Sie sind auf Seite 1von 40

1

+black1magenta+
+black1magenta+
LEC}IA 5 PARTEA ~NTI
S\ `ncepem lec]ia cu cteva cuvinte noi. Repeta]i-le cu voce tare, fiind
aten]i la pronun]ie [i la traducerea lor:
der Bruder > !de:
r
bru:d\
r
" fratele
die Minute > !di: minu:t\" minutul
die Mutter > !di: mut\
r
" mama
(der) Norden > !de:
r
nord\n" nord(ul)
(der) Osten > !de:
r
ost\n" est(ul)
die Schwester > !di: [vest\
r
" sora
die Stunde > !di: [tund\" ora
(der) Sden > !de:
r
zU:d\n" sud(ul)
die Tochter > !di: toHt\
r
" fiica
der Vater > !de:
r
fa:t\
r
" tat\l
der Wagen > !de:
r
va:g\n" ma[ina, c\ru]a
(der) Westen > !de:
r
vest\n" vest(ul)
S\ repet\m cuvintele, dar `ntr-o alt\ ordine:
der Wagen > !de:
r
va:g\n" ma[ina, c\ru]a
die Stunde > !di: [tund\" ora
(der) Osten > !de:
r
ost\n" est(ul)
(der) Westen > !de:
r
vest\n" vest(ul)
(der) Sden > !de:
r
zU:d\n" sud(ul)
(der) Norden > !de:
r
nord\n" nord(ul)
der Vater > !de:
r
fa:t\
r
" tat\l
die Tochter > !di: toHt\
r
" fiica
die Mutter > !di: mut\
r
" mama
der Bruder > !de:
r
bru:d\
r
" fratele
die Schwester > !di: [vest\
r
" sora
die Minute > !di: minu:t\" minutul
S\ folosim acum cuvintele noi `n propozi]ii. Citi]i cu voce tare propozi]iile
`n limba german\ [i `ncerca]i re]ine]i traducerea lor `n limba romn\:
Ich habe einenVater > !ih Ha:b\ n\n fa:t\
r
Eu am un tat\ [i
und eine Mutter. unt n\ mut\
r
" o mam\.
Er hat einen Bruder > !e:
r
Hat n\n bru:d\
r
El are un frate
und eine Schwester. unt n\ [vest\
r
" [i o sor\.
Dort liegt Osten, > !dort li:kt ost\n Acolo este estul,
und hier Westen. unt hi:
r
vest\n" iar aici vestul.
2
+black2magenta+
+black2magenta+
Wir arbeiten eine Stunde. > !vi:
r
arbt\n n\ [tund\" (Noi) lucr\m o or\.
Ich esse eine Minute. > !ih es\ n\ minu:t\" M\nnc un minut.
Der Wagen fhrt nach > !de:
r
va:g\n fE:rt naH Ma[ina merge spre
Berlin. berli:n" Berlin.
Hier ist Norden und dort ist > !hi:
r
ist nord\n unt dort Aici este nordul, iar
Sden. ist zU:d\n" acolo sudul.
S\ recapitul\m `nc\ o dat\ cuvintele lec]iei; traduce]i `n limba german\:
nordul > der Norden > !de:
r
nord\n"
sudul > der Sden > !de:
r
zU:d\n"
estul > der Osten > !de:
r
ost\n"
vestul > der Westen > !de:
r
vest\n"
ma[ina, c\ru]a > der Wagen > !de:
r
va:g\n"
ora > die Stunde > !di: [tund\"
minutul > die Minute > !di: minu:t\"
mama > die Mutter > !di: mut\
r
"
sora > die Schwester > !di: [vest\
r
"
fratele > der Bruder > !de:
r
bru:d\
r
"
fiica > die Tochter > !di: toHt\
r
"
tat\l > der Vater > !de:
r
fa:t\
r
"
Multe substantive formeaz\ pluralul cu desinen]a -n. Citi]i cu voce tare:
eine Minute !n\ minu:t\" zwei Minuten > !]vai minu:t\n"
eine Stunde !n\ [tund\" neun Stunden > !noin [tund\n"
eine Flasche !n\ fla[\" fnf Flaschen > !fUnf fla[\n"
eine Zigarette !n\ ]igaret\" zwei Zigaretten > !]vai ]igaret\n"
eine Tasche !n\ ta[\" zehn Taschen > !]En ta[\n"
ein Junge !n iun
g
\" zwei Jungen > !]vai jun
g
\n"
Multe substantive primesc la plural desinen]a -n, de exemplu:
die Minute die Minuten, die Stunde die Stunden,
die Flasche die Flaschen, die Zigarette die Zigaretten.
Toate substantivele primesc la plural articolul hot\rt die,
indiferent de genul lor.
3
+black3magenta+
+black3magenta+
Completa]i propozi]iile urm\toare cu cuvintele corespunz\toare. Folosi]i filtrul ro[u:
Lucrez dou\ ore. Ich arbeite >zwei Stunden.
Unde este ma[ina mea? Wo ist >mein Wagen?
Am dou\ sticle cu ap\. Ich habe >zwei Flaschen Wasser.
Am de mers zece minute pn\ la [coal\. Ich gehe zehn >Minuten in die Schule.
So]ia mea lucreaz\ [ase ore. Meine Frau arbeitet sechs >Stunden.
Aici sunt ]ig\ri. Hier sind >Zigaretten.
Am o ]igar\. Ich habe eine >Zigarette.
Unde sunt gen]ile mele? Wo sind meine >Taschen?
S\ folosim acum punctele cardinele `nv\]ate anterior `n expresii. Citi]i cu voce tare:
im Osten > !im ost\n" `n est
im Westen > !im vest\n" `n vest
im Norden > !im nord\n" `n nord
im Sden > !im zU:d\n" `n sud
nach Sden > !naH zU:d\n" spre sud
nach Norden > !naH nord\n" spre nord
nach Osten > !naH ost\n" spre est
nach Westen > !naH vest\n" spre vest
im Norden von > !im nord\n fon" la nord de
im Westen von > !im vest\n fon" la vest de
im Osten von > !im ost\n fon" la est de
im Sden von > !im zU:d\n fon" la sud de
S\ folosim acum aceste expresii `n propozi]ii. Citi]i cu aten]ie propozi]iile urm\toare [i
completa]i-le cu expresiile corespunz\toare. Folosi]i filtrul ro[u:
Locuiesc `n nord. Ich wohne >im Norden. > !ih vo:n\ im nord\n"
Fratele meu locuie[te Mein Bruder wohnt > !mn bru:d\
r
vo:nt
`n sud. >im Sden. im zU:d\n"
Kiel se afl\ la nord Kiel liegt >im Norden > !ki:l li:kt im nord\n
de Hannover. von Hannover. fon hano:f\
r
"
Kln se afl\ la vest. Kln liegt >im Westen. > !kOln li:kt im vest\n"
Kln se afl\ `n vestul Kln liegt >im Westen > !kOln li:kt im vest\n
Germaniei. von Deutschland. fon dt[lant"
Mnchen se afl\ `n sud. Mnchen liegt >im Sden. > !mUnh\n li:kt im zU:d\n"
Mergem spre est. Wir gehen >nach Osten. > !vi:
r
ge:\n naH ost\n"
4
+black4magenta+
+black4magenta+
Stuttgart se afl\ la sud Stuttgart liegt >im Sden > ![tutgart li:kt im zU:d\n
de Halle. von Halle. fon Hale"
C\l\toresc spre vest. Ich fahre >nach Westen. > !ih fa:r\ naH vest\n"
Dac\ [ti]i deja punctele cardinale, ve]i rezolva cu u[urin]\ exerci]iul urm\tor. ~ncerca]i s\ r\spunde]i
la urm\toarele `ntreb\ri. Unde se afl\ ora[ele? Harta de pe coperta trei a caietului de curs v\ poate
ajuta:
Wo liegt Bonn? Bonn liegt >im Westen von
Deutschland.
Wo liegt Berlin? Berlin liegt >im Osten von
Deutschland.
Wo liegt Mnchen? Mnchen liegt >im Sden von
Deutschland.
Wo liegt Schleswig? Schleswig liegt >im Norden von
Deutschland.
Wo liegt Stuttgart? Stuttgart liegt >im Sden von
Deutschland.
Wo liegt Kln? Kln liegt >im Westen von
Deutschland.
Wo liegt Hamburg? Hamburg liegt >im Norden von
Deutschland.
Acum s\ `nv\]\m cteva cuvinte noi. Repeta]i cu voce tare:
a veni kommen > !kom\n" kommen >!kom\n"
de la von > !fon" von >!fon"
de la - la von-nach > !fon naH" von-nach >!fon naH"
pe cine wen > !ve:n" wen >!ve:n"
jum\tate halb > !Halp" halb >!Halp"
o jum\tate eine halbe > !n\ Halb\ eine halbe >!n\ Halb\
de or\ Stunde [tund\" Stunde [tund\"
imediat gleich > !glh" gleich >!glh"
circa etwa > !etva" etwa >!etva"
numai nur > !nu:
r
" nur >!nu:
r
"
`ntr-o or\ in einer > !in n\
r
in einer >!in n\
r
Stunde [tund\" Stunde [tund\"
5
+black5magenta+
+black5magenta+
S\ exers\m cuvintele cu care ne-am familiarizat mai `nainte, dar `ntr-o alt\ ordine. Citi]i clar [i cu
voce tare:
cam, circa etwa > !etva"
pe cine wen > !ve:n"
de la von > !fon"
a veni kommen > !kom\n"
de la ... la von... nach > !fon naH"
imediat gleich > !glh"
numai nur > !nu:
r
"
jum\tate halb > !Halp"
jum\tate de or\ eine halbe Stunde > !n\ Halb\ [tund\"
peste o or\ in einer Stunde > !in n\
r
[tund\"
S\ exers\m cuvintele noi `n propozi]ii. Repeta]i propozi]iile `n limba german\ cu voce tare [i urm\ri]i
traducerea lor `n limba romn\:
Mein Vater kommt in einer > !mn fa:t\
r
komt in n\
r
Tat\l meu vine `ntr-o or\.
Stunde. [tund\"
Ja, Mutter, ich komme > !ia mut\
r
ih kom\ Da, mam\, vin imediat.
gleich. glh"
Ich esse etwa eine halbe > !ih es\ etva n\ Halb\ M\nnc circa o jum\tate
Stunde. [tund\" de or\.
Eva hat eine Schwester. Was > !Efa Hat n\ [vest\
r
vas Eva are o sor\. Ce are Eva?
hat Eva? Hat Efa"
Bitte nur ein Glas Wasser! > !bit\ nu:
r
n gla:s vas\
r
" V\ rog, doar un pahar cu ap\!
Er fhrt eine Stunde von > !e:
r
fE:rt n\ [tund\ fon El c\l\tore[te o or\ de la
Hamburg nach Kiel. Hamburk naH ki:l" Hamburg pn\ la Kiel.
~n continuare, `ncerca]i s\ traduce]i din limba german\ `n limba romn\. Verifica]i-v\ pronun]ia:
Meine Schwester lernt etwa > !mn\ [vest\
r
lernt etva Sora mea `nva]\ circa
zwei Stunden. ]v [tund\n" dou\ ore.
Wir kommen gleich. > !vi:
r
kom\n glh" Venim imediat.
Eva hat schon einen > !Efa Hat [o:n n\n Eva are deja un frate.
Bruder. bru:d\
r
"
Was hat Eva schon? > !vas Hat Efa [o:n" Ce are deja Eva?
Ich esse eine halbe Stunde. > !ih es\ n\ Halb\ [tund\" Mannc o jum\tate de or\.
6
+black6magenta+
+black6magenta+
Du wohnst im Norden > !du vo:nst im nord\n Tu locuie[ti la nord de Bucure[ti
von Bukarest. fon bukarest" /`n nordul Bucure[tiului.
Er ist nicht mein Bruder. > !e:
r
ist niht mn bru:d\
r
" El nu este fratele meu.
Mein Vater versteht alles. > !mn fa:t\
r
f\r[te:t al\s" Tat\l meu `n]elege totul.
