Sie sind auf Seite 1von 717

AN

20091311983517
Formal analysis and
verification of
energy properties for
component-based
embedded software
designs
Cao, Dong (1); Hu,
Jun (2); Xu, Bing-
Feng (2)
20093112228033
Damage identification
by probabilistic
neural networks based
on latent components
for time-varying
structure system
Yuan, Jian (1); Zhou,
Yan (2)
20092012082918
Forward kinematics
analytical solutions
of 3-DOF rotating
wire-driven mechanism
in wind tunnel
Yao, Yu (1); Wu,
Hongtao (2)
20093112228031
Blind arrival time
estimation of signals
based on correlation
and reversed
accumulation
Hu, Guobing (1); Liu,
Yu (1)
20094912531744
Application of
structure
characteristic
analysis in
microsatellite
structure design
Zheng, Kan (1); Liao,
Wenhe (1); Zhang,
Xiang (2); Qin,
Yuantian (2)
20094912531759
Crater region
detection based on
census transform and
boosting
Ding, Meng (1); Cao,
Yunfeng (2); Wu,
Qingxian (1)
20091412008516
Method for user
demand preferences in
social tagging system
Yu, Zhen (1); Ning,
Xuanxi (1); Li,
Baozhen (2); Zhu,
Qinghua (3)
20094512429354
Occupant simulation
under crash scenarios
He, Huan (1); He,
Cheng (1); Chen,
Guoping (1)
20094912531737
Influencing factors
of surface quality
for complicated sheet
parts by incremental
forming method
Xu, Yan (1); He,
Siyang (2); Gao, Lin
(1); Cui, Zhen (1)
20094512429366
Aggregation model and
its application on
five style uncertain
preference in group
decision making
Lu, Zhipeng (1); Tao,
Yong (2); Zhu,
Jianjun (1); Hu,
Hongyu (1)
20091412008506
Sheet metal embossed
character forming
based on single point
incremental forming
Cui, Zhen (1); Gao,
Lin (1); Lu, Qijian
(2); Xu, Ziran (1)
20090711906458
Experimental
investigation on
damping particle
dynamic characters
Zhou, Hongwei (1);
Chen, Qian (1)
20090711906467
Improved method for
detecting moving
targets on SAR image
by focusing
Lei, Zhongkui (1);
Chen, Guangdong (1);
Zhu, Zhaoda (2); Zhu,
Daiyin (2)
20090711906480
Thermal conductivity
measuring of solid
state materials by
steady-state bi-
substrate technique
Li, Ke (1); Fu, Renli
(1); Ju, Shenghong
(2); Zeng, Jun (1);
Qian, Fengjiao (1)
20092712162822
Design of Flight
Control System for a
Small Unmanned Tilt
Rotor Aircraft
Yanguo, Song (1);
Huanjin, Wang (1)
20092012082927
Airport gate
reassignment problem
Wei, Dongxuan (1);
Liu, Changyou (2)
20094912531760
Compression
mechanical behavior
of 3-D braided steel
fiber reinforced
concrete
Ji, Bin (1); Ma,
Haiyan (1); Yu,
Hongfa (1); Cheng, Yu
(1)
20094912531743
Structure design for
composite rotor blade
based on parametric
module definition
Yang, Jianling (1);
Zhang, Liyan (1);
Fang, Yonghong (2);
Huang, Wenjun (2);
Zhou, Shaohua (2)
20093112228034
Diffusion model of
chloride in concrete
II - Homogeneous and
inhomogeneous
diffusion in finite
body
Yu, Hongfa (1); Sun,
Wei (2); Ma, Haiyan
(1)
20094512429365
Spatial region
calculation and
search method for
digital mock-up based
on axis aligned
bounding box(AABB)
hierarchical tree
Chen, Yangping (1);
Xie, Qiang (1); Yu,
Chunjiang (2); Ding,
Qiulin (1)
20094512429359
Multiscale model of
SAR imagery in
wavelet domain
Yuan, Xiaohong (1);
Zhu, Zhaoda (1)
20091412008493
Singular point
analyses of one-
dimensional diffusion
processes and maximal
Lyapunov exponents in
stochastic
bifurcation system
Cai, Xiangmei (1);
Liu, Xianbin (1)
20094912531754
Statistical analysis
of composite safety
factor on strain
criteria
Yan, Fangfang (1);
Yao, Weixing (1);
Liu, Hai (2)
20094912531742
Binocular stereo
matching algorithm
for 3-D point cloud
acquisition
Zhang, Hui (1);
Zhang, Liyan (1)
20093112228014
General strength
criterion for
composite laminated
structures
Lin, Zhiyu (1); Xu,
Xiwu (1); Zhu, Weiyao
(1)
20093112228032
Robust tolerant
controller design
with integrity for
fuzzy singular time-
delay systems
Tao, Hongfeng (1);
Hu, Shousong (1)
20093112228029
GPS-image integrated
navigation technology
based on micro aerial
vehicle
Cai, Qian (1); Zhang,
Huanchun (1); Wang,
Fengzhi (1)
20091412008508
Inverse dynamics
simulation of rigid
multibody system
based on spatial
operator algebra
theory
Fang, Xifeng (1); Lu,
Yuping (1); Wu,
Hongtao (1); Liu,
Yunping (1); Shao,
Bing (1)
20091412008499
Square root unscented
Kalman filter for
satellite autonomous
navigation system
based on minimal skew
simplex
transformation
Li, Dan (1); Liu,
Jianye (1); Xiong,
Zhi (1); Xiong, Jian
(1)
20094912531748
Numerical simulation
on hot sizing of
titanium alloy
Zhou, Zhaofeng (1);
Chen, Minghe (1);
Fan, Ping (1); Wang,
Ronghua (1); Li, Feng
(1); Lin, Yao (1)
20094512433258
Multi-view
discriminant
clustering algorithm
Zhuang, Chuan-Zhi
(1); Zhang, Dao-Qiang
(1)
20094512429363
Analysis for
scattering
characteristics of
targets coated with
plasma by RKETD-FDTD
method
Liu, Song (1); Liu,
Shaobin (1)
20093912338001
Water-filling
algorithm of antenna
selection and power
allocation for turbo-
BLAST system with
imperfect channel
state information
Chen, Xiao-Min (1);
Xu, Da-Zhuan (1); Yu,
Xiang-Bin (1); Zhu,
Qiu-Ming (1)
20092012082908
Advanced angle
calculating method
for winding currents
in bearingless
switched reluctance
motor
Yang, Gang (1); Deng,
Zhiquan (1); Cao, Xin
(1); Luo, Jianzhen
(1); Wang, Xiaolin
(1)
20091412008490
Control strategy for
tilt-rotor aircraft
trimming in steady
level flight
Cao, Yunyun (1);
Chen, Renliang (1)
20094912531747
Installation and
calibration of
airplane inertial
navigation based on
indoor GPS
Zhu, Yongguo (1);
Huang, Xiang (1);
Qin, Longgang (2)
20093112228016
Flow and heat
transfer
characteristics in
small rectangle
channels
Meng, Fanxin (1);
Zhang, Dalin (1)
20094512429350
Sub-grid scale model
for model combustor
Yan, Yingwen (1);
Zhao, Jianxing (1);
Zhang, Jingzhou (1);
Liu, Yong (1); Dang,
Xinxian (1)
20093112228015
Shape parameter
optimization for wing
and wingtip based on
RBF
Guo, Shengli (1);
Jin, Haibo (1); Liu,
Xingbing (2); Liu,
Ling (2)
20092012082916
Numerical simulation
of high speed flow
field around ejection
system
Zhang, Dalin (1);
Wei, Tao (1); Jiang,
Nan (2)
20091412008512
Application of neural
networks in
helicopter conceptual
design
Sun, Wei (1); Zhang,
Chenglin (1)
20091412008515
Development of high
precision barometric
altimeter
Hao, Zhenhai (1);
Huang, Shengguo (1)
20093112228013
Gridless method for
solving moving
boundary problems and
its dynamic cloud of
points
Wang, Hong (1); Chen,
Hongquan (1); Ma,
Zhihua (1); Pu, Saihu
(1)
20094512429343
Design and
experimental
verification of
hypersonic inlet with
rectangular section
Yuan, Huacheng (1);
Guo, Rongwei (1)
20093112228036
Synthesis and
characterization of
CdS nanocrystals
Hu, Xiaodan (1); Xu,
Xiaoqi (1); Cheng,
Chuanwei (1); Zhang,
Haiqian (1)
20093112228012
Impact analysis of
unsteady aerodynamic
force on flight
dynamics
characteristics
Gong, Zheng (1);
Shen, Hongliang (1);
Wu, Genxing (1)
20093112228019
Reusable launch
vehicle lateral
control design of
glide return phase
Wu, Liaoni (1);
Huang, Yimin (1); He,
Chenglong (1)
20092012082906
Reduced-order UIO
based robust fault
diagnosis for flight
control systems
Guo, Yuying (1);
Jiang, Bin (1)
20094912531750
Machinability of
hydrogenating
titanium alloy TC4
Wei, Weihua (1); Xu,
Jiuhua (1); Fu, Yucan
(1); Yang, Shubao
(1); Hou, Hongliang
(2); Wang, Yaoqi (2);
Li, Zhiqiang (2)
20093112228030
Fast algorithm for
target scattering
center feature
extraction
Wang, Jing (1); Wang,
Fei (1); Zhou,
Jianjiang (1)
20092012082926
Civil aircraft
rotable spare part
forecasting
Ni, Xiancun (1); Zuo,
Hongfu (1); Chen,
Fengteng (1); Rong,
Xiang (1)
20091412008492
Simulating analysis
of vibrated signal
transmission in
changing temperature
environment
Men, Xiuhua (1); Li,
Shunming (1)
20092012082909
Inductance
characteristics for
bearingless switched
reluctance motors
under condition of
steady magnetic
suspension
Liu, Zeyuan (1);
Wang, Shishan (1);
Deng, Zhiquan (1)
20092012082928
Passenger baggage
turntable assignment
problem at terminal
Lu, Xun (1); Zhu,
Jinfu (1); Qin, Yi
(1); Tang, Xiaowei
(1)
20091412008491
Aerodynamic shape
optimization using
multilevel
parameterization
algorithm
Wang, Guangwen (1);
Zhou, Zhenggui (1);
Hu, Jun (1)
20094912531746
Numerical simulation
and analysis of sheet
metal single-point
dieless incremental
forming
Li, Lei (1); Zhou,
Wanlin (1); Liu,
Dancheng (1); Ge,
Ende (1); Zhang,
Fangzhe (1)
20094912531736
Method to generate
contour figure for
incremental sheet
metal forming
technology
Zhou, Wanlin (1);
Wang, Jianwei (1);
Liu, Dancheng (1);
Li, Lei (1)
20094912531753
Interventional micro-
robot based on motion
mechanism of
gastropod
Chen, Bai (1); Chen,
Sun (2); Yang,
Pengfei (1); Wu,
Hongtao (1)
20091412008498
Fault-tolerant flight
control based on
iterative learning
observer and T-S
fuzzy model
Liu, Chunsheng (1);
Hu, Shousong (1)
20091412008503
Fast visual attention
region detection in
video using
spatiotemporal model
Jiang, Peng (1); Qin,
Xiaolin (1); Liu, Di
(2)
20091412008504
Synthetic calculation
method for RCS of
military complex
target with open
cavities
Sun, Zhanjiu (1);
Nie, Hong (1); Ang,
Haisong (1); Bian,
Enrong (1)
20094512429346
Full envelope flight
control method for
small unmanned tilt
rotor aircraft
Guo, Jiandong (1);
Song, Yanguo (1);
Xia, Pinqi (1)
20093112228026
Fault diagnosis of
displacement sensors
of active magnetic
bearing based on
adaptive filtering
Cui, Donghui (1); Xu,
Longxiang (1)
20092012082922
Geometric distortion
correction algorithm
for circular-scanning
SAR imaging
Li, Yong (1); Zhu,
Daiyin (1); Zhu,
Zhaoda (1)
20092012082920
Decoupled control
algorithm for MIMO
system based on grey
prediction
Liu, Qiang (1); Wang,
Xinwei (1); Chen,
Renwen (1); Liu, Lin
(2)
20091412008510
Analyzing and
modeling of
multimodal
transportation with
time window
Yang, Wendong (1);
Wang, Wenfang (1)
20091412008511
Single airport ground-
holding problem
optimizing strategy
based on artificial
fish school algorithm
Wang, Fei (1); Xu,
Xiaohao (2); Zhang,
Jing (1)
20091412008494
Dynamic plastic
response of beams
subjected to impact
of concentrated mass
Hu, Yuqun (1)
20094912531740
Manufacturing
resource planning on
internet based on
simulation
optimization
Gao, Shiwen (1); Guo,
Yu (1); Liao, Wenhe
(1); Liu, Jinshan (1)
20094512429360
Pseudorandom
punctured binary
array pair
Mao, Fei (1); Wu,
Ning (1)
20094512429349
Numerical simulation
on thermal properties
of textile with multi-
type PCM
microcapsules
Li, Fengzhi (1); Zhu,
Yunfei (1); Wang,
Pengfei (1); Cao,
Yeling (1)
20092012082925
New method for aero
engine gas path
monitoring
Wen, Zhenhua (1);
Zuo, Hongfu (1); Li,
Yaohua (1)
20092012082931
Diffusion model of
chloride in concrete
I - Homogeneous and
inhomogeneous
diffusion in infinite
body
Yu, Hongfa (1); Sun,
Wei (2); Ma, Haiyan
(1)
20091412008501
Multi-sensor attitude
determination system
based on strong
tracking filter
Wang, Zhisheng (1);
Hu, Yong (3); Wang,
Daobo (1); Fan,
Dapeng (2)
20091412008505
Solution of
inductance for
bearingless switched
reluctance motor by
using enhanced
incremental energy
method
Wang, Shishan (1);
Liu, Zeyuan (1);
Deng, Zhiquan (1)
20094912531755
Mechanics properties
of composite
materials based on
stacked
microstructure of
nacre
Sun, Jinmei (1); Guo,
Wanlin (1)
20094912531751
Finite element
analysis of multi-
point clamping scheme
effect on milling
deformation of multi-
frame components
Ding, Ziyun (1); Zuo,
Dunwen (1); Guo, Hun
(1); Li, Xiangfeng
(1)
20093112228022
Application of fuzzy
clustering theory in
experimental modal
parameter
identification
analysis
Jiang, Jinhui (1);
Chen, Guoping (1);
Zhang, Fang (1);
Zhang, Maozheng (1)
20094512429345
Numerical
investigation on
characteristic of
multi-tube pulse
detonation engines
with different common
nozzles
Huang, Yue (1); Tang,
Hao (1); Li,
Jianzhong (1); Wang,
Jiahua (1)
20092012082919
Load measurement of
wing box based on
distributed fiber
Bragg grating sensors
Lu, Jiyun (1); Liang,
Dakai (1); Pan,
Xiaowen (1)
20094512429351
Structural stiffness
configuration and
weight property of
strut-braced wing
Zhang, Chengcheng
(1); Yao, Weixing (1)
20092012082912
Effects of fiber
poisson contraction
on fatigue hysteresis
loops of ceramic
matrix composites
Li, Longbiao (1);
Song, Yingdong (1);
Sun, Zhigang (1);
Sun, Jie (1)
20092012082930
Experimental studies
on application of
digital image
correlation in
measuring field of
civil engineering
Sun, Wei (1); He,
Xiaoyuan (2)
20094512429355
Aircraft load
identification based
on smart layer of
fiber and fuzzy RBF
neural network
Hu, Xingliu (1);
Liang, Dakai (1); Lu,
Guan (1)
20092012082905
Fault diagnosis for
networked control
systems
Jiang, Bin (1); Mao,
Zehui (1)
20094912531739
Shape modification of
B-spline surface-
stitch of B-spline
surfaces based on
isoparametric curve
Wang, Zhiguo (1);
Zhou, Laishui (1);
Tan, Changbai (1);
Bao, Yidong (1)
20093112228023
Microstructure and
wear resistance of
laser remelted
ceramic coatings on
TiAl alloy surface
Tian, Zongjun (1);
Wang, Dongsheng (1);
Shen, Lida (1);
Huang, Yinhui (1);
Liu, Zhidong (1)
20092012082915
Effects of parachute
deployment using
attached apex drogue
Yu, Li (1); Shi,
Xianlin (1); Yuan,
Wenming (1)
20092012082910
No-pseudo-node
displacement
consistent method for
FEM interface
Sun, Zhigang (1);
Gao, Xiguang (1);
Shangguan, Liying
(1); Song, Yingdong
(1)
20091412008502
Process algebra
extended with price
information
Xiao, Fangxiong (1);
Huang, Zhiqiu (1);
Cao, Zining (1);
Zhang, Junhua (1);
Qin, Zhidong (2)
20091311983537
Comparison of methods
for estimating
vehicle side slip
angle
Lin, Fen (1); Zhao,
You-Qun (1)
20094512429344
Investigation of
lateral jet
interaction test for
different media
Wang, Zhijian (1);
Wu, Yizhao (1); Xu,
Xiang (2); Wang,
Jiangfeng (1); Xu,
Yun (2)
20094512429348
Optimization design
for cooling system of
reverse bootstrap air
cycle driven by
powered turbine
Deng, Jinzhi (1);
Liu, Weihua (1)
20093112228024
Process in single-
layer laser cladding
using coaxial inside-
beam powder feeding
Wang, Mingdi (1);
Zuo, Dunwen (1);
Wang, Min (1); Shi,
Shihong (2)
20094512429362
Robust tracking
control for MIMO
nonlinear non-minimum
phase systems
Zhang, Shaojie (1);
Hu, Shousong (1)
20091412008497
Three-dimensional
finite element
progressive failure
analysis of composite
laminates containing
a hole under axial
extension
Lu, Guofu (1); Liu,
Yong (1); Zhang,
Chenglin (1)
20094512429358
Boost-Flyback single-
stage PFC converter
Yao, Kai (1); Ruan,
Xinbo (1)
20093112228021
Design of multiple
piezoelectric bimorph
parallel actuator
Zhang, Xiaoli (1);
Liang, Dakai (1); Lu,
Jiyun (1); Zhu, Zhu
(1)
20094512429347
Missile control
parameter
optimization based on
improved PSO
algorithm
Zhang, Min (1); Chen,
Xin (1); Lu, Yuping
(1)
20092012082911
Numerical simulation
of hypersonic inlets
for scramjet modules
of dual combustor
ramjet
Li, Pu (1); Guo,
Rongwei (1)
20092012082907
Development of small
rod shape ultrasonic
motor and its driver
Zhu, Hua (1); Li,
Huafeng (1); Zhao,
Chunsheng (1)
20092012082929
Preparation of spinel
ferrite
MnFe<inf>2</inf>O<inf
>4</inf> fibers by
organic gel-polymer
derived process
Zhu, Yongwei (1);
Xiang, Jun (2); Shen,
Xiangqian (2); Lin,
Kui (1)
20091412008509
Accurate estimation
of building
deformation based on
improved grey GM(1,
1) model
Sun, Yongrong (1);
Hu, Yingdong (1);
Chen, Wu (2); Lai,
Jizhou (1)
20094912531745
Solving algorithm for
finite element
equations in sheet
metal forming
simulation
Bao, Yidong (1); Du,
Guokang (1); Chen,
Wenliang (1); Wang,
Zhiguo (1)
20093112228011
Boundary layer
separation control
using beveled orifice
of synthetic jet
actuator
Li, Binbin (1);
Cheng, Keming (1);
Gu, Yunsong (1)
20094512429356
Sensitive area
detecting in sensor
network of smart
optical-fiber
structure
Lu, Guan (1); Liang,
Dakai (1); Hu,
Xingliu (1)
20094512429353
Optimal maintenance
of aircraft structure
based on imperfect
inspection
Cai, Jing (1); Wang,
Huawei (1)
20094512429352
Weight
characteristics of
joined wing structure
based on engineering
beam theory
Shi, Gang (1); Yao,
Weixing (1)
20093112228025
Optimization of off-
line feedrate based
on simulation of
milling forces
Zhang, Chen (1);
Zhou, Laishui (1);
An, Luling (1); Zhou,
Rurong (1)
20092012082924
Early warning model
of flight delay based
on SVM with
incorporated prior
knowledge
Chen, Haiyan (1);
Wang, Jiandong (1);
Gu, Bin (1)
20091412008496
Computer simulation
of four-step three-
dimensional braided
composite structures
Shao, Jiang (1); Wen,
Weidong (1); Cui,
Haitao (1)
20091412008507
Fuzzy controlling
interelectrode gap
method of
electrochemical
machining (ECM) based
on 6-D forces and
machining current
Lu, Yonghua (1);
Zhao, Dongbiao (1);
Yun, Naizhang (1);
Liu, Kai (1)
20094512429364
Improved model for
independent Rayleigh
fading channels
Zhu, Qiuming (1); Xu,
Dazhuan (1); Chen,
Xiaomin (1)
20091412008489
Stator
characteristics of
ultrasonic motors
under low temperature
condition
Zheng, Wei (1); Zhao,
Chunsheng (1)
20094912531749
Measurement error of
displacement sensors
for active magnetic
bearings
Jin, Chaowu (1); Xu,
Longxiang (1)
20094912531758
Longitudinal landing
precision for AVCARS
optical landing aid
system
Gong, Huajun (1);
Fang, Fen (1); Xing,
Jianfang (1); Yang,
Yidong (1)
20093112228035
Microwave-assisted
synthesis of ionic
liquids of phosphate
and application in
knoevenagel reaction
Lu, Xiangjun (1);
Dou, Hui (1); Dai,
Yaodong (1); Chen, Da
(1)
20093112228017
Control volume-time
domain recursive
method for solving
coupled equations of
heat and moisture
transfer in fabrics
Li, Fengzhi (1); Li,
Yi (2); Cao, Yeling
(1)
20092012082921
Grey-rough set
reasoning of fault
diagnosis in aircraft
complex systems
Liu, Yongjian (1);
Zhu, Jianying (1);
Xia, Hongshan (1);
Guo, Yazhong (1)
20092012082917
Numerical simulation
of parachute initial
inflation phase
Zhang, Hongying (1);
Liu, Weihua (1);
Tong, Mingbo (1);
Sun, Weimin (1)
20090711906466
2-D EBG structure and
EM scattering of
target covered by EBG
Li, Mingfeng (1);
Liu, Shaobin (1)
20090711906470
Acoustic source
identification based
on wave superposition
method
Chen, Shaolin (1);
Liu, Li (2)
20090711906462
Nonlinear tubular
buckling analysis
under radial
constrains in
variable curvature
wells by dqem
Gan, Lifei (1); Wang,
Xinwei (1); Liu, Feng
(3)
20090711906465
New neural network
based routing optimal
algorithm in wireless
sensor networks
Mi, Zhichao (1);
Zhou, Jianjiang (1)
20090711906476
Fuzzy comprehensive
evaluation of running
performance for ATC
radar safeguard
system
Wang, Shijin (1);
Sui, Dong (1); Zheng,
Junhua (2)
20090711906468
Quick algorithm for
frequency estimation
of sinusoid signal of
any length
Xu, Jiajia (1); Liu,
Yu (1); Deng,
Zhenmiao (1)
20090711906475
Experiment and
analysis on shear
modulus of X-cor
sandwich structures
Li, Yong (1); Xiao,
Jun (1); Tan,
Yonggang (1); Yuan,
Yonghu (1); Dang,
Xudan (1)
20090711906461
Experimental research
of WEDM-HS on
monocrystal silicon
cutting
Liu, Zhidong (1);
Wang, Wei (1); Qiu,
Mingbo (1); Tian,
Zongjun (1); Huang,
Yinhui (1)
20090711906474
Switched reluctance
motor for integrated
starter alternator
driver system of
vehicles
Zhao, Dean (1);
Zheng, Fei (2); Quan,
Li (1); Liu, Diji (1)
20090711906460
Chemical-mechanical
polishing principle
and experimental
system of ultrasonic
elliptic vibration
Yang, Weiping (1);
Xu, Jiawen (1); Wu,
Yongbo (3)
20090711906469
Robust and efficient
phase unwrapping
algorithm based on
branch cut
Xie, Jieru (1); Cui,
Haihua (1)
20090711906456
Dynamics simulation
of emergent
separation for escape
vehicle
Xu, Feng (1); Yang,
Huawen (1); Nie, Hong
(1)
20090711906478
Prediction method for
fatigue life based on
grey model GM(1, 1)
Wang, Xuliang (1);
Nie, Hong (1)
20090711906473
Grid mobile location
services and its key
technologies
Peng, Chunhua (1);
Liu, Jianye (1); Liu,
Yuefeng (2); Yan, Lei
(2)
20090711906459
Rotary ultrasonic
motor driven by
gyratory motion of
annulus stator
Jin, Jiamei (1);
Zhang, Jianhui (1);
Zhao, Chunsheng (1)
20090711906463
Correlation between
nonlocal kernel
function and strain-
localization solution
Yao, Yin (1); Huang,
Zaixing (1)
20090711906477
Integrated evaluation
of controller
workload based on
extenics
Zhang, Ming (1); Han,
Songchen (1)
20090711906455
Multiple objective
dynamics optimization
of helicopter rotor
box-beam blade based
on aeroelastic
stability in hover
Wang, Hongzhou (1);
Liu, Yong (1); Zhang,
Chenglin (1); Shen,
Qinglou (2)
20090711906464
Design and
implementation of GPS
software receiver
based on software-
defined radio
Miao, Jianfeng (1);
Chen, Wu (2); Liu,
Jianye (1); Sun,
Yongrong (1); Hu,
Congwei (3)
20090711906472
Position tracking
error in AC servo
systems
Teng, Fulin (1); Hu,
Yuwen (1); Huang,
Wenxin (1); Zhang,
Yanzhao (1); Liu,
Yang (1)
20090711906454
Flow field analysis
of coaxial twin
rotors based on free
wake
Huang, Shuilin (1);
Xu, Guohua (1); Li,
Chunhua (1)
20090811919009
Influence of nitrogen
ion implantation
fluences on surface
structure and
tribological
properties of SiC
ceramics in water-
lubrication
Zhou, Fei (1); Yuan,
Yingguang (2); Wang,
Xiaolei (2); Wang,
Meiling (3)
20091712051684
Wear debris
recognition for oil
on-line monitoring
system
Li, Shao-Cheng (1);
Zuo, Hong-Fu (2);
Zhang, Yan-Bin (3)
20091211975040
A simultaneous
learning framework
for clustering and
classification
Cai, Weiling (1);
Chen, Songcan (1);
Zhang, Daoqiang (1)
20092412120266
Semi-random subspace
method for face
recognition
Zhu, Yulian (1); Liu,
Jun (1); Chen,
Songcan (1)
20091011942616
Finding
differentially co-
expressed disease-
related genes based
on mutual information
Zhang, Huanping (1);
Wang, Huinan (1); Lu,
Guangming (2); Zhong,
Yuan (1); Zhang,
Zhiqiang (2)
20094912531741
Aircraft model
reconstruction based
on feature and
constraint
Tan, Changbai (1);
Zhang, Liyan (1);
Wei, Wei (1); Wang,
Zhiguo (1); Zhou,
Laishui (1)
20093712305234
Study on numerical
simulation method of
infrared radiation
calculating for
military helicopter
body
Chen, Haitao (1);
Bian, Enrong (2);
Liao, Wenhe (3)
20092912199738
Key technologies for
ASP-based product
customization service
system for SMEs
Su, Yan (1); Liao,
Wenhe (2); Guo, Yu
(2); Ding, Qiulin (3)
20094712485246
Multi-agent system
design and evaluation
for collaborative
wireless sensor
network in large
structure health
monitoring
Wu, Jian (1); Yuan,
Shenfang (1); Ji, Sai
(2); Zhou, Genyuan
(3); Wang, Yang (1);
Wang, Zilong (1)
20095112555043
The relationship
among energy prices
and energy
consumption in China
Yuan, Chaoqing (1);
S., Liu; J., Wu
20093912343278
Kernel-based improved
discriminant analysis
and its application
to face recognition
Zhou, Dake (1); Tang,
Zhenmin (2)
20091912072505
Hopf bifurcation and
Si'lnikov chaos of
Genesio system
Zhou, Liangqiang (1);
Chen, Fangqi (1)
20092712163153
Research on multi-
attributes task
allocation mechanism
in MAS
Li, Wei-Xiang (1);
Zhang, Guang-Ming
(2); Li, Bang-Yi (1)
20094512437930
Research status and
development of
permanent magnet
biased magnetic
bearings
Zhao, Xusheng (1);
Deng, Zhiquan (1);
Wang, Xiaolin (1);
Mei, Lei (1)
20090711904137
Morphology and
microstructure of 2.5
dimension C/SiC
composites ablated by
oxyacetylene torch
Fang, Dan (1); Chen,
Zhaofeng (1); Song,
Yingdong (2); Sun,
Zhigang (2)
20092712168059
The effects of porous
silicon on the
crystalline
properties of ZnO
thin films
Cai, Hong (1); Shen,
Honglie (1); Yin,
Yugang (1); Lu,
Linfeng (1); Shen,
Jiancang (2); Tang,
Zhengxia (1)
20093412266794
Adaptive output-
feedback fuzzy
controller for non-
affine nonlinear
systems
Wen, Jie (1); Jiang,
Chang-Sheng (2);
Qian, Cheng-Shan (2);
Zhou, Li (2)
20094512437782
Noise reduction of
frequency response
function using
singular value
decomposition
Sun, Xinhui (1);
Zhang, Lingmi (1);
Wang, Tong (1)
20093212239772
Shrinkage and
expansive strain of
concrete with fly ash
and expansive agent
Gao, Peiwei (1); Lu,
Xiaolin (1); Tang,
Mingshu (2)
20093112228037
Planning method of
tool orientation in
five-axis NC
machining
Ji, Junfeng (1);
Zhou, Laishui (1);
An, Luling (1);
Zhang, Sentang (2)
20091311991487
Hybrid vibration
suppression for a
free-floating
flexible dual-arm
space robot
Wang, Cong-Qing (1);
Ke, Chang-Jun (1)
20091311991492
Analyses of vibration
responses and its
statistical
characteristics for
random mass plate
Li, Shun-Ming (1);
Liao, Qing-Bin (1);
Shang, Wei-Yan (1)
20090311865626
Local ridge
regression for face
recognition
Xue, Hui (1); Zhu,
Yulian (1); Chen,
Songcan (1)
20094912533819
Group delay induced
instability and its
suppression for a
controlled-double
pendulum
Liu, Bo (1); Hu, Hai-
Yan (1)
20093712302455
Application of
fractional Fourier
transform in one
turbine-shaft engine
surge analyse
Kuang, Gui-Lan (1);
Wang, Dao-Bo (2); Wu,
Wei-Li (3); Yue, Lin
(2); Yao, Zheng-Rong
(3)
20093112228038
Lead screw linear
ultrasonic motor
using bending
vibration modes
Zhang, Jiantao (1);
Huang, Weiqing (1);
Zhu, Hua (1); Zhao,
Chunsheng (1)
20092812174516
Face recognition
under occlusions and
variant expressions
with partial
similarity
Tan, Xiaoyang (1);
Chen, Songcan (1);
Zhou, Zhi-Hua (2);
Liu, Jun (1)
20094512421173
Real-time system
resource conflict
checking based on
time Petri nets
Zhou, Hang (1);
Huang, Zhiqiu (1);
Hu, Jun (1); Zhu, Yi
(1)
20092112091216
Novel optical fiber
sensor system for the
real-time monitoring
of light curing
process
Li, Peng (1); Zhao,
Zhi-Min (2); Hong,
Xiao-Qin (2); Song,
Yi-Zhong (2)
20091812062645
Erosion-corrosion
behavior of nano-
particle-reinforced
Ni matrix composite
alloying layer by
duplex surface
treatment in aqueous
slurry environment
Xu, Jiang (1); Zhuo,
Chengzhi (1); Han,
Dezhong (2); Tao, Jie
(1); Liu, Linlin (1);
Jiang, Shuyun (3)
20093712302474
Robust engine speed
control based on
Takagi-Sugeno fuzzy
systems
Pan, Song (1); Wei,
Min-Xiang (1); Huang,
Wei-Qing (2)
20093712304840
Mechanochemical
synthesis and
characterization of
nanocrystalline
0.4Bi(Zn<inf>1/2</inf
>Ti<inf>1/2</inf>)O<i
nf>3</inf>-
0.6PbTiO<inf>3</inf>
powders
Li, Qian (1); Wang,
Zhiyang (1); Yang,
Ying (2)
20090711909099
Demand disruption and
coordination of the
supply chain with a
dominant retailer
Chen, Kebing (1);
Xiao, Tiaojun (2)
20094512437765
Two simplified finite
element models for
contact analysis of
ultrasonic motor
Zhou, Shengqiang (1);
Zhao, Chunsheng (1)
20093012205174
Scale-space behavior
of planar-curve
corners
Zhong, Baojiang (1);
Ma, Kai-Kuang (2);
Liao, Wenhe (3)
20092412129528
Fabrication of
nanowire-like cuprous
oxide in aqueous
solutions of a
triblock copolymer
Chang, Xiaofeng (1);
Ji, Guangbin (1);
Shen, Kai (1); Pan,
Lijia (2); Shi, Yi
(2); Zheng, Youdou
(2)
20091912069952
Research on the
energy-saving effect
of energy policies in
China
Yuan, Chaoqing (1);
Liu, Sifeng (1);
Fang, Zhigeng (1);
Wu, Junlong (2)
20093312251551
Evaluation of the
reconstructing scheme
making streets one-
way
Wu, Wei-Wei (1);
Ning, Xuan-Xi (2)
20091011938152
Photoluminescence
spectra tuning of
Eu<sup>2+</sup>
activated
orthosilicate
phosphors used for
white light emitting
diodes
He, Hong (1); Fu,
Renli (1); Zhang,
Xueliang (2); Song,
Xiufeng (1); Zhao,
Xinran (1); Pan,
Zhengwei (1)
20094912531473
H<inf>&infin;</inf>
fuzzy output feedback
fault-tolerant
control for nonlinear
fuzzy systems
Li, Zhiyu (1); Cai,
Junwei (2); Hu,
Shousong (3)
20093012214512
An ultrasonic rotary
motor by using
longitudinal-
torsional vibration
converter with holes
Yang, Lin (1); Jin,
Jiamei (1); Zhao,
Chunsheng (1)
20094112371876
Dynamic finite
element model
updating of
prestressed concrete
continuous box-girder
bridge
Lin, Xiankun (1);
Zhang, Lingmi (1);
Guo, Qintao (2);
Zhang, Yufeng (3)
20093612285368
Shock limiter in
front tracking method
Wang, Donghong (1);
Zhao, Ning (2); Liu,
Jianming (2)
20092612152462
Macroporous silicon
templated from
silicon
nanocrystallite and
functionalized
Si{single bond}H
reactive group for
grafting organic
monolayer
Guo, Dong-Jie (1);
Wang, Jing (3); Tan,
Wei (2); Xiao, Shou-
Jun (3); Dai, Zhen-
Dong (1)
20093412260017
An oscillator using
high order Lamb wave
modes
Lin, Wei (1); Fan, Li
(2); Gan, Chang-ming
(2); Zhu, Zhe-min
(2); Wang, Xiang-bang
(3)
20092112092907
Identification of
helicopter rotor
blade distributed
loads by using fiber
optic sensor
measurement
Chen, Wen (1); Xia,
Pin-Qi (1)
20091612040453
PID-like wavelet
neural networks
control for multiple
joint robot driven by
ultrasonic motors
Sun, Zhijun (1);
Huang, Weiqing (2)
20091311991353
Specific radar
emitter recognition
based on maximum-
likelihood criterion
Hu, Guo-Bing (1);
Liu, Yu (1)
20093112234004
Vibration isolation
properties of solid
and liquid mixture
Teng, Han-Dong (1);
Chen, Qian (1)
20094512437642
Grey relation grade
for the analysis of
robust designs with
dynamic
characteristics
Zhong, Xiao-Fang (1);
Liu, Si-Feng (1)
20094612446046
Proximal support
vector machine using
local information
Yang, Xubing (1);
Chen, Songcan (1);
Chen, Bin (1); Pan,
Zhisong (3)
20093312256636
An improved formalism
for the crank-
nicolson finite-
difference time-
domain by conformal
mapping method
Yang, Yang (1); Chen,
Ru Shan (2); Ye,
Zhenbao (2)
20090811914697
Direct transformation
method for mode
synthesis
Wang, Xiaohong (1);
An, Fang (1); Cao,
Lijuan (2); Chen,
Huaihai (2)
20094512438780
Experimental
investigation into
deposition uniformity
of laminated template
electrodeposition
Fan, Hui (1); Tian,
Zong-Jun (2); Huang,
Yin-Hui (2); Liu, Zhi-
Dong (2)
20093112234000
Identification method
of longitudinal and
lateral coupled
dynamic model for
helicopter
Wu, Wei (1); Chen,
Ren-Liang (1)
20093712295068
Fabrication and
characterization of
in situ synthesized
nano-CaCO
<inf>3</inf>-
reinforced
polypropylene
composite materials
Yi-Hua, Cui (1); Xin,
Jin (1); Feng, Shen
(1); Chen, Han (2);
Wang, Jiabao (2)
20094812504073
Method for bridge
bearing capacity
assessment based on
analytic hierarchy
process
Zhang, Lifang (1);
Ai, Jun (1)
20092912190583
Cancer-cell targeting
and photoacoustic
therapy using carbon
nanotubes as "bomb"
agents
Kang, Bin (1); Yu,
Decai (1); Dai,
Yaodong (1); Chang,
Shuquan (1); Chen, Da
(1); Ding, Yitao (3)
20092712163519
Novel system level
EMC test method for
UAV
Huang, Daqing (1);
Li, Bo (2)
20092712163255
Support vector
machine classifiers
via matrix
exponential function
Xu, Xiaoming (1); Ye,
Qiaolin (2); Din,
Qiulin (1); Ye, Ning
(2)
20091812064138
Paradox of set theory-
universal logic
Du, Guoping (1);
Wang, Hongguang (2);
Li, Na (2); Zhu,
Wujia (1)
20094512429611
Study on energy
distribution at
electrode of
electrical discharge
machining based on
photon emission
Qiu, Mingbo (1);
Huang, Yinhui (1);
Liu, Zhidong (1);
Tian, Zongjun (2);
Wang, Wei (2)
20094912533820
Model validation and
robust flutter
analysis of uncertain
aeroelastic systems
Yun, Hai-Wei (1);
Han, Jing-Long (1);
Huang, Li-Li (1)
20094512432735
A novel algorithm for
multimodality medical
image registration
based on IPSO
algorithm and hybrid
information
Wei, Ben-Zheng (1);
Zhao, Zhi-Min (3);
Song, Yi-Zhong (3)
20090911926684
Sintering properties
of
K<inf>0.5</inf>Na<inf
>0.5</inf>NbO<inf>3</
inf> lead-free
piezoelectric
ceramics
Zhu, Kong-Jun (1);
Meng, Zhao-Lei (1);
Qiu, Jin-Hao (1);
Wang, Dao-Li (1);
Zhao, Chun-Sheng (2)
20091512029040
Quantitative
evaluation on the
braking stability of
the composite braking
system composed of a
retarder and a
service-brake system
Zhao, Guo-Zhu (1);
Wei, Min-Xiang (1)
20093712302450
Generalized method of
cell with weak
interfacial bonding
Gao, Xi-Guang (1);
Sun, Zhi-Gang (1);
Lian, Ying-Qi (1);
Song, Ying-Dong (1);
Zhu, Ru-Peng (2)
20093612292340
Numerical Study of
Flow and Heat
Transfer
Characteristics of
Impingement/Effusion
Cooling
Jingzhou, Zhang (1);
Hao, Xie (1);
Chengfeng, Yang (1)
20094812504069
Kewed symmetry
detection of quadric
surface solids under
orthographic
projection
Wang, Xiang (1);
Ding, Yunliang (1)
20093112234006
Nonlinear dynamic
performance analysis
of counter-rotating
dual-rotor system
Luo, Gui-Huo (1); Hu,
Xuan (1); Yang, Xi-
Guan (1)
20092812177205
Measurement of fiber
diameter based on
digital image
processing
Hua, Jin (1); Zhao,
Zhimin (1); Wang,
Kaisheng (1)
20093412266778
Arrival time
estimation of signals
based on Haar
wavelets transform
Hu, Guo-Bing (1);
Liu, Yu (1); Deng,
Zhen-Miao (1)
20092112092899
Stochastic central
difference method for
nonstationary random
response of
asymmetric nonlinear
systems
Zhang, Ming (1); Nie,
Hong (1)
20094812504072
Calculation method
for earth pressure
considering
displacement
Zhang, Xiaoping (1);
Hu, Mingliang (2)
20092912195325
Microstructural
characteristics and
electrical properties
of
xPb(Mg<inf>1/3</inf>T
a<inf>2/3</inf>)O<inf
>3</inf>-(0.1 -
x)Pb(Mn<inf>1/3</inf>
Sb<inf>2/3</inf>)O<in
f>3</inf>-
0.9Pb(Zr<inf>0.52</in
f>Ti<inf>0.48</inf>)O
<inf>3</inf> high
power piezoelectric
ceramics
Li, Qian (1); Yang,
Ying (2); Wan, Dandan
(1); Cheng, Yu (1);
Zha, Meng (1)
20093312251093
Study on laser
remelting MCrAlY
coatings prepared by
plasma spraying on
TiAl alloy surface
Wang, Dong-Sheng (1);
Tian, Zong-Jun (1);
Chen, Zhi-Yong (2);
Shen, Li-Da (2); Liu,
Zhi-Dong (1); Huang,
Yin-Hui (1)
20093212242639
Analysis of a
symplectic difference
scheme for a coupled
nonlinear
Schr&#246;dinger
system
Wang, Tingchun (1);
Nie, Tao (2); Zhang,
Luming (1)
20093212244628
Semi-supervised
proximal support
vector machine via
generalized
eigenvalues
Yang, Xu-Bing (1);
Pan, Zhi-Song (3);
Chen, Song-Can (1)
20093012214531
Experimental study on
unbalance fault
diagnosis of
helicopter rotor
Gao, Yadong (1);
Zhang, Zengchang (1)
20092612152568
Empirical modelling
of the influence of
operating parameters
on the spifability of
a titanium sheet
using response
surface methodology
Hussain, G. (1); Gao,
L. (1); Hayat, N. (2)
20092312112626
CNN templates
learning based on
tabu search
Yang, Zhongxue (1);
Karahoca, Adem (3);
Qin, Xiaolin (1)
20090711909817
Extracting
projections from
laser moire
interference spectra
Song, Yi-Zhong (1);
Zhao, Zhi-Min (1);
He, An-Zhi (3)
20094712479009
Numerical
investigation of
influence of swirler
on combustion
performance in
annular combustors
Li, Jing-Hua (1);
Cai, Wen-Xiang (2);
Lei, Yu-Bing (1);
Liu, Yong (1); Zhao,
Jian-Xing (1)
20091311991486
An online subspace
recursive method for
modal identification
using output data
Zhang, Jia-Bin (1);
Chen, Guo-Ping (1)
20091311983449
A kind of cell-
centered finite
volume scheme in
arbitrary lagrangian-
eulerian method
Wang, Yong-Jian (1);
Zhao, Ning (2); Wang,
Chun-Wu (1); Wang,
Dong-Hong (1); Xu,
Huai-Hao (1)
20090211855328
A large enhancement
in dielectric
properties of
poly(vinylidene
fluoride) based all-
organic nanocomposite
Wang, Jing-Wen (1);
Wang, Ye (1); Wang,
Fang (1); Li, Shu-Qin
(1); Xiao, Jun (1);
Shen, Qun-Dong (2)
20093312249874
Design of new passive
adaptive shock
absorber of landing
gear and study of its
landing performance
Zhu, Shuhua (1);
Tong, Mingbo (1); Xu,
Jie (2)
20093112225876
Si'lnikov chaos and
Hopf bifurcation
analysis of Rucklidge
system
Wang, Xia (1)
20092912195654
Unique design method
of subsonic inlet
with complex cross-
sectional shape
Zhou, Hui-Chen (1);
Tan, Hui-Jun (1); Li,
Xiang-Ping (2)
20093712302326
Rapid cost estimation
for composite wings
based on CAD model
Yin, Hailian (1); Yu,
Xiongqing (2)
20092712163490
Application of
quality control to
EMC design of UAV
Li, Bo (1); Huang,
Daqing (2); Xie,
Qiucheng (2)
20092212099730
Research on energy-
saving effect of
technological
progress based on
Cobb-Douglas
production function
Yuan, Chaoqing (1);
Liu, Sifeng (1); Wu,
Junlong (2)
20092112092904
Identification method
of multi-point
stationary random
load
Jiang, Jin-Hui (1);
Chen, Guo-Ping (1);
Zhang, Fang (1)
20091612040737
Application of
coevolutionary
genetic algorithm in
optimal sensor
placement
Lin, Xian-Kun (1);
Zhang, Ling-Mi (1);
Guo, Qin-Tao (2);
Zhao, Xiao-Ping (1)
20091011946832
Microstructure and
formation mechanism
of plasma-sprayed
nanostructured
composite ceramic
coatings
Wang, Dong-Sheng (1);
Tian, Zong-Jun (1);
Shen, Li-Da (2); Liu,
Zhi-Dong (1); Huang,
Yin-Hui (1)
20093312251549
Coordinate
development of FEEEP
system based on the
non-radial super-
efficient DEA cluster
model
Sun, Li-Cheng (1);
Zhou, De-Qun (1); Li,
Qun (2); Hu, Rong-Hua
(3)
20092912195693
Experimental study of
hybrid processing of
jet electrochemical
machining and laser
beam machining
Zhang, Hua (1); Xu,
Jiawen (1); Wang,
Jiming (2); Yuan,
Lixin (1)
20091912073162
Experimental study of
hybrid processing of
jet electrochemical
machining and laser
beam machining on
nickel-based
superalloy
Zhang, Hua (1); Xu,
Jia-Wen (1); Wang, Ji-
Ming (2)
20091812064105
Anderson-Darling test
for clutter
distribution
identification
Zhang, Wei (1); Yu,
Shenglin (1); Zhang,
Gong (2)
20093512272161
Influence of nitrogen
ion implantation
energies on surface
chemical bonding
structure and
mechanical properties
of nitrogen-implanted
silicon carbide
ceramics
Zhou, Fei (1); Yuan,
Yingguang (2); Chen,
Kangmin (3); Wang,
Xiaolei (2)
20093212245088
Extend two-step
preconditioning
technique for the
crank-nicolson finite-
difference time-
domain method to
analyze the 3D
microwave circuits
Yang, Y. (1); Fan,
Z.H. (2); Ding, D.Z.
