Sie sind auf Seite 1von 21

‘ ‘


‘‘ ‘

ª

 

ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

‘
 !
ª
: ªª ª ª
  ªª
 ªª ª
 ª ªª ª
 ª ª ª
ª
ª
‘ ‘ 
‘‘ ‘

›:ªª ›› ª
 ‘ "
‘ ª ªª
½ ½ ªª½:ª ªª
:  ª!":›!::!:ª:›:›! ª ªª
½# ›ª:½½: $ª ªª
½$: ª%ª ª& !½"›ª ªª
‘ ‘
#ª ªª
 ! ª : ª:ª# ›! ª ªª
½# ›ª : ª:ª# ›! ª ªª

‘ª ªª
½ª!!›! ªª
!›" ª'ª ½ª ªª
½# ›ª ›ª ªª
! ª: "›ª ªª
!!›!:ª½# ›ª! ª: "›ª ªª
"! › ª ªª
" ‘ ª ªª
½# ›ª: "½›! ª ªª

‘  ª ªª
½# ›ª ›:!› ª ªª
:›ª½# › ª ªª
!›! :ª½# ›ª:! ªª
‘
  ‘
ª ªª
½# ›ª›!"!ª ªª
½# ›ª ª:ª ½ !!!›! ª ªª
! ª":: "›ª ªª
"" ! :›! ª½:ª ªª
 
 $ 
ª ªª

‘# ªª
! (ª $›ª ª ª

ª <
ªª
ª
 ‘ "
‘ 
ª
ª
%&'
ª
›ª ª" )ª›* )+,ª½-*ª½) ª. ))ª/ ªª0  ª0ªª
/-*1ª *) +ªª/-*2 ª+) ª ª-* ª:  )),1ªª½) ª. ))ª
ª ª ª+3 ª. ªª0)). +ª/ ª½-*ª / 1ª +ª
33 1ª½-*ª" +1ª½-*ª›31ª ªª/ )ª * ª. ª
 ª00*ª,ªª/-*ª
ª
''( )
ª
Àª ½-*ª/ / ª
Àª  ª ª/-*ª+) ª ª-* ª
Àª */ª ª4/* ª
Àª ) ª ª / )  ª
Àª : 3/ ª ª*  ª
Àª ½-*ª3 +3 ª//*ª
Àª ª ) ª0ªª/-*ª
Àª ½-*ª +ª
Àª ½-*ª 3) ª
Àª ›ª* */ )ª + ª0ª .ª* )+,ª
ª
* %'+$,,
ª
 ª› ª * ª )ª * ªª.5ª, ªª ªª1ªª
* * ª, ªª. ª+ªª. 0.1ª ª ª4/)  ª0ª.ª
, ª ªªª* ªª ªª ª›  ª
ª
ª
ª
ª

ªª "
ª
ª
ª
&&
ª
› ª * ª )ª ) ªª.,ª, ª. ))ª))ª ªª* )+,1ª *) +ªª
 + ª))ª3 )  ªªª
ª
ª43/)ªª
ª
½ ª!ªª * ª+3 ª. ª ª6ª ª›  7ªª
½ ª!!ª ! ))ª8 /3 ª
½ ª!!!ª ! ))› ª 0.ª
½ ª!ª  *ª$. 0.ª› +ª
½ ªª  *ª› +ª
½ ª!ª !3/)3 ª: :ª
ª
-)%.%&+
ª
0 ªª/ ª ª3ª )ª
ª
ª

j
ª
ª
ª
‘ ‘
#
ª
ª
% ‘,
ª
›ª ª+) ª ª-* ª0ª ª/-*ª. ))ª0* ª ª 3/)3 +ª
3 )ª* )+,ªª
ª
Àª !3/ ª00 *1ª0 0 +ª ª* 9 ª 0,ª
Àª * ) ª*  ª ª 03 ª +ªª )ª ª4 )ªª
ª/ * / +ª+ 9 ª
Àª  * ªª ) ,ª ª00*  ª0ª 00ªª/03ª ª- ª
Àª * ) ª* ª* 3ª/  ª ª * ª
Àª ½ ª +ª)) ª0ªª * ,ª
Àª ½ ª ª/ 1ª0)4 )1ª) )ª* )+,ª ª0ªª0 ª
Àª * ) ªª)* *ª*/ ª0ªªª ª *ª
Àª ! ª ,ªª ª
Àª ) 3 ª ªª ,ª + ªª+ 9 ª
ª
 ‘,
ª
3/)ª/-*ª+) ª ª-* ª
ª
Àª ªª ª ªª / ª ªª + ª/* ª
Àª :**3/) ª/-*ª ª+) ª ª-* ª. ª0 ª +ª ª
 3ª/3 ª
Àª " 3 9ª 3/*ªª ª ª/ ª. ªª00*ª ª
Àª 0ªª0)ª ª * ª+3 ª. ªª/3 ª ªª
)*ª ª
ª

