Sie sind auf Seite 1von 55
x vl [noluotih ! TRIN SH CF HAIHCAO & BA Ee ei al Knjizara , MERKUR“ eine i b anti ikvarijat iS | ZAGREB, "Petinioka ul 28 { Y HOBOME CAyy | CPIHCKA DITAMIIAPHJA APA CBETOSAPA MHAETHRA 1895. 4 MHOTBX H MHOTBX CHOMeHEMO CAMO HEROABKO BEX, BOjH cy yHHBepsHTeTCKH UpodecopH, & KojH Mehy TBM CBA- KOM IDHABEOM CB CBAM O36HHO TEPAe HUM, 1a je WrokabMmTaHa jesHk xpBaTcRH. 7 Aa moqemo oama ca rocnoganom Apwesom Iling- __h@M, Koja upegaje Ha sarpeGaykoM yHuBepsaTeTy ,xp- BaTCEH jesHE“ H ,XpBATCKY AuTepatypy“. Ozaj yuenn. TOC.OAHH Mpodecop H akaxeMHE He CaMO Aa TOsHaje WTOKaBMITAHY jexHHO KaO XPBATCRH jesAE, HeTO Yak H 3a Bysope ,cpicke HapogHe mecme“ TBpAM, Aa cy DH- cane jesuxom xpsarcsum. I[lra ume Bemy je yak ¥ Tosop Cp6ujanana takohe xpsatcru jeszx. Bpahajyhu ce jeayom y Sarpe6 us Deorpaga, rae je ca kpaben Muxanom ropopao jesHRoM CpUCRHM, OH HADHCA Y HO- f BHHAMA, EAEO Epa Muran-spse-#ene-TOBops IpRarcey. 3a OBAM TochoAwHoM Aomao 6H OMA rocnoyHE --Taxe.. Cxttugpaac H TO 10 BAKHOCTA cBOra HoOHaja, ROjH 8AY3HMAa H KAO AKAXCMME H KAO UpeACeAHBE ,XP- satcre Marae’, & Hapow#To kao upoecop xpBaTcEe xuctopuje Ha yHazepsutery. Ua.zaze-baTlapaha, ta- BO H.38-CMRNARAACA: -He-~MeCTOjE jesnE CPICKH, Heo M OH SHA, Ja je WTORABITHHA CaMO jesHK XPBATCKH. A ca HHMTa Dpapoxnaje, Hero ca obe ARojane Xa upehemo pa tpeher ysuepsatercsor mpodecopa, Ha wMe Ha rocnoguHa Bjexocxaza Ki . Koango ce Hama Oap ¥HHH, yUpaBo je OBA} rocnoxwA upodecop WouajoparunasHjA OX cBHjy ocrasux. Tako oH Ha IPHMep LOkasyje-Tak-H TO; KAKO €y- CBH-CXOBCHCRH CTA- Hopuany JanammBe Bocne x Xepueroswue camo 8aTo Xpparw, MTO roBope jesHkom xpsarTcKaM, TO jecr mTo- Rapmtauou. Tosopehs o crasossamTsy Bocue a Xep- Weropwne, OH XO Aye MpHusHaje, Aa Ce TAMOMTHE cTa- HOBHEMITBO He HagBBAa XpBATHMA; XOK He DOpaye, Aa 6. ce MHora sony Cp6ama. ,Nu jezik — wacTaBba of — taj jedini biljeg narodnosti, pokazuje i svjedoti, da je taj narod (r. j. sapox caxamme Bocuse a Xeprero- Buue) hrvatskog porijekla“. (,Bosna*. str. 71.) A raj ouer jesHk, KOjHM ToBOpa Hapox Bocue # Xepneross- He, jecre 00 HCTOM TOCHOAHHY jes#K XpBaTCRH, MOMITO »SVi Zitelji slovjenski u Bosri i Hercegovini, bili ma koje vjere, govore jednim jezikom i to hrvatskim.* (,Bosna‘. str. 74.) Kaxo je jesax Bocanana a Xepye- ropala HajyacTaja mToRaBMTHHAa, TO cy onXa Kazaja- hy caMo 8aT0 TAaMOMBH CcraHoBHANH XpBara, jep ro- Bope MITOKABIITHHOM, Koja je oneT xpBaTcRH jesHK. Bwo--opako TANEY-Hceykoeneyay- HpoHoce’ H NpeTy- i _XPBATCRH HEXOBA SYAB, SABa- BOjOM Hej6anaom Opahom Cpoi : ‘Jép OBA Uceyxo-Hayka xpparcea, 4a HeMa Cp6a x cpn- ckor jesama, H Aa je MTOKSBMTABA jesHE XpBATCRH, Beh ce Kox Xppara craqHO ofoMabuxa Kao HajyuCTA- ja wcruHa, Te ce RAO TaKOBa yBYKAa H Y CBE MKOI- ere EBure. Ws oBux EBATA yie ce H MBOrA CpncKa Rew, Koja noxase, KoMyHaxHe moze. Ta Cpuyaa, KakO Y OCHOBHO] TAakKO H y THMHASHjatHOj IWKOJH, xTeMH He xTeAa MOpajy yIHTH, Aa je mTORABMITH- Ha jesHk XpBaTCKH H Xa OHH TOBOpe jesHkoM XxpBAT- CKHM,@ He cpickam. Cax ona cpicka jena, Koja cy BpapocdaBae Bepe, 88 TY ce OBA WCeyxO: Hayka He he ‘TakO JaKO UPAMHTH, jep OHH HMajy UPHAHKe, Aa H OX cBoje MaTepe, 18 H OX CBora cBeMITeHHEA 4yjy, Aa je WEXOB jesHE cpickH u Aa cy onn Cpbu. Aaa Buje TARO ca XelOM CpICKOM RATOABYKE H YHH- jatcre Bepe, jep oHH HemajyhH OX BAKYAa UpHAMKe Ja uyjy, BAKO HUXOB MaTepmu jesHk Buje XpBATCEA, Hero cpuces, wocTajy Mazo no Maso Xppara, HAapAaBHO ca CBHM H@HAPABHAM, YMCTHHM HAYHHOM: HYTOM IkOAe H mppee. Ma x06po suamo, xa cy Takosu Xpsavu, Koja ce ersapajy OYTeM MkOxe -H WpkRe, BajmawBe Xppeara H Xa OHH HajMawe umajy y ceOu ma vera xpraTckor. Alu Hama je H TO NOSHATO, Aa ce TAKOBH SyAB oAuApahy- jy ox cpora Cpnersa u To je ono, pags era cea Cpou Ges pasiHke TOAMTHIREX HasOpa-H nodsowaja, y ROjMMA