You are on page 1of 29

Lu hnh ni b

Mng Khng, thng 9 nm 2008

Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
2
Jngx 1:
i u e t l v x
ei i u (l ) (v) (x)

1. c
a, Nguyn m:
i, u ,, e, , c nh ting Vit.

b, Vn:
ei (ay), i (y), ( - - ), u (u- - u)

c, Ph m
T: c l "tx"
L: c l "lx"
V: c l "vx"

d, Thanh iu (chiv suz)
(l) - du lul c tm xung "lul"
(v) - du vuv "vuv"
(x) - du xix "xix"

2. Tx lul (t ng)
I:
U: chn, ngn
: rc, reo
x: th
* T
Ti: gn
Ti ti: san st
Tiv: kia
Tiv u: ng kia
Tiv: ng y
Tu: t, bt, hi
Tul tv: con tru
Tul tul: ngi ngi, mi ngi.
T: chn
Tv: ra
Tl: ci
Tix: anh
Tix lul: anh trai
* X
X: Dn, gom
Xix: k, pht l
Xu: chu lp
U xi: d
* L
Leiv: nm, vt, b
Lu: ca mng
Lul: don, n, rnh
Lux: t, bng, pht
Luv: bi, ngoi, moi, say, bun.
Lu: ngn hn
Lu lul: Li ni, cu ni
Lul vix: ting Vit
Lux: To, ln, ong, cn.
Lx: Thi, nt
Lv: Th, mai sau
L: Th, (nh th), vy (vy th),
s.
Lx: Lu
Lv: Xit cht, thch
Ll: Th l, thc mt
Lil: Thu vn, thu xp, lo liu
Liv: Lc, li, li, li


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
3
Luv: vn li, cht ng

Jngx 2:
o l r s
i ai (r ) (s)

1. c
a, Nguyn m:
- o, , c nh trong ting vit.
b, Vn
i c i- - i c gn nh "ay" trong ting Vit.

c, Ph m
B: c l "bx".
C: c l "cx".
R: Ph m u li hm ch c nhn hi. c l"rx"
S: c nh ngi trung b c ch s. "Sx".

d, Chiv suz (du thanh)
(r): c rr (r- - - r) "rr".
(s): c l sx (c khi im hi thp xung dn). "sx"

2. Tx lul (t ng)
* B
Bu: Ln
Bux: V
B: Tn (ngi, vt, vt)
Bl: Bn
Bu: Tuyt, vt
Bur:Ngm
B: St
Bus: y, che li
* C
Cr: Em, gnh, vc
Cox: My, nh
Ci: Ca
Cr tl: Vc ci
C: Ca s
Cu: Nc canh
Cv: Hc
Cu: Cn, chui, cun.
Cu lul: Li c nhn, di chc
Cur: Ti, t, mnh
Cul: Chn ti, tn
* R
Ru: Nh, rt ra, ly ra
R: St, toc, rch
Rr: Lp bp
Rix rx: Ph ph
Rr: Ci thp (php bng g),bi mc,
moi mc.
R: Gi (go gic)
* S
Sei: Nhanh, sn dung
Su: N (go n), ngh
S: Thu
Sv: Hao ht
Six: Thi gian
Six xv: Thi s
Siv: Nm
S: Xing xch, dy chuyn
Sur: Nng3. Dng t t cu

- Cr Tuv, cr Cuv xix u c cv!
- Cr Lux, cr Vx u c cv
- Bl lix, bl lx xix lr tv
Jngx 3:
A m n k
i ao u (k)

1, c
a, Nguyn m:
- a, , c nh ting Vit.

b, Vn:
- i, ao, u c nh ting Vit.

c, Ph m
M: L phu m hai mi, hm ch trn mt li. c l "mx".
N: L ph m u li hm ch trn. c l "nx".
K:L m tc xt cung li hm mm, khng nhn hi. c l "kx".

d, Chiv suz
(k) c l "kuk".

2. Tx lul (t ng)

*M
M: B, nh
Mux: C
Muv: Ch, em (gi)
Maol: Non
Maor: Cm
Maor cuv: Mm mm
Mur: Ong (mt)
Mir: (con) mo
Mv: Mc, v n, bc ngha, bi
ngha, bt mch.
Mil: Ng
Mis: Sa
Mul: i
Mus nul: Anh (ch) em rut
Mul: Mua, mt khi
Mul lx: Nai
* N
Nuv: vic, lm vic


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
5
Nao: Rt
Naox : n
Ni : trnh, ny, n
Nor: y, ny
Nus : nghe, hi
Nul: anh, em ( ch, em gi...)
Nux : vt k nim
Nur : cu c
Nuv: xem, non, trng, nhn
Nul: em ch
* K
Kuk: kho, mt kho, gc
Kus: ng
Kul mus lir: con chun
chun.
Kux: cht, mt, ung
Kur: xc, cht, mu, cu
Kuv: sau, nc, nha
Kei : qu, trng
Kur : nhn
Kur lux :t
Kaok kei: khoai s
Keix: nghing ng...
K : nhn li
Kl: tht
Kr : mn
Kl : m inh i
K : si mn, l n
Kv : b xc, xc dy, dng sn
Kuk : nht, s, hoang d
Kur : ht tai, tt tai
Kux : khc, ku...
Kx : c


3, Dng t t cu.

- Tngx lr ngl mngl tiv lax!
Tngr su ngl lul lul Tuv lus lus l!
- Tul cr, caox nav mngl u ts lv?
Cur nav mngl u lax lv.
- U l, caox tix lul u ts lv!
Cur tix lul lr lus u lax.
- U l, caox nav tix nr!
Cur nav tix mngl u xv lv!
- Tngr su sr l lul su tl naox su lak!
Naox naox giv giv l!
Mux u max mux naox max!
Mux naox l sr l u, nuv l tngl!
Caox tux lak Sv, Cur taol taol caox nr.
Caox tux u gngx lak nav teik.Jngx 4:


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
6
P h z (z)
ng oa ui i

1. c
a, Vn
ng, oa, ui, i, i
b, Ph m
P: L ph m nh p trong ting "pin". c l "px"
H: L ph m thoi hi, khng nhn hi. c l "hx".
Z: L ph m u c gii m "i". c l "zx".

c, Chiv suz (du thanh)
(z) chiv zuz c l "zuz".

