Sie sind auf Seite 1von 132

Ј! .'. }. ,;' 'о, t·:,~ • " . ".

о СРПСКИ ЕТНОГРАФСКИ ЗБОРНИК о

И3,tI,A.JR

ОРПСКА КРАЉЕВСКА АКАДЕМИЈА

КЊИГА АРУГА

о О .:ј
.
• r
О'
~
.....

• •~ '.- ;.-.,. '10


..•.:.
- •

о о' .-~,,- ~~.

у ВЕОГРААУ
)0 ,\ I'Ж А 1111 UJ IIJ ТАIIIlАРИ.ЈИ ItР.А..Ii
I!- ..
!
i _
I ј
.....;

СТАРИНСКА СРПСКА ЈЕЛА И ПИЋА

'.

". О).

FИМЕ ТРОЈАНОВИЋА

"'"

"

'"

" 7 BEOrPЛ,ll.У
~~ JIIТ .... U ... Риlи КРАЉЕВИUЕ ()I'БИЈЈ~

: " "о 1896


ГДЕ ЈЕ ШТО?

СТРАНА

1. IIРОlIl.юсТ • . . • • •
IJРПIJКОГ народа

Н. Грађење IJУ дова, IJOKyhaHIJTBa и ОIJта.IИХ IJтвари.

III. l~yha и огљиште· • . • . • • • . . 1 '2.


IV. Усеви по српским аемљама. жетва и пршидба 17
У. IIржење, I{QKaJhC и М.4свењс жита 1:1
УЈ. Од чега Срби пеку Х.lеб и како? '2. 7
VП. I~oja IJ(' je.la пеку и како? З '2.
УIII. IIржење меса • . . "'2.
IX. Нонзервоваље меса . 44
Х. IIарење и кухање усијаним камењем 4н
XI. Раана употреба УIJијаног камеља . 5!Ј

ХII. I{ухање у бурагу код Uкита, Uрба и Цигана {; 1


ХIII. Нухање разног жита и брашна (Н;

ХЈУ. Бачије. • . • • 70
ХУ: Бели смок . • . 76
ХУЈ. 3ачини и туљеље I'.tади и жеђи 1 О;)
ХУН. Љу дождеРIJТВО

ХУIII.

XIX.
Пиhе

Софра
'

.' .
.. 108
11 З

12 1
ЕВНи •• ш' "

'.

1

:

,
СТАРИНСКА СРПСКА ЈЕЛА И ПИ'l\А

.~ ,
I
- ,

,

;
.,. ,'.'

.' .1"

. ',"" , .", •• " , ' ' •• ' • о; ,.: .' .. ,

,'. .' , . #. )" . ' ,": I ; •• ,'" Ј I ~ ••: ;.'

~
,
"Ј'" • ";"У'ј" '.Ј" ,.. Ј" 11.';:I'f"'~1 . ;J','nH-:;:· ; ..

. , ј" ,,11', ••1 ~',';' .. ".: ,,' н;.;

.... ~., ~. t ,. 1.· ../.',··.. .• , .'.,: /.'.,.,"-.," J':'('I,:'",i· ...·~4.

. ,~I., .. • '~'
';.у-

.! ,:.и,,! ~~'; ,)'


;'//&"/1' ,:. : Ј., ··:~_. }H·'

, ~.'~/,' ј,. Ј tI ,Ј' •.•" ./.'/ ..


, '. / ' , •• , I t:J,.,- .. "

/Ј ј,,1 /f.t /.' ;,',' 'У,У f ."1 .' i'..'jlJ/! '/f. ~'J"'.' J'~'7.;.J"JJf

, 1;' /.;. "1/'/.' .11/.. ' ~ , I~;).:·! у. Р,:/ 1." У. ј..' .1'4:" 1Ј '.l"
.11/ / '/J.~./ / '//1.1/.4 J~YJ.' ~~'~/.~J·'Y,I~ •.

IIJ~JJ.'I 'Ј'I .. .~/" Ј", '.1;,'" Ј.; /' Уј;,:' ~';J<"";;ii'" 'ЈА '~JI:'JI. f;,t~ ·J'r
"/"", "Ј/:')', jI!' ", ,;. Ј", /.:I};,!,j!I )';)/, /;, J'~ г,jlJА'1 н;, J~:;''''JJ"
;; 'Ј ',.;ј'"ЈАН/ ЈЈ,,·, / /,S'f"fJ",:A "1'1';0:;0 И::Ј,I,~"У 'f'/~:)lil'f "Ј/:'­
"'1411'," IIJ/"""/' ,,1,'Н1Ј'
',1' r",';;~I/S~~ .1И,IJ' :, у 1/J:'JJ'JtA НЈЈ:'.т.:.
11 ',/1 Ј"'Џ"I.I I"'Ј" .')/ '/иtA ';'Ii'НI.1:'~ ,;,::, "'~Н1Ј/И ,,",lйЈ'О;;, Ј';
''''1'''11' ''''''ИJl "1"'1fI,1JYH"., ,,~ 'PIJ~" 11:1."1':&1:': ,ч,~:{,t'1' ''':s-
"1/1" " 'щ '~/'UJi, I",и '( IiI'Щ'1U ,,': IIIИЈј' ''':''/ 'ч/";~ "fll)-
"1""'''' '1;1"",
U,IIIU·'··'Щ': ""';1'·'111': ""ј",и~,'~. :•."и "щщн
1'1"':
"""" .• ',,,I4И YII""""f/A,'III/'j:t Н,'('УА.,: '~y "":11" М""",и ",,:А­
"."" " "" Ј1,."",.,t:I'и """I';lU 11I"јИМ 'ЩМ':НИМ IIlli1~И~'ИМ",
1,1'1',11'11 " .,1'11' "1" 1. ""'" I '''Ч/И'/t ДИЈ" "':I~TI, И '::"ма 1"1"-
1"'", ', . 1·",У'.",: ".1 ,01.1'(1111,. 1111 'У 111 ."НИ', "'·УАИ.,.И.
Н"1. 'У 1'.У ..111 ушt,JI"ilJt /1,11 У """',,И ,.11'11",11 :mMA./l ""