Ge Hadase, Mopajy OXCYAHO yeTanA &.TOMe JekA 1Or Tpawers. Banumo 1a Ma M AZCTAMAIBH Worxex camo FA cree, Boncke Cp6e KaToamke, Ha TaKO sBAHE »Hloxne*” a =Pane*, Bugehemo, 4a je HAPOYHTO gOcAe pasBojaye- Ba rpauuye, sapaaqao Mehy HHMA TAKO CUAGH ABTE- OpUCkE.AYX Hw ocehawe, Ja Nawac HeMajy CEOpO HE- ‘BAKBA CMACZA 8a CBOjy cpucKy HapoxHocT. Huje Tao camo y Cxaponuja, wero je Tazo H y Jlaamatuja, oa je ajuocae raxo a y Bocam # Xepnerosasa. Kosznxo je BBapa cpickKOM Hapoxy HaHexa Ta HCTA MceyAO-BAy- Ba XpBarcka, Haj6oee ce BAAH H OTYAa ,fto su _bo- sanski klerici (6oroczonu) tek u Djakovu upoznali, da su sinovi hrvatskoga naroda‘. (,,Glasnik biskupije bo- sansko-sriemske“ god. 1881. br. 3.) Opa oak RXepana Ea0 RoMahw cHHOBH 6uxH cy Hajonacauja 3a cpacku gapog y Boca # Xepyerosans, wapowwTo mak sa Ta- moutbe Cp6e RaToamuge Repe. Hajsax xako je Owpaxo ca Cocauckam Cp6uma ka- TOAHIBE Bepe, TARO je NoverO OusaTH H ca TAMOM- wum Cp6uma Myxamemaucke Bepe. Jep KOAHKO ce sHa- ‘Ke, jeqoua myxameXanan, Koju je Pero 9a myORAaB- mrany, Xa je jesux xppaTcrn, jecre”nosnara Xepue- 01 ai Jospo +by6ymun, Aw a on je To yaHHHO TER 7 OBAA, Bax je ox oma cor ox6erao y Jazmanujy x TaMO RATOAHYRH Kalyhep nocrao. Ta Bako je Ta xpBaTCRO-RaTOABIRA Upouaran Ag N0- Ca OBHM HAROBAYEBM EXODR- ~JBMA, TARO ce BO IPOAyMARA H AHAC HA CBe CTpAaHe. 3a TO cMo ce MH H Ja7BaH Hepa y HaAH, Aa ako je MOZHO BB0GANTEMO TY UCeyAO-HayRY Hame ,X06po- ®exehe nam Opaho Xpzara*. — "se “fipé, nero mo upehemo wa caMy cCTBAD, {PREMO Xa Hehe OuTH sroper, 4a HcUpHYaMO H jexaH Jorabaj, Koju ce zane 36u0 y Sarpeby. Jeguom je jean Cp6un 6aBehx ce y Sarpe6y, xo- mao y Doxogje xpBaTckom @Hacsopy Ap. ®. M. re Ty © BeEMe DoBeo per usMehy ocraxora w O jesuky. T'o- BOpBAH Cy AYTO H ONMHpHO, Da Dopex cBer Halpesa- Ha, YICHE TOCHOAHH XZORTOP Gam HHEAKO HRje MOTAO 4a yBepH AoTHuHOr CpOnHa, 4A MTOKABMITHHS BEje €aMo CpmcRH, Hero H xpBaTcEH jesax. To crpamHo pas- jexu rocnoauna xoKTopa, Te he osako pebu cBowe ro- ery Cp6any: »lla Xo06po; kax BH xoheTe, Xa je MTORaBMTHHA CaMO CplckH jesHE, OHXa MH peluTe, Ta co MH Xp- BATH, EOjBMa je MTOKABIITHHA MaTepHE H APYMTBCHR jesax“. pa tom my AoRTOp uoKasHBame HeKY mTO- KABCKY WITAMMAHY KBBSENY PeAWTHOSHOT sHayAja, ¥ xojoj HexH McrpauaH HasHBa HCTY MTORaBMTHBY je- SHEOM xpBarckaM. JlorauaH Cp6uH y mecTo Aa ce Kao TocT oBako pasjapena JoMahnHa SOyHH, OH My Ca CBRM XAQXHO OBBKO OACOBODH : »Morao je xoTaunn Ucrpanan HasHBaTH MTORaB- mrany £ago je xTeo, na Aa Dak XpRaTH ocTAHY Keo mTo # jecy ox Cp6a noce6an Hapox. A mTo xaBac M8 H TAKOBHX XpBava, KOjH ce y jeamky He pasan- 8 Byjy og Cp6a, tro here oxmax ca3sHaTH, akO DorzegaTe y couce Syxesura Taja, [lama JbyOuha, ua najsax w y conce Be6epa Txaxuesuha, xoju pam je naj6oze mosHat. Kako ja, Tako M Weo OCTaAM CBeT He CyYMBaMO BH HajMaBe, 4a je WTOKABMITBHA BapoxHE jesHE cpu- CKH A CaMO CpicKH; @ ITO Zawac cpickaM jesHEOM ropope H Heka# XpzaTH, TO Gall HH HajMame He Mea cTsap. Ago Jakxe XpBaTH MACAe, Na BMajy Upana Ha- SHBATH DITOKABMITHEY HMEHOM XPBATCKAM CAMO C TOTa, HITO Ce MHOTM Of BAX CAYRe wcTOM, ja Gap MBCAEM, Xa Cp6u ne 6f uaa namTa mporas Tora. Ho y Tox cayyajy Xppara Ou mMopazH jaBHo UpAsHaTH, 2a caMo © Tora jesHE CPICKH 30BY H XPBATCKHM, DITO ce caya HEME H OHH CAy&e H ropope*. Aoxrop Gejame ovesujHo wsHenahen oBaKOBM Of- TOBOpOM; TO ra jom BaMe pasxpaxaBame, Te KABMA- jyha ayraro rsazom fosukuy ucrom CpOuny: ylia Aakxe mB XpBATH HeMaMO cBOra jesnRA; MM WagXe HHCMO HapoX; MH cwo BAO I[auranH 6e8 cBora Hapoxwer jesara’. »He, rocnoxaHe AoRTope — yuagxe my Ham Cp6uH y pet — BH Tako ronopebu nagate y KpajHocr, jep He camo ja XpparH HBcy Rao [uranH, Hero cy HApOX ca noceOHHM CBOjHM HapoARHM jesHRoM. Xpeare-BMajy c30j jesBE, axH Ta caMH sBHeMapyjy.z onOanyjy,-yeRa- jajyha. rybe jesaxe. Mehy Tam za Oam a rosopure Ty- yam y Mecto caojaM HapoxuaM jesHKOM, BA 6H unaR ocraau cBe JoTxe XpBaTu, Rorox He Ow Apyra KakaB Hapox noctasn. Sep--auje-cam I'aj,.Jby6uh,.ua-a Be- ~Gep.upassac, maxo cy XpuaTH AaHAnHSH KBAREEHH ~~ . josme on Cp6a ysean. Ila xax cy Xpsaru, umajyhu y EBURKCBHOCTH jesuR CpnCckA, Oak OCTaIH XpBata; TO 9 carypHo He he upectara xa Gyxy Xppara HH Tora pagH, mo HM je jesHk cpucka uw jesHE ApyniTeHE. 