Sie sind auf Seite 1von 312

ePB4 • rp4, •• '''P4.

r

~ CAKYITnO n 3A IDTAMITY ITPHPE,1I,HO .: -~.~~\

(_ ,j_ ... -",'

·-··v

mmOJIA BErOBH'l\, ' ..

Y 3ArPEGY.

THCKAPCKH 3ABO,l{ "HAPO,l{HHX HOBHHAX". 188'7.

~ld-V S2Jfoo. 153

BeJIHKO;JJ;YIIIHII ;JJ;OOPOTBOPll Hap0;JJ;HH.

lJacT xa je aexasa II, )l;yatHOCT HajcBeCp)l;HlIja aa OBOMe Mjecry )l;a ce aaXBIIJIHM CBOj BIICOKOnOIIITOBaHoj rr. npernrarHHlI,lIMa na OBO )l;jeJIO xoje, O)l;a3HBY TOJIHKOMe O)l;JllflIHOMe, KaO H MHor06pojHOMe nplIrpJl>ajy onora rpy)l;a Mora ja ce )l;OIICTa HlIjecaM y npBII Max nOBeCeJIlITH ycyljHBao. (Ta nplIJIIIKe name, II cnaxojase HenplIJIIIKe namera aapoxaora atHBoTa.,. II cyBIIllIe cy ryatHe, a )l;a 6HX ce jom 06MalbHBaTH aorao.)

ITa IInaR o s a j a n a r a He c a a j e a o l l

HapOqHTO cperaa cas, mTO MorY)l;a ce nO)l;lIQIIM oB)l;je ca mTe)l;pOM II PO)l;OJl>y6HBOM HaKJIOHonrliy npesa OBOj namo] HapO)l;Hoj RlblIalI, re ce lI3 )l;y6JbIIHe )l;yme eaoje jom aaXBRJl>yjeM II CJl>e)l;eliHjeM cBlIjeTJIlIjeM )l;06POTBopIIMa, CJIaBHO KOjH YCP)l;CTBOBame )l;apeatJDHBO npanoaoha MH, )l;a ce MOate nO)l;MHplITII csyrra IIITaMna II CBa onpeaa ~eJIe OBe pa)l;lbe xoje ! A Ha nomronarse H aa BjeqHH cnoxea aesa cy Jl>y6aBH H MHJIOBalbY sac W1jeJIora HapO)l;a eae-cpoanosora H CBe-CJIOBeHCKora, HapOqHTO Hac Opca-I'peaasapa rroxaaseaa oB)fje H OBa CBHjeTJIa lIMeHa:

1. lJeCTIITa 6pat.a II BeJIeTpatWI OB~e y RapJIOBn,y rr.

Roc TaB. B a p a K 0, BJIaCHHK opzeaa Hseroaor BeJIlIqaHCTBa KpaJba 0)1; Cp6Hje MimaHa I. Ta,KOBCKora RpCTa V. creneaa croix de chevalier, II ca 6paToM CBOjHM 6JIarOqaCTlIBlIM J 0- BaHOM B. BapaKo;

2. BJIarOqaCTHBa MJla)l;a Cpnsaaa, rocnoha M e JI a H H j a 3 e n, po~eHa B p R Jl> a H, BIIJIOrojHa cynpyra r. MHJIoma 3en,a, *

>01i~:~

. " ~~

.·;r~

;,""

o:~

.. ' :",~;

. -,,:f?

-I . _,

rJIaBHOra ype)J,HJIKa "Hapo)J.Hlljex HOBBHa", BJIaCHBRa napcsora pena ·~pau,e JOClIna, 11 HapO)J.HOra aacTYJIH1IRa na caoopy Tpoje)J,H1I~e y 3arpeoy.

EBaJIa! 11 Bor )J,a 1Ill OJIarOCJIOBlI 11 YlfHOmI! lb.a)J.BJ.UI Hall ce OBaROBlI yaop-Cpda 11 npaBOCJIaBHlI PO)J,O.l&yOll!

Y KapJIOB~ (ropaex) na 1>YPgeB)J,aH 1887.

HIIOJIa BeronD.

nPEArOBOP.

Haa nos, )lje;rI;a Bysa ja He liy ;rI;a y;rI;apaM y oHaj 0011'111,'; CTapH, rra OB'ge ;rI;a umuea O;rI;y,neH npezroaop. To He liy. Ja cas ;rI;OCTa pexao 0;rI; cnoje crpaae y OBOj paAlhlI, EaRO je r;rje lJeMY On.JIa rrpuraxa H rrOBO;rI;. ITa TO.JIHRO je ;rI;OCTa.

OB'ge HMaM caxo Aa norrjernx na HeRO.'IllKe CTBapH. lIpnje cnera ynaanhe CBaRO, Aa cax Aao HMe H Har.JIOB onoj paAlbn oHaKoBH, KaEOBH ce je cax rro ceca oanr aa one pamse paaasara H npnxasara sopao. "JR II BOT H 0 0 H lJ a j n C p 6 aI' p a H H q a P a", TO je raj Hac,10B. Ila rauo II jeer 6B;rI;je!

Haj.rr.yme ce je oApmMo OBO Ha,rr.jeHyro lIMe "l'paHIPIapa".

Ym.JIO je 6n.JI0 rorono Y napan Hamy OBO IDle. OHO je nCKJ,ylJllBMO rorono CBaI,O .rr.pyro nue, yrrpaBo je - OBO nae - nCTOBeTHO IIOCTa.l0 ca Hallum Hapo.rr.H1Dl HMeHOM C p II C 1\ II M. - TeE je aenpnpomo TO on.JIo. A aaurro ~ EBO 3amTO: SHalJn.JIO je OBO axe rr p e ,n;j e 0, y KOMe CTaHOBaxy crapa "l'paaasapa". 3HalJUJIO je OHO 3 e M :rb e A j e JI U; a, HaIlI OrraHRR. ITorro je nncao y upxaennjex xarauaxa csaxora, EO naje "roCrrO)I)IH" OlIO, OBHM nlueHOM, a sao upejrnxar. -

H BIIme onx xorao nap f',l,aTII , anr je n OBO ,n;OCTa. - Y njeCMY lJaR ya,n;naame nesa OBO mre Hecy'geHO. lI03HaT je oHaj !1aOUBn peepea :

"Ta CJIaBHO je onTn I'pauaxap".

"Ja ca OBHM HMeHOM 06uJLejKJlx caao IIpOm.JIOCT Hamy. 06uJLemnx y je,n;Ho H rr p e ~ j e 0 onaj, y ROMe craayje orpoxau «rpaaa« aapoxa cpncsora, EOMe n3HOClDI aa Bn)ljeJIO n.eron yHYTap1l>H jRlfBOT 1I o6H1Jaje - 1I B JI H j e BaM 0 B ,n; j e H a III e

".

" ,

, . -,

"

"

, .

TOJIlIKO,1l;aBaO, KOJIHKO CaM ,1I;pzao ,1I;a je AOBOJl)HO rra ,1I;a lIH CJIHK8, 1I npaaasa oY,1I;e rrornyrra H 3,11;paBa njeaaaa, ° TOMe lie ce YBjepHTH CBaKO, KO nposara nHjeJIY OBY pa,1l;lLy MOjy. - MHCJIlIM ,1I;a cMHjeM CBaROra 3aMOJIHTlI, Aa MH TOJIHKO H Bjepo-

t: Barn xose Y aanpao. Ta HHjeCaM ja H3 Tyljera cnajera ,1I;OIlIaO, HHjecaM npojypao RpajHHoM, rra TeK aarpaoao He 3HaM O,ll xora • 'J: .HDITO, re opze oOJl)e acrpsao Y Taj BeJIHKH CBIi:jeT a ca OOM····,i·;~6ac~1IHIDI HMeHOM: "OBO cy BaM I'paaasapa". JOK! Ja caa

:-'poljeH 0,11; KpBH H ;n;yxa osora napma, CaB CBOj ,1I;yrn BHjeK npoaanao caM ja ca OBHM HapO,1l;OM. Y CJIYZOH MojOj HMao CaM rrpHJIHIW caa ZHBOT HapO,1l;HH noaaaaara H 3arraMTHTH CBe mTO 3,11;paBO O,1l;:ujeBa lJHCTH AYx HapO,1l;HH - ,11; Y x CpO H H C K H !

EJIeM; OBaKO cnpesaa ,CBe 0,11; MJIHjeKa sarepe Moje, Y KyliH pO;n;H'l'eJl)a MojHjex, Y KyliH MOjOj, Y ceJIY H aa nocajexy, Y mKOJIH, U;PKBH H omnrana, Y BeCeJl)Y H zaJIOCTH, na 3aoaBH H rrOllIaJIHU;H - - Ma CBY,1I;a H na CBaKOMe MjeCTY eTO rrperasaro ce je Y cpny H ,l1;ymH MOjOj CBe H CBa lIITO ce CMIO 3BaTH Moze HapOAHHM iKHBOTOM H oOHllajeM. Ila Y apezaje Aooa Moje

-jonr caa npajaaao CBOM CHarOM YMa H paayxa caora OKO nayxaaaaa H noanaaarsa aanrera aaponaora JRHBOTa H :u;:ujeJIe CY.JI.OHHe HallIe. -

,1l;a, ,1I;a, OBaKO cTyrraM ja npej, [anaa cy,1I; HapO,1l;HH! A H3- HOCHlIl .n;HBHe BpJIHHe CpoHHcKe, Koje 3ajeMllaBajy aaaa, e lieMO ce oner H oner ycjeTHTH, ,1I;a CMO KpB 0,11; KpBH HajqeCTHTlIje - ;n;a CMO KOCT 0,11; KOCTH HajrrpeqHlIIlieHHje! Y cjeTHlieMo ce

BeJhY, ouora 3JIaTHOra npanajena aanrera, r)Tje ce OHO HeKa,1l;a rpOllWrJIaCHO OpHJIO na CBe lJeTHpn crpaae CJIaBe ,1l;YIlJaHoBe:

~l~ I' •

~~' ..'

,_ .

, \e p ~ e H,1I;, Y III y! ° B a K 0 B H C M 0 H 3 ,11; a B Herr p 0 1II·JIO,CTlI. (OBaKOBH CMO MH H ,1I;aHa ,1I;aHallIlLera.)

Ua._ OBO ,1I;a nocBje,l101JHM, eBO CaM 0,11; casynseae rpalje

,

"OBaKOBH je aaer Y CpOJl)aKa, Y CpOJl)aKa ,1I;Oopnjex jynasa."

I

·1

VII

ITa ,n;a oorMe! E, a KaKO ce npHcjeTHMo H c a a H ceoe ce npHXBaTHlIIO, o,n;Max lie H saore name paae H l>yre MaRe aa HameM Hapo,n;HOM THjeJIY USBH,n;aTH- ce, rYOUTH ce. A p a a e H II j e c a o y ,n;HO n y m e n a m e c p o a a c s e l! ...

Caao OBaIW, II caao 06apcRHM cKyml>alLeM csera I1ITO ce o,n; HCI\OHa HOCH U npe,n;aje HS ycra y YCTa no aapoxy - TO M02ICe Hac nOBpaTHTH oner s,n;paBOMe H rrpasoae 2ICHBOTY Hapo,n;HOMe. O,n; M a x t. e MOO n e r 6 H T II H Cpo H H JI> Y ,n; H ! !

Ca OBOM ooozeHoM' MHCJIH H narpeaoz Jl>yoaBH ,n;o nac IJ,HjeJIOra Hapo,n;a - MHCJIHM uajnpe CpoHHcTBa, na II 'IOBjeHITBa - H nacao caM ja OBO Hapo.n;y namex, (H ca OBOM ropytoM 'CBojOM 21CeJl>OM HaKaHHO caM oap y MHpaH CBOj rpoti JIeliH. -)

BpJIO je JIaCKaBO no Hac Ka,n;a 'IyjeMo sora TyljHHIJ,a, r,n;je OH ynoaaaje Hac 0 p 6 e a ca je,n;He caao II. H r JI e pHje'IH naare. TaROBO cBje,n;O'IaHCTBO aaaecome HaIIIH "rpaHH'IapH" HeKa,ll;a na oHjeJIOra IT a p II S a. 3aOHJI>e2ICHlIIe yMHH 4lpaHII.ysII y KlLHry CBOjy OHO name eaojcraeao II HCKJI>Y'IHBO C P II C K 0 ,n;OSHBalbe. PeMH je,n;au ,n;pyroMe "OpaTe". OBO MlfCJIHJIH napnaJIllje ,n;a ce TaRO SOBe BpCTa aojcse, re H OHH SBaJIH name COl:,n;aTHlie "Braten Regiment". - A napasno, ,n;a cy PYCH oOJl>e 11 name nOBHil.BaJIH Hac. Y SJIaTOrJIaBoj Moe R B H H. np. lJeCTO Mil peRJIH yMHH pYCII: "I'peHIIllaplI eTO CTOHHhIH Hapo,n;'&." (I'paaasapa cy jYHa'IKH aapoz.)

Hesa MH je CJIOOO,n;HO oB)fje Ha,n;oBeBarn caso OBO cBje,n;olJaHCTBO y npaaor osora namera pa,n;a. TaRO YlJelLaR H opaT Ham -qex, ,n;p. BaHKeJI, HS OJIOMYII.a, zypH cnoje je,n;HOIIJIeMeHHKe, CJIaBeHe, na ,n;a cRynJl>ajy CBe mTO ce O,ll;HOCH aa Hapo,ll;HH UBOT H OOH'Iaje. Meljy OCTaJIHM OBO KalKe IDTO BpHje,ll;H OHcep HapO,n;HH:

"OBe mTO 0)1; 1ICKOHa HOClI ce 0)1; yCTa)l;O yera no aapozy, tIl 6HJJa TO caao II.HrJIa plljell, llJIlI OIlJIe npme 11 nOCJIOBlIII.e, aaroaerac, Hapo,n;He njecae If nonajesse, npanosjerse, 06HlJajn CBaKe BpCTe, O,ll;JfjeJIO II HOIDlba, TRalba 11 nea - je,n;HOM PII-

-

VIII

jelJH CBa O,n;pmaHa napoma naaer II paraa, TO H1Ia y rJIaBHOMe sanajes 3,n;paBOra OCHOBa II HBBOpa CBOra. Ty liern HaliH Ma HajMalbe apnue, soje ce JIHjerro CJI8JKe ca IICTHHOM. ITa OBO 06peTeHO spnne rrocBje,n;o1J1Ilie Til IIITO je Ty,n;a 6HJIO II RaKO ce CBHJIO". H rora nanre. (CpaBHH: "Pariamentar" OBe roxnae.)

AjMe, Tyro naara! a RaKO JIll ra je TO y Hac? Ca rrpo- 1J:eJI,a rpxa IIcno,n; 3eMJI,e aa cae mTO je aapomo 6JIaro .... Bp6yjy ce n;pHe 1J:eTe . . . paTyje ce ca 6H6JIlIjCKOM KpBoze,n;uonrky . . • Ilomaua ce Base II ryTKajy ce, rra 1J1IM ce npaje Mome ... "CprrCKO" axe crrp,n;lby noxpnaa ... jJCapKO ocjelialbe II a,n;paBH rrOHOC Hapo,n;HH y6l1ja ce HeMlI.lIHn;e . . . H KR,n; Til npyzJ[ . CBOjy «papHcejc&y PYKY, II OH Til ,n;pyroM na BaTHJI,aK

Oqll Ba,n;H .

XM OBO cy Til nama ,n;pBeHH "rrO.lIlITlI1J:apll" II CBH-

JHlHOPYXII ",n;HrrJIOMaTlI". - OBII II OBaKOBli r.lIOpH«pIIn;lIpaJIH cy "JRlf,lIqape" ... "rpaHII1J:ape" .•. CBaKH rora IIMaO je cnora uora ... KaKO opalia rro,n;lIjeJlIlJIa caoje Kylie, o,n;Max Hnjecy UlJJJH name opalia - Hero "p0'9an;n". OTy,n;a noreara aza pnjes :

"JInqaHH cy O.lIarOqeCTHBH - EaHOBn;n cy rop,n;eJI,IIBH". - H BlIIIIe rora roponaaa HOCH ce o,n; YCTa ,n;o YCTa no (onoae) 611- je,n;HoMe Hapo,n;y. - -

OBe ja,n;e Harne RaO ,n;a je ,n;yxOH CBojlIH npoaapao oHaj

HalII XHJIeH,n;apcKII HcnOCHlIK, re je HR ne1J:aTY CBOMe ypeaao senrpa RpHBe. HaMyqeHlI aapoj; RaO aaa CHa jOIlI no,n;Hze oBaj OllJI,er cpncsora RpCTa, ,n;jeTemn;e BlI,n;lI TO aa KpCHOj .lIeTYP'9uj 11 , na JIujeno nporonapa:

"KPCTOM II CJIOrOM 3a MlIJIlIM Borox".

Caasa 11 npamsa OBa ROJIIIKO je no Hac YTjeIIIHa, TOJIlI.KO je H osajaa, O,n;njeBaBaMO y n;pKBH "OIIIIlTeje uocspeceaaje" ca ,n;jen;OM jepYCaJIHMCKOM, a OHaMO OqeBH ,n;pze rajne ,n;orOBope, RaKO lie Haj6pze ,n;a paaanny aapomora yqHTeJI,a. - jJClIB ce

r ~' .1
'1
. :\
t
]X qOBjeK srpasa na TO JIerJIO, KOMe je ooujecHa cnp,n;lLa If HaJneha caennsa aapoaua. ITa eBO sao RypHjoaYM HMa npnlJa nexora easjecaora opa-ra CpoHHa. OH SHa nona H8 ,n;UHe ,n;a.JbHHe, ROjH aaa H name : aJIH OBO MU IIo,n;jeMlJaBame. " .... TaKo ouja,n;ox Y I~PKBU, r,rr.je aaKJIH:Jbaxy . . . . Ha npHjecTOJIY ApceHHje H MaKClnJa . , . . Y aaKJIeTBU ,n:OIIIJIO JI;a peqe " ..• U q e C T H a r 0 K P e C T a". ITa najeno : OBO je puje1J Harne KH.Hre cnere U MOJIUTBe He JIHue}ljepHe! Ma ry ce name TO. He xoke TaRO. "Ba.'ba Ty cpncsaje OKpeHYTH ... CBe je TO py . . . py . . . rra coxpaHU I'ocnoae, 8MOPHO je MUH,n:Ul', aaaopno." - HajrroCJIuje rosopao je yryprJcKU, rrYHoM aOH.JbOM " ... u 1JeCTHaro s p c r-a''.

Tao JI o.

ETO, na CHTHuje crsapa MUCJIHM ,n:a He MopaM nOTcjeliaTH.

OBy,n;a H. np. CpOH He HaroBapajy illICMe X. fu:u: ce HHKaKO He qyje, HJIH ra aarosapa KaO K. OBaKO Hajpa,1l;Hje y npsaeHHjeM MOJIUTBaMa. Ha OBO cas ja rrMHO. II aa UPKBy Harny H lLeaUH npaBOCJIaBHU ,n;yx YSHMao cax CaB OOSup.

Je)l;HOM pyje1JU Mory na CBOjy eaajecr yaera, ,1I;a ja RUTH raM IIITO ()B~e UaMUCJIUO, HUTH caM H8BPHYO. Eo cy MOju noMOraqU U capa)l;HHU;u, re caM [a O)l;MaX ysa rpa~y HMeHOBaO, a II CBe RpajeBe 0)1; Ky)l;a je IIITO ,n;OHeceHO TaKo~e. MJI~ OBU CpOU II Opnsarse CyliTH cy ,,«poTorpa(lH" Beli no CBOMe )l;ooy U nacnary 1I HayUH. OHH aaaera HlIjecy MOrJIH nanrra HCKpHBlITH. - A TOJIHKO caM ja oner sorao UlIjeJIy paooTy :JbHXOBY Ha)I;rJIe,n:aTH II u8MjepUTU. IbUXOB pO)l;OJ1yOUBH Tpy)l; aaCJIyatyje MOjy Hajcp)l;a1JHHjy XBaJIY.

X B a JI y 0)1; a B a j y Ii U 0 B)I;j e M 0 j H Mac a r p y,1l;H II II, II M a, j 0 TIl M 0 r y n 0 at e JI U T H, )I; a II M B 0 .lll a U M JI a)l; a 1J K a C H a ran 0 p a c T e, n a )I; a U n p o z Y at e e a 11 C TOM c a s j e c H 0 TIl t. y 0 B a j n 0 c a o. jK e JI 11 M, .lI; ace

x

OBO MJIa)l,O·ROJl.O Hallie Ii n p o ur a p a a a a oj a s a s a! C-BaRIi }[JIa)l,1I U p rl a a II CpnRlIlba n a j n e h y lie sac JI y r y C T e li Ii sac B 0 j Hap 0)1" a H a j B j e p a n j e li ec B oj "II C n n r S P e JI 0 C T Ii" 0)1, 0 C T 0 B j e p II T Ii, rr p e x j e p a n a j y k a CBOjy CTelJeHY n a y x y y a apO)l,y II n p e n n a p o z o x CBOjIIM!! HajBIIIIle n a x y TOM e, ill Toe e )I, 0 T II lJ e H a ill era C p nCR 0 raj e- 3 II R a II H a III e Hap 0 )I, HOC T II. 1I)I, e n p Ii lJ II n; a n 0 YCTIIMa: "PeRJIa MaT II CBOMe CIIHY a a IIIROJIe T e R y li e: M 0 j C II H R 0, C B e H e III T 0 X a x a lJ e Ill, n Hp a m s a o rycaR".-ATO lie CBe TaRO 6JITH. )1,01\ cell III R 0 JI a Hap 0 )I, S Hen p II Jb Y 6 n.

* * *

Ha Boone )l,OJIase JIlijene CTBapH sapome y RlbliSli aamoj.

BYR je nosojaa JKllJIHO IIlTO uaje xorao BOCHY nponyroaara sa HapO)l,HHM 6IIcepoM. - Ho, XBaJIa Bory, OHaMO ce nojaBJbyjy MJIa)l,ll paaaaa, lJaK H 0)1, Cp6a MYXaMe)l,OBan;a Beli ce lICTlIlJe BaJbaHO cpnoso nepo ua BH)l.jeJIo. - ITa TaRO liMa JKIIBe njepe, )l,a lie OBe )l,BlIje cycjeTlie T. j. RpajHHa II BOCHa MaJIO no MaJIO npacnjera na RlbII3H nauroj, na )l,a HX npnrpmrn 6y)l,y ~lOrJII{ II Me)l,aKOBJllieBH "U;pHorOpeI\H 06HlJajIl" H MJlJIHlieBHlieBa "MJIa)l,a KpaJbeBIIHa Cp6Hja".

J ezao caao lIMa: OBaMO no KpajBHII He lie "6aKe")I,a O)l,aBajy CBOjy TajHY. 0BO Beli 3HaMO II sa I1Il'0 He teo Ma TO BaJba lbHMa aa CBaKOMe xopaxy 06jaclbaBaTII II rsax noysaaara y )l,06pOMe CMBMY II npasny name napome Rlblire. HeIIITO raROBO, a II OHaROBO liMa jour n no BOCHIi. Hall ")I,am,ra" II "JIaJIa" Mpro)l,n ce O)l,Max, aRO ce aa Rylie npenoca na Klbliry HelllTO llITO je lbllMa " cpaMOTHO " .

E na C rora II nO)l,BJKeM ja oBlje CBOj raac a Y nparor RlbHSH namoj. JInjeno MOJIIIM ja CBe Hallie "JIaJIe II nesape" aexa He 6n OHn nperjenam y TOMe HallI)" JIlljeny Rlbllry

r

aapomy! (Ta 3a 60ra! a Mil 3HaMO lliTO je . CTll,JJ; H CpaM, H re KaKO Mil TO 3I1aMO, na lJ. ,lI;PmIMO ce rora cpnesora easoaa I) Ma Ham je cpncsa je3HK lJ. nOHHKaO 113 CTlI,lI;a H nomreaa, re M03CeMO II HajocjeTJbHBlIje CTBapH 113 3CIIBOTa TaKO OIIllcaTH, e saara K1I>Hra MOlKe CTaTH OTKJIOnJbeHa Y cBaKoj KyiilJ epncsoj. -. - ITa He rpeoa caso ca OCMaHJIHjcKHM 3JIOBHllajHMa H ca ra[aaeraeaourhy "xapeMa" ... TytH K1I>IIry HalliY y aaMerKY O,ll;Max no BPX raaae l !

J1YTe p a a e Hallie n a n a CBII CJI03CHO,ll;a OTE P II BaM 0 II B H ,lI; a M 0, a H e ,lI; a II x n p H T a j H BaM 0 11, O,ll; 11> H X n p 0 II a ,lI; a M O. IT 0 E a a a JI II j a 0 B ,lI; j e, ,lI; a Hac TO JI H E H r a,ll; H II "II; P B II" H a z 11 BOT 0 q e, II Y II 0 P a JI H 0 r p 0 6 Jb e C B a ~ H B a j y Hac.

E n a ,lI;a 60rMe!

*

*

*

SHaM ja, aHaM BPJIO ,lI;06po, ,lI;a y RpajllHH H no BOCll liMa H ,lI; P Y r e sjepe, OCHM npaBOCJIaBHe name. J a caM ce H ua Ty CTpa.HY o6aapeo, re CaM: HCTe Bjepe H y,ll;OCTOjHO qaCHOra MjecTa y OBOj pa,ll;1I>1I MOjOj. Bame He Moze ce O,ll; xeae HH .rpaaara, OC06HTO r,JJ;je y,ll;apax OCHOBY OBOj pa,JJ;ILH norJIaBHTO na Hap O,ll; HOC T H namo], A H saaao caM, lliTO ce OBaKO ca6HjeHo caxo saaara Moze, H lliTO ja paaYMHjeBaM no,ll; HMeHOM HapO,ll;HOCTH. C p n C K a Hap 0 ,lI; HOC T Z H B H . (e a 11 H e H THO II a II C 0 JI Y T H H 0 !) . II 0 R p a j R H II, ,n; a JI M a II; II j II, E p- 11; e rOB H H H H B 0 C H H. Y 0 B 0 M e C M 0 .M R C B R j e,ll; H a n o p o z a n a l

E! a KO xoke ,lI;a KpOjR H IIpeKpaja HapO,ll;HOCT KaKO .n;pyxqHje, aero urro TO caaa aaKOH OBe lI,lI;eje aanOB~e,ll;aTOMe ocrajy ,lI;BlIje BO.M a serapa iiy,ll;H. - Ja caM .lLe CBOjy pesao, na TO H He nopasea. 0 B ,lI; j e n p y lK a M j a H,lI; oK y M e H Tea a C B 0 j y P H jell. 0 B 0 j e H a at II B R j e x

XI

Y C T a Hap 0 ,n; H H j e x ya e T O. 0 B 0 lK H B H Y R Y li H CPIICROj, H OBnM s y h a n a m a MHpnllIJI n BnCH ce!

ITa OBO ce YTBpljana II na CTOJIY Haj036JIJbHJIje HaYRe! lfBJlllIIIHO 6II 6IIJIO ,n;a TpOllIlIM jom JI name pHjeqH. A.JlH - y IIo,n;MY.KJIe CIIeRYJlaIJ)lje YBJIaqlITH f"BeTHlbY Hapo,n;H)" je311R II Hapo,n;HOCT, na TY acnapannjy CBOjy jOIII npH.KpHBaTH ca xojeRaKOBlIM ~aHTa3JIjaMa H ~aJICn~nRaTnMa - a OHaMO HCIIO,n; ,JJ;yre cyRlbe nponapyje ROIIHTO aa6y;n:a.i'baBajyt.er ~aHaTH3Ma - TO [e TeR nO,ll;JIO II cpaMOTHO!! • . .

Ma sa Ty n03HaTY CTpaHY, n na re are CJIyre... jOIII

ropera liM roce ... ja He t.y TpOIIIHTH CBOj ,n;HBHT Jr apTlIjy. - BHlIIe MJr je CTaJIO ,n;a peqeM 0 r.aMoj RlbH3U aapomoj. RlbHra je CJlHqHa nyurnn. ARO. IIynIKa aexa I;O t.e lhY IIoHlljeTII. OHa je 3aJIY,n;y Ha611Ta. - II .KIbHra je TaKOBa. A.RO RIMlra aeaa csora najepnora HOCJIou,a II IIPOIIOBjell.HIIRa, OHa je saJIy,n;y nacaua II IIITaMIIaHa. - B H III e n 6 0 Jb e jay B ,n; a M C e y B 0 r a, ,n; a c e R lb JI r a C p II c x a a a JI y ,n; y H e n p y lK a Hap 0 ,n; y. 0 P 6 II C Y B H a JI JI B H j e p H 0 II 0- CJIylKHTII Rpoi BJIjeKoBe cBoje rocIIo,n;ape. O,n;ceJIe pe8 je.!la ce IIocT~paMo H Ba ce6e,! II a a TO je HajBHlIIa BOJba x t j e x a fJ;a ce a cr o p aj a. nrpaHJIqapa" cx j e c r a Meljy c r a p a n e ; a IICTO H M e ,n; ace C K JI 0 H JI Y M Y a e y M, II a ,n; a H e C MeT a

f. OHO a a m e n IIpaBOMe JI B,n;paBOMe HMeHY Hap 0 ,n; HOM, H a III 0 j Hap 0 ,n; HOC T JI H C B a K 0 M e y n JITOMJbelbY H RYJITypHOMe paBBIITRY QBOra x e cT II Tor a II JI e M e H a! 3 a K 0 j e C y 0 B II 0 P 6 JI II C II 0- co 6 H II, H B 0 JI, H II CrT 0 Me!

JeCMO Mil BO.1hHII Hamoj 6oJboj cpekn H nanpersy Y CBaROMe 60Jbell IIOrJIe,n;y. Hat ynpaso RaO ,n;a je npez )l.YXoBHTlljel{ OqllMa csojnaa axao nanr CJIaBJbeHJI IIjeCHJIK 3Maj JOBaH JOBaHOBHt., OH)l;a Ka,n;a je OBaKO HBpeKRO ce :

-...

XIII

"Xaj, llITO Cp6HH jour ce ,rr;PiKlI, Rpaj CBIIX 3Ma ----,

Iljecxa ra je ozpsaaa,

ffiOj3H XBMa!

ERMa 3Majy nanres !

* * *

Iloa Kpaj JOIII eaxo je,rr;Hy. CBIl jaBHII JIIICTOBIl HaIIIIl cprrcsa, 6e3 pa3J1l1Ke npasna H CTaHOBllllITa cnora, YBaiKHJIll cy MOj ,rr;OCTaBJbeHIl lDHMa nouac" OBe uapoaue KlDHre Hallie. Ja ynpano unjeeax ,rr;ocrrjeBao ,rr;a 'IHTaM TO CBe caM C060M; ami cy Mll ce XBaJIIIJIJI TaKO ca CBlljy crpaaa xnora rrOIIITOBaHli yrrHCHHlI,lI ua OBO IdeJIo Moje.

E rra ,rr;a 60rMe ,rr;a ry BO,rr;Hlili jasaora MHIIIJbelDa Hapo,rr;nora seue TaKO o6BeHMII na HCRpeHY XBltJIY. O,rr;ajeM ja oB.rr;je CBREmte eaaauoxe ype,rr;HHIIITBy epncsnjex r:IaClIJIa csoje TOnJlO "l£BaJIa ! ~ )fa amne TO Bpllje;ur, am je BO.M nO;EHja. MHCJIHM, ,J:a Ty or.:racyje ce nnuie yBjepelhe If npnanau,e ell csajex crpaaa : ,J, a j e ,'I; 0 III J: 0 ;~ 0 6 a, II a ,'I; a ('.1 0 iK t; H II j Y H a 'I K II Y M H U j a 6 p a li a 3 a II }J fJ ,1; lb a 'I e Hap 0 ,rr; y e B 0 ~[ e. II ~r a (j 0 r MeR 0, a II x a 6 a III II I; 0 )1 e!

II caxo na "JBaj nauau Mome HaIII HapOi'I.HH ~eHHje OrJIaCUTH ce HaMa no HOBO: "Cp6u ncuymuue aasjer CBOj ! .• Ma He ,'I;aj lUI BOiKe. npnje cBujeTmr MlIjelbuTu, ,J;OI\ He B1I,rr;IBI ja CBY 6paliy IlIUP031 xnpox ,'1;0 xopa 113MllpeHY II y jeauo 1\0:£0 aarp.MHy. OX! ara liy paao peku : n360rmr cpenra Cp6a,rr;njo! CaBlI Ii ,l,YlIlaHY au nac uje.'1lIBali1l CKYTe .... "

Y Rap.l0BlI,Y (ropaea) y 0'111 Baaronnjecra It;S7.

HBIOJIa BeroBBi..

1--'

IIMeHR rr. npeTIIJIaTHHKR.

B a j a: r. HIfK. B. 1)opljeBlfh, BapOIUKIf CleHaTOp, rrpUCJe,ll;HllK ClIpOT. CTOJIa 1 KH>lfl'y.

B j e JI 0 0 P ,lI; 0: r. IT aBJIe Bojah, Tpl'oBall, sa eerie If cecTpy rljlIlIY. JIellocaBY (nomra S z a r v 0 s) 2 KH>.

Bj e JI 0 B a p: r-, TOMO Borojesah, KOI{TPOJIOP 11 KH>.

13 e u : r-, JOB a II P a ,lI; II B 0 j C B II h - B a tI U h, C JI Y IU a r e a, II p a B a II C K Y 1I.Jh a tI ("CpIICKO ate, ,lI;pYIUTno 30pa" VIII. Langengusse Nro 42) j H. Ilajnh, 1Ie,].IIK; 1)0P9C Huxoaah, 1\IC,lI;III" MUJIan J. Ilehanau, upanaux ; ROJIapOBlfh, <l>IIJIOCO<l>; MIIJIOIU MojlIh, Me,ll;IIK; TIepa JIaalfh, T{'XHH'IaP 8 KH>.

13 e '{: Dr. Friedrich S. Krauss (VII. Hofstallstrase Nro. 5.) 1 KlblIl'Y.

13 II 0 r P a,ll; (KpaJJ>. Cponja): BaJIo)Kllha KlblI)Kapa 100 KILUl'a. ,lI;p. BojCJIaB BaKuh 20 KIL.

13 0 .( a p: (uourra B e 0 ,lI; P a, TOpOIITa.!l) C I, Y n II 0 IT P e n u C II II r. JI a " a p Y,7J; II u 1\ II, aa cnna lIe,ll;o)!lIpa; Apce MapI'YIU sa cmra Racy; Baca CTaIlY.!lOBlItl, aa cuna MaKcIIMa; MIITa Orojanon, aa CHHa MIlJIYTlIlJa; MIiTa JaIlIWB, sa CUHa Haarra ; Atla MapKYIU, paTapn 6 KlbUl'a.

Bnxat. (Bocna), OKYIIIIO r. II. MapKoB_nt., yupaB.

Y II II T e JJ> Y. B II X a t. y: r-r. IIajo Tpanh, Tpl'onan:: Tozop Bocanh, Tpl'oBan:, aa xhep Mn.!lKy; Ulmo Jaxosnh, Tpronall, sa Khep Capy ; 1)0KO l{a.moa, Tpl'., sa xhep )'.liUKY: J ono CY,lI;tIeBlIh, Tpronan:; PnCTO Ra.1Ja6a, TproBall; J eaena T'ahema, cpncxa Y'IIfTeJJ>HlIa; lIuJIall JleTHlIa, Tpronall; Creno AJIeKClIh, Tpronall; MUJIOIU HOBaKoBuh, rocraoaaaap ; Tozop Uyuenah, nncap; Mal',ll;aJIlIlla MHxaj.!lOBlIh, aa caaa 1)OKY; CTlllIO lIyoeJIHh, TproBall; PUCTO I'ponh, Tpl'Onall; JIaasp IIOIIOB, pall. neJloaoa; IIanao RepeIUTeIIII, OIIIUT. oUJJ>e)KHUK; Casa Hoaaxonnh, l'ocTlIoHU'JaP, aa xhep OJll'Y; J ono JIOBPHt., JIII<I·epanT lJoj""llIm, :lit cmra Ilor-zana, xhepn .l(apaUI'Y II J CJICHY 3 KIl •. ;

~_ I

XVI

J OBO Paxomesah, KOTap. KaHl~eJIUCTa; lion Kocra Koaauennh j M lI.lIaH MpljenOBuli, 1'OCTUOHIItlap sa xhep OJII'y; IIOII Creaau Konaxeaah ; Muwo )KUBOjHoBUli, llepo Oryrrap, IIeKap j 1I01l BajYII Kosasenah, yupaB. npornje j JOBO MllxajJIOBUli, TprOBa1\, sa I(hep )(parulbY; A Ilonosah, Ha,ll;TaBHUlJap. CBU yKynHo 29 HILU1'a.

Eo 60 T a: 1'1'. l'JIUWO Illnaaonnh cpn. ytlllTC.1h j Paze HBUtlIlh, HalJeJIHUI( 2 KlbHl'e.

E 0 B U h [nourra BUp1'lIHMOCT): 1'. napox lhlJlC CTpuKa 1 KIL. E P ij a II H: (j!(e.1hes. CTaHII1\a B.lIlIHCKHI{YT) npetlaCHII r. llajo Ilajah, rrapox 11 uaH xouaacropaje 20 Klbura.

By ,II; 11 M: (I'arian, Burgbazar) BHcoKonpe!IO,II;06HII CB.1IU~eIlIlK'L 1'. Kap,ll;aCeBUlJb 5 KILllra .

. B a JI H W C e JI 0: (ua I'OpILII l{apJIOBa1\) CpnKlIlba Je.IIeHa MaTlfjeBuha, aapoxaa ytIIlTe.1hu1\a 4 KlbIfre.

B a p nap If u : (I(paJbeBIIHa Cp611ja). C I{ Y II II 0 r. K 0 C T a.

H H K 0 JI II h C a C y II P Y r 0 M l' ij 0 ~1. M II .II If 1\ 0 M: J'ocuohuue : )(apuHKa MaJIeTllha, YlJUTe.1hU1\a oripeunra ; Kpyua Teo<I>IIJ10BlIha, ytIHTe.1hH1\a BapBaplIHCKa j MlfJleBa )(lfMlfTplljeBHha j rocnoza: Kocra ll. J osaaonah, 3BaHlltIHHK cpe3a TeMHHhK01' j )(RIIIIJIO }f. 1I0HKllh, 3BaHHlJHHK oKpym:ja ja1'O,'l;IIHCIWr; CTeBO )(IIMllTplljCBllh, Y11llTe.1h y BapBRPIIHY j 1I1I.10W Ilononnh, CBeUlTeHIIK 6aIHlHCKII; Kocra M. Tlououah, 601'0CJlOBa1\ 113 Basnae ; Aacearnje MUJIlIlJeBlIli, CBeWTeHlIK BapnaPIIHCKH; TilMoTlIje Mapxoauh, CBeWTCHilK opawKII; JIa3ap Houosnh, CBeWTeHHK KaTYHcKIl; MnjallJIo J.Ia611 Ii, cueurreaax 6awILaHcKil :

Taaropaje MlIJIOBaHOnllh, CBeWTeHl1K nazemxa ; Kocra Ypoureunb, CBeWTeHHK n. ,ll;peHOnCKII; CBe 'osap M. (}ralllwBllt., CBeWTClHlK 1\pKne jacnuxe : )KIIBOjIlH Crojxonnh. oBeheHIII-: 1\PI,BC cBoIHllloBR'me; Oreuan X. Ilonosnh ~ csehenmc 6e.l0BO,ll;CKII; <Plulln Josauonnh , ytlIlTC.1h BapnapllHcKII y ~mpy j l\IIIJlIICan Hernrh, 1I11Cap cpeaa TCMIlllliKora; Baca TOAOPOBlIh, npeCe,ll;HIIK OIlWTIIHe a. ,ll;penOnCKc; CneTOJlIII{ Tpn 'l>YHOBllh, ijaI( 3. paspe.ll;a OCHOBHe WKOJIe KOILYWKe; l\!uxauJIo Mujanzoanh, IIncap onWTIIHe 110TO'lKe j rija. MIlJIu1\a Bajmennhxa, )''111- Te.1hU1\a Y Bapsapany, aa xhep CBOjy jby6u1\Y jAHApllja Il . .l1,InUlrpnjennh, 113 B. Opawja, OKP C~le.ll;epenCI(Q; Kapaja, Khll !)opija Hacracnjesnha, yueanxa 2. paapeza OCH. WKOJIe napBapIlHCI\e; 1'~IIQe:

Jezeua Tlononaha, yuarezsnua 6a'lUHClla j PYJKII1\a <PIlJlIIIlOBUha, y'lllTe.1hll1\a pecanuxa, oKpym:je 6eo1'pa.n;C1w; r'r. 1)opte lfcuYEa1\, lIapo,ll;. 1l0CJIaHIII, U3 Oripeaca j J OBaH lIelIlIHal\, 1m'I YI!()Dl)t)a. cy Aa OIlWTHHe

r

?~~~~)!