~
ª
ª


‘


& '
ª
›ª½-*ª. ))ª *ª .ª3 )ª* )+,;ª *) +ªª0)). +ª
ª
Àª <ª3 )ª * ª
Àª + )ª :ª /*ª 0.ª
Àª ªª*ª3 + +ª
Àª ! ª** ª6=7ª
Àª : 3ª0 )ª/ +ª 0.ª
Àª ½ :ª0ª 3ª /*ª
ª
% '( ')
ª
Àª :ª
Àª " ª
Àª :ª
Àª ›› ! › ª
ª
+
Àª : ,=ª
ª

•
ª
ª
ª
+!&
ª
›ª/-*ª ª ª *) ªª0)). +ª
ª
Àª * ª ª / ª *) ª
Àª 5/ª.ª /+ªª/)*3 ª
Àª ½ ª
ª
% 
ª
0 ªª/-*ª +ª ª ª ªªª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª

¬
ª
ª
ª
*+
ª
›ª )ª*+ª60)). +ª/+7ª3/ ªª  0,1ª** 91ª
/  9ª ª* 3 ªª3 + ª//*ª) ªª ª 5 ª. *ª* ª
ª  0 ª/ ªªª ª0ªª/-*ªª
ª
›ª*+ª. ))ªª*  ),ª3 ª ª /ª + ª
ª) 0ª0ªª/-*1ª. ª3 ),ª 3 ª *) ª ªª ª/ª
6 ª
++%7ª ª/ ªª3 3 ª,ªª½-*ª" +ªª
ª
* ª3 + ª//* ª3 ªª+ª / ª,ª/-*ª) /ª
6 ª ªª ª 3/*ª0ªª 51ªª/-*2 ª ) ,ªª**/ªª 51ª
 ªª0 ) ,ª0ª3 + +ªª 571ª ª ª * ,ªª))*ª 3ª ª*ª
 +ª 33 ª3 +1ª *ªª  0, +ª .ª 5 ª ª * +ª
3 + ª + ª
ª
›ª½-*ª" +ª. ))ª* ,ª3 3 ª ª*33 ª* + * ª
ªª +ª 33 ª3 ),1ªª3ª08 ),1ª ª*  ª3,ª
. ª
ª


ª
ª
*+
ª
* *, *  !
$$ ',
/  
½ É 

! : ½  
 
  
 
 
 ½  É 

! ²   
     
 
 ! ½ " É # 
! ²   
    
   
$ %  É (
! ¿  
& ' :    '
 '  
$) * ‡ )  *! : ½ ,-
+  'ª   
:   ‡ .#/ *! ž  
   0 ª  '
  
½ ² „  ' "*!  '   
     '' 
 ª ,½ 
 ² - 
   
²½ „ 1  ª "*! %   
¿    
2 ½ ‡   +( %   
¿   '  ª *!  


² +  „3 ' "*! %   
  ' '   
&     
 #/  
 ª
   ‡    +(   ''
+    ª *! ,½ 
 ² -
    
 


$   „3   "*! ½ 
+"      '" 
ž  ' 'ª    '
&  

Ã
ª
ª
* *, *  !
$$ ',
 ²  „ %  "*! Ý ' " "
&   ª  
: ²  „ +  4 "*! Ý ' " "
* 0:  ª  
 
: ²  „ +  4 "*! Ý ' " "
* 0: +  ª  
:  5 „  "*! Ý ' " "
 ²  4 ª  
''  
½ :  ' ‡ ¿   +( ²  
"   ' *! ' 6
  ª ²  '' 
 '  '6%
 '  
 ' 
 
½' *  ‡    *! + %   
    ª  ² 
  ½
½ 7 ‡  " +( ²  ² 
1"&     ª *! ½
"  
1 "+ ½  „ + 5  "*! + 8½ 
½   ª  '  ' 
 +  
½  „ ½  "*! $0:
 '+  ' 
  ª
²  „ 1 5  ª "*! $0:
½   
9 '  „ 1 5  "*! $0:
½   ª
'(#  
$   É $ ª
! :  
¿ ½ 1"    
2 ² Ý ,  ½ ½-
:    '  
     
