Markom Dobrijevi}em i Mandini}
Neboj{om.
Pri povratku iz Beograda Mandini} i Dobrijevi} su prisustvovali osniva~koj skup{tini SDS-a
u Novoj Pazovi. Odsjeli su kod privatnog ugostitelja Krneta Branka porijeklom iz Strmice
kod Knina. Pomenutog Krnetu sam prvi put vidio 28. 08. 1990. godine u selu Krupa kod
Manastira na slavi. Bio je u dru{tvu s dvojicom meni nepoznatih mladjih ljudi. Tra`ili su Jovu
Opa~i}a i Dr. Du{ana Zelembabu. U razgovoru su pod uticajem alkohola tvrdili da mogu
pomo}i Krajini na na~in da imaju prijatelje koji mogu omogu}iti nabavu oru`ja. Opa~i} i
Zelembaba su tra`ili da se omogu}i susret istih i MM. Drugi dan je to i omogu}eno te je
Bandi} u razgovoru iznio da ima prijatelje koji su vlasnici auto-otpada i da mogu
organizovano iz Zapadne Njema~ke prebacivati skupe automobile do Beograda.
Problem im predstavlja nabavka bjanko saobra}ajnih i voza~kih isprava, kao i nabavka paso{a
i li~nih karata. Obrazlo`io je da bi se nabavkom istih mogla kompenzovati nabavka vatrenog
oru`ja iz inostranstva tvrde}i da njegovi prijatelji mogu transportovati isto. Tra`io je da se za
jednog mladog ~ovjeka iz njegovog dru{tva izvadi putna isprava-paso{. MM je to odbio uz
obrazlo`enje da je to kr{enje zakona i da se ovaj narod brani od usta{ke dr`ave ali se ne bavi
kriminalom.
Po~etkom novembra vidio sam u dru{tvu s Bandi}em kod Marka Dobrijevi}a mladjeg
~ovjeka sportske gra|e koji mi se predstavio kao Arkan! Kod Dobrijevi}a sam do{ao na
njegov poziv zajedno s MM. Dobrijevi} je u na{em prisustvu razgovarao s predsjednikom
Babi}em o tome da se Bandi}u izda potpisani bjanko blok priznanica izpe~atiran s pe~atom
Glavni odbor SDS Knin. Dobrijevi} nam je objasnio da }e se na taj na~in prikupiti
materijalna sredstva-prilozi. Prikupljena suma }e se upotrebiti za odbranu Krajine. Prisutni
Arkan je objasnio da je on vje{t u odredjenim poslovima vezanim za SDB SSUP-a jer je
138
122
Prire|iva~i nisu utvrdili o kome je rije~.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 138
kako re~e, sada penzionisan a radio je u inostranstvu. Moji saradnici izvjestili su me da je
Arkan, Bandi} i Neboj{a Mandini} vidjeni kako ulaze u privatnu ku}u u kojoj je tada
stanovao kao podstanar predsjednik Babi}. Susret je bio prethodne ve~eri prije upoznavanja
MM i mene s Arkanom. Bandi} i Arkan su nakon susreta s MM i samnom oti{li kolima
Micubi{i Pajero da posjete manastir Krku i susretnu se sa Igumanom Benediktom. Tom
prilikom kako sam obavije{ten Bandi} je u razgovoru tvrdio da je Vladika Dalmatinski suvi{e
mek i popustljiv te da se crkva ne uklju~uje u aktivan otpor usta{tvu, a to je stoga {to to
Vladika brani. Arkan je tvrdio da Delije `ele da pomognu u odbrani Krajine i predlo`io da
se grupa Delije koje je on obu~io uklju~i u za{titu manastira sa ~im se Iguman slo`io.
Krajem novembra, ta~nije oko 25-og, pozvao je Marko Dobrijevi} MM i mene da dodjemo
kod njega. U kancelariji smo zatekli Du{ana Bandi}a i Arkana. U toku na{eg razgovora do{ao
je Neboj{a Mandini}. Arkan i Bandi} oti{li su kod predsjednika Babi}a a MM, Mandini} i ja
oti{li smo u Manastir. U Manastiru sam vidio trojicu mladjih ljudi koji su se predstavili kao
Delije koji su do{li da obezbijede Manastir.
Nakon objavljivanja na televiziji o hap{enju i Arkana i Bandi}a, Neboj{a Mandini} svojim
kolima odvezao je u Beograd te mladi}e -Delije po{to se Iguman upla{io da }e se
kompromitovati Manastir. Dva dana nakon objavljivanja na televiziji o hap{enju Arkanove
grupe u Kninu su odredjeni krugovi (Dragan Batas tada{nji voza~ i pratilac predsjednika
Babi}a) lansirali pri~u da je MM izdao Arkana hrvatskom MUP-u i da }e se Arkanovi drugovi
iz beogradskog podzemlja osvetiti MM-u.
29. 04.1991. godine u stanu predsjednika Babi}a izjavio mi je milicioner Kne`evi} Dragan
koji se upravo vratio iz Beograda, a koga sam zatekao u razgovoru s predsjednikom, da mu je
27. 04. 1991. u Prijedoru D. M. zlatar iz Prijedora rekao da Arkan sprema grupu iz
zagreba~kog podzemlja koja treba da likvidira MM-a. Ta grupa iz zagreba~kog podzemlja je
povezana sa Arkanom i njegovim dru{tvom od ranije. Pomenutog zlatara D. M. vidio sam u
augustu mesecu 1990. godine u Stara~kom domu u Kninu u jednoj sobi u razgovoru s
predsjednikom Babi}em. Razgovoru su prisustvovali predsjednik Babi} kao i dvojica tada{njih
njegovih pratilaca Kurbalije i Batas. U na{em prisustvu Davor je izjavio da `eli da pomogne
pokretu tako {to }e mjese~no davati prilog od 1000 DM u dinarskoj protuvrijednosti i odmah
dao 7000 dinara koje je Dragan Batas stavio u d`ep, a istome nije izdao priznanicu za
primljeni novac. Kasnije sam saznao da je predsjednik Babi} na putu za Beograd nekoliko
puta no}ivao u Prijedoru kod istog D., a jedne prilike koristio je njegova kola za odlazak u
Beograd. Doti~ni D. ima suprugu K. V. na koju se vodi stan u Prijedoru ul. Vuka Karad`i}a
br. 24., tel 079 11 620 u radnji.
Ovo napominjem stoga {to mi je milicioner Dragan Kne`evi} u razgovoru izjavio kako je V.
K. Zagrep~anka i deklari{e se kao aktivni ~lan HDZ-a.
Pomenuti Dragan Batas se nakon nekog vremena posvadjao s predsjednikom Babi}em da bi
kasnije i sada bio voza~ i pratilac Akademika Jovana Ra{kovi}a.
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 267.
139
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 139
56
1991., lipanj 6.
Rijeka
Izvje{}e Komande 13. korpusa OS SFRJ Komandi 5. vojne oblasti o doga|ajima u zoni
odgovornosti 13. korpusa od 9. travnja do 6. lipnja 1991.
Komanda 13. korpusa h i t n o
Str.pov.broj 24/93
06. 06. 1991. godine
Vanredni izve{taj, dostavlja.
Komandi 5. VO Operativni centar
Veza: va{ telegram pov.br.09/75-187 od 05. 06. 1991. godine.
Na osnovu va{eg naredjenja pov.broj 09/75-181 od 18. 05. 1991. godine, komanda i jedinice
13. korpusa, realizovali su naredjenje u slede}em:
1.- Odmah po prijemu va{eg naredjenja i plana (28. 05. 1991. god) Komanda 13. korpusa
izradila je svoje naredjenje i plan i dostavila ga pot~injenim jedinicama na realizaciju.
2.- I do prijema naredjenja (od dogadjaja u Plitvicama), jedinice i Komanda 13. korpusa
anga`ovane su od 31. 03. 1991. godine na kriznom podru~ju.
Od 30. 04. 1991. godine sve jedinice na kriznom podru~ju pretpo~injene su Komandi 5. VO
(IKM Plitvice), a ukinuto je IKM 13.K u Oto~cu, a stare{ine komande vra}ene u mati~ni
garnizon.
Za spre~avanje sukoba u kriznoj zoni sada je anga`ovano:
31 oficir, 15 ml. oficira, 412 vojnika, 54 m/v i 6 bov-a.
3.- Na realizaciji zadatka br.1 iz va{eg plana: prekid nasilja i obezbedjenje mira, anga`ovano
je celokupno ljudstvo u kriznom podru~ju, koje svakodnevno prema planu i naredjenju va{e
komande realizuje zadatke.
4.- U realizaciji prekida napada na JNA, njene pripadnike, objekte i sredstva, pored mera
poja~anog obezbedjenja svih vojnih objekata realizovani su i slede}i -konkretni zadaci:
4.1.- Sa najvi{im organima vlasti u garnizonu Rijeka i ostalim garnizonima stalno se odr`avaju
kontakti u cilju spre~avanja bilo kakvih incidenata, koji bi mogli prerasti u napade ve}ih
razmera, a isti~emo slede}e:
09. 04. 1991. godine odr`an je sastanak komandanta 13. K sa organima vlasti u cilju
dogovora radi spre~avanja eventualnog napada na JNA u povodu mitinga u Delnicama, a u
povodu hap{enja vodnika 1 klase Ivice Medvedovi}a.
Dogovor je bio uspe{an i incidenata nije bilo.
140
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 140
06. 05. 1991. godine komandant 13. K sa saradnicima sastao se na~elnikom PU Rijeka, gde
je ukazano na mere koje je potrebno preduzeti da se ne bi i u Rijeci dogodili incidenti kao u
Splitu.
07. 05. 1991. godine u komandi 13. K odr`an je sastanak sa na~elnikom slu`be za za{titu
ustavnog poretka Rijeka, na kome su dogovoreni zadaci na za{titi vojnih objekata i razmjene
informacija.
17. 05. 1991. godine posle vrlo grube provokacije patrole vojne policije od strane gradjana
na punktu u Orehovici (Rijeka) na zahtev Komande 13. K, organi MUP-a vrlo brzo su
reagovali, a incidenti se nisu ponavljali.
Sa organima MUP-a postignut je dogovor oko potrebe otkazivanja najavljenog koncerta
dana 08. 05. 1991. godine, koji se trebao odr`ati u blizini Doma JNA Rijeka, te je mogao
biti povod na napad na istoga. Koncert je otkazan.
18. 05. 1991. godine posle provokacije stra`e u Opatiji (vojni objekat), tra`ena je pomo}
od PS Opatija. Pomo} je pru`ena oko utvrdjivanja po~inioca.
20. 05. 1991. godine komandant 13. K primio je na razgovor 8 policajaca iz MUP-a Rijeka,
koji su taj razgovor tra`ili, a u vezi sa njihovom otkomandom u Borovo Selo.
Tom prilikom od strane istih komandant je obave{ten da se u brodogradili{tu 3. maj
priprema otkaz za 2.100 radnika srpske nacionalnosti.
Nakon toga na sastanku sa predsednikom SO i IV SO Rijeka, komandant je upoznat da se u
pomenutom brodogradili{tu tako {to ne priprema.
Razgovor je zavr{io obe}anjem rukovode}ih ljudi SO Rijeka da }e se preduzeti mere da u
gradu Rijeka ne dodje do eskalacije sukoba.
24. 05. 1991. godine komandant garnizona Il. Bistrica sastao se sa najodgovornijim
rukovodiocima SO Il.
123
Bistrica, a u vezi sa prekidom dovoda vode i struje u vojne objekte
na teritoriji sr Slov. Od strane rukovode}ih ljudi SO Il. Bistrica, re~eno je da je to van njihove
mo}i, jer je prekid direktno izvr{en po naredjenjima iz Ljubljane, te da }e se preduzeti mere
da se stanje po ovim pitanjima normalizuje. Pritom isti~emo vrlo korektan stav navedenih
organa.
Dana 26. 05. 1991. godine odr`an je sastanak sa organima PU Rijeka, a u vezi sa
obezbedjenjem objekata u Rijeci, a posebno kasarne [panskih dobrovoljaca. Na vjerskom
obredu koji se odr`ao na Trsatu (u blizini kasarne) na kome je bilo oko 20.000 ljudi,
incidenata nije bilo.
03. 06. 1991. godine komandant 13. K sastao se sa na~elnikom PU Rijeka, kojom
prigodom je dogovoreno preduzimanje mera u cilju spre~avanja eventualnih napada na vojne
objekte i sukobe sa pripadnicima JNA,
Sa PU Rijeka, PS Opatija dogovoreno je zajedni~ko preduzimanje mera u cilju spre~avanja
eventualnih incidenata prilikom snimanja filma u koprodukciji Jadran film Zagreb i jedne
ameri~ke firme, obzirom da se snimanje vr{ilo u vili Ariston, u neposrednoj blizini vojnog
objekta u Opatiji. Dogovor je bio uspe{an i incidenata ili drugih problema nije bilo.
Komandant jedinice stacionirane u garnizonu Oto~ac u stalnoj je vezi sa na~elnikom
Policijske stanice, a prisustvovao je i sastancima organa MUP-a sa inspektorima saveznog
SUPA. Tom prilikom istaknuta je dobra saradnja jedinica sa organima MUP-a u dnevnom
re{avanju pitanja oko spre~avanja sukoba i incidenata na terenu.
141
123
Ilirska.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 141
Na svim sastancima u Komandi 13. K isti~e se potreba da pripadnici 13. K ne budu
inicijatori incidenata ili sukoba bilo sa gradjanima bilo sa pripadnicima MUP-a. Do sada
ovakvih pojava nije bilo.
5.- Zadatak saradnje na demobilizaciji rezervnog sastava, povla~enje i sme{taj oru`ja od
gradjana nije realizovan jer u zoni 13. K nije bilo predaje oru`ja na{im jedinicama.
Zaklju~ak:
Naredjenje va{e komande, po pitanju realizacije oduke Predsedni{tva SFRJ od 09.05.1991.
godine u komandama i jedinicama 13. K realizuje se planski.
Komanda 13. K i pot~injene komande dnevno preduzimaju potrebne mere u cilju njegove
dosledne realizacije.
K o m a n d a n t
general-potpukovnik
Marjan ^ad
M.P.
124
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv, Komanda 5. vojne oblasti.
57
1991., lipanj 6.
Bjelovar
Izvje{}e Komande 265. mehanizovane brigade Komandi 32. korpusa OS SFRJ o sastanku
Regionalnog odbora Saveza komunista pokret za Jugoslaviju, na kojemu su predstavnici
iz Virovitice, Grubi{nog Polja i Koprivnice otvoreno tra`ili podjelu naoru`anja od strane
JNA, a predsjedavaju}i je upoznao prisutne da je Jugoslavenski odbor zauzeo stanovi{te da
se digne oru`ani ustanak na podru~ju Banovine, Like i Bilogore
KOMANDA VOJNA TAJNA
265. MEHANIZOVANE BRIGADE POVERL.JIVO
Pov Br. 53-95
06. 06. 1991. god.
Informacija sa odr`ane
sednice regionalnog odbora
SK PJ,
142
124
Prijemni pe~at: Vojna po{ta br. 7236-3 ECV, Zagreb, brzojav, primljen 06. 06. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 142
d o s t a v l j a.-
KOMANDI 32. KORPUSA
/PK PPP/
Dana 05. 06. 1991. godine sa po~etkom u 17,00 ~asova u Domu JNA Bjelovar, regionalni
odbor SK PJ sa sedi{tem u Bjelovaru, odr`ao je svoju redovnu sednicu. Sednicom je
presedavao, predsednik odbora drug Ljubo Bosanac.
Nakon kratkih izlaganja predsednika op{tinskih odbora o politi~ko-bezbednosnoj situaciji sa
doti~nih podru~ja, predsednik odbora je prisutne informisao o najnovijim stavovima
zauzetim na sednici Jugoslovenskog odbora SK PJ, koja je nedavno odr`ana u Beogradu.
U cilju daljnjeg rada na omasovljavanju pokreta, predsednici mole i tra`e da im se daju
odgovori na slede}a pitanja:
1.- Cene, da je u ovom ~asu SK PJ @rtvovano janje, postavljaju pitanje podele naoru`anja
jer kako navode, dok svi drugi rade, mi uporno }utimo i ~ekamo, {ta je to {to se ~eka?
2.- Dana 09. 06. 1991. godine, isti~e naredba Predsedni{tva SFRJ o rasformiranju paravojnih
formacija. Presedavaju}i je upoznao sve prisutne, ukoliko JNA ni{ta ne preduzme, od strane
Jugoslovenskog odbora zauzet je stav da se di`e oru`ani ustanak na podru~ju Banije, Like i
Bilogore. Razradjen je i scenarij dolaska do oru`ja.
3.- Tra`e obja{njenje u vezi sa predislokacijom dela OS-a u zapadne krajeve BiH, te u vezi sa
tim cene, ne}e li se dogoditi 41. godina, kada se bude razdru`ivalo, ako do toga dodje ne}e li
te jedinice tamo i ostati.
4.- Predsednici sa podru~ja Virovitice, Grubi{nog Polja i Koprivnice, javno su izneli da narod
sve vi{e gubi poverenje u JNA, tra`e da se naoru`aju, te da }e oni sami da razre{e situaciju, ali
ne}e ni po koju cenu dozvoliti sudbinu 41. godine.
5.- Postavljeno je i pitanje, za{to JNA nije izvr{ila povra}aj 4 BOV koja su prakti~no oteta iz
tvornice TAM Maribor, te da li je JNA kadra to u~initi.
Predsednici op{tinskih odbora na ~elu sa predsednikom regionalnog odbora, mole i tra`e da
im se daju obja{njenja na gore postavljena pitanja, kako bi mogli pred javno{}u iza}i sa
konkretnim odgovorima i da narodu objasne, pravo ~injeni~ko stanje u vezi sa zadacima koje
u ovom ~asu realizuije najvi{i vojni vrh i Predsedni{tvo SFRJ.
MV/MV
KOMANDANT
M.P.
125
p u k o v n i k
Rajko Kova~evi}, s.r.
Izvornik, strojopis, latinica
Vlada Republike Hrvatske
143
125
Okrugli pe~at: Komanda 265. mehanizovane brigade.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 143
58
1991., lipanj 9.
Knin
Zapovijed Komande 9. korpusa OS SFRJ podre|enim postrojbama da zbog pogor{anja
sigurnosne situacije izvr{e popunu cisterni pitkom vodom i imaju spremne agregate u
slu~aju isklju~enja elektri~ne energije
Komanda 9. korpusa
Str. pov. br. 19-842
09. 06. 1991. god.
Na osnovu naredjenja KVPO str. pov. br. 167-1/47-1085 od 09. 06. 1991. godine a u vezi
procena o mogu}em isklju~ivanju struje i vode radi opskrbe na{ih kasarni i objekata, a {to bi
moglo ugroziti normalan `ivot i rad jedinica,
U cilju spre~avanja iznenadjenja i preduzimanja odgovaraju}ih protivmjera
N a r e d j u j e m:
1.- U toku dana izvr{iti popunu svih autocisterni sa pitkom vodom (uklju~no i one u RR-u
). Zamjenu vode u cisternama vr{iti pojedina~no, a u slu~aju da to nije mogu}e vodu koja je
bila du`e u cisternama prokuvavati prije davanja za pi}e. Popunu cisternama vr{iti prema
odluci komandanta garnizona.
2.- U svim kuhinjama (ktb) stalno dr`ati sve priru~ne rezervoare za vodu punim i
sukcesivno (dnevno) zamjenjivati vodu u njima.
3.- Kod svih vojnika stalno imati ~uturice napunjene vodom, {to dnevno kontrolisati.
4.- Provjeriti ispravnost svih agregata na upotrebi i popuniti njihove rezerve goriva. Izvr{iti
procjenu i po potrebi kasarne-objekte snabdjeti agregatima iz RR jedinica kao rezervnim
izvorima napajanja strujom.
6.- Sve trafostanice i vodostanice sa kojih je mogu}e isklju~iti snabdjevanje kasarni-objekata
strujom i vodom (u blizini kasarne-objekta) staviti pod diskretnu prismotru, a sa djelom
snaga biti u gotovosti za njihovu za{titu u slu~aju poku{aja diverzije (ru{enja, isklju~ivanja,
onesposobljavanja i sl.). Raspored takvih trafostanica i vodoobjekata utvrditi u toku dana i
predvidjeti konkretne snage i mjere za slu~aj potrebe njihove za{tite.
7. Izvje{taj o izvr{enju dostaviti do 10,00 ~asova 10. 06. 1991.
k o m a n d a n t
general-major
[piro Nikovi}, v.r.
M.P.
126
dostaviti: 180. mtbr, 316. mtbr (telegramom) 221. mtbr, 9. map-u (aktom)
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6006.
144
126
Prijemni pe~at: I. odjeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. 711, primljen 09. 06. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 144
59
1991., lipanj 9.
Izvje{}e Organa bezbednosti 8. vojnopomorskog sektora Komandi 9. korpusa OS SFRJ o
sastanku predstavnika sela u skradinskom zale|u, predstavnika PU [ibenik i predstavnika
Saveznog SUP-a i JNA radi smirivanja situacije na tom podru~ju
Komanda 8. VPS M.P.
127
Str. pov.br.17-85
Organ bezbednosti
Dana 09. 06. 91.god.
h i t n o
Dana 09. 06. 91.godine za po~etkom u 11,00 ~as. u OS s. Dubravice, SO [ibenik, odr`an je
sastanak predstavnika MZ: Velika Glava, Plastovo, Dubravice, Rupe, Laskovica i I}evo.
Sastanku se i pored poziva nisu odazvali predstavnici s. Smrdelje (SO Knin), Gornje I}evo i
Dobrijevi}i (nastanjeni srpskim `ivljem).
Sastanak je organizovan na incijativu radne grupe SSUP i JNA. Sastanku su prisustvovali
Nikola Vuko{i} i Goran Grguri~in iz PU [ibenik.
Ispred SSUP sastanku su prisustvovali Momir Raukovi}, Vatroslav Stan~i}, Dobra{in Jeli} i
Aslan Skender, a ispred JNA major Mijalko Mitrovi}.
Cilj sastanka je da se na podru~ju ovih MZ poku{a izna}i re{enje za normalizaciju `ivota, kao
i svakodnevna komunikacija ljudi i protok roba.
Na sastanku je ocenjeno da ovakvo stanje na ovom regionu optere}uje srpski i hrvatski `ivalj,
pa i zaklju~ci koji su doneti jednoglasno su usvojeni.
Zaklju~eno je slede}e:
da predstavnici MZ preduzimaju odgovornost da me{tani ne postavljaju barikade na svojoj
teritoriji,
da JNA u MZ I}evo i Laskovci ostvari kontakt sa gradjanima hrvatske nacionalnosti,
zahtev da jedinice JNA budu stacionirane u selu I}evo sa hrvatskim stanovni{tvom, isto kao
i u delu sa srpskim stanovni{tvom,
da zvani~ni organi PU [ibenik preuzmu konketne mere radi otkrivanja kako je i ko postavio
barikadu u s. Pamu~ar i da utvrdjenom stanju izvesti javnost putem sredstava javnog
informisanja, {to bi tim i predstavljalo i svojevrstan demant, jer postavljanje barikade
pripisano me{tanima s. Pamu~ar i Velika Glava,
od ATP [ibenik zahteva se uvodjenje redovne autobuske linije preko Velike Glave do
Pamu~ara, a ove MZ garantuje bezbednost nesmetanom prolasku autobusa,
da fond za puteve obavesti MZ Velika Glava i Dubravice kada }e po~eti izgradnja puteva za
koje su MZ uplatile sredstava ranijem SIZ-u,
sve MZ su saglasne da se nastavi incijativa za izgradnju vodovoda,
145
127
Prijemni pe~at: I. odjeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. 2362, primljen 09. 06. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 145
da se kod nadle`nih organa op{tine [ibenik preduzmu potrebne mere da se PZ Brati{kovci
omogu}i normalan rad,
zahtev PU [ibenik da od svojih kontrolnih punktova i policijskih patrola ispo{tuje
korektnost u ophodjenju sa gradjanima prilikom kontrole gradjana,
da se kod nadle`nih organa op{tine [ibenik obezbedi mogu}nost demantovanja neta~no
objavljenih informacija u sredstvima javnog informisanja,
Radna grupa SSUP i JNA su obave{teni da MZ sela Ga}eleze, Dragi{i}, ^ista Mala, ^ista
Velika, Ladjevci, Krkovi}, Cicvare, Medjare, @a`vi} i Morpola~a, zahtevaju da se sli~an
sastanak organizuje i sa njima.
Organizacijom i ovog sastanka bilo bi obuhva}eno kompletno krizno podru~je biv{e op{tine
Skradin, koje je trenutno sa bezbednosnog stanovi{ta i najinteresantnije.
Medjutim, radna grupa SSUP-a nema osnova da pristupi realizaciji ovog sastanka, jer danas
isti~e va`nost odluke PSFRJ po ~ijem osnovu grupa boravi na ovom podru~ju.
na~elnik
kapetan fregate
Miloslav Mom~ilo sr.
M.P.
128
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6006.
60
1991., lipanj 11.
Knin
Slu`bena zabilje{ka Slu`be dr`avne bezbednosti SAO Krajine o sukobu M. Babi}a i M.
Marti}a, aktivnostima ~etni~kog pokreta, doga|ajima oko Brati{kovaca, Udbine, Grahova i
Drvara te naoru`avanju pobunjenih Srba iz skladi{ta JNA u Kninu
SDB SAOK
11. 06. 91.
PRESEK AKTULNIH INFORMACIJA
POLITI^KI KOMPLEKS
Do{lo do sukoba Babi}-Marti}, vezano za imenovanje novih ministara SAOK, posebno u
vezi MUP-a, gde je za ministra izabrano kompromitovano lice. S tim u vezi milicija odbila
postavljenja novih rukovodilaca. Intenzivno se radi na amortizovanju ovog sukoba.
146
128
Isto.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 146
^lanovi ^etni~kog pokreta pored peticije za povratak popa Djuji}a, izdali proglas (koji
vam je ve} dostavljen). U sastavljanju tog proglasa izmedju ostalih su u~estvovali predsednik
Babi} i ministar pravosudja Risto Matkovi}. Motivi ovakvog njihovog politi~ki poteza
nerazja{njeni.
U Obrovcu odr`an sastanak Izvr{nog odbora SDS-a i osudjeno formiranje SDS-a Krajine.
Predsedavao J. Ra{kovi}, koji se tom prilikom posebno eksponirao napadima na pokret
otpora SAOK.
Jedan od vodja SNO iz Pazove, Krneta,
129
boravio u Kninu, sa poku{ajem infiltracije u
pokret otpora SAOK. Gostoprimstvo i podr{ku pru`ili su mu Na~elnik SJB Knin Milenko
Zelembaba i ~lan izvr{nog odbora SDS (frakcija Ra{kovi}a) Dr. Du{an Zelembaba.
VOJNI KOMPLEKS
U Grahovu i Drvaru izvr{ena demonstracija sile specijalnih snaga SAOK. Radi se o
Marti}evoj preuranjenoj improvizaciji, kojoj se neuspe{no suprotstavio Babi} (na zahtev
Karad`i}a iz SDS BiH)
U selu Brati{kovci lokalno stanovni{tvo postavilo barikade koje su se pokazale kao smetnja
pokretima JNA. Intervencijom specijalne jedinice SAOK barikade uklonjene i jedinicama
JNA omogu}eno neometano kretanje.
Oklopne jedinice V. armijske oblasti JNA, locirane na Plitvicama, izvr{ile su blokadu
Udbine (15 vozila), a samim tim i blokadu jednog odreda specijalnih jedinica SAOK koji
sprovodi obuku na tom terenu. Situacija izgladjena, adekvatnim dogovorom sa
predstavnicima JNA i SSUP-a. Na{e jedinice u punom sastavu i dalje dr`e Udbinu, ovog puta
u dogovoru sa JNA. Naime u nastalom sporu Komanda Kninskog korpusa JNA stala je na
stranu na{ih jedinica, {to je bitno doprinelo smirivanju situacije, bez reme}enja na{ih planova
odbrane.
Nova po{iljka naoru`anja i opreme uspe{no stigla.
Iz magacina Kninskog korpusa JNA omogu}eno nam je izuzimanje izvesne koli~ine te{kog
naoru`anja, namenjenog TO-u, 2 BST i 8 RPB, kao i 2 MB 60 mm, koji su ve}, zajedno sa
odgovaraju}om municijom, stavljeni u funkciju odbrane.
Ukazala se velika potreba za iskusnim {tabnim oficirom, koji bi stalno bio stacioniran u
komandi specijalne jedinice. Na{ predlog za lice koje bi eventualno moglo obavljati tu
du`nost, dostavi}emo posebno.
BEZBEDNOSNI KOMPLEKS
Do{lo do konfrontacije izmedju SDB SAOK i SJB Knin. Sukob forsira ranije spomenuti
na~elnik Zelembaba i grupa njegovih istomi{ljenika.
Deo grupe pripadnika SJB koji su bili anga`ovani na obezbedjenju Babi}a, otkazali
poslu{nost (zbog sukoba Babi} Marti}). Spoljno obezbedjenje Babi}evog stana, samovoljno
povukao komandir SJB Knin Nikola Armanovi}, pa je odvojen deo kadrova SDB-a, za
dubinsko obezbedjenje Babi}a.
Zavr{ena operativna rekonstrukcija Centara HOS-a (osim centra Zadar na ~emu se i dalje
radi).
Uspe{no realizovana akcija hvatanja ~etvorice uba~enih redarstvenika, izvidja~a u reonu
Gra~ac-Udbina-Korenica. Obrada u toku. Prvi rezultati povoljni,o ~emu }emo vas obavestiti
147
129
Branko.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 147
posebnim izve{tajem. Razmatramo mogu}nost zamene ovih lica za na{e ljude uhap{ene na
Plitvicama.
Zapa`ena neorganizovana ekspanzija ~etni{tva medju mladjim ljudima, koju uspe{no
suzbijamo.
Prikupljena kompromituju}a dokumentacija za novopostavljenog ministra MUP-a SAOK
obzirom da se radi o licu koje se u du`em vremenskom periodu bavilo privrednim
kriminalom.
Obuka udarno-diverzantskih grupa SDB-a sa rubnih podru~ja SAOK, te~e po planu.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 322.
61
1991., lipanj 14.
Golubi}
Zapisnik sa sastanka [taba Centra za obuku u Golubi}u kod Knina na kojemu su odre|ene
ja~ine specijalnih postrojbi za pokrivanje rubnih podru~ja SAO Krajine
Z A P I S N I K
Zapisnik je po~eo u 8.30 h dana 14. 6.1991. godine.
Sastanku su prisustvovali Frenki,
130
major Dragan Karma, poru~nik Dragan Kne`evi},
poru~nik Dragan Vujakovi}, poru~nik Kalat Djordje, poru~nik Vukmirevi} Djure, kapetan
Dragan.
131
Cilj sastanka:
1. Dogovor o daljnjem radu u Golubi}u
2. Odrediti jedinice za pokrivanje rubnih podru~ja
3. Obu~enost jedinica
DOGOVOR O DALJNJEM RADU U GOLUBI]U
1. Krnjak, Karlovac 22/treba formirati jedinicu + 16
2. Vrginmost 30 + 31
3. Korenica 5 + 12
4. Plitvice 14 + 7
5. Vrhovine 21 + 24
6. Dvor na Uni 16 oti{li
148
130
Franko Simatovi}, pomo}nik na~elnika Slu`be dr`avne sigurnosti Srbije. Optu`en je pred Me|unarodnim
sudom za biv{u Jugoslaviju za ratne zlo~ine protiv ratnih zarobljenika i civila, po~injene u Hrvatskoj od 1991. do
1993.
131
Dragan Vasiljkovi}.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 148
7. Li~ki Osik i Vrebac / svi su se razdu`ili/
8. prvi vod Benkovca 27
9. drugi vod Benkovca 30
10. Obrovac 16
11. Gra~anica, Lukas, Zavidovi}i 11 /svi su se razdu`ili/
12. Kninska grupa 23 / od danas u Udbini/
13. Kninska grupa 42 /nalaze se u Golubi}u/
14. Medak 18 + Li~ki Osik 30
15. Pla{ki 18 /nalaze se na Udbini/ +
270 cijevi treba dati u dubinska podru~ja prema rijeci Zagrabi i Pakracu.
Medak posebno da se obu~i miniranje i ru{enje puta i postavljanje dubinske zasede,
navla~enje na zasedu i odbrana od te zasede.
Glina, Vojni} miniranje automobila, zgrada, objekata, snajperisanje.
Pla{ki- zapre~avanje puta, blokiranje grada, rad s tromblonom, zaseda.
Brati{kovci 12 /ostaju jo{ u Golubi}u i trebaju se obu~iti zatvaranju klanaca prema Rupama/.
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 595.
62
1991., lipanj 14.
Naputak Organa bezbednosti Komande RV i PVO Organu bezbednosti 5. korpusa RV i PVO o
zadacima u slu~aju napada MUP-a RH na SAO Krajinu
K O M A N D A VOJNA TAJNA
RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA I PVO STROGO POVERLJIVO
ODELJENJE BEZBEDNOSTI
Sp. Br. 4-230
14. 06. 1991. god.
Podaci o mogu}oj oru`anoj akciji
snaga MUP R.Hrvatske protiv tzv.
SAO Krajine i zadaci organa bezbednosti
OB 5. KoRV i PVO
I
Program mera i aktivnosti za trajno re{enje medjunacionalnih i medjurepubli~kih sukoba, na
principima punog po{tovanja teritorijalnog integriteta SFRJ i republika, koje je Predsedni{tvo
149
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 149
SFRJ usvojilo 9. maja ove godine i preporuke koje je u vezi s tim javnosti saop{tilo za
re{avanje medjunacionalnih sukoba, se ne ostvaruju. Sva sporna pitanja jo{ su se zao{trila, jer
umesto da se osigura prekid svakog nasilja i obezbedi mir, paravojni oru`ani sastavi u
Hrvatskoj, Sloveniji i u nekim drugim delovima zemlje uve}avaju se i demonstriraju silu. U
Hrvatskoj nije izvr{ena demobilizacija rezervnog policijskog sastava i razoru`anje svih
nelegalnih paravojnih sastava i grupa, ve} je do{lo do jo{ masovnijeg naoru`avanja hrvatskog
i srpskog stanovni{tva, a napadi na JNA se i dalje nesmanjenom `estinom nastavljaju. Do sada
nije ostvarena ni jedna pretpostavka iz Odluke Predsedni{tva SFRJ za mirno i na demokratski
na~in razre{enje krize u zemlji.
Bezbednosna situacija na kriznim `ari{tima u Hrvatskoj se uslo`ava i stalno raste opasnost od
otvorenog medjunacionalnog oru`anog sukoba. Na to ukazuje veliki broj podataka, a
posebno aktivnosti o spremnosti paravojnih formacija R. Hrvatske da primenom sile
poku{aju uspostaviti naru{eni pravni poredak u Hrvatskoj.
Izjava M.
132
[pegelja, ministra odbrane R. Hrvatske, na konferenciji za {tampu (28. 5. o.g.),
nakon promocije Zbora narodne garde (hrvatske vojske) da garda ima 9 brigada spremnih
da za{tite suverenitet Hrvatske, stalna nabavka naoru`anja u inostranstvu, opremanje
paravojnih sastava i gradjana hrvatske nacionalnosti, intenzivna vojna obuka i ve`bovne
aktivnosti snaga MUP-a i MO i njihova postepena koncentracija na obodu i pravcima koji
izvode ka tzv. SAO Krajina, ukazu ju da su u toku svestrane pripreme za oru`anu akciju.
Izvr{ena koncentracija snaga upozorava na realnu opasnost od mogu}eg napada na tzv.
SAOK. Na to ukazuju ~injenice:
Polaznici zavr{enog kursa MUP-a u Valbandonu 2. 6. o.g. rasporedjeni su: u Split (250),
Zadar (270) i [ibenik. U Policijske uprave Zadar i [ibenik dopremljeno je 65 PTR (21 u PU
[ibenik i 44 u PU Zadar) i minobaca~i kalibra 60, 82 i 120 mm. od kojih je formirano
nekoliko baterija. MUP RH nabavilo je 100 m/v marke Puch i dve pokretne kuhinje. Dana
10. 6. o.g. registrovan je pokret autobusa sa specijalcima iz Zagreba prema Crikvenici i tri
autobusa prema Zadru iz pravca Karlobaga. U [ibeniku je mobilisano oko 150 pripadnika
Zbora narodne garde. Sve snage MUP-a iz {kolskih centara iz Kumrovca, Rakitja i [imunske
ulice u Zagrebu sem jednog bataljona preba~ene su u Split. U {irem rejonu Vrginmosta,
Slunja i s. Trilj Sinj izvode obuku jedinice Zbora narodne garde, a formiraju se i novi
zborovi(Imotski). U hotelu Resnik u Ka{tel Starom sme{teno je oko 500 pripadnika MUP-
a, a o~ekuje se dolazak jo{ 200. Planirano je prebacivanje oko 2.000 pripadnika MUP-a sa
teritorije Slavonije 12. 6. o.g. u rejon Biograda na Moru (kamp Crvena luka). Navodno,
nekoliko hiljada organizovanih ekstremista hrvatske nacionalnosti iz SR Nema~ke izra`avaju
spremnost da na poziv vrhovnika Tudjmana odmah dodju u zemlju i u~estvuju u
uspostavljanju pravnog poretka.
Operativni podaci ukazuju da je oko tzv. SAOK koncentrisano oko 20.000 pripadnika
stalnog i rezervnog sastava MUP-a i Zbora narodne garde.
Srpsko stanovni{tvo u Hrvatskoj, izlo`eno stalnim pretnjama militantnih lidera vladaju}e i
brojnih ekstremnih stranaka takodje preduzima intenzivne mere na planu vojnog
organizovanja, naoru`avanja, obu~avanja i izvodjenja demonstrativnih ve`bovnih aktivnosti.
Ova pojava najizra`enija je u tzv. SAO Krajina, u kojoj su stvoreni krupniji paravojni sastavi,
ukupne ja~ine od oko 7.000 ljudi. Upad tzv. Marti}evih specijalaca u Drvar upozorava na
150
132
Martin.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 150
spremnost ovih snaga za oru`ani sukob i pro{irivanja oru`anih kriznih `ari{ta i u drugim
delovima zemlje.
II
Imaju}i u vidu zadatke SSNO i JNA koji proizilaze iz Odluke Predsedni{tva SFRJ na kriznim
podru~jima i `ari{tima, posebno vezano za pravovremeno otkrivanje i spre~avanje kretanja
naoru`anih paravojnih sastava i grupa, onemogu}avanje i spre~avanje oru`anih
medjunacionalnih sukoba, te potrebe sveobuhvatnog efikasnog obezbedjenja svih elemenata
vojne organizacije, preduzeti slede}e mere:
1. Kvalitetnim operativnim radom svih organa bezbednosti spre~iti bilo kakvo iznenadjenje
unutar jedinica korpusa, posebno pojave koje mogu ugroziti moralni i borbeni integritet
pripadnika i jedinica.