Er fhrt nur nach Berlin. > !e:
r
fE:rt nu:
r
naH berli:n" El c\l\tore[te numai pn\
la Berlin.
Das sind meine Mutter und > !das zint mn\ mut\
r
unt Ele sunt mama mea [i
meine Schwester. mn\ [vest\
r
" sora mea.
Cuvintele mein, meine sunt pronume posesive. Ele stau `ntotdeauna
`n fa]a substantivului [i se acord\ `n gen, num\r [i caz cu acesta, de
exemplu:
mein Bruder (der), meine Schwester (die), mein Kind (das), meine
Zigaretten (die).
S\ recapitul\m cteva verbe din lec]ia precedent\:
a cal\tori fahren > !fa:r\n"
tu cal\tore[ti du fhrst > !du fE:rst"
a `nv\]a lernen > !lern\n"
eu `nv\] ich lerne > !ih lern\"
a merge gehen > !ge:\n"
noi mergem wir gehen > !vi:
r
ge:\n"
a locui wohnen > !vo:n\n"
ei/ele locuiesc sie wohnen > !zi: vo:n\n"
a munci arbeiten > !arbt\n"
tu munce[ti du arbeitest > !du arbt\st"
el munce[te er arbeitet > !e:
r
arbt\t"
a mnca essen > !es\n"
tu m\nnci du it > !du ist"
Verbul essen este neregulat. La persoana a II-a [i a III-a singular, vocala e din r\d\cina
verbului se transform\ `ni:
ich esse, du it, er it.
Se conjug\ la fel ca [i verbul sprechen a vorbi.
7
+black7magenta+
+black7magenta+
S\ folosim aceste verbe `n propozi]ii. Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\ [i traduce]i-
le `n limba romn\:
Mein Vater fhrt eine Stunde > !mn fa:t\
r
fE:rt n\ [tund\ > Tat\l meu c\l\tore[te o or\
von Kiel bis Hamburg. fon ki:1 bis Hamburk" de la Kiel pn\ la Hamburg.
Wir fahren jetzt nach Berlin. > !vi:
r
fa:r\n ie]t na:H berli:n" > Noi c\l\torim acum la Berlin.
Meine Schwester lernt eine > !mn\ [vest\
r
lernt n\ > Sora mea `nva]\ o jum\tate
halbe Stunde Deutsch. Halb\ [tund\ doit[" de or\ german\.
Du it etwas Suppe. > !du ist etvas zup\" > Tu m\nnci pu]in\ sup\.
Meine Mutter arbeitet nicht. > !mn\ mut\
r
arbt\t niht" > Mama mea nu lucreaz\.
Er it viel Kartoffeln. > !e:
r
ist fi:1 kartof\ln" > El m\nnc\ mul]i cartofi.
Sie gehen in die Schule. > !zi: ge:\n in di: [u:l\" > Ele merg la [coal\.
Sie wohnt jetzt in Laboe. > !zi: vo:nt ie]t in labO" > Ea locuie[te acum `n Laboe.
Du fhrst nach Berlin. > !du fE:rst na:H berli:n" > Tu c\l\tore[ti la Berlin.
Sie kommt in einer Stunde. > !zi: komt in n\
r
[tund\" > Ea vine `ntr-o or\.
Traduce]i din limba romn\ `n limba german\:
Mama mea nu c\l\tore[te > Meine Mutter fhrt nicht > !mn\ mut\
r
fE:rt niht
spre est. nach Osten. naH ost\n"
Ea are doi fii. > Sie hat zwei Shne. > !zi: hat ]v zO:n\"
Fratele meu lucreaz\ aici. > Mein Bruder arbeitet hier. > !mn bru:d\
r
arbt\t hi:
r
"
C\l\tore[ti spre vest? > Fhrst du nach Westen? > !fE:rst du naH vest\n"
Nu, eu c\l\toresc spre sud. > Nein, ich fahre nach Sden. > !nn ih fa:r\ naH zU:d\n"
Iat\-i pe (aici sunt) tat\l meu > Hier sind mein Vater und > !hi:
r
zint mn fa:t\
r
unt
[i fratele meu. mein Bruder. mn bru:d\
r
"
Acum s\ recapitul\m pe scurt nega]ia. Traduce]i `n limba german\:
El nu locuie[te la Berlin. > Er wohnt nicht in Berlin.
Laboe nu se afl\ `n Romnia. > Laboe liegt nicht in Rumnien.
(Eu) Nu sunt acas\. > Ich bin nicht zu Hause.
Nu e[ti elevul meu. > Du bist nicht mein Schiiler.
Nu v\ `n]eleg. > Ich verstehe Sie nicht.
8
+black8magenta+
+black8magenta+
~n continuare, v\ prezent\m o alt\ form\ de nega]ie. Citi]i propozi]iile `n limba german\;
controla]i-v\ pronun]ia [i urm\ri]i cu aten]ie sensul propozi]iilor `n limba romn\:
Herr Schmidt ist kein Lehrer. > !Her [mit ist kn le:r\
r
" Domnul Schmidt nu este profesor.
Eva ist keine Verkuferin. > !Efa ist kn\ ferkf\rin" Eva nu este vnz\toare.
Herr Rohde ist kein Schler. > !Her ro:d\ ist kn [U:l\
r
" Domnul Rohde nu este elev.
Du bist keine Hausfrau. > !du bist kn\ Hausfrau" Tu nu e[ti casnic\.
Er ist kein Ober. > !e:
r
ist kn o:b\
r
" El nu este chelner.
Meine Mutter ist keine > !mn\ mut\
r
ist kn\ Mama mea nu este elev\.
Schlerin. [U:l\rin"
Herr Schwarz ist kein > !Her [var] ist kn Domnul Schwarz nu este
Diplomat. diploma:t" diplomat.
~n limba german\ substantivele se neag\ cu ajutorul cuvintelor kein,
keine.
Pentru genul masculin [i neutru singular se folose[te cuvntul kein,
iar pentru genul feminin singular [i pluralul tuturor genurilor folosim
cuvntul keine, de exemplu:
Er ist Diplomat. Er ist kein Diplomat.
Sie ist Lehrerin. Sie ist keine Lehrerin.
Citi]i cu voce tare propozi]iile germane; traduce]i-le `n limba romn\:
Er hat kein Kind. > !e:
r
Hat kn kint" El nu are nici un copil.
Er hat keinen Sohn. > !e:
r
Hat kn\n zo:n" El n-are nici un fiu.
Wir haben keine Tasche. > !vi:
r
Ha:b\n kn\ ta[\" Noi nu avem nici o geant\.
Ich habe keinen Kuli. > !ih Ha:b\ kn\n Kuli" Nu am nici un pix.
Eva hat kein Heft. > !Efa Hat kn Heft" Eva nu are nici un caiet.
Ich habe keine Zigaretten. > !ih Ha:b\ kn\ ]igaret\n" Nu am ]ig\ri.
Hat er einen Wagen? > !Hat e:
r
n\n va:g\n" El are ma[in\?
Nein, er hat keinen (Wagen). > !nn e:
r
Hat kn\n va:g\n" Nu, n-are nici una (o ma[in\).
Cuvintele kein, keine sunt articole nehot\rte negate. Ele se declin\ ca [i articolele nehot\rte.
Iat\ cteva exemple:
Er hat ein Kind. El are un copil. Wir haben kein Kind. Nu avem nici un copil.
Sie hat einen Sohn. Ea are un b\iat. Ich habe keinen Sohn. Nu am nici un fiu.
9
+black9magenta+
+black9magenta+
S\ exers\m nega]ia cu ajutorul cuvintelor kein, keine. Traduce]i `n limba german\:
Eu nu am nici un frate. >Ich habe keinen Bruder. > !ih Ha:b\ kn\n bru:d\
r
"
Eu nu am nici o sor\. >Ich habe keine Schwester. > !ih Ha:b\ kn\ [vest\
r
"
Ea nu are nici un fiu. >Sie hat keinen Sohn. > !zi: Hat kn\n zo:n"
El nu are nici o fiic\. >Er hat keine Tochter. > !e:
r
hat kain\ to:Ht\
r
"
Noi nu avem nici o ma[in\. >Wir haben keinen Wagen. > !vi:
r
Ha:b\n kn\n va:g\n"
Eu nu am nici un copil. >Ich habe kein Kind. > !ih Ha:b\ kn kint"
Aceasta nu este [coal\. >Das ist keine Schule. > !das ist kn\ [u:l\"
Ea nu este elev\. >Sie ist keine Schlerin. > !zi: ist kn\ [U:l\rin"
~n limba german\, `ntreb\rile ct timp? , pn\ cnd? sau de ct timp, de cnd se traduc
prin: wie lange? (exprim\ durata).
Iat\ cateva exemple:
Wie lange arbeiten Sie? > !vi: lan
g
\ arbt\n zi:" Ct timp lucra]i dumneavoastr\?
De cnd lucra]i?
Wie lange lernt er Deutsch? > !vi: lan
g
\ lernt e:
r
dt[" Ct timp `nva]\ el german\?
De cnd `nva]\ el german\?
Wie lange fahren Sie nach > !vi: lan
g
\ fa:r\n zi: naH Ct timp c\l\tori]i pn\ la
Kiel? ki:l" Kiel?
S\ exers\m materia nou\, r\spunznd la urm\toarele `ntreb\ri:
Wie lange arbeitet sie? (8 Stunden) > Sie arbeitet acht Stunden.
Wie lange lernen Sie Deutsch? (2 Stunden) > Ich lerne zwei Stunden Deutsch.
Wie lange it du das Abendbrot? > Ich esse das Abendbrot zehn Minuten.
(10 Minuten)
Wie lange geht ihr in die Schule? (etwa > Wir gehen etwa fnf Minuten in die
5 Minuten). Schule.
Wie lange fhrt er von Berlin nach > Er fhrt etwa vier Stunden von Berlin
Hannover? (etwa 4 Stunden) nach Hannover.
Wie lange arbeitet die Mutter? (6 Stunden) > Die Mutter arbeitet sechs Stunden.
Wie lange fahrt ihr nach Hause? (etwa > Wir fahren etwa neun Minuten nach
9 Minuten) Hause.
~n exerci]iul precedent a ap\rut de dou\ ori un nou pronume personal -ihr - voi . Deci re]ine]i:
`n limba german\, la persoana a doua plural se folose[te pronumele personal ihr , de exemplu:
Ihr fahrt nach Hause. Voi merge]i acas\ (cu un vehicul).
Ihr geht in die Schule. Voi merge]i la [coal\.
10
+black10magenta+
+black10magenta+
Urmeaz\ `nc\ cteva exemple:
ihr wohnt > !i:
r
vo:nt" voi locui]i
ihr lernt > !i:
r
lernt" voi `nv\]a]i
ihr arbeitet > !i:
r
arbt\t" voi munci]i
ihr fahrt > !i:
r
fa:rt" voi c\l\tori]i
ihr geht > !i:
r
ge:t" voi merge]i
ihr et > !i:
r
est" voi mnca]i
ihr habt > !i:
r
Hapt" voi ave]i
Verbul prime[te desinen]a -t sau -et la persoana a doua plural. Verbul
`nso]e[te `ntotdeauna subiectul `n acest caz pronumele personal ihr
voi; de exemplu:
ihr arbeitet voi munci]i
S\ aplic\m acum cuno[tin]ele noi. Completa]i propozi]iile `n limba german\; folosi]i filtrul ro[u:
Ct timp lucra]i? Wie lange >arbeitet ihr?
Voi c\l\tori]i acum la Berlin. Jetzt >fahrt ihr nach Berlin.
Voi nu `nv\]a]i acas\. Ihr >lernt nicht zu Hause.
Unde locui]i, `n sud? Wo >wohnt ihr, im Siiden?
Veni]i imediat acas\? >Kommt ihr gleich nach Hause?
Ave]i deja un copil? >Habt ihr schon ein Kind?
Da, avem un b\iat [i o fat\. Ja, wir >haben einen Sohn und eine Tochter.
