Sie sind auf Seite 1von 12

Meguro Language Center BP1-06

1
50 short dialogues !BP1-06 level)

1. Shitsumon ga arimasu !"# byo
$
)
Seito % Sumimasen. Sensei, ! )ga arimasu.
Sensei % Hai, nan desu ka.
Seito % Its hot today, isnt it?wa nihongo ! ) nan desu ka.
Sensei % Un, &Kyo
$
wa ! ) desu ne' desu.
Seito % Fu(n. ja, Yes. Thats right. wa nan desu ka.
Sensei % &! )' desu.
Seito % Wakarimashita. Arigato
$
gozaimashita. Kyo
$
wa atsui desu ne. Sensei.
Sensei % Aa. So
$
desu ne

2. Shitsumon ga arimasu !)) byo
$
)
Seito % Sensei, shitsumon ! ) arimasu.
Sensei % Hai, nan desu ka.
Seito % Thats good. Isnt it? wa nihongo de nan desu ka.
Sensei % &! )' desu.
Seito % Ja, Yes. Thats good. wa nan desu ka.
Sensei % Sore mo &Ii desu ne' desu.
Seito % ! ). Arigato
$
gozaimashita.
Sensei % Ha(i.

3. Shitsumon ga arimasu !)* byo
$
)
Seito % Sensei, shitsumon ga arimasu.
Sensei % Hai, nan desu ka.
Seito % &! )' tte nan desu ka.
Sensei % &So
$
desu ka' wa Oh, You are.+ ,Oh, it is.+ desu.
Seito % Aa, wakarimashita. ! ).
Sensei % Ha(i.

4. Ohayo
$
gozaimasu !") byo
$
)
- % A, ohayo
$
gozaimasu.
Ueda % Ohayo
$
gozaimasu.
- % Kyo
$
wa ! ) desu ne.
Ueda % So
$
desu ne. Ii tenki desu ne.
- % ! ), ueda san wa doko ni ikimashita ka.
Ueda % Kino
$
wa shinjuku ni ikimashita.
- % A, ! ). Watashi mo shinjuku ni ikimashita. Ueda san wa
! ) ikimashita ka.
Ueda % Iie, ! ).
- % A, so
$
desu ka. Watashi wa hitori de ikimashita.
Ueda % So
$
desu ka.

5. Ima, nanji desu ka. !). byo
$
)
- % Sumimasen. Aoyama san, ima, ! ) desu ka.
Aoyama % Etto, ima, "ji desu yo.
- % Kyo
$
no kaigi wa nanji kara desu ka.
Aoyama % ! ) kara desu.
Meguro Language Center BP1-06
2
- % So
$
desu ka. Aoyama san! ) kaigi ni ikimasu ka.
Aoyama % Hai, ikimasu yo.
- % A. ! ) ka. Ja
$
, mata ato de.
Aoyama % Hai, ja
$
, mata ato de.

6. Otsukaresamadeshita. !)* byo
$
)
Sensei % ! ).
Seito % Arigato
$
gozaimashita.
Sensei % Hai, kore.
Seito % Kore wa, nan desu ka.
Sensei % ! ) desu.
Seito % Shukudai tte nan desu ka.
Sensei % Shukudai wa ,Homework+ desu.
Seito % Aa, so
$
desu ka. Wakarimashita. ! ).
Sensei % Gambattekudasai.

7. Hajimemashite. !*# byo
$
)
Arisu % Hajimemashite, arisu desu. ! ).
Yamaguchi % Aa, hajimemashite.Yamaguchi desu. Do
$
zoyoroshiku.. Arisu-san wa dochirakara desuka.
Arisu % Watashi wa kanada ! ) kimashita.
Yamaguchi % Aa, so
$
desu ka. Hitori de kimashitaka.
Arisu % Iie, kazoku ! ) kimashita.
Yamaguchi % Arisu san, oshigoto wa/
Arisu % Watashi wa terekomyunike
$
shon no ! ) enjinia desu.
Yamaguchi % So
$
desu ka.
Arisu % Yamaguchi san wa/
Yamaguchi % Watashi wa nihongo no! ) desu.
Arisu % So
$
desu ka. Doko no ! ) desu ka.
Yamaguchi % Meguro desu.
Arisu % Gakko
$
no namae wa/
Yamaguchi % 012 desu.
Arisu % Aa, so
$
desu ka.