3a THM ce H pasHhome, ocTajyhu cBakO npH CBO- Me MumseBy. Oxo HaBexocMo caMO 8a TO, 48 UHTAOTA BUXe H CaMH, EAEO CRYYeHO MuCAe 0 jesHRY H UPB XPBATCEH Syma. Ila nag takose norsexe umajy yuenH AOKTOPR H UpodecopH Ha YHUBepSsHTeTY, OHAA KARO 3H he TeK © ToMe CyxuTH BuxosH hanw, a RAO Tek hal wU- xopux bara? Cpagkako no cro nyTa cEyyeHHje H KOHpysHaje. i. Jo xyme mpapaxo je, u y cBeTy O6#4HO Tako H Gupa, 4a je Hapoxna jesHk TaxoBO Oexemje XOTHI- HOF HABLA, XA je HepastyiHO BesaH 8a HCTY Hapos- oct. To rome Ou cBaRH Bapox MOpaO HMATH H CBO} HApOAH jesHk; 8 ocNeAHO TOMe HATH 6H MOTXO Ou- TH Hapoza 6e8 cBOra jesHRs, HATA OneT jesHka 6e3 cBora napoxa. Ho nogasazo ce, xa H Y OBOMe TpaBa- ay mome 64TH u3yseTKa, Ha HMe Aa MORE H CACBEM o6parHo 6uTH. : 3a TO MM H MBCAHMO, Ja je MHOTO UpaBuARBje 6u- 40 pehu, 4a H3Mehy ocTaxux OaTHAX O3Haka, Boje Ka- pakTepamy usRecTaH MuBAS, KAO nocebaH HAapOL Y TCHCTAYEOM CMHCAY, HA IpBO MeCTO AoxAsH HAapOARH jeans. Tago Oap MH MHCIMMO, TBPAO Apwehu, Aa jes CBARAKO AOA8H HA UpBO MeCTO HBMehy OCTANHX Ba- poxuHx oco6uea; C TOM CaMO paSNHEOM, MITO ce Hama ,! J, k Sap HHH, Xa _KDREN DopoRse,-Resawo_2a UyROPE al osha ocebame ROTHyHOr Bapoxa, WUBE. Losase. pe jesuEa. nacorte Y Tomko Bume Ma A PBAROBO MANTBeBe Beponat-7 ae w a Mehi do aa hae sank a ao wre Sal MUAGER AVA AM y meuidhe Masta asda, “tite nie wh! fendate: Einsla, Gisele , a fede. EN = swede Rubens bile x baike cha pe x Radlnca CTH, WTO ce ‘oa AecuTE, eee y Se puglanits Ja- 7 “RA aC MH ACMABS, A BBBECTAH HApOX FoBOpH ca CRAM | Sue Avwls 4, expanau jesmxom rao jequnuM ApyMTBeHEM H KBE- i wesnam jesuzom. WH To 7a ce HEME OHAKO HCTO CAy- \ pragaudy 2H, K80 MITO OH ce CAYHHO cBOJHM. coleTBeEREK — Lanke “aa sume xa M He nosHaje cuora mpasor HapoAHOr je- 8 CES (Gana, Se-z0-anm WaTaEWEBRNV, Wa jesax rex~noeze |~,+ ye ar “Be-pBO-MecToy-#-REe-jenne -Ox-—Haj-| °F ohe jax xapaptepacTainax OSexexja Hapozaex. 28° = véclaved Ma Beh perocmo, a ano onaKo ysrpea, JB woxe GuTH HapeAs, KOjA ce y MecTO cBora, TyhAM jesHROM e1y#H — H pH Tome ocrajemo. Jla u He cHOMHBEMO f ‘craze Hapoxe, TO he HaM nOCBexOWHTH A caMA Je- (ANN AM ppeja, xoja naHac Yak HM y IlasecTMRA He roBope CBO- Alas jaM upapaM HapoxHaM jespejcrum jesaxom, Hero pas- BEM TyhuM jesuuma. Ho nopex cuera Tora, HaMa HH He Taka Ha DaMeT TRPABTS, Ja cy OHH HpecraxH Aa yxy Jespejx, Te Aa Cy ce y OB Hapoxe uperonMAH, IB- jum ce jesumama caya cayme u Tropope, ka0 jexHHEM APYMTBeHEM H MaTepHUM jesHxoM. Docuarpamo 4 ucre Jeppeje, KOjd H BEKO Cy AOCTA TOrA SaXpAasH OX cBor UpBOOHTROr Kapakrepa H THHa, BAK MopaMO AOhH XO yeepewa, 1a cy ce BeoMa 9HATHO YAAIBI OX CBO- jux upsux upaorana. Ho nopex cpera Tora aak cy # AguaMiBH Jespejz jom ysex kao noce6aH Hapog, Ges pasigke Ha HEXOBe paskMyATe RoMORBHE H Tyke je- 3HKe, KOjaMa ce y MecTO cBora jeBpejcKora caywe. 