Merge]i deja acas\? >Geht ihr schon nach Hause?
Traduce]i din limba german\ `n limba romn\ [i verifica]i-v\ traducerea:
Jetzt fahrt ihr nach Deutschland. > Voi merge]i acum `n Germania.
Et ihr Bratwurst? > Mnca]i crna]i pr\ji]i?
Ihr arbeitet schon zehn Stunden. > Voi lucra]i deja de zece ore.
Versteht ihr mich? > (Voi) m\ `ntelege]i?
Kennt ihr das Frulein dort? > O cunoa[te]i pe domni[oara de acolo?
Ihr sprecht gut deutsch. > Voi vorbi]i bine germana.
Ihr lernt nicht zu Hause. > Voi nu `nv\]a]i acas\.
Ihr habt keine Tochter. > Voi n-ave]i nici o fiic\.
Geht ihr in die Schule? > Voi merge]i la [coal\?
11
+black11magenta+
+black11magenta+
Am ajuns deja la sfr[itul primei p\r]i a lec]iei 5. Traduce]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\
[i verifica]i-v\ pronun]ia:
Tat\l meu c\l\tore[te o > !mn fa:t\
r
fE:rt n\ > Mein Vater fhrt eine halbe Stunde
jum\tate de or\ de la Lbeck Halb\ [tund\ fon lUbek von Lbeck nach Kiel.
pn\ la Kiel. naH ki:1"
Fiul meu vine peste > !in ]e:n minu:t\n komt > In zehn Minuten kommt
10 minute. mn zo:n" mein Sohn.
N-am creion. > !ih Ha:b\ kn\n bl[tift" > Ich habe keinen Bleistift.
Kiel se afl\ la nord. > !ki:1 li:kt im nord\n" > Kiel liegt im Norden.
Sora mea `nva]\ numai > !mn\ [vest\
r
lernt nu:
r
n\ > Meine Schwester lernt nur eine
o jum\tate de or\. Halb\ [tund\" halbe Stunde.
Ai un pix? Nu, nu am > !Hast du n\n kuli nn ih > Hast du einen Kuli? -Nein, ich
nici unul. Ha:b\ kn\n" habe keinen.
Mama mea `n]elege tot. > !mn\ mut\
r
f\r[te:t al\s" > Meine Mutter versteht alles.
C\l\torim spre vest. > !vi:
r
fa:r\n naH vest\n" > Wir fahren nach Westen.
Voi mnca]i numai cartofi. > !i:
r
est nu:
r
kartof\ln" > Ihr et nur Kartoffeln.
So]ia mea lucreaz\ [ase ore. > !mn\ frau arbt\t zeks > Meine Frau arbeitet sechs
[tund\n" Stunden.
Heidelberg se afl\ `n sud. > !Hd\lberk li:kt im zU:d\n" > Heidelberg liegt im Sden.
Kln se afl\ la vest > !kOln li:kt im vest\n > Koln liegt im Westen
de Berlin. fon berli:n" von Berlin.
12
+black12magenta+
+black12magenta+
LEC}IA 5 PARTEA A DOUA
V\ propunem din nou un set de cuvinte noi:
romnul der Rumne > !de:
r
rumE:n\"
romnca die Rumnin > !di: rumE:nin"
neam]ul der Deutsche > !de:
r
dt[\"
nem]oaica die Deutsche > !di: dt[\"
un neam] ein Deutscher > !n dt[\
r
"
o nem]oaic\ eine Deutsche > !n\ dt[\"
luna der Monat > !de:
r
mo:nat"
calendaristic\
lunile die Monate > !di: mo:nat\"
s\pt\mna die Woche > !di: voH\"
anul das Jahr > !das ia:
r
"
ora[ul die Stadt > !di: [tat"
prim\ria das Rathaus > !das ra:tHaus"
Marea Baltic\ die Ostsee > !di: ostze:"
familia die Familie > !di: famili\"
aproape de ... in der Nhe von ... > !in de:
r
nE:\ fon"
azi heute > !ht\"
S\ repet\m cuvintele, dar `ntr-o alt\ ordine:
heute > !Ht\" azi
ein Deutscher > !n dt[\
r
" un neam]
eine Rumnin > !n\ rumE:nin" o romnc\
der Monat > !de:
r
mo:nat" luna calendaristic\
das Jahr > !das ia:
r
" anul
die Woche > !di: voH\" s\pt\mna
ein Rumne > !n rumE:n\" un romn
eine Deutsche > !n\ dt[\" o nem]oaic\
die Stadt > !di: [tat" ora[ul
das Rathaus > !das ra:tHaus" prim\ria
in der Nhe (von) ... > !in de:
r
nE:\ fon" aproape de ...
13
+black13magenta+
+black13magenta+
die Familie > !di: famili\" familia
die Monate > !di: mo:nat\" lunile
die Ostsee > !di: ostze:" Marea Baltic\
Urm\ri]i cu aten]ie sensul cuvintelor noi din urm\toarele propozi]ii. Citi]i cu voce tare propozi]iile
`n limba german\ [i urm\ri]i traducerea lor:
Herr Schwarz ist Deutscher. > !Her [var] ist dt[\
r
" Domnul Schwarz este neam].
Frau Schmidt ist Deutsche. > !frau [mit ist dt[\" Doamna Schmidt este nem]oaic\.
Herr Kurz ist Rumne. > !Her kur] ist rumE:n\" Domnul Kurz este romn.
Sind Sie Rumnin? > !zint zi: rumE:nin" Sunte]i romnc\?
Ich lerne schon drei Monate > !ih lern\ [o:n dr ~nv\] deja de trei luni germana.
Deutsch. mo:nat\ dt["
Das Jahr hat zwlf Monate. > !das ia:
r
Hat ]vOlf mo:nat\" Anul are 12 luni.
Berlin ist eine schne Stadt. > !berli:n ist n\ [O:n\ [tat" Berlinul este un ora[ frumos.
Das Rathaus ist klein. > !das ra:tHaus ist kln" Prim\ria este mic\.
Ich wohne in der Nhe von > !ih vo:n\ in de:
r
nE:\ fon Locuiesc `n apropierea [colii.
der Schule. de:
r
[u:l\"
Meine Familie ist jetzt > !mn\ famili\ ist ie]t Familia mea este acum acas\.
zu Hause. ]u Haus\"
Heute arbeite ich nicht. > !Ht\ arbt\ ih niht" Azi nu lucrez.
Ihr lernt schon einen Monat. > !i:
r
lernt [o:n n\n mo:nat" Voi `nv\]a]i deja de o lun\.
Wir arbeiten eine Woche. > !vi:
r
arbt\n n\ voH\" Noi lucr\m o s\pt\mn\.
Die Ostsee liegt im Norden. > !di: ostze: li:kt im nord\n" Marea Baltic\ se afl\ `n nord.
Completa]i propozi]iile urm\toare cu cuvintele corespunz\toare:
Domnul Kurz este azi `n Schleswig. Herr Kurz ist > heute in Schleswig.
Schleswig este un ora[ frumos. Schleswig ist eine schne > Stadt.
Locuiesc aproape de [coal\. Ich wohne > in der Nhe der Schule.
Nu sunt romn. Ich bin kein > Rumne.
Sunt german. Ich bin > Deutscher.
Lucrez deja de o lun\. Ich arbeite schon einen > Monat.
Voi ave]i familie? Habt ihr > eine Familie?
Acolo este prim\ria. Dort ist > das Rathaus.
14
+black14magenta+
+black14magenta+
Un an [i dou\ luni. Ein > Jahr und zwei > Monate.
S\pt\mna este lung\. > Die Woche ist lang.
Marea Baltic\ se afl\ `n nord. Die > Ostsee liegt im Norden.
Familia mea este acas\. Meine > Familie ist zu Hause.
Cu siguran]\ a]i `nv\]at deja noile cuvinte. Traduce]i `n limba german\:
azi >heute > !ht\"
anul >das Jahr > !das ia:
r
"
prim\ria >das Rathaus > !das ra:tHaus"
familia mea >meine Familie > !mn\ famili\"
s\pt\mna [i ziua >die Woche und der Tag > !di: voH\ unt de:
r
ta:k"
ora[ul >die Stadt > !di: [tat"
Ea este romnc\. >Sie ist Rumnin. > !zi: ist rumE:nin"
aproape de... >in der Nhe (von) > !in de:
r
nE:\ fon"
Ea este nem]oaic\. >Sie ist Deutsche. > !zi: ist dt[\"
Marea Baltic\ >die Ostsee > !di: ostze:"
S\ `nv\]\m [i cteva verbe noi:
a se `ntlni treffen > !tref\n"
el se `ntlne[te er trifft > !e:
r
trift"
a r\mne bleiben > !blb\n"
el r\mne er bleibt > !e:
r
blpt"
tu ai du hast > !du Hast"
eu eram / am fost ich war > !ih va:
r
"
place es gefllt > !es gefElt"
eu vreau ich will > !ih vil"
el vrea er will > !e:
r
vil"
noi vrem wir wollen > !vi:
r
vol\n"
a pl\nui, a avea de gnd vorhaben > !fo:rHa:b\n"
el pl\nuie[te, el are de gnd er hat vor > !e:
r
Hat fo:
r
"
a merge cu cineva mitkommen > !mitkom\n"
ea vine cu sie kommt mit > !zi: komt mit"
15
+black15magenta+
+black15magenta+
S\ folosim aceste verbe `n propozi]ii. Citi]i cu voce tare [i re]ine]i sensul propozi]iilor. Urm\ri]i
pronun]ia corect\:
Er trifft sie. > !e:
r
trift zi:" El se `ntlne[te cu ea.
Kommst du mit? > !komst du mit" Vii [i tu?
Sie bleibt hier. > !zi: blpt hi:
r
" Ea r\mne aici.
Ich war dort. > !ih va:
r
dort" Eu eram/am fost acolo.
Er will das nicht. > !e:
r
vil das niht" El nu vrea asta.
Ich habe viel vor. > !ih Ha:b\ fi:1 fo
r
" Pl\nuiesc multe lucruri.
Es gefllt dir? > !es gefElt di:
r
" ~]i place?
Du hast das nicht. > !du Hast das niht" Nu ai a[a ceva.
Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\ [i traduce]i-le `n limba romn\. Folosi]i filtrul ro[u:
Ich treffe Frulein Rohde. > !ih tref\ frln ro:d\" > O `ntlnesc pe domni[oara Rohde.
Er bleibt in der Stadt. > !e:
r
blpt in de:
r
[tat" > El r\mne `n ora[.
Das gefllt dir nicht. > !das gefElt di:
r
niht" > (Acesta) Nu-]i place.
Wir wollen einen Kaffee. > !vi:
r
vol\n n\n kafE" > Noi vrem o cafea.
Was hast du heute Abend > !vas Hast du Ht\ a:b\nt > Ce pl\nuie[ti pentru ast\ sear\?
vor? fo:
r
"
Kommst du mit in die Schule? > !komst du mit in di: [u:l\" > Vii [i tu la [coal\?
Ich war eine Woche > !ih va:
r
n\ voH\ > Am fost o s\pt\mn\
in Dnemark. in dE:n\mark" `n Danemarca.
Er hat heute viel vor. > !e:
r
Hat Ht\ fi:1 fo:
r
" > El [i-a propus multe pentru azi.
Mein Mann kommt schon mit. > !mn man komt [o:n mit" > So]ul meu vine deja cu mine.
A]i re]inut deja verbele noi? Urmeaz\ un exerci]iu de verificare. Completa]i propozi]iile `n limba
german\ cu verbele corespunz\toare. Folosi]i filtrul ro[u:
El se `ntlne[te cu fiica mea. Er > trifft meine Tochter.
Vrem s\ plec\m `n Fran]a. Wir > wollen nach Frankreich fahren.
N-am fost `nc\ acas\. Ich > war noch nicht zu Hause.
Mama mea r\mne aici. Meine Mutter > bleibt hier.
V\ place la Kiel? > Gefllt es Ihnen in Kiel?
Ce v-a]i propus pentru azi? Was > haben Sie heute > vor?