"1'''''.VIIl"liI /"'_1), 11 ,111 1" ,11/"11."."" ''''1''',''''1, М"III1"''' ИМ j(~


ГРАЋЕЊЕ су ствл П остл.лих 1I

не би други о, јер у то зИ[~у


чи маџарск тских. 3де рна,
Бреэника, Бање, Драгомана II околине) иду као косачи
и {Кетеоци чак ~ села око Цариграда. У Црној Гори ;1,0
скора су били ковач и само Цигани; и сад још у Ниюпиh
не улазе Цигани. ка..1ајџије, него подигну черге у каквом
по ь и ту им се донес тепси'е, санови, бак ачи и остале
за ка..1аиса но се ЗН1\ Ве-
уски пар,. Д ке ЗЈЈа'гаре иних

нских ства лан, кад је маск,


мачаре одв авичај; од мена
и датира опадање дотле чувене Димиhиmске индустрије.
По нашим селима и сад, мало не сву AR, само Цигани
кују у вигњу: ашове, будаке, секире и остало, и то нај­
paд~e у размену за разне сеоске производе. fbих свет
за неке та аднике и ра раћа.
ве и разне
IG СТАРИНСКА СРПСКА ЈЕАА И ПИЋА

мечке МJlетачке и Француске. У наРОАОПИСНИМ музејима


оне заузимају својим бројем и разноврсношhу угледно
место, ајне време д нас почну

бирати образован а душе при

Н ваТРОПOItJl аваJlИ змиј


мачно што им је гледаJlО ка

мента према томе рзониФиков у

змију. Петао је код старих С.ювена важио као неод.llУЧНИ


сапутник Световитов, који је био бог ватре и сунца. ДaКJIe
И црцогорски демир-оџак Jlепо указује на митолошку
вредност из оног минулог времена, кад оу народне ре-

лигиоз ве БИ.llе уме иви као до


хришh и, за то на ир-оџаку И
на јед змијина, а : петлова

"
_-\

.:.::-~-.- \'"== - - -. иеб


r ,
-.0

.1 'Jf;T ~. У.уУ.уfЈУ'й. Г,I-:Г.Ј )I ....J·~-;;:,.::.::.. ("-=-')!.I~. Т~'e;:: i!:!-.:', ,[ .l.y(.~~­


f~'Jf-, l-' В;!~ГЛ:(.Ј}[ I:{:t~(Јв.њl,~-јt- ~:~r.УР~'З ;~ =р :·x:~. =!="..:.~o~.
Г,Џ;Ј-'Ј,! ~y (J~r)"=.:lL.; П.. I:iriI:не виr.а се хе.Ь.Е. )- ::;!:-')}[П}I
f.:"Вfшrr:"\Ј::' f;ев"=rЈГ.Ј-зы~а.lНt- исае СЕ-је .~e ~-З R:':-:УР~""Э и
rmЏ~НИЈЈ~Ј .

• J,j'-~O!I l{r,I<'!<"I<,i<Z!O и .Ь~·'5a J'j:~F.~'=i!!.. П":-:;:;r:s ;;:= .•с:- ~:!I.;>'3""

l ј. Јћ.!JI;If.<' (,;,1:. !{ЊZЖ. ;~a.l'"

1 ЈЈ* X'~;.. III~rt'.I~~"{y"r.JJf. ~a..!J. ':l'l-:lj"Ч ~e з.:=~ ;:i2=1.. s :.~-=:~ ..:.-е- п ар.ь ~
w.. t,l : ии ит,.', И_III ир.',,!'" 2иа'!и и ILI;!.. a·;:-~· .!;-=~'. K':-:~'I( _~ . "'.!а .1У5: • .1:uu.e
J~ ;(I:;J:r / , ifJlJ..I:.t'v.. на. ItiЈ~4'.It;.И·;Н1· ;.i';fjI:·~ ..

11'0;. ':" ~,IНl1Ј.;t'.IJsиh t (~]~-.!Иl~ :,а И';:Ој.'Z:}- ~;.:: ..:::-:- :-;'·:-:'ЗИil~.. '!!I.
Ј ,I1".IIИУ. ХХХ\·Н.

._, t
о _ • • _ o _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
-,
I
V.,J~ Щ. •..·.'~;.~W1.:1: :r~.".A:·"'A:·.~ "1 ::~:~ : :,?Ј' iS!; -п~flЪ­
~.J'; ·А ~;..~ 1: ~~ ~ х. ~ 1~~~~ 1:t~-:;;;:. ; ~!ai:~

~,..)")X iU·.~~ ."'-:./.:" ;.~.r-,:!br.1': ~dI-''';;' ,11"1:~:''i;. mc~;'1" ю; ~

! ~','" " "'J••tI:<: ';-~ Ь.;."'А- :ll:~A:~ ~~ ·1.U.П~ . .Ј:Ј;. .~ ~~~

'А:аА', ч-rА:о·:·!~ 'l~~.!~ :~.~~.:,~ ~ ~.Jr.!,.c:l!sвr)~ ~~:


.I!tf~ : "" ~*.;r-л/у-Ч '", ! "::.;'>'s:"X"'...r. '.~ :;;1o".u.;r ?-~.~Д: ~Ј-..t:JIr!
',1. ~~;Я .nЖЈ.~· Z·".;1:: ,~ .!......в:€ -: ;.~':э: z ~:~ ~ ~7;,-

~Jo' -: W-'::!~Лl 4.;s; ':~x~г-~г 5:~ ~.o ~~: иZ r~ .L.;J.b:"-


.~ 4)11>; 'J",,~ ~Н-: fU.,:: ..-у Ж.r!-. j{.~:·:z ~'r ~-.t;!;.вr Зi<-
;/,у Y~'",. W:A 4J;";;Y: ;"'X~.;';.'! х ':>-;'""!~:Ж:Ы::;7 =;;uzu -:r
~_j/;'~":;;'.;:!~ ~A..dt;; iI..t..x s:.x -: -::,:,,~.;;;~_ ~: Ј :-y&:-}O~ ~L! ';ы,
.f'.LJtJo;;Af; : b·,!'-:,J.~ . .f;"~ uz ?:~••~.::~ ::.:z.L;'~':' z:;.~.