3a TO MH H Rawemo, 2a ce He ce yserH, Aa jexaH HApOR UHHH HApOAOM CAMO Herog HapOABH jeswE. Jorox raKxe jexan Xunas ne nary6u cpe KapanrepHe ocobaHe, Koje Ta qHHe noceOHaM apOROM (a He camo jesHE), cBe XoTxe O# OcTaje caMo cBOj, H yBeE woceOaH BBAMBH- 11 AYYM O% cBujy ocTasWxX Hapola, # AKO MY bend wapeche OuTHe OsHAKe. —~ — Tex max ce yeMy cBa kapakTepaa auoum jeanor EBSA, KOjHMA Co OH ON OCTAIBX PASABEYJe, HAA ce TER © Bua A0Guje UpabH DOjam, y Kow je oxHGeH DocebaH KA- -paktep AoTAWHOr Hapora. Ouo—Jakse,20-IRBW PATAB- Ey-seuohy-ABeToceba Bapera; 70 je-obe? One;-mrO-CHA~ ja-annaz jexnor# ucTor. sapoya, Wa Ma BAKO 6H0 Taj Mba YAASOH, PAMTpPRAW H packomagan. HurH no- AUTHIRe, HETH reorpadexe, a Hajuawe ‘nak MpEBeHe | Tpagune ory Outa EpuTepxje, 10 ‘Rojama ce HAapoxE te; Re 4 o Aexe. To rome je _BAPOAHOCT HCRBY NBO. BFARYPUR E> Zi one __ ABBBAYaAuOCT, Koja ce OcHMBA Ha jeAMHCTBY OuTHBX HapOAwBx O8HAKA H — jesHRa, a Koje HeMujy BuKA- KOBe Bese, HH CA PAZIRYHHM BePOMCHOReLABEMA, HUTH CQ PASIMIHAM NOAMTHIRO-ApMABHBM MehAMa, ROjBMA / je jeyan a crm Hapox packomayan a Noxeszen. i A xagoje KOx OcraxHxX Hapoxa, HCTO je TakO H BOX Cp6a u Xpzara; jep mro spexw y ouhe 3a cBe Ha- poxe, TO Mopa BpeAHTH Hw 3a Cp6e H 8a Xpsare. Yopazo ce He Aa HH 8aMBcauTH, Xa onH Cp6u, Roja He cranyjy Ha MOAUTHIKOM TepHTOPHjy, EOJH ce S30Be \ Cp6uja, camo-sso..uucy.Cp6u,. mT0 HEE DEMMMO-rfr - Czanousju,..y. Ayerpaju, y Yrapcexoj, y Typcexoj uxa peamo y Bocua wu Epuerosaau. Herw~ -8ep Tipmoropaa.camo sa.To aucy Cp6u, mTo BaxoBa Apwaza nuje Kpasesana CpOuja, Hero keexeBaHA [pHa Topa. Hojam ronpajmreror-meena: Cpdajazan, Booasal, Xpsahanas, Crapo-Cp6njanan, Jaawarmaan, Cxazo- Hal HT. X.; Ba HOiaM ARBRE BAucTaa, (fa ume Koje je xpmaze ko upHuaggus), To-ey YcTO Teorpadesn B nommrsimw Rejuepu. To cy yipaBo KapakTepHe OgHake NojeXHH4X UOARTHIEHX HapOka, AXH TO HEM@ HAKAKO- } . 12 Be Bese ca OjMOM M3BeCHOr Hapoxa y TeHeTHIROM cCMHCAY. Tlojam Hapoxa nosmzggeer BehaHoM je BesaH 38 TepHTopHj, 1a RAO ojaM crapajera Ao6a ycryna Me- cro nocke HOBHjeM UojMy, nOojMy Apmansaucrsa. Moxemo yanxze ca cBaM cx0604H0 pehu: Xa je n0- jam ApmapBaucrea y rxaBHoMe MOTOYHO HxeHTHIAH NojMy MoABTAIEOr Haposa. 3a TO, HHTA ¥Me WOKpAajMHCKO, HHTH Wak wMe 4O- TRIBE ApHase alcoayTHo ce He MOTY YSCTH KAO Ka- pakrepucrHyne o3Hake jequor mocebHor Hapona. Ito ce Taye nopeksa, HapoOxa CpocKora, TO BEKO Huje HH DoRkymao ocyM#uuuTA, Xa Cp6m HuCy ToCce- aH CAOBeHCEH HApox, KA0 Tox wTo cy H Pycu u Yecw w Mosanw, H Rao MTO Cy OCTAAH HAPOAM CAOBeHCEE. Hero ce Tako Bako BAje ycyxHo (BapaBHO 036.5H0) XoxasazaTu, Aa Cp6u Hucy mpaBs UpaBuarH # 10- ce6ad Hapog, Y NOTOYHOM CMHCAY H SHAYeBY Te peua. Kay cy ganze Cp6a noce6ak Hapod 4 Rak HAEO He CYMBA, 1a WOCTOjA jeqaH CXOBeHCEH HApOA, Boj ce sone Cp6ama, a Koja ce cxyaa cBojam noceSHuM HapokuuM jesukom — OBXa BALA BAXeTH H TO, KAkAB je @ Boju je ro Hapoxua cpncEH jesaE? CacBum jexnocrasHo XosHahemo 3a IpaBH MaTepHmE w@ Hapoxum jesus Cp6a, xakxe 3a jesuk CpuceH, ako norsexamo, koja je Taj jesux, Kojum ce Cp6a kao ue- EBSYIHBAM CBOjHM jesHKOM cAyHe. IIpe cuera jesux, kojam cpu Cp6u ropope, ac- BSYWSO BAO CBOjHM HapOXHHM H MATepHUM jesH- KOM, 63 pa3ia@Re MOAMTHYKUX H TeorpadckHx Me- 13 | ba jecte ,mTokasmtTana®. Y rpynH cxoBeH- | @BHX jesnza, oBaMo xoze mehy jymauu Cuxopenn- | HBMa, TocToja jexHo cxAoBeHCKO Hapeyje, koje ce sone wrorabmTana. A To je onaj ToBop, KOjH Ha CBAEOM MecTY SaxTeBa WTO H UITA OHXe, rxe ocTasH jyrocx0- BeHCRH HapoxH TpeOajy Ka], 4a H Ye. Tax Hapewjem Topope cax Cp6m ma rxe OHxB, H TO yRek jexHaKo ka0 | jeXHHRM cBOjaM HapOAHHM jesHKoM. 3a ApyrH roBop ‘| HapOA CpickH He 888, HETH ce ApyruM TOROpOM cAyRH, ma no Tome cy Cp6# ox yEex oBaj mMTORaBcKH roBop CMaTpadH CBOjAM jesHEOM @gejesHKOM CDICKHM, EA0 NTO | BW Xgnac quHe. ! Ja an cy Cp6u jom onga, xox cy Ouan y omhe y cXopenckoj sajequamu, ropopaax ouhe cazoBeHCKaM HAH O6paTHO cBOjHM oceOuHM je3HEOM, KAO H AaHAc | Mimo page, To ce sa usnecHo He Mowe. TapxHTH. [o- TaBRTO C Tora He, mTO je H ONhe CXOBeHCKH, KAO H jesex cpnceH, 4 Kao cBakH ApyrH jesus, upeTpueo | MHOry B MHOry npomeHy y cBom passuTEy. Tora ce PaAH HH TO He MORE TEPAHTH, OX Raza Cam Cp6u TOBOPe OBAKHM je3HKOM, KAKO Ta MH A8HAC HMAMO; ~—ject_ne sHa.ce,.8-an--ey- Cp6m-rosopEss~ OBMM: CBejeM | i }—--A@HOMEMjeoUROM.joul.