Vin [i eu. Ich > komme auch mit.
Ai un frate? > Hast du einen Bruder?
16
+black16magenta+
+black16magenta+
Verbul treffen se conjug\ neregulat. La persoana a II-a [i a III-a singular, vocala e din r\d\cin\
se transform\ `n i ; de exemplu: ich treffe m\ `ntlnesc, du triffst tu te `ntlne[ti, er trifft el se
`ntlne[te. ~n mod asem\n\tor se conjug\ verbele essen a mnca [i sprechen a vorbi .
Verbele vorhaben a pl\nui ceva [i mitkommen a merge `mpreun\ cu sunt verbe
compuse cu particul\ separabil\, ceea ce inseamna ca particulele vor- , respectiv mit- sunt
accentuate [i `n anumite condi]ii se separ\ de verb. ~ntr-o propozi]ie principal\, la timpul prezent,
particula separabil\ se afl\ pe ultimul loc, de exemplu:
Ich komme in die Kirche mit. Vin [i eu la biseric\.
Ich habe heute viel vor. Mi-am propus multe lucruri pentru azi.
Conjugarea verbului modal wollen a vrea este neregulat\:
ich will eu vreau, er will el vrea, wir wollen noi vrem. Verbele modale se folosesc de regul\
`mpreun\ cu infinitivul altui verb, de exemplu:
Er will zu Hause arbeiten. El vrea s\ lucreze acas\.
~n asemenea cazuri, verbul la infinitiv (arbeiten) st\ `ntotdeauna la sfr[itul propozi]iei.
S\ folosim noile verbe `n propozi]ii. Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\; urm\ri]i
sensul lor:
Was haben Sie heute vor? > !vas Ha:b\n zi: hta fo:
r
" Ce planuri ave]i pentru azi?
Wir wollen in die Botschaft > !vi:
r
vol\n in di: bo:t[aft Vrem s\ mergem la
gehen. ge:\n" ambasad\.
Wen trifft Herr Schwarz? > !ve:n trift Her [var]" Cu cine se `ntlne[te domnul
Schwarz?
Er trifft Frau Schmidt. > !e:
r
trift frau [mit" El se `ntlne[te cu doamna
Schmidt.
Haben Sie heute etwas vor? > !Ha:b\n zi: ht\ etvas fo:
r
" V-a]i propus ceva pentru azi?
Ja, ich mchte Deutsch lernen. > !ia ih mOht\ dt[ lern\n" Da, a[ vrea s\ `nv\] germana.
Ich treffe Sie in Hamburg. > !ih tref\ zi: in Hamburk" M\ `ntlnesc cu dumneavoastr\
`n Hamburg.
Ich will in die Schweiz fahren. > !ih vil in di: [v] fa:r\n" Vreau s\ c\l\toresc `n Elve]ia.
~n ultima propozi]ie a exerci]iului anterior, verbul la infinitiv este la sfr[it (fahren a c\l\tori). ~n
limba german\, infinitivul verbului se termin\ totdeauna `n -(e)n . De acum `ncolo, `n vocabularul
de la sfr[itul caietului de curs ve]i `ntlni forma de infinitiv a verbului, de exemplu:
fahren a c\l\tori, er fhrt el c\l\tore[te.
Acum traduce]i din limba romn\ `n limba german\. Folosi]i filtrul ro[u:
Voi r\mne]i acas\. > Ihr bleibt zu Hause.
Nu vreau s\ lucrez acolo. > Ich will dort nicht arbeiten.
17
+black17magenta+
+black17magenta+
Am fost o or\ `n magazin. > Ich war eine Stunde im Geschft.
~]i place caietul? > Gefllt dir das Heft?
~l `ntlnim pe domnul Kurz la ambasad\. > Wir treffen Herrn Kurz in der Botschaft.
Ce planuri ai pentru ast\zi? > Was hast du heute vor?
Vii [i tu? > Kommst du mit?
Cnd st\ pe lng\ un substantiv propriu, substantivul Herr domnnu
prime[te articol. La singular, cu excep]ia cazului nominativ prime[te
termina]ia -n, de exemplu:
Ich treffe Herrn Kurz. ~l `ntlnesc pe domnul Kurz.
Substantivele proprii nu se declin\.
~n continuare s\ `nv\]am cteva pronume posesive noi. Repeta]i cu voce tare urm\toarele propozi]ii:
Ist das Ihre Frau? > !ist das i:r\ frau" Doamna/Ea/Aceea este so]ia
dumneavoastr\?
Ja, das ist meine Frau. > !ia das ist mn\ frau" Da, ea este so]ia mea.
Frau Schmidt, sind das Ihre > !frau [mit zint das i:r\ Doamn\ Schmidt, acestea sunt
Zigaretten? ]igaret\n" ]ig\rile dumneavoastr\?
Ist das Ihr Buch? > !ist das i:
r
bu:H" Aceasta este cartea dumneavoastr\?
Ja, das ist mein Buch. > !ia das ist mn bu:H" Da, aceasta este cartea mea.
Ihre Tochter bleibt > !i:r\ to:Ht\
r
blpt Fiica dumneavoastr\ r\mne
heute hier. Ht\ hi:
r
" aici ast\zi.
Frau Kurz, hier ist Ihr Glas > !frau kur] hi:
r
ist i:
r
gla:s Doamna Kurz, aici este
Wasser. vas\
r
" paharul dumneavoastr\ cu ap\.
Herr Ober, wo ist mein > !Her o:b\
r
vo: ist mn Chelner, unde este cafeaua mea?
Kaffee? kafE"
Verzeihung, bitte Ihren Kaffee! > !f\r]un
g
bit\ i:r\n kafE" Scuza]i, pofti]i cafeaua
dumneavoastr\!
Das ist Ihr Bleistift, nicht > !das ist i:
r
bl[tift niht Acesta este creionul dumneavoastr\,
wahr? va:
r
" nu-i a[a?
Pronumele posesive Ihr, Ihre al, a, ale dumneavostr\ sunt pronume de polite]e. Aceste
pronume se scriu `ntotdeauna cu majuscul\, ca [i pronumele Sie dumneavoastr\ [i se conjug\
la fel ca articolul nehot\rt; la genul masculin [i neutru singular are forma Ihr,iar la feminin,
singular [i la pluralul tuturor genurilor forma Ihre; de exemplu:
Das ist Ihr Tee. Acesta este ceaiul dumneavoastr\.
Das ist Ihre Schwester. Ea este sora dumneavoastr\.
Sind das Ihre Shne? Ei sunt b\ie]ii dumneavoastr\?
Ich kenne Ihren Bruder. ~l cunosc pe fratele dumneavoastr\.
Ich kenne Ihre Schwester. O cunosc pe sora dumneavoastr\.
18
+black18magenta+
+black18magenta+
Urmeaz\ un exerci]iu de traducere `n care vom introduce noile pronume posesive. Completa]i
propozi]iile `n limba german\ cu forma corect\ a pronumelui posesiv. Folosi]i filtrul ro[u:
Aceasta este so]ia Ist das >Ihre Frau? > !ist das i:r\ frau"
dumneavoastr\?
El este fiul dumneavoastr\? Ist das >Ihr Sohn? > !ist das i:
r
zo:n"
Cum `l cheam\ pe fratele Wie heit >Ihr Bruder? > !vi: Hst i:
r
bru:d\
r
"
dumneavostr\?
Aceasta nu este mama Das ist nicht >Ihre Mutter. > !das ist niht i:r\ mut\
r
"
dumneavoastr\.
Aceasta este familia Ist das >Ihre Familie? > !ist das i:r\ famili\"
dumneavoastr\?
Acesta nu este caietul Das ist nicht >Ihr Heft. > !das ist niht i:
r
Heft"
dumneavoastr\.
Ce are de gnd so]ia Was hat >Ihre Frau vor? > !vas Ha:t i:r\ frau fo
r
"
dumneavostr\?
Nu-1 cunosc pe fratele Ich kenne >Ihren Bruder > !ih ken\ i:r\n bru:d\
r
dumneavoastr\. nicht. niht"
Ei sunt b\ie]ii dumneavoastr\? Sind das >Ihre Shne? > !zint das i:r\ zO:n\"
S\ `nv\]\m cteva cuvinte noi:
adic\, atunci, a[adar also > !alzo:"
`nsa; ba da; totu[i, doar doch > !doH"
bine`n]eles natrlich > !natU:rlih"
pe noi, nou\ uns > !uns"
probabil wahrscheinlich > !va:
r
[nlih"
la restaurant ins Restaurant > !ins restoran
g
"
S\ folosim cuvintele noi `n propozi]ii. Repeta]i propozi]iile `n limba german\ cu voce tare [i clar:
Du kennst doch Herrn > !du kenst doH Hern ro:d\ Doar `l cuno[ti pe
Rohde, nicht wahr? niht va:
r
" domnul Rohde, nu-i a[a?
Ja, natrlich. > !ia natU:rlih" Da, bine`n]eles.
Wie lange bleiben Sie hier? > !vi: lan
g
\ blb\n zi: hi:
r
" Pn\ cnd r\mne]i aici?
Wahrscheinlich nur > !va:
r
[nlih nu:
r
Probabil numai
eine Woche. n\ voH\" o s\pt\mn\.
Das Buch gefllt uns. > !das bu:H gefElt uns" Ne place cartea.
Herr Rohde, das ist also > !Her ro:d\ das ist alzo: Domnule Rohde, a[adar aceasta
meine Tochter. mn\ to:Ht\
r
" este fiica mea.
Verstehen Sie uns? > !f\r[te:\n zi: uns" (Dumneavoastr\) ne `n]elege]i?
19
+black19magenta+
+black19magenta+
Er trinkt wahrscheinlich nur > !e:
r
trinkt v\:
r
[nlih nu:
r
El bea probabil numai
ein Bier. n bi:
r
" o bere.
Wir gehen ins Restaurant. > !vi:
r
ge:\n ins restoran
g
" Mergem la restaurant.
Pronumele personal wir noi are la cazul acuzativ [i dativ forma
uns- pe noi; nou\; de exemplu:
Er kennt uns. El ne cunoa[te pe noi.
Das Buch gefallt uns. Nou\ ne place cartea. / Cartea ne place (nou\).
~n continuare completa]i propozi]iile `n limba german\ cu cuvintele sau expresiile corespunz\toare.
Folosi]i filtrul ro[u:
Ce ave]i de gnd acum? Was haben > Sie jetzt vor?
Vrem s\ mergem la restaurant. Wir wollen > ins Restaurant gehen.
Aici locui]i (voi)? > Wohnt ihr hier?
Aceasta este so]ia dumneavoastr\. Das ist > Ihre Frau.
Am fost dou\ luni `n Danemarca. Ich > war zwei Monate in Dnemark.
Cunoa[te]i restaurantul din Kennen Sie das Restaurant > in der Nhe
apropierea prim\riei? vom Rathaus?
Da, bine`n]eles, acolo berea este foarte bun\. Ja, > natrlich, dort ist das Bier sehr gut.
Atunci e bine, s\ mergem! > Also gut, gehen wir!
Nou\ nu ne place acolo. Es gefllt > uns dort nicht.
R\mn probabil numai o s\pt\mn\ Ich bleibe > wahrscheinlich nur eine Woche
la Berlin. in Berlin.
Citi]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\; traduce]i-le `n limba romn\. Dac\ a]i parcurs mate-
ria pn\ acum cu aten]ie, ve]i reu[i s\ rezolva]i f\r\ dificultate acest exerci]iu. Reveni]i asupra
explica]iilor acolo unde observa]i c\ ave]i neclarit\]i:
Herr Rohde trifft Herrn und > !Her ro:d\ trift Hern unt > Domnul Rohde se `ntlne[te cu
Frau Kurz in Schleswig. frau kur] in [lesvih" domnul [i doamna Kurz
`n Schleswig.
Herr Kurz ist Rumne. > !Her kur] ist rumE:n\" > Domnul Kurz este romn.
Er ist Diplomat in der > !e:
r
ist diploma:t in de:
r
> El este diplomat la ambasada
Botschaft in Hamburg. bo:t[aft in Hamburk" din Hamburg.