"'; 1#. '!~Z~)~ ";':';J.:'"...b',Jt =:~~p-~z.,:; =r-~: :i!7:!'~ 3 ... ~:'.


/'.Jc.!.fr/",. Y.,f,Y. ~;..~~ ';.! ..~».: ~<; ":.::?:.V- zJt:: Ј:' ::ЈЕ:.!о,:.Ј(
:. ~.?:.~,п

:PK:"I,,~ z ,,"';-:'/Љ',Х ~Р-...lУ~."'<;;:"·." П:..t::'~'ЕУ. }' :-;.r;:.!::1:j(


'~"Zft;; "Д!;" ;:љ;лt!;·у:;.!Ь :'~..Ъ'; ~ :;~'::./.-lj~::~ ~~Jt~чr ~:'~
""-,':k.'//'tlЉ.. ~ ;;'" ј,,;.: ~j/:Z·". ,,-,.~ ;.-:-z .....
{;-:~,.,x '::- (;j',,;.;.t~<!1t :;~b'.-:-:Y""';~ Ж.r.!"Ј ;:,4 z:.:,.I~<::. ?;у-, 2
..
.IJI.;!bl;; јб t;-РГ~Z~ ;~ 1:::' :,' к..~'.А.1't-{.л.;;: ~;'",:": ~'j ~z.н: .i!.l.Z Ж"3-
Ar~.Ij~i!~~ : ~~lLf..z ;О:АУ. y'~;:';:.§,~":;;';4I1: '.'..1 -;Pi~' (.JВZJ&<1 I::.~.I­
H,i!W; ... '.1Iv.i ... ;.;t''': ~4J(:~~;;::Z .. 1; .,.J .....~ ;:'-::;;;"-:,ЈР:;;:"f;а:, ~1j.~(1)

IЈjlИ'Л I)f/;У.и 1Ј"".IJЧ"l;:·1.и~и ··~'... >.IL. y'r...;;! :411: 1:ыt'~f.f:" X~~ r:,.1
Ј1fJrtй; и ~.~ t:1f.; x,. A'.(i; д-ъ. j;:H;~ w..z-:".II(, D~....1i!ГE:- IG ~;a .u:.e
y.j·t.J!I~ J'f~I!I~ И (:l:"~ I,;.аш Нh.! 'Л1f.,Ј!;':ЛЕ:JI. Ны!: ::(ОШ ~
':I'Jv".,:;. ~";"Y';'(J ј': (Ј.! ЈЈри ...If'Јf/:r.. .."r ~ j~.1:;'H YhPЫ; ув<!'tПf1e.1-


..................
. . . . . •• 08 _
, ......
__ ........ ..,..., ".1"''-' ........
8МI8J. ,. ....
........... , .......... 08PJI'7
v ......... _ _
- ........
'Мп"~
-'т
......
lIIIfe _
o'f ""'JIOIIII7
8ip.-"'--
б
Ора$,.,.

......
бp&lllR)' ...
IIOЈ- оу ROОСЦ _ _
G,I,88.... • '7ЦU8
7jri!,..··JII1pe..... • - ва Ца_ре III&OТIIJI8I ..... се
__ • "pщI, ара ...... B~ те ЈеМ
~., .. '-"1 _ Apвer&. ~BpмeK Је 1 овом
...._100 _пен. Јер _рока чобавч
)щ f780В жир _О 8бог o.IlUI'nI 1180 • Аеш-
..... као

в -"'11180 ..... ВaPOAII в... .......


ко. Пo.tfOOl'Pвr.
.-1111 1 Србllj. ј8А1 • 1UU0 буаово АIЩIhе, КВ-
8'I'A~ ... О" с.вега то.... _ готове. оо auкaвa

-. _ ... 1 "ра8Ј .....1 ва.,. .


.
~""'~;;;.,;,..;: ~~: W:#)'" 'A:;<.~"',; .J.if'Y~ ~;;t:'.1" .:=-...~.:z.:":"
~,~ ко ;;'f" "4~ 93'... yr::i.;Ъ-п ~r'~".!. 1&','-:';'" :1ЈЈ.Ј: .ц,:т:

;:n',,~ ;# ,,1: ~~".и. 9';:;1 '" JJ<~;дIjI IIJI]-t.t"ЛI л,.&'f..уAl, Jr.!::: J(Z

'А:А1; ~ :;'(,;~P~ ~ ".дт Ја'",: w:: IJtl:'JJ ...."" ~':I~

У.~~:aI"'ЛI Ји16 ~ж.mј;,.tA 1f;f;f'~.1 'jUA)~i:.z »y~~ ~UD


,t.:,_J'./1 'Ј -Ц!1' '1. ."ЈУ. #"~ ~~ ~ ~,~_'
}' f'1"Иll·"'.I~" ~"t--v}!:- - ..~:1ш .i~ ly.r.~",:r ЈЧ·~~Ј.' J~~
Wfl'~I*AlЙ y~••, ';'/t~ ." ,~ г,~Ћ.I.~:. blI.IrјЖ~ ~.....и;::-~'
1~;"1"/1 н У':'." .'fJf"A 1'~I'JfJ"~~ ~:y"', ...НE: """:"IJ H~ 4'::'~.l.JПШ fAJЫI­