(2); Liu, S.B. (1)
20092112091309
Solver of three-
dimensional Navier-
Stokes equations
based on the fully
implicit unfactored
algorithm
Si, Hai-Qing (1);
Wang, Tong-Guang (2)
20091912073377
Application of
testability design in
the equipment for
detection of
synthetic
photovoltaic radar
parameters
Huang, Xiao-Qing (1);
Miao, Yong-Sheng (2);
Yu, Sheng-Lin (2)
20091311987916
Algorithm of noise
reduction and
contrast enhancement
for intravascular
ultrasound images
Li, Hong (1); Wang,
Hui-Nan (1); Dong,
Hai-Yan (2); Zhang,
Xiao-Guo (3)
20093412269098
Investigation of a
novel hybrid process
of laser drilling
assisted with jet
electrochemical
machining
Zhang, Hua (1); Xu,
Jiawen (1); Wang,
Jiming (2)
20094912533834
A dynamic model for
rotor-ball bearing-
stator coupling
system with rubbing
faults
Chen, Guo (1)
20092712162829
Method of Passive
Image Based Crater
Autonomous Detection
Meng, Ding (1);
Yunfeng, Cao (1);
Qingxian, Wu (1)
20094512425571
A hybrid equivalent
dipole moment and
adaptive modified
characteristic basis
function method for
electromagnetic
scattering by
multilayered
dielectric bodies
Yuan, Jiade (1); Gu,
Changqing (1); Han,
Guodong (2)
20094512432345
Fractal growth of Ni
dendrite in jet-
electrodeposition
with point anode
Wang, Gui-Feng (1);
Tian, Zong-Jun (1);
Huang, Yin-Hui (1);
Liu, Zhi-Dong (1);
Gao, Xue-Song (2)
20091712051653
Novel tailoring
method for conducting
and radiating
electromagnetic
compatibility testing
of unmanned aerial
vehicle
Huang, Da-Qing (1);
Li, Bo (2)
20091612036306
Surge experimentation
research for a whole
turbine-shaft engine
Kuang, Gui-Lan (1);
Yao, Zheng-Rong (2);
Wang, Dao-Bo (3); Wu,
Zhi-Yong (2); Peng,
Wen-Wen (2)
20091311991144
Mechanical properties
of diamond coatings
on YG6 cutting tools
characterized by nano-
indentation method
Lu, Wen-Zhuang (1);
Zuo, Dun-Wen (1);
Ren, Wei-Tao (1);
Yang, Chun (1); Xu,
Feng (1); Wang, Min
(1)
20094512433819
Structural
characterization of
mesoporous silica
nanofibers
synthesized within
porous alumina
membranes
Gong, Zhihong (1);
Ji, Guangbin (1);
Zheng, Mingbo (1);
Chang, Xiaofeng (1);
Dai, Weijie (1); Pan,
Lijia (2); Shi, Yi
(2); Zheng, Youdou
(2)
20091011946844
Fractal growth of Ni
dendrite in
electrodeposition
Tian, Zong-Jun (1);
Wang, Gui-Feng (2);
Huang, Yin-Hui (1);
Liu, Zhi-Dong (1);
Chen, Jin-Song (2)
20090611895641
3D curve structure
reconstruction from a
sparse set of
unordered images
Jian-dong, Zheng (1);
Li-yan, Zhang (1);
Xiao-yu, Du (1); Zhi-
an, Ding (1)
20093212244368
Effect of forming gas
on properties of
SrBi<inf>2</inf>Ta<in
f>2</inf>O<inf>9</inf
> ferroelectric thin
film and powder
Wang, Dong-Sheng (1);
Yu, Tao (2); Hu, An
(2); Wu, Di (2); Li,
Ai-Dong (2); Liu, Zhi-
Guo (2)
20092112091178
Microstructure and
high-temperature
oxidation resistance
of laser-remelted
thermal barrier
coatings on TiAl
alloy surface
Wang, Dong-Sheng (1);
Tian, Zong-Jun (1);
Shen, Li-Da (2); Liu,
Zhi-Dong (1); Huang,
Yin-Hui (1)
20091311991122
Study on uniform
deposition of
spherical diamond
film on a large area
substrate
Xiang, Bing-Kun (1);
Zuo, Dun-Wen (2); Li,
Duo-Sheng (2); Lu,
Hai-Quan (2); Chen,
Rong-Fa (2)
20091311983183
Dynamic
characteristics of
active magnetic
bearing system with
metal rubber
annuluses
Xie, Zhen-Yu (1);
Wang, Tong (2);
Zhang, Jing-Ting (1);
Gao, Hua (1); Huang,
Pei-Zhen (2)
20090811917826
Numerical simulation
on the temperature
field and
microstructure
analysis of laser
remelting composite
ceramic coating on
TiAl alloy surface
Wang, Dongsheng (1);
Tian, Zongjun (1);
Shen, Lida (2); Liu,
Zhidong (1); Huang,
Yinhui (1)
20090411873606
Dynamic analysis of
ball bearing faults
in rotor-ball bearing-
stator coupling
system
Chen, Guo (1)
20090311862278
Numerical simulation
of temperature field
of laser remelting on
45 steel
Tian, Zong-Jun (1);
Wang, Dong-Sheng (2);
Huang, Yin-Hui (1);
Shen, Li-Da (2); Liu,
Zhi-Dong (1); Chen,
Yong (2)
20090411873611
Semi-active vibration
control using
piezoelectric
elements
Ji, Hong-Li (1); Qiu,
Jin-Hao (1); Zhao,
Yong-Chun (1); Zhu,
Kong-Jun (1)
20090411873612
Real time
identification of
damages for plate-
like structure using
migration technique
in frequency-
wavenumber domain
Yan, Gang (1); Zhou,
Li (1)
20090711911181
Principle of a new
type of ultrasonic
motor rotating around
multi-axis
Jin, Jiamei (1);
Zhang, Jianhui (1);
Zhao, Chunsheng (1)
20090711910044
Elliptic motions on
modal conversion
ultrasonic motors
Jin, Jiamei (1);
Zhang, Jianhui (1);
Zhao, Chunsheng (1)
20090711902097
Analytical solution
of high-order mode
spatial optical
solitons propagating
in the strong
nonlocal media
Zhang, Xia-Ping (1);
Liu, You-Wen (1)
20091011942382
Application of the
level set method on
adaptive Cartesian
grids
Zhang, Jun (1); Zhao,
Ning (1); Ren, Deng-
Feng (2); Tan, Jun-
Jie (2)
20090411873111
Experimental study of
micromachined
membrane deformable
mirror adaptive
optical system
Li, Bangming (1);
Liao, Wenhe (1);
Tong, Gui (2); Liang,
Chun (1)
20090211855799
Numerical study on
effect of silicon
texture structure on
reflectance of light
Qiu, Mingbo (1);
Huang, Yinhui (1);
Liu, Zhidong (1);
Tian, Zongjun (2);
Wang, Wei (2)
20090111830261
Microstructure of
laser remelted
Al<inf>2</inf>O<inf>3
</inf>-
13wt%TiO<inf>2</inf>
composite ceramic
coatings on tial
alloy surface
Wang, Dong-Sheng (1);
Tian, Zong-Jun (1);
Shen, Li-Da (2); Liu,
Zhi-Dong (1); Huang,
Yin-Hui (1)
20090411873641
Adaptive Vold-Kalman
order tracking based
on instantaneous
frequency estimation
Zhao, Xiao-Ping (1);
Zhang, Ling-Mi (1);
Guo, Qin-Tao (2)
20090711906356
Enhanced one-class
SVM
Feng, Aimin (1); Xue,
Hui (1); Liu, Xuejun
(1); Chen, Songcan
(1); Yang, Ming (2)
20090211844931
Li<inf>2</inf>Sr
SiO<inf>4</inf>
He, Hong (1); Fu,
Renli (1); Wang, Hai
(2); Song, Xiufeng
(1); Pan, Zhengwei
(1); Zhao, Xinran
(1); Zhang, Xueliang
(3); Cao, Yongge (2)
20094612449480
A generalized
quasilinearization
method for telegraph
system
Wang, Fanglei (1);
An, Yukun (1)
20094512428019
Scale-free network
provides an optimal
pattern for knowledge
transfer
Lin, Min (1); Li, Nan
(1)
20094612453539
General solution of
the Bagley-Torvik
equation with
fractional-order
derivative
Wang, Z.H. (1); Wang,
X. (2)
20094512426641
Influence of hydrogen
contents of Ti-6Al-4V
alloy on cutting
force and temperature
Wei, Wei-Hua (1); Xu,
Jiu-Hua (1); Fu, Yu-
Can (1); Yang, Shu-
Bao (1)
20094312395752
A fatigue damage
model of composite
materials
Wu, Fuqiang (1); Yao,
WeiXing (1)
20095112553009
Investigation of
charge order
manganites
Nd<inf>0.5</inf>
Ca<inf>0.5</inf>
Mn<inf>0.95</inf>
A<inf>0.025</inf>
B<inf>0.025</inf>
O<inf>3</inf> (A = Ti
/ Ru; B = Cr / Ga)
Fan, Jiyu (1); Hong,
Bo (2); Pi, Li (3);
Zhang, Yuheng (3)
20095112555133
Electrochemical
drilling with vacuum
extraction of
electrolyte
Wang, W. (1); Zhu, D.
(1); Qu, N.S. (1);
Huang, S.F. (1);
Fang, X.L. (1)
20094612449312
Synthesis of (K,
Na)NbO<inf>3</inf>
particles by high
temperature mixing
method under
hydrothermal
conditions
Bai, Lin (1); Zhu,
Kongjun (1); Su,
Likui (1); Qiu,
Jinhao (1); Ji,
Hongli (1)
20093512275173
Sparsity preserving
projections with
applications to face
recognition
Qiao, Lishan (1);
Chen, Songcan (1);
Tan, Xiaoyang (1)
20094212380381
Novel methods on
comparing grey
numbers
Xie, Nai-ming (1);
Liu, Si-feng (1)
20094612453211
Experimental
investigation on
electrochemical
micromachining of
complex shape parts
Liu, Yong (1); Zhu,
Di (1); Zeng, Yong-
Bin (1); Huang, Shao-
Fu (1); Yu, Hong-Bing
(1)
20094312395735
Fatigue life
prediction of
composite laminates
by FEA simulation
method
Lian, Wei (1); Yao,
Weixing (1)
20094312397932
Experimental study of
carbon fiber
reinforced plastic
with embedded optical
fibers
Liu, Rong-mei (1);
Liang, Da-kai (1)
20095012544874
Support vector
machine for
classification based
on fuzzy training
data
Ji, Ai-bing (1);
Pang, Jia-hong (2);
Qiu, Hong-jie (2)
20095012534677
Solution of a crack
in an
electrostrictive
solid
Gao, Cun-Fa (1); Mai,
Yiu-Wing (2); Zhang,
Ning (1)
20094012361828
Data aggregation in
constructing
composite indicators
Zhou, Peng (1); Fan,
Li-Wei (2); Zhou, De-
Qun (1)
20092012086870
Resonance in
nonlinear wave
equations with x-
dependent
coefficients
Wang, Peng (1); An,
Yukun (1)
20091912076756
Almost sure
exponential stability
of stochastic fuzzy
cellular neural
networks with delays
Zhao, Hongyong (1);
Ding, Nan (2); Chen,
Ling (1)
20094712479035
Engine component
performance
prognostics based on
decision fusion
Lu, Feng (1); Huang,
Jinquan (1)
20094912531383
Implicit algorithms
for viscous flow
simulation at
arbitrary Mach number
Shi, Wan-Li (1); Ge,
Ning (1); Sheng, Chun-
Hua (2)
20094212376007
Temperature field
during CMP GaAs wafer
using an AID
Lu, Wengzhuang (1);
Zuo, Dunwen (1); Sun,
Yuli (1); Zhao, Yufei
(1); Xu, Feng (1);
Chen, Rongfa (1)
20093212245465
Off-line feedrate
optimization based on
simulation of cutting
forces
Zhang, Chen (1)
20094412408585
Dynamic voltage
equalization for
series-connected
ultracapacitors in
EV/HEV applications
Xu, Aiguo (1); Xie,
Shaojun (1); Liu,
Xiaobao (1)
20093712296719
Frequency effects on
the dielectric
properties of AlN
film deposited by
radio frequency
reactive magnetron
sputtering
Song, Xiufeng (1);
Fu, Renli (1); He,
Hong (1)
20094412408651
Multi-invariance
ESPRIT-based blind
DOA estimation for MC-
CDMA with an antenna
array
Zhang, Xiaofei (1);
Gao, Xin (1); Xu,
Dazhuan (1)
20093212240869
A heuristic lookup
partition algorithm
for packet
classification
Chen, Bing (1); Pan,
Yu-Ke (1); Ding, Qiu-
Lin (1)
20093012222179
Effects of Al, Ga,
and Ag on the anti-
oxidation and wetting
reactions of Sn-9Zn-X
solders
Wang, Hui (1); Xue,
Songbai (1); Chen,
Wenxue (1)
20093712302477
Failure detection of
actuators of aero-
engine control system
by interaction matrix
formulation
Tao, Wen-Hua (1); Ye,
Zhi-Feng (1)
20092912195749
Influence of
machining error on
the performance of
active magnetic
bearing
Cui, Donghui (1); Xu,
Longxiang (1)
20092712167558
Improved blind 2D-
direction of arrival
estimation with L-
shaped array using
shift invariance
property
Zhang, X. (1); Gao,
X. (1); Chen, W. (1)
20093612284937
Effect of carbon
content and cooling
mode on the
microstructure and
properties of Ti(C,N)-
based cermets
Zhang, Yixin (1);
Zheng, Yong (1);
Zhong, Jie (1); Yuan,
Quan (1); Wu, Peng
(1)
20092712167610
Blind joint angle and
frequency estimation
with antenna array
Zhang, Xiaofei (1);
Gao, Xin (1); Xu,
Dazhuan (1)
20092712164310
Method of grey fixed
weight clustering
comprehensive ex-post
evaluation based on D-
S evidential theory
Wang, Yu-Hong (1);
Dang, Yao-Guo (1)
20093412260619
Impact of assembly
deflection error on
contact
characteristics of
orthogonal face gear
drive
Li, Zhengminqing (1);
Zhu, Rupeng (1)
20092212094014
A multipulse-
structure-based
bidirectional PWM
converter for high-
power applications
Xu, Aiguo (1); Xie,
Shaojun (1)
20092012086369
Rapid photocatalytic
degradation of PCP-Na
over
NaBiO<inf>3</inf>
driven by visible
light irradiation
Chang, Xiaofeng (1);
Ji, Guangbin (1);
Sui, Qian (2); Huang,
Jun (2); Yu, Gang (2)
20092012083395
A hybrid fuel cell
power system
Jin, Ke (1); Ruan,
Xinbo (2); Yang,
Mengxiong (1); Xu,
Min (1)
20092012087159
Experimental study of
flow characteristics
and the influence for
a hypersonic flight
vehicle
Zhang, Hong-Ying (1);
Cheng, Ke-Ming (1);
Wu, Yi-Zhao (1)
20091912073410
New approach of
features extraction
for rotor faults from
continuous wavelet
transform scalogram
Chen, Guo (1); Deng,
Yan (1)
20091912073425
Application of
boundary scan
technique in
electronic controller
Deng, Zhi-Wei (1);
Xu, Kai (1); Zhang,
Tian-Hong (1)
20091612036029
Digital controller of
high speed switched
reluctance motor
based on ASIC
Zhou, Qiang (1); Liu,
Chuang (1); Zhu,
Xuezhong (1); Liu,
Diji (1)
20091612035494
Mechanism of
synthesizing
nanocrystalline TiC
in different milling
atmospheres
Yuan, Quan (1);
Zheng, Yong (1); Yu,
Haijun (3)
20091612040205
Determination of
soluble solids and
firmness of apples by
Vis/NIR transmittance
Fan, Guoqiang (1);
Zha, Jianwen (2); Du,
Ran (2); Gao, L. (1)
20094112369829
Baseline-free imaging
method based on new
pzt sensor
arrangements
Qiang, Wang (1);
Shenfang, Yuan (1)
20093812326788
Navier-Stokes
computations of a
grid fin missile on
hybrid structured-
unstructured grids
Wu, Xiao-Jun (1); Ma,
Ming-Sheng (2); Deng,
You-Qi (3); Ma, Zi-
Hua (1)
20091512029366
Dynamic properties of
a class of vibration
with isolator with
solid-and-liquid
mixture
Teng, Handong (1);
Chen, Qian (1);
Zhang, Cuixia (1)
20091512023237
Maximum entropy image
thresholding based on
two-dimensional
histogram oblique
segmentation
Wu, Yi-Quan (1); Pan,
Zhe (1); Wu, Wen-Yi
(1)
20091311982939
Effect of hot
pressing parameters
on microstructure and
high temperature
oxidation behavior of
Laves phase
NbCr<inf>2</inf>
alloys
Zheng, Hai-Zhong (1);
Lu, Shi-Qiang (1);
Zhou, Shan-Min (1)
20090911923372
Refractive index
dispersion of relaxor
ferroelectric
0.9Pb(Zn
<inf>1/3</inf>Nb<inf>
2/3</inf>)O<inf>3</in
f>-
0.1PbTiO<inf>3</inf>
single crystal
He, Chongjun (1); Xu,
Feng (1); Wang,
Jiming (1); Liu,
Youwen (1)
20090411877479
Influences of laser
remelting on
microstructure of
nanostructured
Al<inf>2</inf>O<inf>3
</inf>-13 wt.%
TiO<inf>2</inf>
coatings fabricated
by plasma spraying
Wang, Dongsheng (1);
Tian, Zongjun (1);
Shen, Lida (1); Liu,
Zhidong (1); Huang,
Yinhui (1)
20090411875744
Three positive doubly
periodic solutions of
a nonlinear telegraph
system
Wang, Fang-Lei (1);
An, Yu-Kun (1)
20093412266914
Chaining and counter-
based block cipher
mode for
authentication
Huang, Yu-Hua (1);
Hu, Ai-Qun (2); Wang,
Jian-Dong (1)
20090811917736
Soft switching
driving circuit for
ultrasonic motor
Yan, Jia-Jia (1);
Ruan, Xin-Bo (1); Li,
Hua-Feng (1); Huang,
Wei-Qing (1); Zhao,
Chun-Sheng (1)
20090411870329
Target level of
safety for Chinese
airspace
Li, Dong-bin (1); Xu,
Xiao-hao (2); Li,
Xiong (1)
20090911926654
A varied hysteresis-
band current
controller with fixed
switching frequency
Hong, Feng (1); Shan,
Renzhong (1); Wang,
Huizhen (1); Yan,
Yangguang (1)
20094612452778
Magnetoelectric
effect in graphene
nanoribbons on
substrates via
electric bias control
of exchange splitting
Zhang, Zhuhua (1);
Chen, Changfeng (2);
Guo, Wanlin (1)
20094512437641
Grey clustering
method based on
maximizing deviations
Dong, Yi-Zhe (1);
Dang, Yao-Guo (1)
20094712479016
Temperature fields
calculation of 3-D
particle reinforced
composite
Sun, Zhi-Gang (1);
Song, Ying-Dong (1);
Gao, Xi-Guang (1);
Miao, Yan (1)
20095112556689
A modified Zerilli-
Armstrong model for
alloy IC10 over a
wide range of
temperatures and
strain rates
Zhang, Hongjian (1);
Wen, Weidong (1);
Cui, Haitao (1); Xu,
Ying (1)
20093312248473
Investigation of
condition monitoring
of a flap system
Lu, F. (1); Chen, Q.
(1)
20093212245508
Taguchi method based
experiments of
titanium TC11 flank
milling parameters
Changyi, Liu (1);
Chenglong, Chu (1);
Wenhui, Zhou (1);
Junjie, Yi (1)
20094512421103
Numerical study of
low emissions for
twin annular
premixing swirler
combustor
Yan, Ying-Wen (1);
Li, Hong-Hong (1);
Zhao, Jian-Xing (1);
Zhang, Jing-Zhou (1);
Liu, Yong (1); Dang,
Xin-Xian (1)
20093312251655
Research on waveform
modulation technique
for staircase
inverters
Xu, Ai-Guo (1); Xie,
Shao-Jun (1)
20093012221029
Thermally activated
magnetization
reversal in magnetic
tunnel junctions
Zhou, Guang-Hong (1);
Wang, Yin-Gang (1);
Qi, Xian-Jin (1); Li,
Zi-Quan (1); Chen,
Jian-Kang (1)
20094512422318
Electric-field-
induced deformation
in boron nitride
nanotubes
Dai, Yitao (1); Guo,
Wanlin (1); Zhang,
Zhuhua (1); Zhou, Bin
(1); Tang, Chun (1)
20093812321879
Supervisory fault
tolerant control for
a class of uncertain
nonlinear systems
Yang, Hao (1); Jiang,
Bin (1);
Staroswiecki, Marcel
(2)
20094512433407
Efficient EZW coding
algorithm for remote
sensing images
Yao, Min (1); Zhao,
Min (1)
20093912342706
Influence of
Ga<sup>+</sup>
irradiation on
microstructure and
magnetic properties
of CoFe film
Zhou, Guanghong (1);
Wang, Yingang (1);
Qi, Xianjin (1);
Huang, Yizhong (2)
20092912195631
Numerical simulation
on infrared radiation
suppressant of hot
exhaust with the
spherical particles
Zhang, Jing-Yu (1);
Chang, Hai-Ping (1);
Wang, Hui-Yuan (1)
20092712163903
Implementation of TAS
method for airborne
ESA radar
Cao, Zheng-Lin (1);
Yang, Xiang-Zhong
(2); Liu, Wei-Hua (2)
20093712302472
Design of the
interface between
ramjet and scramjet
modules of dual
combustor ramjet and
flow field simulation
Li, Pu (1); Guo, Rong-
Wei (1)
20092512136489
Effects of rare
earths on properties
and microstructures
of lead-free solder
alloys
Zhang, Liang (1);
Xue, Song-Bai (1);
Gao, Li-Li (1); Zeng,
Guang (1); Sheng,
Zhong (1); Chen, Yan
(2); Yu, Sheng-Lin
(1)
20092112089199
Enhanced
photoelectrochemical
properties of F-
containing
TiO<inf>2</inf>
sphere thin film
induced by its novel
hierarchical
structure
Dong, Xiang (1); Tao,
Jie (1); Li, Yingying
(1); Zhu, Hong (1)
20094212376464
A fast association
rules mining
algorithm for dynamic
updated databases
Tian-Quan, Ni (1);
Jian-Dong, Wang (1);
Xiao-Bing, Peng (2);
Yi-An, Liu (3)
20092112091080
Control method of
matrix converter
driving brushless DC
motor
Jiang, Tian-Gui (1);
Zhou, Bo (1); Hong,
Chun-Mei (1)
20092012084044
Temperature
dependence of
infrared emissivity
of doped manganese
oxides in different
wavebands (3-5 and 8-
14 &mu;m)
Shen, Xingmei (1);
Xu, Guoyue (1); Shao,
Chunming (1); Cheng,
Chuanwei (1)
20093712302318
Simulation of the
matrix random
cracking of ceramic
matrix composite by
Monte Carlo model
Sun, Zhigang (1);
Song, Yingdong (1);
Miao, Yan (1); Li,
Longbiao (1)
20091912073463
Car-following model
based on TSK model
Tao, Cheng (1);
Huang, Sheng-Guo (1)
20091912073424
AGA-LSSVR
compensation for on-
board self tuning
model of aero-engine
model
Lu, Feng (1); Huang,
Jin-Quan (1)
20091712048202
Singular perturbation
methods for nonlinear
dynamic systems with
time delays
Hu, H.Y. (1); Wang,
Z.H. (1)
20091712051457
A guidance law for
overhead attacking
surface maneuver
target
Han, Yan-Hua (1); Xu,
Bo (1)
20091812066329
Effect of calcination
temperature on the
morphology and
electrochemical
properties of
Co<inf>3</inf>O<inf>4
</inf> for lithium-
ion battery
Liu, Yan (1); Zhang,
Xiaogang (1)
20091712051596
An efficient meshless
method through local
radial point
interpolation
Chen, Shaolin (1);
Li, Yanxiu (1)
20091612036339
Universal track
initiation model
Zhu, Ziqian (1)
20091512029535
Design of super high
speed switched
reluctance motor
Zhou, Qiang (1); Liu,
Chuang (1); Zhu, Xue-
Zhong (1); Liu, Di-Ji
(1)
20091512028897
Design of digital
fatigue sensor
Li, Xuntao (1); Hu,
Mingmin (1)
20091512028941
Research on leakage
localization for
underground water
pipeline network and
development of leak
detection system
Kong, Deming (1);
Wang, Youren (1)
20094312400051
Free standing Pt-Au
bimetallic membranes
with a leaf-like
nanostructure from
agarose-mediated
electrodeposition and
oxygen gas sensing in
room temperature
ionic liquids
Shen, Xing (1); Chen,
Xing (2); Liu, Jin-
Huai (2); Huang, Xing-
Jiu (2)
20093612292386
Numerical
investigation of flow
mixture enhancement
and infrared
radiation shield by
lobed forced mixer
Shan, Yong (1);
Zhang, Jing-zhou (1)
20093712305285
Method for locating
multiple impact
sources based on
independent component
analysis
Su, Yong-Zhen (1);
Yuan, Shen-Fang (1)
20093712307296
Simulation,
experimental
evaluation and
performance
improvement of a cone
dielectric elastomer
actuator
Wang, Hua-Ming (1);
Zhu, Jing-Ying (1);
Ye, Ke-Bei (1)
20091311983170
Dynamic investigation
on hypersonic
sidewall compression
inlets with cowl
valve during the
process of transition
Wu, Jun-Qi (1);
Zhang, Kun-Yuan (1)
20090811914872
Design and
experimentation of a
micro-gripper with
force sensing
Han, Jiang-Yi (1);
You, You-Peng (1);
Wang, Hua-Ming (1);
Zhu, Jian-Ying (1)
20093612289360
Research on
technological process
of bulk porous nickel
prepared by scanning
jet electrodeposits
Gong, Kai (1); Huang,
Yin-Hui (1); Tian,
Zong-Jun (1); Liu,
Zhi-Dong (1); Wang,
Gui-Feng (1)
20091211966012
Remote passive
sensing of aeroengine
exhausts using FTIR
system
Xia, Qing (1); Zuo,
Hong-Fu (1); Li, Shao-
Cheng (1); Wen, Zhen-
Hua (1); Li, Yao-Hua
(1)
20090511886778
Microstructure and
corrosion resistance
of Fe-Al
intermetallic coating
on 45 steel
synthesized by double
glow plasma surface
alloying technology
ZHU, Xiao-lin (1);
YAO, Zheng-jun (1);
GU, Xue-dong (1);
CONG, Wei (1); ZHANG,
Ping-ze (1)
20090911926682
Design, fabrication
and performance
evaluation of
functionally gradient
piezoelectric
actuator
Qiu, Jin-Hao (1);
Jiang, Hao (1); Ji,
Hong-Li (1); Zhu,
Kong-Jun (1); Li,
Yong-Jun (1)
20090811917731
Mathematical model of
bearingless switched
reluctance motors
based on Maxwell
stress tensor method
Cao, Xin (1); Deng,
Zhi-Quan (1); Yang,
Gang (1); Yang, Yan
(1); Wang, Xiao-Lin
(1)
20094512438449
Research on property
of GM(n,h) model
under data multiple
transformation
Xie, Nai-Ming (1);
Liu, Si-Feng (1)
20094512437674
Solving interval DEA
model and ranking
based on interval-
oriented and grey
incidence degree
Wang, Jie-Fang (1);
Liu, Si-Feng (1);
Fang, Zhi-Geng (1)
20094912531909
Robust stabilization
of stochastic
interval systems with
distributed-delay
Su, Chun-Hua (1);
Liu, Si-Feng (1); Ge,
Shi-Long (1)
20095012535612
Patent analysis on
progress of diamond
film cutting tools
technology
Xiang, Bing-Kun (1);
Zuo, Dun-Wen (1); Li,
Xiang-Feng (1)
20094212376051
Grinding force and
surface integrity on
dry belt grinding of
TA15 Titanium alloys
Huo, Wenguo (1); Xu,
Jiuhua (1); Fu, Yucan
(1)
20094512432406
Surface
graphitization on
brazed diamond with
Ni-Cr alloy in vacuum
brazing
Chen, Yan (1); Xu,
Hongjun (1); Fu,
Yucan (1); Su,
Honghua (1)
20094212382251
Poly(sodium-p-
styrenesulfonate)
assisted microwave
synthesis of ordered
mesoporous carbon
supported Pd
nanoparticles for
formic acid electro-
oxidation
Sun, Zhi-Peng (1);
Zhang, Xiao-Gang (1);
Tong, Hao (1); Xue,
Rui-Li (1); Liang,
Yan-Yu (1); Li, Hu-
Lin (1)
20093412260416
Thin wall tube method
based sparse least
squares support
vector regression
Zhao, Yong-Ping (1);
Sun, Jian-Guo (1)
20093412260665
Research on linear
dielectric elastomer
actuator
Wang, Huaming (1);
Zhu, Jianying (1);
Ye, Kebei (1); He,
Jun (1); You, Youpeng
(1)
20093312251296
Effect of covering
shelter on infrared
radiation
characteristics of
helicopter infrared
radiation suppressor
Wang, Tong-Hui (1);
Wang, Xian-Wei (2);
Zhang, Jing-Zhou (1);
Shan, Yong (1)
20093312251583
Impact effects from
space debris on a
tethered satellite
system
Liu, Li-Li (1); Wen,
Hao (1); Jin, Dong-
Ping (1); Hu, Hai-Yan
(1)
20093112227834
Fabrication of metal
micro-precision
sieves with high open
areas using UV-LIGA
process
Ming, Ping-Mei (1);
Zhu, Di (1); Zhou,
Feng (1); Hu, Yang-
Yang (1); Zeng, Yong-
Bin (1)
20093112231080
Heat transfer
enhancement of free
surface MHD-flow by
protrusion wall
Li, Bo (1); Huang,
Hulin (1)
20093012214188
The differentiation
and extraction for
the helicopter noise
based on the two-
dimensional spectral
analysis
Wang, Yang (1); Zhao,
Qi-Jun (1); Xu, Guo-
Hua (1)
20093012214726
Ant colony
optimization for
fault diagnosis of
high precision servo
simulator
Zhen, Zi-Yang (1);
Wang, Dao-Bo (1);
Wang, Zhi-Sheng (1)
20092912195639
Experimental research
on heat transfer
characteristics of
denser jet array
impingement
Wang, Lei (1); Zhang,
Jing-Zhou (1); Yang,
Wei-Hua (1)
20092912196544
Selective harmonic
elimination PWM
control scheme on a
three-phase four-leg
voltage source
inverter
Zhang, Fanghua (1);
Yan, Yangguang (1)
20092812177320
Load identification
of piezoelectric
structures by using
genetic algorithm and
finite element
analysis
Zheng, Shi-Jie (1);
Guo, Teng-Fei (1);
Dong, Hui-Li (1);
Song, Zhen (1)
20092712164459
Electrochemical
properties of
TiO<inf>2</inf>
nanotube arrays
prepared by anodic
oxidation on titanium
substrate
Tian, Xi-Lin (1);
Tao, Jie (1); Tao,
Hai-Jun (1); Bao, Zu-
Guo (1); Tang, Yu-Xin
(1)
20093612289997
Effect of tool
electrode insulation
on electrochemical
micro drilling
accuracy
Liu, Zhuang (1); Liu,
Yan (1); Qiu, Zhong-
Jun (1); Qu, Ning-
Song (1)
20094412411865
The reconstruction of
the of non-uniform
strain profile by
using chaos genetic
algorithm
Zhang, Rong-Xiang
(1); Zheng, Shi-Jie
(1); Xia, Yan-Jun (1)
20094512432584
Cramer-rao bound and
fitting algorithm for
PARAFAC decomposition
under constant-
modulus constraints
Liu, Xu (1); Xu, Zong-
Ze (1)
20092012080224
A facile approach
towards sulfonate
functionalization of
multi-walled carbon
nanotubes as Pd
catalyst support for
ethylene glycol
electro-oxidation
Sun, Zhi-Peng (1);
Zhang, Xiao-Gang (1);
Liang, Yan-Yu (1);
Li, Hu-Lin (1)
20091912072002
Stochastic modeling
of columnar dendritic
grain growth in weld
pool of Al-Cu alloy
Zhan, X.H. (1); Dong,
Z.B. (2); Wei, Y.H.
(1); Tian, N. (2)
20092012080165
Preliminary
investigation of the
effect of dimple size
on friction in line
contacts
Wang, Xiaolei (1);
Liu, Wei (1); Zhou,
Fei (1); Zhu, Di (1)
20091912073428
Numerical simulation
of flowfield of
helicopter rotor and
fuselage in forward
flight based on
unstructured embedded
grid technique
Ye, Liang (1); Zhao,
Qi-Jun (1); Xu, Guo-
Hua (1)
20091912077030
Parallel resonant DC
link soft-switching
power amplifier of
magnetic bearing
Wang, Jun (1); Xu,
Long-Xiang (1)
20093712302457
Effects on
transmission
parameters of
vibration measurement
for high temperature
environment
Men, Xiu-Hua (1); Li,
Shun-Ming (1); Hu,
Rui (2); Bao, Qing-
Yong (1)
20091812064281
Handoff decision
algorithm for mobile
node in WLAN
Chen, Bing (1); Wang,
Shou-Guo (1); Qian,
Hong-Yan (1)
20093712302323
Nonlinear mechanical
properties of
concrete beam with
carbon fiber
reinforced composite
rebars
Zhang, Jian (1);
Wang, Lifeng (1); Ye,
Jianshu (2)
20093712302463
Two-dimensional
incompressible model
of effects of
rotating inlet
distortion on flow
instability in
compression systems
Zhang, Huan (1); Hu,
Jun (1); Liu, Da-
Xiang (1); Tu, Bao-
Feng (1); Wang, Zhi-
Qiang (1)
20091512027589
Photoluminescent
properties of
SrSi<inf>2</inf>O<inf
>2</inf>N<inf>2</inf>
Song, Xiufeng (1);
He, Hong (1); Fu,
Renli (1); Wang,
Deliu (1); Zhao,
Xinran (1); Pan,
Zhengwei (1)
20091612038409
Synthesis of
antimicrobial silver
nanoparticles on silk
fibers via &gamma;-
radiation
Chang, Shuquan (1);
Rang, Bin (1); Dai,
Yaodong (1); Chen, Da
(1)
20094212382281
Microstructures and
properties of high Cr
content coatings on
inner surfaces of
carbon steel tubular
components prepared
by a novel mechanical
alloying method
Gu, Dongdong (1);
Shen, Yifu (1)
20093712302468
Test of the
characteristics of
axial flow compressor
with splitter
Jin, Hong-Jiang (1);
Ye, Zhi-Feng (1);
Gong, Ji-Peng (2)
20090811914738
Experimental
investigation on
characteristic of
rotating stall in a
low-speed axial
compressor
Tu, Bao-Feng (1); Hu,
Jun (1); Wang, Zhi-
Qiang (1); Li, Liang
(1)
20090811914678
Influence of mineral
admixtures on
chloride binding
capability
Hu, Die (1); Ma,
Haiyan (1); Yu,
Hongfa (1); Cao,
Wentao (1); Weng,
Zhicai (2)
20090911929371
Stability of a two-
dimensional airfoil
with time-delayed
feedback control
Zhao, Y.H. (1)
20090111830959
Three-dimensional
Monte Carlo
simulation of
discontinuous grain
growth in HAZ of
stainless steel
during GTAW process
Wei, Yanhong (1); Xu,
Yanli (2); Dong,
Zhibo (2); Zhan,
Xiaohong (1)
20090411876846
An evaluation on the
multi-agent system
based structural
health monitoring for
large scale
structures
Zhao, Xia (1); Yuan,
Shenfang (1); Zhou,
Hengbao (1); Sun,
Hongbing (1); Qiu,
Lei (1)
20090811914735
Design research of
supersonic fan blade
profile
Zhou, Zheng-Gui (1);
Wang, Guang-Wen (1)
20094512438395
Research on automatic
tape-laying technique
for composites-
calculation method of
tape-laying path on
free-form surfaces
Luo, Haiyan (1); Li,
Yong (1); Xiao, Jun
(1); Huan, Dajun (1)
20094912531730
Job-shop scheduling
problem based on
improved adaptive
genetic algorithm
with hormone
modulation mechanism
Wang, Lei (1); Tang,
Dunbing (1); Wan, Min
(1); Xu, Meijian (1);
Yuan, Weidong (1)
20094912531503
T-S fuzzy adaptive
observer based fault
diagnosis and fault
tolerant control for
near space vehicle
Xu, Yufei (1); Jiang,
Bin (1); Qi, Ruiyun
(1); Gao, Zhifeng (1)
20094312389056
Porous metal bond
matrix with high
porosity and large
pore size fabricated
using pore-forming
agent
Su, Honghua (1); Fu,
Yucan (1); Xu, Jiuhua
(1); Ding, Wenfeng
(1); Xu, Hongjun (1)
20093212245475
Cutting parameters
optimization of thin-
walled workpiece
based on deflection
control
Chen, Weifang (1);
Xu, Jiuhua (1); Shen,
Zhenghua (1); Chen,
Hua (1)
20094212376104
Machining performance
on multi-layer brazed
diamond tools
Xiao, Bing (1); Xu,
Hongjun (1); Su,
Honghua (1); Fu,
Yucan (1); Xu, Jiuhua
(1)
20094412412225
Effects of trace
amount addition of
rare earth on
properties and
microstructure of Sn-
Ag-Cu alloys
Zhang, Liang (1);
Xue, Song-Bai (1);
Gao, Li-Li (1); Chen,
Yan (2); Yu, Sheng-
Lin (1); Sheng, Zhong
(1); Zeng, Guang (1)
20093712302480
Study on adiabatic
transient behavior of
tilting-pad journal
bearing
Ma, Xi-Zhi (1); Zhu,
Jun (2)
20093012214087
Multi-channel data
acquisition and
transmission system
based on bluetooth
technology
Li, Xiu-Juan (1);
Chen, Ming-En (1)
20092912188735
High thermal
conductive epoxy
molding compound with
thermal conductive
pathway
Zeng, Jun (1); Fu,
Renli (1); Shen, Yuan
(1); He, Hong (1);
Song, Xiufeng (1)
20092712164100
Analysis of dynamic
load sharing behavior
in planetary gearing
Lu, Junhua (1); Zhu,
Rupeng (1); Jin,
Guanghu (1)
20092712164377
New approach to
extract analog
circuit fault
features based on
optimal fractional
Fourier transform
Luo, Hui (1); Wang,
Youren (1); Cui,
Jiang (1)
20092612154312
Multiple-input DC/DC
converters without
buffer cells
Li, Yan (1); Ruan,
Xinbo (1); Yang,
Dongsheng (1); Liu,
Fuxin (1)
20093712305307
Structure design and
power flow analysis
of bar-structure
linear ultrasonic
motors
Yao, Zhi-Yuan (1);
Yang, Dong (1); Zhao,
Chun-Sheng (1)
20092312112510
Nonnegative doubly
periodic solutions
for nonlinear
telegraph system with
twin-parameters
Wang, Fanglei (1);
Li, Wanjun (2); An,
Yukun (1)
20092212098481
Manufacturing
resource planning
technology based on
genetic programming
simulationnn
Gao, Shiwen (1);
Liao, Wenhe (1); Guo,
Yu (1); Liu, Jinshan
(1); Su, Yan (1)
20093812318848
A novel nonlinear
method for image
enhancement based on
nonsubsampled
contourlet transform
Zhang, Lin (1); Zhu,
Zhao-Da (1)
20091812064082
Formation flight
hardware-in-the-loop
testbed system for
multi-UAV
Fan, Qiongjian (1);
Yang, Zhong (1);
Feng, Maoyan (3);
Shen, Chunlin (1)
20091812067871
Intelligent
navigation method for
product design based
on extended adjacency
matrix of directed
graph
Pan, Zhi-Yi (1);
Huang, Xiang (1); Li,
Ying-Guang (1)
20093312251606
FEM-based parametric
optimum design of a
traveling-wave type
bar-like ultrasonic
motor stator
Zhang, Jian-Tao (1);
Zhu, Hua (1); Zhao,
Chun-Sheng (1)
20091912073430
Impact of suction
position on starting
of hypersonic inlet
Wang, Wei-Xing (1);
Yuan, Hua-Cheng (1);
Huang, Guo-Ping (1);
Liang, De-Wang (1)
20091612038433
Fabrication and
mechanical properties
of glass fiber-
reinforced wood
plastic hybrid
composites
Cui, Yi-Hua (1); Tao,
Jie (1)
20093812326941
Grey opposite-
direction accumulated
generating and
optimization of
GOM(1, 1) model
Yang, Zhi (1); Ren,
Peng (2); Dang, Yao-
Guo (1)
20093612289923
Cathode design in
electrochemical
machining based on
numerical simulation
of electrical field
and flow field
Wang, Fu-Yuan (1);
Xu, Jia-Wen (1);
Zhao, Jian-She (1);
Ge, Yuan-Yuan (1)
20091311983268
Real-time motion
detection model using
block-based
statistical moment
Lu, Chang-Kui (1);
Wang, Ning-Sheng (1);
Xu, Yan (1)
20091311983384
Methodology of
virtual manufacturing
cell formation in
reconfigurable
manufacturing system
for make-to-order
manufacturing
Bai, Jun-Jie (1);
Gong, Yi-Guang (1);
Wang, Ning-Sheng (1);
Tang, Dun-Bing (1)
20090911924295
A generalized inverse
eigenvalue problem in
structural dynamic
model updating
Yuan, Yong-Xin (1);
Dai, Hua (1)
20091111957369
Interface Study of
smart composite
material with optical
fiber by single fiber
pull-out test
Liu, Rongmei (1);
Liang, Dakai (1)
20090811918553
Novel joint time
delay and frequency
estimation method
Zhang, X.F. (1); Xu,
D.Z. (1)
20090811914725
Study of aerodynamic
heating predictions
for hypersonic
aircrafts by tracking
the surface stream
trace
Han, Dong (1); Fang,
Lei (1)
20094612443857
Determination of
Anand parameters for
SnAgCuCe solder
Zhang, Liang (1);
Xue, Songbai (1);
Gao, Lili (1); Zeng,
Guang (1); Sheng,
Zhong (1); Chen, Yan
(2); Yu, Shenglin (1)
20094512437308
The effect of Ba
addition on
microstructure of in
situ synthesized
Mg<inf>2</inf>Si/Mg-
Zn-Si composites
Chen, K. (1); Li,
Z.Q. (1); Liu, J.S.