-OR-UPROD. RoceBeHA Y one? —spajeze,cze—nx—zaxo. Doppaporenmra, Tako H CBE —~OCTAIK JOMALE.E-cepeHa-nnene Haxase. Cyzehu m0 mR- CAHHM CHOMCHBIAMA, 88 ROje ce RaHAc sHaxe, jaxuo j | ——OAMO-BSBECHO,.& TO.jA;, XA CPUCRH HAPOAUE jouuE Haye! no rpes. iH pe XII. nena. Tex a3 Tor Beka n0- TAI, Haj (jd UHCaHA cHOMeHBIM, MucaBR jesHKOM epncnem. 3a To y MecTo cBaKor Apyror AORAsHBawa, | 3aj6ose hemo yawnura, ako upersexaMo crapaHcKe | CHOM@HHKe, KOjH Cy IBCAHH MITOKABMITHHOM, & HB KO- jax OW TeK MOraH SaK.ByHTH, OX Kaya Cp6Hx rozope 14 Woce6HaM cBojam jésHkoM H Mra cy OHY ynpaBo cMa~ ‘Ppasn 3a CBO] HapoxH#, 88 CBO} CPaCRH jesHR- Tlovehemo Taso ca OocaHcRHM cHOMeHAIHMA H TO camo 8a TO, zo 3 E Bocue_ NOTASY. HAicTapHia_cuowe- * HOE, DHCAHH MToRapuTHHOw, Ox eBujy Hajcrapyja 2 * Cpicku eNOw@HER, MUCHH, He HA CpuCKo-cxoReHCROM, Hero Ha 4YHCrO cpucKoM jesuny jeere nosedba Kyanaa, Gana Gocancsord. Te nosesa nucana jo TORE T1S9., Janse y xpyroj nosopane XII. pesa, « Tacaaa je hu- PHABQOM H MTORABMTHHOM, Koja je ca MalBM H3MeHa- Ma owora Xo6a y cBeMy cmope Guaa jexnaxa ca Aa- Hameom mToKaBmTaBoM. Y Toj nosebu, Koja je yay- hena JyOponvanuma, Hema HH jexuor Meera, rxe 64 HBpHYBO CTOja10, 1a je jeaHk, ROjaM je ueTa nHcaHa, jesux cpncxw. Ho gaxo je ra Kyaunosa sozeba mE- cata. HCTHM je3BKOM, KojuM ce H y 10, H y Aomauie jom xo6a mocye Be OMeax0 NO CBAMA CpICGKHM DoOKpa- junama, — To hemo norpamurH Apyre # AoMEHje cpocke cnomeHitke, Kojd he HaM MoRasara B AORAsATH: Aa je jesux, sojum je Kyazunona nopeaa oncasa — jesHK epmcee. Iv. Octanamo 6am xox Bocue u Epmerossse, ta n0- FAeARMO CTape HHcAHe CHOMeHHEE, KOjH cy wocae Ky- auHa uncanH, Tasohe of Bocanana a Epmeronana u To 6e8 pasaake Bepe H UucMeHAIe. IL Ysehemo Ha mpBo MecTO NOBeSe, koje je #BRa0 Ma- zaja Hasocaap, taxohe. Gan. Geeksicea. Youmawo me- ToBe Hozese Y TOAHKO ppawje, mT0 6am On AO‘AsH 8a Gocanckor Oana HenocpexHo # OxMAa.usd Kyanna. Kao # 6an Kyau, raxo je # ucra 6an Maraja He- Hoexaz, woxesuBao nosese Ay6ponianuma. Toxane 1234, # 1240. mayao je Maraja Ane nonese, Kojuma ~~ EME, "Fine, BERehEMO, Za Zaje per ,Baax" 61a Me 3a 15 uotsphyje Jy6popvanaMa cea ona mpaza, Koja cy jour ox Kyanua sago6uan & ymanaxu. Te cy ce xBe TOBe- Be, XBaza Gory cayyBase, ve TaKO HS BAX MOMEMG ARBSC CASHATH, KAKO je OBaj GocaHcEM BAaAap cMATpAC cee # cBoje Bocasye, a xako omer jesHx, wojam cy Botanga raga ropopuas. Y upsoj nosesa croja wsmehy ocraxora # OBO: sOY wwe O08 H china H CBETOrA AYXa AMMA, A385 ps6 Gomu Marba Hunocaaps, 6an SocaHcKH, BOHR Bae ce kHes0y AoyOpoBysomoy Manb Jlaubxysoy 4 BCew OnKHES AoyOpoByKOH, Ta KOM CMb Ce BACTBAD EA61b, EaROMb ce e 6aBb KoyauH Baeab: Ma XOe BEACH CBOOOKHO, Kako coy y GaHa Koyauaa xoqnaH... H ako Bhpoye cpbOsdeb Bxaxa, Aa Ce OpH pba, Eue- 8eMb, AKO Bbpye BYAXh cpbOxaHA, Ja ce UpH upbas Oanom" ... (,Mooumenta serbica*. XXX. Fr. Miklosich); Y xpyroj Herozoj nopesa Memaxv, Heto cy TY BAO yReK caMO YaRaBld HAA KajkaBla, Kojd HUCy HAKO Apyra, Hero ToxpBahe- Ha CaonennH, Ha-ppanmme-epatene-rpannie Haxase } : . 8 Se A aacro,.cpicra cesta, Mapunxox a Bojanna, Roja é | OF ON CB NS ONRO HORA -CAMOM KAJKABRITHHOM, DA HAR OBH H Jana cayyBame cBoj weTA cpucKH jeux, CBojy mroxapmtauy. Hcto rako ama y Mcrpu jexzo cpucko cero, Tepoj, razoke oukobexo of cayxa yaxaBaaMa KajeaBijuMa, Ua je H OHO cayyBaxo CBe AO AaHac CBOjy ‘QHCTY CpICKY, mITOKaBMITaBy. Oso Hacy DyRe cay4aj- HOCTH, Hero TO cy BeOMa jake yameHUTe, 10 KojaMa Buje TEMEO NORYWTH, Xa-cy. jexuso YakaRnE. XpBara, & YAKABIITHHS Hapotua jesuE xpspatceu. [pyram pe- auMAa, TAC TOX ce CHOMBHY WTOKABTH H KajkaBlH NOX 46 MMCHOM HapogHOCTH # jeaHEA xpBarcRor Tpeba sHaTH, ' 4a cy To voxpsahess Cp6a a Caonenau. Osom noxpsa- hepawby wwide cy 3HaTHO Ha pyKy B WOAWTHIKE, & Gorme MHoro Baume OHXAMIHe BepcRe UPAAMEe; a Ta- mozso Xpsarcrso jeere