2. To t
* P
Par: Bnh, k
Pux cuv: Ht gii
Pux: Ph n, v
Pux lus: Bc gi
Pur: y
Pur: i
Pao: L lch, mc
* H
Hax: Cn, cn na
Hngr: Thung lng, gia
Huv: Va, hp, n , hng (ho)
Huv saz: Va lng, ng
Hei: Ko
Heir lax: Ba rung
Hu: Gi
Huv nor: By gi, lc ny
* Z
Zis: H (gia nh)
Zus: Sinh n, nui
Zur: Yn lng, im lng, trt t
Zngx ziv: D dng
Zv lul: Bc trai
Zng: Bay
Zng: Nhn
Zngx zinhz: Thuc phin
Zngx: (con) cu
Zngv: Loi, thu
Zngx hur: Bao dim
Zz: Un
Zeiv: Lim
Zs: Chng
* P
Par pv: K chuyn
Paor: Ngc
Pus: B
Puv: Thy
Puz: Cho
Pux: n b, bi thng
Pz: Chng ta, ba
* H
Haz: V, cng, an lt
Hngr lax: Gia rung, ng
rung
Huv cr: ng ng li
Heik: Ni
Heir: Ba
Hngr: Lng (caz hngr)
Hux: Trn
* Z
Zv Cngz Hx: Bc H
Zal: Cho
Zuv: R nhau, d d
Zngx: Dng, dng
Zv: ng
Zngx zuv: (Con) ngan


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
7
Ziz: Nghe theo, ng
Zngs: Ging nh
Zur zngx: H ging (dng)
Zngx zv: Khoai ty
Zngx lix: Dng lch
Zv: Cng
Zeis: Mn
Z zv: i, chaoJngx 5:
Yngz shuv


Jngx 6:
Th j nh oang

1. c
a, Vn
- Oang c nh vn oang trong ting Vit.
b, Ph m
Th: L m u li chn rng hm trn c nhn hi, c l "hx".
J: L ph m xt cun li hm mm khng nhn hi, c l "jx".
Nh: L ph m tc xt mt li hm ch trn, c gii m "i" n hi nhn
hi.

2. Tx lul (t ng)
* TH
Thngx: Ko, ng, m
Thoangx: on, "on kt"
Thuk zu: Thu nh
Thngx tz: m nng
Thux: Trt, trt mt
Thx: ng u, u tin
Thv: Khe, np
Thur: Chai, l
Thaoz: Dn, ht, khi
Thuk u: Thu xa, xa kia
Thaz: Thm, na, cng, cng vi,
v, cng...
Thngx saz: ng lng, ng
tnh
Thz: y
Thngz xur: Thng bo, thng tin
Thiv: B, qung, chm thng
lng
Thaor: Xin
* J
Jx jaol: Bn lng
Juz kuz: Da du
Jng kngz: Ma mng tt
Jas: Ln, lt, con d
Jaz: phi
Jz:
Jis: Cun, cun qut, sch (mo)
Jil lngr: i dm
Jng mng: Bnh yn, kho mnh
Jngv: Trnh, nhng, nhng
nhn, lm m, trang im, iu
b, thn hnh.
Juz: Rau
Jng: Tt, p


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
8
Ja: Dnh
Jal: Buc, chi
Jl: Tha, mng, , t
Jz siz: vi
Jil: Nc tiu
Jng gux: Tt ep
Jng nnhx: Hnh phc, p i
Jngv jus: Hnh dng
Jaov: Quanh co
Jngx: Bi, cu chuyn, hn ni
Juz nhngl: Rau sng
Juz paoz: Ci bp
J: Gn
Jngl: n, la
Juz pngx: Sp l
Jeik: Du, ct du
* Nh
Nhux: Tru (b)
Nhngz: (con) du, rm
Nhngs: K, thi k, thi gian
Nhax: Bc, tin
Nhaoz: , ngi
Nhux: Con
Nhux kuk: B rng, b tt, tru
rng
Nhil nor: By gi, lc ny
Nhngk: Mn mn
Nhav: Yu, thch, mn, qu
Nhax cuz: Vng bc
Nhaoz jng: (li chc) yn n, n
nh
Nhil nhuk: Tr nh, tr th, tr
con.


3. Dng t t cu
- Jangs caox nhaoz jaol tx nx?
+ Cur nhaoz jaol Hangr Jz na!
- Nhaoz nor mngl Hangr Jz haor z nx.
+ Zaos mngl thv na iz teik cil xz! Zaos lr cr t na jaov thv!
- Jangs caox nhaoz Hangr Jz, caox pus puz Nhax!
+ Zv heik, zv cao pu zaos zv Nhax Zangx? Thuk zu cur tz
puz zv Nhax cao.
- U l, nhil nor zv Nhax puk nhaoz jng!
+ Nhil nor zv Nhax nhaoz jng haz max.

Jngx 7:
Yngz shuv
Jngx 8:
pl ph inh nhTrng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
9
1. c
a, Vn
- inh, nh c nh inh, nh trong ting Vit.

b, Ph m
Pl: L m mi v bn (mp), u li xt hm ch trn pht ra m hai bn.
c l "plx".
Ph: L m xt mi rng hm trn nhn bt hi ra. c l "phx".

2. Tx lul (tx ng)
* PL
Plas lal: Lt qua
Plaz: Bp, bn, dp
Plngk: C mo
Plngl: Trt (mt)
Pluz: Bn, lng mi
Plis: Hn, va
Plus: Ngho
Plr pngs: Li bng
Plul: Ba
Plas: Cht vt, mt t
Plangl: m, bi
Plngx: Dy
Plaor minhx: Ni r, ni dt
khot
Plngz: Bng, d dy
Pluz hu: Tc
Pl: t, chm t
Plz: Nt, nt n
Plngs: Lang thang, pht l
Plr: Li, tim, gia
Plux: Mt, cht, khut, tht lc
* PH
Phuz: My (tri), tham, qun g,
m qung, hp tp vi v.
Phuz teik: Nh vua
Phngv tngv: Phn ng
Phngz: Dy ln, ni lon, bn
Phngr langv: Lon lc
Phngz: Phng hng, rm rp,
hoang vu, cnh, lc li, lt...
Phuk: Vi lp, cp du, rm
Phnhr: Phn, nh
Phngv: Chc, chc mng, th
phng.
Phngz: Phngz baoz, bt, kn.
Phv: Bo v: phc tng, ph c
Phx: Chai, l
Phk: M hi
Phaoz: So trn, o ln
Phngr cir: Php
Phngr xinhz: Thay lng, i d
Pheiz: Chia, phn chia
Phiv: Ph, hao tn
Phuv: Pht, pht t, sinh sn,
pht sinh, pht sinh, ln cm,
pht bnh...
Phz: Phu phen, nm ru


3. Tx lul (t ng)
- Phok nx Phv nhaoz j caox lak?
+ Tul Phv caox heik Pu zaos Phv Plak.
- Zaos lnhx cao lak!
+ Phv Plak nhaoz z u cur iz theox cr!
- Caox zur mngl Phv ziv lak?