(1); Yang, J.N. (1);
Sun, Y.D. (1); Bian,
S.G. (1)
20094712479008
Effect of area ratio
of impingement hole
to effusion hole on
heat transfer
characteristics of
impingement-effusion
composite cooling
Zhang, Bo (1); Li, Ji-
Bao (2); Ji, Hong-Hu
(1); Shang, Shou-Tang
(2); Cheng, Ming (2);
Wang, Yan-Li (2)
20094612457242
Monitoring of crack
propagation in
repaired structure
using FBG sensor
Huang, Hong-Mei (1);
Yuan, Shen-Fang (1)
20094712479041
Effect of magnetic
field on hypersonic
weakly ionized gas
flow
Huang, Fulai (1);
Huang, Hulin (1)
20094912531168
Temperature
distribution of Al/Ti
dissimilar alloys
joint in laser
welding-brazing
Feng, Xiaosong (1);
Chen, Shuhai (2); Li,
Liqun (2); Chen,
Yanbin (2)
20094912531181
Mechanical properties
of soldered joints of
QFP devices
Sheng, Zhong (1);
Xue, Songbai (1);
Zhang, Liang (1);
Gao, Lili (1)
20094512432496
The Lyapunov exponent
of vortex dynamics
Zhu, Hao (1); Cheng,
Kerning (1)
20093012213870
Investigation on the
wettability and
interfacial structure
of Sn-9Zn-xAg solders
on Cu substrate
Hu, Yu-Hua (1); Xue,
Song-Bai (1); Chen,
Wen-Xue (1); Wang,
Hui (1)
20093912346048
Hybrids
perfluorosulfonic
acid ionomer and
silicon oxide
membrane for
application in ion-
exchange polymer-
metal composite
actuators
Guo, Dongjie (1);
Ding, Haitao (1);
Wei, Haiju (1); He,
Qingsong (1); Yu, Min
(1); Dai, Zhendong
(1)
20093112231033
Study on vibration
isolation properties
of solid and liquid
mixture
Teng, H.D. (1); Chen,
Q. (1)
20092912195640
Experimental
investigation on
discharge coefficient
of jet impingement
holes within semi-
confined channel
Zhang, Ze-Yuan (1);
Zhang, Jing-Zhou (1);
Yang, Wei-Hua (1)
20092712163182
Research on
maintenance optimal
method of parallel
system based on
imperfect inspection
Cai, Jing (1); Zuo,
Hong-Fu (1); L&#252;,
De-Feng (1)
20094012363580
Growth morphologies
and mechanisms of TiC
grains during
Selective Laser
Melting of Ti-Al-C
composite powder
Gu, Dongdong (1);
Shen, Yifu (1); Meng,
Guangbin (1)
20092612154507
Selective-disassembly
sequence planning
based on improved
genetic algorithm
Wu, Hao (1); Zuo,
Hongfu (1)
20093312254982
Stability and
electronic properties
of a novel C-BN
heteronanotube from
first-principles
calculations
Zhang, Zi-Yue (1);
Zhang, Zhuhua (1);
Guo, Wanlin (1)
20092612154480
Numerical simulation
on flowfield of rotor
in ground effect
based on unstructured
embedded grid method
Ye, Liang (1); Zhao,
Qijun (1); Xu, Guohua
(1)
20092412125889
Microstructure of
nanometer
Al<inf>2</inf>O<inf>3
</inf> dispersion
strengthened Ni-based
high-temperature
protective coatings
by laser cladding
WANG, Hong-yu (1);
ZUO, Dun-wen (1);
SUN, Yu-li (1); XU,
Feng (1); ZHANG, Dan
(1)
20092412123222
Electrical equivalent
circuit model of
traveling wave rotary
ultrasonic motor
Yan, Jia-Jia (1);
Ruan, Xin-Bo (1)
20092312112940
Novel sliding-mode
observer for the
sensorless control of
permanent-magnet
synchronous machines
Lu, Wen-Qi (1);
Huang, Wen-Xin (1);
Hu, Yu-Wen (1)
20092312110294
Novel forward-flyback
hybrid bidirectional
DC-DC converter
Zhang, Fanghua (1);
Yan, Yangguang (1)
20092212095463
The random crack core
model for predicting
the longitudinal
tensile strengths of
unidirectional
composites
Yuan, Hui (1); Wen,
Weidong (1); Cui,
Haitao (1); Xu, Ying
(1)
20092212097875
Dendrite crystal
morphology evolution
mechanism of &beta;-
BaB
<inf>2</inf>O<inf>4</
inf> crystal
He, Chongjun (1);
Zhong, Weizhuo (2);
Liu, Youwen (1)
20092112088961
Electrochemical
micromachining of
microstructures of
micro hole and dimple
array
Zhu, D. (1); Qu, N.S.
(1); Li, H.S. (1);
Zeng, Y.B. (1); Li,
D.L. (1); Qian, S.Q.
(1)
20092112091260
Research status of
coordinated formation
flight control for
multi-UAVs
Fan, Qiongjian (1);
Yang, Zhong (1);
Fang, Ting (1); Shen,
Chunlin (1)
20091211964392
Synergistic effect of
RE<inf>2</inf>O<inf>3
</inf> (RE = Sm, Eu
and Gd) on
Pt/mesoporous carbon
catalyst for methanol
electro-oxidation
Zhou, Jianhua (1);
He, Jianping (1);
Wang, Tao (1); Chen,
Xiu (1); Sun, Dun (1)
20093712307738
Preparation of
leafing Cu and its
application in low
infrared emissivity
coatings
Yu, Huijuan (1); Xu,
Guoyue (1); Shen,
Xingmei (1); Yan,
Xiaoxing (1); Huang,
Rong (1); Li, Fenglei
(1)
20091912077024
Closed loop control
method to correct
position phase for
sensorless brushless
DC motor
Song, Fei (1); Zhou,
Bo (1); Wu, Xiao-Jing
(1)
20091612036347
Study on compressive
properties of X-cor
sandwich structures
Li, Yong (1); Xiao,
Jun (1); Tan,
Yonggang (1); Yuan,
Yonghu (1); Dang,
Xudan (1)
20091612040722
Experimental study on
fuzzy-semi-active
structural control
using MR dampers
Hu, Jia-Liang (1);
Zhou, Li (1); Yan,
Gang (1)
20093912342688
Study on
electrochemical
characteristics of Mg-
based hydrogen
storage alloys with
Sc
Liu, Zili (1); Liu,
Xinbo (1)
20091612036230
Study of cholesterol
concentration based
on serum UV-visible
absorption spectrum
Zhu, Wei-Hua (1);
Zhao, Zhi-Min (1);
Guo, Xin (1); Chen,
Hui (1)
20091612036324
Experimental
investigation on PDE
prototype with
initiator
Zhang, Yining (1);
Tang, Hao (1); Wang,
Jiahua (1); Zhang,
Jingzhou (1); Han,
Qixiang (1)
20090811917484
Time-delay estimation
based on quaternion
theory
Wang, Fei (1); Wang,
Shu-Xun (2); Liu, Yu
(1)
20091612036311
Design and core and
bypass numerical
simulation of a
compound swept fan
Ding, Jian-Guo (1);
Hu, Jun (1); Cai,
Xian-Xin (2)
20091412002908
Effects of ablation
at different regions
in three-dimensional
orthogonal C/SiC
composites ablated by
oxyacetylene torch at
1800 &deg;C
Yan, Bo (1); Chen,
Zhaofeng (1); Zhu,
Jianxun (1); Zhang,
Jianzhong (2); Jiang,
Yun (2)
20093112228009
Fuzzy linear
programming with
symmetrical
trapezoidal fuzzy
coefficients
Zhu, Jia-Xiang (1);
Tan, Qing-Mei (1);
Jing, Xiang-Yuan (1);
Dong, Feng (1)
20091311983135
Mechanism of
increasing welding
penetration with A-
TIG welding
Wei, Yanhong (1); Xu,
Yanli (2); Sun,
Yanjie (2); Dong,
Zhibo (3); Yang,
Chunli (3)
20091211965854
A low complexity
scheme for space-time
multi-user iterative
detection
Du, Na (1); Xu, Da-
Zhuan (1)
20091211966775
Using a benchmark in
case-based multiple-
criteria ranking
Chen, Ye (1);
Kilgour, D. Marc (2);
Hipel, Keith W. (4)
20094512437708
Microstructure and
properties of laser-
remelted
nanostructured
Al<inf>2</inf>O<inf>3
</inf>-
13%TiO<inf>2</inf>
ceramic coatings
Wang, Dongsheng (1);
Tian, Zongjun (1);
Shen, Lida (1); Liu,
Zhidong (1); Huang,
Yinhui (1)
20094512438365
Numerical study on
infrared radiation
characteristics of
spherical convergent
flap nozzles
Wang, Hongliang (1);
Zhang, Jingzhou (1);
Shan, Yong (1)
20094712479015
Study on imbalance-
misalignment-rubbing
coupling faultsin
aero-engine vibration
Chen, Guo (1); Li,
Xing-Yang (1)
20094712479049
Optimization method
for aircraft
conceptual design
under uncertainty
Wang, Yu (1); Yu,
Xiongqing (1)
20094712479003
Study of flow
characteristics for a
variable geometry
inlet on combined
engine
Zhang, Hua-Jun (1);
Liang, De-Wang (1);
Guo, Rong-Wei (1)
20094912531892
Solution of GM (1, 1)
power model and its
properties
Wang, Zheng-Xin (1);
Dang, Yao-Guo (1);
Liu, Si-Feng (1);
Lian, Zheng-Wei (1)
20094212376050
Effect of Ti addition
on shear strength of
brazing diamond and
Ag based filler alloy
Chen, Yan (1); Xu,
Hongjun (1); Fu,
Yucan (1); Su,
Honghua (1)
20093212245524
The analysis on the
stability of diamond
wire saw cutting
process tor the
silicon
Zhao, Ligang (1);
Zuo, Dunwen (1); Sun,
Yuli (1); Wang, Min
(1)
20093812326748
Response of PFA to
moving target in SAR
imaging
Mao, Xinhua (1); Zhu,
Daiyin (1)
20093612292344
Aerodynamic/Stealthy/
Structural
Multidisciplinary
Design Optimization
of Unmanned Combat
Air Vehicle
Tianyuan, Hu (1);
Xiongqing, Yu (1)
20093812318633
Coordinated
decentralised hybrid
adaptive output
feedback fuzzy
control for a class
of large-scale non-
linear systems with
strong
interconnections
Huang, Y.-S. (1);
Zhou, D.-Q. (1);
Xiao, S.-P. (2); Lin,
D. (3)
20093412263579
Friction and wear
properties of duplex
MAO/CrN coatings
sliding against
Si<inf>3</inf>N<inf>4
</inf> ceramic balls
in air, water and oil
Zhou, Fei (1); Wang,
Yuan (2); Liu, Feng
(3); Meng, Yuedong
(3); Dai, Zhendong
(1)
20093412259381
The p-moment
exponential robust
stability for
stochastic systems
with distributed
delays and interval
parameters
Su, Chun-Hua (1);
Liu, Si-Feng (1)
20093312251314
Three-dimensional
numerical research on
stall inception in
axial compressor
Tu, Bao-Feng (1); Hu,
Jun (1); Zhao, Yong
(1)
20093812317516
A input-series- and
output-parallel-
connected inverter
system for high-input-
voltage applications
Chen, Wu (1); Zhuang,
Kai (2); Ruan, Xinbo
(3)
20093012214411
New method in
situation decision
making based on
entropy
Wang, Ye-Mei (1);
Dang, Yao-Guo (1)
20094512428068
Thermal-conductivity
and tensile-
properties of BN, SiC
and Ge nanotubes
Shen, HaiJun (1)
20094512432804
Scaled boundary
finite-element method
for seepage free
surfaces analysis
Li, Fengzhi (1)
20094512421122
Dynamic model of
elastic impact of
helicopter rotor
blades
Wang, Yi-Feng (1);
Wang, Hao-Wen (2);
Gao, Zheng (1)
20092812186679
Design concept of
three-dimensional
section controllable
internal waverider
hypersonic inlet
You, Yancheng (1);
Liang, Dewang (1)
20092912195670
Numerical method for
unsteady flows of
flexible flapping-
wings
Xiao, Tianhang (1);
Ang, Haisong (1);
Zhou, Xinchun (1)
20092912195642
Reliability analysis
method of fretting
fatigue life
Cui, Hai-Tao (1);
Wang, Zhen (1); Wen,
Wei-Dong (1); Xu,
Ying (1)
20092812184322
Deformation
prediction and error
compensation in
multilayer milling
processes for thin-
walled parts
Chen, Weifang (1);
Xue, Jianbin (1);
Tang, Dunbing (1);
Chen, Hua (1); Qu,
Shaopeng (2)
20092712169971
Signatures of moving
target in polar
format spotlight sar
image
Mao, X.H. (1); Zhu,
D.Y. (1); Zhu, Z.D.
(1)
20092612154302
New configuration
hybrid radial
magnetic bearing
Mei, Lei (1); Deng,
Zhiquan (1); Zhao,
Xusheng (1); Wang,
Xiaolin (1)
20092112092805
Initial alignment of
SINS based on the
continuous rotation
of the azimuth axis
Zhao, Wen-Fang (1);
Zhao, Wei (1); Qian,
Wei-Xing (1); Liu,
Jian-Ye (1)
20092012082588
2D scattering centers
extraction of objects
based on GTD model
Wang, Jing (1); Zhou,
Jian-Jiang (1); Wang,
Fei (1)
20092012082549
Recognition and
parameters estimation
of polyphase-coded
radar signals
Deng, Zhen-Miao (1);
Liu, Yu (1)
20091812057423
Preparation of
mesoporous
Co<inf>3</inf>O<inf>4
</inf> nanoparticles
via solid-liquid
route and effects of
calcination
temperature and
textural parameters
on their
electrochemical
capacitive behaviors
Zheng, Ming-Bo (1);
Cao, Jian (1); Liao,
Shu-Tian (1); Liu,
Jin-Song (1); Chen,
Hui-Qin (1); Zhao, Yu
(1); Dai, Wei-Jie
(1); Ji, Guang-Bin
(1); Cao, Jie-Ming
(1); Tao, Jie (1)
20091812057381
Surface concavity-
convexity sensitive
oxidation dynamics of
carbon nanotubes
Bin, Zhou (1);
Wanlin, Guo (2);
Changfeng, Chen (2)
20091612036328
Aerodynamic
performance of rotor
with new type blade-
tip in hover based
upon test and
numerical
investigations
Zhao, Qijun (1); Xu,
Guohua (1)
20091512030087
Development of
automatic measurement
system for coal
plastic layer
Xu, Guili (1); Ji,
Shengyu (1); Wang,
Haibin (1); Wu,
Kunming (1); Xu,
Zhengyong (2); Zhang,
He (2)
20091311987919
On-line prediction of
nonlinear time series
using RBF neural
networks
Zhang, Dong-Qing (1);
Ning, Xuan-Xi (1);
Liu, Xue-Ni (1)
20090611901190
Stability analysis of
a noise control
system in a duct by
using delay
differential equation
Haraguchi, Masakazu
(1); Hu, Hai Yan (1)
20090811914603
Numerical simulation
of a new nonlinear
iteration tomography
based on deflection
spectra
Song, Yi-Zhong (1);
Zhao, Zhi-Min (1)
20090711907771
Behaviors of IC10
alloy over a wide
range of strain rates
and temperatures
Zhang, Hongjian (1);
Wen, Weidong (1);
Cui, Haitao (1)
20090811914743
Analysis for
stiffness on the bend
vibration natural
frequencies of a
helicopter tail drive
system
Zhu, Zi-Bing (1);
Zhu, Ru-Peng (1);
Bao, He-Yun (1); Jin,
Guang-Hu (1)
20094512438037
Frequency estimation
for coherent pulse
train
Zhang, Gang-Bing (1);
Liu, Yu (1); Deng,
Zhen-Miao (1)
20094512437505
The comparison of PIV
measurement results
of Zimmerman and
inverse Zimmerman
wings
Shi, Zhi-Wei (1);
Zhang, Chuan-Hong
(1); Liu, Zhi-Qiang
(1)
20094512437640
Rough analysis model
of multi-attribute
decision making based
on limited similarity
dominance relation
Luo, Gong-Zhi (1);
Yang, Xiao-Jiang (1)
20094712479026
Backstepping control
strategy for aero-
engine using neural
networks
Pan, Mu-Xuan (1);
Huang, Jin-Quan (1);
Yin, Shi (1)
20094912531798
Study on
nanostructured
Al<inf>2</inf>O<inf>3
</inf>-
13TiO<inf>2</inf>
ceramic coatings by
plasma-spraying
Tian, Zongjun (1);
Wang, Dongsheng (1);
Shen, Lida (1); Liu,
Zhidong (1); Huang,
Yinhui (1)
20094912530351
Basic theory of
direct power control
for PMSM
Chu, Jianbo (1); Hu,
Yuwen (1); Huang,
Wenxin (1); Li, Yong
(1); Lu, Wenqi (1);
Wang, Mingjin (1)
20094912533844
Adaptive model of
rotor/turbo-shaft
engine
Zou, Xianquan (1);
Sun, Jianguo (1);
Zhang, Haibo (1)
20093812327070
Effects of nano-
CeO<inf>2p</inf> on
oxidation behaviors
of NiCoCrAlY laser
cladding coatings on
Ni-based superalloys
Wang, Hongyu (1);
Zuo, Dunwen (1);
Wang, Mingdi (3);
Shao, Jianbing (1)
20093312251311
Wind tunnel
experiment of
sidewall compression
inlet with adjustable
attack angle
Guo, Bin (1); Zhang,
Kun-Yuan (1)
20093112233742
Luminescence and
energy transfer of
Mn<sup>2+</sup> co-
doped
SrSi<inf>2</inf>O<inf
>2</inf>N<inf>2</inf>
Song, Xiufeng (1);
Fu, Renli (1);
Agathopoulos, Simeon
(2); He, Hong (1);
Zhao, Xinran (1);
Zeng, Jun (1)
20094512433313
Fault diagnosis and
accommodation for
linear parameter-
varying in flight
control systems
Chen, Wei (1); Jiang,
Bin (1); Zhang, Ke
(1)
20093212241043
Sigma-Point direct
Kalman filtering
algorithm for
inertial integrated
navigation system
Li, Rong-Bing (1);
Liu, Jian-Ye (1);
Lai, Ji-Zhou (1);
Xiong, Jian (1)
20093012214260
Wind tunnel test on
effect of the jet
flow interaction on
stage separation of
launch vehicle
Wang, Zhi-Jian (1);
Wu, Yi-Zhao (1); Lin,
Jing-Zhou (2)
20092712161081
Fabricating near
infrared
photodetectors
utilizing PbSe
nanotubes
Cheng, Chuanwei (1);
Xu, Guoyue (1);
Zhang, Haiqian (1);
Shen, Kai (1)
20092712164500
Research on DC/DC
transformer
Zhang, Xian-Jin (1);
Chen, Jie (1); Gong,
Chun-Ying (1)
20092512134436
Nickel oxide coated
on ultrasonically
pretreated carbon
nanotubes for
supercapacitor
Gao, Bo (1); Yuan,
Chang-Zhou (1); Su,
Lin-Hao (1); Chen, Li
(1); Zhang, Xiao-Gang
(1)
20093812322018
A novel surface
texture for magnetic
fluid lubrication
Shen, Cong (1);
Huang, Wei (1); Ma,
Guoliang (1); Wang,
Xiaolei (1)
20092612154338
Research on five
phase fault tolerant
doubly salient
electromagnetic
generator
Zhu, De-Ming (1);
Qiu, Xin (1); Wang,
Hui-Zhen (1); Yan,
Yang-Guang (1)
20093712302475
Research on sensor
fault diagnosis of
aero-engine based on
data fusion of SPSO-
SVR
Lu, Feng (1); Huang,
Jin-Quan (1); Chen,
Yu (1); Song, Yun-
Feng (1)
20092112091004
Improved gyrator-
capacitor simulation
model of nonlinear
magnetic core
Chen, Qianhong (1);
Xu, Ligang (1); Li,
Zhujun (1); Ren,
Xiaoyong (1); Ruan,
Xinbo (1)
20092112091010
A new control method
to correct position
phase for sensorless
brushless DC motor
Wu, Xiaojing (1);
Zhou, Bo (1); Song,
Fei (1)
20092012087166
Numerical method for
shape inverse
designbased on shock-
fitting and flex-wall
Wu, Qing (1); Zhong,
Yi-Cheng (1); Hu, Jun
(1); Yu, Shao-Zhi (1)
20092112091400
Numerical analysis of
substrate temperature
field and gas spacial
field in hot filament
CVD system
Yang, Chun (1); Lu,
Wen-Zhuang (1); Zuo,
Dun-Wen (1); Xu, Feng
(1); Ren, Wei-Tao (1)
20094212378630
Three-parameter
approach for elastic-
plastic stress field
of an embedded
elliptical crack
Zhao, Junhua (1)
20091612035417
In situ synthesis of
a
CoSb<inf>3</inf>/nano-
carbon-web anode for
Li-ion batteries
Mi, C.H. (1); Cao,
Y.X. (2); Zhang, X.G.
(1); Li, H.L. (1)
20091612040706
Rule extraction from
a neural network and
its application in
rotor fault diagnosis
Chen, Guo (1)
20094012356770
Fault diagnosis for
civil aviation
aircraft based on
rough-neural network
Liu, Yongjian (1);
Zhu, Jianying (1);
Xia, Hongshan (1)
20091512029277
Hydrothermal
synthesis and
structural
characterization of
Ca-Pb-hydroxyapatite
solid solutions
Zhu, Kongjun (1);
Yanagisawa, Kazumichi
(2); Onda, Ayumu (2);
Kajiyoshi, Koji (2);
Ji, Hongli (1); Qiu,
Jinhao (1)
20094012357024
Fundamental current
detection based on
2nd-order serial
resonant filter
Liu, Haichun (1); Xu,
Lizhi (1); Xie,
Shaojun (1)
20090911934380
Fast fault estimation
and accommodation for
dynamical systems
Zhang, K. (1); Jiang,
B. (2); Shi, P. (2)
20090911934382
Robust fault tolerant
tracking control with
application to hybrid
nonlinear systems
Yang, H. (1);
Cocquempot, V. (2);
Jiang, B. (1)
20094912530724
Computer aided
stitching approach
for dental
restoration models
Yuan, Tianran (1);
Dai, Ning (1); Cheng,
Xiaosheng (1); Liao,
Wenhe (1)
20094912532191
Design of a sparse
antenna array for
communication and
direction finding
applications based on
the Chinese remainder
theorem
Hong, T. (1); Song,
M.-Z. (1); Sun, X.-Y.
(1)
20095012535309
Fabrication of ZnO
nanorod array-based
photodetector with
high sensitivity to
ultraviolet
Li, Yingying (1);
Dong, Xiang (1);
Cheng, Chuanwei (1);
Zhou, Xuechao (1);
Zhang, Peigen (2);
Gao, Junshan (1);
Zhang, Haiqian (1)
20094512432468
Fatigue life
prediction for fine
pitch device soldered
joints based on creep
model
Zhang, Liang (1);
Xue, Songbai (1); Lu,
Fangyan (1); Han,
Zongjie (1); Yu,
Shenglin (1); Lai,
Zhongmin (1)
20093112234855
A fault-tolerant
control framework for
a class of non-linear
networked control
systems
Mao, Zehui (1);
Jiang, Bin (1); Ding,
Steven X. (2)
20093112228300
An improved ICA
algorithm and its
application to fMRI
signals
Weng, Xiao-Guang (1);
Wang, Hui-Nan (1)
20093012221441
Electronic properties
of zigzag graphene
nanoribbons on
Si(001)
Zhang, Zhuhua (1);
Guo, Wanlin (1)
20092912201771
Pressure measurement
method under high
temperature for pulse
detonation engine
Pan, Mu-Xuan (1);
Huang, Jin-Quan (1);
Guo, Wei (1); Zhang,
Peng-Gang (1)
20092912191273
Effects of dynamic
load on flow and heat
transfer of two-phase
boiling water in a
horizontal pipe
Yao, Qiu-Ping (1);
Song, Bao-Yin (1);
Zhao, Mei (1); Cao,
Xi (2)
20092912198812
Candidate working set
strategy based SMO
algorithm in support
vector machine
Song, Xiao-feng (1);
Chen, Wei-min (1);
Chen, Yi-Ping Phoebe
(2); Jiang, Bin (1)
20092612151829
Stability and Hopf
bifurcations of an
optoelectronic time-
delay feedback system
Zheng, Y.G. (1);
Wang, Z.H. (1)
20092612154317
Distributed voltage
sharing control
strategy for input-
series output-
parallel inverter
Zhuang, Kai (1);
Ruan, Xinbo (1)
20092612154380
Time reversal imaging
method for composite
delamination
monitoring
Wang, Qiang (1);
Yuan, Shenfang (1)
20092412122705
Research on sub-
telescopes' beams
parallel and path
difference adjustment
to the optical
aperture synthesis
telescope
Wang, Haitao (1);
Zhu, Yongkai (1);
Cai, Jiahui (1);
Zhang, Yajing (1);
Tian, Guiyun (1)
20092112091251
Flow-induced unsteady
phenomena in
counterflow vectoring
nozzles
Wang, Mingsheng (1);
Yang, Jianjun (1)
20092112091005
Extraction of
parasitic capacitance
for toroidal ferrite
core inductor
Wang, Shishan (1);
Cui, Yongsheng (1);
Xie, Shaojun (1)
20094512433296
Orthogonalized full
information fusion
filtering method of
multi-senor system
Wang, Zhi-Sheng (1);
Zhen, Zi-Yang (1);
Fan, Da-Peng (2)
20093912338162
Facile fabrication of
UV photodetectors
based on ZnO nanorod
networks across
trenched electrodes
Li, Yingying (1);
Cheng, Chuanwei (1);
Dong, Xiang (1); Gao,
Junshan (1); Zhang,
Haiqian (1)
20091812064079
Research on
structural health
monitoring for wing
box based on support
vector regression
machine
Lu, Jiyun (1); Liang,
Dakai (1); Zhang,
Xiaoli (1); Zeng, Jie
(1)
20091712048432
Simply synthesis of
Co<inf>3</inf>O<inf>4
</inf> nanowire
arrays using a
solvent-free method
Ji, Guangbin (1);
Gong, Zhihong (1);
Zhu, Wenxing (1);
Zheng, Mingbo (1);
Liao, Shutian (1);
Shen, Kai (1); Liu,
Jinsong (1); Cao,
Jieming (1)
20093712302424
Mixer investigation
of turbofan engine
with pulse detonation
afterburners
Wu, Chuan (1); Zhang,
Jing-Zhou (1); Shan,
Yong (1)
20090811914720
Study of heat
transfer of
turbulated cooling
holes distributed
close along the
periphery of the
aerofoil of turbine
blade
Li, Na (1); Ji, Hong-
Hu (1); Yang, Chao
(1)
20091712051791
CFD analysis of grid
fins
Wu, Xiao-Jun (1);
Chen, Hong-Quan (1);
Deng, You-Qi (2); Ma,
Zi-Hua (1)
20091512023531
Oscillatory flows of
rectangular
hypersonic inlet
unstart caused by
downstream mass-flow
choking
Tan, Hui-Jun (1);
Sun, Shu (1); Yin,
Zhi-Long (2)
20091612036349
Active compensation
methods of machining
deformation of thin-
walled parts
Chen, Weifang (1);
Lou, Peihuang (1);
Chen, Hua (1)
20091612036302
PIV experimental
study on flow
characteristics of
synthetic jets
Tan, Xiao-Ming (1);
Zhang, Jing-Zhou (1)
20090311859433
Density functional
study of aurophilic
interaction in
Cl(AuPH
<inf>3</inf>)<inf>2</
inf><sup>+</sup> and
in its dimerization
Fang, Hua (1); Wang,
Shu-Guang (2); Zhang,
Xiao-Gang (1)
20094112369638
A new discriminant
principal component
analysis method with
partial supervision
Sun, Dan (1); Zhang,
Daoqiang (1)
20091512028648
Synthesis and
crystallographic
study of Pb-Sr
hydroxyapatite solid
solutions by high
temperature mixing
method under
hydrothermal
conditions
Zhu, Kongjun (1);
Yanagisawa, Kazumichi
(2); Shimanouchi, Rie
(3); Onda, Ayumu (2);
Kajiyoshi, Koji (2);
Qiu, Jinhao (1)
20091311983107
The determination of
radiation spectrum
based on Monte Carlo
Method
Zhao, Guo-Yan (1);
Chang, Hai-Ping (1);
Jin, Feng (1); Jin,
Zhan-Xiu (1)
20091211975058
Low infrared
emissivity of
polyurethane/Cu
composite coatings
Yu, Huijuan (1); Xu,
Guoyue (1); Shen,
Xingmei (1); Yan,
Xiaoxing (1); Cheng,
Chuangwei (1)
20091211965784
A novel three level
dual buck half bridge
inverter
Wang, Huizhen (1);
Cai, Zhaoqi (1); Liu,
Jun (1); Yan,
Yangguang (1)
20091211971048
Simulation
investigation on
particle damping for
its characteristic of
loss power under
vertical excitation
Duan, Yong (1); Chen,
Qian (1); Zhou, Hong-
Wei (1)
20090511886787
Preparation of
TiO<inf>2</inf>
nanotube on glass by
anodization of Ti
films at room
temperature
TANG, Yu-xin (1);
TAO, Jie (1); ZHANG,
Yan-yan (1); WU, Tao
(1); TAO, Hai-jun
(1); ZHU, Ya-rong (1)
20090811914688
Identification of
flight dynamics model
of model-scale
helicopter in hover
condition
Sun, Tao (1); Song,
Yanguo (1); Zhang,
Chenglin (1)
20094712472807
Design, fabrication
and adhesion test of
lean bio-inspired
seta
Liu, Bin (1); Zhang,
Hao (2); Guo, Dong-
Jie (2); Dai, Zhen-
Dong (2)
20094712479048
PDA-CZM method for
failure analysis of
bonded repair of
composite laminates
Lin, Guowei (1);
Chen, Puhui (1)
20094612457080
Effects of Mn on
structure and
mechanical properties
of
Mo<inf>2</inf>FeB<inf
>2</inf>-based
cermets
Pang, Xu-Ming (1);
Zheng, Yong (1);
Wang, Shao-Gang (1);
Wang, Qiu-Hong (1)
20094912531308
Dynamics of hexapod
with closed-loop
based on AB/DTS
algorithm
Shen, Jingjin (1);
Li, Chenggang (1);
Wu, Hongtao (1)
20094912531414
Push-pull forward
three-level DC/DC
converter and its
control strategy
Wang, Qin (1); Yao,
Zhi-Lei (1); Huang,
Yong (1); Xiao, Lan
(1); Ruan, Xin-Bo (1)
20094912530354
Tracking performance
of position servo
system only with
position and current
loops
Teng, Fulin (1); Hu,
Yuwen (1); Liu, Yang
(1); Chu, Jianbo (1)
20094912532351
Synthesis and
property of carbon
aerogel under
addition of
transition Metal
element catalysis
Ji, Ya-Jun (1); He,
Jian-Ping (1); Zhou,
Jian-Hua (1); Dang,
Wang-Juan (1); Liu,
Xiao-Lei (1); Zhang,
Chuan-Xiang (1);
Zhao, Gui-Wang (1)
20094012357072
Researches progress
of white-light-
emitting diodes using
europium activated
silicates
Pan, Zhengwei (1);
He, Hong (1); Song,
Xiufeng (1); Zhao,
Xinran (1); Fu, Renli
(1)
20093412258028
Dual-buck full-bridge
inverter with
hysteresis current
control
Yao, Zhilei (1);
Xiao, Lan (1); Yan,
Yangguang (1)
20093312251310
Analysis of drags
trait in three-
dimensional sidewall
hypersonic inlet
Wei, Yong-Bin (1);
Zhang, Kun-Yuan (1)
20093312251661
Novel twelve-phase
trapezoidal wave
permanent magnet
brushless DC
generator
Zhang, Zhuo-Ran (1);
Yan, Yang-Guang (1);
Zhou, Jing-Jie (1);
Zhou, Bo (1)
20093912327821
Evaluation of self-
driven schemes for a
12-V self-driven
voltage regulator
Jin, Ke (1); Xu, Ming
(2); Sterk, Douglas
(2); Lee, Fred C.
(2); Sun, Yi (3)
20093012213884
Modularization
structure for series-
parallel connected
converters
Chen, Wu (1); Ruan,
Xinbo (1); Yan, Hong
(1)
20093112233951
Quantification of
depth and
classification of
cracks using pulsed
eddy current test
technology
Zhou, Deqiang (1);
Zhang, Binqiang (1);
Tian, Guiyun (1);
Wang, Haitao (1)
20093812326738
Stochastic optimal
control of flexible
aircraft taxiing
Zhang, Ming (1); Nie,
Hong (1)
20092412119424
Compact UWB bandpass
filter using ring
open stub loaded
multiple-mode
resonator
Zhou, Y. (1); Yao, B.
(1); Cao, Q. (1);
Deng, H. (1); He, X.
(1)
20092212096050
Micro-electroforming
under periodic vacuum-
degassing and
temperature-gradient
conditions
Ming, P.M. (1); Zhu,
D. (1); Hu, Y.Y. (1);
Zeng, Y.B. (1)
20092112091246
Simulated experiment
of aircraft engine
gas path debris
monitoring technology
Li, Yaohua (1); Zuo,
Hongfu (1); Wen,
Zhenhua (1)
20092012082901
H<inf>&infin;</inf>
fuzzy reliable
control based on
observer for
nonlinear systems
Cai, Jun-Wei (1); Hu,
Shou-Song (1)
20091912077018
Dual edge modulated
four-switch Buck-
Boost converter
Ren, Xiao-Yong (1);
Ruan, Xin-Bo (1); Li,
Ming-Qiu (1); Qian,
Hai (1); Chen, Qian-
Hong (1)
20091612036027
Enhanced adaptive
observer for
sensorless PMSM drive
system
Hao, Wenjuan (1);
Deng, Zhiquan (1);
Wang, Xiaolin (1)
20091612036299
Heat transfer
characteristic of
steam-water two-phase
pipe flow under high
gravity
Zhao, Mei (1); Song,
Bao-Yin (1); Yao, Qiu-
Ping (1)
20091612036297
Experimental
investigation on
leakage
characteristics of
finger seal
Bai, Hua-Lei (1); Ji,
Hong-Hu (1); Ji, Guo-
Jian (1); Cao, Guang-
Zhou (1)
20091412008444
Simple geometric
constrained
deformation and shape
editing of
subdivision surfaces
Zhang, Xiangyu (1);
Liao, Wenhe (1); Liu,
Hao (1)
20091311991311
Effects of swept-
curved blade on the
performance of the
multistage fan
Jin, Yun-Li (1); Hu,
Jun (1)
20094012356788
Studies on stress
singularities around
an electrode in
electrostrictive
materials
Zhang, Ning (1); Gao,
Cunfa (1)
20091311983316
Parameter
optimization of EPS
system based on
genetic algorithm
Zhao, Wan-Zhong (1);
Shi, Guo-Biao (2);
Lin, Yi (2); Shi, Pei-
Ji (2); Li, Qiang (2)
20091211970988
Formation process and
microstructure of
TiO<inf>2</inf>
nanotube arrays
prepared by
anodization
Zhang, Shu (1); Tao,
Jie (1); Wang, Ling
(1); Tao, Haijun (1)
20090911924249
Identification of
linear time-varying
mdof dynamic systems
from forced
excitation using
Hilbert transform and
EMD method
Shi, Z.Y. (1); Law,
S.S. (2); Xu, X. (1)
20094612457232
3D nonlinear
progressive damage
analysis model for
composite laminates
Wang, Yuequan (1);
Tong, Mingbo (1);
Zhu, Shuhua (1)
20094912531555
Node adaptive
sleeping mechanism of
DCF protocol in ad
hoc networks
Lei, Lei (1); Xu,
Zong-Ze (1); Liu, Xu
(1)
20094912531501
Model following
reconfigurable flight
control in the
presence of actuator
faults with non-
measurable Rates
Geng, Miao (1);
Jiang, Bin (1); Guo,
Yuying (1); Yang, Hao
(1)
20095012539512
Modal identification
based on Hilbert-
Huang Transform of
structural response
with SVD
preprocessing
Zheng, Min (1); Shen,
Fan (1); Dou, Yuping
(1); Yan, Xiaoyan (1)
20093212245528
Effect of surface
topography on stress
distribution of
vacuum plate glass
for different
aluminum alloy braced
pillars
Miao, Hong (1); Zuo,
Dunwen (1); Zhang,
Ruihong (2); Zhang,
Jianfeng (2)
20093912342701
Fabrication and
photocatalytic
properties of
TiO<inf>2</inf>
nanotube arrays
modified by CdS
Xue, Feng (1); Wang,
Ling (1); Xue,
Jianjun (1); Bao,
Zuguo (1); Tao,
Haijun (1); Cao,
Zhibin (1)
20093112233944
Wireless sensor for
monitoring the
corrosion of
reinforcement in
concrete structures
Yang, Guixin (1); Wu,
Jin (1); Wu, Wencao
(1)
20092912195664
Aeroengine thrust
estimation using
least squares support
vector regression
machine
Zhao, Yong-Ping (1);
Sun, Jian-Guo (1)
20092912195632
Study on the
abnormity of the
axial-symmetric
boundary in
simulation of shock-
induced combustion
Liu, Chen (1); Wang,
Jiang-Feng (1); Wu,
Yi-Zhao (1)
20093312256853
Facile synthesis and
self-assembly of
hierarchical porous
NiO nano/micro
spherical
superstructures for
high performance
supercapacitors
Yuan, Changzhou (1);
Zhang, Xiaogang (1);
Su, Linhao (1); Gao,
Bo (1); Shen, Laifa
(1)
20092712172121
Improved particle
filtering algorithm
based on 2-order
interpolation
filtering
Xiong, Jian (1); Liu,
Jian-Ye (1); Lai, Ji-
Zhou (1); Xie, Zheng
(1)
20093712302677
Design of non-fragile
filter for uncertain
linear system with
pole constraints
Chen, Miao (1); Wang,
Dao-Bo (1); Wang, Zhi-
Sheng (1)
20092312116445
Magnetocaloric effect
in perovskite
manganite
Nd<inf>0.6</inf>
La<inf>0.1</inf>
Sr<inf>0.3</inf>
MnO<inf>3</inf>
Fan, Jiyu (1); Ling,
Langsheng (2); Hong,
Bo (3); Pi, Li (4);
Zhang, Yuheng (4)
20092012082682
Effect of the change
in serum
concentration on
serum fluorescence
spectrum
Wang, Le-Xin (1);
Zhao, Zhi-Min (1);
Chen, Hui (1); Li,
Peng (1); Xin, Yu-Jun
(1)
20093812327258
Long-period fiber
grating atmospheric
pressure sensor based
on micro-bending
characteristic
Liu, Hongyue (1);
Zeng, Jie (1); Liang,
Dakai (1); Wang,
Xiaogang (1)
20092012082576
Adaptive bandwidth
and sub-carrier
allocation for OFDMA
downlinks
Liu, Min (1); Xu, Da-
Zhuan (1)
20091812066117
Effect of washing of
barium titanate
powders synthesized
by hydrothermal
method on their
sinterability and
piezoelectric
properties
Zhu, Kongjun (1);
Qiu, Jinhao (1);
Kajiyoshi, Koji (2);
Takai, Masayuki (2);
Yanagisawa, Kazumichi
(2)
20091812060448
Robust ISAR range
alignment via
minimizing the
entropy of the
average range profile
Zhu, Daiyin (1);
Wang, Ling (1); Yu,
Yusheng (1); Tao,
Qingnian (1); Zhu,
Zhaoda (1)
20091612034257
Protocol and fault
detection design for
nonlinear networked
control systems
Mao, Zehui (1);
Jiang, Bin (1); Shi,
Peng (2)
20091612036028
Improved current
control strategy of
matrix converter
under unbalanced
inputs
Zhang, Shao (1);
Zhou, Bo (1)
20091612040620
GM(1,1) model based
on oscillation
sequences
Qian, Wu-Yong (1);
Dang, Yao-Guo (1)
20091612043297
Effect of heat-
treatment at
different
temperatures on the
phase and morphology
of the surface of W-
coated C/C composites
Chen, Zhaofeng (1);
Zhang, Ying (1);
Wang, Liangbing (1);
Huang, Jun (1); Xue,
Ruijuan (1); Shang,
Wei (1)
20091512029532
Novel control
strategy of turn-on
and turn-off angle
current ratio for
doubly salient
permanent magnet
motor
Ma, Chang-Shan (1);
Zhou, Bo (1)
20093812326743
Strength predicting
method of composite
laminates with a
central hole based on
FEA simulation
Lian, Wei (1); Yao,
Weixing (1)
20093612289244
Multiple levels of
preference in
interactive strategic
decisions
Xu, Haiyan (1);
Hipel, Keith W. (2);
Marc Kilgour, D. (3)
20091311991302
Investigation of
velocity fields in a
jet-in-cross-flow by
using ridge-shaped
tabs
Yang, Cheng-Feng (1);
Zhang, Jing-Zhou (1)
20093612292351
A Raw Signal
Simulator for
Bistatic SAR
Weijie, Xia (1);
Jianjiang, Zhou (1)
20090811917316
Robust flutter
analysis of a
nonlinear aeroelastic
system with
parametric
uncertainties
Yun, Haiwei (1); Han,
Jinglong (1)
20090811917450
Collaborative
optimization of
capacity utilization
and flow assignment
in airport terminal
area
Zhang, Honghai (1);
Hu, Minghua (1);
Chen, Shilin (1)
20091011946004
Improvement of
electrochemical and
thermal stability of
LiFePO<inf>4</inf>
cathode modified by
CeO<inf>2</inf>
Liu, Yan (1); Mi,
Changhuan (1); Yuan,
Changzhou (1); Zhang,
Xiaogang (1)
20090911928664
Highly dispersed Pd
nanoparticles on
covalent functional
MWNT surfaces for
methanol oxidation in
alkaline solution
Sun, Zhi-Peng (1);
Zhang, Xiao-Gang (1);
Liang, Yan-Yu (1);
Li, Hu-Lin (1)
20093312251320
Research on
performance fault
fusion diagnosis of
aero-engine component
Lu, Feng (1); Huang,
Jin-Quan (1); Chen,
Yu (1)
20093312251113
Control strategy for
DC/DC multiple
modules series-
parallel combined
systems
Chen, Wu (1); Ruan,
Xinbo (1); Yan, Hong
(1)
20093012214046
Image fusion method
based on Contourlet-
domain ICA and SVM
Wu, Yi-Quan (1); Li,
Xiao-Yan (1); Chen,
Sa (1)
20090811915970
The contribution
degree of sub-sectors
to structure effect
and intensity effects
on industry energy
intensity in China
from 1993 to 2003
Zha, Donglan (1);
Zhou, Dequn (1);
Ding, Ning (1)
20094512437939
A PMSM sliding mode
control system based
on exponential
reaching law
Wang, Haibo (1);
Zhou, Bo (1); Fang,
Sichen (1)
20094512437731
Effects of electron
beam welding
parameters on
SiC<inf>p</inf>/101Al
welded joints
Ji, Xiaohui (1);
Wang, Shaogang (1);
Dong, Guiping (1)
20095012535433
A robust algorithm
for detecting corners
on triangular mesh
surfaces
Wei, Hu (1); Zhang,
Liyan (1); Liu,
Shenglan (1); Zhang,
Hui (1)
20094912533812
Grey GM(1; N|&tau;,
&gamma;) model and
its particle swarm
optimization
algorithm
Huang, Ji (1)
20093012214390
Improved pruning
algorithms for sparse
least squares support
vector regression
machine
Zhao, Yong-Ping (1);
Sun, Jian-Guo (1)
20093112230823
Different mechanical
properties of the
pristine and hydrogen
passivated ZnO
nanowires
Qi, Jingshan (1);
Shi, Daning (1);
Wang, Baolin (1)
20093112232216
Fault tolerance
analysis for
stochastic systems
using switching
diffusion processes
Yang, Hao (1); Jiang,
Bin (1); Cocquempot,
Vincent (2)
20093012210666
Tunable ferromagnetic
spin ordering in
boron nitride
nanotubes with
topological fluorine
adsorption
Zhang, Zhuhua (1);
Guo, Wanlin (1)
20092912195753
Influence factors for
synthetic jet
actuator driven by
piezoelectric
membrane
Tan, Xiaoming (1);
Zhang, Jingzhou (1)
20092912195798
Extraction fuzzy
linguistic rules from
neural networks for
maximizing tool life
in high-speed milling
process
Shen, Zhigang (1);
He, Ning (1); Li,
Liang (1)
20090811912801
Synthesis and
electrochemical
capacitance of core-
shell poly (3,4-
ethylenedioxythiophen
e)/poly (sodium 4-
styrenesulfonate)-
modified multiwalled
carbon nanotube
nanocomposites
Chen, Li (1); Yuan,
Changzhou (1); Dou,
Hui (1); Gao, Bo (1);
Chen, Shengyao (1);
Zhang, Xiaogang (1)
20092712163083
Basic research on
compound EDM and ECM
cutting with
texturing on solar
wafer
Liu, Zhidong (1);
Wang, Wei (1); Qiu,
Mingbo (1); Tian,
Zongjun (1); Huang,
Yinhui (1)
20092712168181
Robust adaptive
neural network
synchronization
controller design for
a class of time delay
uncertain chaotic
systems
Chen, Mou (1); Chen,
Wen-hua (2)
20092412123213
Dual buck full-bridge
inverter
Wu, Ting (1); Xiao,
Lan (1); Yao, Zhi-Lei
(1)
20092212097743
Semi-active vibration
control of a
composite beam by
adaptive synchronized
switching on voltage
sources based on LMS
algorithm
Ji, Hongli (1); Qiu,
Jinhao (1); Badel,
Adrien (2); Chen,
Yuansheng (1); Zhu,
Kongjun (1)
20093512277942
Effects of size,
shape and floatage of
Cu particles on the
low infrared
emissivity coatings
Yu, Huijuan (1); Xu,
Guoyue (1); Shen,
Xingmei (1); Yan,
Xiaoxing (1); Shao,
Chunming (1); Hu,
Chen (1)
20092112091252
Method of estimating
in-plane shear S-N
curve of
unidirectional
laminate from off-
axis tension S-N
curve
Lian, Wei (1); Yang,
Zhongqing (1); Yao,
Weixing (1)
20093312253475
Half-metallic
properties of
perovskite
BaCrO<inf>3</inf> and
BaCr <inf>0.5</inf>
Ti<inf>0.5</inf>
O<inf>3</inf>
superlattice
Zhu, Z.H. (1); Yan,
X.H. (1)
20092012082889
Optimal path tracking
control based on
motion prediction
Wu, Xing (1); Lou,
Pei-Huang (1)
20091712051581
Influence of
interface de-bonding
on the fatigue
hysteresis loops of
ceramic matrix
composites
Li, Longbiao (1);
Song, Yingdong (1);
Sun, Zhigang (1)
20093912342929
Preparation and
mechanical properties
of SGF/PP foam
composites toughened
by EOC-g-MAH
Yang, Jinian (1); Li,
Ziquan (1); Liu,
Xiaobei (1); Wang,
Lingyan (1); Liang,
Yuxiang (1); Liu,
Jinsong (1)
20093412262650
Energy evaluation of
inelastic structures
subjected to random
earthquake
excitations
Wang, Zhe (1); Kevin,
K.F.Wong (2)
20090911926681
Characterization of
actuator of half
coated metal
piezoelectric fiber
Bian, Yi-Xiang (1);
Qiu, Jin-Hao (1);
Wang, Xin-Wei (1);
Ji, Hong-Li (1); Zhu,
Kong-Jun (1)
20090811912491
Blind PARALIND
multiuser detection
for smart antenna
CDMA system over
multipath fading
channel
Zhang, X. (1); Gao,
X. (1); Wang, Z. (1)
20090211848722
Influences of
multiterminal and
time-dependent
magnetic field on the
transport properties
of triple quantum
dots
Deng, Y.X. (1); Yan,
X.H. (1); Tang, N.S.