   
7*")  ‡ ² +( ²   
½"  ª *!    
½ ½  
    
"  ,-Ú
ª
ª
* *, *  !
$$ ',
½Ý „  "*! :" ' 
½" % '  !  ª    ²
:       
   '
   
     '
 " '62   
   
  
    6
7%   „    "*! ²   
½"  %  ª    
 %  ½ ½


<
ª
ª


ª
›ª0)). +ª/ ª5,ª/-*ª3 )  1ª. ª 3ª*3/) ª ª
ª
 +
+& 
)--- 
! )ª +ª 33 ª" +ª >ª
ª

ª ª
ª
ª
ª
ª

<<
ª
ª
" ‘ 


%+&
ª
›ª0)). +ª 3/ ª.ª3ª ª// +ªª½-*ª½) ªª
Àª ½ª3/), ªª. )) +ªª* +ª ª/ ªª5ª +ª
0ªª0 * ) ,ª00ª,ªª .ª3 )ª* )+,ª

Àª " +3 ª. ))ª ªª/-*ª3ª33 ªª ))ª ª ª


ª*3/)ª/-*ª 5 ª ª-* ª

Àª ›ª +ª 33 ª. ))ª/ * /ª ªª 3),ª4*  ª0ªª½-*ª


½) ª6 1ª 3),ª//)ª*,*) ª ª3 +ª. ª8 7ª

Àª ) ªª  0,ª* + ªª0ª) ) ª. ªª 3ª /* 0 ª ª


ª/-*ª 3) ª. ))ª )ª ª/-*ª), ª

Àª ½-*ª3ª33 ª. ))ªªªª 33 * ª½) ª

Àª " ª ª //ª3 +3 ª. ))ª0 ª //ª ª? ,( @ª0ª/-*ª+) ª
 ª-* ª

Àª ›ª ,ª. ))ª ªª4 *ª0ªª* )+ *)ª 0 * ªª* ª


//ªª .ª3 )ª* )+,ª

Àª :))ª/-*ª/ * / ª. ))ª ª,ªª+ ) ª  0 ª. ª ª/) ª

Àª ›ª½-*ª½) ª3,ª* +ª ª .ª 03 ª ª ªª)ª

ª
ª

<"
ª
ª

‘  
ª
›ª0)). +ª/ ª5 . ª/-*ª*  ª
ª
Àª ½-*ª0 +ª * ªª) 3 1ª. ª ª* + *,ª
Àª ªªª ª0ª).ª 0*3 1ª *ª ) ) ,ª ª * ª
ª

ª
 ª5 . ªª
) 5ª 5 1ª* *)ª/-*ª ªª 3 )ª ªª* ªª
 * ªªª/-*2 ª  ª! ª ª/-*1ªª0)). +ªª/ )ª
* *)ª ª
ª
Àª 3)ª0ª/-*ª0 +ª
Àª )ª  ªª* ª0ª.ªª
ª
 )ª ,ª0ª ª ª** 1ªª½-*ª½) ª. )ª*3ª ) ª
ª

<j
ª
ª
ª
‘
  ‘


 +
! ªª
ª
&
ª
Roleª Responsibilitiesª 
ticip nt(s)ª
^ª ô ª

 ª
ª
 ª ! ª3ª
½-*ª
^ª ½ 
ª ª ª
ª
 ª ª
/ ª
^ª ªª ª ª
ª
^ª ²ª
  ª ª ! ª3 ª
 +ª
^ª : ª ª 
 ª
ª ª
33 ª
 ª ª
ª  ª
 ªª 
  ª ª
^ª ª ª
ªª
^ª ½ 
ª
 ªªª½ ª  ªª
^ª ª ª
  ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
ª
½-*ª ^ª ª ªª ª
 ªªª ª
  ª
" +ª ª ª ª
ª ^ª ø ªª ªªªø ª²ªª
^ª ª
 ª ªø ª²ªª
^ª ø ª  ª
^ª ø ª
 ª
^ª ½ 
ª ª ª
 ª
^ª ¿ 
ªª ª
ª ª
 ª
^ª É
ª ª  ª
^ª ªª ª 
ª
ª
½-*ª ^ª ô
 