mojam, WAGTOW.ymeTHe A ONR- * TAIRA uDEOe, Koju je wosujer AaTyMa H Koj Hema Haver gajekBAIROT cA BApOAOM XpRaTcRaM y (eHeTH- | Weom cmncay. To.nopnje-e-desrratko Kpnarergo-no- 4 vane..peh. ua KVE pera; Raga..cy. ce Choa, Sexeba. : Menped---Lypana;- jom-jave -wero-xonse. uBMemlAsH Ca : Xpsaruma, Dowapsamo, xa cy Tex MeMABHHOM HapoAa { XpBaTcRor C HapOXOM CPICRHM H CAOBeHATRAM, NOHH- 4 Rad OBY HORI nose “Kpswrd; win 6obe, ond *,XPBaTCed* MTORaBIA 4 KajeaBia. To je Hajsax cBako- Me X06po HossaTo, KO Tox ce Boxe SaBHO OAHOMAjnMA Xpsara x Cp6a u ko je Ma mTO rox 0 TOMe MHCAHO. Cam yseuu Jaruh orsopeno mpussaje, qa Tek He- Bago og XV. o XVI. Bexa moTHYs one TakO 3BaHe : »AMCTHHG XpBaTcKe", Koje cy UHcaHe y AanawHoj Xpparceoj, a y RoOy ycrousom. Jequuo Te ,xp- BaTcke AucTuse“ wucane cy, kako cam Jaruh Beau, WToKaBMTHHOM 4 hupzawnom. Hama ce ragohe wHHH, Xa cy Te were AWCTHHE caMO 3a TO ,xXpBaTcKe’, mTO cy uacane y Xpparckoj, a mro ux je r. Kysysenuh yrypuo y crojy s6upry ,Listioa hrvatskih’. UyquopaTa 4 y CBeTY PeTEO MOsHaTa MojaBa, Koja. Bom, Xppata y BexukO BAaxa, jecre seobawHAa ManHja 8a cBojatawe zyhera y onhe, a Bamoce 38 cRojaTaBeMm yi wyhux jesmza, nacymitajyhH px ToMe cBoj coucTBeHH. i TakoBo moctyna®e ypoxuito je BeOMa HeMHAHM MX0- om, jep je wapox xpBarckH wocTao CEpOs paBHOAy- Wa, KAKO UpeMa cBoM jesHky, TakO H Upewa cBojoj Haposgocta w XoMOBuHA. Y Tome ce.Tako AateKO HMAO, 47 Aa 4 cam Cmmquexac mpa3naje, raso ce ,Hrvat po stotiau puta i gotove uviek sam wvasivije opéim imenom Slaven, a gotovo nikada Hrvat“. ,Poviest Hrvatska‘, I. str. 500). Tago je ero norpajaso cxe x0 ocaobohewa XpBar- exe 4 Caaponnje acaox Typaka. A.oxMa uocae oczo- Gohema nowy ce XpsatH mpHOupard ono HapoxHe RBeKeBuocTA yeuhajyhu jexBa jexgom, 4a ce RBUKEB- HOCT He MOpa CAMO Ha JATABCKOM, HeMagBOM H Mahap- cxom jesuzy nacaTa. Ho wa apBom Bopaky Mopada cy ce cnorah, 10 mITO wa CaM” HaCy sHat, KO Cy ¥ Wta cy; kOjoj AM HapogHocTu upucagajy w Koju je WuxoB Hapogua jesus. Ysa cae TO MHOrO Cy XTedH, & cHara uM Gejame npeMasena, sero’ 66 Che Tagamma BLReRTOC? BUKoRa-ipeompere.y UANPCR. Tipps Bes KORY SYLM WoTeMe Tpomonesan#-sajexueny- cBajy Jy- stogyopena ‘To OUbAM, Wo STCREDTEUM., UMOHOM:- AM ; CRAM. Tou cy ce foRpety ofasBaxa Muora CxoBeRyH, axa ce Cp6u we oxassame, morsaButo ¢ Tora, mTO vy sapaua OpaMeTHsa, KagQ je To -Maupcrao.-ysepene~y~ pono PARE... ppotas.Cpncrss. To wajsax cpeqow 4 cam xp: [lame\Masypge” koja kame, kako je ,idejom ilirstva i jugoslavenstva bila namienjena Hrvatskoj mnogo Sira zada¢a od one, koja se danas specifiéki izrazuje izra- zom ,hrvatske dréavue misli*. (,Programi', i t. d. str. 42.) Ho jom wam Goze Rasyje To ucTO XpBaTcRA necHas 1 Apa. Pheoapn oumyha r. 1843 csoj-,Mali katekizam | za velike jude“. Taso on ame, Ja ce XpBaTa camo 3a To sony Axapu ,3to hodemo da imamo literatura, a snamo-da-aale.tri_hrvatske Jupasije———-te mogu'imatt svojo..posehne-literature. Naia.literatura treba da..obu-. hvati i ostele nado braéu po-krvi i: jeziku: Slavonce, Dalmatince, -Srblje, Krajnce, jednom reéju sve jygo-za-. 48 padne Slovene. Ona se (HapaBHo AuTepaTypa) ne moze nazvati brvatskom po tome, Sto bi tada svaka od rete- nih narodnosti (T. j. HaMpckRx) mogla zahtevati, da se zove i njenim imenom, zato se eto moralo uzeti jedno opite ime... a to je ilirsko*. Ws cpera ce xagze Zeno MOme BUCTH, KAKO CY TAKA MaXeHa M HesHATHH XppaTH xTexH, Aa ce noMohy Cp6a a Caonenama n0- nehajy H palmape; # TO MoraaBHTO OaMl HAWpPCkEM ToRperom. YaMemo 40 Ca CBG OHO Ha OKO, MITO Cy H BAKO Cy, B mpe A uocxe HAMpcEor Ao6a, XpBara MoctynasH upema Cp6uma, Ouhe HaM Ha MaX cBe OHO jacHo, mTa cy Xpzara cwepasm ca Waapasmom no¢fuhu. Ho raazgo je Wak To, H He Xa Ce HAYEM TOOHTA,.Aa-oy—kpEA ‘7 BAUPCROM . ORPATY. .. ITORSBMTHAY.OL, — MA ce Tek OX OHA CA