XVII

jaCJI'IKe j l'~lI~a. MUJIeBa Pa,ll.Y.!OBHlia, Y'H1TeJl>II~a nphaaoua-nca. CBII yKYl1lJO 30 Kfblll'a.

B H C 0 K 0: [Bocaa] 1'. MU.laH IlIYMoIf>a, OBPXOBO,ll.II'fe.7L IW,lI. nopea, ype,ll.a 1 KIf>.

BOjUHUh: (ira I'op, Kapzoeau) cKynuo Upe'laCIIII 1'.

E r If> a 'f If jaM a JI 0 6 a (') II h, nap 0 x y K 0 JI a P II h y: Baaropo~eHa rr', CUMO MpaoBuh, KO'fapCKU npercrojnax ; HBaH rO:llepuh, K01'apCKU npucTaB sa Khep KUTUIIKY j BJJ&,lI.IIMUP BaCJI.7LeBllh, Kp. wYMap, aa cana BJlaAY; HIIKO.la IIb.pl'lIh, yMUp. nopY'lHUK sa xhep AHKy; MOpH~ Pexunnep, TpI'OBa~ j cI>palbo KOCHHa, KOTap axu., aa cana cI>palLy: MapKo HOBaKOBlIh, yMHp 4>IIHaH~. npllUe,ll.HHK: MIIJle Mapujau, 4>IIHau~. UPIlf'JI. sa CHHa JIyKY; JIaao Barseraas, Kp. lIaAayrap ; C'faHKO Pa,ll;YJloBuh, yMUp. 4>. naaerpaaeap ; raj 0 JaI(WIIh, nO,llBOpIIHK i JIYKa IIaj IIh , OUaH'lapCKH MeW1'ap j CTeBRH KHeateuuh, paTRp, aa CUHa Oransa j HUUKO APJlOB, nnaoajep 14 KIb.

B p a 'I e Bra j (cI>exep1'eMUJlOM) C I( Y II H 0 n p e 'I a C II If 1'.

E M a u y II JJ 0 K a,ll; II h, II a pox: 1'1'. AJleKCall,ll.ap HIIKOJluh, lIapox naaauauxa ; Apceuuje JOBaHoBuh, napox xpycahxn ; JOBRH Bajaronnh, napox KyCIIhKH j C1'e'l>RU JKHH>Kap, eKOHOM j Feoprnje MUJJOCaB.7LenIlh, (')eJIe>KHUK; I'ooprnje l)a,ll.o~h, 1'0CT1I01llf'Iap; JOCU4> Bpausoaaf i , TyTOpj Creean J .!!!!:!!t., TJ'fUp; MaKclIM Huauosnh, eKOHO:ll; Ap 011 CToja110BIJt., eKOHOlf II J.(pKBellll neexuxa ; Pncra .]OBil.HOBuh, Imcllp 12 I(Jbllra.

By K 0 B a p: (Cpnjen.) OKYIIHO 1'. A h II M P a); 0 III e II II h.

Ilpecaujeran 1'. EpBHII 11.11. lJex, BeJIIIKn >Kynall cpnjeacxu : Be.1C)IO>KHII 1'. ,ll;p. Jonau 1jYP"Ii, nO,ll,>KyuaH IKYIl. cpnjexcue ; upeuacun 1'. n.mja Tlepxahaacaa, llapox BYKoBapCIm j 1'1'. 1)IICTO MuxajJIOnlltl, I(p. jau, Oll.7Le>KllIfl(; Mllwa Pory JInh, O,ll.lJjeT. aa cnua BJlRjKR: Ap. Aaesonuaap TIejll'IIlhj A.I01,ea Ilaynosuh, aa (;1111& Paauuoja : Teozop (}ralluh, aa cinra iKapIm; J onax Ilerposnh ; Ilepo Tpoojeollt.., np lIpHCTan; 111l1\a MaJIOWeBllh, "p. npncran j Cano II . .J.la3I1h, xpojau : ,l(mlllTpllje Bnpa j JKllllKO Pazarr ; J OCUli Pyrraaaua, Ha'Ie.mJlI(: J axura Baaacennh, pec6ap; Towa H.mh, rOCTIIOH.; MllJlan Ilerpoaah : Creua Oranmnuh Jle~eT&p; J OBan IIOllOBuh, aoaJ,luja j BIIJlIIMap Bmrr-y ARLI, xpojau ; Huxa Ilerponnk. OnalltJap, aa cuna MlIARua; Tanpa Hyjnh, xpojau ; Toma Illchepnosnh, sa cmta AJIeKCaU)1pa: J oja II Kara Joauoaah ; Yuwa Pajaosuh, aa cnua Hsasa j :fjop~e ~IupOCalJ.7LeBlItl, YI'OCT. na xhep Karnny : llJIa,ll;en ,lI;palKlIt., upanap, aa rrhep Aure.!JUlY; Kocra .MaTut., xpojau , sa CJIlIa MUJIIIBoja; Baca Ocrojuh,

<;

'~.'" : .~

.: ...

] .,

-

xvm

onansap ; .lIasap J oaaoaah, sa xhep MHQY; MJIap;eH CTOjKOBHh, na tJeJlHHK y Jasxy ; IIaja ApceHHh, Tpr. H 110C.IIallHK aa sex. eaoopy y 3arpe6y: MHXaHJI POMaHHh, CTaKJIap; TTaBJle ,l(aMjaHoBHh, rcasaauaja ; ,l(ymaH CMHJhaHHh, tiorOCJIOB; Bacaraje .lIasHli., 1I0mTap; p;p. KpamKOBHh; P;p. JIBaH Poryaah ; Ap;aM Jacah, Ha,ll;IIOp.; 1)oplje CTaHKOBHh; rf)HQa .7J)ytiHQa CTe<l>aHOBHh, CMe~epeBO; J OBaH C. MapKOBHh, eororpae ; Baca MHxaj.lloBHh TprOBaQ; KpCTa KOjHh, MHKJJymeBaQ, sa CHHa Oseroaapa ; .lIasap MapKOBllh, TPr. y KYMaIlH, y BaHaTY; CHMa Paxnsojeanh, sa CllHa IIepy; CTeBa BUHrYJIaQ, JlHQHTap, sa CIIHa .lIaay; CHMa Tenah, Tpl'OBaQ; IIJIHja Ilaaah, sa CHua Bxazy ; AJIeKCaH,II;ap IIaHHh, tiJIar. nrreaajoaane ; MHJIaH II. J oaanosah, 'I.IIaH ,ll;pymTsa "Societe de legislation compane de Paris", BHTes opp;eIla ,l(aIIIlJla I. CBH yKyIIHO 52 KILHre.

rOM II P j e (I'op. Kapaoseu.) II p e 'I a C II II r. 11 C a K ,l( om e II, II a T p II j a p m. II pOT 0 C II H f) e 0 II Hac T 0 j a r e Jb C 0. M a If aCT 1I par 0 M n p j a 2 KIL. 1)op~c MaMY JIa, IIcKymCIIIIKj II 11 K 0 JI a K y K II h, II II TOM a Q M a Hac T II P C K H n C K Y II Jh a tJ ; Mapno BYKtJeBIIh, IIIITOMaQ MaHaCTIIpCKII; HHKO.lla MpBom, Ha'Ie.llHlm II Tpl'OBaQ 2 KIL.; Ilerap MapaBHt. T}ll'OBaQ; MIIJIom Toxamenah, Y'I1ITeJh; Ilerap MaMYJIa, Tpr.; .7laso BytJKOBUh, TprOBaQ; IIepo ByjHOBHh, Tpr. aa Bptioncxor ; llJIHja MaMY.IIa, Tpr.; BaClIJb EcaHOBUli, rJlaBap nocraje; MII.lle Ysezau, Hap;JIyrap; Paze Kocaaosah, uap;.IYl'ap; MUJIe MaMYJIa, JI\eJb. CTpaJI\ap; Paze MaMYJIa, lKeJhes. CTpaJI\ap; HHKOJIa I'pauaaau, iKeJb. cTpaiKap; CTeBO TptiOBuh, 110- CTO.llap; HUIWJIa BY'IKOBlIil, onh. nIlcap; Paze 3eJIHh, raaaa ; Hnxo.ra Ma,ry.'!a, lKarap; Mapxo ~IaMYJIa, raaza ; Jo CO MyCjJIIIH. rasaa : eRMO ~IpBom, raaza ; OIlMO MYCYJIIIII, I(Op. 92 ras,ll;~;-.ltym~H Byj- 1I0Bllt, --yqeIillK 2. paapeza ; OIlMO l\IaMy.m, raaza ; OTeso MaMY JIa, OllaIl'lap; A.lleKCa MaMYJla, raaza : Bajo ,l(oKMaHoBllh, JI\eJheSIIIJlIRII

crpaacap, CBII )'K)'HHO 32 IOLllre. _---

T P a x 0 Il o. (IJ;pHa I'opa, HCP Pncaao) C K Y n 11 0 6 paT C p 6 11 H O. CT. :P a z y .1f 0 B II tl, op30jaBHlIK: tipaila: MapI,O LauI(QBIlh, napoA. Y'IIITeJh; Hatroaa M. Baanuenah, Tpr.; Casa II. BjeJIOIIOJhaQ; OTaHHma CT. l'a,ll;YJIOBIIh; CaBO OTaHOB Pa,ll;y.~OBlIil:

BOJI\O 1). OaMapJ,IHh, Tpl'. 6 KIL.

F P a,ll; II m K a (Bocna.) r. CT. H. ,l(aBlI,II;Onnh, CBcmT 1 KILIU'y .. r pry p e B Q H (BeJUlKH Pa,ll;HIIQH) r-, 1)oplje MaplwBllh, napox 1 KH>Hl'y.

,l( a 6 P n II a (I'.1[(IIIa) I'coprnje .Iyrcau, CTpall\MClIITUP 1 I\If,.

.ZI; U BOO e JI 0 (Toonuh) r. Jono .7IYKUH BOr,ll;aILOBUh, lIapox

1 KlLury •

.ZI; p B e H T a (Bocna] C K Y II If 0 r. P a ,II; e C B II JI a p: rr.

JIa3ap TPll<l>KOBIIh, UJ Ilprsanopa , Baoo Kauaaenaa, .ZI;YlllaH KOCTIlt., Baco Jaxmah ; MIIxauJIo Koerah ; JOBO KOCTUt.: Hoo I,Ial(YJIa: EIf,ll; MUJIarroBIlt., MapRo ApHaYToBut., Taupo JOBaHOBUt., Cano Iljenruah 12 Kffiurax.

lK u p 0 n a n, (I'aaaa): AJIeRCa Ocrojah, rrapox, II 6paT CaMYUJIO

12 KILurax.

lK a TOM U C JI II h (Epueronaaa, xpaj MOCTapa): MIIJIaH 1). noclIh, IIajo nocuh 2 Klbure .

.ZI; Y 6 p a s e (BUWILuli6p,ll;O, KapJIOBa~) r. Hco KujYPIlHa CPIICKU CBelllTeHUK 1 RILury.

3 a .zr; a p (Zara Dalmatien) C I< Y II U 0 0 M JI a .zr; U H a u II e r a p .7I. II JI a B w a, Y'IeHIIK VIII. rllMIIa3uje: ,l(aBII.zr; IIOIIOBUh, 60rOCJIOBa~; i\fuow Ilapeara Bor,ll;\IoH .ZI;06pOT!1, AII,II,po Bacapnh, Maplw Kocrnk, 'I'oaop Toseaapmta, MIIJIom Koasapeaah, Ilauae Ky JlIIWHt., HIIlwJIa Cy60THt. 10 Klbura.

3 a B a JI a [Xepuerosaaa, S I an 0, Dalmatien) r. PHCTO MapKU'IeBUh, <l>HHaH~. CTpaJKap 1 KlLury.

H JI 0 R (Syrmien) TUMO Ta.zr;ut., Kp. nourrap ; BJIa.zr;IIMIlP Bajah, CJIOBOCJlara'l 2 Klbure,

J a 3 a R, xasacmp, (na Hpar-, Syrmien). Hpeuoaoonu opaT Cepaeax rOUH'IIIt., jepoxouax 1 RILHry.

K a JI H HOB II K (BOCHa) )1{ uno j II II X 0 P Bah a II II H, Y'IIlTeJL ~ROMYlla.lHe WKOJIe KaJIHHOBa'IKe 1 1{lLllry.

K a p JI 0 B a u (roprsu] nncoxopohenu r: Uramro Ilajnh, u, I\p.

"YROBIIIfI{ Y Mllpy; r. CTeBo MO~I'IIIJIOBllh, noejemmc ; r. ~hu:e C. IIapulloBuh,~. Kp. Y'lIlTeJL Y MUpy, WKO.lII Y Ayroj Pnj e u n (r~e je rserosa IIOIWj xhep MII.'leBa Y'IIITeJLU~a 6u.'Ia; ouaa aa ce6e; na sa CIIHOB~a csora Byzy :3 RH:.llre. Osyna [) Kffilll'a.

K a p JI 0 B n II, (Syrmien.) C I( Y II U 0 60 roc JI 0 B a 6 r. J 0 13 a II PewKoBuh sa eerie U CBOjC ,ll,pyroBe 1'1' •• ,li;uMuTpuje Tpyjnh, 30- 6ellHqa AII,II;PO, AJIeKCall,ll,ap KMlCHKOBUh, Creaan KO,ll;lIh, I'eopraje OpJIuh, Je<l>THMuje Ilerponnh, ,li;alluJIo IIpeCIIJLaIlUH, JKapI\o l)YKlli.:

Tozop MUJIaRapa, lKllBTW MUJIU'IeBut., ,li;paroMup Pa,ll,OmeBIlli. 12 KIb.

K 0 p j e IIU u a. (OTO'la~) r. ,li;alle I{lIeJKeButl, epncxn cBewTeHIIK; r. HJluja BYI(a.zr;ullonllh, IIOpY'llJIIK 2 I(u,nrc.

._ .-~

• ... <,

._.,-:

'"

..

..

:.

ROT 0 P (Cattaro, Dalmatien.] Hserouo llIWOIWIIpeocllcwT6HCTBO 1':", eIlHOKOII I'epacaa Ilerpauouah D Illbllra. 1)alwH O. MaKapllje MH.IalIoBHt. 1 KlbJlry.

J{ II II H (.lI:uMRlI,Hja) 1'. MHJIaH J OBIIt. 1 KILHl'y

R p a l' y j en a 11, (KpaJheBIlHa Cp6Hja), 1'. CTeBo lIYTYPJlJIO, npoeecop 20 KlbHra.

R p Ib ewe B 11, U I (Orapa IIa3YBa, Cpaje») 1'. 1)op~e HapPa,ll;oB8110BIlt. 1 KIb.

R pOT U Ib a, (BOJHUt., Kepaouan.] C K Y II II 0 npHI'O,ll;OM KPnrreisa Khepn 1'. MUJlc Map1'HHOBuha,) r. n r 1J, a T u j e M a JI 0- 6 a 6 U h : 1'1'. upeliaoHII .Mojo MajoTopoBUt., KyM II uapox KJlOKOlJKH D I(lblfra; Muho Byjaxanja, napox I(POl'UfbOKH, BJl80HlfK 3J1aT. KpoTa sa 3aOJIyre 3 l(lbHre; MU.16 MapTuHollUt., Y'lHTeJh KPOTUlbCI(Jl. JOBO Ilouonah, Y'lHTeJh 1l0jHHlltlKlf; CTeBo 3,!1.jeJlap, YlJHTeJh ,ll;YlballKU:

Paae Tenanau YlJlITeJh KYUJIOHCIOI; ROCTa Baoapa, 6lfJheJRHlfK ouhnae KpOTlIlbOl<6; MBaH Ilerpnuenah, urepeac, 1I0wToBo~a; Muwo BlUR, raaza, sa OIlHa Hmnra ; MapKo CRKupllll,a, l'a3,11;Il. H Ilerap IIIlIaHoBIIt. ra3,11;a, aa Ollila MHJIllha; 1)ypo Llapeaah l'a3,11;S; THMO Kapsa, I'S3,11;a Ha KeOTenOBlI,Y; CTeBo Llapesah, BjewT8I( aa IIIIlPOKOj Pajeua ; JIa30 Hanah, iKau,ll;. CTpSJR~I. y lIHPY; MUJIe Byjaumoaah, Ha,II;JIyl'Sp y Mllpy; J ype UTajA),xap, Tpl'OBall,; Baco HOBKOBllh, raaaa, sa Ollila 1)ypy.; Hnxcaa Ilfay.ra, 1'83,11;a, sa cnna .lI:pal'Hha. YKYIIHO 26 KlbIll'a

.71 y ~ 6 P e l' (XpBaTlI,Ka) C K Y II II 0 By ,II; e TI e r 0 B II h, r P Y HTon II II 'I a p sa ce6e U IT.: upeuacun IIapox Mojo Mar-om, aa EO.lI'NtHy; MIIJIall MIIJlaHoBut., Y'IIlTeJh aa BOJl<loaHY; M lIJ1aH MIIXllh, O'I·UI~lIa.f Y BapaiK,II;IIHY; MUJIall Xepox, palJYII. rpeza BapaiK,II;IIHa; MII.~ow Byusonah, aKlI,~CIICT na Jly,ll;6pery 6 I(lbUra.

)I a JI II I' P a /1. a 1.\, (r.lIIl1Ia) C K Y II If 0 II P ella 0 II n 1'. II aM j C C H Jl K C II 11 0 Teo /1. 0 p 0 B II t. aa oe6e II 1'1'.: Mu.rau Faa~oq.1JJlja, l111pOX .lpal'OTUHCKII; l'ajo Tp"BaHoBHh, J'IIITCJb: Crojaa Lpaaxosah, Y'lllTeJh; Taae Bpannosah, ),qIlTeJh; r~lIl1,a. MUJlKa J ounh, yqllTeJbIll~a: ~ lIWO CaMap1Iuja, /1.pyrll Ha'leJIHIIK; 1).Ypo Ilfecro, 6UJbeJRHHK; Creso KPKOBHh, pauynonoha ; Creso Teoaoponnh, ulloap; I"l)a . .l(parillba JY36alllut., Jbyt'illTeJhUlI,a opllcKe KlbUl'e; Orojaa ROM· aeaosah, IlIlCap. Cxyua 12 iosnr-a,

Me,ll; a 1(, (Tocmrh] 0 I( Y 1I11 0 ~I 11.'1 e 0 I( JI 0 t'i V a j a, yqIlTeJL Y Me,ll;KY aa eerie II rr.: HUKO.Ta lI,Ul'aHOBIlt., rpronau ; .lI:aHe Byxcan, onh, I)nJheiKllml. Criyua 3 IObllre.

:11 II P K 0 Il u If (BHHKOBlI,H) r. I{Y3MaH Tlejah I KIL.

XXI

M o C Tap, (Xepueroaana) C K Y II II 0 0 paT Cpo U H To III 0 M. 11 B a II U m e B n h, II sa opahy: 1)op~a III. Beua, Ilerpa r80S,ll;enonllila, Jhlljy Hnaumnesnha MUXaRJIa Canapunha, HIIKOJIY Janxouaba, .lIasapa Mn.lJJlilennila, JIJlJljy 1). Hnnnamesaha, cmrone B. Illoxe, Hr-rsara P. raTaJIO, Jony P. Hemyra, lIepy P. MuclITa, MHJ!y II . .lI.yroH,a, Cany Bpra, n, I(P, O<J.'R~uji\JIa; opaTa J ony Ill. Beua, .JI),I(Y I', Bjexoxocnha, MaTujy Kpasoumha, AJIelwy P. IllanTUba, j(ymaua C. B lIJlIIii a, BJlaAUCJlaBa r. EUJlUha, ManojJIa CTalJlrlia, n, Kp xannrana 60caH .• xep~erOBa1!lCe 4. I1YKOHIIU.ie, f)ypo MIITPOBUt., u. Kp. xarmran 1. oocallcKo-xep~e1'OBaqKe nyxoauaje. Cxyna 22 T"L.

M 0 x 0 B 0 [Ouaroanna). C K Y II R 0 r e a e 0 II 11. By P ,II; e Jh a, C B pille II U 6 0 r 0 C·JI 0 B II Y tl UTe Jh y M 0 x 0 ny, .sa cede II 1'1'.: BJla,ll;HMlIp Byrapcxa, sa Hehalm .lI.ymaHa; CIfMa TOOaJIOBUb, n ups Tlernoaah. CKy"a 4 KILII1'e.

C JI 0 0 0 m T II II a, (Ilossera, Kaaenoao, CJIanolIu.ia.) C K Y II II 0 C p 6 II H K 0 C T a .lI. par 0 c a n s u, Hap 0,11;. y 1I II T e Jh: Ilpexacaa r. JOBO rpy6atl, IISPQX rra CJl060mTIIHH; BJIs.n;o 30pa~, IIH:r,rllHRP; .lI.ymsn Kymeaah, Tprona~: HuhH<I>OP T'pytiah, jepo~IOIISX. CKYlla [) KlLura.

C K P S,II;, (B:PIL!u(, B:apJIOBa~) r. B 0 r,ll; a H .II; 0 6 P 0 C a aJh e B II h, YlIHTeJh H JhyouTeJh napome cpOCKe KILIIre D Klbura.

j(aJhe: C KyO U 0 n p e '1 a C H U r-, II a pOX :M 0 j C U j e C ap a II a; M HJIuh I'asaoapa, npeojezaan cpncxe upxseue onhmre CKpa,ll;CKe ; J aHKO Tasuoapa, ~pKn. nojau, MU.lHtl Bezexapoaah, 1'a3.1l!1 i Teoeau Tloaapajan, ras,ll;a; ljal\lI: j(ymall ByqKOBUb, MUJ!onaH .lI.ojtIUHODUh, MIIJlc BytlKOlmh, MaTIIja BYK,II;parOBilh, MnJIomuI .lI.Oj'llllIoBUh, MIIAC BytIKOBHh, MaTuja BYK,II;parOBlIh, HUKon Ilouosah. CKyna 10 T;Ib.

J.b e C K 0 B a~ (PsKOBH~a, B:apJICT3)I;T) C K Y II II 0 n p C 'I a C H II 6 paT J1 a a 0 0,11; a II 0 B H h, cpnCKU CBeillTeHIIK sa cede II opaily:

MIJJl8,'1;IIH Iljesau, npecjezaa« cpOCKe ~pKBeHe OIImTlHre; J 0110 MrfJIllt., TprORa~, neposoha ; JOCHII Koaavenah, raS,ll;a; KOCTa rpaBOEa, ~pK. njenuuaa ; MUJle j(OKUt" raaaa ; 1)ypo Iljenau, 0PY)K. y MHpy; Cpn.KUlLa MapTa CeKYJIHh, cyIIpyra 'l>HJJaH~. UpHl'Jle,ll;HHKS, JhyoUTeJhU~a onoje KILBre; CpnKUILH~a CO<l>llja O,ll;aHOBlIha, yuenaua ; Ilane IlerKOBnh, Creno EOr,ll,aHOBHh, [otia JlS Boone}; CKYUIl. 11 KILIIra.

H a 0 p Ij e. (.lI.jaKoBo, CJ!aBollJlja). Barpena CpIIKuILa rlja .• 7by- 611~a MemTepoBuh 1 KIL.

XXII

H 0 n II C a z, Neusatz.) Opnexa KIDHxcapa r. JIYKe JO~Hha H ,ll;PYI' 10 KID.; r. ApKa,ll;Hje Bapahanan, ynpanHTeJL cpn. p;jen. II1KOJ[e 380 ceee n tlIlOJ[HOTeKY II1KOJ[CKY 2 KID.; r. MuaH AH,II;pHh 1 KID.

o P M 0 xc (<I>pFl,ll;ay, Ilfrajepcrra] opaha OJ[oneH~F1 JLytlHTeJLH hnpaxaue, 1'1'. Bjenoczaa Kpaajn, oeJ[elKHuIIIKII KOH~lUlRjeHT; MapKo Bpzen.ax, oFlJLexc. ypa,ll;HIIK 2 KIDFlre.

OCT P n II n a (I'ocnnh) r, IIco ,li;nMnh, cpncKu nona 1 KlDn1'y. o C II j e K, (Czasoaaja). Bacoxopoheaa r. n, Kp. nYKonHHK nz.

EY,II;IICaRJLenuh 2 KIDII1'e; r. JOBaH Rypnja nz, Borerah, u. Kp. CaTHlIT, [Ilozpaamra 6poj 378 y ,ll;OlDoj aapomn 1 KID.

o T 0 'I a u (Kapxoaan], 0 K Y n HOI'. If coB J[ a H o a s JL e B a h, Y 'I II T e JL sa eerie II 1'1'.: MaTej IIepeH'IeBHh, Kp. KOHTPOJIOp;· npe'IaCIIII opaT Op6nH Jbnja MawHh, napox OTO'lKn, nOCJ[aHIIK ua cpuCIWM IIapO,ll;HCM l~pKn. ca60py; :l)op!)e ROMJIeHoBntl, ynpaB. nOIIlTe; Bajo liYP'IHh, J[IICTOHOIIla; ,li;aHe BYKcaH, TpI'OBa~; OaMYFlJ[o BojBO,ll;lIh, TproBa~; T JIHillO OOpa,ll;OBFlh, 06pTHFlK. OKyua 8 KlDlIra.

II a. K p a u, (OJIanOHHja) 1'. OIIMO MHJIeycHlIh, yt[IITeJL 2 KlDlIrc. II a H 'I en 0 (BaHaT). IIpe'laCHII 1'. npOTO Baco JKHnKoBHh 31\ eerie II cnoje cneIIlTeIICTBO 10 KID.; :l)OKa H. MaH,II;pIIHO, C 6paTOM Mapl\OM H OejoM RaTH~oM 3 KIDHre.

II a T p 0 n H h e (Kastel-Lastva) BOKa Ko'ropona ; 6paT H HI, 0 JI a K ,li; a n II ,II; 0 n II h, napoa, cpnCKH ytIHTeJL y MaHacTnpy Pezcennhy ; )KHra IIonOBHfi 113 BY,II;Be, 0680 2 KID.

Il e r p o s o CeJIO, KO,ll; IIaH'IeBa, (BaHaT) c.x y n n o opaT () p G H II ,li; P a I' 0 M n plIo non H h, 380 eerie H rocnozy : J ona Pncrnh, sa nhep ,li;aHH~y; JbHja Epah, 380 xhep 30pH~y ; HHKOJIa A. J 0 BaHOBHh, 380 CHIIa OBeTHCJIana; Kocra J OBaHOBHh, Baea M. J onanonah, 380 CIlHa AJIeKCaIl,ll;pa; HHI\a l{oIlcTaHTHHOBHh, 380 erma CnCTIICJIaBa; Baca OMe,ll;epeBa~, sa cmra OBeTIlCJIana; :l)oKa MUJIIfhennh, 380 cnna Bpaaxa ; MapKO JIOJlHH,3a yayxa BaTY; MIITa Toria, rOCTIIOIln'lap, aa xhcp MnAY; .7.by60MHp IfrlDaTOBllh, CTOJIap. CKyua 12 I'Jhllra.

P 80,11; Y 'I (Focnah]. 0 K Y n II 0 M H TaB y K 0 B 0 j a n, H 80- P 0 ,II; II II C P II C K II Y 'I H T e JL: IIpe'lacIIJI r, HcaK RaJIHHBh, cpncKII npanoc.'laB. napox ua Pa,ll;Y'Iy 380 cede II 380 tleTllpll ceza cnoje napoxuje [) KID.; OplIKHlDe JLy6F1TeJ}'II~e csoje po!). KlDllre: MBJ[Ka MiIJlll'leBFlhI:a, H3 JIonllH~a ; Mapnja OMtIIIKYC, 1\3 On. POKa; MnJIoill lIaHAuh II J ocan IIejHoBBh 10 KlDlIra.

j

XXIII

P a K 0 s a n, CB. 0611TeJl" (Haxemma, Cpaex). Ilpeuozorina 6palia: Hxapajcn ROJIapOBHh, jep01ll0H8X; Cepraje IIOIIHh, MOllax 2 KIDIIre.

P a K B H n; e (hei Kestel, Miihren) 1'. JOCUll OJl,ll;. Bspron, Y'lHTeJl, 2 KIDure.

P a '1 a aYCTp.: 1'. HrIDaT BeJl,IWB, Kp. Ha,ll;JIyrap 1 KIDHry. Pan; - A JI 111 a m (Ty je nonrra) npe'laCHU 1'. napox T'pnropaje A1IIH,lI;muh 1 RIDury.

P e JI, e B 0, KO,ll; Capajeaa (Bocaa] C K Y II II JI II M JI a,ll; II 60 I' 0- C JI 0 B Q II C p 6 H M 1'1 T 8 P M. II 8 H T II h n H H K 0 JI 8 JI. C K a K II i. sa cede 1'1 'leCTHTe csoje ,lI;pyroRe: Mapxo C. Ilonosah, CH1II0 .1. flunoBuh, BJIa,ll;UMHp TB03,l1;eHoBuh, JOBaH Hoaaxouah, Teozocaje IIonOBHh, IIaHTeJIuja COKOJIOBHh, Kocra C. IIOllOBHh, :l)op~o II. CTajnh, MHJIe MnJloBaHoBuh, CO<l>pO lIaJlMHh, Ilfhenan lIIH1IIHIWBuh, MHJIe R. Joaaxah, 1)op~o Tpa6eiK, Ocroja 3. Tajah, HHKOJIa lIIKOpIlt., Caao Ilopomh, CTeBO MHxaHJlOBIlh, 1)op~o II. IIHnoBH'h-, JIa3ap MapKoBHh, CU1ll0 MypaToBHli, JIa3ap Oareronah, .TOCH<I> R01JeBuh. CKY na 24 RIDure.

P y M a (CpHeM) r. ,lI;p. )1;ymaH J. )1;IlllJa, <l>Il3HK rproaaurra PYMe 1 KIDHry; ,lI;p. Mllma A. Ilonosah, 3,lI;BOKaT 1 KID.; r. J OCH<I> MUJI,KOBHh, anoresap KO,ll; R03ujaK3 1 KIDHry; OMJlaJJ;HHa cplIcKe BeJIIlKe I'HMHa3Hje cpeMcKO-KapJIOB3'lKe C K Y n II 0 C T e BaH M II PK 0 B II h, Y 1J e H II K IV. p a 3 p e .II; a: EMIIJI .1aKOBJLeB IV., )1;a.HIlJlO ~<\)I;aMoBHh IV., IIepa Je<l>T3HoBHli IV., MIlxaIlJlo Me.ll;alWBHh IV., Ilanze MIIJlIIheB IV., Ilerap MajcTopoBIIh IV., )1;ymall MlIJI,ymeBHh Ill., Jby601llIIP Mpt)eHoBIIh III., ROHcTauTIIH Kpacojennh II., TOJIIa M . .1aKOBJI,eBHh, otiyhap H3 Pyae, 12 KID.

C a H a.ll; (aa 0pOC3JJ3MOJII K CaHa.ll;y, TOpOIiTaJI) C K Y n 1'1 0 1'. 1) 0 P ~ e B 0 I' 0 C 3 B JI, e B II h , Y 'I H T e JI, : IIpe'laCIIII r. 1)op~e IIKOHIIh, napox; Paze MIIAaJl,eB, lIa'IeJIHHK; .71a33 Hazpzsancxa, npeejezaax QPI<HeHe OIIJIITIIHe; 1)ypIIQa Ha,ll;pJl,aHCI\H, nornpecjeaanx II njenav ; MaKca. :BIlpJJ;Hh, OnJIIT. 3aKJIeTHHJ(; MHJIIa Ha,ll;pIDaHCKH, aa yHyKe CaBY II HHKOJlY; ·1)YKa OJlymKII sa CHHa )1;ymaHa, ~aKa; TJlHJIIa OJIYJIIKH, sa CHHa JIa3Y, ~aKa. Oxyna 10 KIDlIra.

Cap a j e B o. [Bocaa] MJIa,lI;II Cp6H II Y'leHHQH BeJlIIKe rIIMnaaaje : T a Hac H j e X. P H C T II h; )1;ymaH C. IIOIIOBHh 2 KIb.

C JI Y m II H Q a (CJlylb, RapJlOBaQ) npexacaa I'. IIepo Tptia, naMjecHIiK II nOCJlaHIIK IIa 3eM. canopy y Barpetiy, KaT IlK era II xzan xoncucropnje y IIJIaJIIKOM, 10 Klbllra.

XXIV

OM e a e p e 0 0, (KpaJb. Op6Ifj.a) 0 K Y II II 0 r. Roc TaB.

C T e 'I> a II 0 B H h, coxap, 1'1'. Oaea OTaIIKOBHfi, a1'eHT; MHJ!om .llaBII,lI,OIlMtt, ,ll;JlpeKTOp i)nMllaallje; Jlepa MaKCHMoBHtl, a,ll;BOKaT; 'fOMO .lI;pMaHiltt, a,ll;BOKaT; HMI<OJ!a nnpHIi, cy,ll;lfja; J OOI\H At.IIMORllh, cY,lI,lIja j .J onaa J)a,I.I;OMJ!utl, OKPYiK. IIa'IeJ!HIII, ; .lby60Mllp J oaauosah, Majop; BeJ!HMHp Jonauonnh, me ... iKeJbea.; 1)opi)e ApMeH)'J!IIt., Tp1'oDa~; .l)'lm. Jlylmh, a,ll;BOKaT; MIIJ!opa,ll; Ilerposah, "p0<l>ecop; CnHpa OTanaumh, IIpo<l>ecop: Pncra Ilerponnh, KOMlfcHouap; Koxa Joaauoaah, II II flap ; .J aIDa <PJ!opHh, '!HIIOB.; J OCII<I> MapKoBllh, lIpOTa; Txaropaje X. Ilonosnh, ,lI;HpeRTOp 6auKe OMe,ll;ep; JIaaa O. PIICTutt, oJla1'aj;

.'hy60Mlfp Ryjym,mh, xrsnrouoha, OKyna 21 KIDHra. '

eTa paM 0 Jl ,II; a B a (Banar) r. Toma MlljaToBllt., MepHRK f) I>lhH1'a. •

o Tap 0 0 e J! 0 (I'J!IIHa, Tonycno) 1'.MapKO ,lI;06plltt, Y'lHTeJb 10 KIDHra.

o y 6 0 T H ~ a (Ba'lKa.) Tocnoha Karapana Kozapah, pohena .lI;o6pojeBlftt all. je,ll,lfH~a CBOra Paaasoja 1 KIDRra.

T II T e JI. (lIIajKawlI) r. Jonaa Janah, ,ll;piKaBHe rpai). IIlKOJIe Y'lIITeJb 1 KlDlIl'Y.

To D a p II II K r 0 p ID If, [Cpaex.) I'. A,II;aM I'eopr-njesnh all. cuora yllyl\a Oresy 1 "lDnry.

Til P 0 JI., M H ClIp Y K, 1'. O. MIIPKOOllt., u, Kp. caTHH" Y rJI.aB- 110M cToiKepy 1 1\IDII1'y.

'I' y a J! a ,lI; 0 lb a (1;ooHa.) 0 K Y II II JI a 0 p n K II ID a y q 1fT e .'h u ~ a M If J! l( a C a j 'I II h a: 1'1'. 1)opi)o A,II;aMoBIft. Y'IIITeJb, :m trhepuy cnojy ;JOpRy 2 1,lDllre; naco O.n;aBIlt., Tpr.; AJlelWa Hzarojouuh, Tp1'.; 13JIa,1.I;IIMIlP MaKcIIMoout., Tpl'.; 1jopi)e J. .J oaanonnh, '1'1)1'.; .lOBO MUTpOBlIh, Tpl'.; .ToBaH P. 9Ylmt.; Tpr.: .ToBaH Mapxonnh, Tpl'.; PUCTO J .. Joaarronah, Tprooa~ 2 KJbHre; 'I'anacaja HaCTU h , CplIKJllDa .J OBaHRa MapKoBllt.: Upnsnhn i)a~u: AKca Ilajah I. pa:Jpe,ll,a, AJlelwa MapKoBuh IV. Maxaazo MllxajJloBlIh IlL, PaTKO ()TOjI>Ofllltt IV. GKyna 18 KlDlIca.

Y ,II; 6 1I II a (I'ocnah.] C K Y n.a 0 6 paT 0 p 6 1I H H JI. H j a l1 a H K 0 B 1I h, TproBa~, all. osora ClIHa .llywaHa If 1'1'.: CTaHKO Kopah, all. ClIHa Mn.1Y, Mazom Yaezau, MnJIow I~_,!~~~l5., all. ClIHa Ilopy - Kaaemro ; ,lJ;aHe nz, BY,II;RCaBJbeBllh, UIIMO KOH'Iap, JOBO l'pf'illh, all. caua MlIJI.Y; HlIKOJ!a J eJIntt, MIIJlOW MaTIIt., 'rOMO CTlIJlIIUOBIlt., MnJlom ,lJ;p'la 11 KIDIf1'a.

-

-

xxv

Y JI, a H H K, (C.!IaBOHHja) r. JOBan ,lJ;06pHjeBHii 1 K1bHry.

Y T H lL a (Kepaoaan.) C K Y n H 0 r. 0 HMO T a a 11 6 a p a, y 'I H T e Jb C P n C K e III I( 0 J[ e: Ilpesacaa r. Pazaaoj JKHBI(QBHii 4:

KILHre; lja~H: KaTa Bacapa I., MapKo Kap razaja 1., Mue KJIHUa I., BIf,ll; IIelmii I., MHJlOIll MaH,lI;Hii I., MHJlOm JIoH'lap II., MHJlHii IIeru;hII., Paze IIY,lI;pJba II., 1)ypalj n.ocHii 11., JaHKo JKHBKOBHii 11., Jaaxo IIY,lI;pJbS ITI., ,lJ;-;PHHKS JIoH'lap IV., OUMO JKIfBKOBHii IV., HHKO MaJIemeBlfii IV. Oayna 19 KlLlIra.

II; B H j a HOB U h - E P ,lI;0, (OJIYlL, Kap.1IOBa~.) Ilpeuacnn roCIIO,ll;HH il>HJlHII IIaj ah, cpncKH npaB. CBeIllTeHHK 10 KlLlira.

-q e n H H, (Kpaj Ocajexa, OJISBoHHja) r, Mil JI a H 1) Y K II h pasaajyha YlJHTeJl. sa yHyKy 30pH~y II xhep KSTH~y, y,ll;aTY sa MHJlSHa Tpytiaha, n. Kp. yupaBRTeJba RCIIOCTaBe y Xepneroaasa 1 KILHry.

lIoCJnje opHjnBH.lIH ceo

Hy s e r a, (I'zaaa). O(,YURO OpST Op61IIIOTaHIICJIaB J a K ill H h, Hap O;J; H II Y 1( II T e Jb' sa ce6e II 1'1'.: Tlerap Jaxnmh, It. Kp. nopy'lHHK 'aa OeJIUrnTY; r~a. KaTapIIHa Jaaxoaah, poljeHa MapTHii, Jby6uTeJbIl~a cpIIcKe I(1bllre; Ilerap MapTHh, rasaa, cxyna 4. KlLHre.

B a p a 2K 1I. II H, (Xpaaroxa) r. 1)oplje 3e.1Iuii, KpaJb. <l>IIHaHl~.

Ha1I.CTpalKap 2 KJDHre.

Be.1I H K H 31I. e H u H, (y oticer-y 3arpe6alJKoM) r. J.bmja Myiiyp.mja 1 KlLHry.

T 0 s a, (TY JI nonrra) r. HIIKO.1fa Haxapaza, I'p. 2KaH1I.apCKe nocraje BO,ll;HHK 2 Inb.

T 0 P IL H M H JI a HOB an, (xpa.seeana Op6l1ja, nonrra apaHlje.IIOBalJKa) r. AH,lI;pO llpHlLaKoBRii, HapO,ll,HII Y'lHTe.Jh 10 xrsnr-a.

T p a,ll, y C a, (nonrra Ee,ll,HHK, Ha Oacax] r. JOBO ra-:".j~Ill 10 KII>Hra.

3 a r p e 6, (EepIICJIaBHiieBa Y.1Illiia 6p. 15) r, JOBO Mamoh 2 KILHre. Mapocaas Ilyrmsepr, paBH, YlJlITeJb nY'IKe IllKOJIe 1 KlLHry.

K a P .II 0 B a u r 0 P 1b H, 1'1'. OHMO Mapraaonah, aa CIIHa ,llparaaa ; il>H.1IHn Kynpemaaan 2 KffiHre. l'lja. Oua Paayxoaahxa, Y'IIITe.lLH~a aa cpnexoj Hap01I.Hoj npenapananja aa cnoje xhepxe Pa,lI,aHY II MBJbaHY 3 K2KHre.

~.

; ..

XXVI

K P If> a l( (_KapJIOBa1\) C K Y II II 0 r. J 0 a K H If M P K a JL, K p.

