Sie sind auf Seite 1von 20

1

YOUTH QUESTIONNAIRE
School
Class number
name

District

Address

GPS Coordinates

Sex 1= Male
2= Female
PRESENT age

Years
Date of birth [dd/mm/yyyy]

D D M M
1 9 Y Y
January = July = 07
01 August = 08
February = 02 September =
March = 03 09
April = 04 October = 10
May = 05 November = 11
June = 06 December =
12
2

1.1 What is your MAIN language spoken at home? 1=Zulu


Luluphi elona lwimi luthethwayo ekhaya? 2=S.Sotho
3=Tswana
4=Xhosa
5= Shangaan/ Tsonga
WRITE ONLY ONE ANSWER 6=Pedi/N.Sotho
7=Afrikaans
8=English
9=Ndebele
10=Venda
11=Swazi

Other (specify) ___________________________

1.2 Does your house have electricity? 1= Yes


2= No
Ingaba ukhona umbane ekhaya?

1.3 Does your house have running water inside? 1= Yes


2= No
Ingaba ekhaya akhona amanzi?
1.4 Does your house have a toilet inside? 1= Yes
2= No
Ingaba ekhaya ikhona indlu yangasese?
1.5 How many bedrooms does your house have Write number in grid
(rooms for sleeping)

Mangaphi amagumbi okulala ekhaya?


1.6 How many people stay in your house? Write number in grid

Bangaphi abantu abahlala ekhaya?

Issues facing youth


Now I would like to ask you about problems and issues facing South Africa and your community
Ngoku ndicela ukukubuza ngee ngxaki kunye nemiba ejongene ne South Africa kunye nendawo ohlala kuyo
2.1 What do you think is the most important 1= Poverty
issue or problem facing youth your age in 2= Crime
SOUTH AFRICA? 3= HIV/AIDS
4= Teenage Pregnancy
Ucinga ukuba yeyiphi eyona ngxaki 5= Unemployment
ijongene nolutsha olulingana nawe apha e 6= Poor Education
SOUTH AFRICA? 7 = Drug and Alcohol Abuse

WRITE ONLY ONE ANSWER 8= Other

2.2 What do you think is the most important 1= Poverty


issue or problem facing youth your age in 2= Crime
YOUR COMMUNITY? 3= HIV/AIDS
4= Teenage Pregnancy
Ucinga ukuba yeyiphi eyona ngxaki 5= Unemployment
ijongene nolutsha olulingana nawe apha 6= Poor Education
EKUHLALENI 7 = Drug and Alcohol Abuse

WRITE ONLY ONE ANSWER 8= Other

Behaviors
3


3.1
Have you ever had vaginal sex with someone (that is to say when
the penis was in vagina)?
1= Yes
2= No

Wakhe wayenza ivaginal sex ( uhlobo lokulalana apho incanca/ipipi


ingena kwi kuku / ulungu langasese lomntu ongumfazi) ?

(REMEMBER: ‘THIS CAN HAVE BEEN DONE TO


YOU OR YOU COULD HAVE DONE IT TO
SOMEONE’)
3.2 IF YES TO ABOVE: How old were you when you first did this?

Yayimingaphi iminyaka yakho ukuqala kwakho ukwenza oku?


Bhala iminyaka
3.3 IFYES TO AVOVE: How old was your partner?


3.4
Have you ever had anal sex with someone (that is to say when the
penis was in the anus)?
1= Yes
2= No

Wakhe wayenza I anal sex (Uhlobo lokulalana apho ipenis ifakwa


kanye phakati ezimpundwini ?

(REMEMBER: ‘THIS CAN HAVE BEEN DONE TO YOU OR


YOU COULD HAVE DONE IT TO SOMEONE’)
3.5 IF YES TO ABOVE: How old were you when you first did this?

Yayimingaphi iminyaka yakho ukuqala kwakho ukwenza oku? Bhala


iminyaka
IFYES TO AVOVE: How old was your partner?
3.6

3.7 If you have had sex, the last time you had 1= Yes
sexual intercourse, did you use a condom? 2= No

Ukugqibelisa kwakho ukulalana uyisebenzisile


icondom?

3.8 Have you had sexual intercourse in the last 12 1= Yes

 MONTHS?