HOME CAyHO, OF Raga cy AOMM y OxumH AOTHNA] ca HapoxOM cpu- CREM, YUPABO OX OHAB ON RAK NOTHIy UpBa ToxpBa- hupana Cp6a Jee Re Aa MOTO, AonnEje y, Bor , Xpaarcr Uxaponuja. x. Ipsa mehy Haupuma, 6#0 je ap. Jlemerep, yrae- XaH ApaMCEM eCHHR H UpBAK Taxallwer wAMpcKor 10- Rpera, Koj je HcKpeHO ucnOBeAKO jom 1847. roquHe, Bako cy cBa Wanpa ycnojuau jean jegana jesux Te Ta UpH3HadM 8a CBO) HAHPCRA jesHK. Jep ,perva nasa skerb bila je odluéiti — sean Jemerep — koje jugoslav- jansko narietje podidi se ima na na’ koujizevni jezik". (,Danica br. 12) Taj.jeanke..mro..0a Spears. wsaspame BR ODM, JORBK. BIVPCRK, jOCre-jOsBR.CPICEH, HA HME WToKaBuTHHAa, MmT0 Mpussaje w cam Il]. Jby6nh wax Kame, kako ,danaipji Hrvati, kojih nema mlogo, na Ga- 49 jev poziv odluéno odstupiie, od svoga (jesuBa) pomie- Sanog poriekla... te su ozbiljno poprimili tako zvane srpske navine i oblike jeziéne... do ciela u uéenju i a javnom Zivotn‘. (,Ogledalo*. I. str. 70 i 71). Ho y mecro Aa 6yay GxzaroxapHa CpO6uma, no HeRH Xpgara woveme AokasHBaTa, Aa WTOKABMITHHA HHje caMO CpickH, Hero M XpBATCKH jesuR; a ce Hajsax wake jom a yyeuaja riapa, Xo0po mosnaTa ,Ip Bak Hapoda xpBarcKor Ap. Antys Qrapeeash, Kom He wBexe CTH obpas, Kax peye 1852. r. 4a OH HO 8Ha 8a CpucEs jesus. Bam yTajesam ,Nar. Nov.“ Halwea OB HEKOAWKO XaHaka, rae usMehy ocTaxora H v0 Kava, Aa ,Hrvatiimajutrinarijetjai to: &to- kavsko, kajkavsko i éakavsko". Tora paxa Bay nagay Cp6a Taja, syxeha ce, kako je Morag Xony-} crata Crapuepuhy, 4a TakaB MamMpseT mTamua amt y weropam ,Nar. Nov.", goje cy AoTae ca CBAM Apy-, raysje nucaxe? Ha to je ycrao Taj, Te je 3. noneu! Opa 1852. r. wamucao ,lsjavijenije radi Staréeviéevih, @lanakah o Srbima i serbskom jeziku*. Ty ce on mpas- 4a, Xa je To morao yauauTa Crapyeauh camo 38 70, ; mo’ je 7 oxcyerny,Tajenom nore Aawpren_ uporypao _ 10: y.peroke Hopage. Te najsa upwsmaje, 4a cy xpBar-— cxa Maupa yseau y CBOj mexocTH je3sHk cpi- CEH Y EE/HROBHOCT XPBATCRY. Jom mHoro upe Tora Hamucao je Taj 1846. rox. y »Aanmna* wWaHak nox HaTTHCOM nije jekoles..To- BopehH y TOM 41aHBY, IHjH je oBaj jesak MTOKABCEH, mto ra cBH Haapu y cBoj meaocTH ycBojHme, OH Kase: 4a je epuers. Exo tora merosor mpH3sHaa: ,kako da se prepiremo, &to je kod Srbaljah narodno, Sto li nije; kod Srbalja, u Kojih od oltara do Gobana niSta 4 eo biti ne moze, &to ne bi narodno bilo; kod Srbalja, od kojih mi jezik (HapaBHo mTORABIITAHY) u svojoj mu- drosti‘i u svom bogatstvu i obitaje u svojoj izvornosti i Sistoti uditi moramo, ako ho¢emo (#apapao XppaTu) da ilirski Zivot obnovimo; kod Srbaljah, koji su u:sve- tinju svoga srp8tva onaj narodni duh i on0 rodoljubstvo uzdrzali, kojim smo i mi u novije doba, radi sloge pod prostranim imenom ,ilirstva", novim Zivotom uskrsnuli; kod Srbalja, koji su nama (Kpparama) od starine sve satuvali, a kojima mi malo, ili sa svim nidta glede “priznaje da smo mi knjizevnost: ilirske podigli; nu nama joi niti iz daleka nije na um palo ikada tvrditi, da to nije srpski veé ilirski jezik; paée se ponosimo i hvalimo Bogu velikomu, 8to mi Hrvatis bra- éom Srbljima sada jedan knjizevan jezik imamo*. Ero raga. m cam Daj, kao mpana oral # mpe- HOpoqures LawaMlBUX HOBAX, HAW OoSC Ja pereno, 10- aurayeux XpBara, OTBOPeHO UpHsHaje, Aa je OH y3e0 j@O3HR CDPUCKH 3ajeXHO Ca HApOAHUM O6nTAa- juMa u TecMaMa 5a ERUMEREH jesHk EOX Xpzata. Hilta Bume, of ce moHOCH, mro XpsaTH CaxXa, 10 mTO Cy DPHMHAHCPOCKY MTORABMTHHY, HMa- jy ca Cp6uma jegau u ucTa RBuKeBRH jesuE. Janse Kak ce cBe Y8ass, OHAA uszasH, Na cy XpBaTa ysesu CpOCKH jesHk CaMO 3a KBUKeBHA jesHE, a HApOM Xp- BATCKH 4 HA Jase je ocrao Mpa cBome crapom jesHRy — Up WakaBIITHHA, KAO MTO Bowe w AaHac jou TosopH. Ca..caum-ee APYTO -cmMepaxo: 6a -Apnmamen~je- SHRA-CPREKOL, ANR-ce BEM’ Cory ‘HAje yorexo; 1a 3a To, kax cy XpBaTH BHNeAM, Ja HukAKO He Mory Cpbe 51 nporyrara — # xa Cp6a w Ha xase ocrajy Cpéxi H axo cy XpBaTA UIPHMHAH HAXOB CIRM jesHE, a Y wagd, Aa he BX TakO AaxWle NOXPBATHTH —-RARAUS | apSuen-eny-BOky23LLnepeeae. ' Onn ce a 6pso ocBexounme, ,da ne valja niti po zrake ilirske kule graditi, niti odvite u druge se uzdati i njihovo prijateljstvo traziti, veé da je najbolje na te- melju svoje historije i svojih starodavnih pravah razvi- Jati svoje bide". (,,Pozor. br. 70. 