Щ'I:t А.'1 IIA'J·.':~ JVs ""nи: Н'I.,УТМНУ IiУИ.Ј.1:W: 1<tЈЮ. .14 ~l;:­
'Џ~H;'" 1;""f':UЙ A!lt/~ н:. fU'J'fr~ ЈЈ:' j~ Jl4AWJ ЈЈ".IJ~ју пеп(;­
,o;tlU; 'JIf~ W";"I~JM "IJHt-:1 H~If/~.'(IM. I-~.I ti}'.J.e ЈЈ~.. еWl I".ЈЧВcr(:
/11 AJI"r, ,liJJI,IJ '~j~ 'f IJ~~H WJf'~ (~.тнн:.. Ј! je.ty. (ЈИ~t
'~'J"~ т""1 '~'I;,.IfI~ y.~.l ,~~ j~4JJ'& IIllje-'l; ЈЏ".I8е ск }:ооања.
~' Л,fI~У.l~m",)' ,~ ~'~HX ~ТJ,:tW1 '1.leHI: ~~'Ч' IJI~-НУ.У T~O)(
11 "~Y.Y у J,YfЏ~'j/~"~', H:tA (~ 'ЈIШУ.'1 Jf~Je'''I:, xp.a.te.tCi је в:tВ­
f,/~A"" r'~r/~Щ1 '~/~'J·IJf;". ,,{;ни ~е.t..:.tШf 'ly'fJ ТIfИl",у.а с.Јаве
Нuу.II,f,.."vщ, " 'J/~/~" щ,/~ff"f:t Y.().t~·J;", y'l,jlf ТРОО;" С О'-ЈПО~I
НА" I~ H/~y'и .. "Ј'УП'V 'f'IНI~Y.(J)f А(Ј)fИТIf, уме':1I се по је.tЗН
'~/~.НЩU '~")f),H, Ј У ,щји Щ~ )ff..."Тffе Н'Ј 'ШТ:JIЈ ш~раff. liaA 0011
;1-'1.,: ;1ЈА "f,/:Щ';I,U, IЈН l:l))f)'ff (,j~aj ffr'et~~'le fЮ ПО.'а, па је­
,ту 'flJА)' Y;JM/~ ':/~flи, :t ;I.РУ";" ',станС АlJ)lаhину; 11 бу.t)'lш
ла "',11 '·,f/~/t,:1. (:'SIJ"М ;l.а Y;jM(~ (ЈНУ IfiJАОВИН}' У којој је
IIЩJl:Щ, ;щ '111 ':е А,l})f;1~'Иl(а I~T:t,,:.t, НАН еомун тако да
У)Щ'~U; Л1l. t'/~ H'~ НIЩН:1ј~ f'Л~ је IШlраlf, В(Љ ПОП нека га.
l'I~'f/~ 1111 t:J/l~~/Y, UАИ "Н 111"'.1 I:TfJatlll ла га ШШIЮII ГАе ша-
1'111111 IIЩ,It1, Н т:шt/ ;1.11 (,и 1IIJllа IIfJснари.ш, Ka~J" што се 'ЈС-
1:"'1, и Л""/t.,fI., и Л{Јма~'ИI(IL ее OIШI{(Нf превар(н, поноси,
11. 11 11011 јој {:(I {al(~j(\." -- (;С"ЫЩИ у 3уцама, источно 0 ..\
ЛJIII,А/~, уаиу /НI'fји IL О('И'IffО ~виљски бу ... па. га аавић'
;!./,(ј/м/)м xap'I'lIjOM; IЮТОМ JHLiil'JНlY ВС 1'1 енрсмљену ватру
11 1111 lI'fИlllhОIlУ М(Ю'Ј'У lI"eHY Мf.I."Ю ХА3Лllа ЈЈсшма и на
11 ,/!Ј 'н I:IIY/I'I'O М('/',/) 1111 хартији. I1pel\O хартије опет поспу

• "'III.I·!, Vlill,""!,IIIII!", 11, 1;,7,


~ II,УК (Ј"",ф, 1i1ll"IIJllh, ililllllll 11 1ll'iIl'ЈnЈи IIRрЩ,а IJ!"IIJKOJ'It, 71,
VIП.

ПРЖЕЊЕ МЕОА.

Данас се пржи месо у масти и води у судовима под


IЮК.10IlЦСМ да се у пари истишти, а IIpe се мора.10 много

нростије радити. Кук је посматрао пржеље у пари IЮД


Тахиhана 11 ПО.1инезаца, и Halllao да се љихови начини
у Г.1аlШОМ подударају. У це.10ј 1]0JllIНезијll 11 Микроне­
зији I у сваком ДВОРИШТУ IIма етална PYI1:t, чије је дно
каменом помоштено. На том поду наложи се ватра, па
кад сва дрва изгоре, разгрне c~ ВРУћа супрашка по 60-
ковима, а у средину, "Ја загрејано камеље спусти се у
бананово .1ишће зэмотано ;е.10, преl-:О I-:oгa се опет по­
ређа усијано камеље, које се ae~I.ЬOM аатрпа да не би
ТОIМО'l'а ОДИ.1азила. На овај начин неку И.1и 60ље речено
прже Iу пари) це.1е свиље, псе и разне П.10дове. По I-:ат­
кад се I{Р03 средину набацане земље утера каква к.1и­
наница чак до дна, и онда се I';РОЗ ту направ.ьену руп~'

наспе воде, која кад досне на вре.10 камење претвори


се у пару те скроз прожма и ущ)ти већ иначе загрејано
месо. Сем Форстера и :Кука многи су јевропљани, у по­
зније време, посматрали овако IIржеље меса и уверили
се да је укусније него по садашњем начину.
1876. год., уз рат с Турском, наши су самово..ъци
на Дрини врло често пржи.ш (овде би се МОГ.10 место

I Rl\tzel, Vulkcrkundc, П, 54 и Lippt>rt 1. с., 1, 358.


IX.
КОН8ЕРВОВАЊЕ МЕОА.

I{онзервоваље је меса давнаlIIЉИ људски пронаЛR­


зак, па и само нечеље меса, хлеба итд, овам!) треба ура­
чуннти. Поред дужеl' одрilН1.В1iња, ТII1\1 се начином и при­
јатнији укус добије. У најстариЈим Iш:с~еним споменицима,
рекосмо, да стоји, да су се .ohY-:,\И хранили IIОllечком, л
без сумње 11 сухим месом одавно. У средљем веку хра­
нили су се људи хлебом, поеле од риболова, дивљачи,
BR.pllBa и суха меса, Скорашље кухано месо била је рет­
кост. Ана Були,Н, друга жена енглеског краља Хенрика
VIП, живела је почетком ХУI века и обично је доруч­
КОВaJlа сланине и пила пива; за дворанке КРa.IЬице Је­
лисавете зна се, да су обично ручале суха мееа, меса
ИR С:1Л11муре итд., а врло ретко јела са скорашљим М('­
СОМ. 1Iа111И Власи а нонеки и СрбlJ у источној Србији
-до' Бадњег дана редовно зако.ьу свинче и изуде, па до-
бро lIOсоле сланину и месо. Сланину за се сложе у чабар
не досипајуhи ни капи воде, тако исто учине и с l\IeCO~l
у другом чабру. Докле год траје Me~a и сланине юп.ако
се и не ваде И3 саламуре, јер они яа сушеље па AIHIY
и не знају. Месо траје до Тројица а сланина се не
уквари ни за две године, и тако је бела и укусна дп
се слободно може реhи да је боља од оне на дИ-му осу­
шене. Неки је сељаци - видео сам у Подгорцу - једу
"ч:эесну С хлебом, као пiто се чини с осушеном на ДIlМУ,
х.