Ukhe wabelana ngesondo kwezinyanga ziyi 12


2=No

ZIGQITHILEYO?

REMEMBER THAT SEX IS DEFINED AS


ANAL OR VAGINAL SEX

3.9 How many DIFFERENT PEOPLE have you


had sexual intercourse with in THE LAST 12
MONTHS ?

Bangaphi ABANTU ABAHLUKILEYO okhe


wabelana nabo nge sondo
KWEZINYANGA ZIYI 12 ZIGQITHILEYO?

REMEMBER THAT SEX IS DEFINED AS


ANAL OR VAGINAL SEX Partners in last 12 months
4

3.10 How many DIFFERENT PEOPLE have you had


sexual intercourse with in your WHOLE
LIFETIME ?
Write number

Bangaphi Abantu Abahlukileyo okhe walalana


nabo Ebomini bakho
Write number

REMEMBER THAT SEX IS DEFINED AS ANAL


OR VAGINAL SEX
Partners in whole life
3.12 On average, How often do you / did you use 1= Always
condoms during your lifetime? 2= More than half of the time
3= Half of the time
4= Less than half of the time
Translate
5=Never

3.13 Have you ever had unprotected sex? 1= Yes


2= No

STI Symptoms
4.1 1= Yes
WOMEN ONLY: Sometimes, women experience an unusual
 discharge (smelly, discoloured) from the vagina. During the last 12
months, have you had an abnormal vaginal discharge?
2= No

Ngamaye amathuba amantombazana azibona enencindi


engaqhelekenga ( enukayo, engenambala) apha ngaphantsi.
Kwezinyanga ziyi 12 zidlulileyo ukhe wanayo lencindi?

4.2 1= Yes
WOMEN ONLY: Do you currently have an abnormal vaginal
discharge (smelly, discoloured)? 2= No

Ingaba unayo ngoku lencindi ingaqhelekanga iphuma ngaphantsi?

4.3 MEN ONLY: Sometimes, men experience an unusual 1= Yes

 (discoloured or painful) discharge from their penis. During the last


12 months, have you had an unusual discharge from your penis?
2= No

Ngamanye amaxesha amadoda aye aphume incindi engaqhelekanga


kwaye ebuhlungu ephuma kumalungu abo angasese. Kwezinyanga ziyi
12 zidlulileyo ukhe wanayo incindi enjalo?

4.5 MEN ONLY: Do you currently have a unusual (discoloured or 1= Yes


painful) discharge from your penis? 2= No

Unayo ngoku incindi engaqhelekanga ( engenabala) ebuhlungu uphuma


apha ebudodeni?

4.6 MEN ONLY: Is your penis circumcised that is, has the 1= Yes
5

foreskin on your penis been removed? 2= No

Ingaba ungumntu owolukileyo na?

4.7 BOTH MEN AND WOMEN: Sometimes, women/ men 1= Yes

 experience a genital sore or ulcer. During the last 12 months, have


you had a sore or ulcer on your genitals vagina or penis?
2= No

Ngamanye amaxesha abantu baye baphume izilonda emalungwini abo


angasese. Kwezinyanga ziyi 12 zidlulileyo ukhe wanazo izilonda ezinjalo
4.8 BOTH MEN AND WOMEN: Do you currently have a 1= Yes
genital sore or ulcer on your genitals? 2= No

Unaso ngoku isilonda kwilungu lakho langasese?

SECTION SIX: ALCOHOL AND DRUG USE


I would now like to ask you some questions about drug and alcohol use…..

Ngoku ndicela ukubuza imibuzo ngokusetyenziswa kweziyobisi notywala…


5.1 Have you ever had an alcoholic drink OTHER 1= Yes

 than for a religious ceremony or just to sample


or taste? 2= No

Wakhe wabusela utywala NGAPHANDLE


kwase caweni okanye xa ungcamla?
5.2 During the PAST MONTH, how often did you 1= Not once in the past month
drink alcohol?
2= Daily
3= Several times per week
Kule NYANGA IPHELILEYO, ubusele kangaphi
utywala ? 4= Once a week
5= Once a month
5.3 Have you been drunk in the PAST MONTH? 1= Yes
2= No
Ukhe wanxila kule NYANGA IPHELILEYO?