2. Preko stvorenih ofanzivnih saradni~kih pozicija efikasno pratiti sve indikatore koji ukazuju
na pripreme snage MUP-a i MO R. Hrvatske i mogu}nost izvodjenja napada.
3. Obezbediti puni operativni uvid u situaciju u jedinicama i komandama, posebno prema
licima koji imaju veze i sprege sa organima MUP-a i vlasti u Hrvatskoj.
4. U koordinaciji sa obave{tajnim organima i sa komandama jedinica postaviti sveobuhvatan
sistem izvidjanja i osmatranja svih pravaca i rejona koji izvode prema SAO Krajini i obrnuto,
prema drugim delovima zemlje, radi blagovremenog otkrivanja eventualne oru`ane akcije i
sukoba.
5. Prikupljanju, selekciji i obradi podataka o aktivnostima snaga MUP-a, SUP-a tzv. SAO
Krajine i drugih nelegalnih sastava, a posebno Zbora narodne garde R. Hrvatske,
dobrovolja~kih strana~kih naoru`anih grupa i paravojnih formacija posvetiti punu pa`nju. Na
nivou OB Korpusa a`urno voditi operativnu dokumentaciju i radnu kartu.
6. Obezbediti da se sa podacima i drugim indikatorima izbijanja oru`anih sukoba na kriznim
podru~jima i kretanju paravojnih oru`anih sastava upoznaju organi komandovanja radi
preduzimanja mera za efikasno funkcionisanje sistema bezbednosti jedinica i komandi
korpusa i spre~avanja ispoljene aktivnosti prema JNA na onemogu}avanju pokreta i namera
jedinica.
7. O svim promenama dnevno izve{tavati OB 5.KRV i PVO.
Sa sadr`ajem depe{e i zadacima upoznati OB dKOG RV i PVO, a va{im jedinicama }e biti
dostavljeno naknadno.
Prema va{oj proceni pove}ati prisustvo organa bezbednosti u jedinicama.
M.P.
133
NA^ELNIK
p u k o v n i k
M.P.
134
Slobodan Rako~evi}, v.r.
ORGANU BEZEDNOSTI svim j-ca
Sa ovim aktom upoznati sve OB te se pridr`avati datih stavova od OB KRV i PVO a o
interesantnim zapa`anjima dnevno izve{tavati ovaj OB.
151
133
Prijemni pe~at: Komanda 5. korpusa RV i PVO, Organ bezbednosti, s. p. br. 20-577, 15. 06. 1991.
134
Okrugli pe~at: Komanda RV i PVO, Organ bezbednosti.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 151
JV.-
NA^ELNIK
p u k o v n i k
M.P.
135
Jovan Topalovi}, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
Republika Hrvatska, Protuobavje{tajna agencija, k. 7.- 7.
63
1991., lipanj 14.
Vara`din
Zapovijed zapovjednika Komande 32. korpusa OS SFRJ za obranu vojnih objekata u
Vara`dinu
KOMANDA 32. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. br. 210-4 STROGO POVERLJIVO
14. 06. 1991. godine Primerak br. 1
Nare|enje za odbranu
vojnih objekata u
garnizonu Vara`din.
KOMANDI ARHIVA
1.- U slu~aju daljeg produ`avanja napada na JNA i pro{irenja metoda delovanja na grube
provokacije, ru{ila~ke demonstracije i napade paravojnih formacija ili DTG, najverovatniji
oblici ugro`avanja vojnih objekata u garnizonu Vara`din bili bi slede}i:
objekt komande Korpusa i Dom JNA Vara`din grube provokacije razli~itih oblika,
ru{ila~ke demonstracije, blokada objekata od strane paravojnih organizacija, a u daljoj
eskalaciji mogu}i su i napadi na ove objekte, sa ciljem: izvr{enje psiholo{kog pritiska na
stare{ine i vojnike radi naru{avanja morala, ometanje ili onemogu}avanje normalnog
funkcionisanja ovih institucija i razbijanje komande korpusa i ovladavanje objektima.
kasarna Jalkove~ke `rtve sa GA i kasarna Kalni~ki partizani sa Vojnom ekonomijom
grube provokacije, blokada od strane paravojnih organizacija i napadi DTG, sa ciljem: izvr{iti
psiholo{ki pritisak na vojnike, GL i stare{ine radi slabljenja morala, spre~iti izlazak i pokret
jedinica iz kasarni ili oteti deo naoru`anja i te`e tehnike, odnosno izvr{iti diverzije na njima i
objektima u kasarni;
152
135
Okrugli pe~at: Komanda 5. korpusa RV i PVO, Organ bezbednosti.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 152
objekte Vara`din Breg i In`injerijski poligon, Nova Ves i 15. maj sa Pekarskom
grube provokacije radi slabljenja morala stra`e i napadi paravojnih organizacija i DTG sa
ciljem otimanja naoru`anja, municije, m/v i dr. MS iz skladi{ta.
U provokacijama prema vojnim licima i objektima o~ekivati je pored verbalnog delovanja i
primenu razli~itih metoda fizi~kog obra~unavanja i delovanja uz primenu priru~nih sredstava
i oru|a, do vatrenog oru`ja i ekspoziva.
U ru{ila~kim demonstracijama o~ekivati primenu i najperfidnijih metoda, od isturanja u prve
redove dece, do navale pijanih juri{nika i primene hladnog i vatrenog oru`ja iz mase.
Za blokadu vojnih objekata i spre~avanje pokreta jedinica o~ekivati je primenu natovarenih
kamiona, {lepera, vozila sa opasnim materijama (plin, benzin) i drugih, kao i dejstvo vatrom
sa kru`ne osnovice.
U napadima na vojne objekte o~ekivati najraznovrsnija lukavstva, prethodni demonstrativni
napad, tiha likvidacija stra`ara, kori{tenje stare{inskih i vojni~kih uniformi JNA slu`benih i
teretnih, primenu najsavremenijih elektronskih sredstava za osmatranje i ga|anje, hemijskih
borbenih sredstava i lakog protivoklopnog naoru`anja.
Napada~ }e nastojati i da pravovremeno obezbedi oslonce i saradnike u samom objektu.
Ja~inu, sastav, pravce i na~in dejstva napada~a proceniti posebno za svaki objekt.
2.- Jedinice garnizona Vara`din organizuju obezbedjenje i odbranu svih vojnih objekata, sa
zadatkom:
Organizovanjem efikasnog unutarnjeg (stra`arskog) i spoljnjeg (izvi|anje i osmatranje,
postavljanje upozorenja i dr.) obezbedjenja i davanjem neposrednog upozorenja sredstvima
razglasa (megafon i dr.) i primenom hemijskih sredstava za onesposobljavanje odvratiti
napada~a od namere da izvr{i nezakonite radnje prema vojnom objektu, a organizovanjem
odbrane objekta snagama za obezbedjenje, namenskim snagama za odbranu objekta i
snagama za intervenciju, uz primenu vatre iz svih raspolo`ivih borbenih sredstava po
pravilima borbene upotrebe jedinica, razbiti napada~a, spre~iti prodor u krug objekta,
ovladavanje zgradama i odno{enje NVO i onesposobiti ga za dalja dejstva.
U odbrani vojnih objekata anga`ovati sve raspolo`ive snage u garnizonu.
Obezbediti na svim vojnim objektima i u svim uslovima trenutnu gotovost za odbranu
adekvatnim anga`ovanjem snaga i uve`bavanjem.
3.- Snage za obezbedjenje i odbranu vojnih objekata u garnizonu Vara`din grupisati na snage
za obezbedjenje vojnih objekata (unutra{nje i spolja{nje), snage za neposrednu odbranu,
snage za ra{~i{}avanje prepreka, snage za intervenciju i rezerva.
Te`i{te odbrane imati na objektima komande Korpusa, Vara`din Breg i kasarne Kalni~ki
partizani i Jalkove~ke `rtve.
4. Obezbedjenje i odbranu vojnih objekata jedinice organizuju po slede}em:
32. mbr. bez i~, 2/1. mb GZR (TZI i tenk sa ralicom), 2. slab/lsard PVO i in`b, sa 2. brp/639.
POB i 32. atb obezbe|uje i brani objekte: Vara`din Breg i Nova Ves, In`injerijski
poligon, kasarna Kalni~ki partizani, Vojna ekonomija, 15. maj, Pekarska i objekt
Ivan~ica. Snagama za odbranu stalno posesti objekte Vara`din Breg, Nova Ves i
In`injerijski poligon, a ostale posedati po potrebi namenski odre|enim snagama.
32. map sa 32.bv, 32. ~ABHO i 2. slab 20/3/32. lsard PVO i komandama 6/33. partd i 32.
snb obezbeduje i brani objekte kasarne Jalkove~ke `rtve i garnizonske ambulante.
153
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 153
32. bVP sa iv na OIA/32. i~ i KS/32.K obezbeduje i brani objekt Komande 32. korpusa i
Dom JNA Vara`din, a ostatak bataljona u rezervi komande Korpusa.
5.- Na svim objektima u garnizonu snage odredene za odbranu rasporediti na deo za
izvo|enje odbrane i deo za aktivna dejstva, dovoljno jak za razbijanje procenjenog napada~a.
U ulogu snaga za aktivna dejstva intervencije u garnizonu odre|ujem 2-1. mb/32.mbr sa
GZR/32. mbr (sastava 1 TZI i 1 tenk sa ralicom), koje imati stalno popunjene, a sredstva
spremna za upotrebu.
6.- U rezervi Komande 32. korpusa, u gotovosti za izvr{enje posebnih zadataka i za oja~avanje
snaga za aktivna dejstva intervencije na objektima od posebnog zna~aja imati 32.bVP (bez
dela za odbranu komande 32. K i Dom JNA) i i~/32. mbr bez iv na OIA.
7.- U planovima odbrane za svaki pojedina~ni objekt propisati konkretne postupke u raznim
slu~ajevima rukovode}i se slede}im:
u spre~avanju izvr{enja nezakonitih radnji prema vojnom objektu primeniti sredstva
upozorenja i odvra}anja:
Saop{tavanje unapred pripremljenog upozorenja sredstvima razglasa, hemijska sredstva za
onesposobljavanje i pucanjem u vazduh, a ukoliko to ne daje rezultate pre}i na selektivno
dejstvo po kolovo|ama ru{ila~kih demonstracija i dr. oblika napada, a ako i to ne da `eljeni
rezultat u odbrani vojnog objekta primeniti sva raspolo`iva sredstva po pravilima borbene
upotrebe.
U svim slu~ajevima i postupcima posle procene i donesene odluke dejstvovati odlu~no,
brzo, energi~no i efikasno, ne pristajati na pat-pozicije, biti maksimalno aktivan i obezbediti
potpuni uspeh preduzetog borbenog dejstva.
Na svim vojnim objektima obezbediti za ljudstvo sredstva za pru`anje samopomo}i i
uzajamne prve pomo}i, odrediti mesto za ranjeni~ku prihvatnicu i ljudstvo za izvla~enje te`e
povre|enih.
Na~in dejstva i otvaranje vatre (sektor osmatranja i ga|anja, zabranjena zona dejstva vatrom
i sl.) propisati kod onih objekata gde to zahtevaju mere sigurnosti, predvi|aju}i aktivna
dejstva telom oklopnog vozila, hemijskim oru`jem za onesposobljavanje, hladnim oru`jem i
dejstvo vatrom iz bezopasnih sektora.
8.- Komande odredene za obezbedjenje i odbranu pojedinih vojnih objekata obezbedi}e
sigurnu vezu sa jedinicama za odbranu objekata, a primerak dokumenata dostaviti sa Planom
odbrane objekta. Za ovaj zadatak koristi postoje}a dokumenta veze Kremen.
9.- Na svim objektima propisati na~in prihvata jedinice za intervenciju (na~in najave
sredstvima veze, postupak u slu~aju prekida, osmatranje signala i sl.), ~ime spre~iti dejstvo po
sopstvenim snagama.
10.- OC 32. K inovira}e postoje}i Pregled snaga za odbranu vojnih objekata po garnizonima
i objektima tako da obezbedi prikaz svih potrebnih podataka. Podatke u Pregled uneti 21. 06.
1991. godine pri pregledanju elaborata za odbranu vojnih objekata iz svih garnizona. Za
a`urnost pregleda odgovoran je na~elnik OC. Svaku promenu u anga`ovanju snaga po
pojedinim objektima jedinice }e odmah izve{tavati OC 32. K telegramom pisano.
154
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 154
ST/ZJ-P
KOMANDANT
General-major
Vlado Trifunovi}, v.r.
M.P.
136
Prilog: Pregled snaga za odbranu vojnih objekata u garnizonu Vara`din
P R E G L E D
SNAGA ZA ODBRANU VOJNIH OBJEKATA U GARNIZONU VARA@DIN
VOJNA TAJNA
STROGO POVERLJIVO
Prilog br.
Primerak br.
155
136
Okrugli pe~at: Komanda 32. korpusa.
RED. VOJNI SNAGE ZA SNAGE ZA REZERVA
BROJ OBJEKTI ODBRANU INTERVENCIJU KOMANDE 32. K
1. Komanda 32. K 1-1/32. bVP sa 2/32.
i~ (na BRDM-2)
2. Dom JNA Vara`din 1-1-2/32. bVP
3. Kasarna Jalkove~ke `rtve 1-2/32., bv, 1/32.
i GA ~ABHO, 2. slab/32.
lsard PVO
4. Kasarna Kalni~ki partizani T~/1. mb, ~MB 120
mm/1. mb i 2.
brp/639. PoB
5. Skladi{te Vara`din Breg Oja~ani mv iz m~/1.
okb
6. Objekt In`injerijski poligon 1-1.t~/1. okb
7. Skladi{te Nova Ves 1-1/32. mad
8. Skladi{te 15. maj 1. slab S-1/32. lsar
i Pekarska PVO
9. Objekt Ivan~ica 2-1/32. mad
10. Vojna ekonomija Me{ovito
odelenje/32. pozb
2/1. mb sa GZR
(1 TZI i 1 TR)
za aktivna
dejstva u
garnizonu i
intervencije na
ugro`ene objekte.
32. bVP bez 1/1.
~VP i 1-1/2. ~VP
32. i~ bez 2. iv na
OIA BRDM-2
za izvr{avanje
posebnih zadataka,
aktivna dejstva u
zoni korpusa i
intervencije ka
ugro`enim
objektima u zoni
32. K
Izvornik, strojopis, latinica
Republika Hrvatska, Protuobavje{tajna agencija, k. 3. 10.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 155
64
1991., lipanj 21.
Knin
Izvje{}e Franka Simatovi}a, o izgradnji oklopnih vlakova koji bi {titili pravce Knin
Benkovac, Knin Drni{ i Gra~ac Gospi}
REALIZACIJA PROJEKTA OKLOPNIH VOZILA
Planira se postavljanje 3 topa 40 mm na 3 odvojene platforme s posebnim ma{inama za vu~u.
U vozovima bi pored. posade topa bilo postavljeno odjeljenje za podr{ku ~iji bi se oru`ani
sastav naknadno odredio.
Vozovi bi bili rasporedjeni po slijede}em:
1 voz Benkovac komunicirao bi na liniji Knin-Benkovac sa zadatkom za{tite prostora i
odbijanja mogu}eg napada na putnoj relaciji Benkovac-Knin.
S njim se uspje{no mogu zahvatiti Pola~a, Va}ani, Rupe, Puljani kao i cijela dolina kanjona.
Za smje{taj voza i prate}eg odjeljenja u stanici Benkovac zadu`it }e se komandant Benkova~ke
oblasti Dra`i}.
2 voz stacioniran u stanici Golubi} istog sastava i naoru`anja kao i prvi.
Vozom mo`e da se {titi relacija Knin-Drni{, da se napadne Drni{ s kote 334 kod Tepljuha.
[titit }e komunikaciju na pravcu Knin-Stanica-Kaldrma-Martin Brod.
Pored ovog slu`it }e kao i rezervna podr{ka Gra~a~kom pravcu.
Za postavljanje voza i za{titu odgovoran je na~elnik TO Dragi{i} Milan.
3 voz stacioniran u Gra~acu s zadatkom:
Forsiranje za{tite pravca Gra~ac-Gospi} s mogu}nosti gadjanja tj. napada na Lovinac i
zapre~avanje puta Medak.
Pored ovog komunicirati i {tititi pravac Knin-Gra~ac, a za smje{taj posade odgovoran je
na~elnik Marko Dragi~evi}.
Posada topa bit }e obezbedjena s radio stanicom i to direktno s ovim komandom.
Knin, 21. 6. 1991.god.
Frenki,
137
v.r.
M.P.
138
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 267.
156
137
Franko Simatovi}.
138
Okrugli pe~at: [tab TO Knin.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 156
65
1991., lipanj 25.
Zagreb
Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim postrojbama politi~ke stavove vojnog vrha
JNA u svezi rje{avanja politi~ke krize u Jugoslaviji
KOMANDA 5. VOJNE OBLASTI
Pov.br. 25/171-93
25. 06. 1991. godine
KOMANDI 944. POB
U prilogu vam dostavljamo materijal namenjen stare{inama, pre svega, komandirima ~eta,
komandantima bataljona i stare{inama toga ranga, za informisanje vojnika, stare{ina i GL na
slu`bi u JNA.
Materijal se mo`e koristiti u relativno du`em vremenskom periodu. Sadr`aje izlo`ene u
materijalu treba stalno aktuelizovati u skladu sa razvojem dogadjaja i konkretizovati sa
situacijom na teritoriji lociranja i stanjem u sopstvenoj jedinici.
Informisanje treba da doprinese jedinstvu vojnih kolektiva i motivisanju ljudstva za izvr{enje
zadataka. Posebno napominjemo da sadr`aje treba izlagati usmeno, a ne ~itanjem.
Materijal umno`iti i dostaviti krajnjim korisnicima (komandirima ~eta.)
NA^ELNIK ODELENJA ZA MV
p u k o v n i k
\uro Vrande~i}, v.r.
M.P.
139
M.P.
140
- - - - - - -
TEZE ZA INFORMISANJE VOJNIKA
Politi~ko-bezbednosna situacija u Jugoslaviji je izrazito krizna i eksplozivna. Njen dalji razvoj
je te{ko predvidiv, a normalizovanje vrlo neizvesno.
Na{a zajedni~ka domovina, kojom smo se sve vreme posle II svetskog rata s pravom ponosili,
suo~ena je sa op{tim dru{tvenim haosom, anarhijom, bezakonjem i mogu}no{}u izbijanja
gradjanskog rata. Mnogi pojedinci, militantne grupe i ~elnici nekih politi~kih stranaka, sa
dru{tvenim legitimitetom i bez njega, bezumno, neodgovorno i oholo, uporno i otvoreno,
{ire medjunacionalnu mr`nju i pozivaju na bratoubila~ke sukobe.
I pored poku{aja projugoslovenskih patriotskih snaga da se zaustavi {irenje krize, situacija se
poslednjih godina iz dana u dan pogor{avala, da bi poslednjih nedjelja poprimila dramati~ne
razmere. Nadle`ni dr`avni organi i institucije u Federaciji i republikama nisu u stanju, da stanu
na put razaraju}oj praksi primene politike svr{enog ~ina i razbijanja jedinstva Jugoslavije.
Vremenom, situacija se sve vi{e pogor{avala, a medjunacionalne i medjurepubli~ke
157
139
Okrugli pe~at: Komanda 5. vojne oblasti.
140
Prijemni pe~at: Komanda 944. pozadinske baze, pov. br. 1564-1, 28. 06. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 157
netrpeljivosti su poprimale oblike najprimitivnijeg {ovinizma, revan{izma i medjunacionalne
netrpeljivosti i isklju~ivosti.
Ustavni, politi~ki i pravni sistem Federacije ~esto su blokirali i, u mnogim segmentima
jednostrano suspendovali, legitimni organi, pa i skup{tine nekih federalnih jedinica.
Privredni sistem i privreda Jugoslavije su pred potpunim raspadom i kolapsom. Ljudi su na
ivici gole egzistencije. Zaposleni u privredi ne primaju ni minimalne li~ne dohotke, a dalje
siroma{enje privrede i stanovni{tva neminovno bi vodilo izbijanu masovnih socijalnih
eksplozija sa nesagledivim posledicama.
U zemlji su o`ivele i stupile u akciju aveti pro{losti i na najdramati~niji na~in otvorena `ari{ta
medjunacionalnih sukoba i nasilja. To je pra}eno opravdanim narastanjem straha o ose}anja
nesigurnosti, iseljavanjem ljudi iz sopstvenih domova, uni{tavanjem imovine i privrednih
objekata, o{te}enjima saobra}ajne infrastrukture, elektri~nih i PTT vodova i instalacija, pa i
gubljenjem ljudskih `ivota.
Pod vidom navodne demokratizacije jugoslovenskog dru{tva uporno se podsti~u {ovinizam,
sukobi (~ak i oru`ani), zagovara anarhija i o`ivljavaju fa{isti~ka i izdajni~ka ideologija. U
sklopu antijugoslovenske hajke, atakuje se na JNA, negira potreba njenog postojanja, odri~e
joj se jugoslavenski i narodni karakter i progla{ava se okupatorskom. Napadaju se vojni
objekti, provociraju i fizi~ki napadaju vojnici i stare{ine i otvoreno se preti njihovim
porodicama. Takvo zlo~ina~ko i razulareno pona{anje nacionalista prema JNA i njenim
pripadnicima odnelo je, na `alost, nedavno u Splitu i mladi `ivot vojnika Sa{ka Ge{ovskog.
Nad divljanjima nacionalista u Splitu i prizorima primitivnog divlja~kog nasilja, zgra`ava se
ceo civilizovani svet. Ni~im neizazvano bezumlje, ludilo, primitivizam i zverstvo ispoljeni
prema sopstvenoj armiji, nisu poznati u novijoj istoriji. Iz nekih sredina i legalnih institucija
republi~kih vlasti i politi~kih partija pozivaju se i podsti~u pripadnici JNA na neposlu{nost i
dezerterstvo.
Jugoslavija je, pod razbija~kim naletima nacionalisti~kog bezumlja i bezakonja, za kratko
vreme, od zemlje i dru{tva sa opravdano visokim medjunarodnim ugledom, autenti~nim
dru{tvenim re{enjima i razvojem, od mirne i bezbedne zemlje, dospela do gubitka tih odlika
i te{ke dru{tvene krize. Danas je ona, na `alost, jedna od najneuralgi~nijih to~ka Evrope.
Medjunarodna progresivna javnost ispoljava istinski interes za o~uvanje jedinstva Jugoslavije,
ali i zabrinutost za njenu sudbinu.
I u uslovima te{kog politi~kog i ekonomskog stanja u zemlji i produbljivanja krize u svim
oblastima dru{tva, naro~ito u sferi medjunacionalnih odnosa, ula`u se ogromni napori da se
jugoslovenska kriza razre{i mirnim putem i primenom demokratskih metoda. Pored ostalog
i Predsedni{tvo SFRJ je, na sednici od 9. maja 1991. godine, donelo Program mera i
aktivnosti za re{avanje medjurepubli~kih i medjunacionalnih sukoba.
Jugoslovenska narodna armija, kao zajedni~ka oru`ana sila svih jugoslovenskih naroda i
narodnosti, u skladu sa svojom ustavnom ulogom i naredjenjima Predsedni{tva SFRJ, ve}
du`e vreme je anga`ovana na kriznim `ari{tima. U vi{e navrata spre~ila je medjunacionalne
oru`ane sukobe {irih razmera i uspe{no posredovala u re{avanju brojnih problema. Pripadnici
Armije su pri tom, doma}oj i medjunarodnoj javnosti, pokazali i potvrdili svoje narodno i
op{tejugoslavensko obele`je i dokazali istinitost, vi{e puta javno izlo`enih stavova, da Armija
nikada nije bila usmerena protiv bilo kog na{eg naroda i narodnosti, ve} da je za miran,
demokratski i na ustavu SFRJ i saveznim zakonima zasnovan put re{avanja krize u zemlji.
Vojnici i stare{ine nisu dozvolili da budu isprovocirani brojnim podmetanjima, provokacijama,
otvorenim pretnjama, pa i fizi~kim nasrtajima. Disciplinovano, hrabro i odgovorno izvr{avaju
158
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 158
svoje zadatke i naredjenja pretpostavljenih. U svim aktivnostima ispoljavaju visoku patriotsku
svest, slobodarski duh i poverenje u svoje stare{ine i vojno rukovodstvo. Brojni su pozitivni
primeri, u Armiji kao celini, pa i u na{oj jedinici, hrabrog i odva`nog dr`anja vojnika u
izvr{avanju du`nosti u ovim uslovima koji su veoma sli~ni ratnim. Vama i celokupnoj
jugoslovenskoj javnosti poznato je kako su dostojanstveno, hrabro i odva`no reagovali*
141
desetar Sa{a Bo`ani} u Pakracu, vojnici Jonel Anka i Dragan Luki} u Virovitici, vojnici Sa{ko
Ge{ovski i Svetlan~o Nakov u Splitu, vojnik Muharemi Arsim u Ptuju i mnogi drugi u
izvr{avanju zadataka u Borovu Selu, Plitvicama, Kninu i na drugim mestima. Na taj na~in
jugoslovenska mladost u redovima svoje armije pokazala je u mnogim delikatnim situacijama
mnogo vi{e strpljenja, zrelosti, patriotizma i humanosti no mnogi politi~ki lideri, naro~ito oni
koji pozivaju na obra~un, progon i lin~ ljudi samo zato {to su druge nacije ili vere.
Na bezumlje, mr`nju i atake, Armija odgovara civilizovano i humanisti~ki drugarstvom i
medjusobnim poverenjem u svojim redovima, istinskim bratstvom i jedinstvom koje se i
danas na selu potvrdjuje, pored ostalog i bezbrojnim prijateljstvima {irom Jugoslavije,
kilometrima izgradjenih i dru{tvu podarenih puteva, vodovoda, mostova i drugih objekata i
nadasve svojim narodnim i op{tejugoslovenskim bi}em.
Jugoslovenska narodna armija je bila i osta}e jedinstvena oru`ana sila svih jugoslovenskih
naroda i narodnosti. Njeno narodno i op{tejugoslovensko obele`je nijednom, uprkos brojnim
isku{enjima, nije dovedeno u pitanje. Ona }e to i ubudu}e ostati, spremna da izvr{i svoje
obaveze. Garant toga su vojnici i stare{ine u njenim redovima, pripadnici svih jugoslovenskih
naroda. Garant toga je i istinsko drugarstvo i prijateljstvo na delu, kakvo jeste i kakvo se gradi
u svim jedinicama i vojnim kolektivima.
Jugoslovenska narodna armija kao {to nije do sada, ni ubudu}e se ne}e parcijalno opredeljivati
niti arbitrirati u medjunacionalnim i medjurepubli~kim sukobima. Ona }e izvr{avati zadatke
~iji je cilj o~uvanje Jugoslavije kao zajedni~ke i jedinstvene dr`ave. Jugoslovenska narodna
armija je i po Ustavu zemlje odgovorna da {titi i garantuje nezavisnost i teritorijalnu
celokupnost zemlje. Ona te zadatke mo`e i ho}e da izvr{i. Ona je to i do sada nebrojeno puta
na delu potvrdila. To je u ovom trenutku i najzna~ajnija dru{tvena, patriotska i istorijska
odgovornost svih pripadnika Armije.
Usprkos svim osporavanjima, nesumnjiva je ~injenica da Jugoslavija postoji kao slobodna i
suverena zemlja i u medjunarodnim je relacijama jo{ zna~ajan medjunarodno-pravni subjekt.
U svojoj istoriji, a posebno posle II svetskog rata, Jugoslavija je gradila i izgradila visok
159
141
*Desetar Sa{a Bo`ani}, vr{e}i stra`arsku du`nost u Pakracu, prvo je spasao `ivot svome drugu vojniku Robertu
Kajbi, a zatim je otvorio vatru na napada~e pripadnike MUP-a.
Vojnici Jonel Anka i Dragan Luki}, zahvaljuju}i prisebnosti, a naro~ito predanim i odgovornim izvr{avanjem
du`nosti de`urnih na prijavnici Doma JNA u Virovitici, spre~ili su naoru`anog napada~a (Marijana Dere`i}a) u
nameri ubistva pripadnika JNA i uni{tenje vojne imovine.
Vojnik Muharemi Arsim, odgovorno, odlu~no i ~asno je vr{io du`nost stra`ara. Naime, kada su 3 radnika
Elektre iz Ptuja, bez najave hteli da isklju~e struju kasarni Du{an Kveder Toma`, vojnik Muharemi ih je
odlu~no upozorio, a kada oni i posle tre}eg upozorenja nisu odustali od namere, otvorio je vatru i pritom ranio
civila Borisa Frasa.
Brojni su primeri patriotskog, zrelog i odgovornog pona{anja vojnika. Na primer, vojnik Smiljan Tomnik iz
Celja, iako je zavr{io vojni rok, ostao je u jedinici, jer je smatrao da se nalazi na izvr{enju jednog ~asnog zadatka
u o~uvanju na{ih najve}ih vrednosti ljudskih `ivota. Ako je to u interesu ljudi sa ovog prostora (Knin) osta}u u
JNA dobrovoljno, koliko to bude trebalo i ne}e mi biti te{ko. Brojni su i drugi sli~ni primeri.
U neposrednom obra}anju vojnicima, stare{ine, pored ovih, treba da iznose i pozitivne primere iz svoje jedinice.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 159
medjunarodni ugled, pre svega doslednom i principijelnom borbom i zalaganjem za
ravnopravnost svih naroda i dr`ava, za miroljubivo re{avanje medjunarodnih sporova, za
neme{anje u unutra{nje stvari drugih dr`ava i za razvijanje saradnje izmedju naroda i dr`ava
bez obzira na dr`avno uredjenje, nacionalna i verska opredeljenja ljudi.
Jugoslavija je i u unutra{njem razvoju dugo u svetu bila primer originalnosti u tra`enju i
iznala`enju puteva i pravaca sopstvenog razvoja. Jugoslavija je za vreme blokovskih, posebno
staljinisti~kih pretnji njenoj nezavisnosti, i otvorenih pritisaka i blokada, zadivila ceo svet
odlu~no{}u da o~uva te{ko ste~enu slobodu i odbrani pravo na sopstveni put razvoja.
Nesumnjivi su rezultati koje je Jugoslavija u svom ~etrdeset petogodi{njem razvoju posle rata
postigla u svim oblastima dru{tvenog razvoja. otuda danas njena snaga da se odr`i uprkos
sna`nim potresima. Jugoslavija tra`i sopstveni put demokratskog preobra`aja i reforme i u
tome }e, izvesno je, uspeti. U medjunarodnim relacijama ona mo`e uspeti samo kao
jedinstvena, teritorijalno nepodeljena i suverena moderna demokratska dr`ava. Ambicije
nekih republi~kih vodja za samostalnim patuljastim dr`avicama su anahrone i nerealne. Ni
suvremeni razvijeni, sve povezaniji, svet ih ne priznaje i to nam otvoreno stavlja do znanja, jer
u tom svetu, zabrinutom i podeljenom, nisu potrebna nova krizna `ari{ta i podele, pogotovo
na tlu Evrope.
Brojni dru{tveni, kulturni, historijski i drugi interesi na{ih naroda, a naro~ito ideja
jugoslavenstva, koja je vekovima pro`imala i nadahnjivala pojedince i narode, ukazuju na to
da jugoslavenski narodi mogu opstati samo u okviru Jugoslavije. Nisu u pravu oni koji tvrde
da je na{e zajedni{tvo iluzija, obmana, fikcija, zabluda i izmi{ljotina. Ono je na{a pro{lost,
sada{njost i jedina budu}nost. Stoga je, u ovom trenutku tra`enje najprikladnijih oblika
unutra{njeg organizovanja jugoslovenske zajednice svakako najaktuelniji i najte`i problem u
reformisanju i demokratskom preobra`aju dru{tva. Pretpostavka za to je uspostavljenje
naru{enog sistema ustavnosti i zakonitosti na teritoriji cele zemlje i stavljanje u prvi plan
`ivotnih potreba i istorijskih interesa svih gradjana i na{ih naroda.
Jugoslovenska narodna armija }e, imaju}i to u vidu, biti i ubudu}e garant mira i bezbednosti
svih jugoslovenskih naroda i narodnosti, kako je to i do sada ~inila. Pri tom se ne}e me{ati u
politi~ke dogovore o budu}nosti zemlje, ve} }e se dosledno pona{ati i delovati u skladu sa
postoje}im Ustavom SFRJ sve dok se on, na miran, demokratski i ustavan na~in, ne promeni.
To je prvi uslov da se razgovori o budu}nosti zemlje mogu voditi, bez pretnje silom i uslov za
miran rasplet jugoslovenske krize. U osnovi tog optimizma je (1) dva veka postojanja i razvoja
ideje jugoslovenstva, sedam decenija Jugoslavije i ogromne ljudske `rtve ugradjene u temelje
zajedni~ke dr`ave; (2) `elje da se `ivi u slobodi, demokratiji i sre}i, a ne u anarhiji,
totalitarizmu i ratu i (3) saznanje obi~nih ljudi da `ive sve te`e i siroma{nije. To je razlog za
realno o~ekivanje da }e se jugoslovenska kriza razre{iti bez krvoproli}a, a reformisana
Jugoslavija opstati kao moderna zajedni~ka dr`ava.
Nastavljen je agresivan psiholo{ko-propagandni rat protiv svih onih koji se odlu~no zala`u za
Jugoslaviju kao jedinstvenu dr`avu. Te`i{te je u ovom trenutku usmereno prema
Jugoslovenskoj narodnoj armiji, s namerom da se ona iznutra razbije, oslabi, pocepa i u~ini
nedelotvornom u ostvarivanju ustavnih obaveza.
U tom sklopu intenzivno se proizvode i plasiraju glasine o pripremama za vojni udar u zemlji
ili u pojedinim republikama, o maltretiranju i {ikaniranju vojnika samo zato {to su pripadnici
ovog ili onog naroda, pa ~ak i o ubistvima vojnika od strane stare{ina, o nejedinstvu i raskolu
u vojnom vrhu, o skorom raspadu JNA, o ostavkama najvi{ih vojnih rukovodilaca, o
160
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 160
masovnim tu~ama medju vojnicima, o tome da je Armija pucala u narod, da masovno hapsi
civilna lica i drugo. Pri tome se nastoji izazvati strah, strepnja, neizvesnost, antiarmijsko
raspolo`enje, razdor Armije i naroda, nejedinstvo u vojnim kolektivima i, u celini, bitno
oslabiti snaga i ugled Armije.
U stvaranju uverenja da se radi o tudjoj, okupatorskoj, a ne narodnoj vojsci, ne preza se ni od
najbrutalnijih postupaka. Kao `ive prepreke na ulicama, ispred kasarni i tenkova isturaju se
goloruki ljudi, `ene i deca. Zahvaljuju}i visokoj svesti pripadnika JNA, njihovom humanizmu
i pro`etosti ose}anjem da je to deo sopstvenog naroda koji je zaveden, nacionalisti~ki i
politi~ki izmanipulisan, spre~ena su krvoproli}a i tragedije ve}ih razmera. Armija je i u tim
najdelikatnijim situacijama potvrdila svoju op{tejugoslovensku opredeljenost i ~vrstu re{enost
da ne}e pucati u svoj narod, ve} }e se obra~unati sa onim koji ga truju la`ima,
medjunacionalnom mr`njom i antiarmijskim raspolo`enjem, onim koji poku{avaju da
nasilnim sredstvima i jednostranim aktima odvoje pojedine narode od ostalih naroda u
Jugoslaviji, koji poku{avaju da razbiju na{u zajedni~ku domovinu i preduzimaju radnje i
postupke koji vode jednostranom i neustavnom menjanju granica Jugoslavije, a {to vodi u
gradjanski rat i krvoproli}e nesagledivih razmera.
Nacionalne vodje i lideri pojedinih politi~kih stranaka, slepo rukovodjeni i op~injeni
secesionisti~kim i separatisti~kim idejama, ubrzano rade na formiranju republi~kih,
strana~kih i nacionalnih vojski, jer dobro znaju da bez oru`ane sile ne mogu posti}i svoj cilj.
Pri tome oni koji ih usmeravaju na to previdjaju ili ne `ele da priznaju, pored ostalog, ni
slede}e ~injenice:
1) patuljaste dr`ave na tlu Jugoslavije nemaju budu}nost u medjunarodnim okvirima, pa bi
takve suverene dr`avice vrlo brzo postale plen ve}ih i ja~ih suseda koji se jo{ nisu odrekli
pretenzija prema nekim na{im teritorijima. Na to upozoravaju mnoge javne li~nosti i
zvani~ne institucije i
2) oru`ane formacije takvih dr`avica bi se veoma brzo konfrontirale i medjusobno sukobile i
gurnule na{e narode u dugotrajan gradjanski rat. Da bi tako bilo ve} nam na `alost dovoljno
ubedljivo pokazuju poznati dogadjaji u raznim krajevima Jugoslavije. Zato se moramo
osloboditi emocionalnog prosudjivanja na{e stvarnosti i videti da bi eliminisanjem
Jugoslovenske narodne armije sa istorijske pozornice, na{i narodi i svi mi neminovno postali
akteri i `rtve takve, u su{tini, militaristi~ke politike. U takvim okolnostima, umesto da
nastavite i produbljujete uspostavljena prijateljstva i dru`enje, da se medjusobno pose}ujete,
poma`ete u svakom pogledu, vi bi, mimo svoje volje postali neprijatelji, gledali se preko
ni{ana i iz rovova, ubijali na najsvirepiji na~in, kao {to se de{ava u nekim delovima sveta, koje
smo do ju~e osudjivali i sa`aljevali. Grozote Vijetnama, Avganistana, Libana, Iraka,...postale
bi na{a dugogodi{nja stvarnost i svakodnevica, jer nam neki na{i lideri takvu budu}nost
nude.
I ovom prilikom podse}amo da su sve~anu obvezu dali svi pripadnici JNA, pa i vi, i pritom
se obavezali na odbranu nezavisnosti, i teritorijalne celokupnosti Jugoslavije, na ~uvanje i
razvijanje bratstva i jedinstva i savesno izvr{avanje du`nosti. Sve~ana obaveza je pravna i
moralna kategorija. Kao pravna kategorija, sve~ana obaveza utvrdjuje odnos svakog pojedinca
prema domovini, precizira njegove du`nosti i obaveze, a vezuje ga sankcijama.
Medjutim, za sve nas su{tina sve~ane obaveze je i u njenom moralnom zna~enju. Prirodno je
da ljudi odvajaju dobro od zla, ljubav od mr`nje, veru od nevere i da pri tom zauzimaju
odbramben i odbojan stav prema svim negativnim pojavama, a da prihvataju, neguju i
razvijaju pozitivne vrednosti, osobine i svojstva, uzdi`u}i ih do nivoa kada postaju sadr`aj i
161
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 161
vrednost ljudskog zaklinjanja. U tom smislu odbrana slobode je za sve pripadnike Armije
izuzetni jak moralni nalog, koji, posebno u ovim trenucima, ima prvorazredni zna~aj.