8. Denwa !"# byo
$
)
Eki no hito % Hai, 34 ! ) desu.
5 % A. 012 dewa arimasen ka.
Eki no hito % A. chigaimasu yo.
5 % A. Sumimasen. ! ) wa 03 no 3493 no 3727 desu ka.
Eki no hito % Iie, 3728 desu.
5 % Aa, machigaemashita. ! ), sumimasen.
Eki no hito % Hai, do
$
mo.

9. Mite kudasai. !)6 byo
$
)
Sensei % 35pe
$
ji o ! ).
Seito % Sumimasen. ! ) yukkuri itte kudasai.
Sensei % Hai. 35 pe
$
ji o mite kudasai.
Seito % A. Hai, ! ). 35 pe
$
ji desu ne.
Sensei % Hai, so
$
desu. 35 pe
$
ji desu. 35 pe
$
ji o mite kudasai.
Meguro Language Center BP1-06
3

10. Kono hon wa ikura desu ka. !"6 byo
$
)
Seito % Sumimasen. Sensei. Kono hon 7a ! ) desu ka.
Sensei % Kore 7a ! )en desu.
Seito % So
$
desu ka. Kono ka
$
do wa ikura desu ka.
Sensei % E(. Kore 7a, ! ), 8##en desu.
Seito % Ja, kore to kore o kudasai.
Sensei % E(. "8*#en desu.
Seito % Hai, e(tto. Ka
$
do wa ! ) desu ka.
Sensei % Gomennasai. Ka
$
do wa dame desu.
Seito % A, so
$
desu ka. Chotto matte kudasai. A. Ja, 9###en.
Sensei % Ja, ! )en no okaeshi desu. Arigao
$
gozaimashita.
Seito % Hai, do
$
mo.

11. Kyo
$
wa nan yo
$
bi desu ka. !)* byo
$
)
- % Suimasen. Kyo
$
wa ! )desu ka.
5 % Kyo
$
ha suiyo
$
bi desu.
- % Suiyo
$
bi desu ka. Nannichi desu ka.
5 % ! ) desu.
- % Aa. Hatsuka desu ka. ! )suiyo
$
bi wa nannichi desu ka.
5 % Raishu
$
no suiyo
$
bi wa ! ) desu yo.
- % Aa, so
$
desu ka. Arigato
$
gozaimasu.

12. Natsuyasumi !": byo
$
)
Koike % Ogawa san no natsuyasumi wa nan nichi kara nan nichi made desu ka.
Ogawa % N(, kotoshi wa 6gatsu ! ) kara ! )made desu.
Koike % Aa, so
$
desu ka. Doko ni ikimasu ka.
Ogawa % E(. Tabun, hokkaido
$
ni ikimasu.
Koike % Aa, so
$
desu ka. ! ).
Ogawa % Un, koike san wa/
Koike % Watashi no natsuyasumi wa to
$
ka kara ! ) made desu. Tabun, Okinawa ni ikimasu.
Ogawa % Okinawa desu ka. Ii desu ne
$
.

13. Nekutai !)# byo
$
)
Kaneda % Sono nekutai wa ikura deshita ka.
5 % Kore wa ! )deshita.
Kaneda % A. So
$
desu ka.
5 % Kaneda san ! ) wa/
Kaneda % Watashi no wa )###en deshita.
5 % So
$
desu ka.

14. Nyu
$
to
$
kyo
$
resutoran !)6 byo
$
)
Resutoran no hito % Hai, nyu
$
to
$
kyo
$
resutoran desu.
5 % A, etto, sochira wa ! )nanji made desu ka.
Resutoran no hito % Kochira wa, ! )kara gogo 88ji han made desu.
5 % A. So
$
desu ka. E(to, yasumi wa/
Resutoran no hito % Yasumi wa ! )desu.
Meguro Language Center BP1-06
4
5 % Wakarimashita. Do
$
mo.
Resutoran no hito % Hai, ! ).