5.4 Have you ever had sexual intercourse when 1= Yes


you were under the influence of alcohol? 2= No
3= Not had sexual intercourse
Ukhe wabelana ngesondo usele utywala.

5.5 Have you ever used any drug to make you 1= Yes

 Feel high?

Ukhe wazisebenzisa iziyobisi?


2= No
6

5.6 1= Marajuana/ Pot/ Dagga


What drugs have you used?
2= Mandrax/Buttons
Loluphi uhlobo lweziyobisi okhe 3= Glue
wazisebenzisa?
4= Heroin
WRITE ALL ANSWERS. 5= Cocaine/Coke

MAKE SURE THAT DAGGA IS 6= Crack/Rocks


INCLUDED AS A DRUG 7= Petrol/ Benzine
8= Ecstasy/Pills
9= LSD/Acid
10= Other

5.7 Have you ever injected any drug? 1=Yes


2=No

Ukhe wazihlaba neziyobisi na?

5.8 During the PAST MONTH, how 1= Not once in the past month
often did you take this/these 2= Daily
drugs?
3= Several times per week
4= Once a week
Kule NYANGA IPHELILEYO, 5= Once a month
uzisebenzise kangakanani
eziziyobisi?

WRITE ONLY ONE ANSWER

5.9 Have you ever had sexual intercourse when 1= Yes


you were under the influence of drugs or you 2= No
were high? 3= Not had sexual intercourse

Ukhe wabelana ngesondo udle iziyobisi

HIV prevalence
6.1 Do you PERSONALLY know anyone with 1= Yes
HIV/AIDS? 2= No

Ingaba ukhona omaziyo one HIV/AIDS?

6.2 Do you PERSONALLY know anyone who 1= Yes

 has died of AIDS?


Ingaba ukhona omaziyo obulewe yi AIDS
2= No
7

HIV testing
7.1 Have you ever been tested for HIV? 1= Yes
2= No
Ukhe walenza uvavanyo lwe HIV?

Type of sexual encounter

Answer only if you have had vaginal or anal sex


8.1 Have you ever had sexual intercourse because 1= Yes
someone THREATENED you to have sex with him or 2= No
her?

Ukhe walalana nomntu kuba waye kugrogrisa okaanye


ekoyikisa ukuba uyala ukulalana naye?

REMEMBER THAT SEX IS DEFINED AS ANAL OR


VAGINAL SEX
8.2 Have you ever had sexual intercourse because 1= Yes
someone USED physical force to make you have sex 2= No
with him or her?

Ukhe walalana nomntu ngenxa yokuba wasebenzisa


amandla ekunyanzela ukuze uvume?

REMEMBER THAT SEX IS DEFINED AS ANAL OR


VAGINAL SEX
8.3 Have you ever had sex with someone so that they 1= Yes
would give you material or any other kind of support 2= No
such as money, presents, alcohol, food, clothes, better
grades, transportation etc in exchange?

Wakhe walalana nomntu ukuze kubekho into


oyifumanayo enjenge mali, izipho, utywala, ukutya,
impahla, iimaks/amanqaku amahle , okukhweliswa
emotweni njenge mbuyekezo?
8.4 How much would you say you wanted to have sex the
VERY FIRST TIME YOU EVER HAD SEX? 1= Really wanted
2= Wanted
Ungathi wawufuna kangakanani ukwabelana ngesondo 3= Didn’t want
nomlingane wakho? 4= Really didn’t want

WRITE ONLY ONE ANSWER

Friends
8

I would like us to talk about your views about your friends and sexuality ….

Ndicela ukuthetha nge zimvo zakho malunga netshomi zakho ne into zesondo
9.1 How much pressure do you get from your friends 1= No pressure at all
to have sexual intercourse, would you say . . . ? 2= Not much pressure
3= Some pressure
Ingakanani ipressure oyifumana kwitshomi zakho 4= A lot of pressure
ukuba ulalane, ungathi i….?