ªª ª 
ª
ª ª ›ªª  0 ª,ª +ª
½ * / ª ª ª ª ª 33 ªª
^ª :ªª ª
ª ª  ª ª
 ª ª
^ª ² ª ª ªª
ª
 ª ªª ªª
  ª ª ª ª
^ª ª
ª ª ª
  ª
^ª ² ª ª ª ª ª 
ª
^ª ²
 ª  ª ª ª ª


 ª
ª 
 ª
^ª ½ 
ª 
ª
ª 
 ª
^ª É ª
 ª
ª ª ª  ª <~
^ª : ª ª ª 
ªª ªª
ª
ª
Roleª Responsibilitiesª 
ticip nt(s)ª
ª ª ª
ª ª
^ª m
 ª ª
ªª
ª ª ª
 ª
ª
-*ª ^ª „
ª ª
ª
 ªª 

ªª ›ªª  0 ª,ª +ª
"ª ª 33 ªª
4/ ª ª
ª


ª
ª
ª
% +
ª
›ª 03 ª* ª. ªª½-*ª½) ª. ))ª) 5),ª* +ª ªª
/-*ª/+ ª
 )ª* +ª ªª* ª ª8 1ª ª ª 3/ ªª
ªª ,ª* + ªªª½-*ª½) ª. ))ª 3/*ªª) ª ª0ªª* *)ª
** ª0* ª: ))ª› 31ª: ))ª * ª6 * )1ª½ )71ªª
½-*ª& ) ,ª›ª* ª,ª. *ªª35ª3 0 * ªªª½-*ª½) ª
6 *) +ª/-*ª */ª ª * 7ª )ªª* ª +ªª
0)). +ª/* ª

&0)ªª : ª ª ªª* +ª. *ª 3/* ª/-*ª */1ª * )1ª


00 +ªª / +ª ª  0 1ªª½-*ª" +ª. ))ª
* 3 ªª ª
ª
&1)ª ›ª½-*ª" +ª. ))ª .ªª* +ª ª3 ªª
 * ª 3/*ªªª/-*ª ª. ))ª0.ªª 1ª) +ª
. ªª*33  1ªªª +ª 33 ª0ª .ª ª
* ªª
ª
&2)ª / ª* /1ªª +ª 33 ª )ª*ªª* ª
/ ª ª.ªª//1ª-*ªª3 0,ªª8 ª ª
/ ªª 03 ª* ª. ªª/-*ª. 1ªª
½-*ª" +2 ª*33  ª ª ª. ª- +3 ª
 )ªª +ª 33 ªª )ªª*ª* ª ª
ª//)ªª )ª0ªª* +1ªª ª. ))ªª0.ªª
ª½-*ª / 1ª. ªª. ª 33 ª0ªª 1ª0ª
) 3ª )  ª
ª
&3)ª !0ª8 ª ªª* ª3 4ªª ªªª)*5ª0ª* 1ª
ª½-*ª / ª ))ª .ªª 6 7ª ª ªª0 )ª
* ª ªª//)ªª )ª0ªª* +ª

&4)ª )). +ª ª//)ªª )ª6,ªª +ª 33 ªª
½-*ª / 71ªª½-*ª" +ª. ))ª 0,ªª + )ª
8 ª0ªª* ª5 ª›ª ª ª//)ª/* ªª
ª
ª
ª
ª
ª


ª
ª
ª

++%
ª
 3 +ª5 .)+ª ªª/-*ª ª  )ªªª/-*2 ª ** ª
½-*ª/ * / ª ª5 .)+ª0ª.ªª ª0ªª/-*ª ª ª.ª
,ªª00*ª 31ª,ªª 4 ªª/ * /ª›ª3ªª
//)ªª *ª ªª/+ ª0ªª/-*ª ª.ª ª. ))ª)/ª3ª
ªª0 1ªª3ª,ªª) 5),ªª/ * /ª ª 0 ªª
ª
› ª/) ª/ ªª03.5ª0ª 03 +1ª ) +1ª ª +ª ,( ª
03ª))ª/ * / ª + ªª  ª0ªª/-*ª
ª
%ª› ª*33 * ª/) ª ª0ªª0)). +ª  * ª
ª
Àª ½-*ª / ª
Àª +ª 33 ª
Àª ½-*ª" +ª
Àª ª /ª½ * / ª
Àª -*ª"ª4/ ª
ªªªª