Sasvim je razumljivo da vi veoma te{ko do`ivljavate atmosferu i dramati~na zbivanja na
jugoslovenskom prostoru, ali ste i uvereni da na{e dru{tvo mora imati snage da razre{i
postoje}e probleme, da obezbedi medjunacionalno poverenje i stvori uslove za normalan `ivot
svih gradjana u Jugoslaviji. Stoga, te`i{te svoga anga`ovanja, u aktuelnoj situaciji, treba da
usmerimo na izgradjivanje pravilnih medjuljudskih odnosa u vojnom kolektivu, negovanju i
razvijanju istinskog uva`avanja, dru`enja, solidarnosti, prijateljstva i pomaganja. Ne smemo
podle}i op{toj atmosferi u dru{tvu, nacionalisti~koj i antijugoslovenskoj histeriji.
Jugoslovensko opredeljenje mora ostati osnova i uslov za trajno delovanje svakog od nas, ne
samo dok smo u vojni~koj uniformi, ve} i sutra kad se vratimo u mesto stalnog `ivljenja. Na{a
je trajna moralna obaveza i pravo da delujemo u duhu interesa jugoslovenske zajednice, u
duhu spremnosti da se borimo za odbranu slobode i nezavisnosti Jugoslavije i u duhu
zalaganja za Jugoslaviju kao zajedni~ku domovinu. Svoj dug i istorijsku ulogu u prevazila`enju
sada{njeg stanja i daljem razvoju Jugoslavije, ispuni}emo, ako sve svoje snage usmerimo (i u
radnoj i u dru{tvenoj sredini) ka jedinstvenom cilju izgradnji jedinstvene, savremene
jugoslovenske zajednice i dr`ave.
Nipo{to ne dozvolite da se na bilo koji na~in unose podele u na{e redove, da se povredjuje
dostojanstvo li~nosti pojedinca po nacionalnoj, strana~koj, verskoj i bilo kojoj drugoj osnovi.
Nikako ne smemo poistove}ivati postupke pojedinih rukovodilaca militantnih grupa i
krugova i lidera nacionalnih stranaka sa narodima u celini. Odlu~no }emo se suprotstaviti
svrstavanju pod bilo ~ije nacionalisti~ko-{ovinisti~ke, liderske i sli~ne, mr`njom i ratnim
parolama, obojene zastave. Moramo voditi ra~una da neumesne {ale, zadjevice,
poistove}ivanja s pojedinim liderima, generalisanje postupaka i dogadjaja u nekim regionima
kao op{teva`e}e opredeljenje svih ljudi sa tog prostora, i drugi neumesni postupci, imaju
{tetne posledice na medjuljudske odnose. Ne dozvolite da se i na taj na~in unosi razdor u va{e
redove. Uvereni smo da }emo samo na takav na~in opravdati o~ekivanja ogromnog broja
patriotskih snaga i dobronamernih ljudi u zemlji i doprineti da se Jugoslavija vrati sebi i
autenti~nim interesima svojih naroda i narodnosti.
Jugoslovenska narodna armija osta}e dosledna svom narodnom i op{tejugoslovenskom
bi}u na kursu izvornih reformskih opredeljenja, ona }e i ubudu}e davati pun doprinos razvoju
demokratije i onim procesima koji `ivot ~oveka ~ine bogatijim i humanijim. U skladu sa
svojom ustavnom ulogom, odlu~no }e se suprotstaviti snagama koje nude bratoubila~ki rat,
prekrajanje granica i cepanje zemlje. Na{a sloboda i jedinstvo skupo su pla}eni i moraju se
~uvati i o~uvati anga`ovanjem svih patriotskih snaga Jugoslavije. I na{a uloga u tome je
neprocenjiva.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.
162
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 162
66
1991., lipanj 25.
Knin
Izvje{}e Komande 9. korpusa OS SFRJ Komandi 180. mtbr. o snagama ZNG-a i MUP-a RH u
Crvenoj Luci, te mogu}im pravcima napada na SAO Krajinu
Komanda 9. korpusa
Str.pov.br.19-935
25. 06. 1991. godine
vrlo hitno
Komandi 180.mtbr
Dobili smo neproveren podatak od Komande VPO da se u rejonu Cevene Luke SO Biograd
n/m nalazi oko 1000 pripadnika Zbora narodne garde (ZNG) i MUP-a RH, te da navodno
planiraju u toku noc} 25/26. 06.1991. godine izvr{iti napad na Benkovac i Knin pravcima:
Biograd n/m -Kakma- Pola~a- Benkovac, Pako{tane-Marina Miranje Benkovac.
Mogu}e da }e deo snaga anga`ovati pravcem: Pirovac-Stankovci-Benkovac.
U toku je provera dobijenih podataka.
Poduzmite mjere osmatranja ovih pravaca iz rejona koji pru`aju adekvatnu za{titu od
iznenadnih dejstava snaga ZNG i MUP-a RH. Izvidjanje vr{iti sa borbenim vozilima koja
imaju uredjaje za no}no osmatranje i pru`aju adekvatnu za{titu posadama.
Izvidja~ke patrole ne isturati van rejona uredjenih i predvidjenih za intervenciju na pravcima
iz kojih se o~ekuje dolazak snaga MUP-a.
k o m a n d a n t
general -major
[piro Nikovi}
M.P.
142
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6006.
67
1991., lipanj 26.
Zagreb
Komanda 5. vojne oblasti dostavlja podre|enim postrojbama tekst govora upozorenja za
slu~ajeve provokativnih akcija protiv JNA
163
142
Prijemni pe~at: I. odjeljenje ECV 322. puka veze, brzojav br. Lotos 791, primljen 26. 06. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 163
KOMANDA 5. VOJNE OBLASTI VOJNA TAJNA
Str. pov. broj 9/75-221 STROGO POVERLJIVO
26. 06. 1991. godine
KOMANDI 944. POB
Veza, akt Komande 5. VO strogo pov. br. 9/75-189 od 06. 06. 1991. godine to~ka 4,
dostavljamo vam tekst govora upozorenja za slu~ajeve provokacija i ru{ila~kih
demonstracija, kao mogu}u varijantu komuniciranja sa masom. Navedeni tekst koristiti u
skladu sa uputstvom datim u napomenama.
MZ/SS POMO]NIK KOMANDANTA
ZA MORALNO VASPITANJE I PP
p u k o v n i k
Predojevi}, dr. Vaso, v.r.
M.P.
143
M.P.
144
- - - - - - -
TEKST GOVORA UPOZORENJA ZA SLU^AJ RU[ILA^KIH DEMONSTRACIJA I
NASRTAJA [IRIH RAZMJERA NA VOJNE OBJEKTE
(Kao mogu}a varijanta)
GRADJANI I GRADJANKE
(Mjesto)
POZIVAMO VAS DA SE MIRNO RAZIDJETE,
JNA nije prepreka mirnom izlasku iz krize. Ovo {to Armija ~ini i radi je u interesu mira i
napretka, slobode i nezavisnosti na{i naroda i narodnosti.
Narodima ove zemlje potreban je mir, a ne rat. Armija }e i dalje raditi po Ustavu i zakonu, i
ko se tome silom suprostavlja silom }e biti onemogu}en.
Obra}am Vam se u ime pripadnika jedinice ______________ i JNA.
Dosada{njim odnosom i saradnjom sa stanovni{tvom____________________ pripadnici
(mjesto, grad, ustanova)
na{e jedinice nisu i ne}e nikada dati povoda za stvaranje nepovjerenja stanovni{tva prema
JNA.
Juri{nicima na na{u Armiju smeta {to ona svoje zadatke izvr{ava upravo onako kako to narod
ove zemlje zahtjeva i Ustav SFRJ nala`e. Va{ bijes i nezadovoljstvo usmjerili ste u krivom
smjeru.
Pitajte one koji Vas {alju na Va{u Armiju, zbog ~ega ste mnogi od Vas bez posla. Za{to Va{oj
djeci uskra}uju bezbri`no djetinjstvo, pa ~ak i kruh i mlijeko. Njih nije briga ho}e li netko od
164
143
Okrugli pe~at: Komanda 5. vojne oblasti.
144
Prijemni pe~at: Komanda 944. pozadinske baze, str. pov. 1415-6, 28. 06. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 164
Vas, ili neko od vojnika, mo`da, va{e dijete, dijete nekog Va{eg prijatelja, znanca ili rodbine
stradati.
Oni su sebe dobro obezbjedili visokim osobnim dohocima, spremljenim devizama, oklopnim
automobilima, stra`ama i koje kakvim gardama.
Njihove porodice, njihova djeca ne}e stradati.
JNA nije i nikada ne}e ugroziti svoj narod. Ona nije takozvana. Ona je Va{a Armija. Ona
nikada nije i ne}e pucati u svoj narod.
Na{a je, i Va{a Armija, gradila ovu zemlju, puteve, mostove, vodovode, po{umljavala goleti,
gasila po`are, spa{avala ljude i imovinu, stradale u poplavama i potresima (dati konkretne
pokazatelje, regije, mjesta, {ire teritorije gdje se de{avaju izgredi).
JNA je ~uvala i o~uvala granice Jugoslavije i osigurala pedeset godina mira. Mira bez rata.
Mira, koga sada najvi{e trebamo.
G R A D J A N I !
JNA svoje zadatke izvr{ava i provodi po Ustavu Jugoslavije i zakonima koje su donijeli i Va{i
predstavnici u Skup{tini. Zbog toga Vas upozoravamo da kr{ite Ustav Jugoslavije, i ~inite
krivi~no djelo.
Objekte, pripadnici JNA moraju braniti svim sredstvima, pa i oru`jem. Nedozvolite da
moramo tako postupiti.
Zato Vas pozivamo, da se u miru razidjete. Ne ~inite ni{ta {to je protivzakonito, jer }emo
protivnom upotrebiti sve u odbrani objekata i jedinica {to zna~i i upotrebu vatre.
Gradjani i gradjanke!
Razidjite se, i udaljite od objekta. Ne slu{ajte, te agresivne buka~e medju vama. Idite mirno
va{im ku}ama, a sve nastale nesporazume rije{it }emo sa zvani~nim predstavnicima vlasti.
Ovo je Va{a Armija!
Armija svih naroda i narodnosti!
Armija mira, za Vas, Va{u djecu, Va{e najbli`e.
NEDOZVOLITE NITI JEDNOM RODITELJU SUZU U OKU.
Suzu za izguljenim djetetom, drugom, prijateljem.
Sva pitanja mogu i moraju se rije{iti mirnim putem, bez ru{enja, napada i provokacija.
Hvala vam gradjani na razumijevanju.
NAPOMENA:
Navedeni tekst mora se prilagoditi vremenu, sredini, mjestu i uslovima.
Govornik okupljenim gradjanima ne smije ~itati tekst. On se mora obra}ati gradjanima
neposredno, autoritativno i sugestivno.
Ostvariti neposredan kontakt sa masom i odlu~no izre}i stavove u navedenom tekstu
odbijaju}i i odvra}aju}i na taj na~in gradjane od ru{ila~kih namjera prema ljudima i
objektima.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.
165
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 165
68
1991., lipanj 27.
Izvje{}e Komande 265. mtbr. Komandi 32. korpusa OS SFRJ o sastanku s predsjednikom
Regionalnog odbora Saveza komunista pokret za Jugoslaviju, koji je zatra`io naoru`anje
za planirane akcije na postaje PU Bjelovar na obroncima Bilogore
K O M A N D A
265. MEHANIZOVANE BRIGADE
Pov. Br. 53-106
27. 06. 1991.
Informacija sa odr`anog razgovora
sa predsednikom Regionalnog odbora
SK PJ Bjelovar,
d o s t a v 1 j a.-
H I T N O
KOMANDI 32. KORPUSA
/ PK MVPP/
Dana 27. 06. 1991. godine, kod komandanta brigade je boravio predsednik regionalnog
odbora SK PJ Bjelovar drug Bosanac Ljubomir.
U razgovoru sa komandantom brigade u prisustvu jo{ PKMV brigade, drug Bosanac je
upoznao komandanta brigade o planiranim aktivnostima koje treba da izvr{ava SKPJ.
Izmedju ostalog izneo je da SKPJ u svim krajevima Hrvatske izvr{ava svoje zadatke, sem na
prostoru Bjelovara.
Da bi izvr{io svoje zadatke, jer kako ka`e Vi{e ne mogu da sedim, skr{tenih ruku, moli
komandu brigade da mu se dodeli 20 komada pu{aka. Ima ljude, prisutna je volja, ali ne mo`e
sve to realizovati uz lova~ko naoru`anje.
Akcije koje su zaplanirane, odnose se uglavnom na kra}e demonstrativne prepade na postaje
MUP Bjelovar a koje su locirane na obroncima Bilogore.
Molimo gore pomenutu komandu da razmotri ovu na{u informaciju u ciilju njene daljne
realizacije.
Novi razgovor sa predsednikom odbora zakazan je za dan 28. 06 1991. godine za 10,oo
~asova.
MV/MM
K O M A N D A N T
p u k o v n i k
Rajko Kova~evi}
Preslika, strojopis, latinica
Vlada Republike Hrvatske
166
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 166
69
1991., lipanj 30.
Zapovijed Komande 140. mehanizovane brigade za miniranje vanjskih skladi{ta Popovec,
Sesvete Markovo Polje i Rudi{}ak
K O M A N D A VOJNA TAJNA
140. MEHANIZOVANE BRIGADE STROGO POVERLJIVO
Str. pov. Br. 377-205
30. 06. 1991. god.
In`Ob objekata,
naredjenje.- KOMANDI__________
Na osnovu usmenog naredjenja K-de l0. K, a u cilju blagovremenog In`Ob vanjskih skladi{ta
Popovec, Sesvete-Markovo Polje i {. Rudi{}ak.
N A R E D J U J E M
1.- Odmah izvr{iti sve pripreme za miniranje oko objekata skladi{ta POPOVEC,
SESVETE-MARKOVO POLJE i {. RUDI[]AK sa PP minama MRUD.
2.- Za izvr{enje ovog zadatka odgovoran je NI/140.mbr, za ispomo} u realizaciji zadatka
anga`ovati dvojicu stare{ina iz 123. pontb: kap. H. @. i st. vod. L. I., kao i potreban broj
vojnika iz 1. i 2.mb.
3.- Zapre~avanje (postavljanje) PP MRUD izvr{iti ODMAH.
Postavljanje mina vr{e stare{ine sa po dvojicom vojnika izabranih, a po izradjenom
zapisniku od strane NI za svaki objekat posebno.
Mine postaviti tako da svaki vojnik iz poja~anog obezbedjenja mo`e iz zaklona izvr{iti
opaljenje aktiviranje po dve mine, a u pravcu prema vanjskoj ogradi (mine postaviti na
drvetu i usmeriti pravac dejstva prema vani).
4.- Sastave stra`a u navedenim objektima obu~iti pripremiti, kako i na koji na~in }e izvr{iti
aktiviranje mina (dve mine) jednu pa drugu, a po ukazanoj potrebi.
O momentu aktiviranja mine odlu~uje sam stra`ar, a to je kada se pojavi ve}a grupa napada~a,
a nije u mogu}nosti da istu zadr`i vatrom iz PN ili bombama.
Za izvr{enje ovog zadatka ta~no imenovati stra`ara i mesto (zaklon) iz koga }e dejstvovati iz
PN i izvr{iti paljenje aktiviranje (dve) mine.
5.- Potrebna MES (komplet MRUD) izuzeti iz skladi{ta MES od zast. I kl. [kevin Zvonka u
D. Selu, i to:
za {. RUDI[]AK..................................... 40 MRUD,
za POPOVEC ......................................... 30 MRUD,
za SESVETE ........................................... 30 MRUD.
167
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 167
6.- Prevoz ljudstva i MES razre{it }e NSbSl/140.mbr.
7.- U toku postavljanja zapre~avanja pridr`avati se svih mera bezbednosti koje predvidja
Pravilo o MRUD.
Prilog:
[ema rasporeda i zone dejstva pojedina~no postavljenih mina
MRUD.
Zapisnik minskih polja grupe mina
DI/GK
K O M A N D A N T
pukovnik
^edomir Tomi}, v.r.
M.P.
145
Izvornik, strojopis, latinica
Republika Hrvatska, Protuobavje{tajna agencija, k. 3.- 6.
70
1991., lipanj
Golubi}
Izvje{}e Dragana Vasiljkovi}a Slu`bi dr`avne bezbednosti o radu Centra za obuku
specijalnih jedinica u Golubi}u
Pisano u 1 primjerak
SLU@BI DR@AVNE BEZBEDNOSTI
Nakon zavr{etka obuke 2. grupe donosim slijede}e zaklju~ke:
1. Da je 1. grupa zavr{ila obuku mnogo uspje{nije nego 2. grupa, da je 1. grupa mnogo
ozbiljnije shvatila svoju ulogu, da je 1. grupa postigla mnogo ve}i uspjeh u organizovanju i
obuci novih formacija i to iz razloga:
1. grupa je provela 21 dan na obuci. Za vrijeme obuke program je bio prekinut svega 36
sati zbog operacije u Brati{kovcima. Nakon te operacije bilo nam je potrebno ~itava 3 dana
da vratimo jedinicu na isti stepen gdje je bila prije po~etka operacije u Brati{kovcima. Sa 2.
grupom poku{ali smo da skratimo obuku na svega 7-14 dana. Po mojoj procjeni je da je takva
odluka ne samo da je neefektivna ve} i opasna. Opasna zbog toga {to za takav kratak period
168
145
Okrugli pe~at: Komanda 140. mehanizovane brigade.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 168
nije bilo mogu}e da uskladimo formaciju na na~in kako bi mogli da djeluje kao jedinica i
nije bilo dovoljno vremena da se ljudima na obuci ucrta slika na{eg cilja tj. nisu dovoljno
vremena proveli na obuci da bi obuku ozbiljno shvatili niti da bi mi imali vremena da je
pro~istimo od pojedinaca koji ne mogu da se uklope u jedinicu.
Ja smatram da u ovakvoj komplikovanoj politi~koj situaciji u zemlji jedina {ansa da se stvori
jedno jedinstvo u na{im oru`anim snagama, to je da se naoru`ane jedinice depolitiziraju.
Ovo navodim zbog toga {to smatram da radi naglog bu|enja Usta{tva u Hrvatskoj kao
paoritet u ovim krajevima kod kojih bi prvo bilo ugro`eno kod istih povampirilo se
~etni{tvo.
Ja sam ubje|en da iza povampirenog ~etni{tva ne stoji organizovana i ubjedljiva ideologija ve}
samo prkos i paritet povampirenog usta{tva.
Zato smatram da je relativno lako usmjeriti jedinice pod oru`jem s parolom: Da ne}emo
idolizirati ni{ta, {to mo`e okrenuti Srbina na Srbina.
Cilj SAO Krajine je parola: da postane dio Srbije, Srpska vlada je jedina organizacija koja
podr`ava na{ pokret u ozbiljnoj mjeri, Svi koji `ele u ~etnike nek se obrate za oru`je Voji
[e{elju.
Smatram da ne trebamo se okretati protiv tkz. ~etnika jer to mo`e da nas podjeli opet na 2
tabora, ve} jednostavno trebamo objasniti ljudima da svaki put kad se neko u na{oj uniformi
izjasni kao ~etnik, na{ pokret gubi popularnost kod naroda, kod armije kao i kod srpske vlade.
Za dalju obuku predla`em slijede}i program:
1. Aktivni sastav instruktora iz Golubi}a otpo~et }e 23. 06. na kojoj }e biti 50% formacijski
raspore|enih jedinica i 50% komandnog kadra koji dolazi na obuku.
Specijalne jedinice koje su locirane na Tvr|avi najve}i dio svog vremena provodit }e s
komandnim kadrom koji se nalazi na obuci.
Na{ glavni cilj trebao bi da bude da nakon obuke ljudi koji su zavr{ili obuku vrate se svojim
ku}ama i osnuju mini-poligone gdje je to mogu}e kao i skladi{ta iz kojih bi pronikle nove
formacije.
Tipi~ni primjer su: jedinice Benkovca i Obrovca.
Smatram da je jako va`no da odmah se pristupi obilasku terena i to u slijede}em sastavu:
Ja li~no, Milan Marti}, Frenki,
146
i uticajni specijalci koji bi svojim dolaskom podigli moral
i savjetovali o daljem razvoju jedinica na terenu.
To bi sigurno doprinjelo depolitiziranju, na{ih operativnih snaga, i davanje legitimiteta
komandnom kadru, a uostalom uvidjeli bi situaciju iz prve ruke.
[ T A B
[tab je jo{ uvijek daleko od onog kako bi trebao [tab da funkcioni{e.
Kao prvo moramo dovesti [tab u operativno stanje 24 sata, na tome se radi i smatram da }e
sve {to je ulo`eno u taj dio posla biti vi{estruko isplativo.
Karte predstavljaju ozbiljan problem.
Moje je mi{ljenje da se potreba za kartama nije shvatila dovoljno ozbiljno.
[tabski kadar koji je potpuno ne{kolovan za ovu vrstu posla nije u stanju da efikasno radi
pogotovu bez dobre opreme.
Smatram da jedino {to mo`emo da uradimo za [tab to je:
169
146
Franko Simatovi}.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 169
da pove}amo broj zaposlenih u [tabu i da im dostavimo ve}u koli~inu karata i informativnog
materijala, a tokom vremena siguran sam da }e se zaposleni kadar uklopiti u posao.
SISTEM VEZE I TRANSPORT
Sistem veze i transport jako zaostaju i mora se ne{to hitno preduzeti jer uskoro ne}emo biti
u stanju da kontroli{emo ve} prili~no veliki broj jedinica koje su formirane.
OSTALA OPREMA
Proizvodnja uniformi trebala bi se usavr{iti jer potra`nja za njima je jako velika.
Mali broj ~izama kao i ~izme za `enski dobrovolja~ki odred predstavljaju veliki problem, vre}e
za spavanje, {atorska krila, ruksaci, ~uturice za vodu postala su prava rijetkost. I mora se ne{to
poduzeti po tom pitanju.
l0-tak motora sa visokim amortizerima doprinjelo bi mnogo za akcije u koje bi specijalne
jedinice mogle da izvedu na ovom terenu.
Moje mi{ljenje da oni koji su u stanju da nam dopreme ovu opremu ne mogu da shvate
ozbiljnost ovakvog zahtijeva.
Sve u svemu ipak smatram da za ovih 5 nedjelja postignut je neo~ekivani uspjeh i postavljanje
infrastruktura koje sa malo pomo}i i usmjeravanja mo`e da nastavi i funkcioni{e.
Jo{ jedanput `elim da ka`em da su rezultati iznad svih o~ekivanja i da bi bila prava {teta ne
podr`ati ovaj narod koji maksimalno daje od sebe da bi se organizovao.
Danijel Snedden,
147
v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 232.
71
1991., srpanj 2.
Obavje{tajno dnevno izvje{}e o politi~koj situaciji i sukobima u Glini, Dvoru, Kostajnici i
Lici, te dolasku oklopne kolone iz Banja Luke koja je smje{tena u vojni objekt ^erkezovac
kraj Dvora na Uni
DNEVNI IZVJE[TAJ ZA 02. 07. 1991.
POLITI^KI ASPEKT
Atak na JNA u Sloveniji i otvorena podr{ka secesionistima iz Hrvatske izazvali su revolt kod
Srpskog naroda koji to do`ivljava kao izdaju otad`bine. Ve}ina porodica snabdjela se hranom
mirno i bez panike. U gradovima Kostajnici i Dvoru na Uni stanovni{tvo evakuisano na sela.
170
147
Dragan Vasiljkovi}.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 170
Op{tinske slu`be i trgovine kao i radni kolektivi u Dvoru na Uni ne rade, a u Kostajnici rade
samo pripadnici Hrvatske nacionalnosti. Prisustvo MUP-a u Kostajnici narod do`ivljava kao
okupaciju {to je dovelo do homogenizacije stanovni{tva. Na navedenom prostoru izuzetno je
te{ka situacija a politi~ke prilike uslo`ene.
Glina najve}im dijelom evakuisana a jedinice JNA dr`e u okru`enju postaju MUP-a.
Kontrolu izlaza iz grada Gline imamo mi.
Ve}ina stanovni{tva psihi~ki je pripremljena na oru`ani obra~un sa MUP-om i gardom.
Narod daje verbalnu podr{ku JNA a izlaganje generala Blagoja Ad`i}a nai{lo je na izuzetnu
podr{ku u narodu.
U JNA narod vidi jedinoga garanta odbrane slobode i spreman je pru`iti bilo koji oblik
podr{ke JNA.
VOJNI ASPEKT
Akcija MUP-a na op{tine Kostajnica, Glina i Dvor na Uni zaustavljena je oru`anim otporom
Srpskog stanovni{tva.
Kostajnica MUP-ovci u gradu. Ja~ina 520 ljudi od toga 50 snajperista. Koncentri{u se na
liniji Hrvatskih sela: Kostajnica, Majur, Sunja, Sisak. U Kostajnici locirana jedinica specijalaca
iz Kutine. Koriste se civilnim vozilima kombi Reno i kamionima trgova~ke ku}e Slavija
iz Kutine. Imaju vezu i sa Bosanskim dijelom Kostajnice.
Srbi iz policijske stanice Kostajnica su na bolovanju na selu. Uspostavljena je kurirska veza
Kostajnica-Dvor na Uni i Glina, koja ote`ano ali uspje{no funkcioni{e.
Glina stanje bez izrazitih promjena. MUP u policijskoj stanici defakto taoci jedinice JNA
koja se nalazi u gradu. Onemogu}eno im je snabdijevanje hranom.
Dvor na Uni Most preko Une je u na{im rukama. Izvr{ene fortifikacijske radnje za odbranu
mosta. Napadna kolona MUP-a na liniji Kozibrod ja~ine 400 ljudi i 4 transportera. MUP-
ovci se ukopali du` Une sa osloncem na hrvatska sela. Pored MUP-a prisutna i Narodna garda
~iji pripadnici nose crne uniforme (jedan manje). Na{i borci na polo`ajima organizovani u
smjene. Moral dobar, nedostatak alata. Na{i polo`aji dominiraju iznad MUP-ovih. MUP-
ovci za sada ne poduzimaju napad {irokih razmera ograni~avaju}i se na kontrolu
komunikacija. Na{i su ju~er poslije podne zarobili jednu patrolu u uniformi (tri lica, kao i
izvidja~ku grupu u civilu sastava 6 ljudi).
Sisak srpski dijelovi grada okupirani od strane MUP-a. Evidentiran pokret snaga MUP-a iz
Zagreba u Petrinju. Koriste kamione s vojnim tablicama kao i vojne uniforme. Kre}u se samo
hrvatskim selima, ju~e su stigli do @a`ine.
Milicionere Srbe u Petrinji bez obzira na potpis izjave lojalnosti uhapsili i odvezli u Sisak.
Pretpostavljamo u okru`ni zatvor.
NAPOMENA
Dosada{nji tok vojnih operacija MUP-a ukazuje na mogu}nost presijecanja Korduna{kog i
Banijskog dijela Krajine.
Ju~er oko 16 ~asova u Dvor na Uni stigla kolona oklopnih vozila JNA iz Banja Luke. Oklopni
transporteri smje{teni u Vojni objekt ^erkezovac u blizini Dvora na Uni, a tri tenka
smje{tena u samom gradu.
Napominjemo da se u samom vojnom objektu ^erkezovac nalazi smje{teno oru`je TO
Dvor na Uni ali se komandant objekta major Kosta Djuki} protivi da isto da na upotrebu.
171
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 171
PLITVICE
Na prevoju Ljubovo uspje{nom akcijom neutralisana ov~arska farma. Razmotren strate{ki
zna~aj prevoja Ljubovo i u dogovoru sa zelenima re{i}e se pozitivno.
GRA^AC
Sino} oko 23 ~asa patrola milicije upotrebila oru`je da bi zaustavila vozilo hladnja~u ZG
registracije. Nema ljudskih `rtava. Voza~ priveden a sadr`aj kamiona biti }e utvrdjen.
KNIN
Posredstvom JNA ostvaren kontakt sa policijskom upravom Gospi} kojoj je sa na{e strane
ponudjena razmjena zarobljenih elektri~ara civila za na{e ljude civile koji su pohvatani u
Gospi}u prije dva dana.
OBROVAC
Uspe{nom akcijom radnika SJB Obrovac i naroda MZ Krupa li{eni slobode trojica vojnika
dezertera iz vojnog objekta Stara Stra`a kod Knina. Isti predati vojnoj policiji Knin. Zeleni
vrlo zadovoljni saradnjom.
Operativnim merama utvrdjeno da su dvojica rezervista inicijatori i pisci peticije protiv JNA
u mobilisanoj ratnoj jedinici u Kninu. Problem }emo amortizovati.
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6034.
72
1991., srpanj 4.
Korenica
Izvje{}e Odelenja dr`avne bezbednosti Korenica MUP-u SAO Krajine o izvr{enim
kadrovskim promjenama u SJB Korenica, vojnim strukturama u Udbini i Vrhovinama, te o
preuzimanju tajnih skladi{ta naoru`anja
MUP SAO KRAJINE
ODB KORENICA
04. 07. 1991. god.
IZVE[TAJ
Izvr{ena kadrovska promena u rukovodstvu SJB Korenica. Umesto dosada{njeg zamenika
na~elnika za vojna pitanja, Jove \eri}a, koji nije udovoljio svojim obavezama pa smo ga po
kratkom postupku smenili sa te du`nosti, na pomenutu du`nost imenovan je i postavljen rez.
kap. Ikl. STUDEN MILAN. Studen se ve} uklju~io u rad i ocenjujemo da je ovaj kadrovski
potez u potpunosti ispravan.
172
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 172
Na na{oj teritoriji nenajavljeno boravio ministar M. Marti}. Marti}a smo uklju~ili u
redovne aktivnosti planirane za taj dan.
Utvrdjena vojna rukovode}a struktura oblasti Udbina. Potvrdjene slede}e funkcije:
1. Komandant Udbine Poznanovi} Mirko iz vojne oblasti
2. Komandant {taba Udbine ^ankovi} Milan
pomenuti su uvezani u sistem subordinacije {taba iz Korenice.
Odr`an sastanak sa vojnom strukturom Babin Potok (vojna oblast Vrhovine). Otklonjeni
nesporazumi i nesuglasice a odbrambeni sistem u~vr{}en
MAJOR preuzeo u dalju nadle`nost konspirativni magacin sa oru`jem koje je pripremljeno
od strane 35-57-02-28-66- Oru`je }e se raspodeljivati uz pismenu specifikaciju i pod strogim
nadzorom.
Tokom ve~eri uhap{en MUP-ov obave{tajac Uzelac Mi}o. Osnovano sumnjamo da se radi
o agentu STRIC koga smo spominjali u ranijim izve{tajima. Obrada lica je u toku.
MAJOR
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 285.
73
1991., srpanj 7.
Beograd
Zapovijed [taba vrhovne komande SSNO-a komandama vojnih oblasti, VPO RV i PVO o
mjerama za pobolj{anje borbene gotovosti u situaciji kad nastupi ratno stanje u Jugoslaviji
Savezni sekretarijat za narodnu obranu
[tab vrhovne komande
str. pov. br. 616-20
od 07. 07. 1991. godine URU^ITI ODMAH
Na li~nost komandanta
Komandantima vojnih oblasti, VPO, RV i PVO
Situacija u zemlji pogor{ava se iz ~asa u ~as. Eskaliraju medjunacionalni oru`ani sukobi.
Nastupilo je vanredno, a po nekim elementima i ratno stanje. Znatan deo stare{ina i / /
vojnika na teritoriji republike Slovenije izvr{io je sramnu izdaju. Pove}ava se broj dezertera i
iz jedinica u ostalim delovima zemlje. Pod uticajem inetnizvne antiarmijske kampanje i
antijugoslovenskog delovanja, pojedinih stranaka, deo mobilisanih vojnih obveznika, pa ~ak
i cele mobilisane jedinice ne pristaju na pokret izvan mati~nih teritorija. Radi se o pojavama
koje veoma negativno uti~u na moral, borbenu gotovost i ugled JNA.
173
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 173
Organi rukovodjenja i komandovanja u pojedinim jedinicama ne shvataju svu te`inu i
ozbiljnost takvih pojava. Pona{aju se mirnodopski i rutinerski, ne pokazuju odlu~nost i
samoinicijativu, shodno situaciji. ^ekaju da im se naredi i odobri ~ak i preduzimanje mera
koje su u njihovoj nadle`nosti.
Polaze}i od svega toga naredjujem:
1. Odmah preduzeti najodlu~nije mere za uspostavljanje efikasne vojne organizacije reda i
naj~vr{}e vojne discipline. Stare{ine jedinica koje nisu dorasle situaciji i ne mogu to da
obezbede smenjivati po hitnom postupku i umesto njih postavljati komandire i komandante
koji po svojim moralnim, stru~nim i drugim kvalitetima u`ivaju poverenje svojih kolektiva.
2. Odmah prestati sa izvr{enjem mobilizacije na klasi~an na~in. Mobilizaciju vr{iti polaze}i
od spremnosti vojnih obveznika da se bore na liniji osnovnog armijskog zadataka spre~avanja
medjunacionalnih oru`anih sukoba i stvaranja uslova za miran, demokratski dogovor naroda
i republika Slediti princip dobrovoljnosti.
3. Po hitnom postupku iz komandi, jedinica i ustanova odstranjivati kolebljivce i defetiste.
Na silu ne zadr`avati bilo koga tko ne `eli da se bori. Izdajnike i dezertere raskrinkavati i
prema njima preduzimati sve zakonom predvidjene mere.
U uslovima borbenih dejstava prema izdajnicima postupati prema ratnim zakonima.
Predaju jedinica spre~avati svim raspolo`ivim sredstvima i tretirati kao ~in najve}e izdaje JNA
i domovine.
Sa ovim u toku no}i upoznati sve stare{ine JNA i odmah pristupiti provodjenju naredjenih
mera.
Na~elnik [taba Vrhovne komande
general armije Veljko Kadijevi}
To~nost prepisa overava:
kapetan
Djuro Dragi~evi}, v.r.
M.P.
148
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.
74
1991., srpanj 9.
Gospi}
Izvje{}e Komande 35. partizanske divizije Komandi 13. korpusa OS SFRJ o stanju na
podru~ju Vojni}a i Vrginmosta, gdje su vojni obveznici srpske nacionalnosti i vladaju}e
strukture u op}inama izvr{ile pritisak na 4. partbr. da im podijeli naoru`anje
174
148
Okrugli pe~at: Vojna po{ta br. 9595, Sv. Rok (Gospi}).
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 174
KOMANDA 35. partd
Str. pov. br. 20-207
09. 07. 1991. godine
KOMANDI 13. KORPUSA
Na li~nost komandanta
Prate}i stanje na teritoriji sa koje se popunjavaju na{e jedinice do{lo je do izvesnih promena
do kojih smo do{li li~nim uvidom i kontaktom komande 4. partbr. Na zahtev ove komande
komanda 4. partbr dostavila je pismeni izvje{taj koji vam prenosimo u originalu i smatramo
da je uglavnom objektivan:
U vezi op{tih politi~kih zbivanja, stanje na teritoriji popune i MZ na{e jedinice je slede}e:
1. Na teritoriji op{tine Vrginmost i Vojni} vojni obveznici su izvr{ili samoorganizovanje,
obukli vojne uniforme i formirali jedinice ~ekaju}i izlazak komande na MZ i izvoz MTS.
2. Op{tinska rukovodstva Vrginmost i Vojni} zahtjevaju od komande RJ da izvr{i izvoz i
podelu TMS ljudstvu RJ koje je organizovano u RJ.
3. Komanda brigade je u mirnodopskoj lokaciji garnizona Karlovac i radi normalno
svakodnevne poslove. Po{to sam stalno u kontaktu sa na{im rezervnim sastavom i op{tinskim
rukovodstvima na teritoriji popune koje zahteva da se formiraju RJ i stave u funkciju, molimo
da nam odgovorite na slede}e:
a) ho}e li pretpostavljena komanda narediti da se mogu izvesti TMS RJ na MZ i formirati RJ.
b) ako pretpostavljena komanda nema za to ovla{tenje, da nas uputi na daljnji postupak i rad
u nastaloj situaciji.
c) komanda brigade u mirnodopskom sastavu spremna je da izvr{ava sva naredjenja
pretpostavljene komande.
Ova komanda je naredila komandi 4. partbr:
1. da se obezbedi li~ni kontakt sa stare{inama i vojnicima u ovom rejonu.
2. zahtev organa SO, stare{ina i komande 4. prtbr biti }e predo~en pretpostavljenoj komandi
i tra`iti njeno mi{ljenje, odnosno naredjenje.
3. komanda 4. partbr do daljnjega ostaje na mirnodopskoj lokaciji.
NAPOMENA: 4. partbr popunjava se sa teritorije SO Vrginmost, Vojni}, Glina i Velika
Kladu{a. Dva bataljona sa teritorije Vrginmost, Vojni}, a jedan bataljon sa teritorije Velika
Kladu{a.
K O M A N D A N T
pukovnik
Pero ^avar, v.r. M.P.
149
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
175
149
Okrugli pe~at: Komanda 35. part. brigade.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 175
75
1991., srpanj 11.
Dnevno izvje{}e 180. mtbr. Komandi 9. korpusa OS SFRJ o sukobima na podru~ju Zadra,
Benkovca i Obrovca te miniranju pruge Benkovac Zadar
Komanda 180. mtbr
str. pov. br. 3-303
11. 07. 1991. godine
Dnevni operativni
izve{taj, dostavlja.-
Komandi 9. korpusa
operativnom de`urnom-
1.- stanje na teritoriji:
Stanje i politi~ko-bezbednosna situacija u op{tini Benkovac naglo je pogor{ana i u toku no}i
10/11. 07. 1991. godine eskalirala je u masu ekscesnih slu~ajeva i dogadjaja. Smatramo da su
svi dogadjaji verovatno posledica naglog prekida PTT saobra}aja dana 10. 07. 1991. godine
koji je uveden jednostrano a da se predhodno o tome nitko nije obavestio i u ovom dogadjaju
kao i u drugim o~ito se radi da ne postoje:
Dogovori i inicijativa ka sporazumevanju i volja da se konkretni sporovi re{avaju dogovorom
nego se lak{e pribegava jednostranom vidjenju i re{avanju problema. Ceniti je da bi u
narednim dogadjajima moglo do}i do daljnje eskalacije: diverzija, ru{enja, ubijanja i nasilnog
zarobljavanja.
U kontaktima sve ~inimo da se stanje smiri i ne dozvoli dalja eskalacija. Sti~e se utisak da i
jedni i drugi to `ele i navodno ho}e, ali o~ito je da postoje otudjeni i osamostaljeni centri i
pojedinci koji imaju svoju politiku i taktiku pa se samovoljno i van kontrole pona{aju.
Dana 10. 07. 1991. godine oko 23,45 ~asova minirana je `elezni~ka pruga Benkovac-Zadar
u s. Ra{tevi} na du`ini od oko 150 metara, izvr{ena su dva prekida i jedno izdignu}e tra~nica.