(1)
20091011946698
Discrete system
optimal tracking
control based on
information fusion
estimation
Zhen, Zi-Yang (1);
Wang, Zhi-Sheng (1);
Wang, Dao-Bo (1)
20091111958747
Research on computer
vision-based for UAV
autonomous landing on
a ship
Xu, Guili (1); Zhang,
Yong (1); Ji, Shengyu
(1); Cheng, Yuehua
(1); Tian, Yupeng (1)
20091011939441
Semi-active vibration
control of a
composite beam using
an adaptive SSDV
approach
Ji, Hongli (1); Qio,
Jinhao (1); Badel,
Adrien (2); Zhu,
Kongjun (1)
20094512437926
Optimization of
polishing parameters
with taguchi method
for LBO crystal in
CMP
Li, Jun (1); Zhu,
Yongwei (1); Zuo,
Dunwen (1); Zhu, Yong
(2); Chen, Chuangtian
(2)
20094612455566
Fault-tolerant
control for a class
of hybrid systems
with uncontrollable
switching
Yang, Hao (1);
Cocquempot, Vincent
(1); Jiang, Bin (1)
20094712478925
A new noise filtering
method of the SPR
optical fiber sensor
spectrum
Zhao, Zhi-Yuan (1);
Zeng, Jie (1); Liang,
Da-Kai (1); Zhang,
Xiao-Li (1)
20094712479030
Software
componentization
modeling for aero-
engines
Sun, Long-Fei (1);
Sun, Jian-Guo (1);
Zhang, Hai-Bo (1)
20094712479053
A survey of morphing
aircraft control
systems
Lu, Yuping (1); He,
Zhen (1)
20090611894235
Fundamental
experiment of
laminated templates
electro-deposition in
manufacturing metal
part
Fan, H. (1); Tian,
Z.J. (1); Huang, Y.H.
(1); Liu, Z.D. (1);
Wang, X.C. (1)
20094912533802
Price formation
mechanisms and its
stability in channel
with differentiated
product under
different control
pattern
Xu, Li-Jun (1); Yang,
Li (1); Li, Bang-Yi
(1)
20094512432419
Analysis on soldered
joint reliability of
PBGA package with
different arrangement
models
Dai, Wei (1); Xue,
Songbai (1); Zhang,
Liang (1); Sheng,
Zhong (1)
20093812327019
Study on
crashworthiness of
different sections
thin-walled beams
Jing, You-Lu (1);
Wen, Wei-Dong (2);
Wei, Min-Xiang (2)
20093412260602
Finite element method
for structure
analysis of filament-
wound composite based
on micro stiffness
model
Li, Jian (1); Wen,
Weidong (1); Cui,
Haitao (1); Xu, Ying
(1)
20093412260615
Structural health
monitoring based on
lamb wave phased
array and image
enhancement
Sun, Yajie (1); Yuan,
Shenfang (1); Qiu,
Lei (1); Cai, Jian
(1); Wang, Qiang (1)
20093412260607
Modified adaptive
fault diagnosis
method and its
application to flight
control systems
Zhang, Ke (1); Jiang,
Bin (1)
20093412260453
Investigation of the
magnetization
reversal processes in
CoFe/Cu/CoFe/IrMn
spin valve multilayer
Qi, Xian-Jin (1);
Wang, Yin-Gang (1);
Zhou, Guang-Hong (1);
Li, Zi-Quan (1)
20093812318900
Analysis of
deformation energy of
anti-shock mobile
hard disk based on
subminiature air
chamber technology
Zhang, Jian-Hui (1);
Xu, Yu-Zhe (2); Li,
Yi-Li (2); Ma, Ran
(2)
20093112235298
A new reduction-based
LQ control for
dynamic systems with
a slowly time-varying
delay
Liu, Bo (1);
Haraguchi, Masakazu
(1); Hu, Haiyan (1)
20093812318888
Enhanced identity-
based authenticated
key agreement
protocols in the
standard model
Ren, Yong-Jun (1);
Wang, Jian-Dong (1);
Zhuang, Yi (1)
20093012214187
Research on rotor tip
vortex model and the
method for
determining its
parameter
Li, Pan (1); Chen,
Ren-Liang (1)
20093012214106
Wettability of Sn-9Zn-
xAg lead-free solder
and mechanical
properties of
soldered joints
Chen, Wenxue (1);
Xue, Songbai (1);
Wang, Hui (1); Wang,
Jianxin (1)
20090711902862
Electrochemically
induced phase
transformation and
charge-storage
mechanism of
amorphous Co Sx
nanoparticles
prepared by interface-
hydrothermal method
Yuan, Changzhou (1);
Gao, Bo (1); Su,
Linhao (1); Chen, Li
(1); Zhang, Xiaogang
(1)
20092612154489
Remote sensing of
aircraft engine
exhausts using FTIR-
emission-spectroscopy
Xia, Qing (1); Zuo,
Hongfu (1); Xu, Juan
(1)
20093812326726
IR small target
recognition in sky
background based on
information fusion
Chen, Mou (1); Tan,
Xiao-Yu (1); Jiang,
Chang-Sheng (1)
20092612154491
Nonlinear optimal
control of aircraft
arresting process
Zhang, Shusen (1);
Jin, Dongping (1)
20092612154398
Morphology and
adhesive
characteristics of
Cybister (male) fore-
foot's adhesive pads
Yang, Zhixian (1);
Dai, Zhendong (1);
Wang, Weiying (1)
20092312116638
Describing and cost
analyzing of Web
services composition
using PPA
Xiao, Fangxiong (1);
Huang, Zhiqiu (1);
Cao, Zining (1);
Yuan, Min (1); Zhang,
Junhua (1)
20092412122765
Comparative analysis
of computational
methods of supersonic
combustor flowfield
Wang, Cheng-Peng (1);
Yang, Yong-Yang (1);
Liu, Chen (1); Wang,
Jiang-Feng (1);
Cheng, Ke-Ming (1);
Wu, Yi-Zhao (1)
20092312112939
Optimal preview
tracking control
based on information
fusion in error
system
Zhen, Zi-Yang (1);
Wang, Zhi-Sheng (1);
Wang, Dao-Bo (1)
20093612289785
Study of surface
damage rule of
concrete structure
exposed to salt
freezing condition
Zhang, Yun-Qing (1);
Yu, Hong-Fa (1);
Wang, Jia-Chun (1)
20092112091250
Investigation of a
hypersonic inlet with
rectangular-to-
circular shape
transition and
forebody
Li, Pu (1); Guo,
Rongwei (1)
20092012082878
Study on dynamic
uncertainty multi-
scale decision-making
of corporation core
competence
Zhang, Yuan-Yuan (1);
Liu, Si-Feng (1); Mi,
Chuan-Min (1); Wan,
Shou-Qing (1)
20091712054357
Infrared small target
detection based on
least absolute
deviation and genetic
algorithm
Wu, Yi-Quan (1); Wu,
Wen-Yi (1); Luo, Zi-
Juan (1)
20091612040475
Study on sequence of
strengthening buffer
operator based on
back cumulative-sum
method
Mi, Chuan-Min (1);
Liu, Si-Feng (1); Wu,
Zheng-Peng (1); Wang,
Jian-Ling (1)
20091512029467
Robust tracking
control of near space
vehicle based on
dynamic saturation
function fast
terminal sliding-mode
Zhang, Jun (1);
Jiang, Changsheng
(1); Wen, Jie (1)
20091311983281
Safety mechanism of
dynamic service flow
Cao, Yong-Zhong (1);
Ding, Qiu-Lin (1);
Li, Bin (2)
20091311983385
Fast simulation
platform on machining
deflection control of
thin-walled workpiece
Chen, Wei-Fang (1);
Chen, Hua (1); Lou,
Pei-Huang (1); Zheng,
Hui-Long (2)
20090811914719
Experimental study on
characteristic of
deflagration to
detonation transition
in different close
end
Zhang, Peng-Gang (1);
He, Xiao-Min (1);
Zhang, Jing-Zhou (1)
20090811914731
Study on back
pressure and self-
starting
characteristics for
sidewall-compression
inlet with variable
internal contraction
ratio by moving cowl
Pan, Jin (1); Zhang,
Kun-Yuan (1)
20090911924786
The capacity
optimization for the
static excitation
controller of the
dual-stator-winding
induction generator
operating in a wide
speed range
Li, Yong (1); Hu,
Yuwen (1); Huang,
Wenxin (1); Liu,
Lingshun (2); Zhang,
Yong (1)
20090911923080
Study on the
synthesis and
tribological property
of Fe<inf>3</inf>O
<inf>4</inf> based
magnetic fluids
Huang, Wei (1); Wang,
Xiaolei (1); Ma,
Guoliang (1); Shen,
Cong (1)
20091211970751
Mechanical properties
of sputter-deposited
nanocrystalline
Cr<inf>3</inf>Si film
Xu, Jiang (1); Sun,
Jian (1); Jiang,
Shuyun (2)
20090911932689
Research on the
technology for on-
line evolution of
digital hardware at
function level
Ping, Jianjun (1);
Wang, Youren (1);
Gao, Guijun (1);
Kong, Deming (1);
Yao, Rui (1); Zhang,
Zhai (1)
20094512438396
Micro wire electrode
electrochemical
machining
Wang, Shaohua (1);
Zhu, Di (1)
20094512437615
Preparation and
infrared emissivity
of glucose-based
carbon coated ZnFeO
Zhou, Jian-Hua (1);
Wang, Tao (1); Wang,
Dao-Jun (1); He, Jian-
Ping (1)
20094512437649
Multi-parameter
estimation of
harmonics based on
quaternion matrix
Wang, Fei (1); Zhou,
Jian-Jiang (1)
20094712479005
Study on the blade
pitch control of
electrically
controlled rotor in
hover
Xia, He-Ming (1); Lu,
Yang (1)
20094512433350
Modified Cramer-Rao
lower bound for
symbol width
estimation from a
phase-shift-keying
signal
Deng, Zhen-Miao (1);
Liu, Yu (1)
20093012214388
Generalized
accumulation grey
model and its optimal
algorithm
Huang, Ji (1); Zhong,
Xiao-Li (2)
20091011940208
Facile synthesis,
characterization and
electrochemical
properties of cuspate
deltoid CoO
crystallites
Yu, Ying (1); Ji,
Guangbin (1); Cao,
Jieming (1); Liu,
Jinsong (1); Zheng,
Mingbo (1)
20092912195647
Modification of Z-A
model and the
prediction of the
constitutive model
Zhang, Hong-Jian (1);
Wen, Wei-Dong (1);
Cui, Hai-Tao (1); Xu,
Ying (1)
20092912195643
Dynamic response
analysis of dual
rotor-ball bearing-
stator coupling
system for aero-
engine
Zhou, Hai-Lun (1);
Chen, Guo (1)
20092912195634
Experimental study on
detonation
characteristic of
propane
Zhang, Peng-Gang (1);
He, Xiao-Min (1); Li,
Jian-Zhong (1);
Zhang, Jing-Zhou (1)
20092912195690
High efficiency
modular aeronautic
static inverter
Zhang, Fanghua (1);
Gong, Chunying (1)
20092812177654
Synthetic aperture
radar raw signal
generation and image
simulation of typical
targets
Xia, Wei-Jie (1);
Zhou, Jian-Jiang (1)
20092712172113
Discrete linear
information fusion
optimal tracking
control
Zhen, Zi-Yang (1);
Wang, Zhi-Sheng (1);
Wang, Dao-Bo (1)
20092712158701
Blind paralind space-
time multiuser
detection for
asynchronous CDMA
system
Zhang, Xiaofei (1);
Feng, Gaopeng (1);
Xu, Dazhuan (1); Gao,
Xin (1)
20092612154509
Experimental research
on IPMC material
tensile samples
An, Yi (1); Xiong, Ke
(1); Gu, Na (1)
20092312116466
Temperature
dependence of the
stability of written
bits in a magnetic
hard-disk medium
investigated by
magnetic force
microscopy
Jiang, Yan (1); Guo,
Wanlin (1)
20092312112889
Bit pattern
interpolation
algorithm and
velocity control of
bit pattern
interpolation
Zhang, Wei (1); Zhao,
Dong-Biao (1); Liu,
Kai (1)
20094012356791
Topological
optimization design
of microstructure of
composite materials
based on genetic
algorithm
Song, Yingdong (1);
Sun, Jie (1); Sun,
Zhigang (1); Gao,
Xiguang (1)
20092112091021
Start-up process
analysis of DC/DC
converter with
constant power load
Wang, Jianhua (1);
Zhang, Fanghua (1);
Gong, Chunying (1);
Zhu, Chenghua (2)
20094512432663
Control strategy of
input-series output-
series inverters
system
Fang, Tian-Zhi (1);
Ruan, Xin-Bo (1);
Zha, Chun-Lei (1);
Zhuang, Kai (1)
20094512421112
Numerical studies
about the discharge
coefficient of film
cooling hole at
narrow space
Hu, Bo (1); Mao, Jun-
Kui (1); Liu, Zhen-
Xiong (2); Huang, Ju
(1)
20094512421107
Experimental study on
heat load of
detonation tube
Gong, Ji-Shuang (1);
Fan, Yu-Xin (1);
Wang, Jia-Hua (1);
Liu, Hong (1); Zhang,
Jing-Zhou (1)
20092112092787
Grey multiple
attribute group
decision-making
method with partial
weight information
Chen, Xiao-Xin (1);
Liu, Si-Feng (1)
20092112091247
Dynamic simulation of
ascending tethered
balloon
Shi, Xianlin (1); Yu,
Li (1); Shi, Hong (1)
20091912073267
Analysis of strain
energy release rate
based on virtual
crack closure
technique
Lu, Guofu (1); Liu,
Yong (1); Zhang,
Chenglin (1)
20091712051652
Rotary stepping
ultrasonic motor
driven by single-
phase signal
Shi, Yun-Lai (1);
Jin, Jia-Mei (1);
Zhao, Chun-Sheng (1)
20091612033023
Effect of heat
treatment at 1300C on
W coating prepared by
double-glow plasma on
carbon/carbon
composite
Zhang, Ying (1);
Chen, Zhaofeng (1);
Wang, Liangbing (1);
Wu, Wangping (1);
Fang, Dan (1)
20091612040018
A new formability
indicator in single
point incremental
forming
Hussain, G. (1); Gao,
L. (1); Hayat, N.
(2); Ziran, Xu. (1)
20091512025724
High dispersion and
electrochemical
capacitive
performance of NiO on
benzenesulfonic
functionalized carbon
nanotubes
Gao, Bo (1); Yuan,
Changzhou (1); Su,
Linhao (1); Chen,
Shengyao (1); Zhang,
Xiaogang (1)
20093612289455
Light energy absorber
in aeronautic and
astronautic recovery
Qin, Fude (1); Tong,
Mingbo (1); He,
Siyuan (2); Zhang,
Yongming (2); He,
Deping (2)
20093712305263
Stochastic subspace
based on-line
recursive modal
identification method
Zhang, Jia-Bin (1);
Chen, Guo-Ping (1)
20093912337673
Electromechanical
modeling for ionic
polymer metal
composite based on
thermodynamics and
pure bending theories
An, Yi (1); Xiong, Ke
(1); Gu, Na (1)
20093712302471
Application of
preconditioned AUSM+
scheme on numerical
simulation of
reacting flows at all
speeds
Liu, Chen (1); Wang,
Jiang-Feng (1); Wu,
Yi-Zhao (1)
20091011946707
Nonlinear SVR based
on unconstrained
optimization
Zhang, Jun-Feng (1);
Hu, Shou-Song (1)
20093412263650
In-situ TiC particle
reinforced Ti-Al
matrix composites
Gu, Dongdong (1);
Wang, Zhiyang (1);
Shen, Yifu (1); Li,
Qin (1); Li, Yufang
(1)
20090411870185
Recursive reduced
least squares support
vector regression
Zhao, Yongping (1);
Sun, Jianguo (1)
20094512438762
Whole-process
analysis of PC multi-
girder bridge based
on Ottosen's
criterion
Zhang, Jian (1); Ye,
Jian-Shu (2); Yu, Bo
(3)
20094612457084
Preparation and
electrochemical
capacitive
performance of
Co(OH)<inf>2</inf>/be
nzoic acid
functionalized carbon
nanotubes
Gao, Bo (1); Chen,
Sheng-Yao (1); Fu,
Qing-Bin (1); Yuan,
Chang-Zhou (1);
Zhang, Xiao-Gang (1)
20094712479006
Wind tunnel
experiment of the
influence of dynamic
change of attack
angle on start
property of sidewall
compression scramjet
inlet
Guo, Bin (1); Zhang,
Kun-Yuan (1)
20094712478999
Numerical simulations
of curved surface
sidewall compression
scramjet inlets with
varied sweep angle
and sidewall
compression angle
Jin, Zhi-Guang (1);
Zhang, Kun-Yuan (1)
20094712479019
Kinematics modeling
and analysis of a
military exploration
vehicle with wheel-
tracks
Shang, Wei-Yan (1);
Li, Shun-Ming (1);
Bao, Qing-Yong (1);
Zhang, De-Man (1)
20094912532198
Performance of
multiband complex
wavelet based
multicarrier DS-CDMA
system with multi-
antenna receiver over
Nakagami-m fading
channel
Yu, X.-B. (1); Bi,
G.G. (1)
20094912531828
Impact influence of a
bridge approach
differential
settlement on a
simply supported
bridge
Zhang, Li-Fang (1);
Ai, Jun (1)
20094512426121
Fabrication of lead-
free barium titanate
piezoelectric
ceramics from barium
titanate powders with
different particle
sizes synthesized by
hydrothermal method
Zhu, Kongjun (1);
Qiu, Jinhao (1); Ji,
Hongli (1); Totsuka,
Atsushi (2)
20093212240535
The optimal form of
the fractional-order
difference feedbacks
in enhancing the
stability of a sdof
vibration system
Wang, Z.H. (1);
Zheng, Y.G. (1)
20093012214223
Heat-flux coupling
simulation during the
process of growing
NCD film on
Si<inf>3</inf>N<inf>4
</inf> bearing inner
ring
Yang, Chun (1); Lu,
Wen-Zhuang (1); Zuo,
Dun-Wen (1); Xu, Feng
(1); Ren, Wei-Tao (1)
20092912202042
Pole analysis of
doubly salient
electromagnetic
generator for direct
driven wind turbine
Zhu, De-Ming (1);
Qiu, Xin (1); Zhang,
Zhuo-Ran (1); Wang,
Hui-Zhen (1); Yan,
Yang-Guang (1)
20093012214185
Measurement
investigation on the
aerodynamics of
vectored thrust
ducted propeller
Zhang, De-Xian (1);
Chen, Ren-Liang (1)
20093912337856
Effect of alloying
elements on
intermediate
temperature filler
metal in stepped
welding of 6063
aluminum alloy
Zhu, Hong (1); Xue,
Songbai (1); Sheng,
Zhong (1)
20092912201831
Testing the
parametric faults of
power electronic
circuits applying
classifiers fusion
method based on fuzzy
inference
Cui, Jiang (1); Wang,
You-Ren (1)
20093612289496
Mechanical
performance of SGF
reinforced secondary-
foamed polypropylene
modified with POE
Yang, Ji-Nian (1);
Li, Zi-Quan (1);
Pang, Fei (1); Ding,
Li-Ping (1); Li,
Sheng-Yao (1)
20093412258529
Corrosion and
tribological
behaviors of chromium
oxide coatings
prepared by the glow-
discharge plasma
technique
Liu, Hongbing (1);
Tao, Jie (1); Xu,
Jiang (1); Chen,
Zhaofeng (1); Gao,
Qiang (1)
20092712172106
Variable slide window
based frequent
itemsets mining
algorithm on large
data streams
Zhu, Xiao-Dong (1);
Huang, Zhi-Qiu (1);
Shen, Guo-Hua (1);
Yuan, Min (1)
20093412259342
Multi-modal vibration
control using a
synchronized switch
based on a
displacement
switching threshold
Ji, Hongli (1); Qiu,
Jinhao (1); Zhu,
Kongjun (1); Chen,
Yuansheng (1); Badel,
Adrien (2)
20094512432404
Mechanism of CsF-
AlF<inf>3</inf> and
KF-AlF<inf>3</inf>
fluxes reacting with
oxide films of 6063
aluminum alloy
Zhu, Hong (1); Xue,
Songbai (1); Sheng,
Zhong (1)
20092612154508
Variant design method
for assembly tooling
design based on
aircraft product
structure change
Pan, Zhiyi (1);
Huang, Xiang (1); Li,
Yingguang (1)
20092512131901
DC/DC conversion
systems consisting of
multiple converter
modules
Chen, Wu (1); Ruan,
Xinbo (2); Yan, Hong
(1); Tse, Chi K. (3)
20093412260592
Numerical study of
unusual phase
relationships and
aerodynamic
interaction between
forewing and hindwing
of dragonfly model
Xiao, Tianhang (1);
Ang, Haisong (1)
20092112092796
Fuzzy static output
feedback guaranteed
cost reliable control
for uncertain time-
varying delay systems
Cai, Jun-Wei (1); Hu,
Shou-Song (1)
20091912073265
Probability analysis
of random crack core
evolvement in
unidirectional
composites
Yuan, Hui (1); Wen,
Weidong (1); Cui,
Haitao (1); Xu, Ying
(1)
20091912073365
New method of part
family identification
Gong, Yi-Guang (1);
Wang, Ning-Sheng (1);
Li, Xin (1)
20091712051800
Analysis of friction
drag in scramjet
isolator
Luo, Xiao-Chen (1);
Zhang, Kun-Yuan (1)
20091612040482
Multi-objective
decision model of
grey situation based
on interval number
Wang, Zheng-Xin (1);
Dang, Yao-Guo (1);
Song, Chuan-Ping (2)
20093312251591
An active vibration
control method based
on random walk and
input estimation
algorithm
Shao, Min-Qiang (1);
Chen, Wei-Dong (1);
Chen, Qian (1)
20091311983818
Morphology and
microstructure of
three-dimensional
orthogonal C/SiC
composites ablated by
an oxyacetylene flame
at 2900C
Chen, Zhaofeng (1);
Yan, Bo (1)
20090911935273
Improved coherent DOA
estimation algorithm
for uniform linear
arrays
Zhang, Xiaofei (1);
Xu, Dazhuan (1)
20091011943847
Costate estimation
for dynamic systems
of the second order
Wen, Hao (1); Jin,
Dongping (1); Hu,
Haiyan (1)
20090511878059
Microstructural
characteristics and
formation mechanism
of
Al<inf>2</inf>O<inf>3
</inf>-13wt.%
TiO<inf>2</inf>
coatings plasma-
sprayed with
nanostructured
agglomerated powders
Wang, Dongsheng (1);
Tian, Zongjun (1);
Shen, Lida (1); Liu,
Zhidong (1); Huang,
Yinhui (1)
20085211820561
Synthesis and
utilization of
RuO<inf>2</inf>&middo
txH<inf>2</inf>O
nanodots well
dispersed on
poly(sodium 4-styrene
sulfonate)
functionalized multi-
walled carbon
nanotubes for
supercapacitors
Yuan, Changzhou (1);
Chen, Li (1); Gao, Bo
(1); Su, Linghao (1);
Zhang, Xiaogang (1)
20090811914327
Finite element
modeling analysis of
compressive modulus
about X-cor sandwich
Dang, Xu-Dan (1);
Tan, Yong-Gang (1);
Xiao, Jun (1); Li,
Yong (1); Yuan, Yong-
Hu (1)
20094512438386
Line-of-sight
measurement based
autonomous optical
relative navigation
algorithms for
asteroid landing and
observability
analysis
Li, Shuang (1)
20094512438380
Dynamics of arresting
hook bounce after
initial touchdown and
impacting with deck
Liu, Gang (1); Nie,
Hong (1)
20094912531180
Finite element
analysis on soldered
joint reliability of
QFN device
Ji, Feng (1); Xue,
Songbai (1); Zhang,
Liang (1); Wang, Hui
(1)
20093212245510
Design of angle
adjustable
electrochemical micro-
machining system
Huang, Shaofu (1);
Zhu, Di (1); Zeng,
Yongbin (1); Liu,
Yong (1); Wang, Wei
(1)
20094512433005
Present status of DC
solid-state circuit
breaker and its
potential application
Hu, Jie (1); Wang, Li
(1); Mu, Jian-Guo (1)
20093412266473
Adaptive evolution of
rotavirus VP7 and
NSP4 genes in
different species
Song, Xiao-feng (1);
Hao, Yan (1)
20093712305148
Effect of aspect
ratio on 2-D
hypersonic inlet
performance
Liu, Kai-Li (1); Li,
Bo (1); Lei, Yu-Bing
(1); Zhang, Kun-Yuan
(1)
20093012214093
Effects of Ga, Al and
Ag multi-additions on
wetting properties of
Sn-9Zn lead-free
solders
Wang, Hui (1); Xue,
Songbai (1); Chen,
Wenxue (1); Wang,
Jianxin (1)
20093712304412
Active control of
piezothermoelastic
FGM shells using
integrated
piezoelectric
sensor/actuator
layers
Zheng, S.J. (1); Dai,
F. (1); Song, Z. (1)
20092612154395
Equivalent laminates
model for stiffened
panel global buckling
analysis
Zhao, Qun (1); Jin,
Haibo (1); Ding,
Yunliang (1); Chi,
Peng (1)
20092412124403
Water-triggered,
counter-anion-
controlled, and
silver-phosphines
complex-catalyzed
stereoselective
cascade
alkynylation/cyclizat
ion of terminal
alkynes with
salicylaldehydes
Yu, Min (1); Skouta,
Rachid (2); Zhou, Lei
(2); Jiang, Huan-Feng
(3); Yao, Xiaoquan
(1); Li, Chao-Jun (2)
20092212098521
Road feeling of
electric power
steering system based
on mixed
H<inf>2</inf>/H<inf>&
infin;</inf> control
Zhao, Wanzhong (1);
Shi, Guobiao (2);
Lin, Yi (2); Li,
Qiang (2)
20092212101792
Preparation of TiN-
Ti<inf>5</inf>Si<inf>
3</inf> in-situ
composites by
Selective Laser
Melting
Gu, Dongdong (1);
Shen, Yifu (1); Lu,
Zhijian (1)
20092112091025
Centralized voltage
sharing control
strategy for input-
series output-
parallel inverter
Zhuang, Kai (1);
Ruan, Xinbo (1)
20094512421178
Targeted molecular
dynamics simulation
of the closing of
Kv1.2 potassium
channel
Zhong, Wen-Yu (1);
Guo, Wan-Lin (1)
20091912075099
Reconstruction of
distributed dynamic
loads on a thin plate
via mode-selection
and consistent
spatial expression
Jiang, X.Q. (1); Hu,
H.Y. (1)
20091912076921
Numerical
investigation of
obstacle influence on
detonation initiation
via shock
Han, Qi-Xiang (1);
Zhang, Yi-Ning (1);
Hou, Xiao-Jing (1)
20091812064406
Simulation of
microstructure during
weld solidification
based on cellular
automaton
Wei, Yanhong (1);
Zhan, Xiaohong (1);
Dong, Zhibo (2); Ma,
Rui (2); Wang, Yong
(2)
20091512021111
Sliding mode
synchronization
controller design
with neural network
for uncertain chaotic
systems
Mou, Chen (1); Jiang,
Chang-sheng (1); Bin,
Jiang (1); Wu, Qing-
xian (1)
20091311991312
Design of a new
stator blade by aero-
orthogonal method
Shao, Fu-Yong (1);
Yang, Jin-Guang (2);
Liu, Zhen-De (3); Hu,
Jun (1)
20094212382525
Electronic and
mechanical properties
of ZnS nanowires with
different surface
adsorptions
Chen, Hongxia (1);
Shi, Daning (1); Qi,
Jingshan (1); Wang,
Baolin (1)
20091311983666
A study on effects of
TiB<inf>2</inf>
contents on reactive
products and
compressive strength
of brazed CBN grains
Ding, Wenfeng (1);
Xu, Jiuhua (1); Chem,
Zhenzhen (1); Cheng,
Ze (1); Fu, Yucan (1)
20091311991375
Multi-attribute group
decision-making
method based on the
information of
judgment matrixes
Zhang, Rong (1); Liu,
Si-Feng (1)
20091512029352
New understanding of
the nonlinear eddy-
viscosity
distribution for the
two-dimensional
separation flows
You, Yancheng (1);
Liang, Dewang (1)
20093712301223
Reentry attitude
tracking control
based on fuzzy
feedforward for
reusable launch
vehicle
Wang, Yu-Hui (1); Wu,
Qing-Xian (2); Jiang,
Chang-Sheng (2);
Huang, Guo-Yong (2)
20094012363868
A residue-pairing
alogrithm for insar
phase unwrapping
Li, C. (1); Zhu, D.Y.
(1)
20090811917871
New criterion of
fault estimation for
neutral delay systems
using adaptive
observer
Zhang, Ke (1); Jiang,
Bin (1); Shumsky,
Alexey (2)
20093812326262
Design and fault
diagnosis of Petri
net controllers for
Petri nets with
uncontrollable and
unobservable
transitions
Yang, Xin (1); Chen,
Li-juan (2)
20090811917511
New method for least
squares support
vector machine in the
primal
Zhao, Yong-Ping (1);
Sun, Jian-Guo (1)
20090811914649
Angle-dependent EM
scattering analysis
of special photonic
crystal and its
application
He, Xiaoxiang (1);
Li, Hao (1)
20094512437512
Experimental
investigation on the
unsteady aerodynamic
characteristics of
biplane MAV in
horizontal gust
Liu, Zhi-Qiang (1);
Shi, Zhi-Wei (1);
Bai, Peng (2)
20094512438268
Simulation of pursuit-
evasion among multi-
UAV
Gong, Hua-Jun (1);
Yang, Chang-Feng (1);
Wang, Biao (1); Yang,
Zhong (1)
20094712479007
Experiments on
infrared radiation
characteristics of
exhaust system for a
turbofan engine
Shan, Yong (1);
Zhang, Jing-Zhou (1);
Shao, Wan-Ren (2);
Shang, Shou-Tang (2)
20094812504007
Modeling and
analyzing of
overlapping coupling
tasks based on design
structure matrix
Liu, Jian-Gang (1);
Tang, Dun-Bing (2);
Yang, Chun (1)
20093212245520
Effect of Electrode
insulation thickness
on size accuracy of
bored hole in ECD
process
Wang, Wei (1); Zhu,
Di (1); Qu, Ningsong
(1); Huang, Shaofu
(1)
20094512426122
Strain distribution
monitoring wireless
sensor network design
and its evaluation
research on aircraft
wingbox
Wu, Jian (1); Yuan,
Shenfang (1); Shang,
Yin (1); Wang, Zilong
(1)
20094012356842
A virtual assembly
process information
model for crossing
assembly operations
Wang, Niandong (1);
Liu, Yi (2); Li,
Wenzheng (1); Zhou,
Jun (3); Li, Shu (2)
20093712302668
Study on buffer
operators with
variable weights and
their effect strength
to original sequence
Wang, Zheng-Xin (1);
Dang, Yao-Guo (1);
Liu, Si-Feng (1)
20093712294947
Environmental
Efficiency analysis
of China industry
sector
Zha, Donglan (1);
Zhou, Dequn (1)
20093312251292
Measurements of the
flow fields in a
model annular
combustor using
particle image
velocimetry
Dang, Xin-Xian (1);
Zhao, Jian-Xing (1);
Zhang, Xin (1); Xu,
Rong (1); Yan, Ying-
Wen (1); Liu, Yong
(1)
20094512428417
Design and Experiment
of PZT Network-based
Structural Health
Monitoring Scanning
System
Lei, Qiu (1);
Shenfang, Yuan (1);
Qiang, Wang (1);
Yajie, Sun (1);
Weiwei, Yang (1)
20093112227777
An analysis of crack
growth simulation and
crack arrest in
integrally stiffened
panel
Ma, Ye (1); Xu, Xiwu
(1); Ning, Jinjian
(2)
20093212240905
Reconfigurable analog
circuit and
application design
based on operational
transconductance
amplifier
Ma, Wei-Wei (1);
Wang, You-Ren (1);
Shi, Yu (1); Cui,
Jiang (1)
20093212240884
Research of polar
format algorithm for
bistatic SAR imaging
based on chirp
scaling
Wang, Xin (1); Zhu,
Dai-Yin (1); Zhu,
Zhao-Da (1)
20093112227172
Simulation of
electromagnetic wave
propagation in plasma
using matrix
exponential FDTD
method
Liu, Song (1); Liu,
Shaobin (1)
20093112228004
A robust and adaptive
terminal sliding mode
control based on
backstepping
Zhou, Li (1); Jiang,
Chang-Sheng (1); Du,
Yan-Li (1)
20094412408000
Microwave-assisted
synthesis of organic-
inorganic poly(3,4-
ethylenedioxythiophen
e)/RuO<inf>2</inf>&bu
llxH<inf>2</inf>O
nanocomposite for
supercapacitor
Chen, Li (1); Yuan,
Changzhou (1); Gao,
Bo (1); Chen,
Shengyao (1); Zhang,
Xiaogang (1)
20092912195671
Experimental
investigation of
fixed-geometry two-
dimensional mixed-
compression
supersonic inlet with
twin-inlet 90
configuration at
venter
Xie, Lurong (1); Guo,
Rongwei (1)
20092812185551
Local hopf
bifurcation of
complex nonlinear
systems with time-
Delay
Li, Jun Yu (1); Wang,
Zai Hua (1)
20092912195672
Rainflow amplitude
distribution of
limited band white
noise process
Wang, Mingzhu (1);
Yao, Weixing (1)
20092812177677
An adaptive
transmission power
allocation scheme for
the Turbo-BLAST
system
Chen, Xiao-Min (1);
Xu, Da-Zhuan (1); Yu,
Xiang-Bin (1)
20092712161402
Fabricating
photoswitches and
field-effect
transistors from self-
assembled tetra(2-
isopropyl-5-
methyphenoxy) copper
phthalocyanines
nanowires
Cheng, Chuanwei (1);
Gao, Junshan (1); Xu,
Guoyue (1); Zhang,
Haiqian (1); Li,
Yingying (1); Luo,
Yan (1)
20092712162831
Surface Measurement
Based on
Instantaneous Random
Illumination
Hui, Zhang (1);
Liyan, Zhang (1);
Hongtao, Wang (1);
Jianfu, Chen (1)
20092612148674
Influence of
Ba<sup>2+</sup>-
doping on structural
and luminescence
properties of
Sr<inf>2</inf>SiO<inf
>4</inf>
Pan, Zhengwei (1);
He, Hong (1); Fu,
Renli (1);
Agathopoulos, Simeon
(3); Song, Xiufeng
(1)
20092112091256
Study on optimal
maintenance of
standby systems based
on function
inspection
Lu, Defeng (1); Zuo,
Hongfu (1); Cai, Jing
(1)
20091912073418
Numerical and
experimental study of
air flow field of a
core engine with by-
pass duct
Xiao, Min (1);
Zhuang, Huan (2);
Guo, Xin (2)
20092012082495
A class of
generalized
morphological filter
with multiple
structuring elements
Bai, Yin-Gang (1);
Yu, Sheng-Lin (1)
20092012082566
A research of fast
and accurate
recursive algorithm
for frequency
estimation of
sinusoid signal
Xu, Jia-Jia (1); Liu,
Yu (1); Deng, Zhen-
Miao (1); Chen, Yi-
Tao (1)
20094512428410
Real-time Simulation
of Large Aircraft
Flying Through
Microburst Wind Field
Zhenxing, Gao (1);
Hongbin, Gu (1); Hui,
Liu (1)
20093912337837
Adaptation of feed
rate for 3-axis CNC
high-speed machining
Zhang, De-Li (1);
Zhou, Lai-Shui (1)
20091612035505
Effect of Mn on
valence-electron
structure and
properties of hard
phase in
Mo<inf>2</inf>FeB<inf
>2</inf>-based
cermets
Xuming, Pang (1);
Yong, Zheng (1);
Shaogang, Wang (1);
Qiuhong, Wang (1)
20091612036300
Experimental study of
combustor using low
calorific value fuel
He, Min (1); Yang,
Ling (2); Feng, Da-
Qiang (2); Zhong, Hua-
Gui (2); Qu, Cheng-Ze
(2)
20091512019710
Equilibrium points
and bifurcation
control for Lorenz-
Stenflo system
Xiang, Wei (1)
20091311983386
Clustering of
manufacturing cells
based on particle
swarm optimization
Wang, Lei (1); Tang,
Dun-Bing (1); Xu, Mei-
Jian (1); Wan, Min
(1); Yuan, Wei-Dong
(1)
20090811914727
Unsteady internal
performance study of
counterflow vectoring
thrust nozzle
Wang, Ming-Sheng (1);
Yang, Jian-Jun (1)
20090511890561
New model updating
method for damped
structural systems
Liu, Hao (1); Yuan,
Yongxin (2)
20091211965785
Power balance
strategy for
staircase waveform
synthesis of II-type
hybrid cascaded
multilevel inverter
Wang, Xuehua (1);
Ruan, Xinbo (1);
Wang, Beibei (1);
Zhang, Xin (1)
20094512438368
Numerical simulation
and experiment of
integral flow field
of diverterless
supersonic
inlet/forebody
Li, Bo (1); Liang,
Dewang (1)
20094712479064
Processing pressure
control technique for
automatic tape laying
Zhang, Jianbao (1);
Wen, Liwei (1); Xiao,
Jun (1); Qi, Junwei
(1); Huan, Dajun (1)
20094612457211
Pultrusion process of
the bismaleimide
resin BMI-QC130
Li, Yong (1); Xiao,
Jun (1); Tan,
Yonggang (1); Yuan,
Yonghu (1)
20094212376052
The effect of a
rotating heat pipe in
a brazed diamond
grinding wheel on
grinding temperature
Ma, Ke (1); Xu,
Hongjun (1); Fu,
Yucan (1)
20094512421488
Method to improve the
performance of
reflectance diffuse
optical imaging based
on polygonal optical
fibers arrangement
Li, Weitao (1); Qian,
Zhiyu (1); Li, Ting
(1)
20094512432362
Effects of process
parameters on
microscopic qualities
of coatings formed by
squash presetting
type laser cladding
Wang, Hong-Yu (1);
Zuo, Dun-Wen (1); Ma,
Hao (1); Wang, Ming-
Di (1); Lu, Ying-Yan
(1)
20093412263748
The emergence of
scale-free networks
with a seceding
mechanism
Geng, Xian-Min (1);
Wen, Guang-Hui (2);
Wan, Shu-Chen (1);
Xiong, Jie-Yu (3);
Wang, Ying (1)
20093912343291
A new approach to
observer-based fault-
tolerant controller
design for Takagi-
Sugeno fuzzy systems
with state delay
Zhang, Ke (1); Jiang,
Bin (1); Shi, Peng
(2)
20093112228100
Latent attribute
space tree
classifiers
He, Ping (1); Xu,
Xiao-Hua (2); Chen,
Ling (1)
20093212241005
Intelligent
predictive control
based on state
analysis of visual
field for robot path
tracking
Wu, Xing (1); Lou,
Pei-Huang (1); Yang,
Lei (2)
20093012214191
The primary
experiments on
aeroacoustic of rotor
with unconventional
blade-tip in hover
Zhao, Qi-Jun (1); Xu,
Guo-Hua (1)
20093112229498
Structures and
electronic properties
of the Bi-Sb
superlattice
nanowires and core-
shell structural
Bi/Sb nanowires
Qi, Jingshan (1);
Shi, Daning (1);
Chen, Hongxia (1);
Wang, Baolin (1)
20093812315700
Decentralized control
of spatially
interconnected affine
fuzzy systems with
application to a
morphing airfoil
He, Zhen (1); Lu,
Yuping (1)
20092812186659
Electrochemical
properties of
LiFePO<inf>4</inf>/C
synthesized using
polypyrrole as carbon
source
Chen, Sheng-Yao (1);
Gao, Bo (1); Su, Ling-
Hao (1); Mi, Chang-
Huan (1); Zhang, Xiao-
Gang (1)
20092912195682
Analysis of
inductance and
harmonics of fault-
tolerant permanent
magnet machine in
electro-mechanical
actuators
Hao, Zhenyang (1);
Hu, Yuwen (1); Huang,
Wenxin (1); Yu,
Wentao (1); Li, Yong
(1)
20092812177062
Blind OFDM channel
estimation by
computing matrix Jth
roots
Ju, Min (1); Xu, Zong-
Ze (1)
20092812177005
Research on grey
characteristics of
test management of
electronic warfare
system and its
application
Ke, Hong-Fa (1);
Chen, Yong-Guang (2);
Liu, Si-Feng (1);
Fang, Zhi-Geng (1)
20092712163872
DC grid based non-
grid-connected wind
power system and its
control strategy
Chen, Jie (1); Zhang,
Xianjin (1); Gong,
Chunying (1); Yan,
Yangguang (1)
20092712166413
Development of a new
permanent-magnet BLDC
generator using 12-
phase half-wave
rectifier
Zhang, Zhuoran (1);
Yan, Yangguang (1);
Yang, Shanshui (1);
Bo, Zhou (1)
20092712162687
Inverse mode problems
for the finite
element model of a
vibrating rod
Tian, Xia (1); Dai,
Hua (1)
20092612154483
Effect of the control
style of a
stratospheric airship
on its floating
performance
Shi, Hong (1); Song,
Baoyin (1); Zhou, Lei
(2); Yao, Qiuping (1)
20092212098437
Image clarity-
evaluation-function
method
Xu, Gui-Li (1); Liu,
Xiao-Xia (1); Tian,
Yu-Peng (1); Cheng,
Yue-Hua (1); Li, Peng
(1)
20094512421192
Accuracy study of
crack tip field in
extended finite
element method
Song, Na (1); Zhou,
Chu-Wei (1)
20092112092638
Non-linear
engineering
simplification model
of silicon solar
cells in arbitrary
solar radiation and
temperature
Liao, Zhiling (1);
Ruan, Xinbo (1)
20093812327121
Aggregation approach
to bivariate of
incomplete preference
information
Zhu, Jian-Jun (1);
Liu, Si-Feng (1); Hu,
Hong-Yu (1)
20091812058689
Cointegration testing
method for monitoring
nonstationary
processes
Chen, Qian (1);
Kruger, Uwe (2);
Leung, Andrew Y. T.