WRITE ONLY ONE ANSWER

9.2 How many of your friends do you think have had 1= None of them
sexual intercourse? 2= Less than half of them
3= About half of them
Zingaphi itshomi zakho ocinga ukuba zikhe 4= More than half of them
zalalana? 5= All of them

WRITE ONLY ONE ANSWER

Translate
10.1 Are you concerned about getting HIV? 1= Yes
2= No
10.2 Do you believe HIV/AIDS is a serious problem? 1= Yes
2= No

Behavioral Skills (Supplemental)


11.3 Would you be able to avoid sex any time you didn’t 1= No
want it? 2= Probably No
3= Probably Yes
Ungakwazi ukwala ukwabelana ngesondo 4= Yes
nanini na ungafuni?

11.4
I feel that I can go to my parent/guardian with questions
about sex.
1= Agree
Ndingakwazi ukuthetha nabazali bam okanye abantu 2= Disagree
abandigcinayo ngezinto eziphathelele nokwabelana
ngesondo

11.5 Would you be able to refuse or avoid sex while under 1= No


the influence of drugs or alcohol? 2= Probably No
3= Probably Yes
4= Yes

Male dominant sex roles


9

Strongly Disgree Agree Strongly


disagree agree

1 Men cannot live with just one girlfriend

2 Only a bad girl shows that she likes sex


a lot

3 If a girl initiates sex it is because she has


other boyfriends

4 A woman who wants to have sex is


failing to control herself

5 Boys usually leave a girl if she falls


pregnant

6 It is important for a girl to “prove her


virginity” by having sex with her
boyfriend

7 If a boy tells a girl today that he loves


her, she doesn't wait very long to tell
him that she loves him too

8 If a woman refuses sex she usually


doesn't mean it

9 It's a woman's job to bring up condom


use before sex

Community-level Stressors

People in your community may face many challenges.


Please circle the number that shows how much of a problem
each of the following is for you in your life.
10

____________________________________________________________________
___

1. 00000000Housing Not a Problem Somewhat a


Problem Serious Problem

2. Transportation Not a Problem Somewhat a


Problem Serious Problem
3. Sanitation Not a Problem Somewhat a Problem
Serious Problem

4. Sufficient food Not a Problem Somewhat a


Problem Serious Problem

5. HIV/ AIDS Not a Problem Somewhat a Problem


Serious Problem

6. No jobs Not a Problem Somewhat a Problem


Serious Problem

7. 00000000Discrimination Not a Problem


Somewhat a Problem Serious Problem

8. Poor Education Not a Problem Somewhat a Problem


Serious Problem

9. Violence Not a Problem Somewhat a Problem


Serious Problem

10. Crime Not a Problem Somewhat a


Problem Serious Problem

HIV Knowledge
The following list contains statements about HIV/AIDS. Please mark these
statements as either true, false, or don’t know
Coughing and sneezing DO NOT spread HIV.
True False Don’t
Ukukhohlela nokuthimla AKUYISASAZI intsholongwane eyiHIV. know
A person can get HIV by sharing a glass of water with someone who
has HIV.
True False Don’t
Umntu uyakwazi ukosuleleka yintsholongwane ye HIV xa ethe wasela know
nge glass ebekusela kuyo umntu onentsholongwane ye HIV.
Pulling out the penis before a man climaxes/cums/orgasms keeps a True False
woman from getting HIV during sex.
11

Xa ukhupha incanca phambi kokuba umntu oyindoda achamele ikuku Don’t


yentombazana oko kuyamkhusela umntu wasetyhini angosuleleki know
yintsholongwane eyiHIV.

A woman can get HIV if she has anal sex with a man.
Don’t
True False
Umntu wasethyini angosulelwa yintsholongwane eyiHIV xa know
enokulalwa yindoda ezimpundu.
HIV/AIDS can be cured by having sex with a virgin.
Don’t
True False know
Xa uthe wabelana ngesondo nomntu oli virgin kuyakwazi ukuphilisa
isifo sikagawulayo.
Showering, or washing one’s genitals/private parts, after sex keeps a
person from getting HIV.
Don’t
True False
Ukuhlamba kwi shower. Okanye ukuhlamba iparts zakho zangasese know
xa uthe wabelana ngesondo kuyakwazi ukunceda ukuba umntu
angosulelwa yintsholongwane eyi HIV.
People who have been infected with HIV quickly show
serious signs of being infected.
Don’t
True False know
Xa abantu besulelwe yintsholongwane eyiHIV babonakalisa iimpawu
zokosuleleka yintsholongwane eyiHIV ngokukhawuleza.