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
10
+ Zaos, thuk phngr langv cur guv hur Phv ziv! Thuk cao Phv tz
tu zur Plak.
- L lak. Nhil nor Plak tz mux nhus lak!
+ Zaos ni, Plak tul zs nhil nor nhaoz jaol ts nx?
- Plak aoz pux zs, zaos nnhs jaol Hx Thux.
+ Puz car mux lax u?
- Puz mux lax u max!
+ Plak u naox caz mux snhv?
- Puz u naox tngz huv zngv l!
Jngx 9:
n t ts tx
eng

1. c
a, Vn
- Vn eng c nh vn eng trong ting Vit.

b, Ph m u
Nt: L m tc xt mt li hm ch trn c tin m. c l "ntx".
Ts: L m tc xt cun li hm mm, khng nhn hi. c l "tsx".
Tx: L m tc xt u li chn rng khng nhn hi. c l "txx".

2. Tx lul (t ng)
* Nt
Ntux: Tri
Ntux zv: Tri i
Ntiv: Bt
Ntak: Trc mt, vc o trc
Ntar: Thu, nng cn
Ntaos: Loi, th, hng, khong,
na chng, mt phn, gia
chng...
Nts: (ra trng)
Ntaox ntis: Thu xa, thu trc
Ntngk: n gnh
Ntangx: Kim
Ntangz: Ong khoi, ni.
Ntux hav: Tri hn,
Ntax tz: Th gian, th gii
Ntiv su: Gi cm tra
Ntas: Git, li, ch, chnh ngay,
ly...
Ntao: Tot ra, nh ln, ni ting
Nteir: Thang
Nteiv: Ti, ti
Nt: Si
Ntaox nnhx: i ngi, cuc i
Ntng: Na, sng, ln sng
Ntngr: Na chng
Ntu: Nhiu, lm
Ntuk: nh, rn, ong vo,
gnh, nh gi
Ntuk jus: Lm thu, bn cng
Ntuz: Vi
Nteik: B, st m
Jng u nteik: p tuyt vi, tt
hn ht
Ntnhs: Ni ti, nhc ti
Ntr: Di
Ntx: Trc
Ntir: Ngn
Ntnhl: Tit ru, m, hi ngh
Nti: Nh ra, bong, m mt, ry


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
11
Ntl: Bt
Ntuk ntir: nh n (cu)
* Ts
Tsal lil: Sm chp, nh la hn.'
Tsax kuk: ng vt hoang
Tsaz: Tt
Tsr: Nh
Tsr ngz: Nh th, n
Tsz: gieo, rc
Tsaov: Soi, chiu
Tsaoz: Cy
Tsangr: Gin (b, bu, mup...)
Tsu: No, ngm, m, ut
Tsuk phuz: Sng m
Tss: Tha, knh tha, xin li,
thi th, dt ra, b, la nhau, ct
i, li.
Tsinhz tnhv: Nht nh
Tsinhz sv: hin thc
Tsi: khng
Tsa: R (hoa n r)
Tsax: Ging vt, sc vt
Tsax nhs: Gia sc ( thun)
Tsao: Th, bun tha, phng thch
Tseik: Cm, ming
Tsr cv ntr: Trng hc
Tsv: Gp, quay tr li
Tsaor: Tm
Tsaov cv: Chm sc, bo v
Tsng: Dng, gi ln, lp thnh
Tsuk ntux: Bui ti, tri ti
Tsus: Nhm, mi, mt, sa, r,
bun (ng)
Tsuk mus: Mi mt
Tsinhr: M
Tsinhv: ang, cn
Tsng: p
* Tx
Txax: Tin, mt ch, ng cn
Txar: Ct, cht
Txaz: (ci) ko
Txaos: Trn (ma)
Txir ll kngz jiz: Qut
Txir ll kuz: Chanh
Txir nnhz (mux): Thy cng,
thy mo
Txiz: Sai bo, say khin
Txax jngv: Hnh dng
Txaov :Mc k
Txao kur: m mu, mu trc
Txir knhx: Ch khn (trong m
ma)
Txir ll sur: C chua
Txir nnhx: n ng
Txiv: Ti, ti li
Txinhx: Ri
Txinhr cangr: Tha h, mt sc
Txng: Ni
Txuk: Ni
Txu: T, khc, on
Txeil: Bt, tm
Txnhz znhl: Trng ip
Txi txir: Kt qu, thnh qu
Txir: B, qu, cht
Txx: Bit, ti gii, tho, tng
chi
Txv: th, s, cn
Txuk: Bp
Txinhz: Xm chin, tranh ginh
Txux lul: Tc ng
Txus: (ci) c, khc
Txeik: Vay, cm ly, nhn, nhn
ly, n, rc, tip n.
Txi: Say qu, ra qu, th cng
Txix: T, bnh ng
Txngl: Bn, m (rng), rung,
hi, hi, hi ngh, khm
Txz: t xung

3. Dng t t cu

- Mux nnhs nhaoz tsr tsi mux?
+ Mux max lul tsr max!


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
12
- Caox ntu r cur tux max!
+ x! Sei sei lul tsr!
- Mx nhaoz tsr lak!
+ Caox nhaoz ts tux?
- Cur nhaoz pl hnhv tux!
+ Caox mux pux tsi tu!
- Cur mux pux lak !
+ Caox mux tss mir nhus !
- Cur lao ntu nhus haz.
+ Px tss lnhx tuz?
- Cur mux tsiz lnhx tuz!
+ Caox txir nr.
- Cur txir hax thv thv l!
+ Caox txir lul lak tsi tu?
- Cur txir lul thv lak.
+ Caox mux ntu tss cr tix?
- Cur cr tix mux ntu max.
+ Cur zaos phv, su cur tsnhv mux tix! Zu cur tsnhv mux ntu thaz.
- U l! Jng tas lak!