U toku je popravka o{te}enja a zavr{etak radova se o~ekuje oko 18,00 ~asova. SJB Benkovac
je preduzeo mere na otkrivanju po~inioca i na tragu su da oni budu otkriveni i uhap{eni.
Dana 10.07.1991. godine oko 23,45 ~asova prema dojavi na~elnika PU Zadar Brzoje do{lo
je do napada na policijsku patrolu PU Zadar u rejonu s. Zeleni Hrast Ba{tica. Tom
prilikom poginuo je 1 pripadnik MUP-a 2 su ranjena te`e i 1 lak{e.
Dana 11.07.1991. godine prema izve{taju inspektora Zelembabe oko 05.30 ~asova u s.
Suhovare od strane pripadnika MUP-a i me{tana s. Suhovare zaustavljen je autobus koji
prevozi radnike Zadra na radove na Ba{ticu. Naredjeno je da se autobusi isprazne i zadr`ano
je oko 50 gradjana srpske nacionalnosti.
U 10,20 ~asova kod komandanta je bila majka uhap{enog pripadnika MUP-a Miji}a i ona je
tra`ila da se preduzmu mere na njegovom oslobadjanju.
Dana 10. 07. 1991. godine oko 10,00 ~asova grupa od 10 uniformisanih lica upala je u
vodocrpnu stanicu Kakma, rasterala radnike koji tamo rade, oduzela pu{ku od ~uvara, radio
stanicu i udaljila se u nepoznatom pravcu.
176
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 176
Dana 10. 07. 1991. godine re{en je problem PTT Benkovac, uspostavljen je rad po{te i
telefonski saobra}aj.
Dana 11. 07. 1991. godine oko 08,00 ~asova ponovo je do{lo do prekida saobra}aja
(telefonskog) u PTT jedinicama Benkovac i Obrovac. Prema tvrdjenju PTT centrale Zadar
nije re~ o namernom isklju~enju nego je u pitanju kvar na uredjajima. PTT centrala Zadar je
spremna da u po{tu uputi ekipu za otklanjanje kvara i uspostavu veze.
2.- rad u jedinicama:
boiv se izvodi prema planovima boiv i rasporedu rada.
u toku dana izvr{ena je popuna 8 tenkova T-34 sa municijom.
na obezbjedjenje opravke `elezni~ke pruge u s. Ra{tevic upu}eno je 3 vojnika policajca.
Obezbedjenje }e trajati do zavr{etka radova, oko 18,00 ~asova.
radi preuzimanja MTS u Knin je upu}en vod.rim. 1 klase Gaji} Goran sa 2 m/v, 6 vojnika
policajca i ppor. iz voda vojne policije.
3.-stanje na stra`ama bez promena.
4.- kontrola naoru`anja, municije i MES vr{i se redovno, promena nema.
5.- stanje morala je vrlo dobro.
k o m a n d a n t
potpukovnik
Tripko ^e~ovi} M.P.
150
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6005.
76
1991., srpanj 18.
Rijeka
Zapovijed Komande 13. korpusa OS SFRJ podre|enim jedinicama da zbog u~estalih
napada na vojarne moraju imati naoru`anje spremno za akciju u svakom trenutku
Komanda 13. korpusa
str. pov. br. 24/171
18. 07. 1991. godine
Obezbedjenje kasarni i
drugih vojnih objekata,
naredjenje.-
Zbog u~estalih napada na kasarne i druge vojne objekte, odmah preduzeti slede}e:
177
150
Prijemni pe~at: I. odeljenje 332. puka veze, telegram br. Lotos 487, 11. 07. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 177
1.- stalno imati u neposrednom de`urstvu orudje ili nekoliko orudja spremnih za
momentalno dejstvo.
2.- prilikom izbora orudja imati u vidu da ono ima najve}e vatreno dejstvo od raspolo`ivih
sredstava u kasarni objektu.
3.- procenu mesta postavljanja i odredjivanja zone vatrenog dejstva i osmatranja odredi}e
stare{ine kasarne objekta, kao i potrebnu koli~inu municije.
4.- za upotrebu izabrati najbolje pojedince i posade posluge koje uredno smenjivati na
polo`aju i obezbediti odmaranje ljudstva.
5.- in`injerijsko uredjenje polo`aja, maskiranje, pozadinsko obezbedjenje i vezu kao i ostala
pitanja komandovanja i mera bezbednosti, regulisa}e stare{ina kasarne objekta, a po svim
pitanjima ovog naredjenje neposredno je odgovoran pretpostavljenom stare{ini.
6.- izve{taj o izvr{enju ovog naredjenja podneti ~im se ono izvr{i, a najkasnije do 08,00 ~asova
19. 07. 1991. godine.
komandant
general-potpukovnik
Marjan ^ad
dostaviti: 8., 13., 236. pmtbr, 6.bbr, 35.partd, 540. pontb
M.P.
151
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
77
1991., srpanj 18.
Zagreb
Informacija Komande 5. vojne oblasti o pove}anom broju psihi~kih poreme}aja kod vojnika
i ~asnika JNA
Komanda 5. vojne oblasti
pov. br. 25/168-460-268
18. 07. 1991. godine
Informacija o pove}anju
broja psihijatrijskih poreme}aja
kod vojnika i stare{ina, dostavlja.-
Komandi____________
U cilju sagledavanja problema osipanja jedinica sa aspekta sanitetskog zbrinjavanja,
{aljemo vam informaciju o pove}anju broja psihijatrijskih poreme}aja kod pripadnika 5. VO
u cilju sveobuhvatnog razmatranja ove pojave i preduzimanja adekvatnih mera i aktivnosti.
178
151
Prijemni pe~at: Komanda 35. partizanske brigade, str. pov. 20-229, 19. 07. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 178
Dnevnim pra}enjem stanja i pojava koje uti~u na stanje morala u poslednje vreme
registrujemo sve ve}i broj stare{ina i vojnika koji se iz raznih razloga obra}aju lekarima sa
psihijatrijskim problemima. Broj ovakvih bolesnika svakim danom je sve ve}i, {to mo`e
poprimiti oblike epidemije sa nesagledivim posljedicama. Zbog ovakvog trenda vojna bolnica
u Zagrebu je prisiljena da radi u vanrednim prilikama.
Kroz psihijatrijske kabinete poliklinike pro{lo je 627 vojnika i 178 stare{ina psihijatrijskih
slu~ajeva u periodu 25. 06. do 15. 07. 1991. godine. Od 627 vojnika u jedinicu je vra}eno
146 ili 23 posto, na odeljenje psihijatrije sme{teno je 102 ili 16 posto, na vojnolekarsku
komisiju je upu}eno 218 ili 35 posto, na daljnje pretrage upu}eno 121 vojnih ili 19 posto,
dok je 26 ili 4 posto dobilo po{tedu, a 14 ili 2 posto upu}eno je u garnizone ambulante.
Od 178 stare{ina koji su zatra`ili pomo} u kabinetu za psihijatriju 83 ili 47 posto upu}eno
je na bolovanje 5-7 dana, u jedinicu je vra}eno 41 odnosno 23 posto, na psihijatrijski odjel
je sme{teno 29 ili 16 posto, a na daljnje pretrage je upu}eno 25 ili 14 posto stare{ina.
Sagledavaju}i stanje do sada javljenih vojnika i stare{ina na lekarske preglede, mo`e se
konstatirati da se psihijatrijski poreme}aji po tipu akutnog psihi~kog stresa, sa izuzetkom
manjeg broja te`ih poreme}aja i to onih koji su se i ranije javljali kao psihijatrijski bolesnici.
Kao op}u karakteristiku lekari isti~u demotivaciju vojnika za povratak u jedinicu i svi
poku{aji da se ovakav odnos prema jedinici promeni ostali su bezuspje{ni. Zadnjih dana sve
je vi{e vojnika koji tra`e da ih se oslobodi slu`enja vojnog roka, a da nemaju znakova psihi~kih
poreme}aja. Vojnici isti~u da dobivaju poruke od roditelja i rodbine da se vrate ku}i, a mnogi
su pod organiziranim pritiskom iz sredina odakle poti~u, naro~ito sa teritorije Slovenije i
nekih krajeva Hrvatske, kojima se preti da }e izgubiti gradjanska prava, da }e njihovi ~lanovi
porodica biti otpu{teni sa radnog mjesta ukoliko oni ne napuste JNA i sli~no.
Upozoravamo da se ovakvi problemi nemogu re{avati preko psihijatrije, jer vojnike koji ne
`ele slu`iti JNA medicina ne mo`e progla{avati du{evnim bolesnicima.
Zapa`a se da je primarna i sekundarna psihijatrijska prevencija na nivou jedinica izrazito
lo{a. Vojnici isti~u da stare{ine masovno usmeravaju vojnike psihijatru na na~in da pitaju tko
ima psihi~kih problema.
Pojedini trupni le~nici upu}uju psihijatru, a da sami ni{ta ne poduzimaju, ~ak i bez
uputnica i bilo kakvih zapa`anja o pacijentu.
Registrovan je i slu~aj upozorenja od strane komande 367. puka veze da se vojnicima
pozitivno re{avaju zahtevi po ovoj osnovi, {to takodjer negativno uti~e na stanje morala.
Sve ovo ukazuje na neophodnost i hitnost razmatranja ovih problema u jedinicama,
komandama i ustanovama na svim nivoima, te sinhronizovanoj i koordiniranoj aktivnosti
lekara, psihologa, komandira i dugih subjekata u cilju smanjenja i eliminisanja ovih pojava.
Sa informacijom upoznati celokupan sastav jedinica, komandi, ustanova, uz sopstvenu
analizu i ocenu stanja.
na~elnik odeljenja za mv
pukovnik
Djuro Vrande~i}
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.
179
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 179
78
1991., srpanj 19.
Glina
Izvje{}e Dragana Vasiljkovi}a SUP-u SAO Krajine o miniranju hrvatskih ku}a u Glini
nakon {to su paravojne postrojbe i JNA zauzele Glinu
IZVJE[TAJ IZ GLINE
Kapetan Dragan
152
Dana 19. 07. 1991.
Trenutna situacija u Glini je zadovoljavaju}a tj. pod kontrolom. Predhodnih no}i je do{lo do
pucanja i par eksplozija (minirane par hrvatskih ku}a i trgovina), medjutim {to se ti~e tih
problema red je uveden.
Od ve~eras bi trebalo da sve funkcioni{e. Svi oni koji su sebe nazivali ~etnicima sada se
pona{aju druga~ije tj. disciplinovanije. [to se ti~e redovne milicije i rezervnog sastava, svi
znaju svoje zadatke. Milicija obavlja zadatke kao i do sada, a rezervni sastav se bavi
uvje`bavanjem. [to je veoma va`no, dobro smo prihva}eni sa strane mje{tana Gline tj. do
sada od kako smo uveli preuzeli kontrolu teritorije, nije do{lo do nikakvih ekscesa, ve} je
uveden red i disciplina.
U toku je sredjivanje {taba i upisivanje vojnika na obuku.
DOSTAVLJENO:
Sekretaru SUP-a SAO Krajine
K-tu TO SAO Krajine
Frenkiju
153
majoru Fi}i
154
oficiru bezbjednosti
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 300.
79
1991., srpanj 19.
Korenica
Izvje{}e Odelenja dr`avne bezbednosti Korenica MUP-u SAO Krajine o izdaji u vojarni u
Li~kom Petrovu Selu, gdje rezervistima dobrovoljcima nisu predani tenkovi t-55, bez
obzira na dogovor s vezom na vi{em nivou, te o izradi plana napada na Plitvice
180
152
Dragan Vasiljkovi}.
153
Franko Simatovi}.
154
Prire|iva~i nisu utvrdili o komu je rije~.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 180
MUP SAO KRAJINE
ODB KORENICA STROGO POVERLJIVO
19. 07. 1991. god.
IZVE[TAJ
1. Svi tenkisti dobrovoljci (preostalih 9) napustili kasarnu u Li~kom Petrovom Selu.
Ustanovljeno i potvrdjeno da je razlog napu{tanja (kao i u slu~aju 40-setak momaka koji su
predhodnog dana preba~eni u Knin) nekorektno pona{anje pojedinih oficira JNA prema
njima i niz dezinformacija koje su im servirane. Medju oficirima koji su direktno sabotirali
akciju na{ih rezervista u vezi preuzimanja tenkova T-55 ({to je ina~e bilo dogovoreno sa
vezom na visokom nivou JNA) posebno se isticao kapetan I klase OROZ.
Tim povodom odr`an je radni dogovor sa zamenikom komandanta podru~ja,
podpukovnikom Krnetom
155
, koji je konstatovao slede}e:
a) rezervisti su udaljeni od tenkova svesnom provokacijom jednog dela oficirskog kadra JNA,
odnosno namernom nekoordinacijom njihovog prijema u kasarnu.
b) organizaciju ponovnog uvodjenja rezervista u kasarnu preuze}e pomenuti podpukovnik i
major SAOK (autor izve{taja).
c) da rezervisti koji su napustili kasarnu ostanu pripravni u Kninu i Korenici do akcije
preuzimanja tenkova.
d) Da }e Krneta u narednih 48 sati poku{ati da iznadje mogu}nost mirnog uvodjenja na{ih
rezervista u kasarnu.
e) U koliko to ne uspe, da }e podpukovnik i major SAOK organizovati nasilno preuzimanje
tenkova.
2. Na{i specijalci, uz pomo} veze u SB JNA uspe{no preba~eni za Glinu. Veza koju nam je
preporu~ila centrala SB SAOK (Be~i} Borivoje) nije kori{}ena zbog ka{njenja va{e depe{e.
Umesto toga koristili smo pomo} novoformiranog ODB za Kordun.
3. Izrada plana napada na Plitvice u toku. Aktivnu pomo} na izradi plana pru`aju nam i nama
naklonjeni oficiri JNA. S tim u vezi podpukovnik Krneta je napomenuo da }e nam pru`iti
svu pomo} na planu izvr{enja pomenute akcije, medjutim napominje da }e akcija sigurno
ugroziti polo`aj ve}ine srpskih oficira (izmedju ostalog i njega) pa predla`e da se akcija odlo`i.
Svoj stav je spreman da obrazlo`i i pred predstavnicima glavne komande SAOK. Bez obzira
na njegovu sugestiju nastavljemo sa pripremama, koje su dogovorene u {tabu.
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 287.
181
155
Branko.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 181
80
1991., srpanj 21.
Knin
Dnevno izvje{}e [taba TO zapovjedniku SAO Krajine o dobrom radu kapetana Dragana
Vasiljkovi}a na Banovini, te ja~ini snaga MUP-a u Kostajnici
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST
KRAJINA
[TAB TO SAO KRAJINA
Pov broj 3/3___
Knin, 21. 07. 1991. god.
PREDS- SAVJETA ZA NO SAO KRAJINE
SEKRETARU SUP SAO KRAJINE
ODB
K-dantu SAO KRAJINE
FRENKIJU
156
I Z V J E [ T A J
za 20./21 07 1991. godine
Na Baniji situacija se popravlja, kapetan radi po planu. U Kostajnici nalazi se ve}a
koncentracija redarstvenika i Zbora narodne garde (takozvane) cirka 1500 ljudi.
Sa strane Resnika oko 900-1000 uniformisanih naoru`anih ljudi (usta{a) uvje`bava
planinarsku obuku, vjerovatni cilj napada prodiranje do vojnih magacina zauzimanje i
uni{tenje istih. (Informacija stigla iz Splita)
Benkovac Obrovac tokom dana nije zabilje`eno novih doga|aja, stanje redovno.
Udbina iz povjerljivih izvora dojavljeno da je jedna osoba {vercovala (prodavala)
automatsko oru`je. Do sada je prodala oko 40 kom. Odjeljenje dr`avne bezbednosti
obavje{teno je o kojoj se osobi radi.
Drugih informacija s terena nije bilo. Zaklju~no do 7 sati 21. 07. 1991. god. Na{e jedinice
raspore|ene su prema planu upotrebe za odbranu SAO KRAJINE.
Izvje{taj podnio:
kapetan
Maglov Petar, v.r.
M.P.
157
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., pov. br. 3/3, 1991.
182
156
Franko Simatovi}.
157
Okrugli pe~at: SFRJ, SAO Krajina, [tab TO Knin.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 182
81
1991., srpanj 21.
Izvje{}e Komande 180. mtbr. Komandi 9. korpusa OS SFRJ o me|unacionalnom sukobu u
Li{anima Tinjskim
Komanda 180. mtbr
str. pov. br. 3-316
21. 07. 1991. godine
Dnevni operativni izve{taj
dostavlja.
Komandi 9. korpusa
operativni de`urni
1. Stanje na teritoriji:
Stanje na teritoriji je i dalje slo`eno i napeto. U toku no}i nije bilo ekscesa i sukoba.
U toku ju~era{njeg dana (20. 07) me{tani sela Li{ane Tinjske radili su na uredjenju
zapu{tenog seoskog puta na pravcu s. Uzelci-Rasti kako bi izbegli maltretiranje i provokacije
prilikom prolaska kroz sela sa ve}inskim hrvatskim stanovni{tvom Tinj i Pola~a. Za radove su
anga`ovali privatnu mehanizaciju traktore i bager a kamen i tucanik su dobili preko IV SO
Benkovac. Oko 18,30 sati naoru`ani me{tani sela Tinj su dolazili do mesta radova na oko 50-
100 metara s ciljem provokacije sukoba. Dana 21. 07. oko 08,00 sati nastavljeni su radovi na
uredjenju puta da bi oko 11,30 ~asova naoru`ani me{tani s. Tinj do{li na radili{te i postavili
ultimatum da se radovi obustave u roku sat vremena ina~e }e da otvore vatru po radnicima.
Me{tani s. Li{ane Tinjske obratili su se k-di radi pomo}i. Savetovano im je da se ne dolazi u
sukob da se radovi obustave a da predstavnici MZ idu na dogovor. Komanda }e preko SO
Benkovac i Biograd na Moru preduzeti mere da se omogu}i nastavak radova i mir na ovom
podru~ju. Komanda }e pru`iti potrebnu pomo} na realizaciji ovog projekta koji }e obezbediti
nesmetano kretanje stanovnika mjesne zajednice Li{ane Tinjske sa ve}inskim srpskim
stanovni{tvom.
2. Rad u jedinicama:
boiv se izvodi po planu rada k-dira OJ
to/180. okb (rezervni sastav) radi na sredjivanju tenkova posle ju~era{njih aktivnosti i
uve`bavanja posluga.
komanda 180. mtbr radi na pripremi za izvr{enje mobilizacije.
3. Stanje na stra`ama je bez promene.
4. Kontrola naoru`anja municije i MES vr{i se redovno, stanje je bez promene.
5. Stanje morala je vrlo dobro.
6. Zahtevi:
183
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 183
1. Da se obezbedi jedan broja~ telefonskih impulsa radi ostvarivanja civilnih veza i smanjenja
tro{kova AVL i GL zbog zvanja ~lanova porodica.
2. Da se AVL isporu~e upla}eni pi{tolji marke Magnum 357.
komandant
potpukovnik
M.P.
158
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6005.
82
1991., srpanj 22.
Golubi}
Izvje{}e poru~nika Rajka Urukala Centru za obuku u Golubi}u o minobaca~kom napadu
na Lovinac
REPUBLIKA SRBIJA
SAO KRAJINA
CENTAR ZA OBUKU
GOLUBI]: 22. 07. 91.
I Z V E [ T A J
Dana 19. 07. 91 u popodnevnim satima dobio sam nare|enje da sa odelenjem MB 82mm
krenem na zadatak u Gra~ac, gdje sam bio sme{ten. Po dolasku u Gra~ac dobio sam zadatak
izvr{iti napad na Lovinac kota 586 sa kote 727-Gradina. U jutarnjim satima u 4h sam krenuo
sa odelenjem MB 82mm i odelenjem pje{adije koja je bila za{titnica te sa jednim vodi~em.
Sama priprema te izlazak na vatreni polo`aj od strane vodi~a je bila jako slaba tako da sam
morao da se uz pomo} karte sam snalazim i iza|em na vatreni polo`aj. U jutarnjim satima
to~no u 07,05 sam stigao na V.P. gdje sam i uspostavio radio vezu sa vodom koji je ~inio
zasjedu te nam osigurao povla~enje. Sve radnje koje su bile zadate da se izvr{e na V.P. su
napravljene te u dogovoreno vreme 9,00 sam izdao naredjenje da se otvori vatra. Paljbu iz
MB82 trajala je ukupno 18 minuta te sam za to vreme ispalio 18 mina i napustio V.P.
Povla~enje je bilo dobro i brzo u~injeno tako da smo u 10,15 bili u vozilima i tada smo
napustili teren i krenuli ka logoru.
poru~nik Urukalo Rajko, v.r.
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 285.
184
158
Prijemni pe~at: I. odeljenje 332. puka veze, telegram br. Lotos 513, 21. 07. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 184
83
1991., srpanj 23.
[amarica
Izvje{}e Ratnog {taba op{tine Dvor o stanju na podru~ju Dvora, Kostajnice i Petrinje,
radnom sastanku kojemu su prisustvovali kapetan Dragan i Milan Marti}, te osnivanju
Ratnog {taba za Banovinu i Kordun
REPUBLIKA SRBIJA
SAO KRAJINA
RATNI [TAB OP[TINE DVOR
[amarica, 23. 07. 1991.
IZVJE[TAJ
za utorak, 23. 07. 1991. godine
Na osnovu izvje{taja K-danata bataljona koje sam primio dana 23. 07. 1991. godine u
20,00 ~asova konstatira se da nije bilo nikakvih promjena na liniji polo`aja koje dr`e na{e
jedinice u rajonu od Barikade Dvor do @eljezni~ke stanice Volinja (cca 18km).
Radnom sastanku koji je zakazan za 20,00 ~asova prisustvovao je gospodin kapetan
Dragan
159
i K-dant Ratnog {taba Dvor Vajagi},
160
a naknadno se priklju~io ministar obrane
SAO Krajine M.
161
Marti}. Tako|er sastanku su prisustvovali predstavnici ratnog {taba Glina
i Kostajnica (iz Petrinje nije bilo prisutnih).
Teritorij Petrinje nije organizaciono povezan i organiziran nego cjelokupne pripreme
predstavljaju pojedinci koji ne koordiniraju dovoljno me|usobno.
Nakon obra}anja prisutnim od strane ministra odbrane i prisutnih K-danata {tabova
Dvor-Glina, Kostajnica, gospodin kapetan Dragan je dao svoju ocjenu o stanju situaciji u
rukovo|enju svim akcijama na ovom terenu. Ustanovljen je ratni {tab za Baniju i Kordun,
usagla{ena organizaciona {ema komandnih funkcija kao i {ema dostave izvje{taja nadle`nim
organima SAO Krajine i Republike Srbije.
NA^ELNIK RATNOG [TABA
DVOR:
Boljani} Nikola, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5005.
185
159
Vasiljkovi}.
160
Bogdan.
161
Milan.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 185
84
1991., srpanj 23.
Vinkovci
Zahtjevi Komande garnizona u Vinkovcima SO-u Vinkovci za povrat otetoga oru`ja,
popravak o{te}enih stanova aktivnih vojnih lica, nesmetano kretanje vojnih vozila te za
urednu opskrbu garnizona u cilju normalizacije odnosa
KOMANDA GARNIZONA
V I N K O V C I
Pov. br. 40-1
23. 07. 1991. godine
Re{avanje pitanja od zajedni~kog
interesa i normalizacija me|usobne
saradnje, zahtev.
PREDSEDNIKU SO VINKOVCI
Po~ev od 02. 05. 1991. godine prema pripadnicima garnizona Vinkovci i ~lanovima
njihovih porodica primenjivane su nekorektne metode, kao {to su: oduzimanje pi{tolja u
vlasni{tvu vojnih lica, kra|a RBR u Ulici Bana Jela~i}a, privo|enje na informativni razgovor
pripadnika vojne policije, obijanje trinaest stanova vojnih lica uz otu|enje jedne automatske
pu{ke, 120 metaka i malokalibarske pu{ke iz stana Vujisi} Radivoja, pra}enje vojnih lica,
opservacija vojnih objekata, grubo vre|anje stare{inana javnim mestima i na slu`benoj
du`nosti, kao i ograni~avanje kretanja, pretres i zaustavljanje motornih vozila JNA, ~ak i
vozila za prevoz hrane, zaustavljanje vojnih kolona na barikadama, postavljanje barikada oko
kasarne i druge radnje.
U cilju normalizacije odnosa i me|usobne saradnje,
Z A H T E V A M O:
1. Da se izvr{i popravak o{te}enih stanova AVL u Ulici Jure Dalmatinca bb, do 12,00 ~asova
23. 07. 1991. godine, na teret SO Vinkovci, uz prisustvo AVL kojima je {teta po~injena,
2. Oduzeto i ukradeno naoru`anje i municiju vratiti u kasarnu JNA Vinkovci, do 12.00
~asova 23. 07. 1991. godine i to:
pi{tolje u li~nom vlasni{tvu stare{ina JNA, po spisku koji Vam je ranije dostavljen,
ru~ni raketni baca~, ukraden sa m/v u Ulici Bana Jela~i}a, sa ~im ste upoznati i za koji ste
dali ~vrsto obe}anje da }e biti vra}en,
AP 7,62 mm sa 120 metaka 7,62 i malokalibarsku pu{ku odne{enu iz stana zastavnika
Vujisi}a, 22. 07. 1991. godine, prilikom provale u vojne stanove
121 metak za AP 7,62 mm, koji su oduzeti pripadnicima vojne policije dana 19. 07. 1991.
godine,
3. Obezbediti nesmetano snabdevanje jedinica u tampon zoni i vojnog objekta Vrap~ana.
Obezbediti nesmetano kretanje vojnih motornih vozila i kolona na pravcima: Ora{je-
Vinkovci-Osijek i obratno, Vinkovci-\akovo i obratno, Vinkovci-Vukovar i obratno i
Vinkovci-[id.
186
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 186
4. Obezbediti korektne odnose prema pripadnicima JNA, ~lanovima njihovih porodica i
imovini.
U slu~aju neizvr{enja navedenih zahteva bi}emo prinu|eni preduzeti odgovaraju}e ...
162
M.P.
163
Preslika, strojopis, latinica
Dokument u posjedu prire|iva~a.
85
1991., srpanj 24.
Dvor
Izvje{}e zapovjednika 2. bojne TO Dvor Ratnom {tabu Dvor o stanju u rajonu sela Struga,
te o popunjenosti ljudstvom
RATNOM [TABU DVOR
Vrijeme 24.7.1991.
Mjesto-Dvor
REDOVNI IZVJE[TAJ br.2/I
1.Neprijatelj (napada~) u reonu Struga- nepoznate ja~ine.
U 19,30 sati po procjeni ljudi na polo`aju primijetili su dvojicu ljudi iz pravca neprijatelja
pokraj rijeke Une, na koje su ispalili tri hica, nakon ~ega se nije nitko vi{e og1a{avao.
2. 2 bat.razmje{ten u slijede}em rejonu:
1. ~eta u rejonu: {uma Kr}i, groblje Dvor, komunikacija Dvor Kostajnica.
2. ~eta u rejonu: zavr{etak Dvora, po~etak Zamla~e, nasip uz komunikaciju
(zaobilaznica) do mosta na rijeci @irovac.
3.~eta u rejonu: most na rijeci @irovac Unsko po1je, vodovod-u{}e rijeke Sane u
rijeku Unu, most na Uni Basra~ki Brod, Javornik, S. pol, Dobretin (Tje{njak).
3. Popunjenost ljudstvom: 1. ~eta 107 ljudi ; 2. ~eta 103 ~ovjeka; 3. ~eta 58 ljudi
4. Naoru`anje u prilogu-tabelarni pregled
Municije 1.~.ima 1 b/k a za ostale trebovanje u izvje{taju predanom 23. 07. 1991. god.
187
162
Zadnji red se ne vidi.
163
Okrugli pe~at: Komanda garnizona Vinkovci.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 187
5. Moral u jedinicama na visini, s tim da pod hitno treba naoru`ati nenaoru`ane ljude kod
kojih pada moral.
6. Stanje bezbjednosti uredno.
7. Potrebno dogovoriti da se sa JNA obezbjedi prebacivanje stoke iz Zamla~e u Dvor,
8. Treba izdati naredbu da se uklone kukuruzi (izrasli i smetaju) kod barikade zbog smanjene
vidljivosti,
9. Potrebno obavezno li~no naoru`anje za ljude koji rade sa:
RB-3 kom
PM-M-53 5 kom.
K O M A N D A N T
Miti} Miladin, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5005.
86
1991., srpanj 24.
Knin
Izvje{}e 9. korpusa Komandi VPO o sukobu u skradinskom zale|u izme|u mje{tana sela
Sladi}i i pripadnika PU [ibenik
Komanda 9. korpusa
str.pov.br. 19-1085
24. 07. 1991. godine
v a n r a p
Komandi VPO
O C
Dana 24.07.1991. godine u rejonu s. Plastovo i s. Gardijan stare{ine iz K-de 9. K anga`ovale
se na obezbedjenje prekida vatre izmedju me{tana i pripadnika MUP-a i evakuacije gradjana
iz s. Sladi}i. Iz sela Sladi}i evakuisano je 7 (sedam) osoba vojnim autobusom uz pratnju vojne
patrole iz [ibenika. Tom prilikom je sa dva me{tana iz s. Sladi}i i s. Plastovo obidjeno mesto
na kome je uni{ten kombi MUP-a iz [ibenika, a koje se nalazi na 150 m pre ulaska u s. Sladi}i
gledaju}i od pravca Skradina. Na mestu dogadjaja zate~ena je izgorela olupina kombija oko
188
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 188
koje je razbacano vi{e komada neeksplodiranih i delimi~no o{te}enih kumulativnih mina-
tromblona, ru~nih bombi, eksplozivnih naprava nepoznate proizvodnje, pored same olupine
zate~eno je pu{.mitraljez 7,62 mm nekoliko poluautomatskih i automa. pu{aka i drugih
predmeta.
Prema kazivanju me{tana iz zaseoka Sladi} (hrvatske nacionalnosti) do eksplozije kombija,
do{lo je do obostranog pu{karanja pripadnika MUP-a i me{tana s. Plastovo, a ubrzo nakon
toga odjeknula jedna a potom tri jake eksplozije usled toga zapalio se kombi i potpuno
izgoreo.
Prema kazivanju me{tana u kombiju su ranjena 3 (tri) pripadnika MUP-a dok je jedan
pobjegao u pravcu Skradina.
de`urni gbk
p u k o v n i k
Hasoti} Mesud
M.P.
164
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6005.
87
1991., srpanj 24.
[amarica
Zapisnik sa sastanka Ratnog {taba Dvor sa zapovjednicima bataljuna na kojemu je
razmatrana spremnosti postrojbi za napadne aktivnosti na Banovini
REPUBLIKA SRBIJA
SAO KRAJINA
RATNI [TAB OP[TINE DVOR
[amarica, 24.07.1991. godine
Z A P I S N I K
sa sastanka komandanata bataljona odr`an dana 24.07.1991. godine u 19,oo ~asova.
PRISUTNI: Orlovi} Stevo, Popovi} Milo{, Cvetojevi} Rade, Popovi} Petar, Drageljevi}
Milan, Paprica Milorad, Sanader @eljko, Karapand`a Milan, Ivanovi} Milo{, Pralica Du{an,
Boljani} Nikola, Mileti} Simo, Vajagi} Bogdan, Vrane{evi} Dragan i kapetan Dragan.
165
189
164
Prijemni pe~at: I. odeljenje ECV 322. puka veze, telegram br. Lopud 1160, primljen 24. 07. 1991.
165
Dragan Vasiljkovi}.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 189
Sastanak je zapo~eo na~elnik [taba Boljani} Nikola te naredio komandantima bataljona da
predaju izvje{taje u pismenom obliku uz naglasak da isti budu pisani pisa}om ma{inom.
Tra`io je od komandanata bataljona da ukratko iznesu svoje probleme.
Cvetojevi} Rade Kdant I brigade III bataljona
odvijali su se redovni poslovi u toku dana, a izradjeni grudobrani su dostavijeni u Javoranj
3 komada, u [egestin 5 komada, u Dl Oraovicu 2 komada i 2 komada na Vratnik.
Poslovi teku normalno i nema ni{ta karakterisi~no.
Miti} Miladin K-dant II brigade II bataljona
u toku dana imao sam sastanak sa K-dirima ~eta gdje je ukazano na problem da su okolo
barikade u Dvoru porasli kukuruzi tako da je sada te{ko vr{iti osmatranje i tu se mora ne{to
hitno u~initi. Potrebno je da se iz sela Zamla~e izvu~e stoke da na{i ljudi ne moraju istu i}i
hraniti. Moral vojske je na visini.
Oko ispomo}i drugim bataljonima nema problema.
Popovi} Milo{ K-dant II brigade I bataljona
{to se ti~e ispomo}i od Popovi} Petra sve je u redu, ali iz Gori~ke nije stigla pomo} i to 21
~ovjek. Navodno razlog je `etveni radovi. Problem je kod K-dira ~ete Jovac jer se pravilno ne
razvodi stra`a. Ljudi na polo`aju ostaju sami bez komandira. Ne prihvatam da K-dir ~ete
Jovac ne kontaktira samnom nego samo kontaktira sa na~elnikom [taba i K-dantom ratnog
{taba.
BOLJANI] NIKOLA na~elnik R[
danas je kod mene bio Nikola Resanovi} a i prije je dolazio u vezi svojih problema i na
tvome mjestu (Popovi} M.) ne bih mu zamjerio ali onih dana kada je dolazio dolje u Dvor
takodjer po odredjenim problemima smatrao sam da je to dobro jer su bili veliki problemi u
vezi nepokrivenosti teritorije. Jednu nevojni~ku situciju smo dosad tolerisali u smislu da
prevazidjemo odredene situacije, sre}a je da nitko nije stradao.
Resanovi} je danas do{ao i po`alio se da mu vatrena linija nije adekvatno rasporedjena te nam
je predo~io spisak od 20 ljudi iz Volinje koje je potrebno naoru`ati da bi mu teren bio
pokriven i da bi mu u tome slu~aju trebala manja ispomo} od drugih bataljona. U
me|uvremenu je nai{ao Vajagi} i rekao da zna za taj problem i Vajagi} mu je odobrio 2
pu{komitraljeza i 12 cijevi. Ja u principu takav vojni~ki odnos ne odobravam. Tebi (Popovi}
M.) ne odobravam da si tu obrambenu liniju ostavio rijetkom. Ovakvi slu~ajevi da se vi{e ne
dogadjaju.
POPOVI] MILO[ K-dant II brigade I bataljona
mi smo na sastanku u {tabu donijeli odluku sa koliko snaga }e se vr{iti ispomo} na Jovcu.
Nisam dao prioritet Oraovici nego jednako gledam i Jovac i cijelu liniju. Ne `elim da se ka`e
da M.Popovi} ne radi dobro.
BOLJANI] na~elnik R[
moju }e{ podr{ku imati dok sam na~elnik R[, ne trpim da mi vi{e oficir ni`eg ranga vi{e
dolazi dok je `iv oficir vi{eg ranga. Popovi}u, prenesi Resanovi}u da se vi{e direktno ne obra}a
ovdje bez tebe dok funkcioni{e sistem subordinacije.
ORLOVI] STEVO K-dant I brigade I bataljona
190
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 190
predla`em da se na{i izvje{taji u budu}e sastoje iz tri dijela (vojni dio, kako je bilo u vrijeme
akcije i politi~ko raspolo`enje u bataljonu), stanje u bataljonu sam dostavio u svom
pismenom izvje{taju. Tra`im pomo} od II bataljona svaki tre}i dan. Tra`im takoder da vi{e
puta vojna policija do|e u bataljon jer se onda stvara sasvim druga~ije raspolo`enje u
bataljonu.
U mom bataljonu potrebno je vi{e obu~enih minobaca~lija.
BOLJANI] na~elnik R[
obu~ili smo 20 ljudi minobaca~lija i oslonite se na te ljude da obu~e jo{ jedan broj ljudi sa
rukovanjem minobaca~ima i neka se izvr{i nekoliko vje`bi.
ORLOVI] K-dant I brigade I bat.
predla`em da se obavezno obavjeste K-danti bataljona kada se dijeli naoru`anje, vr{i ratna
popuna i kada se izvode akcije na dijelu teritorija koje pokrivaju odre|eni bataljoni.
BOLJANI] na~elnik R[
ja se ne}u mije{ati u podjelu naoru`anja, ali mora se znati kome se naoru`anje dijeli, tko
ima prioritet i da se napravi specifikacija. Predla`em da se K-dantu R[ dostavi slijede}i
zaklju~ak. Da se u budu}e ni jedan komad oru`ja i municije ne mo`e podijeliti na terenu bez
trebovanja K-danata bataljona i prethodno utvrdjenog prioriteta.
POPOVI] PETAR K-dant I brig. II bat.
u II bat. kadrovski problemi su rije{eni, naoru`anja ima ispod 50%. Najve}i problem je
osipanje obveznika po raznim osnovama kao npr. u radne organizacije, lije~ni~ka uvjerenja.
Donio sam odluku da se popuna u bataljonu vr{i do 55 godina starosti ljudi. Da se na radnu
obavezu rasporedjuju ljudi samo po odluci Izvr{nog vije}a SO i Ratnog {taba. Predla`em da
se svi raspore|eni ljudi po formaciji obuku u uniforme i mislim da nam se gubi tlo pod
nogama {to se ti~e naoru`avanja.
CVETOJEVI] RADE K-dant I brig. III bat.
moram iznijeti da je uspostavljena dobra suradnja sa Vojnom policijom i treba im dati
prednost u radu.
[to se ti~e redovne policije nemam povratnu informaciju kada se vr{i popuna rezervnog
sastava milicije po ljudima koji se uzimaju iz jedinica. Tako|er pitam da li ima potrebe nekim
bataljonima za 3 minobaca~a. Predla`em da se K-danti bat. svaki dan na|u oko 10 sati na
zajedni~kom sastanku.
SANADER @ELJKO K-dir spec. jedinica
{to se ti~e brojnog stanja spec. jedinica o tome nebih govorio pred svima. Ja sam upoznao
na~elnika R[ i K-danta R[ kako rade spec. jedinice. Ja sam glavni instruktor za obuku i za
sada imam 85 ljudi na obuci a obuka traje 5 dana.
BOLJANI] NIKOLA na~elnik R[
tra`im da svi K-danti bataljona nakon 5 dana {alju na obuku ljude iz svojih jedinica, da se
to redovno izmjenjuje bez posebnih naredbi i da to vi{e ne stavljamo na dnevni red.
KARAPAND@A MILAN K-dir vojne policije
{to se ti~e vojne policije za sada nema nikakovih problema.
191
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 191
VRANE[EVI] DRAGAN K-dir SUP-a Dvor
~ita izvje{taj o pojedina~nim slu~ajevima koji su se dogodili u toku dana. Posebno
napominje da je u toku dana do{ao Vi{ekruna Vaso iz B. Luke, nudi se za pomo} i nudi top
B-i.
BOLJANI] na~elnik R[
da oficir za bezbednost izvidi slu~aj Vi{ekrune.