(3)
20091512029539
Consideration of
current sharing among
parallel windings of
central-tapped
transformer
Kuang, Jian-Jun (1);
Ruan, Xin-Bo (1);
Ren, Xiao-Yong (1)
20093512279347
Photoluminescence
properties of
Eu<sup>2+</sup> -
activated
CaSi<inf>2</inf>
O<inf>2</inf>
N<inf>2</inf>
Song, Xiufeng (1);
Fu, Renli (1);
Agathopoulos, Simeon
(2); He, Hong (1);
Zhao, Xinran (1);
Zhang, Shaodong (1)
20091512028874
New intelligent
diagnosis method for
ball bearing faults
due to surface damage
Chen, Guo (1)
20091311983196
Application of PSO-
based rough set
theory and neural
network to aeroengine
fault diagnosis
Yang, Hai-Long (1);
Sun, Jian-Guo (1)
20091311983174
Experimental research
of the performance of
the trapped-vortex
combustor
He, Xiao-Min (1); Xu,
Jin-Sheng (1); Su,
Jun-Qing (1)
20094512428424
PMAC-based Tracking
Control System for 8-
axis Automated Tape-
laying Machine
Lin, Liu (1); Yong,
Li (1); Liwei, Wen
(1); Jun, Xiao (1)
20090411868940
Compact UWB bandpass
filter with improved
upper-stopband
performance
Yao, Binyan (1);
Zhou, Yonggang (1);
Cao, Qunsheng (1);
Chen, Yinchao (2)
20090811917734
Integrated design for
permanent magnet
synchronous motor
servo systems based
on sliding mode
control
Fang, Si-Chen (1);
Zhou, Bo (1)
20090811914691
Residual compressive
strength of stiffened
composite laminates
with impact damage
Lin, Zhiyu (1); Xu,
Xiwu (1)
20090211855468
Phase and
microstructure of
tungsten coating on
C/C composite
prepared by double-
glow plasma
Zhang, Ying (1);
Chen, Zhaofeng (1);
Wang, Liangbing (1);
Yan, Bo (1); Li, Cong
(1); Fang, Dan (1)
20094512437956
Detection method of
voltage sag based on
period phase
Liu, Haichun (1); Xu,
Lizhi (1); Xie,
Shaojun (1)
20094512438574
High efficiency
cutting of aluminum
alloy by wire-cut
electric discharge
machine based on
composite cooling
liquid
Liu, Zhi-Dong (1);
Cheng, Guo-Zhu (1);
Li, Jian-Jun (1);
Wang, Zhen-Xing (1)
20094712479028
Condition monitoring
of aero-engine based
on neural network and
fuzzy logic
Shan, Xiao-Ming (1);
Song, Yun-Feng (1);
Huang, Jin-Quan (1);
Qiu, Xiao-Jie (1);
Lu, Feng (1)
20094812512397
Robust multi-mode
flight control design
for an unmanned
helicopter based on
multi-loop structure
Wang, Hong-Qiang (1);
Mian, Ashfaq Ahmad
(1); Wang, Dao-Bo
(1); Duan, Hai-Bin
(2)
20094912531173
Corrosion resistance
of intermediate
temperature filler
metal for stepped
welding to 6063
aluminum alloy
Zhu, Hong (1); Xue,
Songbai (1); Sheng,
Zhong (1)
20095112554216
Microstructure
characteristics of
CBN/steel joints
brazed with TiB
<inf>2</inf> modified
active filler
Ding, W.F. (1); Xu,
J.H. (1); Chen, Z.Z.
(1); Yang, C.Y. (1);
Fu, Y.C. (1)
20093212245381
Stress in diamond
coatings on cutting
tools deposited by
hollow substrate
holder
Wenzhuang, Lu (1);
Dunwen, Zuo (1);
Feng, Xu (1); Chun,
Yang (1); Min, Wang
(1)
20094312403239
Preparation and
characteristics of
thermal resistance
polysiloxane/Al
composite coatings
with low infrared
emissivity
Hu, Chen (1); Xu,
Guoyue (1); Shen,
Xingmei (1)
20093312251548
Analysis on modeling
accuracy of GM (1, 1)
based on new
weakening operators
Cui, Jie (1); Dang,
Yao-Guo (1); Liu, Si-
Feng (1)
20094512421118
Numerical study of
generalized method of
cell with weak
interfacial bonding
Gao, Xi-Guang (1);
Sun, Zhi-Gang (1);
Lian, Ying-Qi (1);
Song, Ying-Dong (1);
Zhu, Ru-Peng (1)
20092612154347
Magnetic radial force
model of bearingless
switched reluctance
motors
Yang, Yan (1); Deng,
Zhi-Quan (1); Cao,
Xin (1); Yang, Gang
(1); Wang, Xiao-Lin
(1)
20092612154310
Analysis and design
of LCC resonant
converter for high
voltage and high
power applications
Xia, Bing (1); Ruan,
Xinbo (1); Chen, Wu
(1)
20092612150466
Elasticity of single-
crystal calcite by
first-principles
calculations
Zhao, Junhua (1);
Zhou, Bin (1); Liu,
Baiguo (1); Guo,
Wanlin (1)
20092412122781
Evaluation of a
numerical calculation
method for unsteady
flow in
turbomachinery
Ge, Ning (1)
20092212094197
Simulation of thermal
stresses in SiC-
Al<inf>2</inf>O<inf>3
</inf> composite
tritium penetration
barrier by finite-
element analysis
Liu, Hongbing (1);
Tao, Jie (1);
Gautreau, Yoann (2);
Zhang, Pingze (1);
Xu, Jiang (1)
20092112091024
Interleaved dual-edge
modulation scheme for
double-input buck
converter
Li, Yan (1); Ruan,
Xinbo (1); Yang,
Dongsheng (1); Liu,
Fuxin (1)
20091912077910
Stability and
electronic properties
of small boron
nitride nanotubes
Zhang, Zhuhua (1);
Guo, Wanlin (1); Dai,
Yitao (1)
20092012082730
Multiple model
tracking based on
adaptive fuzzy logic
Chen, Mou (1); Jiang,
Chang-Sheng (1)
20094512432474
Film cooling
effectiveness of
declining holes with
tabs-ridged
Yang, Chengfeng (1);
Zhang, Jingzhou (1);
Chen, Liqiang (1)
20094512433335
Database anomaly
detection model based
on mining object-
condition association
rules
Dai, Hua (1); Qin,
Xiao-Lin (1); Liu,
Liang (1); Bai, Chuan-
Jie (1)
20091912073431
Experimental study of
inlet total-pressure
distortion on four
kinds of flat baffles
Li, Liang (1); Hu,
Jun (1); Wang, Zhi-
Qiang (1); Tu, Bao-
Feng (1)
20093812326789
The effects of
unsteady free stream
on aerodynamic
characteristics of a
static delta wing
Shi, Zhi-Wei (1);
Ming, Xiao (1)
20091512027480
Improving the
corrosion wear
resistance of AISI
316L stainless steel
by particulate
reinforced Ni matrix
composite alloying
layer
Xu, Jiang (1); Zhuo,
Chengzhi (1); Tao,
Jie (1); Jiang,
Shuyun (2); Liu,
Linlin (1)
20091412004008
Microstructural
characteristics and
formation mechanism
of direct laser-
sintered Cu-based
alloys reinforced
with Ni particles
Gu, Dongdong (1);
Shen, Yifu (1); Lu,
Zhijian (1)
20094512421179
Multi-stage opening
of KcsA potassium
channel by targeted
molecular dynamics
simulation
Zhong, Wen-Yu (1);
Guo, Wan-Lin (1)
20091512023547
Progress and
development in
thermodynamic theory
of friction and wear
Dai, Zhendong (1);
Xue, Qunji (2)
20091211975209
Effects of cerium on
Sn-Ag-Cu alloys based
on finite element
simulation and
experiments
ZHANG, Liang (1);
XUE, Songbai (1);
CHEN, Yan (2); HAN,
Zongjie (1); WANG,
Jianxin (1); YU,
Shenglin (1); LU,
Fangyan (1)
20093612285236
Transmit antenna
selection and power
allocation algorithm
for Turbo-BLAST
system
Chen, Xiao-Min (1);
Xu, Da-Zhuan (1); Yu,
Xiang-Bin (1); Zhu,
Qiu-Ming (1)
20091011946691
Research of precision
of prediction of
GM(1, 1) based-on a
kind of novel
strengthening buffer
operators
Cui, Jie (1); Dang,
Yao-Guo (1)
20090611897768
The constitutive
equations of half
coated metal core
piezoelectric fiber
Bian, Yixiang (1);
Qiu, Jinhao (1);
Wang, Xinwei (1); Ji,
Hongli (1); Zhu,
Kongjun (1)
20090911926734
Effect of gallium on
microstructure and
properties of Ag-Cu-
Zn filler metal
Lu, Fangyan (1); Xue,
Songbai (1); Lai,
Zhongmin (1); Zhang,
Liang (1); Gu, Liyong
(3); Gu, Wenhua (3)
20090611893960
Fabrication of high-
aspect-ratio
electrode array by
combining UV-LIGA
with micro electro-
discharge machining
Hu, Yang-Yang (1);
Zhu, D. (1); Qu, N.S.
(1); Zeng, Y.B. (1);
Ming, P.M. (1)
20090811912296
Magnetic patterning
of Co/Pt multilayers
by Ga<sup>+</sup> ion
irradiation
Wang, Y.G. (1);
Huang, Y.Z. (2)
20094912531480
Application of second-
order dynamic
Terminal sliding mode
control based on
nonlinear disturbance
observer to near
space vehicle
Pu, Ming (1); Wu,
Qingxian (1); Jiang,
Changsheng (1);
Cheng, Lu (1)
20094812518989
Autonomous guidance
for intelligent
missiles based on
chaotic perception-
action dynamics
Yu, X.-L. (1); Sun,
Y. (1); Liu, J. (1);
Xiang, W. (1)
20094912530924
Assimilation and
recreation driven by
function in
conceptual design
Chen, Xu-Ling (1);
Lou, Pei-Huang (1);
Tang, Dun-Bing (1);
Yang, Lei (2)
20093212245531
Numerical analysis of
surface residual
stress of NC milling
7075-T7451 aluminum
alloy
Wang, Hongfeng (1);
Zuo, Dunwen (1);
Wang, Litao (2);
Miao, Hong (1); Wang,
Hongjun (1)
20094412412234
Effects of Ga-Ag, Ga-
Al and Al-Ag
additions on the
wetting
characteristics of Sn-
9Zn-X-Y lead-free
solders
Wang, Hui (1); Xue,
Songbai (1); Chen,
Wenxue (1); Zhao,
Feng (2)
20093312251342
The vibration
suppression system
for vertical tail
based on smart
piezoelectric
structures
Chen, Renwen (1);
Liu, Qiang (1); Xu,
Zhiwei (1); Wang,
Xinwei (1)
20094512421194
Kinetic resistance of
Carbon nano-tubes in
water
Shen, Hai-Jun (1)
20093112222681
Sulfonation of
ordered mesoporous
carbon supported Pd
catalysts for formic
acid electrooxidation
Sun, Zhi-Peng (1);
Zhang, Xiao-Gang (1);
Tong, Hao (1); Liang,
Yan-Yu (1); Li, Hu-
Lin (1)
20094512429378
Semi-supervised
dimensionality
reduction algorithm
of tensor image
Zhu, Feng-Mei (1);
Zhang, Dao-Qiang (1)
20092912201793
Multi-objection
optimization for
collaborative
scheduling aircraft
landing on multi-
runways
Zhang, Honghai (1);
Hu, Minghua (1)
20092912201794
Dynamic sector plan
based on variable
precision rough set
theory
Zhang, Ming (1); Han,
Songchen (1)
20094512432454
Variable gap
amendment of cathode
for the
electrochemical
machining of turbine
blade
Xu, Zhengyang (1);
Zhu, Di (1); Zhu,
Dong (1)
20092612154315
Optimal SPWM control
strategy and its
power balance scheme
for cascaded
multilevel inverters
Wang, Xuehua (1);
Zhang, Xin (1); Ruan,
Xinbo (1)
20092312116661
Robust adaptive
control for nonlinear
chaotic systems
He, Nai-Bao (1);
Jiang, Chang-Sheng
(1); Gao, Qian (2)
20094412416261
The application of
the principle of
chirp scaling in
processing stepped
chirps in spotlight
SAR
Nie, Xin (1); Zhu,
Daiyin (1); Mao,
Xinhua (1); Zhu,
Zhaoda (1)
20092012082792
Research on the UV
coverage and the
optimization
arrangement of the
optical synthetic
aperture telescope
array
Wang, Haitao (1);
Zhu, Yongkai (1);
Cai, Jiahui (1);
Zhang, Yajing (1);
Tian, Guiyun (1)
20094312397970
Anti-plane electro-
elastic fields in an
infinite matrix with
N coated-
piezoelectric
inclusions
Yang, Bin-Hua (1);
Gao, Cun-Fa (1)
20091912073423
Aero-engine wavelet
neural network PID
control
Li, Qiu-Hong (1); Xu,
Guang-Hua (1); Sun,
Jian-Guo (1)
20091912075403
Research on
delamination
monitoring for
composite structures
based on HHGA-WNN
Zheng, Shi-jie (1);
Li, Zheng-qiang (1);
Wang, Hong-tao (1)
20094012346848
Simulation of
columnar dendrite
grain growth in weld
pool of Ni-Cr binary
alloy
Zhan, Xiao-Hong (1);
Dong, Zhi-Bo (2);
Wei, Yan-Hong (1);
Wang, Yong (2)
20091612036212
Research on traumatic
brain real-time
monitoring by near-
infrared technology
Mao, Wen-Lan (1);
Qian, Zhi-Yu (1);
Yang, Tian-Ming (2);
He, Liang (2); Guo,
Li-Na (1); Wu, Qi (2)
20091612036293
Numerical
investigation on film
cooling effectiveness
of stator blade with
different angles
Yao, Yu (1); Zhang,
Jing-Zhou (1); Guo,
Wen (2)
20091712051799
Study on the flowpath
and the aerodynamic
characteristic of a
hypersonic vehicle
Zhang, Hong-Ying (1);
Cheng, Ke-Ming (1);
Wu, Yi-Zhao (1)
20093712305317
Parameter design of
hybrid axial-radial
magnetic bearing
based on magnetic
flux calculation
Mei, Lei (1); Deng,
Zhi-Quan (1); Zhao,
Xu-Sheng (1); Wang,
Xiao-Gang (1); Wang,
Xiao-Lin (1)
20091311991390
Study on uninhabited
combat air vehicle
formation tasks
scheduling method
based on particle
swarm optimization
algorithm
Zhang, Lei (1); Wang,
Dao-Bo (1); Gao, Yu-
Hui (3); Duan, Hai-
Bin (4)
20093712296763
Meet continuity
properties of posets
Mao, Xuxin (1); Xu,
Luoshan (2)
20093612289932
Stability and control
analysis of
rotor/ducted-fan
based unmanned
helicopter
Wang, Hong-Qiang (1);
Wang, Dao-Bo (1);
Duan, Hai-Bin (2)
20093312257619
A numerical model
characterizing
internal gravity wave
propagation into the
upper atmosphere
Yu, Yonghui (1);
Hickey, Michael P.
(2); Liu, Yinfeng (1)
20090811914389
Configuration of
normal electricity
restriction capacity
based on fault risk
Luo, Yunhu (1); Xie,
Shaojun (1); Xing,
Lidong (1); Wang, Qin
(1); Liu, Haichun
(1); Weng, Xiaoguang
(1); Xie, Jieru (1)
20091011946533
Variable-length PSO
optimized fuzzy
clustering for self-
adaptive image
segmentation
Zhen, Zi-Yang (1);
Wang, Dao-Bo (1);
Liu, Wen-Bo (1); Liu,
Yuan-Yuan (1)
20090911926683
Semi-active control
for structural
vibration of
cantilever beam based
on TMS320F2812
Ji, Hong-Li (1); Qiu,
Jin-Hao (1); Zhao,
Yong-Chun (1); Zhu,
Kong-Jun (1)
20090811914455
An adaptive power
control mechanism of
DCF protocol in Ad
hoc networks
Lei, Lei (1); Xu,
Zong-Ze (1)
20091011945705
Design as integration
of axiomatic design
and design structure
matrix
Tang, Dunbing (1);
Zhang, Guangjun (1);
Dai, Sheng (1)
20094612452815
Investigation on the
behaviour of sputter-
deposited
nanocrystalline Cr
<inf>3</inf>Si film
by double cathode
glow discharge
Xu, Jiang (1)
20094512438379
Rainflow amplitude
distribution of bi-
modal stress power
spectral density
Wang, Mingzhu (1);
Yao, Weixing (1)
20094612449524
Simulation of grain
morphologies and
competitive growth in
weld pool of Ni-Cr
alloy
Zhan, X.H. (1); Dong,
Z.B. (2); Wei, Y.H.
(1); Ma, R. (2)
20094912530840
Numerical simulation
of MHD effects on
hypersonic chemical
nonequilibrium flow
Huang, Fu-Lai (1);
Huang, Hu-Lin (1)
20094912531837
Interface
interpolation method
in local form for
fluid-structure
interaction problems
Cui, Peng (1); Han,
Jing-Long (1)
20095012535431
A survey of virtual
maintenance
technology
Liu, Jia (1); Liu, Yi
(2)
20095012535415
Analysis on force
transmission of
parallel mechanism
Han, Jiangyi (1);
You, Youpeng (1);
Wang, Huaming (1);
Zhu, Jianying (1)
20094312402692
Relaxation-time limit
in the isothermal
hydrodynamic model
for semiconductors
Xu, Jiang (1)
20093412260553
Signal phase error
compensation of
Moir&#233; fringe
L&#252;, Meng-Jun
(1); Guo, Qi (1);
L&#252;, Yin-Xiao (1)
20093012215732
Ordered mesoporous
carbons (OMCs) as
supports of
electrocatalysts for
direct methanol fuel
cells (DMFCs)
Sun, Zhi-Peng (1);
Zhang, Xiao-Gang (1);
Liang, Yan-Yu (1);
Tong, Hao (1); Xue,
Rui Li (1); Yang, Su
Dong (1); Li, Hu-Lin
(1)
20093012213885
Multiple-input DC/DC
converters with
buffer cells
Li, Yan (1); Ruan,
Xinbo (1); Yang,
Dongsheng (1); Liu,
Fuxin (1)
20094512433482
Proportional fairness
algorithm for
multiuser MIMO-OFDM
systems based on the
application time
window
Xu, Lei (1); Xu, Da-
Zhuan (1); Zhang,
Xiao-Fei (1)
20094512429642
The two-dimensional
Otsu thresholding
based on fish-swarm
algorithm
Pan, Zhe (1); Wu,
Yiquan (1)
20093012214455
Growth mechanism of
TiO<inf>2</inf>
nanotube arrays on
titanium substrate in
organic electrolyte
Tao, Jie (1); Tao,
Haijun (1); Bao,
Zuguo (1); Wang, Ling
(1)
20093912339845
Decentralized direct
adaptive output
feedback fuzzy H
<inf>&infin;</inf>
tracking design of
large-scale nonaffine
nonlinear systems
Huang, Yi-Shao (1);
Zhou, De-Qun (1);
Chen, Xiaoxin (2)
20094312394124
Autonomous Navigation
for Unmanned Aerial
Vehicles Based on
Chaotic Bionics
Theory
Yu, Xiao-lei (1);
Sun, Yong-rong (1);
Liu, Jian-ye (1);
Chen, Bing-wen (3)
20092612148686
Fabrication of silk
fibroin coated ZnSe
Chang, Shuquan (1);
Dai, Yaodong (1);
Kang, Bin (1); Han,
Wei (1); Chen, Da (1)
20092612154490
Convergence
characteristics of
preconditioned Euler
equations at low mach
numbers
Liu, Chen (1); Wang,
Jiangfeng (1); Wu,
Yizhao (1)
20092612151807
Dielectric properties
of epoxy composites
with modified
multiwalled carbon
nanotubes
Wang, Fang (1); Wang,
Jing-Wen (1); Li, Shu-
Qin (1); Xiao, Jun
(1)
20092612154504
Clutter suppression
method based on angle-
doppler compensation
for airborne radar
with uniform circular
array antennas
Zhao, Jun (1); Zhu,
Zhaoda (1)
20092412123175
Dynamic
characteristics
analysis on squeeze
film damper
Li, Shun-Ming (1);
Chen, Zhao (2); Li,
Yan (3)
20093912342734
Microstructure of the
interfacial region
between CBN grains
and AgCuTi alloy
reinforced by TiN
particles
Chen, Zhenzhen (1);
Xu, Jiuhua (1); Ding,
Wenfeng (1); Yang,
Changyong (1); Fu,
Yucan (1)
20092112092758
On comparing grey
numbers with their
probability
distributions
Xie, Nai-Ming (1);
Liu, Si-Feng (1)
20094512429374
Support vector data
description with
manifold embedding
Chen, Bin (1); Li,
Bin (2); Pan, Zhi-
Song (3); Chen, Song-
Can (1)
20091912069216
The effect of
K<sup>+</sup>,
Na<sup>+</sup> doping
on infrared
emissivity of
lanthanum manganites
Shen, Xingmei (1);
Xu, Guoyue (1); Shao,
Chunming (1)
20091712051788
Numerical simulation
on rotor flowfield in
hover based on
unstructured embedded
grid and upwind
scheme
Ye, Liang (1); Zhao,
Qi-Jun (1); Xu, Guo-
Hua (1)
20091712049792
On development of a
multi-channel PZT
array scanning system
and its evaluating
application on UAV
wing box
Qiu, Lie (1); Yuan,
Shenfang (1)
20091612036340
Control strategy of
average levitated
force of a
bearingless switched
reluctance motor
Yang, Gang (1); Deng,
Zhiquan (1); Cao, Xin
(1); Luo, Jianzhen
(1); Wang, Xiaolin
(1)
20091512028943
Research on high
precision tester for
helmet mass
properties
Yang, Zhong (1); Wu,
Huixiang (1); Jiang,
Yuhong (1); Fan,
Qiongjian (1)
20094512421119
Research on multi-
axial fatigue test
loading spectrum
formation based on
damage equivalent
principle
Zhao, Yong-Ming (1);
Song, Ying-Dong (1)
20094212386815
Heat transfer
enhancement of free
surface MHD-Flow by a
dimpled wall
Li, Bo (1); Huang,
Hulin (1)
20091311991205
Electrodes treated by
UV after low
temperature sintering
Zhang, Feng (1); Tao,
Jie (1); Dong, Xiang
(1)
20093712302675
Study on new
weakening buffer
operators and their
applications
Cui, Li-Zhi (1); Liu,
Si-Feng (1); Wu,
Zheng-Peng (1)
20094212382714
Spectroscopic studies
on the interaction
between troxerutin
and bovine serum
albumin
Wang, Tianhu (1);
Zhao, Zhimin (1);
Zhang, Lin (1); Ji,
Lei (1)
20091311991307
Characteristics of
wall pressure
fluctuations in a
straight isolator
with asymmetric
incoming flow
Cao, Xue-Bin (1);
Zhang, Kun-Yuan (1);
Wang, Cheng-Peng (1)
20091311983354
Information fusion
filtering for
discrete dynamic
stochastic system
Zhen, Zi-Yang (1);
Wang, Dao-Bo (1); Hu,
Yong (1); Farooq, M.
(1)
20091311983167
Multiple objectives
optimization of
hingeless rotor
tapered box-beam
blades based on
aeroelastic stability
Wang, Hong-Zhou (1);
Liu, Yong (1); Zhang,
Cheng-Lin (1)
20091311983164
Modeling study on
tilt-rotor's
aeroelastic stability
in cruise flight
Xue, Li-Peng (1);
Zhang, Cheng-Lin (1)
20091011942615
On-line measuring
interelectrode gap of
processing blade
based on information
fusion
Lu, Yonghua (1);
Zhao, Dongbiao (1);
Yun, Naizhang (1);
Liu, Kai (1)
20094512437970
Calculation of
inductances for
bearingless switched
reluctance motors
with different finite
element formulations
Liu, Ze-Yuan (1);
Wang, Shi-Shan (1);
Deng, Zhi-Quan (1)
20094812513665
Microstructures and
properties of direct
laser sintered
tungsten carbide (WC)
particle reinforced
Cu matrix composites
with RE - Si - Fe
addition
Gu, Dongdong (1);
Shen, Yifu (1)
20094912531416
Improved Z-source
inverter
Tang, Yu (1); Xie,
Shao-Jun (1); Zhang,
Chao-Hua (1)
20093212245426
A Collaborative
design and analysis
environment for
flexible fixture
Chen, Weifang (1);
Xue, Jianbin (1);
Lou, Peihuang (1)
20094912533811
Unbiased grey
Verhulst model and
its application
Wang, Zheng-Xin (1);
Dang, Yao-Guo (1);
Liu, Si-Feng (1)
20094412413559
&gamma;-Radiation
synthesis of silk
fibroin coated CdSe
quantum dots and
their
biocompatibility and
photostability in
living cells
Chang, Shu-Quan (1);
Dai, Yao-Dong (1);
Kang, Bin (1); Han,
Wei (1); Chen, Da (1)
20093412259389
Chaotic motions of
the L-mode to H-mode
transition model in
tokamak
Chen, Fang-Qi (1);
Zhou, Liang-Qiang
(2); Wang, Xia (1);
Chen, Yu-Shu (2)
20093312251600
Wavelet analysis and
feature extraction
for soundin civil
aircraft cockpit
Guo, Chao (1); Yao,
Hong-Yu (2); Chen,
Guo (1); Shu, Ping
(2)
20094512432665
Dual-loop grid
current control
technique for grid-
connected inverter
using an LCL filter
Xu, Zhi-Ying (1); Xu,
Ai-Guo (1); Xie, Shao-
Jun (1)
20094512433432
Parameter
identification of
fuel film model
transient condition
for gasoline engine
Chen, Lin-Lin (1);
Wei, Min-Xiang (1);
Yang, Hai-Qing (1)
20094512421128
Experimental
investigation of
pneumatic
characteristics for S-
shaped inlet in
missiles
Jing, Jian-Peng (1);
Guo, Rong-Wei (1)
20093012213888
Application of power
amplifier for active
magnetic bearing
using soft switching
technology
Wang, Jun (1); Xu,
Longxiang (1)
20092912201760
Experimental
investigation on
simulation and
measurement for
intake swirl
Ye, Fei (1); Zhang,
Kun-Yuan (1); Jiang,
Jian (2); Shi, Jian-
Bang (2)
20092812177107
Experimental study on
crack growth
monitoring based on
wave packet energy
Cai, Jian (1); Yuan,
Shenfang (1); Qiu,
Lei (1); Zhang,
Xiaoyue (1); Wang, Yu
(1)
20092712162875
A highly sensitive
&gamma;-radiation
dosimeter based on
the CeO<inf>2</inf>
nanowires
Li, Yingying (1);
Dong, Xiang (1); Gao,
Junshan (1); Hei,
Daqian (1); Zhou,
Xuechao (1); Zhang,
Haiqian (1)
20092612154382
Fabrication
technology of
functionally graded
Ti(C, N)-based
cermets
Zhong, Jie (1);
Zheng, Yong (1);
Zhang, Yixin (1)
20092612143841
Numerical and
experimental
investigations on the
axial crushing
response of composite
tubes
Huang, Jiancheng (1);
Wang, Xinwei (1)
20092512136868
A novel dual-stator
hybrid excited
synchronous wind
generator
Liu, Xiping (1); Lin,
Heyun (1); Zhu, Z.Q.
(2); Yang, Chengfeng
(1); Fang, Shuhua
(1); Guo, Jian (1)
20092412123433
Spatial movement of
cathode and its
influence on shaping
law in
electrochemical
machining
Wu, Jian-Min (1); Xu,
Jia-Wen (1)
20092412131517
The algorithm of
obstacle avoidance
based on improved
fuzzy neural networks
fusion for
exploration vehicle
Li, Shunming (1);
Xin, Jianghui (1);
Shang, Weiyan (1);
Huan, Shen (1); Xiu,
Wenqing (1)
20092212094185
Balling phenomena in
direct laser
sintering of
stainless steel
powder
Gu, Dongdong (1);
Shen, Yifu (1)
20092112093583
Corrosion behavior of
amorphous/nanocrystal
line Al-Cr-Fe film
deposited by double
glow plasmas
technique
Xu, Jiang (1); Chen,
Zheyuan (1); Tao, Jie
(1); Jiang, Shuyun
(2); Liu, Zili (1);
Xu, Zhong (1)
20092212102167
Hybrid neural network
architecture based on
self-organizing
feature maps
Dai, Qun (1); Chen,
Song-Can (1); Wang,
Zhe (1)
20092212101739
Flutter suppression
of a high aspect-
ratio wing with
multiple control
surfaces
Zhao, Y.H. (1)
20092112091218
Research on the
fatigue crack
propagation using
fiber Bragg grating
sensors
Huang, Hong-Mei (1);
Yuan, Shen-Fang (1)
20092012078841
A new type of ductile
composite reinforcing
bar with high tensile
elastic modulus for
use in reinforced
concrete structures
Cui, Yi-Hua (1); Tao,
Jie (1)
20094512433345
Secure distributed
signcryption scheme
based on vector space
Liu, Jia (1); Zhuang,
Yi (1); Wang, Jian-
Dong (1)
20091912074254
Multi-view kernel
machine on single-
view data
Wang, Zhe (1); Chen,
Songcan (1)
20091612036294
Experimental
investigation on film
cooling effectiveness
of multi-hole at
longitudinal wavy
surface
Chang, Guo-Qiang (1);
Chang, Hai-Ping (1);
Chang, Fei (1); Hu,
Xiao-Dong (1); Shan,
Xue-Qing (2)
20091712054344
Wideband signal
interferometry
direction-finding
based on sub-bands
decomposition
Zhang, Gang-Bing (1);
Liu, Yu (1)
20091612037689
First-principles
study of structural,
electronic and
elastic properties of
diboride of vanadium
Zhou, Xuechao (1);
Zhang, Haiqian (1);
Cheng, Chuanwei (1);
Gao, Junshan (1); Xu,
Guoyue (1); Li,
Yingying (1); Luo,
Yan (1)
20091412002880
High efficiency
slicing of low
resistance silicon
ingot by wire
electrolytic-spark
hybrid machining
Wang, W. (1); Liu,
Z.D. (1); Tian, Z.J.
(1); Huang, Y.H. (1);
Liu, Z.X. (1)
20091311983169
Effect of modeling
and ground clearance
on aerodynamic
characteristics of
cars
Xu, Xiao-Ming (1);
Zhao, You-Qun (1)
20091211966393
Noise filtering and
subdivision precision
analysis of
Moir&#233;fringe
Lu, Meng-Jun (1);
You, You-Peng (1);
Guo, Qi (1); He, Jun
(1)
20094012361466
On stabilization of
switched nonlinear
systems with unstable
modes
Yang, Hao (1);
Cocquempot, Vincent
(2); Jiang, Bin (1)
20091011946600
Synthesis of CdS/ZnS
core-shell quantum
dots in reverse
micelle system and
its optical property
research
Li, Jiangsu (1);
Chang, Shuquan (1);
Kang, Bin (1); Dai,
Yaodong (1)
20090511884191
A strategic
classification
support system for
brownfield
redevelopment
Chen, Ye (1); Hipel,
Keith W. (2);
Kilgour, D. Marc (3);
Zhu, Yuming (4)
20091211971066
Improved feedforward
FIR vibration
controller
Liu, Qiang (1); Chen,
Ren-Wen (1); Liu, Lin
(2); Wang, Xin-Wei
(1)
20090111826035
Novel blind joint
direction of arrival
and frequency
estimation for
uniform linear array
Zhang, X. (1); Wang,
D. (1); Xu, D. (1)
20090711910013
Effects of unsteady
free stream on the
static and pitching
airfoils
Shi, Zhi-Wei (1);
Ming, Xiao (1); Wang,
Tong-Guang (1)
20090411873540
Energy-balanced
optimization
algorithm for
maximizing network
lifetime in wireless
sensor networks
Mi, Zhi-Chao (1);
Zhou, Jian-Jiang (1)
20090311865185
Stress in large area
free-standing CVD
diamond thick film by
X-ray diffraction
analysis
Lu, Wen-Zhuang (1);
Zuo, Dun-Wen (1); Xu,
Feng (1); Wang, Min
(1)
20090611897446
Stability and hopf
bifurcation of a
delayed network of
four neurons with a
short-cut connection
Mao, Xiaochen (1);
Hu, Haiyan (1)
20090711906442
Method for rule
extraction from
neural networks based
on functional point
of view
Chen, Guo (1)
20090411873059
Research on
integration of gray
code and phase-
shifting coding
algorithm for 3D
shape reconstruction
Cui, Haihua (1);
Liao, Wenhe (1);
Cheng, Xiaosheng (1);
Dai, Ning (1); Guo,
Meishe (1); Li,
Changchun (1)
20090111830138
Modeling and
trajectory simulation
of guided bomb based
on GPS/SINS
Li, Xin (1); Zhang,
Chao (1); Ma,
Guoliang (1); Wang,
Qi (2); Wang, Daobo
(1)
20090711910393
Fracture in
polycrystalline
iridium coating
Chen, Zhaofeng (1);
Wu, Wangping (1);
Wang, Liangbing (1);
Zhang, Ying (1)
20091211971497
Polar format
algorithm using chirp
scaling for spotlight
SAR image formation
Zhu, Daiyin (1); Ye,
Shaohua (2); Zhu,
Zhaoda (1)
20090511882566
Simpler block gmres
for nonsymmetric
systems with multiple
right-hand sides
Liu, Hualei (1);
Zhong, Baojiang (1)
20090411873036
Modal frequency
modification of
ultrasonic motor
stator
Zhang, Jian-Tao (1);
Zhu, Hua (1); Zhao,
Chun-Sheng (1)
20090411873550
Reliability
calculating method of
complex systems based
on Monte Carlo method
and genetic algorithm
Lu, Zhong (1); Sun,
You-Chao (1)
20090611893628
Surface and quantum-
size effects on the
specific heat of
layered and
nonlayered nanotubes
Xiao, Y. (1); Yan,
X.H. (1); Wang, D.L.
(1); Zhang, Y. (2)
20090411873150
Study and numerical
calculation wall
streamline
distributions for
hypersonic vehicle
according to Euler
equation
Han, Dong (1); Fang,
Lei (1)
20090411873428
Aerodynamic
characteristics of
over/under inlet for
turbine based
combined cycle engine
Li, Long (1); Li, Bo
(1); Liang, De-Wang
(1); Huang, Guo-Ping
(1); Lei, Yu-Bing (1)
20090411872928
Interval selections
for side-view or top-
view imaging of ship
targets with airborne
ISAR
Wang, Ling (1); Zhu,
Zhao-Da (1); Zhu, Dai-
Yin (1)
20090711910038
Research on a opimal
algorithm for the
prediction of wear
loss
Lu, De-Feng (1); Zuo,
Hong-Fu (1); Cai,
Jing (1); Wang, Ye
(1)
20093712293108
Bandstop mechanism of
light scattering from
morpho butterfly's
wing
Li, H. (1); He, X.