15. Shigoto !)6 byo
$
)
- % Hashimoto san, shigoto wa nanji ! ) nanji ! ) desu ka.
Hashimoto % Watashi wa, ! )kara yu
$
gata 9ji han made desu.
- % So
$
desu ka. Nan-yo
$
bi kara nan-yo
$
bi made desu ka.
Hashimoto % ! )kara kinyo
$
bi made desu. Doyo
$
bi to nichiyo
$
bi wa yasumi desu.
- % So
$
desu ka.

16. Shitsumon ga arimasu. !"# byo
$
)
Seito % Sensei, shitsumon ga arimasu.
Sensei % Hai, nan desu ka.
Seito % The day after tomorrow wa ! )nan desu ka.
Sensei % ! ), desu.
Seito % So
$
desu ka. ! ), Friday wa nihongo de nan desu ka.
Sensei % Kin-yo
$
bi desu.
Seito % Ja, Saturday wa/
Sensei % Doyo
$
bi desu.
Seito % So
$
desu ka. ja
$
, weekend wa nihongo de nan desu ka.
Sensei % ! )desu.
Seito % Wakarimashita. Arigato
$
gozaimashita.
Sensei % Hai.

17. Ohayo
$
gozaimasu. !)6 byo
$
)
Seito % A! ), ohayo
$
gozaimasu.
Sensei % Ohayo
$
gozaimasu.
Seito % Senshu
$
no mokuyo
$
bi, maikeru san, kimashita ka.
Sensei % Iie, senshu
$
no moku-yo
$
bi 7a ! ).
Seito % So
$
desu ka. ! ).
Sensei % Kyo
$
wa, tabun, kimasu.
Seito % A. So
$
desu ka.

18. Shukudai !"* byo
$
)
Sensei % ! ).
Seito % Arigato
$
gozaimashita.
Sensei % A, ! ). Kore, shukudai desu.
Seito % A, wakarimashita.
Sensei % Gamba;te kudasai.
Seito % Ha(i. a, sensei, sumimasen. Raishu
$
no kayo
$
bi no ressun, watashi wa kimasen.
Sensei % A, so
$
desu ka. Ja, kore ! ), shukudai desu.
Seito % E, so
$
desu ka.
Sensei % ! ).
Seito % Hai. Arigato
$
gozaimasu. Gambarima(su.


Meguro Language Center BP1-06
5
19. Chotto ii desu ka. !8 pun 8. byo
$
)
Okyaku % Sumimase(n. Chotto, ! ).
Ten-in % Hai, do
$
zo.
Okyaku % ! )o misete kudasai.
Ten-in % Hai. dore desu ka.
Okyaku % Kore desu. kore.
Ten-in % A. Kore desu ne. Hai, do
$
zo.
Okyaku % Etto, kore wa ikura desu ka.
Ten-in % E(, kochira 7a ! )en desu.
Okyaku % So
$
desu ka(. Kore wa doko no tokei desu ka.
Ten-in % Kore 7a itaria no desu.
Okiya % A(. So
$
desu ka. A, sore kara, ! ) misete kudasai.
Ten-in % A. Do
$
zo, do
$
zo.
Okyaku % Kore wa ikura desu ka.
Ten-in % Kochira 7a "man 6sen en desu. A, ie, ie, sumimasen. "man en desu.
Okyaku % "man en. Kore 7a doko no tokei desu ka.
Ten-in % Kore mo itaria no desu.
Okyaku % Kore mo itaria no desu ka. Disukaunto, ! )desu ka.
Ten-in % Disukaunto desu ka. N(, chotto, ! ) desu ne.
Okyaku % So
$
desu ka. N(, ja, kore o kudasai
Ten-in % Hai, arigato
$
gozaimasu. Kochira 7a ! ) desu.
Okyaku % Hai, ka
$
do, daijo
$
bu desu ka.
Ten-in % Hai, daijo
$
bu desu yo.
Okyaku % So
$
desu ka. ! ), kore.
Ten-in % A. <=>- ka
$
do desu ne. Daijo
$
bu desu yo.