DRAGELJEVI] MILAN K-dir voda veze
u toku dana{njeg dana izvr{io sam osmatranje Zamla~e, Struge, Un~ana, Golubovca,
Divu{e i Kozibroda. Sve ono {to smo osmotrili stavljeno je na kartu. Operativac koji je dosad
radio u Centru OIO Kostajnica }e u toku dana izuzeti neke stanice sa podru~ja Kostajnice i
dostaviti nama na daljnju upotrebu. Pitam da li treba dalje vr{iti osmatranje terena za koje
sam zadu`en.
BOLJANI] na~elnik R[
osmatranje se mora vr{iti svaki dan na dalje.
PAPRICA MILORAD
obzirom da nemamo nikakvu vezu sa Glinom predla`em da se u toku dana ode u Glinu te
da se na bilo koji na~in takva veza ostvari.
BOLJANI] na~elnik R[
Predla`em da se od K-danta R[ tra`i da se obezbjedi civilni auto (od neke radne organizacije
s podru~ja Dvora) da se mo`e vr{iti osmatranje dijela Pounja.
PRALICA DU[AN
upoznao je prisutne o radu Centra za obuku na [amarici. Ovdje se uvodi red i disciplina
kao u garnizonu i bit }e uvedena stro`a kontrola ulaska i izlaska u ovu zgradu kao i ljudi koji
se nalaze ispred zgrade. Potrebna su nam materijalna sredstva (du{eci i uniforma, {atorska
krila.) [to se ti~e informisanja moramo se vi{e otvoriti ali istovremeno biti i budni. Naro~ito
stranim novinarima treba ovu sada{nju situaciju prikazivati kao preporod fa{izma. Za
novinare osnovat }emo presscentar.
IVANOVI] MILO[ oficir za bezbednost
tra`im od K-danata bataljona da sa mnom ostvare u`u suradnju.
ORLOVI] STEVO K.dant I brig. I bat.
izvje{tavam vas da su K-diri ~eta voljni da se obidje Hrti} i Dra{kovac (Krstovi) i da se linija
[egestina spusti na ni`e polo`aje.
BOLJANI] NIKOLA na~elnik R[
obzirom na neke stvari koje se doga|aju od ovoga momenta vi{e ne va`e propusnice koje
ste do sada imali nego je ura|en novi tip propusnica koje }e se evidentirati.
VRANE[EVI] DRAGAN K-dir SUP-a Dvor
izvje{tavam vam da imam informacije da se u Dobrljinu u gostioni Kazablanka prodaju
automatske pu{ke i bombe. Titin je danas odnio l0 bombi sa na{eg podru~ja i vi|en je u
navedenoj gostionici.
192
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 192
KAPETAN DRAGAN
Obzirom da }e se uskoro odigrati oru`ani sukob na na{em podru~ju, ljude treba dr`ati na
okupu a na vrijeme }ete znati gdje }e se sve to odigrati. Ostavite svi k-danti bataljona iza sebe
brojeve telefona ili poruke gdje }ete biti tako da se u svakom momentu mo`ete ovdje skupiti.
Vrlo je va`no da se ne opali nijedan metak, jedino ako nije nu`no. Ljude treba uvje`bati,
pre~i{}avati teren /sela, grad, ku}e, naseljene dijelove grada/.
Rezerve municije dr`ati kod sebe u malim autima /civilni/. Do sutra do ru~ka da se ta vozila
ne voze nego na znak kada se naredi. Za sada sve aktivnosti treba staviti u drugi plan i ljude
ne treba izmoriti o svemu }ete biti obavije{teni.
ZAPISNI^AR
No`ini} Nikola, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5005.
88
1991., srpanj 24.
Knin
Dnevno operativno izvje{}e Komande 9. korpusa OS SFRJ Komandi VPO o oru`anom sukobu
kod Plastova izme|u krajinskih postrojbi i djelatnika PU [ibenik, te stanju morala u
zapovjedni{tvu i postrojbama 9. korpusa
Komanda 9. korpusa
str. pov. br. 19-1082
24. 07. 1991. god.
Dnevni operativni
izve{taj.-
Komandi VPO OC
Rim.3 stanje i aktivnosti u na{im OS:
1. Dana 23.07.1991. godine 1.mv-1.m~/mb 221.mtbr, izvr{io je odelenjsko bojno gadjanje
na poligonu Suvo Polje. Srednja ocena 3.00 (dobar).
t~/180.mtbr (rezervni sastav) izvodi vo`nju i pripremno gadjanje iz AP na red. br. 2, pam
12,7 mm na red. broj 10, u reonu Debelo Brdo.
2) Stanje na teritoriji:
dana 24.07.1991. godine u ranim jutarnjim ~asovima u 04.15 ~asova u selu Plastovo kod
Brati{kovaca (20 km od [ibenika), do{lo je do oru`anog sukoba krajinskih formacija i
redarstvenika MUP-a. Hrvatske. Prema informacijama PU [ibenik, 4 redarstvenika su te{ko
ranjena. Neizvesno je ho}e li redarstvenik Darko Klari} nad kojim se vr{i operativni zahvati
u MC [ibenik ostati u `ivotu.
193
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 193
Oru`ani okr{aj u ovom kraju traje cijelo jutro, a prema zadnjim informacijama do{lo je do
zati{ja oko 10.30 ~asova. Pripadnici krajinskih formacija povukli su se u samo s. Plastovo gde
`ivi me{ovito stanovni{tvo. Pripadnici jakih snaga MUP Hrvatske koji su stigli na ovo
podru~je sa oklopnim vozilom, ne mogu pri}i k selu. cijeli ovaj kraj je blokiran od strane
hrvatske policije, blokirane su i telefonske veze.
posredujemo da se iz s. Plastovo izvuku iznemogli i ostareli. Konkretan zadatak }e izvr{iti
8. vps.
nisu retki slu~ajevi provociranja pripadnika JNA kada se prevoze m/v, bilo dobacivanjem
pogrdnih re~i, bilo sa uperenim pu{kama, dizanjem ruku s 2 prsta, pljuvanjem za vozilom.
zabele`en je fa{isti~ki pozdrav dizanjem ispru`ene ruke od strane redarstvenika u s. Pola~a
(kod Benkovca).
dana 23. 07. 1991. g. prilikom preuzimanja posmrtnih ostataka majke GL Dobri} @ivka
ispred bolnice u Biogradu n/m bilo opkoljeno na{e m/v od strane 2 civila sa stalno uperenim
pu{kama a kasnije i od 4-5 redarstvenika MUP-a.
3. Stanje morala u komandama i jedinicama 9. K
Pripadnici 9. K su ogor~eni i zgra`avaju se na brutalnost postupaka pojedinih pripadnika
MUP-a prema pripadnicima JNA.
^injenice su jasne i surove. Hap{enje, vredjanje i nano{enje te{kih povreda AVL i GL na
slu`bi u JNA u policijskoj upravi Zadar, {amaranje, psovke, vredjanje i izbacivanje iz voza
vojnika Dragana Luki}a, hap{enje, razoru`anje i vredjanje dvojice AVL i jednog GL na slu`bi
u JNA iz 84.vb Zemunik u s. Li{ane od strane MUP, samo su neki karakteristi~ni primeri
zadnjih desetak dana. Poni`enje i ogor~enje je veliko.
O{tro zahtevamo da se krivi~no gone svi oni pripadnici MUP Hrvatske koji su neprimerenim
i nezakonitim postupcima naneli te{ke telesne i moralne povrede pripadnicima JNA.
4. Prema informaciji sa `el.stanice Knin, jedan vagon dana{nje po{iljke VP 1838-Zemunik
do{ao je otpe~a}en. Vagon je otpe~a}en u nepoznatoj `el. stanici. Na{a komisija je u prisutvu
organa bezbednosti izvr{ila uvidjaj na licu mesta. Radi se o upakovanoj opremi u drvene i
metalne sanduke. Radi se o sitnim r/d koji su upu}eni iz Batajnice u Zadar. Prema izvr{enom
uvidjaju izgleda sve je na broju. Detaljan pregled izvr{i}e primalac VP 1838-Zemunik.
5. Barikade na putu prema SCV Promina nisu jo{ ra{~i{}ene.
6. Stanje na izdvojenim objektima i stra`ama je bez promene.
7. U kvaru je DLT-200 (ra~unska jedinica). Molimo va{u pomo}.
rukovode}i gbk
pukovnik
Mesud Hasoti}
M.P.
166
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6005.
194
166
Prijemni pe~at: I. odeljenje ECV 322. puka veze, telegram br. Lopud 1159, primljen 24. 07. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 194
89
1991., srpanj 26.
Knin
Izvje{}e [taba TO zapovjedniku SAO Krajine o sukobima kod Benkovca i u skradinskom
zale|u, te o gomilanju hrvatskih snaga kod Gospi}a i Oklaja
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST
KRAJINA
[TAB TO SAO KRAJINE
Pov.br. 31/3
od 26. 07. 2. 1991.godine
PREDSJEDNIKU SAVJETA ZA NO SAO KRAJINE
SEKRETARU SUP-a SAO KRAJINE
ODB
K-DANTU SAO KRAJINE
FRENKIJU
I Z V J E [ T A J
za 25/26. 07.1991.
Benkovac: izvr{en minobaca~ki napad na{ih snaga 24. 7. 1991.g. u ve~ernjim satima, na s.
Vuk{i} predio ^elinka gdje su stacionirane snage MUP-a. Minirane su pumpna stanica,
dalekovod kao i `eljezni~ka pruga kod s. Ra{tevi}.
De`urni SUP-a Knin: u Gospi}u se i dalje gomilaju MUP-ovci u crnim ko{uljama. Ra~una
se da ih ima oko 2500-3000. Smje{teni su u Hotelu i dja~kim domovima. Dolaze sa Istarskog
podru~ja. Dva kamiona su ju~er (sino}) oti{la prema Bilaju puna redarstvenika.
^ovjek iz Zadra javio da je u hotel Slavija stiglo 400 MUP-ovaca dobro naoru`anih, a na{
jezik ne govore.
Pilipovi} iz DB javio da je u Oklaj takodjer stiglo novih 250 redarstvenika i da je sve
raspolo`ivo stanovni{tvo mobilizirano. Bolnica u Drni{u kao i svi okolni domovi zdravlja su
u pripravnosti.
Takodjer je primje}eno da se stanovni{tvo iz hrvatskih sela Kru{evo u op}ini Obrovac i sela
Matase i Zeli}i u op}ini Drni{ evakuiraju i odlaze prema Zadru odnosno Drni{u.
Iz Korenice je javljeno da su primjetili dolazak novog kontigenta MUP-ovaca u Ljubovo.
Ponovo uo~ena aktivnost usta{kih jedinica na podru~ju Plastovo-I}evo-Brati{kovci. Cilj im je
ovladati komunikacijama: Kakanj-Brati{kovci i I}evo-Brati{kovci
MUP-ovci se poku{avaju ubacivati vjerovatno u obliku diverzantskih grupa na podru~je
Mio~i}a-Bio~i}a. Ovo potvrdjuje informacija da je vojni BOV pucao na grupu koja je
pretr~avala cestu u Mio~i}u, a ta ista grupa je uzvratila vatru na vojni BOV, ovo se desilo no}as
u 02,00 ~asa.
MD/KN
195
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 195
IZVJE[TAJ PODNIO
Miljevi} Du{an
M.P.
167
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., pov. br. 31/3., 1991.
90
1991., srpanj 26.
Vinkovci
Obavijest Komande garnizona Vinkovci ZNG-u Vinkovci da se podru~je sela Mirkovci stavlja
pod kontrolu postrojbi JNA, koje }e osiguravati javni red i mir i kontrolirati crtu
razgrani~enja izme|u sukobljenih strana
KOMANDA GARNIZONA VOJNA TAJNA
V I N K O V C I POVERLJIVO
pov. br. 42-1_
Dana, 26. 07. 1991. god.
ZNG Vinkovci
Na osnovu Nare|enja Komande tuzlanskog korpusa i razvoja politi~ko-bezbednosne situacije
u du`em vremenskom periodu na podru~ju op{tine Vinkovci, a posebno u s. Mirkovci, a u
cilju stvaranja neophodnih uslova za mir i sigurnost gra|ana, dajemo slede}e
O B A V E [ T E N JE:
1. Rejon s. Mirkovci na liniji, prema karti razmera 1: 25000: zaseok Vodica, Travnjak,
`eljezni~ka pruga s. Stari Jankovci Vinkovci, tt 90, s. Vrap~e, vojno skladi{te Vrap~ana
stavlja se pod potpunu kontrolu jedinica JNA Garnizona Vinkovci. Za komandanta mesta
odre|en je kapetan Kljaji} Ivan, koji }e na ovom podru~ju regulisati javni red i mir u suradnji
sa MZ s. Mirkovci.
2. Linija razgrani~enja izme|u sukobljenih strana: rejon Mali} (tt 81,3), {uma Jankova~ka
Dubrava, Grabik, ukr{tanje puta s. Mirkovci Vinkovci i pruga Vinkovci Br~ko, pruga
Vinkovci Br~ko do r. Bosut. U zonu razgrani~enja uklju~uje se i silos PIK Vinkovci gde
se odobrava ulaz samo zaposlenim radnicima. Svaki neovla{teni prelazak linija razgrani~enja
spre~iti silom jedinica JNA.
Prelazak linije razgrani~enja odobrava komandant mesta. U toku no}i ograni~avamo kretanje
na prilazima sa pravca s. Ceri}, s. Novi Jankovci i s. Stari Jankovci, s. Privlaka, a uz strogu
196
167
Okrugli pe~at: SFRJ, SAO Krajina, [tab TO Knin.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 196
kontrolu dozvoljavamo prolaz na pravcu Vinkovci-Mirkovci i obratno. Zabranjujem no{enje
oru`ja i nacionalisti~kih oznaka i simbola na javnim mjestima.
3. U cilju za{tite civilnog stanovni{tva i civilnih objekata, u svemu }emo se pridr`avati
dopunskog protokola u @enevsku konvenciju od 12. 08. 1949. godine o za{titi `rtava
oru`anih sukoba.
4. Ukoliko do|e do postupaka suprotnih odredbama protokola, po~inioci }e snositi svu
odgovornost.
K O M A N D A N T
k a p e t a n
Kljaji} Ivan, v.r.
M.P.
168
M.P.
169
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv, 3. brigada ZNG-a.
91
1991., srpanj 26.
Dvor
Izvje{}e zapovjednika Ratnog {taba Dvor Izvr{nom vije}u SO Dvor o borbama kod Struge,
Kozibroda i Gline, te o zlo~inima koje je napravila specijalna postrojba mu~enjem i
ubijanjem ranjenih hrvatskih redarstvenika i masakrom hrvatskog stanovni{tva u selu
Struga
IZVJE[TAJ O AKCIJI PROVEDENOJ
dana 26. 07. 1991.
Dana 25. 07. 1991. g. u 9,00 dobio sam predlog plana akcije od {taba Gline i Kapetana
Dragana
170
koji je iz Knina stigao po zadatku da na Baniji i Kordunu rije{i pitanje hrvatskih
redarstvenika koji su zaposjeli dio na{e teritorije.
Plan akcije je razradjen sa komandantima bataljona i komandirima jedinica koje su
u~estvovale u akciji.
Zadatak su svi primili i niko nije imao primjedbi (prilog izvje{taja je plan akcije).
171
U akciji je u~estvovalo 700 ljudi civila i 50 specijalaca i 50 pripadnika milicije.
197
168
Okrugli pe~at: Komanda garnizona Vinkovci.
169
Prijemni pe~at: Zbor narodne garde, 5123 III. brigada, pov. br. 03-72-1/91, 26. 07. 1991.
170
Vasiljkovi}.
171
Prilog se ne nalazi uz dokument.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 197
Samim po~etkom akcije ujutro do{lo je do nesporazuma gdje su dvojica komandanata
bataljona odnijela vi{e municije i oru`ja nego {to ime je odobreno tako da ostali nisu imali 2
borbena kompleta kao {to je naredjeno.
Po~etak akcije je bio u 10,00 sati sa minobaca~kim napadom, isto je to u~injeno u Glini,
Kostajnici i Topuskom.
U 11,00 sati paljba je zavr{ena i otpo~eo je pje{adijski napad i to jedinice iz pravca Dvora
su dobile naredjenje da zauzmu Zamla~u i u njoj postave barikadu, I bataljon od Brace
Orlovi}a imao je zadatak da dodje iznad sela Struga i utvrdi polo`aje, procjeni situaciju i ako
mo`e bez gubitaka da polako napreduje.
Specijalna jedinica od Sunda}a
172
je trebala presje}i komunikaciju izmedju Un~ana i
Struge, u za{titi joj je trebao biti vod iz Dra{kovca.
Specijalna jedinica od Sanader @eljka je dobila zadatak da zaposjedne Volinju, Kuljane i
dodje pred Kozibrod.
Bataljon od Mi}e Popovi}a je trebao dr`ati polo`aje nasuprot Kozibroda, Divu{e i
Golubovca i polako napredovati prema tim selima.
U 13,00 sati dobivam izvje{taj sa terena
1. Orlovi} Braco konstatuje da su njegove jedinice zaposele teritorij po dogovoru i polako
napreduju dalje,
2. Izvje{taj od jedinica Miti} Miladina da su zaposjeli Zamla~u,
3. U 14,00 dolazi Sunda} sa jedinicom sa polo`aja i konstatuje da nije imao vod ispomo}i
i zbog tog nije izvr{io zadatak,
4. Jedinice koju je vodio Sanader @eljko zaposjele su Kuljane, Volinju i do{le u Skelu kod
Kozibroda.
Nakon sumiranja izvje{taja [tab je odlu~io da jedinice Brace Orlovi}a po~nu polako
napredovati dalje i dobile su poja~anje I ~ete. Mi}o Popovi} dobiva naredjenja da njegove
jedinice izvr{e pritisak vatrom na Kozibrod i Divu{u.
U 14,30 sati Gojko Samard`ija, sad pokojni uzima To{u Sunda}a i top pokretni i odlazi
bez naredjenja u napad na Strugu.
Sa terena dobivam informaciju da su ljudi dobrovoljci iz Matijevi}a i Dvora ve} krenuli
frontalno prema Struzi. Nije mi preostalo ni{ta drugo nego da odem kod vojske da bi ona sa
dva tenka bila kao za{titnica tim ljudima. Vojska nije htjela da ide, kao ~ekala je naredjenje
od komande.
Po{to to nije uspjelo poslao sam na polo`aje vi{e Struge vod Vojne policije da bi vatrom i
napadom odozgo prije~ili njihove snage da dejstvuju na jedinicu Miti} Miladina i specijalnu
jedinicu Ka~arevu kao i jedinicu milicije koju je u napad vodio Na~elnik i Komandir milicije.
U 18,00 sati sam dobio informaciju da je 80% snaga bataljona Brace Orlovi}a samovoljno
napustilo polo`aj iznad Struge, a u 19,00 sati se dogodila jaka pucnjava na Struzi. Ponovo sam
reagovao kod vojske i oni su mi rekli da ide jedinica vojske iz Petrinje i trenutno je u
Kozibrodu. Odmah sam dobio vijest da je stradala posada topa koja je u{la u Strugu. U tom
trenutku je do{la vojska i napravila tampon zonu. Naredili smo povla~enje ljudi jer vi{e nije
bilo potrebno dejstvovati. U toku akcije sam dobio tri izvje{taja iz Gline gdje se kapetan `alio
na vojsku i rekao da jo{ nije osvojio stanicu, tra`io je pomo}. Po{to sam sa ^avi} brda uputio
jedan vod specijalaca i vod ru~nih baca~lija ve} prije u Glinu nisam mogao vi{e slati. Nakon
198
172
Nikola.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 198
zavr{etka akcije pozvao sam komandante bataljona i specijalce iz Knina u [tab. U tom
trenutku u sobu ulazi Sunda} sa jo{ trojicom svojih ljudi naoru`anih sa oru`jem uperenih u
nas prijete}i da }e nas pobiti jer smo mi krivi za smrt ljudi koji su poginuli u akciji.
Izbjegli smo najgore tako da je Sunda} pucao u hodniku {to je djelovalo negativno na
narod.
Odmah nakon toga pripadnici iste jedinice su oti{li u dom zdravlja istjerali sve ranjene
Hrvate, tukli ih ispred Doma zdravlja pred 100 ljudi, {to nije dostojno ljudskom pona{anju.
Drugi dan ujutro sam obavje{ten da su isti sa oru`jem prisilili na~elnika [taba da im preda
zarobljenike iz SUP-a, to nije komandir dozvolio.
Dobio sam obavijest o mrtvim ljudima ba~enim pored ceste Dvoru koje su navodno {areni
likvidirali.
Od vojske sam informiran da su pojedini pripadnici iste jedinice napravili masakr u Struzi
drugu no} nakon akcije.
Ovaj izvje{taj moram zavr{iti s tim da su mi pojedini po~eli prijetiti smr}u zbog toga {to
su ljudi poginuli, navodno da sam ja kriv.
Nakon toga {to smo akcijom vratili ku}ama 800 ljudi da se odmara, o~istili hrvatska sela
od redarstvenika, vratili spokoj na Baniju i naoru`ali narod da mo`e braniti svoja ognji{ta, sad
me treba streljati. Da napomenem, za ovu akciju na Baniji je planirano minimalno 200
mrtvih.
KOMANDANT R[
Vajagi} Bogdan
Preslika, strojopis, latinica
HR-DASK, 610, kut. 2, 10. sjednica IV SO Dvor.
92
1991., srpanj 26.
Glina
Izvje{}a @ivojina Ivanovi}a i Sa{e Medakovi}a o napadu JNA i pobunjenih Srba na PU
Glina
GLINA, 26. 07. 1991.
IZVE[TAJ
Dana 26.7.91. g. po dobijenim instrukcijama i naredbi od strane kapetana
173
i u`eg kadra
komande {taba teritorijalne odbrane Glina, po{ao sam na izvr{enje zadatka sa dva odelenja
poja~ana sa ~etiri te{ka orudja, dva RB i dva PM, {est RB za jednokratnu upotrebu (Zolje) na
likvidaciju utvrdjene policijske stanice MUP-a koja je bila stacionirana u centru grada. Po
199
173
Dragan Vasiljkovi}.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 199
dogovorenom planu o napadu u 10,00 ~. trebao sam sa desne strane od zgrade MUP-a s ugla
zgrade katastra otvoriti vatru iz ru~nih baca~a na policijsku stanicu kako sam i u~inio i krenuo
sa prebacivanjem. Do{lo je do ometanja u izvr{enju mog zadatka od strane oficira JNA,
kasnije sam saznao pukovnika po ~inu, koji je meni i mojim ljudima zapretio uz brdo
izre~enih psovki i okrenutim cjevima tenkovskog topa prema nama, kasnije jo{ dva tenka
usmjerena na nas a mi smo bili na otvorenom prostoru bez ikakvog zaklona uza zid zgrade
katastra. Na ni{anu cijevi kontaktirao sam preko radio uredjaja sa komandom, gdje mi je
kapetan dao do znanja da moram ubjediti oficira da nam dozvoli odnosno da ne ometa na{
operativni plan do njegovog kona~nog izvr{enja. Doti~ni oficir JNA kada sam li~no po{ao
prema njemu u gradskom parku Gline gdje su stacionirani, odbio je bilo kakav razgovor i
naredio mi je da se vratim nazad iz parka jer }e pucati. Ja sam pozvao kapetana, obavjestio ga
o novoj situaciji i potom dobio nove instrukcije o kretanju na novi polo`aj.
Otpo~eo sam sa prebacivanjem ljudi. Bilo je veoma ote`ano sa desnog boka prebaciti se na
lijevi pod dejstvom vatre neprijatelja koji su nas tukli rafalnom vatrom. Nakon zavr{enog
prebacivanja na lijevi bok i obavje{tavanja {taba da sam zauzeo novi polo`aj, otpo~eo sam sa
otvaranjem vatre iz RB po utvrdjenim rovovima koji su bili postavljeni du` nasipa rijeke
Gline. Uzvra}ena mi je vatra iz dvori{ta zgrade MUP-a i iz parka koji grani~i sa gradskim
stadionom i drvoredom debelih bagremova. koji su uz sam rub podno`ja nasipa. Ljudi su mi
bili dovoljno zaklonjeni i nisu bili ugro`eni. U prvom talasu sukoba moji ljudi su
nekontrolisano i veoma brzo potro{ili veliki broj municije {to je odraz nestru~nog rukovanja,
nedovoljna obu~enost pa i strah. Dobio sam nove koli~ine municije i popunu ru~nim
baca~ima koje je vodio poru~nik Vu~kovi} Ilija, na{ specijalac. U 13. ~. zauzeo sam
Veterinarsku stanicu koja je bila uz nasip i iz njenih prostorija kontrolisao ~itav prostor do
stadiona.
Prebrojavao sam njihove rovove, bilo ih je mnogo, dobro obezbedjeni, tukao sam po
rovovima iz RB ali nije bilo velikog efekta, pa sam zatra`io minobaca~ku pomo} na{ih snaga
koja mi je dobro do{la. Minobaca~ka vatra je dugo trajala i izvesno vreme bila neprecizna dok
poru~nik Vu~kovi} nije zatra`io odlazak sa polo`aja da bi sam uz moju kordinaciju sa njim
putem radio veze postavili osnovni daljinar i tukli ih preciznom vatrom. Dok su minobaca~i
davali meni podr{ku, pribli`io sam se rubu ku}e i do prvog rova kojeg smo uni{tili RB ali tada
sam bio obasut vatrom bo~no sa lijeve strane rijeke Gline i vatrom tromblona sa igrali{ta.
Pozvao sam kapetana, obavjestio ga o situaciji i on mi je naredio da se ukopavam, {to sam i
otpo~eo.
Kasno u poslijepodnevnim ~asovima u samo smrknu}e dana usledila je nova vatra po mom
polo`aju, opet bo~no sa strane od Vidu{evca preko rijeke Gline uz maksimalnu podr{ku RB,
tukli su cijeli red ku}a postavljen od mog polo`aja na nasipu. Mi smo otpo~eli sa uzvra}anjem
`estoke vatre koja je trajala 20 minuta. Ja smatram da se u tom trenutku iz parka povukao
najve}i broj MUP-ovaca, jer kasnije u toku no}i poslije na{ih zadnjih ispaljenih mina iz MB
po njihovim polo`ajima, zamukla je vatra, osim {to su iz Vidu{evca hrvatskog sela povremeno
u toku no}i u tri navrata otvarali vatru po nama. U jutarnjim ~asovima novog dana zavr{ne
bitke otpo~eo sam sa osvajanjem stanice i cijelog terena oko nje. U toku otpo~injanja te
operacije konsultovali smo se sa kapetanom. Prilikom kretanja preko dvori{ta uo~ili smo
minsko polje koje je bilo postavljeno, u policijsku stanicu u{ao sam ta~no u 11,08 ~. Potom
sam obavjestio {tab ali smo imali novih pote{ko}a sa oficirom JNA koji je branio ulazak u
dvori{te. Kasnije dolazi kapetan Dragan, dolazi do verbalnog duela sa oficirom JNA i
200
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 200
izvjesnih pretnji od strane oficira, ali mi smo ostali pri svome, zauzeli stanicu, dva Taba,
jedan sa malim o{te}enjem kojeg su ga o{tetili na{i ru~nim baca~em u toku borbi.
IZVE[TAJ PODNIO
Ivanovi} @ivojin
- - - - - - -
Republika Srbija
SAO KRAJINA
IZVJE[TAJ
Dana 26. 07 u 10,00h otvorio sam vatru na vojni tenk da isceniramo njihov napad. Tada je
po~eo napad, ljudi iz moje grupe su svi stavili tromblone i po~eli da pucaju. Tenk je ispalio 4
projektila i onda se zaglavio. Krenuo je napred oko 20 m. i vratio se, a mi smo se sami
prebacivali uz podr{ku M53, snajpera i tromblona. Zauzeli smo glavne ulice u Jukincu oko
100 m. Tu smo uni{tili oko 30 ku}a. Nai{li smo za vreme borbe na jaka njihova utvr|enja po
ku}ama pa mi je jedan borac oko 13,15 poginuo dok smo zaposjedali jednu od takvih utvrda.
Imao sam 3 lak{e ranjena. Dok je `rtava na njihovoj strani bilo oko 20-30. Imam jedan
podatak od oficira JNA da su ih na{li 27 u ru{evinama ku}a. Borba se vodila do 19,00 kada
je ne{to okr{aj utihnuo. Drugi borac je poginuo za vreme mog odsustva u komandi, a
komandu sam tada dao Dobroti Milanu. Poslije sam saznao od Bojana da su mu ujutro prije
borbe promjenili tenk i da su se usta{e povukle iz prvih ku}a oko 9,30. Po mom utisku akcija
je dobro izvedena
Izvje{taj podnio:
Medakovi} Sa{a, v.r.
Izvornik, strojopis i rukopis
HR-HMDCDR, 2., kut. 5010.
93
1991., srpanj 26.
Knin
Izvje{}e Nikole Simi}a, ~lana Jedinice za specijalne namjene, o napadu na PU Glina te
dogovoru za napad s postrojbom JNA koja je {titila mir na tom podru~ju
REPUBLIKA SRBIJA 26. 07. 1991. KNIN
SAO KRAINA IZVJE[TAJ
JEDINICA ZA SP. NAMJENE
TOG DANA SAM ZAJEDNO SA SPECIJALNOM JEDINICOM BIO
STACIONIRAN U GLINI. DAN PRE SAM SAZNAO DA ]EMO IZVR[ITI NAPAD
NA MUP GLINE. DOBIO SAM ZADATAK DA PRVI OTVORIM VATRU NA
201
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 201
VOJSKU I NATJERAM IH NA REDARE. JAVIO SAM SE KOD KAP. RAPAI]A DA MI
OBJASNI MOJ DEO POSLA. ON JE TO URADIO ODVEO ME U BLIZINU MUPA.
ALI JE USPUT PO^EO DA ME PROVOCIRA. PRIJETIO MI SA POGIBIOM. TE
STVARI MI JE STALNO PODVLA^IO TAKO NISKO I BJEDNO. IMAO SAM
OSJE]AJ DA @ELI DA NE DO\E DO OKR[AJA. ALI JA SAM HTEO DA IZVR[IM
SVOJ DEO POSLA. I TAKO JE I BILO. TU NO] SAM PROVEO NA NASIPU
^EKAJU]I 10h DA OTVORIM VATRU. TRANSPORTER SAM MORAO TU]I SA
BRISANOG PROSTORA. KAP. RAPAI] MI JE OBE]AO 3 SEKUNDE DA SE
SKLONIM JER KAKO ON RE^E JA NE SMIJEM DA UBIJEM VOJNIKA A ON
NAKON 3 SEKUNDE HO]E MENE, ZA NEKAKVO SVOJE POKRI]E. TA^NO U
DESET SAM ISPUZO NA BRISN PROSTOR I PO^EO DA PUCAM NA
TRANSPORTER. U ISTI ^AS ME JE ZASULA MITRALJESKA VATRA OD STRANE
MUPOVACA ALI JE VOJSKA OTVORILA ODMAH VATRU PO REDARIMA. I
MENE JE PRESTAO DA TU^E MITRALJEZ. JA SAM SE ODMAH IZVUKAO NA
DOGOVOREN POLO@AJ KOD BOLNICE GDJE ME ^EKALA MOJA VOJSKA
RASPORE\ENA OKO TENKA KAO DA GA [TITI. MISLIM DA IH JE BILO OKO
60 TOG MOMENTA. ME\UTIM STVARI SE OD TOG MOMENTA NE KRE]U
SVOJIM TOKOM. 1 TENK I TRANSPORTER SU TREBALI DA SE KRE]U U
ODRE\ENOM PRAVCU A ONI TO NISU. PITAO SAM STARIJEG VODNIKA
ZA[TO NE KRE]E ON JE REKAO DA NIJE DOBIO NARE\ENJE, DA NE SMIJE
DA KRENE. JA SAM OTI[AO OPET IZME\U KU]A ALI SA DRUGE STRANE I
PONOVO ISPALIO POLA OKVIRA NA TRANSPORTER. OPET NISU KRETALI.
MISLIM DA SMO ^EKALI NE[TO OKO 45 MINUTA. ONDA SMO KRENULI
ZAJEDNO SA TENKOM NA VIDU[EVAC. KAD SAM STIGAO NA
DOGOVORENO MJESTO RASPOREDIO SAM VOJSKU DA [TITI TENK I ON JE
PO^EO DA DEJSTVUJE, ISPALIO JE OTPRILIKE DESETAK MINA. REKAO SAM
MU DA GA\A CRKVU I [KOLU. [KOLU JE DIGAO IZ JEDNOG HITCA A U
CRKVU JE TUKAO NEKOLIKO PUTA I BILA JE POGO\ENA ALI NE I SRU[ENA.
TUKAO JE DOBRO PO CJELOM VIDU[EVCU. NEKOLIKO PUTA MU JE
ZA[TEKO TOP ALI JE ZA VRIJEME KVARA TOPA TUKAO IZ TE[KOG
MITRALJEZA. TU SMO BILI OKO SAT VREMENA. ZATIM JE DOBIO
NARE\ENJE DA OBUSTAVI VATRU I DA SE VRATI NA MOST. A JA SAM DOBIO
NARE\ENJE DA ZAJEDNO SA NJIM POMO@EM SA[I MEDAKOVI]U. KAD
SMO SE VRATILI NA MOST TU NAM JE VOJSKA OKRENULA LE\A I ^INI MI SE
OKRENULA PROTIV NAS. ODATLE SAM DOBIO NARE\ENJE DA SE VRATIM U
[TAB. IZ [TABA SAM I[AO DA UDARIM NA STANICU MUPA SA LE\A.
TREBALO JE DA PRO\EM PORED PARKA NEDALEKO OD VOJSKE. IZ
KATOLI^KE CRKVE SU ME TUKLI SA SNAJPERIMA. HTEO SAM JE SRU[ITI ALI
JE MOJU NAMJERU VOJSKA UO^ILA I REKLA DA TO NESMIJEM DA RADIM.
REKAO MI JE DA JE U CRKVI NA[I SNAJPERISTI. ALI POVR SVEGA U NJU SU
ULETILE DVE ZOLJE. NAKON KRA]EG VREMENA ZAUZEO SAM POLO@AJ
NEDALEKO OD STANICE (100m) CRNOGORAC MI JEDNO VRIJEME NIJE
DOZVOLIJO DA SE KRE]EM PREMA NJOJ JER JU JE ON TUKAO SA R.B. TRI
PUTA SAM KASNIJE NAPADAO STANICU I BIO PRISILJEN UZ JAKU VATRU DA
SE VRATIM. MNOGO SAM PUTA BIO TU^EN SA TROMBONIMA I
MINOBACA^IMA. A NEPREKIDNO POD SNAJPERSKOM VATROM. PO^EO
202
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 202
SAM SA ^I[]ENJEM KU]A I UBRZO NAKON TOGA RIJE[IO SE SNAJPERA.
UTOM JE PO^EO DA PADA MRAK. OPET SMO PO[LI NA STANICU AL JU JE
TUKAO ILIJA I CRNOGORAC SA R.B. SVE VRIJEME MI JE VOJSKA STVARALA
PROBLEME. OKO 02h JE ZAVLADALO NEKO PRIMIRJE JA SAM DR@AO SVOJ
POLO@AJ I MUPOVCI SA TE STRANE NISU MOGLI DA NAPRAVE NI[TA.
KOLIKO SU ONI MENE TUKLI JA SAM NJIH DVAPUT VI[E. NISAM IMAO
MRTVIH NI RANJENIH A ONI TO JESU. POSLIJE DVA SATA SAM POLA LJUDI
POVUKAO NA ODMOR A DRUGA POLOVINA JE SMJENUTA UJUTRO.
IZVJE[TAJ NAPISAO
Simi} Nikola
Izvornik, strojopis i rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5010.
94
1991., srpanj 26.
Izvje{}a Rade Bo`i}a i Bo`e Novakovi}a, ~lanova Jedinice za posebne namjene, o napadu
na Divu{u
REPUBLIKA SRBIJA 26. 07. 1991.
SAO KRAJINA
JED. ZA SPECIJALNE NAMENE
IZVE[TAJ
DANA 26. 07. 1991. OKO 6,30 KRENULI SMO SA ^AVI] BRDA U [TAB 2.
BATALJONA U SELU [EGESTIN. TU SMO SA KOMANDANTOM BATALJONA
MI]OM POPOVI]EM RAZRADILI POSLEDNJE DETALJE NAPADA NA S.
DIVU[U. OKO 8,30 STIGAO SAM SA SVOJIM POMO]NIKOM BO@OM
NOVAKOVI]EM NA PO^ETNI POLO@AJ. TU SMO ODABRALI 5 LJUDI + 1
VODI^A. UZELI SMO JEDNOG PU[KOMITRALJESCA (M53 7,9m) SA
POMO]NIKOM, JEDNOG SNAJPERISTU, AUTOMATI^ARA I TROMBLONISTU
S PAPOVKOM. NA[ ZADATAK JE BIO DA SE SPUSTIMO NIZ RJEKU DO MJESTA
ODAKLE SAM TREBAO GA\ATI CRKVU SV. KATARINA. I TO MESTO SAM
POKAZAO NA KARTI U [TABU. ME\UTIM ZBOG DOSTA NEPOVOLJNOG
TERENA NISMO USPELI STI]I NA VREME DO TOG MESTA PA SAM PO[TO JE
U 10,00 PO^ELA MINOBACA^KA VATRA BIO PRISILJEN DA NA\EM NAJBLI@E
MJESTO ODAKLE MOGU GA\ATI CRKVU. TO SE POKAZALO DOBRIM JER
OSIM [TO SAM POGODIO CRKVU SPASIO SAM NAS OD ZASEDE KOJA NAM
JE BILA SPREMLJENA NA MESTU GDE SAM TREBAO DA IDEM. TA ZASEDA JE
POSLE MOG DEJSTVA OTVORILA VATRU PREMA NAMA NASUMCE JER SMO
203
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 203
BILI DOBRO SKRIVENI. NAKON TE PUCNJAVE POVUKAO SAM LJUDE U
RJEKU A NJIHOVI MITRALJEZI NASTAVILI SU PUCNJAVUPRETPOSTAVLJAJU]I
DA SE MI POVLA^IMO KROZ KUKURUZE PREMA NA[EM PO^. POLO@AJU.