Jngx 10
Bl ch eng

1. c
a, Vn:
- Eng c gn nh vn eng trong ting Vit.

b, Ph m
+ Bl: L t hp m tc xt m mi bn mp. c l "blx".
+ Ch: L t hp ph m tc xt mt li hm ch c gii m "i" n. c l
"chx".

2, T mi
* BL
- Blx: Thc
- Blx bluv: Thc np
- Blx txu: Thc t
- Blu mal: Trn tr
- Blu nux: Giu c
- Blngx: L
- Blngx tsz: L chui
- Blx tz: La nng
- Blul: Tru (thc lp)
- Blul t: Trt chn
- Blangv tl: Trt tay


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
13
- Tul blngl: (con) Don
* CH
- Chax: Sng
- Cha: , ct
- Chax sar: S sng
- Changs cnhz cu: Ngun gc,
nguyn nhn,
truyn thng
- Chaoz chv: Nhc nh, dn d
- Chngz: ng, chim ho
mi
- Chu: Gi
- Chu ngx: Bo
- Chu u: Gi bo, ma to
- Cheix: Ma, v
- Cheix langx: Ma thu
- Cheix cuz: Ma nng
- Cheix tsus: Ma ng
- Tul chuv: (con) Vn
- Tuv chuv: Cn nhau
- Chuz maor: cm
- Chus: Kp, thng gia
- Chur: (ci) ba, di, gi
- Ntu cengv: nh kng

Jngx 11
Q sh tr

1. c
* Q: L ph m tc xt mt li hm ch trn c n gii m "i", c nhn
hi. c l "qx".
* Sh: L ph m st mt li hm ch trn c n gii m "i", khng nhn
hi. c l "shx".
* Tr: L ph m tc xt mt li hm ch trn u li cong. c l
"trx"

2. T mi (Tx yaz)

*Q
- Qangr: Gian nh, ngn
- Qangv: Xinh, p, bnh
bao
- Qangv xk: Hnh nh, ging
nh
- Tuv qaox: Bc cu
- Qaox z: Cu trng
- Qaox x laz: Cu Sng hng
- Qaox car thnhx: Cu my
- Qaoz: X, xin, xu,
au qunh
- Qeik: Gt, ct, co
- Qz: Quyt, ht ri
- Qnhr: Mi, rc
- Qnhz: Qun hm
- Qir: Phn, bt (u)
- Hv qix: Cho c
- Qir thx: Bc u, khi
u, lc u
- Tz q: t nc, a
danh
* SH
- Shang: By,
- Shav shiv: Cn thn
- Shangv: nh, tranh,
hnh nh
- Shangz: Hng


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
14
- Shaov chuz: Nh c tang
- Shuv: Tp, tp tnh
- Shir phangz: Do d, lng l
- Shnhz: X dch, xe ra,
nhc ra
- Shik: Dn, dn dt,
a i
- Shir phngz: Phn khi, vui
lng
- Shir vangv: Trng mong,
trng cy, hi
vng
- Shir: Ty (hng),
phng ty
- Shir px: Ty bc
- Shir nangx phangz: Hng ty
nam
- Shng: Nm, tui
- Shngz: Tre, trc
- Sh: Pha trn, trn
ln
- Shux sinhz: Hc sinh
- Shuz: ln quanh,
xoay quanh
- Shu: Tan, ht
- Shuv txr: M mt
- Shuz: (con) tm
- Shuv cv: Hc tp
* TR
- Tris: Cun, leo
- Tril: Qun
- Trik: Gi, th, eo
- Trr: Chm
- Trngz: Ci, con, khu
- Trngz tz: Tri t, a
phng
- Tru: Su (6), mng,
thu, s, bt,
cm, gi, b
- Tru saz: Cn c, chm
ch, tn tm,
- Trux: Bc chn
- Trus: Dt
- Truk: Nhum (chm)
- Trus: B, phi, mc,
trng
- Trux: Ba
- Trur: Nhm, t
- Truv: Thn
- Truz: Bi, ti
- Trngl: Che, lp
- Trngx: Gh
- Trngz: Ni
- Trngz jngr: Ni rng
- Trngz trak: Sng dao
- Trs: a
- Trv: Nhanh, vi v
- Truk: CiJngx 12
F hl

1. c
* F: L ph m tc xt, hai mi c nhn hi. c l "fx".
* Hl: L ph m u li xt hm ch trn, m hai bn mp m khng nhn
hi. c l "hlx".


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
15

2. T ng (Tx lul)

* F
- Feik: M s, chch,
kha, rch
- Fnhx: (ci) chu
- Fix: Chm
- Fnhx: Bnh, u
- Fu: B, ch
- Fuz thuk u: Tn ngy xa,
tn xa kia
- Fnhx xinhz: (lng) ngay
thng
- Fnhx xeir: Bnh chn,
bnh bu
- Fng: Quyn (v, sch)
- Fngx zl: Bn b
- Fngv: Gp, gp g
- Fk: Con c (tru,
b)
- Fk sangv: Con (tru, b)
thin
- Fr: B, bp (ng
thc)
- Fax: Rn li, nh
li, tm bia
- Fangv: Mp, mp mp
- Faox: Bi, ti ra
- Faov: Sng, b, xp
- Faov huv: Rau hng
- Faoz: Chic, ci,mnh,
tiu pha
- Fngx: a, thng
lng, n
phn, thu dn,
trc tui
- Fngr: Chm, ng
- Fngz: Pha,bn,phng
- Fv: Xu
- Fnhv: Qut
- Fix qiv: Tnh nt, tnh
kh
- Finhx ziv: R
- Fngk: B
- Fux: B, mng
- fuv: Khn

* HL
- Hlar: o, vut
nhn, vc
- Hlao: Ngay tc th
- Hlaoz: (i) tho, by,
ht
- Hlng: Qua, li qua,
bc qua
- Hlngr: Mc, m
tri, ny lc
- Hlngz: Nhng nc
(lm lng),
trn qua, luc
qua
- Hl: Ci, tt, trn
chng (mt trn)
- Hli: Thng, mt trng,
lng trng trng
- Hli chr: Kinh nguyt
- Hli lux: Thng
- Hlu: St
- Qaox hlu: Cu st, cuc
- Hluk: Trm cp
- Hlur: Th ra, li ra,
sa xung, r
xung
- Hleik: Ct, gt
- Hli xaz: u thng,
thng tun
- Hlir: Chc ra,
i, rt ra
- Hlik: Thay
- Hlngr: Thay i, thay
phin
- Hlngz: Th di, mt
nhc, th ra,
ra, lin min


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
16
- Hlr: t, thui, nung
- Hlz: Rc, rc v,
chi
- Hluz: Ln, c
- Hlu: Dy, thng
- Hlu thv: Oi qu, bc,
oi qu
- Hluk: Tr, thi trai
tr, ngi yu
- Hur: Tn, tro tn
- Hlur tl: La

Jngx 13
Yangz shuv

1. Tx nav txv tz cv (Cc ph m hc).

- B, L, T, C, V, X, S, R, M, N, K, NG, , G, P, H, Z, J, TH, NH, PL, HP, TS,
TX, NT, BL, CH, Q, SH, TR, F, HL.