C Y ,II; 6 e 11 II K a H 1\ e Jl R C l' a 3 a C 6 6 e R 3 a r 0 C n 0 ,II; y: ManKo .: Ep030BRh, J'p. cY,ll;6eHR KaH1\eJlRCTa j MllxajJIo Epecajeanh, eY,II;6eHli nacap j HIIHKo Ileypasa, MRJIOW TOMRh, HJlllja Ilepah, njesax cpncKo, cxyua 6 KIf>Ura.

HOB a T p a,ll; II W K a, (CJlaBoHlfja) 1'. BjeKOCJIan JIaHoBllh :t Kl£,o1'y.

Or Y JI II H, (KapJIOBa1\). bJIa1'OpO~eHa rocuohja KaT a MarajeBRhKa, poheaa Karaha, JLy6I1TeJLU1\a CpnCl(e Kl£,lIre sa ce6e " sa CBOjy xhepuy Co,[>ujy, II sa CBOjy 6paTII'lnHy ,lI;apuIIKy Karaha 3 Kl£,lIre.

IT a K p a 1\, (Ozaaoaeja) r. MnJIaH Bopxoeah, Kp. 4>onall1\. HaTcrpaacap ; ,lI;aHHJlO Map'leTHh, npH1'JIe,ll;HUK J'p. <l>HHaH1\. crpasre 2 KI£,R1'e.

IT a H II e B 0, (EaHaT) 1'. 1'. BHHKJlep 2 KI£,H1'e.

IT 0 lK era, r. Orjenaa Kaaaxapah, KIUleJIaH 1 Kl£,ury.

C H C a K, 1'. OTeBO JIoH'lap, Kp. nope3. UpoTycTaoHIIK 1 Kl£,n1'y. C t'l 1£" (KapJlOBa1\) CKYIIIIO 1'. Mojo TOHKOHllh, J'p. ,J,>JlHaH1\.

npH1'JIe,ll;HUK, aa eerie II 6pahy Cp6e: Toaop MaJLKOBHh, Kp. <l>HHaH1\ HaTCTpalKap j HIIKOJIa HIIKWllt., ,lI;aHe KaJIUHHh, Paze nepaHHt., MIfJle IIOIlOBUh, MaHe Maplflmh, ,lI;pa1'yTlIH Kpra, xp. IIOpe3HR O<l>U1\lIaJl,

cKyna 8 KI£,Hra. ~-- ..

o Tap R M aj If a H, (Bocaa, CaHcKII Mocr.] C K Y II II 0 6paT Cp6RH I)opije CBUTJlUt.: CaBKa CBUTJIuh, ,lI;parulba Ilonoaah, JLy611- TeJLII1\e CprrCI(e KI£,Rre; 'leCTUTR non JIa3ap nyJIU6pK, 3aMjeHIIK npOTonona; MHJIe .i'by60ja, MUJIa,ll;IlH I'zyman, CPIICKR CBeWTeHII1\ll: ,lI;uoHllcllje MapUHKOBUh, CPIlCKII aapoa, Y'lUTeJL; CUMO 3YPHUh, TP- 1'OBa1\ 7 KlbHra.

T e p e 3 0 B a 1\, (Cyxonoa,e] r. I)ypa Ba6uh, 'luHOBHnK KO,ll; xp, cOJIape 1 KlbRry.

T. y 3 J[ a ,lI; 0 lb a (Bocaa.] Bxaropobena rija. xajopuna Mapllja Ber onaha, poh, Cu1'Yp, sa xhepxe csoje : ,,"'by6111\H, KaTapuHKY, MeJlaHKY, II sa CRHa MUJIaHa, yqeHIlKa V. pa3pe,ll;a 1'DMHa3uje [) KH.llra.

K 0 C R ffi, (OTOqa1\) Ilpexacan 1'. IIepo MYH.ac, cprrcKR CBe-

W1'6HIIK 4 KI£,R1'e. ". . ..--',-"-_'" .. -.-

flje je mTO?

TIpeIl:I'OBOp. HMeHa 1'1'. "pCII:"JIaTHH"a' • • • • • • • • • • • • •

I. 0 II: II j e .II o. Cp6u 110 rpaaoeaxa Oll:ujcBajy ce eaaa Beli xao H CHII OCTaJIli cYl'pai}aHII no 3anai\HOMC yKyCy. Y crapaje npajeae H00HJIII cy Cp6H caoje HapOII.HO oanjeao, CpIICI{1I CBelliTeHlIlI1I O:lHjeDajy ce neh IIO erojehesr npollllcy 011: 1'01l.1IIIe 1730. TaIW je rpancxu oOll'laj 11 I'OCnOIl.CKa "ylia Dp.IO urrerao yrr.tunacaaa Ha caMH HapOII.-

I)cHepaJI illapllep (1751 :-~J _.~).~~~:~ J~~P~~K_~J!~~~ _~~_~~~~. lIapO)l;Ha npH'Ia () TOMe.

a) II p r H ur 'f e 11 C Y K H II lli r e. Ilpraurre je 6HjC.'l0 II BClKCHO a CYImUlli1'C je ulljCJIO U 'IlIlbCIiO.

6) MopHII .r o n a u. B) IIJIaBeTHU.IO 1') 3e.leHIIJIO_ )1;) II p Bell ILl O. e) )K y T II .II O. lK) M 0 i\ P II .II O. 3) 1:).i C .II II .II O. 11) T P II II B II JOT a. Tpu cy I'JIaBHa unujcra aa Oll:lIjCJIY HapO.'lHO)[ - na CpIlCKO~1 oaaje.ry, IW.iC ce 1'01'01111 y ;1QMalioj Kylill. OC1'aJIO 60jc MHjelliajy ce ouaxo aa je jour BUi}CHlljC. IIa II aKO ce "ynyje Mane3 II syaaua, na OBa 1'pU r.ranua uaajera I'JIClI:a co. lio onnjex uejeronaaa otillJhelKCHa je cpnOKa HapOIlHa 0006"Ha, a IIPC!l1a II:PYrujcMa H. np. cpo,l;HlljC)I lIJIeMeHIIMa. Hlepeacaaa •••••••

n. K a "0 C C HOC II Oil II j 0.1 O. 1I)1a Y HOllilLII BpJI0 y"ycaH aacr.

Y cpncxoj HOllilbU ·B.Iall:ajy OTPOI'II aalWHII CTIIJIJbUBOC1'II. Oaronapa TO acnjenaaoj nCBllje1'OKoj PYlKlI". a) 011: J aCCHOBua OBaMO II. IIp. ynansnme 0611'1aj cpujeuexa U neh Ma'lBaHCKU. 6) IIp e l' a '1 a. B) Top6aK. 1') 3y6yH. 11:) »MaljaplI". c) OKO rJIIiHe. 3)rOMil P j e. u) iK y M 6 cpa K. i) II.1 a lli K II. K) 0 T 0 '1 K a K p aj II H a • .II) B a P a lK II: II H C K a K P a j II H a. • • • • • • • . • •

ill. T p a i} e B II H e. Oil JacenoBua na 113a T'pauaua OlIaMO Hallie cy onnrraae BPCHO na lI:a ax UPIICIIOilOUlIlli OHOMe njeaaaoxe ilYXy 110- 60lKHlljCX Hexuuaha. Il p x n a y Il.r a ur a o a . .l(BOP a z a a n a a u. 11: Y li e ceo C K C noB _JI II Ib C K (l !II e K y r y, II 0 Bpi) a H II !II a H ):KuBaj li:-jl'a Il e p n n •••••••••••.•••

IV. KaJIOHlI:ap ••••••••••••••••••

V. K pc H 0 II M e. 1. Ilfra je KPCIIO Ime 2. 011: K&;Ia je KPCHO nxe, 3. KaKo je nOC1'a.JIO KPCHO II,W. (Hapoaua njecxa OBO HaJJhCIIWO 1''1- xaxu.) 4. KaKoBIi .il' 0(1)(\1 na KPCHO!lIC UMeHY. 5. Kaxoaa je Malia y Kylill. 6. CJIaBHa MO.lIITBa. 7. 3:waBJlUc. 8. Ilpocxypao MOBO. 9.

Crpaua.

I-XXVIII

1-10

11-20

21-27 28-34

XXVIII

I\pCHO MOBO. 10. Kpena canjexa. 11. Kpcuo KOJLIIBO. 12. II:pCHII KO.Ia'1 H3 C.II 0 6 0 IU '1' II II e, xpaj Ilozcere, H a B a III a.j II II Y II neh no C p II j I' MY, BaH 30'1' Y II B a 'l K 0 j. 13. Kpcaa MO.llIlTna na IT 0 P H Jl II K 0 II C.II Y IL a u a, 14. 1'0300, II njecxe •• • • • •

VI. II 0 1\ P a '1' II M 0 '1' no. • • • • • • • • • • • • • • • • • • VII. T p I! n j 0 p e ; npanocaanna, pnxcxa II MyxaMe"alloKa. HallOIlHOOT

VIII. ill I, 0 .II a •••••••••••••••••• • • • •

IX. 06 II 'I a j II 0 Ii 0 C BOT a n a 11 I' 0 II 0 n a. ~IpTDa jeccu. Ma.'!a I'ocna, CBeTa IIoTI,a. OBeTII ApaHijco. (nom Huxoza. (Bapana, Canaua, Hnxozuua.) lIapojllue. HCTOM. - HIlI;QJL"aH je 6paT Boacuhy y Cp6a; B 0 lK II h, ~H(,Ma. caeua 603 bOlKlllia". (Y II.1 a III" 0 M. Ha M a III nil H H. 01(0 K 0 P j e H I! U e. HII II e p a u.) 1\ P C T 0 nIl a H II B 0 I' 0 j a s JL e IL O. C nOT II Can o. 3 a 1\ Y III H II U O.

nOK .. r a a e ••••••••••••••••••

X. 'I a C H II n 0 c 1". '1' II 0 i\ 0 p 0 n a c y 0 0 T a. T P 0 6 X pliO Ton.

BJlaroBHjecTIl ••••••••••.....•••••

XI. II: a c x a • .Zl p y lK 11'1 a z O. lj Y P i:1 e n II a II: (IT.muIliIl, Mammilla II lYlLaK.) Cnaeull"aH. BHlloDllaH. P09CILC CB. .Lo n a u a,

YcjeKonalLe ••••••••••••.•..••••.

XII. ~K e III! II 6 a. (1I3 Bauujo.}, • • • • • • • • • • • • • • • XIII. P 0 1) e IL e. )1: a l' II. E P 0 ~I C. 0 II a iii a rs e II ClIp C )1 a rs c, II P I! j 0 II U C II. B a 0 II H e. 3 H a )1 e IL c. II: P III l' e H 0 II M e. J{ P" III l' e IL e. T 0 3 6 a II II a p 0 B I!. Y p 0 U II. Po 1\ 0 B II II 0 K P nil.

XIV. Y K 0 n II. ;1\ a.ll 0 0 T. en p 0 BOil. BOil II U a. II pC 1\ i\ Y III y.

II: U JL II B O. 0 K 0 .J; j cue. 0 K 0 0 n o III TOil u K a. Cpo II T Y pe x o r a s a x o u a. Cpo II n o o n r a p e u u ,

XV.300pOBI! •••••••••••••••.••...

XVI. 0 II III T II H a. M 0 6 a. • • • • • • • • . . • • • . • • XVII. 3 B II j 0 311 o, 1. M j eo C u, 2. C r II u e. 3. B.n 111 II li II. 4.

Bo.tapHua. 5.11aIlHua. 6. II:YMona c a a x a, 7.illTaIIonll. 8. P e II a Til U e. 9. :~ e M JL a. II 0 l' pee. T p 0 M. 3 It K 0 II a H 0

6 .II a r o. 3 a II II C • • • • • • . . • . • • • • • . • • • • •

XVIII. AjIlYUH. (Mlljajll.llo Tallllli. CTaHKo CO'll1nllull) XIX. II P H n II II II. 1I0SIIaTli y CpIlC'fDY yxeau lip. Ilerap MaTllli npll'lao je, 1111'0 ee ILlmy npHnHIIH.IO ua IIYTY y llulUHII K. - B II .II e. BjemTIII\e. - Mopa H u o n u u u a. CYllollua. - BY'KoII .I a K. - l,I II I' a H II e. P e II a r II T Y pUll. - BOil II l' II 0 Uz a x e. POIIHO z u j e r c. nIIOM0311 Mil .II a r a 'I' II": JeK3

Tn1llMa 113 llHolIo.7ba • • • • • • • • • • • • • . • • • • • .

XX. II P e .II 0 II II e p y 111 a rs e, iK e l' e .II II U C • • • • • • • • • XXI. .Zl H 0 6 a. YllaplI.lla je IIHo(\a naur Hapoll JLYTOM n01llJLl'III1I\OM, oc061~a cpncxa uapoauoer a ysa TO II njepa npanoeaanua MHoro je YHa3aljella THjOM pacanou, MOTOM 11:\111 yrjexe, e He lie II IIpOn3CTIl uap0.;J;Ha cneTUlLa • • • •

XXII. q a paIL a. (lis Ilzauncora.) • • • • • • • • . • •

1

Crpana.

35-56 57-64 65-74 75-77

78-103

104-113

114-124 125-Hl,1j

156-168

169-175 176-182 183-184

185-190 191-196

197-204 205-214

215 216-217

r

XXIII. U 0 II p a a, e. (lh ()OpjeHHue.) • XXIV. 0 x p a a a a a

x..XV. 0 II 'I e a a 11 a

XXVI. 0 lItHBap;1I •

XXVII. 0 6.tary ..

x..XVIII. 0 e j e M e H y. (Us To6o.tuiia.l .

XIX. r p y 6 e n 0 n p 8 j e. - Y 3 n n j 0 j i a.. . • • • • . xx...X. raT a If, a H B P a 'I a IL a ...................••.........

XXXI. bOJICCTH H .IHjeRoBIl. (113 T06o.IHt.a) .

XXXII. C R H A a rs e 'I B H H IT 0 A pac .1 H. - 0 Il. II 0 r a B H n e. -

0;1 n o r a s u n e a a O'lHM3. 0;.: ypORa ..

xxxm. Rrpe .

XXXIV. H a;1 M y Il. P H B aIL a •••.•....••••.•••••••••••.••.••

XXXV. IT P H nOB j e r R e. 3 a Il. p Y r a •••••••••••••••••••.••••

XXIX

{ 1']"11'''' ~l,'l-,!:!'j :!:!:,-::':10 :Jal :!3:!-:!:13 2~1

:!S'j-:UO :!4u-l.Hli ::H_I '2.-'11

:2.;11 - ':l :--l~·~ .::m6~~.1 2i2-2'j3 ~T4-.:?71:i

~~?':'

I',"

;(...:

~'~.' .. ~:

~. "

,

~-'; ~

~>

-,,'

l

.~-

I.

o ~ Hj e JI o.

Cp6u no B8pOWHMa HeMajy CBor8 HapO,ll;HOra oaajeza, aeh ce 0,ll;HjeB8jy. MyWKO U :m:eHCKO, MUO H BeJIU1<O 1<80 U OCTaJlU WTO HO puje1J: "no MO,ll;H". - Hero y crapaja npexeaa Cp6u ,lI;oJlaaeliu y OBe xpajese, ,lI;OHOCUJIH cy u CBOj e O,ll;BjeJlO, KaKO ce je aeh OHaMO HOCU.xO OTKY,ll;8 ,lI;o.xs:m:sxy. Jom ce npanosajeaa, e je OBO o,ll;ujeJlo 6uo a.xaTOM acxaheao, H BpJlO je ,lI;paroujeHo 6uJ[0. 0 npsaHn~RMa Cp6H o~eBenH y OBO 60raTO PYBO csoje, ,ll;ojaxHBa.xn cy aa cBojHMa KOJLHMa UJlKBB. - TaKo H. np. no BapOIDRMa Ca1JYBue cy 60raTHje Kylie 06 P a a e cnojajex oraua, re ce BH,II;HTn Mory OBe HOllILe crapoejezaaauxe, )KeHe cpnCKe HOCHJIe cy "waMRje". (Y IIeTpHILR, Kocrajaaua, n no ApyrRjeM BapOIlIH~aMa jour aa Moje naxera OBe cy HOIDILe 611.xe y ooasajy. Ma z a a a c TO je a a x a j e a a r o H OKpeHYTO no MO,ll;H.-)

CpnCKH CBeWTeHH~1I O,ll;RjeBajy ce seh no crojehex nponucy. - Hsaxose a:eHe II KhepH BeliHHOM (Boae npOCTH!) ocrasame JIlljeno csoje O,ll;lIjeJIO cpnCKO, na npHXBaTHwe ce MO,ll;e H nap8,ll;e • • • H no KyhaMa Cp6a o<l>u~npa KpajHwKnjex TaKO je UCTO npomao CBe Ha 1I0,ll;Y ••• Y CBOj Baaaja (no "r 0 p IL 0 j R P a j II H H"), Hsj~:m:e O,ll;p:m:ao ce je CTSPII 06Utlaj KO,ll; "rOCnO,ll;CKHjex" :m: e H a II" :m:eHCKe )lje~e. -

Cpncxajea CBewTeHH~HMa nponHcao je noxojaa opncxa MIlTpOnOJIIIT MojcHje Ilerponah (1730. r.) ,lI;aHaWJLe rpaljaHcKo ozajeao : )l;Buje II.HTepuje, ,lI;yra1JKe je,ll;HaKe 0,11; raase na ,11;0 nere. lJoxs je no ~e~ yracaro II 0,11; p a ca ~pHlljell p a H ~ R II a" a nOCTSBa je } npuje,ll;S II.x a a e CBIIJle, je,ll;HSKS ca CBIIJleHIlM nojacox, xoja ce IJpIIBea:e HeWTO ya:OIl je,ll;HaKe 60je Tpa.KOII. Ilpaaeayje ce Ha KyK8.lL to s H j e B e pyKe, na Te TpSKe jow nace KpajeBlllla HeWTO CHHlKe cyR8. HilS II ~ P B e H e nOCTaBe R nojaoesa, OBO je "OJJ;JlH1Jje" sa pore H HSlljecHRKe, HJIR seh xoje B.xa,ll;HKS OJJ;.xHKyje.

1

j

"I I _j

2

(lIMa TY HeWTO WTO ce rrpaaonajeza KSKO je IlOCTaJlO. TSKO OBH O,ll;JlUlJJI>S~H ,ll;OJlSSeiiH y BJIa,ll;HlJHH ,ll;BOP, na BuljeJIH OHH 0,11; KS~yljepa, rlje OBH OKpeHY TpSKe OHSKO C J1elja, MS ,ll;S ce SHS,II;e KO je - TO H KHlJeJl.HBH CBeWTeHH~H TaKO ce HSKUHljype. ITa OH,II;S najecao "npOCTH" nonona! ... II ja oax Ty 6HO.)

ITOT<ojHH BJla,ll;HKS JI y K H j a H My W U ~ K U CUJIHO je peaaosao U ,ll;OTjepuBao OBY "YHH<l>0PMY". Y rpa,ll;OBe Huje CMHO IlOIlO ,ll;OJlaSHTH aaase 06Y'JeH Hero nSBSHHlJHO", na no SHMU TY,II;S He 6u My CJlO- 60,ll;HO 6HJIO orpHyTH ce, TOlIJIUjOM oljeiioM, H. IIp. Ka6sHU~OM! - MSJ1S Kanu~a,HSSBaHS "wenH~S" HJlU "heJIenyw" 0,11; ~pHors 6spWYRS, nOJlY Kpyxmo CKpOjCHS H KpyTO IlOCTSBJl.eHS n<l>eJl6epOM" - BeJIUM OBSj heaenym, MS ,ll;S je 0,11; JISTBHS yaer, aJIU TO je 6uo caCTSBHU U Heus6jeiltaH ,ll;HO nonaae YHH<l>OpMe. - 0 K P Y r a 0 wewup 0,11; aesaje lJyne TaKO UCTO. - 06yiis je YTBpljeHs HS n lJUSMSMS". -

,lLpyrH BJIS,II;UKS J e B lj e H U j e JOB S HOB U h TSKO je UCTO CTpor 6uOj Hero onaj je pss6JIsiltuo y TOJIHKO, ,ll;S ce nwy6s" MOilte HOCUTU, caxo 0,11; "weCT nSJIS~S" K p S ii a He 6u cMjeJIa 6HTH. -

Y ornnre HSCTOjSJIS je BJIaCT ,ll;YXOBHa 06 a pc K H OKO 60Jl.e ,ll;yxoBHe ,ll;UC~HnJlHHe: sadpassaaao je 6pa,ll;y 6pujaTH, na 6uJIO CSMO nO,ll;6pHjaBaTHj Hero 6 p ~ U cy IlOCTPUSSHH H, neplJHH na ,,~OJIOBe" MjepeH. -

P Y K S B H ~ e xorao je nouo HaBJIalJHTH; aJJH npe,ll; BJIS)J;HKY H H j e CMHO Y pyKaBH~aMS ,ll;oiiH.

TSKo je xoje rpS,II;CKH 06ulJsj, xoje nSK "rOCnO,l{CKa" Kyiis BpJIO WTeTHO ynJIHBHCaJIa aa CSMU aapoa l . . . II caaa IIOJIHTHlJHa BJlaCT IIpaBHJIa je enoje palJYHe OTY,ll;S. IIlTo ce aaje ,ll;aJIO MpltKOM, a OHO je BWJlO maKOM. Hexa ljeHepaJl Illepnep Ha,ll; Kpajaaon sanosjezao je: ",lLa c e cpncKo o z a j e a o CKUHe U o z ri a u a'', ITpBe xyhe Y HSP0,ll;Y, (Haw ~BHjeTI) TaRO cy na HHWSH Taj ,ll;OJISSHJIe. -

OSMO pS,II;H npaxjepa ,ll;a HSBe.a;eM KpaTKY npHlIy HSpO,ll;Hy.

OBO je:

"RanUTSHH~a ,ll;OlleKHBSJIS 06pCTSpa, na CnpeMHJIS ce KSO rocIIOjS: y,II;SpHJIS no ce6H poxzse, (K)YTe H oaaxojaxe ~eneH,II;Hje ; HSTSKJIS HS rJISBY wewop, nO,ll;6HJIs y je,ll;Hy pyKy J1YM6peJIu~y, a y ,Ilpyry JIenesy, TypUJIS MeTJIY noxpaj ce6e, U Beh nocazaaa oe SS CTOJIHbSK. ITOHaBJl.SJIS Y ceca KSKO je YlJHO KanUTaH,II;a pexe 06perapy : ",II;uHepuH". EBO TU 06pcTapa, ,ll;OJISSHO y xyhy, xyuao HS BPSTHMS, a OHa ce OrJIaCHJIa: "PSjJIHH". - 06pCTap IlpaBUO OHSKO

..... L. cyrpe6e (KOMnJlHMeHT), a rocnoja he 1I>eMY O,ll;BPSTUTU: "Bpajo

oopcrape, OTRa,ll; ja Te6e 'IeRaM!" O,ll;MaX ,ll;O,ll.3.l:a OHa CBOj orno- 3,11;paB, Ma nOMeJIa ce H, MjecTo oaora ,ll;HHepim, peR.la: n,ll;HPHH Me".

06pCTap je TO.lHRO saao cpncza, na xTjeO,ll;a ce H3BHRH H . roaopao : nMU.lOCTHBa rocno •••• A xanaraaaua he Ha TO: "Aj,ll;e TH K Bpary. najeey HH MOjy MajRY aapaza l ... IIMaM ja Mora JlU- _jenera J OBY xanaraaa! •••

Aa! n p a j e x e H OKO.lHOCTH c r e x z e cy c e, Te noM a r a .II e 0 B Y lK H.I a B y U T P a j H Y C T P Y j y,a Haw T e T y C P n C K e Hap 0 ll. HOC T H, Hap 0 ll. H 0 r a 6 JI a roc TalL a, lK aBOTa H o ti a x a j a! Ilf r o o e CBe n a j j a x e o e j e h a, alI· B H ll. H T H C e M- 0 lK e Han 0 JI. 0 M JE. e HOM e 0)1; U j e .II Y Hap 0 ll.HOM! TylKHO CJIUKa HapOll.Ha n j e cx a OByCHpOTHlLy:

"MHJIH Bozce l KMa JIH jyaaza Ta jyaaes a Hall. rpaaasapa ?

CBa My cpeha - MHJIOCT je uapeaa ! A HMalLe - TO 1'0.10 KaMelLe • • • ABOpH cy My - HHCKa ROJIu6nu;a:

CRa CBeTnlLa - ,ll;pBeHa u;pKBHu;a; Kpcaa czaaa - IIpoceHa je CJIaMa; CaB 3aBH'Iaj - rp060BH 3eJIeHH. - AaBOp' CHHe, name c' 3aCJIYlKHO

-!"

EJIeM - OBO.lHRO MOrall.Hjax peha WTO ce o,ll;HjeJla ll.OTH'Ie 0 aanrajen BapowaHIIMa H CBOj rOCUOll.H, 6JlHlKe 0 lLlIXOBOj lKeHCKa,ll;IIju! jep je yupaB lKeHCKHlLe ocrajazo HajBjepHHje na 6paHUKY cpuCKe BaPC?ll.IIOCTH H npaBOCJIaBJE.a! O,ll;MaX KaKO cy CpUKUlLe nOJE.YJE.aHe y lIpalje,ll;OBcKoj sjepa - IIO,ll;MeTaJIlI lLUMa pHMnauHHY, 6HJlO TO JIaTIIHaWTBOM, HJlH TaRO Ha3BaHOM "YHHjOM" - O,ll;Max je ry6Ho ce TYll.a caa HapO,ll;HH lKUBOT H 06H'Iaj. TaKo je, CnOMeHYO caM ljeHepaJla Ilfepuepa.Dsaj ,ll;aBHO jow rozaae 1751. B311.3BaO je TaKOBe Hape,ll;6e oaoje, lIMa Meljy OCT3JlHjeM U OBO: "nYlLeBU;H cy anase 'IeCTIITH, eaao BaJE.3 lLHX CKJIOHHTH, na ,ll;a 1KeHCKUlLe lLuxoue He oAHjeBajy ee no cpnCROM 06HQajy, Beh aexa ee yrJIe,ll;ajy y OCTaJIe Kparsaue, Kp3lLOKH aeaa ce II OHe aoce",

II xpmheaa HMeHa MOpaJlU cy nOJE.eUWaBaTn, H. up. MjecTo BYK "BOJ[4.>r3Hr" II T. ll.. II npxse cpncxe Mopa.te cy 6UTH MaH>e H HB1Ke 0,11. "KpalLcKujex". -

*

.' ~ , .

4

1

(CIIOMeHYO caM OBO C HaMjepoM; jep je aarronajea Illepueposa OCTaJia I{ BjetJHa rrpnrroBHje)J;Ka y aapozy, a OCTaJIa je Ta erpyja R lIljepHJlo yrropHora parosaaa Ha CBe WTO ce caao CPIICKO SOBe. Taxo rro UHjeJloj RpajHHII BHljeHo je, ,ll;a je HOWILa HapO,ll;Ha )J;oTjepHBaH3 II OKpeTaHa no ll()JIHTH'IKOj no.lljeJlH SeMJhe H ospyacaja, - Bahe pRell II 0 OBOMe Ha CBOMe Mjeciy, . a onlje )J;ajeM MjecTa caMoj 0 C HOB II aapomora O,ll;BjeJla.)

a) . II p T H W T e H C Y K H II W T e.

IIpTHwTe je 61{jeJlo H BemCHO. a CYKHIIWTe je H 611jeJlo H xnILeHO (60ja,ll;HCaHo). IIpTHwTe ce rOTOBH 0,11; xereaa H KOHOIIJhe. CyxHHwTe ce ,ll;06HBa 0,11; oerpaacene ByHe OBlJHje. 0,11; npTBwTa 1'0- TOBe, ce py6HHe MywKe' H meHcKe, H csa 6jeJlBHa KaKO TO seh Kyhu Tpe6yje: PYlJHHHUlI, pynUH, IIJlaTe B noa-ase. 0,11; CYKHlIwTa TKajy mapenaue, 6l1Jhue; lIperalJe, Top6aIwne, ropde U 6Hcare, hHJllIMe, nojacese, xaaane ; xpoje aaue, 6eHespeKe, wKap"be,. aJhBHue H rca- 6al{Hue. Mujewajy II KocTpewlI no HewTO, jep je TBp)J;a H OWTpa; Hero 0,11; KOCTpeWlI (xoaaja )J;JlaKa) OnJIeTY K p n Jh e na HaTH'IY rro BPX 06yhe )J;a je SlIMlI ronaaje aoraxa, a u no caajei-y H 1I0Jle)J;HUH zamne ce y KpIJJhaMa XO)J;H.

CaMO rrpTI{WTe pajerxo ce rlje 60ja,ll;nwe. Y RapJlOBUY H. np. rzezao caa )J;a CplIKHlLe HS C j e H H 'I a R a, I{ oaajex xpajesa OHaMO ORO BO)J;e Kyne, ,ll;OHOCe TaKOBe pooe ua npoaajy. OBe 60ja)J;lIcaHe rrpTeHe 6Hcare n ropoe npoxase najaanre y XpBaTCKY H no RpaILCKOj, a cxyne 6aw Hnjecy. II up B e H e Top6aKoBe Ryrryjy OHlI TaMO. Ohe H WaJlOBe TaROBe )J;a upaBe OC06l1TO 110 oanjen xpajeaaaa, Kyll;a je noaecrajaao BYHeHora aaaca, Ja can rJIe)J;ao OBaROBe WaJlOBe, H. np. na IIepHlI. (II y MOjOj RyhH rOTOBlIJla C6 je OBaKOBa wapCHa pooa.)

6) Mop H H JI 0 H a U.

,lI;OR cy sazpyre Jlpmue ce, CBaKa je Kyha HMaJla csoje ClITHO 6.1aro. Tocnozap je orparao osue, rra ByHy paaaajeaao na KpeBeTe. CBaKa meHa ,ll;06HBaJIa je KaRO je npaBO 6HJ1o aa CBOjy 6pury. IIa TaRO je Ty 6uJIO no TOJlIIKO MopHujex zoaana, Hero OTRa)J; cy ce sa)J;pyre IIoIl3)J;HjeJIHJIC, Ty je n 6JIara OMaILUJlO, na n MOpHH JlOHU" nOCT3,l1;Owe cypeljn. ,lI;aHac je MopHn JIOHau casro y Koje cTapIU~e, TC OBa 06aBJha.meHaMa TaKOB6 HapYll6HHe, a 1b0jSH nonzare no IIeWTO sa ILesnH TPY)J;.

5

Ja cax H03HaBao !Sa!Sy C T e BaH a j y II 0 W'T H li K y, aa Tlepna, OHa je !SHJla TaKOBa MOpHJIH.Qa. CjeliaM ce ,ll;a'CaM ja 0,11; rse :n:.e3HHY "<I>a!SpHKy" aa nepo Y3HMao, Te cax TO y "I'ocnO,ll;apCKOM JIHCTY" y 3arpe!Sy na BH,D;HK H3HOCHO, MHCJ.iHM !SHJIO je TO rO,ll;HHe 1860. A. H noczaje npHKynJ.LaO cax H C ,ll;pyre c-rpaHe OBY napO,ll;Hy KeMH'IKY BjewTHHY. lIa eBO OBI)P HeKOJIHKO II 0,11; Tora:

Haaacao MH je non Mojo MajcTopoBllli 113 ,l(YH>aKa, KaKO !Sa!Sa ,l( a H H.Q a 0 II a 'I H li K a, H3 M H j 0 J.L C K e, y CJIYlf>CKOj RpajHHII, C BynoM noeryna. EBO Tora:

Y nOBeJIHK JlOHa.Q Hanje ce 'IHCTe BO,D;e C BpeJla, O,ll;MaX y OBY BO,ll;Y BplRe ce KaMeH B H ,II; P H j 0 H, a 311. THjeM noxehe ce npel)a xoja ce MOPII, II TaKO TO croja II ranca ce paana Tpll pe,ll;a, ',D;all II aoh. Ha 113MaKY Tpeliera pe,ll;a npel)ace nonaza II OCYWH na cYH.QY. Mel)y THjeM HarYJIH xope jomaxose HJlH jaceuOBe. no. OBY KOpy crpnaj y THnCaJIO, MOpHH JlOHa.Q, aKO JIll je MaJIO noae, a Til ,ll;O,l.(aj jour !SHCTpe noae, HJIH He !SpaHHM OCORe, cjepe. BYHa, HJIH neh 0,11; xera je npeha, oner ce y TOj KOpH rnnca OHOJIHKO ,ll;aHa xao H npBII nyT. lIa oner ce npeba H3Ba,D;H H OCYWH. 1I0 TpH nyTa npel)a ce Ba,ll;H H CyWH Y OCMII.QH, a MOp ce npesapyje.

Ma na3HTH ·B!lJ.La, ,ll;a He MeTHew KaH'IeJIe Y KJ.LY'IaJlY BO,ll;y MOpHy; Hero YMJIaKY BO.n;y MeliH, KOJIHKO Til pYKa nO,l.(IIOcII. Y npespyho] BO,ll;H MOlRe IIpel)a npexhera, aaropera, no. OH,I.(a nexa BujeKa csora,

OBaKo je rOTOBO .Q p H H JI O.

B) II .II a a e T H H .II O.

Tancazo ce HaJIHjeBa Haj!SOJ.Le ,D;jeTHH>OM Moi<panoM. Ra,ll; ce OBa. MOKpalia YWTaBH, a TH ycnH 'IHBHTa., no. Ka,ll; ce 'IHBHT pacrona, a. TH MeliH y JIOHa.Q npehy. Ilaaaeraam ,JIH aa 3paKY, BaH xyhe, a TH OKpeHH JIOHa.Q npeMa. cyH.QY 3!Sor TOrrJIHHe; ohem JlH Kpaj sarpe, a TH 'IyBaj Aa. ce He O,WypH, npeha, 1I0 .n;aJIeKO 0,11; sarpe Mopa JIOHa.Q cTaTII, H BaJ.La ra ,'IeCTO oKpe~aTH. Ha ,ll;a.H no ,D;Ba nyT THnCaJIO ce .QHje,lJ;u, ' H oner ~~; TBje~ .QHjel)eMHaJIllje. Ilpenphe ce CBaRU nF TaRO, ,11;0. ,ll;OH>H ,l(paj~ol),e rope, a rOpH>H; Ha ,lJ;HO JlOH.Qa. TaRO ce ocax ,ll;aHa ypap;H, y OCMH.QH p;Ba nyT ce IIpel)a OCYWH.

r) 3 e JI e H H .II o.

3eJIeHHJIO ce npaSH op; nJIaBeTHHJIa. Y3MH Kope op; naca-aajeoxe, 3aHoBHjeTH, HJIH H3 p;ynaHa xopane. HanYHH JIOH8..Q 'IHCTOM BO,lJ;OM

.'

<;

.....

6

Co speza, na ycna KHCeJlOr KaMeHa 6HjeJIora. CyxnmnTe ce HSBa,ll;H HS ILIaBeTHH.la, npeMeTHe ce y oBaj .I0HaQ 0,11; seaeaaaa, Ty ce OCTaBB Kf,jJlHJ(O je 0,11; npBor SBOHa,ll;O zpyrora, no npHJlHQH lIeTBpT ype. H TaKO je rOTOBO SeJleHHJIO.

,11;) 11; P B e H B J[ 0

YSIIIB lIBCTe noae C BpeJIa, HUBjeBaj y .I0HaQ, ycna CTYlJeHOra 6poha B 6Hje.lora KaMeHa xacezora, B 0,ll;1II&X lIIebH CYKHHWTe y TO THnCaJlO. Mopa TOILIBHe 6BTB B oB~e, a CTOjB npe~a Ty ,11;0 TpH peza, Iloczaje npHllaKHH aoaan K BaTpH, na Ha 6psy pyxy npeBli.pB npe~y. Haj,ll;YJLe BapH ce sa lIeTBpT ype, ,ll;OK 6H non .IeTyp~Hjy ornoseo, ITa H3Ba,ll;R ByUY Te je OCYWB. OH)I;a Y5MH .lyra, neneza, 0,11; BHHOBe zose H 0,11; npoC6He CJ[allle, OBO nOMBjemaj, B Ty n0.IYZB npehy, na y TOj .IYKIlIJljB nO,ll;p:lItH OHOJIBKO ,ll;OK 6H oxarao "Bjepyjy".

Ca,ll;a HcnepH KaHlJe.le Ha nOTORY, BCQBje,ll;H BO,ll;Y, B ooyma ByHy Ha ILIOTy. AKO.lB TH jom uBje 110 BOJLH QPJLeHHJlO, a TH Y5MB KOPHQe pB6aTe. H TO HajOOJLe Y5MB BS ,ll;yhaHa CTeBe Bopsaha, Y Rap.lOBQY, jep Te aehe npenapara. - Y lIHCTOj 6HcTpoj BOJl;H OBa ce KopBQa sa ce CBapH, na OH,II;a Y OBY BOAY BpSB IIJIeTHBO aexa oe TY KBC6JlB sa Jl;aH H Hoh (24 ype). Kscnse HSBajlH, ocyma na onepH aa nOTOKY, BpSH Ha nJ[OT. HeRa ee OCYWH. Ma B~iuhem ,ll;a lie 6HTH "PUO npaeaaro.

e) )J{ y T H J[ o.

Ypa,ll;H oB~e OHaKO xao H KO,ll; npzeaaaa, caxo npeljy He Tpe6a J[yZBTB, HHTB Y KOPBQB KHCeJIHTB, Beh OBaKO HRlIHHH: Y 5MB lIa~B, Haj60JLe 0)1; crape xyhe, na HallBHB J[YKWujy 0,11; Te lIaijH, Ty OCTaBB ,ll;a ce npOKBCe.lB )l;OK OllHTam ner "OlleBama", na BSBa,ll;H B onepa Ba nOTOKY. 9aYBaHO je TaKO ZYTBJ[O BaJLaHO.

Z) :M 0,11; P H .I O.

Ko xohe )l;a lIlY je npeha 1l0,ll;pa, HeKa YSMe ouy Koja je Beh y TuaBeTHB.lY 6B.I&, na CJ[OlKB KaBlIeJle y JIOHaQ 0)1; seaeaara, ITPBrJ[e)l;aj )1;& TO CBe Be n03eJ[eUB, Beh caao Y nO.laK, TaKO )l;a ee aeJIeHHJ[O npHBaTH. ETO TaKO he 6HTB oxozpeao,

S) 1> j e .I H .I o.

OBO je Haj.laKwe. Byua je calla 0)1; cede 6HjeJ[a, na TY He Tpe6a HBKaKOBe ,lI;pyre BapOe.

i

"

To hy peha, ,ll;a YSMew oz csera, WTO Y xoje THllcaJIQ l;I)'le, 6aw .zr;06paHo BaJLa yseTH j jep ca MaJIH~OM He .zr;a ce 6ftjeJiIJ.lI0 -yJf.RBHTH, eTO He MOlKe OHO YMpHjeTH.

Hajnoc.mje ynasa jow HOBO: CBaKY onapdaay IIpe~1, ffAll KOMa,ll; porie, nsa TlIIICaJIa BaJLa Ha 1I0TOKY 'IHCTO asanpara, na ooymHTH. IIa oaza CJl060.zr;HO caspoj WTO TH BaJLa, HJIH llJIeTH HRKO Tn norpedyje.

"Hawa cpllcKa ByHa 6aw je 1I0rO,ll;Ra sa Bap6alLe, rrehe IiIma,l(a )(0 sa)(lLe lK~e nOBaJIIITII, IIs~bHje~eTH. Be'lKa Ba6pllKa HHje TaKO cHrypHa •• ,"

Jow je )(o,ll;aJIa 6a6a .lI;aHII~a II OBO: "oBaRo ce je pa,,[II.1Io II cnpexaro PYBO ~eBoja'IKO, .zr;OK CMO MohHH 6HJIH .lI;OK cy ~eBojlm aa BjeH'IalLe y Sy6yHY H 110,11; xanox nyzajamoa )(OJIaSHJIe. A.lR )(RRaO je Tora 60ra MH TaMaR HeCTaJIO j jep na CBY Hawy lKaJIOCT eBO Hac je SaTeKJIa jow R nanra 'IeMepHa )(H06a, na H oaxoha l !"

lis C JI Y W H H u e non IIepo rp6a naMjccHHK, 0)1; caoje :IKe He nanaoao MH je THIICaJIO JIHjeno II KpaTKO OBaKO:

Mop oe IIpaBH 0)( Kope ca ~ p H 0 r jaceaaha, H )(a je 60.lhl1 )(O,ll;a ee HeWTO )(yhaHcKe K 0 P H n e, IlpoBapH ce ,ll;06po, H BJ.1ll;pnjoH ce ycne.

n; p B e H H JI o. ByHa ce TUllca OKO ,ll;eBeT AaHa Y MJlal\Oj BO.zr;ll:, .zr;O,ll;aje ce KRCeJlOra KaMeHa, sa THjeM ce IlOCHIlJLe cTY'lellTIM lun C3MJLeBeHIlM 6poheM, HJlII AyhaHcKoM KOpH~OM j Hero 6poh je sraoro 60JLR 0,11; xopane,

)J{ y T II JI O. OBO ce TRIlca xao R ~PJLeHHJIO ca KHCeJInlll 1(RMeHOM, na TaKO ce Y cnapeaoj pyjenaaa sa ,ll;Ba ,lI;aHa ocyum:. (H y IbamKoM YSHMJLY pyjeBIIHY.)