ПАРЕЊЕ И КУХАЉЕ УОИЈАНИV КАМЕЉЕМ.

и ОНII народи који не имађач' аем.ьаних су,\ова,


)ЮГли су лако доћи на мисао Ј.ако треба Ј;ухати, јер су
;.щ ватру 3Н3.1И Jf најстарији преиеториски наРО,ЏЈ, н. пр.
Француски пећинари, где се уз А.удске };остуре нала;-Је
и костури од изумрле пеhинске ХИЈене Jf мамута, яа да
се на њихову огњишту не Hat)e ни трага од ::ЈеМ.'I.аног
flосуtЈЗ. )Iесто ::Јемљаних судова, који еу еада у обичају,
}Юf'ЛИ су се послужити разним шуп.ЬЮI стваРЮlа, ј;оје
ее у природи гстове налазе, као: ПОЛУТЈше ОД бундеве
и љуске других t;РУПНЈЈХ плодова, лубање, шуп.ье кладе,
или ствари које се лако могу направити, као: ,.;рбул,е.
о;шдане рупе у зеМА.И ит.\. Неке 'нове ПРШlере павеш­
ћемо при опиеивању разних начина кухања. Аиперт I се
врло духовито довија да објасни прву побуду кухања.
Човеку је била од вајкада угодна од сунца загрејана
.ю,.;ва, и у ње}IУ се морала зачедити жеља да и (;ам ту

појаву вештачки И::Јазове. Врло .Јако да га је слепа СЛУ­


чајност томе fЮУf.Jила. Над се с ватре ,.юја усијана f;a-
меница от,.;отр.ЫiЛа У локви цу крај огњишта, вода се
брзо УЮ,lлачи 11 'ЈОве,.; је већ тиме искуси о, да му треба
ист.) тако поступити да ВОДУ загреје у KaJ-;ВО}[ издуб.ье­
но}[ СУДУ. То ПОСТИГНУВПlи }югло му је (,е:-Ј по муке па-

I Lippcrt. Юlltllгg('~ј(;hiсllt", Н. ;\.-, \-·3;);ј.


:YLZ .вz :~ .ZJ:. IO:l8:.a. ~~ !~ ~;IZ :.: ..: ~T ~.~-
32".~.'] ~: x;.1.JIZ z r.yr.;t;.:y ra. Т..tЬ!Яо ;Ei';- .'JII:'':! ~E Ћс..} '': r..-
.z.;.7Г~- }L~1i:. Z1I. -:!~~.:t;-4-Z :I:.U Еi. : : ~: ЕЖ :':;i:-.~

~ -:f"1;'~.
_i:...8 :~: iEF-'Z& z r;':I:nЬ:~ z :~ J~~~ z з:::};,r.:.~

ttЭ:t<z .~ m;;.~- :~ ~ JS;~ ~~'IZ 7i~:r.ZK :~­


.tr-u:. - r эr;.~....r: З:Ј:..ry :"~~ЋБ" ~~.L'3-': bl;. -:-:-:..zz=-: ::;:';'0':":
~-sn... :1::1З6:r~~:'"1;. ~'=- ~ .:~. :~ : ... ZiЛ;"L~:
z :-"}~.'! x/..t;r.- ::::t:~ .!..i. :I.Ш:. K~;' ::::;~ Z""" ~­
;Я;~ ~.lJ!S: ~~1 ~ ~i.- ~ ~ ..?Ј. ZE -: ~

;,- ~: ~-:';-":".....!"1!ЖЗZ .~~.аz.:.л.z. ::-;,'ЖТГ:,


~ ~ V...rь.iВИLL ~ .r.пr.у ~?"r~ :i:!J[Z~ L:I~f~~·
~~'l'7rz~ - .иat1f~ - z;,:~ z ~Т7:::;:: ~_ "Ј::'Јј:
~:'L1r..~: .,= ~ ~ __~ r.a.;_ -:- ~ =;..~ Ч'""х ~....&10..

;,- 1lE~.73J':'I!. J<;U. ~.'z ~:..L~z;r: :2::'1'Z :~ ~~ 7J.Z


.sy:пx ;;,...~ :::.18 rљ.'i: ~a::::, .!..А :'ъ ;;:4љ 5& =--ч -: ~­
в;-z- . ..е..в;ь J4J-S: ~: !~.: ;;.,z=.7 :.!. ':-=-~~ ': )~,;. Z

~ z..i.~"'1ёL '.!:.& '-.% '..?::zE: ~Y;'';' --= ~ ~-:?t z ~;'o?ii бot:.I~


"':JJ:.~~ -: ~:-~ j-~ )(,<0..&.,:. :::·:.~-:.:Z ~..x~:: : ~:'B. ~..~~­
?-~Z 7;~ ~ E~~:" :-:~~.::.Г-=:. .~-:-:- E~ ~:"4~~'" !а ~
:-~ ::"..Ir..;.'z:: .Lifr-vлl. 7.AV-....E:J-:... 7~~ .ы. ~Z ==;.;.5"%Ј! ~je
~ ~ ..иr. :;:;--;љ atry,L 3~ .'hEF.:' Zii:x.bl.Z ё-=:-,:; .Ја уће
~~: ::..r:~ r;.·z ~y. пЈ-:-. . . ~.,..J..t~az== )I<i..E.. r-)Ој-&РJrЧеЕа.
v....! ~ ~ё ~II ' ___ :1"::":7 ]" '::'f..:~.1J ~,·:ay . .l~

rл:.ti/r.. =-"'?~.; ~ ~-:; I>~~ LМI-::a p<'&C~t'=HI.? -: 3I'j.lИ, па 6в


!;/".;,Ib. ....A".~ V.I...f~Ea =~ п€;..ty "Уиу Љ on~pl.
)- П~.Ј'а~:rWшr E2a.l 'j~......ЋeY. ~ врућипу ) врућУШТИЈЈУ«'?
ЖГ-"!ЈУ ЈиХ YAIZ! 9и.!'ј .lPP-У ВE:.l.пку бо..е-::т, 011» ће
~ "'.J',L~ r f*"-UlЕИ V"Л3r.I. па се OR..Ya )leтae &a.JleВ>e