2. Nhnhv
- c ln lt cc ph m trn.

3. T ng (Tx lul)
- B: B (tn), bu (ln), bl (bn), bu tz (ln rng)...
- L: Lax (rung), lax tz (rung nng), leiv (vt), liv (lc, li).
- T: Tz (nng), ti (st), tul (con), tiv (nh, tit canh).
- C: Caox (mi, tao, ti t...), cur (ti), cir (cn).
- V: Vur (lp), vv (in), vnhl (nm chc), vngv (ci cy), ao vngl
(xng v).
- X: Xngr (mun), xng (a, tin), xao (nhai), xeir (chn), xng mng
(a tin)...
- S: Sao (lau), sar (chn), sr (dy), su (v), su (trn).
- R: Rz (un), ru (rt), rur pul (ph hu, r), ru jus (ra sc, gng sc, ra
cng), ru (i chi, chi rng, chi bi).
- M: Mak (th, m...), maol (mn, non), maol hluz (i i), mux (c),
mul (mua), mus (bn), maor (cm).
- N: Naox (n), nus (hi), nux (qu, vt k nim), nuv (vic).
- K: Keiz ku (g gy), kngz jaol (cui bn), kl (thp), q kl (ng
bng, min xui)...
- Ng: Ngv (hung d), ngaov (by ln), ngaox (c ng), ngangz tnhv (n
nh, an nh).


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
17
- : x (nc), iz (da), ngx (vng), ngr (rng, con diu hu), z
(trng).
- P: Pux (v, ph n, n), pur (y), puv (thy), puz (cho), pur (i), pux
(n).
- H: Hax (cn, cn na...), haz (an), hur (sch, mi)
- Z: Zal (ci cho), zar (i ch), zangl (t), zaos (phi)
- J: Jng (tt), jaov (quanh co), juv (ngi), jngr nux (lm sn), jx jaol
(bn lng, lng xm).
- Th: Thngx saz (ng tm, ng lng), thangv (ni, k), thaor (xin), thao
(khot, c).
- NH: Nhaoz (), nhil nor (by gi), nhax (tin, bc), nhav (thch), nhal
(mng).
- PL: Plus (ngho, ba n), phux (mt, khut), plngz (tm lng, d dy,
bng), pluz (lng), plr (tim, li).
- PH: phangr (lp, ht, ni lon), phuv (pht), phuv tsangr (pht trin),
phux (pht, pht lc, di tr...), phnhv (phn), iz phnhv (mt phn), phangv
tngv (phn ng).
- TS: Tseis (cm), tss (knh tha, , th, b ct...), tss cv (thi hc), tsr
(nh), tsz u (nm xa, nm kia).
- TX: Txus (ti), txux (con ng, ci), txux sar (tnh mng), txu (t, tit,
khc), txv (ch, bp).
- NT: Ntng (g), ntr lx (lu di), ntar (nng, nng cn, thu, mn), ntax
tz (tri t, th gii, th gian).
- BL: Blx (thc), blu nux (giu c), blngx (l), blax (con a), bluv
(np).
- CH: Cha (ct, thi), cheix (ma, v), chax (sng), chngz (ng).
- Q: Qaox (cu), q (ch), qix laz (c ).
- SH: Shng (nm), shngz (tre), shng cv (nm hc), shav shiv (cn
thn), shir phangz (vui v, phn khi).
- TR: Traos (bo), traor (ngc, xui, i), tril (qun), trux (ba), trs
(a).
- F: Fix (chm), fr (b ng thc), fngz (bn), fangv (bo).
- HL: Hli (thng), hlng (qua, li qua), hlu (st, cuc), hlngr (thay i,
thay phin).

4. Tx vnhx tz cv (cc vn hc).
- Ei, i, ai, u, i, i, ao, , ui, ang, ng, ng, ng, oang, nh, eng, inh, u.

5. Tx chiv suz tz cv (cc thanh iu hc).
- v, l, x, s, r, k, z


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
18

Jngx 13
Hm kh unh

1. c
* Hm: L ph m mi ch h c lt nhanh ng li ch m. c l
"hmx".
* Kh: L ph m tc xt mt li hm ch trn c nhn hi. c l
"khx".
* Unh: c gn ging unh trong ting Vit. "Unh"

2. T ng (tx lul)
*HM
- Hmao ntux: Ban m
- Ntngs hmao: Bui chiu, chiu
t
- Hmaor: Mn, thn
- Hmaor nhav: Thn mn
- Hmngr: Tnh mnh, s
phn, vn mnh
- Hmngr jz
siz: Vi
- Hmngz: Dn tc Hmng,
khc
- Hmur: Trng, gio, mc,
nhn
* KH
- Khaz: Tr, ra
- Khuz pul: Gai
- Kheik: Li cy
- Khnhr: ng , thng,
hay l, b
- Khiz: Thit thi, ghen
- Khnhx: Trn
- Khx Nht, kim, cho
- Khz: o, khi
- Khur lnhx: Thng xt
- Khuz zil: Tm, tng i,
kha kh
- Khuz saz: Thc mc
- Khuz: Mc, vng mc
- Khz trs: Nm sp
- Khur znhs
chu: Gi lc
- Khaor: Thi, cng
- Khaov Nh, nh v,
nng nh
- Khaov vangv: Trng nh, trng
cy
- Khaoz: Chn, g, bc
lt, pht v
- Khaoz khuv: Chm trc
- Khangr txir: Khoc lot, khoe
khoang
- Khu: Dp
- Khuk: Nga, nga ngi,
khoi
- Khux tsar: Cc (vo u)
- Khuz: C, c k
- Khuz us: D rch, t
- Khuz nhangz: Rm r, rc ri
- Khuz ruz: Chui
- Khnh: Vt, lm xong
phn cn li
- Khi: Buc
- Khoangx: Nghch
- Khngz: Rng
- Khv: Ci
- Khu: Cha
- Khur xiv: Tic, thng tic
- Khuz saz: Bun
- Khuv: Mc, khoc, mc
- Khr: Kh, vt v, kh
s


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
19
- Khnhx langv: Trn trnJngx 14
Hn y

1. c
* Hn: L ph m mi "h" oc lt qua ng li "n". c l "hnx".
* Y: L ph m tc xt cun li hm mm c bt hi. c l "yx".