M 0,11; P II JI O. OBO ce IlpaBII ca '1RBHTOM H OB'IHjOM cjepOM.

Ho MjecTo cjepe YSMe ce )ljeTHlLe xospabe, 60JLa je 0)1; liWUCKC .Jje~e MOKpaha.

3 e JI e H H JI o. Ilpaje ce MUKO IlpeMO,ll;pu, aaoepe ce II yrlf.e'lll CMP,ll;JLHKOBRjex jaroza, na TO ce y TOj cIlpeMH OSeJIeHH.

Bpajezaa CpUCKH aapoma njesax II JI H j a II e p H h. ITS By)(a'IKora, CJIYILCKe Hpajaae, lIMa HeKe ,ll;O,ll;aTKe, a BalKHIl cy" C 'ror'a .H OBO ,ll;O,ll;3jeM:

7

II; P B e H H JI o. Hajnpaje ce 6ujeJIo I1JIeTUBO MeTHe y THIICaH>e ca RUCeJIUM l(aMeHOM, Ty CTOju ocaa p;aHa. IToc.JIHje UBBa,!l:H ce U3 JIOH~a U ocyma, nil. OH,2I;a oner y JIOHa~, ycne ce 6polia H 6Hpce aeh -npexa UJIeTHBY KOJlUKO ra HMa, HaJIHje ce npUJIH'IHO spyhoa BO,2l;OM, H Ty oerane ocax AaHa. PaAUJIH~a nO('HUJI,e name uyTa 6UpCOM H 6p oii eM, no HeUlTO npenphe II oxpehe, OHp;a H3Ba,2l;U u ocymu, aajxannse y BHIIOBY JIyry (UU U Y 6YKOBOM J1yry) 3aJIYJKU, ollepe H ocymu, ua eTO je JIHjeno upzseao.

3 e JI e H H JI o. Csapa ce aaaosejer TpaBe, H ,2I;o,2l;aje ce 6uje.lor KOCeJIOra I,aMeHa, y ouy BO,2l;y caxo ce SaMO'IU seh rOTOBO nJIaBeTHHJIO, H TaKO nocraje 3eJleHHJlO.

II; p H o. Pacrona ce SeJleHU KaMeH, BHApujOH, y BOAU, BPJKe ce nJIeTHBO H cTOjH TpH JJ;O 'IeTUpR aaaa, nil. OH,2I;a ce cynra, CBapH ce Kope jacerroae R jomanone, CBaKe no HeWTO, ca UCTOM 60joJl: ce nJICTUBO SaJIlfje ABa 'rpH nYT. II ~PHO nocraae,

IT JI a a e T H c. YBaTO ce AjeTHH>a xoxpahs (H.7IH osuaja cjepa) y JIOHa~, nil. CTOjH AOI, ce He YKHCeJlH, AO,2l;aje ce t!HBHTa, nil. Rap; ce H 'IHBUT pacTOIIH, OH,2I;a ce Melie nJleTHBO. OBO ce jyrpon HJIH BelJepOM npeuajehyje, a YBujeK ce TOnJIO ,lI;pJKH. Ra,2l; ce MeTHe IIpHJIH'IHO lJHBUTa, sa lJeTUpH p;aHa MOJKe 6HTU JIHjeno IIJIaBeTHUJIO.

Y BYKOBOj KIDU3H ")l{HBOT H 06HlJajH aapoza cpncaora" HeMa o O,2l;HjeJIY nanrra, a BU,2I;H ce ,2I;a je noxojua ,!I:je,2l; ByK H aa TO 110- lIUWJI,ao; aJIU je rsera Y TOMe CMPT nperexaa. ITa eBO MUCJIHM, ,21;& lie OBO mTO AO,2l;a,ll;OX, nOCJIYJKHTH MJIaljeM aanrea aapanrrajy, re lie ce Moliu H same rora 110 HapO,2l;Y Hana6HptIHTU. Ja ce cjeliaM ,21;11. YSHMJI,y H. np. ,2I;HBJI,e j a 6 y K 0 B e HJIH KpywKoBe "KOpe sa JKYTHJIO.

H) T P H u B a j e r a,

T p U cy rJIaBHa nsajera na O}l.HjeJIY HapOp;II0}! _. aa CPJ1CKOM

"o,2l;ujeJlY, xoje ce rOTOBH y ,2I;oMalioj l{yhH. - OBU nsjeroaa jecy: 6 H j e JI 0, M 0',21; P 0 U u P Bell O. OCTaJle 60je lItjenrajy ce OHaKO JJ;a. je nyaaje, ITa. H aKO ce xynyje MaBe3, aa 0 B a TpH rJIaBHa nsnjers rJle,2l;a ceo

ITo oBujeM uajeroaaaa 06HJI,eJKella je C p 11 C K a Hapop;lIa oco- 6HHa, a npeMa p;pyrHjeMa H. np. CpO,2l;HujeM IIJIeMeHHMa. II;BjeToBH OBH 113BO,2l;e ce TaKO ,2I;a OllH JlHjelIo croje, IIH 311. ,2I;JlaKY He JJ;pe'le U He

BpHje~3jy OKa. ,ll;aje ce OBO H3BOARTH O)J; )J;06po H YMjeTHo H3pa~eHHjex HKOHa no HamBjeM epncxajea npxaasa. A H HapO)J;He njecxe II CBB YMOTBOPR napo)J;HH OBO )J;HBHO 1l0TBp~aBajy. H caMa 3MH.ja, xoja ce 30Be "KJLetInH" H.lH "nOCKOK" aa KILH3H HasHBa ce 06H'IHO "cpnCKOM 3MHjOM" MHCJlHM "vipera illiriea". -

CnoMeHYTH MH je aame we P e JK a H e. OBH CJ ozjeeeaa 6UH y HapO)J;HO o)J;HjeJlO, a CBe CHHOBH aapoza, Cp6H no H360p MOMllH! II aa TO je OBa KOp,ll;YHCKa CTpaJKa OMHJLeHa 6H.la y aapoay. Ilpexa n03H3Toj TeH,II;eHllHjH ~eHepa.lla Ilfepirepa MOJK)J;a Te je OBO H aexorane H3MaKHY.l0 ce xpajamxoj BJla)J;aBIIHH j aJlH je OBO 60rMe RWJlO y npazor cpncsoj HapO,ll;HOCTJI, Te je nO,ll;pJKaBaJlO AYWy aepozaoxe caxocsojaoxe 1I0HOCY H, cpncKoMe pyB'y II OAHjeJly I

II03HaTo je C K)bHre KaKO cJ HaWl1 WepeJKaHR npHMaHH 1.:0,11; Hajeaana, ,ll;aBHo H ,ll;aBHO ~ TpeUKOBH UaH,II;ypH" OHaMO cy OCTaJlH rOpOna.lnlHM CTpaWH.lOM. Beh 0,11; caxor axnoaaaraor-a O,ll;Hje.la wepaJKaHCKOra CTpax H TpeHeT MOPHO je, Ky,ll;a cy OHH npozaaaaa, Ha- 3HBJbY H ,ll;aHaC HnjeMllH y CBOjHM KILHraMa ODe "IIaHAype" "JLy,ll;O- 1K,I.I;epHMa" H "llpBCH-Ka6aHUtIapHMa" (Menschenfresser und Rothmantler).

A H3 aonajera ,Il06a MRC.lHM rO)J;UHe 1848.-49. 3HaMO KaKO cy WepeJKaHH ca 6aHOM Je.latIuheM oaaj CTapH cTpax nOIlOBHJIH, KYAa cy caMO np0.l33H.lH •..

Ha CDOMe MjeCTY 6Hhe H aame pajeua H 0 OBOMe, a OB~e aexa nOCJIYJKH xparea aapozaa njecxana.

EBO Te njecMHlle, y T 0 6 0 JI H t. Y npH6HJLe1KHO l)ypo rpy60j> :

. -

CHB COKOJIe, CHBa THllO Moja! Bujaj KH ce aeoy noz 06JIaKe: 0,21;68 MeHH uepo 0,21; Jla6Y,2l;a,

,ll;a ra BujaM CBHJIOM cnaxojaxosr, 3a aajsame 6HjeJIOM H llpJLeHoM. ,ll;a ra WaJLeM 6paTY y Ilaaypje :

Jep IIaBypH CiujeJlo nepje aoce,

(OBaKO .IHjeno HapoAHa OBa njeexa 1I3paJKaBa. tIeJKILY CPCiUHCKY a aa CipaToK. He oA6IIja Cp6HH CipaTa caora, Beh WTa BHIUe cnpeMa MY ,lJ;ap onaj HCKHneHH, IIa H I10HOCH ce C CipaToM H lLerODHM ,,6HjeJIHM nepjen", ,ll;a! OBaKO je HapO)J;HOCT yTBp~eHa na ocjehalLY aaPO,lJ;HOK, Te nYHOM ,2I;YWOM eTO sarpnaaa oaaj llPHIl jaa, KOjH cy

" .,

I

l

.,

.~

". ":.1

10

KOna.1lH CBH Ilfepnepa n zpyrosa uajenajyha 6paTa 0,11; 6paTa, H HHWTehH CBeTY HapO,ll;HOCT, a CJIY)KH.1IH ce sjepcxox MPEILOM H oraBHOM Ha.llYBeHowhy •.• )

II a :B 0 C He.

(IIpu6uJLelltuo CUMO Byseau.)

I'OpOM jame TypCKO MOM'Ie M.1Ia,ll;O, Ha BpaH'IHhy aore npeKpCTH.1IO

y py~H My Ce,ll;e<l>JIH TaM6ypa. CHTHO KYIla WaHKO nonajena,

CBe ca rope aanrhe noaajehe,

Ha lLeMY cy 0,11; uoxe qaKllnpe, 1I0xa 6RJIa na ce nO,ll;epaJIa

1I0xa enaza nOCTaBa OCTaJIa, Kpoa noeraay KOJLeHa nponaJIa. Ha lbeMY je eeoah Melje,ll;lIja,

Ha eecnhy KHTa CTaM60.mja, HOBa 6nJla na ce IIO,ll;epaJIa:

Rpoa eecah My rrep'lHH npouaHYO.

lIa ITJIaWKora. (IIpIl6uJLelltll.IIa KaMeUKa IIyuap.)

,lVtjeBojKa ce CYHIleM Ha,ll;MeTa.la,

,l(a j' 0,11; CYH~a H BHWa H ... emna, PYKRTRjR, PYBOM 60raTHja!

To cyaaumy BpJIO Eao 6HJIO.

ITa ce oynne KpajeM rope Kpa.lle, MH.1IOCTHBOM Bory Ty)K6y ,ll;aje:

MUH Boace ! WTO 6HX 0,11; .IljeBojKe?

Ralco 6HX joj aa Ea' YlJHHHJIO?

BH.1I ja lLojaH JIH~e onaaazo ?

Hexoj, Moje npe)KapaHO cyaue, ,l(ocTa CMO joj HR )Ka' y'lHHH.1IH:

Yae.1lR joj H ona H HajRY, To je lLojaH aazocra Ea.1l0CTH!

II.

Xa.xO ce HOCH oAHjeJIO.

IIOSHaTa je CpnCKa CTapa pajeu : "BoJl.e )l;a ceJIO nponaHe, Hero azer Y cezy". Ilorojerao cax aeh MaJIO npaje, K3KO ~BjeToBH aa o;r;Hje,JIY cJlHjeBajy ce II JIHjeno croje (xapaoaapejy). }fMa II Y HomlLll BpJlO yKycaH a;r;eT, zajena C Til ;r; JI. H n 0 C T, lUll KaKO Ha KlLIISH My)l;pe rJIaBe s60pe, (na y l1aMeTHOM H nomrenox cBHjeTY TO H BplljeJl;B!) BJIa;r;ajy y cpncsoj HomlLII CTporH saKOHH jecTeTH1JHH I

OBa HacJlllje~eHa CTIIIJl.HBOCT CJlRJIa ce je (aKO je CJl0(0)l;HO rOBopHTH) ca O)l;pzaHOM S)I;paBOM H rrpasox ~PKBOM xpnmhaHcKoM, ca MHOMHPHCHHM II p aBO C JI a B JI. e M lOBO je C p n C K a B j epa! - IIjecHHK cpncsa MamBO ce je He6y noz 06JIaKe, na Y1lHO TajHe 60zHjera caexapa, na )l;yx )l;yxa namao . " II OBO je Op6HH yodpasao "cBHjeTcKoj pYllm". [Iljecae JIase Kocrrrha.) OB~e caxo JIIaJIKO (ca )l;OSBOJlOJII!) 0)1; Tora:

:;i

-.

, I

nBacHoHa nyKJla nycra,

Beh Y MeHIf )l;yma cycTa, A cpne MH CHJIHO 6Hje,'

Y r.laBY Mil xpnna Jlllje, A.A' Mil BHJIa JIH~e MBje JIaJJ;OM csora KpHJIa xexa, II jom aexa 6J1ara peKa, lIeKa cTpyja HS ;r;aJIeKa:

CBeTH MllpHC naMTHBeKa.

t'

,,OJ, zanopa, ja)l;HH cayure, nBeJIa BH.1l0, oj )l;aBOpH,

,,0)1; KyJl; SBy~H, S60pH, s60pll;

, 01JRMa Me BHJIa KOpH:

n Y Te6e cy 01lH, pYKe,

12

3Be3,11;R HMa 3pRI{e, 3BYNe; Tn cy aayna, MHJlH ,ll;PYlKe, Pex aauezaa CBujy Bepa IIpBu IIp0360p Hepa3Mepa,

. Pajexa KpOTHRK ,ll;UB.JLer ,mepa, - ApMoHHja ceepa",

IIp030pRa ce pYMeH npyam; - To je, TO je CBe~Ka pylKS..

J eCT ~BjeTHRcTO O,ll;RjeJlO, zajena CTR,II;.JLRBOCT R 3,11;paBR .JLY,ll;CKU U HRpO,ll;HH 1l0HOC - TO je lKHBOTHO 6UJlO CBe KOJl8KOra lIapO,ll;a cpncxora ! ORO osora 6llJIa cadapajy ce CBIf aapozaa 06HtIaj 8! Ilfro je lKHBO Tuje.lO ,ll;yIllH - TO je O,ll;ujeJlo HapO,ll;HO Op6Hlly H OpnKHILH I IIho je nsajery MllpHC - TO je 'lOBjeRY CTH,II; H nonrrea,e ! Ilfro je napyjyhexy .IaBY y ropu cp~e, - TO je .JLY,ll;UMa ()I;OK cy .JLY,II;If!) .JLY,ll;CKU no ROC U cpnCKO jyaamrno lOBO je aa 3eM.JLH Ta C He6a CRUHYTa csjercxa PYlKa - cpnCKora c s n j e r a p y ss a !

IIa ,ll;a 60rMe ,ll;a cpncxajex nupozaajex 1I0KpajHHRx HMa BHIlIe, a ceza jour U annie. J1 TO je 6.lIJ130 naMei'u,,II;a csaxo cezo HMa CBOj R,II;eT. 1I TO 60Me ocraj e IlIUPOKO nO.JLe sa cpncKY OMJla,ll;UHY, sa MJla,ll;e Op6e H Cpnxaa,e, na ,l(a OHU norryrsasajy RIbury aapozny XO,ll;ajyliH 0,11; xyhe ,11;0 xyhe, 0)1; cexa ,11;0 ce.la, na CBe Haj6plflK.1LUBHje naseha II 6H.JLelKeliu HapO,ll;Hy HOWIf>Y, U CBe 06u'laje HapO)l;He.

Ja He MOI'Y OB~e Y TOj MjepHTa'laH 68TU, a He Mory eTO TaKO, jep je II Haj,llylKlf BUj ex jexaora 'IoBjeKa CYBUille RpaTaR a sa TOJIURO orpOMHO ,ll;jeJlo U pa)l;!

OBe lllTO UMaM ja rpahe, TO hy nOpe,ll;aTU oBujeM noxaasaajex npaB~eM, U y aaaaaxeaox cxajepy. EBO na )l;a aanouaex 0)1; BaHuje!

a) 0,11; J ace HOB ~ a OBaMO H. rIp. YlI.lUBHwe 06u'Iaj 0 p Hj e x c x a H seh Ma'lBaHcKH. [oaaxo U3 Op6uje), a cacraje ce Ty,ll;a ca BapolllKuM, yKyCOM B 0 C a H C K R j e x, - TY)l;a je MaJlO "pera'le-aarJle,lla1Ie ya Y Hy; Hero OpnKR.II>e aoce noaajname xynosao pyBO, cyxrse lllapeHe: ,lI;jeBojKe same neoeaora nnajera, a lKeHe same n JI aBO 60ja,l{uCaHO llJIaTHO. 06yBajy ce KaKO KO MOlKe, HeKO uaneze H 'lapane, a HeKO oner onanxe R 'lapane. Ilpczyuah je npaerojao cspojen, rra rpY)l;HMa nOlI3pc3all, na ce BU,lle omne BeJ£eHe, ORO BpaTa

1''-

HMa repzaa OA HOBa~a, Y xora aaaro, a Y xora cpeopo, KO Tora HeMa, Taj HOCII CTPYKY OA ljllHljYBa.

:MIlHljyme II canmsase cy y 061l1lajy, n seh npcrea,e. IjeBojKe nJIeTY nepllllH, na y AHy je TpaKa CBHJIeHa, 06H'IHO HAY rOJIOrJIaBe. ]K6He noce MapaMY aa rzaaa, Orphy ce 6HjeJ[OM aJLIIHOM npIIJ1l1l1HO CHHCKOM, a OKO BpaTa je nOY3AHrHYT xoznjep. liMa H hypllllha H hypaxa, na zajeno H3Be3eHHjex

Y J ace HOB ~ Y H.ZJ; Y 6 II n H, na II no OKOJ1HHIl CpITKIIlLe oy na raaey npea,e H TKa.1.be. Ty ce TKajy CBaKe BpCTe AyraJ[lIje, YCHOBH, II Ca,ll;H-nJ1a.THO - C P n C K 0 nJ1aTHO. Komyzse Be3Y n p B eH H M H n 11. a B H M MaBe30M, C 60KOBa AY'lK najezora CTaHa 0,11; KyKa na AO nopy6a. Bscrope nperxasajy HeKOJ1HKO H3Ha)!; nopy6a ~ p B eH H M M a s e 30M.

6) II per alia. OHaMO no :u; p K B e HOM 60 K y, C T pM e HY, H Beh AY'lK Caae-noae, HOCH 'lKeHCKa)l;Hja JlHjenYBYHeHY ~perally ca jaKHM 1I0TKHTOM. TaKolje no M e M H H C K 0 j, R y K Y P Y 3 a p H M a, no 13 H j e .I H H K y, B P lj a H H M a, no C Tap 0 M e C 6 JI y, r p a,ll;YCII II CBUH~I1, BopojeBHhHMa H ROMorOBIIHH; J 0 ill a B II u H, J a 6 Y K 0 B ~ y, B e.r 0 B II h H 11 a, II a. C T Y 1ll H, CBe AO BO)l;e Herpurse.

,l(jeBojKe nJleTY BIITH~e H caBIIJaJY OKO rzaae, )KeHe uoce 6HjeJIY nexy H npaBe nKJLYH". TTella nOY3AHrHYTa je nOBpx xeaa,

:MymKap~1l aoce py6eHlmy 6HjeJ[Y, rahe YCKa Typa rroyaee, aoranaue 1llYIIJ1HKane ca pojrana, K01llYJLa xsara z» KOJLeHa, MaJ[O rlje HMa sesa OKO pYKe H aa KOJ1Hjepy, neh je npomHBeHO, no npCHMa rropy6 je rlje YCKH rlje mHpOKH. Illnpaaax CBH aoce oxpyrao, HeKH mHpOKa 0(0)l;a na Y3AHrHYTora, a HeKH a MaILH. Y IIoCaBHHH OMOrasajy nore KprraMa na HaTHlIY onaaxe C npajerrzeraxa, a HMa H C xanauaxa, lIMa TYAa nonyza, a HMa H lIH3aMa. A.1.bllHY ~pHy, aJLHHa~ CYKHeHU: Ka6aHII~y COJ1,11;allKOra xpoja, hypaa, H npcayx n p e x e r a u,

A) Top 6 a K je BYHCHU, J[Hjene rpahe, oas H3Be'lKeH. 06HlIHO ce HOCH npexo paMeHa aa peMeHY, a HMa H xaaana, Onacyjy ce 06H'IHO peMeHOM, HJ1H KaHH~OM, na aa CTpaHH aace KHTe BYHeHe MjemOBHTe 60je. (P a C n a C H H K 0 H e H A e, T 0 j e cpa MOT a!)

Hero Y3a BO.ll:Y YHY, WTO ce K 0 P.ll: Y H 30Be, Ty)l;a je cTapH )6HlIaj 3aAp'lKaH: lIMa npneae Kane, I,IClIepMe, H mapoxajex .lalla, Ha SocaHCKY nonrzo, 1fapane cy oxopene, onaana KY1l0BHH. Ilparramaj 1,11; same 3aJ[HCTaKa rl)e ce (0)1; npuje -) opy'lKje HOCHJ[O. TIpC.ltYK

13

~<

I

" I

14

0)1; )l;OMat.era cyxaa cyp, HSBeEeH ~PHOM ByHH~OM. HeMa xoaajepa, Bet. MjecTo HJlBKa HMajy nyTa~a, Ma He ,nelDY npcayxa. A.lI.HHY 0,5; )l;OMat.era cylma oMopeHy. H OHa aeaa xoxajepa, [Pyjeasaae SOBY Y IIeTpHIDH 06HllHO" 6es xoznjepa", na 60je ce 0,11; osaje xopayaanra" •• )

Top6aK je Ha pe,ll;y, na OBO ce HOCH, ,lI;a ce 1I0HOCH I ,lfjeBojKe aooe zajeny 'I1 e 'I e p M Y 0,11; MO,ll;pOra CYKHa, XBaTa HlUKe KO.7beHa, RMa paH~e H C IIpHje)l; je HCnpenJIeTeHa rajraaon cBHjeTJIO-nJIaBe Cioje. Ca cTpaHe BHCR mapeaa paaa, y rlje xoje H 110 ,ll;BHje. Y KOJIO Y,II;aBa'le noce BHjeH~e 0,11; xynosaor-a unajeha, (BH.lIo je sa Mora BpeMeHa H xane n y JI B j a r e, C HOB~BMa CDa je Kana 1I0KpRBeHa,

aajsame crapajeu rpOWRt.HMa.) .

)KeHe aoce 6Bje.lly noseaauy xao 110 CBOj KpajHHH. Jezaa xoja crapa 6aKa .Ita Be)Re noneaasy OKO raaee 0,11; ,ll;oMahera naaraa j am CBe M.lIalje )ReHe noce 0)1; "KpaMap~a". Roje cy rOCIlO,ll;CKBje. OHe aoce xapaay y )RYTO mapeay.

1') 3 Y 6 y H je oAieha 0,11; ByHe )l;oMahe, HeMa pYK&Ba, Bet. ee TaKO 06.l1alllI. PlISOM Be)ReHOM 1I CPMOM SyCiYH je npeepacaa oljeha. IIYHa je Ilpaa Topa, Bocaa 1I neh OHB npajezjeaa cpnCKII osora sy6YHa. ,lIAjeBojKe aoce CilIje.llll SyCiyH, a )ReHe oMopeH, IIJIaBeTaH. OBaKO B llapalle paaaaxyjy ; .lljeBojKe aoee 6Bje.lle rpzahe na lISBe)ReHII, a )ReHe ~pBeHe rpanhe. J ow BMaM K 0 C Y. .Ita CIlOMeHeM: OHaMO no Jby6BHB B aeh 6JIB)Re Bocae ,ll;jeBojKe noce lIep'lHH cas OKBt.eH openpaajex HOB~BMa, a aexe enymrajy BBTB~e HBS JIelja; )ReHe cnyurrajy BHTR~e HHS llpca, na Ty cy yBOj~H 1I yxo ims au a, 110 ,ll;Hy lIMa HaKHTa: H. IIp. pHCiHje KOCTH, 110 KOjB HOBa~, 1)UH1)YBa, YIIJIeTfLaK nsjeraacr, a cnpmyje ca name araana H TpelleT.7bHKa. (Osa] IlpH60p SBelJH Ka)l;a M.lIR)I;a )RypHO XO,ll;H. -)

IIoBeJalJY onaprajy ~pBeHOM TpaKOM, B 'raKO aooe MJIa,ll;e n p B e rO,ll;IIH6. Iloczaje rrpexo 1I0BeSalJe Ha,ll; BpaTOM YXBaTe ~pBeHOM TpaKOM na Sa,ll;HjeBajy sa canarsaxy. (OBO cax rJIe,ll;ao OHaMO 6JIlUK6 Oane y B P 1) a H H M a.) Ty cy Opnzaa,e xao H CBY,lI;a 3,l1;paBO nOHOCHTe, pa)l;o ce 'IRCTO aoce , na 1I hypxah aapyuyjy TaKOBH, aa KOMe y rpa1)H lIMa KOMa)l;Hha 0,11; o r ae aa.aa.Dso oacajyje 6aw npKOClDHBO •• 3aCTOp C npajez noce usjeraacr 0,11; )RYTe HJIB ~pBeHe CBBJl6, a KO He MO)Re, Taj HOCH CiRjeJIO,

,11;) M a 1) a p il". OBaKO ce SOBe H3ce06BHa 6JIHSO BJI B.Ib e, TO cy Cp6R npesjepeaa, oHY)l;a caMB peKy "w 0 K ~ H". Ma ceao lIM ce uame "Ma1)aplI". OBB ce paaraxyjy 0)1; "MY)Ra" Y CBeMY: )ReHe aoce npera'lY, Ma Kp¥ymay, 1I0TKHTa oxycaaora, na same ~pBeHKaCTYI

t

I

15

HBRS)I;a He saupeJRy, seh caxo Iqm.lo SSCTRpy. Ilosesasoa 6HjeJlOM nOA6psljyjy. OBaKO je R Y M aj y p y, R seh Ky)l;a JRRBe OBH JLYAH OKO Kocrajaane, "M y XI: H" cy Y K 0 Map e B y, na aeh oaaxo AO CHCKS H IIeTpHILe. OBO cy K S j K S B l~ H. OUR aoee 6jeJIBHY, caao HS rzaaa "no~yJIR~a" HMa ~pBeHKaCTS naajers,

OBa je JReHCKaABjs rHSAaB8., paao ce saxare asa YBa rpYAOM CMHJLS, USYHOBHM nepjea, OCTa.lO na npH'lH HeWTO 6aw aecezo, na AS ce O,ll;MOPHMO eBO sa mary :

"TSK je nOWJIS HeBeCTa no TBKBaILe B KyKypySy, je PYILSK HsnyHHJIa, 6HJl je Te:m:eK, SAHrHY JIa Ha nars, na CneTHJIa seha pen; 1I0rpa6HJIa BeCeJIa H saTeKRY.IIa sa ByXO. TaK seceaa 1l0AHraJIa pYILaK, saneaa py6a'la, na XOAHJIa 6es rahs ••. ITo nyTy CpeTSJIS JLYAe, CBaKors ynHTaJl8: " Jec' JIH ja .'lena - - - - -?n CBH joj ce HCMeXaBSJlH, S OHS 6eA8.K, AOW.lla XH:m:lI KaK 6eAaK. Cpaa jy je 6H':IIO".

e) OHSMO OKO I' JI H H e He 'lHHR HOWILS BeJlRKe paSJlRKe. J e)l;HS II 0 B e a S 'I a, CBe ,ll0 BOAe - I'JlRRe H y lIeMepHR~H yuaaa y O'lH:

MjecTo yaaarayrora KJLYHa OBYAS noce IlOBeSa'lY nlIa hoje", npeCOMHTe xpajene, na BPX ca TpU KYTHha Ha)l;ROCH ce RSHaA xeaa, npaxansajy HrJlSMa sa KOCY II TaKO ce Ap:m:R uoneaaua, S CBS je lIa nopy6y nWJlHHrOBaHs". OHaMo HS IIepHR noaeaasa canaja ce OKO raane OA npHJIHKe xao nwaMuje", HJlH n lISJIMa". )l{HpoBa~, Bojaa, 06JLaj, PYKOM Y PYKY CS Bocaoa OBH Ap:m:e cTporo C Tap H aAeT cpncxa, ,lljeBojKe caAS aajsame aoce MapaMY ua rJ1SBR. -

:m:) CJl Y 11> a H u CBH cy HS ,II;JlaKY OBaKOBH, jezao HMa: :m:eHe c8BHjajy KOCY aa nOTHJLKY ua np1l6a)l;ajy Rr.IlaMS, WTO He CTOjH xpljaBO. IIcTO TaKO H ,lljeBojKe, Ma OBe aoee cynpneay MapaMy. Ks68HH~e OA xoapora cyKHa OBY)l;a ce saure BHAe, RMa H Sy6yHS OKO B e JL Y H S, H AaJLe, y CTape 'IeJL8)I;H, a MJIsljHja 60rMe rpa6H S8 "JI H 6. a A s" cprrcKY; aJIH KpOjS'lH He SHaAY 1I0 :m:eJLR ILHXOBOj Y)I;eCHTH, re TaKO cnaao aa aexe nBHSHTJle", BpJlO HecnpeTHe, jep noszanajy MHoro uperaxy R nojac, na HeBH)I;HW ARBHY rpaljy SJlaTOpYKe Opnaae HS oBHjeM KOMSARMa!

a) I'OMHpj e. OBYAa HeWTO xao ,lI,S ce je IIO'leJlS up e r-a ua KpHTH, IIS 6HjeJlH CKYTB rrpeBJlaljHBajy. - Hojac OKRTe ~BaH~HKOM AO ~BSH~HKe, H TSKO aoce Y s60p, rlje je MHoro cBRjeTS. (lIs HHKO HH AOTahH ce KSO nCBeTora YJLa"! ••• ) IIpCJlYK je OIITO'leH WHPOKOM s.aaTSJIH CPMOM, na OBO 6JIHCKa ce. - C p n C K e Mop S B H u e,

16

II 0 H H K B e, ,l( y 6 P a. B e, Map H H ,21; 0, B 0 j a H ~ H - CBe je OBO OTBOpeHH H OllHTH - "pO,2l; C PO,2l;OM, pyWH CBaRY He3ro,2l;Y". - J aC e H a K HMa cprrCKY ~PKBY, CTOjH noz yrrpa.BOM H3 I'oxapja, KlUy~ep c.lyam TY,2I;a. H Ty aa J acemry rOTOBO npera'Ie epncxe Het<Y,2l;a eTO, noaecraje! ...

M) )KYM6epaK. OnY,2l;a iKHBe CTapH Cp6H, OHH .lLYTH nexa,2I;aWlLH "YCRO~H;;~OjH cy O,2l;HOCH.lH Mer,2l;aHe - H TO O,2l;HOCH.l1I jYH911KYCJIaBY, 6l1jyt..11 aerraza 30pHe TYPKC H xajayxe I - OBH HaWII npaBOCJIaBHH Cp6H eTO cy nnOYHHjat..eHH". Ha. HeKY OC06HTY pyKy nOYHHjat..eHH cy OHH IlOCJlHje THje rypcxajex parosa, 3ap 0,11; rO,ll;IfHe Ilfepuepone 1751. na ,21;0 CMpTII cprrClwra B.Ia,2l;HKe ,l(aHIIJIa JaKwHna. - IIpoWJIO je H3a rora <l>aM03HOra YHlfjalielLa 3ap aexajex naure 60rMe rO,2l;HHa, re OHaKO no HexapH ,2I;H1Ke ce CpUCRH jeIIHcKoHaT Te npocsjezosame KO,2l; napcxora ,2I;BOpa y Bexy . . . aJIH oll;roBop 611- jawe - (cas O,2l;ronop rJIaCIIO je no r. IHBHKepy, KOjH je onacaaao OBY "YHHjy" RpaTKO:) nRa.a; saxa sa TOJIHKO speaeaa aaje 6H.l0 KPHBO, TO Ca,lI;a jow Maffie M01Ke ,2I;a CMeTa BaMa yaaja na )KYM- 6epKY" •..

JKYM6epllaHH HaWH (ocaxzseaa oaaa H3Me~y Kparscxe II XpBaTCKe) jow cy 3a,2l;p:lKa.lH cTapy CBOjy cpncKy aormsy. MymKIl »snyjy y RapJIOB~y cpnCKe Top6aKe, II aooe I1X OHaKO BH~eHO C npHje.a; BIIwe aa 6e.a;pH. OCTa.lO O,ll;lIjeJIO lLHXOBO je xao H y Kparsana: 6Hjeze TlljecHe zaxe, npCJIyK, a.lLHHa~ nrYlLa~" 6HjeJIH, y nenajex "KaMH1KOJIa" K8.KO KO xynyje ~pHy HJIH MO,ll;PY, ~oKyJIe HJI'H 'IH3Me, memnp je oKpyrao, nJIH maasacra )l;Ha.

)ljeBojKe aoce ~pBeHy xanany , TpaRaMa IICUpenJIeTaHY, TpeneT.lLHKaMa HallHlIRaHY; xomyzsa je mHpOKO H3Be1KeHa aa ournaxa, no KO.1IHjepy H na pYKaBHMa IIIHpOKHMa. H n per a 'I y aoce , HeKY smne 1KyTe 60je npera'ly OKpaTRY, xpahera !!~T~HTa, na aooe C npHje)l; oupY1Keny, He 3arpe1Ky je. ft y P 'I e 6HjeJlo, na H3BPHY ByHy C npajes, )KeIle aoce nOB e 3 a 'I Y. 6!,jeJIY, HpHKon'laHY IIr.lOM no BPX 'leu, na xpajesa m;nHp~- 'ce; Ta" ce BH~H xoca no CJIHjenHjeM oxaaa nellem.lLaHa. Pepzaa noce 0)1; ~HHljyBa. Ha aoraxa xynonae lIapane 6HjeJIe H.!III ~pBeHe, na noxyae, a KO)l; xyhe aoce OIIaHKe KynoBHe. ~ CHpOTHlba H,II;e 60ca. -)

RpalL~1I H XpBaTH 30BY OBe .lLy)l;e " BAaClIMa " , na II OHII caMII TaKO pexy. no IDKOJIaMa y'le A,jeI~a seh no PHMCKOM 06H'Iajy MOJIHTBH~e, KpCTe ce n e r e p H u o !II, crapaje 6aKe jow ce cpncKH npeKpcTe. 3Hap;y jom sa HeKY oMajy 0,11; xpeaora HMeHa. CBH rOBope

cpnm,u, aJIll 1IIRjewajy H. lip. "Ba3aM", "JC3YC", "neT QPKBeHU", II T. 1l.. 061flIHO Ii:JIe'le Y QPKBII, jeay 6ujeJIII CMOI( y cpajezy II lIeT~K •• (KO liMa).

H OIIU Cp6u, KOjU cy IIOKaTOJIHlIeHH OKO CelDa, H. up. R P MIl 0 Ii a H II 1I ,lI;pyrH, aoce II per a lJ y HeKaKOBY, na OTHWJIO cse y . 1l.HCQHIIJIOHU ,lI;YXOBIIOj TaKO UCTO IIa CBe BalDCKe 06pe,ll;e pUMCKe. -

JK YM6epallKH CBeWTeHnQU 1l.piKe aexoj H TUII U C TOll H H, noee nyHy 6pa,ll;y, oKpyrao WCWHP, ,lI;Bnje anrepaje, caao je ,lI;OlDa ,lI;OJIaMa C npnjez pa3pe3aHa 1I nouetsara ; a HCKOjU oner .n;piKe JI a T 1I H C I( II Tun. J C,lI;HII ce iKeHe, a jC,lI;HU ,lI;piKe "QeJIU6aT". BJIa,ll;HKa ee lDnXOB He iKeHII. A 1l.a JIll je KaJIyljep, He 3HaM. CBa je npllJIIIKa 1l.a je xaJIyljep, xao U CBII CBeWTeHHQlI JIaTIIHCKH. He MHC.1JllM OHe "'paTope, KOjll cy no KJIOlllTpIlMa.

- (IIo3HaBao caa HeKY CpnKlllDy ca JKyM6epKa, OHa je 611JIa xhepxa, lUll 6ap pozaua 1IIRCJlllM none XpH.aKOBRiia, ua OHa je Herlje HaYlIlIJIa no xojy CTllX&.py QPKBeHY I - Haacy, 1l.a je OHa IIpaBllJIHO' nojaza lIerlje Y namoj QPKBll! - Hajoaymeaa.eanja je "CpnKlIlDa" OHa MeHlI ce IIpUKa3llBaJIa, a ja 6uo y Kylill K01l. lDe y B a JI H III C e JI y. Hero OHaMO (03a JIelja) OHa je 6llJIa iKnBll "MllCHjOHap" - Te lDllXOBe ynaje, a y .n;PYWTBllMa cpncxnjena l ... lIMa 11 YllHTe.1La pHMOKaTOJIllKa, KOjll cy OBaKO BjeIlITlI ••• Ho OBO KOJIRKO 1l.aje JIlljeno zane IIpe,ll; namnjea .n;o6pRlHlHaMa, oner je TO cano - H oner BeJIlilIl caxo "'pHBOJIaH 3aHaT, a IIRKaKO TO naje OHO IIITO ce

. . "" )

npaso pelle KapaKTep, xao WTO Je H CBa Ta - "YHHJa .....

r) IT JI a W K U. OBO je cjezamre Cp6aJLa y I'opiso] Kpajana, OBlje cje1l.u cpnCKll BJIa,ll;llKa- jenacxon ,l(lIjeQe3aH. ITa oBlje cyrjexy

. oe ,lI;Bllje crpyje : OHa, WTO je pelleHO .n; 0 lD a, Cpajexcxa U MallBaHCKa, a ca r 0 P lD 0 M, 1)3 ,l(aJIMaQuje. - Tazacarse OBO CMeTa - 3,l1;paBO CMeTa npaBOCJIaBH01lle .n;YXY! - OC06RTO Y aonaje OBO apajene, rlje je 1I0JIHTll'lHH U je3YUTUlIKU CTpRHlIapJIyK oner H oner pa3porallUO ce ••• 0001lle y IIpKOC 1l.0JIR3ll nexa BpCTa onpeKe 01l. aaurera "CllOHa" r ITa He3rpaUHO, jep B j e P C K I) M opyiKHje1ll 1l.0XBRTajy ce 060jHQa.Ha O,ll;ujeJ1y Hap01l.HOlll onaaca ce jaxa JIOM.1LaBRHa, a na wTeTY xapaKTepa Cp6HHCKora! Y lliawKOM H. np. OTHMa Max - M01l.a! • • • OnOnaCTHJIa je EelicKaAuja U OBY1l.a, Te xynyjy HeKeQ p B e H e CYKlDe! •• OBe eyxa,e He oaao 1l.a aoce Y QPKBy, Hero Hll.Y TaKO xao O,ll;epaHO roaexe II Y nO.1Le na paz. -

2

18

K) 0 T 0 'I K a Kpajaaa, H rope .II H K a H R p 6 a n a, KOJIe6ajy ce y TOMe BpTJIOry. PO,ll;OJI,yclHBH Op6H lIaHeMaiKY noz cnaKojaKHM rrpHTHCKOM • • • X a MeT H u e r y 6 H C e C p rr C K 0 o z H j e JI 0 ! OBaKojaKII' HaaHB TatlaHH cprrcKo HMe H aapomoor l -

Aj,ll;e - naa Y TlIje?tJ xpajeaaaa jour cpncxora oznjeaa: ITo IT .II a m K 0 M, OHaMO na :M o z P Y m H, no .II y 'I a H H M a, najaame aa KOP,lI;YHY HMa cTapora nKaJIrraKa". OBO je KpyTa my6apa, a ca npesjemeaox npsen-xanon y BpXy. Txajy npnjeaae Cpmrarse rrJIaTHO H CyKHO; neay Komy JI,e, I1JIeTY 'laparre KJI,e'lalIe, 6njeJIe H onopeae j lIMa nperalIa lIBepa'la II xoaamana ; HMa n p aj eCHHj ex orranaxa .lI:HBHO acnpenzerannjex, a liMa H "nHJI,apa". (OBO cy ouamm C xammaxa.) ,l(jeBojKe noce cllljeJIe nonesaue j Hero Cpnxaa,e He noce MIIH~yme. -

(Oz Kopenane Gn:jame TY nexe rozane Gam JIHjerrora pYBa aa n3JIoJK6n y Honoxe OMY, cse cYKHIlmTe neJKeHO xao ,lI;a jerrn:cap njemroa PYIWM TO napahanao. Ma MaJIO rora l - J a cax ce ynjepao o nporra,ll;aH>Y napomora oanjexa 110 (OBO!lJe) HapO,ll;y mupOM ~IJjeJIe Kpajnne, ysjepno calli ce jour II nOBO,ll;O!l1 errrorpaeauxe naJIoJK6e y MocKnII roanae 1867. Ca cnnj Y CTpaHa, ,lI;oGllBax ozaaane " .•. HeM a nIIIlIe ~pKnapcRora o z n j e r a, c r a j e h e pyno cne je rroHe c T a ja .II 0, II a j e,ll; e Hac c II pOT II lb a II rr 0 T p e d U c n a R oj a K a". J e,ll;na cax aarianno mepeJKaHCIW O,ll;I1jeJlo na Ilepaa, II aaure 6am Hil I\pIIII~e IIa uajeze one HeKa,ll;a cloraTe II pynoM 1I01l0CUTe Kpajaue -najuebera onora y Cpncrny nJIa,ll;II'laHCTna, xoje GpOjII OKO Tpll CTa I1JI,a,lI;a zynra l! ... )

.1[) B a p a iK ,lI; II HeR a R p aj II II a. Eso II OTY,ll;a 'no HemTO.