Maria, du kennst doch Herrn > !maria du kenst doH Hern > Maria, `l cuno[ti pe
Rohde, nicht wahr? ro:d\ niht va:
r
" domnul Rohde, nu-i a[a?
Ja natrlich! > !ia natU:rlih" > Da, bine`n]eles.
Wie gefllt es Ihnen hier, > !vi: gefElt es i:n\n hi:
r
> Cum v\ place aici,
Frau Kurz? frau kur]" doamn\ Kurz?
20
+black20magenta+
+black20magenta+
Danke! Es gefllt uns > !dank\ es gefElt uns > Mul]umesc! Ne place
hier sehr. hi:
r
ze:
r
" mult aici.
Die Ostsee ist hier sehr > !di: ostze: ist hi:
r
> Marea Baltic\ este aici
schn. ze:
r
[O:n" foarte frumoas\.
Wohnen Sie in Schleswig? > !vo:nt i:
r
in [lesvih" > Locui]i in Schleswig?
Nein, wir wohnen in der > !nn vi:
r
vo:n\n in de:
r
> Nu, locuim `n apropiere
Nhe von Schleswig. nE:\ fon [lesvih" de Schleswig.
Was haben Sie jetzt vor? > !vas Ha:b\n zi: ie]t fo:
r
" > Ce ave]i de gnd acum?
Wir gehen essen. > !vi:
r
ge:\n es\n" > Mergem s\ mnc\m.
Wollen Sie nicht mitkommen? > !vol\n zi: niht mitkom\n" > Nu vre]i s\ veni]i cu noi?
Also gut, gehen wir! > !alzo: gu:t ge:\n vi:
r
" > ~n ordine, s\ mergem!
~n exerci]iul urm\tor vom repeta toat\ materia introdus\ `n lec]ia 5. Rezolva]i de mai multe ori
exerci]iul. ~ncepe]i rezolvarea temei numai dup\ ce considera]i c\ v-a]i `nsu[it foarte bine materia
nou\. Traduce]i `n limba german\. Nu uita]i s\ folosi]i filtrul ro[u:
Schleswig se afl\ la nord. > Schleswig liegt im Norden.
Domnul [i doamna Kurz `l `ntlnesc acolo > Herr und Frau Kurz treffen dort
pe domnul Rohde. Herrn Rohde.
Buna ziua, domnule Rohde! Ce mai face]i? > Guten Tag, Herr Rohde! Wie geht es Ihnen?
Ah, so]ia dumneavoastr\, domnule Kurz! > Ach, Ihre Frau, Herr Kurz!
Cum v\ place aici? > Wie gefllt es Ihnen hier?
Marea Baltic\ este aici foarte frumoas\. > Die Ostsee ist hier sehr schn.
Locui]i aici? > Wohnen Sie hier?
Nu, locuim `n apropiere de Schleswig. > Nein, wir wohnen in der Nhe von Schleswig.
Schleswig este un ora[ frumos, nu-i a[a? > Schleswig ist eine schne Stadt, nicht wahr?
Ce ave]i acum de gnd? > Was haben Sie jetzt vor?
Mergem s\ mnc\m. > Wir gehen essen.
Nu vre]i s\ veni]i cu noi? > Wollen Sie nicht mitkommen?
Nu, mul]umesc! Probabil copilul meu > Nein, danke! Wahrscheinlich kommt gleich
vine imediat. mein Kind.
~n `ncheierea lec]iei v\ propunem un exerci]iu de pronun]ie:
!a:" Jahr, haben, Wagen
!a" Stadt, hast
!o:" Monat, Botschaft
!o" Woche, Norden, Osten
!i:" Berlin, Bier, hier, wir, ihr
!i" Rumnin, ins, Kirche, bitten
21
+black21magenta+
+black21magenta+
RECAPITULAREA LEC}IEI 5
5.1. La persoana a II-a plural, verbul prime[te desinen]a t sau et; de exemplu: ihr lernt.
Constituie o excep]ie verbul sein avnd forma: ihr seid voi sunte]i.Verbul `nso]e[te
`ntotdeauna subiectul, `n acest caz subiectul fiind pronumele ihr voi; de exemplu: ihr habt
voi ave]i (ceva).
5.2. Conjugarea verbului haben a avea:
eu am ich habe
tu ai du hast
el are er hat
ea are sie hat
acesta are (neutru) es hat
noi avem wir haben
voi ave]i ihr habt
ei/ele au sie haben
dumneavoastr\ ave]i Sie haben
5.3. Conjugarea verbului treffen a `ntlni:
eu `ntlnesc ich treffe
tu `ntlne[ti du triffst
el `ntlne[te er trifft
ea `ntlne[te sie trifft
acesta `ntlne[te (neutru) es trifft
noi `ntlnim wir treffen
voi `ntlni]i ihr trefft
ei/ele `ntlnesc sie treffen
dumneavoastr\ `ntlni]i Sie treffen
Verbul essen a mnca se conjug\ la fel ca [i verbul treffen: ich esse, du it, er it, wir
essen, ihr et, sie essen.
5.4. Conjugarea verbelor compuse cu particul\ separabil\, de exemplu: mitkommen a merge
`mpreun\ cu cineva:
ich komme mit, du kommst mit, er kommt mit, wir kommen mit, ihr kommt mit, sie kommen
mit, Sie kommen mit.
5.5. Conjugarea verbului modal wollen a vrea:
eu vreau ich will
tu vrei du willst
el/ea vrea er, sie, es will
noi vrem wir wollen
voi vre]i ihr wollt
ei/ele vor sie wollen.
~n limba german\ verbul modal este asociat (de regul\) cu forma de infinitiv a unui alt verb,
de exemplu:
Ich will nicht nach Hause gehen. Nu vreau s\ m\ duc acas\.
22
+black22magenta+
+black22magenta+
5.6. ~n func]ie de genul lor, substantivele se neag\ cu unul dintre cuvintele kein, keine, care
sunt articole nehot\rte negate [i vor `nlocui (dac\ este cazul) articolul nehot\rt. ~n aceste
cazuri, `n fa]a substantivului nu se folose[te articolul, de exemplu:
Er ist Diplomat El este diplomat. Er ist kein Diplomat El nu este diplomat.
Ich habe ein Kind. Eu am un copil. Ich habe kein Kind. Eu nu am nici un copil.
5.7. Pronumele posesiv mein, meine al meu, a mea se conjug\ ca articolul nehot\rt ein,
eine, de exemplu:
Dort steht mein Bruder. Acolo este/st\ fratele meu.
Dort steht meine Schwester. Acolo este/st\ sora mea.
Dort liegt mein Kind. Acolo e `ntins/st\ culcat copilul meu.
Dort liegen meine Zigaretten. Acolo sunt ]ig\rile mele.
5.8. Pronumele posesive Ihr, Ihre al, a, ale dumneavoastr\ sunt folosite ca [i pronume de
polite]e. Acest pronume se conjug\ ca articolul nehot\rt ein, eine [i se scrie totdeauna
cu majuscul\:
Ist das Ihr Bruder? El este fratele dumneavoastr\?
Ist das Ihre Schwester? Ea este sora dumneavoastr\?
Ist das Ihr Kind? Acesta este copilul dumneavoastr\?
Sind das Ihre Zigaretten? Acestea sunt ]ig\rile dumneavoastr\?
5.9. Nu se folose[te articolul `n fa]a substantivelor Herr domn [i Frau doamn\, cnd
acestea `nso]esc un substantiv propriu. Substantivul Herr prime[te termina]ia -n `n cazul
acuzativ, dativ [i genitiv, de exemplu:
Ich treffe Herrn Schwarz. ~l `ntlnesc pe domnul Schwarz.
5.10. Verbul la infinitiv prime[te `n limba german\ termina]ia -en [i st\ de regul\ la sfr[itul
propozi]iei. De acum `ncolo ve]i `ntlni aceast\ form\ a verbului `n vocabularul de la sfr[itul
caietului de curs, de exemplu:
bleiben a r\mne
5.11. Pronumele personal wir noi are la cazurile acuzativ [i dativ forma uns pe noi/
nou\, de exemplu:
Das Buch gefllt uns. Nou\ ne place cartea.
Sie kennt uns. Ea ne cunoa[te.
5.12. Indiferent de genul gramatical al substantivului, la plural se folose[te articolul hot\rt die.
Multe substantive primesc la plural desinen]a -n, de exemplu:
die Minute die Minuten (`n dic]ionar se noteaz\ prin: die Minute,-n)
der Junge die Jungen (`n dic]ionar der Junge, -n).
23
+black23magenta+
+black23magenta+
TEMA PENTRU ACAS| 5
Nu ezita]i s\ v\ verifica]i, trimi]nd tema pentru corectur\!
A. R\spunde]i la urm\toarele `ntreb\ri:
1. Wen trifft Herr Rohde in Schleswig?
2. Was ist Herr Kurz?
3. Wo wohnen Herr und Frau Kurz?
4. Kennt Frau Kurz Herrn Rohde?
5. Ist das Ihr Heft?
6. Wo liegt Schleswig?
7. Wie lange arbeitest du?
B. Traduce]i `n limba german\:
l. Azi nu c\l\toresc spre est.
2. ~ntr-o or\ suntem `n Germania.
3. Probabil r\mn numai o s\pt\mn\ aici.
4. Bra[ov se afl\ la nord de Bucure[ti.
5. Numai so]ia dumneavoastr\ `n]elege totul.
6. N-am nici un frate, numai o sor\.
7. Ea `nva]\ zilnic circa o or\ germana.
8. Ast\zi vrem s\ r\mnem acas\.
C. Care propozi]ie este gre[it\?
1. Wie lange essen Sie das Abendbrot?
2. Wie lange it sie das Abendbrot?
3. Wie lange et ihr das Abendbrot?
4. Wie lange et er das Abendbrot?
5. Wie lange it du das Abendbrot?
24
+black24magenta+
+black24magenta+
LEC}IA 6 PARTEA ~NTI
~ncepem lec]ia cu setul de cuvinte noi. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i
pronun]ia corecta [i sensul cuvintelor:
die Adresse > !di: adres\" adresa
der Appetit > !de:
r
apeti:t" pofta, apetitul
die Dame > !di: da:m\" doamna
die Dnin > !di: dE:nin" daneza (locuitoare a
Danemarcei)
die Eltern > !di: elt\rn" p\rin]ii
das Essen > !das es\n" mncarea
der Fisch > !de:
r
fi[" pe[tele
(der) Freitag > !de:
r
frta:k" vinerea
gestern > !gest\rn" ieri
das Kino > !das ki:no" cinematograful
die Limonade > !di: limona:d\" limonada
(der) Sonnabend > !de:
r
zona:b\nt" smb\ta
S\ repet\m cuvintele, dar `n alt\ ordine:
die Limonade > !di: limona:d\" limonada
das Kino > !das kino" cinematograful
eine Dame > !n\ da:m\" o doamn\
der Appetit > !de:
r
apeti:t" pofta, apetitul
(der) Freitag > !de:
r
frta:k" vinerea
(der) Sonnabend > !de:
r
zona:b\nt" smb\ta
die Adresse > !di: adres\" adresa
gestern > !gest\rn" ieri
der Fisch > !de:
r
fi[" pe[tele
das Essen > !das es\n" mncarea
die Eltern > !di: elt\rn" p\rin]ii
die Dnin > !di: dE:nin" daneza (locuitoare a
Danemarcei)
25
+black25magenta+
+black25magenta+
S\ folosim acum noile cuvinte `n propozi]ii. Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\ [i
urm\ri]i traducerea lor:
Guten Appetit! > !gu:t\n apeti:t" Poft\ bun\!
Heute ist Sonnabend. > !Ht\ ist zona:b\nt" Azi este smb\t\.
Gestern war Freitag. > !gest\rn va:
r
frta:k" Ieri a fost vineri.
Kennst du die Dame? > !kenst du di: da:m\" O cuno[ti pe doamna?
Betti ist Dnin. > !beti ist dE:nin" Betti este danez\.