2. T ng (tx lul)

* HN
- Hna: Ngi
- Hnar: Rng, (li) dao
- Hnar r: Rng nanh
- Hnar pu: Rng hm
- Hnar tngz
mnhx: Rng ca
- Hnao: Chm, tim
- Hnaor: Nghe, thy,
cm thy
- Hnaor kngz: Qun
- Hnangr: Mc, vng
- Hnngz: (ci) ti, v
(dao), bng
(la)
- Hnnhr: N, cung
- Hnngz kuz: (ngi) sao
- Hnuz: Ngy, mt tri
- Hnuz keix: Bui chiu
- Hnngz hnuz: Hm kia
- Hnuz kuz ntng: Sao bng
- Hnuz kuz tngx: Sao mai
- Hnuz nor: Hm nay
- Hnngz nhngs: Thi gian,
thi k
* Y
- Yao: o
- Yaz: Mi
- Yaz tsux: ng xun
- Yeiz: i
- Ynhx cngz: Thnh cng
- Yiv: Thc
- Yngz: Tri, tri i,
cun i
- Yur: Thi
- Yux: iu tra, thuc,
phm nhum
- Yur: Cn
- Yuz: Thi
- Cheix yaz: V xun
- Ntux yaz: Ma xun
- Yngx: Thng, thng
xuyn, lun lun
- Yv: Dn, ri, s tn
- Yz zng: My bay
- Ynhx: p, tt, nn,
thnh
- Ynh: Run
- Yngr: Ry (c), bi,
nng
- Yngr langv: Sng lng
- Yngr ntux: Tri nng
- Yngr puv: Sn
- Yangv: Do chi,
tham
- Yao khuv: o khoc
- Yaor chuv: Chi nhau
- Yaov: Di (ln di),
chi, mng
- Yaoz: n, n li


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
20
- Yngz: Thng, xuyn,
xuyn thng, ht
(tc), tru vc
sng
- Yu: Tro
- Yuv: Chc, chm
- Yu yir: Ngm ngm
au (bng)
- Yeik: Sng (ba sng)
- Yik: (con) d
- Yngr: Sei, si dc
- Yr qir: Hn lc
- Yu: Yu,yu mn,
mt thit
- Yux az: L ngn
- Yux zx: Ch
- Yuv: Li r
- Yk: (con) mo
- Yx: Tr
- Yx jngx: Gch u dng

Jngx 15
Nd nz

1. c
* Nd: L ph m tc xt mt li hm ch trn, c tin m "" n, khng
nhn hi. c l "ndx".
* Nz: L ph m tc xt u li chn rng, c tin m "", khng nhn hi.
c l "Nzx".

2. T ng (tx lul)
* ND
- Nda: Np, nghn
- Ndngx bngz: Cnh tay
- Ndngr: Vi
- Ndangk: n mi
- Ndngx: Thng,ngay
thng
- Ndux: Ming, mm,
ca ng, ca
sng...
- Ndu: Lc, nan, ch,
tri
- Ndul (vr
ndul): Em gi
- Nduv: Mn, nhuyn
- Ndeik: Tn (tro tn)
- Nd: Treo, leo ln, ln
- Ndu: Nh
- Ndur: Bnh
- Ndur maos: Bnh m
- Ndur bluv: Bnh do
- Nd trngx: r
- Ndx: Ct
- Ndz: Nm
- Ndz mul lx: M nh
- Ndz shangz
chnhv: Nm hng
- Ndik: Ly li, lm li
- Ndk: Cuc, o, ra,
- Ndu: Lc, thi k,
qung
* NZ
- Nzal: Tn, an, tt
- Nzaz: Tm
- Nzng: Bng rm


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
21
- Ndl: Cn, rp, st
qua, ln ln
- Nzao: Nhai, gm, nhm
- Nzaos: Hoc (thi)
- Nzur: Ra
- Nznhr: Ln, xoay, lt ln
- Nznh: Vt qua
- Nzaox: Ry gia
- Nzaoz: Phin phc, quy
ry
- Nzang: M , m
- Nzus: Gy
- Nzeik: Mt, hn, tc
li
- Nzeis: Song song, nhiu
tng, nhiu lp
- Nzeix: Gin sy
- Nzis: un, t, s vo,
dnh, dnh, dnh
dng
- Nzir: V, b, thm
- Nzv: t (ch ngi con
t)
- Nzs: t (ch ngi con
trai)
- Txir nzv: Ch rut
- Nzur: Sm
- Nzuv: Qut
- Nzus: n thc n, n
thm, km
- Nzux nzaos: Rp rm, phe
phy, phn
pht, rung rinhJngx 16
r nj

1. c
* r: L ph m tc xt u li hm ch trn (cng), n tin m "",
khng nhn hi. c l "rx".
* Nj: L ph m cun li hm mm c tin m "", khng nhn hi. c
l "Njx".

2. T ng (tx lul)

* R
- ra: Buc, tri
- ra trux: Buc cht, tri
cht
- raz: Bt c
- rang: Gnh
- rangl lax: Cnh ng, ng
rung,ngoi
rung,di rung
- rangl: Di
- rangl kngz: V sau, pha sau,
mai sau, sau ny,
cui cng
- raos: Ln, git, ct,
xo, bn trong
- raos angr: Din tch
- raos ntas: Thuc lu, thnh
tho
- raos q: Bun ng
- raox: C
- raox tsus: C di, c hoang