HIV was introduced by Whites in order to infect Blacks.


Don’t
True False
Iintsholongwane eyiHIV yenziwa ngabantu abamhlophe besenzela know
ukosulela abantu abamnyama.
All pregnant women with HIV will have babies born with AIDS.
Don’t
True False
Bonke omama abakhulelweyo abanentsholongwane eyiHIV know
bazakuzala abantwana abanesifo esingugawulayo.
There is a vaccine that can prevent you from getting HIV or AIDS.
True False
Kune chiza (vaccine) enceda abantu abadala ukuba bangosulelwa Don’t
yintsholongwane eyiHIV. know
Men from the Bush cannot get HIV (male circumcision ceremony).
True False Don’t
Oobhuti abatsha abasuka entabeni abosulelwa yiHIV. know
You can get HIV through an open cut or wound.
Don’t
True False know
Ungakwazi ukosulelwa yintsholongwane eyiHIV xa unesilonda
esivulekileyo.
People are likely to get HIV by deep kissing, putting their tongue in
their partner’s mouth, if their partner has HIV.
Don’t
Abantu banako ukosulelwa yintsholongwane eyi HIV xakuthe baphuzana True False know
ngokufakana ulwimi lomnye omnyeni lomntu onesifo
esiyintsholongwane esi yiHIV.
Only blacks get HIV.
True False Don’t
Ngabantu abamnyama qha abosulelwa yiHIV. know
A woman cannot get HIV if she has sex during her period.
Don’t
True False
Umntu osetyhini akanakuyifumana intsholongwane eyiHIV xa eth know
wabelana ngesondo xa ehlamba (periods).
Having sex with a disabled or old woman can cure True True
Don’t
12

HIV/AIDS. know

Xa uthe wabelana ngesondo nomnbtu osisilima okanye ixhekwazi,


umntu uyaphila xa benesifo sikagawulayo (HIV/AIDS).
There is a female condom that can help decrease a woman’s chance
of getting HIV.
True False Don’t
Ikhona icondom yabantu basetyhini ekwaziyo ukuncenda ukwenza know
amathuba okosuleleka yintsholongwane eyi HIV ahle.
There is medicine that can cure you of HIV/AIDS.
Don’t
True False
Isifo sikagawulayo (HIV/AIDS) singanyangeka xa umntu esebenzisa know
amayeza.
Having sex with more than one partner can increase a person’s
chance of being infected with HIV.
Don’t
True False
Ukwabelana ngesondo nabantu abaninzi kwenza ukuba amathuba know
omntu abephezulu okosulelwa yintsholongwane ka gawulayo (HIV).

Taking a test for HIV one week after having sex will tell a person if she
or he has HIV.
Don’t
Xa kuthe umntu wazithesta ukuba unentsholongwane eyiHIV emva True False know
kweveki idlulile ebebelane ngesondo angakwazi ukuyazi okokuba
unesifo sikagawulayo (HIV/AIDS).

One can get HIV by sitting next to a person with HIV.


Don’t
True False know
Umntu ukosuleka yintsholongwane ye HIV xa ethe wahlala ecaleni
lomntu onentsholongwane ye HIV.
A natural skin condom works better against HIV than a latex condom.
True False
Icondom eyenziwe gefele isebenza ngcono kunecondom eyenziwe Don’t
twakutwaku.(latex condom). know
One can get HIV through witchcraft.
Don’t
Umntu angakwazi ukuyifumana intsholongwane eyiHIV xa True False know
ethakathiwe.

A person can get HIV by sitting in a hot tub or a swimming pool with a
person who has HIV.
Don’t
True False
Umntu uyakwazi ukosuleleka yintsholongwane ye HIV xa ethe wahlala know
phezu kwe thobi langasese okanye xa ethe waqubha kunye nomntu
onentsholongwane ye HIV.