х l:II:....r~ r !:ауру. ~ y..;u ~e У~Иј~ЈУ, бапе их у котао,


.,~ ~ 1:!t".J'..&a УJLlaЧJI. 11 т"о)( ~e 81)..10)1 Оf:упа OO.I6CВJIR и чв­
-:Ј.М ~YIV.J'JI ~ . ,1
·1.;1
)- 6r--IOвa&lвt.~ј нахuји у.а.1 човек п}(а неRП отЕ
_ "JE:.IY· најпре Сl.? YCde у je.taВ котао ВO..le u накупи се.
58 СТАРИИСКА СРПСКА ЈILtА И IIИТ.А
- -------------------
неКОАИКО оБАИХ беАутака, веАичине песнице, па утуре у
прасе. За тим га увију у какву чисту сукнену ствар и
окрећу да би се од усијаног камеља на сваком месту
подједнако испеКАО. ПОСАе ДОВОЉНОГ OKpeTalJ>a, оставе
га до у јутро, па кад буде време да се пече, изваде из
њега све каменице, натакну га на ражањ и пеку. Над
се прасе тако истишти усијаним камењем, кажу да је
много c.llat}e. Поуздано знам да се овако ради.llО у поро­
дици војводе Баhевиhа; а без сумње и IЮД стотине АРУ­
ГИХ. Овде је занимљиво и то, што урођеници на Тонга
- ОСТРВЉУ I исто тако убрзају печење животиња, уба­
цујуhи у распорено те.llО усијано камеље.

I Waitz. Gt'rland. AntIIropologie. V. 2. В. 80 и VI. 58.


'.''','4111!
fJ!I'~.
А ....
_114
_ - :IW
1JJP1117 411! .......
.-.,..а, .
.
R8
_ОАп- ао
_... •
арча.&1Ije.
~1IIao је 'КAeIr 11_ • ва
;w;:. .• , 'J<I , _ af1 "".qpaиa јео. у 1Ip8OB
., te s-. 1\&" lIe ,.,..;&...........
.... • Je.to А8 .11&., Apмвl>K OfА1
~J~~I ~ - . . lе 0 _ _ се
-. _1tJ. ,. Р1"8, ..,., 0"-
1I18rм ВРј,ЈЈ tI
08180: lIIjape
..
се_

.1.0 ......... ар... 110 .... 08 ~!~


с м. аа 08 о...... o~_ ·:~
1"1D Ј КO'f.lf .... 08 ..-
а_ ........... " __ 08
раок".....," 1JIII8IIII_ ..... 08
""" се жоЬе мm......... J<lAe,
Ј ТIII'8IL 1'8 08 DOA.1'J11118.
.AI._
- 0,11
0 8 1 - . - , ........
1-Јк,а;.
- "-)0,118
0If/I1rt . . је . _мак DOAQ08

.~.,--
_..-а •._"....;.....
....J"-
.
Е I I

...,_. .............
."
• r_'" • ..,. ое .........
.....
01. Q,U9X

И.
; 't
~
"r_ је оо
tn'f"."
". ... _
a,,-tАеее_
~·IIa..vj_Q8_
. . . . 1IpII& . .j NIO:-
~_ ее 6a'I88 рц бuII /Ia<c.,
l'IJA'П8.


1.,._ •. 1. ...
се ве

0... вој8
SoЬe AIi "1 бav,J. - .
Ја..", обвчво ORpJl'.... ОСМ-
0IIJWD1"'. ...... 87.., то се _ .......
бм СВР. u бylula
такође ОА оруЬа,
"'ОЧIIТII, • У 06-'1"\1
ва "'Р"'1 oroм. То
Око П_
1'88,ЏII&.

к... се А_ А/&
.,. . _ ••..
• ~........ tL- et1r1Aw18J •
.~ "'-1 ( ......"',.'-,.. ,
,
мао _ . _ ~:~!~~~
• отрабо 'lllJ>A8 ... U је fIIoO.
JNIIIC1IOj бац "1 оба... . _ .....
о,. Вамберra. 15.8 бво .;,
Т8'I7 Ј ПРЈОВОЈ· ва и..-t •
оБЈ ..- АО 17. _ _ _
pOAarr. """-7 се -КОЈ
l~"" ..... .!. -, __
110
. . . . , . . . 10 Је ...._
iJ8III
...
...ко 7
..... 7СџавЈ'
CIamO је.а. Ј
п....... '10118 • i'pџ
cnap ""'Ји Ј .........' -...,
l'fO'I'IIII ....__ t ва
........0 ПО" _~
... б. се баш и У 8ОpIIIl II1II'010
..... ВОЈ. овајЈ АО' се • _
III')'cвтrв, ва то ЬOllO У
В....... ОКО Ј_рв
-каЈ 0lI&II0:
IIJI!'''-
OII'O.je
0IIf'I0, . . . ое .... ' " 'I7J8 •
в,r..-па
мel)J '1'118 У, А&о\.1ЩJIja
...._ ....0 .....1
је •

- .. •.
Сврав ое_

.8.1,.... 08Р.·"
...... .....-
I Ј'.,..,.
_ _ _ ............а

t. J'eIjI8o..,

-:'С;.:.:.
ОЈ" tII _ " "•
. . . . . YNjII),-
';"iIr lrOIati IIIA OIIPЦ& ..-
. . . . . 110' "ОВА• ........

·_710-.. . . . . .
КIii ја ..01lI80 ве 88Ј17,

l i~iri~f'B -_
;.iI!Ijijr. -
.....
. . __
.. -

. . ... .-..-,
...... . -,
,_

............... -
... -
• poIIIM .1/& се
.Oif.I/& "" , . .
_Је ....
~)e .. uo-
o8II",OIIp'.C ~
0.._

"-
ЦА.