HeRO je ormcasao ony noxpajnny, aKO lie lie GIITH noxojnn Kocra Pajauah, rra lIJeIIII je zozao cne CTape nanupe IIOKOjHH Majop Pauo Byuexnh, a iKllBIIO je xao xaneran y B II P j y, Te lUI je n rrpllIIOnajexao 0 OHaMOIIlH>CM HapO,ll;y nlIIlIC Tora.

Cp611 OIIaMO OKO 1) Y P ij e n ~ a II R p H JK e n u a noce caoje

cTapo Ha.PO,ll;HO ozajexo, no aajname O,ll; zoaahera nzaraa, 30ny ax .0HaMO "nJIaCHMa u. Cpmma,e noce na r JIanll HeKY npcT meililIpa, a rrORpllBeHO je 6uje.1[OM :lJapallloM. To ce soue "pu,lI;a u, KO,ll; Kprosenuaaa aoay "lIa.1[Ma". Hero ona ce HOmH>a II01!l=-;Ycl1ITIl', a njecro Tora noce nIlI"aiiiiijy". (.IIlIjerro canajeaa MapaMa OKO ruane, rra TO ce aone maMlJja:Y-

ITo CeJIlIMa: Hy x o aj y, BpmJI,aJ!I1~lI. CTyrrona1III, IIon o a n y, ,lI;IIIlIHIIKY II Il o a r o p n h y aoce na rzana aexe IIapTe

=tr:

19

OCyTe ~HH~YBaMa! na asrajy aaaaaannjex Ty,lla cpedpnnjex n araraajex nosana, (Ja cax OBY HOW:a:.y ,I'JIe,ll;ao y K y T H :a:. H, a OHJIe JKeHe H3 MilK JI e y W K e, ITa ORe napTe npeseaaae cy npeKo qeJIa, aa :a:.llMa nosmr, a ITO BPX Tora peqeHa pH,lI; a oHjeJla.)

Ty,ll;a je rr per a q a oyKHeHa, KOjy caxe TKajy. CBH OHaMO noce OTpYKe repxana OIW spara "ORcep", H neh MIlH~ywe y YWIIMa. IIpCJlyI{ oYKHeHII, II KOJKYX 6e3 pYI\aBa, MapaMY na BPltTy, rra npnxanuajy npOJI)'KOM; KOJKYX 0 pYKaBIlMa, KpaTKy aJLlfHy "M~", a 30BY TO n "llaH,lI;OJIHHKOM". Hooe npeMa BpeMeHY ,lI;yra'IKY aJbHHY OJI zaposna 0 pYKanHMa, IIMa ,l(Ba HH3a rryTan;a, wapeIIHM npnn;aMa H3- BeJKeHa aa rrpooTo; a aoce II Ka6aHIIn;y srozpa cyKHa ca jaKoM MaJIO no KpahoM. Ha aoraaa OrraHT(8 H n;pneHe "apane.

Y IIoJIpanHHH aoce n;HUeJIe, H KaKO OMO neh 'lyJIH. oHje;ro IIJlaTHeHO o,ll;njeJIo nperxaao je name ca "TIl<l>THKOM", n;pnemrM ManeaOM.

Up B e H a KaIIHna nll,ll;ll ce OHaMO Haj snnre y xora .7I H 'I a H H H a, xojn oy ce orrasro zocexam ; lIHaqe noce WKpA'JbaKe.

PlIMOI\aTOJIn1UW JKeHe noce "IIon;YJInuy". OOH'IHO H,lI;y TeJKaTnmcosr ooce. Tyon ce y rsnx unjeJl'CI ozajexo, Hero ouorraornae na xynyjy II JI a s e TI\aHHlle, noce cytcrse TaKone II seh aacTope. Y nexnjex je oso pyno xpahe, (naJL,lI;a O,ll; }fa~apa yaeza), a y aercajex je JIO nere. Hoce OHe " OnJIehaIC " . (080 je xparxa KOWYJLIln;a, He ,llPJKIl ce cyxa,e, Hero ce OHaI<O HaKaJIaOH, rra nIf,ll;H ce ncnoz orrzehxa rOJIO xeco, 'IaK spajeha TO CTH,lI; (y Hac). Y IIocamIHII y3JIHJKy CI(YTe '!aK H3H3JI KOJLeHa. (TaMaH osaxo noce ,,~~.~_~o_CJ.~~; .. ~~~~~' l{oMapeny, H OHaMO npeKo Case.)

. Y aac osaxo Illepuep 3a,l(llpaO y CPIICKO OJIHjeJIO. Ma onaj je OHO ~eHepaJI. - II orrer onaj OIlJIOBnTH illepn;ep rmje Ka.l1ap OHO y xopajen caTpTIl Cpriaaa, na Hn 0 II Il j e, xoje cy cnaxojano rroplIMIl.1IIl. - Hero rIO napaJK,lI;HHcIwj l{pajlIHn ,lI;pyrojaqe je OrJIaWeHO. Ty,l(a je rrpocTH 1I II B Y T Il H aaneo MO,ll;PO pyBO, a ncrpnjeerro ony 6jeJIHHy I '- OnaIW npIIlla MOj aasjenrras.

,,0,11; npnje JKeHe oy caxe ooja,ll;noaJIe cnoje 3 aCT 0 P e y HeKaKnOM rnncazy, noje cy n3 wewaplIn;a n;llje,ll;IIJIe, a JIIIn;e je c n:a:. e ,lI;06HnaJIo. He JIe3H npaJKe, azn eTO ce 1l0jaBIl0 lInnyTIIH n3 X a TaT a, y llIOMOljKOj napxehrr. Osaj 3aCYRao ce no cajaonaaa, no rmjezoj II o z P a B II II a, a ca csojox rIJlaBeTIIOM pOOOM. Ty aasamae JKeHe I(aO JIy,ll;e, na Tpronn;y nnrao na3ap 6aw RaIW je }f,f)MY naa.aao .•• Y npn.'lOr onojre naxaxao ce lIeKn i) n K e r a, najnpnje y I{ 0 n p IT B-

*

,.

'~', .

-

20

H H u a, ua 1l0CJUlje H Y 1) Y P ~ e B n y, Te je osaj 60ja,ll;HCaO iKeHaMa UJlaTHO H C)'KHlUIlTe.

IIa eBO OB3KO je nponaaaaa 6HjeJI& HOmJL&, & aacrajaaa naaaa, M&~ aa TOMe He OCTaJIO; Hero cBjeTHH& H&MCqeHa sa MO,ll;Y; Bet. IlpOCTa JLHMa 6l1JIa H nJIaBeTHa HOmJL&, ua onOnaCTHJIH KYIlOBaTII map e H H JI 0 n a map e H H JI 0, ,11;& ce caxo )l;aJLe BH,II;H... lJHBYTIIH yn&3UO JIY,II;Y cBjeTHHY, Te ax 1l0CJlY}XJI0 )1;0 MHJIe BOJLC, a ce61I sa yaap". (,l(aHII cy HaM CBe TO 6JIe~H! •.• )

III.

I1apo~Hn YMOTBOpn npOC~aBHAn CY CpnCKe rpa~eBHHe HapO~He.

JKHB je aapoz onaj! Onaj OB~e npaxaaaeaaa "MOPHH AOHau" sajeaao ca UBHjeToM H BHjeKoM napO.n:Hora oanjeaa ~aje na PYKY MHCJIet.e)l 'l[OBjeKY, e je njecxa HapO~na sa )KHBO YXBaTH-.1fa jaBHH .n:yx cpnCKOra aapoaa. II zanac croje .n:HBUe rpa~eBHIIe HapO.n:He 1I0 Hapo~y aa CBe xpajene, Ky.n:a caxo Op6HH CTOjH, H caoxe Bory ujecny nojn. - O,ll;BeJIO 6H ~a~eliO .n:a pe,ll;aM "CBeTe MaHaCTHpe, cpnmm uapa .n:HBHe aa.n:ym6Hne". One CBeTHlDe ,ll;p)Ke rrotioaory ~ymy napozy cpncxoxe ] OHaMO no :U;PHOj Topn II AJI6aHHjll n03HaTO je TO. lIo Bomr ROTOpcKOj H XepueroBHIIII, no Orapo] Op6Hjll II no ROCOBY; 110 Mabe)l;OHHjll II Op6CKOj Byrapcrcoj : no H'lBOj KpaJl,eBUHH Op6l1jll, n no BOCHU; no OpHjeMY, Bauxoj H BaHaTY; no Baparsn CBe ,11;0 BIIIJIe BY)l;HMa, 1I0 O.I!aBOHHjH H Xpaarcxoj ; no RpajHHn, na npeKo nnjexe .llaAMaUHje - mHBa je MOAUTBa CBeTa!!

AJIH TO CBe OB~e He Mome CTaTn y onaj y3 ann ORBHp. II~IaM TOJIHKO .n:a pe'l[eM mTO name cpncxe npaBoc.lIaBHe OIlmTHHe crnapajy H o~pmaBajy, na)l;a caxysajy cnojy npazjezoscny J!Hjeny Bjepy II aaKOH. (A yaa TO II 60Jl,eM ce aazajy ! ... )

.llnBHe xpaMoBe Bomnje IlOJJ:H3ao je, nOJJ;ume n J\paclI onaj IIO- 60mnII HapoJJ: aa OBOMP. npocTopy, mTO ra oB~e sanrecrapax, a C BIICIIHe one MOJIIIM ce Bory npaB.n;e, MlIpa II Jl,y6aBII. ca JIIITypl)IICTO)! aanmx: ... "3a MUP unjezora csajera, sa 6.JIal'OCTalD3 caernjex Boamjex upKaBa u, .n:a ce cse cajeznae." (0 Mupje scero Mupa, 6JIarOcTojaIIujII csjarax Bomlljnx nepxsej II cojezmreaaja nejex :

Tocnozy nOMo~uMcja!)

Ma KaMO ce oKpeHyo no Hap0JJ:Y, TO be YMaH '!OBjeK HablI II ysjeprrra ce, e je OBO OBaKO, a He IIHaT<O. OJJ: Jaceaosna - na "mHpOM MHpOM" npeKO I'paaaua - name cy onurraae no rpa~oBmm BpcHe na .n:a rrx JIpnCnO~06111J OHOMe njeaauoxe ~yxy JI060mHlljex

22

Hexaauha. TaKo .n;UBHII xpa~IOBII Ty,1l;a aacsjeaouanajy neJIUKY ,1I;YJJJY Cp611HCKY! II ceOCKO OIlWTUHe HUKaKO He aaocrajy U3a osajex csojajex MaTu~a II uyaapana l!

J e,1l;Ry caxo Oil. csera ,11;30 cuoxeaex aamy ~pKBy y If .II a W K 0 M.

OBa je ~pKBa carpsheaa y KpCT ca upenparaxa U Il.YIL1UW OJITapOM, rpa~eH3. je rozaae 1756., a nocseheaa CBeTOM B3.Be.n;eHujy npe'lUCTe

. Boropozane. Y,1I;YEUHU UMa 181/2 xBaTa, y mupuHy 6 xsara. HaTUUC UMa oaaj : Caja csjaraja ~epKOB aaaezeaaja upecsjaraja Boropoaana ocaouacja JbeTa 1756., Mjece~a jyaaa 3. .n;aHa. Jej Ee OCHOBaTeJL 6nx 303 rpjeunm ,lI;aHUJI Jamnah, enaexon KapJIWTaTcKu. PO,ll;HJI ce BO cezse MopaBu~a JLeTa 1715. o.n; 6JIarO'leCTUBllx pozarexej, ona MUJIeTe, U MaTepe Crojne, ,ll;eKeM6pa 25."

Hxoaocrac aapahasao je cpncKu aKa,ll;eMIlK a CJIUKap MuxauJIo .Ilouosah, PO,1l;OM U3 Ilerpmse. Y aoaaje spajesre nOCTB·BJbeH je y 3BOHUKY cal' HOB, U lIIYIbOBO,ll;. -

,l[o OBe ~pKBe je O,ll;MaX ca UCTO'lne CTpaHe,ll; BOp BJIa,ll;n'lUH.

Kyha je OBa aa cnpaT 03U,II;aHa 0,11; TBp,ll;Ora xaxeaa, 1I111a .n;YiKlIHe 151/2 xnara, a wlfpuHe npexo 7 XBaTa. ITa Jllfjeua je II W K 0 .II C K a arpa,1l;B, aa clIpaT 03H,II;ana Y aosnje npajene.

OBaKO y BpJIeTHnM xpajesaaa, Ky.n;& je crehasora xaxeaa same Hero pO,ll;He 3eMJLe, 1I0.n;HEi 3a.n;pyre csoje xyhe n craje CBe 0,11; TBp,ll;Ora xaaeaa, no Baaajn 6JIarOCJIOBeuoj xyhe cy 0,11; pacronajex lIHJIeHH~a aa IlO,1l;PYM rpahene, H ca sajarosr npoaaheae, RpOB je paCTOBa zacxa y xaao, a TaKOBa cy H OCTaJIa crarsa CBa .n;pBeHa. He 6n 1')',11;30 HH 1l0,1l;aWTO peJIII cxaae ua .n;a uozpajy xyhy. To He. Hero npnjenox xohe.

Tzezao can ceocxe OBe xyhe no E J[ llIb C K ollie K y l' y, llO B P ~ a H H M a, no')K II B a j H II oaajen xpsjesaaa, TO je CBe cpe3aHO aao o.n; CHpa y "CJ[ujellu cjex". ITa aa WJLeMeHY BH,II;I1 ce 0,11; AlIMa "finjeTao". OBO xynyjy Y BapOWIfMa, na sa TO WTO ce I,YUllTil 1II0:lll:e, a csajeraa ce y npBU Max.;. ,l1;olIa.n;a ce naurajex .n;06pll'lIlHaMa. (Cp6I1 oua pa,ll;n cy Hew TO .1lIfjelIo, Ma caau nepasyxajy cnera H CBaWTa, ua TaKO acnaza 6aw CBaWTa! . • . ,l[a .llIl je H. lip. najerao KaKOBH CHM60.ll CpfiCI,", ja CYMJLali ce, a .n;pa{Hll, 6aw Ka.n;a 6u II 6uo TO, .n;a re pone He 6H ce MOrJIO KynuTII no BapOWH~aMa, Ky,1l;a o.n;ypau aaoayx Mpa3l1 II Ky iKII CBe .n;pYWTBeHe czojese ..• J

,lI;aBHo, zanao najKa ce Hapo.n;Ha njecxa aa CTape jaae aaure :

I

I

.

"HHje MeHH 11.0 TBoje paxaje j Beh je MeHH 11.0 sroje neaozse :

1)e MOj JlparH ll.pyrOM ll.BOpe rpall.H! ••. Ypeayje jasopose rpell.e;

Y pOrOBe Oqn COKOAOBej

Y mjexose KpH.la Aa6Yll.OBa."

.7LHjeny Kyt.y OBaKO njesajy y Baaaja, upH6n.JI,e:m:no noxoj, non .7I y K a M a H 11. a h, uapox MeMHHCKH:

"PaCTOBaql{O Moje nO.JI,e paBHO j

3a AYAY MH DITO je IIOJI>e paBHO, Rap; y JDeMY naje Moje Jlparo ••. )J,o.JI,e MH ra noz; )J,y6Hl~OM Ka)KY. Kyha My je AHMOM uospaseaa ; 00611. My je CKepJleTOM IIpeCTpTa; Tpoja BpaTa 011. .cysora asara ;

TpH IIeHl;Iepa cpeopon npenzera'ra. Moj ce p;parH 110 CKepJIeTY nrehe, Bac ll.aH mehe, odasper oe aehe,

J a ce aa JDHM ja6YKaMa 6al.\aM,

A OR na Me HH KaMeHOM He he, )l{aJlOCHa My n KaMeHa MajKa!

Roja ra je Cpll.HTa p0ll.IIJ1aj

J ep ra unje seceaa pOll.HJIa? Ro'DITo j' MeHe Moja MHJIa MajKa."

0ll.MaX OKO Ilerpone rope, H Beli ll.a.JI,e rope 11.0 BeJle6HTa aap ll.PYrH je 06Hqaj. Ohe xyhy noll. "DIOUY" 1l0KpHTH. (OBO je oTyqeHO paaceao CHOII.JI,e.) ITa OBI£ cy KPOBOBH ll.06pH, H norpajy ll.yro II p;yro. Roll. OJlYJDaHa no pa3J1HQHHjeM CeJlHMa rJle,ll;ao caM ja OBII.KOBe Kylie. Ty,ll;a aa Kyt.aMa rope na DI.JI,eMeHY BHll.e ce paarasae saaMeRKe op; ,ll;pBa acreoane. Y )J,YJDaKY II. lip. HMajy nqeTnpH KpHBe" a y cpajexa KJlHQaK. HMa. " 6pall.Ba" , asajepxa rra "J1I1CHl.\y" 1I0DI.la, If T. ,11;. Ha BaTH03H, KO,ll; rpa,ll.a II;eTH.lba (cezo je "KpaJDCKo"), rJlell.ao caM 611.JI,ere: y C P If jell. n nOB H C 0 K K pC T, a 0 K 0 K P C T a Q eT If P H K P If B e. - Ha CPIICKOj UpKBH Y Kozapahy, xpaj Bojaaha, HMa y raosaeaox KpCTy aa BeJlHKOM TOPJDY, II aa MaJDeM, Hall. 0.1ITapOM, ca CBHM IIpaBHJlaH r p 6 C P II C K II Hap 0,11; H II. OBa je upxaa

23

./ -:

'.:

,""

,·1

, .~ ~~ 'I

24

carpaherra rO)UIHe 1804., a OBII RPCTOBII ROBaHU oy Ra)KY nocaaje. (IICTOM OBe anaxemce nperpahyjy BpJIO rrJIeMeHIITO TO HeRO HOBO araparse rrpOTUBY onera mTO caxo aazaure aa oprroRy HapO)l;HOCT.) -

Aj)l;e, ua ,n;a nac YBe)l;eM y KOjy opnoKy n; p K B y, Y Kyhy ceo 0 K y, na OH)I;a H y Ryhe B a p 0 m R e H roo II 0)1; C R e. Tlpaje csera )l;a IIo~eMO y n;pKBy, jep je OBO cprrCKH azer H 3aKOH! EBO Hac y n;pKBH aa C JI ~ m H H,n;,'!,! HKOHOCTac je HOBH, 06HOBRJIa ra OHa. tJeCTHTa OIImTHHa y )l;OrOBOpy ca csojajex Bpuje)l;HIIM non Ilepox rp60M, rrapOXOM H HaMjecHuKoM, Rora CMO Beh OB~e ca BpyhuM 1l0- mTOBaH.eM CrrOMUH.aJIU, a HMaMO H aanrro, jep ce y R'yhu rserosoj C p n C K H :lKUBH. Ilepana nouaaaja He HOCH "memupe" .•. - na "MaHTHJIe"; neh OBa lJeCTHTa Opmcarsa HMa CBOj e "THrrCaJIO", OHa TKa llJIaTHO H CYRHumTe, xyse RpaBe csoje H onne 6HjeJIe! -

EJIeM, OBaKO ce H n;pRBa 60rMe, 06HaBJha H nozsennrasa l Ha OBOMe FlKOHocTacy BU,lI;e ce cpncxa CBeTUTeJhH: CB. Cana, CTeBaH Henarsa ; RpaJh MUJIYTHH, rra CTeBaH .n;elJaHCKU, H ,n;py rn, Me~y OTBopeHHM CB. jeBaH~eJheM. - CB. IIeTKa y cprrCROM HapO,ll;UOM pyBy, ca rrperatJOM, ay6YHOM, C xanou rry~jaTOM:-";;'- ·KoiUy.'ji,a.~ ce "i;~Jeiii,

~~;-~peo6p~a'Ha T8:~op'y" : .-

~'TaKo';iaT _.,

Ha Jb e C ROB u y HMa TaRO UCTO, II BUUle: CBen;JI cy C p rr C R H Y rrYHOM OJJ;RjeJIY HapO)l;HOM, RaROBO Beh nanpajez O'IH HaM paazparasa, a cpn;e y rpY)I;UMa 6Rje BeCeJIHje. IIa aa Map II H )I; 0 ., Y H C j e H H '1 a K y HCTO .oBaRO je cnernurre Cp6HHCKO!

Cpnexa n;pRBa y .K a p JI 0 B u Y 0)1; BajRa.zr;a je YRpameHa nyHHM " Cp6JhaROM". - y cariopaoj n;pKBn y CpnjeMcRuM RapJIOBn;nMa ca HKOHa 'lRCTO rrporonapajy ranona OHaMO :lKRBehera HapO)l;a. IIopTpeTJI cy OBY!

II OBOJIHRO je )l;OCTa. AJIJI )l;a. He OCTaBHMO rrpBe n;pKBe, a)l;a ce He ejeraxo jom H HMeHa Te -raporiae HaUIe CJIymHIIn;e! lIMe Je. OBO JIHjeno; Hero aaonaxyjy ra HeaHaJIIIn;e. lIHUlY OBO HMe Sluineiea, 6ajarII 0)1; "Sluin" . .lherrme ouano Cp6II cnoje nne noaaajy, OBO Mil rrplI1Iaxy: ".n;omJIII Cp6H onyza )l;aBHO, na CJIYUIaJIII MJIa~II enoje crapnje. H TaRO je OCTaJIa H zaaaunsa - CJIylllHHUa!"

R y hac e 0 C x a, O,n; Case - soze na .2l0 Bpaarse. OHaMO na norJ[e,n;Y~I1;:o~~j aelllJhIl J aHKOBuh Crojana, 6POjuMO MII.zr;O TplI,lI;eCeT UJha)l;a cpncxajex 6JIarOCJIOBeHujex xyha. ITa xojy o,a; rajex ,a;a

YXBaTHM sa KJbYlJaHIIUY H, ,l(a BaC YBe,l(eM y ayrpa ? ,ZL03BOJInTe BII MeHH, na ,l(a ja H36epeM. Ha IT e p II H 1KIIBH xyha J 0 j ePa 11. eT H h a. OBO oy TII 6Hje.l!H ,l(BOpH. Y xoje call ja r.!aBOM ,l(OCTa nyTa . y~a3Ho Ty ce Bory MOJIHO, na ,,360roM" OlIeT ce nonpahao,

MeHe cy Jmjeno Y TOj Kyliu IIpIIMaJlu. Beh ,l(aH npaje 3TJaJIO ce je ,l(a hy ja ,l(OliH "C Bo.zt;nuoM". ,ZLoMahHH je aauanao Haj60JbH pez : Hcnpe,n; Kyhe cnajer je ouaurherr 6HO; IICeTO IIpHBe3aHo; Kyha 1I0tIRlDheHa, aozena cy,2l; olIpaH H OlJUWheH; CTOJlHn;a lJHCTa xao CTaKJlO, na CTOJIHUH lIyHa. 6YKapa 'IHCTe BO,2l;8, ysa TO Jbe6a, RaKOBora je Bor ,2I;ao; npOCTHpalJII OlJHlDheHII II J1I1jeno 1I0KpHBeHa .110)1(naua, A IDTO je jOID npnjeznxo, TO je 6lf.71a ueh JojHTJa. Jojo, crapan, ce6H je 110 BHlDe J101KHO, jep je roxymaso OHO CIfTHHIl;e y KyhIl, a n rserone cy CTape KOCTH nnure Tpe6aJle TOIIJlHHe. -

Ma J ojo je saao, Aa ja He 1I0,2l;HOCHM TOJIHKO; na seh 113 jyrpa neh je 3aJla:l)HBaHa. E! caza ,2I;a yHn~eMo. .T a caM nasaj ex Mopao ce ,2I;06paHO 1I0CarHYTH, (jep je MeHII nnnre HaKIHlHBaJlo). - Ha BpaTo. Jojaaa ja Y.71a3HM paMeHoM ua IIPBO, na TaKO Y nopeoap srorao caM YJbeCTH H H3nhH • • •

BBO! OBO cy Tn 6njeJIH .zt;BOpll, a ja Y Taj 'lac Ty cax cpeTaH 6HO; Ta 60ra Mn opernaja H 0,21; caxor-a cY.71TaHa Y IberOBOMe 6ajHoM "lb,n;HC lmjOCT<y" , HJlH r~e neh OH cjem,

J om Ma.J[O. Ha MOMe IIYTY 110 BO,2l;IIn;H cny,2l;a calli ja TO.71HRe naanse II epehe 6110. Baao casr aareha 6pahy MOjy. a OHH ce paHo, paao CaCTaJIH H OTBOPHJlH 06apcRy -P a,2l; H 0 H 11 n; y". OBaRH je OIIOCJIeH 6no: HeKO Teme, HeKO CTPY1KC, HeRO H01KeM :l)eJbKa, HeRO 6yprHjoM BpTH. II T. x:

BH.zt;I1TC, OBaKO can ja HaJIa3110 xyhe MojHjex lJeCTHTHjex Op6a Ileprsaua, a OHH ozoerosjepaaaxy, IllTO CMO CBaRe aezjezse nOCJIHje cJIyiK6e BOiKHje aa "np0,2l;HUI1" ytIllJIII II CBOjCRI1 ce zoroaapaza. - OBO BaM je c p n c x a c e o c x a x y h a ll l

B a pO III K a K y h a. Joj, oB:I)e je TO CBe zpyrojaxe. II onhe HMa Jojane 6pahe •.. Ma OlIeT pa31fIDJIO ce je. lIMa 6ap 110 xoja "HROHa", na nalIHpy HalDapano, na HaTTII1C HeKy.zt;a "CpIICKH" 0110- naCTI1JIa Ta Herlje jeiKoBI1TCKa <l>a6pHKa •.• OCI1:11 - aa O'lHMa H JIHn;y IDTO II03HajeM Op6HHa ,n;oMahHHa, H OplIKHffiy zosrahauy - Ty BHlDe HeM a IllTO 6H opIIljHHa.71HOra J ojy IIpeMaIllHBa;a:o. -

Hero y 60raTHjeM KyhaMa CBe je cBRjeTJIo! ITa IllTO je o.zt;HHjeJIa Ta Mo,n;a, H yHH<l>HRaUHja sanazae Ky.1IType - TO ce HaKHa,n;HJIO J1Hjermjex axonana, l;aH,2I;H.71Ollf, !,ff,IU'Olll CPTICTW!If, BOIDTaHIIn;O!lf, IWJbUBOlll

.~

26

I I

KPCHIIM, BaCIIJIU~OM oxaheaoa, 60arn:b.H.oM CJIaMOM ••••• ,lljeqU~a nojy TpOnap 60rojaB.Jl>eHCKH. IIa TeK O,ll;yweB.Jl>eHO pO.ll;HTe.Jl>II C .llje~OM y rJIaC caozse :

"YOKJIUKHIIMO ca .Jl>y6aBII CBeTUTe.Jl> y CaBlI; CpnOKe ~pKBe BpXOBHOj CBeTnTe.Jl>CKoj rJIaBII:

TaMo BjeH~II TaMO caasa

r~e aam cprrCKH llaCTHp CaB a, Ilojre My Cp6II njecay

II yrpojre l

.lI:para nama Baaajo ! .lbIKO II R poaso !

Ca CBII crpaaa CBII Cpria,

C Mopa II .lI:YHaBa! II T. ,11;.

rOC n 0 ,II; 0 K a, K Y h a. Y OBOj je xyhn noaajemaa aapomxa o6ullaj H ceocxa MHJlHHa. Ty ce BapII "KaBa" II je,ll;Y "COCOBH" ••.• AJlII TY je cpnCIm 60CH.Jl>aK II 60j£HhHa neveanna, Cp6II CMO Y ujecaa II I~OHOOY, Y cas Max 6pyjII Kyha 0,11; zajene ,n;CBH3e, H. np.:

"CaMO czora Cp6uIIa cnacaaa".

"HlIje axe ,n;a ce CTH,n;IlM W H.IlMe, Beh j e lIMe ,ll;a c' nOIlOCHM W H.HMe!"

Y rocnOWTIIHe aaure 60ra MH je, JlHjena 3aJIOra cpnCKe csajecra

0,11; a 6 p a H a K H. U r a! lIMa Ty,n;a BpJlO qeCTO IIOTIIyHBjex 6aw KH.Hj£HU~a. Cpncxa CBeWTeIlB~H He saocrajy II3a osora aanperna, Ma ,n;a cy lIM MaTeplIjaJlHa cpercrsa ,ll;OCTa OWTaKJla; aJlII nono ce OTHMa o,n; csaxojase cnoje "Ky6ype"! OHO, WTO je Y HeKO spajene 6IIBaO "IIOII BJla,n;HlIBHa paaa" - o,n; Tora ce OTIIM.Jl>eMO. • • Hexaza nonazaja aamaa ce,n;MH raae y Ky~e.Jl>a, a oaaa 311B,n;e ra II3 KH.IIre!

Hajnoczaje : .lI:a JIll je Ty cas acupnzsea MOTIIB cpncxe HapO)l;HOCTH II caxocnojne KyJlType -,II;a JIll je OBO WTO ce KaJ£e Haw Hapo,n;IIH TeTIIK - "perpfltuum mobile" - ja OCTaB.Jl>aM TO zpyraxa!

27

Join o6paliaM llalKlDY aa CTapll cnoxeaax, a ,ll;O,ll;ao Mil ra je non Mojo MajcTopoBirli 113 ,lI;Ylb8Ka. EBO rora CIlOMeHHKa:

"Cllja KHHra rJIarOJIeMHja MHHea IIpa3HIlQKa, aporojepeja ,lI;paraha - Jepea Joana CY,II;apeBHlia - H cajy KHHry 06110BH PYKOjy Jeponoaax HcajHja Cpeasu aa ocax mecran, aera BOIIJIOmTeHDja 1748. Ilporojepej CDMeoH CY,II;ap y UpBO npajeae KyUll eajy KHDry 0,11; KaJ[y~epa 3& xorsa - YQllHnme KHHry ,ll;BRHaeCT uexaaa, D KOlba ,ll;eCeT. ,lI;Ba My Ha,ll;a,ll;e Ha xorsa. 3a TO KHDra caja Kyml ce y OHO apexe".

(HOBHM IIpaBonHCOM acnaeax OB~e, na ,ll;a ce aasme QHTa).

IV.

OCHM oaajex KOjH cy IIIIIJIII Y IIIKOJly, HlIIW He he peha "KaJ1eH,lI;ap" j Bet 06H'IHO peKY: "Ea6e rarajy". Cp6H 6poje zarre H 1'0- ,lI;HHe no 3BHje3,l1;aMa, Ty je Mj e C e u MjepO,ll;aBaHj no CyH~y ee ozMHjepaBa ,lI;aH, a no aaajeszasra - noh, OBO HOCH njecxa aapozna, y 3arOHeTKaMa H,lI;e TO Ha pa3J1H'IHe BpCTe H Ha3HBe. (Ja caM OBora 6ncepa no BnIIIe npHKyilIIO Y KH>Hry "CprrCKe uapozae njecsre 113 JIlIKe II Banaje." Y 3arpe6y roaane 1885.) HMa Tora (osaxo) _ no HapO,ll;y xaoro, Te -fiy MaJIO HniKe nerce yxoraope HapO,ll;He ,lI;O,ll;aTH, a oshe I1eKa je najnpaje lIfjecTo IIITO crraaa na caxn K a JI e H ,lI; a p.

MHjeHe Mjece~a 30BY OBaKO: CTapn Mjece~. HJIH MlIjeHaj MJla,ll;H lIrj e.cc~, IIJIH MJlaljaK, nyH Mjece~ HJlH YIIITarr j MaJIO Mjece~a, IIJlH 3a,ll;H>a 'IeTBpT, 6.111130 ,lI;0 MnjeHe.

CYH~e ee P a lj a H no-msa, n 3BHje3,l1;e TaKO nCTO .

.lI.aHe 30BY OBaKO: Hehezsa, nOHe~eJI,aK, YTopaK, cpajeza, 'IeTBpTaK, nerax, cyoors. :Mjece~e 30BY y rO,ll;HHn 06HllHO no CBe~IIMa H rO,ll;OBHMa: CeUTeM6ap = OKO MaJIe Toone j OKT06ap = OKO )I;MHTpOBa zana H JIY'IHHCKHj HOBeM6ap = OKO ApaHljeJlOBa ,lI;Hej .lI.e~eM6ap = OKO CB. HHKOJIe, II OKO EOiKHha; J aHyap = 3HMCKH lIJIH OKO J OBaH>a ,lI;He, OKO CB. Case ; <J>e6pyap = BeJI,a'la; Mapr = cyIIIa~ j ArrpHJI = MaJlH TpaBaH> j :M:aj = BeJIIIKH TpaBaH> j J yHH = IIeTpOBCKH j JyHH = IIJIHjHcKIJ; ABrYCT = OKO BeJIH-Ke roone.

Jecen nacraje OKO MaJIe T'ocne, a cspnryje ca EOiKHheM, pHjell je: r,EOiKHh je jecerrcxa CBeTa~". 3HMa aacraje OKO MJla)lOra EOiKHha (He 3Ha,ll;y sa "HOBO JI,eTO". TO je TaMO "IIIOKa'lKO" HJIII "KpaILCKO",) a capmyje OKO "MY'leHHKa". IIp0JI,ehe nacraje O,ll; Cn. Tpane HJlH oz M Y'IeHHKa, na rpaje ,lI;0 1)ypljeBa zaaa; JI,eTO noumra O,ll; Cn. 1)yp~a na ,lI;0 .lI.lIlHTpOBa zaaa, Ty je jOIII KpaTKo ,,6a6HHo JI,eTO".

TO,ll;HHa ~pKBeHa nO'lllMa 1. cenrentipa, Ty je najseha cneran E 0 iK H h, KO mTO ra 30BY "jeceHcKHM cBe~eM" j C rora O,ll; EOiKHha II pasyuajy (rarajy) ~HjeJly rO,ll;nuy, OBO je J(JI,Y'J I1JIn r,epa". Eo-

29

:lKUhlbU nOCT yaUlIl,n,y OKpyrJIO ca WeCT He~e,n,a. Y KOjU ,ll;aH Bozsnh, y oHaj zau je 1)yp~eB ,ll;aH; 0,11; BO:lKHha JlO 1)yp~eBa ,ll;aHa Ce,ll;aMHaeCT He~e,n,a. Rap; je Mecoje~a ,ll;eCeT. He~e,n,a, OHp;a On. 1)ypah sozeae He~e,n,e (cnajerae). IIITo je Mecoje~aMalbe, TO je op; yoxpoa ,11;0 On. 1)yp~a p;a,n,e. CB. 1)ypa~ nap;a najpaaaje na sezaxa ue rax. llPUKOPBSMBh SOBe ce OHO spajeae op; YCKpca ,11;0 1)yp~eBa ,ll;aHa.

BO:lKuha cy TpU p;aHa: 60:lKnh, 60:lKBj ,ll;aH, a Orjenauaaa. 0,11; crapora 60:lKuha P;O M.lIap;Ora ocaa p;aHa. Y 1\.0jB ,Il;aH 6a,ll;lbH ,ll;aH, y oaaj je JOBaH,II;aH nCB. CaBO. Iloxaaae nocra CB. Oase aa JOBaH,II;aH. Borojasaea,e weCTH ,ll;aH no M.lIa,ll;OMe 60:lKHhy. RpCTOBp;aH, SUMCKH, y O'lH 60rojaB,n,elLa. Baaroxacae BepHre no Cn. CaBH O,ll;Max. (nOn. CaBO je Cpe,ll;OSHMau;, KOAHKO paHe y aM6apy, H KOAHKO KpMe y KOTapy P;O Cn. Cane, TOJlHKO jow Tpe6a II nocxaje+.) Mecoje~a He~e BHJIlej He~e Malbe: Haj,ll;y,n,e zecer He~e,n,a n ,Il;Ba ,ll;aHa, a aajxpahe JIleCT He~e,n,a.

Helje,n,e ya Mecoje~e:

T p a II a B a, sap; y JIl H a, M e C Hell 0 K JI a p; e, na 6 H J. e JI. e noxzaae. Cpereaaje a oopereaaje 0,11; 60:lKBha aa no mecre ~e~e,n,e. ("OpeJI.a ce SHMa H npo,n,ehe".) Tpanyaaaa O,ll;MaX ,2I.pyrn ,ll;aH, na OB. CUMeYH 60ronpHMau;.

Hehezse 1I3CHOra nOCTa:

1J U C T a, II a 'l II c r a, K p C T Y n 0 K JI. 0 1f, e H a, (H.lIH " 6esUMeHa "), C P e,21. 0 n 0 C H a,r JI. y B II a, U; B j e r II a, B e JI. H K a.

MyqeHHU;H (no 60:lKHhy) Ha no jezaaaecre Helje,n,e. ROJI.HKO op; MecHujex (upaajex] noxaaaa ,11;0 MyqeHUKa, TOJI.UKO Ilerpone nocra, O,ll MY'leHHKa ,11;0 BJIarOBHjecTH ,ll;Buje Helje,n,e. Ha MY'leHHKe je,ll;HaK ,ll;aH H wh. (Ha KIDHSH npxseaoj TO je E B ,II; 0 K H j a.) BJIaroBHjecTH aajpaaaje lIa,llajy aa BeJI.HKII IIeTaK.

Oe,ll;aM HeljeJLa qaCHOra nOCTa, na OHp;a YCKpC. Tpa cy ,ll;aHa YCKpJllH.a: Helje,n,a, nOHe~e,n,aK II yropax, SOBY ce OBH ,ll;aHII C B Hj e r JI. II HJlH B 0 ,II; e H H ,Il;aHII, CBe P;O TOMIIHe Helje,n,e. MJI.a,ll;1I YCKPC OCMH ,ll;aH "MJla,ll;a Helje,n,a".

CnaCOB ,ll;3H y ce,ll;MII 'leTBpTaI< (pa'lyHajyhH 0,11; BeJlHKOra neTBpTI(a). OBn qeTBpU;H CBeTe ee 0,11; rpa,ll;a. BeSBOU;HMa CJI.060,ll;HO je noxoha nzyron H MOTIIKOM. BHjeJI.O oe He CTepe no IIJI.OTY.)

0,11; Onacoseaae ao ,lI;YOBa ,Il;ereT ,ll;aHa. (1JeTBpTaK y Te AaHe BOBY OHaMO 6JI.II:lKe Kocrajaaue - "nOKpH:lKaK", yseJlll 0,11; HeKY,II;a ca crpaae, Ma TO HeMa MjecTa sa npaBOCJI.aBHe Cp6e I)

kOBH J'f.,II;y OBaKO: Cy60Ta, saAYWIIHu;e, = orau; Helje,n,a = caa ;

30

nOHeljeJbaK = zyx ; YTopaI( = AMIIH. Usere ce TpU zaaa, Y U;PKBH ce I{Jle11lI y HeljeJbY . .llYOBCKa ce ocnaua aose ,,6ujeJla": (.llYH>aK.) OCMU .zr;aH neTpOBe noxaaze.

IIeTpOBa nOCTo. Haj.zr;YJbe meor HeljeJbIl., a najxpaha zeser zana, Bparoaoxaje Tpelie Hel)eJbe rrpe.zr; Il.erpon ,ll;aH.

Jeaacaje rrpoco cnje, .zr;olje BU,ll;e .zr;a 06ulje.

BU,II;on ,ll;aH, CPUCKU u;ap JIa3ap, y TpuHaeCTII .zr;8.H rrpe,ll; Ilerpon .zr;aH. HnaH>,II;aH y lIeTnpTH .zr;8.H rrpe.zr; Tlerposo.

0,11; IIeTpOB8..zr;He .zr;o Os. MAuje Tpll HeljeJbe II ,ll;sa ,lI;8.Ha. Taaacaja HOTOUJbeHIIK (ATaHaclIje aroacxa) IIO Ilerposy .zr;aHy. (Ono je "nylIujll caeran", aasjeryjy ce 360r 6.1ara.)