A person will not get HIV while taking antibiotics (medicine). Don’t
know
True False
Umntu akosulelwa yintsholongwane eyiHIV xa esebenzisa izikhuselo
zomziba (antibiotics).
A person can get HIV from oral sex (kissing/licking private parts).
Don’t
True False
Umntu angosulelwa yintsholongwane eyiHIV xa ekhotha incanca, know
okanye ikuku ngolwimi.
HIV can be spread by mosquitoes. True False
Don’t
Intsholongwane eyiHIV iyakwazi ukwanda xa umntu etyiwe know
13

ziimosquitoes.
Using Vaseline or baby oil with condoms lowers the chance of getting
HIV.
True False Don’t
Xa uthe wasebenzisa iVaselina okanye iBaby oil ngaxeshalinye know
necondom kuyawathoba abathuba okufumana intsholongwane eyiHIV.

Motivation (Subjective Norms and Attitudes) and


Behavioral Skills
Please tell us your thoughts about not having sexual intercourse
at all until you’re older (by sexual intercourse, we mean putting
the penis in the vagina or rectum). If you don’t have a current
main partner, please tell us your thoughts about your last
partner. If you’ve never had a partner, please tell us how you
feel about a potential future partner.

1. For me, not having sex until I’m older would be:
Circle One
Very Very Somewhat Neither good Somewhat
bad good bad nor bad good

2. Friends that I respect think I should not have sex until I’m
older:
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

3. My partner, or if I were to have a partner, would think we


should not have sex until we’re older:
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

4. I’m planning not to have sex until I’m older:


Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

These questions are about talking to a boyfriend or a


girlfriend about whether or not you should have sex.

5. Talking to my partner, or if I were to have a partner, about


whether or not we should have sex would be:
Circle One
Very Somewhat Neither good Somewhat Very
bad bad nor bad good
good
14

6. Friends my age that I respect think I should talk to my


boyfriend or girlfriend about whether or not we should have
sex:
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

7. My partner thinks, or if I were to have a partner he/she


would think we should talk about whether or not to have
sex:
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

8. I’m planning to talk to my partner, or if I were to have a


partner, about whether or not we should have sex:
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

These questions are about buying condoms or getting them for


free during the next two months:

9. For me, buying condoms or getting them for free would be:
Circle One
Very Somewhat Neither good Somewhat Very
bad bad nor bad good good
10. Friends that I respect think I should buy condoms or get
them for free, during the next two months.
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

11. My partner, or if I were to have a partner, would think I


should buy condoms or get them for free.
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

12. During the next two months, I’m planning to buy condoms
or get them for free.
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

Please tell us what you think about carrying condoms with


you (for example, in your backpack or purse) during the
next two months:

13. During the next two months, carrying condoms with me


would be:
15

Circle One
Very Somewhat Neither good Somewhat Very
bad bad nor bad good good

14. Friends that I respect think I should carry condoms with me


during the next two months.
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

15. My partner thinks, or if I were to have a partner he/she


would think, I should carry condoms with me.
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

16. During the next two months, I’m planning to carry condoms
with me.
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

Tell us how you feel about using condoms every time you
have sex during the next two months.
If you don't think you will have sex during the next two
months, answer all of the questions below anyway. When
you answer, tell us what it would be like to use condoms if
you did have sex.

17. If I have sex during the next two months, using condoms
every time would be:
Circle One
Very Somewhat Neither good Somewhat
Very
bad bad nor bad good
Good
18. Friends that I respect think I should use a condom every I
have sex.
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

19. My partner thinks, or would think, I should use condoms


every time, if I have sex.
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue
16

20. If I have sex during the next two months, I’m planning to
use condoms every time.
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

Please tell us about telling your boyfriend or girlfriend to


use condoms with you, if you have sex during the next two
months.

Even if you don't have a boyfriend or a girlfriend right now,


or if you don’t think you're going to have sex during the
next two months, tell us what you think it would be like to
tell a boyfriend or girlfriend to use condoms with you.

21. If we have sex, telling my partner we have to use condoms


would be:
Circle One
Very Somewhat Neither good Somewhat Very
bad bad nor bad good Good
22. Friends that I respect think I should tell my partner we have
to use condoms, if we have sex.
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

23. My partner, or if I were to have a partner, thinks that I


should tell them we have to use condoms, if we have sex.
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

24. If I have sex, I’m planning to tell my partner we have to use


condoms.
Circle One
Very Somewhat Neither true Somewhat Very
true true nor untrue untrue untrue

Please tell us what you think about the risk of getting HIV or
AIDS.