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
22
- raor: Ting ng, ting
ku
- rngx: G li, tr, hoa
vn
- rngz: Gia, mt na
- ru: Sau (ng sau),
bn ngoi
- rngl: Vng, khu vc,
min
- rv: Nhanh
- rus: Cng, vi
- rus reiv: Theo st, bm st
- rux: Cng, khn cp,
cp thit
- rus: Rch
- ru jngr: Ngoi tri
- rus: Chng trai, mu
sc s, c vn
hoa
- reiv: Rng r, lin
- rnh: Nghing
- ris: Chng gy, c
m (tay), quang
ng, sng sa
- rng: Ku ca, nn n,
than th, ting
ng, m .
- rng ntl: Tp np, rm rp,
nm np, cun
cun
* NJ
- Nj: Sc, sc bn,
nhn, khn, sc
so, pha, trn
- Njr: Mui
- Njnhr: Lt, nghing
- Njik: Nh, ngn
- Njis: T, t
- Njiz: Gp
- Nju: Nng xut, y
ry, v s, thm
nhiu
- Njul: o
- Nj: Chm
- Njuz: Xanh
- Njaz: Go
- Njang: Vc, tng vc
- Njs: Thng,ngay
thng, ng yn
- Njl: C
- Njx: Tai
- Njnhs: Tin, tin tng
- Njiv: Cay (t cay),
but
- Njk: Ct du, np
- Njuv: Kho
- Njuk: Nhai, cao lng
- Njul langv: n chng, phng
chng, khong
chng
- Njux: Tra tn, tra kho,
vnh, cong vnh
- Njaz mus: Con ngi (thu
tinh th)
- Njngx: Rn r
- Njs: Mi, nc miJngx 17
Kr cx


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
23


1 . c
* Kr: L ph m tc xt cun li hm mm, c nhn hi. c l "kx".
* Cx: L ph m tc xt u li chn rng, c nhn hi. c l "cxx".

2 . T ng (tx lul)

* KR
- Kra: Dy, dy d,
bo ban
- Kra ntr: Dy hc
- Krar: Gng
- Krar ngx: Ngh vng
- Krar laz: Ging
- Krang: Sy
- Kraor: Hang, l, hc, l,
bp l, m, ni,
ch
- Kraor x: Ngun nc,
mch nc, dng
nc
- Kraor jx: H su, h st
- Kraor kur: Nh v sinh
- Kraor kz: Gy
- Kraor ntux: Hang ln, h su,
ng
- Kraor sngv: Thi dng
- Kraor trngx: Ca ra vo
- Kraor trl: Bt
- Kraor tsuk: Nch
- Krur: Thc n, thc
phm
- Kreir: Kia, y, ni,
ch
- Kruz kra: Gio dc, gio
hun
- Krr: Gi, khon, bao
thu
- Kreiz: Se si, se t
- Krr: Ngi, xin, lm
cng
- Krz: M
- Krz tl: Khi cng
- Krng: Rung
- Krng t: Rung i
- Krngz: Hn, thm
- Kruz: t
- Kru pak: Bnh si
- Kru: Khch, h hng
- Kru tuv: Bnh u
- Kruk: Khen
- Krur: Kh
- Kruz: Rn, dy bo
* CX
- Cxa: S
- Cxax: Mi, s, , giu
- Cxax snhx: Thn ti
- Cxaz txv: C , c tnh, ch
tm
- Cxaz xinhz: Lo u, lo bun, lo
lng
- Cxu: But, nhc
- Cxaz nax pu
shng: Mun nm
- Cxaz vaos
(blx nta): Chi cht, la lit
- Cxng: Xng
- Cxngr: Cng, t cng,
cp, git
- Cxngz: B ng thc,
thm
- Cxngz chuz: Tham gia, d
- Cxao: Lm m, sm
- Cxaox: Nghch
- Cxaox paoz: Tinh nghch
- Cxaov: To nn, lm ra,
ch to, ui bt
- Cxix: u, bng


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
24
- Cxix lil: Xp xp
- Cxix tsang: Xy dng
- Cxngx: T, t khi, t lc
- Cxng six: ng thi
- Cxngr: Thi (tht, rau)
- Cxk: Bt li
- Cxuz: Chm chc, xi
dc
- Cxeik: Ming, mnh,
gii ngha, ct
ngha, ri
- Cxeik fuv: Phn tch, gii
ngha, gii thch
- Cxv: Chn, kim chn,
nht ra
- Cxnhx: Tng, i, vn,
gy vn, lm
ging
- Cxnhr: Mi
- Cxiv: Xy
- Cxiz: Dc
- Cxuz: Vi lp, cm
- Cxu tul: Mi ngi


Jngx 18
Nx NR

1. c
* Nx: L ph m tc xt u li chn rng, c tin m "". c l
"Nxx".
* Nr : Lf ph m tc xt u li hm ch trn c tin m "" - m mi.
c l "Nrx".


2.T ng (tx lul)

* Nx
- Nxa: au nhi
- Nxak: Ca ngi
- Kruk nxak: Ca ngi, ca tng
- Nxaz: Mi v
- Nxngz: Dc
- Nxei: i, i
- Tus nxei: Cht u
- Leix tus nxei: Cy i
- Cus nxei: Nc go
- Nxeik: Con gi
- Nxeik gux xz:Con gi cn trinh
- Nxeik hluk: (n) thanh nin
- Nxeik mur: Ong c
- Nx nxak: Vang di, vang
vng, m vang
- Nxnh r: Thc nc
- Nxnhr: Xp, b, ti
- Nxi: Th thm
- Nxu: Git, d dng,
d d, la o
- Nxuz: Ru
- Nx: (con) voi
* Nr
- Nra: Xen k
- Nrar: Tm, tm kim


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
25
- Nrao: Ht, sch snh
sanh, ch cn
- Nru: m ra, chc ra,
chi ln
- Nrnhr: Bi, lt li
- Nrngz: S cp
- Nr: Snh snh sanh
- Nru: Nh, rt ra,quang
ng

Jngx 19
Gr ny


1. c
* Gr: L ph m tc xt hm ch n tin m "", khng nhn hi. c
l"grx".
* Ny: L ph m tc xt cun li hm mm c tin m "". c l
"nyx".