20. Irasshai. !*) byo
$
)
Yaoya % Irassha(i.
Okyaku % Sumimasen. Kono tomato wa ikura desu ka.
Yaoya % Etto, kore wa, ! ), )##en desu.
Okyaku % N(. So
$
desu ka. 8tsu, ikura desu ka.
Yaoya % ! ) yo.
Okyaku % N(, ja, kore, )tsu kudasai.
Yaoya % Hai, 8##en ne.
Okyaku % E(tto. Sore kara, remon wa ikura desu ka.
Yaoya % Remon wa "tsu 8##en desu.
Okiya % Hitotsu wa dame desu ka.
Yaoya % A(, sore wa ne
$
???
Okyaku % N(, ja, ! ).
Yaoya % Hai, ja, )##en ne.
Okyaku % Hai, ja, kore.
Yaoya % Hai, ! ). arigato
$
.
Okyaku % Do
$
mo.

21. Ikebukuro made !)# byo
$
)
- % Sumimasen. ikebukuro ! ) ikura desu ka.
5 % Ikebukuro made wa 89#en desu ne.
- % So
$
desu ka. ! ) gurai desu ka.
5 % 89fun gurai desu yo.
Meguro Language Center BP1-06
6
- % So
$
desu ka. ! ).
5 % Ha(i.

22. Ranchi taimu !". byo
$
)
Resutoran no hito % Irasshaimase.
5 % Sumimasen. Ranchi taimu wa nanji made desu ka.
Resutoran no hito % Ranchi taimu wa )ji made desu.
5 % Ima, ! ) desu ne. Daijo
$
bu desu ka.
Resutoran no hito % So
$
desu ne. Chotto???. Sumimasen.
5 % So
$
desu ka. Ja, dina
$
taimu wa ! ) desu ka.
Resutoran no hito % A. E(, 9ji kara desu.
5 % Nanji made desu ka.
Resutoran no hito % E(, ! ) desu.
5 % A, wakarimashita. Arigato
$
gozaimasu.
Resutoran no hito % A, ! ).

23. Sensei, konnichiwa. !)* byo
$
)
Judi
$
% ! ), konnichiwa.
Sensei % Aa, konnichiwa, judi
$
san. Kino
$
, ressun ni ! ).
Judi
$
% Ee, sumimasen. Kino
$
wa, ano
$
(, byo
$
in ! ) ikimashita.
Sensei % A, so
$
desu ka. Daijo
$
bu desu ka.
Judi
$
% Ee, ! ) daijo
$
bu desu.

24. Denwabango
$
!*) byo
$
)
- % Inoue san, chotto, sumimasen. Inoue san no ! ) wa namban desu ka.
Inoue % E(, ! ). Watashi no keitai, watashi no keitai???. A, a, e(tto, #@# no
- % Hai.
Inoue % "6:@ no.
- % "6:@ no.
Inoue % 6*": desu.
- % A. Sumimasen. ! ).
Inoue % 6*": desu.
- % 6*": desu ne. Arigato
$
gozaimashita.
Inoue % Ha(i.

25. Itte kimasu. !8# byo
$
)
- % Jya, itte kimasu.
5 % A, ! ).
- % Chotto, konmbini ! ).
5 % So
$
desu ka. Jya, itterassha(i.

26. Hai, 012 desu. !)6 byo
$
)
012 % Hai, 012 desu.
Suzannu % A. Suzannu desu ga.
012 % A. Konnichiwa.
Suzannu % Konnichiwa. Sumimasen. Maeda sensei ! ).
012 % Etto. Maeda sensei wa ! ) kaerimashita.
Suzannu % So
$
desu ka. Maeda sensei wa ashita, nanji kara desu ka.
012 % Ashita wa ! ) desu.
Meguro Language Center BP1-06
7
Suzannu % Wakarimashita.

27. Kuruma !)* byo
$
)
Iijima % A. Are wa harada san no ( ) desu ka.
Harada % Dore desu ka.
Iijima % Are. Are. Ano Toyota no.
Harada % Aa, chigaimasu. ! ) wa 50A desu. Iijima san no wa.
Iijima % Watashi no wa kore desu.
Harada % Aa. ! ).