Ich esse nur Fisch. > !ih es\ nu:
r
fi[" Eu m\nnc numai pe[te.
Das sind meine Eltern. > !das zint mn\ eltern" Ei sunt p\rin]ii mei.
Hier ist meine Adresse. > !hi:
r
ist mn\ adres\" Aici este adresa mea.
Dort ist ein Kino. > !dort ist n ki:no" Acolo este un cinematograf.
Du trinkst nur Limonade. > !du trinkst nu:
r
limona:d\" Tu bei numai limonad\.
Das Essen ist gut. > !das es\n ist gu:t" Mncarea este bun\.
A]i `nv\]at deja cuvintele noi? V\ pute]i verifica `n exerci]iul urm\tor. Traduce]i din limba romn\
`n limba german\:
pofta > der Appetit > !de:
r
apeti:t"
cinematograful > das Kino > !das kino"
mncarea > das Essen > !das es\n"
ieri > gestern > !gest\rn"
vinerea > der Freitag > !de:
r
frta:k"
smb\ta > der Sonnabend > !de:
r
zona:b\nt"
pe[tele > der Fisch > !de:
r
fi["
adresa > die Adresse > !di: adres\"
limonada > die Limonade > !di: limona:d\"
doamna > die Dame > !di: da:m\"
p\rin]ii > die Eltern > !di: elt\rn"
daneza > die Dnin > !di: dE:nin"
~n exerci]iul urm\tor, completa]i propozi]iile cu cuvintele corespunz\toare. Folosi]i filtrul ro[u:
A[ vrea o limonad\. Ich mchte > eine Limonade.
Betti este danez\? Ist Betti >Dnin?
Unde locuiesc p\rin]ii dumneavoastr\? Wo wohnen Ihre >Eltern?
Acolo, vis--vis este cinematograful. Dort drben ist >das Kino.
Azi este vineri. Heute ist >Freitag.
26
+black26magenta+
+black26magenta+
Vinerea mnc\m pe[te. Am Freitag (essen) haben wir > Fisch.
Mncarea nu este bun\. > Das Essen ist nicht gut.
Care este adresa dumneavoastr\? Wie ist Ihre > Adresse?
Mine este smb\t\. Morgen ist > Sonnabend.
Cum o cheam\ pe doamna? Wie heit die > Dame?
N-am poft\ de mncare. Ich habe keinen > Appetit.
Ieri am fost acas\. > Gestern war ich zu Hause.
S\ `nv\]\m [i cteva expresii noi:
M\ a[ez (iau loc). Ich nehme Platz. > !ih ne:m\ pla]"
Pofti]i, lua]i loc! Bitte, nehmen Sie Platz! > !bit\ ne:m\n zi: pla]"
Mi-e sete. Ich habe Durst. > !ih Ha:b\ durst"
Dumneavostr\ v\ este sete? Haben Sie Durst? > !Ha:b\n zi: durst"
este, exist\ es gibt > !es gipt"
Azi este pe[te (`n meniu). Heute gibt es Fisch. > !Ht\ gipt es fi["
vinerea (cnd?) am Freitag > !am frtak"
Cu ajutorul urm\toarelor propozi]ii vom exersa cuvintele [i expresiile noi. Citi]i propozi]iile `n
limba german\ [i verifica]i-v\ pronun]ia:
Bitte, nehmen Sie Platz! > !bit\ nEm\n zi: pla]" Lua]i loc, v\ rog!
Herr Kurz nimmt Platz. > !her kur] nimt pla]" Domnul Kurz ia loc.
Was gibt es heute? > !vas gipt es Ht\" Ce avem azi (la mas\)?
Heute gibt es Fisch. > !Ht\ gipt es fi[" Azi avem pe[te.
Ich habe Durst. > !ih Ha:b\ durst" Mi-e sete.
Bitte ein Bier! > !bit\ n bi:
r
" O bere, v\ vog!
Wir haben Durst. > !vi:
r
Ha:b\n durst" Ne e sete.
Am Freitag arbeiten wir. > !am frta:k arbt\n vi:
r
" Vinerea muncim.
Expresia impersonal\ es gibt este, exist\ se folose[te `n locul
verbului sein a fi. Ea st\ `ntotdeauna la singular [i dup\ ea se
folose[te un complement la acuzativ, care corespunde subiectului din
propozi]ia romneasc\.
Gibt es Limonade? Este limonad\?
Nein, es gibt keine Limonade. Nu, nu este limonad\.
27
+black27magenta+
+black27magenta+
Acum s\ `nv\]\m alte cteva verbe noi:
a vizita besuchen > !bezu:H\n"
a aduce bringen > !brin
g
\n"
a lua nehmen > !ne:m\n"
el ia er nimmt > !e:
r
nimt"
a putea knnen > !kOn\n"
eu pot ich kann > !ih kan"
el poate er kann > !e:
r
kan"
noi putem wir knnen > !vi:
r
kOn\n"
S\ folosim verbele noi `n propozi]ii scurte. Repeta]i cu voce tare:
Ich kann das nicht. > !ih kan das niht" Nu pot.
Er nimmt mein Buch. > !e:
r
nimt mn bu:H" El ia cartea mea.
Wir besuchen sie. > !vi:
r
bezu:H\n zi:" Noi o vizit\m.
Ich bringe mein Heft. > !ih brin
g
\ mn Heft" Aduc caietul meu.
Wir knnen fahren. > !vi:
r
kOn\n fa:r\n" Putem pleca/merge (cu un
vehicul).
Er kann kommen. > !e:
r
kan kom\n" El poate veni.
Du nimmst mein Heft. > !du nimst mn Heft" Tu iei caietul meu.
Verbele knnen a putea [i wollen a vrea sunt verbe modale. Conjugarea lor este
neregulat\. Formele de indicativ prezent, persoana `nti [i a treia singular sunt identice, la fel [i
formele de persoana I [i a III-a plural:
ich kann er kann wir knnen sie knnen
ich will er will wir wollen sie wollen
Verbul modal knnen este `nso]it de forma de infinitiv a verbului principal, `ns\ acest infinitiv
st\ la sfr[itul propozi]iei:
Wir knnen nach Berlin fahren. Noi putem merge/pleca la Berlin.
Sie kann nach Hause gehen. Ea poate s\ mearg\ acas\.
Verbul nehmen a lua se conjug\ ca verbul treffen a `ntlni:
ich nehme, du nimmst, er nimmt, wir nehmen, ihr nehmt, sie/Sie nehmen.
Citi]i cu voce tare urm\toarele propozi]ii; verifica]i-v\ pronun]ia [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea
propozi]iilor:
Ich besuche meine Eltern. > !ih bezu:H\ mn\ elt\rn" ~mi vizitez p\rin]ii.
Herr Ober, bringen Sie bitte > !Her o:b\
r
brin
g
\n zi: bit\ Chelner, aduce]i v\ rog
ein Glas Wein! n gla:s vn" un pahar de vin.
Der Ober bringt den Wein. > !de:
r
o:b\
r
brinkt den vn" Chelnerul aduce vinul.
28
+black28magenta+
+black28magenta+
Er nimmt mein Buch. > !e:
r
nimt mn bu:H" El ia cartea mea.
Ich nehme Ihren Kaffee. > !ih ne:m\ i:r\n kafe" Iau cafeaua dumneavoastr\.
Wir knnen nach Berlin > !vi:
r
kOn\n naH berli:n Noi putem merge/pleca
fahren. fa:r\n" la Berlin.
Kann ich mitkommen? > !kan ih mitkom\n" Pot s\ vin [i eu?
Knnen Sie mich verstehen? > !kOn\n zi: mih f\r[te:\n" M\ pute]i `n]elege?
Traduce]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\. Folosi]i filtrul ro[u:
Ea ia caietul meu. > Sie nimmt mein Heft. > !zi: nimt mn Heft"
Tu aduci ]ig\ri. > Du bringst Zigaretten. > !du brin
g
st ]igaret\n"
~l vizitez pe domnul Schmidt. > Ich besuche Herrn Schmidt. > !ih bezu:H\ Hern [mit"
Pot s\ beau cafea? > Kann ich Kaffee trinken? > !kan ih kafE trink\n"
Azi avem pe[te (de mncare)? > Gibt es heute Fisch? > !gipt es Ht\ fi["
Nu, avem varz\ acr\ [i > Nein, es gibt Sauerkraut > !nn es gipt zau\
r
kraut
crna]i pr\ji]i. und Bratwurst. unt bra:tvurst"
Ne este sete. > Wir haben Durst. > !vi:
r
Ha:b\n durst"
Aduce]i-ne, v\ rog, > Bringen Sie uns bitte > !brin
g
\n zi: uns bit\
o limonad\. eine Limonade! n\ limona:d\"
Nu vreau limonad\, > Ich will keine Limonade, > !ih vil kn\ limona:d\
a[ vrea vin. ich mchte Wein. ih mOht\ vn"
Chelner, unde sunte]i? > (Herr) Ober, wo sind Sie? > !Her o:b\
r
vo: zint zi:"
Bine, iau un pahar de vin. > Gut, ich nehme ein Glas Wein. > !gu:t ih ne:m\ n gla:s vn"
Iat\ cteva cuvinte noi:
pe urm\, apoi, atunci dann > !dan"
chiar, drept, tocmai gerade > !gera:d\"
des oft > !oft"
unde + verb de mi[care wohin > !vo:hin"
de dou\ ori zweimal > !]vmal"
al t\u dein > !dn"
a ta, ale tale deine > !dn\"
29
+black29magenta+
+black29magenta+
Acum s\ repet\m cuvintele `ntr-o alt\ ordine:
al t\u dein > !dn"
chiar, drept, tocmai gerade > !gera:d\"
a ta, ale tale deine > ! dn\"
unde + verb de mi[care wohin > !vo:hin"
de dou\ ori zweimal > !]vmal"
pe urm\, apoi, atunci dann > !dan"
des oft > !oft"
S\ folosim aceste cuvinte `n propozi]ii; completa]i propozi]iile `n limba german\:
Ea vorbe[te chiar cu chelnerul. Sie spricht >gerade mit dem Ober.
Katia merge cu pl\cere la cinema. Katja geht >gern ins Kino.
Ea este sora ta? Ist das >deine Schwester?
Dou\ cafele, v\ rog. Bitte >zweimal Kaffee.
El este fratele t\u? Ist das >dein Bruder?
M\ duc apoi la Kln. Ich fahre >dann nach Kln.
Acesta este caietul tau, Eva. Das ist >dein Heft, Eva.
Noi lucr\m adesea zece ore. Wir arbeiten >oft zehn Stunden.
Unde mergi acum? >Wohin gehst du jetzt?
Cuvintele dein [i deine sunt pronume posesive. Ele se declin\ ca articolul nehot\rt, stau in
fa]a substantivului [i se acord\ `n gen, num\r [i caz cu acesta. Pronumele deineste folosit pentru
substantivele masculine [i neutre. Pronumele deine se folose[te cu substantivele feminine [i la
plural; de exemplu:
Steht dort dein Bruder? (der) Acolo este fratele t\u?
Ich kenne deinen Bruder nicht. Nu-l cunosc pe fratele t\u.
Steht dort deine Schwester? (die) Ich kenne deine Schwester nicht.
Steht dort dein Kind? (das) Ich kenne dein Kind nicht.
Sind das deine Shne? (die plural) Ich kenne deine Shne nicht.
Citi]i cu voce tare urm\toarele propozi]ii [i urm\ri]i cu aten]ie folosirea pronumelui posesiv:
Das ist deine Schwester. > !das ist dn\ [vest\
r
" Aceasta este sora ta.
Dein Bruder heit > !dn bru:d\
r
hst Fratele t\u se nume[te
Maximilian. maksimilian" Maximilian.
Wie heit deine Schwester? > !vi: Hst dn\ [vest\
r
" Cum o cheam\ pe sora ta?
Wo hast du dein Heft? > !vo: Hast du dn heft" Unde este caietul tau?
Du triffst deine Familie. > !du trifst dn\ famili\" Tu `]i `ntlne[ti familia.