2. T ng (tx lul)

* GR
- Grang: Xch, mang
- Grangx: So phi, dy
- Gruk: Hi chi, nh
m
- Gruk taox: Hi chi xun
- Grei: Mc, treo, mc,
on, iu
- Greix: Tht
- Greiv: Hp, cht hp
- Gr: Gi, gi c, n
nn
- Grl: Xung
- Grnh: Tng bc, xoa
du, ly lng, gi
hn, gi va
- Grnhz: (c) Tranh
- Gr: Ho
- Grl: Ko, tn dng,
li, ht
- Graol: Nut
- Graor: Rng, khc
- Gruv tav: Vn ti
- Grk: Ct
- Grus: Cn c, chm ch
- Grus txus: Tip kim
- Gruv: Cho, cho
thuyn, hnh
qun, qun l
* NY
- Nyaz: Trong
- Nyak: Lon ton
- Nyangr: Mu, tit, huyt
- Nyur: (con) chy
- Nyei: S, kinh s, ko
- Nyi: Tc
- Nyik: Ra
- Nyir: Nt (tht nt)
- Ny: Thm, mun
- Nyu knhl: m , om xm,
rm rm, m m
- Nyur: Toang ra, ri


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
26
- Tao nyur: Thng toang
- Nyu t:
- Nyuz: (con) ri c

Jngx 20
Nkh nth


1. c
* Nkh: L ph m tc xt cun li hm mm, c nhn hi. c l
"nkhx".
* Nth: L ph m u li chn rng hm trn c tin m "". c l
"nthx".

2. T ng (tx lul)

* Nkh
- Nkhangk: Lng, bu
- Nkhuk: Cong
- Nkhuk changx
nkhuk chs: Con queo, quanh
co, khc khuu
- Nkhik: St, m
- Nkhz: B hng,
- Nkhang: Quang ng,
sng sa
- Nkhang saz: Hi lng, hi d,
sng lng, sng
d
- Nkhiz: Chc, khe kh
* NTH
- Ntha: T, vn, chng
tay, ta
- Nthao: Chp vo, lng
vo, nhp, t
- Nthaos: Hng, loi
- Nthaok: Tm ly
- Nthaok ntas: Tm gn
- Nth: Chi, qut mng
- Nth tsv: Qut mng
- Nth chuv: Chi nhau
- Nthur: M ra, gi ra
- Nthur cuk: M , xe
- Nthur saz: H d
- Nthu raox: Lm c, ryc
- Suz nth: Sm st
- Nthnh: Rn
- Nthnh njl: Rn c
- Nthnh ndur: Rn bnh
- Ndur nthnh: Bnh rn
- Nthangz: Gc
Jngx 21
h fl


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
27

1. c
* h: L t hp ph m tc xt u li v m hng,c nhn hi. c l
"hx".
* Fl: L ph m tc xt hai mi v m bn c nhn hi. c l "flx".

2. T ng (Tx lul)
* H:
- ha: Chy
- ha chuv: Ri xung, ri
pht xung
- ha cr: Lin lc
- ha nnhz: Ln ng
- ha pngx vuv:Nhy ma, ca v
- ha thngx: Nhy ng
- ha tsaz: Chi tt, vui
xun
- ha knhx: Ma khn
- hu: Qua, qu, vt
qua
- hu mng: Tit l,bit tin
- hr: (khc) nc n
- hix hux: Sng sc, b bm
- hur: Chn, ngn,
ngy
* FL
- Flaov: Phiu, v
- Flaov maox: Nghch ngn
- Fluz: B, v
- Flik: i lt, thay, lt
xc
- Flix flx: Phn pht, pht
phi
- Fl: Git minh
- Flx: Bay v
- Flu: Mt, m
- Flu nhal: Thin mt, xa
h
- Flu tuz: Mt dy
- Flur: Mi, ngay, tc
khc, lp tc, tc
th, bi
- Fl: Vut, phiJngx 22
NKR NQ

1. c
* Nkr: L ph m tc xt cun li hm mm c tin m "" n, c nhn
hi. c l "nkrx".
* Nq: L t hp ph m tc xt mt li hm ch trn c tin m "" c
nhn hi. c l "nqx".

2. T ng (tx lul)
* NKR:
- Nkrang: Quang
- Nkrang phuz: Quang my
- Nkrang ris: Sng sa,
- Nkrang iz njik: mt t
- Nkrao: Lm m, to ting,
qut tho
- Nkrk: Kht, thm kht
- Nkruz: Kh, cn


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
28
- Nkruz saz: Kht khao, khao
kht

* NQ
- Nqang: Vang, vang
ng, chn ng
- Nqngr: nh hng
- Nqao: Trc (ni trc)
- Nqng: Rm
- Nqk: i king
- Nqu: Khi, bc hi,
xng hi
- Nquk: Bt tay, xc, r
- Nqur: , c
- Nqur kheik: c li cy
Jngx 23
HNH MFL MN W MF
OA OAI U EU

1. c
a, Vn
* Cc vn nh oa, oai, u, u c gn ging nh vn trong ting Vit.
b, Ph m
* Hnh: L t hp ph m tc xt hm ch v mt li, m mi, c gii m
"i" n. c l "hnhx".
* Mfl: L t hp ph m tc xt hai mi u li hm ch cng khng nhn
hi. c l "mflx".
* Mn: L t hp ph m tc xt hai mi u li hm ch cng khng nhn
hi. c l "mnx".
* Hmn: L t hp ph m tc xt mi mi u li hm ch cng khng
nhn hi. c l "hmnx".
* W: L t hp ph m tc xt cun li hm ch mm khng nhn hi.
c l "Wx".

2. T ng (tx lul)
* HNH
- Hnhaz: Ti, bit tch,
chy kh
- Hnhang: Nhn nh
- Hnhur: Lng, rut, mui
en
- Hnhr ndu: Rut tha
- Hnhur huz thuz: Xc xch
- Hnhangr: Nng
- Hnhk: Ma mai
- Hnhaok: Ma
* MFL
- Mflar: Rnh mch, rnh
rt
- Mfleik: Si
- Mfleik mflar: Snh si, thng
tho
- Mflao: ng th
- Mfleiz: Nhn
- Mflir: L ra
- Mflaok: Hut
- Mflx: Phnh phch


Trng Ngc Chin: TT Mng khng Lo Cai http://www.ebook.edu.vn
29
- Mflux mflir: Mp m, thp
th, lp l
*MN
- Mnngs hu: Nghe gi
- Mno mno: ngheo ngeo, meo
meo
* W
- Woav woav: H h (h tru)
- Woav txr: i tt
- Lnhv woaiv: Ngoi ra, loi
khc, khc loi
- Wx zaoz: Tp d
- Woaiv cx: Ngoi quc
- Xz weix: T duy
* HMN
- Hmnus ndux: Mo mm
* MF
- Mfao: Kho, sung sc
- Mfaoz: Tn li, hi c
- Mfnhr: Ph, ph
- Mfng: Rc, rc ht
- Mfur: Xp (khoai xp)
- Mfuz: Bin cm
- Reik mfuz: Cm bin cm