MI SMO OSTALI U RIJECI 3,5 SATA. JA ZA TO VREME, IAKO SE POVREMENO
^ULA SPORADI^NA PALJBA PREMA NAMA NISAM HTEO OTKRIVATI NA[
POLO@AJ JER BI MOGAO DOVESTI NA[E LJUDE U OPASNOST. PO[TO SMO
BILI U RIJECI MOGLI SU SA TROMBLONIMA ILI RU^NIM BOMBAMA SVE DA
NAS POBIJU. PO[TO NA[I NI NAKON 3,5 SATA NISU KRENULI U NAPAD
NAREDIO SAM POVLA^ENJE NA[E GRUPE. KADA SMO STIGLI NA PO^ETNI
POLO@AJ OD VOJSKE SAM ^UO DA IM JE NARE\ENO DA NEIDU U NAPAD
ZBOG MINSKIH POLJA O KOJIMA JA NISAM NI[TA ZNAO. PO[TO OD TOGA
NAPADA NIJE BILO NI[TA OTI[AO SAM SAMOVOLJNO SA GRUPOM LJUDI DA
POMOGNEM U NAPADU NA GOLUBOVAC DIVU[KI ALI I TAMO JE BILA ISTA
SITUACIJA. NAKON TOGA OTI[AO SAM SA NOVINARIMA KOJE SAM USPUT
SREO U SELO STRUGA GDJE JE BORBA UPRAVO ZAVR[ILA I PROLAZILI SU
TENKOVI JNA. POSLE TOGA OTI[AO SAM NA ODMOR
IZVE[TAJ PODNOSI:
BO@I] RADE
- - - - - - -
REPUBLIKA SRBIJA 26. 07. 1991.god
SAO KRAINA
Jed. za specijalne namene
IZVE[TAJ
DANA 26. 07. 91god oko 6,30 KRENULI SMO SA ^AVI] BRDA U [TAB
DRUGOG BATALJONA U SELU [EGESTIN. TU SMO SA KOMANDANTOM
BATALJONA MI]OM POPOVI]EM RAZRADILI POSEBNE DETALJE OKO
NAPADA NA SELO DIVU[A.
POSLE DOGOVORA O NAPADU NA DIVU[U PO[LI SMO JA I BO@I] SA JO[
PET LJUDI NA VATRENI POLO@AJ. TAMO SMO STIGLI TA^NO U 10,05 ^AS.
PO[TO JE BIO DOGOVOR DA MI PRVI OTVORIMO VATRU IZ RAKETNOG
BACA^A DA SRU[I CRKVU; (SVETU-M). PO[TO NISMO STIGLI TA^NO PO
DOGOVORU U 10h NA[I SU PRE NAS OTVORILI PALJBU IZ MINOBACA^A, JA
I BO@I] SMO OTVORILI VATRU IZ RAKETNOG BACA^A. U 10,05h ISPALILI
SMO TRI RAKETE, POSLE ISPALENIH RAKETA ONI SU OTVORILI VATRU IZ
MITRALJESKI GNEZDI. ZATIM SMO JA I BO@I] ZAJEDNO SA PETORICOM
MOMKA SI[LI U REKU, TU SMO SE UMIRILI PO DOGOVORU S
KOMANDANTOM BATALONA DA BUDEMO NA TOM POLO@AJU DO 11 ^AS,
DOK NA[A VOJSKA NE KRENU U NAPAD. PO[TO ONI NISU DO[LI KRENULI
U NAPAD NAKON TRI IPO SATA. BOZI] JE NAREDIO DA SE POVU^EMO. KAD
SMO STIGLI GORE ^ULI SMO OD VOJSKE DA SU DOBILI NARE\ENJE DA NE
KRE]U U NAPAD ZBOG MINSKI POLJA. NAKON TOGA KRENULI SMO SA
GRUPOM LJUDI U ISPOMO] U NAPAD U GOLUBOVAC DIVU[KI. TAMO SMO
ZATEKLI ISTU SITUACIJU, NAKON TOGA OTI[LI SMO SA NOVINARIMA KOJI
204
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 204
SMO USPUT SRELI DO SELA STRUGA GDA JE UPRAVO BILA ZAVR[ENA
BORBA I PROLAZILI SU TENKOVI JNA.
IZVE[TAJ PODNOSI
NOVAKOVI] BO@A
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5010.
95
1991., srpanj 26.
Dvor na Uni
Izvje{}e @ivka [ljivara, ~lana Jedinice za posebne namjene, o napadu na selo Un~ani
DVOR NA UNI
JEDINICA ZA POSEBNE NAMJENE
26. 07. 1991. godine
IZVJE[TAJ
Dan prije tj. 25. 7. dobio sam zadatak da obidjem najbolji prilaz do sela Un~ane sa
komandirom voda diverzantskog Sunda} Nikolom. ^itavo popodne smo osmatrali teren i
zaklju~ili kuda }emo napasti. Zadatak je bio da 26. 7. u 10,00 ~. po~inje minobaca~ka paljba
i da traje do 11,00, zatim da krenemo. Postrojio sam 20 ljudi i ja sam ih uspio na svoju
odgovornost da ih vodim. Zadu`io sam ih sa duplim borbenim kompletom i na po~etnoj
liniji sam dovezao jo{ rezervne municije. Odmah sam odredio kurira po{to nisam imao radio
veze. Moj zadatak je bio da udjem u selo i da presje~em put, tj. da im sprije~imo pomo} iz
Kostajnice i da se ne mogu povu}i iz Struge. Krenuli smo ta~no u 11,00. Do Un~ana smo
imali oko 2km. I{li smo u strelce, kada sam do{ao negdje 70 metara prije sela otvorili su vatru
na nas iz svih oru`ja {to raspola`u, imali smo lo{ teren tj. zaklone. Bili smo u nekom mladom
{ljiviku. Mene li~no je dr`ao neki snajperist na oku, po{to sam nosio Zolju. Tu je borba trajala
negdje oko jedan sat. Imali smo jak otpor i ja sam naredio povla~enje da ljudi ne izginu.
Povukli smo se oko 300 m i onda sam naredio da ih napadnemo sa boka i lijevog i desnog.
Pri{li smo negdje oko 150 m i otvorili vatru iz RB i tromblona. Oni su opet uzvratili vatrom.
Odmah sam poslao kurira po poja~anje kao {to nam je i obe}ano da }e mo imati ako bude
potrebno, ali nismo dobili. Imali su jake snage, nekoliko mitraljeskih gnjezda, ukopanih
snajperista i strelaca, sa RB smo im nanijeli gubitke, tako da su se kasnije ~uli samo 2 PM i
snajper. Borba je trajala sve do 18 sati. Onda im je pristigla pomo} iz Struge i Kostajnice. Tada
su nam davali sve ve}i otpor, imali su polo`aje i bo~ne i srednje. Po~eli su i oni da tuku sa RB
i jo{ sa nekim orudjem {to sam primjetio da se u zraku aktivira poslije odredjene udaljenosti.
205
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 205
Po{to smo imali lo{e zaklone opet sam naredio povla~enje da nam ne bi nanijeli gubitke.
Zaklju~ujem da smo im nanijeli velike gubitke, a da nismo imali ni jednog povredjenog.
IZVJE[TAJ SASTAVIO
[ljivar @ivko
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5010.
96
1991., srpanj 26.
Knin
Izvje{}e Mi}e Popovi}a, ~lana Jedinice za posebne namjene SAO Krajine, o napadu na
selo Struga
REPUBLIKA SRBIJA
SAO KRAJINA
JEDINICA ZA POSEBNE NAMENE
KNIN
Za dan, 26. 07. 1991. g.
IZVJE[TAJ
Gore navedenog dana obavio sam smotru u bataljonu kojem sam bio dodjeljen na
ispomo}. Smotru sam obavio u 6 sati te sam podigao moral civilnom stanovni{tvu na najve}i
stepen {to sam bio u mogu}nosti.
U 10 sati po~elo je dejstvo iz minobaca~a na Strugu gdje smo ja i baterija trebali da
dejstvujemo. U 11 sati krenuli smo u pje{adijski napad pod mojom komandom. Baterija je
krenula preko prvog brda i polja frontalni, te zbog miniranog polja i zasjeda u neposrednoj
blizini Struge naredio sam prebacivanje po odjeljenjima kroz pretpostavljenu zasjedu i
minirano polje.
Ja sam sa jo{ 11 vojnika-civila odabranih po mojoj `elji probili obru~ neprijatelja kre}u}i se
kroz rje~icu Mutnicu. Tom malom rje~icom sam se spustio izravno u Strugu i stupio u
otvorenu borbu sa neprijateljem. Dejstvovali smo naj~e{}e {to smo mogli i neprijatelj se po~eo
povla~iti. U slijede}ih 15 do 20 minuta imao sam 5 ku}a pod totalnom kontrolom. U drugoj
ku}i po redu prona{ao sam cijeli arsenal eksploziva, tromblonskih mina, dvije pu{ke i ru~ni
bombi. Navedeni materijal smo zaplijenili i prebacili u pozadinu, a tromblonske mine
upotrebili prilikom daljnjih akcija.
U slijede}ih par minuta tromblonisti su opalili 7 trenutnih mina i 4 kumulativne te su dvojica
postali metom snajperista. Ta dvojica su ranjeni jedan te`e i jedan lak{e. Ja sam odmah ga|ao
sa zoljom ku}u iz koje je pucao snajperista te jedan te{ki pu{komitraljez M-53, pogodak je
206
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 206
bio 100%, te sam uni{tio to utvr|enje. Poslije opaljenja zolje naredio sam hitno prebacivanje
ranjenika u selo G. Javoran. Jer je tamo bio na{ ratni {tab za taj rajon.
Zatim smo dr`ali odprilike od 15,40 sati sav taj osvojen prostor, po{to smo bili spre~eni u
daljem napredovanju, prilikom dolaska poja~anja za neprijatelja. Odjednom su nam spremili
`estok protivnapad gdje je ve}ina vojske bez komande napustila polo`aj i razbje`ala se po
{umi. Ja sa jo{ 5-6 vojnika bili smo primorani napustiti polo`aj i vratiti se u bazu.
Izvje{taj napisao:
Popovi} Mi}o
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5010.
97
1991., srpanj 26.
Knin
Izvje{}e narednika Gorana Komazeca o napadu na Kozibrod
REPUBLIKA SRBIJA 26. 07. 91.
SAO KRAINA
KNIN
IZVJE[TAJ
POSLIJE JUTARNJOG IZVI\ANJA SA^EKAO SAM SA OSTALIMA NAPAD
MINOBACA^A OD 10 00-11 00h. ZATIM SAM KRENUO U ^I[]ENJE TERENA 3
KILOMETRA OD KOZIBRODA PREMA KOZIBRODU. I[LO JE SAMNOM NJIH
DESETERO PO[TO SU OSTALI SELJANI POBJEGLI ZAPRAVO NISU UOP]E
PO[LI U NAPAD. TAKO DA JE NAS JEDANAESTERO I[LO U ^I[]ENJE TERENA
[IRINE 250 METARA. PO[TO SMO MI BILI I GRUPA SLU^AJNO AKO NAPADNU
IZ KOSTAJNICE I U SLU^AJU POVLA^ENJA KA KOSTAJNICI BILO JE
NEKOLIKO AUTOMOBILA KOJI SU POKU[ALI ALI SMO IH POD NALETOM
METAKA NATJERALI NAZAD KA KOZIBRODU. U ^I[]ENJU TERENA PRE[LI
SMO TIH 3 KM. NA TOJ KILOMETRA@I JE JEDNO HRVATSKO SELO OD JEDNO
30 KU]A KOJE SMO O^ISTILI I DO[LI DO KOZIBRODA. NA 50 METARA DALJE
NISMO MOGLI JER SU ISPRED NAS BILA MINIRANA POLJA TAKO DA JE
JEDINO BIO PUT ^IST A TUDA NISMO MOGLI JER JE PUT [TITIO DVA ROVA
SA MITRALJEZIMA. PO[TO SMO ^EKALI NIKOLU, KAKO SE PREZIVA
NEZNAM, DA NAPADNE KROZ [UMU SA BOKA DA ODVRATE PA@NJU OD
NAS A KOJI NIJE NI MAKAO SA MJESTA OTI[LI SMO DA VIDIMO TJ. JEDAN JE
^OVJEK OTI[AO DA VIDI [TA SE DOGA\A SA NJIM, A ON SE NIJE MAKO
NIKUD. NIJE BILO DRUGE NEGO DA IDEMO U NAPAD.
207
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 207
KRENULI SMO I ONDA SU NAI[LA BOLNI^KA KOLA VELIKOM BRZINOM
KOJA SMO POKOSILI MITRALJEZOM. ONA SU SE ZATIM ZAUSTAVILA.
UNUTRA JE BILO 3 MUPOVCA, 2 DOKTORA I VOZA^ SRBIN. ZATIM SMO IH
OTPREMILI NA [AMARICE. TAD JE VE] BIO MRAK I OKO NAS JE VE] PO^ELO
DA ZUJE METCI VI[E NEGO OBI^NO. POTOM SU NAI[LI TENKOVI KOJE
SMO MORALI PROPUSTI I MALO ZATIM DOBIJEMO NARE\ENJE DA VOJSKA
ODVLA^I MUPOVCE, ZAPRAVO TO JE BIO JEDAN TENK SA JEDNIM
KAMIONOM RANJENIH MUPOVACA. POSLIJE SMO DOBILI NARE\ENJE DA
SE VRATIMO. KAD SMO SE VRA]ALI PUCALO SE NA NAS SA OTOKA ZA KOJI
NISMO ZNALI DA IMA NA[IH LJUDI NA NJEMU TAKO DA SMO ZA MALO
UPALI U KLOPKU.
IZVJE[TAJ PODNIJO
NAREDNIK GORAN KOMAZEC
Izvornik, rukopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5010.
98
1991., srpanj 28.
Knin
Izvje{}e Franka Simatovi}a o dolasku cisterne s gorivom i oru`jem za pobunjene Srbe u
Cetinskoj krajini, koje je Milan Babi} iskoristio za naoru`avanje dobrovoljaca iz Srpske
demokratske stranke
IZVJE[TAJ
Dana 28. 07. 1991. godine u Knin je stigao kamion-cisterna, koji je pored naftnih derivata
prevozio oru`je za dobrovolja~ke jedinice SAO Krajina. Po pristizanju u Knin pratioci
transporta Jovi~i} Musa je kontaktirao p.puk. Djuki}a koji mu je obezbedio nesmetan
prolaz na podru~je Cetine. Ujedno je Djuki}u prenio pozdrave admirala Joki}a.
Koli~ina oru`ja ne odgovara potrebama Cetinskog kraja. Deo je namijenjen za
naoru`avanje Garde SAOK-a koja bi trebala biti formirana kao partijska milicija SDS-a.
Oru`je je poslano nakon dogovora Babi} gen. [piro Nikovi}. Procenjujemo da bi usled
ovakve nekoordinirane raspodele do{lo do rascepa u za sada kompaktnoj odbrani Krajine, a
da bi partijska milicija svojim nastupom poremetila ravnote`u, koju i onako te{ko odr`avamo.
Ova pojava ispoljena je i na liniji Jovi}
174
SO Glina, gdje je takvim postupkom do{lo do
cijepanja {tabova TO, {to ugro`ava dosada postignute takti~ke rezultate formacija SAOK-a.
208
174
Du{an, predsjednik SO Glina.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 208
Pretpostavljamo da Milan Joki} nije upoznat sa situacijom ovde i smatramo da bi mu
trebalo ukazati na gore navedene ~injenice.
Osnovna koncepcija kao i elementi kompaktnosti odbrane Krajine mogu biti ugro`eni ako
bi se na ovakav na~in naoru`avali odredi koje formira Babi}, a koji su pod isklju~ivom
kontrolom SDS-a. U slu~aju da usled ovakve situacije dodje do poreme}aja u odbrani
reagova}emo i na vreme prese}i takve aktivnosti.
Takti~ki zadaci su u ve}em delu ispunjeni i formacije SAO Krajine izlaze na odbrambene
polo`aje etni~kog prostora. Deo specijalne jedinice iz Gline se vratio i u toku je pisanje
izve{taja koji }e biti prezentiran.
Frenki,
175
v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 595.
99
1991., srpanj 28.
Knin
Izvje{}e [taba TO zapovjedniku TO SAO Krajine o borbama oko Benkovca, Vrginmosta,
Kostajnice i Dubice te o opkoljavanju Topuskog
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST
KRAJINA
[TAB TO SAO KRAJINE
Pov. broj 50/1
od 28. 07. 1991. god.
PREDSJEDNIKU SAVJETA ZA NO SAO KRAJINE
SEKRETARU SUP-a SAO KRAJINE
ODB
K-DANTU TO SAO KRAJINE
FRENKIJU
IZVJE[TAJ
za 27/28. 07. 1991.
JNA javila da su, preko sredstava veze, uhvatili poruku MUP-a, koja glasi: Treba uvesti
drugi dio ekipe, turnir po~inje. Za o~ekivanje je odre|eno pregrupisanje snaga MUP-a i
nove aktivnosti u narednoj sedmici. Centar za obavje{tavanje javio, da se u Vrginmostu vode
209
175
Franko Simatovi}.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 209
borbe, na{i se dobro dr`e. Ima dosta sru{enih srpskih ku}a. Topusko je opkoljeno sa na{im
snagama. JNA dobro sura|uje sa na{im snagama.
[TO Benkovac javio da se ~uje rafalna paljba kao i pojedina~na pucnjava iz pravca s. Pola~a
prema s. Jagodnja G. i D.
Iz Gline javili da su na{e snage zarobile dva oklopna transportera MUP.
Dvor na Uni javio da se ispod Kostajnice i Dubice vode `estoke borbe.
Ostali centri iz SAO Krajine javili da nema nekih posebnih aktivnosti koje bi zavrije|ivale
pa`nju.
MD/MD IZVJE[TAJ SASTAVIO
kapetan
/Miljevi} Du{an/, v.r.
M.P.
176
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., pov. 50/1., 1991.
100
1991., srpanj 28.
Dvor
Izvje{}e na~elnika Ratnog {taba Dvor Izvr{nom vije}u SO Dvor o ispadu zapovjednika
Jedinice za posebne namjene Nikole Sunda}a, te pripadnicima diverzantskog voda koji su
pobili zatvorenike i `ene na lije~enju u Domu zdravlja Dvor
Na~elnik Ratnog {taba
BOLJANI] NIKOLA
IZVR[NOM VIJE]U SO DVOR
Zahtijevam od Izvr{nog vije}a SO Dvor da me odmah razrje{i du`nosti na~elnika Ratnog
{taba, jer nisam u mogu}nosti vi{e obavljati tu du`nost iz slijede}ih razloga:
1. Dana 26. 07. 1991. u ve~ernjim satima komandir diverzantskog odreda Sunda} Nikola sa
pripadnikom te jedinice tzv. Ki|om upao je u prostorije {taba u Dvoru, pucao u prostorije
[taba nazivaju}i ~lanove [taba usta{ama, te da }e nas sve pobiti. Tom prilikom sastanku
komandira sa komandantima bataljona prisustvovali su i pripadnici specijalne jedinice
Kapetana Dragana
177
iz Knina, Komazec,
178
Popovi}
179
i ostali.
210
176
Okrugli pe~at: SFRJ, SAO Krajina, [tab TO Knin.
177
Dragan Vasiljkovi}.
178
Goran.
179
Mi}o.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 210
2. Dana 27. 07. 1991. u prije podnevnim satima u prostorije {taba u Dvoru upao je zamjenik
komandira diverzantskog voda Kne`evi}
180
sa jo{ ~etvoricom naoru`anih u kancelariju
na~elnika [taba, uperili automatske pu{ke u njega i prisutnog ~lana {taba Ivanovi} Milo{a,
tra`e}i da se odmah njemu predaju zatvorenici koji su u zatvoru u Stanici milicije Dvor
nalaze, radi sprovo|enja u Knin.
3. Nakon {to sam izdao naredbu komandiru Stanice milicije kako su tra`ili, ponovo su nakon
kra}eg vremena sa uperenim pu{kama u{li u [tab te prete}i mi, tra`ili da kompletan [tab
podnese ostavku (u toku dana). Obe}ao sam im da }u to li~no i u~initi kao na~elnik [taba,
ali da nisam ja nadle`an smjenjivati komandanta i ostale ~lanove [taba, te da }u ostavku li~no
napisati ali do konca dana 28. 07. 1991. do kada mogu primiti izvje{taje komandira svih
jedinica te svih bataljona.
4. Dana 28. 07. 1991. u ve~ernjim satima dobio sam informaciju da je do{lo do
nekontrolisanog i ne~asnog djela od strane pripadnika diverzantskog voda koji su istog dana
li{ili `ivota bolesnike (`ene) u Domu zdravlja u Dvoru.
5. Dana 20. VII Grabund`ija Savan sa grupom ljudi pod pretnjom oru`ja otjerao je
minobaca~ki vod sa polo`aja u Donjoj Oraovici ~ime je poremetio plan izvo|enja operacije.
6. Dana 23. 07. 1991. @uni} Nikola je s grupom naoru`anih ljudi pod pretnjom oru`ja
udaljio minobaca~ki vod sa polo`aja izme|u D. Javornje i Rosulja ~ime je tako|er poremetio
plan izvodenja akcije.
U situaciji gdje se ispoljila takva disciplina otkazivanja poslu{nosti i stvaranja anarhi~nog
stanja, sijanjem straha i op{te nesigurnosti nisam vi{e u mogu}nosti obavljati te du`nosti, te
molim da navedene razloge uva`ite, s tim {to }u navesti jo{ dva va`na segmenta svoje odluke.
U Dvoru, 28. 07. 1991. NA^ELNIK [TABA
Boljani} Nikola
Preslika, strojopis, latinica
HR-DASK, 610, kut. 2, 10. sjednica IV SO Dvor.
101
1991., srpanj 30.
Knin
Izvje{}e Komande 9. korpusa OS SFRJ Komandi VPO o aktivnostima podre|enih postrojbi te
sukobima u skradinskom zale|u, oko Drni{a, Kijeva, Oto~ca i Vrlike
KOMANDI 9. KORPUSA
Str. pov. br. 19-1124
30. 07. 1991. godine.
DNERAP.-
211
180
Milorad.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 211
I. DOSTAVLJENO KVPO OC:
Stanje i aktivnosti u na{im OS:
1. U toku dana od 09,00 do 15,00 ~asova izvr{ena je doobuka voza~a iz 221. mtbr na
pravcu Knin Suho Polje Knin. Na obuci je anga`ovano: 1 oficir, 1 GL, 17 vojnika i 7m/v.
2. 70. bv izi{ao u reon Mala Popina sastava: 7 oficira, 9 ml. oficira, 53 vojnika i 15 m/v.
Radi se o planskim aktivnostima za obu~avanje rezervnog sastava.
3. Iz Travnika su u Knin stigla 3 autobusa sa vojnicima za popunu jedinica 9. korpusa.
Brojno stanje javiti }emo telefonom. (102 vojnika).
4. Izvr{en je prevoz MS iz 316. mtbr u Knin, prema najavi od 29. 07. 1991. godine. Ekipu
od 11 vojnika i 4m/v predvodio je NSbSl puk. Omr~en. O preuzetim MS naknadno }emo
izvestiti.
5. Ekipa za obezbedjenje radova na opravci dalekovoda u s. Vrana, obezbedjivala je radnike
Elektre koja je zavr{ila posao. Druga ekipa koja obezbedjuje radove na opravci dalekovoda
u s. Ka{i} je u toku izvr{enja zadatka.
6. U reonu s. Mio~i} dana 29. 07. 1991. godine oko 22,30 ~asova do{lo je do prikupljanja
snaga MUP-a sa motornim vozilima ispred reona odbrane na{e BG-4/TG-1. U istom reonu
je na provokaciji MUP-a od strane borbenog osiguranja BG-4, ispaljeno je 70 metaka iz pe{.
naoru`anja. U jutarnjim ~asovima je izvr{en pretres terena. Nadjeni su tragovi od m/v i
ljudstva.
7. U zadnje vreme prisutno je nezadovoljstvo stare{ina zbog pla}enih a ne isporu~enih
pi{tolja.
8. Oko 10,00 ~asova otpo~eo je sukob izmedju snaga MUP-a i SUP-a u s. Plastovo-
Gardijani. Anga`ovana jedinica iz TG-4 9. korpusa zaposela je i uspostavila tampon zonu.
Snage SUP-a su u izvla~enju na polazne polo`aje i prema njihovim podacima imali jednog
mrtvog SUP-ovca.
9. Dana 29. 07. 1991. godine od strane SJB Benkovac uhap{eni su biv{i milicioner Koli}
Tomislav iz PU Biograd n/m i Jurjevi} Davor iz Ra{tevi}a koji po nazvani~nim podacima
navodno sa grupom ljudi u~estvuju u izradi ru~nih bombi (od komada ~elika i eksploziva).
10. @eljezni~ki saobra}aj je u prekidu prema Beogradu i Zagrebu. Na pravcu Knin Zadar
odvija se samo do Djevrsaka iz pravca Knina.
11. Stanje na izdvojenim objektima i stra`ama je bez promena.
12. Danas se na novu du`nost na~elnika pers. i or. mob. organa 9. K javio potpukovnik
Bursa} Nenad.
II. OSTALI DOGADJAJI:
1. U popodnevnim okr{ajima izmedju snaga MUP-a i SUP-a, poginula su 2 pripadnika
SUP-a i to: ]elebi~anin Boro, star 25 godina, rodom iz s. Kosovo kod Knina, za kojeg se tvrdi
da je zaklan. Drugi poginuli je Mirkovi} Borislav iz Kninskog polja.
212
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 212
]elebi~anin je poginuo u s. Gardijan oko 13,00 ~asova a Mirkovi} u s. Nadoveze. Pogodjen
je od strane pripadnika MUP-a koji su iz s. I}evo otvarali snajpersku vatru oko 17,30 ~asova
nakon prihva}enog zahteva sa obe strane za prekid vatre. Nemamo podataka o gubicima
MUP-a. PU [ibenik nas je oko 23,20 ~asova obavestila da je u s. I}evo pogodjeno vi{e ku}a
od minobaca~ke vatre i da ima ranjenih i povredjenih. Zahtevali su da uputimo na{u IP u s.
I}evo i da prevezemo ranjene i povredjene. Trenutno, na{a se IP nalazi u s. I}evo. Utvrdila je
da u s. I}evo gori 1 ku}a i 1 plast sena. Medjutim, selo je napu{teno. Nema ranjenih ni
povredjenih. Cenimo da je MUP ranije sklonio stanovni{tvo, te da je `elio da na{a patrola
izvidi kakvo je stanje u selu. Obavestili smo ih da u selu nema ranjenih i povredjenih, a IP
smo povukli iz sela.
2. Oko 22,20 ~asova dobili smo podatak od me{tana sela Siveri} da su im organi SO Drni{
naredili da se svi u toku no}i sklone u rudarsko okno. Verovatno o~ekuju bombardovanje
ukoliko poduzmu napadna dejstva prema JNA.
Upozorili smo na{e BG na mogu}nost izvodjenja napadnih dejstava od strane MUP-a.
3. Na{a KPS u s. Kijevo registrovala je da je u toku dana iz s. Kijeva iseljeno oko 30 djece i
10 `ena. Mogu}e je da evakui{u stanovni{tvo iz straha od bombardovanja u slu~aju sukoba
snaga SUP-a i MUP-a. Po Kninu se {iri glasina da }e me{tani s. Cetina i s. Civljane u toku
no}i napasti s. Kijevo. Upozorili smo organe vlasti SAO Krajine da ne izvode b/d u reonima
koji su pod kontrolom jedinica JNA.
4. U podnevnim ~asovima prime}ena je ve}a koncentracija snaga MUP-a na pravcu s.
Stankovci s. Vuk{i} s. Li{ane Ostrova~ke s. Cista Velika s. Ladjevci Pramatovci s.
Va}ani. Procena je da `ele napasti snage SAO Krajine u reonu skradinskih sela. Uo~ili smo
pove}anu koncentraciju snaga MUP-a na pravcu Zadar [kabrnje Nadin Pola~a (oko
1.000 do 1.200), kao i u reonu s. Kru{evo gdje u toku ve~eri preko Karinskog mora uba~eno
oko 100 pripadnika MUP-a sa jednim odelenjem MB i PA topova 20mm.
5) U popodnevnim ~asovima iz Senja je pokrenuta specijalna jedinica MUP-a (250
policajaca) u pravcu Oto~ac i Porinja. Procena je da `ele oja~ati PS Oto~ac u kojoj je do{lo
do masovnog bekstva i dezerterstva nakon napada SUP-a SAO Krajine, izvr{enog 29./30. 07.
1991. godine kada su su snage MUP-a potisnute u predgradje Oto~ca.
6. Stanovnici sela Sankovi} i Budak su u roku dana iselili `ene i djecu. Pla{e se da }e snage
SUP-a napasti jedinice MUP-a u ovim reonima, u znak odmazde za 2 ubijena pripadnika
SUP-a.
Procena:
S obzirom da je u popodnevnim i ve~ernjim ~asovima do{lo do ve}ih sukoba SUP-a i MUP-
a u r. skradinskih sela te da se vr{e pokreti snaga MUP-a prema rubnim granicama SAO
Krajine, kao i evakuacija hrvatskog i srpskog stanovni{tva iz mogu}ih zona sukoba.
Procenjujemo da u ranijim jutarnjim ~asovima mo`e do}i do sukoba {irih razmera.
Sve na{e jedinice stavili smo u punu b/g u cilju izbegavanja gubitaka i {to efikasnijeg
suprostavljanja eventualnom napadu na na{e snage.
Imamo deo jedinica u pripravnosti za intervenciju ka ugro`enim pravcima u najverovatnijim
linijama sukoba.
213
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 213
7. NONO 9. K sa grupom stare{ina vratio se iz rejona s. I}evo s. Dubravice s.
Brati{kovci u 01,35 ~asova. Obezbedili razdvajanje snaga i prekid vatre i uspostavili tampon
zonu u s. Gardijan s. Dubravice. Na{e jedinice organizovale kru`nu obranu. Jedan tenk
postavljen za dejstvo ka s. Gardijan (srpsko stanovni{tvo), a jedan ka s. Dubravice (hrvatsko
stanovni{tvo). Dobrovoljci i mesno stanovni{tvo izvukli se u s. Dobrijevi}i.
Snage MUP-a se takodje izvukle sa mogu}no{}u postavljanja patrole na udaljenosti od 100
m od na{ih jedinica. U toku dana dve `ene su u s. Dubravice hranile stoku. Za sutra je
dogovoreno normalno kretanje stanovni{tva u grupi (1 mu{karac i 2 `ene) radi ishrane stoke
i drugih radova.
U s. Vrlika glavni predstavnici JNA preko megafona su pozvali na prekid vatre i obavestili da
je dogovoreno primirje. U medjuvremenu u rejonu s. I}eva ponovo otvorena vatra ka s. Rupe,
iz Rupa ka s. Kakanj a potom ka s. I}evu. U s. I}evo jedna ku}a izgorela i nekoliko plastova
sena. U jednoj ku}i bilo je tragova krvi. Na selo je palo nekoliko ubojnih sredstava, a ima
sredstava i opreme od MUP-a i ZNG.
Upu}en je poziv preko megafona za prekid dejstava.
Na{e snage iz s. Nadoveze preba~ene u s. Smrdelje.
Gubici snaga SUP-a 2 mrtva
Gubici snaga MUP-a nepoznati
8. U toku no}i nije zabilje`en nikakav incident.
RUKOVODILAC GBK
pukovnik
Hasoti} Mesud
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6005.
102
1991., srpanj 31.
Izvje{}e Zorana Hercega, pripadnika Jedinice za posebne namjene SUP-a SAO Krajine o
akciji zauzimanja policijske postaje u Glini
REPUBLIKA SRBIJA
SAO KRAJINA 31. 07. 1991. god.
JEDINICA ZA POSEBNE NAMJENE
IZVJE[TAJ
o toku akcije zauzimanja policijske stanice
u Glini 26. i 27. 07. 1991.
214
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 214
U 6 sati 26. 07. 1991. god. zajedno sa trojicom rukovaoca ru~nog baca~a i njihovim
pomo}nicima, kao i jednim pu{komitraljezom, zauzeo sam polo`aj u nedovr{enoj ku}i pored
sto~ne pijace, izme|u tenka i transportera JNA.
U dogovoreno vrijeme u 10 sati otvorili smo vatru prema usta{kim rovovima iz RB-a,
pu{komitraljeza i automatskog oru`ja. Zbog nepodesnog terena, mogli smo pucati samo iz
jednog RB-a, {to nije dalo velikih rezultata, jer nismo imali mjesta za manevrisanje.
Poslije dogovora sa Ilijom Vu~kovi}em pridru`ili smo se Crnogor~evoj trupi i probili se do
nasipa, gdje smo bili izlo`eni jakoj neprijateljskoj vatri iz oru`ja i oru|a, pogotovo snajpera ali
smo uspjeli do}i do veterinarske satnice, odakle nam je svako napredovanje bilo
onemogu}eno. Nismo znali sa koje strane nas ga|aju. Rukovaoci RB-a i PM su se uklopili na
nasipu i razmjenjivali smo paljbu sa usta{ama. Sa zoljama i RB-om ga|ali smo njihove TAB-
ove i rovove, mada smo imali dosta problema, jer je i ovdje bilo vrlo malo podesnih mjesta sa
kojih se moglo ta~no i bezbedno ga|ati. kasnije smo utvrdili da smo jedan TAB uni{tili, a
jedan o{tetili. Ta razmjena vatre je trajala do otprilike 23 sata, kada je sa njihove strane paljba
prekinuta. Koristili su samo snajpere i tromblonske trenutne mine, u slu~ajevima kada bismo
poku{ali proboj.
No} je protekla mirno, samo sa sporadi~nom pucnjavom.
U toku popodneva 27. 07. 1991. god. poslije neuzvra}ene paljbe sa usta{ke strane, a u
dogovoru sa {tabom krenuli smo u osvajanje policijske stanice. Od veterinarske ambulante,
stigli smo do policijske stanice, a da nitko nije na nas pucao. Zaklju~ili smo da su usta{e
najvjerojatnije u toku no}i napustili stanicu. Provjerili smo sve rovove i prostorije i nismo
na{li nikoga. Kada smo stigli do nasipa, od policijske stanice, vidjeli smo sa druge strane, na
drugom nasipu jo{ dva rova-bunkera, i shvatili da su oni odatle otvarali najve}u vatru na nas,
a mi nismo znali odakle pucaju.
Po meni, to je velika gre{ka onih koji su osmatrali usta{ke polo`aje, a za te rovove uop{te
nisu rekli da postoje, {to je moglo ko{tati glave nekoga od nas, zbog njihove neozbiljnosti, ali
najva`nije je ipak ura|eno, usta{e su bile primorane da napuste Glinu.
Izvje{taj napisao:
Zoran Herceg
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 5010.
103
1991., srpanj 31.
Sarajevo
Izvje{}e Komande 1. vojne oblasti Komandi 5. vojne oblasti i Komandi VPO o podmetanju
eksploziva u ku}e Hrvata i Muslimana u Nevesinju, o stanju u Hercegovini, Baranji,
Vukovaru, Osijeku te Slavonskom Brodu
215
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 215
Komanda 1. vojne oblasti (515-2) vojna tajna
str. pov. br. 60-283-1 strogo poverljivo
31. 07. 1991. godine
Komandi 5. VO i VPO
Na osnovu izve{taja pot~injenih jedinica i komandi i podataka iz drugih izvora o stanju na
teritoriji u zoni odgovornosti 1. VO dostavljamo vam slede}i
i z v j e { t a j
Republika BiH
Politi~ko-bezbednosna situacija na teritoriji zone odgovornosti korpusa je nepromenjena.
Prostor Hercegovine, posebno u regionu Nevesinja je i dalje najneuralgi~nija ta~ka. Tome
posebno doprinose grupice srpskih ekstremista u Nevesinju, koji pucaju po ku}ama i
podme}u eksploziv u ku}e Muslimana i Hrvata. U takvoj atmosferi odr`ava se stalna
napetost, koja mo`e prerasti u sukobe i ve}ih razmera.
Kod mnogih gradjana sa olak{anjem su primljene vesti o po~etnim razgovorima izmedju
muslimanskih i srpskih stranaka i predstavnika o takozvanom istorijskom dogovoru koji
pru`a uslove za mirno re{enje krize u BiH.
Na prostoru Hercegovine posebno u Mostaru manipuli{e se sa podacima da }e se sedi{te 14.K
dislocirati iz Slovenije u Mostar. U datim konfliktnim okolnostima najve}i broj Hrvata i
podosta Muslimana otvoreno izra`avaju nezadovoljstvo i sumnju da to ide na ruku
zaokru`enja Velike Srbije. Ve}ina srpskog stanovni{tva medjutim, prihvata JNA kao ~uvara
Jugoslavije koja im najvi{e odgovara.
Danas je nastavljeno zasedanje Skup{tine SR BiH. Sednica Skup{tine po~ela je sa
zaka{njenjem od 2 ~asa, zbog predloga predsednika kluba poslanika HDZ Vlade Pand`i}a, da
se informi{u o zlo~ina~kom napadu JNA na Hrvatsku Kostajnicu.
Danas je u Sarajevu odr`an sastanak Saveta za narodnu odbranu Predsedni{tva SR BiH, na
kome je prisustvovao i komandant 4. K general-major Vojislav Djurdjevac.
Dana 30. 07. 1991. godine oko 22,30 ~asa. neposredno pred kasarnom Mar{al Tito, do{lo
je do provokacije stra`ara na stra`arskom mestu od trojice civila iz Sarajeva. Provokacija se
sastojala u poku{aju preskakanja ograde, bacanja kartona u krug kasarne i dobacivanje
stra`aru pomoz-bog, mi smo ~etnici, sidjite, preko stanice MUP-a Novo Sarajevo,
zatra`ena je intervencija, pa su navedeni civili privedeni i bi}e podnesena prekr{ajna prijava.
Republika Hrvatska
Regija Beli Manastir
Politi~ko-bezbednosna situacija na podru~ju Baranje i dalje je slo`ena. U toku no}i 29/30. 07.
1991. godine u s. Grabovac ba~ene su 2 eksplozivne naprave od kojih su zapaljene 2 ku}e. U
s. ^eminac, ~lanovi HDZ dobili su 6 minobaca~a 82 mm i organizuju obuku poslu`ilaca u
rukovanju i gadjanju.
Dana 28. 29. i 30. 07. 1991. godine iz Madjarske u na{u zemlju ulazila je kompozicija od 33
vagona na kojoj su u 25 vagona transportovane {asije od tenka T-55, a u 8 vagona rezervni
delovi. Kompozicija je vra}ena natrag u Madjarsku radi nepotpune dokumentacije i ista se jos
216
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 216
nalazi u Madjarskoj. Transport je iz ^SSR namenjen za Libiju, koji bi preko luke Plo~e bio
dalje transportovan. Posrednik je Interevropa iz Kopra.
Regija Osijek
U toku 30/31. 07. u svim sredstvima javnog informisanja, poja~an je propagandno-psiholo{ki
rat, te`i{no usmeren protiv JNA, pri ~emu se iznose la`i i insinuacije. U ovome izrazitu ulogu
ima Glas Slavonije koji nakon preuzimanja od upravnog odbora na ~elu sa Glava{em,
181
te`i{no se bavi napadom na JNA. [ire se dezinformacije o pripremama JNA da napadne
gradove Osijek, Vukovar i Vinkovce. U Osijeku i Vukovaru vr{e se intenzivne pripreme za
odbranu, na ulice se postavljaju vre}e sa peskom i protivtenkovske prepreke.
Prema nepotpunim podacima prime}eno je da se vr{i okupljanje snaga MUP-a i Garde u s.