28. Machigaemashita. !)9 byo
$
)
Roba
$
to % ! ).
012 % Are. Roba
$
to san, ressun wa ! )kara desu yo.
Roba
$
to % E. Ima, nanji desu ka.
012 % Ima, 8)ji han desu.
Roba
$
to % Aa. ! ).
Roba
$
to % Ja(. Chotto ko
$
hi
$
shoppu ni ikimasu.
012 % Hai, ja, ! ).
012 % Hai.

29. Tanjo
$
bi !). byo
$
)
Seito % Sensei, tanjo
$
bi wa itsu desu ka.
Sensei % Tanjo
$
bi desu ka. Watashi no tanjo
$
bi wa ! ) desu.
Seito % A. So
$
desu ka. Watashi wa :gatsu ! ) desu.
Sensei % So
$
desu ka. ! ) desu ka.
Seito % Watashi wa 8@:9nen desu.
Sensei % So
$
desu ka. Watashi wa ! )nen desu.

30. Menyu
$
!): byo
$
)
Resutoran no hito % Irasshaimase. Menyu
$
o ! ).
Okyaku % Do
$
mo. Etto, kono sute
$
ki to, kono sarada o onegaishimasu.
Resutoran no hito % Kono sute
$
ki to, ! ) sarada desu ne. E(, nomimono wa/
Okyaku % Nomimono wa, e(, aisu ko
$
hi
$
o ! ).
Resutoran no hito % Hai, wakarimashita.

31. Kopi
$
!)# byo
$
)
- % Suimasen. Kopi
$
o onegaishimasu.
5 % Etto, ! ).
- % "mai onegaishimasu. A. Sorekara, ! ) onegaishimasu.
5 % Hai.
- % Kore wa 9mai onegaishimasu.
5 % ! ).

32. Shu
$
matsu !)) byo
$
)
- % Otsukaresamadeshita. Shu
$
matsu wa doko ni ikimasu ka.
5 % Chotto, hakone ! ).
- % Aa, ii desu ne. Kiotsukete ! ).
Meguro Language Center BP1-06
8
5 % Hai, arigato
$
gozaimasu.
- % Ja, ! ).
5 % Hai, ja, mata.

33. Otsukaresamadeshita. !)) byo
$
)
Sensei % ! ).
Seito % Arigato
$
gozaimashita.
Sensei % Kyo
$
wa ! ) doko ni ikimasu ka.
Seito % Shinjuku no depa
$
to ni ikimasu.
Sensei % So
$
desu ka. ! ).
Seito % Hai, arigato
$
gozaimasu. Mata ashita.
Sensei % ! ), mata ashita.

34. Nihongo no ressun !)* byo
$
)
- % A. Su
$
zan san, kombanwa.
Su
$
zan % Kombanwa.
- % Kyo
$
wa ! ).
Su
$
zan % So
$
desu ne.
- % Kore kara ! ).
Su
$
zan % Kore kara, nihongo no ressun desu.
- % A, ! ). Gambattekudasai.
Su
$
zan % Hai, arigao
$
gozaimasu. ! ).

35. Kyo
$
!). byo
$
)
Shimada % Sakuraisa(n.
Sakurai % Ha(i.
Shimada % Etto, kyo wa ! ).
Sakurai % Iie, kyo
$
wa suiyo
$
bi desu yo.
Shimada % A, so
$
desu ne. Kyo
$
wa suiyo
$
bi desu ne. eetto, ! ), suiyo
$
bi desu ne.
Sakurai % Iie, kyo
$
wa ! )desu yo.
Shimada % E. So
$
desu ka.
Sakurai % So
$
desu yo. ! ). Shimada san.

36. Pasokon !)# byo
$
)
Hayashi % Morisan no pasokon wa ! ) desu ka.
Mori % BK2 no desu.
Hayashi % ! ).
Mori % 8*man 6sen en deshita. Hayashi san no wa/
Hayashi % Watashi no wa CC2 desu. ! ) deshita.
Mori % Aa, so
$
desu ka.