OrH>eBIITU cneu;u:

C. H.ufja, Ca. Ilpoeonaja, Orrsena Mapnja, Mapoaocaa }[apuja, II CB. IIaHTeJIlIja.

ITo Cn. Ilnrrreanja IIeTU zaa Tocnojaacxa nOCT. Ilocra HMO. lIeTpHaeCT zasa. Iloruaze aKO rra.zr;ajy y cpajezy mIll rrerax, OH,II;a ,ll;8.H npnje, (c Toro. nernaecr zana IIOCTa o(ill1Jno ce KalKe.) Hpeotipaarea,e meCTU zan r-ocnojaaa nOCTa .

.7Iyne no TOCIIOjllHlI IIpBe HeljeJle. fAKo Mpa3 He naae OKO JIYIIa, OH,II;a ra He he sa zyr-o 6UTH.)

(.llo rrpeoripazaersa He BR.;La ce rpoa.:lje 306aTII. Ilocanje Ilpeo- 6paa.:eH>a He Bo.Jba ce KyrraTII, jep ce npeoripaaaza noza II ropa.)

0,11; nezmre Foene JI,O xaae Tpll HeljeJbe II TpII zaaa, (Ha MaJlY .I''ocny jeznax ,n;an II noli)

KPCTOB ,1I;aH (jeceaoxn] rro }faJloj Tocna mecrn zaa. "MIfOJb,ll;aH" Tpelie HeljeJbe IIO Maaoj Poena. (Oso je "KlIpIfjaK

OTIUeJl'IIuK".) MUjOJbCKO JbeTO.

3a.zr;YIUHuu;e [jeceacxe] y IIPBY Cy60TY rro lfnoJb,n;any.

ITOCT CB. Boropoxaue OKO 3a,n;YIUIIIIua. (OBO je IIOKPOB Cn.

Boropomne 1. OKT06pa.)

Oz Maae I'ocne. zo en, IIeTKe IIeT HeljeJba H jezan .zr;aH. O.zr; IIeTKOBuue ,n;o .llMIITpOna,ll;He 13 zaaa. Ba6IfHO JbeTO.

JIY'IIIH ,ll;aH lIeTSpTlI ,ll;aH. CneTH JIyKa y rrpCTe xyKa.

0,11; .llMIITpOB ,n;aHa ,n;o Apanhezona .zr;He 14 JI,aHa. 0,11; ApaHljeJl'oB.zr;aHa ,11;0 nOCTa (ooa.:lfhHera) ner ,n;aHa. BaBe,ll;eHIfje zenern ,n;aH nOCTR • .Iaazpaje npe,n; HRKOA,n;aH IIJeCT zana, (BylIl1jn cserau.) Cs, HIIKOJl'a lIeTBpTe HeljeJLe nOCTR. (Bapnna, CRBIIua, HilKOJIlIua.) MaTeplfu;e. Onesa, IIpOpOK .llamlJl'o (BylIlIjll cnerau.) CB. Mrlb!i.THja oorOHOcau IleTII ,ll;au npe,n; OOiKIIli. TyU;HH ,n;aH Y 01I1I 6a,n;lbera zaaa,

--#l1li, --,...

-

Osa] KUeH,2I;ap ja CaM najnpaje nanacao na IIepHH, 0,21; T JI If m e II 0 m T If h a, a aaazy ra 06HlJHO y caaxoj KyhH erapaja lJeJLa,l{.

IIOC.lIHje caa npOIHITKaBaO jonr 6.mme, re MH je OC06HTO sa "BYlJH- , <~.

jera cseua" xaaao non HHKOJIa Opzonah H3 IIO,2l;OBa, a rrpaje rors nmne MH je Ka3HBao nOKojHH non Tane )l;parOCaBJLeBHh. OHaMO aa IIIerecTHHY If neh ORO 3i>HH.a 06HlJHO I1HTajy sa "TaHacHjy IIOTonJLeHHKa", a ja He 3HaH 3amTO TaKO 30By.

Hnjecax ,l{03HaTH Moro ,l{a peKY H. np. "Ce,l{MHl~a", Hero 06HlfHO Kamy " O()MHn;a", na OBI! npOCTH ,ll;aHH 30BY ce "He~eJLa", a cneran je H e ~ e Jb a aa ce6e.

OBaKo crojn II ca IJaCHHM nOCTOM, caxo ce II p 0 C T II ,l{aHH 6poje H naaaaajy OHaKO, KaKO je aarrpajez pelJeHO. Cy60Te II He~eJLe ne 6poje ce y Te zane, jep cy cBeTKoBIIHe! lJeTp,2l;eCeTHHn;a 3aBp;, myje ce y n; B j e r H H II e r a K. I1;BjeTHa He~eJLa je oaxocrazaa IIpa3HHK cxyna ca Jla3apeBoM Cy60TOM. H BeJIHKa je OCMIIn;a caxoCTaJlaH npa3HHK, O,l{HjeJLeH sa ce6e 0,11; lJaCHlIjex nOCTa.

IIa TaKO npndpoje ce 1leTHpH zaua 0,21; 6 H j e .'1 e ocamte : II on e ~ C JL a K, y TOp a K, 11 e T B pTa J( II C Y 6 0 T a ,,3aKJIOIlllTa", TO je nYH 6poj 40 ,l{aHa Y 1laCH011 nocry. (1\la oz sezaxe oexane He Y3HMajy ce Y Hac ,l{aUll sa ,ll;OKHa,ll;Y. To je KO,l{ JIaTJlHa •••• )B JI a m II h P a ,21; e II JI a T II H K a )I; j e B 0 j K a. (Hs CJI)'IbCRe Kpajnuc),

HII~e 30pe HII 6rrjcJIa ,ll;aHa, Hn )l;aHIII~a nO)IOJlIIJIIl. xnna, Boxapnua oriacjaxa IIOJLa,

1(Ba cy ,ll;p3:ra ropy npeje3,11;IIJIa:

Bxanrah Pape 11 JlaTHHKa zjcsojaa, Ra,ll; cy 611JI" na cpc.2l ropc n;pHe, IIo,2l; zjenojxoa IWH.nn; IIOKJIeKaO, OHa naze y 3eJlcHY TpaBy •

• Jour rOBOp" PaJJ:e MOMlJe 1IIJIa,2l;0:

IIlTo je TcGn JIaTnHKo .2ljCBOjlw,

Xohem zynro ,2I;a re na TBor KOH.a 6an;HM? Je _. JI.' je TOGO JLYTO aariozsexa rJlaBa?

31

\ ..

. . ~

-, '.32

Hnje neae aa60JheJIa raasa ;

Beh ja rJle,2l.aM jecax JIll TIl ,2I.para • .ll.paiKa ell MIl Hero cylll~e zparo !

- ApaiKa en i\1II Hero cp~e I13 Ibe,/J;apa I

(llpIlJIOiKIIJIa ~11fJ[l(a Haaaosaha.)

:M j e c e lJ e B a iK e HIlT 6 a. (Hs ,l(aupa, OTO'lIiC Kpajuue.)

1\a,2I. ce iKeHIf cjajaa Mjece lJIIHa, OH yaIIDI.Jbe upeozaany 3Blfj e3,21.y, Kyna CBaTe cjajaa MjeCelJllHa: :KYM!)M KyMIl oora je,ll,IlHOraj

3a npllIcyMKa CBeTIlTe.Jba 1)yp~a j 3a ~eBepa Ilerpa II HIlKOJIY. 1\a,2l; je 6uJIO uoha no 110 aoha, Craae 3B'je3,21.a ,2I.apOBe ,lI,'jeJIIlTIf:

Bory ,2I.a,2l.e CBe He6eCKe ,2I.BOpej A UPHICYMK)" cBeTHTe.JbY 1)yp~y !beMy ,2I.a,2l.e rope II ,2I.y6paBe,

Aa O,2l.'jeBa JIIICTOM If TpaBu~oM j A ~eBepy Herpy a HUKO.1III, OHa Ilerpy ,2I.a,2l;e pajcxe K.JbYlJe, A HIIKOJlH ,2I.a My iKeiKe cs'jehe.

C j a j H a II epa.

(Hs Ilzanrxora, op; KaMCHRe IIYBap.)

OJ Jarozo HeBO Moja!

lIo lJeM caM ja aena rsoja? Ka.!!; ja He 3HaM 6pajHa TB~ra? JIaKo j' 3HaTH 6pajHa Mora:

Y CKepJleTY Ha K01LH~y,

Ha 1LeMY je K y n a 1) Kalla, A sa KanOM Tpoja nepa: lIpBo lIepo cjaj MjeCeqe:

1) NaROBa je OBa xana ja He SHaY, a '1eCTO p;OAa3u Y HapoP;BujeM lljccMaMft.

Byx MHCAUM Huje aaao aa OBY Rally.

~pyro nepo EapKO oyHue; Tpehe nepo MpK 06.1&lIe. MpK 06Jra'le sa XHWHUY, RHWHua je sa weHHUY,

A meaana sa KOJIa'le. ROJIallu oy sa ,l[jeBojKe,

.A. ajesojxe sa jyaaxe,

.A. jYHauu sa rocnozy,

A rocnoza sa npaBHI~Y.

MOM 11 e 6 0 JI Y j e.

CYHQe Moje MeBe (lOJIH raaaa l He (lOJID Me 0,11; mra 60JIU r JIaBa, Beh Me 60JIU 0,11; BeJ[HKa ja,n;a:

Rojy ohy, OHe MH He ,ll;a,ll;y, Rojy Be hy, OHY MU HaMehy:

HaMeoTlcHlLa KyhHa paSMeTKHIL3, lIITo HaMeTHY, TO Kyhy paaseray l

C j a j a e KomY.J1,a.

Tpa,ll; rpa,ll;HJla 6ujeJl8. BUJl&, Ha 06.1aKY aa pasMaKY, Tpoja BpaTa carpaaaaa:

Je)I;Ha BpaT3 6HjeJl& n.l&THa; ~pyra BpaT3 0,1[ oKpJ[eTa; Tpeha npara oysa S;lJaTa. 1)eoy BpaTa 6Hje.la nzarna, OH~e BUJIa hep y,ll;aje;

1)e oy BpaTJ. o,n; cxpaers, O~e BHJI3 OHHa EeRH;

1)e oy BpaTa oyBa SJIaTa, OHlJe BIIJla eaxa mehe.

ORa r J[e,ll;a KPOS XOBU.J1,e, Kpoa XOBH.J1,e Ha 600u.J1,e. Kpos 600H.J1,e Ha OBaTOBe.

Y OBaTOBIl MJ[a,ll;O MOM'le,

3

33

..':

:i

I

!

~ I

34

I]

\

Ha }beMY je TaH KOWYJb3 II CYHlJaH3 II MjeCelJHa, 3BHje3,l1;aMH je H3Be)KeHa. Haraza ra 6Hje.la BH.la:

Onae Te6H TaH KOWY Jba, H CYHlJ3Ha H MjeCelJH3, H SBHje3.l1:3MH H3Be)KeH3? Ozrosapa M.la,ll;O MOM'Ie:

He 6Y.lI:aJlH 6HjeJla BHJIO! 1I3jK3 npe.la 3a j3KOCTH; CH3je TK3J1e aa MJl3.l1:0CTH:

A cecTpH~e YlJlfJle ce neCTH

3 a r 0 H e T K e.

(Ha Ilzamxora, Oil KaMeHKe II yaap.)

1. J eza y xpaj nYTa ejeaa, s rsoj ,lI;B3HeCT rlLeS.l[&, Y CB3I<OM - j

no qeTHpH jaja. (Mjece~, He.ll:jeJbe, rOilH1I3.) To HCTO:

2. IIocJla ~ap ~apH~1I y aezeaoj ropH~H ,lI;BaHaeCT SJlaTliH ja- 6YK3, y caaxoj ja6Y~H 'leTHpH ejeaemre, y csaxoj cjexenna Ce)laM spHa.

3. IIyHa JbeC3 npoca, HHT' oe zseea yrH6J1.e: HHT' npoco npoCHnJI>6. (He60 H aaajesze.]

4. JKJlHqa M3C.Ia CBeMY cBHjeTY ,lI;OCTa (cynne),

5. Y sese ce weHH~3 nocaja, y jYTPO ce oopa, HH~e spaa He OCTa. (3BHjeS)l3HO He60.)

6. ROlL SeJleHKO CBe nOJLe npexaoa, HH~e KOJIHT3 He nOKB3CH. (lIjece~.)

7. Tp'lH MpK3 OKO BpT3, sa }bOM J1eTH BYK H3najilYIC CTaHH MpI<3 3J13TH3 TpK3, O,ll;rpHSeM Til pen. (30p3, jyrpo, HOt.)

,

I

\

v.

KpCHO HKe.

". ,.-.::,:~f

:~'~

.. ·,f~·: • "_~1

':~~~J

~' ,C'

" .'

1. lliTa je KPCHO a x e ?

EPCHO HMe je Cp6HHy npapohenn OBeTa~, ,l(pyro je KpWTeHO HMe, a ca OBIIM ,ll;pyro - K pO H 0 II M e. Oc06a, (qOBjeK,. aeeHa, ,ll;ujere] HOCII KpWTeHO axe, a xyha, nopoaaua, najexo nzexe HMa csoje aR,II;pyaeHo KPOHO liMe. OBH oy Meljy {:060M po~a~H no npe3HMeHY, a ,ll;YXOBHa csojra no - KpOHOMe IIMeHy. (0,11; asosjepaua y npaBuy je KpOHa czasa aarsopeaa, Eo je npesjepno, Taj no pe,ll;y He Moaee 611TH 3BaHIIJ~a y cpncxoj Kyt.II.)

. ';::;.\~

', ... z

.,:\

.: (

.;.,

2, 0,11; K a,ll; a j e K pO H 0 II Me?

EpOHO lIitte je BpJlO OTapa H xacaa caasa, 0,11; Ka,ll;a je Cp6aJLa, 0,11; Ta,ll;a je H KPOHO liMe. Hpona je CJlaBR OBeTa MOJlIITBa cancra lIMeHa cpncxora. OBO je Bjepa opnOKa, OBO je JleTypljuja opnCKa. 06HJLeaeje je OBO aellBe npaBOOJlaBHe sjepe, H cpncxe HapO,ll;HOOTU. Y xyliu upoczasa KpOHora UMella - TO . je O,ll;JlHqHa oJlyae6a Boisja, OBUM ,ll;OManHM 06pe,ll;OM CptlH npasoczanae sjepe O,ll;JlHKyjy ce 0,11; OBHjy ocraaajex, xoja cy CHaMa je,ll;He sjepe, xao : o.n; Pyca, Tpxa, Byrapa, POMaHa, II zpyrnjex. II OBII IIMajy csora ,ll;oMaliera cseua, aoce KOJLIIBO y ~pKBy; aJlII OHH HeM'aj y ,ll;OMat..era onpeza, xao W TO je y Hac Cp6aJLa,

CJlaBHTH H, np. y KplIMU, Y rocruoaaua, aa npxseaajex 300- pOBnMa - TO aaje Kpona czasa, TO je npOCTa najamra, KojOM ce Bpnjelja CBeTII1I>a Kpcnora I1MeHa!

Xpaa ~pI(Be - TO je Kpona czana one onWTHHe; ,ll;OHOCUTH cseuy KOJLIIBO - TO je Jlnjeno II 0,11; 3aKOHa je, AJIH KPCHO je HMO y JlOpO,ll;U~H, Y Kylin, npez HKOIlOM KpCHora UMeHa. Ty ce rioja Tponap one-rea, naan oe xpeaa canjeha, npauecrn ce KPCHUM KOJLIIBOM. Ty je npBa upxaa cpncxa : 0 T a n, MaT U II ,II; j e q II u a !

*

36

OBO je 0,11; BHjeKa R BHjeKOBa. C TOra je KPCKO HMe apzo crapa H 1JaCHa C.laBa y Hac Cp6aJLa.

3. R a K 0 j e n 0 C T a .I 0 K P C H 0 R Me?

Y1JeRH JLy.lI:R Tapy rJraBY, KRKO je nOCTaJrO KPCHO HMe. 3Ha,D;e OBO KJLHra namn. RpaTKO ,ll;a pelleM, aJIR hy ,D;O,D;RTH njecaany HRpozay, na he OBa TO JrHjeno paajacaara, ETO OBaKO je,D;HR MHC.le:

Cp6H cy KpwTaBanH OKO paaaaxnaje oseraua, na OBe Kyhe yseae noezaje Te C.l8Be Taj ,ll;aH H Tora cneua, ,l(pyrH oner ,D;pyroja1Je roBope. OBO K8JRy: ITpa.ltje,ll; jeaaora nzexeaa KPWTf'H je Ha HMe Kora osena, :u.era, caora npa,D;je,D;a, nOWTOBa.lH xao cseua, (WTO H caxo HaIDe CB. xpmrerse ,D;OHOCH TaKO), na PO,D;OBH H U.leMe nomryjy HMe H csora npa.ltje,D;a. noz :u.erOBHM HMeHOM, H saro ce npossaao Kp C H 0 HM e •

.7lHjeno je je,D;HO H zpyro MHIDJJ.eJLe, MOrJIO je 6HTH H TaKO H OBaKO. AJIH je OBO ,D;pyro y'le:u.e xaoro JLenme. EBO ozxax 06ehaHe njecxane, na OHa Haj60Jl>e 3Ha,D;e. OBO je:

oI'.bYJLa MajKa ,l(ejaHa' '1ejaKa, ITa je CBOMe ,l(ejH 6ecje,D;HJIa:

Ycna, saona, BpHje,D;aH MH yspacra! ,l(a OTMeMO ~apy ~apeBHHy;

H HameMY KPaJLy KpaJLeBHHy. CJIymaJIe je aae napeae czyre, ITa cy ~apy CBOMe 6ecje,ll;H.m:

Bora Te6n ~ape rOOnO,D;HHe! .7.byJLa MajKa ,l(ejaHa aejaaa, ITa je 080Me ,l(ejH 6emje,ll;HJIa:

Y CHH, aaona, BpHje,ll;aH MH yspacra! ,l(a OTMeMO ~apy ~apeBHHy,

H aameay xpaJLy KPaJLeBHHy. rOBOpH HM ~ape rOOnO,D;HHe:

Hoc're ,l(ejy y TaBHY TaBHH~y I Ra lLer Meli'Te ,D;eBeTepa KJLyqal Hexa TaBHH ,D;eBeT rO,D;HH' ,ll;aHa I Ra,ll; nacazo ,ll;eBeT rO,D;HH' zaaa, OH,lI;a ,ll;OIDJIa ,l(ejaHoBa MajKa Bora Te6H nape rOOnO,D;HHe!

I

"

37

.n;ajTe MeHH 0,11; TaBHB~e KJLyqe, .n;a OTBapaM ,ll;eBeTepa npara, .n;a 1l0KyrrHM KOCTH .n;ejaHOBe. Ka,ll; je OHa OTBOpHJla apara:

AJIH .n;ejo c n e r o r 1;)yp~a C.lyEII!

4. K 'a K 0 B H j e 0 6 P e,ll; H a K p C HOM H M e H y?

KpCHO je HMe CBeTa c.1IyE6a BOEBja, KaO.H aajcseraja cJlyE6a y ~pKBH. KOJLUBO H JleTyp~uja (KOJlaq) Bu~eHO je 06uJLeiKje Kyh.He OBeTKOBHHe. KOJLHBO je BapeHa nmeaarta, a KO.laq je no saxoay KBaOHH xJLe6 mnenasna. KOJLHBO YKpameHo iKrapH~aMR 0,11; opaa H JLeJlI1LHK3 (y BapomRMa OJlaTKUmHMa) na Ha,ll;apeHo ope6pHRM HOB~eM, aaje,ll;HO 0 KOJlaqeM H cBujeh.oM aonrraaanoa ,ll;ollooe y ~pKBy. U Ty oe Da OJlYiK6H ocejenrraaa HapOqHTOM 1l0JIHTBOM (y pyoxoxe oJly:m:aBHHKY). H y KYh.U CBemTeHUK ocejenrraaa OBe Aape, axo oJlyE6e Tora AaHa HeMa.

KOJLUBO ce noczaje ua npxse KYh.U nonpaha, r~e Ha m T e c p ~ e oxyee OBR peAOM, xao ,ll;a je upaxecr.

o. K a K 0 B a j e C JI a Bay K y h. H ?

H a IT e P ,!I_u_P~~~~ •.. !!.<?tl._~~ .. E~~~~ OBaKO czaae :

CTO je rrpOOTpT 6ujeJlHM CTOlLaKOM, KOju je uonpeTKHBaH llJ1aBBM B

~pBeHHM MaBeaOM. KYMOBB, npBjaTeJLB B· aeaaaue nocjezajy aa CTO . .n;aH )(OHOOB KaKOBO je jezo, 11 0 0 H 0 BiB M P 0 H O. 3aKOH je OBeTBlLa! .n;OMah.HH He cjeza, OH oJlYjJm. B a p B B 0 )(OHeoy OBaKO: 3.ztjeJla nyaa, nOKpBBeHa 0 aMY HOM, MeTHe oe aa OTO. .n;o rse B.e,zr;pH~a BHRa. CBBjeh.a KpCHa y:m:e:m:eHa OTOjH aa oaMYHY, (a He~e Ha Be,ll;pB~R npaaajenaeaa.) CBBjeha je 0,11; ,zr;OMah.Bje nxeza. Ynaae TaMjaHa. COR yOTajy y czany. Jezaa qaTH y raac C JI a B H Y M 0 .I H T B y, OBR ce KpCTe H rroKJlalLajy HHOKO. CTap~R u crapaue ,11;0 aeMJLe • .n;OMat..nH )I e r a H a j e x e h e. Ha OBpmeTKY CBH ozrosope : AM u H.

OH)(a ,ll;OJlaaH a,zr; p a B a ~ a. CBn ce 06pe,zr;e qamOM JL y 6 a B U 0)( 6JlarooJloBeHora BHHa. Iloezaje a,zr;paBn~e upeapcre oe II, cjeza OBaKU Da csoje MjeoTO. H ,zr;OMah.HH oMBje ejecra. A paorajy ce 6paTBlloKH aaXBaJLyjyh.B jezan )(pyroMe Ha roada, Ha uoejera. Ilpaje caajehe He BaJLa oe paorajara, HMajy j eo T B B H y, aeh lIpeMa

. zany, Baa Koje oe paerajy. nKYllYC y Jle~a, Ka6aHlI~y Ha .Ie~a". 30By ooy O.laBY OHY.ll.a jom H - nnfth.e". OmlTH ce, cpasora je I

\".:

~"" "

. ,

, ,liMa zajena pajes : ,,¥qIIO oran CHua": "r~e pY'lam, rJle)l;aj )l;a. • 1(0,11; xyhe aexepam" (T. j. HeMoj ce JlaROMIITH, ,11;80 TH He peRY, e CII . )l;omao 0,11; l'JIa,ll;H).

RPCHII KOJla'l 611Ba II n 0 I' a 'l a. Ha JlHn;y zajeno mnapajy xao II 'leCHHUY 6oilmh1l>y: tlamOM YAape KO.lI06apOBe; na cpajeza Ha'lHHe RPCT, OKO xpcra 'leTOpH KpllBe. Osa] KpCT npase TeJlyiillM 0)( CTOaora HOJKa, a KpoBe uamox, H.lIH rB03,11;e1l1lM R.JLyqeM,· rreT.JLOM mTOce y pyn;u ,ll;PJKH.

J

6. C JI a B HaM 0 .lI H T B a.

Ba CJlaBY H JK e Ba TpOjHUH: Bora ona, 1I>erOBa CUHa H lIpe.. cserora ,l(yxa. MH C.laBIIMO rOClIO)(a Bora 11 Cnaca namera If cyca.

XpHCTa. Ba CJlaBY H JK e CBeTe B 0 r 0 p 0 )( H n; e, npe'lIICTe )(jeBe MapHje, cserozyxe MaTepe Bo:amje.

Ba CJlaBY H JK e xacaor H JKHBOTBOpHora RpcTa. CBeTHje ApaH~eJra H CBHjy AH~e.lla netiecaaje CH.lIa. Cnernje npopoKa: MojcHje BH,II;OBHTa, IbHje rpoaonara, HHKOJIe 6PO,ll;OBHTa, H JOBe KpCTHTe.JLa.

Ba C.lIaBY H JK e 60roHocHIlje orana TpH CTa H ocaauajecr, II JK e na HIIKejy ca6pame ce, cacraure ce, Apujy 060pHme, npoaoopame, pamhancay Bjepy YTBp,ll;Hme, npexa caasaoj cpncxoj Bjep".,l(a XBaJIHMO 3aKOH npaBOCJIaBHII, aa M06e MOJbeHl'l.

Ba CJIaBY II JK e nerapa 'BaH~eJIIICTa: MapKa, MaTuje, JIyKe H JOBaHa. CBeTRje anocroza Ilerpa II IIaBJIa, CBeTe IIeTKe H Helj!%e MJIa,ll;e, xoje one 'leCTO zoasae, a Mil jom xemhe nperpemyjexo, II spasa Kyaxe II ,l(aM1I>alla. CBlljy MY'leHHKa, KOjH npohome 60Cil II roxa Kp03 01'8011> II BO)(Y: l)yplja, ,l(MIlTpa, MpaTlfH,II,aHa, Tozopa CTpaTII.lIaTa II JOBaHa KpllJIaTa, CBHJY MY'leHIlKa II Myt[eHIln;a II 01'n.eae Mapnje.

Ba CARBY II)K e epncxnje CBeTHTe.JLa: CHMe crapna MHpOHOCn;a, Case csena, ApceHllje ytIHTe.JLa, MaKCHMa B.lIaJJ;IIKe, Creaaaa npBor Kpa.JLa, MII.lIYTHua. Crenana ,l(eqaUCROr, II napa Ypoma ,l(ywaua MJIa,llOr; n;apa JIaaapa namera anresa n MIIJIowa jyuaRa, aa ROCOBY nOCTpa)(Rme, sa BII)(OB)(aH raane lIary6Hme sa Bjepy pmnhaacny n poa cpnCKH. II jom sa cserora J OBaHa ,l(eclloTa, MajKe AuljeJlHje cpllcKe rocnomrnae, Oreaana lliTH.JLalla.OuH 1I0,ll,IIrOme n;pKBy JepycaAIIMcRY Y C P II j e x Y aeM.JL1I panaoj II RpajHHH caauaoj. ,l(a ce BeCeJIII II e T p 0 Bar 0 p a, B e JI e 6 II T - II JI a H II H a, If CBeTH aaHB CTIlP Koxoroaana.

,

II jow hexo ce lIOMOJIHTII, KPCHOj czaaa norCJ[OHHTH 30. osora nonrreaora ,ll;OMa )l;oMaliHHa, ,ll;oMafiHI~e, CBe "tIeJLa,ll;H 1I ~e'lH~e, KYM9Ba. H npajareasa, no. H3a aenpajareaa, ,11;0. lIX oCBHjecTH H npocsnjerxa I'ocnoz Bor, HJIH CBeTH II.!Hja co. CBOjHM rpoMoBHMa. Taxo Hac IlOMOrJ[O )l;aHa.WlLe KPCHO HMe (HMe caeua), seceaa HaM 6HJIo. OBa." KpCHa csajeha, pO,ll;HJIa HaM meaaua 6jeJIIi~a R BHHOBa. '!031i~a, napojxaze HaM" ce xeaaue H 6JIll3Hu.!e OB~e. BH~eHo HaM6H.!0 CBeTO KOJLHBO H cpncKa .lleTypljHja. Ha 3,11;paBA.e :lRHBHMa, na ouaoen,e noKojHHMa. MHoro JLeTa H rOAHHa. AMHH. 11 ",11;0. EoI' :lI;8.!

,

7. 3)1; po. B H n e.

1. Ca)l;a 6paho i Co. npBoM lJaWOM uanajaxo 30. CJ[aBe :Bora," xoja ee He 60jH aaxora. Iloxoro Hac MHJlOCTHBH Bor, II He6ecHH .IlBOp. CBe 6pafie ,ll;06pecpelie OKO osora CTOJJa cjeaehe ! II ,11;0 roaaae ce cacrajam H ca6HpaJIH K osoue ,ll;OMY" 1I .IloMafillHY. )la 6H ra 6pafio, Bor noaoro H caero jseroso KPCHO HMe CB. 1)ypai) (HJJlI aeh " KOjlI jeer).

2. )lpyroM 'laWOM a JLy6aBII HaWOM 30. CBeTe Boropoaaue, MajKe BO:IRje, xoja Cje.llH aa npajecroxy 60amjeM. OHa Bora MO.!II 30. aac, Bora aamera II CliHa cnora, .Ila ce MR He 6H nOpll~rnJm, noYHHjaTH.!H. Beh )1;0. :lRHBllMO II YMpeMO 110 BOJLII 60:IRjoj xao npasoC.laBHH Cp6JLH, H pamhana uacaora KpCTa 0.11: TplI npcra -_ npBa na .ll:eCHII~H.

3. Tpeha tJawa - cpeha aama, 130r 110)10311 30. xpcunje UMena, He6ecKHje sojaoaa, lje KOjll xpecae .Ila II nOMOllw.)la nOMO:IRe l\pKBeHe TyTope R npIlJJ01RHHKe, name cseurreanxe, KpaClIC cpnCKe ~IOJJIITBeHIlKe a 30. Hac rpeWlIlIKe. )la nOMOlKe XPIlt;'fOC Bor II 000. caasa BaJLaHe Te1RaKe, H pa6pe nojaxe 80. jYHalJKII 06pa3 a na .IlywMaHlma, KOjlI cpncxy sjepy ra311 ,11;0. He 1101"0.311. AKO Bor ,lI,a!

4. A H nerapra - HlIje WenpTJLa: )laj B01Re OBOMe ,ll;OMY C.!07KHY )l;PY1RHHY, BaJLaHe paaaae, ,ll;06pe rocno,ll;ape. Y 6HpTnjy He cspahaaa, aa nyTY He npeBaJLIIBaJlll. ITo cy;t;OBHMa ce He hepaaa, a. 6Y,ll;a.!H onpOCTH.!II. Tylje Melje He npeopaJJH, Tylje MyKe He 1ReJLe.lIlI. Tylja MyKa rOTOBO npOKJleC'fBO! III TO IIMU.!H TO 6paTHHCKd )l;Hje.llHJlH, 0,11; eapore H npoejaxa He 3aKJlOHnJlIl: no. W'fO y,ll;Hje.lIHJlH KJLaCTY II ezajeny, TO Bor BH,II;nO H JtaMH07KHO: )la EoI' )1;0.1

5. EBO nere - no. UlTO HaM npajere r 30. xparxo je TypCKe case, npoxaere aeejepe II JlaTHHCKe MY)I;pnHe, a.!H 30. lIaBH.ieK .lIHjene cpnexe czaae, )la EoI' ,ll;a! J(aj BOlKe P.O)IY osoue cperaa nO,ll;M.!a,ll;aK,

. ~ .

40

najaaure MYlllhHje rJIaBS. Y G.!I8ry BHJI8lllScTBjeBO.!lOB8, ay6aTBje npacana, saroporaje OBHOBS, ,1I;yropellHje xpasa, 1l1lJI8TBje KOlLa II CiHje.llBje 'IeJls. BB.II8 BSM M8~a - JlOBH~a, a He CiHJl8 CH8llla - TaTH~a.

6. IIa H8 mecroj - H secro], peha hy : Bor je CTBOPHO HeCio H aeMJLY, a HaM8 ,1I;ao y U8BY naxer H pasya. IIa aj,1l;e Cipsno ,1I;a pexeuo ,11;8 ce aaKYHeMO ~ TaKO HaM8 ,1I;oJIRCialllllO CB. 8nOCTOJIe IIsBJle, KOjH Ha~e 'IaCHe KpCTe, II 1I0cpaMH CBe MjY,1l;e. - M lIH 0 1lell! £'O~ pa,1l;HJIH, o.fi;a aaa ce H MYKe CipaHHJIH. Bora ce CiojaJIH, ,1I;YllI'} He orpajemaaa, JKHBe UOMIIlLaJIH a lIIpTBHjeM onoxea 1lIlHH.IIH • .7.bY,1I;liMa ce He oxpaaaaa, a oCipaaa He OnpHIIJlO. ,llYlllMSHRHY ce He YMO.llII.llH. Hame czyre He cyKpaTIIJIH, aanre CHpOTe He aadopasaaa, Ben oe sa lLH MOJlHJIR, ,1I;a IIX Bor HaCiaBII ayrs npOCTOpa1la II ITeITeJIa nOKpOBa'la.:ge CipaT aanr jom ponyje H Ty£'yje, no aBojea,1l;1I ra noaaaaa, MH ra He Ha,ll;a.llH, aeh "aa rpM ,1I;pYJKe" - nOMar&JIH My • .l(aj BOJKe ,1I;a ee OCJIOCiO,1l;II CBaKH CYJKalL H HeBOJLHHK TaBHH~e npoKJIeTe H TllpaHCKe pyKe. ,lla Bor ,1I;a!

7. Y ce,ll;MH ,1I;8H Bor je noxasao. M ja BeJlIIM: BIITa jeao yaBH rope rpaue, p;aj HaM BOJKe CBlm8 C1\yn8 a,ll;p8BJLe. B.II8rOCJlOBII BOJKe, KOP; OBor8 nrzsexeaa CBe ,lI;Ba,1l;eCeT II qeTHpn cjexeaa, Bpaho ! BIIHO je CJIaTKO 8 rpJIO je r.!laTKO. eBH aapana II ja C B8MII. Ha MHoro JLeTa II roaaae. AMHH. M ,n;a Bor ,11;8!

8. II P 0 C K Y P HOC.! 0 B O.

OB8KO ce aose nesar, KOjH ce YTIICKHBa y THjecTo 0,11; xora ce 1I0c.IIHje neue npocypa (npoceopa), IIe'l8T je y ,lI;pllO ypesaa, liMa no epajeza KPCT, ,!I;BHje P8BIII') ~pTe, OKOJIO je HaTIIOC, cpnesa C.110Ba, 8 'IOTa ce M C Y c X P H C T 0 c , H H K 8 = lIoCijc,1I;8. MarJIe,ll;8 TO osaKO:

IHC

xc

ItA

OCiO'IHO IT e T CJIOBli. onajex MOJKe ce BH~eTH H8 KPCHOM KO.la'lY, jep TaKO ce Mene H U8 nporypy, na OBO je .II e T y P ~ H j 8. OBO

I

,

J

41

C.lOBO He he Y,II;apaTu y OOIl'IHII XJLe6al\, KOjll ce jeze y, xyhu. AKO .IH ,ll;oManHH nohe nexoae yue,ll;nUKY Y noxoae, OH 06H'lHO noaece ca C060M nmeHDlIaH KOJla'l, noraxy, natracTByje "rOCnO,ll;HHa". E, aa onaj KOJIa'l 0,11; 06pa3a ouaa he AoliH II OSR CBeTH 6HJLe3H. OBO je IlOmTOBaJLe ynpaso BjepoM 06HJJ>eEeno, na raj KO.laq Ba.JLa yrJle,ll;HUK H Aa Il 0 JI. Y 6 H. A n p U jeT 0 r a Jf. II jell 0 C e n p e K p C T H R JI. Y 6 H.

(Ja caM OB3KOBe cpnexe JI.y6asu AO MHJIe BOJLe HaY3UIBao ce aa ADBHoj MOjOj Ilepaa! 3Hao caM samrrara, WTO 3HatJe OBe wape

.aa KOJIaqy? a OHH 6u MU ozronopaaa: "TaKoBH j e Raw aAeT". H HHmTa aanre, .7lujeuo caM ja IlOXBaJIUO osaj aaer, H 06ehaBao can, lJ,a lie TO CBe JLUM3 Aje~a lLHXOBa 83 WKOJle 1IpO'l8TaTH. H TaRO je 60rMe H 6HBaJlo.)

OBO npOCRypHO CJlOBO peEY 06U'IHO BjewTuju JLYAU oHYlJ,a.

CBaKa 01,[:\IIKa Kylia IlMa csoje C .I 0 B 0, a KO aeaa, Taj OTH,II;e 1Ia n03ajMJI.yje H lJOC.lYEH ce, na nospaha oner xao npaBy cBeTHIbY.

Ha IIepHIl Kylie B y 'I e T H Ii a, II 0 W T H h a, R JI. a j H Ii a, Ope nr q a H H, U JUlore Apyre xylie OBRM cy O)I;.IIII'IHe • .A.paM6awa PH C T e By 'I e T H Ii 3naAHjawe zajeno H3pe31lBaTH "CJIOBO"; E.l8~e 3& rOCllOACKR CTO OH je npeKpaCHO R3P&J;;HS&0. Y OBUM& RyliaM& 0 KPCHOM RMeHY CJlYEU ce 06U'IHO A P Be H H j e M j£JJU~aM&, a uMajy H ROB&Huje, as U cpedpaajex.

9. R p C HOC .I 0 B O.

HOBO je aspeaaao y ,ll;PBy, UMa IlCTIi KPCT, OKO KpCTa cy qeTUpU 1I0.lY KFYZHa 6uJLera, a 'IRTajy ce 06R'IHO OB&KO: "CaMo Ozora Cp6uHa Cnacasa". "RPCTOM II CJIOrOM 3& MUJUlM BorOM". OBaKO H3rJf.eAa:

o c

OBaj nesar YTRcHe ce Ha TujecTo, OA xora ce neue RpCHIl 1(0JIa'l, a MeTHylie ra U na 'leCHUI\Y H aa "MRJlOWTy" ri)e 06pa3 ropa, Huaxe He.

42

Ha )(YlbaKY, xecro CIlOXUH.aIlOX, iKlIDH CplSHH J a II ll, pO III a Y .11 a, BaJhan rocnozap, Onaj 110 allMH uacyum rpeunseea ApBeTII., na Oll, Tora aspeayje 06a,ll;Ba C.11OBa •. (MeHII AonOCHO je on OBO csoje peaex-zjeao, no. zajeuo 060je no. BpllU;U 0,11; KopellUTS TpH U;BRjeTa Maneas·: 6Rje.110ra, MO,ll;pOra H. u;pBeHora noneaaaa, a ca. orpaae Y pyiKy oe paaaBUJIO. - Bpajeaaa J aH.llpHHa ,ll;o:wabHu;a OBaKO TO aHa,n;e HaKIITIITH. - MlIorHMa caM ja 1I0KJlalI>aO 0,11; osora ,ll;apa. - A Kall, caM yq.ao narOBapaTH .Il06pora JaH,II;PY, ll,a 611 OH rors H name Rapa- 1)HBao, no. Morao 6H 1111. a60poBe HaHOCHTn II npo,n;aBaTJI cBHjeTY, TO 611 oe KynoBa.11O BpJIO pa.ll,o. Ha OBO 6H Mil CBaKR np J aB,II;pO ozroBOPHO: "ETO He Mory, cpaM Me je, HMaM ja, BUll. 60ry, xoje iKRBJhelI>lIu;e, ••• ")

10. K p C n a C B H j e h a.

Kpcaa csajeha je06HtIH0 oz ,II;(JMahera. B 0 C K a OKO ypeiKlI>aKa, HJlH naamra cauryzsana Me1)Y,ll;.!aHHMa. A HMO. II ",II;ynJl"p"h" KynoBHH. OBOM cBHjehoM oe H aaK.11HlI>aj y: "TaKo Mil KpOHe cnajehe". " TaKo MH KpOHa oBnjehll. seceaa 611JIa" (T. j. iKUB nJIaMeH 6HO).

OBY cnajehy na OJlII.BII YiKlI)lCe O.I aBO 0 s 0 B, ,ll;o.11H6awa, oaaj KOjR 'laTa C.11aBHY MO.!RTBY II aapaaauy I no. osaj 1l00.!IIje II TpHe esajehy. 06H'IHO nOKBaOIl y BIIHy )18..110 xJhe6a, 1111. oBllje)l np"TIIClle crajers, (OBO sa )(y~aKy.)

11. K p CliO K 0 Jh R B o.

3HaKo neh ,ll;a je KOJhHBO Bapena mueuaua. I'ocnozap 06H'IHO npe6epe '1110TO nweHH'IHO apHeBJhe, Y 'lIlCT .11OHII.U; HaJlllj e 'IJJOTe (uajeae) soze, BpiKe nweHHUY H npHOTII.Blf K BII.TpR. BII.peHO ejexe Meliy All. ce Ha.la,ll;H, AOll,ajy Me,l(S, 1111. CaCHnJhY aa TalI>Hp, aJljeJlHU;y, H seh TaKoBY 1I00Y,l(Y, 031'0 Ha'lH'IKsjy iKrapHu;aMa 0,11; opaa R JhemlI>HKa. Ko MOiKe Mehe H KOM&,II;Rha 0)1; UyKpa, mehepa, Pazo he y ,1(0611. rozaae yaeTH OBe.11HKY ja6YKY, 110,1( U;BHjeToM IIpepeiKe ja6YKy TII.ICO, ,1(11. TO aaK.lOnau; 6Y,ll;e. Onej neha ,1(110 ja6YKe HaBpTH HOiKeM, no. y TY mynJhHHy cacanzse BapeHY nweHHU;Y, aaKJIOIIR oHHjeM ja6y'lHIlM 1I0K.110nu;eM, H TaKO HOOH y U;pKBy. Y I~PKBR OBa ce nocyza OTK.!OlIH pa,l(H MO.lHTBe.