(1)
20091311985069
A shape modification
algorithm with curve
constraints
Wei, Peng (1);
Wenliang, Chen (1);
Jianjiang, Zeng (1)
20090711909868
Novel band-notched
UWB antenna for WUSB
system
He, Xiaoxiang (1);
Deng, Hongwei (1)
20090111830326
Fast method for
sparse least squares
support vector
regression machine
Zhao, Yong-Ping (1);
Sun, Jian-Guo (1)
20090511886854
Novel robust fault
diagnosis method for
flight control
systems<sup>*</sup>
Yuying, Guo (1); Bin,
Jiang (1); Youmin,
Zhang (3); Jianfei,
Wang (1)
20090711909645
Nonlinear time series
fault prediction by
multiple kernel-
learning
Zhang, Jun-Feng (1);
Hu, Shou-Song (1)
20090311856080
Scaling of critical
connectivity of
mobile ad hoc
networks
Wang, Li (1); Zhu,
Chen-Ping (1); Gu,
Zhi-Ming (1)
20091612036085
Weighted Laplacian
clustering algorithm
Huang, Peng-Fei (1);
Zhang, Dao-Qiang (1)
20090411870433
Damage analysis of
concrete structure by
underwater shock
Li, Yu-Chun (1);
Cheng, Ke-Ming (1);
Shen, Wei (2); Liu,
Qiang (2)
20090111830322
Improved cooperative
particle swarm
optimizer for design
of fuzzy neural
network control
system
Du, Yan-Li (1); Wu,
Qing-Xian (1); Jiang,
Chang-Sheng (1);
Zhou, Li (1)
20090111830126
Robust fault tolerant
control for a class
of nonlinear time-
delay systems with
uncertainty
Li, Zhiyu (1); Cai,
Junwei (1); Hu,
Shousong (1)
20090411873087
Application of
micrograph measuring
system on body
tissue's typical
parameters
Wei, Benzheng (1);
Zhao, Zhimin (1); Li,
Hongjun (1)
20092512132068
A Domain
Decomposition/Nash
Equilibrium
Methodology for the
Solution of Direct
and Inverse Problems
in Fluid Dynamics
with Evolutionary
Algorithms
Chen, Hong Quan (1);
Glowinski, Roland
(2); P&#233;riaux,
Jacques (3)
20090711910005
Flow field
characteristics of
wing tips vortex and
its control
Gu, Yun-Song (1);
Cheng, Ke-Ming (1);
Zheng, Xin-Jun (1)
20090611896922
Research on dynamic
demodulating
technique for fiber
grating sensor system
Zhu, Zhu (1); Zeng,
Jie (1); Liang, Dakai
(1); He, Ren (2)
20090111830050
Integral modeling and
transient
characteristic
analysis for doubly
salient
starter/generator
Hu, Chao-Yan (1);
Zhou, Bo (1); Wei,
Jia-Dan (1)
20090411873156
Study of pressure
loss and heat
transfer in
contractive channel
with water-drop-
shaped pin fin arrays
Xuan, Jian-Guang (1);
Wang, Feng-Ming (2)
20090411873015
Ultra-precision
machining of LBO
crystal
Li, Jun (1); Zhu,
Yong-Wei (1); Zuo,
Dun-Wen (1); Zhu,
Yong (2); Chen,
Chuang-Tian (2)
20090411873133
Study on the
performance influence
of the thickness of
the metal film on the
optical fiber surface
plasma wave resonance
sensor
Zhang, Xiaoli (1);
Zeng, Jie (1); Liang,
Dakai (1); Zhao,
Zhiyuan (1)
20090611896837
Simplified control
strategy of input
line-to-line voltages
for matrix converter
Qiu, Hong-Kui (1);
Zhou, Bo (1); Shi,
Ming-Ming (1)
20090411873135
Essential
characteristic of
foreign object damage
tolerance design for
airfoils in
aeroengine and
development of design
criteria
Hu, Xu-Teng (1);
Song, Ying-Dong (1)
20090411873029
Optimal design of
high efficiency
piezoelectric energy
harvester
Ji, Hong-Li (1); Ma,
Yong (1); Qiu, Jin-
Hao (1); Jiang, Hao
(1); Shen, Hui (1);
Zhu, Kong-Jun (1)
20090111830103
Robust output
feedback control of T-
S fuzzy systems with
D-region performance
constraint
Tao, Hongfeng (1);
Hu, Shousong (1); Li,
Zhiyu (1)
20090411873161
Gas path debris
electrostatic
monitoring technology
and experiment
Wen, Zhen-Hua (1);
Zuo, Hong-Fu (1); Li,
Yao-Hua (1)
20090411873024
Test of mechanical
characteristics of
ultrasonic motor
under high
temperature condition
Zheng, Wei (1); Zhao,
Chun-Sheng (1)
20090411873157
Investigation of the
aspirated compressor
design methodology
Lan, Fa-Xiang (1);
Zhou, Bai-Hao (2);
Liang, De-Wang (1);
Huang, Guo-Ping (1)
20090111830136
Window
H<inf>&infin;</inf>
performance analysis
based on generalized
bounded real theorem
Ma, Guoliang (1);
Wang, Daobo (1)
20085211818175
Novel blind joint
direction of arrival
and polarization
estimation for
polarization-
sensitive uniform
circular array
Zhang, X. (1); Shi,
Y. (1); Xu, D. (1)
20090711909802
Coding method of
adaptive threshold
fractal and zerotree
based on contourlet
transform
Wu, Yi-Quan (1); Guo,
Jian-Jun (1)
20090611896844
Theory and
realization of 3 pole
pairs consequent-pole
bearingless slice
motor
Liao, Qi-Xin (1);
Wang, Xiao-Lin (1);
Deng, Zhi-Quan (1);
Qiu, Zhi-Jian (1);
Huang, Yan (1); Xie,
Chao (1)
20090411873436
Numerical simulation
and experiment for
turbine cascade with
trailing edge coolant
injection
Zeng, Jun (1); Qiao,
Wei-Yang (2); Sun, Da-
Wei (2); Zeng, Wen-
Yan (2)
20090411873031
Dynamic research on
actuator for
valveless
piezoelectric pump
with Y-shape tubes
Ye, Fang (1); Li, Yi-
Li (1); Zhang, Jian-
Hui (1)
20090411873141
Influence of fiber
Poisson contraction
on matrix cracking
development of
ceramic matrix
composites
Li, Long-Biao (1);
Song, Ying-Dong (1);
Sun, Zhi-Gang (1)
20090611901774
Dynamic integration
of service flow based
on its impartiality
Cao, Yong-Zhong (1);
Ding, Qiu-Lin (1);
Li, Bin (2)
20090411873151
Study on the flowpath
and the aerodynamic
characteristic of an
hypersonic vehicle at
different flight
conditions
Zhang, Hong-Ying (1);
Sun, Shu (1); Cheng,
Ke-Ming (1); Wu, Yi-
Zhao (1)
20090311862577
2D surrogate model of
wing lift
distribution based on
radial basis function
Yang, Hua (1); Yao,
Wei-Xing (1)
20090111830626
A fast adaptive
backstepping method
based on neural
networks
Zhou, Li (1); Jiang,
Chang-Sheng (1);
Qian, Cheng-Shan (1)
20090511886882
Equivalent sample
theory of networked
control systems and
its application
Shunping, Ji (1);
Yuping, Lu (1);
Shipeng, Wang (1)
20090611901719
Effects of trace
indium on properties
and microstructure of
Ag-Cu-Zn filler metal
Lu, Fangyan (1); Xue,
Songbai (1); Zhang,
Liang (1); Lai,
Zhongmin (1); Gu,
Liyong (3); Gu,
Wenhua (3)
20090211849267
Quadrilinear
decomposition-based
blind signal
detection for
polarization
sensitive uniform
square array
Shi, Y. (1); Zhang,
X. (1)
20085211818188
Wavelet packet
transform-based least
mean square
beamformer with low
complexity
Zhang, X. (1); Wang,
Z. (1); Xu, D. (1)
20090411873137
Knowledge acquisition
for aero-engine wear
fault diagnosis based
on rule extraction
from neural networks
Chen, Guo (1); Song,
Lan-Qi (2); Chen, Li-
Bo (2)
20090411873149
Experiment and
simulation of the
mean value model on
two-stroke gasoline
aero-engine
Chen, Lin-Lin (1);
Wei, Min-Xiang (1);
Yang, Hai-Qing (1)
20090711910012
Effects of unsteady
free stream on the
post stall
maneuvering aircraft
Shi, Zhi-Wei (1);
Yin, Jiang-Hui (1);
Ming, Xiao (1)
20093712299669
Application of 4-
component compact 2-D
FDFD method in
analysis of lossy
circular metal
waveguide
Zhao, W. (1); Deng,
H.W. (1); Zhao, Y.J.
(1)
20090311862676
Execution sequence
planning of
computational models
based on incidence
matrix and design
structure matrix
Tang, Dunbing (1);
Peng, Yibing (2);
Liu, Zhengwei (1)
20090411873491
Method of maintenance
cost control for aero-
engine fleet based on
scheduling rules
optimization
Bai, Fang (1); Zuo,
Hong-Fu (1)
20090411873069
Signal processing of
optical coherence
method used to
measure molecular
Sun, Yifei (1); Zhu,
Yongkai (1); Wang,
Haitao (1)
20090111830405
Chosen ciphertext
secure fuzzy identity
based encryption
without ROM
Fang, Li-Ming (1);
Wang, Jian-Dong (1);
Ren, Yong-Jun (1);
Xia, Jin-Yue (1);
Bian, Shi-Zhu (1)
20090311862642
Mechanical properties
of fine pitch devices
soldered joints based
on creep model
Zhang, Liang (1);
Xue, Songbai (1);
Han, Zongjie (1);
Wang, Jianxin (1);
Gao, Lili (1); Sheng,
Zhong (1)
20090611901618
Optimized algorithm
for n-level space
vector PWM and its
hardware realization
Hu, Hai-Bing (1);
Yao, Wen-Xi (2); Lu,
Zheng-Yu (2)
20090411873443
Blind separation of
rotor vibration
signals by second
order non-steady
arithmetic
Li, Shun-Ming (1);
Lei, Yan-Bin (1)
20090211855659
Hybrid adaptively
modified
characteristic basis
function and QR
factorization
algorithm for fast
analyzing
electromagnetic
scattering
Han, Guo-Dong (1);
Gu, Chang-Qing (1)
20090411873136
Thermeset coupling
analysis and
optimization design
of turbine cooling
blade
Sun, Jie (1); Song,
Ying-Dong (1); Sun,
Zhi-Gang (1)
20090111820982
Mechanical
performance of
secondary-foamed
polypropylene
toughened by ethylene-
1-octene copolymer
Yang, Ji-Nian (1);
Li, Zi-Quan (1); Hu,
Xiao-Yun (1); Li,
Sheng-Yao (1)
20090111830598
Research of the
factors of buffering
performance in lunar
lander
Chen, Jin-Bao (1);
Nie, Hong (1); Zhao,
Jin-Cai (2); Bai, He-
Min (2); Bo, Wei (2)
20090411869800
Minimum within-class
variance thresholding
based on two-
dimensional histogram
oblique segmentation
Wu, Yiquan (1); Wu,
Wenyi (1); Pan, Zhe
(1)
20090311857358
Quadrilinear
decomposition-based
blind signal
detection for
polarization
sensitive uniform
square array
Shi, Y. (1); Zhang,
X. (1)
20090111830128
Aircraft cockpit
voice signal
recognition based on
kernel principal
component analysis
and SVM
Liu, Sujing (1);
Yang, Lin (2); Wang,
Congqing (1)
20090611901756
Proliferative process
adjustment model
Yu, Feng (1); Liao,
Wen-He (1); Xie, Ya-
Nan (1); Guo, Yu (1)
20090411873434
Numerical simulation
on the infrared
radiation
characteristics of
two-dimensional
nozzles with
sheltering baffles
Luo, Xin (1); Zhang,
Jing-Zhou (1); Shan,
Yong (1); Xu, Liang
(1)
20090911926624
Design of a universal
PWM generator with
arbitrary number of
PWM channels
Hu, Haibing (1); Yao,
Wenxi (2); Jiang,
Huihong (3); Xing,
Yan (1); Lv, Zhengyu
(2)
20090111830056
Effect of winding
factors on the
harmonic back EMF in
non-overlapping
concentrated windings
Zhu, De-Ming (1);
Qiu, Xin (1); Wang,
Hui-Zhen (1); Yan,
Yang-Guang (1)
20090311862534
Analytic solution of
stress and strain of
diaphragm coupling
under pure torsion
Zhu, Ke-Ke (1); Zhu,
Ru-Peng (1)
20090411870429
Current progresses in
bulk Mg-based
amorphous alloys and
their composites
Sun, Ying-Di (1); Li,
Zi-Quan (1); Shen,
Ping (1); Shao, Bin
(1)
20090511886821
Trajectory
linearization control
of an aerospace
vehicle based on RBF
neural network This
project was supported
by the National
Natural Science
Foundation of China
(90405011).
Yali, Xue (1);
Changsheng, Jiang (1)
20090111830331
Adaptive variable
universe fuzzy
predictive control
for aerospace vehicle
Fang, Wei (1); Jiang,
Chang-Sheng (1)
20090711905755
Research of ground
synthetic test system
of flight control
computer
Fan, Qiongjian (1);
Yang, Zhong (1);
Fang, Ting (1); Shen,
Chunlin (1)
20090211855676
Board-level
collaborative
simulation of aero-
engine electronic
control system
Jiang, Cheng (1);
Sun, Jian-Guo (1)
20090611896848
Research on driving
and control device of
ultrasonic motor for
maintaining
invariable working
state
Li, Hua-Feng (1); Ma,
Chun-Miao (1); Mao,
Jun (1)
20090211855677
Robust speed control
of mini gasoline
engine based on QFT
Shao, Jin-Ju (1);
Wei, Min-Xiang (1);
Wen, Wei-Dong (1);
Ren, Long-Jie (1);
Sun, Gui-Zhi (1)
20090311859934
Equivalent current
density method for
transmission
extraction of
multiconductor
Men, Xiuhua (1); Li,
Shunming (1); Zhan,
Rixin (2)
20090111826546 GSA
Liu, Liang (1); Qin,
Xiao-Lin (1); Dai,
Hua (1); Shen, Jia-
Jia (1)
20090411873490
Optimal control for a
kind of repairable
queuing system with
regular repairman
vacation
Jia, Ji-Shen (1);
Liu, Si-Feng (1)
20091912075339
Power reflection and
transmission in beam
structures containing
a semi-infinite crack
Zhou, Li (1); Yuan,
Wanchun (1)
20091612037952
Design of
H<inf>&infin;</inf>
synchronization
controller for
uncertain chaotic
systems with neural
network
Chen, Mou (1); Jiang,
Chang-Sheng (1); Wu,
Qing-Xian (1); Chen,
Wen-Hua (2)
20090111830111
Fault detection in
GPS navigation system
based on Kalman
filter
Liu, Jianwei (1);
Jiang, Bin (1)
20090111830204
New technique to
calculate partial
derivative in random
direction on micro-
grid frame being
applied to tomography
Song, Yi-Zhong (1);
Zhao, Zhi-Min (1)
20090311857255
Uniform coverage of
fibres over open-
contoured freeform
structure based on
arc-length parameter
Wang, Xiaoping (1);
An, Luling (1);
Zhang, Liyan (1);
Zhou, Laishui (1)
20090711906949
Analysis on the
preload of diamond
dielectric elastomer
actuator
Wang, Hua-Ming (1);
Zhu, Jian-Ying (1);
He, Jun (1)
20090411873744
Study of shore stress
of vacuum plate
glazing at the
atmospheric pressure
Miao, Hong (1); Zuo,
Dun-Wen (1); Zhang,
Rui-Hong (2); Wang,
Chang-Tao (2); Kong,
De-Jun (3)
20090711906629
Effects of deposition
parameters on
structures of
sputtered Ti films
and TiO<inf>2</inf>
nanotube arrays
prepared by anodic
oxidation
Tang, Yuxin (1); Tao,
Jie (1); Tao, Haijun
(1); Zhang, Yanyan
(1); Li, Zhuanli (1);
Tian, Xilin (1)
20090111830120
Dynamics modeling and
trajectory tracking
control of free-
floating flexibly
redundant space robot
Shi, Dajun (1); Wang,
Congqing (1)
20090411873433
Numerical analysis of
a variable cross-
section isolator
Tian, Xu-Ang (1);
Wang, Cheng-Peng (1);
Cheng, Ke-Ming (1)
20090411873026
Design and experiment
of butterfly linear
ultrasonic motor with
two driving tips
Li, Yu-Bao (1); Shi,
Yun-Lai (1); Zhao,
Chun-Sheng (1)
20090111830262
Originate mechanism
and prevent process
of substrate cracks
in laser cladding
MCrAlY coatings on
nickel-based
superalloy
Wang, Hong-Yu (1);
Zuo, Dun-Wen (1); Lu,
Ying-Yan (1); Xu,
Hong-Hao (1)
20090311862533
In-plane traveling
wave rotary
ultrasonic motor with
a single-vibrator
Jin, Jia-Mei (1);
Zhang, Jian-Hui (1);
Zhao, Chun-Sheng (1)
20090111821005
Software
infrastructure
oriented to knowledge
management system
development
Zhang, Ming-Bao (1);
Shi, Qing-Qing (1)
20090411873735
Research on novel
inertial linear
ultrasonic
piezoelectric motor
Jin, Jia-Mei (1);
Shi, Yun-Lai (1); Li,
Yu-Bao (1); Zhao,
Chun-Sheng (1)
20090711910010
Free wake analysis on
flow field of twin
rotors for tandem
helicopter
Huang, Shui-Lin (1);
Xu, Guo-Hua (1);
Zhao, Qi-Jun (1)
20090511886874
Research on
consistency
measurement and
weight estimation
approach of hybrid
uncertain comparison
matrix
Jianjun, Zhu (1);
Ningning, Zhu (1);
Sifeng, Liu (1); Tao,
Li (1); Hehua, Wang
(1)
20091311987674
Research on the
intraday periodities
based on maximum
overlap discrete
wavelet
transformations
Wan, Jun (1); Liu,
Sifeng (1); Xu,
Haijing (1)
20090411873160
Establishment of
state space model of
turboshaft engine
with self-optimized
method
Zhou, Wen-Xiang (1);
Shan, Xiao-Ming (1);
Geng, Zhi-Dong (1);
Huang, Jin-Quan (1)
20090311862634
Robust design of a
two degree freedom
system due to the
parameter uncertainty
Zang, Chaoping (1)
20091912075257
Meso-mechanical
analysis of shape
memory alloy
reinforced smart
structure with damage
Zili, Hu (1)
20093312249875
New method for safety
assessment of
parallel routes
Sui, Dong (1)
20093112228039
Dynamics analysis of
2-DOF spherical
parallel mechanism
Li, Chenggang (1);
Wang, Huaming (1);
Zhu, Jianying (1)
20094812504064
Surface
characteristics of
10Ni3MnCuAl steel by
shot peening
Miao, Hong (1); Zuo,
Dunwen (1); Wang,
Hongjun (1); Wang,
Hongfeng (1)
20092012084589
Study on clutter
suppression algorithm
for airborne radar
with non-sidelooking
arrays
Gong, Qing-Yong (1);
Zhu, Zhao-Da (1)
20094812504063
Information axiom
based evaluation
approach to facility
layout problem
Wang, Xiaoyong (1);
Tang, Dunbing (1);
Lou, Peihuang (1)
20092712163847
Stability of a
nonlinear red tide
dynamic model in a
polluted environment
Zhang, Li-Ping (1);
Wang, Hui-Nan (2)
20093312249870
Gas fuel-powered
hopper
Guo, Jianyi (1);
Wang, Huaming (1);
Zhu, Jianying (1);
Wang, Zhengdong (1)
20091512029075
Numerical simulation
of secondary muzzle
flash including high-
speed projectile
using parallel
computation method
Dai, Shu-Lan (1); Xu,
Hou-Qian (2); Wang,
Bing (3)
20093312249879
Discriminative
regularization
Xue, Hui (1)
20093112228046
Aircraft flight
safety analysis in
low altitude airspace
Wang, Shijin (1);
Sui, Dong (1)
20094812504062
Effects of electrode
insulation thickness
on electrochemical
drilling stability
and accuracy
Wang, Wei (1); Zhu,
Di (1); Qu, Ningsong
(1); Huang, Shaofu
(1); Fang, Xiaolong
(1)
20091812064328
Starting point
problem of parameters
estimation for LFM
signal based on
Newton's method
Xu, Jia-Jia (1); Liu,
Yu (1); Deng, Zhen-
Miao (1)
20093112228043
Bio-inspired self-
adaptive
manufacturing system
control architecture
Wang, Lei (1); Tang,
Dunbing (1); Wan, Min
(1); Yuan, Weidong
(1); Xu, Meijian (1)
20093312249877
Improved particle
swarm optimization
algorithm for
intelligently setting
uav attitude
controller parameters
Pu, Huangzhong (1);
Zhen, Ziyang (1);
Wang, Daobo (1); Hu,
Yong (2)
20093112228042
Positive definite
kernel in support
vector machine (SVM)
Xie, Zhipeng (1)
20094812504070
Availability
simulation of multi-
component system
based on
opportunistic
maintenance policy
Cai, Jing (1); Zuo,
Hongfu (1); L&#252;,
Defeng (1)
20091211965877
A SNR interferogram
noise reduction
algorithm based on
the SNR threshold and
wavelet transform
Li, Chen (1); Zhu,
Dai-Yin (1)
20093312249871
Application of fuzzy
logic and self-
organizing network to
tool-wear
classification
Shen, Zhigang (1);
He, Ning (1); Li,
Liang (1)
20093112228044
Numerical
investigation of
aerodynamic and
mixing
characteristics of
scarfed lobed mixer
for turbofan engine
exhaust system
Shan, Yong (1);
Zhang, Jingzhou (1);
Xu, Liang (1)
20090611894301
Study on a knowledge-
reuse-based rapid
product design
process
Guo, H. (1); Tang,
G.X. (2); Zuo, D.W.
(1); Liu, T.J. (2);
Jin, W.D. (2)
20093312249878
Localization
algorithm using
distance and angle
information in
wireless sensor
networks
Zhu, Yanping (1);
Huang, Daqing (2)
20090711910093
Experimental research
on the inner and
outside flow
behaviors of
synthetic jet
actuator with PIV
Gu, Yun-Song (1); Li,
Bin-Bin (1); Cheng,
Ke-Ming (1)
20090711910042
Effects of brazing
atmospheres on
interfacial
microstructure
between diamond grits
and brazing alloy
Chen, Yan (1); Xu,
Hongjun (1); Fu,
Yucan (1); Su,
Honghua (1)
20090711910049
Supply chain
disruption management
with multiple
competing retailers
Chen, Kebing (1);
Xiao, Tiaojun (2)
20090711910041
Nurbs curve
interpolator with
adaptive acceleration-
deceleration control
Liu, Kai (1); Zhao,
Dongbiao (1); Lu,
Yonghua (1)
20090711910050
In-situ polymerized
synthesis and
properties of nano-
ZnO/PEG/PET composite
Dong, Xiang (1); Tao,
Jie (1); Wang, Tao
(1)
20090711910043
Boosting sparse least
squares support
vector regression
(BSLSSVR) and its
application to thrust
estimation
Zhao, Yongping (1);
Sun, Jianguo (1)
20090711910048
Rotating fiber optic
gyro strap-down
inertial navigation
system with three
rotating axes
Zhang, Ling (1); Liu,
Jianye (1); Lai,
Jizhou (1)
20090711910045
Effective image
segmentation
framework for
Gaussian mixture
model incorporating
local information
Cai, Weiling (1);
Ding, Jundi (1)
20090711910046
Essential
relationship between
domain-based one-
class classifiers and
density estimation
Chen, Bin (1); Li,
Bin (2); Feng, Aimin
(1); Pan, Zhisong (3)
20090411869775
Research and
simulation analysis
of on-line SINS
calibration method
based on stimulation
of installation
Liu, Jianye (1); Hua,
Bing (1); Lai, Jizhou
(1); Wang, Song (1)
20093312251190
Experimental study on
flow field of single-
head combustor with
dual-stage swirler by
PIV
Zhang, Xin (1); Liu,
Yong (1); Dang, Xin-
Xian (1); Xu, Rong
(1); Yan, Ying-Wen
(1); Zhao, Jian-Xing
(1)
20094812504067
Multi-material
numerical simulation
of moving shock
interacting with
consecutive bubbles
Zhang, Jun (1); Ren,
Dengfeng (2); Tan,
Junjie (2)
20093112228102
Clustering multiple
data streams based on
correlation analysis
Tu, Li (1); Chen,
Ling (2); Zou, Ling-
Jun (2)
20091011941890
Strong
magnetoelectric
coupling in
CoFe<inf>2</inf>O<inf
>4</inf>-
BaTiO<inf>3</inf>
composites prepared
by molten-salt
synthesis method
Nie, Junwu (1); Xu,
Guoyue (1); Yang,
Ying (2); Cheng,
Chuanwei (1)
20092312109307
Preparation of high
quality
polycrystalline
silicon thin films by
aluminum-induced
crystallization
Tang, Zhengxia (1);
Shen, Honglie (1);
Huang, Haibin (1);
Lu, Linfeng (1); Yin,
Yugang (1); Cai, Hong
(1); Shen, Jiancang
(2)
20091311982470
Ag nanoparticle-
filled polymer shell
formed around Au
nanoparticle core via
ultrasound-assisted
spherulite growth
Kan, Caixia (1); Zhu,
Jiejun (2); Wang,
Changshun (1)
20093012221063
Transport properties
of a random binary
side-coupled chain
Hu, Dong-Sheng (1);
Lu, Xiu-Juan (2);
Zhang, Yong-Mei (1);
Zhu, Chen-Ping (1)
20095012534434
Synergy effect of
silane and CTAB on
corrosion-resistant
property of low
infrared emissivity
Cu/polyurethane
coating formed on
tinplate
Yan, Xiaoxing (1);
Xu, Guoyue (1)
20090611895297
Hydration and
expansion properties
of novel concrete
expansive agent
Gao, Pei-Wei (1);
Geng, Fei (1); Lu,
Xiao-Lin (1)
20093412263624
Effects of flow
ratios on surface
morphology and
structure of
hydrogenated
amorphous carbon
films prepared by
microwave plasma
chemical vapor
deposition
Yang, S.B. (1); Pan,
F.M. (1); Yang, Y.E.
(1); Zhang, W.C. (1)
20093712302308
Modification of Cu
and its application
in polyurethane low
infrared emissivity
composite coating
Yu, Huijuan (1); Xu,
Guoyue (1); Luo, Yan
(1); Shao, Chunming
(1); Tan, Shujuan (1)
20092912198905
Effect of sintering
atmosphere on the
electrical and
optical properties of
(ZnO)<inf>1-
x</inf>(MnO<inf>2</in
f>)<inf>x</inf> NTCR
ceramics
Yan, Xiaoxing (1);
Xu, Guoyue (1)
20093312248497
Study and application
of grey system theory
for fatigue life
prediction
Xuliang, Wang (1);
Hong, Nie (1); Quan,
Jiang (1)
20090811917451
Simulation analysis
of passenger
departure procedure
in airport terminals
Lu, Xun (1); Tang,
Xiaowei (1); Zhu,
Jinfu (1)
20094512438181
Effect of boron
addition on
electrochemical
properties of
amorphous
LaMg<inf>11</inf>Zr+2
00%Ni alloy
Liu, Zili (1); Yan,
Xinchun (1)
20090911926722
Effects of different
fluxes on the
characteristics of Sn-
Zn solders
Wang, Hui (1); Xue,
Songbai (1); Chen,
Wenxue (1); Wang,
Jianxin (1)
20085211817910
Analysis of payment
system in social
health insurance by
game theory
Li, Jun-Shan (1);
Jiang, Ke-Shen (1);
Chen, He-Li (2)

College of
Automation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Chin
Nanjing Li Gong Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Science and
Technology
33
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
2100
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of M
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, C
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nan
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, C
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
School of Economics
and Management,
Jiangsu University of
Science and
Technology, Zhenjiang
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
MoE Key Lab of
Structure Mechanics
and Control for
Aircraft, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Chin
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University o
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronau
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
Research Institute
of Unmanned Aircraft,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2) Co
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Chin
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Chinese Journal of
Aeronautics
22
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016,
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronauti
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanj
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
Key Lab. of
Fundamental Science
for National Defense-
Advanced Design
Technology of Fl
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanj
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Li Gong Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Science and
Technology
33
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Li Gong Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Science and
Technology
33
Aero-Power Sci.-
Tech. Center, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
U
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronauti
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronaut
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China;
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and A
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Civil
Aviation, Nanjing
Universi
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
Aero-Power Sci.-
Tech. Center, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
21
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2) De
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
Aeronautical Science
Key Lab. for Smart
Materials and
Structures, Nanjin
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016,
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanj
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of
Mechatronics
Engineering and
Automation, National
University of Defense
Techno
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
Institute of Nano
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing,210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
Aeronautical Science
Key Laboratory for
Smart Material and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
Key Lab. of
Fundamental Science
for National Defense-
Advanced Design
Technology of Flight
Vehicle, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronauti
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
The Aeronautical
Science Key Lab for
Smart Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and As
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
Department of
Automotive
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Li Gong Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Science and
Technology
33
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and Astr
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and Ast
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
School of Material
Science and
Engineering, Jiangsu
University, Zhenji
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Chi
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
The Aeronautical
Science Key Lab for
Smart Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
Key Lab. of
Fundamental Science
for National Defense-
Advanced Design
Technology of Flight
Vehicle, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
2
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
21
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronaut
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
94973 Unit in
Hangzhou of Zhejiang
Province, Hangzhou
31002
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjin
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and Ast
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of
Engineering, Jiangxi
Agricultural
University, Nanchang
3300
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Ch
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aero
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Department of LSGI,
Hong Kong Polytechnic
Universi
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
Aero-Power Sci.-
Technol. Center,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
40
Academy of Frontier
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) School of
Mechanical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China;
Applied Surface
Science
255
College of
Mechanical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (3)
College of Comm
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
17
Department of
Computer Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) School of
Mathematics and
Computer Science,
Nanjing Normal U
Pattern Recognition 42
Department of
Computer Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronauti
Image and Vision
Computing
27
Department of
Biomedical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016,
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
39
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering,
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
21
Nanjing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
41
School of Mechanical
and Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
School of Aeronautics
and Astronautics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China;
Yingyong Jichu yu
Gongcheng Kexue
Xuebao/Journal of
Basic Science and
Engineering
17
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, No 29
Yudao Street,
Nanjing, Jiangsu
210016, China; (2)
College of Mechanical
and Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, No 29
Yudao Street,
Nanjing, Jiangsu
210016, China; (3)
College of Infor
International Journal
of Advanced
Manufacturing
Technology
42
The Aeronautic Key
Laboratory for Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29# Yu
Dao Street, Nanjing,
210016, China; (2)
Nanjing University of
Informat
Expert Systems with
Applications
37
Economics and
Management College,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjin
Energy Policy 38
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing
Soft Computing 14
Department of
Mathematics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Chaos, Solitons and
Fractals
40
Coll. of Economics
and Management,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and Astro
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Coll
Ceramics
International
35
College of Materials
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, Chi
Journal of Physics
and Chemistry of
Solids
70
Coll. of Science,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Coll. of Au
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
Institute of
Vibration
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Ceshi Yu
Zhenduan/Journal of
Vibration,
Measurement and
Diagnosis
29
Department of Civil
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Ch
Journal Wuhan
University of
Technology, Materials
Science Edition
24
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
22
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
22
Department of
Computer Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronauti
Neurocomputing 72
MOE Key Lab. of
Structure Mechanics
and Control for
Aircraft, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
22
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of
Automation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China;
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Aerospace
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
Department of
Computer Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
National Key
Laboratory for Novel
Software Technolog
IEEE Transactions on
Information Forensics
and Security
4
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
State Key Laboratory
for Novel Software
Technology, Nanjing
University, N
Jisuanji Yanjiu yu
Fazhan/Computer
Research and
Development
46
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
Guangdianzi
Jiguang/Journal of
Optoelectronics Laser
20
Department of
Material Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street,
Nanjing, 210016,
China; (2) Nanjing
Soar New Material
Technology Company,
15 High-Tech
Corrosion Science 51
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
2100
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street,
Nanjing,
Materials Letters 63
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, Jiangsu
210016, C
European Journal of
Operational Research
197
Precision Drive
Laboratory, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Ceshi Yu
Zhenduan/Journal of
Vibration,
Measurement and
Diagnosis
29
Department of
Mathematics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
School of Electrical
and Electronic
Engineering, Nanyang
Technological
University, Nanyang
Avenue, 639798
Singapore, Singapore;
(3) College of
Mechanic
IEEE Transactions on
Pattern Analysis and
Machine Intelligence
31
Nanomaterials
Research Institute,
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and As
Journal of Alloys and
Compounds
482
Economics and
Management College,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjin
Energy Policy 37
Civil Aviation
College, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College o
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Eco-Materials and
Renewable Energy
Research Center
(ERERC
Journal of Materials
Science
20
Flight Control
Research Institute,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
The 28th Research
Institute, China
Electronics
Technology Group
Corporation, Nanjing
210007, China;
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
39
Precision Driving
Laboratory, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Ceshi Yu
Zhenduan/Journal of
Vibration,
Measurement and
Diagnosis
29
Institute of
Vibration
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of Mechanical
and Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronaut
Earthquake
Engineering and
Engineering Vibration
8
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of
Jisuan Wuli/Chinese
Journal of
Computational Physics
26
Institute of Bio-
inspired Structure
and Surface
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, China; (2)
Department of
Mechanical
Engineering,
University of
Colorado, Boulder,
CO, United States;
(3) State Key
Laboratory of
Coordination
Chemistry, Nanjing
University, Na
Journal of Colloid
and Interface Science
336
Department of
Applied Physics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Institute
of Acoustics, Key
Laboratory of Modern
Acoustics, Nanjing
University, Nanjing,
210093,
Applied Acoustics 70
Institute of
Helicopter
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
22
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nan
Jixie Gongcheng
Xuebao/Journal of
Mechanical
Engineering
45
Coll. of Information
Science and
Technology, Nanjing
Univ. of Aeronautics
and Astronautics,
Nanjing 210016, C
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
Institute of
Vibration Engineering
Research, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
22
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016,
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
Department of
Computer Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) College of
Information Science
and Technology,
Nanjing Forestry
Univers
Neurocomputing 73
Department of
Electronic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, Chin
Microwave and Optical
Technology Letters
51
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Jiangsu
N
Huanan Ligong Daxue
Xuebao/Journal of
South China
University of
Technology (Natural
Science)
37
National Key
Laboratory of Rotor
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
22
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronauti
Journal of Vinyl and
Additive Technology
15
College of Aerospace
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Laser Dynamics
Laboratory, School of
Chemistry and
Biochemistry, Georgia
Institute of
Technology, Atlanta
30332, GA, United S
Small 5
Unmanned Aerial
Vehicle Research
Department, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2
Huazhong Keji Daxue
Xuebao (Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Huazhong University
of Science and
Technology (Natural
Science Edition)
37
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and A
Journal of
Information and
Computational Science
6
Department of
Computer Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and Astr
Beijing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Beijing University of
Aeronautics and
Astronautics
35
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, J
Guangxue Xuebao/Acta
Optica Sinica
29
Institute of
Vibration
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
22
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of Science
and Technology,
Shandong University
of Traditional
Chinese Medicine,
Jinan
Guangdianzi
Jiguang/Journal of
Optoelectronics Laser
20
Aeronautical Key
Laboratory for Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
17
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and A
Binggong Xuebao/Acta
Armamentarii
30
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, C
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and As
Chinese Journal of
Aeronautics
22
College of Aerospace
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
22
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and Ast
Guangxue Xuebao/Acta
Optica Sinica
29
Coll. of Information
Science and
Technology, Nanjing
Univ. of Aeronautics
and Astronautics,
Nanjing 210016, C
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
Key Lab. of
Fundamental Science
for National Defense-
Advanced Design
Technology of Flight
Vehicle, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
22
College of Aerospace
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China; (2)
Geotechnology
Engineering Research
Institu
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street,
Nanjing,
Materials Science and
Engineering B
163
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, N
Cailiao
Gongcheng/Journal of
Materials Engineering
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Section of
Basic Courses,
Nanjing College of
Chemical Technology,
Nanjing, 210
Journal of
Computational and
Applied Mathematics
231
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing Forestry
Univers
Moshi Shibie yu
Rengong
Zhineng/Pattern
Recognition and
Artificial
Intelligence
22
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Ceshi Yu
Zhenduan/Journal of
Vibration,
Measurement and
Diagnosis
29
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, China; (2)
Department of
Mechanical
Engineering,
University of
Engineering and
Technology, Lahore,
Pakistan; (3) College
of Mechanical and Ele
Proceedings of the
Institution of
Mechanical Engineers,
Part B
223
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
School of Information
and Technology,
Nanjing Xiaozhua
Journal of
Information and
Computational Science
6
Department of
Physics, Science
Institute, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Department of
Physics, Dezhou
University, Dezhou
253000, China; (3)
Department of Info
Guang Pu Xue Yu Guang
Pu Fen
Xi/Spectroscopy and
Spectral Analysis
29
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Institute of
Vibration Engineering
Research, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
22
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Depa
Jisuan Lixue
Xuebao/Chinese
Journal of
Computational
Mechanics
26
Department of
Material Science and
Engineering, College
of Material Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronau
Polymer 50
College of Aerospace
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China; (2)
Department o
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
Department of
Mathematics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Chaos, Solitons and
Fractals
42
Internal Flow
Research Center,
Nanjing University of
Aeronautics
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Research Institute
of Unmanned Aircraft,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Key Lab. of
Fundamental Science
for National Defense-
A
Fuhe Cailiao
Xuebao/Acta Materiae
Compositae Sinica
26
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Huazhong Keji Daxue
Xuebao (Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Huazhong University
of Science and
Technology (Natural
Science Edition)
37
Economics and
Management College,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjin
Energy Policy 37
Institute of
Vibration
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
22
Institute of
Vibration
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
28
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, N
Zhongguo Youse Jinshu
Xuebao/Chinese
Journal of Nonferrous
Metals
19
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Institute of
Quantitative
Economics and
Technical Economics,
Chinese Academy
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
University of A
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Na
Cailiao
Gongcheng/Journal of
Materials Engineering
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
30
Academy of Frontier
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) School of
Mechanical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Nuclear Instruments
and Methods in
Physics Research,
Section B
267
Department of
Electronic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Chin
International Journal
of RF and Microwave
Computer-Aided
Engineering
19
Flight Technology
Department, School of
Civil Aviation and
Flight, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016
Jisuan Lixue
Xuebao/Chinese
Journal of
Computational
Mechanics
26
Laboratory Center of
Electrotechnics and
Electronics, Nanjing
University of
Aeronautics and Astro
Harbin Gongye Daxue
Xuebao/Journal of
Harbin Institute of
Technology
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Information Technic
College, Nanjing
University of
Traditional Chinese
Medicine, Nanjin
Huanan Ligong Daxue
Xuebao/Journal of
South China
University of
Technology (Natural
Science)
37
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronau
Optics and Lasers in
Engineering
47
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
22
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016, C
Chinese Journal of
Aeronautics
22
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronaut
International Journal
of RF and Microwave
Computer-Aided
Engineering
19
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, N
Cailiao
Gongcheng/Journal of
Materials Engineering
Unmanned Aerial
Vehicle Research
Department, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
17
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
China Aviation
Powerplant Research
Institute, Zhuzh
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Jiangsu Key Labora
Rengong Jingti
Xuebao/Journal of
Synthetic Crystals
38
Nanomaterials
Research Institute,
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and Astr
Nanoscale Research
Letters
4
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, N
Zhongguo Youse Jinshu
Xuebao/Chinese
Journal of Nonferrous
Metals
19
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics,
Computers in Industry 60
Department of
Applied Physics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
2100
Wuji Cailiao
Xuebao/Journal of
Inorganic Materials
24
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, N
Gongneng
Cailiao/Journal of
Functional Materials
40
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, N
Rengong Jingti
Xuebao/Journal of
Synthetic Crystals
38
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, N
Zhongguo
Jiguang/Chinese
Journal of Lasers
36
College of Civil
Aviation College,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
21
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, N
Cailiao Rechuli
Xuebao/Transactions
of Materials and Heat
Treatment
29
Aeronautical Science
Key Lab. for Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
21
Research Institute
of Structures and
Strength, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Gongcheng
Xuebao/Journal of
Vibration Engineering
21
Precision Driving
Laboratory, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong Ceshi Yu
Zhenduan/Journal of
Vibration,
Measurement and
Diagnosis
28
College of Aerospace
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
25
Faculty of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanji
Guangzi Xuebao/Acta
Photonica Sinica
37
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016,
Baozha Yu
Chongji/Explosion and
Shock Waves
28
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and As
Guangxue Xuebao/Acta
Optica Sinica
28
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, N
Guangxue Xuebao/Acta
Optica Sinica
28
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, N
Hangkong Cailiao
Xuebao/Journal of
Aeronautical
Materials
28
Institute of
Vibration
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College o
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
27
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics a
Jisuanji Yanjiu yu
Fazhan/Computer
Research and
Development
45
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Key Laboratory of
Optoelectronic
Materials Chemistry
and Physics, Fujian
Institute of Research
on the Structure of
Matter, Chinese
Academy of Sciences,
Fuzhou 350002, China;
(3) Ec
Journal of Materials
Research
23
Department of
Mathematics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Nonlinear Analysis 11
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Physica A 389
Institute of
Vibration Engineering
Research, Nanjing
University of
Aeronautics and Astr
Communications in
Nonlinear Science and
Numerical Simulation
15
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Key Engineering
Materials
419-420
Key Laboratory of
Fundamental Science
for National Defense-
Advanced Design
Technology of Flight
Vehi, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
International Journal
of Fatigue
32
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Department
of Material
Engineering, China
Jiliang University,
Hangzhou, 310018,
China; (3) Hefei H
Physica B 405
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Journal of Materials
Processing Technology
210
The Aeronautical Key
Laboratory for Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Materials Letters 64
Department of
Computer Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics
Pattern Recognition 43
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, 29,
Yudao St, Nanjing,
Jiangsu Province
210016, China
Applied Mathematical
Modelling
34
Department of CMEE,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Key Engineering
Materials
419-420
Key Laboratory of
Fundamental Science
for National Defense -
Advanced Design
Technology of Flight
Ve, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
International Journal
of Fatigue
32
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Materials and Design 31
Department of
Computer Science and
Engineering, Nanjing
University of
Expert Systems with
Applications
37
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Centre for
Advanced Materials
Technology (CAMT),
Scho
International Journal
of Solids and
Structures
47
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street,
Nanjing, 210016,
China; (2) Depa
Expert Systems with
Applications
37
Department of
Mathematics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Nonlinear Analysis,
Theory, Methods and
Applications
71
Department of
Mathematics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astron
Chaos, Solitons and
Fractals
40
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjin
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
27
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Key Engineering
Materials
416
School of Mechanical
and Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Key Engineering
Materials
407-408
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
IEEE Transactions on
Vehicular Technology
58
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Yudao
street 29, Nanjing,
210016, China
Microelectronic
Engineering
86
Department of
Electronic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
IEEE Transactions on
Vehicular Technology
58
Institute of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
China Welding
(English Edition)
18
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jixie Gongcheng
Xuebao/Journal of
Mechanical
Engineering
45
Department of
Electronic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of
Electromagnetic Waves
and Applications
23
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
International Journal
of Refractory Metals
and Hard Materials
27
Department of
Electronic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
International Journal
of Innovative
Computing,
Information and
Control
5
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
IEEE Transactions on
Power Electronics
24
Nanomaterials
Research Institute,
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and Ast
Journal of Hazardous
Materials
166
Aero-Power Sci-Tech
Center, College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nan
IEEE Transactions on
Industrial
Electronics
56
Hypersonic
Aerodynamics Research
Center, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
27
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Nanjing University
of Aeronautics and
Ast
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) College of
Mechanical and
Materials
Engineering, China
International Journal
of Refractory Metals
and Hard Materials
27
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronaut
Journal of Food
Engineering
93
Aeronautical Science
Key Laboratory for
Smart Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29 Yu
Dao Street, Nanjing
210016, China
Journal of
Intelligent Material
Systems and
Structures
20
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Northwestern
Polytechnical
University of
Aeronautics and
Astronauti
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
27
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Lixue Xuebao/Chinese
Journal of
Theoretical and
Applied Mechanics
41
School of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Moshi Shibie yu
Rengong
Zhineng/Pattern
Recognition and
Artificial
Intelligence
22
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Na
Cailiao Rechuli
Xuebao/Transactions
of Materials and Heat
Treatment
30
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Crystal Research and
Technology
44
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street,
Nanjing, 210016,
China
Applied Surface
Science
255
Department of
Mathematics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Applied Mathematics
and Mechanics
(English Edition)
30
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and A
Tongxin
Xuebao/Journal on
Communication
30
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street,
Nanjing, China; (
Safety Science 47
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
Institute of Nano
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Department of Physics
Physical Review
Letters
103
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, Jiangsu
210016, China
Materials Science and
Engineering A
527
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao street, Nanjing
210016, China
Key Engineering
Materials
413-414
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Key Engineering
Materials
407-408
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Automatic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Jiangsu
Province, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
School of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautic
Chinese Physics B 18
Institute of Nano
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Physics D 42
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Automatica 45
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Keji Daxue
Xuebao/Journal of the
University of
Electronic Science
and Technology of
China
38
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Oxford University,
Oxford OX1 3
Xiyou Jinshu Cailiao
Yu Gongcheng/Rare
Metal Materials and
Engineering
38
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Harbin Welding
Institute, Ha
Journal of Materials
Science
20
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Applied Surface
Science
255
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Jiangsu
University,
Zhenjiang, 212013,
China; (3) In
Information
Technology Journal
8
Aero-Power Sci-Tech
Center, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianji yu Kongzhi
Xuebao/Electric
Machines and Control
13
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Yu Dao
Street 29, Nanjing,
210016, China
Journal of Alloys and
Compounds
479
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Fuhe Cailiao
Xuebao/Acta Materiae
Compositae Sinica
26
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Huanan Ligong Daxue
Xuebao/Journal of
South China
University of
Technology (Natural
Science)
37
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
MOE Key Laboratory
of Structure
Mechanics and Control
for Aircraft, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, China
Chaos, Solitons and
Fractals
40
College of
Astronautics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Binggong Xuebao/Acta
Armamentarii
30
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Yudao
Street 29, Nanjing,
Jiangsu 210016, China
Electrochimica Acta 54
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Guti Lixue
Xuebao/Acta Mechanica
Solida Sinica
30
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing Univ
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Aero-Power Science-
Technology Center,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
Center of Mechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
30
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
30
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, No.29,
Yudao Street, Nanjing
210016, China; (2)
Institute of
Intelligent Machines,
Chinese Academy of
Science, Hefei Anhui
230031, China; (3)
Departm
Journal of Materials
Chemistry
19
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Applied Thermal
Engineering
29
The Aeronautic Key
Laboratory for Smart
Material and
Structure, Nanjing
University of
Aeronautic, Nanjing
210016, China
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
28
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Zhejiang
University
10
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jiqiren/Robot 31
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Naijing
210016, China
Cailiao
Gongcheng/Journal of
Materials Engineering
Civil Aviation
College, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guang Pu Xue Yu Guang
Pu Fen
Xi/Spectroscopy and
Spectral Analysis
29
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Transactions of
Nonferrous Metals
Society of China
(English Edition)
19
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
17
Department of
Electrical
Engineering, College
of Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
College of Economic
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
Coll. of Economics
and Management,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
Coll. of Economics
and Management,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
2
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
fabrication, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Rengong Jingti
Xuebao/Journal of
Synthetic Crystals
38
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Key Engineering
Materials
416
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
30
College of Materials
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Max Planck
Institute for Polymer
Research, Ackermannw
Applied Surface
Science
256
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianji yu Kongzhi
Xuebao/Electric
Machines and Control
13
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jixie Gongcheng
Xuebao/Journal of
Mechanical
Engineering
45
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
MOE Key Lab. of
Structure Mechanics
and Control for
Aircraft, Institute
of Vibration
Engineering Research,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
28
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
University of Aer
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
17
Academy of Frontier
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Huagong Xuebao/CIESC
Journal
60
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aerodynamics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
27
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zidonghua Xuebao/
Acta Automatica
Sinica
35
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
IEEE Transactions on
Power Electronics
24
Department of Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jisuan Lixue
Xuebao/Chinese
Journal of
Computational
Mechanics
26
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Youse Jinshu
Xuebao/Chinese
Journal of Nonferrous
Metals
19
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nami Jishu yu Jingmi
Gongcheng/Nanotechnol
ogy and Precision
Engineering
7
Department of Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangdianzi
Jiguang/Journal of
Optoelectronics Laser
20
College of Info.