Du besuchst deinen Bruder. > !du besu:Hst dn\n bru:d\
r
" Tu `l vizitezi pe fratele t\u.
Wo hast du dein Kind? > !vo: Hast du dn kint" Unde este copilul t\u?
Wo sind deine Shne? > !vo: zint dn\ zO:n\" Unde sunt fiii t\i?
30
+black30magenta+
+black30magenta+
~n exerci]iul urm\tor completa]i propozi]iile `n limba german\ cu pronumele posesive corespunz\toare
(dein, deinen sau deine):
Unde este mama ta? Wo ist >deine Mutter?
Aceasta este cartea ta? Ist das >dein Buch?
Unde este pixul t\u? Wo liegt >dein Kuli?
Unde este creionul t\u? Wo hast du >deinen Bleistift?
Unde este tat\l t\u? Wo ist >dein Vater?
~l `ntlne[ti pe tat\l t\u? Triffst du >deinen Vater?
~l vizitez pe copilul t\u. Ich besuche >dein Kind.
Ea `l viziteaz\ pe fiul t\u. Sie besucht >deinen Sohn.
Tu o `ntlne[ti pe sora ta. Du triffst >deine Schwester.
El `l `ntlne[te pe fratele t\u. Er trifft >deinen Bruder.
Unde sunt po[etele tale? Wo sind >deine Taschen?
Cunoa[tem deja [i alte pronume posesive. Traduce]i `n limba romn\:
mein Fisch > pe[tele meu Ihr Heft > caietul dumneavoastr\
meine Schwester > sora mea mein Kuli > pixul meu
mein Kind > copilul meu meine Shne > b\ie]ii mei
Ihr Bruder > fratele dumneavoastr\ meine Kartoffeln > cartofii mei
mein Bier > berea mea Ihre Frau > so]ia dumneavoastr\
Citi]i cu voce tare propozi]iile germane [i traduce]i-le `n limba romn\:
Wir gehen in ein Restaurant. > Mergem `ntr-un restaurant.
Guten Tag! Bitte, nehmen Sie Platz! > Bun\ ziua! Lua]i loc, v\ rog!
Was mchten Sie? > Ce a]i dori?
Wir haben Durst. > Ne e sete.
Bringen Sie uns bitte ein Bier. > Aduce]i-ne, o bere, v\ rog.
Nein, danke! Ich mchte kein Bier. > Nu, mul]umesc! Eu n-a[ vrea bere.
Ich mchte gern ein Glas Wein. > A[ vrea un pahar de vin.
Also gut. Sie mchten ein Bier. > ~n ordine, dumneavoastr\ dori]i o bere.
Und Sie, meine Dame, ein Glas Wein. > {i dumneavoastr\, doamn\, un pahar de vin.
Dann bringt der Ober das Bier und den Wein. > Apoi chelnerul aduce berea [i vinul.
Was hast du heute vor? > Ce planuri ai pentru ast\zi?
Ich will ins Kino gehen. > Vreau s\ m\ duc la cinema.
31
+black31magenta+
+black31magenta+
Traduce]i `n limba german\ propozi]iile urm\toare:
Ce mnc\m azi? > Was essen wir heute?
Azi este vineri, probabil este pe[te. > Heute ist Freitag, wahrscheinlich gibt es Fisch.
Dar noi mnc\m cu pl\cere pe[te, nu-i a[a? > Wir essen doch gern Fisch, nicht wahr?
Chelner, dou\ por]ii de pe[te, v\ rug\m! > Herr Ober, bitte zweimal Fisch!
Cine este doamna de acolo? > Wer ist die Dame dort?
Ea vorbe[te chiar acum. > Sie spricht jetzt gerade.
Este Betti. O cunosc. > Das ist Betti. Ich kenne sie.
Este danez\? > Ist sie Dnin?
Da, este danez\ [i vine din Copenhaga. > Ja, sie ist Dnin und kommt aus Kopenhagen.
~ns\ [tie s\ vorbeasc\ bine german\. > Sie kann aber gut deutsch sprechen.
Tocmai vine `ncoace. Ce vrea de la noi? > Da kommt sie gerade. Was will sie von uns?
Pn\ acum am `nv\]at urm\toarele prepozi]ii:
in la
Ich gehe in die Schule. M\ duc la [coal\.
Ich gehe ins (in+das) Restaurant. M\ duc la restaurant.
Sie arbeitet im (in dem) Geschft. Ea lucreaz\ la magazin.
in `n
Ich bin in der Schule. Sunt la/`n [coal\.
Er wohnt in Dnemark. El locuie[te `n Danemarca.
aus din
Er kommt aus Berlin. El vine din Berlin.
von din, de la, despre; `ns\ aceast\ prepozi]ie se folose[te [i
pentru exprimarea posesiei, de exemplu:
Wir wohnen in der Nhe von Schleswig. Locuim `n apropiere de
Schleswig.
Das ist das Heft von Katja. Acesta este caietul Katiei.
Ich spreche von dir. Vorbesc despre tine.
Prepozi]ia von cere cazul dativ. La masculin [i neutru forma articolelor der, das [i ein
este: dem [i einem. La feminin forma articolelor die [i eine este der [ieiner, de exemplu:
der Bahnhof in der Nhe vom (von+dem) Bahnhof `n apropierea g\rii
das Rathaus in der Nhe vom (von+dem) Rathaus `n apropierea prim\riei
die Mutter von derMutter de la mama
Completa]i urm\toarele propozi]ii cu prepozi]iile corespunz\toare. Folosi]i filtrul ro[u:
Sunt `n magazin. Ich bin >im Geschft.
Ea vine din Germania. Sie kommt >aus Deutschland.
32
+black32magenta+
+black32magenta+
Am aceast\ carte de la Katia. Das Buch habe ich >von Katja.
Vin `ntr-o or\. Ich komme >in einer Stunde.
~nv\] la [coal\. Ich lerne >in der Schule.
Fata mea nu vorbe[te despre tine. Meine Tochter spricht nicht >von Dir.
Tat\l t\u lucreaz\ la ambasad\. Dein Vater arbeitet >in der Botschaft.
S\ repet\m `nc\ o dat\ tot ce am `nv\]at `n aceast\ lec]ie. Traduce]i `n limba romn\. Citi]i cu voce
tare propozi]iile `n limba german\:
Guten Appetit! > Poft\ bun\!
Sie sind hier, in Kiel? > Sunte]i aici, `n Kiel?
Jetzt ja, aber dann wollen wir nach > Acum da, `ns\ pe urm\ vrem s\ mergem
Schleswig fahren. la Schleswig.
Was, nach Schleswig? Kann ich da > Cum, la Schleswig? Pot s\ vin [i eu?
mitkommen?
Dort wohnen meine Eltern. Ich mchte > Acolo locuiesc p\rin]ii mei. A[ vrea
sie besuchen. s\-i vizitez.
Schleswig ist eine schne Stadt. > Schleswig este un ora[ frumos.
Der Ober kommt: Der Fisch ist da. > Chelnerul vine: Iat\ pe[tele.
Mchten Sie auch Fisch, meine Frulein? > Dori]i [i pe[te, domni[oar\?
Nein, danke! Guten Appetit! > Nu, mul]umesc! Poft\ bun\!
Traduce]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\. Ave]i grij\ la pronun]ie:
Vorbesc despre tat\l meu. > Ich spreche von meinem Vater.
Mergem la cinema. > Wir gehen ins (in das) Kino.
Mine este smb\t\. > Morgen ist Sonnabend.
N-am poft\ de mncare. > Ich habe keinen Appetit.
Vinerea lucr\m zece ore. > Am Freitag arbeiten wir zehn Stunden.
Ieri am fost la [coal\. > Gestern war ich in der Schule.
V\ rog, lua]i loc! > Bitte, nehmen Sie Platz!
Noi putem pleca la Berlin. > Wir knnen nach Berlin fahren.
M\ pute]i `n]elege? > Knnen Sie mich verstehen?
Nu pot. > Ich kann das nicht.
Ei sunt p\rin]ii dumneavoastr\? > Sind das Ihre Eltern?
33
+black33magenta+
+black33magenta+
LEC}IA 6 PARTEA A DOUA
Aceast\ parte a lec]iei nu con]ine materie nou\. Urm\torul exerci]iu este un exerci]iu de recapitulare
[i con]ine materia acestei lec]ii ct [i a lec]iilor precedente. Recapitularea continu\ permite aprofundarea
cuno[tin]elor, iar exerci]iile de citire [i de traducere sunt, de asemenea, foarte importante. Dac\ exersa]i
sistematic ve]i `nv\]a limba german\ f\r\ dificultate.
~n primul exerci]iu am notat silabele accentuate cu litere `ngro[ate. Urm\ri]i cu aten]ie pronun]ia [i
intona]ia frazei. V\ recomand\m s\ asculta]i mai `nti versiunea audio, pentru a re]ine intona]ia
corect\. Citi]i cu voce tare:
Herr Rohde trifft Herrn und Frau Kurz in Schleswig.
Herr Kurz ist Rumne. Er ist Diplomat in der Botschaft in Hamburg.
Guten Tag, Herr Kurz! Wie geht es Ihnen?
Maria, du kennst doch Herrn Rohde, nicht wahr?
Ja natrlich, er ist Deutschlehrer.
Ja, ich war zwei Monate in Dnemark.
Wie lange bleibt ihr hier?
Wahrscheinlich nur eine Woche.
Wie gefllt es Ihnen in Schleswig?
Die Stadt ist sehr schn.
Wir wohnen in einem Hotel in Eckernfrde. Es ist in der Nhe.
Was haben Sie jetzt vor?
Wir mchten essen. Kommen Sie mit?
Sehr gut. Wo essen Sie hier?
Kennen Sie das Restaurant in der Nhe vom Rathaus?
Das Essen ist dort sehr gut.
Herr und Frau Kurz gehen mit Herrn Rohde in das Restaurant.
Bitte nehmen Sie Platz! Was mchten Sie?
Wir haben Durst. Bringen Sie uns bitte Bier!
Der Ober bringt das Bier. Es gibt heute Fisch.
Herr und Frau Kurz nehmen Fisch.
Herr Rohde nimmt aber Bratwurst.
Er it keinen Fisch.
Kennst du das Frulein dort?
Das ist Betti. Sie ist Dnin.
Sie kann aber sehr gut deutsch sprechen.
34
+black34magenta+
+black34magenta+
Dac\ pute]i rezolva urm\torul exerci]iu f\r\ gre[eli, `nseamn\ c\ a]i reu[it s\ v\ `nsu[i]i foarte bine
materia primelor [ase lec]ii. ~n cazul `n care ave]i dificult\]i `n rezolvarea lui, nu ezita]i s\ consulta]i
lec]iile anterioare.
Traduce]i `n limba german\:
Nu `nv\]a]i la [coal\. > Ihr lernt nicht in der Schule.
Noi `nv\]\m acas\. > Wir lernen zu Hause.
Lucrezi la banc\? > Arbeitest du in der Bank?
Nu, eu lucrez la ambasad\. > Nein, ich arbeite in der Botschaft.
~n Hamburg este o ambasad\. > In Hamburg gibt es eine Botschaft.
Locuiesc `n sud. > Ich wohne im Sden.
Marea Baltic\ se afl\ `n nord. > Die Ostsee liegt im Norden.
O vizitez pe mama ta. > Ich besuche deine Mutter.
Creionul meu este la tine? > Hast du meinen Bleistift?
Nu, pixul t\u este la mine. > Nein, ich habe deinen Kuli.
Vin `ntr-o or\. > Ich komme in einer Stunde.
Lua]i loc, v\ rog! Sora mea > Nehmen Sie bitte Platz! Meine Schwester
vine deja. kommt schon.
Doamna Maria este romnc\? > Ist Frau Maria Rumnin?
Da. Ea este din Bucure[ti, `ns\ acum > Ja. Sie kommt aus Bukarest, aber jetzt wohnt
locuie[te la Hamburg. sie in Hamburg.
Ce este fratele t\u? El este diplomat. > Was ist dein Bruder? Er ist Diplomat.