РаО оотав6
- _
."Q'
_
.... C>7UJ8 на ...~;'
т._
........'"
• .,...
" , . .... oAВO.l" ...
.JCI\A је s.Щaо . . . . . .....
сцоем, • ои.џ VCUJajW tc&I ......
. . . . ~8110 _)8 08& ~
........... " -Је ,.,.'"'''''''
се ..,........ '14raвe " бр.-
lЮ8J!IIIIIIIII ... -Ј ........0. на
_о бue је боЈ8, _""'0 • ПР8-
ТеК """ .. .."...,.... lоретоnel.
ова ОМ'. uno lI}НIOeТaII8 """
..........
.. -- ...
-.......-
...,..., О,", . . . . .AII"8.
Нaar _ _ 1IeIIe
s.nбa, ,
...... ""8.181\7. " . , . •

I _ , . '" _ ...,..
...~ ,if''''r/,-;
...,. - •• 1....'"
104 СТАРИНСКА СРПСКА ЈЕАА И ПИЋА

не напуни. М.I1аэ, ПТИRhуhи у кисе.l10 M..ieKO И..iИ у унду­


руљу эгусне их и постане нека питијаста смеса, то је
эаМ..iаз. Од sаМ..iаза се обично одвоји нешто Ma..iO сурутке.
Мени је познат эаМ..iаз ужички, који се нешто друкчије
прави од црногорског. На 3..iатибору помешају варенику
с ужљуhеном сурутком и сркају под именом заМ..iаза.
На послетку додајем да се у Херцеговини радо једе­
ююе..iО M.IIeKO са скорупом и медом.

.-.
о обичним свакодневним јестивима, пиhима и ПОС.l1ас­
тицама код веhине ба..iканских народа на..iаэи cie код чу­
веног природњака и путника Ами Буеl-а леп преглед)
fI..iИ за овај рад ништа нисам могао узети.

1 Ami Воие, La Turquie D' Еигоре. Тоmе Deuxieme, 25 4-258Paris, 1840.
XVI.

ВАЧИНИ И ТУЉЕЊЕ r .ilAДИ И ЖЕЋИ.

Промда зачини нису саставни део хране.· ипак се о


њима води озбиљан рачун, јер јелу дају пријатан укус
а неки вареље помажу. Од овију дометака простим на­
родним јелима прво место заузима со. Па при свем том
стари Индогермани не знадијаху. за тај зачин. Чак је
Омир познавао људе, који не сољаху јела, а за Епироте
и Нумиђане исто се то потврдило. По Ригведи судеhи,
како Иранци тако и Инди, У то даDнашње време, ни
слутили нису да има шта тако добро. Неки примитив ни
народи ни данас јела не сол~, а неки на против со си­
сају као шеhер. У Тимбукту се негда со златом одме­
равала и као новац је важила. Срби воле у редовним
приликама добро посољена јела, међу тим на Јевдокпју
не једу ништа кашикама нити шта соле, тако исто за­

врачана јела кухају се без соли. Хајдуци по Србији и


устаници по Херцеговини често су без соли, а навикнути
на тај зачин, труде со да га чиме замене. Стоке имаЈу
довољно и кад закољу рецимо овцу, натакну је на ја­
сенову младику (ражањ), и онда месо повуче из коре CtlY

горчину, која се разблажи пошто мало постоји, и месо


постане нрилично укусно. Неки опет да не би било месо
одвратно, истрљају га зечјом соцом или кисе.ьаком.
__
,.,,- ...,......
".~

......-, ...]&01
е&рО_ '1
....Of&.\o .. 011•
.......ч· ... Јеова
- у ВOpeIJJ оое

'-.

. . . . а ............. 11.
ЭЛЧИНВ и ту.ьВЊВ ГЈ.ЛАИ и ЖВТои 107

обично бе.llИчаст COH,l чија љутина већ по кратку су­


шењу изветри, и зато се могу сухе НРТО.llе од ових би­
љана саМ.Ilе'l'И и саме И.llИ с обични м брашном помешане
јести, као што се то на више места, особито у Герма­
нији чини, а гдешто тога ради lЮЗ.llац се и сади. - А.IlИ
по наведепом примеру из Горње Крајине наш свет не
зна да иэгњечене НРТО.llе од КОЗ.llаца ваља прво осушити,

па тек онда јести.

i I

- .


I I1&вчиh, Ботавика, 146 •


XVII.
ЈЬ У Д О Ж Д Е Р С Т В О.

Андре се потанко бавио овим питањем и дошао је


до занључна: »Да св!а данашња антропофагија 1 није ништа
друго до преостатак негдашње опште антропоФагије код
свију народа«.

људождерство је најјаче кад се људи једу; С.llабије


кад се једу само поједини де.llОВИ, као срце, мозак итд.:
још слабије кад се из .Ilубања убијених људи пије пиЬе,
а најслабије кад се само у причи помиње.
:Код старих Јелина о људождерству је веn била мра­
чна представа само у причама - од прилике на том

степену· као код нас сада. Тако Омиров мит о краљу


итачком ве.llИ на једном месту. како је Одисије у свом
.Ilутању по мору с Еол ских острва био бачен к Лестри­
гонима, који су му многе морнаре пождера.llИ.

Да сусе, можда, и код нас негда деца јела, ма.llКО


наговештава народно веровање, што се мисли да се пр­

венци тешко могу одржати?! А пошто је жртвовање


људи код Индогермана јано би.llО распрострањено, па и
код неких С.lIOвенских племена - а овај се обичај у
многом чему поклапа с људождерством, јер што је .lЬy-

1 Људождерство се ваучво зове 8НТРОl10фаzuја ПАН К8нuбаАство.