37. Shigoto !"# byo
$
)
- % Maejima san, shigoto wa nan-yo
$
bi kara nan-yo
$
bi made desu ka.
Maejima % Getsuyo
$
bi kara doyo
$
bi made desu.
- % So
$
desu ka. ! ) shigoto desu ka.
Maejima % Ee, doyo
$
bi wa 8#ji kara "ji made desu.
Meguro Language Center BP1-06
9
- % ! ). Getsuyo
$
bi kara kin-yo
$
bi wa/
Maejima % Getsuyo
$
bi kara kin-yo
$
bi wa ! ) 9ji made desu.
- % Aa, so
$
desu ka.

38. Kino
$
!)6 byo
$
)
Janetto % A, sensei kombanwa.
Sensei % A, janetto san, kombanwa. Janetto san, ! ), kimasendeshita ne.
Janetto % Ee, kino
$
wa ! ). Jimi
$
san wa kino
$
, kimashita ka.
Sensei % Iie, jimi
$
san mo ! ).
Janetto % Aa, so
$
deshita ka. Sumimasen deshita.
Sensei % Ie.

39. Otsukaresamadeshita. !"* byo
$
)
Sensei % ! ).
Seito % Arigato
$
gozaimashita.
Sensei % Etto, raishu
$
no ressun wa sui-kin no ! ).
Seito % E. So
$
desu ka. Suikin desu ka. Ka
$
kin ja arimasen ka/
Sensei % Iie, suikin desu yo???. ! ) kinyo
$
bi desu. Suiyo
$
bi, daijo
$
bu desu ka.
Seito % Aa, hai, daijo
$
bu desu.
Sensei % Hai, ja, ! ), suiyo
$
bi.
Seito % Hai, shitsureishimasu.
Sensei % Shitsureishimasu.

40. Irasshaimase. !"# byo
$
)
Ten-in % Irasshaimase.
Okyaku % Ano, kore, ! ). Kono, t i
$
shatsu.
Ten-in % Kochira wa ")##en desu.
Okyaku % A, e(, kore mo ")##en desu ka.
Ten-in % Ee, kore mo ")##en desu.
Okyaku % Ja, kore to kore o kudasai.
Ten-in % Hai, ! ) desu ne. .*##en desu.
Okyaku % Ja, :###en.
Ten-in % Hai, ! ) no okaeshi desu. Arigato
$
gozaimashita.
Okyaku % Do
$
mo.

41. Tadaima. !)# byo
$
)
- % Tadaima(.
5 % A, okaerinasa(i.
- % Are. Maeda san wa/
5 % Maeda san wa kaerimashita yo.
- % A, ! ). Kimurasan wa/
5 % Kimra san mo kaerimashita yo.
- % E, so
$
desu ka. Ja, ! ). Shitsureishima(su.
5 % Ha(i, otsukaresamadeshita.

42. Ogenki desuka. !)* byo
$
)
Kojima % A, su
$
zan san, konnichiwa.
Su
$
zan % Konnichiwa.
Meguro Language Center BP1-06
10
Kojima % ! ).
Su
$
zan % Ee, genki desu. Kojima san wa/
Kojima % Hai, genki desu. Su
$
zan san wa fuyuyasumi, ! ) ikimashita ka.
Su
$
zan % Watashi wa o
$
sutoraria ni kaerimashita.
Kojima % Aa, so
$
desu ka. Watashi wa izu ! ) ikimashita.
Su
$
zan % So
$
desu ka.

43. Watashi no ressun !)* byo
$
)
Seito % Kombanwa.
012 % Kombanwa.
Seito % ! ). Watashi no ressun wa nanji kara desu ka.
012 % ! ) desu yo.
Seito % Ima, nanji desu ka.
012 % E(, ima, .ji 8#pun desu yo. ! ).
Seito % Hai, daijo
$
bu desu.

44. Ii tenki desu ne. !)) byo
$
)
- % Ohayo
$
gozaimasu.
Kuroda % Ohayo
$
gozaimasu.
- % ! ) desu ne.
Kuroda % So
$
desu ne. Ii tenki desu ne.
- % Kuroda san wa ! ) doko ni ikimashita ka.
Kuroda % Watashi wa nikko
$
ni ikimashita.
- % ! ). Watashi wa kamakura ni ikimashita.
Kuroda % Aa, so
$
desu ka.