Cine este doamna de acolo? > Wer ist die Dame dort?
Ea este so]ia mea. Este vnz\toare. > Das ist meine Frau. Sie ist Verkuferin.
Ea lucreaz\ `ntr-un magazin de pe > Sie arbeitet in einem Geschft
Strada {colii. in der Schulstrae.
Copilul t\u este deja foarte mare. > Dein Kind ist schon sehr gro.
Eva mea este `nc\ mic\, dar `nva]\ bine. > Meine Eva ist noch klein, aber sie lernt gut.
Am fost trei luni `n Germania. > Ich war drei Monate in Deutschland.
Ce este azi (de mncare)? > Was gibt es heute?
Avem de toate bere, vin, cafea. > Wir haben alles Bier, Wein, Kaffee.
Ave]i [i varz\ acr\? > Haben Sie auch Sauerkraut?
Nu, nu avem. > Nein, das haben wir nicht.
35
+black35magenta+
+black35magenta+
Azi este vineri, atunci probabil este > Heute ist Freitag, da gibt es wahrscheinlich
pe[te. Fisch.
Smb\t\ m\ duc acas\. > Am Sonnabend fahre ich nach Hause.
Ce planuri ai pentru ast\zi? > Was hast du heute vor?
Vreau s\ m\ duc la cinema. > Ich will ins Kino gehen.
Vin [i eu. > Ich gehe mit.
Ea tocmai vorbe[te cu chelnerul. > Sie spricht gerade mit dem Ober.
El este neam] [i vine din Kiel. > Er ist Deutscher und kommt aus Kiel.
El vorbe[te foarte bine romne[te. > Er kann sehr gut rumnisch sprechen.
A[ vrea s\-mi vizitez p\rin]ii. > Ich mchte meine Eltern besuchen.
Vin `ntr-o or\. > Ich komme in einer Stunde.
Mama mea `n]elege tot. > Meine Mutter versteht alles.
Schleswig este un ora[ frumos. > Schleswig ist eine schne Stadt.
Urmeaz\ un exerci]iu de pronun]ie, `n fapt, o clasificare a cuvintelor care con]in acela[i sunet. Citi]i-le
clar [i cu voce tare:
!" knnen wir knnen Kln
!e" kennen wir kennen
!\" meine eine
!\
r
" meiner einer
!
r
" hier wir sehr
!r" gern Herrn Durst
36
+black36magenta+
+black36magenta+
RECAPITULAREA LEC}IEI 6
6.1. ~n dativ, articolele hot\rt [i nehot\rt au formele dem [i, respectiv, einem, la masculin [i
neutru, iar la feminin der [i, respectiv, einer, de exemplu:
der Bruder dem (einem) Bruder
das Kind dem (einem) Kind
die Schule der (einer) Schule
6.2. Verbul knnen a putea este verb modal. Conjugarea lui este neregulat\. La persoanele
`nti [i a treia singular are forme identice:
ich kann eu pot er kann el poate
ca [i la persoanele I [i a III-a plural:
wir knnen noi putem sie knnen ei/ele pot
Acest verb este `ntotdeauna `nso]it de un verb principal la infinitiv, infinitivul st\ `ns\ la
sfr[itul propozi]iei:
Ich kann jetzt nach Hause fahren. M\ pot duce acum acas\.
6.3. Construc]ia es gibt se folose[te `n locul verbului sein. Ea exprim\ existen]a unui lucru,
fenomen sau a unei persoane. Dup\ acest verb se folose[te `ntotdeauna cazul acuzativ,
de exemplu:
Hier gibt es kein Bier. Aici nu este bere.
Hier gibt es keinen Kaffee. Aici nu este cafea.
Hier gibt es keine Limonade. Aici nu este limonad\.
6.4. Pronumele posesiv dein, deine al t\u, a ta, ale tale se declin\ ca articolul nehot\rt. El se
acord\ `n gen, num\r [i caz cu substantivul, de exemplu:
Dort steht dein Bruder. Acolo st\/se afl\ fratele t\u.
Ich kenne deinen Bruder. ~l cunosc pe fratele t\u.
Dort steht deine Schwester. Acolo st\/se afl\ sora ta.
Ich kenne deine Schwester. O cunosc pe sora ta.
Dort steht dein Kind. Acolo st\/se afl\ copilul t\u.
Ich kenne dein Kind. ~l cunosc pe copilul t\u.
Dort stehen deine Shne. Acolo stau b\ie]ii t\i.
Ich kenne deine Shne. ~i cunosc pe b\ie]ii t\i.
6.5. Dup\ prepozi]ia von de la, despre se folose[te cazul dativ. Aceast\ prepozi]ie este
folosit\ [i pentru exprimarea posesiei:
Ich habe das Buch von dir. Cartea o am de la tine.
Ich spreche von dem Mdchen. Vorbesc despre fat\.
Das Hotel ist in der Nhe von der Bank. Hotelul este `n apropierea b\ncii.
37
+black37magenta+
+black37magenta+
TEMA PENTRU ACAS| 6
A. Traduce]i urm\toarele propozi]ii `n limba romn\:
1. Wer ist der Herr dort?
2. Wir haben Durst. Bringen Sie uns bitte eine Flasche Limonade!
3. Spricht Maria deutsch?
4. Er kann sehr gut fahren, nicht wahr?
5. Mchten Sie auch Fisch, mein Frulein?
6. Wir essen doch gern Fisch. Bitte zweimal!
B. Traduce]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\:
1. Nu beau bere. A[ vrea limonad\.
2. Ea merge des la cinema.
3. Cine e[ti?
4. V\ rog, lua]i loc! Azi avem de toate.
5. Ieri am fost la ambasad\.
6. Ii vizitez pe p\rin]ii mei la Bucure[ti.
C. G\si]i gre[elile din propozi]iile urm\toare:
l. Ich gehe in dem Kino.
2. Er arbeit heute in der Bank.
3. Ich besuche deine Kind.
4. Schleswig ist ein schne Stadt.
5. Dein Kind ist schon sehr groe.
38
+black38magenta+
+black38magenta+
VOCABULARUL LEC}IILOR 5 {I 6
die Adresse > !di: adres\" adresa
also > !alzo:" adic\, a[adar, deci
der Appetit > !de:
r
apeti:t" pofta, apetitul
besuchen > !bezu:H\n" a vizita
er besucht > !e:
r
bezu:Ht" el viziteaz\
bleiben > !blb\n" a r\mne
er bleibt > !e:
r
blpt" el r\mne
bringen > !brin
g
\n" a aduce
er bringt > !e:
r
brin
g
t" el aduce
der Bruder > !de:
r
bru:d\
r
" fratele
dann > !dan" apoi
die Dame > !di: da:m\" doamna
die Dnin > !di: dE:nin" daneza (locuitoare a Danemarcei)
dein > !dn" al t\u
deine > !dn\" a ta
der Deutsche > !de:
r
dt[\" neam]ul
ein Deutscher > !n dt[\
r
" un neam]
eine Deutsche > !n\ dt[\" o nem]oaic\
doch > !doH" ba da, totu[i
der Durst > !de:
r
durst" setea
Durst haben > !durst Ha:b\n" a-i fi sete
die Eltern > !di: elt\rn" p\rin]ii
das Essen > !das es\n" mncarea
etwa > !etva" circa, cam
die Familie > !di: famili\" familia
der Fisch > !de:
r
fi[" pe[tele
die Flasche > !di: fla[\" sticla, butelia
meine Frau > !mn\ frau" so]ia mea
der Freitag > !de:
r
frta:k" vineri
am Freitag > !am frta:k" vinerea (cnd?)
fnfzehn > !fUnf]e:n" cincisprezece
geben > !ge:b\n" a da
es gibt > !es gipt" este, exist\
gefallen > !gefal\n" a pl\cea
es gefllt > !es gefElt" place
gerade > !gera:d\" exact, tocmai, drept
gestern > !gest\rn" ieri
gleich > !glh" imediat, numaidect; egal
39
+black39magenta+
+black39magenta+
haben > !Ha:b\n" a avea
du hast > !du Hast" tu ai
halb > !Halp" jum\tate
eine halbe Stunde > !n\ Halb\ [tund\" o jum\tate de or\
heute > !Ht\" azi
in > !in" `n
ihr > !i:
r
" al dumneavoastr\
ihre > !i:r\" a dumneavoastr\
das Jahr > !das ia:
r
" anul
das Kino > !das ki:no" cinematograful
kommen > !kom\n" a veni
er kommt > !e:
r
komt" el vine
knnen > !kOn\n" a putea
ich/er kann > !iH/e:
r
kan" eu pot, el poate
wir/sie knnen > !vi:
r
/zi: kOn\n" noi putem, ei/ele pot
lang > !lan
g
" lung, perioad\ lung\
wie lange > !vi: lan
g
\" pn\ cnd, ct timp, de cnd
die Limonade, -n > !di: limona:d\" limonada
die Minute, -n > !di: minu:t\" minutul
mitkommen > !mitkom\n" a merge `mpreun\, a `nso]i
er kommt mit > !e:
r
komt mit" vine [i el
der Monat, -e > !de:
r
mo:nat" luna (calendaristic\)
die Mutter > !di: mut\
r
" mama
nah > !na:" aproape
in der Nhe (von) > !in de:
r
nE:\" `n apropiere
natrlich > !natU:rlih" bine`n]eles, natural
nehmen > !ne:m\n" a lua
er nimmt > !e:
r
nimt" el ia
(der) Norden > !de:
r
nord\n" nordul
im Norden > !im nord\n" `n nord
nach Norden > !naH nord\n" spre nord
nur > !nu:
r
" numai
oft > !oft" des
(der) Osten > !de:
r
ost\n" estul
im Osten > !im ost\n" `n est
nach Osten > !naH ost\n" spre est
die Ostsee > !di: ostze:" Marea Baltic\
der Platz > !de:
r
pla]" locul
Platz nehmen > !pla] ne:m\n" a lua loc
das Rathaus > !das ra:tHaus" prim\ria
40
+black40magenta+
+black40magenta+
der Rumne > !de:
r
rumE:n\" romnul
die Rumnin > !di: rumE:nin" romnca
die Schwester > !di: [vest\
r
" sora
die Stadt > !di: [tat" ora[ul
der Sonnabend > !de:
r
zona:b\nt" smb\ta
am Sonnabend > !am zona:b\nt" smb\ta (cnd?)
die Stunde, -n > !di: [tund\" ora
in einer Stunde > !in n\
r
[tund\" `ntr-o or\
(der) Sden > !de:
r
zU:d\n" sudul
im Sden > !im zU:d\n" `n sud
nach Sden > !naH zU:d\n" spre sud
der Tag > !de:
r
ta:k" ziua
die Tochter > !di: to:Ht\
r
" fiica
treffen > !tref\n" a `ntlni
er trifft > !e:
r
trift" el se `ntlne[te
uns > !uns" pe noi, nou\
der Vater > !de:
r
fa:t\
r
" tat\l
von > !fon" de la
von-nach > !fon-nah" de la (pn\) la
vorhaben > !forHa:b\n" a inten]iona, a avea de gnd
er hat vor > !e:
r
Hat fo:
r
" el inten]ioneaz\, are de gnd/
[i-a propus
der Wagen > !de:
r
va:g\n" ma[ina
wahrscheinlich > !va:
r
[nlih" probabil
war/ ich war > !va:
r
/ih va:
r
" a fost, eu am fost
was > !vas" ce
wen > !ve:n" pe cine
wer > !ve:
r
" cine
(der) Westen > !de:
r
vest\n" vestul
im Westen > !im vest\n" `n vest
nach Westen > !naH vest\n" spre vest
die Woche > !di: voH\" s\pt\mna
wohin > !vo:Hin" unde (+ verb de mi[care)
wollen > !vol\n" a vrea
ich/er will > !ih/e:
r
vil" eu vreau/ el vrea
wir wollen > !vi:
r
vol\n" noi vrem
die Zigarette, -n > !di: ]igaret\" ]igara
zweimal > !]vmal" de dou\ ori