Ko{ka. U gradu Osijeku prime}en je opro{taj gardista sa porodicama i parkirani autobusi
ispred SO Osijek, pretpostavlja se da odlaze na Baniju. Grupisanje snaga u s. Ko{ka
pretpostavlja se da bi mogle biti anga`ovane na neko manje srpsko selo u okolini.
Dana 31. 07. 1991. godine oko 16,00 ~asova pripadnici policije MUP Osijek priveli su u
stanicu vodnika sa dva vojnika iz vojne po{te 5530 Osijek dok su se isti nalazili u po{ti. Posle
saslu{avanja-ispitivanja od 30 minuta odvezli su ih u kasarnu i predali de`urnom. Vodnik i
vojnici u toku ispitivanja dobro su se dr`ali.
Regija Djakovo
Snage MUP-a i dalje su na odredjenim punktovima.
U toku no}i u vremenu od 03,00-06,00 ~asova iz pravca Osijeka do{lo je vi{e kombija MUP-
ovaca. Verovatno su se vra}ali sa zadatka koji nije poznat. U popodnevnim ~asovima dva puna
autobusa MUP-ovaca i ZNG krenuli su za Osijek.
Regija Slavonski Brod
U toku ju~era{njeg dana sastalo se op{tinsko rukovodstvo i izrazilo podr{ku vrhovni{tvu
Hrvatske sa zahtevom da se donese celovit program odbrane Hrvatske od MZ do republike.
Dana 30. 07. 1991. godine Komanda garnizona dobila je od komiteta za dru{tvene delatnosti
op{tine Slavonski Brod zastavu za ozna~avanje spomenika kulture medju koje spada i kasarna
Ivan Senjug-Ujak i preporu~eno je da se zastava istakne na jarbol ispred kasarne. Zastava }e
biti vra}ena Komitetu za dru{tvene delatnosti.
U zonama odgovornosti ostalih jedinica nema promena.
zp/ljm
rukovodilac de`urnog tima
general-major
Vidak Vukovi}
M. P.
182
M. P.
183
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.
217
181
Branimir.
182
Prijemni pe~at: 1. odjeljak SCV 332. puka veze, telegram br. 3408, 01. 08. 1991.
183
Prijemni pe~at: Komanda 9. korpusa, str. pov. br. 515-2., 01. 08. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 217
104
1991., srpanj 31.
Korenica
Slu`bena zabilje{ka pripadnika Odeljenja dr`avne bezbednosti u Korenici o sukobu
majora JNA Bo`ovi}a i pobunjenih Srba u Vrhovinama
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA SAO KRAJINE
STANICA JAVNE BEZBEDNOSTI KORENICA
ODELENJE DR@AVNE BEZBEDNOSTI KORENICA
S L U @ B E N A Z A B I L J E [ K A
Dana 30. i 31. 07. 1991. godine u mjestu Vrhovine odr`an je sastanak sa majorom JNA
Bo`ovi}em koji je tra`io od na{eg komandanta tamo{nje TO Bogdana Srdi}a obe}anje da
ne}emo otvarati vatru na Sinac ni Oto~ac, i da ako oni tj. redarstvenici napadnu na{a sela da
mi ne otvaramo vatru na njih.
Komandant TO Vrhovine dao mu je obe}anje da ih ne}emo napadati ali ako budemo
napadnuti da }emo odgovoriti svim mogu}im sredstvima na {to major negoduje.
Major je rekao da su oni legalna vlast u Hrvatskoj a da smo mi Milicija Krajine i Krajina
nelegalni.
NAPOMENA: Zapo~eli smo sa akcijom kompromitacije majora Bo`ovi}a.
IZVJE[TAJ PODNIO:
91-012
184
Preslika, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 287.
105
1991., srpanj kraj
Izvje{}e potpukovnika Novice Simi}a Komandi 329. oklopne brigade o napadu snaga TO
SAO Krajine na sela Zamla}e i Strugu, te o stanju oko Dvora
VOJNA TAJNA
POVERLJIVO
Obilazak m~/mb u
rejonu Dvor na Uni,
izve{taj.-
218
184
Stanko Prica.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 218
KOMANDI 329. okbr
Na osnovu Plana rada komande u vremenu od 26. 07. do 27. 07. 1991. godine izveden je
celodnevni obilazak i boravak u oja~anoj meh. ~eti iz meh. bataljona koja se nalazi na zadatku
u {irem rejonu Dvora na Uni. Ekipu su sa~injavali: ppuk. Simi} Novica, zastavnik Nikola
Prostrog, rez. kapetan Deli} @eljko sa svojih 7 rez. vojnika iz voda VP. Obilazak je izvr{en uz
upotrebu 2 m/v: pincgauer i putni~ko vozilo iz PF Lada. U toku obilaska konstatovano je
slede}e:
Jedinica organizovano i planski izvr{ava povereni zadatak.
Stare{ine uspe{no rukovode svojim jedinicama i svojim pona{anjem su primer kako svojim
vojnicima tako i gradjanstvu na terenu.
Bezbednost ljudstva i MTS je u potpunosti sprovedena.
U jedinici nema ve}ih disciplinskih problema i moral je stabilan.
Dvojnost komandovanja jedinicom od strane IKM 5. VO i Upravnika skladi{ta ^erkezovac
uz veoma slabe radio veze mo`e biti uzrok da u nekoj od vanrednih situacija jedinica bude
prepu{tena sama sebi.
U toku obilaska jedinica je bila anga`ovana na razdvajanju sukobljenih strana pa se i ekipa
anga`ovala na tom zadatku pru`aju}i pomo} komandiru ~ete i komandirima vodova. Ova
aktivnost je hronolo{ki tekla po slede}em:
Vatrena priprema napada na s. Zamla~e od strane snaga TO Krajine je otpo~ela ta~no u
10.00 ~asova 26. 07. 1991. godine dejstvom 1-2 voda MB120 milimetara iz {ireg rejona
Javoranj. Korektura je trajala skoro sat vremena i sti~e se utisak da je ljudstvo nedovoljno
osposobljeno tim vi{e {to se i u toku grupnog gadjanja vidjelo da ima odstupanja pogodaka i
po pravcu i po visini. Preno{enjem vatre na s. Struga otpo~ela su dejstva iz pe{. naoru`anja po
utvrdjenim ciljevima u s. Zamla~e.
Oko 13.00 ~asova smo saznali da je s. Zamla~e zauzeto {to smo mogli da vidimo i po
preno{enju pe{adijske vatre prema s. Strugi. U samom selu Zamla~a gorele su dvije {tale i
jedna ku}a.
U 15.00 ~asova su vozilom TV Beograd prevezli jednog ranjenika iz sastava TO koji je bio
ranjen u nogu.
U 16.00 ~asova na izlazu iz Dvora skupila se velika masa naroda bez uniformi ali prete`no
naoru`anog. To su bili pripadnici tzv. stra`a koji su sa barikada komentarisali bitku, ali nisu
izra`avali `elju da i sami u njoj u~estvuju.
Oko 17.00 ~asova medju narodom se pronjela vijest da je jedinica nai{la na `estok otpor i
da navodno bez pomo}i JNA ne mo`e dalje da produ`i napad. Narod se po~eo okupljati oko
na{ih vozila negoduju}i {ta se to vi{e ~eka, da je vi{e vreme da se izjasnimo za koga smo mi,
pa do komentara da su oni odbili poslu{nost Tudjmanu pa da i mi mo`emo da odbijemo
poslu{nost Mesi}u jer jedino Srbi i jesu u armiji. Naredio sam da se jedinica stavi u punu b/g
i da se civili udalje od na{ih vozila, a stare{ine i vojnici da ne komentari{u ni{ta.
U 17.30 ~asova obavestio me je komandir ~ete por. Vukovi} da mu je pretsednik IO SO
Dvor poslao odobrenje da mo`e krenuti u napad. Bila je to ceduljica formata pola lista na
kojoj je bio otkucan tekst: Odobrava se tenkovskoj jedinici u Dvoru na Uni da mo`e da
krene u napad i pomogne u osvajanju Struge. U potpisu je bio Pulji}. Kako je komandir ~ete
odbio da bilo {ta u~ini po ovom obave{tenju, potpisnik je li~no do{ao do njega da ga
ubjedjuje jer navodno bez na{e pomo}i }e njegovi ljudi izginuti. Komandir ga je uputio na
219
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 219
mene ali sam ja odbio da sa njim razgovaram i oti{ao sam do na{e osmatra~nice koja je bila
na tavanu jedne ku}e da bih se informisao {ta ima novo. Usput sam od jednog mje{tanina
saznao da je u komandovanju jedinicama dvovla{}e, da se nije dr`alo plana i da su djelovi
snaga TO u Strugi upali u unakrsnu vatru i da ne mogu ni napred ni nazad. O ovome sam
izvestio IKM odakle su mi rekli da se i na njih vr{i pritisak, ali da su oni naredili da se deo
jedinice iz Petrinje usmeri dolinom r. Una u pravcu Dvora i da je dobijena na~elna suglasnost
snaga MUP. Kolona je imala problema u toku pokreta i na nju je otvarana vatra {to se moglo
jasno ~uti.
Kolona je pro{la Strugu bez zadr`avanja, a bilo je re~eno da }e ista razdvojiti sukobljene strane
i da }e svojim vozilima u Dvor prevesti sve ranjene kojih je navodno dosta na obje strane.
U 19.00 ~asova sam kolonu do~ekao na ulazu u Dvor i usmerio je na obilaznicu odakle su
je prihvatile stare{ine iz skladi{ta i odvele u ^erkezovac. Prolaskom kolone narod se uzbunio
i glasno negodovao za{to nisu izvu~eni njihovi ranjenici zahtjevaju}i od mene da ja to odmah
u~inim jer }e ih ina~e MUP-ovci pobiti. Atmosferu je jo{ vi{e naelektrisao prolazak vozila sa
nekoliko te{kih ranjenika, koje su prevezli TV reporteri, medju kojima je bio i na~elnik SUP
Dvor koji je bio te{ko ranjen.
Od 19.00-1920 bezuspe{no sam poku{avao da ostvarim vezu sa IKM pa sam se
konsultovao sa Upravnikom skladi{ta koji mi je rekao da sam odlu~im.
U 19.20 sam naredio komandiru ~ete da pripremi 2OT sa stalnim ~lanovima posade za
pokret i prevo`enje ranjenika {to je vrlo brzo uradjeno. Tra`io sam da me neko od mje{tana
odvede do mjesta dogadjaja jer mi taj teren nismo poznavali, a i no} je bila blizu. Niko to nije
htio da uradi ve} nas je do izlaza iz s. Zamla~a obe}ao odvesti jedan milicionar iz SM Dvor.
U 19.30 naredio sam pokret sa spu{tenim poklopcima i upaljenim farovim uz pratnju vozila
milicije koje se na sredini s. Zamla~a odjednom okrenulo na putu i vratilo. U selu je bilo dosta
pripadnika TO koji su virili iza zidova, pretresali ku}e ili sjedili, ali niko nije htio da podje sa
nama. Pre{ao sam u 1.OT i naredio da se vozi pa`ljivo i da se osmatra naro~ito na bo~nim
stranama. ^im smo iz{li iz s. Zamla~a priklju~ilo se na{oj koloni jedno teretno m/v i 2
putni~ka automobila koji su koristili OT kao zaklon. Oko 19.50 smo stigli do sredine s.
Struga i dalje se nije moglo jer je tenk. kolona pregazila 1 TAM-5000 sa montiranim PAT
20/2 Flak i milicijski automobil Z-101 koji su popre~ili put. Izgled mesta je bio pravi ratni:
Svuda po putu su bili razbacani le{evi milicionera i civila, gorela je jedna {tala, asfaltnom
trakom doslovce je tekla krv, a svuda okolo je bila razbacana municija i oprema. Niko nije
pucao i po{to smo ugasili motore ti{ina je bila ~udna. Kroz pu{karnicu sam pozivao da se
ranjenici dovedu do OT i da se ne puca jer je vojska do{la da razdvoji strane i pomogne svim
ranjenim. Iza krivine puta se pomolila grupa MUP-ovaca u za{titnim prslucima koji su na
~elu mahali bjelim ~ar{avom vi~u}i Ho}emo pregovore. Tra`io sam da uko~e naoru`anje {to
su u~inili te sam uz pratnju stare{ina iza{ao i stupio u razgovor sa njima. Tra`ili su da im se
obezbedi pratnja 1 OT do Hrvatske Kostajnice, a da }e za uzvrat da svi napuste s. Strugu. U
to pregovora priklju~ila se ove}a grupa pa ih je bilo oko 15 i svi su vikali da ne}e vi{e da ginu
jer ih je Garda izdala i jo{ u podne izvukla se u Kozibrod. U medjuvremenu za nama su se
privukli pripadnici TO koji su iza OT po~eli da tuku ranjenike koji su po~eli da izlaze i pretila
je opasnost da se bitka nastavi te sam uz pretnju naoru`anja OT naredio da otstupe do s.
Zamla~a {to su oni uz psovke prihvatili. Vratio sam se do pripadnika MUP koji su u
medjuvremenu ponovo zauzeli svoje zaklone i pozvao ih da se okupe na ulici, {to su oni
poslu{ali. Ranjenike smo sa OT i 2 m/v u 2 ture prebacili do Dvora, a deo i u Bos. Novi.
Iskoristio sam radiotelefon iz o{te}enog milicijskog vozila i pozvao SUP Dvor pretstavljaju}i
220
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 220
se ~inom, imenom i prezimenom i zahtjevaju}i da obaveste IKM telefonom o situaciji i
zahtevu MUP. Javili su mi da se IKM ne javlja pa sam od njih tra`io garanciju da se ne}e
pucati na OT i kamion koji }e i}i prema H. Kostajnici {to su mi oni posle desetak minuta
obe}ali tvrde}i da oni izvla~e svoje snage od puta dublje u {umu. Zapovjednik MUP je preko
svoje veze dobio garancije da snage MUP u Kozibrodu i Hrv. Kostajnici pa sam izdao zadatak
ppor. Stojkovu i posadi, nasamo, da nikome ne veruju i da stalno dr`e na oku {ta se dogadja
i kako se pona{aju pretstavnici MUP, te da ne izlaze iz vozila kako bi smanjili mogu}nost da
se na njih puca ili da ih zarobe. ^itavo vreme smo na vezi pratili {ta se dogadja, a ostatak ~ete
je bio u gotovosti da krene za njima i pru`i im pomo}. Potporu~nik Stojkov se sretno vratio
u na{ sastav u 23.30 ~asova. Za to vreme sam u selu posle odr`anog sastanka sa mje{tanima,
zaveo policijski sat i rasporedio tenkove i OT na prilazima selu iz pravca Zamla~a i Kozibroda.
U 24.00 ~asa sam oti{ao u ^erkezovac i tek onda uspostavio telefonsku vezu sa puk. Bori}em
koga sam izvestio o ~itavoj akciji i o planu za naredni dan {to je on prihvatio. Vratio sam se
u jedinicu, organizovao stra`u, patrole i odmor ljudstva. No} je protekla mirno.
27. 07. 1991. godine od 06.00-07.00 ~asova sa celokupnim sastavom sam izvr{io pretres
terena neposredno oko puta radi pronala`enja naoru`anja, municije i MES. Tom prilikom je
pronadjeno: 2 PAP 7,62, 1 automat Tomson 11,4, 2 RB, 2 Ose, 2 topa 20 mm, oko 50
tromblonskih mina, 15 mina za RB i velika koli~ina municije za pe{. naoru`anje i PAT.
Pronadjeni su i drugi delovi opreme vojnog porekla kao i jo{ 3 mrtva pripadnika MUP koji
su bili skinuti u donji ve{ i pobijeni rafalom u ledja od strane TO. Naredio sam mje{tanima
da se le{evi donesu i smjeste u jednu ku}u, a preko SUP sam tra`io da MUP dodje da ih
preuzme {to su oni odbili. Obzirom da poginuli pripadnici MUP nisu imali nikakva
dokumente, a od ode}e samo ga}e i potko{ulje zahtevao sam od SUP Dvor da izadje krim.
tehni~ar i izvr{i fotografisanje lica radi naknadne identifikacije. Naredio sam pretsedniku
mjesne zajednice da se tjela poginulih sahrane i obele`e brojevima kako su fotografisani.
Ukupan bilans poginulih kako smo mi zatekli je slede}i: 3 pripadnika TO, 4 pripadnika
MUP, 5 mje{tana od ~ega je 1 starica. Mje{tani su poginuli od dejstva MB njih 2, a 3 je
ubijeno vatrenim oru`jem sa bliskog odstojanja. Ranjene nismo u mogu}nosti sa sigurno{}u
prebrojati jer je transport vr{en velikom brzinom i sa vi{e vozila, ali je pribli`an podatak da je
bilo oko 15 ranjenih od ~ega 4 te{ko. Medju ranjenim je 8 civila mahom od dejstva MB ili
su to prostrelne rane potkoljenice. Povrede pripadnika TO su daleko te`e jer su bili izlo`eni
unakrsnoj vatri iz dobro i vojni~ki stru~no izvr{enog uredjenja sela za odbranu. Za razliku od
branioca snage TO su napadale neorganizovano, isklju~ivo du` puta-frontalno ne koriste}i
{umu koja je odmah iznad puta niti prilaz selu od strane r. Una. U toku dejstava i jedna i
druga strana je prema izjavi mje{tana koristila mjesno stanovni{tvo za {tit u toku napada-
izvla~enja {to nismo li~no mogli vidjeti i mo`e se uzeti sa rezervom, ali nije isklju~eno.
Pripadnici TO su se u toku pretresa ku}a pona{ali vandalski kao da im je jedini cilj da {to vi{e
pokradu. Isti je slu~aj sa zgradama u kojima su bili pripadnici MUP koji su iza sebe ostavili
uni{ten namje{taj i razbacane stvari.
Zarobljenike nismo na{li ni na jednoj strani {to navodi na mogu}nost da sa istima re{avaju
po kratkom postupku. Mr`nja koju jedni i drugi pripadnici jedinica ispoljavaju je
zapanjuju}a i dobrim djelom je prene{ena i na lokalno stanovni{tvo. Treba}e dosta vremena i
truda organizovanih snaga da se postoje}i medjunacionalni antagonizam prevlada. Oko 12.00
~asova do na{ih polo`aja iz pravca Kozibroda je sa obezbedjenjem do{ao zapovednik izvesni
Sulimanac koji je do{ao sa 3 predloga. Prvo je obe}ao da }e iz Siska poslati kola za prevoz
221
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 221
mrtvaca, pa po{to sam ja rekao da ako ne dodju do 14.00 ~asova da }u ja narediti da se isti
sahrane na mjesnom groblju, obe}ao je da }e poslati kamion da preuzme tjela i preveze do
Kozibroda odakle }e on posle regulisati njihovu identifikaciju i sahranu. To sam prihvatio i
obe}ao saradnju. Drugo je predlo`io da ja u tampon zonu preuzmem sva hrvatska sela od s.
Zamla~e do Kozibroda jer on i nema tu snaga. Obe}ao sam da }u da se konsultujem sa
{tabom. Ovo nije dolazilo u obzir jer ja ionako nisam imao vi{e slobodnih snaga.
Tre}e je predlo`io da mu ja sa 1 OT osiguram transport smene snaga na pravcu Kozibrod-
Hrv. Kostajnica. Rekao sam mu da bi to imalo smisla ukoliko bi on potpuno napu{tao
Kozibrod, a da ovako je treba da budem njegova taksi slu`ba. Na njegovo insistiranje sam
obe}ao da }u pitati pretpostavljenu komandu tj. IKM.
Oba ova predloga IKM je odbio.
U 12.30 ~asova je do{ao kamion MUP u pratnji 4 policajca koje su obezbedjivali u na{oj zoni
6 vojnika policajaca. U toku utovara posmrtnih ostataka MUP-ovaca do{lo je do incidenta.
U kamion su se bila ukrcala i 2 pripadnika MUP koja su se u toku no}i pritajila medju
mje{tanima. Blokirao sam kamion i naredio da se ili razoru`aju ili nema izlaska nikome od
njih. Vodja grupe je odmah naredio da se preda oru`je i oprema tako da smo zarobili i jedan
za{titni prsluk maskirne boje, 1 pu{ku kala{njikov i 1 Apu doma}e proizvodnje.
Nakon {to je kamion oti{ao pozvao sam pretsednika mjesne zajednice i povi{enim tonom mu
predo~io da ja to ne}u da trpim, da ne prihvatam da on za to li~no nije znao jer je neko u selu
znao i da }u sa jedinicom da napustim selo i tampon zonu ukoliko mi se do 13.00 ~asova ne
preda svo oru`je koje je sakriveno i svi pripadnici MUP. Posle du`eg oklevanja me{tana, sam
pretsednik je li~no doneo i predao 1 lova~ki karabin, 17 pu{aka kala{njikov, 7 automata
Tomson i ve}u koli~inu municije. Deo naoru`anja smo predali u skladi{te ^erkezovac, a deo
smo doneli u mati~nu jedinicu.
U vremenu od 15.00-16.00 obezbedili smo postavljanjem stra`ara nesmetano odvijanje
pogreba posmrtnih ostataka me{tana na mesnom groblju. Nakon izdavanja zadatka
komandiru ~ete i izve{tavanja IKM putem telefona ekipa je napustila Baniju i vratila se u
19.00 ~asova u Garnizon.
Prema informacijama sa terena snage TO nemaju vi{e municije te da kru`e pri~e da }e oni
napasti skladi{te ^erkezovac i uzeti {ta im treba. Ova informacija nije proverena i mo`e se
uzeti sa oprezom, ali je ~injenica da su postoje}e snage iz na{e jedinice koje se anga`uju za
spre~avanje medjunacionalnih sukoba i obezbedjenje skladi{ta nedovoljne. Neophodno je {to
prije uputiti jo{ jednu meh. ~etu ili celi mb.
Stanje na {iroj teritoriji:
s. Matijevi}i nalaze se snage TO ja~ine oko 80 ljudi. Prvi vod sa 5 milicionara iz SM Dvor
obezbedjuju most na r. Una, Drugi vod je u s. Matijevi}i i r. Una uzvodno od re~ne ade, tre}i
vod je uzvodno od ade do Javornika. Naoru`anje je iz magacina TO /pu{ke PAP i M-48,
automati 7,62 PPS, PM 7,9mm M-53/.
Dvor na Uni brani jedan bataljon od oko 150 ljudi sa naoru`anjem TO. U sastav bataljona
ulazi i SM.
Rajon Piramida: nalazi se centar za obuku TO oko 700 ljudi. Tu je i KM.
Brezova Glava: Logor Marti}evaca oko 250 ljudi
[amari~ki Brdjani: ~eta dobrovoljaca oko 200 ljudi
Bosanska strana:
222
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 222
Bos. Novi [tab dobrovolja~kih odreda koji su formirani na inicijativu SDS BiH, a
navodno sada ima nadstrana~ko obilje`je.
Dobrovolja~kim odredima komanduju 4 rejonska {taba i to:
1. rejonski {tab Bos. Novi ima 1 dobr. bataljon sastavljen o 3 ~ete sa po 4 voda. Brojno
stanje 750. Tako je razme{ten da pokriva teritorij od Poljarnice do Jablanice. Naoru`ana samo
1/3 ljudi.
2. rejonski {tab Dobrljin ima 1 dobr. bataljon od 4 ~ete sa ukupno 900 ljudi. Razme{ten
od Poljarnice do Grdanovca. Daju samo stra`e i navodno ne pucaju na Hrv. stranu. Mi smo
dobili druga~iji dojam, pa su ~ak pucali i u pravcu na{eg OT koji se no}u vra}ao iz Hrv.
Kostajnice.
3. rejonski {tab Kostajnica: za sada ima samo 2 ~ete, ukupno oko 400 ljudi koji su samo 1/3
naoru`ani jer TO je izdala svoje naoru`anje i municiju.
4. rejonski {tab Rudica: ima 3 ~ete sa ukupno 750 ljudi. Pokriva prostor do Bos. Krupe /Suva
medja/
Ove jedinice imaju u svom sastavu ljude iz svih nacija, ali ovaj podatak osporavaju na~elnik
SUP Dvor i komandir SM iz Dvora tvrde}i da su jedinice isklju~ivo sastavljene od Srba
drugima ne mo`e{ vjerovat
Snage MUP Hrvatska su napustile dosada{nje lokacije u slede}im naseljima:
s. Struga gdje ih je bilo navodno 50-70. Mi smo ispratili 35.
s. Un~ani gdje je bilo 50 MUP-ovaca.
s. Divu{a gdje je bilo 70 pripadnika MUP. Centar je bio u crkvi. Ovih dana u Divu{u se
isturaju manje snage iz Kozibroda.
U Kozibrodu navodno ima 70 MUP, ali kad sam pitao zapovjednika koliko }e biti kamiona
za prevoz smjene spominje podatak da treba oko 7 {to bi otprilike zna~ilo da ih tamo ima oko
90. U toku dana dobiven je podatak da smjena nije napustila Kozibrod, a da im se pridru`ila
nova smjena pristigla iz Sunje. U Sunji je navodno koncentrisano oko 1000 pripadnika MUP
i ZNG.
Predlog: Da se pohvali odelenje vojne policije na ~elu sa komandirom voda rez. kapetanom
Deli} @eljkom za izvanredno zalaganje na izvr{enju ovog zadatka, samoinicijativnost i
disciplinovanost.
NS/NS PN[ONP potpukovnik
Novica Simi}, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 300.
223
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 223
106
1991., kolovoz 2.
Knin
Operativno dnevno izvje{}e [taba TO zapovjedniku TO SAO Krajine o sukobima na
podru~ju Obrovca, Benkovca, Drni{a i Vrginmosta
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST
K R A J I N A
[TAB TO SAO KRAJINE
Knin, 2. 08. 1991. god.
Pov.broj 68/1
VRHOVNOM K-DANTU ORU@ANIH
SNAGA SAO KRAJINE
SEKRETARU SUP-a SAO KRAJINE
ODB
K-DANTU TO SAO KRAJINE
FRENKIJU
185
I Z V J E [ T A J
za 0l/02. 08. 1991. god.
Tokom pro{log dana, iz vi{e mjesta i pravaca na rubnim podru~jima primje}eno je
pregrupisavanje, pokreti i koncentracija neprijateljskih snaga (usta{a). Tokom dana u zoni
odgovornosti Op{TO Obrovac snage MUP-a ispoljile su dejstvo pravcem Mali Kosma~
Lomivrat Vrki}i Gagi}i Jasenova~a sa ciljem da ovladaju tim podru~jem i ujedno da
presjeku komunikaciju Obrovac-Medvi|a-Benkovac. Protivnapadom na{ih snaga uz podr{ku
minobaca~ke vatre potisnut je neprijatelj na liniju odbrane Vrtu{ta tt 442 Uvezac Ru{ina
glavica.
U jutarnjim ~asovima neprijatelj, iznenada, otvara vatru iz strelja~kog oru`ja i minobaca~a, iz
s. Kru{eva u pravcu s. Zelengrad i raskr{}a na Njivicama iznad Obrovca na na{e polo`aje.
Istom mjerom im je odgovoreno iz strelja~kog naoru`anja i MB 82 mm. Sukob je trajao oko
1 sat, na na{oj strani nije bilo povre|enih ni ranjenih, a nepoznati su nam gubitci kod
neprijatelja.
BENKOVAC- Tokom no}i 31. 07/0l. 08. l99l. g. do{lo je do sukoba na{ih snaga i grupe
usta{a u s. Pristeg, zaseok Buli}i. Tokom cijele no}i i tokom jutarnjih ~asova dr`ali smo ih pod
blokadom. Rezultat sukoba su tri mrtva MUP-ovca, a na na{oj strani jedan je lak{e ranjen.
Uz koordinaciju Crvenog krsta Benkovca i Zadra le{eve je preuzeo Crveni krst Zadar. U ovom
podru~ju napetost je i dalje jako izra`ena a dio na{eg stanovni{tva povukao se u Benkovac,
kod rodbine i prijatelja.
LI^KI REGION, zona odgovornosti Korenica, Gra~ac, Srb i Donji Lapac, stanje je
redovno bez nekih odre|enih promjena.
224
185
Franko Simatovi}.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 224
U gradu Drni{u do{lo je do ve}e koncentracije usta{kih snaga cca 3000. Vojska je, radi
toga, u tom pravcu uputila 5-6 oklopnih sredstava. MUP-ovci, nadolaskom tenkova,
prepre~ili su vozom `eljezni~ki prelaz u s. Tepljuh. Minirana je pruga izme|u Kosova i
Siveri}a.
VRGINMOST- U Vrginmostu su jedinice SAO Krajine uni{tile jedan autobus u kojem su
bila tri redara te zarobili kamion pun municije, mina i MB.
IZVJE[TAJ PODNIO
kap Maglov Petar, v.r.
M.P.
186
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., pov. br. 68/1, 1991.
107
1991., kolovoz 3.
Knin
Operativno dnevno izvje{}e [taba TO zapovjedniku TO SAO Krajine o `estokim borbama
kod Zelengrada i Kru{eva te razmje{taju hrvatskih snaga na {ibenskom i zadarskom
podru~ju
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST
K R A J I N A
[TAB T0 SAO KRAJINE
Pov. br. 68/2
Knin, 3. 08. 1991.godine
VRHOVNOM K-DANTU OS SAO KRAJINE
SEKRETARU SUP-a SAO KRAJINE
ODB
K-DANTU TO SAO KRAJINE
FRENKIJU
187
IZVJE[TAJ
za 2/3. 08. 1991. g.
Obrovac: vode se `e{}e borbe izmedju s. Zelengrad i s. Kru{evo. Obrovac tra`io pomo}
specijalne jedinice.
225
186
Okrugli pe~at: SFRJ, SAO Krajina, Op{tina Knin, [tab TO Knin.
187
Franko Simatovi}.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 225
Kistanje: javlja se da je mogu} napad usta{a za vrijeme vikenda. Navode koncentraciju usta{a:
Vrlika l000-1200, Drni{ l000-1200, Skradin l000, Stankovci 1000-l200, Pola~a 600-800,
Karin Gornji 800 usta{a.
Takodjer je stigla obavijest iz Kistanja da su svi radnici iz Remontnog zavoda Vladimir
[korpik preba~eni u tvornicu elektroda i ferolegura, najvjerojatnije da bi radili cijevi za
minobaca~e.
Iz DB javili da MUP kontrolira saobra}ajnicu Benkovac Obrovac i to kod [o{ina tt 447,
odnosno Lomivrat, Vrnjevac
IZVJE[TAJ PODNIO
kapetan
Miljevi} Du{an, v.r.
M.P.
188
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., pov. br. 68/2, 1991.
108
1991., kolovoz 4.
Knin
Dnevno izvje{}e [taba TO zapovjedniku TO SAO Krajine o sukobima oko Benkovca,
Obrovca i Kistanja
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST
K R A J I N A
[TAB TO SAO KRAJINE
Pov. broj 68/3
Knin, 4. 8. 1991. god.
VRHOVNOM K-DANTU TO SAO KRAJINE
SEKRETARU SUP-a SAO KRAJINE
ODB
K-DANTU TO
FRENKIJU
189
IZVJE[TAJ
od 3/4. 8. 1991 god.
226
188
Okrugli pe~at: SFRJ, SAO Krajina, Op{tina Knin, [tab TO Knin.
189
Franko Simatovi}.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 226
BENKOVAC
Tokom no}i bilo je rafalne i pojedina~ne paljbe u pravcu komunikacije Zapu`ane-Pola~a.
Primje}eno je pregrupisavanje snaga i pokreti na pravcu Ko`lovac-Lepuri-Buli}. MUP-ovci
vr{e raciju (hap{enje i pretres) u selu Provi}, zaseok Kresovi}i. Iznad Ka{i}a glavice u predjelu
Paljuva, primje}ena grupa od 25 redara.
OBROVAC
Situacija u obrova~koj zoni odgovornosti, dosta je konfuzna.Tokom ju~era{njeg dana
neprijateljske snage zauzele su kote Veliki i Mali Kosma~. U tom okr{aju poginula su dvojica
na{ih boraca iz @egara: U{ljebrka Stojan i Grozdani} Nikola. Tokom no}i na{e snage napale
su Ribnicu u rejonu s. Kru{evo minobaca~kom vatrom.U Zadar pristigla kolona od nekoliko
kamiona, tri autobusa redarstvenika sa nekoliko minobaca~a 120 mm.
Iz KISTANJA javljeno, da je otvorena minobaca~ka vatra iz rejona Gorice -Va}ane, na kotu
244, gdje su raspore|ene na{e snage. Ostali dio na{ih snaga nalazi se na polo`ajima u zoni
odbrane.
Iz ostalih zona odgovornosti (Gra~ac, Srb, Korenica, Udbina) stanje redovno
IZVJE[TAJ PODNIO
kapetan
Maglov Petar, v.r.
M.P.
190
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., pov. br. 68/2, 1991.
109
1991., kolovoz 4.
Korenica
Izvje{}e operativca Odelenja dr`avne bezbednosti Korenica o sudjelovanju u napadu na
Lovinac u kojemu je uni{teno vi{e ku}a minobaca~kom vatrom
MUP SAO Krajine
Stanica javne bezbednosti Korenica
Odelenje dr`avne bezbednosti
Izvje{taj
Dana 05. 08. 1991. g. u~estvovao sam u akciji napada na Lovinac. U napadu je u~estvovalo
oko 150 pripadnika snaga SAO Krajine i to:
227
190
Okrugli pe~at: SFRJ, SAO Krajina, Op{tina Knin, [tab TO Knin.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 227
Korenica 35 pripadnika, Udbina 15 pripadnika, Radu~ 50 pripadnika, Gra~ac 30
pripadnika, Plo~a 10 i specijalaca 10 pripadnika.
Prilikom izvo|enja akcije kori{teni su od oru|a minobaca~i 82 mm 4 kom., te pje{adijsko
oru`je pu{komitraljezi M53 i M72 kao i automatske i snajperske pu{ke.
U akciji su nane{eni gubitci neprijateljskim snagama u ljudstvu za dva ~ovjeka postoji dokaz
da su ubijena, a vjerovatno ih ima vi{e mrtvih i ranjenih. Tako|er je pri~injena velika
materijalna {teta na nepr. objektima vi{e ku}a je uni{teno dok snage Krajine nisu imale
nikakvih gubitaka.
Izvje{taj podnio
91 014
191
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 285.
110
1991., kolovoz 5.
Rijeka
Zapovijed 13. korpusa SO SFRJ o provo|enju tajne mobilizacije dijela ratnih postrojbi na
podru~ju Like
KOMANDA 13. KORPUSA VOJNA TAJNA
Str. pov. broj 80-100/3 STROGO POVERLJIVO
05. 08. 1991. godine Primerak br. 3
Naredjenje za izvr{enje
mobilizacije RJ 3423/5-29,
dostavlja.
KOMANDI 35. PARTIZANSKE DIVIZIJE
Na osnovu ta~ke 431. Pravila o mobilizaciji oru`anih snaga SFRJ, a u vezi Odluke Komande
5. vojne oblasti o izvr{enju tajne mobilizacije dela ratnih jedinica 13. korpusa,
O D R E D J U J E M
1. Rezervna mobilizacijska zbori{ta za ni`e navedene ratne jedinice
RJ. 3423/5 12 u rejonu stara zgrada Likograf Ko, 80
RJ 3423/13 20 u rejonu O[ Omsica
RJ 3423/21 28 u rejonu Betonara D. Lapac
RJ 3423/29 u rejonu osnovna {kola Omsica
228
191
Jovo Mirkovi}.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 228
2.- Mobilizaciju navedenih ratnih jedinica izvr{iti prema planu mobilizacije i vremenu
odredjenom mobilizacijskim razvojem, do M + 36 ~asova.
Do tog vremena izvr{iti prihvat, opremanje i naoru`avanje ljudstva i formiranje
organizacijsko-formacijskih sastava /odelenja, vodova, ~eta baterija i bataljona/.
Za svaku ni`u ratnu jedinicu /bataljon/ formirati po jednu sekciju za prihvat ljudstva iz
rezerve i prijem materijalnih sredstava iz popisa. Za rad u sekcijama anga`ovati ljudstvo iz
rezervnog sastava iz najbli`e okoline.
3.-Za izdavanje preuzimanje i preno{enje materijalnih sredstava iz skladi{ta ratnih
materijalnih rezervi na MZ svake ni`e ratne jedinice formirati grupu, sastava tri ekipe, ja~ine
40 ljudi i 15 motornih vozila iz stalnog formacijskog sastava 236. pmtbr i 1/35. partd.
Izdavanje materijalnih sredstava iz skladi{ta ratnih materijalnih rezervi izvr{i}e rukovalac ratne
jedinice 3423.
Materijalna sredstva u rejone rasporeda ~eta baterija i samostalnih vodova odelenja
doturiti u vremenu od M + 5 do M + 15 ~asova.
4.- Borbeno osiguranje prevo`enja materijalnih sredstava iz skladi{ta ratnih materijalnih
rezervi s. Kanji`a do MZ svake ni`e ratne jedinice vr{i}e 236. pmtbr sa po dva odelenja iz svog
formacijskog sastava, a borbeno osiguranje mesta prikupljanja rezervnog sastava i MZ ni`ih
RJ, organizova}e SNO SO: Titova Korenica, Donji Lapac i Gra~ac, svojim snagama i
sredstvima
5.- U slu~aju da se naredi izvr{enje delimi~ne mobilizacije napred navedenih ratnih jedinica,
i da se formiranje istih izvr{i na napred odredjena rezervna mobilizacijska zbori{ta,
komandant 35. partd, otvara kovertu, vr{i odredjeno legitimisanje, a zatim upoznaje sa
sadr`ajem ovog naredjenja Komandu l/35. partd i 236. pmtbr i preduzima potrebne mere u
cilju izvr{enja naredjenih zadataka.
6. SIGNAL ZA MOBILIZACIJU LIKA
Za RJ 3423/5 12 LIKA 231
Za RJ 3423/13 20 LIKA 342
Za RJ 3423/21 28 LIKA 343
Za RJ 3423/29 LIKA 564
NT/NT
KOMANDANT
general-ppukovnik
Marjan ^ad, v.r.
M.P.
192
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv
229
192
Okrugli pe~at: Komanda 13. korpusa.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 229
111
1991., kolovoz 7.
Knin
Operativno dnevno izvje{}e [taba TO zapovjedniku TO SAO Krajine o situaciji na
podru~ju Benkovca te borbama kod Ba~uge, Topuskog, Vidu{evca i Lasinje
SRPSKA AUTONOMNA OBLAST
K R A J I N A
[TAB TO SAO KRAJINE
Pov. br. 86/1
od 7. 08. 1991. god.
VRHOVNOM K-DANTU TO SAO KRAJINE
SEKRETARU SUP- a SAO KRAJINE
ODB
K-DANTU TO
FRENKIJU
193
I Z V J E [ T A J
od 6/7. 08. 1991. god.
Iz pravca sela Buli} prema Li{anima i @a`vi}u uo~ena borna kola, autobus i automobili.
U rejonu Ostrvice-Li{ane ~ule su se jake eksplozije najvjerojatnije od MB.