KOJhHBO HOOII Y U;pKBy raaaoa caM I' 0 C n 0,11, a p, H,II;Y m H.HMe H CBH yaoaaana. Hero MOiKe II uajcrapnja OIlH oua aaMHjeHRTH, a MOiKe II K h II. KOJhIlBO ce HOOII y. 6HjeJloj lJHOTOj MapaMH 1I0BpaeHo.

43

lIe.1(o KOJLUBa ropu BOWTa'lU~a. Her-he t'i.llarOC.lIOBJI KOJLUBa na Be'lepll>u. (Y Capajeay.) OHaMO no 60caHclmjeM napoumsra (caymao C~M) KPCHUM KOJLUBOM 1l0rOCTe cnoje 'leCTUTape. Ko He MOiKe .2I:ot..u ,ll;a 'leCTUTa.. TOMe waJLY KOJLUBO Y xyhy ~ (OBO MlI je npanosjezao 6paT Moj xaneraa IIajo BerOBUt.. H3 TpaBHHKa. A .2I:pyrn cy MH jour H3 ,l(pyrHjex MHjecTa onaj J1HjeIlH 06H'Iaj npauaxa.)

12. R p C H H K 0 .11 a 'l.

Oaaj KOJla'l WTO ce y ~pKBy HOCU, Taj ocraje cBewTeHHKY, a caajehaupxan, Y Kyhu je ,l(pyru KpCHH KOJla'l~ OBaMo (y Hac) aexa p6H'laja "pe3aTII KO.lla'l", a. CBa je npHJUlKII. ,1(11. je TO H3ry6HJlo ce. ITo C.11aBoHuju O,l(piKaO ce onaj 06H'Iaj. IT3 C.11 0 6 0 W 'f H II e: xpaj Iloseere, npH6HJLeiKHO je MJIa,l(H cpucxa HapO,l(HH Y'lHTeJL Roc T a ,l( par 0 c a s a ~ OHaMOWlI>H 06H'Iaj, a xajen je, Te ra Mory OB~e ozxax ,l(O.2l:aTR.

Ha KOJlII.'IY je n e r npocxypaajex CJlOBa. I{oJIall ca roplne erpaae npope3aH Y KpCT.

,l(01ba xopa ocraje H e Ilpepe3aTa. OBU ,l(HjeJloBII paCK.11OlIe ce, 113,1(y6R ce pynH~a nil. y CBaKY Y.11Hje BHHa. CneWTeHIIK ca )l;OMat..HHoM cp'lY OBO BHHO, a nona rOBopH: "XPHCTOC no cpezje Hac"; ,l(OMat..lIH oarosapa "jecT II 6Y,l(e" •

.7IHjen je can oopez, a ~paTaK, H,I(e OBaKO: OCBeTH ce BO,l(II~a, rroczaje ,l(OHOCe KOAa'l aa CTO, aa xoaaxy je jadyxa. CBeIIITeHRK 6JIarOC.lIOBH, 11311. AMHHa 'IIITa ee T pH C BeT 0, H Y3rJIac. IIojy: nor je rocnoz jaaao ce HaMil., nil. Tponap H KOII,l(aK. TOCTH upacryuajy, onpysee PYKe, a CBeWTeHHK BpiKe KOJla'! aa CJlOiKeHe pyKe, H noj II :

Hcauje J1UKyj ..•• CBa TpH TpOllapa xao KO,l( BjeH'Janall>a. ,l(01( ce OBO noja, nouo oxpehe KO.11a'l aa ,l(.11aHHMa a IIpeMa. CyHUy; JLY,II,II nO,ll,Hm:y u cnymrasajy Ha .2I:J1aHHMa KO.11a'l YllpaBo JLyJLajy ca 1(0- .lIa'!eM,

Ha.jnOC.11Hje Ka.,I( je cspmeaa UpH'IeCT peueaax cpKyTafbeM, CBeWTeHUK aaspuryje 06pe,l( ca "OTUYCTOM" ,l(aHa.

Hero onaj 06H'la.j Bp.11O je uepeaoaajazan ,l(OJLe no C p aj e x y, B a. 'I K 0 j U Ell. HaT y. IIpaBHJlo cy npuAecuJUI HeKaAa CBeWTeHUI~" 1Ia. upxseaox jeaaxy, UMa U MOJlUTBa OHal1O HapO'lUTa, KOjy llllTajy, a ,l(OMa.t..UH KJle'lU, HaA rAa.BOM lI>erOBOM. OBa je MO.11HTBa no IIpll.11lIUII oaasosa, xao WTO je I103UII.Ta 1111. "Ma.lIOj" BOAU~H. -

Koaa« je noz Map aM 0 M, a aeaa ja6YKe xao y C.11060WTIIIIII, npepeaar je y 'IeTUpu lleTBpTU, nil. y CBaKY .11Rjy BUHa. OBO BIIIIO

44

cpxyhe CBeWTellHK ca .n;OMahHHO~1 y HaKpCT H JLy6e ce, I\a,l{a cepme TO, Oll,l{a nona 6J!arOC.lOBH .n;oMahuHa, H osaj HoeMY nOJLy6H .n;eCHH~y. (MaJlo je CYMHoHBO mTO MH peKowe, .n;a )K e II C KOlle cMHje pesara KOJla'I Ono je lIeWTO KaJly~epcKu •••• )

. CBe je OBO zajeno, caxo Ha 06pe.n; He ynaaamne HapOA. - C OBe CTpaHe nOKa3aHH 06pe.n; (aaur onaxo) BpHje.n;H same, Hapo.n;HRjH je. C p n C [( H j e !

(OB~e yuacax OBe 06Hqaje ca cTpaHe, na ,lJ;a 3HaTU MozeMo, KaKO Cp6u no pasnajea upe.n;je.lIfMa HMajy H pasue 06u'Iaje csoje, a CBHMa je ocaosa je.n;Ha Te HCTa y .n;apHMa CBeTHHoe! ITa HeKa npuMe IICKpeHY XBIlJIY MOjy oB~e CBH cnoxmsaaa, Me~y THMa R .n;paI'R 6paT Ham ITajo ,l(uMHh, csenrrenax na Bawaju.n;y, OHaMO .n;oJLe OKO "JyI' Boraana, H HoeroBHjex ,lJ;eBeT JYI'oBHha" - 1) OKO I\HKRH,I{e H, Hoe- 31fHHjex UpOC.laBJLeHHjex ,l(HwTpHKhaua!!)

OBaMO .n;OJLe ITO BaHHjH 60raTnje Kyhe 0 KPCIIOM HMellY no- 3RBJLY name CBeWTeHHKa ITa .n;a BM .n;o~y. Ty ce H "Macn" csjenrrajy - 6J1arOCJlOBIf ce Kyha. RpCTBhH o.n; BOCKa .IHjelle ce sa I'pe,llY. a Ha EJlH~y .n;pBeHY aapeayje azpaaane H same, - Y cTapo npnjexe jynax je 6uo Kojn je UYHOM Be.n; P H u 0 M HarH6ao, na KO aame nPCTa O.n;UIIO - raj je 6HO MOMal, aa Mer.n;aHY.

OBO je OHO njesaao .n;06a, a aaje 6aw TaKO IIH npecrapazo, jep oax ja xao .n;e'Ia'luh OBY C.laBY rzezao, H. up. y KyhH KO.n; Mora ,Ilje.n;a nona fjyp~a, H y KyhH Case ,l(parOCaBJLeBHha, na IT aCTYIllH. ("Ma npnracas oPJla 3J1a ro.n;HHa"! .•• )

13. R p C HaM 0 .11 H T B a.

Ha Ilepan Melin je lIpBa 6pHI'a 6HJla, Il.a )lje~a y IIIKOJIH nay'le .njeno C.laBHY MOJlIITBy.OHH cy R HaY'IHJlH KaKO B&JI.a. ,l(aHac JOIll cjeha ce Tora MHonl, Me~y TUMa je. H .n;p. B 0 j Col a B .B a K B h. A.lu npaBe.n;Ho MOEe ce 3anBTaTH: oTKy.n;a no napo.n;y OBa MO.lRTBa? Ja caM pacnarasao MHOI'e aanre JLy.n;o r~e OHB aayxame CUBY. Oarosop je xparax: "Y IIITyKay3y" ••• (OBaKO ce 30Be y I\pajHHH apanrre.) ITa H noczaje y'lB je.n;aH o.n; .n;pyrora.

If EeHe aaaay czaay. M B J[ H j a II 0 II 0 B H h K a, U3 Bpe30B~a, U03HaTa je aamoj 1(!L1I3H. IfMaM TaKolje BMe MaT U j e MaT u j eB B h a, U3 Herpose ITOJLaHe, y napoxaja I\J[OKO'IKOj, KO.n; C.IIY1LaHa. Osa] IIpH'la, Il.a je Hay'lBO CJlaBY 0,1{ AUToHHje Byhaaa, H3 CBuHoH~e, a Hay'lUO, r~e ce HHKO OMHWJLaO He 6u. Ta 60ra MB, OBa WKOJl&

') OBaKO M H .JI e T II h roaopanie UOHOCUTC.

,

45

Hllr~e aaje, Hero npaao HS. "KOP.D;YHY ". CTpaacet..H Ha nomra M a pT II HOB ~ Y eBO 'IIIMe ce 6aBe Cp6JLII! (B 0 2£ e M 0 j 1 /l. a Il. H B H H j e Cp6aJLa: aKO je c s o r a 3.J1a z o n a o , eBO ce Cp6HH 6 a B H C B 0 j 0 M B j e p 0 M; a K 0 .JI H j e HaM. p T B 0 j C T P a 2£ H, OH c e H TY j a r x a n a /l.a HayllK Bjepy CBOjy.O /l.HBaH Til je o s a j K3MY'leHH n a p o z l! ... )

IIa onaj 'IeCTHTH MaTllja 6am .JIKjeno MII.JIyje CBOjy CBeTY MO-· .JIIITBy. "OR 'laTH C.JIaBay 0 KPCROM HMeay, OR 'laTH If>y 0 Be.JIHKHjeM rO/l.OBIIMa: na 60XCHt.. Be.JIHKH H Ma.JIH, Ra 601'0jaBJLelf>e, CPo CaBY; 0 xpurrersy H BO/l.H~H; na H Ra nllpy cBaToBcKoM." (OBaKO nmne non Mojo MajcTopoBllt...)

Y MeRe HMa osora TeKCTa ca TO.JIIIKO H TO.JIHKO CTpaRa, O/l. Il.Ry Baaaje na OHaMO /l.0 Ilerpona Ce.JIa. O/l. MHorHjex Cp6aJJ.a l19ry 3&XBa.llaH HMeHOBaTH IIOKOj. non y JI a 3 ape B H t.. a, H3 Jypaxosna ; nona II a j y II a j H t.. a; nona T If> a T H j Y M a .JI 0 6 a 6 II it a; noxoj, n 0 H a K y 3 M a H a K 0 T Y P a; nona II e p y I' p 6 y. H3 C.lymH~e; nona M H .JI Y B a p a h a; KanpOJla. Bop K a. H H t.. a.; M H m y B II JI a, 1J3 Hpecjexe . .II same If>IIX HMa.

Bpao BpHje)(aH caKynJLall aapoaaajex YMOTBopHHa II 06H'!"aja }f Hoi a. H M. JI, e JI H t.., Oil. Kopjenane, ysjepaaame Me,.)(a Ha B yH H h Y HMa. HeKH erapaa, KOjH /l.a 3Ha,ll;e CJlaBHY, Ma y 361lJl~D MHzanonoj OBa je py6pHKa OCTaJIa npasaa, CBe D zanacxe •••

(0)1; MaHaCTHpa I'oMHpja na OHaMO npexo csajex roprsajex xpaj e B a CBe /l.0 JI,a.lMa~Hje· BemTO je TaMBO, xao /l.a ce je noxexa TPHYTH cpnCKa xpc.Ha cBlljet..a! ••• Ilpocrozyman Cp6HH JIa30 ToMaHOBn npasjerao je OBO y CpnCKOM JI,a.lMaTHHCKOM "Mara~Hay" OHaMO no JI,a.lManHjH, Te je Bp.JIO CXO.D;HO npe)(aBalLe Il.p2£aO 0 Ba2£HOCTH KpCHOl'a HMeHa. - MeHH 6apeM He saaaome CBH (ao zaaac) MJIa/l.H Cp6H, KojH OTY/l.a )(OJIa3e y mKOJIe· OBaMO, Ta He anazome peha 6am IlK CJlOB~a O/l. KpCHe MOJlIITBe, a M.la/l.llt..11 cy OBH 60l'Me oapacaa JLY/l.H, r~e 611 ce O/l. H>HX TOJIIIKOj cnajecra C npasox Ha/l.aTH MOrJIo! -)

E.JIeM-noBpat..ajyt..H o e a a n n r a rs e o r x y z a no HapO/l.Y OBa x p e n a MOJIHTBa - Mopa c e npH3HaTH, /l. a j e H e K a ll. a 6 H JI 0 H e K 0 r a, K 0 j e Hap 0 /l. TOM e Y II H O. T a K 0 j e. M a K a K 0 j e 0 6 a M H p a r II n 0 'I e JI a 0 B a JJ. y 6 a B - TO cy H OBe MO.lHTBe a a MHorHjeM MjecTHMa)l;O xc a JI 0 C T H nOM p m e H e, H 3 0 n a 'I e H j e C M II C a 0, nOT K p a 0 e e je Ty~HHCKII ynJIHB II TY~H 3.J1oBHlIaj •••

46

.j

IT 0 6 0 )I{ H a 0 p 6 H qaT e C BeT a K 0, a C B 0 r a 3 .11 a H e C JI Y T e, K p C T e C e H a j n 0 6 0 )I{ H II j e, a 0 BaM 0 II 3 I' 0 S ap a j y C B e c a x 0 W TOp Y W II H 0 6 a p a B j e p y n p a B 0- CJIaBHy. Ta 601'a Mil 6aw je TO TaKo!1

]4. I' 0 3 6 e.

OHpOMaUIHR Cp6I! no U;PHoj I'opa R OHaMO .n;aJbe lIO XepneroBHIIH R nOCHR aaaay csoje "ITY1f>e R meaany ". Ha npoTHB y cpeT-

uRjeM KyhaMa I!Ma 1'036e 0 KPCHOM RMeuy. r036e oy OBe aa SOJhH, , :

NO MO)l{e, na uetca ce I! IT01'OCTe. IIITo na]e .n;OCTOjUO, TO je OB~e HarJIallieHO, a aaje aajeuo .n;& OTa~ R MaTI!. OCTaBe .n;jeIzy CBOjy KO.n; xyhe, ITa OTII.n;y HeKaMO y ,,6epTRjy", 1) R 01l~e npOBe.n;y TaKO CBeTO KPCHO HMe csoje ja,ll;He Kyhe. (Ro HMa c p n a, a e x a r s j 3.110- B R'lJ a j R c n p a B Jh a, 8 JI II T a K B e x y JI R T e Jh e Hap 0 .n; 11 e c BeT II 1f> e B a Jh a 6 p 8 c a r 8 11 3 IT 0 n Rea o p n c K R j e x K P eH II j ex R M e H a l l) A 1'036a je OBaKOlJa:

Oner Ka)l{eM, .n;a ce IIpeMa .n;any R 3aKOllY pannajy OBe 1'036e.

Taxo y3 nOCT Mopa 61ITR "p86a oz 0pR.n;a" - xynyjy 1)6aKaJIapa", 8 OBO ce 1'OTOBH ca palKOM 8 xyrrycox j rpaa osaxe "BeJIe" 8Ma, 8 o.n; 1'paa 8 1'palliKa cnpexa ce xopda, ITa TOJIRKO.

ITpBO je jezo R3a I\OJh8Ba cyBe lliJhllBe 8 KpylliKe, ja6yKe 8 neh sohe ca paxnjox. IToCJIRje 8.n;y lJop6e jeaaa sa .n;py1'oM, a 3acaaae ca pR60M. AKo JIR je )l{RBe parie, OH.n;a ce jeae pa6Rja sopoa npsa.

A Y MpcHe zaae zoaecy cRpa R paxaje, IToCJIRje lJop6a II pe3aH~R c 1'OBe.n;RHOM; na lJop6a R xopada c OBQeTaHOM; qop6a c KpyMnRpoM R "BPHlliKOM~ CBRH:.eTRIIOM; KYUYC R CYBO Meco; nelJe1f>a cy pa3JIRtIHa: TyKe, IIpaC~R, ja1f>CTIIHa, KOKOWR. Beuepa je 0,11; )l{RBa.n;ll xaceaa sopoa, na TOlIJIe H JIa.n;He nesetnce. Ko nrra BOJIH,

8Ma UyH CTO. Y npaB OHaKO R.n;e xao KO.n; npsajex xyha, H. up. y "

ROBOMe Ca.n;y: KO.n; .n;pa. RaT 0 lli e S 8 h a, By q e T II h a, J 0 j-

K II h a, P a j 8 h a, IT e p e MaT H h a, rocnohe 0 a 's R h K e. H KO.n; , I

,!I;pY1'Hjex.

Ta Op6H cy csyza je.n;HaKH, 1'ocToJhy6RBII, na .n;o alKu~e.Jecax JIR aaoopaaao Ka3aTa.n;a ce H SHHO aa r036aMa naje ? Hajecax, OBe .n;a ja H 3a60paBHM, HO .n;a MeHe KOpHTR .n;HBHa 3,l1;paBH~a 8 KOJIalJ

') 110 ,i{y6p3B3M3, II OH3MO rope p;o ,i{3JIM3nuje, 3.IIOBIf'mj OB3j yByK30 ee je.

,

,.

47

I<pCHH- ITHje ce IHIHO R pezajy ce 3,1lpalllllle HajJLenWe, Hrpa I<O.!O, njena ce H nYlIa R3 Ma.!lljex nywKa aajseceaaje •..•

Muo HHa.e .ll.o,ll;a.fiy HeKOJlIIKe njecxe xoje ce njesajy R upasajy, a oBlje O,ll;MaX HCTUtIeM: Hanajepaana [na KO OH 6no) npaxa ce H noroera, cnpOMawaK H npocjas ,ll;OtIeKHBa ce xao npBn CBaKR rOCT. OCO(}HTO aKO ce ,ll;eCH caajeuau C rycaaaa ex, Taj je 6aw ,ll;06po zomao. Ty ce pezajy njecxe jyrranae : 0 Muzomy u MapKY, 0 Qapy ,lI,ywaHY n JIa3apy. Ha a. a JI 0 B n T e njeoxe one ce pacuaase, MHC.!IIO 6HX, e y rpon .!lJjea.p KyfiHO WJLeMe H nO,ll;YMRjeHTa •.•

Ha oBHjeM BeCeJLIJMa xaore njecae aauaare MOMtJa,ll; II JIjeBojtJlIQe, na TaKO ce II KOBatJlJ nama znjena HapO,llHOCT. (OBO je WKOJIa cpncxora COKO.!a!)

R 0 K P C n 0 H M e C JI Y a. H TOM eRn 0 M a a. e.

IIITo npoTya.1I pano Y neljeJLY, Y neljeJLy npaje japxor cYHQa, Y COKtlJlY rpa,lly 611jeJloMe

Y TaMHHQIJ Ilerpa M pKOH>Rfia ? Oraacyje ,ll;a je COIW CRBR,

ITo HCTHHH BOJBO,ll;a 'I'osope

AKO Tya.H, sa HeBOJLY My je:

CjyTpa My je KPCHO HMe CBeTO RpCHO HMe CBeTH 1)eopljRje,

A HeMa ra 'lRMe npooaanara, ITaK 6paTR MH KalIH\IRjy MJla,ll;a:

"BoroM 6paTe, Kann¥Hja MJlS,II;H! OTBOPR MR HS TaMHHlIR spara,

,lI,a ja R,II;eM Ilerpy MPKOH>Rfiy, ,lI,a ce MOJlHM ITepR rocnozapy, ,lI,a Me nYCTII aa Bora aa jexna, ,lI,a OTR,II;eM Ha HalliY sapnmjy,

Ha sapmajy TaMO Melj' TproBlIe, ,lI,a nonpoeax R JLe6a H BIIHa, Pa,lI;lI Bora H I<pCHOr IIMeHa". Ranll\Inja sa Bora npliMRo,

ITa OH nycranojsony Tozopa ITyCTH rsera Jlerpy MpKolbnfiy, ITYCTII r' Ilerap na Bora na jexna.

r

I

4R

,

Oze 'I'ozop TaMO Ha tIapmlljy,

Ha 1Japmujy TaMO Melj' TprOB~e; Y TO)l;opa HHlje HHmTa HeMa. Pasaa je)l;HH aO)J{u noaaaheaa, Cpe6pHU cy, nsx cy 1I0aJIalieHH, OH asaece HO)J{e Mei)' TprOB~e, TprOB~U My ~ujeHu.lu HO)J{e;

Ta je)l;aH My ,ll;Ba )l;yxaTa )l;aje,

A p;pyru My TpU ,ll;yxaTa ,ll;aje, Tpeha CMUCJIU U Bora H p;ymy, Te My P;&,2I;6 lIeTUpu P;YKaTa. ,l.(yxaT yae .J.be6a 6uje.lora, ,l.(pyru p;yxaT BUHa u paxaje, Tpeha .n;YKaT CBaKe ljaKoHuje

If y6aBe OHe jacne csehe,

A 1JeTSpTH )l;yxaT OCTaBHO,

,l.(a p;apyje cy1EJLe no T3MHR~H Pap;u Bora H KpcHora U'lleHa.

ITa je Tozop Y)J{erao csehy,

IIa OTup;e p;O.J.be y TaMHR~y,

Te CTaBUO cyzlLeM aexepara; Besepajy, nujy BHHO zaano, CjeTume oe aene caase Bozje,

Y CTa Top;op, y czasy aarraja:

nO y6aBa zena CJIaBO BO:lKj a ! nCBeTH 1)op~e, KPCHO HMe Mojel nOnpOCTH Me npOK.leTe TaMHH~el" IfCTOM Tozop y C.JaBY Hamrja,

Y TO ,ll;06a jYHaK npe.n; TaMHH~Y! IIa ,ll;OaBBa BOjBO.n;y Tozopa:

n lJyjem 6paTe, BojBO,ll;a TO)l;ope! nOAH K MeHB 6paTe Upe,ll; TaMHH~Y, n,l.(a TU Ka:lKeM ,11;0 ,ll;Be )1;0 TpH pe1JH". A 6ecjep;1I nojsoza Tozoper nOnPOCTH MH, He3H3aa p;e.llljo,

nJa 611 XU.I IIpe)l; TaMHIIUY Aolill, nAJl.' je UYCTa CBHOli sarsopeaa, nIf K.J.bY1JeBH ,ll;BOpy oaaenrerra", - nOJJ;H K MeHU, BojBO)l;a TO,ll;ope I

49

"Ha TaMHR~1I OTBOpeHa BpaTa, nOTBOpeHa BpaTa ~eBeTepa

~If zecera 6paBa .lI:y6poBllnQRa". Ta~ 1I3n~e aojnoaa 'I'ozope,

Ilpez TaMHU~OM qy~aH ~06ap jYHaK Ha BRTe3Y ROlLY 3eJleHOMe,

If Ha lbeMY 'IIfCTn aezea cxepzer, Ha I'JlaBU My I(paCan caMYP-KaJlIIaK, 3a Ka.maKOM aoja nTniia KPUJlO, Te ees 'llIun KOlLY n jYHaKY,

.lI:a MY JIH~e He caarne O~ CYII~aj TIa Tozopy jYHaK IIpOI'OBapa: "llyjew 6paTe, BojBO,lta Tozope l Tn ce ~UiKR nohae RS TaMHm~e, TIa He H,ltR noxpaj Mopa CHlL8, Jep cy necre Y JIaTnHa CTpallte, TIaK ce 60jnM, ,Ita Te He YBaTe, Beh TR H~n rrpexo rope xapae, .i(oKJle ,lI;o~ew ~BOpy I'OCnO,ll;CKOMe". OCBpTe ce sojsoza Tozope,

.lI:a jYHaKY ,ll;a,lI;e Qawy BHHa,

Ax' necraze ROlLa n j YHaKa I

O,ll;e Tozop ,11;0,)1>6 y TaMHH~y,

Te Kasyje Me~y cYiKlLeBHMa,

Ka~ BH~ewe TpH~eceT cYiKalLa Ha TaMHH~H oTBopeH8 BpaTa, OCTaBHme n ;Je6a~ II BRHO, Oraxome CBaR aa CBOjy cTpaHy. Oze Tozop npeRo rope 'lapHe. Ka~a ~o~e ~BOPY rOCIIO~CKOMe, A.l[u .lLy6a RPCHO lIMe CJlyiKlI, Caaaaza je rOCTe II 3BaHlI~e,

If KYMOBe II CBe IIpRj8TeJLe,

TIa roenoha KPCHO liMe CJlYJI(lJ,

II rocnoha Y CJlaBY aanaja:

"TIOMOS' :BOiKe! II CBeTU l)op~uje, nKPCHO UMe rOCIIO,ll;apa Mora! "OnpOCTII ra TaMHu~e UpOKJleTe!" Y TO ,ll;06a To,ll;op Y ~BopoBe,

0)1; roenohe uamy IIpHOaTHo, Te HalIHO Y CJlaBY BOlRHjy,. IIoc.!YlRHO KPCHO Hlle csoje A Y CBOMe )l;BOpy 6nje.!OMe, IIo'lacTHO rOCTe H SBaIlH~e. II KYMOBe II CBe npnjare.se.

50

. .lI. j e B 0 j a 1I K e lR e JL e. i.KHTO lReJla sa ropOM )ljeBojK8, i.KIITO lRe.aa, lRHTY 6ecje,ll;uJla:

J ellaM lRHTO, HMe lueMeHHTO I Ja Te lReJIa, aJUI Te He jeaa, CBaTOBCKH Te KOILH nOS06aJIH, AJIH MOjH aJIH 6paTa Mora, IIpBO MOjH Hero 6paTa Mora!

.lI.a je MeHH Moje BH~eT' ,lI;paro, BOJIH.!a 6H Her ~apeBO 6J1aro! IrrTO he MeHH CBe ~apeBo 6JIaro? Ra,ll; ja HeMaM mTO je cp~Y ,lI;paro, .lI.paro MH je MOMlIe HelReILeHO:

Koj He uaje BHHa I1H paxaje.! Roj He nymH JIy JIe HH ,lI;YBaHa! Beh ce ,lI;plRH ll.!)Ta H opaess I

OB~e nace JlHjena )ljeBojKa,

Ty,lI; llPOJlaSH Kp8.JLeaHhy MapKo, BolRjy joj je noxoh H&SHBao:

"BolRja noxoh JlHjella )ljeBojKo! 1IIIje OB~e, lIHja .IIH JlHBa,ll;&? lIRja JlH CH JlHjelia )ljeBojKo?"

JIjeBojKa My zajeno oarosapa:

- OB~e jecy BYKa BpaIlKOBHha;

-,- A .InlBa,ll;a MapKa Kpazsenaha ;

- A )ljeBojKa KOM cy~eHa 6y,ll;e!

)ljeBojKa je KpajeM rope OTaJl8, CDY je ropy JIB~eM o6aojua:

CBOMO JI~Y MJla,1l;a 6eoje,ll;BJJ8:

JLH~e Moje 6BjeJIO B PYMellO I /I,a ja SHa,ll;ear TKO he re JLy6BTB:

Ohe JIB Te OTap jYH8K JLy6nTB? no 1l0JLY 6B neJIHH oa6Hpa.la,

Ila 6B oaoje .IB~e YMBBaJIa,

/I,a 6u 6uo rp'le IlOJly6BTUj AKO-JJ he Te M.la,1l;jYHaK JLy6IITU?

ITo 1l0JLY 6BJLe OaCiBpaJIa

ITa 611 esoje JIH~e YMHBaJIa, He 60-.1 6BJlO oJIa~e 1l0JLy6HTH.

/I, j e B 0 j K a u P K B Y 0 a r p a ,II; H J[ a. ROJlHKO je Besso nOJLe paDHo,

He 6H 1Lera npezerao opze,

/I,a RaMO JIB ,ll;a ra npJe~e OOJl,ll;6, Hsera npemJIa Jaroza ,ll;jeBojKa.

Rap; je Jars y ropy ,1I;OJJaSHJr8, CaM a 0060M rOBupHJJa:

• .lIa ja oMHjeM 0,11; uapa rocnoaaaa, "Ja 6B OB~e ~PKBY oarpa,ll;HJra, "II Y 1Ly 6n lIeOTO ,1I;OJlaSIUa,

"Ha He~eJLy no lIeTHpH uYTa, "Jom 68 60ll>6 ~pKBy ,ll;ap8DaJIa, "CBaKH nYT no pynmajy SJIaTa".

MHCJJH Jars )l.a HHTKO He 'Iyje, To caymaae napese ,1I;eJIRje, ITa Kasyjy napy rOOllO,ll;BHY.

J om rOBOp8 ~ape rOOIlO)l.8H6:

"YBaTHTe Jaro,lly zjenojxy !

IIsMjepHTe pyoy KOO), 1LeHY:

AKO 6Y,1l;e ,1I;YJLa 0,11; 8HJ,Iapa. )lOB6,11;'TC Mn J arop;y ,lljeBojK'Y; AKO 6y,ll;e Kpaha 0,21; aHJ,Iapa, /I,oHeo'Te MH J arO,ll;HHY rJIany."

YBaTHme Jaroay ,lljeBojKY,

*

52

..

~

I

H3Mjepnme pycy ROCY lbeHY:

Tpmry-r xoca ,l(Y.JLa 0,1( aHJ,mpa, .11:oDO,l(e je ~apy rOCIIO,l(IlHY,

Hap je 6a~a na AHy 0,1( TaMHH~e •.• TaBHIl.!8. je AeBeT rOAnH ,l(aHa, RaA ,lI;eCeT8. na caozy 61lJIa,

AJI Til u,I(e Jaroaana MajKa,

IIa rOBopll ~apy rOCnO,l(UHY:

OTBOPIl Mil ~ape KaMeHY TaMllH~Y, .11:11. ja 6epeM Jarozmre KOCTH,

.11:11. H(X) nepelf y pyjeny nanny, .11:11. H(X) cyurmr na iKapeHY CyH~y, .11:11. H(X) MeheM s lbe,ll;ap~a cnoja Ra oz iKe.JLe Jaroze )(jeBojKe

nap OTBapa KaMeHY TallHn~y,

AJI' ce He he ,1(11. orsope spara ..• (CaMa cy ce MajI~H OTBOpH.la I -) IIpe,l( JarO)(OM 60iKja Ryna BHHa Ryna BIlHa Boaja JIHTyprHja!

IIHTa MajKa Jaroze AjeBojKe:

"TKO TH )(11.0 Bozsjy Kyny BHHa?

"TKO-JI TH ,l(ao B01£jy JlHTyprnjy?"

O,ll;rOBapa J aro,ll;a ,l(jeBojKa:

- BOiKjaMaTH BOiKjy Kyny BHHa -

- CBeTH HHKO BOlKjy JIlITyprujy-

OHa H,lI;e CBOjOM crspox MajKoM,

Te )(OJla3H CBOMe 6ujeJloM ,l(BOpy, Y ropH je ~pKBy carpazaaa,

H y H.y je 'IeCTO AOJIa3HJla

Ha He~e.JLy 110 qeTHpU nYTa,

Jom je 60.JLe ~PKBY ,l(apUBaJIa:

CBaKH nyT 110 pynmajy 3JIaTa •

.11:j-eBojKa llcnpomeHa 1111. OCTaB.JLeHa.

Henrro ~BHJIH Y aezesoj TpaBH, AJI je BMa a.! je .JLYTa 3Mllja:

Hnr je BHJIa HHT je .JLYTa 3MHja: .11:& je BHJla y ropH 6H 6HU,

53

,lla je aMHja y aellJhIl Oil OIlJIa, Beh je OHO ,lljeTeJIIlHu TpaBa, IIOKomeHa na je OCTaB.1beHa.

To He 6R.J& .lljeTCJlIIHa TpaBa, Beh TO 6RJla ,lljeBoj'lIlQa lIJIU,lla:

Hcnpomena - l1a je OCTaBJheHU. -

,ll j e B 0 j II H Q a - B a p a JI II Q a.

OJ .lljeBojKol ayro 60JIOBana!

BOJlOBaJIa - jep CII sre napaxa:

IIo CBe .1beTO ohy ,llpuro sa Te,

o Ka,l( y jeceu: He hy raae, aa Te. -

K y h a ,ll a M j U II OB U.

Y ,llaMjaHa xyha 0,1( rasjana, Beaeua My ropa 01':0 ABopa, II y ropH aezena aasaaa,

Y JIHBa,llH KOJIO ysabeno, II y KO.lY ,llaMjaHoBa .1byoa:

CBe je KOJlO 1'.I8.BOM Ha,l(BUCIUU, A .1benOTOIll KO.lO aaqHHHJIa!

A.lH BHlle HUKOJIa R3 KOJla:

"IIOKpR JlHQe .1by60 ,llaMjaHoBa! ,llaHac he TR ,llaMjaH 1l0I'RHYTH: ,lla 6R aa mTO, He 6H HR ZaJlHO, Bea pas raora 6Hje.lora .lRQa" ..

Ilyuo nymKa aa zpyrora KOJlR II a8.B8.TH ,llaMjaHa COKO"8.. ,llaMjaH naze a .1by6a ,1J;on8..n;e:

- AjMe MeHR, y.n;8. cpeho Moja!

- 38. M8.JlO Til BRjeK BjeKOB8.ClIO!

- AjMe MeHR Moje. CyHQ~ zapRO!

:- BII.lO CR Me j8.KO orpajaao,

- AJf. Mil 6pao a8. ropHQY aa~e •• "

ElIjeJlo JlII~e Y 6I1jeJloj n o r a s a ••• .llpara sroja l (ja )RaJlOCTIl Moja!)

Ilomaa-ze MH CJlaTKa YCTa csoja,

OJIaTlra YCTa - Y czarxoj HapaH\I1I Ilomaa-ae Mil npae Oqll cnoje,

Ilpne OqH - Y ~PJLeHOM BUHY -

Ilomaa-ze Mil 61ljeJlo aane csoje,

Bnjexo .mue, - y 6njeJloj uoraua l

,Zlj e B 0 j K a K y ~ e H a.

Bora MOJln J1njena zjenojsa:

.llaj Mil EO)Re! oxa COKOJlOBe;

.llaj MIl EO)Re I KPHJIa Jla6Y,ll;OBa; .lla YSJleTHM aa Bp(X) IIorJle,l;HnKaj .lla. yrJle.ltaM caora cy~ellllKa I

Bor joj Aa,ll;e oqn COKOJlOBe,

Eor joj ,ll;a,ll;e KpHJIa Jla6YAoBa,

H YSJleTH Ha. Bp(X) IIOrJle,ll;RnKa, II YrJIe,1l;a csora cy~eHnKa,

H ys lLera ,11;0 TpH Ky~eHHKa:

Je,1l;8.H BeJlH JLYTa. xao ryja ••••• ,l(pyrn BeJlH p0,1l;a HeJLynKora ••• Tpelin BeJlH caaa H ,ll;peMJLnBa ••• .7.byTO KYHC JlHjena .2ljeBojKa:

ROjH B9J111 "JLYTa nao ryja",

- Tyja Mil ce IIa cpue CaBRJla H Ha cp~y snMY 3HlfOBaJla

Ha l)yp~eBo THlie HSBO,1l;RJla.! Koja BeJJH "pO,ll;& HeJLyuKora", He HMao 0,11; epna nopoaa ! RojlI BeJlII "calla II .ltpeM.lLRBa",

He HMao caRKa .itO l)yp~eBa ,1I;aHKa.! - OaHYJle My KOCTH O.lt 60JleCTH!

(Ha II JI a W K 0 r a CBe one njecne caK)'IIHJla RaMeHKa Ilyaap.]

50

C B e ~ n II n j y B II H O.

(lis 2la6pa.)

Y ,l{aMjaHa xyha o.n; TaMjaHa,

~ JLoj CBe~O pyjno nnjy BOHO:

Y Bp(X) CTOJl8 Ilerap n HOIW.1Ia, Y .n;Hy CTOJla IIeTKa H HeljeJI.a, Meljy JLnMa 6JIaateHa Mapnja j TOllo BIIHO 6JIaateHa Mapnjo:

JIyHU 'Iamy CBeTHTe.iJ.y HIIKU. HaMalle ce CBeTOM HJIlm llama, HHT ce npo.m, RUT ce llama paa6u. AJI' rOBOpu 6J1aateHa Mapuja:

O.n; OTOJle CBeTHTeJLY HUKO! He naje ce .n;peMajyhn BURO; Beli ce onje njeaajyha BUHO. Jom rosopn ('oeTUTeJLY HUI\o:

Ja He .n;peMJLe)f 6JJ.aateHa M8pnjo, Bell. ja rJIe.n;8M npel\o Bo.n;e Cane :

I)e jYR8KY RpaHe KOlLe Kp8.n;y. -

.t 1

H a j Teat a r p j e x 0 T 8. (lis .lI.a6pa.)

Ra,lt yMupe ,l{ecnoTe .7laaape,

He 6n CyH~S Tpn 6ujeu .n;SHa.

R JLeMY n.n;y ona .llyOBHU~U; RSEU rpeKe, .n;ecnOTe .7lsaape!

MaJlu rpjeea .lIaKO hy K8aaTU:

Y QPKBy caM KOlLa yroHRo, RueEOM caa pyjao nao BRHO, TT orsano csery aaryprnjy ; Ra.n; je .n;pyro jyrpo OCB8HY.110 A )I.-apaHo He orpsHy cynue, R JLelfY R.n;y OQlI .n;YOBHRQU:

Raato rpeKe, ,l{ecnoTe .7laaape!

MaJIH rpjeca, .lISKO hy KaaSTlI:

Y6HO caM ,lteBeT n06pSTHMaj' 06JLy6no .n;eoeT nOCeCTpOJla j

.~

Ra)l; je Tpehe jyTpO oCBaHYJIO A lRapaHO He orpaay cynue,

R lLeMY H,II;y O~H )l;yOBHH~H:

RaJKH rpeI(6, ,l.I;eclloTe JIaaape!

MaJIH rpjecc JIaKO hy Kaa3TII:

BpaTHO caM npoc~e 0)1; ~eBojKe.

CBe Til ohy onpocTHTH rpeKe, A Tllje TH onpOCTHTH He hy

IIITo CH npaha Ilpoc~e 0,11; ~eBojKe. (Ry~eHHK - je rOTOB ocyhennx l]

(Ha OTOQKe RPajHHe, 0)1; CliMe BYKcaHa.)

1

,

--

VI.

IIo6pa'l"Dc'l":Bo.

TT06paTHlIICTBO je /I, y x 0 B H a csojra y Hac Cp6aJJ>ll.. Ilpxsa cpncxa je aame 1I06paTlIMcTBO ocaemraza, a njecxa HapO/I,Ha nponsjeraaa je OBHM rOT 0 B II M pa~aILeM /I,YXOBHujeM! Oil. He6paTa - 6paTa npaBHTH - TO je n03uB II nOCJlIl.ILe XpnCTOBe ~pKBe. 1I caso OBaKO je MOrJIO npaBOCJIaDJJ>e csora xopjeaa 3aXBaTifTH y cp~y H ,lI;ywlf paaaauaajex HapO/I,a Y ,lI;aBHaWILa noraacxa speaeaa.