Sci. and Technol,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Sichuan Daxue Xuebao
(Gongcheng Kexue
Ban)/Journal of
Sichuan University
(Engineering Science
Edition)
41
College of Materials
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Max Planck
Institute for Polymer
Research, Ackermannw
Journal of Power
Sources
191
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Crystal Research and
Technology
44
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, 29#
Yudao Street,
Nanjing, 210016,
China
Tribology
International
42
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
Univer
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Institute of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Keji Daxue
Xuebao/Journal of the
University of
Electronic Science
and Technology of
China
38
College of
Aerospace, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics
Fuhe Cailiao
Xuebao/Acta Materiae
Compositae Sinica
26
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Key Laboratory of
Optoelectronic
Materials Chemist
Journal of Physics D 42
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Applied
Polymer Science
112
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street,
Nanjing, 210016,
China
Applied Surface
Science
256
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Department of Civil
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
21001
Kuei Suan Jen Hsueh
Pao/ Journal of the
Chinese Ceramic
Society
37
Institute of
Vibration Engineering
Research, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, China
Journal of Fluids and
Structures
25
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) State Key
Laboratory of
Advanced Weldin
Journal of Materials
Processing Technology
209
The Aeronautical Key
Laboratory for Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics 173#,
29# Yu Dao Street,
Nanjing, 210016,
China
Expert Systems with
Applications
36
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nongye Jixie
Xuebao/Transactions
of the Chinese
Society of
Agricultural
Machinery
40
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
39
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Key Engineering
Materials
416
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Key Engineering
Materials
407-408
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, China
Key Engineering
Materials
416
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, China; (2)
Harbin Welding
Institute, 15
Journal of Materials
Science
20
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and Astro
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Harbin Gongye Daxue
Xuebao/Journal of
Harbin Institute of
Technology
41
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Applied
Polymer Science
113
College of
Mechanical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jixie Gongcheng
Xuebao/Journal of
Mechanical
Engineering
45
College of
Automation and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
30
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronaut
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
Precision Driving
Laboratory, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautic, Nanjing
210016, Jiangsu
Province, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
Department of
Mathematics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Applied Mathematics
and Computation
214
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of Aerona
Chinese Journal of
Mechanical
Engineering (English
Edition)
22
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing Uni
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
College of
Automation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Department of
Aviation Control, The
Aviation University
of Air Force, C
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
30
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jisuanji Jicheng
Zhizao
Xitong/Computer
Integrated
Manufacturing
Systems, CIMS
15
Precision Driving
Laboratory, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
28
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Applied
Polymer Science
112
College of Economics
and Management,
Nanjing Uni
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and Astro
Harbin Gongye Daxue
Xuebao/Journal of
Harbin Institute of
Technology
41
CIMS Engineering
Center, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Huanan Ligong Daxue
Xuebao/Journal of
South China
University of
Technology (Natural
Science)
37
CMS Research Centre,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jisuanji Jicheng
Zhizao
Xitong/Computer
Integrated
Manufacturing
Systems, CIMS
15
Department of
Mathematics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Depa
Journal of
Computational and
Applied Mathematics
226
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo
Jiguang/Chinese
Journal of Lasers
36
Department of
Electronic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
IET Radar, Sonar and
Navigation
3
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Harbin Welding
Institute
Modelling and
Simulation in
Materials Science and
Engineering
17
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, No. 29
Yudao Street,
Nanjing, 210016,
China
Journal of Alloys and
Compounds
487
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
The Aeronautical
Science Key
Laboratory for Smart
Material and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangdianzi
Jiguang/Journal of
Optoelectronics Laser
20
Academy of Frontier
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
30
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
30
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Lixue Xuebao/Chinese
Journal of
Theoretical and
Applied Mechanics
41
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Cailiao
Gongcheng/Journal of
Materials Engineering
Institute of Bio-
inspired Structure
and Surface
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Science in China,
Series E
52
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Journal of Sound and
Vibration
326
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Coll. of Civil
Aviation, Nanjing
Univ. of Aeronautics
and Astronautics,
Nanjing 210016, China
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street, 210016
Nanjing, China
Materials Letters 63
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Institute of Nano
Science, Nanjing
UniVersity of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Physical
Chemistry C
113
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
Transactions of
Nonferrous Metals
Society of China
(English Edition)
19
Aero-Power Science-
Technology Center,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi Lilun Yu
Yinyong/Control
Theory and
Applications
26
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
IEEE Transactions on
Industrial
Electronics
56
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Jiangsu,
China
Journal of Materials
Science
44
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
21001
Science in China,
Series E
52
Research Center for
Nontraditional
Machining, College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, Jiangsu
210016, China
CIRP Annals -
Manufacturing
Technology
58
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanj
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Electrochimica Acta 54
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Journal of Alloys and
Compounds
484
Aero-Power Science-
Technology Center,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
28
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xiyou Jinshu Cailiao
Yu Gongcheng/Rare
Metal Materials and
Engineering
38
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and Ast
Guang Pu Xue Yu Guang
Pu Fen
Xi/Spectroscopy and
Spectral Analysis
29
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Inst. of Information
Science and
Technology, Nanjing
Univ. of Aeronautics
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of Aeronau
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Journal of Materials
Processing Technology
209
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
Jiangsu 210016, China
Kongzhi Lilun Yu
Yinyong/Control
Theory and
Applications
26
School of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
283 Factory, The
Second Academy, China
Aerospace Science and
Industry Corp,
Beijing 100854,
China;
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
30
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, Jiangsu
210016, China; (2)
Department of
Mathematics, Laurier
Centre for Military
Strategic and
Disarmament Studies,
Wilfrid Laurier
University, Waterloo,
ON N2L 3C5, Canada;
(3) University of
Waterloo, Water
IEEE Transactions on
Systems, Man, and
Cybernetics Part A
39
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xiyou Jinshu Cailiao
Yu Gongcheng/Rare
Metal Materials and
Engineering
38
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Civil
Aviation College,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Key Lab. of
Fundamental Science
for National Defense-
Advanced Design
Technology of Flight
Vehicles, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
The C
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Coll. of Economics
and Management,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Key Engineering
Materials
416
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Key Engineering
Materials
407-408
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Key Laboratory of
Fundamental Science
for National Defense-
Advanced Design
Technology of Flight
Vehi, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Chinese Journal of
Aeronautics
22
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, China; (2)
College of Electrical
and Information
Engineering, Hunan
University of
Technology, Zhuzhou
IET Control Theory
and Applications
3
Academy of Frontier
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) School of
Communication,
Machinery and Civil
Engineering,
Southwest Forestry
University, Kunmi
Wear 267
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2
Applied Mathematics
and Mechanics
(English Edition)
30
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Aero-Power Sci-Tech
Center, College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics (NUAA),
Nanjing 210016,
China; (2) Asia
Technology Center, GE
Cons and In
IEEE Transactions on
Power Electronics
24
Coll. of Economics
and Management,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
School of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Computational
Materials Science
47
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jisuan Wuli/Chinese
Journal of
Computational Physics
26
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
College of A
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Science in China,
Series E
52
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Mechanical and
Electronic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics a
International Journal
of Machine Tools and
Manufacture
49
Department of
Electronic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, China
Progress in
Electromagnetics
Research
92
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
Navigation Research
Center, Nanjing Univ.
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
Nanomaterials
Research Institute,
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Physical
Chemistry C
113
Institute of Nano
Science, Nanjing
UniVersity of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Department o
Journal of Physical
Chemistry C
113
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of
Automation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
30
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi Lilun Yu
Yinyong/Control
Theory and
Applications
26
MOE Key Laboratory
of Structure
Mechanics and Control
for Aircraft, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Acta Mechanica
Sinica/Lixue Xuebao
25
Science Institute,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astrona
Guang Pu Xue Yu Guang
Pu Fen
Xi/Spectroscopy and
Spectral Analysis
29
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, Jiangsu,
China
Materials Science and
Engineering A
504
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, Jiangsu
210016, China
Tien Tzu Hsueh
Pao/Acta Electronica
Sinica
37
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Shiyan Liuti
Lixue/Journal of
Experiments in Fluid
Mechanics
23
College of Economic
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xiyou Jinshu Cailiao
Yu Gongcheng/Rare
Metal Materials and
Engineering
38
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of Energy
Power Engineering,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Beijing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Beijing University of
Aeronautics and
Astronautics
35
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
School of Mechanical
Eng
Jinshu Xuebao/ Acta
Metallurgica Sinica
45
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Y
Materials Science and
Engineering B
164
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Central South
University (Science
and Technology)
40
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics
Shiyan Liuti
Lixue/Journal of
Experiments in Fluid
Mechanics
23
College ofMaterial
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, R R., China
Journal of
Nanoscience and
Nanotechnology
9
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Gaodianya Jishu/High
Voltage Engineering
35
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Solid
State
Electrochemistry
13
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29#
Yudao Street,
Nanjing, 210016,
China
Surface and Coatings
Technology
204
Aero-Power Sci.-
Tech. Center, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianji yu Kongzhi
Xuebao/Electric
Machines and Control
13
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
27
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Rengong Jingti
Xuebao/Journal of
Synthetic Crystals
38
Institute of Nano
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Depart
Engineering Fracture
Mechanics
76
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Solid State
Communications
149
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
28
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Beijing Hangkong
Hangtian Daxue
Xuebao/Journal of
Beijing University of
Aeronautics and
Astronautics
35
Aeronautical Key
Laboratory for Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of Aerona
Kuei Suan Jen Hsueh
Pao/ Journal of the
Chinese Ceramic
Society
37
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianli Zidonghua
Shebei / Electric
Power Automation
Equipment
29
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Faculty of Advanced
Technology,
University of
Glamorgan, Pontypridd
CF37 1DL, United
Kingdom; (3) School
of Mathematics and
Statistics,
University of South
Australia, Australia;
(4) School of Compu
IET Control Theory
and Applications
3
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
YuDao Street, Nanjing
2100
IET Control Theory
and Applications
3
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Southeast
University (English
Edition)
25
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Progress in
Electromagnetics
Research
98
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astron
Physica B 404
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
The 14th Research
Institute, China
Electronics
Technology Group
Corporation, Nanjing
210013, China; (3)
Provi
Jixie Gongcheng
Xuebao/Journal of
Mechanical
Engineering
45
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, China;
International Journal
of Systems Science
40
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Huanan Ligong Daxue
Xuebao/Journal of
South China
University of
Technology (Natural
Science)
37
Institute of Nano
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Applied Physics
Letters
95
Coll. of Energy and
Power, Nanjing Univ.
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tuijin Jishu/Journal
of Propulsion
Technology
30
Department of Man-
Machine-Environment
Engineering, Nanjing
Universi
Heat and Mass
Transfer/Waerme- und
Stoffuebertragung
45
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of Aeronau
Information
Processing and
Management
45
Institute of
Vibration Engineering
Research, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Nonlinear Dynamics 57
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
Aeronautic Key
Laboratory for Smart
Material and
Structure, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Fuhe Cailiao
Xuebao/Acta Materiae
Compositae Sinica
26
School of Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, C
Guangxue Xuebao/Acta
Optica Sinica
29
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautic, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Colle
Zhongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Central South
University (Science
and Technology)
40
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of
Semiconductors
30
The Aeronautical
Science Key
Laboratory for Smart
Material and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
30
Nanomaterials
Research Institute,
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Journal of Alloys and
Compounds
476
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kung Cheng Je Wu Li
Hsueh Pao/Journal of
Engineering
Thermophysics
30
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and Astr
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
27
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, China; (2)
Hongdu Aviation
Industry Group,
330024 Nanchang,
China; (3) College of
E
Journal of Propulsion
and Power
25
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nan
International Journal
of Quantum Chemistry
109
Department of
Computer Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Neural Processing
Letters
30
The Aeronautical Key
Laboratory for Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Research
Laboratory of
Hydrothermal
Chemistry, Faculty of
Science,
Materials Research
Bulletin
44
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kung Cheng Je Wu Li
Hsueh Pao/Journal of
Engineering
Thermophysics
30
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Applied Surface
Science
255
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
Institute of
Vibration Engineering
Research, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
28
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Transactions of
Nonferrous Metals
Society of China
(English Edition)
19
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
210016, China; (2)
Institute of Bio-
Inspired Structure
and Surface
Engineering
Mocaxue
Xuebao/Tribology
29
Defense Key
Disciplines
Laboratory for
Aircraft Design,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Youse Jinshu
Xuebao/Chinese
Journal of Nonferrous
Metals
19
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jixie Gongcheng
Xuebao/Journal of
Mechanical
Engineering
45
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Jiangsu
Province, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Cailiao Kexue yu
Gongyi/Material
Science and
Technology
17
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kuei Suan Jen Hsueh
Pao/ Journal of the
Chinese Ceramic
Society
37
Aero-Power Sci-Tech
Center, College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of Aeronau
IEEE Transactions on
Industrial
Electronics
56
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Aero-Power Science-
Technology Center,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Jiangsu
Province, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
Aero-Power Sci-Tech
Center, College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Center for Power
Electronics Systems,
Bradley Department of
Electrical
Engineering, Virginia
Polytechn
IEEE Transactions on
Power Electronics
24
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Chi
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
30
Key Lab. of
Fundamental Science
for National Defense-
Advanced Design
Technology of Flight
Vehicles, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, China
Electronics Letters 45
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
University of Aero
Vacuum 83
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jiangsu Daxue Xuebao
(Ziran Kexue Ban) /
Journal of Jiangsu
University (Natural
Science Edition)
30
Coll. of Energy and
Power, Nanjing Univ.
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tuijin Jishu/Journal
of Propulsion
Technology
30
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guti Lixue
Xuebao/Acta Mechanica
Solida Sinica
30
Department of
Automotive
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016
Jilin Daxue Xuebao
(Gongxueban)/Journal
of Jilin University
(Engineering and
Technology Edition)
39
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xiyou Jinshu Cailiao
Yu Gongcheng/Rare
Metal Materials and
Engineering
38
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, China;
Journal of Sound and
Vibration
321
Key Lab. of
Fundamental Science
for National Defense-
Advanced Design
Technology of Flight
Vehicle, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Fuhe Cailiao
Xuebao/Acta Materiae
Compositae Sinica
26
College of Info.
Sci. and Tech.,
Nanjing Univ. of
Aeronaut. and
Astronaut., Nanjing
210016, China
Tongxin
Xuebao/Journal on
Communication
30
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
School of Information
Engineering,
Southwestern
University of Science
and Technology,
Mianyang 621010,
China; (3) LA
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
39
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, China
Acta Mechanica
Sinica/Lixue Xuebao
25
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision an
Key Engineering
Materials
407-408
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xiyou Jinshu Cailiao
Yu Gongcheng/Rare
Metal Materials and
Engineering
38
Department of Civil
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
30
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Materials
Chemistry
19
Navigation Research
Center, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Department
of Physics, National
University of
Singapore, Singapore;
(3) Department of
Material Engineering,
China Jiliang
University, Hangzhou,
310018, China; (4)
Hefei H
Journal of Magnetism
and Magnetic
Materials
321
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016,
Guang Pu Xue Yu Guang
Pu Fen
Xi/Spectroscopy and
Spectral Analysis
29
Aeronautical Science
Key Laboratory for
Smart Material and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
30
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
The Aeronautical Key
Laboratory for Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of
Ceramics
International
35
Department of
Electronic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
IEEE Geoscience and
Remote Sensing
Letters
6
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics (NUAA),
Nanjing 210016,
China; (2) Department
of Computing and
Mathematical
Sciences, University
of Glamorgan, CF37
1DL Pontypridd,
United Kingdom; (3)
ILSCM, School of
Science and
Engineering, Victoria
University,
Melbourne, VIC 800
IEEE Transactions on
Circuits and Systems
II
56
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Yudao
street 29#, Nanjing,
210016, China
Journal of Nuclear
Materials
389
Aero-Power Science-
Technology Center,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
Key La. of
Fundamental Science
for National Defense-
Advanced Design
Technology of Flight
Vehicles, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, Jiangsu,
China; (2) Department
of Systems Design
Engineering,
University of Waterlo
Discrete Applied
Mathematics
157
Coll. of Energy and
Power, Nanjing Univ.
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tuijin Jishu/Journal
of Propulsion
Technology
30
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Chinese Journal of
Aeronautics
22
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Aerospace Science and
Technology
13
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xinan Jiaotong Daxue
Xuebao/Journal of
Southwest Jiaotong
University
44
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, Jiangsu
210016, China
Journal of
Electroanalytical
Chemistry
628
College of Materials
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Max Planck
Institute for Polymer
Research, Ackermannw
Electrochemistry
Communications
11
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangdianzi
Jiguang/Journal of
Optoelectronics Laser
20
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Renewable and
Sustainable Energy
Reviews
13
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xiyou Jinshu Cailiao
Yu Gongcheng/Rare
Metal Materials and
Engineering
38
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jisuanji Fuzhu Sheji
Yu Tuxingxue
Xuebao/Journal of
Computer-Aided Design
and Computer Graphics
21
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
Department of
Physics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Yudao
Street, Nanjing,
210016, China
Computational
Materials Science
46
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronauti
International Journal
of Control
82
Institute of Nano
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, No. 29
of Yudao Street,
Nanjing 210016, China
Journal of the
American Chemical
Society
131
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jixie Gongcheng
Xuebao/Journal of
Mechanical
Engineering
45
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Chinese Journal of
Mechanical
Engineering (English
Edition)
22
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Electrochimica Acta 54
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Taiyangneng
Xuebao/Acta Energiae
Solaris Sinica
30
Automation College,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Department
of Aeronautical and
Auto
Chaos, Solitons and
Fractals
41
College of Automatic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
Aeronautic Science
Key Laboratory for
Smart Materials and
Structures, College
of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics
Journal of
Intelligent Material
Systems and
Structures
20
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Yu Dao
Street 29, Nanjing,
210016, China
Progress in Organic
Coatings
66
Key Lab. of
Fundamental Science
for National Defense-
Advanced Design
Technology of Flight
Vehicle, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Applied
Physics
106
College of
Mechanical and
Electric, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guti Lixue
Xuebao/Acta Mechanica
Solida Sinica
30
School of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Jiangsu,
China
Huagong Xuebao/CIESC
Journal
60
Department of Civil
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, China;
(2) Department of
Civil and
Environmental
Engineering, Un
Structural Design of
Tall and Special
Buildings
18
Key Laboratory of
Smart Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
17
Electronic
Engineering
Department, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Progress in
Electromagnetics
Research
89
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Physica E 41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, Jiangsu
210016, China
Pattern Recognition
Letters
30
Aeronautic Science
Key Laboratory for
Smart Materials and
Structures, College
of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics
Journal of
Intelligent Material
Systems and
Structures
20
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Journal of Materials
Science and
Technology
25
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (
International Journal
of Systems Science
40
The Aeronautical
Science Key
Laboratory for Smart
Material and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guang Pu Xue Yu Guang
Pu Fen
Xi/Spectroscopy and
Spectral Analysis
29
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Key Engineering
Materials
392-394
College of Economic
and Management,
Nanjing University of
Aeronauti
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
30
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronau
Dongbei Daxue
Xuebao/Journal of
Northeastern
University
30
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
The Aeronautic Key
Laboratory of Smart
Material and
Structure, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Gongneng
Cailiao/Journal of
Functional Materials
40
Pricision Driving
Laboratory, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of Mech
Beijing Gongye Daxue
Xuebao / Journal of
Beijing University of
Technology
35
MOE Key Lab of
Structure Mechanics
and Control for
Aircraft, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, China
Acta Mechanica
Sinica/Lixue Xuebao
25
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
27
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
30
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of the
Electrochemical
Society
156
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
17
MOE Key Lab. of
Structure Mechanics
and Control for
Aircraft, Institute
of Vibration
Engineering Research,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Institute of Bio-
inspired Structure
and Surface
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Fuhe Cailiao
Xuebao/Acta Materiae
Compositae Sinica
26
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jisuanji Yanjiu yu
Fazhan/Computer
Research and
Development
46
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi Lilun Yu
Yinyong/Control
Theory and
Applications
26
Department of Civil
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Ch
Zhongguo Gonglu
Xuebao/China Journal
of Highway and
Transport
22
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
Coll. of Information
Science and
Technology, Nanjing
Univ. of Aeronautics
and Astronautics,
Nanjing 210016, China
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, N
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
Automation
Engineering College,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hsi-An Chiao Tung Ta
Hsueh/Journal of
Xi'an Jiaotong
University
43
School of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics
Huanan Ligong Daxue
Xuebao/Journal of
South China
University of
Technology (Natural
Science)
37
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics
Jisuanji Jicheng
Zhizao
Xitong/Computer
Integrated
Manufacturing
Systems, CIMS
15
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics
IEEE Transactions on
Industrial
Electronics
56
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, Jiangsu
210016, China
Tribology Letters 33
Department of
Material Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics
Materials Letters 63
College of
Automation and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Gaojishu
Tongxin/Chinese High
Technology Letters
19
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Wuji Cailiao
Xuebao/Journal of
Inorganic Materials
24
Coll. of Information
Science and
Technology, Nanjing
Univ. of Aeronautics
and Astronautics,
Nanjing 210016, China
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tongxin
Xuebao/Journal on
Communication
30
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
Nanomaterials
Research Institute,
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Journal of Alloys and
Compounds
471
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Civil Aviation
College, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Chongqing Daxue
Xuebao/Journal of
Chongqing University
32
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
Electronic
Engineering
Department, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Journal of Circuits,
Systems and Computers
18
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Institute of Nano
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, No. 29
Yu-Dao Street,
Nanjing, 210016,
China
Journal of Magnetism
and Magnetic
Materials
321
College of
Mechanical-Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jisuanji Jicheng
Zhizao
Xitong/Computer
Integrated
Manufacturing
Systems, CIMS
15
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guti Lixue
Xuebao/Acta Mechanica
Solida Sinica
30
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016,
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Jiangsu
Province, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, N
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Na
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Coll. of Economics
and Management,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016,
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Fuhe Cailiao
Xuebao/Acta Materiae
Compositae Sinica
26
Precision Drive
Laboratory, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
17
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Coatings
Technology Research
6
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronauti
Journal of Materials
Processing Technology
209
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Yudao
Street 29, Nanjing,
210016, China
Electrochimica Acta 54
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanj
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
39
Institute of
Vibration Engineering
Research, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
28
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Cailiao Yanjiu
Xuebao/Chinese
Journal of Materials
Research
23
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street, 210016
Nanjing, China
Applied Surface
Science
255
Department of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Pattern Recognition 42
Department of
Mechanics and
Structural
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Jiangsu
Nanjing 210016,
China; (2) Bridge
Engineering
Institute, S
Huanan Ligong Daxue
Xuebao/Journal of
South China
University of
Technology (Natural
Science)
37
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Youse Jinshu
Xuebao/Chinese
Journal of Nonferrous
Metals
19
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Department of
Information and
Communication
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and As
Progress in
Electromagnetics
Research
98
Civil Engineering
Department, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
28
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
International Journal
of Applied
Electromagnetics and
Mechanics
31
Institute of
Vibration Engineering
Research, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, China
Journal of Sound and
Vibration
326
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Rengong Jingti
Xuebao/Journal of
Synthetic Crystals
38
Aero-Power Science-
Technology Center,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Jiangsu
Province, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
Rotorcraft
Aeromechanics
National Key
Laboratory, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
27
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Na
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
30
College of
Automation and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Jiangsu
Province, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Gaofenzi Cailiao
Kexue Yu
Gongcheng/Polymeric
Materials Science and
Engineering
25
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street,
Nanjing, 210016,
China
Surface and Coatings
Technology
204
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronaut
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
Aeronautic Science
Key Laboratory for
Smart Materials and
Structures, College
of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics
Smart Materials and
Structures
18
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
30
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Aero-Power Sci-Tech
Center, College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of Electrical
and Electronic
Engineering, Huazhong
University of Science
and Tec
IEEE Transactions on
Power Electronics
24
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Coll. of Automation
Engineering, Nanjing
Univ. of Aeronautics
and Astronautics,
Nanjing 210016, China
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Fuhe Cailiao
Xuebao/Acta Materiae
Compositae Sinica
26
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Harbin Gongye Daxue
Xuebao/Journal of
Harbin Institute of
Technology
41
Coll. of Energy and
Power Engineering,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
27
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aero
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
College of Aero
space Engineering,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
28
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
International Journal
of Applied Ceramic
Technology
6
Department of
Electronic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, China
International Journal
of Electronics
96
Institute of
Vibration Engineering
Research, MOE Key Lab
of Structure
Mechanics and Control
for Aircraft, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Science in China,
Series E
52
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, 29 Yudao
Street, China
Surface and Coatings
Technology
203
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Materials
Chemistry
19
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Cailiao
Gongcheng/Journal of
Materials Engineering
College of
Astronautics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Key Lab. of
Fundamental Science
for National Defense-
Advanced Design
Technology of Flight
Vehicles, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
30
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of Aeronau
Key Engineering
Materials
407-408
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianli Xitong Baohu
yu Kongzhi/Power
System Protection and
Control
37
Department of
Biomedical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Computational Biology
and Chemistry
33
Coll. of Energy and
Power, Nanjing Univ.
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tuijin Jishu/Journal
of Propulsion
Technology
30
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
30
Aeronautical Science
Key Lab of Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
International Journal
of Applied
Electromagnetics and
Mechanics
30
Key Lab. of
Fundamental Science
for National Defense-
Advanced Design
Technology of Flight
Vehicle, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Fuhe Cailiao
Xuebao/Acta Materiae
Compositae Sinica
26
Department of
Applied Chemistry,
School of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Departm
Journal of Organic
Chemistry
74
Department of
Automotive
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016
Jixie Gongcheng
Xuebao/Journal of
Mechanical
Engineering
45
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street, 210016
Nanjing, China
Materials Letters 63
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
Institute of Nano
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jisuan Lixue
Xuebao/Chinese
Journal of
Computational
Mechanics
26
MOE Key Lab of
Structure Mechanics
and Control for
Aircraft, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, China
Journal of Sound and
Vibration
323
Coll. of Energy and
Power, Nanjing Univ.
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tuijin Jishu/Journal
of Propulsion
Technology
30
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
30
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Chaos, Solitons and
Fractals
39
Coll. of Energy and
Power, Nanjing Univ.
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Beijing Power
Machinery Research
Inst., Beijing
100074, Ch
Tuijin Jishu/Journal
of Propulsion
Technology
30
Department of
Physics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Department
of Physics, Yanchen
Teachers University,
Yanc
Physica E 42
Key Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Surface and Interface
Analysis
41
Coll. of Economics
and Management,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
21001
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
Coll. of Energy and
Power Engineering,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Lixue Xuebao/Chinese
Journal of
Theoretical and
Applied Mechanics
41
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of Aeron
International Journal
of Control,
Automation and
Systems
7
Department of
Electronic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, China
Progress in
Electromagnetics
Research
95
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of Ae
Zidonghua Xuebao/
Acta Automatica
Sinica
35
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
City, J
Journal of
Manufacturing Systems
28
Coll. of Energy and
Power Engineering,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Xuebao/Acta
Optica Sinica
29
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronaut
Shiyan Liuti
Lixue/Journal of
Experiments in Fluid
Mechanics
23
College of
Automation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
Jiangsu 210016, China
Kongzhi Lilun Yu
Yinyong/Control
Theory and
Applications
26
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Institute of
Information
Management, Jiangsu
Polytechnic
University, Changzhou
213164, China; (2) Re
Jisuanji Jicheng
Zhizao
Xitong/Computer
Integrated
Manufacturing
Systems, CIMS
15
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision, Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Key Engineering
Materials
407-408
Aeronautic Key
Laboratory for Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29# Yu
Dao Street, Nanjing,
210016, China
International Journal
of Applied
Electromagnetics and
Mechanics
31
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of Aerospace
Engineering and
Mechanics, Tongji
University, Shanghai
200092, China
Jisuanji Fuzhu Sheji
Yu Tuxingxue
Xuebao/Journal of
Computer-Aided Design
and Computer Graphics
21
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
International Journal
of Global Energy
Issues
32
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, C
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
The Aeronautic Key
Lab for Smart
Material and
Structure, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Chinese Journal of
Aeronautics
22
Research Institute
of Structure
Strength, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
21
Guti Lixue
Xuebao/Acta Mechanica
Solida Sinica
30
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210026, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aero
Journal of Infrared,
Millimeter, and
Terahertz Waves
30
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
Jiangsu 210016, China
Kongzhi Lilun Yu
Yinyong/Control
Theory and
Applications
26
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Solid
State
Electrochemistry
13
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Institute of
Vibration Engineering
Research, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
International Journal
of Bifurcation and
Chaos
19
Key Lab. of
Fundamental Sci. for
National Defense-
Advanced Design
Technology of Flight
Vehicles, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Chongqing Daxue
Xuebao/Journal of
Chongqing University
32
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of
Nanoscience and
Nanotechnology
9
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Chinese Journal of
Aeronautics
22
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Key
Laboratory of
Optoelectronic
Materials Chemistry
and Physics, Fujian
Institute of Research
on the Structure of
Matter, Chinese
Academy of Sciences,
Journal of
Luminescence
129
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
Universi
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tien Tzu Hsueh
Pao/Acta Electronica
Sinica
37
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Chinese Journal of
Aeronautics
22
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautic and
Astronautic, Nanjing
210016, China
Journal of Harbin
Institute of
Technology (New
Series)
16
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
International Journal
of Refractory Metals
and Hard Materials
27
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
Universi
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Department of
Mechanics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
ICIC Express Letters 3
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jisuanji Jicheng
Zhizao
Xitong/Computer
Integrated
Manufacturing
Systems, CIMS
15
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Department of
Mathematics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016, Chi
Computers and
Mathematics with
Applications
57
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Fuhe Cailiao
Xuebao/Acta Materiae
Compositae Sinica
26
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Key Engineering
Materials
416
Department of
Biomedical
Engineering, College
of Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Chinese Optics
Letters
7
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
Universi
Cailiao
Gongcheng/Journal of
Materials Engineering
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Department
of Mechanics and
Aerospace
Engineering, College
of Engineering,
Peking University,
Beijing, 100871,
China; (3) School of
Chemi
Physica A 388
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Faculty of Advanced
Technology,
University of
Glamorgan, Pontypridd
CF37 1DL, United
Kingdom; (3) ILSCM,
School of Science and
Engineering, Victoria
University,
Melbourne,
Circuits, Systems,
and Signal Processing
28
Department of
Computer Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astrona
Ruan Jian Xue
Bao/Journal of
Software
20
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Jia
Jiqiren/Robot 31
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
27
Department of
Physics, Nanjing
UniVersity of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Physical
Chemistry C
113
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
ICIC Express Letters 3
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, Jiangsu
210016, China
Journal of Solid
State
Electrochemistry
13
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
College of Economics
and Manage, Nan
Binggong Xuebao/Acta
Armamentarii
30
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianli Xitong
Zidonghua/Automation
of Electric Power
Systems
33
Aero-Power Sci-tech
Center, College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
IEEE Transactions on
Industrial
Electronics
56
Department of
Mathematics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Applied Mathematics
and Computation
214
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronauti
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hongwai yu Jiguang
Gongcheng/Infrared
and Laser Engineering
38
MOE Key Lab. of
Structure Mechanics
and Control for
Aircraft, Institute
of Structures and
Strength, Nanjing
University of
Aeronautic and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jisuan Lixue
Xuebao/Chinese
Journal of
Computational
Mechanics
26
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
School of Electr
Taiyangneng
Xuebao/Acta Energiae
Solaris Sinica
30
Coll. of Economics
and Management,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, China; (2)
School of Electroncs,
Electrical
Engineering and
Computer Science,
Queens University,
Belfast, United
Industrial and
Engineering Chemistry
Research
48
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanj
Journal of Applied
Physics
106
College of Civil
Aviation College,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
30
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Chinese Journal of
Aeronautics
22
Department of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, N
IEEE Microwave and
Wireless Components
Letters
19
Aero-Power Science-
Technology Center,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
Research Institute
of Structures and
Strength, College of
Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Fusion Engineering
and Design
84
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Shanghai Jiaotong
Daxue Xuebao/Journal
of Shanghai Jiaotong
University
43
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016,
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
21001
International Journal
of Control,
Automation and
Systems
7
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
30
College of
Mechanical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, Jiangsu
210016, China
Materials Science and
Technology
25
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astrona
Key Engineering
Materials
407-408
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Yu Dao
Street 29, Nanjing,
210016, China
Journal of Alloys and
Compounds
486
School of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nan
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Aero-Power Sci.-
Tech. Center, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianji yu Kongzhi
Xuebao/Electric
Machines and Control
13
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
Institute of Nano
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Depart
Journal of
Computational and
Theoretical
Nanoscience
6
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics an
Materials and Design 30
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronaut
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
Institute of Nano
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Applied
Physics
105
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
17
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jixie Gongcheng
Xuebao/Journal of
Mechanical
Engineering
45
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tongxin
Xuebao/Journal on
Communication
30
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
27
Department of
Material Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronaut
Journal of Physics D 42
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street,
Nanjing, 210016,
China
Materials and Design 30
Institute of Nano
Science, Nanjing
Univ. of Aeronautics
and Astronautics,
Nanjing 210016, China
Jisuan Lixue
Xuebao/Chinese
Journal of
Computational
Mechanics
26
Institute of Bio-
inspired Structure
and Surface
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics
Science in China,
Series E
52
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Harbin
Welding Institute,
Har
Journal of Rare
Earths
27
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
Jiangsu 210016, China
Dianbo Kexue
Xuebao/Chinese
Journal of Radio
Science
24
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanj
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
Aeronautic Key
Laboratory for Smart
Materials and
Structures, College
of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Yudao
Street 29, Nanjing,
210016, China
International Journal
of Applied
Electromagnetics and
Mechanics
29
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Jiangsu University of
Science and
Technology, Zhenjiang
2120
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
30
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, China
Microsystem
Technologies
15
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronau
Journal of Electronic
Materials
38
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
39
Navigation Research
Centre, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
21
Proceedings of the
Institution of
Mechanical Engineers,
Part G
223
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and Ast
Jisuanji Jicheng
Zhizao
Xitong/Computer
Integrated
Manufacturing
Systems, CIMS
15
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics,
Key Engineering
Materials
407-408
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, No. 29
Yudao Street, 21001
Journal of Materials
Science
20
Aeronautical Science
Key Lab. for Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Lixue Xuebao/Chinese
Journal of
Theoretical and
Applied Mechanics
41
School of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jisuan Lixue
Xuebao/Chinese
Journal of
Computational
Mechanics
26
College of Materials
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Max Planck
Institute for Polymer
Research, Ackermannw
Journal of Colloid
and Interface Science
337
Department of
Computer Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Moshi Shibie yu
Rengong
Zhineng/Pattern
Recognition and
Artificial
Intelligence
22
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xinan Jiaotong Daxue
Xuebao/Journal of
Southwest Jiaotong
University
44
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xinan Jiaotong Daxue
Xuebao/Journal of
Southwest Jiaotong
University
44
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jixie Gongcheng
Xuebao/Journal of
Mechanical
Engineering
45
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of Automatic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Chongqing Daxue
Xuebao/Journal of
Chongqing University
32
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
IEEE Geoscience and
Remote Sensing
Letters
6
School of Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Ch
Guangxue Xuebao/Acta
Optica Sinica
29
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Composites Science
and Technology
69
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Aeronautical Science
Key Lab of Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Applied Soft
Computing Journal
9
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China;
Zhongguo Youse Jinshu
Xuebao/Chinese
Journal of Nonferrous
Metals
19
Department of
Biomedical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, N
Guang Pu Xue Yu Guang
Pu Fen
Xi/Spectroscopy and
Spectral Analysis
29
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
Univers
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Hypersonic
Aerodynamics Research
Center, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
27
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Jiangsu
Province, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
Dept. of Automation,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Communication
Navigation and
Command Automation
Inst., Air Force
Equipment Academy,
Beijing 100085,
China; (3) Aerospace
Control Center,
Beijing 100094,
China; (4) School of
Automation Science
and
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, N
Theoretical Computer
Science
410
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
School of Automati
Harbin Gongye Daxue
Xuebao/Journal of
Harbin Institute of
Technology
41
College of
Astronautics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, No. 29
Yu Dao Street,
Nanjing, Jiangsu
210016, China; (2
Advances in Space
Research
44
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianli Zidonghua
Shebei / Electric
Power Automation
Equipment
29
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangdianzi
Jiguang/Journal of
Optoelectronics Laser
20
Aeronautical Science
Key Laboratory for
Smart Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
17
College of Info.
Sci. and Tech.,
Nanjing Univ. of
Aeronaut. and
Astronaut., Nanjing
210016, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street,
Nanjing, 210016,
China
Robotics and Computer-
Integrated
Manufacturing
25
Department of
Material Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Current Nanoscience 5
Key Lab. of
Fundamental Science
for National Defense-
Advanced Design
Technology of Flight
Vehicles, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2
Journal of Crystal
Growth
311
Academy of Frontier
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kung Cheng Je Wu Li
Hsueh Pao/Journal of
Engineering
Thermophysics
30
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
28
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
21001
Jisuanji Fuzhu Sheji
Yu Tuxingxue
Xuebao/Journal of
Computer-Aided Design
and Computer Graphics
21
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jiqiren/Robot 31
Department of
Mathematics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
211100, China
SIAM Journal on
Mathematical Analysis
40
The First
Aeronautical College
of Air Force, Xinyang
464000, China; (2)
College of Energy and
Power Engneering, Nan
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
17
College of Materials
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Max Planck
Institute for Polymer
Research, Ackermannw
Journal of
Electroanalytical
Chemistry
633
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronaut
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
School of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, Jiangsu
210016, China
Guangxue Xuebao/Acta
Optica Sinica
29
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xiyou Jinshu Cailiao
Yu Gongcheng/Rare
Metal Materials and
Engineering
38
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016
Nonlinear Dynamics 58
Navigation Research
Centre, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Institute
for Technology,
Research and
Innovation, Deakin
University, Vic.
3217,
Journal of Bionic
Engineering
6
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Solid State
Communications
149
Department of
Aerodynamics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Polymer Bulletin 63
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Chinese Flight Test
Establishment, Xi'an
710089, C
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
28
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xiyou Jinshu Cailiao
Yu Gongcheng/Rare
Metal Materials and
Engineering
38
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of
Information
Engineering, Yangzhou
University,
Moshi Shibie yu
Rengong
Zhineng/Pattern
Recognition and
Artificial
Intelligence
22
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Yu Dao
Street 29, Nanjing,
210016, China
Solid State
Communications
149
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
27
The Aeronautical Key
Laboratory for Smart
Materials and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Yu Dao
Street 29#, Nan Jing,
Jiang Su 210016,
China
Sensors and
Actuators, A
151
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Xuebao/Acta
Aeronautica et
Astronautica Sinica
30
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
30
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Academy of Frontier
Science, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Journal of Enhanced
Heat Transfer
16
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Taiyangneng
Xuebao/Acta Energiae
Solaris Sinica
30
College of Economic
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Na
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
24
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
City, Ji
Journal of Molecular
Structure
937
Coll. of Energy and
Power, Nanjing Univ.