U jutarnjima satima iz pravca sela Li{ane Ostrovi~ke i sela Buli} otvorena rafalna i
pojedina~na paljba na na{e polo`aje.
U Dobrijevi}ima i Brgudu paljba je ponovljena u nekoliko navrata u vremenskom intervalu
od 10,35 do 12,15 sati.
Iz pravca Buli}a prema Stankovcima oti{ao kombi i automobil MUP- a u 13 sati.
Na informaciju od strane armije da na{i ne dr`e brdo Umac, te da ne kontroli{u to
podru~je, zatra`en izvje{taj od rejonskog [TO Kistanje. Iz {taba javljeno da na{e snage dr`e
taj polo`aj zajedno sa odre|enim brojem mje{tana.
Vrhovni komadant TO SAO Krajine predsjednik Babi}
194
naredio da se sprovede odluka
predsjednika SFRJ o prekidu vatre u potpunosti, osim u slu~aju direktnog napada na na{e
jedinice.
General Nikovi}
195
je tako|er tra`io da se po{tuje odluka predsjedni{tva SFRJ o prekidu
vatre.
Naredbu sam prenio pot~injenim jedinicama koji su me obavjestili da takvu naredbu imaju
od sekretara SUP-a SAO Krajine i K-danta TO koji su se nalazili na rati{tu.
230
193
Franko Simatovi}.
194
Milan.
195
[piro.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 230
Sa Glinskog podru~ja stigao izvje{taj da se u toku 5. i 6. vodi borba u BA^UGI rejon
Petrinja. U toku dana ga|an je minobaca~kom vatrom Vidu{evac. Na podru~ju Korduna
ga|ana je Lasinja i Topusko. Kostajnica je u potpunoj blokadi.
Izvje{taj podnio:
por. Milivojevi} Slavenko
M.P.
196
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 6., pov. br. 86/1., 1991.
112
1991., kolovoz 7.
Sarajevo
Izvje{}e Komande 1. vojne oblasti Komandi 5. vojne oblasti i Komandi VPO o sukobima s
hrvatskim snagama na podru~ju Bijelog Brda, Vukovara, Sarva{a, te o odjecima
sporazuma vojnog vrha i vodstva BiH
Komanda 1.vojne oblasti
Operativni de`urni tim
Strogo pov. br. 1614-14
07. 08. 1991. godine uru~iti o d m a h
dnevni operativni izvje{taj,
dostavlja.-
Komandi 5. vo i vpo
I. oru`ani sukob JNA sa paravojnim organizacijama
U toku no}i 06/07. 08. 1991. godine do{lo je do ~etiri sukoba izmedju jedinica JNA sa
pripadnicima MUP-a i ZNG Republike Hrvatske, i to:
od 21.45 do 22.45 otvorena je vatra na 2. okb/k 5l. mbr u rejonu s. Bijelo Brdo iz
strelja~kog naoru`anja i minobaca~ima.
Jedinica je odgovorila na vatru po otvorenim ciljevima strelja~kim, artiljerijskim i tenkovskim
naoru`anjem. Utro{eno je municije: 25 komada za top 100 mm na tenku t-55, 38 komada
za samohodno oru|e l22 mm Gvozdika i neutvrdjena koli~ina municije za strelja~ko
naoru`anje.
Gubitaka kod jedinice JNA nije bilo, dok kod snaga napada~a nisu poznati.
231
196
Okrugli pe~at: SFRJ, SAO Krajina, Op{tina Knin, [tab TO Knin.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 231
od 20.50 06. 08. do 00.20 07. 08. 1991. godine na vi{e pravaca u rejonu Vukovara i Borova
otvorena je vatra iz strelja~kog i minobaca~kog naoru`anja, i to:
iz Br{adina ka Vukovaru,
sa Trpinjske ceste ka Br{adinu,
iz Borova naselja ka Borovom Selu,
Trpinje ka Vukovaru,
Sarva{a ka Trpinji,
Trpinje ka Osijeku.
Na{e jedinice uzvratile su vatru iz bst 82 mm i mitraljeza po VP mb snaga i ZNG.
Povredjenih i ranjenih kod jedinica JNA nema, a na kasarni u Vukovaru popucalo nekoliko
stakala. Gubici kod napada~a nisu poznati.
od 21.45 do 23.00 ~ iz rejona s. Sarva{ na s. Tenja otvorena je vatra iz strelja~kog naoru`anja
na jedinice 12. pmbr/17. k. jedinica je odgovorila vatrom pri ~emu je ispaljeno 16 raketa za
vbr 128 mm.
U jedinicama 12. pmbr nema ranjenih ni gubitaka, dok kod napada~a nisu poznati.
Stanje na kriznim podru~jima:
Regija Slavonije i Baranje
Stanje na teritoriji je nakon vatrenog dejstva 06/07. 08. 1991. godine relativno mirno.
Medjutim, sti~e se utisak da je to prividno, jer snage ZNG i MUP-a ne pokazuju spremnost
da zaista po{tuju primirje. Situacija je i dalje napeta, a medjunacionalni sukobi zao{treni. Sve
strane su u i{~ekivanju i nagadjanju oko sprovodjenja najnovije odluke predsedni{tva SFRJ o
prekidu vatre.
Regija BiH
Svi dosada poznati ~inioci slo`ene politi~ko-bezbednosne situacije na teritoriji BiH i dalje
egzistiraju kao aktuelni, bez vidljivih nagove{taja pobolj{anja postoje}e krize.
Povodom aktuelne politi~ke teme istorijskog dogovora izmedju stranaka SDS i MBO i
dalje se vode polemi~ke rasprave u pojedinim strankama i medju njihovim ~elnicima,
posebno stranke SDA i HDZ koje javno izra`avaju negativan stav prema ovom sporazumu.
Ina~e, ovaj sporazum javno je podr`an od strane stranke Jugoslovena BiH. Dobija se utisak
da sporazum nailazi na sve ve}u podr{ku gradjana muslimanske i srpske nacionalnosti.
Predsednik HDZ za BiH, Stjepan Kljuji}, je na konferenciji za {tampu ponovno osudio
postupke JNA oko predislociranja ljubljanskog korpusa na teritoriji BiH.
Aktivno{}u ekstremista HDZ, uslo`ava se politi~ko-bezbednosna situacija u Hercegovini.
Pored provociranja srpskog stanovni{tva, nastavljaju i sa opserviranjem vojnih objekata,
{irenje glasina i neistina, kao npr. o ubistvu vojnika hrvatske nacionalnosti od strane stare{ina
JNA, ubistvu stare{ina od strane MUP-a u Metkovi}u, isklju~ivanje spoljnjeg svetla kod
stambenih objekata gdje stanuju stare{ine i sl.
Upotreba vatrenog oru`ja i kojekakvih eksplozivnih naprava su pojave koje su postale
svakodnevna praksa u ^apljini i okolini, a obele`ja SFRJ i BiH uklonjena su svih javnih
mesta.
Medjunacionalni oru`ani sukobi
U toku no}i 06/07. 08. 1991. godine medjunacionalnih sukoba bilo je na teritoriji Baranje i
Slavonije. Posebno je bila intenzivna minobaca~ka vatra na Borovo Selo gde su napadnute i
jedinice JNA.
232
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 232
Vatra je uzvra}ena od strane branioca Borova Sela i pripadnika jedinica 1. vo. Povredjenih
stare{ina i vojnika nije bilo.
Rukovodilac de`urnog tima
general major
Andrija Bior~evi}
M.P.
197
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6045.
113
1991., kolovoz 7.
Zadar
Izvje{}e Komande garnizona Zadar o antiarmijskom raspolo`enju te stanju u Zadru i
okolici
Komanda garnizona Zadar
Strogo pov. br. 31-287
dana 07. augusta 1991. godine
d n e v n i i z v e { t a j
1.
2.- stanje u pot~injenim jedinicama:
sve jedinice u zoni odgovornosti garnizona Zadar su u punoj b/g i spremne za izvr{enje
dobivenih borbenih zadataka.
nije bilo oru`anih sukoba na{ih jedinica sa paravojnim formacijama
3.- stanje na teritoriji:
stanje u zoni odgovornosti garnizona je vrlo napeto. No}u 6/7. 08. 1991. godine ~uli su se
pucnjevi i rafali u gradu i okolini.
HTV i {tampa Slobodna Dalmacija neprestano napadaju JNA i {ire antiarmijsku
propagandu.
u Zadru je prava jagma za paso{ima. Pronose se vesti da }e zabraniti izdavanje paso{a
zdravim punoletnim mu{karcima.
za feribot Zadar Ankona sva mesta rasprodata za slede}ih vi{e dana.
4.- Aerodrom Zemunik opet nema vode. Ovo stvara dodatne te{ko}e u funkcionisanju, a u
vezi s tim se neprekidno kontaktira sa odgovaraju}im slu`bama u gradu i op{tinskim vlastima.
233
197
Prijemni pe~at: Komanda 9. korpusa, str. pov. br. 515-16, 08. 08. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 233
5.- odelenje vojnika iz 60. ssrp pvo se nalazi na obezbedjenju izvori{ta vode u s. Mu{kovi}i u
rejonu Obrovca.
Predsednik Op{tine Obrovac je telefonom obavestio k-du garnizona da bi trebalo povu}i to
odelenje, jer postoji mogu}nost da bude napadnuto od ekstremnih grupa, koje on ne mo`e
dr`ati pod kontrolom.
S obzirom da izvori{te nije u zoni odgovornosti na{eg garnizona i na upozorenje predsednika
Op{tine Obrovac, predla`emo da se odelenje vojnika povu~e jer nije bezbedno.
6.- stanje u zoni odgovornosti garnizona je vrlo napeto. Svakodnevno se ispoljava
antiarmijsko raspolo`enje, a posle zaklju~aka Sabora Hrvatske i otvorena mr`nja.
jedinice u punoj b/g i sposobne za izvr{enje borbenih zadataka.
7.- napetost i neizvesnost }e i dalje trajati.
8.- nema.
De`urni rukovode}eg tima M.P.
198
pukovnik
Gojko Ivanovi}, s.r.
dostavljeno: oc kvpo operativni dt, oc g{ os SFRJ, oc k rv i pvo, ZNG[ za rv i pvo i 9. k.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6008.
114
1991., kolovoz 12.
Zagreb
Informacija 5. vojne oblasti o politi~ko-sigurnosnoj situaciji u Sloveniji i Hrvatskoj
Komanda 5.vojne oblasti h i t n o
Pov. br 25/170-94-51
12. 08. 1991. godine
informaciju, dostavlja.-
U cilju celovitog sagledavanja ukupnog stanja u zoni odgovornosti 5. vo i na osnovi toga
preduzimanja adekvatnih mera iz oblasti moralnog vaspitanja, ukazujemo na slede}e
momente koje morate imati u vidu:
Za sada se planski, organizovano i uspe{no odvija predislokacija jedinica sa teritorije R
Slovenije. U realizaciji ovog zadataka prisutan je visok stepen motivacije, posebno kod
stare{ina, iako se u nekim jedinicama susre}emo sa ozbiljnim te{ko}ama zbog malog broja
vojnika na jednoj i velikog obima poslova na drugoj strani. U vezi s tim, od strane SSNO-a
daje nam se konkretna pomo} u ljudstvu, posebno voza~ima borbenih i neborbenih vozila i
234
198
Prijemni pe~at: 1. odjeljenje SCV 332. puka veze, brzojav br. Ravan 735, primljen 08. 08. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 234
dr., {to treba koristiti u daljoj mobilizaciji ljudstva u realizaciji ovog te`i{nog zadatka na{e
vojne oblasti.
Predsedni{tvo SFRJ nije dozvolilo da se ostvari zahtev sabora da JNA ide u kasarne. U tom
smislu JNA }e se i dalje u duhu zaklju~aka brionske deklaracije anga`ovati u svojoj osnovnoj
ulozi, spre~avanja krvoproli}a i medjunacionalnih sukoba. Usvojen je prekid vatre u kriznim
podru~jima u R Hrvatskoj. Iako i dalje ima pojedina~nih primera kr{enja primirja, valja imati
poverenja u rad postoje}ih komisija i odluke predsedni{tva SFRJ o apsolutnom i bezuslovnom
prekidu vatre u R Hrvatskoj od 03. i 06. avgusta 1991. godine.
Stvorena koaliciona vlada u R Hrvatskoj izraz je nastojanja da se uklju~ivanjem levih snaga
krivica za dosada{nju politiku prebaci na njih, ali i `elje da se izvr{i maksimalna
preorganizacija vlasti za odbranu i izvr{e pripreme za rat. To potvrdjuje i izjava Dra`ena
Budi{e, ministra u vladi R Hrvatske i njegova ocena data nedavno u Splitu o nedovoljnoj
koordinaciji, subordinaciji i samovolji i potrebu uspostavljanja ve}e subordinacije i
kadrovskih smena u op}inama u kojima su znatne slabosti ispoljili pojedini mo}nici. U R
Sloveniji je u toku dalje raslojavanje i slabljenje kohezije vladaju}e stranke Demos, i sve vi{e
dolazi do izra`aja nesposobnost vlade da re{i neke od osnovnih problema sa kojima se danas
susre}e, a posebno na privrednom planu. Zato ministar za NO R Slovenije, Janez Jan{a,
izmi{lja napadne operacije, planove Bedem-2 i navodnu upotrebnu NO takti~ke namene
od strane JNA.
Politi~ko bezbednosnu situaciju jo{ uvek optere}uju slede}i momenti:
1.- nije rasformirana, odnosno raspu{tena ni jedna paravojna organizacija, ~ak se iste
preformiraju, usavr{avaju i ja~aju.
2.- u R Hrvatskoj se nastavlja sa uvo`enjem naoru`anja, vr{i se prenaoru`avanje i
preformiranje jedinica ZNG i MUP-a.
3.- propagandni rat ne jenjava. i dalje se JNA progla{ava za neprijatelja hrvatske dr`ave i
njenog naroda, {to ima dvojako dejstvo na moral pripadnika JNA, a {to se o~ituje u osipanju
jedinica i odnosom naroda do pripadnika JNA.
4.- izjave Jan{e i Bav~ara u R Sloveniji, ali jo{ vi{e predsednika Tudjmana u inostranstvu, da
}e ih JNA napasti, mogu biti razlogom za prekid mirovne politike. Nova su vremena. Iskusili
smo i platili cenu politike uo~i problem, izvesti, pa {to stariji odlu~i. Vreme je da se uo~eni
problem odmah re{ava i da se pretpostavljeni stare{ina tek onda izve{tava. Sada je do{lo vreme
da stare{ine poka`u svu svoju profesionalnost, oficirsku ~ast i vrlinu, kao {to je maksimalna
inicijativa i hrabro preuzimanje odgovornosti za re{enja koja su u datom trenutku optimalna.
Zato je svaki stare{ina du`an da podsti~e te osobine i stimuli{e ih. Informaciju proraditi sa
svim stare{inama i gl. na slu`bi u JNA.
Pomo}nik komandanta za moralno vaspitanje i pp
general-major
.........
199
M.P.
200
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.
235
199
Ne~itko.
200
Prijemni pe~at: 944. pozadinska baza, 2. tehni~ko skladi{te, pov. 633-1, 29. 05. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 235
115
1991., kolovoz 13.
Benkovac
Dnevno operativno izvje{}e 180. mtbr. Komandi 9. korpusa s prijedlogom da se hitno krene
u ra{~i{}avanje podru~ja od hrvatskih snaga
Komanda 180. mtbr
Str. pov. br. 3-351
13. 08. 1991. godine
dnevni operativni izve{taj,
dostavlja.-
Komandi 9. korpusa
de`urni operativmi tim
1.- stanje u pot~injenim jedinicama:
stanje b/g pot~injenih jedinica je nepromjenjeno.
2.- stanje na teritoriji:
bez promene u odnosu na prethodni izve{taj.
3.- vanrednih dogadjaja nije bilo.
4.- stanje bezbednosti u jedinicama i na teritoriji bez promene
5.- zaklju~ak:
Stanje na teritoriji je i dalje te{ko. Mada je manje pucnjave i sukoba.
6.- predvidjamo dalju eskalaciju sukoba i ispoljavanje netrpeljivosti.
7.- predlozi:
Predla`em da se energi~nije krene u ra{~i{}avanje teritorije. Treba malo pogledati kartu i bez
posebne pameti videti da je garnizon Benkovac okru`en redarstvenicima i ZNG, koji nam
zatvaraju pravce ka Zadru, Biogradu, Obrovcu, [ibeniku i Kninu.
Trebamo li ih pustiti da se u{etaju u kasarnu i predaju}i im raport uz postrojenu stra`u
predam i garnizon. [to treba da nam se dogodi da shvatimo da smo mi okupatori i da se
tako prema nama ve} pona{aju. Kako shvatiti ultimatum zapovednika PU Zadar Brzoje
201
da
}e na nas upotrebiti velike snage ukoliko ne smirimo napade ~etnika na s. Nadin i s.
Ra{tevi} /dana 13. 08. 91. g. u 01,10 c./.
Komandant
ppukovnik M.P.
202
Tripko ^e~ovi}
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6007.
236
201
Ivan.
202
Prijemni pe~at: I. odeljak SCV 332. puka veze, brzojav br. LOTOS 602, primljen 13. 06. 1991.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 236
116
1991., kolovoz 15.
Zagreb
Izvje{}e Komande 1. vojne oblasti o sukobu JNA i hrvatskih snaga u Vukovaru
KOMANDA 5. VOJNE OBLASTI
INT. BR. 25/169-71-16
15. AVGUST 1991. godine
SAOP[TENJE 1. VO.
PISMO K
203
. GLIGOROVA I ODGOVOR
V. KADIJEVI]A, DOSTAVLJA.-
RADI [TO POTPUNIJEG INFORMISANJA CELOKUPNOG ARMIJSKOG SASTAVA
DOSTAVLJAMO VAM SAOP[TENJE 1. VOJNE OBLASTI. PISMO PREDSEDNIKA
REPUBLIKE MAKEDONIJE SAVEZNOM SEKRETARU ZA NARODNU OBRANU I
ODGOVOR GENERALA-ARMIJE VELJKA KADIJEVI]A.
204
SLU@BA ZA INFORMISANJE KOMANDE 1. VO SAOP[TAVA:
DANA 13. AVGUSTA 1991. GODINE, U 18,30 SATI, IZ PRAVCA BOROVO
NASELJA IZNENADA JE OTVORENA SNA@NA MINOBACA^KA, TOPOVSKA I
MITRALJESKA VATRA PO BOROVU SELU I JEDINICI JNA KOJA JE U TOM DELU
SLAVONIJE SVOJIM PRISUSTVOM SPRE^AVA ESKALACIJU BRATOUBILA[TVA
I KRVOPROLI]A. TOM PRILIKOM 6 MINA JE PALO NA POLO@AJ JEDINICE.
JEDINICA JNA JE NA NAPAD ODGOVORILA ISPALJIVANJEM RAFALA.
MEDJUTIM, SNAGE MUP-A I ZNG NASTAVILE SU @E[]U PALJBU, PA JE DO[LO
DO RANJAVANJA 2 VOJNIKA.
NAKON TOGA JEDINICA JNA JE UZVRATILA VATROM IZ PROTIVAVIONSKIH
TOPOVA I STRELJA^KOG NAORU@ANJA DEJSTVUJU]I PO BOROVOM
NASELJU. NAKON ^EGA JE PRESTALO VATRENO DEJSTVO PO BOROVOM
NASELJU I JEDINICI JNA.
SNAGE MUP-A I ZNG ISTOVREMENO, SU SA DESNE OBALE DUNAVA,
VATROM IZ MINOBACA^A I MITRALJEZA DEJSTVOVALE PO VUKOVARU.
JEDNA MINA JE EKSPLODIRALA U NEPOSREDNOJ BLIZINI VOJNO-
STAMBENOG BLOKA.
OVO IZNENADNO DEJSTVO SNAGA MUP-A I ZNG PO BOROVU SELU I
VUKOVARU IMALO JE ZA CILJ DA SE JNA JAVNOSTI PRIKA@E KAO STRANA
KOJA NE PO[TUJE ODLUKU PREDSEDNI[TVA O PREKIDU VATRE NA
TERITORIJI REPUBLIKE HRVATSKE.
237
203
Kiro.
204
Pismo i odgovor se ne nalaze uz dokument.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 237
M.P.
205
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 6046.
117
1991., kolovoz 15.
Beograd
Izvje{}e SSNO-a o anga`iranju JNA kod Dalja 1. kolovoza 1991.
SAVEZNI SEKRETARIJAT ZA NARODNU OBRANU
K A B I N E T S A V E Z N O G S E K R E T A R A
Broj 730-7
15. 08. 1991. godine
KOMISIJA SAVEZNOG IZVR[NOG VE]A ZA ISPITIVANJE
DOGADJAJA U s. DALJ, s. SARVA[ i s. LOVINAC
~lan SIV-a Sabrija Poljski}-
U prilogu Vam dostavljamo Informaciju o anga`ovanju jedinice JNA u spre~avanju
medjunacionalnog oru`anog sukoba u Dalju 01. 08. 1991. godine. Molimo da primjerak te
informacije hitno dostavite predsedniku Komisije koju je formirala vlada Republike
Hrvatske, gospodinu Dra`enu Budi{i.
Komisiju vlade Republike Hrvatske obavestili smo da }e joj Informacija biti dostavljena preko
Vas.
@B/BR
ZAMENIK SAVEZNOG SEKRETARA
a d m i r a l
Stane Brovet, v.r.
M.P.
206
- - - - - - -
INFORMACIJA
o anga`ovanju JNA kod Dalja 01. 08. 1991. god.
Na osnovu detaljno izvr{ene analize anga`ovanja jedinice JNA u spre~avanju
medjunacionalnog oru`anog sukoba u Dalju 01. 08. 1991. godine, utvrdjeno je da je
konkretno anga`ovanje izvr{eno na slede}i na~in:
238
205
Prijemni pe~at: 944. pozadinska baza, 2. tehni~ko skladi{te, str. pov. 630-1, 29. 05. 1991.
206
Okrugli pe~at: nejasno.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 238
1. Prema naknadnim saznanjima, do kojih je do{la anga`ovana jedinica JNA, oko 04.10
~asova 01. 08. 1991. godine, do{lo je do `estokog oru`anog sukoba izmedju oru`anih
formacija MUP-a i ZNG R. Hrvatske s jedne strane, i naoru`anih gradjana s. Dalj s druge
strane. Naj`e{}e borbe vodjene su oko Policijske stanice u s. Dalj, po kojoj su me{tani
dejstvovali iz raznih orudja.
2. Prvo obave{tenje o sukobu jedinica JNA je dobila u 06.20 ~asova 01. 08. 1991. godine,
kada je Policijska stanica Dalj, preko Policijske uprave Osijek, zatra`ila pomo} od jedinice
JNA s ciljem prekida oru`anog sukoba u Dalju i izvla~enja snaga MUP-a. Anga`ovanje JNA
tra`eno je i od strane me{tana uz obave{tenje da sukob sna`no eskalira i da ve} ima veliki broj
poginulih i ranjenih.
3. Na osnovu toga, Komanda jedinice koja je na ovom prostoru ve} du`e vreme anga`ovana
na spre~avanju oru`anih medjunacionalnih sukoba, donela je odluku da svojim snagama
interveni{e u s. Dalj. Na izvr{enje zadatka jedinica je krenula u 06.50 ~asova.
4. Za vreme mar{a ka rejonu s. Dalj jedinica je preko glasnogovornika neprekidno
upozoravala da niko ne otvara vatru i zahtevala od svih snaga prekid vatre. Usprkos tome,
kada se jedinica na{la u rejonu s. Erdut, po istoj je sa Erdutske kose otvorena `estoka vatra od
strane pripadnika MUP-a i ZNG R. Hrvatske, iako je prethodno bila istaknuta bela zastava.
Na ovaj napad jedinica je odgovorila vatrom, kako bi obezbedila prolaz ka s. Dalj. Napad na
jedinicu usporio je njen mar{ i dolazak u rajon anga`ovanja.
5. Ispred Policijske stanice Dalj jedinica je stigla u 09.30 ~asova. Preko glasnogovornika
upu}en je ultimativni zahtev svima da odmah prekinu sa vatrom i da se povuku. Ovaj zahtev
jedinice prihvatile su sve snage, koje su se nalazile u neposrednoj blizini (uklju~uju}i i snage
MUP-a i naoru`ane me{tane). Zahtev nisu prihvatila lica koja su se nalazila u Policijskoj
stanici, ve} su otvorila vatru po jedinici JNA. Nakon toga, komandir jedinice ultimativno se
obratio licima u Policijskoj stanici da prekinu sa vatrom ili }e na istu odgovoriti svim
raspolo`ivim sredstvima. Kako zahtev nije prihva}en, otvorena je vatra iz tenka po zgradi
ispaljivanjem 3 granate. Posle toga vatra je prekinuta.
6. Pripadnici jedinice JNA su nakon prekida vatre u{li u Policijsku stanicu koja je bila znatno
o{te}ena, ne samo od dejstava jedinice JNA, ve}i i od vatre naoru`anih me{tana, koji su po
istoj dejstvovali od ranih jutarnjih ~asova razli~itim vrstama naoru`anja. U Policijskoj stanici
zate~ena su tri mrtva, u njenom dvori{tu jo{ tri i u okolnim ulicama {est mrtvih pripadnika
MUP-a i ZNG. Ovo su podaci na osnovu neposrednog uvida jedinice JNA koja nije vr{ila
{ire pretra`ivanje terena. Medjutim, prema informacijama dobijenim iz drugih izvora bilo je
oko 20 mrtvih.
7. Po{to u ovim dejstvima jedinica nije bila anga`ovana i na zadatku sanitetske evakuacije i
kako je bio ve}i broj poginulih i ranjenih, odlu~eno je da jedinica vr{i obezbedjenje prolaza
sanitetskih vozila preko s. Bijelo Brdo. Oko 16.00 ~asova jedinica je oslobodila prolaz i
obezbedila transport civilnim sanitetskim vozilima. Oko 16.20 ~asova otvorena je vatra od
strane snaga MUP-a i ZNG po jedinici u rejonu Bijelo Brdo. Jedinica je odgovorila na vatru.
Zbog toga je izgubljeno vreme, pa je transport sanitetskim vozilima po~eo tek nakon prekida
vatre.
239
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 239
8. Za vreme anga`ovanja u s. Dalj jedinica JNA nije bila u mogu}nosti da vr{i sanitetsko
zbrinjavanje poginulih i ranjenih pa nije mogla ni da utvrdi njihov ta~an broj. Takodjer nije
imala zarobljenih, jer se jedinici niko nije predao.
207
9. Nakon prekida oru`anih sukoba u s. Dalj, jedinica JNA izvukla se severno od s. Dalj u
visinu raskrsnice puteva ka s. Aljma{, a nakon toga u rajon s. Bijelo Brdo, gde se i sada nalazi.
12. 08. 1991. SAVEZNI SEKRETARIJAT
ZA NARODNU OBRANU
Preslika, strojopis, latinica
Republika Hrvatska, Ured predsjednika RH
118
1991., kolovoz 16.
Glina
Zapovijed [taba TO Glina za pokop ljudi i stoke u selima Kraljev~ani, Dragotinci, Prnjavor
i ^unti}
SOCIJALISTI^KA FEDERATIVNA REPUBLIKA
JUGOSLAVIJA
S. A. O. K R A J I N A
SKUP[TINA OP[TINE GLINA
[TAB TERITORIJALNE OBRANE
Broj: 01-13-2
G l i n a, 16. 08. 1991. godine.-
NAREDBA
Nare|uje se ______ da kao radnu obavezu izvr{i pokop stoke i ljudi na teritoriji
Kraljev~ani,
208
Dragotinci, Prnjavor i ^unti}.
Naredba stupa na snagu odmah.
240
207
Napad na Dalj po~eo je u jutro 1. kolovoza 1991. god. Napad je izvr{io korpus JNA iz Novog Sada i oklopni
bataljon iz Po`arevca uz pomo} brodova Dunavske ratne flote JNA i topni~kog napada iz Vojvodine. Tako
udru`ene snage s lako}om su slomile otpor policije i pripadnika Zbora narodne garde (ZNG). Iako su pripadnici
grupa MUP-a i ZNG-a koji su pre`ivjeli napad predali svoje oru`je i predali se, mnogi od njih su kasnije ubijeni.
Tijekom pregovora s Vladom RH, 13. kolovoza 1991. god. srpski su predstavnici iz Dalja priznali da je u selu
ubijeno 56 ili 57 Hrvata.
208
15. kolovoza 1991. pripadnik srpske paravojske ustrijelio je 5 civila hrvatske nacionalnosti: Marka i Anu
Krznar, Nikolu i Anu [usti} i Mariju Turkovi}. ^lanovi obitelji pokapali su ih nadgledani od strane JNA Nakon
tog doga|aja Hrvati su napustili selo.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 240
K O M A N D A N T
M.P.
209
Kapetan I klase
Stanko Divjakinja, v.r.
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 2., kut. 306.
119
1991., kolovoz 18.
Knin
Ultimatum MUP-a SAO Krajine PU Split i mje{tanima Kijeva za povla~enje policijske
postaje u roku od 48 sati, ili }e napasti mjesto
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH POSLOVA
SRPSKE AUTONOMNE OBLASTI KRAJINA
Knin, 18. 08. 1991. u 11,00 sati
POLICIJSKOJ UPRAVI SPLIT
POLICIJSKOJ POSTAJI KIJEVO
MJESNOJ ZAJEDNICI KIJEVO
Vi i va{e vrhovni{tvo doveli ste odnose izme|u srpskog i hrvatskog stanovni{tva do
nemogu}nosti daljeg zajedni~kog `ivljenja na na{im-srpskim teritorijama Srpske Autonomne
Oblasti Krajina. Zato ne}emo dozvoliti ni u jednom mjestu SAO Krajine va{e policijske
postaje nastavlja~e i ~uvare usta{ko-fa{isti~ke politike tzv. mlade hrvatske demokratije.
Na podru~ju op}ine Knin u selu Kijevu nalazi se va{a policijska postaja. Ovim
ultimatumom vas upozoravamo da }emo, ukoliko se va{a policija iz ovog sela ne povu~e u
roku 48 sati, ra~unaju}i od sata prijema ultimatuma, napasti policijsku postaju na{im
snagama u vrijeme koje nam bude odgovaralo. Tako|er upozoravamo stanovni{tvo Kijeva da
se na vrijeme skloni na sigurna mjesta, da ne bi do{lo do njegova stradanja. Napominjemo da
`elimo zajedni~ki `ivot i razumijevanje stanovni{tva srpskih sela i hrvatskog pu~anstva u
Kijevu, garantuju}i svima sva gra|anska i ljudska prava.
Za sve posljedice koje bi proiza{le va{im nepridr`avanjem ultimatuma snosit }ete sami svu
krivicu pred svojim narodom.
SAO KRAJINA
MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH
POSLOVA
Marti} Milan, v.r.
241
209
Okrugli pe~at: SFRJ, Op}ina Glina, [tab TO.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 241
Izvornik, strojopis, latinica
Ministarstvo obrane RH, Sredi{nji vojni arhiv, Glavni sto`er OS RH.
120
1991., kolovoz 19.
Donji Borci
Izvje{}e Daruvarskog bataljona Komandi 21. brigade OS SFRJ o napadu na Daruvar te o
osnivanju narodnooslobodila~kih odbora kao nosilaca izvr{ne vlasti na okupiranom
teritoriju
KOMANDA DARUVARSKOG bataljona 181-1-4
10,00 19. 08. 1991. V T
s. Donji Borci STR POV.
Primljeno 21. 8. 91oj
u 9,00 h KURIROM
KOMANDANTU 21. br
BORBENI IZVE[TAJ
1. U ranim jutarnjim satima (03,15) 19. 08. 1991. sa jednom oja~anom pe{adijskom ~etom
izvr{io sam napad na snage MUP-a Daruvar i objekat centar za osmatranje i obave{tavanje.
U sukobu je te`e ranjen, ubijen jedan pripadnika MUP-a, trojica su zarobljena kao i nekoliko
automatskih pu{aka i pu{komitraljez. U sukobu koje je bio u rejonu `elj. stanice Daruvar
neprijatelj je bio razbijen i primoran na povla~enje u policijsku stanicu gde su se utvrdili. U
sukobu je kori{teno pe{adijsko naoru`anje, a u~estvovala je jedinica sastavljena od Srba
pripadnika MUP-a Daruvar. U napadu na centar za osmatranje i javljanje u zgradi SO
Daruvar znatno je o{te}enje ili uni{tene. Pri izvr{enju zadatka kori{tene su ru~ne bombe.
Po obavljenom zadatku oja~ana pe{. ~eta povukla se u rajon s. Bijela, bez gubitaka. U akciji
je zarobljeno:
3 pripadnika MUP-a i
3 aut. pu{ke
1 pm 7,62
3 pi
6 motorola sa punja~em
2 slu`bena vozila (jedan sa civ. tablicama)
1 kombi ({umarijski)
1 lada karavan.
^eta V. Klisa je minobaca~kom vatrom (60) uni{tile usta{ki centar u s. Levinovcu, minirale
prugu i zatvorile komunikaciju s. P~eli} s. Miokovi}evo Daruvar.
242
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 242
^eta Miokovi}evo je zarobila 12 lica, aktivista HDZ tog podru~ja. Svi zatvorenici su predati
u {tab Zap. Slavonije.
^eta Doljani nije u potpunosti obavila zadatak, propustila je da posle jutarnjih sati dr`i
zatvorenu komunikaciju Daruvar-Pakrac.
Ostale jedinice nisu imale kontakte sa neprijateljem.
2. Bataljon se nalazi razme{ten u rejonu upotrebe i spreman je da izvr{ava borbena dejstva.
3. odlu~io sam: upotrebljavati ~ete u cilju kontrole i odbrane teritorije, a u sadejstvu sa
susedima: G. Polje i Pod. Slatina.
(4.) Molim odobrenje za ru{enje mosta na komunikaciji V. Zdenci-Daruvar u rejonu
Ribarske kolibe. NE
210
5. Na teritoriji su formirani.
narodno oslobodila~ki odbori kao osnovni nosioci vlasti:
SUP SAO Krajine zap. Slavonije SO Daruvar
op{tinski {tab TO Daruvar
u toku je formiranje SNO SO Daruvar
KOMANDANT
kap. I. kl.
STOJAN MI[^EVI], v.r.
Izvornik, rukopis, latinica
HR HMDCDR, 12, kut. 2.
121
1991., kolovoz 20.
Izvje{}e Komande 212. mtbr Komandi 9. korpusa o stanju i aktivnostima na podru~ju
Kijeva, Siveri}a i Vrlike
KOMANDA 221. MTBR VOJNA TAJNA
Str pov br. 16-191 STROGO POVERLJIVO
0d 20. 08. 1991. g.
Redovni dnevni izve{taj,
D o s t a v l j a.- KOMANDI 9. KORPUSA
De`urnom operativnom-
29. STANJE I AKTIVNOSTI NA[IH OS:
243
210
Dopisano u 21. brigadi.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 243
1. Na teritoriji medju pripadnicima HDZ, MUP-a i ZNG u rejonima s. Kijeva, Vrlike i s.
Siveri}a vlada velika uznemirenost.
U toku ju~era{njeg dana iz Kijeva je oko 40 me{tana napustilo selo, a raspola`emo sa sli~nim
podacima i iz Vrlike.
U Kijevu snage MUP-a i ZNG organizuju kru`nu odbranu na samoj ivici sela, a odbranu
Vrlike organizuju na liniji: ku}a Bali}a z. Lelasi most na r. Cetini s. Vinali}i. U rejonu
s. Vinali}i ju~e u ve~ernjim ~asovima grupisano je oko 40 pripadnika MUP-a i ZNG.
Raspored ostalih snaga MUP-a i ZNG prema detaljnijem izve{taju PN[ za OB poslove.
2. U toku dana nije bilo medjusobnih incidenata izmedju snaga SUP-a i snaga MUP-a i
ZNG, kao ni incidenata prema snagama JNA.
3. BG-1 ju~e je popunjena jo{ sa 2 v/o VES-a 11406.
U jedinicu je primljen vojnik ^OLOVI] NEDELJKO koji je od 16. 09. 1990. g. do 15. 08.
1991. g. bio na odslu`enju vojnog roka u Kozini (SR Slovenija), a od 15. 08. do 17. 08. u
VP 2935/3 C 51300 Delnice. Ostatak vojnog roka doslu`i}e u na{oj jedinici.
4. U toku dana izvedena je planirana obuka i sprovodi se neprekidno borbeno de`urstvo.
29.a. STANJE NA STRA@AMA br. 3, 8 i 9 bez promene.
PT/]M KOMANDANT
potpukovnik
Borislav Djuki}, v.r.
M.P.
211
Str. Pov. br. 19-1271.
20. 08. 1991.
212
Izvornik, strojopis, latinica
HR-HMDCDR, 7., pov. br. 19-1271, 1991.
122
1991., kolovoz 20.
Knin
Okru`nica Vojnog okruga Knin SNO Knin, Gra~ac, D. Lapac, Korenica, Obrovac i Benkovac
da regrute rujanske klase upute u postrojbe 9. korpusa OS SFRJ kako bi na taj na~in
ubla`ili nedostatnu popunu JNA
244
211
Okrugli pe~at: Komanda 221. motorizovane brigade.
212
Dopisano rukom, broj i datum prijema u 9. korpus.
Dokumenti_RSK1.qxp 2009-06-10 10:42 Page 244
VOJNI OKRUG VOJNA TAJNA
K N I N POVERLJIVO
Pov. br. 9-1
Od 20. 08. 1991. g.
M.P.
213
Realizacija septembarskog
uputa regruta na slu`enje
vojnog roka, naredjenje.- SNO GRA^AC
Aktom III Uprave G[ OS pov. br. 2353-241/90 od 01. avgusta 1991. godine regulisane su
mere koje treba da preduzmu organi za NO DPZ i TO u cilju potpune realizacije
septembarskog uputa regruta. Medjutim jednostranim aktima pojedinih republi~kih
rukovodstava donose se odluke koje ukoliko se ne spre~e mogu paralisati sistem vojne obaveze
i popunu JNA.
S tim u vezi, a u cilju potpune realizacije uputa regruta u septembru 1991. godine pored
ostalog neophodno je preduzeti slede}e:
1.- Regrute 1972. godi{ta i starije kao i one mladje, a regrutovane za koje nema zakonske
smetnje odmah uputiti na odslu`enje vojnog roka.
2.- Regrute sa teritorije SO Knin, Gra~ac, D. Lapac i Korenica pozvati da se jave na
odslu`enje vojnog roka u Knin u kasarnu NH Slavko Rodi} VP 1318 Knin, i to SO
Knin____, SO Gra~ac 16. 09., SO Lapac _____, SO Korenica _____, a sa teritorije SO
Benkovac i SO Obrovac _____ u Benkovac u kasarnu Slobodan Macura u VP 4810.
3.- Organi NO SO sa~ini}e spiskove svih regruta kojima je upu}en poziv i jedan primerak
dostaviti VOd Kn