.....
lIIIIIМ'8 lI8a 1IpU8., . .
R,'.II.- 'ra 1r!"'~ 11 _..... На_
И88Р'1'8 . . р.......
",M,f/, y;,I, HTr(,y.;,~ Аћ ;-:f'Js 'r]""" .i'ЛН fыr)fэ, Rиј"= ~opВ'a
Ал .,: mЧЈ. AM'.A'~ 1;1, 'V'i(' ,fa '"'1 ,ј': H~r .Ia '<;аш тражИ_ЈИ
H,~ А Ј'Ј' И;( f,:,.:4AI,r:. ;,. Н/: I~:",'A(, i}r)а'fИ)f"f~ftА. у.аГ.Ј што ее
Н.·, И/i"/,' l;r,/:,m. l(,UШЏfft. Hf,(~",JM.f}rja,..,a, (ЈНН. КГЈји хоће у
'f/,'A I~r,I\~IY ;1.а 1;1\ ('J'1t'rUM/:, 1,f,аАВf,јин:t. пуr;те Cf.ijи f:PS на
, 'Ј111' 'Ј , /1" I,H;f}J. Y<I;t.iS'MHI} I,""Н;КУ ј":Аан Аr}~Т(Ј.и (JH~ ИСЦ)-­
J"~Hl '~J,fI. '11'1, 'IИII/; <111. '(', А11 '~f; Iц,I:Нђ f;P(Jf)~, јер се (Ј.д
'11,1 "Ј,/:М1Ш/t I',MI':I·J,IL.iY 'Ј1Ј. f'('./my tJP;J.t",y. (Јв() је чинио 11
У"И""'''', I;УfЈ;1.УАИ'ffШ, 1'. ~A11A(m НЮЏ)АИt.. EBf) како ИИ је
1,,, '1"'; 'IИ" "Ј"'''РИ'flН': "Ј(:;1.lIIl if~fm(жа, која није И}Iа.lа
-
""IJ..",. И;'';IJ.IIИ.''IJ, ј', i'Џ:"',У АI1 .,(} (;f; (~EJ. ИЈЮМ (,раТИ)fИТИ.
М, '.1 ""'/'.1( И М/l.1иlt 1111, "'(, "ри(~'t1tJlУ, те једно вече припре­ \.
ми"',, III:''''I',У И ('11'" (~ ј(:;1.IIИМ JI('.ЈftlЮМ Aot}e, те пре ве­
""1'/' IШ"I""ИI~М" "('1'0;1. (',,":"ИМЛ,(}Љfl., "О(}АС вечера(}мо И
""'·,'·.11I1/',М" "," ;1.11 "',.III, IIО.,И", :Ја IЮС.llедњи САучај има и
N"'"", "I"'M/'" У ".Н.IIУ ('Џ/ЩИМft f(ОЛ ТР(:ТСНИIШ, Од веАИ­
/11.1' IНl.III,I,/I. . НfI.lи ('.(! '1'ltMo НОНО МШ'lI.l'оhи каша..ъ ИАИ
н 111,.111' MIII'II.P""'JI,ILH 11 I~У'\УР'~IШIIIЩ - ,(,иј/Ј сам БОАесник
""".111 Н/"" I JII'~I\I(Y му (,plrJrt'II'M IIIt "IНУI'У И lIРОКИНУ кожу
,\11. 111'11 1111'1""1", 11/1. (,11.11' .. ··11111\ '1'11 .ншю, и нашу: 'Го му је
)"I'Y 1111,
~':II'"I{ Ј" ,1.~'.\IIII<.\I'III"I'IIY 1111.:1.111'111'1', као: ()(ЖУ,II,ица у
'1 ,,, 1111 '1'1111.1111<\,111111' 11\11110'1'1111.1\.: IIIIII:Ц:\ IШ. ,ЂудеlЮ месо,

\{"I"I\I .-,,, .• ,, "11"11.\111\1. 1\:111 111'\'0 јР (,НО (\-\учај у MIICIIPY


1','IIН. 11 1','111. ",1,\, :':1 "II('М\' УШ:I,'IIt' I'.Ш..\II IШ..\ су хlI.ьа­
,\:I~':I ".у,\II ;111\(,1:11111 11 ""Ј'"Џ'lIll; 1\\\1I11'11t'IШ Ф:шатш~а~l:
""\,,1\1:,,,.\, .\:1 ,'" 111'III'",ј:\Т\\1, \,:н,\1 Т:Ш\\ ~ЮЖl' ~"НII\ПТIIТII
\
;\1\11 ,'\' 11,1.1\'.\", ,I"'~'.\:\ 1\;\,1.,\;1 ('р\\нн ~. Нl'.lIШ~· гневу на

""\(11\' ',,1",'1\;\ 1'\,."",: н,I,ј,',' (IHX 1':\, ""'\'


!f.,;~::=.~.,....
!:." ...
..ш
." : а "'1
I~".....
[
_
Мо
...tJ· 1J1I.... "Ј
.......
~a П..... 08 0 _ :
-.,
се _ .............JЧ'ot8 ""'8,
• .~~ ;D!"IUIВIIJICIIOI' _ ..... оарче

08 "" AQбро ОРОМetпa, обично


,.ru.J8
AIi'III I8В_ на оунце а
__ ",. ЈОВ8-. Ita.. оо • то по-
120 СТАРИНСКА СРПСКА ЈЕАА И ПИЋА

~ : стигне, онда се процеди кроз сито, и она оцеђена теч­


1: ност то је киселица. Пије се као лек од кашља и дру­
, ,;
гих плуnних болести.
Постојбина је винове лозе јужы:а земља од Rаспис-
1ЮГ Ј сзсра, па се отуда вештина цеђења вина још у пра­
старо време почела ШИРИТII међу КУЛТУРНИМ ма..юазиским
народима, па отуда у стару Грчку, на север и остале
крајеве. Омир га исто тако ПО'dиње као и наше старе
јуначке песме, што су пуне )).ьутих П~iјаница((. Семенке
су од винове лозе нађсне и у РИlIчанској сојеници код
Бишhа, из преисториског доба за те крајеве.
Ракија је врло позно пиhе. У првој половини шес­
наестога века ракија и комовица 1 у Русији се више пила
IШО лек него пао пипе, а веn крајем истог века обратно.
Пошто ракија није давнашње пипе, са свим је разумљиво,
што се у традиционалној српској литератури нигде не
помиње.

Вод'њика и јао?} tшаача су такође стара пиnа, a.IlИ


пошто се свуда више маљс СЛIlЧНО праве, изоставиhу
свако објашњавањс о љима.

I Срби се И сад Вр.llО ыпгоo .!сче IЮМОВИЦОЪi.

Bewerten