Crapa je pHjeq cpucxa : "Ha MY~II uoauajy ce jyaana". Ha )ly~U H Cp611 cy HaWJIH caoje ,lI;HBHO n06paTIIMcTao 1 Osy ,lI;YXOBHY Be3Y aapoz je npoaooao Kp03 I,pa Il aaTpy, If caao OBaKo O,ll;OJIlJjesame Cp61f cBHjeM MYI,aMa csojajexa a Kp03 Haj~pILe najexose JJ>yTora p060BalLa y "KpCTa" .. n "HeKpCTa" •. Ha "KO~Y" •• Il "KOHon~y" • .• II.YWY je CBOjy H3nywTao Haw MyqeHUK, a rp06 My onojao, a l'JIaBY OCBeTHO ILerOD aajnpna 1l06paTHM. ---

1I zaaae je iKUDO U nosaaje ce Il06paTnMcTBo y (oaajea) uawlIjeM xpajenaaa, aa xoje H II1IWeM ja OBO. MaJIo HHiKe HeKOJIHKe HapO/I,He njecxe ja hy ,lI;O/I,aTn, a OB~e IIMall1 npn py~H crapa I,ILKiKeBUH CUOMeHHK - ClIOMeHUK ~pKBe cpnCKe, re hy ra OBi)e yBpCTHTlI, 83 xora MOiKe ce BH~eTH, All. je 1I06paTuMcTBO Y Hac nOTO OHaKO CBeTO H BalRHO, xao mTO je HaMil. CBeTa uajcBeTuja cJIYiK6a Boajs, (CaMo HeCTaJIO KILHre - nil. uexa 6JIarOCJIOBa ••• )

CnoMeHHK osaj OTKPHO je MJla,n;H Cp6HH H H K 0 .I a III Y MOIL a, re ra je zajeno onacao y cpncxox ,,3a6aBHIIKY". (Y 3arpe6y rOAHHe 1885., y 6pojeBHMa 6., 7. H 8.) I{ILIIra OBa uaWAa ce je y cpncxoj ~PKBH y ceJIY JI H nOB q a H H Mil. (Kpaj Bjeaosapa], a HeKaAIl. 6ujawe CBOjHHIl. MIl.HIl.CTHPIl. Maplle. - OBaKO rzaca osaj CIIOMeIlIlK:

"lInH 6paTOTBopeHuja."

IIpe/I,.leiKawqy CB. Esaareaajy H qeCTHOMY KpeCTY, CTaHYT xOTjaWqH 6paTHTH cja nocpezje uepxae, AepiKaWlle KlliK/I,O UX no

58

cBjemtUl B pyJ\aX CBOjIlX. Haunuajer Jepej: BJlarOCJlOBeH :EOI' Ham. TaiKe EKTelmja.

MHpOM I'ocnozy nOMOJIIIMcja.

o coeoxynaajymunx cja C JLy60BHjy iKl1TRja nepaaayuaa : rOCIIO,lly noxoanxcja,

o pa6jex 60iKHjHX H. H. II jesce 0 xpncrje cosoxynaeaaja HX:

JaKO Aa Tocnoz :EoI' Ham cOBoKynHT RX B JLy60B cosepnreayjy H iKHTllje nepaaayuaoje:

o jeiKe AapoBaTHcja UM ujeJIOMY,llpyjy II JLy6BH HeJIRueMjepHoj:

o zapjex npeiK,lI;e oesjanruenax, xecraaro rjeaa H KpOBR rOC-' noaa aanrero IIcyca XpHCTa:

o jeiKe npmacraraeja nMa 6eCKBepHO upesncrax TajuH, R

C06JLyCTil 6paTCTBO He3aBJICTHoje:

o jeiKe R36aBJlTHcja 11M OT csjaxnja cxopria, r-rsesa R HYiK,llR: (II TaKO If,0 ysraaca seznxe jexreneje.]

I'ocnoay noxoxaxcja.

Tocnoza Boaee Ham, ,lI;aBJI HaM npomenaje K onaceaajy R 3a1l0- Bje,ll;8Ba HaM JLy6UTR ,lI;pyr ,lI;pyra, n oTnymqaTJI ,llpyl' ,llpyl'y nperpjemennja: TR BJIa,llI1KO 6J1arO,ll;aTeJLY H qeJIOBjeKOJLy6qe, pa60M TBOjHMCHM (IfMjapeK) B03JLy6JImHMcja J1YXOBHOjy JLy60BHjy, n npRme,ll;mHM BO cDjaTyjy TBOjy UePKOB, csjararsy R6J1al'oCJloBeHRje 'I'soje xOTjamqHM npnjara, ,lI;aiK,II; njepy aenocrnaayjy : jaKoiKe ,lI;a~ jeea cBjaTHM TBojJlM yqeHRKOM II AnOCTOJIOM. Mllp R JLy60B CDOjy ,lI;aja RM neja npomenaja KO cnaceaajy n iKII3aH DjeqHyjy. TR 60 jecn iKR3aH nama II esjer IICTJlHH, II Te6je CJlaBY DOCH.18jeM R npoq.

MOJlJlTDa nropaja,

BJla.llIlKO Tocnoza BOiKe Ham, JlRK CDjSTHX aejex anOCTOJl Jl3- 6pSBR B jezaao 6paTCTBO, IlOCJlaBII ax D KOIlUR acezenaja npouosje,lI;aTJI TBoja 1I0BeJLeHllja: Tn R Hn!he 6JIarOC.lIOBIf pa6D 'I'soja caja, JlXiKe 6J1aI'OBOJlH.! jecn npeacraaara npe,ll osjarojy cxasojy T Bojejy, R 6paTJljaM 6RTR ,ll;YXOBHlfM: C06JLY,ll;1f RX DO TBojeM RMeRR, oCBjaTR RX DO HCTHIDe TBojej, ,ll;a noaaame no 3aIloDje,ll;eM TDOjRlII, ~aCJLek H!fUR 6Y,ll;YT lIe6eCHal'0 uapcraaja 'I'sojero, Jaxo TR jeca 1I0,ll;aTeJb 6.!81'1IX, If Te6je CJlaBY B03CII.!ajeM: I{ npoq.

ITo celli Jepej I'JIarOJIeT:

BOHMeM, Mup BCTjeM.

ITpoKH1feH raao 4. Ce HJllDe mTO ,lI;06po JlJlR mTO KpaCHO, HO jezse iKUTU 6paTHju sxynje. - Crnx: JaKO aanosjeza I'ocnoz 6JIa1'0- czosenaje II iKHBOT ,lI;0 sjexa.

.f

59

AUOCTO.ll K PUMJLaHOM aaxaao ~9. VITI. CTUX 28-39.) Bparnje, BjeMH :IKe jaxo - KOHeu: ja:IKe 0 Xpaorje Heyeje I'ocuozje naurex, AuuJIyja. CTUX: IIpaBe,ll.HRK jaxo ~UHUKC nponsjerer,

TaiKe raaroxer :

Ilpexyzpocr npOCTH, YCJIUmHM csjararo Esaarezaja, :Mup sejea.

OT Joana CB. EBaHr. aa'13.'10 56 (U&Ba XVII. CTUX 1-13.) BO spesja OHO: sosneze Hcye OqIl CBOj U na He60: KOHeu: ,lJ;a UMyT pazoer MOjy IICnOJIHeHY B ce6je.

Ta:IKe exreanja.

Pnex BCH OT scejs ,llY mil , II OT ncero noxamaeaaja namero

pueM:

TOCIIO,ll.1I BCe)l;0piKIITeJLY BOiKe oren namax:

IIOMDJIyj Hac BO:IKe 110 aexaujej 1I111JIOCTU 'I'sojej :

Jenrse MOJIHMcja 0 rrpeocsjauersejurex Apxujepeju:

Jenrse MOJlUMcja 0 pa6jex Bozcajax (nMjapeK) 0 a.llpaBujll II 0 cnacennj II ux:

Jemse MO.1llureja all. ncjy 6paTlljy, II all. ncja IJpaBOCJIaBHuja XpncTlljaHIl :

Jaso MIfJIOCTUB II 'IeJIOBjeKOJLy6eu Bor jeen, If Te6je caasy B03cu.1IajeM:

I'oenozy IIoMo.lRMcja!

T8ze MO.lHTBY cajy :

I'ocuaaa Bozse BceApZUTeJLY, COTBOPUBH tIeJIOBjeKa no 06paay cnojexy If 110 IIO,ll06Rjy, II ,llaBH jeay iKllBOT sjeuna: HaBOJIHBU caasIIHja csoja AnOCTo:m, Ilerpa II Ilaasa, <l>U.llllla II BapTo.loMeja 6paTujy 611TII, lie co yaOM pOZ.lleCTBeHlnl, 110 ,llYXOBOM csoja, Jl.y(iOBujy: cnO)l;OCiUBU cnjaTuja csoja :MytIellHKlI. Cepruja 1I Baxxa 6paTOMa CiUTU lIM, CinrOCJIOBIl II paCiu 'I'aoja cnja (UMjapeK) He CO ysojy pO:lK,llecrneaojy, HO Bjepojy If ,lI,y60Bujy .llaZ)I; UMa JLyCiUTII .llpyr .apyra HeaaBHCTHO II Ciea COCiJlaaHa : ,11.11. Ciy.aYT BO Bcja ,ll.HU ZUBOTa CBOjero; yxpjena UX CIIJIojy csjaTaro 'I'sojero ,lJ;yxa, MOJIUTBaMII npe'IlIcTnja BJla,ll.Uqlluu aameja BOrOp0,ll.IIUIf U IIPIICHO ,ll.jeBR Mapuju. II scjex cBjaTl[X TBOjuX yrO,llIlBmUX Te6je OT sjexa, J8KO TBoja .llep)RaBa II Taoje jeer UaPCTBO:

Bxynje BcjeM:

T.IIl.BH !amja TOCnO,ll;eDII npHKJIOlllITe! H MOJIUTBY cajy TajHO:

TOCIIO,ll;lI Boze Ham, ,lI,y6u conepurarea.y, II lIIuPY HIl.CTaBHHqe

60

H ncjeM Cnace, 1l0,ll;aat)J; II HaM a Jby60B CBOjy, coaepnreaaje saxony, U ,lI;apyj BcjeM HaM ,l;aponaHIIja cnja, 0 Xpaorje Hcycje, Tocnozje aamea :

CIIO,ll,OOUBII HaM caMjeM upanaracja B Jby60nje jaKOate Je.n;UHOp0,ll;HH CUH llpHjaT HU, II llo.n;aat,ll; HaM ?tleilt)l;yc06Hojy Jby60BUjy C.1yatuTU Te6je, II COBepWJlTU saKOII Xpacra 'I'aojero co BcjaKHM zepaaoaeaajex.

Boar-rae: JaKO 'I'soje jeer ~apcTBo II caza:

no ceM njeayjyr cnjaToje Eaaareznje, TaiKe H caMII ce6e uje.IIyjYT, Hartl 1I0jyW1IHM:

rOCIIO,l;II, rOCIIO,l;II, npuspll C He6ece II Bllat,l;. II uoejera nIlHOrpa,l; Ceo], II cOBepWII jere, jeroaco HacMII Jl.eCHU~a TBoja, rOCUO,l;H, CTIIX: naCII HJpaHJb:;L BOlUm, so)ljaj jaxo oasa JOCII<l>a. Tzac 8. Ce HUlLe WTO .n;06po UJlIl U1TO KpaCIIO, HO jezse a>BTU 6paTuju BKyllje: 0 cex 60 Tocuoa 06jew1m atUBOT njeQHII.

(YUa3IUIO, All. je oll~e aexoauxo IIcuywTeHo a npBje)J;H, C rora no ,l;pyroM IISBOpy, WTO 110 ra je Muall 1). MUilhenHli. caOUWTHO Y onojoj KILIISII n)l(lIsoT C'p6a ceJbal\a". Y Beorpazy rozaae 1867. eBO 118. ,1;0. ,ltOnyHIIM:)

Ilcnpez AIIOCTO.la OBO ,ll,O.laJU: 1I upesjersaer HM 1\peCT n ,ll,eoHyjy py1\y a so. JLeny csjenmnje. Tponap 0 nllROrpa,ll,y nojy TpU nYT. TaE.e: ('.I&sa: lfy'leHII~1l Tsoju rOCUO.l.II njepojy YTBep,II,llwe ce D H~ell\.l.t'jy EIl3RD Yh"PjenHwe ce .:by60nuiy ate 1\pOTa Tnojero ,ll,ymenBo cajeAHBIIBme ce BpaElIjc .Y'lllTe.lCTnO pa3~yzllBme, 0 y.a:y'lUW6 BjeD~e oa 6E.'JU.lOTDII1I All. 1I0.leT ce 3& Aywe Dame. - - n BOlLe:

Boropoxane UO.OWqBD~e nacell 1I0,a,E.'W11ll1l TO ce Te6je ce B&.1jejeJ( u To60jy oc XBUOll 11 0 TE.'6je BCE.' ynoaauaje nawe jeer 110.10 po)Qwaro ce 113 re6je 3& upOCUO pa60 CBoje.

(Jom 1I11311 ).o).aTD: Ilaa l~yry6e jexreaaje 0 no TOJ( 1I0.mTne 1lU8).E.'Ue, 11 DOc.Juje naa 1\&"0 ce .:by6e. OBO ).0.1&30 Bp.lO );IIBBO). no TOX CBt'WTeIlO" Ba3).BHr pyujE.' 11 'lawy c x,a,eooll raarezer :

B&H1It'1I, caera CBCTOX; opDllaw'l&jeT ox OT upoc+Opje D je1l non erapjero 6pan 0 TO '!'Oro 1GlBWD1ID 0 06BO~ ox 0£(U0 naaora TPWE.).U n. Hex~' nOeT&B.J.eBY '-PC·TY. nojymlle r..I&C 1. T})Ouap BDHOrpa..Y.& •••••

..\ sa Tnj6ll D).t' .0TuyeT- ).&H&.

(Ile Eaaujn lDI& nt'l6paTDlICTB&., ORB nayjy je).llo .lPyro1l 6uo e,a.,lj e. a H: IUD Y BeBo..LD n. j a a D aro ee pelle .. Boroa Te Be.DIE_ 61l&T .... : na nt>e..Juje »,paaajy ee ....... l 100 .l':Ee. 0 __ ee oODITYje jep je 1lO). ).yXOBUIi. Y ('~ \\:u.& je npne .l..TXOBBtl aero • ..:pBHO pO..l6mreTa.l ~)

61

,Zl B a II 0 6 paT II )1 a. (lis .1l0Jhaua.)

OBI~e IIaCe lhumr MOMlfe M.IIa,ll;O, III lLIIM IIOpe)l;1I MII.IIlfllHe lf06aHe, IIOpe,ll;IUII ,lI;eBCT roznn' zana,

Ra,ll; zesera Ha eaozy 611J1a, Fosopno MUJlIfH lf06aHlllre:

OJ lIlrJIlIRHe, MOj no Bory 6paTe! AK' OCBaHe Be,)(po 6e3 06J1al,a Jann oane y IIpOJlOM nsanrme, Ocsane .1111 Be,ll;pO ca 06J1aKoM .JaBII onue xpaj cmsera Mopa; AJI' CBaHYJlO Be,)(po 6pe3 06.11aKa, Jane osne y IIpOJlOM IlJlaHIIHe. Ra,ll; cy OHII HapyqaJlll craze, CTa,lI;O lLIIMa y IIJlaH,lI;lImTe CTaJIO: .T axoserse noa jeze aezeae,

A Mpelf>C y 3eJleHO ropje;

CjeJIII jecy OHII yamHaTII.

Ra,ll; jyaana MJIa,ll;1I YiRIIHaJIII, Mei)y ce jecy cIlOMlIlLaJIII, MIIJllfllHY je MIIJIIIH rOBopllo:

OJ MIIJI1IIIHe, MOj 110 Bory 6paTe I IIOpe,ll;IIMO liMa ·,lI;eBeT rO,ll;IIHlIqa HIIKaKBe ce maze He saraao,

He 6aqaMo KaMeHa C paMeHa;

He cxaxexo CKOKa jyaanxora, Bauanre ce KaMeHa C paMeHa. MIIJIlfllHY je MIIJIIIH 0,ll;6aqno; UKaKaJlIf cy CKOKa jYHMKora, }fIIJIlfIlHY je lIIfJIIIH O,ll;CKOlIRO.

To lIIlJl'HlHY BpJlO iRao 611.110,

1)e je H.eMY 3lJIai)n o,ll;6aqIl0,

JI .1JaraUIIM CKOKOM O,ll;CKOtHlO; IIaK ymlMJbe nOiRe orroaaue

IIaK oopaan MII.UlHa jynaxa,

H OH MIl ce O~ KpBII npella,ll;e, TIaRe 6jeiRli Kp03 ropy aezeny.

62

·11

.l(0311BJLe ra MnJIIIH MOM'!e MJla,ll;O:

Ilospara ce MIIJI'!nH '!06aHIIHe, Ilospara ce Te l\pB~Y YCTanJLaj, Bjepa Moja oza'ra Te He hy! MII.1'!nH ce je Ha3a,ll; noaparno, lIa OH 6epe no ropll MaWlfH)'

lIa YCTaBJLa KpB~y MIIJlIIHOBY, AJl' ce xpsua ,11;& YCTaBH He he:

(Jep KpB Dn,ll;ll TK(J je l\pn nywTllo. -) TOBOP"O }lnAqnH MOM'!e M.1a,ll;O:

OJ :MnJlqllHe, 111110 uoripamxe! Tn ,ll;ojaBH HS nonacax OB~e, A ja n,ll;eM ,ll;BOpy 6njeJlOMe • .l(aJleKO ra ceCTpe yr.1e,ll;a.1e H cTapn~y MajK)' zoaasaxe :

OJ Crapaue, MII.1S aanra MSjKO! ETO HaMa 6paTa je,ll;IIHOrS HHTH CBUP" Y jacae cnapaae,

HIITII iKBIliK,lUl mapoxajex iKBlliK,II;OM, 0,11; nexora j' paRe 3a,ll;06110

AJI' 0,11; Typax', a.111 0,11; 8j,ll;YK8jA.1' Mn.1t1HH8 CBora uooparaxa ; - Mu' ra 6J1l1iKe cycpeTaJIS MSjKS:

Baj Mn.llHRe, MOj je,J;HHII CIIHe, O,J; Kors CII paHe 3s,II;06110:

H.1' 0,11; TyPSK' n.1H 0,J; aj,J;YKa, H.1' Mn.1QHHa TBora nodparaaa ? "HnjecaM MSjKO paHa 3a,J;06110 "O,J; TypaK8 HlITn 0,J; sj,ll;YKa,

"Hn MH.1QHHS BHjepHs ll06pa.TBMSj "Beh yr.1e,J;s js6y 118 jS6.18HY, "lI8K ce npHne jS6J18HY HS rpaH)' ".l(s y6epeM ,11;0 ,ll;Bnje ja6YKe,

"J ep;HY Te6n, je,ll;H)' lIeHH M8jKO, "lIp.:n rp8Ha 0,11; KpTS ja6.1aHa, "Ty caM M8jKO paHe 3a,ll;06110 •••• rHero H,II;ny roplbe Qapp;aKe "lIan MB CTepB )(eKaHe zymexe, (,.HecTepn Mil lJ.yro UB mapoxo

63

"Jep TIl He t.y ,zr;yro OOAOBRTrr •. )" Ka,zr; je OIlJlO na 3aO)(Y r.YHlIe, MH.1lIH CBOjy ,zr;031IBao MajKy:

,,OJ Crapuue, MIIJla Moja MajKol "EBO TeOIl HOiRlI OKOBaTIl

"ITa n(x) 1I0,zr;aj MIl.lfIWY qOOaHY; "He Oil-A MeHe xeurhe cnoxatsao ". To 1l3YCTII a AymllllY nycra. MaAo Tora nRCaJlO BpeMeHR.

JaBH ~IIlJlqIlH na nonacax OBlIe, Cperaza ra MIIJlHHOBa MajKa.

OJ crapane ! MHJlIIHOBa Majlw,

J e JIll MIlJlIlH paHe npedoxao ?

He oy,zr;aAll lIIIJIqllHe qOOaHe, .l(RBHO TlI je }IlIJIIlH npeMIlHyo, II TeOIl je HOiRe OCTaBIlO,

He OIl-A Ibera qemli.e cnoxmsao. Ka,zr; TO tlYO MlIJIqllHe tlOORHe, Tpace csoje HOiRe II3a naca

ITa y,zr;apa cede Y cpzamue : }ipTaB jYHaK IIPHOj 3elll.JLll naae. JIlljeno II (x ) capanaae MajKe:

Hanopezo jezaa ,11;0 zpyrora - ,l(a He iRaJIHje.llaH aa zpyror-a!

l' p j e x 0 T a j e IT 0 0 p a r II May B p H j e ,lI; R T H.

JOBO opaTe! 1£ao MH je Ha Te! Moja zpara ohe aohn aa Te j

(He Y3MH je, MOj 110 Eory opaTe!) CBeMY Mil je pO,ll;Y OMIl.JLeJIa: }loMe oaorr ,lI;BvPOOM H yrOJlOOMj A MaTepH PO,ll;OM H naexeaoa :

Mojoj opali.ll JlRjenHM Y3pacToM j A cejaxa ,lI;yrrrjeM ~ocaMa;

MeH' jYHaKY IIpHHjeM OqllMa.

He Y3MIl je, MOj no Bory opaTe, CaO.JL1l MH ce CRMa Ba,ll;II na Te I ..

(II3 TOOOJlHli.a, O,ll; l)ype I'pyoopa.)

64

Map K 0 K p a Jh e B II h II ~ a p C Y .I e j M a H.

(Ha CJIYlboKe Kpajnne, 0;:1 MII.IKe Hsaaoaaha.)

Osue uace I\paJheBnhy Mapuo

OD~e nace Y CBHpaJIY cDllpa,

:hlapKo cDllpa TallKO nonnjena:

,,:MIIJIII BOlRe 11Y.ll:a roxexora l

".7I>y6JhCH Til caa, Jhy6UTH ce He liy; "MIIJLeH TIl cax, MHJllITlI ce He hy ;

"Beh hy nhn ~apy Cyaejaaay

"Mhy ffier'BOM .lI:BOpy 6njeJIOMe:

"lherOBY hy JLy6y 06JLy6l1TII,

"fiepll hy My aa njepy oKpeHyT";

MapKo CBHpa, y HIIKor' He ,ll;IIPa,

Mapxo njeaa, a Ha 3.'10 He MIICJIH;

AJI' cy rsera cayre ~apcI(e 11Y.le,

M TO CBOMe uapy .lI:ojaBIIJIe.

~DyTliT llape pa3aC.'Ia rexaae :

TKO YBaTlI Kpazseanha Mapxa, )latle ffieMY CBOjy hepuy ,ll;aTH, M 611jeJly KyJly Ca3H.lI:aTII;

AJIII epeha HlIKOM He I10CJlY:lK1I

)la YBaTlI Kpaasenaha :MapKa. Ilfro je MapKo KaHO OB'Iap njeso, To xa jYHaK CII.,II; je Y1l1l1l1l0:

Cnpexao ce, ua pa 1100.11;110, Tpn je ,ll;aHa 11.0 napa 0,11;110,

Y rpehn je C llapeM 6ecjell.ll0, Ty My pycy ozcjexao uaBY, M JLy6y My rset-'ay oCiJLyCino, A heprr My aa sjepy oKpeHy.

• • •

VII.

TPH :ajepe.

Tpa cy sjepe y CpnCKOMe HapO,ll;y: II p aBO C 1I. a B H a, p H MC x a, My x a M e ,II; a H C K &. OBa nop;jen BlII& CBOjy BOTOPBjy, Te ce BHaTII )foze 0,11; K&KO je OBaKO no Bjepn n saxony nO~BjenaR HapoA Haw. - CBaKa 0,11; OBe Tpll Bjepe HMa OBOjy as cede 60roMO.lLY, liMa .CBaKa csoje ~pKBeHO ypeljelLe, csoj saKOH B 06Hllaj; JDla CBaKa CBOj jesax tra KOllle C1I.yZH, a HMa CBaKa II cso] "t<a1I.eu;r;ap", no KOMe ce paanajy upsneae CBe TKOBHHe, jaaae M01I.HTBe, sa.u;ym6me, nOOTOBH B sjepcxa 06pe,ll;n. -

IIa KaKO napoz HeMa cnoje KlLBre-BO,ll;H1I.B~e, HB Koje 611 yqllo H nosaaaao CBOjy npOm.lOCT. TO je no npeJljeJIIIMa, Kyp;a ce aooe OBe TPB Bjepe, YTBp,ll;H1I.O ce B paaraxno MHm.lLelLe 0 roxe, a H pa3.IHllHO je aaaasarse, Ha lIepHII H, np. c.lymao caM OBO: ,,3aKOHe je pacTaBBO CaBO H naBO". CaBO je - Cp6I1H, a IIaBo je - pBMa~. Hpna ce 30BY "pIlwiiaHn", a ,ll;pyrH cy "xpmiiaHu". 060ju 30BY :MyxaMe,ll;oB~e: "Typ~uMa". -

J eSBK je y npaBOOJIaBHoj ~PKBU cTapII 0 p n C K II je3I1K, KH.nra je oTapa 0 p n 0 K a, nUOMO je 0 p n 0 K 0, UJIB Ii U 11 H JI 0 B a a36YKa; y pllllla~a je JI a T II H 0 K II jeaax (OCIIM OHO HemTO OKO CelLa); y :Myxalllep;oBa~a je je3HK a pan 0 K H, noaajeuraa ca nepsBjoKHM.

PUlII~U CBH nHmy JIaTHHcKujeM CJIOBHMa, na (osaxo) 30BY "xpBaTCKHlII" nHClIIOM j y CJlaBoHHju TO je "CJIaBOHOKH"; y ,l(a.llIIa~HjH je "p;auaTBHOKII". Oz npaje npaDOIIHO je OBaMO 6HO "lIIaljapOKH", a aa 06UH ja,n;paHOKora Mopa npanonac je "TaJIlijaHOKH". OBY ollljecy op; npaponHca zorjepao je nOKojHH raj no 'I e m K 0 M HallHny, BOBe oe KO,ll; HexBjex "poramH~a" a TO 3a TO, jep lIIe:hyH& HeKoja O.lOB& SBaKOBe no nyT porOD a, JJ. _ np. c, z = 'I, at.

OA Tora ,ll;06a TY,ll;a je aaTeruyT jesHK 0 p n 0 K H - (irapO,l;BH jesal(?) & C.lOBa Ha nucMY II KlLB3B oy .l&TIIHCKa, TalCoBa 06J1.I>ezeRa 6

66

CJlOBa. - C.a:ym6eHa 1IRCMa noze oe no XpBaTCl\Oj II CJIaBOHRjH 110 OBOj 4>OPMR, a IIO ,l(a.a:Ma~HjH je T8.'IlIjaHcKR jesRK c.lIym6eHR.

Cp6R Il p a a o o z a a a a -cTojehR n o z o s o x BJlaCTR TaKO e e H ORR c z y ac e CJIym6euJlM Ha'lRHOM jaBIIHjeM. Je.llHHa je u p x n a, R OHO ueWTO WTO WKOAe c p n o x e jow HlIIa - Ty je ~Rr.110 n a r o YT01IlfUITe c p n c x e n aPO)l;HOCTR H IlRCMeHOCTH c a S)I;paBlIM CBOjRM x apaKTepOM. -

o MyxaMe)l;OB~IIMa C OBe 'CTPaHe lIIaJlO ee RMa peha, aXR H TO WTO je MaJlO, oner je 1I0XBaJIHO. Oaajex Cp6aJba Dp.a:O lIIaJIO nMa xoja RSy'le apancxa jesax If UHCMO, ria )l;S ce cAyme ca TOM KILHrOM. Hero OHR cy sa)l;pmaJlH Mei}y OCTIIJIHM jow R IlHCMO R jeslIK cpncKR, na OBaKO ce R CJlyme lLHMe, BocaH~1I 'leCTHTH IlpeKpacHo SO By OBO OBOje mrclIo .lIIIjeno ,,:hYPY.llCKHM" IIHCMOM, ,,:hypy.a:R~". Y HMeHY OBOMe ROCR ce HJle cserora Ii. II P n A a IUIOCTOJla II Tnop~a same KlLure CBeTe D IlRCMeHOCTH, xoja euaja y HapO,ll;HOM R npooBjeTHoM jI\lIBOTY CBe Cp6e H CJloBjeHe no wllpoKoMe cBRjeTY, a 6pojII OBa Be .. RKS nopO)l;~a y J espona npeKo CBOjRj ex ocaxxeeer 1I1RJIJfjoHa )l;ywa. -

(OBi}e je Cp6BMa MyxaMe)l;OD~RMa y lLRXOBOj IlOCTOj6RHH Ra Taj Ha'lRII ornopea nyT, lIa)l;s ce csajeraa 06paaa IlOKa9RB8TB Mory, a Jle~y KopjeHBTOIl 6paiioM CBOjOM; jep ero, RRjecy pena 6es KOpajena, Hlfjecy TRKBS 6e3 caora rpJbK'll! ••. )

B J e p 8 n p aBO C JI a BRa.

Bjepa OBa SOBe oe II p aBO C JI a B II 0 M C Tors, jep y'lH Bora n p aBO H S)I; P aBO C.lI a B R T R. Ha cserajea ca60pRMS y Haxeja (325. r.), R y Ilaparpaay (381 r.) yTBp~eRa je npaaocaasaa Bjepa H saKOII. Hawa MO.llHTBa "Bjepyjy" - OBO .!Rjeno xasyje ; Hawa "CJlaBRa MO.llRTBa" Ha KPCHOM RMeHY OBO CBe )l;RBIIO nmvaraaa! BlIJber KPCTS 0)1; npBa TpR IlPCTS na .lleCHR~R - OBO je usajer npasocaasae Bjepe.

PRMCKa.

PRJI(cJ(oMDlJI>eA60M 30n6 ce S& TO, .lap y rpaay PRIIfY (y HTB.lIRjR) Cje.llR lLRXOB npBp CBeWTeURK - PR)llCKR IIaIlS. CBH oe p~H HolD "JIaTRHH" KpCTe ca n e r "peTS, B )leay Ilpaje HB.lI H j e B y oacy, na OHM Ha )l;ecHy. l{ueH,l.&p csoj RMajy 0.1. TO.-BHe 1582., Te

,j

67

TaT<O cy paCTaBJLeHe CBeTROBRne ~pKBeHe. )1;0 osora Bpe'JleHa ,lQIaa.1R cry ~R R JIaTRHH TO jeanaxo,

1. ¥ OBOJ(e BjepOBa1Ly (credo) 'llBTajy "filioqne", T. j, ,lI;a JJ.yx CBeTH HCXO,ll;R 0,.1; ~ll. II Ollila;

2. "{amy npHqeCTR R q'HTalbe CB. nHCJ(a cBjeTOBH>8~lDIa sa6pa- 1Lyjy, C.1yze He K B a C H H M X.7Le60M (onpecnoxoa};

3. lIHoTe rpjemae ,.1;yme BaTpOM, SOBY TO "oypraTopBjoM".

HMajy "JIHM6ym" - r~e H,lI;Y ,ll;yme xoje oy 6es KpIIIT6H>a OOT8lI6. 4. PBMCKH nana je HpBR R nYHOB.1aCTHR (H6norpjemRBH) roono,a;ap IqJKBe R esojajex BRjepHIIKa no cBRjeTy. 113 ITyprM'opnje MOORe OC.I'060J(RTR sanaae ,a;yme.

5. CaMo y pncKoj npKBH je cnacerse, HIIKO ce J(pyrll He Mome

HelSa H CHaoa ,ll;OCTaTH;

6. Q!~:~,~,~~, _~H~~. ~~H~.{ c~l~t);

7. Kaomrposa liMa MRoro, II pasnajex peaoaa;

8. BasaM npemaa paamsno, rra Mome .lU' )l;o~ R ea jeBpejcKOH

naCXOM, a ODO je npOTHBHO Hmrejcxoxe caoopy (325 r.) 9. IIOOTII cyoore ; o,a; 6ujeJIora CMORa nexa oOCTa;

10. 1l0njeK HeMa HIIKaKOBe aacayre KO,ll; Bora ;

11. II.1aha nana ,ll;aHaK, SOBe ce "IIeTpoB HOBa~";

12. JIaTHBcKu jeSH[( ,ll;pEH crporo H BaH pOMaHOKe Hapo~.OCTR.

PaHCKa YHHja.

¥HRjam oy 1IR0ro KamlLe nOCTaJUI. "YHujaTmta" BOSY ce c Tora, jep Bjepyjy pHMCRora nauy, :&.eroBoj cy npOR nO)l;JlO2t8HB. - Cp6aJI.a lIMa BpJlO ~uuo noynajahenax, OHO HemTO HB. )J{YM6e~. Ilame ItHa B.m!Xa, POMaBa, y EB.HaTY H Ep)l;eJI.yj HDTO TOO HO Pyea y l'aJIHIlujR H no Y rapoxoj.

MyxaMe,ll;aHCK8..

Cp6" nOTYP'leHR SO By eerie "HSJIaM" - T. j. npaaonajepaa, R1LHry 0)1; S8.KOHa HJlajy "A.1KOpall", OBO je lLUXOBO CBeTO OROMO. IIpBO CBemTeHHKa HMeHyjy illejuIC-Y.1-HsJlaMj CY.ITaH je "ICa..m."rocnozep sjepe, saKOHa H8.,lI; csajeaa BDjepHU~Ma.

¥ a.XKopaHY OBaKO nume:

CaMO je jezan Bor "AJlax", Koju caajery sarroBuje)l;a u xohe, ,a;a ra nomTyjy, B y :&.eroBY ce BOJI.Y npeaasajy. II0601lmo KJla:&.aTu, capoaaxy nO)l;uje.1UTU, HYTHuKa UPUMUTII, pRjel{ Sa,ll;aHY JJ;pEaTH, qHCTO EUBRTH, He ouujaTH ce, npaTU oe BOolO)f, paopo BojeBaTR R

*

68

sa Bjepy H r.l&BY Bsry6uTR. TKO OBe )l;YlRHOCTU 8SBPWH, Taj sjepyje, Taj je " MYC.lRM8H " , U ,n;O.laSII y J,IeHeT (paj). Y pajy sujepR8 aacaaljaBajy ce r.le,n;OM .Iu~a 60lRujera, OTY)l;a U 3a1(JIIJIf>Y aexora : "IIo .lIHn;e 60lRje, Y'IUHH TO U TO". Paj je UOUyT .IRjene YSlIjeK seaeae 6aWTe, rlje UOTOn;U lRy60pe, 8 Ty crsayjy He6eCR6 ,IljeBojK6 3&.lby6- Jl.eHujex O'lRjy (xypaje).

MyxaMe,n; je cneran nOCAaH, ,lI;a UOBpaTU WTO oy )l;pyru OOKBapu.u. OH je nesar csajex npopOKa .•. -

I1- a M B j a -je npoers U3 HyTpa, Hella UKOHa HU Apyrora YKpaoa, a 0 oOJl)a 8Ma BRCOKe OTaH1(e Ky.le (MYBape). aa BpXy je W R JI) a K. 06pe)l je cas npOOT, aJJU Tem:a1( H MY'JaH. ,n;BeBHn;e Mopa uer nyra KJI8If>aTH, a H 00 aoha; npara ce, rlje BOAe seaa, Ty oujecKoM; Mjeoen; "P a M a,n; a n" xope CBe AO 3BHje3,11;e 0YWUTU, na H 0,11; .Iy.le B BO)l;e 'IaK OOOTH; Y aJ,IBJIYK' Y MeKKY 00)l Bp.lO TelRKujeM 06u1I8.juMa MOpa nYToBaTB 6ap jeAHoM y lRHBOTY; O)l oaera WTO HMa Mopa OJIaTUTU ,ll;eOOTUHY WTO spajeza, R jow IlUJlOOTUIf>e HeICe. MRorolReHOTBO je y 3aKOHY. Bjepyjy, Aa je Bor CBe aanpao ozpeaao, WTO lie KOMe 6UTH.

Hap 0,n;80 OT.

Hapoaaoer je cTapa puje'l a HOBa RAeja! H Me, je 3 H K, B j epa, cas lRUBOT U· 06U'lajH HapO)lRH Oa'lHlL8Bajy OBeTO HMe Hap 0,11; H 0 0 T H! Hapoznocr je 'IUCTe Ky.lTypHe aapaea, OHaHapO)lHOOT - je lRHBOTHH yO.lOB 3)1;paBe npoosjere U opehe HapO,ll;He! OPOCKO je HMe ~BujeT HapO,ll;HOCTU; 00 jeSH1(Y je)l;ROM HapO,ll;HOCT ce He oApeljyje; no SeMJl.H H HMeHY 3eMJl.e He HJ(e HapO,ll;HOOT; 00 BjepH caMoj He noaaaje oe HapOAHOOT! OPOCKO ja HMe najcrapaje y oBBjeM je,ll;He KpBH meMeHUMa. Op6H cauyaame csoje )l;peBHO HMe. H OBaKO je UMe 0 JI e M e H C K 0 sajeno ; aza MH Cp6u HeMaMO norpede MHjelL8TH UoIH saMujeIf>UB8TU name HapO)l;HO UMe! (Oa )lplRaBHujeM H )I; e jaM a H y P e ij e If> B 111 a (0 B i) e) Haw e B M e H Hap 0,11; H 0 0 T H e JI a H H K a K 0 B e 0 B e S e; a JI H H 111 a MOM HOp 6 H (0 B lj e !) x s o n a p o a H HapO)l;HOOT saKOHHTa u p a a a a a O,ll;plR a s a ss e H K Y JI T Y P HOp a 3 aSH j alL e 0 B It j ex C B 0 j aj ex n p o o a j e r a a Y0.lOBa!! --)

JI C Y C B Map K o.

Rcyc JlH.lB ca He6eca nmne KILBry name MapKY npeKo Mopa: o Jloj MapKo sjepaa czyro Jloja 1 CnpaBR JleRR rocno~cKy Be~epy, Tu He ROJl,H HR jarse HR npace, Belie CRHa jeaaaor' CTeB3Ha M.lal)aHora o~ Ce,D;3J1 rO,D;BHa. KILRry nrraje MapJ(o npeKo Jlopa KILBry nrraje rposae oyae .lIBje, r.le,D;&J[o ra )l;BjeTe CTeBaHe:

o MOj 6a60! Moja MYApa raaao, OTK.le RILBra, 0)1; xora .lR rp8.)I;a? TB CR B ~o ~ KlLure ~06HBao, A..IR nnjeca cyae upozajesao.

AJI.' rOBopR MapKO npeKo Mopa:

Hcyc MR.lR ca ueoeoa name,

,l(a My cnpasaa rocuozcxy Be'lepy, ,l(a He ROJl>eM HB jarse HR npace, Belie CRURO, Te6e jeaaaora ;

RaKO liy re ja)l;aH nperopera 1

o MOj 6a60, Moja My~pa raaao ! TH IlR cnpanaaj rocuoacxy neqepy, A. He 7Ita.lB MeHe jeaanora :

CBeiKH MeHB PYKe naonaxo, BeiK' MB O'IB Y CBBJIeHe pyrr~e

,l(a ja He 6H(X) 6a60, y Te PYiKHO 1I0rJIe~ao - ,l(a ja He 6u Bory carpjemao 1

OH My BeiKe PYRe naonaxo,

Bezse O'IH Y CBlIJIeHe pyn~e.

Ma'leM Ma'le CBeTUTeJl>Y l)ypl)y,

A HaMa'le HejaKa CTeBaHa,

ITa 1I0~Ha'le H.lal)aHo jaa.enme, (MHC.IH MapRo ~a je aaKJIa cBRa .. ) Ka,ll; cjezome CBe~I1 sa Beqepy, Hyjan MapKo no Ta60py mehe ; Hcyo MH.lH MapRY nporosapa:

69

70

o MOj MapKO sjepna CJIyl'O noja, Bjepa j' Te6e cperaa yqHIIH.ila:

Je~HHor TH CBHa CaqYBaJIa.

H II K 0 JJ. a q 0 6 a II II 1( a p.

OB1(e nace HHKOJIa 'lOlSalle,

1l nonEtieBa TaHKO rJIaCOBHTO: ,l(a-c He 60jH ll.0 Bora HHKora; HH y rpa,ll)' ~apa 'leCTHTOra;

,l(a cy :n;er'BH ,ll;SOpH C8MOTBOPU; Honpea ,lI;Bopa MOCT 0,11; cYBor 3JJ.sTa; IIo lLeM mehe zener nSYHoBa,

1l aa lLHMa ll.eseT nSyHH1(a,

s: npell. lLHMa jell.Ha Bull.pa MY,II;pa, 1l sa lLHMa HCKHlieHa xyaa,

IIuTa rsera 1(spe rocnozaae :

J e-JI aeraaa, HIfKOJIa 'l06aHe, Je-JI UCTHHa mTO rOB ope .1Ly,ll;U? CBe UCTURS 1(ape rOCnOll.HHe: ,l(a-c y MeHe ,ll;BOpU caMOTBopH, II npe,ll; ,ll;BOPOM MOCT Oll. cyaor SJIaTa, ][TO Ty,ll; melie ~eneT naYHoBa:

To je MOjH ~o ll.eBeT caaosa, Ilfro sa lLHMa ll.eBeT nSyHH1(a:

To je llOju ~o zener cnamaua, ][TO npe,ll; 1LHMaje~HaBHll.paMYI';pa; To je Moja npenajepna .1Ly6a, ][TO sa 1LHMa HaKHheHa KYHa:

To je Moja )(paroMaHa xhepaa,

o II e T TOM a Jl 0 ,II; P Y r a q U j e. IIace OB1(e ILHKoJJ.a 'lo(')sHe:

Ry,ll;a jasa, TYll.a II npojasa, RuTH nasa )KHTa na J[HBaAe; Y py1(H My SJJ.aTHa CBHpaJIH1(a. ,l(oKasyjy 1(apy rOCnO,ll;HHY;