++% !ª›ª*33 * ª3)+,ª ) 9 ª
ª * ª0ª00* ª*33 * ªª
ª
&5 (ª!ª ª ) ),ª* * )ªª))ª/ * / ª ª ª/-*ª ª
ª4* ª //ª ª+ *ª0ª ª00ª›ª4* ª
) /ª0ªª+ 9 ª ªª /5ª. ªª 0 1ª  *ª
 *ª ªª/-*ª ª.ª ª) ª0ª, ª )ª› ª. ))ª
ªA ( Aª* +ª3 +3 1ª 0ª ª ªªª ** 0 )ªª ),ª. ))ª
ª4*  ª ªª /5ª *),ªª))ª)) ª0ªª+ 9 1ª,ª
. ))ª) ª ªª) ª *),ªª))ª)) ª0ªª+ 9 1ª ª.))ª
ª
›ª  ª03ªª/-*ª3 +3 ª/* * ª0ª,ªªª
/* * ª  ª0ª3.ª. ))ªª ª,ªª ª ª* *ª
) /ª0* ª ªª ª ª+ ª,ª*)),ª0 1ª + *1ª
3 )ª+) ªª
ª
+5"&ª›ª ªª ,( ª ª* 0 *ª0ªª/ )ª
)ª ª + +ªª// ª* + ªª) ,1ª ª. ))ªª 3/ ªª
*33 *ªª.,ª ª. *ªª )  ª.ª*ª!0ªª
/*/ ª ªª+ 9 ª ªª ),ªª +ª 33 ª*ª
ª// ª* + 1ª *ª ª) 5),ªª** ª$.1ª 0ª ª ª
 ªª))ª/ * / ª.ª* )1ª**/ *ª 3 ª3ª
/3 +ª

<
ª
ª
ª
5‘%ª ))ª //ªª))ª)) 1ª.ªª* + ª. ))ªªªª
3/)3 1ª ª 3/ ªª )ª 3/3 ª:ª ª))ª6 ª
. ª))ª)) 71ªª3 ªª ª00ªª0 ª ª*33 *ªª
/* 0 *ª 0 ª0ªª* + ª½/)ª ªª/ )ª 5ª ªª
** ª0ªª/-*ª3 +3 ª/* * ª
ª

++%‘%ª›ª0)). +ª ªª) ª0ª*33 * ª ªª
ª ) ª0ª ª/-*ª
ª
!%&›ª½-*ª" +ª ))ª/ ª3 ),ª
. ª ª/ ªªª +ª 33 ª›ª/ ª ))ª *) ª
ª0)). +ª 03 ª*5ª+ ªª½-*ª½) ª
ª
(ª 33,ª0ª 5 ª*3/)ª ª/ ª3 ª
(ª 33,ª0ª 5 ª * )ª0ª*3/) ª ªª 4ª3 ª
(ª 33,ª0ª ª ª ª )  ª
ª
! 
++ › ª ª3 + ªª)ª
ª) ª *ª/ª3 ª ªª* ª,ªª½-*ª" +ª
,ª33ª0ªª +ª 33 ª/ * / ª ªª3 +ª›ª
½-*ª" +ª  ªª ª/ªª*ª33ª0ªª3ª/ ª
ªª3 +ª 3ª ª, ª* ª .ª ª ª *ª

5! +% › ª ª3 + ªª
)ª,ªª3 ª,ª33ª0ªª½-*ª›3ª. ))ªª ª
ª/ * /ª ªª3 +ª½-*ª" +ª  ªª ª/ªª
*ª33ª0ªª3ª/ ªªª3 +ª ª, ª* ª .ª ª
ª *ª
ª
6"ª ª /ª½ * / ª ª -*ª"ª4/ ª3,ªª
/ª3 ),ªªª * ª0ªª½-*ª" +ª! 03 ª. ))ª
ª/ ªªª/-*2 ª. ª
ª


ª
ª
 
 $ 


: : 
ª ª ªªª ª
 ª ª


ª
ª
ª
ª
ª


ª
ª
ª
‘#

ª
 5''
ª
ª
ª

ª ª
ª ªª ª ªª ª ªª ª ªª
ª ª ªª ª ª ªª
ªª ª


&) 
ªª ª
 ) 
ªª ª

 
++) 
ª ª
 
++) 
ª ª
 
++) 
ª ª
 
++) 
ª ª
 
++) 
ª ª
 
++) 
ª ª
 
++) 
ª ª
 
++) 
ª ª
 
++) 
ª ª
 
++) 
ª ª
 
++) 
ª ª
 
++) 
ª ª
 
++) 
ª ª
 
++) 
ª ª
 
++) 
ª ª
ª "

Bewerten