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tuijin Jishu/Journal
of Propulsion
Technology
30
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jilin Daxue Xuebao
(Gongxueban)/Journal
of Jilin University
(Engineering and
Technology Edition)
39
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
39
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianji yu Kongzhi
Xuebao/Electric
Machines and Control
13
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, China; (2)
Fraunhofer Institute
for Laser Technology
ILT
Journal of Materials
Research
24
College of Automatic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Jiangsu
Province, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Key Engineering
Materials
407-408
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
29
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of
Nanoscience and
Nanotechnology
9
Department of
Mathematics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Department of
Mechanics, Tianjin
University, Tianjin
Applied Mathematics
and Mechanics
(English Edition)
30
College of Civil
Aviation College,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016,
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
28
School of
Automation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Jiangsu
Province, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
29
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Keji Daxue
Xuebao/Journal of the
University of
Electronic Science
and Technology of
China
38
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2) Mi
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
24
Coll. of Energy and
Power, Nanjing Univ.
of Aeronautics and
Astrona
Tuijin Jishu/Journal
of Propulsion
Technology
30
The Aeronautic Key
Laboratory of Smart
Material and
Structure, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
39
College of material
science and
technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
Physica E 41
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Fuhe Cailiao
Xuebao/Acta Materiae
Compositae Sinica
26
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Composite Structures 91
School of Electrical
Engineering,
Southeast University,
Nanjing 210096,
China; (2) Department
of Electronic and
Electrical
Engineering,
University of
Sheffield, Sheffield
S1 3JD, United
Kingdom; (3) College
of Automation Engin
IEEE Transactions on
Industry Applications
45
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Huanan Ligong Daxue
Xuebao/Journal of
South China
University of
Technology (Natural
Science)
37
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Yudao
St., Nanjing 210016
WSEAS Transactions on
Systems and Control
4
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street,
Nanjing, 210016,
China
Materials and Design 30
Department of
Material Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics a
Science in China,
Series E
52
Department of
Computer Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Ruan Jian Xue
Bao/Journal of
Software
20
Institute of
Vibration Engineering
Research, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, China
Journal of Sound and
Vibration
324
Aeronautical Science
Key Laboratory for
Smart Material and
Structures, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangdianzi
Jiguang/Journal of
Optoelectronics Laser
20
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Canadian Journal of
Civil Engineering
36
Institute of
Information and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tongxin
Xuebao/Journal on
Communication
30
Department of
Computer Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Neurocomputing 72
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of Ae
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Coll. of Information
Science and
Technology, Nanjing
Univ. of Aeronautics
and Astronautics,
Nanjing 210016, China
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
31
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Physica B 404
College of
Mechanical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street,
Nanjing, 210016
Jiangsu, China
Journal of Materials
Processing Technology
209
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
24
Nanjing Univ. of
Aeronauticics and
Astronautics, Nanjing
21
Xi'an Dianzi Keji
Daxue Xuebao/Journal
of Xidian University
36
College of
Automation
Engineering, Nanjing
Unive
Systems and Control
Letters
58
School of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Huagong Xuebao/CIESC
Journal
60
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, Jiangsu
210016, China; (2)
Department of Systems
Design Engineering,
University of
Waterloo, Waterloo,
Ont. N2L 3G1, Canada;
(3) Department of
Mathematics, Wilfrid
Laurier University,
Wa
Environmental
Modelling and
Software
24
Aeronautical Science
Key Lab. for Smart
Materials and
Structures, Nanjin
Zhendong yu
Chongji/Journal of
Vibration and Shock
28
Department of
Electronic
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Progress in
Electromagnetics
Research
86
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
26
Coll. of Information
Science and
Technology, Nanjing
Univ. of Aeronautics
and Astronautics,
Nanj
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
30
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astrona
Rengong Jingti
Xuebao/Journal of
Synthetic Crystals
37
MOE Key Lab. of
Structural Mechanics
and Control for
Aircraft, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, China
International Journal
of Bifurcation and
Chaos
18
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Moshi Shibie yu
Rengong
Zhineng/Pattern
Recognition and
Artificial
Intelligence
21
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Xuebao/Acta
Optica Sinica
28
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University o
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
38
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
International Journal
of Fracture
153
Department of
Electronic
Engineering,
IEEE Transactions on
Aerospace and
Electronic Systems
44
Department of
Mathematics, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Electronic
Transactions on
Numerical Analysis
30
Precision Driving
Laboratory, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
16
Coll. of Civil
Aviation, Nanjing
Univ. of Aeronautics
and Astronautics,
Nanjing 210016, China
Xi Tong Gong Cheng Yu
Dian Zi Ji
Shu/Systems
Engineering and
Electronics
30
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronauti
European Physical
Journal B
66
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
23
Coll. of Energy and
Power Engineering,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tuijin Jishu/Journal
of Propulsion
Technology
29
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
30
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Mocaxue
Xuebao/Tribology
28
Nanjing University,
Aeronautics and
Astronautics NUAA,
Nanjing 210016, China
Journal of
Electromagnetic Waves
and Applications
22
Department of
Mechanical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 210016
Nanjing, China
Proceedings of the
2008 International
Conference on
Computer Graphics and
Virtual Reality, CGVR
2008
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Southeast
University (English
Edition)
24
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
23
Coll. of Automation
Engineering, Nanjing
Univ. of Aeronautics
and Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2)
Southwestern Univ. of
Science and
Technology, Mianyang,
621010,
Journal of Systems
Engineering and
Electronics
19
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi Lilun Yu
Yinyong/Control
Theory and
Applications
25
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China; (2) Department
of Physics, Center
for Com
Physical Review E -
Statistical,
Nonlinear, and Soft
Matter Physics
78
Department of
Computer Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tien Tzu Hsueh
Pao/Acta Electronica
Sinica
36
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Engineers Institut
Cailiao
Gongcheng/Journal of
Materials Engineering
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
23
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
38
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
College of Science
and Engineer
Guangxue Xuebao/Acta
Optica Sinica
28
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics,
Department of
Aerodynamics, Nanjing
210016, China; (2)
University of
Houston, Dept. of
Math., Houston, TX
77004-3308, United
States; (3) Univer
Lecture Notes in
Computational Science
and Engineering
60
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
26
Aeronautical Science
Key Laboratory for
Smart Material and
Structures, Nanjing
University of Aeronau
Zhongguo
Jiguang/Chinese
Journal of Lasers
35
Aero-power Sci.-
Tech. Center, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianji yu Kongzhi
Xuebao/Electric
Machines and Control
12
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, Ch
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
23
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2) Be
Gongneng
Cailiao/Journal of
Functional Materials
39
The Aeronautical
Science Key
Laboratory for Smart
Materials and St
Guangxue Xuebao/Acta
Optica Sinica
28
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
28
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
23
Aeronautic Key
Laboratory for Smart
Materials and
Structures, Nanjing
Univerisity of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
16
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
38
Civil Aviation
College, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
23
Precision Driving
Laboratory, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
16
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
Univers
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
23
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
38
Electronic
Engineering
Department, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Progress in
Electromagnetics
Research
86
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangdianzi
Jiguang/Journal of
Optoelectronics Laser
19
Department of
Electrical
Engineering, College
of Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
28
Coll of Energy and
Power, Nanjing Univ.
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
21
Tuijin Jishu/Journal
of Propulsion
Technology
29
Precision Driving
Laboratory, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
16
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
23
School of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics
Jisuanji Jicheng
Zhizao
Xitong/Computer
Integrated
Manufacturing
Systems, CIMS
14
Hypersonic
Aerodynamics Research
Center, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
23
Key Lab. of
Fundamental Sci. for
National Defense-
Advanced Design
Technol. of Flight
Vehicle, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jisuan Lixue
Xuebao/Chinese
Journal of
Computational
Mechanics
25
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Yuhang Xuebao/Journal
of Astronautics
29
Coll. of Automation,
Nanjing Univ. of Ae
Journal of Systems
Engineering and
Electronics
19
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Jiangsu University of
Science and
Technology, Zhenjiang
2120
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
29
Electronic
Engineering
Department, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Progress in
Electromagnetics
Research
87
Electronic
Engineering
Department, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Progress in
Electromagnetics
Research
86
Civil Aviation
College, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronauti
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
23
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
23
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
26
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Journal of
Electromagnetic Waves
and Applications
22
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Jixie Gongcheng
Xuebao/Chinese
Journal of Mechanical
Engineering
44
Civil Aviation
College, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
28
College of
Automation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Xuebao/Acta
Optica Sinica
28
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Journal of Shanghai
Jiaotong University
(Science)
13 E
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Chinese Journal of
Mechanical
Engineering (English
Edition)
21
Aero-Power Sci-tech
Center, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210
Tien Tzu Hsueh
Pao/Acta Electronica
Sinica
36
Coll. of Energy and
Power Engineering,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tuijin Jishu/Journal
of Propulsion
Technology
29
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Keji Daxue
Xuebao/Journal of the
University of
Electronic Science
and Technology of
China
37
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
23
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Gaofenzi Cailiao
Kexue Yu
Gongcheng/Polymeric
Materials Science and
Engineering
24
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of Aeronau
Yuhang Xuebao/Journal
of Astronautics
29
School of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
29
Electronic
Engineering
Department, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Progress in
Electromagnetics
Research
88
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
38
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jisuanji Jicheng
Zhizao
Xitong/Computer
Integrated
Manufacturing
Systems, CIMS
14
Coll. of Energy and
Power, Nanjing Univ.
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tuijin Jishu/Journal
of Propulsion
Technology
29
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
Zhejiang University,
Hangzhou 310027,
China; (3)
Diangong Jishu
Xuebao/Transactions
of China
Electrotechnical
Society
23
Aero-Power Sci.-
Tech. Center, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianji yu Kongzhi
Xuebao/Electric
Machines and Control
12
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, Nanjing
Univ. of Aeronautics
and Astronautics,
Nanjing 210016, China
Hunan Daxue
Xuebao/Journal of
Hunan University
Natural Sciences
35
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Cailiao
Gongcheng/Journal of
Materials Engineering
Coll. of Automation,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Journal of Systems
Engineering and
Electronics
19
Department of
Automatic Control
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongzhi yu
Juece/Control and
Decision
23
College of
Automation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016,
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
29
School of Energy and
Power Engineering,
Nanjing University of
Dianzi Keji Daxue
Xuebao/Journal of the
University of
Electronic Science
and Technology of
China
37
Precision Driving
Laboratory, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016,, China
Zhongguo Dianji
Gongcheng
Xuebao/Proceedings of
the Chinese Society
of Electrical
Engineering
28
School of Energy and
Power Engineering,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dianzi Keji Daxue
Xuebao/Journal of the
University of
Electronic Science
and Technology of
China
37
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Hsi-An Chiao Tung Ta
Hsueh/Journal of
Xi'an Jiaotong
University
42
College of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Tongxin
Xuebao/Journal on
Communication
29
College of Economics
Management, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2) D
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
28
College of Aerospace
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Acta Mechanica Solida
Sinica
21
Automation College,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Jiangsu, Nanjing
210016, China; (2)
Department of
Aeronautical
International Journal
of Automation and
Control
2
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
38
Science Institute,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astrona
Guangzi Xuebao/Acta
Photonica Sinica
37
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision And Micro-
manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Chinese Journal of
Aeronautics
21
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jiqiren/Robot 30
Electrical and
Mechanical College,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China; (2)
School of Mechanical
Engineering, Yangzhou
University, Yangzhou
Jianzhu Cailiao
Xuebao/Journal of
Building Materials
11
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Xiyou Jinshu Cailiao
Yu Gongcheng/Rare
Metal Materials and
Engineering
37
College of
Automation
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Dongnan Daxue Xuebao
(Ziran Kexue
Ban)/Journal of
Southeast University
(Natural Science
Edition)
38
Coll. of Aerospace
Engineering, Nanjing
Univ. of Aeronautics
and Astronautics,
Nanjing 210016, China
Tuijin Jishu/Journal
of Propulsion
Technology
29
Precision Driving
Laboratory, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
16
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, Nanjing
Hangkong Cailiao
Xuebao/Journal of
Aeronautical
Materials
28
Precision Drive
Laboratory, Nanjing
Univ. of Aeronautics
and Astronautics,
Nanjing 210016, China
Hunan Daxue
Xuebao/Journal of
Hunan University
Natural Sciences
35
Department of
Information
Management and
Electronic Business,
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Jisuanji Jicheng
Zhizao
Xitong/Computer
Integrated
Manufacturing
Systems, CIMS
14
Precise Driving
Laboratory, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Guangxue Jingmi
Gongcheng/Optics and
Precision Engineering
16
National Key
Laboratory of
Rotorcraft
Aeromechanics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kongqi Donglixue
Xuebao/Acta
Aerodynamica Sinica
26
Coll. of Economics
and Management,
Nanjing Univ. of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Journal of Systems
Engineering and
Electronics
19
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, China
Proceedings of the
2008 International
Conference on Data
Mining, DMIN 2008
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of Aerona
Hangkong Dongli
Xuebao/Journal of
Aerospace Power
23
College of Energy
and Power, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Chinese Journal of
Mechanical
Engineering (English
Edition)
21
Institute of
Unmanned Aircraft,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 210016,
China
Acta Mechanica Solida
Sinica
19
College of Civil
Aviation, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of
Information Science
and Technology, NUAA,
Nanjing 210016, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China; (2)
Dep
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of Science,
NUAA, Nanjing 210016,
China; (2) College of
Chongqing Daxue
Xuebao/Journal of
Chongqing University
32
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
Chemical Industry
and Ecology
Institute, North
University of China,
Taiyuan 030051,
China; (2) School of
Power Engine
Dandao Xuebao/Journal
of Ballistics
21
College of
Information Science
and Technology, NUAA,
29 Yudao Street,
Nanjing 210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of Civil
Aviation, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of
Information Science
and Technology, NUAA,
Nanjing 210016, China
Tien Tzu Hsueh
Pao/Acta Electronica
Sinica
37
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of
Automation
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China;
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of
Information Science
and Technology, NUAA,
29 Yudao Street,
Nanjing 210016, Ch
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of Civil
Aviation, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of
Information Science
and Technology, NUAA,
Nanjing 210016, China
Dianzi Yu Xinxi
Xuebao/Journal of
Electronics and
Information
Technology
31
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of Energy
and Power
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
College of
Mechatronics
Engineering, NUAA,
Nanjing 210016,
China;
Key Engineering
Materials
392-394
College of
Information Science
and Technology, NUAA,
29 Yudao Street,
Nanjing 210016, C
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
Department of
Aerodynamics, NUAA,
Nanjing 210016, China
Shiyan Liuti
Lixue/Journal of
Experiments in Fluid
Mechanics
22
Jiangsu Key
Laboratory of
Precision and Micro-
Manufacturing
Technology, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
25
College of Science,
NUAA, 29 Yudao
Street, Nanjing
210016, China; (2)
School of M
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
25
College of
Mechanical and
Electrical
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
25
College of Material
Science and
Technology, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
25
College of Energy
and Power
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
25
College of
Automation
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
25
College of
Information Science
and Technology, NUAA,
29 Yudao Street,
Nanjing 210016,
China; (2
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
25
College of
Information Science
and Technology, NUAA,
29 Yudao Street,
Nanjing 210016,
China; (2)
Information
Engineering College,
Yangzhou University,
Yangzhou 225009,
China; (
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
25
Navigation Research
Center, College of
Automation, NUAA,
Nanjing 210016, China
Yi Qi Yi Biao Xue
Bao/Chinese Journal
of Scientific
Instrument
29
College of Energy
and Power
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210016, China
Kung Cheng Je Wu Li
Hsueh Pao/Journal of
Engineering
Thermophysics
30
College of Aerospace
Engineering, NUAA, 29
Yudao Street, Nanjing
210016, China; (2)
School of Powe
Transactions of
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics
26
Institute of
Information Science
and Technology,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210093, China; (2)
Department of
Computer Science and
Engineering, Yangzhou
Univers
Ruan Jian Xue
Bao/Journal of
Software
20
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, 29
Jiangjun Road,
Nanjing,
Materials Chemistry
and Physics
115
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 211100, Chin
Thin Solid Films 517
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Jiangjun Road 29,
Nanjing, 211100,
China; (2) N
Journal of Crystal
Growth
311
Department of
Applied Physics,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
211100, China; (2) C
Chinese Physics B 18
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 211100,
China
Surface and Coatings
Technology
204
Department of Civil
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210098, China
Key Engineering
Materials
405-406
Department of
Applied Physics,
College of Science,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 211100,
China
Applied Surface
Science
255
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
211100, China
Fuhe Cailiao
Xuebao/Acta Materiae
Compositae Sinica
26
College of Material
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics,
Nanjing, 211100,
China
Physica B 404
Nanjing University
of Aeronautics and
Astronautics,
anjing,210016, China
Key Engineering
Materials
413-414
College of Civil
Aviation, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
Xinan Jiaotong Daxue
Xuebao/Journal of
Southwest Jiaotong
University
44
College of Material
Science and
Engineering, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
211100, China
Huagong Xuebao/CIESC
Journal
60
College of Materials
Science and
Technology, Nanjing
University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
211100, China
Hanjie
Xuebao/Transactions
of the China Welding
Institution
30
College of Economics
and Management,
Nanjing University of
Aeronautics and
Astronautics, Nanjing
210026, China; (
Xitong Gongcheng
Lilun yu
Shijian/System
Engineering Theory
and Practice
28

1 26-31 2009
3 402-407 2009
2 212-216 2009
3 391-396 2009
5 601-605 2009
5 682-687 2009
1 139-144 2009
4 486-490 2009
5 559-563 2009
4 545-549 2009
1 91-96 2009
6 742-746 2008
6 790-793 2008
6 853-857 2008
3 250-256 2009
2 257-261 2009
5 688-692 2009
5 595-600 2009
3 408-413 2009
4 540-544 2009
4 510-515 2009
1 21-24 2009
5 655-659 2009
5 588-594 2009
3 302-307 2009
3 397-401 2009
3 380-384 2009
1 102-106 2009
1 54-58 2009
5 620-625 2009
SUPPL. 1 199-203 2009
4 532-535 2009
4 455-458 2009
2 159-164 2009
1 6/10/2010 2009
5 615-619 2009
3 314-318 2009
4 461-465 2009
3 308-313 2009
2 202-206 2009
1 121-125 2009
1 134-138 2009
3 296-301 2009
4 423-428 2009
3 418-422 2009
3 291-295 2009
3 329-333 2009
2 150-153 2009
5 633-638 2009
3 385-390 2009
2 253-256 2009
1 16-20 2009
2 165-170 2009
2 262-265 2009
1 11/15/2010 2009
5 611-614 2009
5 555-558 2009
5 649-654 2009
1 48-53 2009
1 75-79 2009
1 80-84 2009
4 439-444 2009
3 364-369 2009
2 232-237 2009
2 222-226 2009
1 111-115 2009
1 116-120 2009
1 25-29 2009
5 576-580 2009
4 516-519 2009
4 456-460 2009
2 248-252 2009
2 276-280 2009
1 64-68 2009
1 85-90 2009
5 660-664 2009
5 639-643 2009
3 344-347 2009
4 432-438 2009
2 217-221 2009
4 470-474 2009
2 181-186 2009
2 271-275 2009
4 491-495 2009
2 145-149 2009
5 570-575 2009
3 348-353 2009
2 198-201 2009
2 171-175 2009
1 69-74 2009
1 122-126+131 2009
4 429-431 2009
4 450-455 2009
3 354-357 2009
4 527-531 2009
1 41-47 2009
4 505-509 2009
3 339-343 2009
4 445-449 2009
2 176-180 2009
2 154-158 2009
2 266-270 2009
1 107-110 2009
5 606-610 2009
3 287-290 2009
4 496-499 2009
4 481-485 2009
4 475-480 2009
3 358-363 2009
2 243-247 2009
1 36-40 2009
1 97-101 2009
4 536-539 2009
1 1/5/2010 2009
5 626-632 2009
5 677-681 2009
3 414-417 2009
3 319-323 2009
2 227-231 2009
2 207-211 2009
6 785-789 2008
6 804-809 2008
6 763-767 2008
6 780-784 2008
6 836-839 2008
6 794-798 2008
6 831-835 2008
6 758-762 2008
6 825-830 2008
6 753-757 2008
6 799-803 2008
6 732-736 2008
6 845-848 2008
6 820-824 2008
6 747-752 2008
6 768-773 2008
6 840-844 2008
6 727-731 2008
6 774-779 2008
6 815-819 2008
6 721-726 2008
9 5079-5087 2009
3 589-595 2009
7 1248-1259 2009
9 1358-1370 2009
1 151-155 2009
5 581-587 2009
4 614-621 2009
3/4/2010 381-397 2009
3 2028-2036 2010
1 197-207 2010
2 103-111 2010
3 1413-1422 2009
5 1113-1116 2009
9 9/20/2010 2009
3 1249-1253 2009
6 967-971 2009
7 1694-1698 2009
3 325-328 2009
1 150-153 2009
2 83-88 2009
1 31-35 2009
1 60-64 2009
4/6/2010 1342-1346 2009
5 443-448 2009
8 1720-1725 2009
2 89-94
2 217-229 2009
9 1578-1585 2009
4 440-442 2009
5 1055-1068 2009
8 1849-1855 2009
27 2297-2299 2009
1 225-234 2009
3 251-255 2009
8 1517-1524 2009
1/2/2010 240-245 2009
7 2475-2480 2009
7 153-159 2009
5 433-438 2009
SUPPL. 1 32-36 2009
2 133-136 2009
3 399-407 2009
4 510-516 2009
2 723-729 2009
11/12/2010 1446-1448 2009
2 183-187 2009
3 215-221 2009
2 270-273 2009
3 256-261 2009
9 147-152 2009
1/3/2010 357-365 2009
10 2378-2382 2009
1 92-98 2009
9 117-122 2009
3 232-236 2009
3 178-183 2009
3 235-241 2009
11 1292-1301 2009
3 66-68 2009
2 587-594 2009
3 376-379 2009
9 2546-2551 2009
5 449-455 2009
9 1271-1274 2009
1 132-137 2009
2 185-189 2009
8 1684-1690 2009
4 343-348 2009
3 212-218 2009
3 268-273 2009
SUPPL. 220-222 2009
7 1615-1619 2009
2 128-133 2009
3 229-234 2009
3 145-150 2009
7 72-78 2009
2 745-759 2009
3 349-353 2009
2 214-217 2009
1 73-81 2009
1 259-264 2009
1 66-69 2009
10 2241-2248 2009
1 26-30 2009
1 52-58 2009
2 679-684 2009
1 29-35 2009
4 2208-2217 2009
6 1357-1363 2009
4 176-180 2009
4 93-96 2009
8 2842-2846 2009
2 162-167 2009
3 190-194 2009
1 77-83 2009
7 139-146 2009
6 1138-1143 2009
4 75-80 2009
3 631-635 2009
17 2858-2865 2009
4 460-469 2009
2 252-257 2009
3 161-164 2009
1 48-53 2009
11 1242-1249 2009
5 538-545 2009
3 301-306 2009
6 685-691 2009
9 5/8/2010 2009
2 380-387 2009
3 588-595 2009
1 159-164 2009
11 1257-1262 2009
1 167-173 2009
2 126-134 2009
4 737-740 2009
4 578-581 2009
1 33-38 2009
2 378-384 2009
1 224-230 2009
6 577-587 2008
6 173-178 2008
6 614-619 2008
6 620-625 2008
4 369-372 2008
4 262-265 2008
12 2418-2421 2008
5 438-442 2008
SUPPL. 2 266-270 2008
12 2394-2399 2008
6 51-56 2008
12 112-116 2008
11 1858-1864 2008
12 3288-3294 2008
1 407-413 2010
3 473-480 2010
5 1279-1285 2010
789-792 2010
1 134-138 2010
2 524-528 2010
2 238-244 2010
1 77-79 2010
1 331-341 2010
2 415-423 2010
425-428 2010
1 123-133 2010
2 994-998 2010
4 3495-3498 2010
3/4/2010 444-453 2010
1 360-365 2010
5/6/2010 1985-1994 2009
4 1653-1659 2009
10 1795-1800 2009
5 566-571 2009
28-33 2009
408-411 2009
8 3981-3987 2009
11 2217-2221 2009
8 4686-4690 2009
7 1594-1599 2009
2 57-61 2009
8 1872-1877 2009
6 24-33 2009
5 593-606 2009
6 1009-1013 2009
6 1681-1687 2009
5 123-128 2009
7 1353-1360 2009
5 1233-1242 2009
2/3/2010 728-733 2009
4 1212-1222 2009
2 193-198 2009
4 793-798 2009
4 886-891 2009
3 55-60 2009
4 696-700 2009
4 416-420 2009
14 1663-1673 2009
4 419-424 2009
2 253-258 2009
1 162-168 2009
1 40-44 2009
2 211-214 2009
8 4606-4610 2009
1 81-88 2009
7 99-105 2009
3 109-114 2009
3 421-424 2009
1 115-119 2009
18 2009
9 141-146 2009
10 2285-2290 2009
1/2/2010 328-333 2009
521-528 2009
608-611 2009
9 1923-1929 2009
21 34-39 2009
2 790-794 2009
8 2009
10 2319-2324 2009
4 525-528 2009
7 1264-1268 2009
6 1211-1218 2009
5 1136-1139 2009
8 1837-1842 2009
8 685-694 2009
16 7183-7187 2009
8 1235-1241 2009
2 238-244 2009
1/2/2010 420-422 2009
4 130-135 2009
3 144-148 2009
4 880-885 2009
1 13-27 2009
3 324-328 2009
17 4180-4185 2009
1 100-105 2009
3 497-504 2009
9 87-92 2009
1 170-174 2009
2 421-427 2009
41 7687-7693 2009
17-18 3687-3695 2009
8 134-137+157 2009
9 1296-1304 2009
2 296-301 2009
1 67-71 2009
8 63-67 2009
3 616-619 2009
1 143-148 2009
1 118-125 2009
3 78-83 2009
9 1294-1299 2009
9 2146-2150 2009
10 2464-2468 2009
5 1235-1240 2009
269-273 2009
9 21-24 2009
1 33-38 2009
4 581-585 2009
7 291-296 2009
7 1493-1499 2009
7 12/16/2010 2009
6 1267-1273 2009
7 1609-1616 2009
3 303-307+313 2009
6 780-784 2009
6 1264-1269 2009
7 1682-1689 2009
3 330-335 2009
5 904-909 2009
4 355-360 2009
8 1058-1062 2009
5 221-226 2009
2 366-370 2009
4 414-420 2009
7 1118-1123 2009
4 903-910 2009
12 87-92 2009
8 1731-1735 2009
2 245-248+257 2009
4 156-162 2009
8 1773-1784 2009
6 2009
4 2511-2515 2009
1 223-230 2009
8 1813-1817 2009
1 143-149 2009
1 129-134 2009
1 1/25/2010 2009
3 1466-1470 2009
3 PART 1 4900-4914 2009
1 127-131 2009
9 1782-1787 2009
10 199-202+172 2009
SUPPL. 1 189-194 2009
279-283 2009
448-451 2009
598-602 2009
12 1193-1199 2009
8 1893-1898 2009
5 165-168 2009
4 2117-2125 2009
5 85-90 2009
5 997-1001 2009
5 73-79 2009
24 56-60 2009
1 310-317 2009
2 177-183 2009
8 1786-1790 2009
3 503-508 2009
3 445-450+470 2009
7 122-125+152 2009
4 918-924 2009
3 1250-1257 2009
8 160-164 2009
7 106-109 2009
1 69-73 2009
2 313-320 2009
1 42-49 2009
2 387-390 2009
2 186-194 2009
1 65-69 2009
7 2009
1/2/2010 293-297 2009
10 2235-2240 2009
10 1290-1293 2009
10 1834-1839 2009
10 9-12+16 2009
10 61-64 2009
5 789-793 2009
6 60-63 2009
10 3061-3070 2009
1/2/2010 137-149 2009
6 1270-1274 2009
5 1250-1254 2009
29 2536-2538 2009
5 952-958 2009
30 13108-13114 2009
5 780-786 2009
3 586-591 2009
15 80-87 2009
4 429-432 2009
5 1578-1584 2009
12 3026-3034 2009
6 1703-1706 2009
1 177-180 2009
4 683-691 2009
11 3103-3108 2009
1/2/2010 395-399 2009
12 52-57 2009
3 557-561 2009
3 131-135 2009
7 1174-1178 2009
4 1004-1007 2009
3 391-396 2009
1 25-28 2009
3 626-633 2009
7 3438-3443 2009
6 701-703 2009
2 37-40 2009
2 396-399 2009
2 358-368 2009
9 1542-1546 2009
9 1576-1582 2009
10 2277-2284 2009
10 1883-1888 2009
10 2201-2207 2009
10 2380-2383 2009
264-268 2009
684-689 2009
8 1472-1478 2009
4 380-386 2009
9 1261-1274 2009
9/10/2010 1581-1588 2009
7 915-924 2009
7 1616-1621 2009
9 2127-2137 2009
6 1350-1352 2009
1 220-224 2009
5 665-670 2009
9 2046-2050 2009
7 2017-2028 2009
6 990-999 2009
6 1279-1283 2009
11 859-864 2009
47-64 2009
5 13-18 2009
4 934-937 2009
4 958-962 2009
4 781-785 2009
9 3887-3894 2009
9 3569-3573 2009
3 422-429 2009
1 204-207 2009
2 151-155 2009
1 131-137 2009
2 561-564 2009
1/2/2010 99-103 2009
1 176-180 2009
9 2058-2061 2009
3 20-23+34 2009
9 134-140 2009
10 2344-2348 2009
10 1740-1744 2009
10 21-26 2009
10 1192-1196 2009
8 971-977 2009
7 1601-1605 2009
1 12/15/2010 2009
SUPPL. 1 247-252 2009
7 1018-1022 2009
2 15-19 2009
3 1760-1765 2009
5 1144-1149 2009
8 1251-1257 2009
4 433-439 2009
3 327-331 2009
8 1856-1865 2009
4 14-21 2009
4 54-59 2009
2 234-239+245 2009
2 434-439 2009
16 2429-2444 2009
19-20 781-783 2009
3 59-62+72 2009
8 1005-1008 2009
3 420-425 2009
9 58-61 2009
2 189-199 2009
2 211-224 2009
3 330-334 2009
119-136 2009
21 4282-4285 2009
9 279-284 2009
5 449-460 2009
5 27-30 2009
2 2009
3 355-359 2009
9 1205-1213 2009
5 584-592 2009
1/2/2010 125-134 2009
5 108-113 2009
3 99-104 2009
5 1397-1402 2009
4 630-636 2009
4 22-29 2009
SUPPL. 1 149-153 2009
6 063004-1-063004-4 2009
3 486-491 2009
1/2/2010 579-583 2009
8 1437-1439 2009
1 38-43 2009
1 78-82 2009
1 138-147 2009
3 570-576 2009
3 558-565 2009
3 526-533 2009
2 103-112 2009
6 1392-1396 2009
3 471-474 2009
12 6077-6081 2009
2 73-77 2009
2 28-31+35 2009
1 192-198 2009
1 40-45 2009
5 393-398 2009
10 1877-1882 2009
9 1618-1624 2009
10 36-41 2009
30 13-19 2009
10 40-46 2009
4 556-560 2009
9 1590-1596 2009
8 3153-3160 2009
7 1594-1600 2009
21 74-79 2009
10 2314-2322 2009
6 56-61 2009
6 1190-1194 2009
8 1405-1412 2009
11 554-556 2009
9 1191-1199 2009
4 604-608 2009
4 621-627 2009
12 16-23 2009
3 41-46 2009
3 542-546 2009
3 532-536 2009
2 118-123 2009
1 77-82+123 2009
4 400-404 2009
2 286-290 2009
1 29-33 2009
3/5/2010 572-589 2009
5 159-166 2009
10 14-23 2009
SUPPL. 1 177-182 2009
6 883-888 2009
705-709 2009
7 1238-1241 2009
6 1152-1157 2009
6 1420-1425 2009
6 1219-1228 2009
32 5772-5777 2009
6 907-910 2009
8 1261-1265 2009
18 2838-2841 2009
5 1336-1340 2009
8 1692-1696 2009
4 907-910 2009
5 1947-1951 2009
2 204-208 2009
3 255-259 2009
3 47-54 2009
3 149-154 2009
3 484-489 2009
9 67-72 2009
8 1440-1446 2009
15 3300-3313 2009
1 30-33 2009
4 434-443 2009
2/3/2010 139-149 2009
1 128-134 2009
1/2/2010 73-80 2009
3 557-561 2009
7 1649-1653 2009
7 93-102 2009
6 839-842 2009
4 895-902 2009
9 71-77 2009
9 1650-1654 2009
11 1545-1550 2009
10 145-151 2009
6 166-171 2009
2 303-306 2009
8 1516-1525 2009
19 6874-6879 2009
6 55-59+66 2009
3 341-346 2009
8 2335-2341 2009
5 619-623 2009
5 2716-2724 2009
15 22-27 2009
8 939-947 2009
2 161-166 2009
4 637-642 2009
2 2009
4 565-569 2009
1 8/14/2010 2009
9 2392-2397 2009
5 559-571 2009
1 109-117 2009
23-38 2009
3 353-358 2009
1 81-85 2009
6 600-605 2009
4 401-412 2009
5 703-707 2009
10 1063-1075 2009
11 3096-3100 2009
10 2368-2371 2009
10 1906-1911 2009
189-194 2009
10 63-67 2009
9 73-76 2009
SUPPL. 302-305 2009
7 1236-1242 2009
7 1325-1330 2009
7 1271-1276 2009
7 1084-1086+1093 2009
7 886-891 2009
4 529-537 2009
8 1990-1995 2009
3 296-302 2009
6 75-78 2009
3 A199-A203 2009
5 837-841 2009
8 2032-2039 2009
5 849-854 2009
3 213-218 2009
5 832-840 2009
5 963-969 2009
4 425-428 2009
4 57-63 2009
4 625-629 2009
4 508-513 2009
3 575-578 2009
3 352-355+360 2009
3 110-115 2009
1 140-144+150 2009
2 321-327 2009
1 32-37 2009
1 103-109 2009
2 530-541 2009
3 187-192 2009
12 1082-1084 2009
1 61-65 2009
9 1788-1794 2009
5 1045-1048 2009
9 2037-2041 2009
10 2213-2220 2009
9 117-121 2009
6 147-156 2009
1/2/2010 268-271 2009
6 1311-1315 2009
6 1284-1291 2009
6 1236-1241 2009
6 1119-1125 2009
4 463-467+480 2009
6 869-873+878 2009
3 503-517 2009
5 966-971 2009
18 2963-2965 2009
4 762-766+816 2009
4 416-423 2009
4 121-125 2009
27 22-28 2009
9 1981-1988 2009
9 1952-1958 2009
4 843-846 2009
4 609-613 2009
2 210-216 2009
2 375-379 2009
2 237-241 2009
9 4237-4242 2009
13 3561-3567 2009
4 790-794 2009
8 42-45 2009
4 387-394 2009
8 1831-1836 2009
1 125-128 2009
22 9230-9240 2009
5 837-842 2009
9 24-29 2009
9 1642-1648 2009
10 2221-2227 2009
10 2176-2182 2009
10 2302-2307 2009
251-266 2009
10 4/7/2010 2009
1 9/16/2010 2009
3/5/2010 476-488 2009
3 642-647 2009
18 65-70 2009
3 281-287 2009
8 33-36 2009
18 54-59 2009
7 90-93 2009
1/2/2010 28-36 2009
6 832-836+842 2009
3 2009
9 13-16+20 2009
5 959-965 2009
6 1463-1474 2009
7 1165-1175 2009
4 886-891 2009
2 200-205 2009
3 113-116 2009
1 124-128 2009
3 388-392 2009
7 55-60 2009
2 164-170 2009
2 213-222 2009
3 752-760 2009
10/11/2010 1298-1303 2009
2 246-252 2009
1 50-54 2009
9 1710-1717 2009
9 1672-1677 2009
10 57-60 2009
619-623 2009
19 145-150 2009
4 344-349 2009
4 446-450 2009
6 21-24 2009
1/2/2010 107-124 2009
3 195-201 2009
9 3378-3383 2009
4 142-147 2009
18-19 1577-1579 2009
4 147-151+167 2009
4 466-470 2009
3/5/2010 626-644 2009
2 213-218 2009
3 13-16 2009
4 1856-1863 2009
1 83-87 2009
1 32-37 2009
3 238-243 2009
2 373-375 2009
2 145-154 2009
4 503-511 2009
341-354 2009
1 85-91 2009
1 17-22 2009
1 142-145+237 2009
1 256-261 2009
3 54-57 2009
9 1019-1022 2009
10 2228-2234 2009
9 1715-1720 2009
667-671 2009
1 17-28 2009
9 1352-1358 2009
8 1218-1222 2009
1/2/2010 68-82 2009
7 1470-1475 2009
5 505-512 2009
3 251-258 2009
7 1775-1778 2009
7 1674-1678 2009
9 1020-1026 2009
6 678-682 2009
12 1925-1933 2009
6 1000-1006 2009
3 1069-1079 2009
6 1007-1011 2009
3 337-340+348 2009
5 2836-2840 2009
3 316-324 2009
9 1105-1108 2009
4 660-665 2009
4 836-842 2009
4 792-797 2009
4 865-869 2009
5 459-466 2009
3 391-395 2009
4 777-780 2009
3 547-551 2009
1 61-66 2009
2 328-332 2009
1 75-82 2009
5 685-690 2009
2 78-84 2009
9 1597-1604 2009
10 1973-1977 2009
5 20-26 2009
274-278 2009
9 852-856 2009
9 80-83+88 2009
20 4484-4490 2009
5 679-697 2009
7 1735-1745 2009
4 357-364 2009
3 320-324 2009
26 11358-11365 2009
3 593-598 2009
9 1361-1366 2009
6 1063-1069 2009
6 1371-1375 2009
5 592-596 2009
10 86-90 2009
6 2023-2029 2009
2 479-486 2009
5 800-805 2009
1 180-184 2009
4 544-547 2009
4 430-435 2009
8 1887-1891 2009
7 3533-3543 2009
9 112-117 2009
3 2009
1 44-49 2009
2 458-464 2009
2 318-323 2009
5 558-563 2009
1 27-29 2009
3 96-101 2009
1 56-61 2009
1 15-18 2009
9 186-190 2009
9 1484-1488 2009
10 2356-2361 2009
5 723-730 2009
10 29-32 2009
12 1448-1452 2009
19-23 2009
1/2/2010 371-375 2009
7 132-138 2009
9 2019-2025 2009
3 377-382+388 2009
5 60-66 2009
5 1181-1188 2009
5 1066-1070 2009
8 2785-2790 2009
4 139-146 2009
8 2009
4 867-873 2009
9 312-316 2009
9 7/14/2010 2009
4 925-930 2009
4 425-431 2009
1 2009
6 2099-2107 2009
4 471-476 2009
4 844-849 2009
1 138-144 2009
3 533-536 2009
1 44-48+54 2009
1 47-64 2009
1 55-59 2009
4 519-525 2009
3 468-474 2009
SUPPL. 1 68-75 2009
7 853-862 2009
10 1873-1879+1929 2009
718-722 2009
12 1239-1246 2009
4 603-608 2009
4 552-556 2009
2 614-618 2009
4 574-580 2009
3 402-409 2009
3 410-414 2009
9 187-192 2009
5 92-99 2009
1 96-99 2009
4 860-864 2009
4 1112-1116 2009
15-16 2668-2674 2009
4 875-879 2009
3 918-923 2009
8 1431-1436 2009
4 922-925 2009
3 507-512 2009
1 119-123 2009
24 115-121 2009
2 439-442 2009
42 4234-4240 2009
7 144-149 2009
7 836-846 2009
1 79-83 2009
1 99-102 2009
1 126-131 2009
1 219-223 2009
3 610-619 2009
4 493-502 2009
9 1666-1671 2009
23-24 4778-4783 2009
11 1946-1948 2009
10 64-67+198 2009
11 1519-1534 2009
6 523-528 2009
5 1979-1991 2009
7 1694-1700 2009
1 1/6/2010 2009
6 62-68 2009
10 2359-2363 2009
8 2115-2121 2009
6 967-971 2009
1/2/2010 153-167 2009
3 270-279 2009
29-30 1180-1183 2009
5 842-848 2009
1 101-110 2009
5 932-937 2009
5 44-48 2009
8 1398-1401 2009
4 169-175 2009
4 548-553 2009
21-22 852-854 2009
1 62-66+72 2009
2 220-230 2009
3 505-511 2009
2 433-437 2009
9 2026-2032 2009
4 403-422 2009
2 145-149 2009
8 1252-1256 2009
1/3/2010 65-69 2009
1 57-62+107 2009
2 484-488 2009
2 277-286 2009
2 255-261 2009
1 146-150 2009
5 708-714 2009
11 3397-3406 2009
30 28-34 2009
225-229 2009
10 138-144 2009
10 5693-5700 2009
7 811-820 2009
7 95-98+104 2009
27 36-41 2009
4 636-640 2009
9 2085-2090 2009
6 85-90 2009
3 297-301 2009
3 477-483 2009
8 1550-1553 2009
3 111-115 2009
2 222-228 2009
3 947-953 2009
4 66-69+79 2009
3 140-150 2009
8 2903-2910 2009
5 1225-1233 2009
5 1329-1336 2009
3/5/2010 490-513 2009
4 447-450 2009
4 672-675 2009
9 83-88 2009
10/12/2010 2444-2449 2009
3 513-518 2009
3 523-526 2009
8/11/2010 1527-1531 2009
7 3149-3155 2009
2 292-295 2009
1 183-188 2009
10/11/2010 703-708 2009
2 519-523 2009
5 647-654 2009
2 107-110 2009
199-215 2008
4 492-497+507 2008
12 2477-2480 2008
6 1444-1447 2008
10 3053-3072 2008
6 787-793 2008
SUPPL. 2 7/11/2010 2008
SUPPL. 2 168-171 2008
2 185-190 2008
4 1433-1448 2008
1/9/2010 2008
12 2406-2413 2008
12 2519-2522 2008
4 433-438 2008
12 2256-2261 2008
6 667-672 2008
12 2835-2839 2008
6 562-566 2008
13 1829-1838 2008
166-168 2008
4 424-427 2008
12 1347-1352 2008
5 1017-1023 2008
6 1142-1144 2008
6 2008
SUPPL. 50-54 2008
12 19-23 2008
12 1327-1332+1337 2008
SUPPL. 2 115-118 2008
SUPPL. 2 153-156 2008
21-32 2008
4 446-451 2008
SUPPL. 2 254-258 2008
6 615-620 2008
12 2291-2295 2008
12 2088-2090+2094 2008
SUPPL. 2 373-377 2008
36 23-27 2008
12 2153-2161 2008
12 2346-2351 2008
SUPPL. 2 9/12/2010 2008
12 2321-2326 2008
12 2313-2319 2008
12 2296-2301 2008
SUPPL. 2 158-162 2008
19-37 2008
12 1694-1697 2008
36 68-72 2008
6 710-715 2008
12 2358-2365 2008
12 2196-2201 2008
12 2457-2462 2008
12 2262-2267 2008
6 797-802 2008
6 1888-1894 2008
6 1199-1202 2008
12 85-88 2008
263-278 2008
291-304 2008
12 2170-2176 2008
12 2249-2255 2008
4 486-491 2008
17-18 2297-2308 2008
12 173-179 2008
12 147-153+159 2008
SUPPL. 2 72-76 2008
6 646-650 2008
6 82-85 2008
12 2357-2362 2008
6 747-752 2008
6 879-882 2008
12 2162-2169 2008
11 95-98 2008
6 1729-1732 2008
12 2651-2657 2008
263-278 2008
SUPPL. 2 123-127 2008
12 2322-2327 2008
6 696-700+732 2008
12 115-119+129 2008
6 650-654 2008
12 32-36 2008
11 75-79 2008
4 799-805 2008
12 1373-1377+1388 2008
SUPPL. 2 139-142 2008
6 947-950 2008
36 93-97 2008
6 951-954 2008
12 1521-1525 2008
11 2/11/2010 2008
12 140-146 2008
2 177-188 2008
1 126-136 2008
SUPPL. 2 46-49 2008
11 2231-2233 2008
6 571-577 2008
6 572-576 2008
6 757-761 2008
12 2186-2190 2008
SUPPL. 2 86-89 2008
6 690-695 2008
12 2327-2333 2008
6 57-60
12 27-31+41 2008
11 2191-2198 2008
12 2371-2377 2008
4 473-479 2008
6 1145-1150 2008
223-227 2008
12 2314-2320 2008
6 30-35 2008
3 189-195 2006
1 36-43 2009
2 95-100 2009
3 178-183 2009
4 977-980 2009
3 170-177 2009
2 207-211 2009
1 1/8/2010 2009
1 83-86 2009
1 65-74 2009
2 147-153 2009
3 163-169 2009
3 598-602 2009
2 122-129 2009
1 52-57 2009
2 114-121 2009
3 219-223 2009
2 497-500 2009
1 9/15/2010 2009
2 130-136 2009
543-550 2009
1 58-64 2009
4 19-22+38 2008
4 248-253 2008
4 295-302 2008
4 241-247 2008
4 303-310 2008
4 254-261 2008
4 289-294 2008
4 266-274 2008
4 275-281 2008
12 2515-2520 2008
7 1253-1256 2009
3 199-205 2009
7 1756-1767 2009
1 400-403 2009
19 5611-5615 2009
6 1565-1570 2009
6 2498-2501 2009
9/10/2010 1514-1520 2009
267-271 2009
22 9058-9061 2009
4 74-78 2009
16 2377-2381 2009
717-724 2009
1 135-140 2009
10 2656-2660 2009
1 5/8/2010 2009
11 36-42 2008