1963,), "Taxo ce sa-_ Bpmyso Uxapcrs0, ca Kojam cy ce Xpeant Ge ‘no _ Myne paceperama, 10 Hie TARO JARO HULEOcapa- | ctajamem OX Tek IpAM*eHOT cpm _-CpucKH : jesax, koja jé cBe Bame mehy XpsaTaMa NpOXEpAO, : HHCY HURAKO xTewH onOanHTs, H~8kO_jo_jom| $ Sine GL es aaah -suhinaée 7 agilitakog (2. j..cpacKa ma CKO MTORARMITHHO)~i-uvedenjoetarog. rvatskog pravopisa, te razdv a BOHCKOT ‘pacymenao oHaj HCTH jesHR cDpNCKH, MTO Ta je Taj n0 concrsexom mpasnamy yseo ox Cp6a, Tera Y WeswHn yseo y EHAREBHOCT xpBATCRY. Dpemza je omha xeka uyna xpparceor OHA, A8 ce Xppara mocse ompocre maupHsMa Hw jesHKa cpu- cBor; @ ako Ce TO HAjsaX H Y HOBHHCTBY SAXTEBAIO, — Hak ce MTORaBIITHHA HHRAKO HHje HB XPBATCKe KEEREBBOCTH HCLycTHta, Hero je H y cBe MBEOXe H SBams ysexena. Ona Moye Max0 MO MAxO NPOAEpATH HY jaBHH H y UpHBaTHA KABOT CKOpO cRHX Xpsara, Te NOCTA 4aK H SBAHAYHH SeMASCKH jesHE Wexe TPo- jexue xpasennue. Taxo, kana je Bedep Traxzesuh 1885. r. nasaoy * 52 cryamraan ,Marane Xpsarcre*, Aa upuMehyje, azo HeKH MAahH MHC XpBATCRH CBe TO BUMe UpHjawajy Ya HAIHE DBCABA koji se obitno zove srpsk a TO je MTOEABMTHHA, H Ja OH Taj HcTH jesHR Hast Ba H XPBATCKHM caMO 88 TO, IITO HHMe A@HAc TOBO- pe # HegH Xpsata, — To je oH # CyBHme CRpOMAaH 6Ho, HapoOwHTO UpeMa OHOMe, MTO cy NojexaHa Xpza- TA © cpickoM jesHgy ToBopHaa Hu macau. Ebama Haje Oall HHMITa CMeTAXO, 2a CBOjaTajy jesaK cpncRH BajeXHO CA CXOBeHAYEMM, Nopex cBer Tora, pro je f Hapoy, XpBaTcRH. jom ay xyu. BeRy anges a \ KaBMITHEY camo crOReHa IEE: paren, A Je ¥ MTOKaBMITHHY cBe 40 i Xppara cMarpao KAO" ie abi am Ea ‘7. 1. Jlana¢ tan, fownyha OX nocaexmer ceockor umcapa, Ua CBE AO YHUBEpsHTETCKOP npodecopa, HeMa HH jex- Hor XpBata, KOjd APCKO He TBPAH, Xa je MTOKAB- WTHHS jesHe XPBATCKH, BsysHMajyhH UpocT Ha- pox, @ ocobuTo Eajkabne, kojx jom yBex cmatpajy mTO- KaBMITHEY B80 ,BARMER" T. j. KAO CPUCKH jesBR. PasriexaMo AH Mato Goze KoX name Opahe Xp- Bata TY 4yAHY DojaBy sa cBojaramem Tyhux jesuna, BuyehemMo, KAKO Cy OHH yOpPaBO OX HajcTapajax KaB- HHH BeOMA CHAHO HACHHAIH 38 NpHcBajaBem Tyhux HAPOAHHX OGexemja, a HApOWHTO TyhHx jesHna. Teno” ~je_6ux0. Bpameua,.zaX cy ce XpRate. caymusn- wonby- ~GHBO JATHROREM jOOMROM; E9IEC. CY UPBMMIH. jeauR-~~~ __MahapCRH, OWAACAORCHAURU-EDACEH, 13 oe _MAIRH — H Hajsax eso re UPHMAMe H HAM cpncEA jesus. Raxo je asspmexo To MpHMawe Hamer jesHRa, MB CMO TOTSHEO pasX0MBAH Y OBO] HAall0] KERRALH | H cyxehd 00 TOMe, MOKeMO TOHOBO KAO Ca CBHM 0- YSAaHO SAKSYINTH H pehu: Xa cy jexHHH paBe Xp- acy upasH, jep cy Mocraxa ox noxpsahenax Cxoze- Hana 4 Cp6a, Te cy &ao TAKOBH KOje TOSATHEOM, A. ROje, WEOOM. .H.pRBom.crsopemu. He hemo qunze uperepaTs HB MA&X0, akO Kawewo, 1a je nojam Tako- in Lo ‘ a . Bor HOBOr XpBAaTCTBA NYRY NoxgTAyRA uoiay. Hi raxo t JARAC MOMeMO SABPUIMTA OBY HAMY EBHRENY ca we- |“ pel IEE % OopaBaM OKasaMa l norspped4u wetaHom: 2a ¢y.S* ki Kee ~~ JU rgzsgny camo. Cp§uga mroxanarana xa Kyi ya je camo jesux cpncrs! banske Rin pea ua Tlorpemme y oBoj EBusH OBE cy: Ha erpanu 13. y pezy 11. og sro croja cxoB0 4, mecro vera Tpe6a fa yohe Maza wHHBjana (—). Ha crpan# 31. y peay 10. ox o3g0 croja peyx mpo- BaHOwjanHoj a BY Tpeba cacBuM BB0CTAaBHTH. Ha crpanu 32. y pexy 6. og osro croja Yaxosny, y mecto Uosry. Ha crpana 41. y pexy 1. og osro croja sroée Ha mecTo sreée. as

Bewerten