1. What do you think are your friends’ chances of getting


HIV/AIDS?
Circle one
No Some About Average Strong Very
Strong
chance chance chance chance chance
2. What do you think are your own chances of getting
HIV/AIDS?
Circle one
17

No Some About Average Strong Very


Strong
chance chance chance chance chance

3. How afraid are you of getting HIV/AIDS?


Circle one

Not at all Slightly A little Slightly


Somewhat Very
Afraid Afraid Afraid Afraid Afraid Afraid

Please tell us what you think about abstaining from sex (not
having sex at all, until you are older):

1. I think it would be good if I didn’t have sex until I was older.


Strongly Disagree Neither Agree Agree
Strongly
Disagree Somewhat Nor Disagree Somewhat
Agree

2. People who don’t have sex until they’re older are very
responsible.
Strongly Disagree Neither Agree Agree
Strongly
Disagree Somewhat Nor Disagree Somewhat
Agree

3. People who don’t have sex until they’re older are usually
unpopular people.
Strongly Disagree Neither Agree Agree
Strongly
Disagree Somewhat Nor Disagree Somewhat
Agree

4. You can still be very affectionate with a partner, even if you


don’t have sex.
Strongly Disagree Neither Agree Agree
Strongly
Disagree Somewhat Nor Disagree Somewhat
Agree

5. I have friends who don’t plan on having sex until they’re


older.
Strongly Disagree Neither Agree Agree
Strongly
Disagree Somewhat Nor Disagree Somewhat
Agree

Please tell us what you think about using condoms. Please try
to answer every question, even if you’ve never had sex or never
used a condom. Just do the best you can.

6. I like having sex with condoms.


18

Strongly Disagree Neither Agree Agree


Strongly
Disagree Somewhat Nor Disagree Somewhat
Agree

7. People who use condoms are very responsible.


Strongly Disagree Neither Agree Agree
Strongly
Disagree Somewhat Nor Disagree Somewhat
Agree

8. Condoms take all the fun out of sex.


Strongly Disagree Neither Agree Agree
Strongly
Disagree Somewhat Nor Disagree Somewhat
Agree

9. If you want to use a condom, your boyfriend or girlfriend


might think you don’t trust them.
Strongly Disagree Neither Agree Agree
Strongly
Disagree Somewhat Nor Disagree Somewhat
Agree

10. Most of my friends use condoms if they have sex.


Strongly Disagree Neither Agree Agree
Strongly
Disagree Somewhat Nor Disagree Somewhat
Agree

Please tell us how hard or easy it would be for you to do each of


these things.

1. How hard or easy would it be for you to make sure you do


not have sexual intercourse until you’re older?

Circle one:

Very Fairly Neither hard Fairly Very


hard hard nor easy Easy Easy

2. How hard or easy would it be for you to tell your partner you
are not going to have sex with them? (If you don’t have a
boyfriend or girlfriend, please answer as if you had one).

Circle one:

Very Fairly Neither hard Fairly Very


hard hard nor easy Easy Easy

3. How hard or easy would it be for you to get condoms (buy


them or get them free) at a place close to your home or
school?

Circle one:

Very Fairly Neither hard Fairly Very


hard hard nor easy Easy Easy
19
20

4. How hard or easy would it be for you to carry condoms with


you so they would be handy if you had sex?

Circle one:

Very Fairly Neither hard Fairly Very


hard hard nor easy Easy Easy

5. If you have sex, how hard or easy would it be for you to


make sure you and your partner use a condom every time?

Circle one:

Very Fairly Neither hard Fairly Very


hard hard nor easy Easy Easy

6. If you have sex, how hard or easy would it be for you to


make sure you and your partner use a condom every time, if
you were under the influence of alcohol or drugs?

Circle one:

Very Fairly Neither hard Fairly Very


hard hard nor easy Easy Easy

7. How hard or easy would it be for you to talk about using


condoms with your boyfriend or girlfriend? (If you don’t have
a boyfriend or girlfriend, please answer as if you had one).

Circle one:

Very Fairly Neither hard Fairly Very


hard hard nor easy Easy Easy