45. Hajimemashite. !*. byo
$
)
- % Konnichiwa, sasaki san.
Sasaki % Konnichiwa.
- % Genki desu ka.
Sasaki % Genki desu.
- % A, sasaki san, kochira wa watanabe san desu.
Sasaki % Do
$
mo, ! ). Sasaki desu.
Watanabe % Hajimemashite, watanabe desu. Do
$
zo yoroshiku.
- % Sasaki san, watanabe san wa -52 sofuto no enjinia desu.
Sasaki % ! ).
- % Watanabe san, sasaki san wa 012 ko
$
ku
$
no suchuwa
$
desu desu.
Watanabe % Aa, so
$
desu ka. Yoroshiku onegaishimasu.
Sasaki % Yoroshiku onegaishimasu. Kyo
$
wa korekara ! )/
- % Korekara, shinjuku no kinokuniya ni ikimasu.
Sasaki % So
$
desu ka. ! ).
- % Ja, shitsurei shimasu.
Watanabe % Shitsurei shimasu.
Sasaki % Shitsurei shimasu.
46. Shokai !". byo
$
)
Sensei % Ohayo
$
gozaimasu.
Zen-in % Ohayo
$
gozaimasu.
Meguro Language Center BP1-06
11
Sensei % Jya, kyo
$
wa kyashi
$
san o sho
$
kai shimasu.
Kyashi % Kyashi
$
desu. Amerika kara kimashita. ! ), yoroshiku onegaishimasu.
Zen-in % Yoroshiku onegaishimasu.
Maikeru % Watashi wa maikeru desu. Igirisu ! ) desu. Yoroshiku onegaishimasu.
Kyashi % Yoroshiku onegaishimasu.
Karen % Watashi wa karen desu. Osutoraria kara desu. Hajimemashite.
Kyashi % Hajimemashite.
Chien % Watashi wa chen desu. ! ) kara kimashita. Do
$
zo yoroshiku.
Kyashi % Do
$
zo yoroshiku.

47. Kore o kudasai. !") byo
$
)
Ten-in % Irasshaimase.
Okyaku % ! ). Kore wa ikura desu ka.
Ten-in % Kochira wa 6##en desu.
Okyaku % Ja, kore o ! ).
Ten-in % Hai.
Okyaku % Sorekara, kore mo kudasai.
Ten-in % Kore wa 9##en desu.
Okyaku % N(, ja
$
, futatsu kudasai.
Ten-in % Ja
$
, ! ).
Okyaku % Hai, ja, kore, 9###en.
Ten-in % Hai, 9###en. Jya, ! ) no okaeshi desu.
Okyaku % Do
$
mo.
Ten-in % Arigato
$
gozaimashita.

48. Hai, 012 desu. !") byo
$
)
012 % Hai, 012 desu.
Furansowa % Moshimoshi, furansowa desu.
012 % A. furansowa san. Kombanwa.
Furansowa % Kombanwa. sumimasen. Oki sensei ! ).
012 % E(, o
$
ki sensei wa ! ) ressun desu.
Furansowa % So
$
desu ka. Ressun wa nanji made desu ka.
012 % ! ).
Furansowa % Wakarimashita. Ja, daijo
$
bu desu. Shitsureishimasu.
012 % Shitsureishimasu.

49. Yo
$
bi !)6 byo
$
)
Sensei % Heren san, shitsumon desu. Sunday wa ! ) nan desu ka.
Heren % Etto. Getsu ka sui moku kin do nichi. Aa, nichiyo
$
bi desu.
Sensei % So
$
desu. Nichiyo
$
bi desu. Ja, ! ). Friday wa nihongo de nan desu ka.
Heren % Getsu ka sui moku kin, a, kinyo
$
bi desu.
Sensei % So
$
de(su.

50. Korekara. !8. byo
$
)
- % Ohayo
$
gozaimasu.
5 % A, ohayo
$
gozaimasu. ! ) shigoto desu ka.
- % Hai, korekara, o
$
saka ni ikimasu.
Meguro Language Center BP1-06
12
5 % ! ). Itterassha(i.
- % Hai, ittekima(su.